ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 1114/2020

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Νικόλαο Πολυζωγόπουλο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και τη Γραμματέα Δέδε Σοφία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 11-6-2019 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στην … και εκπροσωπείται νόμιμα, για την οποία προκατέθεσε προτάσεις, κατ’ άρθρο 237 παρ. 1 εδ. α’ του ΚΠολΔ (όπως αντικαταστάθηκε αυτό από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015) χωρίς να παρασταθεί στο ακροατήριο ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Νικόλαος Καραντώνης.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Εταιρείας με την επωνυμία «…», που εδρεύει στον …… και εκπροσωπείται νόμιμα,  για την οποία προκατέθεσε προτάσεις, κατ’ άρθρο 237 παρ. 1 εδ. α’ του ΚΠολΔ (όπως αντικαταστάθηκε αυτό από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015), ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Γεώργιος Γκούσκος, χωρίς να παρασταθεί στο ακροατήριο.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από με αριθμό κατάθεσης .../2018 αγωγή της, η οποία προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 237 ΚΠολΔ (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 άρθρο δεύτερο παρ. 2 του Ν. 4335/2015) και γράφθηκε στο πινάκιο.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις που προκατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜO

Η ενάγουσα με την υπό κρίση αγωγή της εκθέτει ότι δραστηριοποιείται στο τομέα της εμπορίας προϊόντων εξοπλισμού πλοίων. Ότι στα πλαίσια της εμπορικής της δραστηριότητας κατήρτισε στο …… με την εναγομένη εταιρεία διαδοχικές συμβάσεις πώλησης δυνάμει των οποίων πώλησε και παρέδωσε στην τελευταία κατά το χρονικό διάστημα από 24-4-2013 μέχρι και 26-12-2013 εμπορεύματα συνολικής αξίας 173.925,54 δολαρίων ΗΠΑ, όπως το ποσό αυτό εκτίθεται και αναλύεται στα ενσωματωμένα στο δικόγραφο της αγωγής εκδοθέντα τιμολόγια, το οποίο έπρεπε να καταβληθεί εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης τους. Ότι η εναγομένη δεν έχει καταβάλει το αντίτιμο των ως άνω προϊόντων που της πώλησε και παρέδωσε. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί να υποχρεωθεί να της καταβάλει το ισόποσο σε ευρώ οφειλόμενο τίμημα για τα πωληθέντα εμπορεύματα, που ανέρχεται στο ποσό των 173.925,54 δολαρίων ΗΠΑ, με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημέρα πληρωμής, νομιμοτόκως από τότε που κάθε τιμολόγιο κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, άλλως από την επίδοση της παρούσας μέχρι την πλήρη εξόφληση. Τέλος, ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγομένη στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή αρμοδίως εισάγεται, για να συζητηθεί κατά την τακτική διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο, ως εκ του ναυτικού χαρακτήρα της διαφοράς, είναι α) καθ’ ύλην αρμόδιο (άρθρ. 1, 7, 9, 10, 13, 14§2 ΚΠολΔ και 51§3Β περ. ι΄ του ν. 2172/1993), ενόψει του ότι κατά τον χρόνο ασκήσεως της αγωγής, που είναι ο κρίσιμος για τον υπολογισμό της αξίας του αντικειμένου της δίκης (αρθρ. 10 και 221 ΚΠολΔ), το συνολικά αιτούμενο ποσό με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ ευρώ και δολαρίου Η.Π.Α. κατά τον ως άνω χρόνο, η οποία λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπ’ όψη από το Δικαστήριο και δεν αποτελεί στοιχείο του ορισμένου της αγωγής (ΠΠρΑθ 1738/2012, δημοσιευθείσα στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ), υπερέβαινε το ποσό των 20.000 ευρώ (το 1 € ισούτο με 1,1439 $, βλ. το Δελτίο Συναλλαγματικών Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 28ης-12-2018), και β) κατά τόπον αρμόδιο, λόγω της έδρας της εναγομένης στον Πειραιά κατ’ άρθρο 25 παρ. 2 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 51 παρ. 3Β περ. α` και ι` Ν. 2172/1993, που θεμελιώνει αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Πειραιά στο Νομό Αττικής για το σύνολο των ναυτικών διαφορών. Συνακόλουθα, το Δικαστήριο τούτο έχει και διεθνή δικαιοδοσία προς εκδίκαση της προκειμένης διαφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1 και 4 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό  με τα άρθρα 4 και 63 του Κανονισμού (ΕΚ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 «για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις», που τυγχάνει εφαρμοστέος στη προκείμενη περίπτωση. Περαιτέρω, ενόψει του ότι εισάγεται προς διάγνωση ιδιωτική διαφορά από διεθνή έννομη σχέση, δηλαδή σχέση με στοιχεία αλλοδαπότητας, τίθεται θέμα εφαρμοστέου δικαίου που διέπει την επίδικη διαφορά. Ως προς την ευθύνη της εναγόμενης εταιρείας από την ιστορούμενη σύμβαση πώλησης καθίσταται αναγκαία η προσφυγή στις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων που υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στη Βιέννη στις 11-04-1980 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το ν. 2532/1997 και ισχύει από 01-02-1999. Κατά τη διάταξη του άρθρου 1 περ. β΄ της ως άνω Σύμβασης, αυτή εφαρμόζεται σε συμβάσεις πώλησης κινητών πραγμάτων μεταξύ μερών που έχουν εγκατάσταση σε διάφορα κράτη όταν οι κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου υποδεικνύουν ως εφαρμοστέο το δίκαιο συμβαλλόμενου κράτους. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Καν 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) το οποίο διέπει την ένδικη σύμβαση πωλήσεως και την εξ αυτής απορρέουσα ευθύνη της εναγομένης, είναι κατ’ άρθρο 4 παρ. 3 του ίδιου Κανονισμού το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, ως το δίκαιο της χώρας, που από το σύνολο των περιστάσεων της υπόθεσης, προκύπτει ότι συνδέεται με τις επίδικες συμβάσεις προδήλως στενότερα από τη χώρα στην οποία η ενάγουσα (πωλήτρια) έχει την έδρα της (άρθρο 4.1.α΄ ανωτέρω Κανονισμού), εφόσον η εναγόμενη εταιρεία, που εδρεύει στην Ελλάδα, πρότεινε από εκεί (…….) στην ενάγουσα (ΑΚ 185) να αποστείλει τα επίδικα εμπορεύματα, ακολούθως δε περιήλθε σ’ αυτήν (ΑΚ 167) στο ίδιο μέρος (………) η αποδοχή της εν λόγω πρότασης εκ μέρους της τελευταίας (ΑΚ 189) και ως εκ τούτου συνήφθησαν οι μεταξύ τους συμβάσεις (ΑΚ 192 – βλ. και ΕφΠειρ 262/2012 ΕΝΔ 2012. 269). Περαιτέρω, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων περιέχει άμεσα εφαρμοστέους κανόνες ουσιαστικού δικαίου, οι οποίοι μέσα στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της, υπερισχύουν των αντίστοιχων διατάξεων του εθνικού δικαίου, κατά το άρθρο 28§1 του Συντάγματος (βλ. ΕφΑθ 5745/2010, Δνη 2011,857, δημοσιευθείσα και στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ). Με τις διατάξεις της ρυθμίζονται όλες οι σχέσεις των συμβαλλομένων σε συμβάσεις πώλησης κινητών, μεταξύ των οποίων και οι υποχρεώσεις του αγοραστή, οι οποίες συνίστανται στην πληρωμή του τιμήματος και την παραλαβή των πωληθέντων κινητών πραγμάτων (αρθρ. 53 της Σύμβασης). Αν ο αγοραστής δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το τίμημα σε κάποιο άλλο ορισμένο μέρος, οφείλει να το πληρώσει στην εγκατάστασή του (αρθρ. 57§1 περ. α΄ της Σύμβασης). Αν ο αγοραστής δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το τίμημα σε κάποιον άλλον ορισμένο χρόνο, οφείλει να το πληρώσει όταν ο πωλητής θέσει στη διάθεση του αγοραστή τα κινητά πράγματα ή το παραστατικό τους έγγραφα, σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης και την εν λόγω Διεθνή Σύμβαση (αρθρ. 58§1 εδ. α΄ της Σύμβασης). Ο αγοραστής υποχρεούται να πληρώσει το τίμημα κατά το χρόνο που έχει ορισθεί στη σύμβαση πώλησης ή που προκύπτει από αυτήν και την παρούσα Σύμβαση, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση ή συμμόρφωση προς οποιεσδήποτε διατυπώσεις εκ μέρους του πωλητή (αρθρ. 59 της Σύμβασης). Ο πωλητής μπορεί να απαιτήσει από τον αγοραστή να πληρώσει το τίμημα, να παραλάβει τα κινητά πράγματα και να εκπληρώσει τις άλλες υποχρεώσεις του, εκτός αν ο πωλητής έχει ασκήσει έννομο βοήθημα που δεν συμβιβάζεται με αυτήν την απαίτηση (αρθρ. 62 της Σύμβασης). Επίσης κατά το άρθρο 78 της Σύμβασης, αν ένα μέρος αρνείται να πληρώσει το τίμημα ή οποιαδήποτε άλλο ληξιπρόθεσμο ποσό, το άλλο μέρος έχει αξίωση για τόκο επί των ποσών αυτών. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 7§2 της Σύμβασης, ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της και δεν αντιμετωπίζονται ρητά από αυτήν, ρυθμίζονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές στις οποίες η Σύμβαση στηρίζεται ή, ελλείψει τέτοιων αρχών, σύμφωνα με το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο κατά τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Τέτοια δε ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από την Σύμβαση και δεν προκύπτουν από τις γενικές αρχές της είναι και η υπερημερία ως εναρκτήριο της υποχρέωσης προς καταβολή τόκων γεγονός, αλλά και το οφειλόμενο ποσοστό τόκου (ΕφΑθ 5745/2010, ο.π.), καθώς επίσης και η παραγραφή των εκατέρωθεν αξιώσεων, θέματα τα οποία ρυθμίζονται από το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο, το οποίο τυγχάνει εφαρμοστέο εν προκειμένω σύμφωνα με τα προεκτεθέντα. Κατόπιν τούτων, η αγωγή κρίνεται νόμιμη, ως στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 53, 54, 57, 58, 59, 61 παρ. 1α΄, 62, 63, 73 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών «για τις συμβάσεις διεθνών πωλήσεων κινητών πραγμάτων» (Convention on Contracts for the International Sale of Goods – CISG) [που υπογράφηκε στη Βιέννη στις 11-4-1980, τέθηκε σε ισχύ την 1-1-1988, κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2532/1997 (ΦΕΚ Α’ 227/11-11-1997) και αποτελεί από 1-2-1999 ισχύον ελληνικό δίκαιο (όχι jus alienum), εφαρμόζεται δε στην προκειμένη περίπτωση ενόψει του ότι τα συμβαλλόμενα διάδικα μέρη έχουν την εγκατάστασή τους σε διαφορετικά κράτη (CISG 1.1.) και τα κράτη αυτά είναι συμβαλλόμενα κράτη (CISG 1.1.α΄)], σε συνδυασμό και μ’ αυτές των άρθρων 340, 341 εδ. α΄, 345 εδ. α΄, 346 του ΑΚ, 907 και 908 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του Κ.Πολ.Δ. (για τα εκτός του πλαισίου εφαρμογής της άνω Σύμβασης ζητήματα – βλ. Π. Κορνηλάκη / Αθ. Πουλιάδη / Αν. Βαλτούδη, Η Σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών, Εταιρία Νομικών Βορείου Ελλάδος, έκδ. 2001, σ. 11). Επομένως, πρέπει η αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε ορισμένη και νόμιμη, να εξετασθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, δεδομένου ότι, για το παραδεκτό της συζήτησής της, έχει καταβληθεί το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. το υπ’ αριθ. … ηλεκτρονικό παράβολο της Γ.Γ.Π.Σ. σε συνδυασμό με την από … απόδειξη ηλεκτρονικής συναλλαγής της τράπεζας Πειραιώς).

Από τις διατάξεις του άρθρου 138 του ΑΚ που ορίζουν ότι, δήλωση βουλήσεως που δεν έγινε στα σοβαρά παρά μόνο φαινομενικά (εικονική) είναι άκυρη, αλλά δικαιοπραξία που καλύπτεται κάτω από την εικονική είναι έγκυρη, αν τα μέρη την ήθελαν και συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για τη σύσταση της, σε συνδυασμό και προς τις διατάξεις των άρθρων 369, 513 και 1034 του ίδιου Κώδικα, που καθορίζουν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας των συμβάσεων πωλήσεως και μεταβιβάσεως, κατά κυριότητα, κινητών, προκύπτει ότι, η εικονικότητα αυτή δύναται να αναφέρεται και στο πρόσωπο υπέρ του οποίου επέρχονται τα δικαιώματα από την εικονική δικαιοπραξία, όταν συμβάλλεται αντί αυτού άλλο πρόσωπο με συμφωνία όλων των συμβαλλομένων, εικονικών και πραγματικών, ότι τα αποτελέσματα της συμβάσεως θα επέλθουν όχι υπέρ του φαινομενικά συμβαλλόμενου, αλλά υπέρ του καλυπτομένου αληθινού αγοραστή. Έτσι και η αγοραπωλησία στην οποία, κατά τη θέληση των συμβαλλομένων,  αγοραστής δεν είναι το φαινόμενο, αλλά έτερο υποκρυπτόμενο πρόσωπο, είναι έγκυρη και ισχύει υπέρ του καλυπτομένου αγοραστή (ΑΠ 1360/2018 ΠΕΙΡΝΟΜ 2019/35, ΑΠ 334/2007 δημ. στη ΤΝΠ Νόμος). Παρέπεται ότι για το κύρος της σύμβασης δεν ασκούν έννομη επιρροή τα αίτια, που οδήγησαν τους συμβαλλομένους στη σύναψη αυτής, ούτε ο σκοπός στον οποίο απέβλεπαν οι τελευταίοι. Ως εκ τούτου, δεν είναι ανάγκη να προκύπτει και ο σκοπός, για τον οποίο έγινε η ελαττωματική αυτή δήλωση, εκτός αν υποκρύπτει άλλη δικαιοπραξία και μόνο για την έρευνα του κύρους ή μη αυτής σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του ιδίου άρθρου, το δικαστήριο όμως κατά την έρευνα της ύπαρξης συναλλακτικής πρόθεσης των συμβαλλομένων, μπορεί να συναγάγει τεκμήριο ή επιχείρημα για το ότι η σύμβαση πώλησης είναι εικονική ή όχι, συνεκτιμώντας και το σκοπό για τον οποίο έγινε (ΑΠ 1153/2011, ΑΠ 218/2010, ΑΠ 323/2009 ΝΟΜΟΣ). Επίσης, καμία επιρροή δεν ασκεί επί του κύρους της καταρτισμένης σύμβασης πωλήσεως το αν ο αγοραστής κατέβαλε πράγματι και με ποιο τρόπο το συμφωνημένο τίμημα, αφού αυτό μπορεί να χαριστεί ή να εξοφληθεί με δόση αντί καταβολής ή μπορεί η σχετική αξίωση να αποσβεσθεί με παραγραφή ή κατ` άλλο τρόπο και αν το τίμημα είναι ίσο προς την αντικειμενική αξία του πράγματος (ΑΠ 1517/2009, ΑΠ 483/2005 ΕλΔνη 46,1430, ΑΠ 1169/2003 ΕλΔνη 46. 425). Απλώς το γεγονός της μη καταβολής του τιμήματος μπορεί να αποτελέσει δικαστικό τεκμήριο για την εικονικότητα της δικαιοπραξίας, όχι όμως και αυτοτελή ισχυρισμό για τη θεμελίωση δικαιώματος για την ακύρωση της πώλησης ως εικονικής (ΑΠ 1153/2011, ΑΠ 367/2011, ΑΠ 477/2010, ΑΠ 334/2007, ΑΠ 269/2007 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 74/2006 ΕλΔνη 2006,1383). Έτσι, ούτε η ομολογία περί καταβολής ή μη του τιμήματος θεμελιώνει την εικονικότητα ή μη της σύμβασης πώλησης, ούτε η βεβαίωση του συμβολαιογράφου περί καταβολής του τιμήματος αρκεί προς ισχυροποίηση της πώλησης που καταρτίστηκε χωρίς συναλλακτική πρόθεση, αφού για την εικονικότητα της δικαιοπραξίας αρκεί το γεγονός ότι η δήλωση βούλησης των δικαιοπρακτούντων βαρύνεται με ελάττωμα που συνίσταται στο ότι δεν αποσκοπεί πράγματι στην παραγωγή των έννομων αποτελεσμάτων της δικαιοπραξίας που καταρτίζεται.

Από τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η ενάγουσα είναι αλλοδαπή εμπορική εταιρεία, που εδρεύει στη … και δραστηριοποιείται στον χώρο της πώλησης εξοπλισμού πλοίων και σκαφών. Η εναγομένη τυγχάνει ελληνική εταιρεία, με αντικείμενο δραστηριότητας την πώληση παντός είδους ανταλλακτικών και εξοπλισμού πλοίων, συσταθείσα το έτος 2012, με εταίρους τον …, διαχειριστή της εταιρείας, καθώς και την εταιρεία «…». Το έτος 2012 η ενάγουσα ξεκίνησε τη συνεργασία της με την εναγομένη πωλώντας και παραδίδοντας εξαρτήματα και ανταλλακτικά πλοίων στην τελευταία. Κατά το χρονικό διάστημα από 25-5-2013 έως 26-1-2014 η ενάγουσα εξέδωσε στο όνομα της εναγομένης για εμπορεύματα που πώλησε και παρέδωσε τα ακόλουθα τιμολόγια:1. για το ποσό των 503,85 $, από το τιμολόγιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 25/5/2013, 2. για το ποσό των 291,67 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 9/6/2013, 3. για το ποσό των 371,88 $, από το τι΅ολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 30/6/2013, 4. για το ποσό των 8.144,42 $, από το τι΅ολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 28/7/2013, 5. για το ποσό των 4.714,29 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 28/7/2013, 6. για το ποσό των 2.358,50 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 30/8/2013, 7. για το ποσό των 6.053,53 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευ΅άτων κατά την 30/8/2013, 8. για το ποσό των 3.011,24 $, από το τιμολόγιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 30/8/2013, 9. για το ποσό των 800,05 $, από το τι΅ολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 30/8/2013, 10. για το ποσό των 404,62 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 30/8/2013, 11. για το ποσό των 888,49 $, από το τιμολόγιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 30/8/2013, 12. για το ποσό των 28.745,50 $, από το τι΅ολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 30/8/2013, 13. για το ποσό των 1.981,15 $, από το τι΅ολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 30/8/2013, 14. για το ποσό των 3.243,85 $, από το τιμολόγιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 30/8/2013, 15. για το ποσό των 414,82 $, από το τιμολόγιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 30/8/2013, 16. για το ποσό των 356,48 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 30/8/2013, 17. για το ποσό των 262,48 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 30/8/2013, 18. για το ποσό των 233,34 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 30/8/2013, 19. για το ποσό των 311,16 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 30/8/2013, 20. για το ποσό των 3.433,99 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 30/8/2013, 21. για το ποσό των 570,38 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 30/8/2013, 22. για το ποσό των 337,04 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 30/8/2013, 23. για το ποσό των 372,69 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 30/8/2013, 24. για το ποσό των 318,90 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 30/8/2013, 25. για το ποσό των 1.194,25 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 30/8/2013, 26. για το ποσό των 1.241,48 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 30/8|2013, 27. για το ποσό των 1.023,00 $, από το τι΅ολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 30/8/2013, 28. για το ποσό των 198,60 $, από το τιμολόγιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 4/10/2013, 29. για το ποσό των 10.095,69 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 4/10/2013, 30. για το ποσό των 7.564,42 $, από το τιμολόγιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 4/10/2013, 31. για το ποσό των 9.022,80 $, από το τιμολόγιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 4/10/2013, 32. για το ποσό των 146,94 $, από το τιμολόγιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 4/10/2013, 33. για το ποσό των 727,58 $, από το τι΅ολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 4/10/2013, 34. για το ποσό των 661,01 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευ΅άτων κατά την 4/10/2013, 35. για το ποσό των 69,27 $, από το τι΅ολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευ΅άτων κατά την 4/1Ο/2013, 36. για το ποσό των 2.364,00 $, από το τι΅ολόγιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 4/10/2013, 37. για το ποσό των 551,44 $, από το τι΅ολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 10/10/2013, 38. για το ποσό των 1.666,68 $, από το τι΅ολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 4/10/2013, 39. για το ποσό των 476,66 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 12/10/2013, 40. για το ποσό των 111,80 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευ΅άτων κατά την 12/10/2013, 41. για το ποσό των 172,62 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 12/10/2013, 42. για το ποσό των 1.666,68 $, από το τι΅ολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 12/10/2013, 43. για το ποσό των 48,12 $, από το τι΅ολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 13/10/2013, 44. για το ποσό των 555,52 $, από το τι΅ολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευ΅άτων κατά την 14/10/2013, 45. για το ποσό των 152,30 $, από το τι΅ολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευ΅άτων κατά την 18/10|2013, 46. για το ποσό των 191,67 $, από το τι΅ολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευ΅άτων κατά την 24/10/2013, 47. για το ποσό των 2.062,58 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 24/10/2013, 48. για το ποσό των 53,24 $, από το τι΅ολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευ΅άτων κατά την 24/10/2013, 49. για το ποσό των 521,42 $, από το τι΅ολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευ΅άτων κατά την 24/10/2013, 50. για το ποσό των 31,94 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 24/10/2013, 51. για το ποσό των 31,94 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 25/10/2013, 52. για το ποσό των 16,68 $, από τα τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 26/10/2013, 53. για το ποσό των 138,42 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 26|10/2013, 54. για το ποσό των 1.400,00 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 26/10/2013, 55. για το ποσό των 601,66 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 26/10/2013, 56. για το ποσό των 488,93 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 27/10/2013, 57. για το ποσό των 2.000,37 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευ΅άτων κατά την 27/10/2013, 58. για το ποσό των 20,16 $, από το τι΅ολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 27/10/2013, 59. για το ποσό των 267,88 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 28/10/2013, 60. για το ποσό των 1.160,16 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 28/10/2013, 61. για το ποσό των 193,52 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 28/10/2013, 62. για το ποσό των 1.566,30 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 1/11/2013, 63. για το ποσό των 1.296,30 $, από το τι΅ολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 1/11/2013, 64. για το ποσό των 652,23 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 1/11/2013, 65. για το ποσό των 138,89 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 1/11/2013, 66. για το ποσό των 48,89 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 1/11/2013, 67. για το ποσό των 311,11 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 4/11/2013, 68. για το ποσό των 769,82 $, από το τιμολόγιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 4/11/2013, 69. για το ποσό των 1.107,36 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 7/11/2013, 70. για το ποσό των 256,32 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, εμπορευμάτων κατά την 10/11/2013, 71. για το ποσό των 416,74$ το τιμολόγιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 11/11/2013, 72. Για το ποσό των 458,74 $ το τιμολόγιο με αριθμό …,  το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 15/11/2013, 73. Για το ποσό των 458,74$ το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 15/11/2013, 74. Για το ποσό των 330,19 $ το τιμολόγιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 1511112013, 75. για το ποσό των 3.454,85 $, από το τιμολόγιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 15/11|2013, 76. για το ποσό των 120,00 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 16/11/2013, 77. για το ποσό των 4.873,56 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 16/11/2013, 78. για το ποσό των 4.436,06 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 17/11/2013, 79. για το ποσό των 1.605,44 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 21/11/2013, 80. για το ποσό των 344,08 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 22/11/2013, 81. για το ποσό των 681,93 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 22/11/2013, 82. για το ποσό των 318,52 $, από το τι΅ολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 22/11/2013, 83. για το ποσό των 9,12 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 24-11-2013, 84. για το ποσό των 718,75 $ από το τιμολόγιο …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 1/12/2013, 85. για το ποσό των 287,50 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 1/12/2013, 86. για το ποσό των 69,21 $ από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο, αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 5/12/2013, 87. για το ποσό των 850,47 $ το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πωληση εμπορευμάτων κατά την 6/12/2013, 88. για το ποσό των 159,70$, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 6-12-2013, 89. Για το ποσό των 611,49 $ το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 6-12-2013, 90. για το ποσό των 638,44 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 7/12/2013, 91. για το ποσό των 115,49 $, από το τι΅ολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 7/12/2013, 92. για το ποσό των 2.619,05 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 9/12/2013, 93. για το ποσό των 235,00 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 13/12/2013, 94. για το ποσό των 291,67 $, από το τι΅ολόγιο με αρι9΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅ατων κατα την 16/12/2013, 95. για το ποσό των 478,98 $, από το τιμολογιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 16/12/2013, 96. Για το ποσό των 137,76 8 από το τι΅ολόγιο με αριθμό … εμπορευμάτων κατά την 16/12/2013, 98. Για το ποσό των 117,98$ από το τιμολογιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 16/12/2013, 99. Για το ποσό των 719,24 $, από το το τιμολογιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων την 19/12/2013. 100. Για το ποσό των 331,73 $, από το τι΅ολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 22/12/2013, 101. για το ποσό των 169,23 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 22/12/2013, 102. για το ποσό των 686,98 $, από το τιμολόγιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 22/12/2013, 103. για το ποσό των 1.353,19 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 22/12/2013, 104. για το ποσό των 132,69 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 26/12/2013, 105. για το ποσό των 341,30 $, από το τι΅ολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 27/12/2013, 106. για το ποσό των 30,10 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 28/12/2013, 107. για το ποσό των 183,33 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 28/12/2013, 108. για το ποσό των 346,33 8$ από το τι΅ολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 28/12/2013, 109. για το ποσό των 1.857,15 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 29/12/2013, 110. για το ποσό των 1.128,28 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 29/12/2013, 111. για το ποσό των 320,82 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 29/12/2013, 112. για το ποσό των 555,58 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 29/12/2013, 113. για το ποσό των 188,64 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 29/12/2013, 114. για το ποσό των 322,74 $, από το τι΅ολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 29/12|2013, 115. για το ποσό των 4.422,22 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 31/12/2013, 116. για το ποσό των 660,76 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 3/1/2014, 117. για το ποσό των 4.309,71 $, από το τι΅ολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 4/1/2014, 118. για το ποσό των 111,65 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 5/1/2014, 119. για το ποσό των 732,46 $, από το τι΅ολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 5/1/2014, 120. για το ποσό των 416,81 $, από το τι΅ολόγιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 5/1/2014, 121. για το ποσό των 218,83 $, από το τιμολόγιο με αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 6/1/2014, 122. για το ποσό των 40,40 $ από το τιμολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 10/1/2014, 123. για το ποσό των 102,52 $, από το τι΅ολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευ΅άτων κατά την 12/1|2014, 124. για το ποσό των 1.812,60 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 12/1/2014, 125. για το ποσό των 353,84 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 13/1/2014, 126. για το ποσό των 103,86 $, από το τι΅ολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 17/1/2014, 127. για το ποσό των 265,05 $, από το τι΅ολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 18/1/2014, 128. για το ποσό των 1.105,18 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 18/1/2014, 129. για το ποσό των 102,51 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 20/1/2014, 130. για το ποσό των 533,34 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθ΅ό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 20/1/2014, 131. για το ποσό των 1.507,41 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευ΅άτων κατά την 20/1/2014, 132. για το ποσό των 156,32 $, από το τιμολόγιο ΅ε αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση ε΅πορευμάτων κατά την 23/1/2014, 133. για το ποσό των 587,16 $, από το τιμολόγιο με αριθμό …, το οποίο αφορά σε πώληση εμπορευμάτων κατά την 26-1-2014. Τα τιμολόγια αυτά ήταν πληρωτέα εντός προθεσμίας 30 ημερών από την έκδοση τους. Η εναγομένη ισχυρίζεται ότι οι επίδικες αγορές πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία με την επωνυμία «…» με έδρα στα …. και αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρονικών προϊόντων, η οποία εν συνεχεία για την είσοδο της στην ελληνική αγορά προέβη στη σύσταση των εταιρειών «…» και «…». Από την ηλεκτρονική αλληλογραφία που προσκομίζουν οι διάδικοι αποδεικνύεται ότι τις διαπραγματεύσεις με την ενάγουσα για την αγορά των επίδικων προϊόντων πραγματοποιούσε για λογαριασμό της εναγομένης η αρμόδια υπάλληλος του τμήματος εξυπηρέτησης και πελατών και προμηθειών της εταιρείας ονόματι …. Στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος που απέστειλε η ως άνω υπάλληλος αναγράφεται με μηχανικό τρόπο ότι ενεργεί ως αντιπρόσωπος της εταιρείας «…» (… «…). Εν συνεχεία, από τα τιμολόγια που προσκομίζει η εναγομένη προκύπτει ότι η εναγομένη κατά την μεταπώληση των προϊόντων που αγόραζε από τους προμηθευτές της χρησιμοποιούσε την επωνυμία «…», αναγράφοντας ως έδρα τη ταχυδρομική θυρίδα «…, … – ….», και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «…» «…». Τα προϊόντα αυτά απέστελλε στους παραλήπτες η εναγομένη εταιρεία αναγράφοντας στο σχετικό έντυπο ταχυδρομικής αποστολής την επωνυμία «… …» και διεύθυνση εκείνη της έδρας στον …….. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η εναγομένη εταιρεία προέβαινε στην αγορά των προϊόντων από την ενάγουσα εταιρεία για δικό της λογαριασμό, τα οποία εν συνεχεία μεταπωλούσε η ίδια και τα παρέδιδε στα πλοία των πελατών της, ωστόσο τα τιμολόγια μεταπώλησης προς τις πλοιοκτήτριες εταιρείες τα εξέδιδε στο όνομα της εταιρείας «… ….» που εδρεύει στο …. Κατόπιν τούτων, καθίσταται σαφές ότι η αγοραπωλησία των επίδικων εμπορευμάτων πραγματοποιήθηκε από την εναγομένη εταιρεία, η δε χρήση της εταιρικής επωνυμίας της «αδελφής» εταιρείας που εδρεύει στο … εξυπηρετούσε τις λογιστικές και φορολογικές σκοπιμότητες της ελληνικής εταιρείας. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από την αλληλογραφία του διαχειριστή της εναγομένης … περί το έτος 2014 με σκοπό την απομείωση του χρέους της εναγομένης εταιρείας έναντι της ενάγουσας και της αναδιαμόρφωσης της εμπορικής συνεργασίας τη, κατά μετατροπή από αγοράστρια σε αντιπρόσωπο της ενάγουσας στην ελληνική επικράτεια έναντι προμήθειας καταβαλλόμενης από την τελευταία (… είναι τα αρχικά της ενάγουσας εταιρείας, όπως αυτά αναγράφονται στην προσκομιζόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία). Επομένως, καθίσταται σαφές ότι πραγματικός συμβαλλόμενος υπήρξε η εναγομένη εταιρεία και όχι η αλλοδαπή εταιρεία που εδρεύει στο …, εν γνώσει της ενάγουσας ότι η χρήση της επωνυμίας της εταιρείας «… ….» στις συναλλαγές τους με έδρα το … εξυπηρετούσε αποκλειστικά τους φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς της εναγομένης εταιρείας και για το λόγο αυτό δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα της τα τιμολόγια να εκδίδονται στην επωνυμία της εταιρείας «… ….». Συνεπώς, στην προκείμενη περίπτωση αποδείχθηκε ότι οι επίδικες συμβάσεις πώλησης υπήρξαν εικονικές ως προς στο πρόσωπο του αγοραστή, κατ’ αποδοχή ως βάσιμου του σχετικού ισχυρισμού της ενάγουσας, δεδομένου ότι εν γνώσει της τελευταίας συμφωνήθηκε να αναγράφεται στα τιμολόγια που θα εξέδιδε η επωνυμία της εταιρείας «… …» ενώ τα αποτελέσματα των συμβάσεων θα επέρχονταν όχι υπέρ του φαινομενικά συμβαλλόμενου, αλλά υπέρ του καλυπτομένου αληθινού αγοραστή, δηλαδή της εναγομένης. Εξάλλου, από τα στοιχεία επικοινωνίας στην σφραγίδα της εταιρείας «… ….». αποδεικνύεται ότι αυτή αποτελεί εταιρεία -ταχυδρομική θυρίδα χωρίς διοίκηση και πραγματική συναλλακτική δραστηριότητα με αποτέλεσμα να αποτελεί φαινόμενο αγοραστή με σκοπό την απόκρυψη της ταυτότητας του πραγματικού που είναι η εναγομένη εταιρεία. Σημειωτέον, ότι για το κύρος των συμβάσεων αυτών δεν ασκούν έννομη επιρροή τα αίτια, που οδήγησαν τους συμβαλλομένους στη σύναψη αυτών, ούτε ο σκοπός στον οποίο απέβλεπαν οι τελευταίοι. Ως εκ τούτου, δεν είναι ανάγκη να προκύπτει και ο σκοπός, για τον οποίο έγινε η ελαττωματική αυτή δήλωση, καθόσον οι συμβάσεις της πώλησης υπήρξαν πραγματικές, η δε εικονικότητα αφορούσε μόνο το πρόσωπο του αγοραστή. Επίσης, καμία επιρροή δεν ασκεί επί της εικονικότητας του προσώπου του αγοραστή των καταρτισμένων συμβάσεων πώλησης το γεγονός ότι η εταιρεία «… ….». φέρεται να έχει προβεί σε καταβολές στην ενάγουσα,  δεδομένου ότι αφενός δεν αποδεικνύεται ότι διέθετε τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους και αφετέρου, η φερόμενη καταβολή από την τελευταία δεν αρκεί προς ισχυροποίηση των πωλήσεων που καταρτίστηκαν χωρίς συναλλακτική πρόθεση ως προς το πρόσωπο της, αφού για την εικονικότητα της δικαιοπραξίας αρκεί το γεγονός ότι η δήλωση βούλησης των δικαιοπρακτούντων βαρύνεται με ελάττωμα που συνίσταται στο ότι δεν αποσκοπεί πράγματι στην παραγωγή των έννομων αποτελεσμάτων της δικαιοπραξίας που καταρτίζεται στο πρόσωπο του φαινόμενου αγοραστή. Κατόπιν τούτων δεν τίθεται ζήτημα άμεσης αντιπροσώπευσης της εταιρείας «… ….». από την εναγομένη, αλλά αντιθέτως προέκυψε η εικονικότητα της συναλλακτικής σχέσης της ενάγουσας με την εταιρεία «… ….» σε γνώση της οποία τελούσαν αμφότεροι οι διάδικοι. Τέτοια (συναλλακτική σχέση) δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο, μόνη δε η έκδοση των τιμολογίων μεταπώλησης των προϊόντων από την εταιρεία «…» που εδρεύει στο … δεν αρκεί για την κατάρτιση των συμβάσεων προμήθειας των προϊόντων από την ενάγουσα εταιρεία στο όνομα και για λογαριασμού της τρίτης εταιρείας «… …» και για το λόγο αυτό δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις σχετικές αγοραπωλησίες. Πρέπει, συνεπώς, η αγωγή να γίνει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να υποχρεωθεί η εναγομένη να καταβάλει  στην ενάγουσα, το σε ευρώ ισάξιο του ποσού των 173.925,54 δολαρίων ΗΠΑ με την επίσημη ισοτιμία Ευρώ – Δολαρίου Η.Π.Α. κατά το χρόνο της πληρωμής, εντόκως νομίμως από την επομένη της παρέλευσης της 30ης ημέρας από την έκδοση εκάστου τιμολογίου, η οποία συμφωνήθηκε ρητώς μεταξύ των διαδίκων ως δήλη ημέρα πληρωμής κατά την έννοια του άρθρου 341 ΑΚ και, ως εκ τούτου, με μόνη την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας η εναγομένη κατέστη υπερήμερη ως προς την πληρωμή της οφειλής, με τη σημείωση ότι, εφόσον πρόκειται για οφειλή σε αλλοδαπό νόμισμα, ο τόκος υπερημερίας, ως παροχή ομοειδής προς το κεφάλαιο, υπολογίζεται στο οφειλόμενο αλλοδαπό νόμισμα (δολ. ΗΠΑ) κατά τα οριζόμενα στην Π.Υ.Σ. 36 της 22/26.3.1990, καταβάλλεται όμως στην Ελλάδα σε Ευρώ με βάση το σε Ευρώ ισότιμο του αλλοδαπού νομίσματος στο χρόνο και τον τόπο της πληρωμής (ΑΠ 1169/1997 ΕλλΔνη 40. 347). Το δε αίτημα για κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής πρέπει να απορριφθεί, αφού το Δικαστήριο κρίνει ότι η επιβράδυνση της εκτέλεσης δεν θα επιφέρει σημαντική ζημία στην ενάγουσα, λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι η ένδικη αγωγή ασκήθηκε μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος από τη γέννηση της επίδικης οφειλής. Τέλος, η δικαστική δαπάνη της ενάγουσας, πρέπει να επιβληθεί εις βάρος της εναγομένης, λόγω της ήττας της (άρθρα 176 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ), σύμφωνα με όσα ειδικότερα διαλαμβάνονται στο διατακτικό της παρούσας απόφασης με βάση το κατάλογο εξόδων που υπέβαλε (άρθρο 190 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό, τι κρίθηκε απορριπτέο στο σκεπτικό.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το σε ευρώ ισάξιο του ποσού των εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι πέντε δολαρίων ΗΠΑ και πενήντα τεσσάρων σεντς (179.925,54) με την επίσημη ισοτιμία Ευρώ – Δολαρίου Η.Π.Α. κατά το χρόνο της πληρωμής, εντόκως νομίμως από την επομένη της παρέλευσης της 30ης ημέρας από την έκδοση εκάστου τιμολογίου και μέχρι την εξόφληση του.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην εναγομένη τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία καθορίζει στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, στο ακροατήριό του και σε έκτακτη δημόσια αυτού συνεδρίαση, στις

, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιών τους δικηγόρων.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