EΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 8018/2018

 

Πρόεδρος: Μ.-Ι. Μαυρούκα

Δικηγόροι: Δ. Τσιπελίκη, Ι. Καλιακούδα

 

[...] Περαιτέρω η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της παριστάμενης πιστώτριας, καθόσον περιέχει τα απαραίτητα για τον έλεγχο της νομικής και ουσιαστικής της βασιμότητας και ειδικότερα της συνδρομής των όρων υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του Ν 3869/2010, καθόσον, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 744, 745, 751 ΚΠολΔ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκουσίας δικαιοδοσίας ως μέσου προστασίας, κυρίως δημοσίας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργό συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε Ειρηνοδικείου και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (άρθρο 115 παρ. 3 ΚΠολΔ), εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ. 2 ΚΠολΔ. Είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του ιδίου ως άνω νόμου, ως ισχύουν τροποποιημένες από τις αντίστοιχες των άρθρων 56 - 64 του Ν 4549/2018 που εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά το χρόνο δημοσίευσής του δίκες. Επομένως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών του πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Η μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια του αιτούντος πρόβαλε τις ενστάσεις δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής και καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματός του, όπως ειδικότερα τις ανέπτυξε προφορικά στο ακροατήριο και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε. Οι ενστάσεις αυτές παραδεκτά προβάλλονται (άρθρα 262, 263 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω αν είναι και κατ’ ουσίαν βάσιμες.

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του αιτούντος στο ακροατήριο, η οποία περιλαμβάνεται στα με τον ίδιο αριθμό με την παρούσα απόφαση, πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, όσων εξέθεσαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης : Ο αιτών γεννήθηκε το έτος ..., τελεί σε διάσταση με τη σύζυγό του από το έτος 2009, έχει δύο ενήλικα τέκνα και κατοικεί σε μισθωμένο διαμέρισμα για το οποίο καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 270 ευρώ ως μίσθωμα. Ο ανωτέρω εργάζεται με την ειδικότητα του τεχνικού στη ... ΑΕ και λαμβάνει μηνιαίως το ποσό των 1.800 ευρώ. Η εν διαστάσει σύζυγός του είναι δημοτική υπάλληλος, συγκεκριμένα εργάζεται στο ... με καθαρές μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.056,39 ευρώ. Τέλος, τα τέκνα του αιτούντος, ηλικίας 30 και 25 ετών αντίστοιχα, δεν εργάζονται, ούτε διαθέτουν οποιαδήποτε εισοδηματική πηγή, διαμένουν δε σε διαμέρισμα συνιδιοκτησίας του αιτούντος με την εν διαστάσει σύζυγό του, τη χρήση του οποίου τους παραχώρησε ο αιτών για την κάλυψη στεγαστικών τους αναγκών. Επομένως, το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος προέρχεται από την εργασία του και ανέρχεται στο προαναφερόμενο επίπεδο. Από την παράθεση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και των δηλώσεων φόρου εισοδήματος που προσκομίζονται προκύπτει ότι το ατομικό εισόδημα του αιτούντος ανήλθε σε 25.811,83 23.005,04 € το έτος 2011, 20.201,02 € το έτος 2012, 22.514,55 € το έτος 2013, 24.543,83 € το έτος 2015 και σε 24.073,63 € το έτος 2016.

Από τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (Ε9) σε συνδυασμό με τη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ του έτους 2018) και το υπ’ αριθμ. ... συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου της Συμβ/φου Αθηνών, M. Λ., τα οποία προσκομίζει ο αιτών, προκύπτει ότι είναι δικαιούχος εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 50% ενός διαμερίσματος τρίτου ορόφου, επιφάνειας κυρίων χώρων 66,50 τ.μ και βοηθητικών 5,21 τ.μ., έτους κατασκευής 1997, το οποίο βρίσκεται στο Δ. ... Η αντικειμενική αξία του ποσοστού του δικαιώματος του αιτούντος επί του άνω ακινήτου, του οποίου ζητείται η εξαίρεση από τη ρευστοποίηση επειδή πρόκειται για το περιουσιακό της στοιχείο το οποίο ζητεί να προστατευθεί ως κύρια κατοικία του, ανέρχεται στο ποσό των 27.988,31 €. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο αιτών είναι δικαιούχος εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 100% α) ενός ισόγειου διαμερίσματος επιφάνειας 114 τ.μ., έτους κατασκευής 1985, αντικειμενικής αξίας 17.450,51 ευρώ και β) ενός υπόγειου διαμερίσματος επιφάνειας 52 τ.μ., έτους κατασκευής 1985, αντικειμενικής αξίας 1.474,05 ευρώ, τα οποία βρίσκονται στο ... Επίσης ο αιτών έχει την πλήρη κυριότητα κατά ποσοστό 33,33% α) ενός αγροτεμαχίου, εκτάσεως 243,27 τ.μ., ευρισκόμενο στη θέση ..., εκτιμώμενης αξίας 1.000 ευρώ και β) ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως 603 τ.μ., εντός του οποίου υπάρχει πέτρινη οικία επιφάνειας 75,60 τ.μ., έτους κατασκευής 1960, ευρισκόμενο στο ..., εκτιμώμενης αξίας 3.000 ευρώ. Τέλος, ο αιτών είναι ιδιοκτήτης ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου μάρκας ..., αξίας 2.500 ευρώ.

Σε χρόνο προγενέστερου του έτους από την κατάθεση της αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει το παρακάτω χρέος, το οποίο κατά πλάσμα του νόμου θεωρείται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμο και ο εκτοκισμός του οποίου συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση της παρούσας οριστικής απόφασης, καθόσον πρόκειται για εμπραγμάτως ασφαλισμένο χρέος (άρθρο 6 παρ. 3 Ν 3869/2010. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος ανέρχονται, κατόπιν συνυπολογισμού των καταβολών στις οποίες προέβη δυνάμει της από ... προσωρινής διαταγής σε ...€. Συγκεκριμένα ο αιτών οφείλει το παραπάνω ποσό στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΊΈ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» α) την υπ’ αριθμ. ... σύμβαση στεγαστικού δανείου (101.011,48€) και β) την υπ’ αριθμ. ... σύμβαση στεγαστικού δανείου (...€). Οι ανωτέρω απαιτήσεις της καθής είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης σε βάρος της κύριας κατοικίας του αιτούντος.

