ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α’

ΑΡΙΘΜΟΣ 252/2020

 

Πρόεδρος: Αθ. Ασημακόπουλος, Εφέτης ΔΔ

Δικηγόροι: Δ. Κουρκουμέλης, Ρ. – Μ. Τριανταφύλλου, Α. Γαβαλά, Θ. Τσαμαλούκας

 

[...] 6. Επειδή, ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ Α΄ 147), στις διατάξεις του οποίου παραπέμπει η διακήρυξη του διαγωνισμού (βλ. και το αντίστοιχο άρθρο 69 της κοινοτικής οδηγίας 2014/24/ΕΕ), προβλέπει στο άρθρο 88 «Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές» ότι: «1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. 2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου, γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 89, ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131, στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 89. 3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18. 4... 5... 6. Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, μπορεί να εκδίδονται εγκύκλιοι του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μίας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής ανά κατηγορία έργου και μελέτης και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης και για την εκτίμηση των παρεχόμενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλίνει από τα οριζόμενα στις ανωτέρω Εγκυκλίους, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου...».

7. Επειδή, από τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 88 του Ν 4412/2016 συνάγονται τα ακόλουθα: H αναθέτουσα αρχή οφείλει να εκτιμήσει αν οι υποβληθείσες σε διαγωνισμό οικονομικές προσφορές είναι ασυνήθιστα χαμηλές. Η ενεργοποίηση του μηχανισμού του ως άνω άρθρου 88, ήτοι η υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να ελέγχει τη σοβαρότητα μιας προσφοράς, εξαρτάται από την προηγούμενη ύπαρξη αμφιβολιών όσον αφορά την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητά της. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή, κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η οικονομική προσφορά συμμετέχοντος παρίσταται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης, εμφανίζει, δηλαδή, ουσιώδη απόκλιση από τον προϋπολογισμό της σύμβασης, οφείλει, πριν απορρίψει την προσφορά αυτή, να καλέσει τον διαγωνιζόμενο, προκειμένου αυτός να παράσχει τις απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τα στοιχεία που συγκροτούν την προσφορά του. Συνεπώς, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να μην απορρίπτει προσφορές χωρίς να εξετάζει αν, λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνθηκών της συγκεκριμένης υπό σύναψη σύμβασης και των παρεχόμενων από τον διαγωνιζόμενο διευκρινίσεων, το αναφερόμενο στην προσφορά του διαγωνιζόμενου κόστος παροχής του προσφερόμενου έργου και το αναμενόμενο εργολαβικό κέρδος δεν είναι ασυνήθιστα χαμηλά σε σχέση με το αντικείμενο του διαγωνισμού, ώστε να καλύπτονται στοιχειωδώς οι λειτουργικές ανάγκες εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης και να καταλείπεται και ένα ποσοστό κέρδους (ΣτΕ ΕΑ 12/2020, 290/2017, 83/2017). Η προαναφερθείσα διαδικασία αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση και διεξαγωγή ενός πραγματικού και δημιουργικού διαλόγου με διαπλαστικό περιεχόμενο μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του υποψηφίου αναδόχου, προκειμένου η εν λόγω αρχή να σχηματίσει πλήρη και σαφή εικόνα για τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την οικονομική προσφορά του και, κατ’ ακολουθία, να εκφέρει ασφαλή κρίση για το παραδεκτό της κατά το στάδιο αυτό. Περαιτέρω, λαμβανομένου υπ’ όψιν του προαναφερθέντος σκοπού που εξυπηρετεί η εν λόγω διαδικασία, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει προς στήριξη της προσφοράς του όλες τις διευκρινίσεις που ο ίδιος κρίνει σκόπιμες ενόψει της φύσης και των χαρακτηριστικών της σύμβασης, οι οποίες δύνανται να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στην αιτιολόγηση του ύψους του προσφερόμενου τιμήματος, σε συνδυασμό με την τεκμηρίωση και την κοστολογική ανάλυση των τεχνικών λύσεων που επέλεξε για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου και δεν είναι επιτρεπτός ο αποκλεισμός ορισμένων ειδών διευκρινίσεων, η δε υποβολή των διευκρινίσεων αυτών δεν αποτελεί αντιπροσφορά ή εναλλακτική προσφορά του υποψηφίου (ΣτΕ ΕΑ 83/2017, σκ.12 και 14). Περαιτέρω, από την ίδια διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 88 του Ν 4412/2016, ερμηνευομένη σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 περ. β’ υποπ. ββ’ του άρθρου 95 του ιδίου νόμου σύμφωνα με τις οποίες στις τιμές της προσφοράς περιλαμβάνεται, ως αναγκαίο στοιχείο, και το προσδοκώμενο όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης από την εκτέλεση του δημοπρατούμενου έργου, προκύπτει ότι εάν υπερβολικά χαμηλή προσφορά εργοληπτικής επιχείρησης κριθεί, κατά την ειδική διαδικασία εξετάσεως της αιτιολογίας αυτής, αναιτιολόγητη, με συνέπεια να εμφανίζεται ζημιογόνος για την προσφέρουσα εργοληπτική επιχείρηση σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες του δημοπρατούμενου έργου, η προσφορά είναι μη νόμιμη και η εργοληπτική επιχείρηση αποκλείεται, για το λόγο αυτό, από τον διαγωνισμό, χωρίς να απαιτείται να συνεκτιμηθεί για τον αποκλεισμό της και η εν γένει ικανότητα και αξιοπιστία της για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου (πρβλ ΣτΕ Ολ 965-6/1998, ΣτΕ 1401/2007).

8. Επειδή, με την προαναφερόμενη 33247/31.07.2019 Διακήρυξη του εκ των καθ’ ων Δήμου Χαλανδρίου προκηρύχθηκε Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ». Στο διαγωνισμό συμμετείχαν υποβάλλοντας προσφορές έντεκα (11) διαγωνιζόμενοι, μεταξύ δε άλλων, α) η αιτούσα (προσφορά με α/α συστήματος ...), β) η παρεμβαίνουσα (προσφορά με α/α συστήματος ...) και γ) η εταιρεία «...» (προσφορά με α/α συστήματος ...). Η Επιτροπή Διαγωνισμού, με το 1ο/2019 Πρακτικό, εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, τον αποκλεισμό της διαγωνιζόμενης εταιρείας «...», την αποδοχή των προσφορών των υπόλοιπων εννέα (9) οικονομικών φορέων και την ανάδειξη της διαγωνιζόμενης «...» ως προσωρινής αναδόχου, ως την πιο συμφέρουσα προσφορά με μέση έκπτωση ποσοστού 67,85%. Στη συνέχεια, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χαλανδρίου, με τις 487/2019 και 589/2019 αποφάσεις της αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας «...» και τη συμπερίληψη αυτής στον πίνακα μειοδοσίας, την έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ως προς τον αποκλεισμό της διαγωνιζόμενης «...» και την αποδοχή των προσφορών των υπολοίπων εννέα (9) οικονομικών φορέων (πλέον της προσφοράς της εταιρείας «...»), τη μη έγκριση του Πρακτικού αυτού ως προς τον αποκλεισμό της εταιρείας «...» και ως προς την ανάδειξη της διαγωνιζόμενης «...» ως προσωρινής αναδόχου, τη διαμόρφωση του Πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας και την παροχή εξηγήσεων από τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν προσφορές πάνω (μεγαλύτερες) από πενήντα τοις εκατό, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η αιτούσα, η παρεμβαίνουσα και η εταιρεία «...”, προκειμένου να αιτιολογήσουν την οικονομική προσφορά τους κατά το άρθρο 88 του Ν 4412/2016. Ειδικότερα, όσον αφορά την παροχή των εν λόγω εξηγήσεων, ορίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι αιτιολογήσεις αυτές πρέπει να αναφέρουν και να αιτιολογούν κατ’ ελάχιστο το Σχέδιο Υλοποίησης του Αντικειμένου της Σύμβασης και τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις που θα υιοθετήσει ο οικονομικός φορέας, ώστε αυτές να αιτιολογούν τη χαμηλή προσφορά του, τις μελέτες σύνθεσης ασφαλτομιγμάτων καθώς και την τοποθεσία εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής τους, τις πιστοποιήσεις της μονάδας παραγωγής ασφαλτομιγμάτων, εφ’ όσον υπάρχουν, κατάσταση των οχημάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο έργο και αναγραφή της ιδιοκτησίας τους (ιδιόκτητα ή μισθωμένα), το άμεσο κόστος, ήτοι τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, όπως τα έχει προϋπολογίσει ο οικονομικός φορέας και τα έλαβε υπόψη στην προσφορά του, ειδικότερα δε για όσους συμμετέχοντες δεν διαθέτουν ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, να αναγράφεται το κόστος προμήθειας των υλικών του έργου, που θα αποδεικνύεται με οικονομικές προσφορές που θα έχουν λάβει από τις προμηθεύτριες μονάδες παραγωγής, για όσους δε εκ των συμμετεχόντων διαθέτουν μονάδα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, να αποδεικνύεται το κόστος παραγωγής των υλικών του έργου, το κόστος μεταφοράς των υλικών από την μονάδα παραγωγής έως τον τόπο του έργου, το κόστος μεταφοράς των προς απόρριψη προϊόντων (π.χ. εκσκαφών, φρεζαρίσματος, καθαιρέσεων) από τον τόπο του έργου προς εγκεκριμένο χώρο διάθεσής τους, συμπεριλαμβανομένων εξόδων διοδίων, το κόστος πιθανών υπεργολάβων, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κατά την κατασκευή, τις τυχόν ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει, έχει υποθέσει ή μπορεί να αποδείξει και να καταθέσει ο προσφέρων οικονομικός φορέας (π.χ. αποδεδειγμένες εκπτώσεις σε υλικά, πρώτες ύλες, μηχανήματα κλπ) για την εκτέλεση των εργασιών και τυχόν πρωτοτυπία στη μέθοδο κατασκευής που θα επιτρέπει την οικονομικότερη εκτέλεσή της, το έμμεσο κόστος, ήτοι ανάλυση και υπολογισμό κόστους γενικών εξόδων του έργου, τα οποία έχουν υπολογιστεί για την κατάθεση της Οικονομικής Προσφοράς, το χρονοδιάγραμμα του έργου όπως έχει προϋπολογίσει ο κάθε οικονομικός φορέας προκειμένου να εκτελέσει τις εργασίες, έστω και σε αρχικό στάδιο εκτίμησης, οτιδήποτε έχει σχέση με το εργαζόμενο προσωπικό και τη μισθοδοσία του, να αναφέρεται σαφώς στην αιτιολόγηση ότι έχει ληφθεί υπόψη η ανάγκη εκπόνησης μελετών κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια του έργου καθώς και ότι το κόστος εκπόνησής τους θα επιβαρύνει τον οικονομικό φορέα και να αναγραφούν τα έργα οδοποιίας τα οποία έχει εκτελέσει ή/και εκτελεί ο προσφέρων οικονομικός φορέας. Στην από 13.11.2019 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής περί αιτιολόγησης των προσφορών τους απάντησε η αιτούσα στις 25.11.2019, η παρεμβαίνουσα στις 23.11.2019 και η εταιρεία «...» στις 22.11.2019. Ακολούθως, συντάχθηκε το από 20.03.2020 Πρακτικό αξιολόγησης των αιτιολογήσεων, σύμφωνα με το οποίο κρίθηκαν απορριπτέες οι προσφορές των διαγωνιζομένων που δεν αιτιολόγησαν τις οικονομικές τους προσφορές, κρίθηκαν αποδεκτές οι υποβληθείσες από τις ανωτέρω διαγωνιζόμενες αιτιολογήσεις, διαμορφώθηκε ο πίνακας μειοδοσίας, στον οποίο κατετάγησαν πρώτη η παρεμβαίνουσα, δεύτερη η εταιρεία «...» και τρίτη η αιτούσα και προτάθηκε η ανάδειξη της παρεμβαίνουσας ως προσωρινής αναδόχου. Ειδικότερα ως προς τις παρασχεθείσες αιτιολογήσεις της αιτούσας και των εταιρειών «...» και «...», στο ως άνω Πρακτικό αναφέρονται τα κάτωθι: «1. Για τη διαγωνιζόμενη εταιρεία «...» με έκπτωση Εμ= 63,15%. Η εταιρεία ..., η οποία κατέθεσε προσφορά με μέση έκπτωση Εμ.= 63,15%, είναι δεύτερη (2η) στη σειρά μειοδοσίας και υπέβαλλε την από 23.11.2019 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, εμπρόθεσμα βάσει της τεθείσας προθεσμίας υποβολής τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έλαβε γνώση την έκθεση αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ... και παραθέτει τα εξής: I. Για το ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του Αντικειμένου της Σύμβασης και τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις η εταιρεία ... αναφέρει ότι: α. Οι εργασίες ανακατασκευής των στρώσεων κυκλοφορίας οδών θα εκτελούνται σε ένα μέτωπο κάθε φορά και θα ομαδοποιούνται ανά περιοχή. Σε περίπτωση που απαιτηθεί από την Υπηρεσία υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης και σε περισσότερα. Θα προηγούνται οι εργασίες φρεζαρίσματος και την επόμενη μέρα θα έπονται οι εργασίες ασφαλτικών με όσο λιγότερη κατά το δυνατόν όχληση στους περίοικους. Παράλληλα θα περαιώνονται και οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων σε διανοιγμένες οδούς. β. Το συνεργείο απόξεσης θα αποτελείται από μια φρέζα, ένα απορροφητικό σάρωθρο, ένα βυτίο νερού και ανατρεπόμενα φορτηγά προκειμένου να μεταφέρεται το υλικό απόξεσης σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους απόθεσης (... στο Κορωπί). γ. Το συνεργείο ασφαλτοστρώσεων θα αποτελείται από ένα ασφαλτοδιανομέα για την επάλειψη συγκολλητικής και προεπάλειψης, ένα διαστρωτήρα ασφάλτου (finisher), ένα οδοστρωτήρα, ένα βυτίο και έναν τεχνίτη με δύο εργάτες. δ. Η εκτιμώμενη απόδοση του συνεργείου απόξεσης θα είναι 6.500,00μ2 ανά ημέρα, το οποίο προκύπτει από τις αποδόσεις του μηχανήματος της φρέζας(επισυνάπτονται στην έκθεση αξιολόγησης). Η εταιρεία διαθέτει έξι (6) ιδιόκτητα φορτηγά που θα χρησιμοποιήσει μαζί με ενοικιαζόμενα φορτηγά συνεργατών. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος θα υπάρχει συνέργεια στις μεταφορές δεδομένου ότι τα φορτηγά θα εκτελούν δρομολόγια από το συγκρότημα ασφαλτομίγματος στο Κορωπί (.... ΑΒΕΤΕ) μεταφέροντας προϊόν ασφαλτόστρωσης προς το έργο και από το έργο θα φεύγουν προς το συγκρότημα φορτωμένα με προϊόντα φρεζαρίσματος, μιας και το συγκρότημα διαθέτει άδεια διαχείρισης αποβλήτων. ε. Οι επουλώσεις των τοπικών φθορών θα υλοποιούνται παράλληλα με τις υπόλοιπες εργασίες ασφαλτοστρώσεων. στ. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ασφαλτοστρώσεων θα ακολουθεί το συνεργείο ανύψωσης φρεατίων, οι εργασίες διαγραμμίσεων και η τοποθέτηση πινακίδων. II. Για τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ η εταιρεία ... αναφέρει ότι: α. Το ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ του έργου το οποίο περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, τα κόστη λειτουργίας των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν και το κόστος του εργατοτεχνικού προσωπικού, ανέρχεται στο ποσό των 406.256,37 ευρώ. β. Το ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ του έργου το οποίο περιλαμβάνει τα Γενικά Έξοδα του εργοταξίου, το οποίο υπολογίστηκε βάσει της Εγκυκλίου 9/2017 του Υπουργείου Υποδομών, ανέρχεται στο ποσό των 51.361,50 ευρώ. γ. Από το άθροισμα των δυο ανωτέρω ποσών προκύπτει το κόστος κατασκευής του έργου για την εταιρεία ... το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 457.617,87 ευρώ. Το κέρδος της εταιρείας μετά την αφαίρεση των φόρων επί των κερδών ανέρχεται στο ποσό των 40.986,61 ευρώ, ήτοι ποσοστό κέρδους 7,97%. III. Για τις ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ για την εταιρεία ... αναφέρεται ότι: α. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας πενταετίας σε άριστη κατάσταση χάρις του οποίου επιτυγχάνονται οι υψηλές αποδόσεις στον τομέα των ασφαλτικών εργασιών. β. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στα έργα οδοποιίας και αναπλάσεων εδώ και δεκαετίες και σε συνδυασμό με την άριστη χρηματοοικονομική της κατάσταση επιτυγχάνονται καλές τιμές υλικών, μεταφορικά κόστη κ.λπ. γ. Η εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία σε ανάλογα έργα οδοποιίας και αυτό της επιτρέπει να έχει πλεονέκτημα ως προς την ανάπτυξη μεθόδων κατασκευής και διαχείρισης ανάλογων έργων. δ. Το οργανόγραμμα της εταιρείας είναι στελεχωμένο από έμπειρο προσωπικό, τρεις πολιτικοί μηχανικοί οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά την κατασκευή του έργου για τρεις (3) μήνες και θα υπάρχει συνεργασία με τεχνικό ασφαλείας. ε. Το χρονοδιάγραμμα του έργου που κατατίθεται από την εταιρεία ... αποτυπώνει την ολοκλήρωση του έργου σε 4 μήνες. στ. Τα έργα οδοποιίας τα οποία έχει εκτελέσει ή και εκτελεί ο προσφέρων από το 2014 μέχρι σήμερα φθάνουν τον αριθμό είκοσι τρία (23). Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η αιτιολόγηση της εταιρείας «...» εξηγεί κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους του έργου που προτείνεται από αυτή, με αποτέλεσμα η αιτιολόγησή της να γίνεται αποδεκτή και κατά συνέπεια και η προσφορά της. 2. Για τη διαγωνιζόμενη εταιρεία «...» με έκπτωση Εμ= 55,20%. Η εταιρεία ... η οποία κατέθεσε προσφορά με μέση έκπτωση Εμ.= 55,20% είναι πέμπτη (5η) στη σειρά κατάταξης και υπέβαλλε την από 22.11.2019 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, εμπρόθεσμα βάσει της τεθείσας προθεσμίας υποβολής τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έλαβε γνώση την έκθεση αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ... και παραθέτει τα εξής: I. Για το ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του Αντικειμένου της Σύμβασης και τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις η εταιρεία ... αναφέρει ότι: α. Οι εργασίες οδοστρωσίας θα εκτελούνται από ένα συνεργείο αποτελούμενο από ένα γκρέιντερ ή ένα φίνισερ ανάλογα με την έκταση της εργασίας και δυο οδοστρωτήρες, τρία φορτηγά και ένα βυτιοφόρο νερού και δυο εργατοτεχνίτες. Η απόδοση του συγκεκριμένου συνεργείου θα είναι 245τόνοι/8ωρη εργασία. Το εν λόγω συνεργείο θα εργαστεί οχτώ (8) μέρες με 8ωρη απασχόληση. β. Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται από ένα συνεργείο. Αυτές θα εκτελούνται μετά τις εργασίες οδοστρωσίας και επούλωσης φθορών αν απαιτείται. γ. Τα συνεργείο απόξεσης θα αποτελείται από μία φρέζα, ένα σάρωθρο, βοηθητικά μηχανήματα όπως bobcat, ένα βυτιοφόρο νερού, εφτά φορτηγά και τρεις εργατοτεχνίτες. Τα φορτηγά θα περιορίζονται στα τέσσερα για τις ημέρες που εξελίσσονται παράλληλα εργασίες διάστρωσης ασφαλτικών στρώσεων δεδομένου ότι θα χρησιμοποιούνται τα φορτηγά κυκλικά και στα δυο συνεργεία. Τα φορτηγά θα εκτελούν δρομολόγια από το συγκρότημα ασφαλτομίγματος στο Κορωπί (... ΑΒΕΤΕ) μεταφέροντας προϊόν ασφαλτόστρωσης προς το έργο και από το έργο θα φεύγουν προς το συγκρότημα φορτωμένα με προϊόντα φρεζαρίσματος, μιας και το συγκρότημα διαθέτει άδεια διαχείρισης αποβλήτων. Άρα σε ένα 8ωρο θα μπορούν να γίνουν τέσσερα 4 δρομολόγια κυκλικά από κάθε φορτηγό. Η ημερήσια απόδοση του συνεργείου θα είναι περίπου 350 τον. περίπου. δ. Η εκτιμώμενη απόδοση του συνεργείου απόξεσης θα είναι 3.350,00 μ2 ανά 8ωρη εργασία. Συνολικά υπολογίζονται είκοσι ένα (21) συνεργεία οχτάωρης απασχόλησης ένα εκ των οποίων θα απασχολείται χωρίς παράλληλη εκτέλεση εργασιών διάστρωσης ασφαλτικών στρώσεων. ε. Το συνεργείο ψεκασμού προεπάλειψης και συγκολλητικής επάλειψης απασχολείται το ίδιο χρονικό διάστημα με το συνεργείο διάστρωσης και προηγείται αυτού. Αυτό αποτελείται από ένα ψεκαστικό (φέντεραλ) και έναν εργάτη. Συνολικά υπολογίζονται 35 συνεργεία 8ωρης απασχόλησης. στ. Το συνεργείο διάστρωσης ασφαλτομίγματος αποτελείται από ένα διαστρωτήρα (finisher), δυο ΟΔΟΣτρωτήρες, ένα βυτιοφόρο νερού, βοηθητικά μηχανήματα, τέσσερα φορτηγά και πέντε εργατοτεχνίτες. Η απόδοση του συνεργείου σε διάστρωση υπολογίζεται σε 341,00τόνους/ 8ωρη εργασία. ζ. Οι επουλώσεις των τοπικών φθορών θα υλοποιούνται από ένα συνεργείο που θα αποτελείται από μια φρέζα, ένα σάρωθρο, ένα οδοστρωτήρα, ένα φέντεραλ και τρείς εργατοτεχνίτες και δύο φορτηγά, παράλληλα με τις υπόλοιπες εργασίες ασφαλτοστρώσεων. Η απόδοση του συνεργείου θα είναι 250μ2 για 8ωρη εργασία. Υπολογίζονται δυο συνεργεία 8ωρης απασχόλησης. ζ. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ασφαλτοστρώσεων θα ακολουθεί το συνεργείο ανύψωσης φρεατίων, εργασίες διαγραμμίσεων και η τοποθέτηση πινακίδων. II. Για τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ η εταιρεία ... αναφέρει ότι: α. Το ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ του έργου το οποίο περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, τα κόστη λειτουργίας των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν και το κόστος του εργατοτεχνικού προσωπικού, ανέρχεται στο ποσό των 467.047,64 ευρώ. β. Το ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ του έργου το οποίο περιλαμβάνει τα Γενικά Έξοδα του εργοταξίου, ανέρχεται στο ποσό των 144.502,28 ευρώ. γ. Από το άθροισμα των δυο ανωτέρω ποσών προκύπτει το κόστος κατασκευής του έργου για την εταιρεία ... το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 611.549,92 ευρώ. Το κέρδος της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 14.000,00 ευρώ, ήτοι ποσοστό κέρδους 2,24%. III. Για τις ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ για την εταιρεία ...: α. Η εταιρεία είναι οικονομικά εύρωστη διότι διαθέτει χρηματικά διαθέσιμα για την χρηματοδότηση των εργασιών, δεν έχει τραπεζικό δανεισμό και δεν έχει δεχτεί κρατική ενίσχυση. Επίσης διαθέτει ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό αναπόσβεστης αξίας 1.039.878,76 ευρώ. β. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στα έργα οδοποιίας και σε συνδυασμό με την άριστη χρηματοοικονομική της κατάσταση επιτυγχάνει καλές τιμές υλικών, μεταφορικά κόστη κα. δ. Το οργανόγραμμα της εταιρείας για το έργο είναι στελεχωμένο από έμπειρο προσωπικό, αποτελείται από τρεις μηχανικούς και έναν εργοδηγό οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά την κατασκευή του εν λόγω έργου για τρεις μήνες. Θα οριστεί Τεχνικός ασφαλείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και μη κατά την εκτέλεση των εργασιών. ε. Το χρονοδιάγραμμα του έργου που κατατίθεται από την εταιρεία ... αποτυπώνει την ολοκλήρωση του έργου σε 3 μήνες. στ. Τα έργα οδοποιίας τα οποία έχει εκτελέσει ή και εκτελεί ο προσφέρων από το 2014 μέχρι σήμερα φθάνουν τον αριθμό δέκα τρία (13). Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η αιτιολόγηση της εταιρείας «...» εξηγεί κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους του έργου που προτείνεται από αυτή, με αποτέλεσμα η αιτιολόγησή της να γίνεται αποδεκτή. 3. Για την διαγωνιζόμενη εταιρεία «...» με έκπτωση Εμ= 51,01%. Η εταιρεία ... η οποία κατέθεσε προσφορά με μέση έκπτωση Εμ.= 51,01% είναι έβδομη (7η) στον πίνακα μειοδοσίας και υπέβαλλε την από 25.11.2019 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, εμπρόθεσμα βάσει της τεθείσας προθεσμίας υποβολής τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έλαβε γνώση την έκθεση αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας ... και παραθέτει τα εξής: I. Για το ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του Αντικειμένου της Σύμβασης και τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις η εταιρεία ... (προφανώς εκ παραδρομής στο εν λόγω Πρακτικό η επωνυμία της εταιρείας αναγράφεται ...) αναφέρει ότι: α. Οι εργασίες θα εκτελούνται σε ένα μέτωπο εργασίας ή περισσότερα ταυτόχρονα εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία και επιβάλλεται από τον χρονικό προγραμματισμό. Στο πρώτο μέτωπο θα εκτελούνται οι εργασίες χωματουργικών, δηλαδή οι απαιτούμενες εκσκαφές και διαστρώσεις βάσης και υπόβασης οδού σε όσα σημεία υποδειχθούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και με βάση τις ειδικότερες εντολές και οδηγίες. Στο δεύτερο μέτωπο θα εκτελούνται οι σκυροδετήσεις νέων ρείθρων όπου υποδεικνύεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Στο τρίτο μέτωπο εργασιών θα εκτελούνται οι εργασίες συντήρησης ασφαλτοταπήτων από 2 συνεργεία. Το 1ο συνεργείο θα αποτελείται από μηχανήματα και προσωπικό που εκτελούν εργασίες φρεζαρίσματος ασφαλτοτάπητα ενώ το 2ο συνεργείο θα αποτελείται από μηχανήματα και προσωπικό που διαστρώνουν τον νέο ασφαλτοτάπητα. β. Η εταιρία ... στον τομέα της προμήθειας ασφαλτομίγματος συνεργάζεται με την συνδεδεμένη επιχείρηση ... που βρίσκεται εγκατεστημένη στην Βιομηχανική Περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής στην θέση Πράρι-Μουστάκι, ο εκτιμώμενος χρόνος διαδρομής των φορτηγών υπολογίζεται περίπου στα 30 λεπτά. γ. Το συνεργείο φρεζαρίσματος αποτελείται από 1 φρέζα, 1 σκούπα (σάρωθρο), 2 χειριστές, 2 βοηθητικά μηχανήματα (ένα βοηθητικό μηχάνημα φορτωτή τύπου bobcat και ένα εργαλείο ασφαλτοκόπτη για τις τομές), 2 εργάτες και 5 φορτηγά με τους οδηγούς τους (2 εκ των οποίων είναι ιδιόκτητα και 3 μισθωμένα). Η θεωρητική αλλά και ρεαλιστική ημερήσια απόδοση του συνεργείου φρεζαρίσματος για πάχος απόξεσης έως 8εκ, με μέτριες συνθήκες κυκλοφοριακού φόρτου και εργασία εντός πυκνοκατοικημένων αστικών περιοχών κατά την διάρκεια της ημέρας δύναται να ανέλθει έως τα 2000 τμ - 1.800 τμ/ημέρα. δ. Το συνεργείο διάστρωσης ασφαλτομίγματος αποτελείται από ένα διαστρωτήρα (Φίνισερ), δυο οδοστρωτήρες, δυο χειριστές (ο ένας στο φίνισερ και ο ένας στους οδοστρωτήρες οι οποίοι εργάζονται εναλλάξ), πέντε (5) φορτηγά με τους οδηγούς τους (δυο ιδιόκτητα και τρία μισθωμένα) και δύο (2) εργάτες. Πριν το συνεργείο διάστρωσης προηγείται το Συνεργείο ψεκασμού συγκολλητικής επάλειψης το οποίο αποτελείται από ένα ψεκαστικό (φέντεραλ) με τον οδηγό του και έναν εργάτη. Η συνολική απόδοση των παραπάνω συνεργείων μετρούμενη σε τόνους διάστρωσης μπορεί σε συνθήκες μέτριου κυκλοφοριακού φόρτου εντός πυκνοκατοικημένων αστικών περιοχών να φτάνει τους 350 - 310 Τόνους/ημέρα, ως μια μέση ρεαλιστική απόδοση των εργασιών για την περιοχή μελέτης. ε. Οι εργασίες συντήρησης ασφαλτοτάπητα θα εκτελεστούν σε τρεις ομάδες δρόμων, οι οποίες για λόγους απλοποίησης των υπολογισμών θεώρησαν ότι θα είναι ισότιμες, δηλ. τα τετραγωνικά της μελέτης θα γίνουν σε τρία ίσα μέρη των 69.000/3 = 23.000τ.μ. ανά ομάδα. Με αυτή την παραδοχή τα δυο συνεργεία θα εργάζονται παράλληλα παραδίδοντας συντηρημένους τους δρόμους στην Υπηρεσία και στο κοινό το συντομότερο δυνατόν. Επιβεβαιώνεται η ασφάλεια του χρονοδιαγράμματος διότι για κάθε ομάδα δρόμων σε χρονικό διάστημα 2 μηνών, όπου υπάρχουν 2 επί 21 ίσον 42 εργάσιμες, θα χρειάζονται μόλις 14 εργάσιμες για την συντήρηση των δρόμων και οι υπόλοιπες εργάσιμες επαρκούν για την εκτέλεση των τεχνικών εργασιών όπου απαιτούνται (πχ κατασκευή ρείθρων), την ανύψωση φρεατίων, την διαγράμμιση και την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων. II. Για τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ η εταιρεία ... αναφέρει τα εξής: α. Το ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ του έργου το οποίο περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, τα κόστη λειτουργίας των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν και το κόστος του εργατοτεχνικού προσωπικού, ανέρχεται στο ποσό των 518.059,64 ευρώ. β. Το ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ του έργου το οποίο περιλαμβάνει τα Γενικά Έξοδα του εργοταξίου, ανέρχεται στο ποσό των 118.474,94 ευρώ. γ. Από το άθροισμα των δυο ανωτέρω ποσών προκύπτει το κόστος κατασκευής του έργου για την εταιρεία ... το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 636.534,58 ευρώ. Το κέρδος της εταιρείας μετά την αφαίρεση των φόρων επί των κερδών ανέρχεται στο ποσό των 33.712,62 ευρώ, ήτοι ποσοστό κέρδους 4,93%. III. Για τις ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ για την εταιρεία ...: α. Η εταιρεία «...” έχει μακρόχρονη παρουσία στα Δημόσια έργα και μεγάλη εμπειρία σε έργα οδοποιίας. Τα στελέχη και το εργατοτεχνικό προσωπικό της, μέσα από την μακρόχρονη ενασχόληση τους με ποικίλα έργα αλλά κυρίως με έργα ασφαλτοστρώσεων, διαθέτουν μεγάλη εμπειρία από αντίστοιχα έργα και ιδιαίτερη εξειδίκευση στην κατασκευή των έργων συντήρησης οδοποιίας. Επίσης η εταιρεία έχει ιδιόκτητο όλο τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό με αποτέλεσμα την επίτευξη υψηλών επιδόσεων τόσο σε επίπεδο τεχνικής αρτιότητας όσο και οικονομικότητας στην κατασκευή. Ο συνδυασμός εμπειρίας, εξειδίκευσης, κατάλληλης οργανωτικής δομής και διάθεσης μέσων παραγωγής επιτρέπει στην εταιρεία μας να κατασκευάζει με ταχύτητα και οικονομία έργα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών. β. Το οργανόγραμμα της εταιρείας για το έργο είναι στελεχωμένο από έμπειρο προσωπικό, αποτελείται από δυο μηχανικούς, έναν υπεύθυνο μηχανικό έργου για δώδεκα μήνες μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας, ένα μηχανικό για έξι (6) μήνες και έναν εργοδηγό για οχτώ μήνες οι οποίοι θα απασχοληθούν κατά την κατασκευή του εν λόγω έργου. γ. Το χρονοδιάγραμμα του έργου που κατατίθεται από την εταιρεία ... αποτυπώνει τον διαχωρισμό των εργασιών σε τρείς ομάδες δρόμων από 23.000 τμ. η κάθε ομάδα και την ολοκλήρωση του έργου σε 12 μήνες. δ. Τα έργα οδοποιίας τα οποία έχει εκτελέσει ή και εκτελεί ο προσφέρων από το 2014 μέχρι σήμερα φθάνουν τον αριθμό είκοσι έξι (26). Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η αιτιολόγηση της εταιρείας «...» εξηγεί κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο του κόστους του έργου που προτείνεται από αυτή, με αποτέλεσμα η αιτιολόγησή της να γίνεται αποδεκτή και κατά συνέπεια και η προσφορά της.». Το ως άνω Πρακτικό, εγκρίθηκε με την 191/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλανδρίου, κατά τη συνεδρίαση 12/26.3.2020. Κατά της ως άνω απόφασης, κατά το μέρος που με αυτήν έγιναν δεκτές οι προσφορές τόσο της παρεμβαίνουσας όσο και της εταιρείας «...”, η αιτούσα άσκησε ενώπιον της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών την από 16.4.2020 προδικαστική προσφυγή.

9. Επειδή, με την προδικαστική προσφυγή η αιτούσα, κατά το μέρος που στρέφονταν κατά της αιτιολόγησης της εταιρείας «... ΑΤΕ”, η οποία είχε υποβάλει προσφορά ύψους 625.549,92 ευρώ με συνολικό κόστος 611.549,92 ευρώ και καθαρό κέρδος 14.000 ευρώ, προέβαλε α) ότι στις κρατήσεις που επιβαρύνουν το έργο δεν έχει υπολογισθεί η κράτηση 2,5 τοις χιλίοις υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ που επιβαρύνει το κόστος των κρατήσεων κατά 1.563,87 ευρώ, β) ότι για το άρθρο Τιμολογίου Α.Τ. 3.6 «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού”, η εταιρεία δεν υπολόγισε το κόστος της συγκολλητικής επάλειψης που ανέρχεται σε 16.215,00 ευρώ (ασφαλτική στρώση 69.000 τ.μ. επί 0,500 κιλά το τετραγωνικό μέτρο ίσον 34.500 κιλά επί 0,47 ευρώ το κιλό) και γ) ότι για το άρθρο Τιμολογίου ΑΤ 3.4 «Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη» η εν λόγω εταιρεία υπολογίζει το κόστος σε 5.545,53 ευρώ (69.000 τ.μ. επί 0,30 κιλά το τετραγωνικό μέτρο επί 0,57 συντελεστής αραίωσης), ενώ ο ορθός υπολογισμός είναι 16.215,00 ευρώ (69.000 τ.μ. επί 0,50 κιλά το τετραγωνικό μέτρο ίσον 34.500 κιλά επί 0,47 ευρώ το κιλό, δεδομένου δεν προβλέπεται αραίωση του υλικού), με αποτέλεσμα να προκύπτει διαφορά ύψους 10.669,47 ευρώ (16.215,00 ευρώ μείον 5.545,53 ευρώ). Περαιτέρω, προέβαλε ότι η διαφορά αυτή των 28.448,34 ευρώ (1.563,87 ευρώ συν 16.215,00 ευρώ συν 10.669,47 ευρώ), καθιστά την προσφορά της εν λόγω εταιρείας ζημιογόνα, αφού το ποσόν αυτό υπερβαίνει το προσδοκώμενο κέρδος των 14.000 ευρώ.

10. Επειδή, η εταιρεία «...» προέβαλε ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ότι η ίδια η προσφεύγουσα και ήδη αιτούσα υπολόγισε την αναλογία υλικού διάστρωσης σε 0,30 κιλά/τ.μ. και, συνεπώς, αλυσιτελώς ζητά την αύξηση της αναλογίας υλικού διάστρωσης, ότι ρητά αναφέρεται στο προσκομιζόμενο και επικαλούμενο φυλλάδιο του κατασκευαστή – προμηθευτή ότι η περιεκτικότητα σε άσφαλτο φθάνει στο 60%, ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο και, επομένως, ορθώς υπολόγισε την απαιτούμενη ποσότητα του συγκεκριμένου υλικού εφαρμόζοντας το συντελεστή αραίωσης (0,57), επικουρικώς δε ακόμα και αν γίνονταν δεκτοί οι ισχυρισμοί της προσφεύγουσας και ήδη αιτούσας, η εταιρεία (...) για την επαρκή διασφάλιση της προσφοράς της και για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε αστοχίας ή παράλειψης είχε προβλέψει να συμπεριλάβει στην αιτιολόγησή της ένα σημαντικό κονδύλιο απρόβλεπτων ύψους 19.442,06 ευρώ επί του αρχικού αθροίσματος των κοστολογημένων δαπανών, το ποσόν δε αυτό αθροιζόμενο με το ποσό των 14.000,00 ευρώ, που είναι η προβλεπόμενη κερδοφορία της βάσει της αιτιολόγησής της, δίδει ποσό κερδοφορίας 33.422,06 ευρώ (14.000 ευρώ συν 19.442,06 ευρώ), η δε προσφορά, ακόμη κι αν γίνει δεκτή στο σύνολό της η προσφυγή της εταιρίας «...», είναι κερδοφόρος κατά 4.973,72 ευρώ (33.422,06 ευρώ μείον 28.448,34 ευρώ ίσον 4.973,72 ευρώ). Με την προσβαλλόμενη απόφαση, χωρίς να ελεγχθούν οι αιτιάσεις της προσφεύγουσας και ήδη αιτούσας ως προς την απαιτούμενη ποσότητα υλικού για την συγκολλητική επάλειψη (0,30 ή 0,50 κιλά ανά τ.μ.) και ως προς την δυνατότητα αραίωσης του υλικού, κρίθηκε ότι ακόμα και σε περίπτωση αποδοχής του συνόλου των ισχυρισμών της προδικαστικής προσφυγής που αφορούν στην προσφορά της εταιρείας «...», η προσφορά της δεν καθίσταται ζημιογόνα, ενώ δεν επηρεάζεται ούτε το δηλωθέν από αυτήν κέρδος ύψους 14.000 ευρώ, καθώς το ποσό των 14.448,34 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με την προσφεύγουσα πρέπει να προστεθεί στην προσφορά της εταιρείας «...», καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ποσό των απρόβλεπτων ύψους 19.442,06 ευρώ επί του αρχικού αθροίσματος των κοστολογημένων δαπανών που έχει συμπεριλάβει στην αιτιολόγησή της και, επομένως, οι λόγοι της προσφυγής κατά της προσφοράς της εταιρείας «...» προβάλλονται αλυσιτελώς, περαιτέρω δε απαραδέκτως προβάλλονται πλημμέλειες της αιτιολόγησης το πρώτον με το υπόμνημα.

11. Επειδή, η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (665/2020), κατά το μέρος που απέρριψε την προδικαστική προσφυγή της αιτούσας, όσον αφορά την εταιρεία «...» πιθανολογείται σοβαρά ότι είναι μη νόμιμη, γενομένου δεκτού του σχετικού λόγου της κρινόμενης αίτησης. Ειδικότερα, το κονδύλιο απρόβλεπτων ύψους 19.442,06 ευρώ επί του αρχικού αθροίσματος των κοστολογημένων δαπανών, από τη φύση του, αφορά πρωτίστως την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστάσεων και όχι εσφαλμένων εκτιμήσεων για προϋπάρχοντα δεδομένα αντικειμενικού χαρακτήρα ούτε, εξάλλου, αναιρεί την τυχόν πλημμέλεια της προσφοράς εν προκειμένω της εταιρείας «...», η οποία, φέρει το βάρος απόδειξης των ισχυρισμών της και, επομένως, και τον κίνδυνο από τον κλονισμό των στοιχείων που η ίδια επικαλέσθηκε για να αιτιολογήσει το ύψος της προσφοράς της και, συνακόλουθα και την ικανότητά της να εκτελέσει πλήρως και εγκαίρως τη σύμβαση με το συγκεκριμένο τίμημα (πρβλ ΣτΕ 2745/2019). Συνεπώς, πρέπει, κατά το μέρος αυτό, να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης της Αρχής Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών, δεδομένου δε ότι δεν έχουν εκκαθαρισθεί οι τεχνικού χαρακτήρος αιτιάσεις της αιτούσας (πρβλ ΔΕφΑθ Σε Συμβ. 23/2018, 52/2018, ΔΕφΠειρ Σε Συμβ. 77/2018, 100/2018, ΔΕφΑθ 187/2018, 451/2018), ως προς την απαιτούμενη ποσότητα υλικού για την συγκολλητική επάλειψη (0,30 ή 0,50 κιλά ανά τ.μ.) και ως προς την δυνατότητα ή μη αραίωσης του υλικού, πρέπει να αναπεμφθεί η υπόθεση στην Αρχή Εκδίκασης Προδικαστικών Προσφυγών, προκειμένου να αποφανθεί επί των ζητημάτων αυτών (πρβλ σχετ. ΣτΕ ΕΑ 1261/2008, 940/2007, πρβλ ΔΕφΑθ 9/2020, ΔΕφΠειρ 175/2019, ΔΕφΘεσ 15/2020, 95/2019, 37/2019, 36/2018, ΔΕφΚομ 14/2019).

12. Επειδή, εξάλλου, με την προδικαστική της προσφυγή η αιτούσα, κατά το μέρος που στρέφονταν κατά της αιτιολόγησης της παρεμβαίνουσας εταιρείας «...», προέβαλε α) ότι για το άρθρο ΑΤ 3.4 «Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη», η εν λόγω εταιρεία υπολογίζει ότι η επιφάνεια που πρέπει να διαστρωθεί με συγκολλητική ανέρχεται σε 138.500,00 τ.μ (2 επί 69.000,00 τ.μ. συν 500,00 τ.μ.), ότι η απαιτούμενη ποσότητα συγκολλητικής ανά τ.μ. είναι 0,30 κιλά, η δε τιμή αγοράς ανέρχεται σε 0,354 ευρώ/κιλό και, επομένως, το κόστος προμήθειας του υλικού ανέρχεται σε 14.708,70 ευρώ (138.500,00 τ.μ. επί 0,30 κιλά/τ.μ. επί 0,354 ευρώ/κιλό) και ότι ο υπολογισμός αυτός είναι εσφαλμένος, αφού, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο ΑΤ 3.6 του Περιγραφικού Τιμολογίου της μελέτης, η απαιτούμενη ποσότητα διάστρωσης συγκολλητικής ανά τ.μ. είναι 0,50 κιλά/τ.μ. και συνεπώς το κόστος ανέρχεται σε 24.514,50 ευρώ, ήτοι είναι αυξημένο κατά 9.805,80 ευρώ (24.514,50 ευρώ μείον 14.708,70 ευρώ), β) ότι για το άρθρο ΑΤ 3.5 του Τιμολογίου βάσει του προϋπολογισμού της μελέτης «Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις μεταβλητού πάχους», (Ποσότητα 4.010,00 Tόνων) η εν λόγω εταιρεία υπολόγισε ότι το κόστος που απαιτείται μόνο για την παραγωγή του ασφαλτομίγματος σε συνδυασμό με την προσφορά του παραγωγού «...» ανέρχεται σε 97.349,89 ευρώ, χρησιμοποιώντας όμως ως τιμή βάσης την τιμή διυλιστηρίων που δίνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου όχι κατά την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς της στις 09.09.2019, αλλά κατά την χρονική στιγμή υποβολής της αιτιολόγησης της προφοράς της στις 22.11.2019, οπότε η τιμή προμήθειας της ασφάλτου είχε μειωθεί κατά 61,68 ευρώ/τόνο, δηλαδή από 270,49 ευρώ/τόνο σε 208,81 ευρώ/τόνο, ότι η διαφορά τιμής επηρεάζει το κόστος προμήθειας του συγκεκριμένου υλικού, η προκύπτουσα δε επιβάρυνση ανέρχεται σε 9.383,40 ευρώ, γ) ότι ομοίως για το άρθρο Τιμολογίου ΑΤ 3.6 «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού» (Ποσότητα 69.000,00 τ.μ. που απαιτεί 8.145,45 τόνους ασφαλτομίγματος), η εν λόγω εταιρεία υπολογίζει ότι το κόστος που απαιτείται μόνο για την παραγωγή του ασφαλτομίγματος σε συνδυασμό με την προσφορά του παραγωγού «...» ανέρχεται σε 210.164,42 ευρώ, χρησιμοποιώντας όμως ως τιμή βάσης την τιμή διυλιστηρίων που δίνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου όχι κατά την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς της στις 09.09.2019, αλλά κατά την χρονική στιγμή υποβολής της αιτιολόγησης της προφοράς της στις 22.11.2019, οπότε η τιμή προμήθειας της ασφάλτου είχε μειωθεί κατά 61,68 ευρώ/τόνο, δηλαδή από 270,49 ευρώ/τόνο σε 208,81 ευρώ/τόνο, ότι η διαφορά τιμής επηρεάζει το κόστος προμήθειας του συγκεκριμένου υλικού, η προκύπτουσα δε επιβάρυνση ανέρχεται σε 22.644,35 ευρώ, δ) ότι η εν λόγω εταιρεία εσφαλμένα υπολογίζει το ημερήσιο κόστος λειτουργίας του μηχανήματος απόξεσης ασφαλτοτάπητα (φρέζας) σε 601,53 ευρώ και μετά από στρογγυλοποίηση σε 605,00 ευρώ, καθ’ όσον δεν υπολογίζει τη δαπάνη ύψους 6.075,00 ευρώ για την αντικατάσταση εξαρτημάτων κοπής, ε) ότι η ως άνω εταιρεία υπολογίζει εσφαλμένα: i) την ημερήσια απόδοση λειτουργίας του μηχανήματος απόξεσης ασφαλτοτάπητα (φρέζας), η προκύπτουσα δε διαφορά, βάσει των ορθών, κατά την αιτούσα, υπολογισμών ανέρχεται σε 6.485,57 ευρώ για επιπλέον 7 ημέρες εργασίας και σε 2.430,00 ευρώ για το κόστος της νταλίκας μεταφοράς μαζί με τον οδηγό για ημερήσια απασχόληση και ii) την ημερήσια απόδοση του συνεργείου διάστρωσης ασφαλτικών ταπήτων, η προκύπτουσα δε διαφορά βάσει των ορθών, κατά την αιτούσα, υπολογισμών ανέρχεται κατά το μέρος που αφορά τις εργασίες του Τιμολογίου ΑΤ 3.4 «Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη» σε 480,00 ευρώ, κατά το μέρος δε που αφορά την εργασία του Τιμολογίου ΑΤ 3.5 «Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτική) στρώσεις μεταβλητού πάχους» και την εργασία του Τιμολογίου ΑΤ 3.6 «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού», σε 2.485,52 ευρώ, στ) ότι έγινε εσφαλμένος υπολογισμός των γενικών εξόδων του έργου, η δε διαφορά που προκύπτει βάσει των ορθών, κατά την αιτούσα, υπολογισμών ανέρχεται σε 35.571,07 ευρώ, ζ) ότι η εν λόγω εταιρεία δεν υπολόγισε την κράτηση 2,50 τοις χιλίοις υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ανερχόμενη σε 1.496,12 ευρώ και η) ότι, όσον αφορά το κόστος ασφάλισης του έργου κατά παντός κινδύνου, δεν υπολόγισε το δικαίωμα συμβολαίου και τον φόρο ασφαλίστρων, με αποτέλεσμα να προκύπτει επιβάρυνση ύψους 228,91 ευρώ. Συνεπώς, σύμφωνα με τους προβληθέντες ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ισχυρισμούς της αιτούσας, η επιβάρυνση της παρεμβαίνουσας εταιρείας «...» ανέρχεται σε 97.085,74 ευρώ, δεδομένου δε ότι στην αιτιολόγησή της η προσφορά της παρουσίαζε κέρδος ύψους 56.925,85 ευρώ, εμφανίζει πλέον ζημία ύψους 40.159,89 ευρώ (56.925,85 ευρώ μείον 97.085,74 ευρώ) και για το λόγο αυτό δεν πρέπει να γίνει δεκτή.

13. Επειδή, όσον αφορά τον υπό στοιχείο (α) λόγο της προσφεύγουσας και ήδη αιτούσας ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (εσφαλμένος υπολογισμός της ποσότητας διάστρωσης συγκολλητικής 0,30 κιλά/τ.μ., αντί της ορθής, βάσει του Περιγραφικού Τιμολογίου της μελέτης, 0,50 κιλά/τ.μ.), με την προσβαλλόμενη απόφαση έγινε δεκτό ότι, όπως προέβαλαν τόσο η αναθέτουσα αρχή, όσο και η παρεμβαίνουσα εταιρεία «...» και ουδόλως αμφισβήτησε η προσφεύγουσα και ήδη αιτούσα, η ίδια υπολόγισε την ίδια ποσότητα διάστρωσης συγκολλητικής 0,30 κιλά/τ.μ. και, επομένως, ανεξαρτήτως της βασιμότητας του ως άνω ισχυρισμού, εφόσον η προσφορά της έφερε την αυτή πλημμέλεια, ο ισχυρισμός της ήταν σε κάθε περίπτωση απορριπτέος ως απαραδέκτως και δη ως άνευ εννόμου συμφέροντος προβαλλόμενος. Η αιτιολογία όμως αυτή της προσβαλλόμενης απόφασης πιθανολογείται σοβαρά ότι είναι μη νόμιμη, σύμφωνα με τα βασίμως προβαλλόμενα από την αιτούσα. Ειδικότερα, η αιτούσα δεν στερούνταν του δικαιώματος να προβάλει την σχετική πλημμέλεια εκ του ότι η προσφορά της είχε την ίδια πλημμέλεια με εκείνη που προσάπτει στην προσφορά της εταιρείας «...». Τούτο δε, διότι η νομιμότητα της απόφασης της αναθέτουσας αρχής, κατά το μέρος που η αιτιολόγηση της προσφοράς της αιτούσας κρίθηκε αποδεκτή, δεν ήχθη προς κρίση ενώπιον της ΑΕΠΠ και δεν θα μπορούσε να ελεγχθεί παρεμπιπτόντως από αυτή, επιφυλασσόμενης, σε κάθε περίπτωση, της δυνατότητας της μεν Διοίκησης να ανακαλέσει την αποδοχή της αιτιολόγησής της, εάν θεωρήσει ότι συντρέχει η επικαλούμενη πλημμέλεια, του δε αρμοδίου δικαστηρίου, επιλαμβανόμενου σχετικού ενδίκου βοηθήματος κατ’ αυτής, να την ακυρώσει για το λόγο αυτό (ΣτΕ ΕΑ 127/2015, 607/2010, 56/2008, ΔΕφΑθ Μονομ. 143/2020).

14. Επειδή, όσον αφορά τους υπό στοιχεία (β) και (γ) λόγους της προσφεύγουσας και ήδη αιτούσας ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ήτοι ότι χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του κόστους όχι η τιμή που ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, αλλά κατά τον χρόνο αιτιολόγησής της), με την προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε, κατ’ επίκληση των παραδοχών της Ν53/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, ότι νομίμως λαμβάνονται υπ’ όψιν για την αιτιολόγηση προσφοράς διαγωνιζόμενου οικονομικά στοιχεία μεταγενέστερα του χρόνου υποβολής της προσφοράς του, εφ’ όσον η υποβολή τους δεν αξιώνεται από τη διακήρυξη ή από άλλη διάταξη, στην οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, ώστε να μην επιτρέπεται η τροποποίησή τους. Η αιτιολογία αυτή, όμως, πιθανολογείται σοβαρά ότι είναι μη νόμιμη, κατά παραδοχή ως βάσιμου του σχετικού λόγου της αιτούσας. Ειδικότερα, η ασφάλεια του δικαίου επιβάλλει να υφίσταται ένα αντικειμενικά σταθερό σημείο, κατά το οποίο να υπολογίζεται το κόστος για την προμήθεια των υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός έργου, το σημείο δε αυτό είναι το χρονικό σημείο υποβολής των προσφορών, τουλάχιστον στην περίπτωση κατά την οποία τίθεται ζήτημα αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, κατ’ άρθρο 88 του Ν 4412/2016. Δεν είναι δε δυνατόν η υποβληθείσα σε προγενέστερο χρονικό σημείο προσφορά (εν προκειμένω στις 9.9.2019) να αιτιολογείται, όσον αφορά το κόστος που απαιτείται για την παραγωγή του ασφαλτομίγματος, με την τιμή διυλιστηρίων που δίνει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου κατά τον χρόνο αιτιολόγησης (εν προκειμένω στις 22.11.2019). Διαφορετική εκδοχή, όπως υποστηρίζεται από την παρεμβαίνουσα εταιρεία «...» και έγινε δεκτό και από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών με την προσβαλλόμενη απόφαση, θα είχε ως συνέπεια η προσφορά μιας εταιρείας να εξαρτάται από διακυμάνσεις τιμών μελλοντικές και αβέβαιες, ενδεχομένως και εις βάρος της στην περίπτωση που τα υλικά ακρίβαιναν σε χρονικό σημείο μετά την υποβολή των οικονομικών προσφορών. Εξάλλου, στην προκειμένη περίπτωση και η Αναθέτουσα Αρχή (ήτοι ο Δήμος Χαλανδρίου) ανέφερε ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ότι διέφυγε της Επιτροπής Αξιολόγησης ότι η τιμή προμήθειας της ασφάλτου που κατέθεσε η εταιρία «...» δεν ανταποκρίνεται στην ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ήτοι στις 09.09.2019 αλλά στην ημερομηνία υποβολής της αιτιολόγησης της οικονομικής προσφοράς, ήτοι στις 22.11.2019 (βλ. σκέψη 14 της προσβαλλόμενης 665/2020 απόφασης σελ. 25 και τις από 27.4.2020 απόψεις του Δήμου Χαλανδρίου προς την ΑΕΠΠ). Τα αναφερόμενα δε στην ως άνω Ν53/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, αφορούν σε διαφορετικό ζήτημα, ήτοι στο ζήτημα τροποποίησης προσφοράς και όχι στο ζήτημα αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς.

15. Επειδή, όσον αφορά τον υπό στοιχείο (δ) λόγο (πρώτο σκέλος), ήτοι ότι έγινε εσφαλμένος υπολογισμός του ημερήσιου κόστους λειτουργίας του μηχανήματος απόξεσης ασφαλτοτάπητα (φρέζας) λόγω μη συνυπολογισμού δαπάνης ύψους 6.075,00 ευρώ για την αντικατάσταση εξαρτημάτων κοπής, η αιτούσα προέβαλε ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ότι το κόστος για την αντικατάσταση των εξαρτημάτων κοπής του εν λόγω μηχανήματος δεν ανέρχονταν σε 107,58 ευρώ, όπως υποστήριζε η παρεμβαίνουσα εταιρεία «...» στην αιτιολόγηση της προσφοράς της, αλλά δε 6.075,00 ευρώ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του μηχανήματος (...) και τα στοιχεία (συνολικός όγκος απόξεσης ασφαλτοτάπητα) που η ίδια η εταιρεία «...» επικαλούνταν, σε συνδυασμό με προσκομιζόμενο από την αιτούσα τιμολόγιο της εταιρείας «...», απευθυνόμενο προς την αιτούσα. Με την προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε ότι οι ισχυρισμοί της αιτούσας είναι απορριπτέοι ως ερειδόμενοι επί εσφαλμένης προϋποθέσεως, καθ’ όσον δεν αποδεικνύεται ούτε ότι η εταιρεία «...» είναι η μοναδική εταιρεία που εμπορεύεται τα επίμαχα εξαρτήματα ούτε ότι τυχόν προσφορά που θα δίνονταν στην εταιρεία «...» από την ίδια εταιρεία θα ήταν ταυτόσημη, δεδομένου μάλιστα ότι όπως προκύπτει από τους σχετικούς ισχυρισμούς της αιτούσας, η εν λόγω εταιρεία δίνει προσφορές με έκπτωση. Με την κρινόμενη αίτηση υποστηρίζει η αιτούσα ότι από τα προσκομιζόμενα απ’ αυτήν στοιχεία και τους σχετικούς υπολογισμούς προκύπτει ότι το κόστος για την αντικατάσταση εξαρτημάτων κοπής ανέρχεται σε 6.075,00 ευρώ και όχι σε 107,58 ευρώ, ποσόν που εξάλλου αντίκειται και στα διδάγματα της κοινής πείρας, καθώς και ότι με τον τρόπο αυτό αντιστρέφεται το βάρος απόδειξης, καθ’ όσον η εταιρεία «...» έφερε το βάρος αιτιολόγησης της προσφοράς της. Όμως, ο λόγος αυτός δεν πιθανολογείται σοβαρά ως βάσιμος. Τούτο, διότι ανεξαρτήτως εάν το ποσόν των 107,58 ευρώ, το οποίο προκύπτει από την αιτιολόγηση της προσφοράς της εταιρείας «...», παρίσταται σύμφωνο με τα διδάγματα της κοινής πείρας, σε συνδυασμό με τα επικαλούμενα από την αιτούσα στοιχεία, εν τούτοις δεν προκύπτει με ασφάλεια το ποσόν, το οποίο πράγματι θα απαιτούνταν για την αντικατάσταση των εν λόγω εξαρτημάτων, αφού η αιτούσα δεν προσκομίζει περισσότερες προσφορές εταιρειών σχετικώς με την αξία των εν λόγω εξαρτημάτων, ώστε το δικαστήριο να αχθεί σε κρίση ως προς το κόστος αυτών. Περαιτέρω, δεν τίθεται ζήτημα αντιστροφής του βάρους απόδειξης, απορριπτόμενου ως αβάσιμου του ειδικότερου ισχυρισμού της αιτούσας. Συγκεκριμένα, η αιτούσα όφειλε ανταποδεικτικώς να προσκομίσει στοιχεία, ώστε να δημιουργηθούν στο Δικαστήριο αμφιβολίες ως προς τη βασιμότητα των ισχυρισμών της εταιρείας «...». Όμως, κατά τα προαναφερθέντα, από τα προσκομιζόμενα από την αιτούσα στοιχεία δεν δημιουργήθηκε στο Δικαστήριο συγκεκριμένη αμφιβολία, η οποία να κατατείνει μάλιστα σε ορισμένο και διαφορετικό ποσόν, το οποίο θα απαιτούνταν για την αντικατάσταση των εν λόγω εξαρτημάτων και το οποίο θα έπρεπε να προστεθεί στις δαπάνες της εταιρείας «...» μειώνοντας αναλόγως το κέρδος της προσφοράς της, ώστε η προκύπτουσα διαφορά προστιθέμενη στα έξοδα της παρεμβαίνουσας να οδηγήσει σε μείωση ή και μηδενισμό του κέρδους της.

16. Επειδή, όσον αφορά τον υπό στοιχείο (δ) λόγο της κρινόμενης αίτησης (δεύτερο σκέλος), ήτοι σχετικώς με την ημερήσια απόδοση λειτουργίας του μηχανήματος απόξεσης ασφαλτοτάπητα και την ημερήσια απόδοση του συνεργείου διάστρωσης ασφαλτικών ταπήτων, όπως αυτός αναπτύχθηκε τόσο στην προδικαστική προσφυγή της αιτούσας, όσο και στην κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα υποστηρίζει ότι η προκύπτουσα διαφορά, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των οδών, όπου πρόκειται να εκτελεσθεί το εν λόγω έργο, ανέρχεται σε 6.485,57 ευρώ για επιπλέον 7 ημέρες εργασίας και σε 2.430,00 ευρώ για το κόστος της νταλίκας μεταφοράς μαζί με τον οδηγό για ημερήσια απασχόληση, αφ’ ενός και σε 480,00 ευρώ, κατά το μέρος που αφορά τις εργασίες του Τιμολογίου ΑΤ 3.4 «Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη» και σε 2.485,52 ευρώ, κατά το μέρος που αφορά την εργασία του Τιμολογίου ΑΤ 3.5 «Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτική) στρώσεις μεταβλητού πάχους» και του Τιμολογίου ΑΤ 3.6 «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού», αφ’ ετέρου, ήτοι συνολικώς σε 11.881,09 ευρώ. Ειδικότερα, η αιτούσα υποστήριξε ότι ο απόλυτα ελάχιστος χρόνος από την στιγμή της περαίωσης της εργασίας σε ένα μέτωπο μέχρι την στιγμή της έναρξης σε ένα άλλο δεν μπορεί να είναι λιγότερος από 30 λεπτά, ότι το μέσο εμβαδόν των δρόμων προς συντήρηση είναι 1.600,00 τ.μ. και επομένως για να επιτύχει τον στόχο των 6.144,00 τ.μ./ημέρα η παρεμβαίνουσα εταιρεία «...» πρέπει κάθε μέρα να ολοκληρώνει 4 δρόμους της μελέτης (4 επί 1.600,00 τ.μ. ίσον 6.400 τ.μ.), ότι μεταξύ των δρόμων αυτών πρέπει να κάνει 3 μετακινήσεις του στόλου των μηχανημάτων που εργάζονται για το φρεζάρισμα των δρόμων αυτών (φρέζα, απορροφητικό σάρωθρο κ.λπ.), χάνοντας τουλάχιστον 90 λεπτά ημερησίως από τον παραγωγικό χρόνο εργασίας (30 λεπτά επί 3 μετακινήσεις), ότι με το πέρας του τελευταίου δρόμου πρέπει να μετακινεί τα μηχανήματα στο επόμενο σημείο εργασίας για να είναι έτοιμη να ξεκινήσει εργασία την επόμενη ημέρα χωρίς σταλίες και ότι, κατά τα προαναφερόμενα, ο ωφέλιμος χρόνος εργασίας του μηχανήματος απομειώνεται κατά 2 ώρες, δηλαδή κατά 25%. Με την προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε ότι όλως αναποδείκτως η αιτούσα λαμβάνει ως δεδομένους τους αναφερόμενους στο ως άνω σκεπτικό χρόνους και συνακόλουθα, οι συνολικοί της υπολογισμοί, οι οποίοι επηρεάζονται από το ανωτέρω δεδομένο, δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί. Η ανωτέρω αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης πιθανολογείται σοβαρά ότι είναι νόμιμη και, επομένως, ο σχετικός λόγος της αιτήσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Ειδικότερα, ο τρόπος που μια εταιρεία προτίθεται να εκτελέσει το έργο ανήκει στην αποκλειστική της ευθύνη, στην παρεμβαίνουσα δε εταιρεία «...» απόκειται, όσον αφορά τη συγκεκριμένη αιτίαση της αιτούσας, να σχεδιάσει κατά τον βέλτιστο τρόπο το χωροταξικό σχεδιασμό του έργου και τη μετακίνηση των μηχανημάτων της μεταξύ των μετώπων του έργου, κάτι που εξάλλου επηρεάζεται από το πλήθος και την ποιότητα των μηχανημάτων της, το παραγόμενο έργο του προσωπικού αλλά και από άδηλες και αβέβαιες συνθήκες, όπως συνθήκες κυκλοφορίας, καιρικές συνθήκες κλπ. Οι χρόνοι και τα λοιπά στοιχεία, όπως αριθμός διαδρομών κοπής, που επικαλείται η αιτούσα, προκειμένου να αποδείξει τους σχετικούς ισχυρισμούς της, ναι μεν ενδεχομένως δεν αφίστανται ιδιαιτέρως των ισχυόντων κατά τα κοινώς γνωστά, εν τούτοις δεν μπορεί να θεωρηθούν ως διδάγματα της κοινής πείρας, ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν από το Δικαστήριο χωρίς απόδειξη. Επομένως, οι σχετικοί ισχυρισμοί της αιτούσας, μη συνοδευόμενοι από έγγραφα προσώπου που έχει ειδικές γνώσεις επιστήμης, προβάλλονται αναποδείκτως και για το λόγο αυτό είναι απορριπτέοι.

17. Επειδή, όσον αφορά τον υπό στοιχείο (ε) λόγο της αιτούσας, ήτοι ότι έγινε εσφαλμένος υπολογισμός των γενικών εξόδων του έργου, η δε διαφορά που προκύπτει βάσει των ορθών, κατά την αιτούσα υπολογισμών ανέρχεται σε 35.571,07 ευρώ, με την προσβαλλόμενη απόφαση της ΑΕΠΠ κρίθηκε ότι, δεδομένης της προηγουμένης απόρριψης των λοιπών λόγων της προσφυγής, όσον αφορά στην προσφορά της παρεμβαίνουσας εταιρείας «...» και δεδομένου ότι το δηλωθέν από την εν λόγω εταιρεία κέρδος ανέρχεται στο ποσό των 56.925,85 ευρώ, η εξέταση του λόγου αυτού της προδικαστικής προσφυγής είναι αλυσιτελής, διότι, σε κάθε περίπτωση, η προσφορά της εν λόγω εταιρείας δεν είναι ζημιογόνα, ακόμη και σε περίπτωση αφαίρεσης του ποσού των 37.296,10 ευρώ (αφού η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών προσθέτει στο ποσόν της διαφοράς γενικών εξόδων ύψους 35.571,07 ευρώ την κράτηση υπέρ ΠΟΜΕΤΑΔΥ ύψους 1.496,12 ευρώ και το δικαίωμα συμβολαίου και τον φόρο ασφαλίστρων ύψους 229,91 ευρώ). Όμως, εν προκειμένω, δεδομένου ότι με την παρούσα απόφαση γίνονται δεκτοί ισχυρισμοί της αιτούσας που αφορούν συνολικό ποσόν 41.833,55 ευρώ (9.905,80 ευρώ συν 9.383,40 ευρώ συν 22.644,35 ευρώ), η ενδεχόμενη πρόσθεση του ποσού των 37.296,10 ευρώ ή και μέρους αυτού (τουλάχιστον 15.092,31 ευρώ), καθιστά πλέον την προσφορά της εταιρείας «...» ζημιογόνα (41.833,55 ευρώ συν 37.296,10 ευρώ ίσον 79.129,65 ευρώ, ήτοι ποσόν μεγαλύτερο του προσδοκώμενου κέρδους των 56.925,85 ευρώ). Όπως γίνεται δεκτό από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο βάσει των εκδοθεισών εγκυκλίων (εν προκειμένω της Εγκυκλίου 9/2017 του ΥΠΟΜΕ) υπολογισμός των γενικών εξόδων του εργοταξίου του προς κατασκευή έργου, δεν έχει την έννοια ότι, κατά την αιτιολόγηση υπερβολικά χαμηλής προσφοράς, αποκλείεται η εκ μέρους διαγωνιζομένου επίκληση και απόδειξη της συνδρομής για την επιχείρησή του ειδικών συνθηκών αναφορικά με την εγκατάσταση και την λειτουργία του συγκεκριμένου εργοταξίου, εν όψει των οποίων ειδικών συνθηκών ο διαγωνιζόμενος εξοικονομεί δαπάνη σε σχέση με την προκύπτουσα από την εν λόγω εγκύκλιο και επομένως, δεν μπορεί βασίμως να υποστηριχθεί ότι ο υπολογισμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα να εξισώνονται αυθαίρετα όλοι οι διαγωνιζόμενοι (πρβλ σχετ. ΣτΕ ΕΑ 769/2005, 280/2005, 279/2005. ΔΕφΑθ Μονομ. 148/2020). Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 8.2. της ένδικης διακήρυξης «Τα γενικά έξοδα ... του Αναδόχου ... καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ». Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι τα γενικά έξοδα υπολογίζονται κατ’ αρχήν με βάση τον προϋπολογισμό του έργου και όχι με βάση την προσφορά του αναδόχου (πρβλ σχετ. ΣτΕ 3638/2008, ΣτΕ ΕΑ 79/2006, 787/2005, όπου κρίνεται εσφαλμένος ο υπολογισμός μηχανόσημου βάσει της προσφοράς του διαγωνιζόμενου). Στην προκειμένη περίπτωση, η παρεμβαίνουσα εταιρεία «...», έχοντας δώσει προσφορά με έκπτωση 63,15%, υπολόγισε το έμμεσο κόστος του έργου, το οποίο περιλαμβάνει τα γενικά έξοδα του εργοταξίου σε 51.361,50 ευρώ, βάσει όμως της υποβληθείσης προσφοράς της και όχι βάσει του προϋπολογισμού του έργου. Σημειωτέον ότι η μεν εταιρεία «...» που έδωσε προσφορά με έκπτωση 55,20% υπολόγισε το έμμεσο κόστος του έργου σε 144.502,28 ευρώ, η δε αιτούσα που έδωσε προσφορά με έκπτωση 51,01%, υπολόγισε το έμμεσο κόστος του έργου σε 118.474,94 ευρώ. Αυτό δεν αξιολογήθηκε ούτε από τον Φορέα Ανάθεσης ούτε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία θεωρώντας, κατά τα ανωτέρω, ως αλυσιτελή την προβολή του σχετικού λόγου, δεν εξέτασε την ουσιαστική βασιμότητα των ισχυρισμών της προσφεύγουσας και ήδη αιτούσας ούτε, εξάλλου, αξιολογήθηκαν οι ισχυρισμοί της παρεμβαίνουσας εταιρείας «...» που αφορούσαν το ύψος των γενικών εξόδων του έργου, σχετικώς με την εξοικονόμηση δαπάνης σε σχέση με την ανωτέρω προκύπτουσα λόγω των ειδικών συνθηκών αναφορικά με την εγκατάσταση και την λειτουργία του συγκεκριμένου εργοταξίου. Συνεπώς, μη εκκαθαρισθέντων των ανωτέρω τεχνικού χαρακτήρος ζητημάτων (πρβλ ΔΕφΑθ Σε Συμβ. 23/2018, 52/2018, ΔΕφΠειρ Σε Συμβ. 77/2018, 100/2018, ΔΕφΑθ 187/2018, 451/2018) πρέπει να αναπεμφθεί η υπόθεση στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, προκειμένου να αποφανθεί επί των ζητημάτων αυτών (πρβλ σχετ. ΣτΕ ΕΑ 1261/2008, 940/2007, πρβλ ΔΕφΑθ 9/2020, ΔΕφΠειρ 175/2019, ΔΕφΘεσ 15/2020, 95/2019, 37/2019, 36/2018, ΔΕφΚομ 14/2019).

18. Επειδή, τέλος, όσον αφορά τους υπό στοιχεία (ζ) και (η) λόγους της προδικαστικής προσφυγής της αιτούσας, ήτοι ότι η παρεμβαίνουσα εταιρεία «...» δεν υπολόγισε την κράτηση 2,50 τοις χιλίοις υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ανερχόμενη σε 1.496,12 ευρώ, όσον δε αφορά το κόστος ασφάλισης του έργου κατά παντός κινδύνου, ότι δεν υπολόγισε το δικαίωμα συμβολαίου και τον φόρο ασφαλίστρων, με αποτέλεσμα να προκύπτει επιβάρυνση ύψους 228,91 ευρώ, οι λόγοι αυτοί δεν εξετάσθηκαν από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, αφού τα ανωτέρω ποσά συνυπολογίσθηκαν στα γενικά έξοδα (βλ. την σκέψη 28 της προσβαλλόμενης απόφασης και την προηγούμενη σκέψη της παρούσης). Όμως, αν και η ΑΕΠΠ, κατά τα ήδη εκτεθέντα, δεν εξέτασε κατ’ ουσίαν τους προβληθέντες και επαναλαμβανόμενους με την κρινόμενη αίτηση ισχυρισμούς, το Δικαστήριο δύναται να τους εξετάσει το πρώτον, εφ’ όσον αφορούν αμιγώς νομικά ζητήματα και δεν σχετίζονται προς τεχνικό ή μη εκκαθαρισμένο, κατά το πραγματικό του μέρος, ζήτημα (βλ. την αναφερόμενη στην προηγούμενη σκέψη νομολογία καθώς και ΣτΕ ΕΑ 270/2010, 983/2009, 551/2009, 491/2009). Οι λόγοι αυτοί πιθανολογείται σοβαρά ότι θα γίνουν δεκτοί, αφού πράγματι η παρεμβαίνουσα εταιρεία «...» δεν υπολόγισε τα ανωτέρω ποσά, το ύψος των οποίων δεν αμφισβητεί, κατά την αιτιολόγηση της προσφοράς της. Ο ισχυρισμός της παρεμβαίνουσας, σύμφωνα με τον οποίο για να ισχύσει η κράτηση υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ πρέπει να συμπεριληφθεί ρητά στο άρθρο 8.1. των τευχών διακήρυξης έργων, με σχετική παραπομπή στη σχετική υπουργική απόφαση, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι η σχετική υποχρέωση ισχύει ευθέως εκ της ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών (ΦΕΚ Β’ 2780), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της περ. θ’ της παρ. 7 του άρθρου 53 του Ν 4412/2016, η τυχόν δε μη αναφορά της κράτησης αυτής στο άρθρο 8.1. των σχετικών διακηρύξεων, δεν αίρει την υποχρέωση του αναδόχου να προβεί στην εν λόγω κράτηση. Εξάλλου, όπως προκύπτει από το άρθρο 8.1. της ένδικης διακήρυξης, στο οποίο αναφέρεται ότι «το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ..., της κράτησης ..., καθώς και της κράτησης ...», η εκεί αναφορά των κρατήσεων είναι ενδεικτική, περιλαμβάνει δε όλες τις προβλεπόμενες κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα της συγκεκριμένης μορφής, συνεπώς και αυτή υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ.

19. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν αυτών, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να ανασταλεί η εκτέλεση της 665/2020 απόφασης του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, καθώς και η διαδικασία του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την 33247/31.07.2019 Διακήρυξη του Δήμου Χαλανδρίου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» (ΑΔΑΜ: 19PROC005374755 2019-07-31), έως εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως που οφείλει να ασκήσει η αιτούσα κατά της ανωτέρω απόφασης της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο 372 παρ. 4 του Ν 4412/2016, να απορριφθεί η παρέμβαση και να επιστραφεί στην αιτούσα το καταβληθέν παράβολο, να απαλλαγούν όμως, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, ο Δήμος Χαλανδρίου και η παρεμβαίνουσα εταιρεία «...» από τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας. Περαιτέρω, η υπόθεση πρέπει να αναπεμφθεί στην ΑΕΠΠ, προκειμένου αυτή, επιλαμβανόμενη εκ νέου, να εξετάσει, εντός της προβλεπόμενης από το άρθρο 367 παρ. 1 του Ν 4412/2016 προθεσμίας των 20 ημερών, η οποία αναβιώνει μετά την αποδοχή της κρινόμενης αίτησης και εκκινεί από την επίδοση σε αυτήν της παρούσας απόφασης (πρβλ ΣτΕ ΕΑ 1261/2008, 940/2007) τους λόγους της προδικαστικής προσφυγής της αιτούσας που αφορούν στην αιτιολόγηση της προσφοράς της εταιρείας «...» και αναφέρονται στην 11η σκέψη της παρούσης και τους λόγους που αφορούν στην αιτιολόγηση της προσφοράς της παρεμβαίνουσας εταιρείας «...» και αναφέρονται στην 17η σκέψη της παρούσης.

[Δέχεται την αίτηση. Αναστέλλει την εκτέλεση της 665/2020 απόφασης του 5ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών καθώς και τη διαδικασία του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την .../31.07.2019 Διακήρυξη του Δήμου Χαλανδρίου για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» (ΑΔΑΜ: .....), έως εκδόσεως οριστικής αποφάσεως επί της αιτήσεως ακυρώσεως που οφείλει να ασκήσει η αιτούσα κατά της ανωτέρω απόφασης της ΑΕΠΠ. Απορρίπτει την παρέμβαση. Αναπέμπει την υπόθεση στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, προκειμένου να αποφανθεί κατ’ ουσίαν επί των λόγων της προδικαστικής προσφυγής της αιτούσας, σύμφωνα με το σκεπτικό.]