ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ I

ΠΡΑΞΗ 68/2019

 

Αποτελούμενο από τoν Πρόεδρο του Κλιμακίου Σταμάτιο Πουλή, Σύμβουλο, και τα μέλη Αικατερίνη Θεοφανίδου και Γεράσιμο Σταματάτο, Παρέδρους.

Συνήλθε στο Δικαστήριο, στις 27 Μαρτίου 2019, για να αποφανθεί, ύστερα από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του εν λόγω νομικού προσώπου, αν πρέπει να θεωρηθεί το ..., οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής αυτού.

Άκουσε την εισήγηση του Παρέδρου Γεράσιμου Σταματάτου,

Σκέφθηκε κατά το νόμο και

Αποφάσισε τα εξής:

I. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) αρνήθηκε, με την 14/20.7.2018 πράξη, να θεωρήσει το 6788, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Ε.Ο.Π.Π.Υ., συνολικού ποσού 60.690,00 ευρώ. Το επίμαχο ένταλμα εκδόθηκε υπέρ της συμβεβλημένης με το ΤΑΠ - ΟΤΕ ιατρού …, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών ετών 2008 - 2012, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του ν.4430/2016. Τη θεώρηση του εντάλματος αυτού αρνήθηκε η Επίτροπος με την αιτιολογία, όπως αυτή περιορίσθηκε με την υπό κρίση έκθεση, ότι η απαίτηση της φερομένης ως δικαιούχου έχει υποπέσει στην ενιαύσια παραγραφή του άρθρου 23 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Π.Υ. Ο Ε.Ο.Π.Π.Υ. αντικατέστησε το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα με το .../2018, ποσού 29.510,00 ευρώ, που αφορά σε αξιώσεις από παροχή υπηρεσιών κατά τα έτη 2010 - 2012, το οποίο υπέβαλε στην Επίτροπο για θεώρηση με το ….2018 έγγραφο, υποστηρίζοντας τη νομιμότητας της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης. Η Επίτροπος όμως ενέμεινε στην άρνηση θεώρησής του, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία για την άρση της οποίας απευθύνεται, με την από 7.9.2018 έκθεση, στο Κλιμάκιο τούτο, το οποίο, για λόγους οικονομίας της διαδικασίας, διακρατεί την επίλυση της διαφωνίας αυτής (Πρ. ΚΠΕΔ Ι Τμ. 198/2013), που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Κ.Π.Ε.Δ. στο ΙV Τμήμα (βλ. ΚΠΕΔ ΙV Τμ. 153, 157/2017, 39/2018).

II. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α΄205) περί εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως καθολικού διαδόχου των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, όπως η παρ. 1 α αντικαταστάθηκε (από τότε που ίσχυσε) με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4447/2018 (Α΄56/23.3.2018) και η παρ. 1β αντικαταστάθηκε με την παρ. 4α του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α΄241), ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τα οικονομικά έτη 2016 και 2017 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 30.4.2016, προς φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια, κ.λπ.), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού, κλπ. καθώς και προς ασφαλισμένους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (παρ. 1α). Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις νοούνται εκείνες που αφορούν τα πριν τις 31.12.2012 έτη και για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση κατά το χρόνο υποβολής παραστατικά και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί (παρ. 1β). Εξάλλου, οι οφειλές προς τους ως άνω παρόχους, με το ποσοστό έκπτωσης που καθορίζεται (παρ. 2Α) και οι οποίες έχουν εκκαθαρισθεί, θα εξοφληθούν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο 100% (παρ.2Γ). Οι οφειλές αυτές θα εξοφληθούν με την έκδοση χρηματικού εντάλματος κατόπιν πρόχειρου λογιστικού ελέγχου που θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εφόσον: α) παρασχεθεί η κατά περίπτωση προβλεπόμενη έκπτωση (παρ. 2 Α) εκ μέρους του δικαιούχου με την προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιστωτικού τιμολογίου, β) υποβληθεί από το δικαιούχο υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της ρύθμισης και παραίτησης από λοιπές αξιώσεις και ένδικα μέσα καθώς και τόκους υπερημερίας, γ) προσκομισθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.3). Μετά την κατά τα ανωτέρω εξόφληση των ληξιπροθέσμων οφειλών αποσβένεται κάθε απαίτηση των δικαιούχων κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος διατηρεί δικαίωμα οριστικού ελέγχου και εκκαθάρισης των υποβληθέντων λογαριασμών και καταλογισμού κάθε τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (παρ.5). Σημειώνεται, τέλος, ότι από την 1.10.2008 ο Κλάδος Ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) εντάχθηκε στον κλάδο υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ), ενώ από την 1.5.2012 οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητές του ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (άρθρο 42 του ν.4075/2012 Α΄89).

ΙΙΙ. Με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίζεται ρύθμιση, με την οποία προβλέπεται η άμεση εξόφληση των εκκαθαρισμένων ληξιπρόθεσμων, πριν τις 31.12.2012, οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως καθολικού διαδόχου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης - όπως είναι του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ και των ενταχθέντων σε αυτό κλάδων υγείας- προς τους ιδιώτες παρόχους, υπό τις τιθέμενες σε αυτές προϋποθέσεις. Ενόψει της ευρύτητας και γενικότητας της διατύπωσης της επίμαχης εξαιρετικής διάταξης, ως προς το ποιες νοούνται ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ, χωρίς δηλαδή να τίθεται οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση, πέραν της θέσεως ενός χρονικού ορίου (31.12.2012) που ανατρέχει στο παρελθόν, συνάγεται ότι ο νομοθέτης ήθελε με τη συγκεκριμένη διάταξη, ενόψει της εξυγίανσης του ως άνω Φορέα και της ομαλής λειτουργίας του στο μέλλον ως ενιαίος φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας, να επιτρέψει την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορούν τα προ τις 31.12.2012 έτη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσής τους, ενώ εάν ήθελε να επιτρέψει την εξόφληση μόνον εκείνων των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δεν έχουν υποπέσει σε παραγραφή θα το όριζε ρητά στη διάταξη αυτή. Η ερμηνευτική αυτή εκδοχή ενισχύεται, άλλωστε, και από τις μεταγενέστερες συναφούς περιεχομένου ρυθμίσεις του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α΄200) για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προς ιδιώτες παρόχους υγείας (κλινικές κ.λπ.) "που αφορούν τα έτη από 1.1.2006 και εντεύθεν", οι οποίες (υποχρεώσεις), σύμφωνα με την παρ. 10 του ως άνω άρθρου, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον Ε.Φ.Κ.Α. κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής (Πρ. ΚΠΕΔ IV Τμ. 39/2018).

IV. Στην προκειμένη υπόθεση, με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, ποσού 29.510,00 ευρώ εντέλλεται, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του ν.4430/2016, η καταβολή αποζημίωσης υπέρ της ειδικής παθολόγου …., για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών ετών του Ε.Ο.Π.Π.Υ.Υ. (ως καθολικού διαδόχου) που προέκυψαν από την παροχή υπηρεσιών συμβεβλημένης ιατρού με το ΤΑΠ - ΟΤΕ κατά τα έτη 2010 - 2012. Με τον μοναδικό λόγο διαφωνίας της Επιτρόπου που διαλαμβάνεται στην υπό κρίση έκθεση, προβάλλεται ότι η σχετική απαίτηση της φερομένης ως δικαιούχου έχει υποπέσει στην ενιαύσια παραγραφή του άρθρου 23 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Π.Υ, ενόψει του ότι οι προσκομισθείσες εντολές υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων καθώς και οι μηνιαίες και συγκεντρωτικές καταστάσεις των απαιτήσεων υποβλήθηκαν το έτος 2015 (με αριθμ. πρωτ. ….2015). Ο λόγος όμως αυτός είναι αβάσιμος, ενόψει όσων προεκτέθηκαν, καθόσον, ανεξαρτήτως του ζητήματος της διάταξης που διέπει την παραγραφή των επίμαχων αξιώσεων (βλ. σχετικά με αυτό Πρ. ΚΠΕΔ IV 153, 157/2017), επιτρέπεται, σε κάθε περίπτωση, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4430/2016, η εξόφληση δαπανών που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του νόμου αυτού, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσής τους, κατ΄εξαίρεση των κανόνων περί παραγραφής (Πρ. ΚΠΕΔ IV 39/2018)

V. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, λόγω όμως λήξης του οικονομικού έτους 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει, είναι μη θεωρητέο.

 

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το ..., οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) δεν μπορεί να θεωρηθεί, λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2018, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΟΥΛΗΣ   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α/Α

  ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΤΣΟΥ