ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙV

ΠΡΑΞΗ 16/2019

 

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Δέσποινα Καββαδία - Κωνσταντάρα, Σύμβουλο και τα μέλη Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Ευαγγελία Πασπάτη (εισηγήτρια), Παρέδρους.

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 27.11.2018, 10.1.2019 και 17.1.2019, με την παρουσία της Γραμματέως του.

Για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» - Κεντρική Υπηρεσία, αν πρέπει να θεωρηθεί το ..., οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα του ως άνω Φορέα.

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου

Σκέφθηκε κατά το νόμο

Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) αρνήθηκε, με την ....2018 πράξη της, να θεωρήσει το ..., οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» - Κεντρική Υπηρεσία, που αφορά στην καταβολή ποσού 12.352 ευρώ στη φερόμενη ως δικαιούχου "....Α.Ε." (.... Α.Ε.), για την εξόφληση οφειλών από λογαριασμούς ύδρευσης που προέρχονται από την παροχή ... που υδροδοτεί ακίνητο ιδιοκτησίας του Ε.Φ.Κ.Α. επί της οδού .... στην Αθήνα. Η Επίτροπος αρνήθηκε τη θεώρηση του χρηματικού αυτού εντάλματος με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη βασίζεται σε τιμολόγιο (αριθμ. ...., τύπος 105) που εκδόθηκε στις 7.12.2006 και συνεπώς, η εντελλόμενη δαπάνη, ως εκ του χρόνου έκδοσης του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 1 του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 140 του ν. 4270/2014. Ο Ε.Φ.Κ.Α., με το ΔΙΟΙΔ/Φ. .....2018 έγγραφο του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, επανυπέβαλε το ως άνω χρηματικό ένταλμα ζητώντας τη θεώρησή του για του λόγους που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο .....2018 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ειδικών Πελατών/ Υπηρεσία Δημοσίου της .... Α.Ε.. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνηση της να το θεωρήσει και έτσι ανέκυψε διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 26.9.2018 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο τούτο.

ΙΙ. Α. Mε το από 22.1.1940 Καταστατικό, που εγκρίθηκε με την 54883/Σ.1667/22-1-1940 (Β΄48) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, συστάθηκε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων [και μεταγενέστερα Ταμείο Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο.), άρθρο 1 του ν. 935/1979, Α΄140], υπαγόμενο στον έλεγχο του τότε Υφυπουργείου Εργασίας (ήδη Υπουργείο Εργασία Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και το οποίο συγκροτούσαν 2 κλάδοι, ο κλάδος σύνταξης και ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ήδη δε από 1-12-2007 ο εν λόγω κλάδος συγχωνεύθηκε στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) με το άρθρο δέκατο πέμπτο παρ. 3 του ν 3607/2007, Α΄245). Ενόψει δε του γεγονότος ότι για το συγκεκριμένο Ταμείο αναφορικά με το χρόνο παραγραφής των αξιώσεων κατ΄αυτού δεν υπήρχαν ειδικές περί παραγραφής διατάξεις ούτε γινόταν ρητή παραπομπή από τις καταστατικές του διατάξεις σε διατάξεις άλλων νόμων, ίσχυαν ως αναλογικώς εφαρμοζόμενες εκείνες του ν.δ. 496/1974 "Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου" (βλ. Πρακτικά Ολομ. Ελ. Συν. 38ης Γεν. Συν/17.12.1990 και 27ης Γεν.Συν./27.7.1978, Πρακτικά Ι Τμ. 49ης Συν/2.10.1990, Πρ. IV Τμ. 132/2009, Ι Τμ. 62/2007, 296/2006, 164/2005, 111/1994, 53/1990, 590/87, 635/1984, 409/1983, 248/1983, 455/1982, ΚΠΕΔ στο Ι Τμ. 203/2014), σύμφωνα με τις οποίες ο χρόνος παραγραφής των ως άνω αξιώσεων είναι πέντε ετών (άρθρο 48 παρ. 1), αρχομένου από το τέλος του οικονομικού έτους, εντός του οποίου γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξή της (άρθρο 49).

