ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 896/2019

 

Προεδρεύουσα: Ελπίδα Σιμιτοπούλου (Εφέτης)

Δικηγόρος: Γ. Ψαράκης

Δικηγόρος: Α. Γεωργιάδης

Δικηγόρος: Ι. Κάρμης

 

[…Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1800 παρ. 2 ΑΚ, αν έχουν αφεθεί μόνο ειδικά αντικείμενα στον τιμώμενο, σε περίπτωση αμφιβολίας θεωρείται κληροδόχος, ακόμη και αν ονομάστηκε κληρονόμος. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι είναι ισχυρή η εγκατάσταση κληρονόμου επί δήλου πράγματος, δηλαδή επί ειδικά καθοριζόμενου στοιχείου της κληρονομιάς, η οποία υπάρχει αν συνάγεται από τη διαθήκη θέληση του διαθέτη, με τη μνεία του δήλου, να εγκαταστήσει τον τιμώμενο ως κληρονόμο, ως άμεσο δηλαδή καθολικό του διάδοχο σε όλη την κληρονομιά του ή σε ποσοστό της. Μόνο σε περίπτωση αμφιβολίας, αν δηλαδή δεν προκύπτει θέληση του διαθέτη για εγκατάσταση του τιμώμενου ως κληρονόμου, αυτός που τιμήθηκε με το δήλο πράγμα θεωρείται κληροδόχος. Αναγκαία έννομη συνέπεια του χαρακτηρισμού ως κληρονόμου, αυτού που μόνος ή μαζί με άλλους εγκαταστάθηκε επί ειδικού αντικειμένου, είναι αφενός ότι η μνεία του δήλου έχει την έννοια του προσδιορισμού του ποσοστού (κλάσματος) της κληρονομιάς, στο οποίο αυτός καλείται και το οποίο προσδιορίζεται κατά τον λόγο της αξίας του δήλου σε σχέση προς την αξία της όλης κληρονομιάς και αποτελεί συνάμα (άρθρο 1890 ΑΚ) διάταξη του διαθέτη να περιληφθεί το δήλο στην κατά ποσοστό μερίδα του τιμώμενου (διανεμητική) και αφετέρου ότι, αν πρόκειται για τέτοια εγκατάσταση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1801 παρ. 2 και 1802 ΑΚ. Οι διατάξεις αυτές ορίζουν ότι αν έχουν εγκατασταθεί περισσότεροι κληρονόμοι, καθένας από τους οποίους έχει περιοριστεί σε ποσοστό και τα ποσοστά δεν εξαντλούν τον κλήρο, ως προς το υπόλοιπο μέρος επέρχεται η εξ αδιαθέτου διαδοχή. Αν όμως σύμφωνα με τη θέληση του διαθέτη οι εγκατάστατοι γράφηκαν ως οι μόνοι κληρονόμοι και καθένας από αυτούς εγκαταστάθηκε σε ποσοστό και τα ποσοστά δεν εξαντλούν τον κλήρο, επέρχεται ανάλογη αύξηση των ποσοστών. Για να επέλθει δηλαδή παράλληλα και η εξ αδιαθέτου διαδοχή, απαιτούνται δύο προϋποθέσεις, πρώτον ότι ο διαθέτης διέθεσε μόνο ένα μέρος από τον κλήρο, έτσι ώστε, αν τα ποσοστά τον εξαντλούν, δεν υπάρχει λόγος για εξ αδιαθέτου διαδοχή, και δεύτερον ότι ο διαθέτης εξέφρασε τη θέληση (ή ότι προκύπτει η θέληση) το κληρονομικό δικαίωμα των εγκαταστατών να περιοριστεί στο ποσοστό. Εφόσον γι’ αυτά είναι σαφής η διαθήκη, εφόσον δηλαδή οι λέξεις, που έχει χρησιμοποιήσει ο διαθέτης, μόνες τους και χωρίς άλλο αποδίδουν τη βούλησή του, δεν υπάρχει έδαφος για ερμηνεία της διαθήκης. Διαφορετικά, θα πρέπει να ανευρεθεί η αληθής βούλησή του, η οποία αναζητείται με την ερμηνεία της διαθήκης, χωρίς προσήλωση στις λέξεις και κατά την υποκειμενική άποψη του διαθέτη, σύμφωνα με τα άρθρα 173 και 1781 ΑΚ, λαμβάνονται δε υπόψη και περιστατικά που βρίσκονται εκτός της διαθήκης, μεταξύ των οποίων και η σπουδαιότητα των αντικειμένων που έχουν καταλειφθεί με τη διαθήκη, σε