ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4969/2019

 

Πρόεδρος: Π. Κομισόπουλος, Πρωτοδίκης

Δικηγόροι: Ν. Παπαντίνας, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α' Ν.Σ.Κ., Α. Παπασπυρόπουλος, Σ. Ασημακόπουλος, Μ. Μοσχοβάκης

 

[...]

Το ενάγον εκθέτει ότι είναι αποκλειστικός κύριος και νομέας ενός τμήματος, εμβαδού 72,05 τ.μ., του αναφερόμενου γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ ... του Κ.Γ. Θεσσαλονίκης, εμβαδού 275 τ.μ. κατά τις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές, που βρίσκεται στη Νέα Παραλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως αυτό αποτυπώνεται κατά ακριβή θέση και όρια στο συνημμένο στην αγωγή του τοπογραφικό διάγραμμα. Ότι η έκταση αυτή εμπίπτει στη ζώνη παλαιού αιγιαλού της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης, όπως καθορίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 Ν. 2971/2001 με την αναφερόμενη έκθεσή της, η οποία επικυρώθηκε με την αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση και αμφότερες (έκθεση της Επιτροπής και Υπουργική Απόφαση) δημοσιεύτηκαν νόμιμα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) κατά το έτος 2003, ενώ κατά το έτος 1932 αποτελούσε ενεργό αιγιαλό καταγεγραμμένο ως δημόσιο κτήμα.

Ότι από την ως άνω έκταση των 72,05 τ.μ., τμήμα εμβαδού 48,50 τ.μ., όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο στην αγωγή τοπογραφικό διάγραμμα, είχε προσκυρωθεί κατά το έτος 1966 στο ως άνω αναφερόμενο γεωτεμάχιο με φερόμενο τότε κύριο αυτού τον δέκατο εναγόμενο, πλην όμως η απαλλοτρίωση του εν λόγω εδαφικού τμήματος ουδέποτε συντελέστηκε, διότι δεν καταβλήθηκε πλήρως η καθορισθείσα προσωρινή αποζημίωση, αλλά μόνο μέρος αυτής, με αποτέλεσμα να έχει αρθεί αυτοδικαίως και να διατηρούνται ακέραια όλα τα εμπράγματα δικαιώματά του επί του τμήματος αυτού.

Ότι και το υπόλοιπο τμήμα της έκτασης αυτής, εμβαδού 23,55 τ.μ., όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο στην αγωγή τοπογραφικό διάγραμμα, δεν έχει τακτοποιηθεί με πράξη της αρμόδιας πολεοδομικής Αρχής και επομένως, εξακολουθεί να ανήκει σ’ αυτό (το ενάγον) κατά κυριότητα.

Ότι επί του ως άνω με ΚΑΕΚ ... γεωτεμαχίου έχει ανεγερθεί πολυώροφη οικοδομή με συνεστημένες 16 συνολικά οριζόντιες ιδιοκτησίες, όπως λεπτομερώς περιγράφονται στο δικόγραφο της αγωγής και καταχωρισθέντες κυρίους καθεμίας εξ αυτών, καθώς και συγκυρίους επί του όλου γεωτεμαχίου κατά τα αναλογούντα σ’ αυτές αντίστοιχα εξ αδιαιρέτου ποσοστά, κατά τις αρχικές κτηματολογικές εγγραφές, τους εναγόμενους, όπως αντίστοιχα αναφέρονται στην αγωγή για κάθε οριζόντια ιδιοκτησία, με τους αντίστοιχους τίτλους κυριότητας καθενός εξ αυτών, τα αντίστοιχα κτηματολογικά φύλλα, δε, επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο τμήμα στο δικόγραφο της αγωγής.

Ότι δυνάμει των αναφερόμενων 3 συμβολαίων δωρεάς εν ζωή και 2 συμβολαίων γονικής παροχής, νόμιμα μεταγεγραμμένων στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης, α) ο δεύτερος εναγόμενος μεταβίβασε λόγω δωρεάς την ψιλή κυριότητα των δύο αναφερόμενων οριζόντιων ιδιοκτησιών του στον μη διάδικο γιο του την πρώτη εξ αυτών και στον πρώτο εναγόμενο τη δεύτερη εξ αυτών, παρακρατώντας για τον εαυτό του το 1/2 της επικαρπίας και μεταβιβάζοντας το έτερο 1/2 αυτής στην τρίτη εναγόμενη, β) ο δέκατος εναγόμενος μεταβίβασε λόγω δωρεάς και λόγω γονικής παροχής την ψιλή κυριότητα των αναφερόμενων οριζόντιων ιδιοκτησιών στην ένατη εναγομένη την πρώτη εξ αυτών και στον εικοστό εναγόμενο τη δεύτερη εξ αυτών, παρακρατώντας για τον εαυτό του την επικαρπία επί αμφότερων των οριζόντιων ιδιοκτησιών, γ) ο δικαιοπάροχος της ενδέκατης και της δωδέκατης των εναγομένων, μεταβίβασε λόγω δωρεάς ποσοστό 2/3 της ψιλής κυριότητας της αναφερόμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας του στη δωδέκατη εναγομένη, παρακρατώντας για τον εαυτό του και τη σύζυγό του, ενδέκατη εναγομένη, την επικαρπία του ποσοστού αυτού, μετά το θάνατό του δε το υπόλοιπο της επικαρπίας, δηλαδή 1/3 εξ αδιαιρέτου, περιήλθε στην ενδέκατη εναγόμενη δυνάμει της νόμιμα δημοσιευθείσας ιδιόγραφης διαθήκης του και δ) η δέκατη πέμπτη εναγομένη μεταβίβασε λόγω γονικής παροχής στην δέκατη έκτη εναγόμενη ποσοστό 49% της ψιλής κυριότητας της αναφερόμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας της, παρακρατώντας για τον εαυτό της το δικαίωμα της επικαρπίας του ποσοστού αυτού, το οποίο στη συνέχεια μεταβίβασε λόγω πώλησης στην δέκατη έβδομη εναγομένη δυνάμει του αναφερόμενου συμβολαίου πώλησης, που καταχωρίστηκε νόμιμα στο αρμόδιο Κ.Γ. Θεσσαλονίκης.

Ότι με βάση τα παραπάνω εκτιθέμενα το ίδιο (το ενάγον) έχει ποσοστό συγκυριότητας επί του όλου επίδικου γεωτεμαχίου και της επ’ αυτού ανεγερθείσας πολυώροφης οικοδομής και των κοινόχρηστων και κοινόκτητων χώρων της, αλλά και επί καθεμίας από τις 16 οριζόντιες ιδιοκτησίες 26,2% ή 262/1000.

Ότι κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κτηματογράφησης της περιοχής, όπου βρίσκεται το επίδικο ακίνητο, εσφαλμένα καταχωρίστηκαν κατά τις αρχικές (πρώτες) εγγραφές ως συγκύριοι και δικαιούχοι εγγραπτέων εμπράγματων δικαιωμάτων του γεωτεμαχίου και της επ’ αυτού πολυώροφης οικοδομής, καθώς και των συσταθεισών οριζόντιων ιδιοκτησιών οι εναγόμενοι, όπως αναλυτικά περιγράφονται τα δικαιώματα, τα ποσοστά αυτών, οι αιτίες και οι τίτλοι κτήσεις τους στα επισυναπτόμενα στην αγωγή κτηματολογικά φύλλα, αντίστοιχα.

Με βάση το ιστορικό αυτό, επικαλούμενο άμεσο έννομο συμφέρον του και προσδιορίζοντας την αξία του διεκδικούμενου ποσοστού συγκυριότητας από κάθε εναγόμενο σε ποσό μικρότερο των 250.000 ευρώ, ζητεί, αφενός να αναγνωριστεί ότι είναι κύριος κατά ποσοστό 26,2% (262/1000) εξ αδιαιρέτου επί του επίδικου γεωτεμαχίου και των 16 οριζόντιων ιδιοκτησιών που έχουν συσταθεί επ’ αυτού με τα αναλογούντα σε καθεμία από τις οριζόντιες ιδιοκτησίες εξ αδιαιρέτου ποσοστά συγκυριότητας στο έδαφος και τα λοιπά κοινά μέρη της οικοδομής, αφετέρου να διορθωθούν οι ανακριβείς αρχικές και κάθε μεταγενέστερη κτηματολογικές εγγραφές που έχουν καταχωριστεί στο αρμόδιο Κ.Γ. Θεσσαλονίκης, ώστε να αναγραφεί το ίδιο (το ενάγον) ως εξ αδιαιρέτου συγκύριος, κατά το προαναφερόμενο ποσοστό, επί του επίδικου γεωτεμαχίου και επί καθεμίας των επ’ αυτού οριζόντιων ιδιοκτησιών, όπως το ποσοστό αυτό (26,2% ή 262/100) προσδιορίζεται για καθεμία οριζόντια ιδιοκτησία, καθώς και επί του εδάφους και των λοιπών κοινών μερών του γεωτεμαχίου.

Επίσης, ζητεί να αναγνωριστεί η ακυρότητα της σύστασης επικαρπίας επί των αναφερόμενων 6 οριζόντιων ιδιοκτησιών και να διαταχθεί η διαγραφή τους από τα οικεία κτηματολογικά φύλλα, επικουρικά, δε, να περιοριστεί καθεμία από τις συσταθείσες επικαρπίες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το ποσοστό συγκυριότητας του (26,2% ή 262/1000) επί καθεμίας από τις ως άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες να φαίνεται απαλλαγμένο από την εν λόγω προσωπική δουλεία. Τέλος, ζητεί να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στα δικαστικά του έξοδα.

[...]. Ωστόσο, υπό τα ως άνω εκτιθέμενα περιστατικά η κρινόμενη αγωγή είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη στο σύνολό της, διότι ενώ το ενάγον εκθέτει ότι είναι αποκλειστικός κύριος διαιρετού τμήματος, εμβαδού 72,05 τ.μ., του επίδικου γεωτεμαχίου, το οποίο (τμήμα) αποτελεί τμήμα του παλαιού αιγιαλού της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης, ουδεμία νόμιμη προϋπόθεση επικαλείται για την συνένωση του διαιρετού αυτού τμήματος με το γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ ... και τη θεώρησή του ως ενιαίου ακινήτου, ώστε να νοείται η δημιουργία συγκυριότητας (άρθρο 1113 ΑΚ) και να θεμελιώνεται έννομη αξίωση του ενάγοντος για αναγνώρισή του ως συγκυρίου επί του όλου γεωτεμαχίου και των επ’ αυτού συσταθεισών οριζόντιων ιδιοκτησιών κατά ποσοστό 26,2% ή 262/1000 εξ αδιαιρέτου (για τους παραγωγικούς λόγους σύστασης συγκυριότητας με δικαιοπραξία ή από το νόμο, βλ. αναλυτικά Α. Γεωργιάδη - Μ. Σταθόπουλου, ΕρμΑΚ, τ. V, έκδ. 2004, άρθρο 1113 αρ. 14-17) και στη συνέχεια, να δικαιολογείται η διόρθωση των επικαλούμενων ως εσφαλμένων κτηματολογικών εγγραφών.

Ειδικότερα, η επίκληση του ενάγοντος ότι είναι κύριος του ως άνω διαιρετού εδαφικού τμήματος μείζονος ακινήτου με βάση την προαναφερόμενη έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 3 Ν 2971/2001, νόμιμα κυρωθείσας από την ως άνω Υπουργική Απόφαση και νόμιμα δημοσιευθείσας στο ΦΕΚ, και αληθής υποτιθέμενη, δεν αποτελεί νόμιμο λόγο κτήσης δικαιώματος συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου επί του μείζονος ακινήτου (γεωτεμαχίου), όπως αβάσιμα ισχυρίζεται το ενάγον. Λόγω της ήττας του ενάγοντος πρέπει αυτό να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα των παρασταθέντων με την κατάθεση των προτάσεών τους εναγομένων, μειωμένα όμως σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας λόγω της εκπροσώπησης του ενάγοντος από δικαστικό πληρεξούσιο του ΝΣΚ (άρθρα 106, 191 παρ. 2, 176 ΚΠολΔ, Παρ. I και III Ν 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», 22 Ν 3693/1957). [...].