ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Ι

ΠΡΑΞΗ 28/2018

 

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο αυτού, Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη και Μαρία Ζέρβα, Παρέδρους.

Συνήλθε στο Κατάστημα του, στην Αθήνα, στις 16.1.2018, με την παρουσία της Γραμματέως του Πελαγίας Κρητικού, για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ... και του Δήμου ..., αν πρέπει να θεωρηθεί το 450, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου αυτού.

Άκουσε την εισήγηση της Παρέδρου Μαρίας Ζέρβα

Μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Η Αναπληρώτρια Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό ... αρνήθηκε, με την .../28.11.2017 πράξη επιστροφής, να θεωρήσει το 450, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ..., ποσού 1.726,33 ευρώ, που αφορά στην καταβολή αποδοχών, μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, στην .....….., η οποία προσελήφθη, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 163 του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων-Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (Α΄ 143), ως Ειδική Σύμβουλος. Ειδικότερα, η Αναπληρώτρια Επίτροπος προέβαλε ότι η πρόσληψη της άνω φερόμενης ως δικαιούχου είναι μη νόμιμη, καθόσον: α) από τα προσκομισθέντα στοιχεία, δεν προκύπτει ότι η ανωτέρω ειδική συνεργάτιδα διαθέτει αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή ειδίκευση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία στο αντικείμενο για το οποίο προσελήφθηκε, ήτοι στην προετοιμασία και οργάνωση ενεργειών του Δημάρχου ως Προέδρου ή μέλους συλλογικών οργάνων διοίκησης, κατά την άσκηση των επιτελικών και διοικητικών του καθηκόντων. Τέτοια δε δεν μπορούν να αποτελέσουν η, πριν τη λήψη του πτυ... της, πρακτική άσκησή της, από 24.11.2014 μέχρι 26.5.2015, στη Δ1 Διεύθυνση ΟΗΕ και Διεθνών Οργανισμών και Διασκέψεων του Υπουργείου Εξωτερικών, από 15.12.2016 μέχρι 14.03.2017, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και η επίσης πριν τη λήψη του πτυ... της, κατά τη διετία (2015-2017), αμισθί, απασχόλησή της στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, σε αντικείμενα των υπηρεσιών της Περιφέρειας, αναφορικά με την προετοιμασία και την οργάνωση εισηγήσεων προς τα μέλη των συλλογικών οργάνων και την υποβολή εξειδικευμένων προτάσεων για θέματα λειτουργίας δράσεων και επικοινωνίας, με διάφορες ομάδες διοίκησης έργου, β) η ως άνω φερόμενη ως εμπειρία, δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της 29875/30.8.2017 γνωστοποίησης του Δήμου για την κάλυψη της θέσης ειδικού συμβούλου, οι οποίοι απαιτούσαν η σχετική εμπειρία να έχει αποκτηθεί υπό καθεστώς μισθωτής εργασίας ή απασχόλησης ως ελευθέρου επαγγελματία. Στην άνω άρνησή της ενέμεινε η Αναπληρώτρια Επίτροπος και μετά την επανυποβολή του επίμαχου χρηματικού εντάλματος από το Δήμο, με συνέπεια να ανακύψει διαφωνία για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 21.12.2017 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο τούτο.

II. Α. Το άρθρο 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), ορίζει ότι: «1. Συνιστώνται στους Δήμους ισάριθμες με τους Αντιδημάρχους θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών (…) Οι ανωτέρω προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν, και διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων. 2. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι (...) δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου (...) για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί, και είναι ανεξάρτητοι από το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου, που προσλαμβάνεται σε οργανικές θέσεις για την εξυπηρέτηση διαρκών αναγκών. 3. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού απαιτούνται: α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του παρόντος, β. πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 82. γ. ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας (…) 4. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων (...) που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ενεργείται, ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση δια του Τύπου, με απόφαση του Δημάρχου (...) ο οποίος και προσλαμβάνει τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα. Η απόφαση αυτή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο (...) και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών (…) 6. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι (...) δεν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου (...) τον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν. Το συμβουλευτικό τους έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή (...) ανάλογα με τις αρμοδιότητες τους (…)»

Β. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, συνάγεται ότι οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν ειδικούς συμβούλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την υποβοήθηση του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής σε εξειδικευμένα θέματα, για τα οποία απαιτούνται ειδικές γνώσεις και αξιόλογη εμπειρία. Οι ανωτέρω δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής, ενώ, δεν υποκαθιστούν ούτε αναπληρώνουν το προσωπικό του Δήμου στις αρμοδιότητές του, παρά μόνο ενισχύουν, με τη συμβουλευτική δράση τους, συγκεκριμένους τομείς αρμοδιοτήτων που, κατά την κρίση των οργάνων διοίκησης του Δήμου, είναι νευραλγικοί. Περαιτέρω, ως προς την πλήρωση των θέσεων αυτών προβλέπεται η τήρηση ειδικής διαδικασίας, συγκεκριμένα δε προηγείται της πρόσληψης δημόσια, διά του τύπου, γνωστοποίηση. Και τούτο προκειμένου να διασφαλίζεται, κατά την εξαιρετική αυτή διαδικασία, ένας επαρκής βαθμός διαφάνειας και να τηρούνται οι αρχές του ανταγωνισμού και της αξιοκρατίας, με γνώμονα την ευρύτερη συμμετοχή υποψηφίων. Στο ίδιο πλαίσιο, τα ειδικότερα προσόντα πρόσληψης ειδικού συμβούλου προσδιορίζονται, ανάλογα με τις ανάγκες του αντικειμένου, στο οποίο πρόκειται να απασχοληθεί, είναι δε δυνατόν να εξειδικεύονται ως προς τον απαιτούμενο τίτλο ή βαθμίδα εκπαίδευσης ή τομέα εξειδίκευσης, στο μέτρο που δεν είναι προφανώς ακατάλληλα για την εκτέλεση των ανατιθέμενων καθηκόντων ή δεν περιορίζουν υπέρμετρα και αδικαιολόγητα τη δυνατότητα κατάλληλων ενδιαφερομένων να υποβάλουν υποψηφιότητα. Προς διασφάλιση, άλλωστε, των προαναφερομένων αρχών της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, μετά τη δημόσια γνωστοποίηση και την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους των υποψηφίων, ακολουθεί απόφαση του Δημάρχου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία επιλέγεται ο ειδικός σύμβουλος και καθορίζονται οι δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα, με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος, ο οποίος πρέπει να διαθέτει, πέραν των γενικών προσόντων διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους, πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (πρβλ. εξαιρετική διάταξη άρθρου 45 παρ. 11 ν. 3979/2011, Α΄ 138, αναφορικά με τους ειδικούς συνεργάτες Δημάρχου), καθώς και ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Η ειδίκευση δε αυτή αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία σχετική με τα αντικείμενα απασχόλησης ή, τέλος, αποδεικνύεται από την ιδιότητα του προσλαμβανομένου ως επαγγελματία ειδικής εμπειρίας, με την έννοια ότι το επάγγελμά του προσδίδει σ’ αυτόν ιδιαίτερη εμπειρία σε τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. (Ε.Σ. Κλιμ.Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμημ. Πράξεις 175/2017, 223/2015 και η εκεί παρατεθείσα νομολογία) .

III. Α. Στην κρινόμενη υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής και τα λοιπά τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Με την .../30.8.2017 δημόσια γνωστοποίηση του Δημάρχου ..., περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε, την 1η.9.2017, στην εφημερίδα «...» (καθημερινή εφημερίδα της ...), αναρτήθηκε στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΙΥΜΩΗΝ-ΖΦΦ ) και στην ιστοσελίδα του Δήμου, γνωστοποιήθηκε ότι ο Δήμος προτίθεται να προσλάβει έναν (1) ειδικό σύμβουλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ, για την επικουρία του Δημάρχου ως Προέδρου ή μέλους συλλογικών οργάνων διοίκησης στον τομέα της προετοιμασίας και οργάνωσης ενεργειών, κατά την άσκηση των επιτελικών και διοικητικών του καθηκόντων. Με τη γνωστοποίηση, οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να υποβάλλουν, μεταξύ άλλων, «-Αίτηση -Βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους». Περαιτέρω, ορίστηκε ότι «οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα: α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17) (…), β) Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, οποιασδήποτε ειδικότητας. 2.Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας ή και οποιασδήποτε άλλης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ίδιο επίπεδο με την Αγγλική, γ) Να έχουν εμπειρία στον τομέα της προετοιμασίας και οργάνωσης ενεργειών του Δημάρχου ως Προέδρου ή μέλλους συλλογικών οργάνων διοίκησης, κατά την άσκηση των επιτελικών και διοικητικών του καθηκόντων. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, (…), στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. (…) Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, (…) για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας». Επίσης, ορίστηκε ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός πέντε ημερών από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης στον τύπο.

2. Μέχρι την ημερομηνία λήξης της ως άνω προθεσμίας υπέβαλαν αίτηση δύο ενδιαφερόμενες: α) η …, κάτοχος πτυ... του Τμήματος ‘’Μεσογειακών Σπουδών, κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών’’ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με εργασιακή εμπειρία ως υπάλληλος γραφείου σε πρακτορείο εισιτηρίων, ως υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας καθαριότητας σε νομικά πρόσωπα του Δήμου ... και ως υπάλληλος σε υπηρεσίες εκτύπωσης και β) η …, κάτοχος, στις 19.6.2017, πτυ... της ‘’Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης’’ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αμφότερες οι ανωτέρω είναι, μεταξύ άλλων, γνώστριες της τουρκικής γλώσσας. Στο δε υποβληθέν σχετικό βιογραφικό σημείωμα της δεύτερης τούτων (της ….), υπό τον τίτλο «επαγγελματική εμπειρία», αναφέρεται ότι η ανωτέρω ήταν ασκούμενη «από ....11.2014-....5.2015 στη Δ1 Διεύθυνση ΟΗΕ και Διεθνών Οργανισμών και Διασκέψεων του Υπουργείου Εξωτερικών και από 15.12.2016- 14.03.2017 στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη». Κατά τη διάρκεια της εν λόγω πρακτικής της άσκησης, εργάστηκε, μεταξύ άλλων, στην ταξινόμηση και καταγραφή εγγράφων σχετικά με τις Ελληνικές εξαγωγές, στην έρευνα και καταγραφή των ελληνικών δαπανών για τις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ, στη σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων αναφορικά με Διεθνή Δικαστήρια (Διεθνές Ποινικό, Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα, Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας), στην εκπόνηση μελετών σχετικών με το Δίκαιο της Θάλασσας, έχουσα ιδιαίτερες συντακτικές, γραφικές και επικοινωνιακές ικανότητες (σχετ. οι από 25.5.2015, 23.5.2015 και 28.4.2017 συστατικές επιστολές του Υπουργείου Εξωτερικών, του Επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή … και της Μόνιμης Αντιπροσώπου της Ελληνικής Αποστολής στα Ηνωμένα Έθνη). Για δε το χρονικό διάστημα από 1.7.2015 μέχρι 15.6.2017, η άνω ενδιαφερόμενη απασχολείτο, αμισθί, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε θέματα που άπτονται των υπηρεσιών της, αναφορικά με την προετοιμασία και την οργάνωση εισηγήσεων προς τα μέλη των συλλογικών οργάνων και την υποβολή εξειδικευμένων προτάσεων για θέματα λειτουργίας δράσεων και επικοινωνίας, με διάφορες ομάδες διοίκησης έργου της Περιφέρειας, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην από 2.8.2017 συστατική επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη ....

3. Επακολούθησε η .../.../ 29.9.2017 απόφαση του Δημάρχου ..., που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Γ΄ 1072), στις 31.10.2017, με την οποία προσελήφθη η … προκειμένου να επικουρεί το Δήμαρχο, ως ειδική σύμβουλος, στην προετοιμασία και οργάνωση των ενεργειών του ως Προέδρου ή μέλους συλλογικών οργάνων διοίκησης, κατά την άσκηση των επιτελικών και διοικητικών του καθηκόντων. Κατόπιν τούτων, υπεγράφη η από ....2017 σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σε εκτέλεση αυτής εκδόθηκε το υπό έλεγχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, που αφορά στην καταβολή αποδοχών της, μηνός Νοεμβρίου 2017, στην εν λόγω ειδική σύμβουλο.

Β. Με δεδομένα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση, ότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Αναπληρώτρια Επίτροπο, μη νόμιμα η ανωτέρω προσελήφθη σε θέση ειδικού συμβούλου στο Δήμο ..., καθόσον η φερόμενη ως εμπειρία της στους προαναφερόμενους φορείς (στη Δ1 Διεύθυνση ΟΗΕ και Διεθνών Οργανισμών και Διασκέψεων του Υπουργείου Εξωτερικών, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στα Ηνωμένα Έθνη καθώς και στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου), έλαβε χώρα στο πλαίσιο της πρακτικής της άσκησης και, συνεπώς, προηγήθηκε της από 19.6.2017 λήψης του πτυ... της, μετά την λήψη του οποίου και μόνο μπορούσε αυτή να αποκτήσει την όποια ειδικότερη επιστημονική ειδίκευση και εμπειρία (Ε.Σ. Κλιμ.Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμημ. 50/2017). Τούτο δε ανεξαρτήτως ότι, ενόψει της ελάχιστης χρονικής απόστασης από τη λήψη του πτυ... της ανωτέρω προσληφθείσας (στις 19.6.2017) και της υποβολής της αίτησης για την επίμαχη θέση (στις 6.9.2017), δεν θα ήταν εφικτή η οιαδήποτε απόκτηση εμπειρίας, κατά την έννοια του νόμου. Πλην όμως, η προ της λήψης του πτυ... της, διετής, κατά τα προεκτεθέντα, απασχόλησή της αμισθί, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνιστά σημαντική εμπειρία, ανάλογη με το αντικείμενο των καθηκόντων της ως ειδικής συμβούλου, καθόσον αποδεικνύει συστηματική συναφή απασχόληση στον ίδιο τομέα, σε επίπεδο μάλιστα τοπικής αυτοδιοίκησης ευρύτερης κλίμακας (Περιφέρεια), η απασχόληση δε αυτή, παρότι, ως άμισθη, δεν αποτελούσε την κύρια βιοποριστική εργασία της, θα μπορούσε να πληροί τόσο τις προϋποθέσεις του νόμου, κατά τις οποίες η εμπειρία δεν απαιτείται να είναι επαγγελματική, όσο και τις απαιτήσεις της πρόσκλησης (Ε.Σ. Κλιμ.Προλ. Ελ. Δαπ. στο Ι Τμημ. 128/2015), αν είχε βέβαια αποκτηθεί μετά τη λήψη του πτυ... της. Περαιτέρω, το Κλιμάκιο, συνεκτιμώντας όλα τα προεκτεθέντα, και λαμβάνοντας υπόψη: α) τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες της μεταναστευτικής- προσφυγικής κρίσης ευρείας κλίμακας και των εξ’ αυτής έντονων πληθυσμιακών μετακινήσεων, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται, ως πρώτη γεωγραφική ακτογραμμή εισόδου των μεταναστών στην Ελλάδα, η νήσος και ο Δήμος ... και της συνακόλουθης επιβάρυνσης που υφίσταται τόσο σε ανθρωπιστικό, όσο και σε διοικητικό επίπεδο η δημοτική αρχή (σχετ. το 45609/2017 διευκρινιστικό έγγραφο του Δημάρχου ...), η οποία φέρει την ευθύνη διευθέτησης των πολυδιάστατων και πολυεπίπεδων εσωτερικών και εξωτερικών ζητημάτων που αναφύονται καθημερινά και απαιτούν συνεργασίες με Ελληνικούς και Διεθνείς αρμόδιους φορείς, β) το γεγονός ότι η επιλεγείσα για την επίμαχη θέση εμφανίζει αξιόλογη ενασχόληση, συναφή, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, προς το ζητούμενο γνωστικό αντικείμενο, που, ανεξάρτητα από το ότι η εξ’ αυτής (της ενασχόλησης) εμπειρία δεν αποκτήθηκε από παροχή υπηρεσίας μετά τη λήψη του πτυ... της, δεδομένου ότι αποκτήθηκε σε συνθήκες ευρύτερης κλίμακας με αντίστοιχες αν όχι αυξημένες απαιτήσεις (στους προαναφερόμενους διεθνείς οργανισμούς και στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου), είναι άρα κατάλληλα προσαρμόσιμη και αξιοποιήσιμη στο ζητούμενο πεδίο τοπικής δημοτικής δραστηριότητας, κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου, προέβησαν στην επίμαχη πρόσληψη, διότι, πεπλανημένως πλην συγγνωστώς, υπέλαβαν ότι εξυπηρετείται δι’ αυτής η αδήριτη ανάγκη επικουρίας της δημοτικής αρχής και του Δημάρχου, ειδικότερα, για την αντιμετώπιση του νευραλγικού μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος και των πολυδιάστατων επιπτώσεών του σ’ ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών, ανθρωπιστικών, διοικητικών και οικονομικών φαινομένων, που απαιτούν στρατηγική διαχείριση εκ μέρους της δημοτικής αρχής, με συντονισμένη δράση και ενέργειες των επιμέρους υπηρεσιών της για την αντιμετώπισή τους, σε συνεργασία με εσωτερικούς φορείς και διεθνή fora.

IV. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη, δεν είναι νόμιμη, πλην όμως, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα μπορούσε να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης, εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.

 

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 450, οικονομικού έτους 2017, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ..., ποσού 1.726,33 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΖΕΡΒΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