ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ - ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 232/2018

 

Πρόεδρος: Δ. Ράικος, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ

Εισηγητής: Χ. Κροντηράς, Εφέτης ΔΔ

Δικηγόροι: Σ. Μελιδώνης, Σ. Μπανάκου, Πάρεδρος ΝΣΚ

 

1. Με την κρινόμενη αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε εμπροθέσμως το νόμιμο παράβολο (βλ. τα δύο ειδικά έντυπα παράβολου με αριθμούς ... και ..., σειράς), οι αιτούντες επιδιώκουν την ακύρωση της αποφάσεως ...2014 του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία, κατ’ επίκληση των διατάξεων των άρθρων 117 παρ. 3 του Συντάγματος 38 και 41 του Ν. 998/1979, κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση εμβαδού 1,151 στρεμμάτων (1.151 μ2), κείμενη στην περιοχή ... του οικισμού ... της Τοπικής Κοινότητας ... της Δημοτικής Ενότητας ... του Δήμου Κεφαλονιάς.

2. Η υπό κρίση αίτηση ασκείται από την τρίτη αιτούσα νομίμως εκπροσωπούμενη από τον δεύτερο αιτούντα, ο οποίος με την απόφαση .../8.9.2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που έχει ήδη τελεσιδικήσει (βλ. το πιστοποιητικό .../2017 του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών) διορίσθηκε ως προσωρινός - και ήδη οριστικός - δικαστικός συμπαραστάτης της θείας του, η οποία με την ίδια ως άνω απόφαση τέθηκε σε καθεστώς πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαραστάσεως, λόγω αδυναμίας να επιμεληθεί των υποθέσεών της. Περαιτέρω, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο ο πρώτος αιτών ... δεν παραστάθηκε με πληρεξούσιο δικηγόρο, ούτε εμφανίσθηκε για να δηλώσει ότι εγκρίνει την άσκηση του ένδικου τούτου βοηθήματος, ενώ, εξάλλου, δεν προσκομίσθηκε, μέσω της Γραμματείας του Δικαστηρίου, συμβολαιογραφική πράξη παροχής πληρεξουσιότητας εκ μέρους του προς τον δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο της αιτήσεως. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ΠΔ 18/1989 ‘‘Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικράτειας (Α 8), όπως αυτό ήδη ισχύει, το οποίο, δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν 702/1977 (Α 268), εφαρμόζεται αναλόγως κατά την εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως που, όπως η προκειμένη, έχουν υπαχθεί στην αρμοδιότητα των διοικητικών εφετείων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1 του ίδιου νόμου, η υπό κρίση αίτηση πρέπει, ως προς αυτόν τον αιτούντα, να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Αντιθέτως, η αίτηση είναι τύποις δεκτή και εξεταστέα κατ’ ουσίαν όσον αφορά στους λοιπούς δύο αιτούντες, ενόψει και του ότι αυτοί, φερόμενοι ως συνιδιοκτήτες, βάσει εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, ευρύτερης γεωργικώς καλλιεργούμενης εδαφικής περιοχής, τμήμα της οποίας καταλαμβάνει η υπό αναδάσωση έκταση, και προβάλλοντας κοινούς λόγους ακυρώσεως, ερειδομένους επί της αυτής ιστορικής και νομικής βάσεως, παραδεκτώς ομοδικούν (ΣτΕ 1888/2017, 2950/2016).

3. Το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγματος ορίζει ότι: «Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό». Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν 998/1979 “Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289): «Κηρύσσονται υποχρεωτικώς ως αναδασωτέα τα δάση και αι δασικαί εκτάσεις, ανεξαρτήτως της ειδικωτέρας κατηγορίας αυτών ή της θέσεως εις ην ευρίσκονται, εφ’ όσον ταύτα καταστρέφονται ή αποψιλούνται συνεπεία πυρκαϊάς ή παρανόμου υλοτομίας αυτών …», ενώ κατά το άρθρο 41 παρ. 1 και 3 του ίδιου νόμου: «1. Η κήρυξις εκτάσεων ως αναδασωτέων ενεργείται δι’ αποφάσεως του οικείου νομάρχου [μετέπειτα του Γενικού Γραμματέα της κρατικής Περιφέρειας, βάσει του Ν 2503/1997 (Α΄ 107), και ήδη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως, δυνάμει του άρθρου 280 του Ν 3852/ 2010 - (Α’ 87)] καθοριζούσης σαφώς τα όρια της εκτάσεως η οποία κηρύσσεται αναδασωτέα και συνοδευομένης υποχρεωτικώς υπό σχεδιαγράμματος, το οποίον δημοσιεύεται εν φωτοσμικρύνσει μετά της αποφάσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2… 3. Ειδικώς προκειμένου περί κηρύξεως εκτάσεων ως αναδασωτέων ένεκα μερικής ή ολικής καταστροφής δάσους ή δασικής εκτάσεως εκ πυρκαϊάς ή άλλης αιτίας εκ των εν άρθρω 38 παρ. 1 αναφερομένων η κατά την παραγράφον 1 του παρόντος άρθρου απόφασις … εκδίδεται, μετά εισήγησιν της αρμοδίας δασικής υπηρεσίας, υποχρεωτικώς εντός τριών μηνών [βλ. και άρθρο 1 παρ. 15 του Ν 3208/2003 (Α΄ 303)] από της καταστολής της πυρκαϊάς ή της διαπιστώσεως της εξ άλλης αιτίας καταστροφής». Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, κάθε αποψιλούμενη δασική έκταση, δημόσια ή ιδιωτική, κηρύσσεται υποχρεωτικώς αναδασωτέα με μόνη την αντικειμενική διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπει η ως άνω συνταγματική διάταξη, η δε απόφαση κηρύξεως της αναδασώσεως πρέπει να αιτιολογείται ως προς το χαρακτηρισμό της εκτάσεως ως δάσους ή δασικής εκτάσεως, η αιτιολογία, όμως, αυτή μπορεί να συμπληρώνεται και από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου (ΣτΕ 1834/2017, 939/2016, 4361/2015, 4797/2013, 5478/2012).

4. Στην υποκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, μετά την υποβολή των με αρ. πρωτ. ...2014 και ...2014 καταγγελιών του ... του ..., κατοίκου ..., προς τη Διεύθυνση Δασών Νομού Κεφαλληνίας, σύμφωνα με τις οποίες στη θέση “...» στο χωριό ... στο νότιο τμήμα της εκεί ιδιοκτησίας του έχουν γίνει επεμβάσεις με καταστροφή της δασικής βλαστήσεως και φράξιμο της κοίτης του ρέματος που διέρχεται ανατολικός της ιδιοκτησίας του, διενεργήθηκε έλεγχος, στα πλαίσια του οποίου συντάχθηκαν αρχικός η αναφορά ...2014 της δασοπόνου ... και του δασοφύλακα ... προς την ανωτέρω Διεύθυνση και στη συνέχεια η έκθεση αυτοψίας ...2014 των ίδιων υπαλλήλων, καθώς και η έκθεση φωτοερμηνείας ...2014 του δασολόγου .... Στο πρώτο από τα ανωτέρω δημόσια έγγραφα αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: «Διενεργήθηκε αυτοψία … στις ...2014 κατόπιν υπόδειξης του ... του ..., στην εξεταζόμενη περιοχή όπου και αποτυπώθηκε με GPS η παράβαση και καταγράφηκαν οι συντεταγμένες ΕΓΣΛ (απόκλιση +/- 4). Πρόκειται για γραμμική κλάδευση δασικών ειδών (σχίνος, ασπάλαθος, κουμαριές) και καλαμιών εντός κοίτης και πρανών ρέματος σε ευρύτερη δασωμένη έκταση. Ο τρόπος κλάδευσης (μορφή μονοπατιού) κατά την εκτίμησή μου, έγινε κατά τους μήνες ..., για εμφάνιση της κοίτης του ρέματος και πρόθεση οριοθέτησης έκτασης. Το μήκος της κλάδευσης είναι 177 μέτρα με μέγιστο πλάτος 1 μέτρο. Το κόστος ζημίας υπολογίστηκε σε 141 Ευρώ. Ο τύπος της κλάδευσης δηλαδή “γραμμική» δεν αλλοιώνει το ευρύτερο δασογενές περιβάλλον και δεν θεωρούμε ότι απαιτείται να συνταχθεί έκθεση φωτοερμηνείας και απόφαση αναδάσωσης. Αποτελεί παράβαση της δασικής νομοθεσίας (άρθρο 268 ΝΔ 86/1969, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 1 του Ν 4138/2013) και θα ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη προκειμένου να βρεθεί ο παραβάτης ή ο εντολέας και να συνταχθεί το πρωτόκολλο μήνυσης». Εξάλλου, στο δεύτερο από τα ως άνω έγγραφα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Διενεργήσαμε αυτοψία στις ...2014 προκειμένου να αποτυπώσουμε την έκταση που εκχερσώθηκε - διαμορφώθηκε και βρίσκεται στην περιοχή ... ... Τοπικής Κοινότητας ... Δημοτικής Ενότητας ... από την οποία προέκυψαν τα εξής: Έκταση εμβαδού 1,300 στρεμμάτων όπως εμφανίζεται στον συνημμένο χάρτη, έχει εκχερσωθεί και διαμορφωθεί με μηχάνημα, ενώ υπάρχουν υλοτομημένα δένδρα και με χειρωνακτικό μέσο (στα όρια), τον μήνα Απρίλιο, η οποία ήταν κυρίως υδατόρεμα (κοίτη - πρανή) και τμήματα όμορων εκτάσεων. Στην έκταση βρέθηκαν υπολείμματα από τα δασικά είδη σχίνου, ασπάλαθου και κουμαριάς καθώς και καλάμια. Έχει έκθεση: νότια, Κλίση: 10%, Έδαφος: βαθύ γαιώδες (αμμώδες), Υψόμετρο 0,5 - 12μ και όρια: ΒΟΡΕΙΑ: δασωμένη έκταση ΝΟΤΙΑ: αμμώδη παραλία ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: καλλιεργημένη έκταση ΔΥΤΙΚΑ: δασωμένη έκταση … Η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Παρακαλούμε ο Δασολόγος της περιοχής μετά από φωτοερμηνεία να μας γνωστοποιήσει τον χαρακτήρα της έκτασης που θα ληφθούν τα μέτρα προστασίας …». Τέλος, σύμφωνα με το τρίτο από τα