Το χρέος του αιτούντος προέρχεται εξ ολοκλήρου από ένα στεγαστικό δάνειο που έλαβε από κοινού με το σύζυγό της το έτος 2006 για την αγορά της τότε κοινής κύριας κατοικίας τους και την κάλυψη εν γένει στεγαστικών αναγκών της τετραμελούς οικογένειάς τους. Κατά το προαναφερόμενο έτος δανεισμού το εισόδημα του αιτούντος από την εργασία του ήταν αρκούντως ικανοποιητικό, ανερχόμενο κατά μέσο όρο σε 2.200 ευρώ μηνιαίως και επαρκούσε για την πληρωμή των ενήμερων δόσεων των ανωτέρω δανείων, ύψους περίπου 900 ευρώ. Σημειώνεται ότι τόσο οι ατομικές του αποδοχές από την εργασία του, όσο και οι αντίστοιχες της συζύγου του από τη δική της εργασία, ως δημόσιος υπάλληλος, υπήρξαν επί σειρά ετών ικανοποιητικές, το δε οικογενειακό τους εισόδημα το έτος 2009 ξεπέρασε τις 37.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση ο δανεισμός του αιτούντος υπήρξε συνετός και ανάλογος του ύψους των εισοδημάτων του, τα οποία γνώριζε η καθής πιστώτρια και αξιολόγησε ως επαρκή για τη δανειοδότησή του. Με αυτά τα εισοδηματικά και οικονομικά δεδομένα ο αιτών υπήρξε συνεπής ως προς την εξυπηρέτηση του χρέους του από το χρόνο ανάληψής του έως το έτος 2014 όταν περιήλθε σε γενική και μόνιμη αδυναμία. Κατ’ εκείνο το χρόνο το μηνιαίο εισόδημα του αιτούντος μειώθηκε κατά 250 ευρώ, συγκριτικά με το αντίστοιχο προηγούμενων ετών και κυρίως των ετών δανεισμού και εξυπηρέτησης της οφειλής. Η αδυναμία ωστόσο του αιτούντος να ανταποκριθεί προσηκόντως στις δανειακές του υποχρεώσεις ήταν ήδη εμφανής από το έτος 2012, όταν για πρώτη φορά μειώθηκε το εισόδημά του από την εργασία του εξαιτίας των περικοπών που επιβλήθηκαν επί των αποδοχών του και της κατάργησης των δώρων και των επιδομάτων που ελάμβανε επί σειρά ετών. Η μείωση του εισοδήματος του συνδυάστηκε με την αύξηση του κόστους διαβίωσής του που επήλθε κατά τα επόμενα έτη, δεδομένης της υπερκοστολόγησης αγαθών πρώτης ανάγκης και της επιβολής πρόσθετων μέτρων φορολόγησης. Τα παραπάνω απρόβλεπτα γεγονότα είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρη ανατροπή των οικονομικών δεδομένων και του προϋπολογισμού του αιτούντος προς την εξυπηρέτηση του χρέους του, λόγω έλλειψης επαρκούς ρευστότητας για την σύγχρονη κάλυψη των βιοτικών του αναγκών και την πληρωμή των ενήμερων δόσεων των ως άνω δανείων. Από την προαναφερόμενη εισοδηματική κατάσταση του αιτούντος και από όσα κατέθεσε ο ίδιος εξεταζόμενος στο ακροατήριο προέκυψε ότι η μείωση του εισοδήματος του σε συνδυασμό με το διαρκώς αυξανόμενο κόστος διαβίωσής του ήταν ο κύριοι λόγοι που κατέστησε την, κατά το έτος 2012, ταμειακή του δυσχέρεια μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής. Αποδείχθηκε επομένως ότι ούτε ο υπερδανεισμός του ούτε η αδυναμία του να ανταποκριθεί έως και σήμερα στις δανειακές του υποχρεώσεις οφείλονται σε δόλο, ενώ η προσπάθειά του να ρυθμίσει τα χρέη του δεν περιέχει κανένα στοιχείο καταχρηστικής συμπεριφοράς. Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης του αιτούντος ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 1.800 ευρώ για την αντιμετώπιση των βιοτικών του αναγκών, για διατροφή, θέρμανση, ΔΕΗ, ύδρευση, ανελαστικές δαπάνες προς ΔΟΥ, ιατροφαρμακευτικές δαπάνες κ.λπ., δεδομένου του ότι επιβαρύνεται μηνιαίως με δαπάνες ενοικίου ύψους 270 ευρώ, καθώς και με δαπάνη διατροφής των τέκνων του ύψους 600 ευρώ, το δε εναπομείναν υπόλοιπο των 900 ευρώ εκτιμάται ως αναγκαίο ποσό για την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Επομένως, το προς διάθεση προς τη πιστώτριά του ποσό είναι μηδενικό, ο ίδιος ωστόσο προτίθεται να καταβάλλει το ποσό των 100 ευρώ, κατόπιν περιορισμού των προσωπικών του δαπανών, προκειμένου να εξυπηρετήσει το χρέος του. Τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, πλην της κύριας κατοικίας της οποίας ζητείται η διάσωση και των δύο ακινήτων, επί της οδού ..., για τα οποία θα γίνει λόγος παρακάτω, δεν κρίνονται επαρκή για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της πιστώτριάς του και επομένως το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα του για χρονικό διάστημα πέντε ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών του (άρθρο 8 παρ. 2 εδ. 1 Ν 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο με το άρθρο 61 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 59 παρ. του Ν 4549/2018 που εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς δίκες), αφού ελήφθησαν υπόψη το σύνολο του χρέους, οι οικονομικές του δυνατότητες και η ηλικία του. Δεδομένου ότι το ως άνω ποσό των 100€, το οποίο θα καταβάλλει ο αιτών και συνιστά ουσιαστικά τη μέγιστη δυνατότητα αποπληρωμής που διαθέτει για την εξυπηρέτηση του χρέους του, ισούται με αυτό της δόσης του υποχρεωτικού ανταλλάγματος για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, όπως αναλύεται παρακάτω, ζήτημα κατανομής (χρηματικής) του ποσού αυτού στη πενταετία της παρούσας ρύθμισης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 2β του Ν 3869/2010, όπως προστέθηκε η παρ. 2β με το άρθρο 62 παρ. 3 του Ν 4549/2018 και εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς δίκες (άρθρο 68 παρ. 8 μεταβατικών διατάξεων), δεν τίθεται. Ωστόσο προκειμένου να προσδιοριστεί επακριβώς το ποσό που υποχρεούται να καταβάλλει ο αιτών στα πλαίσια της παρούσας ρύθμισης θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι προαναφερόμενες καταβολές της προσωρινής διαταγής στο χρονικό διάστημα της ρύθμισης αυτής, αφαιρώντας από το διαθέσιμο ποσό των 100€ ό,τι καταβλήθηκε συνολικά σε εκτέλεση της από ... προσωρινής διαταγής του άρθρου 5, διαιρούμενο διά το πλήθος των δόσεων της παρούσας ρύθμισης, 60 μηνιαίες δόσεις. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να προσδιορισθούν μηνιαίες καταβολές επί πενταετία ύψους (100- [4.200/60] =) 30,00 € που θα καταβάλλονται προς την αναφερόμενη στη παρούσα απόφαση πιστώτρια του αιτούντος. Μετά τη λήξη της πενταετίας ο αιτών θα έχει καταβάλλει συνολικά το ποσό των 1.800€ από την ανωτέρω αιτία.

