ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 46/2021

 

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Χρυσάνθη Μάντη, Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, και τη Γραμματέα Κούλα Κουντούρη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 10 Νοεμβρίου 2020, για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ :

Α. Της καλούσας – ενάγουσας : …, με Α.Φ.Μ. …, κατοίκου …, οδός … αριθμός ….., η οποία κατέθεσε νόμιμα και εμπρόθεσμα, στις 9-11-2020, τις από ίδιας ημερομηνίας προτάσεις της δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Νικολάου Σταθόπουλου, δυνάμει της από 20-9-2019 εξουσιοδότησης, στην οποία βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής της, και δεν εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο. Ο ως άνω πληρεξούσιος δικηγόρος προσκόμισε το υπ’ αριθμό … γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του ΔΣΠ.

Του καθ’ ου η κλήση – εναγόμενου : … κατοίκου … οδός … αριθμός ……, ο οποίος κατέθεσε νόμιμα και εμπρόθεσμα, στις 9-11-2020, τις από 6-11-2020 προτάσεις του δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Ιωάννη Ιωσηφέλλη, δυνάμει της από 19-9-2019 εξουσιοδότησης, στην οποία βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του, και δεν εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο. Ο ως άνω πληρεξούσιος δικηγόρος προσκόμισε το υπ’ αριθμό … γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του ΔΣΠ.

Β. Του καλούντος – ανακοινώσαντος τη δίκη, προσεπικαλούντος σε αναγκαστική παρέμβαση, παρεμπιπτόντως ενάγοντος : … κατοίκου … οδός … αριθμός …., ο οποίος κατέθεσε νόμιμα και εμπρόθεσμα, στις 9-11-2020, τις από 6-11-2020 προτάσεις του δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Ιωάννη Ιωσηφέλλη, δυνάμει της από 19-9-2019 εξουσιοδότησης, στην οποία βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του, και δεν εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο. Ο ως άνω πληρεξούσιος δικηγόρος προσκόμισε το υπ’ αριθμό … γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του ΔΣΠ.

Της καθ’ ης η κλήση – ανακοίνωση δίκης – προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση – παρεμπιπτόντως εναγόμενης : Ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στην …, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία κατέθεσε νόμιμα και εμπρόθεσμα, στις 9-11-2020, τις από ίδιας ημερομηνίας προτάσεις της δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ιωάννη Παπαδόπουλου, δυνάμει της από 18-9-2019 εξουσιοδότησης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της …, στην οποία βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του, ειδικά εξουσιοδοτημένου προς τούτο δυνάμει του από 14-9-2018 Πρακτικού του ΔΣ της, και δεν εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο. Ο ως άνω πληρεξούσιος δικηγόρος προσκόμισε το υπ’ αριθμό … γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του ΔΣΠ.

Η καλούσα – ενάγουσα της Α αγωγής (εφεξής υπό στοιχείο Α΄), με την από 16-9-2020 κλήση της, που κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με γενικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …./17-9-2020 και ειδικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …./17-9-2020, και ο καλών – ανακοινώσας τη δίκη, προσεπικαλών σε αναγκαστική παρέμβαση, παρεμπιπτόντως ενάγων της Β αγωγής (εφεξής υπό στοιχείο Β΄), με την από 21-9-2020 κλήση του, που κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με γενικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …./22-9-2020 και ειδικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …./22-9-2020, αμφότερες οι οποίες προσδιορίσθηκαν να συζητηθούν για τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκαν στο πινάκιο, επαναφέρουν προς περαιτέρω συζήτηση την από 19-3-2019 αγωγή, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με γενικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …/15-5-2019 και ειδικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ..../15-5-2019, και την από 2-7-2019 ανακοίνωση δίκης – προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση – παρεμπίπτουσα αγωγή, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με γενικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ..../4-7-2019 και ειδικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ..../4-7-2019, αντίστοιχα, οι οποίες προσδιορίσθηκαν να συζητηθούν για τη δικάσιμο της 21ης-1-2020, οπότε συζητήθηκαν και αφού συνεκδικάσθηκαν με τις από 23-4-2019, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ....../15-5-2019 και 12-4-2019, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ....../15-5-2019, αγωγές, καθώς και με τις από 2-7-2019, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ..../..../4-7-2019 και 2-7-2019, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ....../4-7-2019, παρεμπίπτουσες αγωγές, εξεδόθη επ’ αυτών η υπ’ αριθμό 1146/2020 εν μέρει μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο ως προς την ανωτέρω από 19-3-2019, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ....../15-5-2019, αγωγή και την από 2-7-2019, με γενικό αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ....../4-7-2019, ανακοίνωση δίκης – προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση – παρεμπίπτουσα αγωγή, για τον αναφερόμενο σε αυτή λόγο.

Κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας οι ως άνω υποθέσεις εκφωνήθηκαν από τη σειρά του οικείου πινακίου και συζητήθηκαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με τις από 16-9-2020 και 21-9-2020 κλήσεις της καλούσας – ενάγουσας και του καλούντος – ανακοινώσαντος τη δίκη, προσεπικαλούντος σε αναγκαστική παρέμβαση, παρεμπιπτόντως ενάγοντος, που κατατέθηκαν στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμούς έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …./…./2020 και …./…./2020 αντίστοιχα, φέρονται προς περαιτέρω συζήτηση κατά τη δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας οι από 19-3-2019 και 2-7-2019, με αριθμούς έκθεσης κατάθεσης δικογράφου …./..../2019 και ....../2019, αγωγές τους αντίστοιχα, οι οποίες συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 21ης-1-2020 και συνεκδικάσθηκαν (από κοινού με τις από 23-4-2019, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ....../2019 και 12-4-2019, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ....../2019, αγωγές, καθώς και με τις από 2-7-2019, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ......7/2019 και 2-7-2019, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ....../2019, παρεμπίπτουσες αγωγές), επί των οποίων εξεδόθη η υπ’ αριθμό 1146/2020 εν μέρει μη οριστική απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία διατάχθηκε η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ, προκειμένου να προσκομισθεί με επιμέλεια οποιουδήποτε διαδίκου, βεβαίωση του ΕΦΚΑ, από την οποία να προκύπτει το ποσό που η κυρίως ενάγουσα δικαιούται να λαμβάνει ως οριστική σύνταξη, λόγω του θανάτου του συζύγου της …. Ήδη, η ως άνω καλούσα – ενάγουσα προσκόμισε το παραπάνω έγγραφο και επομένως, παραδεκτά και νόμιμα φέρονται προς περαιτέρω συζήτηση οι προαναφερόμενες δύο αγωγές.

Από την εκτίμηση των με αριθμούς … ένορκων βεβαιώσεων των μαρτύρων …, …, και … αντίστοιχα, που δόθηκαν ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιά, μετά από προηγούμενη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση του εναγόμενου της υπό στοιχείο Α΄ αγωγής, κατ’ άρθρο 422 § 1 ΚΠολΔ, (βλ. την υπ’ αριθμό … έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών …, σε συνδυασμό με την από 10-9-2019 κλήση γνωστοποίησης εξέτασης μαρτύρων του πληρεξούσιου δικηγόρου της ενάγουσας της ως άνω αγωγής), των με αριθμούς … ένορκων βεβαιώσεων των μαρτύρων …, …, … αντίστοιχα, που δόθηκαν ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιά, μετά από προηγούμενη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση της ενάγουσας της υπό στοιχείο Α΄ αγωγής, κατ’ άρθρο 422 § 1 ΚΠολΔ, (βλ. την υπ’ αριθμό … έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών …, σε συνδυασμό με την από 11-6-2019 κλήση – γνωστοποίηση λήψης ένορκων βεβαιώσεων μαρτύρων του πληρεξούσιου δικηγόρου του εναγόμενου της ως άνω αγωγής), και όλων των εγγράφων που οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν με επίκληση και τα οποία λαμβάνονται υπόψη του Δικαστηρίου, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα (άρθρα 432 επ. ΚΠολΔ), είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 336 § 3, 339 και 395 ΚΠολΔ), όπως μερικά από αυτά αναφέρονται ιδιαιτέρως παρακάτω, χωρίς να παραλειφθεί κάποιο για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, και αφορούν στο κρινόμενο αγωγικό κονδύλιο, καθώς, κατόπιν της υπ’ αριθμό 1146/2020 εν μέρει οριστικής και εν μέρει μη οριστικής απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου, το αντικείμενο της παρούσας συζήτησης περιορίζεται πλέον μόνο στο συγκεκριμένο κονδύλιο αποζημίωσης λόγω στέρησης διατροφής, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Στις 5-8-2018 και περί ώρα 10:30 π.μ., στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της παραλίας των Σεληνίων και της βραχονησίδας «Σκρώφες ή Έλενα», στη Σαλαμίνα, ο εναγόμενος της υπό στοιχείο Α΄ αγωγής, ιδιοκτήτης του ταχύπλοου σκάφους με το όνομα «…», προκάλεσε ατύχημα εξαιτίας του οποίου επήλθε ο θάνατος του … … ο οποίος εκτελούσε κατάδυση για υποβρύχια αλιεία, για το οποίο (ατύχημα) κρίθηκε οριστικά με την προαναφερόμενη υπ’ αριθμό 1146/2020 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού ότι το ποσοστό ευθύνης του εναγόμενου ανέρχεται σε 60%, του δε θανόντος σε 40%. Ο ανωτέρω αποβιώσας, ενόψει της ηλικίας του (45 ετών) και της κατάστασης της υγείας του, που ήταν καλή, θα ζούσε κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων και με πιθανότητα οπωσδήποτε ακόμη πέντε (5) έτη και θα συνέχιζε να εργάζεται ως υπάλληλος στην επιχείρηση της …, που εδρεύει στο …, με αντικείμενο εργασιών χονδρικό εμπόριο διαφημιστικών χάρτινων κατασκευών – stand και υλικών συσκευασίας, όπου εργαζόταν ήδη από το έτος 2014, από όπου αποκόμιζε μηνιαίως το ποσό των 1.123,96 ευρώ (βλ. τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 του έτους 2017 του αποβιώσαντος, όπου είχε δηλωθεί ως καθαρό ποσό από μισθούς 13.487,58 ευρώ). Επίσης, περιστασιακά εκτελούσε βοηθητικές εργασίες σε κατασκευές αλουμινίου, από τις οποίες αποκέρδαινε κατά μέσο όρο το ποσό των 200,00 ευρώ μηνιαίως, ενώ το αναφερόμενο από την ενάγουσα και τους μάρτυρες απόδειξης ποσό των 700,00 ευρώ κρίνεται υπερβολικό κατά το επιπλέον, δεδομένου ότι δε διατηρούσε κατάστημα αλουμινοκατασκευών, όπως παλαιότερα, και ως εκ τούτου, οι εργασίες που έκανε ήταν μικρής έκτασης, λαμβανομένων υπόψη και των διδαγμάτων της κοινής πείρας. Είχε δε στην κυριότητά του, κατά 50% εξ αδιαιρέτου, ένα διαμέρισμα, επιφανείας 52,00 τ.μ., στην Πετρούπολη, και ένα ακόμη διαμέρισμα, στο οποίο διέμενε με την οικογένειά του, επιφανείας 99,40 τ.μ., στο Ίλιον, το οποίο ανήκε, κατά το υπόλοιπο ποσοστό (των 50% εξ αδιαιρέτου) στην ενάγουσα. Τέλος, συνεισέφερε με την προσωπική του εργασία στις κοινές ανάγκες της οικογένειάς του, ιδίως σε οικιακές και εξωτερικές εργασίες, αλλά και στην ανατροφή του ανήλικου τέκνου του, από κοινού με την ενάγουσα, αποτιμώμενων των υπηρεσιών αυτών στο ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως. Περαιτέρω, η ενάγουσα της υπό στοιχείο Α΄ αγωγής, σύζυγος του αποβιώσαντος, δεν έχει δική της περιουσία, πέραν της προαναφερόμενης, ή εισοδήματα από άλλη αιτία και δεν εργάζεται, προσφέρει, όμως, την προσωπική της εργασία και απασχόληση για την περιποίηση και ανατροφή του τέκνου της, τη συντήρηση της οικίας της και τις εν γένει ανάγκες της οικογένειάς της, η οποία αποτιμάται στο ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως. Αποδεικνύεται, επίσης, ότι στο παρελθόν και συγκεκριμένα, κατά το έτος 2004, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, συνιστάμενη σε πεταλεκτομή, δισκεκτομή και οπίσθια διασωματική οσφυική σταθεροποίηση, ενώ παρουσίαζε και οστεοπόρωση, με σύσταση για αποφυγή βαριάς εργασίας και εν γένει κόπωσης της σπονδυλικής της στήλης (βλ. το υπ’ αριθμό … πιστοποιητικό νοσηλείας του ΝΙ.Μ.Τ.Σ.), εξαιτίας των οποίων κρίθηκε χρόνια ανάπηρη σε ποσοστό 67% (βλ. την υπ’ αριθμό … γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ), χωρίς, ωστόσο, η αναπηρία αυτή να αναιρεί τη δυνατότητα παροχής της προεκτιθέμενης προσωπικής της συμβολής στις οικογενειακές ανάγκες. Άλλα εισοδήματα ή περιουσία δεν αποδεικνύεται ότι έχει η ενάγουσα, το δε αίτημα του εναγόμενου περί προσκόμισης από αυτήν των εκκαθαριστικών σημειωμάτων, καθώς και των Ε1, Ε2 και Ε9 των τριών τελευταίων ετών πριν την κατάθεση της αγωγής, προκειμένου να διαπιστωθεί το σύνολο της περιουσίας της, είναι απορριπτέο ως απαράδεκτο λόγω αοριστίας, καθώς πέραν του ότι ο εναγόμενος δεν αναφέρει ότι τα έγγραφα αυτά βρίσκονται στην κατοχή της ενάγουσας, ούτε, άλλωστε, μπορεί να συνταχθεί αυτή (η κατοχή) από το λόγο ότι κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων ο διάδικος μπορεί ή πρέπει να τα κατέχει (βλ. ΑΠ 1071/2000 ΕλλΔνη 2001, σελ. 392), δεν εκτίθενται τα περιστατικά από τα οποία προκύπτει το έννομο συμφέρον αυτού, ήτοι ότι τα εν λόγω έγγραφα είναι πρόσφορα προς άμεση ή έμμεση απόδειξη κάποιου λυσιτελούς ισχυρισμού του ή προς ανταπόδειξη τέτοιου ισχυρισμού της αντιδίκου του (βλ. ΑΠ 1844/2011, ΑΠ 1067/2010 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, αποδεικνύεται ότι, με βάση τις ως άνω οικονομικές δυνατότητές τους και τις συνθήκες της οικογενειακής τους ζωής, οι ανάγκες της ενάγουσας, όπως κυρίως οι δαπάνες ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, σίτισης, ένδυσης, καθαριότητας και ψυχαγωγίας, ανέρχονται, κατά μέσο όρο, στο ποσό των 450,00 ευρώ μηνιαίως. Σημειωτέον ότι από τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα δεν προκύπτει ότι η ενάγουσα βαρύνεται με την αγορά φαρμάκων για την ίδια, τα οποία μάλιστα δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό της οργανισμό, αλλά ούτε και ότι καταβάλει 200,00 ευρώ μηνιαίως για την εξυπηρέτηση στεγαστικού δανείου. Ειδικότερα, από τα προσκομιζόμενα έντυπα Ε1 των ετών 2015, 2016 και 2017 προκύπτει μεν η καταβολή ετήσιας δαπάνης για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου ποσού 1.344,34 ευρώ, 438,00 ευρώ και 905,41 ευρώ αντίστοιχα, το Δικαστήριο, όμως, δεν μπορεί εξ αυτών να οδηγηθεί σε ασφαλή δικανική κρίση ως προς το ύψος των δόσεων, σε τι είδους δάνειο αυτές αφορούν και κυρίως ποια είναι η διάρκεια του δανείου. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι η ενάγουσα, με το θάνατο του συζύγου της, στερήθηκε τη συμβολή του στις οικογενειακές ανάγκες (σύμφωνα με τα άρθρα 1389 και 1390 ΑΚ), όπως αυτές εξειδικεύθηκαν παραπάνω, την οποία θα συνέχιζε να της παρέχει κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων και με πιθανότητα για τουλάχιστον μια πενταετία ακόμη, της χορηγήθηκε, όμως, σύνταξη χηρείας, ποσού 596,19 ευρώ μηνιαίως (βλ. την υπ’ αριθμό πρωτ. … απόφαση του Διευθυντή του υποκαταστήματος Ιλίου – Αγίων Αναργύρων του ΕΦΚΑ, ως προς το οποίο η απαίτηση μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον ως άνω ασφαλιστικό φορέα, κατ’ άρθρο 10 § 5 Ν.Δ. 4104/1965 ως ισχύει), το οποίο υπερκαλύπτει το ποσοστό συνεισφοράς του αποβιώσαντος συζύγου της στις κοινές ανάγκες της οικογένειας, δεκτού γενομένου εν μέρει και ως ουσιαστικά βάσιμου του σχετικού ισχυρισμού του εναγόμενου περί κάλυψης της αξίωσης αποζημίωσης της ενάγουσας από την παρασχεθείσα σε αυτήν σύνταξη χηρείας. Πρέπει, συνεπώς, αφού δεν αποδεικνύεται ζημία της ενάγουσας, η κρινόμενη, υπό στοιχείο Α΄, αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμό 1146/2020 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα του εναγόμενου, κατά παραδοχή σχετικού αιτήματός του με τις προτάσεις του (άρθρο 106 ΚΠολΔ), σε βάρος της ενάγουσας, λόγω της ήττας της (άρθρα 176, 189 και 191 § 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας. Επομένως, μετά την απόρριψη της υπό στοιχείο Α΄ κύριας αγωγής, πρέπει να απορριφθεί και η υπό στοιχεία Β΄ παρεμπίπτουσα αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη με την ως άνω απόφαση, ως ουσιαστικά αβάσιμη (η ανακοίνωση δίκης, κατ’ άρθρο 91 ΚΠολΔ, δεν αποτελεί μορφή αίτησης παροχής ένδικης προστασίας και δε δημιουργεί υποχρέωση του Δικαστηρίου να αποφανθεί επ’ αυτής) και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της παρεμπιπτόντως εναγόμενης, κατά παραδοχή σχετικού αιτήματός της με τις προτάσεις της (άρθρο 106 ΚΠολΔ), σε βάρος του παρεμπιπτόντως ενάγοντος λόγω της ήττας του στη δίκη αυτή (άρθρα 176, 189 και 191 § 2 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει την από 19-3-2019, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ....../15-5-2019, (υπό στοιχείο Α΄) αγωγή, και την από 2-7-2019, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ....../4-7-2019, (υπό στοιχείο Β΄) παρεμπίπτουσα αγωγή, αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την από 19-3-2019, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ....../15-5-2019, (υπό στοιχείο Α΄) αγωγή.

Επιβάλλει σε βάρος της ενάγουσας τα δικαστικά έξοδα του εναγόμενου, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων επτακοσίων (1.700,00) ευρώ.

Απορρίπτει την από 2-7-2019, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου ....../4-7-2019, (υπό στοιχείο Β΄) παρεμπίπτουσα αγωγή.

Επιβάλλει σε βάρος του παρεμπιπτόντως ενάγοντος, τα δικαστικά έξοδα της παρεμπιπτόντως εναγόμενης, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350,00) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, στις 12 Ιανουαρίου 2021 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