προδιαληφθέντα έγγραφα: « από τη στερεοσκοπική παρατήρηση των Α/Φ της υπηρεσίας προκύπτουν τα παρακάτω: • Α/Φ έτους λήψης 1945, κλίμακας περίπου 1:42.000 … Η έκταση εμφανίζει μορφή κοίτης ρέματος με πυκνή δασική βλάστηση σε ποσοστό περίπου 50 - 60%, εντός της κοίτης και των πρανών, ενώ κατά θέσεις εκατέρωθεν της κοίτης στα βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά προς τη θάλασσα, διακρίνονται εκτάσεις με γεωργική μορφή και βαθμίδες καλλιέργειας. • Α/Φ έτους λήψης 1960, κλίμακας περίπου 1:30.000 … Η έκταση εμφανίζει παρόμοια μορφή με αυτήν που είχε κατά το έτος 1945. Α/Φ έτους λήψης 1972, κλίμακας περίπου 1:20.000 … Η έκταση εμφανίζει μορφή κοίτης ρέματος με πυκνή δασική βλάστηση σε ποσοστό περίπου 60% εντός της κοίτης και των πρανών, ενώ κατά θέσεις στα νοτιοανατολικά της κοίτης και προς τη θάλασσα, διακρίνονται εκτάσεις με γεωργική μορφή και βαθμίδες καλλιέργειας. • Α/Φ έτους λήψης 1983, κλίμακας περίπου 1:8.000 … Η έκταση εμφανίζει όμοια μορφή με αυτήν που είχε κατά το έτος 1972. • Α/Φ έτους λήψης 1992, κλίμακας περίπου 1:15.000 … Η έκταση εμφανίζει όμοια μορφή με αυτήν που είχε κατά το έτος 1972. • Α/Φ έτους λήψης 2000, κλίμακας περίπου 1:15.000 … Η έκταση εμφανίζει παρόμοια μορφή με αυτήν που είχε κατά το έτος 1972. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, - Η έκταση, εμφάνιζε δασικό χαρακτήρα και σήμερα έχει υποστεί επεμβάσεις και αλλοίωση της μορφής της, ως εκχέρσωση και επιχωμάτωση της κοίτης του ρέματος, με φθορά της δασικής βλάστησης ως υλοτομία ή κλάδευση δασικών ειδών. Προτείνεται να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, επειδή έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. - Από την εξέταση των Α/Φ και των ορθοφωτοχαρτών της περιοχής, διαπιστώθηκε ότι η αλλοίωση της μορφής της γης είναι πρόσφατη, μετά το 2010 και επειδή κατά θέσεις συνορεύει με γεωργικές εκτάσεις, απαιτείται η οριοθέτηση του ρέματος και των πρανών του επί του εδάφους, από την αρμόδια υπηρεσία». Κατόπιν τούτου και αφού λήφθηκε υπόψη ότι ένα τμήμα, εμβαδού 149 μ2, της ανωτέρω εκτάσεως, κείμενο στη δυτική πλευρά της, ανήκε (εμπεριεχόταν) σε ευρύτερη έκταση επιφάνειας 29.790,31 μ2, η οποία με την πράξη ...2002 του Διευθυντή Δασών Νομού Κεφαλληνίας είχε χαρακτηρισθεί αμετακλήτως «ως μη δάσος ή δασική» (βλ. τη βεβαίωση ...2004 του εν λόγω Διευθυντή Δασών), προτάθηκε η κήρυξη του εναπομένοντος τμήματος των 1.151 μ2 ως αναδασωτέας εκτάσεως (βλ. το έγγραφο ...2014 της δασοπόνου ... προς τη Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας, καθώς και το έγγραφο ...2014 της Διευθύντριας Δασών Ν. Κεφαλληνίας προς τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου), κάτι που έγινε με την ήδη προσβαλλόμενη απόφαση ...2014 του εν λόγω Γενικού Γραμματέα (Δ΄ .../29.10. 2014), με την οποία κηρύχθηκε η αναδάσωση της επίμαχης εκτάσεως (υδατορέματος), με σκοπό τη διατήρηση του δασικού χαρακτήρα της για προστατευτικούς και υδρονομικούς σκοπούς, τον αποκλεισμό της διαθέσεώς της για άλλη χρήση και την αποκατάσταση της καταστραφείσας δασικής βλαστήσεως με φυσική ή τεχνητή αναγέννηση.

 

5. Με την κρινόμενη αίτηση οι δεύτερος και τρίτη αιτούντες στρέφονται κατά της αποφάσεως αυτής, προβάλλοντας ότι: α) πάσχει ακυρότητα, λόγω ελλείψεως ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας ως προς τον χαρακτηρισμό του συνόλου της υπό αναδάσωση εκτάσεως ως δασικής, άλλως έχοντας ασαφή και αντιφατική, κατά συνέπεια δε μη νόμιμη, αιτιολογία, β) κατά παράβαση της διατάξεως του άρθρου 41 παρ. 3 του Ν 998/1979, που θεσπίζει αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών - και ήδη δύο μηνών, κατ’ άρθρο 12 παρ. 2 του Ν 2040/1992 - για την έκδοση της αποφάσεως κηρύξεως της αναδασώσεως, αρχόμενη από τη διαπίστωση της αιτίας της καταστροφής (εκχερσώσεως), η προθεσμία αυτή δεν τηρήθηκε στην ένδικη περίπτωση, με συνέπεια η προσβαλλόμενη πράξη να καθίσταται ακυρωτέα, και γ) η επίμαχη έκταση δεν είχε ποτέ δασικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί τμήμα ευρύτερης ιδιωτικής εκτάσεως 43.000 μ2, που απλώνεται και από τις δύο πλευρές του ρέματος (τόσο ανατολικώς όσο και δυτικώς), η οποία περιήλθε στην αποκλειστική κυριότητα του ... του ..., παππού του δευτέρου εξ αυτών και πατέρα της τρίτης, δυνάμει αγοραπωλητήριων συμβολαίων των ετών 1904 και 1927, και στην έκταση αυτήν, πέραν από τη γεωργική καλλιέργειά της, ασκείτο ήδη από το έτος 1904 εμποροβιοτεχνική δραστηριότητα (λειτουργούσε με νόμιμη άδεια κεραμιδοκάμινο με οργανωμένη εγκατάσταση αποθηκών και χώρους επεξεργασίας πρώτης ύλης κεραμιδιών, από το οποίο πήρε και η περιοχή το τοπωνύμιο “...»), επιπλέον δε η έκταση δυτικώς του ρέματος, που έχει χαρακτηρισθεί με την πράξη .../24.2.2011 της Διευθύνσεως Δασών Νομού Κεφαλληνίας ως δασική, στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς .../...1973 και .../...1983 χαρακτηρίζεται ως «παλιαγρός βραχώδης, επικλινής βοσκότοπος». Για την απόδειξη των ισχυρισμών τους οι αιτούντες προσκομίζουν, μεταξύ άλλων: α) την από ... έκθεση φωτοερμηνευτικής έρευνας του ... αγρονόμου και τοπογράφου μηχανικού ΕΜΠ και β) την από .../2018 ειδική δασοτεχνική έκθεση του δασοπόνου (πραγματογνώμονος του Πρωτοδικείου Αθηνών - τεχνικού συμβούλου) .... Στο πρώτο από τα έγγραφα αυτά, που συντάχθηκε ύστερα από τη μελέτη των φωτοζευγών αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), των ετών λήψεως 1937, 1945 και 1960, της κηρυχθείσας ως αναδασωτέας εκτάσεως, αναφέρονται, εκτός των άλλων, και τα εξής: «ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα της δασοπόνου ... που συντάχθηκε το έτος 2014, εντοπίστηκε και τοποθετήθηκε η “αναδασωτέα έκταση» στα φωτοζεύγη των ετών 1937, 1945 και 1960 … ΣΤΕΡΕΟΖΕΥΓΟΣ Α/ΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΛΗΨΕΩΣ 1937 ΤΗΣ Γ.Υ.Σ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:20.000 ΠΕΡΙΠΟΥ … Η περιοχή που ορίστηκε ως “αναδασωτέα» (ΦΕΚ .../29.10.2014) εντοπίστηκε στη μεγεθυμένη αεροφωτογραφία και περιγράφεται σε επικολλημένο διαφανές σκαρίφημα με στοιχεία «ΑΒΓΔΕΑ». Από την επικάλυψη της επιφάνειας μελέτης στην αεροφωτογραφία του έτους 1937 διαπιστώνεται ότι η έκταση αυτή καλύπτει μέρος του νοτιοδυτικού τμήματος γης της ιδιοκτησίας κληρονόμων ... το οποίο βρίσκεται κοντά στην παραλία. Η επιφάνεια μελέτης (ΑΒΓΔΕΑ) αποτελεί τμήμα γης ρέματος που έχει κατεύθυνση βόρεια - νότια και εκβάλλει στην παραλία, ενώ το νότιο τμήμα της έκτασης επιφάνειας 195 τ.μ. ανήκει στην αιγιαλίτιδα ζώνη, όπως αυτή έχει καθοριστεί με το ΦΕΚ ... 