»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


13-9-19 ΠολΠρΓρεβενν 17/19 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ  - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ. Η επικυρωθεσα συμφωνα εξυγανσης δναται να τροποποιεται παξ με μεταγενστερη συμφωνα λων των συμβαλλμενων μερν, η οποα κατατθεται προς επικρωση ενπιον του πτωχευτικο δικαστηρου - Προποθσεις επικρωσης - Ειδικτερα, μεταξ των προποθσεων αυτν εναι και εκενη που απαιτε η τροποποηση να αφορ μνο το χρνο τον τρπο αποπληρωμς των περιλαμβανμενων στην αρχικ συμφωνα απαιτσεων, χι δε και το ψος αυτν. Εν προκειμνω, μως, η νδικη τροποποιητικ συμφωνα, που εισγεται προς επικρωση, αφορ τη διαγραφ μρους (τοι την απομεωση) της χρηματικς απατησης της προσθτως παρεμβανουσας και ρα δεν δναται να επικυρωθε κατ το νμο. Περαιτρω, στην προκειμνη περπτωση απορριπτα τυγχνουν και αμφτερα τα λοιπ κρινμενα νδικα βοηθματα, και δη η μεν πρσθετη παρμβαση ως γενικ μη επιτρεπμενη στα πλασια της παροσας δκης, η δε κρια παρμβαση, επειδ σε αυτ δεν διαλαμβνεται επκληση της μη τρησης των  προποθσεων και της εντεθεν βλβης των συμφερντων του κυρως παρεμβανοντος. Απορρπτει την ατηση, την κρια και πρσθετη παρμβαση.

13-9-19 ΑρΠγος (Α2) 171/19ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.  Τθεται το ζτημα εν η δανεστρια Τρπεζα, ως υπεθυνη επεξεργασας προσωπικν δεδομνων, γενομνης στο πλασιο μιας συμβσεως, οφελει να ενημερνει ειδικς τον οφειλτη για τη διθεση αυτν των δεδομνων του στην εκστοτε συγκεκριμνη εταιρεα ενημρωσης οφειλετν, αρκε, κατ νμο, το γεγονς τι η Τρπεζα κατ τον χρνο της συλλογς των δεδομνων, βσει περιληφθντων ρων στη σχετικ σμβαση, εχε ενημερσει τον οφειλτη τι τα προσωπικ του δεδομνα, θα αποτελσουν αντικεμενο επεξεργασας απ την δια (Τρπεζα) και απ εκενους που εκτελον την επεξεργασα κατ' εντολ και για λογαριασμ της, ως αποδκτες των δεδομνων, στους οποους περιλαμβνονται και οι εταιρες εισπρξεως απαιτσεων. Παραπμπει στην Τακτικ Ολομλεια του Αρεου Πγου.

13-9-19 ΜονΠρΠειρ 276/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10. Απ την κατθεση της ατησης και μχρι την ημρα επικρωσης κατ την οποα ετε θα επικυρωθε ο ενδεχμενος προδικαστικς συμβιβασμς απ τον Ειρηνοδκη, ετε θα συζητηθε ενδεχμενο ατημα για την κδοση προσωρινς διαταγς, δεν επιτρπεται η λψη καταδιωκτικν μτρων κατ του οφειλτη, καθς και η μεταβολ της πραγματικς και νομικς κατστασης της περιουσας του.Σμφωνα με την ποψη που ακολουθε ως ορθτερη το παρν δικαστριο, η ννοια των καταδιωκτικν μτρων εναι ευρτερη απ την κατηγορα των μτρων αναγκαστικς εκτλεσης και στην παραπνω απαγρευση εμππτει και η κδοση διαταγς πληρωμς σε βρος του αιτσαντος την υπαγωγ στις ρυθμσεις του Ν. 3869/10. Εν προκειμνω, μως,  η ανακπτουσα, με την νδικη ανακοπ, δε στρφεται και κατ του κρους του απογρφου και της κτωθι του αντιγρφου του απογρφου επιταγς προς πληρωμ, επομνως δε βλλει κατ του κρους της προδικασας της αναγκαστικς εκτλεσης, κατ’ ρθρο 933 του ΚΠολΔ, αλλ στρφεται μνο κατ της κδοσης της προσβαλλμενης διαταγς πληρωμς, η οποα, μως, απ μνη της δε συνιστ οτε ναρξη, οτε συνχιση εκτλεσης. Απορρπτει την ανακοπ.

13-9-19 ΜονΠρΠειρ 291/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10. ννοια της δλιας περιλευσης του αιτοντος σε αδυναμα πληρωμν - Περπτωση εκτεταμνης λψης καταναλωτικν δανεων και πιστωτικν καρτν - Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι οι αιτοντες δολως περιλθαν σε αδυναμα πληρωμς των χρεν τους, δεκτς γενομνης ως και κατ’ ουσαν βσιμης της προβληθεσας σχετικς νστασης δλου εκ μρους των καθ’ ων οι αιτσεις - εφεσιβλτων, η δε κατφαση της αποδειχθεσας ως νω δλιας περιλευσης των αιτοντων σε κατσταση μνιμης αδυναμας πληρωμς των ληξιπρθεσμων χρηματικν οφειλν τους αναιρε γι’ αμφτερους αυτος την ιδιτητα του καλπιστου υπερχρεωμνου οφειλτη που δικαιοται να υπαχθε στις προστατευτικς διατξεις του Ν. 3869/10. Απορρπτει την φεση.

13-9-19 ΕιρΘεσ 335/19 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ - ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ. Συμβσεις πλησης - Αγωγ για την καταβολ υπολοπου του τιμματος. Ατημα επδειξης εγγρφων - Ειδικτερα, ο εναγμενος προβλλει ατημα περ επδειξης αποσπασμτων των εμπορικν βιβλων της ενγουσας, ως προς την κνηση των παραγγελιν που χει κνει προς σ’ αυτ, και τις καταβολς στις οποες χει προβε, πλην μως παντελς αριστα, καθς δεν αναφρεται το ννομο συμφρον του για την επδειξη των συγκεκριμνων εγγρφων, δεδομνου τι οι νδικες παραγγελες αλλ και η καταβολ μρους του τιμματος της πρτης εξ αυτν, συνομολογονται απ την ενγουσα και δεν εξειδικεεται περαιτρω σε τι θα συνεισφρουν για την αποδεικτικ διαδικασα της παροσας δκης. Η κρινμενη αγωγ πρπει να γνει δεκτ ως βσιμη απ ουσιαστικ ποψη και να υποχρεωθε ο εναγμενος να καταβλει στην ενγουσα το ποσ των 17.903,83 ευρ, που αντιστοιχε στο υπλοιπο του συνολικ οφειλομνου τιμματος των δο συμβσεων πλησης, νομιμοτκως. Περαιτρω, η απφαση πρπει να κηρυχθε προσωριν εκτελεστ κατ να μρος.

6-9-19 ΑΠΔΠΧ 28/19ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΑΝΑΦΟΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ. Ζτημα αναγραφς θρησκεματος και ιθαγνειας στους ττλους σπουδν και της απαλλαγς απ το μθημα των Θρησκευτικν. Η Αρχ κρινε τι α) η αναγραφ του θρησκεματος και της ιθαγνειας στα στοιχεα που τηρονται στο σχολεο, στους ττλους και πιστοποιητικ σπουδν και στο πληροφοριακ σστημα «myschool» και β) η δλωση τι ο μαθητς δεν εναι Χριστιανς Ορθδοξος και εξ αυτο επικαλεται λγους θρησκευτικς συνεδησης για την απαλλαγ του απ το μθημα των Θρησκευτικν, δεν εναι νμιμες και γι' αυτος τους λγους καλε το Υπουργεο Παιδεας, ως υπεθυνο επεξεργασας, να απσχει απ τις ως νω μη σννομες πρξεις επεξεργασας των προσωπικν δεδομνων των μαθητν,  να μεριμνσει για την μεση τροποποηση των σχετικν ρυθμσεων και τλος να λβει κθε αναγκαο μτρο και να εκδσει κθε αναγκαα οδηγα προς τις οικεες εκπαιδευτικς αρχς.

6-9-19 ΕιρΖακ 78/19ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ . Ν.4491/17. Διαφορ απ διοικητικ σμβαση κατασκευς δημσιου ργου - Δικαιοδοσα. ννοια διοικητικς σμβασης και κριτρια χαρακτηρισμο. Μετ τη θση σε ισχ του Ν. 4491/17, τοι μετ την 13.10.2017, λες οι προσφυγς αγωγς, που αφορον διαφορς απ την εκτλεση δημοσου ργου και απορρουν απ διοικητικ σμβαση απ ιδιωτικο δικαου σμβαση, ετε χουν, οι διαφορς, συμβατικ υπβαθρο ετε, λγω ακυρτητας της σμβασης, ερεδονται στις διατξεις του αδικαιολγητου πλουτισμο, ακμα και αν ανακπτουν απ συμβσεις ργων και μελετν που χουν συναφθε πριν απ την ναρξη ισχος του Ν. 4491/17, υπγονται εφεξς στη δικαιοδοσα των διοικητικν δικαστηρων. Η κρισιολογομενη αγωγ πρπει να απορριφθε ως απαρδεκτη ελλεψει δικαιοδοσας.

6-9-19 ΜονΠρΚορ 37/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10 - ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ. ΕΦΕΣΗ. Στην περπτωση που οι μηδενικο μικρο ψους καταβολς ορζονται για χρονικ διστημα χι μικρτερο των πντε (5) μηνν και συγχρνως ορζεται να δικσιμος για επανακαθορισμ των δσεων στη να δικσιμο, η απφαση εναι οριστικ κατ το τμμα της που ορζει καταβολς (στω και μηδενικς) για ορισμνο διστημα χρνου και μη οριστικ κατ το τμμα της που ορζει να δικσιμο για επανακαθορισμ των δσεων. Απαρδεκτη η σκηση φεσης κατ εν μρει οριστικς απφασης. Εν προκειμνω, λοιπν, η εκκαλομενη απφαση εναι εν μρει μη οριστικ απφαση, μη επιδεκτικ μως φεσης για οποιοδποτε τμμα της.

30-8-19 ΜονΠρΑθ 466/19 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. Η καταγγελα της σμβασης εργασας αορστου χρνου συνιστ δικαωμα του εργοδτη του εργαζμενου και εναι μονομερς, αναιτιδης δικαιοπραξα, δεν επιτρπεται μως, να υπερβανει, προφανς, τα ρια που διαγρφει η καλ πστη τα χρηστ θη. Ακυρτητα καταγγελας της σχσης εργασας για νμιμη συνδικαλιστικ δρση. ννοια συνδικαλιστικς δρσης. Βρος απδειξης. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι η καταγγελα της σμβασης εργασας της ενγουσας απ την εναγομνη δεν οφελεται στον επικαλομενο απ αυτ λγο της συνδικαλιστικς της δρσης, αλλ στη μειωμνη απδοσ της, στην λλειψη ενδιαφροντς της για το αντικεμενο της εργασας της, στις προβληματικς σχσεις που εχε αναπτξει με κποιους συναδλφους της, στην αρνητικ στση της απναντι σε υπαλλλους του ΕΟΦ, στη μη τρηση οδηγιν της εναγομνης και στην αδιαφορα της ενγουσας σε επισημνσεις - παρατηρσεις απ τους αρμδιους υπαλλλους της εναγομνης για μεγλο χρονικ διστημα. Συνακλουθα δεν αποδεχθηκε τι η καταγγελα της σμβασης εργασας της ενγουσας εναι κυρη ως παρνομη, λλως ως καταχρηστικ.

27-8-19 AρΠγος (Ποιν - ΣΤ') 841/19ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ - ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ. ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Στοιχειοθτηση συκοφαντικς δυσφμησης και ψευδος καταμνυσης - αιτιολογα - εσφαλμνη ερμηνεα εφαρμογ ουσιαστικς ποινικς διταξης - με την παραδοχ, την οποα διλαβε στο σκεπτικ της προσβαλλμενης απφασς του το δικσαν Τριμελς Πλημμελειοδικεο Αθηνν, σχετικ με την αξιποινη πρξη της συκοφαντικς δυσφμισης, προβη σε εσφαλμνη ερμηνεα και εφαρμογ των ουσιαστικν ποινικν διατξεων των ρθρων 362 και 363 του ΠΚ, καθσον στην ννοια του τρτου, κατ τις διατξεις αυτς, περιλαμβνεται οποιοδποτε φυσικ πρσωπο αρχ, πως ο γραμματας, ο δικαστικς επιμελητς, οι δικαστς, οι εισαγγελες οι αστυνομικο κλπ που λαβαν γνση του δυσφημιστικο ισχυρισμο της διδοσης, ενψει μλιστα και του τι και απ την γραμματικ ακμη διατπωση του κειμνου των διατξεων των ρθρων 362-363 του ΠΚ συνγεται ευθως τι "τρτος" εναι κθε πρσωπο που λαμβνει γνση των φερμενων συκοφαντικν ισχυρισμν, αφο δεν γνεται σ' αυτς οποιαδποτε εξαρεση δικριση για τα ργανα που εναι κατ το νμο αρμδια να παραλαμβνουν μηνσεις, καταθσεις, αναφορς κλπ - Αναιρε εν μρει την υπ' αριθμν 3837-3901/2018 απφαση του Τριμελος Πλημμελειοδικεου Αθηνν, ως προς τις διατξεις της που αφορον την αθωση των αναιρεσβλητων για την πρξη της συκοφαντικς δυσφμισης.

27-8-19 ΑρΠγος (Α2) 286/19 : ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΑ - ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ. Το μρος της νδικης αμοιβς, που αποδθηκε στο Δημσιο ως δημσιο σοδο, για το λγο τι τα εισπραχθντα δικαιματα του υποθηκοφλακα κατ το κρσιμο τρμηνο υπερβαιναν τα ξοδα λειτουργας του υποθηκοφυλακεου, μετ την απδοσ του που γινε κατ' επιταγ νμου, εξφυγε απ την περιουσα του εναγομνου και αυτς επομνως παυσε κατ το χρνο επδοσης της αγωγς να εναι ως προς αυτ πλουσιτερος, χωρς να αποκτσει κποιο αντλλαγμα στη θση του. Το υπλοιπο μρος της νδικης αμοιβς αναλθηκε για την κλυψη των εξιστορομενων αναγκαων λειτουργικν δαπανν του υποθηκοφυλακεου, στις οποες ο υποθηκοφλακας ταν υποχρεωμνος απ το νμο να προβε για τις ανγκες λειτουργας της δημσιας υπηρεσας του υποθηκοφυλακεου, δηλαδ προς εκπλρωση δημσιου σκοπο. Αναιρε και παραπμπει.

8-8-19 ΔΠρΑθ 7484/19ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ - ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ.  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ. Αναζτηση αχρεωσττως καταβληθντων δημοτικν τελν και τελν ακνητης  περιουσας που κατβαλε η ενγουσα στον εναγμενο Δμο - σκηση αγωγς με επικουρικ βση του αδικαιολγητου πλουτισμο. Δεδομνου τι στην κατηγορα των φορολογικν διαφορν υπγονται και εκενες που χουν ως αντικεμενο την επιβολ δημοτικν τελν, η κρινμενη αγωγ, με την οποα ζητεται η επιστροφ αχρεωσττως καταβληθντων δημοτικν τελν και ειδικν φρων χει ως αντικεμενο αξωση «φορολογικο περιεχομνου εν γνει», για την οποα, μνο το νδικο βοθημα της προσφυγς ταν επιτρεπτ να ασκηθε. Το διο, λλωστε, ισχει και για την επικουρικ βση της αγωγς, καθς και αυτ αφορ την αποκατσταση ζημας που προλθε απ την αχρεστητη –κατ τους ισχυρισμος της ενγουσας– καταβολ δημοτικν τελν, εν πση δε περιπτσει η εξτασ της, θα προπθετε τη διαμρφωση ανεπτρεπτης παρεμππτουσας κρσης ως προς τη νομιμτητα της καταβολς των επδικων τελν της παρλειψης της Διοκησης να προβε στην επιστροφ τους. Κατ’ ακολουθαν των ανωτρω, το κρινμενο νδικο βοθημα πρπει να απορριφθε ως απαρδεκτο.

8-8-19  ΜΠρΛαμ 72/19 : ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΑ - ΖΗΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. Σμβαση Παροχς Επενδυτικν Υπηρεσιν - Ομλογα που ανκουν στην κατηγορα των «perpetual bonds», δηλαδ στα «ομλογα ατελετητης διρκειας» - Ο κομιστς ενς ττοιου ομολγου δεν δικαιοται σε παρδοση - επιστροφ του ομολγου στον εκδτη του προς τον σκοπ εσπραξης της ονομαστικς του αξας μετ την λξη μιας συμφωνηθεσας διρκειας οποτεδποτε. Συνεπς, εναι προφανς τι το επμαχο ομλογο αφενς εναι υψηλο ρσκου, αφετρου δεν εναι απλ στη σλληψη και στη λειτουργα του επενδυτικ προν.  Περστατικ πλημμελος συμπεριφορς των υπαλλλων της τρπεζας σε βρος του πελτης της - ενγοντος, ο οποος δεν διθετε οποιασδποτε μορφς ειδικτερη εκπαδευση εμπειρα και δεν λαβε ακριβ και σαφ πληροφρηση σχετικ με τα χαρακτηριστικ του συγκεκριμνου επενδυτικο προντος, οτε πριν λβει χρα η αγορ του ομολγου, αφο αυτ πραγματοποιθηκε εν αγνοα του, οτε ταν λαβε γνση της συγκεκριμνης επνδυσης και αποφσισε να το διακρατσει, με αποτλεσμα να μην μπορσει να κατανοσει τους κινδνους. Η συμπεριφορ αυτ των εναγμενων, η οποα εκδηλθηκε ναντι του ενγοντος, συνιστμενη στην αθτηση του καθκοντος διαφτισης, παροχς ορθς συμβουλευτικς καθοδγησης και προειδοποησης του ενγοντος - πελτη, δημιουργε ευθνη αδικοπρακτικ της τρπεζας και συνμα αντκειται στην καλ πστη, στα συναλλακτικ θη, στον Κανονισμ Δεοντολογας ΕΠΕΥ και στο Νμο περ προστασας καταναλωτν. Δχεται εν μρει την αγωγ.

8-8-19 ΤρΕφΑθ 220/19 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. ANΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.  Σμβαση εμπορικς συνεργασας με αντικεμενο την αποκλειστικ πληση υγρν καυσμων για διρκεια πντε ετν μεταξ εταιρας πλησης πετρελαιοειδν και πρατηριοχου υγρν καυσμων, που θα το δινειμε - Παρταση νω της πενταετας της διρκειας των συμβσεων. Ατημα αναγνρισης ακυρτητας των συμβσεων λγω υπρβασης της πενταετας - Κρση τι η αγωγ εναι μη νμιμη και συνεπς απορριπτα, διτι τα πραγματικ περιστατικ, τα οποα επικαλονται οι ενγουσες προς θεμελωση αυτς, και αληθ υποτιθμενα, δεν μπορον να στοιχειοθετσουν το ατημ τους περ αναγνρισης ακυρτητας των επιδκων συμβσεων, δεδομνου τι δεν επικαλονται τι οι συμφωνες αυτς επηραζαν τα εμπορικ ρεματα και τον ανταγωνισμ εντς της κοινς αγορς, με συνπεια να καθσταται δυσχερς εξ αυτο του λγου η πραγματοποηση των στχων μιας ενιαας αγορς, και συνεπς, δεν τυγχνει εφαρμογς το κοινοτικ δκαιο. Εξλλου, οι ενγουσες δεν επικαλονται λλα πραγματικ περιστατικ, για να θεμελισουν την απατησ τους στις διατξεις του εθνικο δικαου περ αθμιτου ανταγωνισμο. Απορρπτει τις εφσεις.

8-8-19  ΕφΑθ 2448/19ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΟΕ. Σε λες τις περιπτσεις, σημανει μεταβολ της νομικς μορφς («νομικο ενδματος») της εταιρας χωρς εκκαθριση και χωρς ανγκη μεταβιβσεως (με ειδικ οιονε καθολικ διαδοχ) των εταιρικν αντικειμνων και εταιρικν χρεν στην εταιρα υπ τη να της μορφ. Περπτωση μετατροπς ΟΕ σε ΕΕ - Η ετερρρυθμη πλον εταιρα αναλαμβνει, αυτοδικαως νευ λλης διατπωσης, τα δικαιματα και τις υποχρεσεις της ομρρυθμης εταιρας, ανεξρτητα αν προρχονται απ συμβατικ, αδικοπρακτικ εκ του νμου-ννομη σχση. Κρνεται τι ο ττλος επ του οποου στηρχτηκε και εκδθηκε η προσβαλλμενη διαταγ πληρωμς απ την οποα προκπτει η παρξη χρηματικς οφειλς σε βρος της ανακπτουσας τραπεζικς εταιρας ναντι της καθ’ ης η ανακοπ, δεν εναι ανπαρκτη - ανυπστατη, αφο εξεδθη επ υπαρκτο νομικο προσπου, καθσον η επιδικαζμενη απατηση προκπτει με γγραφη απδειξη και δη εφετειακ απφαση, η οποα εχε εκδοθε υπρ της δικαιοχου της αρχικς απατησης ΟΕ ως χουσας την κατ’ ρθρο 62 ΚΠολΔ ικαντητα δικαου και την ικαντητα διαδκου, και κατ’ επκταση νομιμοποιετο ενεργητικς στη συνχιση της μεταξ αυτς και της εναγμενης τραπεζικς εταιρας ανοιγεσα δικ, ακμη και μετ τη μετατροπ της. Δχεται την φεση.

26-7-19 ΜΠρΑθ 268/19ΕΥΡΩΠΑΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Η Ευρωπακ Διαταγ Πληρωμς, που χει εκδοθε για απατηση υπαγμενη στον Κανονισμ 1896/2006, κατ τη διαδικασα που ο Κανονισμς προβλπει και χει κηρυχθε εκτελεστ στο κρτος μλος προλευσης, που δικαιοται να προβλει αντιρρσεις ο οφειλτης, αναγνωρζεται και εκτελεται σε οποιοδποτε λλο κρτος μλος, δχως να απαιτεται η κρυξη αυτς εκτελεστς.τσι, ο αιτν απευθνεται κατευθεαν στα ργανα εκτλεσης της χρας υποδοχς, τοι, στο πλασιο της ελληνικς πολιτικς δικονομας, στον αρμδιο δικαστικ επιμελητ. Εν προκειμενω, πρκειται περ Ευρωπακς Διαταγς Πληρωμς του Κανονισμο (ΕΚ) 1896/2006, που κατστη εκτελεστ στο κρτος προλευσης (Ιταλα) και δεν χρειζεται να αναγνωριστε και να κηρυχθε εκτελεστ στην Ελλδα, διτι εκτελεται αμσως. Απορρπτει την ατηση ως μη νμιμη.

26-7-19 ΜΠρΑθ 1845/19ΙΑΤΡΟΙ Ε.Σ.Υ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ.  Υποχρωση των ιατρν του Ε.Σ.Υ απ το καθο ΝΠΔΔ, να αναλβουν πρσθετα τα καθκοντα του οικογενειακο ιατρο. Ατηση ασφαλιστικν μτρων.  Ιδιωτικ διαφορ - Δικαιοδοσα. Η συνταγματικ κατοχυρωμνη στο ρθρο 5 επαγγελματικ ελευθερα. Ειδικτερα, οι αιτοντες εναι θερποντες ιατρο, προσληφθντες απ πολλν ετν απ το Ι.Κ.Α. που στη συνχεια μεταφρθηκαν διαδοχικ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ και τελικ στο καθ ο, που απασχολονται μχρι σμερα, χοντας καταλβει οργανικς θσεις πλρους και αποκλειστικς απασχλησης κλδου ιατρν Ε.Σ.Υ. με συμβσεις εργασας Ι.Δ.Α.Χ. Ισχυρζονται λοιπν, τι το καθ ο αντισυμβατικ και κατ παρβαση του ρθρου 5 παρ. 1 του Συντγματος, το τελευταο χρονικ διστημα, επιχειρε να τους υποχρεσει παρ τη θλησ τους να αναλβουν παρλληλα με την συμφωνημνη εργασα τους και καθκοντα οικογενειακο ιατρο, συμπεριφορ που προσβλλει βναυσα την προσωπικτητ τους. Κατ' ακολουθαν των ανωτρω πιθανολογηθντων πραγματικν περιστατικν, η επιχειρομενη εκ μρους του καθ ου νταξη των αιτοντων στο θεσμ του οικογενειακο ιατρο, παρ τη θλησ τους, εναι παρνομη, αφο δεν βρσκει ρεισμα στο νμο, παραβιζοντας το ρθρο 5 του Σ., και δη την ελευθερα των συμβσεων. Η κρινμενη ατηση πρπει να γνει δεκτ ως βσιμη και κατ' ουσαν, να ρυθμιστε προσωριν η εργασιακ σχση των αιτοντων με το καθ ο  και να υποχρεωθε το τελευταο να αποδχεται προσωριν τις προσηκντως προσφερμενες υπηρεσες τους ως θεραπντων ιατρν της ειδικτητς τους, υπ τους διους ρους.

19-7-19 ΑρΠγος (Β1) 316/19 :  ΔΗΜΟΣΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Προσωπικ Δημοσου με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου - Δικαωμα αποζημωσης λγω απλυσης καταγγελας της σμβασης εργασας απ την υπηρεσα. ρθρο 55 παρ. 4 του ΠΔ 410/88 - Προκπτει τι, εν μχρι την τροποποηση της εν λγω διταξης με το Ν. 3320/2005, το προσωπικ που δικαιοτο να λβει την αποζημωση ορζονταν ρητ στις διατξεις του ν. 993/1979, δηλαδ ειδικ επιστημονικ, τεχνικ και βοηθητικ προσωπικ, που προσλφθηκε πριν την ισχ του ν. 993/1979 και σοι υπηρετοσαν κατ τη δημοσευση του νμου αυτο και συνδονταν με το Δημσιο με σχση εργασας αορστου χρνου, παρτι δεν ανκαν στο ειδικ επιστημονικ, τεχνικ και βοηθητικ προσωπικ, μετ τη γενμενη τροποποηση αναφρεται πλον γενικ στο προσωπικ με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου. Εν προκειμνω λοιπν, ο αναιρεσεων ενγων δικαιοται την αιτομενη αποζημωση λγω συνταξιοδτησης, αν και διορσθηκε στο εναγμενο αναιρεσβλητο Δημσιο με σμβαση εξαρτημνης εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου μετ την ναρξη ισχος του Ν. 993/1979 και δεν ανκε στο ειδικ επιστημονικ, τεχνικ και βοηθητικ προσωπικ. Δεκτ η αναρεση.

19-7-19  ΔΕφΑθ (Β') 11/19ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Η προσβαλλμενη απφαση αναδσωσης στηρζεται στο τι η επδικη κταση αποτελε τμμα μεγαλτερης κτασης που χει κηρυχθε αναδασωτα. δη μως, χει κριθε απ το ΕΔΔΑ και το ΣτΕ, τι η απφαση του Νομρχη που κρυξε αναδασωτα ευρτερη κταση, βασστηκε σε απφαση του Υπουργο Γεωργας, χωρς καμα να επανεκτμηση της κατστασης και τι, ενψει του εξαιρετικ παρωχημνου χρνου της κρυξς της και του γεγοντος τι αυτ αφορ γενικς στην περιοχ λου του Λεκανοπεδου Αττικς, που ορζεται ευρτατα και χωρς διγραμμα, εξαιρουμνων, μλιστα, σημαντικν κατηγοριν εκτσεων, δεν συνεπγεται τον αυτματο χαρακτηρισμ της επδικης κτασης ως αναδασωτας, αλλ θα πρεπε να αιτιολογεται με νετερα στοιχεα. Κρθηκε λοιπν εν προκειμνω, τι η προσβαλλμενη πρξη, με την οποα κηρσσεται αναδασωτα η ιδιοκτησα τoυ αιτοντος, με το αιτιολογικ τι πρκειται για δασικ κταση των παρ. 2 και 4 του ρθρου 3 του ν. 998/1979, που χει εκχερσωθε, παρσταται ανεπαρκς αιτιολογημνη. Δεκτ η ατηση ακρωσης.

19-7-19  ΔΕφΑθ 585/19 : ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Απ τον συνδυασμ των διατξεων 108 παρ. 1 του ΥΚ, 2 παρ. 1 του ΠΚ και 7 παρ. 1 του Σ., συνγεται τι εν απ την τλεση του πειθαρχικο παραπτματος ως και την κδοση αμετκλητης απφασης, ισχουν περισστεροι νμοι, προκπτει τι εφαρμζεται αυτς που περιχει τις ευμενστερες για τον διωκμενο διατξεις. Εν προκειμνω, ευμενστερες διατξεις εναι αυτς του Ν. 4325/15, διτι η οριστικ παση δεν περιλαμβνονταν στις ποινς που μποροσαν να του επιβληθον πειθαρχικ για τα παραπτματα, που αυτς εχε παραπεμφθε στο πειθαρχικ συμβολιο και συνεπς,για τον λγο αυτ, δεν συντρεχε κλυμα αποδοχς της ατησης παρατησς του απ την διοκηση. Κρση τι μη νομμως ο αρμδιος Υπουργς παρλειψε την κδοση διαπιστωτικς πρξης λσης της υπαλληλικς σχσης του αιτοντος, πως η παρλειψη αυτ εκδηλθηκε ρητ με την πρξη περικοπς αποδοχν αυτο. Δχεται την ατηση. Ακυρνει την παρλειψη της διοκησης να εκδσει την διαπιστωτικ πρξη λσεως της υπαλληλικς του σχσης του αιτοντος.

