»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


17-1-20 ΕφΠειρ 164/19ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ. Περπτωση κακβουλης κατρτισης επαγγελματικς μσθωσης ακιντων απ τον πρτο εναγμενο στο δετερο και υι του, με σκοπ να καταστε αδνατη η απδοση της νομς των ακιντων στον ενγοντα και κριο αυτν, μετ απ  αναγκαστικ εκτλεση που εχε επισπεσει σε βρος του πρτου εναγομνου. Προκπτει απ λα τα αποδεικτικ στοιχεα τι η νδικη μσθωση γινε φαινομενικ και προς καταστρατγηση των δικαιωμτων του ενγοντος ως νου κττορα των επδικων οριζντιων ιδιοκτησιν, προκειμνου να καταστε αδνατη η απδοση σαυτν. Αδικοπρακτικ ευθνη των εναγομνων - Προσβολ χρηστν ηθν - Αποκατσταση ηθικς βλβης ενγοντος. Δεκτ η φεση.

17-1-20 Ειρ Ν.Ιωνας 472/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10. Περπτωση υπαγωγς αιτοντος στις ρυθμσεις του Ν.3869/10, ο οποιος χοντας τουριστικ γραφεο, θεωρεται μικρμπορος. Απορρπτει νσταση των πιστωτν περ αντθεσης της διατξεως του ρθρου 1 παρ. 2 του Ν.3869/10 στο Σνταγμα - Δεν θγεται με την ανωτρω διταξη η εγγηση του θεσμο της κοινωνικς ασφλισης, πως αυτ εξειδικεεται στην αρχ της προστασας του ασφαλιστικο κεφαλαου και της οικονομικς βιωσιμτητας των ΦΚΑ. Επσης απορρπτει και  την νσταση περ δλιας περιλευσης του αιτοντος σε αδυναμα. Δεκτ η ατηση - Ρθμιση των οφειλν - Εξαρεση απ την εκποηση της κριας κατοικας του αιτοντος.

17-1-20 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου Δαπανν  - VII) 116/19ΔΗΜΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ - ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφορ στην πληρωμ του πρτου λογαριασμο ργου. Για τη νμιμη σναψη σμβασης υπεργολαβας απαιτεται η προηγομενη γκριση της προς σναψη υπεργολαβικς σμβασης απ τον κριο του ργου. Η γκριση αυτ παρχεται ετε σιωπηρ, με την προδο πρακτης της προβλεπμενης αποκλειστικς προθεσμας των δεκαπντε ημερν απ τη γνωστοποηση εκ μρους του αναδχου εργολβου στον κριο του ργου της προς σναψη υπεργολαβικς σμβασης, ετε ρητ, με την κδοση, εντς της διας ως νω προθεσμας, σχετικς εγκριτικς πρξης. Η λλειψη της εν λγω γκρισης συνιστ λγο κπτωσης του αναδχου. Πλην μως, η μη γνωστοποηση και γκριση ανενεργος σμβασης υπεργολαβας δεν ασκε επιρρο. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η κρσιμη σμβαση υπεργολαβας παρμεινε ανεκτλεστη και οι παραληφθεσες εργασες εκτελστηκαν στο σνολο τους απ την ανδοχο.

10-1-20 ΕφΠειρ 78/19 : ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΩΣΕΙΣ. Περπτωση υπαλλλου σε δημοτικ επιχερηση που προσφερε τις υπηρεσες της δυνμει συμβσεως εργασας  που κατρτισε με τον εναγμενο Δμο προφορικ κι ως εκ τοτου κυρη. Σε περπτωση κυρης σμβασης εργασας, ο εργαζμενος δικαιοται ευθως εκ του νμου – χι βσει των διατξεων του αδικαιολογτου πλουτισμο – τις αποδοχς αδεας, το επδομα αδεας, και τα επιδματα εορτν καθς και την προσαξηση 75% λγω εργασας τις Κυριακς και αργες. Εν προκειμνω, προκπτει τι η ενγουσα δεν ελμβανε αμοιβ για την παροχ της εργασας της κατ τις ημρες των Κυριακν, οτε λαβε τα δρα εορτν καθς και την αποζημωση και τα επιδματα δειας, ποσ που πρπει να υποχρεωθε ο Δμος να της καταβλει. Απορρπτει την φεση.

10-1-20 ΔΕφΠατρν (Ακυρωτικ) 26/19ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ -ΑΝΑΣΤΟΛΗ. Αυστηρ πλασιο προστασας λγω οικολογικν παραμτρων, που ισχει βσει του απ 17.9.2018 ΠΔ για την ευρτερη περιοχ του Κυπαρισσιακο Κλπου. Περπτωση ακιντου για το οποο εγκρθηκε η εκτλεση εργασιν μικρς κλμακας και το οποο βρσκεται εντς περιοχς Προστασας της Φσης της ευρτερης περιοχς του Κυπαρισσιακο Κλπου. Το ννομο συμφρον του αιτοντος κατοκου της περιοχς, εναι ανεξρτητο απ το γεγονς της παρελθοσης μισθωτικς σχσης του αιτοντος με το εν λγω ακνητο και της δικαστικς διαμχης που εχε με το Δμο. Κρθηκε τι συντρχει λγος δημοσου συμφροντος, ο οποος συναρτται με την απλυτη προστασα του οικοσυστματος της περιοχς αυτς και συνδεται με την δυσεπανρθωτη βλβη του αιτοντος απ την εκτλεση των προσβαλλμενων πρξεων, που δικαιολογε την αναστολ εκτελσες τους. Δχεται την κρινμενη ατηση.

10-1-20 ΕφΑθηνν 4742/19ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ - ΑΠΟΛΥΣΗ  - ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ. Περπτωση αξωσης μισθν υπερημερας εργαζομνης, η οποα απολθηκε μετ απ τη διαπστωση παρνομων ενεργεων της και ειδικτερα λγω της συνδρομς της στην υπεξαρεση σημαντικν χρηματικν ποσν ζημινοντας την εναγμενη. Το γεγονς αυτ καθιστ την σκηση του δικαιματος της ενγουσας για τη λψη των αιτομενων εκ της συμβσεως εργασας της αποδοχν, καταχρηστικ. Απορρπτει την φεση.

24-12-19 ΜονΠρωτΛαρ 315/19 : ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. Εκδκαση του αιτματος χοργησης προληπτικν μτρων στο πλασιο της διαδικασας ειδικς διαχερισης του Ν. 4307/14 - H αναλογικ εφαρμογ του ρθρου 10 του ΠτωχΚ χει την ννοια της αναλογικς εφαρμογς των προληπτικν μτρων που προβλπονται και στη διαδικασα της πτχευσης, χι μως και της αναλογικς εφαρμογς της διαδικασας των ασφαλιστικν μτρων. Ως εκ τοτου η υπ κρση ατηση εσφαλμνως εισγεται στο Δικαστριο αυτ - Παραπομπ της νδικης ατησης προς εκδκαση ενπιον του ΜονΠρωτΛρισας, κατ την προσκουσα διαδικασα της εκοσιας δικαιοδοσας.

24-12-19 ΠολΠρωτΘεσ 9559/19 OE - ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΕΞΟΔΟΣ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ. Διατραξη των σχσεων των εταρων ΟΕ. Περπτωση ΟΕ απ την οποα ο ενγων απεχρησε μεταβιβζοντας (με πληση) την εταιρικ του συμμετοχ στους συνεταρους αδελφος του, οι οποοι εχαν ασκσει σε βρος του αγωγ εκθτοντας αδικοπρακτικ συμπεριφορ του ενγοντος κατ της εταιρας, καθς και ποινικ κολσιμων πρξεων,  ισχυρισμο που μως απορρφθηκαν ως αριστοι και νμω αβσιμοι. Ανεξρτητα απ το αριστο νμω αβσιμο των ως νω ισχυρισμν, η αγωγ των εν προκειμνω εναγομνων,  διελμβανε αναληθες ισχυρισμος σε βρος του ενγοντος που ταν δυνατν να βλψουν την τιμ και την υπληψη του, καθς λαβαν χρα ενπιον τρτων. Ο ενγων λοιπν υπστη ηθικ βλβη - Δεκτ εν μρει η αγωγ.

24-12-19 ΕιρΑθ 273/19ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΖΩΟ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ. Περπτωση σγκρουσης αυτοκιντου με χελνα σε αυτοκινητδρομο και πρκληση υλικν ζημιν στο χημα. Αγωγ αδικοπραξας κατ των εταιριν που χουν αναλβει την εκμετλλευση του αυτοκινητδρομου  - Κρθηκε τι υπατιοι για το εν λγω ατχημα εναι οι προστηθντες υπλληλοι της δετερης εναγομνης εταιρας, οι οποοι, απ λλειψη της προσκουσας επιμλειας και προσοχς, δεν μερμνησαν να εντοπσουν, μσω των ειδικν καμερν ελγχου της κυκλοφορας και των μονδων περιπολας, που διαθτουν, το ζο, που βρισκταν στο οδστρωμα και κατπιν να λβουν λα τα αναγκαα μτρα, τοι να προειδοποισουν μεσα, μσω των φωτεινν ηλεκτρονικν πινκων και να προβον στην σο το δυνατν συντομτερη απομκρυνσ του απ το οδστρωμα. Πρπει η υπ κρση αγωγ να γνει εν μρει δεκτ ως προς τη δετερη εναγμενη.

20-12-19 ΜονΠρωτΘεσ 2790/19ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Προληπτικ μτρα αρ. 10 ΠτωχΚ  - Διαδικασα του Ν. 4307/2014 - Στοιχεα ορισμνου της ατησης. Η θση της επιχερησης σε ειδικ διαχεριση συνεπγεται αυτοδικαως την αναστολ των ατομικν διξεων για λους τους πιστωτς της. Σε περπτωση που ο ειδικς διαχειριστς, μετ το διορισμ του, δεν βρει χρηματοδτηση για τις ανγκες της ειδικς διαχερισης, στα οποα περιλαμβνονται και οι δαπνες για τη λειτουργα της επιχερησης, ττε συντρχει λγος ανκλησης της απφασης περ υπαγωγς της επιχερησης στην ειδικ διαχεριση. Εν προκειμνω,  δεν πιθανολογεται η παρξη επεγοντος κινδνου και η προοπτικ ευδοκμησης της κριας ατησης των τραπεζν περ νταξης της καθ ης στη διαδικασα ειδικς διαχερισης, οτε η παρξη κινδνου βλβης της περιουσας των αιτουσν μχρις του εξοπλισθον με εκτελεστ ττλο. Απορρπτει την ατηση. 

20-12-19 ΕφΘεσ 2061/19  : ΕΠΕ - ΔΑΝΕΙΟ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΜΑΡΤΥΡΕΣ.  Περπτωση σστασης ΕΠΕ και διατραξης των σχσεων των εταρων, με συνπεια την αποχρηση του δετερου εφεσιβλτου - Ισχυρισμο εκκαλοντος περ οφειλς 10.000 ευρ του αποχωροντος, απ σμβαση δανεου - Αποδεικτικ διαδικασα - Κατ' εξαρεση, η απδειξη με μρτυρες επιτρπεται για τις συμβσεις δανεων, εν υπρχε φυσικ ηθικ αδυναμα να αποκτηθε γγραφο. Εν προκειμνω, ο εκκαλν δεν επικαλεται την κατρτιση κποιου εγγρφου, πλην, μως, εξαιτας των πρτερων φιλικν σχσεων των διαδκων και της μεταξ τους δημιουργηθεσας σχσεως εμπιστοσνης, κρνεται τι συντρχει περπτωση ηθικς αδυναμας να αποκτηθε γγραφο, το οποο θα αποδεκνυε τη σμβαση δανεου. Εντλει δεν αποδεχθηκε η σναψη της επικαλομενης απ τον εκκαλοντα/ενγοντα δανειακς συμβσεως. Απορρπτει την φεση.

20-12-19 ΔΠρωτΑθ Α8622/19ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΠΔΔ - ΕΝΣΤΑΣΗ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Ενσεις Αποστρτων των Ενπλων Δυνμεων - Διφυς χαρακτρας - Περιορισμς του δικαιματος του εκλγεσθαι με το ρθρο 5 παρ. 2 του Ν.1171/92, που απαιτε ορισμνο βαθμ των υποψφιων για τις θσεις του Προδρου και Αντιπροδρου ΔΣ. Η αναγωγ οργανσεων, πως εναι και οι Ενσεις Αποστρτων των Ενπλων Δυνμεων, σε ΝΠΔΔ, εναι, κατ' αρχν, σμφωνη με το ρθρο 5 παρ. 1 του Σ. Οι τιθμενοι λοιπν, περιορισμο, πως και ο ως ανω του Ν. 1171/92, δεν αντκειται στο Σνταγμα (ρθρα 5 παρ.1, 12), οτε και στην ΕΣΔΑ. Περαιτρω, δεν αντκειται στο ρθρο 4 του Σ., ελλεψει αντστοιχων περιορισμν στις δικαστικς ενσεις και τον ΔΣΑ, καθς πρκειται για διαφορετικς φσεως ενσεις. Απορρπτει την νσταση.

13-12-19 ΣτΕ (ΟΛ) 2101/19ΜΟΥΦΤΗΔΕΣ - ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Οι  Μουφτδες εναι δημσιοι υπλληλοι, κατχοντες θση Γενικο Διευθυντ, ασκον δε εκτς απ θρησκευτικ καθκοντα και δικαιοδοτικς φσεως αρμοδιτητες. Το θεσπιζμενο με το ρθρο 48 του Ν. 4559/18 ριο ηλικας για την υπηρεσα των Μουφτδων, εξυπηρετε τον δημοσου συμφροντος σκοπ της διασφαλσεως της ορθς και αποτελεσματικς ασκσεως των δικαιοδοτικν τους ργων. Κρθηκε τι με την αυτοδκαιη λση της υπηρεσιακς σχσεως του Μουφτ  λγω συμπληρσεως του ορου ηλικας, δεν θγεται η κατοχυρομενη απ το Σνταγμα θρησκευτικ ελευθερα, οτε οι αρχς της ασφλειας του δικαου, της προστατευμενης εμπιστοσνης και της αμοιβαιτητας. Επσης, δεν αντκειται στην ΕΣΔΑ, στο Διεθνς Σμφωνο ατομικν και πολιτικν δικαιωμτων και στην Οδηγα 2008/78/ΕΚ. Ως εκ τοτων, η αυτοδκαιη λση της υπηρεσιακς σχσεως του αιτοντος ως Μουφτ, λγω του τι εχε υπερβε το 67ο τος της ηλικας του, νομμως διαπιστθηκε με την προσβαλλμενη απφαση. Απορρπτει την ατηση.

13-12-19 ΕιρΘεσ 2264/19YΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΜΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ. Κρση τι  ο ανλικος κληρονμος που αποδχεται με το ευεργτημα της απογραφς δεν δναται να ζητσει την υπαγωγ στη ρθμιση του Ν. 3869/2010 των κληρονομικν χρεν, αφο αυτ δεν συνιστον ατομικ του χρη, αλλ χρη ναντι των οποων εναι τρτος, αλλ οτε δναται να ζητσει την εξαρεση απ την εκποηση της κριας κατοικας του, αφο και ναντι αυτς εναι τρτος μη χων εξουσα διαθσεως. τσι εν προκειμνω, οι υπ στοιχεο Β' και Γ' αιτσεις, παρστανται ως μη νμιμες, δεδομνου τι τα ανλικα τκνα της αιτοσας κληρονμησαν με το ευεργτημα της απογραφς.

13-12-19 ΕιρΖακνθου 64/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. Ατηση υπαγωγς στο Ν.3869/10. Ενιαα φορολογικ μεταχεριση πολιτν - Κρση τι η διταξη της παρ. 2 του ρθρου 1 Ν. 3869/10, εναι προδλως αντισυνταγματικ, καθς εισγει ως προπθεση για την απαλλαγ του πολτη απ φρους, την ιδιτητα του αιτοντος την απαλλαγ απ το φρο, ως οφειλτη προς ιδιτη πιστωτ και, πιο συγκεκριμνα, ως οφειλτη ναντι τραπεζικς εταιρεας. Το κριτριο αυτ δεν εναι συνταγματικς ανεκτ, καθς δεν συμπεριλαμβνεται σε αυτ που μπορον να αποτελσουν λγο διαφορετικς φορολογικς μεταχερισης.  Περπτωση αιτοντος που επ δεκαεννα τη υπρξε επιχειρηματας διατηρντας κοσμηματοπωλεο με υποκαταστματα  - Δεν μπορε να θεωρηθε μικρμπορος. Απορρπτει ως αβσιμη κατ’ ουσαν την ατηση.

6-12-19 ΣυμβΕφΑθ 83/19ΕΥΡΩΠΑΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ. Περιεχμενο και αναγκαα στοιχεα. Εν προκειμνω, προκπτει τι στο προς εκτλεση ευρωπακ νταλμα σλληψης δεν περιγρφονταν σαφς οι πρξεις για τις οποες δικεται ο εκζητομενος. Ειδικτερα δεν υπρχε σαφς και χωριστ περιγραφ κθε επιμρους πρξης, με αναφορ των περιστσεων τλεσης, στε να μπορε η κθε επιμρους πρξη να εξατομικευτε, προκειμνου να ασκσει ο εκζητομενος τα υπερασπιστικ του δικαιματα αλλ και να μπορε το Συμβολιο να προβε σε λεγχο του διττο αξιοπονου και των λοιπν προποθσεων κδοσης. Αποφανεται για τη μη εκτλεση του εντλματος.

6-12-19 ΔΕφΘεσ 1322/19ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΜΟΙΒΕΣ. ΕΦΕΣΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ. Διαφορ απ επιβολ φρου εισοδματος για αμοιβς που κατβαλε η εκκαλοσα εταιρα σε εργολπτες στο πλασιο τεχνικν ργων για τη βελτωση των εγκαταστσεν της. σκηση δετερης φεσης - Προποθσεις - Παρβολο - Κρση τι κατ τον κρσιμο χρνο κατθεσης της κρινμενης φεσης το οφειλμενο παρβολο ανρχεται σε ποσοστ 1% του κριου φρου (Ν.4446/16). Προκπτει τι η εκκαλοσα εταιρα κατβαλε τις αμοιβς στους εργολπτες τεχνικν ργων, αλλ δεν απδωσε στο Δημσιο τον αναλογοντα φρο εισοδματος των ως νω προσπων. Ανακπτει μως, η ανγκη να διερευνηθε απ τη φορολογικ αρχ, εν ο νδικος φρος που επιβλθηκε μεν σε βρος της εκκαλοσας το τος 2005, αλλ ανγεται στις διαχειριστικς περιδους των ετν 1998 και 1999, καταβλθηκε απ τους υποκεμενους στο φρο αυτν επαγγελματες. Αναβλλει.

6-12-19 EιρΠειρ 54/19ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ.  Ατηση ασφαλιστικν μτρων Δικηγορικο Συλλγου κατ πολιτικο κμματος, το οποο αντιποιεται το δικηγορικ λειτοργημα, με διαφημιστικς ενργειες για την παροχ νομικν υπηρεσιν που συνιστον αθμιτη διαφμιση υπηρεσιν που προσιδιζουν μνο στο δικηγορικ λειτοργημα, εν παρλληλα δημιουργον παραπλνηση στο κοιν καλλιεργντας την προσδοκα μιας αποτελεσματικς αντιμετπισης νομικν προβλημτων. Δχεται την ατηση.

29-11-19  ΠολΠρΑθ 2315/19ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΡΗΤΡΑ  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. Διαφορ απ συμβσεις παροχς υπηρεσιν με τις οποες η ενγουσα ανλαβε την παροχ υπηρεσιν προετοιμασας, βελτωσης και συντρησης των συστημτων διαχερισης της εναγμενης εταιρας που χει ως αντικεμενο τη λειτουργα και εκμετλλευση μεταλλεων. Συμφωνα περ διαιτησας - νσταση υπαγωγς της νδικης διαφορς σε διαιτησα -  Κρση τι η επικαλομενη απ την εναγμενη, απ ποψη ουσιαστικο δικαου, ακυρτητα των επδικων συμβσεων, δεν επιδρ στο κρος της περιλαμβανμενης σε αυτς διαιτητικς ρτρας, η οποα διατηρε την αυτοτλει της. Παραπομπ της υπθεσης σε διαιτησα.

29-11-19  ΕφΠατρν 334/19ΔΙΑΖΥΓΙΟ. ΔΑΝΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ  - ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΜΑΡΤΥΡΕΣ. Διαδοχικς συμβσεις ατκου δανεου μεταξ συζγων, με σκοπ την  ανακανιση διαμερισμτων και την κλυψη οφειλν της συζγου, χωρς την τρηση κποιου γγραφου τπου, καθς αυτ θα διατραζε τις σχσεις εμπιστοσνης των συζγων κι εν γνει το δεσμ τους. Συναινετικ διαζγιο και αναζτηση απ το σζυγο των ποσν του δανεου. Στην  ννοια των δαπανν για την αντιμετπιση οικογενειακν αναγκν δεν περιλαμβνονται οι δαπνες για την ανακανιση ακιντων. Επιτρεπτ της απδειξης με μρτυρες λγω της ηθικς αδυναμας εκ μρους του ενγοντος για την απκτηση γγραφης απδειξης. Απορρπτει την φεση ως κατ' ουσαν αβσιμη.

29-11-19  ΔΕφΑθ 2374/19ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. Κρυξη δασικς κτασης ως αναδασωτας και απαγρευση δραστηριοττων επ'  αυτς, με τις προσβαλλμενες πρξεις, οι οποες εκδθηκαν απ διαφορετικ ργανα και δυνμει διαφορετικν νομοθεσιν, αλλ και οι δο κατατενουν στη συνταγματικς κατοχυρωμνη προστασα των δασν. Η αιτοσα, ιδιοκττρια της επμαχης, κηρυχθεσας ως αναδασωτας, δασικς κτασης,  ζητε την ακρωση των προσβαλλμενων πρξεων, αμφισβητντας κατ’ αρχς το δασικ χαρακτρα της επδικης κτασης. Κρση τι η πρτη προσβαλλμενη πρξη, με την οποα κηρσσεται αναδασωτα η ιδιοκτησα της αιτοσας, με το αιτιολογικ τι πρκειται για δασικ κταση που χει εκχερσωθε, παρσταται ανεπαρκς αιτιολογημνη. Δεκτ η ατηση.

29-11-19   ΜονΠρΑθ 1800/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10 - ΕΝΝΟΙΑ ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΥ. Ατηση ρθμισης οφειλν υπερχρεωμνων φυσικν προσπων - Προποθσεις - λλειψη πτωχευτικς ικαντητας. Περπτωση αιτοντος-εκκαλοντος που διατηροσε πρατριο ρτου, που κι εργαζταν ο διος προσωπικ και στο οποο δεν εχε επενδσει σημαντικ κεφλαιο. Προκπτει τι ο αιτν διενεργοσε εμπορικς πρξεις, αλλ χωρς ριψοκνδυνη κερδοσκοπικ διαμεσολβηση, εν κατ' ουσαν το κρδος του αποτελοσε αμοιβ του σωματικο του κπου κι επομνως, φερε την ιδιτητα του «μικρεμπρου» . Δεκτ η φεση.

22-11-19 ΔΕφΑθ (Τμμα 19ο-Τριμ.) 369/19ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - 20ετς ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Φορολογικς υποθσεις - Επιμκυνση της προθεσμας παραγραφς σε εκοσι (20) τη. Με τη θσπιση του μτρου της εικοσαετος παραγραφς (παρ. 3 του ρθρου 36 του Ν. 4174/13), ο νομοθτης στοχεει στη σλληψη της φοροδιαφυγς, ωστσο, η επιμκυνση του χρνου παραγραφς κατ δεκαπντε χρνια, σε σχση με τον ισχοντα καννα της πενταετος παραγραφς, επγεται τον περιορισμ-προσβολ των ατομικν δικαιωμτων. Κρνεται λοιπν, τι το μτρο επιμκυνσης του χρνου παραγραφς, υπερακοντζει προδλως τον ελογο, εν προκειμνω, χρνο. Η υπρβαση δε αυτ του ευλγου χρνου συνιστ ταυτοχρνως υπρβαση και των τριν εκφνσεων της αρχς της αναλογικτητας. Δχεται την προσφυγ.

22-11-19 ΜΠρΙωανννων 290/19ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. Σμβαση στεγαστικο δανεου σε ελβετικ φργκο - Διαταγ πληρωμς - Δεδικασμνο διαταγς και οι ενστσεις που καλπτονται απ αυτ.  Η νσταση καταχρηστικς σκησης δικαιματος αποτελε διαπλαστικ δικαωμα που δεν καταλαμβνεται απ το δεδικασμνο, εν τα περιστατικ που το θεμελινουν προκυψαν μετ την απκτηση δεδικασμνου αν εν γνει δεν θα μποροσε να τα αποδεξει ο ανακπτων ακμα και αν εχε ασκσει ανακοπ. τσι εν προκειμενω, η εν λγω νσταση παραδεκτς προβλλεται. Κρση τι η νδικη αναγκαστικ εκτλεση καταχρηστικς επισπεδεται, αφο ξεπερν τα ρια που επιβλλει η καλ πστη και τα χρηστ θη. Δχεται την ανακοπ.

22-11-19 ΜΕφΘεσ 1735/19ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ. Περπτωση συμψηφισμο απατησης τρπεζας κατ εγγυτριας σε σμβαση πστωσης, συνδικαιοχου σε κοιν λογαριασμ. Μη εφαρμογ επ συμψηφισμο του τεκμηρου που εφαρμζεται επ κατσχεσης, τι η κατθεση ανκει ισομερς στους συνδικαιοχους του κοινο λογαριασμο. Περαιτρω, δεν αντκειται στην καλ πστη ο συμψηφισμς, ακμα κι εν η τρπεζα γνριζε τι το ποσ της κατθεσης προρχεται απ τερο συνδικαιοχο. Τλος, η προσωριν διαταγ που εχε εκδοθε στο πλασιο της διαδικασας του Ν.3869/10, δεν περιλαμβανε τον επμαχο κοιν λογαριασμ, αφο αυτς δεν εχε δηλωθε ως περιουσιακ στοιχεο της ενγουσας. Απορρπτει την φεση ως κατ' ουσαν αβσιμη.

22-11-19  ΜΠρωτΑθ 2639/19ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. ρια αναστολς εκτλεσης διαταγς πληρωμς υπ την ισχ του Ν.4335/15. Περπτωση οφειλς απ σμβαση δανεου, για την οποα εκδθηκε διαταγ πληρωμς, εν εχε δη συμπεριληφθε στην ατηση περ ρθμισης οφειλν του Ν.3869/10. Προκπτει τι η καθς τρπεζα  εν γνριζε τι ο ανακπτων χει αιτηθε τη ρθμιση των οφειλν του, μεταξ των οποων περιλαμβανταν και αυτ για την οποα εκδθηκε η προσβαλλμενη διαταγ πληρωμς, κι εν γνριζε τι περπου 15 ημρες μετ την κδοση της διαταγς πληρωμς, εχε οριστε η συ­ζτηση της φεσης του αιτοντος, προβη στην κδοση της ανακοπτμενης διαταγς πληρωμς. Καταχρηστικ η συμπεριφορ της καθς. Δχεται την υπ κρση ατηση.

15-11-19 ΔΕφΠειραις (Β'-Τριμελς) 1110/19 : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΕΥΘYΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ.  ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ. ΤΟΚΟΣ. Περπτωση θαντου ασθενος σε Νοσοκομεο λγω ιατρικο σφλματος - Επιδκαση αποζημωσης και χρηματικς ικανοποησης των συγγενν για ψυχικ οδνη. Προποθσεις αστικς ευθνης Δημοσου απ παρνομες πρξεις παραλεψεις των οργνων του. Κονδλια αποζημωσης - Αποζημωση λγω στρησης διατροφς - Δεν συνδεται η υποχρωση αποκατστασης της αποθετικς ζημας του δικαιοχου λγω στρησης διατροφς με τυχν αδυναμα του διου να εργαστε. Υπολογισμς τοκοφορας της απατησης - Εφαρμοστες διατξεις  - Το τμμα της αξωσης που ανγεται να μνα μετ απ την ναρξη ισχος του Ν 4607/19, ο νμιμος τκος υπολογζεται σμφωνα με το ρθρο 45 του ενλγω νμου. Απορρπτει τη δετερη φεση του Νοσοκομεου, δχεται την πρτη των συγγενν και μεταρρυθμζει την πρωτδικη απφαση.

15-11-19 ΔΠρΑθηνν (12ο - Τριμελς) 8043/19 - ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ - ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ. Αστικ ευθνη του Δημοσου κατ ρθρο 105ΕισΝΑΚ, απ παρνομες πρξεις παραλεψεις των οργνων του. Περπτωση ελλειπν μτρων για τη φλαξη  πολιτν και περιουσιν, απ τις αστυνομικς δυνμεις, κατ τη διρκεια επεισοδεων. Κρση τι τα επεισδεια ταν αναμενμενα κι ως εκ τοτου ελλεπει το στοιχεο του αιφνιδιασμο των αστυνομικν δυνμεων, που θα οδηγοσε στην απαλλαγ απ την υποχρωση προς αποζημωση. Προκπτει παρβαση του κατ τις διατξεις του Ν. 2800/00 επιβαλ­λμενου καθκοντος διασφλισης της δημσιας ειρνης και ευταξας, προστασας των ατομικν ελευθεριν των πολιτν και τρησης της τξης στους δημσιους χρους και στις δημσιες συγκεντρσεις. Δεκτ η αγωγ.

15-11-19 ΔΕφΠειραις (Α1 - Ακυρωτικ) 401/19ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Ατημα αλλοδαπο για την υπαγωγ του στο προστατευτικ καθεστς του πρσφυγα - Προποθσεις -  ννοια δικαιολογημνου φβου αλλοδαπο ατομικς δωξης στη χρα του - Απρριψη απ την Επιτροπ του αιτματος λγω ανυπαρξας βσιμου και δικαιολογημνου φβου δωξς του στην πατρδα του λγω γενετσιου προσανατολισμο του - σκηση ατησης ακυρσεως. Κρση τι η Επιτροπ μη νμιμα και αναιτιολγητα  δεν εξφερε αυτοτελ κρση, εν η εν λγω αποδιδμενη στο πρσωπ του ιδιτητα ως ομοφυλφιλου, εναι ικαν απ μνη της να προκαλσει σ’ αυτν αντικειμενικ δικαιολογημνο φβο δωξς του στην πατρδα του, στε να υπαχθε στο ειδικ προστατευτικ καθεστς του πρσφυγα. Δεκτ η ατηση - Αναπομπ στη διοκηση.

8-11-19 ΕφΠειραις 455/19ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ 12ΜΗΝΟΥ - ΤΥΠΟΣ. Καταγγελα συμβσεως εργασας αορστου χρνου κατ το πρτο δωδεκμηνο απασχλησης του εργαζομνου χωρς την τρηση εγγρφου τπου. Αγωγ με ατημα την αναγνριση της ακυρτητας της καταγγελας.  Βσει του Ν.3863/10 (πως συμπληρθηκε απ το Ν.3899/10) ορζεται τι η απασχληση κατ το πρτο δωδεκμηνο λογζεται ως απασχληση δοκιμαστικς περιδου και η σμβαση μπορε να καταγγελθε χωρς αποζημωση απολσεως, εκτς κι εν υπρχει αντθετη συμφωνα.  λεγχος της καταγγελας ως καταχρηστικς. Κρση τι η καταγγελα εναι νμιμη κατ το πρτο δωδεκμηνο εργασας χωρς να τηρηθε ο γγραφος τπος.

8-11-19 ΜονΠρΠειρ 42/19ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΓΟΣ - ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Τρπεζες - Προστασα καταναλωτν. Αρχ της διαφνειας και ΓΟΣ - Ο υπολογισμς του τκου με βση το τος 360 ημερν προσκροει στην αρχ της διαφνειας, που επιτσσει το ρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2251/1994, διτι οι γενικο ροι συναλλαγν των συμβσεων πρπει να εναι διατυπωμνοι κατ τρπο ορισμνο, ορθ και σαφ. 

1-11-19 ΔιοικΠρωτΑθηνν 2957/19ΔΗΜΟΙ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ. Επιβολ εισφορς σε χρμα σε βρος των ιδιοκτητν ακιντων εκτς σχεδου, τα οποα εντσσονται σε περιοχ εντς σχεδου πλεως, προκειμνου να συμβλουν στη δαπνη κατασκευς των βασικν, κοινοχρστων πολεοδομικν ργων. Καθ' λην αρμοδιτητα του Διοικητικο Εφετεου, εφσον το αντικεμενο της διαφορς υπερβανει το ποσ των 150.000 ευρ.  Εν προκειμνω, λοιπν, η διαφορ ανκει στην καθ' λην και κατ τπο αρμοδιτητα του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν, που πρπει να παραπεμφθε η υπθεση.

1-11-19 ΔιοικΕφΑθηνν 1129/19ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΣΕΠ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΓΗΤΙΚΑ. Προκρυξη ΑΣΕΠ  - Διαγωνιστικη διαδικασα για την πλρωση θσεων τακτικο προσωπικο με σειρ προτεραιτητας, κατηγορας δευτεροβθμιας εκπαδευσης σε φορες του Υπουργεου Υγεας. Υποβολ δικαιολογητικν - Παρεμππτων λεγχος -  Δεν μπορε, στο στδιο ελγχου των δικαιολογητικν διορισμο να εξετζει την νομιμτητα των υποβληθντων εγγρφων-ττλων σπουδν, αλλ υποχρεοται να δχεται αυτ ως ισχυρ, εφσον φρουν εξωτερικς τα κατ νμο γνωρσματα εγκρων πρξεων. Εν προκειμνω λοιπν, η Διοκηση μη νομμως αμφισβτησε τη νομιμτητα των ττλων σπουδν, επικαλομενη την επικρωση της πειθαρχικς ποινς της οριστικς ρσης της δειας δρυσης και λειτουρ­γας του ιδιωτικο εκπαιδευτικο ιδρματος, απ το οποο απονεμθηκαν οι εν λγω ττλοι. Δχεται την ατηση.

1-11-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - IV) 16/19ΕΦΚΑ – YΔΡΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ – ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Μη θερηση ΧΕ ΕΦΚΑ που αφορ στην καταβολ ποσο για την εξφληση οφειλν απ λογαριασμος δρευσης που προρχονται απ την παροχ που υδροδοτε ακνητο ιδιοκτησας του Ε.Φ.Κ.Α.. Ο χρνος παραγραφς των αξισεων τρτων κατ του Ε.Φ.Κ.Α. απ την παροχ υπηρεσιν, πως εναι και οι αξισεις της ΕΥΔΑΠ απ λογαριασμος που εκδδει και αφορον την δρευση ακιντων του εναι πενταετς, αρχζει δε απ το τλος του τους, μσα στο οποο γεννθηκε η οικεα αξωση με την παρλευση της ημερομηνας λξεως του λογαριασμο δρευσης και καταλαμβνει λες τις αξισεις απ λογαριασμος που χουν γεννηθε απ 1.1.2017 και εντεθεν, οπτε και ρχισε η λειτουργα του ως φορα κοινωνικς ασφλισης και κατστη οιονε καθολικς διδοχος στα δικαιματα και τις υποχρεσεις των φορων κοινωνικς ασφλισης που εντχθηκαν αυτοδκαια σαυτν, μεταξ των οποων και το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. Οι αξισεις που χουν γεννηθε σε προγενστερο χρνο, και ειδικτερα απ 1.8.2007 και εντεθεν (δηλ. ως 31.12.2016), απ λογαριασμος δρευσης και αφορον ακνητα που περιλθαν κατ το ως νω χρονικ διστημα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με διαδοχ απ το πρην Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., σο και πριν την 1η.8.2007 ταν τα εν λγω ακνητα ανκαν ακμη στην ιδιοκτησα του πρην Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., υπκεινται ομοως σε πενταετ παραγραφ αρχομνης απ το τλος του οικονομικο τους εντς του οποου γεννθηκε η οικεα αξωση με την παρλευση της ημερομηνας λξεως του τιμολογου δρευσης και ταν δυνατ η δικαστικ επιδωξ της. Εξλλου, τα ζητματα διαχρονικο δικαου των περ παραγραφς διατξεων θα πρπει να ρυθμιστον, ελλεψει ειδικν μεταβατικν ρυθμσεων, σμφωνα με τη γενικ διταξη του ρθρου 18 ΕισΝΑΚ, η οποα χει εφαρμογ χι μνο στις διατξεις περ παραγραφς του ΑΚ και του προσχσαντος δικαου, αλλ σε κθε διταξη νετερου νμου και του πριν απ αυτν ισχσαντος δικαου. Οι νετερες περ παραγραφς διατξεις καταλαμβνουν και τις πριν απ την ναρξη ισχος τους γεννηθεσες αξισεις, εκτς απ εκενες για τις οποες εχε δη συμπληρωθε η προβλεπμενη απ τις προσχσασες διατξεις παραγραφ. Μνο οι αξισεις που απορρουν απ 24 ανεξφλητους λογαριασμος υδροδτησης του ως νω ακιντου του ΕΦΚΑ ετν 2006-2012, ενψει του χρνου κδοσης του ελεγχμενου χρηματικο εντλματος χουν υποπσει στην πενταετ παραγραφ, η οποα ρχισε απ το τλος εκστου τους εντς του οποου γεννθηκαν οι αξισεις με την παρλευση της ημερομηνας λξης κθε λογαριασμο. Κρνει τι η εντελλμενη δαπνη που εμπεριχει εν μρει παραγεγραμμνες, κατ τα ανωτρω, απαιτσεις της φερμενης ως δικαιοχου εταιρεας εναι εν μρει μη κανονικ και το επμαχο χρηματικ νταλμα δε πρπει να θεωρηθε.

1-11-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - I) 19/19ΔΗΜΟΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφορ στην καταβολ επιδματος θσης ευθνης στη φερμενη ως δικαιοχο υπλληλο που σκησε καθκοντα αναπληρτριας Προσταμνης. Πτε χορηγεται το εν λγω επδομα σε Αναπληρωτς Προσταμνους. Μη νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η αναπλρωση λαβε χρα χωρς απφαση ορισμο της ως αναπληρτριας Προσταμνης. Εξλλου, αβασμως επικαλεται ο Δμος το ΔΙΔΑΔ/Φ.35(Α).5/281/29932/22.9.2015 γγραφο του Υπουργεου Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης, με το οποο γνεται δεκτ τι ακμη και στην περπτωση που η διοκηση δεν εκδδει την οικεα διοικητικ πρξη περ αναπλρωσης προσταμνων, αυτ δεν ασκε επιρρο στην καταβολ του επιδματος ευθνης, καθς αυτ αποτελε γγραφο παροχς οδηγιν εσωτερικς φσης, στερομενο επομνως, ως εκ της φσης του, δεσμευτικς ισχος.

25-10-19 ΣτΕ (ΟΛ) 1889/19 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - Ν.4387/16 - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.Ενιαο Σστημα Κοινωνικς Ασφλισης - ΕΦΚΑ -  Αναπροσαρμογ συντξεων - λλειψη αναλογιστικς μελτης.Κρθηκε τι με το δεδομνο της ελλεψεως οποιασδποτε αναλογιστικς μελτης που να προκπτει τι εχε εκπονηθε πριν απ την ψφιση του ανωτρω νμου και που να τεκμηρινει τη βιωσιμτητα  του ΕΤΕΑΕΠ, ενψει του νου τρπου υπολογισμο των συντξεων και του μηχανισμο εξισορροπσεως των ελλειμμτων του ΕΤΕΑΕΠ (ρθρο 96 παρ. 1 του Ν. 4387/2016),  καθς και της αυξσεως των εισφορν για την επικουρικ σνταξη κατ την εξαετα 2016 ως 2022 (ρθρο 97), η διταξη της παρ. 1 του ρθρου 96 του ν. 4387/2016 εναι αντισυνταγματικ. Περαιτρω, εν ψει του επιτακτικο δημοσου συμφροντος να υφσταται νμιμο καθεστς κοινωνικς ασφλισης, οι συνπειες της αντισυνταγματικτητας των διατξεων του ν. 4387/2016 πρπει να επλθουν ξι μνες μετ την δημοσευση της παροσας απφασης. Δχεται εν μρει την ατηση - Ορζει ως χρνο ενρξεως  του ακυρωτικο αποτελσματος της παροσας αποφσεως την ημρα δημοσιεσεως αυτς. [Μειοψηφοσες απψεις]

25-10-19 ΣτΕ (ΟΛ) 1890/19ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΤΕΑ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - Ν.4387/16 - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ενιαο Σστημα Κοινωνικς Ασφλισης - Αναπροσαρμογ και επανυπολογισμς συντξεων - λλειψη τεκμηριωμνης αναλογιστικς μελτης. Περπτωση συνταξιοχων τραπεζικν υπαλλλων. Κρθηκε τι προκειμνου ο νομοθτης να ανταποκριθε στην υποχρωσ του να τεκμηρισει τη βιωσιμτητα  των φορων που συνιστνται και λειτουργον στο πλασιο νου ασφαλιστικο συστματος και χορηγον τις συνταξιοδοτικς παροχς, οφελει, πριν απ την ψφιση του σχετικο νμου, να χει προκαλσει τη σνταξη αναλογιστικν μελετν προερχμενων απ αρμδια προς τοτο αρχ. Περαιτρω, κρθηκε τι το ψος της καταβαλλμενης κριας συντξεως  δεν εναι πρσφορο κριτριο για τον προσδιορισμ του ψους της καταβαλλμενης επικουρικς συντξεως. Η αναπροσαρμογ λοιπν, της επικουρικς συντξεως, κατ τα οριζμενα στα ρθρα 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 και 6 της προσβαλλμενης αποφσεως, αντκειται στα ρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 22 παρ. 5 του Συντγματος, και στην κατοχυρωμνη απ το ρθρο 25 παρ. 1 του Συντγματος, αρχ της αναλογικτητας. Δεκτ εν μρει η ατηση. [Μειοψηφοσες απψεις] - Δες και την υπ'αρ. 1891/19 ΣτΕ (ΟΛ)

25-10-19 ΔιοικΠρωτΑθηνν Α13940/19 ΑΚΙΝΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Ρυμοτομικ δσμευση ακιντου δυνμει ονομαστικν ττλων ΜΣΔ -  Αγωγ κατ του Δημοσου λγω αστικς ευθνης απ παρνομες πρξεις και παραλεψεις των οργνων του  (ρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ). Το Δικαστριο, δεδομνου τι οι ονομαστικο ττλοι, ταν και παρμειναν παρνομοι και κυροι, με αποτλεσμα να μην καταβληθε αποζημωση για τη ρυμοτομικ απαλλοτρωση του νδικου ακιντου, κρνει τι οι ενγουσες δικαιονται αποζημωσης απ το Δημσιο, προς αποκατσταση της θετικς ζημας που υπστησαν απ την παρνομη γκριση μεταφορς συντελεστ δμησης. Επιπλον, επιδικζει χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης. Εν μρει δεκτ η αγωγ κατ του Δημοσου - Απορρπτει την αγωγ κατ το μρος που στρφεται κατ του Δμου.

25-10-19 ΕφΑθηνν 3515/19 : ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. Ακυρτητα καταγγελας συμβσεως εργασας λγω νμιμης συνδικαλιστικς δρσης - Ν.1264/82 αρ.14 παρ.4 - Προποθσεις - Για την ακυρτητα μιας ττοιας απλυσης δεν απαιτεται η συνδικαλιστικ δρση να αποτλεσε τη μνη την κρια αιτα της καταγγελας, αλλ αρκε να συνετλεσε απλς σε αυτ, με την ννοια τι ο εργοδτης δεν θα προβαινε στην απλυση του εργαζομνου εν λειπε η συνδικαλιστικ του δρση. Η συμμετοχ σε απεργα που αναγνωρστηκε δικαστικς ως παρνομη, θεωρεται νμιμη συνδικαλιστικ δρση, τουλχιστον ως την τελεσιδικα της σχετικς απφασης. Εν προκειμνω,  κρθηκε τι η ακυρτητα της καταγγελας των συμβσεων των εναγντων. Δεκτ η φεση.

25-10-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - ΙV) 17/19 : ΟΑΕΔ – ΕΙΣΦΟΡΑ 102 Ν. 4387/16 – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ. Μη θερηση ΧΕ ΟΑΕΔ που αφορον στην απδοση στην Πανελλνια Ομοσπονδα Πολιτικν Συνταξιοχων, στην Πανελλνια Ομοσπονδα Απστρατων Σωμτων Ασφαλεας, στην Πανελλνια Ομοσπονδα Στρατιωτικν και στην Ομοσπονδα Συνταξιοχων ΙΚΑ, της εισφορς του ρθρου 102 του ν. 4387/2016.  Η επμαχη υπουργικ απφαση (41777/1303/2018) δεν ευρσκει ρεισμα σε νομοθετικ εξουσιοδτηση, κατ παρβαση των συνταγματικν διατξεων του ρθρου 43 παρ. 2 του Συντγματος διτι, με το ρθρο 102 του ν. 4387/2016, το οποο αναφρεται στο σμα αυτς, ουδεμα εξουσιοδτηση παρχεται στον Υπουργ Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης να εκδσει απφαση που να ρυθμζει τις δικαιοχες συνταξιουχικς οργανσεις, τους ρους και προποθσεις συμμετοχς στην κατανομ, τον τρπο υπολογισμο του αποδιδμενου σε κθε οργνωση ποσο, τη διαδικασα, τα απαιτομενα δικαιολογητικ για την απδοση του ποσο της προβλεπμενης στο ρθρο 102 παρ. 1 του ν. 4387/2016 εισφορς κ.λ.π.. Εξλλου, με την παργραφο 3 του ρθρου 102 του ν. 4387/2016 παρχεται στον Υπουργ Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης νομοθετικ εξουσιοδτηση μνον για τη ρθμιση κθε αναγκαου θματος για την εφαρμογ της παραγρφου 2 και χι για την εφαρμογ της παραγρφου 1 του ρθρου αυτο. Οι ελεγχμενες δαπνες, οι οποες ερεδονται στην ως νω υπουργικ απφαση (41777/1303/2018) εναι μη νμιμες.

25-10-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - Ι) 68/19ΕΟΠΥΥ – ΙΑΤΡΟΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΑΡ. 52 Ν. 4430/2016)  - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ. Μη θερηση ΧΕ Ε.Ο.Π.Π.Υ. που εκδθηκε υπρ συμβεβλημνης με το ΤΑΠ - ΟΤΕ ιατρο για την εξφληση ληξιπρθεσμων οφειλν ετν 2008 - 2012, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 52 του ν.4430/2016. Η εξφληση ληξιπρθεσμων οφειλν που αφορον τα προ τις 31.12.2012 τη εις βρος του κρατικο προπολογισμο, λαμβνει χρα ανεξαρττως του χρνου γνεσς τους. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι επιτρπεται, σε κθε περπτωση, δυνμει των διατξεων του ρθρου 52 του ν. 4430/2016, η εξφληση δαπανν που εμππτουν στο ρυθμιστικ πεδο του νμου αυτο, ανεξαρττως του χρνου γνεσς τους, κατ’ εξαρεση των καννων περ παραγραφς.

25-10-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - Ι) 14/19ΔΗΜΟΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφοροσε στην καταβολ επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας εναερτη ηλεκτρολγου, ειδικτητας ΔΕ24 Ηλεκτρολγων. Πτε καταβλλεται το εν λγω επδομα στους εργαζομνους με την ανωτρω ειδικτητα. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι ο φερμενος ως δικαιοχος απασχολθηκε με πλρη και αποκλειστικ απασχληση ως εναερτης ηλεκτρολγος, τοι σε υπηρεσα και σε ειδικτητα που δικαιολογε την καταβολ του επιδματος, εν το γεγονς τι ο φερμενος ως δικαιοχος του εντλματος δεν χει προσληφθε με την ιδιτητα του εναερτη ηλεκτρολγου για την εκτλεση αποκλειστικ ττοιων εργασιν δεν συνιστ εν προκειμνω διακωλυτικ λγο για την καταβολ του επμαχου επιδματος για τον συγκεκριμνο μνα, αφο στον οικεο Ο.Ε.Υ. δεν προβλπεται, ειδικς, οργανικ θση εναερτη, αλλ οργανικς θσεις του γενικτερου κλδου ΔΕ 24 Ηλεκτρολγων.

18-10-19 ΑρΠγος (Ποιν - ΣΤ) 901/19 : ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Στοιχειοθτηση παρνομης επεξεργασας δεδομνων προσωπικο χαρακτρα. λλειψη ειδικς και εμπεριστατωμνης αιτιολογας - Εσφαλμνη ερμηνεα και εφαρμογ ουσιαστικς ποινικς διατξεως - Υπρβαση εξουσας. Η προσβαλλμενη απφαση σον αφορ τον πρτο κατηγορομενο, κατοι δχεται τι το νδικο πιστοποιητικ, που περιεχε ευασθητα προσωπικ δεδομνα του εγκαλοντα, εχε νομμως εξαχθε απ το αρχεο της Εισαγγελας Πρωτοδικν Ναυπλου και τι ο πρτος κατηγορομενος, χωρς τη συγκατθεση του εγκαλοντα, το παρδωσε στον δετερο κατηγορομενο, στη συνχεια, σε πλρη αντφαση με τις παραδοχς αυτς, δχεται τι δεν στοιχειοθετεται αντικειμενικ το αδκημα της παρ. 4 του ρθρου 22 του Ν. 2472/1997 με την αιτιολογα τι ο κατηγορομενος κανε χρση δεδομνων τα οποα γνριζε απ μνος του ως πολιτικς ενγων στη μεταξ αυτο και του εγκαλοντα ποινικ αντιδικα. Ως προς τον δετερο κατηγορομενο δικηγρο δεν διαλαμβνει οποιαδποτε αιτιολογα για ποιο λγο ταν απολτως αναγκαα, πως ο νμος ορζει, η χρησιμοποηση, εν αγνοα και χωρς τη συγκατθεση του εγκαλοντος, του ανωτρω πιστοποιητικο, που περιεχε ευασθητα προσωπικ δεδομνα του. Αναιρε την υπ'αριθμ. 730/2018 απφαση του ΤρΕφΠλημ/των Ναυπλου.

18-10-19 ΜονΠρΠειρ 84/19ΟΕ -ΧΡΕΗ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ.  Διαταγ πληρωμς σε βρος ΟΕ -  Ευθνη και των εταρων - Ως απρροια της προσωπικς και εις ολκληρον ευθνης των ομορρθμων συνεταρων για τα χρη της εταιρας εναι η αναγκαστικ ομοδικα ανμεσα στην εταιρα και τους ομρρυθμους εταρους. Προπθεση μως για την παρξη αναγκαστικς ομοδικας εναι η ομρρυθμη εταιρα να συνεναχθε με τους εταρους. Διαδικασα περιουσιακν διαφορν. Περπτωση αξισεων απ σμβαση  εξαρτημνης εργασας - Εφαρμογ των ειδικτερων ρυθμσεων των εργατικν διαφορν. Επδοση διαταγς πληρωμς - Απρριψη της ανακοπς του ρθρου 633 ΚΠολΔ ως απαρδεκτης, σε περπτωση που δεν προβε ο δανειστς σε δετερη επδοση - Σε αυτν την περπτωση μπορε να ασκηθε η ανακοπ του ρθρου 933 ΚΠολΔ κατ των πρξεων της εκτλεσης. Απορρπτει την ανακοπ.

18-10-19 ΕφΑθηνν 359/19ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ. Συμβσεις προμθειας ιατρικο εξοπλισμο με Νοσοκομεο (ΝΠΔΔ)  - Συστατικς τπος - Ακυρτητα συμβσεως επ μη τηρσεως του γγραφου τπου. Εκχρηση των απαιτσεων της προμηθετριας εταιρας σε πιστωτικ δρυμα στο πλασιο σμβασης πρακτορεας επιχειρηματικν απαιτσεων (factoring) - Κρσιμος χρνος της αναγγελας της εκχρησης, οπτε και η τρπεζα κατστη αποκλειστικ δικαιοχος των απαιτσεων. Ενεργητικ νομιμοποηση τρπεζας - εκδοχα να επιδιξει την καταβολ των οφειλομνων απ τις συμβσεις προμθειας. Δχεται την φεση.

18-10-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - I)  71/19 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ. Μη θερηση ΧΕ Νοσοκομεου που αφορον ποσ αποζημωσης εφημεριν στο ιατρικ και επιστημονικ προσωπικ του Γενικο Νοσοκομεου. Η κατ παρβαση των κεμενων διατξεων του ν. 4498/2017 πραγματοποηση εφημεριν, ετε καθ’ υπρβαση του 48ρου χωρς την προηγομενη, ρητ, ειδικ και γραπτ συνανεση του ιατρο, ετε καθ’ υπρβαση του σχατου ορου των 60 ωρν εργασας εβδομαδιαως, εναι μη νμιμη, με αποτλεσμα να καθσταται, απ δημοσιονομικς απψεως, μη νμιμη η καταβολ της προβλεπμενης αποζημωσης στους ιατρος που εκτλεσαν καθ’ υπρβαση των ορων αυτν εφημερες. Προς τον σκοπ της απαργκλιτης τρησης των ως νω ορων εβδομαδιαας εργασας, τα αρμδια ργανα των νοσοκομεων οφελουν να τηρον πρσφορα προς τοτο αναλυτικ στοιχεα σχετικ με την εβδομαδιαα (τακτικ και εφημεριακ) απασχληση του ιατρικο προσωπικο τους, προκειμνου να καθσταται εφικτ η διαπστωση ετε της μη υπερβσεως, αν τομο, του 48ρου ετε της υπερβσεως μεν μχρι το ριο των 60 ωρν εβδομαδιαως, αλλ κατπιν γραπτς συναινσεως του ιατρο. Ανεξαρττως δε των ανωτρω, οι ιατρο που πργματι εκτλεσαν τις ως νω εφημερες, αλλ δεν δνανται να λβουν την ως νω εφημεριακ αποζημωση, διτι παραβισθηκαν απ το νοσοκομεο στο οποο υπηρετον οι προμνησθεσες διατξεις, δνανται να ζητσουν απ τα αρμδια προς τοτο δικαστρια την αποκατσταση της ισποσης ζημας που υπστησαν νεκα της παραβισεως αυτς. Εξλλου, για το λοιπ, πλην ιατρν, προσωπικ που υπηρετε στους Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α., οι εβδομαδιαες ρες εργασας ορζονται σε σαρντα, εν για την πραν του ωραρου αυτο απασχληση του προσωπικο αυτο με υπερωριακ απασχληση με εφημερα τυγχνουν μεσης εφαρμογς οι προμνησθεσες διατξεις των ρθρων 6 περ. β, 16 περ. β και 22 παρ. 1 της οδηγας 2003/88/ΕΚ ως προς την μγιστη εβδομαδιαα διρκεια εργασας (48ωρο, αν επταμερο, για περοδο αναφορς που δεν υπερβανει τους 4 μνες, με δυναττητα εργασας πραν του 48ρου, για την δια περοδο, κατπιν συνανεσης του εργαζομνου). Μη νμιμες οι σχετικς δαπνες δεδομνου τι στα δικαιολογητικ των ΧΕ περιλαμβνονται μνο οι σχετικς μισθοδοτικς καταστσεις και οι πνακες, στους οποους αναγρφονται, αν δικαιοχο, οι μηνιαες εφημερες τους και το αναλογον σε αυτς συνολικ ποσ αποζημωσης. Πλην μως, τα παραπνω δεν επαρκον, εφσον δεν προσκομζονται απ το Νοσοκομεο στοιχεα απ τα οποα να προκπτει η εβδομαδιαα, συνολικ (τακτικ και εφημεριακ) διρκεια εργασας του ιατρικο και λοιπο προσωπικο που συμμετεχε στις εφημερες, καθς και τι η διρκεια της εργασας αυτς ετε δεν υπερβανει τα αντατα ρια αν εβδομδα (48ωρο), ετε, τι σε περπτωση υπρβασης της 48ωρης εβδομαδιαας εργασας και, ειδικς για το ιατρικ προσωπικ, μχρι του αντατου ορου των 60 ωρν εβδομαδιαως, υφσταται η ειδικ προς τοτο γγραφη συνανεση του προσωπικο που συμμετεχε στις εφημερες.

18-10-19  ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - I) 59/19ΔΗΜΟΣ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ – ΠΛΑΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφορ στην καταβολ αποδοχν σε υπλληλο με σχση ΙΔΑΧ, λγω νας κατταξς του απ την κατηγορα ΔΕ στην ΥΕ. Στο σστημα του Υπαλληλικο Κδικα θεσπζεται να ιδιατερο κανονιστικ πλασιο ανκλησης της παρνομης πρξης διορισμο, αφο η ανκληση δεν κωλεται απ την παρλευση μακρο χρνου, ταν επιβλλεται για λγους δημοσου συμφροντος ταν η κδοση της ανακαλομενης πρξης οφελεται σε δλια ενργεια του διοικουμνου. Περαιτρω, η πρξη διορισμο, στο βαθμ που δεν χει προηγηθε δλια ενργεια υποβοθηση της παρανομας εκ μρους του υπαλλλου, ανακαλεται εντς διετας απ την κδοσ της, για τη νομιμτητα δε της ανκλησης αρκε η απλ διαπστωση της πλνης της διοκησης απ το αρμδιο προς ανκληση της πρξης ργανο και η δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως της πρξης με την οποα ανακαλεται o διορισμς. Αντιθτως, αν χει παρλθει η διετα, για να εναι νμιμη η ανακλητικ πρξη απαιτεται, επιπροσθτως, να εκφρει η διοκηση κατ τη νμιμη διαδικασα και με νμιμη και επαρκ αιτιολογα κρση τι ο διορισθες προκλεσε υποβοθησε δολως την πλνη της διοκησης σε σχση με την επιλογ του ναντι των συνυποψηφων του, η αιτιολογα δε αυτ δναται να προκπτει και απ τα στοιχεα του φακλου. Περαιτρω, τερο μτρο αντιμετπισης εκ μρους της Διοκησης της συμπεριφορς υπαλλλου που υποβοθησε την παρανομα της πρξεως του διορισμο του συνιστ η πειθαρχικ ποιν. Σημειωτον τι ανγεται στο περιθριο εκτμησης της διοκησης ετε η ενεργοποηση του διοικητικο μτρου της ανκλησης του παρνομου διορισμο ετε η πειθαρχικ δωξη του σχετικο παραπτματος. Χρση πλαστο απολυτηρου Λυκεου. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι ο Δμος με τα αρμδια διοικητικ και πειθαρχικ ργαν του, ενεργντας διφορα διαδικαστικ στδια που ακολουθθηκαν μχρι την κδοση του επμαχου ττλου, στο πλασιο της - ελεγχμενης μνο ως προς την τρηση των κρων ορων αυτς- διακριτικς του ευχρειας, κρινε, με προσκουσα και επαρκ αιτιολογα, περ της μη συνδρομς στο πρσωπο του υπαλλλου των προποθσεων εφαρμογς της παρ. 2 του ρθρου 20 του ΥΚ (ανκληση παρνομης διοικητικς πρξης διορισμο, λγω πλνης περ τα πργματα) και της καταγγελας της σμβασς του.

8-10-19  ΕλΣυν (Πρξη - Tμμα IV)  4/19 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ – ΣΥΓΓΝΩΣΤΗ ΠΛΑΝΗ. Ατηση ανκλησης Πρξης μη θερησης ΧΕ που αφορ στην καταβολ ποσο ως αμοιβς για την παροχ υπηρεσιν εσωτερικο ελεγκτ προς Νοσοκομεο σε εκτλεση σμβασης. Κρθηκε μεταξ των υπολοπων τι η κδοση απ το Υπουργεο Υγεας των ΓΠΔΥ5γ/οικ129854/22.11.2011, 94064/1.10.2012 και οικ.53560/5.6.2013 εγκυκλων στις οποες αναφρονται αναλυτικς τα καθκοντα των εσωτερικν ελεγκτν και προσδιορζεται το περιεχμενο των συμβσεων που καλονται τα Νοσοκομεα να συνψουν για την ανθεση των οικεων υπηρεσιν, δεν δναται θεωρηθε ως συμμρφωση της Διοκησης προς την υποχρωση κδοσης Ενιαου Εσωτερικο Κανονισμο σμφωνα με τη ρητ επιταγ του ρθρου 25 του ν. 4025/2011, οτε να αναπληρσει την παρλειψη κδοσης του εν λγω Εσωτερικο Κανονισμο, αφενς μεν διτι ο νομοθτης επιβλλει τη ρθμιση των ανωτρω ζητημτων με υπουργικ απφαση, οι δε εγκκλιοι δεν αποτελον δεσμευτικος καννες δικαου, αφετρου δε διτι αυτς δεν χουν το περιεχμενο που σμφωνα με τις προδιαληφθεσες διατξεις του ν. 4025/2011 απαιτεται να χει ο Ενιαος Εσωτερικς Κανονισμς Λειτουργας, τοι τη ρθμιση λων των διοικητικν, διαχειριστικν και λογιστικν θεμτων των Μονδων Υγεας. Μη νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η ανθεση των επμαχων υπηρεσιν δεν ταν ορθ, δοθντος τι δεν εχε ακμη εκδοθε απφαση του Υπουργο Υγεας, η λλειψη δε αυτ δεν δναται να αναπληρωθε απ τις στερομενες δεσμευτικτητας εγκυκλους του Υπουργεου Υγεας, αλλ οτε και απ τον εγκριθντα απ το Διοικητικ Συμβολιο του αιτοντος Εσωτερικ Κανονισμ, που συντχθηκε απ την Υ.ΠΕ., λγω αναρμοδιτητας του εν λγω οργνου. Πλην μως, το Κλιμκιο επισημανει με επταση τι εκ της παραλεψεως αυτς αναφονται ζητματα, τα οποα δεν δναται πλον να θεραπευθον με τις κατ διαστματα εκδοθεσες εγκυκλους του Υπουργεου Υγεας, εν αποδχεται τι τα αρμδια ργανα ενργησαν με συγγνωστ πλνη. Ανακαλε την 129/2018 πρξη του Κλιμακου Προληπτικο Ελγχου Δαπανν στο ΙV Τμμα του Ελεγκτικο Συνεδρου.

11-10-19 MΠρΑθ 237/19ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΥΡΩΠΑΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Καταγγελα συμβσεως εξαρτημνης εργασας  αορστου χρνου χωρς να γνωστοποιηθε η αιτα στον εργαζμενο. Ζητματα σχετικ με το ρθρο 24 του Αναθεωρημνου Ευρωπακο Κοινωνικο Χρτη - Παρμεινε αμετβλητο το καθεστς της αναιτιδους καταγγελας συμβσεως εργασας αορστου χρνου. Εν προκειμνω, η εναγμενη εργοδτρια εχε το δικαωμα να καταγγελει τη σμβαση αναιτιωδς οποτεδποτε, τοι χωρς καν λγο και πντως χωρς σπουδαο λγο, αφο η καταγγελα της σμβασης εργασας αορστου χρνου εναι μονομερς αναιτιδης δικαιοπραξα.  Απορριπτο εναι και το ατημα περ χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης. Η υπ κρση αγωγ πρπει να απορριφθε στο σνολο της. [Δες και την υπ' αρ. 17/19 ΜΠρΛασιθου]

11-10-19 ΕφΑθ 1040/19 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΖΩΗΣ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. Μετ την ανκληση της δειας λειτουργας ασφαλιστικς επιχερησης, οι ασφλειες ζως παραμνουν σε ισχ - Δεν λνονται αυτοδκαια με σκοπ να μεταβιβασθον σε λλη ανδοχη ασφαλιστικ εταιρεα - Μετ μως και την οριστικ αποτυχα μεταββασης, θεωρονται λυμνες - Εφαρμογ των διατξεων της αναγκαστικς εκκαθρισης, με συνπεια την υποχρωση των ασφαλισμνων για αναγγελα των απαιτσεν τους στον εκκαθαριστ - Προθεσμα. Eν προκειμνω, η ανακπτουσα/εκκαλοσα, μολοντι διατηροσε  απαιτσεις απ ασφλιση ζως κατ της εφεσβλητης/καθ ης η ανακοπ επιχερησης, λγω σοβαρο προβλματος υγεας της δεν τις ανγγειλε. Κατ συνπεια, η ανακπτουσα/εκκαλοσα δικαιοται να αναγγελθε εκπροθσμως με την ανακοπ του ρθρου 92 του ΠτωχΚ. Εν μρει δεκτ η ανακοπ κατ την επικουρικ της βση ως κατ' ουσα βσιμη.

11-10-19 ΜΠρΑθ 1428/19ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. ννοια ''ργου'' ως αντικειμνου πνευματικς ιδιοκτησας. Περπτωση σημεισεων που αποτλεσαν το εκπαιδευτικ υλικ, το οποο διανεμθηκε στους σπουδαστς της πρτης των καθ’ ων κατ τη διενργεια των μαθημτων του Ασφαλιστικο και Εργατικο Δικαου - Πιθανολογεται τι οι εν λγω σημεισεις αποτελον στο μεγαλτερο μρος τους πιστ αντιγραφ συγγρμματος του αιτοντος, καθς δεν αποτελον αναπαραγωγ σντομων αποσπασμτων του ργου του. Δεδομνου τι πιθανολογεται η παρξη επεγουσας περπτωσης, επειδ οι καθ’ ων εξακολουθον να διανμουν τις ανωτρω σημεισεις και εκ του λγου αυτο ο αιτν υφστανται υλικ και ηθικ βλβη, συντρχει νμιμη περπτωση να ληφθον ασφαλιστικ μτρα. Η υπ κρση ατηση πρπει να γνει εν μρει δεκτ ως βσιμη και κατ’ ουσαν.

11-10-19 ΜΠρΣερρν 10/19ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ - ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΟΔΗΓΙΑ 93/13. Σμβαση τοκοχρεωλυτικο δανεου - Συμφωνα τι το απσπασμα του μηχανογραφικς τηρομενου λογαριασμο του δανεου θα αποτελε πλρη απδειξη. Ανακοπ κατ διαταγς πληρωμς. Ζητματα που προκπτουν απ την Οδηγα 93/13 και σχετικ ερωτματα προς το ΔΕΕ. Το παρν Δικαστριο λοιπν, : Α) Δχεται κατ' ουσα τον πρτο λγο του δικογρφου της ανακοπς. Β) Απευθνει ερτημα προς το ΔΕΕ, σμφωνα με το διατακτικ της παροσας για τα θματα που πτονται ερμηνεας καννων του παργωγου και του Κοινοτικο Δικαου. Γ) Επιφυλσσεται να αποφανθε επ των υπολοπων λγων ανακοπς μετ την κδοση απφασης απ το ΔΕΕ.

11-10-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - IV)  67/19ΕΦΚΑ – ΙΚΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΚΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛ.ΣΥΝ.. Μη θερηση ΧΕ ΕΦΚΑ που αφορον στην καταβολ ποσο στους φερμενους ως δικαιοχους ως αποζημωση χρσης κτιρου που χρησιμοποιεται για τη στγαση των διοικητικν υπηρεσιν του. Μισθσεις ΙΚΑ και δη ΕΦΚΑ (καθολικς διδοχος). Οι συμβσεις μσθωσης ακιντων για τη στγαση των υπηρεσιν του Ιδρματος εξακολοθησαν να διπονται απ τις ειδικς περ αυτν διατξεις και, συγκεκριμνα, οι μεν συναφθεσες ως τις 29.7.2003 απ τις διατξεις της 32286/Ι.210/1952 απφασης του Υπουργο Εργασας «Περ Κανονισμο μισθσεων και αγορν Ι.Κ.Α.» (ΦΕΚ Β 237), οι δε συναπτμενες μετ την παραπνω ημερομηνα απ εκενες της κτοτε τεθεσας σε ισχ Β/21/18003/3318/2003 απφασης του Υφυπουργο Εργασας και Κοινωνικν Ασφαλσεων «Κανονισμς μισθσεων και εκμισθσεων, αγορν και εκποισεων ακιντων του Ι.Κ.Α.» (ΦΕΚ Β 1055). Δαπνες, λοιπν, οι οποες εντλλονται να πληρωθον, με αιτιολογα την καταβολ μισθωμτων λγω σιωπηρς αναμσθωσης την καταβολ αποζημωσης χρσης μισθου απ τον Ε.Φ.Κ.Α., στον οποο χει ενταχθε το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, δεν εναι νμιμες και το χρηματικ νταλμα δεν μπορε να θεωρηθε. Η δαπνη δεν εναι νμιμη, διτι παρτι η συνομολογηθεσα διρκεια της επμαχης σμβασης μσθωσης χει παρλθει, δεν χουν τηρηθε οι ειδικς διατξεις περ μισθσεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και δη ΕΦΚΑ, που καθορζουν συγκεκριμνη διαδικασα για την παρταση υφιστμενης μσθωσης, πλην μως κρνει τι τα ΧΕ θα μποροσαν να θεωρηθον λγω συγγνωστς πλνης, εν δεν εχε λξει το οικονομικ τος 2018, σε βρος των πιστσεων του προπολογισμο του οποου εκδθηκαν.

11-10-19  ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - I)  42/19ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 63 ΠΑΡ. 7 Ν. 4430/2016. Μη θερηση ΧΕ Νοσοκομεου που αφορ στην καταβολ αποδοχν σε υπλληλο, η οποα - κατπιν παρατησης συμβασιοχου εργαζμενης στην υπηρεσα προετοιμασας γευμτων (στισης) του νοσοκομεου - προσλφθηκε ως δετερη επιλαχοσα, απ τον σχετικ Πνακα επιλεγντων που εχε εγκριθε με απφαση του Διοικητικο Συμβουλου (Δ.Σ.) του Νοσοκομεου, με σμβαση εργασας ΙΔΟΧ. Πρσωπα τα οποα δεν προκπτει τι εχαν κατ το παρελθν εμπειρα σε υπηρεσες στισης / εστασης, στω και αν τυπικ εχαν συμμετσχει σε προγενστερη διαδικασα πρκλησης του ρθρου 97 του ν. 4368/2016, δεν εμππτουν στο εξαιρετικ πεδο εφαρμογς της διταξης της παρ. 7 του ρθρου 63 του ν. 4430/2016, σμφωνα με την οποα, εφσον το υπρχον προσωπικ δεν επαρκε, συντρχει επεγουσα απρβλεπτη περπτωση και δεν γνεται υπρβαση του συνολικο χρνου των 24 μηνν, οι φορες του Υπουργεου Υγεας δνανται, κατ παρκκλιση κθε γενικς ειδικς διταξης νμου, να συνψουν συμβσεις εργασας με τα επιλεγντα πρσωπα. Μη νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η φερομνη ως δικαιοχος κακς προσελφθη, κατ' εφαρμογ της παρ. 7 του ρθρου 63 του ν. 4430/2016, καθσον δεν προκπτει τι η δια διαθτει την απαιτομενη προγενστερη εμπειρα στις ανωτρω υπηρεσες, αφο το μοναδικ σχετικ δικαιολογητικ που υπβαλε κατ την πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος του Νοσοκομεο για τη σναψη δδεκα (12) συμβσεων μσθωσης ργου ταν η βεβαωση του Δμου, σμφωνα με την οποα κατ το παρελθν εχε απασχοληθε στο Δμο αυτ με ειδικτητα Υ.Ε. Γενικν Καθηκντων, χωρς, συνεπς, να αποδεικνεται η εν τοις πργμασι απασχλησ της στις ζητομενες υπηρεσες, που εναι κρσιμη κατ το νμο.

11-10-19 ΕλΣυν (VII) Πρξη 8/19 :  ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΑΜΚΕ – ΨΕΥΔΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 59 Ν. 4508/2017. Ατηση ανκλησης Πρξης μη θερησης ΧΕ Δμου που εχε εκδοθε υπρ ΑΜΚΕ και αφοροσε στην καταβολ ετσιας εισφορς, ως μλους της εν λγω εταιρεας. Κρση τι η διταξη του ρθρου 59 του ν. 4508/2017, με βση την οποα εχρησε η επμαχη καταβολ, δεν μπορε να θεωρηθε γνησως ερμηνευτικο χαρακτρα και, στο μτρο που συνιστ να κατ’ ουσαν ρθμιση, η ισχς της δεν ανατρχει στο χρνο ναρξης ισχος του ν. 3852/2010, στε να καθιστ εκ των υστρων νμιμη τη συμμετοχ δμου, ως νου μλους, σε ττοια εταιρεα, ταν η εσοδς του εχρησε κατ το διστημα που μεσολβησε μχρι τη δημοσευση του ν. 4508/2017 (22.12.2017). Ανακαλε την 234/2018 Πρξη του Κλιμακου Προληπτικο Ελγχου Δαπανν στο VII Τμμα του Ελεγκτικο Συνεδρου λγω συγγνωστς πλνης, πλην μως το επμαχο ΧΕ δεν πρπει να θεωρηθε, λγω λξης του οικονομικο τους 2018, τις πιστσεις του οποου βαρνει.

4-10-19 ΕφΘεσ 513/19 : ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.  Περπτωση καταγγελας συμβσεων εργασας υπαλλλων  γραφεου, για οικονομοτεχνικος λγους - Δο τα στδια του δικαστικο ελγχου. Εν προκειμνω, κρθηκε τι οι απολσεις μποροσαν να αποτραπον με τη λψη ηπιτερων μτρων – Ειδικτερα, η εναγομνη μποροσε αντ να καταγγελει τις συμβσεις εργασας των εναγντων να συνεχσει να τους απασχολε σε λλες θσεις εργασας  - Ως εκ τοτου, οι καταγγελες των συμβσεων εργασας των εναγντων εναι κυρες ως καταχρηστικς, η δε εναγομνη κατστη υπερμερη. Περαιτρω, αποδεχθηκε τι η εναγομνη προσβαλε παρνομα και υπατια την προσωπικτητα των εναγντων και γι' αυτ το λγο πρπει να τους καταβλει χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης. Εν μρει δεκτ η αγωγ.

4-10-19 ΜονΠρΠατρ 183/19ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ - ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Ατηση προσωρινς επιδεξεως εγγρφων που χει ως αντικεμενο την αξωση λογοδοσας της αιτοσας ως εντολα ναντι του καθ ου ως εντολοδχου, που απ τη φση της δεν μπορε να χει προσωριν χαρακτρα και να αποτελσει αντικεμενο δκης ασφαλιστικν μτρων. Απορρπτει την ατηση ως απαρδεκτη.

4-10-19 ΔιοικΠρΑθ 2835/19 ΔΗΜΟΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ. Περπτωση κδοσης οικοδομικς δειας κατπιν πλημμελος ελγχου απ τα αρμδια πολεοδομικ ργανα, σε οικπεδο που δεν εχε πρσωπο σε διανοιγμνη οδ. Αστικ ευθνη του Δμου - Κατ τα ρθρα 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ. λγος ευθνης του Δημοσου εναι η κδοση ευνοκς για τον ζημιωθντα πρξης, παρ την λλειψη των νμιμων προποθσεων κδοσς της, στο κρος της οποας ο ζημιωθες, ανυπαιτως πστεψε. Η ευθνη δε του Δημοσου προς αποζημωση εκτενεται στην αποκατσταση του αρνητικο διαφροντος (διαφροντος εμπιστοσνης). Στην περπτωση αυτ δεν νοεται αποκατσταση θετικο διαφροντος, δηλαδ αποζημωση για ,τι θα αποκμιζε ο ζημιωθες, εν η πρξη ταν νμιμη.  Εν προκειμνω, λοιπν, κρνει τι η ενγουσα δικαιοται να λβει  αποζημωση, για την αποκατσταση της υλικς ζημας, καθς και χρηματικ ικανοποηση για την ηθικ βλβη.

4-10-19 ΕλΣυν (IV) 572/19 : ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ – ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΒΛΑΒΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΚΑΤΑΦΑΣΗ ΒΑΡΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. Αιτσεις του Γενικο Επιτρπου της με τις οποες ζητεται ο υπρ Νοσοκομεου καταλογισμς του καθ’ ου, πρην ιατρο του εν λγω Νοσοκομεου και δη συνταξιοχου, με ποσ τα οποα το Νοσοκομεο κατβαλε ως αποζημωση στους συγγενες θανοσας, σε εκτλεση απφασης του Διοικητικο Εφετεου συμπεριλαμβανομνου και ποσο ψους 300 ευρ, που αντιστοιχε σε καταλογισθεσα με την δια απφαση σε βρος του Νοσοκομεου δαπνη πραγματογνωμοσνης- προς αποκατσταση της ισποσης ζημας που ο καθ’ ου φρεται τι προξνησε στο εν λγω νομικ πρσωπο, με πρξεις και παραλεψεις του, οφειλμενες σε βαρι αμλεια, κατ την εκτλεση των υπηρεσιακν του καθηκντων. Πρσκληση θετικς ζημας στο Δημσιο απ ιατρος νοσηλευτικν ιδρυμτων. Αιτιδης σνδεσμος που οδηγε στην κατφαση  ιατρικς ευθνης υπρχει εν ο ιατρς, κατ παρβαση των καννων της ιατρικς επιστμης και του αντικειμενικς επιβαλλμενου καθκοντος επιμλειας, υποβλει τον ασθεν σε επμβαση, παραλεποντας να τον ενημερσει για τα μειονεκτματα και πλεονεκτματα των οικεων θεραπευτικν μεθδων και τους κινδνους επιπλοκν, στω και αν υπρχει συνανεση του τελευταου, αφο η συνανεση αυτ δεν εναι γκυρη, ελλεψει της απαιτομενης ενημρωσης, με ενδεχμενο η λλειψη της ενημρωσης αυτς να μην αποτρψει τον ασθεν απ επμβαση στην οποα πρκειται να υποβληθε, υποβαλλμενος δε στην τελευταα να υποστε βλβη της υγεας του. Πολλ δε μλλον συντρχει ο εν λγω αιτιδης σνδεσμος ταν ο ιατρς προβανει σε ιατρικς μη ενδεικνυμενη καν επμβαση, απ την οποα φειλε να απσχει, κατπιν μλιστα πλημμελος ενημρωσης του ασθενος αναφορικ με το επιστημονικς ενδεδειγμνο της διενργεις της. Ο ως νω ιατρς προβη σε χειρουργικ επμβαση, παρ το τι η ασθενς - θανοσα δεν πασχε απ νοσογνο παχυσαρκα και δεν ταν ενδεδειγμνη η χειρουργικ αντιμετπιση της. Αμετκλητη καταδκη σε ανθρωποκτονα απ αμλεια. Κρνει τι η αμελς συμπεριφορ του καθ’ ου δεν εξικνεται μχρι του βαθμο της βαρις αμλειας στο μετ την εγχερηση στδιο, λαμβνοντας υπψη ειδικτερα την πιθαντητα εγχειρητικν και μετεγχειρητικν επιπλοκν, που ελλοχεουν σε κθε ιατρικ πρξη, που εν προκειμνω πργματι συνβησαν, την αδυναμα επακριβος πρβλεψης της πορεας εκστου ασθενος, τη διαφορετικ αντδραση κθε οργανισμο σε ιατρικς επεμβσεις, την επδραση εξωγενν παραγντων και τρτων προσπων, που παρεμβλλονται στην λη διαδικασα, την απειλ προσβολς απ ενδονοσοκομειακ λομωξη, που πργματι συνβη, καθς και το γεγονς τι, ανεξαρττως αν ορισμνες ενργειες του καθ’ ου κρθηκαν μη ενδεδειγμνες, μη αποτελεσματικς μη γκαιρες, πντως προκπτει το διαρκς ενδιαφρον του για την ασθεν, η συνεχς παρακολοθησ της και προσπθεια αξιολγησης της κατστασς της, οι επμονες προσπθεις του για την αντιμετπιση των μετεγχειρητικν επιπλοκν, η προσπθεια αντιμετπισης κθε επιπλοκς χωριστ με τη χοργηση οξυγνου και φαρμκων, διενργεια εργαστηριακν εξετσεων και λοιπν ιατρικν πρξεων, καθς και επεμβσεων μχρι και την στατη στιγμ. Ωστσο, ο καθ’ ου με τη βαρως αμελ συμπεριφορ του κατ το προεγχειρητικ στδιο, υπβαλε τη θανοσα σε ιατρικς μη ενδεδειγμνη επμβαση, την οποα φειλε να μη διενεργσει, ενημερνοντας προσηκντως την ασθεν και απ την υποβολ στην οποα η ασθενς τελικς κατληξε. Λαμβνοντας υπψη το βαθμ υπαιτιτητας του εκκαλοντος αλλ και την εν γνει συμπεριφορ του μετ την εγχερηση της θανοσας μεινει τον καταλογισμ, απορρπτει δε ατημα επιδκασης τκων. Δχεται εν μρει.

4-10-19 ΕλΣυν (ΟΛ) 477/19ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ – ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ – ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 37 Ν. 3801/2009 – ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ – ΑΛΥΣΙΤΕΛΗΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ατηση αναρεσης κατ απφασης με την οποα απορρφθηκε φεση της δη αναιρεσεουσας κατ Πρξης, με την οποα διαπιστθηκε, κατ την εκδκαση των λογαριασμν Νομαρχιακς Αυτοδιοκησης, χρηματικ λλειμμα, μρους του οποου καταλογσθηκε εις βρος της αλληλεγγως και εις ολκληρον μετ του Νομρχου της ως νω Νομαρχιακς Αυτοδιοκησης. Στην προκειμνη περπτωση λαβε χρα παρνομη μεταφορ χρηματικν ποσν απ λογαριασμος σε Τρπεζες της Νομαρχιακς Αυτοδιοκησης προς τραπεζικ λογαριασμ νομαρχιακς επιχερησης, χωρς να χει τηρηθε η προβλεπμενη διαδικασα εκκαθρισης και ενταλματοποησης των σχετικν δαπανν, η δε αναιρεσεουσα, συνπραξε μεσα στην εκταμευση των σχετικν ποσν, συνυπογρφοντας απ κοινο με το Νομρχη δεκατρες επιταγς και μια εντολ μεταφορς ποσο σε χρωση λογαριασμο που τηροσε η Νομαρχιακ Αυτοδιοκηση σε Τρπεζα και σε πστωση λογαριασμο της ως νω Νομαρχιακς Επιχερησης στην δια Τρπεζα. Ευθνη υπολγων. Διαχειριστικ λλειμμα. Το δικσαν Τμμα πλρως θεμελωσε την κρση του τι η δη αναιρεσεουσα, δια της εξωταμειακς διαχειρσεως του επμαχου ποσο κατστη υπλογος, τι εκ του λγου αυτο ευθνεται για κθε πτασμα ως προς το προκψαν λλειμμα και τι η απκλιση της συμπεριφορς της απ το μσο συνετ δημσιο λειτουργ, κατ τη διαχεριση του δημοσου (νομαρχιακο) χρματος, ταν ιδιαιτρως σοβαρ εξικνομενη τουλχιστον στον βαθμ της βαρεας αμελεας. Εξλλου, δεν συγχωρεται η νομιμοποηση δαπανν, οι οποες ετε προκλεσαν ζημα στην οικεα διαχεριση, δηλοντι πραγματικ (ουσιαστικ) λλειμμα, ετε διενεργθησαν επκεινα των διατξεων του λογιστικο των Νομαρχιακν Αυτοδιοικσεων και χωρς την τρηση των στοιχειωδν καννων αυτο. Περαιτρω, οι διατξεις της παραγρφου 1 του ρθρου 37 του ν. 3801/2009 δεν μπορον να τχουν αναλογικς εφαρμογς. Ακμη, η Νομαρχιακ Αυτοδιοκηση, ως εκ της μη νομμου μεταφορς κεφαλαων εκ των λογαριασμν αυτς, κατστη πτωχτερη (ελλειμματικ), οπτε ο ισχυρισμς τι αυτ κατστη αδικαιολογτως πλουσιτερη πρπει να απορριφθε. Αλυσιτελς παρσταται η επκληση απφασης του Τριμελος Εφετεου Κακουργημτων, με την οποα η δη αναιρεσεουσα κηρχθηκε αθα του αδικματος της απιστας στην υπηρεσα, προεχντως διτι η απφαση αυτ δημοσιεθηκε σε χρνο μεταγενστερο της αναιρεσιβαλλομνης και συνεπς δεν μπορε να θεμελιωθον, στην κατ’ αναρεση δκη, αιτισεις κατ’ αυτς πηγζουσες απ το περιεχμενο και το διατακτικ της ποινικς απφασης. Ωστσο, το δικσαν Τμμα, ως προς την εφαρμογ της αρχς της αναλογικτητας, κατ’ αντιφσκουσα κρση, προσθεσε μια επιπλον προπθεση, τοι τι το λλειμμα πρπει να εναι «αμιγς τυπικ», αποκλεοντας την εφαρμογ της αρχς αυτς δια της παραδοχς τι ο επδικος καταλογισμς χει «προεχντως αποκαταστατικ» της προκληθεσης ζημας χαρακτρα. Δια της εισαγωγς μως επιπλον προποθσεων (περ αμιγος τυπικο και προεχντως αποκαταστατικο) διαφοροποησε ουσιωδς την προσδοθεσα απ το διο ννοια της αρχς της αναλογικτητας και εντλει απκλεισε, κατ’ αντιφσκουσα κρση, την εφαρμογ της. Δχεται ατηση αναρεσης.

4-10-19 ΕλΣυν (ΟΛ) 713/19ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ –ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ – ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 105 ΕΙΣΝΑΚ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΑΡΧΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ – ΕΣΔΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ) – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ.  Ατηση αναρεσης Ελληνικο Δημοσου κατ απφασης με την οποα γινε εν μρει δεκτ αγωγ του δη αναιρεσιβλτου, στρατιωτικο συνταξιοχου, και αναγνωρστηκε η υποχρωση του Ελληνικο Δημοσου να καταβλει σ’ αυτν ποσ νομιμοτκως απ την επδοση της αγωγς, ως αποζημωση κατ το ρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ., για την αποκατσταση της ζημας που υπστη απ τη μη αναπροσαρμογ της σνταξς του κατ τις διατξεις των νμων 2838/2000 και 3016/2002. Η ρθμιση του ρθρου 60 παρ. 1 του Κδικα Πολιτικν και Στρατιωτικν Συντξεων – σμφωνα με την οποα η καταβολ της σνταξης δεν μπορε να εκταθε αναδρομικ πραν της τριετας απ την πρτη του μνα κατ τον οποο εκδδεται η σχετικ πρξη απφαση - δεν ρχεται σε αντθεση προς τις διατξεις του ρθρου 4 του Συντγματος, οτε τις διατξεις του ρθρου 1 του Πρτου Πρσθετου Πρωτοκλλου της Ε.Σ.Δ.Α.. Εξλλου, η αγωγ για καταβολ αποζημωσης σε συνταξιοχο του Δημοσου, λγω παρλειψης οκοθεν (αυτεπγγελτης) αναπροσαρμογς της σνταξς του απ τα ργανα του Γενικο Λογιστηρου του Κρτους, δεν μπορε να χαρακτηριστε ως αμιγς συνταξιοδοτικο περιεχομνου, πλην μως δεν κωλεται απ το ρθρο 60 παρ. 1 Σ.Κ., το οποο περιορζει μνο το χρνο της αναδρομικς καταβολς συντξεων, χωρς να αποκλεει τη διεκδκηση απ το δικαιοχο της ζημας επ της οποας θεμελινεται η ειδικ αδικοπραξα του ρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ.. Πενταετς η παραγραφ της σχετικς αξωσης. Ο αυξημνος βασικς μισθς των εν ενεργεα στρατιωτικν υπολογζεται για την αναπροσαρμογ (αξηση) της σνταξης των στρατιωτικν που αποχρησαν απ την υπηρεσα πριν απ την ναρξη της ισχος των διατξεων, οι οποες τον διαμορφνουν, χωρς για την εφαρμογ (επκταση) των διατξεων αυτν στους τελευταους να απαιτεται η κδοση νμου συνταξιοδοτικο χαρακτρα κατ τους ορισμος του ρθρου 73 παρ. 2 του Συντγματος. Ειδικτερα, η σνταξη των αξιωματικν, που προρχονται απ αντατα στρατιωτικ ιδρματα και αποστρατεθηκαν πριν απ την 1.7.2000 φροντας κατ την ξοδ τους το βαθμ του Αντιστρατγου, υπολογζεται απ 1.7.2000 με βση το βασικ μισθ του βαθμο Αντιστρατγου προσαυξημνο με τα 2/3 της διαφορς του βασικο μισθο του βαθμο Γενικο Επιθεωρητ Στρατο (ΓΕΠΣ), εφσον χουν συμπληρσει 32 τη πραγματικς συντξιμης υπηρεσας. Αν δε αποστρατεθηκαν και ως ευδοκμως τερματσαντες τη σταδιοδρομα τους δικαιονται να λβουν απ 1.7.2000 ολκληρο το βασικ μισθ βαθμο Γενικο Επιθεωρητ Στρατο (ΓΕΠΣ). Περαιτρω, δικαιονται απ 1.7.2002, με τη συμπλρωση εκοσι εννα (29) ετν πραγματικς συντξιμης υπηρεσας και αφο αποστρατεθηκαν ως ευδοκμως τερματσαντες τη σταδιοδρομα τους να λβουν σνταξη με βση ολκληρο το βασικ μισθ του αμσως επμενου απ τη μισθολογικ τους προαγωγ βαθμο, δηλαδ η σνταξ τους υπολογζεται πλον με βση το βασικ μισθ βαθμο Αρχηγο ΓΕΣ. Μειοψηφα. Απορρπτει ατηση.

27-9-19 ΣτΕ (Ε') 652/19ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΦΕΣΗ. Εκκλησιαστικ περιουσα. Πρξη χαρακτηρισμο εκτσεως ως αναδασωτας που στηρχθηκε στο τι η επμαχη κταση περιλαμβνεται στην αναδσωση του 1934 και στο τι αυτ δεν εμππτει σε κποια απ τις εξαιρσεις της αποφσεως κηρξεως της αναδασσεως. ννομο συμφρον σκησης αιτσεως ακυρσεως.  Απαρδεκτο της ατησης  κατ το μρος που στρφεται αυτοτελς κατ της πρξης χαρακτηρισμο, διτι αυτ χει ενσωματωθε στην απφαση της Δευτεροβθμιας Επιτροπς Επιλσεως Δασικν Αμφισβητσεων. Κρση τι δεν αιτιολογεται η κρση της προσβαλλμενης πρξεως σε σχση με το δασικ χαρακτρα της επμαχης εκτσεως. Δχεται την φεση - Εξαφανζει την υπ' αριθ. 2305/2014 απφαση του Διοικητικο Εφετεου Πειραις - Ακυρνει την απφαση της Δευτεροβθμιας Επιτροπς Επιλσεως Δασικν Αμφισβητσεων.

27-9-19 ΕλΣυν (ΟΛ) 5/19ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΜΟΥ. Ατηση αναρεσης κατ απφασης με την οποα απορρφθηκε φεση της αναιρεσεουσας κατ πρξεως του Γενικο Λογιστηρου του Κρτους για κανονισμ σ’ αυτν σνταξης, με αναγνριση πλασματικο χρνου παιδιν για τη θεμελωση συνταξιοδοτικο δικαιματος. Οι διατξεις της παρ. 12 του ρθρου 6 του ν. 3865/2010, πως αντικαταστθηκαν απ την ναρξη της ισχος τους με την παρ. 4 του ρθρου 1 του ν. 4002/2011, εντασσμενες συστηματικ στο ευρτερο πλγμα διατξεων με τις οποες επλθαν δυσμενες αλλαγς στο συνταξιοδοτικ καθεστς των υπαλλλων εν γνει αλλ και εκενων με τρα τουλχιστον παιδι (αξηση της απαιτομενης για τη θεμελωση συνταξιοδοτικο δικαιματος συντξιμης υπηρεσας - θσπιση, για πρτη φορ, ηλικας συνταξιοδτησης), βσει του νου ασφαλιστικο καθεσττος στο Δημσιο (ν. 3865/2010, πως τροποποιθηκε), δεν καταλαμβνουν τις γυνακες υπαλλλους που εχαν δη αποχωρσει κατ τον χρνο ναρξης ισχος τους απ την υπηρεσα (21.7.2010), ανεξαρττως αν η αποχρησ τους ταν εκοσια ακοσια, χωρς να χουν θεμελισει συνταξιοδοτικ δικαωμα. Συνεπς, οι τελευταες δεν μπορον να αναγνωρσουν ως χρνο «πραγματικς συντξιμης υπηρεσας» πλασματικ χρνο παιδιν. Ακμη, οι γυνακες που εχαν αποχωρσει απ την υπηρεσα πριν απ την 21.7.2010 δεν απκτησαν δικαωμα αναγνρισης πλασματικο χρνου παιδιν οτε βσει του ρθρου 1 παρ. 4 του ν. 4002/2011, με το οποο αντικαταστθηκαν οι διατξεις της παρ. 12 του ρθρου 6 του ν. 3865/2010 απ την ναρξη της ισχος τους, δοθντος τι με τις διατξεις αυτς δεν διευρνθηκε το πεδο εφαρμογς του νμου, στε να συμπεριλβει και τις γυνακες υπαλλλους που εχαν δη αποχωρσει απ την υπηρεσα. Αντθετα, με την αναδρομικ αυτ αλλαγ, που ανατρχει στις αρχικς ρυθμσεις του ρθρου 6 παρ. 12 του ν. 3865/2010, τις οποες αντικαθιστ απ την ναρξη της ισχος τους, οι τελευταες λλαξαν προς το δυσμενστερο, αφο πλον η αναγνριση πλασματικο χρνου λγω παιδιν, για τις γυνακες υπαλλλους που εξλθαν της υπηρεσας μετ την 21.7.2010 και θεμελινουν, με αναγνριση ττοιου χρνου, συνταξιοδοτικ δικαωμα μχρι την 31.12.2010, δεν μπορε να υπερβανει το χρνο που απαιτεται για τη θεμελωση συνταξιοδοτικο δικαιματος, αποκλειομνης της χρησιμοποησης του τυχν υπολειπμενου χρνου, ανλογα με τα τκνα που χει ο υπλληλος, για την προσαξηση της σνταξης. Μειοψηφα. Το δικσαν Τμμα, δεχθν τα ανωτρω, ορθς κρινε νμιμη την απρριψη απ το Γ.Λ.Κ. του αιτματος της δη αναιρεσεουσας για συνταξιοδτηση, περαιτρω δε ορθ τις διατξεις του ρθρου 6 παρ. 12 του ν. 3865/2010 ερμνευσε και εφρμοσε. Εξλλου, εφσον η αναιρεσεουσα δεν υπαγταν στο αρχικ καθεστς, χοντας εξλθει απ την υπηρεσα προ της ενρξεως ισχος του ν. 3865/2010, δεν τθεται ζτημα υπαγωγς της οτε στη να ρθμιση του ρθρου 1 παρ. 4 του ν. 4002/2011. Απορρπτει αναρεση.

27-9-19 ΕλΣυν (ΟΛ) 271/19ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΟΥ – ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΛΗΨΗ ΥΠΟΨΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ. Ατηση αναρεσης απφασης με την οποα γινε δεκτ φεση του δη αναιρεσβλητου, ιατρο Περιφερειακο Ιατρεου κατ απφασης του Διοικητ του ΟΓΑ περ καταλογισμο σε βρος του ποσο, το οποο αντιστοιχε στη ζημα που φρεται τι προκλθηκε στον εν λγω Οργανισμ λγω πλασματικς συνταγογρφησης φαρμκων σε βιβλιρια ασφαλισμνων του. Η δσμευση του Ελεγκτικο Συνεδρου απ την αθωωτικ ποινικ απφαση, ταν επιλαμβνεται εκ των υστρων κατ την εκδκαση υπθεσης της δικαιοδοσας του, συντρχει εφσον τα πραγματικ περιστατικ και τα λοιπ στοιχεα που συγκροτον την ποινικ παρβαση, για την οποα χει εκδοθε απαλλακτικ απφαση, ταυτζονται με εκενα στα οποα στηρζεται ο καταλογισμς. Στην περπτωση αυτ, το Ελεγκτικ Συνδριο δεν μπορε να επανεκτιμσει τα αποδεικτικ στοιχεα που προσκομστηκαν ενπιον του ποινικο δικαστηρου να αποφανθε σχετικ με την τλεση, απ τον προσφεγοντα ενπιν του, της πρξης που αποτλεσε στοιχεο της ποινικς του δωξης, η οποα κατληξε στην αθωσ του. Αστικ ευθνη ιατρο για ζημιογνες ενργειες αυτο συνεπεα παραβασης των υποχρεσεν του ως προς τις συνταγογραφσεις. Πλασματικ συνταγογρφηση φαρμκων. Το δικσαν Τμμα κρινε τι εφσον ο αναιρεσβλητος κηρχθηκε αθος των αξιποινων πρξεων για τις οποες ασκθηκε ποινικ δωξη (πλαστογραφα με χρση απ κοινο και κατ’ εξακολοθηση και απτη απ κοινο και κατ’ εξακολοθηση), οι οποες χουν την δια αντικειμενικ υπσταση, εναι δηλαδ ταυτσημες με τις παρνομες πρξεις που του αποδδονται με την καταλογιστικ απφαση, οτε απεδεχθη πρθεση αυτο, δεν μπορε να αποστε απ την κρση του ποινικο δικαστηρου, απ την οποα δη απρρευσε δεδικασμνο ως προς το τι δεν τλεσε τις αποδοθεσες σε αυτν πρξεις, που συνιστον ποινικ αδκημα και παρλληλα εμφανζονται ως η γενεσιουργς αιτα πρκλησης ζημας στον Ο.Γ.Α.. Εξλλου, το τεκμριο αθωτητας επιβλλει να λαμβνεται υπψη σε κθε μεταγενστερη διαδικασα, οποιασδποτε φσης και χι μνο ποινικς (κυρωτικς), το γεγονς τι ο ενδιαφερμενος χει αθωωθε με αμετκλητη δικαστικ απφαση. Μειοψηφα. Τλος, κατ’ εσφαλμνη ερμηνεα των διατξεων του ρθρου 2 του π.δ/τος 67/2000 το δικσαν Τμμα, αναφορικ με υπλοιπες συνταγογραφσεις φαρμκων που δεν αποτλεσαν στοιχεο της ποινικς δωξης, κρινε τι δεν αποδεχθηκε τι οι παρατυπες που εμφανζουν οι εν λγω συνταγς οφελονταν σε «πρθεση» του αναιρεσβλητου και ακρωσε την καταλογιστικ πρξη του Διοικητ του Ο.Γ.Α. και κατ το μρος αυτ, περιορζοντας μως τσι την κταση της ευθνης του στο βαθμ του δλου (πρθεσης). Δχεται εν μρει ατηση αναρεσης.

27-9-19 Ελ Συν (Ι Τμμα) 473/19ΦΕΣΗ  - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΙΔΑΧ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΚΠολΔ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΚΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. φεση με την οποα ζητεται η ακρωση καταλογιστικς πρξης της Επιτρπου με την οποα καταλογστηκε σε βρος του εκκαλοντος και υπρ Δμου ποσ, το οποο αντιστοιχε σε αποδοχς χρονικο διαστματος που ο εκκαλν φρεται τι λαβε αχρεωσττως λγω κατταξς του σε προσωποπαγ θση κλδου ΤΕ με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου, δηλαδ σε θση αντερης εκπαιδευτικς κατηγορας απ εκενη, στην οποα πρεπε να καταταγε σε συμμρφωση με απφαση του Μονομελος Πρωτοδικεου Αθηνν. Κατ την κατταξη εργαζομνου σε θση (οργανικ προσωποπαγ) ΙΔΑΧ σε συμμρφωση με τελεσδικη απφαση πολιτικο δικαστηρου, με την οποα αναγνωρστηκε ο χαρακτρας της παρεχμενης απ αυτν εργασας ως αορστου χρνου, δεν δναται να ληφθε υπψη ττλος σπουδν αντερης εκπαιδευτικς βαθμδας που προπρχε αποκτθηκε κατ τη διρκεια της εργασας που αυτς παρεχε στο φορα υπ τους ρους συμβσεως ορισμνου χρνου ( μσθωσης ργου), εφσον για την σκηση των καθηκντων που ασκοσε ο εργαζμενος δεν απαιτετο ο εν λγω ττλος σπουδν. Εξλλου, τα αρμδια για την σκηση του προληπτικο ελγχου των δαπανν ργανα του Ελεγκτικο Συνεδρου, δνανται, εφσον διαπιστωθε τι συντρχει περπτωση πλνης να προχωρσουν αυτεπαγγλτως στην αναθερηση της πρξης θερησης του δη εξοφληθντος χρηματικο εντλματος πληρωμς και συναφς, στον καταλογισμ του αχρεωσττως λαβντος. Το Τμμα κρνει τι α) μη νομμως ο εκκαλν κατετγη, σε συμμρφωση με την ανωτρω δικαστικ απφαση σε θση ΙΔΑΧ της κατηγορας ΤΕ κλδου Διοικητικο αντ της κατηγορας ΥΕ, β) ορθς η Επτροπος, κατ το χρνο ασκσεως προληπτικο ελγχου διαπστωσε, εξ αφορμς βεβαωσης προπηρεσας, τι εχε πλανηθε ως προς τη συνδρομ προπθεσης που προηγεται χρονικ της μισθολογικς προαγωγς του εκκαλοντος, οπτε νομμως και αρμοδως προβη στην αναθερηση της πρξεως θεωρσεως και συνακλουθα στην σκηση κατασταλτικο ελγχου προς αναζτηση των αχρεωσττως καταβληθεισν αποδοχν, δοθντος τι οι επμαχες αποδοχς κατστησαν πλον μη νμιμες. Ωστσο, ο επδικος καταλογισμς πρπει να ακυρωθε κατ’ εφαρμογ της αρχς της χρηστς διοκησης και ενψει της οικονομικς κατστασης του εκκαλοντος. Δχεται φεση.

27-9-19 ΜονΠρΘεσ 5439/19ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΠ.  Υπαγωγ νομικο προσπου στο καθεστς ειδικς διαχερισης του Ν. 4307/2014 (αρ.68 επ.) - Τα πρσωπα που δικαιονται να διοριστον ειδικο διαχειριστς μετ την κατργηση του ρθρου 106ια παρ. 1 του ΠτΚ, ως προς τον ειδικ διαχειριστ και τα κωλματα που εμποδζουν την ανθεση σε κποιον των σχετικν καθηκντων - Εφαρμογ του ρθρου 11 του ΠΔ 133/2016 για τους διαχειριστς αφερεγγυτητας. Απ τη γραμματικ ερμηνεα της ανωτρω διταξης δεν προκπτει τι συμπεριλαμβνεται στα κωλματα διορισμο η ιδιτητα προσπου, ως Μη Εκτελεστικο Οργνου του Διοικητικο Συμβουλου θυγατρικς εταιρεας της αιτοσας εταιρας. Εν προκειμνω, λοιπν, για την καθ’ ης αννυμη εταιρα που βρσκεται σε αδυναμα πληρωμς των ληξιπρθεσμων χρηματικν υποχρεσεων της, το παρν Δικαστριο θεωρε τον Χ. ως κατλληλο πρσωπο για την ανληψη του ργου της ειδικς διαχειρσεως της καθ’ ης η ατηση εταιρεας.

23-9-19 ΕλΣυν (ΟΛ) 1270/18ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΔΕ - ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΙΑ ΙΚΑ - ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΣΟΥ.. Ατηση αναρεσης κατ απφασης με την οποα απορρφθηκε φεση κατ πρξης, η οποα απρριψε ατηση αναθερησης του δη αναιρεσεοντος κατ Πρξης του διου Κλιμακου, με την οποα αυτς καταλογστηκε ως ταμας ΙΚΑ με ποσ το οποο φρεται υπεξαιρεθν απ τη διαχερισ του. Να γγραφα προσκομισθντα σε ατηση αναθερησης. Το δικσαν Τμμα εσφαλμνα εφρμοσε τις καθορζουσες τις προποθσεις αναθερησης διατξεις του ρθρου 29 παρ. 3 του π.δ. 774/1980, καθσον κρινε τι η προσκομισθεσα ενπιον του Β Κλιμακου πορισματικ κθεση, που συντχθηκε στα πλασια συμπληρωματικς Ε.Δ.Ε., δεν συνιστ νο κρσιμο γγραφο, για το λγο τι δεν στηρζεται σε πρωττυπο αποδεικτικ υλικ, αφο κατ’ αυτ εξετστηκαν οι διοι μρτυρες που εχαν εξεταστε και κατ την αρχικ Ε.Δ.Ε., ως εκ τοτου το εξαχθν πρισμα, στηριζμενο σε διαφορετικ εκτμηση των αυτν αποδεικτικν στοιχεων απ τον συντξαντα, στερεται πρωτογενος χαρακτρα. Αναιρε απφαση για παρβαση ουσιδους τπου της διαδικασας.

23-9-19 ΕλΣυν Τμμα I (Προληπτικο Ελγχου) 267/18ΔΗΜΟΤΙΚΟ Κ.Κ.Π. - ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ – ΕτΚ – ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΝΩΣΤΗ ΠΛΑΝΗ. Μη θερηση ΧΕ Δημοτικο ΚΚΠ που φορ στην καταβολ ποσο στον Πρεδρο και Αντιπρεδρο του ως ξοδα παρστασης. Η απφαση του δημοτικο συμβουλου, με την οποα καθορζονται τα ξοδα παρστασης που λαμβνουν μηνιαως ο πρεδρος και ο αντιπρεδρος των διοικητικν συμβουλων των δημοτικν ΝΠΔΔ ανατρχει στην ναρξη του οικονομικο τους, χωρς να ανακπτει θμα ανεπτρεπτης αναδρομικς ισχος της απφασης αυτς. Ειδικτερα, με την απφαση αυτ επιτρπεται κθε τος να καταβλλονται ξοδα παρστασης, το ψος των οποων μεταβλλεται κθε οικονομικ τος, ενψει της εκστοτε οικονομικς κατστασης του δημοτικο νομικο προσπου, ετε με αξηση ετε με μεωση του ποσο αυτο, εν το ποσ αυτ κλιμακνεται μσα σε προκαθορισμνα ρια, σμφωνα με την κ.υ.α. 20585/10.4.2007, ανλογα με τα σοδα του προηγομενου τους, η εν λγω δε μεταβολ, καταλαμβνει ολκληρο το οικονομικ τος, ανεξαρττως του χρνου κδοσης της σχετικς απφασης. Εξλλου, οι δημοσιευτες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ διοικητικς πρξεις ισχουν απ τη δημοσευσ τους σε αυτ, τα ουσιαστικ, ωστσο, ννομα αποτελσματα αυτς, δνανται να ανατρχουν σε χρνο προγενστερο της κδοσς της, αν τοτο επιτρπεται. Ακμη, δεν απαιτεται δημοσευση της απφασης του Δημοτικο Συμβουλου περ εκλογς των μελν του Διοικητικο Συμβουλου του ΝΠΔΔ στην Εφημερδα της Κυβερνσεως, δοθντος τι δεν πρκειται περ κανονιστικς διοικητικς πρξης. Επιπλον, δεν ασκε επιρρο το γεγονς της κδοσης απ το Δημοτικ Συμβολιο της επμαχης απφασης γκρισης της δαπνης και δσμευσης της πστωσης, η οποα τελικ δημοσιετηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Μη κανονικ ωστσο παρσταται η σχετικ δαπνη δεδομνου τι αυτ πρπει να αναλαμβνεται κατ την ναρξη εκτλεσης του προπολογισμο, ενψει του χαρακτρα της ως δαπνης σταθερο και περιοδικο χαρακτρα, πλην μως δχεται τι συντρεξε περπτωση συγγνωστς πλνης.

23-9-19 ΕλΣυν Τμμα VII (Προληπτικο Ελγχου) 278/18ΔHMOΣ – ΕΛΚΕ ΑΕΙ – προγραμματικ σμβαση υποκρπτουσα νμιμη σμβαση απευθεας ανθεσης υπηρεσιν – διενργεια δαπανν – συγγνωστ πλνη. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφορ στην καταβολ ποσο χρηματοδτησης προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. ΑΕΙ δυνμει προγραμματικς σμβασης. Προγραμματικς συμβσεις. Διενργεια δαπανν. Εκπνηση ερευνητικο - πιλοτικο προγρμματος εκτμησης του πλημμυρικο κινδνου στις περιοχς δμων και διατπωση συγκεκριμνων διαχειριστικν προτσεων. Η επμαχη σμβαση δεν αποτελε γνσια προγραμματικ σμβαση του ρθρου 100 του ν. 3852/2010 αλλ συνιστ, κατ’ ουσα, σμβαση απευθεας ανθεσης υπηρεσιν. Η σμβαση μως νομμως συνφθη σμφωνα με το ρθρο 118 παρ. 1 του ν. 4412/2016 καθς η εκτιμμενη αξα της δεν υπερβανει το ποσ των 20.000 ευρ, σμφωνα δε με τον Οργανισμ της Εσωτερικς του Υπηρεσας ο Δμος δεν διαθτει εξειδικευμνο προσωπικ για την παροχ των εν λγω υπηρεσιν. Τλος, απ πλνη και χωρς πρθεση καταστρατγησης των διατξεων που αφορον στην κανονικτητα της δαπνης, ο Δμος εξδωσε την απφαση ανληψης του ποσο της σμβασης (δημοσιονομικ δσμευση) μετ την απφαση γκρισης σναψης της σμβασης (νομικ δσμευση).

23-9-19 ΕλΣυν Τμμα IV (Προληπτικο Ελγχου) 163/18 : Υ.Πε. – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΠΑΡ. 9 ΑΡ. 66 Ν.. 4316/2014) – ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Μη θερηση ΧΕ Διοκησης Υγειονομικς Περιφρειας που αφορ στην καταβολ ποσο σε εταιρεα ως αμοιβ της για την παροχ υπηρεσιν καθαριτητας στο πλασιο σμβασης. Προσυμβατικς λεγχος δημοσων συμβσεων. Δυναττητα εφοδιασμο των φορων Υ.ΠΕ - Π.Ε.Δ.Υ., απ τους προμηθευτς των Νοσοκομεων εποπτεας κθε Υ.ΠΕ. με επκταση των αντστοιχων συμβσεων, με τους διους ρους και προποθσεις (ρθρο 66 παρ.9 του ν. 4316/2014). Η δυναττητα προσφυγς στην εξαιρετικ διαδικασα αναθσεως αφορ μνο την προμθεια αγαθν, χι δε και την παροχ υπηρεσιν. Οι πρσθετες αυτς πρξεις αποτελον νες αυτοτελες συμβσεις απευθεας αναθσεων που συνπτονται μεταξ του Διοικητ της εκστοτε Υ.Πε. και των προμηθευτν των νοσοκομεων εποπτεας της και υπγονται σε προσυμβατικ λεγχο νομιμτητς τους απ το Ελεγκτικ Συνδριο ταν η προπολογιζμενη δαπνη τους ελλεψει αυτς, το οικονομικ αντικεμενο τους, υπερβανει το ποσ των 500.000,00 ευρ. Μη νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η επμαχη σμβαση δεν υποβλθηκε πριν απ τη σναψ της σε προσυμβατικ λεγχο απ τον αρμδιο Επτροπο του Ελεγκτικο Συνεδρου, αφο η δαπνη αυτς, αξας 551.936,00 ευρ (χωρς ΦΠΑ) υπερβανει το ριο των 500.000 ευρ.

23-9-19 ΕλΣυν Τμμα IV (Προληπτικο Ελγχου) 142/18ΑΕΙ – ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΔΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ - ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.  Μη θερηση ΧΕ προπολογισμο δημοσων επενδσεων Πανεπιστημου που αφορ στην δαπνη εταιρεας σε εκτλεση απφασης του Διοικητικο Εφετεου (σε συμβολιο). ταν η αξωση του φερμενου ως δικαιοχου δαπνης σε βρος νομικο προσπου στηρζεται σε ττλο εκτελεστ, με βση τον οποο δναται να επισπευσθε αναγκαστικ εκτλεση, το Ελεγκτικ Συνδριο, κατ τον ενεργομενο υπ’ αυτο λεγχο, υποχρεοται, αφο διαπιστσει το τποις υποστατ του επικαλομενου εκτελεστο ττλου, να προβε σε θερηση του χρηματικο εντλματος, που εκδδεται υπρ του φερμενου ως δικαιοχου στον εκτελεστ ττλο, διτι και υποχρεοται να συμμορφωθε με τον υπρχοντα νμιμο εκτελεστ ττλο, αφο δεν αποτελε παρεμπιπτντως αναφυμενο ζτημα, δηλαδ ζτημα που αναφρεται στη νομιμτητα μη ουσιαστικς αξωσης. Ενψει τοτων, το Ελεγκτικ Συνδριο υποχρεοται να συμμορφωθε με την κατ' ρθρο 126Β του Κδικα Διοικητικς Δικονομας απφαση ενδοδικαστικς επλυσης των Διοικητικν Εφετεων, απ την οποα παργεται εκτελεστς ττλος, που συνιστ για το λγο τοτο νμιμο δικαιολογητικ πληρωμς, του προληπτικο ελγχου περιοριζομνου μνον στην εξταση του τποις υποστατο του σχετικο ττλου. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι δεν δναται να αμφισβητηθε η ουσιαστικ νομιμτητα του υπ κρση δικαστικο συμβιβασμο, καθιστντας ανενεργ τον εκτελεστ ττλο (δικαστικ απφαση ενδοδικαστικς επλυσης).

20-9-19 ΕγκΕισΑρΠγου 7/19 : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ -  Συνδιαλλαγ μεταξ ανλικου δρστη και θματος. 

20-9-19 ΜονΠρΘεσ 4969/19 : ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.  Αγωγ του Δημοσου για αναγνριση της συγκυριτητς του σε γεωτεμχιο καταχωρημνο στο Κτηματολγιο, το οποο αποτελε τμμα αιγιαλο.  Προποθσεις σστασης συγκυριτητας επ ακιντου. Κρση τι η αγωγ εναι απορριπτα ως μη νμιμη στο σνολ της, διτι εν το ενγον εκθτει τι εναι αποκλειστικς κριος διαιρετο τμματος του επδικου γεωτεμαχου, το οποο (τμμα) αποτελε τμμα του παλαιο αιγιαλο, δεν επικαλεται καμα νμιμη προπθεση για τη συννωση του διαιρετο αυτο τμματος με το γεωτεμχιο και τη θερησ του ως ενιαου ακιντου, στε να νοεται η δημιουργα συγκυριτητας (ρθρο 1113 ΑΚ) και να θεμελινεται ννομη αξωση του ενγοντος για αναγνρισ του ως συγκυρου επ του λου γεωτεμαχου και των επ’ αυτο συσταθεισν οριζντιων ιδιοκτησιν.

13-9-19 ΠολΠρΓρεβενν 17/19 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ  - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ. Η επικυρωθεσα συμφωνα εξυγανσης δναται να τροποποιεται παξ με μεταγενστερη συμφωνα λων των συμβαλλμενων μερν, η οποα κατατθεται προς επικρωση ενπιον του πτωχευτικο δικαστηρου - Προποθσεις επικρωσης - Ειδικτερα, μεταξ των προποθσεων αυτν εναι και εκενη που απαιτε η τροποποηση να αφορ μνο το χρνο τον τρπο αποπληρωμς των περιλαμβανμενων στην αρχικ συμφωνα απαιτσεων, χι δε και το ψος αυτν. Εν προκειμνω, μως, η νδικη τροποποιητικ συμφωνα, που εισγεται προς επικρωση, αφορ τη διαγραφ μρους (τοι την απομεωση) της χρηματικς απατησης της προσθτως παρεμβανουσας και ρα δεν δναται να επικυρωθε κατ το νμο. Περαιτρω, στην προκειμνη περπτωση απορριπτα τυγχνουν και αμφτερα τα λοιπ κρινμενα νδικα βοηθματα, και δη η μεν πρσθετη παρμβαση ως γενικ μη επιτρεπμενη στα πλασια της παροσας δκης, η δε κρια παρμβαση, επειδ σε αυτ δεν διαλαμβνεται επκληση της μη τρησης των  προποθσεων και της εντεθεν βλβης των συμφερντων του κυρως παρεμβανοντος. Απορρπτει την ατηση, την κρια και πρσθετη παρμβαση.

13-9-19 ΑρΠγος (Α2) 171/19ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.  Τθεται το ζτημα εν η δανεστρια Τρπεζα, ως υπεθυνη επεξεργασας προσωπικν δεδομνων, γενομνης στο πλασιο μιας συμβσεως, οφελει να ενημερνει ειδικς τον οφειλτη για τη διθεση αυτν των δεδομνων του στην εκστοτε συγκεκριμνη εταιρεα ενημρωσης οφειλετν, αρκε, κατ νμο, το γεγονς τι η Τρπεζα κατ τον χρνο της συλλογς των δεδομνων, βσει περιληφθντων ρων στη σχετικ σμβαση, εχε ενημερσει τον οφειλτη τι τα προσωπικ του δεδομνα, θα αποτελσουν αντικεμενο επεξεργασας απ την δια (Τρπεζα) και απ εκενους που εκτελον την επεξεργασα κατ' εντολ και για λογαριασμ της, ως αποδκτες των δεδομνων, στους οποους περιλαμβνονται και οι εταιρες εισπρξεως απαιτσεων. Παραπμπει στην Τακτικ Ολομλεια του Αρεου Πγου.

13-9-19 ΜονΠρΠειρ 276/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10. Απ την κατθεση της ατησης και μχρι την ημρα επικρωσης κατ την οποα ετε θα επικυρωθε ο ενδεχμενος προδικαστικς συμβιβασμς απ τον Ειρηνοδκη, ετε θα συζητηθε ενδεχμενο ατημα για την κδοση προσωρινς διαταγς, δεν επιτρπεται η λψη καταδιωκτικν μτρων κατ του οφειλτη, καθς και η μεταβολ της πραγματικς και νομικς κατστασης της περιουσας του.Σμφωνα με την ποψη που ακολουθε ως ορθτερη το παρν δικαστριο, η ννοια των καταδιωκτικν μτρων εναι ευρτερη απ την κατηγορα των μτρων αναγκαστικς εκτλεσης και στην παραπνω απαγρευση εμππτει και η κδοση διαταγς πληρωμς σε βρος του αιτσαντος την υπαγωγ στις ρυθμσεις του Ν. 3869/10. Εν προκειμνω, μως,  η ανακπτουσα, με την νδικη ανακοπ, δε στρφεται και κατ του κρους του απογρφου και της κτωθι του αντιγρφου του απογρφου επιταγς προς πληρωμ, επομνως δε βλλει κατ του κρους της προδικασας της αναγκαστικς εκτλεσης, κατ’ ρθρο 933 του ΚΠολΔ, αλλ στρφεται μνο κατ της κδοσης της προσβαλλμενης διαταγς πληρωμς, η οποα, μως, απ μνη της δε συνιστ οτε ναρξη, οτε συνχιση εκτλεσης. Απορρπτει την ανακοπ.

13-9-19 ΜονΠρΠειρ 291/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10. ννοια της δλιας περιλευσης του αιτοντος σε αδυναμα πληρωμν - Περπτωση εκτεταμνης λψης καταναλωτικν δανεων και πιστωτικν καρτν - Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι οι αιτοντες δολως περιλθαν σε αδυναμα πληρωμς των χρεν τους, δεκτς γενομνης ως και κατ’ ουσαν βσιμης της προβληθεσας σχετικς νστασης δλου εκ μρους των καθ’ ων οι αιτσεις - εφεσιβλτων, η δε κατφαση της αποδειχθεσας ως νω δλιας περιλευσης των αιτοντων σε κατσταση μνιμης αδυναμας πληρωμς των ληξιπρθεσμων χρηματικν οφειλν τους αναιρε γι’ αμφτερους αυτος την ιδιτητα του καλπιστου υπερχρεωμνου οφειλτη που δικαιοται να υπαχθε στις προστατευτικς διατξεις του Ν. 3869/10. Απορρπτει την φεση.

13-9-19 ΕιρΘεσ 335/19 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. Συμβσεις πλησης - Αγωγ για την καταβολ υπολοπου του τιμματος. Ατημα επδειξης εγγρφων - Ειδικτερα, ο εναγμενος προβλλει ατημα περ επδειξης αποσπασμτων των εμπορικν βιβλων της ενγουσας, ως προς την κνηση των παραγγελιν που χει κνει προς σ’ αυτ, και τις καταβολς στις οποες χει προβε, πλην μως παντελς αριστα, καθς δεν αναφρεται το ννομο συμφρον του για την επδειξη των συγκεκριμνων εγγρφων, δεδομνου τι οι νδικες παραγγελες αλλ και η καταβολ μρους του τιμματος της πρτης εξ αυτν, συνομολογονται απ την ενγουσα και δεν εξειδικεεται περαιτρω σε τι θα συνεισφρουν για την αποδεικτικ διαδικασα της παροσας δκης. Η κρινμενη αγωγ πρπει να γνει δεκτ ως βσιμη απ ουσιαστικ ποψη και να υποχρεωθε ο εναγμενος να καταβλει στην ενγουσα το ποσ των 17.903,83 ευρ, που αντιστοιχε στο υπλοιπο του συνολικ οφειλομνου τιμματος των δο συμβσεων πλησης, νομιμοτκως. Περαιτρω, η απφαση πρπει να κηρυχθε προσωριν εκτελεστ κατ να μρος.

6-9-19 ΑΠΔΠΧ 28/19ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ. Ζτημα αναγραφς θρησκεματος και ιθαγνειας στους ττλους σπουδν και της απαλλαγς απ το μθημα των Θρησκευτικν. Η Αρχ κρινε τι α) η αναγραφ του θρησκεματος και της ιθαγνειας στα στοιχεα που τηρονται στο σχολεο, στους ττλους και πιστοποιητικ σπουδν και στο πληροφοριακ σστημα «myschool» και β) η δλωση τι ο μαθητς δεν εναι Χριστιανς Ορθδοξος και εξ αυτο επικαλεται λγους θρησκευτικς συνεδησης για την απαλλαγ του απ το μθημα των Θρησκευτικν, δεν εναι νμιμες και γι' αυτος τους λγους καλε το Υπουργεο Παιδεας, ως υπεθυνο επεξεργασας, να απσχει απ τις ως νω μη σννομες πρξεις επεξεργασας των προσωπικν δεδομνων των μαθητν,  να μεριμνσει για την μεση τροποποηση των σχετικν ρυθμσεων και τλος να λβει κθε αναγκαο μτρο και να εκδσει κθε αναγκαα οδηγα προς τις οικεες εκπαιδευτικς αρχς.

6-9-19 ΕιρΖακ 78/19ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ . Ν.4491/17. Διαφορ απ διοικητικ σμβαση κατασκευς δημσιου ργου - Δικαιοδοσα. ννοια διοικητικς σμβασης και κριτρια χαρακτηρισμο. Μετ τη θση σε ισχ του Ν. 4491/17, τοι μετ την 13.10.2017, λες οι προσφυγς αγωγς, που αφορον διαφορς απ την εκτλεση δημοσου ργου και απορρουν απ διοικητικ σμβαση απ ιδιωτικο δικαου σμβαση, ετε χουν, οι διαφορς, συμβατικ υπβαθρο ετε, λγω ακυρτητας της σμβασης, ερεδονται στις διατξεις του αδικαιολγητου πλουτισμο, ακμα και αν ανακπτουν απ συμβσεις ργων και μελετν που χουν συναφθε πριν απ την ναρξη ισχος του Ν. 4491/17, υπγονται εφεξς στη δικαιοδοσα των διοικητικν δικαστηρων. Η κρισιολογομενη αγωγ πρπει να απορριφθε ως απαρδεκτη ελλεψει δικαιοδοσας.

6-9-19 ΜονΠρΚορ 37/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10 - ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ. ΕΦΕΣΗ. Στην περπτωση που οι μηδενικο μικρο ψους καταβολς ορζονται για χρονικ διστημα χι μικρτερο των πντε (5) μηνν και συγχρνως ορζεται να δικσιμος για επανακαθορισμ των δσεων στη να δικσιμο, η απφαση εναι οριστικ κατ το τμμα της που ορζει καταβολς (στω και μηδενικς) για ορισμνο διστημα χρνου και μη οριστικ κατ το τμμα της που ορζει να δικσιμο για επανακαθορισμ των δσεων. Απαρδεκτη η σκηση φεσης κατ εν μρει οριστικς απφασης. Εν προκειμνω, λοιπν, η εκκαλομενη απφαση εναι εν μρει μη οριστικ απφαση, μη επιδεκτικ μως φεσης για οποιοδποτε τμμα της.

30-8-19 ΜονΠρΑθ 466/19 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. Η καταγγελα της σμβασης εργασας αορστου χρνου συνιστ δικαωμα του εργοδτη του εργαζμενου και εναι μονομερς, αναιτιδης δικαιοπραξα, δεν επιτρπεται μως, να υπερβανει, προφανς, τα ρια που διαγρφει η καλ πστη τα χρηστ θη. Ακυρτητα καταγγελας της σχσης εργασας για νμιμη συνδικαλιστικ δρση. ννοια συνδικαλιστικς δρσης. Βρος απδειξης. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι η καταγγελα της σμβασης εργασας της ενγουσας απ την εναγομνη δεν οφελεται στον επικαλομενο απ αυτ λγο της συνδικαλιστικς της δρσης, αλλ στη μειωμνη απδοσ της, στην λλειψη ενδιαφροντς της για το αντικεμενο της εργασας της, στις προβληματικς σχσεις που εχε αναπτξει με κποιους συναδλφους της, στην αρνητικ στση της απναντι σε υπαλλλους του ΕΟΦ, στη μη τρηση οδηγιν της εναγομνης και στην αδιαφορα της ενγουσας σε επισημνσεις - παρατηρσεις απ τους αρμδιους υπαλλλους της εναγομνης για μεγλο χρονικ διστημα. Συνακλουθα δεν αποδεχθηκε τι η καταγγελα της σμβασης εργασας της ενγουσας εναι κυρη ως παρνομη, λλως ως καταχρηστικ.

27-8-19 AρΠγος (Ποιν - ΣΤ') 841/19ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ - ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ. ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Στοιχειοθτηση συκοφαντικς δυσφμησης και ψευδος καταμνυσης - αιτιολογα - εσφαλμνη ερμηνεα εφαρμογ ουσιαστικς ποινικς διταξης - με την παραδοχ, την οποα διλαβε στο σκεπτικ της προσβαλλμενης απφασς του το δικσαν Τριμελς Πλημμελειοδικεο Αθηνν, σχετικ με την αξιποινη πρξη της συκοφαντικς δυσφμισης, προβη σε εσφαλμνη ερμηνεα και εφαρμογ των ουσιαστικν ποινικν διατξεων των ρθρων 362 και 363 του ΠΚ, καθσον στην ννοια του τρτου, κατ τις διατξεις αυτς, περιλαμβνεται οποιοδποτε φυσικ πρσωπο αρχ, πως ο γραμματας, ο δικαστικς επιμελητς, οι δικαστς, οι εισαγγελες οι αστυνομικο κλπ που λαβαν γνση του δυσφημιστικο ισχυρισμο της διδοσης, ενψει μλιστα και του τι και απ την γραμματικ ακμη διατπωση του κειμνου των διατξεων των ρθρων 362-363 του ΠΚ συνγεται ευθως τι "τρτος" εναι κθε πρσωπο που λαμβνει γνση των φερμενων συκοφαντικν ισχυρισμν, αφο δεν γνεται σ' αυτς οποιαδποτε εξαρεση δικριση για τα ργανα που εναι κατ το νμο αρμδια να παραλαμβνουν μηνσεις, καταθσεις, αναφορς κλπ - Αναιρε εν μρει την υπ' αριθμν 3837-3901/2018 απφαση του Τριμελος Πλημμελειοδικεου Αθηνν, ως προς τις διατξεις της που αφορον την αθωση των αναιρεσβλητων για την πρξη της συκοφαντικς δυσφμισης.

27-8-19 ΑρΠγος (Α2) 286/19 : ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ - ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ. Το μρος της νδικης αμοιβς, που αποδθηκε στο Δημσιο ως δημσιο σοδο, για το λγο τι τα εισπραχθντα δικαιματα του υποθηκοφλακα κατ το κρσιμο τρμηνο υπερβαιναν τα ξοδα λειτουργας του υποθηκοφυλακεου, μετ την απδοσ του που γινε κατ' επιταγ νμου, εξφυγε απ την περιουσα του εναγομνου και αυτς επομνως παυσε κατ το χρνο επδοσης της αγωγς να εναι ως προς αυτ πλουσιτερος, χωρς να αποκτσει κποιο αντλλαγμα στη θση του. Το υπλοιπο μρος της νδικης αμοιβς αναλθηκε για την κλυψη των εξιστορομενων αναγκαων λειτουργικν δαπανν του υποθηκοφυλακεου, στις οποες ο υποθηκοφλακας ταν υποχρεωμνος απ το νμο να προβε για τις ανγκες λειτουργας της δημσιας υπηρεσας του υποθηκοφυλακεου, δηλαδ προς εκπλρωση δημσιου σκοπο. Αναιρε και παραπμπει.

8-8-19 ΔΠρΑθ 7484/19ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ - ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ. Αναζτηση αχρεωσττως καταβληθντων δημοτικν τελν και τελν ακνητης  περιουσας που κατβαλε η ενγουσα στον εναγμενο Δμο - σκηση αγωγς με επικουρικ βση του αδικαιολγητου πλουτισμο. Δεδομνου τι στην κατηγορα των φορολογικν διαφορν υπγονται και εκενες που χουν ως αντικεμενο την επιβολ δημοτικν τελν, η κρινμενη αγωγ, με την οποα ζητεται η επιστροφ αχρεωσττως καταβληθντων δημοτικν τελν και ειδικν φρων χει ως αντικεμενο αξωση «φορολογικο περιεχομνου εν γνει», για την οποα, μνο το νδικο βοθημα της προσφυγς ταν επιτρεπτ να ασκηθε. Το διο, λλωστε, ισχει και για την επικουρικ βση της αγωγς, καθς και αυτ αφορ την αποκατσταση ζημας που προλθε απ την αχρεστητη –κατ τους ισχυρισμος της ενγουσας– καταβολ δημοτικν τελν, εν πση δε περιπτσει η εξτασ της, θα προπθετε τη διαμρφωση ανεπτρεπτης παρεμππτουσας κρσης ως προς τη νομιμτητα της καταβολς των επδικων τελν της παρλειψης της Διοκησης να προβε στην επιστροφ τους. Κατ’ ακολουθαν των ανωτρω, το κρινμενο νδικο βοθημα πρπει να απορριφθε ως απαρδεκτο.

8-8-19  ΜΠρΛαμ 72/19 : ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΑ - ΖΗΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Σμβαση Παροχς Επενδυτικν Υπηρεσιν - Ομλογα που ανκουν στην κατηγορα των «perpetual bonds», δηλαδ στα «ομλογα ατελετητης διρκειας» - Ο κομιστς ενς ττοιου ομολγου δεν δικαιοται σε παρδοση - επιστροφ του ομολγου στον εκδτη του προς τον σκοπ εσπραξης της ονομαστικς του αξας μετ την λξη μιας συμφωνηθεσας διρκειας οποτεδποτε. Συνεπς, εναι προφανς τι το επμαχο ομλογο αφενς εναι υψηλο ρσκου, αφετρου δεν εναι απλ στη σλληψη και στη λειτουργα του επενδυτικ προν.  Περστατικ πλημμελος συμπεριφορς των υπαλλλων της τρπεζας σε βρος του πελτης της - ενγοντος, ο οποος δεν διθετε οποιασδποτε μορφς ειδικτερη εκπαδευση εμπειρα και δεν λαβε ακριβ και σαφ πληροφρηση σχετικ με τα χαρακτηριστικ του συγκεκριμνου επενδυτικο προντος, οτε πριν λβει χρα η αγορ του ομολγου, αφο αυτ πραγματοποιθηκε εν αγνοα του, οτε ταν λαβε γνση της συγκεκριμνης επνδυσης και αποφσισε να το διακρατσει, με αποτλεσμα να μην μπορσει να κατανοσει τους κινδνους. Η συμπεριφορ αυτ των εναγμενων, η οποα εκδηλθηκε ναντι του ενγοντος, συνιστμενη στην αθτηση του καθκοντος διαφτισης, παροχς ορθς συμβουλευτικς καθοδγησης και προειδοποησης του ενγοντος - πελτη, δημιουργε ευθνη αδικοπρακτικ της τρπεζας και συνμα αντκειται στην καλ πστη, στα συναλλακτικ θη, στον Κανονισμ Δεοντολογας ΕΠΕΥ και στο Νμο περ προστασας καταναλωτν. Δχεται εν μρει την αγωγ.

8-8-19 ΤρΕφΑθ 220/19 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. ANΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.  Σμβαση εμπορικς συνεργασας με αντικεμενο την αποκλειστικ πληση υγρν καυσμων για διρκεια πντε ετν μεταξ εταιρας πλησης πετρελαιοειδν και πρατηριοχου υγρν καυσμων, που θα το δινειμε - Παρταση νω της πενταετας της διρκειας των συμβσεων. Ατημα αναγνρισης ακυρτητας των συμβσεων λγω υπρβασης της πενταετας - Κρση τι η αγωγ εναι μη νμιμη και συνεπς απορριπτα, διτι τα πραγματικ περιστατικ, τα οποα επικαλονται οι ενγουσες προς θεμελωση αυτς, και αληθ υποτιθμενα, δεν μπορον να στοιχειοθετσουν το ατημ τους περ αναγνρισης ακυρτητας των επιδκων συμβσεων, δεδομνου τι δεν επικαλονται τι οι συμφωνες αυτς επηραζαν τα εμπορικ ρεματα και τον ανταγωνισμ εντς της κοινς αγορς, με συνπεια να καθσταται δυσχερς εξ αυτο του λγου η πραγματοποηση των στχων μιας ενιαας αγορς, και συνεπς, δεν τυγχνει εφαρμογς το κοινοτικ δκαιο. Εξλλου, οι ενγουσες δεν επικαλονται λλα πραγματικ περιστατικ, για να θεμελισουν την απατησ τους στις διατξεις του εθνικο δικαου περ αθμιτου ανταγωνισμο. Απορρπτει τις εφσεις.

8-8-19  ΕφΑθ 2448/19ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΟΕ. Σε λες τις περιπτσεις, σημανει μεταβολ της νομικς μορφς («νομικο ενδματος») της εταιρας χωρς εκκαθριση και χωρς ανγκη μεταβιβσεως (με ειδικ οιονε καθολικ διαδοχ) των εταιρικν αντικειμνων και εταιρικν χρεν στην εταιρα υπ τη να της μορφ. Περπτωση μετατροπς ΟΕ σε ΕΕ - Η ετερρρυθμη πλον εταιρα αναλαμβνει, αυτοδικαως νευ λλης διατπωσης, τα δικαιματα και τις υποχρεσεις της ομρρυθμης εταιρας, ανεξρτητα αν προρχονται απ συμβατικ, αδικοπρακτικ εκ του νμου-ννομη σχση. Κρνεται τι ο ττλος επ του οποου στηρχτηκε και εκδθηκε η προσβαλλμενη διαταγ πληρωμς απ την οποα προκπτει η παρξη χρηματικς οφειλς σε βρος της ανακπτουσας τραπεζικς εταιρας ναντι της καθ’ ης η ανακοπ, δεν εναι ανπαρκτη - ανυπστατη, αφο εξεδθη επ υπαρκτο νομικο προσπου, καθσον η επιδικαζμενη απατηση προκπτει με γγραφη απδειξη και δη εφετειακ απφαση, η οποα εχε εκδοθε υπρ της δικαιοχου της αρχικς απατησης ΟΕ ως χουσας την κατ’ ρθρο 62 ΚΠολΔ ικαντητα δικαου και την ικαντητα διαδκου, και κατ’ επκταση νομιμοποιετο ενεργητικς στη συνχιση της μεταξ αυτς και της εναγμενης τραπεζικς εταιρας ανοιγεσα δικ, ακμη και μετ τη μετατροπ της. Δχεται την φεση.

26-7-19 ΜΠρΑθ 268/19ΕΥΡΩΠΑΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Η Ευρωπακ Διαταγ Πληρωμς, που χει εκδοθε για απατηση υπαγμενη στον Κανονισμ 1896/2006, κατ τη διαδικασα που ο Κανονισμς προβλπει και χει κηρυχθε εκτελεστ στο κρτος μλος προλευσης, που δικαιοται να προβλει αντιρρσεις ο οφειλτης, αναγνωρζεται και εκτελεται σε οποιοδποτε λλο κρτος μλος, δχως να απαιτεται η κρυξη αυτς εκτελεστς.τσι, ο αιτν απευθνεται κατευθεαν στα ργανα εκτλεσης της χρας υποδοχς, τοι, στο πλασιο της ελληνικς πολιτικς δικονομας, στον αρμδιο δικαστικ επιμελητ. Εν προκειμενω, πρκειται περ Ευρωπακς Διαταγς Πληρωμς του Κανονισμο (ΕΚ) 1896/2006, που κατστη εκτελεστ στο κρτος προλευσης (Ιταλα) και δεν χρειζεται να αναγνωριστε και να κηρυχθε εκτελεστ στην Ελλδα, διτι εκτελεται αμσως. Απορρπτει την ατηση ως μη νμιμη.

26-7-19 ΜΠρΑθ 1845/19ΙΑΤΡΟΙ Ε.Σ.Υ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ.  Υποχρωση των ιατρν του Ε.Σ.Υ απ το καθο ΝΠΔΔ, να αναλβουν πρσθετα τα καθκοντα του οικογενειακο ιατρο. Ατηση ασφαλιστικν μτρων.  Ιδιωτικ διαφορ - Δικαιοδοσα. Η συνταγματικ κατοχυρωμνη στο ρθρο 5 επαγγελματικ ελευθερα. Ειδικτερα, οι αιτοντες εναι θερποντες ιατρο, προσληφθντες απ πολλν ετν απ το Ι.Κ.Α. που στη συνχεια μεταφρθηκαν διαδοχικ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ και τελικ στο καθ ο, που απασχολονται μχρι σμερα, χοντας καταλβει οργανικς θσεις πλρους και αποκλειστικς απασχλησης κλδου ιατρν Ε.Σ.Υ. με συμβσεις εργασας Ι.Δ.Α.Χ. Ισχυρζονται λοιπν, τι το καθ ο αντισυμβατικ και κατ παρβαση του ρθρου 5 παρ. 1 του Συντγματος, το τελευταο χρονικ διστημα, επιχειρε να τους υποχρεσει παρ τη θλησ τους να αναλβουν παρλληλα με την συμφωνημνη εργασα τους και καθκοντα οικογενειακο ιατρο, συμπεριφορ που προσβλλει βναυσα την προσωπικτητ τους. Κατ' ακολουθαν των ανωτρω πιθανολογηθντων πραγματικν περιστατικν, η επιχειρομενη εκ μρους του καθ ου νταξη των αιτοντων στο θεσμ του οικογενειακο ιατρο, παρ τη θλησ τους, εναι παρνομη, αφο δεν βρσκει ρεισμα στο νμο, παραβιζοντας το ρθρο 5 του Σ., και δη την ελευθερα των συμβσεων. Η κρινμενη ατηση πρπει να γνει δεκτ ως βσιμη και κατ' ουσαν, να ρυθμιστε προσωριν η εργασιακ σχση των αιτοντων με το καθ ο  και να υποχρεωθε το τελευταο να αποδχεται προσωριν τις προσηκντως προσφερμενες υπηρεσες τους ως θεραπντων ιατρν της ειδικτητς τους, υπ τους διους ρους.

19-7-19 ΑρΠγος (Β1) 316/19 :  ΔΗΜΟΣΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Προσωπικ Δημοσου με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου - Δικαωμα αποζημωσης λγω απλυσης καταγγελας της σμβασης εργασας απ την υπηρεσα. ρθρο 55 παρ. 4 του ΠΔ 410/88 - Προκπτει τι, εν μχρι την τροποποηση της εν λγω διταξης με το Ν. 3320/2005, το προσωπικ που δικαιοτο να λβει την αποζημωση ορζονταν ρητ στις διατξεις του ν. 993/1979, δηλαδ ειδικ επιστημονικ, τεχνικ και βοηθητικ προσωπικ, που προσλφθηκε πριν την ισχ του ν. 993/1979 και σοι υπηρετοσαν κατ τη δημοσευση του νμου αυτο και συνδονταν με το Δημσιο με σχση εργασας αορστου χρνου, παρτι δεν ανκαν στο ειδικ επιστημονικ, τεχνικ και βοηθητικ προσωπικ, μετ τη γενμενη τροποποηση αναφρεται πλον γενικ στο προσωπικ με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου. Εν προκειμνω λοιπν, ο αναιρεσεων ενγων δικαιοται την αιτομενη αποζημωση λγω συνταξιοδτησης, αν και διορσθηκε στο εναγμενο αναιρεσβλητο Δημσιο με σμβαση εξαρτημνης εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου μετ την ναρξη ισχος του Ν. 993/1979 και δεν ανκε στο ειδικ επιστημονικ, τεχνικ και βοηθητικ προσωπικ. Δεκτ η αναρεση.

19-7-19  ΔΕφΑθ (Β') 11/19ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Η προσβαλλμενη απφαση αναδσωσης στηρζεται στο τι η επδικη κταση αποτελε τμμα μεγαλτερης κτασης που χει κηρυχθε αναδασωτα. δη μως, χει κριθε απ το ΕΔΔΑ και το ΣτΕ, τι η απφαση του Νομρχη που κρυξε αναδασωτα ευρτερη κταση, βασστηκε σε απφαση του Υπουργο Γεωργας, χωρς καμα να επανεκτμηση της κατστασης και τι, ενψει του εξαιρετικ παρωχημνου χρνου της κρυξς της και του γεγοντος τι αυτ αφορ γενικς στην περιοχ λου του Λεκανοπεδου Αττικς, που ορζεται ευρτατα και χωρς διγραμμα, εξαιρουμνων, μλιστα, σημαντικν κατηγοριν εκτσεων, δεν συνεπγεται τον αυτματο χαρακτηρισμ της επδικης κτασης ως αναδασωτας, αλλ θα πρεπε να αιτιολογεται με νετερα στοιχεα. Κρθηκε λοιπν εν προκειμνω, τι η προσβαλλμενη πρξη, με την οποα κηρσσεται αναδασωτα η ιδιοκτησα τoυ αιτοντος, με το αιτιολογικ τι πρκειται για δασικ κταση των παρ. 2 και 4 του ρθρου 3 του ν. 998/1979, που χει εκχερσωθε, παρσταται ανεπαρκς αιτιολογημνη. Δεκτ η ατηση ακρωσης.

19-7-19  ΔΕφΑθ 585/19 : ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Απ τον συνδυασμ των διατξεων 108 παρ. 1 του ΥΚ, 2 παρ. 1 του ΠΚ και 7 παρ. 1 του Σ., συνγεται τι εν απ την τλεση του πειθαρχικο παραπτματος ως και την κδοση αμετκλητης απφασης, ισχουν περισστεροι νμοι, προκπτει τι εφαρμζεται αυτς που περιχει τις ευμενστερες για τον διωκμενο διατξεις. Εν προκειμνω, ευμενστερες διατξεις εναι αυτς του Ν. 4325/15, διτι η οριστικ παση δεν περιλαμβνονταν στις ποινς που μποροσαν να του επιβληθον πειθαρχικ για τα παραπτματα, που αυτς εχε παραπεμφθε στο πειθαρχικ συμβολιο και συνεπς,για τον λγο αυτ, δεν συντρεχε κλυμα αποδοχς της ατησης παρατησς του απ την διοκηση. Κρση τι μη νομμως ο αρμδιος Υπουργς παρλειψε την κδοση διαπιστωτικς πρξης λσης της υπαλληλικς σχσης του αιτοντος, πως η παρλειψη αυτ εκδηλθηκε ρητ με την πρξη περικοπς αποδοχν αυτο. Δχεται την ατηση. Ακυρνει την παρλειψη της διοκησης να εκδσει την διαπιστωτικ πρξη λσεως της υπαλληλικς του σχσης του αιτοντος.

11-7-19 ΜΠρΠειραις 722/19 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ. Κρυξη εκτελεσττητας αλλοδαπν αποφσεων. Για να κηρυχθε εκτελεστ στην Ελλδα απφαση αλλοδαπο δικαστηρου απαιτεται, πλην λλων, και να μην εναι αντθετη προς τη «δημσια τξη».  ννοια “δημσιας τξης”. Περπτωση απφασης δικαστηρου αμερικανικς πολιτεας με την οποα επιδικζεται, λγω ενδοσυμβατικς ευθνης, πραν της πραγματικς ζημας, και πρσθετο χρηματικ ποσ, ως ιδιωτικ υπρ του δανειστ ποιν. Κρση τι ο θεσμς της τιμωρητικς αποζημωσης δεν ρχεται σε σγκρουση με τη δημσια τξη με την προπθεση μως, τι το ποσ το οποο επιδικζεται δεν εναι δυσανλογα μεγλο. Στην προκεμενη περπτωση, η τιμωρητικ αποζημωση κρνεται απ το παρν Δικαστριο ελογη ενψει των συγκεκριμνων περιστσεων, που προκπτουν απ την αλλοδαπ απφαση. Δεκτ η ατηση.

11-7-19 ΠΠρΗρακλεου 10/19ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ. Kαταγγελα σμβασης πστωσης με ανοιχτ λογαριασμ. Ανακοπ διαταγς πληρωμς. Κατ' αρχς η απ πλευρς τραπεζικο ιδρματος παραβαση της υποχρωσης ενημρωσης, αναφορικ με προηγομενη γνωστοποηση προς την πιστοχο και τον εγγυητ του χαρακτηρισμο τους ως μη συνεργσιμων δανειοληπτν, δεν συνιστ νευ ετρου κυρη, ως αντθετη κατ το ρθρο 174 ΑΚ, την καταγγελα της σμβασης. Σκοπς της προβλεπμενης στον Κδικα Δεοντολογας διαδικασας διαχερισης των μη εξυπηρετομενων δανεων ιδιωτν και επιχειρσεων εναι η εξερεση συναινετικς λσης μεταξ δανειολπτη και πιστωτικο ιδρματος και η διερενηση εναλλακτικς πρτασης αναδιρθρωσης.  Στην προκεμενη περπτωση, η καθ’ ης η ανακοπ δεν υποχρεονταν να τηρσει την εν λγω διαδικασα, διτι εχε προηγηθε η επιβολ σε βρος της οφειλτριας αναγκαστικ κατσχεση, με επισπεδον το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το Δικαστριο λαμβνοντας υπψη το γεγονς τι εχαν σε προγενστερο χρνο καταρτιστε η συμφωνα εξυγανσης και η σμβαση αναγνρισης και ρθμισης οφειλς, στις οποες συμβλθηκε και ο ανακπτων, βσει των οποων καθορστηκε αναδιρθρωση της συνολικς οφειλς, χωρς ωστσο να υπρξει ουσιαστικ εκδλωση, απ πλευρς της πιστοχου και του τελευταου, πρθεσης να τηρηθε η εν λγω διευθτηση, κρνει τι η καταγγελα της νδικης σμβασης πστωσης δεν λαβε χρα καταχρηστικ.  Επιπρσθετα, δεν αποδεικνεται τι υπρξε απ πλευρς της πιστοχου και των εγγυητν τυχν εκδλωση πρθεσης τους προς να ρθμιση της οφειλς τους. Τλος, νομμως η καθ’ ης η ανακοπ προβαινε σε μετακλιση σε βρος της πιστοχου της εισφορς του Ν. 128/1975, ενσωματνοντας αυτ στο επιτκιο της νδικης πστωσης. Απορρπτει.

11-7-19  ΕφΑθηνν 896/19 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΗΛΟ. ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ. Εναι ισχυρ η εγκατσταση κληρονμου επ δλου πργματος, δηλαδ επ ειδικ καθοριζμενου στοιχεου της κληρονομις, η οποα υπρχει αν συνγεται απ τη διαθκη θληση του διαθτη, με τη μνεα του δλου, να εγκαταστσει τον τιμμενο ως κληρονμο, ως μεσο δηλαδ καθολικ του διδοχο σε λη την κληρονομι του σε ποσοστ της. Μνο σε περπτωση αμφιβολας, αν δηλαδ δεν προκπτει θληση του διαθτη για εγκατσταση του τιμμενου ως κληρονμου, αυτς που τιμθηκε με το δλο πργμα θεωρεται κληροδχος. Αποκλρωση με ευρεα και στεν ννοια. Κατ την ννοια του ρθρου 1839 ΑΚ, αποκλρωση εναι η στρηση απ μεριδοχο της νμιμης μορας του με διταξη τελευταας βολησης. Εν προκειμνω, πως προκπτει απ την ερμηνεα της ιδιγραφης διαθκης της, ταν αφενς μεν να εγκαταστσει τους εναγομνους ως μοναδικος κληρονμους της εφ’ λης της κινητς και ακνητης περιουσας της, εν τους λοιπος τετιμημνους ως κληροδχους, με τις κληροδοσες των οποων βαρνονται οι εναγμενοι ανλογα με τη μερδα τους, αφετρου δε να αποκληρσει τον ενγοντα-αδελφ της κατ’ ρθρο 1713 ΑΚ, τοι να αποκλεσει αυτν απ την εξ αδιαθτου διαδοχ. Απορρπτει την αγωγ.

4-7-19 ΔΕφΑθ 1107/19ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ. Πρξη διορθωτικο προσδιορισμο τελν χαρτοσμου και εισφορς υπρ ΟΓΑ για τη φορολογικ περοδο του τους 2010.  σκηση ενδικοφανος προσφυγς και σκηση προσφυγς - Δεν απαιτεται η ενδικοφανς προσφυγ να ταυτζεται απολτως με την προσφυγ απ την ποψη των προβαλλμενων λγων, αλλ αρκε να υπρχει ομοιτητα κατ τα ουσιδη και εκστοτε κρσιμα στοιχεα.  Παραγραφ - Ελογη διρκεια - χει κριθε απ την Ολ του ΣτΕ με την υπ'αρ. 1738/17 τι ο καννας της εικοσαετος παραγραφς των αξισεων (αρ. 249 ΑΚ), εκτιμμενος υπ το πρσμα της αρχς της αναλογικτητας, δεν μπορε να τχει εφαρμογς, κατ’ αναλογα, για την παραγραφ του δικαιματος του Δημοσου για την επιβολ τελν χαρτοσμου και της υπρ ΟΓΑ κοινωνικς εισφορς, ενψει και του επιδιωκμενου εν προκειμνω σκοπο δημοσου συμφροντος για αποτελεσματικτητα του φορολογικο ελγχου και εισπραξιμτητα των καταλογιζομνων τελν χαρτοσμου και της υπρ ΟΓΑ κοινωνικς εισφορς. Στην περπτωση αυτ, εφαρμοστα ρθμιση, κατ τα νομολογιακς δεκτ, η οποα στοιχε προς την απατηση της διταξης του ρθρου 25 παρ.1 του Συντγματος, εναι εκενη της πενταετος παραγραφς. Εν προκειμνω, λοιπν, το δικαωμα του Δημοσου να επιβλει τλη χαρτοσμου και υπρ ΟΓΑ κοινωνικ εισφορ, για την κρινμενη διαχειριστικ περοδο του τους 2010, υπκειται σε πενταετ παραγραφ - Μη νμιμος ο καταλογισμς των φορολογικν επιβαρνσεων, οι οποες διενεργθηκαν με την κδοση και κοινοποηση στην προσφεγουσα της οριστικς πρξης διορθωτικο προσδιορισμο τελν χαρτοσμου εντς του τους 2017, δηλαδ μετ τη συμπλρωση, στις 31.12.2015 της πενταετος προθεσμας παραγραφς.

28-6-19 ΠρΧαλκδας (ΔιοικΟλ) 2/19 :  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - Ν.4335/15. Ζητματα που γεννθηκαν με τη να τακτικ διαδικασα του Ν.4335/15, για τον τρπο επανληψης της συζτησης μετ την κδοση προδικαστικς απφασης. Πρισμα της Ολομλειας των Δικαστν του Πρωτοδικεου Χαλκδας στην περπτωση κδοσης μη οριστικς απφασης και επανληψης της συζτησης επαναφορς της αγωγς προς συζτηση, κατ τα ρθρα 237, 249, 250 και 254 του ΚΠολΔ.

28-6-19 ΕφΑθ 695/19ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. Θνατος πατρα ενηλκου τκνου σε ατχημα - Αποζμιωση λγω στρησης διατροφς του τκνου απ την ασφαλιστικ εταιρα  - Προποθσεις αποζημωσης. Ως περιουσα καταλυτικ του δικαιματος του ενγοντος για αποζημωση νοεται εκενη η οποα δεν συνδεται με αυτ που αποκμισε ο ενγων απ το διο ατχημα.  Εν προκειμνω ρνηση εκ μρους της ασφαλιστικς επιχερησης της προποθσεως της απορας του ενγοντος τκνου λγω του εισπραχθντος κεφαλαου της χρηματικς ικανοποισεως λγω ψυχικς οδνης. Ωστσο ο ισχυρισμς αυτς της εναγομνης εναι αντθετος προς την καλ πστη και τα χρηστ θη, διτι η εισπραχθεσα απ τον ενγοντα χρηματικ ικανοποηση λγω θανατσεως του πατρα του αποτελε πργματι περιουσιακ στοιχεο, το οποο μως αποκτθηκε απ τον ενγοντα λγω αδικοπραξας για την οποα ευθνεται η εναγομνη ασφαλιστικ εταιρεα, η οποα δεν επιτρπεται να επικαλεσθε την παρξη αυτς της περιουσας για να αντλσει ωφελματα τα οποα οδηγον σε ανατροπ την προποθσεως του ενγοντος για αξωση διατροφς. Απορρπτει την φεση.

28-6-19 ΜονΠρΑθ 411/18 Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ ΑΕ - ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ - Ν.4324/15 - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Περπτωση πρσληψης με σμβαση ορισμνου χρνου του ενγοντος ως Διευθυντ Οικονομικν Υπηρεσιν της εναγομνης Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ - Κατ τη διρκεια της συμβσεως εκδθηκε ο Ν.4324/15 δυνμει του ρθρου 14 του οποου, οι συμβσεις ορισμνου χρνου μεταξ της Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. ΑΕ και των Διευθυντν λονται αζημως. τσι η εναγμενη, επικαλομενη την ως νω διταξη Νμου, λυσε την εργασιακ της σχση με τον εναγμενο - σκηση αγωγης λγω κυρης απλυσης. Το Δικαστριο κρνει τι η  καταγγελα της επδικης σμβασης εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου εναι κυρη, διτι γινε χωρς τη συνδρομ σπουδαου λγου, κατ την ννοια του ρθρου 672 του Α.Κ. Ειδικτερα, η διταξη του ρθρου 14 του νμου 4324/2015, αντκειται στο  Σνταγμα και την ΕΣΔΑ, καθς πρκειται για μεταγενστερη επμβαση του νομοθτη στη σμβαση εργασας, η οποα προσβλλει το ατομικ δικαωμα των συμβαλλομνων μερν στην ελευθερα της σμβασης εργασας καταργοσα τη δυναττητα διαμρφωσης του περιεχομνου αυτς. Πργματι, με την πρωρη μονομερ λση της συμβσεως των δη προσληφθντων, χωρς αποζημωση, προσβλλεται η κατοχυρωμνη απ το Σνταγμα οικονομικ ελευθερα των ανωτρω προσπων. Περαιτρω, ο τεθειμνος νομοθετικς περιορισμς της απλυσης, και μλιστα χωρς καταβολ αποζημωσης, δεν εναι πρσφορος και αναγκαος για την επτευξη του επιδιωκμενου σκοπο και σε κθε περπτωση εναι δυσανλογος σε σχση με αυτν. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι ο ενγων εχε λα τα τυπικ και ουσιαστικ προσντα για να προσληφθε στη θση του Διευθυντ των Οικονομικν Υπηρεσιν και παρεχε τις υπηρεσες του στην εναγομνη προσηκντως και ευσυνειδτως. Επομνως, η καταγγελα εκ μρους της εναγομνης της επδικης σμβασης εργασας εναι κυρη, διτι γινε χωρς σπουδαο λγο. Δεν μπορε μως, να γνει λγος οτε για παρνομη προσβολ της προσωπικτητας του ενγοντος κατ το ρθρο 57 Α.Κ, οτε για αδικοπραξα κατ την ννοια ρθρων 914 και 932 του διου Κδικα. Πρπει λοιπν, η κρινμενη αγωγ να γνει εν μρει δεκτ ως ουσιαστικ βσιμη και περαιτρω πρπει να υποχρεωθε η εναγμενη να καταβλει μρος της αποζημωσης στον ενγοντα λγω πρωρης καταγγελας της επδικης σμβασης εργασας νομιμοτκως, καθς και τις αποδοχς αδεας 2014, επσης νομιμοτκως. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

28-6-19 ΕλΣυνδριο (Πρξη - Ι Τμμα) 7/18 : ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ– ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ – ΑΚΥΡΕΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΟΧ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ. Ατηση ανκλησης πρξης Κλιμακου Προληπτικο Ελγχου Δαπανν στο Ι Τμμα του Ελεγκτικο Συνεδρου, με την οποα κρθηκε τι δεν πρπει να θεωρηθε ΧΕ της αιτοσας δημοτικς ΑΕ που αφοροσε στην καταβολ αποδοχν σε υπαλλλους της, που απασχολθηκαν σε υπηρεσες καθαριτητας, δυνμει συμβσεων εργασας ορισμνου χρνου, που συνφθησαν κατ’ εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 24 παρ. 2 του ν. 4479/2017. Οι συναφθεσες βσει των διατξεων της παραγρφου 2 του ρθρου 24 του ν. 4479/2017, συμβσεις των φερομνων ως δικαιοχων του επμαχου χρηματικο εντλματος και οι απορρουσες απ αυτς δαπνες εναι μη νμιμες, καθσον οι υπλληλοι μχρι τις 7.6.2017 δεν απασχολθηκαν σε υπηρεσες καθαριτητας ανταποδοτικο χαρακτρα, πως απαιτον οι προαναφερθεσες διατξεις, δεδομνου τι οι παρασχεθεσες απ αυτος υπηρεσες αυτς αμεβονταν απ τα σοδα που προκυπταν απ το ανττιμο που κατβαλλαν οι ωφελομενοι πολτες-χρστες των παροχν υδροθεραπεας και χι, ως εκ τοτου, απ την εσπραξη ανταποδοτικο τλους προοριζμενου για την παροχ των υπηρεσιν. Οι συμβσεις αυτς εναι, ως διαδοχικς, αυτοδικαως κυρες. Η καταβολ, ωστσο, των οφειλομνων βσει αυτν επιβλλεται απ τις διατξεις της παραγρφου 2 του ρθρου 7 του π.δ. 164/2004, ως μτρο για την αποτροπ της καταχρηστικς χρησιμοποησης του εδους αυτο των συμβσεων εργασας, (διαδοχικν) και δναται να διενεργηθε με το χρηματικ νταλμα που φρεται προς λεγχο και αφορ στην καταβολ της συμφωνηθεσας αμοιβς τους κατ’ επκληση των κυρων αυτν συμβσεων. Δχεται ατηση. Ανακαλε τη 29/2018 πρξη του Κλιμακου Προληπτικο Ελγχου Δαπανν  στο I Τμμα.

21-6-19 ΑΕΔ 1/19ρση αποφατικς σγκρουσης δικαιοδοσας, η οποα ανκυψε απ τις αποφσεις 1548/2013 του Πολυμελος Πρωτοδικεου Αθηνν και 973/2017 του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν. Διαφορ απ διοικητικ σμβαση και την απρριψη ανακοπς της αιτοσας κατ της δλωσης του Δημοσου ως τρτου, εις χερας του οποου γινε κατσχεση απατησης της καθ' ς η εκτλεση εταιρεας. Αρει υπρ της δικαιοδοσας των διοικητικν δικαστηρων την αποφατικ σγκρουση που ανκυψε στην προκεμενη υπθεση. Αντθετη μειοψηφα.

21-6-19  ΕλΣυνδριο (Πρξη - VII Τμμα) 50/18 : Ατηση ανκλησης – Δμος – αμοιβ – απευθεας ανθεση – προμθειες – αυτοκνητα – συγγνωστ πλνη. Ατηση ανκλησης μη θερησης ΧΕ Δμου που αφορ στην καταβολ αμοιβς σε ιδιωτικ συνεργεο για την επισκευ και συντρηση δημοτικν οχημτων. Απευθεας ανθεση προμηθειν. Επιμερισμς. Προμθεια των αναγκαων ανταλλακτικν αυτοκιντων και επισκευ και συντρηση σε ιδιωτικ συνεργεο οχημτων των Ο.Τ.Α.. H προμθεια ανταλλακτικν για την τακτικ συντρηση και επισκευ των οχημτων του Δμου μη νομμως ανατθηκε απευθεας, μετ απ τεχνητ καττμηση της συνολικς, απαιτομενης για την κλυψη των ετσιων αναγκν του, δαπνης, με σκοπ την αποφυγ, προκρυξης διαγωνισμο, καθσον η αξα της, συναθροιζμενη με την αξα των προηγηθεισν αυτς μοιων προμηθειν του Δμου, υπερβανει το ποσ των 20.000,00 ευρ, που τθεται ως ριο για την απευθεας ανθεση των προμηθειν των δμων. Εντοτοις λαμβανομνων υπψη των ισχυρισμν του Δμου τι στα υπ προμθεια ανταλλακτικ περιλαμβνονται και ανταλλακτικ που δεν αφορον στο τακτικ σρβις των οχημτων, πως τοτο αποδεικνεται και απ τη δυσκολα ανερεσης των ανταλλακτικν για να χημα, το Τμμα κρνει τι τα αρμδια ργανα του Δμου προβησαν στην ελεγχμενη απευθεας ανθεση χωρς πρθεση καταστρατγησης των σχετικν διατξεων και πρπει για το λγο αυτ να ανακληθε η προσβαλλμενη πρξη. Ανακαλε την 164/2018 Πρξη του Κλιμακου Προληπτικο Ελγχου Δαπανν στο Τμμα αυτ.

21-6-19 ΕλΣυνδριο (Πρξη - Ι  Τμμα) 23/18Ατηση ανκλησης – Δμος – δημοτικ υπλληλος – επδομα επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας. Ατηση ανκλησης μη θερησης ΧΕ Δμου που αφορ στην αναδρομικ καταβολ επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας σε δημοτικ υπλληλο αυτο, διτι η νω φερμενη ως δικαιοχος υπλληλος, κατηγορας ΥΕ και ειδικτητας Γενικν Καθηκντων, απασχολεται στο Σταθμ Μεταφρτωσης Απορριμμτων (Σ.Μ.Α.) του Δμου, μως εναι επιφορτισμνη με την σκηση αμιγς διοικητικν καθηκντων (τοποθετημνη στη θση «Διοικητικς») και, συνεπς, δεν πληρο τις προποθσεις του ρθρου 22 του ν. 4368/2016 για τη λψη του ως νω επιδματος. Επδομα επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας. Η προαναφερμενη δημοτικ υπλληλος κατηγορας ΥΕ - Γενικν Καθηκντων, παρχουσα εργασα διοικητικς φσεως, εξαιρεται ρητς απ τις επαγγελματικς ειδικτητες, που, σμφωνα με την εφαρμοστα διταξη, χουν δικαωμα λψης του επιδματος αυτο, εν περαιτρω, δεν αρκε για να την καταστσει δικαιοχο του επμαχου επιδματος το γεγονς τι, καθ’ λο το ωρριο εργασας της, υφσταται τις οσμς και τη σκνη των απορριμμτων, βινει δε τη θασ τους απ το χρο που στεγζεται το γραφεο της καθς επσης τις τυχν δονσεις, τη διχυση των ρπων στο σνολο των εγκαταστσεων του Σ.Μ.Α. και την εν γνει αισθητικ υποβθμιση του περιβλλοντος χρου. Απορρπτει ατηση.

19-6-19 ΣτΕ (Β') 27/19 :  Δμοι - Δημσιος υπλογος - λλειμμα.  Δημσιος υπλογος - ννοια και χαρακτηριστικ -ννοια ελλεμματος. Προσδιοριστικ στοιχεο της ννοιας του υπολγου εναι η απονεμηθεσα σ' αυτν απ τον νμο η ασκομενη απ αυτν οποιαδποτε εξουσα προς διαχεριση χρημτων  που ανκουν στο Κρτος, σε ν.π.δ.δ. σε ο.τ.α., εν πρξη διαχειρσεως αποτελε η χρση αυτν σμφωνα με τον νμο και τον προορισμ τους και η προσκουσα απδοσ τους. Αυτθροη συνπεια της ιδιτητας του δημοσου υπολγου εναι η υποχρωσ του να αποδδει λογαριασμ για την διαχερισ του. Σε περπτωση δε που διαπιστωθε λλειμμα σ' αυτν, καταλογζεται με αιτιολογημνη απφαση απ τους διαπιστσαντες αυτ οικεους διατκτες και επιθεωρητς και σε κθε περπτωση απ το Ελεγκτικ Συνδριο. Ως λλειμμα διαχειρσεως, η αποκατσταση του οποου συνεπγεται τον καταλογισμ του υπολγου, νοεται κθε επ το λαττον αδικαιολγητη διαφορ που διαπιστνεται μεταξ της ποστητας των χρημτων που πρεπε να υπρχει σε μια δεδομνη στιγμ, σμφωνα με τους τηρομενους λογαριασμος και με βση νμιμα διαχειριστικ στοιχεα, και εκενης που πργματι υπρχει. Περπτωση εν προκειμνω, βεβαωσης στο χρηματικ κατλογο του αναιρεσιβλτου Δμου, οφειλν απ τλη καθαριτητας - φωτισμο - Τ.Α.Π της αναιρεσεουσας εταιρας που δραστηριοποιεται στην εν γνει εμπορα ηλεκτρικς ενργειας, η οποα φρεται να τα εισπραξε απ τους πελτες της, αλλ δεν απδωσε αυτ στο  Δμο. Κρθηκε τι εφσον, ποσ δημοτικν φρων και τελν που εισεπρχθησαν απ τους παρχους ηλεκτρικς ενργειας, οι οποοι χουν την ιδιτητα του δημοσου υπολγου, και τα οποα δεν απεδθησαν στους δικαιοχους δμους συνιστον λλειμμα, ο λεγχος της νομιμτητας της επδικης πρξεως καταλογισμο υπγεται στην δικαιοδοσα του Ελεγκτικο Συνεδρου και χι σ’ αυτ των τακτικν διοικητικν δικαστηρων. Ενψει αυτο, το δικσαν διοικητικ εφετεο που δκασε την διαφορ αυτ υπερβη την δικαιοδοσα του και πρπει, κατ συνπεια, για τον λγο αυτ, να γνει δεκτ η υπ κρση ατηση αναιρσεως και να αναιρεθε η προσβαλλομνη απφαση. Το Δικαστριο διακρατε το νδικο βοθημα της αναιρεσεουσας, το οποο και παραπμπει στο Ελεγκτικ Συνδριο.

14-6-19 ΑρΠγος (Β2) 188/19Αξισεις κατ Δημοσου - Τοκοφορα - Δημσιο συμφρον.  Η ρθμιση  με την οποα, επ υπερημερας, αναγνωρζεται στα ΝΠΔΔ το δικαωμα να καταβλλουν, με την ιδιτητα του οφειλτη, ποσοστ τκου 6% ετησως, τοι μικρτερο εκενου που χουν υποχρωση να καταβλλουν οι ιδιτες ως οφειλτες, εισγει επιτρεπτ εξαρεση υπρ των ΝΠΔΔ, και δεν βρσκεται σε αντθεση οτε προς τις αυξημνης τυπικς ισχος διατξεις του Συντγματος, οτε προς αυτς του ρθρου 1 του Πρτου Προσθτου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ, που προστατεει την περιουσα παντς προσπου. Και τοτο, διτι η προστασα της περιουσας του ΝΠΔΔ εναι αναγκαα προκειμνου αυτ να παραμνει σε θση να εκπληρνει, απρσκοπτα, τους προχοντες καταστατικος σκοπος του και να εξυπηρετε το γενικτερο δημσιο κοινωνικ συμφρον. Αναιρε ως προς τκους.

14-6-19 ΔΕφΑθ 60/19Δση - Αναδασωτες εκτσεις. Κθε αποψιλομενη δασικ κταση, δημσια ιδιωτικ, κηρσσεται υποχρεωτικς αναδασωτα με μνη την αντικειμενικ διαπστωση της συνδρομς των προποθσεων, που προβλπει η συνταγματικ διταξη του ρθρου 117 παρ.3, η δε απφαση περ αναδασσεως πρπει να αιτιολογεται πλρως ως προς το χαρακτηρισμ της κτασης ως δσους δασικς εκτσεως, η αιτιολογα, μως, αυτ μπορε να συμπληρνεται και απ τα λοιπ στοιχεα του φακλου. Εν προκειμνω, η αιτιολογα της προσβαλλμενης απφασης, παρσταται πλημμελς, διτι, η Διοκηση στηρζει την κρση της περ του δασικο χαρακτρα της  κτασης, στην απλ αναφορ του αριθμο των αεροφωτογραφιν, χωρς μνεα του περιεχομνου τους, σον αφορ το εδος, τη μορφ και πυκντητα της δασικς βλστησης. Δχεται την ατηση ακρωσης.

14-6-19 ΜΠρΚαρδτσας 4/19 : Τρπεζες - Επενδυτικς υπηρεσες - Ευθνη.  Σμβαση παροχς επενδυτικν υπηρεσιν - Ομλογα ατελετητης διρκειας - ''Perpetual bonds''. Ζητματα ευθνης τρπεζας, εν δεν εφιστ εγγρφως την προσοχ του επενδυτ στους κινδνους συγκεκριμνων επενδυτικν επιλογν του. Προστασα καταναλωτν. Εν προκειμνω, προκπτει τι οι ενγοντες, πριν προβον στην αγορ του ομολγου, δεν εχαν λβει απ τους προστηθντες υπαλλλους των εναγομνων τραπεζν ακριβ και σαφ πληροφρηση σχετικ με τα χαρακτηριστικ του συγκεκριμνου επενδυτικο προντος και εν γνει τους κινδνους που ενεχε η εν λγω επνδυση. Επσης αποδεχθηκε τι οι ενγοντες υπγονται στην ννοια του καταναλωτ και χι του θεσμικο επενδυτ επαγγελματα κερδοσκπου επενδυτ, καθσον δεν υπερβανουν το πρτυπο του μσου αποταμιευτ. Οι εναγμενες λοιπν, δια των πρξεων και παραλεψεων των προστηθντων υπαλλλων τους, παρβησαν τις συναλλακτικς υποχρεσεις τους, παρβησαν υπαιτως τις διατξεις του Κανονισμο Δεοντολογας ΕΠΕΥ, καθς και τις διατξεις του Ν. 2251/94. Η υπατια δε παρβαση των ανωτρω διατξεων συνιστ παρνομη συμπεριφορ και οι εναγμενες ευθνονται αντικειμενικ για την αδικοπρακτικ συμπεριφορ των προστηθντων απ αυτς υπαλλλων. Εν μρει δεκτ η αγωγ.

12-6-19 ΕλΣυν (Πρξη Προλ.Ελγχου - Τμμα VII) 131/18Δμος – υπλληλοι ΙΔΟΧ – πρσληψη. Μη θερηση ΧΕ Δμου για την καταβολ μρους αμοιβς σε εταιρεα για τη «Φροντδα και υποστριξη καθημερινς λειτουργας Αθλητικν Εγκαταστσεων», συνολικο ποσο 15.000,00 ευρ συμπεριλαμβανομνου Φ.Π.Α.. Οι προβλεπμενοι στον ΚΚΔΚΥ για το μνιμο προσωπικ περιορισμο εφαρμζονται αναλογικ μνο επ του απασχολομενου με σμβαση εργασας ΙΔΑΧ προσωπικο, χι δε και επ εκενου που απασχολεται με σμβαση εργασας ΙΔΟΧ. Νμιμη η σχετικ δαπνη καθσον το γεγονς τι νας εκ των δη εταρων της αναδχου εταιρεας εχε προσληφθε απ το Ν.Π.Δ.Δ, κατ την δια χρονικ περοδο ως ΠΕ Καθηγητν Φυσικς Αγωγς με σμβαση εργασας ΙΔΟΧ δεν ασκε επιρρο.

12-6-19 ΕλΣυν (Πρξη Προλ.Ελγχου - Τμμα VII) 65/18Δμος – απευθεας ανθεση – υπηρεσες – επιμερισμς. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφορ σε αμοιβ εργασιν καθαρισμο ρεμτων στη Δ.Ε. Απευθεας ανθεση υπηρεσιν. Επιμερισμς. Το αντικεμενο των ελεγχμενων «εργασιν καθαρισμο ρεμτων» δεν εναι ομοειδς με το αντικεμενο συμβσεων «κλαδεσεων για λγους πυρασφλειας οδεσεων προς τα δση» και ως εκ τοτου νομμως αυτς ανατθηκαν απευθεας, σμφωνα με το ρθρο 118 του ν. 4412/2016, καθς οι εν λγω εργασες, που αποσκοπον στον καθαρισμ τμημτων των πντε ρεμτων Δ.Ε., πραν του καθαρισμο της βλστησης που ως αντικεμενο ταυτζεται με αυτ των αναθσεων για τον «καθαρισμ φυτικς βλστησης στο οδικ δκτυο» και τις «κλαδεσεις για λγους πυρασφλειας», περιλαμβνουν πρωτστως εργασες απομκρυνσης φερτν υλικν, μπαζν και απορριμμτων, εργασες οι οποες δεν παρουσιζουν ομοιτητα με σες χουν ανατεθε με τις λοιπς συμβσεις. Νμιμη συνεπς παρσταται η δαπνη δεδομνου τι η σχετικ σμβαση δεν μπορε να χαρακτηριστε ως μερικτερο τμμα ενιαας εργασας των συμβσεων, στε να αποτελε προν μη νμιμης καττμησης.

12-6-19 ΕλΣυν (Πρξη Προλ.Ελγχου - Τμμα VII) 45/18Δμος – αμοιβ – υπηρεσες αποκομιδς απορριμμτων – απευθεας ανθεση - προπολογισμς. Μη θερηση ΧΕ Δμου  που αφοροσαν σε καταβολ μρους της αμοιβς των φερμενων ως δικαιοχων για την παροχ υπηρεσιν αποκομιδς απορριμμτων και ανακυκλσιμων υλικν σε Δημοτικς Εντητες. Νμιμη η απευθεας ανθεση μοιων ομοειδν συμβσεων, ταν καθεμα απ αυτς αφορ στην κλυψη των αναγκν κθε δημοτικς εντητας ξεχωριστ και η συνολικ ετσια δαπνη για κθε δημοτικ εντητα δεν υπερβανει το ποσ των 20.000 ευρ χωρς ΦΠΑ. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι αν και το αντικεμενο των επμαχων συμβσεων αφορ στην παροχ μοιων υπηρεσιν, ορθς ο Δμος προβη στην απευθεας ανθεσ τους αν δημοτικ εντητα κατ’ εφαρμογ του ρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012, καθσον ακολουθθηκε εξαρχς η διαδικασα αναγραφς ξεχωριστν πιστσεων αν Δημοτικ Εντητα στον προπολογισμ του τους 2017.

7-6-19 ΑρΠγος (Ολ) 3/19 : Επικουρικ Κεφλαιο - Αυτοκινητικ ατχημα - Περιορισμς αποζημωσης - Αντισυνταγματικτητα. Ζητματα γενικτερου ενδιαφροντος. Αυτοκινητικ ατχημα - Ευθνη Επικουρικο Κεφαλαου λγω ανκλησης της δειας λειτουργας της ασφαλιστικς επιχερησης - ρια ευθνης του ΕΚ - Εν προκειμνω, κατ την κρση του Εφετεου το ΕΚ φειλε να καταβλει στον παθντα το ποσοστ 70% της συνολικς αποζημωσης, σμφωνα με τις διατξεις του τταρτου ρθρου περ.γ' του Ν. 4092/12.  Κρση τι η εν λγω κανονιστικ εθνικ ρθμιση κατ το μρος με την οποα περιορζεται το συνολικ ποσ αποζημωσης του παθντος σε περπτωση ανκλησης της δειας ασφαλιστικς εταιρεας, πως στην νδικη περπτωση, σε ορισμνο μνο ποσοστ της πλρους αποζημωσης και με αντατο ποσ 100.000 ευρ, εναι αντθετη με τη συνταγματικ αρχ της αναλογικτητας (αρ.25 παρ.1 του Σ.), την ΕΣΔΑ (αρ.1 παρ.1 του ΠΠΠ), αλλ και το Ενωσιακ Δκαιο (Οδ. 72/166/ΕΚ και Οδ. 84/5/ΕΚ). Αναιρε  λοιπν, την υπ'αρ. 671/14 απφαση του ΜονΕφΠειραις, κατ το μρος που περιρισε την υποχρωση του Επικουρικο Κεφαλαου για καταβολ αποζημωσης (αποθετικς ζημας και χρηματικς ικανοποησης).

7-6-19 ΔΠρΘεσ 447/19Νθευση πετρελαου - Λαθρεμπορα - Προσφυγ. Η χρησιμοποηση αντ για πετρλαιο κνησης, πετρελαου θρμανσης ναυτιλας πετρελαου κνησης νοθευμνου με λλα προντα, συνιστ αντικειμενικ παρβαση, που διαπρττεται με μνη την απδειξη τλεσης των ανωτρω πραγματικν περιστατικν, ανεξαρττως της τυχν υπαιτιτητας των μετεχντων προσπων, η οποα επισρει την επιβολ του ως νω διοικητικο προστμου σε βρος του κατχου του οχματος. Περαιτρω, η παρβαση αυτ εναι αυτοτελς και ανεξρτητη απ το αδκημα της λαθρεμπορας, κι ως εκ τοτου, στοιχειοθετεται, ακμη κι αν ο παραβτης απαλλαγε απ την τλεση της λαθρεμπορας. Το διοικητικ δικαστριο δικαιοται να μεταβλλει ακμη και τη νμιμη βση στην οποα στηρχθηκε η κδοση της καταλογιστικς σε βρος διοικουμνου πρξης επιβολς προστμου. Περαιτρω, εν προκειμνω, η απφαση του ποινικο δικαστηρου με την οποα κηρχθηκαν αθοι οι  προσφεγοντες, αφορ στη νμιμη εκπρσωπο της προσφεγουσας, εν η νδικη διοικητικ διαδικασα και η προκεμενη διαφορ αφορ στην δια, τοι οι δο διαδικασες δεν στρφονται κατ του διου προσπου, στε να τεθε ζτημα δσμευσης του παρντος Δικαστηρου, εν περαιτρω εναι διαφορετικ και η διταξη βσει της οποας επιβλθηκε το νδικο πρστιμο. Δεκτ η  προσφυγ ως προς την πρτη και το δετερο εκ των προσφευγντων - Απορρπτει την προσφυγ ως προς την τρτη προσφεγουσα εταιρα.

7-6-19 ΜΠρΑθ 424/19ΑΕ - Ζημα μετχων που εξαπατθηκαν απ μλη του ΔΣ της ΑΕ. Ειδικτερα, στην προκειμνη περπτωση για τους επενδυτς η επιλογ τους να επενδσουν τα χρματ τους στην εταιρεα, δεν ταν απλς μια επιζμια επνδυση στο Χρηματιστριο, εντς των αποδεκτν νομμων και καθορισμνων ορων και καννων, αλλ το αποτλεσμα μιας μεθοδευμνης και σχεδιασμνης επ σειρ ετν ποινικ κολσιμης συμπεριφορς, που επδειξαν οι καθ ων, με σκοπ την εξαπτηση του επενδυτικο κοινο ως προς την οικονομικ θση και κατσταση της εισηγμνης εταιρεας (πρτης των καθ ων), με πληροφορες, που ταν πρσφορες να δημιουργσουν εσφαλμνες εντυπσεις στο επενδυτικ κοιν και στις εποπτικς αρχς, συμπεριφορ, που στοιχειοθετε το αδκημα της απτης. Υπατιοι ταν οι καθ ων, ως νμιμοι εκπρσωποι της εταιρεας και μλη του Δ.Σ, οι οποοι και εκπνησαν και θεσαν σε λειτουργα το σχδιο εξαπτησης, με σκοπ να αποκομσουν (παρνομα) κρδη. Ασφαλιστικ μτρα - Δεκτ εν μρει η ατηση - Διατσσει συντηρητικ κατσχεση κθε ακνητης περιουσας των καθ' ων μχρι του ποσο των 70.000 ευρ.

5-6-19 ΕλΣυν (Πρξη Προλ.Ελγχου - Τμμα Ι) 123/18 : ΔΥΠΕ – υπλληλοι ΙΔΟΧ – συμμρφωση διοκησης – σμβαση εργασας. Μη  θερηση ΧΕ Δ.Υ.ΠΕ. που αφορ στην καταβολ ποσο σε υπαλλλους του εν λγω νομικο προσπου που απασχολθηκαν δυνμει συμβσεων εργασας ΙΔΟΧ, ως αποδοχς τους. Η Διοκηση οφελει, μετ την κοινοποηση σε αυτν αντιγρφου αιτσεως αναστολς εκτλεσης της προκρυξης καθς και των λοιπν πρξεων της διαγωνιστικς διαδικασας για τη σναψη ατομικν συμβσεων εργασας, ασκηθεσας ενπιον του Διοικητικο Εφετεου, με την οποα μλιστα ζητεται και η κδοση προσωρινς διαταγς αναστολς εκτλεσς τους, να μην προβανει στην υπογραφ της σχετικς συμβσεως και να απσχει απ κθε ενργεια, η οποα θα ταν ικαν να ματαισει την επιδιωκομνη απ τον αιτοντα παροχ προσωρινς δικαστικς προστασας. Η υπογραφ ωστσο της σχετικς σμβασης, κατ παρβαση της υποχρεσεως αναμονς, ανεξαρττως της ευθνης που γενν για την Διοκηση, δεν καθιστ μη νμιμη την τελευταα, οτε, συνακλουθα, παρνομες τις δαπνες που συνχονται με αυτ. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι οι επμαχες συμβσεις εργασας ΙΔΟΧ μεταξ της Υποδιοικτριας της Υγειονομικς Περιφερεας και των εν λγω υπαλλλων, επ των οποων ερεδεται η ελεγχμενη δαπνη, εναι νμιμες, καθσον η υπογραφ αυτν, παρ την κοινοποηση της σχετικς αιτσεως αναστολς και του συναφος αιτματος προσωρινς διαταγς και κατ παρβαση της υποχρεσεως αναμονς, δεν επιδρ στη νομιμτητα αυτν.

5-6-19 ΕλΣυν (Πρξη Προλ.Ελγχου - Τμμα Ι) 51/18 : Δμος – αποδοχς – δικηγρος – πρσληψη. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφορ σε δαπνη πρτης μισθοδοσας για το μνα Σεπτμβριο του 2017 δικηγρου, που προσλφθηκε στον ανωτρω Δμο με σχση μμισθης εντολς. Μισθολογικ και βαθμολογικ κατταξη των επ παγα αντιμισθα προσλαμβανμενων απ τους Ο.Τ.Α. Α βαθμο δικηγρων. Νομμως ο νεοπροσληφθες δικηγρος κατετγη, ως δικηγρος παρ’ Αρεω Πγω, στο 15ο και χι στο 3ο μισθολογικ κλιμκιο, διτι η κατταξ του, ως δικηγρου παρ’ Αρεω Πγω, στο 15ο μισθολογικ κλιμκιο υπαγορεεται απ τις επιτακτικο χαρακτρα διατξεις του ρθρου 44 του Κδικα περ Δικηγρων και του ρθρου 9 του ν. 4354/2015, οι οποες καθορζουν τα καττατα δυνατ ρια των απολαβν των με πγια αντιμισθα αμειβμενων δικηγρων.

5-6-19 ΕλΣυν (Πρξη Προλ.Ελγχου - Τμμα Ι) 28/18 Δμος – αποδοχς – ειδικς σμβουλος – συγγνωστ πλνη. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφορ στην καταβολ αποδοχν, σε υπλληλο, η οποα προσελφθη ως Ειδικ Σμβουλος. Ειδικο σμβουλοι. Μη νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η ανωτρω κακς προσελφθη σε θση ειδικο συμβολου στο Δμο, καθσον η φερμενη ως εμπειρα της σε διφορους φορες (στη Δ1 Διεθυνση ΟΗΕ και Διεθνν Οργανισμν και Διασκψεων του Υπουργεου Εξωτερικν, στη Μνιμη Αντιπροσωπεα της Ελλδος στα Ηνωμνα θνη καθς και στην Περιφρεια Β. Αιγαου), λαβε χρα στο πλασιο της πρακτικς της σκησης και, συνεπς, προηγθηκε της λψης του πτυχου της, μετ την λψη του οποου και μνο μποροσε αυτ να αποκτσει την ποια ειδικτερη επιστημονικ ειδκευση και εμπειρα. Πλην μως, η προ της λψης του πτυχου της, διετς απασχλησ της αμισθ, στην Περιφρεια συνιστ σημαντικ εμπειρα, ανλογη με το αντικεμενο των καθηκντων της ως ειδικς συμβολου, σε εππεδο μλιστα τοπικς αυτοδιοκησης ευρτερης κλμακας (Περιφρεια), η απασχληση δε αυτ, παρτι, ως μισθη, δεν αποτελοσε την κρια βιοποριστικ εργασα της, θα μποροσε να πληρο τσο τις προποθσεις του νμου, κατ τις οποες η εμπειρα δεν απαιτεται να εναι επαγγελματικ, σο και τις απαιτσεις της πρσκλησης, αν εχε ββαια αποκτηθε μετ τη λψη του πτυχου της. Περαιτρω, λαμβνοντας υπψη: α) τις ιδιατερα αντξοες συνθκες της μεταναστευτικς- προσφυγικς κρσης, στο επκεντρο της οποας βρσκονται, ως πρτη γεωγραφικ ακτογραμμ εισδου των μεταναστν στην Ελλδα, η νσος και ο εν λγω Δμος και της συνακλουθης επιβρυνσης που υφσταται τσο σε ανθρωπιστικ, σο και σε διοικητικ εππεδο η δημοτικ αρχ, β) το γεγονς τι η επιλεγεσα για την επμαχη θση εμφανζει αξιλογη ενασχληση, συναφ, κατ τα διδγματα της κοινς περας, προς το ζητομενο γνωστικ αντικεμενο, εναι ρα κατλληλα προσαρμσιμη και αξιοποισιμη στο ζητομενο πεδο τοπικς δημοτικς δραστηριτητας, κρνει τι τα αρμδια ργανα του Δμου, προβησαν στην επμαχη πρσληψη, διτι, πεπλανημνως πλην συγγνωστς, υπλαβαν τι εξυπηρετεται δι’ αυτς η αδριτη ανγκη επικουρας της δημοτικς αρχς και του Δημρχου.

30-5-19 ΠΠρΑθ 184/19 Δνειο - Εγγηση - Χρηστ θη - Ακυρτητα. Περπτωση κυρης σμβασης εγγησης σε καταναλωτικ δνειο, ως αισχροκερδς και καταπλεονεκτικ, σε βρος της ενγουσας εγγυτριας, η οποα ταν σε ηλικα μλις 23 ετν και οσα παντελς πειρη με τις τραπεζικς συναλλαγς, αφο δεν εχε ποτ δανειοδοτηθε ως ττε απ κποιο πιστωτικ δρυμα, γεγονς για το οποο ενημρωσε την υπλληλο της τρπεζας και χωρς να διαθτει ιδιατερη πανεπιστημιακ μρφωση. Προκπτει λοιπν τι η ενγουσα ωθθηκε στην υπογραφ της δανειακς σμβασης με την ιδιτητα της εγγυτριας, παρασυρθεσα απ τις διαβεβαισεις της προστηθεσας υπαλλλου της εναγμενης τρπεζας τι πρκειται μνο για μα απλ και τυπικ υπογραφ στο κεμενο της δανειακς σμβασης, που θα διευκλυνε την γκριση του δανεου, χωρς επ' ουδεν να αντιλαμβνεται τη σημασα και το μγεθος της ευθνης που συνεπγεται η πρξη της. Δεκτ η αγωγ ως κατ' ουσα βσιμη.

30-5-19 ΕλΣυν (Ολ) 1389/18Ατηση αναρεσης – καταλογισμς στρατιωτικο – διαχειριστς στρατιωτικο υλικο – υπλογος – δικαωμα προηγομενης ακρασης. Ατηση αναρεσης κατ απφασης, με την οποα απορρφθηκε η φεση του αιτοντος και επικυρθηκε ο επιβληθες σε βρος του με πρξη του Υφυπουργο Εθνικς μυνας καταλογισμς. Ο διαχειριστς χρηματικο, καθς και ποιος διαχειρζεται, στω και χωρς νμιμη διαταγ, χρματα των Ενπλων Δυνμεων, φρει την ιδιτητα του δημοσου υπολγου και, ως εκ τοτου, υπχει ειδικ διαχειριστικ (δημοσιολογιστικ) ευθνη ναντι του Δημοσου για κθε λλειψη χρημτων που διαπιστνεται στη διαχερισ του και δεν μπορε να δικαιολογηθε. Το Δικαστριο κρνει τι βασμως προσπτεται υπ του αναιρεσεοντος στην πληττμενη απφαση η πλημμλεια της παρβασης νμου, κατ το μρος που με αυτ απορρφθηκε ο προβληθες με το δικγραφο της φεσης ουσιδης ισχυρισμς του περ παραβασης του δικαιματος προηγομενης ακρασης αυτο, καθσον της κδοσης νας πρξης δεν προηγθηκε (να) πρσκληση του δη αιτοντος υπολγου προς αναπλρωση εντς 48 ωρν του διαπιστωθντος ελλεμματος, κατ’ εφαρμογ του ρθρου 56 παρ. 2 του ισχοντος κατ τον κρσιμο χρνο Κδικα Δημοσου Λογιστικο, οπτε μποροσε ο ανωτρω να ζητσει να λβει γνση των συνταχθντων πορισμτων και λων των λοιπν εγγρφων στοιχεων του φακλου και, κατπιν τυχν αιτηθεσας και δοθεσας απ τη Διοκηση ελογης προθεσμας, να προβλει εξαντλητικ τις απψεις του τσο για την παρξη σο και για το ψος του διαπιστωθντος ελλεμματος, καθς και για οποιαδποτε λλη διαπστωση, στην οποα εχε προλθει η ελεγκτικ επιτροπ. Αναιρε την απφαση.

30-5-19 ΜΕφΛρισας 99/19 Λση ΟΕ - ννοια σπουδαου λγου - Αδυναμα συνεργασας εταρων ως λγος λσης. Ατηση αναστολς εκτλεσης αποφσεως της εκοσιας διαδικασας, με την οποα απορρφθηκε ατηση αποκλεισμο εταρων.  Προποθσεις χοργησης της αναστολς και διαδικασα εκδκασης της σχετικς ατησης. Το Μονομελς Πρωτοδικεο μπορε, στερα απ ατηση των λοιπν εταρων, η οποα εκδικζεται κατ τη διαδικασα της εκοσιας δικαιοδοσας, αντ της λσης της εταιρεας, να διατξει τον αποκλεισμ του εταρου, με αποτλεσμα να λειτουργσει επ τετρμηνο η εταιρα ως μονοπρσωπη, με σκοπ την ανερεση νου συνεταρου - Ο αποκλεισμς εναι δυνατς και στην περπτωση που η εταιρα χει δο μνο μλη. Εν προκειμνω, κρθηκε τι υπρχουν  υπρχουν πιθαντητες να ευδοκιμσει και ο λγος της φεσης της αιτοσας, να εξαφανισθε η εκκαλουμνη και κατ το κεφλαιο που αφορ την ατηση των καθ’ ων, περ δικαστικς λσης της εταιρας, με την ουσιαστικ αποδοχ της αιτσεως περ του αποκλεισμο των καθ’ ων απ την εταιρα. Ενψει λοιπν της επικεμενης βλβης της αιτοσας απ την ισχ και την εκτλεση της προσβαλλομνης αποφσεως, πρπει να γνει δεκτ η κρινμενη ατηση και ως και κατ’ ουσαν βσιμη και ν’ ανασταλε η ισχς και η εκτλεση της υπ’ αριθμ. 155/2018 αποφσεως του ΜονΠρωτΛρισας μχρι εκδσεως οριστικς αποφσεως επ της εφσεως.

30-5-19 ΜονΠρΑθ 222/19 : Μεταββαση επιχερησης - Κμψη αυτοτλειας  Ν.Π. Αξισεις εργαζομνου. Περπτωση μεταββασης επιχερησης - Αξισεις εργαζομνης απ καθυστρηση καταβολς μισθο επ εννα μνες απ την μεταβιβσουσα εταιρα - Πτε η καθυστρηση καταβολς μισθο συνιστ μονομερ βλαπτικ μεταβολ.  Ο μεταβιβζων και μετ τη μεταββαση ευθνεται αλληλεγγως και εις ολκληρον με το διδοχο για τις υποχρεσεις που προκυψαν απ τη σμβαση σχση εργασας μχρι το χρνο που αναλαμβνει ο διδοχος. Πτε συντρχει ρση αυτοτλειας νομικο προσπου- Εν προκειμνω, αποδεχτηκε τι ο τρτος εναγμενος, μοναδικς εταρος, διαχειριστς και νμιμος εκπρσωπος της πρτης εναγομνης εταιρεας και ταυτχρονα εταρος (μαζ με τη σζυγο του), διαχειριστς και νμιμος εκπρσωπος της δετερης εναγομνης, κατευθνει την εταιρικ τους διοκηση και διαχειρζεται (καρποται) αποκλειστικς ο διος τα οικονομικ της οφλη, ασκντας εν τοις πργμασι προσωπικ εμπορικ δραστηριτητα. Πρπει, επομνως, να υποχωρσει η αρχ της αυτοτλειας και ευθνης των ΝΠ ναντι του τρτου εναγμενου φυσικο προσπου. Περαιτρω, προκπτει  τι κατ το χρνο σστασης της δετερης εναγομνης εταιρεας το τος 2015 λαβε ουσιαστικ χρα μεταββαση της εκμετλλευσης της πρτης στη δετερη εναγομνη εταιρεα, η μεταββαση δε αυτ αφοροσε σε αυτοτελ οικονομικ ονττητα και οργανωμνη επιχειρηματικ μονδα. Η δετερη δε εναγομνη, συνεπς, δραστηριοποιοταν επιχειρηματικ χρησιμο­ποιντας τον εξοπλισμ και το προσωπικ της προκατχου της, εκμεταλλευμενη τη φμη και την πελατεα της, με αποτλεσμα να καθσταται εμφανς τι δεν μεταβλθηκε η ταυττητα της μεταβιβαζμενης επιχειρσεως, αλλ συνεχζεται ως οικονομικ μονδα η δια επιχερηση και διατηρε αυτ, υπ το νο φορα την ταυττητ της. Στην προκειμνη περπτωση, λοιπν, συντλεστηκε μεταββαση της επιχερησης, που εχε σαν αποτλεσμα την υποκειμενικ αλλοωση της σμβασης εργασας της ενγουσας σον αφορ το πρσωπο του εργοδτη και τη δημιουργα εις ολκληρον παθητικς ενοχς μεταξ των εναγομνων νομικν προσπων. Κρση τι η καθυστρηση καταβολς αποδοχν επ εννα μνες καθιστ σαφς τι λαβε χρα βλαπτικ μεταβολ των ρων εργασας της ενγουσας. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

30-5-19 ΕλΣυν (Ολ) 671/18 : Ατηση αναρεσης – ανακοπ – καταλογισμς. Ατηση αναρεσης κατ απφασης σε ,τι αφορ το μρος εκενο με το οποο απορρφθηκε ανακοπ του αναιρεσεοντος και επικυρθηκε η ταμειακ βεβαωση του Προσταμνου Δ.Ο.Υ., το δε βεβαιωθν σε βρος του ποσ για οφειλ του ναντι του Δημοσου προερχμενη απ συντξεις που φρεται να εισπραξε αχρεωσττως χουν καταλογισθε σε βρος του με πρξη του Υπουργο Οικονομας και Οικονομικν, περιορσθηκε. Η χορηγομενη προσωριν διαταγ αναστολς εκτλεσης, η οποα ισχει ως την κδοση απφασης επ της ατησης αναστολς, παργει ννομα αποτελσματα απ του χρνου κδοσς της και η Διοκηση οφελει, ευθς μλις λβει γνση, με οποιονδποτε τρπο, της εκδοθεσας προσωρινς διαταγς, να απχει απ κθε ενργεια εκτλεσης της ανασταλεσας πρξης και να προβε στην ανκληση σων πρξεων εκτλεσης χουν τυχν εκδοθε, χωρς, για τη γνεση της εν λγω υποχρωσης των αρμοδων διοικητικν οργνων προς συμμρφωση, να απαιτεται η προηγομενη νομτυπη κοινοποηση της προσωρινς διαταγς σε αυτ. Εξλλου, απαρατητη προπθεση για τη επιβολ προσαυξσεων εκπρθεσμης καταβολς, οι οποες συνιστον κρωση λγω της μη εμπρθεσμης καταβολς βεβαιωμνου χρους προς το Δημσιο, εναι να χει καταστε το χρος ληξιπρθεσμο, δηλαδ, χι μνο να εναι απαιτητ κατ το ουσιαστικ δκαιο, αλλ, επιπροσθτως, να χει περιλθει στο αρμδιο για την εσπραξ του δημσιο ταμεο και να χει βεβαιωθε ταμειακς σε αυτ. Επειδ, ωστσο, διατυπθηκαν κατ τη δισκεψη πλεονες γνμες, αναφορικ με το εν, κατ το χρονικ διστημα που εναι σε ισχ προσωριν διαταγ, με την οποα χει ανασταλε η εκτλεση καταλογιστικς πρξης, νομμως χωρε η ταμειακ βεβαωση του καταλογισθντος ποσο και η εντεθεν επιβολ προσαυξσεων εκπρθεσμης καταβολς σε βρος του οφειλτη, η υπ κρση υπθεση πρπει να παραπεμφθε στη μεζονα Ολομλεια.

30-5-19 ΕλΣυν (Ι Τμμα) 1491/18φεση – λλειμμα – καταλογισμς υπαλλλου – συνευθυνμενο πρσωπο. φεση με την οποα ζητεται η ακρωση απφασης της Οικονομικς Επιθρησης, με την οποα ο εκκαλν, πρην Προστμενος του Τμματος Διοκησης και Διαχερισης Δασν καταλογστηκε αλληλεγγως και εις ολκληρον με τους αναφερμενους στην απφαση αυτ υπαλλλους της ανωτρω υπηρεσας με ποσ, το οποο, φρεται να αντιστοιχε σε λλειμμα ξυλεας που διαπιστθηκε στη διαχεριση υλικο της ανωτρω Διεθυνσης. λλειμμα. Καταλογισμς υπλογου και συνευθυνμενου προσπου. Η εκποηση μη ετοιμοπαρδοτων δασικν προντων διενεργεται με δημοπρασα, τα αποτελσματα της οποας εγκρνονται απ την αρμδια αρχ και κατακυρνονται στον πλειοδτη. Ο τελευταος οφελει, εντς 10 ημερν απ την κοινοποηση της γκρισης των παραπνω αποτελεσμτων να προσλθει στην αρμδια Δημσια Οικονομικ Υπηρεσα Δ.Ο.Υ., για να υπογρψει τη σχετικ σμβαση, προσκομζοντας συνμα εγγηση καλς εκτλεσης της σμβασης (εγγυητικ επιστολ αναγνωρισμνης στην Ελλδα Τρπεζας, σσταση παρακαταθκης χρεγραφα εθνικν δανεων), αξας σης με το 1/10 της αξας των μη ετοιμοπαραδτων προντων και εντς δκα (10) ημερν απ την γγραφη ειδοποησ του για το ετοιμοπαρδοτο αυτν, εφσον απ τη διακρυξη της δημοπρασας προβλπεται η τμηματικ καταβολ του τιμματος και ο αριθμς των δσεων, να προσκομσει στην αρμδια δασικ υπηρεσα το αποδεικτικ κατθεσης της πρτης δσης στην Τρπεζα της Ελλδος και ισριθμες προς τις λοιπς δσεις τραπεζικς εγγυητικς επιστολς, ποσο αντστοιχου προς το ψος των λοιπν αυτν δσεων. Κρση τι δεν μπορε να αποδοθε στον εκκαλοντα η ιδιτητα του συνευθυνμενου προσπου. Ανεξρτητο εναι το ζτημα της αστικς ευθνης του για την πρκληση στο Δημσιο ζημας συνεπεα συμπεριφορς αντθετης προς τα υπηρεσιακ του (εποπτικ) καθκοντα, ευθνη η οποα εναι αυτοτελς απ την δημοσιονομικ ευθνη και προκπτει πρωτογενς με την επλευση του ζημιογνου αποτελσματος που οφελεται στην παρνομη συμπεριφορ του, που συνιστ η παρβαση του υπηρεσιακο του καθκοντος. Δχεται φεση.

23-5-19 ΣτΕ (Β') 732/19 : Δκη ''πιλτος'' - Επλυση ζητημτων γενικτερου ενδιαφροντος - Εκπρθεσμη δλωση φορολογας εισοδματος - Πτε παραγρφεται το δικαωμα επιβολς φρου του Δημοσου. Ειδικτερα, σε περπτωση εκπρθεσμης υποβολς δηλσεως εντς της κατ' ρθρον 84 παρ. 1 του ν. 2238/1994 προθεσμας πενταετος παραγραφς του δικαιματος του Δημοσου να επιβλει τον οικεο φρο ισχει κατ' αρχν η προβλεπμενη στη διταξη αυτ (84 παρ. 1) πενταετς προθεσμα παραγραφς απ το τλος του τους μσα στο οποο λγει η προθεσμα για την επδοση της δλωσης. Σε περπτωση, μως, που η εκπρθεσμη δλωση υποβληθε κατ το τελευταο τος της ως νω πενταετος προθεσμας παραγραφς, ττε το δικαωμα του Δημοσου να κοινοποισει το φλλο ελγχου παραγρφεται μετ την προδο τριετας απ τη λξη του τους υποβολς της εκπρθεσμης δλωσης.  Σε περπτωση δε, εκπρθεσμης υποβολς δηλσεως μετ την προδο της προθεσμας πενταετος παραγραφς, το δικαωμα του Δημοσου για κοινοποηση φλλου ελγχου παραγρφεται κατ' αρχν μετ την προδο τριετας απ τη λξη του τους υποβολς της εκπρθεσμης δλωσης, με αντατο, ωστσο, χρονικ ριο παραγραφς την προθεσμα των δεκαπντε ετν απ τη λξη της προθεσμας για την επδοση της δλωσης. Εν προκειμνω, δικζει την προσφυγ κατ το μρος που αφορ στα οικονομικ τη 2007 και 2008 και παραπμπει την υπ κρση προσφυγ στο ΔιοικΕφΑθηνν για το οικονομικ τος 2012 - Δεκτ εν μρει  η προσφυγ.

22-5-19 ΕλΣυν (Ολ) 1388/18Πρτυπη δκη – επιδματα εορτν – στρατιωτικς συνταξιοχος – Σνταγμα – αρχ ιστητας – ιδιοκτησα – αρχ αναλογικτητας – ΕΣΔΑ (περιουσα). Πρτυπη Δκη. Αποφανεται τι οι διατξεις της παρ. 1 του ρθρου μνου του ν. 3847/2010, κατ’ εφαρμογ των οποων σταμτησε, απ 1.6.2010 και εφεξς, να καταβλλονται στον ενγοντα, στρατιωτικ συνταξιοχο, τα επιδματα εορτν Χριστουγννων και Πσχα καθς και το επδομα αδεας, δεν αντκεινται στα ρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5, 17, 22, 25 παρ. 1 και 3, 28 παρ. 1 και 2 και 36 παρ. 2 του Συντγματος, οτε στο ρθρο 1 του Πρτου Πρσθετου Πρωτοκλλου της Ευρωπακς Σμβασης του Δικαιωμτων του Ανθρπου και στην αρχ της αναλογικτητας οτε δε στα ρθρα 15 παρ. 1, 17 και 31 παρ. 1 του Χρτη των Θεμελιωδν Δικαιωμτων της Ευρωπακς νωσης.

22-5-19 ΕλΣυν (Ολ) 987/18 : Ατηση αναρεσης – ΙΚΑ – παραγραφ – λλειμμα – υπλογοι. Ατηση αναρεσης κατ απφασης που απρριψε την φεση του αναιρεσεοντος κατ πρξης με την οποα καταλογσθηκε αυτς, αλληλεγγως και εις ολκληρον με λλα πρσωπα, υπρ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και δη Ε.Φ.Κ.Α. με ποσ για ισποσο λλειμμα που προκλθηκε στη διαχεριση του Περιφερειακο Υποκαταστματος Ι.Κ.Α.. Ελλεψει ειδικν περ παραγραφς διατξεων, για τις αξισεις του ΙΚΑ ναντι των υπολγων αυτο προς αποκατσταση των ελλειμμτων που δημιουργθηκαν στη διαχερισ τους εφαρμζεται η γενικ εικοσαετς παραγραφ του ρθρου 249 του Αστικο Κδικα, η οποα, κατ το ρθρο 251 Α.Κ. ρχεται απ ττε που γεννθηκε η αξωση και εναι δυνατ η δικαστικ επιδωξ της, δηλαδ απ ττε που αποκαλφθηκε το λλειμμα και μποροσαν τα αρμδια ργανα του Ιδρματος να προσφγουν δικαστικ για την αποκατστασ του και λγει σμφωνα με το ρθρο 243 παρ.3 Α.Κ. μλις περσει η αντστοιχη ημερομηνα του τελευταου χρνου για τη συμπλρωση της εικοσαετας. Εξλλου, εν εντς μας χρονικς περιδου υπρχει αδυναμα διαπστωσης του ακριβος χρονικο σημεου κατ το οποο λαβαν χρα οι παρνομες διαχειριστικς πρξεις οι γενεσιουργς του ελλεμματος επειδ οι υπλογοι δεν τηροσαν τα εκ του νμου προβλεπμενα αναγκαα διαχειριστικ στοιχεα για την αποκλυψ του, αφετηριακ σημεο για την ναρξη της παραγραφς αποτελε το καταληκτικ χρονικ σημεο της περιδου, κατ το οποο αποκαλφθηκε το λλειμμα, καθσον μνον ττε διαπιστθηκε αυτ και μποροσε να επιδιωχθε δικαστικς η αποκατστασ του. Πτε επρχεται διακοπ παραγραφς. Η αξωση του ΙΚΑ (και δη Ε.Φ.Κ.Α.) για την αποκατσταση του ελλεμματος που δημιουργθηκε στη διαχεριση του Περιφερειακο Υποκαταστματος Ι.Κ.Α. υππεσε στην εικοσαετ παραγραφ του ρθρου 249 Α.Κ., διτι απ το χρνο γενσεως αυτς δεν προκπτει τι μεσολβησε καννα πραγματικ γεγονς που να δναται να θεμελισει λγο διακοπς αυτς, η δε καταλογιστικ πρξη εξεδθη μετ τη συμπλρωση αυτς. Δχεται ατηση αναρεσης.

22-5-19 ΕλΣυν (Ολ) 424/18 : Ατηση αναρεσης – ΙΚΑ – Τρπεζες – δημσιος τομας – συντξιμος χρνος. Ατηση αναρεσης κατ απφασης με την οποα κρθηκε τι ο χρνος υπηρεσας της αναιρεσεουσας στο δημσιο απ 1.10.1996 ως 31.12.2002, κατ τη διρκεια του οποου ελμβανε συγχρνως τις αποδοχς της θσης της ως υπλληλος του Υπουργεου Οικονομικν και κατ μεταββαση σνταξη απ το ΙΚΑ ως χρα αποβισαντος στην υπηρεσα υπαλλλου της Εμπορικς Τρπεζας, δεν λογζεται συντξιμος, εφσον η Εμπορικ Τρπεζα υπγεται στο δημσιο τομα, πως αυτς προσδιορζεται στο ρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982. Κρση τι οι αννυμες τραπεζικς εταιρεες υπγονται στο δημσιο τομα για την εφαρμογ της διταξης του ρθρου 58 παρ. 1 Σ.Κ., εφσον συντρχει στω και μα απ τις τρεις προποθσεις του ρθρου 1 παρ. 6 ν. 1256/1982 δηλαδ (α) εν το σνολο πλειοψηφα των μετοχν του εταιρικο κεφαλαου ανκει στο Δημσιο, σε ΝΠΔΔ σε δημσιες επιχειρσεις, (β) εν χουν κρατικ προνμιο (γ) εν χουν κρατικ επιχοργηση. Δεν εναι νοητ μια αννυμη τραπεζικ εταιρεα, η οποα κατ το τος 1982 υπαγταν στο δημσιο τομα λγω της συνδρομς κποιου απ τα ανωτρω κριτρια να θεωρεται κατ πλσμα δικαου τι υπγεται εσαε σ’ αυτν, στω και αν μεταγενστερα δεν υφσταται πλον καννας σνδεσμος αυτς με το δημσιο τομα. Προκειμνου δε να διαπιστωθε εν συνταξιοχος εξ ιδου δικαιματος εκ μεταβιβσεως φρει την ιδιτητα του «συνταξιοχου του δημοσου τομα» με συνπεια τη μη αναγνριση ως συνταξμου του χρνου υπηρεσας που παρχεται μετ τη συνταξιοδτησ του, θα πρπει να ερευνται η συνδρομ των ανωτρω κριτηρων κατ το χρνο που αποκτ την ιδιτητα αυτ κατ τα ισχοντα για τον κθε φορα. Μειοψηφα. Δχεται ατηση αναρεσης.

22-5-19 ΕλΣυν (Ολ) 743/18 Σνταγμα - αρχ ιστητας - τρτεκνος στρατιωτικς συνταξιοχος. Ζτημα συνταγματικτητας σον αφορ την προσμτρηση, στους νδρες στρατιωτικος με τρα τουλχιστον παιδι που θεμελινουν δικαωμα σνταξης βσει της διταξης του ρθρου 6 παρ. 1β του ν. 3865/2010, στο διπλσιο του χρνου υπηρεσας τους σε μονδες εκστρατεας τις λοιπς μονδες και υπηρεσες. Αποφανεται τι για λγους ιστητας των δο φλων, η διταξη του δευτρου εδαφου της περ. β της παρ. 5 του ρθρου 40 του Σ.Κ. εναι εφαρμοστα, σον αφορ την προσμτρηση, και στους νδρες στρατιωτικος με τρα τουλχιστον παιδι που θεμελινουν δικαωμα σνταξης, βσει της διταξης του ρθρου 6 παρ. 1β του ν. 3865/2010, στο διπλσιο του χρνου υπηρεσας τους σε μονδες εκστρατεας τις λοιπς μονδες και υπηρεσες της παρ. 5 του ρθρου 40 του Σ.Κ., χωρς τον πρσθετο ρο της συμπλρωσης 25ετος πραγματικς υπηρεσας, που προβλπεται με το τρτο εδφιο μετ απ την περ. γ της διας παραγρφου και που τθεται, ανεπιτρπτως κατ την αρχ της μη δικρισης των δο φλων, μνον σε βρος των ανδρν. Μειοψηφα. Αναπμπει.

17-5-19 ΑΠ (Ολ) 4/19 Σμβαση τραπεζικο δανεου σε ελβετικ φργκο - λεγχος καταχρηστικτητας των ρητρν της συμβσεως - Εξαρεση δηλωτικν ρων της συμβσεως απ τον λεγχο -  Οδηγα 93/13/ΕΚ - Προστασα καταναλωτν - Ν.2251/94. Παραπομπ στην Ολομλεια του ΑΠ των απ τo ρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολΔ, λγων (1ου και 2ου) της αιτσεως για αναρεση της υπ' αρ.  8713/2016 αποφσεως του ΠολΠρΘεσσαλονκης. Κρθηκε κατ πλειοψηφα και απορρφθηκε ο σχετικς πρτος λγος τι,  το ΠολΠρωτΘεσ, κρνοντας τι η εξαρεση των δηλωτικν ρων απ τον λεγχο καταχρηστικτητας θεμελινεται "σε ρητ επιταγ της Οδηγας 93/13", δεν σφαλε κατ' αποτλεσμα, διτι, στω και αν η εξαρεση αυτ δεν μεταφρθηκε ρητ στο εθνικ δκαιο με το ν. 2251/1994, εμπεριχεται στη ρθμιση του ρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2251/1994 βσει μας εναρμονισμνης προς το ενωσιακ δκαιο ερμηνεας σμφωνης με το σκοπ της Οδηγας. Αντθετη μειοψηφα. Περαιτρω, το ΠολΠρωτΘεσ, κρινε τι ο επμαχος ρος της δανειακς συμβσεως συνιστ δηλωτικ ρο, διτι επαναλαμβνει τη διταξη του ρθρου 291 ΑΚ και με τη σκψη αυτ απρριψε την αγωγ της αναιρεσεουσας, ως μη νμιμη. Κατ την γνμη που επικρτησε στην Ολομλεια, εναι αβσιμος και πρπει να απορριφθε και ο δετερος λγος της αιτσεως απ τον αρ. 1 του ρθρου 559 ΚΠολΔ, κατ το οικεο μρος του, που παραπμφθηκε στην Ολομλεια. Αντθετη μειοψηφα ντεκα μελν της Ολομλειας.  Απορρπτει.

17-5-19 ΕλΣυν (ΙΙΙ) 277/19 : Στρατιωτικο - Συντξεις - Ν.4387/16 - Συνταγματικτητα. Ενιαο Σστημα Κοινωνικς Ασφλειας - Μεταρρθμιση ασφαλιστικο – συνταξιοδοτικο συστματος. Περπτωση εκκαλοσας - στρατιωτικς υπαλλλου της πολεμικς αεροπορας -, η οποα λγω αποστρατεας της προ της 1ης.7.2016, συνταξιοδοτθηκε υπ το καθεστς του Ν.4387/16, λαμβνοντας μειωμνη σνταξη. Ζητματα συμβαττητας με τις συνταγματικ κατοχυρωμνες αρχς της ιστητας, της χρηστς διοκησης και της προστασας της δικαιολογημνης εμπιστοσνης, καθς του ρθρου 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Το Δικαστριο κρνει τι, εκ του τρπου υπολογισμο της εν λγω ανταποδοτικς σνταξης των δημοσων εν γνει λειτουργν και υπαλλλων, κατ' αρχς δεν παραβιζεται η διταξη του ρθρου 4 παρ. 1 του Σ., δοθντος τι ο υπολογισμς αυτς στηρζεται στις συνολικς αποδοχς ενεργεας των δημοσων εν γνει λειτουργν και υπαλλλων, οι οποες διπονται απ συνταγματικο επιπδου αρχς και καννες που προσκουν στη δημοσου δικαου ιδιτητα των δικαιοχων. Δεν γεννται δε, ζτημα δικαιοδοσας του Ελεγκτικο Συνεδρου προς εκδκαση των διαφορν που προκπτουν απ την απονομ συντξεων υπ το νο καθεστς σε δημοσους εν γνει λειτουργος και υπαλλλους, διτι η σνταξη των ανωτρω ενσωματνουσα κατ τον υπολογισμ της τις αποδοχς ενεργεας αυτν, διατηρε τον χαρακτρα της ως συνχιση της αμοιβς που ο δικαιοχος της, ελμβανε κατ τον ενεργ αυτο υπηρεσιακ βο - ρθρο 98 παρ. 1 στ' του Σ. Περαιτρω, κατ την κρση του Δικαστηρου, εφσον τη βση του νου συστματος αποτλεσε η ανγκη εξυγανσης του κοινωνικοασφαλιστικο συστματος της χρας, για να δικαιολογηθε μια ενδεχομνως ουσιδης διαφοροποηση ως προς το ψος της συνταξιοδοτικς παροχς μεταξ των συνταξιοδοτηθντων υπ το παλαι και αυτν που συνταξιοδοτονται υπ το νο καθεστς, πρπει να συντρχουν σοβαρο ουσιαστικο λγοι, πραν αυτο που στηρζεται στο κριτριο του χρνου συνταξιοδτησης. Δεν αρκε δε ως ττοιος σοβαρς ουσιαστικς λγος, καθσον σε λους κατανμεται το αυτ ασφαλιστικ κεφλαιο, η προστασα του επιπδου ζως των δη συνταξιοδοτηθντων, ταν οι λοιπο ασφαλισμνοι, με τη σνταξη που δικαιονται υπ το νο καθεστς, κινδυνεουν να χουν εππεδο ζως σημαντικς καττερο των παλαιν συνταξιοχων. μως, το Δικαστριο κρνει σχετικς τι, εν ψει του μεταβατικο χαρακτρα των ρυθμσεων που εφαρμσθηκαν στην εκκαλοσα δεν τθεται ζτημα παραβασης της αρχς της ιστητας. Αντθετη μειοψηφα. Παραπμπει την φεση στην Ολομλεια του Ελεγκτικο Συνεδρου, καθς στην υπθεση ανακπτει ζτημα γενικτερου ενδιαφροντος.

17-5-19 ΣτΕ (Γ') 1923/18 : Επιβολ πειθαρχικς ποινς σε Ειδικ Φρουρ, για πλαστογραφα πιστοποιητικο - ττλου σπουδν, το οποο εχε καταθσει ως δικαιολογητικ για τη συμμετοχ του στο διαγωνισμ πρσληψης. σκηση φεσης - Προποθσεις παραδεκτο - Εκκλητ. Εφαρμογ ευνoκτερης διταξης μεταγενστερου Νμου. Κρθηκε τι το Δευτεροβθμιο Ανακριτικ Συμβολιο δεν εφρμοσε τη διταξη της παρ. 3 του ρθρου 10 του π.δ. 120/2008, η οποα εχε καταστε εφαρμοστα ως ευμενστερη, με βση την παρ. 2 του ρθρου 58 του π.δ. 120/2008, και δεν σκησε την κατ τη διταξη αυτ ευχρει του στην επιμτρηση της ποινς. Επομνως, δεν εναι νμιμη η απφαση του Δευτεροβαθμου Πειθαρχικο Συμβουλου, πως εσφαλμνως κρθηκε με την εκκαλομενη απφαση. Δεκτ η φεση.

13-5-19 ΜΠρΑθ 7826/18Προσβολ της προσωπικτητας. Αποδεικτικ μσα  - ρια απορρτου - Μηνματα (sms). Ο παραλπτης σντομων γραπτν μηνυμτων δναται προς απδειξη των ισχυρισμν του να προσκομσει εκτυπσεις φωτογραφες αυτν στο πλασιο πολιτικς δκης με τον αποστολα-αντδικ του, διτι τα συγκεκριμνα αποδεικτικ μσα δεν εμππτουν στην απαγρευση της διταξης του ρθρου 19 § 3 του Συντγματος (λλο το ζτημα εν σε πολιτικ δκη προσκομζεται sms απ διδικο που δεν ταν αποδκτης του). Εν προκειμνω, πιθανολογεται επικεμενος κνδυνος επανληψης παρμοιων περιστατικν, στε να συντρχει επεγουσα περπτωση προσωρινς ρθμισης της κατστασης, δεδομνου τι δεν πρκειται για δο μεμονωμνα γεγοντα, πως αβσιμα ισχυρζεται η καθς η ατηση, αλλ για μα εξακολουθητικ συμπεριφορ. Δεκτ η ατηση ως βσιμη.

13-5-19 ΠΠρΑθ 778/18 Ιδιοκτησιακ καθεστς κτματος Βεκου. Κρθηκε τι ανεξρτητα  απ τη μορφ, που εχε το επδικο, εφσον αποδεχθηκε τι οι απτεροι δικαιοπροχοι των εναγουσν απ το τος 1833  και μχρι την 11.9.1915, δηλαδ για χρονικ διστημα πλον της τριακονταετας, νεμθηκαν τη μεζονα κταση του λου κτματος, στην οποα περιλαμβνεται και το επδικο με δινοια κυρου, καλ πστη, αλλ και με βση τους νμιμους ττλους τους, εν ποτ δεν σκησε σ’ αυτ διακατοχικς πρξεις το πρτο εναγμενο Ελληνικ Δημσιο, αυτο, απκτησαν την κυριτητα του επδικου ακιντου με τον πρωττυπο τρπο της κτακτης χρησικτησας, που εχε συμπληρωθε στις 11.9.1915 και τι η κυριτητα αυτ στη συνχεια δεν καταλθηκε.

7-5-19 ΜονΔιοικΠρΑθ 391/19Δικαστικο λειτουργο - Περικοπς συντξεων - Ν.4051/12 και Ν.4093/12. Σνταγμα. σκηση αγωγς συνταξιοχων του Τομα Ασφλισης Νομικν ΤΑΝ-ΤΕΑΔ (ΕΦΚΑ) για τις περικοπς που υπστησαν στις συντξεις τους στο πλασιο εφαρμογς μτρων αντιμετπισης της δημοσιονομικς κρσης. Κρθηκε τι οι διατξεις των Ν. 4051 και 4093/2012, με τις οποες περικπτονται οι συντξεις, αντκεινται  στο Σνταγμα και εναι, ως εκ τοτου, ανσχυρες και μη εφαρμοστες. Ειδικτερα, οι διατξεις αυτς ψηφσθηκαν, ταν εχε πλον παρλθει διετα απ τον πρτο αιφνιδιασμ της οικονομικς κρσης και αφο, εν τω μεταξ, εχαν σχεδιασθε και ληφθε τα βασικ μτρα για την αντιμετπισ της. Επομνως, κατ την επιχειρηθεσα με τις διατξεις αυτς να, για πολλοστ φορ, περικοπ συνταξιοδοτικν παροχν της διας ομδας θιγομνων, ο νομοθτης δεν δικαιολογετο πλον να προχωρσει στην ψφιση των σχετικν ρυθμσεων χωρς ειδικ ρευνα του αντικειμνου αυτν, αλλ φειλε να προβε σε εμπεριστατωμνη μελτη, προκειμνου να διαπιστσει και να αναδεξει τεκμηριωμνα τι η λψη των συγκεκριμνων μτρων ταν συμβατ με τις σχετικς συνταγματικς δεσμεσεις, τις απορρουσες, μεταξ λλων, απ τον θεσμ της κοινωνικς ασφαλσεως, τις αρχς της ιστητας και της αναλογικτητας και την προστασα της αξας του ανθρπου.Τλος, εφ’ σον, πντως, κατπιν των ανωτρω, ο νομοθτης επλεγε, πως εν προκειμνω, να προβε σε συγκεκριμνες περικοπς συντξεων, φειλε προηγουμνως να εξετσει με τρπο επιστημονικ και δικαστικ ελγξιμο, εν οι επιπτσεις των περικοπν στο βιοτικ εππεδο των θιγομνων, οδηγον σε ανεπτρεπτη μεωση του επιπδου ζως των συνταξιοχων κτω του ορου εκενου που συνιστ τον πυρνα του κοινωνικοασφαλιστικο τους δικαιματος. Αντθεση και στο ρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Πτε γεννται αποζημιωτικ ευθνη του Δημοσου κατ' ρθρο 105-106 ΕισΝΑΚ. Δχεται εν λω την αγωγ ως προς τον πρτο ενγοντα και εν μρει ως προς τη δετερη ενγουσα.

7-5-19 ΤρΔιοικΠρΑθ 20634/18Συνταξιοχοι ΤΣΑΥ - Περικοπς συντξεων - Σνταγμα. Αγωγ. Ευθνη Δημοσου κατ' ρθρο 105-106 ΕισΝΑΚ. σκηση αγωγς αποζημωσης συνταξιοχου ιατρο του ΤΣΑΥ (ΕΤΑΑ - ΕΦΚΑ) για τις περικοπς που υπστη απ το 2010-2017 στο πλασιο εφαρμογς των δημοσιονομικν μτρων λιττητας. Υποχρεωτικ κοινωνικ ασφλιση - Δεν κατοχυρνεται συνταγματικς ευθεα αναλογα (αμιγς ανταποδοτικτητα) μεταξ εισφορν και παροχν - Μλιστα, σε περιπτσεις εξαιρετικ δυσμενν δημοσιονομικν συνθηκν, δεν αποκλεεται, κατ το ρθρο 22 παρ. 5 του Σ., στο πλασιο της υποχρεωτικς κοινωνικς ασφλισης, η επμβαση του νομοθτη για την εφεξς μεωση ακμη και των απονεμηθεισν συντξεων -  Και στις εξαιρετικς, μως, αυτς περιπτσεις, η δυναττητα του νομοθτη να περικπτει τις ασφαλιστικς παροχς δεν εναι απεριριστη, αλλ οριοθετεται κατ πρτον απ τις αρχς της κοινωνικς αλληλεγγης  και της ιστητας στα δημσια βρη. Πτε γεννται αποζημιωτικ ευθνη του Δημοσου κατ' ρθρο 105-106 ΕισΝΑΚ. Η κρινμενη αγωγ πρπει να γνει δεκτ, ως βσιμη εν μρει, και αφενς να υποχρεωθε το εναγμενο να καταβλει στον ενγοντα ποσ 6.000,00 ευρ,αφετρου να αναγνωρισθε η υποχρωση του ιδου να του καταβλει ποσ 2.672,58 ευρ. [ Δες και τις υπ' αρ. 19157/18 ΜΔΠρΑθ, 5390/18 ΤρΔΠρΑθ ]

7-5-19 ΤρΔιοικΠρΑθ 12667/18 : Συνταξιοχοι ΙΚΑ - Περικοπς επιδομτων και δρων - Σνταγμα. σκηση προσφυγς συνταξιοχου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις περικοπς που υπστη στα επιδματα δρων και αδεας , στο πλασιο εφαρμογς μτρων αντιμετπισης της δημοσιονομικς κρσης. Κρση τι οι περικοπς των Ν.3845 και 3863/10, χοντας αποφασισθε υπ την πεση των λως εξαιρετικν περιστσεων, και επιβαλλμενες κατ την εκτμηση του νομοθτη για την μεση αντιμετπιση της κρσεως, εν ψει του ψους και των εν γνει χαρακτηριστικν τους, καθς και των συνθηκν υπ τις οποες θεσπσθηκαν, οτε στην αρχ της αναλογικτητας και της αρχς της δικαιολογημνης εμπιστοσνης του διοικομενου αντκεινται,  οτε τον πυρνα του δικαιματος στην κοινωνικ ασφλιση προσβλλουν. Περαιτρω, οι επμαχες περικοπς, δεν αντκεινται οτε στο ρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, αλλ οτε και στον Ευρωπακ Κοινωνικ Χρτη. Απορρπτει την προσφυγ.

6-5-19 ΜΠρΖακνθου 81/18 : Κατσχεση εις χερας τρτου - Ανακοπ - Αναστολ - Ν.4335/15. μμεση εκτλεση και ζητματα που γενννται περ της δυναττητας αναστολς της εκτλεσης μετ την κατργηση της διταξης του ρθρου 938 ΚΠολΔ υπ την ισχ του Ν.4335/15. Με διασταλτικ ερμηνεα της διταξης του ρθρου 937 παρ.1 ΚΠολΔ, παρχεται σχετικ δυναττητα αναστολς της διαδικασας αναγκαστικς εκτλεσης σε πρτο βαθμ προ της εκδσεως απφασης επ της ασκηθεσας ανακοπς. Περπτωση κατσχεσης εις χερας τρπεζας ως τρτης, τραπεζικο λογαριασμο του αιτοντος Δμου - σκηση ανακοπς και ατηση αναστολς εκτλεσης. Αντικεμενο αναγκαστικς εκτλεσης μπορε να αποτελσει η ιδιωτικ μνο περιουσα του δημοσου και ΝΠΔΔ, αποκλεισμνης της κατσχεσης της δημσιας περιουσας. Εν προκειμνω, ο αιτν Δμος δεν επικαλεται γενικ και αριστα την τρηση του επμαχου λογαριασμο υπρ των εν γνει σκοπν του ΝΠΔΔ, αλλ συγκεκριμνα τι διαχειρζεται το ποσ του εν λγω λογαριασμο για την εκτλεση βασικν κοινχρηστων πολεοδομικν ργων στην περιοχ νταξης του πολεοδομικο σχεδου, τοι τι αφορ σε ειδικ σκοπ κι ως εκ τοτου εναι ακατασχτο. Ως εκ τοτου πιθανολογεται η ευδοκμηση του μοναδικο λγου ανακοπς του αιτοντος στον οποο η αναγκαστικ εκτλεση θα επιφρει ανεπανρθωτη βλβη, συνεπς, πρπει η κρινμενη ατηση να γνει δεκτ ως ουσα βσιμη.

6-5-19 ΕιρΣικυνος 10/18Αυτοκινητικ ατχημα  - Αποκλειστικ υπαιτιτητα - Αποζημωση - Υποκατσταση ΙΚΑ. Επικουρικ Κεφλαιο. Περπτωση σγκρουσης αυτοκιντου με μοτοσικλτα, με αποκλειστικ υπαιτιτητα του οδηγο του αυτοκιντου, ο οποος οδηγοσε χωρς την επιμλεια και προσοχ που φειλε, κι τσι στην προκειμνη περπτωση επιχερησε να εισλθει σε διασταρωση, παραβιζοντας την προτεραιτητα του οδηγο της μοτοσικλτας με αποτλεσμα να ανακψει αιφνδια την κνηση του και να προκληθε ο τραυματισμς του τελευταου και υλικς ζημις. Η μη χρση προστατευτικο κρνους δεν συνδεται αιτιωδς με την πρκληση του τραυματισμο του οδηγο της μοτοσικλτας, η δε χρση του δεν θα ταν ικαν να αποτρψει το ερος του επελθντος τραυματισμο στα πδια του. Περαιτρω, η  λλειψη δειας ικαντητας οδηγο, συνιστ μεν παρβαση του ρθρου 94 ΚΟΚ, πλην μως, δεν συνδεται αιτιωδς με το νδικο ατχημα. Αποζημωση θματος απ το ΙΚΑ - Υποκατσταση του ΙΚΑ - δη ΕΦΚΑ - στα δικαιματα του ασφαλισμνου - Αγωγ του ΙΚΑ κατ του οδηγο του ζημιογνου αυτοκιντου - Πτχευση ασφαλιστικς εταιρας ζημιογνου οχματος - Ευθνη Επικουρικο Κεφαλαου. Δεκτ η αγωγ.

25-4-19 ΣτΕ (Ολ) 435/19Δικαστικο λειτουργο - Υπηρεσιακς μεταβολς - Σνταγμα. Περπτωση επιλογς δικαστικς λειτουργο, η οποα κατεχε το βαθμ του Αντιπροδρου του ΕΣ, για την κλυψη της κενωθεσας θσεως του Γενικο Επιτρπου της Επικρατεας στο ΕΣ.  Ατηση ακυρσεως - Παραδεκτ η σκηση μνο κατ του σχετικο ΠΔ και χι κατ της απφασης του Υπουργικο Συμβουλου που στερεται εκτελεσττητας. ννομο συμφρον αιτοσας - Η κρινομνη ατηση, στρεφομνη κατ πρξεως, αφορσης στην υπηρεσιακ της κατσταση ασκεται εν γνει παραδεκτς και με ννομο συμφρον απ την αιτοσα, η οποα επικαλεται, μεταξ λλων, ηθικ βλβη απ την προσβαλλομνη πρξη, με την οποα αυτ τοποθετεται σε θση για την οποα προβλπεται τετραετς θητεα, κτι που, πως προβλλεται, συνεπγεται την πρωρη - πριν την συμπλρωση του 67ου τους της ηλικας της- αποχρησ της απ την υπηρεσα της ως δικαστο - Αντθετη μειοψηφα ως προς την παρξη εννμου συμφροντος της αιτοσας. Κρθηκε τι, ενψει της ννοιας της διατξεως της παρ. 5 του ρθρου 90 του Σ., δεν εναι νμιμο προεδρικ διταγμα προαγωγς στη θση του Γενικο Επιτρπου της Επικρατεας του ΕΣ, το οποο εκδδεται χωρς την προηγομενη συνανεση του προαχθντος, ο σχετικς δε λγος ακυρσεως, με τον οποο αμφισβητεται η συνδρομ της προποθσεως αυτς, δεν εμππτει στο απαρδεκτο της παρ. 6 του ρθρου 90 του Σ. και εξετζεται κατ’ ουσαν - Αντθετη μειοψηφα. Τλος κρθηκε τι αβασμως προβλλεται με την κρινομνη ατηση τι η προσβαλλομνη πρξη εξεδθη χωρς την συνανεση της αιτοσας και κατ παρβαση της αρχς της προηγουμνης ακροσεως, εφ’ σον δε η αιτοσα εχε την δυναττητα να εκδηλσει τη μη συνανεσ της στην επμαχη υπηρεσιακ της μεταβολ, εναι ομοως απορριπτοι ως αβσιμοι και οι επ της αυτς ερμηνευτικς εκδοχς στηριζμενοι λγοι ακυρσεως - Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει την ατηση.

25-4-19 ΣτΕ (Ολ) 434/19Δμοι - Συμβσεις - Δημσιο - Ομοδικα. ΝΣΚ - Πρακτικ - Εκτελεσττητα. Διαφορ απ συμβσεις Δμου για την εκπνηση μελετν και αξισεις συμβατικν αμοιβν - Τθεται το ζτημα αναγκαστικς ομοδικας του Δημοσου στις σχετικς δκες και της εκτελεσττητας των πρακτικν γνωμοδοτσεων του ΝΣΚ. Ειδικτερα, με την ατηση αυτ ζητεται η ακρωση πρακτικο του Α Τμματος του ΝΣΚ, με το οποο γνωμοδτησε ομφωνα, υπρ της αρνσεως του Ελληνικο Δημοσου να αποδεχθε τις  ανακοινσεις δκης – προσεπικλσεις για παρμβαση στις οικεες δκες, με την αιτιολογα τι καμα απ τις περιοριστικ αναφερμενες στις διατξεις του ρθρου 116 του ΚΔΔ, περιπτσεις αναγκαστικς ομοδικας μεταξ του προσεπικαλοντος Δμου και του Δημοσου συντρεχε επ των κρσιμων αγωγν για την συμμετοχ του τελευταου στις σχετικς δκες. Κρθηκε τι το προσβαλλμενο με την κρινμενη ατηση πρακτικ γνωμοδοτσεως του ΝΣΚ δεν συνιστ εκτελεστ διοικητικ πρξη και, συνεπς, η ατηση αυτ πρπει να απορριφθε ως απαρδεκτη. Αντθετη μειοψηφα.

25-4-19 ΕφΠειρ 19/19ννοια και φση της σμβασης διαχερισης πλοου.  Η ννοια του ρου της διαχειρσεως πλοου εναι νομικ και υποδηλνει ενργεια του διαχειριστ υπ την ιδιτητα του αμσου αντιπροσπου του εκμεταλλευμενου το πλοο. Εν αγωγ τρτου με ατημα την εκπλρωση συμβατικο χρους στραφε εναντον του συμβληθντος με τον ενγοντα, χωρς μνεα της ιδιτητας του εναγομνου ως διαχειριστ του πλοου, ο τελευταος δναται, αμυνμενος κατ του αγωγικο ισχυρισμο τι ανλαβε ατομικ τη συμβατικ υποχρωση, να προβλει ως νσταση καταλυτικ της αγωγς τον ισχυρισμ τι δεν κατστη ο διος υποκεμενο της επδικης ννομης σχσης, επειδ η παραγωγικ της επδικης απαιτσεως δικαιοπραξα συνφθη μεν απ αυτν, ενεργοντα μως στο νομα και για λογαριασμ του εκμεταλλευμενου το πλοο και, αν τον αποδεξει, να επιτχει την απρριψη της αγωγς ως αβσιμης. Εν προκειμνω λοιπν, η αγωγ θα απορριφθε αυτεπαγγλτως ως παθητικ ανομιμοποητη, επειδ υπ τα εκτιθμενα στο δικγραφ της ο εναγμενος δεν υπχει ατομικ ευθνη προς εκπλρωση της υποχρωσης απ την επδικη σμβαση. Δχεται την φεση.

25-4-19 ΕιρΝεμας  16/18 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10.  Προποθσεις υπαγωγς - Δυναττητα ρθμισης και των ασφαλιστικν εισφορν προς τους Οργανισμος Κοινωνικς Ασφλισης. Περπτωση αιτοντος ο οποος διατηρε πρατριο υγρν καυσμων, πλην μως ο κκλος των εργασιν του εναι περιορισμνος, αφο ο τζρος της επιχερησης κυμανεται απ 400 ως 1.500 ευρ μηνιαως, εν δεν χρησιμοποιε βοηθητικ προσωπικ, αλλ απασχολεται ο διος με τη βοθεια της συζγου του. Για τους λγους αυτος λοιπν, ο αιτν κατατσσεται στην κατηγορα των προσπων που ασκον μικρεμπορα και συνεπς υπγονται στη διαδικασα του Νμου, απορριπτομνης ως ουσα αβσιμης της σχετικς νστασης των καθ’ ν. Απρριψη και της νστασης περ καταχρηστικς σκησης δικαιματος. Απρριψη ως αριστης της νστασης περ δλιας περιλευσης του οφειλτη σε αδυναμα πληρωμν. Εν μρει δεκτς οι αιτσεις ως κατ’ ουσαν βσιμες.

19-4-19 ΕφΠειρ 45/19Σμβαση μεσιτεας - Αμοιβ.  ''Διπλ'' μεσιτεα - ννοια - Δεν απογορεεται καταρχν η ''διπλ'' μεσιτεα, αλλ θα πρπει να προβλπεται η δυναττητα αυτς ρητ στη σμβαση, αλλις ο εντολας του μεστη μπορε να αρνηθε την καταβολ μεσιτικς αμοιβς.Η επμαχη εν προκειμνω πληση ταν αποτλεσμα ενεργειν μεσολβησης της ενγουσας - μεστριας, μεταξ της οποας και του εναγμενου, συνφθη γκυρη σμβαση μεσιτεας, στην οποα μως δεν αναφρεται τι η μεστρια εχε το δικαωμα να συνψει σμβαση μεσιτεας και για τον αντισυμβαλλμεν του, τοι δεν αναγρφεται σε αυτν, η πρβλεψη δυναττητας διπλς μεσιτεας. Η κρινμενη φεση πρπει ν' απορριφθε ως ουσιαστικ αβσιμη.

19-4-19 ΔΠρΑθ 30/19Σμα - Προστασα - Κνδυνος σγχυσης. Οπτικ και ηχητικ ομοιτητα σημτων οινοπνευματωδν ποτν. Λγοι μη καταχρισης σματος. Διαγραφ σματος. ννοια κινδνου σγχυσης του καταναλωτικο κοινο. Αρχ χρονικς προτεραιτητας. Εν προκειμνω, κρθηκε τι εναι δυνατν να προκληθε παραπλνηση στο καταναλωτικ κοιν ως προς την προλευση των προντων απ τη μα την λλη επιχερηση, ως προς την ταυττητα των φορων της επιχερησης της επιχερησης ως οικονομικς ονττητας ως προς την παρξη οικονομικς συνεργασας οργανωτικς σχσης μεταξ δο επιχειρσεων. Απορρπτει την προσφυγ.

19-4-19 ΔΕφΑθ 4537/18 : Φορολογα κληρονομας - Μετοχν. Ο τεκμαρτς τρπος υπολογισμο της φορολογητας αξας των μετοχν που αποκτθηκαν δυνμει κληρονομικς διαδοχς αντκειται στο Σνταγμα.  πως συνγεται απ τις  διατξεις του ρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 2961/01, με αυτς καθορζεται ο τρπος υπολογισμο της φορολογητας αξας των μη εισηγμνων στο χρηματιστριο μετοχν για τον υπολογισμ του φρου κληρονομιν. Κατ την ννοια δε των διατξεων αυτν, ο υπολογισμς, σε κθε συγκεκριμνη περπτωση, της πραγματικς αξας των μετοχν κατ το χρνο της επαγωγς της κληρονομις και κατ’ ακολουθαν του αναλογοντος στις κληρονομηθεσες μετοχς φρου κληρονομις, πρπει να γνει με βση τις γενικς διατξεις, κατ την περ αυτο αιτιολογημνη εκτμηση της φορολογικς αρχς, αφο ληφθε υπψη κθε πρσφορο κατ τους καννες της οικονομικς και λογιστικς επιστμης στοιχεο για τον προσδιορισμ αυτ. Ερμηνευμενες με τον τρπο αυτ, οι εν λγω διατξεις, κατ το μρος τους με το οποο προσδιορζεται ευθως απ τον τυπικ νμο, με τον ως νω τρπο, το αντικεμενο του φρου, δεν παραβιζουν τους ορισμος του ρθρου 78 παρ. 4 του Συντγματος. Περαιτρω, εφσον απ τις διες αυτς διατξεις προβλπεται ο τρπος υπολογισμο της πραγματικς αξας των μετοχν και, κατ’ ακολουθαν του αναλογοντος σε αυτς φρου, οι διατξεις αυτς εναι αυτοτελες και μπορον να τχουν αυτοδναμης εφαρμογς.  Εξλλου, ναι μεν με την παρ. 1 του ρθρου 12 του Ν 3091/2002 προστθηκε η παργραφος 4 στο ρθρο 12 του Ν 2961/2001, με την οποα προβλπεται τι ο τρπος προσδιορισμο της αξας πλησης των εν λγω μετοχν θα καθορισθε κατ’ εξουσιοδτηση, με την κδοση σχετικς υπουργικς αποφσεως, η ρθμιση αυτ δε εναι αντθετη προς τους ορισμος της ως νω συνταγματικς διατξεως, διτι καθιστ ανεπιτρπτως τον προσδιορισμ του αντικειμνου της φορολογας αντικεμενο νομοθετικς εξουσιοδοτσεως. Εν προκειμνω, το Δικαστριο κρνει τι μη νμιμα με την προσβαλλμενη πρξη προσδιορστηκε η φορολογητα αξα των  μετοχν σμφωνα με τις διατξεις της 1031583/253/Α0013 ΥΑ και με βση την αξα αυτ υπολογστηκε ο νδικος φρος. Δεκτ η προσφυγ.

19-4-19 EιρΑθ 8018/18Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα. Ατηση υπαγωγς στις διατξεις του Ν.3869/10 -  Ρθμιση οφειλν - Καθορισμς των  μηνιαων δσεων - Δισωση ποσοστο 50% πρτης κατοικας του αιτοντος, ο οποος χει παραχωρσει την κατοικα στην εν διαστσει σζυγο και τα τκνα του -  Μη εκποηση δο λλων ακιντων του αιτοντος για τα οποα διατσσει πρσφορη εκμσθωση. Δεκτ εν μρει η ατηση.

12-4-19 ΔΕφΠατρν 232/18Δασικ κταση. Αναδσωση. Αιτιολογα. Ατηση ακυρσεως απφασης με την οποα κηρχθηκε η αναδσωση της επμαχης εκτσεως (υδατορματος), με σκοπ τη διατρηση του δασικο χαρακτρα της για προστατευτικος και υδρονομικος σκοπος, τον αποκλεισμ της διαθσες της για λλη χρση και την αποκατσταση της καταστραφεσας δασικς βλαστσεως με φυσικ τεχνητ αναγννηση.Κθε αποψιλομενη δασικ κταση, δημσια ιδιωτικ, κηρσσεται υποχρεωτικς αναδασωτα με μνη την αντικειμενικ διαπστωση της συνδρομς των προποθσεων που προβλπει η συνταγματικ διταξη του ρθρου 117, η δε απφαση κηρξεως της αναδασσεως πρπει να αιτιολογεται επαρκς. Κρνει τι η νδικη απφαση παρσταται πλημμελς αιτιολογημνη ως προς τον αμιγς δασικ χαρακτρα του συνλου της επμαχης εκτσεως. Απορρπτει την ατηση ως προς τον πρτο αιτοντα - Δχεται την ατηση ως προς τους δετερο και τρτη αιτοντες.

12-4-19 ΔΕφΑθ 1185/18Οικοδομικς δειες - Αναθερηση - Εκτελεσττητα αρνητικς απντησης της διοκησης. Ατηση αναθερησης οικοδομικς δειας για τη νομιμοποηση αυθαρετων κατασκευν περιβλλοντα χρου διροφης οικοδομς - Αρνητικ απντηση Διοκησης λγω μη συναινσεως λων των συνιδιοκτητν - Επανληψη ρνησης χωρς εκ νου ουσιαστικ ρευνα απ τη Διοκηση. Η προσβαλλμενη αρνητικ απντηση του Αναπληρωτ Προσταμνου της αρμδιας Υπηρεσας, με την οποα απορρπτεται και πλι το διο ατημα, με την δια ακριβς αιτιολογα, στηριζμενη στα αυτ πραγματικ και νομικ δεδομνα, δεν χει εκτελεστ χαρακτρα, αλλ εναι επιβεβαιωτικ της προηγομενης  πρξης. Απορρπτει την ατηση.

5-4-19 ΜΕφΛαρ 6/19 Συντηρητικ κατσχεση με οριστικ απφαση. Αναστολ. Ν. 4335/15. Οριστικ απφαση δυνμει της οποας διατσσεται η επιβολ συντηρητικς κατσχεσης των τραπεζικν λογαριασμν του αιτοντος την αναστολ και ανκληση αυτς, παρτι η απφαση στερεται προσωρινς εκτελεσττητας.  Η αναστολ εκτελεσττητας της απφασης, σε συνδυασμ και με τα σα ισχουν και για την διαταγ πληρωμς δεν εμποδζει την λψη του ασφαλιστικο μτρου της συντηρητικς κατσχεσης λγω της διαφοροποησης, τσο στις προποθσεις, σο και στον σκοπ επιβολς της τελευταας απ την αναγκαστικ εκτλεση, αφο µε τη συντηρητικ κατσχεση επιδικεται κυρως η εξασφλιση της ικανοποησης της αξωσης του δανειστ. Διατυπθηκε επσης η ποψη τι η δυναττητα εγγραφς προσημεωσης υποθκης και επιβολς συντηρητικς κατσχεσης δυνμει οριστικς απφασης δεν θγεται, αν απορρφθηκε ατημα κρυξης της απφασης προσωριν εκτελεστς. Κρθηκε τι η ατηση πρπει να γνει εν μρει δεκτ ως ουσιαστικ βσιμη και να ανακληθε η συντηρητικ κατσχεση λων των τραπεζικν λογαριασμν του αιτοντος-εναγομνου.

5-4-19 ΜΠρΑθ 94/19Εκτλεση σε βρος του μεταβιβζοντος περιουσα - Ευθνη αποκτντος - Παθητικ νομιμοποηση. Ανακοπ. σκηση ανακοπς κατ της εκτελεστικς διαδικασας σε βρος της ανακπτουσας ΑΕ, για την οποα θεωρθηκε τι υφσταται ευθνη, ως αποκτσα περιουσα απ την μεταβιβζουσα και οφειλτρια ΕΕ, σε βρος της οποας χουν εξ αρχς εκδοθε οι εκτελεστο ττλοι. Κατ την ποψη που το παρν Δικαστριο υιοθετε ως ορθτερη, ο αποκτν περιουσα δεν αποτελε ειδικ διδοχο του μεταβιβζοντος, στε να νομιμοποιεται παθητικ για την αναγκαστικ εκτλεση των εκτελεστν ττλων, που χουν εκδοθε σε βρος του μεταβιβζοντος, επειδ η εκ του νμου αναδοχ χρους εναι σωρευτικ και ρα η ευθνη του μεταβιβζοντος διατηρεται. Η ποψη αυτ ενισχεται και απ την κατργηση με το ΝΔ 958/1971 του ρθρου 982 του ΚΠολΔ/1968, το οποο προβλεπε εκτελεσττητα και κατ του τρτου αποκτσαντος. Η νδικη ανακοπ πρπει να γνει δεκτ ως ουσιαστικ βσιμη.

5-4-19 ΤρΕφΝαυπλου 8/19Διαθκη - Ακυρτητα. Περπτωση εξαναγκασμο της διαθτιδος για τη σνταξη διαθκης - Ακυρτητα διαθκης. Προκπτει εν προκειμνω, τι εκμεταλλευμενη η εκκαλοσα και εναγμενη την ανγκη που εχε η κληρονομουμνη απ τις υπηρεσες της και, συνακλουθα, την εξρτησ της απ αυτν, προτρεψε και πεισε αυτν να προβε στη σνταξη της επδικης τρτης διαθκης, εξαναγκζοντς την, στην πραγματικτητα, να την εγκαταστσει την δια και τα δο της τκνα κληρονμους της στο σνολο της περιουσας της, παρ το γεγονς, ββαια, τι η βοληση του διαθτη πρπει να εναι ανεπηραστη απ οποιονδποτε, στω και μμεσο, εξαναγκασμ, προκειμνου αυτς να ρυθμσει, με τη διαθκη του, κυρως τις περιουσιακς του σχσεις, πως εκενος επιθυμε για το χρνο μετ το θνατ του. Απορρπτει την φεση.

5-4-19 ΜΕφΑθ 2411/18Αυτοκινητικ ατχημα - Ανασφλιστο χημα - Επικουρικ Κεφλαιο. Μεταβολη της βσης της αγωγς. Αγωγ αποζημωσης ζημιωθντος κατ της ασφαλιστικς εταιρας - Πρπει κατ το χρνο του ατυχματος να χει ολοκληρωθε η διαδικασα ασφαλιστικς κλυψης διαφορετικ το χημα θεωρεται ανασφλιστο και ο παθν πρπει να ζητσει αποζημωση απ το Επικουρικ Κεφλαιο. Εν μως, με την αρχικ αγωγ ενγεται η ασφαλιστικ εταιρεα του ζημιογνου οχματος, στην θση της οποας μετ την σκηση της αγωγς υπεισλθε το Επικουρικ Κεφλαιο λγω οριστικς ανακλσεως της δειας λειτουργας του ασφαλιστ και το Επικουρικ Κεφλαιο ως διδοχο μετχει στη δκη και απ την διαδικασα προκψει τι το ζημιογνο χημα ταν ανασφλιστο, δεν επιτρπεται στον ενγοντα αλλ’ οτε και στο δικαστριο να θεωρσει το Επικουρικ Κεφλαιο ως ευθυνμενο σε αποζημωση, διτι κτι ττοιο αποτελε ανεπτρεπτη μεταβολ της βσης της αγωγς. τσι κι εν προκειμνω, αρχικ ενχθη η ασφ.εταιρα και χι το ΕΚ, πως πρεπε. Δεκτ η φεση.

1-4-19 ΜονΠρΑθ 843/18Κατσχεση εις χερας τρτου - Ανακοπ. Εφπαξ βοθημα πρην υπαλλλων Τραπζης. Κατσχεση εις χερας τρπεζας και καθολικς διαδχου της απορροφηθεσας τρπεζας ως τρτου, για αξισεις απ αποχωρσαντες υπαλλλους της τελευταας, οι οποοι διεκδικον το μη καταβαλλμενο σε αυτος εξπαξ βοθημα απ το αντστοιχο Ταμεο Αλληλοβοθειας Προσωπικο. Δλωση της διαδχου τρπεζας περ ανπαρκτων σε βρος της απαιτσεων - Κρση περ αναληθος δλωσης. Δεκτ η ανακοπ κατ της δηλσεως - Υποχρενει την καθ’ ης - εναγομνη να καταβλει στους ανακπτοντες - ενγοντες, κατ τις διατξεις του ρθρου 988 του ΚΠολΔ, την κατασχεθεσα απατηση.

1-4-19 ΕφΠειρ 560/18 : Σμβαση εργασας - Αποδοχς αντερες - Συμψηφισμς. Περπτωση καταβολς μισθο που εναι μεγαλτερος απ τον προβλεπμενο στην οικεα ΣΣΕ ΔΑ και συμφωνα περ συμψηφισμο των αξισεων απ υπερεργασα και υπερωρα - Ποια ποσ συμψηφζονται και ποια χι. Ακυρτητα συμφωνας καταλογισμο αξισεων απ νμιμη υπερωρα - γκυρη η συμφωνα καταλογισμο αξισεων απ υπερεργασα. Καταχρηστικ σκηση δικαιματος. Εν προκειμνω, κρθηκε καταχρηστικ η σκηση του δικαιματος λψεως αμοιβς για νμιμη υπερωρα, καθς η εργαζμενη εχε συνψει συμφρουσα συμφωνα, αφο  η πληρωμ σ’ αυτν αμοιβς τριπλσιας περπου απ αυτν που θα εισπραττε εν δεν εχαν συνψει συμφωνα κλειστο μισθο, εχε λβει χρα υπ την αυτονητη προπθεση να μην προβε η ενγουσα εκ των υστρων σε διεκδικσεις σε βρος της εναγομνης, παραιτομενη σαφς απ την διεκδκηση μιας ρας υπερωρας ημερησως που η αξα της ταν πολ μικρ σε σχση με την αμοιβ που της κατβαλλε η εναγομνη.

29-3-19 ΔΠρΑθ 4819/18 : Τρπεζες - Επενδυτικς υπηρεσες - Αθμιτη συμπεριφορ - Προστασα καταναλωτν. Προστασα καταναλωτν απ αθμιτες πρακτικς Τρπεζας ΕΠΕΥ κατ την παροχ επενδυτικν υπηρεσιν  και σνθετων τραπεζικν προντων σε ιδιτες πελτες της. Εν προκειμνω, το Δικαστριο κρνει τι η προσφεγουσα χρησιμοποησε αθμιτες εμπορικς πρακτικς κατ την διθεση σνθετων τραπεζικν προντων σε ιδιτες πελτες της, κατ παρβαση των ρθρων 9γ παρ. 1 και 2, 9δ παρ. 1 περ. β και 9ε παρ. 1, 2 και 4 περ. β του Ν 2251/1994 και, συνεπς, νμιμα και ορθ της επιβλθηκε, κατ’ αρχς, πρστιμο κατ’ ρθρο 13α του νμου αυτο.

29-3-19 ΔΕφΠειρ 2052/18 : Φορολογα - Ηπιτερος νμος - Αναδρομικ εφαρμογ. Η αρχ της αναδρομικς εφαρμογς  του ευμενστερου για τον φορολογομενο νμου περ επιβολς διοικητικν κυρσεων. Πτε επιβλλεται η τρηση του τπου της προηγομενης ακρασης του ενδιαφερμενου πριν απ την κδοση δυσμενος για αυτν πρξης. Περπτωση ελγχου και κατσχεσης βιβλων  Σωματεου - Επιβολ κριου και πρσθετου φρου. Ισχυρισμο εκκαλοντος περ μη τρησης της διαδικασας προηγομενης ακρασης και περ μη εφαρμογς της ευμενστερης φορολογικς διταξης.  Το Δικαστριο κρνει, τι απ τις  διατξεις που σχυσαν απ τον κρσιμο χρνο, επιεικστερες κρνονται αυτς του Ν. 4509/2017 - Πρπει λοιπν, να επιβληθε, βσει του ευμενστερου νομοθετικο καθεσττος, σε βρος του εκκαλοντος, πρστιμο που ισοται με το θροισμα του 50% του ποσο της διαφορς του κριου φρου που του επιβλθηκε.

22-3-19 ΕφΑθ 4622/18Τρπεζες - Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα. Αποζημωση απλυσης - Συμφηφισμς - Αναστολ. Ν.3869/10 - Συλλογικς ο χαρακτρας της διαδικασας του Νμου - Εκτενεται και καταλαμβνει λη την περιουσα του οφειλτη και λους τους πιστωτς  - Στα πλασια αυτ, μετ την κατθεση της ατησης και πολ περισστερο μετ την κδοση της προσωρινς διαταγς που διατσσει την αναστολ των διξεων στην περιουσα του οφειλτη και τη διατρηση της πραγματικς και νομικς κατστασης της περιουσας του, δεν εναι επιτρεπτς ο μονομερς συμψηφισμς απ πλευρς κποιου των δανειστν της απατησης που χει σε βρος του οφειλτη με ανταπατηση του τελευταου, οι προποθσεις του οποου γεννθηκαν μετ την ως νω αναστολ, καθσον με τον εν λγω μονομερ συμψηφισμ, που συνιστ δραστικ επμβαση στην περιουσα του οφειλτη και επιφρει απσβεση των αμοιβαων απαιτσεων, παραβιζεται η αρχ της σης μεταχερισης των δανειστν με την προνομιακ ικανοποηση της απαιτσεως ενς δανειστ ναντι των λοιπν. Περπτωση μη καταβολς του ποσο της αποζημισεως απλυσης του ενγοντος και δη εκκαλοντος - πρην  υπαλλλλου της δανεστριας τρπεζας -, το οποο ποσ η εν λγω τρπεζα συμψφισε μονομερς με ληξιπρθεσμες απαιτσεις της απ δανειακς συμβσεις που εχαν συναφθε μεταξ τους. Ισχυρισμς του ενγοντος περ παρνομου συμψηφισμο εκ μρους της εναγομνης τρπεζας, διτι λαβε χρα εν δη εχε εκδοθε προσωριν διαταγ,  η οποα κι εκδθηκε κατπιν αιτματος του και στο πλασιο αιτσες του προκειμνου να υπαχθε στις διατξεις του ν. 3869/2010 για τη ρθμιση των οφειλν των υπερχρεωμνων φυσικν προσπων. Κρθηκε λοιπν, τι ο ανωτρω μονομερς συμψηφισμς εναι ανσχυρος και κυρος και δεν επφερε απσβεση των αμοιβαων απαιτσεων. Δεκτ η φεση ως κατ' ουσα βσιμη, πως και η αγωγ.

22-3-19 ΕφΘεσ 1467/18 : Επσχεση εργασας - Καταχρηστικ σκηση. Το δικαωμα επσχεσης της εργασας και πτε αυτ ασκεται καταχρηστικ. Μπορε να ασκηθε και στην περπτωση μονομερος εκ μρους του εργοδτη και βλαπτικς για τον εργαζμενο μεταβολς των ρων της σμβασης εργασας κατ το ρθρο 7 εδ. α του ν. 2112/1920, αποτελντας ναν απ τους τρπους αντδρασης στη μεταβολ αυτ. Γνεται  δε δεκτ τι η καθυστρηση καταβολς του μισθο συνιστ βλαπτικ μεταβολ των ρων της εργασιακς συμβσεως εν εκπορεεται απ δλια προαρεση του εργοδτη, και δη για να εξαναγκασθε ο μισθωτς σε αποχρηση απ την εργασα του. Εν προκειμνω, ο ενγων εργαζμενος, χοντας κατ της εναγομνης εργοδτρις του,  ληξιπρθεσμες αξισεις, νμιμα προβη στην σκηση του δικαιματος επσχεσης της μλλουσας να παρασχεθε εργασας του, προκειμνου να εξαναγκσει την εναγομνη, μμεσα, στην εκπλρωση των υποχρεσεν της ναντι του. Δεκτς οι εφσεις.

15-3-18 ΜΠρΑθ 512/19 : Εθνικ Τρπεζα - ΛΕΠΕΤΕ - Παροχς - Διακοπ.  Λογαριασμς Επικορησης του Προσωπικο της Εθνικς Τρπεζας της Ελλδος - Απ το Δεκμβριο του 2017 η εναγμενη ΕΤΕ, δικοψε μονομερς και αυθαρετα τη χρηματοδτηση του ανωτρω Λογαριασμο, γεγονς που συντλεσε στην αιφνδια περικοπ των καταβαλλμενων στους ενγοντες μηνιαων επικουρσεων. Ο κριος σκοπς του εν λγω λογαριασμο, ως αναγμενος στην οικονομικ ενσχυση των αποχωροντων απ την υπηρεσα εργαζμενων της Ε.Τ.Ε., εκ του οποου συνγεται τι η προβλεπμενη απ τον Κανονισμ του Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. μηνιαα επικορηση δεν χει τον χαρακτρα της επικουρικς σνταξης, αλλ εκενον της εργοδοτικς παροχς.  Συνακλουθα ο Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. δεν συνιστ φορα επικουρικς κοινωνικς ασφλισης, πως αβσιμα ισχυρζεται η εναγμενη, ενψει και του τι ουδποτε υπρξε στον εν λγω λογαριασμ οιαδποτε κρατικ εποπτεα παρμβαση. Ευλγως δημιουργθηκε στους δικαιοχους των επικουρσεων, μεταξ των οποων οι ενγοντες, η πεποθηση τι οι επικουρσεις θα εξακολουθοσαν να καταβλλονται ανελλιπς και στο μλλον, παρ τις ποιες ταμειακς δυσχρειες του Λογαριασμο, δημιουργντας βσιμο δικαωμα προσδοκας για την παροχ τους. Ενψει των ανωτρω καθσταται σαφς τι απ τη γενικ, μακρχρονη και ομοιμορφη συμπεριφορ της εναγομνης, καταρτστηκε μεταξ αφενς της εναγομνης και αφετρου των εργαζομνων της- δικαιοχων του Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.- σιωπηρ συμφωνα, δυνμει της οποας η εναγμενη δεσμετηκε να χρηματοδοτε και στο μλλον τον Λογαριασμ, στε να καθσταται εφικτ η καταβολ των μηνιαων επικουρσεων. ταν επομνως τον Δεκμβριο του 2017 η εναγμενη δικοψε αιφνιδως τη χρηματοδτηση του Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., παραβασε συμβατικ της υποχρωση. Επομνως η απφαση της εναγομνης, αποτελε μη νμιμη ανκληση συμβατικς παροχς και ως εκ τοτου συνιστ αυθαρετη αθτηση της προαναφερμενης σιωπηρς συμφωνας. Ενψει των ανωτρω, πρπει η υπ κρση αγωγ να γνει εν μρει δεκτ ως βσιμη και κατ' ουσαν, κατ το σκλος που αφορ στην παραβαση διαμορφωθεσας επιχειρησιακς συνθειας απ την εναγομνη και να αναγνωριστε η υποχρωση αυτς να καταβλλει στους ενγοντες τις μηνιαες επικουρσεις.

15-3-19 MΠρΑθ 7/18 : Μεταββαση επιχερησης - Αξισεις απ δεδουλευμνες αποδοχς - Εκ περιτροπς εργασα - Επσχεση εργασας. Το σστημα της εκ περιτροπς εργασας προποθτει, αναγκαως, εναλλαγ εργαζομνων στην δια επιχερηση στην δια σε περισστερες θσεις εργασας, σε διαφορετικς χρονικς περιδους, αλλ σε τακτ χρονικ διαστματα, την δια στιγμ που η λειτουργα της επιχερησης παραμνει συνεχς. Η νμιμη επιβολ συστματος εκ περιτροπς εργασας δεν συνιστ, καταρχν, μονομερ βλαπτικ μεταβολ των ρων εργασας κατ την ννοια του ρθρου 7 του Ν. 2112/20. Μεταββαση επιχερησης εκμετλλευσης, συνιστ η κθε εδους ανληψη και συνχιση της επιχειρησιακς δραστηριτητας απ τρτον, εφσον δεν μεταβλλεται η ταυττητα της επιχερησης εκμετλλευσης, εφσον δηλαδ συνεχζεται, ως οικονομικ μονδα, η δια επιχερηση εκμετλλευση και διατηρε αυτ, υπ το νο φορα, την ταυττητ της με τον διο διφορο ττλο μορφ - Ο μεταβιβζων και μετ τη μεταββαση ευθνεται αλληλεγγως και εις ολκληρον με το διδοχο, για τις υποχρεσεις που προκυψαν απ τη σμβαση σχση εργασας, μχρι το χρνο που αναλαμβνει ο διδοχος.  Δικαωμα επισχσεως εργασας και πτε θεωρεται ως καταχρηστικς ασκομενο. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι ο ενγων με την επσχεση εργασας επεδωκε την καταβολ των ληξιπροθσμων μισθν του. Η οικονομικ δυσπραγα της πρτης εναγομνης δεν αρει την υπερημερα της, εν θα μποροσε νμιμα να καταγγελει τη σμβαση του ενγοντα ικανοποιντας συγχρνως και τις απαιτσεις του. Οτε εξλλου αποδεχθηκε τι δη κατ το χρνο σκησης της επσχεσης εργασας του ο ενγων απασχολετο απ λλον εργοδτη, πως αβσιμα ισχυρζεται η εναγομνη. Αμφτερες, λοιπν, οι εναγμενες εταιρες, τσο η διδοχος σο και η μεταβιβζουσα, ευθυνμενες αλληλεγγως και εις ολκληρον η καθεμα απ αυτς, οφελουν στον ενγοντα τις δεδουλευμνες του αποδοχς.

6-3-19 ΜΠρΛασιθου 472/18 : Διαδοχικς συμβσεις εργασας στο Δημσιο - Πγιες και διαρκες ανγκες. Διαδοχικς συμβσεις εργασας ορισμνου χρνου εργαζμενων στον τομα της καθαριτητας των ΟΤΑ - Αυτοδκαιη παρταση των εν λγω συμβσεων βσει του ρθρου 167 του Ν.4099/12.  Σχση με τη ρτρα 1 της συμφωνας-πλαισου για την εργασα ορισμνου χρνου, που περιλαμβνεται στο παρρτημα της Οδηγας 1999/70/ΕΚ. Αποστολ προδικαστικν ερωτημτων στο ΔΕΕ.

6-3-19  ΜΠρΣπρτης 66/18 : Σμβαση προμθειας ηλεκτρικο ρεματος - Διακανονισμς ληξιπρθεσμων οφειλν - Στην περπτωση σναψης σμβασης με νο προμηθευτ, διατηρεται η δυναττητα του παλαιο προμηθευτ να υποβλλει στο διαχειριστ εντολ απενεργοποησης της παροχς, εφσον δεν τηρθηκε απ τον πελτη ο διακανονισμς. Ασφαλιστικ μτρα - Επεγουσα περπτωση - Προπθεση της μη πλρους ικανοποησης του δικαιματος - Προσωριν ρθμιση της κατστασης επ συμβσεων προμθειας με διαδοχικς τμηματικς παροχς - Υπγονται στην ννοια των διαρκν συμβσεων. Εν προκειμνω, πρπει να γνει δεκτ η κρινομνη ατηση ως βσιμη και κατ' ουσαν, να απαγορευθε στις καθ ων προσωριν, μχρι την κδοση οριστικς απφασης επ της ασκηθησομνης τακτικς αγωγς, να προβον σε οποιαδποτε ενργεια, που θα χει ως αποτλεσμα τη διακοπ της παροχς ηλεκτρικο ρεματος στο ξενοδοχεο της αιτοσας λγω μη πληρωμς του ποσο, που καταλογσθηκε σε βρος της.

6-3-19 ΔΠρΠειρ 808/18Δικηγορικς εταιρες - Φορολογα. Παρρτημα αλλοδαπς δικηγορικς εταιρας που χει συσταθε και λειτουργε στη χρα. Φορολογα εισοδματος. Τα παραρτματα αλλοδαπν δικηγορικν εταιρειν - που εναι εγκατεστημνες σε χρα της ΕΕ-, και που χουν συσταθε και λειτουργον νμιμα στην Ελλδα,  πως το προσφεγον, για τα εισοδματα που αποκτον στην Ελλδα υπκεινται σε φορολγηση με βση τις διατξεις που ισχουν για τη φορολγηση των εισοδημτων των ημεδαπν δικηγορικν εταιρειν.  Επσης, τα εν λγω παραρτματα, πως και το προσφεγον, αποκτον νομικ προσωπικτητα και  δεν υπχουν την υποχρωση να αποδσουν φρο μερισμτων, κατ το ρθρο 54 του Κ.Φ.Ε. Δεκτ η προσφυγ.

6-3-19 ΜΠρΑθ 2264/18Απλυση - Εκδικητικο λγοι - Ακυττητα. Περπτωση καταγγελας συμβσεως εργασας  συντκτριας ραδιοφωνικο σταθμο 12ετος υπηρεσας, χωρς να χει ανακψει πρβλημα στην αποδσ της, αλλ λγω της ενεργς συμμετοχς της σε συνντηση της εναγμενης εταιρας, που ανακοινθηκε στους εργαζμενους απ το νμιμο εκπρσωπο της τελευταας, η απφαση περ μεωσης των αποδοχν των εργαζομνων. Το Δικαστριο κρινε τι η νδικη απλυση της ενγουσας, ταν κυρη ως καταχρηστικ, για το λγο τι, πως αποδεχθηκε, απολθηκε απ λγους εκδκησης και εμπθειας στο πρσωπο της και προφανς ενντια στην καλ πστη. Απ καννα, λλωστε, αποδεικτικ στοιχεο της δικογραφας δεν αποδεχτηκε η επικαλομενη εκ μρους της εναγομνης κακ οικονομικ κατσταση πορεα της, προκειμνου να συσχετιστε η καταγγελα της ενγουσας για οικονομικοτεχνικος λγους.  Η κρινμενη αγωγ πρπει να γνει εν μρει δεκτ ως και κατ' ουσαν βσιμη.

1-3-19 ΠΠρΑθ 41/19Ασφαλιστικ μτρα. To πολυμελς δικαστριο, στο οποο εκκρεμε η κρια υπθεση, δικζει επ αιτσεως ασφαλιστικν μτρων μνο κατ τη συζτηση της κριας υπθεσης, μη επιτρεπομνης της δημιουργας αυτοτελος στσεως δκης για την συζτηση της εν λγω ατησης ασφαλιστικν μτρων - Απορρπτει την ατηση ως απαρδεκτη.

22-2-19 ΜΕφΘεσ 371/19Εμπορικ μσθωση - Πρσθετες συμφωνες - Διαφημιστικς πινακδες. Διαφορ απ σμβαση εμπορικς μσθωσης με πρσθετη συμφωνα περ δικαιματος του μισθωτ να αναρτσει διαφημιστικς πινακδες στο μσθιο, με σκοπ την προσελκυση και αξηση της πελατεας της επιχειρσεως του - Προσδιορισμς του ψους του ανταλλγματος ''αρα'' -  Μη τρηση των ως νω υποχρεσεων απ τον εκμισθωτ, καθτι παρ τις διαβεβαισεις του τελευταου, προκυψαν αντιδρσεις απ τους ενοκους της οικοδομς προς αφαρεση των διαφημιστικν πινακδων και το Δμο, εν εκδθηκαν σχετικς δικαστικς αποφσεις  - Πλρωση διαλυτικς αρεσης - Ανατροπ εκ του νμου των αποτελεσμτων της δικαιοπραξας της πλησης του «αρα» (χι μως της μσθωσης). παρξη κι κταση δεδικασμνου. Δεκτ  η φεση.

15-2-19 ΣτΕ (Ε') 2688/18 : Ιδιοκτησα - Εκκλησα. Περιορισμο ιδιοκτησας - Αποζημωση. Προστασα φυσικο περιβλλοντος. Το θμα της αποζημωσης του ιδιοκττη ακιντου, επ του οποου επιβλλονται μτρα περιοριστικ της ιδιοκτησας με σκοπ την προστασα των στοιχεων του φυσικο περιβλλοντος - ρθρο 22 παρ. 1 του ν. 1650/1986, χωρς να εξαρτται η εφαρμογ του απ την κδοση ΠΔ. Εν τα μτρα για την προστασα του περιβλλοντος χουν ως αποτλεσμα την ουσιδη στρηση της χρσεως της ιδιοκτησας κατ τον προορισμ της, ετε η ιδιοκτησα αυτ ευρσκεται σε περιοχ προστασας της φσεως ετε σε ζνη προστασας της, η αποζημωση του ιδιοκττη δεν ανκει απλς στη διακριτικ ευχρεια της Διοικσεως, αλλ γεννται αξωσ του προς αποζημωση.  Το δικαωμα αυτ του ιδιοκττη ασκεται με την υποβολ αιτσεως προς τη Διοκηση - Στοιχεα αιτσεως. Κατ την κρατσασα στο Τμμα γνμη, η Διοκηση εχε, εν προκειμνω, υποχρωση να επιληφθε και να εξετσει την ατηση ως προς τη συνδρομ μη των προποθσεων του ρθρου 22 παρ. 1 του ν. 1650/1996 στην επδικη περπτωση και περαιτρω, εν αποδχεται τον αιτομενο τρπο αποζημισεως.  Η προσβαλλμενη δε, σιωπηρ ρνηση των Υπουργν να αποφανθον επ των αιτημτων συνιστ παρλειψη οφειλμενης νμιμης ενργειας, κατ τα βασμως προβαλλμενα με την κρινμενη ατηση, και θα πρεπε, ως εκ τοτου, να ακυρωθε, η δε υπθεση να αναπεμφθε στη Διοκηση προς νμιμη κρση. Αντθετη μειοψηφα. Αναβλλει την εκδκαση της αιτσεως, ενψει του γεγοντος τι μετ τη συζτηση της υποθσεως στο ακροατριο δημοσιεθηκαν οι αποφσεις 477 και 478/2018 του Α Τμματος με τις οποες το Τμμα αυτ, κρινε, αντιθτως.

15-2-19 ΜΕφΘρ 250/18 Περπτωση αδικοπρακτικς ευθνης υποθηκοφλακα για εγγραφ κυρης προσημεωσης υποθκης - Υπχρεωση αποζημωσης - ρθρα 1344 και 914 ΑΚ. Η επικαλομενη, εν προκειμνω, αποθετικ ζημα, που αντιστοιχε στη μεωση του τιμματος πωλσεως του ακιντου, λγω του τι το ακνητο εμφανιζταν βεβαρυμνο στα βιβλα υποθηκν,  και αληθς υποτιθμενη, δεν συνδεται αιτιωδς με τη συμπεριφορ της εναγμενης υποθηκοφλακα. Επιδκαση ελογης χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

8-2-19 ΜονΠρΑθ 928/18 : Αναγκαστικ εκτλεση - Επιταγ προς πληρωμ - Ανακοπ - Αναστολ. Ν. 4335/15. Διαδικασα αναγκαστικς εκτλεσης που επισπεδεται σε βρος της αιτοσας δυνμει της απ 4/10/2017 επιταγς προς εκτλεση για οφειλς της απ σμβαση στεγαστικο δανεου που εχε συνψει με την καθς τρπεζα. Η ανακοπ επ της οποας ζητεται η κρινμενη αναστολ εκτλεσης εναι ανακοπ του ρθου 933 ΚΠολΔ. Επ σκησης, μως, ανακοπς, κατ το ρθ. 933 ΚΠολΔ, σε περπτωση χρηματικς απατησης, δεν προβλπεται η δυναττητα χοργησης αναστολς  μετ την κατργηση, με το Ν. 4335/2015, του ρθρου 938 ΚΠολΔ, το οποο δεν μπορε να εφαρμοστε εν προκειμνω, αφο προσβλλεται επιταγ προς πληρωμ επιδοθεσα μετ την 1.1.2016. μως, στην προκειμνη περπτωση, χωρε εφαρμογς το ρθο 731 ΚΠολΔ, περ προσωρινς ρθμισης της κατστασης. Για την εφαρμογ του ρθρου 731 ΚΠολΔ, αφενς, θα πρπει ο οφειλτης να επικαλεσθε και να αποδεξει πρακτικ αδριτη ανγκη, αφετρου, την παρξη ασφαλιστου δικαιματος, και ττοιο δεν εναι η εκκρεμτητα της κριας δκης, η οποα ανοχθηκε με την σκηση της ανακοπς του ρθρου 933 ΚΠολΔ.  Η αναφορ της αιτοσας στην ανακοπ, τι διατηρε κατ της καθ’ ης, ανταπατηση, την οποα πρτεινε σε συμψηφισμ συνιστ την παρξη, ττοιου, ασφαλιστου δικαιματος.  Στην περπτωση αυτ προποτθεται η παρξη βσιμου λγου ανακοπς, κατ της επισπευδμενης εκτλεσης. Εν προκειμνω, πιθανολογεται τι θα ευδοκιμσει ο λγος, περ συμψηφισμο, πως και τι η συνχιση της εκτλεσης θα προκαλσει στην αιτοσα ανεπανρθωτη βλβη. Δεκτ η ατηση αναστολς.

1-2-19  ΣτΕ (Β') 89/19 Πρτυπη δκη - Ελεθεροι επαγγελματες - Τλος επιτηδεματος.  σκηση προσφυγς απ Δικηγρο προς ακρωση της σιωπηρς απρριψης της ενδικοφανος προσφυγς του κατ της πρξης διοικητικο προσδιορισμο φρου εισοδματος και κατ το μρος που με αυτν επεβλθη σε βρος του τλος επιτηδεματος. Επλυση του γενικτερου ενδιαφροντος ζητματος, που αφορ στην ερμηνεα του δευτρου εδαφου της παρ. 3 του ρθρου 31 του Ν. 3986/11. Ελεθεροι επαγγελματες, οι οποοι εχαν μεν προβε, κατ το παρελθν, σε ναρξη εργασιν, πλην, μως, σε επγγελμα διαφορετικ του ενεσττος επαγγλματς τους, εν συνεχεα, μως, δικοψαν την επαγγελματικ τους δραστηριτητα, εξαιρονται επ πενταετα απ την υποχρωση καταβολς τλους επιτηδεματος για την σκηση του νου επαγγλματς τους, ανεξαρττως του αν η αρχικ ναρξη εργασιν εχε λβει χρα σε χρνο προγενστερο της πενταετας απ τη γνεση της σχετικς φορολογικς υποχρωσης και ανεξαρττως του αν ο υπχρεος εχε συμπληρσει πντε τη ασκσεως της αρχικς επαγγελματικς του δραστηριτητας. Δεν αρκε, κατ συνπεια, για την επιβολ του τλους επιτηδεματος μνη η προδος πενταετας απ την ναρξη εργασιν σε λλο επγγελμα, πως εσφαλμνα υποστηρζει η διοκηση. Δχεται την προσφυγ.

29-1-19 ΕιρΚορ 130/18 : Προποθσεις υπαγωγς στο Ν. 3869/2010.  ννοια εμπρου και μικρεμπρου. νταξη και των χρεν προς το Δημσιο και τους ΟΚΑ στο ρυθμιστικ πεδο του νμου, με το Ν. 4336/15, ο οποος καταλαμβνει τις αιτσεις που χουν κατατεθε μετ την ναρξη της ισχος του. Με την ΚΥΑ 8986/15, γνεται λγος για υποβολ «ατησης συμπλρωσης οφειλν». Μια ττοια ατηση, δεν μπορε παρ να θεωρηθε ως συμπληρωματικ της πρτης. Η διατπωση μως, της παρ. 3 του αρθ. 2 των μεταβατικν διατξεων του Ν.4336/15, με τη χρση του ρου «επανυποβολ» της ατησης και αυτ της ΚΥΑ 8986/15 με τη χρση του ρου «ατησης συμπλρωσης οφειλν» εναι εντελς διαφορετικς. λλο επανυποβολ της ατησης και λλο συμπληρωματικ ατηση. Στην πρτη περπτωση πρκειται για να ατηση, στην οποα εμπεριχεται σαφς παρατηση απ την εκκρεμ, εν στη δετερη πρκειται για απλ συμπλρωση της δη εκκρεμος ατησης με να χρη. Συνεπς, η ΚΥΑ 8986/15 εκδθηκε καθ’ υπρβαση των ορων της εξουσιοδοτικς διταξης και ως αντισυνταγματικ εναι ανσχυρη. Περαιτρω, επειδ δεν εναι νοητ στην δια απφαση να εφαρμοστον δο διαφορετικ δκαια, το δκαιο που θα εφαρμοστε, εναι αυτ που διπει την παλι ατηση, με το οποο θα εκδικαστε και η να, η οποα εναι συμπληρωματικ της αρχικς. Εκ των ανωτρω λοιπν, συνγεται τι εν προκειμνω η συμπληρωματικ ατηση με την οποα φρονται προς ρθμιση χρη προς το Δημσιο και προς τον ΟΑΕΕ, πρπει να απορριφθε ως μη νμιμη. Καθορισμς μηνιαιν καταβολν και ορισμς νας δικασμου προκειμνου να επανεξεταστε η οικονομικ  κατσταση των αιτοντων, να ελεγχθε η τυχν μεταβολ της περιουσιακς κατστασης και των εισοδημτων εκστου εκ των αιτοντων και να επαναπροσδιοριστον οι μηνιαες καταβολς. Ορισμς μηνιαων καταβολν για τη δισωση δυνητικς κριας κατοικας.

29-1-19 ΔΕφΘεσ (Ακυρ.) 57/18 Περπτωση διαγωνισμο Νοσοκομεου για την προμθεια υγρο οξυγνου - ροι της διακρυξης - ρος επ ποιν αποκλεισμο, σμφωνα με τον οποο για την προμθεια υγρο οξυγνου, οι προμηθευτς θα πρεπε να διαθτουν και να  καταθσουν εκτς λλων δεια κυκλοφορας του ΕΟΦ. Αμφισβτηση του ως νω ρου απ την αιτοσα και σκηση προσφυγς στην ΑΕΠΠ που γινε δεκτ και ακυρθηκε ο σχετικς ρος. Επαναπροκρυξη του διαγωνισμο και αφαρεση του ακυρωθντος ρου. Ατηση αναστολς απφασης της ΑΕΠΠ. Αρχ αυτοτλειας των διαγωνισμν.  Σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 367 παρ.3 και 4 του Ν.4412/16,  οι αναθτουσες αρχς υποχρεονται να συμμορφνονται με τις αποφσεις της ΑΕΠΠ, οι οποες υπκεινται αποκλειστικ στα νδικα βοηθματα της αιτσεως αναστολς και της αιτσεως ακυρσεως, καθσον  η υποχρωση συμμρφωσης της αναθτουσας αρχς στην απφαση της ΑΕΠΠ που ακρωσε ρο της αρχικς διακρυξης επιβλλει καταρχν την ακρωση/ανκληση της διακρυξης και τη ματαωση του διαγωνισμο και ακολοθως, εφσον αποφασζεται η επαναπροκρυξη του διαγωνισμο, τη δημοσευση διακρυξης που δεν περιχει τον ακυρωθντα ρο, δεν φθνει, μως, μχρι του σημεου να κμψει την αρχ της αυτοτλειας των διαγωνισμν, στερντας στον πρωτοεμφανιζμενο οικονομικ φορα που εκδηλνει ενδιαφρον συμμετοχς στο νο διαγωνισμ το δικαωμα να αμφισβητσει τον ρο που χει τεθε σε συμμρφωση προς την απφαση της ΑΕΠΠ και απαγορεοντας την τελευταα να τον εξετσει στα πλασια προδικαστικς προσφυγς που ασκθηκε ενπιν της. Απορρπτει  την ατηση.

29-1-19 Γν. ΝΣΚ 201/18 : Ζητματα για τη μερικ καταχριση (μεταγραφ)