»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


12-4-19 ΔΕφΠατρν 232/18Δασικ κταση. Αναδσωση. Αιτιολογα. Ατηση ακυρσεως απφασης με την οποα κηρχθηκε η αναδσωση της επμαχης εκτσεως (υδατορματος), με σκοπ τη διατρηση του δασικο χαρακτρα της για προστατευτικος και υδρονομικος σκοπος, τον αποκλεισμ της διαθσες της για λλη χρση και την αποκατσταση της καταστραφεσας δασικς βλαστσεως με φυσικ τεχνητ αναγννηση.Κθε αποψιλομενη δασικ κταση, δημσια ιδιωτικ, κηρσσεται υποχρεωτικς αναδασωτα με μνη την αντικειμενικ διαπστωση της συνδρομς των προποθσεων που προβλπει η συνταγματικ διταξη του ρθρου 117, η δε απφαση κηρξεως της αναδασσεως πρπει να αιτιολογεται επαρκς. Κρνει τι η νδικη απφαση παρσταται πλημμελς αιτιολογημνη ως προς τον αμιγς δασικ χαρακτρα του συνλου της επμαχης εκτσεως. Απορρπτει την ατηση ως προς τον πρτο αιτοντα - Δχεται την ατηση ως προς τους δετερο και τρτη αιτοντες.

12-4-19 ΔΕφΑθ 1185/18Οικοδομικς δειες - Αναθερηση - Εκτελεσττητα αρνητικς απντησης της διοκησης. Ατηση αναθερησης οικοδομικς δειας για τη νομιμοποηση αυθαρετων κατασκευν περιβλλοντα χρου διροφης οικοδομς - Αρνητικ απντηση Διοκησης λγω μη συναινσεως λων των συνιδιοκτητν - Επανληψη ρνησης χωρς εκ νου ουσιαστικ ρευνα απ τη Διοκηση. Η προσβαλλμενη αρνητικ απντηση του Αναπληρωτ Προσταμνου της αρμδιας Υπηρεσας, με την οποα απορρπτεται και πλι το διο ατημα, με την δια ακριβς αιτιολογα, στηριζμενη στα αυτ πραγματικ και νομικ δεδομνα, δεν χει εκτελεστ χαρακτρα, αλλ εναι επιβεβαιωτικ της προηγομενης  πρξης. Απορρπτει την ατηση.

5-4-19 ΜΕφΛαρ 6/19 Συντηρητικ κατσχεση με οριστικ απφαση. Αναστολ. Ν. 4335/15. Οριστικ απφαση δυνμει της οποας διατσσεται η επιβολ συντηρητικς κατσχεσης των τραπεζικν λογαριασμν του αιτοντος την αναστολ και ανκληση αυτς, παρτι η απφαση στερεται προσωρινς εκτελεσττητας.  Η αναστολ εκτελεσττητας της απφασης, σε συνδυασμ και με τα σα ισχουν και για την διαταγ πληρωμς δεν εμποδζει την λψη του ασφαλιστικο μτρου της συντηρητικς κατσχεσης λγω της διαφοροποησης, τσο στις προποθσεις, σο και στον σκοπ επιβολς της τελευταας απ την αναγκαστικ εκτλεση, αφο µε τη συντηρητικ κατσχεση επιδικεται κυρως η εξασφλιση της ικανοποησης της αξωσης του δανειστ. Διατυπθηκε επσης η ποψη τι η δυναττητα εγγραφς προσημεωσης υποθκης και επιβολς συντηρητικς κατσχεσης δυνμει οριστικς απφασης δεν θγεται, αν απορρφθηκε ατημα κρυξης της απφασης προσωριν εκτελεστς. Κρθηκε τι η ατηση πρπει να γνει εν μρει δεκτ ως ουσιαστικ βσιμη και να ανακληθε η συντηρητικ κατσχεση λων των τραπεζικν λογαριασμν του αιτοντος-εναγομνου.

5-4-19 ΜΠρΑθ 94/19Εκτλεση σε βρος του μεταβιβζοντος περιουσα - Ευθνη αποκτντος - Παθητικ νομιμοποηση. Ανακοπ. σκηση ανακοπς κατ της εκτελεστικς διαδικασας σε βρος της ανακπτουσας ΑΕ, για την οποα θεωρθηκε τι υφσταται ευθνη, ως αποκτσα περιουσα απ την μεταβιβζουσα και οφειλτρια ΕΕ, σε βρος της οποας χουν εξ αρχς εκδοθε οι εκτελεστο ττλοι. Κατ την ποψη που το παρν Δικαστριο υιοθετε ως ορθτερη, ο αποκτν περιουσα δεν αποτελε ειδικ διδοχο του μεταβιβζοντος, στε να νομιμοποιεται παθητικ για την αναγκαστικ εκτλεση των εκτελεστν ττλων, που χουν εκδοθε σε βρος του μεταβιβζοντος, επειδ η εκ του νμου αναδοχ χρους εναι σωρευτικ και ρα η ευθνη του μεταβιβζοντος διατηρεται. Η ποψη αυτ ενισχεται και απ την κατργηση με το ΝΔ 958/1971 του ρθρου 982 του ΚΠολΔ/1968, το οποο προβλεπε εκτελεσττητα και κατ του τρτου αποκτσαντος. Η νδικη ανακοπ πρπει να γνει δεκτ ως ουσιαστικ βσιμη.

5-4-19 ΤρΕφΝαυπλου 8/19Διαθκη - Ακυρτητα. Περπτωση εξαναγκασμο της διαθτιδος για τη σνταξη διαθκης - Ακυρτητα διαθκης. Προκπτει εν προκειμνω, τι εκμεταλλευμενη η εκκαλοσα και εναγμενη την ανγκη που εχε η κληρονομουμνη απ τις υπηρεσες της και, συνακλουθα, την εξρτησ της απ αυτν, προτρεψε και πεισε αυτν να προβε στη σνταξη της επδικης τρτης διαθκης, εξαναγκζοντς την, στην πραγματικτητα, να την εγκαταστσει την δια και τα δο της τκνα κληρονμους της στο σνολο της περιουσας της, παρ το γεγονς, ββαια, τι η βοληση του διαθτη πρπει να εναι ανεπηραστη απ οποιονδποτε, στω και μμεσο, εξαναγκασμ, προκειμνου αυτς να ρυθμσει, με τη διαθκη του, κυρως τις περιουσιακς του σχσεις, πως εκενος επιθυμε για το χρνο μετ το θνατ του. Απορρπτει την φεση.

5-4-19 ΜΕφΑθ 2411/18Αυτοκινητικ ατχημα - Ανασφλιστο χημα - Επικουρικ Κεφλαιο. Μεταβολη της βσης της αγωγς. Αγωγ αποζημωσης ζημιωθντος κατ της ασφαλιστικς εταιρας - Πρπει κατ το χρνο του ατυχματος να χει ολοκληρωθε η διαδικασα ασφαλιστικς κλυψης διαφορετικ το χημα θεωρεται ανασφλιστο και ο παθν πρπει να ζητσει αποζημωση απ το Επικουρικ Κεφλαιο. Εν μως, με την αρχικ αγωγ ενγεται η ασφαλιστικ εταιρεα του ζημιογνου οχματος, στην θση της οποας μετ την σκηση της αγωγς υπεισλθε το Επικουρικ Κεφλαιο λγω οριστικς ανακλσεως της δειας λειτουργας του ασφαλιστ και το Επικουρικ Κεφλαιο ως διδοχο μετχει στη δκη και απ την διαδικασα προκψει τι το ζημιογνο χημα ταν ανασφλιστο, δεν επιτρπεται στον ενγοντα αλλ’ οτε και στο δικαστριο να θεωρσει το Επικουρικ Κεφλαιο ως ευθυνμενο σε αποζημωση, διτι κτι ττοιο αποτελε ανεπτρεπτη μεταβολ της βσης της αγωγς. τσι κι εν προκειμνω, αρχικ ενχθη η ασφ.εταιρα και χι το ΕΚ, πως πρεπε. Δεκτ η φεση.

1-4-19 ΜονΠρΑθ 843/18Κατσχεση εις χερας τρτου - Ανακοπ. Εφπαξ βοθημα πρην υπαλλλων Τραπζης. Κατσχεση εις χερας τρπεζας και καθολικς διαδχου της απορροφηθεσας τρπεζας ως τρτου, για αξισεις απ αποχωρσαντες υπαλλλους της τελευταας, οι οποοι διεκδικον το μη καταβαλλμενο σε αυτος εξπαξ βοθημα απ το αντστοιχο Ταμεο Αλληλοβοθειας Προσωπικο. Δλωση της διαδχου τρπεζας περ ανπαρκτων σε βρος της απαιτσεων - Κρση περ αναληθος δλωσης. Δεκτ η ανακοπ κατ της δηλσεως - Υποχρενει την καθ’ ης - εναγομνη να καταβλει στους ανακπτοντες - ενγοντες, κατ τις διατξεις του ρθρου 988 του ΚΠολΔ, την κατασχεθεσα απατηση.

1-4-19 ΕφΠειρ 560/18 : Σμβαση εργασας - Αποδοχς αντερες - Συμψηφισμς. Περπτωση καταβολς μισθο που εναι μεγαλτερος απ τον προβλεπμενο στην οικεα ΣΣΕ ΔΑ και συμφωνα περ συμψηφισμο των αξισεων απ υπερεργασα και υπερωρα - Ποια ποσ συμψηφζονται και ποια χι. Ακυρτητα συμφωνας καταλογισμο αξισεων απ νμιμη υπερωρα - γκυρη η συμφωνα καταλογισμο αξισεων απ υπερεργασα. Καταχρηστικ σκηση δικαιματος. Εν προκειμνω, κρθηκε καταχρηστικ η σκηση του δικαιματος λψεως αμοιβς για νμιμη υπερωρα, καθς η εργαζμενη εχε συνψει συμφρουσα συμφωνα, αφο  η πληρωμ σ’ αυτν αμοιβς τριπλσιας περπου απ αυτν που θα εισπραττε εν δεν εχαν συνψει συμφωνα κλειστο μισθο, εχε λβει χρα υπ την αυτονητη προπθεση να μην προβε η ενγουσα εκ των υστρων σε διεκδικσεις σε βρος της εναγομνης, παραιτομενη σαφς απ την διεκδκηση μιας ρας υπερωρας ημερησως που η αξα της ταν πολ μικρ σε σχση με την αμοιβ που της κατβαλλε η εναγομνη.

29-3-19 ΔΠρΑθ 4819/18 : Τρπεζες - Επενδυτικς υπηρεσες - Αθμιτη συμπεριφορ - Προστασα καταναλωτν. Προστασα καταναλωτν απ αθμιτες πρακτικς Τρπεζας ΕΠΕΥ κατ την παροχ επενδυτικν υπηρεσιν  και σνθετων τραπεζικν προντων σε ιδιτες πελτες της. Εν προκειμνω, το Δικαστριο κρνει τι η προσφεγουσα χρησιμοποησε αθμιτες εμπορικς πρακτικς κατ την διθεση σνθετων τραπεζικν προντων σε ιδιτες πελτες της, κατ παρβαση των ρθρων 9γ παρ. 1 και 2, 9δ παρ. 1 περ. β και 9ε παρ. 1, 2 και 4 περ. β του Ν 2251/1994 και, συνεπς, νμιμα και ορθ της επιβλθηκε, κατ’ αρχς, πρστιμο κατ’ ρθρο 13α του νμου αυτο.

29-3-19 ΔΕφΠειρ 2052/18 : Φορολογα - Ηπιτερος νμος - Αναδρομικ εφαρμογ. Η αρχ της αναδρομικς εφαρμογς  του ευμενστερου για τον φορολογομενο νμου περ επιβολς διοικητικν κυρσεων. Πτε επιβλλεται η τρηση του τπου της προηγομενης ακρασης του ενδιαφερμενου πριν απ την κδοση δυσμενος για αυτν πρξης. Περπτωση ελγχου και κατσχεσης βιβλων  Σωματεου - Επιβολ κριου και πρσθετου φρου. Ισχυρισμο εκκαλοντος περ μη τρησης της διαδικασας προηγομενης ακρασης και περ μη εφαρμογς της ευμενστερης φορολογικς διταξης.  Το Δικαστριο κρνει, τι απ τις  διατξεις που σχυσαν απ τον κρσιμο χρνο, επιεικστερες κρνονται αυτς του Ν. 4509/2017 - Πρπει λοιπν, να επιβληθε, βσει του ευμενστερου νομοθετικο καθεσττος, σε βρος του εκκαλοντος, πρστιμο που ισοται με το θροισμα του 50% του ποσο της διαφορς του κριου φρου που του επιβλθηκε.

22-3-19 ΕφΑθ 4622/18Τρπεζες - Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα. Αποζημωση απλυσης - Συμφηφισμς - Αναστολ. Ν.3869/10 - Συλλογικς ο χαρακτρας της διαδικασας του Νμου - Εκτενεται και καταλαμβνει λη την περιουσα του οφειλτη και λους τους πιστωτς  - Στα πλασια αυτ, μετ την κατθεση της ατησης και πολ περισστερο μετ την κδοση της προσωρινς διαταγς που διατσσει την αναστολ των διξεων στην περιουσα του οφειλτη και τη διατρηση της πραγματικς και νομικς κατστασης της περιουσας του, δεν εναι επιτρεπτς ο μονομερς συμψηφισμς απ πλευρς κποιου των δανειστν της απατησης που χει σε βρος του οφειλτη με ανταπατηση του τελευταου, οι προποθσεις του οποου γεννθηκαν μετ την ως νω αναστολ, καθσον με τον εν λγω μονομερ συμψηφισμ, που συνιστ δραστικ επμβαση στην περιουσα του οφειλτη και επιφρει απσβεση των αμοιβαων απαιτσεων, παραβιζεται η αρχ της σης μεταχερισης των δανειστν με την προνομιακ ικανοποηση της απαιτσεως ενς δανειστ ναντι των λοιπν. Περπτωση μη καταβολς του ποσο της αποζημισεως απλυσης του ενγοντος και δη εκκαλοντος - πρην  υπαλλλλου της δανεστριας τρπεζας -, το οποο ποσ η εν λγω τρπεζα συμψφισε μονομερς με ληξιπρθεσμες απαιτσεις της απ δανειακς συμβσεις που εχαν συναφθε μεταξ τους. Ισχυρισμς του ενγοντος περ παρνομου συμψηφισμο εκ μρους της εναγομνης τρπεζας, διτι λαβε χρα εν δη εχε εκδοθε προσωριν διαταγ,  η οποα κι εκδθηκε κατπιν αιτματος του και στο πλασιο αιτσες του προκειμνου να υπαχθε στις διατξεις του ν. 3869/2010 για τη ρθμιση των οφειλν των υπερχρεωμνων φυσικν προσπων. Κρθηκε λοιπν, τι ο ανωτρω μονομερς συμψηφισμς εναι ανσχυρος και κυρος και δεν επφερε απσβεση των αμοιβαων απαιτσεων. Δεκτ η φεση ως κατ' ουσα βσιμη, πως και η αγωγ.

22-3-19 ΕφΘεσ 1467/18 : Επσχεση εργασας - Καταχρηστικ σκηση. Το δικαωμα επσχεσης της εργασας και πτε αυτ ασκεται καταχρηστικ. Μπορε να ασκηθε και στην περπτωση μονομερος εκ μρους του εργοδτη και βλαπτικς για τον εργαζμενο μεταβολς των ρων της σμβασης εργασας κατ το ρθρο 7 εδ. α του ν. 2112/1920, αποτελντας ναν απ τους τρπους αντδρασης στη μεταβολ αυτ. Γνεται  δε δεκτ τι η καθυστρηση καταβολς του μισθο συνιστ βλαπτικ μεταβολ των ρων της εργασιακς συμβσεως εν εκπορεεται απ δλια προαρεση του εργοδτη, και δη για να εξαναγκασθε ο μισθωτς σε αποχρηση απ την εργασα του. Εν προκειμνω, ο ενγων εργαζμενος, χοντας κατ της εναγομνης εργοδτρις του,  ληξιπρθεσμες αξισεις, νμιμα προβη στην σκηση του δικαιματος επσχεσης της μλλουσας να παρασχεθε εργασας του, προκειμνου να εξαναγκσει την εναγομνη, μμεσα, στην εκπλρωση των υποχρεσεν της ναντι του. Δεκτς οι εφσεις.

15-3-18 ΜΠρΑθ 512/19 : Εθνικ Τρπεζα - ΛΕΠΕΤΕ - Παροχς - Διακοπ.  Λογαριασμς Επικορησης του Προσωπικο της Εθνικς Τρπεζας της Ελλδος - Απ το Δεκμβριο του 2017 η εναγμενη ΕΤΕ, δικοψε μονομερς και αυθαρετα τη χρηματοδτηση του ανωτρω Λογαριασμο, γεγονς που συντλεσε στην αιφνδια περικοπ των καταβαλλμενων στους ενγοντες μηνιαων επικουρσεων. Ο κριος σκοπς του εν λγω λογαριασμο, ως αναγμενος στην οικονομικ ενσχυση των αποχωροντων απ την υπηρεσα εργαζμενων της Ε.Τ.Ε., εκ του οποου συνγεται τι η προβλεπμενη απ τον Κανονισμ του Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. μηνιαα επικορηση δεν χει τον χαρακτρα της επικουρικς σνταξης, αλλ εκενον της εργοδοτικς παροχς.  Συνακλουθα ο Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. δεν συνιστ φορα επικουρικς κοινωνικς ασφλισης, πως αβσιμα ισχυρζεται η εναγμενη, ενψει και του τι ουδποτε υπρξε στον εν λγω λογαριασμ οιαδποτε κρατικ εποπτεα παρμβαση. Ευλγως δημιουργθηκε στους δικαιοχους των επικουρσεων, μεταξ των οποων οι ενγοντες, η πεποθηση τι οι επικουρσεις θα εξακολουθοσαν να καταβλλονται ανελλιπς και στο μλλον, παρ τις ποιες ταμειακς δυσχρειες του Λογαριασμο, δημιουργντας βσιμο δικαωμα προσδοκας για την παροχ τους. Ενψει των ανωτρω καθσταται σαφς τι απ τη γενικ, μακρχρονη και ομοιμορφη συμπεριφορ της εναγομνης, καταρτστηκε μεταξ αφενς της εναγομνης και αφετρου των εργαζομνων της- δικαιοχων του Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.- σιωπηρ συμφωνα, δυνμει της οποας η εναγμενη δεσμετηκε να χρηματοδοτε και στο μλλον τον Λογαριασμ, στε να καθσταται εφικτ η καταβολ των μηνιαων επικουρσεων. ταν επομνως τον Δεκμβριο του 2017 η εναγμενη δικοψε αιφνιδως τη χρηματοδτηση του Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., παραβασε συμβατικ της υποχρωση. Επομνως η απφαση της εναγομνης, αποτελε μη νμιμη ανκληση συμβατικς παροχς και ως εκ τοτου συνιστ αυθαρετη αθτηση της προαναφερμενης σιωπηρς συμφωνας. Ενψει των ανωτρω, πρπει η υπ κρση αγωγ να γνει εν μρει δεκτ ως βσιμη και κατ' ουσαν, κατ το σκλος που αφορ στην παραβαση διαμορφωθεσας επιχειρησιακς συνθειας απ την εναγομνη και να αναγνωριστε η υποχρωση αυτς να καταβλλει στους ενγοντες τις μηνιαες επικουρσεις.

15-3-19 MΠρΑθ 7/18 : Μεταββαση επιχερησης - Αξισεις απ δεδουλευμνες αποδοχς - Εκ περιτροπς εργασα - Επσχεση εργασας. Το σστημα της εκ περιτροπς εργασας προποθτει, αναγκαως, εναλλαγ εργαζομνων στην δια επιχερηση στην δια σε περισστερες θσεις εργασας, σε διαφορετικς χρονικς περιδους, αλλ σε τακτ χρονικ διαστματα, την δια στιγμ που η λειτουργα της επιχερησης παραμνει συνεχς. Η νμιμη επιβολ συστματος εκ περιτροπς εργασας δεν συνιστ, καταρχν, μονομερ βλαπτικ μεταβολ των ρων εργασας κατ την ννοια του ρθρου 7 του Ν. 2112/20. Μεταββαση επιχερησης εκμετλλευσης, συνιστ η κθε εδους ανληψη και συνχιση της επιχειρησιακς δραστηριτητας απ τρτον, εφσον δεν μεταβλλεται η ταυττητα της επιχερησης εκμετλλευσης, εφσον δηλαδ συνεχζεται, ως οικονομικ μονδα, η δια επιχερηση εκμετλλευση και διατηρε αυτ, υπ το νο φορα, την ταυττητ της με τον διο διφορο ττλο μορφ - Ο μεταβιβζων και μετ τη μεταββαση ευθνεται αλληλεγγως και εις ολκληρον με το διδοχο, για τις υποχρεσεις που προκυψαν απ τη σμβαση σχση εργασας, μχρι το χρνο που αναλαμβνει ο διδοχος.  Δικαωμα επισχσεως εργασας και πτε θεωρεται ως καταχρηστικς ασκομενο. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι ο ενγων με την επσχεση εργασας επεδωκε την καταβολ των ληξιπροθσμων μισθν του. Η οικονομικ δυσπραγα της πρτης εναγομνης δεν αρει την υπερημερα της, εν θα μποροσε νμιμα να καταγγελει τη σμβαση του ενγοντα ικανοποιντας συγχρνως και τις απαιτσεις του. Οτε εξλλου αποδεχθηκε τι δη κατ το χρνο σκησης της επσχεσης εργασας του ο ενγων απασχολετο απ λλον εργοδτη, πως αβσιμα ισχυρζεται η εναγομνη. Αμφτερες, λοιπν, οι εναγμενες εταιρες, τσο η διδοχος σο και η μεταβιβζουσα, ευθυνμενες αλληλεγγως και εις ολκληρον η καθεμα απ αυτς, οφελουν στον ενγοντα τις δεδουλευμνες του αποδοχς.

6-3-19 ΜΠρΛασιθου 472/18 : Διαδοχικς συμβσεις εργασας στο Δημσιο - Πγιες και διαρκες ανγκες. Διαδοχικς συμβσεις εργασας ορισμνου χρνου εργαζμενων στον τομα της καθαριτητας των ΟΤΑ - Αυτοδκαιη παρταση των εν λγω συμβσεων βσει του ρθρου 167 του Ν.4099/12.  Σχση με τη ρτρα 1 της συμφωνας-πλαισου για την εργασα ορισμνου χρνου, που περιλαμβνεται στο παρρτημα της Οδηγας 1999/70/ΕΚ. Αποστολ προδικαστικν ερωτημτων στο ΔΕΕ.

6-3-19  ΜΠρΣπρτης 66/18 : Σμβαση προμθειας ηλεκτρικο ρεματος - Διακανονισμς ληξιπρθεσμων οφειλν - Στην περπτωση σναψης σμβασης με νο προμηθευτ, διατηρεται η δυναττητα του παλαιο προμηθευτ να υποβλλει στο διαχειριστ εντολ απενεργοποησης της παροχς, εφσον δεν τηρθηκε απ τον πελτη ο διακανονισμς. Ασφαλιστικ μτρα - Επεγουσα περπτωση - Προπθεση της μη πλρους ικανοποησης του δικαιματος - Προσωριν ρθμιση της κατστασης επ συμβσεων προμθειας με διαδοχικς τμηματικς παροχς - Υπγονται στην ννοια των διαρκν συμβσεων. Εν προκειμνω, πρπει να γνει δεκτ η κρινομνη ατηση ως βσιμη και κατ' ουσαν, να απαγορευθε στις καθ ων προσωριν, μχρι την κδοση οριστικς απφασης επ της ασκηθησομνης τακτικς αγωγς, να προβον σε οποιαδποτε ενργεια, που θα χει ως αποτλεσμα τη διακοπ της παροχς ηλεκτρικο ρεματος στο ξενοδοχεο της αιτοσας λγω μη πληρωμς του ποσο, που καταλογσθηκε σε βρος της.

6-3-19 ΔΠρΠειρ 808/18Δικηγορικς εταιρες - Φορολογα. Παρρτημα αλλοδαπς δικηγορικς εταιρας που χει συσταθε και λειτουργε στη χρα. Φορολογα εισοδματος. Τα παραρτματα αλλοδαπν δικηγορικν εταιρειν - που εναι εγκατεστημνες σε χρα της ΕΕ-, και που χουν συσταθε και λειτουργον νμιμα στην Ελλδα,  πως το προσφεγον, για τα εισοδματα που αποκτον στην Ελλδα υπκεινται σε φορολγηση με βση τις διατξεις που ισχουν για τη φορολγηση των εισοδημτων των ημεδαπν δικηγορικν εταιρειν.  Επσης, τα εν λγω παραρτματα, πως και το προσφεγον, αποκτον νομικ προσωπικτητα και  δεν υπχουν την υποχρωση να αποδσουν φρο μερισμτων, κατ το ρθρο 54 του Κ.Φ.Ε. Δεκτ η προσφυγ.

6-3-19 ΜΠρΑθ 2264/18Απλυση - Εκδικητικο λγοι - Ακυττητα. Περπτωση καταγγελας συμβσεως εργασας  συντκτριας ραδιοφωνικο σταθμο 12ετος υπηρεσας, χωρς να χει ανακψει πρβλημα στην αποδσ της, αλλ λγω της ενεργς συμμετοχς της σε συνντηση της εναγμενης εταιρας, που ανακοινθηκε στους εργαζμενους απ το νμιμο εκπρσωπο της τελευταας, η απφαση περ μεωσης των αποδοχν των εργαζομνων. Το Δικαστριο κρινε τι η νδικη απλυση της ενγουσας, ταν κυρη ως καταχρηστικ, για το λγο τι, πως αποδεχθηκε, απολθηκε απ λγους εκδκησης και εμπθειας στο πρσωπο της και προφανς ενντια στην καλ πστη. Απ καννα, λλωστε, αποδεικτικ στοιχεο της δικογραφας δεν αποδεχτηκε η επικαλομενη εκ μρους της εναγομνης κακ οικονομικ κατσταση πορεα της, προκειμνου να συσχετιστε η καταγγελα της ενγουσας για οικονομικοτεχνικος λγους.  Η κρινμενη αγωγ πρπει να γνει εν μρει δεκτ ως και κατ' ουσαν βσιμη.

1-3-19 ΠΠρΑθ 41/19Ασφαλιστικ μτρα. To πολυμελς δικαστριο, στο οποο εκκρεμε η κρια υπθεση, δικζει επ αιτσεως ασφαλιστικν μτρων μνο κατ τη συζτηση της κριας υπθεσης, μη επιτρεπομνης της δημιουργας αυτοτελος στσεως δκης για την συζτηση της εν λγω ατησης ασφαλιστικν μτρων - Απορρπτει την ατηση ως απαρδεκτη.

22-2-19 ΜΕφΘεσ 371/19Εμπορικ μσθωση - Πρσθετες συμφωνες - Διαφημιστικς πινακδες. Διαφορ απ σμβαση εμπορικς μσθωσης με πρσθετη συμφωνα περ δικαιματος του μισθωτ να αναρτσει διαφημιστικς πινακδες στο μσθιο, με σκοπ την προσελκυση και αξηση της πελατεας της επιχειρσεως του - Προσδιορισμς του ψους του ανταλλγματος ''αρα'' -  Μη τρηση των ως νω υποχρεσεων απ τον εκμισθωτ, καθτι παρ τις διαβεβαισεις του τελευταου, προκυψαν αντιδρσεις απ τους ενοκους της οικοδομς προς αφαρεση των διαφημιστικν πινακδων και το Δμο, εν εκδθηκαν σχετικς δικαστικς αποφσεις  - Πλρωση διαλυτικς αρεσης - Ανατροπ εκ του νμου των αποτελεσμτων της δικαιοπραξας της πλησης του «αρα» (χι μως της μσθωσης). παρξη κι κταση δεδικασμνου. Δεκτ  η φεση.

15-2-19 ΣτΕ (Ε') 2688/18 : Ιδιοκτησα - Εκκλησα. Περιορισμο ιδιοκτησας - Αποζημωση. Προστασα φυσικο περιβλλοντος. Το θμα της αποζημωσης του ιδιοκττη ακιντου, επ του οποου επιβλλονται μτρα περιοριστικ της ιδιοκτησας με σκοπ την προστασα των στοιχεων του φυσικο περιβλλοντος - ρθρο 22 παρ. 1 του ν. 1650/1986, χωρς να εξαρτται η εφαρμογ του απ την κδοση ΠΔ. Εν τα μτρα για την προστασα του περιβλλοντος χουν ως αποτλεσμα την ουσιδη στρηση της χρσεως της ιδιοκτησας κατ τον προορισμ της, ετε η ιδιοκτησα αυτ ευρσκεται σε περιοχ προστασας της φσεως ετε σε ζνη προστασας της, η αποζημωση του ιδιοκττη δεν ανκει απλς στη διακριτικ ευχρεια της Διοικσεως, αλλ γεννται αξωσ του προς αποζημωση.  Το δικαωμα αυτ του ιδιοκττη ασκεται με την υποβολ αιτσεως προς τη Διοκηση - Στοιχεα αιτσεως. Κατ την κρατσασα στο Τμμα γνμη, η Διοκηση εχε, εν προκειμνω, υποχρωση να επιληφθε και να εξετσει την ατηση ως προς τη συνδρομ μη των προποθσεων του ρθρου 22 παρ. 1 του ν. 1650/1996 στην επδικη περπτωση και περαιτρω, εν αποδχεται τον αιτομενο τρπο αποζημισεως.  Η προσβαλλμενη δε, σιωπηρ ρνηση των Υπουργν να αποφανθον επ των αιτημτων συνιστ παρλειψη οφειλμενης νμιμης ενργειας, κατ τα βασμως προβαλλμενα με την κρινμενη ατηση, και θα πρεπε, ως εκ τοτου, να ακυρωθε, η δε υπθεση να αναπεμφθε στη Διοκηση προς νμιμη κρση. Αντθετη μειοψηφα. Αναβλλει την εκδκαση της αιτσεως, ενψει του γεγοντος τι μετ τη συζτηση της υποθσεως στο ακροατριο δημοσιεθηκαν οι αποφσεις 477 και 478/2018 του Α Τμματος με τις οποες το Τμμα αυτ, κρινε, αντιθτως.

15-2-19 ΜΕφΘρ 250/18 Περπτωση αδικοπρακτικς ευθνης υποθηκοφλακα για εγγραφ κυρης προσημεωσης υποθκης - Υπχρεωση αποζημωσης - ρθρα 1344 και 914 ΑΚ. Η επικαλομενη, εν προκειμνω, αποθετικ ζημα, που αντιστοιχε στη μεωση του τιμματος πωλσεως του ακιντου, λγω του τι το ακνητο εμφανιζταν βεβαρυμνο στα βιβλα υποθηκν,  και αληθς υποτιθμενη, δεν συνδεται αιτιωδς με τη συμπεριφορ της εναγμενης υποθηκοφλακα. Επιδκαση ελογης χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

8-2-19 ΜονΠρΑθ 928/18 : Αναγκαστικ εκτλεση - Επιταγ προς πληρωμ - Ανακοπ - Αναστολ. Ν. 4335/15. Διαδικασα αναγκαστικς εκτλεσης που επισπεδεται σε βρος της αιτοσας δυνμει της απ 4/10/2017 επιταγς προς εκτλεση για οφειλς της απ σμβαση στεγαστικο δανεου που εχε συνψει με την καθς τρπεζα. Η ανακοπ επ της οποας ζητεται η κρινμενη αναστολ εκτλεσης εναι ανακοπ του ρθου 933 ΚΠολΔ. Επ σκησης, μως, ανακοπς, κατ το ρθ. 933 ΚΠολΔ, σε περπτωση χρηματικς απατησης, δεν προβλπεται η δυναττητα χοργησης αναστολς  μετ την κατργηση, με το Ν. 4335/2015, του ρθρου 938 ΚΠολΔ, το οποο δεν μπορε να εφαρμοστε εν προκειμνω, αφο προσβλλεται επιταγ προς πληρωμ επιδοθεσα μετ την 1.1.2016. μως, στην προκειμνη περπτωση, χωρε εφαρμογς το ρθο 731 ΚΠολΔ, περ προσωρινς ρθμισης της κατστασης. Για την εφαρμογ του ρθρου 731 ΚΠολΔ, αφενς, θα πρπει ο οφειλτης να επικαλεσθε και να αποδεξει πρακτικ αδριτη ανγκη, αφετρου, την παρξη ασφαλιστου δικαιματος, και ττοιο δεν εναι η εκκρεμτητα της κριας δκης, η οποα ανοχθηκε με την σκηση της ανακοπς του ρθρου 933 ΚΠολΔ.  Η αναφορ της αιτοσας στην ανακοπ, τι διατηρε κατ της καθ’ ης, ανταπατηση, την οποα πρτεινε σε συμψηφισμ συνιστ την παρξη, ττοιου, ασφαλιστου δικαιματος.  Στην περπτωση αυτ προποτθεται η παρξη βσιμου λγου ανακοπς, κατ της επισπευδμενης εκτλεσης. Εν προκειμνω, πιθανολογεται τι θα ευδοκιμσει ο λγος, περ συμψηφισμο, πως και τι η συνχιση της εκτλεσης θα προκαλσει στην αιτοσα ανεπανρθωτη βλβη. Δεκτ η ατηση αναστολς.

1-2-19  ΣτΕ (Β') 89/19 Πρτυπη δκη - Ελεθεροι επαγγελματες - Τλος επιτηδεματος.  σκηση προσφυγς απ Δικηγρο προς ακρωση της σιωπηρς απρριψης της ενδικοφανος προσφυγς του κατ της πρξης διοικητικο προσδιορισμο φρου εισοδματος και κατ το μρος που με αυτν επεβλθη σε βρος του τλος επιτηδεματος. Επλυση του γενικτερου ενδιαφροντος ζητματος, που αφορ στην ερμηνεα του δευτρου εδαφου της παρ. 3 του ρθρου 31 του Ν. 3986/11. Ελεθεροι επαγγελματες, οι οποοι εχαν μεν προβε, κατ το παρελθν, σε ναρξη εργασιν, πλην, μως, σε επγγελμα διαφορετικ του ενεσττος επαγγλματς τους, εν συνεχεα, μως, δικοψαν την επαγγελματικ τους δραστηριτητα, εξαιρονται επ πενταετα απ την υποχρωση καταβολς τλους επιτηδεματος για την σκηση του νου επαγγλματς τους, ανεξαρττως του αν η αρχικ ναρξη εργασιν εχε λβει χρα σε χρνο προγενστερο της πενταετας απ τη γνεση της σχετικς φορολογικς υποχρωσης και ανεξαρττως του αν ο υπχρεος εχε συμπληρσει πντε τη ασκσεως της αρχικς επαγγελματικς του δραστηριτητας. Δεν αρκε, κατ συνπεια, για την επιβολ του τλους επιτηδεματος μνη η προδος πενταετας απ την ναρξη εργασιν σε λλο επγγελμα, πως εσφαλμνα υποστηρζει η διοκηση. Δχεται την προσφυγ.

29-1-19 ΕιρΚορ 130/18 : Προποθσεις υπαγωγς στο Ν. 3869/2010.  ννοια εμπρου και μικρεμπρου. νταξη και των χρεν προς το Δημσιο και τους ΟΚΑ στο ρυθμιστικ πεδο του νμου, με το Ν. 4336/15, ο οποος καταλαμβνει τις αιτσεις που χουν κατατεθε μετ την ναρξη της ισχος του. Με την ΚΥΑ 8986/15, γνεται λγος για υποβολ «ατησης συμπλρωσης οφειλν». Μια ττοια ατηση, δεν μπορε παρ να θεωρηθε ως συμπληρωματικ της πρτης. Η διατπωση μως, της παρ. 3 του αρθ. 2 των μεταβατικν διατξεων του Ν.4336/15, με τη χρση του ρου «επανυποβολ» της ατησης και αυτ της ΚΥΑ 8986/15 με τη χρση του ρου «ατησης συμπλρωσης οφειλν» εναι εντελς διαφορετικς. λλο επανυποβολ της ατησης και λλο συμπληρωματικ ατηση. Στην πρτη περπτωση πρκειται για να ατηση, στην οποα εμπεριχεται σαφς παρατηση απ την εκκρεμ, εν στη δετερη πρκειται για απλ συμπλρωση της δη εκκρεμος ατησης με να χρη. Συνεπς, η ΚΥΑ 8986/15 εκδθηκε καθ’ υπρβαση των ορων της εξουσιοδοτικς διταξης και ως αντισυνταγματικ εναι ανσχυρη. Περαιτρω, επειδ δεν εναι νοητ στην δια απφαση να εφαρμοστον δο διαφορετικ δκαια, το δκαιο που θα εφαρμοστε, εναι αυτ που διπει την παλι ατηση, με το οποο θα εκδικαστε και η να, η οποα εναι συμπληρωματικ της αρχικς. Εκ των ανωτρω λοιπν, συνγεται τι εν προκειμνω η συμπληρωματικ ατηση με την οποα φρονται προς ρθμιση χρη προς το Δημσιο και προς τον ΟΑΕΕ, πρπει να απορριφθε ως μη νμιμη. Καθορισμς μηνιαιν καταβολν και ορισμς νας δικασμου προκειμνου να επανεξεταστε η οικονομικ  κατσταση των αιτοντων, να ελεγχθε η τυχν μεταβολ της περιουσιακς κατστασης και των εισοδημτων εκστου εκ των αιτοντων και να επαναπροσδιοριστον οι μηνιαες καταβολς. Ορισμς μηνιαων καταβολν για τη δισωση δυνητικς κριας κατοικας.

29-1-19 ΔΕφΘεσ (Ακυρ.) 57/18 Περπτωση διαγωνισμο Νοσοκομεου για την προμθεια υγρο οξυγνου - ροι της διακρυξης - ρος επ ποιν αποκλεισμο, σμφωνα με τον οποο για την προμθεια υγρο οξυγνου, οι προμηθευτς θα πρεπε να διαθτουν και να  καταθσουν εκτς λλων δεια κυκλοφορας του ΕΟΦ. Αμφισβτηση του ως νω ρου απ την αιτοσα και σκηση προσφυγς στην ΑΕΠΠ που γινε δεκτ και ακυρθηκε ο σχετικς ρος. Επαναπροκρυξη του διαγωνισμο και αφαρεση του ακυρωθντος ρου. Ατηση αναστολς απφασης της ΑΕΠΠ. Αρχ αυτοτλειας των διαγωνισμν.  Σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 367 παρ.3 και 4 του Ν.4412/16,  οι αναθτουσες αρχς υποχρεονται να συμμορφνονται με τις αποφσεις της ΑΕΠΠ, οι οποες υπκεινται αποκλειστικ στα νδικα βοηθματα της αιτσεως αναστολς και της αιτσεως ακυρσεως, καθσον  η υποχρωση συμμρφωσης της αναθτουσας αρχς στην απφαση της ΑΕΠΠ που ακρωσε ρο της αρχικς διακρυξης επιβλλει καταρχν την ακρωση/ανκληση της διακρυξης και τη ματαωση του διαγωνισμο και ακολοθως, εφσον αποφασζεται η επαναπροκρυξη του διαγωνισμο, τη δημοσευση διακρυξης που δεν περιχει τον ακυρωθντα ρο, δεν φθνει, μως, μχρι του σημεου να κμψει την αρχ της αυτοτλειας των διαγωνισμν, στερντας στον πρωτοεμφανιζμενο οικονομικ φορα που εκδηλνει ενδιαφρον συμμετοχς στο νο διαγωνισμ το δικαωμα να αμφισβητσει τον ρο που χει τεθε σε συμμρφωση προς την απφαση της ΑΕΠΠ και απαγορεοντας την τελευταα να τον εξετσει στα πλασια προδικαστικς προσφυγς που ασκθηκε ενπιν της. Απορρπτει  την ατηση.

29-1-19 Γν. ΝΣΚ 201/18 : Ζητματα για τη μερικ καταχριση (μεταγραφ) των στοιχεων εκενων ληξιαρχικς πρξης γννησης επιχριας αλλοδαπς αρχς, τα οποα συμφωνον με το ημεδαπ δκαιο, κατ παρλειψη εκενων που αντκεινται στην ελληνικ ννομη τξη. Κατ πλειοψηφα γνωμοδοτε τι, η πρξη που συντχθηκε κατ την παρ. 2 του ρθρου 42 του ν. 344/1976 για τη δηλωθεσα γννηση νεογνο απ ελληνδα υπκοο, εναι, ως προς την ελληνικ ννομη τξη, εσφαλμνη κατ το μρος που εγγρφει ως γονα του νεογνο ομφυλη αλλοδαπ υπκοο, με την οποα η ελληνδα μητρα του νεογνο εχε συνψει γκυρο γμο κατ το δκαιο του κρτους της επιχριας αρχς και ως επνυμο του νεογνο το συνδυασμ του επνυμου της ελληνδας μητρας του και της αλλοδαπς. Το Τμμα του Ειδικο Ληξιαρχεου οφελει να καταχωρσει την πρξη, εφσον πληρο τα τυπικ στοιχεα συντξεως της και, στα πλασια της αρμοδιτητας του για διρθωση των εσφαλμνων ληξιαρχικν πρξεων, οφελει να γνωστοποισει στην Εισαγγελα Πρωτοδικν Αθηνν τις εσφαλμνες εγγραφς, στε να κινηθε απ την Εισαγγελα Πρωτοδικν η κατ νμο προβλεπμενη διαδικασα εκδσεως τελεσιδκου δικαστικς αποφσεως κατ το ρθρο 782 ΚΠολΔ για τη διρθωση της πρξεως.

18-1-19 ΣτΕ (ΟΛ) 2018/18 : ΕΣΡ - Τηλεοπτικς σταθμς -  Διακοπ λειτουργας. Απφαση ΕΣΡ με την οποα διεκπη η λειτουργα τηλεοπτικο σταθμο - σκηση αιτσεως ακυρσεως. λεγχος νομιμτητας της προσβαλλμενης πρξης. Κρση τι ο τερματισμς της λειτουργας του τηλεοπτικο σταθμο της αιτοσης διατχθηκε κατ δεσμα αρμοδιτητα, η οποα δεν καταλεπει περιθριο εκτιμσεως στο ΕΣΡ και με υποστατ πρξη, η οποα βλλεται αβασμως ως προς την εσωτερικ της νομιμτητα και δεν αμφισβητεται η πραγματικ της βση, δεν αμφισβητεται δηλαδ,  α) τι πρκειται για τηλεοπτικ σταθμ, για τον οποο εχε δηλωθε δη απ το 2007, τι εκπμπει πργραμμα ενημερωτικο χαρακτρα γενικο περιεχομνου, β) τι, αν και ο ανωτρω σταθμς δικοψε την μετδοση ειδσεων και ενημερωτικν προγραμμτων απ τον Σεπτμβριο 2016, η αιτοσα εταιρεα, ως προχος περιεχομνου, δεν υπβαλε δλωση περ αλλαγς της φυσιογνωμας του προγρμματς του σε μη ενημερωτικ, και γ) τι η αιτοσα δεν λαβε μρος στην δημοπρασα για την χοργηση επτ αδειν παρχων περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας ενημερωτικο προγρμματος γενικο περιεχομνου. Απορρπτει την ατηση ακυρσεως.

18-1-19 ΜΠρΘεσ 17629/18 : Υπλληλοι Δμου - Διαδοχικς συμβσεις εργασας. Παρατσεις συμβσεων εργασας υπαλλλων σε Δμο που κλυπταν πγιες και διαρκες ανγκες. Οδηγα 1999/70/ΕΚ -  ρθρο 8 παρ.3 του Ν.2112/20 - ΠΔ 164/04 - Με το ρθρο 11 του Π.Δ 164/04 ορζεται τι υπ προποθσεις που ορζει και συντρχουν αθροιστικ,  οι διαδοχικς συμβσεις εργασας, οι οποες χουν συναφθε πριν την ναρξη ισχος του παρντος και εναι ενεργς ως την ναρξη ισχος αυτο, συνιστον εφεξς σμβαση εργασας αορστου χρνου. Tο Δικαστριο κρνει τι οι ενγοντες συνδονταν με τον εναγμενο  Δμο με συμβσεις εργασας αορστου χρνου, με λες τις περαιτρω συνπειες του στοιχεου της εξρτησης (μισθολογικς, ασφαλιστικς κλπ.) και χι δυνμει συμβσεων εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου, οι οποες καταρτσθηκαν με πρθεση καταστρατγησης της διταξης του ρθρου 8 παρ. 3 Ν. 2112/1920, που επιτελε τους σκοπος της Οδηγας 1999/70/ΕΚ. Συνεπς, οι αρχικς συμβσεις των εναγντων και οι ανανεσεις αυτν, δεν δνανται να εξαιρεθον απ την Οδηγα 1999/70/ΕΚ. Δεκτ η  αγωγ ως κατ' ουσα βσιμη.

17-1-19  ΜΠρΑθ 2039/18Εθνικ τρπεζα - Παροχ ΛΕΠΕΤΕ. Διακοπ χρηματοδοτσεως απ την Εθνικ Τρπεζα του Ειδικο Λογαριασμο Επικορησης του Προσωπικο της και περαιτρω διακοπ της παροχς στους συνταξιοχους της τρπεζας αυτς. Ατημα και βση της αγωγς των πρην υπαλλλων και νυν συνταξιοχων της Εθνικς Τρπεζας να τους καταβληθε η μηνιαα μετεργασιακ παροχ που ελμβαναν ως το Νομβριο του 2017, οπτε και η εναγμενη τρπεζα δικοψε αιφνιδως και μονομερς τη χρηματοδτηση του ΛΕΠΕΤΕ και συνακλουθα την καταβολ της επμαχης παροχς στους συνταξιοχους. Δικριση των φορων κοινωνικς ασφλισης σε νομοθετικος και συμβατικος. Ο ΛΕΠΕΤΕ δεν εναι φορας κριας κοινωνικς ασφλισης, συνιστ φορα υποχρεωτικς επικουρικς ασφλισης που συστθηκε με ιδιωτικ πρωτοβουλα και ανκαθεν λειτοργησε καθ' υποκατσταση του δημσιου φορα ΝΠΔΔ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. Κρση τι αποφσεις και ενργειες των μελν της διαχειριστικς επιτροπς του ΛΕΠΕΤΕ, στω και ζημιογνες, παρνομες και υπατιες, δεν μπορον να αποδοθον στην εναγομνη και να ιδρσουν αντστοιχη (ενδοσυμβατικ αδικοπρακτικ) ευθνη της. Επσης, οι παροχς εκ του ΛΕΠΕΤΕ, δεν εναι εγγυημνες και το εν λγω πργραμμα δεν μπορε να χαρακτηριστε καθορισμνων παροχν, με περαιτρω συνπεια ο κνδυνος (επενδυτικς και αναλογιστικς) να επιρρπτεται στους εργαζομνους. Περαιτρω, κρθηκε, τι εφσον η απευθεας καταβολ των επδικων μηνιαων παροχν στους ενγοντες δεν συνιστοσε περιεχμενο οποιασδποτε μεταξ τους σμβασης, οτε συμφωνηθντα τρπο εκπλρωσης των επδικων παροχν, οι διοι δεν νομιμοποιονται ενεργητικς στην προκεμενη δκη, ως προς τα κρια αιτματ τους, κατ το μρος που αυτ ερεδονται στη βση της επικαλομενης ενδοσυμβατικς υποχρωσης της εναγομνης. Αναφορικ δε με τα αιτματα περ αδικοπρακτικς ευθνης της εναγομνης και αποκατσταση της ζημας νομιμοποιονται ενεργητικ, πλην μως τα αιτματα τους που αφορον στην αποκατσταση της μελλοντικς στο διηνεκς τους ζημας απορρπτονται ως απαρδεκτα. Δεν τθεται ζτημα παρβασης υποχρωσης πρνοιας απ την εργοδτρια τρπεζα. Δεν θεμελινεται αξωση για καταβολ χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης, οτε λγω προσβολς προσωπικτητας. Τλος, δεν προκπτει καταχρηστικτητα της ρνησς της (της εναγομνης) να εξακολουθσει να χρηματοδοτε τον εν λγω λογαριασμ, αφο αποδεχθηκε τι η εναγμενη δεν ανλαβε οτε με καταστατικς, οτε με λλες διατξεις την ευθνη κλυψης των ελλειμμτων του ΛΕΠΕΤΕ. Απορρπτει  την αγωγ. [ Δες και την υπ' αρ.1875/18 ΜΠρΑθ

14-1-19  ΕιρΘεσ 137/18  :  Περικοπ επιδομτων εορτν και αδεας για τους  μισθωτος υπαλλλους των Δμων. Κατ' αρχς δεν εναι επιτρεπτ, η θσπιση νομοθετικν μτρων, τα οποα, ανεξαρττως του επιδιωκμενου με αυτ σκοπο δημοσου συμφροντος, συνεπγονται σοβαρ διατραξη της κοινωνικς ειρνης και δραματικ συρρκνωση του διαθσιμου εισοδματος (ρθρο 106 του Σ.). Ο νομοθτης δναται καταρχν να επιβλει στους πολτες, προς εκπλρωση του χρους της κοινωνικς και εθνικς αλληλεγγης, επιβαρνσεις για την αντιμετπιση ορισμνης επεγουσας ανγκης κατστασης κρσης, υπ προποθσεις. τσι,  η επιβολ μτρων προς εξυπηρτηση δυσμενος και παρατεταμνης οικονομικς συγκυρας δεν δικαιολογε εν λευκ και εκ προοιμου οποιοδποτε μτρο με οποιοδποτε κστος. Κατργηση των επιδομτων εορτν και αδεας,  για λειτουργος, υπαλλλους και μισθωτος του Δημοσου απ 1-1-2013, εν εχαν δη υποστε μεισεις στις αποδοχς τους. Ο νομοθτης φειλε προηγουμνως να εξετσει με τρπο επιστημονικ και δικαστικ ελγξιμο, αν οι επιπτσεις απ τα δη ληφθντα μτρα, οδηγον σε επιτρεπτ μεωση του επιπδου ζως των μισθωτν. Κρση τι η περικοπ των δρων και του επιδματος αδεας, η οποα χει νομοθετηθε σε συνχεια  νμων με τους οποους περικπηκαν οι αποδοχς των μισθωτν, επιβαρνει σωρευτικ την δια ομδα πολιτν (μισθωτν) και ως εκ τοτου η επιβρυνση εναι εξφθαλμα δυσανλογη ιδως για σους υπηρετον στο δημσιο, με αποτλεσμα οι τελευταοι να χουν υποστε σοβαρς οικονομικς απλειες. Αντθεση στο ρθρο 4 παρ.5 και 25 παρ. 1 του Συντγματος, καθς και στο ρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Χρνος παραγραφς και επ των ΟΤΑ κατ τις διατξεις του δημσιου λογιστικο - Δεν αντκειται στο Σνταγμα και στην ΕΣΔΑ. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

14-1-19  ΜονΠρΑθ 1702/18 :  Εταιρες Προσωρινς Απασχλησης (ΕΠΑ) - Συμβσεις ορισμνου χρνου - Περπτωση εργαζομνου, ο οποος δεν συμπλρωσε την απαιτομενη διρκεια απ τον οριζμενο στο Ν.4052/12 χρνο εργασας στον μμεσο εργοδτη,στε να επλθει ως συνπεια η αυτοδκαιη μετατροπ της δανειστικς σμβασης εργασας (ορισμνου χρνου) σε σμβαση εργασας αορστου χρνου μεταξ του μισθωτο και του μμεσου εργοδτη. Απορριπτα ως νμω αβσιμη κρνεται η αγωγ για τον πρσθετο λγο τι δεν βρσκει ρεισμα στη διταξη του ρθρου 3 του ΠΔ 180/04, το οποο χει εφαρμογ επ των διαδοχικν συμβσεων εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου του ιδιωτικο μεν τομα, αλλ δεν χει εφαρμογ επ των απασχολουμνων μσω ΕΠΑ. Περαιτρω, απορριπτα ως μη νμιμη κρνεται η αγωγ και ως προς την επικουρικ της βση, περ εφαρμογς των διατξεων του αδικαιολογτου πλουτισμο, καθς στην αγωγ ελλεπει  η προπθεση να υφσταται σμβαση εργασας αορστου χρνου, προκειμνου να εξετσει το Δικαστριο, σε περπτωση ακυρτητας αυτς, τις αξισεις του ενγοντος υπ το πρσμα του αδικαιολογτου πλουτισμο. Απορρπτει την αγωγ στο σνολ της.

14-1-19  ΓνΝΣΚ 124/18Ερωτται εν η χοργηση στις μητρες που εναι ασφαλισμνες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και εργζονται με σχση εργασας ορισμνου αορστου χρνου σε επιχειρσεις εκμεταλλεσεις,  της θεσμοθετηθεσας με τις διατξεις του ρθρου 142 του ν. 3655/2008 ειδικς δειας προστασας της μητρτητας, η οποα εναι διαρκεας ξι μηνν, παρατενει τη χοργηση της ειδικς δειας θηλασμο και φροντδας παιδιο (η οποα εναι διρκειας τριντα μηνν) για σο χρονικ διστημα αντθετα, εν οι ξι μνες συνυπολογζονται στο διστημα των τριντα μηνν. /---/ Κατ την ομφωνη γνμη των μελν του ΣΤ' Τμματος του ΝΣΚ, στο ερτημα αρμζει η απντηση τι η χοργηση της θεσμοθετηθεσας με τις διατξεις του ρθρου 142 του ν. 3655/2008 ειδικς δειας προστασας της μητρτητας, η οποα εναι διαρκεας ξι μηνν, δεν επηρεζει τη διρκεια της ειδικς δειας θηλασμο και φροντδας παιδιο και χορηγεται, στην μεν περπτωση συμφωνας περ παροχς ισχρονης με το μειωμνο ωρριο δειας, αμσως μετ απ αυτν, στην δε περπτωση μη λψης ισχρονης προς το μειωμνο ωρριο δειας, μετ την ειδικ δεια μητρτητας (τοκετο και λοχεας), στη συνχεια δε, ακολουθε η ειδικ δεια θηλασμο και φροντδας παιδιο (μειωμνο ωρριο) διρκειας τριντα μηνν πως αλλις η δεια αυτ χει συμφωνηθε εναλλακτικ μεταξ εργαζμενης(ου) και εργοδτη.

7-1-19 ΜΠρΛαμ 90/18 : Διαταγ πληρωμς - Ανακοπ κατ διαταγς πληρωμς μετ το Ν. 4335/2015. Σρευση της ανακοπς του ρθρου 632 ΚΠολΔ και της ανακοπς του ρθρου 933 ΚΠολΔ - Προποθεσεις.Εκκρεμοδικα δεν δημιουργε, οτε η κδοση αλλ, οτε και η επδοση της διαταγς πληρωμς. Η εκκρεμοδικα αυτ δημιουργεται μνο με την σκηση ανακοπς κατ της διαταγς πληρωμς, γιατ απ ττε αρχζει η για την απατηση διαγνωστικ δκη. Αποδεικτικ διαδικασα - Δυναττητα απδειξης της απατησης -  Αποδεικτικ δναμη ιδιωτικν εγγρφων -  Επικυρωμνα φωτοαντγραφα. Ακρωση διαταγς πληρωμς.

7-1-19  ΕιρΘεσ 2639/18 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα. Ατηση για υπαγωγ στο Ν. 3869/2010. Το ατημα να επικυρωθε το σχδιο διευθετσεως εναι μη νμιμο, αφο η επικρωση του σχεδου αυτο απ τους διαδκους δεν αποτελε αντικεμενο της αιτσεως του ρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/10 . Το ατημα δε της αιτοσας να αναγνωρισθε τι, με την τρηση και την προσκουσα εκτλεση της δικαστικς ρυθμσεως των χρεν της, αυτ απαλλσσεται απ το υπλοιπο αυτν, ασκεται πρωρα και χωρς να πληρονται οι προποθσεις, για το λγο, δε, αυτ θα πρπει να απορριφθε ως απαρδεκτο. Προκπτει σαφς μεωση των εισοδημτων της αιτοσας σε σχση με το παρελθν, που ανρχονται πλον στο μισ, μετ τη συνταξιοδτησ της. Περπτωση μνιμης αδυναμας και λλειψης δλου. Ρθμιση των οφειλν της αιτοσας με μηνιαες καταβολς επ τριετα. Ατημα εξαρεσης κριας κατοικας - Σημασα πλον για το τι θα καταβλλει ο οφειλτης για τη δισωση της κριας κατοικας του, χει η εμπορικ αξα αυτς μειωμνη κατ τα ξοδα της εκτλεσης. Εν προκειμνω,  εξαρεση της κριας κατοικας της αιτοσας με ορισμ μηνιαων καταβολν που θα ξεκινσουν μετ την περοδο χριτος, στε να μην συμπσουν οι δο ρυθμσεις.

7-1-2019 ΕιρΑμαρ 172/18 : Προσωπικ δεδομενα - Τηλεφωνικς επικοινωνες. Περπτωση κλσεων και χρσης προσωπικν δεδομνων, με σκοπ την εμπορικ προθηση υπηρεσιν.  Εν προκειμνω, ο ενγων εχε δηλσει τι δεν επιθυμε να γνεται χρση του τηλεφωνικο του αριθμο για λγους εμπορικς προθησης. Επιδκαση χρηματικς ικανοποησης  για την παρνομη επεξεργασα του τηλεφωνικο αριθμο του ενγοντος. Η κρση του δικαστηρου ουσας, σον αφορ το ψος της επιδικαστας χρηματικς ικανοποησης αποφασζεται με βση τους ισχυρισμος και τα αποδεικτικ στοιχεα που θτουν στη διθεσ του οι διδικοι. Επιβλλεται, μως, σε κθε περπτωση να τηρεται, κατ τον καθορισμ του επιδικαζμενου ποσο, η αρχ της αναλογικτητας. Κρνει εν προκειμνω, τι η καταβλητα ελογη χρηματικ ικανοποηση πρπει να ορισθε στο ποσ των 3.000,00 ευρ. Δχεται εν μρει την αγωγ.

21-12-18  ΣτΕ (Ε') 2234/18 Ατηση ακυρσεως Δμου με την οποα ζητεται η ακρωση  ΚΥΑ εγκρσεως περιβαλλοντικν ρων για την κατασκευ και λειτουργα ργου της ΔΕΗ που εμππτει στην εδαφικ περιφρεια του αιτοντος Δμου. Για τη νομιμτητα μας κοινς υπουργικς αποφσεως, πρπει, ανεξρτητα απ το χρνο κθε επιμρους υπογραφς της πρξεως αυτς απ τον κατ περπτωση συναρμδιο υπουργ,  κατ το χρνο της τελικς εκδσες της οι υπογρψαντες υπουργο να παραμνουν αρμδιοι και να μην χουν, πντως, αντικατασταθε. Εν προκειμνω, η προσβαλλμενη πρξη εκδθηκε σε χρνο κατ τον οποο η Υπουργς Περιβλλοντος  που ταν αρμδια κατ τη διαδικασα παραγωγς της εν λγω πρξης (σχεδου ττε), τελικς κατ την υπογραφ της εχε απωλσει τη σχετικ αρμοδιτητα, καθς εχε διοριστε λλος Υπουργς στη θση της. Δεκτ η ατηση ακυρσεως.

21-12-18 ΕφΘεσ 2536/18 : Αγωγ περ κλρου - Αξωση αναγνρισης της ενγουσας ως εκ διαθκης κληρονμου σε ποσοστ 50% εξ αδιαιρτου του συνλου της κληρονομιαας ακνητης περιουσας. Η αγωγ περ κλρου μπορε να ασκηθε και  απ τον καταπιστευματοδχο, ο οποος μετ την επαγωγ του καταπιστεματος, επχει θση κληρονμου, και προστατεεται με τα δια μσα που προστατεεται και ο αρχικς κληρονμος. Παραγραφ - Ο χρνος παραγραφς της περ κλρου αξωσης της ενγουσας δεν συμπληρνεται μετ την παρλευση εικοσαετας, αλλ συμπληρνεται,  ξι μνες μετ την παρλευση της σιωπηρς αποδοχς κληρονομις. Η κρινμενη περ κλρου αγωγ δεν χει παραγραφε, και δεν μπορε να αντιταχθε ναντι της ενγουσας η κτηθεσα με τα προσντα της τακτικς, λλως της κτακτης χρησικτησας κυριτητα της νομως των επδικων κληρονομιαων ακιντων.  Απορρπτει την φεση.

21-12-18 ΕφΘεσ 2675/18 :  Αναγγελα απαιτσεων ΕΠΕ κατα της υπ πτχευση ΑΕ, που γεννθηκαν απ μισθωτικ σχση μεταξ τους. Κρση τι η ανακοπ ταν νμω και ουσα βσιμη, λαμβανομνου υπψη τι δεν χει αρχσει ακμη η τελευταα διανομ του προντος της εκκαθρισης της πτωχευτικς περιουσας, συνεπς πρπει ν’ αναγνωρισθε τι η ανακπτουσα ΕΠΕ εναι πτωχευτικ πισττρια στην πτχευση της ΑΕ, για απατηση της κατ της πτωχς, απορρουσα απ την ενδοσυμβατικ ευθνη της πτωχς. Δεκτ η φεση.

21-12-18  ΠΠρΘεσ 8769/18 : Αγωγ με ατημα τη λση ΕΠΕ - ννοια σπουδαου λγου - Οι επικαλομενοι απ την ενγουσα για τη λση της εταιρας σπουδαοι λγοι αφορον μεν σε γεγοντα αναφερμενα στην υπατια εκ μρους του διαχειριστ της παραβαση των διαχειριστικν του καθηκντων, τα οποα δεν συνιστον κατ' αρχς σπουδαο λγο που να δικαιολογε τη λση της εταιρας, πλην μως  η υπατια συμπεριφορ του διαχειριστ της εταιρας χει, κατ τους ισχυρισμος της ενγουσας, επιφρει ντονες διαταραχς μεταξ των εταρων και συνακλουθα χει καταστσει αδνατη τη συνχιση της λειτουργας των οργνων της. Αξωση αποκατστασης ζημας εταρου απ αδικοπρακτικ συμπεριφορ διαχειριστ - Προποθσεις. Διατσσει εν προκειμνω, τη λση της ΕΠΕ, αλλ απορρπτει τη σωρευμενη αγωγ κατ του δετερου εναγμενου για χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης.

17-12-18  ΣτΕ (Β') 1357/18ΕΝΦΙΑ - Ακνητα - Φορολογητα αξα. Με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/1982 θεσπστηκε αντικειμενικ σστημα προσδιορισμο της φορολογητας αξας των ακιντων κατ τρπο στε να προκπτει για κθε ακνητο μιας περιοχς ορισμνη αξα, ανταποκρινμενη, κατ προσγγιση, στην πραγματικ αγοραα αξα αυτο.  Οι εν λγω διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/1982, συνδουν προς το Σνταγμα, καθσον δεν θεσπζουν αμχητο τεκμριο προσδιορισμο της αγοραας αξας των ακιντων. Ο καθο φορολογομενος, ο οποος επιδικει να αποστε απ την τεκμαρτ αξα που ορζει η εν λγω κανονιστικ ρθμιση, στο πλασιο του προσδιορισμο του ψους του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που οφελει, δεν αρκε να αμφισβητσει με την ενδικοφαν και, περαιτρω, με την νδικη προσφυγ του τη νομιμτητα της ως νω κανονιστικς ρθμισης περ τιμς ζνης των ακιντων στην περιοχ στην οποα βρσκεται η περιουσα του, αλλ βαρνεται να προβλει, με συγκεκριμνο ισχυρισμ, τι η εφαρμοσθεσα τιμ ζνης εναι (ουσιωδς) μεγαλτερη απ την πραγματικ αγοραα τιμ του ακιντου του, καθς και να διατυπσει συγκεκριμνο ατημα ως προς το ψος στο οποο πρπει να καθοριστε η επμαχη αγοραα αξα, συνοδευμενο, μλιστα, απ γγραφα στοιχεα τεκμηρωσς της. Προσφυγ κατ πρξης διοικητικο προσδιορισμου ΕΝΦΙΑ 2017 - Ο προσφεγων, εν προκειμνω,  παρλειψε να προβλει τι οι τιμς ζνης στις οποες ερεδεται η επμαχη πρξη περ επιβολς ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε βρος του, εναι ουσιωδς μεγαλτερες απ την πραγματικ αγοραα τιμ των ακιντων του στις ζνες αυτς και να διατυπσει συγκεκριμνο ατημα  - Κρση τι η ενδικοφανς προσφυγ του προσφεγοντος νομμως απορρφθηκε, ανεξαρττως ειδικτερης αιτιολογας, απ τη φορολογικ Διοκηση. Απορρπτει.

17-12-18 ΔΕφΠειρ 327/18Οδηγα 2000/78/ΕΚ - Προσλψεις - Ηλικιακ ρια. Η απαγρευση των διακρσεων ως προς την ηλικα, στην οποα αποβλπει η Οδηγα 2000/78/ΕΚ, (πως αυτς ενσωματθηκε στην εθνικ ννομη τξη με το Ν. 3304/2005), αποτελε ουσιδες στοιχεο για την πραγματοποηση των στχων που καθορζονται για την απασχληση και για την ενθρρυνση της ποικιλομορφας στην απασχληση και τυγχνει εφαρμογς σε λα τα πρσωπα, στο σνολο του δημσιου και του ιδιωτικο τομα, εν χει αναγνωρισθε απ το Δικαστριο ως γενικ αρχ του δικαου της Ενωσης. Πρσληψη εκκλησιαστικν υπαλλλων - Προκρυξη - Διαδικασα μσω ΑΣΕΠ - , θα πρεπε η οικεα προκρυξη να περιλαμβνει ειδικ αντατο ριο ηλικας, μετ απ γνμη του οικεου φορα και απφαση του Υπουργο Εσωτερικν, Δημσιας Διοκησης και Αποκντρωσης. Ενψει δε, τι ττοιο ριο ελλεπει (και ορθς) στην  επμαχη, εν προκειμνω, προκρυξη του ΑΣΕΠ, με βση την οποα προσλφθηκε ο αιτν, η προσβαλλμενη απφαση ανκλησης του διορισμο του εναι μη νμιμη, λγω παρβασης του Κοινοτικο Δικαου περ απαγορευμνης διακριτικς μεταχερισης λγω ηλικας, καθς και του ρθρου 10 παρ. 11 και 25 παρ. 1 του Ν 3051/2002. Δεκτ η ατηση ακυρσεως.

13-12-18 ΔΕφΘεσ 467/18ΑΕ - Συγχνευση - Φρος - Απαλλαγς.  Ν.1676/86 - Προποθσεις απαλλαγς απ το φρο επ συγχνευσης εταιριν. Απαλλαγ απ το φρο επ απορρφησης τμματος κλδου αποσπσας - εισφρουσας ΑΕ, διτι  εν προκειμνω δεν λαβε χρα συγκντρωση κεφαλαου, αφο στην απορροφσα εταιρα εισεφρθη αποκλειστικ η λογιστικ αξα των περιουσιακν στοιχεων ενεργητικο και παθητικο του εισφερμενου κλδου της εταιρας, απ την οποα αποσπσθηκε ο κλδος αυτς (αποσπσα εταιρα), χωρς εισφορ λλων περιουσιακν στοιχεων. Ως εκ τοτου, συντρχουν οι προποθσεις απαλλαγς απ τον επδικο φρο συγκεντρσεως κεφαλαου, με συνπεια αχρεωσττως καταβλθηκε το ποσ των 95.062,97 ευρ, το οποο και πρπει να επιστραφε στην εκκαλοσα νομιμοτκως. Δχεται την φεση.

3-12-18  ΜονΠρΧαν 32/18 Τρπεζες - Επενδυτικ προντα. Κατθεση χρημτων σε τρπεζα - Ανμαλη παρακαταθκη. Επενδυτικ προντα - Υποχρεσεις τρπεζας κατ τη σναψη των συμβσεων - Ευθνη απ αδικοπραξα. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι ο εναγμενος πιστωτικς συνεταιρισμς εχε μσω του υπαλλλου του, την υποχρωση να παρουσισει στον ενγοντα αναλυτικ τους κινδνους, που ενεχαν οι  επενδσεις, στις οποες του πρτεινε να ενταχθε και, κατ παρβαση της υποχρωσης αυτς καμα ειδικ πληροφρηση του παρεχε, προκειμνου να αντιληφθε και να κατανοσει τους πραγματικος κινδνους που επγονταν, καθς επσης και της αδυναμας ρευστοποησης των συνεταιριστικν μερδων, οι οποοι (κνδυνοι) μλιστα επλθαν με την επιβολ των capital controls  το 2015, με συνπεια ο εναγν να υποστε απλεια του κεφαλαου του. Περαιτρω, προκπτει τι καννα συντρχον πτασμα δεν μπορε να καταλογιστε στο πρσωπο του ενγοντος, δεδομνου τι δεν διθετε τις απαιτομενες γνσεις να αντιληφθε τους κινδνους που επεφλασσαν τα επενδυτικ προντα στα οποα εντχθηκε. Απορρπτει ως κατ’ ουσαν αβσιμη την προβαλλμενη νσταση περ καταχρηστικς σκησης του δικαιματος του ενγοντος. Δχεται την αγωγ κι επιπρσθετα επιδικζει και αποκατσταση της ηθικς βλβης του ενγοντος.

3-12-18  ΜονΠρΑθ 1523/18Ηχορπανση - Προσβολ προσωπικτητας. Προσβολ μπορε να προκαλεται και ταν διαταρσσεται η ωφλεια απ την απλαυση του φυσικο περιβλλοντος με την εκπομπ ρπων (ηχορπανση). Ο κριος ακιντου δεν χει υποχρωση να ανχεται εκπομπς θορβου απ λλο γειτονικ ακνητο, εφσον παραβλπτουν σημαντικ τη χρση του ακιντου του και δεν προρχονται απ χρση συνθη για ακνητα της περιοχς. Η προστασα στην περπτωση αυτ χωρε, ετε με τακτικ αγωγ περ διατραξης κυριτητας κατ το ρθρο 1108 ΑΚ (αρνητικ αγωγ) περ διατραξης νομς κατ το ρθρο 989 ΑΚ, ετε με ατηση ασφαλιστικν μτρων. Εν προκειμνω, πιθανολογεται τι οι θρυβοι που προκαλονται απ τη λειτουργα της βιοτεχνας του καθ’ ου εκφεγουν απ τα ανεκτ ρια και παρεμποδζουν το δικαωμα των αιτοντων να απολαμβνουν να ρεμο περιβλλον στην οικα τους κατ τη διρκεια του πνου τους. Δεκτ η ατηση προσωρινς ρθμισης της κατστασης.

27-11-18 ΣτΕ (Ολ) 1694/18 :  Διεθνς προστασα - Πρσφυγες. Τορκος αξιωματικς. Ιδιτητα πρσφυγα με βση τη Σμβαση της Γενεης και το ΠΔ 141/13. Περπτωση αποδοχς της αιτσεως παροχς διεθνος προστασας σε Τορκο αξιωματικ που συμμετεχε στο πραξικπημα του 2016 στην Τουρκα. Συνδρομ του στοιχεου του δικαιολογημνου φβου του αιτομενου για δωξη στη χρα καταγωγς του λγω των πολιτικν του πεποιθσεων - Κρσιμος παργοντας, εν προκειμνω, εναι οι πολιτικς πεποιθσεις που ο φορας της δωξης θεωρε τι ενστερνζεται ο αιτν, εναι δε αδιφορο απ της εξεταζομνης απψεως εν αυτς υιοθετε χι τις αποδιδμενες σε αυτν απ τον φορα της δωξης πολιτικς πεποιθσεις. Περαιτρω, προκειμνου να τεκμηριωθε η συμμετοχ αιτοντος διεθν προστασα σε σοβαρ μη πολιτικ γκλημα, πρπει να προκπτει απ καθαρ και αξιπιστα αποδεικτικ στοιχεα και κατπιν αξιολογσεως συγκεκριμνων γεγοντων. Απορρπτει την ατηση.

27-11-18 ΣτΕ (ΕΑ) 199/18Συμφωνα Πρεσπν - Ατηση αναστολς. Ατηση αναστολς εκτλεσης της διοικητικς πρξης της υπογραφς του Υπουργο της τελικς Συμφωνας για την επλυση των διαφορν, οι οποες περιγρφονται στις αποφσεις του Συμβουλου Ασφαλεας των Ηνωμνων Εθνν 817 (1993) και 845 (1993), τη λξη της Ενδιμεσης Συμφωνας του 1995 και την εδραωση στρατηγικς εταιρικς σχσης μεταξ της Ελλδας και της πΓΔΜ. Ζητματα απ την ονομασα του δετερου μρους ως  ''Δημοκρατα της Βρειας Μακεδονας''. Ισχυρισμς περ βλβης απ την αναθερηση σχολικν εγχειριδων - Κρση τι η βλβη αυτ παρσταται μελλοντικ και αββαιη, προεχντως διτι δεν προκπτει τι επκειται οπωσδποτε η αναθερηση των σχολικν εγχειριδων. Ισχυρισμς περ βλβης απ τη δσμευση του ελληνικο κοινοβουλου να κυρσει τις πρξεις νταξης της πΓΔΜ - Κρση τι ανεξαρττως του εννμου συμφροντος των αιτοντων προς προβολ της βλβης αυτς ως λγου χοργησης της αναστολς, απ το ρθρο 2 παρ. 4 δεν προκπτει τι οι εν λγω διαδικασες θα χουν ολοκληρωθε, πριν απ τη θση της συμφωνας σε ισχ κατ τους ρους του ρθρου 20 παρ. 3 οτε τι θα χουν δημιουργηθε μη αντιστρεπτς νομικς καταστσεις. Τλος, ο ισχυρισμς περ κινδνου απλειας της ονομασας ''Μακεδονικς'' για τα ελληνικ προντα, αναφρεται σε μελλοντικς και αββαιες καταστσεις που δεν προκαλονται ευθως απ το κεμενο της συμφωνας. Απορρπτει την ατηση.

27-11-18  ΣτΕ (Ολ) 759/18Πιλοτικ δκη - Χρηματικ απατηση του Δημοσου - Κατσχεση εις χερας τρτου - Ανακοπ - Δικαιοδοσα. Σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 94 παρ. 1, 2 και 3 του Συντγματος στη δικαιοδοσα των πολιτικν δικαστηρων υπγονται οι διαφορς που εναι απ τη φση τους ιδιωτικς, εκτς αν κατ’ εξαρεση υπαχθον με νμο στα τακτικ διοικητικ δικαστρια υπ τις προποθσεις της παρ. 3 του ρθρου 94. Στα τακτικ διοικητικ δικαστρια ανατθενται διοικητικς διαφορς ουσας, κατ τα ειδικτερα οριζμενα στις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 94 και των παρ. 1 και 3 του ρθρου 95 του Συντγματος. Το Δημσιο για την ικανοποηση των απαιτσεν του μπορε να κατσχει εις χερας τρτου χρηματικ απατηση του οφειλτη του ναντι του τρτου. Η ανακοπ του τρτου, η οποα στρφεται κατ πρξης ταμειακς βεβαωσης εκδοθεσης σε βρος του στο πλασιο της διαδικασας διοικητικς εκτλεσης, εκδικζεται απ τα πολιτικ δικαστρια, εφσον η κατασχεθεσα αξωση διπεται απ το ιδιωτικ δκαιο. Κρσιμο στοιχεο για τον καθορισμ της δικαιοδοσας στην προκειμνη περπτωση εναι η φση της απατησης του οφειλτη του Δημοσου κατ του τρτου που κατσχεται, εν δεν ασκε επιρρο η φση της αποτελοσας το θεμλιο της εκτλεσης ννομης σχσης που συνδει το Δημσιο με τον οφειλτη του. Απορρπτει την ανακοπ ως απαρδεκτη ελλεψει δικαιοδοσας.

27-11-18  ΔΠρΘεσ 3037/18Μνημνια - Περικοπς συντξεων - Επιδομτων - Ν. 4051/12 - Ν. 4093/12 - Αντισυνταγματικτητα.  ΙΚΑ - ΕΦΚΑ - ΕΤΕΑΠ. Αντισυνταγματικς οι περικοπς συντξεων και δρων εορτν απ την 1-1-13. Κατ' αρχς, η περικοπ των συντξεων δεν μπορε να παραβιζει τον συνταγματικ πυρνα του κοινωνικοασφαλιστικο δικαιματος, τοι τη χοργηση στο συνταξιοχο παροχν που του επιτρπουν να διαβινει με αξιοπρπεια, εν για κθε περικοπ θα πρπει ο νομοθτης να χει προβε σε σε ειδικ, εμπεριστατωμνη και επιστημονικ τεκμηριωμνη μελτη, απ την οποα να προκπτει τι τα συγκεκριμνα μτρα εναι πργματι πρσφορα και αναγκαα για την αποτελεσματικ αντιμετπιση του προβλματος βιωσιμτητας των φορων κοινωνικς ασφαλσεως.  ΕΣΔΑ - Προστασα της περιουσας - Κθε επμβαση σε περιουσιακς φσεως αγαθ πρπει να προβλπεται απ νομοθετικς λλου εδους κανονιστικς διατξεις και να δικαιολογεται απ λγους γενικο συμφροντος και να μην επιφρει υπρμετρη επιβρυνση της περιουσας. Διαδοχ Νμων που επφεραν μεισεις στις συντξεις : Ν.3845/10, 3863/10, 3986/11, 4024/11, 4051/12 και 4093/12 (με τον τελευταο καταργθηκαν τα επιδματα εορτν και αδεας) - Κρση τι οι περικοπς των Ν.3845/10, 3863/10, 3986/11 και 4024/11, χοντας αποφασιστε υπ την πεση των λως εξαιρετικν δημοσιονομικς κρσης συνθηκν, δεν αντκεινται στο Σνταγμα και στο ΠΠΠ ΕΣΔΑ. Σε αντθεση, οι περικοπς των Ν. 4051 και 4093/12, για τις οποες φειλε ο νομοθτης να εξετσει με τρπο εμπεριστατωμνο και επιστημονικ τις επιπτσεις στο βιοτικ εππεδο των θιγμενων, αντκεινται στο Σνταγμα και στην ΕΣΔΑ, καθς οδηγον σε ανεπτρεπτη μεωση του επιπδου ζως των συνταξιοχων. Απρριψη της αγωγς για το διστημα απ 1-1-2012 ως 31-12-12 ως απαρδεκτη. Υποχρωση του ΕΦΚΑ να καταβλει στον ενγοντα το συνολικ ποσ που αντιστοιχε στις περικοπς απ 1-1-13 ως 23-7-2015 και των δρων εορτν.  Υποχρωση του ΕΤΕΑΕΠ να καταβλει τα ποσ περικοπν απ 1-1-12 ως 23-7-2015 - Περαιτρω, επιδκαση αποζημισεως για ηθικ βλβη.

27-11-18  ΕφΘεσ 1663/18Στεγαστικ δνεια - Ελβετικ φργκο - Αλλαγ ισοτιμας - ΓΟΣ. Περπτωση στεγαστικο δανεου που το τος 2006 μετατρπηκε σε ελβετικ φργκο. Δημοσιονομικ κρση και αλλαγ της ισοτιμας ευρ/φργκου. ΓΟΣ - λεγχος καταχρηστικτητας των ρων του δανεου - Αρχ της διαφνειας. Απρριψη απ το Πρωτοδικεο της αγωγς των δανειοληπτν για την ακρωση των επμαχων ρων περ ισοτιμας της σμβασης λγω μη τρησης απ την τρπεζα της αρχς της διαφνειας και του αιτματος περ ορισμο ως χρονικο σημεου υπολογισμο της ισοτιμας το χρνο σναψης της σμβασης. Το Εφετεο, εν προκειμνω, επμεινε στην εγκυρτητα των επδικων ρων του δανεου, αλλ δχθηκε την επικουρικ βση της αγωγς. Ειδικτερα, κρινε τι  η αναπροσαρμογ της παροχς των δανειοληπτν προς αποκατσταση της διαταραχθεσας συμβατικς ισορροπας πρπει να γνει, σμφωνα με την καλ πστη, τα συναλλακτικ θη και στο πλασιο της Οδηγας  2014/17/ΕΕ, κι ως εκ τοτου πρπει απ την σκηση της αγωγς και μχρι την αποπληρωμ του δανεου α) να περιοριστον τα ποσ των πληρωτων δσεων του δανεου, υπολογιζμενα με επιτκιο μειωμνο κατ 1,75% (περιθριο κρδους), ενσω η διακμανση της ισοτιμας μεταξ των δο νομισμτων υπερβανει το 20% σε σχση με αυτ που σχυε κατ το χρνο μετατροπς του δανεου σε αλλοδαπ νμισμα, τοι 1 προς 1,6341, β) να περιοριστον τα ποσ των πληρωτων δσεων του δανεου, υπολογιζμενα με επιτκιο μειωμνο κατ 1% (μρος του περιθωρου κρδους), ενσω η διακμανση της ισοτιμας μεταξ των δο νομισμτων υπερβανει το 10% και ως το 20% σε σχση με αυτ που σχυε κατ το χρνο μετατροπς του δανεου σε αλλοδαπ νμισμα, τοι 1 προς 1,6341. Εφσον δε η ως νω διακμανση δεν υπερβανει το 10%, η πληρωμ των δσεων των δανειοληπτν πρπει να γνεται κατ τα συμφωνηθντα. Δχεται την φεση. 

27-11-18 ΜΠρΣπρτης 96/18 : Συμβσεις πλησης εμπορευμτων με πστωση - Μη εξφληση τιμολογων -  Μνη η παρδοση στο δανειστ απ τον οφειλτη τραπεζικς επιταγς δεν συνιστ καταβολ, αλλ γνεται χριν καταβολς της αρχικς υποχρωσης. Δεν επρχεται απσβεση της αρχικς υποχρωσης παρ μνο με την πραγματικ πληρωμ (εσπραξη) της επιταγς. Δεν αποκλεεται, μως, η παρδοση της επιταγς να συνιστ υπσχεση αντ καταβολς. Το βρος απδειξης το φρει ο οφειλτης. νορκες βεβαισεις με το Ν.4335/15 - Δεν λαμβνεται υπψη προσκομισθεσα απ την εναγμενη νορκη βεβαωση, η οποα ελφθη στερα απ προηγομενη μεν κλτευση της ενγουσας, εμπροθσμως, αλλ στην επιδοθεσα στην ενγουσα κλση δεν αναφερταν το επγγελμα του ενρκως εξετασθντος. Δεκτ η αγωγ.

27-11-18  ΔΠρΑθ 1252/18Καταστματα υγειονομικο ενδιαφροντος - Παραβσεις - Σφργιση. Περπτωση προσωρινς αφαρεσης δειας λειτουργας και σφργισης για δκα ημρες καταστματος υγειονομικο ενδιαφροντος, εξαιτας εκπεμπμενης μουσικς χωρς δεια, αλλ και υπρβασης της αντερης επιτρεπμενης ηχοστθμης. Προσφυγ κατ της διοικητικς κρωσης. Η επιβαλλμενη διοικητικ κρωση της προσωρινς αφαρεσης της δειας λειτουργας καταστματος υγειονομικο ενδιαφροντος εναι ανεξρτητη απ τυχν ποινικ καταδκη που επιβλλεται παραλλλως. Εν προκειμνω, μλιστα, η αθωση σε ποινικ εππεδο της προσφεγουσας εχρησε λγω ανυπαρξας των πραγματικν περιστατικν που στοιχειοθετον την παρβαση κι ως εκ τοτου δεν δεσμεεται το διοικ.δικαστριο απ το αθωωτικ αυτ αποτλεσμα. Περαιτρω, ο ισχυρισμς περ παραβασης των αρχν της χρηστς διοκησης, της αναλογικτητας και της καλς λειτουργας της διοκησης απορρπτεται ως αβσιμος, καθσον η εφαρμογ των ως νω αρχν προποθτει τι η Διοκηση ενεργε κατ διακριτικ ευχρεια και χι κατ δεσμα αρμοδιτητα, πως στην προκεμενη περπτωση, κατ την οποα η αρμδια δημοτικ αρχ υποχρεοται να επιβλλει τη διοικητικ κρωση. Απορρπτει την προσφυγ.

6/11/18  Πρακτ. 3μελος Επιτροπς ΝΣΚ  1825/18 : ΙΚΑ- ΕΦΚΑ - Περικοπς συντξεων. Προτενεται η μη σκηση φεσης απ το ΝΠΔΔ (ΕΦΚΑ) κατ της υπ’ αριθμ. 3429/18 αποφσεως του ΔιοικΠρωτΑΘηνν, που κρινε τι οι νδικες μεισεις σε κρια και επικουρικ σνταξη, βσει του ρθρου 6 παρ. 1 και 2 του ν. 4051/2012 και το ρθρο πρτο του ν. 4093/2012, αντκεινται στις διατξεις του ρθρου 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, κρση η οποα συνδει δε απολτως με τα κριθντα για το διο ζτημα στην υπ' αριθ. 2287/15 απφαση της Ολ του ΣτΕ.

2-11-18  ΜονΕφΘεσ 1762/18 : Οδηγο φορτηγν οχημτων - Επιδματα που δικαιονται - ΣΣΕ - Επδομα πολυετας, επικνδυνης εργασας, ζεξης - απζευξης. Οι διατξεις της ΠΥΣ 6/12 περ αναστολς της αυξσεως αφορον και τα επιδματα ωρμανσης. ννοια νμιμου χρνου εργασας - Χρνος διαλεμματος - Καν. ΕΚ 561/06 περ οδικν μεταφορν και ΠΔ 167/06.  Μονομερς βλαπτικ μεταβολ - ννοια -  Πρπει ο μισθωτς να διαμαρτυρηθε ειδικ και με συγκεκριμνες ενργειες για την μονομερ εκ μρους του εργοδτη του βλαπτικ μεταβολ των ρων της εργασιακς του σμβασης και ττε μνο δεν μπορε να γνει λγος για αποδοχ της ανωτρω ενργειας του πρτου απ τον εργαζμενο. Ως ελογος χρνος κρθηκε απ τη νομολογα το χρονικ διστημα 2 ετν αλλ και 13 μηνν. Εν προκειμνω, η εναγομνη παρνομα και κατ’ εσφαλμνη εφαρμογ και ερμηνεα του ρθρου 2 παρ. 4 δ’ της ΠΥΣ 6/12 δικοψε την καταβολ του επιδματος πολυετας στον διο εργοδτη, κατ’ ορθ δε εφαρμογ και ερμηνεα της ανωτρω διταξης δικοψε την καταβολ των λοιπν επιδομτων που ο ενγων ζτησε με την αγωγ, εν δεν δικοψε ποτ την καταβολ του επιδματος ζεξης - απζευξης. Απορρπτει την φεση.

2-11-18  ΠλημΑιγ 322/18Αξιποινη  η πρξη της δημσιας προτροπς υποκνησης σε πρξεις ενργειες που μπορον να προκαλσουν διακρσεις, μσος βα κατ προσπου ομδας προσπων, που προσδιορζονται με βση τη φυλ, το χρμα, τη θρησκεα, το σεξουαλικ προσανατολισμ κλπ. Οι πρξεις και ενργειες, στις οποες προτρπει το υποκεμενο του εγκλματος, πρπει να εναι ικανς και πρσφορες να προκαλσουν «διακρσεις, μσος βα», χωρς να απαιτεται και να προκληθον. Κατχρηση του εκκλησιαστικο αξιματος - ννοια. Εν προκειμνω, το Δικαστριο κρνει τι ο κατηγορομενος με την ιδιτητα του Μητροπολτη κατκρινε με το επμαχο δημοσευμα, χοντας ως υπβαθρο τις θρησκευτικς καταβολς και πεποιθσεις του και ενψει της ψφισης του νομοσχεδου για το σμφωνο συμβωσης που θα συμπεριελμβανε και τα ομφυλα ζευγρια, με δυσρεστες και οξεες εκφρσεις τους πολιτικος, που υποστριζαν το νομοσχδιο χωρς μως να προκπτει απ τις αριστες περ αντιθτου καταθσεις των μαρτρων κατηγορας λλο αποδεικτικ μσο τι διγειρε τους πολτες σε εχθροπθεια, τοι σε εξωτερκευση αισθημτων μσους, σε βρος των ομφυλων ζευγαριν και προσπων. Κηρσσει αθο τον κατηγορομενο.

29-10-18 ΕιρΡδου 127/18 Περπτωση οικειοθελος - λγω συνταξιοδοτσεως - αποχρησης ξενοδοχοπαλλλου,  ο οποος εργαζταν δυνμει συμβσεων εργασας ορισμνου χρνου κθε τουριστικ τος στο ξενοδοχεο της εναγμενης. Δικαωμα  σε νμιμη αποζημωση - Αγωγ. Αποδεχθηκε τι οι ατομικς συμβσεις εργασας ορισμνου χρνου μεταξ των διαδκων, ανανενονταν κθε τουριστικ τος σιωπηρ, χωρς να υποβλλεται η συναφς ατηση επαναπρσληψης, πως απαιτοσαν οι σχετικς ΣΣΕ, λγω επιχειρησιακς πρακτικς που τηροσε η συγκεκριμνη εναγομνη για το προσωπικ της. Κρση τι η λση της συμβσεως εργασας ορισμνου χρνου προσομοιζει με τη λση της συμβασεως αορστου χρνου με προειδοποηση και περαιτρω τι οι εργαζμενοι με σμβαση ορισμνου χρνου δεν πρπει να αντιμετωπζονται δυσμενς εν συγκρσει με τους αορστου χρνου μισθωτος. Κρθηκε λοιπν, τι ο ενγων νομμως ζτησε τη χοργηση της προβλεπμενης νμιμης αποζημωσης λγω της αποχρησς του και μη επαναπρσληψς του, αφο πως εχε δηλσει στην εναγμενη, συμπλρωσε τις προποθσεις για λψη πλρους σνταξης λγω γρατος.

29-10-18 ΜονΕφΛαρ 373/18 :  Ζτημα χοργησης συνδικαλιστικν αδειν αμοιβμενων και μη -«Πληρωνμενες ημρες» κατ την δεια των συνδικαλιστν -  Στην ννοια «πληρωνμενες» ημρες εμππτουν οι πλρεις αποδοχς, εν δεν συμπεριλαμβνεται η προσαξηση 75% υπολογιζμενη στο νμιμο ωρομσθιο και οφειλμενη για σες ρες απασχολθηκε ο μισθωτς την Κυριακ. Εν προκειμνω, κρθηκε τι η αγωγ εναι μη νμιμη και απορριπτα, καθσον δεν πληροται στο πρσωπο του ενγοντα η προπθεση της πραγματικς παροχς εργασας κατ την Κυριακ και τη νχτα για τις οποες να δναται να ζητσει αποζημωση ως αποδοχς της συνδικαλιστικς του δειας. Απορρπτει την φεση ως αβσιμη.

19-10-18 ΜΠρΚαλ 155/18 : Καταγγελα συμβσεως εργασας - Συνδικαλιστικ δρση - Ποινικ δωξη. Καταγγελα συμβσεως εργασας αορστου χρνου -  Το αναιτιδες αυτς υπ τον περιορισμ του αρ.281 ΑΚ. Προστασα της νμιμης συνδικαλιστικς δρσης με το Ν.1264/82 - Πτε εναι καταχρηστικ η επκληση της ως νω προστασας. Δυναττητα του εργοδτη να καταγγελει τη σμβαση εργασας χωρς αποζημωση στην περπτωση που χει υποβληθε μνυση κατ του εργαζμενου για πρξη που χει διαπραχθε κατ την υπηρεσα του. Περπτωση υποβολς ψευδν μηνσεων κατ του εργοδτη απ το συνδικαλιστ εργαζμενο και ακολοθως μνυση του εργοδτη και καταγγελα της συμβσεως εργασας του συνδικαλιστ χωρς αποζημωση.  Κρση τι ο ενγων εν προκειμνω, συμπεριφρθηκε εξερχμενος των ορων της γνσιας συνδικαλιστικς δρσης και  τι η απλυση λαβε χρα προς διαφλαξη των δικαιωμτων και εννμων συμφερντων της εργοδτριας. Απορρπτει την αγωγ και τις πρσθετες παρεμβσεις.

19-10-18 ΜΠρΑθ 696/18 : Μεταββαση επιχερησης - Μετενργεια ΣΣΕ - Μισθολογικς παροχς. Περπτωση βλαπτικς μεταβολς των ρων εργασας υπαλλλων τρπεζας μετ απ συγχνευση τραπεζν. Μισθολογικς παροχς - Επιδματα που δεν μπορον να καταργηθον, καθς συνιστον ατομικος ρους των συμβσεων εργασας και συγχρνως κανονιστικος ρους επιχειρησιακς συλλογικς σμβασης εργασας. Η διεκδκηση των νομμων αξισεων των εναγντων λγω επικαλομενης μονομερος βλαπτικς μεταβολς των (μισθολογικν) συνθηκν εργασας τους δεν μπορε να θεωρηθε τι συνιστ καταχρηστικ ενσκηση του σχετικο ουσιαστικο δικαιματος τους, ακμη και δχως την επικαλομενη απ την εναγμενη προηγομενη χληση της εργοδτριας που δεν δικαιολογεται να επαναπαυθε νομμως να συνγει το συμπρασμα τι οι ενγοντες εργαζμενοι δεν θα διεκδικσουν τις αξισεις τους, στω και εν συνεχζουν να εργζονται και να λαμβνουν τις μειωμνες αποδοχς τους. Δεκτς οι αγωγς ως κατ' ουσα βσιμες.

12-10-18 ΜΠρΑθ 4303/18 : ΟΣΕ - Μεωση αποδοχν. Ν.4024/11 και 4093/12. Προσωπικ ΟΣΕ - Μεωση αποδοχν ποσοστο 25% κατ' εφαρμογ των Ν.4024/11 και 4093/12 λγω της επκτασης του ενιαου μισθολογου. Κατ' αρχς η μονομερς μεωση των αποδοχν των εργαζομνων στον ευρτερο δημσιο τομα συνιστ μονομερ βλαπτικ μεταβολ των ρων εργασας τους. ννοια ''υπερβλλουσας μεωσης'' - Η αναστολ της υπερβλλουσας μεωσης καταλαμβνει και τους εργαζμενους της επδικης περπτωσης.  Απορρπτει την φεση ως κατ' ουσαν αβσιμη.

12-10-18 ΕφΘεσ 1762/18 : Οδηγο φορτηγν οχημτων - ΣΣΕ - ΠΥΣ 6/12 - Επδομα πολυετας, επικνδυνης εργασας, ζεξης - απζευξης. Οι διατξεις της ΠΥΣ 6/12 περ αναστολς της αυξσεως αφορον και τα επιδματα ωρμανσης. ννοια νμιμου χρνου εργασας - Χρνος διαλεμματος - Καν. ΕΚ 561/06 περ οδικν μεταφορν και ΠΔ 167/06.  Μονομερς βλαπτικ μεταβολ - ννοια -  Πρπει ο μισθωτς να διαμαρτυρηθε ειδικ και με συγκεκριμνες ενργειες για την μονομερ εκ μρους του εργοδτη του βλαπτικ μεταβολ των ρων της εργασιακς του σμβασης και ττε μνο δεν μπορε να γνει λγος για αποδοχ της ανωτρω ενργειας του πρτου απ τον εργαζμενο. Ως ελογος χρνος κρθηκε απ τη νομολογα το χρονικ διστημα 2 ετν αλλ και 13 μηνν. Εν προκειμνω, η εναγομνη παρνομα και κατ’ εσφαλμνη εφαρμογ και ερμηνεα του ρθρου 2 παρ. 4 δ’ της ΠΥΣ 6/12 δικοψε την καταβολ του επιδματος πολυετας στον διο εργοδτη, κατ’ ορθ δε εφαρμογ και ερμηνεα της ανωτρω διταξης δικοψε την καταβολ των λοιπν επιδομτων που ο ενγων ζτησε με την αγωγ, εν δεν δικοψε ποτ την καταβολ του επιδματος ζεξης - απζευξης. Απορρπτει την φεση.

5-10-18 ΣτΕ (Ολ) 1336/18 : Διεθνς Αερολιμνας Αθηνν - Τλη υπρ ΟΤΑ - κδοση  υπουργικς αποφσεως. Ζητματα σχετικ με τη διαδικασα επιβολς ανταποδοτικν τελν φωτισμο και καθαριτητας υπρ των ΟΤΑ σε βρος της εταιρας ''Διεθνς Αερολιμνας Αθηνν''. Ν.3631/08 - Πρβλεψη κδοσης ΚΥΑ για την επιβολ και εσπραξη τελν και φρων υπρ των Ο.Τ.Α.  Κρση τι η διταξη του ρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 3631/08, απβλεπε στην ενεργοποηση του περιορισμο των ναντι των Ο.Τ.Α. υποχρεσεων της εταιρεας «Διεθνς Αερολιμνας Αθηνν Α.Ε.» και, ως εκ τοτου, δεν εναι αναγκαα η κδοση της προβλεπομνης απ αυτν κοινς υπουργικς αποφσεως για την επιβολ και εσπραξη των εν λγω επιβαρνσεων υπρ των Ο.Τ.Α.  Περαιτρω, για να μπορε να επιβληθε με απφαση δημοτικο συμβουλου τλος, πρπει αυτ να χει, ενψει του ρθρου 78 παρ. 1 και 4 του Σ., ανταποδοτικ και χι φορολογικ χαρακτρα. Επομνως, η παρλειψη, εν προκειμνω, της Διοικσεως να εκδσει την προβλεπμενη απ το ρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 3631/08 ΚΥΑ, δεν συνιστ παρλειψη οφειλμενης νμιμης ενργειας ναντι του αιτοντος Δμου. Συνεπς, η κρινμενη ατηση, η οποα στηρζεται στην εσφαλμνη αντληψη τι η επιβολ εις βρος της εταιρεας «Διεθνς Αερολιμνας Αθηνν Α.Ε.» των επιβαρνσεων υπρ ΟΤΑ δεν εναι δυνατ χωρς την κδοση της επμαχης υπουργικς αποφσεως, εναι απορριπτα ως απαρδεκτη. Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει την ατηση.

5-10-18 ΑρΠγος (A2) 1283/18 Σμβαση δανεου - Εγγηση. Αναρεση. κδοση διαταγς πληρωμς απ σμβαση δανεου - Ανακοπ - Λγοι - Ευθνη εγγυητ - Απαιτομενη δεια απ το Δικαστριο των ασκοντων τη γονικ μριμνα να επιχειρσουν στο νομα του ανηλκου τκνου τους και να εγγυηθον για ξνο χρος. Αναιρετικο λγοι κατ' ρθρο 559 αρ. 1, 8 και 19 ΚΠολΔ. Κρση περ δυναττητας των ανακοπτντων εγγυητν να ενημερωθον αν πσα στιγμ σχετικ με την πορεα της σμβασης δανεου. Ακρωση δικαιοπραξας - Παραγραφ - Κρση τι το ΜονΠρωτ, το οποο εκτμησε τι  ο ισχυρισμς περ πλνης των εγγυητν δεν περιεχταν στο κριο δικγραφο της ανακοπς, αλλ για πρτη φορ σ' αυτ των προσθτων λγων και τον απρριψε ως απαρδεκτο,  παρ το νμο δεν λαβε υπψη τον ανωτρω λγο ανακοπς των αναιρεσειντων και επομνως εναι βσιμοι οι απ το ρθρο 559 αρ.8 ΚΠολΔ πρτος και δετερος λγοι της αναιρσεως. Περαιτρω, κρθηκε τι το ΜονΠρωτ χοργησε αδεα για τη σναψη συμβσεως δανεου στους γονες του ανηλκου, με αποτλεσμα η σμβαση εγγυσεως, η οποα εναι διαφορετικ σμβαση και χει διαφορετικς ννομες συνπειες εις βρος του ττε ανηλκου, να χει τελικς συναφθε χωρς δεια δικαστηρου. Δεκτ η ατηση.

28-9-18 ΜονΠρΑθ 2523/18 : Τρπεζες - Δανειολπτες - Κδικας δεοντολογας τραπεζν για τα μη εξυπηρετομενα δνεια. Βασικ υποχρωση που συνεπγεται η εφαρμογ του Κδικα αποτελε η τρηση των διαδικασιν του, πριν την τυχν καταγγελα της οικεας πιστωτικς σμβασης. Πντε τα στδια της διαδικασας. Η Τρπεζα της Ελλδος ορζεται, σμφωνα με τον Κδικα, ως η αρμδια αρχ για την παρακολοθηση και τον λεγχο του τρπου εφαρμογς του. Η τυχν παρβαση, μως των καννων που συγκροτον τη Διαδικασα Επλυσης Καθυστερσεων συνεπγεται μνο εποπτικς φσης κυρσεις και, συνεπς, οι διατξεις του δεν συνιστον καννες ουσιαστικο δικαου, οτε η μη τρηση της Διαδικασας απ τα υπχρεα ιδρματα, δημιουργε κποιου εδους ενοχ αυτν ναντι των δανειοληπτν, στε οι τελευταοι να χουν τη δυναττητα να την αξισουν με την γερση αγωγς. Δεν δημιουργεται, λοιπν, η υποχρωση του πιστωτικο ιδρματος ναντι του δανειολπτη για την οριστικ διευθτηση της μεταξ τους διαφορς απ την πστωση που χορηγθηκε, σε περπτωση που δεν συγκλνουν οι μεταξ τους θσεις και προτσεις. Μη νμιμη, εν προκειμνω, η αγωγ δανειολπτη για καταδκη της τρπεζας σε δλωση βολησης περ κατρτισης συμβιβασμο.

28-9-18  ΠολΠρΘεσ 3526/18 : ΙΚΕ - Κεφλαιο - Εισφορς- Μεταββαση μσθωσης. Ιδιωτικ Κεφαλαιουχικ Εταιρεα (IKE) -  Κεφαλαιακς και εξωκεφαλαιακς εισφορς. Αξηση κεφαλαου της IKE.  Μεταββαση μισθωτικο δικαιματος επ λατομεου ως εισφορ στην IKE. Στην περπτωση εισφορς του μισθωτικο δικαιματος ενς εταρου επ λατομεου σε IKE, πρκειται για κεφαλαιακ εισφορ, που προποθτει αξηση του εταιρικο κεφαλαου. Εν η αξηση του κεφαλαου ματαιωθε ττε, η προκαταβληθεσα παροχ, τοι η μεταββαση των μισθωτικν δικαιωμτων στην εταιρα συνιστ αδικαιολγητο πλουτισμ της νας μισθτριας. Εν προκειμνω, κρθηκε τι η εταιρα εγκρως απκτησε τα σχετικ δικαιματα και υποχρεσεις απ τη μεταββαση της μισθωτικς σχσης, αφο καννας λγος ακυρτητας υφσταται και αποτελε διφορο ζτημα το τι η εταιρα χει ενδεχομνως αδικαιολογτως πλουτσει, οπτε και θα πρπει να ασκηθε το κατλληλο προς επιστροφ του πλουτισμο νδικο βοθημα. Κατ' ακολουθα των ανωτρω, η υπ κρση αγωγ τυγχνει απορριπτα.

28-9-18 ΕφΘεσ 542/18 : Καταγγελα συμβσεως εργασας - Συνδικαλιστικ δρση. Ακυρτητα καταγγελας σμβασης εργασας για νμιμη συνδικαλιστικ δρση. Πτε εναι νμιμη η συνδικαλιστικ δρση. Δεν απαιτεται η συνδικαλιστικ δρση του μισθωτο να υπρξε αποκλειστικ η κρια αιτα της καταγγελας, αλλ αρκε να συντεινε αιτιωδς ως απλ συντρχουσα αιτα σ' αυτ. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι η απλυση του ενγοντος γινε για τη νμιμη συνδικαλιστικ δρση και εναι κυρη, που σημανει τι αυτ θεωρεται σαν να μην γινε και κατ συνπεια, η εναγομνη εργοδτρια, αρνομενη κτοτε να αποδεχθε τις υπηρεσες του, κατστη υπερμερη και του οφελει μισθος υπερημερας. Δεκτ η αγωγ.

21-9-18 ΔΠρΑθ 1316/18 : Διοικητικς κυρσεις - Ηπιτερη διταξη - Αναδρομικ εφαρμογ. Η αρχ της αναδρομικς εφαρμογς της ηπιτερης, ως προς την επιβολ κυρσεων, διταξης, χει συνταγματικ βση, ως απορρουσα απ την αρχ της αναλογικτητας. Περπτωση επιβολς σε βρος της προσφεγουσας εταιρεας, με αντικεμενο την εμπορα και διανομ τροφμων, προστμου λγω εκπρθεσμης υποβολς τιμοκαταλγων, κατ παρβαση των διατξεων του ρθρου 9 του Κεφ. 1 της ΑΔ 7/2009 - Δημοσευση κατ τη διρκεια της εκκρεμοδικας της ΑΔ 2/11, με την οποα καταργθηκε εν γνει η υποχρωση κατρτισης και υποβολς προς τις αρμδιες αρχς αναλυτικν κοστολογων και η συνακλουθη πρβλεψη επιβολς διοικητικο προστμου για την παρλειψη αυτ -  Η νετερη αυτ διταξη, οι ρυθμσεις της οποας καταλαμβνουν ρητς και τις εκκρεμες υποθσεις, θα πρπει, ενψει της αρχς περ αναδρομικς εφαρμογς της ηπιτερης κρωσης, να εφαρμοσθε και στην κρινμενη υπθεση, εφσον δεν υπρχει σαφς αντθετη διταξη. Κρνει, λοιπν, τι δεν εναι νμιμη η επιβολ του νδικου προστμου σε βρος της προσφεγουσας και συνακλουθα η κρινμενη προσφυγ πρπει να γνει δεκτ και να ακυρωθε η προσβαλλμενη απφαση.

21-9-18 ΕφΑθ 407/18 : Σμβαση στεγαστικο δανεου - Ασφλιση ζως - Ενχυρο απατησης. Περπτωση λψης στεγαστικο δανεου απ την ενγουσα με ευνοκος γι' αυτν ρους, υπ την προπθεση της παροχς επιπρσθετης εξασφλισης και συγκεκριμνα της εκχρησης των απαιτσεων απ σμβαση ασφλισης ζως συναφθεσα με ασφαλιστικ εταιρα επιλογς της (ενγουσας). Αναγγελα της εκχρησης απ την τρπεζα στην ασφαλιστικ εταιρα - Θση της ασφ.εταιρας σε εκκαθριση και ανκληση της δεις της - Αξισεις της τρπεζας με βση τους ρους της δανειακς σμβασης. Το Δικαστριο καταλγει στην κρση τι δεν εξοφλθηκε το κεφλαιο του δανεου, με την πληρωμ του ασφαλστρου στην ασφαλιστικ εταιρα και δεν ρισε η τρπεζα ως δεκτικ καταβολς του κεφαλαου του δανεου την ασφαλιστικ εταιρα, αντθετα διατρησε ακραιη την απατησ της για καταβολ του στην δια, με τη διαφορ τι, αντ να το λβει σε μηνιαες δσεις, πως συνηθζεται σε να απλ δνειο, θα το παιρνε εφπαξ, κατ τη λξη της συμβατικς διρκειας του δανεου, ταν θα εισπραττε το ασφλισμα η ενγουσα και απ το προν του τελευταου. Δχεται την φεση.

21-9-18  ΕφΑΘ 1207/18 : Χρηματιστηριακς συναλλαγς - Σμβαση παραγγελας αγοραπωλησας. Η σμβαση παραγγελας χρηματιστηριακς αγοραπωλησας αποτελε ειδικτερη μορφ της σμβασης εμπορικς παραγγελας, επ της οποας χουν ευθεα εφαρμογ οι διατξεις για την εντολ του ΑΚ κι χει, ως αντικεμεν της, αφενς, μεν, την ανληψη απ τον παραγγελιοδχο-χρηματιστ, της υποχρωσης να εκτελσει την παραγγελα (εντολ) του πελτη του,  αφετρου δε, την ανληψη απ τον παραγγελα-πελτη της υποχρωσης να καταβλλει στον παραγγελιοδχο χρηματιστ την αμοιβ του (προμθεια). Ειδικ ενιασια η παραγραφ των αξισεων που γενννται απ την εν λγω σμβαση. Απορρπτει την φεση.

14-9-18 ΕφΠειρ 113/18 : Τρπεζες - Δνειο - Αλληλχρεος λογαριασμς - ροι - Καταχρηστικτητα. Ανακοπ κατ διαταγς πληρωμς απ σμβαση παροχς πστωσης με ανοιχτ αλληλχρεο λογαριασμ - ροι της συμβσεως - λεγχος καταχρηστικτητας - Αρχ της διαφνειας - Υπολογισμς των τκων σε τος 360 ημερν - Καταχρηστικτητα του εν λγω ρου, καθς με το να υπολογζεται το επιτκιο σε τος 360 ημερν, ο καταναλωτς δεν πληροφορεται το (πραγματικ) ετσιο επιτκιο, πως αυτ θα πρεπε να προσδιορζεται σμφωνα με τη διταξη του ρθρου 243 παρ. 3 ΑΚ. Η δανεστρια τρπεζα διασπ, με τον εν λγω ρο, εντελς τεχνητ και κατ` απκλιση των δικαιολογημνων προσδοκιν του καταναλωτ, το χρονικ διστημα (το τος), στο οποο φειλε να αναφρεται το επιτκιο, δημιουργντας τσι μα πρσθετη επιβρυνση του καταναλωτ - δανειολπτη (στην ννοια του οποου εμππτει και το φυσικ νομικ πρσωπο που συμβλλεται με το πιστωτικ δρυμα για κλυψη επαγγελματικν αναγκν).

14-9-18  ΜονΠρΑθ 1174/18 : Σμβαση εργασας - Βλαπτικ μεταβολ - Διευθυντικ δικαωμα. Περικοπς μισθν. ννοια μονομερος βλαπτικς μεταβολς κατ' ενσκηση του διευθυντικο δικαιματος – Συνπειες. Περπτωση μονομερν περικοπν των αποδοχν. Κρση τι οι μονομερες περικοπς των αποδοχν της ενγουσας, οι οποες υπ διαφορετικς συνθκες θα μποροσαν να συνιστον μονομερ βλαπτικ μεταβολ των ρων εργασας της, δεν αποτελον στην προκειμνη περπτωση ττοια κατ τη διταξη του ρθρου 7 εδ. α’ του Ν. 2112/20,  διτι αφενς οι αποδοχς της ενγουσας εξακολοθησαν και μετ τις περικοπς να εναι υπρτερες των νομμων και αφετρου οι περικοπς αυτς δεν λαβαν χρα κατ κατχρηση του διευθυντικο δικαιματος του εργοδτη, καθτι επιβλθηκαν απ αντικειμενικος λγους και συγκεκριμνα επιβλθηκαν με σκοπ την οικονομικ επιβωση του Οργανισμο και τελικς τη δισωση των θσεων εργασας των εργαζομνων σ’ αυτν, μεταξ των οποων και της ενγουσας. Πρπει να απορριφθε η κρινμενη αγωγ ως ουσιαστικς αβσιμη.

5-9-18 ΠολΠρΡοδ 58/18 : Σμβαση χρηματοδοτικς μσθωσης - Ασφαλιστικ μτρα. Ξενοδοχειακ επιχερηση - Σμβαση αντστροφης χρηματοδοτικς μσθωσης, με τη μεταββαση κυριτητας ακιντων και χρηματοδοτικ μσθωση αυτν των ακιντων. Ασφαλιστικ μτρα - Μεταρρθμιση της απφασης για τη θση των ακιντων υπ δικαστικ μεσεγγηση και αντικατσταση με τον ρο καταβολς μηνιαων δσεων. Δχεται εν μρει την ατηση της αιτοσας ξενοδοχειακς επιχερησης.

5-9-18  ΜΠρΑθ 131/18 : Σμβαση εργασας - Βλαπτικ μεταβολ - Διευθυντικ δικαωμα - Περικοπς μισθν. Μονομερς μεταβολ κατ' ενσκηση του διευθυντικο δικαιματος - ννοια -  Δικαιματα του μισθωτο. Περπτωση εργαζομνων που μετ τη λψη απ τον εργοδτη σειρς μτρων για την περιστολ των εξδων προς αντιμετπιση των δυσμενν οικονομικν συνθηκν, μειθηκαν διαδοχικ και κλιμακωτ οι αποδοχς τους και αυξθηκε το ωρρι τους (κατ μα ρα). Κρση τι οι ενγοντες αποδχθηκαν για μεγλο χρονικ διστημα αδιαμαρτρητα τις διαδοχικς και κλιμακωτς μεταβολς επ τα χερω των αποδοχν τους και την αξηση του ωραρου τους με αποτλεσμα να χουν καταρτιστε σιωπηρ νες διαδοχικς συμβσεις εργασας, κθε μια εξ αυτν τροποποιητικ της αμσως προηγομενης, οι οποες εναι γκυρες. Απορρπτει την αγωγ ως κατ' ουσαν αβσιμη.

5-9-18  ΜΠρΑθ 590/18 : Σμβαση εργασας - Βλαπτικ μεταβολ - Διευθυντικ δικαωμα - Περικοπς μισθν. Περπτωση εφαρμογς «κφτη» στις μηνιαες αποδοχς λων των υπαλλλων της εναγομνης εταιρας - Οι εν λγω  περικοπς λαβαν χρα στο πλασιο ενς γενικτερου οικονομικο εξορθολογισμο και εξισορρπησης των δαπανν της εναγομνης. Τοποθτηση προσταμνου - Απαιτεται η συνδρομ και λλων περιστατικν για να εναι καταχρηστικ η τοποθτηση συγκεκριμνου εργαζομνου ως προσταμνου, μνον διτι ο εργοδτης παρλειψε να τοποθετσει στην θση αυτ λλον μισθωτ υπερχοντα σε προσντα. Κριση τι η Διοκηση της εταιρας προβη στην περικοπ των μηνιαων αποδοχν των εναγντων, κατ’ ενσκηση του διευθυντικο κι εργοδοτικο της δικαιματος, χωρς να υφσταται μονομερς βλαπτικ μεταβολ των ρων εργασας των τελευταων. Πρπει να απορριφθε η υπ κρση αγωγ ως ουσα αβσιμη.

31-8-18 ΔιοικΠρΑθ 343/18 : Ατηση διεθνος προστασας - Προσωριν κρτηση - Αντιρρσεις. Περπτωση παρνομης εισδου στη χρα απ εν ενεργεα Τορκο αξιωματικ με τη χρση ελικοπτρου - Δεκτ  η ατηση Διεθνος Προστασας. Προσωριν κρτηση του αντιλγοντος αξιωματικο, η  οποα επιβλθηκε για την αντιμετπιση της προκπτουσας σοβαρς απειλς για τη δημσια τξη και εθνικ ασφλεια της χρας, ως το μνο ενδεδειγμνο κατ τις περιστσεις μτρο. Προβολ αντιρρσεων. Το Δικαστριο κρνει τι συντρχει νμιμος λγος κρτησης του αντιλγοντος, που πτεται προεχντως της εθνικς ασφλειας και απορρπτει τις αντιρρσεις αυτο.

28-8-18 ΔιοικΠρΤριπ 348/18 : Κοινοπραξα - Οφειλ απ φρο - Ευθνη μελν - Ατομικ ειδοποηση. Επιβολ αναγκστικς κατσχεσης εις χερας τρτου - τρπεζας - απ καταλογιστικς πρξεις επιβολς προστμων ΦΠΑ σε Κοινοπραξα. Ευθνη των μελν της Κοινοπραξας - χουν δικαωμα να ασκσουν ανακοπ κατ της ατομικς ειδοποησης και χι προσφυγ κατ των καταλογιστικν πρξεων. Αναγκαα προπθεση για τη λψη κατ των ανωτρω προσπων οποιουδποτε μτρου αναγκαστικς εκτλεσης συνιστ η προηγομενη κδοση και νμιμη κοινοποηση προς αυτ της ατομικς ειδοποησης για την διενεργηθεσα σε βρος της κοινοπραξας ταμειακ βεβαωση, η παρλειψη της οποας καθιστ κυρη τη λψη οποιουδποτε μτρου αναγκαστικς εκτλεσης, πως εναι και η κατσχεση. Εν προκειμνω, δεν προκπτει, οτε το καθ’ ου αποδεικνει, τι χει εκδοθε και κοινοποιηθε ειδοποηση προς τον ανακπτοντα ατομικ, πριν την επσπευση της νδικης κατσχεσης, με αποτλεσμα αυτς να απωλσει στδιο δικονομικς προστασας. Δχεται την ανακοπ.

28-8-18 ΕφΘεσ 1336/18 : Ασφαλιστικς σμβουλος - Αδικοπραξα - Πρστηση - Ευθνη. Περπτωση ασφαλιστικο συμβολου που παρεχε τις υπηρεσες του σε ασφ.εταιρα δυνμει συμβσεως ργου και με αντικεμενο τη διαμεσολβηση του μεταξ της διας και του καταναλωτικο κοινο για τη σναψη ασφαλσεων - Ο πρτος εναγμενος σμβουλος, μως, εκμεταλλευμενος την ιδιτητα του αυτ και τις σχσεις εμπιστοσνης που εχε αναπτξει με τον ενγοντα - πελτη, στο πλασιο προηγομενης συνεργασας τους, του παρστησε ψευδς, τι η εταιρα (δετερη εναγμενη) διθετε συγκεκριμνο επενδυτικ προν και παρανμως ιδιοποιθηκε το προς επνδυση χρηματικ ποσ που του παρδωσε ο ενγων.  Ποινικ καταδκη του ασφ.συμβολου για απτη - Η ποινικ απφαση δεν εναι δεσμευτικ για το παρν Δικαστριο, αφο οι αποφσεις των ποινικν δικαστηρων δεν αποτελον δεδικασμνο για τα πολιτικ δικαστρια, αλλ χρησιμοποιονται για τη συναγωγ δικαστικν τεκμηρων. Για την ως νω παρνομη και υπατια ενργεια του πρτου εναγομνου, σε βρος του ενγοντος, με τις προποθσεις του ρθρου 914 ΑΚ, ευθνεται παρλληλα και η δετερη εναγομνη εταιρα, ως προστσασα αυτν στην υπηρεσα της. Επιδκαση και χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης στον ενγοντα. Περαιτρω, ως προς το ατημα της προσωπικς κρτησης, αυτ δεν κρνεται απ το παρν Δικαστριο ως μτρο που τελε σε ελογη σχση με τον επιδιωκμενο σκοπ. Απορρπτει κατ' ουσαν τις εφσεις και την αντφεση.

10-8-18 ΕφΠειρ 118/18Καταδολευση δανειστν - Διρρηξη - Γονικ παροχ. Σμβαση παροχς πστωσης μεταξ της ΟΕ και της ενγουσας, δη εφεσβλητης, τραπεζικς εταιρας, με αλληλχρεο λογαριασμ, στην οποα εγγυτρια εναι ομρρυθμη εταρος και οφειλτρια. Μεταβιβαστικ δικαιοπραξα - γονικ παροχ - του μοναδικο ακιντου της εγγυτριας στη θυγατρα της. Ακολουθε η καταγγελα του αλληλχρεου λογαριασμο και η κδοση διαταγς πληρωμς απ την τρπεζα. Αγωγ διρρηξης της δικαιοπραξας μεταββασης του ακιντου ως καταδολιευτικς. Κρση περ μη παρξης λγου οικονομικς αυτοτλειας της θυγατρας, η οποα κατ το χρνο της μεταββασης ταν φοιττρια. Τλος, η παρξη βρους επ του απαλλοτριωθντος ακιντου και δη η εγγραφεσα προσημεωση υποθκης υπρ λλης τραπεζικς εταιρας, δεν στερε απ την ενγουσα το ννομο συμφρον να ζητσει με την σκηση της υπ κρση αγωγς τη διρρηξη της ως νω απαλλοτρωσης, οτε καθιστ αυτ καταχρηστικ. Απορρπτει την φεση.

9-8-18  ρειος Πγος 389/18 : Τροχαο ατχημα - Ευθνη Επικουρικο Κεφαλαου - Ν.4092/12. Αναρεση. Περιορισμς της ευθνης του Επικουρικο Κεφαλαου με το Ν. 4092/12 - Αντατο ριο αποζημισεων και χρηματικς ικανοποησης, καθς και περιορισμς του επιτοκου στο 6% για τον υπολογισμ των τκων για την καταβολ των αποζημισεων - Ζτημα αντθεσης με το Σνταγμα και την ΕΣΔΑ. Ειδικτερα,το ζτημα εν η επμαχη να ρθμιση του ρθρου 4 παρ. γ' του ν. 4092/2012, με την οποα περιορζεται το ριο της ευθνης του Επικουρικο Κεφαλαου ως προς το ψος της αποζημωσης και της χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης που πρπει να καταβλει στον παθντα εναι χι αντθετη με τις διατξεις των ρθρων 25 παρ. 1 του Σ., 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ και 1 της Δετερης Οδηγας του Συμβουλου της 30-12-1983, αφο χαρακτηρστηκε γενικτερου ενδιαφροντος, χει δη παραπεμφθε στην Τακτικ Ολομλεια του Αρεου Πγου κι ως εκ τοτου για την εντητα της νομολογας και προκειμνου να αποφευχθε η κδοση αντιφατικν αποφσεων, ως προς το κρινμενο αυτ σκλος, πρπει να ανασταλε η προδος της παροσας δκης, μχρι να εκδοθε οριστικ απφαση, για το ζτημα αυτ, απ την Τακτικ Ολομλεια του Αρεου Πγου. Αναιρετικο λγοι κατ' ρθρο 559 αρ. 1, 8 και 19 ΚΠολΔ. Περαιτρω, κρθηκε τι το Εφετεο,  με το να μην εφαρμσει τις επμαχες διατξεις του Ν. 4092/12, κατ το μρος που περιορζουν το ποσοστ των τκων που βαρνει το αναιρεσεον Επικουρικ Κεφλαιο για την καταβολ απ το τελευταο αποζημισεων και χρηματικν ικανοποισεων, δεν παραβασε, ευθως εκ πλαγου, το νμο. Απορρπτει την αναρεση της 742/2016 απφασης του ΜονΕφΘεσ κατ το μρος που αναφρεται στο σκεπτικ της παροσας και αναβλλει, κατ τα λοιπ, τη συζτηση μχρι να εκδοθε οριστικ απφαση απ την Τακτικ Ολομλεια του Αρεου Πγου.

9-8-18 ΔιοικΠρΚαλαμτας 355/18 : Κακοποηση ζου - Πρστιμο - Αρχ της αναλογικτητας. Επιβολ προστμου για κακοποηση, κακ και βναυση μεταχεριση ζου με βση τα ρθρα 16 παρ. α' και 21 του Ν. 4039/12. Αρχ της αναλογικτητας - Στις περιπτσεις που η εφαρμοστα διταξη δεν διαθτει, σε ναν ελχιστο στω βαθμ, στοιχεα αναλογικτητας και δεν προβανει σε στοιχειδη στω κλιμκωση της επιβαλλμενης κρωσης, ανλογα με τη βαρτητα της εκστοτε παραβατικς συμπεριφορς.Εν προκειμνω, κρνει τι ο προσφεγων υππεσε πργματι στην προβλεπμενη στα ρθρα 16α και 21 του Ν. 4039/12 παρβαση της βαιης πρξης κατ ζου, ωστσο η επιβολ της χρηματικς ποινς ψους 30.000 ευρ, ενψει των ιδιατερων συνθηκν  της επδικης περπτωσης, υπερακοντζει το σκοπ δημοσου συμφροντος στον οποον αποβλπει η επμαχη διταξη, τοι της προστασας των ζων, του κολασμο του παραβτη και της αποτροπς παρομοων παραβσεων και οδηγε σε αποτλεσμα που δεν συμβιβζεται με τη συνταγματικο επιπδου αρχ της αναλογικτητας. Δχεται εν μρει την προσφυγ - Περιορζει το επιβαλλμενο πρστιμο στο ελογο και προσκον ποσ των τριν χιλιδων (3.000) ευρ.

9-8-18 ΕφΘεσ 658/18 : Εμπορικ μσθωση - Λξη - Ανανωση - Συμφωνα -Συγκυριτητα ακιντου.  Διαφορ απ εμπορικ μσθωση (ξενοδοχεο) ακιντου περισστερων ιδιοκτητν/εκμισθωτν - Λξη εμπορικς μσθωσης και ανανωση με την κατρτιση νας σμβασης, η οποα λφθηκε απ την πλειοψηφα των κοινωνν-συνεκμισθωτν και δεσμεει και τη μειοψηφα, τσο ως προς την διρκεια σο και ως προς το ψος του μισθματος.  Ως εκ τοτου η εναγομνη μισθτρια χει δικαωμα να τους καταβλει κτοτε, κατ το αναλογον, στο ποσοστ της συγκυριτητας τους, μρος, το συμφωνηθν, μεταξ αυτς και της πλειοψηφας των συνεκμισθωτν, μσθωμα. Μη νμιμη καταβολ μισθματος - Καταγγελα. ννοια καταχρηστικς σκησης δικαιματος  - Αποδεχτηκε τι οι ενγοντες χι μνο δεν διαμρφωσαν μνοι τους το κατ τους ισχυρισμος της εναγομνης οφειλμενο μειωμνο μσθωμα και δεν αδρνησαν και μλιστα επ μακρν να ασκσουν το δικαωμα τους, αλλ αντθετα διαμαρτυρθηκαν τσο προφορικ, σο και γγραφα, με εξδικη δλωση τους για τη μη νμιμη καταβολ του μισθματος. Δεκτ κατ' ουσαν η φεση.

9-8-18 ΔιοικΕφΚομοτηνς Α234/18 :  Φορολογα εισοδματος - Σζυγοι - Προσφυγ.  Κοιν δλωση φορολογας εισοδματος συζγων προσπων που χουν συνψει σμφωνο συμβωσης - Οι σζυγοι υποβλλουν κοιν δλωση κατ την διρκεια του γμου τους και ο αναλογν φρος βεβαινεται στο νομα του συζγου, παρτι υπολογζεται χωριστ στο εισδημα καθενς συζγου και η ευθνη καταβολς του βαρνει τον κθε σζυγο χωριστ. Η υποβολ απ τον σζυγο δλωσης και για το εισδημα της συζγου του γει στο να καταχωρζεται ως εισπρακτο επιστρεπτο στα βιβλα της φορολογικς Διοκησης στο νομα του συζγου το ποσ που προκπτει απ την θροιση των φορολογικν οφειλν αμφοτρων των συζγων. Εν προκειμνω, νομμως η καταλογιστικ πρξη εκδθηκε στο νομα του διαδικαστικς υπχρεου προς υποβολ της κοινς δλωσης συζγου της προσφεγουσας, αν και αφοροσε εισοδματα της τελευταας. Επσης, νομμως το επμαχο φλλο ελγχου επιδθηκε  στην κατοικα της αδελφς του συζγου, την οποα απ κοινο με την προσφεγουσα εχαν διορσει ως αντκλητο τους. Τλος, κρνει τι νομμως απορρφθηκε η ενδικοφανς προσφυγ της προσφεγουσας ως απαραδκτως ασκηθεσα, λγω χρονικς αναρμοδιτητας της Διεθυνσης Επλυσης Διαφορν προς εξταση της. Απορρπτει την προσφυγ.

9-8-18 ΠολΠρΘεσ 10381/18 : ΑΕ - ΓΣ - Αποφσεις - Ακυρτητα. Αγωγ μετχου ΑΕ για να αναγνωριστε τι οι αποφσεις της ΓΣ εναι ανυπστατες, λλως αυτοδικαως κυρες. Λγοι ακυρτητας και ακυρωσας αποφσεων ΓΣ. ροι καταστατικο ΑΕ - Πρσκληση για την σγκληση της ΓΣ - Νμιμη σνθεση - Δικαωμα ψφου και συμμετοχ προσπων που δεν εχαν το σχετικ δικαωμα. Τρπος διανομς κερδν στους μετχους μετ την αφαρεση του τακτικο αποθεματικο. Αποσβεστικ προθεσμα για την προβολ της ακυρωσας της απφασης.  Η κρινμενη αγωγ πρπει, παρ την ερημοδικα της εναγομνης, να απορριφθε, εν μρει ως απαρδεκτη και εν μρει ως νμω αβσιμη.

9-8-18  ΜονΠρΘεσ 8513/18 : Επικοινωνα γονα και τκνου. Προσβολ προσωπικτητας. Αγωγ για να ρυθμιστε η επικοινωνα του ενγοντος πατρα με την ενλικη θυγατρα του, η οποα χει τεθε σε πλρη δικαστικ συμπαρσταση και διαμνει με την εναγμενη σζυγο. Η διταξη του ρθρου 1463 ΑΚ καθιερνει την ννομη σχση της συγγνειας του αματος και πως λοι οι εξ αματος συγγενες, τσι και οι γονες χουν δικαωμα επικοινωνας μετ των ενηλκων τκνων τους, αφο διαμσου της ασκσεως του δικαιματος αυτο θα μπορσουν να εκφρσουν την αγπη, φροντδα, ενδιαφρον και στοργ προς αυτ. Στην περπτωση, κατ την οποα υφσταται παρεμπδιση της ασκσεως του δικαιματος επικοινωνας γονα με ενλικο τκνο του, η νομικ δυναττητα που παρχεται βσει του ουσιαστικο δικαου εναι μσω των διατξεων του ρθρου 57 ΑΚ, με τις οποες παρχεται προστασα στην προσωπικτητα του ατμου. Εν προκειμνω μως,  η αγωγ εναι νμω αβσιμη, διτι και αληθν υποτιθμενων των αναφερομνων σε αυτ πραγματικν περιστατικν δεν μπορε να θεμελιωθε η ασκομενη με αυτν αξωση ρθμισης επικοινωνας στη διταξη του ρθρου 1520 παρ. 1 ΑΚ, καθς το καθιερομενο με αυτ προσωπικ δικαωμα επικοινωνας του γονα με το τκνο του προποθτει ανηλικτητα του τκνου και δεν αφορ τα ενλικα τκνα. Απορρπτει την αγωγ ως νμω αβσιμη.

2-8-18 ΕφΠειρ 87/18 : Τρπεζες - Αλληλχρεος λογαριασμς - Καταδολευση - Διρρηξη. ννοια αλληλχρεου λογαριασμο και ανοικτο λογαριασμο. Διρρηξη καταδολιευτικς δικαιοπραξας -  Προποθεσεις. Χοργηση πιστσεων απ την Τρπεζα πριν το κλεσιμο του λογαριασμο - Η Τρπεζα εναι και πριν απ το οριστικ κλεσιμο του λογαριασμο, δανεστρια, χει, ρα, το δικαωμα να προσβλει ως καταδολιευτικ, εφσον συντρχουν και οι λοιπο ροι του νμου, κθε απαλλοτρωση του πελτη της, στω και αν λαβε χρα πριν απ το οριστικ κλεσιμο του λογαριασμο, αρκε αυτ να γνει ως την πρτη συζτηση της αγωγς. Απορρπτει την φεση.

2-8-18  ΕιρΝ.Ιωνας 5/18 : Πρωτκολλο διοικητικς αποβολς - Ανακοπ. Στοιχεα για το ορισμνο του πρωτοκλλου διοικητικς αποβολς - Περιγραφ ακιντου - Ισχυρισμς του καθο η ανακοπ περ γνσης των ελλειπντων στοιχεων απ τον ανακπτοντα. Εν προκειμνω, δεν προκπτει τι ο  καθ ου Δμος συγκοινοποησε στον ανακπτοντα διγραμμα του επδικου ακιντου, παρ το γεγονς τι γνεται αναφορ σε αυτ στο ανακοπτμενο πρωτκολλο. Σε συνδυασμ δε και με το γεγονς τι στο εν λγω Πρωτκολλο δεν υφσταται αναφορ λων των εκτεθντων, για το ορισμνο της περιγραφς του επδικου ακιντου, στοιχεων, με αποτλεσμα να δημιουργεται σγχυση ως προς τον ακριβ καθορισμ της ταυττητας αυτο, το προσβαλλμενο Πρωτκολλο δεν εναι επαρκς ορισμνο. Ως εκ τοτου, ο σχετικς ισχυρισμς του ανακπτοντος περ ακυρτητας του πρωτοκλλου λγω αοριστας αυτο, πρπει να γνει δεκτς και ως κατ' ουσα βσιμος.

2-8-18  ΕιρΙκαρας 1/18 : Εργατικς διαφορς κτω των 5.000 ευρ - Ν.4335/15. Περπτωση εργατικς διαφορς με αξα αντικειμνου κτω των 5.000 ευρ. Εφαρμοστα διαδικασα μετ το Ν. 4335/2015.  Αποκλεεται η εφαρμογ των ειδικν διατξεων για τις μικροδιαφορς στις εκδικαζμενες κατ την ειδικ διαδικασα των εργατικν διαφορν υποθσεις και μετ τις  τροποποισεις, που επφερε ο Ν. 4335/15. Η κρινμενη αγωγ, που αφορ αποδοχς εργαζομνου με εξαρτημνη εργασα, φρεται εσφαλμνως να εκδικαστε με βση τις ειδικς διατξεις των μικροδιαφορν και χι κατ την προσκουσα ειδικ διαδικασα περιουσιακν διαφορν και δη των εργατικν διαφορν, κατ την οποα εκδικζονται οι διαφορς απ παροχ εξαρτημνης εργασας και απ οποιαδποτε λλη αιτα με αφορμ την παροχ της εργασας αυτς, πως η επδικη απατηση της ενγουσας, που δεν υπγεται στην τακτικ διαδικασα και συνεπς δεν μπορε να εφαρμοστε ο καννας υπαγωγς της στις μικροδιαφορς λγω ποσο. Πρπει, λοιπν, για λγους οικο­νομας της δκης, να διαταχθε, η αυτεπγγελτη εκδκαση της κρινμενης αγωγς στην δια δικσιμο, σμφωνα με την προσκουσα ειδικ διαδι­κασα των εργατικν διαφορν.

2-8-18 ΜονΠρΠατρν 255/18 : Επιμλεια τκνων - Ασφαλιστικ μτρα. Περπτωση προσωρινς ανθεσης της επιμλειας ανλικου τκνου, το οποο γεννθηκε εκτς γμου, αλλ εκουσως αναγνωρσθηκε απ τον πατρα του, σε αυτν. Απλυτο κριτριο για την κρση του Δικαστηρου αποτελε το πραγματικ συμφρον του τκνου. Εν προκειμνω, η καθ ης, μητρα της ανλικης, με τη συμπεριφορ της, την οποα επδειξε ναντι της ανλικης, παρπεται, τι δεν εναι διατεθειμνη να αναλβει τις ευθνες και τις υποχρεσεις που συνεπγεται η γονικ μριμνα του τκνου της και συνεπς, δεν μπορε να παρχει λα εκενα τα εχγγυα που απαιτονται στε να κριθε απ το Δικαστριο, τι εναι καταλληλτερη γονας για την επιμλεια του ανηλκου τκνου της, αφο συχν την εγκατλειπε.

27-7-18  ΜονΠρΖακνθου 3/18 Διαταγ πληρωμς - Ανακοπ - Προθεσμες - Ν.4335/15. Τροπ προσημεωσης σε υποθκη. Προθεσμα για την σκηση ανακοπς κατ διαταγς πληρωμς μετ το Ν. 4335/2015, ο οποος τροποποησε τις προθεσμες για την σκηση των ανακοπν των ρθρων 632 και 633 ΚΠολΔ. Κρσιμος χρνος για το εφαρμοστο δκαιο ο χρνος υποβολς της ατησης. Εν χει εγγρφει προσημεωση για να ασφαλιστε απατηση και στη συνχεια η απατηση αυτ επιδικαστε στο δικαιοχο της με διαταγ πληρωμς, κατ της οποας ο καθ' ου η διαταγ οφειλτης δεν σκησε οτε την εκ του ρθρου 632 § 1 ΚΠολΔ ανακοπ μσα στην προθεσμα των δκα πντε (15) ημερν απ την πρτη σ' αυτν επδοση της διαταγς, οτε την εκ του ρθρου 633 § 2, ανακοπ μσα στην προθεσμα των δκα (10) ημερν απ τη δετερη σ' αυτν επδοση της διαταγς, η προσημεωση πρπει να τραπε σε υποθκη μσα σε ενενντα (90) ημρες απ την προδο της τελευταας αυτς προθεσμας των δκα (10) ημερν. Ερημοδικα καθο η ατηση στη εκοσια δικαιοδοσα.  Εν προκειμνω,  πρπει η Υποθηκοφλακας να προβε σε ολικ τροπ της νδικης προσημεωσης σε υποθκη αναδρομικ απ την ημερομηνα υποβολς του σχετικο αιτματος της αιτοσας τρπεζας.  Η υπ κρση ατηση πρπει να γνει εν μρει δεκτ και ως ουσιαστικ βσιμη.

27-7-18 ΤρΕφΠατρν 15/18Αυτοκινητικ ατχημα - Φθορς αυτοκιντου εταιρας leasing.  Πρκληση φθορν και βλαβν σε αυτοκνητο ιδιοκτησας εταιρας Leasing απ τροχαο ατχημα - Αξωση αποζημωσης - Ενεργητικ νομιμοποηση - Δικαιοται να απαιτσει  την αποζημωση, ο δυνμει της σμβασης χρηματοδοτικς μσθωσης, κτοχος - μισθωτς του αυτοκιντου,  ο οποος και φρει τον κνδυνο της τυχαας καταστροφς, απλειας βλβης του πργματος.

20-7-18 ΜονΠρΑθ 4644/18 : Μεταββαση επιχερησης - Εργασιακς σχσεις. Μεταβολ στο πρσωπο του εργοδτη - Ο νος εργοδτης υπεισρχεται σε λες τις υποχρεσεις που απορρουν απ τις προφιστμενες εργασιακς σχσεις, χωρς αυτς και τα εν γνει δικαιματα των μισθωτν να επηρεζονται απ τη μεταββαση. Ο προηγομενος εργοδτης, και μετ τη μεταββαση, ευθνεται αλληλεγγως και εις ολκληρον με τον νο εργοδτη, για τις υποχρεσεις που προκυψαν απ τη σμβαση σχση εργασας μχρι τον χρνο που αναλαμβνει ο διδοχος,  Εν,  η εργασιακ σχση δεν εχε λξει πριν απ τη μεταββαση με νμιμο τρπο, ττε ο εργαζμενος μπορε να ασκσει μσα στη νμιμη προθεσμα τα δικαιματα απ την παρνομη απλυση κατ του νου εργοδτη. Εν προκειμνω, η εργασιακ σχση της εφεσβλητης με τη μεταβιβζουσα εταιρα, εχε δη λξει νμιμα κατ το χρνο σστασης της εκκαλοσας διαδχου εταιρας. Ανεξαρττως του εν πργματι εν προκειμνω υπρξε χι μεταββαση της επιχερησης μεταξ των δο εταιριν, μη νομμως, η εφεσβλητη προβλλει τη σχετικ της αξωση ναντι της εκκαλοσας. Επαναφορ των πραγμτων στην προτρα κατσταση - Δεκτ εν μρει η ατηση. Δεκτ η φεση.

20-7-18 ΠολΠρΛασιθου 18/18 : Ιδιγραφη διαθκη - Γνησιτητα - Πρακτικ συμβιβασμο. Διαδικασα εξδικης επλυσης ιδιωτικν διαφορν με βση το ρθρο 214Α ΚΠολΔ - Προ της ενρξεως του Ν. 3994/11. Οποιαδποτε ννομη σχση του ιδιωτικο δικαου με αντικεμενο απαλλοτριωτ που ανκει στην ελεθερη διθεση των μερν, η οποα εναι δεκτικ συμβιβασμο κατ τους καννες του ουσιαστικο δικαου, υπκειται στην προαναφερμενη ρθμιση. Δεν εφαρμζεται η διταξη για τις προσωπικο δικαου διαφορς, για τα πργματα εκτς συναλλαγς και –κατ την ορθτερη ποψη– και για το κληρονομικ δικαωμα απ το νμο απ διαθκη. Δεδικασμνο και κταση αυτο που παργεται απ το δικαστικ συμβιβασμ του ρθρου 214Α ΚΠολΔ - Εν η αγωγ απορρφθηκε νμιμα λγω παραγραφς της επδικης αξισεως κατπιν ενστσεως προβληθεσης απ τον εναγμενο, δεν δημιουργεται ουσιαστικ δεδικασμνο και ως προς τη γνεση και ουσιαστικ παρξη της αξισεως. Η γνησιτητα και, κατ’ ακολουθα, η εγκυρτητα της ιδιγραφης διαθκης, δεν θα μποροσε να καλυφθε απ το δεδικασμνο δικαστικς απφασης, πολλ δε μλλον απ το ιδιτυπο ουσιαστικ δεδικασμνο που απορρει απ την αμετκλητη απφαση που απρριψε την ακρωση του συμβιβασμο λγω πλνης, απτης και απειλς. Εν προκειμνω, λοιπν, πρπει η κρινμενη αγωγ, ως προς το ατημ της να αναγνωριστε τι η ιδιγραφη διαθκη εναι γνσια και γκυρη, να γνει δεκτ ως και κατ’ ουσαν βσιμη.

20-7-18  ΜονΠρΑθ 2837/18 : Σμβαση απλς διανομς μεταξ της αιτοσας οικογενειακς επιχερησης με αντικεμενο την κατοχ και προμθεια φαρμκων και της καθς εταιρας που προμηθεει την ελληνικ αγορ με φαρμακευτικ προντα.  Αναλογικ εφαρμογ των διατξεων περ εντολς - Καταγγελα της συμβσεως. Ασφαλιστικ μτρα - Προσωριν ρθμιση της κατστασης. Εν προκειμνω, ακμα και αν θελε υποτεθε τι η καταγγελα για τη διεπμενη τις σχσεις των διαδκων σμβαση απλς διανομς, στην οποα εφαρμζονται αναλογικ οι διατξεις για την εντολ, τοι εκενη του ρθρου 725 ΑΚ, γινε αντθετα με τις αρχς της ενδοσυμβατικς και αδικοπρακτικς ευθνης, καθς και καταχρηστικ, δεν εναι ποτ κυρη και επιφρει πντα τη λση της, παρχεται δε στην αιτοσα διανομα (εντολοδχο) η δυναττητα να ζητσει αποκατσταση κθε θετικς και αποθετικς ζημας που υπστη απ αυτν, χι μως και να αξισει την αναγνριση της καταγγελας και την εκπλρωση της σμβασης οτε να επιδιξει, πως εν προκειμνω, την προσωριν συνχιση της λειτουργας της σμβασης απλς διανομς με την εκ μρους της καθ’ ης εκτλεση λων των παραγγελιν της αιτοσας σε φρμακ της. Δεν υφσταται, λοιπν, νμιμο ουσιαστικ δικαωμα για τη λψη του μτρου της προσωρινς συνχισης της λειτουργας της επδικης σμβασης, οτε για τη λψη κθε λλου πρσφορου κατ την κρση του δικαστηρου μτρου. Απορρπτει την ατηση.

11-7-18 ΑρΠγος (Ολ) 10/18Αναρεση - Προθεσμα  - Ν.4335/15. Ζητματα ερμηνεας αναφορικ με την προθεσμα σκησης αναιρσεως και την ναρξη ισχος του Ν.4335/15. Κατ την πλειοψηφοσα ποψη, για τις αποφσεις που δημοσιεθηκαν προ της 1-1-2016, χωρς να επιδοθον, εξακολουθε και μετ την 1-1-2016 να ισχει η τριετς προθεσμα για την σκηση του ενδκου μσου της αναρεσης που προβλεπε η διταξη του ρθρου 564 παρ. 3 του ΚΠολΔ, πριν την αντικατστασ της με το Ν. 4335/15. Εν προκειμνω, κατ την πλειοψηφοσα, λοιπν, ποψη, η νδικη, απ 25-5-2016, ατηση αναρεσης κατ της μη επιδοθεσας τελεσδικης απφασης του ΤρΕφΚρκυρας, που κατατθηκε στη Γραμματεα του εκδντος την αναιρεσιβαλλμενη απφαση στις 27-5-2013, εναι παραδεκτ, ως εμπροθσμως ασκηθεσα. Αντθετη μειοψηφα.

3-7-18 ΜονΠρΑθ 706/18 : Aναγκαστικ εκτλεση - Αναστολ - Ν.4335/15. Εκτελεστικ διαδικασα μετ την ισχ του Ν. 4335/15. Κατ τις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 937 ΚΠολΔ -  πως ισχει μετ το Ν. 4335/15 - περιορζεται ρητ η δυναττητα για την σκηση ατησης αναστολς κατ της εκτελεστικς διαδικασας, η οποα υφσταται πλον μνο α) στην περπτωση μεσης εκτλεσης και β) στην περπτωση σκησης ενδκου μσου κατ απφασης, που εκδδεται επ της ανακοπς, εφσον πιθανολογηθε η ευδοκμηση του ενδκου μσου και η ανεπανρθωτη βλβη του αιτοντος.  Η ποψη, με την οποα υποστηρζεται τι εναι δυνατ η αναστολ της εκτελεστικς διαδικασας βσει των διατξεων των ρθρων 731 και 732 ΚΠολΔ. περ προσωρινς ρθμισης κατστασης, δεν ευσταθε, καθσον οι εν λγω διατξεις δεν δνανται να αντικαταστσουν τις αποκλειστικς ρυθμσεις του ρθρου 937 ΚΠολΔ.

26-6-18  ΜονΕφΑθ 548/18 : Τραπεζικ αργα- Θυρδες- Απλυση υπαλλλου τρπεζας - Ακυρτητα. Το αμφιλεγμενο ζτημα της πρσβασης στις τραπεζικς θυρδες κατ την περοδο της τραπεζικς αργας (ΠΝΠ 28-6-15). Στην απαγρευση διενργειας τραπεζικν εργασιν, απ το περιεχμενο των επμαχων Π.Ν.Π., δεν προκπτει με σαφνεια τι εντσσεται και η πρσβαση των δικαιοχων στις θυρδες. Ως κρωση για την παρβαση της Π.Ν.Π. προβλπεται η υποχρωση των πιστωτικν ιδρυμτων να καταγγελουν τη σμβαση εργασας του προσπου που ευθνεται για την παρβαση, τοι απαιτεται υπατια παρβαση του υπαλλλου. Προπθεση δε, για την πλρωση της υπατιας παρβασης εναι να τελον οι υπλληλοι εν πλρει γνσει των επιτρεπμενων και των μη επιτρεπμενων πρξεων και ενεργειν στε να ευθνονται για την παρβαση. Ιδιατερο το καθεστς που διπει τις τραπεζικς θυρδες και αυτ γκειται, τσο στο γεγονς τι τα αποθηκευμνα μετρητ στις θυρδες δεν συνυπολογζονται στη ρευσττητα των πιστωτικν ιδρυμτων, σο και στη φση της ννομης σχσης μεταξ των πελατν και των ιδρυμτων, η οποα δημιοργησε ακριβς την αντικειμενικ αβεβαιτητα ως προς το αν απαγρευε η επμαχη Π.Ν.Π. την πρσβαση των πελατν στις μισθωμνες απ αυτος θυρδες και γι' αυτ χρηζε ειδικς διασαφσεως. Περπτωση καταγγελας συμβσεως εργασας τραπεζοπαλλλου, ο οποος επτρεψε σε πελτη του καταστματος, που εργαζταν, την πρσβαση στη θυρδα του, κατ τη διρκεια της τραπεζικς αργας. Αποδεχθηκε τι κατ το χρονικ διστημα απ την επαναλειτουργα συγκεκριμνων καταστημτων της εναγμενης τρπεζας μχρι τουλχιστον την παροχ σαφν οδηγιν εκ μρους της , που γινε στις 2.7.2015, οι υπλληλοι της, μεταξ των οποων και ο ενγων, δεν διθεταν επαρκ γνση του νομικο καθεσττος των θυρδων κατ την περοδο της τραπεζικς αργας. Κρθηκε οτι η εν λγω απλυση εναι καταχρηστικ κι ως εκ τοτου κυρη, διτι δεν συνδεται με την ομαλ και αποδοτικ σκηση της εργασας του ενγοντος, εν η εργοδτρια τρπεζα χει καταστε υπερμερη. Δεκτ η φεση του ενγοντος - Υποχρενει την εναγμενη να αποδχεται τις υπηρεσες του και επιδικζει σε αυτν αποδοχς υπερημερας και χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης. Απορρπτει την φεση της εναγμενης.

21-6-18 ΕιρΣερ 3/18 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10 - Κανονικ εκτλεση υποχρεσεων - Απαλλαγ. Η κανονικ εκτλεση των υποχρεσεων του οφειλτη, ως προπθεση της απαλλαγς του κατ την ννοια του ρθρου 11 παρ. 1 Ν 3869/2010, απαιτε την εντς του ταχθντος με την απφαση του Δικαστηρου χρονικο πλαισου καταβολ των ορισθντων ποσν. Εν προκειμνω, ο αιτν ισχυρζεται τι εξφλησε πλρως λες τις υποχρεσεις που του επβαλε η με αριθμ 39/2013 απφαση του παρντος Δικαστηρου, τοι το σνολο των υποβληθεισν σε ρθμιση οφειλν του προς τις καθ’ ων η ατηση-πισττρις του. Για το λγο αυτ ζητε να πιστοποιηθε με απφαση του παρντος Δικαστηρου η κανονικ εκτλεση των υποχρεσεν του στε να επλθει η απαλλαγ του απ κθε τυχν υπλοιπο οφειλς, δεκτς γενομνης της ατησς του. Η νδικη ατηση πρπει να γνει δεκτ ως ουσιαστικ βσιμη.

21-6-18 ΕιρΑθ 455/18 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10. Ατηση υπαγωγς στις ρυθμσεις του Ν.3869/10 - Στο πεδο εφαρμογς του - μετ το Ν.4336/15 - υπγονται και οι οφειλς προς τους Οργ. Κοινωνικς Ασφλισης. Απορρπτει τον ισχυρισμ περ αντισυνταγματικτητας του ρθρου 1 του Ν.3869/10, θεμελιομενο στην αντθεσ του προς την αρχ της ιστητας (αρ. 4 παρ.1 του Σ.) λγω της διερυνσης εφαρμογς του Ν.3869/10 και στις οφειλς προς τους Οργ.Κοιν.Ασφλισης. Εκοσια δικαιοδοσα - Δεδικαμνο - Η απφαση του Ν.3869/10 δεν δημιουργε δεδιασμνο ως προς την παρξη και το ψος των επδικων απαιτσεων.  Προσωριν ρθμιση οφειλν της αιτοσας και ορισμς νας δικασμου.  Εξαρεση κριας κατοικας απ την εκποηση. Εν μρει δεκτ η ατηση ως βσιμη και στην ουσα της.

14-6-18 ΜονΠρΑθ 592/18 : Εργατικ ατχημα - Καταγγελα συμβσεως εργασας - Καταχρηστικτητα. Ηθικ βλβη.  Ευθνη εργοδτη ταν το ατχημα οφελεται στη μη τρηση ρων, οι οποοι επιβλλονται απ την κοιν αντληψη, την υποχρωση προνοας του και την απαιτομενη στις συναλλαγς επιμλεια. Ειδικ διαδικασα των ρθρων 664 επ. του ΚΠολΔ.Περπτωση τηλεφωντριας, η οποα διεγνσθη με πολποδα στις φωνητικς της χορδς και γι' αυτ το λγο πρεπε να παραμενει σπτι της σε πλρη αφωνα, εξαιτας της επαγγελματικς καταπνησης των φωνητικν της οργνων, λγω των ανθυγιεινν συνθηκν στην εργασα της και  της απαιτσεως του εργοδτη της να πραγματοποιε υπερβολικ αριθμ κλσεων αν ημρα. Επιστροφ της εργαζμενης μετ απ ενμισυ περπου μνα στην εργασα της, αλλ σε διαφορετικ θση - Καταγγελα της συμβσεως της. Αποδεχθηκε τι η καταγγελα εναι κυρη ως καταχρηστικ και συγκεκριμνα ασκθηκε απ εκδικητικτητα της εναγομνης εργοδτριας, οφειλμενη στο γεγονς τι εκενη αρνθηκε να εργασθε και πλι ως τηλεφωντρια πριν ολοκληρσει την αποθεραπεα της και ζτησε να παραμενει στη θση της διοικητικς υπαλλλου. Επσης, το νδικο εργατικ ατχημα οφελεται σε πτασμα και δη σε αμλεια του νομμου εκπροσπου της εναγομνης ως προς την τρηση των προβλεπμενων ρων ασφλειας των εργαζομνων και χι σε ενδεχμενο δλο αυτο πως αβσιμα ισχυρζεται η ενγουσα. Επιδκαση χρηματικς ικανοποησης για την ηθικ βλβη που υπστη η ενγουσα. Η αγωγ πρπει να γνει εν μρει δεκτ ως και κατ’ ουσαν βσιμη και προσωριν εκτελεστ ως προς τις καταψηφιστικς της διατξεις.

8-6-18 ΣτΕ (Α') 487/18 : Ιδιοκτησα - Περιορισμο - Δημιουργα Ζ.Ο.Ε - Αποζημωση. Δικαωμα αποζημωσης εταιρας, κατ’ ρθρο 105 του ΕισΝΑΚ, για τους περιορισμος που επιβλθηκαν στην ευρισκμενη στην περιοχ Καλαμακου του Δμου Λαγαν Ζακνθου ιδιοκτησα της, με το απ 1.12.1999 π.δ. (Δ 906) περ θεσπσεως Εθνικο Θαλσσιου Πρκου Ζακνθου. Tο δικσαν εφετεο κρινε τι οι θεσπισθντες πρσθετοι περιορισμο με το απ 1.12.1999 π.δ. ταν σημαντικο, αλλοωναν μερικς τον πυρνα του δικαιματος της ιδιοκτησας της αναιρεσβλητης εταιρεας και, ως εκ τοτου, δημιουργοσαν, σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 24 παρ. 1 και 2, 17 παρ. 1 και 2 του Σ. και τις διατξεις του ρθρου 22 του ν. 1650/1986, σε συνδυασμ προς το 1ο ΠΠ ΕΣΔΑ, ευθεα αξωση αυτς προς αποζημωση, χωρς να τθεται ζτημα προηγομενης υποβολς απ την θιγμενη αναιρεσβλητη εταιρεα σχετικς αιτσεως στη Διοκηση. Λγω μως, της σπουδαιτητας του ανωτρω ζητματος, εν δηλαδ κατ την ννοια του ρθρου 22 του ν. 1650/1986, ο θιγμενος απ τη δημιουργα Ζ.Ο.Ε. ιδιοκττης χει τη δυναττητα να επιδιξει με την σκηση ευθεας αγωγς κατ του Ελληνικο Δημοσου ενπιον του αρμδιου διοικητικο δικαστηρου την επιδκαση αποζημισεως απαιτεται προηγομενη υποβολ απ αυτν σχετικς αιτσεως στη Διοκηση και, ενψει και της πγιας επ του ζητματος αυτο νομολογας του Τμματος και της διαφορετικς προς αυτν πρσφατης ως νω αποφσεως του Ε Τμματος που αφορ την ερμηνεα της διας διταξης του ρθρου 22 του ν. 1650/1986, το Τμμα κρνει τι το εκτεθν ζτημα πρπει να παραπεμφθε προς επλυση στην Ολομλεια του Δικαστηρου.

1-6-18 ΠολΠρΑθ 188/18Τρπεζες - Εκχρηση απατησης απ πληση - Αναπροσαρμογ οφειλς - αρ. 288 ΑΚ. Διαφορ απ απαιτσεις που γεννθηκαν μεταξ της πιστοχου εταιρας και του εναγμενου ΝΠΙΔ, στο πλασιο της επιχειρηματικς δραστηριτητας της πρτης, με αντικεμενο την πληση ιατροφαρμακευτικν προντων σε δημσια και ιδιωτικ νοσοκομεα - Εκχρηση των απαιτσεων (απ τις πωλσεις) απ την πιστοχο εταιρα στην ενγουσα τρπεζα, με την οποα εχε συνψει σμβαση πστωσης αλληλχρεου λογαριασμο. Ατημα του εναγμενου εν προκειμνω ΝΠΙΔ περ αναπροσαρμογς της οφειλς λγω απροπτης μεταβολς των συνθηκν, κατ' ρθρο 288 ΑΚ. Καλ πστη και συναλλακτικ θη. Κρθηκε τι, εν και οι επμαχες συμφωνες μπορε να μην χουν τση ευρτητα και ττοια επαναληπτικτητα, στε να χαρακτηρισθον «συναλλακτικ θη», ωστσο αποτελον παραδεγματα καλπιστης στσης εκ μρους συμβαλλομνων στον επαγγελματικ κκλο συναλλασσομνων που αποτελε αντικεμενο εξτασης. Απ αυτ το στοιχεο, σε συνδυασμ με τη δυσχερστατη οικονομικ κατσταση, αλλ και τον βαρνοντα κοινωνικ ρλο του εναγομνου ΝΠΙΔ, το Δικαστριο πεθεται τι θα πρπει η ενοχ να διαπλασθε κατ’ ρθρο 288 ΑΚ και να αναπροσαρμοσθε η οφειλ του εναγομνου, απομειομενη κατ ποσοστ 30% του τιμματος εκστης επιμρους διαδοχικς πλησης που αποτυπνεται στα νδικα τιμολγια. Δεκτ η αγωγ.

1-6-18 ΜονΠρΗλεας 23/18 : Μεταββαση επιχερησης - ρος περ μη ανταγωνισμο. Πληση πρατηρου καυσμων - Μεταββαση της επιχερησης και συμφωνα μεταξ μεταβιβζοντος και αποκτντος περ μη ανταγωνισμο - Στα πλασια της ελευθερας των συμβσεων που απορρει απ τη διταξη του ρθρου 361 ΑΚ, μπορε να συμφωνηθε ως παρεπμενη συμφωνα στη σμβαση πλησης επιχερησης η υποχρωση μη ανταγωνισμο του ενς των συμβαλλομνων υπρ του λλου. Παραβαση της εν λγω συμφωνας - Ασφαλιστικ μτρα  -  Εν προκειμνω, λγω της εξακολουθηματικς παραβασης της παρλειψης ανταγωνισμο, το Δικαστριο κρνει αναγκαο να ληφθον ασφαλιστικ μτρα προσωρινς ρθμισης κατστασης και ειδικτερα να απαγορευθε στους καθ’ ων η ατηση η λειτουργα επιχερησης πρατηρου καυσμων μχρι την κδοση οριστικς απφασης επ της αγωγς της αιτοσας.

29-5-18 ΕιρΑθ 135/18 : Προστασα νμης - Ασφαλιστικ μτρα. Περπτωση διατραξης της νομς δια της  εκπομπς συνεχν θορβων απ ζο συντροφις, ακμα και τις ρες κοινς ησυχας,  ντονης δυσοσμας λγω περιτωμμτων και διαπληκτισμν του αιτοντος με γειτονικ διαμερισμα. Πιθανολογθηκε τι απ τις ανωτρω εκπομπς (θορβου και δυσοσμας) προκαλεται σοβαρ ενχληση στον αιτοντα, καθσον  διαταρσσεται η ψυχικ ηρεμα αυτο και της οικογνεις του κι ως εκ τοτου υπρχει επεγουσα περπτωση και κνδυνος συγκροσεων και διαπληκτισμν μεταξ των διαδκων. Πρπει να γνει δεκτ η ατηση ως και κατ' ουσα βσιμη και να ληφθον τα πλον ενδεδειγμνα κατ την κρση του Δικαστηρου ασφαλιστικ μτρα (απομκρυνση του σκλου - παρλειψη στο μλλον κθε διατραξη της νομς του αιτοντος). Απειλ ποινν σε περπτωση παρβασης των διατξεων της παροσας απφασης.

29-5-18 ΜονΠρΑθ 443/18Εμπορικς διαφορς. Διαιτητικ πραγματογνωμοσνη. Εκτλεση αλλοδαπς απφασης. ννοια εμπορικν διαφορν - Ως εμπορικς δνανται να χαρακτηριστον και διαφορς ως προς τη διαχεριση και διανομ εταιρικν στοιχεων και εσδων, καθς επσης και ως προς τον προσδιορισμ μερδων, ακμη και αν αυτς αποτελον στοιχεα κληρονομιαας περιουσας, προκρινμενης συνεπς της μετοχικς ναντι της ιδιτητας του κληρονμου. Δικριση διαιτητικς πραγματογνωμοσνης απ τη διαιτησα -  Επ της τελευταας συμφωνεται επλυση υφισταμνης μλλουσας να προκψει ιδιωτικς διαφορς και αντικεμενο αυτς μπορε να εναι ννομη σχση και χι η διαπστωση πραγματικο γεγοντος. Χαρακτηρισμς  ορισμνης συμφωνας ως διαιτησας ως διαιτητικς πραγματογνωμοσνης.Κρυξη εκτελεστς αλλοδαπς διαιτητικς απφασης - Σμβαση Ν.Υρκης - Σε περπτωση σγκρουσης μεταξ διμερος συνθκης και της Σμβασης της Ν. Υρκης, υποχωρον οι αρχς της ειδικτητας και της προγενστερης ρθμισης και υπερισχει η αρχ της ευνοκτερης ρθμισης, πντα προς εξυπηρτηση του σκοπο της ελεθερης κυκλοφορας των διαιτητικν αποφσεων και διευκλυνσης της αναγνρισης και εκτλεσς τους. Δεκτ η ατηση ως ουσιαστικ βσιμη εν μρει.

23-5-18 MονΠρΑθ 49/18: Καταγγελα συμβσεως εργασας συνδικαλιστ - γνοια εργοδτη για την ιδιτητα του εργαζομνου. Η προστασα των συνδικαλιστικν στελεχν προποθτει τι ο εργοδτης γνωρζει τη συνδικαλιστικ ιδιτητα του προστατευμενου γι' αυτ το λγο εργαζομνου - Εν προκειμνω, ο ενγων, μολοντι αδιαμφισβτητα τυγχνει συνδικαλιστικ στλεχος, προστατευμενο απ τις διατξεις του Ν. 1264/82, ωστσο δεν αποδεχθηκε τι σε κποια στιγμ πριν απ την καταγγελα της σμβασης εργασας γνωστοποησε στη νμιμη εκπρσωπο της εργοδτριας εναγμενης εταιρας την ιδιτητ του αυτ. Επσης, οι αναρτσεις του εργαζμενου συνδικαλιστ σε ισττοπους και γενικτερα η αναγνωρισιμτητ του στους τοπικος συνδικαλιστικος κκλους δεν αρκε για να προσδσει στην εναγμενη την απαιτομενη γνση περ αυτς του της ιδιτητας.

23-5-18 ΠολΠρΑθ 109/18: Συμφωνα εξυγανσης επιχερησης. Ατηση επικρωσης συμφωνας εξυγανσης επιχερησης με αντικεμενο τη μεταββαση της επιχερησης. Πιθανολογεται εν προκειμνω, η βιωσιμτητα της επιχερησης που θα ασκεται πλον απ νο φορα.  Ρθμιση κεφαλαου απατησης του Δημοσου απ την αποκτσα εταιρα. Μεταββαση των απαιτσεων ανγγυων πιστωτν με διαγραφ τμματος της οφειλς. Εν κατακλεδι,προκειμνου να εξασφαλισθε η βιωσιμτητα της επιχειρηματικς δραστηριτητας της αιτοσας εταιρας, υπ λλο φορα, απ την οποα προσφρεται εργασα σε εκατν πενντα δο (152) τομα και δεδομνου τι χει δη επιτευχθε η συμφωνα εξυγανσης, το Δικαστριο προβλπει τι υπρχουν βσιμες προσδοκες επιτυχας της προτεινμενης εξυγανσης, καθς και τι η επικρωσ της δεν παραβλπτει τη συλλογικ ικανοποηση των πιστωτν.

23-5-18 ΜονΠρΑθ 1685/18: Ομαδικ ασφλιση - ροι. Περπτωση ρου σε ομαδικ ασφαλιστριο περ πρσθετου ασφαλστρου εξισορρπησης. Με τον εξεταζμενο συμβατικ ρο περ πρσθετου «ασφαλστρου εξισορρπησης», η ενγουσα δεν αναλαμβνει να καλψει τον νδικο κνδυνο απ τα κεφλαι της, τα οποα σχηματζει απ το μεγλο αριθμ των μελν της κοινωνας των κινδνων, αλλ ζητε απ το λπτη της ασφλισης να καλψει τη διαφορ, που θα προκπτει κθε φορ, μεταξ του τακτικο ασφαλστρου και των αποζημισεων, που εκενη θα χει δη καταβλει.Τα χαρακτηριστικ του εν λγω συμβατικο ρου δεν συνδουν με τα βασικ χαρακτηριστικ της σμβασης ασφλισης. Μοιζουν περισστερο με «διαχειριστικ ασφλιση», η οποα μνο, κατ’ εξαρεση επιτρπεται να ασκεται απ ασφαλιστικ εταιρα στην περπτωση της διαχερισης των ομαδικν συνταξιοδοτικν κεφαλαων προσωπικο επιχερησης. μως, εν προκειμνω δεν εναι αυτ η πραγματικ και νομικ βση της κρινμενης αγωγς. Η εξεταζμενη λοιπν, συμβατικ πρβλεψη δεν λαμβνει υπ’ ψη τα ελογα συμφροντα του λπτη της ασφλισης και του ασφαλισμνου και ρχεται σε αντθεση με το αρ. 2 παρ. 8 ν. 2496/1997 και, συνεπς, η κρινμενη αγωγ εναι απορριπτα ως μη νμιμη αναφορικ με την κρια νομικ βση της.

17-5-18 ΜονΠρΑθ 359/18 : Μεταββαση επιχερησης - Πτχευση. Ο εργοδτης που διαδχεται υποκαθιστ τον αρχικ εργοδτη στην σκηση ορισμνης επιχερησης, υπεισρχεται στις υποχρεσεις του αρχικο εργοδτη ναντι του προσωπικο και σε περπτωση απλυσης αυτο οφελει να τηρσει τις νμιμες διατυπσεις και να καταβλει τη νμιμη αποζημωση με βση το συνολικ χρνο του μισθωτο στον αρχικ και στο νο εργοδτη. ννοια μεταββασης της επιχερησης. Εν επλθει μεταββαση επιχερησης στο χρονικ διστημα κατ το οποο χει αρχσει αλλ δεν χει ακμη ολοκληρωθε η διαδικασα της πτχευσης της κρυξης σε αφερεγγυτητα, το προσωπικ της μεταβιβαζμενης επιχερησης υπγεται πλρως στην προστασα που παρχεται. Εν μως ολοκληρωθε η σχετικ διαδικασα με την κδοση της, κατ περπτωση, απαιτομενης δικαστικς απφασης, ττε απ τη δημοσευση αυτς παει η προστασα. Περπτωση συστσεως ΙΚΕ ως συνχεια προηγουμνης ατομικς επιχειρσεως - Η ΙΚΕ αποτελε διδοχο εργοδτρια - Διαφορ δεδουλευμνων αποδοχν σε απολυθντα μισθωτ.  Η κρινμενη αγωγ πρπει γνει δεκτ ως κατ’ ουσαν βσιμη εν μρει.

17-5-18 ΕφΠειρ 177/18 : Καταγγελα συμβσεως εργασας - Οικονομικοτεχνικο λγοι - Αποζημωση - Ακυρτητα. Περπτωση καταγγελας συμβσεως αορστου χρνου για οικονομικοτενικος λγους – Καταβολ μειωμνης αποζημωσης. Μετενργεια ΣΣΕ. Πτε εναι καταχρηστικ η καταγγελα.   κυρη η καταγγελα αν δεν γνει εγγρφως και δεν καταβληθε ολκληρη η οφειλμενη αποζημωση – Επσης, ακυρη η καταγγελα ταν γνεται κατ παρβαση των κριτηρων επιλογς των απολυτων για οικονομικοτεχνικος λγους. Κρθηκε εν προκειμνω, τι η καταβολ της ελλιπος αποζημωσης, ως συνπεια της μη νμιμης μεωσης του μισθο της, δεν καθιστ την καταγγελα κυρη, διτι ο εσφαλμνος υπολογισμς του ψους της αποζημωσης οφελεται σε συγγνωστ πλνη της εναγμενης, συνιστμενη στο γεγονς τι καλπιστα εχε την πεποθηση τι εχε δικαωμα να μεισει το μισθ της ενγουσας κατ’ εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4046/12 και 2 της ΠΥΣ 6/12. Αποδεχθηκε δε περαιτρω, τι η καταγγελα της σμβασης εργασας οφελεται μεν στην επιχειρηματικ απφαση της εναγμενης, για τη μεωση του προσωπικο της, με συνπεια την απλυση της ενγουσας και υπαγορεθηκε απ οικονομικοτεχνικος λγους και χι απ λγους εμπθειας, αλλ η απλυση της ενγουσας δεν γινε με αντικειμενικ κριτρια και πως επιβλλει η καλ πστη και τα χρηστ θη. Ως εκ τοτου, η απλυση της εναι κυρη ως καταχρηστικ. Επδικαση και  χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης της ενγουσας. Πρπει η φεση της εναγμενης να απορριφθε και η φεση της ενγουσας να γνει δεκτ ως ουσιαστικ βσιμη.

14-5-18 ΠολΠρΘεσ 1419/18ΑΕ - Πτχευση - Δνεια μετχων - Υποκεφαλαιοδτηση. Συλλογικ διαδικασα ικανοποησης πιστωτν. Το κρσιμο ζτημα των δανεων των μετχων προς την εταιρα, που βρσκεται σε δειν οικονομικ κατσταση, τα οποα εξομοινονται με μετοχικ κεφλαιο - Νομικ ρεισμα για την εν λγω εξομοωση συνιστ το ρθρο 281 ΑΚ σε συνδυασμ με το ρθρο 44α του Κ.Ν. 2190/20. ννοια της ονομαστικς υποκεφαλαιοδτησης - Δικριση διων και ξνων κεφαλαων.  Ο θεσμς της υποκεφαλαιοδτησης, αποσκοπε στην προστασα προεχντως των λοιπν εταιρικν δανειστν, που θγονται απ τη συγκεκριμνη συμπεριφορ του δανειοδτη - μετχου, και μνο ανακλαστικ προστατεει τα συμφροντα και των λοιπν μετχων. Στο πλασιο αυτ, ως ενδεδειγμνη κρωση, στο πρτυπο και της διταξης του αρ. 32 παρ. 3 ν. 3190/1955, επ συλλογικς διαδικασας, τθεται η επαλθευση μεν της απατησης του συγκεκριμνου πιστωτ - μετχου, πλην ως απατησης πιστωτ τελευταας σειρς, ικανοποιομενης μετ απ τις απαιτσεις των ανγγυων πιστωτν, αλλ πριν απ την επιστροφ του εναπομνοντος τμματος της εταιρικς περιουσας στους μετχους βσει του ποσοστο συμμετοχς τους στην εταιρα.

10-5-18 ΔιοικΠρΝαυπλου 85/18 : Χρη προς το Δημσιο - ΑΕ - Κατσχεση ακιντου - Ανακοπ. Ανακοπ κατ αναγκαστικς κατσχεσης που επιβλθηκε απ το Δημσιο επ ακιντου του ανακπτοντος ως Διευθνοντος Συμβολου ΑΕ, για την εσπραξη χρους της εταιρας προς το Δημσιο που προρχεται απ φρους. Με διταξη δε, του Προδου της Αρχς Καταπολμησης της Νομιμοποησης Εσδων απ Εγκληματικς Δραστηριτητες, εχε δη απαγορευθε η εκποηση του επμαχου ακιντου ως του περατωθε η ποινικ διαδικασα. Η απαγρευση της εκποησης ορισμνου ακιντου κατηγορουμνου, που επιβλλεται με διταξη του ανακριτ του δικαστικο συμβουλου του Προδρου της Αρχς Καταπολμησης της Νομιμοποησης Εσδων απ Εγκληματικς Δραστηριτητες, αποσκοπε στο να εμποδσει οποιαδποτε διθεση του συγκεκριμνου ακιντου απ οποιονδποτε, περιλαμβανομνου και του  Δημοσου, κατ τη διρκεια της ποινικς διαδικασας, τσι στε  να εξασφαλιστε τι σε περπτωση καταδικαστικς απφασης θα εναι δυνατ η δμευση του ακιντου ετε ως παρεπμενη ποιν, ετε ως μτρο ασφαλεας. Ο χαρακτρας αυτς της δσμευσης ως μτρου εξασφαλιστικο, καθιστ μη νμιμη οποιαδποτε πρξη εκποησης του δεσμευθντος ακιντου μχρι την ολοκλρωση της ποινικς διαδικασας. Ως απαγορευμνη, ιδιρρυθμης μορφς, διθεση του δεσμευθντος ακνητου, εξλλου, πρπει να θεωρηθε και η επιβολ αναγκαστικς κατσχεσης σ' αυτ. Επομνως, το Δικαστριο κρνει τι η νδικη πρξη αναγκαστικς κατσχεσης απ το Δημσιο εναι μη νμιμη και, συνεπς, ακυρωτα. Η ανακοπ πρπει να γνει δεκτ και να ακυρωθε η προσβαλλμενη με αυτ πρξη διοικητικς εκτλεσης.

3-5-18 ΣτΕ (Δ') 805/18 : Πρσφυγες - Περιορισμς κυκλοφορας αιτοντων ασλου - Ατηση ακυρσεως. Ατηση ακυρσεως κατ κανονιστικς αποφσεως της Διευθντριας της Υπηρεσας Ασλου, με την οποα επιβλθηκε περιορισμς στην ελεθερη κυκλοφορα των αιτοντων την χοργηση ασλου σε συγκεκριμνα νησι (Λσβος, Ρδος, Σμος, Κως, Λρος, Χος), εκδοθεσα κατ’ επκληση της  διατξεως του ρθρου 41 παρ. 1 περ. γγ του ν. 4375/16. Το θμα του καθορισμο των συγκεκριμνων περιοχν της Χρας στις οποες επιβλλεται ο περιορισμς της κυκλοφορας των αιτοντων διεθν προστασα, αποτελε ειδικτερο θμα, οπτε θεμιτς και σμφωνα με το ρθρο 43 παρ. 2 εδ. β του Σ., ανατθηκε σε λλο - εκτς του Προδρου της Δημοκρατας - ργανο, πως εν προκειμνω στη Διευθντρια της Υπηρεσας Ασλου - Ο σχετικς λγος ακυρσεως πρπει να απορριφθε ως αβσιμος. Στην προκειμνη, μως, περπτωση, οτε απ το κεμενο της προσβαλλομνης αποφσεως, οτε απ τα στοιχεα που μνημονεονται στο προομιο αυτς, προκπτουν οι νμιμοι λγοι που υπαγρευσαν την επιβολ του νδικου περιορισμο, προκειμνου να κριθε εν η απφαση αυτ βρσκεται εντς των ορων της εξουσιοδοτικς διατξεως του ρθρου 41 παρ. 1 περ. γγ του ν. 4375/16, η οποα ερμηνευμενη υπ το φως του ρθρου 31 παρ. 2 της Σμβασης της Γενεης, επιτρπει την επιβολ στους αιτοντες διεθν προστασα μνο των απαρατητων περιοριστικν μτρων. Κριση τι εφσον, δεν προκπτουν οι σοβαρο και επιτακτικο λγοι δημοσου συμφροντος και μεταναστευτικς πολιτικς, οι οποοι θα ηδναντο να δικαιολογσουν την επιβολ του περιορισμο της κυκλοφορας των αιτοντων διεθν προστασα που εισρχονται στην ελληνικ επικρτεια μετ τις 20 Μαρτου 2016 στα συγκεκριμνα νησι, ως απαραιττου, δε δναται να ελεγχθε απ το Δικαστριο εν η προσβαλλμενη κανονιστικ απφαση κεται εντς των ορων της εξουσιοδοτικς διατξεως του ρθρου 41 παρ. 1 περ. γγ του ν. 4375/16, καθσον ελλεπει, εν προκειμνω το δικαιολογητικ ρεισμα της νδικης ρθμισης. Συνεπς, για το λγο αυτ, ο οποος βασμως προβλλεται με την κρινμενη ατηση, πρπει αυτ να γνει δεκτ και να ακυρωθε η προσβαλλμενη απφαση. Αντθετη μειοψηφα. Περαιτρω, κρνει τι συντρχουν λγοι γενικο συμφροντος που επιβλλουν, τα αποτελσματα της ακυρσεως να ανατρξουν στο χρονικ σημεο της προηγομενης ημρας της δημοσιεσεως της αποφσεως αυτς. Δχεται την ατηση.

3-5-18 ΕιδΔικ (του αρ. 88 του Συντ.)  2/18 : Δικαστικο λειτουργο - Αλλεπλληλες μεισεις συντξεων - Αντισυνταγματικτητα.  Διαδοχικς μεισεις συντξεων στο Δημσιο απ το τος 2010 - Κρση τι ο διακηρυσσμενος σκοπς της περιστολς των δημοσιονομικν δαπανν αποτελε πργματι σκοπ δημοσου συμφροντος, ο οποος μπορε να δικαιολογσει, κατ’ αρχν, τη λψη μτρων περικοπς των καταβαλλμενων απ το Δημσιο συντξεων. Ιδιατερη συνταξιοδοτικ μεταχεριση των δικαστικν λειτουργν, την οποα κατοχυρνει το Σνταγμα. Κρθηκε τι οι διατξεις του ρθρου πρτου παρ. Β υποπαρ. Β.3 του Ν. 4093/12, οι οποες ελφθησαν υπψη και για τον επανυπολογισμ των συντξεων των δικαστικν λειτουργν κατ το ρθρο 14 του Ν. 4387/16, και του ρθρου 13 του εν λγω Ν. 4387/16 αντκεινται στο Σνταγμα κι ως εκ τοτου μη νομμως υπολογσθηκε κατ’ εφαρμογ των διατξεων αυτν η σνταξη του ενγοντος κατ το επμαχο χρονικ διστημα. Δεδομνου δε, τι οι ανωτρω διατξεις δεν μποροσαν να εφαρμοσθον ως ανσχυρες, για τον προσδιορισμ της σνταξης του ενγοντος, ταν εφαρμοστες οι προσχουσες αυτν διατξεις. Αντθετη μειοψηφα ως προς τις διατξεις του Ν. 4093/12. Το κρινμενο νδικο βοθημα πρπει να παραπεμφθε στο Ελεγκτικ Συνδριο, το οποο εναι αρμδιο να επιλσει οριστικς τη διαφορ.

27-4-18 ΣτΕ (Ε') 561/18 : Ατηση διρθωσης κι ερμηνεας αποφσεως του ΣτΕ - Λγοι. Ατηση διρθωσης της υπ'  αρ. 1870/16 απφασης του ΣτΕ (Ε'), με την οποα απορρφθηκε φεση της εκκαλοσας εταιρας κατ απφασης του ΔιοικΕφΑθηνν, το οποο εχε απορρψει ατηση ακυρσεως της ανωτρω κατ της απφασης της Επιτροπς Εκδκασης Ενστσεων Αυθαιρτων. Λγοι διρθωσης  - Οι λγοι που προβλλονται με την ατηση, δεν προσπτουν στην απφαση ασφειες ελλεψεις του διατακτικο της λθη γραφικ αριθμητικ οτε ζητον την αποσαφνιση αμφβολων δυσνητων διατξεων, στε να τθεται θμα διρθωσης ερμηνεας της, αλλ βλλουν κατ εσφαλμνων, κατ την αντληψη της αιτοσας, παραδοχν και σκψεων του Δικαστηρου, που, μως, δεν εναι δεκτικς διρθωσης ερμηνεας, ακμα και αν συντρεχαν οι πλημμλειες που αυτ επικαλεται. Αυτ μως, δεν εναι επιτρεπτ, κατ το νμο, στο πλασιο της διαδικασας των ρθρων 68 και 69 του π.δ. 18/1989. Επομνως, οι προβαλλμενοι λγοι πρπει να απορριφθον ως απαρδεκτοι. Απορρπτει την υπ κρση ατηση. ['Ομοια με ΣτΕ 562/18]

25-4-18 MονΠρΑθ 1064/18Επιμλεια ανλικων τκνων - Ασφαλιστικ μτρα. Ατηση πατρα για την προσωριν ανθεση σ' αυτν της επιμλειας των  ανλικων τκνων του. Το Δικαστριο συνεκτιμντας το γεγονς της πιθανς αλλγς κατοικας και της κατ' ανγκη συμβωσης με τον πατρι,  σε περπτωση που τα τκνα θα ζσουν με την μητρα τους, καθς και την οικονομικ επιφνεια του πατρα τους και το χρνο που μπορε να τους αφιερνει,  κρνει τι, παρ το τι η καθ’ ης μητρα δεν παραμλησε τα καθκοντ της ναντι αυτν, η σκηση της επιμλειας των ανηλκων πρπει να ανατεθε προσωριν στον αιτοντα πατρα τους.

25-4-18 ΕιρΑμαρουσου 67/18 :  Προσωπικτητα - Δικαωμα αυτοπροσδιορισμο - νομα. Διρθωση ληξιαρχικς πρξης - Non-binary τομα. Συνταγματικ προστασα της ελεθερης ανπτυξης της προσωπικτητας. Ατημα διρθωσης ληξιαρχικς πρξης γννησης ως προς τη βεβαωση του φλου και του κυρου ονματος. Εκουσα δικαιοδοσα. Κρθηκε τι, ελλεψει σχετικο θεσμικο πλαισου κατοχρωσης των “NON BINARY” (μη δυαδικν ως προς το φλο) ατμων ως κατατασσομνων σε μια διακριτ περπτωση «ταυττητας φλου» (επιλογ τρτης καταχρισης φλου), πρπει να απορριφθε, ως νμω αβσιμο, το ατημα κενς καταχρησης φλου του αιτοντος στην οικεα ληξιαρχικ πρξη γεννσες του. Δεκτ ως ουσα βσιμο το ατημα διρθωσης ως προς το κριο νομ του.

16-4-18  ΣτΕ (Ολ) 686/18 Πανελλαδικς εξετσεις - Εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση. Εισαγωγ διακριθντων αθλητν στις σχολς της προτμησς τους καθ’ υπρβαση του προβλεπμενου αριθμο εισακτων - Αντισυνταγματικτητα. Εισαγωγ στις ιατρικς Σχολς - Εξταση μαθματος Νεοελληνικς Γλσσας. Εκδκαση στο ΣτΕ της κρινμενης ατησης ακυρσεως, η οποα εχε ασκηθε ενπιον του ΔιοικΕφΑθηνν, λγω των γενικτερου ενδιαφροντος ζητημτων που θτει. Ειδικτερα κρθηκε τι η εισαγωγ των διακριθντων αθλητν στις σχολς της προτμησς τους καθ’ υπρβαση του προβλεπμενου αριθμο εισακτων, παραβιζει τις συνταγματικς αρχς της ιστητας και της αξιοκρατας και τον καννα της εισαγωγς κθε υποψηφου στην τριτοβθμια εκπαδευση κατ το μτρο της προσωπικς του αξας και μνον - Δεκτς ο σχετικς λγος ακυρσεως. Αντθετα, απορρφθηκαν οι λγοι ακυρσεως με τους οποους προβλλεται  α) τι η εξταση του μαθματος της Νεοελληνικς Γλσσας δεν αποτελε κριτριο πρσφορο, προκειμνου το σστημα εισαγωγς στις ιατρικς σχολς να ανταποκρνεται στις επιταγς των ρθρων 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 16 του Συντγματος, καθς και τι ο νομοθτης,  φειλε να προβλψει σστημα εισαγωγς με ττοιο καθορισμ συντελεστν βαρτητας στε να αναδεικνονται περισστερο τα μαθματα προσανατολισμο και να μεινεται η βαρτητα του μαθματος της Νεοελληνικς Γλσσας, και β) δεν συνδουν με την αρχ της αξιοκρατας οι διατξεις των ρθρων 4 και 42 του ν. 4186/2013, 2 του ν. 2525/1997 και της ΥΑ Φ 253.1/44654/Α5/2016 κατ το μρος που παραλεπουν να προβλψουν διακριτς θσεις κατ την εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση για τα τομα με μαθησιακς δυσκολες. Δχεται εν μρει την υπ κρση ατηση - Ακυρνει την παρλειψη εισαγωγς του αιτοντος σε ιατρικ σχολ.

5-4-18 ΣτΕ (Ολ) 660/18 : Πργραμμα σπουδν - Μθημα θρησκευτικν - ΥΑ - Αντισυνταγματικτητα - Ατηση ακυρσεως. Ζητεται η ακρωση της υπ’ αριθμ. 143575/Δ2/7.9.2016 ΥΑ με ττλο «Πργραμμα Σπουδν του μαθματος των Θρησκευτικν στο Δημοτικ και στο Γυμνσιο». ννομο συμφρον αιτοντων.  Κρθηκε τι η προσβαλλμενη απφαση ρχεται σε αντθεση α) προς την διταξη του ρθρου 16 παρ. 2 του Σ., διτι, με το πργραμμα σπουδν που εισγει, φαλκιδεεται ο επιβεβλημνος απ τη συνταγματικ αυτ διταξη σκοπς, η ανπτυξη δηλαδ της ορθδοξης χριστιανικς συνειδσεως των μαθητν που ανκουν στην επικρατοσα θρησκεα, β) προς τη διταξη του ρθρου 13 παρ. 1 του Σ. που κατοχυρνει ως απαραβαστη την ελευθερα της θρησκευτικς συνειδσεως, διτι -εν, η προσβαλλμενη απφαση θα πρεπε να απευθνεται αποκλειστικ στους ορθδοξους χριστιανος μαθητς και να κατατενει στην εμπδωση και ενσχυση της ορθδοξης χριστιανικς συνειδσες τους, γ) προς την διταξη του ρθρου 2 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, διτι προσβλλει το ευθως καθιερομενο απ την διταξη αυτ δικαωμα των ανηκντων στην επικρατοσα θρησκεα ορθδοξων χριστιανν γονων να διασφαλσουν τη μρφωση και εκπαδευση των παιδιν τους σμφωνα με τις δικς τους θρησκευτικς πεποιθσεις και δ) προς την συνταγματικς κατοχυρωμνη αρχ της ιστητας (ρθρο 4 παρ. 1 του Σ.) και προς το ρθρο 14 (σε συνδυασμ με το ρθρο 9) της ΕΣΔΑ, διτι στερε απ τους μαθητς του ορθοδξου χριστιανικο δγματος το δικαωμα να διδσκονται αποκλειστικς τα δγματα, τις ηθικς αξες και τις παραδσεις της Ανατολικς Ορθδοξης Εκκλησας του Χριστο, εν η νομοθεσα πως χει εκτεθε προβλπει για μαθητς ρωμαιοκαθολικος, εβραους και μουσουλμνους τη δυναττητα να διδσκονται αποκλειστικς τα δγματα της πστες τους (χι δε και τα δγματα λλων θρησκειν), μλιστα δε απ δασκλους προτεινμενους απ την οικεα θρησκευτικ κοιντητα. Αντθετη μειοψηφα. Δεκτ η ατηση ακυρσεως.

5-4-18  ΣτΕ (Ολ) 704/18 : Ηλεκτρονικ τσιγρο - Περιορισμο. Οδηγα 2014/40. Ατηση ακυρσεως. Ο αιτν Σνδεσμος ζητ την ακρωση των υπουργικν αποφσεων που επιβλλουν περιορισμος στη διαφμιση, πληση και χρση του ηλεκτρονικο τσιγρου,  λγω των δυσμενν οικονομικν συνεπειν που προκαλε στα μλη του, τοι στις επιχειρσεις που δραστηριοποιονται στην αγορ του ηλεκτρονικο τσιγρου, κατπιν της πλρους εξομοισες του στα θματα αυτ με το συμβατικ τσιγρο. Οδηγα 2014/40 - Οι εγχριες διευθετσεις σχετικ με την πληση και διαφμιση των προντων καπνο και τη χρση αυτν σε διφορους χρους δεν αποτελον, κατ την Οδηγα, αντικεμενο εναρμονσεως της νομοθεσας των κρατν μελν της ΕΕ. Κρθηκε τι η ως νω βλβη των μελν του αιτοντος Συνδσμου δεν προκαλεται απ τις προσβαλλμενες κανονιστικς υπουργικς αποφσεις,  αλλ απ τις διατξεις των παραγρφων 1 και 2 του ν. 4419/2016, οι οποες επιβλλουν την ισχ του καθεσττος αυτο και στο ηλεκτρονικ τσιγρο. Συνεπς, η κρινμενη ατηση απαραδκτως στρφεται κατ των πρξεων αυτν. Αντθετη μειοψηφα.

4-4-18 ΜονΠρΑθ 391/18 : Σμβαση εργασας - Εικονικτητα - Πρσωπο εργοδτη - Δανεισμς εργαζομνων. Περπτωση μισθωτο με σμβαση ργου, υπ τη μορφ outsourcing, ως προσωπικο του εργολβου στις εγκαταστσεις τρτης επιχερησης και χι στα πλασια κατ’ επγγελμα δανεισμο εργαζομνων. Ισχυρισμς του εργαζομνου, περ εικονικτητας της συμβσεως, καθς ο εργοδτης εναι  η επιχερηση και χι ο εργολβος που συνεβλθη με την τελευταα, κι ως εκ τοτου η σμβαση του, πρπει να θεωρηθε ως παρ το νμο καταρτισθεσα σμβαση κατ’ επγγελμα δανεισμο εργαζομνων.  Κρθηκε τι η αγωγ ως προς την κρια βση της εναι απορριπτα ως μη νμιμη, διτι, για την ευδοκμηση του ισχυρισμο περ της ακυρτητας της επδικης σμβασης εργασας λγω εικονικτητας ως προς το πρσωπο του εργοδτη, απαιτεται η εκ μρους απντων των συμβαλλομνων παρξη γνσης και βολησης, δηλαδ συμφωνας πως η σμβαση αυτ καταρτιστε εικονικ, με την πρθεση να μην παραχθον εξ αυτς ννομες συνπειες, πργμα που δεν συμβανει εν προκειμνω, αφο,  καθ’ λο το χρονικ διστημα που η ενγουσα παρεχε εργασα, ο εργολβος κατβαλε ο διος το μηνιαο μισθ της. Απορρπτεται και η επικουρικ βση της αγωγς, αφο η επιλογ συνψεως σμβασης ργου καλπτεται απ την ελευθερα συνψεως των συμβσεων. Ανακονωση δκης. σκηση πρσθετης παρμβασης - Προποθσεις - Παρακολουθηματικς χαρακτρας. Απορρπτει την αγωγ.

2-4-18 ΣτΕ (Ολ) 431/18 : Ιατρο Ε.Σ.Υ - Αναδρομικς μεισεις αποδοχν - Προσφυγ - Αντισυνταγματικτητα. Κρθηκε τι οι κρσιμες διατξεις της περ. 27 της υποπαρ. Γ.1 της παρ. Γ του ρθρου πρτου του Ν. 4093/2012, με τις οποες θεσπσθηκαν οι επδικες μεισεις των αποδοχν των ιατρν του Ε.Σ.Υ., καθς και οι διατξεις της ΥΑ 2/83408/022/14.11.2012, με τις οποες οι μεισεις αυτς επιβλθηκαν αναδρομικς, αντκεινται στο ρθρο 21 παρ. 3 του Συντγματος και την απορρουσα απ αυτ αρχ της ιδιατερης μισθολογικς μεταχειρσες των ιατρν του Ε.Σ.Υ., καθς και προς τις αρχς της αναλογικτητας και της ιστητας στα δημσια βρη. Η πλημμλεια αυτ δεν αρεται απ την δυναττητα συμμετοχς των ιατρν του Ε.Σ.Υ. στην ολομερη λειτουργα των μονδων του Ε.Σ.Υ. και της λψεως αμοιβς για τις διενεργομενες πραν του τακτικο ωραρου πρξεις. Πρπει, λοιπν, να γνει δεκτ η κρινμενη προσφυγ και οι ασκηθεσες παρεμβσεις, να ακυρωθον οι προσβαλλμενες μισθοδοτικς καταστσεις και να παραπεμφθε η υπθεση στη Διοκηση προς διενργεια των νομμων, περαιτρω δε πρπει να ορισθε ως χρονικ σημεο επελεσεως των αποτελεσμτων της διαγνωσθεσας αντισυνταγματικτητας των επμαχων διατξεων ο χρνος δημοσιεσεως της παροσας αποφσεως. Αντθετη μειοψηφα.

23-3-18  ΣτΕ (Β') 330/18Φορολογα εισοδματος συζγων - Χωριστ δλωση. Παρλειψη Φορολογικς διοικσεως - Ατηση ακρωσης. Χωριστ δλωση φρου εισοδματος συζγων. Ο σζυγος υποβλλει κατ' αρχν κοιν δλωση και για το εισδημα της συζγου του, εφσον αμφτεροι οι σζυγοι συναινον, εν, στην αντθετη περπτωση, ταν δηλαδ διατυπνεται ρητς προς τη φορολογικ αρχ η λλειψη ττοιας συνανεσης απ ναν στω απ τους συζγους, οι σζυγοι διατηρον το δικαωμ τους να υποβλλουν αυτοτελς δηλσεις φρου εισοδματς τους, σμφωνα με τη διταξη της παρ. 1 του ρθρου 67 του ν. 4172/13. Η διαφορ που γεννται απ την προσβολ εκ μρους του αιτοντος της απρριψης της αιτσες του περ υποβολς χωριστς ηλεκτρονικς δλωσης για το δικ του εισδημα και χι και για εκενο της συζγου του για το χρονικ διστημα απ την υποβολ της ατησς του και εφεξς, εναι ακυρωτικ. Κρθηκε λοιπν, τι ο αιτν χει το δικαωμα να υποβλλει αυτοτελς δλωση φρου περ του εισοδματς του. Με την πρακτη δε, προδο τριμνου απ την υποβολ της ατησης-δλωσης προς την αρμδια ΔΟΥ, συντελσθηκε παρλειψη οφειλμενης νμιμης ενργειας της φορολογικς Διοκησης και ως εκ τοτου, κατ τα βασμως προβαλλμενα απ τον αιτοντα, πρπει να ακυρωθε αυτ η παρλειψη. Δχεται την ατηση.

19-3-18 ΣτΕ (Ολ) 259/18 Ειδικο φρουρο - Αναδρομικ αναπροσαρμογ αποδοχν - Αντισυνταγματικτητα - Ακυρωτικς αποφσεις ΣτΕ - Συμμρφωση. Με την ατηση αυτ ζητεται η ακρωση της υπ’ αριθμ. οικ2/88371/ΔΕΠ/17.11.2014 ΚΥΑ κατ το μρος που, με αυτν, καθορστηκε ο χρνος και ο τρπος καταβολς στους ειδικος φρουρος της Ελληνικς Αστυνομας των μισθολογικν διαφορν που προκυψαν απ την αναδρομικ, απ 1.8.2012, αναπροσαρμογ των αποδοχν τους με τις διατξεις της παραγρφου 2 του ρθρου 86 του ν. 4307/2014, κατπιν των ακυρωτικν αποφσεων της Ολομλειας του ΣτΕ,  στο νστολο προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας, στην οποα, εντσσονται, ως ιδιατερη κατηγορα, οι ειδικο φρουρο, οι οποοι ασκον μεν καθκοντα, που εναι ειδικτερα και μερικτερα σε σχση με την γενικ αστυνομικ αρμοδιτητα, που χει ανατεθε στο αστυνομικ προσωπικ, τα καθκοντα, μως, αυτ εναι αστυνομικς φσεως και, ιδως, μετ τον ν. 3181/2003, ανλογα με εκενα που ανατθενται στο αστυνομικ προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας.  Αρχ της ιδιατερης μισθολογικς μεταχερισης των αστυνομικν. Κρση τι η προσβαλλμενη υπουργικ απφαση, χει δη ακυρωθε με προηγηθεσα απφαση του ΣτΕ,  για το λγο περ αντισυνταγματικτητας του ειδικο μισθολογου, χι μνον ως προς τα εγγεγραμμνα, κατ τον χρνο δημοσιεσεως της δικαστικς αποφσεως, μλη της Πανελλνιας Ομοσπονδας Αστυνομικν Υπαλλλων, αλλ ως προς λες τις πρωτοβθμιες οργανσεις του νστολου προσωπικο της Ελληνικς Αστυνομας, στο οποο περιλαμβνονται, ως ιδιατερη κατηγορα, και οι ειδικο φρουρο. Το ακυρωτικ αποτλεσμα των αποφσεων καταλαμβνει λες τις κατηγορες του νστολου προσωπικο της Ελληνικς Αστυνομας και η προσβαλλμενη ΚΥΑ, πρπει να θεωρηθε ακυρωθεσα, καθ μρος αφορ και τους αιτοντες, και, κατ το μρος αυτ, η παροσα ακυρωτικ δκη κατ της κοινς υπουργικς αποφσεως πρπει να κηρυχθε καταργημνη.

19-3-18 ΣτΕ (Ολ) 258/18 : Στρατιωτικο - Αποδοχς - Συντξεις - Αναδρομικ αναπροσαρμογ - Αντισυνταγματικτητα - Ακυρωτικς αποφσεις ΣτΕ - Συμμρφωση. Με την ατηση αυτ ζητεται η ακρωση της υπ’ αριθμ. οικ2/88371/ΔΕΠ/17.11.2014 ΚΥΑ, κατ το μρος που, με αυτν, καθορστηκε ο χρνος και ο τρπος καταβολς στα εν ενεργεα στελχη των ενπλων δυνμεων και τους απστρατους στρατιωτικος των μισθολογικν και συνταξιοδοτικν διαφορν που προκυψαν απ την αναδρομικ, απ 1.8.2012, αναπροσαρμογ των αποδοχν και των συντξεν τους με τις διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 86 του ν. 4307/2014, κατπιν ακυρωτικν αποφσεων της Ολομλειας του ΣτΕ.  Αρχ ιδιατερης μισθολογικς μεταχερισης στρατιωτικν. Κρση τι η ακρωση, με προηγομενες αποφσεις του ΣτΕ, της δη προσβαλλομνης ΚΥΑ για το λγο περ αντισυνταγματικτητας του ειδικο μισθολογου, αφορ λους, ανεξαιρτως, τους απστρατους στρατιωτικος και λους τους εν ενεργεα στρατιωτικος των ενπλων δυνμεων. Εφσον, συνεπς, το ακυρωτικ αποτλεσμα των αποφσεων του ΣτΕ καταλαμβνει λα τα ως νω πρσωπα, η προσβαλλμενη πρξη πρπει να θεωρηθε ακυρωθεσα καθ μρος αφορ και τους αιτοντες, απστρατους και εν ενεργεα στρατιωτικος των ενπλων δυνμεων, ως προς τους οποους η παροσα ακυρωτικ δκη πρπει να κηρυχθε καταργημνη.

9-3-18 ΜονΠρΑθ 320/18ΟΕ - Κοινωνα ακιντου - Μσθωση. Περπτωση συνιδιοκτησας ακιντου συνεταρων ΟΕ που βρσκεται υπ εκκαθριση - Απφαση της πλειοψηφας, τοι των β ' και γ' εναγομνων εταρων, για τη μσθωση του ακιντου χωρς να ενημερσουν τον ενγοντα συνιδιοκττη κι επσης εταρο στη ΟΕ. Ο ενγων λοιπν, ζητ να αναγνωρισθε η ακυρτητα της νδικης μσθωσης. Το Δικαστριο κρνει τι η διαφορ που γεννται, εν προκειμνω, εναι απ την ννομη σχση της κοινωνας που συνδει τον ενγοντα με τους β' και γ' εναγμενους, και χι απ τη μισθωτικ σμβαση, αφενς, διτι ο ενγων δεν εναι συμβαλλμενος στην επικαλομενη μισθωτικ σμβαση, αφετρου δε η νδικη διαφορ δεν προρχεται απ παραβαση των ρων της μισθωτικς σμβασης, αλλ συνσταται κυρως στην διαφωνα μεταξ των διαδκων κοινωνν του κοινο ακιντου αναφορικ με το ψος του μισθματος που καθορστηκε με την απφαση της πλειοψηφας. Η αγωγ λοιπν, πρπει να παραπεμφθε στο αρμδιο Πολ.Πρωτοδικεο και να δικαστε με την τακτικ διαδικασα.

2-3-18 ΜονΠρΑθ 381/18 : ΕΠΕ - Εκκαθριση - Αντικατσταση εκκαθαριστ. Ατηση εταρου ΕΠΕ για την αντικατσταση του εκκαθαριστ της εταιρας - δετερου καθο και συνεταρου του - επικαλομενος σπουδαο λγο που συνσταται εν γνει στη διενργεια πρξεων εκ μρους του εκκαθαριστ προς βλβη της εταιρας και προς φελος λλης εταιρας δικν του συμφερντων. Η εκφρασθεσα δυσπιστα που υφσταται ως προς το πρσωπο του εκκαθαριστ, δεν εξασφαλζει την απρσκοπτη και ομαλ διεξαγωγ της εκκαθρισης, με αποτλεσμα να δυσχερανεται ουσιωδς η διεκπεραωση των εργασιν αυτς. Επομνως, εναι πρδηλο τι συντρχει σπουδαος λγος που επιβλλει την αντικατσταση του δετερου καθ’ ου εκκαθαριστ και το διορισμ νου. Η πρταση του αιτοντα περ διορισμο του ιδου ως εκκαθαριστ κρνεται απορριπτα, λαμβανομνου υπψη τι ο ανωτρω δεν εναι αποδεκτς απ τους λοιπος συνεταρους του και διατηρε ιδιαιτρως τεταμνες σχσεις με αυτος, εν και ο επικουρικς προτεινμενος οικονομολγος, προκυψε τι δεν εναι αμτοχος στις προστριβς και στις διενξεις των διαδκων εταρων.Το Δικαστριο, χωρς να δεσμεεται απ την πρταση του αιτοντος εταρου, γεται στην κρση τι πρπει να διοριστε ως εκκαθαριστς το αναφερμενο στο διατακτικ πρσωπο, απ τον κατλογο πραγματογνωμνων, που τηρεται στο Πρωτοδικεο. Η κρινμενη ατηση πρπει να απορριφθε ως απαρδεκτη ελλεψει παθητικς νομιμοποησης ως προς την πρτη καθ’ ης ΕΠΕ  και να γνει δεκτ ως προς τον δετερο και τρτο εκ των καθ'ων ως και κατ' ουσαν βσιμη.

27-2-18 MονΠρΧαλκιδικς 43/18 : ΟΕ - Διατραξη σχσεων εταρων- Λση - Αποκλεισμς. Εκοσια δικαιοδοσα. Συνεκδκαση αιτσεων. Ομρρυθμη εταιρα - Συνεκδκαση λγω συνφειας της αιτσεως περ δικαστικς λσεως ΟΕ και της αιτσεως αποκλεισμο ομρρυθμων εταρων. Με σκοπ τη δισωση της ΟΕ κρθηκε σκπιμο να προβλεφθε στο Ν. 4072/12, τι σε περπτωση αποχρησης λων των εταρων, πλην ενς, υπρχει δυναττητα προσωρινς συνχισης της λειτουργας, μχρι την εσοδο νου εταρου, η οποα πρπει να πραγματοποιηθε μσα σε διστημα τεσσρων μηνν. Εν προκειμνω, καθσταται πασιφανς τι οι προσωπικς σχσεις των διαδκων - εταρων, χουν διαταραχθε σε ττοιο βαθμ, χοντας εκλεψει η μεταξ τους συνεργασα και κατανηση, στε να υφσταται αδυναμα πραγματοποησης του εταιρικο σκοπο και δυσλειτουργα των εταιρικν υποθσεων. Συνγεται τι η εν λγω διατραξη αποτελε λγο λσης της ΟΕ. Επσης, το Δικαστριο κρνει τι τα προβλματα της εταιρας δεν εναι δυνατν να υπερκερασθον με τον αποκλεισμ των δο εταρων. Απορρπτει την νσταση καταχρηστικς σκησης δικαιματος. Συνεπεα των ανωτρω, πρπει η υπ κρση υπ στοιχεο α' ατηση να γνει δεκτ ως βσιμη κατ' ουσαν, να διαταχθε η λση της ΟΕ και να διοριστε ως εκκαθαριστς ο προτεινμενος απ τους αιτοντες δικηγρος, καθσον, το Δικαστριο κρνει τι το εν λγω πρσωπο διαθτει ειδικς γνσεις και θα εκτελσει επιτυχς τα καθκοντα του. Τλος, πρπει να απορριφθε η υπ στοιχεο β' ατηση.

23-2-18 ΔιοικΕφΘεσ 2705/17Φορολογικς διαφορς - Πρστιμα ΚΒΣ. φεση - Παραδεκτ. Παραγραφ Δημοσου. Πρξη επιβολς προστμων για παραβσεις του ΚΒΣ απ την εκκαλοσα ΟΕ - Απρριψη προσφυγς κατ της ως νω πρξης - σκηση φεσης κατ του Δημοσου. Κατ' αρχς ως προς το παραδεκτ της εφσεως, κρθηκε τι η - βσει του ρθρου 93 παρ. 3 του ΚΔιοικΔικ, πως η παργραφος αυτ προστθηκε με το ρθρο 22 του Ν. 3900/2010, επ φορολογικν διαφορν -  υποχρωση καταβολς απ τον εκκαλοντα - με ποιν απαραδκτου της φεσης - ποσοστο 50% του οφειλμενου, σμφωνα με την πρωτδικη απφαση, κριου φρου, δεν καταλαμβνει τα πσης φσεως πρστιμα, πως εναι εν προκειμνω τα πρστιμα που επιβλθηκαν με την επμαχη πρξη, βσει των διατξεων του ΚΒΣ. Ως εκ τοτου, η κρινμενη φεση χει ασκηθε νομοτπως.  Περαιτρω, κρθηκε τι η παραγραφ του δικαιματος του Δημοσου για την επιβολ των νδικων προστμων,  ταν πενταετς με αφετηρα την 31-12-1996, συμπληρθηκε δε στις 31-12-2001,  χωρς να  ισχουν οι  παρατσεις που  θεσπσθηκαν (Ν. 2892/01, Ν. 3091/02, Ν. 3296/04 και Ν. 3513/06). Επσης, κρθηκε τι η τελεσδικη απφαση του Διοικ. Εφετεου, με την οποα ακυρθηκε για τυπικος λγους η αρχικ απφαση περ επιβολς των νδικων προστμων, κοινοποιθηκε κανονικ και η εν λγω κοινοποηση ταν αρκετ για την ναρξη της προθεσμας κδοσης της νας πρξης, η δε να πρξη επιβολς των νδικων προστμων εκδθηκε στις 15-5-2008 και κοινοποιθηκε στην εκκαλοσα στις 26-5-2008, δηλαδ μετ την προδο της προβλεπμενης απ το ρθρο 84 παρ. 6 του ΚΦΕ ενιαυσας προθεσμας, η οποα ληξε στις 27-9-2007. Ενψει των ανωτρω,  κρνει  τι το δικαωμα  του  Δημοσου για την επιβολ των νδικων  προστμων  χει υποπσει σε παραγραφ. Δχεται την φεση και ακυρνει την πρξη.

16-2-18 ΕφΘεσ 1994/17Δικηγροι - Αμοιβ - Κληρονομητ - Συμφωνες υπ αρεση για την αμοιβ δικηγρου. Σμβαση εντολς δικηγρου για την σκηση προσφυγν ενπιον των ΔιοικΔικαστηρων κατ πρξεων της Φορολογικς Αρχς - Συμφωνα καταβολς της ελχιστης δικηγορικς αμοιβς υπ την αναβλητικ αρεση της επιτυχος κβασης της διοικητικς δκης. Ακυρτητα παρατησης δικηγρου απ κθε απατησ του για δικηγορικ αμοιβ.  Θνατος δικηγρου - σκηση της αξωσης για την αμοιβ του θανντος δικηγρου απ κληρονμ του - Λση της σμβασης εντολς με το θνατο - Αμεταββαστο το δικαωμα λψης αμοιβς. Δεκτ η φεση. Απορρπτει την αγωγ.

9-2-18  ΜΠρΡοδ 264/17 : Εργατικς διαφορς - Διαδικασα - Ν.4335/15 - Παραπομπ.  ρθρο 614 ΚΠολΔ και Ν.4335/15 - Οι εργατικς διαφορς εκδικζονται κατ την ειδικ διαδικασα των περιουσιακν διαφορν. Θεμελιδης η αρχ της προφορικς συζτησης στις ειδικς διαδικασες. Περπτωση αγωγς για αξισεις αποδοχν απ σμβαση εργασας  - Εισαγωγ της υπθεσης εσφαλμνως κατ την τακτικ διαδικασα και χι κατ την προσκουσα ειδικ διαδικασα των περιουσιακν διαφορν. Πρπει λοιπν, η συζτηση της αγωγς να παραπεμφθε κατ’ αυτεπγγελτη ενργεια του Δικαστηρου, σε λλη συνεδρασ του, προκειμνου να συζητηθε με την προσκουσα ειδικ διαδικασα των περιουσιακν διαφορν.

9-2-18 ΔΕφΠειρ 68/17Φορολογα - Πρσθετοι φροι - σκηση φεσης - Παραδεκτ -Υποχρωση καταβολς ποσοστο επ του κριου φρου.  Ο νετερος Ν. 4446/2016 ως προβλπων για το παραδεκτ της σκησης της φεσης (επ μη αναστολς) την καταβολ ποσοστο 20% επ του οφειλμενου βσει της πρωτδικης απφασης κυρου φρου εναι ευνοκτερος (ναντι του προσχσαντος Ν. 3900/2010 που προβλεπε την καταβολ ποσοστο 50%), κι εκ τοτου εφαρμοστος ως ηπιτερος.  Εν προκειμνω με την ατησ του, ο αιτν ζητ την αναστολ εκτλεσης των οριστικν αποφσεων του ΜΔιοικΠρωτ Πειραις κατ των οποων χει ασκσει ισριθμες εφσεις, προκειμνου να χωρσει η συζτηση της φεσης χωρς την καταβολ του προβλεπμενου ποσοστο 20% του οφειλμενου με βση τις πρωτδικες αποφσεις κυρου φρου. Ισχυρζεται, δε, τι η καταβολ των επδικων ποσν θα προκαλσει ανεπανρθωτη υλικ και ηθικ βλβη στον διο και στην οικογνει του. Κρση τι, συντρχουν εν προκειμνω οι νμιμες προποθσεις για να γνει εν μρει δεκτ η ατηση και να ανασταλε η εκτλεση λων των πρωτδικων αποφσεων εξ ολοκλρου κατ το ποσ των πρσθετων φρων, ενψει της κρατοσας νομολογιακς αμφισβτησης ως προς την εφαρμογ της επιεικστερης διατξης ως προς τον πρσθετο φρο. Ως προς τον κριο φρο, αναστλλει εν μρει τις διες αποφσεις κατ το ποσ του κυρου φρου, πλην του ποσο των πντε χιλιδων (5.000) ευρ σε κθε μα.

7-2-18 ΣτΕ (Γ') 2817/17Περιφρειες - Επιλογ Προσταμνων - Κριτρια - ΥΚ - Προβδισμα - Συνταγματικτητα. Οι αιτοσες συνδικαλιστικς οργανσεις επιδικουν να ακυρωθε το υπ' αριθμ. 149/10 Π.Δ (Οργανισμς Περιφρειας Κρτης), κατ το μρος που στις διατξεις του που αφορον στον ορισμ Προσταμνων στις σχετικς οργανικς μονδες ορζεται τι επιλγονται διαζευκτικ υπλληλοι διαφορετικς κατηγορας (ΠΕ TE), χωρς να ορζεται τι η κατηγορα ΠΕ χει προβδισμα ναντι της κατηγορας TE. ννομο συμφρον αιτοντων σωματεων, καθς με τις προσβαλλμενες διατξεις του μνησθντος Οργανισμο θγονται τα επαγγελματικ και οικονομικ συμφροντα των μελν τους. Κατ την ννοια των συνταγματικν αρχν της ιστητας, της αξιοκρατας και της αρχς της ορθολογικς οργανσεως της Δημσιας Διοικσεως, καθς και του ρθρου 97 του Κδικα κατστασης δημσιων πολιτικν διοικητικν υπαλλλων και υπαλλλων ν.π.δ.δ. και του ρθρου 241 του Ν. 3852/10, το καθοριζμενο προβδισμα των κατηγοριν των υπαλλλων παει να ισχει μνον στις περιπτσεις κατ τις οποες οι οργανικς διατξεις βσει του αντικειμνου των συγκεκριμνων οργανικν μονδων και την ειδικτητα του κλδου των υπαλλλων προβλπουν την τοποθτηση ως Προσταμνου οργανικς μονδας υπαλλλου που πεται κατ το προβδισμα και χι αδιακρτως για λες τις σχετικς οργανικς μονδες. Κρθηκε, τι ο προσβαλλμενος Οργανισμς παρανμως προβλπει την επιλογ διαζευκτικς υπαλλλων διαφορετικς κατηγορας (ΠΕ TE) ως Προσταμνων σε λες τις αναφερθεσες οργανικς μονδες, καταργντας αδιακρτως το θεσπιζμενο προβδισμα με το ρθρο 97 του ως νω ΥΚ. Η κρινμενη ατηση πρπει να γνει δεκτ και να ακυρωθε το Π.Δ. 149/2010 ως προς τις προσβαλλμενες διατξεις του.

2-2-18  ΜΠρΘεσ 17325/17ΟΕ - Θνατος εταρου - Κληρονμοι - Ευθνη. Καταγγελα συμβσεως εργασας - Αξισεις.  ΟΕ - Ο θνατος του εταρου επιφρει αυτοδικαως τη λση της εταιρας και τη θση αυτς αυτοδικαως υπ καθεστς εκκαθαρσεως, εκτς κι αν χει συμφωνηθε διαφορετικ - Ο κληρονμος του εταρου που απεβιωσε, υπεισρχεται στην εταιρα κατ το στδιο εκκαθαρσεως - Η επαγωγ της κληρονομας, τελε μως υπ την διαλυτικ αρεση της αποποισεως - Ο κληρονμος κατ το χρονικ διστημα που μεσολαβε απ την επαγωγ μχρι την αποποηση μπορε να ενεργε επ της κληρονομας πρξεις διαχερισης, αρκε αυτς να μην εναι δηλωτικς αποδοχς της κληρονομας. Περπτωση κληρονμων, οι οποοι προβησαν σε δηλσεις αποποησης, οι οποες ωστσο εναι κυρες, καθς απ το θνατο της κληρονομομενης μητρας τους (που ταν ομρρυθμος εταρος), εχαν ενεργ ανμειξη - ως ομρρυθμοι εταροι και συνεκκαθαριστς - στη λειτουργα της ΟΕ, εν οι διοι προσυπγραψαν την καταγγελα της συμβσως εργασας του ενγοντος κι εν γνει επιχερησαν πρξεις μχρι την αποποηση, που μαρτυροσαν τη σιωπηρ αποδοχ της κληρονομας, οπτε κι ευθνονται  εις ολκληρον με την εταιρα για την καταβολ αποζημισεως στον ενγοντα. Απορρπτει την φεση.

2-2-18  ΜΠρΑθ 4576/17  Ατχημα σε σιδηροδρομικ διβαση - Τραυματισμς  - Αποζημωση - Κονδλια.  Περπτωση βαρτατου τραυματισμο του ενγοντος - οδηγο γεωργικο ανελκυστρα, ο οποος δισχιζε αφλαχτη σιδηροδρομικ διβαση και παρασρθηκε απ τη διερχμενη εμπορικ αμαξοστοιχα.  παρξη δεδικασμνου αμετκλητης απφασης του Εφετεου, ως προς τα διαλαμβανμενα σε αυτ ζητματα, των συνθηκν τλεσης του ατυχματος, της υπαιτιτητας της προκληθεσας ζημας και της οφειλμενης αποζημωσης - Ποσοστ συνυπαιτιτητας 70% στον ενγοντα, ο οποος δεν επδειξε την απαιτομενη επιμλεια και προσοχ και ποσοστ 30% στην ΟΣΕ. Υπολογισμς αποζημωσης - Κονδλια - Εν προκειμνω, ο ενγων αιτεται αποζημωσης, για την δαπνη αποκλειστικς νοσοκμας, την οποα θα πρεπε να προσλβει για την φροντδα του -  Ο ενγων μλιστα, δεν δικαιοται την  κλυψη της σχετικς δαπνης απ τον ασφαλιστικ του φορα, ΙΚΑ - Η αποζημωση λοιπν, για τις υπηρεσες αυτς περιποησης τις οποες του παρεχε και θα συνεχσει να του παρχει μελλοντικ, καθ λο το διστημα της κατ οκον νοσηλεας του, η σζυγος του, θα πρπει να μειωθε στο προσκον μτρο, καθς η αιτομενη αποζημωση υπολογζεται με βση την αμοιβ που θα καταβαλλταν για τις σχετικς υπηρεσες σε αποκλειστικ νοσοκμα, λαμβνοντας υπψη, αφενς τι η σζυγς του τυγχνει ανειδκευτο πρσωπο χωρς ιατρικς γνσεις, αφετρου την οικονονικ κρση εξαιτας της οποας χουν μειωθε οι αποδοχς λων των εργαζομνων. Δχεται την αγωγ.

26-1-18  ΕιρΑθ 5286/17 : Πληση αυτοκιντου - λλειψη συνομολογημνης ιδιτητας - Εκπομπ ρπων. Αδικοπραξα - Αποζημωση. Ευθνη της κατασκευστριας αυτοκινητοβιομηχανας αναφορικ με την εκπομπ ρπων αυτοκιντων. Προστασα καταναλωτ. Εξαπτηση της ενγουσας αγορστριας του επδικου αυτοκιντου - Αποκατσταση της ζημας που υπστη βσει των διατξεων του Ν.2251/94 , καθτι λειπε απ το χημα η συνομολογημνη ιδιτητα, εν πρπει να αποκατασταθε και η ηθικ βλβη που υπστη απ την αδικοπρακτικ συμπεριφορ της πρτης εναγομνης. Δχεται εν μρει την αγωγ. [Δες και την υπ'αρ. 5285/17 ΕιρΑθ.]

26-1-18  ΔΕφΑθ 4489/17Φορολογα  - Αναδρομικ εφαρμογ του ρθρου 58 παρ. 1 Ν 4174/2014. Αναδρομικ εφαρμογ της ευνοκτερης διταξης του ρθρου 58 παρ. 1 του Ν. 4174/14, με αποτλεσμα τη μεωση του καταλογισθντος πρσθετου φρου.  Η εφαρμογ του ρθρου 53 (αναφορικ με την επιβολ τκων λγω εκπρθεσμης καταβολς του φρου) και συναφς και του ρθρου 57 (αναφορικ με την επιβολ προστμου λγω εκπρθεσμης καταβολς του φρου), δεν βρσκει δαφος παρ μνον μετ την απκτηση του εκτελεστο ττλου βσει του οποου πραγματοποιεται η εσπραξη του φρου (πως η εκδιδμενη οριστικ δικαστικ απφαση). Το Δικαστριο, λαμβνοντας υπψη τι : α) το ποσοστ του προσθτου φρου ανακρβειας που προβλπεται απ τη διταξη της παρ. 1γ’ του ρθρου 58 του ΚΦΔ, πως αυτ ισχει μετ την τροποποησ της απ το Ν. 4337/2015 και ανρχεται στο 50% της διαφορς του κριου φρου που προκπτει, αφο η τελευταα υπερβανει το 50% του φρου που οφειλταν με βση τη δλωση που υπβαλε η προσφεγουσα, εναι ευμενστερη σε σχση με λες τις ρυθμσεις που προηγθηκαν αναφορικ με τα ποσοστ επιβολς του πρσθετου φρου και β) η ανωτρω ρθμιση οφελεται στη μεταβολ των αντιλψεων του νομοθτη σχετικ με το τι ο σκοπς επιβολς του πρσθετου φρου μπορε να επιτευχθε και με ηπιτερα μσα, κρνει τι η ως νω διταξη πρπει να εφαρμοστε αναδρομικ, καταλαμβνουσα και την νδικη παρβαση. Πρπει λοιπν, να γνουν εν μρει δεκτς οι συνεκδικαζμενες προσφυγς και να μεταρρυθμιστον ανλογα οι προοβαλλμενες πρξεις.

19-1-18 ΕφΘεσ 1516/17 : Πληση ακιντου - Βρη -  Ευθνη πωλητ - Αποζημωση. Περπτωση μεταββασης  ακιντου, που απ παραδρομ παραλεφθηκε απ την πωλτρια  η μνεα στο συμβλαιο της δη υπρχουσας κατ το χρνο της πλησης, πρξης  τακτοποησης  και αναλογισμο αποζημωσης οικοπδων της  Πολεοδομας. Η εναγομνη που παρβη την αναληφθεσα υποχρωση της να παραδσει στους ενγοντες το πωλομενο ακνητο της, ελεθερο απ κθε υποχρωση αποζημωσης παρδιων ιδιοκτητν, υποχρεοται να αποκαταστσει κθε ποσ που αυτο κατβαλαν ως αποζημωση στους δικαιοχους. Δεκτ η φεση. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

12-1-18 ΕφΛαρ 11/17 : Τρπεζες - Ευθνη - Μη μεση εκτλεση εντολς - ''Κορεμα καταθσεων'' - Ζημα. Σμβαση κατθεσης χρημτων σε Τρπεζα - ννοια εμβσματος. Μη μεση εκτλεση εντολς μεταφορς χρημτων απ τρπεζα της Κπρου σε κατστημα της διας στην Ελλδα, με συνπεια τη ζημα του εντολα, καθς μεσολβησε στο επμαχο χρονικ διστημα της καθυστρησης, κορεμα των καταθσεων - Εξαιτας λοιπν, της μη εμπρθεσμης εκτλεσης της μεταφορς αυτς και πστωσης του λογαριασμο του δικαιοχου πρτου ενγοντος και των λοιπν εναγντων - συνδικαιοχων δη του λογαριασμο, η οποα με βση τη σμβαση ταν μεσα εκτελεστα, η τρπεζα κατστη υπερμερη σχετικ με την εκτλεση αυτς μσα στον απαιτομενο χρνο, μετ την προδο του οποου η αποστολ των χρημτων δεν εξυπηρετε πλον καννα σκοπ (απ 1.11.2013 ο επμαχος λογαριασμς παυσε να προσφρει την δυναττητα μεταφορς κεφαλαων απ και προς την Κπρο) και η εναγομνη τρπεζα οφελει να αποκαταστσει κθε ζημα του εντολα πρτου ενγοντος και των λοιπν εναγντων ως συνδικαιοχων του λογαριασμο απ τη μη εκπλρωση της σμβασης.  Η ζημα συνσταται στο χρηματικ ποσ το οποο θα πιστνονταν στον κοιν λογαριασμ των εναγντων εν εχε εκτελεστε μεσα η εντολ και στους νομμους τκους υπερημερας.

12-1-18 ΔΕφΘεσ 548/17 : Δασικς εκτσεις - Αυθαρετες κατασκευς - Αποζημωση - Παρδοση - Κατεδφιση. Πρωτκολλο ειδικς αποζημωσης, με το οποο επιβλθηκε σε βρος του αιτοντος ειδικ αποζημωση, λγω διατρησης αυθαιρτων κατασκευν εντς δασικν εκτσεων που κηρχτηκαν ως αναδασωτες. Η οικειοθελς παρδοση απ τον αιτοντα,  προς κατεδφιση των αυθαιρτων κατασκευν, που γινε μλιστα πριν απ τη συζτηση της υπθεσης, αποστερε το προσβληθν πρωτκολλο επιβολς ειδικς αποζημωσης του νομμου ερεσματος του. Η κρση αυτ δεν αναιρεται απ το τι ο αιτν εξακολουθε να κατχει και να νμεται τις υπ κατεδφιση αυθαρετες κατασκευς, γιατ οι σχετικς διατξεις της παρ. 5 του ρθρου 114 του ν. 1892/1990 και 67Α του ν. 998/1979, απαιτον για την απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς ειδικς αποζημωσης μνο τη σνταξη απ το δασρχη πρωτοκλλου παρδοσης, το οποο εν προκειμνω δεν χει ανακληθε, εν εξλλου το Δημσιο δναται να αναλβει νομμως τη νομ και κατοχ των κατασκευν αυτν, προκειμνου να προχωρσει στην κατεδφιση τους. Η κρινμενη ατηση ακρωσης πρπει να γνει δεκτ.

12-1-18 ΔΠρΑθ Α17644/17 : ΚΕΔΕ - Βεβαιωμνες οφειλς - Προσθκη χρεν -  Πργραμμα πλειστηριασμο- Ανακοπ. Εσπραξη δημοσων εσδων - Βεβαιωμνες οφειλς  - ΚΕΔΕ - Κατσχεση ακιντου - Εναι δυνατν στο ποσ της οφειλς, για το οποο γινε η κατσχεση, να προστεθον και τα μετ την κατσχεση βεβαιωθντα χρη, υπ την προπθεση μως τι το πργραμμα πλειστηριασμο συντσσεται για την ικανοποηση της κριας οφειλς, για την οποα προηγθηκε η κατσχεση και συντχθηκε η σχετικ κθεση κατσχεσης, και τι τα προστιθμενα χρη στηρζονται σε νμιμο ττλο. Εξ αντιδιαστολς, συνγεται τι δεν επιτρπεται στο πργραμμα πλειστηριασμο να προστεθον χρη του καθο η εκτλεση προς το Δημσιο, τα οποα βεβαιθηκαν πριν απ την κατσχεση και δεν περιλφθηκαν στο ποσ της οφειλς για το οποο επιβλθηκε η κατσχεση. Εν προκειμνω, κρθηκε, στο πλασιο του προβαλλμενου λγου με το δικγραφο της ανακοπς και κατ’ αποδοχ αυτο, τι οι τσσερις οφειλς, συνολικο ποσο 14.123,12 ευρ, οι οποες βεβαιθηκαν μετ την επιβολ αναγκαστικς κατσχεσης, παρανμως θεωρθηκαν ως ποσ κριας οφειλς, για το οποο συντχθηκε το προσβαλλμενο πργραμμα αναγκαστικο πλειστηριασμο, το πργραμμα δε αυτ εναι νομικς πλημμελς και ακυρωτο. Πρπει να γνει δεκτ η κρινμενη ανακοπ.

12-1-18 ΔΕφΑθ 5043/17 : Ολυμπιακ ακνητα - ΦΜΑ - Φοροαπαλλαγς. φεση  - Παραδεκτ. Η υποχρωση καταβολς του 50% του οφειλομνου κατ την πρωτδικη απφαση φρου, ως προπθεση του παραδεκτο του ενδκου μσου της φεσης - Η εν λγω ρθμιση της § 3 του ρθρου 22 του ν. 3900/2010,  δεν αντκειται στο ρθρο 20 § 1 του Σ, οτε, στο ρθρο 6 § 1 της Ε.Σ.Δ.Α. Ολυμπιακ ακνητα - Με το ρθρο 13 παρ. 6 του Ν.2730/99 εισχθη κατ' εξαρεση απαλλαγ απ το ΦΜΑ των ακιντων που θα αποκτοσε η Οργανωτικ Επιτροπ Ολυμπιακν Αγνων με την παρδοσ τους απ τους φορες εκτλεσης αναδχους των ργων. Εν προκειμνω, η εκκαλοσα εταιρα - διδοχος της δημοτικς επιχερησης - απκτησε τα επμαχα ακνητα προκειμνου να κατασκευσει επ' αυτν τις εγκαταστσεις του Ολυμπιακο Χωριο Δημοσιογρφων και μετ την περτωση της κατασκευς τους να τις παραδσει στην ΟΕΟΑ ΑΕ. Δεδομνου τι δεν αμφισβητεται απ το Δημσιο τι τα μεταβιβασθντα ακνητα ναι μεν δεν αποτλεσαν ολυμπιακ εγκατσταση, χρησιμοποιηθεσα για τις ανγκες των ολυμπιακν αγνων, εφσον, λγω της χρσης του ως «Χωρι Τπου» δεν περιλαμβνονται στις κριες ολυμπιακς υποδομς, αλλ στις υποστηρικτικς  συμπληρωματικς εγκαταστσεις, πλην μως απαλλσσονται απ το ΦΜΑ, μη νμιμα απορρφθηκε με την εκκαλομενη απφαση ο σχετικς λγος της προσφυγς και πρπει να γνει δεκτ η φεση.

5-1-18 ΑρΠγος (Α2) 390/17 : Διαιτητικ απφαση – Γραμματας - Λγοι ακρωσης. Η διαιτητικ απφαση πρπει να περιλαμβνει και τα ονοματεπνυμα του επιδιαιτητ και των διαιτητν καθς και εκενων που λαβαν μρος στη διαιτητικ διαδικασα. Η παρλειψη αναγραφς τους επγεται ακυρτητα της αποφσεως. Η σμπραξη γραμματα στη διεξαγωγ της διαιτητικς διαδικασας δεν εναι υποχρεωτικ. Εφσον ο διαιτητς επιλξει για τη σνταξη των οικεων πρακτικν γραμματα, πρπει, σε περπτωση που δεν υπρχει σχετικ ρτρα στη συμφωνα περ διαιτησας, να γνωστοποισει την επιλογ του αυτ στα διδικα μρη κατ τρπο επαρκ. Η αναγραφ του ονοματεπωνμου του συμπρττοντος γραμματα διαιτητικς αποφσεως εναι αναγκαα κατ’ ανλογη εφαρμογ του ρθρου 892 παρ. 2 περ. α’ και χι περ. γ’ ΚΠολΔ. Η αντικατσταση του αιτιολογικο της προσβαλλμενης απφασης απ τον ρειο Πγο, συνσταται στην υπαγωγ των πραγματικν περιστατικν που δχεται η προσβαλλμενη απφαση σε λλο καννα δικαου, εφσον η υπαγωγ αυτ απολγει σε πρισμα με περιεχμενο μοιο προς το διατακτικ της απφασης. Πτε προκπτει δυσμενς δεδικασμνο απ τις αιτιολογες της απφασης. Εν προκειμνω αντικατσταση εσφαλμνου αιτιολογικο απφασης και απρριψη της αναρεσης κατ της υπ’ αριθμ. 724/11 αποφσεως του ΕφΑθηνν.

22-12-17  ΔιοικΠρΑθ 20239/17 : Δημσιο - Ευθνη απ παραλεψεις οργνων του - Αποζημωση. ννομο συμφρον. Αγωγ με ατημα να αναγνωρισθε η υποχρωση του εναγομνου Δμου να καταβλει στον ενγοντα χρηματικ ικανοποηση για την ηθικ βλβη, που, κατ τους ισχυρισμος του, υπστη απ παρνομες πρξεις και παραλεψεις των οργνων του Δμου. ννοια συναφν πρξεων. Χωρισμς δικογρφου. Η συνταγματικ διταξη του ρθρου 10 περ της υποχρωσης των οργνων του Δημοσου να απαντον αιτιολογημνα στις αναφορς/αιτματα για παροχ πληροφοριν και χοργηση εγγρφων - χει κριθε τι η ανωτρω συνταγματικ διταξη, δεν μπορε να αποτελσει, αυτοτελς, το νμιμο ρεισμα για υποχρωση της Διοικσεως να αποφανθε επ αιτματος του διοικομενου και δεν στοιχειοθετεται, ως εκ τοτου, παρλειψη οφειλμενης νμιμης ενργειας. Εν προκειμνω, ο ενγων ισχυρζεται τι προσεβλθη η προσωπικτητ του, κατ την ειδικτερη κφανσ της της κοινοχρησας και απολασεως των κοινν πραγμτων,  εξαιτας της παρνομης παρλειψης της Διοκησης να αποφανθε επ των καταγγελιν του - σχετικ με ζητματα καθαριτητας, αδσποτων κ.λ.π -,   επικαλομενος την ιδιτητ του ως πολτη και δημτη. Κρθηκε τι δεν υπρχε υποχρωση της Διοικσεως να αποφανθε επ των αιτημτων του, καθσον, μνο το γενικ ενδιαφρον του πολτη για την τρηση της νομιμτητας και την εφαρμογ των κειμνων διατξεων δεν καθιδρει ττοια υποχρωση. Κατ συνπεια, εκ της μη απαντσεως του εναγομνου Δμου στις αιτσεις του ενγοντος δεν στοιχειοθετεται παρλειψη οφειλμενης νμιμης ενργειας, και συνακλουθα, παρνομη, παρλειψη που δημιουργε αποζημιωτικ ευθνη του εναγομνου νομικο προσπου. Διατσσει το χωρισμ του αρχικο δικογρφου της αγωγς - Απορρπτει την αγωγ κατ το μρος που κρατε.

22-12-17 ΜονΠρΘεσ 12967/17 : ΚΕΔΕ - Κατσχεση εις χερας τρτου - Ανακοπ κατ δλωσης. Οφειλ απ φρο κληρονομας - Ταμειακ βεβαωση - Οι οφειλτες υπεισλθαν αυτοδικαως στη μισθωτικ σχση καταστματος που απκτησαν εκ διαθκης, ως κληρονμοι - Επιβολ απ το Δημσιο κατσχεσης εις χερας της μισθτριας εταιρας - ως τρτης - ποσο που φειλε μελλε να οφελει η μσθτρια εταιρα στις εκμισθτριες - οφειλτιδες του Δημοσου. Αρνητικ δλωση της καθς ενπιον του Ειρηνοδκη, με την οποα περιορστηκε σε μια γενικ ρνηση καταβολς οποιουδποτε ποσο στο ανακπτον Δημσιο, ισχυριζμενη τι υφσταται αμφισβτηση αναφορικ με το ιδιοκτησιακ καθεστς του ακιντου και επομνως αναφορικ με το πρσωπο των εκμισθωτν, αμφισβητντας στη συνχεια την παρξη οφειλς εκ μρους της προς τις οφειλτιδες του Δημοσου και προσθτως παρεμβανουσες. Οι ανακοπτμενες, μως, δηλσεις εναι αριστες και ως εκ τοτου ανακριβες, διτι το Δημσιο δεν δναται να ελγξει την αλθεια αναλθει της ρνησης καταβολς του κατασχεθντος ποσο. Επσης, απορρπτει τον ισχυρισμ της καθ ης περ αοριστας των κατασχετριων εγγρφων, ως ουσιαστικ αβσιμο. Δεκτς η Α και Β ανακοπς.

19-12-17 ΓνΝΣΚ 229/17 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10. Εναι επιτρεπτς, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (A' 90, ΚΕΔΕ), ο αυτεπγγελτος συμψηφισμς απαιτσεων της οφειλτιδας του Δημοσου με απαιτσεις του ιδου κατ' αυτς, μχρι το ψος που αυτς καλπτονται, εφσον οι προποθσεις του συμψηφισμο συντρεξαν πριν απ την υποβολ της ατησης για την υπαγωγ στο Ν. 3869/2010 -  (Εκκρεμε αποδοχ).

19-12-17 ΓνΑΠΔΠΧ 1/17 (Γνωμοδτηση) : Γνωστοποηση επεξεργασας προσωπικν δεδομνων στο πλασιο του Ηλεκτρονικο Εισιτηρου του ΟΑΣΑ.

19-12-17 ΕφΘεσ 547/17 : Δικριση εργατν και υπαλλλων. Σερβιτροι - Αμοιβ - Αποζημωση. Για τους αμειβμενους με ποσοστ σερβιτρους χει καθιερωθε ως καττατο ριο ημερομισθου το καττατο ριο ημερομισθου ανειδκευτου εργτη. Επσης, ο αμειβμενος με ποσοστ δεν δικαιοται αμοιβ για υπερεργασα, οτε αμοιβ για παρνομη υπερωριακ εργασα, παρ μνο την προβλεπμενη με το ρθρο 1 παρ. 2 του ν. 435/1976 αποζημωση, που εναι ση με το 100% του βασικο ημερομισθου. Η αποζημωση καταγγελας υπολογζεται με το μσο ρο των ποσοστν του τελευταου, προ της απολσεως, διμνου, αλλ δεν μπορε να εναι μικρτερη, απ την προκπτουσα, με βση το τεκμαρτ ημερομσθιο. Οι σερβιτροι και οι βοηθο σερβιτρων των επισιτιστικν καταστημτων εναι κατ την ιδιτητα τους εργατοτεχντες, εν μως χουν πτυχο των Σχολν Τουριστικς Εκπαδευσης και δη ΟΤΕΚ, το οποο πρπει να γνωστοποισουν στον εργοδτης τους, λγω του τυπικο αυτο προσντος αποκτον υπαλληλικ ιδιτητα.

8-12-17 ΣτΕ (Β') 1101/17 : Ατηση αναιρσεως - Παραδεκτ - ριο ποσο. Φορολογικ διαδικασα - Κυρσεις. Διαδικασα πτχευσης - Πτωχευτικ περιουσα - Πτωχευτικο πιστωτς. Η πτχευση οργαννεται σε δυο βασικ στδια.Το στδιο της προπαρασκευαστικς διαδικασας και εκενο που αφορ στη διαπστωση του παθητικο της περιουσας. Η αιτιολογα της αναιρεσιβαλλμενης απφασης, σμφωνα με την οποα,μετ την κρυξη της αναιρεσβλητης σε πτχευση, δεν ταν επιτρεπτ η λψη σε βρος της, των διασφαλιστικν των συμφερντων του Δημοσου, μτρων ( κατ το ρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2523/97), ταν νμιμη. Ο μοναδικς λγος αναιρσεως, με τον οποο προβλλονται τα  αντθετα, και ειδικτερα, τι σκοπς της λψης των μτρων στο πλασιο της πτωχευτικς διαδικασας εναι : ''να αποφευχθε ο κνδυνος , ο σνδικος της πτχευσης να ικανοποησει λλους πιστωτς της πτωχς εταιρας σε βρος των αξισεων του Δημοσου'', εναι απορριπτος ως αβσιμος. Απορρπτει. Ζητθηκε η αναρεση της 104/2012 απφασης του ΔιοικΠρΑθηνν.

1-12-17 ΜΕφΝαυπλου 333/17 : Αλληλχρεος λογαριασμς - ΓΟΣ - Ακυρτητα. Διαταγ πληρωμς - Ανακοπ - φεση.  Διαταγ πληρωμς απο οφειλμενο οριστικ κατλοιπο ανοιχτο αλληλχρεου λογαριασμο - Ανακοπ.  φεση της εκκαλοσας Τρπεζας κατ της υπ' αρ. 80/14 αποφσεως του ΜΠρΣπρτης, με την οποα ακυρθηκε η ανακοπτμενη διαταγ πληρωμς. Κρθηκε τι ο Γ.Ο.Σ. που προβλπει, τι οι τκοι υπολογζονται με βση τος 360  ημερν αντ 365  ημερν,  χει ως  αποτλεσμα τη  σημαντικ διατραξη  της ισορροπας των δικαιωμτων και υποχρεσεων των συμβαλλομνων εις βρος του καταναλωτ δανειολπτη και εγγυητ και, ως εκ τοτου, εναι παρνομος και κυρος κατ’ ρθρο 2 παρ. 6 εδ. α' Ν. 2251/1994, εν προσκροει και στην αρχ της διαφνειας. Συνγεται λοιπν, τι η  διαμρφωση της οφειλς των εφεσβλητων απ την επμαχη σμβαση εναι, κατ να τουλχιστον μρος, αποτλεσμα εφαρμογς παρνομης τακτικς. Επιπλον, το ακριβς ψος αυτς της παρνομης χρωσης, στην προκεμενη περπτωση, δεν μπορε να προσδιοριστε απ τους τηρομενους λογαριασμος και εγγραφς απ την εκκαλοσα στα αποσπσματα των λογαριασμν αυτν, με βση τα οποα εκδθηκε η ανακοπτμενη διαταγ πληρωμς, διτι δεν προκπτει απ αυτ, οτε το επιτκιο υπολογισμο των συμβατικν τκων, οτε των τκων υπερημερας, με αποτλεσμα η απατηση να καθσταται ανεκκαθριστη, κατ τη διταξη του ρθρου 624 παρ. 1 ΚΠολΔ. Απορρπτει την φεση ως κατ' ουσαν αβσιμη.

1-12-17 ΣτΕ (Στ') 2244/17 : Ανκληση συντελεσμνης απαλλοτρωσης- Αποκατσταση σεισμοπλκτων. Ανκληση συντελεσμνης αναγκαστικς απαλλοτρωσης ακιντου, το οποο περιλαμβνεται σε ευρτερη κταση, η οποα κηρχθηκε αναγκαστικς απαλλοτριωτα για αποκατσταση σεισμοπλκτων. Εφαρμογ Ν. 2882/01. Εν το απαλλοτριωθν ακνητο χρησιμοποιθηκε για το σκοπ για τον οποο απαλλοτριθηκε για λλο σκοπ δημσιας ωφλειας, ττε δεν εναι δυνατ η ανκληση της απαλλοτρωσης, ακμη και αν στη συνχεια παυσε, για οποιοδποτε λγο, να χρησιμοποιεται για το σκοπ αυτ για λλο σκοπ δημσιας ωφλειας. Εν προκειμνω, δεν συνγεται, πντως, τι εκδηλθηκε σαφς και ανενδοαστη βοληση της Διοικσεως να μη χρησιμοποιηθε το απαλλοτριωθν για το σκοπ για τον οποο απαλλοτριθηκε, για λλο σκοπ δημσιας ωφλειας. Εξλλου, σε περπτωση που απαλλοτριθηκε για τον διο σκοπ μεζων κταση, στην οποα περιλαμβνονται περισστερα ακνητα, προκειμνου να κριθε αν συγκεκριμνο απ τα ακνητα αυτ χρησιμοποιθηκε, λαμβνεται υπψη η φση του ργου και οι εκτελεσθεσες στη μεζονα κταση εργασες για την κατασκευ του και δεν απαιτεται αναγκαως η αξιοποηση του συγκεκριμνου ακιντου με την εκτλεση σε αυτ συγκεκριμνων εργασιν. Το γεγονς δε, τι το Δημσιο δεν απβαλε τελικς την αιτοσα απ το επμαχο ακνητο, δεν συνεπγεται υποχρωση των αρμδιων οργνων προς μερικ ρση της απαλλοτρωσης, εν, οτε και το ενδεχμενο να υπρχουν ακνητα, ως προς τα οποα ρθη η συντελεσθεσα ως νω απαλλοτρωση και επανλθαν αυτ στην κυριτητα των αρχικν ιδιοκτητν τους, γενν υποχρωση της Διοικσεως να ανακαλσει την απαλλοτρωση σε σχση και με το επμαχο ακνητο. Απορρπτεται και ο ισχυρισμς της αιτοσας περ προστασας της απ το ρθρο 17 του Σ. και το ρθρο 1 παρ.1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Απορρπτει την κρινμενη ατηση.

1-12-17  ΣτΕ (Ε') 1965/17 : φεση ενπιον του ΣτΕ - Παραδεκτ. Εφαρμογ διατξεων παρ. 3 ρθρου 15 ν. 4446/2016, με το οποο αντικαταστθηκε το δετερο εδφιο της παρ. 1 του ρθρου 58 του π.δ. 18/1989, βσει του οποου,  η φεση επιτρπεται μνον ταν προβλλεται απ τον διδικο, με συγκεκριμνους ισχυρισμος, που περιχονται στο σχετικ δικγραφο, τι δεν υπρχει νομολογα του ΣτΕ τι υπρχει αντθεση της προσβαλλομνης αποφσεως προς τη νομολογα του ΣτΕ λλου Ανωττου Δικαστηρου. Ως ισχυρισμο αροντες το απαρδεκτο της φεσης, νοονται εκενοι που αναφρονται με τρπο συγκεκριμνο σε κριθν νομικ ζτημα, αναγμενο στην ερμηνεα των καννων δικαου που εφαρμσθηκαν απ την εκκαλομενη απφαση. Εν προκειμνω, ο ισχυρισμς του εκκαλοντος ανγεται στην εκτμηση  πραγματικν περιστατικν της συγκεκριμνης υπθεσης εκ μρους του δικσαντος Δικαστηρου και στην υπαγωγ των περιστατικν αυτν στον εφαρμοσθντα καννα δικαου και χι σε νομικ ζτημα. Απορρπτει την φεση ως απαρδεκτη.

27-11-17 ΔιοικΠρΘεσ 1430/17 : ΙΚΑ. ΕΤΕΑ . Συνταξιοχοι - Περικοπς. Αστικ ευθνη Δημοσου - Αποζημωση. Περικοπς στις κριες και επικουρικς συντξεις στο πλασιο των ''Μνημονων''. Ο ενγων συνταξιοχος του Ι.Κ.Α και του Ε.Τ.Ε.Α, επιδικει, να υποχρεωθον τα εναγμενα ΝΠ να του καταβλουν αποζημωση, κατ' επκληση των ρθρων 105 και 106 Εισ.Ν.Α.Κ.,  προς αποκατσταση της ζημας την οποα υπστη απ τις περικοπς που επιβλθηκαν στην κρια και επικουρικ σνταξη γρατος που ελμβανε απ αυτ, απ την 1.1.12 ως την 31.7.15, κατ' εφαρμογ των διατξεων των ν. 3863/2010, ν. 3986/2011, ν. 4024/2011, ν. 4051/2012 και ν. 4093/2012, κατ τους ισχυρισμος του, αντικεμενων στο Σνταγμα και στην ΕΣΔΑ. Αλυσιτελς προβλλεται ο ισχυρισμς του εναγομνου Ε.Τ.Ε.Α σχετικ με την υπ' αρ. 2287/15 απφαση της Ολ. του ΣτΕ με την οποα κρθηκε η αντισυνταγματικτητα των διατξεων των ν.4051 και 4093/12, οι οποες μως καθστανται ανσχυρες απ το χρνο δημοσευσης της απφασης του δικαστηρου  κι ως εκ τοτου, για σους συνταξιοχους δεν εχαν ασκσει αγωγ ως τον χρνο δημοσευσης της απφασης αυτς, η διαγνωσθεσα αντισυνταγματικτητα θα ισχει μνο για το μλλον. Κρση τι  οι περικοπς και οι μεισεις που επιβλθηκαν με τις επμαχες διατξεις των  ν. 3845/2010, ν. 3863/2010, ν. 3986/2011 και του ν. 4024/2011, δεν παραβιζουν το Σ. και την ΕΣΔΑ και συνεπς, η αγωγ κατ το μρος που θεμελινεται στην αντισυνταγματικτητα των διατξεων αυτν πρπει να απορριφθε ως νμω αβσιμη.Περαιτρω, το Δικαστριο λαμβνοντας υπψη τι οι περικοπς που επιβλθηκαν στην κρια και επικουρικ σνταξη γρατος που ελμβανε ο ενγων, με το ρθρο 6 του ν. 4051/2012,καθς και με το ρθρο 1ο του ν. 4093/2012, αντκεινται στο ρθρο 1 του ΠΠΠ της Ε.Σ.Δ.Α., καθς οι μεισεις αυτς συνολικ κρινμενες με τις προαναφερμενες μεισεις που επιβλθηκαν με τους ανωτρω νμους και ενψει των οικογενειακν και οικονομικν υποχρεσεων του ενγοντος, οδηγον σε παραβαση του πυρνα του κοινωνικοασφαλιστικο του δικαιματος. Κρνει λοιπν, τι οι περικοπς εκ μρους των οργνων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ και του Ε.Τ.Ε.Α, κατ' εφαρμογ των ως νω διατξεων που αντκεινται στο ΠΠΠ της ΕΣΔΑ εναι παρνομες κατ  το ρθρο 106 ΑΚ (ΕΙΣΝ) και αυτς δικαιοται να λβει αποζημωση για τη ζημα που υπστη. Αναβλλει την κδοση οριστικς απφασης και τσσει προθεσμα στα εναγμενα ταμεα να καθορσουν αναλυτικ τα ποσ των περικοπν της κριας και επικουρικς συντξεως του ενγοντος.

20-11-17 ΜονΠρΗρ 195/17 : ΔΕΗ - Διακοπ ρεματος. Διαρκες ννομες σχσεις - Προσωριν ρθμιση της κατστασης. Το ζτημα του παραδεκτο της ατησης για απαγρευση διακοπς της ηλεκτροδτησης και γενικς παροχν κοινς ωφλειας στο πλασιο ασφαλιστικν μτρων ρθμισης κατστασης. Στο πλασιο διαρκος ννομης σχσης, δναται να τεθε σε προσωριν λειτουργα η ννομη σχση απ την οποα απορρουν διαρκες παροχς, με τη μορφ της προσωρινς ρθμισης της κατστασης, τουλχιστον σε εκενες τις περιπτσεις που οι "προσωρινς" παροχς χουν περιορισμνη κταση σε σγκριση με εκενες που θα κριθον στο πλασιο της κριας δκης. Περπτωση παρνομης επμβασης σε μετρητ ρεματος/ρευματοκλοπς - κδοση εξ αυτο του λγου κτακτου λογαριασμο σε βρος της αιτοσας, η οποα και δεν τον πλρωσε - Διακοπ της σνδεσης του ρεματος. Δεν πιθανολογηθηκε ως βσιμος ο ισχυρισμς της αιτοσας τι το ακνητο ταν μισθωμνο κατ το επμαχο χρονικ διστημα. Κρση τι η ως νω ρευματοκλοπ συνβη πργματι απ υπαιτιτητα της αιτοσας και των συνιδιοκτητν του διαμερσματος και δη απ αμλει τους, οι οποοι, αν και φειλαν και μποροσαν, δεν φρντισαν να λβουν τα απαρατητα μτρα ασφλειας του μετρητ του διαμερσματος τους απ τις παρεμβσεις τρτων, εφσον αυτς πως η αιτοσα ομολογε ταν σε εξωτερικ σημεο της οικοδομς και εχε πρσβαση σε αυτν ο οποιοσδποτε. Απορρπτει την ατηση.

20-11-17 ΜονΠρΖακ 115/17 : Κατσχεση - Ανακοπ  - Προθεσμα - Επδοση επιταγς. Περπτωση επδοσης επιταγς προς εκτλεση προ της 1ης.1.16 - Εφαρμογ του ρθρου 954 παρ. 4 του ΚΠολΔ πριν την αντικατστασ του απ το ρθρο 1 ρθρο 8ο παρ. 2 του Ν.4335/15. Εν προκειμνω, απ την επομνη ημρα της κατθεσης της ανακοπς ως την ημρα του πλειστηριασμο δεν παρεμβλλονται πντε (5) πλρεις εργσιμες ημρες, πως επιβλλει με ποιν απαραδκτου της ανακοπς, η διταξη του ρθρου 954 παρ. 4 του ΚΠολΔ, η οποα – λγω της επδοσης της επιταγς προς εκτλεση προ της 1ης.1.2016 – τυγχνει εφαρμογς στην προκειμνη περπτωση πως σχυε πριν απ την αντικατστασ της απ το Ν. 4335/15 - Απορρπτει την ανακοπ ως απαρδεκτη.

10-11-17 ΠολΠρΑθ 1260/17 : ρση τραπεζικο απορρτου - Διενργεια ανκρισης για κακοργημα. Προσωπικ δεδομνα. Υποχρωση των πιστωτικν ιδρυμτων να συνεργζονται με τις αρχς που εναι υπεθυνες για την καταπολμηση του ξεπλματος βρμικου χρματος και γι' αυτ το λγο αρεται το απρρητο για την παροχ πληροφοριν που εναι αναγκαες για την ανχνευση κακουρηματικν πρξεων. Εν προκειμνω η τρπεζα, βασιζμενη στο γγραφο του Ειδικο Εφτη Ανακριτ, καλπιστα προβη στη γνωστοποηση των αιτομενων πληροφοριν, μετ απ ρση του τραπεζικο και χρηματιστηριακο απορρτου του ενγοντος και του τραπεζικο απορρτου της συζγου του που διατηροσε κοινος λογαριασμος με αυτν, εφσον κατ’ εντολ του ως νω δικαστικο λειτουργο ζητθηκαν οι χορηγηθεσες πληροφορες, λγω της διενργειας ανκρισης για τις πρξεις της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικ δραστηριτητα , εν η χοργηση των πληροφοριν αυτν  δεν αντκειται στις διατξεις περ προστασας του ατμου απ την επεξεργασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα. Απορρπτει τις αγωγς.

3-11-17  ΕιρΛαγκαδ 10/17 : Επιχειρσεις ΟΤΑ - Προσωπικ ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου. Διαδοχικς συμβσεις εργασας ορισμνου χρνου, συναπτμενες με το Δημσιο, τους Ο.Τ.Α. και λους τους λοιπος φορες του ευρτερου δημσιου τομα, υπ το κρτος της ισχος των διατξεων του ρθρου 103 του Συντγματος και του ρθρου 21 του N. 2190/1994, δεν μπορον να μετατραπον σε συμβσεις αορστου χρνου, στω και αν αυτς καλπτουν πγιες και διαρκες ανγκες. Η εργασα που προσφρεται κατ παρβαση των διατξεων αυτν απαγορεεται απλυτα απ το νμο και ως ττοια δεν δημιουργε καμι αξωση  και ειδικτερα δεν δημιουργε αξωση οτε απ τον αδικαιολγητο πλουτισμ, αφο ττοιος πλουτισμς δεν προκπτει για τον εργοδτη (Ο.Τ.Α.), ενψει του τι αυτς (εργοδτης), στη θση του διατηρηθντος προσωπικο, παρ τις ως νω διατξεις, δεν θα προσελμβανε λλο με γκυρη σμβαση εργασας και δεν θα υποβαλλταν τσι αναγκαως στις δαπνες αμοιβς του, αφο μλιστα ρητ προβλπεται απ το νμο τι ακμη και τα ποσ που καταβλθηκαν στο προσωπικ που διατηρεται παρνομα καταλογζονται σε βρος των αρμοδων για την εκκαθριση των αποδοχν τους οργνων. Η νδικη αγωγ πρπει να απορριφθε ως νμω αβσιμη, τσο ως προς την κρια, σο και ως προς την επικουρικ βση της.

27-10-17 ΜονΠρΑθ 344/17 : Καταγγελα συμβσεως εργασας - Ακυρτητα - Μισθο υπερημερας - νσταση καταχρηστικτητας. Υπερημερα εργοδτη στην περπτωση που η καταγγελα της συμβσεως εργασας εναι κυρη. Το δικαωμα του εργαζομνου να αξισει μισθος υπερημερας υπκειται, πως κθε λλο δικαωμα, στους περιορισμος του ρθρου 281 ΑΚ. Εν προκειμνω κρθηκε τι η επ μακρ χρνο (οκταετα) καταβολ μισθν υπερημερας στον ενγοντα (το ψος των οποων ανρχεται στο ποσ των 1.435,09 ευρ μηνιαως, αρκετ υψηλ με βση τα σημεριν δεδομνα), επιφρει ιδιαιτρως δυσμενες συνπειες για την εναγομνη, η οποα επιφορτζεται με τη δαπνη ενς εργαζομνου, ο οποος δεν παρχει πλον τις υπηρεσες του, εις βρος των λοιπν εργαζομνων που παρχουν την εργασα τους και αμεβονται με μισθος κατ πολ χαμηλτερους. λλωστε, για την κατφαση της καταχρηστικτητας δεν εναι απαρατητο η σκηση του δικαιματος να προκαλε αφρητες δυσβστακτες συνπειες για τον υπχρεο, θτοντας σε κνδυνο την οικονομικ του υπσταση, αλλ αρκε να χει δυσμενες απλς επιπτσεις στα συμφροντ του. Απορρπτει την αγωγ ως ουσιαστικ αβσιμη.

20-10-17 ΔΕφΑθ 2979/17 : Φορολογα κληρονομας - Μετοχς - Τρπος προσδιορισμο φορολογικς αξας - Αντισυνταγματικτητα.  Με τη διταξη της παρ. 1 του ρθρου 12 του Ν. 3091/2002, με την οποα προστθηκε παρ. 4 στο ρθρο 12 του Κδικα Διατξεων Φορολογας Κληρονομιν (Ν. 2961/2001), παρασχθηκε στον Υπουργ των Οικονομικν, πως αναφρεται στην αιτιολογικ κθεση του ιδου νμου, νομοθετικ εξουσιοδτηση για «αντικειμενικ» προσδιορισμ της αξας, μεταξ λλων, των μη εισηγμνων στο χρηματιστριο μετοχν, στε να καθσταται εκ των προτρων ευχερς ο προσδιορισμς της φορολογητας επιβρυνσης απ τους φορολογομενους και να εδραιωθε το ασθημα εμπιστοσνης αυτν προς τις φορολογικς αρχς. μως, η εν λγω ρθμιση, με την οποα προβλπεται τι ο τρπος προσδιορισμο της φορολογητας αξας των κληρονομουμνων μη εισηγμνων στο χρηματιστριο μετοχν, θα καθοριστε κατ’ εξουσιοδτηση, με την κδοση σχετικς υπουργικς απφασης εναι αντθετη προς τους ορισμος των συνταγματικν διατξεων (αρ.78 παρ. 1,2 και 43 του Σ.), γιατ καθιστ ανεπιτρπτως τον προσδιορισμ του αντικειμνου της φορολογας αντικεμενο νομοθετικς εξουσιοδτησης και εναι, ως εκ τοτου, ανσχυρη. Εν προκειμνω, το Δικαστριο κρνει τι μη νμιμα καταλογστηκε σε βρος του προσφεγοντος ο νδικος φρος. Δχεται την προσφυγ.

13-10-17 ΣτΕ (Ε') 1907/17 : Αιγιαλς - Λιμνες - Ιδιωτικ ακνητα - Απαλλοτρωση - ρση. Ζητεται η ακρωση αποφσεως του Νομρχη Αττικς περ καθορισμο χερσαας ζνης λιμνος Πρτο Ρφτη και β) η παρλειψη της Διοικσεως να επιληφθε του αιτματος περ ρσεως αφενς της μη συντελεσθεσας απαλλοτρωσης τμματος ακιντου ευρισκμενου εντς της παραλας Πρτο Ρφτη και αφετρου της δσμευσης που συνεπγεται ο χαρακτηρισμς τμματος του επμαχου ακιντου ως ευρισκμενου εντς της χερσαας ζνης λιμνος. O αιγιαλς και η παραλα περιλαμβνονται στα κοινχρηστα πργματα, τα οποα προορζονται για την μεση εξυπηρτηση δημσιου σκοπο. O καθορισμς της οριογραμμς του αιγιαλο και της παραλας επγεται την κρυξη ως αναγκαστικς απαλλοτριωτων τυχν ιδιωτικν ακιντων κειμνων εντς των καθοριζομνων ορων. Oι περιλαμβανμενοι στη χερσαα ζνη λιμνος χροι (αιγιαλς και συνεχμενοι παραλιακο) αποτελον κοινχρηστους χρους, προοριζμενους μνο για ργα και εγκαταστσεις που εξυπηρετον την εμπορικ, επιβατικ, ναυτιλιακ, τουριστικ και αλιευτικ κνηση και γενικτερα τις λειτουργικς ανγκες του λιμνος. Με την πρξη καθορισμο χερσαας ζνης λιμνος δεν κηρσσεται ταυτχρονα αναγκαστικ απαλλοτρωση των τυχν ευρισκμενων εντς αυτς ιδιωτικν ακιντων, αλλ απαιτεται η κδοση αυτοτελος διοικητικς πρξεως περ κηρξεως αυτς.Υποχρωση της Διοκησης να ρει την αναγκαστικ απαλλοτρωση σε περπτωση κρυξς της, αλλ μη συντλεσς της επ μακρ χρονικ διστημα, που υπερβανει τα ελογα ρια. Εν προκειμνω λοιπν, ακυρνει τη σιωπηρ ρνηση της Διοκησης να επιληφθε του αιτματος περ ρσεως της μη συντελεσθεσας απαλλοτρωσης τμματος ακιντου χαρακτηρισθντος ως ευρισκμενου εντς της παραλας Πρτο Ρφτη και της δσμευσης που συνεπγεται ο χαρακτηρισμς τμματος του επμαχου ακιντου ως ευρισκμενου εντς της χερσαας ζνης λιμνος. Δχεται εν μρει την υπ κρση ατηση.

6-10-17 ΣτΕ (Ολ) 2355/17 : ρος Υμηττο - Προστασα - Περιβαλλοντικο ροι. Οδηγα 2001/42. Ζητεται η ακρωση του απ 14.6.2011 π.δ. «Καθορισμς μτρων προστασας της περιοχς του ρους Υμηττο και των Μητροπολιτικν Πρκων Γουδ - Ιλισσων». Προβλλεται τι το προσβαλλμενο διταγμα εναι ακυρωτο, διτι εκδθηκε κατ παρβαση ουσιδους τπου της διαδικασας και, ειδικτερα, χωρς προηγομενη τρηση της διαδικασας Σ.Μ.Π.Ε. περιβαλλοντικο προελγχου. Οδηγα 2001/42 - Εκτμηση περιβαλλοντικν επιπτσεων. Απφαση του Δικαστηρου της ΕΕ της 10-9-15. Ενψει της εν λγω αποφσεως και λαμβανομνου υπ' ψη τι (α) με τις ρυθμσεις του προσβαλλομνου προεδρικο διατγματος προσδιορζονται ζνες προστασας και καθορζονται οι επιτρεπμενες χρσεις και οι ροι και περιορισμο δομσεως εντς και περιμετρικ του ορεινο γκου του Υμηττο, χωροθετονται δε δραστηριτητες που δνανται να υπγονται στην Α κατηγορα ργων της ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 και (β) το απ 31.8.1978 προεδρικ διταγμα, που τροποποιεται με το προσβαλλμενο διταγμα, δεν εχε υποβληθε σε εκτμηση περιβαλλοντικν επιπτσεων βσει της οδηγας 85/337 λλης κοινοτικς νομοθετικς διατξεως, ο προβαλλμενος λγος ακυρσεως πρπει να γνει δεκτς ως βσιμος, διτι, κατ παρβαση των επιταγν της οδηγας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και της 107017/2006 κοινς υπουργικς αποφσεως, το προσβαλλμενο προεδρικ διταγμα εκδθηκε χωρς τρηση της διαδικασας προηγουμνης στρατηγικς περιβαλλοντικς εκτιμσεως. Δχεται την ατηση κατ το μρος που αφορ τον αιτοντα Δμο.

29-9-17 ΜονΕφΑθ 39/17 : Νοσοκομεα - Προμθειες - Πληρωμ με ομλογα - PSI. Αδυναμα παροχς - Ανωτρα βα. Αγορ ιατρικο εξοπλισμο απ την προμηθετρια εφσιβλητη εταιρα και μεταπληση αυτο απ την εκκαλοσα εταιρα σε Δημσια Νοσοκομεα  - Πληρωμ της πωλτριας με ομλογα του Ελληνικο Δημοσου απ τα Νοσοκομεα - Οφειλ προς την προμηθετρια εταιρα λγω της καθυστρησης εκ μρους του Δημοσου να εξοφλσει τα χρη του εξαιτας ταμειακν δυσχερειν - Εφαρμογ PSI στους ομολογιοχους με συνπεια τη ζημα  της πωλτριας εκκαλοσας, η οποα αποφσισε να υπαγγει τις απαιτσεις της στη ρθμιση του ρθρου 27 του Ν.3867/10, εν για την εξασφλιση της ρευσττητς της αναγκστηκε να προβε σε πρσθετο τραπεζικ δανεισμ.  Τα εν λγω πραγματικ περιστατικ που επικαλεται η εκκαλοσα δεν μπορον να θεμελισουν την ννοια της αντερης βας, λλωστε στις χρηματικς ενοχς δεν νοεται επιγενμενη αδυναμα παροχς λγω ανωτρας βας και συνακλουθη απαλλαγ του οφειλτη. Εξλλου, η εκκαλοσα αγραζε τα προντα της εφεσβλητης και τα μεταπωλοσε με δικ της κνδυνο και στην ννοια του κινδνου εντασσταν και να μην πληρωθε απ τον αγοραστ, εν προκειμνω το Δημσιο. Απορρπτει την φεση.

22-9-17 ΕιρΠρου 3/17: Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10. Στοιχεα της ατησης υπαγωγς στο Ν. 3869/2010 - Προποθσεις υπαγωγς. Μεωση εισοδματος αιτοσας - Αδυναμα - λλειψη δλου. Ρθμιση των χρεν της με μηνιαες καταβολς επ πενταετα. Το δικαστριο κρινε τι η εκποηση της ακνητης περιουσας της αιτοσας εναι απρσφορη, καθς οι αντικειμενικς αξες εναι χαμηλς συγκριτικ με το ψος των οφειλν της και, λαμβνοντας υπψη την κρση που επικρατε στην αγορ ακιντων, τυχν ρευστοποησ τους δεν θα απφερε τον επιδιωκμενο σκοπ. Ορζει μηνιαες καταβολς για τη δισωση της κριας κατοικας μετ την πενταετα. Δεκτ η ατηση.

18-9-17 ΑρΠγος (Δ') 153/17 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10 - Δλος. Αναρεση - Λγοι. Η αναρεση κατ’ αποφσεως που εκδδεται κατ την εκοσια δικαιοδοσα, πως εναι και του ν. 3869/10, απευθνεται καθ’ λων που λαβαν μρος στη δκη, που εκδθηκε η προσβαλλομνη απφαση, χι μως με κρωση το απαρδεκτο αυτς. Το δικαστριο μπορε να επιβλει την κλτευσ τους. Στις αποφσεις που εκδδονται επ υποθσεων του ν. 3869/10 δεν επιτρπεται ανακοπ ερημοδικας και δεν ισχει η αρχ της διαδοχικς σκησης των ενδκων μσων. Η ννοια του δλου κατ’ ρθρο 1 ν. 3869/10. Δλος υφσταται ετε ο οφειλτης γνριζε κατ την ανληψη των χρεν τι εναι αμφβολη η εξυπηρτησ τους ενψει των εισοδημτων του και των εν γνει αναγκν του ετε απ υπαιτιτητα του βρθηκε μεταγενστερα σε κατσταση αδυναμας πληρωμν. Περπτωση ενδεχομνου δλου συντρχει ταν ο οφειλτης συμφωνε με ικαν αριθμ πιστωτικν ιδρυμτων την απλαυση μεγλου αριθμο τραπεζικν προντων προβλποντας ως ενδεχμενο τι ο υπερδανεισμς του με βση, τις υφιστμενες ευλγως αναμενμενες μελλοντικς οικονομικς του δυναττητες, σε συνδυασμ με το ψος των οφειλν του θα τον οδηγοσε σε κατσταση αδυναμας πληρωμν και παρ τατα αποδχθηκε το αποτλεσμα αυτ. Ο δλος εναι αριστη νομικ ννοια και ρα ελγχεται αναιρετικ η απφαση περ του αν τα γενμενα ανλεγκτα δεκτ απ αυτ περιστατικ υπγονται χι στη ννοι του. Εν προκειμνω κατ παρβαση του νμου η προσβαλλομνη κρινε τι απαιτεται για τη συνδρομ δλιας περιλευσης του υπερχρεωμνου οφειλτη σε αδυναμα πληρωμν μεσος δλος και ειδικτερα εξαπτηση εκ μρους του, ως δανειολπτη, των υπαλλλων του πιστωτικο ιδρματος απ το οποο δανειοδοτθηκε, αποκλεοντας τη συνδρομ αυτς (δλιας περιλευσης σε αδυναμα πληρωμν) σε περπτωση ενδεχμενου δλου παρλειψης των υπαλλλων των πιστωτικν ιδρυμτων να ενεργσουν ρευνα της πιστοληπτικς ικαντητας του δανειολπτη πριν απ τη χοργηση της πστωσης. Αναιρε την υπ’ αριθμ. 95/14 απφαση του ΜονΠρΡδου και παραπμπει την υπθεση για εκδκαση στο διο δικαστριο με λλη σνθεση.

8-9-17 Ειρ Αθ 4387/17 : Τρπεζες - Στεγαστικ δνεια - Επιτκιο - ΕΚΤ.  ΓΟΣ - Καταχρηστικτητα. Αδικαιολγητος πλουτισμς.  Σμβαση στεγαστικο δανεου με ρους περ σταθερο επιτοκου για τα πρτα δο τη κι πειτα κυμαινμενου επιτοκου, που θα εφρμοζε η Τρπεζα στα δνεια της διας κατηγορας - Κρση τι οι εν λγω ροι που δεν αποτλεσαν αντικεμενο διαπραγμτευσης με τον ενγοντα, εναι καταχρηστικο, καθς  επιτρπουν στην προμηθετρια Τρπεζα να προσδιορζει οποτεδποτε και μλιστα μονομερς το συμβατικ επιτκιο, παραβιζοντας την αρχ της διαφνειας που διαπνει το δκαιο προστασας του καταναλωτ. Συνεπεα της ακυρτητας των ανωτρων ρων, δημιουργεται κεν στην νδικη σμβαση ως προς τον τρπο αναπροσαρμογς του κυμαινμενου επιτοκου της - Με συμπληρωματικ ερμηνεα κρθηκε τι το επιτκιο θα πρεπε να αναπροσαρμζεται στην επδικη σμβαση με βση το επιτκιο της ΕΚΤ, καθς αποτελε το πιο σνηθες επιτκιο αναφορς στις συμβσεις στεγαστικν δανεων. Με τον τρπο αυτ λοιπν, αποδεχθηκε τι η Τρπεζα υποχρωνε τον ενγοντα να καταβλει υψηλτερες τοκοχρεωλυτικς δσεις απ αυτς που φειλε, αποκομζοντας τσι η δια παρνομο περιουσιακ φελος.Το ποσ λοιπν, που ο ενγων κατβαλε στην εναγμενη πλον των οφειλμενων σε αυτ, εξαιτας της μη ορθς αναπροσαρμογς του επιτοκου, υπολογζεται στα 19.095,97 Ευρ. Απρριψη της νστασης καταχρηστικς σκησης δικαιματος. Εν μρει δεκτ η αγωγ - Υποχρενει την εναγμενη Τρπεζα να καταβλει στον ενγοντα το ποσ των 19.095,97 ευρ, καθς και το ποσ των 200 ευρ για ηθικ βλβη.

8-9-17 ΑρΠγος (Γ') 183/17 : Αυθαρετες κατασκευς. Η κατασκευ κτσματος χωρς την απαιτομενη δεια της αρμδιας πολεοδομικς αρχς, εμππτει στην ννοια του αυθαιρτου, εφσον προηγηθε η διαπστωση και ο χαρακτηρισμς αυτο ως αυθαιρτου, κατπιν αυτοψας υπαλλλου της κατ τπον αρμδιας πολεοδομικς υπηρεσας, ο οποος συντσσει επ τπου σχετικ κθεση και η οποα υπκειται σε νσταση εκ μρους του θιγομνου, εντς της οριζμενης απ τις προαναφερμενες διατξεις προθεσμας. Κατ συνπεια οι ννομες συνπειες του αυθαρετου χαρακτρα ενς κτσματος, μεταξ των οποων και οι οριζμενες απ τη διταξη του ρθρου 17 αρ. 10 Ν. 1337/1983, δεν επρχονται αν δεν προηγηθε η παραπνω κθεση αυτοψας, η οποα συνιστ διαπιστωτικ ατομικ διοικητικ πρξη. Εν προκειμνω, αφο η σνταξη της παραπνω κθεσης αυτοψας λαβε χρα σε χρνο μεταγενστερο των επιδκων μεταβιβαστικν δικαιοπραξιν, οι τελευταες δεν πσχουν απ ακυρτητα. Απορρπτει ατηση για αναρεση της υπ’ αριθμ. 5705/2014 αποφσεως του Εφετεου Αθηνν.

6-9-17 ΜονΠρΛαμ 18/17 : Τρπεζες - Δνειο σε ελβετικ φργκο - Αλλαγ ισοτιμας. ΓΟΣ. Προστασα καταναλωτ. Στεγαστικ δνειο σε ελβετικ φργκο. λεγχος καταχρηστικτητας ΓΟΣ. Αρχ διαφνειας. Ατημα αναπροσαρμογς της δσης με βση το ρθρο 288 ΑΚ λγω ειδικν συνθηκν. Προστασα καταναλωτ με τις διατξεις του Ν. 2251/1994. Εν προκειμνω, κρθηκε τι η γενικ οικονομικ κρση, καθς και η μεταβολ της συναλλαγματικς ισοτιμας, δεν αποτελον γεγοντα κτακτα και απρβλεπτα ιδως στην ελληνικ οικονομα. Επσης,  αποδεχθηκε τι ο ενγων, κατ την υπογραφ της επδικης σμβασης, εχε ενημερωθε προσηκντως απ τους υπαλλλους της εναγομνης για τους ρους αυτς και γνριζε, κατ το κρσιμο χρνο, τι αναλαμβνει τον μεταγενστερα επελθντα συναλλακτικ κνδυνο της ανατροπς της ισοτιμας. Απορρπτει την αγωγ.

6-9-17 ΤρΕφΑθ 470/17 : Νοσοκομεο - Σμβαση προμθειας. Φση διαφορς - Δικαιοδοσα. Μεταγενστερη συμφωνα των συμβαλλμενων μερν για παρταση της συμβατικς διρκειας της διοικητικς σμβασης, που δεν προβλπεται απ τη διακρυξη και τη σμβαση που συνφθη βσει αυτς, δεν χει νομικ ρεισμα και ως εκ τοτου διαφορς που αναφονται στο πλασιο της πρσθετης αυτς συμφωνας δεν δνανται να χαρακτηριστον ως διοικητικς. Συμβσεις νοσοκομεου με απ’ ευθεας ανθεση,  αντιβανουσες σε διατξεις αναγκαστικο δικαου - Ακυρτητα συμβσεων - Αξισεις απ αδικαιολγητο πλουτισμ.  Οι επδικες συμβσεις δεν εναι διοικητικς κι ανκουν στη δικαιοδοσα των πολιτικν δικαστηρων. Δχεται την αγωγ.

6-9-17 ΤρΕφΠειρ 181/17 : Πτχευση - Δλια μεταββαση - Ανκληση. Μεταββαση ακιντων δη πτωχς εταιρας - Αγωγ ανκλησης - κατ' ρθρο 44 του ΠτωχΚωδ - των δικαιοπραξιν μεταββασης και επαναμεταββαση των ακιντων στην πτωχευτικ περιουσα. Νομιμοποηση πτωχς εταιρας στη δκη. Απ την εφαρμογ του δικαου της πτωχευτικς ανκλησης εξαιρεται, σμφωνα με το ρθρο 45 στοιχ. δ' του ΠτωχΚδ, κθε παροχ του οφειλτη, για την οποα ο αντισυμβαλλμενος κατβαλε μεσα ισοδναμη αντιπαροχ σε μετρητ. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε  τι η μεταββαση των ακιντων, λαβε χρα με δλο του νομμου εκπροσπου της δετερης εναγομνης και δη πτωχς, προκειμνου απ το τμημα της πλησης να εξοφληθον επιλεκτικ και προνομιακ οι απαιτσεις συγκεκριμνων μνο δανειστν της σε βρος των λοιπν δανειστν της.  Απορρπτει τις εφσεις.

30-8-17 Γν ΝΣΚ 163/17 : Ζητματα που προκπτουν απ τη διοικητικ εκτλεση σε σχση με την ατηση υπαγωγς του οφειλτη στις ρυθμσεις του Ν. 3869/10 -  Ειδικτερα τθεται το ερτημα, εν ασκε κποια επδραση η κατθεση ατησης απ τον οφειλτη για υπαγωγ στον ν. 3869/2010, κατ' ρθρο 4 αυτο, στις κατασχσεις εις χερας τρτου κατ' ρθρο 30 επ. του Κ.Ε.Δ.Ε., που χουν δη νομμως επιβληθε απ το Δημσιο σε βρος του οφειλτη κατ το χρνο κατθεσης της ατησης, πως επσης, εν ασκε επδραση στις ανωτρω νομμως επιβληθεσες κατασχσεις η κδοση προσωρινς διαταγς κατ' ρθρο 5 του ν.3869/10.

9-8-17 ΣτΕ (Β') 1628/17 : Ολυμπιακς εγκαταστσεις - Δμοι - Ειδικς φρος Ν. 3342/05. ΟΔΙΕ.  Ατηση αναρεσης του ΟΔΙΕ κατ της υπ’ αριθμ. 4431/2015 αποφσεως του ΔΕφΑθ, κατ το μρος που απρριψε την προσφυγ της αναιρεσεουσας κατ  αποφσεως του Δμου, με την οποα επιβλθηκε εις βρος της ο φρος του ν. 3342/2005, καθς και πρστιμο του ρθρου 19 του ν. 1080/1980. Με το ρθρο 7 του Ν.3342/05 επιβλθηκε ειδικς φρος υπρ των οικεων Ο.Τ.Α. εντς των διοικητικν ορων των οποων βρσκεται η ολυμπιακ εγκατσταση, σε ποσοστ δο τοις εκατ (2%) επ των εισπρξεων των καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος και των λοιπν εμπορικν χρσεων που λειτουργον στα Ολυμπιακ συγκροτματα.  Κρθηκε τι τo ρθρο 9 του ν. 3342/2005 δεν ορζει ποιες εγκαταστσεις περιλαμβνει το Ολυμπιακ Ιππικ Κντρο, αλλ, ορζει ποις απ τις εγκαταστσεις εντητες ολυμπιακν εγκαταστσεων που χρησιμοποιθηκαν στους Ολυμπιακος Αγνες του 2004 νοονται ως “Ολυμπιακ Συγκροτματα” για την εφαρμογ των διατξεων του νμου 3342/2005, μεταξ των οποων δεν περιλαμβνεται ο νος Ιππδρομος, του οποου κριος, κτοχος και νομας κατ τον κρσιμο χρνο εφρετο η αναιρεσεουσα. Ως εκ τοτου, για το λγο της εσφαλμνης ερμηνεας των διατξεων των ρθρων 7, 9 και 26 του ν. 3342/2005 και του -συνεπεα αυτς- χαρακτηρισμο του Νου Ιπποδρμου ως Ολυμπιακο Συγκροτματος για την επιβολ του επιδκου ειδικο φρου, η προσβαλλομνη απφαση πρπει να αναιρεθε. Δχεται την ατηση. [ Δες και την υπ' αρ. 4431/15 απφαση του ΔΕφΑθ ] 

9-8-17 ΑρχΠρΔεδΠρΧαρ (Γνωμ.) 3/17 : Γνωμοδτηση της Αρχς σχετικ με το ζτημα εν η ΚΥΑ 45231/20.04.2017, η οποα αφορ την υποχρωση των δικηγρων για αποδοχ μσων πληρωμς με κρτα (POS), εναι σμφωνη με τις διατξεις του ν. 2472/1997.

9-8-17 ΣτΕ (Δ') 150/17 : Αρχ προστασας δεδομνων προσωπικο χαρακτρα – Επεξεργασα δεδομνων διεθυνσης κατοικας απ εταιρα – Επιμτρηση προστμου. Ατηση ακυρσεως. Στο σμα των αποφσεων των συλλογικν διοικητικν οργνων, πως η ανεξρτητη Αρχ Προστασας Δεδομνων Προσωπικο Χαρακτρα (ΑΠΔΠΧ), δεν απαιτεται να αναφρονται τα ονματα και η γνμη των μελν που μειοψφησαν. Με νμιμη αιτιολογα η ΑΠΔΠΧ κρινε τι η αιτοσα εταιρεα προβη σε επεξεργασα των δεδομνων που αφοροσαν τη διεθυνση κατοικας του Λ.Φ. και διαββαση αυτν στην πρην σζυγ του, για τη δε στοιχειοθτηση της παρβασης δεν απαιτεται η επλευση βλβης του υποκειμνου των δεδομνων. Το γεγονς τι η πρην σζυγος του Λ.Φ., ενδεχομνως θα εχε δικαωμα να λβει γνση των περιουσιακν στοιχεων του κατπιν αιτματς της εισαγγελικς παραγγελας, δεν αναιρε την τλεση της παρβασης, διτι, πντως, ττοιο ατημα δεν υπρξε. Νομμως αιτιολογημνη η επιμτρηση του επδικου προστμου κατ' επκληση της βαρτητας της παρβασης, χωρς να απαιτεται εκ του νμου περαιτρω εξειδκευσ της, το δε επιλεγν πρστιμο ευρσκεται εγγς προς το καττερο ριο του δυναμνου να επιβληθε και επομνως δεν παρσταται δυσανλογο. Απορρπτει την ατηση ακρωσης.

4-8-17 ΣτΕ (Ολ) 1804/17 : Φαρμακεα - δεια - λειτουργα. Ατηση ακρωσης - ννομο συμφρον. Ζητεται η ακρωση της υπ’ αριθμ. Γ.5(β)/Γ.Π.οικ.36277/20.5.2016 Υ.Α με ττλο «Ρυθμσεις επαγγλματος φαρμακοποιο – δρυση φαρμακεου». Προποθσεις, διαδικασα και κθε λλο θμα σχετικ με τη χοργηση δειας ιδρσεως φαρμακεου. Τα της ασκσεως του επαγγλματος του φαρμακοποιο, καθς και τα ζητματα λειτουργας και δεοντολογας ρυθμζονται με τυπικος νμους το πολ με προεδρικ διατγματα εκδιδμενα κατ’εξουσιοδτηση νμου. Εν προκειμνω το επδικο θμα δεν μποροσε να αποτελσει αντικεμενο ρυθμσεως με υπουργικ απφαση, διτι δεν παρχεται γι' αυτ νμιμη εξουσιοδτηση απ τη διταξη του ρθρου 2 παρ. Δ' υποπαργραφος Δ12, στοιχεο 18 του ν. 4336/2015 απ λλη διταξη νμου που να ρυθμζει το θμα αυτ στω και σε γενικ πλασιο και, κατ’ ακολουθαν,  ρυθμιζμενο πριν με διταξη νμου (το αντικατασταθν ρθρο 1 του ν. 1963/1991 και το καταργηθν ρθρο 6 του ν. 328/1976) θα μποροσε, επιτρεπτς, να ρυθμισθε μνο με κανονιστικ προεδρικ διταγμα, ερειδμενο επ νομμου νομοθετικς εξουσιοδοτσεως και μετ απ επεξεργασα αυτο απ το ΣτΕ. Αντθετη μειοψηφα. Δχεται την κρινμενη ατηση.

28-7-17 ΠολΠρΑθ 217/17 : Μποκοτζ - ννοια. Αναληθες διαδσεις - Ηθικ βλβη.  Μποκοτζ - Νμιμο μσο εργασιακο αγνα ως συνοδευτικ μτρο απεργας. Το υπ κρση, μως, μποκοτζ, αποδεχθηκε τι εκπορεεται απ τους εναγμενους, υποστηριζμενο, για να πεισθον οι καταναλωτς, απ την εκ μρους τους χρησιμοποηση σκοπμως αναληθν ανακοινσεων με συκοφαντικ περιεχμενο για την ενγουσα, ως επιχερηση - στχο. Οι δο συγκεκριμνες παρμετροι δε, τοι η δραση σε δη αμετακλτως κριθεσες ως παρνομες απεργες και η συνοδεα απ συκοφαντικος ισχυρισμος για την επιχειρηματικ οργνωση της ενγουσας, καθιστον την επμαχη πρακτικ συλλογικς κινητοποησης, επ τη βσει αξιολογικς στθμισης των συναφν αντικρουμενων εννμων συμφερντων υπ το πρσμα της αρχς της αναλογικτητας, εκτς των ορων θεμιτς σκησης των συνταγματικν δικαιωμτων των εναγμενων - εργαζμενων και συνδικαλιστικν τους σωματεων. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

21-7-17 ΣτΕ (Ολ) 1705/17 : ''ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ'' - Σχδιο επνδυσης - Τουρισμς. Περιβαλλοντικο ροι - NATURA 2000. Ατηση ακυρσεως. Ζητεται η ακρωση του απ 7.3.2016 προεδρικο διατγματος με ττλο «γκριση Ειδικο Σχεδου Χωρικς Ανπτυξης Στρατηγικς Επνδυσης «τανος Γαα», Δμου Σητεας. Κρθηκε τι τα προβαλλμενα περ πλημμλειας του προσβαλλομνου διατγματος, διτι δεν χουν θεσπισθε στχοι διατρησης και δεν χουν ληφθε τα αναγκαα θετικ μτρα προστασας των περιοχν που εντσσονται στο δκτυο Natura 2000, εναι απορριπτα ως αβσιμα. Περαιτρω, ο λγος ακυρσεως περ πλημμλειας του προσβαλλομνου διατγματος, διτι κατ την γκριση με αυτ του επιμχου ΕΣΧΑΣΕ δεν εχε εκδοθε το κατ το ρθρο 8 παρ. 7 του ν. 3937/2011 ΠΔ, με το οποο να καθορζονται τα ρια της ΕΖΔ (Ειδικ Ζνη Διαχερισης), εναι απορριπτος ως αλυσιτελς, εφσον δεν αμφισβητεται τι η περιοχ του εν λγω ΕΣΧΑΣΕ περιλαμβνεται εντς ΕΖΔ. Ειδικτερη ποψη Αντιπροδρου. Απορρπτει την ατηση.

20-7-17  ΣτΕ (Γ') 141/17 : Ατηση δκαιης ικανοποησης λγω υπρβασης της ελογης διρκειας δκης - Συνεκτιμμενα απ το δικαστριο κριτρια. Το ΣτΕ εκτιμντας το σνολο των περιστσεων της υπθεσης με βση τα νμιμα κριτρια, πως το γεγονς τι ο αιτν δεν συνβαλε με τη συμπεριφορ του στην καθυστρηση της εκδκασης της υπθεσης, τι δθηκαν συνολικ εννα αναβολς συζτησης, τι η υπθεση δεν ταν ιδιαιτρως πολπλοκη αν και το κρσιμο ζτημα επιλθηκε το πρτον με την επδικη απφαση και τι το διακβευμα της διαφορς ταν σημαντικ για τον αιτοντα, καθσον η υπθεση εχε ως αντικεμενο την κατταξ του σε θση δκιμου λιμενοφλακα, τοι αφοροσε την επαγγελματικ του αποκατσταση, κρνει τι το χρονικ διστημα που διρκεσε η εκδκαση της υπθεσης, δεν ικανοποιε τις απαιτσεις της «ελογης διρκειας» της δκης, απ την εν λγω δε καθυστρηση προκλθηκε στον αιτοντα ηθικ βλβη, πλην απ τη διταξη του ρθρου 58 του Ν. 4055/12 δεν προβλπεται η καταβολ τκων επ του επιδικαζμενου ποσο. Δχεται εν μρει την ατηση.

14-7-17 ΑρΠγος (Β1) 677/17 : Σμβαση εξαρτημνης εργασας - Μη καταβολ αποδοχν - Αποχρηση μισθωτο. Αποζημωση. Δικριση συμβσεως εξαρτημνης εργασας και παροχς ανεξαρττων υπηρεσιν. Αποχρηση μισθωτο απ την εργασα του λγω της εξακολουθητικς παραβσεως της εναγομνης να εκπληρσει την υποχρωση της περ καταβολς των αποδοχν του. Εν προκειμνω, το τι η καταρτισθεσα μεταξ των διαδκων σμβαση ταν εξαρτημνης εργασας (αορστου χρνου) και χι ανεξαρττων υπηρεσιν σμβαση ργου, πως η εναγομνη επικαλεται αβσιμα, συνγεται απ λα τα πραγματικ περιστατικ που αποδεχθηκαν (τοι ο ενγων τελοσε υπ τον λεγχο και τις οδηγες του ως προς τον τπο, τον τρπο και το χρνο παροχς της εργασας του, υπκειτο σε συγκεκριμνο ωρριο (οκτωρο), απασχολομενος ετε σε συγκεκριμνους χρους που του υπεδεκνυε η εναγομνη, ετε στα γραφεα της και δεν απασχολθηκε κατ τη διρκεια της εργασιακς του συμβσεως σε λλο εργοδτη). Δεν ασκε δε, επιρρο για τον ως νω χαρακτηρισμ της νδικης σχσεως ως συμβσεως εξαρτημνης εργασας το γεγονς τι ο ενγων εξδιδε αποδεξεις παροχς υπηρεσιν για την καταβολ του μισθο του. Κρθηκε τι μνη η μη καταβολ των δεδουλευμνων αποδοχν του μισθωτο, στω και μακροχρνια, δεν αρκε να θεμελισει την ννοια της βλαπτικς μεταβολς των ρων της σμβασης εργασας του, αν δεν συνδεται και με την πρθεση του εργοδτη να εξαναγκσει αυτν σε παρατηση προκειμνου να αποφγει την καταβολ σ’ αυτν της αποζημωσης απλυσης. Δεν διαπιστθηκε ττοια πρθεση της εναγομνης εργοδτριας και δεν θεμελινεται βλαπτικ μεταβολ των ρων της σμβασης εργασας του ενγοντος που ισοδυναμε με κτακτη καταγγελα της σμβασης αυτς. Αναιρε λοιπν την προσβαλλομνη απφαση κατ το μρος αυτ (τοι κατ το μρος που αφορ την αποζημωση απλυσης ποσο 10.500 ευρ).

7-7-17 ΕφΘεσ 1137/17 : ΚΤΕΛ - Οδηγο ιδιοκττες λεωφορεων - Κανονισμς προσωπικο - Πειθαρχικ παραπτματα. Ηθικ βλβη. Ο ενγων και δη εκκαλν τυγχνει ιδιοκττης λεωφορεου - που χει εκμισθσει στην α' εναγομνη - και ισχυρζεται τι αυτ, δια του δευτρου εναγομνου - Προδρου του ΔΣ, σκησε τσσερις αβσιμες πειθαρχικς διξεις σε βρος του, και δη παρανμως και χωρς την τρηση της προβλεπμενης απ τον χοντα ισχ νμου νω Κανονισμ διαδικασας. Αποδεχθηκε, τι η σκηση των συνεχμενων διξεων γινε με προφαν σκοπ την εκδκηση του βεναγομνου λγω της σκησης της αγωγς σε βρος της α εναγομνης, προς εκφοβισμ και σπλωση της προσωπικτητας του ενγοντος. Συνγεται, λοιπν, τι οι ενργειες και οι παραλεψεις του β ' εναγομνου - οργνου της α', εναι παρνομες, κατ την ννοια του ρθρου 914 ΑΚ και συνιστον αδικοπρακτικ προσβολ της προσωπικτητας του ενγοντος στην εκδλωση της επαγγελματικς και κοινωνικς του ζως - Εις ολκληρον ευθνη προς αποκατσταση της ηθικς βλβης του ενγοντος. Δεκτ η φεση ως προς τους α' και β' εφεσβλητους.

30-6-17 ΕλΣυν (Ολ) 243/17 : Νοσοκομεα  - Ειδικς λογαριασμς - Κονδλια. Λειτουργικ ξοδα - ννοια. Απογευματιν ιατρεα. Ο προβαλλμενος λγος αναρεσης τι τα απογευματιν ιατρεα δεν αποτελον αυτοτελ μονδα σε σχση με το νοσοκομεο, αλλ δραστηριτητα του νοσοκομεου, εντς του οποου λειτουργον, και συνεπς κατ’ εσφαλμνη ερμηνεα των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 9 του ν.2889/2001 κρθηκε τι οι διατξεις της κ.υ.α. ΔΥ5α/οικ.40927/01, κατ το μρος που επιτρπουν την κλυψη λειτουργικν δαπανν του νοσοκομεου απ τον Ε.Λ.Λ.ΑΠ.Ι., στερονται νομοθετικς εξουσιοδτησης και εναι αντισυνταγματικς και ανσχυρες, εναι αβσιμος και απορριπτος Ορθ, λοιπν, κρινε το Τμμα, κατ την πλειοψηφοσα γνμη, τι το ρθρο 2 περ. γ' της κ.υ.α. ΔΥ5/2001, κατ το μρος που αναφρει τι απ τα αποθεματικ του Ειδικο Λογαριασμο διατθενται κονδλια και για την κλυψη λειτουργικν αναγκν, εκτς του Ειδικο Λογαριασμο, «και των λοιπν τμημτων του Νοσοκομεου», κεται εκτς της νομοθετικς εξουσιοδτησης και κατ τοτο εναι μη εφαρμοστα ως αντισυνταγματικ. Κατ’ ακολουθαν, δεν εναι επιτρεπτ η κλυψη απ τα κονδλια του Ε.Λ.Λ.ΑΠ.Ι. καμας λειτουργικς δαπνης του Νοσοκομεου, στο οποο αυτς λειτουργε. Απορρπτει την ατηση.

23-6-17 ΣτΕ (Α') 1334/17 : ΤΑΥΤΕΚΩ - λλ&epsilo