ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β’

ΑΡΙΘΜΟΣ 60/2019

 

Δικαστής : Γ. Αντωνάκος, Πρόεδρος Εφετών

Μέλη : Σ. Μπρούστα, Μ. Περσελή-Μανιαβού, Εφέτες

Εισηγήτρια : Σ. Μπρούστα, Εφέτης

Δικηγόροι : Γ. Σταμολέκας, Γ. Καφήρα, ΝΣΚ

 

Επειδή, με την αίτηση αυτή, όπως συμπληρώθηκε με το δικόγραφο προσθέτων λόγων, ζητείται η ακύρωση: 1) της με αριθ..../ 25.1.2010 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, με την οποία κηρύχθηκε ως αναδασωτέα έκταση, εμβαδού 66.832 στρεμμάτων, που αποτελείται από δημόσια, ιδιωτικά και διακατεχόμενα δάση και δασικές εκτάσεις, που βρίσκονται στις κτηματικές περιφέρεις των κοινοτήτων Γ.**, Β.** και Κ.** Αττικής και στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Μ.** Αττικής και 2) της με αριθ. .../ 18.1.2010 σχετικής εισήγησης του Δασαρχείου Κ.** Ειδικότερα οι αιτούντες, με την κρινόμενη αίτηση και το επ’ αυτής δικόγραφο προσθέτων λόγων, ζητούν την ακύρωση της πρώτης προσβαλλόμενης απόφασης κατά το μέρος με το οποίο κηρύσσεται αναδασωτέα έκταση 17.062 τ.μ. στη θέση ... της τμηματικής Περιφέρειας της Κοινότητας Β.** Αττικής, επί της οποίας προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας.

Επειδή, η δίκη νομίμως συνεχίζεται από τον Γενικό Γραμματέα (και ήδη Συντονιστή) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής - Δασαρχείο Κ.**, αντί του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (άρθρα 6 και 283 παρ. 4 του ν. 3852/ 2010, φ. Α 87/7.6.2010).

Επειδή, η κρινόμενη αίτηση απαραδέκτως στρέφεται κατά της δεύτερης προσβαλλόμενης πράξης, καθόσον αυτή στερείται εκτελεστότητας και έχει ήδη ενσωματωθεί στην πρώτη προσβαλλόμενη απόφαση περί κήρυξης της επίδικης έκτασης ως αναδασωτέας, η οποία είναι και η μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη.

Επειδή, το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζει ότι «Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή, που με άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται, δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα, που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό». Περαιτέρω, κατά το άρθρο 38 παρ. 1 του ν. 998/1979 «Κηρύσσονται υποχρεωτικώς ως αναδασωτέα τα δάση και αι δασικαί εκτάσεις, ανεξαρτήτως της ειδικωτέρας κατηγορίας αυτών ή της θέσεως εις ήν ευρίσκονται, εφόσον ταύτα καταστρέφονται ή αποψιλούνται συνεπεία πυρκαϊάς ή παρανόμου υλοτομίας αυτών...», κατά δε το άρθρο 41 παρ. 1 του ίδιου νόμου, «Η κήρυξις εκτάσεων ως αναδασωτέων ενεργείται δι αποφάσεως του οικείου νομάρχου [και, ήδη, του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, άρθρο 280 του ν. 3852/2010 - Α 87], καθοριζούσης σαφώς τα όρια της εκτάσεως η οποία κηρύσσεται αναδασωτέα και συνοδευομένης υποχρεωτικώς υπό σχεδιαγράμματος, το οποίον δημοσιεύεται εν φωτοσμικρύνσει μετά της αποφάσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Τέλος, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο 41 παρ. 3 του ν. 998/1979 «Ειδικώς προκειμένου περί κηρύξεως εκτάσεων ως αναδασωτέων ένεκα μερικής ή ολικής καταστροφής δάσους ή δασικής εκτάσεως εκ πυρκαϊάς ή άλλης αιτίας εκ των εν άρθρω 38 παρ. 1 αναφερομένων, η κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφασις ... εκδίδεται μετά εισήγησιν της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας, υποχρεωτικώς εντός τριών μηνών [βλ. και άρθρο 1 παρ. 15 του ν. 3208/2003 (Α 303)] από της καταστολής της πυρκαϊάς ή της διαπιστώσεως της εξ άλλης αιτίας καταστροφής».

Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων, που προβλέπει η ως άνω συνταγματική διάταξη, η δε απόφαση περί αναδασώσεως πρέπει να αιτιολογείται πλήρως ως προς το χαρακτηρισμό της έκτασης ως δάσους ή δασικής εκτάσεως, η αιτιολογία, όμως, αυτή μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου (ΣτΕ 2369/2018, 1917/2017, 2628/2016, 4361/2015, 2939/2014, 3197/2012 κα.).

Επειδή, με τη .../2015 αναβλητική απόφαση υποχρεώθηκε το Δασαρχείο Κ.** να προσκομίσει στο Δικαστήριο το φάκελο με τα στοιχεία της υπόθεσης, καθώς και την έκθεση απόψεων της Διοίκησης. Ακολούθως, το Δασαρχείο Κ.** απέστειλε στο Δικαστήριο το με αριθ. πρωτ. .../29.1. 2016 έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται ότι από την όλη έκταση των 17.062 τ.μ, μόνο η έκταση των 5.870 τ.μ. έχει κηρυχθεί αναδασωτέα με την προσβαλλόμενη απόφαση, όπως η εν λόγω έκταση αποτυπώνεται στη συνταχθείσα σχετικά με χρονολογία 28.1.2016 έκθεση αυτοψίας - φωτοερμηνείας του δασολόγου .... Ενόψει όμως του ότι δεν έχει αποσταλεί στο Δικαστήριο η ως άνω έκθεση αυτοψίας - φωτοερμηνείας, επί της οποίας εδράζεται η προσβαλλόμενη πράξη αναδάσωσης, το Δικαστήριο με την .../2017 αναβλητική - προδικαστική απόφασή του υποχρέωσε τη δασική αρχή να την προσκομίσει. Σύμφωνα με την έκθεση αυτή, που προσκομίστηκε σε εκτέλεση της ως άνω απόφασης, η επίδικη έκταση έχει έκθεση δυτική, κλίση 5 - 10%, έδαφος βαθύ γαιώδες, πέτρωμα ασβεστολιθικό, και συνορεύει ανατολικά και δυτικά με καμένο αναδασωτέο δάσος, βόρεια με δημόσια οδό Κ.** - Β.** και νότια εν μέρει με μη δασική έκταση και εν μέρει με αναδασωτέο δάσος. Επίσης, στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι, σύμφωνα με την ερμηνεία αεροφωτογραφιών των ετών 1938, 1978, 1996 η έκταση είχε τη μορφή του δάσους και το έτος 2010 είχε καεί.

Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση και το επ αυτής δικόγραφο προσθέτων λόγων, οι αιτούντες προβάλλουν ότι η κηρυχθείσα ως αναδασωτέα έκταση αποτελεί κληροτεμάχιο, που περιήλθε στην κυριότητα του δικαιοπαρόχου τους δυνάμει του υπ αριθ. .../23.6.1949 παραχωρητηρίου του Υπουργείου Γεωργίας, προς αποκατάστασή του ως ακτήμονα καλλιεργητού και ακολούθως σ αυτούς, που την καλλιεργούν γεωργικά. Επίσης επικαλούνται και προσκομίζουν την υπ αριθ. πρωτ. .../3.2.1978 απόφαση του Δασάρχη Κ.**, με την οποία εγκρίθηκε η εκχέρσωση τμήματος της επίδικης έκτασης.

Επειδή, η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης για την κήρυξη ως αναδασωτέου του τμήματος της επίδικης έκτασης των 6.048 τ.μ. (όπως προέκυψε από ακριβή εμβαδομέτρηση, κατά τα αναφερόμενα στην από 20.11.2018 έκθεση αντίκρουσης), παρίσταται πλημμελής. Και τούτο διότι, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη έκθεση αυτοψίας - φωτοερμηνείας, η Διοίκηση στηρίζει την κρίση της περί του δασικού χαρακτήρα της ως άνω έκτασης, στην απλή αναφορά του αριθμού των αεροφωτογραφιών των ετών 1938, 1978,1996 και 2010, χωρίς μνεία του περιεχομένου τους, όσον αφορά το είδος, τη μορφή και πυκνότητα της δασικής βλάστησης. Αντίθετα, από τα προσκομιζόμενα από τους αιτούντες στοιχεία, προκύπτει ότι η επίδικη έκταση, δυνάμει του υπ αριθ. τίτλου .../23.6.1949 παραχωρητηρίου του Υπουργείου Γεωργίας, προερχόμενη από απαλλοτρίωση κατά τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα, περιήλθε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του αρχικού κληρούχου, και δικαιοπαρόχου τους..., προς αποκατάστασή του ως ακτήμονα καλλιεργητού, 0 οποίος την καλλιεργούσε συνεχώς και αδιαλείπτως. Επίσης με την υπ αριθ. πρωτ. .../3.2.1978 απόφαση του Δασάρχη Κ.** χορηγήθηκε στους αιτούντες έγκριση εκχέρσωσης τμήματος της επίδικης έκτασης, με το χαρακτηρισμό της ως γεωργικού κλήρου. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι το βάρος απόδειξης του αναδασωτέου χαρακτήρα της επίδικης έκτασης ανήκει στη Διοίκηση (ΣτΕ 1834/2017, 1495/2015), κλονίζεται το αναλογικό έρεισμα της προσβαλλόμενης πράξης αναδάσωσης, ως προς την ανωτέρω έκταση, η οποία πρέπει να ακυρωθεί, για το λόγο αυτό, που προβάλλεται βασίμως (...)

Δια ταύτα

Δέχεται την αίτηση ακύρωσης.