ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΕΦΕΤΕIΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΑ’

ΑΡΙΘΜΟΣ 1129/2019

 

Δικαστής : Α. Σερμιές, Πρόεδρος Εφετών

Μέλη : Γ. Σακαρέλλου, Δ. Γαλάνη, Εφέτες

Εισηγήτρια : Δ. Γαλάνη, Εφέτης

Δικηγόροι : Μ. Τσίπρα, Α. Πουλίδου, ΝΣΚ

 

Επειδή, με την αίτηση αυτή, η αιτούσα, υ­ποψήφια για την πλήρωση μίας εκ των τετρακο­σίων ενενήντα τεσσάρων (494) θέσεων τακτικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητας κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε φορείς του Υ­πουργείου Υγείας, που προκηρύχθηκαν με την .../2016 Προκήρυξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού..., ζητεί να ακυρωθούν, α) ο πίνακας διοριστέων, που κυρώθηκε με την 4..../25.4.2018 απόφαση του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ ...Γ/9.5.2018), για την πλήρωση των θέσεων αυτών, κατά το μέρος που δεν την συμπεριέλαβε στους διοριστέους της προκήρυξης αυτής, β) η .../8.3.2018 απόφαση του Α Τμήμα­τος του ΑΣΕΠ, με την οποία απορρίφθηκε η από 3.11.2017 ένστασή της κατά των προσωρινών πι­νάκων κατάταξης και διοριστέων της οικείας προ­κήρυξης και γ) κάθε άλλη συναφής πράξη ή πα­ράλειψη της Διοίκησης προγενέστερη ή μεταγενέ­στερη.

Επειδή, μόνη παραδεκτώς προσβαλλόμενη πρέπει να θεωρηθεί η ..../25.4.2018 απόφαση του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ, με την οποία κυρώθηκε ο πίνακας διοριστέων τακτικού προσωπικού δευ­τεροβάθμιας εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουρ­γείου Υγείας, - στον οποίο δεν περιλαμβάνεται η αιτούσα - που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό.... Με την απόφαση αυτή τελειώθηκε η σύνθετη διοικη­τική διαδικασία του διαγωνισμού και η υπό στοιχ. β προσβαλλόμενη απόφαση ενσωματώθηκε σ αυτήν και απώλεσε τον εκτελεστό της χαρακτήρα και απαραδέκτους προσβάλλεται αυτοτελώς, η νομιμότητά της, όμως, εξετάζεται κατά τον έλεγχο του κύρους της απόφασης αυτής (ΣτΕ 1110/2015, 1114/2015, 2110/2014, 87/2008, 1111/2005 7μελούς). Τέλος, η κρινόμενη αί­τηση, πρέπει ν απορριφθεί κατά το μέρος που στρέφεται κατά κάθε άλλης συναφούς, προηγού­μενης ή επόμενης πράξης ή παράλειψης της Διοί­κησης, λόγω της αοριστίας της μνείας αυτής (πρβλ. ΟλΣτΕ 1462/1995, και ΣτΕ 1256/1995).

Επειδή, στο άρθρο 18 του ν. 2190/1994 (Α 28), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρό­νο, μετά την αντικατάσταση των μεν παρ. 1-6 από το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 3051/2002 (Α 220), της δε παρ. 7 από το άρθρο 3 του ν. 2527/1997 (Α 206), ορίζεται ότι: «1. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται οι θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ και προσωπικού αντίστοιχων προ­σόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την προκήρυξη θέσεων που πληρούνται με σειρά προτεραιότητας, την υποβο­λή των αιτήσεων ... εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για την πλή­ρωση θέσεων με διαγωνισμό .... Ο υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετά­σθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς. 2. Οι υποψήφιοι για διορισμό σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατατάσσονται σε πίνακες προτεραι­ότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολο­γίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων: Α. Τίτλοι Σπουδών Τίτλος σπουδών που απαιτείται συμφώνως με την προκήρυξη: οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόμενες με τον αριθμό εκατόν δέκα (110) .... Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης .... Γ. Γνώση ξένης γλώσσας ... Δ. Εντοπιότητα ... Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μονάδων που λαμβάνει ο υποψήφιος σύμφω­να με καθένα από τα ανωτέρω κριτήρια ... 3 .... 7. Πλέον των προσόντων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ή Κανονισμούς, μπορεί για ορισμένες ειδικότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα ύστερα από αίτημα του οικεί­ου φορέα και σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ». Εξάλ­λου στην ένδικη Προκήρυξη με αριθ. .../2016 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ ... προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αποτελεί το κανονιστικό, δεσμευτικό, πλαίσιο για τη διεξαγωγή της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας και θέτει διατάξεις με κανονιστικό περιεχόμενο, διαλαμβάνονται τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης (γενικά και ειδικά), τα κριτήρια και οι ιδιότητες που κατά τον νόμο βαθμολογούνται για την κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας, ο τρόπος υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιο­λογητικά που οι υποψήφιοι όφειλαν να συνυποβάλουν στο ΑΣΕΠ με την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους και η δια­δικασία κατάρτισης των πινάκων κατάταξης, προσληπτέων και αποκλειομένων υποψηφίων από την αρμόδια για την τήρηση της όλης διαδικασίας Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού. Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο Α παρ. Β.3 (σ. 482) προβλέπονται οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με κωδικό 701) για τις προκηρυσσόμενες θέσεις του κλάδου / ειδικότη­τας ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής με κωδικούς θέσεων 815 έως και 879, ήτοι: «Πτυχίο ή δίπλωμα ή απο­λυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ... ή Βοηθός Νοσηλευτή δευτερο­βάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας». Στο δε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ1 (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ) ορίζεται ότι: «Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση. Το ΑΣΕΠ θα ελέγξει τα υποβληθέντα από τους φερόμενους ως διοριστέους δικαιολογη­τικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλω­θέντα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού/πρόσληψης δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή εάν τα δι­καιολογητικά δεν προσκομισθούν ή δεν υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλε­κτρονικών αιτήσεων, ο υποψήφιος που φέρεται ως διοριστέος διαγράφεται από τους οικείους πίνακες και αποβάλλεται από τη διαδικασία...».

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της παρα­πάνω προκήρυξης του ΑΣΕΠ (..../2016 -... Προ­κηρύξεων Α.Σ.Ε.Π), που αφορούσε, μεταξύ άλλων, και την πλήρωση τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων (494) θέσεων τακτικού προσωπικού με σειρά προ­τεραιότητας, κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαί­δευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, η οποία έλαβε χώρα με τη συνυποβολή με την αίτηση συμ­μετοχής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η αιτούσα επιδιώκοντας την κατάληψη μίας εκ των θέσεων του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, υπέβαλε την από 24.1.2017 ηλεκτρονική αίτηση και εγγράφηκε στον πίνακα απορριπτέων με αιτιολογία απόρριψης «Έλλειψη τίτλου». Κατά των ως άνω (προσωρινών) πινάκων κατάταξης η αι­τούσα υπέβαλε την από 3.11.2017 (αριθ. πρωτ. ΑΣΕΠ: ..../6.11.2017) εμπροθέσμως ασκηθείσα ένσταση, προβάλλοντας ότι εσφαλμένα δεν ελήφ­θησαν υπόψη οι τίτλοι σπουδών, που έχει δηλώσει και προσκομίσει, με αποτέλεσμα να εγγραφεί στον πίνακα απορριπτέων λόγω έλλειψης τίτλου. Ζή­τησε δε να γίνει δεκτή η ένστασή της, επικαλούμε­νη και την πολυτεκνική της ιδιότητα και προσκό­μισε με την ένστασή της αντίγραφα των δύο επι­καλούμενων τίτλων σπουδών και φωτοτυπία κα­τάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ. του φακέλου της υποψηφιότητάς της. Με την ..../8.3.2018 απόφαση του Α Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π, απορρίφθηκε η ένστασή της, με την αιτιολογία ότι, οι προσκομισθέντες απ αυτήν τίτλοι σπουδών δεν αναγνωρίστηκαν στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία, κατ εφαρμο­γή των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1 του ν. 3577/2007, ως ισχύει και των λοιπών εγγράφων του Υ­πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς εκδόθηκαν από TEE του οποίου επικυρώθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του, επίκειται δε η διενέργεια από το Υπουργείο ειδικών πτυχιακών εξετάσεων προκειμένου να χορηγηθούν πτυχία στους εν λόγω μαθητές. Ειδικότερα, για την κρίση του αυτή το ΑΣΕΠ έλαβε υπόψη του: 1. ότι, η αι­τούσα στο πεδίο «ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ» της αίτη­σης συμμετοχής της δήλωσε τίτλο σπουδών με κω­δ. 701 και συγκεκριμένα πτυχίο βοηθών νοσηλευ­τικής Τ.Ε.Ε., με βαθμό τίτλου «20» και έτος κτήσης 2003, προς απόδειξη του οποίου προσκόμισε: α) το με αριθ. ..../27.6.2003 πτυχίο Β κύκλου ειδικότη­τας βοηθών νοσηλευτών από το ιδιωτικό Τ.Ε.Ε. ..., με βαθμό τίτλου «20» και έτος κτήσης 2003 και β) αποδεικτικό πτυχίου βοηθών νοσηλευτικής Α κύ­κλου από το ιδιωτικό Τ.Ε.Ε. ..., με βαθμό τίτλου «18 και 4/7» και έτος κτήσης 2001. 2. ότι, με την .../15.2.2017 απόφαση του Δευτεροβάθμιου Πει­θαρχικού Συμβουλίου του Υπουργείου Διοικητι­κής Ανασυγκρότησης, η οποία απεστάλη σ αυτό με το .../19.7.2017 έγγραφο του Υ­πουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε απάντηση σχετικού ερωτήματος, επικυρώθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του ιδιωτικού εκπαιδευ­τηρίου με τον διακριτικό τίτλο «...», η οποία είχε επιβληθεί στην ιδιοκτήτρια του σχολείου με την ..../22.6.2009 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ..., για τα πει­θαρχικά παραπτώματα που υπέπεσε κατά το χρο­νικό διάστημα από 7.10.2004 ως τη λήξη του σχο­λικού έτους 2005-2006 και 3. ότι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 18-1-2017 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά­των, επίκειται, βάσει των διατάξεων του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α), η διενέργεια από το Υπουργείο ειδικών πτυχια­κών εξετάσεων προκειμένου να χορηγηθούν πτυ­χία στους μαθητές/ πτυχιούχους των Α1 και Β κύ­κλου των Ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), στα οποία έχουν διαπι­στωθεί παραβάσεις σχετικές με τους όρους και τις υποχρεώσεις λειτουργίας της ιδιωτικής επαγγελ­ματικής εκπαίδευσης και έχουν επιβληθεί πειθαρ­χικές κυρώσεις. Περαιτέρω δε, κρίθηκε ότι η εξέ­ταση του ισχυρισμού της αιτούσας περί της πολυτεκνικής ιδιότητάς της καθίσταται άνευ αντικει­μένου. Ο πίνακας διοριστέων της οικείας προκή­ρυξης κυρώθηκε με την ..../25.4.2018 απόφαση του Α Τμήματος του ΑΣΕΠ και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ..., τεύχος τρίτο, χωρίς να συμπεριληφθεί σε αυτόν η αιτούσα. Κατά της ως άνω απόφασης του ΑΣΕΠ, καθώς και κατά της απόφασης τούτου, με την οποία κυρώθηκε ο οριστικός πίνακας διοριστέ­ων και για την επίμαχη θέση η αιτούσα άσκησε, στις 10.07.2018, την υπό κρίση αίτηση ακύρωσης.

Επειδή, η αιτούσα, με την υπό κρίση αίτησή της, όπως αυτή αναπτύσσεται παραδεκτώς και με τα με ημερομηνίες 13.03.2018 και 19.03.2018 υπο­μνήματα, προβάλλει ότι το ΑΣΕΠ, κατά παράβα­ση διάταξης νόμου, προέβη σε παρεμπίπτοντα έλεγχο της νομιμότητας των τίτλων σπουδών της, καθόσον, κατά τους ισχυρισμούς της, αυτοί έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με όλους τους τύπους και δεν έχουν μέχρι σήμερα ανακληθεί ούτε ακυρωθεί καθ οιονδήποτε τρόπο. Επίσης, προβάλλει ότι, με πλημ­μελή αιτιολογία και κατά παράβαση των αρχών της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικού­μενου και της χρηστής διοίκησης, το ΑΣΕΠ εξέδω­σε τις προσβαλλόμενες αποφάσεις, καθόσον, όπως ισχυρίζεται, η επιβολή της πειθαρχικής ποινής άρσης της άδειας λειτουργίας του ιδιωτικού εκ­παιδευτηρίου ... δεν ανατρέχει στο παρελθόν και δεν επιφέρει την ανάκληση των πτυχίων που έχει χορηγήσει η εν λόγω σχολή, όπως επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι με τις διατάξεις του αριθ. 34 παρ. 5 του ν. 4415/16 ο νομοθέτης δεν οδηγήθηκε σε αθρόα ανάκληση των τίτλων σπουδών που έ­χουν χορηγηθεί. Περαιτέρω, προβάλλει ότι η πρό­θεση εκ μέρους της Διοίκησης, μέσω του δελτίου τύπου του Υπ. Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμά­των, ότι επίκειται η διενέργεια ειδικών πτυχιακών εξετάσεων για να χορηγηθούν πτυχία στους μαθη­τές/πτυχιούχους Α και Β κύκλου των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στα οποία έχουν διαπιστωθεί πα­ραβάσεις, δεν αποτελεί αιτιολογία για την κρίση της νομιμότητας των πτυχίων, τα οποία νομίμως η ίδια κατέχει.

Επειδή, κατά τις κανονιστικές διατάξεις της προκήρυξης, που συμπορεύονται με εκείνες του Υπαλληλικού Κώδικα και απηχούν γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η αρμόδια προς κατάρ­τιση των πινάκων κατάταξης, διοριστέων και α­ποκλειομένων υποψηφίων Αρχή (κεντρική επιτροπή διαγωνισμού και ακολούθως τμήματα του ΑΣΕΠ), κατόπιν επιλογής βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, δεν μπορεί, στο στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών διορισμού να εξετάζει την νομι­μότητα των, κατά την προκήρυξη, υποβληθέντων εγγράφων-τίτλων σπουδών- προς απόδειξη των απαιτούμενων τυπικών προσόντων των υποψη­φίων, αλλ υποχρεούται να δέχεται αυτά ως ισχυ­ρά, εφόσον φέρουν εξωτερικώς τα κατά νόμο γνωρίσματα εγκύρων πράξεων και δεν έχουν α­νακληθεί διοικητικώς, ούτε έχουν ακυρωθεί δικα­στικώς (πρβλ. ΟλΣτΕ 1555/1980, ΣτΕ 1288/2017). Ενόψει αυτών, η Διοίκηση μη νομίμως αμφισβήτησε, κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιο­λογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό της αιτού­σας, τη νομιμότητα των τίτλων σπουδών της, επι­καλούμενη την επικύρωση από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητι­κής Ανασυγκρότησης της πειθαρχικής ποινής της οριστικής άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουρ­γίας του ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, από το οποίο απονεμήθηκαν οι εν λόγω τίτλοι, η οποία είχε επιβληθεί στην ιδιοκτήτρια τούτου με πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ..., για πειθαρχικά παραπτώματα που υπέπεσε κατά το χρονικό διάστημα από 7.10.2004 ως τη λήξη του σχολικού έτους 2005-2006, τα οποία, άλλωστε, όπως προκύπτει από το σώμα των εγγράφων τούτων, δεν αφορούσαν ει­δικώς τους επίμαχους τίτλους, οι οποίοι παρέμει­ναν ισχυροί και δεν ανακλήθηκαν ούτε ακυρώθη­καν. Αντίθετη εκδοχή θα ήγε κατ αποτέλεσμα σε ανεπίτρεπτο παρεμπίπτοντα έλεγχο από την αρχή διορισμού του συννόμου των κατά τα ανωτέρω ισχυρών τίτλων σπουδών, το οποίο, άλλωστε, δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί παρεμπιπτόντως ούτε από το Δικαστήριο (πρβλ. ΟλΣτΕ 1555/1980, 407/1993 βλ. επίσης ΣτΕ 4074/2001, 2074, 1327/2008, 354/2013, 3192/2015, 1288/2017). Κατά συνέπεια, η προσβαλλό­μενη απόφαση του ΑΣΕΠ που έκρινε αντιθέτως δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη, δεδομένου ότι, το ΑΣΕΠ, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, όφειλε, εφόσον η αιτούσα προσκόμισε νομοτύπως, σύμ­φωνα με τους ορισμούς της προκήρυξης, τους προεκτεθέντες τίτλους σπουδών, οι οποίοι δεν εί­χαν ανακληθεί ή ακυρωθεί, ενόψει και των αρχών της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και της νομικής ασφάλειας, να δεχθεί αυ­τούς ως ισχυρούς και να μην προβεί σε σχετική παρεμπίπτουσα κρίση - έλεγχο νομιμότητάς τους. Για το λόγο αυτό που βασίμως προβάλλεται πρέ­πει να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση, να ακυρω­θεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να αναπεμ­φθεί η υπόθεση στο ΑΣΕΠ για νέα νόμιμη κρίση. Περαιτέρω πρέπει να διαταχθεί η απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στην αιτούσα (άρθρο 36 παρ. 1 π.δ. 18/1989), ενώ εκτιμωμένων των περι­στάσεων πρέπει να απαλλαγεί το ΑΣΕΠ από τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, κατά τα άρθρα 4 παρ. 1 στ του ν. 702/1977 (Α 268) κατ 275 ( παρ. 1 εδ. ε) του ν. 2717/1999 (Α 97).

Δια ταύτα

Δέχεται την αίτηση.