Γν. ΝΣΚ 47/2020

ΤΜΗΜΑ Ε’

Συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2020

 

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στην επιλογή “ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF”.

 

Σύνθεση:

Πρόεδρος: Μεταξία Ανδροβιτσανέα, Αντιπρόεδρος Ν Σ..Κ.

Μέλη: Κωνσταντίνος Γεωργάκης, Αφροδίτη Κουτούκη, Δήμητρα Κεφάλα, Ελένη Σβολοπούλου, Δημήτριος Μακαρονίδης, Αθηνά Αλεφάντη Γεώργιος Βαμβακίδης, Ιωάννης Χατζηνέκουρας, Ιωάννα Λεμπέση, Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους.

Εισηγήτρια: Ευθυμία Ε. Γκαράνη Παρεδρος Νομικού Συμβουλίου -α­κράτους (γνώμη χωρίς ψήφο).

Αριθμός Ερωτήματος: το με αρ. Πρωτ. ..../23-3-2020 έγγραφο της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Περίληψη Ερωτήματος: Ζητείται η ερμηνεία της παρ. 8 του άρθρου 51Α ν. 4481/2017 ως προς τις έννοιες α) της «διαχείρισης» των πνευματικών δικαιωμάτων των μελών της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης του ΟΠΙ, την οποία θα αναλάβει ο αστικός συνεταιρισμός ΕΔΕΜ και β) της «δραστηριότητας» της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης του ΟΠΙ η οποία θα μεταφερθεί στον αστικό συνεταιρισμό ΕΔΕΜ.

 

Ιστορικό.

Στο παραπάνω έγγραφο ερώτημα της κ Υπουργού καθώς και στα στοιχεία του φακέλου που το συνοδεύουν, εκτίθεται το ακόλουθο πραγματικό:

1. Με την παρ. 1 του άρθρου 51Α ν. 4481/2017 προβλέφθηκε ότι, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ενός φορέα συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, η διαχείριση αυτών ανατίθεται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο ν.π.ι.δ.. με την επωνυμία «Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας» («ΟΠΙ») εκτάκτως και προσωρινά και, πάντως, για 2 έτη, κατ’ ανώτατο όριο, μέχρις ότου τη συλλογική διαχείριση αναλάβει άλλος οργανισμός, τα σχετικά δε καθήκοντα ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης του ΟΠΙ («ΕΥΕΔ»), Με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου προβλέφθηκε ου η γενική συνέλευση των μελών της ΕΥΕΔ αποφασίζει για τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους (εδάφιο α’) και ότι, με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών μεταφέρεται η δραστηριότητα της ΕΥΕΔ στο διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και ρυθμίζονται τα θέματα αποτίμησης αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων και ο τρόπος καταβολής του ποσού που τυχόν προκύψει απο το διάδοχο οργανισμό προς τον ΟΠΙ (εδάφιο β’).

2. Δυνάμει της 224747/15-5-2018 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΒΊ767) ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΕΠΙ - Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο ΑΕΠΙ, π οποία λειτουργούσε ως φορέας συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών στο χώρο της μουσικής, με δεσπόζουσα θέση.

3. Σε εφαρμογή του άνω άρθρου 51A εκδόθηκε η 262844/18408/13772/689/46-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ρλ 2085/7-62018), με την οποία α) ανατέθηκε στην ΕΥΕΔ η διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων της ΑΕΠΙ, εκτάκτως και γιο 2 ετη (έως την 6-6-2020), β) μεταβιβάστηκαν στον ΟΠΙ τα χρηματικό ποσά των ειδικών λογαριασμών που τηρούσε η ΑΕΠΙ και περιείχαν έσοδα από δικαιώματα των δικαιούχων της, προκειμένου ο ΟΠΙ να τα αποδώσει προς αυτούς και γ) διορίστηκε προσωρινός διαχειριστής με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μελών, κατά την παρ 8 του άρθρου 51Α.

4. Την 25-11-2019 έλαβε χώρα η Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΥΕΔ, με θέμα (μεταξύ άλλων): «.Απόφαση σχετικά με την πρόβλεψη της παραγράφου 8 του άρθρου 51A του ν. 4481/2017. περί του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος θα αναλάβει ιη διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων», ψηφίστηκε δε, με ομόφωνη απόφαση, «η επιλογή του μη κερδοσκοπικού αστικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης, . με το διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ», ως διάδοχου Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης, της δραστηριότητας της μεταβατικής ΕΥΕΔ, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 8 του άρθρου 51A του ν. 4481/2017». Επισημαίνεται ότι, κατά την 25-11-2019 εκκρεμούσε αίτηση του εν λόγω συνεταιρισμού («ΕΔΕΜ») προς την Υπουργό Πολιτισμού για αδειοδότηση λειτουργίας του ως οργανισμού συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων. Η άδεια χορηγήθηκε τελικά με την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/66892/1385/7-2-202ΰ απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού (Β' 561/21-2-2020).

5. Προς το σκοπό έκδοσης της ΚΎΑ του β’ εδαφίου της παρ. 8 και με δεδομένο ότι (i) στο α’ εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 51Α αναφέρεται ότι «η διαχείριση των δικαιωμάτων των μελών της ΕΥΕΔ» θα αναληφθεί από τον ΟΣΔ που θα αποφασίσει η γενική συνέλευση των μελών της ΕΥΕΔ, (ϋ) στο β’ εδάφιο της ίδιας παραγράφου αναφέρεται ου «ω δραστηριότητα της ΕΥΕΔ» θα μεταφερθεί, με ΚΥΑ, στον διάδοχο ΟΣΔ και (ϋ) την 25-11-2019 η Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΥΕΔ αποφάσισε, κατά τα προαναφερθέντα, υπέρ της ΕΔΕΜ, η οποία όμως έλαβε άδεια λειτουργίας μεταγενέστερα, ήτοι την 21-2-2020 η κ. Υπουργός ερωτά:

α) ποια είναι η έννοια της «διαχείρισης των δικαιωμάτων των μελών της ΕΥΕΔ» που θα αναλάβει η ΕΔΕΜ, -σύμφωνα με το α' εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 51Α ν. 4481/2017, με ποιον τρόπο και από ποιο χρόνο θα αναληφθεί αυτή και

β) ποια είναι η έννοια της «δραστηριότητας της ΕΥΕΔ» που θα. μεταφερθεί στην ΕΔΕΜ, σύμφωνα με το β' εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 51Α ν. 4481/2017.

Νομοθετικό Πλαίσιο.

6. Στα άρθρα 1 παρ. 1, 2 παρ 1, 3 παρ. 1 και 69 παρ 1-3 ν 2121/1993 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Α’ 25/4-3-1993), όπως ισχύουν, ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Άρθρο 1. 1. Οι πνευματικοί δημιουργοί με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ' αυτό Πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και απόλυτα δικαιώματα το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού τους δεσμού προς αυτό (Ηθικό δικαίωμα) »

«Άρθρο 2. «1. Ως έργο νοείται κάθε πρωτότυπο πνευματικά δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή, ιδίως τα γραπτά τ; προφορικά κείμενα, οι μουσικές συνθέσεις. ... »

«Άρθρο 3. 1. Το περιουσιακό Δικαίωμα δίνει στους δημιουργούς ιδίως την εξουσία (δικαίωμα) να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν: α) ... ζ) Τη μετάδοση ή αναμετάδοση των έργων τους στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση,... η) Την παρουσίαση στο κοινό των έργων τους, ... ενσύρματων: ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο»

«Άρθρο 69. 1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, με σκοπό την προστασία των πνευματικών δημιουργών : και δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων, την εποπτεία των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, ... Ο ΟΠΙ δεν μπορεί να έχει ως σκοπό τη συλλογική διαχείριση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση ανάκλησης άδειας λειτουργίας οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 του ν. 4481/2017 (Α ' 100) μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 51A του ν. 4481/2017 να ανατίθεται στον ΟΠΙ, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του ΟΠΙ, εκτάκτως και προσωρινά, με σκοπό τη διασφάλιση της είσπραξης και διανομής των δικαιωμάτων των δικαιούχων και την τήρηση της νομιμότητας χρήσης πνευματικών έργων, η διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων - μελών του οργανισμού ή της οντότητας, η άδεια του οποίου ανακλήθηκε, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη, έως ότου τη συλλογική διαχείριση αναλάβει άλλος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, 2 3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται το αντικείμενο και οι ειδικότερες αρμοδιότητες του Οργανισμού στο πλαίσιο του σκοπού του.

