ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ Ι - Σε συμβούλιο

ΠΡΑΞΗ 7/2018

 

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος, Σωτηρία Ντούνη, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Ευαγγελία Σεραφή και Νεκταρία Δουλιανάκη και τους Παρέδρους Χρυσούλα Μιχαλάκη και Ελένη Νικολάου, που μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο.

 Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 24 Απριλίου 2018, με την παρουσία της γραμματέως του Πελαγίας Κρητικού.

 Για να αποφανθεί σχετικά με την από 6.3.2018 (αρ. πρ. Ε.Σ. .../7.3.20187) αίτηση της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ....» και διακριτικό τίτλο «...», που εδρεύει στα ... Δήμου ... και εκπροσωπείται νόμιμα.

Με την αίτηση αυτή επιδιώκεται η ανάκληση της 29/2018 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άκουσε την εισήγηση της Συμβούλου Νεκταρίας Δουλιανάκη

Μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Και αφού έλαβε υπόψη

Την 4/9.3.2018 έγγραφη γνώμη του Αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Ευάγγελου Καραθανασόπουλου, με την οποία προτείνεται η απόρριψη της αίτησης.

Σκέφθηκε κατά το νόμο και

Αποφάσισε τα ακόλουθα

 

1. Με την ως άνω αίτηση παραδεκτώς ζητείται η ανάκληση της 29/2018 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί το ..., οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της αιτούσας εταιρείας, που αφορούσε στην καταβολή ποσού 894,26 ευρώ, ως αποδοχές μηνός Ιουλίου 2017, σε δέκα επτά (17) υπαλλήλους της, που απασχολήθηκαν σε υπηρεσίες καθαριότητας, δυνάμει συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, που συνήφθησαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 2 του ν. 4479/2017.

2. Κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄, 52), οι πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδονται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου (βλ. και άρθρο 21 παρ. 1 του π.δ/τος 774/1980), σε υποθέσεις διαφωνιών Επιτρόπων σχετικά με τη θεώρηση ή μη χρηματικών ενταλμάτων, υπόκεινται σε ανάκληση, εφόσον κατά την έκδοσή τους εμφιλοχώρησε πλάνη περί το νόμο ή περί τα πράγματα.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α΄ 94) προβλέφθηκε η δυνατότητα των οικείων ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών θέσεων προσωπικού, των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 31.3.2018, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές, μέχρι τις 7.6.2017, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι οριζόμενες στις διατάξεις αυτές ουσιαστικές προϋποθέσεις: α) της απασχόλησης τόσο μέχρι της 7.6.2017, όσο και κατ΄ εφαρμογή της διάταξης αυτής σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, β) της συνδρομής εξαιρετικών λόγων δημόσιας υγείας που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη κάλυψη αντίστοιχων αναγκών, που δεν είναι εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα και γ) της έναρξης της διαδικασίας κάλυψης των θέσεων αυτών με τακτικό προσωπικό.

4. Ως ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, για τις οποίες παρέχεται, με τις προαναφερθείσες διατάξεις, η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, να απασχολούν προσωπικό με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών αυτών, νοούνται οι υπηρεσίες καθαριότητας για την παροχή των οποίων εισπράττεται τέλος ή άλλη παρεμφερούς φύσεως αντιπαροχή, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα με σκοπό να διατεθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών αυτών.

5. Με τις διατάξεις του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ Α΄ 134), με το οποίο μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη, όσον αφορά το προσωπικό του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999 (Ε.Ε. L 175), θεσπίσθηκαν μέτρα αποτροπής της καταχρηστικής χρήσης διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προς κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των δημοσίων υπηρεσιών.

6. Με τις διατάξεις του προεδρικού αυτού διατάγματος ορίστηκε ότι συνάπτονται καταχρηστικά και απαγορεύονται οι ανανεούμενες (διαδοχικές) συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους η παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών (άρθρο 5). Ότι μόνο κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύναψη τέτοιων συμβάσεων, εφόσον υφίσταται αντικειμενικός λόγος, ήτοι οι επόμενες της αρχικής σύμβασης συνάπτονται για την εξυπηρέτηση ειδικών ομοειδών αναγκών που σχετίζονται με τη μορφή το είδος ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης, ενώ και στην περίπτωση αυτή καθορίζεται ανώτατη διάρκειά τους (24 μήνες απασχόλησης), καθώς και ανώτατος αριθμός αυτών (τρεις), με εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδικών, από τη φύση και το είδος της εργασίας τους, κατηγοριών εργαζομένων (άρθρα 5 και 6 του π.δ. 164/2004).

7. Υπό την ισχύ του προεδρικού αυτού διατάγματος, οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτεται κατά παράβαση των προαναφερόμενων διατάξεων (των άρθρων 5 και 6) είναι αυτοδικαίως άκυρη (άρθρο 7 παρ. 1), ενώ ως μέτρο για την αποτροπή της καταχρηστικής χρησιμοποίησης των (διαδοχικών) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, προβλέπεται η καταβολή των οφειλομένων στον εργαζόμενο και η επιβολή ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων (άρθρο 7 παρ. 2 και 3). Και τούτο προκειμένου να αποφευχθεί η μετακύλιση σε βάρος του απασχοληθέντος μισθωτού όλων των συνεπειών της παραβιάσεως των διατάξεων του ως άνω π.δ/τος, ώστε αφενός μεν να μην στερηθεί την αξία της παρασχεθείσας από αυτόν εργασίας, αφετέρου δε να μην προκληθούν σε βάρος του δικονομικές δυσχέρειες από απόψεως ιδίως κόστους και διάρκειας για τη δικαστική διεκδίκηση της καταβολής του συμβατικού μισθού.

8. Οι ρυθμίσεις αυτές (της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 164/2004) δεν αντίκεινται στο άρθρο 103 παρ. 7 και 8 του Συντάγματος, αφού η συνταγματική απαγόρευση της κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου είναι ζήτημα διαφορετικό από τη νομοθετική αναγνώριση του δικαιώματος των εργαζομένων, που έχουν απασχοληθεί σε εκτέλεση τέτοιων συμβάσεων, επί των οφειλόμενων σε αυτούς αποδοχών (βλ. ΑΠ 278/2015, πρβ. απόφ. ΔΕΕ της 14.9.2016, υποθ. C-184/15 και C-197/15, Florentina Martínez Andrés κ.λπ., σκ. 41). Οι συνταγματικές αυτές διατάξεις απαγορεύουν μεν τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου και την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών με την κατάρτιση διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, δεν απαγορεύουν, όμως, τη λήψη προστατευτικών μέτρων υπέρ των εργαζομένων, όπως η καταβολή των δεδουλευμένων για ήδη παρασχεθείσα εργασία, ενόψει και της παράλληλης συνταγματικής προστασίας του δικαιώματος στην εργασία (άρθρο 22 παρ. 1 του Συντάγματος), των συνταγματικών αρχών της ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιμότητας, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αναλογικότητας, αλλά και της κατοχύρωσης με υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις των περιουσιακών δικαιωμάτων και των νομίμων προσδοκιών που απορρέουν από εργασία παρασχεθείσα βάσει διάταξης νόμου, κατά τα άρθρα 17 παρ. 1 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (βλ. ΕΣ 244/2017 Ολομ., ΑΠ 40/1998 (Ολομ.), 228/2016, αποφ. ΕΔΔΑ απόφ. της 8.7.2004 Κλιάφας Στέφανος και λοιποί κατά Ελλάδος, σκ. 28 και 29, πρβλ. . Ε.Σ. Ολομ. Πρακτικά της 9ης Γεν. Συν/10.5.2017, Β΄ θέμα).

9. Οι διατάξεις αυτές (της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 164/2004) συνιστούν επαρκές νόμιμο έρεισμα για τη θεώρηση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που εκδίδεται σε εκτέλεση άκυρης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ως άνω π.δ/τος, συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας. Τούτο δε χωρίς να απαιτείται, ως προϋπόθεση για την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής στον εργαζόμενο, η έκδοση νέου τίτλου πληρωμής μετά την περαίωση της διαδικασίας του προληπτικού ελέγχου επί του πρώτου χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που εκδίδεται κατ’ επίκληση της άκυρης σύμβασης και, συναφώς, μετά τη διάγνωση της σχετικής ακυρότητας κατά τη διεξαχθείσα ελεγκτική διαδικασία. Και τούτο, διότι η αναμονή έκδοσης νέου τίτλου πληρωμής οδηγεί στην παράταση της κατάστασης αβεβαιότητας στην οποία έχει ήδη περιέλθει ο εργαζόμενος, παράταση η οποία αναιρεί τον προστατευτικό για αυτόν σκοπό της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ (Ε.Σ. Ι Τμ. πράξη 36/2017 όπου και μειοψηφία).

10. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι, με την .../21.7.2017 απόφαση του Δ.Σ. της δημοτικής εταιρείας «...», εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων για την κάλυψη 15 θέσεων τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον τομέα της καθαριότητας και η υποβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, σχετικού αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη αναγκών της εταιρείας. Τούτο δε διότι, όπως διαλαμβάνεται σε αυτήν, το ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικό της ανήκει στην κατηγορία «αιτημάτων υπό τη μορφή αντιτίμου» (υπηρεσιών που παρέχονται έναντι αντιτίμου), αφού κύρια πηγή εσόδων είναι το αντίτιμο που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι-πελάτες από τη χρήση των παροχών υδροθεραπείας στους υπαίθριους ή εσωτερικούς χώρους της επιχείρησης καθώς και κάθε άλλης δραστηριότητας που προσφέρεται.

11. Ακολούθως, με την .../21.7.2017 όμοια απόφαση, η οποία εγκρίθηκε με την .../24.7.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ...., εγκρίθηκε η προσωρινή απασχόληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, στις θέσεις αυτές των φερόμενων ως δικαιούχων του επίμαχου χρηματικού εντάλματος, οι οποίοι έως τις 7.6.2017 παρείχαν στην επιχείρηση τις υπηρεσίες αυτές και, εν συνεχεία, υπεγράφησαν οι σχετικές συμβάσεις εργασίας, διάρκειας από 31.7.2017 έως 31.3.2018.

12. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την .../17.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της δημοτικής εταιρείας, οι ανωτέρω είχαν προσληφθεί στον τομέα της καθαριότητας κατόπιν της προκήρυξης ΣΟΧ .../2015 (4 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4 μηνών), της προκήρυξης ΣΟΧ .../2015 (4 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4 μηνών) και των .../10.11.2015 και .../13.11.2015 αποφάσεων του Προέδρου της εταιρείας (10 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών) και οι συμβάσεις τους είχαν παραταθεί αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2016, βάσει του άρθρου 12 της από 31.12.2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 184, κυρωθείσας με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2015, ΦΕΚ Α' 18) και του άρθρου 76 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α' 83/11.5.2016) και, ακολούθως, έως 31.12.2017, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 4429/2016.

13. Με το .../21.9.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών έγινε δεκτό ότι η επιχείρηση ... του Δήμου .. εκμεταλλεύεται λουτρά και δεν εισπράττει τέλη που επιβάλλονται υποχρεωτικά σε κατοίκους, αλλά αντίτιμο για τις υπηρεσίες της, και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να προωθηθεί προς έγκριση το αίτημα της για την πρόσληψη προσωπικού (κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017).

14. Με το .../14.11.2017 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π., που εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, διαπιστώθηκε ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις πρόσληψης του ως άνω προσωπικού με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, δεδομένου ότι στις 7.6.2017, το προσωπικό αυτό απασχολούνταν μεν σε υπηρεσίες καθαριότητας, όπως αναφέρεται στην .../24.7.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ..., αλλά όχι ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς η μισθοδοσία τους βάρυνε τον Κ.Α. Εξόδων 10.6041.01 του προϋπολογισμού της εταιρείας και όχι κωδικό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας.

15. Κατόπιν αυτών με την .../17.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της δημοτικής εταιρείας, εγκρίθηκε η λύση των επίμαχων συμβάσεων εργασίας και εκδόθηκαν οι ..../20.11.2017 διαπιστωτικές πράξεις του Προέδρου της για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης των ως άνω συμβασιούχων.

16. Σύμφωνα με την προσβαλλόμενη πράξη, οι συναφθείσες βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, συμβάσεις των φερομένων ως δικαιούχων του επίμαχου χρηματικού εντάλματος και οι απορρέουσες από αυτές δαπάνες είναι μη νόμιμες, καθόσον αυτοί μέχρι τις 7.6.2017 δεν απασχολήθηκαν σε υπηρεσίες καθαριότητας ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως απαιτούν οι προαναφερθείσες διατάξεις, δεδομένου ότι οι παρασχεθείσες από αυτούς υπηρεσίες αυτές αμείβονταν από τα έσοδα που προέκυπταν από το αντίτιμο που κατέβαλλαν οι ωφελούμενοι πολίτες-χρήστες των παροχών υδροθεραπείας και όχι, ως εκ τούτου, από την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους προοριζόμενου για την παροχή των υπηρεσιών.

17. Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα προηγουμένως έγιναν δεκτά, η πρόσληψη των φερομένων ως δικαιούχων του επίμαχου χρηματικού εντάλματος, με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017, δεν είναι νόμιμη αφού οι παρασχεθείσες από αυτούς εργασίες καθαριότητας μέχρι τις 7.6.2017 δεν ήταν, σύμφωνα και με όσα έγιναν δεκτά με την προσβαλλόμενη πράξη, ανταποδοτικού χαρακτήρα, ομοίως δε και οι παρασχεθείσες, με βάση τις επίμαχες συμβάσεις, εργασίες.

18. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι δικαιούχοι του χρηματικού εντάλματος απασχολούνται από τη δημοτική εταιρεία, στον τομέα της καθαριότητας, από το 2015 (βλ. Την ..../17.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της δημοτικής εταιρείας), ενώ όπως έγινε δεκτό με την προσβαλλόμενη πράξη καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και οι συμβάσεις εργασίας τους είχαν αποσταλεί στο ΑΣΕΠ για έλεγχο ως προς τη συνδρομή προϋποθέσεων πρόσληψης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (βλ. Την .../17.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της δημοτικής εταιρείας). Περαιτέρω, μεταξύ των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που συνήφθησαν για την απασχόλησή τους, ήτοι των επίμαχων, που ισχύουν από 31.7.2017 και των προγενέστερων, βάσει των οποίων παρείχαν τις υπηρεσίες τους έως τις 7.6.2017 2017 (βλ. Την .../17.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της δημοτικής εταιρείας), δεν έχει μεσολαβήσει, κατά παράβαση όσων ορίζονται στο άρθρο 5 του π.δ/τος 164/2004, χρονικό διάστημα τριών μηνών (τουλάχιστον), χωρίς, περαιτέρω, να προκύπτουν νόμιμοι αντικειμενικοί λόγοι που να δικαιολογούν την κατ’ εξαίρεση διαδοχική σύναψή τους.

19. Επομένως, σύμφωνα και με όσα ανωτέρω έγιναν δεκτά, οι συμβάσεις αυτές είναι, ως διαδοχικές, αυτοδικαίως άκυρες. Η καταβολή, ωστόσο, των οφειλομένων βάσει αυτών επιβάλλεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 164/2004, ως μέτρο για την αποτροπή της καταχρηστικής χρησιμοποίησης του είδους αυτού των συμβάσεων εργασίας, (διαδοχικών) και δύναται να διενεργηθεί με το χρηματικό ένταλμα που φέρεται προς έλεγχο και αφορά στην καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής τους κατ’ επίκληση των άκυρων αυτών συμβάσεων. Ως εκ τούτου, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη, ως απορρέουσα από τις προαναφερόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 164/2004, είναι νόμιμη.

20. Κατά συνέπεια, σύμφωνα και με όσα προηγουμένως έγιναν δεκτά, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ανακληθεί η 29/2018 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το δε επίμαχο ..., οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της αιτούσας εταιρείας, θα μπορούσε να θεωρηθεί αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2017 τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει,

 

Για τους λόγους αυτούς

Δέχεται την αίτηση.

Ανακαλεί τη 29/2018 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο I Τμήμα.

Αποφαίνεται ότι το ..., οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «....» το οποίο θα έπρεπε να θεωρηθεί αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος εντός του οποίου είχε εκδοθεί δεν μπορεί να θεωρηθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΤΟΥΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΔΟΥΛΙΑΝΑΚΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