ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ I

ΠΡΑΞΗ 123/2018

 

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου, Μαρία Αθανασοπούλου, Σύμβουλο, και τα μέλη Χρυσούλα Μιχαλάκη, Πάρεδρο και τον Εισηγητή Φώτιο Οικονόμου.

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην Αθήνα, στις 8 Μαΐου 2018, με την παρουσία της Γραμματέως του Πελαγίας Κρητικού.

Για να αποφανθεί, ύστερα από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας ..., αν πρέπει να θεωρηθεί το 10, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του εν λόγω νομικού προσώπου.

Άκουσε την εισήγηση του Εισηγητού Φώτιου Οικονόμου

Μελέτησε τα σχετικά έγγραφα και

Σκέφθηκε κατά το νόμο

1. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Υπουργεία Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής αρνήθηκε, με την 4/2.2.2018 πράξη επιστροφής, τη θεώρηση του 10, οικονομικού έτους 2018, χρηματικού εντάλματος πληρωμής της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) ..., που αφορά στην καταβολή συνολικού ποσού 31.105,48 ευρώ σε υπαλλήλους του εν λόγω νομικού προσώπου που απασχολήθηκαν δυνάμει συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως αποδοχές τους για τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2017. Η Επίτροπος αρνήθηκε τη θεώρηση του ως άνω χρηματικού εντάλματος πληρωμής, με την αιτιολογία ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθόσον το ανωτέρω νομικό πρόσωπο προχώρησε καταχρηστικά στην υπογραφή των επίμαχων συμβάσεων, παρά το γεγονός ότι της είχε ήδη κοινοποιηθεί αντίγραφο αιτήσεως αναστολής, κατατεθέν στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με την οποία ζητείτο και η έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως των προσβαλλομένων πράξεων της οικείας διαγωνιστικής διαδικασίας για την πρόσληψή τους. Ακολούθως, η 1η Δ.Υ.ΠΕ. ... επανυπέβαλε το ως άνω χρηματικό ένταλμα πληρωμής προς θεώρηση, με το 13587/19.3.2018 έγγραφο της Διοικήτριάς της, υποστηρίζοντας, παράλληλα, τη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης. Η Επίτροπος, όμως, ενέμεινε στην άρνηση θεώρησης, με αποτέλεσμα να ανακύψει διαφωνία, για την άρση της οποίας νομίμως απευθύνεται, με την από 2.4.2018 έκθεσή της, στο Κλιμάκιο τούτο.

2. Κατά τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 5 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), που εφαρμόζεται αναλόγως και στις υποθέσεις ακυρωτικής διαδικασίας ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 702/1977 (Α΄ 268), το Δικαστήριο μπορεί, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με την αίτηση αναστολής ή αυτοτελώς μετά την κατάθεσή της, να εκδώσει προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως, η οποία ισχύει μέχρι την έκδοση της αποφάσεως της Επιτροπής Αναστολών επί της αιτήσεως. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, ερμηνευομένης ενόψει του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, με την οποία συνταγματική διάταξη κατοχυρώνεται και η προσωρινή δικαστική προστασία έναντι των εκτελεστών διοικητικών πράξεων, η Διοίκηση οφείλει, μετά την κοινοποίηση σε αυτήν αντιγράφου αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης της προκήρυξης καθώς και των λοιπών πράξεων της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας, ασκηθείσας ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, με την οποία μάλιστα ζητείται και η έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσής τους, να μην προβαίνει στην υπογραφή της σχετικής συμβάσεως και να απόσχει από κάθε ενέργεια, η οποία θα ήταν ικανή να ματαιώσει την επιδιωκομένη από τον αιτούντα παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας (Σ.τ.Ε. Ε.Α. 345/2010, 915/2007, 471/2006, 342/2005). Η υπογραφή ωστόσο της σχετικής σύμβασης, κατά παράβαση της κατά τα προεκτεθέντα υποχρεώσεως αναμονής, ανεξαρτήτως της ευθύνης που γεννά για την Διοίκηση, δεν καθιστά μη νόμιμη την τελευταία, ούτε, συνακόλουθα, παράνομες τις δαπάνες που συνέχονται με αυτή.

3. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την .../18.5.2017 απόφαση της Υποδιοικήτριας της 1ης Υγειονομικής Περιφερείας ..., εγκρίθηκε η έκδοση προκηρύξεως για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απροβλέπτων ή επειγουσών περιστάσεων, με σύναψη 67 ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), για τις ανάγκες φύλαξης της έδρας της Υπηρεσίας, καθώς και των εποπτευομένων «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας» (Π.Ε.Δ.Υ.), Μονάδων Υγείας (Μ.Υ.) και Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.). Περαιτέρω, με την ανακοίνωση .../2017 της 9.6.2017 (αρ. Πρωτ. 23914) της ιδίας Υπηρεσίας, εκλήθησαν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Κατά των ανωτέρω πράξεων ασκήθηκε η .../6.11.2017 προδικαστική προσφυγή (του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3886/2010) από την εταιρεία με την επωνυμία “....” και διακριτικό τίτλο “.... A.E.”, η οποία απορρίφθηκε σιωπηρώς. Κατά της σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής της, καθώς και των προαναφερομένων πράξεων, η ως άνω εταιρεία άσκησε αίτηση ακυρώσεως (ΑΚ .../1.12.2017), η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί, και αίτηση αναστολής (ΑΝ ..../1.12.2017), αντίγραφο του δικογράφου της οποίας, με το οποίο εζητείτο, πλην άλλων, η έκδοση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτελέσεως των προσβαλλομένων πράξεων, κοινοποιήθηκε στην 1η Δ.Υ.ΠΕ. ... στις 6.12.2017 (βλ. σφραγίδα επιδόσεως επ’ αυτού, της δικαστικής επιμελήτριας ....). Κατόπιν τούτων, μετά την .../8.12.2017 απόφαση περί κυρώσεως των πινάκων κατατάξεως προσληπτέων και απορριπτέων της ως άνω ανακοινώσεως, επακολούθησε, στις 8.12.2017, η σύναψη των επίμαχων 48 συμβάσεων εργασίας. Σύμφωνα δε με το .../15.12.2017 έγγραφο της ανωτέρω Υποδιοικήτριας, οι σαράντα οκτώ φερόμενοι ως δικαιούχοι του ελεγχόμενου χρηματικού εντάλματος προσήλθαν και ανέλαβαν υπηρεσία στις 13.12.2017. Εξ άλλου, με την από 15.12.2017 απόφαση της Προέδρου του ΙΒ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία κοινοποιήθηκε στην 1η Δ.Υ.ΠΕ. ... στις 20.12.2017 (βλ. σφραγίδα επιδόσεως επ’ αυτού, της δικαστικής επιμελήτριας ....), ανεστάλη προσωρινώς η εκτέλεση της προσβαλλομένης σιωπηράς απορρίψεως της προδικαστικής προσφυγής της ανωτέρω εταιρείας και η περαιτέρω πρόοδος της διαδικασίας σε όποιο στάδιο αυτή ευρίσκετο, έως ότου εκδοθεί απόφαση επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων. Τέλος, με την 65/2018 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου, η οποία πρωτοκολλήθηκε στον ανωτέρω φορέα στις 20.3.2018 (με αριθμ. Πρωτοκ. ....), ανεστάλη η ανωτέρω προσβαλλόμενη πράξη και η εκτέλεση των ήδη υπογραφεισών ατομικών συμβάσεων εργασίας.

4. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη (ανωτ. υπό 2), το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι επίμαχες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μεταξύ της Υποδιοικήτριας της 1ης Υγειονομικής Περιφερείας ... και των εν λόγω υπαλλήλων, επί των οποίων ερείδεται η ελεγχόμενη δαπάνη, είναι νόμιμες, καθόσον η υπογραφή αυτών, παρά την κοινοποίηση της σχετικής αιτήσεως αναστολής και του συναφούς αιτήματος προσωρινής διαταγής και κατά παράβαση της κατά τα προεκτεθέντα υποχρεώσεως αναμονής, δεν επιδρά στη νομιμότητα αυτών.

5. Κατόπιν αυτών, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.

 

Για τους λόγους αυτούς

Αποφαίνεται ότι το 10, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) ..., ποσού 31.105,48 ευρώ, πρέπει να θεωρηθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