ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 58/2018

 

Πρόεδρος: Ε. Λινάκη, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Εισηγήτρια: Ε. Παπαδοπούλου Πρωτόδικης

Δικηγόροι: Ε. Δημητριάδης, Κ. Γιαννακός, Δ. Σκαρίπας, Ι. Παντελίδης

 

[...] Πιθανολογούνται τα εξής πραγματικά περιστατικά: Μεταξύ των διαδίκων καταρτίσθηκε σύμβαση αντίστροφης χρηματοδοτικής μίσθωσης δυνάμει των υπ’ αριθμ. .../2009 και .../2009 συμβολαίων της συμβ/φου Αθηνών ..., που έχουν καταχωρισθεί στις οικείες κτηματολογικές μερίδες του Κτηματολογίου Ρόδου, με τις οποίες μεταβιβάστηκαν στην καθ’ ης κατά πλήρη κυριότητα τα εξής ακίνητα: [...]. Συγχρόνως, δυνάμει του υπ’ αριθμ. .../2009 συμβολαίου χρηματοδοτικής μίσθωσης, στο οποίο έχει ενσωματωθεί ένα «Συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου (αγορά και εκμίσθωση) βάσει του ελληνικού νόμου 1665/1986», η καθ’ ης εκμίσθωσε στην αιτούσα τα ίδια ως άνω ακίνητα με το επ’ αυτών ξενοδοχειακό συγκρότημα «...», καθώς και το νέο ξενοδοχείο (κτίριο) που τα μέρη συμφώνησαν ότι θα ανεγερθεί στις γαίες ... και ... και, μεταξύ άλλων, καθόρισαν ότι η μίσθωση έχει διάρκεια 240 μήνες με έναρξη την παράδοση και αποδοχή του ακινήτου ότι το συνολικό κόστος επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 15.500.000€ που περιλαμβάνει το τίμημα της αγοράς και τη δαπάνη κατασκευής του νέου ξενοδοχείου ότι το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στο ποσό των 78.245,50€ που υπολογίζεται με ορισμένο επιτόκιο και με βάση το τίμημα της αγοράς έως την αποδοχή του ξενοδοχείου και στο ποσό των 93.292,71€ που υπολογίζεται με ορισμένο επιτόκιο και με βάση το τίμημα αγοράς και τη δαπάνη κατασκευής.

Περαιτέρω, η καθ’ ης της υπό στοιχείο Α αίτησης (αιτούσα της υπό στοιχείο Β), με την από 3.3.2017 εξώδικη δήλωση κατήγγειλε τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης που καταρτίσθηκε με το υπ’ αριθμ. .../2009 συμβόλαιο λόγω ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων συνολικού ποσού 1.858.676,11€ και εν συνεχεία της επέδωσε την από 3.3.2017 επιταγή προς εκτέλεση κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου του ως άνω συμβολαίου προβαίνοντας σε αναγκαστική εκτέλεση με τη βίαιη αποβολή της αιτούσας από το ξενοδοχειακό συγκρότημα. Κατόπιν, η αιτούσα της υπό στοιχείο Α αίτησης, άσκησε την από 3.4.2017 και με αριθμ. εκθ. κατάθεσης .../2017 διεκδικητική αγωγή, η οποία εκκρεμεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, με αντικείμενο την απόδοση των ανωτέρω ακινήτων, επικαλούμενη, για τους εκεί διαλαμβανόμενους λόγους, ακυρότητα της μεταβίβασης.

Περαιτέρω, με την με αριθμό 30/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) διατάχθηκε η δικαστική μεσεγγύηση των περιγραφόμενων ως άνω ακινήτων με το επ’ αυτών ξενοδοχείο μέχρι τη τελεσιδικία της με αρ. .../3.4.2017 αγωγής, μεσεγγυούχος των οποίων ορίστηκε η αιτούσα της υπό στοιχείο Α αίτησης, στην οποία και ανατέθηκε η διαχείρισή του υπό την εποπτεία της ελεγκτικής εταιρίας ..., υπό τον όρο της παροχής εγγυητικής επιστολής αξιόχρεης Τράπεζας για το ποσό των 2.000.000 ευρώ υπέρ της καθ’ης και κατάθεση αυτής στην Γραμματεία του Δικαστηρίου εντός 40 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης.

Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα πιθανολογείται ότι η επιχείρηση, η συνέχιση λειτουργίας της οποίας προκρίνεται για την ενίσχυση της ταμειακής της ρευστότητας και προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των δανειστών της, μεταξύ των οποίων και της καθ’ης, παρουσιάζει σταδιακή οικονομική ανάκαμψη, καθώς όπως προκύπτει από το απόσπασμα λογιστικής καρτέλας, η εταιρία εμφάνισε τζίρο για το έτος 2017 ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων διατέθηκε για την κάλυψη των φορολογικών και οικονομικών της υποχρεώσεων (στον εξορθολογισμό των οποίων πιθανολογείται ότι έχει προβεί) προς το ελληνικό δημόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τους εργαζομένους της. Επιπλέον, και δοθέντος ότι με τον ανωτέρω όρο διατάχθηκε η καταβολή της παροχής της εγγυητικής επιστολής σε διάστημα σαράντα ημερών από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης, ήτοι μέχρι την 3.3.2018, δηλαδή σε μια χρονική περίοδο, κατά την οποία το ως άνω ξενοδοχείο δεν λειτουργεί και δεν διαθέτει άμεση εισροή κερδών, καθίσταται αναγκαία η χρησιμοποίηση των ταμειακών διαθεσίμων της αιτούσας προς κάλυψη των αναγκών συνέχισης της λειτουργίας της.

Συνεπώς, ενόψει του ύψους της εγγυητικής επιστολής και της προθεσμίας καταβολής εντός ενός χρονικού διαστήματος που συμπίπτει με τις ενέργειες προετοιμασίας (πράξεις συντήρησης, τροφοδοσίας προμηθειών, εκπλήρωση υποχρεώσεων από ενεργείς συμβάσεις με τα τουριστικά πρακτορεία κ.λπ.) για την έγκαιρη έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου τον Απρίλιο για την τουριστική περίοδο του έτους 2018, πιθανολογείται ότι η διατήρηση του όρου παροχής της εγγυητικής επιστολής και η κατάπτωση αυτής θα δημιουργήσει κίνδυνο πραγματικής αδυναμίας καταβολής αυτής αλλά και όλων των ποσών, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ξενοδοχείου και κατ’ επέκταση θα δημιουργήσει κίνδυνο για την οικονομική επιβίωση της εταιρίας, καθώς θα επέλθει άμεση μείωση των ταμειακών διαθεσίμων με ορατό το κίνδυνο οικονομικής κατάρρευσης και με περαιτέρω συνέπεια την διακινδύνευση και της απαίτησης της καθ’ης της υπό στοιχείο Α αίτησης, η οποία έχει ήδη εισπράξει από την αιτούσα από το Μάιο του 2017 έως και το Ιανουάριο του 2018 το συνολικό ποσό του 1,153.064 ευρώ, το οποίο προερχόταν από τα κέρδη που εισέρρευσαν κατά τη τουριστική σεζόν του έτους 2017.

Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι η υπό στοιχείο Α αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και πρέπει να μεταρρυθμιστεί η με αριθμ. 30/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), καθώς σύμφωνα με τα ανωτέρω δε δικαιολογείται η συνέχιση του διαταχθέντος, ως εγγυοδοσίας του άρθρου 694 ΚΠολΔ, όρου παροχής από την αιτούσα εγγυητικής επιστολής αξιόχρεης Τράπεζας για το ποσό των 2.000,000 ευρώ υπέρ της καθ’ης και κατάθεσης αυτής στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου εντός 40 ημερών από τη δημοσίευση της Απόφασης, ο οποίος(όρος) πρέπει να αντικατασταθεί, από τον όρο καταβολής από την αιτούσα της υπό στοιχείο Α αίτησης μηνιαίων δόσεων ύψους 90.000 ευρώ εντός του πρώτου τριημέρου κάθε ημερολογιακού μήνα και μέχρι την έκδοση οριστικής Απόφασης επί της κύριας δίκης, που είναι εκκρεμής μετά από την άσκηση της με αριθμ. εκθ. καταθ. .../2017 αγωγής (άρθρο 695 ΚΠολΔ, ΑΠ 75/2014 ΧρΙΔ 2014, 448), κρίνοντας το Δικαστήριο ότι το μέτρο αυτό είναι το πλέον πρόσφορο, αποδεσμευόμενο μερικώς από την αρχή της διαθέσεως, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στην προηγηθείσα νομική σκέψη. [...]

 

(Δέχεται εν μέρει την αίτηση της αιτούσας ξενοδοχειακής επιχείρησης.)