ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 268/2019

 

Δικαστής : Ευάγγελος Στασινόπουλος, Πρωτοδίκης

Δικηγόρος : Πέτρ. Τσακίρης

 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΚ) 1896/2006: «Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής που κατέ­στη εκτελεστή στο κράτος μέλος προέλευσης, αναγνω­ρίζεται και εκτελείται στα λοιπά κράτη μέλη χωρίς να απαιτείται αναγνώριση της εκτελεστότητάς της και χωρίς να είναι δυνατή η αμφισβήτηση της». Δυνάμει της δια­τάξεως αυτής, η Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής, που έχει εκδοθεί για απαίτηση υπαγόμενη στον Κανονισμό 1896/2006, κατά τη διαδικασία που ο Κανονισμός προ­βλέπει και έχει κηρυχθεί εκτελεστή στο κράτος μέλος προέλευσης, όπου δικαιούται να προβάλει αντιρρήσεις ο οφειλέτης, αναγνωρίζεται και εκτελείται σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, δίχως να απαιτείται η κήρυξη αυτής εκτελεστής. Για την έναρξη της εκτελεστικής διαδικασίας δεν απαιτείται κήρυξη της εκτελεστότητας. Επομένως, δεν λαμβάνει χώρα περιαφή του εκτελεστήριου τύπου (ο οποίος αναπληρώνεται από την κήρυξη εκτελεστής της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής στη χώρα προέλευσής της) ούτε έκδοση απογράφου. Έτσι, ο αιτών απευθύνε­ται κατευθείαν στα όργανα εκτέλεσης της χώρας υποδο­χής, ήτοι, στο πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής δικονο­μίας, στον αρμόδιο δικαστικό επιμελητή και προσκομίζει τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού έγγραφα, ήτοι αντίγραφο της ευρωπαϊκής διατα­γής πληρωμής και της κηρύξεως της εκτελεστότητάς της και, αν απαιτείται, μετάφρασή της στη γλώσσα του κρά­τους εκτέλεσης (Ευαγγελία Ποδηματά, Ευρωπαϊκή δια­ταγή πληρωμής κατά τον Κανονισμό (ΕΚ) 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006, ΕΠολΔ 2009. 735, Στεφ. Πανταζόπουλος, Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής, Ερμηνεία κατ άρθρο, έκδοση 2012, Στεφ. Καραμέρος, Ο Κανονισμός 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, ΕλλΔνη 49(2008). 339 επ.).

Η αιτούσα εταιρεία ζητεί να κηρυχθεί εκτελεστή στην Ελλάδα η με αριθ. ... Ευρωπαϊκή Διαταγή Πλη­ρωμής του Δικαστηρίου της πόλης Μόντσα της Ιτα­λίας, με αριθμό καταχώρισης στο ειδικό μητρώο ... και αριθμό καταλόγου ..., που έχει πλέον καταστεί αμε­τάκλητη και με την οποία έγινε δεκτή αίτησή της κατά της Ελληνίδας υπηκόου, εμπόρου που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής και η οποία διατάχθηκε να της κατα­βάλει (ήτοι στην αιτούσα εταιρεία) το συνολικό ποσό των 66.368,57 ευρώ, όπως περαιτέρω τούτο αναλύεται από την αιτούσα. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, αντικείμενη στις προαναφερθείσες διατάξεις του Κανο­νισμού (ΕΚ) 1896/2006, ήτοι σε πηγή δευτερογενούς (παράγωγου) ευρωπαϊκού δικαίου με άμεση και γενική ισχύ σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης [βλ. π.χ. ΑΠ 1632/2017 ΕλλΔνη 59(2018). 740], επομέ­νως και στην Ελλάδα, καθόσον, όπως προκύπτει από την αίτηση και τις προτάσεις της αιτούσας, αλλά και από την επισκόπηση του φακέλου της δικογραφίας, η ένδικη με αριθ. ... Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής Δικαστηρίου της πόλης Μόντζα της Ιταλίας, που έχει εκδοθεί κατά τον Κανονισμό (ΕΚ) 1896/2006 (βλ. το με αριθμό ... πιστοποιητικό της Υπηρεσίας Γενικού Κατα­λόγου Υποθέσεων Αστικών Αντιδικιών του Δικαστηρίου (Πρωτοδικείου) της Μόντζα, σε νόμιμη μετάφραση από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερι­κών και με επισημείωση «Apostille» της Σύμβασης της Χάγης), έχει κηρυχθεί εκτελεστή, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του άνω Κανονισμού, από το ως άνω Δικαστή­ριο, δίχως να έχει ασκηθεί εναντίον της εμπροθέσμως ένδικο μέσο («αντιρρήσεις»), κατά τα προβλεπόμενα στον ίδιο Κανονισμό. Ήτοι, πρόκειται περί Ευρωπαϊκής Διαταγής Πληρωμής του Κανονισμού (ΕΚ) 1896/2006, που κατέστη εκτελεστή στο κράτος προέλευσης (Ιταλία) και δεν χρειάζεται να αναγνωριστεί και να κηρυχθεί εκτελεστή στην Ελλάδα, διότι εκτελείται αμέσως, σύμ­φωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού, έχοντας την ίδια ισχύ με τους εκτελεστούς τίτλους των ημεδαπών Αρχών.