σχέση με την όλη κληρονομιά, καθώς και οι προσωπικές σχέσεις του διαθέτη. Ειδικότερα, κατά τον Αστικό Κώδικα, σε αντίθεση με το προϊσχύσαν δίκαιο, είναι δυνατή η κληρονομική διαδοχή εν μέρει από διαθήκη και εν μέρει εξ αδιαθέτου. Τούτο προκύπτει από το άρθρο 1710 παρ. 2 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο η κληρονομική διαδοχή από το νόμο επέρχεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη ή όταν η διαδοχή από διαθήκη ματαιωθεί ολικά ή μερικά, αλλά συνάγεται και από το άρθρο 1801 ΑΚ του ίδιου Κώδικα, το οποίο ρητά ορίζει ότι, αν έχει εγκατασταθεί ένας μόνο κληρονόμος και έχει περιοριστεί σε ποσοστό της κληρονομιάς, ως προς το υπόλοιπο μέρος επέρχεται η εξ αδιαθέτου διαδοχή. Μπορεί, όμως, η θέληση αυτή του διαθέτη να προκύπτει σιωπηρά ή έμμεσα. Το τελευταίο ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 1801 ΑΚ, όταν δηλαδή ο διαθέτης με τη διαθήκη του διέθεσε υπέρ ενός ή περισσοτέρων κληρονόμων, περιοριστικώς, ορισμένο μέρος από την περιουσία του, οπότε γι’ αυτό ειδικώς χωρεί η διαδοχή από διαθήκη, ενώ για το υπόλοιπο μέρος χωρεί η διαδοχή εξ αδιαθέτου (ΑΠ 1371/2014, ΑΠ 766/2013 ΝΟΜΟΣ).

Εξάλλου, κατά την έννοια του άρθρου 1839 ΑΚ, αποκλήρωση είναι η στέρηση από μεριδούχο της νόμιμης μοίρας του με διάταξη τελευταίας βούλησης. Η αποκλήρωση κατ’ άρθρο 1839 ΑΚ συνιστά την αποκλήρωση με στενή έννοια, διακρίνεται δε από την αποκλήρωση με ευρεία έννοια του άρθρου 1713 ΑΚ, κατά την οποία ο διαθέτης μπορεί με διαθήκη να αποκλείσει από την εξ αδιαθέτου διαδοχή συγγενή ή σύζυγο. Η αποκλήρωση με ευρεία έννοια δεν χρειάζεται καμία δικαιολογία από τον διαθέτη ούτε υπόκειται σε τύπο, όπως όμως ορίζεται και στο άρθρο 1713 ΑΚ, με την αποκλήρωση αυτή δεν μπορεί ο αποκληρούμενος, εφόσον είναι και μεριδούχος, να στερηθεί τη νόμιμη μοίρα (ΑΠ 38/2016 ΝΟΜΟΣ). Στην προκειμένη περίπτωση, από την επανεκτίμηση των αποδεικτικών μέσων που νομίμως επικαλούνται με τις προτάσεις τους και προσκομίζουν οι διάδικοι […] αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά γεγονότα: Στη Θεσσαλονίκη, στις 4-3-2012, απεβίωσε η Ε. Μ. του Α. και της Α., κάτοικος εν ζωή Αθηνών, επί της οδού […], η οποία άφησε πλησιέστερο, κατά τον χρόνο του θανάτου της, συγγενή τον ενάγοντα και ήδη εφεσίβλητο αδελφό της Β. Μ. του Α. και της Α. […]. Με τα υπ’ αριθ. …2012 πρακτικά του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δημοσιεύθηκε η από 1-8-1995 ιδιόγραφη διαθήκη της ως άνω αποβιώσασας, ενώ με την υπ’ αριθ. 1021/8-6-2012 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου κηρύχθηκε αυτή κυρία. Το περιεχόμενο της ανωτέρω διαθήκης έχει ως εξής: «Σήμερα Τρίτη 1η Αυγούστου 1995 και ώρα 22:00 εγώ η υπογράφουσα Ε. Μ. του Α. με αριθ. ταυτότητας … γράφω την διαθήκη μου “έχουσα σώας τας φρένας” (έτσι δεν λένε;): 1ον Στον Κ. Ν. του Ν. και της Ο. αφήνω: Α) Το μερίδιό μου από το μαγαζί μας (μου ανήκει το 50%) της οδού … και ό,τι άλλο θα έχουμε ενδεχομένως κάνει σαν δουλειά μέχρι να πεθάνω. Β) Το μερίδιό μου από την οικοδομική εταιρεία που έχουμε (και εδώ μου ανήκει το 50%). Γ) Του αφήνω το σπίτι που μένω τώρα (επί της οδού …) που αγόρασα στις 3-8-90 με πολλή χαρά. Δ) Του αφήνω (πέντε) 5 κιλίμια απ’ αυτά που έχω στο σπίτι. Τα υπόλοιπα να τα πάρει ο Γ. Η. Κ. Ε) Οι πίνακες όλοι είναι του Κ. Είναι δηλαδή δικοί του, μου τους έχει δανείσει (εκτός από 2 (δύο) που θα περιγράψω πιο κάτω). 2ον Στον Γ. Κ. του Η. και της Ά. αφήνω Α) το σπίτι της Αμοργού. Ξέρω ότι αγαπάει και το σπίτι και την Αμοργό. Εκεί γνωριστήκαμε και αγαπηθήκαμε (;) αλλά και εκεί χωρίσαμε. Αν έχεις κάνει Γιάννη παιδιά κάντα να αγαπήσουν την θάλασσα, το σπίτι, το νησί. Αν δεν έχεις κάνει παιδιά ή παιδί άφησέ τα (μετά τον θάνατό σου) σε όποιον νομίζεις ότι θα χαρεί (θα το χαρεί) περισσότερο. Αν, όταν ανοίξει αυτή η διαθήκη, δεν είναι εν ζωή ο Γ. Κ., τότε το σπίτι πάει στον Κ. Ν. του Ν. και της Ο., όπως και τα παρακάτω πράγματα. Β) Τα υπόλοιπα κιλίμια που ανέφερα και παραπάνω. Γ) Τον πίνακα του Φασιανού σε χρώματα πορτοκαλί (με τις μελισσούλες) διαστάσεων 160 Χ 120 περίπου. Και τον πίνακα του Τσαρούχη με το σκηνικό από την παράσταση της οδού Καπλανών διαστάσεων περίπου 97 Χ 70. 3ον Στον Β. Α. του Α. και της Ε. (και αν δεν υπάρχει πια αυτός τότε στον γιο του Θ.) να δοθούν τα βιβλία μου και ένα δακτυλίδι που μου είχε χαρίσει στο γάμο μας η μητέρα του. Είναι από την Μικρά Ασία. 4ον Στον αδελφό μου Β. Μ. που με πίκρανε τόσο πολύ μα τόσο πολύ αφήνω τα χρήματα που θα υπάρχουν την στιγμή του θανάτου μου στο υπ’ αριθ. … βιβλιάριο της … Τράπεζας. Αν, όταν ανοίξει αυτή η διαθήκη, δεν είναι εν ζωή ο Β. Μ., τότε τα χρήματα πηγαίνουν στον γιο του Α. Β. Μ. 5ον Στον Α. Β. Μ. τον ανεψιό μου αφήνω 5.000.000 (πέντε εκατομ. δραχμές) αυτό θα το φροντίσει ο Κ. Ν. 6ον Θέλω να δοθούν ενθύμια από εμένα στους: Ν. Γ. Β. (και εν συνεχεία στις κόρες του Ζ. και Μ.) κοσμήματα χρυσά της μητέρας μου, 2 (δύο) τηλεοράσεις του σπιτιού και 2.000.000 (δύο εκατομ.) δραχμές, Ε. Ν. – Σ. τα 2 ωρολόγια μου … (1 χρυσό και 1 ατσάλι). Αν θέλει έπιπλα (όποια θέλει), κηροπήγια ξύλινα 2 και χρηματικό ποσό 5.000.000 (πέντε εκατομ.) δραχμών. Από 1.000.000 (ένα εκατομ.) δραχμές να δοθούν: Α) Στην Α. Δ., Β) Κ. Ν. Ενθύμια επίσης να δοθούν στην Α. Α. και Α. Λ. και Π. Κ. (ή στα παιδιά της). Στην Π. επίσης να δοθεί 1.000.000 (ένα εκατ.) δραχμές. Στο σπίτι μου θα μπουν ο Γ. Κ. και Κ. Ν. για να εκτελέσουν τις επιθυμίες μου όπως τις περιγράφω παραπάνω. Κανείς άλλος. ΠΡΟΣΟΧΗ αυτό είναι αντίγραφο με καρμπόν. Το πρωτότυπο υπάρχει σε ασφαλές μέρος κρυμμένο. Μην τολμήσει να αμφισβητήσει κανείς αυτή την διαθήκη. Αυτά τα λίγα είχα να σας πω. Να είστε καλά. Ε. Μ.» Με την ως άνω ιδιόγραφη διαθήκη η κληρονομούμενη διέθεσε το σύνολο της υπάρχουσας κατά τον χρόνο σύνταξης αυτής (1-8-1995) κινητής και ακίνητης περιουσίας της, ενώ κατά τον ίδιο χρόνο η τελευταία δεν ήταν κυρία ή νομέας άλλων ακινήτων πλην των αναφερομένων στην εν λόγω διαθήκη. Μετά την άσκηση της από 28-5-2013 αγωγής, επί της οποίας εκδόθηκε η εκκαλούμενη απόφαση, ο ενάγων προέβη στην υπ’ αριθ. …2015 δήλωση αποδοχής κληρονομιάς ενώπιον του Συμβολαιογράφου Δράμας Α. Κ., με την οποία, ενεργώντας ατομικά και για λογαριασμό α) του αδιαθέτως αποβιώσαντος στις 30-3-1979 πατέρα του, Α. Μ. του Β., β) της αδιαθέτως αποβιώσασας στις 18-5-1979 μητέρας του, Α. χήρας Α. Μ., το γένος Σ. Β., γ) της αδιαθέτως αποβιώσασας στις 8-4-1961 γιαγιάς του, Α. χήρας Κ. Τ., πρώην χήρας Β. Μ., το γένος Α. Ζ., και δ) της αποβιώσασας στις 4-3-2012 αδελφής του, Ε. Μ. του Α., αποδέχθηκε, ως μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος της τελευταίας, την κατωτέρω ακίνητη περιουσία της που δεν είχε συμπεριληφθεί στην από 1-8-1995 ιδιόγραφη διαθήκη της. Στην ως άνω δήλωση αποδοχής, η οποία μεταγράφηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου Δράμας […] στις 13-3-2015, περιγράφεται η κληρονομιά που αποδέχθηκε ο ενάγων ως εξής: α) ποσοστό 1/8 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού υπ’ αριθ. τεμαχίου …, έκτασης 3.203 τ.μ., κείμενου εντός του αγροκτήματος … Δράμας, β) ποσοστό 1/8 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού υπ’ αριθ. τεμαχίου …, έκτασης 2.310 τ.μ., κείμενου εντός του αγροκτήματος … Δράμας, γ) ποσοστό 1/8 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού υπ’ αριθ. τεμαχίου …, έκτασης 2.475 τ.μ., κείμενου εντός του αγροκτήματος … Δράμας, δ) ποσοστό 1/8 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού υπ’ αριθ. τεμαχίου …, έκτασης 2.280 τ.μ., κείμενου εντός του αγροκτήματος … Δράμας, ε) ποσοστό 1/8 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού υπ’ αριθ. τεμαχίου …, έκτασης 1.003 τ.μ., κείμενου εντός του αγροκτήματος … Δράμας, στ) ποσοστό 1/8 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού υπ’ αριθ. τεμαχίου …, έκτασης 2.644 τ.μ., κείμενου εντός του αγροκτήματος … Δράμας, ζ) ποσοστό 1/24 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού υπ’ αριθ. τεμαχίου …, έκτασης 1.924 τ.μ., κείμενου εντός του αγροκτήματος … Δράμας, η) ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού υπ’ αριθ. τεμαχίου …, έκτασης 3.228 τ.μ., κείμενου εντός του αγροκτήματος … Δράμας, και θ) ποσοστό 1/6 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού υπ’ αριθ. τεμαχίου …, έκτασης 2.948 τ.μ., κείμενου εντός του αγροκτήματος … Δράμας. Όπως προελέχθη, κατά τον χρόνο σύνταξης της από 1-8-1995 ιδιόγραφης διαθήκης η Ε. Μ. δεν ήταν κυρία ή νομέας των ανωτέρω υπό στοιχ. α’ έως θ’ ακινήτων ούτε ενδιαφερόταν να περιέλθουν αυτά στην κυριότητά της κατά το ιδανικό μερίδιο που της αναλογούσε από την κληρονομιά των γονέων της, καθόσον αφενός η αξία τους ήταν μηδαμινή σε σχέση με την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία της και αφετέρου αυτή δεν διατηρούσε κανένα δεσμό με την περιοχή της … Δράμας, όπου είχε γεννηθεί ο πατέρας της. Συνεπώς, δεν τα θεωρούσε ως στοιχεία της περιουσίας της και για τον λόγο αυτό δεν τα συμπεριέλαβε στη διαθήκη της. Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου δεν αναιρείται από το γεγονός ότι δυνάμει της από 9-5-1994 εξουσιοδότησης και του υπ’ αριθ. …1994 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σ. Κ. η Ε. Μ. παρείχε στον ενάγοντα την εντολή και πληρεξουσιότητα όπως, σε σχέση με τα ανωτέρω υπό στοιχ. α’ έως θ’ ακίνητα, προβεί, για λογαριασμό της, σε δήλωση αποδοχή κληρονομιάς και μεταγραφή αυτής, υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, καθώς και στην πώληση αυτών με οποιοδήποτε τίμημα και οποιουσδήποτε όρους αυτός εγκρίνει. Και τούτο διότι η παροχή της ανωτέρω πληρεξουσιότητας προς τον ενάγοντα εκ μέρους της αδελφής του δεν εξέφραζε την επιθυμία της τελευταίας να καταστεί κυρία των ανωτέρω ακινήτων κατά το ιδανικό μερίδιο που της αναλογούσε, αλλά ήταν αποτέλεσμα πίεσης που δέχθηκε αυτή από τον ενάγοντα για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων που αφορούσαν την κληρονομιά των γονέων τους. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, παρά το γεγονός ότι κατά το χρονικό διάστημα των δέκα οκτώ (18) ετών που μεσολάβησε από την παροχή της πληρεξουσιότητας (11-5-1994) έως τον θάνατό της (4-3-2012), ο ενάγων δεν είχε προβεί, δυνάμει του ανωτέρω πληρεξουσίου, σε καμία απολύτως ενέργεια όσον αφορά τα προαναφερόμενα ακίνητα, αυτή ουδέποτε τον ενόχλησε ούτε θέλησε να προβεί η ίδια σε αποδοχή κληρονομιάς ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη σχετική με αυτά. Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία που κατέλιπε η κληρονομούμενη στους εναγομένους Κ. Ν. και Ι. Κ. αντιπροσώπευαν ποσοστό 95% περίπου της συνολικής αξίας της υφιστάμενης κατά τον χρόνο σύνταξης της διαθήκης κινητής και ακίνητης περιουσίας της, γεγονός το οποίο δεν αμφισβητείται ειδικώς από τον ενάγοντα, συνεπώς συνάγεται ομολογία του τελευταίου ως προς το ποσοστό που αντιπροσώπευαν τα καταλειφθέντα στους εναγομένους περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με τη συνολική αξία όλων των κληρονομιαίων πραγμάτων που περιλαμβάνονται στην από 1-8-1995 διαθήκη (άρθρο 261 ΚΠολΔ). Μετά τη σύνταξη της ανωτέρω διαθήκης περιήλθαν στην κυριότητα της Ε. Μ. και τα κατωτέρω ακίνητα: α) Δυνάμει του υπ’ αριθ. …1996 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σ. Κ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου Αμοργού, ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, κείμενο στην περιφέρεια της Κοινότητας .... της νήσου Αμοργού, στον Συνοικισμό … και επί του άγοντος προς «Ν.» κοινοτικού δρόμου, επιφάνειας 5.201 τ.μ., β) δυνάμει του υπ’ αριθ. …2002 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σ. Κ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου Αμοργού, ένα οικόπεδο υπό στοιχ. …, άρτιο και οικοδομήσιμο, κείμενο στην περιφέρεια της Κοινότητας .... της νήσου Αμοργού, στον Συνοικισμό …. και επί του άγοντος προς «Ν.» κοινοτικού δρόμου, επιφάνειας 600 τ.μ., γ) δυνάμει του υπ’ αριθ. …2004 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σ. Κ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου Αμοργού, ένα οικόπεδο υπό στοιχ. …, κείμενο στην περιφέρεια της Κοινότητας ... της νήσου Αμοργού, στον Συνοικισμό … και επί του άγοντος προς «Ν.» κοινοτικού δρόμου, επιφάνειας 300 τ.μ., το οποίο είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, όμως με τη μεταβίβαση του προς την Ε. Μ., η οποία ήταν ήδη κυρία και του τμήματος Ε8 επιφάνειας 600 τ.μ., δημιουργήθηκε μια νέα αρτιότητα Ε8 + Ε12 - 900 τ.μ. ως ενιαία έκταση ανήκουσα στον ίδιο ιδιοκτήτη, δ) δυνάμει του υπ’ αριθ. …2006 πωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αμοργού Μ. Κ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου Αμοργού, ένα αγροτεμάχιο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, κείμενο στη θέση «Ξ.» της κτηματικής περιφέρειας του Δημοτικού Διαμερίσματος .... του Δήμου Αμοργού, επιφάνειας 300 τ.μ., ε) δυνάμει του υπ’ αριθ. …2009 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σ. Κ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου Αμοργού, ένα οικόπεδο υπό στοιχ. …, άρτιο και οικοδομήσιμο, κείμενο στην περιφέρεια της Κοινότητας ... της νήσου Αμοργού, στον Συνοικισμό … και επί του άγοντος προς «Ν.» κοινοτικού δρόμου, επιφάνειας 1.021 τ.μ. και στ) δυνάμει του υπ’ αριθ. …2011 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σ. Κ., που μεταγράφηκε νόμιμα στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου Αμοργού, ένα οικόπεδο υπό στοιχ. …, άρτιο αλλά μη οικοδομήσιμο, κείμενο στην περιφέρεια της Κοινότητας .... της νήσου Αμοργού, στον Συνοικισμό … και επί του άγοντος προς «Ν.» κοινοτικού δρόμου, επιφάνειας 6.004,50 τ.μ. Αποδεικνύεται, επίσης, ότι ο εναγόμενος Κ. Ν. και η Ε. Μ. διατηρούσαν από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 επιχείρηση εμπορίας επίπλων, φωτιστικών και διακοσμητικών ειδών με τον διακριτικό τίτλο …, στο Κολωνάκι και επί της οδού …, καθώς και οικοδομική εταιρεία, έκαστος δε εξ αυτών συμμετείχε στις ανωτέρω επιχειρήσεις κατά ποσοστό 50%. Επίσης, ο εναγόμενος Κ. Ν. κατάγεται από τα .... της Αμοργού, όπου βρίσκεται η πατρική κατοικία του, και είχε μεταδώσει στην Ε. Μ. την αγάπη του για το νησί. Για τον λόγο αυτό, το έτος 1979 αμφότεροι αγόρασαν στην ανωτέρω περιοχή από ένα οικόπεδο, επί του οποίου ακολούθως ανήγειρε έκαστος την εξοχική κατοικία του, ειδικότερα δε, ο Κ. Ν. δυνάμει του υπ’ αριθ. …1979 πωλητηρίου συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κ. Κ., ενώ η Ε. Μ. δυνάμει του υπ’ αριθ. …1979 πωλητηρίου συμβολαίου του ιδίου Συμβολαιογράφου. Αμφότερα τα ως άνω οικόπεδα βρίσκονται πλησίον της πατρικής κατοικίας του εναγομένου Κ. Ν. Όπως προελέχθη, μετά τη σύνταξη της από 1-8-1995 ιδιόγραφης διαθήκης της, η Ε. Μ. αγόρασε τα προαναφερόμενα υπό στοιχ. α’ έως στ’ οικόπεδα, τα οποία βρίσκονται επίσης στα ... Αμοργού και είναι όμορα μεταξύ τους και με το οικόπεδο επί του οποίου έχει ανεγερθεί η εξοχική κατοικία της, στη συνέχεια δε, προέβη αυτή σε οικοδομικές εργασίες και ειδικότερα στην καθαίρεση της παλαιάς κλίμακας-εισόδου προς την εξοχική κατοικία της και στη δημιουργία νέας κλίμακας-εισόδου μέσω των ως άνω οικοπέδων, καθώς και στη δενδροφύτευση των τελευταίων και την ενοποίησή τους (με την καθαίρεση παλαιών μανδρότοιχων και την κατασκευή νέων) με το