ΔIOIKHTIKO ΕΦETEIO ΠΑΤΡΩΝ

ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 26/2019

 

Πρόεδρος: Κ. Σαφαρίκα, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Εισηγήτρια: Α. Σφυρή, Εφέτης ΔΔ

 

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε εμπροθέσμους το νόμιμο παράβολο.

2. Επειδή, με το από ...2019 συμφωνητικό μίσθωσης, που υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου .... του νομού Ηλείας, ως εκπροσώπου του Δήμου .... και του …………., εκμισθώθηκε, κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας, από το Δήμο ...ς προς τον ανωτέρω, ακίνητο, μετά του περιβάλλοντος αυτού χώρου, και ειδικότερα το «τουριστικό περίπτερο .... - ...», επιφάνειας 2.914 τ.μ. ευρισκόμενο εντός της περιφέρειας του Δήμου ..., στη θέση «...», προκειμένου τούτο να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρηση μαζικής εστίασης και αναψυχής. Το εν λόγω ακίνητο είχε εκμισθωθεί στον προαναφερόμενο Δήμο, δυνάμει του από ...2015 ιδιωτικού συμφωνητικού, από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ (ΕΤΑΔ ΑΕ) για πέντε έτη. Για το εν λόγω ακίνητο είχε υποβληθεί στις ...2018 δήλωση υπαγωγής στο Ν 4495/2017 (Α/Α δήλωσης ...) από το μηχανικό …………, η οποία κατέστη οριστική, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση, στις ...2018. Στο δε «φύλλο καταγραφής #1» της εν λόγω δήλωσης, αναγράφεται ως «περιγραφή παράβασης : κατασκευή τουριστικού περιπτέρου με την επωνυμία «..., άνευ οικοδομικής άδειας», στο «φύλλο καταγραφής #2» ως «περιγραφή παράβασης: κεραμοσκεπές κτίσμα, άνευ άδειας» και στο «φύλλο καταγραφής #3» ως «περιγραφή παράβασης: στέγαστρα, πέργκολες στον περιβάλλοντα χώρο και στο ισόγειο και στον α’ όροφο του κυρίως κτίσματος, άνευ οικοδομικής άδειας» και στην τεχνική έκθεση, που συνοδεύει την εν λόγω δήλωση υπαγωγής, αναγράφεται ότι «μας ενημέρωσαν ότι το εν λόγω τουριστικό περίπτερο καθώς και οι μεταγενέστερες κατασκευές που το περιβάλλουν, ανεγέρθηκαν χωρίς οικοδομική άδεια. Τα αυθαίρετα αυτά κτίσματα εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν 4495/2017 και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 89 του ιδίου νόμου». Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε στις ... 2019 από τον υπάλληλο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου .... διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή της παραλίας ... και ειδικότερα στο ακίνητο «...» έχει λάβει χώρα αυθαίρετη καθαίρεση τοίχων για τη διαμόρφωση θυρών (2 τεμάχια), καθαίρεση πλινθοδομής με συνήθη κονιάματα (9,26 τ.μ. X 0,30 = 2.778 κ.μ.), γενικές εκσκαφές (5 κ.μ.), άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων (42 τ.μ.). Οι εν λόγω εργασίες κρίθηκαν αυθαίρετες, κατά παράβαση του άρθρου 81 παρ. 1α του Ν 4495/2017 (άνευ άδειας). Ακολούθως, με το .../...2019 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου ... διατάχθηκε η διακοπή των εργασιών επί του εν λόγω ακινήτου, στη συνέχεια, όμως, με το .../...2019 έγγραφο του Αντιδημάρχου ... αποφασίστηκε η άρση της διακοπής εργασιών, καθόσον ελήφθη υπόψη αφενός η .../...2019 έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν 4495/2017, με τίτλο «επισκευή και εσωτερικές διαρρυθμίσεις» την οποία έλαβε ο ……… αφετέρου η άνευ ημερομηνίας βεβαίωση - τεχνική έκθεση του αρχιτέκτονα μηχανικού Στην εν λόγω έκθεση αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι «το γήπεδο βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, εντός NATURA, είναι τμήμα γηπέδου το οποίο είναι άρτιο και μη οικοδομήσιμο, ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ» ότι «το ακίνητο βρίσκεται στην παραλία ..., βρίσκεται σε Ζώνη Προστασίας της Φύσης 1, βάσει του διατάγματος για την προστασία του Κυπαρισσιακού κόλπου και απέχει λιγότερο από 100 μ. από τη γραμμή αιγιαλού», ότι «δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της ΥΑ ΥΠΕΝ ΔΑΟΚΑ/69701/4461/2018, πλην της περίπτωσης ν της παραγράφου β’ του άρθρου 1, όμως το ακίνητο εμπίπτει στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 8 του διατάγματος για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου πράγμα που αίρει την προηγούμενη απαγορευτική περίπτωση. Οι υπό εκτέλεση εργασίες πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς» και ότι «στο μίσθιο θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες : Α) επαναφορά των υφιστάμενων ανοιγμάτων στην αρχική τους θέση και μορφή, Β) εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο μικρό κτίριο προκειμένου να λειτουργήσει ως παρασκευαστήριο. Οι εργασίες συμπεριλαμβάνουν τοποθέτηση τσιμεντοκονίας στο δάπεδο του μικρού κτιρίου (έχει υλοποιηθεί), δαπεδόστρωση κλπ. Γ) τοποθέτηση νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με τις σχετικές εργασίες τους για λόγους υγιεινής και χρήσης σε κανάλια βάθους μικρότερο των 0,80μ. (υπό εκτέλεση), Δ) αφαιρέσεις ψευδοροφών ελαφρού τύπου χωρίς χρήση ικριωμάτων (έχει υλοποιηθεί). Επιπλέον πέραν από σχετικές με τη διακοπή, θα εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες : Α) εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο βορειοδυτικό άκρο του κεντρικού κτίσματος προκειμένου να κατασκευαστούν WC ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ, Β) αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση των στεγάστρων στον περιβάλλοντα χώρο ... Γ) αντικατάσταση φθαρμένων κεραμικών πλακιδίων στον περιβάλλοντα χώρο, Δ) τοπικές επισκευές σε φέροντα στοιχεία του κεντρικού κτιρίου για λόγους υγιεινής και χρήσης».

3. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών, κάτοικος και δημότης ... (οδός), ζητεί την αναστολή εκτέλεσης 1) της προαναφερόμενης .../20.5.2019 έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) του Δήμου ... και 2) της .../5.6.2019 απόφασης του Αντιδημάρχου... περί άρσης της διακοπής εργασιών στο ανωτέρω ακίνητο. Κατά των ανωτέρω πράξεων έχει ασκήσει την από ...2019 αίτηση ακύρωσης (...2019). Με την αίτηση αναστολής ο αιτών προβάλλει ότι το ακίνητο ... ευρίσκεται σε «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», όπως αυτή απεικονίζεται στο πρωτότυπο διάγραμμα κλίμακας 1 50.000 που προσαρτάται σε φωτοσμίκρυνση στο από 17.9.2018 ΠΔ (Φ. 391Δ/3.10.2018) και ειδικότερα στο σημείο ΠΟΙΚ1 β : Παραλία ..., όπου δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε οικοδομική εργασία ή εκχέρσωση του εδάφους. Υποστηρίζει δε ότι η άμεση εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στο φυσικό περιβάλλον, ειδικότερα δε αφενός στους οικοτόπους αμμοθινών της συγκεκριμένης περιοχής με την εκχέρσωση και εκρίζωση αυτών, αφετέρου θα διαταράξει την αναπαραγωγή του προστατευόμενου είδους της χελώνας caretta-caretta, καθόσον ο κυπαρισσιακός κόλπος αξιολογείται ως η δεύτερη σημαντικότερη περιοχή ωοτοκίας του εν λόγω είδους. Ο κίνδυνος δε ανεπανόρθωτης βλάβης του οικοσυστήματος της περιοχής είναι άμεσος, κατά τον αιτούντα, διότι είναι σε εξέλιξη εργασίες εκχέρσωσης των αμμόφιλων ειδών που αποικίζουν την αμμώδη ζώνη επί της οποίας ευρίσκεται το ακίνητο και η δραστηριότητα αυτή αλλά και κάθε οικοδομική δραστηριότητα θα επηρεάσει δυσμενώς τη διαδικασία αναπαραγωγής του είδους αυτού χελώνας, δεδομένου και του ότι η περίοδος ωοτοκίας της χελώνας ξεκινάει από 1η Μαΐου και διαρκεί έως 31 Οκτωβρίου, ήτοι είναι σε εξέλιξη.

4. Επειδή, με την από ...2019 προσωρινή διαταγή της Προέδρου του 3ου Τμήματος ανεστάλη η εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου σε Συμβούλιο επί της ήδη κρινόμενης αίτησης, κατ’ αποδοχή σχετικού, περιλαμβανόμενου στην αίτηση αυτή, αιτήματος. Ήδη με τις από ...2019 (ΑΠΔ ...) αιτήσεις που κατέθεσαν, αντίστοιχα, ο ……………. μισθωτής του προαναφερόμενου ακινήτου και σύμφωνα με την .../20.5.2019 έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, κύριος του εν λόγω έργου, ο οποίος κατέθεσε, ήδη, πρόσθετη παρέμβαση (...2019) υπέρ του κύρους των προσβαλλομένων πράξεων και ο Δήμος ..., ζητείται η ανάκληση της προσωρινής διαταγής της Προέδρου. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να θεωρηθούν ως υπομνήματα, με τα οποία ζητείται, για τους αναφερόμενους σε αυτά λόγους, η απόρριψη της κρινόμενης αίτησης (ΣτΕ ΕΑ 57/2009).Ειδικότερα, ο Δήμος ... προβάλλει ότι ο αιτών ήταν ο προηγούμενος μισθωτής του εν λόγω ακινήτου, βάσει σχετικού συμφωνητικού που είχε υπογράφει, το έτος 2015 με το Δήμο, και αποβλήθηκε από το ακίνητο δυνάμει της 107/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηλείας περί απόδοσης της χρήσης μισθίου και καταβολής του ποσού των 72.735 ευρώ, λόγω μη καταβολής μισθωμάτων, ότι οφείλει στο Δήμο ... ποσό ανώτερο των 300.000 ευρώ, για την ανωτέρω αιτία και ότι το ενδιαφέρον του για το περιβάλλον είναι όλως προσχηματικό, ενώ η κρινόμενη αίτηση καθώς και η αίτηση ακυρώσεως ασκούνται ως μέσα πίεσης προς το Δήμο. Επίσης, υποστηρίζει ότι οι εργασίες που διενεργούνται στο εν λόγω ακίνητο είναι καθ’ όλα νόμιμες, γεγονός που προκύπτει και από το επικαλούμενο και προσκομιζόμενο από το Δήμο έγγραφο, με ημερομηνία ...2019, της εταιρείας με την επωνυμία «…………..», στην οποία ο Δήμος ... είχε αναθέσει την έρευνα περί της νομιμότητας της υποβληθείσας δήλωσης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν 4495/2017 του εν λόγω ακινήτου. Στο έγγραφο δε αυτό της ανωτέρω εταιρείας, αναγράφεται, μεταξύ άλλων, ότι «τα σχέδια, βάσει των οποίων ανεγέρθηκε, φέρουν τον τίτλο «τουριστικό περίπτερο» και έχουν εκπονηθεί από την τεχνική υπηρεσία του EOT στις ...1974 ... η «νομιμοποίησή» του απαιτεί την ύπαρξη οικοδομικής άδειας, την οποία στερείται. ... το τουριστικό περίπτερο ανεγέρθηκε πριν από 54 χρόνια, όταν δεν ίσχυε κανένας περιορισμός στην περιοχή, και κατόπιν αυτού επιτρέπεται η «νομιμοποίησή» του βάσει του άρθρου 89 του Ν 4495/2017». Περαιτέρω, τόσο ο Δήμος ..., όσο και ο …………. προβάλλουν ότι ο επικαλούμενος από τον αιτούντα περιβαλλοντικός κίνδυνος δεν υφίσταται διότι, σύμφωνα με το .../12.10.2018, με το οποίο διορθώθηκε, ως εσφαλμένο, το συνημμένο στο ΠΔ της 3.10.2018 τοπογραφικό διάγραμμα, η περιοχή επί της οποίας κείται το ακίνητο - θέση ... - εμπίπτει αφενός μεν στη ζώνη ΠΠΦ- 1, αφετέρου στις μεταβατικές διατάξεις του ανωτέρω ΠΔ, βάσει των οποίων είναι νόμιμη η εκτέλεση εργασιών, που ήταν νόμιμες και υφίσταντο κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ του εν λόγω ΠΔ. Προς επίρρωση του ισχυρισμού τους αυτού, επικαλούνται το απόσπασμα πρακτικού της από ...2019 συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Ηλείας. Στο εν λόγω έγγραφο αναγράφεται ότι «το Συμβούλιο κατόπιν ελέγχου του φακέλου της υπόθεσης ... γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά στην επισυναπτόμενη αρχιτεκτονική μελέτη, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα εξετασθεί από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, αν η χρήση του εν λόγω ακινήτου και οι ζητούμενες οικοδομικές εργασίες είναι γενικότερα συμβατές με τις διατάξεις του από 17.9.2018 ΠΔ (ΦΕΚ 391Δ/3.10.2018) περί προστασίας της Φύσης του Κυπαρισσιακού κόλπου και ειδικότερα αν εντάσσονται στην παράγραφο 1 και όχι στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του παραπάνω ΠΔ». Επιπλέον, ο ……….. προβάλλει ότι η τυχόν αναστολή των προσβαλλόμενων πράξεων και διακοπή των εργασιών θα του προξενήσει ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία, διότι έχει εξοφλήσει στο Δήμο ... το συνολικό μίσθωμα των 58.000 ευρώ για το εν λόγω ακίνητο, η σύζυγός του έχει εγγυηθεί της σχετικής μίσθωσης και η διακοπή των εργασιών, προ της επικείμενης τουριστικής περιόδου, θα ματαιώσει την επένδυση του ιδίου και της οικογένειάς του στο εν λόγω ακίνητο, της οποίας το ύψος υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 824.000 ευρώ. Ήδη, όπως προβάλλει, έχει αναλάβει οικονομικές υποχρεώσεις ύψους 530.000 ευρώ, εκ των οποίων έχει εξοφλήσει το ποσό των 200.000 ευρώ. Επίσης, προβάλλει ότι η τυχόν διακοπή των εργασιών και η μη λειτουργία του ακινήτου ως επιχείρηση κατά την τουριστική περίοδο, θα έχει ως συνέπεια την απώλεια θέσεων εργασίας, καθώς με την περάτωση των εργασιών και το άνοιγμα της επιχείρησης αναμένεται να απασχοληθούν άμεσα 42 άτομα προσωπικό και επιπλέον 35 άτομα κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Προς απόδειξη των ανωτέρω προσκομίζει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σύμφωνα με το οποίο είναι έγγαμος και έχει τρία ανήλικα τέκνα, το από ...2019 έγγραφο της επιχείρησης «…..», σύμφωνα με το οποίο το προϋπολογιζόμενο κόστος των οικοδομικών εργασιών για τη «ριζική ανακαίνιση εστιατορίου» υπό την επωνυμία «...» ανέρχεται στο ποσό των 824.242,88 ευρώ, καθώς και αντίγραφα οικονομικών προσφορών διαφόρων εταιρειών που αφορούν στην προμήθεια ειδών για τον εξοπλισμό καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

5. Επειδή, το άρθρο 52 του ΠΔ/τος 18/1989, όπως ισχύει, το οποίο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν 702/1977 (ΦΕΚ 268 Α’) εφαρμόζεται αναλόγως στις περιπτώσεις αιτήσεων αναστολής στις ακυρωτικές διαφορές που εκδικάζονται από τα διοικητικά εφετεία, με την προβλεπόμενη από την παρ. 2 του ίδιου αυτού άρθρου (4) προσαρμογή, κατά την οποία οι αιτήσεις αυτές εκδικάζονται από τα διοικητικά εφετεία «εν συμβουλίω», ορίζει ότι «1... 2. Επιτροπή που συγκροτείται κάθε φορά από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή του αρμοδίου τμήματος και απαρτίζεται από τον ίδιο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, τον εισηγητή της υπόθεσης και ένα σύμβουλο, μπορεί μετά από αίτηση εκείνου που άσκησε την αίτηση ακυρώσεως, να αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση η οποία εκδίδεται σε συμβούλιο. 3. Η αίτηση πρέπει να διαλαμβάνει τους ειδικούς λόγους που μπορούν να δικαιολογήσουν την αναστολή εκτέλεσης στη συγκεκριμένη περίπτωση... 4... 6. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακυρώσεως. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημοσίου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 7. Εάν η Επιτροπή εκτιμά ότι ή αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Αντίθετα, η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί ακόμη και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη».

6. Επειδή, στο άρθρο 1 του από 17.9.2018 ΠΔ (ΦΕΚ Δ΄ 391/3.10.2018) με τίτλο «Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης» ορίζεται ότι «Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου εθνικού φυσικού πόρου, που διακρίνονται για τη σημαντική βιολογική, οικολογική, φυτογεωγραφική, ζωολογική, αισθητική, επιστημονική και γεωμορφολογική τους αξία, στην ευρύτερη περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου, όπως οριοθετείται στο άρθρο 2 του παρόντος. 2. Ειδικότερα, επιδιώκεται η προστασία της ακεραιότητας της προστατευόμενης περιοχής ως προς τις οικολογικές της λειτουργίες, και η διατήρηση και διαχείριση των προστατευτέων αντικειμένων (οικοτόπων, ειδών και των ενδιαιτημάτων τους), που απαντώνται στην περιοχή» και στο άρθρο 2 αυτού ορίζεται ότι: «1. Χαρακτηρίζονται ως «Περιοχές Προστασίας της Φύσης - ΠΠΦ», οι εκτός σχεδίου και οι εκτός ορίων οικισμών προ του 1923 και κάτω των 2.000 κατοίκων χερσαίες και υδάτινες εκτάσεις των Δήμων Πύργου, Ανδρί-τσαινας – Κρεστένων και Ζαχάρως της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και ..., καθώς και η όμορη προς αυτές θαλάσσια έκταση του Κυπαρισσιακού Κόλπου, όπως τα όριά τους απεικονίζονται στο πρωτότυπο διάγραμμα κλίμακας 1:50.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την .../2074/2018 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση συνδημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα. Οι συντεταγμένες των ορίων κατά ΕΓΣΑ ... των Περιοχών Προστασίας της Φύσης: α) ΠΠΦ - 1 (Περιοχή Προστασίας της Φύσης - 1), β) ΠΠΦ - 2 (Περιοχή Προστασίας της Φύσης - 2) και γ) ΠΠΦ - 3 (Περιοχή Προστασίας της Φύσης - 3), αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. ...» και στο άρθρο 3 του ιδίου Π.Δ. ορίζεται ότι Α) Περιοχές Προστασίας της Φύσης: Α.1. Εντός των Περιοχών Προστασίας της Φύσης ΠΠΦ - 1, ΠΠΦ - 2 και ΠΠΦ - 3) επιτρέπονται: 1. Η επιστημονική έρευνα των στοιχείων του οικοσυστήματος και με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούνται προβλήματα υποβάθμισης στα οικοσυστήματα και στους πληθυσμούς των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας και εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός προστασίας της φύσης και του τοπίου, 2. Η εκτέλεση έργων και εργασιών που αποσκοπούν στη βελτίωση, διατήρηση ή/και αποκατάσταση των χαρακτηριστικών του οικοσυστήματος ... 3. Η πρόσβαση με μηχανοκίνητα μέσα προς τη ζώνη του αιγιαλού μόνο άπό τις νομίμως υφιστάμενες οδούς... 4. Η επίσκεψη και η ξενάγηση επισκεπτών με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης και την αναψυχή ... 5. Η εγκατάσταση χαμηλού φυτοφράχτη αποτροπής της πρόσβασης στους παράλιους αμμοθινικούς σχηματισμούς με είδη αυτοφυούς χλωρίδας, σύμφωνα με τις εξειδικεύσεις (θέσεις, μέγεθος, φυτικά είδη κ.λπ.) που περιλαμβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης... Α.2. Επιπλέον, εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο Α.1, επιτρέπονται: Εντός της ΠΠΦ - 1: Η εγκατάσταση βάθρων ναυαγοσώστη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 2...» και στο άρθρο 7 ορίζεται ότι : «1 Σε όλη την έκταση των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, των Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών και της Ζώνης Αγροτικού Τοπίου, επιτρέπονται τα κάτωθι: α) Η κίνηση μηχανοκίνητων μέσων σε όλους τους νομίμως υφιστάμενους δρόμους και η κατάργηση τυχόν παράνομων διόδων, με την υποχρέωση πλήρους αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.... β) Τα έργα και οι εργασίες αντιπυρικής προστασίας, δασοπροστασίας ... γ) Η ελεύθερη κατασκήνωση μόνο εάν είναι αναγκαία για σκοπούς επιστημονικής παρατήρησης και κατόπιν άδειας από την αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 5 του παρόντος, δ) Η Θήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πλην των περιοχών ΠΠΦ - 1 και ΠΠΦ - 2. ε) Η επιστημονική έρευνα των φυσικών οικοσυστημάτων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, στ) Η εκτέλεση εργασιών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, βελτίωση και διατήρηση των χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος, εφόσον περιλαμβάνονται στο σχέδιο διαχείρισης, ζ) Η επίσκεψη με σκοπό την περιβαλλοντική εκπαίδευση .... η). Η εγκατάσταση πινακίδων μόνο για τη σήμανση των οδών από την αρμόδια υπηρεσία, καθώς και πινακίδων για την οριοσήμανση των προστατευόμενων ζωνών και την ενημέρωση των επισκεπτών. θ) Ο έλεγχος του πληθυσμού των κουνουπιών ... ι) Η αλλαγή της χρήσης νόμιμων κτισμάτων και κατασκευών, μόνον εφόσον γίνεται για επιτρεπόμενη χρήση από το παρόν, ια) Η απλή χρήση της ζώνης του αιγιαλού για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουσμένους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο διαχείρισης. Μέχρι την έγκριση του σχεδίου διαχείρισης, η χρήση γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στο Παράρτημα II του παρόντος ιβ)... 5. Σε όλη την έκταση των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, των Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών και της Ζώνης Αγροτικού Τοπίου, απαγορεύονται, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν: α) Τα έργα και οι δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1 της αριθμ. 37674/10.8.2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν 4014/21.9.2011 (Α’209) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β’2471), όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος, β) Οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Τουριστικών Δραστηριοτήτων και τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα του Ν 4179/2013 (ΑΊ75) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος, γ) Η θανάτωση, η σύλληψη, η αιχμαλωσία και οποιαδήποτε μεταχείριση των ειδών πανίδας, καθώς και η συλλογή αυγών των προστατευόμενων ειδών των Παραρτημάτων II, IV και V της κοινής υπουργικής απόφασης 33318/3028/1998 (ΒΊ289)... δ) Η συλλογή φυτών και σπόρων, η κοπή, η εκρίζωση, η υλοτομία, το κάψιμο και γενικά η με κάθε τρόπο νέκρωση δεντροστοιχιών, θαμνοστοιχιών και μεμονωμένων δέντρων και θάμνων που βρίσκονται σε δημόσιες εκτάσεις, εκτός εάν περιλαμβάνονται σε επιτρεπόμενες δράσεις από το σχέδιο διαχείρισης ή για λόγους ασφαλείας, κατόπιν ειδικής άδειας που θα εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 6. Εξαιρούνται από τις απαγορεύσεις του παρόντος τα έργα που χαρακτηρίζονται ως εθνικής σημασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 4146/2013 (Α’90) καθώς επίσης, υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, τα έργα και οι επεμβάσεις λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών κ.λπ.)» και στο άρθρο 8, ότι: «1. Τα έργα και οι δραστηριότητες, τα οποία κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση νόμιμη άδεια ή έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, συνεχίζουν να λειτουργούν με εκπλήρωση των εξής προϋποθέσεων: α) ... β)...2. Για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες, τα οποία κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος υφίστανται και λειτουργούν νομίμως ή βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση νόμιμη άδεια ή έχουν άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ή έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, εφόσον διαπιστωθεί ότι δημιουργούν προβλήματα υποβάθμισης ή/και όχλησης του συνόλου ή στοιχείων των προστατευόμενων οικοσυστημάτων (μέσω ελέγχων ή/και παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας ή της μη συμμόρφωσης με τους όρους του σχεδίου διαχείρισης), οι αρμόδιες υπηρεσίες μεριμνούν για τον έλεγχο εφαρμογής των απαιτούμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία όρων και περιορισμών. 3. Σε περίπτωση αδυναμίας προσαρμογής ή μη συμμόρφωσης με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβάλλουν την αναστολή λειτουργίας και εκτέλεσης έργων και δραστηριοτήτων και την απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 4. Από τη δημοσίευση του παρόντος οι αρμόδιες υπηρεσίες μεριμνούν για την προώθηση των διαδικασιών κατεδάφισης και απομάκρυνσης, κατά προτεραιότητα, των παράνομων κατασκευών και εγκαταστάσεων και την απομάκρυνση οικοδομικών υλικών από γκρεμισμένα κτίσματα. 5. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση στην περιοχή του Αγ. Νικολάου μέχρι την οριοθέτηση και ρύθμιση των υπαρχουσών χρήσεων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας». Τέλος, στο Παράρτημα II του εν λόγω ΠΔ, όπου τίθενται οι όροι παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η ισοπέδωση των χαμηλών αμμοθινών, η εκχέρσωση θέσεων και εκρίζωση αμμόφιλων και λοιπών ειδών που αποικίζουν τις αμμώδεις ζώνες των παράκτιων τύπων οικοτόπων, κατά την περίοδο ωοτοκίας της χελώνας caretta caretta (1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) να απομακρύνονται οι ξαπλώστρες πριν από τη δύση του ήλιου και επίσης απαγορεύεται ο καθαρισμός της ακτής με βαρέα μηχανικά μέσα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

7. Επειδή, οι προβαλλόμενοι με την αίτηση ακύρωσης λόγοι περί παράβασης νόμου, ήτοι των διατάξεων του προαναφερθέντος ΠΔ, περί ελλείψεως, άλλως πλημμελούς αιτιολογίας των προσβαλλόμενων πράξεων και περί αναρμοδιότητας του οργάνου που εξέδωσε την πράξη άρσης διακοπής των εργασιών στο ακίνητο ..., δεν μπορούν να θεωρηθούν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, ως Συμβουλίου, ως προδήλως βάσιμοι και επομένως δεν είναι δυνατή, κατά το νόμο, η αποδοχή της κρινόμενης αίτησης για κάποιον από αυτούς. Επίσης, το συμφέρον του αιτούντος για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής της οποίας είναι κάτοικος, είναι έννομο, ανεξαρτήτως της παρελθούσης σχέσης του με το ακίνητο και της εξ αυτού του λόγου αντιδικίας του με το Δήμο.... Περαιτέρω, οι ρυθμίσεις του από 17.9.2018 ΠΔ (ΦΕΚ Δ΄ 391/ 3.10.2018), εισάγουν ένα αυστηρό πλαίσιο προστασίας της ακεραιότητας της περιοχής του Κυπαρισσιακού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής ως προς τις οικολογικές της λειτουργίες και το ακίνητο (υπό ονομασία ...), για το οποίο εγκρίθηκε η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας ευρίσκεται, όπως διατείνεται ο Δήμος ..., εντός της Περιοχής Προστασίας της Φύσης (ΠΠΦ -1), όπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Π.Δ., η ανθρώπινη επέμβαση μπορεί να είναι όλως ήπια. Με βάση τα ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ακίνητο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, ευρίσκεται, ειδικότερα, στην περιοχή του ... του Δήμου ..., όπου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ανωτέρω ΠΔ δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση, γεγονός που επισημαίνεται, άλλωστε, και στο επικαλούμενο από το Δήμο ... και το……………. απόσπασμα πρακτικού της από ...2019 συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Ηλείας, η οποία γνωμοδότησε θετικά επί της αρχιτεκτονικής μελέτης υπό την προϋπόθεση, όμως, της τήρησης των διατάξεων του ανωτέρω ΠΔ, το Δικαστήριο ως Συμβούλιο κρίνει ότι η εκτέλεση επί του ακινήτου των εργασιών που περιγράφονται στη τεχνική έκθεση του αρχιτέκτονα μηχανικού ……… η οποία συνοδεύει την .../20.5.2019 έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, συνιστά, κατά κοινή πείρα, επέμβαση στο, αυστηρώς προστατευόμενο από τις ανωτέρω διατάξεις, φυσικό περιβάλλον και θα δημιουργήσει πραγματική κατάσταση της οποίας η ανατροπή, σε περίπτωση ακυρώσεως των προσβαλλομένων πράξεων, θα είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Συντρέχει, επομένως, λόγος δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος συναρτάται με την απόλυτη προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής αυτής και συνδέεται με την δυσεπανόρθωτη βλάβη του αιτούντος από την εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων, που δικαιολογεί την αναστολή εκτελέσεώς τους. Εξάλλου, ο ……….. δεν προσκομίζει στοιχεία για την περιουσιακή του κατάσταση προς απόδειξη της επικαλούμενης από τούτον ανεπανόρθωτης οικονομικής του ζημίας από την αναστολή εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων, ενώ η επίσης επικαλούμενη απώλεια θέσεων εργασίας από τη μη λειτουργία της επιχείρησης δεν συνιστά άμεση συνέπεια της αναστολής εκτέλεσης των προσβαλλόμενων πράξεων, διότι αυτές αφορούν σε οικοδομικές εργασίες και όχι στη λειτουργία του ακινήτου ως επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ανασταλεί, μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως, η εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων. Τέλος, το Δικαστήριο διατάσσει την επιστροφή του παράβολου στον αιτούντα, (άρθρο 36 παρ. 4 εδάφιο πρώτο του ΠΔ 18/1989), ενώ κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, απαλλάσσει τον καθού Δήμο ... από τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος (άρθρο 275 παρ. 1 του ΚΔΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο στ΄ του Ν 702/1977 και το άρθρο 50 του Ν 3659/2008).

 

[Δέχεται την κρινόμενη αίτηση].