»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


12-4-24 ΜονΠρωτΚοζνης 103/24 : ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ  ΣΥΓΓΕΝΩΝ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ - ΑΓΩΓΕΣ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ - ΕΝΑΡΞΗ. Με τις κρινμενες αγωγς ο ενγων, δη συνταξιοχος δικηγρος, εκθτει τι κατπιν συμφωνας με τους συγγενες θανντος σε αεροπορικ δυστχημα, ανλαβε να διεξγει ως δικηγρος τους, λες τις δικαστικς και εξδικες ενργειες, συμφωνηθεσας της αμοιβς του να εναι 20% επ του ποσο που τυχν θα επιδικασθε - Ωστσο, παρ την επιδκαση αποζημωσεων στους εναγμενους και την κδοση της υπ' αρ. 3057/2014 απφασης του Στε, που απρριψε την ατηση ακρωσης του Δημοσου, οι εναγμενοι δεν κατβαλλαν στο ενγοντα το ποσοστ 20% επ των επιδικασθντων. Κρνεται τι εν προκειμνω, ο χρνος παραγραφς της σχετικς αξωσης του ενγοντος αρχζει απ το τλος του τους κατ το οποο ταν δυνατ η δικαστικ επιδωξη αυτς, λαμβανομνης της δκης στο σνολο της και χι απ το τλος του τους, κατ το οποο πραγματοποιθηκε κθε μα επ μρους διαδικαστικ πρξη, συνεπς η κδοση της απφασης του ΣτΕ το 2014 συνιστ τελευταα διαδικαστικ πρξη, απ την οποα,  αρχζει ο χρνος παραγραφς των αξισεων του ενγοντος για την αμοιβ του, εν οι κρινμενες αγωγς επιδθηκαν στους εναγμενους την 7-12-2020. Περαιτρω, ο ενγων λανθασμνα υπολαμβνει τι διενργησε πρξεις το Νομβριο του 2015 με την αποστολ στην Υπηρεσα Πολιτικς Αεροπορας των απαρατητων εγγρφων, αφο οι εν λγω πρξεις δεν αποτελον (τελευταες) διαδικαστικς πρξεις της δκης, αλλ υλικς πρξεις μετ το επιτυχς πρας αυτς. Επομνως, κατ τα ανωτρω η απατηση του ενγοντος χει δη υποπσει στην πενταετ παραγραφ. Απορρπτει τις αγωγς. [ Βλ. και την υπ'αρ. 3057/14 ΣτΕ (Α') ]

12-4-24 ΕφΠειρ 106/24 : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΠΡΟΩΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ - ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ. ΟΦΕΙΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ - ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ. ΕΦΕΣΗ. Περπτωση κτακτης καταγγελας επαγγελματικς μσθωσης περιπτρου προς χρση ως γραφεο γενικο τουρισμο  απ την μισθτρια - ενγουσα, η οποα δλωσε τι δεν επιθυμε την συνχιση της μσθωσης, εξαιτας της τοποθτησης απ την εκμισθτρια προστατευτικν μπαρν, οι οποες οδηγοσαν αναγκαστικ το επιβατικ κοιν κατευθεαν προς την ξοδο -  Αποδεχτηκε τι η νδικη μσθωση ληξε συναινετικ στις 31-7-2020, καθσον ττε η ενγουσα αποχρησε απ το μσθιο και η εναγμενη το παρλαβε και την αυτ ημερομηνα αποδχεται στην υποβληθεσα τροποποιητικ δλωση πληροφοριακν στοιχεων μσθωσης. Ακμη αποδεχτηκε τι αυτ συμψφισε ανεξφλητο υπλοιπο ποσο 7.260,30 ευρ που αφοροσε ληξιπρθεσμα μισθματα του επιδκου μσθιου στο ποσ της δη καταβληθεσης απ την ενγουσα εγγησης με αποτλεσμα αυτ να μην χει κποια οφειλ προς την εναγμενη. Δεν αποδεχτηκε υπατια μη εκπλρωση των ρων της σμβασης απ την ενγουσα, η οποα να δικαιολογε την κατπτωση σε βρος της ποινικς ρτρας. Σε κθε περπτωση η ενγουσα χει αξωση για την απδοση της καταβληθεσης απ την δια εγγυοδοσας και η οποα νμιμα προτενεται σε συμψηφισμ - Πρπει να αναγνωριστε τι υποχρεοται η εναγμενη να καταβλει στην ενγουσα το συνολικ ποσ των 14.639,70 ευρ, για το εναπομεναν απ τον συμψηφισμ οφειλμενων μισθωμτων με την καταβληθεσα εγγυοδοσα. σφαλε λοιπν, το Πρωτοβθμιο Δικαστριο που απρριψε την νδικη αγωγ ως μη νμιμη. Δχεται την φεση.

12-4-24 ΕγκΑΠ 6/24 : ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ. Εφαρμογ των νων νομοθετικν διατξεων για την πρληψη και την καταπολμηση της ενδοοικογενειακς βας.

5-4-24 ΣτΕ (Δ') 288/24ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ - ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΔΗΣΥ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΥΡΩΣΗΣ. Προκρυξη διαγωνισμο απ το αιτον ΝΠΔΔ για την ανθεση της παραχρησης της κατασκευς, λειτουργας  Μονδας Επεξεργασας Αποβλτων - Ατηση ακρωσης κατ της υπ’ αριθ. 1528/2023 αποφσεως της ΕΑΔΗΣΥ.  Κατ' αρχς, η προς ανθεση σμβαση αποτελε, κατ τον προχοντα χαρακτρα της, σμβαση παραχρησης υπηρεσιν, η οποα εμππτει στο πεδο εφαρμογς της οδηγας 2014/23/ΕΕ και του ν. 4413/2016. Οι ισχυρισμο του αιτοντος ΝΠΔΔ, με τους οποους αμφισβητθηκε το γενικ ννομο συμφρον της παρεμβανουσας, απερρφθησαν με την προσβαλλμενη απφαση της ΕΑΔΗΣΥ, εφ’ σον η παρεμβανουσα αμφισβτησε τη νομιμτητα και τη σαφνεια του επιμχου ρου της διακρυξης, δεν εχε υποχρωση, για τη θεμελωση του εννμου συμφροντς της να επικαλεσθε και να αποδεξει τι πληροσε, πντως, την τασσμενη με τον ρο αυτ απατηση. Σε κθε περπτωση, λλωστε, η παρεμβανουσα, μποροσε να καλψει τη σχετικ απατηση στηριζμενη στις ικαντητες τρτων φορων. Συνεπς, νομμως, στω και με διαφορετικ αιτιολογα, απερρφθησαν  απ την ΕΑΔΗΣΥ οι ισχυρισμο του αιτοντος περ ελλεψεως εννμου συμφροντος της παρεμβανουσας. Περαιτρω, σχετικ με την ολοκληρωμνη περιβαλλοντικ αδειοδτηση που αποτελε κρσιμη παρμετρο, μη νομμως προκηρχθηκε ο νδικος διαγωνισμς πριν απ την ολοκλρωση της διαδικασας εκτμησης των περιβαλλοντικν επιπτσεων του ργου και ορθς γινε δεκτς ο σχετικς λγος της παρεμβανουσας με την απφαση της ΕΑΔΗΣΥ. Ως εκ τοτου, κατ την σμφωνη με το ρθρο 24 παρ. 1 του Σ. ερμηνεα των διατξεων του ρθρου 2 του ν. 4014/2011, η οποα εναρμονζεται και με την οδηγα 2011/92/ΕΕ, η περιβαλλοντικ αδειοδτηση του ργου συμπεριλαμβανομνης και της εγκρσεως, πρπει να προηγεται της εκδσεως της διακηρξεως.  Η υπ κρση ατηση της αναθτουσας Αρχς πρπει να απορριφθε στο σνολ της. [ Βλ. και την υπ' αρ. 1528/23 απφαση της ΕΑΔΗΣΥ ]

5-4-24 ΕφΠειρ 110/24 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ -  ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Εν προκειμνω, η ενγουσα εξθετε τι προσελφθη απ την εναγμενη-εκκαλοσα εταιρεα, της ανατθηκαν τα καθκοντα της επικεφαλς τομα μισθοδοσας, εν στη συνχεια της ανατθηκαν χρη Προσταµνης Τμματος κι εν ανταποκρθηκε πλρως στα καθηκντ της, καθαιρθηκε απ την ανωτρω θση της και της ανατθηκαν καττερα καθκοντα, µε µεωση των αποδοχν της. Αποδεχθηκε μεν τι μεταξ της ενγουσας και ορισμνων εκ των υφισταμνων αυτς, ανκυψαν εντσεις, λγω διαφωνιν τους, θεωρντας τι η ενγουσα δικρινε μεταξ νεοπροσληφθντος και παλαιτερου προσωπικο της εναγμενης. Παρ τα παρπονα, μως, ορισμνων εκ των υφισταμνων της ενγουσας  κι ενς εξωτερικο συνεργτη, οι βαθμολογες στις αξιολογσεις της απ τη Διοκηση της εναγμενης, ταν πολ υψηλς. Συνγεται λοιπν, τι η μετακνηση της ενγουσας, λαβε χρα εκτς των ορων νμιμης σκησης του διευθυντικο δικαιματος και συνιστ μονομερ βλαπτικ μεταβολ των ρων εργασας της. 'Ετσι, η καταγγελα της σμβασης εργασας της εναι καταχρηστικ κι ως εκ τοτου κυρη.Η ρνηση, λοιπν, της εργοδτριας να δεχθε την προσκουσα παροχ της εργασας της ενγουσας, την καθιστ υπερμερη ναντι της τελευταας και υποχρεοται, σο διαρκε η υπερημερα της να της καταβλει του μισθος της σαν να την απασχολοσε κανονικ. Επιπλον, απ την παρνομη και υπατια συμπεριφορ της εναγμενης η ενγουσα υπστη ηθικ βλβη και πρπει να της επιδικασθε το ποσ των 1.000 ευρ. Απορρπτει την φεση.

29-3-24 ΕλΣυν (Τμ. II) 72/24 : ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ - ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΕΛΣΥΝ. Διαφορ απ αγωγ ασθενος, με την οποα υποστριξε τι, συνεπεα  παρνομων παραλεψεων των οργνων  Νοσοκομεου-ειδικευμενων ιατρν -  και λγω της μη γκαιρης πρληψης διαβητικς γγγραινας,  υπστη ακολοθως ακρωτηριασμ δακτλων του δεξιο του ποδς - Ζτησε δε, με την αγωγ του, η οποα γινε εν μρει δεκτ, να του καταβλει το Νοσοκομεο, αποζημωση, εν η φεση του τελευταου απορρφθηκε.  Ωστσο, το παρν Δικαστριο, κρνει τι δεν συντρχει στο πρσωπο των καθ’ ων, υπαιτιτητα για την προκληθεσα στο Νοσοκομεο ζημα, σε βαθμ τουλχιστον βαρις αμλειας, η οποα αποτελε απαρατητη κατ νμο προπθεση για τον καταλογισμ τους, διτι  ζτησαν και λαβαν πλρες ιστορικ απ τον ασθεν και ο τελευταος δεν ανφερε τποτα για υποκεμενη νσο (διαβτη κ.λ.π.) λλα ποπτα συμπτματα, αντιμετπισαν δε με την ενδεδειγμνη αντιβιοτικ αγωγ το μοναδικ εμφανς πρβλημα της φλεγμονς. Εξλλου, ο ασθενς προσλθε στα εξωτερικ ιατρεα, λγω τραυματισμο του και δεν μπορε να στοιχειοθετηθε βαρι αμλεια των καθ’ ων απ το γεγονς τι δεν ζτησαν ειδικς εξετσεις, για διγνωση τυχν υποκεμενων νοσημτων,  πως δεν στοιχειοθετεται βαρι αμλει τους, λγω της ιδιτητς τους ως ειδικευμενων γιατρν, οι οποοι  καλοντο να εξετζουν τους ασθενες στα εξωτερικ ιατρεα, χωρς την επιβαλλμενη κατ νμο επβλεψη ειδικευμνου ιατρο. Η κρινμενη ατηση καταλογισμο της Γενικς Επιτρπου της Επικρατεας στο Ελεγκτικ Συνδριο πρπει να απορριφθε.

22-3-24 ΕφΠειρ 69/24 : ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. ΕΦΕΣΗ - Ν.4335/15 - ΕΚΚΛΗΤΟ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΕΦΕΣΗΣ. Διαταγ πληρωμς απ σμβαση πστωσης με ανοικτ αλληλχρεο λογαριασμ - Ανακοπ - φεση. Αυτοτελς  πρσθετη παρμβαση στη δκη που ανοχθηκε με την νδικη φεση απ την εταιρα διαχερισης απαιτσεων. Δεν επιτρπεται απ τη διταξη του ρθρου 47 του ΚΠολΔ, πως ισχει μετ το Ν. 4335/2015, η προσβολ της εκκαλουμνης υπ’ αριθ. 1438/2019  απφασης του ΜονΠρωτ Πειρ, για το λγο τι το πρωτοβθμιο καττερο Δικαστριο παρπεμψε την υπθεση στο αντερο απ αυτ Δικαστριο (ΠολΠρωτΠειραις). Πρπει λοιπν, η νδικη φεση να απορριφθε ως απαρδεκτη, κατ παραδοχ του σχετικο ισχυρισμο που προβλθηκε απ την προσθτως παρεμβανουσα, ο οποος, σε κθε περπτωση, ελγχεται και αυτεπαγγλτως.

22-3-24 ΕφΠειρ 78/24 : ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΝΟΥ. ΕΦΕΤΕΙΟ - ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΜΗ ΚΛΗΤΕΥΣΗ ΟΜΟΔΙΚΟΥ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ. Διαφορ απ αγωγ προσβολς πατρτητας του εφεσβλητου, φερμενου ως τρτου πατρα κατ των εκκαλοντων συζγων και της ειδικς επιτρπου του ανλικου τκνου της δετερης εναγμενης-νυν εκκαλοσας, η οποα (αγωγ) γινε εν μρει δεκτ και κρυξε μη γνσιο τκνο του πρτου εναγμενου (πρτου εκκαλοντος).  Κατ την εκφνηση της υπθεσης, μως οι εκκαλοντες δεν εμφανστηκαν, οτε εκπροσωπθηκαν, εν αποδεικνεται τι ακριβς αντγραφο της κλσης τους επιδθηκε νμιμα. Ωστσο, η σκηση εφσεως απ τους δο πρτους εναγμενους χει αποτελσματα και για το τρτο εναγμενο ανλικο τκνο, καθς συνδεται με τους δο πρτους με σχση αναγκαστικς ομοδικας, οπτε και αυτ πρεπε να κληθε, μσω του ειδικο επιτρπου, για τη συζτηση της εφσεως. Δεδομνου τι ο καλν εφεσβλητος δεν προσκομζει, οτε επικαλεται αποδεικτικ επιδσεως κλσης προς τον ειδικ επτροπο του ανλικου τκνου,  πρπει η συζτηση αυτ να κηρυχθε απαρδεκτη ως προς λους τους ομοδκους.

15-3-24 Εγκ ΑρΠγου 3/24 : ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΒΙΑ. ΝΟΜΙΜΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΒΙΝΤΕΟΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Οι Εισαγγελικς αρχς οφελουν κθε φορ ιδιατερα στις περιπτσεις τλεσης αδικημτων με ρατσιστικ χαρακτηριστικ, σο και σε κθε γκλημα με αντικοινωνικ χαρακτηριστικ, πως η σκηση βας η απειλ βας, να ενεργον μεσα , σε συνεργασα με την αστυνομα για τη σλληψη των υπαιτων και την τρηση της αυτφωρης διαδικασας. Εξλλου πως χει κριθε (ΑΠ 254/21) τι εναι νμιμη η δικονομικ αξιοποηση του βιντεοληπτκο υλικο, καθς και των φωτογραφιν απ τη λειτουργα κλειστο κυκλματος καταγραφς ιδιωτικο χρου, το οποο (υλικ) κατσχεται νομμως κατ την αυτεπγγελτη διενεργομενη προανκριση, καθς το συνταγματικ δικαωμα στα προσωπικ δεδομνα  δεν παραβιζεται ταν η συμπεριφορ που καταγρφεται και περιχεται στο βιντεοληπτικ υλικ, δεν χει σχση με ιδιωτικς πρξεις, οτε χει καμι σχση με την ανπτυξη της προσωπικτητας, δεδομνου τι, οι κμερες κλειστο κυκλματος καταγρφουν κινσεις σε δημσιο χρο.[ Βλ. και την υπ' αρ.254/21 ΑΠ (Ποιν) ]

15-3-24 ΕφΠειρ 30/24 : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΟΦΕΙΛΗ. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΝΑΚΟΠΩΝ. Διαταγ πληρωμς - Συνεκδκαση ανακοπν πρωτοφειλτη και εγγυητν - Διαφορ απ σμβαση εμπορικς συνεργασας με παρεπμενη σμβαση χρησιδανεου και σμβαση αφηρημνης αναγνρισης χρους, με την οποα υποχρεθηκε ο ανακπτων να καταβλει στην καθ' ης, το οφειλμενο ποσ  εκστου τιμολογου για την αγορ καυσμων. Εφσον αποδεχθηκε η παρξη γκυρης αιτας της αφηρημνης αναγνρισης χρους, εναι γκυρη και ισχυρ και η παρεπμενη σμβαση εγγησης των ανακοπτντων εγγυητν της ανακοπς. Περαιτρω, αποδεχθηκε τι ο ανακπτων πρωτοφειλτης και δη εφεσβλητος δεν χει εξοφλσει το τμημα αγορασθντων καυσμων, που προσηκντως παρδωσε η καθ' ης η ανακοπ και δη εφεσβλητη σ’ αυτν, συνολικς αξας 33.069,42 ευρ. Αποδεχθηκε λοιπν, η παρξη της εν λγω οφειλς του ανακπτοντος απ τα παραδοθντα κασιμα. Ορθς, το πρωτοβθμιο Δικαστριο, απρριψε τις συνεκδικαζμενες ανακοπς ως ουσιαστικ αβσιμες. Επικυρνει την προσβαλλμενη διαταγ πληρωμς. Απορρπτει την φεση.

15-3-24 ΔιοικΕφΑθ (Ακυρ) 362/23 : ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 1.70 ΜΕΤΡΩΝ. Ατομικς πρξεις αποκλεισμο απ τον επδικο διαγωνισμ ερειδμενες σε κανονιστικ πρξη αντθετη προς το Σνταγμα. Η διταξη του ρθρου 1 παρ. 1 π.δ. 90/2003, η οποα ορζει ως αναγκαο προσν για την πρσβαση στις Σχολς Αστυνομικν και Αστυφυλκων της ΕΛ.ΑΣ. κοιν, ανεξαρττως φλου, ελχιστο ανστημα 1,70 μ., προκαλε μμεση δικριση φλου εις βρος των γυναικν υποψηφων, καθς και υπρβαση των ορων της ευχρειας ουσιαστικς εκτμησης του κανονιστικο νομοθτη λγω παρβασης των συνταγματικν διατξεων της ιστητας των φλων και της αναλογικτητας. Υποχρωση της διοκησης να ανακαλσει την παρνομη ατομικ διοικητικ πρξη, η δε ρητ απρριψη αιτματος ανκλησης συνιστ εκτελεστ διοικητικ πρξη. Μη νμιμη η αιτιολογα της προσβαλλμενης ρνησης κατ το μρος που ερεδεται στη βλβη του δημοσου συμφροντος. Οι επικαλομενες συνπειες της αντισυνταγματικτητας των διαφρων διατξεων περ του ελαχστου απαιτομενου αναστματος (διατραξη της ερυθμης λειτουργας του Αστυνομικο Σματος, πρκληση αρνητικο κοινωνικο αντκτυπου, επλευση σοβαρς οικονομικς ζημας στο Δημσιο) εξαρτνται απ μελλοντικος και αββαιους παργοντες. Μη νμιμη η αιτιολογα κατ το μρος που στηρζεται στην ανγκη προστασας δικαιωμτων καλπιστων τρτων. Το ατημα της αιτοσας δεν βασζεται στην παρξη δεδικασμνου που δεσμεει τη Διοκηση αλλ στην εφαρμογ των αρχν της χρηστς διοκησης και ομοιμορφης αντιμετπισης μοιων ζητημτων απ τη Διοκηση και στην επκληση των 902-907/2021 αμετκλητων αποφσεων της Ολ του ΣτΕ. Δχεται την ατηση ακυρσεως.[ Βλ. και τις υπ'αρ. 902-907/21 Ολ ΣτΕ ]

8-3-24 ΕφΑθ 605/23 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΚΟΡΩΝΟΟΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  - ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣτΕ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΓΩΓΗ. Στην επδικη περπτωση η ενγουσα - υπλληλος της εναγομνης, ισχυρζεται τι η καταγγελα της συμβσεως εργασας της ταν κυρη, ως καταχρηστικ, διτι λαβε χρα, μετ απ την ρνησ της να υποβληθε σε διαγνωστικ τεστ ανχνευσης κορωνοο, εν πρτεινε στην εναγμενη την μθοδο της τηλεργασας.  χει κριθε απ το ΣτΕ τι το μτρο της υποχρεωτικς υποβολς σε διαγνωστικ λεγχο ακμα και σε μη νοσοντες, αποτελε νμιμο περιορισμ του δικαιματος συνανεσης σε ιατρικ θματα δεδομνου τι τθεται για την προστασα της δημσιας υγεας. Συνεπς, η ρνηση συμμρφωσης προς το επδικο μτρο συνιστ και μη νμιμη παροχ εργασας. Αποδεχθηκε τι η καταγγελα της νδικης σμβασης ταν απρροια της αντισυμβατικς συμπεριφορς που επδειξε η ενγουσα, η οποα συνσταται στη μη παροχ της εργασας της με την ρνηση να συμμορφωθε  στην υποχρωση υποβολς της σε διαγνωστικ λεγχο. Ο ισχυρισμς της τι η νομοθετικ επιβολ του διαγνωστικο ελγχου, προσκροει σε συνταγματικς επιταγς, κρνεται απορριπτος, πως χει εξλλου κρνει αμετκλητα σε μοιες υποθσεις το ΣτΕ. Εξλλου, η εναγομνη εταιρα δεν θα μποροσε να κρνει περ της συνταγματικτητας ενς νμου, αλλ ταν υποχρεωμνη και μλιστα με απειλ κυρσεων, να συμμορφωθε στην κεμενη νομοθεσα. Για το ζτημα δε, της επικαλομενης νομοθετικς παραβασης της αρχς της σης μεταχερισης, το Δικαστριο κρνει, τι ουδεμα ττοια παραβαση υπρξε. Τλος, ο ισχυρισμς της ενγουσας τι στο παρελθν εχε εργαστε με τηλεργασα, ακμα και αληθς υποτιθμενος, δεν ασκε καμα επιρρο στην υπ κρση υπθεση. Απορρπτει την αγωγ.

8-3-24 ΜονΠρωτΠειρ 3567/23 : ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ -  ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ.  Στην προκειμνη περπτωση, οι ενγοντες εκθτουν τι εναι αποκλειστικο κριοι ιδιωτικο νασκου που απκτησαν τσο με παργωγο τρπο, σο και με τα προσντα της κτακτης χρησικτησας. Αποδεικνεται τι λοι οι μεσοι και απτεροι και απτατοι δικαιοπροχοι των εναγντων απκτησαν το παρακεμενο στο επδικο ακνητο - αρχοντικ, χωρς ποτ να κνουν αναφορ στο επδικο ακνητο, το οποο χι μνο δεν το μεταββαζαν, αλλ το περιγραφαν διακριτ στα συμβλαια ως ξεχωριστ γειτνιζον ακνητο με το αρχοντικ. Αποδεχτηκε λοιπν, τι οι ενγοντες δεν απκτησαν με παργωγο τρπο κτσης κυριτητας το επδικο ακνητο. Περαιτρω, κρια προπθεση για να θεωρηθε νας νας ιδιωτικς εναι να ανεγερθε σε ιδιωτικ οικπεδο, εν το οικπεδο επ του οποου ανεγρθηκε ο επδικος Ιερς Νας, μνημονεεται ειδικς στη βιβλιογραφα της νσου δρας ως κοιμητριο/νεκροταφεο. Εν τλει αποδεικνεται τι ο επδικος Ιερς Νας κτστηκε κατ τα τη 1780 με 1790 μ.Χ. σε ακνητο γνωστου ιδιοκττη και παραδθηκε στη θεα λατρεα, δεν εξυπηρετοσε αποκλειστικ τις θρησκευτικς ανγκες της οικογνειας των δικαιοπαρχων των εναγντων, αλλ τις θρησκευτικς ανγκες των κατοκων της Ενορας και του νησιο. Καθσον λοιπν, αποδεχτηκε τι το επδικο Παρεκκλσι δεν χει ανεγερθε σε οικπεδο που να ανκει κατ κυριτητα στους ενγοντες σε δικαιοπροχο τους και χει τεθε σε δημσια λατρεα, δεν μπορε να αποκτηθε με χρησικτησα και ανκει στον πλησιστερο ενοριακ Να, τοι στον πρτο των εναγμενων, καθσον χει καταστε πργμα εκτς συναλλαγς και δεν χρησιδεσπζεται. Απορρπτει την αγωγ.

1-3-24  ΔιοικΕφΑΘ 3557/23 : ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΜΥΣΤΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν.4327/15 - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣτΕ. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ. Διαδικασα επιλογς και τοποθετσεως διευθυντν σχολικν μονδων. Εν προκειμνω, οι ενγοντες ζητοσαν αποζημωση και χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης, κατ’ ρθρο 105 του ΕισΝΑΚ, για τη ζημα που υπστησαν, απ την εφαρμογ της αντισυνταγματικς διατξεως του ρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 3848/2010, πως τροποποιθηκε με τις διατξεις του ρθρου 19 του Ν. 4327/2015, η οποα εχε, ως αποτλεσμα, να μην επιλεγον, ως Διευθυντς σχολικν μονδων. χει κριθε απ το ΣτΕ, ειδικ για τη σχετικ διαδικασα της μυστικς ψηφοφορας του συλλγου διδασκντων, κατ το μρος που αφορ την αποτμηση της συμβολς στο εκπαιδευτικ ργο του υποψηφου, εκτς απ το τι δε διενεργεται απ κατλληλο ργανο, δε διασφαλζει την γκυρη αξιολγηση με αντικειμενικ και αξιοκρατικ διαδικασα. Το Δικαστριο, κρνει τι η εφαρμογ των ως νω αντισυνταγματικν διατξεων, ως προς την επιλογ των διευθυντν σχολικν μονδων, δεν τελε ωστσο, σε πρσφορο αιτιδη σνδεσμο με την περιουσιακ ζημα των εναγντων απ τη στρηση του επιδματος θσεως που θα ελμβαναν,  εν ανακηρσσονταν στη θση του Διευθυντο, διτι, ακμα και αν εφαρμζονταν οι προγενστερες διατξεις του Ν. 3848/2010, δεν παρσταται ββαιο τι οι εκκαλοντες θα καταλμβαναν θση Διευθυντ, αφο η απκλιση μεταξ των μορων που αυτο συγκντρωσαν δεν εναι ττοια που να δικαιολογε την μετ βεβαιτητος επιτυχα τους. Πλην, μως, λγω του παρνομου αποκλεισμο των εκκαλοντων απ τη διαδικασα επιλογς διευθυντ, για το λγο τι δε συγκντρωσαν ποσοστ 20% των απαιτομενων ψφων κατ τη διεξαχθεσα μυστικ ψηφοφορα, το Δικαστριο κρνει τι πρπει να τους επιδικαστε χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης, ποσο 1.500 ευρ. Εν μρει δεκτ η αγωγ σον αφορ την 1η, 2η, 3ο, 5ο, 7η, 14ο, 15η, 18ο, 19ο, 20η, 21ο, 25η, 26ο, 28ο και 31ο των εκκαλοντων - εναγντων - Δεκτ εν μρει η φεση  για τους εν λγω ενγοντες.[ Βλ. και την υπ' αρ. 711/17 ΣτΕ Ολ ]

1-3-24 ΕφΠειρ 639/23 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ - ΟΥΣΙΩΔΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ - ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ/ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΣΥΡΡΟΗ ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ.  Διαφορ απ σμβαση ργου, δυνμει της οποας οι ενγοντες - συνιδιοκττες ενς οικοπδου - ανθεσαν στον εναγμενο  μηχανικ  την εκπνηση των μελετν και την κδοση της οικοδομικς δειας, καθς και την εκτλεση και επβλεψη λων των οικοδομικν εργασιν για την ανγερση οριζντιων ιδιοκτησιν - Ωστσο, με την παρδοση του ργου, διαπιστθηκαν ελαττματα στην οικοδομ που οφελονται στην αντισυμβατικ και ταυτχρονα παρνομη συμπεριφορ του εναγομνου -εργολπτη, αλλ και μελετητ, μηχανικο. Ειδικτερα, αποδεχθηκε τι η οικοδομ εναι επικνδυνη απ ποψη στατικ και δομικ, λγω ανεπαρκος και κακς θεμελωσης με αποτλεσμα ο κνδυνος θεωρεται ως μεσος και η κατασκευ να χαρακτηρζεται κοινς ως επικινδνως ετοιμρροπη. Για την κατεδφιση δε, και την εκ νου κατασκευ της οικοδομς θα απαιτηθε το συνολικ ποσ των 350.853,74 ευρ, καθς οι μθοδοι αποκατστασης δεν δνανται να εξασφαλσουν με βεβαιτητα την ασφλεια της οικοδομς. Συνεπς, η μη ββαιη ρση της επικινδυντητς της (οικοδομς) αποτελε πραγματικ ελττωμα αυτς και μλιστα ουσιδες, που καθιστ αυτν χρηστη ως κατοικα. Ο εναγμενος λοιπν, υπ την ιδιτητ του ως εργολπτη, αλλ και μελετητ και επιβλποντος το ργο μηχανικο, παραβασε την ιδιατερη νομικ υποχρωση του να εφαρμσει τους κοινς αναγνωρισμνους τεχνικος καννες , προκαλντας τσι κνδυνο για τη ζω την υγεα των εναγντων. Ενψει αυτν, οι ενγοντες δικαιονται αποζημωση, που συνσταται στις δαπνες επανεκτλεσης του ργου απ τρτον εργολπτη και στα πρστιμα ανγερσης και διατρησης της οικοδομς που τους επιβλθηκαν. Τλος, κρνεται τι για την απμβλυνση της ηθικς τους βλβης, πρπει να αναγνωριστε τι οφελεται στον καθνα το ποσ των 5.000 ευρ. Δχεται εν μρει την αγωγ.

23-2-24 ΕφΘεσ 158/24 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΜΙΣΘΩΤΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. Αγωγ ιδιοκττη διαμερσματος πολυκατοικας, λγω ζημας που υπστη στο ακνητ του, απ διαρρο υδτων απ το μπνιο υπερκεμενου διαμερσματος, που εχε μισθσει ο 1ος εναγμενος, ιδιοκτησας της συμπαραστατουμνης απ τη 2η εναγμενη. Προκπτει τι η 2η εναγμενη δεν παρλειψε υπατια να προβε σε συντρηση επισκευ της υδραυλικς εγκατστασης του μπνιου του διαμερσματος της συμπαραστατομενης, καθσον μλιστα δεν αποδεχθηκε τι ενημερθηκε σχετικ. Αντθετα, αποδεχθηκε τι η 2η εναγμενη ταν πντα επιμελς και συνεπς στις υποχρεσεις σχετικ με το διαμρισμα της συμπαραστατουμνης. σον αφορ τον 1ο εναγμενο, η νστασ του, περ συντρχοντος πτασματος του ενγοντος, εναι απορριπτα, καθς δεν αποδεχθηκε η παρξη κποιας ρωγμς απ σεισμ στο διαμρισμα του ενγοντος. Επσης, δεν αποδεχθηκε ο ισχυρισμς του 1ου εναγομνου, τι η ζημα προκλθηκε απ την απτομη αυξομεωση του νερο απ την παρεμπιπτντως εναγμενη ΕΥΔΑΘ. Αποδεχθηκε λοιπν, τι οι ζημες στο διαμρισμα του ενγοντος προκλθηκαν απ την υπατια συμπεριφορ του 1ου εναγομνου, ο οποος παρλειψε να επισκευσει το σωλνα παροχς δατος στο καζανκι της τουαλτας του. Προσδιορζει τη συνολικ θετικ ζημα του ενγοντος στο ποσ των 26.659,35 ευρ και τη χρηματικ ικανοποηση λγω της ηθικς του βλβης στο ποσ των 1.000 ευρ, με τον τκο υπερημερας, που πρπει ο πρτος εναγμενος και δη οι καθολικο διδοχοι αυτο να καταβλλουν στον ενγοντα. Δχεται εν μρει την αγωγ.  Δχεται την A' φεση - Δχεται τη Β' φεση, ως προς τον πρτο εφεσβλητο.

23-2-24 ΕφΠειρ 33/24 : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΣΥΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗ - ΟΦΕΙΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ - ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΜΙΣΘΩΤΗ ΠΕΡΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Στην επδικη περπτωση ο ενγων ισχυρσθηκε τι εναι συγκριος  βιομηχανικο χρου και τι δυνμει συμφωνητικο που συνυπγραψαν λοι οι συγκριοι με την εναγομνη εταιρεα, εκμσθωσαν στην τελευταα το  ως νω χρο, ωστσο  η εναγομνη  ποιεται ανενχλητα χρση του μισθου ακιντου και δεν του κατβαλε το αναλογον στο ποσοστ συνιδιοκτησας του μσθωμα για το τος 2014. Κατ' αρχς την καταβολ μισθωμτων μχρι το τος 2013, και, επομνως, και την εγκυρτητα της νδικης μισθωτικς συμβσεως ομολγησαν εξωδκως και οι λοιπο εταροι της και συνεκμισθωτς, το γεγονς δε τι αυτο ως ενγοντες σε ασκηθεσα απ τους διους αγωγ, παραιτθηκαν απ το δικγραφ τους, δεν ασκε  κποια επιρρο. Εξ λλου, και ο ισχυρισμς της εφεσιβλτου τι οι συνεκμισθωτς δεν απβλεψαν εν προκειμνω στο μσθωμα καθ' εαυτ, αλλ στα αυξημνα κρδη που θα εισπρατταν απ την λειτουργα της επιχειρσες της, εμπεριχει αναγκαως και την παραδοχ για καταβολ του μισθματος στους συνεκμισθωτς, στω και μσω της διανομς των κερδν της. Δεν προκπτει, επομνως, οτε απ την τελευταα αυτ εκδοχ της εφεσιβλτου δωρεν παραχρηση της χρσης του μισθου ακιντου στην δια, αλλ μνο πιθαν διαφοροποηση του τρπου καταβολς του μισθματος. Δεν αποδεικνεται λοιπν, η εικονικτητα της νδικης μισθωτικς συμβσεως  και το πρωτοβθμιο δικαστριο, που κρινε αντιθτως σφαλε. Δχεται την φεση - Δχεται την αγωγ.

16-2-24 ΣτΕ (Ε') 100/24 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΗΣ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. Δκη επ αιτσεως ακυρσεως για την καταβολ αποζημωσης εναλλακτικς απαλλοτρωση ανταλλαγ των τριν ακιντων που ανκουν στην ιδιοκτησα της αιτοσας, με λλα, αντστοιχης εμπορικς αξας, λγω του ουσιδους περιορισμο και της στρησης της κατ προορισμ χρσης τους - Ατηση για δκαιη ικανοποηση λγω υπρβασης της ελογης διρκειας της δκης. Κατ' αρχς δεν προκπτει τι η αιτοσα συνβαλε με τη συμπεριφορ της στην καθυστρηση εκδκασης της υπθεσης - Οκτ (8) εκ των αναβολν της συζτησης χορηγθηκαν απ το Δικαστριο αυτεπαγγλτως, οι λοιπς δε τρεις (3) χορηγθηκαν για λγους δημσιας υγεας. Εξλλου, το βασικ ζτημα που επιλθηκε με την απφαση αφοροσε, στην περπτωση επιβολς περιορισμν στο ακνητο, για λγους σχετικος με την αρχαιολογικ νομοθεσα, το οποο αν και, εχε, καταρχν, αντιμετωπισθε απ τη νομολογα του Δικαστηρου, δεν ταν απλ ευχερς να επιλυθε κατ την υπαγωγ του. Τλος, ναι μεν η αιτοσα δεν συνδει το αντικεμενο της υπθεσης με τη διαβωσ της, πλην το κριθν ζτημα αφοροσε στο δικαωμα ιδιοκτησας και στη ματαωση ενσκησης επιχειρηματικς δραστηριτητς της. Η κρινμενη ατηση πρπει να γνει εν μρει δεκτ και να επιδικασθε στην αιτοσα το ποσ των 3.000 ευρ, ως δκαιη ικανοποηση για την ηθικ της βλβη.

16-2-24 ΕφΠειρ 20/24 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ. Περπτωση εργαζομνης, η οποα πριν και μετ τη γννηση του τκνου της, λαβε αλλεπλληλες δειες, τοι αναρρωτικ δεια - δειας κυσεως - λοχεας - φροντδας και θηλασμο τκνου - γονικ δεια, εν κανε και χρση των κανονικν της αδειν, με κατληξη η εναγμενη εργοδτρι της να της αναγγλλει την οικειοθελ της αποχρηση, διτι αυτ δεν επστρεψε στην εργασα της, με την λξη της τελευταας δεις της - Αγωγ της εργαζομνης με ατημα να αναγνωριστε η ακυρτητα της καταγγελας, καθς επσης ζητε και δεδουλευμνα που δεν της καταβλθηκαν (επδομα γμου, επδομα τριετας, δρα εορτν, επδομα αδεας). Αποδεικνεται τι η ενγουσα προσπαθοσε να καθυστερσει την επνοδο της στην εργασα της και ως εκ τοτου η συμπεριφορ της συνιστ οικειοθελ αποχρηση απ την εργασα της, εχε δε ενημερωθε στο πλασιο ανταλλαγς μηνυμτων με την εναγμενη για τις συνπειες που θα εχε η εξακολοθηση της συμπεριφορς της, πως και με το εξδικο που της στειλε. Επομνως η νδικη αγωγ κρνεται τι χει ασκηθε καταχρηστικ απ την ενγουσα  - Εναι απορριπτο λοιπν, το κριο ατημα για την επιδκαση μισθν υπερημερας και το επικουρικ ατημα για την επιδκαση αποζημωσης απλυσης. Αναφορικ με τα δεδουλευμνα, κατ' αρχς η ενγουσα δεν δικαιοται επιδματος προπηρεσας (τριετιν) και επιδματος γμου, εν προσδιορζεται το ποσ που αυτ δικαιοται απ δρα και επιδματα αδεας. Δχεται την φεση.

9-2-24 ΠολΠρωτΑθ 39/24 : ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - Ν.4354/15 ΚΑΙ Ν.3156/03 - ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΕΥΘΥΝΗ ΕΓΓΥΗΤΗ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ - ΛΟΓΟΙ. Με την υπ κρση ανακοπ, η ανακπτουσα ζητ να ακυρωθε Διαταγ Πληρωμς, με την οποα υποχρεθηκε να καταβλει στην καθ’ ης, εις ολκληρον με την πιστοχο και τους λοιπος εγγυητς, ποσ απατησης απ σμβαση δανεου. Σμβαση πλησης επιχειρηματικν απαιτσεων και συμφωνα ανθεσης της διαχερισης αυτν - Εναι ερευνητο, εν οι εταιρεες διαχερισης απαιτσεων του Ν. 4354/2015 απολαμβνουν την προβλεπμενη απ το νμο αυτ εξαιρετικ νομιμοποηση ως μη δικαιοχοι διδικοι και στην περπτωση που τους χει ανατεθε η διαχεριση με το καθεστς του Ν.3156/2003 - Το παρν - κατ πλειοψηφα - υιοθετε την ερμηνεα, σμφωνα με την οποα επιβλλεται ενιαα εφαρμογ του ρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4354/2015, τσο στις περιπτσεις που η διαχεριση των απαιτσεων χει αναληφθε με το Ν. 3156/2003, σο και ταν χει αναληφθε με το Ν. 4354/2015, καθς τσι επιλεται κατ τρπο ενιαο το ζτημα της δικονομικς υπστασης των εταιρειν διαχερισης - Αντθετη μειοψηφα μελν του Δικαστηρου. Συνεπς, μη νμιμος εναι ο ισχυρισμς της ανακπτουσας τι η καθ’ ης στερετο ενεργητικς νομιμοποησης, διτι ο διαχειριστς του Ν. 3156/2003 νομιμοποιεται ως μη δικαιοχος, κατ την δουσα ερμηνεα. Περαιτρω, η ανακπτουσα εκθτει τι παρεχε την εγγησ της  για φιλικος λγους, ωστσο τα επικαλομενα πραγματικ περιστατικ δεν σχετζονται με συμπεριφορ της καθ’ ης, η οποα να συνιστ εκμετλλευση της δεσπζουσας θσης της ναντι αυτς. Τλος, μη νμιμος εναι ο λγος με τον οποο η ανακπτουσα ισχυρζεται την ακυρτητα της σμβασης εγγησης κατ’ ρθρο 288 ΑΚ. Απορρπτει την ανακοπ.

9-2-24 ΕφΠειρ 28/24 : ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ - ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΡΕΥΜΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ. ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ. Περπτωση τροχαου ατυχματος που προκλθηκε απ τον πρτο εναγμενο, οδηγ φορτηγο, ασφαλισμνο στη δετερη εναγμενη, που εχε ως συνπεια το θανσιμο τραυματισμ του οδηγο της μοτοσυκλτας - γιου της ενγουσας, η οποια ζητε χρηματικ ικανοποηση λγω ψυχικς οδνης. Το παρν κρνει τι δεν αποδεχθηκε, τι βαρνει οποιαδποτε συνυπαιτιτητα το θανντα - Ακμη, κι αν υποτεθε τι ο θανν οδηγς της μοτοσυκλτας βαινε με μεγλη ταχτητα, πργμα που δεν προκυψε, το γεγονς αυτ δεν συνετλεσε στην επλευση του ατυχματος, λγω της αιφνδιας κνησης του φορτηγο που οδηγοσε ο πρτος εναγμενος, εισερχμενος στο αντθετο ρεμα, το οποο κλυψε κατ 70% περπου. Αναφορικ δε, με το ποσοστ αλκολ που ανιχνεθηκε στο αμα του θανντος οδηγο, το παρν εκτιμ τι  μπορε να οφελεται σε μεταθαντια παραγωγ αιθανλης - στω, μως, κι αν θεωρηθε δεδομνο τι το ποσοστ αλκολ υφστατο στο αμα του, το γεγονς αυτ δεν συνδεται αιτιωδς με την πρκληση του επδικου ατυχματος, αφο αυτς προβη στις ενδεδειγμνες ενργειες (τροχοπδηση και αποφευκτικ ελιγμ). Επομνως, το ατχημα οφελεται σε αποκλειστικ υπαιτιτητα του πρτου εναγμενου – οδηγο του φορτηγο οχματος. σφαλε λοιπν, το πρωτοβθμιο Δικαστριο που κρινε συνυπατιο τον θανντα. Κρνεται τι πρπει να υποχρεωθον οι εναγμενοι, ο καθνας εις ολκληρον, να καταβλουν στην ενγουσα, για τη ψυχικ της οδνη, το ποσ των 90.000 ευρ. Δχεται την φεση - Απορρπτει την αντφεση.

2-2-24 ΣτΕ (Ε') 1745/23 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΣ - ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΥΡΩΣΗ.  Η αιτοσα, ως μνιμη κτοικος Μονεμβασας και ιδιοκττρια μορης επιχερησης εστιατορου, παραπονεται για τη λειτουργα ομοειδος επιχερησης πλησον της δικς της, δυνμει της προσβαλλμενης πρξης, με την οποα, μεταβλλεται, μη νομμως, η χρση του μορου κτιρου, απ κατοικα σε εστιατριο. Εν προκειμνω, η αλλαγ χρσης απ κατοικα σε εστιατριο χορηγεται χωρς να προκπτουν με σαφνεια τα ιστορικ στοιχεα, τα οποα θα επτρεπαν τη χρση εστιατορου στη συγκεκριμνη θση, τοι εκτς του κεντρικο δρμου της Μονεμβασας. Μνο τα εν λγω ιστορικ στοιχεα, ως αναγμενα στον χρνο κρυξης του οικισμο της Μονεμβασας ως βυζαντινο μνημεου και ως αρχαιολογικο χρου, θα ηδναντο να τεκμηρισουν τι η αλλαγ χρσης δεν χει επιπτσεις στη διατρηση αναλλοωτου του οικισμο. Στην προκειμνη περπτωση λοιπν, το ΚΑΣ, δεν επικαλστηκε τα αναγκαα στοιχεα. Εν τλει η Διοκηση προβη σε περιπτωσιολογικ αντιμετπιση του αιτματος της παρεμβανουσας, η οποα, ενσω δεν χει ακμα εκδοθε διταγμα περ κατανομς των χρσεων στην περιοχ, αν και οι σχετικς μελτες εναι υπ εκπνηση, ενχει τον κνδυνο κδοσης αντιφατικν αποφσεων εντς του διου οικισμο και δεν εναι επιτρεπτ. Για τους ανωτρω λγους, η επμαχη γνωμοδτηση του ΚΑΣ δεν αιτιολογεται νομμως. Δχεται την ατηση.

2-2-24 ΕφΠειρ 11/24 : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ - ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ. Διαφορ απ σμβαση εμπορικς μσθωσης στο πλασιο της οποας η μισθτρια χρησιμοποησε το μσθιο για τη στγαση της επιχερησης εστασης (εστιατορου), την τρηση των ρων της σμβασης εγγυθηκαν η δετερη και ο τρτος των ανακοπτντων - κδοση απ τους συνεκμισθωτς διαταγς πληρωμς για απαιτσεις απ μισθματα - σκηση ανακοπς. Προκπτει τι οι αντδικοι εχαν λθει σε διαπραγμτευση για το ζτημα του συμψηφισμο των ληξιπρθεσμων μισθωμτων με την καταβληθεσα, κατ την ναρξη της μσθωσης, εγγυοδοσα και στο πλασιο της συναινετικς διευθτησης των μεταξ τους εκκρεμοττων, η μισθτρια δικοψε τη λειτουργα της επιχερησς της και αποχρησε απ το μσθιο, παραδδοντας τα κλειδι του καταστματος. Το διο γεγονς της διακοπς λειτουργας της επιχερησης της μισθτριας υποδηλνει τι δεν υπρχε κτοτε ανγκη παραμονς της στο μσθιο, αφο αυτ ως μνη συνπεια θα εχε την επιβρυνσ της με την υποχρωση καταβολς αποζημωσης στους συνεκμισθωτς. Συνγεται λοιπν, η ανυπαρξα υποχρωσης της μισθτριας για την καταβολ των μισθωμτων για την πληρωμ των οποων εκδθηκε η νδικη διαταγ. Ορθς το πρωτοβθμιο Δικαστριο ακρωσε τη διαταγ πληρωμς. Απορρπτει την φεση.

2-2-24 ΕφΘεσ 188/23 : ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ. ΚΑΤΑΠΛΕΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Εν προκειμνω, η ενγουσα ιστορε τι εγγυθηκε υπρ της δη θανοσας μητρας της, σε σμβαση επιχειρηματικο δανεου της τελευταας και τι η συνανεσ της για την κατρτιση της νδικης σμβασης εγγησης, αποτλεσε προν της ψυχολογικς πεσης της μητρς της, αλλ  και της συμπεριφορς της τρπεζας η οποα δεν την ενημρωσε για τις νομικς συνπειες, οτε προβη σε προσκοντα λεγχο της οικονομικς δυναττητς της, καθς επσης, εκμεταλλετηκε την αδνατη θση της διας - Ζτησε λοιπν, να αναγνωριστε η ακυρτητα της νδικης σμβασης εγγησης, λγω της αντθεσς της στα χρηστ θη. Προκπτει τι η νδικη σμβαση εγγησης αποτλεσε προν της ψυχολογικς πεσης και της παραπειστικς συμπεριφορς της εκλιποσας μητρας της ενγουσας, εν η αντισυμβαλλμεν της - δικαιοπροχος τραπεζικ εταιρα και κατ' επκταση και η εναγμενη διδοχος, βρθηκαν εκτεθειμνες σε μα οφειλ, η οποα πρπει να εξυπηρετηθε απ αφεργγυα πρσωπα. Επομνως, δεν συντρχει το αναγκαο στοιχεο της εκμετλλευσης της ευλωτης (ανγκη απειρα) θσης της ενγουσας απ τη δικαιοπροχο της εναγομνης. Σε κθε δε περπτωση, τσο η παρλειψη, σο και η λλειψη ενημρωσης της ενγουσας, σχετικ με το εδος και το περιεχμενο της ευθνης, την οποα ανλαβε, δνανται, πιθανν, να θεμελινουν αστικ ευθνη της εναγμενης προς αποζημωση, σε καμα περπτωση, μως, δεν μπορε να επλθει ως συνπεια η ακυρτητα της σμβασης εγγησης. Απορρπτει την φεση.

26-1-24 ΕφΘεσ 354/23 : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ - ΤΕΛΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ - Ν.4640/19 - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.  Στην προκειμνη περπτωση, η εκκαλοσα, η οποα τυγχνει εταιρα τεχνικν ργων, με την αγωγ της ενπιον του Πολυμελος Πρωτοδικεου, επικαλομενη αδικοπραξα λων των εναγομνων σε βρος της, ζτησε να υποχρεωθον να της καταβλουν, αποζημωση για την απλεια κερδν των 2019 ως 2024 και χρηματικ ικανοποηση για την ηθικ της βλβη. Η ηττηθεσα ενγουσα, με την παροσα φεσ της αμφισβητε την υποχρωσ της για καταβολ του τλους δικαστικο ενσμου, ισχυριζμενη τι κατ κακ ερμηνεα και εφαρμογ του νμου η εκκαλουμνη δεν κρινε αντισυνταγματικ τη διταξη του ρθρου 42 του ν. 4640/2019, με την οποα επεκτθηκε η υποχρωση καταβολς του δικαστικο ενσμου και στις αναγνωριστικς αγωγς ενπιον του ΠολΠρωτοδικεου. Κατ' αρχς η επαναφορ του δικαστικο ενσμου επ αναγνωριστικν αγωγν στο Πολυμελς Πρωτοδικεο, σαφς συνδεται με την καθιρωση της υποχρεωτικτητας προσφυγς στο θεσμ της διαμεσολβησης για λγους αποσυμφρησης της δικαστηριακς λης και επιτχυνσης της απονομς δικαιοσνης. Η ανωτρω νομοθετικ επιλογ δεν μπορε να κριθε αντθετη με τις κρσιμες διατξεις των ρθρων 20 του Συντ. και του ρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Ενψει τοτων, ο ισχυρισμς της εκκαλοσας τι - λγω της νομτυπης μετατροπς του καταψηφιστικο αιτματος της πντως ασκηθεσας μετ την ναρξη ισχος του ν. 4640/2019 αγωγς της σε αναγνωριστικ - αυτ δεν υποχρεοτο σε καταβολ τλους δικαστικο ενσμου, τυγχνει αβσιμος. Απορρπτει την φεση.

26-1-24 ΕφΑνΚρτης 101/23 : ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ - ΟΥΣΙΩΔΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ - ΤΙΜΗΜΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. ΕΦΕΣΗ. Διαφορ απ σμβαση αγοραπωλησας  μηχανημτων για τη μονδα τυποποησης ελαιολδου της ενγουσας εταιρεας, η οποα ισχυρζεται τι υπανχωρησε απ τη σμβαση για το λγο τι τα πωληθντα μηχανματα, κατ τον χρνο παρδοσς τους, φεραν ουσιδη πραγματικ ελαττματα και δεν εχαν τις συμφωνηθεσες ιδιτητες. Διενργεια πραγματογνωμοσνης. Κατ' αρχς ο ισχυρισμς των εκκαλοντων τι πρκειται για μικτ σμβαση πωλσεως και ργου, εναι  αβσιμος. Δεν αποδεχθηκε τι τα πωληθντα μηχανματα, φεραν πραγματικ ελαττματα τι τους λειπαν συνομολογηθεσες ιδιτητες, πλην των δεξαμενν αποθκευσης. Κατπιν τοτων, η σκηση του διαπλαστικο δικαιματος υπαναχρησης απ την ενγουσα αγορστρια επφερε ανατροπ εξ υπαρχς της πλησης μνο, μως, σον αφορ τις δεξαμενς, οι οποες μλιστα εναι δυνατ να αποχωριστον απ τα υπλοιπα μηχανματα χωρς ζημα. Περαιτρω, δεν συντρχει και αδικοπρακτικ ευθνη της πωλτριας για το ελττωμα. Αναφορικ λοιπν, με τα υπλοιπα μηχανματα, οι ατλειες που επικαλστηκε η αγορστρια, σχετζονταν με το γεγονς τι δεν γιναν οι κατλληλες ρυθμσεις και παραμετροποηση τους, στε να μπουν σε παραγωγικ λειτουργα. Συνεπς, δεν συντρχουν οι προποθσεις σκησης του δικαιματος υπαναχρησης της αγορστριας, σον αφορ τα υπλοιπα μηχανματα, πλην των δεξαμενν. Εν μρει δεκτ η υπ στοιχεο Α' αγωγ. σον αφορ την υπ στοιχεο Β' αγωγ, προκπτει τι οφελεται συνολικ στην μεν πρτη ενγουσα  το ποσ των 42.625 ευρ και στον δετερο ενγοντα πωλητ το ποσ των 1.071 ευρ.  Εν μρει δεκτ και η υπ στοιχεο Β' αγωγ. Δεκτ η φεση.

19-1-24 ΕιρΚοζνης 53/23 : ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΨΥΧΙΚΗΣ ΟΔΥΝΗΣ. ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ. ΤΟΚΟΦΟΡΙΑ.Αγωγ δικηγρου για την αμοιβ του απ εργολαβικ δικης που κατρτισε δι' αντιπροσπου, τοι με τον πατρα του εναγομνου, δικαιοχου αποζημισεως απ το θνατο του αδελφο του σε αεροπορικ δυστχημα, υπθεση για την οποα ανλαβε και διενργησε λες τις δικαστικς και εξωδικαστικς ενργειες ο ενγων, με αποτλεσμα και την εσπραξη της αποζημωσης απ τον εναγμενο, ο οποος αρνεται να καταβλει τη δικηγορικ αμοιβ, ισχυρσθηκε δε, τι η συμφωνηθεσα  αμοιβ του ενγοντος ανλθε σε ποσοστ 10%  και τι χει εξοφληθε ολοσχερς απ τον αντιπρσωπ του - πατρα του. Κρνεται τι η πολυπλοκτητα των προς επλυση ιδιατερων νομικν ζητημτων της υπθεσης σε συνδυασμ με την πολυετ δικαστικ διαμχη των εμπλεκομνων στο ατχημα, καθιστ τη συμφωνημνη δικηγορικ αμοιβ σε ποσοστ 20% ως αντιστοιχοσα στην πραγματικ αξα της παρεχμενης υπηρεσας. Εξλλου, ο ενγων δεν εχε συμφρον να καταρτσει με τον εναγμενο να εργολαβικ δκης, με συμφωνα αμοιβς στο μισυ της αμοιβς που συμφωνθηκε με τους λοιπος δικαιοχους της αποζημωσης. Σε κθε περπτωση, ο ισχυρισμς του εναγμενου τι ο πατρας του κατβαλε στον ενγοντα 35.000 ευρ, για την αμοιβ του, δεν αποδεχθηκε. Περαιτρω, απορρπτει την νσταση του εναγομνου περ πλαστογραφας των ειδικν πληρεξουσων. Περαιτρω, δεν αποδεχθηκε τι ο εναγμενος ανακλεσε την επμαχη εντολ διεξαγωγς της υπθεσς του απ τον ενγοντα. Τλος, σον αφορ την ναρξη της τοκοφορας , δεν αποδεχθηκε τι λαβε χρα γγραφη χληση του εναγμενου για τον προ της επδοσης της αγωγς χρνο. Πρπει να υποχρεωθε ο εναγμενος να καταβλει στον ενγοντα το συνολικ ποσ των 14.677,04 ευρ, συμπεριλαμβανομνου  του ΦΠΑ, με το νμιμο τκο. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

12-1-24 ΣτΕ (Δ') 1987/23 : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ - Ν.3900/10 - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ - ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. Αιτσεις ακυρσεως κατ πρξεων της διαδικασας προ της σναψης συμβσεων δημοσων ργων - Ζητματα αρμοδιτητας Διοικητικν Εφετεων και ΣτΕ - Ν. 3886/10, 3900/10 και Ν.4412/16. Κατ την κρατσασα, στο Δικαστριο γνμη, προκειμνου να καθορισθε, βσει του ν. 3900/10, το αρμδιο για την εκδκαση της διαφορς Δικαστριο, εναι αδιφορο το τι η ατηση ακυρσεως ασκεται απ τρτον - μη μετχοντα στη διαγωνιστικ διαδικασα αναθσεως του δημοσου ργου-, ο οποος βλπτεται απ την εκτλεση του ργου. Αντθετη μειοψηφα. Εν προκειμνω, η κρινμενη ακυρωτικ διαφορ, η οποα ανακπτει απ την προσβολ εκ μρους του αιτοντος Δμου αποφσεως, με την οποα ασκεται εποπτεα επ πρξεν του, εκδοθεισν κατ τη διαδικασα ανθεσης σμβασης δημοσου ργου προπολογισμο 12.000 ευρ, εμππτει στο πεδο εφαρμογς του ρθρου 47 παρ. 4 του ν. 3900/2010 και υπγεται στην αρμοδιτητα του οικεου Διοικητικο Εφετεου, χωρς να ασκε επιρρο στο ζτημα της αρμοδιτητας, το γεγονς τι η προσβαλλμενη πρξη εκδθηκε κατπιν διοικητικς προσφυγς τρτου, ο οποος προβαλε αιτισεις σχετικς με τη μη τρηση της περιβαλλοντικς νομοθεσας. Αντιθτως, κατ την ποψη της μειοψηφας η υπθεση εξακολουθε να ανκει στην ακυρωτικ αρμοδιτητα του Δ’ Τμματος του ΣτΕ. Λγω της σπουδαιτητας του ζητματος προσδιορισμο της αρμοδιτητας, η υπθεση πρπει να παραπεμφθε, στην επταμελ σνθεση του Δ' Τμματος. Παραπμπει.

12-1-24 ΕφΠειρ 622/23 : ΕΦΕΤΕΙΟ - ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ - ΑΝΑΚΟΠΗ - ΛΟΓΟΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Εν προκειμνω, η αγωγ συζητθηκε ερμην της εναγομνης – ανακπτουσας κι εκδθηκε οριστικ απφαση απαγγελας λσης του γμου των διαδκων. Ακολοθως κατ της ερμην απφασης, η εκκαλοσα σκησε ανακοπ ερημοδικας, ωστσο οι λγοι για τη συνδρομ αντερης βας που επικαλεται, δεν εναι νμιμοι  καθσον, α) δεν πρκειται περ αδυναμας, ετε ασθνειας της πληρεξουσας δικηγρου και β) δεν συνιστ αντερη βια η αορστως επικαλομενη ενδεχμενη απειλ υγεας της εκκαλοσας – ανακπτουσας να παραστε στο Δικαστριο, αφο μποροσε να παρασταθε δια πληρεξουσας δικηγρου. Πρπει να απορριφθε η κρινμενη ανακοπ ερημοδικας ως αβσιμη.

5-1-24 ΜονΠρωτΘεσ 15493/23 : ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΕΙΣΩΝ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ - ΥΨΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ. Διαταγ πληρωμς - Εγγραφ προσημεισεων υποθκης προς εξασφλιση της επιδικασθεσας απατησης υπρ της δετερης καθ’ ης  επ ακιντων ιδιοκτησας του αιτοντος, ο οποος ζητ να εξαλειφθε η σε βρος του εγγραφεσα προσημεωση υποθκης επ ενς διαμερσματς του, ισχυριζμενος τι η αξα των λοιπν τριν κατασχεθντων ακιντων του επαρκε για την εξασφλιση του υπολοπου της απατησης της δετερης καθ’ ης. Κατ' αρχς ως προς την πρτη καθ’ ης η ατηση εναι απορριπτα ως απαρδεκτη ελλεψει παθητικς νομιμοποησης. Περαιτρω,πιθανολογθηκε, τι η απορρουσα απ τη διαταγ πληρωμς απατηση σε βρος του αιτοντος ανρχεται σμερα στο ποσ των 218.000,00 ευρ περπου, εν η συνολικ αξα των κατασχεθντων ακιντων του αιτοντος ανρχεται στο ποσ των 297.000 ευρ.  Η συνολικ δε, αξα των λοιπν τριν ακιντων του αιτοντος, επ των οποων ενεγρφη προσημεωση υποθκης ανρχεται στο ποσ των 208.000 ευρ και, επομνως, δεν επαρκε για την εξασφλιση της απατησης της δετερης καθ’ ης. Η υπ κρση ατηση ως προς τη δετερη καθ’ ης πρπει να απορριφθε ως ουσιαστικ αβσιμη.

29-12-23 ΣτΕ (Δ') 2221/23 : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ/ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ. Με την ατηση αυτ ο αιτν σνδεσμος επιδικει να ακυρωθε και να ανασταλε η εκτλεση της υπ’ αριθμ. 875/2023 αποφσεως της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. Παραδεκτς προσβαλλμενη με ατηση αναστολς εκτελσεως – ακυρσεως του ρθρου 372 παρ.1 του ν. 4412/2016, πρξη αποτελε μνον η απφαση της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ., με την οποα η εν λγω Αρχ αποφανεται οριστικς επ της ασκηθεσας προδικαστικς προσφυγς και χι απφαση με την οποα διατσσονται τυχν προσωριν μτρα  πως η εν προκειμνω προσβαλλμενη. Επσης,  κατ των αποφσεων της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. επ των προσωρινν μτρων, δεν χωρε οτε ατηση ακυρσεως και ατηση αναστολς εκτελσεως κατ τις γενικς διατξεις των ρθρων 45 επ. και 52 του π.δ. 18/89. Επομνως, το κρινμενο νδικο βοθημα, ασκεται απαραδκτως και πρπει να απορριφθε. [Αντθετη μειοψηφα]

29-12-23 ΕφΠειρ 620/23 : ΑΚΙΝΗΤΑ - ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ - ΑΓΩΓΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΑΤΥΠΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΩΝ - ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ - ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. ΕΦΕΣΗ.  Στην επδικη περπτωση η η ενγουσα και δη εκκαλοσα, ιστορε τι εναι συγκρια με τους εναγμενους, κατ ποσοστ 25% εξ αδιαιρτου, οικοπδου μετ της επ αυτο τριροφης οικοδομς, και τι οι εναγμενοι αρνονται να συναινσουν στην εξδικη διανομ τους, ζητ λοιπν να διαταχθε η λση της κοινωνας με την δια πλειστηριασμο πληση του ακιντου. Ωστσο, σε συνδυασμ και με τα κριθντα και καταλαμβανμενα απ το δεδικασμνο πρτερων αποφσεων (συγκυριτητα/τυπη συμφωνα), προκπτει τι η σκηση της υπ κρση αγωγς διανομς εναι καταχρηστικ, καθσον οι εναγμενοι βασιζμενοι σε προηγηθεσα τυπη συμφωνα μεταξ των δικαιοπαρχων – κοινωνν, προχρησαν σε οικοδομικς εργασες ανεγεροντας ο καθνας με δικς του δαπνες αυτοτελ οροφοδιαμερσματα, τα οποα κτοτε χρησιμοποιονταν ως κρια κατοικα της δετερης και τρτης των εναγομνων και κατ το ιδανικ μερδιο συγκυριτητς τους απ τον πρτο εναγμενο επ του ενιαου ολκληρου το επκοινου ακιντου, χωρς αντδραση και αμφισβτηση απ το τος 1991, της πραγματικς και νομικς κατστασης, που εχε δημιουργηθε. Δημιοργησε λοιπν. η ενγουσα, ελογα την πεποθηση στους εναγομνους πως δεν θα ασκοσε το δικαωμα της δικαστικς διανομς, γνωρζοντας επ πλον τι η αυτοσια διανομ δεν εναι δυνατ. Με τα δεδομνα αυτ, η σκηση του δικαιματος της ενγουσας υπερβανει προφανς τα ρια που διαγρφει το ρθρο 281 ΑΚ. Απορρπτει την φεση.

22-12-23 ΜονΠρωτΠειρ 2487/23 : ΠΛΟΙΟ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΙΟΥ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ. ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ. Διαφορ απ  σμβαση πρακτρευσης πλοου που η ενγουσα κατρτισε με την εναγμενη, μσω της νμιμα διορισμνης διαχειρστριας του πλοου  - Αγωγ για δαπνες και ανεξφλητο υπλοιπο της αμοιβς της για την προσφορ πρακτορικν υπηρεσιν. Προκπτει τι οι υπηρεσες πρακτρευσης γιναν ανεπιφλακτα δεκτς απ την διαχειρστρια εταιρεα και ρα, και απ την εναγμενη, αφο η διαχειρστρια ενεργοσε στο νομα και για λογαριασμ της πλοιοκττριας, η επικαλομενη δε, απ την εναγμενη αντιδικα της με τη διαχειρστρια του πλοου δεν αναιρε την υποχρωσ της για καταβολ των οφειλμενων ποσν στην ενγουσα, δεδομμου τι η τελευταα προβη στην παροχ των συμφωνηθντων υπηρεσιν, ενημρωσε δε τη διαχειρστρια για λες τις δαπνες και την αμοιβ που δικαιονταν, εν δεν αποδεικνεται τι η εναγμενη προβη σε γνωστοποηση της επικαλομενης απ αυτν καταγγελας της σμβασης διαχερισης.  Σημειωτον τι το ατημα της εναγμενης περ παροχς λογοδοσας εκ μρους της ενγουσας, εναι ανεπδεκτο δικαστικς εκτμησης, καθσον δεν χει ασκηθε αγωγ.  Δχεται εν μρει την αγωγ.

22-12-23 ΕφΠειρ 552/23 : ΚΤΗΣΗ  ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΑΓΩΓΗ - ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ. Στην επδικη περπτωση η ενγουσα ζτησε να αναγνωριστε κυρα σε ποσοστ 100% στο ακνητο , να διαταχθε η καταχρισ της ως πλρους και αποκλειστικς κυρας στο κτηματολογικ φλλο του ακιντου και να υποχρεωθε η εναγμενη να της το αποδσει. Ατημα της αγωγς εναι η αναγνριση του προσβαλλμενου με την ανακριβ εγγραφ δικαιματος και η διρθωση της ανακριβος εγγραφς. Χρονικς περιορισμς για την σκηση της αγωγς του ρθρου 13 § 2 Ν. 2664/1998 δεν εισγεται, μως, η αγωγ πρπει, επ ποιν απαραδκτου, να καταχωριστε στο οικεο κτηματολογικ φλλο εντς τριντα (30) ημερν απ την κατθεσ της. Στοιχεα ορισμνου της νστασης επισχσεως του εναγομνου. Αποδεικνεται πλρως τι η ενγουσα χει καταστε κυρα του επιδκου ακιντου με παργωγο και πρωττυπο τρπο, στε η πρτη εγγραφ στο κτηματολογικ βιβλο  κατ την οποα ο πρτος εναγμενος εμφανεται κριος του ιδου ακιντου με αιτα την κτακτη χρησικτησα να μην εναι ανακριβς, πως και η απκτηση του ακιντου με παργωγο τρπο, απ τη δετερη εναγμενη ως ειδικ διδοχο του πρτου, η οποα δεν απκτησε κυριτητα. Απορρπτει την φεση.

15-12-23 ΜονΠρωτΠειρ 1984/23 : ΠΩΛΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ - ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΠΩΛΗΤΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ. ΕΝΟΧΗ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. Στην επδικη περπτωση η ενγουσα εταιρεα εξθετε στην αγωγ της τι αγρασε απ την πρτη εναγμενη εταιρεα, της οποας ο δετερος εναγμενος τυγχνει μοναδικς εταρος και διαχειριστς, να επαγγελματικ σκφος και τι ο τελευταος της παρστησε ψευδς τι το εν λγω σκφος ταν απ τα πλον ασφαλ πλοα, εν κατ τον πρτο πλου εκδηλθηκε πυρκαγι στο σκφος, η οποα προκλθηκε αποκλειστικ λγω των πραγματικν ελαττωμτων που δολως οι εναγμενοι αποσιπησαν απ την ενγουσα. Συρρο ενδοσυμβατικς και αδικοπρακτικς ευθνης για πραγματικ ελττωμα πωληθντος πργματος. Αποδεχθηκε τι το σκφος ταν πλημμελς συντηρημνο, εν ο εγκατεστημνος ηλεκτρολογικς εξοπλισμς του ταν ακατλληλος - Ο δετερος δε, εναγμενος τελοσε σε γνση της παρξης των πιο πνω πραγματικν ελαττωμτων κατ το χρνο πλησης, καθσον αφενς το εχε ο διος κατασκευσει, αφετρου ταν αυτς που επ της ουσας εχε αναλβει τις εργασες επισκευς του ενψει της επικεμενης πλησης. Μη νμιμη η  νσταση συμψηφισμο. Αποδεχθηκε λοιπν, τι η συνολικ περιουσιακ ζημα της ενγουσας ανλθε στο ποσ των 172.334,21 ευρ, για το οποο ενχονται οι εναγμενοι εις ολκληρον. Επσης, το Δικαστριο κρνει τι η ενγουσα δικαιοται και χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης ποσο 5.000 ευρ. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

15-12-23 ΕφΠειρ 523/23 : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. ΕΦΕΤΕΙΟ - ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ. Με την αγωγ της η ενγουσα, κυρα διαμερσματος και αποθκης πολυροφης οικοδομς ισχυρστηκε τι η εναγμενη, κυρα και αυτ διαμερσματος, ενεργντας κατ παρβαση του Κανονισμο, εγκατστησε στον κοινχρηστο φωταγωγ της πολυκατοικας μεταλλικ καπνοδχο, με συνπεια να περιορσει τσι τον φωτισμ και τον αερισμ των κοινχρηστων χρων - Με την εκκαλομενη απφαση υποχρεθηκε η εναγμενη να αποξηλσει και να απομακρνει την επμαχη καπνοδχο και να καταβλει στην ενγουσα το ποσ των 350 € προς αποκατσταση της ηθικς της βλβης. Ο αντισυμβατικς και παρνομος χαρακτρας των ενεργειν του συνιδιοκττη, ο οποος παραβιζοντας τον Κανονισμ προβη σε κατασκευ σε κοινχρηστο χρο που παρεμποδζει τη σγχρησ του απ τους λοιπος συγκυρους, δεν αρεται ακμα και αν η αντισυμβατικ κατασκευ συμμορφνεται εξαρχς με τις οικεες πολεοδομικς διατξεις χει εκ των υστρων νομιμοποιηθε. Επσης ορθ το πρωτοβθμιο Δικαστριο απρριψε ως απαρδεκτο τον ισχυρισμ περ καταχρηστικς σκησης,  για το λγο τι δεν εχε γνει μνεα του στις ενπιν του υποβληθεσες προτσεις της εναγομνης. Απορρπτει την φεση.

8-12-23 ΣτΕ (Δ') 1591/23 : ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. Διενργεια στα φαρμακεα εποχιακο εμβολιασμο και χοργησης αντιτετανικο ορο στους πολτες. Ο νομοθτης, εκτμησε τι οι κτηθεσες πανεπιστημιακο επιπδου γνσεις της φαρμακευτικς επιστμης, συνδυαζμενες με την αποκτμενη στο πλασιο του ακολουθητου εκπαιδευτικο προγρμματος συμπληρωματικ κατρτιση, διασφαλζουν τι οι πιστοποιομενοι φαρμακοποιο διαθτουν  τα αναγκαα προσντα για την παροχ στο κοιν των συγκεκριμνων υπηρεσιν πρωτοβθμιας φροντδας υγεας,  με τις απαιτομενες ποιοτικς εγγυσεις, προς πραγμτωση της κατ’ ρθρο 21 παρ. 3 του Συντ. επιβαλλμενης προστασας της δημσιας υγεας. Η καταλληλτητα δε, του εν λγω συστματος πιστοποησης των φαρμακοποιν δεν αναιρεται απ την αριστη, λλωστε, αναφορ των αιτοντων Συλλγων σε δυναττητα θεσμοθτησης λλου συστματος. Συνεπς, οι επμαχες ρυθμσεις της ΥΑ Γ5α/ Γ.Π.οικ.49734/2019 χουν τεθε σε συμφωνα προς τα ρθρα 5 παρ. 1, 5 και 21 παρ. 3 του Συντ. καθς και τη συνταγματικ αρχ της αναλογικτητας. Περαιτρω, απαραδκτως αμφισβητεται η σκοπιμτητα των ρυθμσεων αυτν, η οποα εκφεγει του ακυρωτικο ελγχου. Τλος, εσφαλμνως υπολαμβνουν οι αιτοντες Σλλογοι τι επρχεται εξομοωση των ιατρν με τους φαρμακοποιος. Απορρπτει την ατηση.

8-12-23 ΜονΠρωτΑθ 1111/23 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΕΝΑΓΟΥ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΩΡΑ - ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ. Αγωγ διπλωματοχου ξεναγο, ο οποος προσελφθη απ την εναγμενη - επιχερηση ταξιδιωτικο πρακτορεου, για να παρχει τις υπηρεσες του, δυνμει αλλεπλληλων συμβσεων εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου - Αξισεις για υπλοιπα δεδουλευμνων, υπερωρες, επιδματα εορτν και αδεας, καθς επσης για πρσθετη αμοιβ για τις παρασχεθεσες υπηρεσες του στο πλασιο ετσιας Διεθνος κθεσης στο εξωτερικ. Ως προς το κεφλαιο της διαφορς αποδοχν για τις 41 πραγματοποιηθεσες εκδρομς, ο ενγων εκθτει μεν την προκπτουσα διαφορ μεταξ του πργματι καταβληθντος ποσο και του ποσο που προκπτει ως καταβλητο, σμφωνα με τους υπολογισμος του, μως σε καμα περπτωση δεν αναφρει ποιες αιτες αφορ το ποσ εκστης προκπτουσας διαφορς, στε να μπορε να ελεγχθε η ορθτητα του υπολογισμο αυτο απ το Δικαστριο - Πρπει συνεπς, το αγωγικ αυτ κεφλαιο ν’ απορριφθε πρωτστως ως απαρδεκτο λγω αοριστας. λλωστε, η αοριστα αυτ, η οποα αφορ το ψος των αποδοχν του ενγοντος, καλπτει και το αμσως συνεχμενο κεφλαιο για οφειλς δρων εορτν  και επιδματος αδεας.  Τλος, δεν αποδεικνεται τι ο ενγων μετβη για λογαριασμ της εναγομνης στη Διεθν κθεση Τουρισμο κατ τα τη 2011- 2014, καθς το μνο γγραφο που προσκομζει τι εισλθε στην κθεση αυτ, αφορ το τος 2010, μη επδικο. Απορρπτει την αγωγ στο σνολ της.

1-12-23 ΕφΠειρ 81/23 : ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ - ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ - ΟΦΕΙΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. Περιστατικ σεξουαλικς παρενχλησης στο εργασιακ χρο - Ειδικτερα, ο πρτος εναγμενος εκπρσωπος της δετερης εναγμενης εταιρας, με τη συµπεριφορ του και εκμεταλλευμενος την εργασιακ σχση του με την ενγουσα, την παρενχλησε επανειλημμνως σεξουαλικ στο χρο εργασας της, προσβλλοντας με αυτν τον τρπο την προσωπικτητ της. Το Δικαστριο οδηγεται περαιτρω στην κρση, τι η ενγουσα υπστη ηθικ βλβη, συνιστμενη, αφενς μεν, στη μη ασφλιση αυτς, παρ τις συνεχες οχλσεις της, αφετρου δε, στη σεξουαλικ παρενχληση της και τη συκοφαντικ δυσφμησ της. Ορθς το πρωτοβθμιο Δικαστριο, αναγνρισε τι η δετερη εναγμενη εταιρα οφελει να καταβλει στην ενγουσα το συνολικ ποσ των 5.537,20 ευρ ως οφειλμενες ασφαλιστικς εισφορς, καθς επσης υποχρωσε τους εναγμενους  να καταβλουν στην ενγουσα και χρηματικ ικανοποηση ποσο 6.000 ευρ για την ηθικ της βλβη.  Απορρπτει την φεση.

1-12-23 ΔιοικΕφΑθ 1138/23 : ΟΑΕΕ - ΕΦΚΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΠΡΟΠΟΘΕΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ.ΕΦΕΣΗ. Ο εκκαλν επιδικει την εξαφνιση της 3336/2018 οριστικς απφασης του ΔιοικΠρωτΑθηνν, με την οποα γινε δεκτ προσφυγ του  Ο.Α.Ε.Ε., καθολικς διδοχος του οποου εναι ο e-Ε.Φ.Κ.Α. και ακυρθηκε η απφαση της Τ.Δ.Ε  - Με την τελευταα αυτ απφαση εχε γνει δεκτ νσταση του εκκαλοντος κατ απφασης της Προσταμνης του Ο.Α.Ε.Ε. , με την οποα εχε απορριφθε η ατησ του για να του χορηγηθε αποζημωση λγω εργατικο ατυχματος που υπστη. Λαμβνοντας υπψη τι κατ το χρνο που λαβε χρα το εργατικ ατχημα (8.4.2013) του εκκαλοντος, αυτς δεν ταν ταμειακ ενμερος, ακμη δε και μετ την υπαγωγ του σε καθεστς διακανονισμο, αυτς δεν εξφλησε τις οφειλμενες εισφορς του, οτε αιτθηκε νας ρθμισης χρεν, το Δικαστριο κρνει τι αυτς δεν δικαιοται, κατ' ρθρο 19 παρ. 5 εδ. β της 35/1385/1999  ΥΑ, να λβει την νδικη αποζημωση λγω εργατικο ατυχματος. Επομνως, ορθς αποφνθηκε το πρωτοβθμιο δικαστριο. Απορρπτει την φεση.

24-11-23 ΑρΠγος (Γ') 1564/23 : ΙΔΙΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟ ΥΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ. ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ -  ΣΚΟΠΟΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ - ΛΟΓΟΙ. Στην επδικη περπτωση ο ενγων - αλβανικς ιθαγνειας - επεδωξε την ακρωση ιδιγραφης διαθκης του θετο πατρα του, με την οποα ο τελευταος κατλειπε την  περιουσα του στην εναγομνη. Αποδεχθηκε τι ο θανν δρομολγησε τις διαδικασες για υιοθεσα του ενγοντος χι λγω της ποιτητας και της εντσεως των σχσεν τους, αλλ για να αποφγει ο τελευταος την απλαση απ την Ιταλα. Δεν αποδεχθηκε λοιπν, τι εχε αναπτυχθε ουσιαστικ σχση γονα-τκνου. Περαιτρω, η υπ' αρ. 172/2002 τελεσδικη απφαση του Πολιτικο Δικαστηρου της Ρμης, που αναγνρισε την υιοθεσα του ενγοντος, δεν αναγνωρστηκε στην Ελλδα, καθτι δεν κινθηκε η σχετικ διαδικασα. Οι ουσιαστικς δε, προποθσεις για την τλεση της υιοθεσας θα κριθον για τον αποβισαντα υιοθετοντο με βση το ελληνικ δκαιο και για τον ενγοντα κατ το αλβανικ. Το Εφετεο απρριψε την φεση του αναιρεσεοντος και επικρωσε την απφαση του πρωτοβθμιου Δικαστηρου, που εχε απορρψει την αγωγ λγω λλειψης ενεργητικς νομιμοποησης του ενγοντος. Αναιρετικο λγοι -  Κατ' αρχς η κρση του δικαστηρου της ουσας που ταυτζεται, με βση τα προσκομισθντα απ τους διαδκους και αξιολογηθντα απ αυτ αποδεικτικ μσα, με τις θσεις της μας διδικης πλευρς δεν συνιστ νευ ετρου μεροληψα του δικαστηρου. Επσης,  το Εφετεο δεν στρησε την απφασ του νμιμης βσης, καθσον διλαβε σε αυτν επαρκες και σαφες αιτιολογες. Τλος, το Εφετεο προκειμνου να καταλξει στο αποδεικτικ του πρισμα λαβε υπψη λα τα αποδεικτικ μσα, τοι μρτυρες, γγραφα και νορκες βεβαισεις. Απορρπτει την ατηση αναιρσεως και τους πρσθετους λγους αυτς.

24-11-23 ΕφΘεσ 542/23 : ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ - ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ - Ν.1387/83 - ΕΝΝΟΙΑ ''ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ''. ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - ΔΩΡΑ. Αγωγ με την οποα οι ενγοντες ισχυρστηκαν τι προσλφθηκαν απ την εναγμενη- διεθν μη κυβερνητικ οργνωση που λειτουργε με τη νομικ μορφ του σωματεου κι χει δρα στη Γερμανα - δυνμει συμβσεων εργασας ορισμνου χρνου, προκειμνου να παρχουν τις υπηρεσες τους, ως οικονομικ υπλληλος η πρτη, ως υπεθυνη προμθειας η δετερη, και ως υπλληλος γραφεου ο τρτος και τι η καταγγελα των συμβσεων εργασας των εναγντων ταν κυρη επειδ δεν προηγθηκε  πληροφρηση των εργαζμενων και διαβολευση μαζ τους και ως εκ τοτου γινε κατ παρβαση των σχετικν διατξεων του Ν. 1387/1983. Ζτημα εφαρμογς του προστατευτικο πλαισου περ ομαδικν απολσεων και για τις ΜΚΟ - Η νομικ μορφ υπ την οποα λειτουργε η εναγμενη και ο μη κερδοσκοπικς χαρακτρας της δεν κωλουν την εφαρμογ των διατξεων του Ν. 1387/1983, καθς και το υποκατστημα της εναγομνης στην Ελλδα συνιστ τουλχιστον εκμετλλευση κατ την ννοια των διατξεων του Νμου. Προκπτει τι οι απολσεις των εναγντων εντσσονται στις ομαδικς απολσεις προσωπικο της εναγομνης και οι οποες πραγματοποιθηκαν χωρς την τρηση των αριθμητικν ορων και των διατυπσεων που προβλπονται στο Ν. 1387/1983. Επιδικζει μισθος υπερημερας και επιδματα στους ενγοντες και υποχρενει την εναγμενη να αποδχεται τις υπηρεσες τους. Απορρπτει την φεση.

17-11-23 ΕφΠειρ 446/23 : ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΤΥΠΟΣ - ΝΟΜΙΜΩΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ - ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΙΜΗΜΑ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ. ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ. Πληση ακιντου στο πλασιο της οποας οι εναγμενοι αγοραστς, οι οποοι χουν καταβλει το νομμως συφωνηθν τμημα, επικαλομενοι οικονομικς δυσχρειες, δεν αποπλρωσαν στον ενγοντα πωλητ το συμφωνηθν πραγματικ τμημα της πλησης, τοι το επιπλον ποσ του εκτς συμβολαου τιμματος και ζτησε να υποχρεωθον οι εναγμενοι να του το καταβλουν,  με βση τη δικαστικ ομολογα τους ενπιον του Πλημμελειοδικεου, επικουρικς δε, με βση την αφηρημνη αναγνριση χρους και τον αδικαιολγητο πλουτισμ.  Η αγωγ κατ την κρια βση της που επιχειρεται να θεμελιωθε στις διατξεις περ δικαστικς ομολογας εναι μη νμιμη. Ειδικτερα, σχετικ με το επικαλομενο ιδιωτικ συμφωνητικ αναγνρισης χρους, δεν γνεται επκληση στην αγωγ τι θλησαν οι διδικοι ως συμβαλλμενοι να δημιουργηθε με αυτ αυτοτελς ενοχ, στε να δναται να κριθε ως ερειδμενη στο ρθρο 873 του ΑΚ η επικουρικ βση της αγωγς. Τλος, η αγωγ εναι μη νμιμη και απορριπτα και ως προς την δετερη επικουρικ βση του αδικαιολγητου πλουτισμο, αφο το αιτομενο με την αγωγ και μη αναγραφμενο στο συμβλαιο μρος του συμφωνηθντος τιμματος, δεν μπορε να απαιτηθε απ τον ενγοντα – πωλητ, οτε κατ τις διατξεις του αδικαιολγητου πλουτισμο, αφο οι εναγμενοι – αγοραστς απκτησαν ολκληρο το πωληθν ακνητο για νμιμη αιτα. Απορρπτει την φεση.

17-11-23 ΕφΘεσ 1763/23 : ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ - ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ - ΕΞΥΒΡΙΣΗ - ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ ΟΕ. Περιστατικ προσβολς προσωπικτητας του ενγοντος απ τον εναγμενο συνεταρο και αδελφ του,  ο οποος σκησε αγωγ σε βρος του με ατημα την παροχ λογοδοσας, εν εχαν προηγηθε και αιτσεις για αποκλεισμ του ενγοντος απ την εταιρα και λση αυτς, στα σχετικ δε δικγραφα ο εναγμενος περιλαβε δυσφημιστικος, για το πρσωπο του ενγοντος, ισχυρισμος. Αποδεικνεται τι, τα σα ανφερε ο εναγμενος στα αποσπσματα των δικογρφων του, δια των οποων μμφεται τον ενγοντα για παρνομη ανληψη μεγλων χρηματικν ποσν απ τους λογαριασμος της εταιρας, εναι ψευδ. Τα εν λγω ψευδ γεγοντα ταν ικαν να βλψουν την τιμ και την υπληψη του ενγοντος, καθς επσης με την εν γνσει του ψεδους των ισχυρισμν, ο εναγμενος διπραξε χι μνο τα αδικματα της απλς δυσφημσεως και της εξυβρσεως, αλλ και της συκοφαντικς δυσφημσεως. Ορθ δε, το πρωτοβθμιο δικαστριο απρριψε την νσταση του εναγομνου περ ρσης του αδκου, κατ παραδοχ της απ το ρθρο 367 ΠΚ αντενστσεως του ενγοντος. Καθορζει τη χρηματικ ικανοποηση που ο ενγων δικαιοται στο ποσ των 5.000€. Δχεται εν μρει την αγωγ.

10-11-23 ΕφΠειρ 401/23 : ΤΡΑΠΕΖΕΣ -  ΔΑΝΕΙΑ - ΟΡΟΙ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΕΤΟΥΣ 360 ΗΜΕΡΩΝ - ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ - ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ. ΕΦΕΣΗ. Διαταγ πληρωμς απ σμβαση τραπεζικο δανεου - Στοιχεα της διαταγς πληρωμς - Λγοι ανακοπς. σκηση αυτοτελος πρσθετης παρμβασης απ την εταιρα διαχερισης απαιτσεων. Απορριπτος ως αριστος, ο λγος τι η καθ’ ης η ανακοπ καταχρηστικ δεν προβη σε μεταφορ των ληξιπρθεσμων τκων σε διαφορετικ καρτλα για τον εξωλογιστικ προσδιορισμ αυτν και ως εκ τοτου να διπλασιζεται η οφειλ. Επσης, εφσον η μετακλιση της εισφορς του Ν. 128/1975 δεν εναι παρνομη και η εισφορ νμιμα ανατοκζεται, δεν επηρεζεται οτε η αποδεικτικτητα της απατησης του καθ` ου με γγραφα και οτε το εκκαθαρισμνο του συνλου της απατησης. Περπτωση ρητο ρου της σμβασης για τον υπολογισμ τκων με βση τος 365 ημερν και παραβαση αυτο δια του υπολογισμο με βση τος 360 ημερν,  το οποο ουδποτε συμφνησε με την ανακπτουσα και χωρς να αποδεικνεται η οποιαδποτε ενημρωσ της - Επομνως, πρπει να γνει εν μρει δεκτ η ανακοπ και να ακυρωθον μερικς τσο η διαταγ πληρωμς, σο και η επιταγ προς εκτλεση. Δεκτ εν μρει η φεση.

3-11-23 ΕφΘεσ 303/23 : ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΝΟΜΙΚΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΤΗ - ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ - ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ. Με την αγωγ της η εκκαλοσα-ενγουσα εξθεσε τι δυνμει του συμβολαου, η πρτη εφεσβλητη, εκπροσωπομενη απ τη δετερη - μητρα της - ως πληρεξοσια αυτς, πλησε σε αυτν  ακνητο, και ισχυρζεται τι παρστησαν σε αυτν ψευδς, τι η πρτη εναι κυρα του πωληθντος ακιντου και τι η δετερη εφεσβλητη εχε, επσης, την κυριτητα του κατ το χρνο της μεταββασς του στην ομδικη θυγατρα της, ωστσο με αφορμ την πρθεσ της ενγουσας  να το πωλσει, διαπστωσε τι συντρεχε λλειψη κυριτητας του ακιντου στα  πρσωπα των εφεσιβλτων. Αποδεχθηκε τι η εκκαλοσα, ως αγορστρια, απστειλε στην πρτη εφεσβλητη, ως πωλτρια εξδικη δλωσ της με την οποα κλεσε αυτν να της επιστρψει το τμημα της πλησης, η εν λγω δε, δλωση συνιστ νμιμη υπαναχρησ της ως αγορστριας - Ως εκ τοτου, η εκκαλοσα σκησε το δικαωμα επιλογς μεταξ των διαζευκτικς συρρεντων δικαιωμτν της, αναλνοντς το, στο διαπλαστικ της δικαωμα, στε να μην μπορε πλον να αξινει με την υπ κρση αγωγ της την αποζημωση του ρθρου 382 ΑΚ. Απορρπτει την αγωγ - Δχεται την φεση.

27-10-23 ΜονΠρωτΘεσ 3479/23 : ΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΓΩΓΗ. Περπτωση συμβσεως εργασας ορισμνου χρνου του ενγοντος ως τεχντη με την εναγμενη εταιρα, η οποα εχε αναλβει ργο συντρησης -λειτουργικς υποστριξης εγκαταστσεων του αντισυμβαλλομνου της, για ορισμνο χρονικ διστημα, εν τθηκε ο ρος απ την εναγομνη τι η ημερομηνα λξης της σμβασης του θα ταν νωρτερα απ την ολοκλρωση του ργου που αυτ εχε αναλβει.  Η αγωγ τυγχνει απορριπτα στο σνολ της. Ειδικτερα, κατ το μρος που ζητεται να αναγνωριστε τι εναι κυρος ο ρος της επδικης σμβασης εργασας περ λξεως αυτς την 31η Δεκεμβρου του τους 2021 και τι η σμβαση εργασας που συνδει τον ενγοντα με την αντδικ του εναι αορστου χρνου, κατ' εφαρμογ της διταξης του ρθρου 8 παρ. 1 και 3 του ν. 2112/20, η αγωγ τυγχνει απορριπτα, προεχντως, ως απαρδεκτη, λγω αοριστας, διτι, ο ενγων ουδλως επικαλεται την παρξη πρθεσης καταστρατγησης των προστατευτικν διατξεων της εργατικς νομοθεσας εκ μρους της αντιδκου του. Επσης, απ μνο το γεγονς τι η διρκεια του αναληφθντος παρ της εναγομνης ργου εχε, εξαρχς, οριστε μεγαλτερη του χρνου διρκειας της επδικης σμβασης εργασας, δεν ανακπτει υποχρωση της εργοδτριας εταιρεας να συμβληθε με τον ενγοντα εργαζμενο για ση χρονικ διρκεια. Απορρπτει την αγωγ.

27-10-23 ΔιοικΕφΠειρ 607/23 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΒΣ - ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ''ΠΟΙΝΙΚΟΣ'' ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΕΦΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Με την κρινμενη φεση ζητεται να εξαφανισθε η 3911/2020 οριστικ απφαση του ΔιοικΠρωτΠειραι, με την οποα γινε εν μρει δεκτ η προσφυγ του εφεσβλητου και ακυρθηκε η υπ’ αριθμ. 5981/24-11-2017 απφαση ΔΕΔ., κατ το μρος της με το οποο απορρφθηκε η ενδικοφανς προσφυγ του προσφεγοντος κατ πρξης οριστικο διορθωτικο προσδιορισμο επ παραβσεων ΚΒΣ και μεταρρυθμστηκε η ανωτρω απφαση.  Το Δικαστριο λαμβνει υπψη τι το προβλεπμενο στο ρθρο 5 παρ.10 περ. α του ν.2523/1997 πρστιμο για την παρβαση της κδοσης εικονικν φορολογικν στοιχεων συνιστ κρωση, η οποα, ενψει του ψους του επιβαλλομνου προστμου, φρει «ποινικ» χαρακτρα κατ την ΕΣΔΑ -  Περαιτρω, σε υπθεση επιβολς προστμου λγω κδοσης εικονικν φορολογικν στοιχεων, πως η προκειμνη, δεν δικαιολογεται η εξακολοθηση της διοικητικς δκης περ της επιβολς του συγκεκριμνου «ποινικς» φσεως διοικητικο προστμου, μετ την κδοση αμετκλητης αθωωτικς αποφσεως, πως εν προκειμνω και κατ συνπεια, η αθωωτικ αυτ απφαση, εν προκειμνω του ΤριμΠλημμΠειραις (2537/19) δσμευε το πρωτοβθμιο δικαστριο σον αφορ τη νομιμτητα της επιβολς του επδικου προστμο. Απορρπτει την φεση του Δημοσου.

20-10-23 ΔιοικΕφΠατρν 118/23 : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΟΦΕΙΛΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. Με την κρινμενη αγωγ ζητεται να υποχρεωθε το εναγμενο Νοσοκομεο να καταβλλει στην ενγουσα, νομιμοτκως την αξα του επισυναπτμενου στην αγωγ τιμολογου - δελτου αποστολς για την πληση φλτρων, που εκδθηκε σε εκτλεση της συναφθεσας «Συμφωνας Πλαισου», λλως και επικουρικ, ζητεται το ποσ κατ τις διατξεις περ αδικαιολογτου πλουτισμο. Σμφωνα με την ποψη που επικρτησε στο Δικαστριο, απ τον συνδυασμ των διατξεων του π.δ/τος 60/2007 και του π.δ/τος 118/2007, συνγεται τι για την πληρωμ του συμβατικο ανταλλγματος στον προμηθευτ, δεν αρκε η υλικ παρδοση των προβλεπομνων ειδν, αλλ απαιτεται  η σνταξη σχετικο πρωτοκλλου παραλαβς. Στην προκεμενη περπτωση, μεταξ των στοιχεων του φακλου δεν περιλαμβνεται πρωτκολλο οριστικς παραλαβς, οτε προκπτει η τρηση της διαδικασας αυτοδκαιης παραλαβς αυτν. Κρνει κατ πλειοψηφα, τι δεν οφελεται η αξα του συγκεκριμνου παραστατικο στοιχεου. Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει την αγωγ.

20-10-23 ΔιοικΕφΘεσ 691/23 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΔΕΔ - ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΠΑΡΑΒΑΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΜΠΗ. Με την προσφυγ ζητεται η ακρωση της σιωπηρς απρριψης απ τη Δ.Ε.Δ, κατ το μρος αυτς με το οποο απορρφθηκε η ενδικοφανς προσφυγ που σκησε ο προσφεγων κατ πρξης επιβολς προστμου, λγω μη κδοσης τιμολογων αγορς και τιμολογων πλησης αυτοκιντων σε 53 περιπτσεις κατ τη διαχειριστικ περοδο 1-1/31-12-2013. Το αρμδιο να επιληφθε της ενδικοφανος προσφυγς του προσφεγοντος ργανο της ΔΕΔ εχε υποχρωση να καλσει αυτν σε ακραση προκειμνου να εκθσει τις απψεις του και, επομνως, η παρλειψη της αρχς να προβε στις απαρατητες ενργειες συνιστ παρβαση, η οποα αποτελε νμιμο λγο ακρωσης της προσβαλλμενης σιωπηρς απορριπτικς απφασης. Δχεται την κρινμενη προσφυγ.

12-10-23 ΔιοικΕφΘεσ 185/23 : COVID-19 - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Με την υπ  κρση ατηση οι αιτοντες ζητον την ακρωση αποφσεων του Διοικητ του καθ’ ου Νοσοκομεου, με τις οποες τους επιβλθηκε το ειδικ διοικητικ μτρο αναστολς καθηκντων για επιτακτικος λγους προστασας της Δημσιας Υγεας, λγω μη συμμρφωσης στην υποχρεωτικτητα του εμβολιασμο κατ της COVID-19.  Το μτρο του υποχρεωτικο εμβολιασμο του εν γνει προσωπικο των δομν υγεας επιδικει σκοπ συνταγματικς τξης, τοι στην προστασα της δημσιας υγεας. Συνεπς, ο εμβολιασμς δεν χει αποτελσει προδλως απρσφορο και μη αναγκαο οτε προδλως δυσανλογο μτρο για την επτευξη του σκοπο δημοσου συμφροντος. Εξλλου, η αρχ της προφλαξης λειτουργε με αντστροφο τρπο σε σχση με τον συνθη, διτι απαιτε να επιτρπεται και να επιβλλεται η χρση εμβολων, τα οποα, αν και βσει μη εκτενν κλινικν δεδομνων, διασφαλζουν περισστερα οφλη παρ κινδνους. Τλος, ειδικς το ιατρικ και νοσηλευτικ προσωπικ, χει δεοντολογικ υποχρωση να μεριμν στε να μην καταστε φορας μετδοσης του ιο. Επομνως, ο υποχρεωτικς εμβολιασμς του προσωπικο των δομν υγεας δεν προσκροει σε καμα συνταγματικς υπερνομοθετικς ισχος διταξη αρχ. Απορρπτει την ατηση.

12-10-23 ΔιοικΕφΠατρν (Διατ.πληρωμς) 127/23 : ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ - ΤΟΚΟΙ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Με την κρινμενη ατηση ζητεται να εκδοθε διαταγ πληρωμς επ χρηματικν αξισεων του αιτοντος που πηγζουν απ σμβαση κατασκευς ργου  αντικατστασης εσωτερικν δικτων δρευσης. Προκπτει εν προκειμνω τι συντρχουν οι προποθσεις κδοσης διαταγς πληρωμς, διτι: α) οι νδικες χρηματικς αξισεις πηγζουν απ δημσια σμβαση, β) οι νδικες αξισεις εναι μη αμφισβητομενες (805/2004 ΕΚ), γ) σε κθε περπτωση , δεν προσκομστηκε εντς 30 ημερν απ την κοινοποηση της ατησης, βεβαωση απ την αρμδια υπηρεσα, σχετικ με την ολοκλρωση μη και το αποτλεσμα του προληπτικο ελγχου, επομνως δημιουργεται τεκμριο τι ο λεγχος απβη θετικς και δ) τι δεν προκπτει η καταβολ στον αιτοντα, του οφειλμενου ποσο που προρχεται απ τον 7ο Λογαριασμ-Πιστοποηση. Ωστσο, τκοι υπερημερας, δεν οφελονται, διτι δεν αποδεικνεται ο χρνος που η Δ.Ε.Υ.Α κατστη υπερμερη. Απορρπτει την ατηση κατ το μρος που στρφεται κατ του Δμου -Δχεται εν μρει την ατηση κατ τα λοιπ - Διατσσει την Δ.Ε.Υ.Α. να καταβλει στον αιτοντα το ποσ των 157.275,10 ευρ χωρς ΦΠΑ.

5-10-23 ΣτΕ (Ολ) 750/23 : ΕΦΚΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ. ΥΑ 45891/2.7.2021 - «Καθορισμς των προποθσεων, καννων, διαδικασας και λοιπν θεμτων για την πιστοποηση επαγγελματιν για την εφαρμογ του ρθρου 255 του ν. 4798/2021».  σκηση αιτσεως ακρωσης απ δο Ομοσπονδες (δευτεροβθμια συνδικαλιστικ ργανα), οι οποες προς θεμελωση του εννμου συμφροντς τους, ισχυρζονται τι η επιχειρομενη με την προσβαλλμενη πρξη, μεταφορ κρατικν αρμοδιοττων που αφορον τον τομα της κοινωνικς ασφλισης, και μλιστα, τον θεσμικ και διοικητικ πυρνα της, απ την Διοκηση σε φυσικ πρσωπα-ιδιτες νοθεει τον δημσιο χαρακτρα της, πλττει το κρος του ασφαλιστικο φορα και απαξινει τη δημσια κοινωνικ ασφλιση - Προκπτει κατ την πλειοψηφα το ννομο συμφρον των αιτουσν - Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει τους λγους της ατησης με τους οποους προβλλεται τι η προσβαλλμενη πρξη στερεται νομμου ερεσματος, διτι οι διατξεις των ρθρων 255 και 257 του ν. 4798/2021 αντκεινται στο ρθρο 22 παρ. 5 του Συντ. και ιδως ως προς το ρθρο 257 (προσυνταξιοδοτικ βεβαωση), τι γουν σε υποκατσταση της ασφαλιστικς διοκησης ως προς το ργο της απονομς συντξεων, προβλπουν δε, ανεπιτρπτως, την κδοση εκτελεστν διοικητικν πρξεων απ ιδιτες. Απορριπτος και ο λγος ακυρσεως με τον οποο προβλλεται τι συνεπεα της ανεπτρεπτης ανθεσης αρμοδιτητας κδοσης πρξεων απονομς σνταξης σε ιδιτες αλλοινεται η δικριση των δικαιοδοσιν, εφσον τα διοικητικ δικαστρια ελγχουν μνο διοικητικς πρξεις και χι πρξεις προερχμενες απ ιδιτες. Αντθετες μειοψηφες. Απορρπτει την ατηση.

5-10-23 ΔιοικΕφΠατρν 155/23 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - Ν.4150/13 - ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΦΕΣΗ. Με την κρινμενη φεση ζητεται η εξαφνιση της Α73/2021 απφασης του ΔιοικΠρωτΠατρν, η οποα ακρωσε την υπ' αρ.  875/24.1.2018 απφαση ΔΕΔ, με την οποα εχε απορριφθε ενδικοφανς προσφυγ της εφεσβλητης κατ της σιωπηρς απρριψης της γγραφης επιφλαξης προς τη Δ.Ο.Υ για δλωση φρου μεταββασης ακιντου. Κατ τη ρητ διατπωση του ρθρου 68 του ν. 4150/2013, πως ισχει, η προβλεπμενη απ αυτ απαλλαγ φρων και τελν περιορζεται μνο στην περπτωση που η μεταββαση στοιχεων ενεργητικο και παθητικο των ευρισκομνων στην Ελλδα υποκαταστημτων των υπ εξυγανση αλλοδαπν τραπεζν γνεται προς ελληνικ τραπεζικ δρυμα - Η διαφορετικ αυτ φορολογικ μεταχεριση των υποκαταστημτων των αλλοδαπν πιστωτικν ιδρυμτων, με μνο κριτριο διαφοροποησης την δρα του πιστωτικο ιδρματος προς το οποο γνεται η μεταββαση, δεν μπορε να βρει επαρκς δικαιολογητικ ρεισμα στον σκοπ της επμαχης εθνικς ρθμισης, ο οποος συνσταται στη ταχεα ολοκλρωση της διαδικασας αναγκαστικς μεταββασης περιουσιακν στοιχεων υποκαταστημτων στην Ελλδα αλλοδαπν πιστωτικν ιδρυμτων, διαδικασα που εντσσεται στο πλασιο της κοινς, εντς της ΕΕ, αντιμετπισης των προβλημτων που εχαν ανακψει στο χρηματοπιστωτικ σστημα. Απορρπτει την φεση του Δημοσου.

29-9-23 ΣτΕ (Ολ) 1532/23 : ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΔΟΜΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Ανοικτς Δομς Προσωρινς Φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν ανιθαγενν - Η “Δομ Μαλακσας” στο Στρατπεδο Γερακνη του και ζητματα σχετικ με την περιβαλλοντικ αδειοδτησ της και την προστασα της δασικς νομοθεσας. Κατ' αρχς οι προσβαλλμενες πρξεις σστασης της δομς Μαλακσας και χωροθτησης και κατασκευς της εκδθηκαν δυνμει διατξεων του ν. 4375/2016. Απορριπτοι οι ισχυρισμο του Δημοσου τι η κταση του εν λγω Στρατοπδου δεν αποτελοσε δασικ κταση και, ρα, δεν χει νομμως περιληφθε μεταξ αυτν που κηρχθηκαν αναδασωτες. Επσης, η δρυση και κατασκευ δομς εντς αναδασωτας κτασης εναι συνταγματικς ανεκτ υπ την προπθεση τι δεν βρσκονται λλες, μη αναδασωτες και κατλληλες εκτσεις και τι η εκτλεση του ργου στην περιοχ αυτ εναι απολτως αναγκαα και επιτακτικ - Εν προκειμνω, μως, απ τα στοιχεα του φακλου δεν προκπτει τι η Διοκηση προβη σε ρευνα σχετικς με την παρξη λλων κατλληλων εκτσεων, που δεν απολαουν της προστασας του ρθρου 117 παρ. 3 του Συντ. Απψεις μειοψηφας. Κρνεται τι πρπει να ακυρωθον οι προσβαλλμενες, κατ το μρος που αφορον το Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Μαλακσας και την Ελεγχμενη Δομ Προσωρινς Φιλοξενας Μαλακσας. Δχεται την ατηση.

29-9-23 ΕφΘεσ 1576/23 : ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΩΝ - ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΝΝΟΙΑ ΤΡΙΤΟΥ - ΥΦΑΙΡΕΣΗ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. Με την αγωγ η ενγουσα εξθετε τι ο εναγμενος με την παρνομη και υπατια συμπεριφορ του, που συνσταται στη διδοση ενπιον τρτων εν γνσει της αναλθειας τους, πραγματικν γεγοντων, προσβαλε την προσωπικτητ της και ειδικτερα, τι ισχυρσθηκε ενπιον τρτων τι η δια υφαρεσε απ τη θυρδα  τους και απ τον κοιν τους τραπεζικ λογαριασμ χρηματικ ποσ που του ανκαν, περιστατικ που συμπεριλαβε και στην κατατεθεσα σε βρος της μνυση. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι ο εναγμενος ταν κατθετε τη μνυση εις βρος της ενγουσας γνριζε τι η τελευταα δεν αφαρεσε τα χρματα απ την τραπεζικ τους θυρδα, που αποτελοσαν κοινς τους αποταμιεσεις, αφο ο διος εχε επιμεληθε τη μεταφορ λων των χρημτων στο χρηματοκιβτιο της οικας τους, καθς και τι το ποσ που κατατθηκε απ το ΕΟΠΥΥ στον κοιν τραπεζικ λογαριασμ των διαδκων αφοροσε εξφληση τιμολογου παροχς υπηρεσιν που εξδωσε η ενγουσα για την ατομικ της επιχερηση κι χι εξφληση παροχς υπηρεσιν των ομρρυθμων εταιριν ως ψευδς αναφρει στην μνυσ του. Η ανωτρω συμπεριφορ του εναγομνου προσβαλε παρνομα και υπατια την προσωπικτητα της ενγουσας και της προκλεσε ηθικ βλβη που πρπει να καθορισθε στο ποσ των 10.000 ευρ. Απορρπτει την φεση.

22-9-23 ΣτΕ (Γ') 1325/23 : ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΕΜΜΙΣΘΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΝΠΔΔ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣτΕ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. μμισθη θση δικηγρου σε Επιμελητριο - Η σσταση οργανικς θσης επιστημονικο συνεργτη – δικηγρου στις ΥΓΕΜΗ των Επιμελητηρων δεν αποσκοπε στη δικαστικ εκπροσπηση και στον χειρισμ δικαστικν υποθσεων των εν λγω νπδδ, αλλ αποκλειστικ και μνο στη κλυψη των αναγκν της Υπηρεσας και υπ τα δεδομνα αυτ, η θση αυτ αποτελε θση νομικο συμβολου. χει δε, κρθε τι, εφσον στην ειδικ νομοθεσα που διπει το ΝΠΔΔ, το οποο προσλαμβνει προσταμνους νομικς νομικος συμβολους δεν προβλπεται τι προηγεται της πρσληψης ανλογη διοικητικ διαδικασα επιλογς, η σμβαση μμισθης εντολς καταρτζεται αποκλειστικς βσει των διατξεων του ιδιωτικο δικαου. Η δικριση μεταξ εμμσθων δικηγρων που ασχολονται με τη δικαστικ εκπροσπηση και τον χειρισμ δικαστικν υποθσεων  και εκενων που χουν αποκλειστικ την ιδιτητα του νομικο δικαστικο συμβολου χει σημασα για την ακολουθητα διαδικασα πρσληψς τους στους φορες του δημοσου τομα. Ωστσο, ενψει της σπουδαιτητας του προεκτεθντος ζητματος, της ισχουσας επ’ αυτο νομολογας και της υπ' αρ. 858/2023 απφασης της πενταμελος σνθεσης, με την οποα παραπμφθηκε παρμοιο ζτημα στην επταμελ σνθεση, το Τμμα κρνει τι πρπει να παραπεμφθε η υπθεση προς εκδκαση στην επταμελ σνθεση του Τμματος. Παραπμπει.

22-9-23 ΠολΠρωτΘεσ 12152/23 : ΔΩΡΕΑ - ΣΥΖΥΓΟΙ - ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΝΝΟΙΑ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΣ. Περπτωση δωρες ψιλς κυριτητας ακιντου και χρηματικο ποσο απ τον ενγοντα στη σζυγ του, η οποα  με το εν λγω ποσ προβη στην αγορ και των επδικων ακιντων. Στοιχεα αγωγς ανκλησης δωρες, με ατημα να αναγνωρισθε τι η επδικη δωρε χει ανακληθε λγω αχαριστας της εναγομνης και να καταδικασθε η εναγομνη σε δλωση βολησης προκειμνου να μεταβιβσει στον ενγοντα τα δωρηθντα ακνητα. Αποδεικτικ μσα - Προκπτει τι τα 103 προσκομισθντα αποδεικτικ γγραφα κατ την αρχικ συζτηση δεν μπορον να ληφθον υπψη, εφσον στις προτσεις του ενγοντος δεν γνεται επκλησ τους κατ τρπο μεσο, σαφ και ορισμνο. σον αφορ το χαρακτρα των επδικων δωρεν, δεν αποδεχθηκε τι αυτς γιναν προς την εναγομνη σε ανταπδοση υπηρεσιν που προσφερε χωρς αμοιβ στον ενγοντα, λγω της συμμετοχς της στις πωλσεις της εταιρας του. Επσης, δεν αποδεχθηκε εξυβριστικ συμπεριφορ της εναγμενης σε βρος του ενγοντος, πως και σε καννα απ σα δικγραφα της εναγομνης τθηκαν υπψη του Δικαστηρου. Το Δικαστριο καταλγει στην κρση τι δεν αποδεχθηκε τι η εναγομνη φνηκε με βαρ της παρπτωμα αχριστη απναντι στον ενγοντα δωρητ τα τκνα του. Απορρπτει την αγωγ.

15-9-23 ΣτΕ (Δ') 950/23 : ΔΗΜΟΙ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ - Κ.Ο.Κ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Θσπιση κυκλοφοριακν ρυθμσεων παραλιακς οδο επαρχιακο δικτου με απφαση Δημοτικο Συμβουλου. Κατ' αρχς απαραδκτως προσβλλεται αυτοτελς η πρτη προσβαλλμενη απφαση του Δημοτικο Συμβουλου, αφο ενσωματθηκε στην εγκριτικ αυτς απφαση - δετερη προσβαλλμενη. Περαιτρω, η δετερη προσβαλλομνη εγκριτικ απφαση του Συντονιστ Αποκεντρωμνης Διοκησης εκδθηκε στο πλασιο θεσπσεως κυκλοφοριακν ρυθμσεων του ρθρου 52 του ν. 2696/1999, στερα απ σκηση εκ μρους του πλρους ουσιαστικο ελγχου, και δεν σχετζεται με τον ασκομενο κατασταλτικ λεγχο νομιμτητας  των πρξεων των οργνων των Ο.Τ.Α. Συνεπς, εφσον η εν λγω  απφαση δεν υπκειτο στην σκηση ειδικς διοικητικς προσφυγς,  η ασκηθεσα διοικητικ προσφυγ νομμως απορρφθηκε σιωπηρς. Επσης, προκπτει τι οι επμαχες κυκλοφοριακς ρυθμσεις αφορον σε τμμα παραλιακς οδο της πλης, η οποα αποτελε τμμα επαρχιακς οδο κι πρεπε να προβλεφθον με απφαση του οικεου Περιφερειακο Συμβουλου και χι με απφαση Δημοτικο Συμβουλου - Αφο λοιπν, με την  εν λγω απφαση εγκρθηκε απφαση δημοτικο συμβουλου κατ παρβαση του ρθρου 52 του ν. 2696/1999, η απφαση αυτ πρπει να ακυρωθε. Καταργε τη δκη ως προς τον δετερο αιτοντα - Απορρπτει την ατηση ως προς τον κτο - Δχεται την ατηση ως προς τους λοιπος αιτοντες.

15-9-23 ΕφΘεσ 108/23 : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Στην προκειμνη περπτωση, η ενγουσα εν πτχευση τελοσα αννυμη εταιρεα, δυνμει συμφωνητικο επαγγελματικς μσθωσης, εκμσθωσε στην εναγομνη αδμητη κταση κι εν κατγγειλε τη σμβαση μχρι και τον χρνο συζτησης της αγωγς η εναγομνη παρμενε χωρς δικαωμα εγκατεστημνη στο μσθιο, ποιομενη ακλυτη και ανενχλητη χρση του, οφελουσα εκ της αιτας αυτς ισποση με το καταβαλλμενο μσθωμα αποζημωση χρσης. Επιβολ κατσχεσης απ το Δημσιο και σκηση κριας παρμβασης στη δκη - Ωστσο, η αξωση για αποζημωση χρσης εναι διαφορετικ απ την αξωση πληρωμς μισθωμτων και ως εκ τοτου η κρια παρμβαση, εναι απαρδεκτη, διτι το κυρως παρεμβανον Δημσιο αξινει αντικεμενο διαφορετικ απ εκενο, για το οποον ερζουν οι αρχικο διδικοι, αφο η κρια παρμβαση στηρζεται στην αξωση καταβολς μισθωμτων λγω της κατσχεσης αυτν εις χερας τρτου. Απορρπτει την φεση του Δημοσου.

8-9-23 ΔιοικΠρωτΠειρ 929/23 : ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΗ. Με την κρινμενη αγωγ ζητεται να αναγνωριστε η υποχρωση του εναγομνου Δημοσου να καταβλει στην ενγουσα, αποζημωση, κατ’ ρθρο 105 του ΕισΑΚ, για τη ζημα που υπστη απ παρνομες πρξεις και παραλεψεις των οργνων του εναγομνου, κατ τη διαγωνιστικ διαδικασα αδειοδτησης παρχων περιεχομνου ψηφιακς ευρυεκπομπς λψης εθνικς εμβελεας ενημερωτικο προγρμματος, εξαιτας των οποων ματαιθηκε η αδειοδτησ της, αν και εχε ανακηρυχθε οριστικ υπερθεματστρια. Το Δικαστριο κρνει τι οι παρνομες, ευνοκς για την ενγουσα, πρξεις καθς και παραλεψεις των οργνων του εναγομνου κατ την προκρυξη και διεξαγωγ του διαγωνισμο, στο κρος του οποου ανυπαιτως η ενγουσα πστευσε, προκλεσαν ζημα στην ενγουσα, για την αποκατσταση της οποας δικαιοται αποζημωση, ψους 1.399.007,33 ευρ, νομιμοτκως, με επιτκιο 6%. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

8-9-23 ΕφΘεσ 1137/23 : ΑΚΙΝΗΤΑ - ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ - ΔΩΡΕΑ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ - ΕΝΝΟΙΑ ''ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΣ''. Η παροχ περιουσας στο τκνο απ το γονα του, ετε για την οικονομικ οικογενειακ του αυτοτλεια, ετε για την ναρξη την εξακολοθηση επαγγλματος, αποτελε δωρε, μνο ως προς το ποσ που υπερβανει το μτρο - Εν προκειμνω, η εναγομνη διμενε μνιμα στη Γερμανα, εν τα μεταβιβασθντα βρσκονται στην Ελλδα, και η εν λγω γονικ παροχ δεν μποροσε να εξυπηρετσει σκοπ δημιουργας και διατρησης οικογενειακς αυτοτλεις της. Ωστσο, δεν αποδεχθηκε τι η εναγομνη επδειξε προσβλητικ, υβριστικ απαξιωτικ συμπεριφορ σε βρος της μητρας της του πατρα της. Η αποδειχθεσα λοιπν, συμπεριφορ της εναγομνης αντικειμενικ αξιολογομενη, δεν συνιστ βαρ παρπτωμα, τοι αχαριστα  προς την ενγουσα δωρτρια, στε να δικαιολογεται η ανκληση της δωρες. Απορρπτει την αγωγ. Επιβολ δικαστικν εξδων. Απορρπτει την φεση.

1-9-23 ΔιοικΕφΧαν (Ακυρ.) 39/23 : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Ε.Π.Π - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Με την ατηση ζητεται η αναστολ εκτλεσης – ακρωση της υπ’ αριθμ. 1424/3.10.2022 απφασης Α.Ε.Π.Π., με την οποα απορρφθηκε η προδικαστικ προσφυγ της αιτοσας κατ απφασης κατ το μρος που κρινε δεκτ την προσφορ της παρεμβανουσας εταιρεας και ρισε την τελευταα προσωριν ανδοχο, στο πλασιο δημσιας σμβασης για την ανδειξη αναδχου υπηρεσιν φλαξης. Στην προκεμενη περπτωση, με ρο της διακρυξης δεν παρχεται στους διαγωνιζμενους δυναττητα επιλογς μεταξ περισσοτρων τρπων πληρωμς, διτι προβλπει ρητ ναν, τοι τμηματικ. Ωστσο, το Διικαστριο κρνει τι η μη αναγραφ απ την παρεμβανουσα του μοναδικο τρπου πληρωμς δεν γει, νευ ετρου, στην απρριψη της οικονομικς της προσφορς ως απαρδεκτης. Απορρπτει την ατηση. Δχεται την παρμβαση.[ βλ. και την υπ' αρ. 1424/22 απφαση Α.Ε.Π.Π/Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.]

1-9-23 ΕφΘεσ 278/23 : ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ - ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ. ΕΦΕΣΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ. Περπτωση τροχαου αυτοκινητικο ατυχματος που προκλθηκε απ αποκλειστικ υπαιτιτητα του πρτου εναγομνου οδηγο ΙΧΕ αυτοκιντου, ασφαλισμνου στη δετερη εναγμενη ασφαλιστικ εταιρα,εξαιτας του οποου προκλθηκε ο σοβαρς τραυματισμς του ενγοντος - αστυνομικο, οδηγο της μοτοσικλτας, κυριτητας του ελληνικο Δημοσου, κατ την εκτλεση των υπηρεσιακν του καθηκντων. Κρση τι το νδικο ατχημα οφελεται στην αποκλειστικ υπαιτιτητα του ενγοντος, ο οποος δεν συμμορφθηκε προς την νδειξη ερυθρο φωτεινο σηματοδτη, δεν σταμτησε προ αυτο και εισλθε στην διασταρωση, χρησιμοποιντας μεν τις φωτεινς και ηχητικς προειδοποισεις τις μοτοσικλτας του ως οχματος αμσου ανγκης, χωρς μως να βεβαιωθε τι δεν δημιουργετο κνδυνος για τους λοιπος χρστες της οδο. Δχεται την φεση μνο ως προς το μρος που αφορ τα δικαστικ ξοδα και συμψηφζει αυτ μεταξ των διαδκων

1-9-23 ΓνωμΝΣΚ 50/23 : ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΖΩΩΝ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ  - Ν. 4830/21. ΑΔΕΙΕΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ. Τθενται ερμηνευτικ ζητματα σχετικα με την απαγρευση συμμετοχς ζων σε παραστσεις, που προβλπεται στο πρτο εδφιο της παρ. 2 του ρθρου 23 του ν. 4830/2021.

25-8-23 ΔιοικΕφΛαρ 111/23 : ΕΦΚΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ. ΕΦΕΣΗ. Απρριψη προσφυγς του δη εκκαλοντος κατ πρξης επιβολς προστμου για τις αποδιδμενες σ’αυτν παραβσεις της μη αναγραφς στον πνακα προσωπικο της επιχερησς του ενς υπαλλλου ηλικας νω των 25 ετν και της μη τρησης του ισχοντος πνακα προσωπικο. Το Δικαστριο κρνει τι κατ τον κρσιμο χρνο για το απασχολομενο προσωπικ της επιχερησης δεν υφστατο σχση εργασας με τον εκκαλοντα ως εργοδτη και επομνως μη νομμως καταλογσθηκε σε βρος του το νδικο πρστιμο. Δχεται την φεση.

18-8-23 ΔιοικΕφΘεσ 632/23 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ - ΟΦΕΙΛΗ - ΤΟΚΟΣ.  ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ.  Ο αιτν ζητε να εκδοθε διαταγ πληρωμς για χρηματικ αξωση με το νμιμο τκο υπερημερας, η οποα πηγζει απ την πληση αγαθν στην καθς Περιφρεια, βσει απευθεας αναθσεων προμηθειν, σμφωνα με το ν.4412/2016. Το Δικαστριο, λαμβνοντας υπψη : α) τι η νδικη αξωση στηρζεται σε απευθεας αναθσεις διεπμενες απ τις διατξεις του ν. 4412/2016, για την πληρωμ των οποων δεν ταν υποχρεωτικς ο προληπτικς λεγχος δαπανν απ το Ελεγκτικ Συνδριο, β) τι οι συναλλαγς που αφορον οι απευθεας αναθσεις συνιστον εμπορικς συναλλαγς κατ την ννοια του ν. 4152/13, γ) τι γινε η παραλαβ των προντων, δ) τι η καθς Περιφρεια συνομολογε τι πραγματοποιθηκαν οι προμθειες και ε) τι δεν προκπτει απ κποιο στοιχεο η καταβολ των αιτομενων ποσν στον αιτοντα, κρνει τι συντρχουν οι προποθσεις εκδσεως της αιτομενης διαταγς πληρωμς.  Ωστσο, το ατημα περ καταβολς τκων υπερημερας πρπει να απορριφθε. Δχεται εν μρει την ατηση.

10-8-23 ΕφΑθ 235/23 : ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ - ΕΝΙΑΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΗ. Περπτωση μσθωσης κοινο πργματος - Πλειστηριασμς - Καταγγελα της σμβασης απ τον υπερθεματιστ ως προς να τμμα του ακιντου -  Πρκειται εν προκειμνω για μσθωση ακιντου, το οποο εχε διαμορφωθε και εκμισθωθε εξαρχς ως ενιαο λειτουργικ ακνητο, γεγονς το οποο γνριζε και η εναγμενη-εκκαλοσα εταιρεα κι τσι η γενμενη απ την τελευταα νδικη καταγγελα πσχει ακυρτητας, διτι αφορ μρος μνο του ενιαως εκμισθωθντος μισθου στην εφεσβλητη εταιρεα για το σκοπ της λειτουργας της επιχερησς της και χι το λο μσθιο, καθτι η καταγγελα συνιστ πρξη διοκησης - διαχερισης του κοινο που πρπει να γνει απ λους τους συνεκμισθωτς και χι μνο απ την εκκαλοσα. Συνεπς, η δλωση της εκκαλοσας υπερθεματστριας ως εκμισθτριας δεν επφερε τη μετ δμηνο απ’ αυτ, λση της επδικης σμβασης μσθωσης, κατ’ ρθρο 1009 ΚΠολΔ. Ορθ το πρωτοβθμιο Δικαστριο αναγνρισε τι η γενμενη καταγγελα της επδικης σμβασης μσθωσης απ την εναγμενη εναι κυρη. Απορρπτει  την φεση.

10-8-23 ΜονΠρωτΠειρ 152/23 : ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ  - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΣΤΗΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Αγωγ επιβτη στο πλοο της πρτης εναγομνης, λγω τραυματισμο της μετ απ πτση στο χρο της τουαλτας της καμπνας της, καθς ισχυρζεται τι υπρχε διαχωριστικ, το οποο λγω της υπερκλυψς του απ την κουρτνα, δεν γινε αντιληπτ απ την δια. Ευθνη πλοιοκττη για τις αδικοπραξες των προστηθντων μελν του πληρματος.  Εν προκειμνω, δεν αποδεχθηκε τι η ενγουσα πεσε εντς του μπνιου, αλλ αντιθτως τι πεσε κατ την εσοδ της στο χρο, εκδοχ που συνδει και με το γεγονς που η δια καταθτει τι προσπθησε να κρατηθε απ την κουρτνα της ντουζιρας. Δεν αποδεικνεται λοιπν, απ την ενγουσα, παρνομη και υπατια συμπεριφορ των εναγμενων, με την παρλειψη λψης των ενδεικνυμενων μτρων για ασφαλ και νετη μεταφορ των επιβατν και δη κατασκευαστικ αστοχα του μπνιου της καμπνας. Απορρπτει την αγωγ.

4-8-23 ΔιοικΕφΠειρ (Ακυρ.) 128/23 : ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ - ΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. Με την ατηση επιδικεται η ακρωση αποφσεως, με την οποα απορρφθηκε η ατηση πολιτογραφσεως της αιτοσας, πολτη Αλβανας, με την αιτιολογα τι δεν διαθτει το, κατ' ρθρο 5Α' παρ. 1 περ. δ' του Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας, προβλεπμενο επαρκς εισδημα των απαιτομενων ετν 2012-2018.  Εν προκειμνω, ενψει της επικρατοσας οικονομικς συγκυρας, ο νομοθτης κρινε τι ταν επιβεβλημνη η μεση εφαρμογ νων ρυθμσεων, προκειμνου να διασφαλιστε η αντικειμενικτητα και η διαφνεια στον τρπο εξακριβσεως της πραγματικς οικονομικς καταστσεως των αιτοντων αλλοδαπν με βση να επικαιροποιημνα στοιχεα, στε να εξασφαλζεται στους αποκτντες την Ελληνικ Ιθαγνεια να επαρκς εππεδο διαβισεως. Το θεσπιζμενο δε, τεκμαρτ σστημα αποδεξεως της εντξεως του αλλοδαπο στην οικονομικ ζω της Χρας  συνιστ μθοδο ανεκτ απ το Σνταγμα. Απορρπτει την ατηση.

4-8-23 ΕφΑΘ 1237/23 : ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΡΥΖΙΟΥ - ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Περπτωση διεκδικητικς αγωγς κινητν πραγμτων - ποσοττων ρυζιο. Ειδικτερα μεταξ της ενγουσας, που δραστηριοποιεται στην επεξεργασα-τυποποηση ρυζιο και της εναγμενης, με αντικεμενο δραστηριτητας την ξρανση υγρο ρυζιο, καταρτστηκαν συμβσεις με τις οποες  η εναγμενη ανλαβε να αποξηρανει ποστητες ρυζιο και να τις αποδδει στην ενγουσα, μειωμνες κατ συγκεκριμνη ποστητα, λγω της επερχμενης απλειας υγρασας, πλην μως η εναγμενη - κατ τους ισχυρισμος της ενγουσας - δεν απδωσε την οφειλμενη, κατ τα συμφωνηθντα, ποστητα ξηρο ρυζιο, αλλ μρος μνο αυτς. Η κρση του Δικαστηρου τι η υγρασα εξαγωγς του προντος κατ το χρνο παρδοσς του στην ενγουσα δεν συμφωνθηκε σταθερ, πως ισχυρζεται η ενγουσα, στηρζεται στα προσκομιζμενα απ τους διαδκους ιδιωτικ συμφωνητικ και επιβεβαινεται και απ την νορκη βεβαωση του μρτυρα της εναγμενης. Εξλλου, η εναγμενη αποδχθηκε και δεν προσβλλει την εκκαλομενη ως προς τις αγωγικς αξισεις  για την αναγνριση της κυριτητας της ενγουσας επ ποσοττων ρυζιο, των ετν 2008-2009, 2009-2010 και 2012-2013. Απορρπτει την φεση.

28-7-23 ΔιοικΕφΘεσ 115/23 : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - COVID-19 - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Οι αιτοντες μνιμοι, Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. υπλληλοι του καθ’ ου Νοσοκομεου ζητον την ακρωση πρξεων του Διοικητ του καθ’ ου, με τις οποες επιβλθηκε σε βρος τους το ειδικ διοικητικ μτρο αναστολς καθηκντων για επιτακτικος λγους προστασας της Δημσιας Υγεας, λγω μη συμμρφωσης στην υποχρεωτικτητα του εμβολιασμο κατ της COVID-19. Κρνεται τι ο υποχρεωτικς εμβολιασμς του προσωπικο των δομν υγεας δεν προσκροει σε καμα συνταγματικς υπερνομοθετικς ισχος διταξη αρχ. Ενψει των ανωτρω, εναι απορριπτοι οι λγοι ακυρσεως, με τους οποους προβλλεται η αντθεση της προσβαλλμενης πρξης προς τις διατξεις των ρθρων 2 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 5, 22 και 25 παρ. 1 του Συντγματος και η παραβαση της αρχς της αναλογικτητας των ρθρων 1, 3 και 8 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α. Τλος, εναι απορριπτος ο ισχυρισμς των αιτοντων περ παραβασης της συνταγματικς κατοχυρωμνης αρχς της ιστητας, διτι το υγειονομικ προσωπικ δεν τελε υπ τις αυτς συνθκες με τους λοιπος επαγγελματες, λγω της στενς και σχεδν καθημερινς επαφς με τους πσχοντες. Απορρπτει την ατηση.

28-7-23 ΕφΠειρ 305/23 : ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ - ΟΦΕΙΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΙΟΥ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ. Αγωγ υπ πτχευση εταιρεας, η οποα νμιμα εκπροσωπεται απ τη σνδικο της πτωχεσεως, που ισχυρσθηκε, τι εκμσθωσε στην πρτη εναγομνη εταιρεα ενιαο οικπεδο με τις επ' αυτο ιδικτητες εγκαταστσεις της και τι, ακολοθως, στα πλασια προπτωχευτικς διαδικασας εξυγανσης της μισθτριας και την επικρωση αυτς, η δετερη εναγομνη που υπεισλθε στα δικαιματα και τις υποχρεσεις της πρτης, αρνεται να της καταβλει τα οφειλμενα μισθματα. Κατ' αρχς δεν συντρεχε, εν προκειμνω νμιμη περπτωση διαγραφς των απαιτσεων της ενγουσας, και μλιστα χωρς προηγουμνως να τηρηθε η διαδικασα εγκρσεως απ το πτωχευτικ δικαστριο. Αοριστα της νστασης συμψηφισμο της εναγομνης, απ δαπνες που πραγματοποησε στο μσθιο. Περαιτρω,  κι αν ακμα υποτεθε, τι η δετερη εναγομνη εμποδζεται πργματι στην χρση του μισθου, συνεπεα της μη αλλαγς του φορα της δειας, η λλειψη αυτ τελοσε εξ αρχς σε γνση της αρχικς μισθτριας, η οποα αποδχθηκε τους ρους κι τσι και η δετερη εναγομνη, ως ειδικ διδοχος, δεν νομιμοποιεται στην προβολ της σχετικς ενστσεως. Δικαιολογημνα δε, αρνεται και η σνδικος της πτωχεσεως της ενγουσας να συμπρξει στην αλλαγ φορα – μεταββαση της δειας στο νομα της εναγομνης, δεδομνου μλιστα τι η μετ την πτχευση αλλαγ φορα στην δεια, που χει σημαντικ λη εμπορικ αξα, αποτελε στοιχεο της πτωχευτικς περιουσας. Δχεται εν μρει την αγωγ. Δχεται την απ 5.7.2021 φεση της εκκαλοσης – ενγουσας.

21-7-23 ΔιοικΠρωτΑθ 5277/23 : ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. Περιστατικ ξυλοδαρμο σε βρος των εναγντων απ ργανα διμοιρας της αστυνομας , αφο εχαν απωθσει συγκεντρωθντες φοιτητς - Αγωγ κατ του Δημοσου για χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης  που υπστησαν οι ενγοντες, λγω μη ανερεσης των υπατιων του τραυματισμο τους, εξαιτας παρνομων παραλεψεων των δικαστικν και εισαγγελικν λειτουργν κατ την διερενηση της υπθεσης, μετ απ γκλησ τους. Κατ' αρχς η παραγραφ διακπηκε πριν την συμπλρωση της, με την κοινοποηση της κρινμενης αγωγς στο εναγμενο. Κρνεται συνεκτιμντας την αποκλειστικ υπαιτιτητα των αστυνομικν οργνων του εναγμενου, καθς και την ηλικα και εν γνει προσωπικ κατσταση των εναγντων  τι, οι τελευταοι υπστησαν ηθικ βλβη, για την αποκατσταση της οποας, οφελει το εναγμενο στο πρτο ενγοντα το ποσ των 5.000 ευρ και στο δετερο το ποσ των 9.000 ευρ. Δχεται εν μρει την αγωγ.

21-7-23 ΔιοικΠρωτΑθ 69/23 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ/ΜΑΛΤΑΣ - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ. Με την κρινμενη προσφυγ η αλλοδαπ εταιρεα ζητε να ακυρωθε η σιωπηρ απρριψη της ενδικοφανος προσφυγς  της κατ πρξεων διορθωτικο προσδιορισμο φρου εισοδματος. Κρνεται τι εφσον η προσφεγουσα εταιρα, εδρεει στη Μλτα, με την οποα η Ελλδα χει υπογρψει Σμβαση Αποφυγς Διπλς Φορολογας (Σ.Α.Δ.Φ.),  για την υπαγωγ των επιχειρηματικν κερδν της προσφεγουσας εταιρας, που προρχονται απ την διαδικτυακ παροχ υπηρεσιν στοιχημτων και τυχερν παιγνων, στον ελληνικ φρο εισοδματος απαιτεται, κατ τις διατξεις της Συμβσεως, να χουν προκψει τα κρδη αυτ απ μνιμη εγκατσταση της προσφεγουσας εταιρας στην Ελλδα - Συνεπς, η οικειοθελς δλωση υπαγωγς της προσφεγουσας εταιρας στο φορολογικ καθεστς των ρθρων 45 ως 50 του ν. 4002/2011,  δεν δναται να υπερισχσει του κριτηρου της μνιμης εγκαταστσεως που καθιερνει η Σ.Α.Δ.Φ. Επσης, το Δικαστριο κρνει τι, εφσον, η προσφεγουσα εταιρα δεν απκτησε μνιμη εγκατσταση στην Ελλδα, δεν εχε υποχρωση τηρσεως βιβλων και στοιχεων  και, ως εκ τοτου, δεν υππεσε στις αποδιδμενες σ’ αυτν παραβσεις. Πρπει να γνει δεκτ η προσφυγ και να ακυρωθε η προσβαλλμενη.

21-7-23 ΠολΠρωτΘεσ 8093/23 : ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ. ννοια ανωτρας βας επ ερημοδικας - Μη καταβολ δικαστικο ενσμου - Ανακοπ ερημοδικας - Επιτρπεται η σκηση μνο αιτιολογημνης ανακοπς ερημοδικας, εν αναιτιολγητη ανακοπ ερημοδικας δεν επιτρπεται οτε στην περπτωση πλασματικς ερημοδικας, λγω μη καταβολς του τλους δικαστικο ενσμου, διτι διαφορετικ ο ενγων θα μποροσε να μεθοδεει την σκηση ανακοπς ερημοδικας, παραλεποντας την καταβολ τλους δικαστικο ενσμου. Πρπει να σημειωθε δε, τι, ακμα και αν γινταν δεκτ τι συγχωρεται ανακοπ ερημοδικας, ταν η μη καταβολ του τλους δικαστικο ενσμου οφελεται σε λγο ανωτρας βας, ο προβληθες λγος ανακοπς θα πρεπε να απορριφθε ως μη νμιμος, διτι η οικονομικ αδυναμα που επικαλστηκε ο ανακπτων δε συνιστ γεγονς αντερης βας. Απορρπτει την ανακοπ.

14-7-23 ΜονΠρωτΠειρ (Ασφ.μτρα) 1148/23 ΑΙΓΙΑΛΟΣ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ. ΑΣΦ.ΜΕΤΡΑ - ΑΝΑΚΟΠΗ Ανακοπ κατ πρωτοκλλου καθορισμο αποζημωσης αυθαρετης χρσης δημοσου κτματος, με το οποο καθορστηκε σε βρος του ανακπτοντος αποζημωση για αυθαρετη χρση κτασης αιγιαλο καθ’ υπρβαση αυτς που του παραχωρθηκε με μσθωση. Απ καννα, ωστσο, αποδεικτικ μσο δεν πιθανολογθηκε τι ο ανακπτων πργματι υπερβη το μισθωμνο απ αυτν τμμα του αιγιαλο τοποθετντας πραν αυτο παρανμως ομπρλες ξαπλστρες. Μλιστα, στην κθεση ελγχου δεν αναφρεται σε τ συνσταται η «φερμενη» κατληψη απ τον ανακπτοντα, στε να διαφανεται κατ’ ορισμνο τρπο τι ο ανακπτων δεν κατεχε απλ την φερμενη ως καταληφθεσα κταση αλλ κανε χρση αυτς λαμβνοντας ωφλειες απ την πραγματικ της κρπωση. Προκπτει λοιπν, τι δεν συντρεχε η αναγκαα για την κδοση του προσβαλλμενου πρωτοκλλου προπθεση της αυθαρετης  κατληψης τμματος αιγιαλο, αφο πιθανολογθηκε τι ο ανακπτων ανπτυξε τις ομπρλες ξαπλστρες της επιχερησς του εντς της εκτσεως των 200 τμ που εχε μισθσει. Δχεται την ανακοπ.

14-7-23 ΕφΑθ 44/23 : ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ - ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ. ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦ.ΕΤΑΙΡΙΑΣ -  ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ. Περπτωση τροχαου ατυχματος με εμπλοκ οχματος - μοτοποδηλτου του οποου ο οδηγς δεν εχε γκυρη δεια οδηγσεως αυτο, καθς αυτ χει λξει, ταν συμπλρωσε το 65° τος της ηλικας του και δεν εχε ανανεσει αυτ - Η παρλειψ του και μνο αυτ θεμελινει  κατ το νμο αξωση της παρεμπιπτντως ενγουσας ασφαλιστικς εταιρεας εναντον του, δεν απαιτεται δηλαδ να υπρχει αιτιδης συνφεια μεταξ της ελλεψεως της δειας  και της ζημας, που προκαλε ο οδηγς. Εν προκειμνω, κρθηκε δεσμευτικς για το παρν Δικαστριο, με την υπ’αριθμ 6177/2018 απφαση τι η φεση γνεται δεκτ και εν μρει η κρια αγωγ και συγκεκριμνα τι ο εναγμενος οδηγς του δικκλου μοτοποδηλτου ταν υπατιος στην πρκληση του τροχαου ατυχματος με παθντα τον ενγοντα, εν τλος υποχρωσε την εναγομνη ασφαλιστικ εταιρεα να καταβλει στον τελευταο αποζημωση, πρσθετη αποζημωση κατ' ρθρο 931ΑΚ και ηθικ βλβη. Η εναγομνη της κριας αγωγς ασφαλιστικ εταιρεα διατηρε αναγωγικ δικαιματα κατ του ασφαλισμνου της και υπαιτου του ενδκου τροχαου, για τα ποσ που αυτ υποχρεοται να καταβλει  στον ενγοντα της κριας αγωγς. Δεκτ η παρεμππτουσα αγωγ. Δεκτ η φεση.

14-7-23 ΕφΑθ 291/23 : ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΑΓΩΓΗ. Διαφορ απ σμβαση μμισθης εντολς δικηγρου που παρεχε νομικς υπηρεσες, για αριστο χρνο, ναντι πγιας μηνιαας αμοιβς, στο εναγμενο ΝΠΙΔ -ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ,  με καθολικ διδοχο το ΕΟΔΥ  - Καταγγελα της σμβασης απ το ΝΠΙΔ που - κατ τους ισχυρισμος της ενγουσας - εναι κυρη και ζητ να υποχρεωθε το εναγμενο να αποδχεται τις υπηρεσες της ως μμισθης δικηγρου και προστμενης, καθς επσης να υποχρεωθε να της καταβλει αποδοχς υπερημερας, και χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης. Η παροχ καθαρ νομικν υπηρεσιν απ δικηγρο με πγια ετσια μηνιαα (περιοδικ) αμοιβ - αντιμισθα, ρυθμζεται δε απ τον Κδικα Δικηγρων και, συμπληρωματικ, απ τις περ εντολς και παροχς ανεξρτητων υπηρεσιν διατξεις του ΑΚ, εν ανλογη εφαρμογ χουν οι διατξεις που ισχουν στις συμβσεις εξαρτημνης εργασας αορστου χρνου.  Δεν αποδεχθηκε εν προκειμνω, τι η απφαση για την καταγγελα της σμβασης της ενγουσας λφθηκε απ τη διοκηση απ λγους εκδκησης προς το πρσωπ της - Εφσον δε, η καταγγελα δεν πσχει ακυρτητας, η νδικη σμβαση μμισθης εντολς της ενγουσας με το εναγμενο λθηκε με την επδοση σε αυτν του εγγρφου της καταγγελας  - Συνεπς, η ενγουσα δεν δικαιοται μισθος υπερημερας. Τλος, σον αφορ την παρακρτηση των ασφ.εισφορν, ο εντολας οφελει, πως χει διαμορφωθε μετ τη θση σε ισχ του Ν. 4387/2016, να καταβλει στον δικηγρο το προ φρων ποσ αποδοχν που του κατβαλε προηγουμνως, επιβαρυνμενος ο διος με το ποσ της ασφαλιστικς εισφορς του τελευταου και χι να προβε σε παρακρτηση της ασφαλιστικς εισφορς του δικηγρου, μεινοντας τσι το καθαρ προ φρων ποσ της αντιμισθας. Δεκτ εν μρει η αγωγ. Δεκτς οι εφσεις.

7-7-2023 ΕφΑθ (Ασφ.μτρα) 30/23 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - ΕΦΕΣΗ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Η επιδδουσα την ανακοπτμενη επιταγ προς πληρωμ φειλε να συγκοινοποισει λα τα γγραφα απ τα οποα προκυπτε η μεταββαση της επδικης απατησης, καθς και τη σμβαση διαχερισης. Εν προκειμνω μως, η καθ’ ης η ατηση-ανακοπ και εφεσβλητη, προφανς εκ παραδρομς παρλειψε να κοινοποισει μα εκ της σειρς των μεταβιβαστικν συμβσεων και δη την περληψη της σμβασης επαναμεταββασης απαιτσεων στην τρπεζα. Ως εκ τοτου πιθανολογεται τι θα ευδοκιμσει ο πρτος λγος φεσης και πρτος λγος ανακοπς κατ τον οποο τα συγκοινοποιομενα με την επιταγ προς πληρωμ γγραφα δεν αρκοσαν για να θεμελισουν ενεργητικ νομιμοποηση της καθ’ ης η ατηση - εφεσβλητης στην επσπευση της αναγκαστικς εκτλεσης. Περαιτρω, το κατασχεθν αποτελε την μοναδικ κατοικα του αιτοντος και θα υποστε ανεπανρθωτη βλβη. Δχεται την ατηση.

7-7-2023 ΔιοικΠρωτΑθ 304/23 : ΑΕ - ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ.  Με την κρινμενη ανακοπ ζητεται η ακρωση ατομικς ειδοποησης ληξιπρθεσμων οφειλν, με την οποα κλθηκε ο ανακπτων, υπ την ιδιτητα του Προδρου και Διευθνοντος Συμβολου ΑΕ, να προβε στη ρθμιση εξφληση οφειλν της τελευταας προς το καθο, προερχμενες απ ασφαλιστικς εισφορς. Κατ' αρχς απ τα στοιχεα της ατομικς ειδοποησης δεν καταλεπεται καμα αμφιβολα σχετικ με την ταυττητα των χρεν, που κλθηκε να καταβλει ο ανακπτων - Η μη αναγραφ του ΑΦΜ του ανακπτοντος δεν ασκε επιρρο επ του κρους της ατομικς ειδοποησης. Δεκτς ο ισχυρισμς του ανακπτοντος τι η προσβαλλμενη ατομικ ειδοποηση εναι μη νμιμη, διτι εκδθηκε μετ απ την κατθεση ατησης μεσης επικρωσης συμφωνας εξυγανσης της εταιρεας, τοι σε χρνο, κατ τον οποο υφστατο η εκ του νμου προστασα της αυτοδκαιης αναστολς μτρων εκτλεσης του Πτωχευτικο Κδικα, η οποα καταλαμβνει και τον διο, ατομικς, ως διευθνοντα σμβουλο της εταιρεας. Δχεται την ανακοπ.

30-6-2023  ΕφΠειρ 299/23 : ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗ  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΟΔΗΓΟΥ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Περπτωση τραυματισμο επιβτιδος λεωφορεου, η οποα ισχυρζεται τι η πτση της εντς του λεωφορεου οφελεται σε αποκλειστικ υπαιτιτητα (αμλεια) του πρτου εναγομνου οδηγο. Κρνεται τι ο τραυματισμς της δεν μπορε να αποδοθε σε υπαιτιτητα (αμλεια) του πρτου εναγομνου οδηγο, ο οποος κινετο με μικρ ταχτητα και δικαιολογημνα προβη σε απτομη τροχοπδηση του λεωφορεου,  προ του ενδεχομνου της παρσυρσης πεζο, αλλ της ιδας, η οποα δεν επδειξε την επιμλεια που φειλε και μποροσε ως μση συνετ επιβτιδα αστικο λεωφορεου.  Συνεπς, μη στοιχειοθετομενης υπαιτιτητας του πρτου εναγομνου, δεν γεννται αξωση της ενγουσας προς αποζημωσ της. Απορρπτει την φεση.

30-6-2023 ΔιοικΠρωτΑθ 2297/23 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΦΠΑ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ -  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ. Με την υπ κρση προσφυγ ζητεται η ακρωση απφασης ΔΕΔ, με την οποα απορρφθηκε ενδικοφανς προσφυγ, που σκησε η προσφεγουσα εταιρεα κατ της πρξης του Προσταμνου της ΔΟΥ, με την οποα απορρφθηκαν οι αιτσεις της περ επιστροφς πιστωτικο υπολοπου ΦΠΑ. Υπηρεσες συναφες με ακνητα, οι οποες φορολογονται με βση τον ειδικ καννα του ρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2859/2000 (ρθρο 47 της οδηγας ΦΠΑ 2006/112/ΕΚ) στον τπο που βρσκεται το ακνητο. Κρνεται εν προκειμνω, τι οι παρεχμενες υπηρεσες της προσφεγουσας προς την αλλοδαπ εταιρεα δεν απαλλσσονται απ τον ΦΠΑ και ως εκ τοτου νμιμα με την νδικη πρξη δεν γινε δεκτ το ατημα της προσφεγουσας περ επιστροφς χρεωστικο υπολοπου λγω της κπτωσης του ΦΠΑ των επμαχων υπηρεσιν. Απορρπτει την προσφυγ.

30-6-2023 ΣτΕ (Α') 13/22  : ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ατηση ακρωσης αποφσεων του Υφυπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης καθ' ο μρος με αυτς οι εργαζμενοι με δελτο παροχς υπηρεσιν ως συνεργτες σε δικηγορικς εταιρεες ρητς εξαιρονται απ την εφαρμογ της διατξεως της παρ. 9 του α. 39 του ν. 4387/2016, δηλαδ δεν αντιμετωπζονται ως μισθωτο ως προς το ζτημα του ψους και του τρπου υπολογισμο των εισφορν, καθς και των υπχρεων σε καταβολ τους.Oι προσβαλλμενες πρξεις, χουσες κανονιστικ χαρακτρα, διτι θτουν νους καννες δικαου αντθετους προς την ισχουσα απ 1.1.2017 νομοθετικ ρθμιση, δεν χουν δημοσιευθε στην Εφημερδα της Κυβερνσεως, παρ μνο αναρτηθε στο διαδκτυο [στον ισττοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»]. Ακυρωτες ως ανυπστατες για λγους ασφλειας δικαου, δεδομνου τι χουν δη εφαρμοσθε υπ το κρτος ισχος του ν. 4387/2016 και εξακολουθον να εφαρμζονται και υπ το κρτος ισχος του νετερου ν. 4670/2020. Δχεται την ατηση ως προς τον πρτο αιτοντα - Aκυρνει εν μρει.

23-6-23 ΤριμΕφΑθ 2724/23 : ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΑ. ΚΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ.  ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ. Περπτωση εργατικο ατυχματος, ταν οι ενγοντες εργτες,  ευρισκμενοι στο καλθι γερανο, εξαιτας αιφνδιας θρασης του μηχανισμο στριξς του, κατπεσαν στο δαφος, με αποτλεσμα τον σοβαρ τραυματισμ του πρτου των εναγντων και τον ελαφρτερο του δετερου. Αγωγ (ευθεα) του παθντος σε εργατικ ατχημα κατ του υπαιτου και σωρευμενη πλαγιαστικ αγωγ κατ του ασφαλιστ. Εν προκειμνω, συνγεται τι αποκλειστικ υπατιοι  για το νδικο ατχημα εναι η πρτη εναγμενη - εκ της ιδιτητς της ως εκμισθτριας του γερανοφρου οχματος,  και ο δετερος - νμιμος εκπρσωπος αυτς και ιδιοκττης του οχματος, οι οποοι ταν υπεθυνοι για την ομαλ λειτουργα του μηχανματος, το οποο εχε κρσιμες φθορς,  εμφανες με απλ οπτικ λεγχο. Κρνεται τι ο πρτος ενγων δικαιοται λγω αναπηρας και την εκ του ρθρου 931 ΑΚ αποζημωση,  που προσδιορζεται στα 40.000 ευρ. Επσης, οι ενγοντες υπστησαν και ηθικ βλβη και εκτιμται το ποσ που δικαιονται στα 50.000 ευρ για τον πρτο ενγοντα και στα 15.000 ευρ για το δετερο. Τλος, η τρτη εναγμενη ασφαλιστικ  εταιρα, πρπει να απαλλαγε απ την καταβολ ασφαλσματος, σμφωνα με τον ειδικ ρο της ασφαλιστικς σμβασης που εισγει εξαρεση απ την ευθνη, στην περπτωση, πως εν προκειμνω, κακς συντρησης του ασφαλιζμενου οχματος. Απαγγλλει σε βρος του δετερου κυρως εναγμενου προσωπικ κρτηση. Δεκτ η φεση των εναγντων και η φεση της τρτης πλαγιαστικ εναγμενης ασφ. εταιρας.

23-6-23 ΤριμΕφΑθ 1830/23 : ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ - ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΛΗΞΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Διαφορ απ συμβσεις διαφημιστικς πρακτορεας- Διρκεια συμβσεων - Αγωγικ κονδλια αποζημωσης -φεση. Επ της κρινμενης υπθεσης, αφενς δεν προκπτει τι η ενγουσα εταιρεα - που δραστηριοποιεται στο χρο της διαφμισης -  αποτελε αναπσπαστο και καθοριστικ μρος του δικτου της επιχειρηματικς δραστηριτητας της εναγομνης εταιρεας - που χει εντελς διφορο αντικεμενο και δη ειδικεεται στην εισαγωγ και πληση καλλυντικν- , οτε μως η ννομη σχση, που συνδει τα συμβαλλμενα μρη φρει χαρακτηριστικ που προσομοιζουν με σχση εμπορικς αντιπροσωπεας. σον αφορ τη διρκεια της σμβασης αυτ ορστηκε μονοετς, εν προβλφθηκε η δυναττητα παρτασης, εφσον 20 ημρες προ της λσεως λβει χρα αποστολ ειδοποησης για παρταση, που δεν προκπτει εν προκειμνω, και κατ συνπεια η σμβαση ληξε με την παρλευση του καταληκτικο χρνου ισχος της, χωρς να ορζεται οποιοδποτε δικαωμα αποζημωσης για την ενγουσα. σφαλε το πρωτοβθμιο Δικαστριο, που απρριψε το ατημα περ αποζημωσης πελατεας, ως μη νμιμο, εν πρεπε να το κρνει νμιμο και να το απορρψει ως ουσιαστικ αβσιμο, ωστσο οι σχετικο λγοι της φεσης πρπει να απορριφθον, διτι δεν μπορε να εκδοθε απφαση δυσμενστερη για την εκκαλοσα. Απορρπτει την φεση.

16-6-23 ΜονΠρωτΑθ 150/23 : ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ. Ειδικ προστασα των συνδικαλιστικν στελεχν απναντι στην καταγγελα της σμβασης εργασας - Ωστσο, σε περπτωση που η συμπεριφορ του συνδικαλιστικο στελχους, εξρχεται απ τα ρια της γνσιας συνδικαλιστικς δρσης, ττε η επκληση προστασας του λγω ακυρτητας της καταγγελας της εργασιακς σμβασης ως συνδικαλιστικο στελχους, μπορε να αποκρουστε απ τον εργοδτη ως καταχρηστικ. Εν προκειμνω, ο ενγων ισχυρζεται τι η καταγγελα της σμβασς του εναι κυρη, καθς συνχεται μεσα με τη συνδικαλιστικ του ιδιτητα και δρση, ωστσο  δεν αποδεχθηκε τι ο ενγων προβη σε συνδικαλιστικς ενργειες, κατ τη διρκεια της εργασας του. Αντθετα προκυψε, τι η καταγγελα της σμβασης εργασας του λαβε χρα, διτι αυτς ασκοσε πλημμελς τα καθκοντ του και εχε αντιεπαγγελματικ συμπεριφορ απναντι στους εκπροσπους της εναγομνης και τους λοιπος συναδλφους του, συμπεριφορ που ως εξερχμενη των ορων του ρθρου 281 ΑΚ συνιστ και σπουδαο λγο καταγγελας της σμβασης εργασας. Απορρπτει την αγωγ.

16-6-23 ΜονΠρωτΑθ (ασφ.μτρα) 1236/23 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ. ΑΣΦ.ΜΕΤΡΑ. Περπτωση αιτοντος, ο οποος δυνμει σμβασης εξαρτημνης εργασας προσλφθηκε απ την καθ’ ης για να εργαστε ως νοπλος υπλληλος ασφαλεας. Ασφαλιστικ μτρα επ βλαπτικς μεταβολς των ρων εργασας - Εν προκειμνω, πιθανολογθηκε τι ο αιτν μετακινθηκε προσωριν, κατ’ ενσκηση του διευθυντικο δικαιματος της καθ’ ης  προς ολοκλρωση των εκκρεμν καταγγελιν-αναφορν (εναντον του) για την διασαφνιση τλεσης τυχν πειθαρχικν παραπτωμτων του. Το Δικαστριο λοιπν, πιθανολογε τι δεν επλθε μονομερς βλαπτικ μεταβολ της σμβασης εξαρτημνης εργασας του αιτοντος απ την καθ’ ης. Η υπ κρση ατηση εναι απορριπτα στο σνολ της.

9-6-23 ΠολΠρωτΑθ 67/23 : ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΟΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Συλλογικ αγωγ απ τα ενγοντα σωματεα που ζητον να αναγνωριστε η ακυρτητα των Γενικν ρων Συναλλαγν και ειδικτερα της Ρτρας Αναπροσαρμογς στις συμβσεις πελατν με την εναγμενη ''ΔΕΗ ΑΕ''. σκηση πρσθετων παρεμβσεων και ννομο συμφρον.  Προστασα καταναλωτν - Η αρχ της διαφνειας των συμβατικν ρων  - Κθε ρτρα για την αναπροσαρμογ του τιμματος στην περπτωση κυμαινμενου ψους της παροχς, δεν υπκεινται σε ευθ λεγχο καταχρηστικτητας, αλλ μνο σε λεγχο διαφνειας.  Εισαγωγ απ τη ΡΑΕ μαθηματικο τπου για τον προσδιορισμ της αναπροσαρμογς. Ως προς τις συμβσεις προμθειας ηλεκτρικς ενργειας με μεγλους πελτες, η νδικη αγωγ πρπει να απορριφθε , εν  στις συμβσεις της εναγομνης- προμηθετριας με τους μικρος πελτες εφαρμζονται οι προστατευτικς υπρ του καταναλωτ διατξεις. Κρση τι η εναγομνη δεν επενβη αυθαιρτως σε εκκρεμες ννομες σχσεις, ως αβασμως τα ενγοντα σωματεα ισχυρζονται, αλλ σκησε δικαωμα, το οποο εχε συμφωνηθε με καστο πελτη. Εν προκειμνω, η επδικη ρτρα πληρο τα κριτρια της διαφνειας με βση τα ειδικ χαρακτηριστικ της αγορς ηλεκτρικς ενργειας. Τλος, η επκληση αθμιτου ανταγωνισμο εναι δυναττητα που χουν μνον οι ανταγωνιστς και χι οι καταναλωτς. Απορρπτει την αγωγ.

2-6-23 ΕφΠειρ 159/23 : ΝΑΥΑΓΙΟ - ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΡΥΠΑΝΣΗ - ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΟΝΔΙΝΟΥ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Περπτωση ναυαγου στη νσο Θρα, μετ απ πρσκρουση σε φαλο και εν συνεχεα  βθιση του κρουαζιερπλοιου, πλοιοκτησας της πρτης εναγομνης, του οποου την τεχνικ διαχεριση ασκοσε η δετερη και την οικονοµικ διαχεριση η τρτη , µε πλοαρχο τον τταρτο εναγμενο και το οποο ταν ασφαλισµνο στον πµπτο εναγμενο αλληλασφαλιστικ οργανισµ. Αγωγ του Δημοσου, για την προκληθεσα και μελλοντικ περιβαλλοντικ ζηµα και υποβθµιση του θαλσσιου περιβλλοντος. Διενργεια πραγματογνωμοσνης. Συνγεται τι χει προσβληθε βαρτατα το κρος και η πστη του Ελληνικο Δηµοσου ναντι των πολιτν του, αλλ και της παγκσµιας κοινς γνµης, διτι αυτ εµφανζεται, να αδυνατε να ανταποκριθε στην προστασα και τη διασφλιση των ννοµων αγαθν της αειφρου ανπτυξης και δη της διατρησης του θαλασσου περιβλλοντος και της ασφαλος ναυσιπλοας - Θεμελινεται λοιπν, αξωση του Δημοσου να λβει χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης και το παρν Δικαστριο, κρνει το ψος αυτς στο ποσ των 6.000.000 ευρ . Τλος, αναφορικ με τον ισχυρισμ περ περιορισμο της ευθνης των εκκαλοντων, κατ’ εφαρμογ της Διεθνος Συμβσεως του Λονδνου, απαραδκτως και αορστως τον προβλλουν, καθσον δεν επικαλονται τι τηρθηκε η διαδικασα περ σστασης κεφαλαου - Επιπρσθετα, η αξωση του Δημοσου περ χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης δεν περιλαμβνεται στο ρθρο 2 της Σμβασης, στην οποα ορζονται περιοριστικ, οι απαιτσεις που τυγχνουν αντικεμενο περιορισμο ευθνης. Δεκτ η φεση και η αντφεση. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

2-6-23 ΕφΠειρ 225/23 : ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΟΥ - ΑΓΩΓΗ ΓΟΝΕΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΓΟΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ -  ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ. Αγωγ γονων ανλικου τκνου κατ μονδας προσχολικς αγωγς ΕΠΕ, λγω τραυματισμο του τκνου τους, καθς οι εκπαιδευτικο προστηθντες των εναγμενων ,επδειξαν αμελ συμπεριφορ, με αποτλεσμα να εκτεθε σε κνδυνο η σωματικ ακεραιτητα του ανηλκου. Παρεμππτουσα αγωγ της επιχερησης του εκπαιδευτηρου κατ της εκκαλουσας ασφ.εταιρας για την καταβολ του ασφαλσματος - ννοια καταναλωτ - Κρση τι  ως προς την επδικη σμβαση ασφλισης, ως δη συναφθεσα κατ την ναρξη ισχος του Ν. 4512/2018, η εφεσβλητη – παρεμπιπτντως ενγουσα, ΕΠΕ θεωρεται ως καταναλωτς. Αποδεχθηκε περαιτρω τι ο ειδικς ρος του ασφαλιστηρου με τον οποο ορστηκε τι η ασφλιση καλπτει την αστικ ευθνη της ασφαλιζμενης εταιρεας προς τρτους, συμπεριλαμβανομνων των μαθητν, για ζημα απ δικες πρξεις παραλεψεις στους χρους του εκπαιδευτηρου, δεν αποτελε ΓΟΣ και υπερισχει του γενικο ρου του ρθρου 2 παρ. 18, με τον οποο προβλφθηκαν οι γενικς εξαιρσεις απ την ασφλιση. Απορρπτει τις εφσεις.

26-5-23 ΕφΠειρ 211/23 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΓΓΥΗΤΗ - ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ  ΕΓΓΥΗΤΗ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Διαφορ απ σμβαση δανεου για την χρηματοδτηση αγορς σκφους αναψυχς απ τον πρτο εναγμενο - πρωτοφειλτη με εγγυτρια τη δετερη εναγομνη σζυγ του.  Αποδεχθηκε τι η δετερη εναγομνη τελοσε σε πλρη γνση των ευθυνν, που απρρεαν απ τη σμβαση και  η ενγουσα τρπεζα δια των προστηθντων υπαλλλων της, δεν εκμεταλλετηκε την απειρα της, την ανγκη της την κουφτητα της. Επσης, δεν προκπτει τι γιναν οποιεσδποτε καταβολς, οτε τι λαβε χρα οποιαδποτε διευθτηση ρθμιση της επδικης οφειλς. Ωστσο, η αδρνεια της ενγουσας τρπεζας να στραφε εναντον του πρτου εναγομνου για να ικανοποιηθε, οφελεται σε βαρι αμλεια της, αφο μποροσε και φειλε να προβλψει τι θα επλθει σημαντικ απομεωση της αξας του πλοου, οτως στε το πλειστηρασμα να υπολεπεται της απατησης της, με αποτλεσμα απ δικ της υπαιτιτητα να καθσταται αδνατη η ικανοποηση της απατησης της απ τον πρωτοφειλτη, γεγονς που συνεπγεται την ελευθρωση της εναγομνης εγγυτριας,παρ την παρατηση της απ του ευεργετματος, που εναι κυρη για δλο βαρει αμλεια της δανεστριας. Ενψει των ανωτρω, το ατημα διρρηξης της μεταββασης του ακιντου απ τη δετερη εναγμενη στον τρτο εναγμενο, υι της, λγω γονικς παροχς, ως καταδολιευτικς, πρπει να απορριφθε. Δχεται εν μρει την αγωγ ως προς τον πρτο εναγμενο. Δχεται την φεση.

26-5-23 Εγκ ΑΠ 11/23 : ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΕΣΔΑ. Απφαση του ΕΔΔΑ απ 13-12-2022 στην προσφυγ κρατομενου κατ Ελλδας -  Γενικς Οδηγες προς αποφυγ συναφν παραβισεων της ΕΣΔΑ. [ Βλ. την απφαση του ΕΔΔΑ επ της υπ' αρ. προσφυγς 37830/16 στο ΕΔΔΑ ]

18-5-23 ΣτΕ (Γ') 486/23 : ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ  -ΑΠΡΑΚΤΗ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. Ατηση για την γκριση τροποποησης του καταστατικο δικηγορικς εταιρεας στον Δικηγορικ Σλλογο  -  Εν προκειμνω απ την ατηση παρλθε πρακτο το χρονικ διστημα του ενς μηνς και δεν επακολοθησε απ τον Δ.Σ η τρηση των διατυπσεων δημοσιτητας, δηλαδ η εγγραφ της τροποποησης του καταστατικο στο οικεο μητρο εταιρειν του Δ.Σ και η δημοσευσ της στο ειδικ περιοδικ - Με την πρακτη δε, παρλευση τριμνου, η οποα συντελστηκε στις 7.10.2017, παρλειψε ο Δ.Σ οφειλμενη νμιμη ενργεια - Ωστσο, η δια της απρκτου παρδου τριμνου, στις 13.3.2019, εκδηλωθεσα ρνηση της Διοικσεως να ικανοποισει το απ 13.12.2018 ατημα της αιτοσας δεν συνιστ να παρλειψη οφειλμενης νμιμης ενργειας, αλλ επιβεβαιωτικ της παραλεψεως οφειλμενης νμιμης ενργειας και επομνως η κρινμενη ατηση εναι απορριπτα κατ το μρος αυτ. Ακμα κι εν θελε θεωρηθε τι με την κρινμενη ατηση προσβλλεται η συντελεσθεσα στις 7.10.2017 παρλειψη του Δ.Σ, η κρινμενη ατηση, ασκεται εκπροθσμως. Απορρπτει την ατηση.

18-5-23 ΣτΕ (Ε') 439/23 : ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΕΝΝΟΙΑ ΔΑΣΟΥΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΛΟΓΩΝ ΕΦΕΣΗΣ. Με την κρινμενη φεση ζητεται η εξαφνιση της 10/19 αποφσεως του ΔιοικΕφΑθηνν, με την οποα γινε δεκτ ατηση ακυρσεως και ακυρθηκε η απφαση με την οποα κηρχθηκε ως αναδασωτα κταση στη θση «Λφος Κκκου». Αντθεση σε νομολογιακ προηγομενο - Οι αποφσεις, προς τις οποες προβλλεται αντθεση της εκκαλουμνης, πρπει να μνημονεονται ειδικς και το κριθν με αυτς νομικ ζτημα θα πρπει να ταν ουσιδες. Προβλλεται τι η κρση της εκκαλουμνης απφασης, σμφωνα με την οποα η παρξη ετε χορτολιβαδικς βλστησης, ετε ισχνς δασικς βλστησης με μεμονωμνα πεκα δεν αρκε για να στοιχειοθετσει δασικ οικοσστημα, ρχεται σε αντθεση με τις 32, 33, 34/2013 και 87/2015 αποφσεις του ΣτΕ.  Απ τυχν πλημμλεια της αιτιολογας της εκκαλουμνης αποφσεως, που συνδεται με το πραγματικ της υποθσεως και τυχν εσφαλμνο χαρακτηρισμ ως προς τη φση της εκτσεως, δεν μπορε να προκψει αντθεση λλειψη νομολογας, που να καθιστ παραδεκτος ττοιους λγους εφσεως. Απορρπτει την φεση. [ Βλ.και τις υπ' αρ. 32/2013(Ολ), 87/2015 και 2215/2015 αποφσεις του ΣτΕ ]

12-5-23 ΣτΕ (Ε') 441/23 : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΚΙΝΗΤΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Προστασα πολιτιστικο περιβλλοντος - Χαρακτηρισμς αρχαιολογικο χρου - Ατηση ακρωσης της σιωπηρς απρριψης ατησης προς το Υπουργεο Πολιτισμο, με την οποα η αιτοσα ζτησε την καταβολ αποζημωσης   την απαλλοτρωση ανταλλαγ των τριν ακιντων της, λγω του ουσιδους περιορισμο και της στρησης της κατ προορισμ χρσης τους, καθς βρσκονται σε περιοχς απολτου προστασας τοπου, αρχαιολογικν χρων και μνημεων. Προκπτει τι η αιτοσα προσδιρισε επαρκς την θση των ακιντων, το νομικ και πολεοδομικ καθεστς της περιοχς και παρθεσε ενδεικτικς εκτιμσεις ως προς την αξα των ακιντων πριν και μετ την επιβολ των περιορισμν. Το γεγονς τι τα ακνητα βρσκονται σε περιοχ εκτς σχεδου πλεως δεν δημιουργε αμχητο τεκμριο τι η χρση τους περιορζεται στην αγροτικ, κτηνοτροφικ δασοπονικ εκμετλλευση, οτε αποκλεεται να ανακψει υποχρωση προς αποζημωση, λγω υπρμετρης δσμευσης της ιδιοκτησας, εν η οικιστικ εκμετλλευση των ακιντων ταν προηγουμνως επιτρεπτ. Δεκτ η ατηση ακρωσης. [ Βλ.και την υπ' αρ. 815/16 ΣτΕ ]

12-5-23  ΕφΑθ 353/22 : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ - ΛΕΠΕΤΕ - ΜΗΝΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ - ΕΛΛΕΙΜΜΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ. Αγωγ συνταξιοχων της εναγομνης και δικαιοχων των μηνιαων επικουρσεων του Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., οι οποοι ισχυρζονται τι η εναγμενη μχρι και το τος 2017 επιδοτοσε ανελλιπς τον εν λγω λογαριασμ,  για την κλυψη των ελλειμμτων του, με συνπεια να καταστε επιχειρησιακ συνθεια, επικαλομενοι συμβατικ ευθνη της εναγομνης, με τη διακοπ  της ως νω πρακτικς της τρπεζας που εχε ως συνπεια την παση της καταβολς της μηνιαας επικορησης.  Κρνεται τι απ τη γενικ, μακρχρονη και ομοιμορφη συμπεριφορ της εναγομνης, που συνσταται στην κλυψη, επ ντεκα τουλχιστον συναπτ τη, των ταμειακν ελλειμμτων του Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.,  καταρτστηκε μεταξ της εναγομνης και των εργαζομνων της, σιωπηρ συμφωνα, δυνμει της οποας η εναγμενη δεσμετηκε να χρηματοδοτε και στο μλλον τον ανωτρω λογαριασμ - Επομνως, τον Δεκμβριο του 2017, που η εναγμενη δικοψε την καταβολ των μηνιαων επικουρσεων στους ενγοντες, παραβασε συμβατικ της υποχρωση. Απορρπτει την φεση.

5-5-23  ΣτΕ (Ε') 53/23 : ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΚΠΟΜΠΗ ΘΟΡΥΒΟΥ - ΟΡΙΑ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ. Ο αιτν Δμος ζητ τη συμμρφωση προς το ενωσιακ και εθνικ δκαιο και τη λψη των αναγκαων μτρων για την προστασα των πληττμενων περιοχν του Δμου απ τον περιβαλλοντικ θρυβο που προρχεται απ τη λειτουργα του Διεθνος Αερολιμνα Αθηνν “Ελ. Βενιζλος” (εφ’εξς ΔΑΑ). Εφαρμογ της Οδηγας 2002/49/ΕΚ σχετικ με την αξιολγηση και τη διαχεριση του περιβαλλοντικο θορβου και της ΚΥΑ 211773/27.4.2012 με την οποα καθορστηκαν τα αντατα επιτρεπμενα ρια θορβου. Κρνεται τι σον αφορ την επικαλομενη απ τον αιτοντα Δμο ως παρνομη και ακυρωτα παρλειψη οφειλμενης νμιμης ενργειας του ΥΠΕΝ να προχωρσει στην κανονιστικ ρθμιση των οριακν τιμν στθμης θορβου στην ευρτερη οικιστικ περιοχ της Αρτμιδος, εν και παρλθε ελογος χρνος, αυτ δεν στοιχειοθετεται, διτι σε συμμρφωση και με την Οδηγα 2002/49/ΕΚ, εκδθηκαν οι κανονιστικς πρξεις για τον καθορισμ των ορων των δεικτν αξιολγησης του αεροπορικο θορβου. Καταργε εν μρει τη δκη - Απορρπτει κατ τα λοιπ την ατηση. Δχεται την παρμβαση.

5-5-23 ΣτΕ (Ε') 2504/22 : ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ. ΕΦΕΣΗ - ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΛΟΓΩΝ ΕΦΕΣΗΣ. φεση κατ της υπ' αρ. 11/2019 αποφσεως του ΔιοικΕφΑθ, με την οποα γινε δεκτ ατηση ακυρσεως του εφεσβλητου και ακυρθηκε η προσβληθεσα απφαση περ κρυξης αναδσωσης στη θση «Λφος Κκκου», ως ανεπαρκς αιτιολογημνη. Προβλλεται τι η κρση της εκκαλουμνης, σμφωνα με την οποα η παρξη, ετε χορτολιβαδικς βλστησης, ετε ισχνς δασικς βλστησης, δεν αρκε για να στοιχειοθετσει δασικ οικοσστημα, ρχεται σε αντθεση με τη νομολογα του ΣτΕ - Ωστσο, απ τυχν πλημμλεια της αιτιολογας της εκκαλουμνης, που συνδεται με το πραγματικ της υποθσεως, και τυχν εσφαλμνο χαρακτηρισμ ως προς τη φση της εκτσεως, δεν μπορε να προκψει αντθεση προς την νομολογα, που να καθιστ παραδεκτ ττοιο λγο εφσεως. Απορρπτει την φεση. [ Βλ. και την υπ' αρ. 11/19 ΔιοικΕφΑΘ ]

28-4-23 ΑρΠγος (Β1) 951/22 : ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ - ΕΦΕΣΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΕΣΔΑ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ. Διαφορ απ αγωγ για αμοιβ δικηγρου κατ του εναγομνου Δμου. Κατ της αποφσεως που απορρπτει την αγωγ, λγω μη καταβολς του τλους δικαστικο ενσμου, ο ενγων δικαιοται να ασκσει φεση - Ο απαρδεκτος δε περιορισμς του καταψηφιστικο αιτματος της αγωγς σε αναγνωριστικ για πρτη φορ ενπιον του Εφετεου χει ως συνπεια το ατημα της αγωγς να παραμνει καταψηφιστικ και ο ενγων να υποχρεοται στην προκαταβολ του οφειλομνου τλους δικαστικο ενσμου. Εν προκειμνω, το Εφετεο δχθηκε τι ο περιορισμς του αιτματος της αγωγς σε αναγνωριστικ στο δετερο βαθμ εναι απαρδεκτος και απρριψε την φεση -  Κρνεται τι ορθς αυτ ερμνευσε κι εφρμοστε τα ρθρα 223, 297 και 528 του ΚΠολΔ. Η προβαλλμενη απ το ρθρο 559 αρ. 1 ΚπολΔ αναιρετικ ατηση, με επκληση τι ο αναιρεσεων λγω των διατξεων περ δικαστικο ενσμου και της μη καταβολς του αναλογοντος στο αντικεμενο της καταψηφιστικς της αγωγς δικαστικο ενσμου,  στερθηκε το προστατευμενο απ τα ρθρα 20 παρ.1 του Συντγματος και 6 της ΕΣΔΑ ατομικ δικαωμα παροχς ννομης προστασας και ακροσεως, εναι αβσιμη. Απορρπτει την ατηση αναιρσεως.

28-4-23 ΕφΑθ 640/22 : ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΖΩΟ - ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΠΙΒΑΤΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΣ.  Περπτωση τροχαου ατυχματος με οδηγ- τον πρτο εναγομνο, νευ αδεας οδγησης ανασφλιστης μοτοσυκλτας, ταν στην πορεα του παρεμβλθηκε ζο του δετερου εναγομνου, και με συνπεια τον τραυματισμ του συνεπιβτη-ενγοντα-ανλικου ττε, υιο των εναγντων, ο οποος πλον χει ενηλικιωθε και εκπροσωπεται απ τον πατρα του με την ιδιτητα του δικαστικο συμπαρασττη. Κατ' αρχς η νδικη αγωγ, κατ το μρος που οι ενγοντες στρφονται κατ του δετερου εναγομνου, αφορ διαφορ απ την ευθνη του κατχου ζου (προβτου) και πρπει να χωρισθε και να παραπεμφε στο αρμδιο Πολυμελς Πρωτοδικεο. Κρση τι το νδικο τροχαο ατχημα οφελεται σε αμλεια (υπαιτιτητα) του οδηγο, ανεξαρττως εν αποδειχθε και ευθνη του κατχου του ζου, ο οποος οδηγοσε χωρς δεια ικαντητας και με ταχτητα υπερβανουσα την προβλεπμενη. Το  συντρχον πτασμα του εποπτεοντος στην πρκληση της ζημας του εποπτευμενου δεν μπορε να αντιταχθε απ τον εναγμενο τρτο κι επομνως, ο ισχυρισμς του εναγομνου τρτου Επικουρικο Κεφαλαου, περ συνυπαιτιτητας των γονων του παθντος ανηλκου δεν εναι νμιμος. Ωστσο ο ανλικος με την επιββαση του στην οδηγομενη απ τον πρτο εναγμενο δχως δεια οδγησης μοτοσικλτα συνβαλε στον επδικο τραυματισμ του κατ ποσοστ 20%, πως και η παρλειψη χρσης κρνους συνβαλε στην κταση της βλβης του κατ ποσοστ 20%.  Ωστσο δεν αποδεχθηκε, τι ο ενγων γνριζε τι η μοτοσυκλτα δεν ταν ασφαλισμνη. Αγωγικ κονδλια αποζημωσης - Προσδιορζει τις αιτες και τα ποσ που δικαιοται ο δικαστικς συμπαρασττης του ενγοντος - Κρση τι το ελογο ποσ χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης ανρχεται στα 50.000 ευρ. Δχεται την απ 11-3-2020 φεση.

21-4-23 ΕφΠειρ (Ασφ.)  595/22 : ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΑΝΑΚΟΠΗ. ΕΦΕΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ. Διαταγ πληρωμς και επιβολ κατσχεσης για απατηση απ σμβαση πστωσης με ανοικτ αλληλχρεο λογαριασμ - Απρριψη ανακοπς - σκηση φεσης και ατηση αναστολς εκτλεσης.  Περπτωση τιτλοποησης απαιτσεων λγω πλησης απ τη δανεστρια τρπεζα σε αλλοδαπ εταιρα ειδικο σκοπο, η οποα χει αναθσει στην καθς τη διαχεριση των απαιτσεων  - Η καθ’ ης διαχειρστρια εταιρεα φρει την ιδιτητα της αντιπροσπου της αλλοδαπς δικαιοχου εταιρεας και δεν χει αποκτσει την ιδιτητα του κατ’ εξαρεση νομιμοποιομενου (μη δικαιοχου) διαδκου, εφσον χει συναφθε η προβλεπμενη απ τον Ν. 4354/2015 σμβαση - Η καθ’ ης δεν νομιμοποιετο ενεργητικ αφενς στην κδοση της διαταγς πληρωμς, αφετρου στην επσπευση, στο νομ της, αναγκαστικς εκτλεσης. Περαιτρω πιθανολογεται, τι η εξακολοθηση της αναγκαστικς εκτλεσης θα επιφρει ανεπανρθωτη βλβη στους αιτοντες. Δχεται την ατηση - Αναστλλει τον ανοικτ – πλειοδοτικ πλειστηριασμ.

13-4-23 ΣτΕ (Ολ) 179/23 : ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - Π.Δ.38/10 - ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΦΕΣΗ. Αναγνριση της “επαγγελματικς ισοδυναμας” αλλοδαπο ττλου σπουδν.  Παραπομπ στην Ολομλεια λγω της μεζονος σπουδαιτητας των ζητημτων που τθενται.  Δεν υφσταται νομολογα του ΣτΕ, ως προς το κρσιμο εν προκειμνω ζτημα, εν εναι ληπτα υπψη η επαγγελµατικ εμπειρα του αιτομενου την αναγνριση ττλου σπουδν. Συνθκη για τη Λειτουργα της ΕΕ. Οι αρμδιες αρχς κρτους-μλους, ταν επιλαμβνονται ατηση  για τη χοργηση αδεας σκησης επαγγλματος οφελουν να λαμβνουν υπψη το σνολο των ττλων, καθς και τη σχετικ περα του ενδιαφερομνου, προβανοντας σε συγκριτικ εξταση. Π.Δ.38/10 -  Διαδικασα αναγνρισης απ το ΣΑΕΠ της επαγγελματικς ισοδυναμας ττλων αντατης εκπαδευσης κατ’ εφαρμογ της οδηγας 2005/36/ΕΚ. Νομολογα του ΔΕΚ/ΔΕΕ. Ειδικτερα, εν προκειμνω, η εκκαλουμνη απρριψε λγο ακυρσεως για μη λψη υπψη απ το ΣΑΕΠ της επαγγελματικς εμπειρας και των συναφν δικαιολογητικν που εχε επικαλεσθε ο ενδιαφερμενος δεχθεσα, σιωπηρς, ερμηνεα αντθετη προς την οικεα κρσιμη νομολογα - Πρπει να ακυρωθε η προσβαλλμενη σιωπηρ απρριψη της ενδικοφανος προσφυγς του εκκαλοντος-αιτοντος.  Περαιτρω, πρπει να αναπεμφθε η υπθεση στο δη αρμδιο Τμμα του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων,προκειμνου να εκφρει να, νομμως και πλρως αιτιολογημνη κρση ως προς το ζτημα της υποβολς του εκκαλοντος σε γραπτ δοκιμασα. Δχεται την φεση - Δχεται την ατηση ακυρσεως. [ Βλ. και τις υπ'αρ. 998 - 999/21 ΣτΕ (Δ') ]

13-4-23 ΔιοικΠρωτΑΘ 17788/22 : ΚΕΔΕ - ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΧΡΕΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ - ΑΝΑΚΟΠΗ. Ανακοπ ΑΕ και του Διευθνοντος Συμβολου της, με την οποα ζητεται η ακρωση  κατασχετηρου εγγρφου νεκα φορολογικς φσης, ισποσων ληξιπρσθεσμων οφειλν της δετερης ανακπτουσας εταιρεας ναντι του Δημοσου, για την πληρωμ των οποων φρεται να ευθνεται και ο πρτος ανακπτων, υπ την ιδιτητα του Διευθνοντος Συμβολου. σον αφορ την ανακπτουσα εταιρα η κρινμενη ανακοπ, κατ το μρος που στρφεται κατ του κατασχετηρου εγγρφου, πρπει να απορριφθε ως απαρδεκτη, λγω λλειψης ενεργητικς νομιμοποησης. Περαιτρω, αναφορικ με τις 41 πρτες πρξεις ταμειακς βεβαωσης, η δετερη ανακπτουσα εταιρεα εχε ασκσει, δη ανακοπς, η εκδκαση των οποων εκκρεμε και η παροσα ανακοπ αποτελε ανεπτρεπτη δετερη ανακοπ - Τλος, σον αφορ τις τελευταες εννα πρξεις καταχρισης, αυτς δεν φρουν εκτελεστ χαρακτρα. σον αφορ την ανακοπ του Διευθνοντος Συμβολου, προκπτει τι αυτς δεν ενημερθηκε, με την γκαιρη περιλευση, σ’ αυτν, ατομικς ειδοποησης, κατ παρβαση του ρθρου 20 παρ. 1 του Συντγματος, εν, παρλληλα, στερθηκε και της δυναττητας να προβε σε ρθμιση των χρεν.  Απορρπτει την ανακοπ, κατ το μρος που χει ασκηθε απ τη δετερη ανακπτουσα εταιρεα. Δχεται εν μρει την ανακοπ, κατ το μρος που χει ασκηθε απ τον πρτο ανακπτοντα.

7-4-23 ΑρΠγος (Α2) 493/22 : ΑΕ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ. ΑΝΑΙΡΕΣΗ.Τθεται το ζτημα της  υποχρωσης μη καταβολς του χρηματικο μερσματος μετχου ΑΕ, λγω μη προσκμισης πιστοποιητικο της αρμδιας Δ.Ο.Υ. περ δλωσης και καταβολς του φρου κληρονομας. Με την προσβαλλμενη απφαση κρθηκε τι πρεπε να ακυρωθε η διαταγ πληρωμς, επειδ η αναιρεσβλητη αννυμη εταιρεα δεν ταν υποχρεωμνη να καταβλει στην αναιρεσεουσα το αιτομενο απ αυτν μρισμα ως μτοχος της εταιρεας, απ τη στιγμ που η τελευταα δεν εχε προσκομσει το πιστοποιητικ του ρθρου 105 του ΝΔ/τος 118/1973 και επομνως, η αναιρεσεουσα δεν εχε δικαωμα να ζητσει την κδοση διαταγς πληρωμς.  Ωστσο, το Εφετεο με την εν λγω κρση του, παραβασε με εσφαλμνη ερμηνεα τις διατξεις των ρθρων 105 ΝΔ/τος 118/1973 και 20 του Σ., ακυρνοντας τσι το συνταγματικ δικαωμα της αναιρεσεουσας να προσφγει στη δικαιοσνη  - Αναιρε κατ το επδικο κεφλαιο την υπ' αριθμ. 390/2018 απφαση του ΜονΕφΠατρν.

7-4-23 ΔιοικΠρωτΑΘ 18071/22 : ΔΗΜΟΣΙΟ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΔΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΟΜΟΔΙΚΙΑ. ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΒΟΛΗ. Με την κρινμενη αγωγ, οι ενγοντες, ετε ως ιδιοκττες ακιντων νευ κτιρων που απαλλοτριθηκαν το τος 1997 για τη διαπλτυνση εθνικς οδο, ετε ως κληρονμοι των ιδιοκτητν αυτν, επικαλομενοι το ρθρο 105 του ΕισΑΚ, ζητον να αναγνωριστε η υποχρωση του Δημοσου, να καταβλει αποζημωση, εξαιτας της παρνομης, κατ’ αυτος, ρνησης του εναγμενου να εκτελσει την απ 5.11.2009 τελεσδικη απφαση του Ε.Δ.Δ.Α., με την οποα τους επιδικστηκε απ κοινο σε 354 προσφεγοντες – ιδιοκττες ακιντων, δκαιη ικανοποηση. Κρσιμο το ζτημα της παρξης αναγκαστικς απλς ομοδικας μεταξ των διαδκων - Κατ την πλειοψηφοσα γνμη, η σχση που συνδει τους αποβισαντες ενγοντες με τους λοιπος εναι αυτ της αναγκαστικς ομοδικας - Περαιτρω, η παροσα διαφορ, ως αφορσα ουσιαστικ στη διανομ της δκαιης ικανοποησης που επιδικστηκε με την απ 5.11.2009 τελεσδικη απφαση του Ε.Δ.Δ.Α., επιδχεται ενιαα μνο ρθμιση κι ως εκ τοτου, επ αναγκαστικς ομοδικας, η αναβολ κδοσης οριστικς απφασης καταλαμβνει και τους λοιπος ομοδκους.  Τλος,  πρπει να προσεπικληθον στη δκη, εκενοι οι προσφεγοντες στο Ε.Δ.Δ.Α. – ιδιοκττες ακιντων, οι οποοι, αν και ταν δικαιοχοι, πως οι ενγοντες,της δκαιης ικανοποησης, δεν περιλαμβνονται στο δικγραφο της κρινμενης αγωγς. Αντθετη μειοψηφοσα ποψη. Αναβλλει. [ Βλ. και τις υπ' αρ. 2834/05 (6-12-07) και 2834/05 (5-11-09) απφαση ΕΔΔΑ ]

31-3-23 ΠολΠρωτΠειρ 616/23 : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΟΡΟΙ - ΚΛΟΠΗ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ - ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΑΓΩΓΗΣ. Περπτωση ασφλισης ταχπλοου σκφους αναψυχς του ενγοντος απ την εναγμενη εταιρα, η οποα μετ την κλοπ της μηχανς του σκφους, αρνθηκε την καταβολ της ασφαλιστικς αποζημωσης, για το λγο τι η ζημα του δεν καλυπτταν απ τους ρους του συμβολαου - Αγωγ με ατημα να αναγνωριστε η ακυρτητα προδιατυπωμνου ρου της ασφαλιστικς σμβασης, ως καταχρηστικο. Ωστσο, στην επιδικη περπτωση που υπγεται στη διαδικασα διαμεσολβησης, ο ενγων ναι μεν προσκμισε υπεθυνη δλωση,δυνμει της οποας δηλνει τι ενημερθηκε εγγρφως περ της δυναττητας επλυσης της διαφορς με διαμεσολβηση, πλην μως το παραπνω γγραφο δεν πληρο τις νμιμες προποθσεις, καθσον εναι μεν υπογεγραμμνο ηλεκτρονικ, με βεβαωση γνησου υπογραφς, απ τον ενγοντα και το δικηγρο του, πλην μως δεν περιχει σαφ μνεα περ της ενημρωσης του ενγοντος τι υπρχει υποχρωση προσφυγς σε αρχικ συνεδρα διαμεσολβησης. Πρπει λοιπν , να κηρυχθε απαρδεκτη η συζτηση της νδικης αγωγς.

31-3-23 Γνωμ Νσκ 103/22 : ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ  & ΔΑΝΕΙΩΝ - ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ - ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ - ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ. Ερωτται : α) εν, για τα ενυπθηκα δνεια που χορηγθηκαν απ το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων , πριν τις 28.06.2006, των οποων το κεφλαιο και οι τκοι χουν εξοφληθε σε μεταγενστερο χρνο, υφσταται νμιμη υποχρωση των δανειοληπτν να καταβλουν τα τλη χαρτοσμου επ των τκων του δανεου προκειμνου να ακολουθσει εξλειψη της υποθκης, β) ποιος εναι ο χρνος παραγραφς της υποχρωσης των δανειοληπτν για την καταβολ των ανωτρω τελν χαρτοσμου και γ) ποιος καθσταται υπχρεος και μσω ποις διαδικασας για την επιστροφ στους δανειολπτες ποσν που αυτο χουν δη καταβλει ως τλη χαρτοσμου μετ την παραγραφ της υποχρωσης καταβολς τους.

24-3-23 ΕφΠειρ 13/23 : ΕΡΤ ΑΕ - ΔΗΜΟΣΙΟ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Αγωγ του Ελληνικο Δημοσου, ως καθολικο διαδχου της «ΕΡΤ ΑΕ» σε βρος των εναγομνων, για το λγο τι η πρτη εναγμενη, η οποα διατηρε τηλεοπτικ σταθμ, ενγραψε, αναπαργαγε και προβαλε παρανμως χωρς την δεια της ενγουσας και καταβολ οικονομικο ανταλλγματος αθλητικος αγνες, καθς επσης εκχρησε παρανμως στη δετερη εναγμενη το δικαωμα ανρτησης μσω διαδικτου των εν λγω εκπομπν. Κρνεται  τι  η αναμετδοση των αγνων απ την πρτη εναγμενη γινε κατ παρβαση των διατξεων του ν. 2121/1993 (μετδοση αγωνιστικν τριλπτων μσα στα δελτα ειδσεων) και 16 του πδ. 109/2010, (αναμετδοση στιγμιτυπων αγνων μεγλου ενδιαφροντος ως 90 δευτερολπτων, σε εκπομπς με αναφορ στην πηγ προλευσς τους) και προσβαλαν το απλυτο δικαωμα της ενγουσας «ΕΡΤ ΑΕ». Δεκτ εν μρει η αγωγ - Αναγνωρζει το συγγενικ δικαωμα του ενγοντος, υπ την ιδιτητ του ως καθολικο διαδχου της αρχικς ενγουσας «ΕΡΤ ΑΕ» και υποχρενει την εκκαλοσα , ως διδοχο της δετερης εναγμενης, να παραλεπει, στο μλλον, κθε προσβολ των δικαιωμτων του ενγοντος και να καταβλει στο ενγον, το ποσ 262.000 €, με το νμιμο τκο απ την επδοση της αγωγς. Δχεται την υπ στοιχεο Α' φεση - Απορρπτει την φεση του Δημοσου.

24-3-23 ΔιοικΠρωτΑθ 5088/22 : ΕΦΚΑ - ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΜΝΗΜΟΝΙΑ - Ν.4051/12 - Ν. 4093/12  - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - Αρ.105 ΕισΝΑΚ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ολ ΣτΕ.  Αγωγ συνταξιοχων του ΕΦΚΑ (πρην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ) για τη ζημα που υπστησαν απ τις περικοπς των κριων συντξεν τους και των επιδομτων εορτν και αδεας, κατ το χρονικ διστημα απ 1-1-2013 ως 30-12-2018, κατ' εφαρμογ των Ν.4051/2012 και 4093/12. Το Δικαστριο, λαμβνοντας υπψη τη νομολογα της Ολ του ΣτΕ, κρνει τι νομμως περικπηκαν οι συντξεις που ελμβαναν ο ενγοντες κατ το χρονικ διστημα απ 1-10-2013 ως 10-6-2015 και απ 12-5-2016 ως 30-10-2018 - Αντιθτως, για το χρονικ διστημα απ 11-6-2015 ως 11-5-2016, τοι μετ απ τη δημοσευση της 2287/2015 απφασης της Ολ του ΣτΕ (10-6-2015) και ως την ναρξη ισχος του ν. 4387/2016 (12-5-2016), μη νομμως περικπηκαν οι συντξεις αυτν, πλην της 8ης εξ αυτν, η οποα δεν ελμβανε σνταξη κατ το εν λγω χρονικ διστημα. Τλος, οι εν λγω απαιτσεις των εναγντων δεν χουν υποπσει σε παραγραφ. Αναβλλει και υποχρενει τον εναγμενο Φορα να προσκομσει εντς προθεσμας βεβαωση απ την οποα να προκπτουν τα ποσ των περικοπν των κυρων συντξεων  κατ το χρονικ διστημα απ 11-6-2015 ως 31-12-2015. [ Βλ. τις υπ' αρ. 2287- 2288/2015, 1890-1891/2019 και 1439/2020 αποφσεις της Ολ του ΣτΕ ]

17-3-23 ΑρΠγος (Β1) 62/23 : ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ. ΑΝΑΙΡΕΣΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ. Περπτωση εργατικο ατυχματος, το οποο, κατ την κρση της προσβαλλμενης απφασης, προκλθηκε απ παραλεψεις των καταστατικν οργνων και του προστηθντος - υπευθνου τεχνικς επβλεψης - της πρτης εναγομνης (πρτης αναιρεσεουσας) εργοδτριας, εν αναφορικ με τον παθντα κρθηκε τι δεν προκυψε, οτε αποκλειστικ υπαιτιτητα, οτε συντρχον πτασμα του διου. Κρνεται τι το ΜονΕφετεο διλαβε στην προσβαλλμενη απφαση ελλιπες και εν μρει αντιφατικς αιτιολογες ως προς τα κρσιμα ζητματα και ειδικτερα, τσο ως προς το κρσιμο ζτημα του αιτιδους συνδσμου μεταξ της αμελος συμπεριφορς των καταστατικν οργνων της πρτης εναγμενης, δετερου και τρτου των εναγμενων, καθς και του τταρτου εναγμενου προστηθντος, και του επελθντος ζημιογνου αποτελσματος, σο και ως προς το ζτημα της λλειψης συνυπαιτιτητας του ενγοντος και δη αναιρεσιβλτου. Δχεται την αναρεση - Πρπει να παραπεμφθε η υπθεση προς περαιτρω εκδκαση ενπιον του διου δικαστηρου - Δχεται και την ατηση της αναιρεσεουσας περ επαναφορς των πραγμτων στην προτρα κατσταση.

17-3-23 ΕφΠειρ 130/23 : ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ. Περπτωση εργατικο ατυχματος εργαζομνου (ενγοντος) ηλεκτροσυγκολλητ, ταν αυτς μετβη σε μορη επιχερηση και πραγματοποησε εργασες συγκλλησης με σχετικ εξοπλισμ και εργαλεα της εργοδτρις του (πρτης εναγμενης). Ισχυρισμο των παρεµπιπτντως εναγντων τι δεν φρουν ευθνη για τον τραυµατισµ του παθντος, καθσον δεν υπρξαν εργοδτες του και τι το ατχηµα δεν µπορε να χαρακτηρισθε ως εργατικ. Κρνεται τι πρκειται για δανεισμ εργαζμενου, καθς με τη συνανεση τσο του διου (του ενγοντος) αλλ και την γκριση της εργοδτρις του εταιρεας – πρτης εναγμενης, δι του υπεθυνου βρδιας αυτς δετερου εναγμενου, ανταποκρινμενοι στην πρταση του τρτου εναγμενου, προστηθντος του τταρτου εναγμενου, προσφερε την εργασα του στην επιχερηση του τελευταου (δευτερογεν εργοδτη). Επσης, το νδικο ατχημα εναι εργατικ, καθς επλθε κατ την εκτλεση της εργασας του ενγοντος, προκαλντας τη βλβη της υγεας του, ως αποτλεσμα βαιας και αιφνδιας επενργειας εξωτερικο αιτου. Προσδιορζει το ποσ της αποζημωσης και της χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης που ο ενγων δικαιοται. Δχεται εν μρει την αγωγ. Δχεται εν μρει την φεση ως προς τον πρτο εφεσβλητο.

10-3-23 ΣτΕ (Δ') 41/23 : ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Ατηση ακυρσεως κατ αποφσεων του Φαρμακευτικο Συλλγου - Διευρυμνο ωρριο φαρμακεων - Ορζεται το μεν ελχιστο υποχρεωτικ ωρριο λειτουργας των φαρμακεων σε σαρντα (40) ρες εβδομαδιαως, το δε μγιστο διευρυμνο σε εβδομντα επτ (77) ρες. πως χει παγως κριθε απ το ΣτΕ, η ρυθμιστικ παρμβαση του Κρτους στην λειτουργα των φαρμακεων, δικαιολογεται απ επιτακτικ λγο δημοσου συμφροντος, που συνσταται προεχντως στην ανγκη προστασας της υγεας των πολιτν [βλ και την υπ'αρ.201/20 ΟλΣτΕ]. Κρνεται τι  ο εισαχθες περιορισμς εναι πρσφορος για την επτευξη των σκοπν δημοσου συμφροντος και δεν θγει τον πυρνα της οικονομικς ελευθερας των αιτοντων. Αβασμως λοιπν, προβλλεται αντθεση των επμαχων νομοθετικν ρυθμσεων στις συνταγματικς διατξεις και το ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Απορρπτει την ατηση.

10-3-23 ΜονΠρωτΘεσ 2188/23 : ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ - ΜΕΤΡΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ. Ασφαλιστικ μτρα - Ατηση για τον προσωριν προσδιορισμ της διατροφς που υποχρεοται να καταβλει ο καθο πατρας των ανηλκων τκνων, την επιμλεια των οποων οι διδικοι χουν συμφωνσει να την χουν απ κοινο. Μτρο διατροφς - Συνθκες ζως των τκνων -  Η διευρυμνη επικοινωνα του γονα με το τκνο του , βσει του νου ρθρου 1520, χει επιρρο στη διατροφ που οφελει να καταβλει στο γονα με τον οποο διαμνει συνθως το τκνο. Εν προκειμνω, λοιπν, το Δικαστριο κρνει τι για τη διατροφ των ανλικων, απαιτεται, το ποσ 1.400 ευρ το μνα για τον πρτο υι των διαδκων και το  ποσ 550 ευρ για τον δετερο - Με βση την οικονομικ δυναττητα του πατρα, και αφο επισημανθε τι αυτς θα καλπτει απευθεας τις καταναλωτικς δαπνες διαβωσης του μικρτερου-δετερου ανλικου, κατ το χρνο της επικοινωνας μαζ του, εναι σε θση να καλψει απ το απαιτομενο για τη διατροφ των τκνων του, το ποσ των 750 ευρ μηνιαως για το πρτο και των 250 ευρ για το δετερο. Δεκτ εν μρει η ατηση.

10-3-23  ΕφΠειρ 50/23 : ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ - ΟΡΟΙ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ. Αγωγ κληρονμων - αδελφν του αποβισαντος συνδικαιοχου σε κοιν λογαριασμ, αναζητντας απ την εναγμενη συνδικαιοχο, η οποα ανλαβε ολκληρο το ποσ μετ το θνατο του αδελφο τους - κατ τις διατξεις του κοινο λογαριασμο και της κληρονομικς διαδοχς - να τους καταβλει το ποσ των 75.000,00 ευρ, σε κθε ενγοντα. Εν προκειμνω, συνγεται τι η εναγμενη, ως συνδικαιοχος του εν λγω κοινο διαζευκτικο λογαριασμο, μετ τον θνατο του τερου συνδικαιοχου, νομμως ανλαβε το ποσ της κατθεσης και διθεσε αυτ, καθσον αυτ δεν περιλαμβανταν στην κληρονομιαα περιουσα του αποβισαντος συνδικαιοχου, δοθντος τι στον νδικο κοιν λογαριασμ προθεσμιακς κατθεσης εχε τεθε ο ρος του ρθρου 2 του Ν. 5638/1932, πως βασμως υποστηρζει η εναγμενη. Κατ συνπεια, οι ενγοντες δεν δνανται να αξισουν απ αυτ το κατ τις εσωτερικς σχσεις των συνδικαιοχων τμμα της κατθεσης που αναλογοσε στον αποβισαντα αδελφ τους. Απορρπτει την φεση.

3-3-23 ΕφΠειρ 30/23 : ΑΚΙΝΗΤΑ - ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Αγωγ αναγνωριστικ της κυριτητας αγροτεμαχου, που η ενγουσα απκτησε απ την αληθιν κυρα μητρα της λγω γονικς παροχς. Απορριπτοι οι ισχυρισμο του Δημοσου τι το αγροτεμχιο ανκον στην κυριτητα της Αεροπορικς Αμνης, δεν ταν δεκτικ χρησικτησας μετ την 11.9.1915 και τι αυτ καταλφθηκε απ το Δημσιο μετ την απελευθρωση απ τους Τορκους - Δεν αποδεχθηκε επσης τι η επδικη κταση ταν δασικ δσος κατ το χρνο ναρξης ισχος του απ 17/29.11.1836 Β.Δ/τος, οτε λιβδι, κατ το χρνο ναρξης ισχος του ΒΔ της 12.12.1833. Η αγωγ πρεπε να γνει δεκτ και να αναγνωριστε η ενγουσα κυρα του επιδκου ακιντου με παργωγο και πρωττυπο τρπο και δη με κτακτη και τακτικ χρησικτησα και, στη συνχεια, να διαταχθε η διρθωση των ανακριβν πρτων εγγραφν. Δεκτ η φεση.

3-3-23 ΕφΘεσ 2395/22 : ΔΩΡΕΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ - ΒΑΡΥ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Λγοι ανκλησης δωρες - Εν προκειμνω, η ενγουσα επιδικει να αναγνωριστε τι ο εναγμενος εκδλωσε αχαριστα με βαρ παρπτωμα και να υποχρεωθε σε δλωση βολησης με την οποα μεταβιβζει στην ενγουσα το ποσοστ 50% εξ αδιαιρτου της ψιλς συγκυριτητας διαμερσματος.Αποδεικνεται τι συντρχει βαρ παρπτωμα του εναγομνου ναντι της μητρας των διαδκων, που προσβαλε την προσωπικτητα αυτς,  στο πλασιο υποβολς απ μρους του ατησης για την ακοσια νοσηλεα της, η οποα ακολοθως υποχρεθηκε σε παραμον σε ψυχιατρικ κλινικ χωρς να εναι αναγκαο - Οι εν λγω εκδηλσεις συμπεριφορς του εναγομνου συνιστον  λγο υποβολς απ την ενγουσα δλωσης ανκλησης της δωρες. Απορριπτος ο ισχυρισμς του εναγομνου,τι αποκλεεται η υποβολ δλωσης ανκλησης της δωρες, διτι αυτ επιχειρθηκε απ ιδιατερο ηθικ καθκον και απ λγους ευπρπειας. Δχεται την αγωγ - Αναγνωρζει τι χει ανακληθε η σμβαση δωρες. Απορρπτει την φεση - Δχεται την αντφεση.

24-2-23 ΣτΕ (Γ') 169/23 : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΡΟΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Ν. 4589/19- ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Με την προσβαλλμενη προκηρχθηκε η διαδικασα κατατξεως υποψηφων για την πλρωση κενν θσεων εκπαιδευτικν, εξαιρντας απ την μοριοδτηση την προπηρεσα στην ιδιωτικ εκπαδευση, εκτς απ τις περιπτσεις της καταργσεως της σχολικς μονδας της καταγγελας της συμβσεως εργασας. Στην προκειμνη, μως, περπτωση, απ καννα στοιχεο του φακλου την εισηγητικ κθεση, δεν προκπτουν οι λγοι αυτς της διαφοροποισεως της προπηρεσας που παρασχθηκε στην ιδιωτικ εκπαδευση σε σχση με τη δημσια. Κρνεται τι μνη η διαφοροποηση στον τρπο προσλψεως των ιδιωτικν εκπαιδευτικν, την οποα επικαλεται, τσο το Α.Σ.Ε.Π, σο και ο καθ’ ου Υπουργς Παιδεας, δεν αποτελε επαρκς αιτιολογικ ρεισμα της μη αναγνωρσεως της προπηρεσας τους, καθς δεν συνπτεται με ικαντητα των υποψηφων να ασκσουν εκπαιδευτικ ργο. Τλος, εναι μεν θεμιτ ο νομοθτης να επιδικει να ενισχσει σους χουν υπηρετσει ως αναπληρωτς ωρομσθιοι στην δημσια εκπαδευση, αλλ αυτ δεν μπορε να οδηγσει σε παντελ παραγνριση της προπηρεσας στην ιδιωτικ εκπαδευση. Το Τμμα λοιπν, γεται σε αντισυνταγματικτητα της διατξεως του ρθρου 61 παρ. 4 περ. ζ του ν. 4589/2019 και γι' αυτ το λγο παραπμπει την υπθεση στην Ολομλεια.

24-2-23 ΔιοικΕφΑΘ 276/22 : ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ. ΒΟΗΘΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΙΑΣ (ΒΟΕΑ). ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΑΓΩΓΗ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ. Προποθσεις αδικοπρακτικς ευθνης του δημοσου και επιδκασης αποζημωσης. Αιτιδης σνδεσμος. Οι αποκαθιστμενοι αξιωματικο, αλλ μη επανερχμενοι στην ενεργ υπηρεσα δεν δικαιονται συμπληρωματικο μερσματος εφπαξ βοηθματος. Μη νμιμη η αποστρατεα του πατρα της εκκαλοσας. Η εκκαλοσα υπστη ζημα ισποση με την αιτηθεσα διαφορ ΒΟΕΑ. Οι διατξεις «περ καταβολς προσθτου προικς εις θυγατρας μετχων μερισματοχων Μ.Τ.Β.Ν.» λειτουργον αποκλειστικ στο πλασιο της ννομης σχσης μεταξ του ΜεΤΝ και του δικαιοχου τκνου του κυρως ασφαλισμνου στρατιωτικο, χωρς να περιορζουν το δικαωμα του δικαιοχου να επιδιξει με την γερση αγωγς κατ του δημοσου, ως αποζημωση, το ποσ του ΒΟΕΑ που αυτ απλεσε λγω παρνομης αποστρατεας του στρατιωτικο γονα της λψης μειωμνου μερσματος. Η αξωση της εκκαλοσας δεν χει υποπσει στην πενταετ παραγραφ του ρθρου 90 Ν. 2362/1995. Δχεται την φεση. Δχεται την αγωγ.

24-2-23 ΜονΠρωτΠειρ 210/23 : ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΟΦΕΙΛΗ ΝΑΥΛΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ - ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. Διαφορ απ την εκτλεση συνδυασμνης μεταφορς εμπορευμτων που η ενγουσα ανλαβε βσει σμβασης που συνψε με την εναγομνη, η οποα δραστηριοποιεται στο εμπριο φροτων, που θα εξγονταν εκτς Ελλδας, με τη διενργεια αρχικ οδικν κι εν συνεχεα θαλσσιων μεταφορν - Αγωγ για οφειλη απ τους συμφωνηθντες ναλους. νσταση της εναγομνης που τυγχνει, καθ’ ο μρος αφορ την ανταπατησ της λγω ζημας των εμπορευμτων, ως αριστη,  καθσον η εναγμενη φορττρια  δεν αναφρει τη χρηματιστηριακ τιμ τους αν δεν υπρχε ττοια, την τρχουσα τιμ τους - Περαιτρω, η εν λγω νσταση συμψηφισμο, κατ το λοιπ μρος της, τυγχνει απορριπτα ως μη νμιμη. Προσδιορζει τους οφειλμενους στην ενγουσα ναλους και το ποσ που θα πρπει να αφαιρεθε, δεκτς γενομνης της νστασης μερικς καταβολς που υπβαλε η εναγομνη. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

24-2-23 ΔιοικΠρωτΘεσ 6012/22 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΚΒΣ - ΦΠΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΔΕΔ - ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Προσφυγ κατ σιωπηρς απρριψης ενδικοφανος προσφυγς στη ΔΕΔ κατ οριστικν πρξων διορθωτικο προσδιορισμο φρου εισοδματος (2005-2006), πρξεων επιβολς προστμου επ παραβσεων τρησης βιβλων και κδοσης στοιχεων (2004-2005), οριστικν πρξεων διορθωτικο προσδιορισμο Φ.Π.Α (2004-2005). Δεδομνου τι η πενταετς παραγραφ του δικαιματος του Δημοσου προς επιβολ φρων και προστμων για τις χρσεις 2004 και 2005 ληξε στις 31.12.2010 και στις 31.12.2011, αντιστοχως, το σχετικ δικαωμα του Δημοσου εχε υποπσει σε παραγραφ. Τλος, εφσον εν προκειμνω, δεν κατστη δεκαετς η παραγραφ δικαιματος του Δημοσου, δεν τθεται ζτημα παρτασης βσει του αρ. 22 του ν.4337/2015,σε κθε δε περπτωση το προαναφερθν ρθρο χει κριθε ως αντισυνταγματικ. Μη νομμως λοιπν, απορρφθηκε σιωπηρς η ενδικοφανς προσφυγ απ τον Προστμενο της ΔΕΔ. Δχεται την προσφυγ.

17-2-23 ΜονΠρωτΠειρ 40/23 : ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ - ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. Σμβαση ναυτικς εργασας αορστου χρνου, που συνφθη μεταξ του ενγοντος και της δετερης εναγμενης εφοπλστριας, δυνμει της οποας (σμβασης) εργστηκε με την ειδικτητα του νατη στο πλοο, κυριτητας της πρτης εναγομνης - Απαιτσεις για υπερωριακ αμοιβ - Εφαρμοστα ΣΣΝΕ.  Προκπτει τι  ο ενγων λαβε το συνολικ ποσ των 18.270,85 ευρ ως δρο πλοιοκττη,  το οποο (ποσ) εχε συμφωνηθε τι καλπτει το σνολο των μηνιαων υπερωριν και της τυχν εκτελεσθεσας πρσθετης εργασας, και ως εκ τοτου, χει εξοφληθε, δεκτς γενομνης της νστασης των εναγμενων περ εξφλησης κι ως εκ τοτου δεν δικαιοται αμοιβ υπερωριακς εργασας. Απορρπτει την αγωγ - Δχεται το ατημα επαναφορς των πραγμτων στην προηγομενη κατσταση.

17-2-23 ΕφΠειρ 488/22 : ΙΑΤΡΟΙ ΙΚΑ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ. Αγωγ ιατρν του ΙΚΑ, οι οποοι εξοµοιθηκαν µισθολογικ µε τους µνιµους ιατρος που απασχολονται στο Ι.Κ.Α. απ 1-11-2011 και αµεβονταν µε βση το ενιαο µισθολγιο του ν. 4024/2011, χωρς να αναγνωριστε, για την κατταξ τους, η υπηρεσα τους κατ το χρονικ διστηµα πριν την 15-6-1993. Υπολογζεται ωστσο και το χρονικ διστημα που υπηρτησαν υπ το καθεστς του ρθρου 10 του ν. 1204/1972 απ την πρσληψη αυτν μχρι την ναρξη εφαρμογς του ν. 2150/1983, εφσον μλιστα αυτο παρεχαν τις υπηρεσες τους με κατ' αποκοπν εργασα, απασχολομενοι κατ το δημοσιοπαλληλικ ωρριο, στο χρο των εγκαταστσεων του Ι.Κ.Α υπ την εποπτεα του τελευταου. Νομιμοποιομενος παθητικ εναι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επισης, για την παραγραφ των αξισεων ισχει το ρθρο 254 ΑΚ. Εν προκειμνω λοιπν, πρπει να απορριφθε η αγωγ ως προς τους 18ο, 27ο, 30ο, 34ο, 36ο, 60η, 73ο και 107η ενγοντες, οι οποοι προσλφθηκαν στο εναγμενο μετ τις 15-6-1993, να γνει δεκτ για τους λοιπος και να συνυπολογιστε η υπηρεσα τους πριν τις 15-6-1993 για την κατταξ τους αναδρομικ.

10-2-23 ΜονΠρωτΘεσ 974/23 : ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ. Ατηση αναστολς εκτλεσης διαταγς πληρωμς. Περπτωση μεταββασης απαιτσεων λγω πλησης (ν.3156/03) απ τη δανεστρια τρπεζα σε αλλοδαπ εταιρα ειδικο σκοπο, η οποα εν συνεχεα ανθεσε τη διαχεριση των απαιτσεων απ δνεια και πιστσεις στην καθς εταιρα. Ζτημα νομιμοποησης των διαχειριστριν εταιρειν να ασκον διαδικαστικς πρξεις. Εν προκειμνω, η καθ’ ης εταιρεα δεν νομιμοποιονταν ενεργητικ ως αιτν στην ατηση κδοσης της προσβαλλμενης διαταγς πληρωμς, διτι η μνη νομιμοποιομενη να ασκσει την ατηση αυτ εναι η αλλοδαπ εταιρεα, ως δικαιοχος της νδικης απατησης. Εφσον λοιπν, πιθανολογεται  η ευδοκμηση ενς τουλχιστον απ τους λγους της ανακοπς και επιπλον πιθανολογεται τι θα επλθει ανεπανρθωτη βλβη στους αιτοντες, πρπει η νδικη ατηση να γνει δεκτ.

10-2-23 ΜονΠρωτΠειρ 3732/22 : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ. ΑΝΑΒΟΛΗ - ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Ατηση θσης σε πλρη δικαστικ συμπαρσταση της μητρας του αιτοντος, η οποα - κατ τους ισχυρισμος του - εναι τυφλ εξαιτας πθησης και πσχει απ σχιζοφρνεια - Ωστσο πραν ενς πιστοποιητικο, εκδοθντος πριν απ 23 τη, απ καννα αποδεικτικ μσο δεν αποδεικνεται, οτε το εδος, οτε και η νταση της ψυχικς διαταραχς/νσου, αλλ, οτε και η ολικ τφλωση της συμπαραστατας - Πρπει λοιπν να αναβληθε η συζτηση προκειμνου να προσκομιστον τα κρσιμα γγραφα. Επσης πρπει να ανακληθε η προσωριν διαταγ με την οποα διορστηκε ο αιτν προσωριν δικαστικς συμπαρασττης, διτι προκυψαν οψιφαν, τοι να πραγματικ περιστατικ, που δεν ταν γνωστ στο παρν Δικαστριο και δη η σλληψη του προσωριν δικαστικο συμπαρασττη απ τις Ιταλικς αρχς. Τλος, ορζει προσωριν δικαστικ συμπαρασττη τον κυρως παρεμβανοντα.

3-2-23 ΜονΠρωτΑθ 560/23 : ΑΚΙΝΗΤΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΣΦ.ΜΕΤΡΟΥ. Προποθσεις μεταρρθμισης ανκλησης ασφαλιστικν μτρων - Ανκληση δικαιολογεται χι μνον ταν η ασφαλιζμενη απατηση χει εξοφληθε εναι ανπαρκτη, αλλ και ταν δεν πιθανολογεται επικεμενος κνδυνος επεγουσα περπτωση. Περπτωση εγγραφς συντηρητικς κατασχσεως επ ακιντου, δη κυριτητας του αιτοντος, με την οποα επιδιχθηκε η εξασφλιση χρηματικς απαιτσεως του καθ'ου κατ του ττε ιδιοκττη του ακιντου, απτατου δικαιοπαρχου του αιτοντος -  Κρση τι η απατηση του καθ'ου, για την οποα ενεγρφη η συντηρητικ κατσχεση χει υποκψει σε παραγραφ, καθς χουν παρλθει ογδντα και πλον τη μετ την επιβολ της. Σε κθε δε, περπτωση δεν πιθανολογθηκε η παρξη επικειμνου κινδνου επεγουσας περπτωσης. Διατσσει την εξλειψη της εγγραφεσας συντηρητικς κατασχσεως - Δχεται την ατηση.

3-2-23 ΑρΠγος (Α1) 1717/22 : ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΧΡΕΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΚΤΩΝΤΟΣ - ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΕΝΟΧΗ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ. ΑΝΑΙΡΕΣΗ - ΛΟΓΟΙ.  Παθητικ εις ολκληρον ενοχ μεταξ του μεταβιβζοντος και του αποκτντος επιχερηση -  Δεν απαιτεται γνση του αποκτντος για την παρξη των χρεν. Κρση Εφετεου τι δεν αποδεχθηκε στην επδικη περπτωση, καμα μεταββαση της ατομικς επιχερησης της πρτης εναγομνης, με αποτλεσμα να μην καθιερνεται αναγκαστικ ευθνη των εναγομνων εις ολκληρον για τα προς τρτους χρη, πως εναι και το ναντι της ενγουσας χρος. Ορθ το Εφετεο δχθηκε τι δεν συντρεχαν οι προποθσεις  για την εφαρμογ του ρθρου 479 ΑΚ, διτι δεν λαβε πργματι χρα μεταββαση επιχερησης. Αβσιμοι οι πρτος και τρτος λγοι της αναρεσης, για ευθεα και εκ πλαγου παραβαση του ρθρου 479 ΑΚ. Απορριπτος ως απαρδεκτος ο δετερος λγος, καθσον τα παρατιθμενα ως διδγματα της κοινς περας, δεν χουν το χαρακτρα διδαγμτων της κοινς περας. Απορρπτει την αναρεση.

27-1-23 ΠολΠρωτΣερρν 1/23 : ΙΔΙΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ. ΣΩΡΕΥΣΗ ΑΓΩΓΩΝ. Προσβολ ιδιγραφης διαθκης απ τον ενγοντα, υι του διαθτη - ννομο συμφρον. Σρευση αρνητικς αναγνωριστικς της ακυρτητας της ιδιγραφης διαθκης αγωγς, η οποα στρφεται κατ των τιμμενων με αυτ πρτης και δετερης των εναγμενων, και αναγνωριστικς αγωγς περ κλρου, η οποα στρφεται κατ της δετερης εναγμενης.  Διενργεια γραφολογικς πραγματογνωμοσνης - Κρση τι το κεμενο της διαθκης δεν γρφτηκε και η υπογραφ δεν τθηκε απ τον διαθτη κι ως εκ τοτου η απ 17.2.2008 ιδιγραφη διαθκη του πατρα του ενγοντος και της πρτης εναγομνης και συζγου της δετερης εναγομνης εναι κυρη λγω της μη ιδιχειρης γραφς και υπογραφς αυτς. Δχεται την αρνητικ αναγνωριστικ αγωγ, καθς και την αναγνωριστικ περ κλρου αγωγ κατ το μρος που στρφεται σε βρος της δετερης εναγμενης.

20-1-23 ΜονΠρωτΘεσ 462/23 : ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.  Ατηση ασφ.μτρων απ την ασκοσα τη γονικ μριμνα του ανηλκου τκνου μητρα για τη διατροφ του, σε βρος του καθο πατρα - Αλυσιτελς προβλλεται ο ισχυρισμς του καθ’ ου τι χει εγερει αγωγ προσβολς της πατρτητας, καθσον η κρινμενη ατηση χει ως ιστορικ και νομικ βση τη διατροφ του ανηλκου τκνου διαδκου, που αποκτθηκε κατ τη διρκεια του γμου του με την αντδικ του. Ενψει των πιθανολογομενων πραγματικν περιστατικν στην επδικη περπτωση, το Δικαστριο κρνει τι για τη διατροφ της ανλικης θυγατρας των διαδκων, με βση τις συνθκες της ζως της, απαιτεται το ποσ 900 ευρ μηνιαως και ο καθ’ ου η ατηση υποχρεοται να καταβλλει ως προσωριν μηνιαα διατροφ της, ανλογα με τις οικονομικς του δυνμεις, το ποσ των 300 ευρ, εν το υπλοιπο ποσ βαρνει τη μητρα της ανηλκου. Εν μρει δεκτ η ατηση.

20-1-23 ΕφΘεσ 954/22 : ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ - ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ. ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ. Υπ το νο νομικ καθεστς, εν οι γονες συμφωνον να παρεκκλνουν απ τον καννα της απ κοινο σκησης της γονικς μριμνας δεν προσφεγουν πια στο δικαστριο, πως χρειαζταν υπ το προηγομενο δκαιο, αλλ μπορον με γγραφο βεβαας χρονολογας να ρυθμζουν διαφορετικ την κατανομ της γονικς μριμνας, ιδως να αναθτουν την σκησ της στον ναν απ αυτος, και να καθορζουν τον τπο κατοικας του τκνου τους. Δωσιδικα διατροφς κατ' ρθρο 39Α ΚΠολΔ. Κρση τι η απφασ της μητρας να μετοικσει στη Θεσσαλονκη, που πραν της στριξης της μητρς της θα εχε ιδικτητη κατοικα -η κατσχεση, της οποας δεν αποδεχθηκε απ τον εκκαλοντα- και θα εξοικονομοσε περισστερα χρματα χριν των ανηλκων ταν λογικ και αναπδραστη και δεν θεωρεται τι υποκινθηκε απ ταπειν κνητρα αποξνωσης των ανηλκων απ τον πατρα τους. Εξλλου, προκπτει τι ακμα και πριν την μετοκηση, η ενγουσα ταν αυτ που παρακινοσε τον εναγμενο να ενασχοληθε με τα τκνα του.

13-1-23 ΜονΠρωτΘεσ 294/23 : ΟΕ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΑΙΤΗΣΗ - ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ.  Ατηση ομρρυθμης εταρου με ατημα να αποκλειστον οι καθ' ων εταροι απ την ΟΕ, λγω αθτησης των εταιρικν τους υποχρεσεων και την κακ διαχεριση των εταιρικν υποθσεων, λλως επικουρικ να διαταχθε η λση αυτς και να οριστε ως εκκαθαριστς το προτεινμενο απ την αιτοσα πρσωπο. Καθσταται σαφς τι η λλειψη αλληλοσεβασμο και εκτμησης ικανοττων και προθσεων κυριαρχε στις σχσεις των αντιδκων, με συνπεια η κθε πλευρ να αντιμετωπζει με καχυποψα τη διαχεριση που ασκεται απ την λλη - Η παντελς αδυναμα συνεργασας και οι αντεγκλσεις μεταξ των διδικων πλευρν συνιστον σπουδαο λγο λσης της εταιρας. Ο αποδειχθες, λλωστε, σπουδαος λγος αφορ τα πρσωπα και των δο διδικων πλευρν,απορριπτομνης ως αβσιμης της νστασης περ καταχρηστικς σκησης δικαιματος που προβαλαν οι καθ' ων. Πρπει λοιπν, να διαταχθε η λση της ΟΕ και μη δεσμευομνου του Δικαστηρου ως προς το προτεινμενο πρσωπο του εκκαθαριστ, αυτς θα επιλεγε απ τον κατλογο πραγματογνωμνων. Απορρπτει την υπ στοιχεο β' ατηση. Δχεται την υπ στοιχεο α' ατηση ως προς το επικουρικ της ατημα.

5-1-23 ΕφΠειρ 156/22 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ - ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ - ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ. Διαφορ απ γγραφη σμβαση μεσιτεας που η ενγουσα συνψε με την πρτη εναγμενη εταιρεα και της ανθεσε την παροχ υπηρεσιν διαμεσολβησης στην ασφλιση - Μη απδοση των εισπραχθντων ασφαλστρων απ την πρτη εναγμενη και σταδιακ μεταββαση της επιχειρηματικς δραστηριτητας στη δετερη - Καταδολευση της ενγουσας με την απλεια λων των περιουσιακν στοιχεων της. Χαρακτηριστικ αλληλχρεου λογαριασμο. Προκυψε τι πρθεση υπεξαρεσης υφστατο στο πρσωπο του τρτου και της τταρτης των εναγομνων, μελν του ΔΣ της πρτης εναγομνης και χι στο πρσωπο των λοιπν απλν μελν -  Η υπερβολικ δε, σταδιακ διγκωση του χρους της πρτης εναγμενης οφειλταν καθαρ στις παραπλανητικς ενργειες των εκπροσπων της - Επσης, κατ την κρση του Δικαστηρου, λαβε χρα μεταββαση της επιχειρηματικς δραστηριτητας απ την πρτη εναγομνη στη δετερη. Κρνεται, λοιπν, βσιμη και η βση της καταδολευσης δανειστν με μεταββαση της επιχειρηματικς δραστηριτητας. Δεκτ η υπ στοιχεο Γ' φεση.

5-1-23 ΜονΠρωτΘεσ 5341/22 : ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΤ'ΑΡΘΡΟ 931 ΑΚ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Ερμηνεα του ρθρου 931 ΑΚ -  Ορθτερη κρνεται η ερμηνεα της ΑΚ 931 που την καθιστ εφαρμσιμη, σμφωνα με την οποα προβλπεται απ τη διταξη η επιδκαση στον παθντα αναπηρα παραμρφωση ενς ελογου χρηματικο ποσο ακριβς λγω της αναπηρας παραμορφσεως, χωρς σνδεση με συγκεκριμνη περιουσιακ ζημα, η οποα λλωστε και δεν δναται να προσδιοριστε. Εν προκειμνω, η παθοσα εξαιτας του επδικου τροχαου παρουσιζει μνιμο πρβλημα στη βδιση, η οποα επηρεζει μεσα τις δραστηριτητες της, καθς επσης η παθοσα χει αισθητικ δυσμορφα στο σμα της. Κρση τι πρπει να επιδικαστε στην παθοσα το ποσ των 120.000 ευρ ως αποζημωση θεμελιομενη στη διταξη του 931 ΑΚ και χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης το ποσ των 100.000 ευρ.

30-12-22 ΕφΠειρ 429/22 : ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ. Ατηση αναγνρισης πτωχευτικς διαδικασας που κινθηκε και επικυρθηκε με διαταγ/απφαση Πτωχευτικο Δικαστηρο των ΗΠΑ, και δεν χει οριστε σνδικος, με ατημα να αναγνωριστε στην Ελλδα, κατ’εφαρμογ των διατξεων του ν.3858/2010. Κατ το ημεδαπ, αλλ και το ενωσιακ δκαιο, δεν χει πτωχευτικ ικαντητα ο μιλος, ως σνολο, αλλ κθε εταιρεα μλος του ομλου. Εν προκειμνω, προκπτει τι εκκινθηκε ξεχωριστ πτωχευτικ διαδικασα με την σκηση αυτοτελος ατησης απ κθε οφειλτη εταιρεα, μλους του ομλου. Επσης προκπτει τι στα πλασια της αλλοδαπς διαδικασας χει οριστε διαχειριστς της πτωχευτικς περιουσας των αναδιαρθρωμνων εταιρειν, η δε διοκηση της χει ανατεθε στη Συμβουλευτικ Επιτροπ του νδικου Καταπιστεματος και, συνεπς, η αιτοσα εταιρεα δεν διατηρε την διοκηση και διαχεριση της πτωχευτικς περιουσας  και, ως εκ τοτου, δεν νομιμοποιεται ενεργητικ στην σκηση της κρινμενης ατησης. Απορρπτει την ατηση. Δεκτ εν μρει η φεση.

30-12-22 ΕφΠειρ 575/22 : ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ - ΓΟΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΤΟΚΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΤΟΣ 360 ΗΜΕΡΩΝ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΜΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ. Απατηση απ σμβαση παροχς πστωσης με ανοικτ (αλληλχρεο) λογαριασμ, η οποα καταρτστηκε μεταξ της καθς τρπεζας ως πισττριας και του πρτου ανακπτοντος ως πιστοχου, την εκπλρωση των ρων της οποας εγγυθηκε η δετερη ανακπτουσα. Νομιμοποηση εταιριν διαχερισης απαιτσεων. Προστασα καταναλωτν  - λεγχος καταχρηστικτητας ΓΟΣ - Ειδικτερα, ο ρος, ο οποος προβλπει τι οι τκοι υπολογζονται με βση τος 360 ημερν, εναι κυρος - καταχρηστικς και δημιουργε πρσθετη επιβρυνση σε βρος του καταναλωτ, ενψει του τι προσκροει στην  αρχ της διαφνειας - Συνεπεα αυτο επρχεται σημαντικ και ουσιδης διατραξη της ισορροπας των συμβαλλομνων μερν σε βρος των ανακοπτντων και συνεπς η απατηση της καθ’ ης δεν εναι εκκαθαρισμνη. Επσης, δεν υπρχει μερικ ακυρτητα στην προκειμνη περπτωση της διαταγς πληρωμς, αλλ πλττεται συνολικ το κρος αυτς, αφο δεν εναι εφικτς ο διαχωρισμς των ποσν και υπρχει αμφιβολα για το ψος της απατησης. Ορθς το πρωτοβθμιο Δικαστριο κανε δεκτ την ανακοπ και ακρωσε τη διαταγ πληρωμς. Απορρπτει την φεση.

23-12-22 ΜονΠρωτΠειρ 3787/22ΑΘΛΗΤΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ - ΠΟΙΝΗ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ. Διαφορ απ σμβαση ''Αποκλειστικς εντολς'' μεταξ του αιτοντος διαμεσολαβητ – ατζντη με τον καθο η ατηση ποδοσφαιριστ, με συμφωνηθεσα ποιν - κρωση εις βρος του καθ' ου η ατηση, στην περπτωση που ο τελευταος, πως και συνβη,παραβισει απ πρθεση τη σμβαση και δεν συμπεριλβει τον αιτοντα – διαμεσολαβητ στις διαπραγματεσεις του με ομδα, με αποτλεσμα ο τελευταος να δικαιοται σε κθε περπτωση να εισπρξει την δια προμθεια, που θα εδικαιοτο, εν εχε λβει μρος σε αυτς. Ατηση για να κηρυχθε εκτελεστ διαιτητικ απφαση Αθλητικο Διαιτητικο Δικαστριου. Κρση τι η επδικη ιδιωτικ υπρ του αιτοντος συμβατικς προβλεφθεσα ποιν δεν προσκροει στην εγχρια δημσια τξη, ωστσο δεν εναι ανεκτ, ταν εναι υπρμετρη. Στη συγκεκριμνη περπτωση, κρνεται τι η επιδικασθεσα με τη διαιτητικ απφαση συμφωνηθεσα χρηματικ «ποιν» δεν εναι υπρμετρη. Δεκτ η ατηση. Αναγνωρζει και κηρσσει εκτελεστ την αλλοδαπ διαιτητικ απφαση.

23-12-22  ΕιρΠατρν 8/22 : ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ. Ατηση γονων για την παροχ δειας για αποποηση κληρονομις απ το ανλικο τκνο τους - Ωστσο, κληρονμος μπορε να γνει μνο εκενος που κατ τον χρνο της επαγωγς βρσκεται στη ζω χει τουλχιστον συλληφθε - Δεδομνου τι στην κρινμενη ατηση το ανλικο τκνο των αιτοντων δεν ταν στη ζω, οτε εχε συλληφθε κατ το χρνο θαντου του κληρονομομενου, δεν καλεται καθλου στην εξ αδιαθτου διαδοχ. Συνεπς, η υπ κρση ατηση τυγχνει απορριπτα ως μη νμιμη.

16-12-22 ΕφΠειρ 572/22 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ - ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΥ - ΕΠΙΔΟΜΑ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. Περπτωση δικηγρου με σμβαση μμισθης εντολς σε θση Προσταμνης της νομικς υπηρεσας της ΔΕΗ - Κατργηση της θσης της νομικς συμβολου για οργανωτικος λγους - Εκ νου τοποθτηση νας νομικς συμβολου αντ της ενγουσας - Απατηση για χρηματικ ικανοποηση λγω της μεθδευσης αποπομπς της  και του ποσο που αντιστοιχε στο μηνιαο επδομα, που θα ελμβανε ως Προσταμνη. Ζτημα εμπθειας προς το πρσωπο της ενγουσας, δεν αποδεχθηκε, η επανασσταση, μως, της θσης της να χρνο μετ την κατργησ της, κρνεται αδικαιολγητη - Εκτιμται λοιπν, τι η κατργηση της θσης της νομικς συμβολου, αποσκοποσε κυρως στην απομκρυνση της ενγουσας απ τη θση της, απ τις πρξεις της οποας συνγεται ωστσο, τι αποδχθηκε την αφαρεση των αρμοδιοττων της, αφο συνχισε αδιαμαρτρητα - Ως εκ τοτου, η μεταβολ των ρων της εργασας της δεν ταν μονομερς και δεν δικαιοται να αξισει  την απωλεσθεσα πρσθετη αμοιβ της, αλλ οτε και χρηματικ ικανοποηση για την τυχν ηθικ της βλβη.  Τλος, δεν αποδεχθηκε τι επιλογ νας νομικς συμβολου,  γινε κατ κατχρηση του διευθυντικο δικαιματος της εναγομνης, διτι δεν αποδεχθηκε η καταφανς υπεροχ της ενγουσας ναντι της επιλεγεσας. Δεκτ, ως βσιμη η νσταση εξφλησης, που πρτεινε η εναγμενη. Δεκτ η υπ στοιχ. Βφεση.

16-12-22 ΕφΘεσ 848/22 : ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ  - ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ. σκηση γονικς μριμνας - Περπτωση χρονικς κατανομς εναλλασσμενης σκησης της επιμλειας. Το συμφρον του τκνου λαμβνεται, υπ ευρεα ννοια, και προς διαπστωση του, λαμβνονται υπψη και αξιολογονται λα τα επωφελ, για το ανλικο, στοιχεα και περιστσεις. Εν προκειμνω, το Δικαστριο κρνει τι το συμφρον της ανλικης, σε μα υπεθυνη, ανεξρτητη και ψυχικ υγι προσωπικτητα, επιβλλει, στην κρσιμη ηλικα που βρσκεται, να συμβινει, τσο με τη μητρα της, σο και με τον πατρα της και πρπει ν' ανατεθε η σκηση της επιμλειας του προσπου αυτς, απ κοινο στην μητρα και στον πατρα της, δηλαδ να γνει χρονικ κατανομ αυτς, ανμεσα στους δο γονες. Προς την ανωτρω κρση συμπορεεται και η εκφρασθεσα γνμη της ανλικης.Τλος, ως προς το ποσ της συνεισφορς του ενγοντος-πατρα στην διατροφ της ανλικης κρης του, ορζεται τι αυτ θα καταβλλεται μειωμνο στο ποσ των 150 €, δεδομνου τι η ενγουσα-μητρα θα χει την επιμλεια της ανλικης μνον για δεκαπντε (15) ημρες κθε μνα.

9-12-22 ΔιοικΕφΑΘ 3786/22 : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΟΥ - ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΑ - ΕΥΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΡ.105ΕισΝΑΚ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ.  Ν.3044/02 - Υποχρωση του Ελληνικο Δημοσου για καταβολ αποζημωσης στους δικαιοχους ττλου μεταφορς συντελεστ δμησης που ακυρθηκε αυτοδικαως. Απ την παρλειψη δε, της κδοσης απ τον κανονιστικ νομοθτη των συμπληρωματικν καννων περ της διαδικασας εξαγορς του κυρου ττλου και του τρπου υπολογισμο της αποζημωσης, δημιουργεται ευθνη του Δημοσου προς αποζημωση, κατ το ρθρο 105 του ΕισΝΑΚ. Εν προκειμνω,οι εφεσβλητοι υπστησαν ζημα, απ την παρνομη παρλειψη των οργνων του εκκαλοντος να εκδσουν την προβλεπμενη στο ν. 3044/2002 Κ.Υ.Α. και την, εξ’ αυτο του λγου, μη εξαγορ των ακυρωθντων ονομαστικν ττλων δικαιματος Μ.Σ.Δ. Απ την παρνομη πρξη της Διοκησης  λγω μη κδοσης της υπουργικς απφασης, η οποα συντελστηκε μετ την προδο ελογου χρνου, υπολογιζμενου μετ το πρας τους απ τη δημοσευση του Ν.3044/2002 και μχρι την σκηση της νδικης αγωγς (2007), δεν παρλθε η πενταετα.  Τλος, επλθε αντικειμενικς ψυχικ ταλαιπωρα των εφεσβλητων και γι' αυτ το λγο δικαιονται χρηματικ ικανοποηση, λγω ηθικς βλβης. Απορρπτει την φεση του Δημοσου.

9-12-22 ΕφΠειρ 266/22 : ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ. ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΚΟΝΔΥΛΙΑ  - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. Αγωγ για αποζημωση απ εργατικ ατχημα που ο ενγων-οικοδμος, υπστη κατ την εκτλεση επισκευαστικν εργασιν σε πατρι.  Προσεπκληση - παρεμππτουσα αγωγ σε βρος της ασφ.εταιρας απ την εργοδτρια - Ωστσο επειδ πρκειται για ομαδικ ασφαλιστριο εργαζομνων, μεταξ των οποων και ο ενγων,  δικαιοχος του ασφαλσματος εναι απευθεας ο τελευταος, η δε εργοδτρια εταιρεα μπορε μνο να απαιτσει την καταβολ αυτο στον ασφαλισμνο εργαζμεν της.  Κρση τι ο επδικος τραυματισμς του ενγοντος αποτελε εργατικ ατχημα, αφο προκλθηκε σαυτν σωματικ βλβη οφειλμενη σε αιφνδιο βαιο συμβν, κατ την εκτλεση της εργασας του, που οφελεται στην παρνομη και υπατια συμπεριφορ των εκπροσπων της εναγμενης εταιρεας, οι οποοι δεν λαβαν τα απαιτομενα μτρα ασφαλεας για την περφραξη του ακλυπτου παταριο. Αγωγικ κονδλια αποζημωσης - Επιδικζει και χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης ψους 20.000 ευρ με το νμιμο τκο. Δεκτ εν μρει η αγωγ - Δεκτ η φεση.

9-12-22 ΜονΠρωτΘεσ 11488/22 : ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΝΕΩΚΟΡΟΙ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ. Καταγγελα σμβασης εξαρτημνης εργασας αορστου χρνου μερικς απασχλησης νεωκρου - Ατημα να αναγνωριστε η ακυρτητα της επδικης καταγγελας - Αξωση για μισθος υπερημερας.  Απ τις διαφορς που ανακπτουν μεταξ νεωκρων και εκκλησιαστικν νομικν προσπων δημιουργονται διοικητικς διαφορς, εφσον ο διορισμς και η απλυση των πρτων χει διενεργηθε σμφωνα με τον Κανονισμ της Ιερς Συνδου, δηλαδ μετ απ απφαση του οικεου Μητροπολτη. Ο νεωκρος, διοριζμενος νμιμα στον ενοριακ να (που εναι ΝΠΔΔ), αποτελε μνιμο προσωπικ - τσι, το παρν Δικαστριο, μετ την απδειξη της πρσληψης του ενγοντος στο εναγμενο μετ απ απφαση του οικεου Μητροπολτη, δεν χει δικαιοδοσα για να δικσει την υπ κρση αγωγ, αφο η εκδκασ της υπγεται στην αποκλειστικ δικαιοδοσα των Τακτικν Διοικητικν Δικαστηρων, ως διαφορ που προκυψε απ σμβαση εξαρτημνης εργασας δημοσου δικαου αορστου χρνου.

2-12-22 ΠολΠρωτΑθ 1168/22 : ΙΚΕ - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΦΟΡΜΟΥΛΩΝ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Σσταση ΙΚΕ μεταξ των διαδκων, με σκοπ την παραγωγ προντων ευεξας και αντιγρανσης, τα οποα βασζονταν σε εξειδικευμνο λογισμικ και φρμουλες - Ισχυρισμο εναγντων τι, παρ την εισφορ που κατβαλαν, οι εναγμενοι αρνονται να μεταβιβσουν και τα πνευματικ δικαιματα επ των φορμουλν και του λογισμικο.  Σσταση ΙΚΕ - Περπτωση ελλιπος εισφορς σε εδος - Μεωση μετοχικο κεφαλαου. Εν προκειμνω, οι επδικες κεφαλαιακς εισφορς σε εδος, δεν εκπληρθηκαν, καθσον δεν παραδθηκε στην εταιρεα,  οτε ο πηγαος κδικας του επδικου λογισμικο, αλλ οτε και η ακριβς ποσοστιαα σσταση των φορμουλν, γεγονς που συνιστ νομικ ελττωμα, εν ο διαχειριστς υποχρεοται να προβε μεσα σε αντστοιχη μεωση του κεφαλαου - Ωστσο δεν μπορε να υπρξει ex post δημιουργα αιτας εξαναγκασμο των εναγμενων να συμπρξουν στην υπογραφ μιας συμβολαιογραφικς πρξης κατ παρκαμψη της νμιμης διαδικασας, τοι χωρς να ληφθε απφαση των εταρων προς μεωση του κεφαλαου. Απορρπτει την αγωγ.

2-12-22 ΔιοικΕφΠειρ 356/22 : ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Μισθολογικ και κοινωνικοασφαλιστικ αντιμετπιση καθαριστν που απασχολονται με μειωμνο ωρριο – Στις βαρις και ανθυγιεινς εργασες  περιλαμβνονται και οι καθαριστς πλρους απασχλησης. Προκπτει τι εργαζμενοι καθαριτητας που απασχολονται για ξι (6) ρες ημερησως επ πντε (5) ημρες την εβδομδα, τοι τουλχιστον τριντα (30) ρες εβδομαδιαως, πως στην κρινμενη περπτωση, νοονται ως εργαζμενοι πλρους απασχλησης και εξομοινονται μισθολογικ και κοινωνικοασφαλιστικ με αυτος, δικαιομενοι το πλρες ημερομσθιο του ανειδκευτου εργτη επ του οποου υπολογζονται και οι αναλογοσες ασφαλιστικς εισφορς. Εν μρει δεκτ η κρινμενη ατηση - Πρπει να ακυρωθε η με αριθμ 286/2022 απφαση της ΑΕΠΠ.

2-12-22 ΕφΠειρ 286/22 : ΟΛΠ ΑΕ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ - ΑΓΩΓΗ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ. Αγωγ εργαζομνων της ΟΛΠ ΑΕ, για διαφορς αποδοχν, πως αυτς προκπτουν απ την υπαγωγ των εναγντων στη Δ.Ε.2 μισθολογικ κατηγορα αντ της Δ.Ε.3, στην οποα πρεπε να υπαχθον με βση τα εργασιακ τους προσντα. Ατημα και για χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης - Ωστσο, η μη εκπλρωση απ τον εργοδτη της υποχρωσς του για την καταβολ των αποδοχν, πως εν προκειμνω, δεν συνιστ αδικοπραξα. Ισχυρισμς εκκαλοσας – εναγμενης τι το πρωτοβθμιο δικαστριο δεν υπολγισε στις επιδικασθεσες στους ενγοντες διαφορς αποδοχν, τις μεισεις που επφεραν οι μνημονιακο νμοι Ν. 3833/2010 και 3845/2010 - Κρνεται τι πρπει να εξαφανιστε η εκκαλουμνη, σον αφορ στο κεφλαιο σχετικ με τις επιδικασθεσες διαφορς αποδοχν των εναγντων που αφορον στο τος 2010, εν δεν θγονται τα κεφλαι της που αφορον τα τη 2005-2009, καθς ττε δεν σχυαν οι  μνημονιακο νμοι. Εντοτοις, στην προκεμενη περπτωση κατ το χρνο κδοσης της υπ' αρ. 403/17 τελεσδικης απφασης (με την οποα υποχρεθηκε η εναγμενη να εντξει τους ενγοντες στην Δ.Ε.3 μισθολογικ κατηγορα), εχε δη παρλθει ο χρνος της βραχυχρνιας παραγραφς των 5 ετν και δεν επλθε παρταση αυτς σε 20 τη. Επομνως, οι αξισεις των εναγντων για το τος 2010, πρπει να απορριφθον λγω παραγραφς.  Δεκτ εν μρει η αγωγ - Δεκτ εν μρει η φεση.

25-11-22 ΑρΠγος (Α1') 1871/22 : ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΣΜΑ - ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΣΙΟΤΙΜΙΑΣ. ΓΟΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ''ΔΗΛΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ''. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Σμβαση στεγαστικο δανεου σε ελβετικ φργκο - Αλλαγ ισοτιμας ευρ/φργκου - Τθεται το ζτημα εν ο επμαχος ΓΟΣ, που υποχρενει τον οφειλτη να εκπληρνει τις υποχρεσεις του προς την Τρπεζα ετε στο νμισμα της χορηγσεως, ετε σε ευρ, με βση την τρχουσα τιμ πωλσεως του νομσματος χορηγσεως την ημρα της καταβολς εναι ''δηλωτικς'' ρος και εκφεγει του ελγχου καταχρηστικτητας. Για να υπρξει κατ το ν. 2251/1994 καταχρηστικτητα ενς ΓΟΣ, πρπει αυτς να χει ως αποτλεσμα "την σημαντικ διατραξη των δικαιωμτων και υποχρεσεων των συμβαλλομνων σε βρος του καταναλωτ'' -Εξαρεση των δηλωτικν ρων απ τον λεγχο καταχρηστικτητας - Κρση τι ο επμαχος ρος εναι ''δηλωτικς'', απηχε το περιεχμενο της διατξεως του ρθρου 291 ΑΚ και κατ συνπεια δεν νοεται διατραξη της ισορροπας των συμβαλλομνων, οτε καταχρηστικτητα του σχετικο ρου.  Δεκτ η ατηση αναρεσης - Αναιρε την υπ' αρ. 154/2017 απφαση του τριμελος Εφετεου Αιγαου.

25-11-22 ΑρΠγος (Α2') 1873/22 : ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ. Ατηση αναρεσης.  Εταιρεες Διαχειρσεως Απαιτσεων - Νομιμοποηση - Ν. 3156/03 και Ν.4354/15 -  Με δεδομνη την ανακψασα στη νομολογα δισταση ως προς το θμα της νομιμοποησης των Εταιριν Διαχερισης Απαιτσεων, το Τμμα κρνει, ομφωνα, για το ζτημα αυτ του γενικτερου ενδιαφροντος, τι εναι αναγκαο να παραπεμφθε η υπθεση στην Πλρη Ολομλεια του ΑΠ, προκειμνου να κριθε, αν κατ την παρλληλη και συνδυαστικ εφαρμογ των ν. 4354/2015 και ν. 3156/2003 οι Εταιρες Διαχερισης Απαιτσεων του ν. 4354/2015 διαθτουν την κατ' εξαρεση νομιμοποηση του ρθρου 2 § 4 του νμου αυτο, χοντας και τη δυναττητα σκησης διαδικαστικν εν γνει πρξεων, μνον ταν η μεταββαση και η ανθεση της διαχερισης των απαιτσεων στις εν λγω εταιρεες πραγματοποιεται σμφωνα με το ν. 4354/2015 , αντιθτως, διαθτουν την ως νω νομιμοποηση ανεξρτητα απ το ειδικτερο νομικ πλασιο με βση το οποο συντελεται, εκστοτε. Παραπμπει στην πλρη Ολομλεια.

25-11-22 ΔιοικΕφΑθ (Ακυρ) 2028/22 : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Περ των ρων δομσεως στην Αθνα - Ζνες - Ρυμοτομικ διταγμα. Περπτωση αναθερησης  οικοδομικς δειας - Ατηση ακρωσης κατ του Δμου - Ειδικτερα, με την κρινμενη ατηση ζητεται η ακρωση οικοδομικς δειας, με την οποα επετρπη απ την αρμδια υπηρεσα του Δμου στην παρεμβανουσα τεχνικ εταιρεα η ανγερση οκταροφης οικοδομς με πυλωτ  - Ισχυρισμς αιτουσν τι η πρξη αναθερησης συμμορφθηκε ως προς το μγιστο ψος του κτιρου, αλλ χι και ως προς των αριθμ των ορφων. σκηση της ατησης ακρωσης, εν οι εργασες ανγερσης της νδικης οικοδομς βρσκονταν στο εππεδο του 6ου ορφου. Κρση τι η δκη πρπει να κηρυχθε καταργημνη ως προς την  αρχικ οικοδομικ δεια που χει αντικατασταθε απ την αναθεωρημνη, εν η προσβαλλμενη  αναθερηση, για την οποα συντρχει περπτωση συνχισης της δκης, πρπει να ακυρωθε ως προς το ειδικτερο κεφλαιο της μη κατασκευς του τελευταου επιτρεπμενου (6ου) ορφου του νδικου κτιρου σε εσοχ. Τλος, απορριπτος ο ισχυρισμς, τι λγω του περιεχομνου της η αναθερηση χει εκδοθε κατ παραβαση της αρχς της προστασας της δικαιολογημνης εμπιστοσνης του διοικουμνου. Δεκτ εν μρει η ατηση.

18-11-22 ΕφΠειρ 248/22 : ΔΗΜΟΙ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ - ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ. Περπτωση καθηγητν φυσικς αγωγς που προσλφθηκαν απ τον εκκαλοντα Δμο, με διαδοχικς συμβσεις εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου, οι οποοι κλυπταν πγιες και διαρκες ανγκες - Στη συγκεκριμνη περπτωση χει αναγνωριστε τελεσιδκως τι οι εφεσβλητοι συνδονται με τον εκκαλοντα Δμο με σμβαση εξαρτημνης εργασας αορστου χρνου απ την ημερομηνα της αρχικς τους πρσληψης, αυτο δεν χουν δικαωμα σε μισθος υπερημερας για το διστημα κατ το οποο το εκκαλον παυσε να αποδχεται τις υπηρεσες τους. Εν  προκειμνω, λοιπν, που ο Δμος σε συμμρφωση προς τις δικαστικς αποφσεις, συνστησε προσωποπαγες θσεις ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου και κατταξε τους εφεσβλητους, οφελεται σε αυτος μισθοδοσα απ ττε που ανλαβαν υπηρεσα και δεν οφελονται μισθο υπερημερας.  Δεκτ η φεση.

18-11-22 ΕφΘεσ 494/22 : ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ. ΑΝΑΚΟΠΗ - ΛΟΓΟΙ - ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ. Τιτλοποηση απαιτσεων κατ' ρθρ. 10 Ν. 3156/03 - Διαδικασα - Ν. 4904/15. Εν προκειμνω, η δανεστρια τρπεζα μεταββασε την απατησ της, με σκοπ την τιτλοποηση στην καθς αλλοδαπ εταιρεα ειδικο σκοπο. Λγος ανακοπς τι καταχρηστικ επισπεδεται η αναγκαστικ εκτλεση, αφο με την πληττμενη επιταγ προς εκτλεση η επισπεδουσα καθς εχε δηλσει τι σε περπτωση μη εξφλησης θα διαταχθε αναγκαστικ εκτλεση, ρητς μως εξαιρομενης της επιβολς κατσχεσης και της διενργειας πλειστηριασμο επ της κυρας κατοικας των ανακοπτντων - Κρνεται μη νμιμος ο λγος, καθσον η εν λγω δλωση δεν ασκε ννομη επιρρο στο κρος της κατσχεσης, οτε καθιστ καταχρηστικ την σκηση του δικαιματος της, αφο η εκτλεση αρχζει και αποπερατνεται μνο μετ απ ατηση ενργεια του επισπεδοντος. Περαιτρω, οι αιτοντες δεν ισχυρστηκαν τι μεταξ αυτν και της καθς καταρτστηκε γκυρη δικονομικ σμβαση, με αντικεμενο την μη εκ μρους της εκτλεση σε συγκεκριμνο περιουσιακ τους στοιχεο. Απορρπτει την ατηση αναστολς.

11-11-22 ΕφΠειρ 398/22 : ΜΙΣΘΩΣΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΙΚΟΥ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΙΟ - ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. Αγωγ εκμισθτριας εταιρας κατ του συνδκου πτχευσης της μισθτριας εταιρας, λγω μη εκκνωσης του χρου του πρην μισθου απ τα κινητ πργματα της αποβληθεσας πτωχεσασας εταιρας. φεση συνδκου - Προκπτει τι η εφεσβλητη εχε αποστελει εξδικη χληση στον εκκαλοντα δηλνοντας την επιθυμα της να εκκενωθε μεσα ο χρος στον οποο η δια εχε μεταφρει τον κινητ εξοπλισμ της πτωχς - Δεν αποδεχθηκε ωστσο, τι η αποθκευση του κινητο εξοπλισμο της πτωχς οφελεται σε ιδιατερες ενργειες του συνδκου, οι οποες να δημιουργον ομαδικ απατηση που ικανοποιεται προνομιακ και νομιμοτκως, παρλο που γεννθηκε μετ την κρυξη της πτχευσης, διτι κτι ττοιο προποθτει ιδιατερη ενργεια συνδκου (δηλαδ σναψη νας μσθωσης του χρου μετ την αποβολ της μισθτριας). Απορρπτει την αγωγ - Δεκτ η φεση.

11-11-22 ΕφΠειρ 282/22 : ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ- ΕΥΘΥΝΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤ' ΑΡ.105-106 ΕισΝΑΚ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. Αντικεμενο της δκης του καθορισμο της αποζημωσης δεν αποτελε η διαφορ, η οποα γεννται επ’ ευκαιρα της απαλλοτρωσης και χει ως αντικεμενο αξωση αποζημωσης για ζημα και χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης, απ παρνομες πρξεις των οργνων της διοκησης, κατ την σκηση των αρμοδιοττων τους, στα πλασια της διαδικασας της απαλλοτρωσης. Η αγωγ, με το ανωτρω αντικεμενο, ερεδεται στις διατξεις του ρθρου 105 του Εισ.Ν.Α.Κ. και υπγεται στην δικαιοδοσα των διοικητικν δικαστηρων - Εν προκειμνω, για την εκδκαση των αιτημτων αυτν της αγωγς, χουν δικαιοδοσα τα αρμδια διοικητικ δικαστρια και χι τα πολιτικ (δικαστρια) και το πρωτοβθμιο δικαστριο σφαλε, που, με την εκκαλομενη απφασ του, κρινε τι χει δικαιοδοσα να δικσει την αγωγ. Δεκτ η φεση.

4-11-22 ΕφΠειρ 567/22 : ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ - ΕΓΓΥΗΤΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 1215/2012. Αγωγ κατ της δανειολπτριας - εδ εκκαλοσας, καθς και κατ των εγγυητν σε σμβαση δανεου, που ασκθηκε ενπιον αγγλικο Δικαστηρου - Εκτλεση απφασης αγγλικο Δικαστηρου - Ανακοπ εγγυητ του ναυτικο δανεου. Εφαρμοστος στα θματα αναγνρισης και εκτλεσης της αγγλικς απφασης εναι ο Κανονισμς ΕΕ 1215/2012. Λγος ανακοπς περ λλειψης περιαφς εκτελεστριου τπου επ αγγλικς δικαστικς απφασης - Ωστσο, ο ως νω Κανονισμς εξακολουθε και μετ την αποχρηση του Ηνωμνου Βασιλεου απ την ΕΕ,  στις 31-1-2020,  να καταλαμβνει λες τις δικαστικς διαδικασες που αφορον στο Ηνωμνο Βασλειο και εχαν ανοξει μχρι τις 31.12.2020 - Με τον Κανονισμ αυτ δε, καταργθηκε η διαδικασα περιαφς εκτελεστριου τπου και στην ννομη τξη αναγνρισης και εκτλεσης, γεγονς που συνεπγεται τι στην αλλοδαπ ευρωπακ απφαση αναγνωρζεται πλον τι παργει την δια εκτελεσττητα με μα ημεδαπ απφαση - σφαλε το πρωτοβθμιο Δικαστριο, που δχθηκε τον νω λγο ανακοπς και ακρωσε την  επιταγ προς εκτλεση, κρνοντας εφαρμοστες στην νδικη αναγκαστικ εκτλεση τις διατξεις του ΚΠολΔ και χι του Κανονισμο ΕΕ. Απορρπτει την ανακοπ. Δεκτ η φεση.

4-11-22 ΕφΠειρ 365/22 : ΔΗΜΟΙ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ - ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΓΩΓΗ. Αγωγ εργαζομνων στον τομα της καθαριτητας του εφεσβλητου Δμου, οι οποοι απασχολθηκαν με διαδοχικς εξμηνες συμβσεις εργασας, εν  κλυπταν πγιες ανγκες του - Ατημα να αναγνωριστε τι συνδονται µε τον εφεσβλητο Δμο µε µα ενιαα σµβαση εξαρτηµνης εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου.  Κρση τι  η αγωγ δεν εχε ρεισμα στο νμο, διτι ο εργοδτης τους ως ΝΠΔΔ (ΟΤΑ), θα πρεπε να εχε οργανικς θσεις εργασες για να προβε σε προσλψειςι και μλιστα τηρντας την χουσα αυξημνη τυπικ ισχ διταξη του ρθρου 103 του Συντγματος, αλλ και αυτ του ρθρου 21 του ν. 2190/1994, η οποα ρυθμζει, μσω αξιοκρατικς διαδικασας, την πρσληψη και απασχληση στο Δημσιο και τον ευρτερο δημσιο τομα. Επιπλον δεν συντρχουν για τους εκκαλοντες οι προποθσεις του π.δ. 164/2004, διτι οι συναφθεσες συμβσεις εργασας χι μνο δεν ταν ενεργς κατ την ναρξη ισχος του, αλλ καταρτστηκαν για πρτη φορ πολ μετ τη θση σε ισχ του. Απορρπτει την φεση.

27-10-22 ΕφΠειρ 136/22 : ΛΥΣΗ ΓΑΜΟΥ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ -ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ. Σρευση αγωγς συμμετοχς στα αποκτματα, αγωγς αδικαιολγητου πλουτισμο και διεκδικητικς αγωγς συζγου - Προποθσεις της αξωσης του συζγου προς συμμετοχ στα αποκτματα του λλου - Εν  προκειμνω, κρθηκε νμω αβσιμη η σωρευμενη αγωγ συμμετοχς στα αποκτματα, αφο η επαξηση της περιουσας της εναγμενης δεν λαβε χρα κατ τη διρκεια της γγαμης συμβωσς της με τον ενγοντα, αλλ πριν την τλεση του μεταξ τους γμου.  Περαιτρω, για το εκτς γμου διστημα της συμβωσης των διαδκων , για να γνει δεκτ η αξωση του αδικαιολγητου πλουτισμο, πρπει να αποδεικνεται χι μνο η παρξη κοινωνας βου, αλλ και η ανταποδοτικ βση των εκατρωθεν συμβολν - Εν προκειμνω, η αγωγ αδικαιολγητου πλουτισμο, ελγχεται απορριπτα ως απαρδεκτη λγω αοριστας, διτι δεν αναφρεται η ανταποδοτικ βση των εκατρωθεν συμβολν. Απορρπτει τις σωρευμενες αγωγς. Δεκτ η φεση.

27-10-22 ΕφΑΘ (Δημσιο) 5077/22 : ΚΤΗΜΑ ΒΕΚΟΥ - ΑΚΙΝΗΤΑ - ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Ιδιοκτησιακ καθεστς ακιντου εντς της μεζονος κτασης του ''Κτματος Βεκου''. Προκπτει τι το Ελληνικ Δημσιο δεν σκησε διακατοχικς πρξεις, στε να καταστε αυτ κριο του λου επμαχου κτματος με κτακτη χρησικτησα, με δινοια κυρου στο μεζον κτμα και επομνως και στο επδικο ακνητο. Κρνονται απορριπτοι οι ισχυρισμο του Δημοσου, τι τι αυτ κατστη κριο της επδικης κτασης διτι αυτ περιλθε ως δημσια κταση στην κυριτητ του, λγω διαδοχς του Οθωμανικο Δημοσου,  τι το επδικο και η ευρτερη κταση στην οποα αυτ εμππτει, ανκει στην κυριτητ του, καθσον ταν δσος κατ το τος 1836 διτι το επδικο καταλφθηκε πριν απ το τος 1837 ως αδσποτο διτι αυτ ταν αδσποτο και καταλφθηκε αργτερα απ το Δημσιο. Κρνεται αντιθτως τι με κτακτη χρησικτησα, που συμπληρθηκε μχρι τις 11.9.1915, ανκει το επδικο στην κυριτητα των δικαιοπαρχων της ενγουσας και τελικς στην δια. Απορρπτει τις εφσεις.

21-10-22 ΕφΠειρ 167/22 : ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΦΑΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥ. Σσταση αφανος εταιρας με τον ενγοντα, ως αφαν εταρο, και μισθωτ της ατομικς επιχερησης του εναγμενου εμφανος εταρου - Καταγγελα της αφανος εταιρας - Προβολ απαιτσεων του ενγοντος και ρνηση του εναγμενου περ σστασης αφανος εταιρας, παρ μνο της υπαλληλικς σχσης με τον ενγοντα. Ειδικτερα, η επδικη απατηση  προς καταβολ της αξας της εταιρικς συμμετοχς συνιστ πλον κονδλιο του λογαριασμο της μη περατωθεσας εκκαθρισης και δεν μπορε να προβληθε αυτοτελς κατ το παρν χρονικ στδιο. Επσης, δεν βρσκει ρεισμα στο νμο η νδικη απατηση καταβολς του ποσο που φρεται να δαπνησε ο ενγων κατ τη μεταφορ της δρας της εταιρεας. Αναφορικ δε, με την νδικη απατηση καταβολς του ποσο που ο ενγων φρεται να κατβαλε ως εισφορ για τη συμμετοχ του στην αφαν εταιρεα, δεν αποτελε εισφορ κατ χρση, στε να μπορε να ζητηθε η αυτοσια απδοσ του. Απορριπτο ως μη νμιμο, το αγωγικ κονδλιο περ χρηματικς ικανοποησης του ενγοντος λγω ηθικς βλβης. Τλος, δεν πληροται η αντικειμενικ υπσταση του αδικματος της αππειρας απτης στο δικαστριο που ισχυρζεται ο ενγων. Απορρπτει την φεση.

21-10-22 ΠολΠρωτΘεσ 12830/22 : ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ - ΑΞΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΙΩΝ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ. Αγωγ με ατημα να αναγνωριστε η ακυρτητα δημσιας διαθκης,  με την οποα η διαθτιδα κατλειπε στον ενγοντα περιουσιακ στοιχεα με περιορισμος που βαρνουν τη νμιμη μορα του και να αναγνωριστε το κληρονομικ δικαωμα του ενγοντος κατ το ποσοστ της νμιμης μορας του τοι κατ ποσοστ 3/16 18,75% εξ αδιαιρτου επ του συνλου της κληρονομιαας περιουσας που κατακρατον οι εναγμενοι. Ωστσο, εν προκειμνω, παρουσιζονται αμφβολα σημεα, σον αφορ την αξα λων των στοιχεων της κληρονομις και το Δικαστριο κρνει τι απαιτεται η διενργεια πραγματογνωμοσνης απ πολιτικ μηχανικ -  Διατσσει την επανληψη της συζτησης και διορζει πραγματογνμονα.

14-10-22 ΠολΠρωτΠειρ 2847/22 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ. Σμβαση δυνμει  της οποας ο (αρχικς) ενγων  ανθεσε ναντι αμοιβς στην πρτη εναγμενη γερμανικ εταιρεα, νομμως εκπροσωπομενη απ τη δετερη και τον τρτο των εναγμενων, την αποκλειστικ διαχεριση ιστιοφρου σκφους αναψυχς, κυριτητς του - Καταγγελα της σμβασης - Αμφισβτηση ως προς τις εγγραφς  στην καρτλα και συγκεκριμνα ως προς το ψος των εξδων, για τα οποα δεν του παρασχθηκαν αποδεξεις / τιμολγια προμηθευτν, αλλ και τα σοδα απ τους ναλους, καθς και τα τλη ελλιμενισμο του σκφους στις μαρνες και για τα δο τη διαχερισης - Αγωγ λογοδοσας.  Εκοσια εξδικη λογοδοσα. Στοιχεα ορισμνου των ενστσεων. Δεκτ εν μρει η αγωγ - Υποχρενει την πρτη και τη δετερη των εναγμενων ν’ αποδσουν στην ενγουσα - χρα του αρχικς ενγοντος, λογοδοσα για τη διαχεριση του σκφους.

7-10-22 ΕιρΘεσ 792Ε/22 : ΑΕ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ - ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΘΑΝΟΝΤΟΣ - ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ - ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. Σμβαση αυτοσιας διανομς κληρονομις - Η αιτοσα,ως ασκοσα την αποκλειστικ γονικ μριμνα των ανηλκων τκνων της ζητε να της χορηγηθε η δεια ,για να συνψει επ'ονματι και για λογαριασμ τους, λες τις απαιτομενες συμβσεις, καθς και να προβε σε λες τις αναγκαες ενργειες,  για την αυτοσια διανομ των κληρονομιαων περιουσιακν στοιχεων του αποβισαντος πατρς αυτν, ο οποος ταν ο βασικς μτοχος των εταιριν του ομλου, στις οποες με το θνατ του θα υπεισλθουν ακριβς στη θση του τα ανλικα τκνα του.Διαδικασα της εκοσιας δικαιοδοσας. Με την συμφωνα που επιτεχθηκε, στα τκνα της αιτοσης περιρχονται λες ανεξαιρτως οι μετοχς που ο θανν εχε στην κυριτητ του κατ τον χρνο του θαντου του στις εταιρεες - Η συμφωνα αυτοσιας διανομς της κληρονομις, κρνεται κρως συμφρουσα για τα τκνα και πρπει να δοθε η δεια για την σναψ της. Δεκτ η ατηση.

7-10-22 ΜονΠρωτΠειρ 1017/22 : ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ - ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΚΙΝΔ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΥΠΟΘΗΚΕΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ -  ΑΝΑΚΟΠΗ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ. Ανακοπ δανεστριας Τρπεζας και του Δημοσου για να μεταρρυθμιστε ο πνακας κατταξης δανειστν επ κατασχσεως πλοου.  Προκπτει τι επ κατεσχημνου πλοου, το οποο πλειστηριστηκε, η κατταξη των δανειστν στον πνακα κατταξης γνεται, κατ πρτο λγο, σμφωνα με τις διατξεις του ΚΙΝΔ και προηγονται οι κατ’ ρθρο 205 του ΚΙΝΔ προνομιοχες απαιτσεις. Αναγγελα απαιτσεων - Δικαστικς διακοπς - Προθεσμα - Η αναγγελα του Δημοσιου εν προκειμνω, εσφαλμνα απορρφθηκε ως εκπρθεσμη, διτι καθ’ λο το μνα Αγουστο σχυε η απαγρευση της αναγγελας  - Συνεπς, πρπει να καταταγε στον ανακοπτμενο πνακα το Δημσιο, προνομιακ και οριστικ στην πμπτη τξη των γενικν προνομων του ρθρου 975 ΚΠολΔ. Δχεται εν μρει την απ 07-10-2020 -  ανακοπ. Δχεται την απ 19-10-2020 ανακοπ του Δημοσου.

30-9-22  ΕφΘεσ 1803/22 : ΕΠΕ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΛΥΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Σσταση ΕΠΕ με σκοπ τη λειτουργα ξηραντηρου αγροτικν προντων - Διαχεριση εταιρας - Αγωγ ΕΠΕ για αποζημωση κατ της εναγμενης εταιρας, η οποα,, ως διαχειρστρια, κατ τους ισχυρισμος της ενγουσας, παραβασε τις εταιρικς της υποχρεσεις και τα διαχειριστικ της καθκοντα, προβανοντας σε παρνομες και ανταγωνιστικς προς αυτν πρξεις,  χρησιμοποιντας παρλληλα και τις εγκαταστσεις της προς διο φελος. Προκπτει τι σκοπς συμμετοχς της εναγμενης στην ενγουσα εταιρα ταν η εξασφλιση ξηραντηρου - Επσης, με την υπ' αριθμ. 8769/2018 απφαση του ΠολΠρωτΘεσ, διατχθηκε η λση της ενγουσας εταιρας για σπουδαο λγο, μετ απ αγωγ της εναγομνης - Δοθντος λοιπν, τι η εναγμενη εταιρα απ την 1.10.2015 κατχει νμιμα και κνει χρση των εγκαταστσεων, που προηγουμνως κατεχε και χρησιμοποιοσε η ενγουσα εταιρα, δεν οφελει κποιο ποσ για την αποθκευση ποσοττων ρυζιο. Απορρπτει την αγωγ. Απορρπτει την φεση.

23-9-22 ΜονΠρωτΑθ 2237/22 : ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ. Ατηση για την προσωριν ανθεση της επιμλειας των ανηλκων τκνων - Ν. 4800/2021 - Περπτωση απ κοινο ανθεσης της επιμλειας των τκνων και στους δο γονες -  Ειδικτερα, ενψει της καταλληλτητας και των δο γονων και της θλησς τους, το Δικαστριο κρνει τι το βλτιστο συμφρον των ανηλκων,  επιβλλει την ανθεση προσωριν της σκησης της επιμλεις τους στους διαδκους απ κοινο, με ισχρονη χρονικ κατανομ της απ κοινο σκησης αυτς, με τη μορφ της εναλλασσμενης σκησς της, κατ τρπο στε τη μα εβδομδα τα τκνα να διαμνουν με τη μητρα τους και την επμενη εβδομδα να διαμνουν με τον πατρα τους.

23-9-22 ΜονΠρωτΑθ 600/22 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΣΦ.ΜΕΤΡΑ. Διαφορ απ σμβαση για την προμθεια ηλεκτρικς ενργειας για βιομηχανικς εγκαταστσεις της αιτοσας - Μονομερς εφαρμογ εκ μρους της καθς η ατηση νας τιμολογιακς πολιτικς - Ατηση ασφ.μτρων με ατημα να υποχρεωθε η καθ’ ης να απχει απ κθε μεση μμεση ενργεια που θα θσει σε κνδυνο την ομαλ λειτουργα των βιομηχανοστασων. Ρτρα αναπροσαρμογς σε συμβσεις προμθειας ηλεκτρικς ενργειας. Προκπτει εν προκειμνω, τι δυνμει των ρων της σμβασης, η καθ’ ης εχε το δικαωμα σε ενδεχμενη αξηση του χονδρεμπορικο κστους προμθειας ηλεκτρικς ενργειας, να αναπροσαρμζει τη χρωση προμθειας της, με ενημρωση, χι αργτερα απ να μνα πριν απ την κδοση του πρτου λογαριασμο με την αναθεωρημνη τιμ. Εξλλου, η εκ των υστρων ενημρωση των καταναλωτν για την τροποποηση των χρεσεων προμθειας τους εναι απολτως θεμιτ βσει και του Κδικα Προμθειας Ηλεκτρικς ενργειας. Κρνεται λοιπν, νμιμη η μονομερς αναπροσαρμογ της τιμς προμθειας εκ μρους του προμηθευτ. Απορρπτει την ατηση.

16-9-22 ΔιοικΠρωτΑΘ 4438/22 : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΜΕΡΙΣΜΑ - ΜΝΗΜΟΝΙΑ - ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤ'ΑΡΘΡΟ 105 ΕισΝΑΚ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Αγωγ σε βρος του ΜΤΠΥ για τις περικοπς που υπστη το μρισμα των εναγντων απ την εφαρμογ των μνημονιακν Νμων - Το Δικαστριο ειδικτερα, λαμβνει υπψη τι οι μεισεις που επλθαν στο μρισμα των εναγντων, κατ’ εφαρμογ των διατξεων του ν. 4093/2012, εναι αντθετες στο Σνταγμα και το ΠΠΠ της Ε.Σ.Δ.Α., πως κρθηκε με τις αποφσεις Ολομ. ΣτΕ 2287/2015 και 2288/2015. Με τις διες αποφσεις ορστηκε τι οι συνπειες της αντισυνταγματικτητας των επμαχων διατξεων θα επλθουν μετ τη δημοσευση αυτν, εν θα χει αναδρομικ χαρακτρα μνον για τους (εκε) ενγοντες και σους λλους εχαν ασκσει νδικα μσα.Ετσι λοιπν, κρνει τι μη νομμως περικπηκε το μρισμα που λαβαν οι μερισματοχοι, απ 10-6-2015 ως 31-12-2015, οι οποοι, ως εκ τοτου, δικαιονται να λβουν απ το εναγμενο αποζημωση. Οι εν λγω αξισεις των εναγντων, λλωστε, δεν χουν υποπσει στη διετ παραγραφ - Ωστσο, απ 1-1-2016 και πειτα το μρισμα του Μ.Τ.Π.Υ. καταβλλεται στους ενγοντες κατπιν αναπροσαρμογς αυτο, κατ’ εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 48 του ν. 4387/2016, η νομιμτητα των οποων δεν αμφισβητεται στο πλασιο της κρινμενης αγωγς. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

16-9-22 ΔιοικΠρωτΑΘ 407/22 : ΟΣΕ - ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ - ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ - ΑΓΩΓΗ. Με την κρινμενη αγωγ, οι ενγοντες, πρην υπλληλοι του Ο.Σ.Ε και ασφαλισμνοι, αρχικς, του ΤΑ.Π.Π.Ο.Σ.Ε και, εν συνεχεα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω, ζητον να αναγνωριστε η υποχρωση του εναγμενου Ταμεου να καταβλει, αποζημωση, κατ’ ρθρα 105-106 του ΕισΝΑΚ, για την αποκατσταση της ζημας που υπστησαν, απ τον παρνομο, κατ τους ισχυρισμος τους, περιορισμ κατ 10% του χορηγηθντος σε αυτος εφπαξ βοηθματος, κατ την αποχρησ τους απ την υπηρεσα. Κρνεται τι πρκειται για θεμιτ περιορισμ του ψους της εν λγω παροχς, που βρσκει ρεισμα στον νμο και εξυπηρετε σκοπ δημοσου συμφροντος, υπ την ννοια  της ανγκης επωφελος διαχερισης των αποθεματικν των ασφαλιστικν οργανισμν. Κρνει τι τα εφπαξ βοηθματα των εναγντων νομμως υπολογσ&