Β. Εξάλλου, με την Φ10023/17105/1054/2007 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β` 1227/17.7.2007), που εκδόθηκε κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3029/2002 (Α΄160), ο κλάδος κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. εντάχθηκε, από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής (1.8.2007), στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα δε με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του, κινητής και ακίνητης, περιήλθε από 1.8.2007 αυτοδικαίως στον κλάδο σύναξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο ως καθολικός διάδοχος του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. υπεισήλθε και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις που είχε συνάψει το τελευταίο με τρίτους, όπως εκείνες με την .... για την παροχή ύδρευσης σε ακίνητα ιδιοκτησίας του, που περιήλθαν στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δυνάμει των διατάξεων του ως άνω νόμου (άρθρο 5 παρ. 3,4). Οι δε αξιώσεις κατά του ως άνω καθολικού διαδόχου που γεννήθηκαν από την ως άνω ημερομηνία και εντεύθεν υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή, που προβλέπουν οι ειδικές καταστατικές του διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 6 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 15 του ν. 4476/1965 και 7 του ν. 825/1978 και η οποία, ελλείψει άλλης ειδικότερης διάταξης, αρχίζει σύμφωνα με τα άρθρα 250 περ. 17, 251 και 253 του Α.Κ. από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και κατέστη δικαστικώς επιδιώξιμη η αξίωση (βλ. Ε.Σ. Ολ. αποφ. 513/2009, Σ.τ.Ε. 199/2007, 601/2006, Α.Π. 517/2003 κ.ά.).

Γ. Περαιτέρω, με το άρθρο 51 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85/12.5.2016) συνεστήθη νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο οποίο από 1.1.2017, οπότε και άρχισε η λειτουργία του ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εντάχθηκαν αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης, μεταξύ των οποίων και το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (βλ. άρθρο 53 του ίδιου νόμου), η δε κινητή και ακίνητη περιουσία όλων των εντασσόμενων φορέων περιήλθε αυτοδικαίως στον Ε.Φ.Κ.Α. που κατέστη καθολικός διάδοχός τους (βλ. άρθρο 70 παρ.1). Κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 10 του άρθρου 70 του ως άνω ν. 4387/2016 εκδόθηκε η Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» ( Β' 1720/18.05.2017), που ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 83 αυτού, από 1.1.2017 και η οποία στο άρθρο 64 υπό τον τίτλο "Παραγραφή απαιτήσεων, κατασχέσεις, εκχωρήσεις" ορίζει ότι "Η παραγραφή απαιτήσεων, οι κατασχέσεις και οι εκχωρήσεις ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 136 έως 145 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει κάθε φορά.". Εξάλλου, στο άρθρο 140 του τελευταίου αυτού νόμου ορίζεται ότι: "1. Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. 2.(...)...", στο άρθρο 141 ότι: " Η παραγραφή οποιασδήποτε απαίτησης κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη, με την επιφύλαξη κάθε άλλης ειδικής διάταξης του νόμου αυτού.(...)" και στο άρθρο 143 ότι "Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται μόνο: α. (...)...ε. Με την έκδοση τίτλου πληρωμής (...)".

Δ. Από το συνδυασμό των ανωτέρω ισχυουσών κατά τον κρίσιμο χρόνο διατάξεων συνάγονται, πλην άλλων, ότι α) ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων τρίτων κατά του Ε.Φ.Κ.Α. από την παροχή υπηρεσιών, όπως είναι και οι αξιώσεις της ΕΥΔΑΠ από λογαριασμούς που εκδίδει και αφορούν την ύδρευση ακινήτων του (που περιήλθαν αυτοδίκαια σε αυτόν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 53 και 70 παρ. 1 του ν. 4387/2016), είναι πενταετής, αρχίζει δε από το τέλος του έτους, μέσα στο οποίο γεννήθηκε η οικεία αξίωση με την παρέλευση της ημερομηνίας λήξεως του λογαριασμού ύδρευσης και καταλαμβάνει όλες τις αξιώσεις από λογαριασμούς που έχουν γεννηθεί από 1.1.2017 και εντεύθεν, οπότε και άρχισε η λειτουργία του ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης και κατέστη οιονεί καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν αυτοδίκαια σ΄αυτόν, μεταξύ των οποίων και το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. β) Οι αξιώσεις που έχουν γεννηθεί σε προγενέστερο χρόνο, και ειδικότερα από 1.8.2007 και εντεύθεν (δηλ. έως 31.12.2016), από λογαριασμούς ύδρευσης και αφορούν ακίνητα που περιήλθαν κατά το ως άνω χρονικό διάστημα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με διαδοχή από το πρώην Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., όσο και πριν την 1η.8.2007 όταν τα εν λόγω ακίνητα ανήκαν ακόμη στην ιδιοκτησία του πρώην Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., υπόκεινται ομοίως σε πενταετή παραγραφή αρχομένης από το τέλος του οικονομικού έτους εντός του οποίου γεννήθηκε η οικεία αξίωση με την παρέλευση της ημερομηνίας λήξεως του τιμολογίου ύδρευσης και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. γ) Τα ζητήματα διαχρονικού δικαίου των περί παραγραφής διατάξεων θα πρέπει να ρυθμιστούν, ελλείψει ειδικών μεταβατικών ρυθμίσεων, σύμφωνα με τη γενική διάταξη του άρθρου 18 ΕισΝΑΚ, η οποία έχει εφαρμογή όχι μόνο στις διατάξεις περί παραγραφής του ΑΚ και του προϊσχύσαντος δικαίου, αλλά σε κάθε διάταξη νεότερου νόμου και του πριν από αυτόν ισχύσαντος δικαίου (βλ. αποφ. V Tμ. 1913/2005, Πρ. Ι Τμ. 245, 292/2007, ΚΠΕΔ στο Ι Τμ. 203/2014, ΑΠ 567/2000, 1337/2004, 1473/2011, Δ.Πρωτ.Αθ. 15568/2005). Σύμφωνα δε με το πρώτο εδάφιο του ως άνω άρθρου οι νεότερες περί παραγραφής διατάξεις καταλαμβάνουν και τις πριν από την έναρξη ισχύος τους γεννηθείσες αξιώσεις, εκτός από εκείνες για τις οποίες είχε ήδη συμπληρωθεί η προβλεπόμενη από τις προϊσχύσασες διατάξεις παραγραφή.

IV. Στην υπό κρίση υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Α. Για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ε.Φ.Κ.Α. προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από 46 ανεξόφλητους λογαριασμούς που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 7.12.2006 έως 11.1.2018 και αφορούν απαιτήσεις της ως άνω εταιρείας, ύψους 12.352 ευρώ, από την ύδρευση ακινήτου επί της οδού Μενάνδρου 48 στην Αθήνα, ήδη ιδιοκτησίας του Ε.Φ.Κ.Α. (αριθμός μητρώου παροχής ...) κατά το χρονικό διάστημα από 7.12.2006 έως 8.1.2018, εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα βάσει του επισυναπτόμενου σε αυτό 2018000271347-0652 "έντυπου περιφερειακής τιμολόγησης" της .... Α.Ε. με ημερομηνία έκδοσης 11.1.2018 και ημερομηνία λήξεως 8.2.2018.

Β. Εξάλλου, στα δικαιολογητικά του εντάλματος περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η καρτέλα που αφορά την παροχή ύδρευσης του συγκεκριμένου ακινήτου (...), στην οποία αναλύεται το ως άνω ποσό της οφειλής. Ειδικότερα, αποτυπώνονται όλοι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί, οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης τους, τα χρονικά διαστήματα κατανάλωσης ύδατος που αφορούν, το ποσό της τρέχουσας οφειλής που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που αφορά ο κάθε λογαριασμός, το ποσό της "συγχρέωσης" που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό από προηγούμενους ανεξόφλητους λογαριασμούς και τέλος, το συνολικό ποσό της χρέωσης, που περιλαμβάνει τόσο την τρέχουσα οφειλή όσο και το ποσό της "συγχρέωσης". Τέλος, όπως προκύπτει από τις προπαρατεθείσες διατάξεις σε συνδυασμό με την Β1/10021/4436/235/14.3.2017 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: ....-Χ9Ε), στην οποία περιγράφονται τα ακίνητα του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που περιέρχονται αυτοδικαίως στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. β΄του άρθρου 70 του ν. 4387/2016, το επίμαχο υδροδοτούμενο ακίνητο ανήκε από το έτος 1947 στην κυριότητα του Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., ενώ στη συνέχεια περιήλθε αυτοδικαίως από 1.8.2007 στην περιουσία του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. (άρθρο 5 παρ. 2,3 σε συνδ. με την Φ.10023/17105/1054/6.7.07 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών-Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Β΄1227) και ήδη από 1.1.2017 στην περιουσία του Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρα 51 παρ. 1 και 70 παρ.1 ν 4387/2016).

V. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, πρέπει να γίνουν δεκτά τα ακόλουθα: Οι αξιώσεις της φερόμενης ως δικαιούχου ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που απορρέουν από 24 ανεξόφλητους λογαριασμούς υδροδότησης του ως άνω ακινήτου του ΕΦΚΑ ετών 2006-2012 (καταναλώσεις από 7.12.2006 έως 23.10.2012) με ημερομηνίες λήξης από 7.12.2006 έως 19.11.2012, συνολικού ποσού 168 ευρώ (βλ. την καρτέλα παροχής, σύμφωνα με την οποία στις 26.10.2012, οπότε και εκδόθηκε ο λογαριασμός, η τρέχουσα οφειλή ήταν 9 ευρώ και η συγχρέωση από τους προηγούμενους λογαριασμούς 159 ευρώ, ήτοι σύνολο 168 ευρώ), ενόψει του χρόνου έκδοσης του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος (28.3.2018), έχουν υποπέσει στην πενταετή παραγραφή, η οποία άρχισε από το τέλος εκάστου έτους εντός του οποίου γεννήθηκαν οι αξιώσεις με την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης κάθε λογαριασμού. Η παραγραφή δε αυτή άρχισε υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 48 του ν.δ.496/1974 (λόγω του ότι κατά το έτος 2006 έως και 31.7.2007 το τότε ΤΣΕΑΠΓΣΟ, στην κυριότητα του οποίου ανήκε το υδροδοτούμενο ακίνητο δεν διέθετε ειδικές καταστατικές διατάξεις περί παραγραφής, βλ. σκέψη ΙΙ Α) και συνεχίστηκε χωρίς να έχει συμπληρωθεί έως την 1.8.2007 (ημερομηνία κατά την οποία το υδροδοτούμενο ακίνητο περιήλθε αυτοδικαίως στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, βλ. σκέψη ΙΙ Β.), οπότε και άρχισαν να ισχύουν οι ειδικές καταστατικές περί ΙΚΑ διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 6 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 15 του ν. 4476/1965 και 7 του ν. 825/1978 που όριζαν τον ίδιο χρόνο παραγραφής. Ωστόσο, οι αξιώσεις της φερόμενης ως άνω δικαιούχου εταιρείας από τους λοιπούς ανεξόφλητους λογαριασμούς υδροδότησης του ακινήτου του ΕΦΚΑ (καταναλώσεις από 24.10.2012 έως 8.1.2018) με ημερομηνίες λήξης από 15.2.2013 έως 8.2.2018 (βλ. αναλυτικά την καρτέλα της παροχής ...), ύψους 12.184 ευρώ (12.352 ευρώ που είναι το εντελλόμενο ποσό-168 ευρώ που είναι το παραγραφέν κατά τα ανωτέρω ποσό), παραμένουν ενεργές, καθόσον το τμήμα αυτό των αξιώσεων (από λογαριασμούς ετών 2013-2018), ενόψει και του χρόνου έκδοσης του ελεγχόμενου τίτλου πληρωμής (28.3.2018), δεν έχει υποπέσει, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, στην πενταετή παραγραφή, σύμφωνα με τις ως άνω ισχύουσες μέχρι 1.1.2017 (ημερομηνία κατά την οποία περιήλθε αυτοδίκαια το υδροδοτούμενο ακίνητο στον ΕΦΚΑ) ειδικές καταστατικές διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τις εντεύθεν ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 140 επ. του ν. 4270/2014 που εφαρμόζονται αναλογικά για τον ΕΦΚΑ (σκέψη ΙΙ.Γ.) και ορίζουν τον ίδιο χρόνο παραγραφής.

VΙ. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη που εμπεριέχει εν μέρει παραγεγραμμένες, κατά τα ανωτέρω, απαιτήσεις της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας είναι εν μέρει μη κανονική και το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δε πρέπει να θεωρηθεί.

 

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το ..., οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Φ.Κ.Α., ποσού 12.352 ευρώ, δεν πρέπει να θεωρηθεί κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας.

               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΕΔΡΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ       ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΣΠΑΤΗ

             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