ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

(ΑΣΦ.ΜΕΤΡΑ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 255/2018

 

Δικαστής : Μ. Γαλαριώτου, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Δικηγόρος : Ο. Σπυρίδωνος

 

Όπως προκύπτει από την υπ αριθ. .../13.9. 2017 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Πατρών ... που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών της υπό στοιχείο Β αίτησης, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση με αριθμό κατάθεσης ../2017 αίτησης με πράξη ορισμού συζήτησης και κλήση για συζήτη­ση για τη δικάσιμο της 4.10.2017 κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην καθ ης η αίτηση, ενώ τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης .../2017 αίτησης, για την οποία είχε ορισθεί δικάσιμος επίσης η 4.10.2017, επέσπευσε η αιτούσα. Κατά την ανωτέρω δικάσιμο, κατά την οποία η αιτούσα - καθ ης η αίτηση εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο, το Δικα­στήριο ανέβαλε τη συζήτηση αμφότερων των αι­τήσεων, με αίτημα της αιτούσας - καθ ης η αίτη­ση, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Ωστόσο η αιτούσα-καθ ης η αίτη­ση δεν εμφανίστηκε κατά τη δικάσιμο που ανα­φέρεται στην αρχή της παρούσας ούτε εκπροσω­πήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, όταν αμφότε­ρες οι υποθέσεις εκφωνήθηκαν από το οικείο έκ­θεμα και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην, δε­δομένου ότι δεν απαιτείτο κλήτευσή της, αφού αυτή είχε παρασταθεί κατά την ανωτέρω δικάσιμο κατά την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση των υποθέσεων (άρθρ. 242 Κ.Πολ.Δ.). Ωστόσο η συζήτηση θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι πα­ρόντες (άρθρα 687 παρ. 1,690 παρ. 1 και 691 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.).

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1515 ΑΚ «η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου, που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισής του αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί, αν έπαυσε η γονική μέ­ριμνα της μητέρας, ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. Με αίτηση του πατέρα το δικαστήριο μπορεί, και σε κάθε άλλη περίπτωση και ιδίως, αν συμφωνεί η μητέρα, να αναθέσει και d αυτόν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους της, εφόσον αυτό επι­βάλλεται από το συμφέρον του τέκνου ...». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η γονική μέριμνα ανηλίκου τέκνου, που γεννήθηκε και παραμένει εκτός γάμου των γονέων του, έχει δε αναγνωρι­σθεί εκουσίως από τον φυσικό του πατέρα, κατά τους όρους των άρθρων 1475-1476 του ΑΚ, ασκεί­ται αποκλειστικά από τη μητέρα, ενώ στον εξ α­ναγνωρίσεως πατέρα επιφυλάσσεται ένας ρόλος αναπληρωματικός, αλλά και η δυνατότητα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να παραμερίσει δικαστι­κά το προνόμιο αυτό της μητέρας. Ειδικότερα, ο εξ αναγνωρίσεως πατέρας μπορεί να ασκεί τη γο­νική μέριμνα: α) αυτοδικαίως, αν έπαυσε η γονι­κή μέριμνα της μητέρας λόγω θανάτου ή κηρύξεώς της σε αφάνεια ή ένεκεν εκπτώσεώς της, κατ άρθρο 1510 παρ. 3 του ΑΚ, ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς (ανικανότητα ή περιο­ρισμένη ικανότητά της για δικαιοπραξία) ή πραγματικούς λόγους (αποδημία της ή βαριά ασθένειά της), οπότε την αναπληρώνει ο ίδιος στην άσκησή της, β) σε κάθε άλλη περίπτωση με δικα­στική απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από αίτη­ση του ιδίου του πατέρα, εφόσον αυτό επιβάλλε­ται από το συμφέρον του τέκνου. Η δικαστική δε αυτή απόφαση μπορεί να αναθέτει την άσκηση της γονικής μέριμνας είτε αποκλειστικά στον εξ αναγνωρίσεως πατέρα, είτε από κοινού d αυτόν και τη μητέρα, είτε να κατανείμει μεταξύ αυτών τις λειτουργίες της (Γεωργιάδη - Σταθόπουλου ΑΚ, άρθρο 1515, αριθ. 6.7).

Η αιτούσα, στην με αριθμό κατάθεσης .../2017 αίτησή της, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση ζητεί: 1) να της ανατεθεί προσωρινά η επιμέλεια της ανήλικης θυγατρός της, ..., γεννηθείσας τη 16η.7.2010, που έχει αποκτήσει εκτός γάμου, με τον καθ ου, ο οποίος την έχει αναγνωρίσει εκου­σίως, με την υπ αριθ. .../13.9.2010 πράξη ανα­γνώρισης ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών ..., 2) να υποχρεωθεί ο καθ ου να της καταβάλει ως διατροφή για λογαριασμό του ανωτέρω ανη­λίκου τέκνου της το ποσό των 800 ευρώ μηνιαίως, την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και νομιμοτόκως από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης, 3) να υποχρεωθεί ο καθ ου να της παραδώσει το βι­βλιάριο υγείας της ανήλικης, τα νομιμοποιητικά έγγραφα αυτής, καθώς και τα προσωπικά είδη ένδυσης και υπόδησης της ανήλικης. Τέλος, ζητεί να απαγγελθεί σε βάρος του καθ ου χρηματική ποι­νή και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση των όρων της απόφασης που θα εκδοθεί και να καταδικαστεί ο καθ ου στη δικαστική της δαπάνη.

Η αίτηση παραδεκτά εισάγεται, για να συζη­τηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρ. 17 αριθ. 2, 683 παρ. 1, 22 του Κ.Πολ.Δ.), κατά την ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 682 επ. του Κ.Πολ.Δ.). Ωστόσο, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, ελλείψει εννόμου συμφέροντος, α­ναφορικά με το αίτημα για προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας της ανήλικης θυγατέρας της ..., α­φού, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη μείζονα πρό­ταση, η άσκηση της γονικής μέριμνας και της επι­μέλειας ανηλίκου τέκνου, γεννημένου εκτός γά­μου των γονέων του, αλλά εκουσίως αναγνωρι­σθέντος από τον πατέρα του, ανήκει στη μητέρα του εκ του νόμου, οπότε δεν νομιμοποιείται η αι­τούσα να ζητήσει την παρέμβαση του δικαστη­ρίου για το εν λόγω ζήτημα. Όσον αφορά όμως το αίτημα περί προσωρινής επιδίκασης διατροφής της ανήλικης και παράδοσης των προσωπικών ει­δών και εγγράφων της ανήλικης στην αιτούσα, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1475, 1484, 1485, 1486, 1493, 1496, 1510,1511 ΑΚ και 176, 728, 729, 731 Κ.Πολ.Δ., εκτός από το παρεπόμενο αίτημά της ν απειληθεί χρη­ματική ποινή και προσωπική κράτηση σε βάρος του καθ ου, όσον αφορά το αίτημα περί καταβο­λής διατροφής, το οποίο είναι μη νόμιμο καθό­σον, αφού πρόκειται για χρηματική απαίτηση, ε­κτελείται, κατά τις κοινές διατάξεις των άρθρων 951 και 953 επ. του Κ.Πολ.Δ., μη υφισταμένου, στην περίπτωση αυτή, πεδίου εφαρμογής των διατά­ξεων των άρθρων 946 και 947 του ιδίου Κώδικος.

Πρέπει, επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νό­μιμη η αίτηση, να εξετασθεί περαιτέρω κατ ου­σίαν.

Ο αιτών με την με αριθμό κατάθεσης .../2017 αίτηση, ζητεί, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση και επειδή είναι προς το συμφέρον του εκτός γάμου ανηλίκου τέκνου που απέκτησε με την καθ ης και το οποίο έχει αναγνωρίσει ε­κουσίως, να ανατεθεί προσωρινά σε αυτόν η ά­σκηση της επιμέλειας αυτού (ανηλίκου). Τέλος ζη­τεί να καταδικασθεί η καθ ης στη δικαστική του δαπάνη.

Η αίτηση εισάγεται παραδεκτώς και αρμοδίως προς εκδίκαση ενώπιον του παρόντος Δικαστη­ρίου (άρθρα 683 παρ. 1 και 22 Κ.Πολ.Δ.) κατά την προ­κειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη στηριζό­μενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1515, 1518 ΑΚ και 176 Κ.Πολ.Δ. και πρέπει να ερευνηθεί πε­ραιτέρω κατ ουσίαν.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος ... που εξετάστηκε στο ακροατήριο και από τα έγ­γραφα που προσκομίζει και επικαλείται ο καθ ου η αίτηση - αιτών, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: οι διάδικοι από τον Αύγουστο του έτους 2009 συζούσαν σε καθεστώς ελεύθερης συμβίωσης. Από τη σχέση τους απέκτη­σαν ένα τέκνο, τη ..., η οποία γεννήθηκε στις 16.7.2010. Ο αιτών - καθ ου η αίτηση αναγνώρισε εκουσίως το ανωτέρω τέκνο του, με την υπ αριθ­μόν .../13.9.2010 πράξη αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου της συμβολαιογράφου Κρωπίας .... Οι διάδικοι μετά τη γέννηση του τέκνου τους διέμε­ναν σε μισθωμένη οικία στη Β.** Αττικής. Ωστόσο, ήδη από την περίοδο που η αιτούσα - καθ ης η αίτηση κυοφορούσε, μεταξύ των διαδίκων υπήρ­χαν συχνοί διαπληκτισμοί, οι οποίοι συνεχίστη­καν και μετά τη γέννηση του τέκνου τους. Περί τα μέσα Ιουλίου του έτους 2011 η αιτούσα - καθ ης η αίτηση αναχώρησε για την Πάτρα προκειμένου να εξεύρει εργασία και να εξοικονομήσει χρήμα­τα. Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων παρέμεινε με τον αιτούντα - καθ ου η αίτηση, στο σπίτι των γονέων του τελευταίου στην Π.** Περί τις αρχές Σεπτεμβρίου 2011 η αιτούσα - καθ ης η αίτηση επέστρεψε στην Αθήνα και ζήτησε από τον αιτού­ντα - καθ ου η αίτηση, με τον οποίο πλέον η σχέ­ση της είχε κλονιστεί ισχυρά, να της παραδώσει το ανήλικο τέκνο της. Ο αιτών - καθ ου η αίτηση της παρέδωσε την ανήλικη και η τελευταία διέμενε πλέον με την μητέρα της αιτούσας - καθ ης η αί­τηση, η οποία είχε έλθει από τη Βουλγαρία, σε μισθωμένη οικία στο Κ.** Αττικής, ενώ η αιτούσα - καθ ης η αίτηση αναχώρησε πάλι για την Πάτρα. Μετά την πάροδο ενός μηνός περίπου, η αιτούσα- καθ ης η αίτηση επέστρεψε και δήλωσε στον αιτούντα-καθ ου η αίτηση ότι θα έφευγε για δου­λειές και του παρέδωσε την ανήλικη, λέγοντάς του ότι θα επικοινωνούσε μαζί της όποτε μπορούσε. Η ανήλικη παρέμεινε με τον αιτούντα - καθ ου η αίτηση και την οικογένειά του μέχρι την ηλικία των 2 ετών. Το Σεπτέμβριο του έτους 2012 η αι­τούσα - καθ ης η αίτηση δήλωσε αιφνιδίως στον αιτούντα - καθ ου η αίτηση ότι θα μεταβεί με το ανήλικο τέκνο της στη Βουλγαρία για να το μεγα­λώσει εκεί. Πράγματι μετέβη με την ανήλικη στη Βουλγαρία και αφού έμεινε μαζί της εκεί για μι­κρό χρονικό διάστημα, επέστρεψε στην Ελλάδα, αφήνοντας την ανήλικη σε συγγενείς της στη Βουλγαρία για χρονικό διάστημα δέκα μηνών. Περί τα μέσα Ιουλίου 2013 και ενώ η ανήλικη ή­ταν ήδη 3 ετών, η αιτούσα - καθ ης η αίτηση α­ποφάσισε να επιστρέψει η ανήλικη στην Ελλάδα και να διαμείνει με την οικογένεια του αιτούντος - καθ ου η αίτηση. Πράγματι η ανήλικη επέστρε­ψε και εγκαταστάθηκε στο σπίτι του αιτούντος - καθ ου η αίτηση. Από το Σεπτέμβριο του έτους 2013 και κατά τα σχολικό έτος 2014-2015 η ανήλι­κη, με επιμέλεια του αιτούντος - καθ ου η αίτηση φοίτησε σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, ενώ κατά το σχολικό έτος 2015-2016 στο ... νηπιαγω­γείο Κ.** και κατά το σχολικό έτος 2016-2017 στην Α τάξη του ...ου δημοτικού σχολείου Κ.** Η αι­τούσα - καθ ης η αίτηση επισκέπτονταν το ανήλικο τέκνο της μία ή δύο φορές το μήνα και κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών προκαλούσε ε­πεισόδια που είχαν άσχημο αντίκτυπο στην ανήλικη. Εν συνεχεία η επικοινωνία της αιτούσας - καθ ης η αίτηση με την ανήλικη περιορίστηκε σε τηλεφωνική μόνο. Τον Αύγουστο του έτους 2016 η αιτούσα - καθ ης η αίτηση, η οποία διέμενε πλέον μόνιμα στην Πάτρα, πήρε την ανήλικη και έμει­ναν μαζί στην Πάτρα για 10 ημέρες. Το ίδιο έγινε και στις γιορτές των Χριστουγέννων του ίδιου έ­τους, όταν και η ανήλικη παρέμεινε με την αιτού­σα - καθ ης η αίτηση για 5 ημέρες στην Πάτρα. Στις 12 Αυγούστου 2017 η ανήλικη μετέβη στην Πάτρα, συνοδευόμενη από τη μητέρα του αιτούντος - καθ ου η αίτηση προκειμένου να περάσει κάποιες ημέρες διακοπών με τη μητέρα της. Πα­ρέμεινε δε στην Πάτρα μέχρι τα μέσα Σεπτεμ­βρίου 2017, ενώ η αιτούσα - καθ ης η αίτηση ε­μπόδιζε την ανήλικη να επικοινωνεί με τον αι­τούντα - καθ ου η αίτηση. Η αιτούσα διατηρεί στην Πάτρα επιχείρηση καφέ - μπαρ, το οποίο λειτουργεί μέχρι αργά το βράδυ και ακόμα και τις ημέρες που η ανήλικη βρισκόταν στην Πάτρα, την άφηνε επί πολλές ώρες είτε μόνη στο σπίτι, εί­τε υπό την επίβλεψη του συντρόφου της. Από τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά πιθανολογή­θηκε ότι ο αιτών - καθ ου η αίτηση είχε αναλάβει τη φροντίδα και την ανατροφή της ανήλικης, ε­πιδεικνύοντας συνέπεια και ισχυρό αίσθημα κα­θήκοντος στην ανατροφή αυτής, συνεπικουρού­μενος από την οικογένειά του, για περισσότερα από 4 έτη, εξασφαλίζοντας στην ανωτέρω ανήλικη ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, παρέχοντας & αυτή, κάθε είδους υλική και ψυχική υποστήριξη. Ειδικότερα πιθανολογήθηκε ότι ο αιτών, στον οποίο η καθ ης η αίτηση εν τοις πράγμασι είχε α­ναθέσει την επιμέλεια της ανήλικης ..., φρόντιζε για τη σωστή ανατροφή και εκπαίδευση της ανή­λικης, επιμελούνταν ώστε αυτή να παρακολουθεί συνεδρίες λογοθεραπείας και εργοθεραπείας και είχε δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξή της, ενώ η αιτούσα - καθ ης η αίτη­ση, μετέβαλε συνεχώς γνώμη ως προς τη διαβίωση της ανήλικης, προκαλώντας στην τελευταία ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Επομένως, αυτός ο ο­ποίος μπορεί να προσφέρει ένα σταθερό και α­σφαλές οικογενειακό περιβάλλον, προκειμένου η ανήλικη να βοηθηθεί στην ομαλή ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπικότητάς της, είναι ο αι­τών — καθ ου. Από την άλλη πλευρά, η καθ ης, μητέρα της ανήλικης, που εκ του νόμου έχει την άσκηση του δικαιώματος της γονικής της μέρι­μνας, με την προπαρατεθείσα συμπεριφορά της, την οποία επέδειξε έναντι της ανήλικης, παρέπεται, ότι δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η γονική μέριμνα του τέκνου της και συνεπώς, δεν μπορεί να παρέχει όλα εκείνα τα εχέγγυα που απαιτούνται ώστε να κριθεί από το Δικαστήριο, ότι είναι καταλληλότερη γονέας για την επιμέλεια του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου της, αφού συχνά την εγκατέλειπε. Επομένως, αφού ληφθεί υπόψη το αληθινό συμφέρον του τέκνου των διαδίκων, το οποίο και αποτελεί απόλυτο κριτήριο προκει­μένου το Δικαστήριο να αποφασίσει σχετικά με την ανάθεση της άσκησης της επιμέλειας της ανή­λικης θυγατέρας των διαδίκων στο πρόσωπο εκεί­νου του γονέα, ο οποίος θα μπορεί να εξασφαλί­σει την εν γένει ανάπτυξη αυτής και τη διατήρηση της σταθερότητας και συνέχειας στις συνθήκες ανάπτυξής της, το παρόν Δικαστήριο, θεωρεί ότι ο αιτών διαθέτει όλα εκείνα τα προσόντα που απαι­τούνται, ούτως ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία στο λειτουργικό του έργο, καθόσον είναι στοργι­κός, εμφορείται από υπέρμετρα αισθήματα αγά­πης προς το τέκνο του και, άρα, πρέπει να ανατεθεί αποκλειστικά σ αυτόν η άσκηση της επιμέ­λειας της ανωτέρω ανήλικης, συντρέχουσας επεί­γουσας περίπτωσης ρύθμισης του θέματος της ε­πιμέλειας του προσώπου της ανήλικης κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Περαιτέρω και ως προς τις λοιπές εκφάνσεις της άσκησης του δικαιώματος γονικής μέριμνας (διοίκηση της περιουσίας, εκπροσώπηση δικαστική ή εξώδικη), αυτές πρέπει προσωρινά να α­σκούνται από κοινού από αμφότερους τους διαδίκους-γονείς, ώστε αφενός για να μην αποξενω­θεί πλήρως η ανήλικη από την μητρική μέριμνα και αφετέρου για να αφυπνισθεί το ενδιαφέρον της καθ ης μητέρας και να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να έχει ουσιαστική επαφή με την ανήλικη θυγατέρα της, ώστε να συμμετέχει σε σημαντικές αποφάσεις της ζωής της. Κατόπιν όλων των ανω­τέρω πραγματικών περιστατικών που πιθανολο­γήθηκαν πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσία βά­σιμη η με αριθμό κατάθεσης .../2017 αίτηση, να ανατεθεί προσωρινά στον αιτούντα η αποκλειστι­κή άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου του ... και να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη η με αριθμό κατάθεσης .../2017 αίτηση. Τέλος, πρέπει η αιτούσα στην με αριθμό κατάθεσης .../2017 αίτηση και καθ ης στην με αριθμό κατά­θεσης .../2017 αίτηση, λόγω της ήττας της στην παρούσα δίκη ως προς αμφότερες τις αιτήσεις, να καταδικαστεί στην καταβολή των δικαστικών ε­ξόδων του καθ ου η αίτηση - αιτούντος, κατά ου­σιαστική παραδοχή σχετικού προς τούτο αιτήμα­τος του (βλ. άρθρα 176, 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.