ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙV

ΠΡΑΞΗ 95/2019

 

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Δέσποινα Καββαδία-Κωνσταντάρα, Σύμβουλο και τα μέλη Γεώργιο Παπαϊσιδώρου, Πάρεδρο και, κωλυομένων των λοιπών Παρέδρων, την Εισηγήτρια Ελένη Καραγιάννη (εισηγήτρια της υποθέσεως).

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 20 Ιουνίου 2019 με την παρουσία της Γραμματέως του, για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Δήμο Πειραιώς και της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, σχετικώς με το εάν πρέπει να θεωρηθούν τα …., οικονομικού έτους 2019, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του ανωτέρω νομικού προσώπου.

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Δήμο Πειραιώς αρνήθηκε, με την 45/17.8.2018 πράξη της να θεωρήσει τα εξής χρηματικά εντάλματα πληρωμής της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου: 1) το …., οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, που αφορούσε την καταβολή στην εταιρεία «….» του ποσού των 5.355 ευρώ, 2) το …., οικονομικού έτους 2018, που αφορούσε την καταβολή στην επιχείρηση «….» του ποσού των 3.384,05 ευρώ, 3) το ..., οικονομικού έτους 2018, που αφορούσε την καταβολή στην επιχείρηση «….» του ποσού ευρώ 4.280,65 ευρώ, 4) το …., οικονομικού έτους 2018, που αφορούσε την καταβολή στην εταιρεία «…. Ε.Π.Ε.» του ποσού των 6.017,95 ευρώ, 5) το …., οικονομικού έτους 2018, που αφορούσε την καταβολή στην εταιρεία «…. Ε.Π.Ε.» του ποσού των 5.355 ευρώ, 6) το …., οικονομικού έτους 2018, που αφορούσε την καταβολή στην εταιρεία «…. Ε.Π.Ε.» του ποσού των 5.355 ευρώ, 7) το …., οικονομικού έτους 2018, που αφορούσε την καταβολή στην εταιρεία «…. Ε.Π.Ε.» του ποσού των 4.670,42 ευρώ, 8) το …., οικονομικού έτους 2018, ….» του ποσού των 1.785,60 ευρώ, 9) το …, οικονομικού έτους 2018, που αφορούσε την καταβολή στην εταιρεία «…. Α.Ε.» του ποσού των 3.597,40 ευρώ, 10) το …., οικονομικού έτους 2018, , που αφορούσε την καταβολή στην εταιρεία «…. Ε.Ε» του ποσού των 14.991,60 ευρώ, 11) το …., οικονομικού έτους 2018, που αφορούσε την καταβολή στην εταιρεία «….A.E.» του ποσού των 3.922,33 ευρώ και 12) το …., οικονομικού έτους 2018, που αφορούσε την καταβολή στην εταιρεία «…. A.E.» του ποσού των 5.998 ευρώ. Τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα αφορούν την καταβολή της αμοιβής των φερομένων ως δικαιούχων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε Τοπικά Ιατρεία και σε Κέντρα και Μονάδες Υγείας αρμοδιότητας της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου κατά το χρονικό διάστημα από 2.5.2017 έως 1.8.2018, σε εκτέλεση ισάριθμων σχετικών συμβάσεων με το ανωτέρω αντικείμενο. Ως αιτιολογία για την άρνηση θεωρήσεως των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων η Επίτροπος προέβαλε, κατ’ εκτίμηση του σχετικού λόγου διαφωνίας, ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες δεν είναι νόμιμες, διότι η 2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου μη νομίμως προσέφυγε κατά τα έτη 2017 και 2018 στη σύναψη διαδοχικών συμβάσεων τρίμηνης, τετράμηνης, πεντάμηνης και εξάμηνης διάρκειας με τη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως για την κάλυψη των παγίων και διαρκών αναγκών των Κέντρων Υγείας που υπάγονται σε αυτήν σε υπηρεσίες καθαριότητας, καθώς η συνολική αξία των συμβάσεων αυτών υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το χρηματικό όριο των 20.000 ευρώ, επιπροσθέτως, δε, δεν συντρέχουν ούτε και οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την επιτρεπτή προσφυγή στη διαδικασία αυτή. Η 2η Δ.Υ.ΠΕ., αφού ακύρωσε τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα λόγω λήξεως του οικονομικού έτους 2018 και αντικατέστησε αυτά με τα …. οικονομικού έτους 2019, ισόποσα, όμοια, αντιστοίχως, με το …. έγγραφο του Υποδιοικητού της τα επανυπέβαλε στην Επίτροπο για θεώρηση, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα των εντελλομένων με αυτά δαπανών για τους λόγους που αναφέρονται στο …. έγγραφο του Διευθυντού του Τμήματος Προμηθειών αυτής. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στον προαναφερόμενο λόγο μη νομιμότητας των δαπανών, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 4.6.2019 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο τούτο.

II. Στο άρθρο 1 του ν. 3329/2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι: «1. Η Επικράτεια διαιρείται στις ακόλουθες επτά (7) Υγειονομικές Περιφέρειες, τα γεωγραφικά όρια των οποίων ταυτίζονται με τα όρια των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας: (...) 2. Στην έδρα κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία "Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Δ.Υ.ΠΕ.", που συμπληρώνεται από το όνομα της οικείας Περιφέρειας. Η κάθε Δ.Υ.ΠΕ. έχει δικό της προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, αρχείο, σφραγίδα και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) (...)», στο άρθρο 2 ότι: «Σκοπός της Δ.Υ.ΠΕ. είναι: α) Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΦΠΥΥΚΑ). Ως Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται οι ακόλουθοι: (1) Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας (…), στο άρθρο 3 ότι: «1. Όργανα διοίκησης της Δ.Υ.ΠΕ. είναι: (α) ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας και (β) οι δύο (2) Υποδιοικητές της Υγειονομικής Περιφέρειας (…)» και στο άρθρο 4 ότι: «1. Η Δ.Υ.ΠΕ. συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Γραφεία: (…) Β. Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, β) Τμήμα Προμηθειών (…) 3. Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης είναι αρμόδια για την υποστήριξη και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας της Δ.Υ.ΠΕ. και των εποπτευόμενων ΦΠΥΥΚΑ. Η αρμοδιότητα αυτή κατανέμεται στα τμήματα της ως ακολούθως: α) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης: 1) Συντάσσει τον Προϋπολογισμό, Απολογισμό, Ισολογισμό της Δ.Υ.ΠΕ. και έχει όλες τις αρμοδιότητες οικονομικής υποστήριξης των Διευθύνσεων της Δ.Υ.ΠΕ. και ειδικότερα: (…) διενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές (…) μεριμνά για την εκκαθάριση και καταβολή των λειτουργικών και λοιπών δαπανών της Δ.Υ.ΠΕ. (…) β) Το Τμήμα Προμηθειών συγκεντρώνει τα Ενιαία Προγράμματα Προμηθειών της Δ.Υ.ΠΕ. και όλων των ΦΠΥΥΚΑ της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και τις τροποποιήσεις τους, και τα αξιολογεί, ελέγχει, εγκρίνει και ενοποιεί. Το ενοποιημένο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών υποβάλλεται ακολούθως στο Υπουργείο Ανάπτυξης, κοινοποιούμενο στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης μπορεί να διενεργεί διαγωνισμούς κατά τις κείμενες διατάξεις (…)» Περαιτέρω, ο ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38/17.2.2014), η ισχύς του οποίου άρχισε (σύμφωνα με το άρθρο 56 αυτού) από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο άρθρο 2 υπό τον τίτλο «Δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.», και ειδικότερα στην παράγραφο 1 αυτού, όπως αυτή ίσχυε πριν από την κατάργησή της με το άρθρο 26 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ Α΄ 111), όριζε ότι: «Τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές Μονάδες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των Δ.Υ.Πε. αποτελούν τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.», ενώ στην παράγραφο 2 ορίζει ότι: «Τα Κέντρα Υγείας της Χώρας με τις αποκεντρωμένες μονάδες τους (Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των οικείων Δ.Υ.Πε. και αποτελούν εφεξής αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους (…)». Επίσης, ο ίδιος ως άνω νόμος στο άρθρο 21 ορίζει ότι: «(…) 4. Οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που εντάσσονται στις Δ.Υ.Πε. και αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των κλειστών – σφαιρικών προϋπολογισμών εσόδων – εξόδων των Δ.Υ.Πε.. Οι αντίστοιχες πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, καθώς και στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το σκοπό αυτόν από 1.1.2015 μεταφέρονται και εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των Δ.Υ.Πε.. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δ.Υ.Πε. αναλαμβάνουν τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα απολογιστικά στοιχεία των ανωτέρω μονάδων για τα έτη 2013 και 2014, την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών, τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ευθύνη ενταλματοποίησης και εκκαθάρισης των δαπανών αυτών (…)». Επακολούθησε ο ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 115/7.8.2017 διορθ. σφαλμ. ΦΕΚ Α΄ 125/29.8.2017), ο οποίος στο άρθρο 3 υπό τον τίτλο «Δημόσιες Μονάδες παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ.» ορίζει ότι: «1. Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. παρέχονται στο πλαίσιο ενός ενιαίου, ολοκληρωμένου και αποκεντρωμένου συστήματος που οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) εντασσόμενο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πρώτο επίπεδο Π.Φ.Υ. παρέχονται υπηρεσίες από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.), τα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1397/1983 (Α` 143), τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2519/1997 (Α` 165), τα Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2345/1995 (Α` 213) και τα Τοπικά Ιατρεία (Τ.Ι.) της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 266/1989 (Α` 266) (…). 2. (…) Τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, όπως προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 1397/1983 και οι Μονάδες Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), όπως προβλέπονται στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4238/2014 (Α` 38), μετονομάζονται σε Κέντρα Υγείας. Καταργείται εφεξής η ονομασία Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.). 3. Κάθε Κέντρο Υγείας μαζί με τις υπαγόμενες σε αυτό Το.Μ.Υ., καθώς και τα υπαγόμενα σε αυτό Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.), Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.), Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι.) και Τοπικά Ιατρεία (Τ.Ι.) αποτελεί οργανική μονάδα με δική του στελέχωση (…)», ενώ στο άρθρο 4 υπό τον τίτλο «Κέντρα Υγείας» ορίζει ότι: «1. Τα Κέντρα Υγείας είναι αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των Δ.Υ.Πε. (…)». Με τις διατάξεις του ν. 4238/2014 επιχειρήθηκε, σύμφωνα με την οικεία αιτιολογική έκθεση, αναδιοργάνωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). Ο μεταρρυθμιστικός σκοπός της εν λόγω νομοθετικής προσπάθειας εξειδικεύθηκε, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), στο πλαίσιο του οποίου, τα Κέντρα Υγείας με τις αποκεντρωμένες μονάδες τους, που είχαν συσταθεί ως αποκεντρωμένες μονάδες Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. μεταφέρθηκαν εκ του νόμου και εντάχθηκαν από της ισχύος του στην οργανωτική δομή των αντίστοιχων Δ.Υ.Πε., ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες τους (άρθρο 2), επιπλέον δε, προβλέφθηκε ότι από 1.1.2015 οι πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων αυτών, καθώς και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που εντάσσονται στις Δ.Υ.Πε. και αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες αυτών, βαρύνουν, από την ημερομηνία αυτή, τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των κλειστών – σφαιρικών προϋπολογισμών εσόδων – εξόδων των Δ.Υ.Πε.. Παράλληλα, με τις ίδιες διατάξεις ορίσθηκε ότι από 1.1.2015 οι Δ.Υ.Πε. αναλαμβάνουν τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού τους, την κατάρτιση του ετησίου προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών, τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ευθύνη ενταλματοποίησης και εκκαθάρισης των δαπανών αυτών (πρβλ. Ελ.Συν. Κ.Π.Ε.Δ. στο IV Tμ. Πρ. 26/2017, 26/2016). Περαιτέρω, με τις διατάξεις του ν. 4486/2017 επιχειρήθηκε η εκ νέου αναμόρφωση του συστήματος υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), με ταυτόχρονη κατάργηση της ονομασίας Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), όπως καθιερώθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4238/2014, τα δε Κέντρα Υγείας μαζί με τις υπαγόμενες σε αυτά Το.Μ.Υ., καθώς και τα υπαγόμενα σε αυτά Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.), Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.), Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι.) και Τοπικά Ιατρεία (Τ.Ι.) εξακολουθούν και υπό το καθεστώς του νόμου αυτού να αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥ.ΠΕ.).

III. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, 26, 27, 28, 32, 116, 117 και 118 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» συνάγεται ότι η ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών των Νοσοκομείων, που λειτουργούν με τη μορφή ν.π.δ.δ., διενεργείται, κατά κανόνα, κατόπιν ανοικτών ή κλειστών διαγωνιστικών διαδικασιών (άρθρα 27 και 28), και, μόνο κατ’ εξαίρεση, στις περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις (άρθρα 118 και 32), επιτρέπεται η προσφυγή στις διαδικασίες της απευθείας αναθέσεως και της διαπραγματεύσεως με ή χωρίς δημοσίευση προκηρύξεως διαγωνισμού, αφού αυτές συνιστούν παρέκκλιση από τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας συμμετοχής στις διαδικασίες για την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ειδικότερα, η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως ή της διαπραγματεύσεως, είναι επιτρεπτή, άνευ ανάγκης συνδρομής ειδικού λόγου (άρθρο 118), στην περίπτωση που η εκτιμώμενη αξία των υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ενώ, στην περίπτωση που η αντίστοιχη αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), επιτρέπεται προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117). Επίσης, η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως ή της διαπραγματεύσεως είναι δυνατή, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση που λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα Αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές ή/και κλειστές διαδικασίες. Οι περιστάσεις που επικαλείται η αναθέτουσα Αρχή για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική της ευθύνη (πρβλ. Ελ.Συν. ΚΠΕΔ στο IV Τμ. 90, 66/2017, 125, 110, 71, 57/2016 κ.α.), επιπροσθέτως δε, οι περιστάσεις αυτές πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια και πληρότητα από τα στοιχεία του φακέλου, ενώ το βάρος αποδείξεως της συνδρομής τους φέρει η ίδια η Αρχή (πρβλ. Ελ.Συν. ΚΠΕΔ στο ΙV Tμ. 90, 66/2017, 22/2016, 255, 216, 31, 4/2015, 142/2014, 183, 163, 56/2013). Εξάλλου, όταν πρόκειται για υπηρεσίες που έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή που προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της συμβάσεως λαμβάνεται υπόψη, είτε η συνολική δαπάνη που απαιτήθηκε για να καλυφθούν οι ανάγκες του φορέα σε όμοιες ή ομοειδείς, κατά την αντίληψη των συναλλαγών και τη φύση τους, υπηρεσίες κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παραδόσεως ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Επίσης, στον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων συμπεριλαμβάνονται τόσο το τυχόν προβλεπόμενο δικαίωμα προαιρέσεως όσο και οι τυχόν παρατάσεις αυτών, ενώ δεν επιτρέπεται η κατάτμηση των συμβάσεων προκειμένου να αποφευχθεί η εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω νόμου (βλ. άρθρο 6 παρ. 1 και 11 του ν. 4412/2016 και ΚΠΕΔ στο IV Τμ. 60, 66/2017).

ΙV. Α. Από τις διατάξεις των άρθρων 455, 460, 461 και 462 του Αστικού Κώδικα περί εκχωρήσεως απαιτήσεων, συνάγεται ότι ο δανειστής μπορεί με σύμβαση να μεταβιβάσει σε άλλον την απαίτησή του, χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη, αλλά ο εκδοχέας δεν αποκτά δικαίωμα απέναντι στον οφειλέτη και τους τρίτους, πριν ο ίδιος ή ο εκχωρητής αναγγείλει την εκχώρηση στον οφειλέτη. Μετά την αναγγελία της εκχώρησης, αποκόπτεται οριστικά κάθε δεσμός του οφειλέτη με τον εκχωρητή και η απαίτηση αποκτάται από τον εκδοχέα, ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός δικαιούχος της εκχωρηθείσας απαιτήσεως, δικαιούμενος να εισπράξει και να επιδιώξει δικαστικά την είσπραξη αυτής από τον οφειλέτη. Ο τελευταίος υποχρεούται να καταβάλει τα οφειλόμενα μόνο στον εκδοχέα, ως αποκλειστικό δικαιούχο και όχι στον εκχωρητή, αφού μετά την τελείωση της εκχώρησης με την αναγγελία δεν υφίσταται πλέον απαίτηση του εκχωρητή και αντίστοιχη προς αυτόν οφειλή του εκχωρηθέντος (ΑΠ 1616, 1028, 224/2018, 1093/2017), ενώ σε περίπτωση εκχωρήσεως χρηματικής απαιτήσεως κατά νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το χρηματικό ένταλμα για την εξόφλησή της πρέπει να εκδοθεί στο όνομα του εκδοχέως και όχι του εκχωρητή, αφού ως εκ της μεσολαβήσασας ειδικής διαδοχής επήλθε μεταβολή στο πρόσωπο του φορέα της απαιτήσεως (βλ. Ελ.Συν. IV Tμ. Πρ. 76/2008, 199/2003)

Β. Περαιτέρω, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 (παρ. 1 και 2), 2 (παρ. 1 και 2), 3 (παρ. 1 και 3) και 4 (παρ. 1) του ν. 1905/1990 (Α΄ 147), όπως ο νόμος αυτός αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), προκύπτει ότι σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) είναι η σύμβαση που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ ενός πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων (πράκτορας ή factor), που μπορεί να είναι είτε Τράπεζα είτε ειδική ανώνυμη εταιρεία και μιας επιχείρησης εμπορικής εταιρείας ή φυσικού προσώπου που ασχολείται κατ’ επάγγελμα με την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων (προμηθευτής). Περιεχόμενο της συμβάσεως είναι ότι η εταιρεία αναλαμβάνει να παρέχει στην επιχείρηση του πελάτη της, για το διάστημα που συμφωνείται, έναντι αμοιβής, υπηρεσίες σχετικές με την προεξόφληση, την λογιστική και τη νομική παρακολούθηση, καθώς και την είσπραξη των χρηματικών απαιτήσεων κατά των πελατών της. Πρόκειται δηλαδή για χρηματοδοτικό μηχανισμό με τον οποίο επιδιώκεται σκοπός χρηματοδοτικός ή διαχειριστικός ή ασφαλιστικός (εγγυητικός), σωρευτικά ή διαζευκτικά, με αντίστοιχες λειτουργίες. Αν με τη σύμβαση επιδιώκεται και χρηματοδοτικός σκοπός, ο προμηθευτής μεταβιβάζει στον πράκτορα τις εκκρεμείς (ήδη γεννημένες ή μέλλουσες να γεννηθούν) απαιτήσεις του από τη διάθεση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών και ο πράκτορας καταβάλλει αμέσως το σύνολο ή μέρος των απαιτήσεων, αφού παρακρατήσει ένα ποσοστό που αντιστοιχεί στον προεξοφλητικό τόκο. Περαιτέρω, από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων με εκείνες των άρθρων 455, 456, 460 και 461 του Α.Κ. προκύπτει, ότι η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων πραγματοποιείται με τη μεταβίβαση από τον προμηθευτή προς τον πράκτορα των εκκρεμών (ήδη γεννημένων ή μελλουσών να γεννηθούν) απαιτήσεών του από τη διάθεση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, με σκοπό, ανάλογα με το περιεχόμενο της σύμβασης, την είσπραξή τους, την χρηματοδότηση του προμηθευτή με προεξόφληση των απαιτήσεων, την λογιστική ή νομική παρακολούθηση των απαιτήσεων και διαχείρισή τους, καθώς και την ολική ή μερική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του προμηθευτή. Η κατά τα άνω μεταβίβαση συντελείται με συνεχείς εκχωρήσεις των απαιτήσεων του προμηθευτή προς τον πράκτορα και την πίστωση από τον τελευταίο του λογαριασμού του πρώτου με τα αντίστοιχα ποσά, η δε πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων αναγγέλλεται εγγράφως από τον πράκτορα ή τον προμηθευτή, στον οφειλέτη, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του παραπάνω νόμου, από της οποίας αποκόπτεται κάθε δεσμός του τελευταίου προς τον εκχωρητή και η εκχωρηθείσα απαίτηση αποκτάται από τον πράκτορα-εκδοχέα, που δικαιούται έκτοτε μόνος αυτός να επιδιώξει δικαστικά την είσπραξή της (Α.Π. 59/2013, 1233/2012, ΔΕφ.Αθ. 1617, 30/2019, 821/2017, 987/2016, ΔΕφ.Πειρ. 712/2019, 3139/2017 κ.α. ό.π. σε Α.Π. 1136/2000 ΕλλΔνη 42,1349, Α.Π. 1048/1998 Ελλ.Δ/νη 39,1570, Απ. Γεωργιάδης, σελ. 139).

Γ. Εξάλλου, ειδικώς, για την αναγγελία απαιτήσεων κατά των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α΄ 204), στο άρθρο 53 υπό τον τίτλο «Κατάσχεσις εις χείρας του ν.π. και εκχώρησις» ορίζει ότι «1. Δια πάσαν κατάσχεσιν χρηματικής απαιτήσεως εις χείρας του νομικού προσώπου ως τρίτου, το κατασχετήριο ως και η αναγγελία επί εκχωρήσεως χρηματικής απαιτήσεως κατά του ν.π. κοινοποιούνται εις την αρμοδίαν δια την πληρωμήν υπηρεσίαν του ν.π. και εις τον αρμόδιο δια την αναγνώριση της δαπάνης όργανον αυτού. Το κατασχετήριον κοινοποιείται εις το Δημόσιον Ταμείον εις ό υπάγονται φορολογικώς ο καθ’ ού η κατάσχεσις και εις την αρμοδίαν δια την εκκαθάρισιν και εντολήν πληρωμής της δαπάνης Υπηρεσίαν εντός δέκα πέντε ημερών από της επιδόσεώς του εις την αρμοδίαν δια την πληρωμήν Υπηρεσίαν. 2. Πάσα κατάσχεσις ή εκχώρισις, δια την οποίαν δεν ετηρήθησαν αι ως άνω διατυπώσεις, είναι άκυρος». Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι σε περίπτωση εκχωρήσεως απαιτήσεως τρίτου κατά νομικού προσωπικού δημοσίου δικαίου, απαιτείται, για το έγκυρο αυτής, να κοινοποιηθεί η σχετική αναγγελία στην αρμόδια για την πληρωμή ειδική υπηρεσιακή μονάδα (ταμειακή/οικονομική υπηρεσία) του νομικού προσώπου, καθώς και (σωρευτικώς) στο αρμόδιο για την αναγνώριση της δαπάνης όργανο αυτού (κύριος διατάκτης), ενώ δεν απαιτούνται οι περαιτέρω κοινοποιήσεις στο Δημόσιο Ταμείο και στην αρμόδια για την εκκαθάριση και εντολή πληρωμής της δαπάνης υπηρεσία που αναφέρονται μόνο στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 53, οι οποίες αφορούν αποκλειστικώς τις περιπτώσεις κατασχέσεως. Στην περίπτωση που δεν γίνουν όλες οι κοινοποιήσεις αυτές (σωρευτικώς), δεν επέρχεται το μεταβιβαστικό της απαιτήσεως αποτέλεσμα της συμβάσεως εκχωρήσεως έναντι του οφειλέτη νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεδομένου ότι ρητά προβλέπεται, με την τελευταία παράγραφο του άρθρου 53 του ν.δ. 496/1974, ότι η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γενόμενη αναγγελία είναι άκυρη. Η ακυρότητα αυτή είναι απόλυτη και μπορεί να προταθεί τόσο από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όσο και από οποιονδήποτε τρίτο που έχει έννομο συμφέρον, ακόμη δε και να ληφθεί υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (πρβλ. ΑΠ 1616, 1028/2018, 480/2006, ΔΕφΧαν. 42/2018, ΔΕφΑθ. 987, 671/2016, 5809/2015).

V. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής προκύπτουν τα εξής:

Α. i) Με την …. απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου αποφασίσθηκε η ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κ.Υ. Μεγάρων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 2.5.2017 έως 1.8.2017 στην εταιρεία «…. Ε.Π.Ε.» και δ.τ. «... ... Ε.Π.Ε.» αντί του συνολικού τιμήματος των 16.065,01 ευρώ με Φ.Π.Α. (12.955,65 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%). Κατόπιν τούτου, υπεγράφη μεταξύ των μερών η .../2.5.2017 σύμβαση συνολικής αξίας 16.065,01 ευρώ με Φ.Π.Α. (12.955,65 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ανωτέρω Κ.Υ. κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ενώ για την πληρωμή της αμοιβής της αναδόχου για τον μήνα Μάιο του έτους 2017 (σχ. το Α3487/31.5.2017 Τ.Π.Υ.) εκδόθηκε αρχικώς το 1734, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 5.355 ευρώ, το οποίο εν συνεχεία, μετά την ακύρωσή του λόγω λήξεως του οικονομικού έτους 2018, αντικαταστάθηκε με το ήδη ελεγχόμενο, 841, οικονομικού έτους 2019, ισόποσο όμοιο. Εντωμεταξύ, όπως προκύπτει από τα συνοδεύοντα το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δικαιολογητικά, η ανάδοχος, στις 13.3.2017 συνήψε με την εταιρεία με την επωνυμία «…» και με δ.τ. «... ... A.E.» την …. σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) με αναγωγή, βάσει της οποίας ανέλαβε την υποχρέωση, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση, να εκχωρεί στην «... ... A.E.» όλες τις εκχωρητές χρηματικές απαιτήσεις της από την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας κατά οφειλετών της που εδρεύουν ή κατοικούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οι οποίες (απαιτήσεις της) προέρχονται ιδίως από συμβάσεις πωλήσεως αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτελέσεως έργων και ήταν ήδη γεγενημένες κατά την ημερομηνία υπογραφής της εν λόγω συμβάσεως ή επρόκειτο να γεννηθούν στο μέλλον κατά τη διάρκεια της ισχύος της, σύμφωνα με τους διαλαμβανόμενους στην εν λόγω σύμβαση όρους. Επιπροσθέτως, από τα ίδια ως άνω δικαιολογητικά προκύπτει ότι η «... ... A.E.» ανήγγειλε την εκχώρηση των προερχομένων από τη σύμβαση αυτή απαιτήσεων στα όργανα διοικήσεως και στην Οικονομική Διεύθυνση της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου (βλ. τις …. εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών Ευγενίας Καραγιάννη, αντιστοίχως). Με τις παραπάνω αναγγελίες η «... ... A.E.» γνωστοποίησε στην 2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου ότι, στο πλαίσιο της ανωτέρω συμβάσεως factoring, η «... ... Ε.Π.Ε.» εκχώρησε προς την ίδια όλες τις γεγενημένες κατά τον χρόνο της εκχωρήσεως, καθώς και τις μελλοντικές απαιτήσεις της που προέρχονταν από τις συναλλαγές της με την εν λόγω Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας και την κάλεσε, να προβαίνει σε εξόφληση των τιμολογίων που λαμβάνει από την «... ... Ε.Π.Ε.» είτε με κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που υπέδειξε με την ανωτέρω αναγγελία, είτε με παράδοση επιταγής προς την «... ... A.E.» είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συμφωνηθεί με την τελευταία.

ii) Με την …. απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου αποφασίσθηκε η ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μονάδας Υγείας Πειραιώς (Οίκος Ναύτου) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 2.2.2018 έως 1.8.2018 στην επιχείρηση «….» (δ.τ. ... ...) αντί του συνολικού τιμήματος των 21.866,16 ευρώ με Φ.Π.Α. (17.634 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%). Κατόπιν τούτου, υπεγράφη μεταξύ των μερών η …./…./25.1.2018 σύμβαση συνολικής αξίας 21.866,16 ευρώ με Φ.Π.Α. (17.634 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην ανωτέρω Μ.Υ. κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ενώ για την πληρωμή της αμοιβής της αναδόχου για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2018 (σχ. το ΚΘ-03716/28.2.2018 Τ.Π.Υ.) εκδόθηκε αρχικώς το 1738, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 3.384,05 ευρώ, το οποίο εν συνεχεία, μετά την ακύρωσή του λόγω λήξεως του οικονομικού έτους 2018, αντικαταστάθηκε με το ήδη ελεγχόμενο 842, οικονομικού έτους 2019, ισόποσο όμοιο.

iii) Με την …. απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου αποφασίσθηκε η ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων τoυ Κ.Υ. Μεγάρων για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 2.2.2018 έως 1.7.2018 στην επιχείρηση «….» (δ.τ. ... ...) αντί του συνολικού τιμήματος των 22.196 ευρώ με Φ.Π.Α. (17.900 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%). Κατόπιν τούτου, υπεγράφη μεταξύ των μερών η …./25.1.2018 σύμβαση συνολικής αξίας 22.196 ευρώ με Φ.Π.Α. (17.900 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στo ανωτέρω K.Υ. κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ενώ για την πληρωμή της αμοιβής της αναδόχου για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2018 (σχ. το ΚΘ-03671/28.2.2017 Τ.Π.Υ.) εκδόθηκε αρχικώς το ..., οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 4.280,65 ευρώ, το οποίο εν συνεχεία, μετά την ακύρωσή του λόγω λήξεως του οικονομικού έτους 2018, αντικαταστάθηκε με το ήδη ελεγχόμενο …., οικονομικού έτους 2019, ισόποσο όμοιο.

iv) Με την …. απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου αποφασίσθηκε η ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Ελευσίνας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 6.6.2017 έως 5.9.2017 στην εταιρεία «... …. Ε.Π.Ε.» αντί του συνολικού τιμήματος των 21.610,03 ευρώ με Φ.Π.Α. (17.427,44 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%). Κατόπιν τούτου, υπεγράφη μεταξύ των μερών η Α81/2.6.2017 σύμβαση συνολικής αξίας 21.610,03 ευρώ με Φ.Π.Α. (17.427,44 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ανωτέρω Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ενώ για την πληρωμή της αμοιβής της αναδόχου για το χρονικό διάστημα από 6.6.2017 έως 30.6.2017 (σχ. τα Α3518 και Α3520/30.6.2017 Τ.Π.Υ.) εκδόθηκε αρχικώς το 1779, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 6.017,95 ευρώ, το οποίο εν συνεχεία, μετά την ακύρωσή του λόγω λήξεως του οικονομικού έτους 2018, αντικαταστάθηκε με το ήδη ελεγχόμενο, ..., οικονομικού έτους 2019, ισόποσο όμοιο.

v) Με την …. απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου αποφασίσθηκε η ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κ.Υ. Μεγάρων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 2.8.2017 έως 1.11.2017 στην εταιρεία «...Ε.Π.Ε.» αντί του συνολικού τιμήματος των 16.065,01 ευρώ με Φ.Π.Α. (12.955,65 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%). Κατόπιν τούτου, υπεγράφη μεταξύ των μερών η Α118/28.7.2017 σύμβαση συνολικής αξίας 16.065,01 ευρώ με Φ.Π.Α. (12.955,65 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ανωτέρω Κ.Υ. κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ενώ για την πληρωμή της αμοιβής της αναδόχου για τον μήνα Aύγουστο του έτους 2017 (σχ. το Α3574/31.8.2017 Τ.Π.Υ.) εκδόθηκε αρχικώς το 1808, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 5.355 ευρώ, το οποίο εν συνεχεία, μετά την ακύρωσή του λόγω λήξεως του οικονομικού έτους 2018, αντικαταστάθηκε με το ήδη ελεγχόμενο, ..., οικονομικού έτους 2019, ισόποσο όμοιο.

vi) Με την …. απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου αποφασίσθηκε η ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κ.Υ. Μεγάρων για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 2.11.2017 έως 1.2.2018 στην εταιρεία «...Ε.Π.Ε.» αντί του συνολικού τιμήματος των 16.065,01 ευρώ με Φ.Π.Α. (12.955,65 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%). Κατόπιν τούτου, υπεγράφη μεταξύ των μερών η …. σύμβαση συνολικής αξίας 16.065,01 ευρώ με Φ.Π.Α. (12.955,65 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ανωτέρω Κ.Υ. κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ενώ για την πληρωμή της αμοιβής της αναδόχου για τον μήνα Noέμβριο του έτους 2017 (σχ. το Α3673/30.11.2017 Τ.Π.Υ.) εκδόθηκε αρχικώς το 1809, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 5.355 ευρώ, το οποίο εν συνεχεία, μετά την ακύρωσή του λόγω λήξεως του οικονομικού έτους 2018, αντικαταστάθηκε με το ήδη ελεγχόμενο, ..., οικονομικού έτους 2019, ισόποσο όμοιο.

vii) Με την 28593/28.6.2017 απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου αποφασίσθηκε η ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μ.Υ. Αγ. Αναργύρων για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 30.6.2017 έως 29.11.2017 στην εταιρεία «...Ε.Π.Ε.» αντί του συνολικού τιμήματος των 23.352,14 ευρώ με Φ.Π.Α. (18.832,37 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%). Κατόπιν τούτου, υπεγράφη μεταξύ των μερών η .../28.3.2017 σύμβαση συνολικής αξίας 23.352,14 ευρώ με Φ.Π.Α. (18.832,37 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην ανωτέρω Μ.Υ. κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ενώ για την πληρωμή της αμοιβής της αναδόχου για τον μήνα Ιούλιο του έτους 2017 (σχ. το Α3545/31.7.2017 Τ.Π.Υ.) εκδόθηκε αρχικώς το 1810, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 4.670,42 ευρώ, το οποίο εν συνεχεία, μετά την ακύρωσή του λόγω λήξεως του οικονομικού έτους 2018, αντικαταστάθηκε με το ήδη ελεγχόμενο, 847, οικονομικού έτους 2019, ισόποσο όμοιο.

viii) Με την ….2018 απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου αποφασίσθηκε η ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων τoυ Κ.Υ. Γαλατά για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 1.12.2017 έως 31.5.2018 στην επιχείρηση «….» (δ.τ. ... ...) αντί του συνολικού τιμήματος των 10.713,60 ευρώ με Φ.Π.Α. (8.640 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%). Κατόπιν τούτου, υπεγράφη μεταξύ των μερών η .../57670/30.11.2017 σύμβαση συνολικής αξίας 10.713,60 ευρώ με Φ.Π.Α. (8.640 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στo ανωτέρω K.Υ. κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ενώ για την πληρωμή της αμοιβής της αναδόχου για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2017 (σχ. το ΚΘ-03512/31.12.2017 Τ.Π.Υ.) εκδόθηκε αρχικώς το ..., οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 1.785,60 ευρώ, το οποίο εν συνεχεία, μετά την ακύρωσή του λόγω λήξεως του οικονομικού έτους 2018, αντικαταστάθηκε με το ήδη ελεγχόμενο 848, οικονομικού έτους 2019, ισόποσο όμοιο.

ix) Με την …. απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου αποφασίσθηκε η ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μ.Υ. Αγ. Αναργύρων για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 30.11.2017 έως 29.4.2018 στην εταιρεία «….» με δ.τ. «…. A.E.» αντί του συνολικού τιμήματος των 17.987 ευρώ με Φ.Π.Α. (14.505,65 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%). Κατόπιν τούτου, υπεγράφη μεταξύ των μερών η …..2017 σύμβαση συνολικής αξίας 17.987 ευρώ με Φ.Π.Α. (14.505,65 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στην ανωτέρω Μ.Υ. κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ενώ για την πληρωμή της αμοιβής της αναδόχου για το χρονικό διάστημα από 30.11.2017 έως 31.12.2017 (σχ. το 6534/31.12.2017 Τ.Π.Υ.) εκδόθηκε αρχικώς το 2027, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 3.597,40 ευρώ, το οποίο εν συνεχεία, μετά την ακύρωσή του λόγω λήξεως του οικονομικού έτους 2018, αντικαταστάθηκε με το ήδη ελεγχόμενο, 849, οικονομικού έτους 2019, ισόποσο όμοιο.

x) Με την …. απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου αποφασίσθηκε η ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων τoυ Κ.Υ. Σαλαμίνας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών εταιρεία «….Ε.Ε» αντί του συνολικού τιμήματος των 14.991,60 ευρώ με Φ.Π.Α. (12.090 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%). Κατόπιν τούτου, υπεγράφη μεταξύ των μερών η .../10.5.2017 σύμβαση συνολικής αξίας 14.991,60 ευρώ με Φ.Π.Α. (12.090 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στo ανωτέρω K.Υ. κατά το χρονικό διάστημα από 10.5.2017 έως 9.8.2017, ενώ για την πληρωμή της αμοιβής της αναδόχου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα (σχ. το 11140/4.9.2017 Τ.Π.Υ.) εκδόθηκε αρχικώς το 2089, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 14.991,60 ευρώ, το οποίο εν συνεχεία, μετά την ακύρωσή του λόγω λήξεως του οικονομικού έτους 2018, αντικαταστάθηκε με το ήδη ελεγχόμενο ..., οικονομικού έτους 2019, ισόποσο όμοιο.

xi) Με την …. απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου αποφασίσθηκε η ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων τoυ Κ.Υ. Αγ. Αναργύρων, του Τοπικού Ιατρείου (Τ.Ι.) Άνω Λιοσίων και του Τ.Ι. Πετρουπόλεως για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 30.4.2018 έως 29.7.2018 στην εταιρεία «…..» αντί του συνολικού τιμήματος των 11.767,02 ευρώ με Φ.Π.Α. (9.489,51 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%). Κατόπιν τούτου, υπεγράφη μεταξύ των μερών η …./18.4.2018 σύμβαση συνολικής αξίας 11.767,02 ευρώ με Φ.Π.Α. (9.489,51 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις ανωτέρω μονάδες της Δ.Υ.ΠΕ.. κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ενώ για την πληρωμή της αμοιβής της αναδόχου για το χρονικό διάστημα από 30.4.2018 έως 29.5.2018 (σχ. το 488/31.5.2018 Τ.Π.Υ.) εκδόθηκε αρχικώς το ..., οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 3.922,33 ευρώ, το οποίο εν συνεχεία, μετά την ακύρωσή του λόγω λήξεως του οικονομικού έτους 2018, αντικαταστάθηκε με το ήδη ελεγχόμενο 851, οικονομικού έτους 2019, ισόποσο όμοιο.

xii) Με την …. απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου αποφασίσθηκε η ανάθεση της καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων τoυ Κ.Υ. Σαλαμίνας για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 10.2.2018 έως 9.6.2018 στην εταιρεία «...– ... A.E.» αντί του συνολικού τιμήματος των 23.992,016 ευρώ με Φ.Π.Α. (19.348,40 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%). Κατόπιν τούτου, υπεγράφη μεταξύ των μερών η …. σύμβαση συνολικής αξίας 23.992,016 ευρώ με Φ.Π.Α. (19.348,40 ευρώ + Φ.Π.Α. 24%) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ανωτέρω Κ.Υ. κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, ενώ για την πληρωμή της αμοιβής της αναδόχου για το χρονικό διάστημα από 10.2.2018 έως 9.3.2018 (σχ. το 386/31.3.2018 Τ.Π.Υ.) εκδόθηκε αρχικώς το …., οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ποσού 5.998 ευρώ, το οποίο εν συνεχεία, μετά την ακύρωσή του λόγω λήξεως του οικονομικού έτους 2018, αντικαταστάθηκε με το ήδη ελεγχόμενο 852, οικονομικού έτους 2019, ισόποσο όμοιο.

Β. Ήδη, μετά την επιστροφή των ανωτέρω χρηματικών ενταλμάτων αθεώρητων με την …. πράξη επιστροφής της Επιτρόπου, η 2η Δ.Υ.ΠΕ.. Πειραιώς και Αιγαίου, με το προσκομιζόμενο 20462/4.4.2019 έγγραφο του Διευθυντού του Τμήματος Προμηθειών αυτής, αναφέρεται στις ενέργειες στις οποίες προέβη από την 1.1.2015, ημερομηνία κατά την οποία κατέστη υπεύθυνη για την καθαριότητα των αποκεντρωμένων μονάδων της, για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών των εν λόγω μονάδων σε υπηρεσίες καθαριότητας. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο, η Δ.Υ.ΠΕ.. προέβη, μεταξύ άλλων, στην αποστολή στο Α.Σ.Ε.Π., στις 4.8.2017, ανακοίνωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού καθαριότητας σε όλες τις μονάδες της, η ανακοίνωση δε αυτή εγκρίθηκε με το …. έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π.. Ακολούθως, η εν λόγω ανακοίνωση δημοσιεύθηκε νομίμως, ενώ ως προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων ορίσθηκε το χρονικό διάστημα από 19.12.2017 έως 28.12.2017. Η ολοκλήρωση, ωστόσο, της ανωτέρω διαδικασίας, η οποία περιελάμβανε διάφορα στάδια, όπως κατάταξη των υποψηφίων σε πίνακες, ανάρτηση των πινάκων, παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, υποβολή ενστάσεων, εξέταση αυτών, σύνταξη οριστικών πινάκων κατατάξεως, επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους για την επιβεβαίωση του ενδιαφέροντός τους, κατέστη δυνατή μόλις τον Ιούνιο του έτους 2018, οπότε άρχισε και η υπογραφή των σχετικών ατομικών συμβάσεων. Ειδικότερα, κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας υπεγράφησαν 75 ατομικές συμβάσεις, με συνέπεια τη διακοπή ή τη μη ανανέωση των συμβάσεων που είχαν συναφθεί με εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σε 21 από τις αποκεντρωμένες μονάδες της. Εντούτοις, όμως, σε 11 συνολικά μονάδες εξακολούθησε η σύναψη σχετικών συμβάσεων με εταιρείες με τη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως, καθώς: α) δεν υπεβλήθη καμμία αίτηση για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων ή τα άτομα με τα οποία είχε συναφθεί σχετική σύμβαση παραιτήθηκαν, ή η σύμβαση διακόπηκε, β) το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετούσε σε κάποιες μονάδες αποχώρησε λόγω συνταξιοδοτήσεως ή λόγω λήξεως της σχετικής συμβάσεως με τον Ο.Α.Ε.Δ. και γ) υπήρχε επιτακτική ανάγκη αναθέσεως των επίμαχων υπηρεσιών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Επιπροσθέτως, η Δ.Υ.ΠΕ.. προβάλλει ότι κατέβαλε προσπάθειες για την κάλυψη των αναγκών των αποκεντρωμένων μονάδων της με επικουρικό προσωπικό, μέσω Ο.Α.Ε.Δ., αλλά και με μετακινήσεις προσωπικού από άλλες Μονάδες της αρμοδιότητάς της, πλην όμως, λόγω του μεγάλου αριθμού των αποκεντρωμένων μονάδων που υπάγονται στην εδαφική της περιφέρεια (περίπου 300 μονάδες), της διασποράς τους σε διάφορα σημεία, της ιδιαιτερότητας των σχετικών δομών και της πολυπλοκότητας των σχετικών ζητημάτων δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη σύναψη ατομικών συμβάσεων. Στην καθυστέρηση αυτή συνέβαλε επίσης και η αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ από το ΣτΕ, καθώς μέχρι την έκδοση της σχετικής αποφάσεως του ΔΕΕ δεν υπήρχε βεβαιότητα ως προς τη συμβατότητα του νέου νομοθετικού καθεστώτος προς το δίκαιο της Ενώσεως. Επιπλέον, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι η 2η Δ.Υ.ΠΕ.. Πειραιώς και Αιγαίου κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών της μέσω της συνάψεως ατομικών συμβάσεων, υποστηρίζοντας τη συνταγματικότητα των σχετικών διατάξεων ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων στα οποία παρέστη μέσω των πληρεξουσίων δικηγόρων της, ενώ, ήδη, από την 1.1.2019 δεν υπάρχει πλέον καμία ενεργή σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας από νομικό πρόσωπο. Κατόπιν τούτων, με το ανωτέρω έγγραφο ζητείται η επανεξέταση της νομιμότητας των συναφθεισών συμβάσεων, καθώς η σύναψή τους υπαγορεύτηκε από την επιτακτική ανάγκη συνεχίσεως της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας των οικείων αποκεντρωμένων μονάδων της με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας.

VΙ. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει τα εξής: Δοθέντος ότι σύμφωνα με τα προεκτεθέντα στη σκέψη ΙV, η συνολική αξία των επίμαχων συμβάσεων καθαριότητας των αποκεντρωμένων μονάδων της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου που συνήφθησαν εντός του χρονικού διαστήματος από 2.5.2017 έως 1.8.2018, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 174.734,32 ευρώ, βασίμως προβάλλεται από την διαφωνούσα Επίτροπο ότι οι επίμαχες υπηρεσίες μη νομίμως ανατέθηκαν στους φερόμενους ως δικαιούχους με τη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως. Τούτο δε, διότι, με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η αξία των εν λόγω υπηρεσιών, οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα, υπολογιζόμενη σε βάση δωδεκαμήνου, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της διάταξης του άρθρου 6 παρ. 11 του νόμου 4412/2016 για τις συμβάσεις υπηρεσιών περιοδικού χαρακτήρα (βλ. σκ. ΙΙΙ) υπερβαίνει τόσο το ποσό των 20.000 ευρώ, μέχρι του οποίου επιτρέπεται η, άνευ ειδικών λόγων, προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας αναθέσεως, όσο και το ποσό των 60.000 ευρώ, πέραν του οποίου επιβάλλεται η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού. Εξάλλου, από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει η συνδρομή απρόβλεπτων περιστάσεων που κατέστησαν αδύνατη την ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών κατόπιν διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού. Ειδικότερα, η 2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την 1.1.2015, οπότε και κατέστη αρμόδια, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4238/2014 για την κατάρτιση του ετησίου προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών των αποκεντρωμένων μονάδων που υπάγονται στην εδαφική της περιφέρεια (βλ. και τις προδιαληφθείσες διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3β΄ του ν. 3329/2005 για τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών αυτής) και τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων, μέχρι και τον Αύγουστο του έτους 2018 (καταληκτικός χρόνος των επίμαχων συμβάσεων) δεν μερίμνησε για την ένταξη διαγωνισμού για την ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών καθαριότητας σε κάποιο ΠΠΥΦΥ. Αντιθέτως, με το προμνησθέν …. έγγραφο του Διευθυντού του Τμήματος Προμηθειών αυτής συνομολογεί ότι καθ’ όλο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα προέβαινε στη σύναψη συμβάσεων καθαριότητας με τη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως, καθώς ανέμενε την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνάψεως ατομικών συμβάσεων εργασίας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 97 του ν. 4368/2016. Παρά, δε, το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή δεν τελεσφόρησε για αρκετές, και ειδικότερα για 11 περίπου, αποκεντρωμένες μονάδες, η εν λόγω Δ.Υ.ΠΕ.. εξακολούθησε και μετά τον Ιούνιο του έτους 2018 να προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων με τη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως, επιμένοντας στην ανεύρεση σχετικής λύσεως μέσω της συνάψεως ατομικών συμβάσεων ή της προσλήψεως επικουρικού προσωπικού. Εντούτοις, όμως, η προοπτική της συνάψεως ατομικών συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών των αποκεντρωμένων μονάδων της Δ.Υ.ΠΕ.. σε υπηρεσίες καθαριότητας ουδόλως δικαιολογεί την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας αναθέσεως για το επίμαχο χρονικό διάστημα δεκαέξι (16) περίπου μηνών, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα ανωτέρω, καθώς δεν συνιστά έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός. Τούτο, δε, διότι η Δ.Υ.ΠΕ.. γνώριζε εξαρχής ότι η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας επρόκειτο να διαρκέσει αρκετούς μήνες, η ίδια, δε, από τον Φεβρουάριο του έτους 2016, οπότε και ετέθησαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4368/2016, ξεκίνησε τη διαδικασία συνάψεως ατομικών συμβάσεων - με την ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Α.Σ.Ε.Π. - μόλις τον Αύγουστο του έτους 2017 (4.8.2017) ολοκληρώνοντας αυτήν για την πλειονότητα των μονάδων της δέκα (10) περίπου μήνες μετά, ήτοι τον Ιούνιο του έτους 2018. Δεδομένου, συνεπώς, του μακρού χρόνου που ήταν εκ των προτέρων γνωστό ότι θα μεσολαβούσε – και πράγματι μεσολάβησε - μέχρι τη σύναψη των εν λόγω ατομικών συμβάσεων, όφειλε η Δ.Υ.ΠΕ.. να εφαρμόζει απαρεγκλίτως την νομοθεσία που ρυθμίζει τις διαδικασίες συνάψεως δημοσίων συμβάσεων και να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την κάλυψη των αναγκών της σε υπηρεσίες καθαριότητας. Περαιτέρω, ανεξαρτήτως των ανωτέρω, όσον αφορά ειδικότερα τα …. χρηματικά εντάλματα πληρωμής, τα οποία έχουν εκδοθεί επ’ ονόματι της εταιρείας «....» και δ.τ. «... ... Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην σκέψη V.A.i, μεταξύ της φερομένης ως δικαιούχου και της εταιρείας με την επωνυμία «... ...» και με δ.τ. «... ... A.E.» έχει συναφθεί η …. σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) με αναγωγή με το εκτεθέν στην σκέψη αυτή περιεχόμενο. Δοθέντος, δε, ότι η σύμβαση αυτή έχει αναγγελθεί νομίμως στην αρμόδια για την πληρωμή Οικονομική Διεύθυνση της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, καθώς και στα αρμόδια για την αναγνώριση της δαπάνης όργανα διοικήσεως αυτής, σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά στην σκέψη IV, από την αναγγελία αυτή έχει αποκοπεί κάθε δεσμός της οφειλέτιδας 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου προς την ανάδοχο εταιρεία «...Ε.Π.Ε.», αποκλειστική, δε, δικαιούχος εισπράξεως των απαιτήσεων που απορρέουν από τα προαναφερθέντα Α3487/31.5.2017, Α3518/30.6.2017, Α3520/30.6.2017, Α3574/31.8.2017, Α3673/30.11.2017 και Α3545/31.7.2017 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας 26.753,37 ευρώ έχει πλέον καταστεί η «... ...» και με δ.τ. «... ... A.E.», προς την οποία και μόνο οφείλει η 2η Δ.Υ.ΠΕ.. Πειραιώς και Αιγαίου να καταβάλει τα οφειλόμενα με βάση τα ανωτέρω τιμολόγια ποσά. Τούτων συνεπώς παρέπεται ότι τα προμνησθέντα 841, ..., ..., ... και 847, οικονομικού έτους 2019, χρηματικά εντάλματα πληρωμής μη νομίμως εκδόθηκαν επ’ ονόματι της εταιρείας «....Ε.» αντί της εταιρείας «... ... βλ. Ελ. Συν. IV Tμ. Πρ. 76/2008, 199/2003, Κ.Π.Ε.Δ. στο ΙV Tμ. 25/2019, 186/2017).

VΙI. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω οι ελεγχόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες και τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθούν.

 

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι τα …. οικονομικού έτους 2019, χρηματικά εντάλματα πληρωμής της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, δεν πρέπει να θεωρηθούν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