2005. Από τη χρήση και την κάλυψη γης που εμφανίζει το τμήμα γης που βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας κληρονόμων ... και περιγράφεται με στοιχεία «ΒΓΔΖΒ» προκύπτει πως πρόκειται καθαρά για έκταση αγροτική - γεωργική με στιλπνή υφή και ενοποιείται με την ευρύτερη ανατολική έκταση της ιδιοκτησίας που εμφανίζει επίσης ενιαίο αγροτικό χαρακτήρα. Το υπόλοιπο τμήμα με στοιχεία «ΔΕΑΖΔ» εμφανίζει “σκούρα απόχρωση» λόγω της βαθιάς γραμμής του ρέματος και της χαμηλής θαμνώδους παραρεμάτιας βλάστησης που εμφανίζεται στο προαναφερόμενο τμήμα και η οποία σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανή να προσδώσει δασικό χαρακτήρα στην έκταση. Να σημειωθεί πως ανατολικά της πλευράς (Α-Β) και εντός της ιδιοκτησίας ... εντοπίζεται κατασκευή - κτίριο, κεραμιδοκαμίνου, όπως αναγράφεται και στα συμβόλαια ...1904 και ...1937, που υποδηλώνει σαφώς την ύπαρξη ανθρώπινης παρουσίας στην υπό μελέτη ιδιοκτησία τουλάχιστον από το έτος μελέτης 1937. Το γεγονός ότι πρόκειται για χαμηλή παραρεμάτια βλάστηση που εντοπίζεται μόνο στο χώρο του ρέματος αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η όμορη δυτική έκταση πέραν του ρέματος εμφανίζει και αυτή αγροτικό γεωργικό χαρακτήρα και η θαμνώδης βλάστηση περιορίζεται εντός της όχθης του ρέματος. ΣΤΕΡΕΟΖΕΥΓΟΣ Α/ΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΛΗΨΕΩΣ 1945 ΤΗΣ Γ.ΥΣ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:15000 ΠΕΡΙΠΟΥ … Η περιοχή μελέτης που ορίστηκε ως “αναδασωτέα» εντοπίστηκε και στη μεγεθυμένη αεροφωτογραφία του έτους 1945 και περιγράφεται επίσης σε επικολλημένο διαφανές σκαρίφημα με στοιχεία «ΑΒΓΔΕΑ». Το στερεοζεύγος του έτους 1945 είναι πολύ μικρής κλίμακας (1:42.000), αρκετά ψηλής λήψης και όχι πολύ καλής ευκρίνειας, παρόλα αυτά με τη στεροσκοπική παρατήρηση εντοπίζονται κάποια χαρακτηριστικά της χρήσης και της κάλυψης γης της υπό εξέταση ιδιοκτησίας. Το έτος 1945 η υπό μελέτη έκταση εξακολουθεί να διατηρεί τον αγροτικό χαρακτήρα εκτός της κοίτης του ρέματος και να παρουσιάζει χαμηλή θαμνώδη βλάστηση στα πρανή του. Το τμήμα γης με στοιχεία «ΒΓΔΖΒ» που αποτελεί κομμάτι γης της ιδιοκτησίας κληρονόμων ..., εμφανίζει και το έτος 1945 αγροτικό γεωργικό χαρακτήρα χωρίς ίχνος δασικής βλάστησης. ΣΤΕΡΕΟΖΕΥΓΟΣ Α/ΦΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΛΗΨΕΩΣ 1960 ΤΗΣ Γ.ΥΣ. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:30000 ΠΕΡΙΠΟΥ … Η περιοχή μελέτης που ορίστηκε ως “αναδασωτέα» εντοπίστηκε και στη μεγεθυμένη αεροφωτογραφία του έτους 1960 και περιγράφεται επίσης σε επικολλημένο διαφανές σκαρίφημα με στοιχεία «ΑΒΓΔΕΑ». Το έτος 1960 δεν εντοπίζονται μεταβολές ως προς τη χρήση και την κάλυψη γης που εμφανίζει η υπό μελέτη έκταση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη μελέτης. Το τμήμα γης με στοιχεία «ΒΓΔΖΒ» που αποτελεί κομμάτι γης της ιδιοκτησίας κληρονόμων ..., εμφανίζει αγροτικό γεωργικό χαρακτήρα και το έτος μελέτης 1960 και δεν εμφανίζει στοιχεία δασικής βλάστησης. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τόσο στα στερεοσκοπικά φωτοζεύγη αεροφωτογραφιών, όσο και σε μεγενθύνσεις αυτών έγινε φωτοερμηνευτική έρευνα των ετών 1937, 1945 και 1960 μέσω της συσχέτισης των προτύπων ελέγχου, της υφής των αεροφωτογραφιών, της μορφολογίας του εδάφους, των διακυμάνσεων των τόνων του γκρίζου και άλλων στοιχείων. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα παραπάνω είναι τα εξής: Από την επικάλυψη - επίθεση του επισυναπτόμενου τοπογραφικού διαγράμματος της περιοχής που ορίστηκε ως “αναδασωτέα» (ΦΕΚ ..../29.10.2014), στα στερεοζεύγη αεροφωτογραφιών ετών μελέτης 1937, 1945 και 1960 δεν προκύπτει η ύπαρξη δασικής δενδρώδους βλάστησης στο υπό μελέτη τμήμα γης με στοιχεία «ΑΒΓΔΕΑ». Περαιτέρω από την ως άνω επικάλυψη - επίθεση του επισυναπτόμενου στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ..../29.10.2014 τοπογραφικού διαγράμματος της περιοχής που ορίστηκε ως “αναδασωτέα», το οποίο αποτελεί περισσότερο σκαρίφημα, μη πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές για τη σωστή και πλήρη αποτύπωση της περιγραφόμενης έκτασης … δεν δύναται να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ως προς την οριοθετούμενη από το σκαρίφημα αυτό έκταση που κηρύσσεται “αναδασωτέα» σε σχέση με τις όμορες ιδιοκτησίες, τόσο κατά το ανατολικό όριο με τις ιδιοκτησίες κληρονόμων ..., όσο και με το δυτικό όριο της έκτασης αυτής, όπου διαπιστώνεται έκταση αγροτικού χαρακτήρα. Διακρίνεται στο υπό μελέτη τμήμα γης ιδιοκτησίας κληρονόμων ... παρόχθια βλάστηση, κυρίως στην όχθη του ρέματος, όπου σύμφωνα και με την αυτοψία που διενήργησα κατά τη διάρκεια της αποτύπωσης πρόκειται για μικρούς καλαμιώνες που αποτελούν υδροχαρή φυτά με μεγάλη ανεκτικότητα στην ξηρασία και τα οποία δεν ανήκουν στα είδη της δασικής βλάστησης και συνεπώς εσφαλμένα η έκταση έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέα». Εξάλλου, στο δεύτερο από τα ανωτέρω έγγραφα που προσκομίζουν οι αιτούντες αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα: «Αντικείμενο της παρούσας έκθεσης (μελετώμενη έκταση) είναι η αναδασωτέα έκταση εμβαδού 1,151 στρμ. που κηρύχθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ ..../8.9.2014 απόφασης του ΓΓΑΔΠΔΕΙ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ....29.10.2014, όπως συσχετίζεται με την ευρύτερη ιδιοκτησία του εντολέα συνολικού εμβαδού 18.407,38 τ.μ. (10.971,56τ.μ. + 7.435,82τ.μ.) και εμφανίζεται στο παρακάτω απόσπασμα της ΕΚΧΑ Α.Ε … Η παρούσα έκθεση σκοπό έχει, να διαπιστώσει την διαχρονική εδαφοπονική μορφή της μελετώμενης έκτασης … ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Πραγματοποιήθηκε αυτοψία την .../2017 συνοδεία του εντολέα ο οποίος υπέδειξε την έκταση και τα όρια της. Στην μελετώμενη έκταση και στην ευρύτερη περιοχή έγινε καταγραφή της βλάστησης των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών και φωτογραφική τεκμηρίωση. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν τα εξής: Η μείζων έκταση είναι αγρός σε αγρανάπαυση, με ευδιάκριτες τις γραμμές άροσης και τις παλαιές λιθιές (βαθμίδες καλλιέργειας), έχει έκθεση ΝΔ, κλίση 0-10%, απόσταση από τη θάλασσα 40-50 μέτρα, έδαφος βαθύ, γαιώδες, γόνιμο. Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες ευνοούν την ταχύτατη ανάπτυξη αυτοφυούς βλάστησης σε καλλιεργημένα και μη τμήματα. Η αναδασωτέα έκταση καταλαμβάνει επιφάνεια 678,61 τ.μ. εντός της ιδιοκτησίας του εντολέα, η οποία αποτελείται από δύο τμήματα, α) καλλιεργήσιμο τμήμα εμβαδού 483,40 τ.μ, και β) σε παραρεμάτια επιφάνεια με καλάμια εμβαδού 195,21τ.μ. και επιφάνεια 472,39 τ.μ. εκτός της ιδιοκτησίας του εντολέα. Η βλάστηση που εντοπίζεται στην οριοθετούμενη ως αναδασωτέα έκταση από τα δυτικά προς τα ανατολικά αποτελείται από τα είδη: Κουμαριά, Μυρτιά, Λυγαριά, Ασπάλαθος, Σχίνος, Βάτος, Καλαμιά, και στο καλλιεργήσιμο τμήμα ποώδης ετήσια μη δασική βλάστηση. Η κοίτη του ρέματος έχει πλάτος 2,00 - 3,00 μέτρα, βάθος περί τα 0,80 μέτρα και βρίσκεται εκτός της ιδιοκτησίας του εντολέα. Επίσης πραγματοποιήθηκε φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών και ορθοφωτοχαρτών, ενώ μελετήθηκαν οι εκθέσεις φωτοερμηνείας του Α.Τ.Μ. ... και του δασολόγου της Δνσης Δασών ... ..., από τις οποίες προέκυψε ότι: Η κοίτη και τα πρανή του ρέμα-τος τα οποία καλύπτονται από παραρεμάτια βλάστηση διαχρονικά, αποτελούν ένα εκ των τμημάτων της αναδασωτέας έκτασης. Το καλλιεργήσιμο τμήμα ιδιοκτησίας του εντολέα που περιέχεται στην οριοθετούμενη ως αναδασωτέα έκταση, είναι διαχρονικά όπως και σήμερα αγροτικής μορφής και χρήσης. Η φωτοερμηνεία του δασολόγου της Δ/νσης Δασών ... αναφέρει ότι «η έκταση εμφανίζει μορφή κοίτης ρέματος με πυκνή βλάστηση σε ποσοστό 50 - 60% εντός της κοίτης και των πρανών» αλλά δεν προσδιορίζει το μέγεθος της κοίτης και των πρανών και κατά συνέπεια το συνολικό εμβαδόν, σε καμιά περίπτωση δεν καταλαμβάνει όλο το πλάτος της οριοθετούμενης ως αναδασωτέας παρά μόνο ένα μικρό τμήμα της συνολικής επιφάνειας. Επίσης αναφέρει ότι «κατά θέσεις εκατέρωθεν της κοίτης στα βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά προς τη θάλασσα, διακρίνονται εκτάσεις με γεωργική μορφή και βαθμίδες καλλιέργειας», χωρίς όμως από την φωτοερμηνεία του να καθίσταται σαφές ότι στα νοτιοανατολικά εξακολουθούν να υφίστανται οι αγροτικής μορφής εκτάσεις οι οποίες εφάπτονται του ρέματος και ότι η οριοθετούμενη ως αναδασωτέα έκταση εκτείνεται επί των αγροτικών τμημάτων που βρίσκονται νοτιοανατολικά, όπως αποτυπώνεται στα παρακάτω αποσπάσματα ορθοφωτοχάρτη 1945 και 2007 - 2009 … Από την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων προκύπτει ότι: Η μείζων έκταση ιδιοκτησίας του εντολέα καλλιεργήθηκε εκ νέου, τον Ιανουάριο του 2014, και κατόπιν έγινε γραμμική κλάδευση σε σχίνους, ασπάλαθους κουμαριές και καλαμιές εντός της κοίτης και του ανατολικού πρανούς ρέματος για τοπογράφηση της έκτασης και ορθώς εκτιμήθηκε από τα δασικά όργανα ότι αυτός ο τύπος κλάδευσης, (γραμμική κλάδευση) δεν αλλοιώνει το ευρύτερο δασογενές περιβάλλον και δεν απαιτείται η σύνταξη έκθεσης φωτοερμηνείας και απόφασης αναδάσωσης. Η παρουσιαζόμενη επέμβαση απομάκρυνσης της παραρεμάτιας βλάστησης με μηχάνημα “εκχέρσωση σε έκταση 1300 τ.μ.» δεν διαπιστώθηκε από την αυτοψία μας καθόσον καμία αλλοίωση του ευρύτερου δασογενούς περιβάλλοντος έχει προκληθεί όπως αποτυπώνεται και στην ακόλουθη αεροφωτογραφία του ... Πιο συγκεκριμένα, το δασογενές περιβάλλον στη μελετώμενη έκταση, δημιουργείται στην κοίτη και τα πρανή του ρέματος όπου διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία μας πως στο δυτικό πρανές υπάρχει συσωρευμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αρκετή ξηρή ύλη δημιουργώντας ένα πυκνό σύμπλεγμα από κλαδιά φύλλα, ρίζες, κατάσταση που αποδεικνύει ότι ουδεμία επέμβαση έγινε, ουδεμία αλλοίωση του δασογενούς περιβάλλοντος επήλθε. Στην κοίτη υπάρχει αρκετή βλάστηση θάμνων μεγάλης ηλικίας και διάπλασης, κατάσταση που αποδεικνύει την μη αλλοίωση του δασογενούς περιβάλλοντος από την γραμμική κλάδευση, όπως εκτιμήθηκε και από τα αρμόδια δασικά όργανα. Στο ανατολικό πρανές του ρέματος υπάρχει αρκετή βλάστηση θάμνων και καλαμιών, κατάσταση που επίσης αποδεικνύει την μη αλλοίωση του δασογενούς περιβάλλοντος από την γραμμική κλάδευση, όπως εκτιμήθηκε και από τα αρμόδια δασικά όργανα. Δεν υπάρχει σήμερα, αλλά ούτε και κατά το παρελθόν υπήρξε ποτέ δασογενές περιβάλλον στην καλλιεργήσιμη έκταση ιδιοκτησίας του εντολέα, η οποία ήταν και είναι διαχρονικά αγρός γεωργικώς καλλιεργούμενος … ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν ασφαλώς τα ακόλουθα συμπεράσματα: Εκ της μελετώμενης έκτασης οριοθετούμενη ως αναδασωτέα, το τμήμα που εκτείνεται ως ιδιοκτησία του εντολέα φαίνεται ότι έχει διαχρονικά αγροτικό χαρακτήρα. Δεν προκλήθηκε οποιαδήποτε αλλοίωση - υποβάθμιση του δασογενούς περιβάλλοντος. Η απόφαση αναδάσωσης στην προκειμένη περίπτωση δεν σκοπεύει στην επαναδημιουργία καταστραφείσας δασικής βλάστησης επί δασικής έκτασης, αντιθέτως επιβάλει την δάσωση (εγκατάσταση δάσους σε μη δασική έκταση) καλλιεργήσιμου τμήματος του αγρού και δέσμευσής του από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, χωρίς να έχει προηγηθεί απαλλοτρίωση όπως ορίζει η παρ 1 του άρθρου 43 του Ν 998/79».

6. Υπό τα νομικά και πραγματικά αυτά δεδομένα, το Δικαστήριο λαμβάνει ειδικότερα υπόψη ότι: 1) η επίμαχη έκταση των 1.151 μ2, της οποίας κηρύχθηκε η αναδάσωση με την προσβαλλόμενη απόφαση, συνιστά, κατά κύριο λόγο, υδατόρεμα, η κοίτη και τα πρανή του οποίου επί του εδάφους δεν έχουν οριοθετηθεί από την αρμόδια δημόσια Υπηρεσία, γι’ αυτό και στα προδιαλη φθέντα έγγραφα της Διευθύνσεως Δασών Νομού Κεφαλληνίας δεν προσδιορίζεται ούτε, εν πάση περιπτώσει, καθίσταται σαφής η ακριβής επιφάνειά τους, 2) η κοίτη και τα πρανή του εν λόγω ρέματος, που διαχρονικώς καλύπτονται από παραρεμάτια βλάστηση, αποτελούν ένα εκ των τμημάτων της κηρυχθείσας ως αναδασωτέας εκτάσεως, ενώ σε αυτήν έχει περιληφθεί και τμήμα γης, που εμφανίζει διαχρονικώς αγροτική μορφή και χρήση, φερόμενης συνιδιοκτησίας των αιτούντων, 3) επομένως, η υπό αναδάσωση έκταση δεν συνορεύει απλώς κατά θέσεις με καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις ιδιωτών, όπως αναφέρεται στην έκθεση φωτοερμηνείας ....2014 του δασολόγου ..., αλλά περιλαμβάνει (εμπεριέχει) και τμήματα τέτοιων εκτάσεων, και 4) τα ανωτέρω ενισχύονται (αν δεν επιβεβαιώνονται) και από το γεγονός ότι στην ίδια ο)ς άνω έκθεση φωτοερμηνείας ρητώς αναφέρεται ότι καθ’ όλη την περίοδο των ετών 1945 - 2000 εκατέρωθεν της κοίτης του ρέματος (δηλαδή στα πρανή αυτού), στα βορειοδυτικά και νοτιοανατολικά, τουλάχιστον έως και το έτος 1960, από δε το έτος 1972 και ύστερα μόνο στα νοτιοανατολικά, κατά θέσεις, διακρίνονται εκτάσεις με γεωργική μορφή και βαθμίδες καλλιέργειας, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζεται το εμβαδόν αυτών. Τα ανωτέρω συνεκτιμώντας το Δικαστήριο, κρίνει ότι η ένδικη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη ως προς τον αμιγώς δασικό χαρακτήρα του συνόλου της επίμαχης εκτάσεως, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την προδιαληφθέντα λόγο της υπό κρίση αιτήσεως.

 

7. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί, κατ’ αποδοχή της αιτήσεως, η έρευνα της βασιμότητας των υπόλοιπων αιτιάσεων της οποίας παρέλκει, κατόπιν τούτου, ως αλυσιτελής.

[Απορρίπτει την αίτηση ως προς τον πρώτο αιτούντα - Δέχεται την αίτηση ως προς τους δεύτερο και τρίτη αιτούντες]