»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


30-10-20 ΔιοικΕφΑθ 3048/20 : ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Αρ.105 ΕισΝΑΚ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Περπτωση χρηματικς ικανοποησης προς αποκατσταση της θετικς ζημας που υπστη η εκκαλοσα εταιρα, εξαιτας της παρνομης παρλειψης των αρμοδων οργνων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, να συμπεριλβουν στον οικεο κτηματολογικ πνακα, τα επικεμενα – συστατικ που ανκουν στο ακνητο ιδιοκτησας της που απαλλοτριθηκε. Δεδικασμνο - Με την απφαση του πολιτικου Δικαστηρου, με την οποα αναγνωρζονται οι δικαιοχοι αποζημωσης και το ψος αυτς, δεν δημιουργεται δεδικασμνο ως προς την παρξη ανυπαρξα υποχρωσης προς αποζημωση για τα τμματα του ακιντου που δεν περιλφθηκαν στον κτηματολογικ πνακα. Το Δικαστριο κρνει τι θεμελινεται αξωση της εταιρας στηριζμενη στο ρθρο 105 του ΕισΝΑΚ. Συνεκδικζει τις εφσεις. Απορρπτει την φεση του Δημοσου.

30-10-20 ΕφΘεσ 986/20ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ -AIRBNB - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ.  Περπτωση βραχυχρνιας μσθωσης τουριστικς παυλης, κατ παρβαση του Κανονισμο συνιδιοκτησας, που επιτρπει τη χρση των ακιντων του συγκροτματος μνο ως κατοικες. Ποινικ ρτρα. Το προσκον τλος δικαστικο ενσμου. Κρνεται τι οι βραχυχρνιες μισθσεις του επμαχου ακιντου της εκκαλοσας δεν φρουν τα χαρακτρα αστικς μσθωσης κατοικας και ταν αντθετες με τον Κανονισμ λειτουργας του συγκροτματος. Οι περιορισμο του Κανονισμο εναι δεσμευτικο για την εκκαλοσα, ακμη και αν οι αυθαρετες ενργειες της θεωρηθε τι δεν χουν την οποιαδποτε επιβλαβ συνπεια για το συγκρτημα κατοικιν. Υποχρενει την εκκαλοσα να πασει και να μην επαναλβει στο μλλον την επαγγελματικ χρση της ιδιοκτησας της ως τουριστικο καταλματος. 

30-10-20 ΔιοικΕφΑθ 2706/20ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΟΦ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΟΥ -  ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Σμβαση παροχς υπηρεσιν φλαξης του κτιρου του ΕΟΦ  με ανδοχο την ενγουσα - Παρβαση ουσιδους στοιχεου της σμβασης, αφο η ανδοχος απασχλησε εργαζμενους κτω των 25 ετν - Μη καταβολ απ τον ΕΟΦ της αξας των υπηρεσιν. Ο ασκομενος προληπτικς λεγχος της νομιμτητας των δαπανν του Κρτους απ το  ΕΣ, δεν αποτελε σκηση δικαιοδοτικς εξουσα. Ληφθντος υπψιν τι ο εναγμενος Οργανισμς δεν προβλλει νσταση ακυρτητας της επμαχης σμβασης παρ μνο παρβαση συμβατικν ρων και τι η ενγουσα εκτλεσε τις παρασχεθεσες υπηρεσες φλαξης, κρνει τι, μη νομμως ο εναγμενος Οργανισμς αρνεται να καταβλει στην ενγουσα την αξα των εν λγω υπηρεσιν νομιμοτκως. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

23-10-20 ΕιρΑθ 433/20ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - COVID 19. Ασφ. μτρα - Διαφορ απ συμβσεις εισανωγς στην Ελλδα  αυτοκιντων και ανταλλακτικν - Σστημα επιλεκτικς διανομς - Καταγγελα των συμβσεων - Λση - Η πανδημα του COVID-19 ως γεγονς ανωτρας βας. Κρνεται τι ο COVID -19 συνιστ γεγονς απρβλεπτο και αναπφευκτο, η ενιασια λοιπν, προθεσμα προειδοποησης, ανεστλη απ 11/3/2020 μχρι και 31/5/2020 και ως εκ τοτου η καταγγελα των συμβσεων εξουσιοδοτημνου διανομα & επισκευαστ χουν παραταθε χρονικ για χρονικ διστημα σο με την παρξη της ανωτρας βας. Επομνως και η ευλογοφανς ρνηση της καθς να αποδσει στην αιτοσα τα πργματα, δεν αποτελε προσβολ της νομς. Απορρπτει την ατηση.

23-10-20  ΕφΑθ 4719/20 : ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ. ΘΕΤΟ ΤΕΚΝΟ. ΔΙΑΘΗΚΗ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ.  Αγωγ αναγνωριστικ του ενγοντος, ως μοναδικο εξ αδιαθτου κληρονμου του θετο πατρα του και της ακυρτητας ιδιγραφης διαθκης, βσει της οποας η εναγμενη αποδχθηκε την κληρονομι, την οποα και κατχει. Εκτλεση αλλοδαπς απφασης υιοθεσας ενηλκου. Αναρεση και παραπομπ στο παρν Δικαστριο. Η δημσια τξη, ως ανασχετικς παργων εφαρμογς του αλλοδαπο δικαου. Εν προκειμνω, καθσταται προφανς τι ο ενγων δεν απδειξε την παρξη δεσμν οικογενειακο χαρακτρα με το θετ πατρα του. Οι ουσιαστικς προποθσεις για την τλεση της υιοθεσας θα κριθον για τον αποβισαντα με βση το ελληνικ δκαιο, εν για τον ενγοντα κατ το Αλβανικ - Κρνεται τι η ισχς της επμαχης αλλοδαπς απφασης δεν αναγνωρζεται στην Ελλδα. Απορρπτει την φεση.

23-10-20 ΜονΠρωτΘεσ 2/20 : ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΕΖΟΥ. ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ. Περπτωση παρσυρσης και θαντωσης πεζο απ μοτοσυκλτα που οδηγοσε ο πρτος εναγμενος - Συνυπαιτιτητα σε ποσοστ 60% για τον οδηγ και 40% για τον πεζ. Χρηματικ ικανοποηση λγω ψυχικς οδνης - Η ννοια του ρου «οικογνεια του θματος». Δικαωμα της ενγουσας - συντρφου του θανντος σε χρηματικ ικανοποηση - Η συμβωση δο προσπων για μεγλο χρονικ διστημα χωρς γμο σημανει την παρξη «οικογενειακς ζως», με συνπεια τα πρσωπα αυτ να αποτελον οικογνεια υπ την ννοια του αρ. 932 εδ. γ ΑΚ. Πρπει η αγωγ να γνει εν μρει δεκτ.

15-10-20 ΔιοικΕφΑθ (Ακυρ) 656/20 :  ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ 1923. Προποθσεις χαρακτηρισμο κτασης ως δασικς -  Κρυξη αναδσωσης - Αιτιολογα απφασης. Ατηση ακρωσης. Δεδομνου τι η επδικη κταση  βρσκεται εντς του περιγρμματος του πργματι προφισταμνου του τους 1923 οικισμο «Σταμτα – Σπτα», στω και μη νομμως αυτο οριοθετηθντος,η επδικη κταση εμππτει εντς της κηρυχθεσας αναδασωτας με την προσβαλλμενη απφαση μεζονος εκτσεως και μη νομμως κηρχθηκε αυτ αναδασωτα. Εξλλου, το Δασαρχεο δεν εκφρει ειδικς αιτιολογημνη κρση σχετικς με το δασικ χαρακτρα της επδικης κτασης. Δεκτ η ατηση ακρωσης.

15-10-20 ΤρΕφΚακουργΑθ 1864/20ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΘΩΩΣΗ. Εικονικ φορολογικ στοιχεα για ανπαρκτες συναλλαγς. Διορισμς λογιστ - φοροτεχνικο πραγματογνμονα - Σνταξη κθεσης για να αποδειχθε τι οι συναλλαγς πραγματοποιθηκαν, απ την αγορ των πρτων υλν, λλες μεταποιθηκαν, λλες παρμειναν ως λη στις αποθκες της επιχερησης και λλες βρσκονταν σε τοιμα προντα που δεν εχαν πωληθε. Συμπρασμα πραγματογνμονα τι γιναν πραγματικ οι συναλλαγς, αφο υπρχε αξηση των πωλσεων και αξηση των αποθεμτων. Το Δικαστριο χει σοβαρς αμφιβολες αναφορικ με την ανυπαρξα συναλλαγν των κατηγορουμνων, δεδομνου τι μνη η ανυπαρξα του εκδτη η μη σννομη φορολογικ συμπεριφορ των εκδοτν δεν μπορε χωρς τη συνδρομ και λλων επιβαρυντικν στοιχεων να οδηγσουν στην παραδοχ τι οι εν λγω συναλλαγς ταν εικονικς και πρπει οι κατηγορομενοι να κηρυχθον αθοι.

9-10-20 ΔιοικΕφΑθ (Ακυρ) 77/20ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ - Ν.4172/13 - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ.  Περπτωση υπαλλλου ιδιωτικο δικαου της Υπηρεσας Πολιτικς Αεροπορας - Απρριψη αιτματος επαναφορς στην υπηρεσα μετ τη διαθεσιμτητα του Ν. 4172/2013 - Αμετκλητη καταδκη του αιτοντος για το αδκημα της πλαστογραφας με τριετ αναστολ - Κρση τι νομμως απορρφθηκε το ατημα επαναφορς,  διτι, η  αναβωση της υπαλληλικς σχσεως, κωλεται, εν προκειμνω, λγω της αμετκλητης καταδκης του αιτοντος που συνιστ, σοβαρ και σπουδαο λγο για την καταγγελα της συμβσεως εργασας. Απορρπτει την ατηση.

9-10-20 ΕφΑθ 43/20ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. Περπτωση εργαζομνης, που προσλφθηκε απ την πρτη ΑΕ και στη συνχεια παραχωρθηκε για να εργαστε στη δετερη ασφαλιστικ εταιρα, δυνμει σμβασης ργου μεταξ των δο εταιριν - Απλυση της εργαζομνης απ τη δετερη εταιρα - Αγωγ της εργαζομνης για διαφορς αποδοχν, με ατημα να αναγνωριστε ως εργοδτρι της η δετερη εταιρα και η σμβασ της ως αορστου χρνου. Κρση τι  δεν επρκειτο για ργο, αλλ για δανεισμ εργαζομνων που τοποθετθηκαν στην εναγομνη - μμεση εργοδτρια - εταιρα, για να απασχοληθον προσωριν σε αυτν - Υποχρωση εναγομνης να καταβλει στην ενγουσα διαφορς αποδοχν. Περαιτρω, η επδικη σμβαση μετατρπηκε σε σμβαση εργασας αορστου χρνου με την εναγομνη, καταγγελθεσα ακρως, πλην μως το σχετικ ατημα της αγωγς πρπει να απορριφθε ως απαρδεκτο, επειδ παρλθε πρακτη η τρμηνη αποσβεστικ προθεσμα. 

9-10-20 ΕιρΑθ 2/20 : Ν. 4605/19 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ. Ψηφιακ πλατφρμα προστασας της κριας κατοικας του Ν. 4605/19. ννοια κριας κατοικας. Περπτωση αιτοντος με επιλξιμου απ την πλατφρμα, ο οποος επικαλεται, εσφαλμνη εκτμηση κρσιμων για την επιλεξιμτητ του στοιχεων και αιτεται απ το Ειρηνοδικεο την προστασα της κριας κατοικας του. Ατηση του ρθρου 77 του Ν. 4605/19 - Στοιχεα ορισμνου της ατησης. Προκπτει εν προκειμνω, τι η εσφαλμνη εκτμηση απ τη πλατφρμα, ως προς τη μη επιδεκτικτητα ρθμισης της οφειλς του αιτοντος, υπρξε επακλουθο της αρχικς εσφαλμνης εκτμησης τι ο αιτν δεν διαθτει κρια κατοικα. Δεκτ η ατηση - Καθορισμς του σχεδου της ρθμισης.

2-10-20 ΔιοικΠρωτΑθ 489/20ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΜΝΗΜΟΝΙΑ - ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ - Ν.4024/11. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ. Περπτωση εναγντων μνιμων δημοσων υπαλλλων, υπηρετοντων σε Διευθνσεις του Υπουργεου Οικονομικν και της ΑΑΔΕ. Υπερβλλουσα μεωση του ρθρου 29 παρ. 2 του ν. 4024/2011. Αρχ της ιστητας. Προποθσεις αστικς ευθνης του Δημοσου βσει του ρθρου 105 ΕισΝΑΚ. Κρθηκε τι η μη επκταση στους ενγοντες της εν λγω υπερβλλουσας μεωσης δεν αντκειται στην αρχ της ιστητας, οτε στην αρχ της αξιοκρατας, καθς οι ενγοντες δεν τελον υπ τις διες συνθκες, οτε με τους δη υπηρετοντες, κατ τον χρνο ναρξης της ισχος του Νμου, οτε και με τις περιοριστικ αναφερμενες στα ρθρα 188 του Ν. 4261/14 και 14 του Ν. 4350/15 κατηγορες υπαλλλων. Επομνως, δεν συντρχει παρανομα των οργνων του εναγμενου και δεν στοιχειοθετεται ευθνη αυτο προς αποζημωση. Απορρπτει την αγωγ.

2-10-20 ΔιοικΕφΑΘ 59/20 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. Ν.5638/32 (αρ. 2) σε συνδυασμ με το Ν.2961/01 (αρ.25 παρ.2) - Απαλλαγ των συνδικαιοχων απ το φρο κληρονομας σε περπτωση θαντου ενς συνδικαιοχου, υπ την προπθεση τι χει τεθε ο πρσθετος ρος στους κοινος λογαριασμος στα κοιν χαρτοφυλκια, τι μετ το θνατο συνδικαιοχου οι καταθσεις περιρχονται αυτοδικαως στους επιζντες - Η εν λγω πρβλεψη του πρσθετου ρου, ισχει και για τους κοινος λογαριασμος που βρσκονται στην αλλοδαπ. Με την επμαχη διταξη δεν παραβιζεται το δκαιο της ΕΕ. Τλος, ο ισχυρισμς για λλειψη αιτιολογας των πρξεων, παραδεκτς μεν τθεται για πρτη φορ ενπιον του Δικαστηρου, απορρπτεται δε ως αβσιμος.  Κρση τι νμιμα επιβλθηκε σε βρος των προσφευγντων ο νδικος φρος. Απορρπτει την προσφυγ.

2-10-20 ΜονΠρωτΑθ 70/20ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΚΧΑ - ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - Ν.4512/18 - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Μεταβολ της υπηρεσιακς κατστασης των υπηρετοντων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. δικηγρων με μμισθη εντολ και μεταφορ τους στον νεοσυσταθν ΝΠΔΔ (Εθνικ Κτηματολγιο) βσει του Ν.4512/18 - Επιλογ περιορισμνου αριθμο δικηγρων που θα συνχιζαν να παρχουν τις υπηρεσες τους υπ το διο καθεστς, εν οι λοιπο, επ ποιν απολσεως,  υποχρεθηκαν σε μετατροπ των συμβσεν τους σε εξαρτημνης εργασας υπαλλλους ΠΕ Νομικς. Η ρθμιση του ρθρου 19 παρ. 3 εδ. β του Ν. 4512/18 εμφανζει πρβλημα συνταγματικτητας, καθς η επμαχη μεταβολ της υπηρεσιακς κατστασης των δικηγρων γινε χωρς την επκληση κποιου λγου δημοσου συμφροντος. Αυτ συνιστ ανεπτρεπτη νομοθετικ επμβαση που παραβιζει την αρχ της αναλογικτητας, της ιστητας και της ελεθερης ανπτυξης της προσωπικτητας. Δεκτ εν μρει η αγωγ - Προσωριν εκτελεστ η απφαση.

25-9-20 ΔιοικΕφΑΘ (Ακυρ) 559/20 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΥ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Αποκλεισμς του αιτοντος απ τη διαδικασα πλρωσης θσεων Προσταμνων, με την αιτιολογα τι αυτς υπαιτως δεν εχε προβε στην αξιολγηση των υφισταμνων του - Ισχυρισμς αιτοντος τι δεν προβη στην ως νω αξιολγηση, λγω της συμμετοχς του σε κηρυχθεσα απεργα. Ενψει της συνταγματικς προστασας του δικαιματος της απεργας και του τεκμηρου νομιμτητας αυτς, πρπει να γνει δεκτ τι η μη εκπλρωση απ μρους του της υποχρωσης αξιολγησης, δεν κωλει τη συμμετοχ του στις διαδικασες επιλογς Προσταμνων, ταν αυτ οφελεται στη συμμετοχ του σε απεργιακ κινητοποηση. Κρνεται λοιπν τι η παρλειψη του αιτοντος οφειλμενη στη συμμετοχ του στην απεργα, δεν εκλυε τη συμμετοχ του στη διαδικασα επιλογς του ιδου ως Προσταμνου, πως, μη νομμως, κρθηκε με τις προσβαλλμενες αποφσεις. Δεκτ η ατηση.

25-9-20 ΔιοικΕφΑΘ (Ακυρ) 1103/20 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ. ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ.  Περπτωση οριστικς πασης υπαλλλου ΙΔΑΧ, λγω τλεσης του πειθαρχικο παραπτματος της αδικαιολγητης αποχς απ την εκτλεση των καθηκντων του. Αιτιολογα της προσβαλλμενης απφασης. Περιστατικ σκησης του δικαιματος επσχεσης εργασας εκ μρους του αιτοντος, λγω μη καταβολς σε αυτν δεδουλευμνων αποδοχν, εξαιτας μη νομοθετικο καθορισμο τους - Απφαση της ΕΔΑΑΠ για την καταβολ στον αιτοντα των αποδοχν του και κλση αυτο να αναλβει τα καθκοντ του - Εμμον του αιτοντος στην ασκηθεσα επσχεση εργασας του και σκηση αγωγς  - Απφαση του ΕφΑΘ και κρση περ νομιμτητας της επσχεσης εργασας του αιτοντος. Ως εκ τοτου, η αιτιολογικ στριξη της προσβαλλμενης πρξης κλονζεται σοβαρς, διτι η απφαση αυτ, αν και επιγενμενη της προσβαλλμενης πρξης, εναι συνεκτιμητα απ το Πειθαρχικ Συμβολιο, καθσον αφορ τη νομιμτητα του δικαιματος της επσχεσης εργασας. Δεκτ η ατηση.

25-9-20 ΜονΠρωτΘεσ 6042/20ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Δικαωμα πληροφρησης μετχων ΑΕ -  Οι χρηματοοικονομικς καταστσεις απεικονζουν και αποτυπνουν την ακριβ χρηματοοικονομικ εικνα της ΑΕ και η γκρισ τους αποτελε αποκλειστικ αρμοδιτητα της ΓΣ της - Η μη γκριση ισολογισμν της ΑΕ δεν συνιστ απ μνη της κατχρηση δικαιματος. Εν προκειμνω η ικανοποηση του επιδιωκμενου σκοπο, τοι της πληροφρησης του αιτοντος, ταν δυνατ με την σκηση λλων δικαιωμτων, εν η καταψφιση χρηματοοικονομικν καταστσεων και εν συνεχεα η ατηση για λση της εταιρας τελον σε νομικ και πραγματικ δυσαναλογα με το δικαωμα πληροφρησης. Συνεπς, συντρχει περπτωση καταχρηστικς σκησης του κρινμενου δικαιματος απ τον αιτοντα, καθς παραβιζεται η αρχ της αναλογικτητας. Απορρπτει την ατηση.

18-9-20 ΔιοικΕφΑθ 657/20 : ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ 1923. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Ατηση ακρωσης κατ απφασης αναδσωσης λγω πυρκαγις. Προποθσεις χαρακτηρισμο κτασης ως δασικς. Οικισμο προφιστμενοι του 1923 - Ισχυρισμς αιτοντων - ιδιοκτητν τι οι επδικες εκτσεις χουν περιληφθε πολ πριν το τος 1975, εντς της ζνης και εντς των ορων του οικισμο της Σταμτας, προφιστμενου του τους 1923, γεγονς που τις καθιστ μη δασικς. κδοση προδικαστικς αποφσεως προκειμνου να προσδιοριστε η θση του οικισμο και να αποτυπωθον τα ρια του. Προκυψε λοιπν, τι οι επδικες εκτσεις βρσκονται εντς του περιγρμματος του πργματι προφισταμνου του 1923 οικισμο «Σταμτα – Σπτα», στω και μη νομμως οριοθετηθντος. Ως εκ τοτου, οι επδικες εκτσεις μη νομμως κηρχθηκαν αναδασωτες. Δεκτ η ατηση ακυρσεως.

18-9-20 ΜονΠρωτΘεσ 2850/20 : ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΣΕ  - ΠΥΣ 6/12 - ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Αγωγ εργαζομνων της βιομηχανικς ζνης Θεσσαλονκης - Ισχς ΣΣΕ - Μεωση των αποδοχν των εναγντων με την ΠΥΣ 6/12.  Κρση τι μετ τη λξη της ισχος της απ 14.09.2010 εθνικς ομοιοεπαγγελματικς ΣΣΕ, δυνμει της ΠΥΣ 6/2012, στις 14.02.2013, εγκρως συμφωνθηκε μεταξ της εναγμενης, εργοδτριας, και των εναγντων εργαζομνων, με τροποποιητικς συμβσεις, μεωση των αποδοχν τους, καθς κτοτε, δεν χει συναφθε λλη δεσμευτικ ΣΣΕ, οτε εκδθηκε σχετικ ΔΑ. Απορρπτει και την επικουρικ αιταση των εναγντων για αντισυνταγματικτητα της ΠΥΣ, καθς οι επμαχες ρυθμσεις εντσσονται σε να ευρτερο σστημα μτρων του Μνημονου, που ελφθησαν υπ λως εξαιρετικς περιστσεις. Απορρπτει την αγωγ, τσο ως προς την κρια βση της, σο και ως προς την επικουρικ, ως νμω αβσιμη.

18-9-20  ΕφΠειρ 401/20ΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΑ - ΜΙΣΘΩΜΑ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. Μσθωση ΙΚΑ για τη στγαση τοπικο ιατρεου - Διρκεια μσθωσης - ψος μισθματος - Αγωγ των συνεκμισθωτν για οφειλμενα μισθματα. Καθολικ διαδοχ του ΙΚΑ απ τον ΕΟΠΥΥ, που υπεισλθε στην επδικη μσθωση.  Προστασα εμπορικν μισθσεων - Υπγονται και οι μισθσεις ακιντων με εκμισθωτ ΝΠΔΔ ΟΤΑ - Επ εκμισθσεως σε ΝΠΔΔ  ΟΤΑ ακιντου, για δραστηριτητα που εμππτει στις προστατευτικς διατξεις του ΠΔ 34/95, πως η στγαση ιατρεου, εναι επικρατστερες οι διατξεις του ΠΔ 34/95. Δνεται το δικαωμα στις Διοικσεις Υγειονομικς Περιφρειας να καταγγελουν μονομερς τη μσθωση, σε περπτωση μη επτευξης συμφωνας ως προς το ψος του μισθματος, χι μως και να καθορσουν μονομερς το μσθωμα. Απρριψη φεσης.

11-9-20  ΔιοικΠρωτΚομοτηνς 324/20ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ. Φορολογα εισοδματος απ την εκμετλλευση επαγγελματικο αλιευτικο σκφους με βση τις ειδικς διατξεις του Ν.27/75  - Η  πρσοδος την οποα ο πλοιοκττης αποκτ απ την διθεση του αλιεματος φορολογεται μνο βσει των εν λγω ειδικν διατξεων περ φορολογας πλοων και χι ως εισδημα απ αγροτικ επιχερηση κατ το ρθρο 22 του ΚΦΕ. Δεκτ η προσφυγ.

11-9-20 ΜονΕφΑθ 249/20 : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ. Βασικ χαρακτηριστικ της σμβασης εμπορικς αντιπροσωπεας - Καταγγελα της σμβασης - Τακτικ και κτακτη - Προποθσεις - Δικαωμα σε αποζημωση.  Εν προκειμνω, δεν αποδεχθηκε οποιαδποτε αντισυμβατικ συμπεριφορ και πρξη αθμιτου ανταγωνισμο εκ μρους του ενγοντος σε βρος της εναγομνης και ως εκ τοτου, δεν αποδεχθηκε τι συντρεχε σπουδαος λγος καταγγελας της νδικης σμβασης - Λγω της καταχρηστικς, χωρς υπαιτιτητα του ενγοντος καταγγελας της σμβασης απ την εναγομνη, αυτς δικαιοται τη νμιμη αποζημωση - Αποκατσταση και της ηθικς βλβης του ενγοντος. Απορρπτει την φεση.

11-9-20  ΜονΕφΠειρ 371/20ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ. ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ. Περπτωση θανατηφρου ατυχματος κατ τη διακυβρνηση σκφους, που ανατθηκε στο θανντα απ το δετερο εναγμενο - Αγωγ συγγενν για χρηματικ ικανοποηση λγω ψυχικς οδνης. Ευθνη νομικο προσπου απ πρξεις παραλεψεις των οργνων του. Εν προκειμνω, αποδεικνεται τι η πρκληση του θανατηφρου ατυχματος  οφελεται σε υπαιτιτητα του δετερου εναγομνου, οργνου της πρτης, που δεν επδειξε την απαιτομενη επιμλεια και παρλειψε να λβει τα αναγκαα μτρα. Προκπτει τι σφαλε το πρωτοβθμιο δικαστριο κρνοντας τον θανντα συνυπατιο του νδικου ατυχματος κατ ποσοστ 30%. Ορθς, μως, κρθηκε πρωτοδκως τι οι ζημιογνες παραλεψεις του δετερου εναγομνου, δεν μπορον να καταλογιστον στον συνδιαχειριστ της πρτης εναγομνης, τρτο εναγμενο. Απορρπτει την φεση των εναγομνων-εκκαλοντων, ως ουσιαστικ αβσιμη.

4-9-20 ΕφΑθ 279/20 : ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ - ΑΝΑΚΟΠΗ. Απαιτσεις απ συμβσεις εξαρτημνης εργασας - Δσμευση δημσιας κατθεσης εις χερας τρτου - ρση της δσμευσης - Προποθσεις. Ανακοπ - Λγοι. Νμω αβσιμοι οι λγοι με τους οποους οι ανακπτοντες προβλλουν ακυρτητα της δσμευσης της επδικης δημσιας κατθεσης κατ το υπερβλλον την κρια οφειλ ποσ, ως επιβληθεσας κατ παρβαση των διατξεων του ρθρου 14 του Ν. 2593/97 και της αρχς της αναλογικτητας. Νομμως δε επιβλλονται τα προληπτικ μτρα χωρς κλση του θιγμενου σε προηγομενη ακραση, το δικαωμα στην οποα διασφαλζεται με την προβλεπμενη υποχρωση της φορολογικς αρχς να κοινοποιε στον φορολογομενο την πρξη της επιβολς σε συνδυασμ με το  δικαωμα του τελευταου να ζητσει με ατηση στον Υπουργ Οικονομικν την ολικ μερικ ανκληση των μτρων. Απορρπτει την φεση.

4-9-20 ΕφΠατρν 32/20 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΤΙΜΗΜΑ. ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αξωση τιμματος απ διαδοχικς συμβσεις πλησης - νσταση εξφλησης απ τον εναγμενο - Απδειξη. Αντνσταση.  Ο οφειλτης χρηματικς απαιτσεως εναγμενος, εν ισχυρισθε απσβεση με καταβολ του χρους του, αρκε να επικαλεσθε και σε περπτωση αμφισβητσεως να αποδεξει τη γενμενη καταβολ χωρς να εναι ανγκη να επικαλεσθε και αποδεξει και τι αυτ αφορ το επδικο χρος. Ο δε δανειστς, αμυνμενος, δικαιοται, κατ’ αντνσταση, να ισχυριστε τι η προβαλλμενη απ τον οφειλτη καταβολ δεν αφορ στο επδικο, αλλ σε λλο χρος του προς αυτν. Εν προκειμνω, η εναγμενη, η οποα  φρει το σχετικ βρος απδειξης, οτε προβαλε πραγματικ περιστατικ, οτε απδειξε με κποιο αποδεικτικ μσο τι η καταβολ γινε για την εξφληση του επδικου χρους. Απορρπτει την φεση.

4-9-20 ΕφΠειρ 368/20ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ. Αποζημωση λγω απαλλοτρωσης για λγους δημσιας ωφλειας και συγκεκριμνα για την εκτλεση  ργου βελτωσης επαρχιακς οδο - Αναγνριση δικαιοχων  αποζημωσης - Κρσιμος χρνος, κατ τον οποο εξετζεται η πραγματικ αξα του απαλλοτριωμνου ακιντου για τον οριστικ προσδιορισμ της αποζημωσης - Η αποζημωση πρπει να εναι «πλρης» και να ανταποκρνεται στην πραγματικ αξα του απαλλοτριωμνου ακιντου, κατ το χρνο συζτησης, για τον οριστικ προσδιορισμ. Ατημα περ καθορισμο ιδιατερης αποζημωσης για τα εκτς απαλλοτρωσης εναπομνοντα τμματα των ακιντων. Προσδιορισμς της αμοιβς του δικηγρου του δικαιοχου σε ποσοστ επ της καθοριζομνης αποζημωσης.

28-8-20 Γνωμ ΑρΠγου 7/20ρευνα βιβλων Υποθηκοφυλακεων και Κτηματολογικν Γραφεων παρ τρτων μη δικηγρων.

28-8-20 ΕιρΑιγιαλ 13/20ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ - ΤΥΠΟΣ - ΕMAIL. Σμβαση αιτιδους αναγνρισης χρους μσω e-mail. Στοιχεα ορισμνου σχετικς αγωγς. νσταση εξφλησης  - Εφσον αποδεικνεται εν προκειμνω, τι η εναγομνη εχε εξοφλσει μρος της επδικης οφειλς της, η αποστολ του μηνματος ηλεκτρονικς αλληλογραφας δεν δναται να θεωρηθε τι γινε προς αναγνριση ενς μερικς εξοφλημνου χρους. Εφσον δεν αποδεχθηκε η σναψη της επδικης σμβασης, η υπ κρση αγωγ θα πρπει να απορριφθε ως αβσιμη.

25-8-20 ΣτΕ (Ολ) 1439/20ΔΙΚΗ ΠΙΛΟΤΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ. Πρτυπη δκη. Η θεσπισθεσα με τη διταξη του ρθρου 14 παρ. 2 περ. α του ν. 4387/16 ρθμιση της συνχισης καταβολς των συντξεων, πως εχαν διαμορφωθε την 31.12.2014 με τους Ν. 4051/12 και 4093/12, για το χρονικ διστημα απ την ναρξη ισχος του Ν. 4387/16, τοι απ 12.5.2016 και εφεξς, εναι σμφωνη με το Σνταγμα και την ΕΣΔΑ (υπ' αρ. 1891/19 απφαση της Ολ του ΣτΕ). Επσης, η διταξη του ρθρου 14 παρ. 2 περ. α του ν. 4387/16 δεν καταλαμβνει ρυθμιστικ και το χρονικ διστημα απ 1.1.2013 ως 11.5.2016, για το οποο ισχουν τα κριθντα με τις 2287-2288/15 αποφσεις της Ολ του ΣτΕ (Αντθετη μειοψηφα). Ειδικτερα, για το χρονικ διστημα απ 1.1.2013 μχρι 10.6.2015, οι συνπειες των εν λγω αποφσεων, ισχουν μνο για σους εχαν δη ασκσει σχετικς αγωγς πριν την 10-6-2015. Ο χρονικς περιορισμς της ισχος των αποτελεσμτων που θεσαν οι 2287-2288/15 αποφσεις της Ολ του ΣτΕ, καταλαμβνει και τη διαπιστωθεσα αντθεση αυτν προς το ρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Απορρπτει τις παρεμβσεις. Παραπμπει, κατ τα λοιπ, την αγωγ προς εκδκαση στο ΔιοικΠρωτΑθηνν.

25-8-20 ΜονΠρωτΒολ 230/20ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΟ Ν.4469/17 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Καταγγελα σμβασης χρηματοδοτικς μσθωσης και κδοση επιταγς προς πληρωμ. Υπαγωγ της αιτοσας μισθτριας στον εξωδικαστικ μηχανισμ ρθμισης οφειλν επιχειρσεων του Ν. 4469/17 - Μη νμιμη η ατηση της μισθτριας περ προσωρινς ρθμισης της κατστασης, καθτι η απαγρευση πρξεων εκτλεσης λγω υπαγωγς της επιχερησης στο Ν. 4469/17, δεν καταλαμβνει και την αναγκαστικ εκτλεση βσει εκτελεστο ττλου, για την απδοση στην καθς των μισθων ακιντων. Απορρπτει την ατηση.

7-8-20 ΜονΠρωτΚαλαμτας 49/20ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10 - ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Ανακοπ κατ διαταγς πληρωμς απ σμβαση δανεου - Περπτωση καταχρηστικς σκησης δικαιματος εκ μρους της καθς η ανακοπ - εκκαλοσας τρπεζας, καθς εν αναμενταν η δικαστικ απφαση, με την οποα (απφαση) γινε δεκτ η ατηση υπαγωγς της εφεσβλητης στο Ν.3869/10 και ορστηκαν μηδενικς καταβολς, η εκκαλοσα, υπβαλε ενπιον του Ειρηνοδικεου, να σχεδν μνα μετ τη συζτηση, ατηση κδοσης διαταγς πληρωμς, για την απατησ της. Απορρπτει την φεση.

7-8-20 ΜονΠρωτΘεσ 3563/20ΕΥΡΩΠΑΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. κδοση ΕΔΠ -  Διαδικασα - Δλωση αντιρρσεων του οφειλτη. Η εμπρθεσμη υποβολ της δλωσης αντιρρσεων επιφρει ως ννομη συνπεια την οριστικ ρση της ισχος της ευρωπακς διαταγς πληρωμς και τη λξη της απορρουσας απ αυτν εκκρεμοδικας, με συνπεια η υπθεση με αντικεμενο τη διγνωση της αξωσης, στην οποα αναφρεται, να μεταφρεται αυτματα στην κατ’ αντιδικα διαγνωστικ διαδικασα του κρτους- μλους προλευσης. Συμφωνα παρκτασης.  νσταση συμψηφισμο  - Στοιχεα ορισμνου. Απορρπτει την φεση.

7-8-20 ΠολΠρωτΑθ 1768/20ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ - ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ανθρωποκτονα απ πρθεση - Επιδκαση χρηματικς ικανοποησης λγω ψυχικς οδνης στη σζυγο και τα τκνα του θανντος.  Ζτημα αντισυνταγματικτητας της επιβολς, με το ρθρο 42 του Ν.4640/19, δικαστικο ενσμου στις αναγνωριστικς αγωγς ενπιον  του Πολυμελος Πρωτοδικεου, που εισχθησαν προς συζτηση μετ την 1η.1.2020 - Αντθεση της ως νω διταξης με το ρθρο 4 παρ. 1 και 20 παρ.1 του Συντγματος. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

7-8-20 ΤρΕφΑθ 488/20ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΟΕ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ. Διαφορ απ απαιτσεις τρπεζας απ αλληλχρεο λογαριασμ που διατηροσε η πτωχεσασα ΟΕ -  Διαδικασα επαλθευσης απαιτσεων - Δικαωμα προβολς αντιρρσεων απ την πισττρια τρπεζα. Ικανοποηση πιστωτν - Υπαγωγ ενγγυων πιστωτν στη διαδικασα της εξλεγξης των πιστσεων. Τοκογονα απαιτσεων. Απορρπτει φεση.

31-7-20 ΠολΠρωτΑθ 1880/20 : ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΗΣ ΔΙΚΗΣ. Προποθσεις σκησης του δικαωματος του εναγομνου να αρνηθε να απαντσει στη να αγωγ, μχρι να καταβληθον τα ξοδα της προηγομενης δκης. Στοιχεα ορισμνου της νστασης. Εν προκειμνω, προκπτει τι εν και οφελεται το συνολικ ποσ των 11.282,00 ευρ, εντοτοις πρπει να καταβληθε στις εναγμενες, το αιτομενο απ αυτς ποσ, τοι το συνολικ ποσ των 10.720,00 ευρ. Εφσον, λοιπν, ζητονται με ακριβ προσδιορισμ τους τα προβλεπμενα απ τον Κδικα περ Δικηγρων ξοδα και η ενγουσα δεν αμφισβητε τις διαδικαστικς πρξεις της πρτης δκης, δεν απαιτεται καμα λλη εκκαθρισ τους. Δεκτ η ατηση.

31-7-20 ΜονΠρωτΗρακλεου 127/20ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η κτακτη διαδικασα της ειδικς διαχερισης των ρθρων 68 επ. του Ν. 4307/14, εναι παραπτωχευτικ και η λειτουργα της επιχερησης κατ τη διρκεια της ως νω διαδικασας αποτελε πρωταρχικ σκοπ. Αναλογικ εφαρμογ των διατξεων του ΠτΚ, που ρητς οι διατξεις του ως νω νμου παραπμπουν στον ΠτΚ - Στοιχεα της ατησης υπαγωγς - ννοια πασης πληρωμν. Εκοσια δικαιοδοσα - Αρμοδιτητα δικαστηρου. Δεκτ η ατηση.

31-7-20 ΜονΠρωτΑθ 4284/20ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ - ΑΘΕΤΗΣΗ. ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ. Επαγγελματικ συμμσθωση - ΕΠΕ - Οφειλ μισθωμτων. Σμβαση αναγνρισης χρους υπρ της ενγουσας απ τους εναγομνους συνεταρους της ΕΠΕ, για ξοδα στα οποα εχε προβε η ενγουσα για ανακατασκευς στο μσθιο. Προσβολ προσωπικτητας. Προποθσεις αδικοπραξας. Η υπ κρση αγωγ τυγχνει απορριπτα ως μη νμιμη, καθς δεν πληρονται οι προποθσεις εφαρμογς των ρθρων 57, 59, 914, 919 και 932 ΑΚ, αφο μνη η απ τους εναγμενους αθτηση της συμβατικς υποχρωσς τους να καταβλουν αφενς στην ενγουσα την οφειλ τους απ τη σμβαση αναγνρισης χρους και αφετρου στην εκμισθτρια τα οφειλμενα μισθματα, δεν αποτελε απ μνη της αδικοπραξα, οτε και πρξη δυνμενη να πλξει την προσωπικτητα της ενγουσας. Απορρπτει.

24-7-20 ΔιοικΠρωτΠειρ Α920/20ΑΕ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΠΗ.  Ανακοπ με ατημα την ακρωση ταμειακς βεβαωσης σε βρος ΑΕ απ φορολογα εισοδματος και ατομικς ειδοποησης προ ποινικς δωξης προς τον ανακπτοντα, για ληξιπρθεσμες οφειλς, με την ιδιτητ του ως Προδρου του ΔΣ της εταιρεας. Νομιμοποηση δικηγρου. σκηση δετερης ανακοπς - Για τη νμιμη σκηση δετερης ανακοπς δεν απαιτεται να χει καταστε τελεσδικη η απορριπτικ για τυπικ λγο απφαση επ της αρχικς ανακοπς, αλλ' αρκε η εν λγω τελεσιδικα να χει επλθει μχρι τη συζτηση της δετερης ανακοπς ενπιον του δικαστηρου. Το Δικαστριο κρνει αναγκαο να αναβλλει, προκειμνου ο ανακπτων να προσκομσει αποδεικτικ κοινοποησης σε αυτν της Α8503/2017 απφασης του ΜονΔιοικΠρωτΠειραι, καθς και βεβαωση περ μη σκησης ενδκων μσων κατ της απφασης.

24-7-20 ΜονΠρωτΠειρ 1114/20ΠΩΛΗΣΗ - ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ. ΤΙΜΗΜΑ. ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διαφορ απ τη μη καταβολ του τιμματος, διαδοχικν συμβσεων πλησης εμπορευμτων που συνψε η ενγουσα αλλοδαπ εταιρα, η οποα  δραστηριοποιεται στον τομα της εμπορας προντων εξοπλισμο πλοων με την εναγμενη ελληνικ εταιρα. Διεθνς δικαιοδοσα. Ζητματα εφαρμοστου δικαου - Καν. 593/2008 - Εφαρμοστο το ελληνικ δκαιο, ως το δκαιο της χρας, που προκπτει τι συνδεται με τις επδικες συμβσεις προδλως στεντερα. Εφαρμογ της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν. Εικονικτητα και πληση - Καθσταται σαφς τι η αγοραπωλησα των επδικων εμπορευμτων πραγματοποιθηκε απ την εναγομνη εταιρεα, η δε χρση της εταιρικς επωνυμας της «αδελφς» εταιρεας εξυπηρετοσε τις λογιστικς και φορολογικς σκοπιμτητες της ελληνικς εταιρεας. Συνεπς, αποδεχθηκε τι οι επδικες συμβσεις πλησης υπρξαν εικονικς ως προς στο πρσωπο του αγοραστ, καθς τα αποτελσματα των συμβσεων θα επρχονταν υπρ του καλυπτομνου αληθινο αγοραστ, δηλαδ της εναγομνης. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

17-7-20 ΠολΠρωτΑθ 643/20ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. Προσβολ της προσωπικτητας, που συντελεται στο διαδκτυο, μσω ηλεκτρονικν ιστοσελδων λλων διαδικτυακν ιστοτπων - Ευθνη ιδιοκττη διαδικτυακο ιστοτπου - Παραδεκτ αγωγς αποζημωσης - Ν.1178/81 - Υποχρωση γγραφης, εξδικης πρσκλησης του ενγοντος προς τους εναγομνους, ιδιοκττες του ιστοτπου, προκειμνου να αποκαταστσουν την προσβολ, με την καταχριση στην ιστοσελδα ανακλητικς δλωσης. Εν προκειμνω, ο ενγων δεν προσκομζει την εν λγω εξδικη δλωση κι ως εκ τοτου η αγωγ πρπει ν' απορριφθε ως απαρδεκτη.

10-7-20 ΠολΠρωτΘεσ 2569/20ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ - ΓΟΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Διαφορ απ την καταγγελα συμβσεων στεγαστικο δανεου σε ελβετικ φργκο - Ατημα εναγουσν να αναγνωριστε η ακυρτητα των καταγγελιν ως καταχρηστικν. Προστασα καταναλωτ. Προκπτει τι η συμπεριφορ της εναγμενης τρπεζας και ειδικτερα το γεγονς  τι αυτ αδιαφοροσε για την κλυψη των ληξιπρθεσμων οφειλν και τη μερικ εξφληση των δανεων, με τον προτεινμενο απ τις ενγουσες τρπο, δηλαδ μσω συμψηφισμο με το προν της ρευστοποησης των καταθσεων που οι δο πρτες ενγουσες τηροσαν σε κοινος λογαριασμος τους, δεν εναι ττοια που θα μποροσε να προσδσει «καταχρηστικτητα» στην καταγγελα. Επσης, προκπτει τι η εναγμενη προβη στις επδικες καταγγελες μετ απ αναμον ξι ολκληρων μηνν κατ τις οποες οι δανειολπτριες ταν υπερμερες. Απορρπτει την αγωγ.

10-7-20 ΓνωμΝΣΚ (Ολ)  8/20 ΔΗΜΟΣΙΟ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ.  Τθεται το ζτημα εν η αξωση για την καταβολ της αποζημωσης του ρθρου 55 του πδ. 410/88 σε υπλληλο ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου του Δημοσου, που η σμβασ της λθηκε στις 15-12-2014 και για την πληρωμ της οποας υπβαλε σχετικ ατηση στην υπηρεσα στις 11-1-2018, υπκειται σε διετ πενταετ παραγραφ. Το Νομικ Συμβολιο του Κρτους γνωμοδοτε, κατ πλειοψηφα, τι η αξωση της υπαλλλου για τη χοργηση της αποζημωσης του ρθρου 55 του πδ. 410/88, υπγεται στην πενταετ παραγραφ της παρ. 1 του ρθρου 140 του ν.4270/14 και ομφωνα τι η πενταετς παραγραφ ρχισε την 1η-1-2015, διεκπη την 11η -1- 2018 και ρχισε ξαν την 12η-7-2018.

3-7-20 ΔιοικΕφΑθ 2160/20ΑΕΙ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΜΕΛΗ ΔΕΠ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΝΠΔΔ. Διαδικασα εξλιξης  Αναπληρωτ Καθηγητ  στη βαθμδα του Καθηγητ - Ατηση εξαρεσης μλους της Τριμελος Εισηγητικς Επιτροπς λγω συγγνειας με τον εκκαλοντα - Αρνητικ κρση για την εξλιξη του εκκαλοντος - Παρνομες πρξεις και παραλεψεις των οργνων του εναγομνου νπδδ, συνεπεα των οποων θεμελινεται ευθνη του τελευταου προς αποζημωση, κατ ρθρα 105-106 του ΕισΝΑΚ - Αποκατσταση ηθικς βλβης. Ειδικτερα, το Δικαστριο κρνει τι η διαδικασα, η οποα ρχισε με την υποβολ της υποψηφιτητας του εκκαλοντος και δεν ολοκληρθηκε μχρι την σκηση της νδικης αγωγς του, δηλαδ παρ την προδο περπου πντε ετν, εναι παρνομη, διτι παρλθε ο ελογος χρνος εντς του οποου πρεπε αυτ να ολοκληρωθε, ως ττοιος δε θεωρεται, εν προκειμνω, οι 21 μνες. Δεκτ η φεση.

3-7-20 Γνωμ ΝΣΚ 68/20 : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Γνωμοδοτε, ομοφνως, τι δεν εναι δυνατ η μετταξη στη Βουλ, κατπιν ατησς της, της δικαστικς υπαλλλου, που και υπηρετοσε με απσπαση κατ την 20-1-2019, αφενς μεν διτι απ τις κρσιμες διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 18 του ν. 4440/2016, η εφαρμογ των οποων επεκτθηκε και στους υπηρετοντες με απσπαση στη Βουλ, εξαιρονται, μεταξ λλων, οι δικαστικο υπλληλοι, αφετρου δε διτι, σμφωνα με τις ειδικς ρυθμσεις του, εκδοθντος κατ’ επιταγ του ρθρου 92 του Συντ. Κδικα Δικαστικν Υπαλλλων, η Βουλ, ως θεσμικ ργανο του Κρτους, δεν περιλαμβνεται στις υπηρεσες στις οποες δνανται να μετατσσονται δικαστικο υπλληλοι.

3-7-20 ΓνωμΝΣΚ 69/20 : ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ - ΙΔΙΩΤΕΣ. Γνωμοδοτε, ομφωνα, ως εξς : Αυτοπρσωπη ρευνα στα δημσια βιβλα που τηρονται στα Υποθηκοφυλακεα μπορε να διενεργεται χι μνο απ δικηγρους, αλλ και απ τους ενδιαφερομνους πολτες, αναφορικ με τους ττλους ιδιοκτησας τους, απ τους συμβολαιογρφους και, σον αφορ στα υποθηκοφυλακεα Αθηνν, Πειραις και Θεσσαλονκης, απ τους ειδικ εξουσιοδοτημνους προς τοτο υπαλλλους τους και απ τους δικαστικος επιμελητς, αποκλειστικ προς εξερεση περιουσιακν στοιχεων οφειλετν εναντον των οποων χουν εντολ να διενεργσουν κατσχεση λλη πρξη εκτελσεως.

29-6-20  ΜονΠρωτΑθ 7216/20ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Προποθσεις υπαγωγς στο Ν.3869/10  - ννοια δλιας περιλευσης του οφειλτη σε αδυναμα. Περπτωση  αιτοσας, συνταξιοχου του ΙΚΑ, η οποα ενχεται για χρη απ δανειακς συμβσεις, ως οφειλτρια και ως εγγυτρια - Κρση τι πρπει ν' απορριφθε η νσταση της δλιας περιλευσης της εκκαλοσας σε αδυναμα πληρωμν που προβαλαν οι πισττριες. Η εκκαλουμενη, η οποα δχθηκε τι η εκκαλοσα δολως περιλθε σε αδυναμα πληρωμς των χρεν της σφαλε στο σημεο αυτ και πρπει να εξαφανισθε. Δεκτ η φεση - Ρθμιση των μηνιαων δσεων - Εξαρεση απ την εκποηση της κριας κατοικας - Διορισμς εκκαθαριστ για την εκποηση της υπλοιπης ακνητης περιουσας της αιτοσας.      

26-6-20  ΕφΘεσ 751/20ΛΥΣΗ ΓΑΜΟΥ  - ΔΑΝΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. Αξισεις της ενγουσας πρην συζγου απ τυπες συμβσεις τοκων δανεων που κατρτισε, πριν το γμο, με το σζυγ της, για την κλυψη δαπανν που αφοροσαν στην ανακανιση της κατοικας, που θα διμεναν μετ το γμο τους, η οποα κατ ψιλ κυριτητα ανκει στον εναγμενο. Το Δικαστριο κανε δεκτ ως ουσιαστικ βσιμα, μνο τα ποσ, που η ενγουσα κατβαλε σε τρτους για λογαριασμ του εναγομνου πριν την τλεση του γμου των διαδκων και εν μρει και τα ποσ, που κατβαλε μετ απ αυτν, κατ το μρος μως που αποτελοσαν εξφληση καταρτισθντων πωλσεων πριν την τλεση του γμου, καθσον αυτ δεν συμπεριλαμβνονται στην αξωση συμμετοχς της στα αποκτματα. Δεκτ η φεση - Δεκτ εν μρει η αγωγ.

26-6-20 ΠολΠρωτΝαυπλου 132/20ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Επικρωση συμφωνας εξυγανσης, η οποα μπορε να απαρτζεται απ επιμρους συμφωνες. Πληρωμ εργαζομνων - σον αφορ τους εργαζομνους της αιτοσας, που ικανοποιονται πλρως σε αντθεση με τους αγρτες - παραγωγος, ο δικαιολογητικς λγος αυτς της διαφορετικς μεταχερισης εναι προφανς η μεση εξρτηση των εργαζομνων απ την αιτοσα, προκειμνου να αποκομζουν τα προς το ζην. Αντιθτως, εναι προφανς, τι οι αγρτες - παραγωγο χουν την εναλλακτικ δυναττητα πλησης των προντων τους σε διαφορετικς εταιρεες. Δεκτ η ατηση.

19-6-20 ΜονΠρωτΑΘ 94/20ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Περπτωση εργαζομνου σε επιχερηση που δραστηριοποιεται στον τομα της παραγωγς και διακνησης προντων λογισμικο, ο οποος μετ την παρατησ του απ την ως νω επιχερηση προσελφθη απ επιχερηση που δραστηριοποιεται στον διο τομα, παραβιζοντας τη ρτρα που εχε συμφωνσει με την προηγομενη εργοδτρι του, τοι να μην απασχοληθε σε ανταγωνιστικ επιχερηση για να τος απ τη λση της σμβασης εργασας του. Κρθηκε τι η εν λγω ρτρα εναι ισχυρ και δεν αντκειται στο ρθρο 281 ΑΚ. Κατπτωση ποινικς ρτρας -  Το Δικαστριο κρνει τι η ποινικ ρτρα που συμφωνθηκε στην προκεμενη περπτωση εναι υπρμετρη και για το λγο αυτ πρπει να μειωθε αυτ στο προσκον μτρο. Εν μρει δεκτ η αγωγ.

19-6-20 ΔιοικΠρωτΑθ 2847/20ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ - ΜΝΗΜΟΝΙΑ - ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ. Μνημονιακς περικοπς συντξεων του Ν. 4051/12 και Ν. 4093/12. Ζητματα τοπικς αρμοδιτητας ΔιοικΠρωτ - Το Δικαστριο, επιλαμβανμενο αυτεπαγγλτως και λαμβνοντας υπψη τι η επλυση των επδικων ζητημτων που εισχθησαν ενπιον της Ολομλειας του ΣτΕ, επηρεζει και την κβαση της νδικης υπθεσης, κρνει τι πρπει να ανασταλε η προδος της παροσας δκης μχρι να δημοσιευθον αποφσεις της Ολομλειας.

12-6-20 ΣτΕ (Ε') 670/20ΛΙΜΕΝΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΓΚΡΙΣΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. γκριση περιβαλλοντικν ρων Μελτης ργων ολοκλρωσης Λιμνα Πλατανι Σηπιδος.Προστασα παραδοσιακν οικισμν. Κρθηκε τι ανεξαρττως, εν τα συγκεκριμνα σχδια αφορον λιμνες και λιμενικς εγκαταστσεις, κατ το σστημα του ν. 4447/2016, τα τοπικ και ειδικ χωρικ σχδια ανκουν και αυτ στο εππεδο του ρυθμιστικο χωρικο σχεδιασμο, στον οποο ανκουν τα Περιφερειακ Χωροταξικ Πλασια του ρθρου 6 του διου νμου και ο σχετικς λγος ακυρσεως πρπει ν' απορριφθε ως αβσιμος.  Επσης, προκπτει τι η μελτη του συγκεκριμνου ργου γνεται κατ τρπο που δεν επηρεζει τη φυσικ λειτουργα του ρματος και, επομνως, η παρλειψη οριοθτησης του ρματος πριν απ την γκριση περιβαλλοντικν ρων του ργου, δεν συνιστ πλημμλεια της προσβαλλμενης ΑΕΠΟ. Τλος, και ο λγος ακυρσεως περ ανεπρκειας της ΜΠΕ κατ την εξταση των εναλλακτικν λσεων, εναι απορριπτος ως αβσιμος. Απορρπτει την ατηση.

12-6-20 ΠολΠρωτΘεσ 4029/20 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΑΜΟΙΒΗ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ. Διαφορ απ την εκτλεση και παρδοση ργου απ την ενγουσα - υπ εκκαθριση - ΕΕ και το εναγμενο - επσης υπ εκκαθριση - δρυμα - Επιβολ προστμων για φορολογικς παραβσεις της ενγουσας που, κατ τους ισχυρισμος της, υπατιο ταν το εναγμενο που δεν της εχε καταβλει το οφειλμενο υπλοιπο της αμοιβς της, στε με τη σειρ της να καταβλει τον ΦΠΑ - Κατρτιση μεταξ των μερν σμβασης, με την οποα ανθεσαν απ κοινο σε  μηχανικ της επιλογς του εναγομνου, ως πραγματογνμονα, την τελικ επιμτρηση του ργου - Ατημα της ενγουσας να αναγνωριστε η ακυρτητα της ως νω σμβασης, ως ανθικης και αισχροκερδος. Κρθηκε τι πρπει η αγωγ να απορριφθε ως μη νμιμη, καθσον τα επικαλομενα για τη θεμελωσ της περιστατικ δεν καθιστον την επδικη σμβαση - η οποα δεν συνιστ συμβιβασμ, αλλ αιτιδη αναγνριση χρους - οτε ανθικη, οτε καταπλεονεκτικ αισχροκερδ κατ τις διατξεις των ρθρων 178 και 179 ΑΚ. Απορρπτει την αγωγ.

9-6-20 ΣτΕ (Δ') 1009/20 ΑΕΠΙ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΙ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Ατηση ακρωσης κατ της ΥΑ, με την οποα ανατθηκε εκτκτως και για χρονικ διστημα δο (2) ετν, η διαχεριση των δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας των δικαιοχων της ΑΕΠΙ ΑΕ, της οποας η δεια ανακλθηκε. Κρθηκε τι η ανθεση στον ΟΠΙ, ως αρμδιο φορα επιφορτισμνο με την σκηση της κρατικς εποπτεας επ των φορων συλλογικς διαχερισης, των εξαιρετικν αρμοδιοττων του ρθρου 45 του ν. 4531/18, δεν μεττρεψε αυτν σε επιχειρηματικ φορα ανταγωνιστικ των λειτουργοντων φορων συλλογικς διαχερισης  και, ως εκ τοτου, οι σχετικς διατξεις του εν λγω νμου δεν αντκεινται στα ρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντγματος, πως δεν αντκειται και στη ΣΛΕΕ.  Αβσιμοι και ο λγοι ακυρσεως, με τους οποους προβλλεται τι η ανθεση της επδικης δραστηριτητας στον ΟΠΙ οδηγε σε κνδυνο κατχρησης δεσπζουσας θσης και νθευσης της δομς της αγορς. Απορρπτει την ατηση - Δχεται τις παρεμβσεις. [ Δες και την υπ' αρ. ΓνωμΝΣΚ 47/20 ] 

5-6-20 ΑρΠγος (Α1) 79/20 : ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ - ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.  Περπτωση συλλογς εγγρφων απ φκελο δικογραφας που γινε με νμιμο τρπο απ τη δικηγρο της εκκαλοσας - Επκληση και προσκμιση απ την εκκαλοσα  των εγγρφων αυτν στο δικγραφο των προτσεν της κατ τη συζτηση αγωγς της - Γνση των εγγρφων απ τους δικηγρους των διαδκων και το δικαστ - ννοια ''τρτου'' -  Ο εκστοτε Δικαστς δεν πρπει να θεωρεται "τρτος". Δεκτς ο ισχυρισμς της εναγομνης τι δεν προβη με δλο στην επεξεργασα των προσωπικν δεδομνων, μη εκλεπουσας της αμλεις της. Επιδκαση χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης - Αρχ της αναλογικτητας - Κρθηκε τι με το να επιδικσει, το δευτεροβθμιο δικαστριο, στην δη αναιρεσεουσα,  το ποσ των πενντα (50) ευρ για κθε μα απ τις νδικες αγωγς αυτς και, συνολικ, το ποσ των εκατ (100) ευρ, παραβασε την αρχ της αναλογικτητας και υπερβη τα ακραα ρια της διακριτικς του ευχρειας. Δεκτ η αναρεση.

29-5-20 ΜονΠρωτΠειρ 1644/20ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΤΥΧΗΜΑ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. Αγωγ επιβατν πλοου, το οποο προσραξε σε φαλο, με ατημα την αποκατσταση της ηθικς τους βλβης, απ την ντονη ψυχικ δοκιμασα που βωσαν, καθς προσβλθηκε η προσωπικτητ τους, κλονστηκε η ψυχικ τους υγεα, εν, επσης, διαταρχθηκαν και οι προγραμματισμνες διακοπς τους. Ισχυρισμς περ ευθνης απ παραλεψεις του προστηθντος της εναγμενης – πλοιρχου του πλοου. Δεν αποδεχθηκε τι εξαιτας του ναυτικο ατυχματος, προκλθηκαν συνθκες, οι οποες ταν πρσφορες να προκαλσουν φβο για τη ζω και τη σωματικ ακεραιτητα των εναγουσν. Αντθετα, αποδεχθηκε ο ενδεδειγμνος χειρισμς της κατστασης απ τον πλοαρχο και τα υπλοιπα μλη του πληρματος. Απορρπτει την αγωγ.

29-5-20 ΣτΕ (Ε') 74/20 : ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Ο αιτν φερμενος βσει των προσκομισθντων συμβολαιογραφικν εγγρφων ως ιδιοκττης, θιγμενος απ τον καθορισμ της οριογραμμς του αιγιαλο και της παραλας σε σχση με το ακνητ του, με ννομο συμφρον ασκε την ατηση ακυρσεως. Εμπρθεσμο της ατησης ακυρσεως - Κρσιμος ο χρνος που λαβε γνση ο αιτν της προσβαλλομνης πρξεως. Κατ πγια νομολογα, κρθηκε, τι με τις διατξεις του Ν. 2971/01,  πως και του Α.Ν. 2344/40, θεσπζεται ειδικ διαδικασαγια τον καθορισμ της οριογραμμς του αιγιαλο, κατ δσμια αρμοδιτητα. Κατ το μρος που η ατηση ακυρσεως αφορ στον καθορισμ ορων αιγιαλο και παραλας εναι απορριπτα, διτι δεν προβλλονται ειδικο και συγκεκριμνοι λγοι ακυρσεως. Αναφορικ με τον παλαι αιγιαλ, η προσβαλλμενη πρξη στερεται αιτιολογας. Δεκτ εν μρει η ατηση ακυρσεως.

21-5-20 ΣτΕ (ΟΛ) 110/20ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ - ΕΚΔΟΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Η υπθεση εισχθη στην Ολομλεια του Δικαστηρου με μεζονα σνθεση, λγω σπουδαιτητας. Ζητεται η ακρωση της αποφσεως του Υπουργο Δικαιοσνης, με την οποα διετχθη η κδοση του αιτοντος, ρσου υπηκου, στις δικαστικς αρχς της Γαλλας, εν συνεχεα των ΗΠΑ και τλος της Ρωσας. Περπτωση αππειρας υπεξαρεσης απ οργανωμνη σπερα - Διδοση ιο με την ονομασα locky. Η απφαση του Υπουργο Δικαιοσνης αποτελε εκτελεστ διοικητικ πρξη και δεν αξαιρεται του ακυρωτικο ελγχου. Ευρωπαικ νταλμα σλληψης και διαδικασες παρδοσης των αλλοδαπν. Καθορισμς της διαδικασας κδοσης στη Ρωσα -  Ν. 4165/61. Απορρπτεται ως απαρδεκτος ο λγος ακυρσεως, τι η προσβαλλμενη δεν εναι ειδικς αιτιολογημνη. Απορριπτοι οι λγοι ακυρσεως περ παραβασης του δικαιματος της ζως, της διταξης περ απαγρευσης των βασνων και της κατχρησης εξουσας. Απορρπτεται το ατημα για υποβολ προδικαστικο ερωτματος στο ΔΕΚ, αναφορικ με τη δυναττητα εκτλεσης μη ευρωπαικο εντλματος σλληψης, η ισχς του οποου χει λξει. Απορρπτει ατηση ακυρσεως.

15-5-20 ΕφΠειρ 184/20 : ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ. Διαφορ απ αγωγ εργαζομνων σε Δημοτικος παιδικος σταθμος, μετ την καταγγελα των συμβσεων τους ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου - Ατημα για μισθος υπερημερας. Παραγραφ αξισεων κατ του Δημοσου -  Κρση τι η προβλεπμενη απ το ρθρο 90 παρ. 3 του ν. 2362/1995 διετς παραγραφ απ τη γννηση της αξωσης δεν αντκειται στο Σνταγμα και την ΕΣΔΑ, αφο υπηρετε σοβαρος λγους δημοσου συμφροντος. Εν προκειμνω λοιπν, οι αξισεις των εναγντων (προ της 31ης/1/2015) χουν υποπσει σε παραγραφ. Απορρπτει την αντνσταση των εναγντων περ αναστολς της παραγραφς, λγω δλιας συμπεριφορς των αρμδιων οργνων του εναγμενου, διτι ο λγος αυτς αναστολςδεν εφαρμζεται στην παραγραφ των αξισεων κατ των Ο.Τ.Α. Απορρπτει την φεση.

15-5-20 ΣτΕ (Στ') 384/20ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Καθυστερσεις στην ολοκλρωση του ργου -  Οχλσεις. Η αναιρεσεουσα προβλλει, τι η κρση της αναιρεσιβαλλμενης αποφσεως, εναι αντιφατικ. Προβλλεται, τι η συλλβδην απρριψη του συνλου των ισχυρισμν του αναδχου, συνιστ πλημμελ αιτιολγηση, διτι σε παρμοια υπθεση εχε κριθε, τι υπρχει δυναττητα, πως γγραφες διαμαρτυρες για καθυστερσεις περ την εκτλεση δημοσου ργου, να θεωρηθον ως οχλσεις. Η αναιρεσεουσα ισχυρζεται, τι η σχετικ κρση του ΔιοικΕφ, αντκειται στις ΔιοικΕφ Αθ 331/15 και 1680/17. Η προσβαλλμενη υιοθετε την πγια νομολογα του Δικαστηρου αναφορικ με το ζτημα της οχλσεως. Προβλλεται αντθεση της αναιρεσιβαλλμενης προς την ΣτΕ 4434/19. Σμφωνες με το Σνταγμα και με την ΕΣΔΑ εναι οι διατξεις του ρθρου 12 του Ν. 3900/10, παρ τα αντιθτως προβαλλμενα. Απορρπτει αναρεση.

8-5-20 Γν. ΝΣΚ 41/20ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΕΦΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ερωτται εν εναι νμιμο το ατημα των α) σωματεου και β) μελν του  για ασφαλιστικ τακτοποηση των τελευταων, εν ψει του τι χει υπαχθε σε διαδικασα ειδικς διαχερισης η εργοδτρια των μελν του σωματεου, τα οποα ασφαλστηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφο εχαν παρσχει ασφαλιστα στον ΕΦΚΑ εργασα πριν απ την υπαγωγ της εργοδτου στη διαδικασα της ειδικς διαχερισης. Γνωμοδοτε τι και μετ την υπαγωγ της εργοδτου σε διαδικασα ειδικς διαχερισης και κατ τη διρκεια αυτς, δεν απαγορεεται η κδοση πρξεων του ΕΦΚΑ για ασφαλιστικ τακτοποηση των μισθωτν.

8-5-20 ΣτΕ (ΟΛ) 210/20 : ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΠΑΙΔΕΙΑ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΚΛΗΡΙΚΟΙ. Οι λειτουργο της αιτοσας καταλαμβνουν οργανικ θση στο δημσιο και μισθοδοτονται απ τον κρατικ προυπολογισμ. Η Εκκλησα της Ελλδος ως θρησκευτικ κοιντητα δεν τελε υπ τις διες συνθκες με τις λοιπς θρησκευτικς κοιντητες της χρας. Ωστσο, η σκηση εποπτεας  στους εκκλησιαστικος λειτουργος δεν αντκειται στα ρθρα 4 και 13 (3) του Συντγματος και 9, 11 και 14 της ΕΣΔΑ. ΕΔΔΑ. Προκπτει τι οι προβαλλμενοι ισχυρισμο ερεδονται επ της εσφαλμνης εκδοχς τι με τις επμαχες διατξεις των ρθρων 58 παρ.3 και 59 παρ.3 του προσβαλλμενου π.δ/τος (18/2018) απονμονται στο Υπουργεο Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων αρμοδιτητες που δεν προβλπονται απ το νμο, και πρπει, συνεπς, να απορριφθον. Απορρπτει την ατηση ακυρσεως.

8-5-20 ΕφΠειρ 76/20 ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ. Διαφορ μεταξ της ενγουσας εταιρας και του εναγμενου πρην συνεργτη της και μλους του ΔΣ αυτς, ο οποος, κατ τους ισχυρισμος της ενγουσας, προβη σε ανταγωνιστικς πρξεις,προσεγγζοντας πελτες της, με σκοπ να τους αποσπσει υπρ της νας εργοδτρις του. Δεν αποδεχθηκε τι ο εναγμενος επδειξε σε βρος της ενγουσας αθμιτη ανταγωνιστικ  συμπεριφορ, αλλ στα πλασια της εργασιακς του σχσης με την εργοδτρι του εταιρα, προσπαθντας να προσελκσει πελτες γι' αυτ, λθε σε επαφ με πελτες, με τους οποους συνεργζονταν χρνια η ενγουσα. Πελατολγιο μως, ως οργανωμνος και καταγεγραμμνος κατλογος πελατν ο οποος αποτελε οικονομικ αγαθ της επιχερησης της ενγουσας και τον οποο εκμεταλλετηκε ο εναγμενος  δεν υπρξε. Απορρπτει την φεση.

30-4-20 ΠολΠρωτΠατρν 94/20ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ- ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Περιστατικ προσβολς προσωπικτητας. Επιβολ τλους δικαστικο ενσμου σε αναγνωριστικς αγωγς που εισγονται προς συζτηση στο Πολυμελς Πρωτοδικεο μετ την 1η-1-20 - Αντισυνταγματικτητα. Εν προκειμνω, η αγωγ, η οποα συζητθηκε μετ την 1η/1/20, ως τραπεσα σε αναγνωριστικ υπκειται,σμφωνα με το ρθρο 42 του Ν 4640/2019, στην καταβολ τλους δικαστικο ενσμου, ωστσο, οι ρυθμσεις του εν λγω νμου κρνονται, ως αντικεμενες στο Σνταγμα και την ΕΣΔΑ και, ως εκ τοτου, μη εφαρμοστες. Ερημοδικα εναγομνου - Αναγνωρζει την υποχρωση του να καταβλει το ποσ των 5.000 ευρ ως χρηματικ ικανοποηση για την αποκατσταση της ηθικς  βλβης, σε καστο των εναγντων. Δεκτ η αγωγ. 

30-4-20 ΕιρΑμαρουσου 12/20ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. Ατηση μεταρρθμισης του σχεδου ρθμισης των οφειλν. ννοια μεταβολς των συνθηκν. Η αντικειμενικ αξα της κριας κατοικας της οποας ζητεται η προστασα και η οποα λαμβνεται υπψη για να υπολογισθον οι δσεις του αρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/10, κρθηκε οριστικ κατ το χρνο δημοσευσης της προς μεταρρθμιση απφασης και δεν μπορε να αποτελσει εκ νου αντικεμενο της ατησης μεταρρθμισης. Κρση τι η αιτοσα, η οποα συμμορφθηκε στις προηγομενες αποφσεις και κατβαλε το ποσ των 2.400 ευρ, πρπει να απαλλαγε απ το υπλοιπο της οφειλς της, με την επιφλαξη της τρησης των υποχρεσεων που ανλαβε για τη δισωση της κριας κατοικας της.

24-4-20 ΣτΕ (ΟΛ) 209/20 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ. Η υπθεση εισγεται στην Ολομλεια, κατπιν της 1618/19 παραπεμπτικς αποφσεως του Β' τμματος. Τθεται το ζτημα της νομιμοποισεως και της παραστσεως της ΑΕ ενπιον των διοικητικν δικαστηρων, ενψει μλιστα και της παρξης αντθετης επ του ζητματος αυτο, νομολογας. Το ΔιοικΕφ, μη νμιμα απρριψε την προσφυγ ως απαρδεκτη, δεδομνου, τι το ειδικ πληρεξοσιο απ τον φερμενο ως Πρεδρο, Διευθυνοντα Σμβουλο  και νμιμο εκπρσωπο της αναιρεσεουσας εταιρας προς τον υπογρφοντα το δικγραφο δικηγρο, φερε αναλυτικς το περιεχμενο του καταστατικο, των τροποποησεων αυτο και των πρξεων της ΓΣ και του ΔΣ της εταιρας περ ορισμο του προσπου αυτο ως νομμου εκπροσπου της εταιρας, με αποτλεσμα να μην απαιτετο για την νομιμοποηση, η προσκμιση των ειδικτερων αυτν νομιμοποιητικν στοιχεων, αρκοντος του πληρεξουσου. Δεκτ η αναρεση - Παραπμπει στο ΔιοικΕφ  - Aναιρεται η υπ' αρ. 4357/13 απφαση του ΔιοικΕφΑθ.

24-4-20 EφΠειρ 221/20ΟΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ. Διοικητικ εκτλεση σε βρος ΟΕ και ομρρυθμου μλους - διαχειρστριας αυτς.  Ανακοπ - Λγοι ανακοπς - Το πρωτοβθμιο Δικαστριο με την εκκαλουμνη κανε δεκτ την ανακοπ  - φεση του Δημοσου. Στις ανακοπς κατ τον ΚΕΔΕ, στις οποες τα σοδα αναφρονται σε απαιτσεις ιδιωτικο δικαου, πως εν προκειμνω (απαιτσεις απ οφειλμενα μισθματα ακιντων του Δημοσου) που εκδικζονται απ τα πολιτικ δικαστρια, εφαρμζονται οι διατξεις του ΚΕΔΕ και οι αρμζουσες διατξεις του ΚΠολΔ. Περαιτρω, η ανακοπ καλς στρφηκε εναντον του εκκαλοντος, εκπροσωπομενου απ τον προστμενο της Δ.Ο.Υ.. Τλος, η παρλειψη αποστολς της ατομικς ειδοποισεως δεν ασκε επδραση επ του κρους των κατ του οφειλτου λαμβανομνων αναγκαστικν μτρων.Σε κθε δε περπτωση η ανακπτουσα εχε λβει γνσει, ως διαχειριστς, των απαιτσεων για τις οποες επισπεδεται η διοικητικ εκτλεση. Δχεται την φεση ως προς την πρτη εφεσβλητη.

16-4-20 ΕφΠειρ 177/20ΟΛΠ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ -  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΣΣΕ. ΑΡΧΗ ΕΥΝΟΙΑΣ ΥΠΕΡ ΜΙΣΘΩΤΟΥ. Αξισεις εργαζομνου - λιμενεργτη της ΟΛΠ ΑΕ για διαφορ αποδοχν και επιδματος αδεας - Κανονισμς Εργασας Εργατν Λιμνος Πειραις -  ΕΣΣΕ. ννοια τακτικν αποδοχν - Δεν περιλαμβνονται στις ανωτρω αποδοχς, η αμοιβ για τη μη νμιμη υπερωριακ απασχληση και η αμοιβ για την εργασα κατ τα Σββατα και τις Κυριακς, στω και αν παρχεται σταθερ και μνιμα. Βση υπολογισμο των αποδοχν αδεας εναι το βασικ ημερομσθιο και χι η τελικ αμοιβ που προκπτει απ τυχν προσαυξσεις λγω αποδσεως. Αρχ της ενοιας υπρ των μισθωτν, κατ την συσχτιση, μεταξ τους, περισστερων πηγν (ως ρυθμιστικν παραγντων της εργασιακς σχσης) διαφορετικς ιεραρχικς βαθμδας. Δεκτ η φεση του ΟΛΠ - Απορρπτει την αγωγ ως μη νμιμη.

16-4-20 ΠολΠρωτΠειρ 1053/20ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ. ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Σμβαση ργου επκτασης προβλτας λιμνος που ανλαβε η ενγουσα, για την εκτλεση της οποας μσθωσε πλωτ δεξαμεν και ασφλισε αυτ στην εναγμενη ασφαλιστικ εταιρα - Επλευση ασφαλιστικο κινδνου - Περπτωση ζημιν που υπερβανουν την ασφαλιστα αξα του σκφου. Αγωγ αποζημωσης κατ της ασφαλιστικς εταιρας. Ρτρα του ασφαλιστηρου συμβολαου περ εφαρμοστου του αγγλικο δικαου  - Στοιχεα ορισμνου της αγωγς - Αναγγελα εκχρησης - Ναυτικ υποθκη. Κρση τι εφσον δεν τθεται ζτημα κρυφο ελαττματος, δεν αποδεικνεται τι η πλοιοκττρια εταιρεα προβη στην αθτηση του καθκοντος της υπρτατης καλς πστης και της επδειξης της δουσας επιμλειας. Συντρχει δε τεκμαρτ ολικ απλεια ασφαλισμνου πλοου. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

16-4-20 ΕλΣυν (ΟΛ) 1837/19ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. – ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ Ι.Π.Ε.Τ. – ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΑΡ. 26 ΠΑΡ. 10 Ν. 4386/16) – ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΑΡΧΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ – ΕΣΔΑ (ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ). Μλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. που υπηρετε σε θση διευθυντ (προσωρινο μη) του Ι.Π.Ε.Τ., τοι σε θση που προβλπεται απ το νμο ως πλρους απασχλησης και αμειβμενη, μπορε να ενταχθε μνο στην κατηγορα μελν Δ.Ε.Π. μερικς απασχλησης λαμβνοντας τις αντστοιχες αποδοχς ακμη και αν χει οικειοθελς παραιτηθε απ την λψη των αποδοχν του απ τη θση του διευθυντ του Ι.Π.Ε.Τ.. Πλην μως εφαρμοστα, εν προκειμνω, τυγγνει η νομιμοποιητικ διταξη του ρθρου 26 παρ. 10 του ν. 4386/2016, η οποα χουσα γενικ και αντικειμενικ χαρακτρα και αφορσα αχρεστητες απλς πληρωμς, δεν συνιστ ανεπτρεπτη, κατ τα ρθρα 4 παρ. 1, 20 παρ. 1 και 26 του Συντγματος και 6 της Ε.Σ.Δ.Α., επμβαση του νομοθτη σε εκκρεμες υποθσεις οτε, για τους αυτος λγους, θγει τη συνταγματικ κατοχυρωμνη αρμοδιτητα του Δικαστηρου προς λεγχο των λογαριασμν και εκδκαση των υποθσεων που ανακπτουν απ τον λεγχο αυτ. Μειοψηφες. Δχεται.

10-4-20 ΕφΠειρ 172/20ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΓΩΓΗ. Περπτωση ανληψης ολκληρου του ποσο καταθσεως σε κοιν λογαριασμ απ τον ναν συνδικαιοχο - Ο μη αναλαβων συνδικαιοχος αποκτ, απ το νμο πλον, απατηση (αναγωγικ) ναντι εκενου που ανλαβε ολκληρη την κατθεση για την καταβολ ποσο σου προς το μερδιο που του αναλογε με βση τον αριθμ λων των συνδικαιοχων, εκτς αν απ τη μεταξ τους εσωτερικ σχση προκπτει λλη αναλογα. Εν προκειμνω, το χρηματικ ποσ που ταν κατατεθειμνο στον κοιν λογαριασμ των διαδκων ταν προν αποταμιεσεως αμφτερων των διαδκων. Ελλεψει, λοιπν, συμφωνας μεταξ των διαδκων λλης εσωτερικς σχσεως, η ενγουσα, ασκντας δικαωμα αναγωγς κατ του εναγομνου, δικαιοται το μισυ αυτο. Απορρπτει την φεση.

10-4-20 ΕλΣυν (ΟΛ) 1272/19 : ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΠΔΥ – ΕΛΛΕΙΜΜΑ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ – ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ. Η δημιουργα του ελλεμματος οφελεται σε βαρι αμλεια του υπολγου ταν η παρκκλιση απ τη συμπεριφορ το μσου επιμελος ανθρπου εναι σημαντικ, ασυνθης και ιδιαιτρως μεγλη που φανερνει πλρη αδιαφορα του για τα αποτελσματ της στη διαχερισ του. Συναφς, στις περιπτσεις που το λλειμμα διαχερισης συνσταται στη χρησιμοποηση των ταμειακν διαθεσμων σμφωνα με τον κατ νμο προορισμ τους, τοι για την αιτα και το σκοπ που προβλπεται απ το νμο, και η παρτυπη – εξωταμειακ διαχερισ τους συνσταται αποκλειστικ στην καταχριση και εμφνισ τους στα ξοδα της διαχερισης χωρς προηγουμνως τα αντστοιχα ποσ να χουν νομμως καταχωρισθε, με γραμμτιο εσπραξης, στα σοδα της οικεας διαχερισης, με αποτλεσμα να αποτυπνεται μεν ως πλεονασματικ η διαχεριση των εξδων, χωρς μως η παρλειψη αυτ να συνεπγεται πραγματικ ελλειμματικ διαχεριση στα σοδα, αφο η πλημμλεια αφορ μνο στη μη εμφνισ τους και χι στην λλειψ αποστρησ τους απ τη διαχεριση, για την απδοση στον ευθυνμενο υπλογο της πταισματικς ευθνης της βαρις αμλειας δεν αρκε η διαπστωση της γνσης απ αυτν της ορθς λογιστικς διαδικασας της γνσης της παρξης ακαταχρητων χρηματικν διαθεσμων, τοι απλς η παρκκλιση απ την απαιτομενη, απ το νμο τους σχετικος κανονισμος, επιμλεια, αλλ απαιτεται επιπλον, ενψει και της λλειψης διακινδνευσης, η διαπστωση τι η αμελς και παρεκκλνουσα συμπεριφορ του συνιστ ιδιαιτρως μεγλη ασυνθως σοβαρ εκτροπ απ την απαιτομενη απ τους καννες των συναλλαγν επιμλεια που φανερνει πλρη αδιαφορα του για τα αποτελσματ της στη διαχερισ του. Δχεται.

3-4-20 ΜονΠρωτΧανων 6/20 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.  Χρος εργασας  - ννοια ιδιωτικς ζως. Συνταγματικ προστασα της προσωπικτητας των εργαζομνων. Συμβαττητα μτρων παρακολοθησης των εργαζομνων προς τη διταξη του ρθρου 8 της ΕΣΔΑ. Διευθυντικ δικαωμα - Υποχρωση πρτερης και ρητς ενημρωσης των εργαζομνων απ τον εργοδτη - Συγκατθεση εργαζομνου. Απδειξη - Μηχανικ απεικνιση - Screenshots. Περπτωση εν αγνοα εγκατστασης σε Η/Υ ενγουσας εργαζομνης του προγρμματος καταγραφα οθνης και καταγραφς προσωπικν πληροφοριν της. Κρση τι τα πραγματικ περιστατικ που επικαλεται ο εναγμενος εργοδτης, δεν πληρον τις προποθσεις, αφενς του Ν. 2472/97, αφετρου του ΓΚΠΔ, στε αφενς η δικ του ενργεια (τοποθτηση νδειξης περ παρξης καταγραφς οθνης) να δναται να θεωρηθε τι συνιστ απ μρους του νμιμη ενημρωση της ενγουσας, αφετρου η ενργεια της ενγουσας (χρση του εν λγω υπολογιστ παρ την παρξη της εν λγω νδειξης) να θεωρηθε τι συνιστ συνανεσ της. Επιδικζει ελογη χρηματικ ικανοποηση ποσο 10.000 ευρ - Εν μρει δεκτ η αγωγ.

3-4-20 ΜονΠρωτΚορνθου 11/20 : ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΝΑΚΟΠΗ. Επιβολ αναγκαστικς κατσχεσης ακιντου του ανακπτοντος για χρη του τελευταου στην καθς τρπεζα - Ανακοπ - Λγοι. σκηση πρσθετης παρμβασης του μισθωτ του ακιντου επ του οποου επιβλθηκε αναγκαστικ κατσχεση, καθς το εν λγω ακνητο αποτελε την δρα της επαγγελματικς του δραστηριτητας. Καταχρηστικ σκηση δικαιματος απ τη δανεστρια τρπεζα - Κατ την κρση του Δικαστηρου, η καθ’ ης τρπεζα υπερβη τα ρια που επιβλλουν η καλ πστη και τα συναλλακτικ θη, δεδομνου τι και με τις δο προτσεις που υπβαλε ο ανακπτων για την πληση του ακιντου εξοφλονταν μεγλο μρος των οφειλν του ανακπτοντος ατομικν και εταιρικν, αλλ η καθ’ ης η ανακοπ δεν επδειξε καννα ενδιαφρον ως φειλε. Δεκτ η ανακοπ.

27-3-20 Διταξη ΕισΕφΑθ 21-1-20ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Παραβαση δεδομνων προσωπικο χαρακτρα λγω χρσεως καμερν εντς καταστματος εστασης - γκληση - Ειδικτερα ο εγκαλν, ο οποος φρεται τι αφαρεσε ξνα ολικ κινητ πργματα, εντς του καταστματος των εγκαλουμνων, διατενεται τι η ενοχοποησ του γινε κατπιν αξιοποησης κλειστο κυκλματος τηλερασης που διαθτει το ως νω κατστημα. Κρθηκε τι δεν ταν επιτρεπτ η τοποθτηση καμερν που να καταγρφουν ευκρινς μλιστα τα πρσωπα στα τραπεζοκαθσματα που υπρχαν εντς του καταστματος - καφετριας. Η τοποθτηση, λοιπν, καμερν, με τον τρπο που αναφρθηκε, στο κατστημα, αποτελε ποινικ παρβαση και επομνως θα πρπει να ασκηθε ποινικ δωξη κατ των υπευθνων της επιχερησης.

27-3-20 Εγκκλιος Εισ Αρεου Πγου 2/20ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ. Θματα εφαρμογς της νομοθεσας  περ προστασας ζων και διευκρνιση θεμτων που χουν ανακψει απ την εφαρμογ του Ν. 4039/2012 «ζα συντροφις, προστασα απ την εκμετλλευση, υποχρεσεις ιδιοκτητν κλπ».

20-3-20 ΕφΠειρ 87/20ΠΩΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ. Διαφορ απ συμβσεις ενεχυρσεως απαιτσεως μεταξ της ενγουσας τρπεζας και της πλητριας εταιρας ιατροφαρμακευτικο υλικο στο εναγμενο Νοσοκομεο - Ακυρτητα συμβσεων πλησης λγω μη τρησης του νμιμου τπου και αξισεις της ενγουσας τρπεζας βσει του αδικαιολγητου πλουτισμο - Απρριψη της αγωγς λγω παραγραφς της επδικης αξωσης που πρβαλε το εναγμενο ΝΠΔΔ. Διακοπ παραγραφς - Για να επλθει διακοπ της παραγραφς λγω της ασκηθεσης πρτης χρονικ αγωγς και της επανγερσς της, πρπει η μεταγενστερη αγωγ να χει την δια ιστορικ και νομικ βση με την αρχικ αγωγ, προπθεση που δεν συντρχει εν προκειμνω (τοι την αρχικ που ασκθηκε με βση τη σμβαση πλησης και την μεταγενστερη που ασκθηκε με βση τον αδικαιολγητο πλουτισμ). Απορρπτει την φεση.

20-3-20 ΕφΠειρ 103/20ΠΛΟΙΟ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ - ΜΕΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ. Διαφορ απ χρηματικς απαιτσεις της ενγουσας εταιρας ως αποχωρσαν μλος της πρτης εναγομνης, κοινοπραξας ναυτιλιακν εταιριν για την εκτλεση πλων σε δρομολογιακς γραμμς με τα πλοα, πλοιοκτησας των μελν της, κατπιν καταγγελας της συμμετοχς της στην κοινοπραξα, λγω παραβιασης των ρων του ιδιωτικου συμφωνητικο εισδου της στην κοινοπραξα. Κατπτωση ποινικς ρτρας του συμφωνητικο. Αποφασιστικ κριτριο για το αν σε συγκεκριμνη περπτωση η κοινοπραξα ενργησε ως αφανς εταιρα, οπτε ευθνεται μνο το μλος που επιχερησε τη συναλλαγ ενργησε ως εν τοις πργμασι ΟΕ, οπτε ευθνονται αλληλεγγως λα τα μλη της, εναι το πς εκδηλθηκε εξωτερικ η συγκεκριμνη δραστηριτητα. Εν προκειμνω κρθηκε τι πρκειται για εν τοις πργμασι ομρρυθμη εταιρα. Απορρπτει την φεση.

13-3-20 ΕισΑΠ Εγκκλιος 4/20 :  Επιδημιολογικ φαινμενα της νσου του κορωνοο. Παραβαση μτρων για την πρληψη ασθενειν - Εφαρμογ του ρθρου 285 ΠΚ.

13-3-20 ΕφΠειρ 82/20ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΝΠΔΔ - ΑΡΝΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ. Διαφορ απ τη μη καταβολ αμοιβς στην ενγουσα, η οποα δυνμει γγραφης σμβασης ργου, κατπιν ανοικτο δημσιου μειοδοτικο διαγωνισμο, ανλαβε την υποχρωση να παρσχει στο εναγμενο Ν.Π.Δ.Δ. υπηρεσες συντρησης και υποστριξης του Πληροφοριακο Συστματος του Ν.Α.Τ. Περπτωση ρνησης θερησης του σχετικο εντλματος απ την Επτροπο του ΕλΣυν, που με Πρξη της απεφνθη περ της μη νομιμτητας της εντελλμενης δαπνης του ΝΑΤ και της ακυρτητας της μεταξ των διαδκων συμβσεως. Το Πρωτοβθμιο δικαστριο  κανε δεκτ την αγωγ κατ την επικουρικ της βση του αδικαιολγητου πλουτισμο. σκηση φεσης απ το ΝΠΔΔ.  ννοια διοικητικς σμβασης - Κριτρια - Δικαιοδοσα - Κρση εν προκειμνω, τι η υπθεση υπγεται στην αρμοδιτητα των πολιτικν Δικαστηρων. Απορρπτει την φεση.

13-3-20 ΠολΠρωτΠειρ 909/20ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ - ΓΟΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Διαφορ απ δανειακ σμβαση με σκοπ την αγορ κοινν μετοχν ακτοπλοκν εταιριν, καθς και για επενδυτικς δραστηριτητες, με σσταση ενεχρου επ των μετοχν των εταιριν. Σμβαση εγγησης. ννοια καταναλωτ και προστασα  - ΓΟΣ - λεγχος καταχρηστικτητας ρων της σμβασης. Επιτκια και ανατοκισμς - Σε περπτωση που στη σμβαση γνεται, κατ τον καθορισμ του επιτοκου, ειδικ αναφορ για τη χρωση του δανειολπτη και με την εισφορ του ν. 128/75, αποτελοσα ουσιαστικ μρος του επιτοκου, οι απαιτσεις διαφνειας και ενημρωσης χουν ικανοποιηθε και, κατ συνπεια, η σχετικ ρτρα εναι γκυρη. Ζητματα απ τον υπολογισμ του τους σε 360 ημρες. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

6-3-20 ΣτΕ (ΟΛ) 203/20ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ - Π.Δ 64/18 - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Με την υπ κρση ατηση ζητεται η ακρωση του Π.Δ 64/18 για τις ρυθμσεις του επαγγλματος του φαρμακοποιο. Με τις επμαχες ρυθμσεις, δειες δρυσης φαρμακεων χορηγονται χι μνο σε φαρμακοποιος, αλλ και σε φυσικ πρσωπα που δεν χουν την ιδιτητα του φαρμακοποιο - Απελευθρωση επαγγλματος - Εγγυσεις και περιορισμο του επδικου Π.Δ που διασφαλζουν τις επιταγς του Συντγματος - Για κθε φαρμακεο πρπει να δηλνεται ο υπεθυνος φαρμακοποις, οπτε και  η ευθνη για την διθεση των φαρμκων στο κοιν παραμνει στο φαρμακοποι. Περαιτρω, ταν η δεια δρυσης φαρμακεου δδεται σε ιδιτη που δεν χει την ιδιτητα του φαρμακοποιο, μπορε αυτς να το λειτουργσει μνο ως ΕΠΕ και ο  υπεθυνος για τη λειτουργα του φαρμακεου φαρμακοποις, δεν εναι απλς υπλληλος του επενδυτ επιχειρηματα, αλλ κατχει το 1/3 του εταιρικο κεφαλαου της ΕΠΕ.  Υπ το ανωτρω περιεχμενο,  οι επδικες ρυθμσεις που αποβλπουν στην εν μρει απελευθρωση του καθεσττος αδειοδτησης των φαρμακεων, στο πλασιο ευρτερων διαρθρωτικν αλλαγν για την οικονομικ ανπτυξη της Χρας, δεν αντκεινται στο Σνταγμα. Τλος οι επμαχες ρυθμσεις δεν αντκεινται, οτε στη ΣΛΕΕ, οτε και στο ΧΘΔΕΕ. Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει την ατηση ακρωσης.

6-3-20 ΠολΠρωτΠειρ 901/20 : ΠΛΟΙΟ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ. ΑΡΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΝΠ. Διαφορ απ σμβαση δανεου μεταξ των εναγουσν και των μη διδικων ναυτιλιακν εταιριν, για την οφειλ των οποων, κατ τους ισχυρισμος των εναγουσν, ευθνεται ο εναγμενος ως μοναδικς τους μτοχος. Μορφς κατχρησης του θεσμο της εταιρας - ρση αυτοτλειας νομικο προσπου. Εν προκειμνω, το Δικαστριο οδηγεται στο συμπρασμα τι ο εναγμενος χρησιμοποησε τη δανειολπτρια ως παρνθετο πρσωπο για λλη επιχειρηματικ του δραστηριτητα, κατ κατχρηση του θεσμο της εταιρας, εν με τον τρπο αυτ μετφερε αθμιτα στη δανεστρια – δετερη ενγουσα τον κνδυνο απ τη δικ του ουσιαστικ επιχειρηματικ δραστηριτητα, η οποα (δραστηριτητα) δεν σχετιζταν με το αντικεμενο δραστηριτητας της δανειολπτριας εταιρας. Δεκτ η αγωγ.

28-2-20 ΣτΕ (Ε') 1272/19ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ατηση ακρωσης - Ηλεκτρικ ενργεια - Χωροθτηση ργου - Περιβαλλοντικο ροι. Συνγεται τι επαρκς μελετθηκαν οι δο παριστμενες ως μνες εφικτς εναλλακτικς λσεις χωροθτησης των υπργειων, υπγειων και υποθαλσσιων τμημτων του ργου που διρχονται απ το Δμο Μονεμβασας, αιτιολογημνα δε προκρνεται, σε λες τις περιπτσεις, η πλον ενδεδειγμνη, κατ την αιτιολογημνη εκτμηση της Διοκησης, και βισιμη απ τεχνικο-οικονομικς απψεως λση, λαμβανομνων ιδιαιτρως υπψη των περιβαλλοντικν παραμτρων του ργου. Ειδικτερα, η τελικς επιλεγεσα λση αιτιολογεται επαρκς με βση τη θση του υφιστμενου υποσταθμο Μολων, την ανγκη να περιοριστον στο ελχιστο δυνατ η διλευση απ προστατευμενες περιοχς και οι επεμβσεις σε γη και θλασσα, οτως στε να υλοποιηθε το ργο στον προγραμματισμνο χρνο και να εξυπηρετηθε μεσα ο αναγνωρισμνος, ως δημοσου συμφροντος, σκοπς του ργου. Μνες δε οι ενστσεις και αντιρρσεις του αιτοντος Δμου ως προς τις επιλογς του ΑΔΜΗΕ και της Διοκησης, αναγμενες, λλωστε, σε τεχνικς εκτιμσεις, δεν καθιστον πλημμελ την προσβαλλμενη πρξη. Απορρπτει την ατηση.

28-2-20 ΜονΠρωτΠειρ 780/20ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΠΡΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΛΗ - ΟΛΠ. Πλειστηριασμς πλοου - Προνομιοχοι επ του πλοου κατ τον ΚΙΝΔ - Ανεπρκεια πλειστηρισματος. Στην πρτη τξη ναυτικν προνομων κατατσσονται -μεταξ λλων- τα τλη και δικαιματα που βαρνουν το πλοο. Απαιτσεις ανακπτουσας ΟΛΠ ΑΕ απ οφειλμενα τλη που κατ τους ισχυρισμος της θα πρεπε να καταταγον στην πρτη τξη - Κρση τι οι απαιτσεις της ανακπτουσας, που δεν αποτελε πλον ΝΠΙΔ «διφυος χαρακτρα», αλλ ιδιωτικ κερδοσκοπικ ΑΕ με αμιγ χαρακτρα επιχειρηματικς εκμετλλευσης, απ την παροχ λιμενικν υπηρεσιν, πως εναι και οι αναγγελλμενες απαιτσεις, δεν απολαμβνουν πλον του προβλεπομνου στη διταξη του ρθρου 205 περ. α’ ΚΙΝΔ προνομου κατταξης. Απορρπτει την ανακοπ.

21-2-20 ΕφΠειρ 46/20 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ. Διαφορ απ την καταγγελα σμβασης εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου του ενγοντος ως εργοδηγο στην επιχερηση  επισκευς πλοων που διατηρε η εναγμενη - Δικριση του μισθωτο ως εργτη υπαλλλου - Εξαρτται απ το εδος της παρεχμενης εργασας και χι απ τον περιεχμενο στη σμβαση εργασας χαρακτηρισμ αυτο απ τον τρπο της αμοιβς του. Υπολογισμς αποζημωσης. Εν προκειμνω, το πρωτοβθμιο Δικαστριο εσφαλμνα κατληξε στην κρση τι επρκειτο για εργτη, εν προκπτει τι κατ το χρνο καταγγελας της σμβασης εργασας του ο ενγων εχε συμπληρσει δη 13 τη προπηρεσας - Πρπει λοιπν να υπολογιστε η αποζημωση με βση την ιδιτητ του ως υπαλλλου . Δεκτ η φεση.

21-2-20 ΕφΠειρ 35/20ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ. Ισχς εμπορικν μισθσεων  που συνπτονται μετ την ισχ του νου νμου 4242/14 και οι οποες ορζονται στα ρθρα 1-3 του πδ 34/95. Περπτωση καταγγελας συμβσεως εμπορικς μσθωσης προ της λξης της συμβατικς της διρκειας, απ την ανακπτουσα μισθτρια, επικλομενη ως σπουδαο λγο, την πτση του τζρου της λγω της θσης του μισθου και την ανγκη μετεγκατστασης της σε τερο κετρικτερο ακνητο, που κι εγκαταστθηκε - κδοση διαταγς πληρωμς μισθωμτων απ τους εκμισθωτς λγω της κυρης - προ της λξης της μισθσεως - καταγγελας - Κρση τι τα περιστατικ που επικαλεται η μισθτρια θα μποροσαν ενδεχομνως να θεμελισουν λγο αναπροσαρμογς του μισθματος, την οποα δεν επεδωξαν, αλλ σε καμι περπτωση δε δικαιολογον τη λση της μσθωσης πρωρα. Η καταγγελα λοιπν, της νδικης μσθωσης  δεν επφερε τη λση της μισθωτικς σμβασης και η ανακπτουσα-μισθτρια καθς και οι λοιπο ανακπτοντες, υπρ αυτς εγγυητς, οφελουν τα ληξιπρθεσμα μισθματα.  Περαιτρω, η αξωσ τους για επιστροφ του ποσο της εγγυοδοσας δεν εναι ληξιπρθεσμη και δεν μπορε να προταθε σε συμψηφισμ. Απορρπτει την φεση.

14-2-20 ΜονΠρωτΠειρ 90/20ΟΛΠ ΑΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ - Ν.3833/10. Διαφορ απ τη μη καταβολ οικονομικς ενσχυσης εργαζομνων της ΟΛΠ ΑΕ. Ειδικτερα, δυναμει πρακτικο συμφωνας μεταξ του εναγμενου ΟΛΠ (ΑΕ κοινς ωφλειας), απ τη μια πλευρ και της ΟΜΥΛΕ απ την λλη πλευρ,  συμφωνθηκε, μεταξ λλων, να καταβλει το εναγμενο στους εργαζομνους που θα υπηρετον απ 1-7-2010 ως 31-12-2011, οικονομικ ενσχυση 4.000 ευρ την 31-12-2010 και 4.000 ευρ την 31-12-2011 - Αθτηση της ως νω συμφωνας απ το εναγμενο - Αξωση εργαζομνων, καθς και αποζημωσης απ την προσβολ της προσωπικτητς τους. Κρση τι η φερμενη ως συμφωνηθεσα οικονομικ ενσχυση, εμππτει στην απαγρευση του ρθρου 3 του ν. 3833/2010, τυχν δε αντθετες συμφωνες θεωρονται κατ το νμο καταργημνες. Ο ισχυρισμς περ του τι οι νδικες παροχς συμφωνθηκαν την 9-12-2009, τοι πριν την υπογραφ και ναρξη ισχος του ν. 3833/2010, δεν αναιρον τα ανωτρω, καθτι η επδικη «οικονομικ ενσχυση» προβλφθηκε να καταβληθε την 31-12-2010 και την 31-12-2011. Απορρπτει την φεση.

14-2-20 ΕφΠειρ 371/19ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ''ΑΝΤΙΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ''. Συμβσεις συμβιβασμο CMI και διαιτησας. Διεθνς δικαιοδοσα, αναγνριση και εκτλεση αλλοδαπν αποφσεων - Καν. 44/01. ννοια αντιαγωγικς διαταγς. Περπτωση δικαστικν διαταγν δικαστηρου του Ηνωμνου Βασιλεου,  με τις οποες δεν αποφσισαν για την λψη αντιαγωγικν διαταγν - Ωστσο, περιλαμβνονται σ'αυτς, κρσεις που παρεμποδζουν την προδο των δικν που ανοχτηκαν στην Ελλδα - Συνεπς, τα επμαχα κεμενα τους περιχουν «οιονε» αντιαγωγικς διαταγς, κατ παρβαση των προβλψεων των ρθρων 6§1 της ΕΣΔΑ και των ρθρων 8§1 και 20 του Σ.,τα οποα (ρθρα) εντσσονται στον πυρνα της ννοιας της δημοσας τξεως. Επομνως, η νδικη προσφυγ,η οποα δεν λειτουργε ως φεση, πρπει να γνει δεκτ ως προς τις πρτη και βδομη των προσφευγντων και να απορριφθε, λγω ελλεψεως ενεργητικς νομιμοποισεως, ως προς τους λοιπος προσφεγοντες.

14-2-20 ΔιοικΕφΘεσ 243/19ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ. Περπτωση επιβολς φρου κληρονομας ακιντων, μεταξ των οποων και ακιντων της κληρονομιαας περιουσας των προσφευγουσν, τα οποα κενται  εντς αρχαιολογικο χρου και τελον υπ δσμευση με σκοπ να απαλλοτριωθον. ταν στην κληρονομιαα περιουσα περιλαμβνονται (και) ακνητα, που βρσκονται σε περιοχ που δη, κατ το χρνο της επαγωγς, χει κηρυχθε ως αρχαιολογικς χρος, με αποτλεσμα ο κληρονμος κατ ουσαν να κληρονομε προσδοκα δικαιματος αποζημωσης, η τυχν επιβολ και εσπραξη φρου, που προσδιορζεται παρ τις υφιστμενες δεσμεσεις και περιορισμος, μχρι να τακτοποιηθε η κατσταση του κληρονομιαου ακιντου, συνιστ μτρο ιδιαιτρως επαχθς για τον κληρονμο και παραβιζει τις αρχς του Συντγματος και του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Κρση τι εναι βσιμο το ατημα των προσφευγουσν περ μη επιβολς φρου κληρονομις επ των ακιντων για σο χρονικ διστημα αυτ παραμνουν δεσμευμνα. Δεκτ η προσφυγ.

7-2-20 ΕφΠειρ 3/20 : ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ. ΑΕ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Μνημονιακς διατξεις - Περικοπς μισθολογικν δαπανν προσωπικο στο Δημσιο και τα ΝΠΙΔ που ετε ανκουν στο Κρτος, ετε επιχορηγονται τακτικ απ τον κρατικ προπολογισμ. Περπτωση σμβασης εργασας αορστου χρνου Διευθνοντος συμβολου και Προδρου (απ το 2009) ΔΣ ΑΕ κοινς ωφλειας  - Με την αποκρατικοποηση, που λαβε χρα απ το 2011, οι μετοχς της εναγομνης που ανκαν στο Δημσιο μεταβιβστηκαν στο  ΤΑΙΠΕΔ. Καταγγελα της σμβασης εργασας το 2015 - Αποζημωση.  Κρθηκε τι η αμοιβ του εκκαλοντος, υπγονταν στις διατξεις των Ν. 3833/2010 και 4024/2011, δεδομνου τι η παραχρηση της εφεσβλητης στο ΤΑΙΠΕΔ επλθε μετ την εφαρμογ των παραπνω νμων ταν δηλαδ η αμοιβ του εκκαλοντα εχε δη μειωθε και συνεπς οι αξισεις του εναι μη νμιμες. Περαιτρω, δεν αποδεχθηκε οποιαδποτε υπαιτιτητα του εκκαλοντος στην καταγγελα της σμβασης πως επσης δεν αποδεχθηκε οποιαδποτε προσβολ της προσωπικτητς του κατ τον χρνο της καταγγελας στε ο τελευταος να δικαιοται χρηματικς ικανοποησης λγω της ηθικς βλβης. Απορρπτει τις εφσεις.

7-2-20 ΔιοικΠρωτΑθ 15755/19ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Προσφυγ κατ πρξεων επιβολς προστμου ΚΒΣ και ΦΠΑ -  Κρθηκε εν προκειμνω, τι δεν τυγχνει εφαρμογς η δεκαπενταετς παραγραφ που επικαλεται η φορολογικ αρχ, διτι προπθεση εφαρμογς της εν λγω παραγραφς αποτελε η μη υποβολ φορολογικς δηλσεως, εν στην προκειμνη περπτωση, ακμη και αν θελε υποτεθε η παρξη αφανος εταιρεας, η εταιρεα αυτ δεν εχε υποχρωση για την υποβολ φορολογικς δηλσεως. Περαιτρω, οι κρσιμες νομοθετικς διατξεις που επικαλεται η φορολογικ αρχ, με τις οποες παρατθηκε διαδοχικ ο χρνος παραγραφς φορολογικν αξισεων του Δημοσου αναγμενων σε χρσεις προγενστερες του προηγομενου της δημοσιεσεως των εν λγω νμων ημερολογιακο τους, πως εναι οι νδικες, πραν του τι δεν τυγχνουν εφαρμογς επ επιβολς κυρσεων, πως εν προκειμνω, επιπροσθτως εναι ανσχυρες και μη εφαρμοστες, ως αντισυνταγματικς. Τλος, οι δηλσεις φορολογας εισοδματος, δεν αποτελον συμπληρωματικ στοιχεα κατ την ννοια του ρθρου 68 παρ. 2 περ. α του ΚΦΕ, ικαν να δικαιολογσουν την επιμκυνση της πενταετος προθεσμας παραγραφς. Δεκτ η προσφυγ.

7-2-20 ΠολΠρωτΑθ 3690/19ΣΗΜΑ - ''DOMAIN NAME''. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ. Προστασα σματος. Διαδικτυακς διαφημιστικς σνδεσμος που εμφανζεται σε ιστοσελδα - ννοια κινδνου σγχυσης. Το «domain name» δεν μπορε καταρχν να ταυτιστε με την εμπορικ επωνυμα, το διακριτικ ττλο και το εμπορικ σμα. μως, αποτελε «ηλεκτρονικ διακριτικ γνρισμα» με εξατομικευτικ και αναγνωριστικ λειτουργα και συνεπς, μπορε να δοθε σε αυτ, μεταξ λλων, λειτουργα διακριτικο ττλου. Εν προκειμνω, κρθηκε τι ο διαφημιζμενος ταν τρτος σε σχση με την επιχερηση της ενγουσας και με την διαφμιση αποσκοποσε να προτενει στους χρστες του διαδικτου εναλλακτικς λσεις σε σχση με τις προσφερμενες απ την ενγουσα υπηρεσες εκμθησης ξνων γλωσσν.  Η προσβολ μως των δικαιωμτων της ενγουσας δεν διρκησε ως την συζτηση της αγωγς, οπτε και το Δικαστριο πρπει να εκδσει διταξη που θα υποχρενει την πρτη εναγομνη να παραλεπει την προσβολ στο μλλον υπ την απειλ χρηματικς ποινς,  και χι την ρση αυτς. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

7-2-20 ΕλΣυνδριο (Τμμα IV) 1483/19ΕΦΕΣΗ - ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΑΣΗΣ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟ ΕΠΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ. Σε περπτωση καταλογισμο για διαπιστωθν λλειμμα, δναται να τεθε ζτημα παραβασης της ανωτρω διαδικαστικς εγγησης, ταν τα πραγματικ περιστατικ για τα οποα διχθηκε ποινικ το καταλογισθν πρσωπο, αλλ αθωθηκε, στω και λγω αμφιβολιν, ταυτζονται πλρως με αυτ στα οποα στηρζεται ο καταλογισμς του. Αυτ συμβανει ταν η παρεπμενη κρση σχετικς με τη δημοσιονομικ ευθνη προποθτει την εξταση της προηγηθεσας κρσης του ποινικο δικαστηρου ταν η αρμδια διοικητικ αρχ το διοικητικ δικαστριο εξετσει εκ νου τα αποδεικτικ στοιχεα που λαβε υπψη του το ποινικ δικαστριο κρνει ξαν τη συμμετοχ του προσπου σε μια απ τις πρξεις που οδγησαν στην καταδκη του. Επιπλον, το ως νω τεκμριο επιβλλει στη διοικητικ αρχ, εφσον δεν δεσμεεται απ το δεδικασμνο απφασης του Ελεγκτικο Συνεδρου, να συνεκτιμσει την αθωωτικ απφαση του ποινικο δικαστηρου και να εκφρει αιτιολογημνη κρση σχετικς με το ατημα του καταλογισθντος για επανεξταση της υπθεσς του, επ τω τλει της ανκλησης της καταλογιστικς απφασης, η δε σχετικ παρλειψη ρνηση συνιστ εκτελεστ διοικητικ πρξη, παραδεκτς προσβαλλμενη με φεση ενπιον του Ελεγκτικο Συνεδρου. Μειοψηφα. Δχεται. Αναπμπει.

31-1-20 ΠΠρΑθ 3938/19ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ. Περπτωση δημοσευσης σε ιστοσελδα ρθρου με εξυβριστικς και δυσφημιστικς εκφρσεις σε βρος του ενγοντος. Προσβολ προσωπικτητας και αδικοπρακτικ ευθνη. Συνταγματικ δικαωμα ελευθεροτυπας. ννοια δικαιολογημνου δημοσιογραφικο ενδιαφροντος - Ο δικος χαρακτρας του δημοσιεματος, ως προς τις εξυβριστικς δυσφημιστικς εκφρσεις που περιχει, δεν αρεται λγω δικαιολογημνου ενδιαφροντος. Κρση τι συντρχουν στο πρσωπο του πρτου (συντκτη του ρθρου) και του δετερου (διαχειριστ της ιστοσελδας) των εναγομνων, τα αντικειμενικ και υποκειμενικ στοιχεα του αδικματος της συκοφαντικς δυσφμησης. Υπολογισμς χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης. Δχεται εν μρει την αγωγ - Υποχρενει την τρτη εναγμενη (ιδιοκττρια) να  καταχωρσει περληψη της παροσας απφασης στην ιστοσελδα της.

31-1-20 ΕφΠειρ 128/19ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. ΚΕΔΕ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΑΝΑΚΟΠΗ. γγραφες δηλσεις εκχρησης μη εισπραχθντων μισθωμτων, κατ’ ρθρο 4 § 7 Ν.2238/1994, προς ΔΟΥ, με τις οποες οι προσθτως παρεμβανοντες εκμισθωτς, εκχρησαν στο καθ’ ου η ανακοπ, δη πρτο εφεσβλητο Δημσιο, ανεσπρακτα μισθματα απ τη μισθτρια ανακπτουσα/εκκαλοσα. Διοικητικ εκτλεση - Ανακοπ απ τη μισθτρια. Αποδεικνεται τι καθ’ λο το τος 2009 η ανακπτουσα δεν φειλε μισθματα του ακιντου, αλλ αποζημωση για την κατακρτηση του μισθου (αποζημωση χρσης). η οποα (αποζημωση), δεν αποτελε  εισδημα, που  μπορε να εκχωρηθε  στο Δημσιο. Ως εκ τοτου δεν υφσταται νμιμος ττλος για την επισπευδμενη σε βρος της ανακπτουσας εκτλεση με βση τον ΚΕΔΕ. Επομνως, το πρωτοβθμιο δικαστριο, που απρριψε τον πρτο λγο ανακοπς ως νμω αβσιμο, εσφαλμνα ερμνευσε  και εφρμοσε τον νμο. Δεκτ η φεση.

31-1-20  ΕλΣυν (Προλ. Ελγχου Δαπανν - IV) 95/19ΔΥΠΕ - ΑΜΟΙΒΗ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - FACTORING. Μη θερηση ΧΕ ΔΥΠΕ που αφορον στην καταβολ αμοιβς για την παροχ υπηρεσιν καθαριτητας σε εκτλεση ισριθμων σχετικν συμβσεων. Ως βση για τον υπολογισμ της εκτιμμενης αξας των υπηρεσιν που χουν περιοδικ χαρακτρα που προβλπεται να ανανεωθον μσα σε συγκεκριμνο χρονικ διστημα λαμβνεται υπψη, ετε η συνολικ δαπνη που απαιτθηκε για να καλυφθον οι ανγκες του φορα σε μοιες ομοειδες, κατ την αντληψη των συναλλαγν και τη φση τους, υπηρεσες κατ το προηγομενο δωδεκμηνο οικονομικ τος, ετε η εκτιμμενη συνολικ αξα των διαδοχικν συμβσεων που συνφθησαν κατ το δωδεκμηνο που πεται της πρτης παραδσεως κατ τη διρκεια του οικονομικο τους, εφσον αυτ υπερβανει τους δδεκα (12) μνες. Επσης, στον υπολογισμ της εκτιμμενης αξας των συμβσεων συμπεριλαμβνονται τσο το τυχν προβλεπμενο δικαωμα προαιρσεως σο και οι τυχν παρατσεις αυτν, εν δεν επιτρπεται η καττμηση των συμβσεων προκειμνου να αποφευχθε η εφαρμογ των διατξεων του νμου 4412/16. Εξλλου, σε περπτωση εκχωρσεως χρηματικς απαιτσεως κατ ΝΠΔΔ, το ΧΕ για την εξφλησ της πρπει να εκδοθε στο νομα του εκδοχως και χι του εκχωρητ, εν απαιτεται να κοινοποιηθε σωρευτικ η σχετικ αναγγελα στην αρμδια για την πληρωμ ειδικ υπηρεσιακ μονδα (ταμειακ/οικονομικ υπηρεσα) του νομικο προσπου, καθς και (σωρευτικς) στο αρμδιο για την αναγνριση της δαπνης ργανο αυτο (κριος διατκτης), διαφορετικ, δεν επρχεται το μεταβιβαστικ της απαιτσεως αποτλεσμα, δεδομνου τι η με οποιονδποτε λλο τρπο γενμενη αναγγελα επιφρει απλυτη ακυρτητα, η οποα λαμβνεται υπψη αυτεπαγγλτως απ το δικαστριο. Μη νμιμες οι σχετικς δαπνες δεδομνου τι: α) κακς συνφθησαν διαδοχικς συμβσεις με τη διαδικασα της απευθεας αναθσεως για την κλυψη των παγων και διαρκν αναγκν των Κντρων Υγεας, καθς η συνολικ αξα των συμβσεων αυτν υπερβανει, σε ετσια βση, το χρηματικ ριο των 20.000 ευρ, επιπροσθτως, δε, δεν συντρχουν οτε και οι προποθσεις του ρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την επιτρεπτ προσφυγ στη διαδικασα αυτ και β) χει, δη, αναγγελθε σμβαση factoring στα αρμδια ργανα της ΔΥΠΕ, οπτε εσφαλμνα να εκ των υπ κρση ΧΕ εκδδεται με δικαιοχο την εκχωρτρια εταιρεα.

24-1-20 ΕφΠειρ 20/19ΙΚΑ - ΙΑΤΡΟΙ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΝΠΔΔ - ΤΟΚΟΣ. Διαφορ απ οφειλς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ιατρος που απασχολθηκαν σε αυτ με σχση πλρους και αποκλειστικς απασχλησης ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου. Τκος επ υπερημερας ΝΠΔΔ -  Αναγνωρζεται στα ΝΠΔΔ το δικαωμα να καταβλουν, με την ιδιτητα του οφειλτη, ποσοστ τκου 6% ετησως, τοι μικρτερο εκενου των ιδιωτν ως οφειλετν, γεγονς που εισγει επιτρεπτ εξαρεση υπρ των ΝΠΔΔ,  που δε βρσκεται σε αντθεση με το Σνταγμα και την ΕΣΔΑ. Το πρωτοβθμιο δικαστριο, που επιδκασε τα οφειλμενα χρηματικ ποσ, με το συνθη τκο υπερημερας και χι προς 6%, εσφαλμνα εφρμοσε το νμο. Δεκτ η φεση - Το εναγμενο λοιπν, υποχρεοται να καταβλει σε καθνα απ τους ενγοντες, των οποων γινε δεκτ η αγωγ, τα χρηματικ ποσ, που τους επιδικστηκαν, με τκο 6% απ την επδοσ της αγωγς.

24-1-20 ΕφΠειρ 165/19ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΞΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ.  Αξωση αμοιβς μετ την εκτλεση εργασιν σε Ιερ Να δυνμει εργολαβικο συμφωνητικο. Φση διαφορς - Κρση τι  η νδικη διαφορ δεν εναι διοικητικ, ως αβασμως ισχυρζεται ο εναγμενος, αλλ ιδιωτικο δικαου. Απορρπτει την αγωγ ως προς την κρια βση της, καθς η σμβαση τελικς ταν κυρη, αφο για να καταρτιστε νομμως μεταξ Ενοριακο Ιερο Ναο και εργολβου οικοδομν, σμβαση ργου εκτλεσης οικοδομικν ργων, πως εν προκειμνω, απαιτεται απφαση του οικεου Εκκλησιαστικο Συμβουλου και γκριση αυτς. Δεκτ ως βσιμη η αγωγ ως προς την επικουρικ βση της απ τον αδικαιολγητο πλουτισμ. Δεκτ η φεση.

24-1-20 ΕλΣυν 79/19 (Προλ.Ελγχου Δαπανν - IV) : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ/ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ Ν. 4316/2014. Μη θερηση ΧΕ Υγειονομικς Περιφρειας που αφορ στην καταβολ αμοιβς για την προμθεια αντιδραστηρων και αναλσιμων για τα Κντρα Υγεας, στο πλασιο σμβασης επκτασης. Προκειμνου να εξασφαλιστε ο γκαιρος και ομαλς εφοδιασμς των αποκεντρωμνων οργανικν μονδων με το αναγκαο φαρμακευτικ, υγειονομικ και λοιπ υλικ, με τη διταξη της παραγρφου 9 του ρθρου 66 του ν. 4316/2014 παρασχθηκε, για περιορισμνο χρονικ διστημα, η δυναττητα εφοδιασμο απ τους δη υπρχοντες προμηθευτς των νοσοκομεων εποπτεας κθε Υ.Πε., των οποων αποτελοσαν με το προηγομενο νομοθετικ καθεστς αποκεντρωμνες μονδες. Προς τοτο προβλφθηκε, για λγους δημοσου συμφροντος, και κατ παρκκλιση κθε γενικς ειδικς διταξης, η δυναττητα στους Διοικητς των οικεων Υ.Πε. με αιτιολογημνη απφασ τους, να συνπτουν πρσθετες πρξεις – συμβσεις με τους προμηθευτς των νοσοκομεων της εποπτεας τους, κατ’ επκταση των δη υφιστμενων συμβσεων βσει των οποων γινταν ο εφοδιασμς των Κντρων Υγεας μχρι τη μεταφορ τους, με τους διους ρους και προποθσεις. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η σμβαση, η οποα συνφθη κατ εφαρμογ της ειδικς διταξης της παραγρφου 9 του ρθρου 66 του ν. 4316/2014 μεταξ του Διοικητ του Νοσοκομεου και της δικαιοχου εταιρεας, αποτελε να αυτοτελ σμβαση, για την οποα ισχουν οι διοι ροι και προποθσεις με αυτς της προγενστερης απ 2017 σμβασης, η οποα ταν ακμα σε ισχ κατ το χρνο κατρτισης της μεταγενστερης σμβασης επκτασης.

17-1-20 ΕφΠειρ 164/19ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ. Περπτωση κακβουλης κατρτισης επαγγελματικς μσθωσης ακιντων απ τον πρτο εναγμενο στο δετερο και υι του, με σκοπ να καταστε αδνατη η απδοση της νομς των ακιντων στον ενγοντα και κριο αυτν, μετ απ  αναγκαστικ εκτλεση που εχε επισπεσει σε βρος του πρτου εναγομνου. Προκπτει απ λα τα αποδεικτικ στοιχεα τι η νδικη μσθωση γινε φαινομενικ και προς καταστρατγηση των δικαιωμτων του ενγοντος ως νου κττορα των επδικων οριζντιων ιδιοκτησιν, προκειμνου να καταστε αδνατη η απδοση σαυτν. Αδικοπρακτικ ευθνη των εναγομνων - Προσβολ χρηστν ηθν - Αποκατσταση ηθικς βλβης ενγοντος. Δεκτ η φεση.

17-1-20 Ειρ Ν.Ιωνας 472/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10. Περπτωση υπαγωγς αιτοντος στις ρυθμσεις του Ν.3869/10, ο οποιος χοντας τουριστικ γραφεο, θεωρεται μικρμπορος. Απορρπτει νσταση των πιστωτν περ αντθεσης της διατξεως του ρθρου 1 παρ. 2 του Ν.3869/10 στο Σνταγμα - Δεν θγεται με την ανωτρω διταξη η εγγηση του θεσμο της κοινωνικς ασφλισης, πως αυτ εξειδικεεται στην αρχ της προστασας του ασφαλιστικο κεφαλαου και της οικονομικς βιωσιμτητας των ΦΚΑ. Επσης απορρπτει και  την νσταση περ δλιας περιλευσης του αιτοντος σε αδυναμα. Δεκτ η ατηση - Ρθμιση των οφειλν - Εξαρεση απ την εκποηση της κριας κατοικας του αιτοντος.

17-1-20 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου Δαπανν  - VII) 116/19ΔΗΜΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ - ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφορ στην πληρωμ του πρτου λογαριασμο ργου. Για τη νμιμη σναψη σμβασης υπεργολαβας απαιτεται η προηγομενη γκριση της προς σναψη υπεργολαβικς σμβασης απ τον κριο του ργου. Η γκριση αυτ παρχεται ετε σιωπηρ, με την προδο πρακτης της προβλεπμενης αποκλειστικς προθεσμας των δεκαπντε ημερν απ τη γνωστοποηση εκ μρους του αναδχου εργολβου στον κριο του ργου της προς σναψη υπεργολαβικς σμβασης, ετε ρητ, με την κδοση, εντς της διας ως νω προθεσμας, σχετικς εγκριτικς πρξης. Η λλειψη της εν λγω γκρισης συνιστ λγο κπτωσης του αναδχου. Πλην μως, η μη γνωστοποηση και γκριση ανενεργος σμβασης υπεργολαβας δεν ασκε επιρρο. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η κρσιμη σμβαση υπεργολαβας παρμεινε ανεκτλεστη και οι παραληφθεσες εργασες εκτελστηκαν στο σνολο τους απ την ανδοχο.

10-1-20 ΕφΠειρ 78/19 : ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΩΣΕΙΣ. Περπτωση υπαλλλου σε δημοτικ επιχερηση που προσφερε τις υπηρεσες της δυνμει συμβσεως εργασας  που κατρτισε με τον εναγμενο Δμο προφορικ κι ως εκ τοτου κυρη. Σε περπτωση κυρης σμβασης εργασας, ο εργαζμενος δικαιοται ευθως εκ του νμου – χι βσει των διατξεων του αδικαιολογτου πλουτισμο – τις αποδοχς αδεας, το επδομα αδεας, και τα επιδματα εορτν καθς και την προσαξηση 75% λγω εργασας τις Κυριακς και αργες. Εν προκειμνω, προκπτει τι η ενγουσα δεν ελμβανε αμοιβ για την παροχ της εργασας της κατ τις ημρες των Κυριακν, οτε λαβε τα δρα εορτν καθς και την αποζημωση και τα επιδματα δειας, ποσ που πρπει να υποχρεωθε ο Δμος να της καταβλει. Απορρπτει την φεση.

10-1-20 ΔΕφΠατρν (Ακυρωτικ) 26/19ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ -ΑΝΑΣΤΟΛΗ. Αυστηρ πλασιο προστασας λγω οικολογικν παραμτρων, που ισχει βσει του απ 17.9.2018 ΠΔ για την ευρτερη περιοχ του Κυπαρισσιακο Κλπου. Περπτωση ακιντου για το οποο εγκρθηκε η εκτλεση εργασιν μικρς κλμακας και το οποο βρσκεται εντς περιοχς Προστασας της Φσης της ευρτερης περιοχς του Κυπαρισσιακο Κλπου. Το ννομο συμφρον του αιτοντος κατοκου της περιοχς, εναι ανεξρτητο απ το γεγονς της παρελθοσης μισθωτικς σχσης του αιτοντος με το εν λγω ακνητο και της δικαστικς διαμχης που εχε με το Δμο. Κρθηκε τι συντρχει λγος δημοσου συμφροντος, ο οποος συναρτται με την απλυτη προστασα του οικοσυστματος της περιοχς αυτς και συνδεται με την δυσεπανρθωτη βλβη του αιτοντος απ την εκτλεση των προσβαλλμενων πρξεων, που δικαιολογε την αναστολ εκτελσες τους. Δχεται την κρινμενη ατηση.

10-1-20 ΕφΑθηνν 4742/19ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ - ΑΠΟΛΥΣΗ  - ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ. Περπτωση αξωσης μισθν υπερημερας εργαζομνης, η οποα απολθηκε μετ απ τη διαπστωση παρνομων ενεργεων της και ειδικτερα λγω της συνδρομς της στην υπεξαρεση σημαντικν χρηματικν ποσν ζημινοντας την εναγμενη. Το γεγονς αυτ καθιστ την σκηση του δικαιματος της ενγουσας για τη λψη των αιτομενων εκ της συμβσεως εργασας της αποδοχν, καταχρηστικ. Απορρπτει την φεση.

24-12-19 ΜονΠρωτΛαρ 315/19 : ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. Εκδκαση του αιτματος χοργησης προληπτικν μτρων στο πλασιο της διαδικασας ειδικς διαχερισης του Ν. 4307/14 - H αναλογικ εφαρμογ του ρθρου 10 του ΠτωχΚ χει την ννοια της αναλογικς εφαρμογς των προληπτικν μτρων που προβλπονται και στη διαδικασα της πτχευσης, χι μως και της αναλογικς εφαρμογς της διαδικασας των ασφαλιστικν μτρων. Ως εκ τοτου η υπ κρση ατηση εσφαλμνως εισγεται στο Δικαστριο αυτ - Παραπομπ της νδικης ατησης προς εκδκαση ενπιον του ΜονΠρωτΛρισας, κατ την προσκουσα διαδικασα της εκοσιας δικαιοδοσας.

24-12-19 ΠολΠρωτΘεσ 9559/19 OE - ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΕΞΟΔΟΣ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ. Διατραξη των σχσεων των εταρων ΟΕ. Περπτωση ΟΕ απ την οποα ο ενγων απεχρησε μεταβιβζοντας (με πληση) την εταιρικ του συμμετοχ στους συνεταρους αδελφος του, οι οποοι εχαν ασκσει σε βρος του αγωγ εκθτοντας αδικοπρακτικ συμπεριφορ του ενγοντος κατ της εταιρας, καθς και ποινικ κολσιμων πρξεων,  ισχυρισμο που μως απορρφθηκαν ως αριστοι και νμω αβσιμοι. Ανεξρτητα απ το αριστο νμω αβσιμο των ως νω ισχυρισμν, η αγωγ των εν προκειμνω εναγομνων,  διελμβανε αναληθες ισχυρισμος σε βρος του ενγοντος που ταν δυνατν να βλψουν την τιμ και την υπληψη του, καθς λαβαν χρα ενπιον τρτων. Ο ενγων λοιπν υπστη ηθικ βλβη - Δεκτ εν μρει η αγωγ.

24-12-19 ΕιρΑθ 273/19ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΖΩΟ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ. Περπτωση σγκρουσης αυτοκιντου με χελνα σε αυτοκινητδρομο και πρκληση υλικν ζημιν στο χημα. Αγωγ αδικοπραξας κατ των εταιριν που χουν αναλβει την εκμετλλευση του αυτοκινητδρομου  - Κρθηκε τι υπατιοι για το εν λγω ατχημα εναι οι προστηθντες υπλληλοι της δετερης εναγομνης εταιρας, οι οποοι, απ λλειψη της προσκουσας επιμλειας και προσοχς, δεν μερμνησαν να εντοπσουν, μσω των ειδικν καμερν ελγχου της κυκλοφορας και των μονδων περιπολας, που διαθτουν, το ζο, που βρισκταν στο οδστρωμα και κατπιν να λβουν λα τα αναγκαα μτρα, τοι να προειδοποισουν μεσα, μσω των φωτεινν ηλεκτρονικν πινκων και να προβον στην σο το δυνατν συντομτερη απομκρυνσ του απ το οδστρωμα. Πρπει η υπ κρση αγωγ να γνει εν μρει δεκτ ως προς τη δετερη εναγμενη.

20-12-19 ΜονΠρωτΘεσ 2790/19ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Προληπτικ μτρα αρ. 10 ΠτωχΚ  - Διαδικασα του Ν. 4307/2014 - Στοιχεα ορισμνου της ατησης. Η θση της επιχερησης σε ειδικ διαχεριση συνεπγεται αυτοδικαως την αναστολ των ατομικν διξεων για λους τους πιστωτς της. Σε περπτωση που ο ειδικς διαχειριστς, μετ το διορισμ του, δεν βρει χρηματοδτηση για τις ανγκες της ειδικς διαχερισης, στα οποα περιλαμβνονται και οι δαπνες για τη λειτουργα της επιχερησης, ττε συντρχει λγος ανκλησης της απφασης περ υπαγωγς της επιχερησης στην ειδικ διαχεριση. Εν προκειμνω,  δεν πιθανολογεται η παρξη επεγοντος κινδνου και η προοπτικ ευδοκμησης της κριας ατησης των τραπεζν περ νταξης της καθ ης στη διαδικασα ειδικς διαχερισης, οτε η παρξη κινδνου βλβης της περιουσας των αιτουσν μχρις του εξοπλισθον με εκτελεστ ττλο. Απορρπτει την ατηση. 

20-12-19 ΕφΘεσ 2061/19  : ΕΠΕ - ΔΑΝΕΙΟ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΜΑΡΤΥΡΕΣ.  Περπτωση σστασης ΕΠΕ και διατραξης των σχσεων των εταρων, με συνπεια την αποχρηση του δετερου εφεσιβλτου - Ισχυρισμο εκκαλοντος περ οφειλς 10.000 ευρ του αποχωροντος, απ σμβαση δανεου - Αποδεικτικ διαδικασα - Κατ' εξαρεση, η απδειξη με μρτυρες επιτρπεται για τις συμβσεις δανεων, εν υπρχε φυσικ ηθικ αδυναμα να αποκτηθε γγραφο. Εν προκειμνω, ο εκκαλν δεν επικαλεται την κατρτιση κποιου εγγρφου, πλην, μως, εξαιτας των πρτερων φιλικν σχσεων των διαδκων και της μεταξ τους δημιουργηθεσας σχσεως εμπιστοσνης, κρνεται τι συντρχει περπτωση ηθικς αδυναμας να αποκτηθε γγραφο, το οποο θα αποδεκνυε τη σμβαση δανεου. Εντλει δεν αποδεχθηκε η σναψη της επικαλομενης απ τον εκκαλοντα/ενγοντα δανειακς συμβσεως. Απορρπτει την φεση.

20-12-19 ΔΠρωτΑθ Α8622/19ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΠΔΔ - ΕΝΣΤΑΣΗ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Ενσεις Αποστρτων των Ενπλων Δυνμεων - Διφυς χαρακτρας - Περιορισμς του δικαιματος του εκλγεσθαι με το ρθρο 5 παρ. 2 του Ν.1171/92, που απαιτε ορισμνο βαθμ των υποψφιων για τις θσεις του Προδρου και Αντιπροδρου ΔΣ. Η αναγωγ οργανσεων, πως εναι και οι Ενσεις Αποστρτων των Ενπλων Δυνμεων, σε ΝΠΔΔ, εναι, κατ' αρχν, σμφωνη με το ρθρο 5 παρ. 1 του Σ. Οι τιθμενοι λοιπν, περιορισμο, πως και ο ως ανω του Ν. 1171/92, δεν αντκειται στο Σνταγμα (ρθρα 5 παρ.1, 12), οτε και στην ΕΣΔΑ. Περαιτρω, δεν αντκειται στο ρθρο 4 του Σ., ελλεψει αντστοιχων περιορισμν στις δικαστικς ενσεις και τον ΔΣΑ, καθς πρκειται για διαφορετικς φσεως ενσεις. Απορρπτει την νσταση.

13-12-19 ΣτΕ (ΟΛ) 2101/19ΜΟΥΦΤΗΔΕΣ - ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Οι  Μουφτδες εναι δημσιοι υπλληλοι, κατχοντες θση Γενικο Διευθυντ, ασκον δε εκτς απ θρησκευτικ καθκοντα και δικαιοδοτικς φσεως αρμοδιτητες. Το θεσπιζμενο με το ρθρο 48 του Ν. 4559/18 ριο ηλικας για την υπηρεσα των Μουφτδων, εξυπηρετε τον δημοσου συμφροντος σκοπ της διασφαλσεως της ορθς και αποτελεσματικς ασκσεως των δικαιοδοτικν τους ργων. Κρθηκε τι με την αυτοδκαιη λση της υπηρεσιακς σχσεως του Μουφτ  λγω συμπληρσεως του ορου ηλικας, δεν θγεται η κατοχυρομενη απ το Σνταγμα θρησκευτικ ελευθερα, οτε οι αρχς της ασφλειας του δικαου, της προστατευμενης εμπιστοσνης και της αμοιβαιτητας. Επσης, δεν αντκειται στην ΕΣΔΑ, στο Διεθνς Σμφωνο ατομικν και πολιτικν δικαιωμτων και στην Οδηγα 2008/78/ΕΚ. Ως εκ τοτων, η αυτοδκαιη λση της υπηρεσιακς σχσεως του αιτοντος ως Μουφτ, λγω του τι εχε υπερβε το 67ο τος της ηλικας του, νομμως διαπιστθηκε με την προσβαλλμενη απφαση. Απορρπτει την ατηση.

13-12-19 ΕιρΘεσ 2264/19YΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΜΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ. Κρση τι  ο ανλικος κληρονμος που αποδχεται με το ευεργτημα της απογραφς δεν δναται να ζητσει την υπαγωγ στη ρθμιση του Ν. 3869/2010 των κληρονομικν χρεν, αφο αυτ δεν συνιστον ατομικ του χρη, αλλ χρη ναντι των οποων εναι τρτος, αλλ οτε δναται να ζητσει την εξαρεση απ την εκποηση της κριας κατοικας του, αφο και ναντι αυτς εναι τρτος μη χων εξουσα διαθσεως. τσι εν προκειμνω, οι υπ στοιχεο Β' και Γ' αιτσεις, παρστανται ως μη νμιμες, δεδομνου τι τα ανλικα τκνα της αιτοσας κληρονμησαν με το ευεργτημα της απογραφς.

13-12-19 ΕιρΖακνθου 64/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. Ατηση υπαγωγς στο Ν.3869/10. Ενιαα φορολογικ μεταχεριση πολιτν - Κρση τι η διταξη της παρ. 2 του ρθρου 1 Ν. 3869/10, εναι προδλως αντισυνταγματικ, καθς εισγει ως προπθεση για την απαλλαγ του πολτη απ φρους, την ιδιτητα του αιτοντος την απαλλαγ απ το φρο, ως οφειλτη προς ιδιτη πιστωτ και, πιο συγκεκριμνα, ως οφειλτη ναντι τραπεζικς εταιρεας. Το κριτριο αυτ δεν εναι συνταγματικς ανεκτ, καθς δεν συμπεριλαμβνεται σε αυτ που μπορον να αποτελσουν λγο διαφορετικς φορολογικς μεταχερισης.  Περπτωση αιτοντος που επ δεκαεννα τη υπρξε επιχειρηματας διατηρντας κοσμηματοπωλεο με υποκαταστματα  - Δεν μπορε να θεωρηθε μικρμπορος. Απορρπτει ως αβσιμη κατ’ ουσαν την ατηση.

6-12-19 ΣυμβΕφΑθ 83/19ΕΥΡΩΠΑΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ. Περιεχμενο και αναγκαα στοιχεα. Εν προκειμνω, προκπτει τι στο προς εκτλεση ευρωπακ νταλμα σλληψης δεν περιγρφονταν σαφς οι πρξεις για τις οποες δικεται ο εκζητομενος. Ειδικτερα δεν υπρχε σαφς και χωριστ περιγραφ κθε επιμρους πρξης, με αναφορ των περιστσεων τλεσης, στε να μπορε η κθε επιμρους πρξη να εξατομικευτε, προκειμνου να ασκσει ο εκζητομενος τα υπερασπιστικ του δικαιματα αλλ και να μπορε το Συμβολιο να προβε σε λεγχο του διττο αξιοπονου και των λοιπν προποθσεων κδοσης. Αποφανεται για τη μη εκτλεση του εντλματος.

6-12-19 ΔΕφΘεσ 1322/19ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΜΟΙΒΕΣ. ΕΦΕΣΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ. Διαφορ απ επιβολ φρου εισοδματος για αμοιβς που κατβαλε η εκκαλοσα εταιρα σε εργολπτες στο πλασιο τεχνικν ργων για τη βελτωση των εγκαταστσεν της. σκηση δετερης φεσης - Προποθσεις - Παρβολο - Κρση τι κατ τον κρσιμο χρνο κατθεσης της κρινμενης φεσης το οφειλμενο παρβολο ανρχεται σε ποσοστ 1% του κριου φρου (Ν.4446/16). Προκπτει τι η εκκαλοσα εταιρα κατβαλε τις αμοιβς στους εργολπτες τεχνικν ργων, αλλ δεν απδωσε στο Δημσιο τον αναλογοντα φρο εισοδματος των ως νω προσπων. Ανακπτει μως, η ανγκη να διερευνηθε απ τη φορολογικ αρχ, εν ο νδικος φρος που επιβλθηκε μεν σε βρος της εκκαλοσας το τος 2005, αλλ ανγεται στις διαχειριστικς περιδους των ετν 1998 και 1999, καταβλθηκε απ τους υποκεμενους στο φρο αυτν επαγγελματες. Αναβλλει.

6-12-19 EιρΠειρ 54/19ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ.  Ατηση ασφαλιστικν μτρων Δικηγορικο Συλλγου κατ πολιτικο κμματος, το οποο αντιποιεται το δικηγορικ λειτοργημα, με διαφημιστικς ενργειες για την παροχ νομικν υπηρεσιν που συνιστον αθμιτη διαφμιση υπηρεσιν που προσιδιζουν μνο στο δικηγορικ λειτοργημα, εν παρλληλα δημιουργον παραπλνηση στο κοιν καλλιεργντας την προσδοκα μιας αποτελεσματικς αντιμετπισης νομικν προβλημτων. Δχεται την ατηση.

29-11-19  ΠολΠρΑθ 2315/19ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΡΗΤΡΑ  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. Διαφορ απ συμβσεις παροχς υπηρεσιν με τις οποες η ενγουσα ανλαβε την παροχ υπηρεσιν προετοιμασας, βελτωσης και συντρησης των συστημτων διαχερισης της εναγμενης εταιρας που χει ως αντικεμενο τη λειτουργα και εκμετλλευση μεταλλεων. Συμφωνα περ διαιτησας - νσταση υπαγωγς της νδικης διαφορς σε διαιτησα -  Κρση τι η επικαλομενη απ την εναγμενη, απ ποψη ουσιαστικο δικαου, ακυρτητα των επδικων συμβσεων, δεν επιδρ στο κρος της περιλαμβανμενης σε αυτς διαιτητικς ρτρας, η οποα διατηρε την αυτοτλει της. Παραπομπ της υπθεσης σε διαιτησα.

29-11-19  ΕφΠατρν 334/19ΔΙΑΖΥΓΙΟ. ΔΑΝΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ  - ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΜΑΡΤΥΡΕΣ. Διαδοχικς συμβσεις ατκου δανεου μεταξ συζγων, με σκοπ την  ανακανιση διαμερισμτων και την κλυψη οφειλν της συζγου, χωρς την τρηση κποιου γγραφου τπου, καθς αυτ θα διατραζε τις σχσεις εμπιστοσνης των συζγων κι εν γνει το δεσμ τους. Συναινετικ διαζγιο και αναζτηση απ το σζυγο των ποσν του δανεου. Στην  ννοια των δαπανν για την αντιμετπιση οικογενειακν αναγκν δεν περιλαμβνονται οι δαπνες για την ανακανιση ακιντων. Επιτρεπτ της απδειξης με μρτυρες λγω της ηθικς αδυναμας εκ μρους του ενγοντος για την απκτηση γγραφης απδειξης. Απορρπτει την φεση ως κατ' ουσαν αβσιμη.

29-11-19  ΔΕφΑθ 2374/19ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. Κρυξη δασικς κτασης ως αναδασωτας και απαγρευση δραστηριοττων επ'  αυτς, με τις προσβαλλμενες πρξεις, οι οποες εκδθηκαν απ διαφορετικ ργανα και δυνμει διαφορετικν νομοθεσιν, αλλ και οι δο κατατενουν στη συνταγματικς κατοχυρωμνη προστασα των δασν. Η αιτοσα, ιδιοκττρια της επμαχης, κηρυχθεσας ως αναδασωτας, δασικς κτασης,  ζητε την ακρωση των προσβαλλμενων πρξεων, αμφισβητντας κατ’ αρχς το δασικ χαρακτρα της επδικης κτασης. Κρση τι η πρτη προσβαλλμενη πρξη, με την οποα κηρσσεται αναδασωτα η ιδιοκτησα της αιτοσας, με το αιτιολογικ τι πρκειται για δασικ κταση που χει εκχερσωθε, παρσταται ανεπαρκς αιτιολογημνη. Δεκτ η ατηση.

29-11-19   ΜονΠρΑθ 1800/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10 - ΕΝΝΟΙΑ ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΥ. Ατηση ρθμισης οφειλν υπερχρεωμνων φυσικν προσπων - Προποθσεις - λλειψη πτωχευτικς ικαντητας. Περπτωση αιτοντος-εκκαλοντος που διατηροσε πρατριο ρτου, που κι εργαζταν ο διος προσωπικ και στο οποο δεν εχε επενδσει σημαντικ κεφλαιο. Προκπτει τι ο αιτν διενεργοσε εμπορικς πρξεις, αλλ χωρς ριψοκνδυνη κερδοσκοπικ διαμεσολβηση, εν κατ' ουσαν το κρδος του αποτελοσε αμοιβ του σωματικο του κπου κι επομνως, φερε την ιδιτητα του «μικρεμπρου» . Δεκτ η φεση.

22-11-19 ΔΕφΑθ (Τμμα 19ο-Τριμ.) 369/19ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - 20ετς ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Φορολογικς υποθσεις - Επιμκυνση της προθεσμας παραγραφς σε εκοσι (20) τη. Με τη θσπιση του μτρου της εικοσαετος παραγραφς (παρ. 3 του ρθρου 36 του Ν. 4174/13), ο νομοθτης στοχεει στη σλληψη της φοροδιαφυγς, ωστσο, η επιμκυνση του χρνου παραγραφς κατ δεκαπντε χρνια, σε σχση με τον ισχοντα καννα της πενταετος παραγραφς, επγεται τον περιορισμ-προσβολ των ατομικν δικαιωμτων. Κρνεται λοιπν, τι το μτρο επιμκυνσης του χρνου παραγραφς, υπερακοντζει προδλως τον ελογο, εν προκειμνω, χρνο. Η υπρβαση δε αυτ του ευλγου χρνου συνιστ ταυτοχρνως υπρβαση και των τριν εκφνσεων της αρχς της αναλογικτητας. Δχεται την προσφυγ.

22-11-19 ΜΠρΙωανννων 290/19ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. Σμβαση στεγαστικο δανεου σε ελβετικ φργκο - Διαταγ πληρωμς - Δεδικασμνο διαταγς και οι ενστσεις που καλπτονται απ αυτ.  Η νσταση καταχρηστικς σκησης δικαιματος αποτελε διαπλαστικ δικαωμα που δεν καταλαμβνεται απ το δεδικασμνο, εν τα περιστατικ που το θεμελινουν προκυψαν μετ την απκτηση δεδικασμνου αν εν γνει δεν θα μποροσε να τα αποδεξει ο ανακπτων ακμα και αν εχε ασκσει ανακοπ. τσι εν προκειμενω, η εν λγω νσταση παραδεκτς προβλλεται. Κρση τι η νδικη αναγκαστικ εκτλεση καταχρηστικς επισπεδεται, αφο ξεπερν τα ρια που επιβλλει η καλ πστη και τα χρηστ θη. Δχεται την ανακοπ.

22-11-19 ΜΕφΘεσ 1735/19ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ. Περπτωση συμψηφισμο απατησης τρπεζας κατ εγγυτριας σε σμβαση πστωσης, συνδικαιοχου σε κοιν λογαριασμ. Μη εφαρμογ επ συμψηφισμο του τεκμηρου που εφαρμζεται επ κατσχεσης, τι η κατθεση ανκει ισομερς στους συνδικαιοχους του κοινο λογαριασμο. Περαιτρω, δεν αντκειται στην καλ πστη ο συμψηφισμς, ακμα κι εν η τρπεζα γνριζε τι το ποσ της κατθεσης προρχεται απ τερο συνδικαιοχο. Τλος, η προσωριν διαταγ που εχε εκδοθε στο πλασιο της διαδικασας του Ν.3869/10, δεν περιλαμβανε τον επμαχο κοιν λογαριασμ, αφο αυτς δεν εχε δηλωθε ως περιουσιακ στοιχεο της ενγουσας. Απορρπτει την φεση ως κατ' ουσαν αβσιμη.

22-11-19  ΜΠρωτΑθ 2639/19ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. ρια αναστολς εκτλεσης διαταγς πληρωμς υπ την ισχ του Ν.4335/15. Περπτωση οφειλς απ σμβαση δανεου, για την οποα εκδθηκε διαταγ πληρωμς, εν εχε δη συμπεριληφθε στην ατηση περ ρθμισης οφειλν του Ν.3869/10. Προκπτει τι η καθς τρπεζα  εν γνριζε τι ο ανακπτων χει αιτηθε τη ρθμιση των οφειλν του, μεταξ των οποων περιλαμβανταν και αυτ για την οποα εκδθηκε η προσβαλλμενη διαταγ πληρωμς, κι εν γνριζε τι περπου 15 ημρες μετ την κδοση της διαταγς πληρωμς, εχε οριστε η συ­ζτηση της φεσης του αιτοντος, προβη στην κδοση της ανακοπτμενης διαταγς πληρωμς. Καταχρηστικ η συμπεριφορ της καθς. Δχεται την υπ κρση ατηση.

15-11-19 ΔΕφΠειραις (Β'-Τριμελς) 1110/19 : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΕΥΘYΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ.  ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ. ΤΟΚΟΣ. Περπτωση θαντου ασθενος σε Νοσοκομεο λγω ιατρικο σφλματος - Επιδκαση αποζημωσης και χρηματικς ικανοποησης των συγγενν για ψυχικ οδνη. Προποθσεις αστικς ευθνης Δημοσου απ παρνομες πρξεις παραλεψεις των οργνων του. Κονδλια αποζημωσης - Αποζημωση λγω στρησης διατροφς - Δεν συνδεται η υποχρωση αποκατστασης της αποθετικς ζημας του δικαιοχου λγω στρησης διατροφς με τυχν αδυναμα του διου να εργαστε. Υπολογισμς τοκοφορας της απατησης - Εφαρμοστες διατξεις  - Το τμμα της αξωσης που ανγεται να μνα μετ απ την ναρξη ισχος του Ν 4607/19, ο νμιμος τκος υπολογζεται σμφωνα με το ρθρο 45 του ενλγω νμου. Απορρπτει τη δετερη φεση του Νοσοκομεου, δχεται την πρτη των συγγενν και μεταρρυθμζει την πρωτδικη απφαση.

15-11-19 ΔΠρΑθηνν (12ο - Τριμελς) 8043/19 - ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ - ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ. Αστικ ευθνη του Δημοσου κατ ρθρο 105ΕισΝΑΚ, απ παρνομες πρξεις παραλεψεις των οργνων του. Περπτωση ελλειπν μτρων για τη φλαξη  πολιτν και περιουσιν, απ τις αστυνομικς δυνμεις, κατ τη διρκεια επεισοδεων. Κρση τι τα επεισδεια ταν αναμενμενα κι ως εκ τοτου ελλεπει το στοιχεο του αιφνιδιασμο των αστυνομικν δυνμεων, που θα οδηγοσε στην απαλλαγ απ την υποχρωση προς αποζημωση. Προκπτει παρβαση του κατ τις διατξεις του Ν. 2800/00 επιβαλ­λμενου καθκοντος διασφλισης της δημσιας ειρνης και ευταξας, προστασας των ατομικν ελευθεριν των πολιτν και τρησης της τξης στους δημσιους χρους και στις δημσιες συγκεντρσεις. Δεκτ η αγωγ.

15-11-19 ΔΕφΠειραις (Α1 - Ακυρωτικ) 401/19ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Ατημα αλλοδαπο για την υπαγωγ του στο προστατευτικ καθεστς του πρσφυγα - Προποθσεις -  ννοια δικαιολογημνου φβου αλλοδαπο ατομικς δωξης στη χρα του - Απρριψη απ την Επιτροπ του αιτματος λγω ανυπαρξας βσιμου και δικαιολογημνου φβου δωξς του στην πατρδα του λγω γενετσιου προσανατολισμο του - σκηση ατησης ακυρσεως. Κρση τι η Επιτροπ μη νμιμα και αναιτιολγητα  δεν εξφερε αυτοτελ κρση, εν η εν λγω αποδιδμενη στο πρσωπ του ιδιτητα ως ομοφυλφιλου, εναι ικαν απ μνη της να προκαλσει σ’ αυτν αντικειμενικ δικαιολογημνο φβο δωξς του στην πατρδα του, στε να υπαχθε στο ειδικ προστατευτικ καθεστς του πρσφυγα. Δεκτ η ατηση - Αναπομπ στη διοκηση.

8-11-19 ΕφΠειραις 455/19ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ 12ΜΗΝΟΥ - ΤΥΠΟΣ. Καταγγελα συμβσεως εργασας αορστου χρνου κατ το πρτο δωδεκμηνο απασχλησης του εργαζομνου χωρς την τρηση εγγρφου τπου. Αγωγ με ατημα την αναγνριση της ακυρτητας της καταγγελας.  Βσει του Ν.3863/10 (πως συμπληρθηκε απ το Ν.3899/10) ορζεται τι η απασχληση κατ το πρτο δωδεκμηνο λογζεται ως απασχληση δοκιμαστικς περιδου και η σμβαση μπορε να καταγγελθε χωρς αποζημωση απολσεως, εκτς κι εν υπρχει αντθετη συμφωνα.  λεγχος της καταγγελας ως καταχρηστικς. Κρση τι η καταγγελα εναι νμιμη κατ το πρτο δωδεκμηνο εργασας χωρς να τηρηθε ο γγραφος τπος.

8-11-19 ΜονΠρΠειρ 42/19ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΓΟΣ - ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Τρπεζες - Προστασα καταναλωτν. Αρχ της διαφνειας και ΓΟΣ - Ο υπολογισμς του τκου με βση το τος 360 ημερν προσκροει στην αρχ της διαφνειας, που επιτσσει το ρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2251/1994, διτι οι γενικο ροι συναλλαγν των συμβσεων πρπει να εναι διατυπωμνοι κατ τρπο ορισμνο, ορθ και σαφ. 

1-11-19 ΔιοικΠρωτΑθηνν 2957/19ΔΗΜΟΙ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ. Επιβολ εισφορς σε χρμα σε βρος των ιδιοκτητν ακιντων εκτς σχεδου, τα οποα εντσσονται σε περιοχ εντς σχεδου πλεως, προκειμνου να συμβλουν στη δαπνη κατασκευς των βασικν, κοινοχρστων πολεοδομικν ργων. Καθ' λην αρμοδιτητα του Διοικητικο Εφετεου, εφσον το αντικεμενο της διαφορς υπερβανει το ποσ των 150.000 ευρ.  Εν προκειμνω, λοιπν, η διαφορ ανκει στην καθ' λην και κατ τπο αρμοδιτητα του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν, που πρπει να παραπεμφθε η υπθεση.

1-11-19 ΔιοικΕφΑθηνν 1129/19ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΣΕΠ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΓΗΤΙΚΑ. Προκρυξη ΑΣΕΠ  - Διαγωνιστικη διαδικασα για την πλρωση θσεων τακτικο προσωπικο με σειρ προτεραιτητας, κατηγορας δευτεροβθμιας εκπαδευσης σε φορες του Υπουργεου Υγεας. Υποβολ δικαιολογητικν - Παρεμππτων λεγχος -  Δεν μπορε, στο στδιο ελγχου των δικαιολογητικν διορισμο να εξετζει την νομιμτητα των υποβληθντων εγγρφων-ττλων σπουδν, αλλ υποχρεοται να δχεται αυτ ως ισχυρ, εφσον φρουν εξωτερικς τα κατ νμο γνωρσματα εγκρων πρξεων. Εν προκειμνω λοιπν, η Διοκηση μη νομμως αμφισβτησε τη νομιμτητα των ττλων σπουδν, επικαλομενη την επικρωση της πειθαρχικς ποινς της οριστικς ρσης της δειας δρυσης και λειτουρ­γας του ιδιωτικο εκπαιδευτικο ιδρματος, απ το οποο απονεμθηκαν οι εν λγω ττλοι. Δχεται την ατηση.

1-11-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - IV) 16/19ΕΦΚΑ – YΔΡΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ – ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Μη θερηση ΧΕ ΕΦΚΑ που αφορ στην καταβολ ποσο για την εξφληση οφειλν απ λογαριασμος δρευσης που προρχονται απ την παροχ που υδροδοτε ακνητο ιδιοκτησας του Ε.Φ.Κ.Α.. Ο χρνος παραγραφς των αξισεων τρτων κατ του Ε.Φ.Κ.Α. απ την παροχ υπηρεσιν, πως εναι και οι αξισεις της ΕΥΔΑΠ απ λογαριασμος που εκδδει και αφορον την δρευση ακιντων του εναι πενταετς, αρχζει δε απ το τλος του τους, μσα στο οποο γεννθηκε η οικεα αξωση με την παρλευση της ημερομηνας λξεως του λογαριασμο δρευσης και καταλαμβνει λες τις αξισεις απ λογαριασμος που χουν γεννηθε απ 1.1.2017 και εντεθεν, οπτε και ρχισε η λειτουργα του ως φορα κοινωνικς ασφλισης και κατστη οιονε καθολικς διδοχος στα δικαιματα και τις υποχρεσεις των φορων κοινωνικς ασφλισης που εντχθηκαν αυτοδκαια σαυτν, μεταξ των οποων και το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. Οι αξισεις που χουν γεννηθε σε προγενστερο χρνο, και ειδικτερα απ 1.8.2007 και εντεθεν (δηλ. ως 31.12.2016), απ λογαριασμος δρευσης και αφορον ακνητα που περιλθαν κατ το ως νω χρονικ διστημα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με διαδοχ απ το πρην Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., σο και πριν την 1η.8.2007 ταν τα εν λγω ακνητα ανκαν ακμη στην ιδιοκτησα του πρην Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., υπκεινται ομοως σε πενταετ παραγραφ αρχομνης απ το τλος του οικονομικο τους εντς του οποου γεννθηκε η οικεα αξωση με την παρλευση της ημερομηνας λξεως του τιμολογου δρευσης και ταν δυνατ η δικαστικ επιδωξ της. Εξλλου, τα ζητματα διαχρονικο δικαου των περ παραγραφς διατξεων θα πρπει να ρυθμιστον, ελλεψει ειδικν μεταβατικν ρυθμσεων, σμφωνα με τη γενικ διταξη του ρθρου 18 ΕισΝΑΚ, η οποα χει εφαρμογ χι μνο στις διατξεις περ παραγραφς του ΑΚ και του προσχσαντος δικαου, αλλ σε κθε διταξη νετερου νμου και του πριν απ αυτν ισχσαντος δικαου. Οι νετερες περ παραγραφς διατξεις καταλαμβνουν και τις πριν απ την ναρξη ισχος τους γεννηθεσες αξισεις, εκτς απ εκενες για τις οποες εχε δη συμπληρωθε η προβλεπμενη απ τις προσχσασες διατξεις παραγραφ. Μνο οι αξισεις που απορρουν απ 24 ανεξφλητους λογαριασμος υδροδτησης του ως νω ακιντου του ΕΦΚΑ ετν 2006-2012, ενψει του χρνου κδοσης του ελεγχμενου χρηματικο εντλματος χουν υποπσει στην πενταετ παραγραφ, η οποα ρχισε απ το τλος εκστου τους εντς του οποου γεννθηκαν οι αξισεις με την παρλευση της ημερομηνας λξης κθε λογαριασμο. Κρνει τι η εντελλμενη δαπνη που εμπεριχει εν μρει παραγεγραμμνες, κατ τα ανωτρω, απαιτσεις της φερμενης ως δικαιοχου εταιρεας εναι εν μρει μη κανονικ και το επμαχο χρηματικ νταλμα δε πρπει να θεωρηθε.

1-11-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - I) 19/19ΔΗΜΟΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφορ στην καταβολ επιδματος θσης ευθνης στη φερμενη ως δικαιοχο υπλληλο που σκησε καθκοντα αναπληρτριας Προσταμνης. Πτε χορηγεται το εν λγω επδομα σε Αναπληρωτς Προσταμνους. Μη νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η αναπλρωση λαβε χρα χωρς απφαση ορισμο της ως αναπληρτριας Προσταμνης. Εξλλου, αβασμως επικαλεται ο Δμος το ΔΙΔΑΔ/Φ.35(Α).5/281/29932/22.9.2015 γγραφο του Υπουργεου Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης, με το οποο γνεται δεκτ τι ακμη και στην περπτωση που η διοκηση δεν εκδδει την οικεα διοικητικ πρξη περ αναπλρωσης προσταμνων, αυτ δεν ασκε επιρρο στην καταβολ του επιδματος ευθνης, καθς αυτ αποτελε γγραφο παροχς οδηγιν εσωτερικς φσης, στερομενο επομνως, ως εκ της φσης του, δεσμευτικς ισχος.

25-10-19 ΣτΕ (ΟΛ) 1889/19 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - Ν.4387/16 - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.Ενιαο Σστημα Κοινωνικς Ασφλισης - ΕΦΚΑ -  Αναπροσαρμογ συντξεων - λλειψη αναλογιστικς μελτης.Κρθηκε τι με το δεδομνο της ελλεψεως οποιασδποτε αναλογιστικς μελτης που να προκπτει τι εχε εκπονηθε πριν απ την ψφιση του ανωτρω νμου και που να τεκμηρινει τη βιωσιμτητα  του ΕΤΕΑΕΠ, ενψει του νου τρπου υπολογισμο των συντξεων και του μηχανισμο εξισορροπσεως των ελλειμμτων του ΕΤΕΑΕΠ (ρθρο 96 παρ. 1 του Ν. 4387/2016),  καθς και της αυξσεως των εισφορν για την επικουρικ σνταξη κατ την εξαετα 2016 ως 2022 (ρθρο 97), η διταξη της παρ. 1 του ρθρου 96 του ν. 4387/2016 εναι αντισυνταγματικ. Περαιτρω, εν ψει του επιτακτικο δημοσου συμφροντος να υφσταται νμιμο καθεστς κοινωνικς ασφλισης, οι συνπειες της αντισυνταγματικτητας των διατξεων του ν. 4387/2016 πρπει να επλθουν ξι μνες μετ την δημοσευση της παροσας απφασης. Δχεται εν μρει την ατηση - Ορζει ως χρνο ενρξεως  του ακυρωτικο αποτελσματος της παροσας αποφσεως την ημρα δημοσιεσεως αυτς. [Μειοψηφοσες απψεις]

25-10-19 ΣτΕ (ΟΛ) 1890/19ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΤΕΑ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - Ν.4387/16 - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ενιαο Σστημα Κοινωνικς Ασφλισης - Αναπροσαρμογ και επανυπολογισμς συντξεων - λλειψη τεκμηριωμνης αναλογιστικς μελτης. Περπτωση συνταξιοχων τραπεζικν υπαλλλων. Κρθηκε τι προκειμνου ο νομοθτης να ανταποκριθε στην υποχρωσ του να τεκμηρισει τη βιωσιμτητα  των φορων που συνιστνται και λειτουργον στο πλασιο νου ασφαλιστικο συστματος και χορηγον τις συνταξιοδοτικς παροχς, οφελει, πριν απ την ψφιση του σχετικο νμου, να χει προκαλσει τη σνταξη αναλογιστικν μελετν προερχμενων απ αρμδια προς τοτο αρχ. Περαιτρω, κρθηκε τι το ψος της καταβαλλμενης κριας συντξεως  δεν εναι πρσφορο κριτριο για τον προσδιορισμ του ψους της καταβαλλμενης επικουρικς συντξεως. Η αναπροσαρμογ λοιπν, της επικουρικς συντξεως, κατ τα οριζμενα στα ρθρα 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 και 6 της προσβαλλμενης αποφσεως, αντκειται στα ρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 22 παρ. 5 του Συντγματος, και στην κατοχυρωμνη απ το ρθρο 25 παρ. 1 του Συντγματος, αρχ της αναλογικτητας. Δεκτ εν μρει η ατηση. [Μειοψηφοσες απψεις] - Δες και την υπ'αρ. 1891/19 ΣτΕ (ΟΛ)

25-10-19 ΔιοικΠρωτΑθηνν Α13940/19 ΑΚΙΝΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Ρυμοτομικ δσμευση ακιντου δυνμει ονομαστικν ττλων ΜΣΔ -  Αγωγ κατ του Δημοσου λγω αστικς ευθνης απ παρνομες πρξεις και παραλεψεις των οργνων του  (ρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ). Το Δικαστριο, δεδομνου τι οι ονομαστικο ττλοι, ταν και παρμειναν παρνομοι και κυροι, με αποτλεσμα να μην καταβληθε αποζημωση για τη ρυμοτομικ απαλλοτρωση του νδικου ακιντου, κρνει τι οι ενγουσες δικαιονται αποζημωσης απ το Δημσιο, προς αποκατσταση της θετικς ζημας που υπστησαν απ την παρνομη γκριση μεταφορς συντελεστ δμησης. Επιπλον, επιδικζει χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης. Εν μρει δεκτ η αγωγ κατ του Δημοσου - Απορρπτει την αγωγ κατ το μρος που στρφεται κατ του Δμου.

25-10-19 ΕφΑθηνν 3515/19 : ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. Ακυρτητα καταγγελας συμβσεως εργασας λγω νμιμης συνδικαλιστικς δρσης - Ν.1264/82 αρ.14 παρ.4 - Προποθσεις - Για την ακυρτητα μιας ττοιας απλυσης δεν απαιτεται η συνδικαλιστικ δρση να αποτλεσε τη μνη την κρια αιτα της καταγγελας, αλλ αρκε να συνετλεσε απλς σε αυτ, με την ννοια τι ο εργοδτης δεν θα προβαινε στην απλυση του εργαζομνου εν λειπε η συνδικαλιστικ του δρση. Η συμμετοχ σε απεργα που αναγνωρστηκε δικαστικς ως παρνομη, θεωρεται νμιμη συνδικαλιστικ δρση, τουλχιστον ως την τελεσιδικα της σχετικς απφασης. Εν προκειμνω,  κρθηκε τι η ακυρτητα της καταγγελας των συμβσεων των εναγντων. Δεκτ η φεση.

25-10-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - ΙV) 17/19 : ΟΑΕΔ – ΕΙΣΦΟΡΑ 102 Ν. 4387/16 – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ. Μη θερηση ΧΕ ΟΑΕΔ που αφορον στην απδοση στην Πανελλνια Ομοσπονδα Πολιτικν Συνταξιοχων, στην Πανελλνια Ομοσπονδα Απστρατων Σωμτων Ασφαλεας, στην Πανελλνια Ομοσπονδα Στρατιωτικν και στην Ομοσπονδα Συνταξιοχων ΙΚΑ, της εισφορς του ρθρου 102 του ν. 4387/2016.  Η επμαχη υπουργικ απφαση (41777/1303/2018) δεν ευρσκει ρεισμα σε νομοθετικ εξουσιοδτηση, κατ παρβαση των συνταγματικν διατξεων του ρθρου 43 παρ. 2 του Συντγματος διτι, με το ρθρο 102 του ν. 4387/2016, το οποο αναφρεται στο σμα αυτς, ουδεμα εξουσιοδτηση παρχεται στον Υπουργ Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης να εκδσει απφαση που να ρυθμζει τις δικαιοχες συνταξιουχικς οργανσεις, τους ρους και προποθσεις συμμετοχς στην κατανομ, τον τρπο υπολογισμο του αποδιδμενου σε κθε οργνωση ποσο, τη διαδικασα, τα απαιτομενα δικαιολογητικ για την απδοση του ποσο της προβλεπμενης στο ρθρο 102 παρ. 1 του ν. 4387/2016 εισφορς κ.λ.π.. Εξλλου, με την παργραφο 3 του ρθρου 102 του ν. 4387/2016 παρχεται στον Υπουργ Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης νομοθετικ εξουσιοδτηση μνον για τη ρθμιση κθε αναγκαου θματος για την εφαρμογ της παραγρφου 2 και χι για την εφαρμογ της παραγρφου 1 του ρθρου αυτο. Οι ελεγχμενες δαπνες, οι οποες ερεδονται στην ως νω υπουργικ απφαση (41777/1303/2018) εναι μη νμιμες.

25-10-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - Ι) 68/19ΕΟΠΥΥ – ΙΑΤΡΟΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΑΡ. 52 Ν. 4430/2016)  - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ. Μη θερηση ΧΕ Ε.Ο.Π.Π.Υ. που εκδθηκε υπρ συμβεβλημνης με το ΤΑΠ - ΟΤΕ ιατρο για την εξφληση ληξιπρθεσμων οφειλν ετν 2008 - 2012, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 52 του ν.4430/2016. Η εξφληση ληξιπρθεσμων οφειλν που αφορον τα προ τις 31.12.2012 τη εις βρος του κρατικο προπολογισμο, λαμβνει χρα ανεξαρττως του χρνου γνεσς τους. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι επιτρπεται, σε κθε περπτωση, δυνμει των διατξεων του ρθρου 52 του ν. 4430/2016, η εξφληση δαπανν που εμππτουν στο ρυθμιστικ πεδο του νμου αυτο, ανεξαρττως του χρνου γνεσς τους, κατ’ εξαρεση των καννων περ παραγραφς.

25-10-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - Ι) 14/19ΔΗΜΟΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφοροσε στην καταβολ επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας εναερτη ηλεκτρολγου, ειδικτητας ΔΕ24 Ηλεκτρολγων. Πτε καταβλλεται το εν λγω επδομα στους εργαζομνους με την ανωτρω ειδικτητα. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι ο φερμενος ως δικαιοχος απασχολθηκε με πλρη και αποκλειστικ απασχληση ως εναερτης ηλεκτρολγος, τοι σε υπηρεσα και σε ειδικτητα που δικαιολογε την καταβολ του επιδματος, εν το γεγονς τι ο φερμενος ως δικαιοχος του εντλματος δεν χει προσληφθε με την ιδιτητα του εναερτη ηλεκτρολγου για την εκτλεση αποκλειστικ ττοιων εργασιν δεν συνιστ εν προκειμνω διακωλυτικ λγο για την καταβολ του επμαχου επιδματος για τον συγκεκριμνο μνα, αφο στον οικεο Ο.Ε.Υ. δεν προβλπεται, ειδικς, οργανικ θση εναερτη, αλλ οργανικς θσεις του γενικτερου κλδου ΔΕ 24 Ηλεκτρολγων.

18-10-19 ΑρΠγος (Ποιν - ΣΤ) 901/19 : ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Στοιχειοθτηση παρνομης επεξεργασας δεδομνων προσωπικο χαρακτρα. λλειψη ειδικς και εμπεριστατωμνης αιτιολογας - Εσφαλμνη ερμηνεα και εφαρμογ ουσιαστικς ποινικς διατξεως - Υπρβαση εξουσας. Η προσβαλλμενη απφαση σον αφορ τον πρτο κατηγορομενο, κατοι δχεται τι το νδικο πιστοποιητικ, που περιεχε ευασθητα προσωπικ δεδομνα του εγκαλοντα, εχε νομμως εξαχθε απ το αρχεο της Εισαγγελας Πρωτοδικν Ναυπλου και τι ο πρτος κατηγορομενος, χωρς τη συγκατθεση του εγκαλοντα, το παρδωσε στον δετερο κατηγορομενο, στη συνχεια, σε πλρη αντφαση με τις παραδοχς αυτς, δχεται τι δεν στοιχειοθετεται αντικειμενικ το αδκημα της παρ. 4 του ρθρου 22 του Ν. 2472/1997 με την αιτιολογα τι ο κατηγορομενος κανε χρση δεδομνων τα οποα γνριζε απ μνος του ως πολιτικς ενγων στη μεταξ αυτο και του εγκαλοντα ποινικ αντιδικα. Ως προς τον δετερο κατηγορομενο δικηγρο δεν διαλαμβνει οποιαδποτε αιτιολογα για ποιο λγο ταν απολτως αναγκαα, πως ο νμος ορζει, η χρησιμοποηση, εν αγνοα και χωρς τη συγκατθεση του εγκαλοντος, του ανωτρω πιστοποιητικο, που περιεχε ευασθητα προσωπικ δεδομνα του. Αναιρε την υπ'αριθμ. 730/2018 απφαση του ΤρΕφΠλημ/των Ναυπλου.

18-10-19 ΜονΠρΠειρ 84/19ΟΕ -ΧΡΕΗ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ.  Διαταγ πληρωμς σε βρος ΟΕ -  Ευθνη και των εταρων - Ως απρροια της προσωπικς και εις ολκληρον ευθνης των ομορρθμων συνεταρων για τα χρη της εταιρας εναι η αναγκαστικ ομοδικα ανμεσα στην εταιρα και τους ομρρυθμους εταρους. Προπθεση μως για την παρξη αναγκαστικς ομοδικας εναι η ομρρυθμη εταιρα να συνεναχθε με τους εταρους. Διαδικασα περιουσιακν διαφορν. Περπτωση αξισεων απ σμβαση  εξαρτημνης εργασας - Εφαρμογ των ειδικτερων ρυθμσεων των εργατικν διαφορν. Επδοση διαταγς πληρωμς - Απρριψη της ανακοπς του ρθρου 633 ΚΠολΔ ως απαρδεκτης, σε περπτωση που δεν προβε ο δανειστς σε δετερη επδοση - Σε αυτν την περπτωση μπορε να ασκηθε η ανακοπ του ρθρου 933 ΚΠολΔ κατ των πρξεων της εκτλεσης. Απορρπτει την ανακοπ.

18-10-19 ΕφΑθηνν 359/19ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ. Συμβσεις προμθειας ιατρικο εξοπλισμο με Νοσοκομεο (ΝΠΔΔ)  - Συστατικς τπος - Ακυρτητα συμβσεως επ μη τηρσεως του γγραφου τπου. Εκχρηση των απαιτσεων της προμηθετριας εταιρας σε πιστωτικ δρυμα στο πλασιο σμβασης πρακτορεας επιχειρηματικν απαιτσεων (factoring) - Κρσιμος χρνος της αναγγελας της εκχρησης, οπτε και η τρπεζα κατστη αποκλειστικ δικαιοχος των απαιτσεων. Ενεργητικ νομιμοποηση τρπεζας - εκδοχα να επιδιξει την καταβολ των οφειλομνων απ τις συμβσεις προμθειας. Δχεται την φεση.

18-10-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - I)  71/19 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ. Μη θερηση ΧΕ Νοσοκομεου που αφορον ποσ αποζημωσης εφημεριν στο ιατρικ και επιστημονικ προσωπικ του Γενικο Νοσοκομεου. Η κατ παρβαση των κεμενων διατξεων του ν. 4498/2017 πραγματοποηση εφημεριν, ετε καθ’ υπρβαση του 48ρου χωρς την προηγομενη, ρητ, ειδικ και γραπτ συνανεση του ιατρο, ετε καθ’ υπρβαση του σχατου ορου των 60 ωρν εργασας εβδομαδιαως, εναι μη νμιμη, με αποτλεσμα να καθσταται, απ δημοσιονομικς απψεως, μη νμιμη η καταβολ της προβλεπμενης αποζημωσης στους ιατρος που εκτλεσαν καθ’ υπρβαση των ορων αυτν εφημερες. Προς τον σκοπ της απαργκλιτης τρησης των ως νω ορων εβδομαδιαας εργασας, τα αρμδια ργανα των νοσοκομεων οφελουν να τηρον πρσφορα προς τοτο αναλυτικ στοιχεα σχετικ με την εβδομαδιαα (τακτικ και εφημεριακ) απασχληση του ιατρικο προσωπικο τους, προκειμνου να καθσταται εφικτ η διαπστωση ετε της μη υπερβσεως, αν τομο, του 48ρου ετε της υπερβσεως μεν μχρι το ριο των 60 ωρν εβδομαδιαως, αλλ κατπιν γραπτς συναινσεως του ιατρο. Ανεξαρττως δε των ανωτρω, οι ιατρο που πργματι εκτλεσαν τις ως νω εφημερες, αλλ δεν δνανται να λβουν την ως νω εφημεριακ αποζημωση, διτι παραβισθηκαν απ το νοσοκομεο στο οποο υπηρετον οι προμνησθεσες διατξεις, δνανται να ζητσουν απ τα αρμδια προς τοτο δικαστρια την αποκατσταση της ισποσης ζημας που υπστησαν νεκα της παραβισεως αυτς. Εξλλου, για το λοιπ, πλην ιατρν, προσωπικ που υπηρετε στους Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α., οι εβδομαδιαες ρες εργασας ορζονται σε σαρντα, εν για την πραν του ωραρου αυτο απασχληση του προσωπικο αυτο με υπερωριακ απασχληση με εφημερα τυγχνουν μεσης εφαρμογς οι προμνησθεσες διατξεις των ρθρων 6 περ. β, 16 περ. β και 22 παρ. 1 της οδηγας 2003/88/ΕΚ ως προς την μγιστη εβδομαδιαα διρκεια εργασας (48ωρο, αν επταμερο, για περοδο αναφορς που δεν υπερβανει τους 4 μνες, με δυναττητα εργασας πραν του 48ρου, για την δια περοδο, κατπιν συνανεσης του εργαζομνου). Μη νμιμες οι σχετικς δαπνες δεδομνου τι στα δικαιολογητικ των ΧΕ περιλαμβνονται μνο οι σχετικς μισθοδοτικς καταστσεις και οι πνακες, στους οποους αναγρφονται, αν δικαιοχο, οι μηνιαες εφημερες τους και το αναλογον σε αυτς συνολικ ποσ αποζημωσης. Πλην μως, τα παραπνω δεν επαρκον, εφσον δεν προσκομζονται απ το Νοσοκομεο στοιχεα απ τα οποα να προκπτει η εβδομαδιαα, συνολικ (τακτικ και εφημεριακ) διρκεια εργασας του ιατρικο και λοιπο προσωπικο που συμμετεχε στις εφημερες, καθς και τι η διρκεια της εργασας αυτς ετε δεν υπερβανει τα αντατα ρια αν εβδομδα (48ωρο), ετε, τι σε περπτωση υπρβασης της 48ωρης εβδομαδιαας εργασας και, ειδικς για το ιατρικ προσωπικ, μχρι του αντατου ορου των 60 ωρν εβδομαδιαως, υφσταται η ειδικ προς τοτο γγραφη συνανεση του προσωπικο που συμμετεχε στις εφημερες.

18-10-19  ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - I) 59/19ΔΗΜΟΣ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ – ΠΛΑΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφορ στην καταβολ αποδοχν σε υπλληλο με σχση ΙΔΑΧ, λγω νας κατταξς του απ την κατηγορα ΔΕ στην ΥΕ. Στο σστημα του Υπαλληλικο Κδικα θεσπζεται να ιδιατερο κανονιστικ πλασιο ανκλησης της παρνομης πρξης διορισμο, αφο η ανκληση δεν κωλεται απ την παρλευση μακρο χρνου, ταν επιβλλεται για λγους δημοσου συμφροντος ταν η κδοση της ανακαλομενης πρξης οφελεται σε δλια ενργεια του διοικουμνου. Περαιτρω, η πρξη διορισμο, στο βαθμ που δεν χει προηγηθε δλια ενργεια υποβοθηση της παρανομας εκ μρους του υπαλλλου, ανακαλεται εντς διετας απ την κδοσ της, για τη νομιμτητα δε της ανκλησης αρκε η απλ διαπστωση της πλνης της διοκησης απ το αρμδιο προς ανκληση της πρξης ργανο και η δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως της πρξης με την οποα ανακαλεται o διορισμς. Αντιθτως, αν χει παρλθει η διετα, για να εναι νμιμη η ανακλητικ πρξη απαιτεται, επιπροσθτως, να εκφρει η διοκηση κατ τη νμιμη διαδικασα και με νμιμη και επαρκ αιτιολογα κρση τι ο διορισθες προκλεσε υποβοθησε δολως την πλνη της διοκησης σε σχση με την επιλογ του ναντι των συνυποψηφων του, η αιτιολογα δε αυτ δναται να προκπτει και απ τα στοιχεα του φακλου. Περαιτρω, τερο μτρο αντιμετπισης εκ μρους της Διοκησης της συμπεριφορς υπαλλλου που υποβοθησε την παρανομα της πρξεως του διορισμο του συνιστ η πειθαρχικ ποιν. Σημειωτον τι ανγεται στο περιθριο εκτμησης της διοκησης ετε η ενεργοποηση του διοικητικο μτρου της ανκλησης του παρνομου διορισμο ετε η πειθαρχικ δωξη του σχετικο παραπτματος. Χρση πλαστο απολυτηρου Λυκεου. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι ο Δμος με τα αρμδια διοικητικ και πειθαρχικ ργαν του, ενεργντας διφορα διαδικαστικ στδια που ακολουθθηκαν μχρι την κδοση του επμαχου ττλου, στο πλασιο της - ελεγχμενης μνο ως προς την τρηση των κρων ορων αυτς- διακριτικς του ευχρειας, κρινε, με προσκουσα και επαρκ αιτιολογα, περ της μη συνδρομς στο πρσωπο του υπαλλλου των προποθσεων εφαρμογς της παρ. 2 του ρθρου 20 του ΥΚ (ανκληση παρνομης διοικητικς πρξης διορισμο, λγω πλνης περ τα πργματα) και της καταγγελας της σμβασς του.

8-10-19  ΕλΣυν (Πρξη - Tμμα IV)  4/19 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ – ΣΥΓΓΝΩΣΤΗ ΠΛΑΝΗ. Ατηση ανκλησης Πρξης μη θερησης ΧΕ που αφορ στην καταβολ ποσο ως αμοιβς για την παροχ υπηρεσιν εσωτερικο ελεγκτ προς Νοσοκομεο σε εκτλεση σμβασης. Κρθηκε μεταξ των υπολοπων τι η κδοση απ το Υπουργεο Υγεας των ΓΠΔΥ5γ/οικ129854/22.11.2011, 94064/1.10.2012 και οικ.53560/5.6.2013 εγκυκλων στις οποες αναφρονται αναλυτικς τα καθκοντα των εσωτερικν ελεγκτν και προσδιορζεται το περιεχμενο των συμβσεων που καλονται τα Νοσοκομεα να συνψουν για την ανθεση των οικεων υπηρεσιν, δεν δναται θεωρηθε ως συμμρφωση της Διοκησης προς την υποχρωση κδοσης Ενιαου Εσωτερικο Κανονισμο σμφωνα με τη ρητ επιταγ του ρθρου 25 του ν. 4025/2011, οτε να αναπληρσει την παρλειψη κδοσης του εν λγω Εσωτερικο Κανονισμο, αφενς μεν διτι ο νομοθτης επιβλλει τη ρθμιση των ανωτρω ζητημτων με υπουργικ απφαση, οι δε εγκκλιοι δεν αποτελον δεσμευτικος καννες δικαου, αφετρου δε διτι αυτς δεν χουν το περιεχμενο που σμφωνα με τις προδιαληφθεσες διατξεις του ν. 4025/2011 απαιτεται να χει ο Ενιαος Εσωτερικς Κανονισμς Λειτουργας, τοι τη ρθμιση λων των διοικητικν, διαχειριστικν και λογιστικν θεμτων των Μονδων Υγεας. Μη νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η ανθεση των επμαχων υπηρεσιν δεν ταν ορθ, δοθντος τι δεν εχε ακμη εκδοθε απφαση του Υπουργο Υγεας, η λλειψη δε αυτ δεν δναται να αναπληρωθε απ τις στερομενες δεσμευτικτητας εγκυκλους του Υπουργεου Υγεας, αλλ οτε και απ τον εγκριθντα απ το Διοικητικ Συμβολιο του αιτοντος Εσωτερικ Κανονισμ, που συντχθηκε απ την Υ.ΠΕ., λγω αναρμοδιτητας του εν λγω οργνου. Πλην μως, το Κλιμκιο επισημανει με επταση τι εκ της παραλεψεως αυτς αναφονται ζητματα, τα οποα δεν δναται πλον να θεραπευθον με τις κατ διαστματα εκδοθεσες εγκυκλους του Υπουργεου Υγεας, εν αποδχεται τι τα αρμδια ργανα ενργησαν με συγγνωστ πλνη. Ανακαλε την 129/2018 πρξη του Κλιμακου Προληπτικο Ελγχου Δαπανν στο ΙV Τμμα του Ελεγκτικο Συνεδρου.

11-10-19 MΠρΑθ 237/19ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΥΡΩΠΑΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Καταγγελα συμβσεως εξαρτημνης εργασας  αορστου χρνου χωρς να γνωστοποιηθε η αιτα στον εργαζμενο. Ζητματα σχετικ με το ρθρο 24 του Αναθεωρημνου Ευρωπακο Κοινωνικο Χρτη - Παρμεινε αμετβλητο το καθεστς της αναιτιδους καταγγελας συμβσεως εργασας αορστου χρνου. Εν προκειμνω, η εναγμενη εργοδτρια εχε το δικαωμα να καταγγελει τη σμβαση αναιτιωδς οποτεδποτε, τοι χωρς καν λγο και πντως χωρς σπουδαο λγο, αφο η καταγγελα της σμβασης εργασας αορστου χρνου εναι μονομερς αναιτιδης δικαιοπραξα.  Απορριπτο εναι και το ατημα περ χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης. Η υπ κρση αγωγ πρπει να απορριφθε στο σνολο της. [Δες και την υπ' αρ. 17/19 ΜΠρΛασιθου]

11-10-19 ΕφΑθ 1040/19 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΖΩΗΣ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. Μετ την ανκληση της δειας λειτουργας ασφαλιστικς επιχερησης, οι ασφλειες ζως παραμνουν σε ισχ - Δεν λνονται αυτοδκαια με σκοπ να μεταβιβασθον σε λλη ανδοχη ασφαλιστικ εταιρεα - Μετ μως και την οριστικ αποτυχα μεταββασης, θεωρονται λυμνες - Εφαρμογ των διατξεων της αναγκαστικς εκκαθρισης, με συνπεια την υποχρωση των ασφαλισμνων για αναγγελα των απαιτσεν τους στον εκκαθαριστ - Προθεσμα. Eν προκειμνω, η ανακπτουσα/εκκαλοσα, μολοντι διατηροσε  απαιτσεις απ ασφλιση ζως κατ της εφεσβλητης/καθ ης η ανακοπ επιχερησης, λγω σοβαρο προβλματος υγεας της δεν τις ανγγειλε. Κατ συνπεια, η ανακπτουσα/εκκαλοσα δικαιοται να αναγγελθε εκπροθσμως με την ανακοπ του ρθρου 92 του ΠτωχΚ. Εν μρει δεκτ η ανακοπ κατ την επικουρικ της βση ως κατ' ουσα βσιμη.

11-10-19 ΜΠρΑθ 1428/19ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. ννοια ''ργου'' ως αντικειμνου πνευματικς ιδιοκτησας. Περπτωση σημεισεων που αποτλεσαν το εκπαιδευτικ υλικ, το οποο διανεμθηκε στους σπουδαστς της πρτης των καθ’ ων κατ τη διενργεια των μαθημτων του Ασφαλιστικο και Εργατικο Δικαου - Πιθανολογεται τι οι εν λγω σημεισεις αποτελον στο μεγαλτερο μρος τους πιστ αντιγραφ συγγρμματος του αιτοντος, καθς δεν αποτελον αναπαραγωγ σντομων αποσπασμτων του ργου του. Δεδομνου τι πιθανολογεται η παρξη επεγουσας περπτωσης, επειδ οι καθ’ ων εξακολουθον να διανμουν τις ανωτρω σημεισεις και εκ του λγου αυτο ο αιτν υφστανται υλικ και ηθικ βλβη, συντρχει νμιμη περπτωση να ληφθον ασφαλιστικ μτρα. Η υπ κρση ατηση πρπει να γνει εν μρει δεκτ ως βσιμη και κατ’ ουσαν.

11-10-19 ΜΠρΣερρν 10/19ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ - ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΟΔΗΓΙΑ 93/13. Σμβαση τοκοχρεωλυτικο δανεου - Συμφωνα τι το απσπασμα του μηχανογραφικς τηρομενου λογαριασμο του δανεου θα αποτελε πλρη απδειξη. Ανακοπ κατ διαταγς πληρωμς. Ζητματα που προκπτουν απ την Οδηγα 93/13 και σχετικ ερωτματα προς το ΔΕΕ. Το παρν Δικαστριο λοιπν, : Α) Δχεται κατ' ουσα τον πρτο λγο του δικογρφου της ανακοπς. Β) Απευθνει ερτημα προς το ΔΕΕ, σμφωνα με το διατακτικ της παροσας για τα θματα που πτονται ερμηνεας καννων του παργωγου και του Κοινοτικο Δικαου. Γ) Επιφυλσσεται να αποφανθε επ των υπολοπων λγων ανακοπς μετ την κδοση απφασης απ το ΔΕΕ.

11-10-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - IV)  67/19ΕΦΚΑ – ΙΚΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΚΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛ.ΣΥΝ.. Μη θερηση ΧΕ ΕΦΚΑ που αφορον στην καταβολ ποσο στους φερμενους ως δικαιοχους ως αποζημωση χρσης κτιρου που χρησιμοποιεται για τη στγαση των διοικητικν υπηρεσιν του. Μισθσεις ΙΚΑ και δη ΕΦΚΑ (καθολικς διδοχος). Οι συμβσεις μσθωσης ακιντων για τη στγαση των υπηρεσιν του Ιδρματος εξακολοθησαν να διπονται απ τις ειδικς περ αυτν διατξεις και, συγκεκριμνα, οι μεν συναφθεσες ως τις 29.7.2003 απ τις διατξεις της 32286/Ι.210/1952 απφασης του Υπουργο Εργασας «Περ Κανονισμο μισθσεων και αγορν Ι.Κ.Α.» (ΦΕΚ Β 237), οι δε συναπτμενες μετ την παραπνω ημερομηνα απ εκενες της κτοτε τεθεσας σε ισχ Β/21/18003/3318/2003 απφασης του Υφυπουργο Εργασας και Κοινωνικν Ασφαλσεων «Κανονισμς μισθσεων και εκμισθσεων, αγορν και εκποισεων ακιντων του Ι.Κ.Α.» (ΦΕΚ Β 1055). Δαπνες, λοιπν, οι οποες εντλλονται να πληρωθον, με αιτιολογα την καταβολ μισθωμτων λγω σιωπηρς αναμσθωσης την καταβολ αποζημωσης χρσης μισθου απ τον Ε.Φ.Κ.Α., στον οποο χει ενταχθε το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, δεν εναι νμιμες και το χρηματικ νταλμα δεν μπορε να θεωρηθε. Η δαπνη δεν εναι νμιμη, διτι παρτι η συνομολογηθεσα διρκεια της επμαχης σμβασης μσθωσης χει παρλθει, δεν χουν τηρηθε οι ειδικς διατξεις περ μισθσεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και δη ΕΦΚΑ, που καθορζουν συγκεκριμνη διαδικασα για την παρταση υφιστμενης μσθωσης, πλην μως κρνει τι τα ΧΕ θα μποροσαν να θεωρηθον λγω συγγνωστς πλνης, εν δεν εχε λξει το οικονομικ τος 2018, σε βρος των πιστσεων του προπολογισμο του οποου εκδθηκαν.

11-10-19  ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - I)  42/19ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 63 ΠΑΡ. 7 Ν. 4430/2016. Μη θερηση ΧΕ Νοσοκομεου που αφορ στην καταβολ αποδοχν σε υπλληλο, η οποα - κατπιν παρατησης συμβασιοχου εργαζμενης στην υπηρεσα προετοιμασας γευμτων (στισης) του νοσοκομεου - προσλφθηκε ως δετερη επιλαχοσα, απ τον σχετικ Πνακα επιλεγντων που εχε εγκριθε με απφαση του Διοικητικο Συμβουλου (Δ.Σ.) του Νοσοκομεου, με σμβαση εργασας ΙΔΟΧ. Πρσωπα τα οποα δεν προκπτει τι εχαν κατ το παρελθν εμπειρα σε υπηρεσες στισης / εστασης, στω και αν τυπικ εχαν συμμετσχει σε προγενστερη διαδικασα πρκλησης του ρθρου 97 του ν. 4368/2016, δεν εμππτουν στο εξαιρετικ πεδο εφαρμογς της διταξης της παρ. 7 του ρθρου 63 του ν. 4430/2016, σμφωνα με την οποα, εφσον το υπρχον προσωπικ δεν επαρκε, συντρχει επεγουσα απρβλεπτη περπτωση και δεν γνεται υπρβαση του συνολικο χρνου των 24 μηνν, οι φορες του Υπουργεου Υγεας δνανται, κατ παρκκλιση κθε γενικς ειδικς διταξης νμου, να συνψουν συμβσεις εργασας με τα επιλεγντα πρσωπα. Μη νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η φερομνη ως δικαιοχος κακς προσελφθη, κατ' εφαρμογ της παρ. 7 του ρθρου 63 του ν. 4430/2016, καθσον δεν προκπτει τι η δια διαθτει την απαιτομενη προγενστερη εμπειρα στις ανωτρω υπηρεσες, αφο το μοναδικ σχετικ δικαιολογητικ που υπβαλε κατ την πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος του Νοσοκομεο για τη σναψη δδεκα (12) συμβσεων μσθωσης ργου ταν η βεβαωση του Δμου, σμφωνα με την οποα κατ το παρελθν εχε απασχοληθε στο Δμο αυτ με ειδικτητα Υ.Ε. Γενικν Καθηκντων, χωρς, συνεπς, να αποδεικνεται η εν τοις πργμασι απασχλησ της στις ζητομενες υπηρεσες, που εναι κρσιμη κατ το νμο.

11-10-19 ΕλΣυν (VII) Πρξη 8/19 :  ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΑΜΚΕ – ΨΕΥΔΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 59 Ν. 4508/2017. Ατηση ανκλησης Πρξης μη θερησης ΧΕ Δμου που εχε εκδοθε υπρ ΑΜΚΕ και αφοροσε στην καταβολ ετσιας εισφορς, ως μλους της εν λγω εταιρεας. Κρση τι η διταξη του ρθρου 59 του ν. 4508/2017, με βση την οποα εχρησε η επμαχη καταβολ, δεν μπορε να θεωρηθε γνησως ερμηνευτικο χαρακτρα και, στο μτρο που συνιστ να κατ’ ουσαν ρθμιση, η ισχς της δεν ανατρχει στο χρνο ναρξης ισχος του ν. 3852/2010, στε να καθιστ εκ των υστρων νμιμη τη συμμετοχ δμου, ως νου μλους, σε ττοια εταιρεα, ταν η εσοδς του εχρησε κατ το διστημα που μεσολβησε μχρι τη δημοσευση του ν. 4508/2017 (22.12.2017). Ανακαλε την 234/2018 Πρξη του Κλιμακου Προληπτικο Ελγχου Δαπανν στο VII Τμμα του Ελεγκτικο Συνεδρου λγω συγγνωστς πλνης, πλην μως το επμαχο ΧΕ δεν πρπει να θεωρηθε, λγω λξης του οικονομικο τους 2018, τις πιστσεις του οποου βαρνει.

4-10-19 ΕφΘεσ 513/19 : ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.  Περπτωση καταγγελας συμβσεων εργασας υπαλλλων  γραφεου, για οικονομοτεχνικος λγους - Δο τα στδια του δικαστικο ελγχου. Εν προκειμνω, κρθηκε τι οι απολσεις μποροσαν να αποτραπον με τη λψη ηπιτερων μτρων – Ειδικτερα, η εναγομνη μποροσε αντ να καταγγελει τις συμβσεις εργασας των εναγντων να συνεχσει να τους απασχολε σε λλες θσεις εργασας  - Ως εκ τοτου, οι καταγγελες των συμβσεων εργασας των εναγντων εναι κυρες ως καταχρηστικς, η δε εναγομνη κατστη υπερμερη. Περαιτρω, αποδεχθηκε τι η εναγομνη προσβαλε παρνομα και υπατια την προσωπικτητα των εναγντων και γι' αυτ το λγο πρπει να τους καταβλει χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης. Εν μρει δεκτ η αγωγ.

4-10-19 ΜονΠρΠατρ 183/19ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ - ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Ατηση προσωρινς επιδεξεως εγγρφων που χει ως αντικεμενο την αξωση λογοδοσας της αιτοσας ως εντολα ναντι του καθ ου ως εντολοδχου, που απ τη φση της δεν μπορε να χει προσωριν χαρακτρα και να αποτελσει αντικεμενο δκης ασφαλιστικν μτρων. Απορρπτει την ατηση ως απαρδεκτη.

4-10-19 ΔιοικΠρΑθ 2835/19 ΔΗΜΟΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ. Περπτωση κδοσης οικοδομικς δειας κατπιν πλημμελος ελγχου απ τα αρμδια πολεοδομικ ργανα, σε οικπεδο που δεν εχε πρσωπο σε διανοιγμνη οδ. Αστικ ευθνη του Δμου - Κατ τα ρθρα 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ. λγος ευθνης του Δημοσου εναι η κδοση ευνοκς για τον ζημιωθντα πρξης, παρ την λλειψη των νμιμων προποθσεων κδοσς της, στο κρος της οποας ο ζημιωθες, ανυπαιτως πστεψε. Η ευθνη δε του Δημοσου προς αποζημωση εκτενεται στην αποκατσταση του αρνητικο διαφροντος (διαφροντος εμπιστοσνης). Στην περπτωση αυτ δεν νοεται αποκατσταση θετικο διαφροντος, δηλαδ αποζημωση για ,τι θα αποκμιζε ο ζημιωθες, εν η πρξη ταν νμιμη.  Εν προκειμνω, λοιπν, κρνει τι η ενγουσα δικαιοται να λβει  αποζημωση, για την αποκατσταση της υλικς ζημας, καθς και χρηματικ ικανοποηση για την ηθικ βλβη.

4-10-19 ΕλΣυν (IV) 572/19 : ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ – ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΒΛΑΒΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΚΑΤΑΦΑΣΗ ΒΑΡΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. Αιτσεις του Γενικο Επιτρπου της με τις οποες ζητεται ο υπρ Νοσοκομεου καταλογισμς του καθ’ ου, πρην ιατρο του εν λγω Νοσοκομεου και δη συνταξιοχου, με ποσ τα οποα το Νοσοκομεο κατβαλε ως αποζημωση στους συγγενες θανοσας, σε εκτλεση απφασης του Διοικητικο Εφετεου συμπεριλαμβανομνου και ποσο ψους 300 ευρ, που αντιστοιχε σε καταλογισθεσα με την δια απφαση σε βρος του Νοσοκομεου δαπνη πραγματογνωμοσνης- προς αποκατσταση της ισποσης ζημας που ο καθ’ ου φρεται τι προξνησε στο εν λγω νομικ πρσωπο, με πρξεις και παραλεψεις του, οφειλμενες σε βαρι αμλεια, κατ την εκτλεση των υπηρεσιακν του καθηκντων. Πρσκληση θετικς ζημας στο Δημσιο απ ιατρος νοσηλευτικν ιδρυμτων. Αιτιδης σνδεσμος που οδηγε στην κατφαση  ιατρικς ευθνης υπρχει εν ο ιατρς, κατ παρβαση των καννων της ιατρικς επιστμης και του αντικειμενικς επιβαλλμενου καθκοντος επιμλειας, υποβλει τον ασθεν σε επμβαση, παραλεποντας να τον ενημερσει για τα μειονεκτματα και πλεονεκτματα των οικεων θεραπευτικν μεθδων και τους κινδνους επιπλοκν, στω και αν υπρχει συνανεση του τελευταου, αφο η συνανεση αυτ δεν εναι γκυρη, ελλεψει της απαιτομενης ενημρωσης, με ενδεχμενο η λλειψη της ενημρωσης αυτς να μην αποτρψει τον ασθεν απ επμβαση στην οποα πρκειται να υποβληθε, υποβαλλμενος δε στην τελευταα να υποστε βλβη της υγεας του. Πολλ δε μλλον συντρχει ο εν λγω αιτιδης σνδεσμος ταν ο ιατρς προβανει σε ιατρικς μη ενδεικνυμενη καν επμβαση, απ την οποα φειλε να απσχει, κατπιν μλιστα πλημμελος ενημρωσης του ασθενος αναφορικ με το επιστημονικς ενδεδειγμνο της διενργεις της. Ο ως νω ιατρς προβη σε χειρουργικ επμβαση, παρ το τι η ασθενς - θανοσα δεν πασχε απ νοσογνο παχυσαρκα και δεν ταν ενδεδειγμνη η χειρουργικ αντιμετπιση της. Αμετκλητη καταδκη σε ανθρωποκτονα απ αμλεια. Κρνει τι η αμελς συμπεριφορ του καθ’ ου δεν εξικνεται μχρι του βαθμο της βαρις αμλειας στο μετ την εγχερηση στδιο, λαμβνοντας υπψη ειδικτερα την πιθαντητα εγχειρητικν και μετεγχειρητικν επιπλοκν, που ελλοχεουν σε κθε ιατρικ πρξη, που εν προκειμνω πργματι συνβησαν, την αδυναμα επακριβος πρβλεψης της πορεας εκστου ασθενος, τη διαφορετικ αντδραση κθε οργανισμο σε ιατρικς επεμβσεις, την επδραση εξωγενν παραγντων και τρτων προσπων, που παρεμβλλονται στην λη διαδικασα, την απειλ προσβολς απ ενδονοσοκομειακ λομωξη, που πργματι συνβη, καθς και το γεγονς τι, ανεξαρττως αν ορισμνες ενργειες του καθ’ ου κρθηκαν μη ενδεδειγμνες, μη αποτελεσματικς μη γκαιρες, πντως προκπτει το διαρκς ενδιαφρον του για την ασθεν, η συνεχς παρακολοθησ της και προσπθεια αξιολγησης της κατστασς της, οι επμονες προσπθεις του για την αντιμετπιση των μετεγχειρητικν επιπλοκν, η προσπθεια αντιμετπισης κθε επιπλοκς χωριστ με τη χοργηση οξυγνου και φαρμκων, διενργεια εργαστηριακν εξετσεων και λοιπν ιατρικν πρξεων, καθς και επεμβσεων μχρι και την στατη στιγμ. Ωστσο, ο καθ’ ου με τη βαρως αμελ συμπεριφορ του κατ το προεγχειρητικ στδιο, υπβαλε τη θανοσα σε ιατρικς μη ενδεδειγμνη επμβαση, την οποα φειλε να μη διενεργσει, ενημερνοντας προσηκντως την ασθεν και απ την υποβολ στην οποα η ασθενς τελικς κατληξε. Λαμβνοντας υπψη το βαθμ υπαιτιτητας του εκκαλοντος αλλ και την εν γνει συμπεριφορ του μετ την εγχερηση της θανοσας μεινει τον καταλογισμ, απορρπτει δε ατημα επιδκασης τκων. Δχεται εν μρει.

4-10-19 ΕλΣυν (ΟΛ) 477/19ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ – ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ – ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 37 Ν. 3801/2009 – ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ – ΑΛΥΣΙΤΕΛΗΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ατηση αναρεσης κατ απφασης με την οποα απορρφθηκε φεση της δη αναιρεσεουσας κατ Πρξης, με την οποα διαπιστθηκε, κατ την εκδκαση των λογαριασμν Νομαρχιακς Αυτοδιοκησης, χρηματικ λλειμμα, μρους του οποου καταλογσθηκε εις βρος της αλληλεγγως και εις ολκληρον μετ του Νομρχου της ως νω Νομαρχιακς Αυτοδιοκησης. Στην προκειμνη περπτωση λαβε χρα παρνομη μεταφορ χρηματικν ποσν απ λογαριασμος σε Τρπεζες της Νομαρχιακς Αυτοδιοκησης προς τραπεζικ λογαριασμ νομαρχιακς επιχερησης, χωρς να χει τηρηθε η προβλεπμενη διαδικασα εκκαθρισης και ενταλματοποησης των σχετικν δαπανν, η δε αναιρεσεουσα, συνπραξε μεσα στην εκταμευση των σχετικν ποσν, συνυπογρφοντας απ κοινο με το Νομρχη δεκατρες επιταγς και μια εντολ μεταφορς ποσο σε χρωση λογαριασμο που τηροσε η Νομαρχιακ Αυτοδιοκηση σε Τρπεζα και σε πστωση λογαριασμο της ως νω Νομαρχιακς Επιχερησης στην δια Τρπεζα. Ευθνη υπολγων. Διαχειριστικ λλειμμα. Το δικσαν Τμμα πλρως θεμελωσε την κρση του τι η δη αναιρεσεουσα, δια της εξωταμειακς διαχειρσεως του επμαχου ποσο κατστη υπλογος, τι εκ του λγου αυτο ευθνεται για κθε πτασμα ως προς το προκψαν λλειμμα και τι η απκλιση της συμπεριφορς της απ το μσο συνετ δημσιο λειτουργ, κατ τη διαχεριση του δημοσου (νομαρχιακο) χρματος, ταν ιδιαιτρως σοβαρ εξικνομενη τουλχιστον στον βαθμ της βαρεας αμελεας. Εξλλου, δεν συγχωρεται η νομιμοποηση δαπανν, οι οποες ετε προκλεσαν ζημα στην οικεα διαχεριση, δηλοντι πραγματικ (ουσιαστικ) λλειμμα, ετε διενεργθησαν επκεινα των διατξεων του λογιστικο των Νομαρχιακν Αυτοδιοικσεων και χωρς την τρηση των στοιχειωδν καννων αυτο. Περαιτρω, οι διατξεις της παραγρφου 1 του ρθρου 37 του ν. 3801/2009 δεν μπορον να τχουν αναλογικς εφαρμογς. Ακμη, η Νομαρχιακ Αυτοδιοκηση, ως εκ της μη νομμου μεταφορς κεφαλαων εκ των λογαριασμν αυτς, κατστη πτωχτερη (ελλειμματικ), οπτε ο ισχυρισμς τι αυτ κατστη αδικαιολογτως πλουσιτερη πρπει να απορριφθε. Αλυσιτελς παρσταται η επκληση απφασης του Τριμελος Εφετεου Κακουργημτων, με την οποα η δη αναιρεσεουσα κηρχθηκε αθα του αδικματος της απιστας στην υπηρεσα, προεχντως διτι η απφαση αυτ δημοσιεθηκε σε χρνο μεταγενστερο της αναιρεσιβαλλομνης και συνεπς δεν μπορε να θεμελιωθον, στην κατ’ αναρεση δκη, αιτισεις κατ’ αυτς πηγζουσες απ το περιεχμενο και το διατακτικ της ποινικς απφασης. Ωστσο, το δικσαν Τμμα, ως προς την εφαρμογ της αρχς της αναλογικτητας, κατ’ αντιφσκουσα κρση, προσθεσε μια επιπλον προπθεση, τοι τι το λλειμμα πρπει να εναι «αμιγς τυπικ», αποκλεοντας την εφαρμογ της αρχς αυτς δια της παραδοχς τι ο επδικος καταλογισμς χει «προεχντως αποκαταστατικ» της προκληθεσης ζημας χαρακτρα. Δια της εισαγωγς μως επιπλον προποθσεων (περ αμιγος τυπικο και προεχντως αποκαταστατικο) διαφοροποησε ουσιωδς την προσδοθεσα απ το διο ννοια της αρχς της αναλογικτητας και εντλει απκλεισε, κατ’ αντιφσκουσα κρση, την εφαρμογ της. Δχεται ατηση αναρεσης.

4-10-19 ΕλΣυν (ΟΛ) 713/19ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ –ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ – ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 105 ΕΙΣΝΑΚ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΑΡΧΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ – ΕΣΔΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ) – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ.  Ατηση αναρεσης Ελληνικο Δημοσου κατ απφασης με την οποα γινε εν μρει δεκτ αγωγ του δη αναιρεσιβλτου, στρατιωτικο συνταξιοχου, και αναγνωρστηκε η υποχρωση του Ελληνικο Δημοσου να καταβλει σ’ αυτν ποσ νομιμοτκως απ την επδοση της αγωγς, ως αποζημωση κατ το ρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ., για την αποκατσταση της ζημας που υπστη απ τη μη αναπροσαρμογ της σνταξς του κατ τις διατξεις των νμων 2838/2000 και 3016/2002. Η ρθμιση του ρθρου 60 παρ. 1 του Κδικα Πολιτικν και Στρατιωτικν Συντξεων – σμφωνα με την οποα η καταβολ της σνταξης δεν μπορε να εκταθε αναδρομικ πραν της τριετας απ την πρτη του μνα κατ τον οποο εκδδεται η σχετικ πρξη απφαση - δεν ρχεται σε αντθεση προς τις διατξεις του ρθρου 4 του Συντγματος, οτε τις διατξεις του ρθρου 1 του Πρτου Πρσθετου Πρωτοκλλου της Ε.Σ.Δ.Α.. Εξλλου, η αγωγ για καταβολ αποζημωσης σε συνταξιοχο του Δημοσου, λγω παρλειψης οκοθεν (αυτεπγγελτης) αναπροσαρμογς της σνταξς του απ τα ργανα του Γενικο Λογιστηρου του Κρτους, δεν μπορε να χαρακτηριστε ως αμιγς συνταξιοδοτικο περιεχομνου, πλην μως δεν κωλεται απ το ρθρο 60 παρ. 1 Σ.Κ., το οποο περιορζει μνο το χρνο της αναδρομικς καταβολς συντξεων, χωρς να αποκλεει τη διεκδκηση απ το δικαιοχο της ζημας επ της οποας θεμελινεται η ειδικ αδικοπραξα του ρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ.. Πενταετς η παραγραφ της σχετικς αξωσης. Ο αυξημνος βασικς μισθς των εν ενεργεα στρατιωτικν υπολογζεται για την αναπροσαρμογ (αξηση) της σνταξης των στρατιωτικν που αποχρησαν απ την υπηρεσα πριν απ την ναρξη της ισχος των διατξεων, οι οποες τον διαμορφνουν, χωρς για την εφαρμογ (επκταση) των διατξεων αυτν στους τελευταους να απαιτεται η κδοση νμου συνταξιοδοτικο χαρακτρα κατ τους ορισμος του ρθρου 73 παρ. 2 του Συντγματος. Ειδικτερα, η σνταξη των αξιωματικν, που προρχονται απ αντατα στρατιωτικ ιδρματα και αποστρατεθηκαν πριν απ την 1.7.2000 φροντας κατ την ξοδ τους το βαθμ του Αντιστρατγου, υπολογζεται απ 1.7.2000 με βση το βασικ μισθ του βαθμο Αντιστρατγου προσαυξημνο με τα 2/3 της διαφορς του βασικο μισθο του βαθμο Γενικο Επιθεωρητ Στρατο (ΓΕΠΣ), εφσον χουν συμπληρσει 32 τη πραγματικς συντξιμης υπηρεσας. Αν δε αποστρατεθηκαν και ως ευδοκμως τερματσαντες τη σταδιοδρομα τους δικαιονται να λβουν απ 1.7.2000 ολκληρο το βασικ μισθ βαθμο Γενικο Επιθεωρητ Στρατο (ΓΕΠΣ). Περαιτρω, δικαιονται απ 1.7.2002, με τη συμπλρωση εκοσι εννα (29) ετν πραγματικς συντξιμης υπηρεσας και αφο αποστρατεθηκαν ως ευδοκμως τερματσαντες τη σταδιοδρομα τους να λβουν σνταξη με βση ολκληρο το βασικ μισθ του αμσως επμενου απ τη μισθολογικ τους προαγωγ βαθμο, δηλαδ η σνταξ τους υπολογζεται πλον με βση το βασικ μισθ βαθμο Αρχηγο ΓΕΣ. Μειοψηφα. Απορρπτει ατηση.

27-9-19 ΣτΕ (Ε') 652/19ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΦΕΣΗ. Εκκλησιαστικ περιουσα. Πρξη χαρακτηρισμο εκτσεως ως αναδασωτας που στηρχθηκε στο τι η επμαχη κταση περιλαμβνεται στην αναδσωση του 1934 και στο τι αυτ δεν εμππτει σε κποια απ τις εξαιρσεις της αποφσεως κηρξεως της αναδασσεως. ννομο συμφρον σκησης αιτσεως ακυρσεως.  Απαρδεκτο της ατησης  κατ το μρος που στρφεται αυτοτελς κατ της πρξης χαρακτηρισμο, διτι αυτ χει ενσωματωθε στην απφαση της Δευτεροβθμιας Επιτροπς Επιλσεως Δασικν Αμφισβητσεων. Κρση τι δεν αιτιολογεται η κρση της προσβαλλμενης πρξεως σε σχση με το δασικ χαρακτρα της επμαχης εκτσεως. Δχεται την φεση - Εξαφανζει την υπ' αριθ. 2305/2014 απφαση του Διοικητικο Εφετεου Πειραις - Ακυρνει την απφαση της Δευτεροβθμιας Επιτροπς Επιλσεως Δασικν Αμφισβητσεων.

27-9-19 ΕλΣυν (ΟΛ) 5/19ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΜΟΥ. Ατηση αναρεσης κατ απφασης με την οποα απορρφθηκε φεση της αναιρεσεουσας κατ πρξεως του Γενικο Λογιστηρου του Κρτους για κανονισμ σ’ αυτν σνταξης, με αναγνριση πλασματικο χρνου παιδιν για τη θεμελωση συνταξιοδοτικο δικαιματος. Οι διατξεις της παρ. 12 του ρθρου 6 του ν. 3865/2010, πως αντικαταστθηκαν απ την ναρξη της ισχος τους με την παρ. 4 του ρθρου 1 του ν. 4002/2011, εντασσμενες συστηματικ στο ευρτερο πλγμα διατξεων με τις οποες επλθαν δυσμενες αλλαγς στο συνταξιοδοτικ καθεστς των υπαλλλων εν γνει αλλ και εκενων με τρα τουλχιστον παιδι (αξηση της απαιτομενης για τη θεμελωση συνταξιοδοτικο δικαιματος συντξιμης υπηρεσας - θσπιση, για πρτη φορ, ηλικας συνταξιοδτησης), βσει του νου ασφαλιστικο καθεσττος στο Δημσιο (ν. 3865/2010, πως τροποποιθηκε), δεν καταλαμβνουν τις γυνακες υπαλλλους που εχαν δη αποχωρσει κατ τον χρνο ναρξης ισχος τους απ την υπηρεσα (21.7.2010), ανεξαρττως αν η αποχρησ τους ταν εκοσια ακοσια, χωρς να χουν θεμελισει συνταξιοδοτικ δικαωμα. Συνεπς, οι τελευταες δεν μπορον να αναγνωρσουν ως χρνο «πραγματικς συντξιμης υπηρεσας» πλασματικ χρνο παιδιν. Ακμη, οι γυνακες που εχαν αποχωρσει απ την υπηρεσα πριν απ την 21.7.2010 δεν απκτησαν δικαωμα αναγνρισης πλασματικο χρνου παιδιν οτε βσει του ρθρου 1 παρ. 4 του ν. 4002/2011, με το οποο αντικαταστθηκαν οι διατξεις της παρ. 12 του ρθρου 6 του ν. 3865/2010 απ την ναρξη της ισχος τους, δοθντος τι με τις διατξεις αυτς δεν διευρνθηκε το πεδο εφαρμογς του νμου, στε να συμπεριλβει και τις γυνακες υπαλλλους που εχαν δη αποχωρσει απ την υπηρεσα. Αντθετα, με την αναδρομικ αυτ αλλαγ, που ανατρχει στις αρχικς ρυθμσεις του ρθρου 6 παρ. 12 του ν. 3865/2010, τις οποες αντικαθιστ απ την ναρξη της ισχος τους, οι τελευταες λλαξαν προς το δυσμενστερο, αφο πλον η αναγνριση πλασματικο χρνου λγω παιδιν, για τις γυνακες υπαλλλους που εξλθαν της υπηρεσας μετ την 21.7.2010 και θεμελινουν, με αναγνριση ττοιου χρνου, συνταξιοδοτικ δικαωμα μχρι την 31.12.2010, δεν μπορε να υπερβανει το χρνο που απαιτεται για τη θεμελωση συνταξιοδοτικο δικαιματος, αποκλειομνης της χρησιμοποησης του τυχν υπολειπμενου χρνου, ανλογα με τα τκνα που χει ο υπλληλος, για την προσαξηση της σνταξης. Μειοψηφα. Το δικσαν Τμμα, δεχθν τα ανωτρω, ορθς κρινε νμιμη την απρριψη απ το Γ.Λ.Κ. του αιτματος της δη αναιρεσεουσας για συνταξιοδτηση, περαιτρω δε ορθ τις διατξεις του ρθρου 6 παρ. 12 του ν. 3865/2010 ερμνευσε και εφρμοσε. Εξλλου, εφσον η αναιρεσεουσα δεν υπαγταν στο αρχικ καθεστς, χοντας εξλθει απ την υπηρεσα προ της ενρξεως ισχος του ν. 3865/2010, δεν τθεται ζτημα υπαγωγς της οτε στη να ρθμιση του ρθρου 1 παρ. 4 του ν. 4002/2011. Απορρπτει αναρεση.

27-9-19 ΕλΣυν (ΟΛ) 271/19ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΥ – ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ. Ατηση αναρεσης απφασης με την οποα γινε δεκτ φεση του δη αναιρεσβλητου, ιατρο Περιφερειακο Ιατρεου κατ απφασης του Διοικητ του ΟΓΑ περ καταλογισμο σε βρος του ποσο, το οποο αντιστοιχε στη ζημα που φρεται τι προκλθηκε στον εν λγω Οργανισμ λγω πλασματικς συνταγογρφησης φαρμκων σε βιβλιρια ασφαλισμνων του. Η δσμευση του Ελεγκτικο Συνεδρου απ την αθωωτικ ποινικ απφαση, ταν επιλαμβνεται εκ των υστρων κατ την εκδκαση υπθεσης της δικαιοδοσας του, συντρχει εφσον τα πραγματικ περιστατικ και τα λοιπ στοιχεα που συγκροτον την ποινικ παρβαση, για την οποα χει εκδοθε απαλλακτικ απφαση, ταυτζονται με εκενα στα οποα στηρζεται ο καταλογισμς. Στην περπτωση αυτ, το Ελεγκτικ Συνδριο δεν μπορε να επανεκτιμσει τα αποδεικτικ στοιχεα που προσκομστηκαν ενπιον του ποινικο δικαστηρου να αποφανθε σχετικ με την τλεση, απ τον προσφεγοντα ενπιν του, της πρξης που αποτλεσε στοιχεο της ποινικς του δωξης, η οποα κατληξε στην αθωσ του. Αστικ ευθνη ιατρο για ζημιογνες ενργειες αυτο συνεπεα παραβασης των υποχρεσεν του ως προς τις συνταγογραφσεις. Πλασματικ συνταγογρφηση φαρμκων. Το δικσαν Τμμα κρινε τι εφσον ο αναιρεσβλητος κηρχθηκε αθος των αξιποινων πρξεων για τις οποες ασκθηκε ποινικ δωξη (πλαστογραφα με χρση απ κοινο και κατ’ εξακολοθηση και απτη απ κοινο και κατ’ εξακολοθηση), οι οποες χουν την δια αντικειμενικ υπσταση, εναι δηλαδ ταυτσημες με τις παρνομες πρξεις που του αποδδονται με την καταλογιστικ απφαση, οτε απεδεχθη πρθεση αυτο, δεν μπορε να αποστε απ την κρση του ποινικο δικαστηρου, απ την οποα δη απρρευσε δεδικασμνο ως προς το τι δεν τλεσε τις αποδοθεσες σε αυτν πρξεις, που συνιστον ποινικ αδκημα και παρλληλα εμφανζονται ως η γενεσιουργς αιτα πρκλησης ζημας στον Ο.Γ.Α.. Εξλλου, το τεκμριο αθωτητας επιβλλει να λαμβνεται υπψη σε κθε μεταγενστερη διαδικασα, οποιασδποτε φσης και χι μνο ποινικς (κυρωτικς), το γεγονς τι ο ενδιαφερμενος χει αθωωθε με αμετκλητη δικαστικ απφαση. Μειοψηφα. Τλος, κατ’ εσφαλμνη ερμηνεα των διατξεων του ρθρου 2 του π.δ/τος 67/2000 το δικσαν Τμμα, αναφορικ με υπλοιπες συνταγογραφσεις φαρμκων που δεν αποτλεσαν στοιχεο της ποινικς δωξης, κρινε τι δεν αποδεχθηκε τι οι παρατυπες που εμφανζουν οι εν λγω συνταγς οφελονταν σε «πρθεση» του αναιρεσβλητου και ακρωσε την καταλογιστικ πρξη του Διοικητ του Ο.Γ.Α. και κατ το μρος αυτ, περιορζοντας μως τσι την κταση της ευθνης του στο βαθμ του δλου (πρθεσης). Δχεται εν μρει ατηση αναρεσης.

27-9-19 Ελ Συν (Ι Τμμα) 473/19ΦΕΣΗ  - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΑΧ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΚΠολΔ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΚΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. φεση με την οποα ζητεται η ακρωση καταλογιστικς πρξης της Επιτρπου με την οποα καταλογστηκε σε βρος του εκκαλοντος και υπρ Δμου ποσ, το οποο αντιστοιχε σε αποδοχς χρονικο διαστματος που ο εκκαλν φρεται τι λαβε αχρεωσττως λγω κατταξς του σε προσωποπαγ θση κλδου ΤΕ με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου, δηλαδ σε θση αντερης εκπαιδευτικς κατηγορας απ εκενη, στην οποα πρεπε να καταταγε σε συμμρφωση με απφαση του Μονομελος Πρωτοδικεου Αθηνν. Κατ την κατταξη εργαζομνου σε θση (οργανικ προσωποπαγ) ΙΔΑΧ σε συμμρφωση με τελεσδικη απφαση πολιτικο δικαστηρου, με την οποα αναγνωρστηκε ο χαρακτρας της παρεχμενης απ αυτν εργασας ως αορστου χρνου, δεν δναται να ληφθε υπψη ττλος σπουδν αντερης εκπαιδευτικς βαθμδας που προπρχε αποκτθηκε κατ τη διρκεια της εργασας που αυτς παρεχε στο φορα υπ τους ρους συμβσεως ορισμνου χρνου ( μσθωσης ργου), εφσον για την σκηση των καθηκντων που ασκοσε ο εργαζμενος δεν απαιτετο ο εν λγω ττλος σπουδν. Εξλλου, τα αρμδια για την σκηση του προληπτικο ελγχου των δαπανν ργανα του Ελεγκτικο Συνεδρου, δνανται, εφσον διαπιστωθε τι συντρχει περπτωση πλνης να προχωρσουν αυτεπαγγλτως στην αναθερηση της πρξης θερησης του δη εξοφληθντος χρηματικο εντλματος πληρωμς και συναφς, στον καταλογισμ του αχρεωσττως λαβντος. Το Τμμα κρνει τι α) μη νομμως ο εκκαλν κατετγη, σε συμμρφωση με την ανωτρω δικαστικ απφαση σε θση ΙΔΑΧ της κατηγορας ΤΕ κλδου Διοικητικο αντ της κατηγορας ΥΕ, β) ορθς η Επτροπος, κατ το χρνο ασκσεως προληπτικο ελγχου διαπστωσε, εξ αφορμς βεβαωσης προπηρεσας, τι εχε πλανηθε ως προς τη συνδρομ προπθεσης που προηγεται χρονικ της μισθολογικς προαγωγς του εκκαλοντος, οπτε νομμως και αρμοδως προβη στην αναθερηση της πρξεως θεωρσεως και συνακλουθα στην σκηση κατασταλτικο ελγχου προς αναζτηση των αχρεωσττως καταβληθεισν αποδοχν, δοθντος τι οι επμαχες αποδοχς κατστησαν πλον μη νμιμες. Ωστσο, ο επδικος καταλογισμς πρπει να ακυρωθε κατ’ εφαρμογ της αρχς της χρηστς διοκησης και ενψει της οικονομικς κατστασης του εκκαλοντος. Δχεται φεση.

27-9-19 ΜονΠρΘεσ 5439/19ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΠ.  Υπαγωγ νομικο προσπου στο καθεστς ειδικς διαχερισης του Ν. 4307/2014 (αρ.68 επ.) - Τα πρσωπα που δικαιονται να διοριστον ειδικο διαχειριστς μετ την κατργηση του ρθρου 106ια παρ. 1 του ΠτΚ, ως προς τον ειδικ διαχειριστ και τα κωλματα που εμποδζουν την ανθεση σε κποιον των σχετικν καθηκντων - Εφαρμογ του ρθρου 11 του ΠΔ 133/2016 για τους διαχειριστς αφερεγγυτητας. Απ τη γραμματικ ερμηνεα της ανωτρω διταξης δεν προκπτει τι συμπεριλαμβνεται στα κωλματα διορισμο η ιδιτητα προσπου, ως Μη Εκτελεστικο Οργνου του Διοικητικο Συμβουλου θυγατρικς εταιρεας της αιτοσας εταιρας. Εν προκειμνω, λοιπν, για την καθ’ ης αννυμη εταιρα που βρσκεται σε αδυναμα πληρωμς των ληξιπρθεσμων χρηματικν υποχρεσεων της, το παρν Δικαστριο θεωρε τον Χ. ως κατλληλο πρσωπο για την ανληψη του ργου της ειδικς διαχειρσεως της καθ’ ης η ατηση εταιρεας.

23-9-19 ΕλΣυν (ΟΛ) 1270/18ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΔΕ - ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΙΑ ΙΚΑ - ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ.. Ατηση αναρεσης κατ απφασης με την οποα απορρφθηκε φεση κατ πρξης, η οποα απρριψε ατηση αναθερησης του δη αναιρεσεοντος κατ Πρξης του διου Κλιμακου, με την οποα αυτς καταλογστηκε ως ταμας ΙΚΑ με ποσ το οποο φρεται υπεξαιρεθν απ τη διαχερισ του. Να γγραφα προσκομισθντα σε ατηση αναθερησης. Το δικσαν Τμμα εσφαλμνα εφρμοσε τις καθορζουσες τις προποθσεις αναθερησης διατξεις του ρθρου 29 παρ. 3 του π.δ. 774/1980, καθσον κρινε τι η προσκομισθεσα ενπιον του Β Κλιμακου πορισματικ κθεση, που συντχθηκε στα πλασια συμπληρωματικς Ε.Δ.Ε., δεν συνιστ νο κρσιμο γγραφο, για το λγο τι δεν στηρζεται σε πρωττυπο αποδεικτικ υλικ, αφο κατ’ αυτ εξετστηκαν οι διοι μρτυρες που εχαν εξεταστε και κατ την αρχικ Ε.Δ.Ε., ως εκ τοτου το εξαχθν πρισμα, στηριζμενο σε διαφορετικ εκτμηση των αυτν αποδεικτικν στοιχεων απ τον συντξαντα, στερεται πρωτογενος χαρακτρα. Αναιρε απφαση για παρβαση ουσιδους τπου της διαδικασας.

23-9-19 ΕλΣυν Τμμα I (Προληπτικο Ελγχου) 267/18ΔΗΜΟΤΙΚΟ Κ.Κ.Π. - ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΕτΚ – ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΝΩΣΤΗ ΠΛΑΝΗ. Μη θερηση ΧΕ Δημοτικο ΚΚΠ που φορ στην καταβολ ποσο στον Πρεδρο και Αντιπρεδρο του ως ξοδα παρστασης. Η απφαση του δημοτικο συμβουλου, με την οποα καθορζονται τα ξοδα παρστασης που λαμβνουν μηνιαως ο πρεδρος και ο αντιπρεδρος των διοικητικν συμβουλων των δημοτικν ΝΠΔΔ ανατρχει στην ναρξη του οικονομικο τους, χωρς να ανακπτει θμα ανεπτρεπτης αναδρομικς ισχος της απφασης αυτς. Ειδικτερα, με την απφαση αυτ επιτρπεται κθε τος να καταβλλονται ξοδα παρστασης, το ψος των οποων μεταβλλεται κθε οικονομικ τος, ενψει της εκστοτε οικονομικς κατστασης του δημοτικο νομικο προσπου, ετε με αξηση ετε με μεωση του ποσο αυτο, εν το ποσ αυτ κλιμακνεται μσα σε προκαθορισμνα ρια, σμφωνα με την κ.υ.α. 20585/10.4.2007, ανλογα με τα σοδα του προηγομενου τους, η εν λγω δε μεταβολ, καταλαμβνει ολκληρο το οικονομικ τος, ανεξαρττως του χρνου κδοσης της σχετικς απφασης. Εξλλου, οι δημοσιευτες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ διοικητικς πρξεις ισχουν απ τη δημοσευσ τους σε αυτ, τα ουσιαστικ, ωστσο, ννομα αποτελσματα αυτς, δνανται να ανατρχουν σε χρνο προγενστερο της κδοσς της, αν τοτο επιτρπεται. Ακμη, δεν απαιτεται δημοσευση της απφασης του Δημοτικο Συμβουλου περ εκλογς των μελν του Διοικητικο Συμβουλου του ΝΠΔΔ στην Εφημερδα της Κυβερνσεως, δοθντος τι δεν πρκειται περ κανονιστικς διοικητικς πρξης. Επιπλον, δεν ασκε επιρρο το γεγονς της κδοσης απ το Δημοτικ Συμβολιο της επμαχης απφασης γκρισης της δαπνης και δσμευσης της πστωσης, η οποα τελικ δημοσιετηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Μη κανονικ ωστσο παρσταται η σχετικ δαπνη δεδομνου τι αυτ πρπει να αναλαμβνεται κατ την ναρξη εκτλεσης του προπολογισμο, ενψει του χαρακτρα της ως δαπνης σταθερο και περιοδικο χαρακτρα, πλην μως δχεται τι συντρεξε περπτωση συγγνωστς πλνης.

23-9-19 ΕλΣυν Τμμα VII (Προληπτικο Ελγχου) 278/18ΔHMOΣ – ΕΛΚΕ ΑΕΙ – προγραμματικ σμβαση υποκρπτουσα νμιμη σμβαση απευθεας ανθεσης υπηρεσιν – διενργεια δαπανν – συγγνωστ πλνη. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφορ στην καταβολ ποσο χρηματοδτησης προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΕΙ δυνμει προγραμματικς σμβασης. Προγραμματικς συμβσεις. Διενργεια δαπανν. Εκπνηση ερευνητικο - πιλοτικο προγρμματος εκτμησης του πλημμυρικο κινδνου στις περιοχς δμων και διατπωση συγκεκριμνων διαχειριστικν προτσεων. Η επμαχη σμβαση δεν αποτελε γνσια προγραμματικ σμβαση του ρθρου 100 του ν. 3852/2010 αλλ συνιστ, κατ’ ουσα, σμβαση απευθεας ανθεσης υπηρεσιν. Η σμβαση μως νομμως συνφθη σμφωνα με το ρθρο 118 παρ. 1 του ν. 4412/2016 καθς η εκτιμμενη αξα της δεν υπερβανει το ποσ των 20.000 ευρ, σμφωνα δε με τον Οργανισμ της Εσωτερικς του Υπηρεσας ο Δμος δεν διαθτει εξειδικευμνο προσωπικ για την παροχ των εν λγω υπηρεσιν. Τλος, απ πλνη και χωρς πρθεση καταστρατγησης των διατξεων που αφορον στην κανονικτητα της δαπνης, ο Δμος εξδωσε την απφαση ανληψης του ποσο της σμβασης (δημοσιονομικ δσμευση) μετ την απφαση γκρισης σναψης της σμβασης (νομικ δσμευση).

23-9-19 ΕλΣυν Τμμα IV (Προληπτικο Ελγχου) 163/18 : Υ.Πε. – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΠΑΡ. 9 ΑΡ. 66 Ν.. 4316/2014) – ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Μη θερηση ΧΕ Διοκησης Υγειονομικς Περιφρειας που αφορ στην καταβολ ποσο σε εταιρεα ως αμοιβ της για την παροχ υπηρεσιν καθαριτητας στο πλασιο σμβασης. Προσυμβατικς λεγχος δημοσων συμβσεων. Δυναττητα εφοδιασμο των φορων Υ.ΠΕ - Π.Ε.Δ.Υ., απ τους προμηθευτς των Νοσοκομεων εποπτεας κθε Υ.ΠΕ. με επκταση των αντστοιχων συμβσεων, με τους διους ρους και προποθσεις (ρθρο 66 παρ.9 του ν. 4316/2014). Η δυναττητα προσφυγς στην εξαιρετικ διαδικασα αναθσεως αφορ μνο την προμθεια αγαθν, χι δε και την παροχ υπηρεσιν. Οι πρσθετες αυτς πρξεις αποτελον νες αυτοτελες συμβσεις απευθεας αναθσεων που συνπτονται μεταξ του Διοικητ της εκστοτε Υ.Πε. και των προμηθευτν των νοσοκομεων εποπτεας της και υπγονται σε προσυμβατικ λεγχο νομιμτητς τους απ το Ελεγκτικ Συνδριο ταν η προπολογιζμενη δαπνη τους ελλεψει αυτς, το οικονομικ αντικεμενο τους, υπερβανει το ποσ των 500.000,00 ευρ. Μη νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η επμαχη σμβαση δεν υποβλθηκε πριν απ τη σναψ της σε προσυμβατικ λεγχο απ τον αρμδιο Επτροπο του Ελεγκτικο Συνεδρου, αφο η δαπνη αυτς, αξας 551.936,00 ευρ (χωρς ΦΠΑ) υπερβανει το ριο των 500.000 ευρ.

23-9-19 ΕλΣυν Τμμα IV (Προληπτικο Ελγχου) 142/18ΑΕΙ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ - ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.  Μη θερηση ΧΕ προπολογισμο δημοσων επενδσεων Πανεπιστημου που αφορ στην δαπνη εταιρεας σε εκτλεση απφασης του Διοικητικο Εφετεου (σε συμβολιο). ταν η αξωση του φερμενου ως δικαιοχου δαπνης σε βρος νομικο προσπου στηρζεται σε ττλο εκτελεστ, με βση τον οποο δναται να επισπευσθε αναγκαστικ εκτλεση, το Ελεγκτικ Συνδριο, κατ τον ενεργομενο υπ’ αυτο λεγχο, υποχρεοται, αφο διαπιστσει το τποις υποστατ του επικαλομενου εκτελεστο ττλου, να προβε σε θερηση του χρηματικο εντλματος, που εκδδεται υπρ του φερμενου ως δικαιοχου στον εκτελεστ ττλο, διτι και υποχρεοται να συμμορφωθε με τον υπρχοντα νμιμο εκτελεστ ττλο, αφο δεν αποτελε παρεμπιπτντως αναφυμενο ζτημα, δηλαδ ζτημα που αναφρεται στη νομιμτητα μη ουσιαστικς αξωσης. Ενψει τοτων, το Ελεγκτικ Συνδριο υποχρεοται να συμμορφωθε με την κατ' ρθρο 126Β του Κδικα Διοικητικς Δικονομας απφαση ενδοδικαστικς επλυσης των Διοικητικν Εφετεων, απ την οποα παργεται εκτελεστς ττλος, που συνιστ για το λγο τοτο νμιμο δικαιολογητικ πληρωμς, του προληπτικο ελγχου περιοριζομνου μνον στην εξταση του τποις υποστατο του σχετικο ττλου. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι δεν δναται να αμφισβητηθε η ουσιαστικ νομιμτητα του υπ κρση δικαστικο συμβιβασμο, καθιστντας ανενεργ τον εκτελεστ ττλο (δικαστικ απφαση ενδοδικαστικς επλυσης).

20-9-19 ΕγκΕισΑρΠγου 7/19 : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ -  Συνδιαλλαγ μεταξ ανλικου δρστη και θματος. 

20-9-19 ΜονΠρΘεσ 4969/19 : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.  Αγωγ του Δημοσου για αναγνριση της συγκυριτητς του σε γεωτεμχιο καταχωρημνο στο Κτηματολγιο, το οποο αποτελε τμμα αιγιαλο.  Προποθσεις σστασης συγκυριτητας επ ακιντου. Κρση τι η αγωγ εναι απορριπτα ως μη νμιμη στο σνολ της, διτι εν το ενγον εκθτει τι εναι αποκλειστικς κριος διαιρετο τμματος του επδικου γεωτεμαχου, το οποο (τμμα) αποτελε τμμα του παλαιο αιγιαλο, δεν επικαλεται καμα νμιμη προπθεση για τη συννωση του διαιρετο αυτο τμματος με το γεωτεμχιο και τη θερησ του ως ενιαου ακιντου, στε να νοεται η δημιουργα συγκυριτητας (ρθρο 1113 ΑΚ) και να θεμελινεται ννομη αξωση του ενγοντος για αναγνρισ του ως συγκυρου επ του λου γεωτεμαχου και των επ’ αυτο συσταθεισν οριζντιων ιδιοκτησιν.

13-9-19 ΠολΠρΓρεβενν 17/19 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ  - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ. Η επικυρωθεσα συμφωνα εξυγανσης δναται να τροποποιεται παξ με μεταγενστερη συμφωνα λων των συμβαλλμενων μερν, η οποα κατατθεται προς επικρωση ενπιον του πτωχευτικο δικαστηρου - Προποθσεις επικρωσης - Ειδικτερα, μεταξ των προποθσεων αυτν εναι και εκενη που απαιτε η τροποποηση να αφορ μνο το χρνο τον τρπο αποπληρωμς των περιλαμβανμενων στην αρχικ συμφωνα απαιτσεων, χι δε και το ψος αυτν. Εν προκειμνω, μως, η νδικη τροποποιητικ συμφωνα, που εισγεται προς επικρωση, αφορ τη διαγραφ μρους (τοι την απομεωση) της χρηματικς απατησης της προσθτως παρεμβανουσας και ρα δεν δναται να επικυρωθε κατ το νμο. Περαιτρω, στην προκειμνη περπτωση απορριπτα τυγχνουν και αμφτερα τα λοιπ κρινμενα νδικα βοηθματα, και δη η μεν πρσθετη παρμβαση ως γενικ μη επιτρεπμενη στα πλασια της παροσας δκης, η δε κρια παρμβαση, επειδ σε αυτ δεν διαλαμβνεται επκληση της μη τρησης των  προποθσεων και της εντεθεν βλβης των συμφερντων του κυρως παρεμβανοντος. Απορρπτει την ατηση, την κρια και πρσθετη παρμβαση.

13-9-19 ΑρΠγος (Α2) 171/19ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.  Τθεται το ζτημα εν η δανεστρια Τρπεζα, ως υπεθυνη επεξεργασας προσωπικν δεδομνων, γενομνης στο πλασιο μιας συμβσεως, οφελει να ενημερνει ειδικς τον οφειλτη για τη διθεση αυτν των δεδομνων του στην εκστοτε συγκεκριμνη εταιρεα ενημρωσης οφειλετν, αρκε, κατ νμο, το γεγονς τι η Τρπεζα κατ τον χρνο της συλλογς των δεδομνων, βσει περιληφθντων ρων στη σχετικ σμβαση, εχε ενημερσει τον οφειλτη τι τα προσωπικ του δεδομνα, θα αποτελσουν αντικεμενο επεξεργασας απ την δια (Τρπεζα) και απ εκενους που εκτελον την επεξεργασα κατ' εντολ και για λογαριασμ της, ως αποδκτες των δεδομνων, στους οποους περιλαμβνονται και οι εταιρες εισπρξεως απαιτσεων. Παραπμπει στην Τακτικ Ολομλεια του Αρεου Πγου.

13-9-19 ΜονΠρΠειρ 276/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10. Απ την κατθεση της ατησης και μχρι την ημρα επικρωσης κατ την οποα ετε θα επικυρωθε ο ενδεχμενος προδικαστικς συμβιβασμς απ τον Ειρηνοδκη, ετε θα συζητηθε ενδεχμενο ατημα για την κδοση προσωρινς διαταγς, δεν επιτρπεται η λψη καταδιωκτικν μτρων κατ του οφειλτη, καθς και η μεταβολ της πραγματικς και νομικς κατστασης της περιουσας του.Σμφωνα με την ποψη που ακολουθε ως ορθτερη το παρν δικαστριο, η ννοια των καταδιωκτικν μτρων εναι ευρτερη απ την κατηγορα των μτρων αναγκαστικς εκτλεσης και στην παραπνω απαγρευση εμππτει και η κδοση διαταγς πληρωμς σε βρος του αιτσαντος την υπαγωγ στις ρυθμσεις του Ν. 3869/10. Εν προκειμνω, μως,  η ανακπτουσα, με την νδικη ανακοπ, δε στρφεται και κατ του κρους του απογρφου και της κτωθι του αντιγρφου του απογρφου επιταγς προς πληρωμ, επομνως δε βλλει κατ του κρους της προδικασας της αναγκαστικς εκτλεσης, κατ’ ρθρο 933 του ΚΠολΔ, αλλ στρφεται μνο κατ της κδοσης της προσβαλλμενης διαταγς πληρωμς, η οποα, μως, απ μνη της δε συνιστ οτε ναρξη, οτε συνχιση εκτλεσης. Απορρπτει την ανακοπ.

13-9-19 ΜονΠρΠειρ 291/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10. ννοια της δλιας περιλευσης του αιτοντος σε αδυναμα πληρωμν - Περπτωση εκτεταμνης λψης καταναλωτικν δανεων και πιστωτικν καρτν - Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι οι αιτοντες δολως περιλθαν σε αδυναμα πληρωμς των χρεν τους, δεκτς γενομνης ως και κατ’ ουσαν βσιμης της προβληθεσας σχετικς νστασης δλου εκ μρους των καθ’ ων οι αιτσεις - εφεσιβλτων, η δε κατφαση της αποδειχθεσας ως νω δλιας περιλευσης των αιτοντων σε κατσταση μνιμης αδυναμας πληρωμς των ληξιπρθεσμων χρηματικν οφειλν τους αναιρε γι’ αμφτερους αυτος την ιδιτητα του καλπιστου υπερχρεωμνου οφειλτη που δικαιοται να υπαχθε στις προστατευτικς διατξεις του Ν. 3869/10. Απορρπτει την φεση.

13-9-19 ΕιρΘεσ 335/19 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. Συμβσεις πλησης - Αγωγ για την καταβολ υπολοπου του τιμματος. Ατημα επδειξης εγγρφων - Ειδικτερα, ο εναγμενος προβλλει ατημα περ επδειξης αποσπασμτων των εμπορικν βιβλων της ενγουσας, ως προς την κνηση των παραγγελιν που χει κνει προς σ’ αυτ, και τις καταβολς στις οποες χει προβε, πλην μως παντελς αριστα, καθς δεν αναφρεται το ννομο συμφρον του για την επδειξη των συγκεκριμνων εγγρφων, δεδομνου τι οι νδικες παραγγελες αλλ και η καταβολ μρους του τιμματος της πρτης εξ αυτν, συνομολογονται απ την ενγουσα και δεν εξειδικεεται περαιτρω σε τι θα συνεισφρουν για την αποδεικτικ διαδικασα της παροσας δκης. Η κρινμενη αγωγ πρπει να γνει δεκτ ως βσιμη απ ουσιαστικ ποψη και να υποχρεωθε ο εναγμενος να καταβλει στην ενγουσα το ποσ των 17.903,83 ευρ, που αντιστοιχε στο υπλοιπο του συνολικ οφειλομνου τιμματος των δο συμβσεων πλησης, νομιμοτκως. Περαιτρω, η απφαση πρπει να κηρυχθε προσωριν εκτελεστ κατ να μρος.

6-9-19 ΑΠΔΠΧ 28/19ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ. Ζτημα αναγραφς θρησκεματος και ιθαγνειας στους ττλους σπουδν και της απαλλαγς απ το μθημα των Θρησκευτικν. Η Αρχ κρινε τι α) η αναγραφ του θρησκεματος και της ιθαγνειας στα στοιχεα που τηρονται στο σχολεο, στους ττλους και πιστοποιητικ σπουδν και στο πληροφοριακ σστημα «myschool» και β) η δλωση τι ο μαθητς δεν εναι Χριστιανς Ορθδοξος και εξ αυτο επικαλεται λγους θρησκευτικς συνεδησης για την απαλλαγ του απ το μθημα των Θρησκευτικν, δεν εναι νμιμες και γι' αυτος τους λγους καλε το Υπουργεο Παιδεας, ως υπεθυνο επεξεργασας, να απσχει απ τις ως νω μη σννομες πρξεις επεξεργασας των προσωπικν δεδομνων των μαθητν,  να μεριμνσει για την μεση τροποποηση των σχετικν ρυθμσεων και τλος να λβει κθε αναγκαο μτρο και να εκδσει κθε αναγκαα οδηγα προς τις οικεες εκπαιδευτικς αρχς.

6-9-19 ΕιρΖακ 78/19ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ . Ν.4491/17. Διαφορ απ διοικητικ σμβαση κατασκευς δημσιου ργου - Δικαιοδοσα. ννοια διοικητικς σμβασης και κριτρια χαρακτηρισμο. Μετ τη θση σε ισχ του Ν. 4491/17, τοι μετ την 13.10.2017, λες οι προσφυγς αγωγς, που αφορον διαφορς απ την εκτλεση δημοσου ργου και απορρουν απ διοικητικ σμβαση απ ιδιωτικο δικαου σμβαση, ετε χουν, οι διαφορς, συμβατικ υπβαθρο ετε, λγω ακυρτητας της σμβασης, ερεδονται στις διατξεις του αδικαιολγητου πλουτισμο, ακμα και αν ανακπτουν απ συμβσεις ργων και μελετν που χουν συναφθε πριν απ την ναρξη ισχος του Ν. 4491/17, υπγονται εφεξς στη δικαιοδοσα των διοικητικν δικαστηρων. Η κρισιολογομενη αγωγ πρπει να απορριφθε ως απαρδεκτη ελλεψει δικαιοδοσας.

6-9-19 ΜονΠρΚορ 37/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10 - ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ. ΕΦΕΣΗ. Στην περπτωση που οι μηδενικο μικρο ψους καταβολς ορζονται για χρονικ διστημα χι μικρτερο των πντε (5) μηνν και συγχρνως ορζεται να δικσιμος για επανακαθορισμ των δσεων στη να δικσιμο, η απφαση εναι οριστικ κατ το τμμα της που ορζει καταβολς (στω και μηδενικς) για ορισμνο διστημα χρνου και μη οριστικ κατ το τμμα της που ορζει να δικσιμο για επανακαθορισμ των δσεων. Απαρδεκτη η σκηση φεσης κατ εν μρει οριστικς απφασης. Εν προκειμνω, λοιπν, η εκκαλομενη απφαση εναι εν μρει μη οριστικ απφαση, μη επιδεκτικ μως φεσης για οποιοδποτε τμμα της.

30-8-19 ΜονΠρΑθ 466/19 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. Η καταγγελα της σμβασης εργασας αορστου χρνου συνιστ δικαωμα του εργοδτη του εργαζμενου και εναι μονομερς, αναιτιδης δικαιοπραξα, δεν επιτρπεται μως, να υπερβανει, προφανς, τα ρια που διαγρφει η καλ πστη τα χρηστ θη. Ακυρτητα καταγγελας της σχσης εργασας για νμιμη συνδικαλιστικ δρση. ννοια συνδικαλιστικς δρσης. Βρος απδειξης. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι η καταγγελα της σμβασης εργασας της ενγουσας απ την εναγομνη δεν οφελεται στον επικαλομενο απ αυτ λγο της συνδικαλιστικς της δρσης, αλλ στη μειωμνη απδοσ της, στην λλειψη ενδιαφροντς της για το αντικεμενο της εργασας της, στις προβληματικς σχσεις που εχε αναπτξει με κποιους συναδλφους της, στην αρνητικ στση της απναντι σε υπαλλλους του ΕΟΦ, στη μη τρηση οδηγιν της εναγομνης και στην αδιαφορα της ενγουσας σε επισημνσεις - παρατηρσεις απ τους αρμδιους υπαλλλους της εναγομνης για μεγλο χρονικ διστημα. Συνακλουθα δεν αποδεχθηκε τι η καταγγελα της σμβασης εργασας της ενγουσας εναι κυρη ως παρνομη, λλως ως καταχρηστικ.

27-8-19 AρΠγος (Ποιν - ΣΤ') 841/19ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ - ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ. ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Στοιχειοθτηση συκοφαντικς δυσφμησης και ψευδος καταμνυσης - αιτιολογα - εσφαλμνη ερμηνεα εφαρμογ ουσιαστικς ποινικς διταξης - με την παραδοχ, την οποα διλαβε στο σκεπτικ της προσβαλλμενης απφασς του το δικσαν Τριμελς Πλημμελειοδικεο Αθηνν, σχετικ με την αξιποινη πρξη της συκοφαντικς δυσφμισης, προβη σε εσφαλμνη ερμηνεα και εφαρμογ των ουσιαστικν ποινικν διατξεων των ρθρων 362 και 363 του ΠΚ, καθσον στην ννοια του τρτου, κατ τις διατξεις αυτς, περιλαμβνεται οποιοδποτε φυσικ πρσωπο αρχ, πως ο γραμματας, ο δικαστικς επιμελητς, οι δικαστς, οι εισαγγελες οι αστυνομικο κλπ που λαβαν γνση του δυσφημιστικο ισχυρισμο της διδοσης, ενψει μλιστα και του τι και απ την γραμματικ ακμη διατπωση του κειμνου των διατξεων των ρθρων 362-363 του ΠΚ συνγεται ευθως τι "τρτος" εναι κθε πρσωπο που λαμβνει γνση των φερμενων συκοφαντικν ισχυρισμν, αφο δεν γνεται σ' αυτς οποιαδποτε εξαρεση δικριση για τα ργανα που εναι κατ το νμο αρμδια να παραλαμβνουν μηνσεις, καταθσεις, αναφορς κλπ - Αναιρε εν μρει την υπ' αριθμν 3837-3901/2018 απφαση του Τριμελος Πλημμελειοδικεου Αθηνν, ως προς τις διατξεις της που αφορον την αθωση των αναιρεσβλητων για την πρξη της συκοφαντικς δυσφμισης.

27-8-19 ΑρΠγος (Α2) 286/19 : ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ - ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ. Το μρος της νδικης αμοιβς, που αποδθηκε στο Δημσιο ως δημσιο σοδο, για το λγο τι τα εισπραχθντα δικαιματα του υποθηκοφλακα κατ το κρσιμο τρμηνο υπερβαιναν τα ξοδα λειτουργας του υποθηκοφυλακεου, μετ την απδοσ του που γινε κατ' επιταγ νμου, εξφυγε απ την περιουσα του εναγομνου και αυτς επομνως παυσε κατ το χρνο επδοσης της αγωγς να εναι ως προς αυτ πλουσιτερος, χωρς να αποκτσει κποιο αντλλαγμα στη θση του. Το υπλοιπο μρος της νδικης αμοιβς αναλθηκε για την κλυψη των εξιστορομενων αναγκαων λειτουργικν δαπανν του υποθηκοφυλακεου, στις οποες ο υποθηκοφλακας ταν υποχρεωμνος απ το νμο να προβε για τις ανγκες λειτουργας της δημσιας υπηρεσας του υποθηκοφυλακεου, δηλαδ προς εκπλρωση δημσιου σκοπο. Αναιρε και παραπμπει.

8-8-19 ΔΠρΑθ 7484/19ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ - ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ. Αναζτηση αχρεωσττως καταβληθντων δημοτικν τελν και τελν ακνητης  περιουσας που κατβαλε η ενγουσα στον εναγμενο Δμο - σκηση αγωγς με επικουρικ βση του αδικαιολγητου πλουτισμο. Δεδομνου τι στην κατηγορα των φορολογικν διαφορν υπγονται και εκενες που χουν ως αντικεμενο την επιβολ δημοτικν τελν, η κρινμενη αγωγ, με την οποα ζητεται η επιστροφ αχρεωσττως καταβληθντων δημοτικν τελν και ειδικν φρων χει ως αντικεμενο αξωση «φορολογικο περιεχομνου εν γνει», για την οποα, μνο το νδικο βοθημα της προσφυγς ταν επιτρεπτ να ασκηθε. Το διο, λλωστε, ισχει και για την επικουρικ βση της αγωγς, καθς και αυτ αφορ την αποκατσταση ζημας που προλθε απ την αχρεστητη –κατ τους ισχυρισμος της ενγουσας– καταβολ δημοτικν τελν, εν πση δε περιπτσει η εξτασ της, θα προπθετε τη διαμρφωση ανεπτρεπτης παρεμππτουσας κρσης ως προς τη νομιμτητα της καταβολς των επδικων τελν της παρλειψης της Διοκησης να προβε στην επιστροφ τους. Κατ’ ακολουθαν των ανωτρω, το κρινμενο νδικο βοθημα πρπει να απορριφθε ως απαρδεκτο.

8-8-19  ΜΠρΛαμ 72/19 : ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΑ - ΖΗΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Σμβαση Παροχς Επενδυτικν Υπηρεσιν - Ομλογα που ανκουν στην κατηγορα των «perpetual bonds», δηλαδ στα «ομλογα ατελετητης διρκειας» - Ο κομιστς ενς ττοιου ομολγου δεν δικαιοται σε παρδοση - επιστροφ του ομολγου στον εκδτη του προς τον σκοπ εσπραξης της ονομαστικς του αξας μετ την λξη μιας συμφωνηθεσας διρκειας οποτεδποτε. Συνεπς, εναι προφανς τι το επμαχο ομλογο αφενς εναι υψηλο ρσκου, αφετρου δεν εναι απλ στη σλληψη και στη λειτουργα του επενδυτικ προν.  Περστατικ πλημμελος συμπεριφορς των υπαλλλων της τρπεζας σε βρος του πελτης της - ενγοντος, ο οποος δεν διθετε οποιασδποτε μορφς ειδικτερη εκπαδευση εμπειρα και δεν λαβε ακριβ και σαφ πληροφρηση σχετικ με τα χαρακτηριστικ του συγκεκριμνου επενδυτικο προντος, οτε πριν λβει χρα η αγορ του ομολγου, αφο αυτ πραγματοποιθηκε εν αγνοα του, οτε ταν λαβε γνση της συγκεκριμνης επνδυσης και αποφσισε να το διακρατσει, με αποτλεσμα να μην μπορσει να κατανοσει τους κινδνους. Η συμπεριφορ αυτ των εναγμενων, η οποα εκδηλθηκε ναντι του ενγοντος, συνιστμενη στην αθτηση του καθκοντος διαφτισης, παροχς ορθς συμβουλευτικς καθοδγησης και προειδοποησης του ενγοντος - πελτη, δημιουργε ευθνη αδικοπρακτικ της τρπεζας και συνμα αντκειται στην καλ πστη, στα συναλλακτικ θη, στον Κανονισμ Δεοντολογας ΕΠΕΥ και στο Νμο περ προστασας καταναλωτν. Δχεται εν μρει την αγωγ.

8-8-19 ΤρΕφΑθ 220/19 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. ANΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.  Σμβαση εμπορικς συνεργασας με αντικεμενο την αποκλειστικ πληση υγρν καυσμων για διρκεια πντε ετν μεταξ εταιρας πλησης πετρελαιοειδν και πρατηριοχου υγρν καυσμων, που θα το δινειμε - Παρταση νω της πενταετας της διρκειας των συμβσεων. Ατημα αναγνρισης ακυρτητας των συμβσεων λγω υπρβασης της πενταετας - Κρση τι η αγωγ εναι μη νμιμη και συνεπς απορριπτα, διτι τα πραγματικ περιστατικ, τα οποα επικαλονται οι ενγουσες προς θεμελωση αυτς, και αληθ υποτιθμενα, δεν μπορον να στοιχειοθετσουν το ατημ τους περ αναγνρισης ακυρτητας των επιδκων συμβσεων, δεδομνου τι δεν επικαλονται τι οι συμφωνες αυτς επηραζαν τα εμπορικ ρεματα και τον ανταγωνισμ εντς της κοινς αγορς, με συνπεια να καθσταται δυσχερς εξ αυτο του λγου η πραγματοποηση των στχων μιας ενιαας αγορς, και συνεπς, δεν τυγχνει εφαρμογς το κοινοτικ δκαιο. Εξλλου, οι ενγουσες δεν επικαλονται λλα πραγματικ περιστατικ, για να θεμελισουν την απατησ τους στις διατξεις του εθνικο δικαου περ αθμιτου ανταγωνισμο. Απορρπτει τις εφσεις.

8-8-19  ΕφΑθ 2448/19ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΟΕ. Σε λες τις περιπτσεις, σημανει μεταβολ της νομικς μορφς («νομικο ενδματος») της εταιρας χωρς εκκαθριση και χωρς ανγκη μεταβιβσεως (με ειδικ οιονε καθολικ διαδοχ) των εταιρικν αντικειμνων και εταιρικν χρεν στην εταιρα υπ τη να της μορφ. Περπτωση μετατροπς ΟΕ σε ΕΕ - Η ετερρρυθμη πλον εταιρα αναλαμβνει, αυτοδικαως νευ λλης διατπωσης, τα δικαιματα και τις υποχρεσεις της ομρρυθμης εταιρας, ανεξρτητα αν προρχονται απ συμβατικ, αδικοπρακτικ εκ του νμου-ννομη σχση. Κρνεται τι ο ττλος επ του οποου στηρχτηκε και εκδθηκε η προσβαλλμενη διαταγ πληρωμς απ την οποα προκπτει η παρξη χρηματικς οφειλς σε βρος της ανακπτουσας τραπεζικς εταιρας ναντι της καθ’ ης η ανακοπ, δεν εναι ανπαρκτη - ανυπστατη, αφο εξεδθη επ υπαρκτο νομικο προσπου, καθσον η επιδικαζμενη απατηση προκπτει με γγραφη απδειξη και δη εφετειακ απφαση, η οποα εχε εκδοθε υπρ της δικαιοχου της αρχικς απατησης ΟΕ ως χουσας την κατ’ ρθρο 62 ΚΠολΔ ικαντητα δικαου και την ικαντητα διαδκου, και κατ’ επκταση νομιμοποιετο ενεργητικς στη συνχιση της μεταξ αυτς και της εναγμενης τραπεζικς εταιρας ανοιγεσα δικ, ακμη και μετ τη μετατροπ της. Δχεται την φεση.

26-7-19 ΜΠρΑθ 268/19ΕΥΡΩΠΑΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Η Ευρωπακ Διαταγ Πληρωμς, που χει εκδοθε για απατηση υπαγμενη στον Κανονισμ 1896/2006, κατ τη διαδικασα που ο Κανονισμς προβλπει και χει κηρυχθε εκτελεστ στο κρτος μλος προλευσης, που δικαιοται να προβλει αντιρρσεις ο οφειλτης, αναγνωρζεται και εκτελεται σε οποιοδποτε λλο κρτος μλος, δχως να απαιτεται η κρυξη αυτς εκτελεστς.τσι, ο αιτν απευθνεται κατευθεαν στα ργανα εκτλεσης της χρας υποδοχς, τοι, στο πλασιο της ελληνικς πολιτικς δικονομας, στον αρμδιο δικαστικ επιμελητ. Εν προκειμενω, πρκειται περ Ευρωπακς Διαταγς Πληρωμς του Κανονισμο (ΕΚ) 1896/2006, που κατστη εκτελεστ στο κρτος προλευσης (Ιταλα) και δεν χρειζεται να αναγνωριστε και να κηρυχθε εκτελεστ στην Ελλδα, διτι εκτελεται αμσως. Απορρπτει την ατηση ως μη νμιμη.

26-7-19 ΜΠρΑθ 1845/19ΙΑΤΡΟΙ Ε.Σ.Υ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ.  Υποχρωση των ιατρν του Ε.Σ.Υ απ το καθο ΝΠΔΔ, να αναλβουν πρσθετα τα καθκοντα του οικογενειακο ιατρο. Ατηση ασφαλιστικν μτρων.  Ιδιωτικ διαφορ - Δικαιοδοσα. Η συνταγματικ κατοχυρωμνη στο ρθρο 5 επαγγελματικ ελευθερα. Ειδικτερα, οι αιτοντες εναι θερποντες ιατρο, προσληφθντες απ πολλν ετν απ το Ι.Κ.Α. που στη συνχεια μεταφρθηκαν διαδοχικ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ και τελικ στο καθ ο, που απασχολονται μχρι σμερα, χοντας καταλβει οργανικς θσεις πλρους και αποκλειστικς απασχλησης κλδου ιατρν Ε.Σ.Υ. με συμβσεις εργασας Ι.Δ.Α.Χ. Ισχυρζονται λοιπν, τι το καθ ο αντισυμβατικ και κατ παρβαση του ρθρου 5 παρ. 1 του Συντγματος, το τελευταο χρονικ διστημα, επιχειρε να τους υποχρεσει παρ τη θλησ τους να αναλβουν παρλληλα με την συμφωνημνη εργασα τους και καθκοντα οικογενειακο ιατρο, συμπεριφορ που προσβλλει βναυσα την προσωπικτητ τους. Κατ' ακολουθαν των ανωτρω πιθανολογηθντων πραγματικν περιστατικν, η επιχειρομενη εκ μρους του καθ ου νταξη των αιτοντων στο θεσμ του οικογενειακο ιατρο, παρ τη θλησ τους, εναι παρνομη, αφο δεν βρσκει ρεισμα στο νμο, παραβιζοντας το ρθρο 5 του Σ., και δη την ελευθερα των συμβσεων. Η κρινμενη ατηση πρπει να γνει δεκτ ως βσιμη και κατ' ουσαν, να ρυθμιστε προσωριν η εργασιακ σχση των αιτοντων με το καθ ο  και να υποχρεωθε το τελευταο να αποδχεται προσωριν τις προσηκντως προσφερμενες υπηρεσες τους ως θεραπντων ιατρν της ειδικτητς τους, υπ τους διους ρους.

19-7-19 ΑρΠγος (Β1) 316/19 :  ΔΗΜΟΣΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Προσωπικ Δημοσου με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου - Δικαωμα αποζημωσης λγω απλυσης καταγγελας της σμβασης εργασας απ την υπηρεσα. ρθρο 55 παρ. 4 του ΠΔ 410/88 - Προκπτει τι, εν μχρι την τροποποηση της εν λγω διταξης με το Ν. 3320/2005, το προσωπικ που δικαιοτο να λβει την αποζημωση ορζονταν ρητ στις διατξεις του ν. 993/1979, δηλαδ ειδικ επιστημονικ, τεχνικ και βοηθητικ προσωπικ, που προσλφθηκε πριν την ισχ του ν. 993/1979 και σοι υπηρετοσαν κατ τη δημοσευση του νμου αυτο και συνδονταν με το Δημσιο με σχση εργασας αορστου χρνου, παρτι δεν ανκαν στο ειδικ επιστημονικ, τεχνικ και βοηθητικ προσωπικ, μετ τη γενμενη τροποποηση αναφρεται πλον γενικ στο προσωπικ με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου. Εν προκειμνω λοιπν, ο αναιρεσεων ενγων δικαιοται την αιτομενη αποζημωση λγω συνταξιοδτησης, αν και διορσθηκε στο εναγμενο αναιρεσβλητο Δημσιο με σμβαση εξαρτημνης εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου μετ την ναρξη ισχος του Ν. 993/1979 και δεν ανκε στο ειδικ επιστημονικ, τεχνικ και βοηθητικ προσωπικ. Δεκτ η αναρεση.

19-7-19  ΔΕφΑθ (Β') 11/19ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Η προσβαλλμενη απφαση αναδσωσης στηρζεται στο τι η επδικη κταση αποτελε τμμα μεγαλτερης κτασης που χει κηρυχθε αναδασωτα. δη μως, χει κριθε απ το ΕΔΔΑ και το ΣτΕ, τι η απφαση του Νομρχη που κρυξε αναδασωτα ευρτερη κταση, βασστηκε σε απφαση του Υπουργο Γεωργας, χωρς καμα να επανεκτμηση της κατστασης και τι, ενψει του εξαιρετικ παρωχημνου χρνου της κρυξς της και του γεγοντος τι αυτ αφορ γενικς στην περιοχ λου του Λεκανοπεδου Αττικς, που ορζεται ευρτατα και χωρς διγραμμα, εξαιρουμνων, μλιστα, σημαντικν κατηγοριν εκτσεων, δεν συνεπγεται τον αυτματο χαρακτηρισμ της επδικης κτασης ως αναδασωτας, αλλ θα πρεπε να αιτιολογεται με νετερα στοιχεα. Κρθηκε λοιπν εν προκειμνω, τι η προσβαλλμενη πρξη, με την οποα κηρσσεται αναδασωτα η ιδιοκτησα τoυ αιτοντος, με το αιτιολογικ τι πρκειται για δασικ κταση των παρ. 2 και 4 του ρθρου 3 του ν. 998/1979, που χει εκχερσωθε, παρσταται ανεπαρκς αιτιολογημνη. Δεκτ η ατηση ακρωσης.

19-7-19  ΔΕφΑθ 585/19 : ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Απ τον συνδυασμ των διατξεων 108 παρ. 1 του ΥΚ, 2 παρ. 1 του ΠΚ και 7 παρ. 1 του Σ., συνγεται τι εν απ την τλεση του πειθαρχικο παραπτματος ως και την κδοση αμετκλητης απφασης, ισχουν περισστεροι νμοι, προκπτει τι εφαρμζεται αυτς που περιχει τις ευμενστερες για τον διωκμενο διατξεις. Εν προκειμνω, ευμενστερες διατξεις εναι αυτς του Ν. 4325/15, διτι η οριστικ παση δεν περιλαμβνονταν στις ποινς που μποροσαν να του επιβληθον πειθαρχικ για τα παραπτματα, που αυτς εχε παραπεμφθε στο πειθαρχικ συμβολιο και συνεπς,για τον λγο αυτ, δεν συντρεχε κλυμα αποδοχς της ατησης παρατησς του απ την διοκηση. Κρση τι μη νομμως ο αρμδιος Υπουργς παρλειψε την κδοση διαπιστωτικς πρξης λσης της υπαλληλικς σχσης του αιτοντος, πως η παρλειψη αυτ εκδηλθηκε ρητ με την πρξη περικοπς αποδοχν αυτο. Δχεται την ατηση. Ακυρνει την παρλειψη της διοκησης να εκδσει την διαπιστωτικ πρξη λσεως της υπαλληλικς του σχσης του αιτοντος.

11-7-19 ΜΠρΠειραις 722/19 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ. Κρυξη εκτελεσττητας αλλοδαπν αποφσεων. Για να κηρυχθε εκτελεστ στην Ελλδα απφαση αλλοδαπο δικαστηρου απαιτεται, πλην λλων, και να μην εναι αντθετη προς τη «δημσια τξη».  ννοια “δημσιας τξης”. Περπτωση απφασης δικαστηρου αμερικανικς πολιτεας με την οποα επιδικζεται, λγω ενδοσυμβατικς ευθνης, πραν της πραγματικς ζημας, και πρσθετο χρηματικ ποσ, ως ιδιωτικ υπρ του δανειστ ποιν. Κρση τι ο θεσμς της τιμωρητικς αποζημωσης δεν ρχεται σε σγκρουση με τη δημσια τξη με την προπθεση μως, τι το ποσ το οποο επιδικζεται δεν εναι δυσανλογα μεγλο. Στην προκεμενη περπτωση, η τιμωρητικ αποζημωση κρνεται απ το παρν Δικαστριο ελογη ενψει των συγκεκριμνων περιστσεων, που προκπτουν απ την αλλοδαπ απφαση. Δεκτ η ατηση.

11-7-19 ΠΠρΗρακλεου 10/19ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ. Kαταγγελα σμβασης πστωσης με ανοιχτ λογαριασμ. Ανακοπ διαταγς πληρωμς. Κατ' αρχς η απ πλευρς τραπεζικο ιδρματος παραβαση της υποχρωσης ενημρωσης, αναφορικ με προηγομενη γνωστοποηση προς την πιστοχο και τον εγγυητ του χαρακτηρισμο τους ως μη συνεργσιμων δανειοληπτν, δεν συνιστ νευ ετρου κυρη, ως αντθετη κατ το ρθρο 174 ΑΚ, την καταγγελα της σμβασης. Σκοπς της προβλεπμενης στον Κδικα Δεοντολογας διαδικασας διαχερισης των μη εξυπηρετομενων δανεων ιδιωτν και επιχειρσεων εναι η εξερεση συναινετικς λσης μεταξ δανειολπτη και πιστωτικο ιδρματος και η διερενηση εναλλακτικς πρτασης αναδιρθρωσης.  Στην προκεμενη περπτωση, η καθ’ ης η ανακοπ δεν υποχρεονταν να τηρσει την εν λγω διαδικασα, διτι εχε προηγηθε η επιβολ σε βρος της οφειλτριας αναγκαστικ κατσχεση, με επισπεδον το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το Δικαστριο λαμβνοντας υπψη το γεγονς τι εχαν σε προγενστερο χρνο καταρτιστε η συμφωνα εξυγανσης και η σμβαση αναγνρισης και ρθμισης οφειλς, στις οποες συμβλθηκε και ο ανακπτων, βσει των οποων καθορστηκε αναδιρθρωση της συνολικς οφειλς, χωρς ωστσο να υπρξει ουσιαστικ εκδλωση, απ πλευρς της πιστοχου και του τελευταου, πρθεσης να τηρηθε η εν λγω διευθτηση, κρνει τι η καταγγελα της νδικης σμβασης πστωσης δεν λαβε χρα καταχρηστικ.  Επιπρσθετα, δεν αποδεικνεται τι υπρξε απ πλευρς της πιστοχου και των εγγυητν τυχν εκδλωση πρθεσης τους προς να ρθμιση της οφειλς τους. Τλος, νομμως η καθ’ ης η ανακοπ προβαινε σε μετακλιση σε βρος της πιστοχου της εισφορς του Ν. 128/1975, ενσωματνοντας αυτ στο επιτκιο της νδικης πστωσης. Απορρπτει.

11-7-19  ΕφΑθηνν 896/19 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΗΛΟ. ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ. Εναι ισχυρ η εγκατσταση κληρονμου επ δλου πργματος, δηλαδ επ ειδικ καθοριζμενου στοιχεου της κληρονομις, η οποα υπρχει αν συνγεται απ τη διαθκη θληση του διαθτη, με τη μνεα του δλου, να εγκαταστσει τον τιμμενο ως κληρονμο, ως μεσο δηλαδ καθολικ του διδοχο σε λη την κληρονομι του σε ποσοστ της. Μνο σε περπτωση αμφιβολας, αν δηλαδ δεν προκπτει θληση του διαθτη για εγκατσταση του τιμμενου ως κληρονμου, αυτς που τιμθηκε με το δλο πργμα θεωρεται κληροδχος. Αποκλρωση με ευρεα και στεν ννοια. Κατ την ννοια του ρθρου 1839 ΑΚ, αποκλρωση εναι η στρηση απ μεριδοχο της νμιμης μορας του με διταξη τελευταας βολησης. Εν προκειμνω, πως προκπτει απ την ερμηνεα της ιδιγραφης διαθκης της, ταν αφενς μεν να εγκαταστσει τους εναγομνους ως μοναδικος κληρονμους της εφ’ λης της κινητς και ακνητης περιουσας της, εν τους λοιπος τετιμημνους ως κληροδχους, με τις κληροδοσες των οποων βαρνονται οι εναγμενοι ανλογα με τη μερδα τους, αφετρου δε να αποκληρσει τον ενγοντα-αδελφ της κατ’ ρθρο 1713 ΑΚ, τοι να αποκλεσει αυτν απ την εξ αδιαθτου διαδοχ. Απορρπτει την αγωγ.

4-7-19 ΔΕφΑθ 1107/19ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ. Πρξη διορθωτικο προσδιορισμο τελν χαρτοσμου και εισφορς υπρ ΟΓΑ για τη φορολογικ περοδο του τους 2010.  σκηση ενδικοφανος προσφυγς και σκηση προσφυγς - Δεν απαιτεται η ενδικοφανς προσφυγ να ταυτζεται απολτως με την προσφυγ απ την ποψη των προβαλλμενων λγων, αλλ αρκε να υπρχει ομοιτητα κατ τα ουσιδη και εκστοτε κρσιμα στοιχεα.  Παραγραφ - Ελογη διρκεια - χει κριθε απ την Ολ του ΣτΕ με την υπ'αρ. 1738/17 τι ο καννας της εικοσαετος παραγραφς των αξισεων (αρ. 249 ΑΚ), εκτιμμενος υπ το πρσμα της αρχς της αναλογικτητας, δεν μπορε να τχει εφαρμογς, κατ’ αναλογα, για την παραγραφ του δικαιματος του Δημοσου για την επιβολ τελν χαρτοσμου και της υπρ ΟΓΑ κοινωνικς εισφορς, ενψει και του επιδιωκμενου εν προκειμνω σκοπο δημοσου συμφροντος για αποτελεσματικτητα του φορολογικο ελγχου και εισπραξιμτητα των καταλογιζομνων τελν χαρτοσμου και της υπρ ΟΓΑ κοινωνικς εισφορς. Στην περπτωση αυτ, εφαρμοστα ρθμιση, κατ τα νομολογιακς δεκτ, η οποα στοιχε προς την απατηση της διταξης του ρθρου 25 παρ.1 του Συντγματος, εναι εκενη της πενταετος παραγραφς. Εν προκειμνω, λοιπν, το δικαωμα του Δημοσου να επιβλει τλη χαρτοσμου και υπρ ΟΓΑ κοινωνικ εισφορ, για την κρινμενη διαχειριστικ περοδο του τους 2010, υπκειται σε πενταετ παραγραφ - Μη νμιμος ο καταλογισμς των φορολογικν επιβαρνσεων, οι οποες διενεργθηκαν με την κδοση και κοινοποηση στην προσφεγουσα της οριστικς πρξης διορθωτικο προσδιορισμο τελν χαρτοσμου εντς του τους 2017, δηλαδ μετ τη συμπλρωση, στις 31.12.2015 της πενταετος προθεσμας παραγραφς.

28-6-19 ΠρΧαλκδας (ΔιοικΟλ) 2/19 :  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - Ν.4335/15. Ζητματα που γεννθηκαν με τη να τακτικ διαδικασα του Ν.4335/15, για τον τρπο επανληψης της συζτησης μετ την κδοση προδικαστικς απφασης. Πρισμα της Ολομλειας των Δικαστν του Πρωτοδικεου Χαλκδας στην περπτωση κδοσης μη οριστικς απφασης και επανληψης της συζτησης επαναφορς της αγωγς προς συζτηση, κατ τα ρθρα 237, 249, 250 και 254 του ΚΠολΔ.

28-6-19 ΕφΑθ 695/19ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. Θνατος πατρα ενηλκου τκνου σε ατχημα - Αποζμιωση λγω στρησης διατροφς του τκνου απ την ασφαλιστικ εταιρα  - Προποθσεις αποζημωσης. Ως περιουσα καταλυτικ του δικαιματος του ενγοντος για αποζημωση νοεται εκενη η οποα δεν συνδεται με αυτ που αποκμισε ο ενγων απ το διο ατχημα.  Εν προκειμνω ρνηση εκ μρους της ασφαλιστικς επιχερησης της προποθσεως της απορας του ενγοντος τκνου λγω του εισπραχθντος κεφαλαου της χρηματικς ικανοποισεως λγω ψυχικς οδνης. Ωστσο ο ισχυρισμς αυτς της εναγομνης εναι αντθετος προς την καλ πστη και τα χρηστ θη, διτι η εισπραχθεσα απ τον ενγοντα χρηματικ ικανοποηση λγω θανατσεως του πατρα του αποτελε πργματι περιουσιακ στοιχεο, το οποο μως αποκτθηκε απ τον ενγοντα λγω αδικοπραξας για την οποα ευθνεται η εναγομνη ασφαλιστικ εταιρεα, η οποα δεν επιτρπεται να επικαλεσθε την παρξη αυτς της περιουσας για να αντλσει ωφελματα τα οποα οδηγον σε ανατροπ την προποθσεως του ενγοντος για αξωση διατροφς. Απορρπτει την φεση.

28-6-19 ΜονΠρΑθ 411/18 Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ ΑΕ - ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ - Ν.4324/15 - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Περπτωση πρσληψης με σμβαση ορισμνου χρνου του ενγοντος ως Διευθυντ Οικονομικν Υπηρεσιν της εναγομνης Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ - Κατ τη διρκεια της συμβσεως εκδθηκε ο Ν.4324/15 δυνμει του ρθρου 14 του οποου, οι συμβσεις ορισμνου χρνου μεταξ της Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. ΑΕ και των Διευθυντν λονται αζημως. τσι η εναγμενη, επικαλομενη την ως νω διταξη Νμου, λυσε την εργασιακ της σχση με τον εναγμενο - σκηση αγωγης λγω κυρης απλυσης. Το Δικαστριο κρνει τι η  καταγγελα της επδικης σμβασης εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου εναι κυρη, διτι γινε χωρς τη συνδρομ σπουδαου λγου, κατ την ννοια του ρθρου 672 του Α.Κ. Ειδικτερα, η διταξη του ρθρου 14 του νμου 4324/2015, αντκειται στο  Σνταγμα και την ΕΣΔΑ, καθς πρκειται για μεταγενστερη επμβαση του νομοθτη στη σμβαση εργασας, η οποα προσβλλει το ατομικ δικαωμα των συμβαλλομνων μερν στην ελευθερα της σμβασης εργασας καταργοσα τη δυναττητα διαμρφωσης του περιεχομνου αυτς. Πργματι, με την πρωρη μονομερ λση της συμβσεως των δη προσληφθντων, χωρς αποζημωση, προσβλλεται η κατοχυρωμνη απ το Σνταγμα οικονομικ ελευθερα των ανωτρω προσπων. Περαιτρω, ο τεθειμνος νομοθετικς περιορισμς της απλυσης, και μλιστα χωρς καταβολ αποζημωσης, δεν εναι πρσφορος και αναγκαος για την επτευξη του επιδιωκμενου σκοπο και σε κθε περπτωση εναι δυσανλογος σε σχση με αυτν. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι ο ενγων εχε λα τα τυπικ και ουσιαστικ προσντα για να προσληφθε στη θση του Διευθυντ των Οικονομικν Υπηρεσιν και παρεχε τις υπηρεσες του στην εναγομνη προσηκντως και ευσυνειδτως. Επομνως, η καταγγελα εκ μρους της εναγομνης της επδικης σμβασης εργασας εναι κυρη, διτι γινε χωρς σπουδαο λγο. Δεν μπορε μως, να γνει λγος οτε για παρνομη προσβολ της προσωπικτητας του ενγοντος κατ το ρθρο 57 Α.Κ, οτε για αδικοπραξα κατ την ννοια ρθρων 914 και 932 του διου Κδικα. Πρπει λοιπν, η κρινμενη αγωγ να γνει εν μρει δεκτ ως ουσιαστικ βσιμη και περαιτρω πρπει να υποχρεωθε η εναγμενη να καταβλει μρος της αποζημωσης στον ενγοντα λγω πρωρης καταγγελας της επδικης σμβασης εργασας νομιμοτκως, καθς και τις αποδοχς αδεας 2014, επσης νομιμοτκως. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

28-6-19 ΕλΣυνδριο (Πρξη - Ι Τμμα) 7/18 : ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ– ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ – ΑΚΥΡΕΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΟΧ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ. Ατηση ανκλησης πρξης Κλιμακου Προληπτικο Ελγχου Δαπανν στο Ι Τμμα του Ελεγκτικο Συνεδρου, με την οποα κρθηκε τι δεν πρπει να θεωρηθε ΧΕ της αιτοσας δημοτικς ΑΕ που αφοροσε στην καταβολ αποδοχν σε υπαλλλους της, που απασχολθηκαν σε υπηρεσες καθαριτητας, δυνμει συμβσεων εργασας ορισμνου χρνου, που συνφθησαν κατ’ εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 24 παρ. 2 του ν. 4479/2017. Οι συναφθεσες βσει των διατξεων της παραγρφου 2 του ρθρου 24 του ν. 4479/2017, συμβσεις των φερομνων ως δικαιοχων του επμαχου χρηματικο εντλματος και οι απορρουσες απ αυτς δαπνες εναι μη νμιμες, καθσον οι υπλληλοι μχρι τις 7.6.2017 δεν απασχολθηκαν σε υπηρεσες καθαριτητας ανταποδοτικο χαρακτρα, πως απαιτον οι προαναφερθεσες διατξεις, δεδομνου τι οι παρασχεθεσες απ αυτος υπηρεσες αυτς αμεβονταν απ τα σοδα που προκυπταν απ το ανττιμο που κατβαλλαν οι ωφελομενοι πολτες-χρστες των παροχν υδροθεραπεας και χι, ως εκ τοτου, απ την εσπραξη ανταποδοτικο τλους προοριζμενου για την παροχ των υπηρεσιν. Οι συμβσεις αυτς εναι, ως διαδοχικς, αυτοδικαως κυρες. Η καταβολ, ωστσο, των οφειλομνων βσει αυτν επιβλλεται απ &