7. Κατ’ εξουσιοδότηση της ως άνω παρ 3 του άρθρου 69 «δόθηκε το π. δ 311/1994 περί Καταστατικού του ΟΠΙ (Α' 165/1994), στα άρθρα 2 περ. α)-γ) και 11 του οποίου, όπως ισχύουν, ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής

«Άρθρο 2. Οι σκοποί του ’’Ο.Π.Ι’’ είναι οι ακόλουθου α) Η προστασία των πνευματικών δημιουργών και των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων. β) Η μέριμνα για την εφαρμογή του Ν. 2121/1993 και των συναφών θεμάτων συμβάσεων γ) Η έκτακτη διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης η ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης η άδεια του οποίου ανακλήθηκε . με σκοπό τη διασφάλιση της είσπραξης και διανομής των δικαιωμάτων των δικαιούχων και την τήρηση της νομιμότερος χρήσης πνευματικών έργων. »

«Άρθρο 11. 1 3. Συστήνεται στον ΟΠΙ Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων με αρμοδιότητα την άσκηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την έκτακτη διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων - μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης η άδεια του οποίου ανακλήθηκε, τη σύναψη νέων συμβάσεων ανάθεσης και εκπροσώπησης με δικαιούχους, την είσπραξη, διανομή και απόδοση των δικαιωμάτων των δικαιούχων, την τήρηση της νομιμότητας χρήσης πνευματικών έργων και την ενημέρωση των δικαιούχων για την πορεία και το έργο της έκτακτης διαχείρισης των δικαιωμάτων τους Η Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων λειτουργεί για όσο χρόνο ασκεί τα καθήκοντα του άρθρου 51A του ν. 4481/2017, υπάγεται απευθείας στο Δ.Σ. του ΟΠΙ και εποπτεύεται από αυτό. Η Ειδική Υπηρεσία διοικείται απο το πρόσωπο που διορίζεται επικεφαλής της (προσωρινός διαχειριστής).

8. Στα άρθρα 3 περ. η), θ),ι), 4 παρ. 1,2,3.9 6 παρ. 1, 9 παρ. 2,8, 12 παρ. 1,5,6, 13 παρ. 1, και 19 παρ. 1,2 ν. 4481/2017 (Α’ 100/20-7-2017), που ενσωμάτωσε στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 2014/26/ΕΕ περί Συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας κλπ, όπως ισχύουν, ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής.

«Άρθρο 3. Για τους σκοπούς των άρθρων 1 έως 54 εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: α…………η. Ως «άδεια λειτουργίας» νοείται η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία επιτρέπεται η λειτουργία οργανισμού συλλογικής διαχείρισης .. α. Ως «γενική συνέλευση των μελών» νοείται το όργανο του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης στο οποίο συμμετέχουν τα μέλη και ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του οργανισμού. ι. Ως «έσοδα από δικαιώματα» νοούνται τα έσοδα που εισπράττονται από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης για λογαριασμό των δικαιούχων και προκύπτουν από αποκλειστικό δικαίωμα η από δικαίωμα αμοιβής ή από δικαίωμα αποζημίωσης ».

«Άρθρο 4.1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης,……, που είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια και ο οποίος πρόκειται να αναλάβει τη συλλογική διαχείριση των εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα των δημιουργών απαιτείται να λάβει άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. 2. Ο ενδιαφερόμενος οργανισμός υποχρεούται, πριν την έναρξη της λειτουργίας του. να καταθέσει στον ΟΠΙ αίτηση, συνοδευόμενη υποχρεωτικώς από τα ακόλουθα στοιχεία: α) το καταστατικό του, το οποίο περιλαμβάνεται και το ύψος του κεφαλαίου του. εάν αυτό προβλέπεται από την αντίστοιχη νομική μορφή, β) τον νόμιμο εκπρόσωπο, τα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου και το γενικό διευθυντή, αν υπάρχει. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να μην έχουν παραπεμφθεί τελεσιδίκως για κακούργημα ή να μην έχουν καταδικαστεί. Για τη διαπίστωση υποβάλλουν στον ΟΠΙ πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής αρχής για μη παραπομπή και αντίγραφο ποινικού μητρώου, γ) τον αριθμό των δικαιούχων που έχουν αναθέσει η πρόκειται να αναθέσουν στον οργανισμό τη διαχείριση ή την προστασία εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό τους δικαίωμα, δ) σχέδιο τής σύμβασης ανάθεσης, από το οποίο προκύπτει η νομική μορφή και η διάρκεια ανάθεσης της διαχείρισης ή της προστασίας, ε) τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων, από τον οποίο προκύπτουν ο χρόνος, οι αρχές και ο τρόπος διανομής των εσόδων από δικαιώματα ανά κατηγορία δικαιούχων, στ) το ύψος των εξόδων διαχείρισης, όπως, επίσης, και κάθε άλλο στοιχείο που ζητείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή τον ΟΠΙ σχετικά με την εξασφάλισή της βιωσιμότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης. 3. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και προκύπτει προδήλους ότι ο απών οργανισμός ή είναι βιώσιμοι και μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τα δικαιώματα των δικαιούχων και κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΟΠΙ, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού χορηγεί άδεια λειτουργίας με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία κοινοποιείται στον ΟΠΙ και στον αιτούντα οργανισμό δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ και του οργανισμού που αδειοδοτείται... 9 Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν μπορούν να προβαίνουν στη διαχείριση των δικαιωμάτων που εκπροσωπούν και να ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 6.».

«Άρθρο 6. 1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης έχουν ενδεικτικά τις παρακάτω αρμοδιότητες, α) διαχειρίζονται το περιουσιακό δικαίωμα, τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, κατηγορίες εξουσιών ή είδη έργων ή αντικείμενα προστασίας για τις επικράτειες της επιλογής των δικαιούχων, β) καταρτίζουν συμβάσεις με τους χρήστες για τους όρους εκμετάλλευσης των έργων καθώς και για την οφειλόμενη, ποσοστιαία ή/και εύλογη, αμοιβή, δ) εισπράττουν τις αμοιβές που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και στο ν. 2121/1993 και διανέμουν τα εισπραττόμενα ποσά μεταξύ των δικαιούχων, ια) προβαίνουν σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων .

«Άρθρο 9. 1 ... 2. Η γενική συνέλευση των μελών λαμβάνει αποφάσεις για τα εξής ζητήματα: α) την τροποποίηση του καταστατικού, β): αα) την εκλογή ή την παύση των μελών του διοικητικού συμβουλίου ββ) την έγκριση της αμοιβής στα μέλη του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου και τον γενικό διευθυντή, γ) /ον τρόπο διανομής των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους και τον κανονισμό διανομής δικαιωμάτων, δ) τις βασικές αρχές για τη χρήση των ποσών που δεν είναι δυνατόν να διανεμηθούν, ε) την επενδυτική πολιτική για τα έσοδα στ) τις κρατήσεις επί των εσόδων, ζ) τη χρήση των εσόδων ιδ) οποιοδήποτε επιπλέον ζήτημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή στο καταστατικό. Αν ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δεν διαθέτει γενική συνέλευση των μελών λόγω της νομικής του μορφής, οι εξουσίες της γενικής συνέλευσης ασκούνται από το εποπτικό συμβούλιο…..»

«Άρθρο 12. 1. α) Οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να αναθέτουν σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της επιλογής τους να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα ή τις εξουσίες (δικαιώματα) που απορρέουν από αυτό η κατηγορίες εξουσιών ή είδη -έργων ή αντικείμενα προστασίας της επιλογής τους (σύμβαση ανάθεσης). Η ανάθεση μπορεί να γίνεται με μεταβίβαση του δικαιώματος, ή των σχετικών εξουσιών προς τον σκοπό της διαχείρισης, είτε με παροχή σχετικής πληρεξούσιοτητας, είτε με οποιαδήποτε άλλη συμβατική συμφωνία. Η ανάθεση γίνεται κάθε φορά εγγράφως και για ορισμένα χρονικά διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη... 5. Όταν ο δικαιούχος αναθέτει σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, να διαχειρίζεται το περιουσιακό δικαίωμα, ή εξουσίες, ή κατηγορίες εξουσιών, ή είδη έργων η αντικείμενα προστασίας παρέχει τη συναίνεση του συγκεκριμένα για κάθε εξουσία ή κατηγορία εξουσιών, η είδος έργων ή αντικειμένων προστασίας, η συναίνεση πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως και τεκμηριωμένα. 6. τα δικαιώματα των δικαιούχων που απορρέουν από τις παραγράφους 1 έως 5 περιλαμβάνονται στη σύμβαση ανάθεσης».

«Άρθρο 13. 1 Ένας οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δέχεται και εγγράφει ως μέλη δικαιούχους εφόσον πληρούνται οι όροι εισόδου»

«Άρθρο 19. 1. Η διανομή στους δικαιούχους λαμβάνει χώρα και αναλογία, όσο αυτό είναι δυνατόν, προς την πραγματική χρήση των έργων τους. 2. ...οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, διανέμουν και καταβάλλουν τα ποσά που οφείλονται ατούς δικαιούχους τακτικά, επιμελώς, με ακρίβεια και σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής »

9. Με το άρθρο 45 παρ. 7 ν. 4531/2018 (Ά'625-4-2018) προστέθηκε στο ν 4481/2017 άρθρο 51Α, στις παρ. 1,2,4,8 του οποίου ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Άρθρο 51 A. 1. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας λειτουργία:: οργανισμού συλλογικής διαχείρισης η ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, η διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων ανατίθεται στον ΟΠΙ, εκτάκτως και προσωρινά, μέχρις ότου τη συλλογικέ] διαχείριση αναλάβει άλλος οργανισμός και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη. Τα καθήκοντα αυτά ασκεί η Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων της παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ. 311/1994 (Α ' 165). Με την ίδια απόφαση διορίζεται προσωρινός διαχειριστής, ο οποίος έχει την ευθύνη διαχείρισης των δικαιωμάτων των δικαιούχων 2. Οι συμβάσεις ανάθεσης και εκπροσώπησης του οργανισμού η της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, του οποίου η άδεια ανακλήθηκε, λύονται αυτοδικαίως Από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 7. θεωρείται αυτοδικαίως ότι συνάπτονται νέες όμοιες συμβάσεις μεταξύ των δικαιούχων και του ΟΠΙ, για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται στην προηγούμενη σύμβαση, ίο οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της έκτακτης διαχείρισης. Οι δικαιούχοι και οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης έχουν δικαίωμα να αναταχθούν στην παραπάνω ανάθεση και εκπροσώπηση από τον ΟΠΙ εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου Ι.

4. Στην Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο, στο βαθμό που αυτά είναι συμβατά με το σκοπό της έκτακτης διαχείρισης. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας και για όσο χρόνο διαρκεί η έκτακτη διαχείριση, λειτουργεί γενική συνέλευση μελών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 9... για τους ΟΣΔ. Ρητά εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης η περίπτωση α' της παραγράφου 2 και η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 9, όσον αφορά στην εκλογή και την παύση μελών διοικητικού συμβουλίου, στον ορισμό γενικού διευθυντή, αμοιβής αυτών, καθώς και αμοιβής των μελών του εποπτικού συμβουλίου. 5 8. Η γενική συνέλευση των μελών της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης διαχείρισης αποφασίζει για τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος θα αναλάβει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών μεταφέρεται η δραστηριότητα της Ειδικής Υπηρεσίας στο διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης και ρυθμίζονται τα θέματα αποτίμησης αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων και ο τρόπος καταβολής του ποσού που τυχόν προκόψει από το διάδοχο οργανισμό προς τον ΟΠΙ...»

10. Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άνω άρθρου 51Α, εκδόθηκε η ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ262844/18408/13772/689 (Β' 2085/7-62018) περί ανάθεσης στον ΟΠΙ της έκτακτης διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων μελών της ΑΕΠΙ, η άδεια λειτουργίας της οποίας είχε ανακλήθηκε με την 224747/15.05.2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στην απόφαση αυτή, όπως ισχύει, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής : ‘’... αποφασίζουμε A. Την ανάθεση εκτάκτως και για χρονικά διάστημα δύο (2) ετών στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας της διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δικαιούχων της η άδεια λειτουργίας της οποίας ανακλήθηκε οριστικά με την υπ’' αριθμ. 224747/15.5.2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα στην Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων της παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ/τος 311/1994 και του άρθρου 51A του ν. 4481/2017 όπως ισχύουν. Β. Διορίζουμε προσωρινό διαχειριστή της Ειδικής Υπηρεσίας Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων .... (λήξη θητείας 7-6-2020). Η θητεία του προσωρινού διαχειριστή λήγει με την πλήρωση της προϋπόθεσης της παρ. 8 του άρθρου 51A του ν. 4481/2017 ή την παρέλευση του χρόνου για τον οποίο διορίστηκε. Δ. Στις αρμοδιότητες του προσωρινού διαχειριστή περιλαμβάνονται οι αναφερόμενες στο άρθρο 51A του ν. 4481/2017 και ενδεικτικά : η οργάνωση της είσπραξης των δικαιωμάτων των μελών από όλες τις πηγές που υποχρεούνται να καταβάλλουν αμοιβή για τη χρήση των έργων των δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων. η οργάνωση και διαχείριση των προβλεπόμενων στο ν. 4481/2017 για την διανομή των εσόδων από δικαιώματα στους δικαιούχους μέλη.... η μέριμνα για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών, μετά την πάροδο της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 51A του ν. 4481/2017...’’

Ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων.

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις, ερμηνευόμενες αυτοτελώς αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους, ενόψει και όλου του νομικού πλαισίου εντός του· οποίου εντάσσονται, του σκοπού που εξυπηρετούν και την υπαγωγή σ’ αυτές των πραγματικών περιστατικών που τέθηκαν υπόψη του Τμήματος συνάγονται τα ακόλουθα:

11. Από το συνδυασμό των άρθρων 1,2,3 ν. 2121/1993 και 6, 11 και 17-19 του ν. 4481/2017 προκύπτει ότι οι δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων στο χώρο των μουσικών έργων (συνθέτες, στιχουργοί κλπ, αν επιλέξουν να μην ασκούν αυτά ατομικά, δύνανται να αναθέσουν τη διαχείριση τους στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων του ν. 4481/2017, δηλ. σε εξειδικευμένους φορείς που διαχειρίζονται συλλογικά το δικαιώματα περισσότερων δικαιούχων («ΟΣΔ»), Σύμφωνα με τις άνω διατάξεις, η κύρια αρμοδιότητα των ΟΣΔ συνίσταται στην εκ μέρους τους διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων με τους χρήστες (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα, κομμωτήρια, ξενοδοχεία, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί και γενικά κάθε χώρος όπου εκτελείται και διαδίδεται δημόσια ένα προοτατευόμενο έργο), στην είσπραξη από τους χρήστες και διανομή προς τους δικαιούχους των συμφωνημένων αμοιβών και στην εν γένει διοικητική, εξώδικη και δικαστική προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων που εκπροσωπούν [βλ. αιτιολογική έκθεση ν. 4481/2017 σελ. 5, Σ. Σταυρίδου «Η σύμβαση ανάθεσης διαχείρισης στο Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας» 1999 σελ. 39 και Μ.Δ. Παπαδοπούλου, Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας («ΣΔΔΠΙ») σελ. 42]1 Η δυνατότητα της ατομικής διαχείρισης είναι μόνο θεωρητική. καθώς, στην πράξη, οι δικαιούχο, είναι αναγκασμένοι να αναθέτουν την εκπροσώπηση των πνευματικών δικαιωμάτων τους οε φορείς συλλογικής διαχείρισης. Και τούτο διότι η άυλη φύση των πνευματικών δημιουργημάτων, η ραγδαία εμφάνιση νέων αποτυπώσεων έργων (ψηφιακές αναπαραγωγές, διασυνοριακή καλωδιακή διάδοση, πολυμέσα) αλλά και η μη εδραιωμένη κοινωνική συνείδηση ou τα μουσικά έργα αποτελούν πηγή εσόδων των δημιουργών καθιστά πρακτικά αδύνατο γιο τους δικαιούχους να διαπραγματεύονται ατομικά τη χρήση των έργων τους και να εισπράττουν τη σχετική αμοιβή από κάθε χρήστη (Σ. X Σταυρίδου ο.α. σελ. 13, 15-16, 26, 50, 296, Δ Καλλινίκου «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα» σ. 321, Κ. Χριστοδούλου «Δίκαιο Πνευματικής ιδιοκτησίας» σ. 308).

12. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 69 παρ. 1 ν 2121/1993 η σύννομη λειτουργία των ΟΣΔ εποπτεύεται από το ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας» («ΟΠΙ»), που είναι ο αρμόδιός, στη Χώρα, φορέας για τα πνευματικά δικαιώματα και εποπτεύεται, με τη σειρά του, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ωστόσο, ενόψει της δραστηριότητας των ΟΣΔ, ως φορέων που διαχειρίζονται ξένη περιουσία2 Βλ. άρθρο 17 παρ. 1 ν. 4481/2017, σύμφωνα με το οποίο ένας ΟΣΔ πρέπει να επιδεικνύει επιμέλεια στη συλλογή και διαχείριση των εσόδων από ωι δικαιώματα. καθώς αυτά «δεν αποτελούν ίδιο περιουσιακό του στοιχείο». και μάλιστα με προσχωρηματικό τρόπο3 Βλ. άρθρο 4 παρ. 26) ν. 4481/2017, που προβλέπει προδιατυπωμένο περιεχόμενό της σύμβασης μεταξύ ΟΣΔ και δικαιούχου, Σταυρίδου, ο.α. σελ. 27, Χριστοδούλου ο.α. σελ, 315-316 και του ίδιου ΣΔΔΠΙ σελ. 308. και προς το σκοπό της προστασίας όχι μόνο των συμφερόντων των δημιουργών αλλά και του ίδιου του συστήματος της συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, ο νομοθέτης θέσπισε και προληπτικό έλεγχο της λειτουργίας τους, υπάγοντας τη στην προηγούμενη αδειοδότηση από τον Υπουργέ) Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από έλεγχο τόσο νομιμότητας οοο και περιορισμένης σκοπιμότητας Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 4 ν. 4481/2017, το νομικό πρόσωπο που αιτείται άδεια να λειτουργήσει ως ΟΣΔ, πρέπει να προσκομίσει (μεταξύ άλλων) στοιχεία για το ύψος του κεφαλαίου που διαθέτει, το ύψος των διαχειριστικών εξόδων που προβλέπει, τον αριθμό των δικαιούχων που εκπροσωπεί καθώς και τον τόπο, το χρόνο και τις αρχές, βάσει των οποίων δεσμεύεται να προβαίνει στη διανομή των εσόδων προς τους δικαιούχους Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και μετά από σχετική εισήγηση του ΟΠΙ, ο Υπουργός Πολιτισμού χορηγεί την άδεια με αιτιολογημένη απόφασή του, λαμβάνουσα ευρεία δημοσιότητα με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ (βλ. αιτιολ. έκθεση ν 4481/2017 σελ. 4-5, Σ. Σταυρίδου ο.α. σελ. 70-76, 80-81, 1Ö1, 133, Δ. Καλλινίκου «Πνευματική ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα» γ' εκδ. σελ. 336-337)

13. Από και διά της, κατά το ανωτέρω, αδειοδότησης δύναται ο αιτούμενος φορέας να λειτουργήσει νόμιμα ως ΟΣΔ και να εκπροσωπήσει τα πνευματικά δικαιώματα εκείνων των δικαιούχων που συνδέονται συμβατικά με αυτόν, μέσω αφενός της εκ μέρους τους έγγραφης εντολής ανάθεσης της διαχείρισης των δικαιωμάτων τους και αφετέρου της, εκ μέρους του ΟΣΔ, αποδοχής της εντολής αυτής. Μέσω της συμβατικής αυτής σχέσης, ο μεν δικαιούχος i) δηλώνει ότι ελεύθερα επέλεξε να εμπιστευθεί αυτόν τον ΟΣΔ, ανάμεσα από περισσότερους δραστηριοποιούμενους στο χώρο, αφού έλαβε γνώση των κρίσιμων στοιχείων αυτού απρόσωπα διοίκησης, κεφάλαιο, τρόπος και χρόνος διανομής των εισπραττόμενων για λογαριασμό του αμοιβών, ύψος κρατήσεων και διαχειριστικών δαπανών κλπ. και Η) δύναται να θέσει ειδικότερο περιεχόμενο στη συγκεκριμένη ανάθεση, εξειδικεύοντας το εύρος των εξουσιών που εκχωρεί, τη διάρκεια ισχύος της ανάθεσης, το αν αναθέτει στον ΟΣΔ τη διαχείριση μόνο των υφιστάμενων ή και των μελλοντικών έργων του, μόνο τμήματος ή του συνόλου αυτών κλπ., ο δε ΟΣΔ δηλώνει ότι ο αιτών δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις εισόδου βλ. άρθρα 4 παρ 9, 1.2 παρ 1,5,6, 13 παρ. 1, Σ. Σταυρίδου ο.α., σελ. 121, Κ. Χριστοδούλου, «Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας», σελ 316, Δ. Καλλινίκου ο.α. σελ 336 εττ.. Ασπρογέρακα Γρίβα «Σύμβασις εκμεταλλεύσεως έργων λόγου και τέχνης» 1972, σελ. 66 επ.)4 Επισημαίνεται ότι τα άρθρα 12 παρ. 5 και 13 παρ. 1 του ν. 4481/2017 αποτελούν ρυθμίσεις επιβαλλόμενες από την Οδηγία (άρθρα 5 Τ και 6 παρ 2 αντίστοιχα)..

14. Από τα αναπτυσσόμενα στις δυο αμέσως προηγούμενες σκέψεις, παρέπεται ότι η αρμοδιότητα ενός ΟΣΔ να προβαίνει νόμιμα σε συλλογική διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων (α) προϋποθέτει την αδειοδότηση της λειτουργίας αυτού από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, (β) έχει ως αναγκαίο νομιμοποιητικό υπόβαθρο την έγγραφη συμβατική σχέση μεταξύ δικαιούχου και ΟΣΔ και (γ) αφορά στη διαχείριση του πνευματικού δικαιώματος, μερισμένου κατ' εξουσία, σκοπό, διάρκεια, τοπική ισχύ και έκταση_εκμετάλλευσης, όπως προσδιόρισε ο δικαιούχος και αποδέχθηκε ο ΟΣΔ5 Βλ. άρθρο 5 2. της Οδηγίας «Οι δικαιούχοι, έχουν ω δικαίωμα να εξουσιοδοτούν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης της επιλογής τους να διαχειρίζεται τα δικαιώματα, τις κατηγορίες δικαιωμάτων ή τα είδη έργων και άλλα αντικείμενα Γης επιλογής τους, για τις επικράτειες της επιλογής τους. Η ρύθμιση ενσωματώθηκε στο άρθρο 12 παρ 1 ν 4481/2017.. Συνεπώς, τυχόν δήλωση δικαιούχου περί ανάθεσης των δικαιωμάτων του σε συγκεκριμένο ΟΣΔ, δεν συνιστά ανάθεση και ούτε γεννά εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα διαχείρισης πριν τη μετουσίωσή της σε συγκεκριμένη και ειδική έγγραφη ανάθεση από τον δικαιούχο προς τον ΟΣΛ, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4481/2017 (Γ Μπαμπέτας, ΣΔΔΠΙ σελ 104 Κ. Χριστοδούλου, ΣΔΔΠΙ σελ. 206).

15. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η Οδηγία 2014/26/ΕΕ δεν υποχρεώνει τους ΟΣΔ να αποκτήσουν μια συγκεκριμένη νομική μορφή, προβλέπει, ωστόσο, ότι τα κρίσιμα ζητήματα της διαχειριστικής αρμοδιότητας ενός ΟΣΔ ανήκουν στη συναπόφαση όλων των μελών αυτού, η οποία λαμβάνεται από το όργανο της «γενικής συνέλευσης». Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 στ) της Οδηγίας, ως γενική συνέλευση ορίζεται «το όργανο του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης στο οποίο συμμετέχουν τα μέλη και ασκούν τα δικαιώματα ψήφου τους, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του οργανισμού» και στο άρθρο 8 ορίζεται ότι στην αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των μελών ανήκουν ζητήματα σχετικά με τη διανομή των ποσών προς τους δικαιούχους, τις κρατήσεις και τις τυχόν επενδύσεις επ’ αυτών, την τυχόν δανειοδότηση ή συγχώνευση του ΟΣΔ κλπ.. Περαιτέρω, στην αιτιολογική σκέψη 23 του Προοιμίου της Οδηγίας αναφέρεται ότι, στις περιπτώσεις που οι ΟΣΔ έχουν συσταθεί υπό νομική μορφή που είτε δεν διαθέτε μέλη είτε έχει ως μέλη ενώσεις δικαιούχων, η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να προβλέπει ότι οι εξουσίες της γενικής συνέλευσης των μελών θα ασκούνται από εκείνο το όργανο στο οποίο έχε· ανατεθεί η εποπτική λειτουργία του ΟΣΔ ή από τη συνέλευση των ενώσεων αντίστοιχα. Αυτές τις προβλέψεις της Οδηγίας ενσωμάτωσε ο νόμος 4481/2017 στα άρθρα 3 Θ) και 9 παρ 8, προβλέποντας τη λειτουργία «γενικής συνέλευσης των μελών» ενός ΟΣΔ με αρμοδιότητα την συναπόφαση των μελών του επί των άνω ζητημάτων διαχειριστικής πολίτικης Παρέπεται συνεπώς, ότι η Οδηγία 2014/26/ΕΕ και ο ν. 4481/2017 προβλέπουν το όργανο της «γενικής συνέλευσης των μελών» ενός ΟΣΔ όχι με την τεχνική έννοια του εταιρικού δικαίου αλλά ως εκείνο το όργανο του ΟΣΔ που, ανεξάρτητα από τον εταιρικό τύπο αυτού, λαμβάνει δημοκρατικά τις αποφάσεις επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχειριστικής πολιτικής που ενδιαφέρουν και επηρεάζουν άμεσα τους δικαιούχους του ΟΣΔ (βλ. Μ.Δ Παπαδοπούλου, ΣΔΔΠΙ, σελ. 40 41).

16. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα άρθρα 51Α Ν. 4481/2017, 69 παρ. 1 ν. 2121/1993 και 11 παρ. 3 του πδ 311/1994 ο ΟΠΙ μπορεί να ασκήσει συλλογική διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων, μόνο, κατ’ εξαίρεση, για την περίπτωση που ανακληθεί η άδεια λειτουργίας ενός φορέα συλλογικής διαχείρισης. Στην περίπτωση αυτή και επειδή τα πνευματικά δικαιώματα των δικαιούχων που εκπροσωπούσε ο ανακληθείς φορέας, θα βρεθούν αίφνης σε απόλυτο διαχειριστικό κενό, με συνέπεια την άμεση απώλεια των εισοδημάτων των δικαιούχων6 Σχετικά με την εξουσιαστική θέση των ΟΣΔ έναντι των δικαιούχων, βλ. ανωτέρω Υποσημειωοη 1. προβλέφθηκαν τα εξής: (ί) ότι ο Υπουργός Πολιτισμού αναθέτει στον ΟΠΙ τη διαχείρισή των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων «εκτάκτως και προσωρινά, μέχρις ότου η συλλογική διαχείριση αναλάβει άλλος οργανισμός και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη», (ii) ότι οι δικαιούχοι του εκάστοτε ανακληθέντα φορέα διατηρούν δικαίωμα άρνησης της προσωρινής αυτής διαχείρισης, για δε όσους τη δεχθούν θεωρείται ότι οι συμβάσεις τους με τον ανακληθέντα φορέα λύονται αυτοδίκαια και ότι συνάπτονται νέες όμοιες συμβάσεις μεταξύ αυτών και του ΟΠΙ για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της έκτακτης αυτής διαχείρισης, (iii) ότι τα εν λόγω έκτακτα και προσωρινά διαχειριστικά καθήκοντα ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης («ΕΥΕΔ»), η οποία συνιστά οργανωτική δομή του ΟΠΙ, που ενεργοποιείται μόνο όταν ανακαλείται η άδεια Λειτουργίας ενός ΟΣΔ, λειτουργεί για το ως άνω ανώτατο διάστημα διετίας και διοικείται, κατά το διάστημα λειτουργίας της από πρόσωπό εκτός ΟΠΙ, που διαθέτει εγνωσμένο κύρος και επαγγελματική εμπειρία (Προσωρινός Διαχειριστής) και είναι διαφορετικό για κάθε περίπτωση δραστηριοποίησής της ΕΥΕΔ, (ίν) ότι για το διάστημα της εκάστοτε δράσης της ΕΥΕΔ, εφαρμόζονται επ’ αυτής τα προβλεπόμενα στο ν. 4481/2017 για τους ΟΣΔ, στο βαθμό όμως που αυτά είναι συμβατά με τον έκτακτο και προσωρινό σκοπό της, ρητά δε προβλέφθηκαν ως συμβατές οι διατάξεις α) του άρθρου 7, σύμφωνα με το οποίο, η ΕΥΕΔ θα τεκμαίρεται ότι εκπροσωπεί τους δικαιούχους της στη διαπραγμάτευση με τους χρήστες7 Άρθρο 7. Τεκμήρια. 1. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ... τεκμαίρεται οτι έχουν την αρμοδιότητα διαχείρισης ή προστασίας των δικαιωμάτων επί όλων των έργων ή των αντικείμενων προστασίας ή όλων των δικαιούχων για τα οποία ή για τους οποίους δηλώνουν εγγράφως άτι έχουν μεταβιβαστεί σε αυτούς οι σχετικές εξουσίες . », β) του άρθρου 9 περί Λειτουργίας γενικής συνέλευσης των μελών της ΕΥΕΔ και γ) του άρθρου 10 περί λειτουργίας Εποπτικού Συμβουλίου, που θα εκλέγουν όλα τα μέλη της ΕΥΕΔ, προς διαρκή παρακολούθηση της διαχείρισης που ασκεί αυτή8 «Άρθρο 10. Εποπτικά συμβούλιο. 1. Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης οφείλει να διαθέτει εποπτικό συμβούλιο, 4. Το εποπτικό συμβούλιο συνέρχεται τακτικά και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως και έχει τουλάχιστον τις ακόλουθες εξουσίες: α}..., β) την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και της εκτέλεσης των καθηκόντων των μελών του διοικητικοί; συμβουλίου, y) την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης..... », (ν) ότι στη αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης των εκάστοτε μελών της ΕΥΕΔ θα ανήκουν, ως συμβατά προς την έκτακτη και προσωρινή φύση της, τα ζητήματα της διαχειριστικής πολιτικής ενός ΟΣΔ ( διανομή, κρατήσεις, χρήση των εσόδων κλπ.) και (νi) ότι η γενική συνέλευση των εκάστοτε μελών της ΕΥΕΔ «αποφασίζει για τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ο οποίος θα αναλάβει π] διαχείριση των δικαιωμάτων τους» (παρ. 8 εδ. α1 του άρθρου 51Α).

17. Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι με το άρθρο 51Α προβλέφθηκε η λειτουργία της ΕΥΕΔ ως οιονεί ΟΣΔ, σαν αναγκαίο μέτρο αντιμετώπισης της ανατροπής που επιφέρει η ανάκληση της άδειας λειτουργίας ενός ΟΣΔ και προς το σκοπό να συνεχιστεί ακώλυτα η εκπροσώπηση των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων του ανακληθέντα φορέα για προσωρινά διάστημα έως ότου αναλάβε τη διαχείριση τους ο ΟΣΔ που θα αποφασίσει η γενική συνέλευση της ΕΥΕΔ, υπό την εκάστοτε σύνθεση αυτής9 Παρατηρείται ότι η διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων αϊτό μη κερδοσκοπικό ΟΣΔ προσιδιάζει σε κοινωφελή υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, κατά την έννοια της «υπηρεσίας» νης διάταξης 106 παρ, 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΤΕ). Πρόκειται για υπηρεσία που χαρακτηρίζει το δεσμό της παροχικής διοίκησης, η οποία, όταν παρέχεται αηο ιδιώτες, ασκείται κατά παραχώρηση της αρχής. Συνεπώς, ως εκ της λειτουργίας ενός ΟΣΔ κατά παραχώρηση της αρχής, εύλογα προκύπτει ότι, οε περίπτωση οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του, η παροχική αυτή διαχείριση αποτελεί μέριμνα της Πολιτείας, η οποία πρέπει να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του ζητήματος για, προσωρινό διάστημα και με παροχή εχέγνυων συναίνεσης των δικαιούχων, αυτοδιοίκησης και διαφάνειας. Είναι προφανές ότι, τυχόν παράλειψη της Πολιτείας να αντιμετωπίσει με ταχύτητα το δημιουργούμενο κενό, θα έβαλε κατά του ελεύθερου ανταγωνισμού, αφού θα εξανάγκαζε, στην πράξη, τους δικαιούχους του ανακληθέντος ΟΣΔ να προσχωρήσουν σε άλλον υφιστάμενο φορέα όχι κατόπιν ελεύθερης επιλογής αλλά υπο τον προφανή και πιεστικό κίνδυνο να απωλέσουν άμεσα m έσοδα από τα δικαιώματα τους. Συνεπώς, η, εκ μέρους της ΕΥΕΔ, άσκηση προσωρινής διαχείρισης ως οιονεί ΟΣΔ με τα εχέγγυα των παρ. 2, 4 του άρθρου 51Απαρ. 2 και του άρθρου 9 ευρίσκει απολύτως επαρκές δικαιοπολιτικό έρεισμα (βλ. άρθρο 69 παρ 4 ν. 2121/1993, Κ. Χριστοδούλου ο.α σελ 319 παρ. 818, ΣΔΔΠΙ του ίδιου σελ. 213 και Έκθεση Αξιολόγησης Συνεπειών Ρύθμισης ν. 4831/2018 ως προς το άρθρο S1A: «...προβλέπεται άτι ο ΟΠΙ ...στην εξαιρετική περίπτωση ανάκλησης άδειας λειτουργίας .... μπορεί να αναλάβει ...λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης διαφύλαξής της συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για λόγους δημοσίου συμφέροντος»).. Όμως, ενόψει των όσων προανάφερθηκαν περί του ότι η συλλογική διαχείριση εκ μέρους ενός ΟΣΔ προϋπόθετε αφενός την αδειοδότηση της λειτουργίας του από τον Υπουργό Πολιτισμού και αφετέρου την ίδρυση συμβατικής σχέσης ανάθεσης μεταξύ αυτού και κάθε δικαιούχου πνευματικού δικαιώματος αναμφίβολα προκύπτει οτι η υλοποίηση της απόφασης που λαμβάνεται από τη γενική συνέλευση της ΕΥΕΔ προϋποθέτει αφενός ότι ο επιλεγόμενος ΟΣΔ έχει ή θα λάβει άδεια λειτουργίας και αφετέρου ότι θα ακολουθήσει σύμβαση μεταξύ κάθε δικαιούχου και του ΟΣΔ, που Θα προσδιορίζει το ειδικότερο περιεχόμενο και εύρος της κάθε ανάθεσης Συνεπώς, η αρμοδιότητα που χορηγεί η παρ. 8 του άρθρου 51A στη γενική συνέλευση των μελών της ΕΥΕΔ συνιστά μια sui generis αρμοδιότητα, καθώς κείται εκτός των αρμοδιοτήτων των γενικών συνελεύσεων των ΟΣΔ, κατ’ άρθρο 9, επιπλέον δε και για τον πρόσθετο λόγο ότι δεν αφορά αυτή στη χάραξη διαχειριστικής πολιτικής της ΕΥΕΔ ως οιονεί ΟΣΔ, αλλά (αφορά) αποκλειστικά στην προσωπική σχέση ιδιαίτερης εμπιστοσύνης μεταξύ κάθε δικαιούχου και του ΟΣΔ της επιλογής του και, συνεπώς, δεν προσήκει σε συναπόφαση των μελών (Σ. Σταυρίδου ο α. σ. 255, 272)10 Βλ. ΜΠΑ 10737/2019, που έκρινε ότι «η ελευθερία του να αποφασίζει σε εθελοντική βάση εάν και σε ποια έκταση θα επιτρέψει με συμβάσεις ανάθεσης την διαχείριση και προστασία των περιουσιακών του δικαιωμάτων από ΟΙ Δ, αποτελεί δομική αρχή του συστήματος της συλλογικής διαχείρισης τόσο στην Ελλάδα ...όσο και διεθνώς βλ Α. Παπαδοπούλαν, Μορφές συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, ΔΙΜΕΕ 2012.9, σελ. 10)].

18. Από τα ανωτέρω παρέπεται οτι η πρόβλεψη της παρ. 8 ότι η γενική συνέλευση των μελών της ΕΥΕΔ ‘’αποφασίζει για τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης που θα αναλάβει τη διαχείριση των δικαιωμάτων ιούς» καθιστά φανερό το σκοπό του νομοθέτη του άρθρου 51A να ολοκληρωθεί με ταχύτητα, διαφάνεια και δημοκρατικές διαδικασίες η έκτακτη διαχείριση εκ μέρους της ΕΥΕΔ και να επιστρέφει η αγορά των πνευματικών δικαιωμάτων στην κανονικότητα της συλλογικής διαχείρισης, με την ανάληψη τακτικής πλέον διαχείρισης από τον φορέα που θα επιλέξουν τα μέλη της. Ωστόσο η απόφαση της εκάστοτε γενικής συνέλευσης της παρ. 8 δεν συνιστά απόφαση δεσμεύουσα τα μέλη της ΕΥΕΔ, τα οποία διατηρούν το δικαίωμα τους, αφού διαπραγματευθούν με τον φορέα που ανέδειξε η γενική συνέλευσή τους, ακολούθως και κατόπιν της σχετικής διαπραγμάτευσης να συμβληθούν τελικά με αυτόν ή με άλλον φορέα, ανάλογα με τα συμφέροντα τους, όπως αυτό υπαγορεύεται, εξάλλου, τόσο από τους κανόνες της αυτοδιάθεσης κάθε δικαιούχου όσο και από τους κανόνες περί εξασφάλισης ισότητας των ευκαιριών και, συνεπώς, υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ περισσότερων ΟΣΔ11 Βλ, αιτιολογική σκέψη 19 του Προοιμίου της Οδηγίας. «Δεδομένων των εκ της ΣΛΕΕ ελευθεριών, η συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων πρέπει να συνεπάγεται τη δυνατότητα του δικαιούχου να επιλέγω ελεύθερα τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης που θα διαχειρίζεται τα δικαιώματα του.» (βλ. αιτιολογική έκθεση ν. 4531/2018 ο 2 Σ Σταυρίδου ο,ο. σελ. 101)12 Βλ. και Πρακτικά της συζήτησης επί του άρθρου 51Α στη Συνεδρίαση της βουλής 94/29-3 201S, κατά την οποία, η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναφερόμενη στη χρήση από την ΕΥΕΔ του αρχείου της ΑΕΠΙ, δήλωσε «...όταν ανακαλείται η άδεια, έχει δικαίωμα ένας φορέας πιω η αποστολή του είναι να ρυθμίσει την αγορά ....να ιο χρησιμοποιήσει (ενν. το αρχείο) για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τα πνευματικά δικαιώματα των δικαιούχων. Έπειτα, ο κάθε δημιουργός είναι, ελεύθερος, αν θέλει, να μην ενταχθεί μέσα σε αυτό το αρχείο και να μπορέσει να πάει όπου θέλει τα δικαιώματα του».

19. Τέλος ως προς το χρόνο και το περιεχόμενο της ανάληψης της διαχείρισης του α’ εδαφίου της παρ 8, επισημαίνονται τα εξής: από τη σαφή ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 51Α προκύπτει ότι όλες οι συμβάσεις ανάθεσης των δικαιούχων του ανακληθέντα φορέα με την ΕΥΕΔ διαρκούν γιο όσο χρόνο διαρκεί η προσωρινή διαχείριση εκ μέρους αυτής. Με τη λήξη της διάρκειας αυτής της διαχείρισης, λήγουν και οι εν λόγω συμβάσεις και π διαχείριση του πνευματικού δικαιώματος επανέρχεται ipso iure στους δικαιούχους (Σ. Σταυρίδου ο.α. σελ. 182 εττ., πρβλ. Μπαλής. Γεν. Αρχές Αστικού Δικαίου, 8η εκδ., σελ. 112. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο, Γεν. Μέρος, I σελ.262). Επομένως, η «διαχείριση» του α' εδαφίου της παρ 8 δεν θα αναληφθεί ως συνέχιση ή ως μεταφορά της έκτακτης διαχείρισης που, ex lege, ασκούσε έως τότε η ΕΥΕΔ αλλά στο πλαίσιο μιας νέας σχέση τακτικής, πλέον, διαχείρισης που θα άρχεται από τη σύμβαση ανάθεσης μεταξύ κάθε δικαιούχου και του επιλεγέντος ΟΣΔ

20. Στην ερευνώμενη περίπτωση, εξαιτίας της οριστικής ανάκλησης της άδειας της ΛΕΠΙ, εκδόθηκε η 262844/18408/13772/689/4-6-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού (Β' 2085/7-6-2018), με την οποία ανατέθηκε στην ΕΥΕΔ η έκτακτη και προσωρινή διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων της ΑΕΠΙ,που θεωρήθηκαν συμβληθέντες με την ΕΥΕΔ, κατα το πλάσμα δικαίου της παρ. 2 του άρθρου 5ΙΑ. Ακολούθησε η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της ΕΥΕΔ, τα οποία, κατά τη συνεδρίαση της 25-11-2019 αποφάσισαν ομόφωνα υπέρ της ΕΔΕΜ (ανωτέρω σκ. 4). Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης δεν εκκινεί καμία σχέση μεταξύ των μελών της ΕΥΕΔ και της ΕΔΕΜ, δεν ιδρύει δικαιώματα και υποχρεώσεις εκατέρωθεν και ούτε δεσμεύει τους δικαιούχους να αναθέσουν τη διαχείριση των πνευματικών τους δικαιωμάτων στην ΕΔΕΜ, για όσους λόγους αναφέρθηκαν ανωτέρω, επιπλέον δε και για τον πρόσθετο λόγο ότι η ΕΔΕΜ έλαβε άδεια λειτουργίας ως ΟΣΔ, δυνάμει της από 7-2-2020 απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού (Β’ 561/21 -2 2020). Επομένως, κατά την 25-11-2019 ήταν ακόμη αμφίβολη η, κατά νόμο, δυνατότητά της να ανταποκριθεί στην επιλογή των μελών της Γενικής Συνέλευσης να εκπροσωπήσει τα πνευματικά τους δικαιώματα.

21. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω παρέπεται ότι, ως «διαχείριση των δικαιωμάτων των μελών της ΕΥΕΔ» που θα αναλάβει η ΕΔΕΜ, σύμφωνα με το α’ εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 51Α ν. 4481/2017, νοείται η τακτική διαχείριση των δικαιωμάτών εκείνων των δικαιούχων της ΕΥΕΔ που Θα προχωρήσουν σε συμβατική ανάθεση προς την ΕΔΕΜ, θα αναληφθεί από και δια της συμβατικής σχέσης μεταξύ κάθε δικαιούχου και ΕΔΕΜ, θα αφορά στο χρόνο από την κάθε ανάθεση και εφεξής και θα διέπεται από το σύστημα κανόνων και αρχών της ΕΔΕΜ και το ειδικότερο περιεχόμενο κάθε σύμβασης ανάθεσης, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4481/2017.

22. Σύμφωνα με το εδάφιο β’ της παρ. 8, η «δραστηριότητα της ΕΥΕΔ» μεταφέρεται με ΚΥΑ στο «διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης». Στη διάταξη δεν προσδιορίζεται το περιεχόμενό της «.δραστηριότητας» που θα μεταφερθεί, ωστόσο, από το συνδυασμό α) των άρθρων 3 ι). 6 και 19 ν 4481/2017, που προβλέπουν τις κύριες αρμοδιότητες των ΟΣΔ, β) του άρθρου 51Α παρ. 1 του ίδιου νόμου, που ορίζει ότι, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ενός ΟΣΔ. η ΕΥΕΔ αναλαμβάνει προσωρινά τις ως άνω αρμοδιότητες και γ) των άρθρων 69 παρ 1 ν 2121/1993 και γ) και 11 παρ. 3 π.δ. 311/1994, που ορίζουν ότι αυτές οι αρμοδιότητες απετέλεσαν το λόγο σύστασης της ΕΥΕΔ, προκύπτει ότι η διαχειριστική δραστηριότητα που ασκεί η ΕΥΕΔ επί των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων του εκάστοτε ανακληθέντος φορέα, αφορά αφενός στην οικονομική αξιοποίηση αυτών (είσπραξη των εσόδων και απόδοση αυτών προς τους δικαιούχους, κατ' αναλογία προς την πραγματική χρήση των έργων τους και μετά την αφαίρεση κρατήσεων και διαχειριστικών εξόδων; και αφετέρου στην προστασία τους με κάθε διοικητική, δικαστική π εξώδικη ενέργεια Συνεπώς, ως «δραστηριότητα της ΕΥΕΔ» που μεταφέρεται. κατά το β" εδάφιο της παρ 8 του άρθρου 51Α ν. 4481/2017, νοείται το συνολικό διαχειριστικό προϊόν που έχει παραχθεί από την έκτακτη δραστηριότητα που άσκησε η ΕΥΕΔ κατά το προσωρινό διάστημα της λειτουργίας της επί των πνευματικών δικαιωμάτων των εκάστοτε δικαιούχων της καθώς και όλες οι υλικές και νομικές ενέργειες που είναι αναγκαίες για την περαιτέρω διαχείριση και προστασία του προϊόντος αυτού προς το σκοπό της απόδοσής του στους δικαιούχους, η οποία (απόδοση) θα ολοκληρώσει τη μεταφερθείσα «δραστηριότητα». Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά η είσπραξη εσόδων του εν λόγω διαστήματος από κάθε πηγή και η απόδοση τους προς τους δικαιούχους, η διανομή και η απόδοση στους δικαιούχους των ήδη εισπραχθέντων αλλά αδιανέμητων ποσών εσόδων αυτού του διαστήματος, η εκκίνηση συνέχιση και ολοκλήρωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών για απαιτήσεις/υποχρεώσεις σχετιζόμενες με έσοδα του διαστήματος λειτουργίας της ΕΥΕΔ κ,α. 13 Βλ. και 2η σελ. της αιτιολογικής έκθεσης στα άρθρο S1A σύμφωνα με την οποία «Με κύριο γνώμονα ...την εξασφάλιση της ομαλής συνέχισης της συλλογικής διαχείρισης και της είσπραξης των δικαιωμάτων και εκκαθάρισης -αυτών υπέρ των δικαιούχων και αφετέρου της νόμιμης χρήσης πνευματικών έργων απότους χρήστες, προβλέπεται η σύσταση ...ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων με αρμοδιότητα την άσκηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την επείγουσα, προσωρινή και έκτακτη .διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων-μελών του ΟΣΔ η ΑΟΔ... η άδεια των οποίων ανακλήθηκε.