11-7-19 ΜΠρΠειραις 722/19 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ. Κρυξη εκτελεσττητας αλλοδαπν αποφσεων. Για να κηρυχθε εκτελεστ στην Ελλδα απφαση αλλοδαπο δικαστηρου απαιτεται, πλην λλων, και να μην εναι αντθετη προς τη «δημσια τξη».  ννοια “δημσιας τξης”. Περπτωση απφασης δικαστηρου αμερικανικς πολιτεας με την οποα επιδικζεται, λγω ενδοσυμβατικς ευθνης, πραν της πραγματικς ζημας, και πρσθετο χρηματικ ποσ, ως ιδιωτικ υπρ του δανειστ ποιν. Κρση τι ο θεσμς της τιμωρητικς αποζημωσης δεν ρχεται σε σγκρουση με τη δημσια τξη με την προπθεση μως, τι το ποσ το οποο επιδικζεται δεν εναι δυσανλογα μεγλο. Στην προκεμενη περπτωση, η τιμωρητικ αποζημωση κρνεται απ το παρν Δικαστριο ελογη ενψει των συγκεκριμνων περιστσεων, που προκπτουν απ την αλλοδαπ απφαση. Δεκτ η ατηση.

11-7-19 ΠΠρΗρακλεου 10/19ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ. Kαταγγελα σμβασης πστωσης με ανοιχτ λογαριασμ. Ανακοπ διαταγς πληρωμς. Κατ' αρχς η απ πλευρς τραπεζικο ιδρματος παραβαση της υποχρωσης ενημρωσης, αναφορικ με προηγομενη γνωστοποηση προς την πιστοχο και τον εγγυητ του χαρακτηρισμο τους ως μη συνεργσιμων δανειοληπτν, δεν συνιστ νευ ετρου κυρη, ως αντθετη κατ το ρθρο 174 ΑΚ, την καταγγελα της σμβασης. Σκοπς της προβλεπμενης στον Κδικα Δεοντολογας διαδικασας διαχερισης των μη εξυπηρετομενων δανεων ιδιωτν και επιχειρσεων εναι η εξερεση συναινετικς λσης μεταξ δανειολπτη και πιστωτικο ιδρματος και η διερενηση εναλλακτικς πρτασης αναδιρθρωσης.  Στην προκεμενη περπτωση, η καθ’ ης η ανακοπ δεν υποχρεονταν να τηρσει την εν λγω διαδικασα, διτι εχε προηγηθε η επιβολ σε βρος της οφειλτριας αναγκαστικ κατσχεση, με επισπεδον το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το Δικαστριο λαμβνοντας υπψη το γεγονς τι εχαν σε προγενστερο χρνο καταρτιστε η συμφωνα εξυγανσης και η σμβαση αναγνρισης και ρθμισης οφειλς, στις οποες συμβλθηκε και ο ανακπτων, βσει των οποων καθορστηκε αναδιρθρωση της συνολικς οφειλς, χωρς ωστσο να υπρξει ουσιαστικ εκδλωση, απ πλευρς της πιστοχου και του τελευταου, πρθεσης να τηρηθε η εν λγω διευθτηση, κρνει τι η καταγγελα της νδικης σμβασης πστωσης δεν λαβε χρα καταχρηστικ.  Επιπρσθετα, δεν αποδεικνεται τι υπρξε απ πλευρς της πιστοχου και των εγγυητν τυχν εκδλωση πρθεσης τους προς να ρθμιση της οφειλς τους. Τλος, νομμως η καθ’ ης η ανακοπ προβαινε σε μετακλιση σε βρος της πιστοχου της εισφορς του Ν. 128/1975, ενσωματνοντας αυτ στο επιτκιο της νδικης πστωσης. Απορρπτει.

11-7-19  ΕφΑθηνν 896/19 : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΗΛΟ. ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ. Εναι ισχυρ η εγκατσταση κληρονμου επ δλου πργματος, δηλαδ επ ειδικ καθοριζμενου στοιχεου της κληρονομις, η οποα υπρχει αν συνγεται απ τη διαθκη θληση του διαθτη, με τη μνεα του δλου, να εγκαταστσει τον τιμμενο ως κληρονμο, ως μεσο δηλαδ καθολικ του διδοχο σε λη την κληρονομι του σε ποσοστ της. Μνο σε περπτωση αμφιβολας, αν δηλαδ δεν προκπτει θληση του διαθτη για εγκατσταση του τιμμενου ως κληρονμου, αυτς που τιμθηκε με το δλο πργμα θεωρεται κληροδχος. Αποκλρωση με ευρεα και στεν ννοια. Κατ την ννοια του ρθρου 1839 ΑΚ, αποκλρωση εναι η στρηση απ μεριδοχο της νμιμης μορας του με διταξη τελευταας βολησης. Εν προκειμνω, πως προκπτει απ την ερμηνεα της ιδιγραφης διαθκης της, ταν αφενς μεν να εγκαταστσει τους εναγομνους ως μοναδικος κληρονμους της εφ’ λης της κινητς και ακνητης περιουσας της, εν τους λοιπος τετιμημνους ως κληροδχους, με τις κληροδοσες των οποων βαρνονται οι εναγμενοι ανλογα με τη μερδα τους, αφετρου δε να αποκληρσει τον ενγοντα-αδελφ της κατ’ ρθρο 1713 ΑΚ, τοι να αποκλεσει αυτν απ την εξ αδιαθτου διαδοχ. Απορρπτει την αγωγ.

4-7-19 ΔΕφΑθ 1107/19ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ. Πρξη διορθωτικο προσδιορισμο τελν χαρτοσμου και εισφορς υπρ ΟΓΑ για τη φορολογικ περοδο του τους 2010.  σκηση ενδικοφανος προσφυγς και σκηση προσφυγς - Δεν απαιτεται η ενδικοφανς προσφυγ να ταυτζεται απολτως με την προσφυγ απ την ποψη των προβαλλμενων λγων, αλλ αρκε να υπρχει ομοιτητα κατ τα ουσιδη και εκστοτε κρσιμα στοιχεα.  Παραγραφ - Ελογη διρκεια - χει κριθε απ την Ολ του ΣτΕ με την υπ'αρ. 1738/17 τι ο καννας της εικοσαετος παραγραφς των αξισεων (αρ. 249 ΑΚ), εκτιμμενος υπ το πρσμα της αρχς της αναλογικτητας, δεν μπορε να τχει εφαρμογς, κατ’ αναλογα, για την παραγραφ του δικαιματος του Δημοσου για την επιβολ τελν χαρτοσμου και της υπρ ΟΓΑ κοινωνικς εισφορς, ενψει και του επιδιωκμενου εν προκειμνω σκοπο δημοσου συμφροντος για αποτελεσματικτητα του φορολογικο ελγχου και εισπραξιμτητα των καταλογιζομνων τελν χαρτοσμου και της υπρ ΟΓΑ κοινωνικς εισφορς. Στην περπτωση αυτ, εφαρμοστα ρθμιση, κατ τα νομολογιακς δεκτ, η οποα στοιχε προς την απατηση της διταξης του ρθρου 25 παρ.1 του Συντγματος, εναι εκενη της πενταετος παραγραφς. Εν προκειμνω, λοιπν, το δικαωμα του Δημοσου να επιβλει τλη χαρτοσμου και υπρ ΟΓΑ κοινωνικ εισφορ, για την κρινμενη διαχειριστικ περοδο του τους 2010, υπκειται σε πενταετ παραγραφ - Μη νμιμος ο καταλογισμς των φορολογικν επιβαρνσεων, οι οποες διενεργθηκαν με την κδοση και κοινοποηση στην προσφεγουσα της οριστικς πρξης διορθωτικο προσδιορισμο τελν χαρτοσμου εντς του τους 2017, δηλαδ μετ τη συμπλρωση, στις 31.12.2015 της πενταετος προθεσμας παραγραφς.

28-6-19 ΠρΧαλκδας (ΔιοικΟλ) 2/19 :  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - Ν.4335/15. Ζητματα που γεννθηκαν με τη να τακτικ διαδικασα του Ν.4335/15, για τον τρπο επανληψης της συζτησης μετ την κδοση προδικαστικς απφασης. Πρισμα της Ολομλειας των Δικαστν του Πρωτοδικεου Χαλκδας στην περπτωση κδοσης μη οριστικς απφασης και επανληψης της συζτησης επαναφορς της αγωγς προς συζτηση, κατ τα ρθρα 237, 249, 250 και 254 του ΚΠολΔ.

28-6-19 ΕφΑθ 695/19ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ. Θνατος πατρα ενηλκου τκνου σε ατχημα - Αποζμιωση λγω στρησης διατροφς του τκνου απ την ασφαλιστικ εταιρα  - Προποθσεις αποζημωσης. Ως περιουσα καταλυτικ του δικαιματος του ενγοντος για αποζημωση νοεται εκενη η οποα δεν συνδεται με αυτ που αποκμισε ο ενγων απ το διο ατχημα.  Εν προκειμνω ρνηση εκ μρους της ασφαλιστικς επιχερησης της προποθσεως της απορας του ενγοντος τκνου λγω του εισπραχθντος κεφαλαου της χρηματικς ικανοποισεως λγω ψυχικς οδνης. Ωστσο ο ισχυρισμς αυτς της εναγομνης εναι αντθετος προς την καλ πστη και τα χρηστ θη, διτι η εισπραχθεσα απ τον ενγοντα χρηματικ ικανοποηση λγω θανατσεως του πατρα του αποτελε πργματι περιουσιακ στοιχεο, το οποο μως αποκτθηκε απ τον ενγοντα λγω αδικοπραξας για την οποα ευθνεται η εναγομνη ασφαλιστικ εταιρεα, η οποα δεν επιτρπεται να επικαλεσθε την παρξη αυτς της περιουσας για να αντλσει ωφελματα τα οποα οδηγον σε ανατροπ την προποθσεως του ενγοντος για αξωση διατροφς. Απορρπτει την φεση.

28-6-19 ΜονΠρΑθ 411/18 Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ ΑΕ - ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ - Ν.4324/15 - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Περπτωση πρσληψης με σμβαση ορισμνου χρνου του ενγοντος ως Διευθυντ Οικονομικν Υπηρεσιν της εναγομνης Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ - Κατ τη διρκεια της συμβσεως εκδθηκε ο Ν.4324/15 δυνμει του ρθρου 14 του οποου, οι συμβσεις ορισμνου χρνου μεταξ της Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. ΑΕ και των Διευθυντν λονται αζημως. τσι η εναγμενη, επικαλομενη την ως νω διταξη Νμου, λυσε την εργασιακ της σχση με τον εναγμενο - σκηση αγωγης λγω κυρης απλυσης. Το Δικαστριο κρνει τι η  καταγγελα της επδικης σμβασης εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου εναι κυρη, διτι γινε χωρς τη συνδρομ σπουδαου λγου, κατ την ννοια του ρθρου 672 του Α.Κ. Ειδικτερα, η διταξη του ρθρου 14 του νμου 4324/2015, αντκειται στο  Σνταγμα και την ΕΣΔΑ, καθς πρκειται για μεταγενστερη επμβαση του νομοθτη στη σμβαση εργασας, η οποα προσβλλει το ατομικ δικαωμα των συμβαλλομνων μερν στην ελευθερα της σμβασης εργασας καταργοσα τη δυναττητα διαμρφωσης του περιεχομνου αυτς. Πργματι, με την πρωρη μονομερ λση της συμβσεως των δη προσληφθντων, χωρς αποζημωση, προσβλλεται η κατοχυρωμνη απ το Σνταγμα οικονομικ ελευθερα των ανωτρω προσπων. Περαιτρω, ο τεθειμνος νομοθετικς περιορισμς της απλυσης, και μλιστα χωρς καταβολ αποζημωσης, δεν εναι πρσφορος και αναγκαος για την επτευξη του επιδιωκμενου σκοπο και σε κθε περπτωση εναι δυσανλογος σε σχση με αυτν. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι ο ενγων εχε λα τα τυπικ και ουσιαστικ προσντα για να προσληφθε στη θση του Διευθυντ των Οικονομικν Υπηρεσιν και παρεχε τις υπηρεσες του στην εναγομνη προσηκντως και ευσυνειδτως. Επομνως, η καταγγελα εκ μρους της εναγομνης της επδικης σμβασης εργασας εναι κυρη, διτι γινε χωρς σπουδαο λγο. Δεν μπορε μως, να γνει λγος οτε για παρνομη προσβολ της προσωπικτητας του ενγοντος κατ το ρθρο 57 Α.Κ, οτε για αδικοπραξα κατ την ννοια ρθρων 914 και 932 του διου Κδικα. Πρπει λοιπν, η κρινμενη αγωγ να γνει εν μρει δεκτ ως ουσιαστικ βσιμη και περαιτρω πρπει να υποχρεωθε η εναγμενη να καταβλει μρος της αποζημωσης στον ενγοντα λγω πρωρης καταγγελας της επδικης σμβασης εργασας νομιμοτκως, καθς και τις αποδοχς αδεας 2014, επσης νομιμοτκως. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

28-6-19 ΕλΣυνδριο (Πρξη - Ι Τμμα) 7/18 : ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ– ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ – ΑΚΥΡΕΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΟΧ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ. Ατηση ανκλησης πρξης Κλιμακου Προληπτικο Ελγχου Δαπανν στο Ι Τμμα του Ελεγκτικο Συνεδρου, με την οποα κρθηκε τι δεν πρπει να θεωρηθε ΧΕ της αιτοσας δημοτικς ΑΕ που αφοροσε στην καταβολ αποδοχν σε υπαλλλους της, που απασχολθηκαν σε υπηρεσες καθαριτητας, δυνμει συμβσεων εργασας ορισμνου χρνου, που συνφθησαν κατ’ εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 24 παρ. 2 του ν. 4479/2017. Οι συναφθεσες βσει των διατξεων της παραγρφου 2 του ρθρου 24 του ν. 4479/2017, συμβσεις των φερομνων ως δικαιοχων του επμαχου χρηματικο εντλματος και οι απορρουσες απ αυτς δαπνες εναι μη νμιμες, καθσον οι υπλληλοι μχρι τις 7.6.2017 δεν απασχολθηκαν σε υπηρεσες καθαριτητας ανταποδοτικο χαρακτρα, πως απαιτον οι προαναφερθεσες διατξεις, δεδομνου τι οι παρασχεθεσες απ αυτος υπηρεσες αυτς αμεβονταν απ τα σοδα που προκυπταν απ το ανττιμο που κατβαλλαν οι ωφελομενοι πολτες-χρστες των παροχν υδροθεραπεας και χι, ως εκ τοτου, απ την εσπραξη ανταποδοτικο τλους προοριζμενου για την παροχ των υπηρεσιν. Οι συμβσεις αυτς εναι, ως διαδοχικς, αυτοδικαως κυρες. Η καταβολ, ωστσο, των οφειλομνων βσει αυτν επιβλλεται απ τις διατξεις της παραγρφου 2 του ρθρου 7 του π.δ. 164/2004, ως μτρο για την αποτροπ της καταχρηστικς χρησιμοποησης του εδους αυτο των συμβσεων εργασας, (διαδοχικν) και δναται να διενεργηθε με το χρηματικ νταλμα που φρεται προς λεγχο και αφορ στην καταβολ της συμφωνηθεσας αμοιβς τους κατ’ επκληση των κυρων αυτν συμβσεων. Δχεται ατηση. Ανακαλε τη 29/2018 πρξη του Κλιμακου Προληπτικο Ελγχου Δαπανν  στο I Τμμα.

21-6-19 ΑΕΔ 1/19ρση αποφατικς σγκρουσης δικαιοδοσας, η οποα ανκυψε απ τις αποφσεις 1548/2013 του Πολυμελος Πρωτοδικεου Αθηνν και 973/2017 του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν. Διαφορ απ διοικητικ σμβαση και την απρριψη ανακοπς της αιτοσας κατ της δλωσης του Δημοσου ως τρτου, εις χερας του οποου γινε κατσχεση απατησης της καθ' ς η εκτλεση εταιρεας. Αρει υπρ της δικαιοδοσας των διοικητικν δικαστηρων την αποφατικ σγκρουση που ανκυψε στην προκεμενη υπθεση. Αντθετη μειοψηφα.

21-6-19  ΕλΣυνδριο (Πρξη - VII Τμμα) 50/18 : Ατηση ανκλησης – Δμος – αμοιβ – απευθεας ανθεση – προμθειες – αυτοκνητα – συγγνωστ πλνη. Ατηση ανκλησης μη θερησης ΧΕ Δμου που αφορ στην καταβολ αμοιβς σε ιδιωτικ συνεργεο για την επισκευ και συντρηση δημοτικν οχημτων. Απευθεας ανθεση προμηθειν. Επιμερισμς. Προμθεια των αναγκαων ανταλλακτικν αυτοκιντων και επισκευ και συντρηση σε ιδιωτικ συνεργεο οχημτων των Ο.Τ.Α.. H προμθεια ανταλλακτικν για την τακτικ συντρηση και επισκευ των οχημτων του Δμου μη νομμως ανατθηκε απευθεας, μετ απ τεχνητ καττμηση της συνολικς, απαιτομενης για την κλυψη των ετσιων αναγκν του, δαπνης, με σκοπ την αποφυγ, προκρυξης διαγωνισμο, καθσον η αξα της, συναθροιζμενη με την αξα των προηγηθεισν αυτς μοιων προμηθειν του Δμου, υπερβανει το ποσ των 20.000,00 ευρ, που τθεται ως ριο για την απευθεας ανθεση των προμηθειν των δμων. Εντοτοις λαμβανομνων υπψη των ισχυρισμν του Δμου τι στα υπ προμθεια ανταλλακτικ περιλαμβνονται και ανταλλακτικ που δεν αφορον στο τακτικ σρβις των οχημτων, πως τοτο αποδεικνεται και απ τη δυσκολα ανερεσης των ανταλλακτικν για να χημα, το Τμμα κρνει τι τα αρμδια ργανα του Δμου προβησαν στην ελεγχμενη απευθεας ανθεση χωρς πρθεση καταστρατγησης των σχετικν διατξεων και πρπει για το λγο αυτ να ανακληθε η προσβαλλμενη πρξη. Ανακαλε την 164/2018 Πρξη του Κλιμακου Προληπτικο Ελγχου Δαπανν στο Τμμα αυτ.

21-6-19 ΕλΣυνδριο (Πρξη - Ι  Τμμα) 23/18Ατηση ανκλησης – Δμος – δημοτικ υπλληλος – επδομα επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας. Ατηση ανκλησης μη θερησης ΧΕ Δμου που αφορ στην αναδρομικ καταβολ επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας σε δημοτικ υπλληλο αυτο, διτι η νω φερμενη ως δικαιοχος υπλληλος, κατηγορας ΥΕ και ειδικτητας Γενικν Καθηκντων, απασχολεται στο Σταθμ Μεταφρτωσης Απορριμμτων (Σ.Μ.Α.) του Δμου, μως εναι επιφορτισμνη με την σκηση αμιγς διοικητικν καθηκντων (τοποθετημνη στη θση «Διοικητικς») και, συνεπς, δεν πληρο τις προποθσεις του ρθρου 22 του ν. 4368/2016 για τη λψη του ως νω επιδματος. Επδομα επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας. Η προαναφερμενη δημοτικ υπλληλος κατηγορας ΥΕ - Γενικν Καθηκντων, παρχουσα εργασα διοικητικς φσεως, εξαιρεται ρητς απ τις επαγγελματικς ειδικτητες, που, σμφωνα με την εφαρμοστα διταξη, χουν δικαωμα λψης του επιδματος αυτο, εν περαιτρω, δεν αρκε για να την καταστσει δικαιοχο του επμαχου επιδματος το γεγονς τι, καθ’ λο το ωρριο εργασας της, υφσταται τις οσμς και τη σκνη των απορριμμτων, βινει δε τη θασ τους απ το χρο που στεγζεται το γραφεο της καθς επσης τις τυχν δονσεις, τη διχυση των ρπων στο σνολο των εγκαταστσεων του Σ.Μ.Α. και την εν γνει αισθητικ υποβθμιση του περιβλλοντος χρου. Απορρπτει ατηση.

19-6-19 ΣτΕ (Β') 27/19 :  Δμοι - Δημσιος υπλογος - λλειμμα.  Δημσιος υπλογος - ννοια και χαρακτηριστικ -ννοια ελλεμματος. Προσδιοριστικ στοιχεο της ννοιας του υπολγου εναι η απονεμηθεσα σ' αυτν απ τον νμο η ασκομενη απ αυτν οποιαδποτε εξουσα προς διαχεριση χρημτων  που ανκουν στο Κρτος, σε ν.π.δ.δ. σε ο.τ.α., εν πρξη διαχειρσεως αποτελε η χρση αυτν σμφωνα με τον νμο και τον προορισμ τους και η προσκουσα απδοσ τους. Αυτθροη συνπεια της ιδιτητας του δημοσου υπολγου εναι η υποχρωσ του να αποδδει λογαριασμ για την διαχερισ του. Σε περπτωση δε που διαπιστωθε λλειμμα σ' αυτν, καταλογζεται με αιτιολογημνη απφαση απ τους διαπιστσαντες αυτ οικεους διατκτες και επιθεωρητς και σε κθε περπτωση απ το Ελεγκτικ Συνδριο. Ως λλειμμα διαχειρσεως, η αποκατσταση του οποου συνεπγεται τον καταλογισμ του υπολγου, νοεται κθε επ το λαττον αδικαιολγητη διαφορ που διαπιστνεται μεταξ της ποστητας των χρημτων που πρεπε να υπρχει σε μια δεδομνη στιγμ, σμφωνα με τους τηρομενους λογαριασμος και με βση νμιμα διαχειριστικ στοιχεα, και εκενης που πργματι υπρχει. Περπτωση εν προκειμνω, βεβαωσης στο χρηματικ κατλογο του αναιρεσιβλτου Δμου, οφειλν απ τλη καθαριτητας - φωτισμο - Τ.Α.Π της αναιρεσεουσας εταιρας που δραστηριοποιεται στην εν γνει εμπορα ηλεκτρικς ενργειας, η οποα φρεται να τα εισπραξε απ τους πελτες της, αλλ δεν απδωσε αυτ στο  Δμο. Κρθηκε τι εφσον, ποσ δημοτικν φρων και τελν που εισεπρχθησαν απ τους παρχους ηλεκτρικς ενργειας, οι οποοι χουν την ιδιτητα του δημοσου υπολγου, και τα οποα δεν απεδθησαν στους δικαιοχους δμους συνιστον λλειμμα, ο λεγχος της νομιμτητας της επδικης πρξεως καταλογισμο υπγεται στην δικαιοδοσα του Ελεγκτικο Συνεδρου και χι σ’ αυτ των τακτικν διοικητικν δικαστηρων. Ενψει αυτο, το δικσαν διοικητικ εφετεο που δκασε την διαφορ αυτ υπερβη την δικαιοδοσα του και πρπει, κατ συνπεια, για τον λγο αυτ, να γνει δεκτ η υπ κρση ατηση αναιρσεως και να αναιρεθε η προσβαλλομνη απφαση. Το Δικαστριο διακρατε το νδικο βοθημα της αναιρεσεουσας, το οποο και παραπμπει στο Ελεγκτικ Συνδριο.

14-6-19 ΑρΠγος (Β2) 188/19Αξισεις κατ Δημοσου - Τοκοφορα - Δημσιο συμφρον.  Η ρθμιση  με την οποα, επ υπερημερας, αναγνωρζεται στα ΝΠΔΔ το δικαωμα να καταβλλουν, με την ιδιτητα του οφειλτη, ποσοστ τκου 6% ετησως, τοι μικρτερο εκενου που χουν υποχρωση να καταβλλουν οι ιδιτες ως οφειλτες, εισγει επιτρεπτ εξαρεση υπρ των ΝΠΔΔ, και δεν βρσκεται σε αντθεση οτε προς τις αυξημνης τυπικς ισχος διατξεις του Συντγματος, οτε προς αυτς του ρθρου 1 του Πρτου Προσθτου Πρωτοκλλου της ΕΣΔΑ, που προστατεει την περιουσα παντς προσπου. Και τοτο, διτι η προστασα της περιουσας του ΝΠΔΔ εναι αναγκαα προκειμνου αυτ να παραμνει σε θση να εκπληρνει, απρσκοπτα, τους προχοντες καταστατικος σκοπος του και να εξυπηρετε το γενικτερο δημσιο κοινωνικ συμφρον. Αναιρε ως προς τκους.

14-6-19 ΔΕφΑθ 60/19Δση - Αναδασωτες εκτσεις. Κθε αποψιλομενη δασικ κταση, δημσια ιδιωτικ, κηρσσεται υποχρεωτικς αναδασωτα με μνη την αντικειμενικ διαπστωση της συνδρομς των προποθσεων, που προβλπει η συνταγματικ διταξη του ρθρου 117 παρ.3, η δε απφαση περ αναδασσεως πρπει να αιτιολογεται πλρως ως προς το χαρακτηρισμ της κτασης ως δσους δασικς εκτσεως, η αιτιολογα, μως, αυτ μπορε να συμπληρνεται και απ τα λοιπ στοιχεα του φακλου. Εν προκειμνω, η αιτιολογα της προσβαλλμενης απφασης, παρσταται πλημμελς, διτι, η Διοκηση στηρζει την κρση της περ του δασικο χαρακτρα της  κτασης, στην απλ αναφορ του αριθμο των αεροφωτογραφιν, χωρς μνεα του περιεχομνου τους, σον αφορ το εδος, τη μορφ και πυκντητα της δασικς βλστησης. Δχεται την ατηση ακρωσης.

14-6-19 ΜΠρΚαρδτσας 4/19 : Τρπεζες - Επενδυτικς υπηρεσες - Ευθνη.  Σμβαση παροχς επενδυτικν υπηρεσιν - Ομλογα ατελετητης διρκειας - ''Perpetual bonds''. Ζητματα ευθνης τρπεζας, εν δεν εφιστ εγγρφως την προσοχ του επενδυτ στους κινδνους συγκεκριμνων επενδυτικν επιλογν του. Προστασα καταναλωτν. Εν προκειμνω, προκπτει τι οι ενγοντες, πριν προβον στην αγορ του ομολγου, δεν εχαν λβει απ τους προστηθντες υπαλλλους των εναγομνων τραπεζν ακριβ και σαφ πληροφρηση σχετικ με τα χαρακτηριστικ του συγκεκριμνου επενδυτικο προντος και εν γνει τους κινδνους που ενεχε η εν λγω επνδυση. Επσης αποδεχθηκε τι οι ενγοντες υπγονται στην ννοια του καταναλωτ και χι του θεσμικο επενδυτ επαγγελματα κερδοσκπου επενδυτ, καθσον δεν υπερβανουν το πρτυπο του μσου αποταμιευτ. Οι εναγμενες λοιπν, δια των πρξεων και παραλεψεων των προστηθντων υπαλλλων τους, παρβησαν τις συναλλακτικς υποχρεσεις τους, παρβησαν υπαιτως τις διατξεις του Κανονισμο Δεοντολογας ΕΠΕΥ, καθς και τις διατξεις του Ν. 2251/94. Η υπατια δε παρβαση των ανωτρω διατξεων συνιστ παρνομη συμπεριφορ και οι εναγμενες ευθνονται αντικειμενικ για την αδικοπρακτικ συμπεριφορ των προστηθντων απ αυτς υπαλλλων. Εν μρει δεκτ η αγωγ.

12-6-19 ΕλΣυν (Πρξη Προλ.Ελγχου - Τμμα VII) 131/18Δμος – υπλληλοι ΙΔΟΧ – πρσληψη. Μη θερηση ΧΕ Δμου για την καταβολ μρους αμοιβς σε εταιρεα για τη «Φροντδα και υποστριξη καθημερινς λειτουργας Αθλητικν Εγκαταστσεων», συνολικο ποσο 15.000,00 ευρ συμπεριλαμβανομνου Φ.Π.Α.. Οι προβλεπμενοι στον ΚΚΔΚΥ για το μνιμο προσωπικ περιορισμο εφαρμζονται αναλογικ μνο επ του απασχολομενου με σμβαση εργασας ΙΔΑΧ προσωπικο, χι δε και επ εκενου που απασχολεται με σμβαση εργασας ΙΔΟΧ. Νμιμη η σχετικ δαπνη καθσον το γεγονς τι νας εκ των δη εταρων της αναδχου εταιρεας εχε προσληφθε απ το Ν.Π.Δ.Δ, κατ την δια χρονικ περοδο ως ΠΕ Καθηγητν Φυσικς Αγωγς με σμβαση εργασας ΙΔΟΧ δεν ασκε επιρρο.

12-6-19 ΕλΣυν (Πρξη Προλ.Ελγχου - Τμμα VII) 65/18Δμος – απευθεας ανθεση – υπηρεσες – επιμερισμς. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφορ σε αμοιβ εργασιν καθαρισμο ρεμτων στη Δ.Ε. Απευθεας ανθεση υπηρεσιν. Επιμερισμς. Το αντικεμενο των ελεγχμενων «εργασιν καθαρισμο ρεμτων» δεν εναι ομοειδς με το αντικεμενο συμβσεων «κλαδεσεων για λγους πυρασφλειας οδεσεων προς τα δση» και ως εκ τοτου νομμως αυτς ανατθηκαν απευθεας, σμφωνα με το ρθρο 118 του ν. 4412/2016, καθς οι εν λγω εργασες, που αποσκοπον στον καθαρισμ τμημτων των πντε ρεμτων Δ.Ε., πραν του καθαρισμο της βλστησης που ως αντικεμενο ταυτζεται με αυτ των αναθσεων για τον «καθαρισμ φυτικς βλστησης στο οδικ δκτυο» και τις «κλαδεσεις για λγους πυρασφλειας», περιλαμβνουν πρωτστως εργασες απομκρυνσης φερτν υλικν, μπαζν και απορριμμτων, εργασες οι οποες δεν παρουσιζουν ομοιτητα με σες χουν ανατεθε με τις λοιπς συμβσεις. Νμιμη συνεπς παρσταται η δαπνη δεδομνου τι η σχετικ σμβαση δεν μπορε να χαρακτηριστε ως μερικτερο τμμα ενιαας εργασας των συμβσεων, στε να αποτελε προν μη νμιμης καττμησης.

12-6-19 ΕλΣυν (Πρξη Προλ.Ελγχου - Τμμα VII) 45/18Δμος – αμοιβ – υπηρεσες αποκομιδς απορριμμτων – απευθεας ανθεση - προπολογισμς. Μη θερηση ΧΕ Δμου  που αφοροσαν σε καταβολ μρους της αμοιβς των φερμενων ως δικαιοχων για την παροχ υπηρεσιν αποκομιδς απορριμμτων και ανακυκλσιμων υλικν σε Δημοτικς Εντητες. Νμιμη η απευθεας ανθεση μοιων ομοειδν συμβσεων, ταν καθεμα απ αυτς αφορ στην κλυψη των αναγκν κθε δημοτικς εντητας ξεχωριστ και η συνολικ ετσια δαπνη για κθε δημοτικ εντητα δεν υπερβανει το ποσ των 20.000 ευρ χωρς ΦΠΑ. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι αν και το αντικεμενο των επμαχων συμβσεων αφορ στην παροχ μοιων υπηρεσιν, ορθς ο Δμος προβη στην απευθεας ανθεσ τους αν δημοτικ εντητα κατ’ εφαρμογ του ρθρου 6 παρ. 14 του ν. 4071/2012, καθσον ακολουθθηκε εξαρχς η διαδικασα αναγραφς ξεχωριστν πιστσεων αν Δημοτικ Εντητα στον προπολογισμ του τους 2017.

7-6-19 ΑρΠγος (Ολ) 3/19 : Επικουρικ Κεφλαιο - Αυτοκινητικ ατχημα - Περιορισμς αποζημωσης - Αντισυνταγματικτητα. Ζητματα γενικτερου ενδιαφροντος. Αυτοκινητικ ατχημα - Ευθνη Επικουρικο Κεφαλαου λγω ανκλησης της δειας λειτουργας της ασφαλιστικς επιχερησης - ρια ευθνης του ΕΚ - Εν προκειμνω, κατ την κρση του Εφετεου το ΕΚ φειλε να καταβλει στον παθντα το ποσοστ 70% της συνολικς αποζημωσης, σμφωνα με τις διατξεις του τταρτου ρθρου περ.γ' του Ν. 4092/12.  Κρση τι η εν λγω κανονιστικ εθνικ ρθμιση κατ το μρος με την οποα περιορζεται το συνολικ ποσ αποζημωσης του παθντος σε περπτωση ανκλησης της δειας ασφαλιστικς εταιρεας, πως στην νδικη περπτωση, σε ορισμνο μνο ποσοστ της πλρους αποζημωσης και με αντατο ποσ 100.000 ευρ, εναι αντθετη με τη συνταγματικ αρχ της αναλογικτητας (αρ.25 παρ.1 του Σ.), την ΕΣΔΑ (αρ.1 παρ.1 του ΠΠΠ), αλλ και το Ενωσιακ Δκαιο (Οδ. 72/166/ΕΚ και Οδ. 84/5/ΕΚ). Αναιρε  λοιπν, την υπ'αρ. 671/14 απφαση του ΜονΕφΠειραις, κατ το μρος που περιρισε την υποχρωση του Επικουρικο Κεφαλαου για καταβολ αποζημωσης (αποθετικς ζημας και χρηματικς ικανοποησης).

7-6-19 ΔΠρΘεσ 447/19Νθευση πετρελαου - Λαθρεμπορα - Προσφυγ. Η χρησιμοποηση αντ για πετρλαιο κνησης, πετρελαου θρμανσης ναυτιλας πετρελαου κνησης νοθευμνου με λλα προντα, συνιστ αντικειμενικ παρβαση, που διαπρττεται με μνη την απδειξη τλεσης των ανωτρω πραγματικν περιστατικν, ανεξαρττως της τυχν υπαιτιτητας των μετεχντων προσπων, η οποα επισρει την επιβολ του ως νω διοικητικο προστμου σε βρος του κατχου του οχματος. Περαιτρω, η παρβαση αυτ εναι αυτοτελς και ανεξρτητη απ το αδκημα της λαθρεμπορας, κι ως εκ τοτου, στοιχειοθετεται, ακμη κι αν ο παραβτης απαλλαγε απ την τλεση της λαθρεμπορας. Το διοικητικ δικαστριο δικαιοται να μεταβλλει ακμη και τη νμιμη βση στην οποα στηρχθηκε η κδοση της καταλογιστικς σε βρος διοικουμνου πρξης επιβολς προστμου. Περαιτρω, εν προκειμνω, η απφαση του ποινικο δικαστηρου με την οποα κηρχθηκαν αθοι οι  προσφεγοντες, αφορ στη νμιμη εκπρσωπο της προσφεγουσας, εν η νδικη διοικητικ διαδικασα και η προκεμενη διαφορ αφορ στην δια, τοι οι δο διαδικασες δεν στρφονται κατ του διου προσπου, στε να τεθε ζτημα δσμευσης του παρντος Δικαστηρου, εν περαιτρω εναι διαφορετικ και η διταξη βσει της οποας επιβλθηκε το νδικο πρστιμο. Δεκτ η  προσφυγ ως προς την πρτη και το δετερο εκ των προσφευγντων - Απορρπτει την προσφυγ ως προς την τρτη προσφεγουσα εταιρα.

7-6-19 ΜΠρΑθ 424/19ΑΕ - Ζημα μετχων που εξαπατθηκαν απ μλη του ΔΣ της ΑΕ. Ειδικτερα, στην προκειμνη περπτωση για τους επενδυτς η επιλογ τους να επενδσουν τα χρματ τους στην εταιρεα, δεν ταν απλς μια επιζμια επνδυση στο Χρηματιστριο, εντς των αποδεκτν νομμων και καθορισμνων ορων και καννων, αλλ το αποτλεσμα μιας μεθοδευμνης και σχεδιασμνης επ σειρ ετν ποινικ κολσιμης συμπεριφορς, που επδειξαν οι καθ ων, με σκοπ την εξαπτηση του επενδυτικο κοινο ως προς την οικονομικ θση και κατσταση της εισηγμνης εταιρεας (πρτης των καθ ων), με πληροφορες, που ταν πρσφορες να δημιουργσουν εσφαλμνες εντυπσεις στο επενδυτικ κοιν και στις εποπτικς αρχς, συμπεριφορ, που στοιχειοθετε το αδκημα της απτης. Υπατιοι ταν οι καθ ων, ως νμιμοι εκπρσωποι της εταιρεας και μλη του Δ.Σ, οι οποοι και εκπνησαν και θεσαν σε λειτουργα το σχδιο εξαπτησης, με σκοπ να αποκομσουν (παρνομα) κρδη. Ασφαλιστικ μτρα - Δεκτ εν μρει η ατηση - Διατσσει συντηρητικ κατσχεση κθε ακνητης περιουσας των καθ' ων μχρι του ποσο των 70.000 ευρ.

5-6-19 ΕλΣυν (Πρξη Προλ.Ελγχου - Τμμα Ι) 123/18 : ΔΥΠΕ – υπλληλοι ΙΔΟΧ – συμμρφωση διοκησης – σμβαση εργασας. Μη  θερηση ΧΕ Δ.Υ.ΠΕ. που αφορ στην καταβολ ποσο σε υπαλλλους του εν λγω νομικο προσπου που απασχολθηκαν δυνμει συμβσεων εργασας ΙΔΟΧ, ως αποδοχς τους. Η Διοκηση οφελει, μετ την κοινοποηση σε αυτν αντιγρφου αιτσεως αναστολς εκτλεσης της προκρυξης καθς και των λοιπν πρξεων της διαγωνιστικς διαδικασας για τη σναψη ατομικν συμβσεων εργασας, ασκηθεσας ενπιον του Διοικητικο Εφετεου, με την οποα μλιστα ζητεται και η κδοση προσωρινς διαταγς αναστολς εκτλεσς τους, να μην προβανει στην υπογραφ της σχετικς συμβσεως και να απσχει απ κθε ενργεια, η οποα θα ταν ικαν να ματαισει την επιδιωκομνη απ τον αιτοντα παροχ προσωρινς δικαστικς προστασας. Η υπογραφ ωστσο της σχετικς σμβασης, κατ παρβαση της υποχρεσεως αναμονς, ανεξαρττως της ευθνης που γενν για την Διοκηση, δεν καθιστ μη νμιμη την τελευταα, οτε, συνακλουθα, παρνομες τις δαπνες που συνχονται με αυτ. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι οι επμαχες συμβσεις εργασας ΙΔΟΧ μεταξ της Υποδιοικτριας της Υγειονομικς Περιφερεας και των εν λγω υπαλλλων, επ των οποων ερεδεται η ελεγχμενη δαπνη, εναι νμιμες, καθσον η υπογραφ αυτν, παρ την κοινοποηση της σχετικς αιτσεως αναστολς και του συναφος αιτματος προσωρινς διαταγς και κατ παρβαση της υποχρεσεως αναμονς, δεν επιδρ στη νομιμτητα αυτν.

5-6-19 ΕλΣυν (Πρξη Προλ.Ελγχου - Τμμα Ι) 51/18 : Δμος – αποδοχς – δικηγρος – πρσληψη. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφορ σε δαπνη πρτης μισθοδοσας για το μνα Σεπτμβριο του 2017 δικηγρου, που προσλφθηκε στον ανωτρω Δμο με σχση μμισθης εντολς. Μισθολογικ και βαθμολογικ κατταξη των επ παγα αντιμισθα προσλαμβανμενων απ τους Ο.Τ.Α. Α βαθμο δικηγρων. Νομμως ο νεοπροσληφθες δικηγρος κατετγη, ως δικηγρος παρ’ Αρεω Πγω, στο 15ο και χι στο 3ο μισθολογικ κλιμκιο, διτι η κατταξ του, ως δικηγρου παρ’ Αρεω Πγω, στο 15ο μισθολογικ κλιμκιο υπαγορεεται απ τις επιτακτικο χαρακτρα διατξεις του ρθρου 44 του Κδικα περ Δικηγρων και του ρθρου 9 του ν. 4354/2015, οι οποες καθορζουν τα καττατα δυνατ ρια των απολαβν των με πγια αντιμισθα αμειβμενων δικηγρων.

5-6-19 ΕλΣυν (Πρξη Προλ.Ελγχου - Τμμα Ι) 28/18 Δμος – αποδοχς – ειδικς σμβουλος – συγγνωστ πλνη. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφορ στην καταβολ αποδοχν, σε υπλληλο, η οποα προσελφθη ως Ειδικ Σμβουλος. Ειδικο σμβουλοι. Μη νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η ανωτρω κακς προσελφθη σε θση ειδικο συμβολου στο Δμο, καθσον η φερμενη ως εμπειρα της σε διφορους φορες (στη Δ1 Διεθυνση ΟΗΕ και Διεθνν Οργανισμν και Διασκψεων του Υπουργεου Εξωτερικν, στη Μνιμη Αντιπροσωπεα της Ελλδος στα Ηνωμνα θνη καθς και στην Περιφρεια Β. Αιγαου), λαβε χρα στο πλασιο της πρακτικς της σκησης και, συνεπς, προηγθηκε της λψης του πτυχου της, μετ την λψη του οποου και μνο μποροσε αυτ να αποκτσει την ποια ειδικτερη επιστημονικ ειδκευση και εμπειρα. Πλην μως, η προ της λψης του πτυχου της, διετς απασχλησ της αμισθ, στην Περιφρεια συνιστ σημαντικ εμπειρα, ανλογη με το αντικεμενο των καθηκντων της ως ειδικς συμβολου, σε εππεδο μλιστα τοπικς αυτοδιοκησης ευρτερης κλμακας (Περιφρεια), η απασχληση δε αυτ, παρτι, ως μισθη, δεν αποτελοσε την κρια βιοποριστικ εργασα της, θα μποροσε να πληρο τσο τις προποθσεις του νμου, κατ τις οποες η εμπειρα δεν απαιτεται να εναι επαγγελματικ, σο και τις απαιτσεις της πρσκλησης, αν εχε ββαια αποκτηθε μετ τη λψη του πτυχου της. Περαιτρω, λαμβνοντας υπψη: α) τις ιδιατερα αντξοες συνθκες της μεταναστευτικς- προσφυγικς κρσης, στο επκεντρο της οποας βρσκονται, ως πρτη γεωγραφικ ακτογραμμ εισδου των μεταναστν στην Ελλδα, η νσος και ο εν λγω Δμος και της συνακλουθης επιβρυνσης που υφσταται τσο σε ανθρωπιστικ, σο και σε διοικητικ εππεδο η δημοτικ αρχ, β) το γεγονς τι η επιλεγεσα για την επμαχη θση εμφανζει αξιλογη ενασχληση, συναφ, κατ τα διδγματα της κοινς περας, προς το ζητομενο γνωστικ αντικεμενο, εναι ρα κατλληλα προσαρμσιμη και αξιοποισιμη στο ζητομενο πεδο τοπικς δημοτικς δραστηριτητας, κρνει τι τα αρμδια ργανα του Δμου, προβησαν στην επμαχη πρσληψη, διτι, πεπλανημνως πλην συγγνωστς, υπλαβαν τι εξυπηρετεται δι’ αυτς η αδριτη ανγκη επικουρας της δημοτικς αρχς και του Δημρχου.

30-5-19 ΠΠρΑθ 184/19 Δνειο - Εγγηση - Χρηστ θη - Ακυρτητα. Περπτωση κυρης σμβασης εγγησης σε καταναλωτικ δνειο, ως αισχροκερδς και καταπλεονεκτικ, σε βρος της ενγουσας εγγυτριας, η οποα ταν σε ηλικα μλις 23 ετν και οσα παντελς πειρη με τις τραπεζικς συναλλαγς, αφο δεν εχε ποτ δανειοδοτηθε ως ττε απ κποιο πιστωτικ δρυμα, γεγονς για το οποο ενημρωσε την υπλληλο της τρπεζας και χωρς να διαθτει ιδιατερη πανεπιστημιακ μρφωση. Προκπτει λοιπν τι η ενγουσα ωθθηκε στην υπογραφ της δανειακς σμβασης με την ιδιτητα της εγγυτριας, παρασυρθεσα απ τις διαβεβαισεις της προστηθεσας υπαλλλου της εναγμενης τρπεζας τι πρκειται μνο για μα απλ και τυπικ υπογραφ στο κεμενο της δανειακς σμβασης, που θα διευκλυνε την γκριση του δανεου, χωρς επ' ουδεν να αντιλαμβνεται τη σημασα και το μγεθος της ευθνης που συνεπγεται η πρξη της. Δεκτ η αγωγ ως κατ' ουσα βσιμη.

30-5-19 ΕλΣυν (Ολ) 1389/18Ατηση αναρεσης – καταλογισμς στρατιωτικο – διαχειριστς στρατιωτικο υλικο – υπλογος – δικαωμα προηγομενης ακρασης. Ατηση αναρεσης κατ απφασης, με την οποα απορρφθηκε η φεση του αιτοντος και επικυρθηκε ο επιβληθες σε βρος του με πρξη του Υφυπουργο Εθνικς μυνας καταλογισμς. Ο διαχειριστς χρηματικο, καθς και ποιος διαχειρζεται, στω και χωρς νμιμη διαταγ, χρματα των Ενπλων Δυνμεων, φρει την ιδιτητα του δημοσου υπολγου και, ως εκ τοτου, υπχει ειδικ διαχειριστικ (δημοσιολογιστικ) ευθνη ναντι του Δημοσου για κθε λλειψη χρημτων που διαπιστνεται στη διαχερισ του και δεν μπορε να δικαιολογηθε. Το Δικαστριο κρνει τι βασμως προσπτεται υπ του αναιρεσεοντος στην πληττμενη απφαση η πλημμλεια της παρβασης νμου, κατ το μρος που με αυτ απορρφθηκε ο προβληθες με το δικγραφο της φεσης ουσιδης ισχυρισμς του περ παραβασης του δικαιματος προηγομενης ακρασης αυτο, καθσον της κδοσης νας πρξης δεν προηγθηκε (να) πρσκληση του δη αιτοντος υπολγου προς αναπλρωση εντς 48 ωρν του διαπιστωθντος ελλεμματος, κατ’ εφαρμογ του ρθρου 56 παρ. 2 του ισχοντος κατ τον κρσιμο χρνο Κδικα Δημοσου Λογιστικο, οπτε μποροσε ο ανωτρω να ζητσει να λβει γνση των συνταχθντων πορισμτων και λων των λοιπν εγγρφων στοιχεων του φακλου και, κατπιν τυχν αιτηθεσας και δοθεσας απ τη Διοκηση ελογης προθεσμας, να προβλει εξαντλητικ τις απψεις του τσο για την παρξη σο και για το ψος του διαπιστωθντος ελλεμματος, καθς και για οποιαδποτε λλη διαπστωση, στην οποα εχε προλθει η ελεγκτικ επιτροπ. Αναιρε την απφαση.

30-5-19 ΜΕφΛρισας 99/19 Λση ΟΕ - ννοια σπουδαου λγου - Αδυναμα συνεργασας εταρων ως λγος λσης. Ατηση αναστολς εκτλεσης αποφσεως της εκοσιας διαδικασας, με την οποα απορρφθηκε ατηση αποκλεισμο εταρων.  Προποθσεις χοργησης της αναστολς και διαδικασα εκδκασης της σχετικς ατησης. Το Μονομελς Πρωτοδικεο μπορε, στερα απ ατηση των λοιπν εταρων, η οποα εκδικζεται κατ τη διαδικασα της εκοσιας δικαιοδοσας, αντ της λσης της εταιρεας, να διατξει τον αποκλεισμ του εταρου, με αποτλεσμα να λειτουργσει επ τετρμηνο η εταιρα ως μονοπρσωπη, με σκοπ την ανερεση νου συνεταρου - Ο αποκλεισμς εναι δυνατς και στην περπτωση που η εταιρα χει δο μνο μλη. Εν προκειμνω, κρθηκε τι υπρχουν  υπρχουν πιθαντητες να ευδοκιμσει και ο λγος της φεσης της αιτοσας, να εξαφανισθε η εκκαλουμνη και κατ το κεφλαιο που αφορ την ατηση των καθ’ ων, περ δικαστικς λσης της εταιρας, με την ουσιαστικ αποδοχ της αιτσεως περ του αποκλεισμο των καθ’ ων απ την εταιρα. Ενψει λοιπν της επικεμενης βλβης της αιτοσας απ την ισχ και την εκτλεση της προσβαλλομνης αποφσεως, πρπει να γνει δεκτ η κρινμενη ατηση και ως και κατ’ ουσαν βσιμη και ν’ ανασταλε η ισχς και η εκτλεση της υπ’ αριθμ. 155/2018 αποφσεως του ΜονΠρωτΛρισας μχρι εκδσεως οριστικς αποφσεως επ της εφσεως.

30-5-19 ΜονΠρΑθ 222/19 : Μεταββαση επιχερησης - Κμψη αυτοτλειας  Ν.Π. Αξισεις εργαζομνου. Περπτωση μεταββασης επιχερησης - Αξισεις εργαζομνης απ καθυστρηση καταβολς μισθο επ εννα μνες απ την μεταβιβσουσα εταιρα - Πτε η καθυστρηση καταβολς μισθο συνιστ μονομερ βλαπτικ μεταβολ.  Ο μεταβιβζων και μετ τη μεταββαση ευθνεται αλληλεγγως και εις ολκληρον με το διδοχο για τις υποχρεσεις που προκυψαν απ τη σμβαση σχση εργασας μχρι το χρνο που αναλαμβνει ο διδοχος. Πτε συντρχει ρση αυτοτλειας νομικο προσπου- Εν προκειμνω, αποδεχτηκε τι ο τρτος εναγμενος, μοναδικς εταρος, διαχειριστς και νμιμος εκπρσωπος της πρτης εναγομνης εταιρεας και ταυτχρονα εταρος (μαζ με τη σζυγο του), διαχειριστς και νμιμος εκπρσωπος της δετερης εναγομνης, κατευθνει την εταιρικ τους διοκηση και διαχειρζεται (καρποται) αποκλειστικς ο διος τα οικονομικ της οφλη, ασκντας εν τοις πργμασι προσωπικ εμπορικ δραστηριτητα. Πρπει, επομνως, να υποχωρσει η αρχ της αυτοτλειας και ευθνης των ΝΠ ναντι του τρτου εναγμενου φυσικο προσπου. Περαιτρω, προκπτει  τι κατ το χρνο σστασης της δετερης εναγομνης εταιρεας το τος 2015 λαβε ουσιαστικ χρα μεταββαση της εκμετλλευσης της πρτης στη δετερη εναγομνη εταιρεα, η μεταββαση δε αυτ αφοροσε σε αυτοτελ οικονομικ ονττητα και οργανωμνη επιχειρηματικ μονδα. Η δετερη δε εναγομνη, συνεπς, δραστηριοποιοταν επιχειρηματικ χρησιμο­ποιντας τον εξοπλισμ και το προσωπικ της προκατχου της, εκμεταλλευμενη τη φμη και την πελατεα της, με αποτλεσμα να καθσταται εμφανς τι δεν μεταβλθηκε η ταυττητα της μεταβιβαζμενης επιχειρσεως, αλλ συνεχζεται ως οικονομικ μονδα η δια επιχερηση και διατηρε αυτ, υπ το νο φορα την ταυττητ της. Στην προκειμνη περπτωση, λοιπν, συντλεστηκε μεταββαση της επιχερησης, που εχε σαν αποτλεσμα την υποκειμενικ αλλοωση της σμβασης εργασας της ενγουσας σον αφορ το πρσωπο του εργοδτη και τη δημιουργα εις ολκληρον παθητικς ενοχς μεταξ των εναγομνων νομικν προσπων. Κρση τι η καθυστρηση καταβολς αποδοχν επ εννα μνες καθιστ σαφς τι λαβε χρα βλαπτικ μεταβολ των ρων εργασας της ενγουσας. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

30-5-19 ΕλΣυν (Ολ) 671/18 : Ατηση αναρεσης – ανακοπ – καταλογισμς. Ατηση αναρεσης κατ απφασης σε ,τι αφορ το μρος εκενο με το οποο απορρφθηκε ανακοπ του αναιρεσεοντος και επικυρθηκε η ταμειακ βεβαωση του Προσταμνου Δ.Ο.Υ., το δε βεβαιωθν σε βρος του ποσ για οφειλ του ναντι του Δημοσου προερχμενη απ συντξεις που φρεται να εισπραξε αχρεωσττως χουν καταλογισθε σε βρος του με πρξη του Υπουργο Οικονομας και Οικονομικν, περιορσθηκε. Η χορηγομενη προσωριν διαταγ αναστολς εκτλεσης, η οποα ισχει ως την κδοση απφασης επ της ατησης αναστολς, παργει ννομα αποτελσματα απ του χρνου κδοσς της και η Διοκηση οφελει, ευθς μλις λβει γνση, με οποιονδποτε τρπο, της εκδοθεσας προσωρινς διαταγς, να απχει απ κθε ενργεια εκτλεσης της ανασταλεσας πρξης και να προβε στην ανκληση σων πρξεων εκτλεσης χουν τυχν εκδοθε, χωρς, για τη γνεση της εν λγω υποχρωσης των αρμοδων διοικητικν οργνων προς συμμρφωση, να απαιτεται η προηγομενη νομτυπη κοινοποηση της προσωρινς διαταγς σε αυτ. Εξλλου, απαρατητη προπθεση για τη επιβολ προσαυξσεων εκπρθεσμης καταβολς, οι οποες συνιστον κρωση λγω της μη εμπρθεσμης καταβολς βεβαιωμνου χρους προς το Δημσιο, εναι να χει καταστε το χρος ληξιπρθεσμο, δηλαδ, χι μνο να εναι απαιτητ κατ το ουσιαστικ δκαιο, αλλ, επιπροσθτως, να χει περιλθει στο αρμδιο για την εσπραξ του δημσιο ταμεο και να χει βεβαιωθε ταμειακς σε αυτ. Επειδ, ωστσο, διατυπθηκαν κατ τη δισκεψη πλεονες γνμες, αναφορικ με το εν, κατ το χρονικ διστημα που εναι σε ισχ προσωριν διαταγ, με την οποα χει ανασταλε η εκτλεση καταλογιστικς πρξης, νομμως χωρε η ταμειακ βεβαωση του καταλογισθντος ποσο και η εντεθεν επιβολ προσαυξσεων εκπρθεσμης καταβολς σε βρος του οφειλτη, η υπ κρση υπθεση πρπει να παραπεμφθε στη μεζονα Ολομλεια.

30-5-19 ΕλΣυν (Ι Τμμα) 1491/18φεση – λλειμμα – καταλογισμς υπαλλλου – συνευθυνμενο πρσωπο. φεση με την οποα ζητεται η ακρωση απφασης της Οικονομικς Επιθρησης, με την οποα ο εκκαλν, πρην Προστμενος του Τμματος Διοκησης και Διαχερισης Δασν καταλογστηκε αλληλεγγως και εις ολκληρον με τους αναφερμενους στην απφαση αυτ υπαλλλους της ανωτρω υπηρεσας με ποσ, το οποο, φρεται να αντιστοιχε σε λλειμμα ξυλεας που διαπιστθηκε στη διαχεριση υλικο της ανωτρω Διεθυνσης. λλειμμα. Καταλογισμς υπλογου και συνευθυνμενου προσπου. Η εκποηση μη ετοιμοπαρδοτων δασικν προντων διενεργεται με δημοπρασα, τα αποτελσματα της οποας εγκρνονται απ την αρμδια αρχ και κατακυρνονται στον πλειοδτη. Ο τελευταος οφελει, εντς 10 ημερν απ την κοινοποηση της γκρισης των παραπνω αποτελεσμτων να προσλθει στην αρμδια Δημσια Οικονομικ Υπηρεσα Δ.Ο.Υ., για να υπογρψει τη σχετικ σμβαση, προσκομζοντας συνμα εγγηση καλς εκτλεσης της σμβασης (εγγυητικ επιστολ αναγνωρισμνης στην Ελλδα Τρπεζας, σσταση παρακαταθκης χρεγραφα εθνικν δανεων), αξας σης με το 1/10 της αξας των μη ετοιμοπαραδτων προντων και εντς δκα (10) ημερν απ την γγραφη ειδοποησ του για το ετοιμοπαρδοτο αυτν, εφσον απ τη διακρυξη της δημοπρασας προβλπεται η τμηματικ καταβολ του τιμματος και ο αριθμς των δσεων, να προσκομσει στην αρμδια δασικ υπηρεσα το αποδεικτικ κατθεσης της πρτης δσης στην Τρπεζα της Ελλδος και ισριθμες προς τις λοιπς δσεις τραπεζικς εγγυητικς επιστολς, ποσο αντστοιχου προς το ψος των λοιπν αυτν δσεων. Κρση τι δεν μπορε να αποδοθε στον εκκαλοντα η ιδιτητα του συνευθυνμενου προσπου. Ανεξρτητο εναι το ζτημα της αστικς ευθνης του για την πρκληση στο Δημσιο ζημας συνεπεα συμπεριφορς αντθετης προς τα υπηρεσιακ του (εποπτικ) καθκοντα, ευθνη η οποα εναι αυτοτελς απ την δημοσιονομικ ευθνη και προκπτει πρωτογενς με την επλευση του ζημιογνου αποτελσματος που οφελεται στην παρνομη συμπεριφορ του, που συνιστ η παρβαση του υπηρεσιακο του καθκοντος. Δχεται φεση.

23-5-19 ΣτΕ (Β') 732/19 : Δκη ''πιλτος'' - Επλυση ζητημτων γενικτερου ενδιαφροντος - Εκπρθεσμη δλωση φορολογας εισοδματος - Πτε παραγρφεται το δικαωμα επιβολς φρου του Δημοσου. Ειδικτερα, σε περπτωση εκπρθεσμης υποβολς δηλσεως εντς της κατ' ρθρον 84 παρ. 1 του ν. 2238/1994 προθεσμας πενταετος παραγραφς του δικαιματος του Δημοσου να επιβλει τον οικεο φρο ισχει κατ' αρχν η προβλεπμενη στη διταξη αυτ (84 παρ. 1) πενταετς προθεσμα παραγραφς απ το τλος του τους μσα στο οποο λγει η προθεσμα για την επδοση της δλωσης. Σε περπτωση, μως, που η εκπρθεσμη δλωση υποβληθε κατ το τελευταο τος της ως νω πενταετος προθεσμας παραγραφς, ττε το δικαωμα του Δημοσου να κοινοποισει το φλλο ελγχου παραγρφεται μετ την προδο τριετας απ τη λξη του τους υποβολς της εκπρθεσμης δλωσης.  Σε περπτωση δε, εκπρθεσμης υποβολς δηλσεως μετ την προδο της προθεσμας πενταετος παραγραφς, το δικαωμα του Δημοσου για κοινοποηση φλλου ελγχου παραγρφεται κατ' αρχν μετ την προδο τριετας απ τη λξη του τους υποβολς της εκπρθεσμης δλωσης, με αντατο, ωστσο, χρονικ ριο παραγραφς την προθεσμα των δεκαπντε ετν απ τη λξη της προθεσμας για την επδοση της δλωσης. Εν προκειμνω, δικζει την προσφυγ κατ το μρος που αφορ στα οικονομικ τη 2007 και 2008 και παραπμπει την υπ κρση προσφυγ στο ΔιοικΕφΑθηνν για το οικονομικ τος 2012 - Δεκτ εν μρει  η προσφυγ.

22-5-19 ΕλΣυν (Ολ) 1388/18Πρτυπη δκη – επιδματα εορτν – στρατιωτικς συνταξιοχος – Σνταγμα – αρχ ιστητας – ιδιοκτησα – αρχ αναλογικτητας – ΕΣΔΑ (περιουσα). Πρτυπη Δκη. Αποφανεται τι οι διατξεις της παρ. 1 του ρθρου μνου του ν. 3847/2010, κατ’ εφαρμογ των οποων σταμτησε, απ 1.6.2010 και εφεξς, να καταβλλονται στον ενγοντα, στρατιωτικ συνταξιοχο, τα επιδματα εορτν Χριστουγννων και Πσχα καθς και το επδομα αδεας, δεν αντκεινται στα ρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 και 5, 17, 22, 25 παρ. 1 και 3, 28 παρ. 1 και 2 και 36 παρ. 2 του Συντγματος, οτε στο ρθρο 1 του Πρτου Πρσθετου Πρωτοκλλου της Ευρωπακς Σμβασης του Δικαιωμτων του Ανθρπου και στην αρχ της αναλογικτητας οτε δε στα ρθρα 15 παρ. 1, 17 και 31 παρ. 1 του Χρτη των Θεμελιωδν Δικαιωμτων της Ευρωπακς νωσης.

22-5-19 ΕλΣυν (Ολ) 987/18 : Ατηση αναρεσης – ΙΚΑ – παραγραφ – λλειμμα – υπλογοι. Ατηση αναρεσης κατ απφασης που απρριψε την φεση του αναιρεσεοντος κατ πρξης με την οποα καταλογσθηκε αυτς, αλληλεγγως και εις ολκληρον με λλα πρσωπα, υπρ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και δη Ε.Φ.Κ.Α. με ποσ για ισποσο λλειμμα που προκλθηκε στη διαχεριση του Περιφερειακο Υποκαταστματος Ι.Κ.Α.. Ελλεψει ειδικν περ παραγραφς διατξεων, για τις αξισεις του ΙΚΑ ναντι των υπολγων αυτο προς αποκατσταση των ελλειμμτων που δημιουργθηκαν στη διαχερισ τους εφαρμζεται η γενικ εικοσαετς παραγραφ του ρθρου 249 του Αστικο Κδικα, η οποα, κατ το ρθρο 251 Α.Κ. ρχεται απ ττε που γεννθηκε η αξωση και εναι δυνατ η δικαστικ επιδωξ της, δηλαδ απ ττε που αποκαλφθηκε το λλειμμα και μποροσαν τα αρμδια ργανα του Ιδρματος να προσφγουν δικαστικ για την αποκατστασ του και λγει σμφωνα με το ρθρο 243 παρ.3 Α.Κ. μλις περσει η αντστοιχη ημερομηνα του τελευταου χρνου για τη συμπλρωση της εικοσαετας. Εξλλου, εν εντς μας χρονικς περιδου υπρχει αδυναμα διαπστωσης του ακριβος χρονικο σημεου κατ το οποο λαβαν χρα οι παρνομες διαχειριστικς πρξεις οι γενεσιουργς του ελλεμματος επειδ οι υπλογοι δεν τηροσαν τα εκ του νμου προβλεπμενα αναγκαα διαχειριστικ στοιχεα για την αποκλυψ του, αφετηριακ σημεο για την ναρξη της παραγραφς αποτελε το καταληκτικ χρονικ σημεο της περιδου, κατ το οποο αποκαλφθηκε το λλειμμα, καθσον μνον ττε διαπιστθηκε αυτ και μποροσε να επιδιωχθε δικαστικς η αποκατστασ του. Πτε επρχεται διακοπ παραγραφς. Η αξωση του ΙΚΑ (και δη Ε.Φ.Κ.Α.) για την αποκατσταση του ελλεμματος που δημιουργθηκε στη διαχεριση του Περιφερειακο Υποκαταστματος Ι.Κ.Α. υππεσε στην εικοσαετ παραγραφ του ρθρου 249 Α.Κ., διτι απ το χρνο γενσεως αυτς δεν προκπτει τι μεσολβησε καννα πραγματικ γεγονς που να δναται να θεμελισει λγο διακοπς αυτς, η δε καταλογιστικ πρξη εξεδθη μετ τη συμπλρωση αυτς. Δχεται ατηση αναρεσης.

22-5-19 ΕλΣυν (Ολ) 424/18 : Ατηση αναρεσης – ΙΚΑ – Τρπεζες – δημσιος τομας – συντξιμος χρνος. Ατηση αναρεσης κατ απφασης με την οποα κρθηκε τι ο χρνος υπηρεσας της αναιρεσεουσας στο δημσιο απ 1.10.1996 ως 31.12.2002, κατ τη διρκεια του οποου ελμβανε συγχρνως τις αποδοχς της θσης της ως υπλληλος του Υπουργεου Οικονομικν και κατ μεταββαση σνταξη απ το ΙΚΑ ως χρα αποβισαντος στην υπηρεσα υπαλλλου της Εμπορικς Τρπεζας, δεν λογζεται συντξιμος, εφσον η Εμπορικ Τρπεζα υπγεται στο δημσιο τομα, πως αυτς προσδιορζεται στο ρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982. Κρση τι οι αννυμες τραπεζικς εταιρεες υπγονται στο δημσιο τομα για την εφαρμογ της διταξης του ρθρου 58 παρ. 1 Σ.Κ., εφσον συντρχει στω και μα απ τις τρεις προποθσεις του ρθρου 1 παρ. 6 ν. 1256/1982 δηλαδ (α) εν το σνολο πλειοψηφα των μετοχν του εταιρικο κεφαλαου ανκει στο Δημσιο, σε ΝΠΔΔ σε δημσιες επιχειρσεις, (β) εν χουν κρατικ προνμιο (γ) εν χουν κρατικ επιχοργηση. Δεν εναι νοητ μια αννυμη τραπεζικ εταιρεα, η οποα κατ το τος 1982 υπαγταν στο δημσιο τομα λγω της συνδρομς κποιου απ τα ανωτρω κριτρια να θεωρεται κατ πλσμα δικαου τι υπγεται εσαε σ’ αυτν, στω και αν μεταγενστερα δεν υφσταται πλον καννας σνδεσμος αυτς με το δημσιο τομα. Προκειμνου δε να διαπιστωθε εν συνταξιοχος εξ ιδου δικαιματος εκ μεταβιβσεως φρει την ιδιτητα του «συνταξιοχου του δημοσου τομα» με συνπεια τη μη αναγνριση ως συνταξμου του χρνου υπηρεσας που παρχεται μετ τη συνταξιοδτησ του, θα πρπει να ερευνται η συνδρομ των ανωτρω κριτηρων κατ το χρνο που αποκτ την ιδιτητα αυτ κατ τα ισχοντα για τον κθε φορα. Μειοψηφα. Δχεται ατηση αναρεσης.

22-5-19 ΕλΣυν (Ολ) 743/18 Σνταγμα - αρχ ιστητας - τρτεκνος στρατιωτικς συνταξιοχος. Ζτημα συνταγματικτητας σον αφορ την προσμτρηση, στους νδρες στρατιωτικος με τρα τουλχιστον παιδι που θεμελινουν δικαωμα σνταξης βσει της διταξης του ρθρου 6 παρ. 1β του ν. 3865/2010, στο διπλσιο του χρνου υπηρεσας τους σε μονδες εκστρατεας τις λοιπς μονδες και υπηρεσες. Αποφανεται τι για λγους ιστητας των δο φλων, η διταξη του δευτρου εδαφου της περ. β της παρ. 5 του ρθρου 40 του Σ.Κ. εναι εφαρμοστα, σον αφορ την προσμτρηση, και στους νδρες στρατιωτικος με τρα τουλχιστον παιδι που θεμελινουν δικαωμα σνταξης, βσει της διταξης του ρθρου 6 παρ. 1β του ν. 3865/2010, στο διπλσιο του χρνου υπηρεσας τους σε μονδες εκστρατεας τις λοιπς μονδες και υπηρεσες της παρ. 5 του ρθρου 40 του Σ.Κ., χωρς τον πρσθετο ρο της συμπλρωσης 25ετος πραγματικς υπηρεσας, που προβλπεται με το τρτο εδφιο μετ απ την περ. γ της διας παραγρφου και που τθεται, ανεπιτρπτως κατ την αρχ της μη δικρισης των δο φλων, μνον σε βρος των ανδρν. Μειοψηφα. Αναπμπει.

17-5-19 ΑΠ (Ολ) 4/19 Σμβαση τραπεζικο δανεου σε ελβετικ φργκο - λεγχος καταχρηστικτητας των ρητρν της συμβσεως - Εξαρεση δηλωτικν ρων της συμβσεως απ τον λεγχο -  Οδηγα 93/13/ΕΚ - Προστασα καταναλωτν - Ν.2251/94. Παραπομπ στην Ολομλεια του ΑΠ των απ τo ρθρο 559 αρ. 1 του ΚΠολΔ, λγων (1ου και 2ου) της αιτσεως για αναρεση της υπ' αρ.  8713/2016 αποφσεως του ΠολΠρΘεσσαλονκης. Κρθηκε κατ πλειοψηφα και απορρφθηκε ο σχετικς πρτος λγος τι,  το ΠολΠρωτΘεσ, κρνοντας τι η εξαρεση των δηλωτικν ρων απ τον λεγχο καταχρηστικτητας θεμελινεται "σε ρητ επιταγ της Οδηγας 93/13", δεν σφαλε κατ' αποτλεσμα, διτι, στω και αν η εξαρεση αυτ δεν μεταφρθηκε ρητ στο εθνικ δκαιο με το ν. 2251/1994, εμπεριχεται στη ρθμιση του ρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2251/1994 βσει μας εναρμονισμνης προς το ενωσιακ δκαιο ερμηνεας σμφωνης με το σκοπ της Οδηγας. Αντθετη μειοψηφα. Περαιτρω, το ΠολΠρωτΘεσ, κρινε τι ο επμαχος ρος της δανειακς συμβσεως συνιστ δηλωτικ ρο, διτι επαναλαμβνει τη διταξη του ρθρου 291 ΑΚ και με τη σκψη αυτ απρριψε την αγωγ της αναιρεσεουσας, ως μη νμιμη. Κατ την γνμη που επικρτησε στην Ολομλεια, εναι αβσιμος και πρπει να απορριφθε και ο δετερος λγος της αιτσεως απ τον αρ. 1 του ρθρου 559 ΚΠολΔ, κατ το οικεο μρος του, που παραπμφθηκε στην Ολομλεια. Αντθετη μειοψηφα ντεκα μελν της Ολομλειας.  Απορρπτει.

17-5-19 ΕλΣυν (ΙΙΙ) 277/19 : Στρατιωτικο - Συντξεις - Ν.4387/16 - Συνταγματικτητα. Ενιαο Σστημα Κοινωνικς Ασφλειας - Μεταρρθμιση ασφαλιστικο – συνταξιοδοτικο συστματος. Περπτωση εκκαλοσας - στρατιωτικς υπαλλλου της πολεμικς αεροπορας -, η οποα λγω αποστρατεας της προ της 1ης.7.2016, συνταξιοδοτθηκε υπ το καθεστς του Ν.4387/16, λαμβνοντας μειωμνη σνταξη. Ζητματα συμβαττητας με τις συνταγματικ κατοχυρωμνες αρχς της ιστητας, της χρηστς διοκησης και της προστασας της δικαιολογημνης εμπιστοσνης, καθς του ρθρου 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Το Δικαστριο κρνει τι, εκ του τρπου υπολογισμο της εν λγω ανταποδοτικς σνταξης των δημοσων εν γνει λειτουργν και υπαλλλων, κατ' αρχς δεν παραβιζεται η διταξη του ρθρου 4 παρ. 1 του Σ., δοθντος τι ο υπολογισμς αυτς στηρζεται στις συνολικς αποδοχς ενεργεας των δημοσων εν γνει λειτουργν και υπαλλλων, οι οποες διπονται απ συνταγματικο επιπδου αρχς και καννες που προσκουν στη δημοσου δικαου ιδιτητα των δικαιοχων. Δεν γεννται δε, ζτημα δικαιοδοσας του Ελεγκτικο Συνεδρου προς εκδκαση των διαφορν που προκπτουν απ την απονομ συντξεων υπ το νο καθεστς σε δημοσους εν γνει λειτουργος και υπαλλλους, διτι η σνταξη των ανωτρω ενσωματνουσα κατ τον υπολογισμ της τις αποδοχς ενεργεας αυτν, διατηρε τον χαρακτρα της ως συνχιση της αμοιβς που ο δικαιοχος της, ελμβανε κατ τον ενεργ αυτο υπηρεσιακ βο - ρθρο 98 παρ. 1 στ' του Σ. Περαιτρω, κατ την κρση του Δικαστηρου, εφσον τη βση του νου συστματος αποτλεσε η ανγκη εξυγανσης του κοινωνικοασφαλιστικο συστματος της χρας, για να δικαιολογηθε μια ενδεχομνως ουσιδης διαφοροποηση ως προς το ψος της συνταξιοδοτικς παροχς μεταξ των συνταξιοδοτηθντων υπ το παλαι και αυτν που συνταξιοδοτονται υπ το νο καθεστς, πρπει να συντρχουν σοβαρο ουσιαστικο λγοι, πραν αυτο που στηρζεται στο κριτριο του χρνου συνταξιοδτησης. Δεν αρκε δε ως ττοιος σοβαρς ουσιαστικς λγος, καθσον σε λους κατανμεται το αυτ ασφαλιστικ κεφλαιο, η προστασα του επιπδου ζως των δη συνταξιοδοτηθντων, ταν οι λοιπο ασφαλισμνοι, με τη σνταξη που δικαιονται υπ το νο καθεστς, κινδυνεουν να χουν εππεδο ζως σημαντικς καττερο των παλαιν συνταξιοχων. μως, το Δικαστριο κρνει σχετικς τι, εν ψει του μεταβατικο χαρακτρα των ρυθμσεων που εφαρμσθηκαν στην εκκαλοσα δεν τθεται ζτημα παραβασης της αρχς της ιστητας. Αντθετη μειοψηφα. Παραπμπει την φεση στην Ολομλεια του Ελεγκτικο Συνεδρου, καθς στην υπθεση ανακπτει ζτημα γενικτερου ενδιαφροντος.

17-5-19 ΣτΕ (Γ') 1923/18 : Επιβολ πειθαρχικς ποινς σε Ειδικ Φρουρ, για πλαστογραφα πιστοποιητικο - ττλου σπουδν, το οποο εχε καταθσει ως δικαιολογητικ για τη συμμετοχ του στο διαγωνισμ πρσληψης. σκηση φεσης - Προποθσεις παραδεκτο - Εκκλητ. Εφαρμογ ευνoκτερης διταξης μεταγενστερου Νμου. Κρθηκε τι το Δευτεροβθμιο Ανακριτικ Συμβολιο δεν εφρμοσε τη διταξη της παρ. 3 του ρθρου 10 του π.δ. 120/2008, η οποα εχε καταστε εφαρμοστα ως ευμενστερη, με βση την παρ. 2 του ρθρου 58 του π.δ. 120/2008, και δεν σκησε την κατ τη διταξη αυτ ευχρει του στην επιμτρηση της ποινς. Επομνως, δεν εναι νμιμη η απφαση του Δευτεροβαθμου Πειθαρχικο Συμβουλου, πως εσφαλμνως κρθηκε με την εκκαλομενη απφαση. Δεκτ η φεση.

13-5-19 ΜΠρΑθ 7826/18Προσβολ της προσωπικτητας. Αποδεικτικ μσα  - ρια απορρτου - Μηνματα (sms). Ο παραλπτης σντομων γραπτν μηνυμτων δναται προς απδειξη των ισχυρισμν του να προσκομσει εκτυπσεις φωτογραφες αυτν στο πλασιο πολιτικς δκης με τον αποστολα-αντδικ του, διτι τα συγκεκριμνα αποδεικτικ μσα δεν εμππτουν στην απαγρευση της διταξης του ρθρου 19 § 3 του Συντγματος (λλο το ζτημα εν σε πολιτικ δκη προσκομζεται sms απ διδικο που δεν ταν αποδκτης του). Εν προκειμνω, πιθανολογεται επικεμενος κνδυνος επανληψης παρμοιων περιστατικν, στε να συντρχει επεγουσα περπτωση προσωρινς ρθμισης της κατστασης, δεδομνου τι δεν πρκειται για δο μεμονωμνα γεγοντα, πως αβσιμα ισχυρζεται η καθς η ατηση, αλλ για μα εξακολουθητικ συμπεριφορ. Δεκτ η ατηση ως βσιμη.

13-5-19 ΠΠρΑθ 778/18 Ιδιοκτησιακ καθεστς κτματος Βεκου. Κρθηκε τι ανεξρτητα  απ τη μορφ, που εχε το επδικο, εφσον αποδεχθηκε τι οι απτεροι δικαιοπροχοι των εναγουσν απ το τος 1833  και μχρι την 11.9.1915, δηλαδ για χρονικ διστημα πλον της τριακονταετας, νεμθηκαν τη μεζονα κταση του λου κτματος, στην οποα περιλαμβνεται και το επδικο με δινοια κυρου, καλ πστη, αλλ και με βση τους νμιμους ττλους τους, εν ποτ δεν σκησε σ’ αυτ διακατοχικς πρξεις το πρτο εναγμενο Ελληνικ Δημσιο, αυτο, απκτησαν την κυριτητα του επδικου ακιντου με τον πρωττυπο τρπο της κτακτης χρησικτησας, που εχε συμπληρωθε στις 11.9.1915 και τι η κυριτητα αυτ στη συνχεια δεν καταλθηκε.

7-5-19 ΜονΔιοικΠρΑθ 391/19Δικαστικο λειτουργο - Περικοπς συντξεων - Ν.4051/12 και Ν.4093/12. Σνταγμα. σκηση αγωγς συνταξιοχων του Τομα Ασφλισης Νομικν ΤΑΝ-ΤΕΑΔ (ΕΦΚΑ) για τις περικοπς που υπστησαν στις συντξεις τους στο πλασιο εφαρμογς μτρων αντιμετπισης της δημοσιονομικς κρσης. Κρθηκε τι οι διατξεις των Ν. 4051 και 4093/2012, με τις οποες περικπτονται οι συντξεις, αντκεινται  στο Σνταγμα και εναι, ως εκ τοτου, ανσχυρες και μη εφαρμοστες. Ειδικτερα, οι διατξεις αυτς ψηφσθηκαν, ταν εχε πλον παρλθει διετα απ τον πρτο αιφνιδιασμ της οικονομικς κρσης και αφο, εν τω μεταξ, εχαν σχεδιασθε και ληφθε τα βασικ μτρα για την αντιμετπισ της. Επομνως, κατ την επιχειρηθεσα με τις διατξεις αυτς να, για πολλοστ φορ, περικοπ συνταξιοδοτικν παροχν της διας ομδας θιγομνων, ο νομοθτης δεν δικαιολογετο πλον να προχωρσει στην ψφιση των σχετικν ρυθμσεων χωρς ειδικ ρευνα του αντικειμνου αυτν, αλλ φειλε να προβε σε εμπεριστατωμνη μελτη, προκειμνου να διαπιστσει και να αναδεξει τεκμηριωμνα τι η λψη των συγκεκριμνων μτρων ταν συμβατ με τις σχετικς συνταγματικς δεσμεσεις, τις απορρουσες, μεταξ λλων, απ τον θεσμ της κοινωνικς ασφαλσεως, τις αρχς της ιστητας και της αναλογικτητας και την προστασα της αξας του ανθρπου.Τλος, εφ’ σον, πντως, κατπιν των ανωτρω, ο νομοθτης επλεγε, πως εν προκειμνω, να προβε σε συγκεκριμνες περικοπς συντξεων, φειλε προηγουμνως να εξετσει με τρπο επιστημονικ και δικαστικ ελγξιμο, εν οι επιπτσεις των περικοπν στο βιοτικ εππεδο των θιγομνων, οδηγον σε ανεπτρεπτη μεωση του επιπδου ζως των συνταξιοχων κτω του ορου εκενου που συνιστ τον πυρνα του κοινωνικοασφαλιστικο τους δικαιματος. Αντθεση και στο ρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Πτε γεννται αποζημιωτικ ευθνη του Δημοσου κατ' ρθρο 105-106 ΕισΝΑΚ. Δχεται εν λω την αγωγ ως προς τον πρτο ενγοντα και εν μρει ως προς τη δετερη ενγουσα.

7-5-19 ΤρΔιοικΠρΑθ 20634/18Συνταξιοχοι ΤΣΑΥ - Περικοπς συντξεων - Σνταγμα. Αγωγ. Ευθνη Δημοσου κατ' ρθρο 105-106 ΕισΝΑΚ. σκηση αγωγς αποζημωσης συνταξιοχου ιατρο του ΤΣΑΥ (ΕΤΑΑ - ΕΦΚΑ) για τις περικοπς που υπστη απ το 2010-2017 στο πλασιο εφαρμογς των δημοσιονομικν μτρων λιττητας. Υποχρεωτικ κοινωνικ ασφλιση - Δεν κατοχυρνεται συνταγματικς ευθεα αναλογα (αμιγς ανταποδοτικτητα) μεταξ εισφορν και παροχν - Μλιστα, σε περιπτσεις εξαιρετικ δυσμενν δημοσιονομικν συνθηκν, δεν αποκλεεται, κατ το ρθρο 22 παρ. 5 του Σ., στο πλασιο της υποχρεωτικς κοινωνικς ασφλισης, η επμβαση του νομοθτη για την εφεξς μεωση ακμη και των απονεμηθεισν συντξεων -  Και στις εξαιρετικς, μως, αυτς περιπτσεις, η δυναττητα του νομοθτη να περικπτει τις ασφαλιστικς παροχς δεν εναι απεριριστη, αλλ οριοθετεται κατ πρτον απ τις αρχς της κοινωνικς αλληλεγγης  και της ιστητας στα δημσια βρη. Πτε γεννται αποζημιωτικ ευθνη του Δημοσου κατ' ρθρο 105-106 ΕισΝΑΚ. Η κρινμενη αγωγ πρπει να γνει δεκτ, ως βσιμη εν μρει, και αφενς να υποχρεωθε το εναγμενο να καταβλει στον ενγοντα ποσ 6.000,00 ευρ,αφετρου να αναγνωρισθε η υποχρωση του ιδου να του καταβλει ποσ 2.672,58 ευρ. [ Δες και τις υπ' αρ. 19157/18 ΜΔΠρΑθ, 5390/18 ΤρΔΠρΑθ ]

7-5-19 ΤρΔιοικΠρΑθ 12667/18 : Συνταξιοχοι ΙΚΑ - Περικοπς επιδομτων και δρων - Σνταγμα. σκηση προσφυγς συνταξιοχου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις περικοπς που υπστη στα επιδματα δρων και αδεας , στο πλασιο εφαρμογς μτρων αντιμετπισης της δημοσιονομικς κρσης. Κρση τι οι περικοπς των Ν.3845 και 3863/10, χοντας αποφασισθε υπ την πεση των λως εξαιρετικν περιστσεων, και επιβαλλμενες κατ την εκτμηση του νομοθτη για την μεση αντιμετπιση της κρσεως, εν ψει του ψους και των εν γνει χαρακτηριστικν τους, καθς και των συνθηκν υπ τις οποες θεσπσθηκαν, οτε στην αρχ της αναλογικτητας και της αρχς της δικαιολογημνης εμπιστοσνης του διοικομενου αντκεινται,  οτε τον πυρνα του δικαιματος στην κοινωνικ ασφλιση προσβλλουν. Περαιτρω, οι επμαχες περικοπς, δεν αντκεινται οτε στο ρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, αλλ οτε και στον Ευρωπακ Κοινωνικ Χρτη. Απορρπτει την προσφυγ.

6-5-19 ΜΠρΖακνθου 81/18 : Κατσχεση εις χερας τρτου - Ανακοπ - Αναστολ - Ν.4335/15. μμεση εκτλεση και ζητματα που γενννται περ της δυναττητας αναστολς της εκτλεσης μετ την κατργηση της διταξης του ρθρου 938 ΚΠολΔ υπ την ισχ του Ν.4335/15. Με διασταλτικ ερμηνεα της διταξης του ρθρου 937 παρ.1 ΚΠολΔ, παρχεται σχετικ δυναττητα αναστολς της διαδικασας αναγκαστικς εκτλεσης σε πρτο βαθμ προ της εκδσεως απφασης επ της ασκηθεσας ανακοπς. Περπτωση κατσχεσης εις χερας τρπεζας ως τρτης, τραπεζικο λογαριασμο του αιτοντος Δμου - σκηση ανακοπς και ατηση αναστολς εκτλεσης. Αντικεμενο αναγκαστικς εκτλεσης μπορε να αποτελσει η ιδιωτικ μνο περιουσα του δημοσου και ΝΠΔΔ, αποκλεισμνης της κατσχεσης της δημσιας περιουσας. Εν προκειμνω, ο αιτν Δμος δεν επικαλεται γενικ και αριστα την τρηση του επμαχου λογαριασμο υπρ των εν γνει σκοπν του ΝΠΔΔ, αλλ συγκεκριμνα τι διαχειρζεται το ποσ του εν λγω λογαριασμο για την εκτλεση βασικν κοινχρηστων πολεοδομικν ργων στην περιοχ νταξης του πολεοδομικο σχεδου, τοι τι αφορ σε ειδικ σκοπ κι ως εκ τοτου εναι ακατασχτο. Ως εκ τοτου πιθανολογεται η ευδοκμηση του μοναδικο λγου ανακοπς του αιτοντος στον οποο η αναγκαστικ εκτλεση θα επιφρει ανεπανρθωτη βλβη, συνεπς, πρπει η κρινμενη ατηση να γνει δεκτ ως ουσα βσιμη.

6-5-19 ΕιρΣικυνος 10/18Αυτοκινητικ ατχημα  - Αποκλειστικ υπαιτιτητα - Αποζημωση - Υποκατσταση ΙΚΑ. Επικουρικ Κεφλαιο. Περπτωση σγκρουσης αυτοκιντου με μοτοσικλτα, με αποκλειστικ υπαιτιτητα του οδηγο του αυτοκιντου, ο οποος οδηγοσε χωρς την επιμλεια και προσοχ που φειλε, κι τσι στην προκειμνη περπτωση επιχερησε να εισλθει σε διασταρωση, παραβιζοντας την προτεραιτητα του οδηγο της μοτοσικλτας με αποτλεσμα να ανακψει αιφνδια την κνηση του και να προκληθε ο τραυματισμς του τελευταου και υλικς ζημις. Η μη χρση προστατευτικο κρνους δεν συνδεται αιτιωδς με την πρκληση του τραυματισμο του οδηγο της μοτοσικλτας, η δε χρση του δεν θα ταν ικαν να αποτρψει το ερος του επελθντος τραυματισμο στα πδια του. Περαιτρω, η  λλειψη δειας ικαντητας οδηγο, συνιστ μεν παρβαση του ρθρου 94 ΚΟΚ, πλην μως, δεν συνδεται αιτιωδς με το νδικο ατχημα. Αποζημωση θματος απ το ΙΚΑ - Υποκατσταση του ΙΚΑ - δη ΕΦΚΑ - στα δικαιματα του ασφαλισμνου - Αγωγ του ΙΚΑ κατ του οδηγο του ζημιογνου αυτοκιντου - Πτχευση ασφαλιστικς εταιρας ζημιογνου οχματος - Ευθνη Επικουρικο Κεφαλαου. Δεκτ η αγωγ.

25-4-19 ΣτΕ (Ολ) 435/19Δικαστικο λειτουργο - Υπηρεσιακς μεταβολς - Σνταγμα. Περπτωση επιλογς δικαστικς λειτουργο, η οποα κατεχε το βαθμ του Αντιπροδρου του ΕΣ, για την κλυψη της κενωθεσας θσεως του Γενικο Επιτρπου της Επικρατεας στο ΕΣ.  Ατηση ακυρσεως - Παραδεκτ η σκηση μνο κατ του σχετικο ΠΔ και χι κατ της απφασης του Υπουργικο Συμβουλου που στερεται εκτελεσττητας. ννομο συμφρον αιτοσας - Η κρινομνη ατηση, στρεφομνη κατ πρξεως, αφορσης στην υπηρεσιακ της κατσταση ασκεται εν γνει παραδεκτς και με ννομο συμφρον απ την αιτοσα, η οποα επικαλεται, μεταξ λλων, ηθικ βλβη απ την προσβαλλομνη πρξη, με την οποα αυτ τοποθετεται σε θση για την οποα προβλπεται τετραετς θητεα, κτι που, πως προβλλεται, συνεπγεται την πρωρη - πριν την συμπλρωση του 67ου τους της ηλικας της- αποχρησ της απ την υπηρεσα της ως δικαστο - Αντθετη μειοψηφα ως προς την παρξη εννμου συμφροντος της αιτοσας. Κρθηκε τι, ενψει της ννοιας της διατξεως της παρ. 5 του ρθρου 90 του Σ., δεν εναι νμιμο προεδρικ διταγμα προαγωγς στη θση του Γενικο Επιτρπου της Επικρατεας του ΕΣ, το οποο εκδδεται χωρς την προηγομενη συνανεση του προαχθντος, ο σχετικς δε λγος ακυρσεως, με τον οποο αμφισβητεται η συνδρομ της προποθσεως αυτς, δεν εμππτει στο απαρδεκτο της παρ. 6 του ρθρου 90 του Σ. και εξετζεται κατ’ ουσαν - Αντθετη μειοψηφα. Τλος κρθηκε τι αβασμως προβλλεται με την κρινομνη ατηση τι η προσβαλλομνη πρξη εξεδθη χωρς την συνανεση της αιτοσας και κατ παρβαση της αρχς της προηγουμνης ακροσεως, εφ’ σον δε η αιτοσα εχε την δυναττητα να εκδηλσει τη μη συνανεσ της στην επμαχη υπηρεσιακ της μεταβολ, εναι ομοως απορριπτοι ως αβσιμοι και οι επ της αυτς ερμηνευτικς εκδοχς στηριζμενοι λγοι ακυρσεως - Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει την ατηση.

