ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

AΡΙΘΜΟΣ 10381/2018

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τις Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Σεμέλη Ορφανίδου, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια, Ελπινίκη Κορδέλα, Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα Ελένη Παπαγεωργοπούλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 5.12.2017 για να δικάσει την υπ’ αριθμό καταθέσεως ... αγωγή αναγνώρισης, άλλως κήρυξης, της ακυρότητας απόφασης ΓΣ ανώνυμης εταιρίας, μεταξύ: ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ:... του .... και της ..., κατοίκου .... Θεσσαλονίκης (ΑΦΜ ...), ο οποίος παραστάθηκε δια των προτάσεων που κατέθεσε εμπρόθεσμα η πληρεξούσια δικηγόρος Παναγιώτα Αδάση - Τσαπώνη (ΑΜΔΣΘ ....). Συμπαραστάθηκε και η ασκούμενη δικηγόρος Χριστίνα Παπακαλού.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «….ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ... Α.Ε. που εδρεύει στην ... Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο ούτε κατέθεσε προτάσεις.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης δεν παραστάθηκε η πληρεξούσια δικηγόρος του ενάγοντος, οι δε ισχυρισμοί της προβλήθηκαν διά των εμπροθέσμως κατατεθεισών προτάσεων τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την με αριθμό .... έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ..., που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο ενάγων, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της αγωγής, που ασκήθηκε νομότυπα εφόσον αποδεικνύεται ότι επιδόθηκε στην εναγομένη εντός 30 ημερών από την κατάθεση της την 15.5.2017 {215 παρ. 2 ΚΠολΔ), επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην εναγομένη (άρθρο 128 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση που επήλθε με το ν. 4335/2015), η δε αναγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (237 παρ. 4 εδ. ε' ΚΠολΔ όπως ισχύει μετά την τροποποίηση που επήλθε με το ν. 4335/2015). Η εναγομένη όμως δεν εμφανίσθηκε στη σημερινή δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρο 271 παρ. 1 και 2 εδ. α' ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση που επήλθε με το ν. 4335/2015).

Ο ενάγων, με την κρινόμενη αγωγή του και κατά τη δέουσα εκτίμηση αυτής, εκθέτει ότι είναι μέτοχος κατά ποσοστό 49% της εναγομένης ΑΕ, η οποία συστήθηκε το 2007 με την αναφερόμενη συμβολαιογραφική πράξη που υποβλήθηκε στις νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας, το κεφάλαιο της οποίας, ανερχόμενο σε 220.000 ευρώ, διαιρείται σε 11.000 μετοχές. Ότι στις 15.7.2015 το ΔΣ αποφάσισε τη σύγκληση ΓΣ στις 20.8.2015 με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1) Έγκριση ισολογισμού και ετησίων οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 2013 και 2014 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών, 2) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ, του λογιστή και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα των ως άνω χρήσεων, 3) Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2015, 4) Έγκριση των αμοιβών των μελών του ΔΣ και 5) Κεφαλαιοποίηση του συνόλου των μη διανεμηθέντων κερδών χρήσεων 2010, 2011, 2012 και 2013. Ότι η συνέλευση αναβλήθηκε κατόπιν αιτήματος του έτερου μετόχου... για τις 21.9.2015 και ακολούθως κατόπιν αιτήματος του ιδίου για τις 10.11.2015 και εν τέλει για τις 27.1.2016, με τα ίδια κάθε φορά ως άνω θέματα ημερήσια διάταξης, γνωστοποιηθείσας έκαστης αναβολής στον