ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

(ΑΣΦ. ΜΕΤΡΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 5/2018

 

Δικαστής : Γ.Παναγιώτου, Ειρηνοδίκης

Δικηγόροι : Δ. Μπαράτης, Κ. Κοντογιάννη

 

Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής για να είναι ορισμένο πρέπει να περιέχει τα παρακάτω τυπικά στοιχεία: 1) αριθμό βιβλίου καταχώρισης, 2) είδος κτήματος (αστικό, αγροτικό, οικία, οικό­πεδο, αιγιαλός, παραλία), 3) τοποθεσία, 4) έκταση, 5) οριοθεσία, 6) πλευρικές διαστάσεις, 7) προέλευ­ση (τρόπο κτήσης). Πρωτόκολλο Διοικητικής Α­ποβολής, το οποίο φέρει τυπικές ατέλειες, ακυρώ­νεται από το δικαστήριο, καθόσον η κατά τα άνω πληρότητα είναι αναγκαία από τον ειδικό χαρα­κτήρα των πρωτοκόλλων τούτων, τα οποία παρότι είναι διοικητικές πράξεις, επιφέρουν αποτελέσμα­τα δικανικά σε βάρος των καθ ων. Από τα προσαγόμενα έγγραφα δεν προκύπτει ότι ο καθ ου Δήμος συγκοινοποίησε στον ανακόπτοντα διά­γραμμα του επίδικου ακινήτου, παρά το γεγονός ότι γίνεται αναφορά σε αυτό στο ανακοπτόμενο πρωτόκολλο. Σε συνδυασμό δε και με το γεγονός ότι στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν υφίσταται ανα­φορά όλων των εκτεθέντων, για το ορισμένο της περιγραφής του επίδικου ακινήτου, στοιχείων, ήτοι ακριβής περιγραφής των ορίων και πλευρι­κών διαστάσεων αυτού, με αποτέλεσμα να δημι­ουργείται σύγχυση ως προς τον ακριβή καθορι­σμό της ταυτότητας αυτού, το προσβαλλόμενο πρωτόκολλο δεν είναι επαρκώς ορισμένο. Συνε­πώς, εφόσον τα ελλείποντα στοιχεία για τον κα­θορισμό της ταυτότητας του επίδικου ακινήτου από το οποίο αποβλήθηκε ο ανακόπτων με το εν λόγω Πρωτόκολλο είναι τυπικά και πρέπει να πε­ριλαμβάνονται σε αυτό για την εγκυρότητα του, ο σχετικός ισχυρισμός του ανακόπτοντος περί ακυρότητας του πρωτοκόλλου λόγω αοριστίας αυτού, πρέπει να γίνει δεκτός και ως κατ ουσία βάσιμος, ενώ ουδεμία έννομη επιρροή ασκεί ο ισχυρισμός του καθ ου περί της γνώσης των στοιχείων αυτών από τον ανακόπτοντα, ο οποίος και αληθής υπο­τιθέμενος, κρίνεται ως αλυσιτελώς προβαλλόμε­νος, καθόσον δεν καθιστά έγκυρο το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.

Η κρινόμενη ανακοπή αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το ακίνητο από το οποίο αποβλήθηκε ο ανακόπτων, κατά τη δια­δικασία των όρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ. (άρθρ. 2 παρ. 3 του α.ν. 263/1968, 733, 29 Κ.Πολ.Δ.). Είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 2 α.ν. 263/ 1968,1 παρ. 12 ν. 2307/1995, 583 Κ.Πολ.Δ. και ως προς το παρεπόμενο αίτημα στις διατάξεις των άρθρων 176,191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.. Ασκήθηκε δε εμπρόθεσμα και νομότυπα, δεδομένου ότι το προσβαλλόμενο πρωτόκολλο κοινοποιήθηκε στον ανακόπτοντα σας 4.7.2017 (βλ. σχετ. υπ αριθ. 9720Γ/4.7.201Ζ έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών ...) και η ανα­κοπή ασκήθηκε στις 2.8.2017 (...). (...), πιθανολογήθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα, κρίσιμα για την ένδι­κη υπόθεση, πραγματικά περιστατικά: Με το υπ αριθ. .../3.7.2017 πρωτόκολλο διοικητικής αποβο­λής του Δημάρχου Ν.Ι.** Α.**, ο ανακόπτων απο­βλήθηκε από έκταση επιφανείας 482,60 τ.μ., επί της οδού ... στο Κ.Χ.** ... του Δήμου Ν.Ι.** Α.**, (...). Κατά του ανωτέρω πρωτοκόλλου, ο ανακό­πτων ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι αυτό είναι αόριστο ως προς την περιγραφή της επίδικης έ­κτασης, καθόσον δεν αναφέρονται στο πρωτό­κολλο τα όρια - πλευράς αυτής (επίδικης έκτασης) και κυρίως ότι δεν συνοδεύεται από σχεδιάγραμ­μα της επίδικης έκτασης και ουδέν τέτοιο σχεδιά­γραμμα του συγκοινοποιήθηκε και για το λόγο αυτό τυγχάνει ακυρωτέο.

Από τα προσαγόμενα έγγραφα δεν προκύπτει ότι ο καθ ου Δήμος συγκοινοποίησε στον ανακό­πτοντα διάγραμμα του επίδικου ακινήτου, παρά το γεγονός ότι γίνεται αναφορά σε αυτό στο ανακοπτόμενο πρωτόκολλο (στοιχ. 13). Σε συνδυασμό δε και με το γεγονός ότι στο εν λόγω Πρωτόκολλο δεν υφίσταται αναφορά όλων των εκτεθέντων, για το ορισμένο της περιγραφής του επίδικου ακινή­του, στοιχείων, ήτοι ακριβής περιγραφή των ο­ρίων και πλευρικών διαστάσεων αυτού, με αποτέ­λεσμα να δημιουργείται σύγχυση ως προς τον α­κριβή καθορισμό της ταυτότητας αυτού, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα πρόταση στην αρχή της παρούσας, το προσβαλλόμενο Πρωτόκολλο δεν είναι επαρκώς ορισμένο. Συνε­πώς, εφόσον τα ελλείποντα στοιχεία για τον καθορισμό της ταυτότητας του επίδικου ακινήτου από το οποίο αποβλήθηκε ο ανακόπτων με το εν λόγω Πρωτόκολλο είναι τυπικά και πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτό για την εγκυρότητά του, ο σχετικός ισχυρισμός του ανακόπτοντος περί ακυ­ρότητας του πρωτοκόλλου λόγω αοριστίας αυτού, πρέπει να γίνει δεκτός και ως κατ ουσία βάσιμος, ενώ ουδεμία έννομη επιρροή ασκεί ο ισχυρισμός του καθ ου περί της γνώσης των στοιχείων αυτών από τον ανακόπτοντα, ο οποίος και αληθής υπο­τιθέμενος, κρίνεται ως αλυσιτελώς προβαλλόμε­νος, καθόσον δεν καθιστά έγκυρο το Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.