ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ι

ΠΡΑΞΗ 51/2018

 

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο αυτού Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, και τις Παρέδρους Ελένη Νικολάου και Αικατερίνη Θεοφανίδου.

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, την 1η Φεβρουαρίου 2018, με την παρουσία της Γραμματέως του Πελαγίας Κρητικού.

Για να αποφανθεί ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών και του Δήμου ..., αν πρέπει να θεωρηθεί το 178Α, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του ανωτέρω Δήμου.

Άκουσε την εισήγηση της Παρέδρου Αικατερίνης Θεοφανίδου

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου

Σκέφτηκε κατά το Νόμο

 

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκε, με την 40/18.12.2017 πράξη της, να θεωρήσει το 178Α, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ..., ποσού 2.116,20 ευρώ, που αφορά σε δαπάνη πρώτης μισθοδοσίας για το μήνα Σεπτέμβριο του 2017, του φερόμενου ως δικαιούχου, …., δικηγόρου, που προσλήφθηκε στον ανωτέρω Δήμο με σχέση έμμισθης εντολής. Ως αιτιολογία της άρνησης θεώρησης, η Επίτροπος προέβαλε ότι η εντελλόμενη, με αυτό, δαπάνη δεν είναι νόμιμη, γιατί ο ανωτέρω δικηγόρος έπρεπε να καταταγεί στο 3ο μισθολογικό κλιμάκιο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικεία προκήρυξη για την πλήρωση θέσης δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις στο Δήμο ..., και όχι στο 15ο στο οποίο κατετάγη, ως δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με βάση το οποίο και εκκαθαρίσθηκε ποσό αποδοχών μεγαλύτερο εκείνου που δικαιούται. Ο ανωτέρω Δήμος επανυπέβαλε, με το 29245/27.12.2017 έγγραφό του, το χρηματικό ένταλμα στην Επίτροπο για θεώρηση, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της εντελλόμενης με αυτό δαπάνης. Η αναπληρώτρια πλέον Επίτροπος, ενέμεινε στην άρνηση θεώρησης, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 27.12.2017 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο τούτο.

ΙΙ.A. Ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), ορίζει, στο άρθρο 165, ότι: «1. Στους Δήμους (…) μπορεί να συνιστώνται, με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Εφόσον υπάρχει νομική υπηρεσία σύμφωνα με τον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας είναι δυνατή η σύσταση θέσεων δικηγόρων – νομικών συμβούλων με την ίδια σχέση. Η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του Ο.Τ.Α., με σχέση έμμισθης εντολής και με τη διαδικασία που καθορίζεται με το Ν. 1649/1986 [«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα των Δικηγόρων και άλλες διατάξεις»] (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύει», στο δε άρθρο 166, με τίτλο «Αντιμισθία δικηγόρων», ότι: «1. Οι διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους των Ο.Τ.Α. με σχέση έμμισθης εντολής. 2.(…)». Περαιτέρω, στο άρθρο 43 του ν. 4194/2013 «Νέος Κώδικας Δικηγόρων» (A΄ 208) ορίζεται ότι: «1. (…). 2. Η πρόσληψη δικηγόρων στους φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με νόμο, γίνεται με επιλογή ύστερα από προκήρυξη (…). Ειδικότερα για τους έμμισθους δικηγόρους: α) Η προκήρυξη πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της απασχόλησης του δικηγόρου, τις τυχόν ειδικές ανάγκες του νομικού προσώπου, την έδρα και τους όρους αμοιβής και υπηρεσιακής εξέλιξης του δικηγόρου και απευθύνεται προς τα μέλη των δικηγορικών συλλόγων. Η προκήρυξη καθορίζει προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων (…), β) Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή που συνέρχεται στην έδρα του δικηγορικού συλλόγου και αποτελείται από: αα) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως (…), ββ) τρεις δικηγόρους, από τους οποίου ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Δικηγορικό Σύλλογο του οικείου δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη, γγ) έναν εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου νομικού προσώπου. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (…) (όπως το εδάφιο β΄ αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 παρ. 7 του ν. 4370/2016 – Α΄ 37/7.3.2016), γ) (…), στ) Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, ζ) Η επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τους καλεί σε ατομική συνέντευξη (…), η) Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των πιο πάνω τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων (…), θ) Η απόφαση της επιτροπής είναι υποχρεωτική και ισχύει μόνο για την κατάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε. Ο φορέας του Δημοσίου, που προκήρυξε τη θέση, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης να προσλάβει στις κενές θέσεις τους επιτυχόντες και να γνωστοποιήσει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο την ανάληψη υπηρεσίας ή την έναρξη της συνεργασίας με αμοιβή για κάθε υπόθεση μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών (…)», στο δε άρθρο 44, ότι: «1. Ο δικηγόρος για τις παρεχόμενες με έμμισθη εντολή υπηρεσίες του αμείβεται με πάγιες μηνιαίες αποδοχές που καθορίζονται με ελεύθερη συμφωνία με τον εντολέα του και οι οποίες δεν μπορούν να είναι κατώτερες των εκάστοτε ισχυουσών κατώτατων νόμιμων αποδοχών υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα ανάλογων επιστημονικών προσόντων. 2. Οι αποδοχές των δικηγόρων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους (…) στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού (…), καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». Εξάλλου, ο ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α´ 176), στο πεδίο εφαρμογής του οποίου εμπίπτει και το μόνιμο προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού (Κεφάλαιο Β, άρθρο 7 αυτού), και από την έναρξη ισχύος του οποίου (1.1.2016, βλ. άρθρο 35 του νόμου αυτού) καταργήθηκαν οι διατάξεις του προϊσχύσαντος άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων η Κ.Υ.Α. οικ.2/17132/0022/28.2.2012 (Β΄ 498) «Καθορισμός αποδοχών δικηγόρων που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α΄226)», (βλ. άρθρο 34 περ. α του ν. 4354/2015), ορίζει, στην παράγραφο 10 του άρθρου 9, ότι: «Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες με σχέση πάγιας και περιοδικής έμμισθης εντολής στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής: α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 3 της Π.Ε. κατηγορίας, β. Οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 10 της Π.Ε. κατηγορίας και γ. Οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο Μ.Κ. 15 της Π.Ε. κατηγορίας (…)». Τέλος, στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ... (που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. .../2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης – ΦΕΚ Β΄ 1202/20.5.2013) ορίζεται στο άρθρο 7, με τίτλο «Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας», ότι: «Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη (…). Ειδικότερα η Υπηρεσία: 1) Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κλπ.) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του Δήμου. 2) Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου (…) για τη διασφάλιση του νομότυπου των δράσεών τους. 3) Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο. 4) Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους. 5) Εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. 6) Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο. 7) Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας», στο δε άρθρο 22 του εν λόγω Ο.Ε.Υ. καθορίζονται οι θέσεις ειδικού προσωπικού του Δήμου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τέσσερις (4) θέσεις Δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

Β. Από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Οι επί παγία αντιμισθία προσλαμβανόμενοι από τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού δικηγόροι, λαμβάνουν την αμοιβή που προβλέπει η προκήρυξη πρόσληψής τους, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τα νόμιμα όρια αμοιβών, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις προεκτεθείσες διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και του άρθρου 9 του ν. 4354/2015. Αναλόγως δε, της ανέλιξής τους, ήτοι της δυνατότητάς τους να παρίστανται στα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια δικαστήρια ή στον Άρειο Πάγο, κατατάσσονται σε αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο (3ο, 10ο και 15ο της Π.Ε. κατηγορίας). Εξάλλου, δεν υφίσταται δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξής τους στα ενδιάμεσα των ανωτέρω μισθολογικά κλιμάκια, μόλις, όμως, προαχθούν σε δικηγόρους παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω, υποχρεωτικά κατατάσσονται στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στη νέα τους ιδιότητα. Ειδικότερα, οι δικηγόροι παρ’ Αρείω Πάγω που προσλαμβάνονται με σχέση έμμισθης εντολής από τους Ο.Τ.Α., κατά την καθοριζόμενη στο άρθρο 43 του ν. 4194/2013 διαδικασία και αμείβονται με πάγια αντιμισθία, κατατάσσονται από 1.1.2016 σε μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) του ν. 4354/2013, δηλαδή στο 15ο Μ.Κ. του εν λόγω νόμου, δικαιούνται δε, να λαμβάνουν ως αμοιβή αποκλειστικά ό,τι επακριβώς ορίζεται με την προδιαληφθείσα διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015, ενώ, δεν επιτρέπεται η καθοριζόμενη με την προκήρυξη πρόσληψής τους αμοιβή να υπολείπεται της νόμιμης. Τούτο δε, διότι για τον προσδιορισμό της εν λόγω συγκεκριμένης και αποκλειστικά καθοριζόμενης από την ανωτέρω διάταξη του ν. 4354/2015 αμοιβής, λήφθηκαν υπόψη οι ειδικές συνθήκες παροχής των υπηρεσιών των δικηγόρων ανάλογα με την εξέλιξή τους, δηλαδή, την δυνατότητα παράστασής τους στα δικαστήρια των αντίστοιχων βαθμίδων (Πρωτοδικείο, Εφετείο, Άρειος Πάγος), με αποτέλεσμα, να μην είναι επιτρεπτός ο καθορισμός αμοιβής κατώτερης της προαναφερθείσας, γεγονός που θα υποβάθμιζε το κύρος του λειτουργήματός τους (πρβλ. Ε.Σ. Ι Τμ. πράξη 34/2009).

ΙΙΙ. Α. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 29037/17.11.2015 προκήρυξή του, ο Δήμος ... προκήρυξε την πρόσληψη, με επιλογή, ενός δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις με πάγια μηνιαία αντιμισθία και με σχέση έμμισθης εντολής, για την πλήρωση μιας θέσης δικηγόρου, προβλεπόμενης στο άρθρο 22 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του και διεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρων 42 – 45 του ν. 4194/2013. Ειδικότερα, η εν λόγω προκήρυξη προέβλεπε, μεταξύ άλλων, ότι υποψήφιοι για την θέση αυτή πρέπει να είναι Δικηγόροι παρά Πρωτοδίκαις, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου ... με επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, τουλάχιστον δύο (2) ετών στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου δικαίου και, ειδικότερα, στο χειρισμό υποθέσεων της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και ότι οι αποδοχές του προς πρόσληψη δικηγόρου καθορίζονται με την Κ.Υ.Α. οικ2/17132/0022/28.2.2012 (ΦΕΚ Β΄ 498), όπως ισχύει, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). Περαιτέρω, καθόριζε ότι αντικείμενο της απασχόλησης του δικηγόρου θα ήταν η παροχή κάθε είδους νομικών συμβουλών, γνωμοδοτήσεων, καθώς και η διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου και των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ενώ οι υποψήφιοι έπρεπε να υποβάλουν στο Δήμο εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης, αίτηση συνοδευόμενη από τα αναλυτικά αναφερόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά. Στην διαδικασία επιλογής συμμετείχε, μεταξύ άλλων υποψηφίων, και ο φερόμενος ως δικαιούχος του υπό έλεγχο χρηματικού εντάλματος, …., που ήδη κατά τον χρόνο εκείνο έφερε την ιδιότητα του δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον της πενταμελούς Επιτροπής του άρθρου 43 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 4194/2013, με το 6/8.5.2017 πρακτικό της, επιλέχθηκε ως καταλληλότερος για την πλήρωση της προκηρυχθείσας θέσης ο φερόμενος ως δικαιούχος, ο οποίος με την 188/21.6.2017 απόφαση (ορθή επανάληψη -ΦΕΚ Γ΄ 795/21.8.2017) του Δημάρχου ... προσλήφθηκε με σχέση έμμισθης εντολής, ανέλαβε δε υπηρεσία την 1.9.2017. Ακολούθως, με την .../17.11.2017 διαπιστωτική απόφαση του Δημάρχου ..., ο ανωτέρω κατατάχθηκε αναδρομικά από 1.9.2017 στο 15ο Μ.Κ. του ν. 4354/2015. Ήδη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής εντέλλεται η καταβολή πρώτης μισθοδοσίας, ύψους 2.116,20 ευρώ, του φερόμενου ως δικαιούχου δικηγόρου του Δήμου, για το μήνα Σεπτέμβριο του 2017, η οποία, δυνάμει της ως άνω διαπιστωτικής απόφασης του Δημάρχου, υπολογίσθηκε με βάση το 15ο μισθολογικό κλιμάκιο του ν.4354/2015.

Β. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, το Κλιμάκιο κρίνει ότι νομίμως ο νεοπροσληφθείς δικηγόρος …. κατετάγη, ως δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, στο 15ο και όχι στο 3ο μισθολογικό κλιμάκιο, απορριπτομένου ως αβασίμου του περί του αντιθέτου λόγου διαφωνίας της αναπληρώτριας Επιτρόπου. Και τούτο, διότι η κατάταξή του, ως δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, στο 15ο μισθολογικό κλιμάκιο υπαγορεύεται από τις επιτακτικού χαρακτήρα διατάξεις του άρθρου 44 του Κώδικα περί Δικηγόρων και του άρθρου 9 του ν. 4354/2015, οι οποίες καθορίζουν τα κατώτατα δυνατά όρια των απολαβών των με πάγια αντιμισθία αμειβόμενων δικηγόρων. Ο όρος δε της ..../17.11.2015 προκήρυξης του Δήμου ..., που απαιτούσε ως τυπικό προσόν για την πρόσληψη στην εν λόγω θέση την ιδιότητα των υποψηφίων ως δικηγόρων παρά Πρωτοδίκαις, δεν απέκλειε όπως ο υποψήφιος δικηγόρος έχει ιδιότητα ανώτερη αυτής του δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις, ήτοι να έχει την ιδιότητα δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, δεδομένου ότι και ένας δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις δύναται να εξελιχθεί σε δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, με την συνδρομή των προβλεπόμενων στις οικείες διατάξεις του Κώδικα των Δικηγόρων προϋποθέσεων, οπότε διαμορφώνεται αντίστοιχα και η κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο (βλ. ΣτΕ 3234/2015, 4850/2013, 1178/2006). Με τον εν λόγω όρο, ερμηνευόμενο υπό το πρίσμα των διατάξεων για τις νόμιμες αμοιβές των επί παγία αντιμισθία δικηγόρων, υποδηλώνεται η μισθολογική αφετηρία του προσληφθησόμενου δικηγόρου, διασφαλίζοντας ένα έλασσον επίπεδο προσόντων και κριτηρίων των υποψηφίων για την κατάληψη της οικείας θέσης. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή θα οδηγούσε σε ευθεία παραβίαση των αναγκαστικού δικαίου διατάξεων που καθορίζουν τα νόμιμα όρια αμοιβής των δικηγόρων με έμμισθη εντολή, καθόσον δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω θα κατατασσόταν όχι στο 15ο αλλά στο 3ο μισθολογικό κλιμάκιο, λαμβάνοντας αποδοχές κατώτερες των νομίμων (πρβλ. Ε.Σ. Ι Τμ. πράξη 34/2009). Άλλωστε, και από τη διάταξη του άρθρου 7 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου ..., που προπαρατέθηκε, σύμφωνα με την οποία η Νομική Υπηρεσία εκπροσωπεί το Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών για την προάσπιση των συμφερόντων του, συνάγεται ότι τέτοια εκπροσώπηση ενώπιον εν γένει των δικαστικών αρχών, άρα και των Ανώτατων Δικαστηρίων, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα με δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω (βλ. ΣτΕ 3234/2015).

IV. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι νόμιμη, πλην όμως αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2017, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.

 

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 178Α, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ..., ποσού 2.116,20 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί, λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2017.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