ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ 25ο - ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ Α8622/2019

 

Δικαστής : Ε. Παπαδάκη, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Μέλη : Ε. Γαβριηλίδου, Ε. Παυλίδου

Εισηγήτρια : Ε. Παυλίδου

Δικηγόρος : Κ. Αθανασόπουλος

 

Επειδή, με την υπό κρίση ένσταση ζητείται να ακυρωθούν: α) το από 18.3.2019 πρακτικό διεξαγωγής των εκλογών, προς ανάδειξη του Δ.Σ. της καθης ..., β) η υπ αριθ. ..../14.1.2019 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, για την ανακήρυξη των υποψηφίων στις εν λόγω αρχαιρεσίες, γ) η υπ αριθ. .../5.2.2019 απόφαση του αυτού Δ.Σ., με την οποία απερρίφθη η από 18.1.2019 ένσταση- αναφορά του ίδιου ενιστάμενου κατά του από 22.1.2019 πρακτικού, κατά το μέρος της μη αποδοχής της υποψηφιότητάς του για τις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου, στις εν λόγω εκλογές, καθώς και δ) ο πίνακας διορισμού των εκλεγέντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του νέου Δ.Σ.

Επειδή, στις 26.3.2019, δηλαδή μετά από την άσκηση της υπό κρίση, από 19.3.2019 ενστάσεως, εξεδόθη το υπ αριθ. 17... τελικό πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Φ.Ε.) του καθ ου νομικού προσώπου, για τα αποτελέσματα των ένδικων εκλογών της 17.3.2019, προς ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της καθ ης, με την απόρριψη, μεταξύ άλλων, της ενστάσεως και του εν προκειμένω ενιστάμενου. Ως εκ τούτου, η τελευταία αυτή πράξη είναι η μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη με την κρινόμενη ένσταση, καθ ερμηνεία του εισαγωγικού της δικογράφου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 269 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α 97). Συνεπώς, ως προς την προσβαλλόμενη αυτή πράξη, πρέπει το ένδικο βοήθημα να εξετασθεί, περαιτέρω, κατ ουσίαν.

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη», ενώ, κατά το 12 παρ. 1 Σ: «Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους ...». Περαιτέρω, το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι κατοχυρώνεται και από την, κυρωθείσα με το ν.δ. 53/1974 (Α 256), Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), στο άρθρο 11, που ορίζει ότι: «1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα ... εις την ελευθερίαν συνεταιρισμού, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ... προσχωρήσεως εις συνδικάτα επί σκοπώ προασπίσεως των συμφερόντων του. 2. Η άσκησις των δικαιωμάτων τούτων δεν επιτρέπεται να υπαχθή εις ετέρους περιορισμούς πέραν των υπό του νόμου προβλεπομένων και αποτελούντων αναγκαία μέτρα εν δημοκρατική κοινωνία ...».

Επειδή, περαιτέρω, το άρθρο 5 του ν.δ. 1171/1972 (Α 82) «Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων», όπως αυτό ισχύει μετά από την αντικατάστασή του από το άρθρο 1 του ν. 610/1977 (Α 164), καθώς και τη μετέπειτα τροποποίησή του με το άρθρο 14 του ν. 1911/1990 (Α 166), προβλέπει τα εξής: «1. Οι Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών διοικούνται από εντεκαμελή διοικητικά συμβούλια, τα μέλη των οποίων αποτελούν οι πλειοψηφήσαντες ύστερα από διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας. Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων είναι τριετής, δύνανται δε αυτά να επανεκλέγονται. 2. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ανώτατοι αξιωματικοί βαθμών αντιστρατήγου ή υποστρατήγου και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιότητας από αξιωματικούς αυτών των βαθμών, εκλέγονται αντίστοιχα οι πλειοψηφήσαντες εκ των λοιπών υποψηφίων ταξιάρχων ή ανώτερων αξιωματικών. Κάθε διοικητικό συμβούλιο εκλέγει με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του το διευθύνοντα σύμβουλο. 3. Τα ειδικότερα θέματα, που αφορούν τις διαδικασίες εκλογής των μελών, την υποβολή υποψηφιοτήτων ... καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την υλοποίηση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Αρχηγού του οικείου κλάδου ...». Κατ’ επίκληση της εξουσιοδοτικής αυτής διατάξεως, είχε εκδοθεί η υπ αριθ. 932/9/91/30.3.1991 (Β 465/25.6.1991) ΚΥΑ, που, στη συνέχεια, τροποποιήθηκε με τη μεταγενέστερη από 18.2.1993 (Β 216/31.3.1993), ορίζοντας, για τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού, ότι: «(1) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι Ανώτατοι Αξιωματικοί του Π.Ν. [Πολεμικού Ναυτικού], ανεξαρτήτως ειδικότητος, Βαθμού Αντιναυάρχου ή Υποναυάρχου και σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιότητος απ αυτούς, Βαθμού Αρχιπλοιάρχου. (2) Από τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) προέρχονται από τους Μάχιμους- Δασκάλους, ένα (1) από τους Μηχανικούς- Χημικούς, ένα (1) από τους Οικονομικούς, ένα (1) από τους Λιμενικούς, ένα (1) από τους Ιατρούς και τρία (3) από τους Πληρωμάτων Στόλου ...». Η εν λόγω ΚΥΑ τροποποιήθηκε και από την υπ αριθ. Φ.932/2/210138/Σ.138/15.2.2016 (Β 445/24.2.2016), μέχρι την, εν τέλει, κατάργησή της από την υπ αριθ. Φ.940.1/2/218204/ Σ.2152/ 27.3.2019 (Β 1227), που, όμως, δεν διείπε τις ένδικες αρχαιρεσίες.

Επειδή, από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι η αναγωγή οργανώσεων, όπως είναι και οι Ενώσεις Αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, είναι, κατ αρχήν, σύμφωνη με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος. Περαιτέρω, το δικαίωμα συμμετοχής των μελών τους στη διοίκηση των εν λόγω οργανώσεων απορρέει από την προεκτεθείσα συνταγματική διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1, που η εφαρμογή της επιβάλλεται, εν προκειμένω, από τον σωματειακό, κατ ουσίαν, χαρακτήρα των εν λόγω ενώσεων (πρβλ. ΣτΕ 2519/2018, επταμ.). Στο πλαίσιο, πάντως, των ρυθμίσεων του νομοθέτη για τον τρόπο διοικήσεως των οργανώσεων αυτών, δεν αποκλείεται, εν όψει του διφυούς χαρακτήρα τους, η θέσπιση περιορισμών στο δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανά τους. Οι περιορισμοί αυτοί δεν αντίκεινται στις ως άνω συνταγματικές διατάξεις, ούτε στο αντίστοιχο άρθρο 11 της ΕΣΔΑ, εφόσον εξυπηρετούν, κατά τρόπο συνεκτικό, σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, συναφείς προς τη φύση και αποστολή των εν λόγω ενώσεων, χωρίς να παρίστανται προδήλως ακατάλληλοι, ή μη αναγκαίοι για την εκπλήρωσή τους. Τέτοιο σκοπό δημοσίου συμφέροντος εξυπηρετεί και ο περιορισμός του άρθρου 5 παρ. 2 του ν.δ. 1171/1972, για τον απαιτούμενο βαθμό προς εκλογή στις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Α.Ν. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν. 1911/1990, που, με το άρθρο 14, επέφερε τη σχετική νομοθετική μεταβολή, προβλέπεται ότι οι οικείες θέσεις καταλαμβάνονται, κατ αρχήν, από απόστρατους αξιωματικούς των αντίστοιχων σε κάθε κλάδο βαθμών του αντιστράτηγου ή υποστράτηγου, για λόγους αναβαθμίσεως και προβολής των εν λόγω Ενώσεων και, ελλείψει μόνον υποβολής σχετικών υποψηφιοτήτων, είναι δυνατή η εκλογή αξιωματικών κατώτερων βαθμών. Με αυτό δε το περιεχόμενο, ο εισαγόμενος περιορισμός δεν παρίσταται προδήλως ακατάλληλος ή μη αναγκαίος για την εξυπηρέτηση του εν λόγω σκοπού, χαρακτηρίζεται δε από συνοχή με το ευρύτερο νομοθετικό καθεστώς περί Ενόπλων Δυνάμεων, που θεμελιώνεται στην έννοια της ιεραρχίας. Κατά τα λοιπά, δεν ασκούν επιρροή τυχόν διαφορετικές ρυθμίσεις, που διέπουν άλλες επαγγελματικές οργανώσεις, δεδομένων των διαφορετικών συνθηκών υπό τις οποίες τελούν οι αντίστοιχες ομάδες, επιδιώκοντας και άλλους σκοπούς (πρβλ. ΣτΕ 2519/2018, επταμ.).

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι στις 7.1.2019 ο ενιστάμενος, υπό την ιδιότητα του εν αποστρατεία Πλωτάρχη, υπέβαλε την υπ αριθ. ... δήλωση, για τη συμμετοχή του στις εκλογές της ..., προς ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της καθ ης Ε.Α.Α.Ν. Η δήλωση αυτή- στην οποία, πάντως, δεν προκύπτει η τυχόν επισύναψη εγγράφων- αφορούσε, ειδικότερα, τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ., καθώς και του μέλους του, στον κατάλογο «Ε» (Ειδικοτήτων). Δεδομένου, ωστόσο, του αποστρατευτικού βαθμού του ενιστάμενου, σε συνδυασμό και με την ήδη υποβολή, αρχικώς, τεσσάρων και, εν τέλει, τριών υποψηφιοτήτων από δύο ε.α. Αντιναυάρχους και έναν Υποναύαρχο, έγινε δεκτή η συμμετοχή του μόνο για θέση μέλους του Δ.Σ., με βάση την υπ αριθ. ..../14.1.2019 ανακήρυξη των υποψηφίων, που, πάντως, δεν προσκομίζεται. Ακολούθησε η από 18.1.2019 αναφορά του ενιστάμενου κατ αυτής, η οποία, όμως, απερρίφθη με το υπ αριθ. .../22.1.2019 πρακτικό του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Ν. Κατ αυτού, ο ενιστάμενος υπέβαλε την από 25.1.2019 αναφορά, που απερρίφθη, επίσης, με το υπ αριθ. .../5.2.2019 πρακτικό του ίδιου Δ.Σ. Κατόπιν αυτών, στις 17.3.2019, έλαβαν χώρα οι ένδικες αρχαιρεσίες, κατά τις οποίες εξελέγησαν, στις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, οι Αντιναύαρχοι του Π.Ν.,...., ενώ τρίτος σε ψήφους ήταν ο Υποναύαρχος, ..., όπως προκύπτει από το σχετικό υπ αριθ. ..../20.3.2019 πρακτικό της Κ.Ε.Φ.Ε. Ακολούθησε το υπ αριθ. ..../26.3.2019 πρακτικό της ίδιας επιτροπής, για τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών και την απόρριψη των ενστάσεων, μεταξύ άλλων και του εν προκειμένω ενιστάμενου, που, λαμβάνοντας 758 ψήφους, δεν εξελέγη ούτε μέλος του οικείου Δ.Σ.. Ήδη δε αυτός, με την κρινόμενη ένστασή του, ζητεί, καθ ερμηνεία του δικογράφου του, την ακύρωση του εν λόγω πρακτικού και των αρχαιρεσιών του έτους 2019, προσκομίζοντας προς απόδειξη των ισχυρισμών του, εκτός των ήδη αναφερθέντων, τα εξής: α) το υπ αριθ. .../1.4.2019 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου της καθ ης Ε.Α.Α.Ν. προς το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, που αναφέρει τα αναπληρωματικά μέλη του νέου Δ.Σ., μεταξύ των οποίων και ο ενιστάμενος, στην έβδομη και τελευταία θέση, καθώς και β) την υπ αριθ. .../2017 απόφαση του ... Τμήματος του παρόντος Δικαστηρίου, που απέρριψε ένσταση του ιδίου, για τις εκλογές της 20.3.2016, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο Νομικό Βήμα.

Επειδή, με την κρινόμενη ένσταση προβάλλεται ότι ο περιορισμός του άρθρου 5 παρ. 2 του ν.δ. 1171/1972, που απαιτεί, κατ αρχήν, ορισμένο βαθμό των υποψήφιων για τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της καθ ης Ε.Α.Α.Ν., αντίκειται στα άρθρα 5 παρ. 1 και 12 του Συντάγματος, όπως και στο άρθρο 11 της ΕΣΔΑ. Ο λόγος, όμως, αυτός είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 6. Ομοίως, απορριπτέα είναι και τα περί παραβιάσεως του άρθρου 23 Σ, που δεν τυγχάνει εφαρμογής εν προκειμένω, προεχόντως, διότι η καθ ης ένωση, εν όψει και των, κατά το άρθρο 2 του ν.δ. 1171/1972, σκοπών της, για την επιμέλεια των συμφερόντων των απόστρατων μελών της, δεν συνιστά συνδικαλιστική οργάνωση και, συναφώς, δεν ασκεί επιρροή ούτε ο επικαλούμενος ν. 4407/2016 (Α 134). Κατά τα λοιπά, όσα αναφέρονται με το από 17.5.2019 υπόμνημα του ενιστάμενου, για παραβίαση του άρθρου 4 παρ. 1 Σ, ελλείψει αντίστοιχων περιορισμών στις δικαστικές ενώσεις και τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, είναι, σε κάθε περίπτωση, απορριπτέα, λόγω της διαφορετικής φύσεως των εν λόγω ενώσεων, που εξυπηρετούν άλλους σκοπούς, τελώντας υπό ανόμοιες συνθήκες.

Επειδή, ακόμη, ο ενιστάμενος ισχυρίζεται ότι, παρά την υποβολή τριών υποψηφιοτήτων ανώτερών του αποστράτων, η υποψηφιότητά του έπρεπε να γίνει δεκτή, ώστε αυτός να αναπληρώσει τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση τυχόν κωλύματος του. Επί του λόγου αυτού, η καθ ης Ε.Α.Α.Ν., με το από 21.5.2019 παραδεκτώς κατατεθέν υπόμνημά της, αντιτάσσει ότι, για τις ένδικες αρχαιρεσίες, δεν προβλέπετο η εκλογή συγκεκριμένου αριθμού αναπληρωματικών, καθώς η σχετική ρύθμιση έγινε, το πρώτον, με το άρθρο 1 παρ. 5 της μεταγενέστερης από 11.4.2019 ΚΥΑ και αφορά τον ορισμό έξι αναπληρωματικών μελών, εκτός, πάντως, των θέσεων Προέδρου και Αντιπροέδρου. Υπό τα δεδομένα αυτά και ο λόγος αυτός προβάλλεται αβασίμως από τον ενιστάμενο, ανεξαρτήτως και του ζητήματος της λυσιτελούς προβολής του, εν όψει του τρίτου σε σταυρούς υποψήφιου, ...

Επειδή, εξ άλλου, απορριπτέος είναι και ο ισχυρισμός για τη σύνθεση του συλλογικού οργάνου που είχε απορρίψει την από 27.1.2016 ένσταση του ενιστάμενου, στον βαθμό που αυτή δεν αφορά στις ένδικες εκλογές του έτους 2019.

Επειδή, κατ ακολουθίαν αυτών και μη προβαλλόμενων άλλων λόγων, η υπό κρίση ένσταση πρέπει να απορριφθεί, στο σύνολο της, και το καταβληθέν παράβολο να καταπέσει, κατά το άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α ΚΔιοικΔικ, υπέρ του Δημοσίου. Με δεδομένη δε αυτή την έκβαση της δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 275 παρ. 1 εδ. α ΚΔιοικΔικ, πρέπει να επιβληθούν εις βάρος του ενιστάμενου τα δικαστικά έξοδα της καθ ης ΕΑΑΝ, ύψους 203 ευρώ...

Δια ταύτα

Απορρίπτει την ένσταση.