»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


19-01-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/125394/4805/22 (ΦΕΚ-91 Β/17-1-22) : Καθορισμς του αντικειμνου ελγχου των οικοδομικν αδειν και μελετν κατ τον δειγματοληπτικ λεγχο αδειν, κατ’ εξουσιοδτηση του ρθρου 86 του ν. 4759/2020.18-01-22  Κ.Υ.Α. 1970/22 (ΦΕΚ-90 Β/17-1-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 113278/2020 κοινς υπουργικς απφασης «Προδιαγραφς και απαιτσεις για τους εξοπλισμος (συσκευς και διατξεις) επεξεργασας νερο ανθρπινης κατανλωσης που παρχεται στα εσωτερικ δκτυα δρευσης κτιρων» (Β’ 4973).

18-01-22  ΑΑΔΕ Ε2005/13-1-22 : Κοινοποηση της υπ στοιχεα Α.1263/23-12-2021 κοινς απφασης Υφυπουργο Οικονομικν και Διοικητ ΑΑΔΕ με θμα «Τρηση Ηλεκτρονικο Μητρου Επιτηδευματιν Αλκοολοχων Ποτν και εφαρμογ Ηλεκτρονικο Συστματος Ταυτοποησης Αλκοολοχων Ποτν» (Β 6317)

18-01-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/ΓΠ/οικ.2543/18-1-22 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 6 του ν. 4876/2021 (Α' 251)

18-01-22  Κ.Υ.Α. 3514/22 (ΦΕΚ-103 Β/17-1-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 109435/31.12.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «ροι και προποθσεις νταξης στα μτρα στριξης καλλιτεχνν και επαγγελματιν της τχνης και του πολιτισμο για τον μνα Ιανουριο 2022» (Β’ 6371).

18-01-22  Κ.Υ.Α. 3512/22 (ΦΕΚ-103 Β/17-1-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 109412/31.12.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Ιανουριο 2022» (Β’ 6368).

18-01-22  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 7275/22 (ΦΕΚ-77 Β/17-1-22) : Προποθσεις λειτουργας Σχολν Παραδοσιακς Μουσικς.

18-01-22  Κ.Υ.Α. 4041/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-76 Β/17-1-22) : Καθορισμς των διαδικασιν, του περιεχομνου της ατησης, των προποθσεων και των τεχνικν λεπτομερειν που αποτελον τις λειτουργικς προδιαγραφς της ηλεκτρονικς πλατφρμας γκαιρης προειδοποησης οφειλετν της διαδικασας του μηχανισμο γκαιρης προειδοποησης του ν. 4738/2020 (Α’ 207).

18-01-22  Κ.Υ.Α. 4027/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-75 Β/17-1-22) : Καθορισμς των λεπτομερειν της διαδικασας του μηχανισμο γκαιρης προειδοποη-σης του Μρους πρτου του Βιβλου πρτου ν. 4738/2020 (Α 207) στο πλασιο της λειτουργ-ας των Επαγγελματικν Φορων.

18-01-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/123669/4743/21 (ΦΕΚ-6548 Β/31-12-21) : Καθορισμς των στοιχεων των περιπτσεων α ως θ της παρ. 4 του ρθρου 47Α του ν. 4495/2017 (Α’ 167), που απαιτονται για την κδοση και τον λεγχο της βεβαωσης σνδεσης με το Δκτυο Διανομς Ηλεκτρικς Ενργειας κατ τη διαδικασα ηλεκτροδτησης.17-01-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/196/οικ.705/17-1-22  :  Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (72η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

17-01-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/195/οικ.693/17-1-22 : Ν. 4795/2021 «Σστημα Εσωτερικο Ελγχου του Δημσιου Τομα, Σμβουλος Ακεραιτητας στη δημσια διοκηση και λλες διατξεις για τη δημσια διοκηση και την τοπικ αυτοδιοκηση» - Σμβουλος Ακεραιτητας

17-01-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 6291/ΕΞ2022/17-1-22  : Κοινοποηση διατξεων για την καταβολ επιχοργησης/χρηματοδτησης

17-01-22  ΟΑΕΔ 7197/17-1-22  : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 4.000 ανργων ηλικας 30 ετν και νω στις Περισστερο Αναπτυγμνες Περιφρειες (ΠΑΠ) της χρας, με μφαση στις γυνακες

17-01-22  ΥΠΑΝΕΠ 1963/22 (ΦΕΚ 71 Β/17-1-2022): Αξηση του συνολικο προπολογισμο δημσιας δαπνης των ργων που εντσσονται στο Τομεακ Πργραμμα Ανπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων στο Εθνικ Πργραμμα Ανπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025.

17-01-22  Κ.Υ.Α. 46285/ΕΞ2021/22 (ΦΕΚ 71 Β/17-1-2022): Τροποποηση της υπ' αρ. 31368/9.11.2020 απφασης του Υπουργο Επικρατεας «Ορισμς της Αρχς Εγγραφς και των εντεταλμνων εκπροσπων αυτς για την παροχ υπηρεσιν ταυτοποησης σε εγκεκριμνους παρχους υπηρεσιν εμπιστοσνης, προς τον σκοπ της κδοσης εγκεκριμνων πιστοποιητικν ηλεκτρονικς υπογραφς για την υλοποηση του Κεντρικο Συστματος Ηλεκτρονικς Διακνησης Εγγρφων, της διαδικασας παροχς υπηρεσιν ταυτοποησης και των ρλων στελεχν των φορων του δημσιου τομα για την παροχ των ανωτρω υπηρεσιν» (B' 4941).

17-01-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 253/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 71 Β/17-1-2022): Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Λψη Ληξιαρχικν Πρξεων» μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης.

17-01-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/116872/4327/21 (ΦΕΚ 6507 Β/31-12-2021): Ορισμς Αναθτουσας Αρχς και καθορισμς κθε αναγκαας σχετικς λεπτομρειας για την εκπνηση των μελετν καθορισμο Ζωνν Υποδοχς Συντελεστ Δμησης (Ζ.Υ.Σ.) του ρθρου 72 του ν. 4495/2017, στο πλασιο των Προγραμμτων Πολεοδομικο Σχεδιασμο της περ. γ της παρ. 1 του ρθρου 14 του ν. 4759/2020 (Α'245).

17-01-22  Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.2160/22 (ΦΕΚ-70 Β/16-1-22) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/1.3.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Εθνικς μυνας και Υγεας, «Παραχρηση των εγκαταστσεων κλινν νοσηλεας και κλινν αυξημνης φροντδας του Νοσηλευτικο Ιδρματος Μετοχικο Ταμεου Στρατο (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας, που συνδονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID» (Β’ 802), πως αυτ αντικαταστθηκε με την υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 18156/22.03.2021 (Β’ 1140) μοια κοιν απφαση και παρατθηκε η ισχς της με την υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 27681/29.4.2021 (Β’ 1821) μοια κοιν απφαση.

17-01-22  Κ.Υ.Α. 6066/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-69 Β/16-1-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 161385ΕΞ2021/ 16.12.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Υποδομν και Μεταφορν και Επικρατεας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι στεγαστικς συνδρομς, σε ιδιοκττες που επλγησαν απ τον σεισμ της 30ς Οκτωβρου 2020 και απ τον σεισμ της 3ης Μαρτου 2021» (Β’ 5950).

17-01-22  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2158/22 (ΦΕΚ-67 Β/14-1-22) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ τη Δευτρα, 17 Ιανουαρου 2022 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 24 Ιανουαρου 2022 και ρα 6:00.

17-01-22  ΥΠΕΚΥΠ 2634/21 (ΦΕΚ-64 Β/14-1-22) : Παρταση της προθεσμας υποβολς του εντπου Ε4 (Πνακας Προσωπικο), συμπληρωμνου μνο με τα στοιχεα της μεταβολς των αποδοχν, λγω της αξησης του καττατου μισθο και του καττατου ημερομισθου για τους υπαλλλους και τους εργατοτεχντες λης της χρας.14-01-22  ΥΠΕΚΥΠ 3202/14-1-22 : Διευκρινσεις επ του Μρους Β' της Υπουργικς Απφασης με αριθμ. 90972/15.11.2021 (Β’ 5393).

14-01-22  ΕΦΚΑ 18803/14-1-22  : Προσδιορισμς των ασφαλιστικν εισφορν και απεικνιση της ασφλισης του Δρου Χριστουγννων 2021 (Δ.Χ. /2021) για εργαζμενους:
• των οποων ανεστλησαν οι συμβσεις εργασας
• ενταχθντες στον Μηχανισμ ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ–ΕΡΓΑΣΙΑ

14-01-22  ΥΠΥΜΕ 10857/14-1-22  : Διαδικασα μεταββασης Επιβατηγν Δημοσας Χρσης (ΕΔΧ) ΤΑΞΙ οχημτων για τα οποα χει λξει το ριο ηλικας απσυρσης του οχματος.

14-01-22  Κ.Υ.Α. 4009/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 61 Β/13-1-2022): Καθορισμς των λεπτομερειν της διαδικασας του μηχανισμο γκαιρης προειδοποησης του Μρους πρτου του Βιβλου πρτου ν. 4738/ 2020 (Α' 207) στο πλασιο της λειτουργας των Κ.Ε.Υ.Δ. και Γ.Ε.Υ.Δ.

14-01-22  ΥΠΥΜΕ 374362/21 (ΦΕΚ 6495 Β/31-12-2021): Καθορισμς του τρπου και της διαδικασας του τεχνικο ελγχου των εκπαιδευτικν οχημτων.

14-01-22  ΑΑΔΕ Α1274/21 (ΦΕΚ-6452 Β/31-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1195/24.10.2018 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Προδιαγραφς αναβθμισης-ρθμισης των λογισμικν υποστριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοχων λογισμικν κδοσης παραστατικν, που λειτουργον σε πρατρια καυσμων, σε εγκαταστσεις πωλητν πετρελαου θρμανσης και σε προμηθευτς υγραερου πεπιεσμνου φυσικο αερου για πρατρια, με πληροφορες για το εδος και την ποστητα του καυσμου» (Β4861).13-01-22  ΥΠ.ΟΙΚ. 5163/ΕΞ2022/13-1-22 : Παροχ οδηγιν για την κοινοποηση της Ετσιας κθεσης των Μονδων Εσωτερικο Ελγχου στη Γενικ Διεθυνση Δημοσιονομικν Ελγχων (ΓΔΔΕ)

 

13-01-22  ΥΠΕΚΥΠ 2652/13-1-22 : Εντασσμενοι ΚΑΔ στη ρθμιση των διατξεων του ρθρου 32 του ν.4576/2020 (Α'235), πως τροποποιθηκε και ισχει

 

13-01-22  Κ.Υ.Α. 46097/ΕΞ2021/2022 (ΦΕΚ-56 Β/13-1-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 121/Φ.Α.12/ 12.11.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυ-ξης και Επενδσεων και Επικρατεας (Β’ 4995) με την οποα τροποποιθηκε η υπ στοιχεα 34/Φ.Α.12/11.2.2020 απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Επικρατεας «Τροποποηση της υπ’ αρ. 39734/207/23.05.2018 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης, Ψηφιακς Πολιτικς, Τηλεπικοινωνιν και Ενημρωσης και Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων με θμα «Δρση ’’Κουπνι Υπερυψηλς Ευρυζωνικτητας (Superfast Broadband)”» (Β’ 672).

13-01-22  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/527/6/22 (ΦΕΚ-49 Β/12-1-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 57409/458/24.6.2019 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης και Περιβλλοντος και Ενργειας «Προκρυξη Β κκλου του προγρμματος “Εξοικονμηση κατ’ οκον II”, που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β 2583).

13-01-22  ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Β/ΟΙΚ.954/12-1-22 : Διευκρινιστικς-συμπληρωματικς οδηγες επ της διαδικασας του ηλεκτρονικο ελγχου-προγκρισης των ειδικν θεραπειν του ρθρου 45 του Ε.Κ.Π.Υ. του ΕΟΠΥΥ

13-01-22  Κ.Υ.Α. ΓΠ/Οικ.989/22(ΦΕΚ-46 Β/12-1-22) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΠ.οικ. 81185/ 27.12.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Διαδικασα και λγοι απαλλαγς απ την υποχρεωτικτητα του εμβολιασμο σμφωνα με το ρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α 238)» (Β’ 6324).12-01-22  ΥΠΕΚΥΠ 80000/1821/440/10-1-22  : Επιδματα κυοφορας και λοχεας σε μμισθες δικηγρους κατ’ εφαρμογ του ρθρου 83 του ν. 4826/2021 (Α' 160)

12-01-22  ΥΠ.ΕΣ. 1277/11-1-22 : Εθνικ Σχδιο Δρσης (ΕΣΔ) για τις Πρσινες Δημσιες Συμβσεις (ΠΔΣ).

12-01-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 245/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 43 Β/12-1-2022): ναρξη λειτουργας της Αρχς Πιστοποησης του Ελληνικο Δημοσου (ΑΠΕΔ).

12-01-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 243/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 43 Β/12-1-2022): Κανονισμς Πιστοποησης της Αρχς Πιστοποησης του Ελληνικο Δημοσου (ΑΠΕΔ).

12-01-22  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/125111/1664/21 (ΦΕΚ-6479 Β/31-12-21) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 10.α του ρ-θρου 26 του ν. 4067/2012 για την καταχριση των στοιχεων των κτηρων, στα οποα στεγ-ζονται οι φορες της παρ. 1 του ρθρου 14 του ν. 4270/2014.

12-01-22  Κ.Υ.Α. 4111.08-01/2867/21 (ΦΕΚ-6479Β/31-12-21) : Καθορισμς του ποσο που καταβλλεται για το μτρο του Μεταφορικο Ισοδναμου για το τος 2022.

12-01-22  ΥΠΑΝΕΠ 2235/22 (ΦΕΚ-42 Β/11-1-22) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 53571/12.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Αντικατσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας "Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων" (Β’ 1481), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας "Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β’ 1481)" (Β’ 1837)» (Β’ 2454), πως τροποποηθηκε με την υπ’ αρ. 45863/19-04-2021 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας» (Β’ 1900).

12-01-22  ΥΠΑΙΘ 2939/Ε1/22 (ΦΕΚ-41 Β/11-1-22) : Καθορισμς του αριθμο των πεντακοσων (500) προς πρσληψη αναπληρωτν εκπαιδευτικν Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης αν κλδο, ειδικτητα και βαθμδα Εκπαδευσης, σχολικο τους 2021-2022, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134).

12-01-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 252/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-41 Β/11-1-22) : Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης Χρηστν oAuth2.0 σε Πληροφοριακ Συστματα τρτων Φορων, μσω του κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστη-μτων Δημσιας Διοκησης.

12-01-22  Κ.Υ.Α. 1178/22 (ΦΕΚ-40 Β/11-1-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5570/1.12.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Επικρατεας και Ψηφιακς Διακυβρνησης «Διαδικασα καταχρισης στα Μητρα Εμβολιασμνων Εξωτερικο κατ του κορωνοο COVID-19 απ τα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.) των αιτοντων αναμνηστικ δση» (Β’ 5637).

12-01-22  ΑΑΔΕ Α1271/21 (ΦΕΚ-6476 Β/31-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1033/ 28.1.2014 (Β’ 276) απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων αναφορικ με τις υποχρεσεις πιστωτικν και χρηματοδοτικν ιδρυμτων, ιδρυμτων πληρωμν, Ελληνικν Ταχυδρομεων, Εταιρειν Παροχς Επενδυτικν Υπηρεσιν, επιχειρσεων ιδιωτικς ασφλισης, ιδιωτικν θεραπευτηρων, ιδιωτικν εκπαιδευτηρων, εταιρειν σταθερς και κινητς τηλεφωνας, εταιρειν παροχς ηλεκτρικς ενργειας και δρευσης, σμφωνα με το ρθρο 15 του ν. 4174/2013 (Α’ 170).

12-01-22  ΑΑΔΕ Α1270/21 (ΦΕΚ-6476 Β/31-12-21) : Καθορισμς της διαδικασας χοργησης των απαλλαγν απ τον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακνητα που υπστησαν ζημις απ τους σεισμος που εκδηλθηκαν σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης την 24η Ιουλου 2021 και την 27η Σεπτεμβρου 2021.11-01-22  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/17/οικ.381/11-1-22  : Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2020: λεγχος εγκυρτητας Εκθσεων Αξιολγησης - Καταχριση Χειργραφων - Ενημρωση στοιχεων ΕΕΑ

11-01-22  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/οικ.900/22 (ΦΕΚ 36 Β/10-1-2022): Καθορισμς περιεχομνου εντπου «Ιστορικ αιμοδτη».

11-01-22  ΑΑΔΕ Α1002/22 (ΦΕΚ-15 Β/7-1-22) : Καθορισμς των ρων και προποθσεων για τον συμψηφισμ επιστροφ των φρων και κθε ειδικς εισφορς υπρ τρτων που χουν καταβληθε για καταστρεφμενα βιομηχανοποιημνα καπν, καθς και για την αντικατσταση των καταστρεφμενων νσημων ταινιν φορολογας, κατ’ εφαρμογ του ρθρου 105 και της παρ. 5 του ρθρου 106 του Εθνικο Τελωνειακο Κδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265).

11-01-22  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 46283/ΕΞ2021/22 (ΦΕΚ 14 Β/7-1-2022): Ετσιος διαγωνισμς και απονομ βραβεων ψηφιακς διακυβρνησης.

11-01-22  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. οικ. 46171/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-6474 Β/31-12-21) : γκριση Εθνικο Κανονισμο Κατανομς Ζωνν Συχνοττων (ΕΚΚΖΣ).

11-01-22  Κ.Υ.Α. ΠΔΙΔΑΔ/Φ.40/643/οικ.24094/21 (ΦΕΚ-6465 Β/31-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/ 29847/30.10.1992 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς προβληματικν περιοχν σε εφαρμογ του ρθρου 9 του ν. 2085/1992» (Β 667).

11-01-22  Κ.Υ.Α. Α1272/21 (ΦΕΚ-6465 Β/31-12-21) : Τροποποηση της ΠΟΛ 1177/2018 «ροι και προποθσεις για τη διενργεια δραστηριτητας των πλοων κυρως στην ανοιχτ θλασσα για σκοπος χοργησης απαλλαγν απ το φρο προστιθμενης αξας» - παρταση προθεσμας.

11-01-22  ΥΠΑΝΕΠ 143324/21 (ΦΕΚ-6460 Β/31-12-21) : Πρτυπο καταστατικ με πρσθετο περιεχμενο για σσταση ΙΚΕ - Tροποποηση και αντικατσταση της υπ’ αρ. 109491/16.10.2020 απφασης του Υπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων (Β 4619).

11-01-22  Κ.Υ.Α. 70058/21 (ΦΕΚ-6444 Β/31-12-21) : Προποθσεις και διαδικασα εγγραφς κτηματολογικν διαμεσολαβητν στο Μητρο της περ. δ’ της παρ. 2 του ρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), η ναρξη της υποχρωσης προσφυγς σε αρχικ συνεδρα διαμεσολβησης, καθς και ο καθορισμς λεπτομερειν για την κατρτιση και τρηση του Μητρου.

11-01-22  ΥΠΑΝΕΠ 143195/21 (ΦΕΚ-6442 Β/31-12-21) : Πρτυπες πρξεις τροποποησης καταστατικο Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. - Τροποποηση και αντικατσταση της υπ’ αρ. 73557/1.7.2021 απφασης του Υπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων (Β 3047).10-01-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" - Ιανουριος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. κτακτη παρταση της θητεας των αντιδημρχων.    
2. Ημερομηνα εκλογς του προεδρεου του δημοτικο συμβουλου και των μη οριζμενων απ το δμαρχο μελν της οικονομικς επιτροπς και της επιτροπς ποιτητας ζως.    2
3. σκηση των αρμοδιοττων της επιτροπς ποιτητας ζως σε δμους με πληθυσμ μχρι 10.000 κατοκους.    
4. Εποπτεα ΟΤΑ.    
4.1 Υποχρεωτικς λεγχος νομιμτητας των αποφσεων για την ανθεση δημοσων συμβσεων και για τη σναψη προγραμματικν συμβσεων.    
4.2 Αποκλειστικ προθεσμα σκησης του ελγχου απ την εποπτεουσα αρχ.    
5. Συμπαρασττης του δημτη και της επιχερησης.    
6. Παρατηση και λοιπς περιπτσεις αντικατστασης προδρου, αντιπροδρου και γραμματα του δημοτικο συμβουλου    
7. Κατανομ των αδιθετων εδρν της οικονομικς επιτροπς και της επιτροπς ποιτητας ζως σε ισοψηφοσες παρατξεις.    
8. Ανεξαρτητοποηση διαγραφ δημοτικν συμβολων απ την παρταξ τους.    
9. Λειτουργα της οικονομικς επιτροπς και της επιτροπς ποιτητας ζως.    

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022)

10-1-22 ΥΠΥΜΕ Δ30/Α3/3811/10-1-22 : Παρταση της ισχος των πιστοποιητικν τακτικς περιοδικς επιμρφωσης των υπαλλλων εξεταστν στο πλασιο των μτρων αντιμετπισης των συνεπειν της συνεχιζμενης πανδημας COVID-19

10-1-22 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.746/22 (ΦΕΚ-32 Β/8-1-22) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/ ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ την Πμπτη, 30 Δεκεμβρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 17 Ιανουαρου 2022 και ρα 6:00» (Β’ 6290).

10-1-22 Κ.Υ.Α. 1115/22 (ΦΕΚ-31 Β/8-1-22) : Ηλεκτρονικ καταγραφ εμβολιασμν και περιστατικν νσησης απ κορωνο COVID-19 εκτς Ελλδας στο Μητρα εμβολιασμνων και νοσησντων εξωτερικο.

10-1-22 Κ.Υ.Α. 2235/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ-26 Β/8-1-22) :  Ειδικ εφαρμογ δικαιοχων απαλλαγς τλους συνδρομητν κινητς τηλεφωνας και τλους καρτοκινητς τηλεφωνας.

10-1-22 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.745/22 (ΦΕΚ-25 Β/8-1-22) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

10-1-22 Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.589/22 (ΦΕΚ-24 Β/8-1-22) : κτακτη οικονομικ ενσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την κλυψη κτακτων αναγκν δημσιας υγεας που συνδονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19.

10-1-22 Κ.Υ.Α. 35/22 (ΦΕΚ-23 Β/7-1-22) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 54560/1988 κοινς υπουργικς απφασης «Δοσοληψες μεταξ ΕΛΤΑ και Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων» (Β’ 251)7-1-22 ΑΑΔΕ Ε2001/31-12-21/22 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ της υπ στοιχεα Α.1146/24-06-2021 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε (Β'2853) για τη διακνηση υποκεμενων σε ΕΦΚ ενεργειακν προντων με βυτιοφρα οχματα που προορζονται για εξαγωγ.

7-1-22 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/194/οικ.280/7-1-22 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (71η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

7-1-22 ΟΑΕΔ 2456/7-1-22 : Τροποποηση της με αριθμ. 15/2021 Δημσιας Πρσκλησης προς ιδιωτικς επιχειρσεις για την υποβολ αιτσεων στο «Ειδικ πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 3400 ανργων, πρην εργαζομνων στις επιχειρσεις που επλγησαν λγω της απολιγνιτοποησης στις Περιφρειες της Δυτικς Μακεδονας και της Πελοποννσου

7-1-22 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ.1/286/22 (ΦΕΚ 11 Β/7-1-2022) : Απλοστευση της διαδικασας για την κδοση βεβαωσης επαγγελματα αγρτη.

7-1-22 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1001/22 (ΦΕΚ 11 Β/7-1-2022) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 απφαση της Υφυπουργο Οικονομικν «Καθορισμς ρων και προποθσεων για τη χοργηση δειας εγκεκριμνου αποθηκευτ προντων υποκεμενων σε Ειδικ Φρο Κατανλωσης» (Β' 2744).

7-1-22 ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ1/22 (ΦΕΚ-8 Β/7-1-22) : Παροχ εξουσιοδτησης προς τον Υπουργ Υγεας και την Αναπληρτρια Υπουργ Υγεας για την επταξη προσωπικν υπηρεσιν ιατρν παθολγων, πνευμονολγων, αναισθησιολγων και γενικν ιατρν, για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19.

7-1-22 Π.Δ. 105/21 (ΦΕΚ 257 Α/31-12-2021) : Τροποποηση του π.δ. 4/1995 «Εισαγωγ στις Σχολς Αξιωματικν και Αστυφυλκων με το σστημα των γενικν εξετσεων» (Α' 1).

7-1-22 ΥΠΑΝΕΠ 143197/21 (ΦΕΚ 6413 Β/31-12-2021) : Πρτυπα καταστατικ για τις εταιρικς μορφς Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. - Τροποποηση και αντικατσταση της υπ’ αρ. 11026/30-01-2020 (Β’ 491) απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων.

7-1-22 Κ.Υ.Α. ΓΠ/ΟΙΚ.551/22 (ΦΕΚ 9 Β/7-1-2022) : Επταξη προσωπικν υπηρεσιν ιδιωτν ιατρν ειδικοττων Πνευμονολογας, Παθολογας, Αναισθησιολογας και Γενικς Ιατρικς για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19.

7-1-22 Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.360/22 (ΦΕΚ 7 Β/6-1-2022) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Μετανστευσης και Ασλου, Υποδομν και Μεταφορν και Επικρατεας «Λειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης, εργαστηριακν κντρων και σχολικν εργαστηρων, Σχολεων Δετερης Ευκαιρας, Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης, Μεταλυκειακο τους τξης Μαθητεας ΕΠΑ.Λ., Κντρων Δι Βου Μθησης, δομν Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδεου Δημσιας Σχολς Τεχνν και Επαγγελμτων, φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, Δημοσων και Ιδιωτικν, Δημοσων Βιβλιοθηκν, της Εθνικς Βιβλιοθκης της Ελλδος και των Γενικν Αρχεων του Κρτους κατ την ναρξη του σχολικο τους 2021-222 και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους» (Β' 4187), πως τροποποιθηκε με την υπ στοιχεα Γ.Π.οικ./66036/21.10.2021 (Β' 4960).

7-1-22 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 237/ΕΞ2022/22 (ΦΕΚ 6 Β/5-1-2022) :  Παρταση προθεσμας της υποβολς δλωσης της παρ. 5 του ρθρου 2 του ν. 2308/1995 απ τους δικαιοχους εμπργματων λλων εγγραπτων δικαιωμτων.

7-1-22 Κ.Υ.Α. A1273/21 (ΦΕΚ 6404 Β/31-12-2021) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1060/18.3.2021 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) «Διαββαση στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ), δεδομνων των παραστατικν πωλσεων ενεργειακν προντων της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α' 265), πως ισχει, ετε με τη χρση Φ.Η.Μ., που εναι εγκατεστημνοι σε εγκαταστσεις οντοττων κατχων αδειν των ρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α' 230), ετε με τη χρση Υπηρεσιν Παρχου για την Ηλεκτρονικ Τιμολγηση» (Β' 1217).

7-1-22 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/125392/4693/21 (ΦΕΚ 6414 Β/31-12-2021) : Καθορισμς αρμδιων φορων, μτρων και δια­δικασιν για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΚ) 66/2010 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 25ης Νοεμβρου 2009 σχετικ με το οικολογικ σμα της ΕΕ (EU Ecolabel) και εκσυγχρονισμς του εθνικο συστματος απο­νομς του οικολογικο σματος της ΕΕ.

7-1-22 Κ.Υ.Α. Δ3(α)/οικ.81559/21 (ΦΕΚ 6411 Β/31-12-2021) : Καθορισμς ρων και κριτηρων για την εισαγωγ φαρμκων στο Σστημα Ηλεκτρονικς Συνταγογρφησης, που χορηγονται με τη διαδικασα της κτακτης εισαγωγς ατομικς παραγγελας.

7-1-22 ΥΠΑΝΕΠ 142053/21 (ΦΕΚ 6410 Β/31-12-2021) : γκριση Περιφερειακο Προγρμματος Ανπτυ­ξης (ΠΠΑ) της Περιφρειας Στερες Ελλδας προ­γραμματικς περιδου 2021 2025.5-1-22 ΥΠ.ΕΣ. 586/3-1-22 : Υποβολ των Αναλυτικν Καταστσεων Ληξιπρθεσμων Υποχρεσεων του ρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το δ' τρμηνο του 2021.

5-1-22 Π.Δ. 104/21 (ΦΕΚ 256 Α/31-12-2021) : Ρυθμσεις θεμτων Συνοριακν Φυλκων Ορι­σμνου Χρνου.

5-1-22 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.361/22 (ΦΕΚ 3 Β/4-1-2022) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 κοινς υπουργικς απφα-σης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επι-κρτειας, για το διστημα απ την Πμπτη, 30 Δεκεμβρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτ-ρα, 17 Ιανουαρου 2022 και ρα 6:00» (Β’ 6290).

5-1-22 ΥΠΑΝΕΠ 657/22 (ΦΕΚ 2 Β/4-1-2022) : Αντικατσταση της υπ’ αρ. 98491/09-09-2021 (Β’ 4181) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων περ καθορισμο αντατων ορ-ων τιμν πλησης αγαθν και παροχς υπηρε-σιν, λγω της κατστασης κτακτης ανγκης που προκλεσε η πανδημα του κορωνοο COVID-19.

5-1-22 Π.Δ. 103/21 (ΦΕΚ 31-12-2021) : Κδικας Διοικητικν Διαδικασιν της Ελληνικς Αστυνομας

3-1-22  ΑΑΔΕ Α1275/21 (ΦΕΚ-6375 Β/31-12-21-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Τπος και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων, της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και της βεβαωσης εισοδημτων απ μερσματα, τκους, δικαιματα καθς και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2021.4-1-22   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ" - Ιανουριος 2022, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    Αδυναμα ισοσκλισης του προπολογισμο λγω οικονομικς ανισοσκλισης των ανταποδοτικν υπηρεσιν.    
2.    Παρταση της ισχος κτακτων οικονομικν ρυθμσεων που αφορον τις ανταποδοτικς υπηρεσες (δεν περιλαμβνονται στην λη του βιβλου).    
3.    Ενταφιασμς αποτφρωση χωρς ληξιαρχικ πρξη θαντου.    
4.    Παρταση μισθσεων των κινηματογρφων και θετρων.    
5.    Προγραμματικς συμβσεις δημοτικν επιχειρσεων τηλεθρμανσης    
6.    Διαχειριστικ σχδια βσκησης.    
7.    Αποσβεστικ προθεσμα της εισφορς σε χρμα.    
8.    Ειδικ τλος κατανλωσης φυσικο αερου.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022)

4-1-22  ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΕΒ/1113828/ΕΞ2021/20-12-21 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 83 του ν. 4871/2021 (Α'246/10-12-2021)

4-1-22  ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/1000076/ΕΞ2022/31-12-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 2, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 77, 97, 147, 148, 149 και 186 του ν.4876/2021 (Α' 251) «Ρυθμσεις για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την προστασα της δημσιας υγεας και λλες επεγουσες διατξεις».

4-1-22  ΥΠΕΚΥΠ 357/4-1-22 : Εφαρμογ για το τος 2022 της υπουργικς απφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β' και Γ' κατηγορας" (ΦΕΚ B'3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), πως χει τροποποιηθε και ισχει.

4-1-22  ΥΠΥΜΕ Δ30/Β4/1294/4-1-22 : Διευκρινσεις για τη γνωστοποηση λειτουργας Σχολν Οδηγν, Υποκαταστημτων Σχολν Οδηγν και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.

4-1-22  ΥΠ.ΕΣ. 96289/21 (ΦΕΚ 6402 Β/31-12-2021): Τροποποηση της υπ' αρ. 58050/4.8.2021υπουργικς απφασης «Τεκμρια για την οικονομικ και κοινωνικ νταξη του αλλοδαπο που αιτεται την ελληνικ ιθαγνεια» (Β' 3967).

4-1-22  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1267/21 (ΦΕΚ 6399 Β/31-12-2021): Καθορισμς των ρων και προποθσεων για την αδειοδτηση δραστηριοττων που αφορον στην εφοδιαστικ αλυσδα καπνο, βιομηχανοποιημνων καπνν, εξοπλισμο παραγωγς βιομηχανοποιημνων καπνν και κρσιμων πρτων υλν για την παραγωγ βιομηχανοποιημνων καπνν και λοιπν ζητημτων για την εφαρμογ της παρ. 5 του ρθρου 100 Α του Εθνικο Τελωνειακο Κδικα (ν. 2960/2001, Α'265).

4-1-22  Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/65373/21 (ΦΕΚ 6398 Β/31-12-2021): Διαδικασα καταβολς αποζημωσης αναδρομικν στους ασκοντες καθκοντα οικογενειακο ιατρο, για το χρονικ διστημα απ 1.8.2019 ως 1.4.2020.

4-1-22  Κ.Υ.Α. 7017/7/193/21 (ΦΕΚ 6384 Β/31-12-2021): Απδοση εσδων απ χρηματικς ποινς, μετατροπς ποινν και δημεσεις του ρθρου 45 του ν. 4139/2013 «Νμος περ εξαρτησιογνων ουσιν και λλες διατξεις» (Α' 74).

4-1-22  ΥΠΑΝΕΠ 100/22 (ΦΕΚ-1 Β/3-1-22) : Ανληψη συνολικς ετσιας υποχρωσης ναντι του προπολογισμο δημοσων επενδσεων για τα ργα του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων 2022.

4-1-22  ΥΠΑΝΕΠ 98/22 (ΦΕΚ-1 Β/3-1-22) : Κατανομ πιστσεων Προπολογισμο Δημο-σων Επενδσεων τους 2022 στις Περιφρειες.

4-1-22  ΥΠΑΝΕΠ 142581/21 (ΦΕΚ-6394 Β/31-12-21) : Καθορισμς δικαιολογητικν και στοιχεων ατησης για την υπαγωγ αλλοδαπν και ημεδαπν εταιρειν στις διατξεις του α.ν. 89/1967.

4-1-22  Κ.Υ.Α. 70057/21 (ΦΕΚ-6390 Β/31-12-21) : Ηλεκτρονικ υπηρεσα κδοσης υλου συναινετικο διαζυγου μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης (gov.gr- ΕΨΠ).

4-1-22  ΑΑΔΕ Α1261/21 (ΦΕΚ-6389 Β/31-12-21) : Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου της δλωσης καταβολς φρου στη συγκντρωση κεφαλαων καθς και του τρπου υποβολς της δλωσης.3-1-22  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.15/46005/ΕΞ2021/29-12-21 : Διαδικασα επικρωσης της εκτπωσης ηλεκτρονικν δημσιων και ηλεκτρονικν ιδιωτικν εγγρφων και νομικ ισχς

3-1-22  ΕΟΠΥΥ  ΔΒ3Α/Φ115/5/οικ.52/3-1-22 : Οδηγες σχετικ με την διαχεριση ενστσεων ασφαλισμνων κατ απορριπτικν αποφσεων Διευθυντν του Οργανισμο και την διαδικασα κδοσης απφασης απ την αρμδια Ειδικ Επιτροπ

3-1-22  Κ.Υ.Α. 168528/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-6374 Β/31-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 157866ΕΞ2021/ 9.12.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιχοργησης σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Ιολιο, Αγουστο και Σεπτμβριο 2021, στην Περιφερειακ Εντητα Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, και υπστησαν μεγλες οικονομικς απλειες που επιτθηκαν απ την πυρκαγι που εκδηλθηκε αρχς γενομνης την 3η Αυγοστου 2021 στη Β. Εβοια» (Β’ 5712).

3-1-22  Κ.Υ.Α. 23615/21 (ΦΕΚ-6373 Β/31-12-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 6301/13-4-2021 κοινς απφασης Υπουργν Οικονομικν και Τουρισμο με ττλο «Μσθωση τουριστικν καταλυμτων για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου της μετδοσης του COVID-19» (Β’ 1484), πως συμπληρθηκε με την υπ’ αρ. 20723/18.11.2021 (Β’ 5484) μοια απφαση.

3-1-22  ΥΠΕΚΥΠ 109381/21 (ΦΕΚ-6372 Β/31-12-21) : Προκρυξη της δρσης: «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 4.000 ανργων ηλικας 30 ετν και νω στις Περισστερο Αναπτυγμνες Περιφρειες (ΠΑΠ) της χρας, με μφαση στις γυνακες».

3-1-22  Κ.Υ.Α. 109435/21 (ΦΕΚ-6371 Β/31-12-21) : ροι και προποθσεις νταξης στα μτρα στριξης καλλιτεχνν και επαγγελματιν της τχνης και του πολιτισμο για τον μνα Ιανουριο 2022

3-1-22  Κ.Υ.Α. 109405/21 (ΦΕΚ-6370 Β/31-12-21) : Καθορισμς του αριθμο των μαθητευμενων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητεας του ΟΑΕΔ οι οποοι θα πραγματοποισουν Μαθητεα (πργραμμα μθησης σε εργασιακ χρο) σε φορες του Δημοσου Τομα, κατ το σχολικ τος 2021-22

3-1-22  Κ.Υ.Α. 09412/21 (ΦΕΚ-6368 Β/31-12-21) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Ιανουριο 2022.

3-1-22  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1078/21 (ΦΕΚ-6367 Β/31-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιδτησης παγων δαπανν για την περοδο Απριλου-Δεκεμβρου 2020 σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3354)

3-1-22  Κ.Υ.Α. 108544/21 (ΦΕΚ-6365 Β/31-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 60136/1580/ 15-12-2017 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα Διερμηνεας εξ αποστσεως Κωφν και Βαρκοων Ατμων» (Β 4590).

3-1-22  Κ.Υ.Α. Δ12γ/ΓΠ/οικ.108592/21 (ΦΕΚ-6365 Β/31-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 60135/1579/ 15-12-2017 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα ’’Αποδρυματοποηση Ατμων με Αναπηρα’’» (Β’ 4590), πως τροποποιθηκε με την υπ στοιχεα Δ12/ΓΠοικ.66738/2150/14-12-2018 κοιν υπουργικ απφαση (Β’ 5820).

3-1-22  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1266/21 (ΦΕΚ-6364 Β/31-12-21) : Καθορισμς των ρων και των προποθσεων για την παρακολοθηση της κατασκευς των Μεμονωμνων Οχημτων Ιδιατερης Κατασκευς (Μ.Ο.Ι.Κ.), πως ορζονται στην υπ’ αρ. 33692/2202/5.11.2014 (Β 3134) απφαση του Υφυπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων και ταξινομονται ως «οχματα μεταχειρισμνων εξαρτημτων», των υποχρεσεων των κατασκευαστν ναντι της τελωνειακς αρχς, καθς και κθε λλου σχετικο θματος.31-12-21 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - :
Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (31/12/2021)

31-12-21 ΑΑΔΕ Ε2239/30-12-21 : Παροχ συμπληρωματικν διευκρινσεων αναφορικ με την αναγραφ της εισφορς προστασας του περιβλλοντος, που επιβλλεται απ την 01/01/2022 σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α'200) πως ισχει, επ των εκδιδμενων παραστατικν πωλσεων.

31-12-21 ΑΑΔΕ Ε2238/30-12-21 : α) Κοινοποηση διοικητικς κωδικοποησης Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μρος Α’, (Α' 170), ενημερωμνης ως τον ν. 4864/2021 (Α' 237/02.12.2021)» και β) Κοινοποηση παραρτματος με συναφες αποφσεις και εγκυκλους ενημερωμνου ως 31.12.2021

31-12-21 ΑΑΔΕ Ε2237/29-12-21 : Κοινοποηση της Απφασης (ΕΕ 2021/9852 της Επιτροπς της 22ης Δεκεμβρου 2021 σχετικ με την απαλλαγ απ τους εισαγωγικος δασμος και απ τον Φ.Π.Α. κατ την εισαγωγ, η οποα χορηγεται για τα εμπορεματα που εναι αναγκαα για την καταπολμηση των επιπτσεων της ξαρσης της νσου COVID-19 κατ τη διρκεια του 2022

31-12-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.80610/21 (ΦΕΚ-6352 Β/30-12-21) : Ανπτυξη και λειτουργα συστματος «Τηλεσυμβουλευτικς για Ασθενες με COVID-19» κατ’ εφαρμογ της παρ.  3 του ρθρου δκατου νατου της απ 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α’  84), πως αυτ κυρθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’  104).

31-12-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1260/21 (ΦΕΚ-6344 Β/30-12-21) : Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου της δλωσης απδοσης α) του τλους κινητς τηλεφωνας και β) του τλους καρτοκινητς τηλεφωνας, καθς και της διαδικασας και του χρνου επιβολς, εσπραξης και απδοσης αυτν, κατπιν της τροποποησης του ρθρου 12 του ν. 2579/1998 (Α’ 31) με τις διατξεις του ρθρου πεντηκοστο εντου του ν. 4839/2021 (Α’ 181).
Καθορισμς διαδικασας επιστροφς συμψηφισμο ποσο τλους καρτοκινητς τηλεφωνας που αποδδεται λγω αλλαγς των εφαρμοζμενων συντελεστν.

31-12-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/117155/4539/21 (ΦΕΚ-6337 Β/30-12-21) : Προσθκη στην υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/ 6983/23.7.2018 απφαση του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Διαδικασες ηλεκτρονικς υποβολς, ελγχου και κδοσης των διοι-κητικν πρξεων του ρθρου 29 του ν. 4495/ 2017 και καθορισμς ηλεκτρονικν υπηρεσιν σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 33 του ν. 4495/2017» (Β’ 3136).

31-12-21 Κ.Υ.Α. 108740/21 (ΦΕΚ-6355 Β/31-12-21) : Ανοικτ πργραμμα νων θσεων εργασας για την πρτη πρσληψη νων ηλικας 18-29 ετν - «ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ».

31-12-21 ΥΠΕΚΥΠ 109084/21 (ΦΕΚ-6355 Β/31-12-21) : Tροποποηση της υπ στοιχεα 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).

31-12-21 Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.81486/21 (ΦΕΚ-6353 Β/30-12-21) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για το Υπουργεο Υγεας για την κλυψη δαπανν προμθειας rapid test, στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

31-12-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121501/5015/21 (ΦΕΚ-6351 Β/30-12-21) : Ειδικ Πργραμμα Ανπτυξης Φωτοβολτακν Συστημτων μικρς ισχος σε κατοικες συνδε-δεμνες με αντστοιχη παροχ οικιακς χρσης.

31-12-21 K.Y.A. 165984/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-6346 Β/30-12-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-06-2019 κοινς υπουργικς απφασης «Ηλεκτρονικ διακνηση δικαιολογητικν δαπανν» (Β 2726).

31-12-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.82927/21 (ΦΕΚ-6329 Β/30-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ την Πμπτη, 30 Δεκεμβρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 17 Ιανουαρου 2022 και ρα 6:00» (Β’ 6290).

31-12-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/οικ.81828/21 (ΦΕΚ-6328 Β/30-12-21) : Μετθεση ναρξης ισχος της παρ. 1 του ρθρου 38 του ν. 4865/2021 (Α’ 238), περ της συνταγογρφησης φαρμκων, θεραπευτικν πρξεων και διαγνωστικν εξετσεων στους ανασφλιστους και τις ευλωτες κοινωνικς ομδες.

31-12-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/79882/21 (ΦΕΚ-6325 Β/30-12-21) : Παρταση του χρονικο διαστματος εξαρεσης των ιδιωτικν φαρμακεων απ τη διαδικασα εκκαθρισης, για την παροχ φαρμκων αποκλειστικ σε ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ, σμφωνα με την παρ. 1 του ρθρου ογδοηκοστο του ν. 4812/2021 (Α’ 110).

31-12-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.81185/21 (ΦΕΚ-6324 Β/30-12-21) : Διαδικασα και λγοι απαλλαγς απ την υποχρεωτικτητα του εμβολιασμο σμφωνα με το ρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α 238).

31-12-21 Κ.Υ.Α. 108743/21 (ΦΕΚ-6323 Β/30-12-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/ 13-6-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης “ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β’ 2274).

31-12-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124574/2147/21 (ΦΕΚ-6321 Β/30-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/ 109471/1763/18.11.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας «Χοργηση επιδτησης, απ το Ταμεο Ενεργειακς Μετβασης, της τιμολογητας κατανλωσης ηλεκτρικς ενργειας καταναλωτν, των οποων οι παροχς συνδονται στη χαμηλ τση» (Β’ 5402).

31-12-21 Κ.Υ.Α. Α1263/21 (ΦΕΚ-6317 Β/30-12-21) : Τρηση Ηλεκτρονικο Μητρου Επιτηδευματιν Αλκοολοχων Ποτν και εφαρμογ Ηλεκτρονικο Συστματος Ταυτοποησης Αλκοολοχων Ποτν.30-12-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/193/οικ.24091/30-12-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (70η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

30-12-21 ΥΠ.ΕΣ. 97017/ΕΓΚ.942/30-12-21 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 107 του ν. 4876/2021 (Α' 251)

30-12-21 ΥΠ.ΕΣ. 97010/ΕΓΚ.941/30-12-21 : Γνωστοποηση διατξεων του ν. 4873/2021 (Α' 248)

30-12-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.81842/29-12-21 : Μτρα προστασας της Δημσιας Υγεας στο πλασιο αποφυγς της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2 κατ τη διρκεια της χειμερινς περιδου και της περιδου των εορτν.

30-12-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/οικ.81841/29-12-21 : Υπενθμιση των μτρων προστασας της Δημσιας Υγεας για τον περιορισμ της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2 στα Μσα Μαζικς Μεταφορς

30-12-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.81839/29-12-21 : Εθνικ Πργραμμα Εμβολιασμν Ενηλκων 2022

30-12-21 ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/Δ17/109302/21 : Εθνικ σνταξη και καττατα ρια σε περπτωση σρευσης - Συντξεις χηρεας μετ την πρτη τριετα

30-12-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1268/21 ( ΦΕΚ 6322 Β/30-12-2021): Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2022 και για τη θση των οχημτων σε ακινησα.

30-12-21 ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 4000/1/111-ιδ/21 (ΦΕΚ 6322 Β/30-12-2021): ξοδος και επανεσοδος αλλοδαπν υπηκων τρτων χωρν κατχων αδειν διαμονς, η ισχς των οποων χει λξει και αλλοδαπν υπηκων τρτων χωρν που χουν αιτηθε τη λψη αρχικς δειας διαμονς.

30-12-21 ΑΑΔΕ Α1259/21 (ΦΕΚ 6288 Β/29-12-2021) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Τ.1940/41/ 14.4.2003 απφασης του Υφυπουργο Οικονομας και Οικονομικν «Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κ.λπ.» (Β' 516).

30-12-21 ΑΑΔΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/121503/5016/21 (ΦΕΚ 6287 Β/29-12-2021): 2η τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 15084/382/19.02.2019 (Β' 759) υπουργικς απφασης «Εγκατσταση σταθμν παραγωγς απ αυτοπαραγωγος με εφαρμογ ενεργειακο συμψηφισμο εικονικο ενεργειακο συμψηφισμο σμφωνα με το ρθρο 14Α του ν. 3468/2006, πως ισχει, και απ Ενεργειακς Κοιντητες με εφαρμογ εικονικο ενεργειακο συμψηφισμο σμφωνα με το ρθρο 11 του ν. 4513/2018».

30-12-21 Κ.Υ.Α. 80100/101202/21 (ΦΕΚ 6282 Β/29-12-2021): Ενιαος Πνακας Προσδιορισμο Ποσοστο Αναπηρας (Ε.Π.Π.Π.Α.).

30-12-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/124788/2150/21 (ΦΕΚ-6302 Β/29-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/ 861/14.07.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας «Εφπαξ ειδικ βοθημα για την επανασνδεση παροχν ηλεκτρικο ρεματος, δυνμει του ρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β’ 3088). - Χρηματοδτηση του ειδικο λογαριασμο για την επανασνδεση παροχν ηλεκτρικο ρεματος που χει συσταθε με το ρθρο 36 του ν. 4508/2017 (Α’ 200).

30-12-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1269/21 (ΦΕΚ-6301 Β/29-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1068/29.3.2021 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Παρταση απσυρσης των μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (Φ.Η.Μ.) που ορζονται στην υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1196/2017 (Β’ 4486) απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. “Απσυρση απ τη χρση μοντλων ΦΗΜ που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)”» (Β’ 1220).

30-12-21 Κ.Υ.Α. 108115/21 (ΦΕΚ-6297 Β/29-12-21) : κτακτα και επεγοντα μτρα για την προστασα των θσεων εργασας στις περιοχς της Περιφρειας Κρτης που επλγησαν απ τον σεισμ της 27ης.9.2021.

30-12-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/109526/2055/21 (ΦΕΚ-6295 Β/29-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/ 100628/1904/21.10.2021 κοινς απφασης «Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκπομπν αερων θερμοκηπου για το τος 2021» του Υπουργο και του Υφυπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας (Β’ 5029).

30-12-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/121389/6505/21 (ΦΕΚ-6295 Β/29-12-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 151344/165/2017 υπουργικς απφασης «Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν χραξης, σμανσης, δινοιξης και συντρησης των ορειβατικν - πεζοπορικν μονοπατιν» (Β 206).

30-12-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1075/21 (ΦΕΚ-6294 Β/29-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 841/ 18.08.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων και Επικρατεας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι επιχοργησης για την αντιμετπιση ζημιν, σε επιχειρσεις και μη κερδοσκοπικο χαρακτρα φορες που επλγησαν απ τις πυρκαγις που εκδηλθηκαν σε περιοχς της Ελληνικς Επικρτειας απ την 27η Ιουλου 2021 και ως την 13η Αυγοστου 2021» (Β’ 3853).

30-12-21 ΑΑΔΕ ΔΙΠΑΕΕ/1115419/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-6294 Β/29-12-21) : Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελγχων και ερευνν που θα διενεργηθον απ τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατ το τος 2022.

30-12-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/123679/3381/21 (ΦΕΚ-6292 Β/29-12-21) : Διαδικασα και ροι απδοσης του ειδικο τλους που αφορ την κατανλωση φυσικο αερου, σμφωνα με το πμπτο εδφιο της παρ. 1 του ρθρου 5 του ν. 2364/1995.

30-12-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.81558/21 (ΦΕΚ-6290 Β/29-12-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Πμπτη, 30 Δεκεμβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 17 Ιανουαρου 2022 και ρα 06:00.

30-12-21 Κ.Υ.Α. 140424/21 (ΦΕΚ-6254 Β/27-12-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 618/43/2005 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Δημσιας Τξης «Προποθσεις διθεσης στην αγορ πυροσβεστρων, διαδικασες συντρησης επανελγχου και αναγμωσης» (Β’ 52).29-12-21 ΥΠ.ΕΣ. 96666/ΕΓΚ.934/29-12-21 : Παρταση της προθεσμας παροχς διοικητικς υποστριξης και του χρνου σκησης αρμοδιοττων υπηρεσιν δμησης των δμων

29-12-21 ΥΠ.ΕΣ. 96665/ΕΓΚ.934/29-12-21 : Εκλογ προεδρεου περιφερειακο συμβουλου, μελν οικονομικς επιτροπς και επιτροπν περιφερειακο συμβουλου για τη δετερη θητεα της περιφερειακς περιδου 2019-2023

29-12-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/920/οικ.24035/29-12-21 : Επανακαθορισμς προθεσμας ολοκλρωσης μετατξεων της παρ. 10 του ρθρου 20 του ν. 4829/2021 και λλες διατξεις.

29-12-21 ΑΑΔΕ Ε2236/28-12-21 : Παροχ οδηγιν για την αναγραφ της επιβαλλμενης, στη διθεση πλαστικν προντων σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 4 του ν.4736/2020 (Α’200) πως ισχει, εισφορς προστασας του περιβλλοντος επ των εκδιδμενων παραστατικν πωλσεων.

29-12-21 ΥΠ.ΕΣ. 96605/ΕΓΚ.933/29-12-21 : Εκλογ μελν προεδρεου δημοτικο συμβουλου

29-12-21 ΥΠ.ΕΣ. 96599/ΕΓΚ.932/29-12-21 : Διαδικασα Συγκρτησης και Εκλογς των μελν της Οικονομικς Επιτροπς και της Επιτροπς Ποιτητας Ζως

29-12-21 ΑΑΔΕ Α1265/21 (ΦΕΚ-6278 Β/29-12-21) : Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2022.

29-12-21 ΑΑΔΕ Α1264/21 (ΦΕΚ-6278 Β/29-12-21) : Παρταση προθεσμας υποβολς δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων, οι οποες χουν καταληκτικ ημερομηνα υποβολς την 31η Δεκεμβρου 2021.

29-12-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1262/21 (ΦΕΚ-6277 Β/29-12-21) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα 1027320/678/0006Β/24-2-1998 απφασης του Υπουργο Οικονομικν “Τπος και περιεχμενο των χρησιμοποιομενων απ τις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικ Κντρα εντπων” (Β' 196).

29-12-21 Π.Υ.Σ. 56 της 21-12-2021 (ΦΕΚ-254 Α/28-12-21) :  Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 33/2006 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου «Αναστολ διορισμν και προσλψεων στο Δημσιο Τομα» (Α’ 280).

29-12-21 ΥΠΑΙΘ 170405/ΓΓ1/21 (ΦΕΚ-6273 Β/28-12-21) : Καθορισμς των ειδικτερων καθηκντων και αρμοδιοττων των Διευθυντν Εκπαδευσης.

29-12-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 6000/21 (ΦΕΚ-6269 Β/28-12-21) : Ειδικτερα ζητματα λειτουργας της ειδικς ηλεκτρονικς εφαρμογς του ρθρου 182 του ν. 4876/2021 (Α’ 251).

29-12-21 Κ.Υ.Α. 5998/21 (ΦΕΚ-6269 Β/28-12-21) : Καταχριση στα Μητρα νοσησντων εξωτερικο COVID-19 απ τα Κ.Ε.Π. των αιτοντων προγραμματισμ συνεδρας εμβολιασμο.

29-12-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.78203/21 (ΦΕΚ-6085 Β/22-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/ 29-08-2018 υπουργικς απφασης «Ονομασα, περιεχμενο και προποθσεις απκτησης ττλου ιατρικς εξειδκευσης απ ιατρος που κατχουν ττλο ιατρικς ειδικτητας» (Β3958).28-12-21  ΕΦΚΑ 69/28-12-21 : ναρξη και λξη υπαγωγς στην ασφλιση του e-ΕΦΚΑ των ασφαλισμνων του πρην Ταμεου Ασφλισης Ναυτικν και Τουριστικν Πρακτρων (Τ.Α.Ν.Τ.Π)

28-12-21  ΑΑΔΕ Ε2234/24-12-21 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τον προσδιορισμ φρου και εισφορς σε περπτωση χοργησης πιστοποιητικο αργας για επαγγελματικ πλοα αναψυχς και τουριστικ ημερπλοια του ν. 4256/2014 (Α' 92) για το χρονικ διστημα απ 01.01.2021 ως 03.05.2021 κατ το οποο επιβλθηκαν μτρα απαγρευσης της επαγγελματικς τους δραστηριτητας λγω covid -19.

28-12-21  ΑΑΔΕ Ε2232/21-12-21 : Μη επιβολ προστμου για τη μεωση της προκαταβολς φρου εισοδματος φορολογικο τους 2019 με βση τις διατξεις της παρ.59 του ρθρου 72 του ν.4172/2013 (Α'167), σε περπτωση μη ορθς δλωσης του κκλου εργασιν που δηλνεται για σκοπος ΦΠΑ.

28-12-21  ΥΠ.ΕΣ. 96128/27-12-21 : Παρταση συμβσεων Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικο ΟΤΑ α’ και β’ βαθμο για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν λγω της πανδημας του κορωνοο COVID-19

28-12-21  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/7/οικ.23971/28-12-21 : μεσες ενργειες των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων για αποστολ στοιχεων

28-12-21  ΥΠΥΜΕ 374895/17-12-21 : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

28-12-21  Κ.Υ.Α. Γ5/353651/21 (ΦΕΚ 6238 Β/27-12-2021) :  Παραβσεις της νομοθεσας για τις οδικς εμπορευματικς μεταφορς και την κυκλοφορα φορτηγν οχημτων και διοικητικς κυρσεις.

28-12-21  ΥΠΑΝΕΠ 141127/21 (ΦΕΚ 6229 Β/24-12-2021) :  3η Τροποποηση της υπ' αρ. 24101/25.2.2021 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «Πρσκληση για τον Β' κκλο Επιδτησης Τκων Υφιστμενων Δανεων Μικρν και Μεσαων Επιχειρσεων πληττμενων απ τα μτρα για την αντιμετπιση της πανδημας της νσου COVID-19» (Β' 757).

28-12-21  Κ.Υ.Α. Γ2δ/58224/21 (ΦΕΚ 6226 Β/24-12-2021) :  Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ2δ/21693/ 9.4.2021 κοινς υπουργικς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Υγεας «Ορισμς νοσοκομεου που τθεται σε πλρη εφαρμογ το Σστημα Κοστολγησης Νοσοκομειακν Υπηρεσιν (Συ.Κ.Ν.Υ.)».

28-12-21  ΥΠΑΝΕΠ 138127/21 (ΦΕΚ 6200 Β/23-12-2021) :  Τεχνικ προσαρμογ των ποσοστν δσμευσης πρων του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Μεταρρθμιση Δημσιου Τομα».

28-12-21  ΥΠΕΚΥΠ 107675/21 (ΦΕΚ-6263 Β/27-12-21) : Καθορισμς καττατου μισθο και καττατου ημερομισθου για τους υπαλλλους και τους εργατοτεχντες λης της χρας.

28-12-21  Κ.Υ.Α. 141876/21 (ΦΕΚ-6263 Β/27-12-21) : Τακτοποηση πληρωμν Δημοσων Επενδσεων με τη λξη του οικονομικο τους 2021, χρηματοδτηση του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων τους 2022 και ρθμιση σχετικν θεμτων.

28-12-21  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123726/5096/21 (ΦΕΚ-6250 Β/27-12-21) : Καθορισμς τεχνολογιν και κατηγοριν σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντσσονται σε καθεστς στ-ριξης με τη μορφ Λειτουργικς Ενσχυσης μσω ανταγωνιστικς διαδικασας υποβολς προσφορν, χαρακτηρισμς των ανταγωνιστικν διαδικασιν υποβολς προσφορν ως τεχνολογικ ουδτερων μη και καθορισμς μεθοδολογας και διαδικασας επιμερισμο ισχος για συμμετοχ, στις ανταγωνιστικς διαδικασες υποβολς προσφορν, σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθστανται σε χρες εντς του Ευρωπακο Οικονομικο Χρου υπ την προπθεση ενεργο Διασυνοριακο Εμπορου ενργειας με αυτς, με βση την παρ. 2 του ρθρου 7 του ν. 4414/2016.

28-12-21  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1077/21 (ΦΕΚ-6249 Β/27-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 979/5.10.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Υποδομν και Μεταφορν και Επικρατεας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι στεγαστικς συνδρομς, σε ιδιοκττες που επλγησαν απ το σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περι-οχς της Περιφρειας Κρτης» (Β’ 4619).

28-12-21  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1078/21 (ΦΕΚ-6249 Β/27-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 980/ 5.10.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Εσωτερικν και Επικρατεας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ για αποζημωση οικοσκευς σε φυσικ πρσωπα που επλγησαν απ το σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης» (Β’ 4620).

28-12-21  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1076/21 (ΦΕΚ-6248 Β/27-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 978/ 5.10.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων και Επικρατεας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι επιχοργησης για την αντιμετπιση ζημιν, σε επιχειρσεις και μη κερδοσκοπικο χαρακτρα φορες που επλγησαν απ το σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης» (Β’ 4618).

28-12-21  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ οικ. 479988/2021 (ΦΕΚ-6248 Β/27-12-21) : Παρταση ισχος των οριστικν ττλων διαμονς και των βεβαισεων κατθεσης ατησης που χουν εκδοθε δυνμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135).

28-12-21  Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.80277/21 (ΦΕΚ-6247 Β/27-12-21) : Διαδικασα, ροι και προποθσεις συμψηφισμο αυτματης επιστροφς clawback με ποσοστ επ των δαπανν ρευνας και ανπτυξης και των δαπανν επενδυτικν σχεδων ανπτυξης προντων υπηρεσιν γραμμν παραγωγς.27-12-21  ΑΑΔΕ Ε2235/24-12-21 : Α) Φορολογικ μεταχεριση ασφαλιστικν εισφορν που καταβλλονται σε ημεδαπ Ταμεα Επαγγελματικς Ασφλισης (Τ.Ε.Α.). Β) Φορολογικ μεταχεριση των ασφαλιστικν εισφορν που καταβλλονται υπρ Ιδρυμτων Επαγγελματικν Συνταξιοδοτικν Παροχν (Ι.Ε.Σ.Π.) που χουν ιδρυθε σε λλο κρτος-μλος και ασκον διασυνοριακ δραστηριτητα στην Ελλδα και των εφπαξ παροχν που τα ταμεα αυτ καταβλλουν σε εργαζμενους επιχειρσεων που βρσκονται στην Ελληνικ Επικρτεια

27-12-21  ΥΠ.ΕΣ. 95989/26-12-21 : Προγραμματισμς προσλψεων με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου σμβασης μσθωσης ργου για το τος 2022, κατ τις διατξεις του ρθρου 25 του ν. 4829/2021

27-12-21  ΥΠ.ΕΣ. 94670/21-12-21 : Αποσβεστικ προθεσμα βεβαισεων εισφορς σε χρμα (ρθρο 9 ν. 1337/1983) και παραγραφ των απαιτσεων που απορρει απ αυτς.

27-12-21  Κ.Υ.Α. 141613/21 (ΦΕΚ-6233 Β/24-12-21) : Επιχοργηση ΟΤΑ Β' βαθμο για την εξυγανση των επιχειρσεν τους.

27-12-21  Κ.Υ.Α.  107422/24-12-21 (ΦΕΚ-6231 Β/24-12-21) : Ενσχυση επιχειρσεων θετρων, μουσικν σκηνν, χοροθετρων, συναυλιακν χρων, χρων παραστσεων και επιχειρσεων κινηματογρφων και διανομων κινηματογραφικν ταινιν, στο πλασιο αντιμετπισης των συνεπειν του COVID19, για το τος 2021

27-12-21  ΥΠ.ΟΙΚ. οικ. 2/121715/ΔΛΤΠ/21 (ΦΕΚ 6230 Β/24-12-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 2/45619/ ΔΛΤΠ/05-02-2021 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Καθορισμς λειτουργας τραπεζικν λογαριασμν και ταμειακς προγραμματισμς, των φορων της Γενικς Κυβρνησης που υπγονται στην παρ. 10 του ρθρου 69Α του ν. 4270/2014, πως ισχει» (Β' 604).

27-12-21  ΥΠΑΝΕΠ 138663/21 (ΦΕΚ 6225 Β/24-12-2021) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Β2-829Α/1.3.2013 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης, Ανταγωνιστικτητας, Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων «Διθεση πιστσεων απ το Πργραμμα Δημοσων Επενδσεων για τη δρση ενσχυσης “Εκσυγχρονισμς Πρατηρων Υγρν Καυσμων”» (Β' 540).

27-12-21  ΥΠΑΝΕΠ 140372/21 (ΦΕΚ 6225 Β/24-12-2021) : Ρυθμσεις για την παροχ κεντρικν και επικουρικν δραστηριοττων αγορν δημοσων, συμβσεων προμηθειν και υπηρεσιν απ την Εθνικ Κεντρικ Αρχ Αγορν της περ. β της παρ. 1 του ρθρου 41 του ν. 4412/2016.

27-12-21  ΥΠΥΜΕ 366543/21 (ΦΕΚ-6206 Β/23-12-21) : Τροποποηση της υπ' αρ. 73100/731/1988 (Β' 302) απφασης του Υπουργο Μεταφορν και Επικοινωνιν «Καθορισμς δικαιολογητικν, υποδειγμτων και διαδικασας για κδοση αδειν σκησης επαγγλματος τεχντη αυτοκιντων, μοτοσικλετν και μοτοποδηλτων του

27-12-21  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 45180/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-6095 Β/22-12-21) : κδοση Ηλεκτρονικν Δημσιων Εγγρφων24-12-21  Ν. 4876 (ΦΕΚ-251 Α/23-12-21) : Ρυθμσεις για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την προστασα της δημσιας υγεας και λλες επεγουσες διατξεις.

24-12-21  N. 4875/21 (ΦΕΚ-250 Α/23-12-21) : Πρτυποι Τουριστικο Προορισμο Ολοκληρωμνης Διαχερισης, Οργανισμο Διαχερισης και Προθησης Προορισμο, Ιαματικς Πηγς Ελλδας και λλες ρυθμσεις για την ενσχυση της τουριστικς ανπτυξης.

24-12-21  ΥΠ.ΟΙΚ.  2/124835/ΔΠΓΚ/23-12-21 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

24-12-21  ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/373266/24-12-21 : Διευκρινσεις επ του ρθρου 41 του ν. 4850/2021 (A' 208)

24-12-21  ΕΦΚΑ 537228/23-12-21 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Χριστουγννων οδηγν Ταξ, τους 2021

24-12-21  ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 535159/Σ.168061/22-12-21 : Να διαδικασα εσπραξης εκπλειστηριασμτων μετ την εφαρμογ του Π.Δ. 8/2019

24-12-21  ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/372737/23-12-21: Δημοσευση της με αριθμ Δ30/Α3/347507 υπουργικς αποφσεως περ οδγησης με συνοδ

24-12-21  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1258/21 (ΦΕΚ-6094 Β/22-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1179/2021 (Β 3750) απφασης.

24-12-21  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.80417/21 (ΦΕΚ-6214 Β/23-12-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Παρασκευ, 24 Δεκεμβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 3 Ιανουαρου 2022 και ρα 06:00.

24-12-21  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 599957/21 (ΦΕΚ-6213 Β/23-12-21) : Συνυπολογισμς δαπανν ανγερσης, ανακατασκευς, επισκευς και συντρησης αθλητικν εγκαταστσεων κατ’ εξουσιοδτηση ρθρου 67 Α ν. 2725/1999 (Α 121).

24-12-21  ΥΠΕΚΥΠ 106022/21 (ΦΕΚ-6182 Β/23-12-21) : Tροποποηση της υπ στοιχεα 40331/Δ1.13521/ 13-9-2019 «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, πως τροποποιθηκε και ισχει» (Β’ 3520).

24-12-21  ΑΑΔΕ Α1257/21 (ΦΕΚ-6180 Β/23-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ 1006/ 31-12-2013 (Β’ 19/2014) απφασης Γενικο Γραμματα της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων «Διαδικασα και δικαιολογητικ Απδοσης Αριθμο Φορολογικο Μητρου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολς Στοιχεων και ναρξης/Μεταβολς και Διακοπς Επιχειρηματικς Δραστηριτητας.23-12-21  ΑΑΔΕ Ε2233/23-12-21 : Διαχεριση των εκκρεμν δηλσεων φορολογας κεφαλαου απ τις Δ.Ο.Υ.

23-12-21  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚ. 45376/ΕΞ2021/22-12-21 : Παρταση υποβολς στοιχεων δαπανν των ετν 2015 2020 δλωση στοιχεων δαπανν τους 2021 στο Μητρο Επιχορηγομενων Φορων (ρθρο 83 του ν. 4727/2020).

23-12-21  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/72816/21 (ΦΕΚ-6163 Β/22-12-21) : Τροποποηση και αντικατσταση του Παραρτματος Γ’ (αριθμητικ ριο συνταγογρφησης αν κατηγορα ιατρικς πρξης απ κθε ιατρικ ειδικτητα) της υπ στοιχεα Υ9/ οικ.70521/14-08-2014 υπουργικς απφασης «Βραχυπρθεσμα και Μακροπρθεσμα Μτρα Ελγχου της Συνταγογρφησης και Εκτλεσης Εργαστηριακν Εξετσεων» (Β’ 2243).

23-12-21  Κ.Υ.Α. 90475/21 (ΦΕΚ-6090 Β/22-12-21) : Αναγκαες προσαρμογς του πληροφοριακο συστματος με την ονομασα «Μητρο Πολιτν» του ρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α107), προκειμνου να καταστε εφικτ η σνταξη η μεταγραφ των ληξιαρχικν πρξεων της παρ. 1 του ρθρου 40 του ν. 344/1976 (Α143), πως τροποποιθηκε με τις διατξεις του ρθρου 29 του ν. 4674/2020 (Α53)

23-12-21  Κ.Υ.Α. 2017/362294/21 (ΦΕΚ-6040 Β/20-12-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/Εκτροφς, σε εφαρμογ του ν. 3877/ 2010 (Α’ 160), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστικ Ενημερτητα» (Β’ 1239).

23-12-21  K.Y.A. Δ15/Δ/105596/21 (ΦΕΚ-6076 Β/22-12-21) : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν λγω αναστολς συμβσεων εργασας απ επιχειρσεις - εργοδτες των οποων χει ανασταλε η επιχειρηματικ τους δραστηριτητα με εντολ δημσιας αρχς πλττονται σημαντικ απ τα κτακτα μτρα αντιμετπισης του κορωνοο Covid - 19 και στο πλασιο υλοποησης των μτρων οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων.

23-12-21  Κ.Υ.Α. ΤΤ/461241/21 (ΦΕΚ-6075 Β/22-12-21) : Καταβολ ενιαου τλους για το τρτο τρμηνο του τους 2021 στους Δμους εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας μεταναστν σμφωνα με την παρ. 2 του ρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).

23-12-21  Κ.Υ.Α. 366725/21 (ΦΕΚ-6071 Β/22-12-21) : Καθορισμς παραβσεων και προστμων σε φορες λειτουργας υδατοδρομων, κατπιν διενργειας επιθερησης απ την Επιτροπ Υδατοδρομων, για μη παροχ πληροφοριν και παρεμπδιση πρσβασης στις εγκαταστσεις και υποδομς υδατοδρομου.

23-12-21  Κ.Υ.Α. 5946/21 (ΦΕΚ-6070 Β/22-12-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5570/01.12.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Επικρατεας και Ψηφιακς Διακυβρνησης «Διαδικασα καταχρισης στα Μητρα Εμβολιασμνων Εξωτερικο κατ του κορωνοο COVID-19 απ τα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.) των αιτοντων αναμνηστικ δση» (Β’ 5637).

23-12-21  ΥΠΑΙΘ Φ.251/165669/Α5/21 (ΦΕΚ-6068 Β/22-12-21) : Συντελεστς Ελχιστης Βσης Εισαγωγς (Ε.Β.Ε.) σχολν, τμημτων εισαγωγικν κατευθνσεων, καθς και Συντελεστς Ελχιστης Βσης Εισαγωγς (Ε.Β.Ε.) ειδικν μαθημτων και πρακτικν δοκιμασιν για την συμμετοχ των υποψηφων των πανελλαδικν εξετσεων στη διαδικασα επιλογς για εισαγωγ στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολς των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολς της Αστυνομικς και Πυροσβεστικς Ακαδημας, στις Α.Ε.Ν., στις σχο-λς Δοκμων Σημαιοφρων Λιμενικο Σματος και Λιμενοφυλκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργεου Τουρισμο, απ το ακαδημακ τος 2022-2023 και εφεξς.22-12-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Δεκμβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.    Αυτοδκαιη αργα και καταβολ αποδοχν.    
2.    Αποζημωση του ρθρου 204 του Ν 3584/2007.    
3.    Μεωση των ασφαλιστικν εισφορν κατ το δωδεκμηνο μετ τον τοκετ.    
4.    Αποσπσεις εκτς του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας.    
5.    Κινητικτητα σε νεοσστατες υπηρεσες φορων της γενικς κυβρνησης.    
6.    Φορας καταβολς των αποδοχν στους υπαλλλους που μετακινονται κατ το ρθρο 15 του Ν 4257/2014.    
7.    Περιορισμο μετατξεων αποσπσεων εκτς του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας. 
  

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)

22-12-21 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 45250/ΕΞ2021/22-12-21  : Καννες για την παροχ ψηφιακν δημσιων υπηρεσιν

22-12-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/192/οικ.23660/22-12-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (69η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

22-12-21 ΑΑΔΕ Ε2231/17-12-21 : Επικαιροποηση των οδηγιν εφαρμογς του νομικο πλαισου χοργησης ατλειας απ το δασμ εισαγωγς των συσκευν και οργνων που προορζονται για την ιατρικ ρευνα, διγνωση και θεραπεα (ρθρα 57-58 του Κανονισμο (ΕΚ) 1186/09)

22-12-21 ΒΟΥΛΗ 11911/8427/21 (ΦΕΚ-6057 Β/22-12-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 6361/4222/15-05-2018 απφασης του Προδρου της Βουλς “Εξειδκευση συνφειας ττλων σπουδν, επαγγελματικς εμπειρας και καθορισμς ειδικτερων γνσε-ων και απαιτσεων, για την επιλογ σε θση προσταμνου Τμματος και οργανικν μονδων αντστοιχου επιπδου της Βουλς των Ελλνων” (Β’ 1766).

22-12-21 Κ.Υ.Α. 620241/21 (ΦΕΚ-6056 Β/21-12-21) : Συμπλρωση - τροποποηση της υπ’ αρ. 114021/ 11-03-2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Πολιτισμο και Αθλητισμο «Καθορισμς του πλαισου, ροι, προποθσεις, κριτρια κατανομς της προβλεπμενης στο ρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδτησης στις δικαιοχες αθλητικς ομδες» (Β’ 1075).21-12-21 ΥΠΥΜΕ 368980/21-12-21 : Εφαρμογ της παρ. 1 του ρθρου 2 της ΥΑ υπ. αριθμ. οικ.Α/79574/5488/16/2017: «Ιατρικ πιστοποιητικ της παραγρφου 4 του ρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α' 82) για τη χοργηση ανανωση ειδικς δειας οδγησης Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντου και την οδγηση ολικς εκμισθωμνου Επιβατηγο Ιδιωτικς Χρσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκιντου κατ το ν. 4093/2012 (Α' 222)» (Β' 4587)
21-12-21 ΥΠ.ΕΣ. 94156/ΕΓΚ.893/20-12-21 : Δυναττητα παρτασης της θητεας των Αντιδημρχων

21-12-21 Ν. 4874/21 (ΦΕΚ-249 Α/20-12-21) : Κρωση του κρατικο προπολογισμο οικονομικο τους 2022.

21-12-21 ΥΠΑΝΕΠ 138352/21 (ΦΕΚ-6054 Β/20-12-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 90043/10.8.2021 υπουργικς απφασης «Καθορισμς των Κωδικν Αριθμν Δραστηριτητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχον σε εμπορικ δραστηριτητα και μη εμπορικ δραστηριτητα. Εγγραφ και υποχρεσεις δημοσιτητας των φυσικν προσπων που εγγρφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 104186/24.09.2021 (Β’ 4486) υπουργικ απφαση.

21-12-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.78066/21 (ΦΕΚ-6054 Β/20-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ.Π.οικ.64186/ 06.09.2018 κοινς υπουργικς απφασης «Ανθεση προγρμματος για τη διασφλιση της δημσιας υγεας και την κλυψη των υγειονομικν αναγκν των προσφγων και μεταναστν, με φορα υλοποησης το ΚΕΕΛΠΝΟ» (Β’ 3877).

21-12-21 Κ.Υ.Α. Α1254/21 (ΦΕΚ-6053 Β/20-12-21) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων για την παροχ δημοσων πληροφοριν (open data) σχετικ με την κατσταση κνησης ακινησας των οχημτων για τα οποα χει εκδοθε δεια κυκλοφορας στην Ελλδα, την τρχουσα κατσταση ασφλισς τους, τυχν δλωσ τους ως απωλεσθντων κλαπντων, μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια. Διαδικασα και λεπτομρειες χοργησης των στοιχεων μητρου οχημτων απ την Α.Α.Δ.Ε., προς δημοσευση.

21-12-21 ΑΑΔΕ Α1255/21 (ΦΕΚ-6053 Β/20-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1162/2018 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Υποβολ Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου» (Β’ 3579).

21-12-21 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/105368/21 (ΦΕΚ-6052 Β/20-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ.15/Δ’/62139/ 25-8-2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν λγω αναστολς καταγγελας των συμβσεων εργασας εργα-ζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες σε περιοχς που ανκουν στα διοικητικ ρια των Δμων Ιστιαας - Αιδηψο και Μαντουδου - Λμνης - Αγας ννας της Περιφερειακς Εντητας Ευβοας της Περιφρειας Στερες Ελλδας εξαιτας των πυρκαγιν του Ιουλου/Αυγοστου 2021» (Β’ 3956).

21-12-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/32/οικ.23388/21 (ΦΕΚ-6051 Β/20-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/ Φ.4/οικ.9403/24-04-2020 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν «Καθορισμς Συστματος Πιστοποησης Επιμρφωσης» (Β’ 1657).

21-12-21 ΑΑΔΕ Α1253/21 (ΦΕΚ-6050 Β/20-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ18Α 5017560 ΕΞ2010/22.04.2010 ΑΥΟ «ροι και προποθσεις για την απαλλαγ απ δασμος και φρους των καυσμων που περιχονται στις κανονικς δεξαμενς των μηχανοκνητων οχημτων δημοσας χρσης μεταφορς εμπορευμτων που εισρχονται στην χρα μας απ τρτες χρες - καθορισμς αντατης ποστητας», (Β’ 610).

21-12-21 ΒΟΥΛΗ 11740/8282/21 (ΦΕΚ-6049 Β/20-12-21) : Επαναπροσδιορισμς ποσο και δικαιοχων της υπ’ αρ. 12117/8045/11.12.2013 απφασης του Προδρου της Βουλς (Β’ 3211), για το διστημα απ 16.12.2020 ως και 9.12.2021.

21-12-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/121492/1903/21 (ΦΕΚ-6046 Β/20-12-21) : Κατρτιση και γκριση προγραμμτων εκπνησης μελετν Τοπικν Πολεοδομικν Σχεδων και Ειδκν Πολεοδομικν Σχεδων (Β τμ-μα προγραμμτων πολεοδομικο σχεδιασμο), σε εφαρμογ της παρ. 1 του ρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδτηση του Ταμεου Ανκαμψης και Ανθεκτικτητας και ειδικτερα του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων (ΠΔΕ) -ΣΑΤΑ 075, υπ τη γενικ ονομασα ττλου ργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».

21-12-21 Κ.Υ.Α. 451019/21 (ΦΕΚ-6043 Β/20-12-21) : Καθορισμς των προποθσεων και των ρων χρηματοδτησης των δικαιοχων της παρ. 2 του ρθρου 196 ν. 4662/2020 (Α’ 27) απ το Ταμεο Αλληλεγγης, του συστματος διοκησης, της διαδικασας υποβολς αιτσεων για χρηματοδτηση απ το Ταμεο Αλληλεγγης, της διαδικασας και των κριτηρων αξιολγησης των προτσεων, του ελγχου της πορεας εκτλεσης των ργων, της διαδικασας και των δικαιολογητικν εκταμευσης των πρων και κθε λλου σχετικο θματος.

21-12-21 Κ.Υ.Α. Φ.800/23/88906/Σ.15217/21 (ΦΕΚ-6003 Β/20-12-21) : Τρπος χοργησης καταστσεων επιββασης στο μνιμο στρατιωτικ προσωπικ, τους φε-δρους αξιωματικος, δκιμους φεδρους αξιω-ματικος και οπλτες θητεας των Ενπλων Δυνμεων20-12-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/122057/2478/17/12/21 : Εφαρμογ του ρθρου 38 του ν. 4819/2021 - Τλος ταφς

20-12-21 ΑΑΔΕ Ε2230/9-12-21 : Κοινοποηση της αριθ. Α. 1205/25.08.2021 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. «Τροποποηση του ρθρου 19 της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β' 516) «Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κλπ» και του ρθρου 3 της αρ. πρωτ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (Β' 215) «Προποθσεις, δικαιολογητικ και διαδικασα απαλλαγς απ τον ΕΦΚ που αναλογε στα κασιμα των βοηθητικν σκαφν θαλσσιας υδατοκαλλιργειας» (Β' 4040) Παροχ συμπληρωματικν διευκρινσεων επ του ρθρου 19 της αριθ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β' 516)

20-12-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ13/105370/20-12-2021 : Παροχ κατευθνσεων για την προστασα αστγων κατ την περοδο του χειμνα

20-12-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Γ/οικ.96195/21 (ΦΕΚ-6013 Β/20-12-21) : Διαδικασα αντιρρσεων και τρπος κδοσης σχετικν αποφσεων, στις περιπτσεις αμφισβτησης της υπαγωγς ασφαλισμνου στην ρθμιση της παρ. 9 του ρθρου 39 του ν. 4387/ 2016 (Α’ 85).

20-12-21 ΕΦΚΑ 527233/17-12-21 : Καταβολ Αδειοδωροσμου Χριστουγννων 2021 (Γ' Τετραμνου) σε εργατοτεχντες οικοδμους

20-12-21 ΟΑΕΔ 148047/20-12-21 : Τροποποηση της με αριθμ. 15/2021 Δημσιας Πρσκλησης προς ιδιωτικς επιχειρσεις για την υποβολ αιτσεων στο «Ειδικ πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 3400 ανργων, πρην εργαζομνων στις επιχειρσεις που επλγησαν λγω της απολιγνιτοποησης στις Περιφρειες της Δυτικς Μακεδονας και της Πελοποννσου

20-12-21 ΥΠΥΜΕ 359881/21 (ΦΕΚ-5983 Β/20-12-21) : Καθορισμς συντελεστν αναθερησης τιμν δημοσων ργων, σμφωνα με την παρ. 23 του ρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογ του συντελεστ σ1 σμφωνα με την παρ. 7 του ρθρου 153 του ν. 4412/2016.

20-12-21 ΑΑΔΕ Α1251/21 (ΦΕΚ-5982 Β/20-12-21): Καθορισμς του τπου και του περιεχομνου της δλωσης απδοσης της εισφορς προστασας του περιβλλοντος για τα πλαστικ προντα, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 4 του ν. 4736/2020 (Α 200), καθς και της διαδικασας επιβολς, εσπραξης και απδοσης αυτς.

20-12-21 ΥΠΕΚΥΠ 101269/21 (ΦΕΚ-5978 Β/20-12-21) : Ρυθμσεις ζητημτων σχετικ με τη διεξαγωγ της διαδικασας, την παρσταση των μερν και την απδειξη ενπιον του Σ.Ε.Π.Ε. για περιστατικ βας και παρενχλησης κατ το ρθρο 18 του ν. 4808/2021 (Α’ 101).

20-12-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.78616/21 (ΦΕΚ-5973 Β/18-12-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 20 Δεκεμβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 10 Ιανουαρου 2022 και ρα 06:00

20-12-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/οικ.78049/21 (ΦΕΚ-5969 Β/17-12-21) : Καθορισμς ρων και προποθσεων χοργησης, συνταγογρφησης και διθεσης της ανταγωνιστικς των οπιοειδν ουσας ναλοξνη, κατ’ εφαρμογ της παρ. 6 του ρθρου 22 του ν. 4139/2013 (Α’ 74).

20-12-21 ΥΠΑΝΕΠ 133633/21 (ΦΕΚ-5926 Β/16-12-21) : γκριση Περιφερειακο Προγρμματος Ανπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας, προγραμματικς περιδου 2021 – 2025.17-12-21 ΟΑΕΔ 147372/17-12-21 : Τροποποηση της με αριθμ. 10/2021 Δημσιας Πρσκλησης προς ιδιωτικς επιχειρσεις για την υποβολ αιτσεων στη δρση «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση ανργων ηλικας 30 ετν και νω στις Περιφρειες σε μετβαση (MΕΤ), με μφαση στις γυνακες

17-12-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 43347/ΕΞ2021 /21 (ΦΕΚ 5925 Β/16-12-2021)  : Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης Χρηστν oAuth2.0 σε Πληροφοριακ Συστματα τρτων Φορων, μσω του κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης.

17-12-21 ΥΠΥΜΕ Δ30/A3/347507/21 (ΦΕΚ 5924 Β/16-12-2021) : Καθορισμς των ρων και προποθσεων οδ-γησης με συνοδ, των κυρσεων οι οποες επι-βλλονται, των ρων και προποθσεων ασφαλιστικς κλυψης, και κθε λλου ειδικτερου θματος για την εφαρμογ των παρ. 6 ως 9 του ρθρου 4 του ν. 4850/2021.

17-12-21 Κ.Υ.Α. 103413/21 (ΦΕΚ 5967 Β/17-12-2021) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 54128/23.07.2021 κοι-νς υπουργικς απφασης «Καθορισμς των προποθσεων και της διαδικασας υλοποη-σης του Προγρμματος Οικονομικς Στριξης οικογενειν με παιδι προσχολικς ηλικας» (Β’ 3360).

17-12-21 Κ.Υ.Α. 1.5613/21 (ΦΕΚ-5895 Β/16-2-21) : Προθηση της απασχλησης μσω Προγραμμτων Κοινωφελος Χαρακτρα για 25.000 το-μα σε Δμους, Περιφρειες, Κντρα Κοινωνικς Πρνοιας Περιφερειν (ΚΚΠΠ)/συναφες φορες, Υπηρεσες Υπουργεων και λλων φορων.

17-12-21 Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠ/οικ.78350/21 (ΦΕΚ 5951 Β/17-12-2021) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιο-ρισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-12-21 ΟΑΕΔ 146734/17-12-21 : 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 12/2017 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ: Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 800 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ, ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ, ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.Β) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

17-12-21 Κ.Υ.Α. 161385/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 5950 Β/16-12-2021) : Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι στεγαστικς συνδρομς, σε ιδιοκττες που επλγησαν απ τον σεισμ της 30ς Οκτωβρου 2020 και απ τον σεισμ της 3ης Μαρτου 2021

17-12-21 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΥΠ 104147/21 (ΦΕΚ 5947 Β/16-12-2021) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 45413/1-7-2021 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Προκρυξη της δρσης ”Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχ-ληση ανργων ηλικας 30 ετν και νω στις Πε-ριφρειες σε μετβαση (MΕΤ), με μφαση στις γυνακες”» (Β’ 2910).

17-12-21 Ν. 4873/21 (ΦΕΚ 248 Α/16-12-2021) : Προστασα του εθελοντισμο, ενσχυση της δρ-σης της Κοινωνας των Πολιτν, φορολογικ κνητρα για την ενσχυση της κοινωφελος δρσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπς διατξεις.

17-12-21 ΥΠΑΙΘ 160650/Δ3/21 (ΦΕΚ 5876 Β/15-12-2021) : Καθορισμς των «Γραπτς Εξεταζμενων» μαθη-μτων στις προαγωγικς εξετσεις της B’ τξης των Λυκεων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλασιο της Τρπεζας Θεμτων Διαβαθμισμνης Δυσκολας, της εξεταστας λης και του τρπου αξιολγησης αυτν κατ το σχολικ τος 2021-22, βσει του ρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).16-12-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" - Δεκμβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Δραστηριτητες αρμοδιτητας λλων δημοσων αρχν.    
1.1 Κτηνοτροφικς και πτηνοτροφικς εγκαταστσεις – Ανεπιτρητα παραγωγικ ζα.    
1.2 Τουριστικς επιχειρσεις.    
1.3 Εργαστρια αισθητικς.    
1.4 Μονδες αδυνατσματος και διαιτολογικς μονδες.    
2. Αρχαιολογικ νομοθεσα.    
3. Υπαθριο εμπριο.    
4. Προστασα ανηλκων στους δημοτικος και ιδιωτικος παιδικος, βρεφικος και βρεφονηπιακος σταθμος. 
  

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ .... (ΕΚΔΟΣΗ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)

16-12-21 ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ-Ρυθμσεις για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την προστασα της δημσιας υγεας και λλες επεγουσες διατξεις

16-12-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1073/21 (ΦΕΚ-5882 Β/15-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 842/ 18.08.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Υποδομν και Μεταφορν και Επικρατεας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι στεγαστικς συνδρομς, σε ιδιοκττες που επλγησαν απ τις πυρκαγις που εκδηλθηκαν σε περιοχς της Ελληνικς Επικρτειας απ την 27η Ιουλου 2021 και ως την 13η Αυγοστου 2021» (Β’ 3854) .

16-12-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/119776/2429/21 (ΦΕΚ-5888 Β/15-12-21) : Δομ και ελχιστο περιεχμενο του Κανονισμο Καθαριτητας των Ο.Τ.Α. Α βαθμο.

16-12-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 159337/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-5886 Β/15-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 120536 ΕΞ 2021/ 30.9.2021 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Καθορισμς της διαδικασας διθεσης κεφαλαων στα πιστωτικ ιδρματα, των ρων και προποθσεων της διαδικασας χοργησης των δανεων στις επιχειρσεις, εξειδκευση των κριτηρων και του τρπου ελγχου της επιλεξιμτητας των επενδσεων που χρηματοδοτονται με πρους του Ταμεου Ανκαμψης και Ανθεκτικτητας και ορισμς της διαδικασας, των ρων και των κριτηρων ανθεσης σε αξιολογητς των επιλεξιμοττων των επενδυτικν σχεδων» (Β 4522).

16-12-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 159335/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-5885 Β/15-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 120535 ΕΞ 2021/ 30.9.2021 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν με θμα: «Κριτρια αξιολγησης της επιλεξιμτητας των επενδυτικν σχεδων που χρηματοδοτονται με δνεια του Ταμεου Ανκαμψης και Ανθεκτικτητας» (Β 4521)».

16-12-21 ΥΠΑΝΕΠ 134670/21 (ΦΕΚ-5878 Β/15-12-21) : γκριση Περιφερειακο Προγρμματος Ανπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφρειας Ιονων Νσων προγραμματικς περιδου 2021 - 202515-12-21 ΕΦΚΑ 522233/Σ.876/ΕΓΚ.67/15-12-21 : Ασφλιση των μαθητευμενων του Μεταλυκειακο τους -Τξη Μαθητεας κατ' εφαρμογ των διατξεων του ν. 4763/2020

15-12-21 ΕΦΚΑ 521910/ΕΓΚ.66/15-12-21 : Παρταση της μεωσης των ασφαλιστικν εισφορν απασχολομενων στον ιδιωτικ τομα απ 01.01.2021 ως 31.12.2022

15-12-21 ΥΠ.ΕΣ. 88596/29-11-21 : Υποβολ των Επικυρωμνων Προπολογισμν τους 2022 των φορων του υποτομα των ΟΤΑ στον Κμβο Διαλειτουργικτητας.

15-12-21 Κ.Υ.Α. 5703/21 (ΦΕΚ 5839 Β/15-12-2021): Παρταση χρονικς διρκειας ισχος της ψηφιακς χρεωστικς κρτας του ρθρου 34 του ν. 4816/2021 (Α' 118).

15-12-21 ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 607797/14-12-21 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 31 («Προπονητς Εξουσιοδοτικς διατξεις») και 31Α («Εππεδα προπονητν Εξουσιοδοτικ διταξη») του ν. 2725/1999 (Α'121), πως το πρτο αντικαταστθηκε και το δετερο προστθηκε με τα ρθρα 36 και 37 αντιστοχως του ν. 4809/2021 (Α'102) και πως το δετερο εξ αυτν τροποποιθηκε με το ρθρο 63 του ν. 4818/2021 (Α'124)

15-12-21 ΥΠ.ΟΙΚ.  2/121810/ΔΕΠ/15-12-21 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 61 του ν.4872/2021 (Α' 247) «Δκαιη Αναπτυξιακ Μετβαση, ρθμιση ειδικτερων ζητημτων απολιγνιτοποησης και λλες επεγουσες διατξεις.»

15-12-21 ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1110126/ΕΞ2021/9-12-21 : Διευκρινσεις σε σχση με την απαλλαγ απ το τλος ταξινμησης πολτεκνων γονων και γονων με τρα τκνα.

15-12-21 ΥΠΑΙΘ Κ5/160259/21 (ΦΕΚ-5837 Β/15-12-21) : Κανονισμς Λειτουργας Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπγονται στη Γενικ Γραμματεα Επαγγελματικς Εκπαδευσης, Κατρτισης, Δι Βου Μθησης και Νεολαας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων.

15-12-21 ΑΑΔΕ Ε2229/10-12-21 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιβολ μη τλους επιτηδεματος α) σε σημεα φρτισης ηλεκτρικν και υβριδικν αυτοκιντων και β) σε σημεα στθμευσης οχημτων ενοικασης μικρς χρονικς διρκειας

15-12-21 ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/1110885/ΕΞ2021/10-12-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 2, 8, 19, 56 60, 72, 73, 89, 90, 91 και 97 του ν. 4864/2021 (Α' 237)

15-12-21 ΥΠΑΙΘ Φ.353.1/20/163161/Ε3/21 (ΦΕΚ-5833 Β/14-12-21) : Ρθμιση θεμτων σχετικν με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των Διευθυντν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης.

15-12-21 Κ.Υ.Α. 102791/21 (ΦΕΚ-5832 Β/14-12-21) : Κατρτιση Κανονισμο Λειτουργας Επαγγελμα-τικν Σχολν (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητεας του ΟΑΕΔ.

15-12-21 Κ.Υ.Α. 102364/21 (ΦΕΚ-5831 Β/14-12-21) : Διαδικασα και Κριτρια Επιλογς Διευθυντν Μονδων Επαγγελματικς Εκπαδευσης και Κατρτισης Ο.Α.Ε.Δ.

15-12-21 Κ.Υ.Α. Β1/Β2/77448/21 (ΦΕΚ-5829 Β/14-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Β1, Β2/46142/ 23.07.2021 κοινς υπουργικς απφασης με θμα: «Διαδικασα, ροι και προποθσεις συμψηφισμο αυτματης επιστροφς φαρμακευτικς δαπνης με ποσοστ επ των δαπανν ρευνας και ανπτυξης και των δαπανν επενδυτικν σχεδων ανπτυξης προντων υπηρεσιν γραμμν παραγωγς. Καθορισμς αντατου ποσο για τις δαπνες περιδου 01.01.2021-31.07.2021» (Β’ 3271).

15-12-21 ΥΠ.ΟΙΚ. οικ. 2/120354/ΔΛΤΠ(Α)/21 (ΦΕΚ-5826 Β/14-12-21) : Καθορισμς διαδικασας, ρων, προποθσεων και λοιπν ζητημτων σχετικ με τη χοργηση χρηματικς προκαταβολς στη Δημσια Επιχερηση Ηλεκτρισμο (ΔΕΗ ΑΕ), ναντι των συνολικν ετσιων υποχρεσεων της χρσης τους 2022 για δαπνη εξφλησης λογαριασμν ηλεκτρικο ρεματος των φορων της Γενικς Κυβρνησης.

15-12-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.75769/21 (ΦΕΚ-5825 Β/14-12-21) : Ειδικτερα θματα εφαρμογς της διαδικασας εμβολιασμο ευλωτων προσπων κατ του κορωνοο COVID-19 απ Φορες της Κοινωνας των Πολιτν και Δημοτικ Ιατρεα.

15-12-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.74010/21 (ΦΕΚ-5825 Β/14-12-21) : Τροποποηση του ρθρου 1 της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52796/27.8.2021 «Παρακολοθηση και τρπος ελγχου της συμμρφωσης με την υποχρωση εμβολιασμο κατ του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3959).14-12-21 ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/102641/10.12.2021 : Αναγνριση πλασματικο χρνου ασφλισης απ τους ασφαλισμνους του e-Ε.Φ.Κ.Α.

14-12-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠοικ.77664/14-12-21  : Εγγραφη συνανεση της μητρας για τη χοργηση υποκατστατου μητρικο γλακτος στα νεογν εντς των νοσοκομεων και μαιευτηρων

14-12-21 Κ.Υ.Α. 61295/21 (ΦΕΚ-5744 Β/10-12-21) : Ασφαλιστικ καθεστς Ευρωπαων Εντεταλμνων Εισαγγελων.

14-12-21 Κ.Υ.Α. 355033/21 (ΦΕΚ-5776 Β/10-12-21-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) :  Διαχεριση και αποστολ δεδομνων που αφορον στη λειτουργα των φορων της αγορς ηλεκτροκνησης, στα σημεα επαναφρτισης ηλεκτροκνητων οχημτων και στα δικαιματα πρσβασης στο Μητρο Υποδομν και Φορων Αγορς Ηλεκτροκνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.) των ενδιαφερομνων μερν.

14-12-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/οικ.75789/21 (ΦΕΚ-5808 Β/10-12-21) : Ρυθμσεις για την απασχληση φαρμακοποιν στα φαρμακεα των ιδιωτικν κλινικν.13-12-21 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Δεκμβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Ανληψη πολυετν υποχρεσεων.
2. Περιεχμενο του ελγχου που ασκε επ των χρηματικν ενταλμτων ο δημοτικς ταμας.
3. Αποδεικτικ φορολογικς ενημερτητας.
4. Υπαγωγ σε ΦΠΑ των προγραμματικν συμβσεων που συνπτονται με ΦΟΔΣΑ.
5. Πιστοποιητικ Ενεργειακς Απδοσης σε μισθσεις ακιντων.
6. Ενεργειακς απαιτσεις σε νες μισθσεις αγορς κτιρων.
7. Πιστοποιητικ Ενεργειακς Απδοσης σε αγορς ακιντων.
8. Δαπνες διαφμισης και προβολς σε μσα ενημρωσης.
9. Υπλογοι χρηματικν ενταλμτων προπληρωμς και πγιας προκαταβολς.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)

13-12-21 N. 4872/21 (ΦΕΚ-247 Α/10-12-21) : Δκαιη Αναπτυξιακ Μετβαση, ρθμιση ειδικτερων ζητημτων απολιγνιτοποησης και λλες επεγουσες διατξεις.

13-12-21 N. 4871/21 (ΦΕΚ-246 Α/10-12-21) : Μεταρρυθμσεις στο νομοθετικ πλασιο της Εθνικς Σχολς Δικαστικν Λειτουργν και λλες επεγουσες διατξεις.

13-12-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.77146/21 (ΦΕΚ-5816 Β/11-12-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 13 Δεκεμβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 20 Δεκεμβρου 2021 και ρα 06:00.

13-12-21 ΥΠΑΝΕΠ 133237/21 (ΦΕΚ 5809 Β/10-12-2021): γκριση Τομεακο Προγρμματος Ανπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης προγραμματικς περιδου 2021-2025.

13-12-21 Κ.Υ.Α. Δ12α/ΓΠ/οικ.99899/21 (ΦΕΚ 5805 Β/10-12-2021): Καθορισμς των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας για τη δωρεν με μειωμνο εισιτριο μετακνηση α) των Ατμων με Αναπηρες (ΑμεΑ), και β) των πολυτκνων και των μελν των οικογενειν τους, για to τος 2022 με τα μσα συγκοινωνας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικν και υπεραστικν ΚΤΕΛ που εναι μλη των ομοσπονδιν Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.

13-12-21 ΕΦΚΑ 515036/ΕΓΚ.65/13-12-21 : Οδηγες για την απεικνιση στην Αναλυτικ Περιοδικ Δλωση (Α.Π.Δ.) της ασφλισης δικηγρων με μμισθη εντολ απασχολομενων στον ιδιωτικ τομα και τα Ν.Π.Ι.Δ., μισθωτν μηχανικν και υγειονομικν απασχολομενων στον ιδιωτικ και δημσιο τομα με σχση ιδιωτικο δικαου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. με υποχρωση υποβολς Α.Π.Δ. Κοινν Επιχειρσεων) και προσπων υπαγμενων στις διατξεις παρ. 9, ρθρου 39, ν.4387/2016, για μισθολογικς περιδους απ 1/1/2019 μχρι 31/12/2019 * Να ηλεκτρονικ υπηρεσα τροποποησης της ασφλισης για τα τη 2019 2020

13-12-21 ΕΦΚΑ 514425/ΕΓΚ.64/11-12-21 : Κανονισμς Λειτουργας του Κντρου Πιστοποησης Αναπηρας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και αντιστοχιση παθσεων του ρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ενιαο Πνακα Προσδιορισμο Ποσοστο Αναπηρας

13-12-21 ΑΑΔΕ Ε2228/10-12-21 : Χρνος υποβολς δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων σε περπτωση διρθωσης λθους, κατ τις διατξεις του ρθρου 28 του ν. 4308/2014 (Α' 251) του ΔΛΠ 8, κατ περπτωση.

13-12-21 ΑΑΔΕ Ε2227/8-12-21 : Κοινοποηση του καταλγου των χρυσν νομισμτων που πληρον τα κριτρια του επενδυτικο χρυσο σμφωνα με το ρθρο 47 του Κδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχ για το τος 2022.

13-12-21 ΥΠ.ΕΣ. 91596/10-12-21 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2021 ως 31-12-2021, καθς και αριθμο μεταφερμενων μαθητν.

13-12-21 ΑΑΔΕ Α1249/21 (ΦΕΚ-5779 Β/10-12-21) : Ηλεκτρονικ υποβολ δλωσης φρου δωρεν, γονικν παροχν «Δλωση Δωρες/Γονικς Παροχς».

13-12-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/118225/2849/21 (ΦΕΚ-5778 Β/10-12-21) : Κοιν απφαση του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν, του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων και του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας, με ττλο «Προκρυξη του προγρμματος ’’Εξοικονομ 2021’’, που θα υλοποιηθε στο πλασιο του Ταμεου Ανκαμψης και Ανθεκτικτητας».

13-12-21 Κ.Υ.Α. 355076/21 (ΦΕΚ-5777 Β/10-12-21) : Καθορισμς του εδους και του ψους της τιμς του παραβλου, της αναπροσαρμογς του, του τρπου και της διαδικασας καταβολς, εσπραξης και απδοσς του, της διασνδεσης με λλα Μητρα και εφαρμογς του δημοσου τομα και των τεχνικν λεπτομερειν λειτουργας του Μητρου Υποδομν και Φορων Αγορς Ηλεκτροκνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η.).

13-12-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/118039/968/21 (ΦΕΚ-5775 Β/10-12-21) : Παρταση της καταληκτικς ημερομηνας εκπνησης Σχεδου Φρτισης Ηλεκτρικν Οχημτων (Σ.Φ.Η.Ο.) απ τους Δμους της παρ. 1 του ρ-θρου 17 του ν. 4710/2020 (Α 142)

13-12-21 Κ.Υ.Α. 49771/21 (ΦΕΚ-5739 Β/10-12-21) : Τροποποηση (1η) της υπ στοιχεα Υ9α/87340/ 08-10-2014 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Υγεας και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας «Γενικς αρχς για τον υπολογισμ των εξδων που πρκειται να επιστραφον σε ασφαλισμνο στα πλασια της διασυνοριακς υγειονομικς περθαλψης (ρθρο 7 του ν. 4213/2013)» (Β’ 2774).10-12-21 Κ.Υ.Α Δ30/Α3/351841/21 (ΦΕΚ 5703 Β/9-12-2021) : Επικαιροποηση του Παραρτματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς την Οδηγα 2006/126/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ς Δεκεμβρου 2006, πως τροποποιθηκε με τις Οδηγες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπς της 27ης Ιουνου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπς της 25ης Αυγοστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπς της 28ης Νοεμβρου 2011» (Α' 101).

10-12-21 Κ.Υ.Α 10148/21 (ΦΕΚ 5710 Β/9-12-2021) : Καθορισμς της διαδικασας και του τρπου κα-ταβολς του επιδματος εορτν Χριστουγν-νων 2021.

10-12-21 Κ.Υ.Α 157866/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 5712 Β/9-12-2021) : Διαδικασα και προποθσεις χοργησης εν-σχυσης με τη μορφ επιχοργησης σε επιχειρ-σεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφ-νισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Ιολιο, Αγουστο και Σεπτμβριο 2021, στην Περιφερειακ Εντητα Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, και υπστησαν μεγλες οικονομικς απλειες που επιτθηκαν απ την πυρκαγι που εκδηλθηκε αρχς γενομνης την 3η Αυγοστου 2021 στην Β. Εβοια.

10-12-21 Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/76642/21 (ΦΕΚ 5714 Β/9-12-2021) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιο-ρισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.9-12-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθς και τo θμα : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - Δεκμβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Χαρακτηρισμς συμβσεων.    
1.1 Αποκατσταση αγροτικς οδοποιας.    
1.2 Ανακατασκευ (βελτωση) αθλητικν εγκαταστσεων (γηπδων).    
2. Συμβσεις νω και κτω των ορων.    
3. Υποδιαρεση της σμβασης σε τμματα.    
4. Παρλειψη δημοσευσης της προκρυξης στην Επσημη Εφημερδα της Ευρωπακς νωσης.    
5. Γεωγραφικο περιορισμο.    
6. Υπηρεσες καθαρισμο και φλαξης.    
7. Τροποποηση της διακρυξης μετ τη δημοσευσ της.    
8. Προθεσμες ολοκλρωσης των διαγωνιστικν διαδικασιν.    
9. Προσυμβατικς λεγχος του Ελεγκτικο Συνεδρου.    
9.1 Αποτελσματα των θετικν Πρξεων του Ελεγκτικο Συνεδρου.    
9.2 Οκοθεν κατπιν αιτσεως ανκληση των θετικν πρξεων των Κλιμακων των Επιτρπων του Ελεγκτικο Συνεδρου.  
 

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΚΔΟΣΗ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021)

9-12-21  ΥΠΕΕ 117627/3873/8-12-21 : Γενικς Οδηγες - Κατευθνσεις για την διαχεριση και αξιοποηση της ξυλεας των καμνων δασν.

9-12-21  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/114892/ΔΕΠ/8-12-21 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τη συνχιση καταβολς του επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας.

9-12-21  ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/1109323/ΕΞ2021/7-12-21 :  Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 13, 21 και 23 του ν. 4859/2021 (Α 228)

9-12-21  ΑΑΔΕ Ε2226/3-12-21 : Παροχ διευκρινσεων και οδηγιν για τη φορολογικ μεταχεριση της αποζημωσης εξδων παρστασης που χορηγεται σε δικαστικος λειτουργος και μλη του κυρου προσωπικο του ΝΣΚ παρελθντων ετν

9-12-21  ΑΑΔΕ Ε2225/2-12-21 : Διευκρινσεις ως προς τα δικαιολογητικ που λαμβνονται υπψη για την εφαρμογ των διατξεων της περ. ε της παρ. 2 του ρθρου 14 και της παρ. 2 του ρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α 167) σε πρσωπα που παρουσιζουν ποσοστ αναπηρας τουλχιστον ογδντα τοις εκατ (80%)

9-12-21  ΥΠΥΜΕ 353703/9-12-21 : κδοση Κρτας Ελγχου Καυσαερων (ΚΕΚ), κατ τη διαδικασα Αναγνρισης Πιστοποιητικο Τεχνικο Ελγχου, για μεταχειρισμνα επιβατηγ οχματα προερχμενων απ κρτη-μλη της Ε.Ε.

9-12-21  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/119288/ΔΛΤΠ/21 (ΦΕΚ 5701 Β/8-12-2021):Παρταση της ισχος των διατξεων της παρ. 6 του τεσσαρακοστο τρτου ρθρου της απ 20.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α' 68), πως κυρθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α' 83).

9-12-21  ΥΠ.ΟΙΚ. 71396/0092/21 (ΦΕΚ 5700 Β/8-12-2021): Καταβολ συντξεων Δημοσου μηνς Ιανουαρου 2022 την 23.12.2021.8-12-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/117280/957/8-12-21 : Παροχ διευκρινσεων ως προς την εφαρμογ της ΚΥΑ με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) «Τεχνικς Οδηγες για τα Σχδια Φρτισης Ηλεκτρικν Οχημτων Σ.Φ.Η.Ο.»

8-12-21 ΑΑΔΕ Ε2218/24-11-21 (ΑΔΑ: ΨΓ1Γ46ΜΠ3Ζ-ΤΘΛ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Παροχ οδηγιν για τη φορολογικ αντιμετπιση των αναδρομικν ποσν που καταβλθηκαν στους συνταξιοχους δικαστικος λειτουργος και τους λειτουργος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους για το χρονικ διστημα απ 11-6-2015 μχρι 12-5-2016 κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 33 του ν. 4734/2020 (A' 196)

8-12-21 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 377419/2-11-21 : Πρτη αναθερηση της υπ'αρθμ: 5848/7.4.2021 εγκυκλου με ττλο: «Υιοθτηση και ενεργοποηση του Πληροφοριακο Συστματος ΙΡΙΔΑ και της Διαδικασας Ηλεκτρονικς κδοσης και Διακνησης Εγγρφων του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου»

8-12-21 ΥΠΕΚΥΠ 99654/21 (ΦΕΚ-5699 Β/7-12-21) : Προσντα και πιστοποηση Εργασιακν Συμβολων Ο.Α.Ε.Δ. για την παροχ ομαδικν συμβουλευτικν υπηρεσιν.

8-12-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΔ/115162/3055/21 (ΦΕΚ-5697 Β/7-12-21) : Μτρα εφαρμογς του Κανονισμο (ΕΕ) αριθ. 1143/2014 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 22ας Οκτωβρου 2014 «για την πρληψη και διαχεριση της εισαγωγς και εξπλωσης χωροκατακτητικν ξνων ειδν».

8-12-21 ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 571052/21 (ΦΕΚ 5689 Β/7-12-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΠΟΑ/165090/ 14-4-2021 απφασης του Υφυπουργο Πολιτισμο και Αθλητισμο «Καθορισμς απαρατητων δικαιολογητικν για την χοργηση ειδικς αθλητικς αναγνρισης σε σωματεο, για θλημα που καλλιεργε» (Β' 1670).7-12-21 ΕΦΚΑ 504891/Σ.848/ΕΓΚ.62/07-12-21  : Κοινοποηση των διατξεων α) του ρθρου 86 του ν. 4826/2021 (ΦΕΚ Α' 160) περ παρτασης προθεσμας υποβολς ατησης απ τα φυσικ πρσωπα της παραγρφου 1 του ρθρου 31 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32) για την απαλλαγ τους απ την αλληλγγυα ευθνη καταβολς ασφαλιστικν οφειλν νομικν προσπων και
β) της υπ' αρ. 65118/6-9-2021 Υπουργικς Απφασης «Περιπτσεις λλειψης υπαιτιτητας για τη μη στοιχειοθτηση της αλληλγγυας ευθνης για οφειλς προς τους φορες Κοινωνικς Ασφλισης, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 31 του ν. 4321/2015» (ΦΕΚ Β' 4217)6-12-21 Ν. 4865/21 (ΦΕΚ 238 Α/4-12-2021): Σσταση και οργνωση νομικο προσπου ιδιωτικο δικαου με την επωνυμα «Εθνικ Κεντρικ Αρχ Προμηθειν Υγεας», στρατηγικ κεντρικν προμηθειν προντων και υπηρεσιν υγεας και λλες επεγουσες διατξεις για τη δημσια υγεα και την κοινωνικ πρνοια.

6-12-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678/6-12-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (68η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

6-12-21 ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/175-ιε/21 (ΦΕΚ 5661 Β/3-12-2021): Παρταση ισχος αδειν κατοχς και οπλοφορας σκοπευτικν πλων της περ. ε' της παρ. 2 του ρθρου 7 και της παρ. 7 του ρθρου 10 του ν. 2168/1993.

6-12-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.75414/21 (ΦΕΚ-5673 Β/4-12-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κο-ρωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτει-ας ως και τη Δευτρα, 13 Δεκεμβρου 2021 και ρα 06:00.

6-12-21 ΥΠ.ΕΣ. 89540/3-12-21 : Οργνωση και λειτουργα των πρωτοβθμιων Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης

6-12-21 ΑΑΔΕ Ε2224/1-12-21 : Παροχ διευκρινσεων για την ορθ εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Α' 167)

6-12-21 ΥΠΥΜΕ 323009/21 (ΦΕΚ-5620 Β/2-12-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΝΣγ/οικ.70849/ ΦΝ393/2017 απφασης «Καθορισμς και σ-μανση οδν οι οποες χρησιμοποιονται παραπλερως και εναλλακτικ των αυτοκινητοδρμων και των οδν ταχεας κυκλοφορας και στις οποες επιβλλεται απαγρευση της κυκλοφο-ρας» (Β 3769).

6-12-21 ΥΠΥΜΕ ΚΓ/Δ11/Γ/40349/21 (ΦΕΚ-5619 Β/2-12-21) : Καθορισμς μηνιαων μισθωμτων αν μ2 και προποθσεων εκμσθωσης υπαθριων χρων στους Κρατικος και Δημοτικος Αερολιμνες της Χρας για ανγερση υπστεγων.

6-12-21 ΥΠΥΜΕ ΚΓ/Δ11/Γ/40344/21 (ΦΕΚ-5619 Β/2-12-21) : Αναπροσαρμογ μηνιαων αν μ2 μισθωμτων στεγασμνων και μη χρων των Κρατικν και Δημοτικν Αερολιμνων της Χρας, που εκμισθνονται σε αεροπορικς εταιρεες, εκπροσπους αεροπορικν εταιρειν, εταιρεες αντιχα-λαζικς προστασας, Οργανισμος κ.λπ.

6-12-21 ΥΠΥΜΕ ΚΓ/Δ11/Γ/40336/21 (ΦΕΚ-5619 Β/2-12-21) : Αναπροσαρμογ των αν μ2 μηνιαων μισθωμτων στεγασμνων και μη χρων των Κρατικν και Δημοτικν Αερολιμνων της Χρας, που εκμισθνονται σε εταιρεες καυσμων.

6-12-21 ΥΠΥΜΕ Β1/οικ.347707/3-12-21 : N. 3887/2010- Ν. 4850/2021 - Παρταση μεταβατικς περιδου λειτουργας των μεταφορικν επιχειρσεων με μορφ ΙΜΕ - Μεταβιβσεις ΦΔΧ μετ την 27η Ιανουαρου 2022

6-12-21 ΥΠΥΜΕ 347381/3-12-21 : Απσυρση απ την κυκλοφορα ΕΔΧ αυτοκιντων ΤΑΞΙ  λγω συμπλρωσης ορου ηλικας

6-12-21 ΒΟΥΛΗ 11004/7724/21 (ΦΕΚ 5647 Β/3-12-2021):  Παρταση της υπ' αρ. 6028/4163/21-5-2020 απφασης του Προδρου της Βουλς των Ελλνων περ «Ρθμισης θεμτων που αφορον στην αεροπορικ μετακνηση των Βουλευτν Επαρχας» (B' 1980).

6-12-21 ΥΠΕΚΥΠ οικ.98490/21 (ΦΕΚ 5646 Β/3-12-2021): Καθορισμς του ελχιστου κστους της παρ. 4 του αρθρ. 67 του ν. 4808/2021 (Α' 101) για την τηλεργασα.3-12-21 ΥΠΑΙΘ 154781/Ζ1/21 (ΦΕΚ 5629 Β/2-12-2021) : Ορισμς κριτηρων, δεικτν ποιτητας και επι-τευγμτων για την κατανομ της ετσιας τακτικς επιχοργησης στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα

3-12-21 ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/115255/6217/2-12-21 : Οδηγες εφαρμογς των διατξεων της περπτωσης IV της παρ. 1 του ρθρου 10 του ν. 3208/2003 και του ρθρου 8Α του ν. 998/1979, το οποο προστθηκε με το ρθρο 149 του ν. 4819/2021.

3-12-21 Κ.Υ.Α. 335060/21 (ΦΕΚ 5608 Β/2-12-2021) : Καθορισμς ψους και διαδικασας χοργησης αποζημωσης στα ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, που ανκουν στην Πανελλαδικ Ομοσπονδα Αυτοκινη-τιστν Υπεραστικν Συγκοινωνιν (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδικ Ομοσπονδα Αστικν Συγκοινωνιν (Π.Ο.Α.Σ.) για την καταβολ μειωμ-νου κομστρου στα αστικ και υπεραστικ μσα μαζικς μεταφορς των Φοιτητν των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων ακαδημακο τους 2020-2021.

3-12-21 Κ.Υ.Α. 5570/21 (ΦΕΚ 5637 Β/2-12-2021) : Διαδικασα καταχρισης στα Μητρα Εμβο-λιασμνων Εξωτερικο κατ του κορωνοο COVID-19 απ τα Κντρα Εξυπηρτησης Πολι-τν (Κ.Ε.Π.) των αιτοντων αναμνηστικ δση.

3-12-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.75187/21 (ΦΕΚ 5638 Β/2-12-2021): Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιο-ρισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

3-12-21 Ν. 4864/21 (ΦΕΚ 237 Α/2-12-2021) : Στρατηγικς επενδσεις και βελτωση του επεν-δυτικο περιβλλοντος μσω της επιτχυνσης διαδικασιν στις ιδιωτικς και στρατηγικς επεν-δσεις, δημιουργα πλαισου για τις εταιρεες τε-χνοβλαστος και λλες επεγουσες διατξεις για την ανπτυξη2-12-21 ΕΦΚΑ 497872/ΕΓΚ.61/2-12-21 : Α. Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 67 του ν. 4821/2021 σχετικ με τη ρθμιση ασφαλιστικν εισφορν Τροποποηση του ρθρου 32 του ν. 4756/2020 // Β. Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 199 του ν. 4855/2021 σχετικ με την επκταση της ρθμισης ασφαλιστικν εισφορν Τροποποηση της παρ. 1 του ρθρου 32 του ν. 4756/2020.

2-12-21 Κ.Υ.Α. 129604/21 (ΦΕΚ-5591 Β/1-12-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 78812/14.07.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Εσωτερικν και Επικρατεας «Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου - Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης «Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως» τους 2021-2022, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-2020» (Β’ 3116).

2-12-21 ΥΠΕΚΥΠ 94821/21 (ΦΕΚ-5584 Β/1-12-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 (Β’ 2963) κοινς υπουργικς απφασης «Ειδικ Πργραμμα ενσχυσης εργοδοτν για την πρσληψη 2.000 ανργων Ατμων με Αναπηρες (ΑμεΑ), Απεξαρτημνων απ εξαρτησιογνες ουσες, Αποφυλακισμνων, Νεαρν Παραβατικν Ατμων Νεαρν Ατμων που βρσκονται σε κοινωνικ κνδυνο και Πργραμμα Επιχοργησης 50 θσεων Εργονομικς Διευθτησης του χρου εργασας για τομα με Αναπηρες (ΑμεΑ)» (Β’ 2963)

2-12-21 ΥΠΕΚΥΠ 496801/ΕΓΚ.63/2-12-21 : Καθορισμς ηλεκτρονικς διαδικασας για τη χοργηση του επιδματος μητρτητας απ τον e-ΕΦΚΑ

2-12-21 ΥΠΑΙΘ K3/145328/21 (ΦΕΚ 5577 Β/1-12-2021): Καθορισμς τρπου λειτουργας και αρμοδιοττων του Κεντρικο Συμβουλου Επαγγελματικς Εκπαδευσης και Κατρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).

2-12-21 ΥΠΑΝΕΠ 127740/1-12-21 (ΦΕΚ-5582 Β/1-12-21) : γκριση Περιφερειακο Προγρμματος Ανπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προγραμματικς περιδου 2021 - 2025.1-12-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΣΣΚ/ΤΚΒΠ/Φ.10/8/22242/30-11-21 : Υπενθμιση υποβολς καινοτομιν στην πλατφρμα καινοτομας δημοσου τομα και εγγραφς δημοσων οργανσεων στο δκτυο καινοτομας δημοσου τομα.

1-12-21 ΥΠΕΕ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/21 (ΦΕΚ-5553 Β/30-11-21) : Προδιαγραφς, ροι και τεχνικς οδηγες για την εκπνηση «Σχεδου Αστικς Προσβασιμτητας (Σ.Α.Π.)».

1-12-21 Κ.Υ.Α. 534366/21 (ΦΕΚ-5545 Β/30-11-21) : Καθορισμς τελν διοργνωσης εκδηλσεων δρσεων που σχετζονται με την προαγωγ και προθηση της τοπικς γαστρονομας σε αρχαιολογικος χρους, ιστορικος τπους και μνημεα στον περιβλλοντα χρο αυτν.30-11-21 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ - :
Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ (30/11/2021)

30-11-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/893/οικ.22258/30-11-21 : Οδηγες προς τους φορες προλευσης και υποδοχς για την υλοποηση του Β' Κκλου Κινητικτητας τους 2021, στο πλασιο του ΕΣΚ - 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.

30-11-21 ΥΠΥΜΕ Α7/οικ.341609/30-11-21 : Οδικ Βοθεια Οχημτων - Κοινοποηση ρθρου 3 ν. 4811/2021 (Α’ 108) και κυα Α7/316010/2021 (Β’ 5274) - Γνωστοποηση ναρξης λειτουργας επιχειρσεων και συνεργατν οδικς βοθειας

30-11-21 Κ.Υ.Α. 124876/21 (ΦΕΚ-5526 Β/29-11-21) : Καθορισμς πολιτικς χρσης, κστους χρσης και διαδικασας χοργησης δεδομνων ΓΕΜΗ σε πιστωτικ και χρηματοδοτικ Ιδρματα, σε Ιδρ-ματα πληρωμν, σε Ιδρματα ηλεκτρονικο χρ-ματος και σε διατραπεζικς εταιρες.

30-11-21 Κ.Υ.Α. 307226/21 (ΦΕΚ-5508 Β/29-11-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 22212/2008 (Β’ 2267) κοιν υπουργικ απφαση «Προποθσεις θ-σης σε κυκλοφορα και ροι λειτουργας ειδι-κν τουριστικν λεωφορεων, δημσιας χρσης, ανοικτο τπου, αστικς περιγησης».

30-11-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/113352/3739/21 (ΦΕΚ-5539 Β/29-11-21) : κτακτη οικονομικ ενσχυση πυρπληκτων ρητινεργατν 2021 - Δικαιολογητικ και Διαδικασα πληρωμς .

30-11-21 ΥΠΑΝΕΠ 126518/21 (ΦΕΚ-5524 Β/29-11-21) : Πληροφοριακ Σστημα Εθνικο Προγρμματος Ανπτυξης.29-11-21 N.4860/21 (ΦΕΚ-229 Α/27-11-21) : Κρωση του Μνηµονου Κατανησης («ΜΚ») µεταξ του Υπουργεου Προστασας του Πολτη της Ελληνικς Δηµοκρατας και του Ευρωπακο Οργανισµο Συνοριοφυλακς και Ακτοφυλα-κς (Frontex) για τη φιλοξενα Αξιωµατικο Συνδσµου του Frontex στην Ελληνικ Δηµοκρατα.

29-11-21 N.4859/21 (ΦΕΚ-228 Α/27-11-21) : Μτρα διευκλυνσης και εκσυγχρονισμο της δρυσης και λειτουργας κτηνοτροφικν εγκαταστσεων, διατξεις για τη διενργεια ελγχων και την επιβολ κυρσεων και λλες επεγουσες ρυθμσεις.

29-11-21 Κ.Υ.Α. 410529/21 (ΦΕΚ 5498 Β/29-11-2021): ροι παροχς και ψος οικονομικο βοηθματος σε ωφελομενους των δρσεων Εποπτευμενων Διαμερισμτων για ασυνδευτους ανλικους νω των 16 ετν.

29-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1246/21 (ΦΕΚ 5497 Β/29-11-2021): Καθορισμς των μη συνεργσιμων κρατν για το φορολογικ τος 2020 δυνμει της εξουσιοδοτικς διταξης της παρ. 4 και των κριτηρων της παρ. 3 σε συνδυασμ με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του ρθρου 65 του ν. 4172/2013.

29-11-21 Π.Δ. 96/21 (ΦΕΚ-225 Α/27-11-21) : Εναρμνιση της Ελληνικς Νομοθεσας με την Οδηγα (ΕΕ) 2019/520 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 19ης Μαρτου 2019 σχετικ με τη διαλειτουργικτητα των συστημτων τηλεδιοδων και με τη διευκλυνση της διασυνοριακς ανταλλαγς πληροφοριν για μη καταβολ οδικν τελν στην νωση (αναδιατπωση) .

29-11-21 ΕΦΚΑ 486916/ΕΓΚ.60/29-11-21 : Νομιμοποηση χρνου ασφλισης στον π. ΟΓΑ -Τροποποηση του ρθρου 34 του ν. 4387/2016

29-11-21 ΑΑΔΕ Ε2221/23-11-21 : Διευκρινσεις σχετικ με την αναστολ εφαρμογς ΦΠΑ στα ακνητα

29-11-21 ΥΠ.ΕΣ. 87581/ΕΓΚ.828/26-11-21 : Οδηγες για συγχνευση Ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων

29-11-21 ΥΠΥΜΕ 338719/29-11-21 : Ενημρωση σχετικ με τις διατξεις του ν. 4850/2021 (Α’ 208) που αφορον τους χρους στθμευσης υφιστμενων κτιρων.

29-11-21 ΕΦΚΑ Σ40/95/480598/25-11-21 : Διευκρινσεις για την ενιαα και ορθ εφαρμογ των διατξεων περ συνταξιοδτησης γονων, συζγων αδελφν αναπρων

29-11-21 ΑΑΔΕ Ε2222/25-11-21: Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την υπαγωγ σε ρθμιση ως 48 δσεις των οφειλν που προκπτουν απ δηλσεις που υποβλλονται μετ την κοινοποηση της εντολς ελγχου της πρσκλησης του ρθ.14 του ΚΦΔ

29-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.74077/21 (ΦΕΚ-5491 Β/27-11-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

29-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.74075/21 (ΦΕΚ-5486 Β/26-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.73737/25.11.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 5475) .

29-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.73995/21 (ΦΕΚ-5485 Β/26-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/οικ.22817/ 03.04.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Περ λεπτομερειν σστασης και περ συγκρτησης και λειτουργας Κινητν Ομδων Υγεας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικο Σκοπο για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1177).

29-11-21 Κ.Υ.Α. 20723/21 (ΦΕΚ-5484 Β/26-11-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 6301/13-4-2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Τουρισμο «Μσθωση τουριστικν καταλυμτων για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου της μετδοσης του COVID-19» (Β’ 1484).

29-11-21 ΑΑΔΕ Α1247/21 (ΦΕΚ-5484 Β/26-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1001/ 31-12-2020 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ «ροι και προποθσεις για τη διαδικασα παραλαβς και παρδοσης των υγραερων και του μεθανου των περιπτσεων ιδ και ιετης παραγρφου 1, του ρθρου 73 του ν. 2960/2001 καθς και διαδικασα παρακολοθησης και ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης αυτν» (B’ 40/2021).26-11-21 ΑΑΔΕ Ε2220/24-11-21 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη φορολογητα αξα για σκοπος Φ.Π.Α. κατ την παρδοση ακιντου στο πλασιο της κτακτης διαδικασας ειδικς διαχερισης του ν. 4307/2014 (Α246)

26-11-21 ΑΑΔΕ Ε2219/24-11-21 : Υπολογισμς εκπιπτμενων απ τα ακαθριστα σοδα αποσβσεων επ της αξας των εισφερομνων παγων περιουσιακν στοιχεων απ την συγχωνευμενη μετατρεπμενη με βση τις διατξεις του ν.δ. 1297/1972 επιχερηση, ταν η αξα κατπιν εκτμησης εναι μικρτερη απ τη φορολογικ αναπσβεστη αξα των εισφερμενων παγων

26-11-21 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 395448/17-11-21 : Οδηγες για την εφαρμογ του ν.4825/2021 (Α’ 157).

26-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 150345/26-11-21 : Ανατροπς – αναλψεις υποχρεσεων και απορρφηση πιστσεων οικονομικο τους 2021

26-11-21 ΥΠΥΜΕ 337511/24-11-21 : λεγχος πιστοποιητικν ταξινμησης καινοργιων και μεταχειρισμνων ιδιωτικς χρσης επιβατηγν αυτοκιντων και μοτοσυκλετν και φορτηγν ιδιωτικς χρσης με ΜΑΜΦΟ ως 3,5 τνους.

26-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/114443/ΔΠΓΚ/26-11-21 : Κατανομ πιστσεων Κρατικο Προπολογισμο 2022 σε αναλυτικ εππεδο

26-11-21 ΑΑΔΕ Ε2217/19-11-21 : Οδηγες για τη διαδικασα χοργησης του μοναδικο αριθμο καταχρισης και αναγνρισης EORI απ την Τελωνειακ Υπηρεσα κατ’ εφαρμογ της υπ’ αριθ. Α 1231/18-10-2021 (ΦΕΚ Β 4988/27-10-2021) Απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ

26-11-21 ΥΠΥΜΕ 335255/25-11-21 : Τεχνικς λεγχος οχημτων των κατηγοριν Μ1 και Ν1 που φρουν διταξη σνδεσης (κοτσαδρος)

26-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/ΟΙΚ.73780/21 (ΦΕΚ 5482 Β/25-11-2021) : Ρθμιση της διαδικασας υποβολς ατησης και χοργησης μονοκλωνικν αντισωμτων σε ασθενες με λομωξη COVID-19.

26-11-21 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΥΠ. 94649/21 (ΦΕΚ 5481 Β/25-11-2021) : Παρταση καταβολς των συντξεων αναπηρας και των προνοιακν παροχν σε χρμα σε τομα με αναπηρα.

26-11-21 Κ.Υ.Α. 824/21 (ΦΕΚ 5480 Β/25-11-2021) : «Ειδικ Αναπτυξιακ Πργραμμα ΟΤΑ α και β βαθμο, συνδσμων Δμων και Νομικν Προσπων ΟΤΑ: Πργραμμα Ανπτυξης και Αλληλεγγης για την Τοπικ Αυτοδιοκηση “Αντνης Τρτσης”» Τροποποηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εσωτερικν και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν (Β 1386). 

26-11-21 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 41252/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 5479 Β/25-11-2021) : Ορισμς των υπηρεσιν που εμππτουν στην κα-θολικ ταχυδρομικ υπηρεσα και καθορισμς ειδικν ρων και προποθσεων για την παροχ ταχυδρομικν υπηρεσιν σε τομα τυφλ με σοβαρ προβλματα ρασης.

26-11-21 Κ.Υ.Α ΕΑΛΕ/ΓΠ/ΟΙΚ.73015/21 (ΦΕΚ 5476 Β/25-11-2021) : Διαδικασα αποζημωσης χρσης κλινν νοση-λεας, κλινν εντατικς θεραπεας των εγκα-ταστσεων, των θαλμων, που διατθενται στο Ελληνικ Δημσιο απ ιδιτες παρχους υπηρεσιν υγεας, δυνμει της παρ. 2 του ρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α 214).

26-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.73737/21 (ΦΕΚ 5475 Β/25-11-2021) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.25-11-21 Κ.Υ.Α. ΚΓ/Δ11/Β39996/21 (ΦΕΚ-5467 Β/25-11-21) : Διαδικασα χρωσης, εσπραξης, διαχερισης και ελγχου του Τλους Εκσυγχρονισμο και Ανπτυξης Αερολιμνων του Διεθνος Αερολιμνα Αθηνν «Ελευθριος Βενιζλος».

25-11-21 Κ.Υ.Α. 93226/21 (ΦΕΚ-5448 Β/24-11-21) : Μτρα στριξης εργαζομνων ειδικν κατηγοριν.

25-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.73139/21 (ΦΕΚ-5450 Β/24-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π. οικ. 3055/13.01.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Υγεας και Εσωτερικν «Σσταση Κινητν Ομδων Υγεας Ειδικο Σκοπο Μοριακν Ελγχων για την μεση εκτλεση δοκιμασιν ταχων ελγχων αντιγνων SARS- CoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμ κρουσμτων κορωνοο COVID-19 (Κ.Ο.Μ.Υ. Ειδικο Σκοπο Μοριακν Ελγχων)» (Β 387).

25-11-21 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/92403/21 (ΦΕΚ-5446 Β/24-11-21) : Παρταση της κλυψης απ τον κρατικ προ-πολογισμ των ασφαλιστικν εισφορν για καλλιτχνες, δημιουργος και επαγγελματες της τχνης και του πολιτισμο βσει του ρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’  256) και για τους μνες Ιονιο και Ιολιο 2021 και τροποποηση της υπ στοιχεα Δ.15/Δ’/54407/2118/8-3-2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν σε καλλιτχνες, δημιουργος και επαγγελματες της τχνης βσει του ρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’  256)» (Β’  986), πως αυτ τροποποιθηκε με τις υπ στοιχεα Δ.15/Δ’/32662/26-5-2021 (Β’  2271) και Δ.15/Δ’/57914/9-8-2021 (Β’  3792) κοινς αποφσεις των διων Υπουργν.24-11-21 Κ.Υ.Α. 72958/21 (ΦΕΚ-5445 Β/24-11-21) : Καθορισμς ρων και προποθσεων ανθεσης και παροχς υπηρεσιν επικοινωνας και ενημ-ρωσης των πολιτν, καθς και κθε λλης συναφος υπηρεσας, που απαιτεται για την υλοποησ τους για την προστασα της δημοσας υγεας και τη διαμρφωση θετικς πεποθησης και ενεργο συμμετοχς των πολιτν στον εμβολιασμ ναντι του κορωνοο COVID-19.

24-11-21 ΑΣΕΠ 160/21 (ΦΕΚ-5444 Β/24-11-21) : Διαδικασα επιλογς προσωπικο με γραπτ διαγωνισμ κατ τη μεταβατικ περοδο πριν απ την προκρυξη του πανελλνιου γραπτο διαγωνισμο.

24-11-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23-11-21  : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (67η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

24-11-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 54069/22-11-21 : Οδηγες προς τα Δικαστρια και τις Δικαστικς Υπηρεσες της Χρας για την υλοποηση του Β' Κκλου του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας τους 2021

24-11-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/ΓΠ/οικ.68744/2-11-21 : Παρχονται πληροφορες για την εξλιξη στον επμενο βαθμ των ιατρν κλδου ΕΣΥ23-11-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 7040/2-11-21 : Ενημρωση για κδοση των Κανονισμν (ΕΕ) που τροποποιον τα καττατα ρια εφαρμογς των Οδηγιν 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ.

23-11-21 ΑΑΔΕ Ε2215/17-11-21  : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου πεντηκοστο πμπτου του ν. 4839/2021 (Α'181) αναφορικ με την εφαρμογ μειωμνου και υπερμειωμνου συντελεστ Φ.Π.Α. σε συγκεκριμνα αγαθ και υπηρεσες του Παραρτματος ΙΙΙ του Κδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και παροχ σχετικν διευκρινσεων.

23-11-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/οικ.72308/21 (ΦΕΚ-5436 Β/22-11-21) : Ρθμιση οφειλν παρχων κατ’ εξουσιοδτηση του ρθρου 10 του ν. 4647/2019.

23-11-21 Κ.Υ.Α. Β2β/ΓΠ/οικ.72933/21 (ΦΕΚ-5424 Β/22-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Β2β/Γ.Π.οικ. 44715/15-07-2021 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς ορου δαπνης φαρμκων που ανκουν στην θεραπευτικ ομδα των ηπαρινν και αποζημινονται απ τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαδικασα και προποθσεις για την εξαρεσ της απ την φαρμακευτικ δαπνη των Φ.Κ.Α.» (Β’ 3279).

23-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 147036/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-5424 Β/22-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 74617 ΕΞ 2021 κοινς απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικτερων θεμτων επ των διαδικασιν επιχοργησης επιχειρσεων για θεομηνες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

23-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΥ/1056/21 (ΦΕΚ-5423 Β/22-11-21) : Διαδικασα αναζτησης αχρεωσττως καταβλη-θντων ποσν της αποζημωσης των εκμισθωτν, κατ’ επιταγ του νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19 βσει των υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 400/ 20.4.2021 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500/26.5.2021 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615/30.6.2021 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809/23.7.2021 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872/25.8.2021 (Β’ 3921) αποφσεων του Υπουργο, Αναπληρωτ Υπουργο και Υφυπουργο Οικονομικν.

23-11-21 ΥΠΑΝΕΠ 124512/21 (ΦΕΚ-5419 Β/22-11-21) : γκριση Περιφερειακο Προγρμματος Ανπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφρειας Κρτης προγραμματικς περιδου 2021 - 2025.

23-11-21 ΑΑΔΕ Α1244/21 (ΦΕΚ-5416 Β/22-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1293/ 23.12.2020 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Καθορισμς των ρων και προποθσεων θερησης του Βιβλου Ατελεας των αλιευτικν σκαφν του ρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (Β 516) “Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κ.λπ.” για την παραλαβ καυσμων με απαλλαγ απ τον Ε.Υ.Κ.» (Β’ 5882) .

23-11-21 Κ.Υ.Α. 551700/21 (ΦΕΚ-5416 Β/22-11-21) : Καθορισμς ψους οικονομικς επιβρβευσης διακρσεων τους 2019, προποθσεις, απαιτομενα δικαιολογητικ, διαδικασα και κθε λλο συναφς θμα για την εκκαθριση και την καταβολ αυτς.22-11-21 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - , σχετικ με :
1. Εισαγωγ
2. Ο κατ’ εξαρεση προληπτικς λεγχος σμερα
3. Τα επακλουθα της κατργησης του προληπτικο ελγχου
4. Συμπρασμα

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (22/11/2021)

22-11-21 Ν. 4858/21 (ΦΕΚ-220 Α/19-11-21) : Κρωση Κδικα νομοθεσας για την προστασα των αρχαιοττων και εν γνει της πολιτιστικς κληρονομις

22-11-21 Ν. 4857/21 (ΦΕΚ-219 Α/19-11-21) : Για την κρωση του Ισολογισμο και των λοιπν Χρηματοοικονομικν Καταστσεων της Κεντρικς Διοκησης, περιδου αναφορς 1/1/2019 ως 31/12/2019.

22-11-21 Ν. 4856/21 (ΦΕΚ-218 Α/19-11-21) : Κρωση του Απολογισμο του Κρτους οικονομικο τους 2019.

22-11-21 ΥΠ.ΕΣ. 85741/ΕΓΚ.809/19-11-21 : Ορισμς Αντιδημρχων

22-11-21 ΥΠΥΜΕ Δ11/329192/19-11-21 : Ενημρωση για την πρσβαση στο υποσστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημσια ργα.

22-11-21 Κ.Υ.Α. 80000/91907/21 (ΦΕΚ 5407 Β/22-11-2021): Καθορισμς της ηλεκτρονικς διαδικασας για τη χοργηση του επιδματος μητρτητας απ τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

22-11-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)68147/21 (ΦΕΚ 5405 Β/22-11-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ3(α)/48592/ 22-9-2021 απφασης «Αναθερηση των καταλγων για τη θεραπεα σοβαρν ασθενειν της παρ. 2 του ρθρου 12 ν. 3816/2010 (Α' 6)» (Β' 4526).

22-11-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/90598/21 (ΦΕΚ 5404 Β/22-11-2021): Καθορισμς της διαδικασας συμψηφισμο και επιστροφς των αχρεωσττως καταβληθεισν ασφαλιστικν εισφορν στον Ηλεκτρονικ Εθνικ Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

22-11-21 Κ.Υ.Α. 313739/21 (ΦΕΚ 5403 Β/22-11-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΣΤ/26322/1977 κοινς υπουργικς απφασης «Περ καθορισμο τπου, διαστσεων και περιεχομνου πιστοποιητικν κυριτητος και νας δειας κυκλοφορας αυτοκιντων και δικκλων, τρικκλων ιδιωτικς χρσεως κ.λπ.» (Β' 1099).

22-11-21 ΥΠΕΚΥΠ 90972/21 (ΦΕΚ 5393 Β/19-11-2021): Α. Τροποποηση της υπ στοιχεα 40331/Δ1. 13521/13-9-2019 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» (Β' 3520). // B. Στοιχεα απ τα οποα διαπιστνεται εν ο εργαζμενος χει μα απ τις ιδιτητες της περ. α' του ρθρου 2 της Διεθνος Συμβσεως της Διεθνος Διασκψεως της Ουασινγκτνος, που κυρθηκε με το ρθρο πρτο του ν. 2269/1920 (Α' 145).

22-11-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/107168/1444/21 (ΦΕΚ 5384 Β/19-11-2021): Αναθερηση του Εθνικο Δικτου Παρακολοθησης της ποιτητας και της ποστητας των υδτων με καθορισμ των σταθμν παρακολοθησης και των υπχρεων Φορων για τη λειτουργα τους, σμφωνα με το ρθρο 4, παρ. 4 του ν. 3199/2003 (Α' 280). Αντικατσταση της υπ' αρ. 140384/2011 (Β' 2017) κοινς υπουργικς απφασης.

22-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.72486/21 (ΦΕΚ-5401 Β/20-11-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ τη Δευτρα, 22 Νοεμβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 6 Δεκεμβρου 2021 και ρα 06:00.

22-11-21 ΥΠΑΙΘ Φ.153.1/148498/Α5/21 (ΦΕΚ-5400 Β/19-11-21) : Καθορισμς των συντελεστν βαρτητας των πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων των Επαγγελματικν Λυκεων για την εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημακ τος 2022-2023 και εφεξς.

22-11-21 ΥΠΑΙΘ Φ.253.1/148469/Α5/21 (ΦΕΚ-5399 Β/19-11-21) : Καθορισμς των συντελεστν βαρτητας των πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων ΓΕΛ, των ειδικν μαθημτων και πρακτικν δοκιμασιν για εισαγωγ στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολς των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολς της Αστυνομικς και Πυροσβεστικς Ακαδημας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λιμενικο Σματος και Λιμενοφυλκων, καθς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργεου Τουρισμο, το ακαδημακ τος 2022- 2023 και εφεξς

22-11-21 Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.72090/21 (ΦΕΚ-5398 Β/19-11-21) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για το Υπουργεο Υγεας και εποπτευμενους φορες του, στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

22-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.70414/21 (ΦΕΚ-5397 Β/19-11-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Ρθμιση ειδικτερων τε-χνικν ζητημτων για τη λειτουργα του Εθνικο Μητρου Ασθενν απ τον κορωνο COVID-19, σμφωνα με τα οριζμενα στις διατξεις των ρ-θρων εικοστο νατου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΠΝΠ) «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» (Α 75) και 83 του ν. 4600/2019 (Α 43)» Β 1298.19-11-21 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 41115/ΕΞ2021/19-11-21 : Λειτουργα των εφαρμογν “Ψηφιακ Βεβαωση Εγγρφου" και “Ψηφιακ Βεβαωση Ιδιωτικο Συμφωνητικο"

19-11-21 Κ.Υ.Α. 147084/Ζ1/21 (ΦΕΚ-5364 Β/19-11-21) : Καθορισμς του τρπου διεξαγωγς της ηλεκτρονικς ψηφοφορας των εκλογικν διαδικασιν των οργνων των Α.Ε.Ι. - Ρθμιση των τεχνικν οργανωτικν μτρων σχετικ με τη διεξαγωγ της διαδικασας και την προστασα των δεδομνων προσωπικο χαρακτρα.

19-11-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 39141/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-5360 Β/19-11-21) : Διθεση των διαδικτυακν υπηρεσιν «Στοιχεα Διαβατηρων» και «Στοιχεα Δελτων Αστυνομικς Ταυττητας» της Ελληνικς Αστυνομας, στο Πληροφοριακ Σστημα "Εφαρμογ Διαχερισης Ψηφιακν Πιστοποιητικν της Αρχς Πιστοποησης Ελληνικο Δημοσου" του Υπουργεου Ψη-φιακς Διακυβρνησης.

19-11-21 ΥΠΥΜΕ 325657/17-11-21 : Αξηση τιμς παραβλων αδειν οδγησης

19-11-21 ΑΑΔΕ Ε2216/12-11-21 : Κοινοποηση του ρθρου 54 του ν. 4818/18-7-2021 (Α’ 124) και της αριθ. Α. 1235/26-10-2021 (Β' 5083) Κοινς Υπουργικς Απφασης των Υφυπουργν Οικονομικν Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων με θμα «Αντιστοχιση παθσεων του ρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ε.Π.Π.Π.Α»

19-11-21 ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 10129/19-11-21 : Χοργηση κτακτης Οικονομικς Ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ναυτικν λγω Εορτν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2021

19-11-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/οικ.72207/21 (ΦΕΚ-5355 Β/18-11-21) : Επταξη προσωπικν υπηρεσιν ιδιωτν ιατρν ειδικοττων Πνευμονολογας, Παθολογας και Γενικς Ιατρικς, για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19.

19-11-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/οικ.72214/21 (ΦΕΚ-5354 Β/18-11-21) : Ρθμιση των οφειλμενων ποσν αυτματης επιστροφς (clawback) φαρμακευτικν εταιρειν προς τον ΕΟΠΥΥ, για το τος 2020.

19-11-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 40912/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-5354 Β/18-11-21) : Λειτουργα των εφαρμογν «Ψηφιακ Βεβαωση Εγγρφου» και «Ψηφιακ Βεβαωση Ιδιωτικο Συμφωνητικο».

19-11-21 Κ.Υ.Α. 91989/21 (ΦΕΚ-5353 Β/18-11-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β’ 2274).

19-11-21 Κ.Υ.Α. 551884/21 (ΦΕΚ-5351 Β/18-11-21) : γκριση κατανομς θσεων για την πρσληψη Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (Π.Φ.Α.), με σκο-π την στελχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμο και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτν, που θα υλοποισουν Προγρμματα θλησης για λους (Π.Α.γ.Ο) την περοδο 2021-22.

19-11-21 Κ.Υ.Α. 88278/21 (ΦΕΚ-5350 Β/18-11-21) : Ανπτυξη και λειτουργα ειδικς πλατφρμας στο πληροφοριακ σστημα του e- ΕΦΚΑ για την επιτχυνση της απονομς των συνταξιοδοτικν παροχν απ τον Ηλεκτρονικ Εθνικ Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

19-11-21 Κ.Υ.Α. 2151.14/82679/2021 (ΦΕΚ-5350 Β/18-11-21) : Καθορισμς δαπνης κατ’ τομο διατροφς και μεταγωγς ατμων που τελον υπ νμιμο περι-ορισμ απ Υπηρεσες Λιμενικο Σματος - Ελ-ληνικς Ακτοφυλακς.

19-11-21 ΥΠΑΙΘ 144546/Κ5/21 (ΦΕΚ-5342 Β/17-11-21) : Καθορισμς ναρξης και λξης του προγρμμα-τος του Μεταλυκειακο τους - Τξης Μαθητεας για την περοδο 2021 - 2022.

19-11-21 N. 4855/21 (ΦΕΚ-215 Α/12-11-21-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Τροποποισεις του Ποινικο Κδικα, του Κδικα Ποινικς Δικονομας και λλες επεγουσες διατξεις.18-11-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3161.2/76548/2021/21 (ΦΕΚ 5317 Β/17-11-2021): Κανονισμς για την χοργηση Πιστοποιητικο Εξαρεσης απ την Πλογηση.

18-11-21 ΑΑΔΕ Α1242/21 (ΦΕΚ 5338 Β/17-11-2021): Ορισμς αρμδιας αρχς και διαδικασα υποβολς της ενιαας δλωσης ΦΠΑ, σμφωνα με τα ρθρα 47α, 47β, 47γ και 47δ του Κδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α' 248) καθς και ρθμιση συναφν θεμτων ταν η Ελλδα εναι κρτος μλος κατανλωσης /και κρτος μλος εγκατστασης.

18-11-21 ΥΠΑΙΘ 148400/Ε2/18-11-21 : Οδηγες σχετικ με αιτσεις μετταξης/απσπασης εκπαιδευτικν που υποβλλονται μσω του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας (Ν.4440/2016)

18-11-21 ΟΑΕΔ 16/125745/18-11-21 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 16/2021 : Πργραμμα προεργασας περιοχν των Περιφερειν Δυτικς Μακεδονας και Πελοποννσου που επλγησαν απ τις επιπτσεις της απολιγνιτοποησης

18-11-21 ΟΑΕΔ 125966/18-11-21  : Ειδικ πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 3400 ανργων, πρην εργαζομνων στις επιχειρσεις που επλγησαν λγω της απολιγνιτοποησης στις Περιφρειες της Δυτικς Μακεδονας και της Πελοποννσου

18-11-21 ΑΠΟΦ.ΠΡΩΘ. Υ37/21 (ΦΕΚ-5349 Β/18-11-21) : Παροχ εξουσιοδτησης προς τον Υπουργ Υγεας και την Αναπληρτρια Υπουργ Υγεας για την επταξη προσωπικν υπηρεσιν ιατρν παθολγων, πνευμονολγων και γενικν ιατρν, για την αντιμετπιση της πανδημας του κορω-νοο COVID-19

18-11-21 ΕΑΔΔΗΣΥ 11/2021 (ΦΕΚ-5343 Β/17-11-21) : γκριση ρων πρτυπου τεχους πρσκλησης εκδλωσης ενδιαφροντος, στο πλασιο σναψης σμβασης με τη διαδικασα ανταγωνιστικο διαλγου για την Κατασκευ και Αναβθμιση Λιμενικν Υποδομν μσω Συμβσεων Παραχρησης και Συμπρξεων Δημσιου και Ιδιωτικο Τομα (ΣΔΙΤ).

18-11-21 K.Y.A. 88970/21 (ΦΕΚ-5347 Β/17-11-21) : Προκρυξη δρσης «Ειδικ πργραμμα επιχορ-γησης επιχειρσεων για την απασχληση 3.400 ανργων, πρην εργαζομνων στις επιχειρσεις που επλγησαν λγω της απολιγνιτοποησης στις Περιφρειες της Δυτικς Μακεδονας και της Πε-λοποννσου».

18-11-21 Κ.Υ.Α. 88974/21 (ΦΕΚ-5346 Β/17-11-21) : Ειδικ Πργραμμα προεργασας για 2.000 ανργους νους, ηλικας 18-29 ετν, περιοχν των Περιφερειν Δυτικς Μακεδονας και Πελοποννσου που επλγησαν απ τις επιπτσεις της απολιγνιτοποησης .17-11-21 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.4837/2021) - , σχετικ με :
1. Υπεθυνος προστασας ανηλκων.    
2. Κλυμα πρσληψης απασχλησης προσωπικο σε φορες παιδικς προστασας.    
3. Κλυμα αδειοδτησης των φορων παιδικς προστασας.    
4. λεγχοι και κυρσεις.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Ν.4837/2021) (17/11/2021)

17-11-21 ΑΑΔΕ Ε2213/12-11-21 : Κοινοποηση της αριθμ. Α.1159/02.07.2021 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασα τροποποησης και επκτασης των λειτουργοντων στην Ελλδα Ελεθερων Τελωνειακν Συγκροτημτων, Ελεθερων Τελωνειακν Χρων και Χρων Τελωνειακς Επβλεψης»

17-11-21 ΑΑΔΕ Ε2212/15-11-21: Διευκρινσεις ως προς την ννοια της εφπαξ αποζημωσης για την ορθ εφαρμογ της διταξης της παρ. 3 του ρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α 167)

17-11-21 ΑΑΔΕ Ε2211/11-11-21  : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 98/2021 Γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με τη φορολογικ αντιμετπιση απ πλευρς ΦΠΑ της εκμετλλευσης αθουσας πολλαπλν χρσεων σε σταθμ Μετρ.

17-11-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/892/οικ.21602/17-11-21 : Δημοσιοποηση θσεων κινητικτητας Β' κκλου 2021 -Υποβολ αιτσεων- 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

17-11-21 Κ.Υ.Α. 7017/7/186/21 (ΦΕΚ 5313 Β/17-11-2021): Τροποποηση της υπ' αρ. 8038/24/3/07-05-2013 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη «Καθορισμς του εδους, του περιεχομνου και της διρκειας της εκπαδευσης που υφσταται το προσωπικ Ιδιωτικν Επιχειρσεων Παροχς Υπηρεσιν Ασφαλεας, στο οποο ανατθεται η φλαξη εγκαταστσεων Κντρων Πρτης Υποδοχς, Μονδων Πρτης Υποδοχς και χρων κρτησης, των παρνομα διαμενντων στη Χρα μας, αλλοδαπν καθς και των Υπηρεσιν της Ελληνικς Αστυνομας που την παρχουν» (Β' 1105) -Προσθκη ρθρου 8α.

17-11-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 40211/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 5312 Β/17-11-2021 ): Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης Χρηστν oAuth2.0 στο Εθνικ Δκτυο Υποδομν Τεχνολογας και ρευνας ΑΕ.

17-11-21 ΥΠ.ΕΣ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.35.56/2743/1671/6317/15-11-21  : Πρσληψη-Διορισμς πολιτν κρατν μελν της ΕΕ στη Δημσια Διοκηση

17-11-21 ΥΠΥΜΕ Δ30/Α14δ/323980/16-11-21 : Δημοσευση κοινς υπουργικς απφασης κ.υ.α. Δ30/Α3/314952/12-11-2021 «Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη χοργηση γκρισης λειτουργας σχολν/κντρων επαγγελματικς κατρτισης για τη χοργηση πιστοποιητικο επαγγελματικς ικαντητας σε οδηγος οχημτων μεταφορς επιβατν και εμπορευμτων», (Β'5275)

17-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΥ/1047/21 (ΦΕΚ-5309 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ468/ 17.05.2021 απφασης «Αυξημνη αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Απρλιο 2021» (Β’ 2025).

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1050/21 (ΦΕΚ-5308 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ233/ 10.10.2020 απφασης των Υπουργν Οικονο-μικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β’ 4471).

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1052/21 (ΦΕΚ-5307 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ19/25.1.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020» (Β’ 236).

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1053/21 (ΦΕΚ-5307 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 232/ 1.3.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ το μνα Ιανουριο 2021» (Β’ 804).

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1051/21 (ΦΕΚ-5306 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απφασης των Υπουργν Οικονο-μικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020» (Β’ 5047)

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1054/21 (ΦΕΚ-5305 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομι-κν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Ιανουριο, Φεβρουριο και Μρτιο 2021» (Β’ 1689).

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1046/21 (ΦΕΚ-5304 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 808/ 23.07.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιδτησης παγων δαπανν για την περοδο Απριλου - Δεκεμβρου 2020 σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3354).

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1048/21 (ΦΕΚ-5303 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1645).

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1049/21 (ΦΕΚ-5303 Β/16-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ148/ 03.07.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β’ 2729).

17-11-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/ΓΠ/οικ.70479/21 (ΦΕΚ-5301 Β/16-11-21) : Τροποποηση υπουργικς απφασης καθορισμο της διαδικασας νταξης στον κλδο γιατρν ΕΣΥ των ιατρν, που προρχονται απ τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χωρς ειδικτητα που υπηρετον στους Φορες Πρωτοβθμιας Φροντδας των Υ.Π.Ε

17-11-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/οικ.70413/21 (ΦΕΚ-5300 Β/16-11-21) : Χοργηση Ψηφιακο Πιστοποιητικο COVID-19 απ λλες διοικητικς δομς φορων της Γενικς Κυβρνησης, προσδιορισμς τεχνικν λεπτομερειν απδοσς του και τρηση θυρδων αρμοδιτητας των Υπουργεων Μετανστευσης και Ασλου και Προστασας του Πολτη στην Ενιαα Ψηφιακ Πλη της Δημσιας Διοκησης (gov.gr- ΕΨΠ).16-11-21 ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 384869/ΕΓΚ.1/12-11-21 : Εφαρμογ διατξεων του ν. 4825/2021 (Α' 157)

16-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1243/21 (ΦΕΚ-5298 Β/15-11-21) : Χοργηση επιδματος θρμανσης για την χειμεριν περοδο 2021/2022 και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο

16-11-21 ΥΠΑΝΕΠ 123076/21 (ΦΕΚ-5299 Β/15-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικς απφασης που αφορ στις «Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγραμμτων Τεχνικς Βοθειας, διαδικασες δημιουργας και διατρησης καταλγων προμηθευτν για την ανθεση και υλοποηση ενεργειν Τεχνικς Βοθειας» (Β’ 677).15-11-21 Π.Δ. 91/21 (ΦΕΚ-214 Α/12-11-21) : Καθορισμς του τρπου εισαγωγς υποψηφων στον εισαγωγικ βαθμ του Κλδου Επικοινωνιν και Πληροφορικς του Υπουργεου Εξωτερικν.

