ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 3/2018

 

Πρόεδρος: Δ. Δημητριάδης, Ειρηνοδίκης

Δικηγόροι: Κ. Δάγκος

 

Από τις με αριθμούς .../7.11.2017 και .../2.11.2017 εκθέσεις επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας ... που νόμιμα επικαλείται και προσκομίζει ο αιτών, αποδεικνύεται ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την παρούσα δικάσιμο επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στους καθ’ ων η αίτηση πιστωτές. Ωστόσο, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης κατά την παρούσα δικάσιμο οι ανωτέρω δεν παραστάθηκαν στο Δικαστήριο. Για το λόγο αυτό, πρέπει να δικαστούν ερήμην. Το δικαστήριο - ωστόσο - πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σα να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 754 εδ. β’ ΚΠολΔ αναλογικά εφαρμοζόμενο).

Ο νόμος 3869/2010 έχει ως σκοπό να διευκολύνει την έστω και μερική εξόφληση των χρεών, στην οποία δεν θα μπορούσαν να προβούν οι οφειλέτες χωρίς τη ρύθμιση, όπως και να τους ανακουφίσει κατά το δυνατόν από τη διαρκή πίεση των ατομικών καταδιώξεων. Δεν περιλαμβάνεται όμως στις επιδιώξεις του νομοθέτη η απαλλαγή από χρέη ή από υπόλοιπά τους, όταν είναι δυνατή ή σε όποιο βαθμό είναι δυνατή η ικανοποίησή τους βάσει της υπάρχουσας περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη. Αυτός είναι σε κάθε περίπτωση υποχρεωμένος να εξυπηρετήσει τις οφειλές του και με τα εισοδήματα από την εργασία του, αλλά και με την περιουσία του. Για να επέλθει απαλλαγή του οφειλέτη από τα υπόλοιπα των χρεών του προϋποτίθεται κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεών του που επιβάλλονται με την απόφαση, κατ` εφαρμογή των παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 8. Η απαλλαγή του οφειλέτη θα επέλθει ανεξαρτήτως από τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 του νόμου, η οποία ενδέχεται να μην είναι ομαλή. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης επιτυγχάνει μεν απαλλαγή κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του νόμου, όμως έχει να αντιμετωπίσει καταγγελία της ρυθμίσεως από πιστωτή και ενεργοποίηση της διαδικασίας για αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος και της μοναδικής κατοικίας του, αν καθυστερήσει τέσσερεις (4) τουλάχιστον μηνιαίες δόσεις (άρθρο 9 παρ. 2 εδ. 4 του νόμου).

Όλα τα παραπάνω προκύπτουν από το σαφές γράμμα της παρ. 1 του άρθρου 11 του νόμου, σύμφωνα με το οποίο η απαλλαγή του οφειλέτη από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρέους επέρχεται με την κανονική εκτέλεση από μέρους του των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται κατ' εφαρμογή των παρ. 2, παρ. 4 και παρ. 5 του άρθρου 8 του νόμου. Για την απαλλαγή του οφειλέτη γίνεται ιδιαίτερη διαδικασία ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου (Ειρηνοδικείου). Αντικείμενο της συζητήσεως είναι η διαπίστωση από το δικαστήριο της κανονικής εκτελέσεως των υποχρεώσεών του. Ενδιαφερόμενος, συνήθως, για την πρόκληση τέτοιας διαδικασίας είναι ο οφειλέτης, ο οποίος νομιμοποιούμενος προς τούτο υποβάλλει στο αρμόδιο δικαστήριο σχετική αίτηση για τη διαπίστωση της κανονικής εκτελέσεως των υποχρεώσεών του και τη συνεπεία τούτου επελθούσα απαλλαγή. Ο ενδιαφερόμενες οφειλέτης υποβάλλει στον αρμόδιο δικαστή αίτηση και ορίζεται δικάσιμος, όπως επίσης ορίζονται τα πρόσωπα στα οποία πρέπει να κοινοποιηθεί η αίτηση, γιατί αυτά έχουν έννομο προς τούτο συμφέρον. Η υποχρέωση κοινοποιήσεως της αιτήσεως στους πιστωτές ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του νόμου, αλλά προκύπτει και από το άρθρο 748 παρ. 1 του ΚΠολΔ. Τα πρόσωπα αυτά συνήθως είναι οι πιστωτές που μετείχαν στη ρύθμιση. Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να κοινοποιείται και στους εγγυητές και στους συνοφειλέτες (Βλ. άρθρο 12 του νόμου). Αν το δικαστήριο επιλαμβανόμενο της αιτήσεως κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, τότε δέχεται την αίτηση πιστοποιώντας την απαλλαγή από τα υπόλοιπα χρεών, δηλαδή την απόσβεση ή άφεση του χρέους με τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι κατά τη φύση της αναγνωριστική και όχι διαπλαστική και οριστική, υποκείμενη σε έφεση από νομιμοποιούμενο διάδικο (Βλ. Αθ. Κρητικού, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, νέα έκδ. 2014, άρθρο 4, σελ. 384 επ., Δ. Μακρής, Κατ' άρθρο ερμηνεία του νόμου 3869/2010, έκδ. 2010 παρ. 152-156, Π. Αρβανιτάκη, Το διαδικαστικό πλαίσιο του Ν 3869/2010, Αρμ 2010,1461 επ., Α. Σιβιτανίδη, Ερμηνευτικά ζητήματα αναφορικά με το Ν 3869/2010, ΝοΒ 2011, 656 επ.).

Η κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων του οφειλέτη, ως προϋπόθεση της απαλλαγής του κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ. 1 Ν 3869/2010, απαιτεί βέβαια την εντός του ταχθέντος με την απόφαση του Δικαστηρίου χρονικού πλαισίου καταβολή των ορισθέντων ποσών. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, η έννομη συνέπεια της απαλλαγής του οφειλέτη επέρχεται και αν αυτός εκπληρώσει τις επιβληθείσες σ’ αυτόν υποχρεώσεις ενωρίτερα, δηλ. και πριν από την πάροδο της τετραετίας του άρθρου 8 παρ. 2 (βλ. ΕιρΘεσ 5887/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ).

Στην υπό κρίση υπόθεση, ο αιτών ισχυρίζεται ότι εξόφλησε πλήρως όλες τις υποχρεώσεις που του επέβαλε η με αριθμό 39/2013 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, ήτοι το σύνολο των υποβληθεισών σε ρύθμιση οφειλών του προς τις καθ’ ων η αίτηση-πιστώτριές του. Για το λόγο αυτό ζητεί να πιστοποιηθεί με απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου η κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεών του ώστε να επέλθει η απαλλαγή του από κάθε τυχόν υπόλοιπο οφειλής, δεκτής γενομένης της αίτησής του.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρα 3 και 11 παρ. 1 Ν 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχουσών πιστωτριών οι οποίες κατέστησαν διάδικοι στην επί της ρυθμίσεως των οφειλών δίκη. Είναι δε ορισμένη καθότι εμπεριέχονται σ’ αυτή όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις του άρθρων 1, 8 και 11 παρ. 1 του Ν 3869/2010, σύμφωνα με το οποίο η απαλλαγή του οφειλέτη από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρέους επέρχεται με την κανονική εκτέλεση από μέρους του των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των παρ. 2, παρ. 4 και παρ. 5 του άρθρου 8 του νόμου σύμφωνα και με τις εισαγωγικές νομικές σκέψεις. Πρέπει επομένως να εξεταστεί και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από όλα τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από τον αιτούντα έγγραφα αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Επί της με αριθμό κατάθεσης …/2012 αίτησης του αιτούντος εκδόθηκε η με αριθμό 39/2013 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού, η οποία έκανε δεκτή την ανωτέρω αίτηση, έκρινε ότι ο αιτών υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 και όρισε μηνιαίες καταβολές επί τετραετία ύψους 50,43 ευρώ προς την πρώτη των καθ’ ων η αίτηση πιστωτών και 20,57 ευρώ προς τη δεύτερη των καθ’ ων η αίτηση πιστωτών. Ο αιτών εξόφλησε πλήρως τις ανωτέρω δόσεις του προς τις καθ’ ων η αίτηση πιστώτριες, όπως αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από τον ίδιο γραμμάτια είσπραξης της ... ΤΡΑΠΕΖΑΣ ύψους 1.419,36 ευρώ (29,57 ευρώ x 48 δόσεις) καθώς και από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα γραμμάτια είσπραξης της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ... για λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ... καθώς και την από 25.10.2017 βεβαίωση τήρησης της ρύθμισης της ανωτέρω. Η μη καταβολή των μηνιαίων δόσεών του για διάστημα 11 μηνών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αλλά στο γεγονός ότι η διάρκεια της προσωρινής αναπηρίας έληξε 1.8.2014 και ο αιτών ξεκίνησε να λαμβάνει ξανά σύνταξη 11 μήνες μετά σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα από τον αιτούντα έγγραφα. Εξάλλου, δεν κατατέθηκε από τις πιστώτριες αίτηση έκπτωσης του οφειλέτη από τη ρύθμιση, λόγω καθυστέρησης καταβολής των μηνιαίων καταβολών του σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Νόμου και δεν επήλθε έκπτωσή του από τη ρύθμιση βάσει εκδοθείσας δικαστικής απόφασης.

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με τα όσα διαλαμβάνονται στην ανωτέρω μείζονα σκέψη, η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να αναγνωριστεί η κανονική εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων, που επιβλήθηκαν με την υπ' αριθμ. 39/2013 απόφαση, στον αιτούντα καθώς και η απαλλαγή του από οποιαδήποτε τυχόν υπόλοιπα οφειλών έναντι των πιστωτριών του –καθ’ ων η αίτηση, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι στην επί της ρυθμίσεως των οφειλών δίκη. Παράβολο ανακοπής ερημοδικίας δεν ορίζεται, καθώς η απόφαση δεν υπόκειται στο ένδικο μέσο της ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 14 του Ν 3869/2010). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν 3869/2010.