ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 273/2019

 

Δικαστής : Λ. Κοντού, Ειρηνοδίκης

Δικηγόροι : Ε. Καμαράκης

 

Με την υπό κρίση αγωγή του ο ενάγων εκθέτει τα εξής: Ότι στις ... και ώρα μ.μ. οδηγούσε το υπ αριθ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο του, στην αριστερή λωρίδα της ..., στο ύψος του ..., με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Ότι ενώ βρισκόταν στο ... χιλιόμετρο, συγκρούστηκε με χελώνα, η οποία είχε εισέλθει στο οδόστρωμα από παρακείμενη θαμνώδη περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματος του, να επιπέσει με το αριστερό τμήμα του αυτοκινήτου στο διάζωμα από μπετόν, που χωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και να του προκληθούν οι αναφερόμενες στην αγωγή υλικές ζημίες. Ότι η πρώτη εναγόμενη έχει την ευθύνη για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία της ..., δυνάμει της σχετικής συμβάσεως παραχώρησης, που κυρώθηκε με τον ν. 2445/1996, έχει δε αναθέσει ορισμένες από τις υποχρεώσεις της στη δεύτερη εναγομένη, ευθυνομένη για τις πράξεις και τις παραλείψεις αυτής, κατ άρθρο 922 ΑΚ. Ότι οι εναγόμενες είναι υπαίτιες για το ως άνω ατύχημα, αφού δεν είχαν εγκαταστήσει περίφραξη, που να αποτρέπει την είσοδο ζώων στο οδόστρωμα, δεν μερίμνησαν για την απομάκρυνση του συγκεκριμένου ζώου, ούτε φρόντισαν να προειδοποιήσουν σχετικά τους διερχόμενους οδηγούς. Με βάση το παραπάνω ιστορικό, ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόμενες να του καταβάλουν, εις ολόκληρον εκάστη, το συνολικό ποσό των 7.726,29 ευρώ και ειδικότερα: α) το ποσό των 4.566,29 ευρώ, που θα χρειαστεί να δαπανήσει για την αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκινήτου του, β) το ποσό των 1.160 ευρώ, που αντιστοιχεί στη μείωση της αξίας του οχήματος του και γ) το ποσό των 2.000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, με τον νόμιμο τόκο από ..., άλλως από την επίδοση της αγωγής. Περαιτέρω, ζητεί να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση, που θα εκδοθεί και να καταδικασθούν οι εναγόμενες στη δικαστική του δαπάνη.

Με δήλωση, που περιέχεται στις εμπροθέσμως κατατεθειμένες προτάσεις του, ο ενάγων έτρεψε παραδεκτώς το αίτημα της αγωγής από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό (άρθρα 223 εδ. β, 294, 295 παρ. 1 εδ. β και 297 Κ.Πολ.Δ.).

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή παραδεκτώς φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που είναι αρμόδιο καθ ύλην (άρθρ. 7, 9, 14 παρ. 1 εδ. α Κ.Πολ.Δ.) και κατά τόπο (άρθρ. 35 Κ.Πολ.Δ.) για να συζητηθεί κατά την τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 299, 330 εδ. β, 345, 346, 481, 914, 922, 926, 932 ΑΚ, 70 και 176 Κ.Πολ.Δ., πλην: 1) του αιτήματος περί καταβολής τόκων από ... διότι επί αδικοπραξίας, όπως εν προκειμένω, οφείλονται τόκοι από την όχληση, ο δε ενάγων δεν επικαλείται όχληση των εναγομένων κατά τον χρόνο αυτό και 2) του αιτήματος για την κήρυξη της αποφάσεως, που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστής, το οποίο, κατόπιν της τροπής του αιτήματος σε αναγνωριστικό, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, δεδομένου ότι οι αναγνωριστικές αποφάσεις δεν είναι επιδεκτικές προσωρινής εκτελεστότητας. Πρέπει, επομένως, η αγωγή, κατά το μέρος, που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, χωρίς να απαιτείται η καταβολή δικαστικού ενσήμου (άρθρ. 33 του ν. 4446/2016).

Από τις διατάξεις των άρθρων 298, 299, 330 εδ. β, 914 και 932 ΑΚ προκύπτει ότι η αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζημίωση ή (και) προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης ή της ψυχικής οδύνης προϋποθέτει συμπεριφορά παράνομη και υπαίτια, επέλευση περιουσιακής ζημίας ή (και) ηθικής βλάβης και ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της συμπεριφοράς του δράστη και της, περιουσιακού ή μη χαρακτήρα, ζημίας. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 922 ΑΚ, ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλο σε μια υπηρεσία ευθύνεται για την ζημία, που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτο παράνομα, κατά την υπηρεσία του. Σχέση προστήσεως υπάρχει όταν, στο πλαίσιο υφιστάμενης μεταξύ δύο προσώπων (φυσικών ή νομικών) δικαιοπρακτικής ή οποιασδήποτε άλλης βιοτικής σχέσεως, διαρκούς ή ευκαιριακής, το ένα από τα πρόσωπα αυτά (προστήσας) αναθέτει στο άλλο (προστηθέντα), με ή χωρίς αμοιβή, την εκτέλεση ορισμένης υπηρεσίας, υλικής ή νομικής φύσεως, η οποία αποβλέπει στη διεκπεραίωση υποθέσεων και γενικότερα στην εξυπηρέτηση των επαγγελματικών, οικονομικών ή άλλων συμφερόντων του πρώτου και κατά την οποία ο δεύτερος υπόκειται στον έλεγχο ή έστω στις γενικές οδηγίες και εντολές ή μόνο στην επίβλεψη του πρώτου. Πάντως, όταν η εκτέλεση μιας υπηρεσίας έχει ανατεθεί σε πρόσωπα με εξειδικευμένες επιστημονικές ή τεχνικές γνώσεις, ο άνω έλεγχος δεν είναι απαραίτητο να εκτείνεται στον τρόπο εργασίας των εν λόγω προσώπων, ως προς τον οποίο άλλωστε ο κύριος της υποθέσεως, ελλείψει των σχετικών γνώσεων, δεν είναι σε θέση να τα ελέγξει, αλλά μπορεί και αρκεί (ο έλεγχος) να αφορά στην παροχή οδηγιών, έστω και γενικού περιεχομένου, ως προς τον τόπο, τον χρόνο και τους λοιπούς όρους εργασίας των ειδικευμένων προσώπων. Αν με τη βούληση του προστήσαντος ο αρχικός προστηθείς έχει δυνατότητα να χρησιμοποιεί τρίτους (υποπροστηθέντες) στη διεκπεραίωση της υποθέσεως του προστήσαντος, ο τελευταίος ευθύνεται και για τις αδικοπραξίες των υποπροστηθέντων χωρίς να προσαπαιτείται να ασκεί έλεγχο ή να δίδει οδηγίες και εντολές σ αυτούς (ΑΠ 1396/2010 ΤΝΠ Ισοκράτης). Εξάλλου, από τα άρθρα 681, 688-691 και 698 ΑΚ προκύπτει ότι ο εργολάβος δεν θεωρείται, κατ αρχήν, ως προστηθείς του εργοδότη. Οταν, όμως, ο εργοδότης επεφύλαξε (ρητά ή σιωπηρά) στον εαυτό του τη διεύθυνση και την επίβλεψη εκτελέσεως του έργου και μάλιστα (επεφύλαξε) το δικαίωμα παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο, ο τελευταίος θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση προστήσεως με τον εργοδότη, οπότε, στην περίπτωση αυτή, τα σχετικά με την ευθύνη (ενδοσυμβατική ή εξωσυμβατική) αυτών (εργοδότη - εργολάβου) ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 330, 334 και 922 ΑΚ (ΑΠ 218/2018 ΤΝΠ Ισοκράτης, ΑΠ 1533/2017 ΤΝΠ Ισοκράτης, ΑΠ 1262/2017 ΤΝΠ Ισοκράτης, ΑΠ 59/2017 ΤΝΠ Ισοκράτης, ΑΠ 576/2016 ΝοΒ 2017. 882, ΑΠ 181/2016 ΤΝΠ Ισοκράτης, ΑΠ 212/2014 ΝοΒ 2014.1436).

Η πρώτη εναγομένη ζητεί την απόρριψη της αγωγής λόγω ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως, ισχυριζόμενη ότι δυνάμει της από 1.3.2000 συμβάσεως λειτουργίας και συντήρησης, που συνήψε με τη δεύτερη εναγομένη, η τελευταία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη για την εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας στην ... Ο ισχυρισμός αυτός, στην πραγματικότητα, δεν συνιστά ένσταση ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως, αλλά άρνηση της ιστορικής βάσης της αγωγής, καθόσον για την νομιμοποίηση αρκεί ο ισχυρισμός του ενάγοντος ότι αυτός και η εναγόμενη είναι τα υποκείμενα της επίδικης έννομης σχέσης, έστω και αν ο ισχυρισμός αυτός υποδεικνύεται αναληθής, οπότε η αγωγή θα απορριφθεί ως αβάσιμη για ανυπαρξία του επιδίκου δικαιώματος και όχι για έλλειψη νομιμοποίησης (ΑΠ 482/2016 ΤΝΠ Ισοκράτης, ΑΠ 1510/2011 ΝοΒ 2012. 686, ΑΠ 871/2003 ΕλλΔνη 44. 1624, ΑΠ 954/1997 ΕλλΔνη 40. 339). Περαιτέρω, οι εναγόμενες ισχυρίζονται ότι για το ατύχημα αποκλειστικά υπαίτιος, άλλως συνυπαίτιος σε ποσοστό 90%, είναι ο ενάγων, ο οποίος οδηγούσε χωρίς την απαιτούμενη σύνεση και με υπερβολική για τις περιστάσεις ταχύτητα, με αποτέλεσμα να μην προβεί στους αναγκαίους ελιγμούς για να αποφύγει τη χελώνα, που είχε εισέλθει στο οδόστρωμα, παρότι αυτό ήταν ευχερές. Ο ισχυρισμός αυτός, κατά το μέρος, που αναφέρεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα, αποτελεί άρνηση της αγωγής, κατά το μέρος δε, που αναφέρεται σε συνυπαιτιότητα, αποτελεί ένσταση νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 300 ΑΚ και πρέπει να εξεταστεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την υπ αριθ. ... ένορκη βεβαίωση ενώπιον της Ειρηνοδίκη Αθηνών, που ελήφθη μετά από αίτηση των εναγομένων και κατόπιν νομότυπης και εμπρόθεσμης κλητεύσεως του ενάγοντος (βλ. την υπ αριθ. ... έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Αθηνών, ... από όλα τα έγγραφα, που νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, λαμβανόμενα υπόψη είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρ. 339 Κ.Πολ.Δ.), μεταξύ των οποίων τις προσκομιζόμενες φωτογραφίες, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρ. 444 παρ. 1 εδ. γ, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ.), από τις ομολογίες των διαδίκων, καθώς και τα διδάγματα της κοινής πείρας, που το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη (άρθρο 336 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ.), αποδεικνύονται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την από 23-5-1996 σύμβαση παραχώρησης της μελέτης, κατασκευής, αυτοχρηματοδότησης και εκμετάλλευσης της ελεύθερης λεωφόρου ... και δυτικής περιφερειακής λεωφόρου ..., που κυρώθηκε με τον νόμο 2445/1996, η πρώτη εναγομένη ανέλαβε την κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση της (...). Σύμφωνα με το άρθρο 43 της ως άνω συμβάσεως: «43.1.1. Ο Ανάδοχος, σ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Εκμετάλλευσης, είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στα Προσαρτήματα της παρούσας, για να εξασφαλίζεται: η ασφαλής, εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης λειτουργία του Έργου, η ομαλή και ανεμπόδιστη διεξαγωγή της κυκλοφορίας του κοινού, η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση του σε έκτακτες ή/και επείγουσες καταστάσεις. 43.1.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάζει και ενεργεί τη Λειτουργία του Έργου κατά τρόπο, που να διασφαλίζει πλήρως: την ασφάλεια των χρηστών (ατόμων και οχημάτων) του Έργου, την ασφάλεια των μη χρηστών (ατόμων και μεταφορικών μέσων) του Έργου, που κυκλοφορούν, βρίσκονται ή εργάζονται στην περιοχή του Έργου, την ασφάλεια και αντοχή στο χρόνο του Έργου. 43.1.3.

Σύμφωνα με το κεφάλαιο VII, ο Ανάδοχος θα είναι μόνο υπεύθυνος για ζημίες σε περιουσία ή θάνατο ή τραυματισμό των χρηστών και τρίτων προσώπων σε σχέση με τη χρήση/Λειτουργία του Έργου, που οφείλονται σε σφάλμα ή αμέλεια του Αναδόχου....43.1.10. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με την Προσφορά του, θα αναθέσει συγκεκριμένες από τις υποχρεώσεις του για τη Συντήρηση, Λειτουργία και εκμετάλλευση του Έργου σε Ελληνική Εταιρεία, που θα συσταθεί μεταξύ της εταιρείας ... και Μελών της ... Η ανάληψη των ανωτέρω υποχρεώσεων Συντήρησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης θα γίνει σύμφωνα με Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης, που θα καταρτισθεί μεταξύ του Αναδόχου και της συσταθησομένης εταιρείας. Η ανωτέρω σύμβαση, σχέδιο της οποίας προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 18, πρέπει να έχει καταρτιστεί και υποβληθεί προς έγκριση στον Κτ.Ε., πέντε (5) μήνες τουλάχιστον πριν από την έναρξη λειτουργίας ολόκληρου του Έργου ή οποιουδήποτε τμήματος του. Ο Ανάδοχος διατηρεί έναντι του Κ.τ.Ε. ακέραια την ευθύνη, που υπέχει βάσει των όρων της παρούσας, για τις πράξεις και παραλείψεις αυτού ή της εταιρείας Λειτουργίας.». Το έτος 1999 συνεστήθη η δεύτερη εναγομένη (υπ αριθ. .../22.11.1999 ΦΕΚ τ. ΑΕ & ΕΠΕ), με σκοπό τη συντήρηση και λειτουργία του Κυρίου Έργου Παραχώρησης, ήτοι του εν λόγω αυτοκινητόδρομου, σε πλήρη ικανοποίηση των όρων και προϋποθέσεων της ανωτέρω από 23.5. 1996 συμβάσεως παραχώρησης και σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το προαναφερθέν άρθρο 43.1.10 σύμβαση συντήρησης και λειτουργίας, που επρόκειτο να συνάψει με την πρώτη εναγομένη.

Περαιτέρω, στην από 28.2.2001 συμφωνία μεταξύ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και της πρώτης εναγομένης, που κυρώθηκε με την υπ αριθ. A/6/00/0129/οικ. 34285 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Δημόσιας Τάξης (υπ αριθ. Β542/11.5.2001 ΦΕΚ), ορίζονται τα εξής: «... Εταιρεία είναι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «... Παραχώρησης Ελεύθερης Λεωφόρου ... - Α/Δ ... και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου ...» και το διακριτικό τίτλο «...» με Αρ. ΜΑΕ ... έχει συμβληθεί, δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης, με το Ελληνικό Δημόσιο, ή, κατά περίπτωση, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Συντήρησης - Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου ...-...- Α/Α ... και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου ...» και το διακριτικό τίτλο «... Α.Ε.» με Αρ. ΜΑΕ ..., σύμφωνα με τις συμβατικές τους σχέσεις ως καθορίζονται στην από 1.3.2000 Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης, δυνάμει της οποίας η δεύτερη έχει αναλάβει για λογαριασμό της πρώτης την λειτουργία και συντήρηση του Κ.Ε.Π....4.1. Η Εταιρεία αναλαμβάνει να εξασφαλίσει, να συντηρεί και να διατηρεί σε καλή/ασφαλή κατάσταση και σε συνεχή λειτουργία με δικά της έξοδα όλα τα συστήματα/ διατάξεις/ συσκευές/ εγκαταστάσεις και μέσα ασφαλείας, ρύθμισης και ελέγχου της κυκλοφορίας, που απαιτούνται σύμφωνα με τον ν. 2445/ 96 για τη λειτουργία του Έργου σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης .... 4.7. Η Εταιρεία σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από το ν. 2445/96 για την αντιμετώπιση Συμβάντων και σε ό,τι αφορά την εμπλοκή της με τις αρμοδιότητες της Ελληνικής Αστυνομίας, παρακολουθεί με ηλεκτρονικά και ανθρώπινα μέσα το ΚΕΠ, ανιχνεύει συμβάντα τα οποία θέτουν ή ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στο ΚΕΠ και ειδοποιεί, στην περίπτωση συμβάντος, άμεσα την Ελληνική Αστυνομία η οποία και επεμβαίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας ... Η Εταιρεία διαθέτει τα απαραίτητα μέσα και ενεργεί για τον καθαρισμό του οδοστρώματος και απομάκρυνση κάθε εμποδίου από τον τόπο του συμβάντος, σύμφωνα με το άρθρο 43.2.4 της Σύμβασης Παραχώρησης. Από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει ότι η δεύτερη εναγομένη έχει αναλάβει το έργο της συντήρησης και της ασφαλούς λειτουργίας της ... Οδού, δεν προκύπτει δε από οποιοδήποτε στοιχείο ότι η πρώτη εναγομένη επεφύλαξε στον εαυτό της τη διεύθυνση και την επίβλεψη του έργου αυτού, καθώς και το δικαίωμα παροχής οδηγιών προς την δεύτερη εναγομένη, ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ως προστήσασα αυτήν, κατά την έννοια του άρθρου 922 ΑΚ, σύμφωνα με τα ως άνω αναφερθέντα στη μείζονα σκέψη. Συνεπώς, πρέπει η υπό κρίση αγωγή να απορριφθεί ως αβάσιμη ως προς την πρώτη εναγομένη και να επιβληθεί η δικαστική της δαπάνη εις βάρος του ενάγοντος, λόγω της ήττας του (άρθρα 176, 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

Στις ... και ώρα ... ο ενάγων οδηγούσε το υπ αριθ. κυκλοφορίας ... ΙΧΕ αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της ..., στο ύψος του ..., με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Ενώ βρισκόταν στη χιλιομετρική θέση ... του αυτοκινητόδρομου, προσέκρουσε με τον εμπρόσθιο αριστερό τροχό του οχήματος του σε χελώνα, που είχε εισέλθει στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του και να επιπέσει με το αριστερό μέρος του αυτοκινήτου στο τσιμεντένιο διάζωμα, που χωρίζει τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κρίνεται ότι υπαίτιοι για το εν λόγω ατύχημα είναι οι προστηθέντες υπάλληλοι της δεύτερης εναγομένης, οι οποίοι, από έλλειψη της προσήκουσας επιμέλειας και προσοχής, την οποία όφειλαν και μπορούσαν να επιδείξουν, δεν μερίμνησαν να εντοπίσουν, μέσω των ειδικών καμερών ελέγχου της κυκλοφορίας και των μονάδων περιπολίας, που διαθέτουν, το ζώο, που βρισκόταν στο οδόστρωμα και κατόπιν να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, ήτοι να προειδοποιήσουν άμεσα, μέσω των φωτεινών ηλεκτρονικών πινάκων, που υπάρχουν στον αυτοκινητόδρομο, τους χρήστες της ... σχετικά με την ύπαρξη ζώου και να προβούν στην όσο το δυνατόν συντομότερη απομάκρυνσή του από το οδόστρωμα. Ο ισχυρισμός της δεύτερης εναγομένης ότι οι κάμερες ελέγχου δεν μπορούν να εντοπίσουν ένα τόσο μικρόσωμο ζώο είναι αβάσιμος, δεδομένου ότι από το υπ αριθ. ... φύλλο συμβάντος, που προσκομίζει και επικαλείται η ίδια, αναφέρεται ότι: «Η χελώνα εντοπίστηκε από CCTV επί της Α/Α κυκλοφορίας και ο Υ.Π. ... την περισυνέλλεξε από την Μ/Α κυκλοφορίας». Εξάλλου, δεδομένου ότι στο σημείο αυτό η ... έχει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας πλέον της λωρίδας έκτακτης ανάγκης, η δε χελώνα, που προφανώς εισήλθε στο οδόστρωμα από την εκ δεξιών θαμνώδη περιοχή, εντοπίστηκε στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, κρίνεται, ενόψει και της εξαιρετικά μικρής ταχύτητας με την οποία κινείται το ζώο αυτό, ότι παρέμεινε στο οδόστρωμα για αρκετή ώρα, ώστε θα έπρεπε να έχει εντοπιστεί έστω από τις μονάδες περιπολίας της δεύτερης εναγομένης, απορριπτομένου ως αβασίμου του ισχυρισμού της τελευταίας ότι το συμβάν ήταν αστραπιαίο και αναπότρεπτο. Ωστόσο, κρίνεται ότι συνυπαίτιος του ατυχήματος ήταν και ο ενάγων, ο οποίος δεν οδηγούσε με σύνεση και διαρκώς τεταμένη την προσοχή του (άρθρο 12 παρ. 1 του Κ.O.K.), καθώς δεν αντελήφθη εγκαίρως το εμπόδιο, που υπήρχε στην πορεία του αυτοκινήτου του, ώστε να διενεργήσει αποφευκτικό ελιγμό. Το ποσοστό δε ευθύνης, που βαρύνει τους διαδίκους για το επίδικο συμβάν ανέρχεται, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, σε 80% ως προς την δεύτερη εναγομένη και σε 20% ως προς τον ενάγοντα, κατά μερική παραδοχή της προβληθείσας από την πρώτη ενστάσεως συντρέχοντος πταίσματος.

Για την αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκινήτου του ο ενάγων θα υποχρεωθεί να δαπανήσει τα εξής ποσά: 1) Για αγορά ανταλλακτικών και συγκεκριμένα, φάσας οπισθίου προφυλακτήρα, εμπρόσθιας αριστερής ζάντας, ελαστικού, εμπρόσθιου αριστερού φτερού, εμπρόσθιου προφυλακτήρα, εμπρόσθιου αριστερού φανού, εμπρόσθιου αριστερού θόλου, εμπρόσθιας τραβέρσας, αερόσακων οδηγού και συνοδηγού, σπιράλ αερόσακου, εγκεφάλου αερόσακων και εμπρόσθιας δεξιάς ζώνης, το ποσό των 2.845,89 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά 3.528,41 ευρώ, 2) Για εργασίες επισκευής και ειδικότερα, για εξαγωγή/τοποθέτηση οπισθίου προφυλακτήρα, οπίσθιων φανών, οπίσθιων θόλων, εμπρόσθιας αριστερής ζάντας, εμπρόσθιου αριστερού φτερού, εμπρόσθιου προφυλακτήρα, εμπρόσθιου αριστερού φανού, εμπρόσθιου αριστερού θόλου, εμπρόσθιας τραβέρσας και εμπρόσθιας δεξιάς ζώνης, για επισκευή οπίσθιου προφυλακτήρα, οπίσθιου αριστερού φτερού, λαμακίου αριστερού φανού και οπίσθιας αριστερής ζάντας, για βαφή οπίσθιου προφυλακτήρα, οπίσθιου αριστερού φτερού, λαμακίου φανού, οπίσθιας αριστερής ζάντας, εμπρόσθιου αριστερού φτερού και εμπρόσθιου προφυλακτήρα, για ευθυγράμμιση και τοποθέτηση αερόσακων οδηγού και συνοδηγού το ποσό των 837,40 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά 1.037,88 ευρώ (βλ. την προσκομιζομένη πραγματογνωμοσύνη του πραγματογνώμονα ... Επομένως, το συνολικό κόστος επισκευής του οχήματος ανέρχεται στο ποσό των 4.566,29 ευρώ εργοστασίου ..., με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας την 2007 (βλ. την προσκομιζόμενη άδεια κυκλοφορίας) πριν από την σύγκρουση είχε αγοραστική αξία 5.000 ευρώ. Εξαιτίας, όμως, των φθορών, που προκλήθηκαν από την σύγκρουση, κρίνεται ότι ακόμα και μετά την επισκευή του θα έχει υποστεί μείωση της εμπορικής του αξίας, η οποία, ενόψει της εκτάσεως των ζημιών, εκτιμάται στο ποσό των 500 ευρώ.

Συνεπώς, η συνολική ζημία του ενάγοντος ανέρχεται στο ποσό των 5.066,29 ευρώ. Τη ζημία αυτή υποχρεούται να αποκαταστήσει η δεύτερη εναγομένη, μειωμένη, όμως, κατά το ποσοστό της συνυπαιτιότητας του ενάγοντος στην πρόκληση του ενδίκου ατυχήματος, ήτοι κατά το ποσό των 1.013,26 ευρώ (... Χ 20%). Επομένως, το ποσό, που πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα ως αποζημίωση για τις υλικές του ζημίες ανέρχεται σε 4.053,03 ευρώ.

Τέλος, ενόψει των συνθηκών, που έγινε η σύγκρουση, του βαθμού του πταίσματος των προστηθέντων της δεύτερης εναγομένης, της εκτάσεως των ζημιών και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων, κρίνεται ότι ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη, για την αποκατάσταση της οποίας είναι εύλογο και δίκαιο το ποσό των 150 ευρώ.

Κατ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή ως προς την δεύτερη εναγομένη και να αναγνωριστεί ότι η τελευταία υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 4.203,03 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Τέλος, πρέπει να καταδικαστεί η δεύτερη εναγομένη, λόγω της μερικής ήττας της, στην καταβολή μέρους της δικαστικής δαπάνης του ενάγοντος (άρθρ. 178 παρ. 1,191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.