15-11-21 ΑΑΔΕ Ε2210/12-11-21 : Απαλλαγ απ Φρο Προστιθμενης Αξας (ΦΠΑ) του Κντρου Αριστεας Ενοποιημνης Αντιαεροπορικς Αντιπυραυλικς μυνας (ΚΕΑΡ ΕΝΑΑΑΜ IAMD CoE), που εδρεει στα Χανι ως διαπιστευμνη Νατοκ Στρατιωτικ Ονττητα (ΝΑΤΟ Military Body, ν. 4833/2021, (Α'174) και 4834/2021, (Α' 175)) σμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1196/1993 (Β' 408) «Απαλλαγ απ το φρο προστιθμενης αξας (Φ.Π.Α.) των  ενπλων δυνμεων του ΝΑΤΟ»

15-11-21 ΑΑΔΕ Ε2209/12-11-21 : Φορολογικ μεταχεριση δαπανν που σχετζονται με την αξηση μετοχικο κεφαλαου

15-11-21 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 39785/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-5293 Β/12-11-21) : Καθορισμς ειδικτερων προσντων, προποθ-σεων και της διαδικασας για την επιλογ και τον διορισμ Προσταμνων των Κτηματολογικν Γραφεων και των Υποκαταστημτων του ν.π.δ.δ. Ελληνικ Κτηματολγιο.

15-11-21 ΥΠΑΙΘ 138797/Κ5/21 (ΦΕΚ-5253 Β/12-11-21) : Καθορισμς κριτηρων και διαδικασας για την επιλογ Συντονιστν Περιφερειακς Διεθυνσης Εκπαδευσης (Π.Δ.Ε.) για τη Μαθητεα και Υπευ-θνων Δευτεροβθμιας Διεθυνσης Εκπαδευσης (Δ.Δ.Ε.) για τη Μαθητεα.

15-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.71179/21 (ΦΕΚ-5277 Β/12-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/4.11.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ το Σββατο, 6 Νοεμβρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 22 Νοεμβρου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 5138).

15-11-21 Κ.Υ.Α. Δ30/Α3/314952/21 (ΦΕΚ-5275 Β/12-11-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη χοργηση γκρισης λειτουργας σχολν/κντρων επαγγελματικς κατρτισης για τη χοργηση πιστοποιητικο επαγγελματικς ικαντητας σε οδηγος οχημτων μεταφορς επιβατν και εμπορευμτων.

15-11-21 Κ.Υ.Α. A7/316010/21 (ΦΕΚ-5274 Β/12-11-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων, για τη γνωστοποηση της λειτουργας επιχειρσεων οδικς βοθειας οχημτων και συνεργατν οδικς βοθειας οχημτων.

15-11-21 Κ.Υ.Α. 315162/21 (ΦΕΚ-5273 Β/12-11-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση της λειτουργας χρων στθμευσης αυτοκιντων, μοτοσικλετν και μοτοποδηλτων.

15-11-21 Κ.Υ.Α. 314766/21 (ΦΕΚ-5272 Β/12-11-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση της λειτουργας των συνεργεων συντρησης και επισκευς αυτοκιντων, μοτοσικλετν και μοτοποδηλτων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και του ν. 3710/2008 (Α’ 216).

15-11-21 Κ.Υ.Α. 313214/21 (ΦΕΚ-5271 Β/12-11-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου, δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση λειτουργας σταθμο υπεραστικν λεωφορεων.

15-11-21 Κ.Υ.Α. 312990/21 (ΦΕΚ-5270 Β/12-11-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση λειτουργας των πλυντηρων /και λιπαντηρων οχημτων.

15-11-21 Κ.Υ.Α. 314290/21 (ΦΕΚ-5269 Β/12-11-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση της λειτουργας χρων στθμευσης βαρων οχημτων.

15-11-21 Κ.Υ.Α. Α1241/21 (ΦΕΚ-5268 Β/12-11-21) : Διαδικασα απαλλαγς ΦΠΑ των παραδσεων αγαθν και παροχς υπηρεσιν στο πλασιο αντιμετπισης αναγκν των πληγντων απ τη σεισμικ δνηση που σημειθηκε την 27-9-2021 και των ζημιν που αυτ προκλεσε στη γεωγραφικ περιοχ των Δμων Μινα Πεδιδος και Αρχανν - Αστερουσων της Περιφερειακς Εντητας Ηρακλεου της Περιφρειας Κρτης.

15-11-21 Κ.Υ.Α. A1240/21 (ΦΕΚ-5268 Β/12-11-21) : Απαλλαγ απ ΦΠΑ για δωρεν παραδσεις αγαθν και παροχς υπηρεσιν απ υποκειμνους στον ΦΠΑ για την κλυψη των αναγκν των πληγντων απ τη σεισμικ δνηση που σημειθηκε την 27-9-2021 και των ζημιν που αυτ προκλεσε στη γεωγραφικ περιοχ των Δμων Μινα Πεδιδος και Αρχανν - Αστερουσων της Περιφερειακς Εντητας Ηρακλεου της Περιφρειας Κρτης.

15-11-21 Κ.Υ.Α. Γ4α/ΓΠ/οικ.69570/21 (ΦΕΚ-5267 Β/12-11-21) : Ορισμς του ποσοστο των πρσθετων εφημεριν της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α 164).

15-11-21 ΥΠ.ΕΣ. 80949/21 (ΦΕΚ-5267 Β/12-11-21) : Τροποποηση της υπ’  αρ. 71728/4.10.2021 απ-φασης του Γενικο Γραμματα Ιθαγνειας του Υπουργεου Εσωτερικν «Καθορισμς των ειδικτερων στοιχεων της παρ. 10 του ρθρου 7 του Κδικα της Ελληνικς Ιθαγνειας» (Β’ 4669), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 77895/25.10.2021 (Β’ 4973) μοια απφαση.

15-11-21 Κ.Υ.Α. 5160/21 (ΦΕΚ-5247 Β/12-11-21) : Χοργηση προσωρινο Α.Μ.Κ.Α. απ λλες διοικητικς δομς φορων της Γενικς Κυβρνησης και προσδιορισμς τεχνικν λεπτομερειν απδοσς του.

15-11-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 5204/21 (ΦΕΚ-5244 Β/12-11-21) : Λειτουργα ψηφιακς κλπης «ΖΕΥΣ» .

15-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 137391/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-5228 Β/11-11-21) : Καθορισμς των δικαιολογητικν πληρωμς δαπανν οδοιπορικν εξδων μετακνησης στο εξωτερικ, δυνμει των διατξεων του ρθρου 33 του ν. 4770/2021 (Α’ 15).

15-11-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3αβ/ΓΠ/οικ.68873/21 (ΦΕΚ-5228 Β/11-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ3α,β/Γ.Π.οικ. 65047/13-10-2020 υπουργικς απφασης «ροι και προποθσεις ακοσιας νοσηλεας σε ιδιωτικς ψυχιατρικς κλινικς» (Β’ 4704).

15-11-21 ΑΣΕΠ 17657/01/2021 (ΦΕΚ-5172 Β/9-11-21) : Ετσια κθεση πεπραγμνων τους 2020 του Ανωττου Συμβουλου Επιλογς Προσωπικο.12-11-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/89955/11-11-21 : Συμπληρωματικ οριοθτηση πληγεσας απ φυσικ καταστροφ περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Ηρακλεου και της Περιφερειακς Εντητας Λασιθου της Περιφρειας Κρτης

12-11-21 ΕΦΚΑ 460181/11-11-21 : Ρθμιση τρεχουσν και Καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που υπστησαν ζημα λογω φυσικν καταστροφν στην Περιφερειακ Εντητα Φωκδας.

12-11-21 ΕΦΚΑ 460127/12-11-21 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που υπστησαν ζημα λογω φυσικν καταστροφν στην Περιφερειακ Εντητα Σπορδων.

12-11-21 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 374365/21 (ΦΕΚ-5242 Β/12-11-21) : Ηλεκτρονικ υποβολ αιτσεων ανανωσης αδειν διαμονς, δελτων διαμονς και δελτ-ων μνιμης διαμονς, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4251/2014 (Α 80) και του π.δ. 106/2007 (Α 135).

12-11-21 Κ.Υ.Α. Φ.800/25/120584/Σ.20358/21 (ΦΕΚ-5242 Β/12-11-21) : Μετακνηση, με πλρη μερικ απαλλαγ απ την καταβολ κομστρου, με τους παρχους αστι-κν συγκοινωνιν της Περιφρειας Αττικς [Οδι-κς Συγκοινωνες Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) και Σταθερς Συγκοινωνες Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.)] και τον συγκοι-νωνιακ φορα της Περιφερειακς Εντητας Θεσσαλονκης [Οργανισμς Αστικν Συγκοινω-νιν Θεσσαλονκης (Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε.] δικαιοχων του Υπουργεου Εθνικς μυνας (ΥΠΕΘΑ).

12-11-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 38428/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-5231 Β/11-11-21) : Καννες για την παροχ ψηφιακν δημσιων υπηρεσιν.

12-11-21 ΥΠ.ΕΣ. 80651/Σ19239/21 (ΦΕΚ-5229 Β/11-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.127080/ 57460/21-12-2010 (1984 Β’) απφασης του Υπουργο Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλε-κτρονικς Διακυβρνησης.

12-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.70815/21 (ΦΕΚ-5239 Β/11-11-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιο-ρισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

12-11-21 Κ.Υ.Α. ΦΒ7/143439/Κ3/21 (ΦΕΚ-5213 Β/11-11-21) : Καθορισμς του αριθμο των μαθητευομνων του Μεταλυκειακο τους - Τξη Μαθητεας που δνανται να πραγματοποισουν Μαθητεα σε φορες του Δημοσου Τομα κατ το σχολικ τος 2021-2022.11-11-21 ΑΑΔΕ Ε2207/3-11-21 : Κοινοποηση της Γνωμοδτησης υπ' αριθ. 80/2021 του Β Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους (Ν.Σ.Κ.)

11-11-21 ΑΑΔΕ Ε2206/5-11-21 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ της παρ. 3 του ρθρου 58 του Κ.Ε.Δ.Ε. (μεση εκτλεση πινκων κατταξης δανειστν ως προς τις καταταγεσες απαιτσεις του Δημοσου)

11-11-21 ΥΠΑΙΘ  144421/Ε2/11-11-21 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2021-2022

11-11-21 ΥΠΑΙΘ 144390/Ε2/11-11-21 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2021-2022.

11-11-21 ΑΑΔΕ Ε2208/9-11-21 : Παροχ διευκρινσεων επ των διατξεων του ρθρου 76 του ν. 4837/2021 (Α' 178) με το οποο προστθηκαν νες παργραφοι 7Γ και 7Δ μετ την παργραφο 7Β του ρθρου 3 του ν.4223/2013 (Α'287) περ απαλλαγς απ τον ΕΝΦΙΑ σε πληγεσες περιοχς απ φυσικ φαινμενα της 30ς Οκτωβρου 2020 και της 3ης Μαρτου 2021.

11-11-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/106174/ΔΠΓΚ/21 (ΦΕΚ-5208 Β/10-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουρ-γο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο» (Β 3240)10-11-21 ΥΠ.ΕΣ. 81880/9-11-21 : Στοιχεα για μισθματα κτιρων

10-11-21 ΥΠ.ΕΣ. 81251/ΕΓΚ.785/1-11-21 : Ελεγχος Πινκων Στοχοθεσας οικονομικν αποτελεσμτων τους 2022.

10-11-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.68006/21 (ΦΕΚ-5153 Β/5-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ5α/Γ.Π.οικ.45456/ 12-06-2019 υπουργικς απφασης «Εκπαδευση στην Ιατρικ Ειδικτητα της Ιατρικς Γενετικς» (Β’ 2524).

10-11-21 Κ.Υ.Α. 277361/21 (ΦΕΚ-5126 Β/5-11-21) : Καθορισμς της διαδικασας επιβολς της διοικητικς κρωσης της αναστολς ακρωσης του ορισμο της Τεχνικς Υπηρεσας και του οργνου επιβολς της, της διαδικασας επιβολς προστμων και των οργνων εσπραξς τους, επ παραβσεων των παρ. 1, 2, 3 και 6 του ρθρου 50 του ν. 4530/2018 (Α 59), πως ισχει, για εγκρσεις τπου οχημτων, αναπροσαρμογς των ποσν αυτν, καθς και κθε λλου σχετικο θματος.9-11-21 ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/ΟΙΚ.21100/8-11-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (66η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)8-11-21 Κ.Υ.Α. ΔΠΔΑ/303829/ΚΠ/21 (ΦΕΚ 5149 Β/5-11-2021) : Καθορισμς ψους και διαδικασας χοργησης αποζημωσης για την παροχ δικαιματος μετακνησης με πλρη μερικ απαλλαγ απ την καταβολ κομστρου στις αστικς συγκοινωνες αρ-μοδιτητας του «ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.» στην Αθνα και της «Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε.» (Ο.Α.Σ.Θ. “υπ εκκαθριση”) στη Θεσσαλονκη, κατ το τος 2021.

8-11-21 ΥΠΑΙΘ 142109/Α5/5-11-21 : Υποβολ ατησης για συμμετοχ στις Εξετσεις του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας Β' περιδου 2021 -Συντονιστς, Βοηθο Συντονιστς, Εππτες Εξεταστικν Κντρων, Εξεταστικ Κντρα, Επιτροπς Εξεταστικν Κντρων και Ομδες Επιτηρητν Εξετσεων ΚΠΓ Β περιδου 2021

8-11-21 ΥΠΑΙΘ 140001/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ 5155 Β/5-11-2021) : Ειδικτερα καθκοντα και αρμοδιτητες των κλδων ΠΕ23 Ψυχολγων και ΠΕ30 Κοινωνικν Λειτουργν για το σχολικ τος 2021-2022 στο πλασιο της πρξης «Υποστριξη σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Γενικς Εκπαδευσης απ Ψυχολγους και Κοινωνικος Λειτουργος» για την αντιμετπιση των συνεπειν του COVID-19.

8-11-21 ΥΠΑΝΕΠ 118559/21 (ΦΕΚ 5156 Β/5-11-2021) : γκριση Τομεακο Προγρμματος Ανπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου προγραμματικς περιδου 2021-2025.

8-11-21 ΥΠΑΝΕΠ 120181/5-11-21 : Συμμρφωση συστημτων μτρησης καυσμων, κατπιν αντικατστασης εξαρτημτων μετρολογικο ενδιαφροντος.

8-11-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2811.2/81595/2021/8-11-21 : Παροχ οδηγιν για δαπνες μετφρασης ξενγλωσσων κειμνων

8-11-21 ΦΕΚ 5161 Β/5-11-2021 :

Κ.Υ.Α. 18913/21 : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου, δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση λειτουργας τουριστικν επιχειρσεων οδικν μεταφορν (Τ.Ε.Ο.Μ.).

Κ.Υ.Α. 18914/21 : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου, δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση λειτουργας τουριστικν γραφεων.

8-11-21 ΥΠΑΙΘ 141267/Κ6/21 (ΦΕΚ 5159 Β/5-11-2021) :   Καθορισμς ρων, προποθσεων και διαδικασας για τη χοργηση, την τροποποηση, τη μεταββαση και την ανανωση δειας Κντρου Δια Βου Μθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικ, νομικ πρσωπα και ενσεις προσπων.

8-11-21 Κ.Υ.Α. 19443/21 (ΦΕΚ 5139 Β/5-11-2021) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση ναρξης λειτουργας μονδων ιαματικς θεραπεας, κντρων ιαματικο τουρισμο θερμαλισμο και κντρων θαλασσοθεραπεας.

8-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.69461/21 (ΦΕΚ 5163 Β/5-11-2021) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 σε υπαλλλους του Δημοσου που παρχουν εργασα με φυσικ παρουσα στον τπο εργασας» (Β’ 4207).

8-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.69549/21 (ΦΕΚ 5165 Β/5-11-2021) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/15.10.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 στους εργαζμενους του ιδιωτικο το-μα που παρχουν εργασα με φυσικ παρουσα στον τπο εργασας» (Β’ 4766)

8-11-21 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.69136/21 (ΦΕΚ 5138 Β/5-11-2021) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κο-ρωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ το Σββατο, 6 Νοεμβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 22 Νοεμβρου 2021 και ρα 06:00.

8-11-21 Ν. 4850/21 (ΦΕΚ 208 Α/5-11-2021) : Οδηγντας με ασφλεια: Εκσυγχρονισμς πλαισου εκπαδευσης και εξτασης υποψφιων οδηγν και οδηγν για τη χοργηση αδειν οδγησης οχημτων, διατξεις σχετικ με την οδγηση ατμων με αναπηρα, ρυθμσεις για την ταξινμηση και την κυκλοφορα οχημτων ιστορικο ενδιαφροντος, λοιπς διατξεις αρμοδιτητας Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν και λλες επεγουσες ρυθμσεις.

8-11-21 Ν.4849/21 (ΦΕΚ 207 Α/5-11-2021) : Αναμρφωση και εκσυγχρονισμς του ρυθμιστικο πλαισου οργνωσης και λειτουργας του υπαθριου εμπορου, ρυθμσεις για την σκηση ψυχαγωγικν δραστηριοττων και την απλοστευση πλαισου δραστηριοττων στην εκπαδευση, βελτισεις στην επιμελητηριακ νομοθεσα, λλες διατξεις του Υπουργεου Ανπτυξης και Επενδσεων και λοιπς επεγουσες διατξεις5-11-21  ΑΑΔΕ Ε2205/3-11-21 : Επικαιροποηση του κανονιστικο πλαισου που ρυθμζει την κδοση αποδεικτικο ενημερτητας και βεβαωσης οφειλς κατ' ρθρο 12 του Κ.Φ.Δ. - Παροχ διευκρινσεων και οδηγιν

5-11-21  ΑΑΔΕ Α1238/21 (ΦΕΚ-5135 Β/5-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1203/19 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Δικαιολογητικ και διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσικλτες» (Β’ 1933).

5-11-21  Κ.Υ.Α. 140304/K1/21 (ΦΕΚ-5125 Β/5-11-21) : Διαδικασα των εξετσεων για την πιστοποηση της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο για πολτες τρτων χωρν, προκειμνου να υπαχθον στο καθεστς του επ μακρν διαμνοντος - Καθορισμς ποσο παραβλου υπρ του Ελληνικο Δημοσου των υποψηφων και αποζημωσης των απασχολουμνων στις εξετσεις.

5-11-21  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8000/28/40-δ/21 (ΦΕΚ-5123 Β/5-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 8000/20/89-α/14 απφασης του Υπουργο Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη «Ρθμιση θεμτων πρσθετης ασφλισης και παροχν του Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Πρνοιας Απασχολουμνων στα Σματα Ασφαλεας (ΤΕΑΠΑΣΑ) του Τομα Πρνοιας Αστυνομικν (ΤΠΑΣ) και του Τομα Πρνοιας Υπαλλλων τ. Αστυνομας Πλεων (ΤΠΥΑΠ) ως προς τον καθορισμ του ψους και του τρπου υπολογισμο του εφπαξ βοηθματος και τον προσδιορισμ των εισφορν των ασφαλισμνων μετχων αυτν και λοιπς συναφες διατξεις» (Β’ 625).

5-11-21  ΕΟΠΥΥ ΔΑ4/Δ-43/οικ.28983/4-11-21 : Αναγνριση, κδοση και αποζημωση διασυνοριακν συνταγν (Οδηγα 2011/24/ΕΕ και Εκτελεστικ Οδηγα 2012/52/ΕΕ)

5-11-21  Κ.Υ.Α. 19469/21 (ΦΕΚ-5118 Β/4-11-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 6632/16.04.2021 κοινς υπουργικς απφασης με ττλο «Αντικατσταση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινς υπουργικς απφασης με ττλο «Ειδικ πρωτκολλα υγειονομικο περιεχομνου βσει των οποων λειτουργον οι τουριστικς επιχειρσεις στο πλασιο της λψης μτρων ναντι του κορωνοο COVID-19» (Β 2084), πως τροποποιθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β 2370), 9418/23.06.2020 (Β 2498) και 16192/2020 (Β 4687) μοιες αποφσεις» (Β’ 1632) και τη διρθωση σφλματος αυτς, που δημοσιεθηκε στο Β’ 1996/2021, πως η απφαση αυτ τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 10197/10.06.2021 (Β’ 2504) μοια.

5-11-21  ΦΕΚ-5117 Β/4-11-21 :
Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.67770/21 : Τροποποηση (1η) της υπ στοιχεα ΕΑΛΕ/Γ.Π. 18070/30-03-2021 κοινς υπουργικς απφασης «Ορισμς αμοιβς των φαρμακοποιν για τη συμμετοχ τους στη διαδικασα ενημρωσης και επιβεβαωσης της προγραμματισμνης ημερομηνας εμβολιασμο» (Β 1286).
Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.67767/21 : Ορισμς αμοιβς των ιατρν για τη συμμετοχ τους στη διαδικασα ενημρωσης και προγραμματισμο ημερομηνας εμβολιασμο.
Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/56631/21 : Ρθμιση επιμρους λεπτομερειν που αφορον στη διαδικασα αποζημωσης των διενεργησντων εμβολιασμν και διαδικασας καταβολς της αποζημωσης.

5-11-21  ΥΠΥΜΕ 299659/21 (ΦΕΚ-5104 Β/4-11-21) : σκηση καθηκντων επβλεψης κατ την κατα-σκευ δημοσων ργων απ Ιδιωτικ Φορα Επ-βλεψης.4-11-21  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/οικ.66900/21 (ΦΕΚ-5099 Β/4-11-2021): Παρταση της μη υποχρωσης θερησης των γνωματεσεων του Ενιαου Κανονισμο Παροχν Υγεας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ απ ελεγκτ ιατρ.

4-11-21  Κ.Υ.Α. Α1235/21 (ΦΕΚ 5083 Β/4-11-2021): Αντιστοχιση παθσεων του ρθρου 16 του ν. 1798/1988 με τον Ενιαο Πνακα Προσδιορισμο Ποσοστο Αναπηρας.

4-11-21  ΑΑΔΕ 57810/21 (ΦΕΚ 5082 Β/4-11-2021): Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/06.10.2008 απφασης του Υφυπουργο Οικονομας και Οικονομικν «Καθορισμς νας Εθνικς Ονοματολογας Οικονομικν Δραστηριοττων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β' 2149).

4-11-21  ΥΠΥΜΕ 309011/4-11-21 : λη συμπληρωματικς επιμρφωσης ελεγκτικο προσωπικο ΚΤΕΟ για το τος 2021

4-11-21  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/ΟΙΚ.69042/4-11-21 : Προστασα της Δημσιας Υγεας κατ την παροχ συσσιτων και υγειονομικο ροι λειτουργας των Κοινωνικν Παντοπωλεων

4-11-21  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠ/οικ.69040/4-11-21 : Διατροφ παιδιν και εφβων στα σχολεα πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης Καννες υγιεινς για την στιση σε ολομερα σχολεα πρωτοβθμιας εκπαδευσης

4-11-21  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1δ/ΓΠ/ 58296/4-11-21 : Σχετικ με εμφιλωση επιτραπζιου νερο σε εγκατσταση παραγωγς χυμν-συσκευασα φιαλν εμφιλωσης

4-11-21  ΥΠΑΙΘ 141076/Ε3/4-11-21 : Ωρριο και υπερωριακ διδασκαλα των εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης - Γνωστοποηση διατξεων ρθρων 100 και 101 του ν. 4823/2021 (Α' 136)

4-11-21  ΥΠΑΝΕΠ 118558/21 (ΦΕΚ-5075 Β/3-11-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 77602/12-7-2021 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «γκριση Ειδικο Προγρμματος αντιμετπισης κτακτων αναγκν: στχοι και σστημα διαχερισης» (Β3391).

4-11-21  Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/30/οικ.20703/21 (ΦΕΚ-5075 Β/3-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/ Φ.4/25/οικ.13724/5.7.2021 κοινς απφασης του Υπουργο Εσωτερικν και του Διοικητ της Εθνικς Αρχς Διαφνειας «Καθορισμς περιεχομνου, προποθσεων και διαδικασας συμμετοχς στο Πργραμμα Ελεγκτικς Επρκειας Εσωτερικο Ελεγκτ Δημσιου Τομα, του τρπου, της διρκειας και της διαδικασας παρακολοθησης, και του τπου του πιστοποιητικο Ελεγκτικς Επρκειας» (Β 2973).3-11-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" - Νομβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Διερυνση της λης του βιβλου.    
2. λλες μεταβολς.    
2.1 κδοση τοπικν κανονιστικν αποφσεων.    
2.2 Δραστηριτητες αρμοδιτητας λλων δημοσων αρχν.    
2.2.1 Σχολς ναυαγοσωστικς εκπαδευσης.    
2.2.2 Εκμσθωση θαλσσιων μσων αναψυχς.    
2.2.3 Κντρα Ημερσιας Φροντδας Ηλικιωμνων (ΚΗΦΗ) και Κντρα Διημρευσης Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ) για ΑμεΑ.    
2.2.4 Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν – Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα.    
2.2.5 Εργαστρια αισθητικς.    
2.2.6 Μονδες αδυνατσματος και διαιτολογικς μονδες.    
2.3 Παραστσεις και εκδηλσεις με τη συμμετοχ ζων.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ .... (ΕΚΔΟΣΗ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021)

3-11-21  ΑΑΔΕ Ε2204/27-10-21 : Κοινοποηση πνακα περιοχν στις οποες διενεργθηκε, με μριμνα του Δημοσου, ομαδικ καταπολμηση δκου της ελις κατ το ελαιοκομικ τος 2021-2022

3-11-21  ΥΠΕΚΥΠ 80000/85840/774/3-11-21 : Σχετικ με το δικαωμα ασφλισης για παροχς σε εδος απ τον e-ΕΦΚΑ των ανασφλιστων διαζευγμνων συζγων (παρ.4 του ρθρου 22 του ν.4529/2018)

3-11-21  ΥΠ.ΕΣ. 80438/3-11-21  : Πνακες Στοχοθεσας Οικονομικν Αποτελεσμτων τους 2022.

3-11-21  ΥΠΕΚΥΠ Φ.51220/76359/21 (ΦΕΚ-5063 Β/2-11-21) : σκηση διασυνοριακς δραστηριτητας και διασυνοριακς μεταφορς των Ιδρυμτων Επαγγελματικν Συνταξιοδοτικν Παροχν (Ι.Ε.Σ.Π.) και λεπτομρειες εφαρμογς των ρθρων 10 και 11 του ν. 4680/2020.

3-11-21  ΥΠΥΜΕ Γ5/305991/2-11-21 : N.3446/2006-Ορισμς διεθνος και εθνικς οδικς εμπορευματικς μεταφορς για την εφαρμογ των ορων βαρν του π.δ. 77/98 και του π.δ. 1161/772-11-21  ΕΦΚΑ 439758/Σ.139312/02.11.2021 : Τροποποηση εκκαθρισης ασφαλιστικν εισφορν τους 2020, Ελ. Επαγγελματιν Αυτοαπασχολουμνων Αγροτν με παρλληλη μισθωτ εργασα και των ασφαλισμνων που υπγονται στις διατξεις της παρ. 9 ρθρου 39 του ν.4387/2016.

2-11-21  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/6/οικ.20702/2-11-21: μεσες ενργειες των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων για αποστολ στοιχεων

2-11-21  ΥΠ.ΕΣ. 79093/27-10-21 : Επταση προσπθειας για γκαιρη εκκαθριση δηλσεων τετραγωνικν μτρων

2-11-21  ΥΠΕΚΥΠ 84045/21 (ΦΕΚ-5074 Β/2-11-21) : Κανονισμς Λειτουργας του Κντρου Πιστοποησης Αναπηρας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

2-11-21  ΥΠΥΜΕ 299801/21 (ΦΕΚ-5072 Β/2-11-21) : σκηση καθηκντων επβλεψης σμβασης μελτης απ Ιδιωτικ Φορα Επβλεψης.

2-11-21  Κ.Υ.Α. 298542/21 (ΦΕΚ-5068 Β/2-11-21) : Καθορισμς ψους και διαδικασας χοργησης αποζημωσης στα ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., που ανκουν στην Πανελλαδικ Ομοσπονδα Αυτοκινητιστν Υπεραστικν Συγκοινωνιν (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδικ Ομοσπονδα Αστικν Συγκοινωνιν (Π.Ο.Α.Σ.) για την παροχ μετακνησης με πλρη μερικ απαλλαγ απ την καταβολ κομστρου σε τομα με Αναπηρες (ΑμεΑ), καθς και σε πολτεκνους και μλη των οικογενειν τους για το τος 2021.

2-11-21  ΑΑΔΕ Ε2203/1-11-21  : Κοινοποηση της Απφασης (ΕΕ) 2021/1764 του Συμβουλου της 5ης Οκτωβρου 2021 για τη σνδεση των Υπερπντιων Χωρν και Εδαφν με την Ευρωπακ νωση, συμπεριλαμβανομνων των σχσεων μεταξ της Ευρωπακς νωσης και της Γροιλανδας και του Βασιλεου της Δανας (Απφαση για τη σνδεση ΥΧΕ-ΕΕ, συμπεριλαμβανομνης της Γροιλανδας)

2-11-21  ΑΑΔΕ Ε2202/27-10-21 : Συμπλρωση της αριθμ. πρωτ. Ε.2133/30-6-2021 Εγκυκλου του Διοικητ ΑΑΔΕ -αποστολς αντικειμνων ιδας αξας ως 150 ευρ που προορζονται για επιχειρσεις (συναλλαγς Β2Β)

2-11-21  ΑΑΔΕ Ε2201/27-10-21 : Κοινοποηση της υπ στοιχεα Α.1185/11-08-2021 κοινς απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας και του Διοικητ της ΑΑΔΕ με ττλο «ροι, προποθσεις και απαιτομενοι λεγχοι για την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης του φυσικο αερου που χρησιμοποιεται για την παραγωγ ηλεκτρικς ενργειας» (Β 3985) .

2-11-21  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.68051/1-11-21 : Επικαιροποηση στις οδηγες ετοιμτητας και διαχερισης κρουσμτων covid-19 σε κρουαζιερπλοια

2-11-21  ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/304002/1-11-21 : Εφαρμογ των διατξεων της κ.υ.α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436 (Β' 4919/24-10-2021)

2-11-21  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1236/21 (ΦΕΚ-5062 Β/1-11-21) : Διαδικασα απδοσης του φρου πλησης της περ. γ’ της παρ. 2 του ρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α’ 31) - Τπος και περιεχμενο της δλωσης απδοσης του φρου απ το Κεντρικ Αποθετριο Ττλων στην αρμδια για τη φορολογα του Δημσια Οικονομικ Υπηρεσα (Δ.Ο.Υ.).

2-11-21  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1237/21 (ΦΕΚ-5061 Β/1-11-21) : Διαδικασα απδοσης του φρου πλησης της περ. δ’ της παρ. 2 του ρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α’ 31) απ το Κεντρικ Αποθετριο Ττλων (Κ.Α.Τ.) προς την αρμδια για τη φορολογα του Δημσια Οικονομικ Υπηρεσα (Δ.Ο.Υ.) - Τπος και περιεχμενο της δλωσης απδοσης του φρου απ το Κεντρικ Αποθετριο Ττλων στην αρμδια για τη φορολογα του Δ.Ο.Υ. - Τπος και περιεχμενο της δλωσης καταβολς φρου προς το Κ.Α.Τ.-Διαδικασα συλλογς του φρου απ το Κ.Α.Τ.

2-11-21  ΥΠΕΚΥΠ 82063/21 (ΦΕΚ-5059 Β/1-11-21) : Υποδεγματα πολιτικς για την καταπολμηση της βας και της παρενχλησης και για τη διαχεριση εσωτερικν καταγγελιν των ρθρων 9 και 10 του ν. 4808/2021, καθς και σχετικς οδηγες προς τους υπχρεους, κατ’ εξουσιοδτηση της παρ. 1 του ρθρου 22 του ν. 4808/2021 (Α’ 101).

2-11-21  Κ.Υ.Α. 18600/21 (ΦΕΚ-5059 Β/1-11-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 12360/12-7-2017 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και Τουρισμο «Τροποποηση Κανονισμο Λειτουργας, των Σχολν Ξεναγν του Υπουργεου Τουρισμο» (Β’ 2532)

2-11-21  Κ.Υ.Α. 522555/21 (ΦΕΚ-5058 Β/1-11-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς αντιτμου επσκεψης οργανωμνων αρχαιολογικν χρων, ιστορικν τπων, μνημεων και μουσεων - Απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς αντιτμου» (Β’ 2666), πως ισχει, ως προς τα ρθρα 1 και 3.

2-11-21  ΥΠΥΜΕ 299832/21 (ΦΕΚ-5052 Β/1-11-21) : Τροποποηση της παρ. 4 του ρθρου 17 του «Κανονισμο Ασφλειας Φραγμτων», πως εγκρθηκε με την υπ στοιχεα ΔΑΕΕ/οικ.2287/ 27-12-2016 απφαση του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν (Β’ 4420).

2-11-21  ΥΠΕΕ οικ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796/21 (ΦΕΚ-5045 Β/1-11-21) : Τεχνικς Προδιαγραφς Μελτης Προσβασιμτητας.1-11-21  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/100628/1904/21 (ΦΕΚ-5029 Β/30-10-21) : Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκπομπν αερων θερμοκηπου για το τος 2021.

1-11-21  Κ.Υ.Α. 137486/Ζ2/21 (ΦΕΚ-5028 Β/30-10-21) : Διαδικασα προσδιορισμο, ρθμισης και εσπραξης των οφειλν των Καθηγητν και υπηρετοντων λεκτρων πλρους απασχλησης απ τους Ειδικος Λογαριασμος Κονδυλων ρευνας των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Ι.), σε εφαρμογ της παρ. 3 του ρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) - Αντικατσταση της υπ στοιχεα 165788/Ζ2/4-12-2020 (Β’ 5351) κοινς απφασης των Υφυπουργν Οικονομικν και Παιδεας και Θρησκευμτων και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.).

1-11-21  Κ.Υ.Α. Γ1β/οικ.67585/21 (ΦΕΚ-5027 Β/30-10-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση της δρυσης και λειτουργας αυτοτελν διαιτολογικν γραφεων και πολυδναμων διαιτολογικν μονδων.

1-11-21  Κ.Υ.Α. Γ1β/οικ.67591/21 (ΦΕΚ-5027 Β/30-10-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση της δρυσης και λειτουργας εργαστηρων Αισθητικς.

1-11-21  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.67614/21 (ΦΕΚ-5026 Β/29-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 υπουργικς απφασης «Διαδικασα και λγοι απαλλαγς απ την υποχρεωτικτητα του εμβολιασμο (Β’ 3794)».

1-11-21  ΑΑΔΕ Α1234/21 (ΦΕΚ-5026 Β/29-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1124/2015 (Β1196) απφασης της Γενικς Γραμματως Δημοσων Εσδων περ του καθορισμο της διαδικασας εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 65Α του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4174/2013, Α170) σχετικ με το Ετσιο Πιστοποιητικ που εκδδεται απ ορκωτος ελεγκτς λογιστς και ελεγκτικς εταιρεες εγγεγραμμνους στο δημσιο Μητρο του ν. 4449/2017 (Α’ 7), αναφορικ με την προθεσμα ηλεκτρονικς υποβολς αυτο.

1-11-21  ΥΠΕΚΥΠ 84096/21 (ΦΕΚ-5024 Β/29-10-21) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 5.16 του ρθρου 5 για την υποβολ του εντπου της παρ. 2.2 του ρθρου 2 (Ε4: Πνακας προσωπικο) της υπ στοιχεα 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απφασης του Υπουργο Εργασας, και Κοινωνικν Υπο-θσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), για το τος 2021.

1-11-21  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1233/21 (ΦΕΚ-5022 Β/29-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1068/29.3.2021 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Παρταση απσυρσης των μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (Φ.Η.Μ.) που ορζονται στην υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1196/2017 (Β’ 4486) απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. “Απσυρση απ τη χρση μοντλων ΦΗΜ που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)”» (Β’ 1220).

1-11-21  Κ.Υ.Α. 136877/Z1/21 (ΦΕΚ-5021 Β/29-10-21) : Καθορισμς προποθσεων και διαδικασας για την ενσχυση και επιβρβευση της συμμετοχς φοιτητν Ελληνικν ΑΕΙ σε διεθνες διαγωνισμος μσω προγρμματος του Ιδρματος Κρατικν Υποτροφιν (Ι.Κ.Υ.).

1-11-21  Π.Δ. 82/21 (ΦΕΚ 201 Α/30-10-2021): Ρυθμσεις θεμτων αστυνομικο προσωπικο.

1-11-21  Π.Δ. 81/21 (ΦΕΚ 200 Α/29-10-2021): Μεταφορ στην ελληνικ νομοθεσα του κεφαλαου 6 της απφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλου της 23ης Ιουνου 2008 σχετικ με την αναβθμιση της διασυνοριακς συνεργασας, ιδως σον αφορ την καταπολμηση της τρομοκρατας και του διασυνοριακο εγκλματος.

1-11-21  ΥΠΑΝΕΠ 117273/1-11-21 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 111 του ν. 4790/2021 (Α'48), περ παρτασης της διρκειας των επαγγελματικν μισθσεων29-10-2021 ΑΑΔΕ Ε2197/25-10-21 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ της παρ. 1Α του ρθρου 171 του ν.2960/2001, το οποο προστθηκε με το ρθρο 49 του ν.4818/2021 (ΦΕΚ 124 Α /18.07.2021).

29-10-2021 ΕΦΚΑ 434094/29-10-21 : Οριοθτηση περιοχν και χοργηση στεγαστικς συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια περιοχν της Περιφερειακς Εντητας Ηρακλεου της Περιφρειας Κρτης που επλγησαν απ τους σεισμος της 24ης Ιουλου και 27ης Σεπτεμβρου 2021

29-10-2021 ΕΦΚΑ 434054/14-10-21 : Ρθμιση τρεχουσν και Καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που υπστησαν ζημα λγω φυσικν καταστροφν στις Περιφερειακς Εντητες Πιερας, Γρεβενν, Κοζνης, Καρδτσας, Λρισας, Τρικλων και Φθιτιδας.

29-10-2021 ΥΠΑΝΕΠ 112219/21 (ΦΕΚ 5004 Β/27-10-2021) : Τροποποηση των ποσοστν της παρ. 1 του ρθρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Αλιεα Θλασσα 2014-2020.

29-10-2021 ΑΑΔΕ Ε2200/25-10-21 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 2 της αριθ. Α. 1293/23-12-2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Καθορισμς των ρων και προποθσεων θερησης του Βιβλου Ατελεας των αλιευτικν σκαφν του ρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (Β’ 516)» «Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κ.λ.π.» για την παραλαβ καυσμων με απαλλαγ απ τον Ε.Φ.Κ» (Β' 5882)

29-10-2021 ΑΑΔΕ Ε2199/27-10-21 : Φορολογικ μεταχεριση των ποσν επιστροφς (rebate) που καταβλλονται κατ’ εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 35 του ν. 3918/2011, καθς και των ποσν της αυτματης επιστροφς (clawback) που καταβλλονται με βση τις διατξεις του ρθρου 11 του ν.4052/2012 για το φορολογικ τος 2020.

29-10-2021 ΑΑΔΕ Ε2198/27-10-21 : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1113/2015 αναφορικ με τη φορολογικ μεταχεριση των ποσν επιστροφς (rebate) που καταβλλονται κατ' εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 34 και 35 του ν. 3918/2011, καθς και των ποσν της αυτματης επιστροφς (clawback) που καταβλλονται με βση τις διατξεις του ρθρου 11 του ν.4052/2012.

29-10-2021 ΥΠΕΚΥΠ 82945/21 (ΦΕΚ 5017 Β/27-10-2021) : Τροποποηση της υπ' αρ. οικ. 48351/8-7-2021 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Προποθσεις, ροι και διαδικασα διασταρωσης και ελγχου στοιχεων μεταξ του ΣΕΠΕ και του e-ΕΦΚΑ για συνταξιοχους που απασχολονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α'85)» (Β' 3083).

29-10-2021 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3αβ/ΓΠ/οικ.66299/21 (ΦΕΚ 5011 Β/27-10-2021) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 απφασης του Υπουργο Υγεας «Πλασιο εκπνησης πολιτικν ψυχικς υγεας και καθορισμς κριτηρων, προποθσεων, δικαιολογητικν, διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για γκριση σκοπιμτητας και χοργηση δειας δρυσης και δειας λειτουργας Μονδων Ψυχικς Υγεας στον Ιδιωτικ Κερδοσκοπικ και μη Κερδοσκοπικ Τομα του ρθρου 11 του ν. 2716/1999» (Β' 2932).

29-10-2021 ΥΠΥΜΕ 294288/21 (ΦΕΚ 5010 Β/27-10-2021) : Τροποποηση των ρθρων 2, 3 και 4 της υπ' αρ. 101701/2021 υπουργικς απφασης «Καθορισμς κατηγοριν δικαιοχων φυσικν και νομικν προσπων για θση σε κυκλοφορα και ταξινμηση Λεωφορεων Ιδιωτικς Χρσης (Λ.Ι.Χ) αυτοκιντων» (Β' 1793).

29-10-2021 ΥΠΑΙΘ 134960/Δ3/21 (ΦΕΚ 5009 Β/27-10-2021) : Ενιαος κανονισμς λειτουργας των Σχολικν Δικτων Εκπαιδευτικς Υποστριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπν Διεπιστημονικς Υποστριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικν μονδων της γενικς και επαγγελματικς εκπαδευσης και καθορισμς των ιδιατερων καθηκντων των μελν αυτν.

29-10-2021 Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.65870/21 (ΦΕΚ 5006 Β/27-10-2021) : κτακτη οικονομικ ενσχυση του Υπουργεο Υγεας για την κλυψη δαπανν του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

29-10-2021 ΑΑΔΕ A1231/21 (ΦΕΚ 4988 Β/27-10-2021) : Διαδικασα καταχρισης των οικονομικν φορων στο Ενωσιακ Ηλεκτρονικ Σστημα EOS και χοργησης του μοναδικο αριθμο καταχρισης και αναγνρισης (EORI) απ την Τελωνειακ Υπηρεσα.

29-10-2021 ΥΠ.ΕΣ. ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/20469/27-10-21 : Εφαρμογ του Συστματος «Διοκηση μσω Στχων» για το τος 2022. Ηλεκτρονικ Εφαρμογ :  www.stoxothesia.gov.gr

29-10-2021 Κ.Υ.Α. 31/21 (ΦΕΚ-5020 Β/27-10-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 165/29.07.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα χρηματοδτησης για την οικονομικ στριξη επιχειρσεων κδοσης εφημερδων πανελλνιας κυκλοφορας και περιφερειακν και τοπικν εφημερδων, των παρχων περιεχομνου περιφερειακς εμβλειας επγειας ψηφιακς τηλερασης, των ραδιοφωνικν σταθμν και του περιοδικο τπου» (Β’ 3449) .

29-10-2021 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67369/21 (ΦΕΚ-5019 Β/27-10-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

29-10-2021 Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/40520/21 (ΦΕΚ-4981 Β/27-10-21) : γκριση σχεδου σμβασης μεταξ του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) και του Ενιαου Δημοσιογραφικο Οργανισμο Επικουρικς Ασφλισης Περθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ).

29-10-2021 ΥΠ.ΕΣ. 77895/21 (ΦΕΚ-4973 Β/27-10-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 71728/4-10-2021 απ-φασης του Γενικο Γραμματα Ιθαγνειας του Υπουργεου Εσωτερικν «Καθορισμς των ειδικτερων στοιχεων της παρ. 10 του ρθρου 7 του Κδικα της Ελληνικς Ιθαγνειας» (Β’ 4669) .

29-10-2021 ΥΠ.ΕΣ. 77557/21 (ΦΕΚ-4970 Β/27-10-21) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος σκοπος στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων τους 2021.27-10-2021 ΥΠΥΜΕ 292015/21 (ΦΕΚ 4966 Β/27-10-2021) : Τροποποηση της υπ'αρ. 2805/7-1-2021 απφασης του Υφυπουργο Υποδομν και Μεταφορν «ροι, προποθσεις και διαδικασα χοργησης δειας και πινακδων αριθμο κυκλοφορας και προποθσεις λξης οχημτων κατηγορας Ο» (Β'99).

27-10-21 ΦΕΚ 4961 Β/26-10-2021 :

Κ.Υ.Α. 81611/21 : Διαδικασα παροχς υπηρεσιν σε φυσικ πρσωπα και επιχειρσεις απ τον Οργανισμ Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (Ο.Α.ΕΔ.) μσω πλατφρμας ραντεβο.

ΥΠ.ΕΣ. 76632/21 : Καθορισμς σειρς προβαδσμςιτος των, κατ τις επσημες εορτς και τελετς, προσκαλουμνων απ τις δημσιες αρχς οργανισμος και ιδρματα.

27-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/ΟΙΚ.66036/21 (ΦΕΚ 4960 Β/26-10-2021) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Μετανστευσης και Ασλου, Υποδομν και Μεταφορν και Επικρατεας «Λειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης, εργαστηριακν κντρων και σχολικν εργαστηρων, Σχολεων Δετερης Ευκαιρας, Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης, Μεταλυκειακο τους - τξης Μαθητεας ΕΠΑΛ., Κντρων Δι Βου Μθησης, δομν Ε.ΕΚ. και /LB.M. της Σιβιτανιδεου ΔημσιαςΣχολς Τεχνν και Επαγγελμτων, φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, Δημοσων και Ιδιωτικν, Δημοσων Βιβλιοθηκν, της Εθνικς Βιβλιοθκης της Ελλδος και των Γενικν Αρχεων του Κρτους κατ την ναρξη του σχολικο τους 2021-2022 και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους» (Β'4187).

27-10-21 ΑΑΔΕ Ε2196/26-10-21 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 50 του ν.4174/2013 (Α'170, ΚΦΔ) στους αλληλεγγως ευθυνμενους διοικοντες αθλητικ νομικ πρσωπα με βση τις διατξεις του ρθρου 118Α του ν. 2725/1999 (Α'121)26-10-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" - Οκτβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. μισθοι αντιδμαρχοι.    
2. Σγκληση των συλλογικν οργνων κατ το διστημα της υγειονομικς κρσης.    
3. Επικρωση εκτυπσεων των ηλεκτρονικν δημοσων και ιδιωτικν εγγρφων.    
4. Ψηφιοποιημνη ιδιχειρη υπογραφ.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ..... (ΕΚΔΟΣΗ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021)

26-10-21 ΑΑΔΕ Α1232/21 (ΦΕΚ 4942 Β/26-10-2021): Διαδικασα δικρισης ληξιπροθσμων οφειλν προς το Δημσιο σε εισπρξιμες και ανεπδεκτες εσπραξης Μεταββαση αρμοδιοττων του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων.

26-10-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25-10-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (65η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

26-10-21 Κ.Υ.Α. 57/21 (ΦΕΚ-4938 Β/25-10-21) : Καθορισμς της ειδικς διαδικασας αδειοδτησης για την εγκατσταση τυποποιημνων κατασκευν κεραιν σμφωνα με την παρ. 2γ του ρθρου 29 του ν. 4635/2019.

26-10-21 ΥΠΑΙΘ ΦΒ1/133712/Κ3/21 (ΦΕΚ-4937 Β/25-10-21) : Καθορισμς του τπου και του βασικο περιεχομνου της σμβασης μαθητεας των δομν επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτισης των επιπδων 3 και 5 του Εθνικο Πλαισου Προσντων.

26-10-21 ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 498214/21 (ΦΕΚ-4901 Β/22-10-21) : Χειμεριν ωρριο λειτουργας Αρχαιολογικν Χρων, Μνημεων και Μουσεων του Κρτους (2021-2022)25-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.66436/21 (ΦΕΚ-4919 Β/24-10-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ τη Δευτρα, 25 Οκτωβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 8 Νοεμβρου 2021 και ρα 06:00.

25-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/998/21 (ΦΕΚ-4918 Β/22-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 978 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Επικρατεας και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι επιχοργησης για την αντιμετπιση ζημιν, σε επιχειρσεις και μη κερδοσκοπικο χαρακτρα φορες που επλγησαν απ τον σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης» (Β4618).

25-10-21 Κ.Υ.Α. 37708/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-4917 Β/22-10-21) : Ηλεκτρονικ εφαρμογ ειδικο σματος για την κυκλοφορα οχημτων στο κντρο της Αθνας.

25-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/B1/Β2/65589/21 (ΦΕΚ-4915 Β/22-10-21) : Διαδικασα, ροι και προποθσεις συμψηφισμο αυτματης επιστροφς clawback με πο-σοστ επ των δαπανν ρευνας και ανπτυξης και των δαπανν επενδυτικν σχεδων ανπτυξης προντων υπηρεσιν γραμμν παραγωγς. Καθορισμς αντατου ποσο για τις δαπνες περιδου 01.10.2021-31.12.2023.

25-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1000/21 (ΦΕΚ-4912 Β/22-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ980/ 5.10.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Εσωτερικν και Επικρατεας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ για αποζημωση οικοσκευς σε φυσικ πρσωπα που επλγησαν απ τον σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης» (Β4620).

25-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/999/21 (ΦΕΚ-4911 Β/22-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 979/ 05.10.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Υποδομν και Μεταφορν και Επικρατεας «Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι στεγαστικς συνδρομς, σε ιδιοκττες που επλγησαν απ το σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης» (Β4619).

25-10-21 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 55010/οικ.Φ.109.1/21 (ΦΕΚ 4926 Β/25-10-2021): Διαδικασα και προποθσεις απκτησης ιδιτητας εθελοντ πυροσβστη και συναφ θματα εθελοντν πυροσβεστν.

25-10-21 ΑΑΔΕ Ε2195/20-10-21 : Παροχ οδηγιν για τη χοργηση αδειν απσταξης μικρν αποσταγματοποιν για την τρχουσα αποστακτικ περοδο (2021-2022).

25-10-21 ΑΑΔΕ Ε2194/20-10-21 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 99 του ν. 4842/2021 (Α' 190) «Επαννταξη πληγντων απ την πανδημα του κορωνοο COVID-19 στις ρυθμσεις των ρθρων 1 ως και 17 του ν.4321/2015, των ρθρων 98 ως και 109 του ν.4611/2019 και στον ν. 4469/2017-Τροποποηση των παρ.1 και 2 του ρθρου 291 του ν. 4738/2020» και παροχ διευκρινσεων επ αυτν.

25-10-21 ΑΑΔΕ 30/003/000/4171/20-10-21  : Κοινοποηση των Κ.Υ.Α. απ' αριθ. 1903/194939/22-7-2021 eß' 3275), 2413/260546/23-9-2021 (ß’ 4403) και 2482/272866/04-10-2021 (Β 4580) για την απσταξη ονων λγω κρσης, για το τος 2021

25-10-21 ΥΠΑΙΘ 135363/Ζ1/22-10-21 : Μετεγγραφς / Μετακινσεις Ακαδημακο Ετους 2021-2022.22-10-21 ΥΠΑΝΕΠ 112696/21 (ΦΕΚ-4900 Β/22-10-21) : Τροποποηση της υπ' αρ. 80189/31-07-2019 (Β' 3221) απφασης του Υπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων με θμα «Συμφωνεςπλασιο τους 2019 που συνπτονται απ την Εθνικ Κεντρικ Αρχ Αγορν της παρ. 1β) του ρθρου 41 του ν. 4412/2016», πως αυτ τροποποιθηκε και ισχει με την υπ' αρ. 124384/02-12-2019 (Β' 4617) μοια.

22-10-21 Κ.Υ.Α. Α1230/21 (ΦΕΚ 4904 Β/22-10-2021): Διαδικασες και προδιαγραφς ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον-εκρον στις φορολογικς αποθκες και στις αποθκες τελωνειακς αποταμευσης ενεργειακν προντων. Απαιτσεις συμμρφωσης, λειτουργας και καταγραφς των μετρσεων και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων. Εδος και περιεχμενο των στοιχεων που παρχονται απ το σστημα αυτ.

22-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.65630/21 (ΦΕΚ-4883 Β/21-10-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

22-10-21 Κ.Υ.Α. 273470/21 (ΦΕΚ-4867 Β/21-10-21) : Καταβολ ενιαου τλους για το δετερο τρμηνο του τους 2021 στους Δμους εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας μεταναστν σμφωνα με την παρ. 2 του ρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α’ 27).21-10-21 N. 4843/21 (ΦΕΚ-193 Α/20-10-21) : Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 11ης Δεκεμβρου 2018 «σχετικ με την τροποποηση της Οδηγας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακ απδοση», προσαρμογ στον Κανονισμ 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 11ης Δεκεμβρου 2018 σχετικ με τη διακυβρνηση της Ενεργειακς νωσης και της Δρσης για το Κλμα και στον κατ’ εξουσιοδτηση Κανονισμ 2019/826/ΕΕ της Επιτροπς, της 4ης Μαρτου 2019, «για την τροποποηση των Παραρτημτων VIII και IX της Οδηγας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με το περιεχμενο των περιεκτικν αξιολογσεων του δυναμικο αποδοτικς θρμανσης και ψξης» και συναφες ρυθμσεις για την ενεργειακ απδοση στον κτιριακ τομα, καθς και την ενσχυση των Ανανεσιμων Πηγν Ενργειας και του ανταγωνισμο στην αγορ ηλεκτρικς ενργειας, και λλες επεγουσες διατξεις.

21-10-21 ΕΦΚΑ 419899/ΕΓΚ.59/21-10-21 : Κοινοποηση της διταξης του ρθρου 72 του ν. 4837/2021 σχετικ με την παρταση της προθεσμας υποβολς ατησης για δετερο στδιο υπαγωγς σε ρθμιση του ν. 4611/2019.

21-10-21 ΑΑΔΕ Ε2193/19-10-21 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρων τεσσαρακοστο τταρτου, πεντηκοστο τταρτου, πεντηκοστο κτου, πεντηκοστο βδομου, πεντηκοστο γδοου, πεντηκοστο νατου, εξηκοστο κτου, εξηκοστο βδομου και εξηκοστο νατου του ν. 4839/2021 ( 181)

21-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 76859/ΕΓΚ.732/21-10-21 : Παρταση της προθεσμας παροχς διοικητικς υποστριξης και του χρνου σκησης αρμοδιοττων υπηρεσιν δμησης απ λους τους δμους της χρας

21-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 76552/20-10-21 : Γνωστοποηση ημερομηνας εκλογς προεδρεου περιφερειακο συμβουλου και μελν οικονομικς επιτροπς για το υπλοιπο διστημα της περιφερειακς περιδου

21-10-21 ΥΠΕΕ  ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/93311/3679/21 (ΦΕΚ-4874 Β/21-10-21) : Προσθκη στην υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/ 48123/6983/2018 απφαση του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Διαδικασες ηλεκτρονικς υποβολς, ελγχου και κδοσης των διοικητικν πρξεων του ρθρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμς ηλεκτρονικν υπη-ρεσιν σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 33 του ν. 4495/2017» (Β’ 3136).

21-10-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.19148/21 (ΦΕΚ-4853 Β/20-10-21) : Σσταση Επιτροπς Διενργειας Διαγωνισμν για συμβσεις παροχς υπηρεσιν και προμθειες υλικν με ανοικτ διαδικασα, μσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμμενη αξα νω των 30.000,00 Ευρ, χω-ρς Φ.Π.Α.

21-10-21 Κ.Υ.Α. οικ. 289738/Φ.911/21 (ΦΕΚ-4860 Β/20-10-21) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας οχημτων στο κντρο της Αθνας περιδου 2021 - 2022.20-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 76556/20-10-21  : Χρνος διεξαγωγς εκλογς προεδρεου συμβουλων και επιτροπν δμων

20-10-21 ΕΦΚΑ  Σ50/40/417350/ΕΓΚ.57/20-10-21 : Αχρεωσττως καταβληθντα ποσ συντξεων λγω θαντου. Τροποποηση του ρθρου 12 του Ν. 4387/2016.

20-10-21 Κ.Υ.Α. Δ3(α)/27033/21 (ΦΕΚ-4831 Β/19-10-21) : Χρση φαρμακευτικν προντων ανθρπινης χρσης εκτς των ρων της δειας κυκλοφορ-ας σε εδη ζων που δεν χρησιμοποιονται στην παραγωγ τροφμων.19-10-21 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :
--> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ καθς και τα θματα : ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Οκτβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Διρκεια της ισχος του προπολογισμο.    
2. Καταλογισμο σε βρος του προσταμνου οικονομικν υπηρεσιν.    
3. Επιχορηγσεις αθλητικν συλλγων.    
4. Επιχοργηση φιλοζωικν σωματεων και οργανσεων.    
5. Απαργραπτο του δικαιματος για τη λψη του εφπαξ βοηθματος του Ν 103/1975.

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ &
--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021)

19-10-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/186 /οικ.19888/19-10-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (64η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

19-10-21 ΕΦΚΑ 413208/ΕΓΚ.58/19-10-21 : Καταβολ σνταξης σε οφειλτες ασφαλιστικν εισφορν

19-10-21 ΑΑΔΕ Ε2192/18-10-21 : Παροχ οδηγιν και διευκρινσεων σχετικ με τις μεταβολς που επλθαν στη διαδικασα πτχευσης με τον ν. 4738/2020 «Ρθμιση οφειλν και παροχ δετερης ευκαιρας και λλες διατξεις» (Α' 207) για την εσπραξη οφειλν πτωχν οφειλετν του Δημοσου

19-10-21 ΑΑΔΕ Ε2191/11-10-21 : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου ελαιοκομικο τους 2021-2022, για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας

19-10-21 ΥΠΕΚΥΠ 75061/5-10-21 : δρυση μεικτν Στεγν Υποστηριζμενης Διαβωσης (Σ.Υ.Δ.)

19-10-21 ΥΠΥΜΕ Δ30/Β4/28856219-10-21: Δημοσευση κοινς υπουργικς απφασης

19-10-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.1/27/οικ.19886/19-10-21 : Διαββαση πρσκλησης εκδλωσης ενδιαφροντος

19-10-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2253.1-1/75649/2021/21 (ΦΕΚ 4833 Β/19-10-2021): Καθορισμς ενδεικτικο γενικο δικτου ακτοπλοκν συγκοινωνιν και δικριση τακτικν δρομολογιακν γραμμν σε κατηγορες, για τη δρομολογιακ περοδο απ 01-11-2022 ως 31-10-2023.

19-10-21 Κ.Υ.Α. Β2β/ΓΠ/οικ.62941/21 (ΦΕΚ 4810 Β/19-10-2021): Καθορισμς δαπανν εμβολων του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας, διαδικασα και προποθσεις για το τος 2021.

19-10-21 Κ.Υ.Α. 709/287335/21 (ΦΕΚ 4807 Β/18-10-2021): Κανονισμς Λειτουργας των δημσιων Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων.

19-10-21 ΥΠΑΙΘ 129480/Ζ1/21 (ΦΕΚ 4801 Β/18-10-2021): Ρθμιση θεμτων φοιτητν πληγντων κατ τις πυρκαγις που εκδηλθηκαν απ την 1η Μαου 2021 ως και τη 2α Σεπτεμβρου 2021.

19-10-21 ΑΑΔΕ Α1229/21 (ΦΕΚ 4800 Β/18-10-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.31/13/3.6.2003 απφασης του Υφυπουργο Οικονομας και Οικονομικν (Β' 816) «Σσταση και λειτουργα φορολογικν αποθηκν κοινοτικν οχημτων».

19-10-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 36077/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 4796 Β/18-10-2021): Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης υπαλλλων Φορων Δημσιας Διοκησης (oAuth2.0.PA).

19-10-21 Κ.Υ.Α. 3122.3-15/71164/2021/21 (ΦΕΚ 4790 Β/18-10-2021): Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς την Οδηγα (EE) 2019/883 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 17ης Απριλου 2019 σχετικ με τις λιμενικς εγκαταστσεις παραλαβς για την παρδοση αποβλτων απ πλοα, για την τροποποηση της Οδηγας 2010/65/ΕΕ και την κατργηση της Οδηγας 2000/59/ΕΚ.18-10-21 ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - , σχετικ με :
1. Τλος ακνητης περιουσας.
2. Ενιαο τλος καθαριτητας και φωτισμο και φρος ηλεκτροδοτομενων χρων.

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (18/10/2021)

18-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64232/21 (ΦΕΚ-4766 Β/16-10-21) : Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του διαγνωστικο ελγχου νσησης απ τον κορωνο COVID-19 στους εργαζμενους του ιδιωτικο τομα που παρχουν εργασα με φυσικ παρουσα στον τπο εργασας.

18-10-21 ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/75619/ΕΓΚ.715/18-10-21  : Τροποποηση διατξεων για την πολιτογρφηση αλλογενν αλλοδαπν βσει του ν.4735/2020 (Α' 197/12-10-2020)

18-10-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/873/οικ.19774/18-10-21 : Ενιαο Σστημα Κινητικτητας Β' κκλος Κινητικτητας τους 2021

18-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 75175/14-10-21 : Εντοπισμς σφαλμτων στις αναλυτικς καταστσεων ληξιπρθεσμων υποχρεσεων του ρθρου 107 του ν. 4714/2020 για το γ' τρμηνο του 2021.

18-10-21 ΥΠΥΜΕ 286666/14-10-21 : Διευκρινσεις σχετικ με τον λεγχο τρησης των μτρων πρληψης ναντι της νσου COVID 19, στις επιβατικς μετακινσεις με λεωφορεα των Υπεραστικν ΚΤΕΛ και τον Σιδηρδρομο.

18-10-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/53304/ΔΕΠ/23-7-21 : Παρχονται πληροφορες σχετικ με το επδομα των απομακρυσμνων παραμεθριων περιοχν της παρ.2 του ρθρου 15 του ν.4024/2011

18-10-21 ΟΑΕΔ 104325/18-10-21 :  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14/2021 ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ/ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 202115-10-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 45298/21 (ΦΕΚ 4762 Β/15-10-2021) : Αναστολ λειτουργας δικαστηρων και εισαγγελιν της Περιφρειας Αττικς για την 15η.10.2021.

15-10-21 Κ.Υ.Α. 1.4730/21 (ΦΕΚ 4751 Β/14-10-2021) :  Τροποποηση της υπ’ αρ. 8.8766/24-09-2018 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα κοινωφελος χαρακτρα σε Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και δομς προσωρινς υποδοχς φιλοξενας μσω Δμων, Περιφερειν και της Υπηρεσας Υποδοχς και Ταυτοποησης του Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτικς - Γ’ κκλος» (Β 4221).

15-10-21 Γ.Γ.Π.Π. 13985/21 (ΦΕΚ 4761 Β/14-10-2021) : Κρυξη κατστασης ειδικς κινητοποησης πολιτικς προστασας περιοχν της επικρτειας την 15η Οκτωβρου 2021.

15-10-21 Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.64014/21 (ΦΕΚ 4756 Β/14-10-2021) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.14-10-21   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (του κ. Θεοδρου) :

--> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ καθς και τα ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Επικαιροποηση του βιβλου "ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ" - Οκτβριος 2021, ως προς :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Μηχανισμς αποτροπς της συσσρευσης ληξιπρθεσμων οφειλν προς τρτους (διερυνση των εξαιρομενων ληξιπρθεσμων οφειλν).
2. Προγραμματικς συμβσεις (προσθκη νου φορα ως κριου συμβαλλμενου μρους).
3. Διαδικασα σναψης αναπτυξιακν δανεων με το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων.
4. Επενδυτικ δνεια του προγρμματος «Ναρχος» του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς.
5. Πρστιμα για παραβσεις του Ν 4830/2021 (δεσποζμενα και αδσποτα ζα συντροφις).
6. Κατργηση ανταποδοτικο τλους για τα δεσποζμενα ζα συντροφις.
7. Κυλικεα σε χρους φιλοξενας αλλοδαπν.
8. Χρηματοδοτσεις απ το Ταμεο Αλληλεγγης του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου.  

Για την ανλυση των περιεχομνων της επικαιροποησης, βλπετε :

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ --> ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ &

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ (ΕΚΔΟΣΗ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021)

14-10-21 N. 4842/21 (ΦΕΚ-190 Α/13-10-21) : Ταχεα πολιτικ δκη, προσαρμογ των διατξεων της πολιτικς δικονομας για την ψηφιοποηση της πολιτικς δικαιοσνης, λλες τροποποισεις στον Κδικα Πολιτικς Δικονομας και λοιπς επεγουσες διατξεις.

14-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 75046/ΕΓΚ.697/13-10-21  : Τροποποισεις ληξιαρχικς νομοθεσας, πρσβαση Ελληνικν Προξενικν Αρχν στο πληροφοριακ σστημα «Μητρο Πολιτν»

14-10-21 ΥΠΑΝΕΠ 99524/13-9-21 : Ανρτηση ανακονωσης σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 47 του ν.4412/2016

14-10-21 ΥΠΑΙΘ Φ.152/130538/Α5/14-10-21 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση με την ειδικ κατηγορα ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (156 Α') πως τροποποιθηκε και ισχει, για το ακαδημακ τος 2021-2022.

14-10-21 Κ.Υ.Α. Δ30/A3/276110/21 (ΦΕΚ-4742 Β/14-10-21) : Καθορισμς διαδικασας, περιεχομνου και δικαιολογητικν, παραβλου και κυρσεων για τη γνωστοποηση λειτουργας σχολν οδηγν αυτοκιντων και μοτοσικλετν, υποκαταστημ-των αυτν και Κντρων Θεωρητικς Εκπαδευ-σης Υποψφιων Οδηγν (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

14-10-21 Π.Δ. 78/21 (ΦΕΚ-191 Α/14-10-21) : Τροποποηση του π.δ. 104/2016 «Πρσθετες δι-αδικασες ελγχου, ροι και προποθσεις για τη δυναττητα δρομολγησης επιβατηγν (Ε/Γ), επιβατηγν - οχηματαγωγν (Ε/Γ-Ο/Γ), επιβατηγν - ταχυπλων (Ε/Γ-ΤΑΧ), επιβατηγν - οχηματαγωγν ταχυπλων (Ε/Γ-Ο/Γ - TAX) και δυ-ναμικς υποστηριζμενων (ΔΥΣ) πλοων μετ τη συμπλρωση του ορου ηλικας δραστηριοποησης» (Α’ 189).

14-10-21 ΑΑΔΕ Ε2190/8-10-21 : Κοινοποηση των ρθρων 2, 3 και 10 του ν. 4824/2021 (Α' 156/2-9-2021)

14-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 74928/13-10-21 : Εορτασμς των επετεων της 28ης και της 26ης Οκτωβρου στις πλεις της Αθνας και της Θεσσαλονκης

14-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 74901/13-10-21 : Εορτασμς της εθνικς επετεου της 28ης Οκτωβρου 1940

14-10-21 ΑΑΔΕ ΔΣΤΕΠ/Γ/1089323/ΕΞ2021/12-10-21 : Κοινοποηση και οδηγες εφαρμογς :
α) Του νου Κανονισμο (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 23ης Οκτωβρου 2018 σχετικ με τους ελγχους ρευστν διαθεσμων που εισρχονται στην εξρχονται απ την Ευρωπακ νωση και την κατργηση του Κανονισμο (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 β) Του Εκτελεστικο Κανονισμο της Ε. Επιτροπς υπ' αρ. 2021/776 της 11ης Μαου 2021 για τον καθορισμ υποδειγμτων για ορισμνα ντυπα καθς και τεχνικν καννων για αποτελεσματικ ανταλλαγ πληροφοριν βσει του Κανονισμο (ΕΕ) 2018/1672 σχετικ με τους ελγχους ρευστν διαθεσμων που εισρχονται εξρχονται απ την νωση
γ) Της Απφασης Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων με αρ. πρωτ. Α. 1138/ 14-6¬2021 (ΦΕΚ: 2963 Β'/6-7-2021)

14-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΠ/Δ12/77252/21 (ΦΕΚ-4739 Β/13-10-21) : Χοργηση εφπαξ οικονομικς ενσχυσης σε τομα που υπστησαν τραυματισμ κατ τις πυρκαγις του Ιουλου/Αυγοστου 2021.

14-10-21 ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. οικ. 480288/21 (ΦΕΚ-4738 Β/13-10-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 168038/15-4-2021 (Β’ 1593) απφασης του Υφυπουργο Πολιτισμο και Αθλητισμο, πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 398989/23-8-2021 (Β’ 3920) απφαση του ιδου Υφυπουργο, σχετικ με τον καθορισμ, για το τος 2021, των ειδικτερων στοιχεων και των λεπτομερειν: α) για την ατηση εγγραφς αθλητικο σωματεου με ειδικ αθλητικ αναγνριση στο «Ηλεκτρονικ Μητρο Ερασιτεχνικν Αθλητικν Σωματεων» του ρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α 148), β) για την επικαιροποηση των στοιχεων των δη εγγεγραμμνων στο ανωτρω ηλεκτρονικ μητρο αθλητικν σωματεων και γ) για τον λεγχο της ατησης εγγραφς /και επικαιροποησης.

14-10-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89961/2915/21 (ΦΕΚ-4574 Β/2-10-21-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Ρθμιση θεμτων για τη χρησιμοποηση θηρευτικν ιερκων για τη Θρα με την παρουσα μη κυνηγετικο σκλου και για τη χρησιμοποηση εκπαιδευμνων ιερκων για τη ρθμιση πληθυσμν ειδν της πανδας στο φυσικ και αστικ περιβλλον, σμφωνα με την παρ. 5 του ρθρου 130 του ν. 4685/2020.13-10-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/100546/ΔΠΓΚ/21 (ΦΕΚ-4727 Β/12-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουρ-γο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο» (Β’ 3240).

13-10-21 Κ.Υ.Α. 63270/21 (ΦΕΚ-4737 Β/12-10-21) : Εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 114 του ν. 4270/ 2014 που αφορ σε μειωμνα ποσοστ παρα-κρτησης για εσπραξη χρημτων, για τις προκαταβολς που διενεργονται δυνμει της παρ. 6Α του ρθρου 74 του ν. 4761/2020.

13-10-21 ΥΠΑΝΕΠ 107206/21 (ΦΕΚ-4736 Β/12-10-21) : Τροποποηση του ρθρου 115 «Καθορισμς αντατων τιμν σε συγκεκριμνα σημεα π-λησης», της υπ’ αρ. 91354/24.08.2017 απφασης του Υπουργο Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας «Κωδικοποηση Καννων Διακνησης και Εμπορας Προντων και Παροχς Υπηρεσιν (Καννες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β 2983/2017)».

13-10-21 Κ.Υ.Α. Z1/127000/21 (ΦΕΚ-4715 Β/12-10-21) : Διευκολνσεις στις μετακινσεις με τα μσα μαζικς μεταφορς των φοιτητν των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων και των καταρτιζμενων των Δημοσων Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (Ι.Ε.Κ.).12-10-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/Οικ.62927/12-10-21 : Παγκσμια Ημρα Επισιτισμο Διατροφς 2021

12-10-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/95099/5160/12-10-21 : Περ ανκλησης αποφσεων αναδασωτων, εκτσεων μη υπαγομνων στις προστατευτικς διατξεις της δασικς νομοθεσας, λγω συμπερληψς τους στους δασικος χρτες ως τμματα ευρτερης αναδασωτας

12-10-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12-10-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο (63η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

12-10-21 ΕΦΚΑ 401836/ΕΓΚ.56/12-10-21 : Ρθμιση οφειλν ν.4611/19 - Επανυπολογισμς οφειλν.

12-10-21 ΕΦΚΑ 400919/11-10-21 : κδοση αποφσεων παρτασης του εξωιδρυματικο επιδματος απ το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τον τ. ΟΓΑ

12-10-21 ΥΠΑΙΘ Φ.152/125659/Α5/5-10-21 (ΑΔΑ: ΩΦΦΥ46ΜΤΛΗ-2ΚΨ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Εισαγωγ διακριθντων αθλητν/τριν στην Τριτοβθμια Εκπαδευση, για το ακαδημακ τος 2021-2022.

12-10-21 ΥΠΑΙΘ Δ14/οικ.77126/21 (ΦΕΚ-4692 Β/11-10-21) : Υλοποηση του προγρμματος «Σχολικ Γεματα» στα Δημοτικ Σχολεα της χρας για το σχολικ τος 2021-2022.11-10-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1227/21 (ΦΕΚ-4682 Β/11-10-21) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν στις Τοπικς Κοιντητες Λιγορτνου, Τεφελου και Χαρακου της Δημοτικς Εντητας Αστερουσων και στις Τοπικς Κοιντητες Πεζν, Χουδετσου, Αγου Βασιλεου, Δαμανων, Καλλονς, Αλαγνου, Αστριτσου, Μελεσν, Μυρτις, Κουνβων, Μεταξοχωρου και Αγων Παρασκιν της Δημοτικς Εντητας Ν. Καζαντζκη του Δμου Αρχανν - Αστερουσιν της Περιφερειακς Εντητας Ηρακλεου της Περιφρειας Κρτης για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω του σεισμο που εκδηλθηκε στην περιοχ στις 27/09/2021.

11-10-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/126826/Α5/21 (ΦΕΚ-4677 Β/11-10-21) : Τρπος εξτασης των πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση υποψηφων Γενικο Λυκεου απ το ακαδημακ τος 2022-23 και εφεξς σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4186/2013 (Α’ 193), πως τροποποιθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), με το ρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και εκ νου με τον ν. 4777/2021 (Α’ 25).

11-10-21 ΥΠΑΙΘ 114660/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-4676 Β/11-10-21) : Αξιολγηση μαθητν/τριν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης στα Εργαστρια Δεξιοττων.

11-10-21 ΥΠΑΝΕΠ 101195/21 (ΦΕΚ-4654 Β/8-10-21) : Γενικς και ειδικς απαιτσεις για τις ηλεκτρικς εγκαταστσεις.

11-10-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/185/οικ.19379/8-10-21 : Ν. 4808/2021 -«Για την Προστασα της Εργασας Σσταση Ανεξρτητης Αρχς «Επιθερηση Εργασας» Κρωση της Σμβασης 190 της Διεθνος Οργνωσης Εργασας για την εξλειψη της βας και παρενχλησης στον κσμο της εργασας Κρωση της Σμβασης 187 της Διεθνος Οργνωσης Εργασας για το Πλασιο Προθησης της Ασφλειας και της Υγεας στην Εργασα Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ς Ιουνου 2019 για την ισορροπα μεταξ της επαγγελματικς και της ιδιωτικς ζως, λλες διατξεις του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και λοιπς επεγουσες ρυθμσεις» - Ν. 4830/2021 Ρυθμσεις θεμτων αδειν δημοσων υπαλλλων

11-10-21 Κ.Υ.Α. 32256/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-4651 Β/8-10-21) : Διαδικασα επικρωσης της εκτπωσης ηλεκτρονικν δημσιων και ηλεκτρονικν ιδιωτικν εγ-γρφων και νομικ ισχς.

11-10-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Γ/77066/11-10-21 : Γνωστοποηση διατξεων του ν.4826/2021 (Α’160) και λλες διατξεις

11-10-21 Κ.Υ.Α. 4700/21 (ΦΕΚ-4675 Β/9-10-21) : Διαδικασα χοργησης «Freedom Pass/Data»

11-10-21 Κ.Υ.Α. Ε/369/21 (ΦΕΚ-4675 Β/9-10-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 165/28.07.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα χρηματοδτησης για την οικονομικ στριξη επιχειρσεων κδοσης εφημερδων πανελλνιας κυκλοφορας και περιφερειακν και τοπικν εφημερδων, των παρχων περιεχομνου περιφερειακς εμβλειας επγειας ψηφιακς τηλερασης, των ραδιοφωνικν σταθμν και του περιοδικο τπου» (Β’ 3449), πως χει τροποποιηθε με την υπ’ αρ. 323/18.08.2021 (Β’ 3856) κοιν υπουργικ απφαση

11-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61910/21 (ΦΕΚ-4674 Β/8-10-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ το Σββατο, 9 Οκτωβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 25 Οκτωβρου 2021 και ρα 06:00.

11-10-21 Κ.Υ.Α. Α1222/21 (ΦΕΚ-4670 Β/8-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΕΦΚ/Φ/1188105/ΕΞ2016/22-12-2016 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Καθορισμς των ρων και των προποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης προντων καφ, της διαδικασας επιβολς του φρου κατανλωσης, των διατυπσεων διακνησης, παρακολοθησης, ελγχου και λλων θεμτων εφαρμογς του ρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λγω προντα» (Β’ 4241).

11-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 71728/21 (ΦΕΚ-4669 Β/8-10-21) : Καθορισμς των ειδικτερων στοιχεων της παρ. 10 του ρθρου 7 του Κδικα της Ελληνικς Ιθαγνειας.

11-10-21 Ν. 4840/21 (ΦΕΚ-186 Α/8-10-21) : Κρωση συμβατικν κειμνων αναφορικ με το «Διεθνς Κντρο για την Ανπτυξη Μεταναστευτικς Πολιτικς (ICMPD)».8-10-21 ΥΠΥΜΕ 274740/8-10-21 : Εκτλεση δρομολογων τακτικν υπεραστικν γραμμν

8-10-21 ΕΦΚΑ 394970/7-10-21 : Ρθμιση τρεχουσν και Καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που υπστησαν ζημα λογω φυσικν καταστροφν στις Περιφερειακς Εντητες Αχαας, Μεσσηνας, Αρκαδας, Λακωνας και Ηλεας

8-10-21 Π.Υ.Σ. 42/21 (ΦΕΚ-185 Α/7-10-21) : Πρξη 42 της 4.10.2021 (2) Tροποποηση της υπ’ αρ. 23/18.6.2020 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου «Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Κυβερνητικς Επιτροπς Συντονισμο και Παρακολοθησης της Κυβερνητικς Πολιτικς για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19» (Α’ 125).

8-10-21 Κ.Υ.Α. 74972/21 (ΦΕΚ-4644 Β/7-10-21) : Καθορισμς του ποσο που διατθεται για την χρηματοδτηση της δαπνης απ την εφαρμο-γ των υπ’ αρ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφσεων της Ολομλειας του ΣτΕ, για το τος 2022 .

8-10-21 Κ.Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/91141/3744/21 (ΦΕΚ-4643 Β/7-10-21) : Κατανομ τους 2021 ποστητας 110.000 χιλιολτρων αυτοσιου βιοντζελ, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 7 του ρθρου 15Α του ν. 3054/2002

8-10-21 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 193/2/27.09.2021 (ΦΕΚ-4642 Β/7-10-21) : Καννες προληπτικς εποπτεας εταιρειν χρηματοδοτικς μσθωσης, παροχς πιστσεων, πρακτορεας επιχειρηματικν απαιτσεων και ιδρυμτων μικροχρηματοδοτσεων του ν. 4701/2020 .

8-10-21 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 193/1/27.09.2021 (ΦΕΚ-4642 Β/7-10-21) : ροι και προποθσεις για τη χοργηση δειας δρυσης και λειτουργας εταιρειν: α) χρηματοδοτικς μσθωσης, β) παροχς πιστσεων και γ) πρακτορεας επιχειρηματικν απαιτσεων - Ειδικς συμμετοχς - Κατργηση της υπ’ αρ. 2622/21.12.2009 πρξης του Διοικητ "Προποθσεις για την παροχ δειας δρυσης και λειτουργας και καννες εποπτεας των α) εταιρειν χρηματοδοτικς μσθωσης, β) εταιρειν παροχς πιστσεων και γ) εταιρειν πρακτορεας επιχειρηματικν απαιτσεων" (Β 3/2010) και λλων Πρξεων Διοικητ της Τρπεζας της Ελλδος.

8-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61909/21 (ΦΕΚ-4641 Β/7-10-21) : Προποθσεις εισδου στη Χρα προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.7-10-21 ΥΠ.ΕΣ. 72371/5-10-21  : Υποβολ Ετσιων Οικονομικν Καταστσεων.

7-10-21 ΑΑΔΕ Ε2189/6-10-21 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την φορολγηση κοινοπραξιν απ πλοιοκττριες εταιρεες ρυμουλκν πλοων μετ και την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α'201) περ προσδιορισμο και καταβολς τλους ρυμουλκν και αλιευτικν πλοων Λοιπ θματα σχετικ με τη φορολγηση των κοινοπραξιν αυτν

7-10-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.61157/21 (ΦΕΚ 4640 Β/6-10-2021): Παρταση του χρονικο διαστματος εξαρεσης των ιδιωτικν φαρμακεων απ τη διαδικασα εκκαθρισης, για την παροχ φαρμκων αποκλειστικ σε ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ, σμφωνα με την παρ. 1 του ρθρου ογδοηκοστο του ν. 4812/2021 (Α' 110).

7-10-21 ΥΠΑΝΕΠ 107333/21 (ΦΕΚ 4637 Β/6-10-2021): γκριση Τομεακο Προγρμματος Ανπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργεου Δικαιοσνης προγραμματικς περιδου 2021-2025.

7-10-21 K.Y.A. Α1224/21 (ΦΕΚ 4616 Β/6-10-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1060/18.3.2021 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) «Διαββαση στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ), δεδομνων των παραστατικν πωλσεων ενεργειακν προντων της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α' 265), ετε με τη χρση Φ.Η.Μ., που εναι εγκατεστημνοι σε εγκαταστσεις οντοττων κατχων αδειν των ρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/ 2002 (Α' 230), ετε με τη χρση Υπηρεσιν Παρχου για την Ηλεκτρονικ Τιμολγηση» (Β' 1217).

7-10-21 K.Y.A. 72485/21 (ΦΕΚ 4609 Β/6-10-2021): Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδικς εξοχς κατασκηνσεις του Κρατικο Προγρμματος τους 2021, η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους.

7-10-21 Κ.Υ.Α. Α1225/21 (ΦΕΚ-4635 Β/6-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΕΦΚΦ/Β/1182030/ΕΞ2016/13.12.2016 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Καθορισμς ρων και προποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης στα εισαγμενα απ τρτες χρες, προερχμενα απ λλα Κρτη - Μλη της Ευρωπακς νωσης εγχωρως παραγμενα προντα της περπτωσης α) της παρ. 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/2001, των διαδικασιν παραγωγς εκτς καθεσττος αναστολς, παραλαβς απ λλα Κρτη - Μλη, επιβολς του Φρου Κατανλωσης και Φ.Π.Α., παρακολοθησης και ελγχου αυτν» (Β’ 4173), περ υγρν αναπλρωσης ηλεκτρονικο τσιγρου.

7-10-21 ΑΑΔΕ Ε2187/28-9-21 : Κοινοποηση της αριθμ. 181170/7-7-2021 Κοινς Υπουργικς Απφασης με θμα «Καθορισμς των τεχνικν προδιαγραφν των επιμρους εγκαταστσεων της εγκατστασης παροχς καυσμων για την εξυπηρτηση αεροσκαφν υδατοδρομου και των διαδικασιν εφοδιασμο των δεξαμενν αυτς με κασιμα, καθς και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια για τον καθορισμ των ρων και προποθσεων για τη χοργηση της δειας λειτουργας της» (Β'3134)

 

7-10-21 Κ.Υ.Α. 74962/21 (ΦΕΚ-4623 Β/6-10-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 1638/45/14-1-2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «ροι και προποθσεις νταξης στα μτρα στριξης επαγγελματιν της τχνης και του πολιτισμο για τους μνες Νομβριο και Δεκμβριο 2020» (Β’ 112 και Β’ 401 διρθωση σφλματος).

7-10-21 ΥΠΑΙΘ K5/124304/21 (ΦΕΚ-4622 Β/6-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Κ1/104717/ 10-08-2020 απφασης «Κανονισμς Διαχερισης Μητρου Εκπαιδευτν Επαγγελματικς Κατρτισης των Δ.Ι.Ε.Κ. » (Β’ 3393).

7-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/980/21 (ΦΕΚ-4620 Β/6-10-21) : Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ για αποζημωση οικοσκευς σε φυσικ πρσωπα που επλγησαν απ το σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης.

7-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/979/21 (ΦΕΚ-4619 Β/6-10-21) : Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι στεγαστικς συνδρομς, σε ιδιοκττες που επλγησαν απ τον σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης.

7-10-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/978/21 (ΦΕΚ-4618 Β/6-10-21) : Διαδικασα χοργησης εφπαξ κτακτης οικονομικς ενσχυσης, ως πρτη αρωγ, ναντι επιχοργησης για την αντιμετπιση ζημιν, σε επιχει-ρσεις και μη κερδοσκοπικο χαρακτρα φορες που επλγησαν απ το σεισμ που εκδηλθηκε την 27η Σεπτεμβρου 2021 σε περιοχς της Περιφρειας Κρτης.

7-10-21 Κ.Υ.Α. 121770/Η2/21 (ΦΕΚ-4614 Β/6-10-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2/17055/0022/8-4-2013 κοινς υπουργικς απφασης «ροι, προποθσεις, ψος και διαδικασα καταβολς δαπανν μετακνησης εκπαιδευτικν και διοικητικν υπαλλλων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αποσπνται στο εξωτερικ»  (Β’ 945).

7-10-21 ΥΠΑΙΘ 122716/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-4614 Β/6-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 79942/ΓΔ4/ 21-5-2019 υπουργικς απφασης «Εγγραφς, μετεγγραφς, φοτηση και θματα οργνωσης της σχολικς ζως στα σχολεα της δευτεροβθμιας εκπαδευσης» (Β’ 2005).6-10-21 ΥΠΥΜΕ 269262/ΕΓΚ.2/4-10-21 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) :  Διευκρινσεις επ των μεταβατικν διατξεων του ρθρου 27 του ν.4663/2020.

6-10-21 Π.Δ. 76/21 (ΦΕΚ-183 Α/5-10-21) : Σσταση οργανικν επ θητεα θσεων Συνοριακν Φυλκων Ορισμνου Χρνου.

6-10-21 Κ.Υ.Α. 74831/21 (ΦΕΚ-4593 Β/5-10-21) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Σεπτμβριο 2021

6-10-21 K.Y.A. 74510/21 (ΦΕΚ-4591 Β/5-10-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2021 και 2022» (Β’ 430).

6-10-21 ΥΠΑΝΕΠ 105935/21 (ΦΕΚ-4588 Β/5-10-21) : Τροποποηση των ποσοστν της παρ. 1 του ρ-θρου 33 του ν. 4314/2014 για το ΕΠ Ανταγωνιστικτητα, Επιχειρηματικτητα και Καινοτομα 2014-2020.5-10-21 ΑΑΔΕ Α1216/21 (ΦΕΚ 4546 Β/1-10-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα 1002414/204/ 25/0014 ΠΟΛ 1005/1993 απφασης Υπουργο Οικονομικν, «Τρπος καταβολς του φρου προστιθμενης αξας στο δημσιο απ το λπτη των αγαθν και υπηρεσιν» (Β' 52).

5-10-21 Κ.Υ.Α. 1217/264725/21 (ΦΕΚ 4585 Β/5-10-2021): Τροποποηση της υπ' αρ. 873/55993/20.05.2015 κοινς απφασης του Υπουργο και του Αναπληρωτ Υπουργο Παραγωγικς Ανασυγκρτησης, Περιβλλοντος και Ενργειας «Κατανομ βοσκοτπων στους κτηνοτρφους της χρας» (Β' 942).

5-10-21 ΥΠΥΜΕ 269772/5-10-21  : Διενργεια εξ αποστσεως εκπαδευσης για τα προαπαιτομενα θεωρητικ μαθματα για την απκτηση δειας σκησης επαγγλματος των τεχνιτν αυτοκιντων, μοτοσικλετν και μοτοποδηλτων

5-10-21 Π.Δ. 75/21 (ΦΕΚ-182 Α/4-10-21) : Τροποποηση του π.δ. 81/2012 «Ιεραρχα, προαγωγς, μετατξεις, αποστρατεα, ειδικς υποχρεσεις και απαγορεσεις προσωπικο Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς» (Α139)

5-10-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/858/οικ.18795/21 (ΦΕΚ-4579 Β/4-10-21) : Καθορισμς: α) των φορων υποδοχς, β) των απαιτομενων δικαιολογητικν, γ) της σειρς προτεραιτητας των δικαιοχων, δ) της προθεσμας και της διαδικασας υποβολς των δικαιολογητικν και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας σχετικ με το δικαωμα διορισμο σμφωνα με τις διατξεις του εικοστο ρθρου του τρτου μρους της απ 13.8.2021 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «κτακτα μτρα για την αποτελεσματικ προστασα και την ταχεα αποκατσταση του φυσικο περιβλλοντος, την μεση στριξη των πληγντων απ τις πυρκαγις του Ιουλου/Αυγοστου 2021 και συναφες διατξεις» (Α’ 143), η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

5-10-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2004/21 (ΦΕΚ-4579 Β/4-10-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1370/15.06.2021 απφασης του Υφυπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «ροι και ρυθμσεις σχετικ με τη διαχεριση, τον λεγχο και την υλοποηση της Δρσης 2 του Μτρου 3.2.11 “Μτρα για τη δημσια υγεα ως συνπεια της επιδημικς κρηξης της COVID-19”, της Ενωσιακς Προτεραιτητας 2, του Επιχειρησιακο Προγρμματος Αλιεας και Θλασσας 2014-2020» (Β’ 2860).4-10-21 N. 4839/21 (ΦΕΚ-181 Α/2-10-21) : Κρωση της απ 26.7.2021 τροποποησης και αντικατστασης της απ 3.6.2019 επιμρους Σμβασης Δωρες για το ργο VI της απ 6.9.2018 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ιδρματος «Κοινωφελς δρυμα Σταρος Σ. Νιρχος» και του Ελληνικο Δημοσου για την ενσχυση και αναβθμιση των υποδομν στον τομα της υγεας και των Παραρτημτων της και λλες επεγουσες διατξεις για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19

4-10-21 N. 4838/21 (ΦΕΚ-180 Α/1-10-21) : Κρωση συμφωνας τροποποησης της απ 24.6.2016 Σμβασης Παραχρησης που τιτλοφορεται «Σμβαση Παραχρησης σχετικ με τη χρση και την εκμετλλευση ορισμνων χρων και περιουσιακν στοιχεων εντς του Λιμνος Πειραις» μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙ-ΡΑΙΩΣ Α.Ε.».

4-10-21 N. 4837/21 (ΦΕΚ-178 Α/1-10-21) : Πρληψη και αντιμετπιση περιστατικν κακοποησης και παραμλησης ανηλκων, Πργραμμα «Κυψλη» για την αναβθμιση της ποιτητας των παρεχμενων υπηρεσιν σε βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος, διατξεις για την προθηση της αναδοχς και της υιοθεσας, «Προσωπικς Βοηθς για τα τομα με Αναπηρα» και λλες διατξεις.

4-10-21 ΑΑΔΕ Ε2188/29-9-21 : Τροποποηση της αριθ. Δ.1537/830/7-11-2000 ΕΔΥΟ, με την οποα κοινοποιθηκε η αριθ. Δ.257/139/23-02-2000 απφαση του Υφυπουργο Οικονομικν περ καθορισμο «Δελτου Κνησης» (Transit Log) (Β'378 και 426).

4-10-21 ΕΦΚΑ 384846/1-10-21  : Καταβολ μειωμνων κατ 50% ασφαλιστικν εισφορν κλδου κριας σνταξης απ μητρες μισθωτς ασφαλισμνες κατ τον χρνο αδεας με αποδοχς.

4-10-21 ΕΕΕΠ 13241/4-10-21 : Τυχερ παγνια των οποων η διοργνωση και διεξαγωγ εμππτει στο πεδο εφαρμογς σκησης αποκλειστικν δικαιωμτων που χουν παραχωρηθε απ το Ελληνικ Δημσιο και δεν επιτρπεται η διοργνωση/διεξαγωγ τους μσω Διαδικτου.

4-10-21 ΥΠΑΙΘ 124202/Ζ1/4-10-21 : Κοινοποηση διατξεων τροποποησης κριτηρων συνφειας διδακτορικν και μεταπτυχιακν ττλων σπουδν με τα αντικεμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικς Ψυχολογας.

4-10-21 ΥΠΑΙΘ Φ.152/122751/Α5/29-9-21 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το ακαδημακ τος 2021-2022

4-10-21 ΑΣΕΠ 101/21 (ΦΕΚ 4568 Β/2-10-2021): Κανονισμς Λειτουργας του Γραφεου Επιθερησης του Αντατου Συμβουλου Επιλογς Προσωπικο (Α.Σ.Ε.Π.).

4-10-21 ΥΠΑΝΕΠ 5116/21 (ΦΕΚ 4576 Β/2-10-2021): Ανθεση καθηκντων διαχερισης στον Ενδιμεσο Φορα του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Ανταγωνιστικτητα, Επιχειρηματικτητα και Καινοτομα» ΕΦΕΠΑΕ για τις ενταγμνες Πρξεις Κρατικν Ενισχσεων με εγκεκριμνη Δημσια Δαπνη νω των 200.000 χιλιδων ευρ στο πλασιο της Δρσης «Επιδτηση Κεφαλαου Κνησης Πληττμενων απ την Πανδημα Τουριστικν Επιχειρσεων Φιλοξενας» του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Ανταγωνιστικτητα, Επιχειρηματικτητα και Καινοτομα» ΕΠΑνΕΚ 2021-2017.

4-10-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60400/21 (ΦΕΚ-4577 Β/3-10-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας, για το διστημα απ τη Δευτρα, 4 Οκτωβρου 2021 και ρα 06:00 ως και τη Δευτρα, 11 Οκτωβρου 2021 και ρα 06:00.

4-10-21 ΑΑΔΕ Α1221/21 (ΦΕΚ-4572 Β/2-10-21) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης Δ210 για την απδοση ΑΦΜ και τη μεταβολ ατομικν στοι-χεων και της δλωσης Δ211 για την ναρξη, μεταβολ, διακοπ εργασιν επιχερησης.

4-10-21 ΥΠΑΙΘ Φ.153/123037/Α5/21 (ΦΕΚ-4559 Β/2-10-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.153/104159/ Α5/26-8-2021 (Β’ 4068) υπουργικς απφασης «Εισαγωγ αθλητν με αγωνιστικς διακρσεις στην τριτοβθμια εκπαδευση.

4-10-21 Κ.Υ.Α. 124068/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-4558 Β/1-10-21) : Τρηση θυρδων αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων στην Ενιαα Ψηφι-ακ Πλη της Δημσιας Διοκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και λεγχος σχετικ με τη συνδρομ των νμιμων προποθσεων για τη δυναττητα της φυσικς παρουσας σε εκπα&