Περαιτέρω, στα πλαίσια της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 1 Ν 3869/2010 για την εκποίηση της περιουσίας των οφειλετών, το δικαστήριο κρίνει ότι τα αγροτεμάχια του αιτούντος καθώς και το αυτοκίνητό του είναι μη αξιοποιήσιμα προς εκποίηση ενόψει της μικρής τους αξίας, είναι δυνατή όμως η εκμετάλλευση μέρους της ακίνητης περιουσίας του και συγκεκριμένα των ακινήτων του στην αρ. ... Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε ο αιτών είναι δικαιούχος εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 100% α) ενός ισόγειου διαμερίσματος επιφάνειας 114 τ.μ., έτους κατασκευής 1985, αντικειμενικής αξίας 17.450,51 ευρώ) και β) ενός υπόγειου διαμερίσματος επιφάνειας 52 τ.μ., έτους κατασκευής 1985, αντικειμενικής αξίας 1.474,05 ευρώ, τα οποία βρίσκονται στο ..., η ρευστοποίηση των οποίων κρίνεται εν προκειμένω οικονομικά ασύμφορη, αφού το καθαρό προϊόν αυτής (εκποίησης) δεν προσδοκάται να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της θέσης της πιστώτριας του αιτούντος. Ειδικότερα, προκειμένου να εκτιμηθεί το πρόσφορο της εκποίησης πρέπει να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι η διαταγή της εκποίησης θα προκαλέσει έξοδα και ανάγκη αμοιβής εκκαθαριστή, ενώ μόνο το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί για την ικανοποίηση των πιστωτών. Η καταλληλότητα προς εκποίηση πρέπει να σταθμίζεται με την εναλλακτική δυνατότητα πρόκλησης ρευστότητας από την εκμετάλλευση του περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη. Επομένως, μπορεί να μην εκποιηθεί ένα ακίνητο, αν κριθεί πιο επωφελής για τους πιστωτές και τον οφειλέτη η εκμετάλλευση αυτού και η διάθεση του προ εκμετάλλευσης προς αποπληρωμή των πιστωτών. Στη προκειμένη περίπτωση με την κατά προορισμό χρήση και αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου (κατοικία) μπορεί να επιτευχθεί συνεισφορά στην αποπληρωμή μέρους των απαιτήσεων της πιστώτριας του αιτούντος, για το λόγο αυτό το Δικαστήριο κρίνει ότι αφού δε μπορεί να εκποιηθεί, δέον είναι όπως αξιοποιηθεί, καθώς κρίνεται ότι η εκμίσθωσή του θα αποφέρει ένα σημαντικό εισόδημα. Η λύση αυτή (εκμίσθωση) αφενός είναι νόμιμη και αφετέρου εξυπηρετεί τα εκατέρωθεν συμφέροντα, αφού το μίσθωμα θα διατεθεί για την αποπληρωμή μέρους των οφειλών του αιτούντος. Επειδή δε η εκμίσθωσή αυτή αποτελεί πράξη διαχείρισης της περιουσίας του αιτούντος (βλ. Κρητικό, ό.π., σελ. 392), θα διοριστεί με την παρούσα απόφαση εκκαθαριστής, έργο του οποίου θα είναι η ελεύθερη εκμίσθωσή του ακινήτου του. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να οριστεί ως εκκαθαριστής δικηγόρος, από τον κατάλογο εκκαθαριστών επί υποθέσεων του Ν 3869/2010 που έχει καταρτιστεί από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών κατ’ ανάλογη εφαρμογή (άρθρο 63 παρ. 1 ΠτΚ), εφόσον δεν έχει προταθεί συγκεκριμένο πρόσωπο από τη πιστώτρια, ο οποίος και θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο του άρθρου 13 του νόμου (άρθρα 9 παρ. 1 Ν 3968/2010 και 63 επ. ΠτΚ), που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Το έργο του θα συνίσταται, εκτός από τα προβλεπόμενα στο νόμο γενικά καθήκοντα του εκκαθαριστή (άρθρο 9 παρ. 1 εδ. 3 Ν 3869/2010), στην πρόσφορη εκμίσθωσή των ανωτέρω ακινήτων, η οποία θα ολοκληρωθεί εντός εξήντα (60) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Ο εκκαθαριστής οφείλει να προβεί στις δημοσιεύσεις που κρίνει αναγκαίες για την εκμίσθωσή των ακινήτων σε οποιαδήποτε καθημερινή πολιτική ή οικονομική Αθηναϊκή εφημερίδα, ή σε εφημερίδα του τόπου, όπου βρίσκεται το ακίνητο ή ακόμα και στο διαδίκτυο κ.