23. Σύμφωνα με το γράμμα του β' εδαφίου της παρ. 8, η, κατά τα ανωτέρω δραστηριότητα της ΕΥΕΔ ,μεταφέρεται με ΚΥΑ στο «διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης». Κατά λογική ακολουθία, η ρύθμισε, διαβάζεται συνδυαστικά προς το α’ εδάφιο και, συνεπώς, ως διάδοχος ΟΣΔ νοείται ο ΟΣΔ που αποφασίζει η εκάστοτε γενική συνέλευση των μελών της ΕΥΕΔ, ο δε όρος της «διαδοχής» αναφέρεται στη «δραστηριότητα της ΕΥΕΔ» που μεταφέρεται, κατά την αμέσως προηγούμενη σκέψη και επιβάλλει (ο όρος) τη διενέργεια των περαιτέρω αναγκαίων υλικών και νομικών διαχειριστικών πράξεων υπό το σύστημα κανόνων και αρχών της ΕΥΕΔ και το ειδικότερο περιεχόμενο κάθε σύμβασης ανάθεσης, κατά τα προβλεπόμενα στο ν 4481/2017. Παρατηρείται ότι ενώ η «διαχείριση των δικαιωμάτων των μελών της ΕΥΕΔ» του α’ εδαφίου Θα αναληφθεί είτε από τον ΟΣΔ της επιλογής της γενικής συνέλευσης είτε από άλλον φορέα, κατά τα προεκτεθέντα (σκ. 18), εντούτοις, κατά τη σαφή διατύπωση του β' εδαφίου, η δραστηριότητα της ΕΥΕΔ θα μεταφερθεί οπωσδήποτε στον ΟΣΔ που αποφάσισε η γενική συνέλευση. Στη ρύθμιση αυτή ενδεχομένως να οδηγήθηκε ο νομοθέτης, ενόψει της προφανούς» πρακτικής αδυναμίας να επιμεριστούν, από το συνολικό διαχειριστικό προϊόν της δράσης της ΕΥΕΔ, τα έσοδα, απαιτήσεις, και εν γένει εκκρεμότητες που αφορούν σε ένα έκαστο μέλος της ΕΥΕΔ χωριστά και να μεταφερθούν αυτά στον ΟΣΔ που θα επιλέξει ο αντίστοιχος δικαιούχος, κατά το α’ εδ. της παρ. 8.

24. Συνοψίζοντας, από τη συνδυαστική ανάγνωση των δύο εδαφίων της παρ. 8 του άρθρου 51 Α, προκύπτει ότι ο νομοθέτης διέγραψε την επιστροφή στην κανονικότητα, που διαταράχτηκε από την ανάκληση της άδειας ενός ΟΣΔ, οε δύο σκέλη: με το εδάφιο α1 προέβλεψε την ανάληψη της τακτικής διαχείρισης των δικαιωμάτων των εκάστοτε δικαιούχων της ΕΥΕΔ από τον φορέα της επιλογής εκάστου (ήτοι αυτόν που επέλεξε η γενική συνέλευση η άλλον), στο πλαίσιο μιας νέας αυτοτελούς σύμβασης καί για το χρόνο από κάθε συμβατική ανάθεση και εφεξής. Με το εδάφιο β' ο νομοθέτης επεδίωξε την οριστική εκκαθάριση της σχέσης της έκτακτης διαχείρισης που άσκησε η ΕΥΕΔ επί των δικαιωμάτων των εκάστοτε δικαιούχων αυτής, κατά το χρόνο της προσωρινής λειτουργίας της και έως την ήμερα της μεταφοράς, μέσω της οριστικής αποξένωσης της ΕΥΕΔ και της συνέχισης της προστασίας των δικαιωμάτων αυτών από τον ΟΣΔ της επιλογής της γενικής συνέλευσης, ώστε να κλείσει οριστικά η ανάμειξη της Πολιτείας στη αγορά των πνευματικών δικαιωμάτων. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, προβλέφθηκε α) η θητεία του εκάστοτε προσωρινού διαχειριστή όσο οι συμβάσεις που τυχόν συνάπτει η ΕΥΕΔ με νομικούς, οικονομικούς και τεχνικούς συμβούλους και διοικητικό προσωπικό διαρκούν όσο διαρκεί κάθε φορά η έκτακτη διαχείριση αυτής (παρ. 1) και β) ότι οι δικαιούχοι του εκάστοτε ανακληθέντα φορέα θεωρούνται ως συμβληθέντες με την ΕΥΕΔ για όσο διαρκεί κάθε φορά η έκτακτη διαχείριση της (παρ. 2).

25. Κατόπιν των ανωτέρω, παρέπεται ότι, ως «δραστηριότητα της ΕΥΕΔ» που μεταφέρεται στην ΕΔΕΜ, κατά το β’ εδάφιο της παρ, 8 του άρθρου 51A ν. 4481/2017, νοείται το συνολικό διαχειριστικό προϊόν που έχει παραχθεί από την έκτακτη δραστηριότητα που άσκησε η ΕΥΕΔ, κατά το προσωρινό) διάστημα της λειτουργίας της, επί των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων αυτής καθώς και όλες οι υλικές και νομικές ενέργειες που είναι αναγκαίες για την περαιτέρω διαχείριση και προστασία του προϊόντος αυτού, προς το σκοπό της απόδοσής του στους δικαιούχους της ΕΥΕΔ και πρέπει να διενεργηθούν υπό το σύστημα κανόνων και αρχών της ΕΥΕΔ και το ειδικότερο περιεχόμενο κάθε σύμβασης ανάθεσης, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4481/2017, ανεξάρτητα από το φορέα που ο κάθε δικαιούχος θα επιλέξει για την εφεξής ανάθεση της τακτικής διαχείρισης των πνευματικών του δικαιωμάτων.

Απόφαση.

26. Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, στο ερώτημα που υποβλήθηκε, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ε’ Τμήμα) γνωμοδοτεί ομόφωνα ως εξής :

~ επί του α υποερωτηματος ότι, ως «διαχείριση των δικαιωμάτων των μελών της ΕΥΕΔ» που θα αναλάβει η ΕΔΕΜ, σύμφωνα με το α' εδάφιο της παρ η του άρθρου 51Α ν. 448172017, νοείται η τακτική διαχείριση των δικαιωμάτων εκείνων των δικαιούχων της ΕΥΕΔ που θα προχωρήσουν σε συμβατική ανάθεση προς την ΕΔΕΜ, θα αναληφθεί από και δια της συμβατικής σχέσης μεταξύ κάθε δικαιούχου.; και ΕΔΕΜ, θα αφορά στο χρόνο από την κάθε ανάθεση και εφεξής και θα διέπεται από το σύστημα κανόνων και αρχών της ΕΔΕΜ και το ειδικότερο περιεχόμενό κάθε σύμβασης ανάθεσης, κατά τα προβλεπόμενα στο ν, 4431/2017 και

επί του β’ υποερωτήματος ότι, ως «δραστηριότητα της ΕΥΕΔ» που θα μεταφερθεί, σύμφωνα με ό εδάφιο β’ της παρ. 8 του άρθρου 51Α ν 4481/2017, νοείται το συνολικό διαχειριστικό προϊόν που παρήχθη επί των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων της ΕΥΕΔ από την έκτακτη δραστηριότητα που άσκησε αυτή, κατά το προσωρινό διάστημα της λειτουργίας της και έως την ημέρα της μεταφοράς, καθώς και όλες οι υλικές και νομικές ενέργειες που είναι αναγκαίες για την περαιτέρω διαχείριση και προστασία του προϊόντος αυτού προς το σκοπό της απόδοσής του στους δικαιούχους της ΕΥΕΔ και πρέπει να διενεργηθούν υπό το σύστημα κανόνων και αρχών της ΕΥΕΔ και το ειδικότερο περιεχόμενο κάθε σύμβασης ανάθεσης κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4481/2017.

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα, 3-4-2020