ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 78/2019

 

Πρόεδρος: Κ. Αρκουλή, Ειρηνοδίκης

Δικηγόροι: Ζ. Πυλαρινού, Μ. Καλογερία

 

I. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 94 παρ. 1 του Συντάγματος, η εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας ανήκει στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Σε εκτέλεση της συνταγματικής αυτής διάταξης εκδόθηκε ο νόμος 1406/1983, με το άρθρο 1 παρ. 2 του οποίου υπήχθησαν στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων μεταξύ άλλων και οι διαφορές, οι οποίες αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας των διοικητικών συμβάσεων (εδάφιο Γ), δηλαδή εκείνες οι διαφορές, οι οποίες προέρχονται από διοικητική σύμβαση και ανάγονται στο κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση αυτής, ή σε οποιαδήποτε παρεπόμενη της σύμβασης αυτής αξίωση (λ.χ. αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού, όταν η υποκείμενη σχέση, που προκάλεσε τον πλουτισμό είναι δημοσίου δικαίου - ΑΕΔ 2/1993 - 10/1993, ΕλλΔνη 1994, 297 και 300 αντίστοιχα, ΑΠ Ολ 5/1995 ΑρχΝ 1995, 504, ΕιρΑθ 232/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Για το χαρακτηρισμό μιας σύμβασης ως διοικητικής απαιτείται: α) ένα τουλάχιστον από τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ, το οποίο να ασκεί δημόσια εξουσία, β) το αντικείμενο της σύμβασης να έχει σχέση με την άσκηση δημόσιας υπηρεσίας ή να εξυπηρετεί δημόσιο σκοπό, και γ) η κατάρτιση και η εκτέλεση της σύμβασης να διέπονται, εν μέρει τουλάχιστον, από κανόνες διοικητικού δικαίου, ή η σύμβαση να περιέχει όρους που να δημιουργούν υπέρ του Δημοσίου ή του ΝΠΔΔ, εξαιρετικό συμβατικό καθεστώς, ιδίως της δυνατότητας μονομερούς επέμβασης στη σύμβαση και επιβολής κυρώσεων (ΑΕΔ 14/2007 Α’ δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΕΔ 10/2003 Α’ δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ Ολ 8/2000 ΕλλΔνη 2000, 667, ΑΠ 104/2006 Α’ δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 260/1993 ΕλλΔνη 1994, 429, ΑΠ 88/1993 ΝοΒ 1994, 64, ΕφΘεσ 2424/2004 Αρμ 2005, 1115).

II. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρ. 1 παρ. 1 του Ν 1418/1984 «τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της Χώρας που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων, στην αύξηση του εθνικού προϊόντος, στην ασφάλεια της Χώρας και γενικά αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του λαού», κατά δε την παράγραφο 3 του αυτού άρθρου «από τεχνική άποψη δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν φορείς του δημοσίου τομέα και συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά τμήματα των τεχνικών έργων. Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση».

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 2 εδ. 1 του ίδιου νόμου, αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα έργα, που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τους φορείς, που αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν 2190/1994, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Α’ και Β’ βαθμού, ενώ κατά το άρθρο 3 αυτού, ως «εργοδότης» ή «κύριος του έργου» νοείται το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, για λογαριασμό του οποίου καταρτίζεται η σύμβαση ή κατασκευάζεται το έργο, ως «φορέας κατασκευής του έργου» νοείται η αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία, που έχει την ευθύνη παραγωγής του έργου, ως «Ανάδοχος εργολήπτης» ή «ανάδοχος» νοείται η εργοληπτική επιχείρηση, στην οποία έχει ανατεθεί με σύμβαση η κατασκευή του έργου, ως «σύμβαση» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ του εργοδότη ή του φορέα κατασκευής του έργου και του αναδόχου για την κατασκευή του έργου, καθώς και όλα τα σχετικά τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές, ως «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» νοείται η τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου και ως «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» νοείται η Αρχή ή Υπηρεσία ή όργανο του φορέα κατασκευής του έργου, που εποπτεύει την κατασκευή του και, ιδίως, αποφασίζει για κάθε μεταβολή των όρων της σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής, όπου αυτό ορίζεται από τον νόμο αυτόν και τα Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του.

Τέλος, σύμφωνα με τη δικονομικού χαρακτήρα διάταξη του άρ. 13 του ίδιου νόμου «1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση κατασκευής δημόσιου έργου επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων. Η κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας διάκριση μεταξύ των ενδίκων βοηθημάτων της προσφυγής και της αγωγής (άρθρα 63 και 71) ισχύει και στις διαφορές του παρόντος νόμου. 2. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των διαφορών αυτών είναι το διοικητικό ή πολιτικό εφετείο της περιφέρειας στην οποία εκτελείται το έργο. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται [...]». Σημειωτέον, ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις του Ν 1418/1986 επαναλαμβάνονται με το ίδιο περιεχόμενο στις διατάξεις του Ν 3669/2008, με τον οποίο έγινε κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (βλ. άρ. 1 παρ. 1, 2, 3 και 7 και άρ. 77 παρ. 1 και 2 αυτού), και, ήδη, στις διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ A' 147/08.08.2016) (βλ. άρ. 2, 175 παρ. 1 και 2 και 377 περ. 31 του εν λόγω νόμου). Τέλος, με το άρθρο 21 του Ν 4491/2017 (ΦΕΚ A' 152/13.10.2017), δυνάμει του οποίου αντικαταστάθηκε το ανωτέρω άρθρο 175 του Ν 4412/2016, ορίζεται πλέον ότι «1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση κατασκευής δημόσιου έργου, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο διοικητικό εφετείο της περιφέρειας, στην οποία εκτελείται το έργο. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. [...]», και, ούτω, για τις προαναφερθείσες διαφορές καθιερώνεται αποκλειστική καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου της περιφέρειας στην οποία εκτελείται το έργο, αποκλεισθείσας έτσι της αρμοδιότητας του πολιτικού Εφετείου.

Από τον συνδυασμό όλων όσων προαναφέρθηκαν, συνάγεται ότι, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν 4491/2017, ήτοι μετά την 13.10.2017, όλες οι προσφυγές ή αγωγές, που αφορούν διαφορές από την εκτέλεση δημοσίου, δημοτικού κ.λπ. έργου και απορρέουν από διοικητική σύμβαση ή από ιδιωτικού δικαίου σύμβαση, είτε έχουν, οι διαφορές, συμβατικό υπόβαθρο είτε, λόγω ακυρότητας της σύμβασης, ερείδονται στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, ακόμα και αν ανακύπτουν από συμβάσεις έργων και μελετών που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν 4491/2017, υπάγονται εφεξής στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων και, συγκεκριμένα, στην αρμοδιότητα του διοικητικού Εφετείου της περιφέρειας, όπου εκτελείται το δημόσιο έργο. Η εν λόγω ρύθμιση, ως μεταβάλλουσα τη δικαιοδοσία του επιλαμβανόμενου της διαφοράς δικαστηρίου, εφαρμόζεται για τα κατατεθειμένα μετά την έναρξη ισχύος του Ν 4491/2017 ένδικα βοηθήματα, δηλαδή για όσα κατατίθενται μετά την 13.10.2017, ενόψει της ρύθμισης του άρ. 221 παρ. 1 του ΚΠολΔ, που προβλέπει ως κρίσιμο χρόνο για το αμετάβλητο της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου αυτόν της κατάθεσης του δικογράφου της αγωγής.

Εν προκειμένω, ο ενάγων δια της προαναφερθείσας Πληρεξούσιας δικηγόρου του, ..., προκατέθεσε νομίμως και εμπροθέσμως -κατ’ άρθρο 237 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του Κώδικα περί δικών του Δημοσίου, το άρθρο 22 παρ. 4 του Ν 1868/1989 και το άρθρο 28 παρ. 4 εδ. α’ του Ν 2579/1998, τα οποία, όπως έχει κριθεί παγίως από τη νομολογία, εφαρμόζονται και επί ιδιωτών διαδίκων δίκης με αντίδικο το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ για λόγους ίσης μεταχείρισης (βλ. ΣτΕ 2807/2002, ΣτΕ Ολ 660/2008, 1031/2008, 1757/2008, 4062/2008, 1065/2009, 2575/2009, 3202/2009, 717/2011, 3638/2012, 2559/2007, 1391/2007, 2601/2006, ΔΕφΑθ 1397/2009)- στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου την 20.9.2018 τις από 19.9.2018 έγγραφες προτάσεις του και την 5.10.2018 την από 5.10.2018 Προσθήκη - Αντίκρουσή του και ταυτόχρονα προσκόμισε όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα απαραίτητα διαδικαστικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων: α) του από 19.9.2018 Ιδιωτικού Εγγράφου Παροχής Δικαστικής Πληρεξουσιότητας του ενάγοντος προς την ως άνω Πληρεξούσια δικηγόρο του, επί της οποίας έχει βεβαιωθεί κατά την ίδια ως άνω ημεροχρονολογία το γνήσιο της υπογραφής του ενάγοντος από την υπογράφουσα τις ως άνω έγγραφες προτάσεις Πληρεξούσια δικηγόρο του, και β) της υπ’ αρ. .../20.4.2018 Έκθεσης Επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου ..., από την οποία προκύπτει ότι κεκυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής μετά της συνημμένης σε αυτήν με αρ. …/2018 πράξης κατάθεσης δικογράφου, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα (άρθρα 215 παρ. 2, 229, 122 παρ. 1, 123, 124, 126 παρ. 1 περ. γ', και 129 ΚΠολΔ, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα) στον εναγόμενο.

Περαιτέρω, ο εναγόμενος δια της προαναφερθείσας Πληρεξούσιας δικηγόρου του, ..., προκατέθεσε νομίμως και εμπροθέσμως, κατ’ άρθρο 237 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του Κώδικα περί δικών του Δημοσίου, το άρθρο 22 παρ. 4 του Ν 1868/1989 και το άρθρο 28 παρ. 4 εδ. α’ του Ν 2579/1998, στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου την 17.9.2018 τις από 16.9.2018 έγγραφες προτάσεις του και ταυτόχρονα προσκόμισε όλα τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του αποσπάσματος από το Πρακτικό …/30.5.2018 Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του εναγόμενου περί διορισμού της προαναφερθείσας Πληρεξούσιας Δικηγόρου του (αρ. Απόφασης .../2018) για την εκπροσώπηση του εναγόμενου στην παρούσα δίκη.

Με την υπό κρίση αγωγή του, κατ’ ορθή εκτίμηση αυτής, ο ενάγων ιστορεί ότι διατηρεί ατομική επιχείρηση εκμετάλλευσης γεωργικού ελκυστήρα, καθώς και υπηρεσιών οδοκαθαρισμού με έδρα την τοπική κοινότητα ... Ζακύνθου. Ότι, κατόπιν της υπ’ αρ. …/10.5.2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας του εναγόμενου, η οποία καλούσε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει την προσφορά του για εκτέλεση εργασιών διάνοιξης και καθαρισμού τάφρων με μηχανικά μέσα στην Δ.Ε. ... στο πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας χρήσης 2017, σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονταν στην υπ’ αρ. …/2017 Μελέτη των Τεχνικών Υπηρεσιών του εναγόμενου (Τμήμα Συγκοινωνιακών και Κτηριακών Έργων) -εγκριθείσα από το Δήμαρχο Ζακύνθου με την υπ’ αρ. …/2017 (αρ. Πρωτ. …/30.3.2017) Απόφαση Έγκρισης- με τίτλο «Εργασίες Διάνοιξης και καθαρισμού τάφρων με μηχανικά μέσα Δ.Ε. ... 2017» με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 10.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), και στο πλαίσιο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας υπέβαλε εμπρόθεσμα την από 12.5.2017 προσφορά του. Ότι με την υπ’ αρ. …/3.5.2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του εναγόμενου εγκρίθηκε η διαδικασία για τη σύναψη συμβάσεων του εναγόμενου για τις ανωτέρω εργασίες. Ότι με την υπ’ αρ. …/8.5.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του εναγόμενου εγκρίθηκε η πίστωση του ποσού των 10.000 ευρώ στον Κ.Α. ... για τις «Εργασίες διάνοιξης και καθαρισμού τάφρων με μηχανικά μέσα Δ.Ε. ...». Ότι με την υπ’ αρ. …/9.5.2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης προτάθηκε από το Δήμαρχο Ζακύνθου και έγινε δεκτή από την Οικονομική Υπηρεσία του εναγόμενου η δέσμευση ποσού 10.000 ευρώ με πίστωση του Κ.Α. ... του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 και δεσμεύτηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της εν λόγω δαπάνης. Ότι η ανωτέρω αναφερόμενη προσφορά του ενάγοντος περιλάμβανε: α) τον καθαρισμό κοιτών, ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση, ανά κυβικό μέτρο με τιμή μονάδας 2,05 ευρώ/τμ για 2.835 κ.μ., με αμοιβή 5.811,75 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και β) τον καθαρισμό τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση ανά στρέμμα με τιμή μονάδας 521,26 ευρώ/στρέμμα, σε επιφάνεια 4,32 στρεμμάτων, με αμοιβή 2.251,84 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ότι η συνολική αμοιβή για τις ως άνω εργασίες ανήρχετο σύμφωνα με την προσφορά του ενάγοντος στο ποσό των 8.063,59 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, και έγινε δεκτή ως συμφέρουσα με την υπ’ αρ. …/2017 και με αρ. πρωτ. …/30.5.2017 Απόφαση του Δημάρχου Ζακύνθου, η οποία κοινοποιήθηκε στον ενάγοντα δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. …/30.5.2017 Πρόσκλησης του εναγόμενου, προκειμένου αυτός να προσκομίσει την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

Ότι, κατόπιν, υπεγράφη μεταξύ των διαδίκων το από 9.6.2017 και με αρ. πρωτ. …/9.6.2017 Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσίας, με το οποίο ανετέθη στον ενάγοντα το επίδικο έργο με τίτλο «Εργασίες Διάνοιξης και καθαρισμού τάφρων με μηχανικά μέσα Δ.Ε. ... 2017», που περιλάμβανε ειδικότερα: α) τον καθαρισμό κοιτών, ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση, και β) τον καθαρισμό τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση, ως αμοιβή δε ορίστηκε το ποσό των 9.998,85 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ότι η υλοποίησή του συμφωνήθηκε να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι 31.12.2017, η δε αμοιβή θα κατεβάλλετο σταδιακά, αφού θα προηγείτο η έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της εργασίας από την αρμόδια επιτροπή και με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών με τον τρόπο που προβλέπεται αναλυτικά στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ως άνω Συμφωνητικού. Ότι, συγκεκριμένα: α) για τον καθαρισμό κοιτών, ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και τη μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση, ανά κυβικό μέτρο με τιμή μονάδας 2,05 ευρώ/τμ για 2.835 κ.μ., η αμοιβή του ενάγοντος ανήρχετο σε ποσό 5.811,75 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, και β) για τον καθαρισμό τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση ανά στρέμμα με τιμή μονάδας 521,26 ευρώ/στρέμμα, σε επιφάνεια 4,32 στρεμμάτων, η αμοιβή του ενάγοντος ανήρχετο σε ποσό 2.251,84 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Ότι ο ενάγων προχώρησε στην άμεση εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και ολοκλήρωσε τις ανατεθειμένες σε αυτόν εργασίες ως εξής: α) προέβη σε καθαρισμό κοιτών, ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα, φόρτωση, μεταφορά και απόρριψή τους στη Δ.Ε. ... και ειδικότερα στη Δ.Κ. ... και στη Δ.Κ. ..., έργο το οποίο ολοκληρώθηκε προσηκόντως και εμπροθέσμως και παρεδόθη την 19.6.2017, και στο οποίο αναλογούσε αμοιβή 991,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκδοθέντος του υπ’ αρ. …/19.6.2017 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών και συνταχθέντος του από 19.6.2017 πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών του εναγόμενου, και β) προέβη σε καθαρισμό κοιτών, ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα, φόρτωση, μεταφορά και απόρριψή τους στη Δ.Ε. ... και ειδικότερα στις Τ.Κ. ..., ..., ..., ..., ..., ... και ..., και τον καθαρισμό τάφρων, διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση στη Δ.Ε. ... σε επιφάνεια 4,32 στρεμμάτων, έργο το οποίο ολοκληρώθηκε προσηκόντως και εμπροθέσμως και παρεδόθη την 9.8.2017, και στο οποίο αναλογούσε αμοιβή 9.007,47 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, εκδοθέντος του υπ’ αρ. …/9.8.2017 Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών και συνταχθέντος του από 9.8.2017 πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών του εναγόμενου. Ότι για τις προαναφερθείσες εργασίες ο εναγόμενος του οφείλει το συνολικό ποσό των 9.998,85 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, πλην όμως αρνείται να το εξοφλήσει. Με βάση, δε, το ιστορικό αυτό, ο ενάγων αιτείται να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλει, κυρίως με βάση τις διατάξεις περί ενδοσυμβατικής ευθύνης και, επικουρικά, σε περίπτωση ακυρότητας του επίδικου συμφωνητικού, σύμφωνα με αυτές περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, το χρηματικό ποσό των 9.998,85 ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της επιδόσεως της υπό κρίση αγωγής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως. Τέλος, αιτείται να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική του δαπάνη.

Ωστόσο, με το παραπάνω περιεχόμενο και αίτημα η κρισιολογούμενη αγωγή, για το καταψηφιστικό αίτημα της οποίας καταβλήθηκε το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. το με Σειρά Θ ... και με α/α …/21.12.2017 Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Α της ΔΟΥ Ζακύνθου), απαραδέκτως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο στερείται δικαιοδοσίας προς εκδίκασή της. Ειδικότερα, από την επιτρεπτή επισκόπηση των συμπεριλαμβανομένων στο φάκελο της δικογραφίας εγγράφων προκύπτει ότι, εν προκειμένω, ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη του επίδικου υπ’ αρ. πρωτ. …/9.6.2017 Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσίας, και δη ο εδώ εναγόμενος Δήμος ..., είναι ΝΠΔΔ, καθώς και ότι με τη σύναψη του εν λόγω Συμφωνητικού επιδιώκετο εκ μέρους του τελευταίου η άσκηση δημόσιας εξουσίας και η ικανοποίηση δημοσίου σκοπού, ήτοι η διάνοιξη και ο καθαρισμός τάφρων με μηχανικά μέσα στη Δ.Ε. ... .

Επιπροσθέτως, όπως προκύπτει από τους όρους του επίδικου συμφωνητικού και ιδίως από την, σε περίπτωση υπερημερίας του εδώ ενάγοντος εργολάβου και κήρυξης αυτού έκπτωτου, ευθεία παραπομπή αυτού (βάσει των άρθρων 2 παρ. 2, 6 παρ. 1 και 13 αυτού) στο Ν 4412/2016 για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) και τις εκεί προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες και κυρώσεις, αυτό (ενν. το επίδικο συμφωνητικό) διέπεται από τον εν λόγω νόμο, κάτι που, άλλωστε, προβλέπεται ρητά και στο άρθρο 10 αυτού, με αποτέλεσμα ο εναγόμενος να βρίσκεται στο πλαίσιο του επίδικου συμβατικού δεσμού του με τον ενάγοντα σε υπερέχουσα θέση έναντι αυτού. Τα στοιχεία αυτά προσδίδουν στην επίδικη σύμβαση τον χαρακτήρα διοικητικής σύμβασης, κατά τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας. Δεδομένου δε ότι η κρισιολογούμενη αγωγή ασκήθηκε μετά την 13.10.2017 (ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του Ν 4491/2017) και αφορά διαφορά απορρέουσα από διοικητική σύμβαση και αναφυόμενη από την εκτέλεση δημοσίου έργου (και συγκεκριμένα του έργου διάνοιξης και καθαρισμού τάφρων με μηχανικά μέσα στη Δ.Ε. ...) με φορέα τον εναγόμενο, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Ν 2190/1994, υπάγεται, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, στην αποκλειστική καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου της περιφέρειας, όπου εκτελέστηκε το δημόσιο έργο, ανεξάρτητα με το εάν η υπό κρίση διαφορά έχει συμβατικό υπόβαθρο, ή, σε περίπτωση ακυρότητας της σύμβασης, ερείδεται στις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, και ανεξάρτητα με το γεγονός ότι αυτή ανέκυψε από συμφωνητικό που έχει συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν 4491/2017.

Σημειωτέον ότι αποκλειστικά καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδίκαση της εν λόγω διαφοράς, κατ’ άρθρο 175 του Ν 4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του Ν 4491/2017 (ΦΕΚ A' 152/13.10.2017), είναι το προαναφερθέν Δικαστήριο, ακόμα και στην περίπτωση που το επίδικο Συμφωνητικό δεν συγκέντρωνε τα χαρακτηριστικά της διοικητικής σύμβασης, αλλά αποτελούσε σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, δεδομένου ότι η υπό κρίση αγωγή ασκήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του Ν 4491/2017.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι το ζήτημα της υλικής αρμοδιότητας του Δικαστηρίου εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, η κρισιολογούμενη αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη ελλείψει δικαιοδοσίας (άρθρα 2 και 4 ΚΠολΔ) τόσο ως προς την κύρια βάση αυτής, όσο και ως προς την επικουρική βάση αυτής, δεκτού γενομένου του σχετικού προβληθέντος εκ μέρους του εναγόμενου ισχυρισμού. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα του εναγόμενου Δήμου, πρέπει να επιβληθούν εις βάρος του ενάγοντος, λόγω της ήττας του τελευταίου, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 παρ. 1 Ν 3693/1957 για επιβολή μειωμένης δικαστικής δαπάνης, καθώς η Νομική Υπηρεσία του εναγόμενου Δήμου δεν παρέχεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.