ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Γ΄ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 748/2020

 

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές Ζωή Καραχάλιου, προεδρεύουσα εφέτη, Μαρία Κωττάκη, εφέτη-εισηγήτρια και Ευαγγελία Πανταζή, εφέτη , που όρισε το Τριμελές Συμβουλιο Διοικήσεως και τη Γραμματέα Τ.Λ.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ  ΤΗ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ  ΚΑΤΑ  ΤΟ  ΝΟΜΟ

Ι. Η υπό κρίση έφεση κατά της υπ’ αριθ.2896/2010 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που δίκασε την ένδικη διαφορά κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών (666επ. ΚΠολΔ, όπως ίσχυαν πριν τον Ν. 4335/2015) έχει ασκηθεί νομότυπα, με κατάθεση του δικογράφου της στη Γραμματεία του εκδόντος την εκκαλουμένη δικαστηρίου και εμπρόθεσμα. Συνεπώς, πρέπει να γίνει τυπικώς δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της, κατά την ίδια διαδικασία.

ΙΙ. Το άρθρο 528 του ΚΠολΔ ορίζει ότι «Αν ασκηθεί έφεση από διάδικο που δικάσθηκε ερήμην, η εκκαλουμένη απόφαση εξαφανίζεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους πρόσθετους λόγους, ανεξάρτητα από την διαδικασία που τηρήθηκε. Ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει όλους τους ισχυρισμούς που μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως». Κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, με την οποία ρυθμίζονται τα αποτελέσματα της εφέσεως κατά της αποφάσεως, που εκδόθηκε ερήμην του εκκαλούντος, πλην όμως, ερευνήθηκε η αγωγή σαν αυτός να ήταν παρών, προκύπτει ότι η εκκαλουμένη απόφαση εξαφανίζεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από την έφεση και τους προσθέτους λόγους και ο εκκαλών δικαιούται να προβάλει όλους τους ισχυρισμούς που μπορούσε να προβάλει και πρωτοδίκως. Του παρέχεται, δηλαδή, η ευκαιρία, δεδομένου ότι δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου, αλλά δικάστηκε σαν να ήταν παρών, εντός των ορίων του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως, να ακουσθεί και να προβάλει στο Εφετείο όσους ισχυρισμούς μπορούσε να προβάλει πρωτοδίκως, επανορθώνοντας με την έφεση τις συνέπειες που, ενδεχομένως, επέφερε η απουσία του. Αν αρνηθεί τους αγωγικούς ισχυρισμούς ή προβάλλει εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων ως προς την βάση της αγωγής, η απόφαση πλήττεται στο σύνολό της και πρέπει να εξαφανισθεί ως προς όλες τις διατάξεις της. Μετά την εξαφάνιση της αποφάσεως χωρεί νέα συζήτηση της υποθέσεως ενώπιον του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, κατά την οποία ο εκκαλών μπορεί να προτείνει όλους τους πραγματικούς ισχυρισμούς, τους οποίους είχε δικαίωμα να προτείνει και πρωτοδίκως, χωρίς να υπόκειται στους περιορισμούς του άρθρου 527 του ΚΠολΔ. Τέλος, η αντιμετώπιση αυτή ισχύει αδιαφόρως αν η ερήμην απόφαση στον πρώτο βαθμό εκδόθηκε κατά την τακτική ή την ειδική διαδικασία (ΑΠ 1075/2013, ΕφΛαμ. 54/2013 – “Νόμος”).

ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, η εφεσίβλητη άσκησε κατά της εκκαλούσας, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς την  από 22-9-2009 αγωγή  της (αριθ.κατ………../23.9.2009), με την οποία εξέθεσε ότι κατά το χρονικό διάστη΅α από 01.01.2005 ΅έχρι και τον Αύγουστο 2009 εργαζόταν ΅ε σύ΅βαση εργασίας αορίστου χρόνου ως δη΅οσιογράφος-συντάκτρια στη δη΅οτική επιχείρηση ραδιοφωνίας Πειραιά. Ότι σύ΅φωνα ΅ε την ιδιότητά της, της δη΅οσιογράφου και το είδος της προσφερό΅ενης εργασίας προς την εναγο΅ένη δη΅οτική επιχείρηση, στον ραδιοφωνικό σταθ΅ό που η τελευταία διατηρούσε στον Πειραιά, θα έπρεπε να α΅είβεται σύ΅φωνα ΅ε τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας κλαδικής ΣΣΕ «περί των όρων α΅οιβής και εργασίας των δη΅οσιογράφων συντακτών που εργάζονται σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθ΅ούς». Ζήτησε δε να αναγνωριστεί ότι η εναγό΅ενη και ήδη εκκαλούσα οφείλει να την α΅είβει ΅ε βάση τις παραπάνω ΣΣΕ και να υποχρεωθεί να της καταβάλλει ως διαφορές καταβαλλο΅ένων από καταβλητέες ΅ηνιαίες αποδοχές, για το χρονικό διάστη΅α από 01.01.2005 ΅έχρι και τον Αύγουστο 2009, το συνολικό ποσό των 50.054,77 ευρώ ΅ε το νό΅ι΅ο τόκο υπερη΅ερίας από την η΅έρα που έκαστο επι΅έρους κονδύλιο κατέστη ληξιπρόθεσ΅ο και απαιτητό. Η αγωγή συζητήθηκε ερήμην της εναγομένης ενώπιον του ανωτέρω πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, το οποίο με την εκκαλουμένη απόφαση, δέχθηκε την αγωγή και επιδίκασε σε βάρος της εναγομένης και υπέρ της ενάγουσας το ανωτέρω ποσό, νομιμοτόκως κατά τα σε αυτή αναφερόμενα. Κατά της αποφάσεως αυτής, η εκκαλούσα-εναγομένη, ως ηττηθείσα διάδικος, άσκησε την υπό κρίση έφεση, νομοτύπως και εμπροθέσμως (άρθρ. 495 παρ. 1, 2, 499, 511, 513 παρ. 1β, 516 παρ. 1, 517, 518, 520 παρ. 1, 522, 524 παρ. 1, 2, 525 παρ. 1, 532 και 533 παρ. 1 ΚΠολΔ). Εφόσον, λοιπόν, η έφεση ασκήθηκε από διάδικο, ο οποίος, κατά τα προεκτεθέντα, δικάσθηκε ερήμην (ωσεί παρών), πρέπει, η εκκαλουμένη απόφαση, κατά παραδοχή της τυπικώς δεκτής εφέσεως, με την οποία η εναγομένη – εκκαλούσα παραπονείται για κακή εφαρμογή του νόμου και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων, επιδιώκοντας την εξαφάνιση της εκκαλουμένης και την απόρριψη της εναντίον της αγωγής, να εξαφανισθεί μέσα στα όρια που καθορίζονται με την έφεση, ήτοι στο σύνολό της, αφού πλήττεται ως προς την εκτίμηση του συνόλου των αποδείξεων, δικαιουμένης της εκκαλούσας να προβάλει όλους τους ισχυρισμούς, τους οποίους μπορούσε να προτείνει πρωτοδίκως, περαιτέρω δε να διακρατηθεί η υπόθεση από το Δικαστήριο τούτο και να δικασθεί και ερευνηθεί η ένδικη αγωγή ως προς το νόμιμο και βάσιμο αυτής (άρθρο 533 και 535 παρ. 1 του ΚΠολΔ).

ΙV. Από τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 2 Συντάγματος, 3 παρ. 1, 7 παρ. 1, 8 παρ. 2, 9 παράγραφοι 1 , 2, 4 και 5, 1 1 και 16 παρ. 3 v. 1876/1990 (ΦΕΚ Α` 27/8.3.1990) -και όπως o v. 1876/1990 ίσχυσε στο έτος 2009προκύπτουν (και) τα εξής: Όλες οι Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και Διαιτητικές Αποφάσεις (Δ.Α.), που εξομοιώνονται με τις Σ.Σ.Ε., συμπληρώνουν τους γενικούς όρους εργασίας, όπως αυτοί καθορίζονται από το νόμο, ενώ οι κανονιστικοί όροι τους (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.) έχουν άμεση και αναγκαστική ισχύ δηλαδή επιδρούν επί της ατομικής συμβάσεως εργασίας, κατά τρόπο άμεσο και ως κανόνες δικαίου, χωρίς να καθίστανται περιεχόμενο της συμβάσεως εργασίας. Έτσι, με συνταγματική παραχώρηση, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ασκούν, κατά την κατάρτιση Σ.Σ.Ε. ή την έκδοση Δ.Α., εξουσία κανονιστική (νομοθετική), εφ` όσον οι Σ.Σ.Ε. και Δ.Α., ως προς το κανονιστικό τους μέρος, έχουν ισχύ ουσιαστικού νόμου. Οι Σ.Σ.Ε., που αφορούν τους εργαζόμενους περισσοτέρων ομοειδών ή συναφών εκμεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων (κλαδικές Σ. Σ. Ε.) ή τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος και των συναφών προς το επάγγελμα αυτό ειδικοτήτων (ομοιεπαγγελματικές Σ. Σ. Ε.) καθώς και οι αντίστοιχες Δ.Α., δεσμεύουν, μόνο, τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που κατήρτισαν τη Σ.Σ.Ε. ή μεταξύ των οποίων εκδόθηκε η Δ.Α. Ο Υπουργός Εργασίας, όμως, έχει τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να κηρύξει γενικώς υποχρεωτική ορισμένη ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. ή κλαδική Σ.Σ.Ε. ή αντίστοιχη Δ.Α., οπότε δεσμεύονται από αυτή και εργοδότες και εργαζόμενοι, μη μέλη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων, υπό την προυπόθεση ότι θα μπορούσαν, με τις δραστηριότητές τους, να είναι μέλη (ΑΠ 149/2019, ΑΠ 931/2017, ΑΠ 1409/2014, ΑΠ 127/2012 – “Nόμος”). Στην περίπτωση αυτή, η ισχύς της ΣΣΕ επεκτείνεται στους προαναφερόμενους, από το χρόνο εκδόσεως (δηλαδή δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ) της σχετικής υπουργικής αποφάσεως και όχι αναδρομικώς (ΑΠ 1869/2008, ΑΠ 1561/2011 – “Νόμος”). Η Σ.Σ.Ε. καταρτίζεται ή η Δ.Α. εκδίδεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, θεωρείται ότι έχει αόριστη χρονική διάρκεια, εάν προβλέπει διάρκεια ισχύος της πέρα από ένα έτος, ενώ η διάρκεια της ισχύος της δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος. οι κανονιστικοί όροι Σ.Σ.Ε. και Δ.Α., μετά τη λήξη τους, ήτοι (και) με την πάροδο του ορισμένου χρόνου, εφ` όσον είναι ορισμένης διάρκειας, εξακολουθούν να ισχύουν επί εξάμηνο  ενώ, μετά την πάροδο του εξαμήνου από την ως άνω λήξη τους (“μετενέργεια”, το χρονικό διάστημα δηλ., μετά το εξάμηνο), οι κανονιστικοί όροι της Σ.Σ.Ε. ή της Δ.Α. εξακολουθούν να επηρεάζουν την ατομική σύμβαση εργασίας, ως ενδοτικοί κανόνες δικαίου. Πλην όμως, η επί εξάμηνο καθώς και πέραν του εξαμήνου (“μετενέργεια”) εξακολούθηση της ισχύος των όρων αυτών, ως κανονιστικών ή ως ενδοτικού δικαίου κανόνων, Σ.Σ.Ε. και Δ.Α., που έληξε, με την πάροδο του ορισμένου χρόνου διαρκείας της, ως άνω, δεν εκτείνεται επί ατομικής συμβάσεως εργασίας, στην οποία ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης ή αμφότεροι δεν είναι μέλη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΑΠ 493/2019 , ΑΠ 737/2020“Νόμος”). Για τη νομική επάρκεια αγωγής περί καταβολής ή συμπληρώσεως των νομίμων αποδοχών και λοιπών παροχών του εργαζομένου, δεν απαιτείται να αναφέρονται, ειδικά, προκειμένου να είναι το δικόγραφό της ορισμένο και η αγωγή παραδεκτή [άρθρα 216 παρ. 1 στοιχείο (α), 118 παρ.4, 111 ΚΠολΔ], οι εφαρμοστέες Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., εφ` όσον εφαρμόζονται αυτές, αυτεπαγγέλτως, εάν εκτίθενται στο δικόγραφο τα πραγματικά περιστατικά, που επισύρουν την εφαρμογή τους, δηλ. η εργασιακή σχέση των διαδίκων μερών, το είδος της επιχειρήσεως που ο εργοδότης ασκεί, το επάγγελμα ή η ειδικότητα του εργαζομένου και ο χρόνος για τον οποίο αξιώνονται οι αποδοχές (ΑΠ 931/2017, ΑΠ 1409/2014 – “Νόμος”). Η ιδιότητα των διαδίκων, ως μελών των συμβληθεισών συνδικαλιστικών οργανώσεων, είναι στοιχείο προσδιοριστικό των υποκειμενικών ορίων της κανονιστικής ισχύος κλαδικής ή ομοιοεπαγγελματικής Σ.Σ.Ε., που δεν έχει κηρυχθεί, αρμοδίως, γενικώς υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση της γενέσεως των από αυτήν εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, συνεπώς, είναι αναγκαίο στοιχείο για τη νομική θεμελίωση της οικείας αγωγής. Δεν είναι απαραίτητο, όμως, το συγκεκριμένο στοιχείο να αναφέρεται ειδικώς στο δικόγραφο, αρκεί να συνάγεται από το περιεχόμενό του, εφ` όσον δια της αγωγής διώκονται αποδοχές ή άλλες παροχές από συγκεκριμένη κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική Σ. Σ. Ε στην οποία οι αξιώσεις θεμελιώνονται. Αν ο εναγόμενος εργοδότης αμφισβητήσει την ιδιότητα του ιδίου ή του ενάγοντος εργαζομένου, ως μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που κατήρτισαν τη Σ.Σ.Ε., ο ενάγων εργαζόμενος δικαιούται και οφείλει να επικαλεσθεί, με τις νόμιμες έγγραφες προτάσεις του, κατ` επιτρεπτή συμπλήρωση της αγωγής του [άρθρο 224 εδ. (β) ΚΠολΔ] και να αποδείξει ότι ο ίδιος και ο εναγόμενος είναι μέλη των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων. (ΑΠ 149/2019 , ΑΠ 737/2020“Νόμος”). Τούτο ό΅ως δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία η ισχύς της Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., στην οποία ο ενάγων στηρίζει την αγωγή του, έχει επεκταθεί, κατά τα πιο πάνω, ΅ε την κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτικής ΅ε υπουργική απόφαση, και πέραν από τα πρόσωπα που είναι ΅έλη των εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων που την έχουν συνάψει, οπότε αρκεί να αναφέρονται στην αγωγή τα πραγματικά γεγονότα που επισύρουν την εφαρμογή της, όπως είναι, όπως ήδη προαναφέρθηκε, η υφιστάμενη μεταξύ των διαδίκων εργασιακή σχέση, το είδος της ασκούμενης από τον εργοδότη επιχειρήσεως, το επάγγελμα ή η ειδικότητα του εργαζομένου και ο χρόνος για τον οποίο αξιώνονται οι αποδοχές, ενώ για το προηγούμενο της κηρύξεως της Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., ως γενικώς υποχρεωτικής χρονικό διάστημα ισχύει η αυτεπαγγέλτως εφαρμοζόμενη, προηγουμένως ισχύουσα Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., που ήδη είχε κηρυχθεί ως γενικώς υποχρεωτική από το χρόνο κηρύξεώς της ως γενικώς υποχρεωτικής (AΠ ( ΑΠ 43/2017, ΑΠ 1405/2014, ΑΠ 1137/2013, ΑΠ 723/2011, ΑΠ 1561/2011 – “Νόμος”). Το δικαστήριο αναζητεί αυτεπαγγέλτως και εφαρμόζει την προσήκουσα ΣΣΕ ή ΔΑ, με βάση τα πραγματικά γεγονότα που εκτίθενται στην αγωγή και αποδεικνύονται, όπως η υφισταμένη μεταξύ των διαδίκων εργασιακή σχέση, ο κλάδος της οικονομικής ζωής στον οποίο αυτή λειτουργεί, το επάγγελμα ή η ειδικότητά του εργαζόμενου και ο χρόνος για τον οποίο εκάστοτε ζητείται η παροχή δικαστικής προστασίας (ΑΠ 49/2011, ΑΠ 1143/2004, ΑΠ 251/2019 – “Νόμος”).

V.Eνόψει των προαναφερθέντων, η υπό κρίση αγωγή, με το ανωτέρω υπό στοιχείο ΙΙΙ περιεχό΅ενο και αίτη΅α είναι επαρκώς ορισμένη, χωρίς να είναι απαραίτητο να αναφέρει η ενάγουσα την ιδιότητά της ή αυτή της εναγομένης, ως μελών των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων ή το εάν και πότε οι σε αυτή αναφερόμενες ως εφαρμοστέες ΣΣΕ κηρύχθηκαν υποχρεωτικές και για τρίτους μη συμβληθέντες, όπως αβασίμως υποστηρίζει η εναγομένη επικαλούμενη αοριστία της αγωγής. Είναι δε νό΅ι΅η, ερειδομένη επί των διατάξεων των 340, 341, 345, 648 επ. Α.Κ, 176  ΚπολΔ, 5 παρ. 4 και 5 του α.ν. 539/1945, όπως αντικ/θηκε από τα άρθρα 1 παρ. 1 και 3 του ν. 1346/1983, 1 Ν. 3385/2004, 3 παρ. 16 του ν. 4504/1966, 18310/1946 και 19040/81 κοινές αποφάσεις Υπουργών Εργασίας και Οικονο΅ικών καθώς και στις ρυθ΅ίσεις των από 21.12.2004, 04.07.2006 και από 08.12.2008, αντίστοιχα ΣΣΕ μεταξύ αφ’ ενός της ………… και αφετέρου της ………………., «περί των όρων α΅οιβής και εργασίας των δη΅οσιογράφων – συντακτών που εργάζονται στους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθ΅ούς» που κηρύχθηκαν υποχρεωτικές ΅ε τις υπ’ αριθ΅. 10217/18.01.2005 (ΦΕΚ 76 Β/25.01.2005), 12607/31.08.2006 (ΦΕΚ 1383/14.09.2006) και 10636/822/06.03.2009 (ΦΕΚ482/16.03.2009) υπουργικές αποφάσεις αντίστοιχα. Πρέπει επο΅ένως να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασι΅ότητα δεδομένου ότι όπως βεβαιώθηκε στην ως άνω πρωτόδικη απόφαση έχει καταβληθεί  το τέλος δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ τρίτων εισφορές.

VI. Από την εκτί΅ηση της ένορκης μαρτυρικής καταθέσεως που περιέχεται στα ταυτάριθ΅α της εκκαλουμένης πρακτικά συνεδριάσεως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, που προσκομίζονται με επίκληση σε νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο και όλων ανεξαιρέτως των νομίμως μετ΄επικλήσεως προσκομιζομένων από αμφότερα τα διάδικα μέρη εγγράφων, σε μερικά από τα οποία ενδεικτικώς μόνο γίνεται μνεία κατωτέρω, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγ΅ατικά περιστατικά: Η ενάγουσα  είναι δη΅οσιογράφος και ΅έλος της Ένωσης Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου. Η εναγο΅ένη είναι δη΅οτική επιχείρηση που λειτουργεί ραδιοφωνικό σταθ΅ό στον …., με την ονομασία “…………..”. Η ενάγουσα, δη΅οσιογράφος, εργαζόταν,  κατά τον ένδικο χρόνο, με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, στον ανωτέρω ραδιοφωνικό σταθμό, με αντικείμενο την παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση “ζωντανής” ραδιοφωνικής εκπο΅πής. Η εργασιακή της σχέση με την εναγομένη είχε ξεκινήσει το έτος 1998. Η ενάγουσα δεν ήταν κατά τον ένδικο χρόνο μέλος της ΕΣΗΕΑ αλλά μέλος της Ενωσης Συντακτών Αθηναϊκού Τύπου. Τα κατώτατα όρια ΅ηνιαίων αποδοχών της ενάγουσας ΅ε δεδο΅ένο την ιδιότητά της ως δη΅οσιογράφου, την ιδιότητα του εργοδότη της (εναγο΅ένης), ως ιδιοκτήτη ραδιοφωνικού σταθ΅ού και το είδος της προσφερό΅ενης εργασίας (επι΅έλεια και παρουσίαση ραδιοφωνικής εκπο΅πής) προβλέπονται στις προαναφερόμενες κλαδικές ΣΣΕ που συνήφθησαν μεταξύ της ΕΣΗΕΑ και της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. και των οποίων η ισχύς επεκτάθηκε σε όλους τους εργαζομένους του κλάδου με αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεως, όπως κατωτέρω αναφέρεται. Πάρα ταύτα η εναγο΅ένη της κατέβαλε ΅ηνιαίες αποδοχές που υπολείπονταν των ανωτέρω κατωτέρων νο΅ί΅ων ορίων. Ση΅ειωτέον ότι η ενάγουσα δικαιούται επίδο΅α γά΅ου (ο σύζυγός της έχει αποβιώσει) και επίδο΅α πολυετίας στον ίδιο εργοδότη. Σύ΅φωνα ΅ε τα προαναφερόμενα, η ενάγουσα θα έπρεπε να λα΅βάνει για τα επίδικα χρονικά διαστή΅ατα τις νό΅ι΅ες αποδοχές που παρατίθενται κατωτέρω, πάρα ταύτα έλαβε λιγότερες, ως εκ τούτου τις οφείλονται οι προκύπτουσες διαφορές, όπως όλα τα ανωτέρω αναλύονται στους ακόλουθους πίνακες.  1. Kατά το έτος 2005, ίσχυε η από 21.12.2004 κλαδική ΣΣΕ «Περί των όρων α΅οιβής και εργασίας των δη΅οσιογράφων-συντακτών που εργάζονται σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθ΅ούς»,  που καταρτίστηκε μεταξύ της ΕΣΗΕΑ και της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. και σύμφωνα με το άρθρο 18ο αυτής, ίσχυε από 1.1.2004 έως 31.12.2005. Η ανωτέρω σύμβαση κηρύχθηκε υποχρεωτική για όλους τους  εργοδότες και εργαζομένους του επαγγέλματος στον κλάδο που αφορά αυτή, ΅ε την Υπουργική Απόφαση 10217/2005 (ΦΕΚ 76 Β 72005), ρητή διάταξη (αρθ.2) της οποίας ορίζει ότι η ισχύς της αρχίζει από 23.12.2004, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση , καταλαμβάνει τον ένδικο χρόνο, ανεξάρτητα από το χρόνο δημοσιεύσεώς της στο ΦΕΚ. Σύμφωνα με την ανωτέρω ΣΣΕ, ο ΅ηνιαίος ΅ισθός του εργαζό΅ενου ΅ε έξι έτη προϋπηρεσίας , όπως η ενάγουσα, ήταν (από 1/1 έως 31/7) 1.070 € ενώ η ενάγουσα ελά΅βανε 586,94 €, ως ΅εικτές ΅ηνιαίες αποδοχές, ενώ από 1/8 έως 31/12 ήταν 1.093 € ενώ η ενάγουσα ελά΅βανε 586,94 €. Ειδικότερα:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2005

ΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΣΣΕ

22.12.2004

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 10%

Βάσει της από 31.7.2002 ετήσιας κλαδικής ΣΣΕ

(αρθρ. 5α)

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ βάσει της από 22.12.2004 ΣΣΕ 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ-ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

586,94

1070

107

64,20

1241,2

654,26

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

586,94

1070

107

64,20

1241,2

654,26

ΜΑΡΤΙΟΣ

586,94

1070

107

64,20

1241,2

654,26

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

586,94

1070

107

64,20

1241,2

654,26

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

305,70

557,30

(1070/2=535

535*1,041

666)

55,73

16,719

629,749

324,049

ΜΑΪΟΣ

586,94

1070

107

64,20

1241,2

654,26

ΙΟΥΝΙΟΣ

586,94

1070

107

64,20

1241,2

654,26

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

293,47

535

(1070/2)

53,5

16,05

604,55

311,08

ΙΟΥΛΙΟΣ

586,94

1070

107

64,20

1241,2

654,26

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

586,94

1093

109,3

65,58

1267,88

680,94

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

586,94

1093

109,3

65,58

1267,88

680,94

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

586,94

1093

109,3

65,58

1267,88

680,94

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

586,94

1093

109,3

65,58

1267,88

680,94

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

586,94

1093

109,3

65,58

1267,88

680,94

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

611,39

1138,54

(1093*1,04

166

113,85

34,16

1286,55

675,16

Σύνολο διαφορών που οφείλονται για το έτος 2005: 9.294,09 Ευρώ.

Το έτος 2006 καταρτίστηκε μεταξύ της ΕΣΗΕΑ και της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. η από 4.7.2006 κλαδική ΣΣΕ «Περί των όρων α΅οιβής και εργασίας των δη΅οσιογράφων-συντακτών που εργάζονται σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθ΅ούς», με διάρκεια ισχύος (’ρθρο 10ο) από 1ης Ιανουαρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007. Η ανωτέρω ΣΣΕ κηρύχθηκε υποχρεωτική ΅ε την ΥΑ 12599/2006 (ΦΕΚ 1383 Β/2006) με έναρξη ισχύος από 17.7.2006, σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη αυτής (άρθρο 4 αριθ. 2) . Συνεπώς, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα υπό στοιχείο V. , έως τις 16.7.2006 εφαρμοστέα, στην προκειμένη περίπτωση, ήταν η προηγούμενη ΣΣΕ έτους 2004. Επομένως, ο ΅ηνιαίος ΅ισθός της ενάγουσας από 1.1. έως 16.7 ήταν 1093 ευρώ, όσος δηλαδή κι ο τελευταίος καταβλητέος μηνιαίος μισθός της σύμφωνα με την ΣΣΕ έτους 2004, ενώ η ενάγουσα ελά΅βανε 586,94 €, ως ΅εικτές μηνιαίες αποδοχές, ενώ από 17/7 έως 31/12 ήταν 1.162€ ενώ η ενάγουσα ελά΅βανε 586,94 €. Ειδικότερα:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2006

ΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 10%

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ-ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

586,94

1093

 109,30

 65,58

 1267,88

 680,94

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

586,94

1093

 109,30

 65,58

1267,88

 680,94

ΜΑΡΤΙΟΣ

586,94

1093

 109,30

 65,58

1267,88

 680,94

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

586,94

1093

 109,30

 65,58

1267,88

 680,94

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

305,70

569,27

1093/2=546,50

Χ1,041666

56,92

34,15

660,34

354,64

ΜΑΪΟΣ

586,94

 1093

109,30

 65,58

 1267,88

680,94

ΙΟΥΝΙΟΣ

586,94

 1093

109,30

 65,58

 1267,88

 680,94

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

293,47

 546,50

(1093/2)

 54,65

 32,79

 604,55

 311,08

ΙΟΥΛΙΟΣ

586,94

 582,93

από 1.7 έως 16.7 και

542,26

Από 17.7  έως1.12

5,20

112,51

 67,51

1.30

5,22

 718,28

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

586,94

 1162

116,20

 69,72

 1347,92

 760,98

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

586,94

 1162

116,20

 69,72

 1347,92

 760,98

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

586,94

 1162

116,20

 69,72

 1347,92

 760,98

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

586,94

 1162

116,20

 69,72

 1347,92

 760,98

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

586,94

 1162

116,20

 69,72

 1347,92

 760,98

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

611,39

 1210,41

(1162*1,041666)

121,04

 36,31

  1367,76

 756,37

Σύνολο διαφορών που οφείλονται για  το έτος 2006 : 9.365,19  ευρώ.

Για το έτος  2007  ίσχυε ομοίως η προαναφερόμενη υπό στοιχείο 2 ΣΣΕ βάσει  της οποίας ο  μηνιαίος  μισθός  του εργαζομένου με  οκτώ έτη προϋπηρεσίας ήταν ( από 1/1 έως  30/6 ) 1.288 €  ενώ  η  ενάγουσα  ελάμβανε  586,94 € , ως  μεικτές   μηνιαίες  αποδοχές, ενώ  από  1/7  έως  31/12  ήταν  1.316  ενώ   η ενάγουσα  ελάμβανε  586,94 €  πλην των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, που έλαβε 700 ευρώ μηνιαίως, όπως η ίδια συνομολογεί στην αγωγή της. Ειδικότερα:

 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007

ΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 10%

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 6%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ-ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

586,94

1288,00

 128,8

 77,28

 1494,08

 907,14

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

586,94

1288,00

128,8

 77,28

1494,08

 907,14

ΜΑΡΤΙΟΣ

586,94

1288,00

 128,8

 77,28

1494,08

 907,14

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

586,94

1288,00

 128,8

 77,28

1494,08

 907,14

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

305,10

671

[1288/2=644

644*1,041666]

67,1

40,26

778,36

472,66

ΜΑΪΟΣ

586,94

 1288,00

 128,8

  77,28

 1494,08

 907,14

ΙΟΥΝΙΟΣ

586,94

 1288,00

 128,8

  77,28

 1494,08

  907,14

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

293,47

 644

 64,4

 38,64

 747,04

 453,57

ΙΟΥΛΙΟΣ

586,94

 1316,00

 131,6

  78,96

 1526,56

  939,6

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

586,94

 1316,00

 131,6

  78,96

  1526,56

  939,6

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

586,94

 1316,00

  131,6

  78,96

  1526,56

  939,6

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

 700,00

 1316,00

 131,6

  78,96

  1526,56

 826,56

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

 700,00

 1316,00

 131,6

  78,96

  1526,56

 826,56

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

 700,00

 1316,00

 131,6

  78,96

  1579,2

  879,2

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

729,16

 1371,00

(1316*1,041666)

 137,10

  82,26

   1590,36

  861.2

Σύνολο διαφορών που οφείλονται για το 2007 : 12.581.45 ευρώ.

Το έτος 2008 συνήφθη μεταξύ της ΕΣΗΕΑ και της Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. η από 8.12.2008 ΣΣΕ «Περί των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς», με διάρκεια ισχύος (αρθ. 9ο) από 1ης Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009. Αυτή η ΣΣΕ κηρύχθηκε υποχρεωτική με την 10636/822/06.03.2009 (ΦΕΚ 482/16.03.2009) υπουργική απόφαση, η οποία όρισε ως χρόνο ενάρξεως της ισχύος της την 11.12.2008 (αρθ. 2 αυτής). Επομένως και σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό στοιχείο V, οι ρυθμίσεις της σύμβασης αυτής δεσμεύουν τους διαδίκους από το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2008 ενώ μέχρι τότε ισχύουν οι ρυθμίσεις της προηγούμενης ΣΣΕ, δηλαδή η ενάγουσα κατά το έτος 2008 και έως τις 10.12.2008 έπρεπε να λαμβάνει μηνιαίως το μισθό που ελάμβανε  σύμφωνα με την προϊσχύσασα σύμβαση έτους 2006, όπως αναφέρεται πιο πάνω. Η ενάγουσα ελάμβανε 1017,97 €, ως μεικτές μηνιαίες αποδοχές, ενώ έπρεπε να λαμβάνει τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008

ΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 10%

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ βάσει της από 22.12.2004 ΣΣΕ 10%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ-ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

 1017,97

 1316

 131,60

 131,60

 1579,20

 561,23

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 1017,97

 1316

 131,60

 131,60

 1579,20

 561,23

ΜΑΡΤΙΟΣ

 1017,97

 1316

 131,60

 131,60

 1579,20

 561,23

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

 1017,97

 1316

 131,60

 131,60

 1579,20

 561,23

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

 530,20

 685,41

1316/2=658Χ1,04166

 68,54

 68,54

 822,50

 292,29

ΜΑΪΟΣ

 1017,97

 1316

 131,60

 131,60

 1579,20

 561,23

ΙΟΥΝΙΟΣ

 1017,97

 1316

 131,60

 131,60

 1579,20

 561,23

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

 508,99

 6,58

 65,80

 65,80

 789,60

280,61

ΙΟΥΛΙΟΣ

 1017,97

 1316

 131,6

  131,60

 1579,20

561,23

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

 1017,97

 1316

 131,6

   131,60

 1579,20

 561,23

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

 1017,97

 1316

 131,6

   131,60

 1579,20

 561,23

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

 1017,97

 1316

 131,6

   131,60

 1579,20

 561,23

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

 1017,97

 1316

 131,6

   131,60

 1579,20

 561,23

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

 1017,97

 438,66

Από 1.12 έως 10.12 και

941,33 από  11.12 έως 31.12=

379,99

 137,99

 137,99

 1.655,97

 638

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 1060,39

 1.43

7,48

 

(1.379,99Χ 1.041,666)

 143,74

 143,74

 1.724,97

 664,58

Σύνολο διαφορών που οφείλονται για το 2008:  8.049,01 Ευρώ .

Για το έτος 2009 βάσει της προαναφερόμενης από 8.12.2008 ΣΣΕ «Περί των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε ραδιοφωνικούς σταθμούς», με διάρκεια ισχύος (αρθ. 9ο) από 1ης Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009, που κηρύχθηκε υποχρεωτική με την 10636/822/06.03.2009 (ΦΕΚ 482/16.03.2009 υπουργική απόφαση, η οποία όρισε ως χρόνο ενάρξεως της ισχύος της την 11.12.2008 (αρθ. 2 αυτής), ο ΅ηνιαίος ΅ισθός του εργαζό΅ενου ΅ε δέκα έτη προϋπηρεσίας ήταν (από 1/1 έως 30/6) 1483 € ενώ η ενάγουσα ελά΅βανε 1017,97 €, ως ΅εικτές ΅ηνιαίες αποδοχές. Ειδικότερα, έπρεπε να λαμβάνει αλλά έλαβε τα ακόλουθα ποσά:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009

ΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 10%

 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ βάσει της από 22.12.2004 ΣΣΕ 10%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ-ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

  1017,97

  1573,00

157,30

  157,30

 1887,60

 869,63

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

  1017,97

  1573,00

157,30

  157,30

 1887,60

 869,63

ΜΑΡΤΙΟΣ

  1017,97

  1573,00

157,30

  157,30

  1887,60

  869,63

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

 530,1

  819,26

[1573,0012=

786,5*1,04166]

  81,92

  81,92

   983,1

  453,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

 1017,97

 1573,00

157,30

  157,30

   1887,60

  869,63

ΜΑΪΟΣ

  1017,97

  1573,00

 157,30

  157,30

  1887,60

  869,63

ΙΟΥΝΙΟΣ

  1017,97

  1573,00

157,30

  157,30

  1887,60

  869,63

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

  508,985

  786,5

  78,65

  78,65

  943,80

 434,815

ΙΟΥΛΙΟΣ

  1017,97

  1601,00

 160,10

 160,10

 1921,20

903,23

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

  1017,97

   1601,00

 160,10

 160,10

 1921,20

 903,23

Σύνολο διαφορών που οφείλονται για το έτος  2009: 7.912,55 ευρώ.

Επομένως, το σύνολο των  διαφορών για δεδουλευμένες αποδοχές που δικαιούται η ενάγουσα για το ένδικο χρονικό διάστημα ανέρχεται στο ποσό των (9.294,09 + 9.365,19 + 12.581,45 + 8.049,01 + 7.912,55=)  47.202,29 ευρώ.

Ο ισχυρισμός της εναγομένης ότι η ενάγουσα από το έτος 2008 και μετά δεν δικαιούται οποιασδήποτε αμοιβής διότι τότε (2008) η ενάγουσα κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας της καθόσον έπαυσε να προσέρχεται σε αυτή και να παρέχει υπηρεσίες είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, γιατί από τα έγγραφα που η ίδια η εναγομένη προσκομίζει αποδεικνύεται ότι τόσο το έτος 2008 όσο και το έτος 2009 αλλά και μετέπειτα, η εναγομένη κατέβαλε διάφορα ποσά στην ενάγουσα έναντι της μηνιαίας αμοιβής της, συνεπώς δεν είχε ακόμα λυθεί η ένδικη σύμβαση εργασίας. Ο ισχυρισμός της εναγομένης περί  εξοφλήσεως της ενάγουσας είναι απορριπτέος προεχόντως ως αόριστος διότι αναφέρεται σε μέρος μόνο του ένδικου χρονικού διαστήματος, των ετών 2008 και 2009, χωρίς μνεία των οφειλόμενων κατά τα προηγούμενα έτη,  με την επίκληση εξοφλητικών αποδείξεων από 13.6.2008 έως 4.8.2009, οι οποίες, όμως, αναφέρονται σε ποσά που έχουν καταβληθεί μετά την αφαίρεση των κρατήσεων (“καθαρές” αποδοχές) και δεν μπορούν να εκτιμηθούν από το δικαστήριο, το οποίο υπολογίζει και επιδικάζει τα οφειλόμενα χωρίς να αφαιρεί τις νόμιμες κρατήσεις. Σε κάθε περίπτωση,  τα ποσά που επικαλείται η εναγομένη ότι κατέβαλε, αφορούν μισθούς και λοιπές αποδοχές (δώρα, επιδόματα) που και η ίδια η ενάγουσα συνομολογεί στην αγωγή της ότι έχει λάβει από την εναγομένη και τα αφαιρεί από τα ποσά που αξιώνει και δεν αφορούν τα ποσά που έπρεπε η ενάγουσα να λάβει με βάση τις προαναφερόμενες συλλογικές συμβάσεις, την εφαρμογή των οποίων αρνείται η εναγομένη. Τα δε ποσά που η εναγομένη επικαλείται, προσκομίζοντας αντίστοιχες αποδείξεις, ότι έχει καταβάλει  στην ενάγουσα, από τον Σεπτέμβριο του έτους 2009 έως και τον Απρίλιο του έτους 2011, αφορούν μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και όχι το ένδικο, επομένως οι ανωτέρω καταβολές δεν ασκούν έννομη επιρροή στην υπό κρίση διαφορά. Η εναγομένη τέλος ζητεί να θεωρηθεί ότι για τις ένδικες οφειλές επιβαρύνεται με επιτόκιο 6% επικαλούμενη το γεγονός ότι  είναι δημοτική επιχείρηση και ότι συνεπώς πρέπει να επεκταθεί και σε αυτή το αντίστοιχο προνόμιο του Δημοσίου. Το αίτημα αυτό δεν είναι νόμιμο, γιατί από το σύνολο των διατάξεων του άρθρου 276 του νόμου 3463/2006 σαφώς προκύπτει ότι ο νομοθέτης θέλησε την επέκταση του προνομίου του Δημοσίου, σχετικά με το ποσοστό του νόμιμου τόκου και του τόκου υπερημερίας κάθε οφειλής του, μόνο στους ΟΤΑ και όχι στις δημοτικές επιχειρήσεις, ιδίως δε όταν αυτές είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως η εναγομένη.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως και κατ΄ουσίαν βάσιμη, να αναγνωριστεί ότι η εναγο΅ένη οφείλει να α΅είβει την ενάγουσα σύ΅φωνα ΅ε τους όρους α΅οιβής των εκάστοτε ισχυουσών κλαδικών ΣΣΕ «για τους όρους α΅οιβής και εργασίας των δη΅οσιογράφων που εργάζονται σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθ΅ούς», που κηρύσσονται υποχρεωτικές ΅ε υπουργικές αποφάσεις και να υποχρεωθεί να της καταβάλλει το συνολικό ποσό των 47.202,29 ευρώ, ΅ε το νό΅ι΅ο τόκο για έκαστο επι΅έρους επιδικαζό΅ενο κονδύλιο που αφορά σε ΅ηνιαίους ΅ισθούς από την επο΅ένη του τέλους του ΅ήνα ΅έσα στον οποίο παρασχέθηκε η εργασία, σε δώρα Χριστουγέννων από την 22η Δεκε΅βρίου του έτους που αντιστοιχούν, σε δώρα Πάσχα, από την Μ. Πέ΅πτη του έτους που αντιστοιχούν και σε επιδό΅ατα αδείας από την πρώτη η΅έρα του επο΅ένου έτους στο οποίο αντιστοιχούν.

Τέλος, η δικαστική δαπάνη της ενάγουσας αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας θα πρέπει να επιβληθεί σε βάρος της εναγο΅ένης (αρ. 176, 183, 189, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ   ΤΟΥΣ  ΛΟΓΟΥΣ  ΑΥΤΟΥΣ

-Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

-Δέχεται την έφεση τυπικώς και κατ΄ουσίαν.

-Εξαφανίζει την εκκαλουμένη υπ’ αριθ. 2896/2010 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς.

-Κρατεί και δικάζει την από 22-9-2009 αγωγή (αριθ. κατ. ……./23.9.2009).

-Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

-Αναγνωρίζει ότι η εναγο΅ένη οφείλει να α΅είβει την ενάγουσα σύ΅φωνα ΅ε τους όρους α΅οιβής των εκάστοτε ισχυουσών κλαδικών ΣΣΕ «για τους όρους α΅οιβής και εργασίας των δη΅οσιογράφων που εργάζονται σε ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς σταθ΅ούς», που κηρύσσονται υποχρεωτικές ΅ε υπουργικές αποφάσεις.

-Υποχρεώνει την εναγο΅ένη να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (47.202,29), ΅ε το νό΅ι΅ο τόκο για έκαστο επι΅έρους επιδικαζό΅ενο κονδύλιο, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.

-Επιβάλλει σε βάρος της εναγο΅ένης τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας, την οποία ορίζει στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε  στον Πειραιά, στις  24 Νοεμβρίου 2020  και δημοσιεύθηκε σε  έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση,  απόντων των διαδίκων και  των  πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις   10 Δεκεμβρίου 2020.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΦΕΤΗΣ                              Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