ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(ΑΣΦ.ΜΕΤΡΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 41/2019

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Ευάγγελο Χατζίκο, Πρόεδρο Πρωτοδικών - Εισηγητή, Κωνστάντια Κιούση και Μαρία Κλειδαρά, Πρωτοδίκες, και από την Γραμματέα, Ειρήνη ΚΑΓΚΟΥΡΑ.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 2 Νοεμβρίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, εκπροσωπείται νόμιμα, έχει Α.Φ.Μ… και παρέστη διά των πληρεξούσιων δικηγόρων, Βασιλείου Κωνσταντινίδη (A.M. Δ.Σ.Α.…) και Ελευθερίου Ράντου (ΑΜΔ.Σ.Α….).

Των καθών η αίτηση: 1. εταιρίας με την επωνυμία «….» (Ε.Π.Ε.), η οποία εδρεύει στην … της …, έχει Α,Φ.Μ. (…) ….και παρέστη, νομίμως εκπροσωπούμενη, διό του πληρεξούσιου δικηγόρου, Θεοδώρου Ζέρβα (A.M. Δ.Σ.Θ. ….), 2. εταιρίας με την επωνυμία «….», η οποία εδρεύει στην …, έχει А.Ф.Μ. (….) … και παρέστη, νομίμως εκπροσωπούμενη, διά του πληρεξούσιου δικηγόρου, Γεωργίου Κόκκα (A.M. Δ.Σ.Α. ….), 3…., κατοίκου Σόφιας Βουλγαρίας, η οποία παρέστη διά του πληρεξούσιου δικηγόρου, Γεωργίου Κόκκα (ΑΜ….), και 4. …. κατοίκου …., о οποίος παρέστη διά του πληρεξούσιου δικηγόρου, Γεωργίου Κόκκα (AM Δ.Σ.Α….).

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 21.9.2018 αίτηση της, η οποία κατατέθηκε με αριθμό …. και προσδιορίσθηκε για την δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας απόφασης. Κατά την συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 684 ΚΠολΔ: «Αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής σε πολυμελές δικαστήριο, τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται και από-το δικαστήριο αυτό», ενώ κατά την διάταξη του άρθρου 686 § 5 εδ. β' του ίδιου Κώδικα: «Το πολυμελές πρωτοδικείο δικάζει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μόνον κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης». Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγεται ότι το πολυμελές δικαστήριο, στο οποίο εκκρεμεί η κύρια υπόθεση, δικάζει επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων μόνο κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης, μη επιτρεπομένης της δημιουργίας αυτοτελούς στάσεως δίκης για την συζήτηση της εν λόγω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (βλ. ΕφΑΘ 4007/2011 ΕλλΔνη 2012.526, ΕφΠατρ 779/2007 ΑχΝομ 2008.410, ΕφΚρητ 805/1991 Δ 1993.719, ΕφΑΘ 7251/1990 ΕΔΠολ 1991.126, ΕφΑΘ 733/1983 ΕλλΔνη 1983.1008, ΠολΠρΑΘ 102/2015 ΝΟΜΟΣ, ΠολΠρΑΘ 103/2014 ΝοΒ 2014.1415, ΠολΠρΑιγ 2/2013 ΕλλΔνη 2014.563, Π ολΠρΠ ζφ 2525/2007 ΕλλΔνη 2009.896, ΠολΠρΠειρ 835/1989 Δ 1989.250, Δ. Κράνη σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΚΠολΔ II, 2000, 684 αριθ. 3, Ν. Νίκα, Η τύχη της αιτήσεως ανακλήσεως απορριπτικής αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, που εισάγεται στο πολυμελές πρωτοδικείο ως δικαστήριο της κύριας δίκης, ΕλλΔνη2005.682, ιδίως σελ, 884-685, Ι. Χαμηλοθώρη, Ασφαλιστικά Μέτρα, 2η έκδ, 2018, σελ. 31, Χ. Τριανταφυλλίδη/Π. Ρεντούλη στο συλλογικό έργο «Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας - Ερμηνεία κατ" άρθρο», ετπμ. Χ, Απαλαγάκη, Τόμος 1ος, 5η έκδ., άρθρο 684 αρ. 1). Έτσι, εάν προ της συζητήσεως της κύριας υπόθεσης φέρεται ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η τελευταία απορρίπτεται ως απαράδεκτη (βλ. ΕφΠατρ 779/2007 όπ., ΕφΑΘ 7251/1990 ό.π., ΕφΑΘ 733/1983 ό.π., ΠολΠρΑΘ 102/2015 ό.π., ΠολΠρΑΘ 103/2014 ό.π., ΠολΠρΑιγ 2/2013 ό.π., ΠολΠρΑΘ 216/2010 ΔΕΕ 2011.60, ΠολΠρΠειρ 2525/2007 ό.π, ΠολΠρΠειρ 835/1989 ό.π., Ν. Νίκα, ό.π, σελ. 685). Κατ' άλλη άποψη, την οποία δεν υιοθετεί το Δικαστήριο, σε μία τέτοια περίπτωση κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης, προκειμένου να συνεκδικασθεί με την κύρια υπόθεση (βλ. ΕφΑΘ 1499/2007 ΕφΑΔ 2008.232, ΠολΠρΡοδ 86/2016 ΝΟΜΟΣ, ΠολΠρΣπαρτ 42/2015 ΝΟΜΟΣ, ΠολΠρΡοδ 62/2013 ΝΟΜΟΣ, ΠολΠρΡοδ 94/2009 ΝΟΜΟΣ, ΠολΠρΡοδ 265/2006 ΝΟΜΟΣ).

2. Με την υπό κρίση αίτηση της η αιτούσα εκθέτει ότι έχει εναντίον των καθών απαίτηση δυνάμενη να τραπεί σε χρήμα, επικουρικώς δε χρηματική απαίτηση, καθώς και ότι, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ικανοποίηση της, πρέπει να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η συντηρητική κατάσχεση για το ποσό των 16.000.000 € κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των καθών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών περιουσιακών στοιχείων εκείνων, όπως των δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, είτε βρίσκεται στα χέρια τους είτε στα χέρια τρίτου. Ότι έχει ασκήσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την με αριθμό κατάθεσης …2018 αγωγή της εναντίον των καθών, με την οποία ζητεί, μεταξύ άλλων, να της επιδικασθούν οι προαναφερόμενες απαιτήσεις. Τέλος, ζητεί να καταδικασθούν οι καθών στην δικαστική της δαπάνη.

3. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αίτηση είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, διότι φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου ανεξάρτητα από την κύρια υπόθεση, ώστε να δημιουργείται αυτοτελή στάση της δίκης, μη επιτρεπόμενη σύμφωνα με τα ανωτέρω στην μείζονα σκέψη διαλαμβανόμενα. Τέλος, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να συμψηφισθούν τα έξοδα των διαδίκων κατ' άρθρο 179 ΚΠολΔ, διότι η ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόσθηκαν ήταν ιδιαίτερα δυσχερής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 18 Φεβρουαρίου 2019

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 19 Φεβρουαρίου 2019.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

[ ΠΗΓΗ : κος Ι.Ιωαννίδης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης ]