ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 335/2019

 

Πρόεδρος: Ε. Σελησίου, Ειρηνοδίκης

Δικηγόροι: Α. Παπασπυρόπουλος, Χ. Κοτοβού

 

Με την υπό κρίση αγωγή της η ενάγουσα εκθέτει ότι στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας (παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή κάθε φύσης γεωργικών εφοδίων, γεωργικών μηχανημάτων, χημικών - πλαστικών, μελέτη, ανάπτυξη και εφαρμογή καλλιεργητικών μεθόδων, παροχή υπηρεσιών συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αντιπροσώπευση ή μεσιτεία πώλησης κάθε είδους αγροτικών προϊόντων - εφοδίων, αποκλειστική αντιπροσωπεία στην Ελλάδα της διεθνούς φήμης πολυεθνικής εταιρίας «...»), μετά από συμφωνία που συνήψε με τον εναγόμενο στη Θεσσαλονίκη, ανέλαβε την πώληση, με δύο διαδοχικές συμβάσεις, την 15-5-2015 και την 11-6-2015, και παρέδωσε σ’ αυτόν, τα προϊόντα της εμπορίας της (φυτά βιομηχανικής τομάτας «...»), που αναλυτικά κατά είδος, ποσότητα και αξία αναγράφονται στην αγωγή, και συγκεκριμένα: [...]. Το συνολικό ποσό του τιμήματος των πωληθέντων στον εναγόμενο εμπορευμάτων, ανήλθε στα 27.903,83 ευρώ, έναντι του οποίου ο τελευταίος κατέβαλε το ποσό των 10.000 ευρώ, για το τίμημα της πρώτης πώλησης, παρά τις οχλήσεις όμως της ενάγουσας προς καταβολή του υπολοίπου των δύο πωλήσεων, ύψους 17.903,83 ευρώ, αρνείται μέχρι σήμερα να το καταβάλει. Με βάση αυτό το ιστορικό η ενάγουσα, ζητεί, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να της καταβάλει από την παραπάνω αιτία, το ποσό των 17.903,83 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από την δήλη ημέρα πληρωμής κάθε επί μέρους ποσού (δηλ. 90 ημέρες μετά από την έκδοση του κάθε τιμολογίου) και μέχρι την εξόφληση, άλλως από την επίδοση της αγωγής, και να καταδικασθεί αυτός στη δικαστική της δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή, για το αντικείμενο της οποίας έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. το με κωδικό... e - παράβολο), αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρα 9, 10, 14 παρ. 1α και 33 του ΚΠολΔ καθώς η Θεσσαλονίκη είναι ο τόπος κατάρτισης των επίδικων συμβάσεων πώλησης, ως τόπος λήψης της σχετικής παραγγελίας για την αγορά των εμπορευμάτων (βλ. ΕφΑθ 3844/1999 ΕλλΔνη 41, 1381, ΕφΑθ 8144/1985 ΕλλΔνη 26, 1386) και επιπλέον είναι ο τόπος εκπλήρωσης της επίδικης παροχής, δηλαδή ο τόπος της επαγγελματικής δραστηριότητας του δανειστή της επίδικης χρηματικής οφειλής και συγκεκριμένα του αιτουμένου με την αγωγή τιμήματος των πωληθέντων προϊόντων (κομίσιμο χρέος) (βλ. ΑΠ 1660/1983 ΕΕΝ 51, 654, ΑΠ 239/1982 ΕΕΝ 50, 135, ΕφΑθ 1686/1998 Αρμ 1998, 971, ΕφΑθ 5134/2003 ΕλλΔνη 45, 194, ΕφΑθ 9961/1986 ΕλλΔνη 27, 1323, ΕφΑθ 1250/2009 ΕλλΔνη 2012, 790, 838, ΠΠρΑθ 1104/2010, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΘηβ 246/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) κατά την προσήκουσα τακτική διαδικασία (άρθρα 215 επ., 226 επ., 233, 237 ΚΠολΔ, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν 4335/2015), είναι δε ορισμένη, καθώς σε αυτήν αναφέρονται, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την δικαστική αξιολόγησή της, απορριπτομένου του περί αοριστίας της ισχυρισμού του εναγομένου, και νόμιμη στηριζόμενη για τη θεμελίωσή της, στις διατάξεις των άρθρων 361, 513 επ., 340, 341, 345 και 346 ΑΚ, 907, 908, 176 και 191 παρ. 1 του ΚΠολΔ.

Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι η ενάγουσα κατέθεσε στις 29-11-2017, δηλαδή εμπρόθεσμα, έγγραφες προτάσεις, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται με αυτές (μεταξύ των οποίων και το με αρ..../10-8-2017 αποδεικτικό επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της περιφέρειας του Εφετείου Εύβοιας, με έδρα το Πρωτοδικείο Θηβών..., από το οποίο προκύπτει ότι επικυρωμένο αντίγραφο της κρινόμενης αγωγής, επιδόθηκε στον εναγόμενο εντός της προθεσμίας των 30 ημερών από την κατάθεση της αγωγής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 215 παρ. 2 του ΚΠολΔ, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του άρθρου 1 του Ν 4335/2015), όπως επίσης και η από 27-11-2017 εξουσιοδότηση με την οποία παρασχέθηκε νόμιμα η έγγραφη πληρεξουσιότητα για την παράσταση της εταιρίας στην παρούσα δίκη προς τον Δικηγόρο... (Α.Μ.:...) που την εκπροσώπησε στη δίκη, στην οποία υπάρχει βεβαίωση κατά το άρθρο 96 του ΚΠολΔ ως προς το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της ενάγουσας. Επίσης η ενάγουσα, εμπρόθεσμα, κατ' άρθρ. 237 παρ. 2 του ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 1 αρθρ. δεύτερο παρ. 2 του Ν 4335/2015 και ισχύει, κατέθεσε την από 18-12-2017, προσθήκη -αντίκρουση. Ο εναγόμενος κατέθεσε νόμιμα μέσα στην προθεσμία των 100 ημερών, δηλαδή στις 5-12-2017 έγγραφες προτάσεις, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα που επικαλείται με αυτές, όπως επίσης και το υπ’ αριθμ..../30-11-2017 πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Θηβών..., για παροχή πληρεξουσιότητας προς την δικηγόρο... (Α.Μ. Δ.Σ.Θ:…) που τον εκπροσώπησε στη δίκη (άρθρο 237 ΚΠολΔ, όπως αυτό και το άρθρο 96 του ίδιου Κώδικα ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν 4335/2015).

Με τις έγγραφες αυτές προτάσεις του, ο εναγόμενος συνομολογεί την αγορά και παράδοση σε αυτόν των προϊόντων της ενάγουσας, πλην όμως ισχυρίζεται ότι η τελευταία, δεν εκτέλεσε προσηκόντως τις υποχρεώσεις της από τις ένδικες συμβάσεις, καθώς παραβίασε την συμφωνία τους να του παραδώσει προϊόντα της δικής της καλλιέργειας αλλά και τη συμφωνία τους ως προς την ημερομηνία παράδοσής τους, αφού όχι μόνο του παρέδωσε προϊόντα προερχόμενα από την καλλιέργεια συνεργάτη της αλλά και με καθυστέρηση, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα, κι εξ αυτού του λόγου, επιφυλάχθηκε εξαρχής για την καταβολή του τιμήματος, ενώ στη συνέχεια, όταν δεν πρόλαβε για τους λόγους αυτούς να προβεί στη συγκομιδή της παραγωγής πριν την έναρξη των βροχοπτώσεων στα μέσα Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους, οι οποίες είχαν ως συνέπεια την καταστροφή της παραγωγής του σε ποσοστό 40%-50% και την απώλεια σχετικής επιδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προέβη σε συμφωνία με την ενάγουσα, να της καταβάλει έναντι της συνολικής οφειλής της μόνο το ποσό των 10.000,00 ευρώ, που πράγματι της κατέβαλε την 29-1-2016, και συνεπώς, ουδέν ποσό οφείλει στην ενάγουσα, καθώς οι ένδικες απαιτήσεις της, έχουν εξοφληθεί. Επικουρικά δε, προβάλει σε συμψηφισμό έναντι του υπολοίπου του συνολικού τιμήματος των ένδικων πωλήσεων, ύψους 17.903,83 ευρώ, δική του σε βάρος της ανταπαίτηση, 12.975,73 ευρώ, όση και η ζημία που υπέστη από την απώλεια της παραγωγής του, πλέον ποσού 151.500 ευρώ, που αντιστοιχεί στην επιδότηση που θα λάμβανε εάν παρέδιδε το σύνολο της παραγωγής του. Οι ισχυρισμοί αυτοί, όπως εκτιμώνται από το Δικαστήριο, αποτελούν ένσταση συμβατικής ρύθμισης των αγωγικών απαιτήσεων με άφεση χρέους ποσού 17.903,83 ευρώ, σε συνδυασμό με ένσταση εξόφλησης, καθώς και επικουρικώς προβαλλόμενη ένσταση συμψηφισμού, οι οποίες είναι νόμιμες και στηρίζονται αντίστοιχα στις διατάξεις των άρθρων 361-454, 416 και 440 ΑΚ και θα ερευνηθούν περαιτέρω, για την ουσιαστική τους βασιμότητα.

Από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που νόμιμα με επίκληση προσκομίζουν οι διάδικοι με τις έγγραφες προτάσεις τους, η ενάγουσα και με την επ’ αυτών προσθήκη της προς αντίκρουση των δια των προτάσεων προβληθέντων ισχυρισμών του εναγομένου, είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για να χρησιμεύσουν για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρ. 336 παρ. 3 και 395 του ΚΠολΔ), για κάποια από τα οποία γίνεται ειδική αναφορά χωρίς ωστόσο να έχει παραλειφθεί κανένα για την ουσιαστική διάγνωση της παρούσας διαφοράς, από την προσκομιζόμενη με επίκληση από την ενάγουσα φωτογραφία, της οποίας η γνησιότητα δεν αμφισβητείται, από τις υπ’ αριθμ. …/4-12-2017, …/4-12-2017 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της συμβολαιογράφου Θηβών..., οι οποίες ελήφθησαν κατ’ επιταγή του άρθρου 422 ΚΠολΔ, από την προσκομιζόμενη από την ενάγουσα με την προσθήκη - αντίκρουση υπ’ αριθμ. …/18-12-2017 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης..., η οποία ελήφθη και' επιταγή του άρθρου 422 ΚΠολΔ, προς αντίκρουση προταθέντων με τις προτάσεις ισχυρισμών του εναγόμενου, (η υπ’ αριθμ. …/4-12-2017 ένορκη βεβαίωση του ίδιου του εναγομένου,... του...), η οποία δόθηκε ενώπιον της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου..., στα πλαίσια άλλης δίκης, και που αυτός επικαλείται και προσκομίζει, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη από το Δικαστήριο, ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων καθώς συνιστά ανυπόστατο αποδεικτικό μέσο (βλ. και Μακρίδου σε Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ, άρθρο 270 αρ. 6 ΚΠολΔ), από τις άμεσες και έμμεσες ομολογίες που προκύπτουν από τους ισχυρισμούς τους, που περιέχονται στις έγγραφες προτάσεις που νόμιμα κατέθεσαν (άρθρ. 261, 352, 339 του ΚΠολΔικ), από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, που το Δικαστήριο τα λαμβάνει αυτεπάγγελτα υπόψη και από την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα, ουσιώδη για την έκβαση της δίκης, πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα εταιρία, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων, και με την παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή κάθε φύσης γεωργικών εφοδίων, όπως φυτών και φυταρίων, δενδρυλλίων, σπόρων σποράς, γεωργικών φαρμάκων, και λιπασμάτων προορισμένων για γεωργικές εργασίες, καθώς επίσης και με την αντιπροσώπευση ή μεσιτεία πώλησης κάθε είδους αγροτικών προϊόντων και εφοδίων, για τους σκοπούς δε αυτούς, είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος μεταξύ άλλων χωρών και στην Ελλάδα, της πολυεθνικής εταιρίας «...».

Στα πλαίσια της δραστηριότητάς της αυτής, προμηθεύεται από την ως άνω εταιρία «...» υβρίδια σπόρους τομάτας, τα οποία σπέρνει και καλλιεργεί σε θερμοκήπιο με την επωνυμία «...», που διατηρεί ο συνεργάτης της,... του... στη... Θεσσαλονίκης, αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρηματικές ανάγκες της ενάγουσας, και τα οποία μετά από καλλιέργεια 35 - 40 ημερών στο θερμοκήπιο, παραδίδονται ως σπορόφυτα στους πελάτες - παραγωγούς συναλλασσόμενους με την ενάγουσα εταιρία, για μεταφύτευση απ' αυτούς και περαιτέρω καλλιέργεια. Ο εναγόμενος, είναι αγρότης, και καλλιεργητής μεγάλων εκτάσεων στη ...., μεταξύ δε των καλλιεργειών, περιλαμβάνεται και η καλλιέργεια της συγκεκριμένης ποικιλίας τομάτας, την οποία μεταπωλεί σε βιομηχανίες της περιοχής του. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους αυτών, τα διάδικα μέρη, συνεργάζονταν ήδη από το έτος 2013, και ο εναγόμενος προμηθεύονταν από την ενάγουσα σπορόφυτα της συγκεκριμένης ποικιλίας τομάτας, γνωρίζοντας ότι αυτά καλλιεργούνται στο θερμοκήπιο του συνεργάτη της, και ότι η ίδια δεν διαθέτει δικό της θερμοκήπιο, καθώς από την έναρξη της συνεργασίας τους, είχε επισκεφτεί το θερμοκήπιο αυτό. Κατά τον μήνα Φεβρουάριο του 2015, ο εναγόμενος επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους νομίμους εκπροσώπους της ενάγουσας στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να προβεί σε παραγγελία των σπορόφυτων που θα χρειαζόταν για την καλλιέργειά του, τη συγκεκριμένη χρονιά, και η ενάγουσα, σε εκτέλεση της παραγγελίας, απέστειλε, και ο εναγόμενος παρέλαβε ανεπιφύλακτα, αρχικά σε δύο παρτίδες, μία την 20-4-2015 79.200 φυτά βιομηχανικής τομάτας «...» 3406 F1, και μία την 27-4-2015 306.180 φυτά βιομηχανικής τομάτας «...» 1015 F, όπως προκύπτει από τα σειράς …/20-4-2015 και …/27-4-2015 δελτία αποστολής του συνεργάτη της..., αφού τα φυτά εστάλησαν κατά τα ως άνω από το θερμοκήπιό του. Για τις πωλήσεις των φυτών αυτών, η ενάγουσα εξέδωσε, με πίστωση του τιμήματος ενενήντα (90) ημερών, το υπ’ αριθμ..../15-5-2015 τιμολόγιο, συνολικής αξίας των πωληθέντων φυτών, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, 11.757,94 ευρώ. Στη συνέχεια, απεστάλησαν στον εναγόμενο σε τρεις παρτίδες, 529.200 φυτά βιομηχανικής τομάτας «...» … F1, μία την 19-5-2015 126.000 φυτά, μία την 25-5-2015 180.000 φυτά, και μία την 3-6-2015 223.200 φυτά, όπως προκύπτει από τα σειράς …/19-5-2015, …/25-5-2015 και …/3-6-2015 δελτία αποστολής του..., αφού κι αυτές οι παρτίδες εστάλησαν από το συνεργαζόμενο θερμοκήπιο της ενάγουσας «...». Για τις πωλήσεις των φυτών αυτών, η ενάγουσα εξέδωσε, με πίστωση του τιμήματος ενενήντα (90) ημερών το υπ’ αριθμ. …/11-6-2015 τιμολόγιο, συνολικής αξίας των πωληθέντων φυτών, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%, 16.145,89 ευρώ.

Από κανένα από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του Δικαστηρίου, δεν προέκυψε ειδικότερη συμφωνία των διαδίκων για αποστολή από την ενάγουσα των φυτών στον εναγόμενο σε συγκεκριμένη ημερομηνία, ως ο τελευταίος διατείνεται, καθώς και ο μάρτυράς του, αδελφός του..., στην από 4-12-2017 ένορκη βεβαίωση, αναφέρει ότι τόνισαν στην ενάγουσα ότι το προϊόν θα έπρεπε να φτάσει σταδιακά το αργότερο 5-15 Απριλίου 2015, ώστε να φυτεύσουν με εργατικό προσωπικό για να μην τους προλάβει ο καιρός, και όχι ότι η ενάγουσα δεσμεύτηκε να αποστείλει τα φυτά σε συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία, ενώ η μάρτυράς του..., στην ένορκη βεβαίωσή της, γενικά και αόριστα αναφέρει ότι τα προϊόντα δεν έφτασαν στην ώρα τους. Όσο δε αφορά τον ισχυρισμό του εναγομένου ότι από τα φυτά έλλειπαν συνομολογημένες ιδιότητες και έφεραν πραγματικά ελαττώματα, τα οποία αναγάγει στο γεγονός ότι αυτά δεν προέρχονταν από θερμοκήπιο της ενάγουσας, αλλά από το συνεργαζόμενο μ’ αυτήν, με την επωνυμία «...» του..., κρίνεται ουσιαστικά αβάσιμος, καθώς όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, προέκυψε, ότι η ενάγουσα δεν διέθετε δικό της θερμοκήπιο για την καλλιέργεια των υβριδίων, αλλά συνεργαζόταν με τον..., στο θερμοκήπιο του οποίου σπέρνονταν και καλλιεργούνταν τα υβρίδια, που ως σπορόφυτα αποστέλλονταν στους πελάτες της για την εκτέλεση των παραγγελιών, όπως συνέβη και στην ένδικη περίπτωση, γεγονός το οποίο γνώριζε ο εναγόμενος. Η περί αυτού κρίση του Δικαστηρίου, επιρρωνύεται από το γεγονός ότι ο εναγόμενος, δεν έφερε καμία αντίρρηση κατά την παραλαβή των φυτών, μάλιστα δε, όπως ο ίδιος συνομολογεί, προέβη άμεσα στη μεταφύτευσή τους, παρά για πρώτη φορά προς αντίκρουση της αγωγής, προβάλλει ισχυρισμούς για ελαττώματα και ελλείψεις συνομολογηθεισών ιδιοτήτων στα προϊόντα που παρέλαβε. Άλλωστε, χωρίς οποιαδήποτε επιφύλαξη για την αποπληρωμή του τιμήματος, και κατόπιν οχλήσεων από την ενάγουσα, στις 29-1-2016, προέβη σε μερική καταβολή έναντι του εκδοθέντος σχετικά κατά τα ως άνω πρώτου τιμολογίου, ύψους 10.000 ευρώ.

Η ενέργεια αυτή, δεν μπορεί να οδηγήσει το Δικαστήριο σε κρίση περί υπάρξεως οποιασδήποτε συμφωνίας για άφεση του υπολοίπου του συνολικού χρέους, καθώς όπως προέκυψε, ο νόμιμος εκπρόσωπος της ενάγουσας επανειλημμένα οχλούσε τον εναγόμενο σε δια μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου συνομιλίες, που είχε με τον αδελφό του, επίσης καλλιεργητή της συγκεκριμένης ποικιλίας τομάτας και οφειλέτη της, ήδη από 5 Νοεμβρίου του 2015, αλλά και μετά την καταβολή από μέρους του του ως άνω ποσού έναντι της πρώτης πώλησης, τον οχλούσε για την ένδικη απαίτησή της συνεχώς, την 6η Ιουλίου 2016, την 1η Σεπτεμβρίου 2016, την 18η Οκτωβρίου 2016, την 16η Νοεμβρίου 2016, την 2α Δεκεμβρίου 2016, την 21η Δεκεμβρίου 2016, την 12η Ιανουάριου 2017, την 18η Ιανουάριου 2017, με τελευταία όχληση την 25η Απριλίου 2017, οπότε και τον ενημέρωσε ότι εάν δεν επικοινωνήσει μαζί του για να διευθετηθεί το θέμα του ανοιχτού υπολοίπου, θα απευθυνθεί σε δικηγόρο. Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός του εναγομένου για συμφωνία μεταξύ τους περί αφέσεως του υπολοίπου του χρέους, κρίνεται αβάσιμος από ουσιαστική άποψη. Σύμφωνα δε με όσα ανωτέρω ως προέκυψαν εκτίθενται, και δεδομένης ανυπαρξίας αντισυμβατικής συμπεριφοράς της ενάγουσας, κρίνεται απορριπτέα ως ουσιαστικά αβάσιμη και η ένσταση συμψηφισμού του υπολοίπου αγωγικού κονδυλίου του τιμήματος των συμβάσεων, με την επικαλούμενη ανταπαίτησή του εξαιτίας της ζημίας που υπέστη η παραγωγή του λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών. Η ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος κατ' άρθρο 281 ΑΚ που προβάλλει ο εναγόμενος για το λόγο ότι μολονότι η ένδικη διαφορά είχε διευθετηθεί εξωδίκως, ωστόσο η ενάγουσα διεκδικεί το υπόλοιπο του τιμήματος με την κρινόμενη αγωγή, κρίνεται αβάσιμη καθώς σύμφωνα με τα ανωτέρω αποδειχθέντα περιστατικά, δεν προέκυψε σχετική περί αφέσεως του χρέους συμφωνία μεταξύ των διαδίκων μερών.

Τέλος, από τις διατάξεις των άρθρων 450 παρ. 2 και 451 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι κάθε διάδικος υποχρεούται να επιδείξει τα έγγραφα, τα οποία κατέχει και που μπορούν να χρησιμεύσουν για απόδειξη, ο δε αντίδικος του κατέχοντος το έγγραφο, εφόσον δικαιολογεί έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την επίδειξη του εγγράφου με τις προτάσεις του ακόμη και για πρώτη φορά ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου (ΑΠ 808/2015). Για να είναι όμως το σχετικό αίτημα παραδεκτό και σύννομο πρέπει να γίνεται επίκληση της κατοχής του εγγράφου από τον αντίδικο και να προσδιορίζεται σαφώς το έγγραφο και με ακρίβεια το περιεχόμενο του (ΑΠ 123/2016, 808/2015, 43/2013).

Στην προκειμένη περίπτωση, ο εναγόμενος προβάλλει αίτημα περί επίδειξης αποσπασμάτων των εμπορικών βιβλίων της ενάγουσας, ως προς την κίνηση των παραγγελιών που έχει κάνει προς σ’ αυτή, και τις καταβολές στις οποίες έχει προβεί, πλην όμως παντελώς αόριστα, καθώς δεν αναφέρεται το έννομο συμφέρον του για την επίδειξη των συγκεκριμένων εγγράφων, δεδομένου ότι οι ένδικες παραγγελίες αλλά και η καταβολή μέρους του τιμήματος της πρώτης εξ αυτών, συνομολογούνται από την ενάγουσα και δεν εξειδικεύεται περαιτέρω σε τι θα συνεισφέρουν για την αποδεικτική διαδικασία της παρούσας δίκης, οι τυχόν παραγγελίες του εν γένει και καταβολές στις οποίες έχει προβεί προς την ενάγουσα κατά το διάστημα της συνεργασίας τους, ενώ το αίτημα επίδειξης των δελτίων αποστολής των ένδικων εμπορευμάτων, προκειμένου να αποδειχθεί ο ισχυρισμός του ότι του απεστάλησαν φυτά από το θερμοκήπιο του συνεργάτη της «...», αλυσιτελώς προβάλλεται, καθώς η ενάγουσα με τις εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της, προσκομίζει με επίκληση τα εν λόγω έγγραφα.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη από ουσιαστική άποψη, και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 17.903,83 ευρώ, που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του συνολικά οφειλομένου τιμήματος των δύο συμβάσεων πώλησης, νομιμοτόκως, το ποσό των 1.757,94 ευρώ που αποτελεί το υπόλοιπο τίμημα της πρώτης πώλησης από την πάροδο 90 ημερών από την έκδοση του υπ’ αριθμ..../15-5-2015 τιμολογίου, και του ποσού των 16.145,89 ευρώ, από την πάροδο 90 ημερών από την έκδοση του υπ’ αριθμ..../11-6-2015 τιμολογίου. Η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή κατά ένα μέρος, για το ποσό των 9.000,00 ευρώ, καθώς το Δικαστήριο κρίνει ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση κατά το ποσό αυτό θα προκαλέσει σημαντική ζημία στην ενάγουσα (άρθρα 907, 908 παρ. 1 ΚΠολΔ). Τέλος, η δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της, θα επιβληθεί σε βάρος του εναγομένου, που ηττήθηκε στη δίκη αυτή (άρθρο 176, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ).