ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΣΤΟ VII ΤΜΗΜΑ

ΠΡΑΞΗ 131/2018

 

 

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του, Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο, και τις Φωτεινή Πουλιού, Πάρεδρο, και Μαρία Κυπριωτάκη, Εισηγήτρια (εισηγήτρια). Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συνήλθε στο Κατάστημα του στις 12 Ιουνίου 2018, για να αποφανθεί αν πρέπει να θεωρηθεί το Α/15, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Ν.Π.Δ.Δ, του Δήμου XXX (εφεξής Ν.Π.Δ.Δ.).

Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο

Ι. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό XXX αρνήθηκε, με την 21/2.5.2018 πράξη του, να θεωρήσει το ανωτέρω χρηματικό ένταλμα, ποσού 1.500,00 ευρώ, για την καταβολή, στην ανάδοχο «XXX», μέρους αμοιβής για τη «Φροντίδα και υποστήριξη καθημερινής λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων XXX», συνολικού ποσού 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ως αιτιολογία πρόβαλε ότι ένας εκ των εταίρων της αναδόχου είχε προσληφθεί από το Ν.Π.Δ.Δ, κατά την ίδια χρονική περίοδο ως ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (οκτώ μήνες), με συνέπεια η ανάθεση στην ως άνω Ι.Κ.Ε. να είναι μη νόμιμη, ως αντίθετη στα άρθρα 38, 42 και 171 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007). Το Ν.Π.Δ.Δ, επανυπέβαλε το ένταλμα για θεώρηση υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της δαπάνης, ο Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνηση του, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 17.5.2018 έκθεση του, προς το Κλιμάκιο.

Π. Ο κυρωθείς με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΑΊ43), με τον οποίο θεσπίζεται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την πρόσληψη και υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των δήμων (άρθρο 2), καταστρώνεται σε δύο μέρη, από τα οποία στο πρώτο (άρθρα 1-160) υπάγεται το μόνιμο προσωπικό και στο δεύτερο (άρθρα 161-216) το προσωπικό ειδικών θέσεων και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 3). Περαιτέρω, με το άρθρο 171 προβλέπεται η αναλογική εφαρμογή και επί των υπαλλήλων που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των διατάξεων που ρυθμίζουν τα καθήκοντα, τους περιορισμούς και την αστική ευθύνη του μόνιμου προσωπικού (Μέρος Ι, Κεφάλαιο Γ', άρθρα 31-44). Μεταξύ αυτών, το μεν άρθρο 38 ορίζει ότι απαγορεύεται, κατ' αρχήν, η άσκηση από τους υπαλλήλους ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, επιτρέπεται δε κατ' εξαίρεση εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας, ενώ απαγορεύεται και η κατ' επάγγελμα άσκηση εμπορίας, το δε άρθρο 39 ορίζει ότι απαγορεύεται ο υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία, ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας. Από το σαφές γράμμα της διάταξης του άρθρου 171 προκύπτει ότι οι προβλεπόμενοι για το μόνιμο προσωπικό περιορισμοί, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι προεκτεθέντες, εφαρμόζονται αναλογικά μόνο επί του απασχολούμενου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, όχι δε και επί εκείνου που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την απασχόληση του οποίου διαλαμβάνουν οι διατάξεις των άρθρων 205 έως 216, οι οποίες, αντιθέτως, δεν παραπέμπουν στις διέπουσες το μόνιμο προσωπικό διατάξεις.

III. Στην υπό κρίση υπόθεση προκύπτουν τα ακόλουθα: Με τη ..../20.2.2018 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ, του Δήμου XXX εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «XXX» της «Φροντίδας και υποστήριξης καθημερινής λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων XXX», συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Προηγουμένως, με την .../ 14.2.2018 όμοια απόφαση είχαν εγκριθεί οι Τεχνικές Προδιαγραφές της συγκεκριμένης υπηρεσίας για τη διατήρηση, τη φροντίδα και την ασφαλή λειτουργία των χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων, την καθαριότητα και την υγιεινή των αποδυτηρίων, των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των γηπέδων του Κλειστού Γυμναστηρίου και του γηπέδου XXX (πίστες αναρρίχησης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και αίθουσα γυμναστικής με τάπητα πάλης), οι σχετικές εργασίες θα εκτελούνταν από δύο (2) άτομα (φροντιστές) όσες φορές την εβδομάδα θα ήταν απαραίτητο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα προπονήσεων στις εγκαταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ, για το σχολικό έτος 2017-2018. Ακολούθως υπογράφηκε η. .../21.2.2018 σύμβαση για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, διάρκειας από την υπογραφή αυτής έως 31.12.2018 (άρθρο 2), έναντι αμοιβής 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η πληρωμή της οποίας θα γινόταν τμηματικά. Για την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης από 21.2.2018 έως 31.3.2018, εκδόθηκε το .../16.4.2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, συνολικού ποσού 1.500,00 ευρώ, για την εξόφληση του οποίου εκδόθηκε το ήδη ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Εξάλλου, όπως προκύπτει από την από ....2015 Βεβαίωση του Επιμελητηρίου XXX, η παραπάνω εταιρεία συστάθηκε στις 6.8.2015, μετέχει δε σε αυτή ως μέλος/εταίρος και ο XXX, ο οποίος, όπως προκύπτει από την .../25.4.2018 Βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ, του Δήμου XXX, προσλήφθηκε από το τελευταίο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από 1.2.2018 έως 30.9.2018, ως ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, για τις ανάγκες των προγραμμάτων άθλησης των ομάδων του Δήμου στο Κλειστό Γυμναστήριο XXX.

IV. Υπό τα ως άνω δεδομένα και ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο προβαλλόμενος λόγος διαφωνίας δεν πλήττει τη νομιμότητα της εντελλόμενης με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνης, αλλά αφορά στη σύμβαση εργασίας του προαναφερόμενου εργαζομένου, εν προκειμένω η μη νομιμότητα αυτής δεν στοιχειοθετείται, καθόσον, όπως προαναφέρθηκε, οι διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων περί περιορισμών στην άσκηση παράλληλης δραστηριότητας του μόνιμου προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ, δεν εφαρμόζονται αναλογικά στους απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, όπως είναι ο προαναφερόμενος.

V. Κατ' ακολουθία και μη προβαλλομένου άλλου λόγου διαφωνίας, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 15, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Ν.Π.Δ.Δ, του Δήμου XXX, ποσού 1.500,00 ευρώ, πρέπει να θεωρηθεί.