ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ 35ο - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 2847/2020

 

Πρόεδρος : Μ. Πάνου, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Δικηγόροι : Απ. Παπακωνσταντίνου, Δ. Καραλής

 

1. Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή, οι ενάγοντες ζητούν να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του εναγόμενου Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. να καταβάλει σε καθέναν από αυτούς, νομιμοτόκως από τότε που κάθε επιμέρους παροχή κατέστη απαιτητή, άλλως από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση, τα αναλυτικώς αναγραφόμενα στο δικόγραφο της αγωγής ποσά, τα οποία κυμαίνονται από 1.780 ευρώ έως 36.447 ευρώ. Ζητούν δε τα ποσά αυτά ως αποζημίωση, κατά τα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα (ΕισΝΑΚ), για την αποκατάσταση της ζημίας που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν από τον περιορισμό των ποσών της κύριας σύνταξης που έλαβαν από το εναγόμενο κατά το χρονικό διάστημα από 1.2.2013 έως 31.7.2016, συνεπεία της εφαρμογής των διατάξεων των ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α 40) και 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222), οι οποίες, κατά τους ισχυρισμούς τους, είναι μη εφαρμοστέες, ως αντικείμενες σε υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνες δικαίου. Επικουρικώς, τα ως άνω ποσά ζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού (άρθρα 904 επ. του Αστικού Κώδικα).

2. Επειδή, νομίμως συνεχίζει τη δίκη ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.φ.Κ.Α.) ως οιονεί καθολικός διάδοχος, από 1.1.2017, του εναγόμενου Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (άρθρα 51, 53 και 70 παρ. 9 του ν. 4387/2016, ΦΕΚ Α 85).

4. Επειδή, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι οι περιγραφόμενες στην κρινόμενη αγωγή ζημιογόνες πράξεις των οργάνων του εναγόμενου ν.π.δ.δ., στις οποίες θεμελιώνονται, σύμφωνα με το δικόγραφο, οι αξιώσεις των εναγόντων, είχαν ως αποτέλεσμα την καταβολή σε καθέναν από αυτούς μειωμένων ποσών συντάξεων από τα όργανα του συνταξιοδοτικού φορέα εκάστου, ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012 (βλ. σχετ. ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων). Όπως δε προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, ιδιαίτερα από τις πράξεις χορήγησης σύνταξης σε συνδυασμό με τα οικεία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, η 2η και ο 25ος από τους ενάγοντες, κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, ανήκαν, από ασφαλιστικής άποψης, στην αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Καλλιθέας του Ι.Κ,Α.-Ε.Τ.Α.Μ., η 14η και ο 45ος από αυτούς στην αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Γλυφάδας και ο 20ός από αυτούς στην αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Πειραιώς. Επίσης, η 3η ενάγουσα ανήκε κατά το επίδικο χρονικό διάστημα στην αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Σερρών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ο 5ος ενάγων στην αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Ιωαννίνων, ο 10ος ενάγων στην ασφαλιστική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Κορίνθου, οι 11ος, 26ος και 27ος από τους ενάγοντες στην ασφαλιστική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Πατρών, οι 12ος και 43ος από τους ενάγοντες στην ασφαλιστική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Καβάλας, ο 15ος ενάγων στην ασφαλιστική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Ρεθύμνου, οι 16ος και 23ος από τους ενάγοντες στην ασφαλιστική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, ο 17ος ενάγων στην ασφαλιστική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Κέρκυρας, ο 29ος ενάγων στην ασφαλιστική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Λευκάδας, ο 33ος ενάγων στην ασφαλιστική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Ηρακλείου Κρήτης, η 34η ενάγουσα στην ασφαλιστική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Αμφισσας και ο 36ος ενάγων στην ασφαλιστική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Μυτιλήνης. Επομένως, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη σκέψη και δεδομένου ότι η εκκαθάριση και η συνεκδοχική μείωση των συντάξεων των ανωτέρω εναγόντων πραγματοποιήθηκε, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, από τοπικά Υποκαταστήματα του εναγομένου που εδρεύουν σε περιφέρειες εκτός της τοπικής αρμοδιότητας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και ότι στα εν λόγω Υποκαταστήματα τηρούνται οι συνταξιοδοτικοί φάκελοι αυτών, αρμόδιο κατά τόπο δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης, όσον αφορά: α) τους 2η, 14η, 20ό, 25ο και 45ο από τους ενάγοντες είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς, β) την 3η ενάγουσα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών, γ) τον 5ο ενάγοντα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων, δ) τον 10ο ενάγοντα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου, ε) τους 11ο, 26ο και 27ο από τους ενάγοντες το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πατρών, στ) τους 12ο και 43ο από τους ενάγοντες το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας, ζ) τον 15ο ενάγοντα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Χανίων, η) τους 16ο και 23ο από τους ενάγοντες το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, θ) τον 17ο ενάγοντα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Κέρκυρας, ι) τον 29ο ενάγοντα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, ια) τον 33ο ενάγοντα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, ιβ) την 34η ενάγουσα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς και ιγ) τον 36ο ενάγοντα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, Συνεπώς, η κρινόμενη υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί προς εκδίκαση, όσον αφορά τους ανωτέρω ενάγοντες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κ.Δ.Δ., στα ως άνω κατά τόπον αρμόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία, τα οποία, εξάλλου, θα κρίνουν τυχόν περαιτέρω ζητήματα παραδεκτού (πρβλ. ΣτΕ 858/2012, 2503/2011, 3093/2009).

6. Επειδή, με την από 15.11.2019 (ΠΑ ............/2019) αίτηση του εναγόμενου Ε.Φ.Κ.Α. ζητήθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, να εισαχθεί και να εκδικασθεί από αυτό η εκκρεμής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή (ΑΓ13133/2019), διότι τίθενται με αυτήν τα ακόλουθα ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, που έχουν συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων: «α) Αν η θεσπισθείσα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2Α του ν. 4387/2016 ρύθμιση της συνέχισης καταβολής των συντάξεων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2014, δηλαδή με τις μειώσεις που επήλθαν με τους ν. 4051/2012 και 4093/2012 για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του νόμου 4387/2016, ήτοι από 12.5.2016 και εφεξής, είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α., β) Αν η παραπάνω διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2α του ν. 4387/2016 έχει την έννοια ότι καταλαμβάνει ρυθμιστικά και το διάστημα από 1.1.2013 έως την 11.5.2016 και, σε καταφατική περίπτωση, εάν η ρύθμιση για το διάστημα αυτό αντίκειται στο Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α., γ) Αν ο χρονικός περιορισμός της ισχύος των αποτελεσμάτων που έθεσαν οι 2287 - 8/2015 αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ αφορά μόνο τη διαπίστωση της αντίθεσης προς το Σύνταγμα των διατάξεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012 ή καταλαμβάνει και τη διαπιστωθείσα αντίθεση αυτών προς το άρθρο 1 του 1 ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α. και δ) Αν με βάση τις ανωτέρω κρίσεις της Ολ.ΣτΕ 1891/2019 και των Ολ.ΣτΕ 2287 - 8/2015 οι παραπάνω μειώσεις των συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 11.5.2016 είναι δυνατό να κριθούν σύμφωνες με το Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α. εφόσον από εμπεριστατωμένη επιστημονική μελέτη, μεταγενέστερη των αποφάσεων Ολ.ΣτΕ 2287 - 8/2015 προκύπτει ή θα προκύψει ότι οι μειώσεις των συντάξεων βάσει των ν. 4051/2012 και 4093/2012 από την έναρξη επιβολής τους (1.1.2013) ήταν κατ ουσίαν σύμφωνες με το Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α.». Στη συνέχεια, με την ............../21.11.2019 πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας, αποφασίσθηκε η αποδοχή του προαναφερόμενου αιτήματος, διατάχθηκε να εισαχθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή με αριθμό εισαγωγής ..................../16.9.2019, ενώ παραγγέλθηκε και η δημοσίευση της πράξης αυτής στις ημερήσιες εφημερίδες «……» και «……».

7. Επειδή, ακόμη, με την 17556/2019 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε επί άλλης αγωγής (.........../11.5.2018) συνταξιούχων κατά του αυτού φορέα (Ε.Φ.Κ.Α.), ετέθη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ομοίως κατ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, το προδικαστικό ερώτημα «εάν οι διατάξεις του ν. 4387/2016, με τις οποίες πραγματοποιήθηκε επανυπολογισμός των καταβαλλόμενων συντάξεων με βάση το ύφος των συντάξεων, όπως αυτό διαμορφώθηκε στις 31.12.2014, εφαρμόζονται, μετά τη δημοσίευση της 1891/2019 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και στις εκκρεμείς υποθέσεις, ήτοι σε αγωγές συνταξιούχων που κατατέθηκαν από 12.5.2016 έως σήμερα, με τις οποίες αυτοί διεκδικούν την καταβολή αποζημίωσης, που αφορά το χρονικό διάστημα ιδίως από 12.5.2016 έως σήμερα, ενόψει μάλιστα της ύπαρξης εκκαθαριστικών σημειωμάτων καταβολής συντάξεων από τα οποία προκύπτει η διενέργεια περικοπών των ν. 4051/2012 και 4093/2012, οι οποίες είχαν κριθεί αντισυνταγματικές με τις 2287 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας». Με την από 11.12.2019 (αρ. κατ. Ε3323/2019) πράξη της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, η παραπάνω αγωγή εισήχθη στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου με μείζονα σύνθεση, λόγω της όλως εξαιρετικής σπουδαιότητάς της, και με ορισθείσα δικάσιμο τη 10η.1.2020.

8. Επειδή, όσον αφορά τους λοιπούς ενάγοντες, αυτοί ήταν, κατά το ένδικο χρονικό διάστημα, συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και οι συντάξιμες αποδοχές τους περικόπηκαν, κατ εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012. Με την κρινόμενη αγωγή, η οποία κατατέθηκε στις 4.8.2016, ήτοι μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (12.5.2016), προβάλλουν, μεταξύ άλλων, ότι οι μειώσεις που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις τους, δυνάμει των διατάξεων των ως άνω νόμων, αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος (άρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1, 22 παρ. 5 και 106) και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.. Επικαλούνται, δε, σχετικά τις 2287, 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για τον λόγο αυτό, ζητούν να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγομένου να τους καταβάλει, νομιμοτόκως, ως αποζημίωση, κατά τα άρθρα 105-106 του ΕισΝΑΚ, άλλως κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, τα ποσά που αναφέρονται αναλυτικά στο δικόγραφο της αγωγής, τα οποία αντιστοιχούν στις πιο πάνω μειώσεις που παρανόμως, κατά τους ισχυρισμούς τους, υπέστησαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.2.2013 έως 31.7.2016.

9. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο, επιλαμβανόμενο αυτεπαγγέλτως και λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίλυση των ως άνω ζητημάτων που εισήχθησαν ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αφενός μεν με την προαναφερόμενη ......../21.11.2019 πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, στο πλαίσιο της πρότυπης δίκης, αφετέρου δε με την από 11.12.2019 πράξη της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο πλαίσιο προδικαστικού ερωτήματος, επηρεάζει και την έκβαση της ένδικης υπόθεσης για τα τιθέμενα με την κρινόμενη αγωγή νομικά ζητήματα, κρίνει ότι πρέπει να ανασταλεί η πρόοδος της παρούσας δίκης μέχρι να δημοσιευθούν αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των πιο πάνω ζητημάτων που εισήχθησαν προς επίλυση ενώπιον της.