ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 368/2020

 

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Σπυριδούλα Μακρή, Πρόεδρο Εφετών,  Χρυσούλα Πλατιά, Εφέτη-Εισηγήτρια και Γεωργία Λάμπρου, Εφέτη, και από τη Γραμματέα Τ.Λ..

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΑΙ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

I. Εισάγονται προς συζήτηση: Α) η από 19.3.2019 (με αριθ. έκθ. κατάθ. ……./26.3.2019) αίτηση των ………. κατά του καθ’ ου η αίτηση, Ελληνικού Δημοσίου για οριστικό προσδιορισμό αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης και για προσδιορισμό ιδιαίτερης αποζημίωσης, Β) η από 5.9.2019 (με αριθ. έκθ. κατάθ. ……../5.9.2019) πρόσθετη αίτηση των ιδίων ως άνω αιτούντων κατά του ιδίου καθ’ ου για αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης και για διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων και Γ) η ασκηθείσα με το από 30.10.2019 δικόγραφο των προτάσεων, που κατατέθηκαν την 30.10.2019, αντίθετη (στην υπό στοιχ. Α΄ αίτηση) αίτηση του καθ’ ου Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες πρέπει να συνεκδικασθούν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας και προς διευκόλυνση και επιτάχυνση της διεξαγωγής της δίκης (άρθρα 31 και 246 ΚΠολΔ, που έχουν εφαρμογή και στην προκείμενη ειδική διαδικασία των άρθρων 18-20 του Ν. 2882/2001, κατ` άρθρο 18 παρ. 1 εδ. β΄ του ιδίου νόμου).

ΙΙ. Α. Από τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2-4 του ισχύοντος Συντάγματος και 13 παρ. 1 και 2 του N. 2882/2001 (Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων-K.A.A.A) προκύπτει ότι: α) κρίσιμος χρόνος, κατά τον οποίο εξετάζεται η πραγματική αξία του απαλλοτριωμένου ακινήτου για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, ώστε αυτή να είναι «πλήρης» κατά την συνταγματική επιταγή, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί αίτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, είναι ο χρόνος της συζήτησης ενώπιον του δικαστηρίου που γίνεται η δίκη, για τον προσωρινό προσδιορισμό, ενώ στην περίπτωση, που η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, τότε για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό, β) προς εύρεση της αξίας αυτής δεν λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενη μεταβολή (αύξηση ή υποτίμηση) της αξίας του απαλλοτριωμένου, που επήλθε μετά τη δημοσίευση της πράξης της απαλλοτριώσεως και εξαιτίας μόνον αυτής, ούτε από ενέργειες του ιδιοκτήτη στο απαλλοτριωμένο, που έγιναν μετά την ανακοίνωση της απαλλοτρίωσης και μόνον εξαιτίας αυτής, ενώ, ομοίως, δεν λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριωμένου, μετά την θεσμοθέτηση ζώνης αστικής ανάπλασης ή μετά την θεσμοθέτηση ζωνών για μελλοντική πολεοδόμηση, γ) ως κριτήρια για την εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριωμένου ακινήτου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η αξία που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο παρακείμενα και  ομοειδή ακίνητα, η οποία προσδιορίζεται κυρίως από την αντικειμενική αξία με βάση τους επίσημους πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών, τα τιμήματα σε συμβόλαια μεταβίβασης κυριότητας ακινήτων, τα οποία συντάχθηκαν κατά το χρόνο της κήρυξης της απαλλοτρίωσης, καθώς και η πρόσοδος του απαλλοτριωμένου (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ΄ Ν. 2882/2001). Ειδικότερα, ως πρόσοδος νοείται η προερχόμενη από τη φύση και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του απαλλοτριωμένου, που συναρτάται με τη θέση, τη μορφή και τον προορισμό του σε σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή, στην οποία βρίσκεται. Ως κριτήριο, δηλαδή, διαφοροποίησης και στοιχείο αξιολόγησης αποτελεί, στην περίπτωση αγροτικού ακινήτου, αν αυτό είναι γόνιμο ή άγονο, ξηρικό ή ποτιστικό, φυτεία ή χέρσο και, προκειμένου για αστικό ακίνητο, αν το απαλλοτριωμένο είναι εντός ή εκτός σχεδίου, εντός ή εκτός ζώνης, ποιοι σε κάθε περίπτωση οι όροι δόμησης, τα ποσοστά κάλυψης και αντιπαροχής και ο συντελεστής εμπορικότητας, σε σχέση με τη συγκεκριμένη περιοχή, στην οποία βρίσκεται το ακίνητο. Αλλά και από το συνδυασμό των διατάξεων του ως άνω άρθρου 13 του Ν. 2882/2001 και εκείνου του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/1985, που καθορίζει τους όρους δόμησης για τα εκτός σχεδίου πόλης ακίνητα, προκύπτει ότι για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων αυτών αναγκαίο στοιχείο είναι και αν το απαλλοτριωμένο ακίνητο είχε πριν από την απαλλοτρίωση ως δευτερεύοντα, έστω, προορισμό την ανοικοδόμηση και πληρούσε τους επιτρεπόμενους όρους δόμησης και αν ήταν άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση (ΑΠ 155/2005). δ) η αποζημίωση πρέπει να είναι «πλήρης» και να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία του απαλλοτριωμένου ακινήτου, κατά το χρόνο συζήτησης, για τον οριστικό προσδιορισμό (στην περίπτωση που η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό διεξαχθεί μετά τη παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό), ως τέτοια δε νοείται εκείνη της οποίας το ποσόν επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να αντικαταστήσει το πράγμα που απαλλοτριώθηκε με άλλο ισάξιο, ενώ η αποζημίωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει και την αξία των κατά το άρθρο 953 του ΑΚ συστατικών του ακινήτου, τα οποία συναπαλλοτριώνονται αυτοδικαίως, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 2882/2001 (ΑΠ 209/2019, ΑΠ 148/2018, ΑΠ 635/2017, ΑΠ 834/2017, ΑΠ 1555/2017 και ΑΠ 326/2016 όλες δημοσιευμένες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Β. Κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν. 2882/2001Κ.Α.Α.Α. (όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 128 παρ. 2 Ν. 4070/2012), «Εάν απαλλοτριωθεί τμήμα ακινήτου με αποτέλεσμα η αξία του τμήματος που απομένει στον ιδιοκτήτη να μειωθεί σημαντικά σε σχέση με την κύρια ή αποδεδειγμένως υφιστάμενη δευτερεύουσα κατά προορισμό χρήση, μπορεί να προσδιορίζεται με την απόφαση καθορισμού της αποζημίωσης και ιδιαίτερη αποζημίωση για το τμήμα που απομένει στον ιδιοκτήτη και η οποία καταβάλλεται μαζί με την αποζημίωση για το απαλλοτριούμενο. Για τον προσδιορισμό της ιδιαίτερης αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο, ιδίως, η κατάσταση του ακινήτου πριν και μετά την απαλλοτρίωση, η σημαντική επιδείνωση των γεωμετρικών στοιχείων και της οικονομικής και εμπορικής εκμεταλλεύσεως αυτού, όπως επίσης ότι η ζημία του απομένοντος θα επέλθει μετά βεβαιότητας μετά την απότμηση του απαλλοτριούμενου τμήματος». Σημειώνεται, ότι με την προαναφερόμενη τροποποίηση επαναφέρθηκε η έννοια της «σημαντικής» μείωσης της αξίας του ακινήτου που απομένει μετά την απαλλοτρίωση, όπως ίσχυε στο ν.δ. 797/1971. Από τη διάταξη αυτή (όπως τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω), συνδυαζόμενη με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 2 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (που κυρώθηκε, εκ νέου, με το ν.δ. 53/1974), συνάγεται ότι για να είναι πλήρης η αποζημίωση, η οποία οφείλεται ως αντάλλαγμα για τη στέρηση της ιδιοκτησίας, πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την αξία του απαλλοτριωμένου τμήματος του ακινήτου, αλλά και τη ζημία, την οποία υφίσταται ο ιδιοκτήτης, επειδή το τμήμα που του απομένει, μετά την απαλλοτρίωση, γίνεται άχρηστο ή μειώνεται σημαντικά η αξία του. Στην περίπτωση αυτή, κατά την οποία το τμήμα που απομένει υφίσταται σημαντική μείωση της αξίας του ή καθίσταται άχρηστο, ο ιδιοκτήτης του δικαιούται να ζητήσει τον καθορισμό και την παροχή ιδιαίτερης αποζημίωσης, είτε κατά τη δίκη του προσωρινού καθορισμού, είτε κατ` αυτήν του οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης, για το τμήμα που απαλλοτριώθηκε, η αποζημίωση δε αυτή καλύπτει όχι μόνο την ζημία από την απαλλοτρίωσης και μόνο της έκτασης του όλου ακινήτου, αλλά και εκείνη που επήλθε από την εκτέλεση του έργου, για το οποίο κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση του μέρους του ακινήτου (ΟλΑΠ 31/2005 ΕλλΔνη 2005.727). Ειδικότερα, στην δικαστική απόφαση που επιδικάζει ιδιαίτερη αποζημίωση, πρέπει α) να γίνεται προσδιορισμός των τμημάτων που εναπέμειναν, ήτοι αναφορά για το εμβαδόν τους και τα λοιπά προσδιοριστικά τους στοιχεία και β) να γίνεται αναφορά για την κατά προορισμό χρήση των τμημάτων που απομένουν, καθώς και την, μετά την αναγκαστική απαλλοτρίωση, δυνατότητα ή μη της πραγματοποίησης της χρήσης αυτής και με ποιες προϋποθέσεις. Επιπλέον, για τον καθορισμό ιδιαίτερης αποζημίωσης, κατά την ανωτέρω διάταξη, αν το ακίνητο, τμήμα του οποίου απαλλοτριώθηκε, είχε πριν από την απαλλοτρίωση, έστω και δευτερευόντως, ως προορισμό την οικοδόμηση, πρέπει, για την ευδοκίμηση του σχετικού αιτήματος, για τον καθορισμό ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω μείωσης της αξίας του τμήματος αυτού που απομένει, να αποδεικνύεται, σωρευτικά, ότι το εν λόγω ακίνητο πληρούσε, κατά τις διατάξεις που ισχύουν, τους όρους δόμησης κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση και ότι το τμήμα αυτού που απομένει, μετά την απαλλοτρίωση, δεν είναι πλέον άρτιο, ούτε κατά παρέκκλιση, ή είναι μεν άρτιο αλλά όχι οικοδομήσιμο. (ΑΠ 210/2019, ΑΠ 148/2018, ΑΠ 205/2017, ΑΠ 96/2015 όλες δημοσιευμένες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 273/2019 και ΑΠ 1279/2015 δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου).

Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 και 4 του Ν. 2882/2001, οποιοσδήποτε από τους διαδίκους μπορεί, με δικόγραφο κοινοποιούμενο στους αντιδίκους δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συζήτηση της, κατά το άρθρο 18 και επόμενα του ως άνω νόμου, αίτησης για τον προσωρινό ή οριστικό καθορισμό της αποζημίωσης, να ζητήσει την αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης με την ίδια απόφαση. Η αίτηση, επί ποινή απαραδέκτου, συνοδεύεται με βεβαίωση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας περί προβολής ή μη των δικαιωμάτων του Δημοσίου στο απαλλοτριωμένο και, στην περίπτωση που η έκταση είναι δασικού χαρακτήρα, βεβαίωση της Δασικής Υπηρεσίας περί προβολής ή μη δικαιωμάτων κυριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3208/2003. Η αίτηση για την αναγνώριση δικαιούχων κοινοποιείται, με επιμέλεια του ενδιαφερομένου, στους Προϊσταμένους της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας και της οικείας Δασικής Αρχής, οι οποίοι υποχρεούνται, εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση, να χορηγήσουν στον ενδιαφερόμενο ή να υποβάλουν απευθείας στο Δικαστήριο έγγραφη βεβαίωση περί προβολής ή μη δικαιωμάτων του Δημοσίου στο απαλλοτριούμενο, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί δημοσίων κτημάτων διατάξεις και τις αντίστοιχες της δασικής νομοθεσίας. Η αίτηση δε αυτή πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία των άρθρων 118, 119 και 216 ΚΠολΔ, ακριβή περιγραφή του ακινήτου κατά θέση, όρια και έκταση, ώστε να είναι αναμφίβολη η ταυτότητα του ακινήτου στο έδαφος, διαφορετικά η αίτηση είναι απορριπτέα ως αόριστη (ΕφΠειρ 116/2016 δημ. στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 31/1986 ΕλλΔνη 1987.1462, βλ. Κ. Χορομίδης, Η Αναγκαστική Απαλλοτρίωση, έκδ. Β΄, παρ. 195, σελ. 847, Ν. Ρόζος, Αναγκαστική Απαλλοτρίωση, έκδ. 2019, κεφ. 5, αρ. 2, σελ. 122).

Δ. Κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 2882/2001, «Μετά τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κατά το άρθρο 7 του παρόντος νόμου, με βάση την τιμή που καθορίστηκε έπειτα από κλήτευση ή παράσταση των φερόμενων ως ιδιοκτητών στα κτηματολογικά στοιχεία, κάθε εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτός έλαβε μέρος είτε όχι, ακόμη και αν δεν κλητεύτηκε στη δίκη για τον καθορισμό της αποζημίωσης, μετατρέπεται σε ενοχική αξίωση επί της αποζημίωσης που παρακατατέθηκε ή κατά εκείνου που εισέπραξε την αποζημίωση ή κατά του υπέρ ου εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα πληρωμής». Περαιτέρω, η αναγκαστική απαλλοτρίωση αποτελεί πρωτότυπο τρόπο κτήσης κυριότητας του Δημοσίου ή εν γένει του προσώπου υπέρ του οποίου αυτή εκτελείται επί του απαλλοτριούμενου ακινήτου. Ειδικότερα ως προς τις δουλείες πρέπει να αναφερθεί ότι, με την απαλλοτρίωση του δουλεύοντος ακινήτου, τόσο η κυριότητα όσο και τα περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτού (όπως είναι η δουλεία διόδου) αποσβήνονται. Συγκεκριμένα, με την συντέλεση της απαλλοτρίωσης, οι πραγματικές δουλείες μετατρέπονται σε ενοχικές αξιώσεις επί της αποζημίωσης, που προσδιορίσθηκε και οφείλεται ή καταβλήθηκε στον κύριο του δουλεύοντος ακινήτου κατ’ άρθρο 9 παρ. 4 του Ν. 2882/2001 (βλ. Απ. Γεωργιάδης, Σύντομη Ερμηνεία ΑΚ, έκδ. 2013, τόμ. ΙΙ, άρθρο 1134, αρ. 3, σελ. 323, του ιδίου, Εμπράγματο Δίκαιο, έκδ. 2010, σελ. 907, Ε. Δακορώνια σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλο, ΑΚ κατ’ άρθρο ερμηνεία, τόμ. VI, άρθρο 1134, αρ. 2, σελ. 26, Β. Βαθρακοκοίλης, Ερμηνεία-Νομολογία ΑΚ, τόμ. Δ΄, ημίτομος Α΄, άρθρο 1134, αρ. 2, σελ. 927).

ΙΙΙ. Οι αιτούντες, ……….., με την ως άνω υπό στοιχ. Α΄ (από 19.3.2019) αίτησή τους, όπως αυτή διορθώθηκε και συμπληρώθηκε, με προφορική αλλά και έγγραφη δήλωσή του πρώτου αυτών και πληρεξουσίου δικηγόρου των λοιπών αιτούντων στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, η οποία καταχωρήθηκε στα πρακτικά συνεδρίασης αυτού και επαναλαμβάνεται στο εμπροθέσμως-την 14.11.2019-κατατεθέν υπόμνημά τους (άρθρο 19 παρ. 8 εδ. γ΄ Ν. 2882/2001), εκθέτουν ότι, δυνάμει της υπ’ αριθ. 13582/11636/4.4.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 127/17.4.2013), κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση, για λόγους δημόσιας ωφελείας, και, ειδικότερα, για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Δρυόπης (Κόμβος Καλλονής)-Γαλατάς (διακριτικό τμήμα βελτίωσης) από χ.θ 0+000 έως χ.θ 20+203», στην περιοχή της Τροιζηνίας, συνολικής έκτασης 77.110 τμ, η οποία απεικονίζεται στα αρχικά κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικό πίνακα, όπως αυτά διορθώθηκαν διαδοχικά και έχουν εγκριθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου. Ότι αυτοί (αιτούντες) είναι συγκύριοι (κατά τα αναφερόμενα ποσοστά) του περιγραφόμενου ακινήτου, με αριθμό κτηματολογικού πίνακα (ΑΚΠ) …., μέρος του οποίου περιλαμβάνεται στην απαλλοτριωθείσα έκταση, ενώ, επιπλέον, ο πρώτος αυτών είναι αποκλειστικός κύριος α) των περιγραφόμενων ακινήτων, με αριθμούς (ΑΚΠ) .. και …., μέρος των οποίων περιλαμβάνεται ομοίως στην απαλλοτριωθείσα έκταση, και β) του περιγραφόμενου, μη απαλλοτριωμένου, ακινήτου, που βρίσκεται στη θέση «…» της ….. Τροιζηνίας, το οποίο, ως δεσπόζον, έχει πραγματική δουλεία διόδου επί επιφάνειας 609,56 τμ του με αριθμό (ΑΚΠ) ….. απαλλοτριωθέντος δουλεύοντος ακινήτου, συνιδιοκτησίας τρίτων (ήτοι των …….), από την οποία (δίοδο) απαλλοτριώθηκε τμήμα 84,13 τμ., το οποίο, στα τεχνικά στοιχεία της ένδικης απαλλοτρίωσης, αποτυπώνεται ως χωματόδρομος. Ότι, λόγω της απαλλοτρίωσης των ως άνω εδαφικών τμημάτων, μειώθηκε η αξία των απομενόντων τμημάτων των τριών ακινήτων τους, ήτοι των με αριθμούς (ΑΚΠ) .., … και … ακινήτων, ενώ, επίσης, μειώθηκε η αξία τόσο του μη απαλλοτριωθέντος ακινήτου του πρώτου αυτών, λόγω της απαλλοτρίωσης μέρους της δουλείας διόδου που υπάρχει επί του ακινήτου με αριθμό (ΑΚΠ) …., όσο και του υπόλοιπου τμήματος της εν λόγω δουλείας διόδου. Ότι στην ήδη διεξαχθείσα ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς δίκη (κατόπιν αυτοτελών αιτήσεων τόσο του καθ’ ου Δημοσίου, όσο και των ιδίων, καθώς και άλλων αιτούντων, ανταιτούντων και παρεμβαινόντων) για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για όλα τα απαλλοτριωμένα ακίνητα της ανωτέρω απαλλοτρίωσης (στα οποία περιλαμβάνονταν και τα ως άνω περιγραφόμενα με την ένδικη αίτηση ακίνητα, ιδιοκτησίας τους) και για τα επικείμενά τους, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 600/24.9.2018 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου. Με βάση το ιστορικό αυτό, οι αιτούντες, κατά τη δέουσα εκτίμηση του δικογράφου τους, ζητούν: α) να καθορισθεί η οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης για τα περιγραφόμενα στην αίτηση εν μέρει απαλλοτριωμένα ακίνητα, κυριότητάς τους, καθώς και για τα επικείμενά τους (δένδρα και κατασκευές), σε τιμές ανώτερες από εκείνες που όρισε προσωρινά με την προαναφερόμενη υπ’ αριθ. 600/2018 απόφασή του το Μονομελές Εφετείο Πειραιώς (ήτοι ζητούν να ορισθεί σε 81,17 ευρώ ανά τμ για το ακίνητο ….., σε 40 ευρώ ανά τμ για το ακίνητο …., σε 40 ευρώ ανά τμ για το ακίνητο ….., και, κατά τις ειδικότερα εκτιθέμενες στην αίτησή τους διακρίσεις, για τα επικείμενά των ως άνω ακινήτων), και, επιπλέον, ο πρώτος αιτών ζητεί να καθοριστεί οριστική τιμή μονάδας και για τμήμα του υπ’ αριθ. ….. απαλλοτριωμένου ακινήτου, κυριότητας τρίτων, επί του οποίου υφίσταται, όπως επικαλείται, πραγματική δουλεία διόδου υπέρ παρακείμενης μη απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας του, ήτοι ζητεί να ορισθεί σε 6 ευρώ ανά τμ (δηλαδή 15% επί της αγοραίας αξίας του ακινήτου …., η οποία, όπως επικαλείται, είναι 40 ευρώ ανά τμ) για το απαλλοτριωμένο τμήμα της δουλείας διόδου του, και β) να καθορισθεί ιδιαίτερη αποζημίωση για τα εναπομείναντα τμήματα των ως άνω απαλλοτριωμένων ακινήτων τους (ήτοι αυτών με αριθμούς ………..), λόγω μείωσης της αξίας τους εξαιτίας της γενόμενης απαλλοτρίωσης, και, επιπλέον, ο πρώτος αιτών ζητεί τον προσδιορισμό ιδιαίτερης αποζημίωσης για τη μείωση της αξίας του περιγραφόμενου, ως δεσπόζοντος, μη απαλλοτριωθέντος, ακινήτου του, λόγω της απώλειας μέρους του υπέρ αυτού δικαιώματος δουλείας διόδου επί του αναγραφόμενου στα κτηματολογικά στοιχεία ως χωματόδρομου, επί του οποίου προβάλλει το ίδιο δικαίωμα δουλείας διόδου, καθώς και για τη μείωση της αξίας του εναπομείναντος τμήματος της εν λόγω διόδου. Επίσης, οι ίδιοι αιτούντες με την ως άνω υπό στοιχ. Β΄ (από 5.9.2019) πρόσθετη αίτησή τους (όπως αυτή περιορίσθηκε και διορθώθηκε, με προφορική αλλά και έγγραφη δήλωσή του πρώτου αυτών και πληρεξουσίου δικηγόρου των λοιπών, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, η οποία καταχωρήθηκε στα πρακτικά συνεδρίασης αυτού και επαναλαμβάνεται στο εμπροθέσμως κατατεθέν υπόμνημά τους), αφού εκθέτουν ότι, με την υπ’ αριθ. 1091/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, αναγνωρίσθηκαν δικαιούχοι της αποζημίωσης που καθορίσθηκε προσωρινά και που θα καθορισθεί οριστικά για τις ιδιοκτησίες τους με αριθμούς ….. και …., ενώ απορρίφθηκε το αίτημα του πρώτου αυτών για αναγνώρισή του ως δικαιούχου της αποζημίωσης που αφορά το δικαίωμα της δουλείας διόδου που επικαλείται ότι έχει εντός του ακινήτου με αριθμό …. λόγω έλλειψης μεταγραφής του επικαλούμενου τίτλου σε συνδυασμό με την μη επίκληση έκτακτης χρησικτησίας, επικαλούμενοι ότι ο πρώτος αυτών, ως κύριος του κείμενου στη θέση «…..» δεσπόζοντος ακινήτου, έχει αποκτήσει το εν λόγω δικαίωμα δουλείας διόδου επί του δουλεύοντος απαλλοτριωμένου με αριθμό ….. ακινήτου με τον αναφερόμενο στην αίτηση τρόπο (ήτοι τίτλο με μεταγράφηκε, άλλως χρησικτησία), ζητούν α) να αναγνωρισθεί ο πρώτος αυτών ως δικαιούχος της αποζημίωσης για το δικαίωμα της δουλείας διόδου, που έχει εντός του ακινήτου με αριθμό ….. καθώς και της ιδιαίτερης αποζημίωσης για τη μείωση της αξίας του δεσπόζοντος ακινήτου του ιδίου και β) να διαταχθεί η διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων της απαλλοτρίωσης, ώστε ο απεικονιζόμενος στα κτηματολογικά διαγράμματα ως χωματόδρομος, να καταγραφεί ως απαλλοτριωμένο τμήμα, επιφάνειας 84,13 τμ, εντός του ακινήτου με αριθμό (ΑΚΠ) ….. καθώς και να καταγραφούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες αυτού, ήτοι οι …………., και ο πρώτος αυτών (αιτούντων) ως έχων εμπράγματο δικαίωμα δουλείας διόδου επί του χωματόδρομου αυτού.

Οι ανωτέρω αιτήσεις παραδεκτώς (άρθρο 14 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του Ν. 2882/2001), εισάγονται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος αρμόδιου Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα απαλλοτριωμένα ακίνητα (άρθρα 19 παρ. 1, 20 παρ. 1 και 26 παρ. 3 του Ν. 2882/2001), κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 18-20 του Ν. 2882/2001. Ειδικότερα, η κρινόμενη υπό στοιχ. Α΄ αίτηση έχει ασκηθεί παραδεκτώς κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 και 2 εδ. γ΄ του Ν. 2882/2001 (Κ.Α.Α.Α.), αφού: α) ασκήθηκε εμπρόθεσμα εντός διαστήματος έξι μηνών από τη δημοσίευση της μη επιδοθείσας υπ’ αριθ. 600/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, με την οποία προσδιορίστηκε προσωρινά η τιμή μονάδας αποζημίωσης των απαλλοτριωμένων (ημερομηνία δημοσίευσης της ως άνω απόφασης είναι η 24.9.2019 και ημερομηνία κατάθεσης της κρινόμενης αίτησης είναι η 26.3.2019, λαμβανομένου υπόψη ότι η λήξη της εξάμηνης προθεσμίας συνέπεσε με τις εξαιρετέες ημέρες της Κυριακής 24ης/3/2019 και της Δευτέρας 25ης/3/2019 – βλ. άρθρο 144 παρ. 1 ΚΠολΔ), β) επιδόθηκε στο καθ` ου Ελληνικό Δημόσιο τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ορισθείσα δικάσιμο (άρθρο 20 παρ. 3 Ν. 2882/2001), όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. ……./4.10.2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, . …….. (βλ. ΟλΑΠ 27-28/2006 ΝοΒ 2007.1818, ΟλΑΠ 32/2007 ΝοΒ 2008.340). Επίσης, η υπό στοιχ. Β΄ πρόσθετη αίτηση κατά το πρώτο αίτημά της περί αναγνώρισης του πρώτου των αιτούντων ως δικαιούχου της επίδικης αποζημίωσης για το επικαλούμενο απ’ αυτόν εμπράγματο δικαίωμά του (δουλεία διόδου) επί του ακινήτου με αριθμό ιδιοκτησίας ….., παραδεκτώς εισάγεται στην προκείμενη δίκη περί οριστικού καθορισμού αποζημίωσης ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (βλ. ΟλΑΠ 10 και 11/2004 ΕλΔ. 2004.712, ΑΠ 2126/2014 δημ. στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), αφού επιδόθηκε στο καθ` ου, Ελληνικό Δημόσιο, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ορισθείσα δικάσιμο (άρθρο 26 παρ. 3 εδ. α΄ Ν. 2882/2001), όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. ………/4.10.2019 έκθεση επίδοσης του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή. Περαιτέρω, η συζήτηση των κρινόμενων αιτήσεων είναι παραδεκτή, δεδομένου ότι έχει τηρηθεί η προδικασία, που προβλέπεται από τα άρθρα 17, 18 παρ. 6 και 26 του Ν. 2882/2001, καθόσον με επίκληση από τους αιτούντες προσκομίζονται : α) η υπ’ αριθ. 13582/11636/4.4.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε νομίμως στο οικείο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 127/17.4.2013) και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου Καλαυρίας καθώς και τα αποσπάσματα των κτηματολογικών διαγραμμάτων και του αντίστοιχου κτηματολογικού πίνακα, που αφορούν τις επικαλούμενες από τους αιτούντες ιδιοκτησίες τους, όπως τα ανωτέρω κτηματολογικά στοιχεία διορθώθηκαν πέντε φορές και οι διορθώσεις αυτές εγκρίθηκαν με σχετικές αποφάσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της άνω Περιφερειακής Ενότητας, οι οποίες μεταγράφηκαν στα βιβλία μεταγραφών του ιδίου ως άνω Υποθηκοφυλακείου (βλ. το υπ’ αριθ. …./6.12.2018 πιστοποιητικό του Υποθηκοφύλακα Καλαυρίας περί μεταγραφής της υπ’ αριθ. πρωτ. …./30.11.2018 5ης διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων του ανωτέρω έργου στα βιβλία μεταγραφών του εν λόγω Υποθηκοφυλακείου, στον τόμο … και με α.α …, καθώς και το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 600/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς), β) η υπ’ αριθ. πρωτ. …/1.11.2019 βεβαίωση της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά-Νήσων και Δυτικής Αττικής του Υπουργείου Οικονομικών περί μη συγκρότησης της Εκτιμητικής Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001, γ) η υπ’ αριθ. πρωτ. …/4.11.2018 βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 26 Ν. 2882/2001, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά-Νήσων και Δυτικής Αττικής, δ) η υπ’ αριθ. πρωτ. ……../22.10.2019 βεβαίωση της παρ. 4 του άρθρου 26 Ν. 2882/2001 της Διεύθυνσης Δασών Πειραιά, ε) το υπ’ αριθ. πρωτ. ……/14.2.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής περί απάντησης σε αίτηση διόρθωσης και συμπλήρωσης κτηματολογικών στοιχείων (άρθρο 26 παρ. 3 Ν. 2882/2001) και στ) τα υπ’ αριθ. πρωτ. .. έως και ….. από 7.11.2019, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Καλαυρίας (άρθρο 17 παρ. 1 Ν. 2882/2001). Επιπροσθέτως, οι αιτούντες επέδωσαν εμπροθέσμως, κατ’ άρθρο 26 παρ. 6 Ν. 2882/2001, τις κρινόμενες αιτήσεις με κλήση προς εμφάνιση κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο (της 7.11.2019) προς τις ……………, οι οποίες φέρονται, κατά τις αιτήσεις, ως συγκύριες του με αριθμό ….. απαλλοτριωμένου ακινήτου, επί του οποίου υπάρχει, όπως εκθέτουν, το επικαλούμενο από τον πρώτο των αιτούντων εμπράγματο δικαίωμα της δουλείας διόδου (βλ. τις υπ’ αριθ. .. και …/4.10.2019 [για την πρώτη αυτών], .. και ../4.10.2019 [για τη δεύτερη αυτών] και … και ../4.10.2019 [για την τρίτη αυτών] εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, ………..). Το πρώτο, όμως, αίτημα της υπό στοιχ. Α΄ αίτησης κατά το μέρος που ζητείται να καθορισθεί οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης για το δικαίωμα δουλείας διόδου που ο πρώτος αιτών, ως ιδιοκτήτης του αναφερόμενου μη απαλλοτριωθέντος ακινήτου του, επικαλείται ότι έχει σε τμήμα του αναφερόμενου απαλλοτριωθέντος ακινήτου με αριθμό …., πρέπει να απορριφθεί ως αόριστο. Και τούτο, γιατί αυτός, ενώ αναφέρει στην ένδικη αίτηση, α) ότι για εν λόγω απαλλοτριούμενο ακίνητο έχει ήδη γίνει, με την υπ’ αριθ. 600/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, καθορισμός της προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για το έδαφος αυτού και β) ότι το καθ’ ου, με βάση την ανωτέρω απόφαση και τον επικαιροποιημένο κτηματολογικό πίνακα, προέβη στην σύνταξη του πίνακα παρακατάθεσης αποζημίωσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του ως άνω έργου, δεν αναφέρει, εάν η αποζημίωση που προσδιορίσθηκε προσωρινά για το ακίνητο αυτό (με αριθμό …..) έχει ήδη καταστεί οριστική, ούτε εάν αυτή (αποζημίωση) έχει παρακατεθεί ή εισπραχθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου αυτού. Και τούτο, γιατί, κατά τα εκτιθέμενα στην νομική σκέψη στην παράγραφο ΙΙ.Δ της παρούσας, με την απαλλοτρίωση του δουλεύοντος ακινήτου τα περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτού αποσβήνονται και, ειδικότερα, με την συντέλεση της απαλλοτρίωσης, οι πραγματικές δουλείες μετατρέπονται σε ενοχικές αξιώσεις επί της αποζημίωσης, που προσδιορίσθηκε και οφείλεται στον κύριο του δουλεύοντος ακινήτου ή εισπράχθηκε απ’ αυτόν. Σημειώνεται, ότι στην προσδιορισθείσα αποζημίωση του ιδιοκτήτη του εν λόγω ακινήτου, περιλαμβάνεται και αυτή του έχοντος το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα της δουλείας διόδου επ’ αυτού (όπως επικαλείται ότι έχει ο πρώτος αιτών), η οποία (δουλεία) περιορίζει την πλήρη κυριότητα κατά ένα ποσοστό που αφορά την συγκεκριμένη εξουσία διέλευσης μέσα από το δουλεύον ακίνητο (βλ. και άρθρο 15 παρ. 10 του Ν. 2961/2001). Μετά δε την απόρριψη του ως άνω αιτήματος, συνακόλουθα είναι απορριπτέο, ως απαράδεκτο, και το δεύτερο αίτημα της υπό στοιχ. Α΄ αίτησης κατά το μέρος που ζητείται ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω μείωσης της αξίας του υπολοίπου της επικαλούμενης από τον πρώτο αιτούντα δουλείας. Και τούτο γιατί, όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν. 2882/2001, η αίτηση με την οποία ζητείται ο δικαστικός καθορισμός ιδιαίτερης αποζημίωσης για τη μείωση του εναπομείναντος από την απαλλοτρίωση τμήματος του ακινήτου, δικάζεται μόνο μαζί με την αίτηση για τον προσδιορισμό της τιμής μονάδος αποζημίωσης για τα απαλλοτριούμενα τμήματα του ακινήτου και όχι ανεξάρτητα απ` αυτήν (ΑΠ 215/2012 ΕλλΔνη 2012.970, ΑΠ 627/2007 ΝοΒ 2008.1535, ΕφΘεσ 2260/2014 ΕλλΔνη 2016.2106). Επίσης, το πρώτο αίτημα της υπό στοιχ. Β΄ πρόσθετης αίτησης, με το οποίο ζητείται η αναγνώριση του πρώτου των αιτούντων ως δικαιούχου της αποζημίωσης που θα ορισθεί για το επικαλούμενο εμπράγματο δικαίωμά του (ήτοι δουλεία διόδου) επί του απαλλοτριωθέντος ακινήτου με αριθμό … είναι απορριπτέο πρωτίστως ως αόριστο. Και τούτο γιατί δεν γίνεται, όπως απαιτείται κατά τα εκτιθέμενα στη νομική σκέψη στην παράγραφο ΙΙ.Γ της παρούσας, ακριβής περιγραφή της επίδικης διόδου κατά όρια και έκταση, με συνέπεια να είναι αμφίβολη η ταυτότητά της στο έδαφος. Ειδικότερα, ενώ στην αίτηση αναφέρεται ότι επί του ακινήτου με αριθμό …. «υφίσταται δίοδος μήκους 190 μ και πλάτους 3μ, ήτοι συνολικής επιφάνειας 570 τμ (190 Χ 3), από την οποία απαλλοτριώθηκε επιφάνεια 60 τμ», με δήλωση του πρώτου αιτούντος και πληρεξούσιου δικηγόρου των λοιπών αιτούντων, έγινε διόρθωση (και μάλιστα επαύξηση) των εκτάσεων αυτών, έτσι ώστε η συνολική επιφάνεια της διόδου να ανέρχεται σε 609,56 τμ και η επιφάνεια του απαλλοτριωθέντος τμήματος αυτής να ανέρχεται σε 84,13 τμ, χωρίς, όμως, να αναφέρεται το μήκος και πλάτος τόσο της όλης διόδου, όσο και του απαλλοτριωθέντος μέρους αυτής και χωρίς να αναφέρονται τα όρια της διόδου αυτής (της συνολικής και της απαλλοτριωθείσας) σε σχέση με το όλο (μείζον) ακίνητο με αριθμό ….., εντός του οποίου αυτή υφίσταται κατά τα εκτιθέμενα στην αίτηση. Ακόμη, ενώ στην αίτηση αναφέρεται ότι το απαλλοτριωμένο τμήμα της δουλείας διόδου δεν έχει ενσωματωθεί ως τμήμα της ιδιοκτησίας με αριθμό …… και δεν περιγράφεται στον κτηματολογικό πίνακα, αφού η απαλλοτριούμενη επιφάνεια του χωματόδρομου, όπως έτσι (δηλαδή ως χωματόδρομος) περιγράφεται στο κτηματολογικό διάγραμμα, δεν μετρήθηκε, παρά ταύτα με το πρώτο αίτημα της υπό στοιχ. Β΄ αίτησης ζητείται η αναγνώριση του πρώτου αιτούντος ως δικαιούχου της αποζημίωσης για την υφιστάμενη εντός του ακινήτου …… δουλείας διόδου. Τέλος, το δεύτερο αίτημα της υπό στοιχ. Β΄ πρόσθετης αίτησης περί διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων της ένδικης απαλλοτρίωσης, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτο λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων (άρθρα 2 και 4 ΚΠολΔ), δεδομένου ότι η διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων γίνεται, κατ’ άρθρο 16 παρ. 2 και 4 του Ν. 2882/2001 (Κ.Α.Α.Α.), από διοικητική αρχή και συγκεκριμένα από την υπηρεσία ή το φορέα που συνέταξε ή ενέκρινε το κτηματολογικό διάγραμμα και τον πίνακα (ΕφΘεσ 522/2017 δημ. στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), ενώ δεν πρόκειται, στην προκείμενη περίπτωση, για επιτρεπτή, κατ’ άρθρο 16 παρ. 8 του ανωτέρω νόμου, αμφισβήτηση για την ακρίβεια ή την πληρότητα των κτηματολογικών στοιχείων, η οποία υποβάλλεται κατά τη δίκη για την αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημίωσης.

Περαιτέρω, η υπό στοιχ. Α΄ αίτηση ως προς τα πρώτο και δεύτερο αιτήματά της και κατά το μέρος που ζητείται να καθορισθεί α) οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης για το έδαφος και τα επικείμενα των υπ’ αριθ. ……….. απαλλοτριωμένων ακινήτων και β) ιδιαίτερη αποζημίωση για τη μείωση της αξίας των εναπομείναντων από την απαλλοτρίωση τμημάτων των ιδίων ως άνω ακινήτων, είναι νόμιμη, στηριζόμενη τις διατάξεις των άρθρων 17 του Συντάγματος, 13 έως 18 και 20 του Ν. 2882/2001 (Κ.Α.Α.Α). Ακόμη, το δεύτερο αίτημα της ως άνω αίτησης κατά το μέρος που ζητείται ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω μείωσης της αξίας του μη απαλλοτριωμένου δεσπόζοντος ακινήτου του πρώτου των αιτούντων, είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο. Και τούτο γιατί το δικαίωμα ιδιαίτερης αποζημίωσης, που αναγνωρίζεται από την αναφερόμενη στην παράγραφο ΙΙ.Β νομική σκέψη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 4 Ν. 2882/2001, αφορά μόνο στην περίπτωση κατά την οποία, λόγω απαλλοτρίωσης μέρους του ακινήτου, το απομένον τμήμα αυτού, που εξακολουθεί να αποτελεί στοιχείο περιουσίας του ιδιοκτήτη υφίσταται υποτίμηση της αξίας του ή καθίσταται άχρηστο για την χρήση που προορίζεται, και όχι στην περίπτωση τρίτου μη απαλλοτριωθέντος ακινήτου, όπως τούτο προκύπτει από την γραμματική ερμηνεία της ως άνω διάταξης, με την οποία ορίζεται ότι «εάν απαλλοτριωθεί τμήμα ακινήτου με αποτέλεσμα η αξία του τμήματος που απομένει στον ιδιοκτήτη να μειωθεί σημαντικά… μπορεί να προσδιορίζεται με την απόφαση καθορισμού της αποζημίωσης και ιδιαίτερη αποζημίωση για το τμήμα που απομένει στον ιδιοκτήτη…» (πρβλ. ΑΠ 1080/1986 ΝοΒ 1987.757, ΕφΑθ 4619/1999 ΕλλΔνη 1999.1576). Πρέπει, επομένως, η υπό στοιχ. Α΄ αίτηση κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Τέλος, το καθ’ ου, Ελληνικό Δημόσιο, άσκησε παραδεκτώς αντίθετη αίτηση (σε σχέση με την υπό στοιχ. Α΄ αίτηση), με τις προτάσεις του που κατατέθηκαν την 30.10.2019, δηλαδή πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης (άρθρο 20 παρ. 5 Ν. 2882/2001), με την οποία ζητεί να καθορισθεί η οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης για το έδαφος των υπ’ αριθ. …………. ακινήτων στα ποσά των 50 ευρώ/τμ, 40 ευρώ/τμ και 22 ευρώ/τμ, αντίστοιχα, δηλαδή σε ποσά μικρότερα από αυτά που ζητούνται με την υπό στοιχ. Α΄ αίτηση των αντιδίκων του και συγκεκριμένα στα ποσά που ορίσθηκαν προσωρινά με την υπ` αριθμό 600/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς. Ζητεί, επίσης, να καθορισθεί η οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης για τα επικείμενα των ανωτέρω ακινήτων σε ποσά μικρότερα από αυτά που ζητούνται με την υπό στοιχ. Α΄ αίτηση των αντιδίκων του, ενώ, τέλος, ζητεί, να μην ορισθεί ιδιαίτερη αποζημίωση για τα εναπομείναντα τμήματα των εν λόγω ακινήτων, άλλως αυτή που θα ορισθεί να μην υπερβαίνει το 1% της ορισθείσης τιμής μονάδας οριστικής αποζημίωσης ανά τμ. Η αντίθετη αυτή αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις ίδιες με τις άνω διατάξεις και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, συνεκδικαζόμενη με την ανωτέρω υπό στοιχ. Α΄ αίτηση κατά τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας.

IV. Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος των αιτούντων,……., πολιτικού μηχανικού, που ελήφθη στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης (σημειώνεται ότι το καθ’ ου δεν πρότεινε μάρτυρα προς εξέταση), η οποία (κατάθεση) λαμβάνεται υπόψη και για τη διάγνωση της αξίας των απαλλοτριωμένων ακινήτων (που εκτιμάται, κατά την κρινόμενη υπό στοιχ. Α΄ αίτηση, άνω των 6.000 ευρώ), λόγω των ειδικών γνώσεων της (άρθρα 20 παρ. 6 και 19 παρ. 9, εδάφιο τελευταίο, του Ν. 2882/2001), από όλα τα έγγραφα, που προσκομίζουν νομίμως με επίκληση οι διάδικοι (σημειώνεται ότι η τυχόν αναφορά κατωτέρω ορισμένων από τα έγγραφα αυτά είναι απλώς ενδεικτική), μεταξύ των οποίων (εγγράφων) περιλαμβάνονται η υπ’ αριθ. 600/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, με την οποία προσδιορίστηκε η προσωρινή τιμή αποζημίωσης επί των απαλλοτριούμενων, οι προσκομιζόμενες από τους αιτούντες αρχική από 4.10.2017 και συμπληρωματική από Σεπτεμβρίου 2019 τεχνικές εκθέσεις του ……….., πολιτικού μηχανικού, και από 4.11.2019 τεχνική έκθεση της ………….., πολιτικού μηχανικού, οι οποίες (εκθέσεις) εκτιμώνται ελεύθερα κατ’ άρθρο 390 ΚΠολΔ ως ιδιωτικές γνωμοδοτήσεις, καθώς και από την επισκόπηση των φωτογραφικών απεικονίσεων-χαρτών των απαλλοτριούμενων ακινήτων και της ευρύτερης περιοχής, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444 παρ. 1 περ. γ΄, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 του ΚΠολΔ), σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Mε την υπ’ αριθ. 13582/11636/4.4.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο οικείο τεύχος Απαλλοτριώσεων της ΕτΚ (ΦΕΚ 127/17.4.2013) και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαυρίας, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, έκτασης 77.110 τμ, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (ήδη καθ’ ου) για λόγους δημόσιας ωφέλειας, και συγκεκριμένα για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση επαρχιακής οδού Δρυόπης (Κόμβος Καλλονής)-Γαλατά (διακριτικό τμήμα βελτίωσης)» από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 20+203 στην περιοχή της Τροιζηνίας. Η έκταση αυτή απεικονίζεται στα κτηματολογικά διαγράμματα με αριθμούς σχεδίων 1-21, κλίμακας 1:500, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Πειραιά, τα οποία έχουν συντάξει οι ……., πολιτικός μηχανικός, …………., τοπογράφοι μηχανικοί, και έχει θεωρήσει η Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών της Περιφέρειας Αττικής, ενώ στην ανωτέρω έκταση προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι ιδιοκτήτες που εμφαίνονται στους κτηματολογικούς πίνακες (από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 20+203), που έχουν συνταχθεί το έτος 2009 από το γραφείο μελετών «…………..» και έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 31/21.5.2010 απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Υποδομών Πειραιά. Τα κτηματολογικά αυτά διαγράμματα και πίνακες, διορθώθηκαν διαδοχικά πέντε συνολικά φορές από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Νομαρχίας Πειραιά και εγκρίθηκαν ακολούθως με τις υπ’ αριθ. .../11.12.2015, ..../14.11.2016, .../19.1.2016, .../13.11.2017 και .../30.11.2018, αντίστοιχα, αποφάσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Νομαρχίας, και μεταγράφηκαν στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Καλαυρίας. Η περιοχή των απαλλοτριούμενων εκτάσεων βρίσκεται στο Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων, που ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής. Ο Δήμος αυτός βρίσκεται στην βορειοανατολική Πελοπόννησο και συγκεκριμένα στο νοτιοανατολικό τμήμα της χερσονήσου της Αργολίδας, ενώ βρέχεται από τον Σαρωνικό κόλπο και γειτνιάζει με τα νησιά του Αργοσαρωνικού, Ύδρα και Πόρο.  Ειδικότερα, τα ένδικα απαλλοτριούμενα ακίνητα με αριθμούς ιδιοκτησίας στον κτηματολογικό πίνακα ………..  έχουν πρόσωπο στην υπάρχουσα χάραξη της επαρχιακής οδού ……… και είναι αγροτεμάχια εκτός σχεδίου και οικισμού. Με βάση τον τελικό-διορθωμένο (μετά 5η διόρθωση) κτηματολογικό πίνακα η υπ’ αριθ. …. ιδιοκτησία χαρακτηρίζεται, κατ’ είδος, ως «μονοκατοικία», αφού υπάρχουν κτίσματα εντός αυτής,  η υπ’ αριθ. …. ιδιοκτησία χαρακτηρίζεται ως «οπωρώνας», ενώ για την υπ’ αριθ. …… ιδιοκτησία δεν υπάρχει χαρακτηρισμός. Όλα τα ως άνω απαλλοτριούμενα ακίνητα βρίσκονται στην περιοχή της .. Τροιζηνίας. Η …. είναι μία παραθαλάσσια τοποθεσία, που χαρακτηρίζεται ως λιμνοθάλασσα και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς υδροβιότοπους της Ελλάδας. Απέχει 10 χλμ περίπου από τον Γαλατά (έδρα του Δήμου Τροιζηνίας), που είναι μία παραθαλάσσια κωμόπολη ακριβώς απέναντι από τον Πόρο, με τον οποίο συνδέεται με τακτικά δρομολόγια πλοίων και από τον οποίο χωρίζεται από έναν στενό πορθμό. Η …. βρίσκεται 3 χλμ ανατολικά της Καλλονής, που είναι ένα παραδοσιακό ψαροχώρι στον κόλπο της Επιδαύρου απέναντι από τα Μέθανα και διαθέτει ιαματικά λουτρά. Η Καλλονή βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την Αττική (που καλύπτεται σε περίπου 1,5-2 ώρες με το αυτοκίνητο), και τα αξιοθέατα της Τροιζήνας και της Αργολίδας, απέχοντας 19 χλμ από την Επίδαυρο, 57 χλμ από το Ναύπλιο και 16 χλμ από τον Γαλατά. Η ευρύτερη περιοχή που καλύπτει την παραλιακή ζώνη της Τροιζηνίας από τον Γαλατά έως τα όρια του νομού Αργολίδας, συμπεριλαμβανόμενου του όρμου Βυδίου, της Καλλονής, της Αγίας Άννας και της ακτής της Δρυόπης, έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 849Β/1979) ως τοπίο εξαιρετικού φυσικού κάλλους. Η περιοχή, όμως, της λιμνοθάλασσας ….. ήταν εγκαταλελειμμένη και τα κτίρια περιβαλλοντικής διαχείρισης του υγροβιότοπου έχουν υποστεί φθορές και πολλά δένδρα έχουν ξεραθεί (βλ. την από Νοεμβρίου 2016 «έκθεση εκτίμησης εμπορικής αξίας» της πιστοποιημένης εκτιμήτριας …………, πολιτικού μηχανικού). Η ευρύτερη, πάντως, περιοχή, διαθέτει γνωστές παραλίες με άμμο ή βότσαλα, που αποτελούν πολυσύχναστους προορισμούς την καλοκαιρινή περίοδο, όπως οι παραλίες Στέλλα Μάρις, Βοτσαλάκια και Ντιρλαντά και θεωρείται τουριστικού ενδιαφέροντος, λόγω της εύκολης πρόσβασης από και προς τον Πόρο και την Επίδαυρο. Επίσης, στην συγκεκριμένη περιοχή της …., μπροστά από την λιμνοθάλασσα και κατά μήκος του δρόμου εκτείνεται μεγάλη παραλία με βότσαλο και άμμο, μήκους 2,5-3 χιλιομέτρων περίπου, που είναι γνωστή ως η παραλία της ……. Ακόμη, η περιοχή της Τροιζηνίας είναι πλούσια σε αρχαιολογικούς θησαυρούς, αφού η αρχαία Τροιζήνα ήταν κτισμένη σε τμήμα της πεδιάδας, δυτικά του υπάρχοντος εκεί σημερινού οικισμού και τα διασωθέντα ευρήματα φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (βλ. την ίδια ως άνω έκθεση της εκτιμήτριας ………..). Περαιτέρω, τα τρία ως άνω απαλλοτριούμενα ακίνητα (με αριθμούς ιδιοκτησίας ……….) είναι αγροτεμάχια εκτός σχεδίου και οικισμού, αλλά είναι κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα (βλ. την προσκομιζόμενη από τους αιτούντες από 4.11.2019 τεχνική έκθεση της ……, πολιτικού μηχανικού, καθώς και την ως άνω έκθεση της εκτιμήτριας …… . η οποία προσδιορίζει τις εμπορικές αξίες για τις άρτιες και οικοδομήσιμες εκτάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα εν λόγω ακίνητα). Ειδικότερα, το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας …. είναι αγροτεμάχιο, επιφάνειας 5.543,77 τμ μετά της εντός αυτού (ευρισκόμενης νοτιοδυτικά) διώροφης μονοκατοικίας, επιφάνειας 164,96 τμ και βρίσκεται σε απόσταση έως 200 μ. από τη θάλασσα. Είναι αρδευόμενο και καλλιεργούμενο με λεμονιές, έχει πρόσωπο νοτίως στην Επαρχιακή Οδό (Ε.Ο.) επί 65,82 μ. και βορείως επί 73,8 μ. με αιγιαλό και θάλασσα πλησίον της παραλίας ….., ενώ σ’ αυτό επιτρέπεται συνολική δόμηση 200 τμ. Το ακίνητο αυτό είναι επίπεδο και σχεδόν τετραγωνισμένο και εξυπηρετείται τόσο από το διαμορφωμένο οδικό δίκτυο της Ε.Ο., όσο και με όλα τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ). Ακόμη, το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας ….. είναι αγροτεμάχιο, επιφάνειας 2.345,67 τμ με επιτρεπόμενη δόμηση 200 τμ και βρίσκεται σε απόσταση άνω των 200 μ. αλλά έως 500 μ. από τη θάλασσα, ενώ νοτίως ορίζεται επί προσώπου 84,5 μ με την Ε.Ο. Γαλατά-Ναυπλίου και βορείως-βορειοανατολικά ορίζεται επί 89,7 μ. με την λιμνοθάλασσα …., δηλαδή είναι όμορο μ’ αυτήν. Είναι αρδευόμενο και παλαιότερα καλλιεργείτο με λεμονιές, αλλά πλέον δεν καλλιεργείται, είναι, όμως, πρόσφορο για αγροτική καλλιέργεια. Το ακίνητο αυτό είναι επίπεδο με τριγωνικό σχήμα, με θέα στην λιμνοθάλασσα και εξυπηρετείται τόσο από το διαμορφωμένο οδικό δίκτυο της Ε.Ο., όσο και με όλα τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ). Τέλος, το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας …. είναι αγροτεμάχιο, επιφάνειας 1.512,56 τμ με επιτρεπόμενη δόμηση 200 τμ και βρίσκεται σε απόσταση άνω των 200 μ. αλλά έως 500 μ. από τη θάλασσα, ενώ βορείως-βορειοανατολικώς ορίζεται επί προσώπου 44,6 μ με την Ε.Ο. Γαλατά-Ναυπλίου. Είναι αρδευόμενο και παλαιότερα καλλιεργείτο με λεμονιές, αλλά πλέον δεν καλλιεργείται, είναι, όμως, πρόσφορο για αγροτική καλλιέργεια. Το ακίνητο αυτό είναι επίπεδο με τριγωνικό σχήμα, και εξυπηρετείται τόσο από το διαμορφωμένο οδικό δίκτυο της Ε.Ο., όσο και με όλα τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΟΚΩ). Με βάση δε τα τεχνικά στοιχεία της απαλλοτρίωσης, α) από την ιδιοκτησία με αριθμό …., επιφάνειας 5.543,77 τμ, απαλλοτριώνονται συνολικά 110,5 τμ σε μικρά τμήματα (σχήματος στενόμακρης λωρίδας) κατά μήκος του προσώπου του ακινήτου στην Ε.Ο. στη νότια πλευρά του, β) από την ιδιοκτησία με αριθμό ….., επιφάνειας 2.345,67 τμ, απαλλοτριώνονται συνολικά 29,4 τμ κατά μήκος του προσώπου του ακινήτου στην Ε.Ο. στη νότια πλευρά του και γ) από την ιδιοκτησία με αριθμό ……, επιφάνειας 1.512,56 τμ, απαλλοτριώνονται συνολικά 61,6 τμ κατά μήκος του προσώπου του ακινήτου στην Ε.Ο. στην βόρεια πλευρά του. Περαιτέρω, η αρμόδια Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001, συγκληθείσα κατόπιν σχετικών αιτήσεων των ήδη αιτούντων, με την από 7.11.2017 έκθεση εκτίμησής της, ομόφωνα καθόρισε την αξία για τα ανωτέρω τρία απαλλοτριούμενα ακίνητα και για τα επικείμενά τους και συγκεκριμένα καθόρισε αυτήν α) στο ποσό των 30 ευρώ ανά τμ για το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας ….., β) στο ποσό των 9 ευρώ ανά τμ για το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας …… και γ) στο ποσό των 22 ευρώ ανά τμ για το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας ….. Η εκτίμηση αυτή ταυτιζόταν με την προγενέστερη από Νοεμβρίου 2016 «έκθεση εκτίμησης εμπορικής αξίας» της πιστοποιημένης εκτιμήτριας …………., πολιτικού μηχανικού, η οποία προσδιόρισε την εμπορική αξία του εδάφους των απαλλοτριούμενων εκτάσεων, υιοθετώντας ορισμένες κατηγορίες, στις οποίες περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, και οι εξής: α) 30 ευρώ/τμ, για αγροτεμάχια εκτός σχεδίου, χέρσα, σε απόσταση έως 200 μ. από τη θάλασσα, β) 9 ευρώ/τμ για αγροτεμάχια εκτός σχεδίου, όμορα με τη λιμνοθάλασσα της Ψήφτας και γ) 22 ευρώ/τμ, για αγροτεμάχια εκτός σχεδίου, χέρσα, σε απόσταση έως 500 μ. από τη θάλασσα. Σημειώνεται, ότι η ανωτέρω εκτίμηση της έκθεσης της εκτιμήτριας  ……….. υιοθετήθηκε πλήρως από το καθ’ ου Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο, με την από 22.3.2017 αίτησή του ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς, ζήτησε, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας των ως άνω τριών απαλλοτριούμενων ακινήτων, ως εξής: α) στο ποσό των 30 ευρώ/τμ για το ακίνητο με αριθμό …………, ως περιλαμβανόμενο στα «αγροτεμάχια εκτός σχεδίου, χέρσα, σε απόσταση έως 200 μ. από τη θάλασσα», β) στο ποσό των 9 ευρώ/τμ για το ακίνητο με αριθμό ….., ως περιλαμβανόμενο στα «αγροτεμάχια εκτός σχεδίου, όμορα με τη λιμνοθάλασσα της …..» και γ) στο ποσό των 22/τμ ευρώ για το ακίνητο με αριθμό ….., ως περιλαμβανόμενο στα «αγροτεμάχια εκτός σχεδίου, χέρσα, σε απόσταση έως 500 μ. από τη θάλασσα». Σημειώνεται, ότι στην προγενέστερη αυτή δίκη (περί προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης) οι αιτούντες, με την από 16.10.2017 αυτοτελή αίτησή τους, είχαν ζητήσει να καθοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης α) στο ποσό των 63,13 ευρώ/τμ για το ακίνητο με αριθμό …, β) στο ποσό των 20 ευρώ/τμ για το ακίνητο με αριθμό …., και γ) στο ποσό των 30 ευρώ/τμ για το ακίνητο με αριθμό …… Με την υπ’ αριθ. 600/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς η πραγματική αξία και, συνεπώς, η καταβλητέα αποζημίωση καθορίστηκε προσωρινά (με κρίσιμο χρόνο εκείνο της 7.12.2017, οπότε και συζητήθηκε η υπόθεση ενώπιόν του) για α) στο ποσό των 50 ευρώ/τμ για το ακίνητο με αριθμό …., (αναφέροντας ότι αυτό καταλήγει σε παραλία πλησίον της προνομιακής παραλίας της ……..) β) στο ποσό των 40 ευρώ/τμ για το ακίνητο με αριθμό …. (αναφέροντας ότι αυτό είναι αρδευόμενο, πρόσφορο για κάθε είδους καλλιέργεια και σε απόσταση άνω των 200μ έως τα 500 μ. από την θάλασσα) και γ) στο ποσό των 22 ευρώ/τμ για το ακίνητο με αριθμό ….. (αναφέροντας ότι αυτό είναι αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου, χέρσο, σε απόσταση έως 500 μ. από τη θάλασσα). Ήδη οι αιτούντες, με την κρινόμενη υπό στοιχ. Α΄ αίτησή τους, ζητούν να καθορισθεί η οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης α) στο ποσό των 81,17 ευρώ για το ακίνητο με αριθμό …., β) στο ποσό των 40 ευρώ για το ακίνητο με αριθμό ….., και γ) στο ποσό των 40 ευρώ για το ακίνητο με αριθμό ……. Ειδικότερα ως προς την προαναφερόμενη από Νοεμβρίου 2016 «έκθεση εκτίμησης εμπορικής αξίας» της πιστοποιημένης εκτιμήτριας ………., πολιτικού μηχανικού, πρέπει να επισημανθεί ότι αυτή, κατ’ αρχήν, ανέφερε στην ως άνω έκθεσή της ότι «δεν λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε ενδεχόμενη μεταβολή στην αξία του απαλλοτριωμένου, μετά από πιθανή μελλοντική θεσμοθέτηση ζώνης αστικής ανάπλασης ή μετά την θεσμοθέτηση ζωνών για μελλοντική πολεοδόμηση» (άρθρο 13 παρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 2882/2001, όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 128 παρ. 1 του Ν. 4070/2012-ΦΕΚ Α΄ 82/2012). Ακολούθως, η ανωτέρω εκτιμήτρια καθόρισε την εμπορική αξία των απαλλοτριούμενων ακινήτων, με βάση την κείμενη νομοθεσία, τα κάθε μορφής αντικειμενικά στοιχεία, που μπορεί να επηρεάσουν την αξία τους και συγκεκριμένα το αν αυτά βρίσκονται εντός ή εκτός οικισμών, αν είναι αρδεύσιμα ή μη, την απόστασή τους από τη θάλασσα, την άμεση ή μη γειτνίασή τους με παραλία ή  τη λιμνοθάλασσα της ….., τα διεθνή εκτιμητικά πρότυπα και τα πρότυπα της RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors) και την πλέον διαδεδομένη και ευρέως αποδεκτή από αυτά μέθοδο εκτίμησης με βάση τα συγκριτικά στοιχεία, η οποία στηρίζεται στη συλλογή στοιχείων για την εμπορική αξία παρόμοιων ακινήτων στην περιοχή, τα οποία προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά των υπό εκτίμηση ακινήτων, χωρίς αντιθέτως να ληφθεί υπόψη η τυχόν πρόσοδος των εκτάσεων, εφόσον δεν διατίθεντο τέτοιες πληροφορίες. Τα συγκριτικά στοιχεία αντλήθηκαν κατόπιν επαφών με μεσίτες της περιοχής και ιδιώτες, αφού επιβεβαιώθηκαν ελάχιστες αγοραπωλησίες και διαπιστώθηκε μείωση των πωλήσεων των αγροτεμαχίων τα τελευταία δύο, προ της σύνταξης της έκθεσης, έτη. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η αξία των εκτός οικισμών αγροτεμαχίων, χωρίς ιδιαίτερη προβολή και σε αρκετή απόσταση από τη θάλασσα, κυμαινόταν από 1,50 έως 4,30 ευρώ/τμ, ανάλογα με το σημείο, το μέγεθος και την πρόσβαση, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για αγροτεμάχια επί του επαρχιακού δρόμου ή κοντά στη θάλασσα, κυμαίνονταν από 12 έως 23 ευρώ/τμ, ενώ βρέθηκε και συγκριτικό στοιχείο για αγροτεμάχιο παραθαλάσσιο, με άμεση πρόσβαση στην παραλία, του οποίου η αρχικά ζητούμενη τιμή ήταν 87,50 ευρώ/τμ, χωρίς, ωστόσο, να αποδεικνύεται ότι επακολούθησαν και αγοραπωλησίες αυτών. Με βάση δε την εκτίμηση, ότι η αξία αυτή θα μειωνόταν στο στάδιο των διαπραγματεύσεων κατά 10% για την πρώτη κατηγορία και 15% για τη δεύτερη, καθορίστηκε ο μέσος όρος της αξίας τους -βάσει συγκριτικών στοιχείωνσε 2,73 ευρώ/τμ και 14,37 ευρώ/τμ, αντίστοιχα (χωρίς να ληφθεί υπόψη το τελευταίο ως άνω συγκριτικό στοιχείο των 87,50 ευρώ/τμ). Ακόμη, η ανωτέρω εκτιμήτρια έλαβε υπόψη τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν για τα αγροτεμάχια εκτός οικισμών στην περιοχή, σύμφωνα με τις οποίες η αξία αυτών, βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, ανέρχονταν στα 2 ευρώ/τμ, για όσα βρίσκονται επί της επαρχιακής οδού και σε απόσταση άνω των 800 μ. από τη θάλασσα, χωρίς καλλιέργειες και χωρίς άρδευση με σταδιακή αύξηση έως τα 10 ευρώ/τμ, για εκείνα που απέχουν έως 100 μ. από τη θάλασσα, διαθέτουν καλλιέργειες και είναι αρδευόμενα. Επίσης, για τα επικείμενα (κτίσματα, κατασκευές και δένδρα) η ως άνω εκτιμήτρια προέβη σε εκτίμηση της αξίας τους, βάσει συγκριτικών στοιχείων, αναφορικά με τιμές μονάδος για οικοδομικές εργασίες, από τον πίνακα τιμών βάσει της υπ’ αριθ. Δ11γ/0/9/7/2013 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί «Αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών» (ΦΕΚ 363/2013 τ. Β΄), από  προσφορές από εργολάβους, από τιμές αποζημίωσης που δόθηκαν με βάση παλαιότερες εκθέσεις εκτιμήσεων απαλλοτριωθέντων, από αποφάσεις δήμων και Εφετείων, όπως αυτές μνημονεύονται επιγραμματικά και ανάγονται στα έτη 2011-2014, σε συνδυασμό με την  αυτοψία που διενήργησε και την εμπειρία της. Περαιτέρω, στην προσκομιζόμενη από τους αιτούντες από Σεπτεμβρίου 2019 τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού, … .., αναφέρεται ότι η εμπορική αξία των εν λόγω ακινήτων είναι αρκετά αυξημένη λόγω της σημαντικής αύξησης του ενδιαφέροντος και εξ αυτού των αγοραίων αξιών στην αγορά ακινήτων που παρατηρείται γενικά στην χώρα, αλλά και ειδικά στην περιοχή όπου βρίσκονται τα ακίνητα αυτά, κατά την τελευταία διετία, με συνέπεια η αξία τους να εκτιμάται σε 80 ευρώ/τμ για το ακίνητο με αριθμό … και σε 40 ευρώ/τμ για τα ακίνητα με αριθμούς … και …. Την εκτίμηση δε αυτή αποδέχεται και η εξετασθείσα στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου μάρτυρας των αιτούντων, ……….., η οποία προσδιόρισε την αξία των ανωτέρω ακινήτων στα ίδια ως άνω ποσά. Επίσης, οι αιτούντες προσκομίζουν και επικαλούνται, ως συγκριτικά στοιχεία, πέντε αγγελίες πώλησης ακινήτων, που βρίσκονται κοντά στην περιοχή των ανωτέρω ακινήτων, από την ιστοσελίδα «…. Properties», στις οποίες (αγγελίες) οι τιμές πώλησης ακινήτων της περιοχής κυμαίνονται μεταξύ άνω των 49 ευρώ/τμ έως και 400 ευρώ ανά τ.μ., οι οποίες, όμως, δεν είναι ενδεικτικές της πραγματικής τρέχουσας αγοραίας αξίας των ακινήτων της συγκεκριμένης περιοχής και δεν μπορούν να αποτελέσουν πρόσφορα συγκριτικά στοιχεία, αφού δεν αποτελούν πράγματι συμφωνηθείσες τιμές αγοραπωλησίας, αλλά μονομερείς απαιτήσεις των αντίστοιχων πωλητών, ενώ δεν προκύπτει ότι έγιναν πράγματι αγοραπωλησίες με τίμημα τις τιμές αυτές (ΕφΑθ 104/2018, ΕφΑθ 420/2018, ΕφΑθ 940/2018, ΕφΠειρ 196/2016 και ΕφΠειρ 651/2015 όλες δημοσιευμένες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω σύμφωνα με τον κτηματολογικό πίνακα (σε συνδυασμό με τις διορθώσεις αυτού με βάση την 1091/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς) στο με αριθμό ιδιοκτησίας …. ακίνητο υπάρχουν τα ακόλουθα επικείμενα: α) δύο βοηθητικά κτίσματα από τσιμεντόλιθους, κακής κατασκευής, όγκου 55 και 9 κμ, ήτοι συνολικού όγκου 64 κμ, β) συρματόπλεγμα, ύψους 1,60 μ, μεσαίας κατάστασης, μήκους 69,08 μ, γ) τοίχος από τσιμεντόλιθους, ύψους 1,40 μ. με βάση από μπετόν ύψους 0,40 μ, μεσαίας κατάστασης, μήκους 43,28 μ., γ) λιθόστρωτο πέτρας σε καλή κατάσταση, εμβαδού 9,6 τμ,  δ) 1 μεγάλη ελιά, 4 μεγάλες και 1 μεσαία κληματαριές, 5 μεγάλες ροδιές, 1 μεσαία και 2 μικρές ροδιές, 2 μεσαίες μανταρινιές, 3 μεγάλες λεμονιές, 1 μεσαία πορτοκαλιά, 1 μεγάλη βερικοκιά, 1 μικρή μουσμουλιά, 20 μεσαίες τριανταφυλλιές, 50 μεγάλα καλλωπιστικά φυτά και μία σιδερένια πόρτα, ύψους 1,6 μ. και πλάτους 1 μ., καλής κατασκευής. Επίσης, στο με αριθμό ιδιοκτησίας …… ακίνητο υπάρχουν τα ακόλουθα επικείμενα: συρματόπλεγμα, ύψους 1,5 μ., μεσαίας κατάστασης, μήκους 47,5 μ., ενώ, τέλος, στο με αριθμό ιδιοκτησίας ….. ακίνητο υπάρχουν τα ακόλουθα επικείμενα: α) συρματόπλεγμα, ύψους 1,5 μ., μεσαίας κατάστασης, μήκους 47,08 μ., β) μία σιδερένια δίφυλλη πόρτα, ύψους 1,6 μ. και πλάτους 3 μ., καλής κατασκευής και γ) 8 μεγάλες λεμονιές. Η αρμόδια Εκτιμητική Επιτροπή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, με την από 7.11.2007 έκθεσή της, προσδιόρισε την αξία των επικειμένων στα ανωτέρω ακίνητα ως ακολούθως: 1) στην ιδιοκτησία με αριθμό ….., για τα δύο βοηθητικά κτίσματα από τσιμεντόλιθους σε 20 ευρώ/κμ, για το συρματόπλεγμα, ύψους 1,60 μ σε 15 ευρώ/μμ., για τον τοίχο από τσιμεντόλιθους σε 50 ευρώ/μ., για το λιθόστρωτο πέτρας σε 18 ευρώ/τμ, για την μεγάλη ελιά σε 250 ευρώ ανά τεμάχιο, για τις κληματαριές σε 100 ευρώ ανά τεμάχιο για τις μεγάλες και σε 70 ευρώ ανά τεμάχιο για τις μεσαίες, για τις ροδιές σε 100 ευρώ ανά τεμάχιο για τις μεγάλες και σε 80 ευρώ ανά τεμάχιο για τις μεσαίες και τις μικρές, για τις μεσαίες μανταρινιές σε 70 ευρώ ανά τεμάχιο, για τις μεγάλες λεμονιές σε 100 ευρώ ανά τεμάχιο, για τις μεσαίες πορτοκαλιές σε 70 ευρώ ανά τεμάχιο, για τις μεγάλες βερικοκιές σε 80 ευρώ ανά τεμάχιο και για τις μικρές μουσμουλιές σε 50 ευρώ ανά τεμάχιο, 2) στην ιδιοκτησία με αριθμό ……, για το συρματόπλεγμα, ύψους 1,5 μ. σε 14 ευρώ/μμ. και 3) στην ιδιοκτησία με αριθμό ….., για το συρματόπλεγμα, ύψους 1,5 μ. σε 14 ευρώ/μμ. και για τη (μεσαία) λεμονιά σε 70 ευρώ ανά τεμάχιο. Επίσης, με την προαναφερόμενη υπ’ αριθ. 600/2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς η αγοραία αξία και συνεπώς και η καταβλητέα αποζημίωση καθορίσθηκε προσωρινά για τα επικείμενα (τα προσδιορισμένα και μη στον κτηματολογικό πίνακα) των ανωτέρω ακινήτων ως εξής: 1) Στην ιδιοκτησία με αριθμό ….., για τα δύο βοηθητικά κτίσματα από τσιμεντόλιθους σε 20 ευρώ/κμ, για το συρματόπλεγμα, ύψους 1,60 μ σε 15 ευρώ/μμ., για τον τοίχο από τσιμεντόλιθους σε 49 ευρώ/μ., για το λιθόστρωτο πέτρας σε 18 ευρώ/τμ, για την μεγάλη ελιά σε 330 ευρώ ανά τεμάχιο, για τις κληματαριές σε 250 ευρώ ανά τεμάχιο για τις μεγάλες και σε 200 ευρώ ανά τεμάχιο για τις μεσαίες, για τις ροδιές σε 200 ευρώ ανά τεμάχιο για τις μεγάλες, σε 150 ευρώ ανά τεμάχιο για τις μεσαίες και σε 110 ευρώ ανά τεμάχιο για τις μικρές, για τις μεσαίες μανταρινιές σε 150 ευρώ ανά τεμάχιο, για τις μεγάλες λεμονιές σε 200 ευρώ ανά τεμάχιο, για τις μεσαίες πορτοκαλιές σε 150 ευρώ ανά τεμάχιο, για τις μεγάλες βερικοκιές σε 200 ευρώ ανά τεμάχιο και για τις μικρές μουσμουλιές σε 100 ευρώ ανά τεμάχιο, για τις μεσαίες τριανταφυλλιές σε 50 ευρώ ανά τεμάχιο, για τα μεγάλα καλλωπιστικά φυτά σε 30 ευρώ ανά τεμάχιο και για την σιδερένια πόρτα (ύψους 1,6 μ. και πλάτους 1μ.) σε 55 ευρώ/μμ., 2) στην ιδιοκτησία με αριθμό ……, για το συρματόπλεγμα, ύψους 1,5 μ. σε 14 ευρώ/μμ και 3) στην ιδιοκτησία με αριθμό ….., για το συρματόπλεγμα, ύψους 1,5 μ. σε 14 ευρώ/μμ και για τις μεγάλες λεμονιές (όπως διορθώθηκε από μεσαίες) σε 200 ευρώ ανά τεμάχιο. Από το συνδυασμό όλων ανεξαιρέτως των προσκομιζομένων από τους διαδίκους με επίκληση αποδεικτικών στοιχείων και την ελεύθερη εκτίμηση αυτών, λαμβανομένων υπόψη και των διδαγμάτων της κοινής πείρας και λογικής, το Δικαστήριο καταλήγει στην κρίση ότι η πραγματική αξία των ανωτέρω απαλλοτριούμενων ακινήτων, κατά τον κρίσιμο χρόνο, ο οποίος, στην προκείμενη περίπτωση, είναι εκείνος της παρούσας συζήτησης (ήτοι η 7.11.2019, αφού παρήλθε έτος και πλέον από την συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό που έγινε την 7.12.2017 – βλ. άρθρο 13 εδ. β΄ Ν. 2882/2001), με βάση τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες, χωρίς να υπολογίζεται η τυχόν μεταβολή της αξίας τους μετά τη δημοσίευσης της πράξης της απαλλοτρίωσης και μόνο εξαιτίας της ή η τυχόν ανατίμηση που προέρχεται από ενέργειες των ιδιοκτητών στα απαλλοτριωθέντα, που έγιναν μετά την κατά νόμο ανακοίνωση της απαλλοτρίωσης και μόνον εξαιτίας αυτής, ανέρχεται: α) για το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας …. στο ποσό των 50 ευρώ ανά τμ εδάφους, β) για το ακίνητο με αριθμό …… στο ποσό των 40 ευρώ ανά τμ εδάφους και γ) για το ακίνητο με αριθμό …. στο ποσό των 30 ευρώ ανά τμ εδάφους, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, όπως αυτά προαναφέρθηκαν, και της κοντινής απόστασής τους από την παραλία της ……… Οι τιμές αυτές ανταποκρίνονται, κατά το ουσιαστικό τους περιεχόμενο, στην έννοια της πλήρους αποζημίωσης, όπως αυτή ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 2 και 4 του Συντάγματος, 13 παρ. 1 και 2 του Ν. 2882/2001 (Κ.Α.Α.Α) και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν στη νομική σκέψη στην παράγραφο ΙΙ.Α της παρούσας. Τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα από την Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001, με την προαναφερθείσα από 7.11.2017 έκθεση εκτίμησής της, τα οποία κρίνονται χαμηλά, με βάση τις άνω επικρατούσες συνθήκες. Από την άλλη πλευρά, η καθοριζόμενη από τον πολιτικό μηχανικό, …………. (με την από Νοεμβρίου 2019 τεχνική έκθεσή του) αξία για τις ιδιοκτησίες με αριθμούς … και …. (ήτοι 80 ευρώ/τμ και 40 ευρώ/τμ. αντίστοιχα), κρίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία τους, και συγκεκριμένα ότι την υπερβαίνει, δεδομένου μάλιστα ότι δεν επιβεβαιώνεται από άλλα αποδεικτικά και κυρίως συγκριτικά στοιχεία. Αντιθέτως, η καθοριζόμενη από τον ίδιο ως άνω πολιτικό μηχανικό, ……. αξία για την ιδιοκτησία με αριθμό … (ήτοι 40 ευρώ/τμ), κρίνεται ότι ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία του κατά τα προεκτεθέντα. Ακόμη πρέπει, προς το σκοπό καταβολής στους δικαιούχους της πλήρους αποζημίωσης, υπό την έννοια που αναλύεται στην αντίστοιχη νομική σκέψη στην παράγραφο ΙΙ.Α της παρούσας, να καθορισθεί αυτοτελώς η οφειλόμενη οριστική αποζημίωση για τα κατωτέρω επικείμενα, που υπάρχουν στις ακόλουθες ιδιοκτησίες, ως εξής: 1) Στην ιδιοκτησία με αριθμό ….., για τα δύο βοηθητικά κτίσματα από τσιμεντόλιθους, κακής κατασκευής, σε 20 ευρώ/κμ, για το συρματόπλεγμα, ύψους 1,60 μ., μεσαίας κατάστασης, σε 15 ευρώ/μμ., για τον τοίχο από τσιμεντόλιθους, ύψους 1,40 μ., με βάση από μπετόν, μεσαίας κατάστασης σε 50 ευρώ/μμ., για το λιθόστρωτο πέτρας, καλής κατάστασης, σε 18 ευρώ/τμ, για την μεγάλη ελιά σε 330 ευρώ, για τις κληματαριές σε 250 ευρώ ανά τεμάχιο για τις μεγάλες και σε 200 ευρώ ανά τεμάχιο για τις μεσαίες, για τις ροδιές σε 200 ευρώ ανά τεμάχιο για τις μεγάλες, σε 150 ευρώ ανά τεμάχιο για τις μεσαίες και σε 110 ευρώ ανά τεμάχιο για τις μικρές, για τις μεσαίες μανταρινιές σε 150 ευρώ ανά τεμάχιο, για τις μεγάλες λεμονιές σε 200 ευρώ ανά τεμάχιο, για τις μεσαίες πορτοκαλιές σε 150 ευρώ ανά τεμάχιο, για τις μεγάλες βερικοκιές σε 200 ευρώ ανά τεμάχιο, για τις μικρές μουσμουλιές σε 100 ευρώ ανά τεμάχιο, για τις μεσαίες τριανταφυλλιές σε 50 ευρώ ανά τεμάχιο, για τα μεγάλα καλλωπιστικά φυτά σε 30 ευρώ ανά τεμάχιο και για την σιδερένια πόρτα (ύψους 1,6 μ. και πλάτους 1μ.), καλής κατασκευής, σε 55 ευρώ/μμ., 2) στην ιδιοκτησία με αριθμό ….., για το συρματόπλεγμα, ύψους 1,5 μ., μεσαίας κατάστασης, σε 14 ευρώ/μμ και 3) στην ιδιοκτησία με αριθμό ….., για το συρματόπλεγμα, ύψους 1,5 μ., μεσαίας κατάστασης σε 14 ευρώ/μμ, για την σιδερένια δίφυλλη πόρτα (ύψους 1,6 μ. και πλάτους 3μ.), καλής κατασκευής, σε 55 ευρώ/μμ και για τις μεγάλες λεμονιές σε 200 ευρώ ανά τεμάχιο.

Περαιτέρω αναφορικά με το αίτημα περί καθορισμού ιδιαίτερης αποζημίωσης για τα εκτός απαλλοτρίωσης εναπομένοντα τμήματα των ανωτέρω ακινήτων, από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκαν και τα ακόλουθα: Από το με αριθμό ιδιοκτησίας …. ακίνητο, εμβαδού πριν την απαλλοτρίωση 5.543,77 τμ, απαλλοτριώνεται έκταση 110,5 τμ (και μάλιστα σε μικρά τμήματα, σχήματος στενόμακρης λωρίδας, κατά μήκος του προσώπου του ακινήτου στην Ε.Ο. στη νότια πλευρά του) και απομένει εκτός απαλλοτρίωσης έκταση 5.433,27 τμ. Επίσης, από το με αριθμό ιδιοκτησίας …… ακίνητο, εμβαδού πριν την απαλλοτρίωση 2.345,67 τμ, απαλλοτριώνεται έκταση 29,3 τμ (κατά μήκος του προσώπου του ακινήτου στην Ε.Ο. στη νότια πλευρά του) και απομένει εκτός απαλλοτρίωσης έκταση 2.316,37 τμ. Τέλος, από το με αριθμό ιδιοκτησίας …. ακίνητο, εμβαδού πριν την απαλλοτρίωση 1.512,56 τμ, απαλλοτριώνεται έκταση 61,6 (κατά μήκος του προσώπου του ακινήτου στην Ε.Ο. στην βόρεια πλευρά του) και απομένει εκτός απαλλοτρίωσης έκταση 1.450,96 τμ. Οι απαλλοτριούμενες αυτές εκτάσεις των ανωτέρω ακινήτων είναι πολύ μικρές σε σχέση με τα εναπομείναντα τμήματα αυτών και, επομένως, η αξία των τελευταίων δεν υφίσταται καμία μείωση. Ακόμη, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη από τους αιτούντες από 4.10.2017 τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού, ……….), οι ισχύοντες όροι δόμησης των εν λόγω ακινήτων παραμένουν αμετάβλητοι και μετά την απαλλοτρίωση, ενώ και η αρτιότητα αυτών δεν επηρεάζεται από την υλοποίηση της απαλλοτρίωσης. Συγκεκριμένα, τα ακίνητα αυτά (ως αγροτεμάχια εκτός σχεδίου και οικισμού) ήταν, πριν την απαλλοτρίωση, κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα με επιτρεπόμενη δόμηση 200 τμ, ενώ τα εναπομείναντα στους δικαιούχους εδαφικά τμήματα είναι επίσης άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση με την ίδια επιτρεπόμενη δόμηση, ενώ διατηρούν το πρόσωπό τους επί της διαμορφωθείσης Επαρχιακής Οδού Δρυόπης-Γαλατά. Εξάλλου, και η αρμόδια Εκτιμητική Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν. 2882/2001, με την από 7.11.2007 έκθεσή της, ομόφωνα κατέληξε στην εκτίμηση ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 13 Ν. 2882/2001 για προσδιορισμό ιδιαίτερης αποζημίωσης για τα εναπομείναντα εκτός απαλλοτρίωσης, τμήματα των εν λόγω ακινήτων. Ακόμη, δεν επηρεάζεται η καλλιέργεια του εναπομείναντος τμήματος του με αριθμό …. ακινήτου, ούτε η δυνατότητα καλλιέργειας των εναπομεινάντων τμημάτων των με αριθμούς …. και ….. ακινήτων. Σημειώνεται, ότι το αίτημα ιδιαίτερης αποζημίωσης λόγω της απαλλοτρίωσης μέρους της περίφραξης των ανωτέρω ακινήτων, είναι αβάσιμο, γιατί οι περιφράξεις αυτές αποζημιώνονται ως επικείμενα, ενώ, σε κάθε περίπτωση, από την απαλλοτρίωση αυτών δεν υπάρχει σημαντική μείωση της αξίας των εναπομεινάντων εδαφικών τμημάτων (άρθρο 13 παρ. 4 Ν. 2882/2001, βλ. ενδεικτικά Α.Π. 205/2017 δημ. στην Τ.Ν.Π. ΝΟΜΟΣ), όπως η έννοια της σημαντικής αυτής μείωσης αναπτύχθηκε στη νομική σκέψη στην παράγραφο ΙΙ.Β της παρούσας. Εξάλλου, δεν αποδείχθηκε ότι το κόστος αποκατάστασης των εν λόγω περιφράξεων είναι σημαντικό, ούτε αποδείχθηκε ότι είναι ανέφικτη η εκ νέου περίφραξη αυτών. Τέλος, ειδικότερα ως προς το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας ….., δεν αποδείχθηκε ότι η δημιουργία χάνδακα απορροής όμβριων υδάτων κατά μήκος του προσώπου του επί της οδού, απέκλεισε την πρόσβαση με όχημα στο ακίνητο αυτό, όπως αβασίμως επικαλείται ο πρώτος αιτών, αφού από τις προσκομιζόμενες απ’ αυτόν δύο φωτογραφίες (με αριθμούς 43στ΄ και 43ζ΄), προκύπτει ότι έχει κατασκευασθεί πάνω από τους σωλήνες απορροής των υδάτων, τσιμεντένια ράμπα εισόδου, που επιτρέπει την πρόσβαση με όχημα στο εν λόγω ακίνητο. Κατόπιν αυτών, το σχετικό αίτημα περί καθορισμού ιδιαίτερης αποζημίωσης για τα εναπομείναντα εδαφικά τμήματα, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμο.

V. Στη διαδικασία προσδιορισμού αποζημίωσης, κατά το άρθρο 18 παρ. 4 του Ν. 2882/2001 (όπως το πρώτο εδάφιό της αντικαταστάθηκε με το άρθρο 130 παρ. 1 Ν. 4070/2012 και το τρίτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με το άρθρο 130 παρ. 2 του ίδιου ως άνω νόμου): α) η δικαστική δαπάνη βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζημίωση και επιδικάζεται από το δικαστήριο με την ίδια απόφαση, με την οποία καθορίζεται το ύψος της καταβλητέας αποζημίωσης, β) η εκκαθάριση της δικαστικής δαπάνης γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, γ) το άρθρο 22 Ν. 3693/1957 δεν εφαρμόζεται, δ) όταν υπόχρεος προς αποζημίωση είναι φορέας που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του άρθρου 14 Ν. 4270/2014 (προϊσχύσαν άρθρο 1Β Ν. 2362/1995), η επιδικαζόμενη από τα Δικαστήρια αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου των δικαιούχων αποζημίωσης καθορίζεται υποχρεωτικά έως το ήμισυ των νομίμων αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων, ε) η απόφαση του Μονομελούς Εφετείου ή (πριν την τροποποίηση που επέφερε το άρθρο 76 παρ. 11 Ν. 4146/2013) του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία καθορίζεται η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης αποτελεί ως προς την δικαστική δαπάνη εκτελεστό τίτλο σε βάρος του υπόχρεου προς αποζημίωση, εάν και οι δύο διάδικοι αποδέχθηκαν την απόφαση αυτή ή παρήλθε άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης, στ) σε περίπτωση εμπρόθεσμης αίτησης, το Εφετείο (με τριμελή σύνθεση) αποφαίνεται ενιαία τόσο για την δικαστική δαπάνη της ενώπιον αυτού διαδικασίας, όσο και για την δικαστική δαπάνη του προσωρινού προσδιορισμού της αποζημίωσης, ζ) στην δίκη του προσωρινού ή οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης του απαλλοτριουμένου, σύμφωνα με τα άρθρα 18, 19 και 20 Ν. 2882/2001, ένα είναι το αντικείμενο της δίκης, ο προσδιορισμός της αποζημίωσης (προσωρινός ή οριστικός) και, συνεπώς, ορίζεται μία αμοιβή του δικηγόρου σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου αυτού της δίκης (ΟλΑΠ 17/2000 ΕλλΔνη 2000.958, ΑΠ 423/2019, ΑΠ 1993/2017, ΑΠ 413/2012, ΕφΑθ 416/2018, ΕφΑθ 420/2018 όλες δημοσιευμένες στην ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ειδικότερα, η αμοιβή του δικηγόρου του δικαιούχου σε ποσοστά επί της καθοριζομένης αποζημίωσης, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύει από 27.9.2013 (βλ. Ν. 4194/2013-ΦΕΚ 208/Α/27.9.2013) και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 63, 65, 68, 69 παρ. 3 και 84 παρ. 1 αυτού, προσδιορίζεται: αα) για τη σύνταξη αίτησης, σε ποσοστό 2% έως 200.000, 1,5% από 200.001 μέχρι 750.000, 1% από 750.001 μέχρι 1.500.000, 0,5% από 1.500.001 μέχρι 3.000.000, 0,3% από 3.000.001 μέχρι 6.000.000, 0,2% από 6.000.001 μέχρι 12.000.000, 0,5% από 12.000.001 μέχρι 25.000.000 και 0,005% από 25.000.001 και άνω, ββ) για τη σύνταξη των προτάσεων του αιτούντος επί της αίτησης, το ήμισυ της ως άνω αμοιβής στην περίπτωση που δεν προκύπτει ύπαρξη έγκυρης έγγραφης συμφωνίας περί αμοιβής για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών, σχετιζομένων με την έναρξη και διεξαγωγή της δίκης, οπότε ισχύουν οι οριζόμενες σύμφωνα με τα ανωτέρω νόμιμες αμοιβές (άρθρο 58 Ν. 4194/2013). Περαιτέρω, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 17 του Συντάγματος, 189 του ΚΠολΔ, 58 επ. του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), συνάγεται ότι η αμοιβή, την οποία καταβάλλει ο δικαιούχος της αποζημίωσης στο δικηγόρο του για τη σύνταξη της αίτησης και των προτάσεων, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις, προκειμένου να επιτύχει τον προσδιορισμό και την είσπραξη της αποζημίωσης, αποτελεί παρακολούθημα αυτής, προσαυξάνει το ποσόν της, βαρύνει τον υπόχρεο και πρέπει να επιδικάζεται σε βάρος του και να περιέρχεται στον δικαιούχο, ώστε να μην επέρχεται φαλκίδευση της πλήρους αποζημίωσης (ΟλΑΠ 17/2000 ό.π., Α.Π. 502/2005 ό.π.).

Στην προκείμενη περίπτωση, σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη νομική σκέψη, τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων για την προκείμενη δίκη προσδιορισμού της οριστικής αποζημίωσης, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους (άρθρο 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), πρέπει, κατά τα εκτιθέμενα στην αμέσως προηγούμενη νομική σκέψη, να επιβληθούν σε βάρος του καθ’ ου Ελληνικού Δημοσίου (που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του άρθρου 14 Ν. 4270/2014) ως υπόχρεου προς καταβολή της επίδικης αποζημίωσης, και περιλαμβάνουν: α) την αμοιβή για την παράσταση του πληρεξούσιου δικηγόρου τους μετά των εξόδων του ενώπιον του Εφετείου τούτου (με τριμελή σύνθεση) και του Μονομελούς Εφετείου στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ και β) στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου τους για τη σύνταξη των αιτήσεων και των προτάσεων ενώπιον του Εφετείου (με τριμελή σύνθεση) και του Μονομελούς Εφετείου, η οποία πρέπει να καθοριστεί σε ποσοστό 1% (2% : 2) της αποζημίωσης, για την σύνταξη των αιτήσεων και σε ποσοστό 0,50% για τη σύνταξη προτάσεων επί των αιτήσεων, δηλαδή σε συνολικό ποσοστό 1,5% επί της ως άνω καθορισθείσης αποζημίωσης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει, κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων, α) την από 19.3.2019 (με αριθ. έκθ. κατάθ. ……../2019) αίτηση των …………, β) την από 5.9.2019 (με αριθ. έκθ. κατάθ. ……../2019) πρόσθετη αίτηση των ιδίων αιτούντων και γ) την ασκηθείσα με τις από 30.10.2019 προτάσεις, αντίθετη αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου.

ΑΑ. Επί της από 19.3.2019 αίτησης και της ασκηθείσας με τις προτάσεις αντίθετης αίτησης.

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

Δέχεται εν μέρει αυτές.

Καθορίζει την οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης των περιγραφομένων στο σκεπτικό ακινήτων και των επικειμένων τους, που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά με την υπ’ αριθ. 13582/11636/4.4.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Απαλλοτριώσεων της ΕτΚ (ΦΕΚ 127/17.4.2013) για λόγους δημόσιας ωφέλειας, και συγκεκριμένα για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση επαρχιακής οδού Δρυόπης (Κόμβος Καλλονής)-Γαλατά (διακριτικό τμήμα βελτίωσης)» από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 20+203 στην περιοχή της Τροιζηνίας, ως εξής :

Α. Για το έδαφος:

α)  για το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας (ΑΚΠ) …., στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά τμ εδάφους,

β) για το ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας (ΑΚΠ) …., στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ ανά τμ εδάφους και

γ) για το ακίνητο με με αριθμό ιδιοκτησίας (ΑΚΠ) …., στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ ανά τμ εδάφους.

Β. Για τα επικείμενα:

α) στο με αριθμό ιδιοκτησίας (ΑΚΠ) …. ακίνητο

1) για τα δύο βοηθητικά κτίσματα από τσιμεντόλιθους, κακής κατασκευής, συνολικού όγκου 64 κμ, στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά κμ.

2) για το συρματόπλεγμα, ύψους 1,60 μ., μεσαίας κατάστασης, μήκους 69,08 μ, στο ποσό των δέκα πέντε (15) ευρώ ανά μμ.,

3) για τον τοίχο από τσιμεντόλιθους, ύψους 1,40 μ., με βάση από μπετόν, μεσαίας κατάστασης, μήκους 43,28 μ, στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά μ.μ.,

4) για το λιθόστρωτο πέτρας, καλής κατάστασης, εμβαδού 9,6 τμ, στο ποσό των δέκα οκτώ (18) ευρώ ανά τμ,

5) για την μία μεγάλη ελιά, στο ποσό των τριακοσίων τριάντα (330) ευρώ,

6) για τις τέσσερις μεγάλες κληματαριές, στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά τεμάχιο,

7) για την μία μεσαία κληματαριά, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ,

8) για τις πέντε μεγάλες ροδιές, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ ανά τεμάχιο,

9) για την μία μεσαία ροδιά, στο ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ

10) για τις δύο μικρές ροδιές, στο ποσό των εκατόν δέκα (110) ευρώ ανά τεμάχιο,

11) για τις δύο μεσαίες μανταρινιές, στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά τεμάχιο,

12) για τις τρεις μεγάλες λεμονιές, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ ανά τεμάχιο,

13) για την μία μεσαία πορτοκαλιά, στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ,

14) για την μία μεγάλη βερικοκιά, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ,

15) για την μία μικρή μουσμουλιά, στο ποσό των εκατό (100) ευρώ,

16) για τις είκοσι μεσαίες τριανταφυλλιές, στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά τεμάχιο,

17) για τα πενήντα μεγάλα καλλωπιστικά φυτά, στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ ανά τεμάχιο και

18) για την σιδερένια πόρτα (ύψους 1,6 μ. και πλάτους 1μ.), καλής κατασκευής, στο ποσό των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά μέτρο μήκους.

β) στο με αριθμό ιδιοκτησίας (ΑΚΠ) ….. ακίνητο:

1) 1ια το συρματόπλεγμα, ύψους 1,5 μ., μεσαίας κατάστασης, μήκους 47,5 μ, στο ποσό των δέκα τεσσάρων (14) ευρώ ανά μμ,

3) στα με αριθμό ιδιοκτησίας (ΑΚΠ) …. ακίνητο:

1) για το συρματόπλεγμα, ύψους 1,5 μ., μεσαίας κατάστασης, μήκους 47,08 μ, στο ποσό των δέκα τεσσάρων (14) ευρώ ανά μμ,

2) για την σιδερένια δίφυλλη πόρτα (ύψους 1,6 μ. και πλάτους 3μ.), καλής κατασκευής, στο ποσό των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά μμ,

3) για τις οκτώ μεγάλες λεμονιές στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ ανά τεμάχιο.

ΒΒ. Επί της από 5.9.2019 πρόσθετης αίτησης

Απορρίπτει αυτήν.

Καταδικάζει το υπόχρεο προς καταβολή της αποζημίωσης, καθ’ ου Ελληνικό Δημόσιο, στα δικαστικά έξοδα των αιτούντων, την οποία καθορίζει ενιαία: α) στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ για την παράσταση του πληρεξουσίου δικηγόρου τους ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου και του Μονομελούς Εφετείου Πειραιώς και β) σε ποσοστό 1,5% επί της ως άνω καθορισθείσας οριστικής αποζημίωσης.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στον Πειραιά την 23η Απριλίου 2020  και δημοσιεύθηκε στις 15 Μαΐου 2020 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους αυτών δικηγόρους.

 

    Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