ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 433/2020

 

Πρόεδρος: Π. Μηλίτσης

Δικηγόροι: Θ. Παπαχρήστου, Α. Χριστινάκη

 

Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο ζητεί να αναγνωρισθεί νομέας και κάτοχος των περιγραφομένων στο δικόγραφο κινητών πραγμάτων και να υποχρεωθεί η καθής η αίτηση να της αποδώσει τη νομή αυτών από την οποία την απέβαλε με την άρνησή της να της τα αποδώσει μετά τη λύση των μεταξύ τους υφισταμένων συμβάσεων εξουσιοδοτημένου Διανομέα και Επισκευαστή και την από αυτές εξαρτώμενη σύμβαση χρησιδανείου, που δικαιολογούσαν την κατοχή της.

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 14 παρ.1 εδ. β΄ και 43 ΚΠολΔ) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 974, 987, 998 ΑΚ, 734 ΚΠολΔ. Το αίτημα όμως να απειληθεί κατά της καθής χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση του διατακτικού της εκδοθησομένης αποφάσεως είναι μη νόμιμο, αφού επί υποχρεώσεως προς παράδοση ή απόδοση κινητού πράγματος χωρεί άμεση εκτέλεση (άρθρο 941 ΚΠολΔ). Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω η αίτηση και κατ' ουσίαν.

Από την ένορκη κατάθεση ενός μάρτυρα αποδείξεως που εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και από τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν πιθανολογήθηκαν τα εξής: Η αιτούσα δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής, διάθεσης, προώθησης και πώλησης καινούριων μεταχειρισμένων οχημάτων και ανταλλακτικών, καθώς και στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχημάτων, ιδίως δε, ασχολείται με την προώθηση των πωλήσεων αυτοκινήτων ... και ... και των σχετικών γνήσιων ανταλλακτικών καθώς και την παροχή συναφών εξειδικευμένων υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των εν λόγω αυτοκινήτων στην Ελλάδα, δυνάμει σχετικών συμβάσεων εισαγωγής, που υπεγράφησαν με την γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία ....

Ειδικότερα, για τα αυτοκίνητα συνήφθη η από 11.02.2008 Σύμβαση Εισαγωγής, η οποία υπέστη διαδοχικές τροποποιήσεις με κυριότερη την τροποποίηση στις 19.02.2014, οπότε και παρατάθηκε η διάρκειά της μετατρεπόμενη σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Αντίστοιχα, για τα αυτοκίνητα συνήφθη η από 31.03.2008 Σύμβαση Εισαγωγής, η οποία υπέστη διαδοχικές τροποποιήσεις με κυριότερη την τροποποίηση στις 19.02.2014 μετατρεπόμενη σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Με τις εν λόγω συμβάσεις, η αιτούσα ανέλαβε έναντι της ... την εισανωγή στην Ελλάδα καινούργιων αυτοκινήτων και γνήσιων ανταλλακτικών και καθώς και (β) τη σύσταση, ανάπτυξη και διαμόρφωση στην Ελλάδα ενός συστήματος (δικτύου) επιλεκτικής διανομής, με την εφαρμογή ομοιόμορφων και ελάχιστων κριτηρίων επιλογής, ποιοτικών και ποσοτικών, και με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων αυτοκινήτων ... και ... και των σχετικών γνήσιων ανταλλακτικών καθώς και την παροχή εξειδικευμένων-συναφών υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των εν λόγω αυτοκινήτων ...

Δυνάμει των ανωτέρω συμβάσεων εισαγωγής με τη ... και υπό την ιδιότητα της αιτούσας ως επίσημης και αποκλειστικής Εισαγωγέως καινούργιων αυτοκινήτων και γνήσιων ανταλλακτικών .... και ... στην Ελλάδα, η τελευταία προχώρησε στη σύσταση του ως άνω συστήματος επιλεκτικής διανομής των σχετικών προϊόντων εισαγωγής της, ήτοι των καινούργιων αυτοκινήτων και γνήσιων ανταλλακτικών, και συνάπτοντας προς τον σκοπό αυτό με τρίτες εταιρείες-επιχειρήσεις, Συμβάσεις Εξουσιοδοτημένου Διανομέα & Επισκευαστή και στο πλαίσιο των οποίων, οι τελευταίες, διανέμουν και μεταπωλούν σε τρίτους καινούργια αυτοκίνητα και γνήσια ανταλλακτικά και καθώς επίσης παρέχουν συναφείς υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιδίω ονόματι και για ίδιο λογαριασμό υπό την ιδιότητα των απλών, εμπορικών διανομέων.

Ειδικότερα, η αιτούσα κατήρτισε μεταξύ άλλων με την καθής τις κάτωθι συμβάσεις απλής επιλεκτικής, εμπορικής διανομής και συγκεκριμένα: α) την από 31.07.2014 Σύμβαση Εξουσιοδοτημένου Διανομέα και Επισκευαστή ... και β) την από 31.07.2014 Σύμβαση Εξουσιοδοτημένου Διανομέα και Επισκευαστή ..., αμφότερες αορίστου χρόνου, δια των οποίων εντάχθηκε η καθ' ής στο επίσημο δίκτυο διανομής και επισκευής ... και ... δυνάμει των Συμβάσεων αυτών, η αιτούσα όρισε την καθής ως μέλος του επίσημου δικτύου ... και ... δηλαδή η καθής απέκτησε δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι της αιτούσας σχετικά με τα ακόλουθα αντικείμενα: (α) κατέστη απλός διανομέας καινούργιων αυτοκινήτων και γνησίων ανταλλακτικών μάρκας ... με σκοπό να προωθεί τις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων των προαναφερομένων μαρκών, αγοράζοντας αυτά από την αιτούσα και μεταπουλώντας τα στη συνέχεια στο καταναλωτικό κοινό ως Εξουσιοδοτημένη Διανομέας ... και ... και (β) απέκτησε το δικαίωμα να προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό υπηρεσίες Επισκευής και Συντήρησης για τα αυτοκίνητα ... και ... δυνάμει των προδιαγραφών και με την τεχνική υποστήριξη της αιτούσας, συνεπώς και της κατασκευάστριας εταιρίας (Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής ... και ....

Προς τον σκοπό εκπλήρωσης των ως άνω συμβατικών αντικειμένων, η αιτούσα παρείχε στην καθ' ης την άδεια να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της με τρίτους: (α) τον τίτλο «Εξουσιοδοτημένος Διανομέας και Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής ... και ... και (β) τα εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα ... και .... Προς τον σκοπό εκτέλεσης των υποχρεώσεων της καθής, που αφορούν στην ομοιόμορφη εμφάνιση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεών της με στόχο την ενιαία εφαρμογή των λειτουργικών προτύπων, προδιαγραφών και στοιχείων εταιρικής ταυτότητας σε ολόκληρο το επίσημο δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Διανομέων & Επισκευαστών ... και προς διευκόλυνση της προβολής της εμπορικής τους συνεργασίας με την καθής, η αιτούσα παραχώρησε στην καθής κατά χρήση και μόνον δυνάμει του όρου 3 του από 12.05.2012 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Χρησιδανεισμού Υλικού, χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος (όρος 7), κινητά πράγματα (πινακίδες-επιγραφές), των οποίων η αιτούσα είναι αποκλειστική κυρία, νομέας και κάτοχος και τα οποία φέρουν τα διακριτικά γνωρίσματα εμπορικά σήματα ... και ... κατά το Άρθρο IX των Συμβάσεων.

Συγκεκριμένα τα προαναφερόμενα κινητά πράγματα (πινακίδες επιγραφές), περιγράφονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: […]

Περαιτέρω και για τον ίδιο ως άνω λόγο, δηλαδή: (α) προς διευκόλυνση και προβολή της μεταξύ των διαδίκων συνεργασίας και (β) σε εκτέλεση της υποχρέωσης της καθής, που απορρέει από το Άρθρο 3.3 των Συμβάσεων, κατά το οποίο:

Ο Διανομέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί διαρκώς στις Εγκεκριμένες Εγκαταστάσεις του τα οχήματα επίδειξης (εκθεσιακά οχήματα), που υποδεικνύει εκάστοτε ο Εισαγωγέας. Ο αριθμός, η σύνθεση κα ο τύπος των εν λόγω οχημάτων θα καθορίζονται σύμφωνα με την εμπορική πολιτική του Εισαγωγέα», η αιτούσα απέστειλε προς επίδειξη στους πελάτες, εκθεσιακά, καινούργια αυτοκίνητα ... και ... («παρακαταθήκες»), της αποκλειστικής της κυριότητας, νομής και κατοχής που αναφέρονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: […]

Σύμφωνα με τον ταυτόσημο όρο 17.2 των προειρημένων συμβάσεων εξουσιοδοτημένου διανομέα και επισκευαστή: «Οποιοδήποτε των μερών δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση κατόπιν τηρήσεως προθεσμίας προειδοποίησης τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών δίχως επίκληση λόγου καταγγελίας (τακτική καταγγελία). Η αυτή προθεσμία θα τηρείται από τον Εισαγωγέα σε περίπτωση που είναι αναγκαία η αναδιοργάνωση του συνόλου ή ουσιαστικού μέρους του δικτύου του.», ενώ κατά τον όρο 8 του ιδιωτικού συμφωνητικού χρησιδανεισμού υλικού το συμφωνητικό χρησιδανείου τελούσε υπό τη διαλυτική αίρεση λήξης, λύσης ή καταγγελίας των συμβάσεων.

Η αιτούσα με την από 22-5-2019 επιστολή της κατάγγειλε τις δύο συμβάσεις με προμήνυση 12 μηνών και με έναρξη την 30η-5-2019. Ακολούθως επικαλούμενη την πάροδο έτους από την ημερομηνία αυτή ισχυρίζεται ότι η καταγγελία επέφερε λύση των κυρίων συμβάσεων και ταυτοχρόνως λύση και της συμβάσεως χρησιδανείου στα πλαίσια της οποίας η καθής κατείχε τα κινητά πράγματα (πινακίδες, επιγραφές) και τα εκθεσιακά αυτοκίνητα και ότι η τελευταία αρνούμενη να της τα επιστρέφει την έχει αποβάλει από την επ' αυτών νομή της παράνομα και χωρίς τη θέλησή της.

Η καθής ωστόσο ισχυρίζεται ότι η αιτούσα, κατά πλήρη παράβαση των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ισχυρίζεται ότι οι μεταξύ τους συμβάσεις λύθηκαν στις 30/5/2020 επικαλούμενη ότι τήρησε την ενιαύσια προθεσμία που είχε συμβατικώς συμφωνηθεί, ενώ στην πραγματικότητα, δεδομένων των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από λόγους που ουδόλως ανήκουν στη σφαίρα ευθύνης της η προθεσμία αυτή δεν τηρήθηκε αλλά αντί των 12 μηνών της παραχωρήθηκε προθεσμία μόλις 9 μηνών και δώδεκα ημερών καθόσον η εμφάνιση της πανδημίας παρέλυσε κάθε οικονομική δραστηριότητα για συνεχόμενο διάστημα 2 μηνών και 18 ημερών (από 11-3-3020 έως 31-5-2020) ματαιώνοντας το σκοπό για τον οποίο προβλέφθηκε συμβατικά (και νομοθετικά) η παροχή προθεσμίας στον αντιπρόσωπο ή διανομέα. Η εμμονή της αιτούσας επί της ουσίας συνιστά σύντμηση (μη τήρηση) της 12μηνης προθεσμίας σε διάστημα 9 μηνών και 12 ημερών κατά παράβαση των όσων συμβατικά είχαν συμφωνηθεί.

Με βάση όμως την ρήτρα του άρ. 288 ΑΚ, η εφαρμογή της οποίας αποβλέπει στη ρύθμιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων με βάση τις απαιτήσεις της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών κατά το χρόνο της εκπλήρωσής τους, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πανδημία του κορωνοϊού COVID -19 συνιστά λόγο που υπερβαίνει τη βούληση των συμβαλλομένων, ως γεγονός απρόβλεπτο και αναπόφευκτο ακόμη και με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης, η ενιαύσια προθεσμία προειδοποίησης ανεστάλη από το χρονικό διάστημα 11/3/2020 μέχρι και 31/5/2020 και ως εκ τούτου η καταγγελία των μεταξύ αυτής και της απούσας από 31/7/2014 συμβάσεων Εξουσιοδοτημένου Διανομέα & Επισκευαστή και παραγάγουν τα έννομα αποτελέσματα τους από τις 18/8/2020, ήτοι παρατείνονται χρονικά για χρονικό διάστημα ίσο με την ύπαρξη της ανωτέρας βίας. Ήτοι, δε συνυπολογίζονται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έλαβαν χώρα και διήρκεσαν γεγονότα ανωτέρας βίας, ως ανωτέρω εκτέθηκαν, καθόσον αυτά για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν επιφέρουν αυτοδίκαια αναστολή συμπλήρωσης του χρόνου επέλευσης των εννόμων αποτελεσμάτων της καταγγελίας, ο οποίος παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο προς αυτό που διήρκεσε το γεγονός της ανωτέρω βίας (ΑΠ398/2008).

Ο παραπάνω ισχυρισμός κρίνεται ευλογοφανής. Για το σχετικό αίτημα δε έχει ασκηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 5-6-2020 και με αριθμ. καταθ. .../2020 αναγνωριστική αγωγή της καθής, η οποία επιδόθηκε στην αιτούσα στις 15-6-2920 (βλ. την με αριθμ. .../15-6-2020 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών ...). Σε κάθε περίπτωση η καθής παραδέχεται συγκεκριμένη ημερομηνία επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας (18-8-2020).

Με τα δεδομένα αυτά η ευλογοφανής άρνηση της καθής να αποδώσει στην αιτούσα τα πράγματα επικαλούμενη μη λήξη των συμβάσεων εξουσιοδοτημένου διανομέα και επισκευαστή και άρα μη λήξη και της συμβάσεως χρησιδανείου δεν αποτελεί προσβολή της νομής με την έννοια του άρθρου 984 ΑΚ και η αιτούσα έχει κατά της καθής όχι τις περί νομής, αλλά τις από τις μεταξύ τους σχέσεις αγωγές και την κατ’ άρθρο 731-732 ΚΠολΔ αίτηση λήψεως ασφαλιστικών μέτρων (βλ Απ. Γεωργιάδη, Εγχειρίδιο Εμπραγμάτου Δικαίου, τ.Β’, παρ.32 ΙΙ σελ.227). Πρέπει επομένως να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση και να συμψηφιστούν τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων κατ’ άρθρο 179 του ΚΠολΔ.