ενάγοντα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ότι η ΓΣ στις 27.1.2016 δεν πραγματοποιήθηκε και ακολούθως στις 3.2.2016 το ΔΣ αποφάσισε τη σύγκληση ΓΣ στις 9.3.2016 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ίδια πέντε (5) ήδη αναφερθέντα και επιπλέον : 6) Εκλογή νέου ΔΣ, 7) Αλλαγή έδρας, 8) Διαμόρφωση πρότασης και όρων συνεργασίας με ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στο δυναμικό της ΑΕ οδοντιάτρους και 9) Λήψη απόφασης για τους όρους που θα διέπουν την απασχόληση του διευθύνοντος συμβούλου Αθανασίου Γρέτσια ως οδοντιάτρου εντός και εκτός του πλαισίου της εταιρικής δράσης. Ότι η συνέλευση αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς να εξεταστεί και χωρίς να σημειωθεί στα πρακτικά το αίτημα αναβολής της που ο ενάγων υπέβαλε διά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ότι στη συνέλευση εν τέλει αποφασίστηκε ότι ο ... μπορεί να δραστηριοποιείται επιστημονικά-επαγγελματικά και εκτός εταιρίας, ασκώντας ατομική ιατρική, εφόσον τηρεί κατά τα λοιπά τους όρους της συμβάσεως συνεργασίας του με την εταιρία, απόφαση η οποία όμως είναι ανυπόστατη, άλλως άκυρη, άλλως ακυρώσιμη, διότι Α) προσκρούει στο άρθρο 8 του καταστατικού που ορίζει ότι ο οδοντίατρος μέτοχος της εταιρίας απαγορεύεται να συμμετέχει ο ίδιος ή ο σύζυγος του ή συγγενείς εξ αίματος α' βαθμού σε άλλη ιατρική ή οδοντιατρική εταιρία παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στο άρθρο 38 του καταστατικού που ορίζει ότι ο επιστημονικά υπεύθυνος και διευθυντής της εταιρίας απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερους από έναν φορείς Π.Φ.Υ και τέτοιος ορίζεται ο ... και Β) το θέμα αυτό δεν περιλαμβανόταν στην ημερήσια διάταξη των συνελεύσεων που δεν έγιναν στις 20.8, 21.9, 10.11.2015 και 27.1.2016 ενώ στην πρόσκληση για τη νέα συνέλευση της 9.3.2016 που δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., αλλά δεν του επιδόθηκε, διατυπωνόταν με ασάφεια ως προς το τι επρόκειτο να συζητηθεί και ποιος όρος επρόκειτο να αλλάξει. Ότι επιπλέον όλες οι αποφάσεις της ΓΣ της 9.3.2016 είναι ανυπόστατες, άλλως άκυρες, άλλως ακυρώσιμες διότι, 1) μολονότι παραστάθηκε σε αυτήν μόνο ο εκ των δύο μετόχων ... με αριθμό μετοχών και ψήφων 5.000 από τις 5.610 που κατείχε, οι δε λοιποί παριστάμενοι αντλούσαν από αυτόν δικαίωμα ψήφου ως αντιπρόσωποί του και δη ο ... με αριθμό μετοχών και ψήφων 500 και η ... με αριθμό μετοχών και ψήφων 110, εν τούτοις δεν παραστάθηκε στη ΓΣ και δεν προσυπέγραψε τα πρακτικά αυτής συμβολαιογράφος, όπως προβλέπει ο νόμος, 2) επικουρικά, διότι α) η απόφαση περί μεταβολής του τρόπου διάθεσης των κερδών δεν ελήφθη με την απαιτούμενη κατά το νόμο και το άρθρο 18 του καταστατικού απαρτία, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στην αγωγή, β) σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 21 του καταστατικού της εταιρίας, στη λήψη απόφασης περί απαλλαγής των μελών του ΔΣ από την ευθύνη τους μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη του μόνο με τις δικές τους μετοχές, ενώ στην ένδικη ΓΣ ο πρόεδρος του ΔΣ ... συμμετείχε στη σχετική ψηφοφορία με 500 μετοχές που δεν ανήκαν στον ίδιο αλλά στον ... γ) η ΓΣ κατά παραβίαση του νόμου και του παρατιθέμενου κατά περιεχόμενο άρθρου 35§1γ του καταστατικού αποφάσισε τη μη κεφαλαιοποίηση των μη διανεμηθέντων κερδών των ετών 2010, 2011, 2012,2013 και 2014. Με βάση το παραπάνω ιστορικό, ο ενάγων ζητεί να αναγνωριστεί ότι οι αποφάσεις που έλαβε η από 9.3.2016 ΓΣ είναι ανυπόστατες, άλλως αυτοδικαίως άκυρες, άλλως ζητεί να κηρυχθεί η ακυρότητα τους ως προς όλα τα θέματα τους και να καταδικαστεί η εναγομένη στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης και αμοιβή της πληρεξούσιας του δικηγόρου. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπο εισάγεται προς εκδίκαση, κατά την τακτική διαδικασία, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, (άρθρα 18, 25 ΚΠολΔ). Προσκομίστηκαν εμπρόθεσμα μαζί με τις κατατεθείσες από τον ενάγοντα προτάσεις, αφ' ενός η προμνημονευόμενη έκθεση επίδοσης, από την οποία αποδεικνύεται ότι η αγωγή ασκήθηκε νομότυπα, αφού επιδόθηκε εντός τριάντα ημερών από την κατάθεση της, και αφ' ετέρου το από 19.9.2017 ιδιωτικό έγγραφο, με το οποίο ο ενάγων εξουσιοδότησε την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και παριστάμενη για λογαριασμό του συνήγορο να τον εκπροσωπήσει, με βεβαίωση επ' αυτού του γνησίου της υπογραφής του (96 παρ. 1, 237 παρ. 1 εδ. β' ΚΠολΔ), από το αρμόδιο όργανο του AT. ... Καβάλας. Επομένως, η αγωγή πρέπει να ερευνηθεί ως προς το παραδεκτό, το ορισμένο και τη νομική της βασιμότητα, πριν από την έρευνα των συνεπειών της ερημοδικίας της εναγομένης, αφού οι τελευταίες εξετάζονται μόνο αν η αγωγή κριθεί νομικά βάσιμη και δεν υπάρχει κατ' αυτής ένσταση που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως (271 παρ. 3 ΚΠολΔ). Ωστόσο, η αγωγή είναι νόμω αβάσιμη κατά το κύριο αίτημα της να αναγνωριστεί ότι οι αποφάσεις της ως άνω ΓΣ της εναγομένης είναι ανυπόστατες. Και τούτο διότι, σύμφωνα με το άρθρο 35γ παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, η απόφαση της ΓΣ είναι ανυπόστατη μόνο όταν λήφθηκε με τις ψήφους προσώπων τα οποία δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα ή αρύονται το δικαίωμα ψήφου από πρόσωπα που δεν έχουν τη μετοχική ιδιότητα. Στην προκειμένη περίπτωση ο ενάγων πουθενά δεν επικαλείται τίποτα από τα παραπάνω, ούτε και συνάγεται κάτι τέτοιο, μάλιστα, από το περιεχόμενο της αγωγής και ιδίως της υπ' αριθμό 1 ως άνω αιτίασης που διατυπώνεται, σαφώς συνάγεται ότι το ένα από τα τρία πρόσωπα που κατά την αγωγή έλαβαν τις προσβαλλόμενες αποφάσεις ήταν μέτοχος αυτής (ο ... με 5.000 από τις 5.610 μετοχές που του ανήκαν), ενώ τα υπόλοιπα δύο (.... και ...) αρύονταν το δικαίωμα ψήφου από τον ως άνω μέτοχο, ψηφίζοντας ως αντιπρόσωποι του, με 500 από τις μετοχές του ο πρώτος και 110 η δεύτερη. Επομένως, δε συντρέχει κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή, λόγος ανυπόστατου των προσβαλλόμενων αποφάσεων της ΓΣ και συνεπώς η αγωγή κατά το ως άνω κύριο αίτημα της πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμη.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 35β παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, η απόφαση της ΓΣ της ανώνυμης εταιρίας είναι άκυρη σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης, η οποία, κατά την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, θεωρείται όπ συγκλήθηκε αν υπήρξε κατά νόμο δημοσιευμένη πρόσκληση της, προερχόμενη από την εταιρία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου της, καθώς και σε περίπτωση που το περιεχόμενο της απόφασης είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό. Κατά τις παρ. 4 και 5 του ιδίου άρθρου, η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, ή να ληφθεί αυτεπάγγελτα υπ1 όψιν από το Δικαστήριο, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή, ή αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα από την καταχώριση της στο μητρώο. Στην προκειμένη περίπτωση, το αίτημα αναγνώρισης της ακυρότητας υποβάλλεται εμπροθέσμως, εντός της ως άνω ετήσιας προθεσμίας από την καταχώριση της απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ., η οποία κατά την αγωγή, που επιδόθηκε στις 15.5.2017, έλαβε χώρα στις 16.5.2016. Εξάλλου, σύμφωνα με όσα ήδη εκτέθηκαν και κατά τη δέουσα εκτίμηση του περιεχομένου της αγωγής, ο ενάγων διατείνεται ότι η απόφαση περί δυνατότητας του ... να δραστηριοποιείται επιστημονικά-επαγγελματικά και εκτός εταιρίας, ασκώντας ατομική ιατρική, εφόσον τηρεί κατά τα λοιπά τους όρους της συμβάσεως συνεργασίας του με την εταιρία, είναι άκυρη, διότι ελήφθη κατά παραβίαση του άρθρου 8 του καταστατικού που ορίζει ότι ο οδοντίατρος μέτοχος της εταιρίας απαγορεύεται να συμμετέχει ο ίδιος ή ο σύζυγος του ή συγγενείς εξ αίματος α' βαθμού σε άλλη ιατρική ή οδοντιατρική εταιρία παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του άρθρου 38 του καταστατικού που ορίζει ότι ο επιστημονικά υπεύθυνος και διευθυντής της εταιρίας απαγορεύεται να παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερους από έναν φορείς Π.Φ.Υ και τέτοιος ορίζεται ο ... Ο λόγος αυτός όμως ακυρότητας δεν είναι νόμιμος, διότι ρητά αναφέρεται στην αγωγή ότι το καταστατικό απαγορεύει στον επιστημονικά υπεύθυνο και διευθυντή της εταιρίας ..., όχι την άσκηση ατομικής ιατρικής, για την οποία και μόνο αναφέρεται ότι του παρασχέθηκε η σχετική δυνατότητα με την προσβαλλόμενη απόφαση, αλλά είτε τη συμμετοχή με την ιδιότητα του εταίρου σε άλλη εταιρία με συναφές με την εναγομένη αντικείμενο, είτε την παροχή υπηρεσιών δυνάμει σύμβασης παροχής υπηρεσιών σε άλλο οργανωμένο φορέα Π.Φ.Υ. Σαφώς συνάγεται από την αγωγή ότι με την προσβαλλόμενη απόφαση δεν επετράπη στον ως άνω μέτοχο η συμμετοχή ή η παροχή υπηρεσιών σε άλλη εταιρία, η οποία φέρεται να απαγορεύεται από το καταστατικό, αλλά μόνο η άσκηση ατομικής ιατρικής, η οποία, πάντα κατά το ιστορικό της αγωγής, δεν φέρεται να απαγορεύεται από το καταστατικό και συνεπώς μη νομίμως επικαλείται ο ενάγων την ως άνω ακυρότητα. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι ο ενάγων εκθέτει στην αγωγή του, πλην άλλων μη κρίσιμων για τη θεμελίωση της αγωγής περιστατικών, ότι ο ... την 1.11.2016 συνέστησε άλλη, ανταγωνιστική της εναγομένης, μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία ..., αποσπώντας μάλιστα αθέμιτα το πελατολόγιο της εναγομένης και αφαιρώντας παράνομα τον εξοπλισμό της. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν μπορεί να παράσχει νόμιμο έρεισμα για την αναγνώριση της επικαλούμενης, μη νομίμως, ακυρότητας της αμέσως παραπάνω απόφασης. Και τούτο διότι, κατά την εκτίμηση του περιεχομένου της αγωγής, το γεγονός αυτό αποτελεί μόνο πραγματικό περιστατικό και ενδεχομένως συνέπεια της παραπάνω απόφασης της ΓΣ, αλλά δεν αποτέλεσε κατά την αγωγή περιεχόμενο σχετικής απόφασης της ΓΣ. Είναι άλλο το θέμα αν ελήφθη απόφαση της ΓΣ κατά παραβίαση του καταστατικού, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, δεν θεμελιώνεται εν προκειμένω με βάση το επικαλούμενο με την αγωγή περιεχόμενο τόσο της απόφασης όσο και του καταστατικού, και άλλο το θέμα αν στην πράξη ο ως άνω μέτοχος παραβίασε ο ίδιος τυχόν το καταστατικό, οπότε στην περίπτωση αυτή μόνο λόγος για ενοχική υποχρέωση του περί αποζημίωσης μπορεί να γίνει, κατ' άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920, και τούτη μόνο έναντι της εταιρίας, ως μόνης ενεργητικώς νομιμοποιούμενης, και όχι κατά έτερου μετόχου αυτής, όπως ο ενάγων. Με τις παραπάνω σκέψεις, η αγωγή κατά το μέρος που διώκει την αναγνώριση της ακυρότητας για τον πιο πάνω λόγο πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη. Η ίδια ως άνω απόφαση προσβάλλεται ως άκυρη διότι, κατά τα αναφερόμενα στην αγωγή και κατά τη δέουσα εκτίμηση αυτής, το θέμα αυτό δεν περιλαμβανόταν στην ημερήσια διάταξη των συνελεύσεων που δεν έγιναν στις 20.8, 21.9, 10.11.2015 και 27.1.2016, ενώ στην πρόσκληση για τη νέα επίμαχη συνέλευση της 9.3.2016, που δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. αλλά δεν επιδόθηκε στον ενάγοντα, διατυπωνόταν με ασάφεια ως προς το τι επρόκειτο να συζητηθεί και ποιος όρος επρόκειτο να αλλάξει. Κατ' αρχήν, με δεδομένο ότι ο ίδιος ο ενάγων επικαλείται με την αγωγή του ότι η επίμαχη ΓΣ της 9.3.2016 δεν ήταν επαναληπτική ούτε συνέχεια των προηγούμενων ως άνω ορισθεισών συνελεύσεων, αλλά νέα τακτική ΓΣ, στο μέτρο που, κατά τους ισχυρισμούς του, η σχετική ημερήσια διάταξη και η πρόσκληση περιείχε 4 επιπλέον θέματα από τα 5 που περιείχαν οι αντίστοιχες των προηγούμενων συνελεύσεων, τυχόν ελαττώματα των προηγούμενων προσκλήσεων ουδόλως επιδρούν στο κύρος της προσβαλλόμενης απόφασης και επομένως ο λόγος αυτός ακυρότητας προβάλλεται μη νομίμως, σε κάθε περίπτωση αλυσιτελώς. Κατά τα λοιπά, τυχόν επικαλούμενη ασάφεια της πρόσκλησης δεν αποτελεί λόγο ακυρότητας της σχετικής απόφασης της ΓΣ, κατά τα ήδη αναφερθέντα στην προηγηθείσα νομική σκέψη, αφού ακυρότητα επάγεται μόνο η παντελής έλλειψη σύγκλησης της ΓΣ. Σε κάθε περίπτωση, κατά τα αναφερόμενα στην αγωγή, υπήρξε πρόσκληση, έστω και φερόμενη αλυσιτελώς ως ασαφής, η οποία, όπως εκτιμώνται οι ισχυρισμοί του ενάγοντος, φέρεται να δημοσιεύθηκε με νόμιμο τρόπο, με δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. και με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όπως είχε γίνει με προηγούμενες προσκλήσεις), την οποία ο ενάγων δεν αμφισβητεί ως νόμιμο τρόπο πρόσκλησης (βλ. άρθρο 26 παρ. 2 εδ. γ’ ΚΝ 2190/1920, σύμφωνα με το οποίο, εξαιρουμένων των εταιριών με μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, περίπτωση που δεν επικαλείται ο ενάγων εν προκειμένω, το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Επομένως. πληρούνται, με βάση τους αγωγικούς ισχυρισμούς, οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 35β ΚΝ 2190/1920 περί υπάρξεως πρόσκλησης για σύγκληση της ΓΣ, και συνεπώς, δεν μπορεί να θεμελιωθεί έλλειψη πρόσκλησης για τη σύγκληση της ΓΣ, η οποία επάγεται ακυρότητα, γι' αυτό και ο παραπάνω λόγος ακυρότητας πρέπει ομοίως να απορριφθεί ως μη νόμιμος. Σε κάθε περίπτωση, αμφίβολο είναι και εάν ο ενάγων δικαιολογεί έννομο συμφέρον για την προβολή του λόγου αυτού, αφού κατά τα ιστορούμενα στην αγωγή έλαβε γνώση του προσδιορισμού της ΓΣ για τις 9.3.2016, στο μέτρο που ισχυρίζεται ότι πριν από αυτήν υπέβαλε αίτημα αναβολής και μάλιστα δύο φορές. Τέλος, ο ενάγων υποστηρίζει ότι η ΓΣ, κατά παραβίαση του νόμου και του παρατιθέμενου κατά περιεχόμενο άρθρου 35§1γ του καταστατικού, αποφάσισε τη μη κεφαλαιοποίηση των μη διάνεμηθέντων κερδών των ετών 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014. Με το λόγο αυτό προβάλλεται κατ’ αρχήν συμφώνως με το άρθρο 35β παρ. 1 ΚΝ 2190/1920 ακυρότητα της απόφασης της ΓΣ λόγω αντίθεσης στο νόμο και στο καταστατικό, παρατιθέμενων στην αγωγή των σχετικών διατάξεων του τελευταίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το περιεχόμενο του καταστατικού που ενσωματώνεται στην αγωγή, η εταιρία υποχρεούται να διανέμει στους μετόχους σε μετρητά κάθε χρόνο ποσοστό τουλάχιστον 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού, εφόσον το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή του άρθρου 45 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. Η ΓΣ μπορεί να αποφασίσει να μη διανεμηθεί το μέρισμα αυτό με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή το μέρισμα που δεν διανέμεται, μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% των καθαρών κερδών που προβλέπεται από το προηγούμενο εδάφιο, μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η εταιρία εντός τετραετίας από το χρόνο σχηματισμού του να το κεφαλαιοποιήσει με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Αρχικά πρέπει να επισημανθεί ότι ο πιο πάνω λόγος ακυρότητας λόγω αντίθεσης στις προδιαληφθείσες διατάξεις του καταστατικού είναι προδήλως μη νόμιμος, όσον αφορά τη φερόμενη μη κεφαλαιοποίηση των κερδών των ετών 2012, 2013 και 2014, διότι κατά το φερόμενο χρόνο λήψης της προσβαλλόμενης απόφασης (9.3.2016) συνάγεται ότι διέδραμε ακόμη και δεν είχε συμπληρωθεί η ως άνω προθεσμία της τετραετίας, εντός της οποίας κατ' απώτατο χρονικό όριο εδικαιούτο η εταιρία κατά το καταστατικό της να μην προβαίνει σε κεφαλαιοποίηση των αντίστοιχων κερδών - αποθεματικών που σχηματίστηκαν κατά καθένα από τα έτη αυτά, και η οποία για το 2012 ξεκίνησε την 1.1.2013, για το 2013 ξεκίνησε την 1.1.2014 και για το 2014 ξεκίνησε την 1.1.2015. Όμοια είναι και η διάταξη του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, στην οποία ευθέως παραπέμπει το άρθρο 45 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 για τη διανομή των κερδών. Κατά τα λοιπά και ως προς τα έτη 2010 και 2011, από τα παραπάνω εκτιθέμενα στην αγωγή συνάγεται ότι κρίσιμο για την εφαρμογή του πιο πάνω άρθρου του καταστατικού είναι το ποσό των κατ’ έτος καθαρών κερδών, ώστε να προσδιοριστεί ακολούθως το ποσό του κατ' άρθρο 45 παρ. 2 ΚΝ 2190/1920 αφαιρούμενου πρώτου μερίσματος και κατόπιν επί της διαφοράς το ποσοστό 35% αυτής, που διανέμεται ως μέρισμα, άλλως κεφαλαιοποιείται, μόνο όμως αν υπερβαίνει το ποσό του κατ' άρθρου 45 παρ. 2 πρώτου μερίσματος. Ωστόσο, το κρίσιμο αυτό αριθμητικό μέγεθος των καθαρών κερδών κάθε έτους δεν μνημονεύει πουθενά ο ενάγων στην αγωγή του και επομένως δεν μπορεί να κριθεί, κατ' αρχήν αν είχαν συγκεντρωθεί τα ελάχιστα κέρδη που κατά νόμο επιτρέπεται να κεφαλαιοποιηθούν και ακολούθως αν νομίμως δεν κεφαλαιοποιήθηκαν. Συνεπώς, ο λόγος αυτός ακυρότητας πρέπει να απορριφθεί, εν μέρει ως μη νόμιμος και εν μέρει ως απαράδεκτος λόγω αοριστίας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 35° παρ, 1, 2 περ. β', 3 εδ. α', б και 7 του ΚΝ 2190/1920, με την επιφύλαξη των άρθρων 35β και 35γ του ΚΝ 2190/1920, απόφαση της ΓΣ που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος στο νόμο ή στο καταστατικό, ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου 281 Α Κ, καθώς και απόφαση που ελήφθη από ΓΣ που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί, είναι ακυρώσιμη και ακυρώνεται από το δικαστήριο, μετά από αγωγή οποιουδήποτε μετόχου που κατέχει τα 2/100 του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, η οποία ασκείται κατά της εταιρίας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της, εντός αποκλειστικής αποσβεστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την καταχώρηση της απόφασης στο μητρώο. Στην προκειμένη περίπτωση, όλοι οι υπόλοιποι λόγοι στους οποίους ερείδεται η αγωγή αφορούν τη λήψη απόφασης με τρόπο που αντιβαίνει στο νόμο ή το καταστατικό [βλ. ανωτέρω υπ' αριθμό 1 (μη παράσταση συμβολαιογράφου - άρθρο 32 παρ. 2 ΚΝ 2190/1920), 2α (λήψη απόφασης χωρίς την απαιτούμενη απαρτία), 2β (συμμετοχή στη λήψη απόφασης προσώπου που δεν είχε το σχετικό δικαίωμα - άρθρο 35 παρ. 2 ΚΝ 2190/1920), καθώς και το λόγο περί μη νόμιμης πρόσκλησης λόγω ασάφειας, που υπάγεται στο άρθρο 35° παρ. 1 εδ. β' του ΚΝ 2190/1920] και επομένως δεν αποτελούν λόγους ακυρότητας αλλά ακυρωσίας αυτής. Αρχικά, πρέπει να επισημανθεί ότι о ανωτέρω υπό 2β λόγος εμπίπτει κατ' αρχήν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 35, ωστόσο εμπίπτει και στην εξαιρετική διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 35, σύμφωνα με την οποία η απόφαση της ΓΣ δεν μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας συμμετοχής σε αυτήν προσώπων που δεν είχαν το δικαίωμα αυτό, εκτός αν η συμμετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή πλειοψηφίας, περίπτωση που δεν συντρέχει εν προκειμένω κατά τα εκτιθέμενα στην αγωγή, στο μέτρο που ο εκ των συμμετεχόντων ... συμμετείχε στη λήψη της απόφασης με 5000 μετοχές και ο... η συμμετοχή του οποίου προσβάλλεται, με 500 μετοχές. Συνεπώς ο λόγος αυτός δεν είναι νόμιμος και πρέπει να απορριφθεί. Επίσης, ο ενάγων προσβάλλει την απόφαση περί παροχής άδειας στον ... να ασκεί ατομική ιατρική και με την επίκληση του άρθρου 281 ΑΚ, περίπτωση που εμπίπτει στη διάταξη του β’ εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 35 ΚΝ 2190/1920, περιοριζόμενος όμως σε απλή αναφορά του άρθρου 281 ΑΚ και σε αόριστη επανάληψη των διατάξεων του νόμου, χωρίς να εκθέτει τους λόγους για τους οποίους η απόφαση αυτή είναι καταχρηστική και δη την πρόκληση έντονης εντύπωσης αδικίας σε βάρος του ενάγοντος και την επέλευση δυσμενών συνεπειών από τη λήψη της απόφασης, δυσανάλογων σε σχέση με αυτές που θα προκαλούνταν εάν δεν είχε ληφθεί η απόφαση αυτή, επικαλούμενος συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο ότι, κατά τα αναφερόμενα στην αγωγή, η προσβαλλόμενη από 9.3.2016 απόφαση της ΓΣ της εναγομένης καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 16.5.2016, έπεται ότι η κρινόμενη αγωγή, η οποία επιδόθηκε στην εναγομένη στις 15.5.2017, κατά το μέρος που στηρίζεται στο άρθρο 35° ΚΝ 2190/1920, ασκήθηκε εκπρόθεσμα, μετά την εκπνοή της προβλεπόμενης τρίμηνης αποσβεστικής προθεσμίας για την προβολή της ακυρωσίας και επομένως τυγχάνει απορριπτέα κατά τούτο ως απαράδεκτη. Συμπερασματικά, και με βάση όλες τις ως άνω σκέψεις, η κρινόμενη αγωγή πρέπει, παρά την ερημοδικία της εναγομένης, να απορριφθεί, εν μέρει ως απαράδεκτη και εν μέρει ως νόμω αβάσιμη. Παρά την απόρριψη της, θα οριστεί παράβολο ανακοπής ερημοδικίας για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας από την εναγομένη, διότι μόνο αρμόδιο για να κρίνει την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας είναι το δικαστήριο που θα τη δικάσει και όχι το παρόν Δικαστήριο. Στο διατακτικό της απόφασης δεν θα περιληφθεί διάταξη περί επιδίκασης στην εναγομένη δικαστικής δαπάνης λόγω της ήττας του ενάγοντος, διότι η εναγομένη, που δεν παραστάθηκε στη δίκη, δεν υποβλήθηκε σε δικαστικά έξοδα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της εναγομένης

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο για την άσκηση ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6-6-2018 και

δημοσιεύτηκε στον ίδιο τόπο, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο,

9-7-2018.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

[ ΠΗΓΗ : κος Ι. Ιωαννίδης, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης ]