ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ VΙΙ

ΠΡΑΞΗ 65/2018

 

Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και τις Λήδα Χαραλαμπίδου, Πάρεδρο, και Δήμητρα Μαλαγάρη, Εισηγήτρια (εισηγήτρια),.

Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συνήλθε στο Κατάστημά του, την 27 Μαρτίου 2018, για να αποφανθεί, αν πρέπει να θεωρηθεί το ...., οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ... - ....

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό Πιερίας αρνήθηκε, με την 74/15.12.2017 πράξη της, τη θεώρηση του ..., οικονομικού έτους 2017, χρηματικού εντάλματος πληρωμής του Δήμου ... - ..., ποσού 10.695,00 ευρώ, που αφορά σε αμοιβή εργασιών καθαρισμού ρεμάτων στη Δ.Ε. .... Ως αιτιολογία προέβαλε ότι οι ως άνω εργασίες είναι ομοειδείς με άλλες εργασίες που είχαν ανατεθεί απευθείας από τον ίδιο Δήμο κατά το έτος 2017 και συναθροιζόμενες υπερβαίνουν το όριο των 20.000,00 ευρώ, μέχρι του οποίου επιτρέπεται νομίμως η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016. Ο Δήμος, αφού αντικατέστησε το επίμαχο χρηματικό ένταλμα με το ..., οικονομικού έτους 2018, όμοιο το επανυπέβαλε για θεώρηση, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της δαπάνης. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνησή της, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νόμιμα απευθύνεται, με την από 8.3.2018 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο.

II. Ο ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147) ορίζει στο άρθρο 6 ότι «1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή (…)» και στο άρθρο 118 ότι «1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.(…)». Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι δήμοι μπορούν να αναθέτουν απευθείας συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που η κατ’ είδος ετήσια συνολική δαπάνη τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. Προκειμένου δε να διαπιστωθεί το ποσό στο οποίο ανέρχεται η δαπάνη παροχής είδους υπηρεσιών και συνακόλουθα η δυνατότητα απευθείας ανάθεσής τους λαμβάνεται υπόψη η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου εντός ενός οικονομικού έτους για συγκε-κριμένες υπηρεσίες (εργασίες), οι οποίες, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που λόγω της φύσης, του αντικειμένου ή της λειτουργικότητάς τους εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες. Στο πλαίσιο αυτό είναι μη νόμιμος ο επιμερισμός της συνολικής ποσότητας όμοιων ή ομοειδών υπηρεσιών σε περισσότερες κατηγορίες και η εν συνεχεία απευθείας ανάθεσή τους με βάση το ύψος της δαπάνης που προκύπτει από την τεχνητή αυτή κατάτμηση, καθόσον με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η αποφυγή της τήρησης της διαδικασίας του διαγωνισμού (πρβλ. Ε.Σ. Πράξ. Κ.Π.Ε.Δ. στο VII Τμ. 166/2017, 305/2016, 115/2016, 234/2014).

III. Στην προκειμένη υπόθεση προκύπτουν τα ακόλουθα: Με τη .../ 9.5.2017 απόφαση του Δημάρχου ... - ... εγκρίθηκε η .../5.4.2017 τεχνική περιγραφή των εργασιών «καθαρισμός ρεμάτων στη Δ.Ε. ...» και με την .../17.11.2017 όμοια απόφαση ανατέθηκαν αυτές στον ... και υπογράφηκε η ... σύμβαση, συνολικού ποσού 14.997,80 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Το αντικείμενο της σύμβασης, όπως προκύπτει από την άνω τεχνική περιγραφή, συνίσταται σε καθαρισμό ρεμάτων για λόγους πολιτικής προστασίας, αισθητικής και προστασίας της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα προβλέπεται καθαρισμός της βλάστησης πέντε ρεμάτων της περιοχής και απομάκρυνση φερτών υλικών, μπαζών και απορριμμάτων με φορτωτή ισχύος 132 HP και τετραξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό. Για την καταβολή της αμοιβής του αναδόχου εξεδόθη αρχικά το ..., οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, και μετά την ακύρωση αυτού το ελεγχόμενο. Εν τω μεταξύ, με την .../25.5.2017 απόφαση του Δημάρχου ανατέθηκαν απευθείας στον .... οι «εργασίες καθαρισμού φυτικής βλάστησης και κλάδευσης στο οδικό δημοτικό δίκτυο Δ.Ε. ...», ποσού 5.640,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τον καθαρισμό του δημοτικού οδικού δικτύου από την αυτοφυή βλάστηση και ειδικότερα την κοπή, κλάδευση και εκρίζωση της φυτικής βλάστησης στο περιθώριο του δημοτικού οδικού δικτύου για λόγους κυρίως οδικής ασφάλειας, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα στους οδηγούς σε στροφές και καμπύλες του οδικού δικτύου, με την .../ 30.5.2017 όμοια απόφαση ανατέθηκαν στον .... οι «εργασίες συντήρησης - διαμόρφωσης αγροτικών οδών αγροκτήματος Τ.Κ. Κονταριώτισσας», ποσού 5.644,75 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την πραγματοποίηση, από αδειούχο χειριστή μηχανημάτων, χωματουργικών εργασιών εκσκαφών εδάφους, καθαρισμού του καταστρώματος και επίστρωσης με αμμοχαλικώδη υλικά των τμημάτων που έχουν υποστεί φθορές λόγω των υετοπτώσεων, προς βελτίωση της προσπελασιμότητας και βατότητας των οδών για την πρόσβαση στους αγρούς κατά την καλλιεργητική- παραγωγική περίοδο, με την 363/25.8.2017 όμοια απόφαση ανατέθηκαν στον .... οι «εργασίες κλαδεύσεων για λόγους πυρασφάλειας οδεύσεων προς τα δάση Δ.Ε. ...», ποσού 10.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τον καθαρισμό της αυτοφυούς βλάστησης (κλάδεμα) στα ερείσματα των οδεύσεων προς τα δάση της Δ.Ε. ... στο περιθώριο εκατέρωθεν του οδοστρώματος του οδικού δικτύου και τέλος, με την .../26.10.2017 όμοια απόφαση ανατέθηκε στον .... η «μίσθωση μηχανημάτων για τη Δ.Ε. ...», αξίας 8.061,30 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τη μίσθωση φωρτωτή τύπου Euroll με χειριστή, για εργασίες διάνοιξης και διαμόρφωσης αγροτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων, διάρκειας 53 ημερών. Όλες οι ως άνω συμβάσεις έχουν πληρωθεί με αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα που θεωρή-θηκαν από την Επίτροπο.

IV. Με τα δεδομένα αυτά, το αντικείμενο των ελεγχόμενων «εργασιών καθαρισμού ρεμάτων» δεν είναι ομοειδές με το αντικείμενο των λοιπών άνω αναφερόμενων συμβάσεων και ως εκ τούτου νομίμως αυτές ανατέθηκαν απευθείας, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα, οι εν λόγω εργασίες, που αποσκοπούν στον καθαρισμό τμημάτων των πέντε ρεμάτων της Δ.Ε. ..., πέραν του καθαρισμού της βλάστησης που ως αντικείμενο ταυτίζεται με αυτό των αναθέσεων για τον «καθαρισμό φυτικής βλάστησης στο οδικό δίκτυο» και τις «κλαδεύσεις για λόγους πυρασφάλειας», περιλαμβάνουν πρωτίστως εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών, μπαζών και απορριμμάτων, εργασίες οι οποίες δεν παρουσιάζουν ομοιότητα με όσες έχουν ανατεθεί με τις λοιπές συμβάσεις. Εξάλλου, σύμφωνα με τη σχετική τεχνική περιγραφή, για την άρτια εκτέλεση της επίμαχης σύμβασης απαιτείται η χρήση φορτωτή και τετραξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού, ήτοι μηχανημάτων διάφορων από αυτά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των αναθέσεων που αφορούν στις κλαδεύσεις για λόγους πυρασφάλειας, στον καθαρισμό της φυτικής βλάστησης στο οδικό δίκτυο και στη συντήρηση των αγροτικών οδών, στις τεχνικές περιγραφές των οποίων δεν ορίζονται συγκεκριμένα μηχανήματα για την εκτέλεσή τους. Σε κάθε δε περίπτωση, η επίμαχη σύμβαση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ομοειδής με την σύμβαση μίσθωσης μηχανήματος, δεδομένου ότι η πρώτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών ενώ η δεύτερη στην προμήθεια αγαθού και περαιτέρω από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει ότι η μίσθωση του φορτωτή θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες καθαρισμού των ρεμάτων. Συνεπώς, και ανεξάρτητα από το αν κάποιες από τις ήδη εξοφληθείσες συμβάσεις είναι ομοειδείς, η εντελλόμενη δαπάνη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μερικότερο τμήμα ενιαίας εργασίας των συμβάσεων τούτων, ώστε να αποτελεί προϊόν μη νόμιμης κατάτμησης. Ως εκ τούτου η επίμαχη σύμβαση έχει ανατεθεί νομίμως.

V. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη, ως ερειδόμενη σε νομίμως συναφθείσα σύμβαση, είναι νόμιμη και το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.

 

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το ... οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ... - ..., ποσού 10.695,00 ευρώ, πρέπει να θεωρηθεί.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΕΣΑ    ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΛΑΓΑΡΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