ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 132/2020

 

Πρόεδρος : Γ, Παναγιωτοπούλου

Εισηγητής : Αγγ. Τζίφα

Δικηγόροι : Θ. Γούμενος, Ελ.-Π. Ανδριώτου, Κ. Τσιόδρας, Ευ. Δουκάκης, Μ. Ροδίτη (ΝΣΚ), Δ. Ασημάκης

 

Η αιτούσα έχει συνάψει την από 12-28/06/2019 Συμφωνία εξυγίανσης, με την πλειοψηφία των πιστωτών της, πλην όμως η Συμφωνία αυτή δεν αποτελεί ενιαίο κείμενο, καθώς απαρτίζεται από σαράντα μία (41) επιμέρους, όμοιες κατά περιεχόμενο συμφωνίες, δεδομένου ότι είναι φυσικώς αδύνατο να συμπεριληφθούν οι υπογραφές όλων των πιστωτών σε ένα ενιαίο κείμενο (ΠολΠρΚαβ 20/2013 ΕπισκΕΔ 2013/- 205, ΠολΠρΑθ 539/2012 δημοσίευση ΤΝΠ Νόμος, ΠολΠρΑλεξ 108/2013 αδημ.).

Στις ως άνω υπογραφείσες Συμφωνίες δεν συμπεριλαμβάνεται και η προσκομιζόμενη υπογεγραμμένη Συμφωνία της αιτούσας με την πιστώτρια εταιρεία [...], καθώς προσκομίζεται αποκλειστικά σε ξενόγλωσσο κείμενο, χωρίς να έχει νομίμως μεταφρασθεί στην ελληνική και επομένως δεν είναι δυνατόν να ληφθεί υπ όψιν από το Δικαστήριο. Ομοίως, δεν συμπεριλαμβάνεται στις ανωτέρω και η απαίτηση της πιστώτριας της αιτούσας [...], καθώς δεν έχει προσκομισθεί υπογεγραμμένη Συμφωνία με την εταιρεία αυτή.

Από τα ανωτέρω αναφερθέντα στοιχεία, προκύπτει ότι από το συνολικό ποσό των... ευρώ ..., ανέρχεται σε 66,10% ... και σε ποσοστό 79,46% των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων. Επομένως, με βάση τα ανωτέρω, η προς επικύρωση Συμφωνία εξυγίανσης υπογράφεται από την απαιτούμενη από τη διάταξη του άρθρου 100 παρ. 1 ΠτΚ πλειοψηφία του συνόλου των θιγόμενων πιστωτών της αιτούσας. Συναφώς, η ως άνω Συμφωνία περιλαμβάνει τους κάτωθι όρους αποπληρωμής: 1) Οι οφειλές της αιτούσας προς τους Συμβαλλόμενους Πιστωτές αλλά και τους μη Συμβαλλόμενους Πιστωτές, που εντάσσονται στην κατηγορία «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ» ... θα εξοφληθούν εφάπαξ, ήτοι σε μία δόση, σε ποσοστό 100%, ... 2) Οι οφειλές της αιτούσας προς τους Συμβαλλόμενους Πιστωτές αλλά και τους μη Συμβαλλόμενους Πιστωτές, που εντάσσονται στην κατηγορία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ» και «ΑΓΡΟΤΕΣ» ..., θα εξοφληθούν με την διαγραφή ποσοστού 35% και την αποπληρωμή του υπολοίπου 65% σε τρεις (3) δόσεις, ως εξής ..., 3) Οι, ... οφειλές της αιτούσας προς την «... ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», θα εξοφληθούν σε δώδεκα (12) εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, ... 4) Οι οφειλές της αιτούσας προς το Ελληνικό Δημόσιο, θα αποπληρωθούν στο σύνολο τους και θα ρυθμισθούν σε δώδεκα (12) εξαμηνιαίες ισόποσες δόσεις, ... 5) Οι οφειλές της αιτούσας προς τους Συμβαλλόμενους Πιστωτές αλλά και τους μη Συμβαλλόμενους Πιστωτές, οι οποίοι εντάσσονται σε όλες τις λοιπές κατηγορίες πιστωτών ... θα εξοφληθούν με την διαγραφή ποσοστού 35% και την αποπληρωμή του υπολοίπου 65% σε τρεις (3) δόσεις, ως εξής ...

Οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν στο 100% της οφειλής τους σε μια δόση, για σπουδαίο επιχειρηματικό και κοινωνικό λόγο, και αυτό θα εξασφαλίσει τουλάχιστον 250 θέσεις εργασίας, γεγονός που στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία είναι πολύ σημαντικό για τη διαβίωση των εργαζομένων και των οικογενειών τους, ήτοι, ως επί το πλείστον, μεγάλου ποσοστού της τοπικής κοινωνίας. [...] Με την προς επικύρωση Συμφωνία κρίνεται ότι διαφυλάσσεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των πιστωτών της αιτούσας, καθώς η αποπληρωμή εφάπαξ των οφειλών προς τους εργαζομένους της κρίνεται ότι είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της λειτουργίας της, ενώ η θέση των εργαζομένων είναι εκείνη που πρέπει να προστατευθεί περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πιστωτή, για τη διασφάλιση των ιδίων και των οικογενειών τους. Περαιτέρω, δεν πιθανολογείται ότι με την ανωτέρω συμφωνία εξυγίανσης παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών της αιτούσας, κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2 του ΠτΚ, δεδομένου άτι, σε περίπτωση βίαιης εκποίησης της περιουσίας της θα ικανοποιηθεί μόνο το 7,54% ή το 7,26% των πιστωτών της, ενώ με το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης και την επικύρωση της ως άνω συμφωνίας θα ικανοποιηθεί ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των πιστωτών της. Ειδικότερα, στο σύνολο των υφιστάμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας προς θιγόμενους πιστωτές, για τις ανάγκες του εξεταζόμενου σεναρίου αναγκαστικής εκποίησης της περιουσίας της αιτούσας, θα πρέπει να συνυπολογιστούν, α) η απαίτηση ύψους ... ευρώ της εταιρείας ..., η οποία βάσει της συμφωνίας εξυγίανσης δόθηκε προς το σκοπό διάσωσης και λειτουργίας της αιτούσας, υπό τη μορφή ατόκου δανείου και β) η απαίτηση ύψους ... ευρώ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) [ως μη θιγόμενη].

Περαιτέρω, αναφορικά με τους προβληθέντες ισχυρισμούς του κυρίως παρεμβαίνοντος Ελληνικού Δημοσίου, λεκτέα τα ακόλουθα. Το κυρίως παρεμβαίνον ισχυρίζεται ότι σύμφωνα με το με ... έγγραφο της Δ.Ο.Υ Ναυπλίου, οι βεβαιωμένες από αυτό, οφειλές της αιτούσας, ανέρχονται, την ..., στο συνολικό χρηματικό ποσό των ... ευρώ, και ότι εκκρεμεί έλεγχος, κατόπιν της ... αιτήσεως της αιτούσας, με την οποία η ίδια ζητούσε την επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ ποσού ... ευρώ για την περίοδο ..., ενώ ο έλεγχος αυτός δεν έχει, ολοκληρωθεί, θα πρέπει να διενεργηθεί μερικός φορολογικός έλεγχος για όλα τα αντικείμενα (ΦΠΑ, Εισόδημα, ΚΒΣ, κλπ.) και δεν είναι ακόμη γνωστό εάν θα προκύψουν φόροι και πρόστιμα προς βεβαίωση σε βάρος της αιτούσας. Ως προς τον εκκρεμή φορολογικό έλεγχο, δεδομένης ακριβώς της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας του και του μη καταλογισμού οποιουδήποτε άλλου φόρου εξ αυτού του λόγου, οι όποιες απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου δεν θα μπορούσαν να αποτελούν περιεχόμενο της προς επικύρωση Συμφωνίας, προτού οριστικοποιηθούν και καταλογισθούν. [...].

Ως προς τον ... ισχυρισμό του κυρίως παρεμβαίνοντος αναφορικά με το ότι η αιτούσα έχει συμπεριλάβει στη ρυθμιζόμενη απαίτηση του ιδίου και απαιτήσεις που αφορούν σε παρακρατούμενους φόρους, και συγκεκριμένα, σε παρακρατούμενους φόρους επί αμοιβών μισθωτών υπηρεσιών και αμοιβών για υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελματιών, συνολικού ύψους ... ευρώ, οι οποίοι, ωστόσο, δεν μπορούν να αποτελέσουν, αντικείμενο και περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης κατ άρθρο 99 ΠτΚ., καθώς ρυθμίζουν οφειλές που ανάγονται σε φορολογική υποχρέωση τρίτων και όχι της αιτούσας επιχείρησης, και, επομένως, δεν θα έπρεπε να αποτελούν, όπως εν προκειμένω επιχειρείται, αντικείμενο της υπό επικύρωση Συμφωνίας εξυγίανσης, με δυνατότητα ρύθμισης ή περιορισμού τους, σημειώνονται τα εξής. Η υποχρέωση για παρακρατούμενους φόρους αποτελεί, πέραν του τρίτου, υποχρέωση και του οφειλέτη, καθώς οι οφειλές αυτές εντάσσονται νομοθετικά στον πίνακα κατάταξης κατά τις διαδικασίες τις αναγκαστικής εκτέλεσης και της πτώχευσης (βλ. άρθρα 975 αρ. 3 Κ.Πολ.Δ. και 154 περ. δ ΠτΚ). Αντίθετα, εάν επρόκειτο για αποδοτέα χρηματικά ποσά που απλώς παρακρατεί η αιτούσα, χωρίς αυτή να έχει σχετική οφειλή, δεν θα εντάσσονταν τα σχετικά ποσά με νομοθετική διάταξη στον πίνακα κατάταξης, αλλά θα αποχωρίζονταν από την περιουσία του οφειλέτη προς απόδοση στον κύριο τους (πρβλ. άρθρο 37 ΠτΚ), σε κάθε, δε, περίπτωση και εάν ακόμη ήθελε θεωρηθεί ότι οι παρακρατούμενοι φόροι δεν αποτελούν ίδια φορολογική υποχρέωση της αιτούσας - οφειλέτριας, αλλά τρίτων, τότε η τυχόν ιδιοποίηση των εν λόγω αποδοτέων ποσών δημιουργεί υποχρέωση από αδικοπραξία (υπεξαίρεση), άρα ίδια ενοχική υποχρέωση αποζημιώσεως της αιτούσας εταιρείας (βλ. Αλ. Ρόκα, παρατηρήσεις υπό την Εφ.Αθ. 2061/2016 ΕΕμπΔ 2016.925, Ευ. Περάκη, Πτωχευτικό Δίκαιο, σ. 90 1309/2016, ΠΠρΑθ 8/2017 ΕΕμπΔ 2017.169, ΠΠρΑθ 779/2015 αδημ., ΠΠρΗρ 29/2016 ΔΕΕ 2017.68). ... Ως προς τον ισχυρισμό ... του κυρίως παρεμβαίνοντος, ήτοι ότι η προς επικύρωση Συμφωνία παραβιάζει την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των πιστωτών που βρίσκονται στην ίδια θέση, κατ άρθρο 106β περ. δ ΠτΚ, διότι, ενώ προβλέπεται η ολοσχερής εξόφληση των απαιτήσεων των υπαλλήλων και εργατών της αιτούσας, εφάπαξ, την ..., αντιθέτως, οι αναλογούντες παρακρατούμενοι φόροι προτείνεται να καταβληθούν σε 12 εξαμηνιαίες ισόποσες δόσεις, ενώ θα έπρεπε να καταβληθούν ομοίως εφάπαξ την ..., δεδομένου ότι οι ως άνω εργαζόμενοι εξέπεσαν της αντίστοιχης υποχρέωσης και πιθανόν να έχουν ήδη εισπράξει και επιστροφή φόρου, εφόσον τη δικαιούνται, ο ισχυρισμός αυτός τυγχάνει απορριπτέος ως ουσία αβάσιμος, καθόσον, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, συντρέχει, σοβαρός κοινωνικός λόγος προκειμένου να εξοφληθούν εφάπαξ οι απαιτήσεις των εργαζομένων της αιτούσας, καθώς διακυβεύεται άμεσα η οικονομική βιωσιμότητα των ιδίων και των οικογενειών τους, ενώ η τμηματική καταβολή των απαιτήσεων προς το κυρίως παρεμβαίνον δεν θα προκαλέσει σε αυτό αντίστοιχη ζημία, ούτε θα απειλήσει τη βιωσιμότητά του.

Ο προβαλλόμενος ... ισχυρισμός της κυρίως παρεμβαίνουσας ότι δηλαδή- δεν έχει επιτευχθεί το ελάχιστο εκ του νόμου απαιτούμενο ποσοστό ..., δεδομένου ότι μεταξύ των θιγομένων πιστωτών περιλαμβάνονται 95 πιστωτές με απαιτήσεις ύψους .οι οποίοι δεν θίγονται, αλλά αντιθέτως ικανοποιούνται πλήρως σύμφωνα με την Συμφωνία εξυγίανσης, κατ άρθρο 100 παρ. 2 ΠτΚ, και συγκεκριμένα οι μη θιγόμενοι πιστωτές είναι οι αναφερόμενοι στις προτάσεις της κυρίως παρεμβαίνουσας 94 εργαζόμενοι ... και η ... Τράπεζα ..., οι οποίοι ικανοποιούνται σε ποσοστό 100%, τυγχάνει απορριπτέος, ως ουσία αβάσιμος. Ειδικότερα, μη θιγόμενοι είναι μόνο οι πιστωτές, των οποίων η απαίτηση δεν μεταβάλλεται καθόλου ως προς τη νομική της θέση και κατάσταση. Για τη διατήρηση, δε, της ακεραιότητας της νομικής κατάστασης μίας απαίτησης, δεν αρκεί η απλή αναφορά στην πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της, εάν η απαίτηση αυτή θίγεται από κάποιον όρο της συμφωνίας με οποιονδήποτε τρόπο, όπως όταν προβλέπεται χορήγηση περιόδου χάριτος, μεταβολή στον χρόνο αποπληρωμής της οφειλής ή τμηματική αποπληρωμή της (βλ. Αλ. Ρόκα, Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων, 2014, Ευαγγ. Περάκη, Πτωχευτικό Δίκαιο, 2012, Αλ. Ρόκα, Έννοια μη θιγομένων πιστωτών (γνωμ), ΔΕΕ 11/2017). Στην προκειμένη περίπτωση, ναι μεν προβλέπεται η εν συνόλω ικανοποίηση των απαιτήσεων των εργαζομένων και της ... Τράπεζας, πλην όμως μετατίθεται το χρονικό σημείο της αποπληρωμής των οφειλών, για μεν τους εργαζομένους σχεδόν ένα έτος μετά, και για την ... Τράπεζα, κατά τις δόσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

Ο προβαλλόμενος ... ισχυρισμός της κυρίως παρεμβαίνουσας ότι η προς επικύρωση συμφωνία εξυγίανσης πάσχει επειδή δεν τηρείται, άλλως παραβιάζεται η αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των πιστευτών της αιτούσας, δεδομένου ότι αφ ενός μεν η πιστώτρια ... Τράπεζα προβλέπεται να ικανοποιηθεί σε ποσοστό 100%, εντόκως, σε 12 εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, της πρώτης καταβλητέας την ..., και επιπλέον της έχουν καταβληθεί ήδη ... ευρώ, πλέον της από ... καταπιστευτικής μεταβίβασης χρημάτων προς αυτήν, χωρίς να αναφέρεται ο ειδικός λόγος που επιβάλλει αυτή την προνομιακή μεταχείριση, αφ' ετέρου δε, διότι οι εργαζόμενοι στην αιτούσα αντιμετωπίζονται προνομιακά, ικανοποιούμενοι σε ποσοστό 100% σε σχέση με τους αγρότες, των οποίων οι απαιτήσεις διαγράφονται κατά ποσοστό 35% και η αποπληρωμή τους προβλέπεται να γίνει μέχρι την ..., παρά το ότι κι εκείνοι είναι απαραίτητοι για τη βιωσιμότητα της αιτούσας. Αναφορικά με τον ισχυρισμό αυτόν της κυρίως παρεμβαίνουσας, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πρέπει να ερευνάται κάθε φορά, ποιοι πιστωτές βρίσκονται στην ίδια θέση, προκειμένου να αξιολογηθεί τυχόν παραβίαση της ίσης μεταχείρισής τους. Στην προκειμένη περίπτωση, οι επικαλούμενοι από την κυρίως παρεμβαίνουσα πιστωτές ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες πιστωτών και συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι έχουν γενικό προνόμιο κατ άρθρο 154 περ. δ ΠτΚ, οι αγρότες έχουν γενικό προνόμιο κατ άρθρο 154 περ. ε ΠτΚ και οι ενέγγυοι πιστωτές όπως η ... Τράπεζα έχουν ειδικό προνόμιο δεύτερης τάξης κατά το άρθρο 155 ΠτΚ και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι βρίσκονται στην ίδια θέση, (βλ. Αλ. Ρόκα, Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων, 2014). Περαιτέρω, είναι προφανές ότι η πλήρης ικανοποίηση της απαιτήσεως της πιστώτριας ... Τράπεζας επιβάλλεται από σοβαρό επιχειρηματικό λόγο, ο οποίος δεν είναι άλλος από την άμεση ανάγκη χρηματοδότησης της αιτούσας, που είναι απαραίτητη για την ίδια την ύπαρξή της. Όπως άλλωστε αναφέρεται και στην ως άνω έκθεση του εμπειρογνώμονα ..., η διακοπή της χρηματοδότησης από τα πιστωτικά ιδρύματα (ήτοι εν προκειμένω της μόνης πιστώτριας Τράπεζας) αποτέλεσε βασικό λόγο της έλλειψης ρευστότητας της αιτούσας, που την οδήγησε στην υποβολή της υπό κρίση αίτησης.

Όσον, δε, αφορά τους εργαζομένους της αιτούσας, που ικανοποιούνται πλήρως σε αντίθεση με τους αγρότες - παραγωγούς, ο δικαιολογητικός λόγος αυτής της διαφορετικής μεταχείρισης είναι προφανώς η άμεση εξάρτηση των εργαζομένων από την αιτούσα, προκειμένου να αποκομίζουν τα προς το ζην. Αντιθέτως, είναι προφανές, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ότι οι αγρότες - παραγωγοί έχουν την εναλλακτική δυνατότητα πώλησης των προϊόντων τους σε διαφορετικές εταιρείες, ανταγωνιστικές της αιτούσας και δεν εξαρτάται, κατά τον ίδιο βαθμό, άμεσα η βιωσιμότητά τους, όπως εξαρτάται η βιωσιμότητα των εργαζομένων.

Κατ ακολουθία των ανωτέρω και προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερή επιχειρηματική δραστηριότητα της αιτούσας εταιρείας, από την οποία προσφέρεται σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας, με γενικότερη σημασία για την αγροτική παραγωγή όλου του νομού ..., της Πελοποννήσου, αλλά και για το εξαγωγικό εμπόριο της χώρας, και δεδομένου ότι έχει ήδη επιτευχθεί η κατά τα ανωτέρω Συμφωνία εξυγίανσης, πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη στην ουσία της η ... ως άνω κύρια αίτηση, καθώς και οι ασκηθείσες υπέρ αυτής ... πρόσθετες παρεμβάσεις, και ως εκ τούτου να επικυρωθεί η ως άνω από 12-28 Ιουνίου 2019 Συμφωνία Εξυγίανσης, αντιθέτως, δε, πρέπει να απορριφθούν οι ως άνω ... κύριες παρεμβάσεις.