οικόπεδο επί του οποίου βρίσκεται η ανωτέρω κατοικία, την οποία και επεξέτεινε με τη ανέγερση ξενώνα. Ο Κ. Ν. και η Ε. Μ. διατηρούσαν άριστες φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας τους, η οποία διήρκεσε μέχρι τον θάνατο της τελευταίας, ενώ κάθε καλοκαίρι παραθέριζαν στις γειτονικές εξοχικές κατοικίες τους στην Αμοργό, στις οποίες και φιλοξενούσαν κοινούς φίλους τους. Η Ε. Μ. είχε νυμφευθεί το έτος 1961 τον Β. Α., από τον γάμο της δε αυτόν, ο οποίος λύθηκε το έτος 1978, δεν απέκτησε τέκνα. Το 1979 η τελευταία γνώρισε στην Αμοργό τον εναγόμενο Ι. Κ., με τον οποίο συνήψε δεσμό που διήρκεσε μέχρι το έτος 1992, ωστόσο και μετά τον χωρισμό τους εξακολούθησαν να διατηρούν φιλικές σχέσεις. Αντιθέτως, οι σχέσεις της Ε. Μ. με τον ενάγοντα-αδελφό της είχαν διαρραγεί οριστικά από το καλοκαίρι του έτους 1995 και συγκεκριμένα πριν από τη σύνταξη της από 1-8-1995 ιδιόγραφης διαθήκης της, έκτοτε δε αυτοί δεν είχαν καμία επαφή. Ενδεικτικό, άλλωστε, της έλλειψης οποιασδήποτε επαφής μεταξύ τους είναι το γεγονός ότι ο ενάγων δεν είχε πληροφορηθεί τον θάνατο της αδελφής του και για τον λόγο αυτό δεν παρευρέθηκε στην κηδεία της. Επίσης, κατά τον χρόνο θανάτου της κληρονομούμενης Ε. Μ., δεν υπήρχε κανένα χρηματικό ποσό στον υπ’ αριθ. … λογαριασμό της τελευταίας στην … Τράπεζα, για τον οποίο αναφέρει στην από 1-8-1995 ιδιόγραφη διαθήκη της τα εξής: «Στον αδελφό μου Β. Μ. που με πίκρανε τόσο πολύ μα τόσο πολύ αφήνω τα χρήματα που θα υπάρχουν την στιγμή του θανάτου μου στο υπ’ αριθ. … βιβλιάριο της … Τράπεζας». Με αυτές τις παραδοχές, η βούληση της διαθέτιδος Ε. Μ., όπως προκύπτει από την ερμηνεία της από 1-8-1995 ιδιόγραφης διαθήκης της, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μείζονα σκέψη, ήταν αφενός μεν να εγκαταστήσει τους εναγομένους ως μοναδικούς κληρονόμους της εφ’ όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, ενώ τους λοιπούς τετιμημένους ως κληροδόχους, με τις κληροδοσίες των οποίων βαρύνονται οι εναγόμενοι ανάλογα με τη μερίδα τους (άρθρο 1986 παρ. 1 ΑΚ), η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 80% για τον Κ. Ν. και 20% για τον Ι. Κ., αφετέρου δε να αποκληρώσει τον ενάγοντα-αδελφό της κατ’ άρθρο 1713 ΑΚ, ήτοι να αποκλείσει αυτόν από την εξ αδιαθέτου διαδοχή. Κατά συνέπεια, η από 28-5-2013 αγωγή, με την οποία ο τελευταίος ζητεί να αναγνωριστεί το εξ αδιαθέτου κληρονομικό του δικαίωμα, κατά ποσοστό 100%, επί των ως άνω υπό στοιχ. α’ έως στ’ ακινήτων, που βρίσκονται στην περιφέρεια της Κοινότητας ... της νήσου Αμοργού και στον Συνοικισμό Ξυλοκερατιδίου, και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να του αποδώσουν αυτά κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου 4/5 άλλως 80% ο πρώτος και 1/5 άλλως 20% ο δεύτερος εξ αυτών, κρίνεται απορριπτέα ως κατ’ ουσίαν αβάσιμη. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλούμενη απόφαση του δέχθηκε την αγωγή, έσφαλε ως προς την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στη μείζονα σκέψη και πλημμελώς εκτίμησε τις αποδείξεις…]