λπ. Ειδικότερα, στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνεται η εκμίσθωση των ακινήτων, με μηνιαίο μίσθωμα 130 ευρώ για το ισόγειο διαμέρισμα και 70 ευρώ για το υπόγειο διαμέρισμα, η σύνταξη σχετικού συμφωνητικού μισθώσεως και η υποβολή τους στην αρμόδια ΔΟΥ. Εν συνεχεία, ο εκκαθαριστής θα προβαίνει κάθε μήνα, ή στο χρόνο που όρισαν τα μέρη ότι θα καταβάλλεται το μίσθωμα, στην αφαίρεση της αντιμισθίας του (άρθρο 81 και 154 παρ. 1 ΠτΚ), η οποία ορίζεται στο 10% του μηνιαίου μισθώματος κάθε ακινήτου και έπειτα στη διανομή του μισθώματος, αφού λάβει υπόψη του ότι από την πρώτη ρύθμιση που αναφέρεται στην απόφαση αυτή έχουν οριστεί μηνιαίες καταβολές επί πενταετία. Δεν είναι ωστόσο δυνατό να προσδιοριστεί επί του παρόντος ο χρόνος έναρξης και το ακριβές ποσό της είσπραξης από τη καθής πιστώτρια, λόγω του ότι δύο ρυθμίσεις, των καταβολών και της εκμίσθωσης των εν λόγω ακινήτων θα κινηθούν παράλληλα. Το περιεχόμενο της δεύτερης ρύθμισης κρίνεται αναγκαίο να προσδιοριστεί από τον εκκαθαριστή που θα οριστεί, ώστε να μην υπάρξει αμφιβολία ως προς το ακριβές ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί στα πλαίσια της ρυθμίσεως αυτής. Συνεπώς, στον εκκαθαριστή ανατίθεται ακόμη το έργο της έγγραφης ενημέρωσης, αμέσως μετά την σύναψη των συμβάσεων μισθώσεως των παραπάνω ακινήτων, του αιτούντος και της καθής πιστώτριάς του για το ακριβές υπόλοιπο της οφειλής προς αυτήν, με την τήρηση των ειδικότερων όρων που αναπτύχθηκαν παραπάνω. Η θητεία του εκκαθαριστή ορίζεται σε επτά έτη, ενώ πριν τη λήξη των καθηκόντων του, με αίτηση οποιοσδήποτε από τους διαδίκους ή ακόμα και του εκκαθαριστή, το Δικαστήριο, μπορεί να προβεί σε παράταση της θητείας του (βλ. Κρητικό, ό.π., σελ. 392) ή σε διορισμό νέου για τη συνέχιση του έργου του. Μετά δε τη λήξη της ορισθείσας μίσθωσης ή όταν έχει αποδοθεί από τα μισθώματα στην ως άνω πιστώτρια ποσό ίσο με 15.000 ευρώ, για το υπό στοιχ. α’ διαμέρισμα του ισογείου και ποσό ίσο με 7.000 ευρώ, για το υπό στοιχ. β’ διαμέρισμα του υπογείου, το οποίο κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου, ανταποκρίνεται στη συνολική αγοραία αξία του κάθε ακινήτου, παύει η ανατεθείσα πράξη διαχείρισης και η μίσθωση, αν τυχόν εξακολουθεί να υφίσταται, συνεχίζεται από τον αιτούντα. Τέλος, να σημειωθεί ότι ο εκκαθαριστής εν προκειμένω, θα νομιμοποιείται, όπως ο σύνδικος της πτώχευσης, σε κάθε δίκη που πηγάζει από τη μισθωτική σχέση (αναλ. Εφαρμογή 17 παρ. 3 ΠτΚ). Ωστόσο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα πρώτα έξοδα των δημοσιεύσεων κρίνεται απαραίτητο από το Δικαστήριο, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του πτωχευτικού κώδικα (άρθρο 15 του Ν 3869/2010), να υποχρεωθεί ο αιτών εντός σαράντα ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των 100 ευρώ και να προσκομίσει στη συνέχεια στη Γραμματεία του Δικαστηρίου το σχετικό γραμμάτιο, το οποίο θα παραλάβει ο εκκαθαριστής μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του.

Τέλος, οι παραπάνω δύο ρυθμίσεις θα συνδυαστούν με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 62 του Ν 4549/2018, εφόσον με τις καταβολές επί πενταετία της πρώτης ρύθμισης και τη διανομή των μισθωμάτων της δεύτερης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων της καθής πιστώτριας του αιτούντος και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο (σε Κρητικό, ό.π., σελ. 148, αριθ. 16). Ειδικότερα, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του θα πρέπει να γίνει ρύθμιση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της καθής, η οποία θα ανέλθει σε συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% της αντικειμενικής αξίας του ποσοστού του δικαιώματος του επ’ αυτής δηλαδή στο ποσό των (27.988,31 x 80% =) 22.390,64 ευρώ. Η αξία δε του ποσοστού του δικαιώματος του αιτούντος επί της παραπάνω κατοικίας δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμους φορολογούμενους (250.000€), προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτείται για την εξαίρεση της από την εκποίηση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν 3869/2010. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε 223 μηνιαίες δόσεις των 100,4 € η κάθε μία, αφού συνεκτιμήθηκαν η χρονική διάρκεια της συμβάσεως των προς ρύθμιση πιστώσεων, η ηλικία του αιτούντος και οι οικονομικές του δυνατότητες, όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω, οι οποίες δεν αναμένεται να βελτιωθούν μελλοντικά. Δεδομένου του ότι το ποσό της παραπάνω ρύθμισης των χρεών του αιτούντος (άρθρο 8 παρ. Ν 3869/2010) ισούται με αυτό της παρούσας ρύθμισης για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του (άρθρο 9 παρ. 2 Ν 3869/2010), δεν τίθεται ζήτημα κατανομής των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 και αυτής του άρθρου 9 παρ. 2 κατά το χρονικό διάστημα των καταβολών της πρώτης ρύθμισης (πενταετία). Επομένως, οι δύο ρυθμίσεις θα ισχύσουν διαδοχικά, οι δε μηνιαίες δόσεις για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα αρχίσουν να καταβάλλονται πέντε (5) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, προκειμένου αφενός ο αιτών να μην επιβαρυνθεί με καταβολές ποσού μεγαλύτερου αυτού που ορίστηκε από το δικαστήριο με εισοδηματικά κριτήρια στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2, αφετέρου η πιστώτριά του να λάβει κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 οπωσδήποτε ποσό ανάλογο μ’ αυτό του ανταλλάγματος της διάσωσης. Μετά την εξάντληση ποσού των 22.390,64 ευρώ, με το οποίο συμπληρώνεται το ποσοστό επί της αντικειμενικής αξίας του ποσοστού του δικαιώματος επί του της άνω κατοικίας, της οποίας ζητείται η εξαίρεση από την εκποίηση, ο αιτών απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών του, καθώς δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση σε αυτόν.

 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος εξαιρούμενης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή από τα χρέη του έναντι της καθής πιστώτριας, τα οποία αναφέρονται στη παρούσα απόφαση θα επέλθει κατά νόμο (αρ. 11 παρ. 1 του Ν 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 του Ν 3869/2010.

 

Για τους λόγους αυτούς

- Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

- Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

- Καθορίζει τις μηνιαίες επί πενταετία καταβολές του αιτούντος προς τη μοναδική του πιστώτρια στο ποσό των 30,00 € το οποίο θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα.

- Διατάσσει την πρόσφορη εκμίσθωση των ακινήτων του αιτούντος, ήτοι α) ενός 114 τ.μ., έτους κατασκευής 1985, και β) ενός υπόγειου διαμερίσματος επιφάνειας 52 τ.μ., έτους κατασκευής 1985, τα οποία βρίσκονται ... των οποίων είναι δικαιούχος εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 100%, με κατώτατο μίσθωμα αυτό των 130,00 ευρώ μηνιαίως για το υπό στοιχ. α’ διαμέρισμα και αυτό των 70,00 ευρώ μηνιαίως για το υπό στοιχ. β’ διαμέρισμα και μέχρι να αποδοθεί το ποσό των 15.000 και 7.000 ευρώ αντίστοιχα από τα μισθώματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

- Ορίζει εκκαθαριστή για την εκμίσθωση των παραπάνω ακινήτων τον ... Στα καθήκοντα του εκκαθαριστή περιλαμβάνεται η εκμίσθωση των παραπάνω ακινήτων του αιτούντος, η σύνταξη σχετικού συμφωνητικού μισθώσεως και η υποβολή του στην αρμόδια ΔΟΥ, η διανομή του μισθώματος, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο σκεπτικό, η παρακολούθηση και υποβοήθηση της εκτέλεσης των όρων της δεύτερης ρύθμισης και η έγγραφη ενημέρωση του αιτούντος και της καθής πιστώτριας για το ακριβές υπόλοιπο της απαιτήσεώς της μετά την σύναψη της μίσθωσης.

- Υποχρεώνει τον αιτούντα να καταθέσει εντός σαράντα ημερών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των 100 ευρώ και στη συνέχεια να προσκομίσει το σχετικό γραμμάτιο στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, από όπου θα το αναλάβει ο εκκαθαριστής για την κάλυψη των αρχικών εξόδων του.

- Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία του αιτούντος ήτοι ένα διαμέρισμα τρίτου ορόφου επιφάνειας κυρίων χώρων 66,50 τ.μ και βοηθητικών 5,21 τ.μ., έτους κατασκευής 1997, το οποίο βρίσκεται στο ... και του οποίου ο αιτών είναι δικαιούχος εμπράγματου δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 50%.

- Επιβάλλει στον αιτούντα να καταβάλει για τη διάσωση της άνω κατοικίας του το ποσό των 22.390,64 € που θα καταβληθεί, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, σε 223 μηνιαίες δόσεις των 100,4 € η κάθε μία. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και ορίζεται να ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μήνα μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνεται δε χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας.