ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4452/2020

 

Δικαστής : Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δικηγόροι : Μαρία Κουφοπούλου - Δήμητρα Καββαδά

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 731, 732 και 692 παρ. 4 του Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι το Δικαστήριο έχει δικαίωμα να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέτρο που επιβάλλεται από τις περιστάσεις και αποσκοπεί στην εξασφάλιση ή διατήρηση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι το ασφαλιστικό μέτρο δεν άγει στην ικανοποίηση του δικαιώματος. Σύμφωνα με την άποψη που επικρατεί στη νομολογία, η υποχρέωση του εργοδότη να αποδέχεται προσωρινά την εργασία του ακύρως απολυθέντος δεν συνιστά ικανοποίηση του δικαιώματος του εργαζομένου, αφού με το ασφαλιστικό αυτό μέτρο αναστέλλεται προσωρινά η εκτέλεση της απόφασης του εργοδότη εωσότου εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της αγωγής του εργαζομένου για την κύρια υπόθεση (Μον.Πρωτ. Ξάνθης 90/2013 ΕΕργΔ 2013, 347, Μον. Πρωτ.Αθ. 6920/2010,156/2009, 2054/2009 Τ.Ν.Π. Νόμος). Ειδικότερα, η προσφυγή από τον εργαζόμενο στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων για την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης από τη βλαπτική μεταβολή της σύμβασης εργασίας είναι εύλογη και ανταποκρίνεται στους σκοπούς και στις προϋποθέσεις της διαδικασίας αυτής, προκειμένου ν αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος από την παράνομη συμπεριφορά του εργοδότη, η οποία επιφέρει επαχθείς συνέπειες για τον εργαζόμενο και δεν δημιουργεί (η προσφυγή στη διαδικασία αυτή) αμετάκλητη κατάσταση. Η ασφαλιστέα αξίωση δεν εξαντλείται σε μια εφάπαξ παροχή, αλλά αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση μιας διαρκούς έννομης σχέσης, που τίθεται σε προσωρινή λειτουργία (βλ. Κ. Μπέη, Δ 12, 140, Ντάσιο, Εργατικό Δικονομικό Δίκαιο, τόμος Α, Βλαστό, «Η κατάχρηση δικαιώματος στις εργασιακές σχέσεις και η δικονομική της μεταχείριση», έκδοση 1988, παρ. 151, Μον.Πρωτ.Αθ. 156/2009, 2054/2009 Τ.Ν.Π. «Νόμος»), Επίσης, η περί ασφαλιστικών μέτρων απόφαση δεν αποστερεί το διάδικο από τη δίκαιη εκδίκαση της υπόθεσης, εντός των πλαισίων και με τις εγγυήσεις της τακτικής διαγνωστικής διαδικασίας, αφού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 695 Κ.Πολ.Δ., έχει προσωρινή μόνο ισχύ και δεν επηρεάζει την κυρία υπόθεση (Μον.Πρωτ.Θεσσ. 29460/1996 Αρμ 1997, 677). Άλλωστε, μετά τη δια του άρθρου 32 παρ. 4 ν. 2172/1993 κατάργηση της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 692 Κ.Πολ.Δ. (που είχε προστεθεί με το άρθρο 23 ν. 1941/1991), η οποία απαγόρευε την ικανοποίηση αιτήματος αποδοχής από τον εργοδότη των υπηρεσιών του εργαζομένου με ασφαλιστικά μέτρα, επιτράπηκε ήδη να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η προσωρινή αποδοχή από τον εργοδότη των υπηρεσιών του εργαζομένου. Δημιουργήθηκε δηλαδή ισχυρό νομοθετικό έρεισμα υπέρ της άποψης ότι η υποχρέωση του εργοδότη να εξακολουθήσει να αποδέχεται προσωρινά την εργασία εκείνου που πιθανολογείται ότι ακύρως απολύθηκε δεν συνιστά ικανοποίηση του δικαιώματος του εργαζομένου για την κύρια υπόθεση, διότι διαφορετικά δεν θα υπήρχε λόγος να καταργηθεί η πιο πάνω απαγορευτική του εν λόγω μέτρου διάταξη. Τέλος, η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης επιτρέπει να διατηρηθεί ζωντανή η υπηρεσιακή κατάσταση του μισθωτού μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της κυρίας δίκης, χωρίς να δημιουργείται αμετάκλητη κατάσταση, καθώς η κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εκδιδομένη απόφαση είναι προσωρινής ισχύος και βραχύβια και δεν επηρεάζει την έκβαση της κυρίας υπόθεσης (Α.Π. 1497/2000, Μον.Πρωτ.Θεσσ. 21763/2005, Μον.Πρωτ.Αθ. 1082,1083/2004). Δηλαδή με τη λήψη του συγκεκριμένου ασφαλιστικού μέτρου διατηρείται ή τίθεται σε προσωρινή λειτουργία η εριζόμενη έννομη σχέση και αποτρέπεται η απονέκρωσή της, η οποία ενέχει τον κίνδυνο αμετάκλητων αποφάσεων σε βάρος του εργαζομένου (Μον.Πρωτ. Ξάνθ. 496/2013, Μον.Πρωτ.Αθ. 2054/2009 Τ.Ν.Π. «Νόμος»), Κατά συνέπεια, σε περίπτωση ακυρότητας της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας η αξίωση του εργαζομένου εναντίον του εργοδότη να ανέχεται την προσφορά των υπηρεσιών του (Εφ.Αθ. 8298/1991 ΕλλΔνη 39, 240) είναι δεκτική προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά το άρθρο 731 Κ.Πολ.Δ. (Μον.Πρωτ.Ξάνθ. 496/2013 Τ.Ν.Π. Νόμος, Ζερδελή, Το δίκαιο της καταγγελίας). Η λύση αυτή αρμόζει τόσο στην προστασία που παρέχει το ουσιαστικό δίκαιο και μάλιστα το Σύνταγμα στην προσωπικότητα και στο δικαίωμα εργασίας του μισθωτού όσο και στην έννοια των ασφαλιστικών μέτρων, χωρίς να πρέπει να τίθεται με δικαστική απόφαση σε χειρότερη μοίρα το ένα από τα υποκείμενα της εργασιακής σχέσης και της δίκης, διότι τούτο επίσης προσκρούει στο Σύνταγμα και στις γενικές αρχές του δικαίου, που σε δεδομένο δημοκρατικό πολίτευμα έχουν ταχθεί για την προστασία και εξισορρόπηση των αμοιβαίων συμφερόντων (Μον.Πρωτ.Πατρ. 247/2015, Μον. Πρωτ.Ξάνθ. 90/2013 ΕΕργΔ 2013, 347, βλ. Αλ. Μητρόπουλου, Η απαγόρευση των ασφαλιστικών μέτρων στις εργατικές διαφορές, ΕΕργΔ 50, 673 επ.).

Στην προκειμένη περίπτωση οι αιτούντες, με την υπό κρίση αίτησή τους, εκθέτουν ότι όλοι, πλην της 2ης εξ αυτών, προσλήφθηκαν κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής τους στην υπ αριθ. ΣΟΧ ../2014 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προκήρυξη της Υπηρεσίας Ασύλου ως Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Νομικών, Πολιτικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Σπουδών για έξι μήνες, από τις 10.10.2014 έως τις 9.4.2015- ότι εν συνέχεια επαναπροσλήφθηκαν με την ίδια ειδικότητα κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής τους στην υπ αριθ. ΣΟΧ .../2015 Προκήρυξη της Υπηρεσίας Ασύλου, από τις 10.7.2015 έως τις 30.4.2016, η οποία με την υπ αριθ. 7103/1.7.2015 Υπουργική Απόφαση παρατάθηκε έως τις 30.4.2017· ότι η εργασιακή τους σχέση συνεχίστηκε, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής τους στην υπ αριθ. ΣΟΧ .../2017 Ανακοίνωση-Προκήρυξη Πρόσληψης, από τις 3.5.2017 έως 3.5.2018, εν συνέχεια κατόπιν παράτασης έως τις 3.5.2019 και εν συνέχεια κατόπιν παράτασης έως τις 3.5.2020· ότι η 2η εξ αυτών προσλήφθηκε κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής της στην υπ αριθ. ΣΟΧ 2Α/2015 Ανακοίνωση Πρόσληψης-Προκήρυξη της Υπηρεσίας Ασύλου στο Περιφ. Γραφ. Αττικής, ως Π Ε Νομικών, Πολιτικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Σπουδών για έξι μήνες, από τις 18.9.2015 έως τις 17.5.2016· ότι εν συνέχεια επαναπροσλήφθηκε στην ίδια ειδικότητα και καθήκοντα κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής της στην υπ αριθ. ΣΟΧ .../2016 Προκήρυξη της Υπηρεσίας Ασύλου, από τις 8.6.2016 έως τις 30.4.2017- ότι η εργασιακή της σχέση συνεχίστηκε, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής της στην υπ αριθ. ΣΟΧ .../2017 Ανακοίνωση-Προκήρυξη Πρόσληψης, από τις 10.5.2017 έως τις 3.5.2018, εν συνέχεια κατόπιν παράτασης έως τις 3.5.2019 και εν συνέχεια έως τις 3.5.2020- ότι σύμφωνα με την ΣΟΧ .../2017 προκήρυξη η εργασία τους θα αφορούσε στην υλοποίηση της δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» και ότι σε αυτή προβλεπόταν όρος ότι οι συμβάσεις εργασίας της δικής τους κατηγορίας συνάπτονταν για 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους 12 μήνες- ότι σύμφωνα με την υπ αριθ. 9263/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (Φ.Ε.Κ. Γ 567/19.6.2017) η σύμβαση εργασίας τους περιλάμβανε τους εξής όρους: 1) Η διάρκεια της σύμβασης ήταν 12μηνη, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση έγκρισης της παράτασης υλοποίησης της πράξης, 2) οι συμβάσεις εργασίας τους είναι ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με το π.δ. 164/2004 και το άρθρο 21 ν. 2190/ 1994, και 3) οι μηνιαίες αποδοχές τους ανέρχονταν στις αποδοχές του πρώτου μισθολογικού κλιμακίου για τους εργαζόμενους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Ενιαίου Μισθολογίου του ν. 4354/2015, ήτοι ποσού 1.092 ευρώ, πλέον των προβλεπόμενων επιδομάτων, ότι ο καθένας εξ αυτών υπέγραψε ατομική σύμβαση εργασίας σύμφωνα με την οποία η διάρκεια της σύμβασης είναι 12μηνη και ότι για όλους, πλην της 8ης, άρχιζε από τις 4.5.2017, ενώ για την 8η άρχιζε από τις 9.5.2017· ότι με την υπ αριθ. 9087/3.5.2018 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (Φ.Ε.Κ. Γ 664/11.6.2018) παρατάθηκε η σύμβαση εργασίας ενός εκάστου εξ αυτών για δώδεκα (12) μήνες, από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης για την εκτέλεση του ίδιου έργου, ήτοι για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Ενίσχυση της διαδικασίας Ασύλου»· ότι σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης υπέγραψαν παρατάσεις των συμβάσεων εργασίας [τους] για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως τις αρχές Μαΐου 2019, με ρήτρα επιπλέον παράτασης της σύμβασης για διάστημα 12 μηνών σε περίπτωση συνέχισης της δράσης· ότι με την υπ αριθμ. 10119/3.5.2019 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής παρατάθηκε η σύμβαση εργασίας ενός εκάστου εξ αυτών για δώδεκα (12) μήνες, από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης, για την εκτέλεση του ίδιου έργου, δηλαδή για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Ενίσχυση της διαδικασίας Ασύλου» και για την εξυπηρέτηση ειδικών ομοειδών αναγκών που σχετίζονται με τη μορφή, το είδος και τη δράση της Υπηρεσίας Ασύλου, λόγω των αυξημένων προσφυγικών ροών και για την ενίσχυση της πρόσβασης των αιτούντων διεθνούς προστασίας στις διαδικασίες υποβολής των αιτημάτων και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας και ένεκα της αυξημένης εμπειρίας τους ότι, σε συνέχεια της Υπουργικής απόφασης, υπέγραψαν ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών, ήτοι έως τις αρχές Μαΐου 2020, με δυνατότητα εκ νέου παράτασης ότι με την υπ αριθ. 7943/21.4.2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου αποφασίστηκε εκ νέου η παράταση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου και συγκεκριμένα των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν με την Ανακοίνωση Πρόσληψης ΣΟΧ .../2016, ../2016, .../2017, .../2017, .../2019 και .../2019, δηλαδή όλων των συμβασιούχων της Υπηρεσίας Ασύλου, συνολικού αριθμού 629· ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση η παράταση των συμβάσεων εργασίας όλων των συμβασιούχων υπαλλήλων θα άρχιζε από τη λήξη της κάθε μίας σύμβασης και ότι θα διαρκέσει έως και τις 30.4.2021 και δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, λόγω των αυξημένων προσφυγικών ροών και για την ενίσχυση της πρόσβασης των αιτούντων διεθνή προστασία στις διαδικασίες υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου· ότι μεταξύ των συμβασιούχων αυτών περιλαμβάνονταν κατά κύριο λόγο υπάλληλοι ίδιας κατηγορίας με τους αυτούς, δηλαδή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών· ότι από την κατά τα ανωτέρω ανανέωση εξαιρέθηκαν μόνο οι ίδιοι και πλέον άλλοι 4 εργαζόμενοι συμβασιούχοι, οι οποίοι είχαν κριθεί όλοι επιτυχόντες της υπ αριθ. ΣΟΧ .../2017 Ανακοίνωσης Πρόσληψης της Υπηρεσίας Ασύλου σε θέσεις ΠΕ κλάδου Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ότι η παράλειψη ανανέωσης της σύμβασης εργασίας τους έγινε παρά το γεγονός ότι ανανεώθηκαν όλες οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού που προσλήφθηκε με την ΣΟΧ .../2017 Ανακοίνωση, παρά το ότι ανανεώθηκαν όλες οι συμβάσεις εργασίας του κλάδου ΠΕ στα Περιφερειακά Γραφεία στα οποία και οι ίδιοι απασχολούνταν, παρά την αναγκαιότητα συνέχισης της απασχόλησής τους και παρά το γεγονός ότι η Συμφωνία Επιδότησης της Δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» δυνάμει της οποίας ανανεώθηκαν οι συμβάσεις εργασίας του συνόλου των συμβασιούχων της Υπηρεσίας Ασύλου τροποποιήθηκε ώστε συνολικά η Υπηρεσία να ενισχύεται με 775 συμβασιούχους, ενώ η απόφαση ανανέωσης περιλάμβανε μόνο 647 εργαζόμενους, ότι η μη ανανέωση των συμβάσεων εργασίας τους είναι μη νόμιμη, συνιστά δε καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους χωρίς σπουδαίο λόγο, καθόσον από τον συνδυασμό των όρων που έχουν περιληφθεί στις ατομικές συμβάσεις καθεμίας εξ αυτών, στις Υπουργικές Αποφάσεις περί πρόσληψης και ανανέωσης της σύμβασης εργασίας τους και από την 13η Τροποποίηση της Δράσης «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου», προκύπτει ότι στη σύμβαση εργασίας τους είχε ρητώς θεσπιστεί αναβλητική αίρεση περί παράτασης ή ανανέωσης αυτής σε περίπτωση παράτασης ή έγκρισης του προγράμματος «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου»· ότι εφόσον το πρόγραμμα για το οποίο παρέσχαν την εργασία τους παρατάθηκε με την υπ αριθ. .../10.4.2020 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης έως τις 31.12.2022, πληρώθηκε η αναβλητική αίρεση και ότι επομένως παρατάθηκαν οι συμβάσεις εργασίας τους έως τις 31.12.2022, δηλαδή έως την ολοκλήρωση του προγράμματος, σε κάθε δε περίπτωση τουλάχιστον έως τις 30.4.2021· επικουρικά δε εκθέτουν ότι κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας, χωρίς να συντρέχει οποιοσδήποτε σοβαρός κατ αντικειμενική κρίση λόγος, αποκλείστηκαν από την παράταση της σύμβασης εργασίας τους, ότι η εν λόγω συμπεριφορά του καθ ου συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς τους, καθόσον μόνο αυτοί ανάμεσα σε 629 συναδέλφους τους κρίθηκαν ότι δεν δικαιούνταν παράταση, με αποτέλεσμα να απαξιώνονται από τη μη αποδοχή της εργασίας τους- βάσει των ανωτέρω ζητούν, επικαλούμενοι επείγουσα περίπτωση λόγω οικονομικής τους ανάγκης, να υποχρεωθεί το καθ ου η ανακοπή στην προσωρινή αποδοχή των υπηρεσιών τους στις θέσεις εργασίας που κατείχαν, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής, να απειληθεί σε βάρος του καθ ου χρηματική ποινή ποσού 300 ευρώ για κάθε ημέρα που δεν θα αποδέχεται τις υπηρεσίες εκάστου εξ αυτών, καθώς και στην καταβολή των αναφερομένων για τον καθένα αποδοχών υπερημερίας για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως 1.3.2021 (πιθανή ημερομηνία έκδοσης οριστικής απόφασης επί της κύριας αγωγής που προτίθενται να ασκήσουν εναντίον του).

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αίτηση παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682, 683, 686 επ. Κ.Πολ.Δ.), κατά την άποψη δε που υιοθετεί ως ορθότερη το παρόν Δικαστήριο κατά τα αναφερόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας δεν συντρέχει περίπτωση ικανοποίησης δικαιώματος, λαμβανομένου υπόψη ότι εν προκειμένω υπάρχουν θέσεις εργασίας και επομένως η απασχόληση των αιτούντων είναι αντικειμενικά δυνατή, ενώ το πρόγραμμα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας, με αποτέλεσμα σε περίπτωση αναμονής οριστικής δικαστικής προστασίας να ελλοχεύει ο κίνδυνος δημιουργίας αμετάκλητων καταστάσεων σε βάρος αυτών.

Περαιτέρω, τυγχάνει απορριπτέα ως μη νόμιμη ως προς την κύρια βάση της, καθόσον βάσει των εκτιθέμενων σε αυτή πραγματικών περιστατικών στις ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που υπέγραψαν οι αιτούντες σε συνέχεια της υπ αριθ. 10119/3.5.2019 απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ήτοι έως τις αρχές Μαΐου 2020, προβλεπόταν μόνο η δυνατότητα εκ νέου παράτασης των συμβάσεων αυτών, διατύπωση από την οποία συνάγεται η διακριτική ευχέρεια του καθ ου-εργοδότη για παράτασή τους, και όχι αυτοδίκαιη παράταση των οικείων συμβάσεων. Ωστόσο, κατά το επικουρικό της σκέλος, το οποίο στηρίζεται στην κατά παράβαση της αρχής της ισότητας παράλειψη του καθ ου να παρατείνει τις συμβάσεις εργασίας, δια της σύναψης νέων σε συνέχεια της υπ αριθ. 7943/21.4.2020 απόφασης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, συμπεριφορά που συνιστούσε και προσβολή της προσωπικότητάς τους, είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 22 παρ. 1 του Συντάγματος, άρθρα 57, 648 επ., 914 Α.Κ., άρθρα 731, 732, 946 Κ.Πολ.Δ., μόνο όμως για το χρονικό διάστημα έως την 30.4.2021, ήτοι έως τον οριζόμενο χρόνο παράτασης για τους λοιπούς συμβασιούχους.

Εξάλλου, εφόσον κρίθηκε ως μη νόμιμη η κύρια βάση της αίτησης περί ακυρότητας της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας των αιτούντων, στην οποία οι ίδιοι θεμελίωναν και το αίτημα περί επιδίκασης μισθών υπερημερίας, απορριπτέο ως μη νόμιμο τυγχάνει και αυτό. Επομένως, η αίτηση, καθ ο μέρος κρίθηκε νόμιμη, θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Απ όλα τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα των διαδίκων, τους ισχυρισμούς που ανέπτυξαν προφορικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και περιέχονται στα σημειώματα που κατέθεσαν, και από όλη γενικά τη διαδικασία στο ακροατήριο, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Όλοι οι αιτούντες, πλην της 2ης εξ αυτών, προσλήφθηκαν κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής τους στην υπ αριθ. ΣΟΧ .../2014 Ανακοίνωση Πρόσληψης-Προκήρυξη της Υπηρεσίας Ασύλου ως Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Νομικών, Πολιτικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Σπουδών για έξι μήνες, από τις 10.10.2014 έως τις 9.4.2015. Εν συνέχεια επαναπροσλήφθηκαν με την ίδια ειδικότητα κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής τους στην υπ αριθ. ΣΟΧ .../2015 Προκήρυξη της Υπηρεσίας Ασύλου, από τις 10.7.2015 έως τις 30.4.2016, η οποία με την υπ αριθ. 7103/1.7.2015 Υπουργική Απόφαση παρατάθηκε έως τις 30.4.2017. Η εργασιακή τους σχέση συνεχίστηκε, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής τους στην υπ αριθ. ΣΟΧ .../2017 Ανακοίνωση - Προκήρυξη Πρόσληψης, από τις 3.5.2017 έως τις 3.5.2018, εν συνέχεια κατόπιν παράτασης έως τις 3.5.2019 και εν συνέχεια κατόπιν παράτασης έως τις 3.5.2020. Η 2η εξ αυτών προσλήφθηκε κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής της στην υπ αριθ. ΣΟΧ .../2015 Ανακοίνωση Πρόσληψης- Προκήρυξη της Υπηρεσίας Ασύλου στο Περιφ. Γραφ. Αττικής, ως ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Σπουδών για έξι μήνες, από τις 18.9.2015 έως τις 17.5.2016. Εν συνέχεια η εν λόγω αιτούσα επαναπροσλήφθηκε στην ίδια ειδικότητα και καθήκοντα κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής της στην υπ αριθ. ΣΟΧ .../2016 Προκήρυξη της Υπηρεσίας Ασύλου, από τις 8.6.2016 έως τις 30.4.2017, ενώ η εργασιακή της σχέση συνεχίστηκε, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής της στην υπ αριθ. ΣΟΧ .../2017 Ανακοίνωση-Προκήρυξη Πρόσληψης, από τις 10.5.2017 έως τις 3.5.2018, εν συνέχεια κατόπιν παράτασης έως τις 3.5.2019 και εν συνέχεια έως τις 3.5.2020.

Σύμφωνα με την ΣΟΧ 1/2017, όλοι οι αιτούντες απασχολήθηκαν για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου και των Περιφερειακών Γραφείων της, εργαζόμενοι για το Περιφερειακό Γραφείο Αττικής, πλην της 12ης αιτούσας που εργάστηκε στο Γραφείο της Κορίνθου, της 2ης αιτούσας που εργάστηκε στο Γραφείο της Ρόδου, και της 1ης αιτούσας η οποία εργάστηκε αρχικά στο Γραφείο της Κορίνθου και εν συνέχεια της Αττικής.

Η πρόσληψή τους αφορούσε σε θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών με κυρίως αντικείμενο την εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας και άλλων συναφών καθηκόντων. Όπως διευκρινιζόταν και στην προκήρυξη, οι θέσεις εργασίας αφορούσαν σε εργασία με αλλοδαπούς αιτούντες ασύλου και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, οι οποίοι προέρχονταν από πολλές διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά πολιτισμικά και μορφωτικά περιβάλλοντα, και αφορούσε σε εργασία σε άμεση επαφή με αυτούς, τη λήψη συνέντευξης, την εξέταση των κριτηρίων υπαγωγής τους σε καθεστώς διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το προσφυγικό δίκαιο, τις κοινοτικές Οδηγίες και λήψη απόφασης σε πρώτο βαθμό. Ως απαραίτητο προσόν στις ανωτέρω θέσεις εργασίας ήταν η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ενδεικτικά πτυχίο Νομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή Διεθνών Σπουδών και εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε διαδικασίες αναγνώρισης σε αλλοδαπό της ιδιότητας του πρόσφυγα, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όλοι οι αιτούντες διέθεταν τα ανωτέρω τυπικά προσόντα, ενώ διέθεταν και επιπλέον εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο, καθώς είχαν ήδη εργασιακή εμπειρία στην Υπηρεσία Ασύλου στα ίδια ακριβώς καθήκοντα.

Σύμφωνα με την ΣΟΧ .../2017 προκήρυξη, η εργασία τους θα αφορούσε ειδικότερα την υλοποίηση της δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» με Κωδικό Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ... [κατά το άρθρο 3 του ν. 2860/ 2000 (MIS)] του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, χρηματοδοτούμενου από το Ταμείο (κατά ποσοστό 75% ευρωπαϊκοί πόροι και 25% εθνικοί πόροι). Αντικείμενο του προγράμματος, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 11756/28.7.2016 Απόφαση Ένταξης της Δ/ης της Υπ. Ασύλου είναι η ενδυνάμωση και στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της Υπηρεσίας Ασύλου με σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης των αιτούντων διεθνούς προστασίας στις διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας μέσω πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η ανωτέρω υπ αριθμ. 11756/2016 απόφαση τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 3569/20.2.2017 Συμφωνία Επιδότησης της δράσης «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου», με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη επιπλέον προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προκειμένου να εργαστούν στα διάφορα στάδια της διαδικασίας Ασύλου. Τόσο στην Συμφωνία Επιδότησης της Δράσης όσο και στην Προκήρυξη προβλέπονταν ο όρος ότι οι συμβάσεις εργασίας της κατηγορίας των αιτούντων συνάπτονταν για δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες. Η διαδικασία της ΣΟΧ 1/2017 Προκήρυξης-Ανακοίνωσης Πρόσληψης, όπως και όλες οι προγενέστερες Προκηρύξεις στις οποίες είχαν μετάσχει (ΣΟΧ .../2014, .../2015, .../2015, .../2016) διέπονταν από το άρθρο 21 του ν. 2190/1994 και εποπτεύονταν από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

Περαιτέρω, δυνάμει της υπ αριθ. 9263/15.5.2017 απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (Φ.Ε.Κ. Γ 567/19.6.2017) η σύμβαση εργασίας τους περιλάμβανε τους εξής όρους: 1) Η διάρκεια της σύμβασης ήταν 12μηνη, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση έγκρισης της παράτασης υλοποίησης της πράξης, 2) οι συμβάσεις εργασίας τους είναι ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με το π.δ. 164/2004 και το 21 ν. 2190/1994, και 3) οι μηνιαίες αποδοχές τους ανέρχονταν στις αποδοχές του πρώτου μισθολογικού κλιμακίου για τους εργαζόμενους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Ενιαίου Μισθολογίου του ν. 4354/2015. Ο καθένας δε εξ αυτών υπέγραψε ατομική σύμβαση εργασίας σύμφωνα με την οποία η διάρκεια της σύμβασης είναι 12μηνη και ότι για όλους, πλην της 8ης, άρχιζε από τις 4.5.2017, ενώ για την 8η άρχιζε από τις 9.5.2017.

Με την υπ αριθ. 9087/3.5.2018 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής (Φ.Ε.Κ. Γ 664/11.6.2018) παρατάθηκε η σύμβαση εργασίας ενός εκάστου εξ αυτών για δώδεκα (12) μήνες, από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης για την εκτέλεση του ίδιου έργου, ήτοι για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Ενίσχυση της διαδικασίας Ασύλου». Σε συνέχεια της εν λόγω υπουργικής απόφασης υπέγραψαν παρατάσεις των συμβάσεων εργασίας τους για δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως τις αρχές Μαΐου 2019, με ρήτρα επιπλέον παράτασης της σύμβασης για διάστημα δώδεκα (12) μηνών σε περίπτωση συνέχισης της δράσης. Με την υπ αριθμ. 10119/3.5.2019 απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής παρατάθηκε η σύμβαση εργασίας ενός εκάστου εξ αυτών για δώδεκα (12) μήνες, από τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης, για την εκτέλεση του ίδιου έργου, δηλαδή για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης δράσης «Ενίσχυση της διαδικασίας Ασύλου» και για την εξυπηρέτηση ειδικών ομοειδών αναγκών που σχετίζονται με τη μορφή, το είδος και τη δράση της Υπηρεσίας Ασύλου, λόγω των αυξημένων προσφυγικών ροών και για την ενίσχυση της πρόσβασης των αιτούντων διεθνούς προστασίας στις διαδικασίες υποβολής των αιτημάτων και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας και ένεκα της αυξημένης εμπειρίας τους. Σε συνέχεια δε της ως άνω Υπουργικής απόφασης, υπέγραψαν ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, ήτοι έως τις αρχές Μαΐου 2020, με δυνατότητα εκ νέου παράτασης.

Περαιτέρω, με την υπ αριθ. 7943/ 21.4.2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου αποφασίστηκε εκ νέου η παράταση πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Υπηρεσίας Ασύλου, και συγκεκριμένα των υπαλλήλων που προσλήφθηκαν με την Ανακοίνωση Πρόσληψης ΣΟΧ .../2016, .../2016, .../2017, .../2017, .../2019 και .../2019, δηλαδή όλων των συμβασιούχων της Υπηρεσίας Ασύλου, συνολικού αριθμού 629, με έναρξη παράτασης από τη λήξη της κάθε μίας σύμβασης των συμβασιούχων υπαλλήλων και διάρκειας έως τις 30.4.2021 με τη δικαιολογία της σχετικής ρύθμισης λόγω των αυξημένων προσφυγικών ροών και για την ενίσχυση της πρόσβασης των αιτούντων διεθνή προστασία στις διαδικασίες υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Υπηρεσίας Ασύλου. Ως προϋποθέσεις για την παράταση έθεσε η ως άνω απόφαση τις εξής: 1. Να πρόκειται για εργαζόμενους, προσληφθέντες στην Υπηρεσία Ασύλου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 2. Η πρόσληψη να έλαβε χώρα συνέχεια των ανωτέρω Ανακοινώσεων- Προκηρύξεων. 3. Η πρόσληψη να αφορά σε Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Μεταξύ των συμβασιούχων αυτών περιλαμβάνονταν κατά κύριο λόγο υπάλληλοι ίδιας κατηγορίας με τους αιτούντες, δηλαδή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Ωστόσο, παρά τη ρητά προβλεπόμενη δυνατότητα εκ νέου παράτασης των συμβάσεων των αιτούντων στις ατομικές συμβάσεις εργασίας τους, από την κατά τα ανωτέρω ανανέωση εξαιρέθηκαν μόνο αυτοί, η παραιτηθείσα από το δικόγραφο 3η αιτούσα, και ακόμη τέσσερις (4) εργαζόμενοι συμβασιούχοι, οι οποίοι είχαν κριθεί όλοι επιτυχόντες της υπ αριθ. ΣΟΧ .../2017 Ανακοίνωσης Πρόσληψης της Υπηρεσίας Ασύλου σε θέσεις ΠΕ κλάδου Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Η παράλειψη ανανέωσης της σύμβασης εργασίας των αιτούντων έγινε παρά το γεγονός ότι ανανεώθηκαν όλες οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού που προσλήφθηκε με την ΣΟΧ .../2017 Ανακοίνωση, παρά το ότι ανανεώθηκαν όλες οι συμβάσεις εργασίας του κλάδου ΠΕ στα Περιφερειακά Γραφεία στα οποία και οι ίδιοι απασχολούνταν, παρά την αναγκαιότητα συνέχισης της απασχόλησής τους και παρά το γεγονός ότι η Συμφωνία Επιδότησης της Δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» δυνάμει της οποίας ανανεώθηκαν οι συμβάσεις εργασίας του συνόλου των συμβασιούχων της Υπηρεσίας Ασύλου τροποποιήθηκε ώστε συνολικά η Υπηρεσία να ενισχύεται με 775 συμβασιούχους, ενώ η απόφαση ανανέωσης περιλάμβανε μόνο 647 εργαζόμενους.

Πιθανολογείται δε ότι κατά την ελεγχόμενη δικαστικά ενάσκηση της σχετικής διακριτικής ευχέρειας που είχε το καθ ου να παρατείνει τις συμβάσεις των αιτούντων έως τις 30.4.2021 τις επίδικες συμβάσεις εργασίας, αυτό παραβίασε τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας, προσβάλλοντας και την προσωπικότητά τους, χωρίς να συντρέχει οποιοσδήποτε σοβαρός κατ αντικειμενική κρίση λόγος, αποκλείοντάς τους από την παράταση των συμβάσεων εργασίας τους, μη συμπεριλαμβάνοντάς τους στην ονομαστική απαρίθμηση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας παρατείνονται, ενώ συνέτρεχαν και στη δική τους περίπτωση το σύνολο των προϋποθέσεων του κανόνα περί παράτασης και παρά το ότι με την παράταση και των δικών τους συμβάσεων εργασίας θα εξυπηρετούνταν ο σκοπός της ρύθμισης, όπως αυτός αποτυπώνεται στην υπ αριθμ. 7943/21.4.2021 Υπουργική Απόφαση, και παρά το ότι οι θέσεις εργασίας τους ήταν εγγυημένες μέσω του προγράμματος συγχρηματοδότησης, στοιχεία εξάλλου που στο σύνολο τους δεν αμφισβητούνται από το καθ ου.

Επομένως, η διαφοροποίηση στην οποία τους υπέβαλε εν προκειμένω το καθ ου είναι απολύτως αυθαίρετη και δεν υπηρετεί τον επιδιωκόμενο με την παροχή σκοπό, δεδομένου και του ότι η παροχή εργασίας εκ μέρους των αιτούντων ήταν απολύτως αναγκαία στις υπηρεσίες τους, όπως επιβεβαιώνεται και από τη με ημερομηνία 7.4.2020 επικοινωνία του Προϊσταμένου τους ... προς την Προϊσταμένη Ανθρώπινου Δυναμικού, ότι αυτοί ήταν έμπειροι συμβασιούχοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ασύλου, διαθέτοντας ειδική εμπειρία και εξειδίκευση στο συγκεκριμένο πεδίο, και ότι η Υπηρεσία με το πρόγραμμα ενισχύθηκε με περισσότερες θέσεις εργασίας.

Εν προκειμένω μάλιστα δεν πιθανολογείται ότι συντρέχει κάποιο νομικό κώλυμα για την παράταση των συμβάσεων των αιτούντων, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών του καθ ου, καθόσον ειδικότερα η αιτούμενη επρόκειτο για παράταση της αυτής σύμβασης, ήτοι της ΣΟΧ .../2017 (η οποία εκκινεί από 8.5.2017 για την 8η και από 4.5.2017 για λοιπούς) που συνάπτεται για την εξυπηρέτηση ειδικών ομοειδών αναγκών που σχετίζονται αμέσως με τη δραστηριότητα της υπηρεσίας, και επομένως εφόσον η σύναψή της δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 του π.δ. 164/2004, χωρίς να απαιτείται μεταξύ των συμβάσεων να μεσολαβεί χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών μεταξύ αυτής και των παρατάσεών της. Η ισχύς δε της ΣΟΧ ...2017 Προκήρυξης της Υπηρεσίας Ασύλου που ενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2190/1994 εκκινεί από τις αρχές Μαΐου 2017 κατ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου δεύτερου του ν. 4528/2018, το οποίο έχει αναδρομική ισχύ από την 1.11.2016, καταλαμβάνοντας έτσι και την επίδικη σύμβαση, σύμφωνα με την οποία για τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που συνάπτονται κατόπιν διαγωνιστικής πρόσληψης που διενεργείται ή εποπτεύεται από το Α.Σ.Ε.Π., όπως η προκείμενη, το ανώτατο χρονικό διάστημα της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 εκκινεί από την ημερομηνία κατάρτισης της οικείας σύμβασης, ανεξαρτήτως του εάν προϋφίσταται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών έννομη σχέση μεταξύ του ιδίου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με αντικείμενο τα ίδια ή παρεμφερή καθήκοντα. Από την τελευταία δε αυτή αναφορά της νομοθετικής ρύθμισης συνάγεται ότι η ισχύς των αρχικών συμβάσεων που συνήφθησαν βάσει της εν λόγω Προκήρυξης, της ΣΟΧ .../2017, και κατ επέκταση της αιτούμενης παράτασης αυτών δεν επηρεάζονται από το γεγονός ότι μεταξύ αυτής (η οποία ξεκίνησε από τις αρχές Μαΐου 2017) και της προηγούμενής της, της ΣΟΧ .../2016, η οποία είχε λήξει στις 30.4.2017, δεν είχε προηγηθεί το τρίμηνο κενό του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004. Άλλωστε το γεγονός αυτό συνέτρεχε και κατά τις δύο πρώτες παρατάσεις των συμβάσεων των αιτούντων που είχαν προσληφθεί βάσει της ΣΟΧ .../2017 Προκήρυξης, στις οποίες ωστόσο προέβη το καθ ου χωρίς τότε να προβάλει το κώλυμα που προβάλλει εν προκειμένω. Εάν δε ο σκοπός του νομοθέτη με τη σχετική ρύθμιση δεν ήταν να παρακάμψει την απαγόρευση του άρθρου 5 παρ. 1 του π.δ. 164/2004, δεν θα έκανε αναφορά στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών.

Τα ανωτέρω ενισχύονται και από τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4528/2018, σύμφωνα με την οποία «Με δεδομένο ότι τόσο ο σκοπός της Οδηγίας 1999/70/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία- πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου, που έχει συναφθεί μεταξύ των διεπαγγελματικών οργανώσεων γενικού χαρακτήρα CES, UN ICE και CEEP (E.E.L. 175/10.7.1999) όσο και του π.δ. 164/2004 (Α 134) συνίσταται αφενός μεν στη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας ορισμένου χρόνου με την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης σε σχέση με την εργασία αορίστου χρόνου και αφετέρου στην καθιέρωση ενός πλαισίου για να αποτραπεί τυχόν κατάχρηση που προκαλείται από τη χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, οι χρονικοί περιορισμοί της παρ. 1 του άρθρου 5, καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004 δεν θα πρέπει να συνιστούν καθ εαυτούς ανεπίτρεπτα και αντίθετα στους ανωτέρω σκοπούς εμπόδια στη δυνατότητα σύναψης των εν λόγω συμβάσεων όταν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, οι οποίοι κατ αρχήν αποκλείουν την καταχρηστικότητα. Τούτο συμβαίνει, ιδίως, όταν η σύναψη των συμβάσεων αυτών πραγματοποιείται ως αποτέλεσμα της ελεύθερης συμμετοχής και αξιοκρατικής επιλογής του διοικούμενου σε ανοιχτές, διαγωνιστικές διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους φορείς του άρθρου 14 ν. 2190/1994, συμμετοχή η οποία αξιολογείται σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία αντικειμενικά κριτήρια και η οποία, άλλωστε, δεν καθιστά σε καμία περίπτωση βέβαιη τη διαδοχική εξέλιξη της προϋφιστάμενης σύμβασης μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων».

Όσον αφορά δε την ανώτατη διάρκεια των συμβάσεων που καταρτίζονται διαδοχικώς και οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του π.δ. 164/2004 απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους 24 μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης, στην παρ. 2 του αυτού άρθρου ορίζεται ότι συνολικός χρόνος διάρκειας άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις ειδικών από τη φύση και το είδος της εργασίας τους κατηγοριών εργαζομένων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία όπως μεταξύ άλλων εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγκεκριμένου επιδοτούμενου ή χρηματοδοτούμενου προγράμματος, όπως εν προκειμένω.

Επομένως, εν προκειμένω οι ανανεώσεις των συμβάσεων των αιτούντων, όπως και του λοιπού προσωπικού της ΣΟΧ .../2017 Προκήρυξης που ανανεώθηκαν οι συμβάσεις τους έως τις 30.4.2021, εμπίπτουν στην εξαίρεση του άρθρου 6 παρ. 2 του π.δ. 164/2004, καθώς η πρόσληψή τους αφορούσε την υλοποίηση συγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος «Ενίσχυση της Διαδικασίας του Ασύλου», η υλοποίηση του οποίου παρατάθηκε έως το έτος 2022. Συνεπώς, εφόσον πιθανολογείται βάσει των προαναφερομένων ότι το καθ ου θα έπρεπε να παρατείνει τις συμβάσεις εργασίας και των αιτούντων, κατ ενάσκηση της σχετικής διακριτικής του ευχέρειας, κατά τον χρόνο λήξης τους (αρχές Μαΐου 2020) έως τις 30.4.2021 και ότι παρανόμως αυτό δεν προέβη στην εν λόγω πράξη, συμπεριφορά που συνιστά και προσβολή της προσωπικότητας των αιτούντων, καθόσον μόνο αυτοί ανάμεσα σε πολύ μεγάλο αριθμό συναδέλφων τους κρίθηκαν ότι δεν δικαιούνταν παράταση, με αποτέλεσμα να απαξιώνονται από τη μη παράταση των συμβάσεων εργασίας τους, θα πρέπει κατ αποδοχή ως ουσία βάσιμης της επικουρικής βάσης της υπό κρίση αίτησης να υποχρεωθεί εφεξής το καθ ου να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους έως τις 30.4.2021.

Επομένως θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως ουσία βάσιμη, μέρος δε των δικαστικών εξόδων των αιτούντων να επιβληθούν σε βάρος του καθ ου λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας του, κατ άρθρο 84 παρ. 2 εδ. τελευτ. ν. 4194/2013, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με Κ.Πολ.Δ. 178 και 191 παρ. 2, κατόπιν παραδοχής του σχετικού νόμιμου αιτήματος τους (άρθρο 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.), μειωμένα, όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 1 του ν. 3693/1957, την παρ. 2 της 134423 οικ./8.12.1992-20.1.1993 κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης και το άρθρο 28 παρ. 5 του ν. 2579/1998, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.