25-4-19 ΣτΕ (Ολ) 434/19Δμοι - Συμβσεις - Δημσιο - Ομοδικα. ΝΣΚ - Πρακτικ - Εκτελεσττητα. Διαφορ απ συμβσεις Δμου για την εκπνηση μελετν και αξισεις συμβατικν αμοιβν - Τθεται το ζτημα αναγκαστικς ομοδικας του Δημοσου στις σχετικς δκες και της εκτελεσττητας των πρακτικν γνωμοδοτσεων του ΝΣΚ. Ειδικτερα, με την ατηση αυτ ζητεται η ακρωση πρακτικο του Α Τμματος του ΝΣΚ, με το οποο γνωμοδτησε ομφωνα, υπρ της αρνσεως του Ελληνικο Δημοσου να αποδεχθε τις  ανακοινσεις δκης – προσεπικλσεις για παρμβαση στις οικεες δκες, με την αιτιολογα τι καμα απ τις περιοριστικ αναφερμενες στις διατξεις του ρθρου 116 του ΚΔΔ, περιπτσεις αναγκαστικς ομοδικας μεταξ του προσεπικαλοντος Δμου και του Δημοσου συντρεχε επ των κρσιμων αγωγν για την συμμετοχ του τελευταου στις σχετικς δκες. Κρθηκε τι το προσβαλλμενο με την κρινμενη ατηση πρακτικ γνωμοδοτσεως του ΝΣΚ δεν συνιστ εκτελεστ διοικητικ πρξη και, συνεπς, η ατηση αυτ πρπει να απορριφθε ως απαρδεκτη. Αντθετη μειοψηφα.

25-4-19 ΕφΠειρ 19/19ννοια και φση της σμβασης διαχερισης πλοου.  Η ννοια του ρου της διαχειρσεως πλοου εναι νομικ και υποδηλνει ενργεια του διαχειριστ υπ την ιδιτητα του αμσου αντιπροσπου του εκμεταλλευμενου το πλοο. Εν αγωγ τρτου με ατημα την εκπλρωση συμβατικο χρους στραφε εναντον του συμβληθντος με τον ενγοντα, χωρς μνεα της ιδιτητας του εναγομνου ως διαχειριστ του πλοου, ο τελευταος δναται, αμυνμενος κατ του αγωγικο ισχυρισμο τι ανλαβε ατομικ τη συμβατικ υποχρωση, να προβλει ως νσταση καταλυτικ της αγωγς τον ισχυρισμ τι δεν κατστη ο διος υποκεμενο της επδικης ννομης σχσης, επειδ η παραγωγικ της επδικης απαιτσεως δικαιοπραξα συνφθη μεν απ αυτν, ενεργοντα μως στο νομα και για λογαριασμ του εκμεταλλευμενου το πλοο και, αν τον αποδεξει, να επιτχει την απρριψη της αγωγς ως αβσιμης. Εν προκειμνω λοιπν, η αγωγ θα απορριφθε αυτεπαγγλτως ως παθητικ ανομιμοποητη, επειδ υπ τα εκτιθμενα στο δικγραφ της ο εναγμενος δεν υπχει ατομικ ευθνη προς εκπλρωση της υποχρωσης απ την επδικη σμβαση. Δχεται την φεση.

25-4-19 ΕιρΝεμας  16/18 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10.  Προποθσεις υπαγωγς - Δυναττητα ρθμισης και των ασφαλιστικν εισφορν προς τους Οργανισμος Κοινωνικς Ασφλισης. Περπτωση αιτοντος ο οποος διατηρε πρατριο υγρν καυσμων, πλην μως ο κκλος των εργασιν του εναι περιορισμνος, αφο ο τζρος της επιχερησης κυμανεται απ 400 ως 1.500 ευρ μηνιαως, εν δεν χρησιμοποιε βοηθητικ προσωπικ, αλλ απασχολεται ο διος με τη βοθεια της συζγου του. Για τους λγους αυτος λοιπν, ο αιτν κατατσσεται στην κατηγορα των προσπων που ασκον μικρεμπορα και συνεπς υπγονται στη διαδικασα του Νμου, απορριπτομνης ως ουσα αβσιμης της σχετικς νστασης των καθ’ ν. Απρριψη και της νστασης περ καταχρηστικς σκησης δικαιματος. Απρριψη ως αριστης της νστασης περ δλιας περιλευσης του οφειλτη σε αδυναμα πληρωμν. Εν μρει δεκτς οι αιτσεις ως κατ’ ουσαν βσιμες.

19-4-19 ΕφΠειρ 45/19Σμβαση μεσιτεας - Αμοιβ.  ''Διπλ'' μεσιτεα - ννοια - Δεν απογορεεται καταρχν η ''διπλ'' μεσιτεα, αλλ θα πρπει να προβλπεται η δυναττητα αυτς ρητ στη σμβαση, αλλις ο εντολας του μεστη μπορε να αρνηθε την καταβολ μεσιτικς αμοιβς.Η επμαχη εν προκειμνω πληση ταν αποτλεσμα ενεργειν μεσολβησης της ενγουσας - μεστριας, μεταξ της οποας και του εναγμενου, συνφθη γκυρη σμβαση μεσιτεας, στην οποα μως δεν αναφρεται τι η μεστρια εχε το δικαωμα να συνψει σμβαση μεσιτεας και για τον αντισυμβαλλμεν του, τοι δεν αναγρφεται σε αυτν, η πρβλεψη δυναττητας διπλς μεσιτεας. Η κρινμενη φεση πρπει ν' απορριφθε ως ουσιαστικ αβσιμη.

19-4-19 ΔΠρΑθ 30/19Σμα - Προστασα - Κνδυνος σγχυσης. Οπτικ και ηχητικ ομοιτητα σημτων οινοπνευματωδν ποτν. Λγοι μη καταχρισης σματος. Διαγραφ σματος. ννοια κινδνου σγχυσης του καταναλωτικο κοινο. Αρχ χρονικς προτεραιτητας. Εν προκειμνω, κρθηκε τι εναι δυνατν να προκληθε παραπλνηση στο καταναλωτικ κοιν ως προς την προλευση των προντων απ τη μα την λλη επιχερηση, ως προς την ταυττητα των φορων της επιχερησης της επιχερησης ως οικονομικς ονττητας ως προς την παρξη οικονομικς συνεργασας οργανωτικς σχσης μεταξ δο επιχειρσεων. Απορρπτει την προσφυγ.

19-4-19 ΔΕφΑθ 4537/18 : Φορολογα κληρονομας - Μετοχν. Ο τεκμαρτς τρπος υπολογισμο της φορολογητας αξας των μετοχν που αποκτθηκαν δυνμει κληρονομικς διαδοχς αντκειται στο Σνταγμα.  πως συνγεται απ τις  διατξεις του ρθρου 12 παρ. 2 του Ν. 2961/01, με αυτς καθορζεται ο τρπος υπολογισμο της φορολογητας αξας των μη εισηγμνων στο χρηματιστριο μετοχν για τον υπολογισμ του φρου κληρονομιν. Κατ την ννοια δε των διατξεων αυτν, ο υπολογισμς, σε κθε συγκεκριμνη περπτωση, της πραγματικς αξας των μετοχν κατ το χρνο της επαγωγς της κληρονομις και κατ’ ακολουθαν του αναλογοντος στις κληρονομηθεσες μετοχς φρου κληρονομις, πρπει να γνει με βση τις γενικς διατξεις, κατ την περ αυτο αιτιολογημνη εκτμηση της φορολογικς αρχς, αφο ληφθε υπψη κθε πρσφορο κατ τους καννες της οικονομικς και λογιστικς επιστμης στοιχεο για τον προσδιορισμ αυτ. Ερμηνευμενες με τον τρπο αυτ, οι εν λγω διατξεις, κατ το μρος τους με το οποο προσδιορζεται ευθως απ τον τυπικ νμο, με τον ως νω τρπο, το αντικεμενο του φρου, δεν παραβιζουν τους ορισμος του ρθρου 78 παρ. 4 του Συντγματος. Περαιτρω, εφσον απ τις διες αυτς διατξεις προβλπεται ο τρπος υπολογισμο της πραγματικς αξας των μετοχν και, κατ’ ακολουθαν του αναλογοντος σε αυτς φρου, οι διατξεις αυτς εναι αυτοτελες και μπορον να τχουν αυτοδναμης εφαρμογς.  Εξλλου, ναι μεν με την παρ. 1 του ρθρου 12 του Ν 3091/2002 προστθηκε η παργραφος 4 στο ρθρο 12 του Ν 2961/2001, με την οποα προβλπεται τι ο τρπος προσδιορισμο της αξας πλησης των εν λγω μετοχν θα καθορισθε κατ’ εξουσιοδτηση, με την κδοση σχετικς υπουργικς αποφσεως, η ρθμιση αυτ δε εναι αντθετη προς τους ορισμος της ως νω συνταγματικς διατξεως, διτι καθιστ ανεπιτρπτως τον προσδιορισμ του αντικειμνου της φορολογας αντικεμενο νομοθετικς εξουσιοδοτσεως. Εν προκειμνω, το Δικαστριο κρνει τι μη νμιμα με την προσβαλλμενη πρξη προσδιορστηκε η φορολογητα αξα των  μετοχν σμφωνα με τις διατξεις της 1031583/253/Α0013 ΥΑ και με βση την αξα αυτ υπολογστηκε ο νδικος φρος. Δεκτ η προσφυγ.

19-4-19 EιρΑθ 8018/18Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα. Ατηση υπαγωγς στις διατξεις του Ν.3869/10 -  Ρθμιση οφειλν - Καθορισμς των  μηνιαων δσεων - Δισωση ποσοστο 50% πρτης κατοικας του αιτοντος, ο οποος χει παραχωρσει την κατοικα στην εν διαστσει σζυγο και τα τκνα του -  Μη εκποηση δο λλων ακιντων του αιτοντος για τα οποα διατσσει πρσφορη εκμσθωση. Δεκτ εν μρει η ατηση.

12-4-19 ΔΕφΠατρν 232/18Δασικ κταση. Αναδσωση. Αιτιολογα. Ατηση ακυρσεως απφασης με την οποα κηρχθηκε η αναδσωση της επμαχης εκτσεως (υδατορματος), με σκοπ τη διατρηση του δασικο χαρακτρα της για προστατευτικος και υδρονομικος σκοπος, τον αποκλεισμ της διαθσες της για λλη χρση και την αποκατσταση της καταστραφεσας δασικς βλαστσεως με φυσικ τεχνητ αναγννηση.Κθε αποψιλομενη δασικ κταση, δημσια ιδιωτικ, κηρσσεται υποχρεωτικς αναδασωτα με μνη την αντικειμενικ διαπστωση της συνδρομς των προποθσεων που προβλπει η συνταγματικ διταξη του ρθρου 117, η δε απφαση κηρξεως της αναδασσεως πρπει να αιτιολογεται επαρκς. Κρνει τι η νδικη απφαση παρσταται πλημμελς αιτιολογημνη ως προς τον αμιγς δασικ χαρακτρα του συνλου της επμαχης εκτσεως. Απορρπτει την ατηση ως προς τον πρτο αιτοντα - Δχεται την ατηση ως προς τους δετερο και τρτη αιτοντες.

12-4-19 ΔΕφΑθ 1185/18Οικοδομικς δειες - Αναθερηση - Εκτελεσττητα αρνητικς απντησης της διοκησης. Ατηση αναθερησης οικοδομικς δειας για τη νομιμοποηση αυθαρετων κατασκευν περιβλλοντα χρου διροφης οικοδομς - Αρνητικ απντηση Διοκησης λγω μη συναινσεως λων των συνιδιοκτητν - Επανληψη ρνησης χωρς εκ νου ουσιαστικ ρευνα απ τη Διοκηση. Η προσβαλλμενη αρνητικ απντηση του Αναπληρωτ Προσταμνου της αρμδιας Υπηρεσας, με την οποα απορρπτεται και πλι το διο ατημα, με την δια ακριβς αιτιολογα, στηριζμενη στα αυτ πραγματικ και νομικ δεδομνα, δεν χει εκτελεστ χαρακτρα, αλλ εναι επιβεβαιωτικ της προηγομενης  πρξης. Απορρπτει την ατηση.

5-4-19 ΜΕφΛαρ 6/19 Συντηρητικ κατσχεση με οριστικ απφαση. Αναστολ. Ν. 4335/15. Οριστικ απφαση δυνμει της οποας διατσσεται η επιβολ συντηρητικς κατσχεσης των τραπεζικν λογαριασμν του αιτοντος την αναστολ και ανκληση αυτς, παρτι η απφαση στερεται προσωρινς εκτελεσττητας.  Η αναστολ εκτελεσττητας της απφασης, σε συνδυασμ και με τα σα ισχουν και για την διαταγ πληρωμς δεν εμποδζει την λψη του ασφαλιστικο μτρου της συντηρητικς κατσχεσης λγω της διαφοροποησης, τσο στις προποθσεις, σο και στον σκοπ επιβολς της τελευταας απ την αναγκαστικ εκτλεση, αφο µε τη συντηρητικ κατσχεση επιδικεται κυρως η εξασφλιση της ικανοποησης της αξωσης του δανειστ. Διατυπθηκε επσης η ποψη τι η δυναττητα εγγραφς προσημεωσης υποθκης και επιβολς συντηρητικς κατσχεσης δυνμει οριστικς απφασης δεν θγεται, αν απορρφθηκε ατημα κρυξης της απφασης προσωριν εκτελεστς. Κρθηκε τι η ατηση πρπει να γνει εν μρει δεκτ ως ουσιαστικ βσιμη και να ανακληθε η συντηρητικ κατσχεση λων των τραπεζικν λογαριασμν του αιτοντος-εναγομνου.

5-4-19 ΜΠρΑθ 94/19Εκτλεση σε βρος του μεταβιβζοντος περιουσα - Ευθνη αποκτντος - Παθητικ νομιμοποηση. Ανακοπ. σκηση ανακοπς κατ της εκτελεστικς διαδικασας σε βρος της ανακπτουσας ΑΕ, για την οποα θεωρθηκε τι υφσταται ευθνη, ως αποκτσα περιουσα απ την μεταβιβζουσα και οφειλτρια ΕΕ, σε βρος της οποας χουν εξ αρχς εκδοθε οι εκτελεστο ττλοι. Κατ την ποψη που το παρν Δικαστριο υιοθετε ως ορθτερη, ο αποκτν περιουσα δεν αποτελε ειδικ διδοχο του μεταβιβζοντος, στε να νομιμοποιεται παθητικ για την αναγκαστικ εκτλεση των εκτελεστν ττλων, που χουν εκδοθε σε βρος του μεταβιβζοντος, επειδ η εκ του νμου αναδοχ χρους εναι σωρευτικ και ρα η ευθνη του μεταβιβζοντος διατηρεται. Η ποψη αυτ ενισχεται και απ την κατργηση με το ΝΔ 958/1971 του ρθρου 982 του ΚΠολΔ/1968, το οποο προβλεπε εκτελεσττητα και κατ του τρτου αποκτσαντος. Η νδικη ανακοπ πρπει να γνει δεκτ ως ουσιαστικ βσιμη.

5-4-19 ΤρΕφΝαυπλου 8/19Διαθκη - Ακυρτητα. Περπτωση εξαναγκασμο της διαθτιδος για τη σνταξη διαθκης - Ακυρτητα διαθκης. Προκπτει εν προκειμνω, τι εκμεταλλευμενη η εκκαλοσα και εναγμενη την ανγκη που εχε η κληρονομουμνη απ τις υπηρεσες της και, συνακλουθα, την εξρτησ της απ αυτν, προτρεψε και πεισε αυτν να προβε στη σνταξη της επδικης τρτης διαθκης, εξαναγκζοντς την, στην πραγματικτητα, να την εγκαταστσει την δια και τα δο της τκνα κληρονμους της στο σνολο της περιουσας της, παρ το γεγονς, ββαια, τι η βοληση του διαθτη πρπει να εναι ανεπηραστη απ οποιονδποτε, στω και μμεσο, εξαναγκασμ, προκειμνου αυτς να ρυθμσει, με τη διαθκη του, κυρως τις περιουσιακς του σχσεις, πως εκενος επιθυμε για το χρνο μετ το θνατ του. Απορρπτει την φεση.

5-4-19 ΜΕφΑθ 2411/18Αυτοκινητικ ατχημα - Ανασφλιστο χημα - Επικουρικ Κεφλαιο. Μεταβολη της βσης της αγωγς. Αγωγ αποζημωσης ζημιωθντος κατ της ασφαλιστικς εταιρας - Πρπει κατ το χρνο του ατυχματος να χει ολοκληρωθε η διαδικασα ασφαλιστικς κλυψης διαφορετικ το χημα θεωρεται ανασφλιστο και ο παθν πρπει να ζητσει αποζημωση απ το Επικουρικ Κεφλαιο. Εν μως, με την αρχικ αγωγ ενγεται η ασφαλιστικ εταιρεα του ζημιογνου οχματος, στην θση της οποας μετ την σκηση της αγωγς υπεισλθε το Επικουρικ Κεφλαιο λγω οριστικς ανακλσεως της δειας λειτουργας του ασφαλιστ και το Επικουρικ Κεφλαιο ως διδοχο μετχει στη δκη και απ την διαδικασα προκψει τι το ζημιογνο χημα ταν ανασφλιστο, δεν επιτρπεται στον ενγοντα αλλ’ οτε και στο δικαστριο να θεωρσει το Επικουρικ Κεφλαιο ως ευθυνμενο σε αποζημωση, διτι κτι ττοιο αποτελε ανεπτρεπτη μεταβολ της βσης της αγωγς. τσι κι εν προκειμνω, αρχικ ενχθη η ασφ.εταιρα και χι το ΕΚ, πως πρεπε. Δεκτ η φεση.

1-4-19 ΜονΠρΑθ 843/18Κατσχεση εις χερας τρτου - Ανακοπ. Εφπαξ βοθημα πρην υπαλλλων Τραπζης. Κατσχεση εις χερας τρπεζας και καθολικς διαδχου της απορροφηθεσας τρπεζας ως τρτου, για αξισεις απ αποχωρσαντες υπαλλλους της τελευταας, οι οποοι διεκδικον το μη καταβαλλμενο σε αυτος εξπαξ βοθημα απ το αντστοιχο Ταμεο Αλληλοβοθειας Προσωπικο. Δλωση της διαδχου τρπεζας περ ανπαρκτων σε βρος της απαιτσεων - Κρση περ αναληθος δλωσης. Δεκτ η ανακοπ κατ της δηλσεως - Υποχρενει την καθ’ ης - εναγομνη να καταβλει στους ανακπτοντες - ενγοντες, κατ τις διατξεις του ρθρου 988 του ΚΠολΔ, την κατασχεθεσα απατηση.

1-4-19 ΕφΠειρ 560/18 : Σμβαση εργασας - Αποδοχς αντερες - Συμψηφισμς. Περπτωση καταβολς μισθο που εναι μεγαλτερος απ τον προβλεπμενο στην οικεα ΣΣΕ ΔΑ και συμφωνα περ συμψηφισμο των αξισεων απ υπερεργασα και υπερωρα - Ποια ποσ συμψηφζονται και ποια χι. Ακυρτητα συμφωνας καταλογισμο αξισεων απ νμιμη υπερωρα - γκυρη η συμφωνα καταλογισμο αξισεων απ υπερεργασα. Καταχρηστικ σκηση δικαιματος. Εν προκειμνω, κρθηκε καταχρηστικ η σκηση του δικαιματος λψεως αμοιβς για νμιμη υπερωρα, καθς η εργαζμενη εχε συνψει συμφρουσα συμφωνα, αφο  η πληρωμ σ’ αυτν αμοιβς τριπλσιας περπου απ αυτν που θα εισπραττε εν δεν εχαν συνψει συμφωνα κλειστο μισθο, εχε λβει χρα υπ την αυτονητη προπθεση να μην προβε η ενγουσα εκ των υστρων σε διεκδικσεις σε βρος της εναγομνης, παραιτομενη σαφς απ την διεκδκηση μιας ρας υπερωρας ημερησως που η αξα της ταν πολ μικρ σε σχση με την αμοιβ που της κατβαλλε η εναγομνη.

29-3-19 ΔΠρΑθ 4819/18 : Τρπεζες - Επενδυτικς υπηρεσες - Αθμιτη συμπεριφορ - Προστασα καταναλωτν. Προστασα καταναλωτν απ αθμιτες πρακτικς Τρπεζας ΕΠΕΥ κατ την παροχ επενδυτικν υπηρεσιν  και σνθετων τραπεζικν προντων σε ιδιτες πελτες της. Εν προκειμνω, το Δικαστριο κρνει τι η προσφεγουσα χρησιμοποησε αθμιτες εμπορικς πρακτικς κατ την διθεση σνθετων τραπεζικν προντων σε ιδιτες πελτες της, κατ παρβαση των ρθρων 9γ παρ. 1 και 2, 9δ παρ. 1 περ. β και 9ε παρ. 1, 2 και 4 περ. β του Ν 2251/1994 και, συνεπς, νμιμα και ορθ της επιβλθηκε, κατ’ αρχς, πρστιμο κατ’ ρθρο 13α του νμου αυτο.

29-3-19 ΔΕφΠειρ 2052/18 : Φορολογα - Ηπιτερος νμος - Αναδρομικ εφαρμογ. Η αρχ της αναδρομικς εφαρμογς  του ευμενστερου για τον φορολογομενο νμου περ επιβολς διοικητικν κυρσεων. Πτε επιβλλεται η τρηση του τπου της προηγομενης ακρασης του ενδιαφερμενου πριν απ την κδοση δυσμενος για αυτν πρξης. Περπτωση ελγχου και κατσχεσης βιβλων  Σωματεου - Επιβολ κριου και πρσθετου φρου. Ισχυρισμο εκκαλοντος περ μη τρησης της διαδικασας προηγομενης ακρασης και περ μη εφαρμογς της ευμενστερης φορολογικς διταξης.  Το Δικαστριο κρνει, τι απ τις  διατξεις που σχυσαν απ τον κρσιμο χρνο, επιεικστερες κρνονται αυτς του Ν. 4509/2017 - Πρπει λοιπν, να επιβληθε, βσει του ευμενστερου νομοθετικο καθεσττος, σε βρος του εκκαλοντος, πρστιμο που ισοται με το θροισμα του 50% του ποσο της διαφορς του κριου φρου που του επιβλθηκε.

22-3-19 ΕφΑθ 4622/18Τρπεζες - Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα. Αποζημωση απλυσης - Συμφηφισμς - Αναστολ. Ν.3869/10 - Συλλογικς ο χαρακτρας της διαδικασας του Νμου - Εκτενεται και καταλαμβνει λη την περιουσα του οφειλτη και λους τους πιστωτς  - Στα πλασια αυτ, μετ την κατθεση της ατησης και πολ περισστερο μετ την κδοση της προσωρινς διαταγς που διατσσει την αναστολ των διξεων στην περιουσα του οφειλτη και τη διατρηση της πραγματικς και νομικς κατστασης της περιουσας του, δεν εναι επιτρεπτς ο μονομερς συμψηφισμς απ πλευρς κποιου των δανειστν της απατησης που χει σε βρος του οφειλτη με ανταπατηση του τελευταου, οι προποθσεις του οποου γεννθηκαν μετ την ως νω αναστολ, καθσον με τον εν λγω μονομερ συμψηφισμ, που συνιστ δραστικ επμβαση στην περιουσα του οφειλτη και επιφρει απσβεση των αμοιβαων απαιτσεων, παραβιζεται η αρχ της σης μεταχερισης των δανειστν με την προνομιακ ικανοποηση της απαιτσεως ενς δανειστ ναντι των λοιπν. Περπτωση μη καταβολς του ποσο της αποζημισεως απλυσης του ενγοντος και δη εκκαλοντος - πρην  υπαλλλλου της δανεστριας τρπεζας -, το οποο ποσ η εν λγω τρπεζα συμψφισε μονομερς με ληξιπρθεσμες απαιτσεις της απ δανειακς συμβσεις που εχαν συναφθε μεταξ τους. Ισχυρισμς του ενγοντος περ παρνομου συμψηφισμο εκ μρους της εναγομνης τρπεζας, διτι λαβε χρα εν δη εχε εκδοθε προσωριν διαταγ,  η οποα κι εκδθηκε κατπιν αιτματος του και στο πλασιο αιτσες του προκειμνου να υπαχθε στις διατξεις του ν. 3869/2010 για τη ρθμιση των οφειλν των υπερχρεωμνων φυσικν προσπων. Κρθηκε λοιπν, τι ο ανωτρω μονομερς συμψηφισμς εναι ανσχυρος και κυρος και δεν επφερε απσβεση των αμοιβαων απαιτσεων. Δεκτ η φεση ως κατ' ουσα βσιμη, πως και η αγωγ.

22-3-19 ΕφΘεσ 1467/18 : Επσχεση εργασας - Καταχρηστικ σκηση. Το δικαωμα επσχεσης της εργασας και πτε αυτ ασκεται καταχρηστικ. Μπορε να ασκηθε και στην περπτωση μονομερος εκ μρους του εργοδτη και βλαπτικς για τον εργαζμενο μεταβολς των ρων της σμβασης εργασας κατ το ρθρο 7 εδ. α του ν. 2112/1920, αποτελντας ναν απ τους τρπους αντδρασης στη μεταβολ αυτ. Γνεται  δε δεκτ τι η καθυστρηση καταβολς του μισθο συνιστ βλαπτικ μεταβολ των ρων της εργασιακς συμβσεως εν εκπορεεται απ δλια προαρεση του εργοδτη, και δη για να εξαναγκασθε ο μισθωτς σε αποχρηση απ την εργασα του. Εν προκειμνω, ο ενγων εργαζμενος, χοντας κατ της εναγομνης εργοδτρις του,  ληξιπρθεσμες αξισεις, νμιμα προβη στην σκηση του δικαιματος επσχεσης της μλλουσας να παρασχεθε εργασας του, προκειμνου να εξαναγκσει την εναγομνη, μμεσα, στην εκπλρωση των υποχρεσεν της ναντι του. Δεκτς οι εφσεις.

15-3-18 ΜΠρΑθ 512/19 : Εθνικ Τρπεζα - ΛΕΠΕΤΕ - Παροχς - Διακοπ.  Λογαριασμς Επικορησης του Προσωπικο της Εθνικς Τρπεζας της Ελλδος - Απ το Δεκμβριο του 2017 η εναγμενη ΕΤΕ, δικοψε μονομερς και αυθαρετα τη χρηματοδτηση του ανωτρω Λογαριασμο, γεγονς που συντλεσε στην αιφνδια περικοπ των καταβαλλμενων στους ενγοντες μηνιαων επικουρσεων. Ο κριος σκοπς του εν λγω λογαριασμο, ως αναγμενος στην οικονομικ ενσχυση των αποχωροντων απ την υπηρεσα εργαζμενων της Ε.Τ.Ε., εκ του οποου συνγεται τι η προβλεπμενη απ τον Κανονισμ του Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. μηνιαα επικορηση δεν χει τον χαρακτρα της επικουρικς σνταξης, αλλ εκενον της εργοδοτικς παροχς.  Συνακλουθα ο Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε. δεν συνιστ φορα επικουρικς κοινωνικς ασφλισης, πως αβσιμα ισχυρζεται η εναγμενη, ενψει και του τι ουδποτε υπρξε στον εν λγω λογαριασμ οιαδποτε κρατικ εποπτεα παρμβαση. Ευλγως δημιουργθηκε στους δικαιοχους των επικουρσεων, μεταξ των οποων οι ενγοντες, η πεποθηση τι οι επικουρσεις θα εξακολουθοσαν να καταβλλονται ανελλιπς και στο μλλον, παρ τις ποιες ταμειακς δυσχρειες του Λογαριασμο, δημιουργντας βσιμο δικαωμα προσδοκας για την παροχ τους. Ενψει των ανωτρω καθσταται σαφς τι απ τη γενικ, μακρχρονη και ομοιμορφη συμπεριφορ της εναγομνης, καταρτστηκε μεταξ αφενς της εναγομνης και αφετρου των εργαζομνων της- δικαιοχων του Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.- σιωπηρ συμφωνα, δυνμει της οποας η εναγμενη δεσμετηκε να χρηματοδοτε και στο μλλον τον Λογαριασμ, στε να καθσταται εφικτ η καταβολ των μηνιαων επικουρσεων. ταν επομνως τον Δεκμβριο του 2017 η εναγμενη δικοψε αιφνιδως τη χρηματοδτηση του Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε., παραβασε συμβατικ της υποχρωση. Επομνως η απφαση της εναγομνης, αποτελε μη νμιμη ανκληση συμβατικς παροχς και ως εκ τοτου συνιστ αυθαρετη αθτηση της προαναφερμενης σιωπηρς συμφωνας. Ενψει των ανωτρω, πρπει η υπ κρση αγωγ να γνει εν μρει δεκτ ως βσιμη και κατ' ουσαν, κατ το σκλος που αφορ στην παραβαση διαμορφωθεσας επιχειρησιακς συνθειας απ την εναγομνη και να αναγνωριστε η υποχρωση αυτς να καταβλλει στους ενγοντες τις μηνιαες επικουρσεις.

15-3-19 MΠρΑθ 7/18 : Μεταββαση επιχερησης - Αξισεις απ δεδουλευμνες αποδοχς - Εκ περιτροπς εργασα - Επσχεση εργασας. Το σστημα της εκ περιτροπς εργασας προποθτει, αναγκαως, εναλλαγ εργαζομνων στην δια επιχερηση στην δια σε περισστερες θσεις εργασας, σε διαφορετικς χρονικς περιδους, αλλ σε τακτ χρονικ διαστματα, την δια στιγμ που η λειτουργα της επιχερησης παραμνει συνεχς. Η νμιμη επιβολ συστματος εκ περιτροπς εργασας δεν συνιστ, καταρχν, μονομερ βλαπτικ μεταβολ των ρων εργασας κατ την ννοια του ρθρου 7 του Ν. 2112/20. Μεταββαση επιχερησης εκμετλλευσης, συνιστ η κθε εδους ανληψη και συνχιση της επιχειρησιακς δραστηριτητας απ τρτον, εφσον δεν μεταβλλεται η ταυττητα της επιχερησης εκμετλλευσης, εφσον δηλαδ συνεχζεται, ως οικονομικ μονδα, η δια επιχερηση εκμετλλευση και διατηρε αυτ, υπ το νο φορα, την ταυττητ της με τον διο διφορο ττλο μορφ - Ο μεταβιβζων και μετ τη μεταββαση ευθνεται αλληλεγγως και εις ολκληρον με το διδοχο, για τις υποχρεσεις που προκυψαν απ τη σμβαση σχση εργασας, μχρι το χρνο που αναλαμβνει ο διδοχος.  Δικαωμα επισχσεως εργασας και πτε θεωρεται ως καταχρηστικς ασκομενο. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι ο ενγων με την επσχεση εργασας επεδωκε την καταβολ των ληξιπροθσμων μισθν του. Η οικονομικ δυσπραγα της πρτης εναγομνης δεν αρει την υπερημερα της, εν θα μποροσε νμιμα να καταγγελει τη σμβαση του ενγοντα ικανοποιντας συγχρνως και τις απαιτσεις του. Οτε εξλλου αποδεχθηκε τι δη κατ το χρνο σκησης της επσχεσης εργασας του ο ενγων απασχολετο απ λλον εργοδτη, πως αβσιμα ισχυρζεται η εναγομνη. Αμφτερες, λοιπν, οι εναγμενες εταιρες, τσο η διδοχος σο και η μεταβιβζουσα, ευθυνμενες αλληλεγγως και εις ολκληρον η καθεμα απ αυτς, οφελουν στον ενγοντα τις δεδουλευμνες του αποδοχς.

6-3-19 ΜΠρΛασιθου 472/18 : Διαδοχικς συμβσεις εργασας στο Δημσιο - Πγιες και διαρκες ανγκες. Διαδοχικς συμβσεις εργασας ορισμνου χρνου εργαζμενων στον τομα της καθαριτητας των ΟΤΑ - Αυτοδκαιη παρταση των εν λγω συμβσεων βσει του ρθρου 167 του Ν.4099/12.  Σχση με τη ρτρα 1 της συμφωνας-πλαισου για την εργασα ορισμνου χρνου, που περιλαμβνεται στο παρρτημα της Οδηγας 1999/70/ΕΚ. Αποστολ προδικαστικν ερωτημτων στο ΔΕΕ.

6-3-19  ΜΠρΣπρτης 66/18 : Σμβαση προμθειας ηλεκτρικο ρεματος - Διακανονισμς ληξιπρθεσμων οφειλν - Στην περπτωση σναψης σμβασης με νο προμηθευτ, διατηρεται η δυναττητα του παλαιο προμηθευτ να υποβλλει στο διαχειριστ εντολ απενεργοποησης της παροχς, εφσον δεν τηρθηκε απ τον πελτη ο διακανονισμς. Ασφαλιστικ μτρα - Επεγουσα περπτωση - Προπθεση της μη πλρους ικανοποησης του δικαιματος - Προσωριν ρθμιση της κατστασης επ συμβσεων προμθειας με διαδοχικς τμηματικς παροχς - Υπγονται στην ννοια των διαρκν συμβσεων. Εν προκειμνω, πρπει να γνει δεκτ η κρινομνη ατηση ως βσιμη και κατ' ουσαν, να απαγορευθε στις καθ ων προσωριν, μχρι την κδοση οριστικς απφασης επ της ασκηθησομνης τακτικς αγωγς, να προβον σε οποιαδποτε ενργεια, που θα χει ως αποτλεσμα τη διακοπ της παροχς ηλεκτρικο ρεματος στο ξενοδοχεο της αιτοσας λγω μη πληρωμς του ποσο, που καταλογσθηκε σε βρος της.

6-3-19 ΔΠρΠειρ 808/18Δικηγορικς εταιρες - Φορολογα. Παρρτημα αλλοδαπς δικηγορικς εταιρας που χει συσταθε και λειτουργε στη χρα. Φορολογα εισοδματος. Τα παραρτματα αλλοδαπν δικηγορικν εταιρειν - που εναι εγκατεστημνες σε χρα της ΕΕ-, και που χουν συσταθε και λειτουργον νμιμα στην Ελλδα,  πως το προσφεγον, για τα εισοδματα που αποκτον στην Ελλδα υπκεινται σε φορολγηση με βση τις διατξεις που ισχουν για τη φορολγηση των εισοδημτων των ημεδαπν δικηγορικν εταιρειν.  Επσης, τα εν λγω παραρτματα, πως και το προσφεγον, αποκτον νομικ προσωπικτητα και  δεν υπχουν την υποχρωση να αποδσουν φρο μερισμτων, κατ το ρθρο 54 του Κ.Φ.Ε. Δεκτ η προσφυγ.

6-3-19 ΜΠρΑθ 2264/18Απλυση - Εκδικητικο λγοι - Ακυττητα. Περπτωση καταγγελας συμβσεως εργασας  συντκτριας ραδιοφωνικο σταθμο 12ετος υπηρεσας, χωρς να χει ανακψει πρβλημα στην αποδσ της, αλλ λγω της ενεργς συμμετοχς της σε συνντηση της εναγμενης εταιρας, που ανακοινθηκε στους εργαζμενους απ το νμιμο εκπρσωπο της τελευταας, η απφαση περ μεωσης των αποδοχν των εργαζομνων. Το Δικαστριο κρινε τι η νδικη απλυση της ενγουσας, ταν κυρη ως καταχρηστικ, για το λγο τι, πως αποδεχθηκε, απολθηκε απ λγους εκδκησης και εμπθειας στο πρσωπο της και προφανς ενντια στην καλ πστη. Απ καννα, λλωστε, αποδεικτικ στοιχεο της δικογραφας δεν αποδεχτηκε η επικαλομενη εκ μρους της εναγομνης κακ οικονομικ κατσταση πορεα της, προκειμνου να συσχετιστε η καταγγελα της ενγουσας για οικονομικοτεχνικος λγους.  Η κρινμενη αγωγ πρπει να γνει εν μρει δεκτ ως και κατ' ουσαν βσιμη.

1-3-19 ΠΠρΑθ 41/19Ασφαλιστικ μτρα. To πολυμελς δικαστριο, στο οποο εκκρεμε η κρια υπθεση, δικζει επ αιτσεως ασφαλιστικν μτρων μνο κατ τη συζτηση της κριας υπθεσης, μη επιτρεπομνης της δημιουργας αυτοτελος στσεως δκης για την συζτηση της εν λγω ατησης ασφαλιστικν μτρων - Απορρπτει την ατηση ως απαρδεκτη.

22-2-19 ΜΕφΘεσ 371/19Εμπορικ μσθωση - Πρσθετες συμφωνες - Διαφημιστικς πινακδες. Διαφορ απ σμβαση εμπορικς μσθωσης με πρσθετη συμφωνα περ δικαιματος του μισθωτ να αναρτσει διαφημιστικς πινακδες στο μσθιο, με σκοπ την προσελκυση και αξηση της πελατεας της επιχειρσεως του - Προσδιορισμς του ψους του ανταλλγματος ''αρα'' -  Μη τρηση των ως νω υποχρεσεων απ τον εκμισθωτ, καθτι παρ τις διαβεβαισεις του τελευταου, προκυψαν αντιδρσεις απ τους ενοκους της οικοδομς προς αφαρεση των διαφημιστικν πινακδων και το Δμο, εν εκδθηκαν σχετικς δικαστικς αποφσεις  - Πλρωση διαλυτικς αρεσης - Ανατροπ εκ του νμου των αποτελεσμτων της δικαιοπραξας της πλησης του «αρα» (χι μως της μσθωσης). παρξη κι κταση δεδικασμνου. Δεκτ  η φεση.

15-2-19 ΣτΕ (Ε') 2688/18 : Ιδιοκτησα - Εκκλησα. Περιορισμο ιδιοκτησας - Αποζημωση. Προστασα φυσικο περιβλλοντος. Το θμα της αποζημωσης του ιδιοκττη ακιντου, επ του οποου επιβλλονται μτρα περιοριστικ της ιδιοκτησας με σκοπ την προστασα των στοιχεων του φυσικο περιβλλοντος - ρθρο 22 παρ. 1 του ν. 1650/1986, χωρς να εξαρτται η εφαρμογ του απ την κδοση ΠΔ. Εν τα μτρα για την προστασα του περιβλλοντος χουν ως αποτλεσμα την ουσιδη στρηση της χρσεως της ιδιοκτησας κατ τον προορισμ της, ετε η ιδιοκτησα αυτ ευρσκεται σε περιοχ προστασας της φσεως ετε σε ζνη προστασας της, η αποζημωση του ιδιοκττη δεν ανκει απλς στη διακριτικ ευχρεια της Διοικσεως, αλλ γεννται αξωσ του προς αποζημωση.  Το δικαωμα αυτ του ιδιοκττη ασκεται με την υποβολ αιτσεως προς τη Διοκηση - Στοιχεα αιτσεως. Κατ την κρατσασα στο Τμμα γνμη, η Διοκηση εχε, εν προκειμνω, υποχρωση να επιληφθε και να εξετσει την ατηση ως προς τη συνδρομ μη των προποθσεων του ρθρου 22 παρ. 1 του ν. 1650/1996 στην επδικη περπτωση και περαιτρω, εν αποδχεται τον αιτομενο τρπο αποζημισεως.  Η προσβαλλμενη δε, σιωπηρ ρνηση των Υπουργν να αποφανθον επ των αιτημτων συνιστ παρλειψη οφειλμενης νμιμης ενργειας, κατ τα βασμως προβαλλμενα με την κρινμενη ατηση, και θα πρεπε, ως εκ τοτου, να ακυρωθε, η δε υπθεση να αναπεμφθε στη Διοκηση προς νμιμη κρση. Αντθετη μειοψηφα. Αναβλλει την εκδκαση της αιτσεως, ενψει του γεγοντος τι μετ τη συζτηση της υποθσεως στο ακροατριο δημοσιεθηκαν οι αποφσεις 477 και 478/2018 του Α Τμματος με τις οποες το Τμμα αυτ, κρινε, αντιθτως.

15-2-19 ΜΕφΘρ 250/18 Περπτωση αδικοπρακτικς ευθνης υποθηκοφλακα για εγγραφ κυρης προσημεωσης υποθκης - Υπχρεωση αποζημωσης - ρθρα 1344 και 914 ΑΚ. Η επικαλομενη, εν προκειμνω, αποθετικ ζημα, που αντιστοιχε στη μεωση του τιμματος πωλσεως του ακιντου, λγω του τι το ακνητο εμφανιζταν βεβαρυμνο στα βιβλα υποθηκν,  και αληθς υποτιθμενη, δεν συνδεται αιτιωδς με τη συμπεριφορ της εναγμενης υποθηκοφλακα. Επιδκαση ελογης χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

8-2-19 ΜονΠρΑθ 928/18 : Αναγκαστικ εκτλεση - Επιταγ προς πληρωμ - Ανακοπ - Αναστολ. Ν. 4335/15. Διαδικασα αναγκαστικς εκτλεσης που επισπεδεται σε βρος της αιτοσας δυνμει της απ 4/10/2017 επιταγς προς εκτλεση για οφειλς της απ σμβαση στεγαστικο δανεου που εχε συνψει με την καθς τρπεζα. Η ανακοπ επ της οποας ζητεται η κρινμενη αναστολ εκτλεσης εναι ανακοπ του ρθου 933 ΚΠολΔ. Επ σκησης, μως, ανακοπς, κατ το ρθ. 933 ΚΠολΔ, σε περπτωση χρηματικς απατησης, δεν προβλπεται η δυναττητα χοργησης αναστολς  μετ την κατργηση, με το Ν. 4335/2015, του ρθρου 938 ΚΠολΔ, το οποο δεν μπορε να εφαρμοστε εν προκειμνω, αφο προσβλλεται επιταγ προς πληρωμ επιδοθεσα μετ την 1.1.2016. μως, στην προκειμνη περπτωση, χωρε εφαρμογς το ρθο 731 ΚΠολΔ, περ προσωρινς ρθμισης της κατστασης. Για την εφαρμογ του ρθρου 731 ΚΠολΔ, αφενς, θα πρπει ο οφειλτης να επικαλεσθε και να αποδεξει πρακτικ αδριτη ανγκη, αφετρου, την παρξη ασφαλιστου δικαιματος, και ττοιο δεν εναι η εκκρεμτητα της κριας δκης, η οποα ανοχθηκε με την σκηση της ανακοπς του ρθρου 933 ΚΠολΔ.  Η αναφορ της αιτοσας στην ανακοπ, τι διατηρε κατ της καθ’ ης, ανταπατηση, την οποα πρτεινε σε συμψηφισμ συνιστ την παρξη, ττοιου, ασφαλιστου δικαιματος.  Στην περπτωση αυτ προποτθεται η παρξη βσιμου λγου ανακοπς, κατ της επισπευδμενης εκτλεσης. Εν προκειμνω, πιθανολογεται τι θα ευδοκιμσει ο λγος, περ συμψηφισμο, πως και τι η συνχιση της εκτλεσης θα προκαλσει στην αιτοσα ανεπανρθωτη βλβη. Δεκτ η ατηση αναστολς.

1-2-19  ΣτΕ (Β') 89/19 Πρτυπη δκη - Ελεθεροι επαγγελματες - Τλος επιτηδεματος.  σκηση προσφυγς απ Δικηγρο προς ακρωση της σιωπηρς απρριψης της ενδικοφανος προσφυγς του κατ της πρξης διοικητικο προσδιορισμο φρου εισοδματος και κατ το μρος που με αυτν επεβλθη σε βρος του τλος επιτηδεματος. Επλυση του γενικτερου ενδιαφροντος ζητματος, που αφορ στην ερμηνεα του δευτρου εδαφου της παρ. 3 του ρθρου 31 του Ν. 3986/11. Ελεθεροι επαγγελματες, οι οποοι εχαν μεν προβε, κατ το παρελθν, σε ναρξη εργασιν, πλην, μως, σε επγγελμα διαφορετικ του ενεσττος επαγγλματς τους, εν συνεχεα, μως, δικοψαν την επαγγελματικ τους δραστηριτητα, εξαιρονται επ πενταετα απ την υποχρωση καταβολς τλους επιτηδεματος για την σκηση του νου επαγγλματς τους, ανεξαρττως του αν η αρχικ ναρξη εργασιν εχε λβει χρα σε χρνο προγενστερο της πενταετας απ τη γνεση της σχετικς φορολογικς υποχρωσης και ανεξαρττως του αν ο υπχρεος εχε συμπληρσει πντε τη ασκσεως της αρχικς επαγγελματικς του δραστηριτητας. Δεν αρκε, κατ συνπεια, για την επιβολ του τλους επιτηδεματος μνη η προδος πενταετας απ την ναρξη εργασιν σε λλο επγγελμα, πως εσφαλμνα υποστηρζει η διοκηση. Δχεται την προσφυγ.

29-1-19 ΕιρΚορ 130/18 : Προποθσεις υπαγωγς στο Ν. 3869/2010.  ννοια εμπρου και μικρεμπρου. νταξη και των χρεν προς το Δημσιο και τους ΟΚΑ στο ρυθμιστικ πεδο του νμου, με το Ν. 4336/15, ο οποος καταλαμβνει τις αιτσεις που χουν κατατεθε μετ την ναρξη της ισχος του. Με την ΚΥΑ 8986/15, γνεται λγος για υποβολ «ατησης συμπλρωσης οφειλν». Μια ττοια ατηση, δεν μπορε παρ να θεωρηθε ως συμπληρωματικ της πρτης. Η διατπωση μως, της παρ. 3 του αρθ. 2 των μεταβατικν διατξεων του Ν.4336/15, με τη χρση του ρου «επανυποβολ» της ατησης και αυτ της ΚΥΑ 8986/15 με τη χρση του ρου «ατησης συμπλρωσης οφειλν» εναι εντελς διαφορετικς. λλο επανυποβολ της ατησης και λλο συμπληρωματικ ατηση. Στην πρτη περπτωση πρκειται για να ατηση, στην οποα εμπεριχεται σαφς παρατηση απ την εκκρεμ, εν στη δετερη πρκειται για απλ συμπλρωση της δη εκκρεμος ατησης με να χρη. Συνεπς, η ΚΥΑ 8986/15 εκδθηκε καθ’ υπρβαση των ορων της εξουσιοδοτικς διταξης και ως αντισυνταγματικ εναι ανσχυρη. Περαιτρω, επειδ δεν εναι νοητ στην δια απφαση να εφαρμοστον δο διαφορετικ δκαια, το δκαιο που θα εφαρμοστε, εναι αυτ που διπει την παλι ατηση, με το οποο θα εκδικαστε και η να, η οποα εναι συμπληρωματικ της αρχικς. Εκ των ανωτρω λοιπν, συνγεται τι εν προκειμνω η συμπληρωματικ ατηση με την οποα φρονται προς ρθμιση χρη προς το Δημσιο και προς τον ΟΑΕΕ, πρπει να απορριφθε ως μη νμιμη. Καθορισμς μηνιαιν καταβολν και ορισμς νας δικασμου προκειμνου να επανεξεταστε η οικονομικ  κατσταση των αιτοντων, να ελεγχθε η τυχν μεταβολ της περιουσιακς κατστασης και των εισοδημτων εκστου εκ των αιτοντων και να επαναπροσδιοριστον οι μηνιαες καταβολς. Ορισμς μηνιαων καταβολν για τη δισωση δυνητικς κριας κατοικας.

29-1-19 ΔΕφΘεσ (Ακυρ.) 57/18 Περπτωση διαγωνισμο Νοσοκομεου για την προμθεια υγρο οξυγνου - ροι της διακρυξης - ρος επ ποιν αποκλεισμο, σμφωνα με τον οποο για την προμθεια υγρο οξυγνου, οι προμηθευτς θα πρεπε να διαθτουν και να  καταθσουν εκτς λλων δεια κυκλοφορας του ΕΟΦ. Αμφισβτηση του ως νω ρου απ την αιτοσα και σκηση προσφυγς στην ΑΕΠΠ που γινε δεκτ και ακυρθηκε ο σχετικς ρος. Επαναπροκρυξη του διαγωνισμο και αφαρεση του ακυρωθντος ρου. Ατηση αναστολς απφασης της ΑΕΠΠ. Αρχ αυτοτλειας των διαγωνισμν.  Σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 367 παρ.3 και 4 του Ν.4412/16,  οι αναθτουσες αρχς υποχρεονται να συμμορφνονται με τις αποφσεις της ΑΕΠΠ, οι οποες υπκεινται αποκλειστικ στα νδικα βοηθματα της αιτσεως αναστολς και της αιτσεως ακυρσεως, καθσον  η υποχρωση συμμρφωσης της αναθτουσας αρχς στην απφαση της ΑΕΠΠ που ακρωσε ρο της αρχικς διακρυξης επιβλλει καταρχν την ακρωση/ανκληση της διακρυξης και τη ματαωση του διαγωνισμο και ακολοθως, εφσον αποφασζεται η επαναπροκρυξη του διαγωνισμο, τη δημοσευση διακρυξης που δεν περιχει τον ακυρωθντα ρο, δεν φθνει, μως, μχρι του σημεου να κμψει την αρχ της αυτοτλειας των διαγωνισμν, στερντας στον πρωτοεμφανιζμενο οικονομικ φορα που εκδηλνει ενδιαφρον συμμετοχς στο νο διαγωνισμ το δικαωμα να αμφισβητσει τον ρο που χει τεθε σε συμμρφωση προς την απφαση της ΑΕΠΠ και απαγορεοντας την τελευταα να τον εξετσει στα πλασια προδικαστικς προσφυγς που ασκθηκε ενπιν της. Απορρπτει  την ατηση.

29-1-19 Γν. ΝΣΚ 201/18 : Ζητματα για τη μερικ καταχριση (μεταγραφ) των στοιχεων εκενων ληξιαρχικς πρξης γννησης επιχριας αλλοδαπς αρχς, τα οποα συμφωνον με το ημεδαπ δκαιο, κατ παρλειψη εκενων που αντκεινται στην ελληνικ ννομη τξη. Κατ πλειοψηφα γνωμοδοτε τι, η πρξη που συντχθηκε κατ την παρ. 2 του ρθρου 42 του ν. 344/1976 για τη δηλωθεσα γννηση νεογνο απ ελληνδα υπκοο, εναι, ως προς την ελληνικ ννομη τξη, εσφαλμνη κατ το μρος που εγγρφει ως γονα του νεογνο ομφυλη αλλοδαπ υπκοο, με την οποα η ελληνδα μητρα του νεογνο εχε συνψει γκυρο γμο κατ το δκαιο του κρτους της επιχριας αρχς και ως επνυμο του νεογνο το συνδυασμ του επνυμου της ελληνδας μητρας του και της αλλοδαπς. Το Τμμα του Ειδικο Ληξιαρχεου οφελει να καταχωρσει την πρξη, εφσον πληρο τα τυπικ στοιχεα συντξεως της και, στα πλασια της αρμοδιτητας του για διρθωση των εσφαλμνων ληξιαρχικν πρξεων, οφελει να γνωστοποισει στην Εισαγγελα Πρωτοδικν Αθηνν τις εσφαλμνες εγγραφς, στε να κινηθε απ την Εισαγγελα Πρωτοδικν η κατ νμο προβλεπμενη διαδικασα εκδσεως τελεσιδκου δικαστικς αποφσεως κατ το ρθρο 782 ΚΠολΔ για τη διρθωση της πρξεως.

18-1-19 ΣτΕ (ΟΛ) 2018/18 : ΕΣΡ - Τηλεοπτικς σταθμς -  Διακοπ λειτουργας. Απφαση ΕΣΡ με την οποα διεκπη η λειτουργα τηλεοπτικο σταθμο - σκηση αιτσεως ακυρσεως. λεγχος νομιμτητας της προσβαλλμενης πρξης. Κρση τι ο τερματισμς της λειτουργας του τηλεοπτικο σταθμο της αιτοσης διατχθηκε κατ δεσμα αρμοδιτητα, η οποα δεν καταλεπει περιθριο εκτιμσεως στο ΕΣΡ και με υποστατ πρξη, η οποα βλλεται αβασμως ως προς την εσωτερικ της νομιμτητα και δεν αμφισβητεται η πραγματικ της βση, δεν αμφισβητεται δηλαδ,  α) τι πρκειται για τηλεοπτικ σταθμ, για τον οποο εχε δηλωθε δη απ το 2007, τι εκπμπει πργραμμα ενημερωτικο χαρακτρα γενικο περιεχομνου, β) τι, αν και ο ανωτρω σταθμς δικοψε την μετδοση ειδσεων και ενημερωτικν προγραμμτων απ τον Σεπτμβριο 2016, η αιτοσα εταιρεα, ως προχος περιεχομνου, δεν υπβαλε δλωση περ αλλαγς της φυσιογνωμας του προγρμματς του σε μη ενημερωτικ, και γ) τι η αιτοσα δεν λαβε μρος στην δημοπρασα για την χοργηση επτ αδειν παρχων περιεχομνου επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας ενημερωτικο προγρμματος γενικο περιεχομνου. Απορρπτει την ατηση ακυρσεως.

18-1-19 ΜΠρΘεσ 17629/18 : Υπλληλοι Δμου - Διαδοχικς συμβσεις εργασας. Παρατσεις συμβσεων εργασας υπαλλλων σε Δμο που κλυπταν πγιες και διαρκες ανγκες. Οδηγα 1999/70/ΕΚ -  ρθρο 8 παρ.3 του Ν.2112/20 - ΠΔ 164/04 - Με το ρθρο 11 του Π.Δ 164/04 ορζεται τι υπ προποθσεις που ορζει και συντρχουν αθροιστικ,  οι διαδοχικς συμβσεις εργασας, οι οποες χουν συναφθε πριν την ναρξη ισχος του παρντος και εναι ενεργς ως την ναρξη ισχος αυτο, συνιστον εφεξς σμβαση εργασας αορστου χρνου. Tο Δικαστριο κρνει τι οι ενγοντες συνδονταν με τον εναγμενο  Δμο με συμβσεις εργασας αορστου χρνου, με λες τις περαιτρω συνπειες του στοιχεου της εξρτησης (μισθολογικς, ασφαλιστικς κλπ.) και χι δυνμει συμβσεων εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου, οι οποες καταρτσθηκαν με πρθεση καταστρατγησης της διταξης του ρθρου 8 παρ. 3 Ν. 2112/1920, που επιτελε τους σκοπος της Οδηγας 1999/70/ΕΚ. Συνεπς, οι αρχικς συμβσεις των εναγντων και οι ανανεσεις αυτν, δεν δνανται να εξαιρεθον απ την Οδηγα 1999/70/ΕΚ. Δεκτ η  αγωγ ως κατ' ουσα βσιμη.

17-1-19  ΜΠρΑθ 2039/18Εθνικ τρπεζα - Παροχ ΛΕΠΕΤΕ. Διακοπ χρηματοδοτσεως απ την Εθνικ Τρπεζα του Ειδικο Λογαριασμο Επικορησης του Προσωπικο της και περαιτρω διακοπ της παροχς στους συνταξιοχους της τρπεζας αυτς. Ατημα και βση της αγωγς των πρην υπαλλλων και νυν συνταξιοχων της Εθνικς Τρπεζας να τους καταβληθε η μηνιαα μετεργασιακ παροχ που ελμβαναν ως το Νομβριο του 2017, οπτε και η εναγμενη τρπεζα δικοψε αιφνιδως και μονομερς τη χρηματοδτηση του ΛΕΠΕΤΕ και συνακλουθα την καταβολ της επμαχης παροχς στους συνταξιοχους. Δικριση των φορων κοινωνικς ασφλισης σε νομοθετικος και συμβατικος. Ο ΛΕΠΕΤΕ δεν εναι φορας κριας κοινωνικς ασφλισης, συνιστ φορα υποχρεωτικς επικουρικς ασφλισης που συστθηκε με ιδιωτικ πρωτοβουλα και ανκαθεν λειτοργησε καθ' υποκατσταση του δημσιου φορα ΝΠΔΔ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. Κρση τι αποφσεις και ενργειες των μελν της διαχειριστικς επιτροπς του ΛΕΠΕΤΕ, στω και ζημιογνες, παρνομες και υπατιες, δεν μπορον να αποδοθον στην εναγομνη και να ιδρσουν αντστοιχη (ενδοσυμβατικ αδικοπρακτικ) ευθνη της. Επσης, οι παροχς εκ του ΛΕΠΕΤΕ, δεν εναι εγγυημνες και το εν λγω πργραμμα δεν μπορε να χαρακτηριστε καθορισμνων παροχν, με περαιτρω συνπεια ο κνδυνος (επενδυτικς και αναλογιστικς) να επιρρπτεται στους εργαζομνους. Περαιτρω, κρθηκε, τι εφσον η απευθεας καταβολ των επδικων μηνιαων παροχν στους ενγοντες δεν συνιστοσε περιεχμενο οποιασδποτε μεταξ τους σμβασης, οτε συμφωνηθντα τρπο εκπλρωσης των επδικων παροχν, οι διοι δεν νομιμοποιονται ενεργητικς στην προκεμενη δκη, ως προς τα κρια αιτματ τους, κατ το μρος που αυτ ερεδονται στη βση της επικαλομενης ενδοσυμβατικς υποχρωσης της εναγομνης. Αναφορικ δε με τα αιτματα περ αδικοπρακτικς ευθνης της εναγομνης και αποκατσταση της ζημας νομιμοποιονται ενεργητικ, πλην μως τα αιτματα τους που αφορον στην αποκατσταση της μελλοντικς στο διηνεκς τους ζημας απορρπτονται ως απαρδεκτα. Δεν τθεται ζτημα παρβασης υποχρωσης πρνοιας απ την εργοδτρια τρπεζα. Δεν θεμελινεται αξωση για καταβολ χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης, οτε λγω προσβολς προσωπικτητας. Τλος, δεν προκπτει καταχρηστικτητα της ρνησς της (της εναγομνης) να εξακολουθσει να χρηματοδοτε τον εν λγω λογαριασμ, αφο αποδεχθηκε τι η εναγμενη δεν ανλαβε οτε με καταστατικς, οτε με λλες διατξεις την ευθνη κλυψης των ελλειμμτων του ΛΕΠΕΤΕ. Απορρπτει  την αγωγ. [ Δες και την υπ' αρ.1875/18 ΜΠρΑθ

14-1-19  ΕιρΘεσ 137/18  :  Περικοπ επιδομτων εορτν και αδεας για τους  μισθωτος υπαλλλους των Δμων. Κατ' αρχς δεν εναι επιτρεπτ, η θσπιση νομοθετικν μτρων, τα οποα, ανεξαρττως του επιδιωκμενου με αυτ σκοπο δημοσου συμφροντος, συνεπγονται σοβαρ διατραξη της κοινωνικς ειρνης και δραματικ συρρκνωση του διαθσιμου εισοδματος (ρθρο 106 του Σ.). Ο νομοθτης δναται καταρχν να επιβλει στους πολτες, προς εκπλρωση του χρους της κοινωνικς και εθνικς αλληλεγγης, επιβαρνσεις για την αντιμετπιση ορισμνης επεγουσας ανγκης κατστασης κρσης, υπ προποθσεις. τσι,  η επιβολ μτρων προς εξυπηρτηση δυσμενος και παρατεταμνης οικονομικς συγκυρας δεν δικαιολογε εν λευκ και εκ προοιμου οποιοδποτε μτρο με οποιοδποτε κστος. Κατργηση των επιδομτων εορτν και αδεας,  για λειτουργος, υπαλλλους και μισθωτος του Δημοσου απ 1-1-2013, εν εχαν δη υποστε μεισεις στις αποδοχς τους. Ο νομοθτης φειλε προηγουμνως να εξετσει με τρπο επιστημονικ και δικαστικ ελγξιμο, αν οι επιπτσεις απ τα δη ληφθντα μτρα, οδηγον σε επιτρεπτ μεωση του επιπδου ζως των μισθωτν. Κρση τι η περικοπ των δρων και του επιδματος αδεας, η οποα χει νομοθετηθε σε συνχεια  νμων με τους οποους περικπηκαν οι αποδοχς των μισθωτν, επιβαρνει σωρευτικ την δια ομδα πολιτν (μισθωτν) και ως εκ τοτου η επιβρυνση εναι εξφθαλμα δυσανλογη ιδως για σους υπηρετον στο δημσιο, με αποτλεσμα οι τελευταοι να χουν υποστε σοβαρς οικονομικς απλειες. Αντθεση στο ρθρο 4 παρ.5 και 25 παρ. 1 του Συντγματος, καθς και στο ρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Χρνος παραγραφς και επ των ΟΤΑ κατ τις διατξεις του δημσιου λογιστικο - Δεν αντκειται στο Σνταγμα και στην ΕΣΔΑ. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

14-1-19  ΜονΠρΑθ 1702/18 :  Εταιρες Προσωρινς Απασχλησης (ΕΠΑ) - Συμβσεις ορισμνου χρνου - Περπτωση εργαζομνου, ο οποος δεν συμπλρωσε την απαιτομενη διρκεια απ τον οριζμενο στο Ν.4052/12 χρνο εργασας στον μμεσο εργοδτη,στε να επλθει ως συνπεια η αυτοδκαιη μετατροπ της δανειστικς σμβασης εργασας (ορισμνου χρνου) σε σμβαση εργασας αορστου χρνου μεταξ του μισθωτο και του μμεσου εργοδτη. Απορριπτα ως νμω αβσιμη κρνεται η αγωγ για τον πρσθετο λγο τι δεν βρσκει ρεισμα στη διταξη του ρθρου 3 του ΠΔ 180/04, το οποο χει εφαρμογ επ των διαδοχικν συμβσεων εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου του ιδιωτικο μεν τομα, αλλ δεν χει εφαρμογ επ των απασχολουμνων μσω ΕΠΑ. Περαιτρω, απορριπτα ως μη νμιμη κρνεται η αγωγ και ως προς την επικουρικ της βση, περ εφαρμογς των διατξεων του αδικαιολογτου πλουτισμο, καθς στην αγωγ ελλεπει  η προπθεση να υφσταται σμβαση εργασας αορστου χρνου, προκειμνου να εξετσει το Δικαστριο, σε περπτωση ακυρτητας αυτς, τις αξισεις του ενγοντος υπ το πρσμα του αδικαιολογτου πλουτισμο. Απορρπτει την αγωγ στο σνολ της.

14-1-19  ΓνΝΣΚ 124/18Ερωτται εν η χοργηση στις μητρες που εναι ασφαλισμνες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και εργζονται με σχση εργασας ορισμνου αορστου χρνου σε επιχειρσεις εκμεταλλεσεις,  της θεσμοθετηθεσας με τις διατξεις του ρθρου 142 του ν. 3655/2008 ειδικς δειας προστασας της μητρτητας, η οποα εναι διαρκεας ξι μηνν, παρατενει τη χοργηση της ειδικς δειας θηλασμο και φροντδας παιδιο (η οποα εναι διρκειας τριντα μηνν) για σο χρονικ διστημα αντθετα, εν οι ξι μνες συνυπολογζονται στο διστημα των τριντα μηνν. /---/ Κατ την ομφωνη γνμη των μελν του ΣΤ' Τμματος του ΝΣΚ, στο ερτημα αρμζει η απντηση τι η χοργηση της θεσμοθετηθεσας με τις διατξεις του ρθρου 142 του ν. 3655/2008 ειδικς δειας προστασας της μητρτητας, η οποα εναι διαρκεας ξι μηνν, δεν επηρεζει τη διρκεια της ειδικς δειας θηλασμο και φροντδας παιδιο και χορηγεται, στην μεν περπτωση συμφωνας περ παροχς ισχρονης με το μειωμνο ωρριο δειας, αμσως μετ απ αυτν, στην δε περπτωση μη λψης ισχρονης προς το μειωμνο ωρριο δειας, μετ την ειδικ δεια μητρτητας (τοκετο και λοχεας), στη συνχεια δε, ακολουθε η ειδικ δεια θηλασμο και φροντδας παιδιο (μειωμνο ωρριο) διρκειας τριντα μηνν πως αλλις η δεια αυτ χει συμφωνηθε εναλλακτικ μεταξ εργαζμενης(ου) και εργοδτη.

7-1-19 ΜΠρΛαμ 90/18 : Διαταγ πληρωμς - Ανακοπ κατ διαταγς πληρωμς μετ το Ν. 4335/2015. Σρευση της ανακοπς του ρθρου 632 ΚΠολΔ και της ανακοπς του ρθρου 933 ΚΠολΔ - Προποθεσεις.Εκκρεμοδικα δεν δημιουργε, οτε η κδοση αλλ, οτε και η επδοση της διαταγς πληρωμς. Η εκκρεμοδικα αυτ δημιουργεται μνο με την σκηση ανακοπς κατ της διαταγς πληρωμς, γιατ απ ττε αρχζει η για την απατηση διαγνωστικ δκη. Αποδεικτικ διαδικασα - Δυναττητα απδειξης της απατησης -  Αποδεικτικ δναμη ιδιωτικν εγγρφων -  Επικυρωμνα φωτοαντγραφα. Ακρωση διαταγς πληρωμς.

7-1-19  ΕιρΘεσ 2639/18 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα. Ατηση για υπαγωγ στο Ν. 3869/2010. Το ατημα να επικυρωθε το σχδιο διευθετσεως εναι μη νμιμο, αφο η επικρωση του σχεδου αυτο απ τους διαδκους δεν αποτελε αντικεμενο της αιτσεως του ρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/10 . Το ατημα δε της αιτοσας να αναγνωρισθε τι, με την τρηση και την προσκουσα εκτλεση της δικαστικς ρυθμσεως των χρεν της, αυτ απαλλσσεται απ το υπλοιπο αυτν, ασκεται πρωρα και χωρς να πληρονται οι προποθσεις, για το λγο, δε, αυτ θα πρπει να απορριφθε ως απαρδεκτο. Προκπτει σαφς μεωση των εισοδημτων της αιτοσας σε σχση με το παρελθν, που ανρχονται πλον στο μισ, μετ τη συνταξιοδτησ της. Περπτωση μνιμης αδυναμας και λλειψης δλου. Ρθμιση των οφειλν της αιτοσας με μηνιαες καταβολς επ τριετα. Ατημα εξαρεσης κριας κατοικας - Σημασα πλον για το τι θα καταβλλει ο οφειλτης για τη δισωση της κριας κατοικας του, χει η εμπορικ αξα αυτς μειωμνη κατ τα ξοδα της εκτλεσης. Εν προκειμνω,  εξαρεση της κριας κατοικας της αιτοσας με ορισμ μηνιαων καταβολν που θα ξεκινσουν μετ την περοδο χριτος, στε να μην συμπσουν οι δο ρυθμσεις.

7-1-2019 ΕιρΑμαρ 172/18 : Προσωπικ δεδομενα - Τηλεφωνικς επικοινωνες. Περπτωση κλσεων και χρσης προσωπικν δεδομνων, με σκοπ την εμπορικ προθηση υπηρεσιν.  Εν προκειμνω, ο ενγων εχε δηλσει τι δεν επιθυμε να γνεται χρση του τηλεφωνικο του αριθμο για λγους εμπορικς προθησης. Επιδκαση χρηματικς ικανοποησης  για την παρνομη επεξεργασα του τηλεφωνικο αριθμο του ενγοντος. Η κρση του δικαστηρου ουσας, σον αφορ το ψος της επιδικαστας χρηματικς ικανοποησης αποφασζεται με βση τους ισχυρισμος και τα αποδεικτικ στοιχεα που θτουν στη διθεσ του οι διδικοι. Επιβλλεται, μως, σε κθε περπτωση να τηρεται, κατ τον καθορισμ του επιδικαζμενου ποσο, η αρχ της αναλογικτητας. Κρνει εν προκειμνω, τι η καταβλητα ελογη χρηματικ ικανοποηση πρπει να ορισθε στο ποσ των 3.000,00 ευρ. Δχεται εν μρει την αγωγ.

21-12-18  ΣτΕ (Ε') 2234/18 Ατηση ακυρσεως Δμου με την οποα ζητεται η ακρωση  ΚΥΑ εγκρσεως περιβαλλοντικν ρων για την κατασκευ και λειτουργα ργου της ΔΕΗ που εμππτει στην εδαφικ περιφρεια του αιτοντος Δμου. Για τη νομιμτητα μας κοινς υπουργικς αποφσεως, πρπει, ανεξρτητα απ το χρνο κθε επιμρους υπογραφς της πρξεως αυτς απ τον κατ περπτωση συναρμδιο υπουργ,  κατ το χρνο της τελικς εκδσες της οι υπογρψαντες υπουργο να παραμνουν αρμδιοι και να μην χουν, πντως, αντικατασταθε. Εν προκειμνω, η προσβαλλμενη πρξη εκδθηκε σε χρνο κατ τον οποο η Υπουργς Περιβλλοντος  που ταν αρμδια κατ τη διαδικασα παραγωγς της εν λγω πρξης (σχεδου ττε), τελικς κατ την υπογραφ της εχε απωλσει τη σχετικ αρμοδιτητα, καθς εχε διοριστε λλος Υπουργς στη θση της. Δεκτ η ατηση ακυρσεως.

21-12-18 ΕφΘεσ 2536/18 : Αγωγ περ κλρου - Αξωση αναγνρισης της ενγουσας ως εκ διαθκης κληρονμου σε ποσοστ 50% εξ αδιαιρτου του συνλου της κληρονομιαας ακνητης περιουσας. Η αγωγ περ κλρου μπορε να ασκηθε και  απ τον καταπιστευματοδχο, ο οποος μετ την επαγωγ του καταπιστεματος, επχει θση κληρονμου, και προστατεεται με τα δια μσα που προστατεεται και ο αρχικς κληρονμος. Παραγραφ - Ο χρνος παραγραφς της περ κλρου αξωσης της ενγουσας δεν συμπληρνεται μετ την παρλευση εικοσαετας, αλλ συμπληρνεται,  ξι μνες μετ την παρλευση της σιωπηρς αποδοχς κληρονομις. Η κρινμενη περ κλρου αγωγ δεν χει παραγραφε, και δεν μπορε να αντιταχθε ναντι της ενγουσας η κτηθεσα με τα προσντα της τακτικς, λλως της κτακτης χρησικτησας κυριτητα της νομως των επδικων κληρονομιαων ακιντων.  Απορρπτει την φεση.

21-12-18 ΕφΘεσ 2675/18 :  Αναγγελα απαιτσεων ΕΠΕ κατα της υπ πτχευση ΑΕ, που γεννθηκαν απ μισθωτικ σχση μεταξ τους. Κρση τι η ανακοπ ταν νμω και ουσα βσιμη, λαμβανομνου υπψη τι δεν χει αρχσει ακμη η τελευταα διανομ του προντος της εκκαθρισης της πτωχευτικς περιουσας, συνεπς πρπει ν’ αναγνωρισθε τι η ανακπτουσα ΕΠΕ εναι πτωχευτικ πισττρια στην πτχευση της ΑΕ, για απατηση της κατ της πτωχς, απορρουσα απ την ενδοσυμβατικ ευθνη της πτωχς. Δεκτ η φεση.

21-12-18  ΠΠρΘεσ 8769/18 : Αγωγ με ατημα τη λση ΕΠΕ - ννοια σπουδαου λγου - Οι επικαλομενοι απ την ενγουσα για τη λση της εταιρας σπουδαοι λγοι αφορον μεν σε γεγοντα αναφερμενα στην υπατια εκ μρους του διαχειριστ της παραβαση των διαχειριστικν του καθηκντων, τα οποα δεν συνιστον κατ' αρχς σπουδαο λγο που να δικαιολογε τη λση της εταιρας, πλην μως  η υπατια συμπεριφορ του διαχειριστ της εταιρας χει, κατ τους ισχυρισμος της ενγουσας, επιφρει ντονες διαταραχς μεταξ των εταρων και συνακλουθα χει καταστσει αδνατη τη συνχιση της λειτουργας των οργνων της. Αξωση αποκατστασης ζημας εταρου απ αδικοπρακτικ συμπεριφορ διαχειριστ - Προποθσεις. Διατσσει εν προκειμνω, τη λση της ΕΠΕ, αλλ απορρπτει τη σωρευμενη αγωγ κατ του δετερου εναγμενου για χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης.

17-12-18  ΣτΕ (Β') 1357/18ΕΝΦΙΑ - Ακνητα - Φορολογητα αξα. Με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/1982 θεσπστηκε αντικειμενικ σστημα προσδιορισμο της φορολογητας αξας των ακιντων κατ τρπο στε να προκπτει για κθε ακνητο μιας περιοχς ορισμνη αξα, ανταποκρινμενη, κατ προσγγιση, στην πραγματικ αγοραα αξα αυτο.  Οι εν λγω διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/1982, συνδουν προς το Σνταγμα, καθσον δεν θεσπζουν αμχητο τεκμριο προσδιορισμο της αγοραας αξας των ακιντων. Ο καθο φορολογομενος, ο οποος επιδικει να αποστε απ την τεκμαρτ αξα που ορζει η εν λγω κανονιστικ ρθμιση, στο πλασιο του προσδιορισμο του ψους του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που οφελει, δεν αρκε να αμφισβητσει με την ενδικοφαν και, περαιτρω, με την νδικη προσφυγ του τη νομιμτητα της ως νω κανονιστικς ρθμισης περ τιμς ζνης των ακιντων στην περιοχ στην οποα βρσκεται η περιουσα του, αλλ βαρνεται να προβλει, με συγκεκριμνο ισχυρισμ, τι η εφαρμοσθεσα τιμ ζνης εναι (ουσιωδς) μεγαλτερη απ την πραγματικ αγοραα τιμ του ακιντου του, καθς και να διατυπσει συγκεκριμνο ατημα ως προς το ψος στο οποο πρπει να καθοριστε η επμαχη αγοραα αξα, συνοδευμενο, μλιστα, απ γγραφα στοιχεα τεκμηρωσς της. Προσφυγ κατ πρξης διοικητικο προσδιορισμου ΕΝΦΙΑ 2017 - Ο προσφεγων, εν προκειμνω,  παρλειψε να προβλει τι οι τιμς ζνης στις οποες ερεδεται η επμαχη πρξη περ επιβολς ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε βρος του, εναι ουσιωδς μεγαλτερες απ την πραγματικ αγοραα τιμ των ακιντων του στις ζνες αυτς και να διατυπσει συγκεκριμνο ατημα  - Κρση τι η ενδικοφανς προσφυγ του προσφεγοντος νομμως απορρφθηκε, ανεξαρττως ειδικτερης αιτιολογας, απ τη φορολογικ Διοκηση. Απορρπτει.

17-12-18 ΔΕφΠειρ 327/18Οδηγα 2000/78/ΕΚ - Προσλψεις - Ηλικιακ ρια. Η απαγρευση των διακρσεων ως προς την ηλικα, στην οποα αποβλπει η Οδηγα 2000/78/ΕΚ, (πως αυτς ενσωματθηκε στην εθνικ ννομη τξη με το Ν. 3304/2005), αποτελε ουσιδες στοιχεο για την πραγματοποηση των στχων που καθορζονται για την απασχληση και για την ενθρρυνση της ποικιλομορφας στην απασχληση και τυγχνει εφαρμογς σε λα τα πρσωπα, στο σνολο του δημσιου και του ιδιωτικο τομα, εν χει αναγνωρισθε απ το Δικαστριο ως γενικ αρχ του δικαου της Ενωσης. Πρσληψη εκκλησιαστικν υπαλλλων - Προκρυξη - Διαδικασα μσω ΑΣΕΠ - , θα πρεπε η οικεα προκρυξη να περιλαμβνει ειδικ αντατο ριο ηλικας, μετ απ γνμη του οικεου φορα και απφαση του Υπουργο Εσωτερικν, Δημσιας Διοκησης και Αποκντρωσης. Ενψει δε, τι ττοιο ριο ελλεπει (και ορθς) στην  επμαχη, εν προκειμνω, προκρυξη του ΑΣΕΠ, με βση την οποα προσλφθηκε ο αιτν, η προσβαλλμενη απφαση ανκλησης του διορισμο του εναι μη νμιμη, λγω παρβασης του Κοινοτικο Δικαου περ απαγορευμνης διακριτικς μεταχερισης λγω ηλικας, καθς και του ρθρου 10 παρ. 11 και 25 παρ. 1 του Ν 3051/2002. Δεκτ η ατηση ακυρσεως.

13-12-18 ΔΕφΘεσ 467/18ΑΕ - Συγχνευση - Φρος - Απαλλαγς.  Ν.1676/86 - Προποθσεις απαλλαγς απ το φρο επ συγχνευσης εταιριν. Απαλλαγ απ το φρο επ απορρφησης τμματος κλδου αποσπσας - εισφρουσας ΑΕ, διτι  εν προκειμνω δεν λαβε χρα συγκντρωση κεφαλαου, αφο στην απορροφσα εταιρα εισεφρθη αποκλειστικ η λογιστικ αξα των περιουσιακν στοιχεων ενεργητικο και παθητικο του εισφερμενου κλδου της εταιρας, απ την οποα αποσπσθηκε ο κλδος αυτς (αποσπσα εταιρα), χωρς εισφορ λλων περιουσιακν στοιχεων. Ως εκ τοτου, συντρχουν οι προποθσεις απαλλαγς απ τον επδικο φρο συγκεντρσεως κεφαλαου, με συνπεια αχρεωσττως καταβλθηκε το ποσ των 95.062,97 ευρ, το οποο και πρπει να επιστραφε στην εκκαλοσα νομιμοτκως. Δχεται την φεση.

3-12-18  ΜονΠρΧαν 32/18 Τρπεζες - Επενδυτικ προντα. Κατθεση χρημτων σε τρπεζα - Ανμαλη παρακαταθκη. Επενδυτικ προντα - Υποχρεσεις τρπεζας κατ τη σναψη των συμβσεων - Ευθνη απ αδικοπραξα. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι ο εναγμενος πιστωτικς συνεταιρισμς εχε μσω του υπαλλλου του, την υποχρωση να παρουσισει στον ενγοντα αναλυτικ τους κινδνους, που ενεχαν οι  επενδσεις, στις οποες του πρτεινε να ενταχθε και, κατ παρβαση της υποχρωσης αυτς καμα ειδικ πληροφρηση του παρεχε, προκειμνου να αντιληφθε και να κατανοσει τους πραγματικος κινδνους που επγονταν, καθς επσης και της αδυναμας ρευστοποησης των συνεταιριστικν μερδων, οι οποοι (κνδυνοι) μλιστα επλθαν με την επιβολ των capital controls  το 2015, με συνπεια ο εναγν να υποστε απλεια του κεφαλαου του. Περαιτρω, προκπτει τι καννα συντρχον πτασμα δεν μπορε να καταλογιστε στο πρσωπο του ενγοντος, δεδομνου τι δεν διθετε τις απαιτομενες γνσεις να αντιληφθε τους κινδνους που επεφλασσαν τα επενδυτικ προντα στα οποα εντχθηκε. Απορρπτει ως κατ’ ουσαν αβσιμη την προβαλλμενη νσταση περ καταχρηστικς σκησης του δικαιματος του ενγοντος. Δχεται την αγωγ κι επιπρσθετα επιδικζει και αποκατσταση της ηθικς βλβης του ενγοντος.

3-12-18  ΜονΠρΑθ 1523/18Ηχορπανση - Προσβολ προσωπικτητας. Προσβολ μπορε να προκαλεται και ταν διαταρσσεται η ωφλεια απ την απλαυση του φυσικο περιβλλοντος με την εκπομπ ρπων (ηχορπανση). Ο κριος ακιντου δεν χει υποχρωση να ανχεται εκπομπς θορβου απ λλο γειτονικ ακνητο, εφσον παραβλπτουν σημαντικ τη χρση του ακιντου του και δεν προρχονται απ χρση συνθη για ακνητα της περιοχς. Η προστασα στην περπτωση αυτ χωρε, ετε με τακτικ αγωγ περ διατραξης κυριτητας κατ το ρθρο 1108 ΑΚ (αρνητικ αγωγ) περ διατραξης νομς κατ το ρθρο 989 ΑΚ, ετε με ατηση ασφαλιστικν μτρων. Εν προκειμνω, πιθανολογεται τι οι θρυβοι που προκαλονται απ τη λειτουργα της βιοτεχνας του καθ’ ου εκφεγουν απ τα ανεκτ ρια και παρεμποδζουν το δικαωμα των αιτοντων να απολαμβνουν να ρεμο περιβλλον στην οικα τους κατ τη διρκεια του πνου τους. Δεκτ η ατηση προσωρινς ρθμισης της κατστασης.

27-11-18 ΣτΕ (Ολ) 1694/18 :  Διεθνς προστασα - Πρσφυγες. Τορκος αξιωματικς. Ιδιτητα πρσφυγα με βση τη Σμβαση της Γενεης και το ΠΔ 141/13. Περπτωση αποδοχς της αιτσεως παροχς διεθνος προστασας σε Τορκο αξιωματικ που συμμετεχε στο πραξικπημα του 2016 στην Τουρκα. Συνδρομ του στοιχεου του δικαιολογημνου φβου του αιτομενου για δωξη στη χρα καταγωγς του λγω των πολιτικν του πεποιθσεων - Κρσιμος παργοντας, εν προκειμνω, εναι οι πολιτικς πεποιθσεις που ο φορας της δωξης θεωρε τι ενστερνζεται ο αιτν, εναι δε αδιφορο απ της εξεταζομνης απψεως εν αυτς υιοθετε χι τις αποδιδμενες σε αυτν απ τον φορα της δωξης πολιτικς πεποιθσεις. Περαιτρω, προκειμνου να τεκμηριωθε η συμμετοχ αιτοντος διεθν προστασα σε σοβαρ μη πολιτικ γκλημα, πρπει να προκπτει απ καθαρ και αξιπιστα αποδεικτικ στοιχεα και κατπιν αξιολογσεως συγκεκριμνων γεγοντων. Απορρπτει την ατηση.

27-11-18 ΣτΕ (ΕΑ) 199/18Συμφωνα Πρεσπν - Ατηση αναστολς. Ατηση αναστολς εκτλεσης της διοικητικς πρξης της υπογραφς του Υπουργο της τελικς Συμφωνας για την επλυση των διαφορν, οι οποες περιγρφονται στις αποφσεις του Συμβουλου Ασφαλεας των Ηνωμνων Εθνν 817 (1993) και 845 (1993), τη λξη της Ενδιμεσης Συμφωνας του 1995 και την εδραωση στρατηγικς εταιρικς σχσης μεταξ της Ελλδας και της πΓΔΜ. Ζητματα απ την ονομασα του δετερου μρους ως  ''Δημοκρατα της Βρειας Μακεδονας''. Ισχυρισμς περ βλβης απ την αναθερηση σχολικν εγχειριδων - Κρση τι η βλβη αυτ παρσταται μελλοντικ και αββαιη, προεχντως διτι δεν προκπτει τι επκειται οπωσδποτε η αναθερηση των σχολικν εγχειριδων. Ισχυρισμς περ βλβης απ τη δσμευση του ελληνικο κοινοβουλου να κυρσει τις πρξεις νταξης της πΓΔΜ - Κρση τι ανεξαρττως του εννμου συμφροντος των αιτοντων προς προβολ της βλβης αυτς ως λγου χοργησης της αναστολς, απ το ρθρο 2 παρ. 4 δεν προκπτει τι οι εν λγω διαδικασες θα χουν ολοκληρωθε, πριν απ τη θση της συμφωνας σε ισχ κατ τους ρους του ρθρου 20 παρ. 3 οτε τι θα χουν δημιουργηθε μη αντιστρεπτς νομικς καταστσεις. Τλος, ο ισχυρισμς περ κινδνου απλειας της ονομασας ''Μακεδονικς'' για τα ελληνικ προντα, αναφρεται σε μελλοντικς και αββαιες καταστσεις που δεν προκαλονται ευθως απ το κεμενο της συμφωνας. Απορρπτει την ατηση.

27-11-18  ΣτΕ (Ολ) 759/18Πιλοτικ δκη - Χρηματικ απατηση του Δημοσου - Κατσχεση εις χερας τρτου - Ανακοπ - Δικαιοδοσα. Σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 94 παρ. 1, 2 και 3 του Συντγματος στη δικαιοδοσα των πολιτικν δικαστηρων υπγονται οι διαφορς που εναι απ τη φση τους ιδιωτικς, εκτς αν κατ’ εξαρεση υπαχθον με νμο στα τακτικ διοικητικ δικαστρια υπ τις προποθσεις της παρ. 3 του ρθρου 94. Στα τακτικ διοικητικ δικαστρια ανατθενται διοικητικς διαφορς ουσας, κατ τα ειδικτερα οριζμενα στις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 94 και των παρ. 1 και 3 του ρθρου 95 του Συντγματος. Το Δημσιο για την ικανοποηση των απαιτσεν του μπορε να κατσχει εις χερας τρτου χρηματικ απατηση του οφειλτη του ναντι του τρτου. Η ανακοπ του τρτου, η οποα στρφεται κατ πρξης ταμειακς βεβαωσης εκδοθεσης σε βρος του στο πλασιο της διαδικασας διοικητικς εκτλεσης, εκδικζεται απ τα πολιτικ δικαστρια, εφσον η κατασχεθεσα αξωση διπεται απ το ιδιωτικ δκαιο. Κρσιμο στοιχεο για τον καθορισμ της δικαιοδοσας στην προκειμνη περπτωση εναι η φση της απατησης του οφειλτη του Δημοσου κατ του τρτου που κατσχεται, εν δεν ασκε επιρρο η φση της αποτελοσας το θεμλιο της εκτλεσης ννομης σχσης που συνδει το Δημσιο με τον οφειλτη του. Απορρπτει την ανακοπ ως απαρδεκτη ελλεψει δικαιοδοσας.

27-11-18  ΔΠρΘεσ 3037/18Μνημνια - Περικοπς συντξεων - Επιδομτων - Ν. 4051/12 - Ν. 4093/12 - Αντισυνταγματικτητα.  ΙΚΑ - ΕΦΚΑ - ΕΤΕΑΠ. Αντισυνταγματικς οι περικοπς συντξεων και δρων εορτν απ την 1-1-13. Κατ' αρχς, η περικοπ των συντξεων δεν μπορε να παραβιζει τον συνταγματικ πυρνα του κοινωνικοασφαλιστικο δικαιματος, τοι τη χοργηση στο συνταξιοχο παροχν που του επιτρπουν να διαβινει με αξιοπρπεια, εν για κθε περικοπ θα πρπει ο νομοθτης να χει προβε σε σε ειδικ, εμπεριστατωμνη και επιστημονικ τεκμηριωμνη μελτη, απ την οποα να προκπτει τι τα συγκεκριμνα μτρα εναι πργματι πρσφορα και αναγκαα για την αποτελεσματικ αντιμετπιση του προβλματος βιωσιμτητας των φορων κοινωνικς ασφαλσεως.  ΕΣΔΑ - Προστασα της περιουσας - Κθε επμβαση σε περιουσιακς φσεως αγαθ πρπει να προβλπεται απ νομοθετικς λλου εδους κανονιστικς διατξεις και να δικαιολογεται απ λγους γενικο συμφροντος και να μην επιφρει υπρμετρη επιβρυνση της περιουσας. Διαδοχ Νμων που επφεραν μεισεις στις συντξεις : Ν.3845/10, 3863/10, 3986/11, 4024/11, 4051/12 και 4093/12 (με τον τελευταο καταργθηκαν τα επιδματα εορτν και αδεας) - Κρση τι οι περικοπς των Ν.3845/10, 3863/10, 3986/11 και 4024/11, χοντας αποφασιστε υπ την πεση των λως εξαιρετικν δημοσιονομικς κρσης συνθηκν, δεν αντκεινται στο Σνταγμα και στο ΠΠΠ ΕΣΔΑ. Σε αντθεση, οι περικοπς των Ν. 4051 και 4093/12, για τις οποες φειλε ο νομοθτης να εξετσει με τρπο εμπεριστατωμνο και επιστημονικ τις επιπτσεις στο βιοτικ εππεδο των θιγμενων, αντκεινται στο Σνταγμα και στην ΕΣΔΑ, καθς οδηγον σε ανεπτρεπτη μεωση του επιπδου ζως των συνταξιοχων. Απρριψη της αγωγς για το διστημα απ 1-1-2012 ως 31-12-12 ως απαρδεκτη. Υποχρωση του ΕΦΚΑ να καταβλει στον ενγοντα το συνολικ ποσ που αντιστοιχε στις περικοπς απ 1-1-13 ως 23-7-2015 και των δρων εορτν.  Υποχρωση του ΕΤΕΑΕΠ να καταβλει τα ποσ περικοπν απ 1-1-12 ως 23-7-2015 - Περαιτρω, επιδκαση αποζημισεως για ηθικ βλβη.

27-11-18  ΕφΘεσ 1663/18Στεγαστικ δνεια - Ελβετικ φργκο - Αλλαγ ισοτιμας - ΓΟΣ. Περπτωση στεγαστικο δανεου που το τος 2006 μετατρπηκε σε ελβετικ φργκο. Δημοσιονομικ κρση και αλλαγ της ισοτιμας ευρ/φργκου. ΓΟΣ - λεγχος καταχρηστικτητας των ρων του δανεου - Αρχ της διαφνειας. Απρριψη απ το Πρωτοδικεο της αγωγς των δανειοληπτν για την ακρωση των επμαχων ρων περ ισοτιμας της σμβασης λγω μη τρησης απ την τρπεζα της αρχς της διαφνειας και του αιτματος περ ορισμο ως χρονικο σημεου υπολογισμο της ισοτιμας το χρνο σναψης της σμβασης. Το Εφετεο, εν προκειμνω, επμεινε στην εγκυρτητα των επδικων ρων του δανεου, αλλ δχθηκε την επικουρικ βση της αγωγς. Ειδικτερα, κρινε τι  η αναπροσαρμογ της παροχς των δανειοληπτν προς αποκατσταση της διαταραχθεσας συμβατικς ισορροπας πρπει να γνει, σμφωνα με την καλ πστη, τα συναλλακτικ θη και στο πλασιο της Οδηγας  2014/17/ΕΕ, κι ως εκ τοτου πρπει απ την σκηση της αγωγς και μχρι την αποπληρωμ του δανεου α) να περιοριστον τα ποσ των πληρωτων δσεων του δανεου, υπολογιζμενα με επιτκιο μειωμνο κατ 1,75% (περιθριο κρδους), ενσω η διακμανση της ισοτιμας μεταξ των δο νομισμτων υπερβανει το 20% σε σχση με αυτ που σχυε κατ το χρνο μετατροπς του δανεου σε αλλοδαπ νμισμα, τοι 1 προς 1,6341, β) να περιοριστον τα ποσ των πληρωτων δσεων του δανεου, υπολογιζμενα με επιτκιο μειωμνο κατ 1% (μρος του περιθωρου κρδους), ενσω η διακμανση της ισοτιμας μεταξ των δο νομισμτων υπερβανει το 10% και ως το 20% σε σχση με αυτ που σχυε κατ το χρνο μετατροπς του δανεου σε αλλοδαπ νμισμα, τοι 1 προς 1,6341. Εφσον δε η ως νω διακμανση δεν υπερβανει το 10%, η πληρωμ των δσεων των δανειοληπτν πρπει να γνεται κατ τα συμφωνηθντα. Δχεται την φεση. 

27-11-18 ΜΠρΣπρτης 96/18 : Συμβσεις πλησης εμπορευμτων με πστωση - Μη εξφληση τιμολογων -  Μνη η παρδοση στο δανειστ απ τον οφειλτη τραπεζικς επιταγς δεν συνιστ καταβολ, αλλ γνεται χριν καταβολς της αρχικς υποχρωσης. Δεν επρχεται απσβεση της αρχικς υποχρωσης παρ μνο με την πραγματικ πληρωμ (εσπραξη) της επιταγς. Δεν αποκλεεται, μως, η παρδοση της επιταγς να συνιστ υπσχεση αντ καταβολς. Το βρος απδειξης το φρει ο οφειλτης. νορκες βεβαισεις με το Ν.4335/15 - Δεν λαμβνεται υπψη προσκομισθεσα απ την εναγμενη νορκη βεβαωση, η οποα ελφθη στερα απ προηγομενη μεν κλτευση της ενγουσας, εμπροθσμως, αλλ στην επιδοθεσα στην ενγουσα κλση δεν αναφερταν το επγγελμα του ενρκως εξετασθντος. Δεκτ η αγωγ.

27-11-18  ΔΠρΑθ 1252/18Καταστματα υγειονομικο ενδιαφροντος - Παραβσεις - Σφργιση. Περπτωση προσωρινς αφαρεσης δειας λειτουργας και σφργισης για δκα ημρες καταστματος υγειονομικο ενδιαφροντος, εξαιτας εκπεμπμενης μουσικς χωρς δεια, αλλ και υπρβασης της αντερης επιτρεπμενης ηχοστθμης. Προσφυγ κατ της διοικητικς κρωσης. Η επιβαλλμενη διοικητικ κρωση της προσωρινς αφαρεσης της δειας λειτουργας καταστματος υγειονομικο ενδιαφροντος εναι ανεξρτητη απ τυχν ποινικ καταδκη που επιβλλεται παραλλλως. Εν προκειμνω, μλιστα, η αθωση σε ποινικ εππεδο της προσφεγουσας εχρησε λγω ανυπαρξας των πραγματικν περιστατικν που στοιχειοθετον την παρβαση κι ως εκ τοτου δεν δεσμεεται το διοικ.δικαστριο απ το αθωωτικ αυτ αποτλεσμα. Περαιτρω, ο ισχυρισμς περ παραβασης των αρχν της χρηστς διοκησης, της αναλογικτητας και της καλς λειτουργας της διοκησης απορρπτεται ως αβσιμος, καθσον η εφαρμογ των ως νω αρχν προποθτει τι η Διοκηση ενεργε κατ διακριτικ ευχρεια και χι κατ δεσμα αρμοδιτητα, πως στην προκεμενη περπτωση, κατ την οποα η αρμδια δημοτικ αρχ υποχρεοται να επιβλλει τη διοικητικ κρωση. Απορρπτει την προσφυγ.

6/11/18  Πρακτ. 3μελος Επιτροπς ΝΣΚ  1825/18 : ΙΚΑ- ΕΦΚΑ - Περικοπς συντξεων. Προτενεται η μη σκηση φεσης απ το ΝΠΔΔ (ΕΦΚΑ) κατ της υπ’ αριθμ. 3429/18 αποφσεως του ΔιοικΠρωτΑΘηνν, που κρινε τι οι νδικες μεισεις σε κρια και επικουρικ σνταξη, βσει του ρθρου 6 παρ. 1 και 2 του ν. 4051/2012 και το ρθρο πρτο του ν. 4093/2012, αντκεινται στις διατξεις του ρθρου 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ, κρση η οποα συνδει δε απολτως με τα κριθντα για το διο ζτημα στην υπ' αριθ. 2287/15 απφαση της Ολ του ΣτΕ.

2-11-18  ΜονΕφΘεσ 1762/18 : Οδηγο φορτηγν οχημτων - Επιδματα που δικαιονται - ΣΣΕ - Επδομα πολυετας, επικνδυνης εργασας, ζεξης - απζευξης. Οι διατξεις της ΠΥΣ 6/12 περ αναστολς της αυξσεως αφορον και τα επιδματα ωρμανσης. ννοια νμιμου χρνου εργασας - Χρνος διαλεμματος - Καν. ΕΚ 561/06 περ οδικν μεταφορν και ΠΔ 167/06.  Μονομερς βλαπτικ μεταβολ - ννοια -  Πρπει ο μισθωτς να διαμαρτυρηθε ειδικ και με συγκεκριμνες ενργειες για την μονομερ εκ μρους του εργοδτη του βλαπτικ μεταβολ των ρων της εργασιακς του σμβασης και ττε μνο δεν μπορε να γνει λγος για αποδοχ της ανωτρω ενργειας του πρτου απ τον εργαζμενο. Ως ελογος χρνος κρθηκε απ τη νομολογα το χρονικ διστημα 2 ετν αλλ και 13 μηνν. Εν προκειμνω, η εναγομνη παρνομα και κατ’ εσφαλμνη εφαρμογ και ερμηνεα του ρθρου 2 παρ. 4 δ’ της ΠΥΣ 6/12 δικοψε την καταβολ του επιδματος πολυετας στον διο εργοδτη, κατ’ ορθ δε εφαρμογ και ερμηνεα της ανωτρω διταξης δικοψε την καταβολ των λοιπν επιδομτων που ο ενγων ζτησε με την αγωγ, εν δεν δικοψε ποτ την καταβολ του επιδματος ζεξης - απζευξης. Απορρπτει την φεση.

2-11-18  ΠλημΑιγ 322/18Αξιποινη  η πρξη της δημσιας προτροπς υποκνησης σε πρξεις ενργειες που μπορον να προκαλσουν διακρσεις, μσος βα κατ προσπου ομδας προσπων, που προσδιορζονται με βση τη φυλ, το χρμα, τη θρησκεα, το σεξουαλικ προσανατολισμ κλπ. Οι πρξεις και ενργειες, στις οποες προτρπει το υποκεμενο του εγκλματος, πρπει να εναι ικανς και πρσφορες να προκαλσουν «διακρσεις, μσος βα», χωρς να απαιτεται και να προκληθον. Κατχρηση του εκκλησιαστικο αξιματος - ννοια. Εν προκειμνω, το Δικαστριο κρνει τι ο κατηγορομενος με την ιδιτητα του Μητροπολτη κατκρινε με το επμαχο δημοσευμα, χοντας ως υπβαθρο τις θρησκευτικς καταβολς και πεποιθσεις του και ενψει της ψφισης του νομοσχεδου για το σμφωνο συμβωσης που θα συμπεριελμβανε και τα ομφυλα ζευγρια, με δυσρεστες και οξεες εκφρσεις τους πολιτικος, που υποστριζαν το νομοσχδιο χωρς μως να προκπτει απ τις αριστες περ αντιθτου καταθσεις των μαρτρων κατηγορας λλο αποδεικτικ μσο τι διγειρε τους πολτες σε εχθροπθεια, τοι σε εξωτερκευση αισθημτων μσους, σε βρος των ομφυλων ζευγαριν και προσπων. Κηρσσει αθο τον κατηγορομενο.

29-10-18 ΕιρΡδου 127/18 Περπτωση οικειοθελος - λγω συνταξιοδοτσεως - αποχρησης ξενοδοχοπαλλλου,  ο οποος εργαζταν δυνμει συμβσεων εργασας ορισμνου χρνου κθε τουριστικ τος στο ξενοδοχεο της εναγμενης. Δικαωμα  σε νμιμη αποζημωση - Αγωγ. Αποδεχθηκε τι οι ατομικς συμβσεις εργασας ορισμνου χρνου μεταξ των διαδκων, ανανενονταν κθε τουριστικ τος σιωπηρ, χωρς να υποβλλεται η συναφς ατηση επαναπρσληψης, πως απαιτοσαν οι σχετικς ΣΣΕ, λγω επιχειρησιακς πρακτικς που τηροσε η συγκεκριμνη εναγομνη για το προσωπικ της. Κρση τι η λση της συμβσεως εργασας ορισμνου χρνου προσομοιζει με τη λση της συμβασεως αορστου χρνου με προειδοποηση και περαιτρω τι οι εργαζμενοι με σμβαση ορισμνου χρνου δεν πρπει να αντιμετωπζονται δυσμενς εν συγκρσει με τους αορστου χρνου μισθωτος. Κρθηκε λοιπν, τι ο ενγων νομμως ζτησε τη χοργηση της προβλεπμενης νμιμης αποζημωσης λγω της αποχρησς του και μη επαναπρσληψς του, αφο πως εχε δηλσει στην εναγμενη, συμπλρωσε τις προποθσεις για λψη πλρους σνταξης λγω γρατος.

29-10-18 ΜονΕφΛαρ 373/18 :  Ζτημα χοργησης συνδικαλιστικν αδειν αμοιβμενων και μη -«Πληρωνμενες ημρες» κατ την δεια των συνδικαλιστν -  Στην ννοια «πληρωνμενες» ημρες εμππτουν οι πλρεις αποδοχς, εν δεν συμπεριλαμβνεται η προσαξηση 75% υπολογιζμενη στο νμιμο ωρομσθιο και οφειλμενη για σες ρες απασχολθηκε ο μισθωτς την Κυριακ. Εν προκειμνω, κρθηκε τι η αγωγ εναι μη νμιμη και απορριπτα, καθσον δεν πληροται στο πρσωπο του ενγοντα η προπθεση της πραγματικς παροχς εργασας κατ την Κυριακ και τη νχτα για τις οποες να δναται να ζητσει αποζημωση ως αποδοχς της συνδικαλιστικς του δειας. Απορρπτει την φεση ως αβσιμη.

19-10-18 ΜΠρΚαλ 155/18 : Καταγγελα συμβσεως εργασας - Συνδικαλιστικ δρση - Ποινικ δωξη. Καταγγελα συμβσεως εργασας αορστου χρνου -  Το αναιτιδες αυτς υπ τον περιορισμ του αρ.281 ΑΚ. Προστασα της νμιμης συνδικαλιστικς δρσης με το Ν.1264/82 - Πτε εναι καταχρηστικ η επκληση της ως νω προστασας. Δυναττητα του εργοδτη να καταγγελει τη σμβαση εργασας χωρς αποζημωση στην περπτωση που χει υποβληθε μνυση κατ του εργαζμενου για πρξη που χει διαπραχθε κατ την υπηρεσα του. Περπτωση υποβολς ψευδν μηνσεων κατ του εργοδτη απ το συνδικαλιστ εργαζμενο και ακολοθως μνυση του εργοδτη και καταγγελα της συμβσεως εργασας του συνδικαλιστ χωρς αποζημωση.  Κρση τι ο ενγων εν προκειμνω, συμπεριφρθηκε εξερχμενος των ορων της γνσιας συνδικαλιστικς δρσης και  τι η απλυση λαβε χρα προς διαφλαξη των δικαιωμτων και εννμων συμφερντων της εργοδτριας. Απορρπτει την αγωγ και τις πρσθετες παρεμβσεις.

19-10-18 ΜΠρΑθ 696/18 : Μεταββαση επιχερησης - Μετενργεια ΣΣΕ - Μισθολογικς παροχς. Περπτωση βλαπτικς μεταβολς των ρων εργασας υπαλλλων τρπεζας μετ απ συγχνευση τραπεζν. Μισθολογικς παροχς - Επιδματα που δεν μπορον να καταργηθον, καθς συνιστον ατομικος ρους των συμβσεων εργασας και συγχρνως κανονιστικος ρους επιχειρησιακς συλλογικς σμβασης εργασας. Η διεκδκηση των νομμων αξισεων των εναγντων λγω επικαλομενης μονομερος βλαπτικς μεταβολς των (μισθολογικν) συνθηκν εργασας τους δεν μπορε να θεωρηθε τι συνιστ καταχρηστικ ενσκηση του σχετικο ουσιαστικο δικαιματος τους, ακμη και δχως την επικαλομενη απ την εναγμενη προηγομενη χληση της εργοδτριας που δεν δικαιολογεται να επαναπαυθε νομμως να συνγει το συμπρασμα τι οι ενγοντες εργαζμενοι δεν θα διεκδικσουν τις αξισεις τους, στω και εν συνεχζουν να εργζονται και να λαμβνουν τις μειωμνες αποδοχς τους. Δεκτς οι αγωγς ως κατ' ουσα βσιμες.

12-10-18 ΜΠρΑθ 4303/18 : ΟΣΕ - Μεωση αποδοχν. Ν.4024/11 και 4093/12. Προσωπικ ΟΣΕ - Μεωση αποδοχν ποσοστο 25% κατ' εφαρμογ των Ν.4024/11 και 4093/12 λγω της επκτασης του ενιαου μισθολογου. Κατ' αρχς η μονομερς μεωση των αποδοχν των εργαζομνων στον ευρτερο δημσιο τομα συνιστ μονομερ βλαπτικ μεταβολ των ρων εργασας τους. ννοια ''υπερβλλουσας μεωσης'' - Η αναστολ της υπερβλλουσας μεωσης καταλαμβνει και τους εργαζμενους της επδικης περπτωσης.  Απορρπτει την φεση ως κατ' ουσαν αβσιμη.

12-10-18 ΕφΘεσ 1762/18 : Οδηγο φορτηγν οχημτων - ΣΣΕ - ΠΥΣ 6/12 - Επδομα πολυετας, επικνδυνης εργασας, ζεξης - απζευξης. Οι διατξεις της ΠΥΣ 6/12 περ αναστολς της αυξσεως αφορον και τα επιδματα ωρμανσης. ννοια νμιμου χρνου εργασας - Χρνος διαλεμματος - Καν. ΕΚ 561/06 περ οδικν μεταφορν και ΠΔ 167/06.  Μονομερς βλαπτικ μεταβολ - ννοια -  Πρπει ο μισθωτς να διαμαρτυρηθε ειδικ και με συγκεκριμνες ενργειες για την μονομερ εκ μρους του εργοδτη του βλαπτικ μεταβολ των ρων της εργασιακς του σμβασης και ττε μνο δεν μπορε να γνει λγος για αποδοχ της ανωτρω ενργειας του πρτου απ τον εργαζμενο. Ως ελογος χρνος κρθηκε απ τη νομολογα το χρονικ διστημα 2 ετν αλλ και 13 μηνν. Εν προκειμνω, η εναγομνη παρνομα και κατ’ εσφαλμνη εφαρμογ και ερμηνεα του ρθρου 2 παρ. 4 δ’ της ΠΥΣ 6/12 δικοψε την καταβολ του επιδματος πολυετας στον διο εργοδτη, κατ’ ορθ δε εφαρμογ και ερμηνεα της ανωτρω διταξης δικοψε την καταβολ των λοιπν επιδομτων που ο ενγων ζτησε με την αγωγ, εν δεν δικοψε ποτ την καταβολ του επιδματος ζεξης - απζευξης. Απορρπτει την φεση.

5-10-18 ΣτΕ (Ολ) 1336/18 : Διεθνς Αερολιμνας Αθηνν - Τλη υπρ ΟΤΑ - κδοση  υπουργικς αποφσεως. Ζητματα σχετικ με τη διαδικασα επιβολς ανταποδοτικν τελν φωτισμο και καθαριτητας υπρ των ΟΤΑ σε βρος της εταιρας ''Διεθνς Αερολιμνας Αθηνν''. Ν.3631/08 - Πρβλεψη κδοσης ΚΥΑ για την επιβολ και εσπραξη τελν και φρων υπρ των Ο.Τ.Α.  Κρση τι η διταξη του ρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 3631/08, απβλεπε στην ενεργοποηση του περιορισμο των ναντι των Ο.Τ.Α. υποχρεσεων της εταιρεας «Διεθνς Αερολιμνας Αθηνν Α.Ε.» και, ως εκ τοτου, δεν εναι αναγκαα η κδοση της προβλεπομνης απ αυτν κοινς υπουργικς αποφσεως για την επιβολ και εσπραξη των εν λγω επιβαρνσεων υπρ των Ο.Τ.Α.  Περαιτρω, για να μπορε να επιβληθε με απφαση δημοτικο συμβουλου τλος, πρπει αυτ να χει, ενψει του ρθρου 78 παρ. 1 και 4 του Σ., ανταποδοτικ και χι φορολογικ χαρακτρα. Επομνως, η παρλειψη, εν προκειμνω, της Διοικσεως να εκδσει την προβλεπμενη απ το ρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 3631/08 ΚΥΑ, δεν συνιστ παρλειψη οφειλμενης νμιμης ενργειας ναντι του αιτοντος Δμου. Συνεπς, η κρινμενη ατηση, η οποα στηρζεται στην εσφαλμνη αντληψη τι η επιβολ εις βρος της εταιρεας «Διεθνς Αερολιμνας Αθηνν Α.Ε.» των επιβαρνσεων υπρ ΟΤΑ δεν εναι δυνατ χωρς την κδοση της επμαχης υπουργικς αποφσεως, εναι απορριπτα ως απαρδεκτη. Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει την ατηση.

5-10-18 ΑρΠγος (A2) 1283/18 Σμβαση δανεου - Εγγηση. Αναρεση. κδοση διαταγς πληρωμς απ σμβαση δανεου - Ανακοπ - Λγοι - Ευθνη εγγυητ - Απαιτομενη δεια απ το Δικαστριο των ασκοντων τη γονικ μριμνα να επιχειρσουν στο νομα του ανηλκου τκνου τους και να εγγυηθον για ξνο χρος. Αναιρετικο λγοι κατ' ρθρο 559 αρ. 1, 8 και 19 ΚΠολΔ. Κρση περ δυναττητας των ανακοπτντων εγγυητν να ενημερωθον αν πσα στιγμ σχετικ με την πορεα της σμβασης δανεου. Ακρωση δικαιοπραξας - Παραγραφ - Κρση τι το ΜονΠρωτ, το οποο εκτμησε τι  ο ισχυρισμς περ πλνης των εγγυητν δεν περιεχταν στο κριο δικγραφο της ανακοπς, αλλ για πρτη φορ σ' αυτ των προσθτων λγων και τον απρριψε ως απαρδεκτο,  παρ το νμο δεν λαβε υπψη τον ανωτρω λγο ανακοπς των αναιρεσειντων και επομνως εναι βσιμοι οι απ το ρθρο 559 αρ.8 ΚΠολΔ πρτος και δετερος λγοι της αναιρσεως. Περαιτρω, κρθηκε τι το ΜονΠρωτ χοργησε αδεα για τη σναψη συμβσεως δανεου στους γονες του ανηλκου, με αποτλεσμα η σμβαση εγγυσεως, η οποα εναι διαφορετικ σμβαση και χει διαφορετικς ννομες συνπειες εις βρος του ττε ανηλκου, να χει τελικς συναφθε χωρς δεια δικαστηρου. Δεκτ η ατηση.

28-9-18 ΜονΠρΑθ 2523/18 : Τρπεζες - Δανειολπτες - Κδικας δεοντολογας τραπεζν για τα μη εξυπηρετομενα δνεια. Βασικ υποχρωση που συνεπγεται η εφαρμογ του Κδικα αποτελε η τρηση των διαδικασιν του, πριν την τυχν καταγγελα της οικεας πιστωτικς σμβασης. Πντε τα στδια της διαδικασας. Η Τρπεζα της Ελλδος ορζεται, σμφωνα με τον Κδικα, ως η αρμδια αρχ για την παρακολοθηση και τον λεγχο του τρπου εφαρμογς του. Η τυχν παρβαση, μως των καννων που συγκροτον τη Διαδικασα Επλυσης Καθυστερσεων συνεπγεται μνο εποπτικς φσης κυρσεις και, συνεπς, οι διατξεις του δεν συνιστον καννες ουσιαστικο δικαου, οτε η μη τρηση της Διαδικασας απ τα υπχρεα ιδρματα, δημιουργε κποιου εδους ενοχ αυτν ναντι των δανειοληπτν, στε οι τελευταοι να χουν τη δυναττητα να την αξισουν με την γερση αγωγς. Δεν δημιουργεται, λοιπν, η υποχρωση του πιστωτικο ιδρματος ναντι του δανειολπτη για την οριστικ διευθτηση της μεταξ τους διαφορς απ την πστωση που χορηγθηκε, σε περπτωση που δεν συγκλνουν οι μεταξ τους θσεις και προτσεις. Μη νμιμη, εν προκειμνω, η αγωγ δανειολπτη για καταδκη της τρπεζας σε δλωση βολησης περ κατρτισης συμβιβασμο.

28-9-18  ΠολΠρΘεσ 3526/18 : ΙΚΕ - Κεφλαιο - Εισφορς- Μεταββαση μσθωσης. Ιδιωτικ Κεφαλαιουχικ Εταιρεα (IKE) -  Κεφαλαιακς και εξωκεφαλαιακς εισφορς. Αξηση κεφαλαου της IKE.  Μεταββαση μισθωτικο δικαιματος επ λατομεου ως εισφορ στην IKE. Στην περπτωση εισφορς του μισθωτικο δικαιματος ενς εταρου επ λατομεου σε IKE, πρκειται για κεφαλαιακ εισφορ, που προποθτει αξηση του εταιρικο κεφαλαου. Εν η αξηση του κεφαλαου ματαιωθε ττε, η προκαταβληθεσα παροχ, τοι η μεταββαση των μισθωτικν δικαιωμτων στην εταιρα συνιστ αδικαιολγητο πλουτισμ της νας μισθτριας. Εν προκειμνω, κρθηκε τι η εταιρα εγκρως απκτησε τα σχετικ δικαιματα και υποχρεσεις απ τη μεταββαση της μισθωτικς σχσης, αφο καννας λγος ακυρτητας υφσταται και αποτελε διφορο ζτημα το τι η εταιρα χει ενδεχομνως αδικαιολογτως πλουτσει, οπτε και θα πρπει να ασκηθε το κατλληλο προς επιστροφ του πλουτισμο νδικο βοθημα. Κατ' ακολουθα των ανωτρω, η υπ κρση αγωγ τυγχνει απορριπτα.

28-9-18 ΕφΘεσ 542/18 : Καταγγελα συμβσεως εργασας - Συνδικαλιστικ δρση. Ακυρτητα καταγγελας σμβασης εργασας για νμιμη συνδικαλιστικ δρση. Πτε εναι νμιμη η συνδικαλιστικ δρση. Δεν απαιτεται η συνδικαλιστικ δρση του μισθωτο να υπρξε αποκλειστικ η κρια αιτα της καταγγελας, αλλ αρκε να συντεινε αιτιωδς ως απλ συντρχουσα αιτα σ' αυτ. Εν προκειμνω, αποδεχθηκε τι η απλυση του ενγοντος γινε για τη νμιμη συνδικαλιστικ δρση και εναι κυρη, που σημανει τι αυτ θεωρεται σαν να μην γινε και κατ συνπεια, η εναγομνη εργοδτρια, αρνομενη κτοτε να αποδεχθε τις υπηρεσες του, κατστη υπερμερη και του οφελει μισθος υπερημερας. Δεκτ η αγωγ.

21-9-18 ΔΠρΑθ 1316/18 : Διοικητικς κυρσεις - Ηπιτερη διταξη - Αναδρομικ εφαρμογ. Η αρχ της αναδρομικς εφαρμογς της ηπιτερης, ως προς την επιβολ κυρσεων, διταξης, χει συνταγματικ βση, ως απορρουσα απ την αρχ της αναλογικτητας. Περπτωση επιβολς σε βρος της προσφεγουσας εταιρεας, με αντικεμενο την εμπορα και διανομ τροφμων, προστμου λγω εκπρθεσμης υποβολς τιμοκαταλγων, κατ παρβαση των διατξεων του ρθρου 9 του Κεφ. 1 της ΑΔ 7/2009 - Δημοσευση κατ τη διρκεια της εκκρεμοδικας της ΑΔ 2/11, με την οποα καταργθηκε εν γνει η υποχρωση κατρτισης και υποβολς προς τις αρμδιες αρχς αναλυτικν κοστολογων και η συνακλουθη πρβλεψη επιβολς διοικητικο προστμου για την παρλειψη αυτ -  Η νετερη αυτ διταξη, οι ρυθμσεις της οποας καταλαμβνουν ρητς και τις εκκρεμες υποθσεις, θα πρπει, ενψει της αρχς περ αναδρομικς εφαρμογς της ηπιτερης κρωσης, να εφαρμοσθε και στην κρινμενη υπθεση, εφσον δεν υπρχει σαφς αντθετη διταξη. Κρνει, λοιπν, τι δεν εναι νμιμη η επιβολ του νδικου προστμου σε βρος της προσφεγουσας και συνακλουθα η κρινμενη προσφυγ πρπει να γνει δεκτ και να ακυρωθε η προσβαλλμενη απφαση.

21-9-18 ΕφΑθ 407/18 : Σμβαση στεγαστικο δανεου - Ασφλιση ζως - Ενχυρο απατησης. Περπτωση λψης στεγαστικο δανεου απ την ενγουσα με ευνοκος γι' αυτν ρους, υπ την προπθεση της παροχς επιπρσθετης εξασφλισης και συγκεκριμνα της εκχρησης των απαιτσεων απ σμβαση ασφλισης ζως συναφθεσα με ασφαλιστικ εταιρα επιλογς της (ενγουσας). Αναγγελα της εκχρησης απ την τρπεζα στην ασφαλιστικ εταιρα - Θση της ασφ.εταιρας σε εκκαθριση και ανκληση της δεις της - Αξισεις της τρπεζας με βση τους ρους της δανειακς σμβασης. Το Δικαστριο καταλγει στην κρση τι δεν εξοφλθηκε το κεφλαιο του δανεου, με την πληρωμ του ασφαλστρου στην ασφαλιστικ εταιρα και δεν ρισε η τρπεζα ως δεκτικ καταβολς του κεφαλαου του δανεου την ασφαλιστικ εταιρα, αντθετα διατρησε ακραιη την απατησ της για καταβολ του στην δια, με τη διαφορ τι, αντ να το λβει σε μηνιαες δσεις, πως συνηθζεται σε να απλ δνειο, θα το παιρνε εφπαξ, κατ τη λξη της συμβατικς διρκειας του δανεου, ταν θα εισπραττε το ασφλισμα η ενγουσα και απ το προν του τελευταου. Δχεται την φεση.

21-9-18  ΕφΑΘ 1207/18 : Χρηματιστηριακς συναλλαγς - Σμβαση παραγγελας αγοραπωλησας. Η σμβαση παραγγελας χρηματιστηριακς αγοραπωλησας αποτελε ειδικτερη μορφ της σμβασης εμπορικς παραγγελας, επ της οποας χουν ευθεα εφαρμογ οι διατξεις για την εντολ του ΑΚ κι χει, ως αντικεμεν της, αφενς, μεν, την ανληψη απ τον παραγγελιοδχο-χρηματιστ, της υποχρωσης να εκτελσει την παραγγελα (εντολ) του πελτη του,  αφετρου δε, την ανληψη απ τον παραγγελα-πελτη της υποχρωσης να καταβλλει στον παραγγελιοδχο χρηματιστ την αμοιβ του (προμθεια). Ειδικ ενιασια η παραγραφ των αξισεων που γενννται απ την εν λγω σμβαση. Απορρπτει την φεση.

14-9-18 ΕφΠειρ 113/18 : Τρπεζες - Δνειο - Αλληλχρεος λογαριασμς - ροι - Καταχρηστικτητα. Ανακοπ κατ διαταγς πληρωμς απ σμβαση παροχς πστωσης με ανοιχτ αλληλχρεο λογαριασμ - ροι της συμβσεως - λεγχος καταχρηστικτητας - Αρχ της διαφνειας - Υπολογισμς των τκων σε τος 360 ημερν - Καταχρηστικτητα του εν λγω ρου, καθς με το να υπολογζεται το επιτκιο σε τος 360 ημερν, ο καταναλωτς δεν πληροφορεται το (πραγματικ) ετσιο επιτκιο, πως αυτ θα πρεπε να προσδιορζεται σμφωνα με τη διταξη του ρθρου 243 παρ. 3 ΑΚ. Η δανεστρια τρπεζα διασπ, με τον εν λγω ρο, εντελς τεχνητ και κατ` απκλιση των δικαιολογημνων προσδοκιν του καταναλωτ, το χρονικ διστημα (το τος), στο οποο φειλε να αναφρεται το επιτκιο, δημιουργντας τσι μα πρσθετη επιβρυνση του καταναλωτ - δανειολπτη (στην ννοια του οποου εμππτει και το φυσικ νομικ πρσωπο που συμβλλεται με το πιστωτικ δρυμα για κλυψη επαγγελματικν αναγκν).

14-9-18  ΜονΠρΑθ 1174/18 : Σμβαση εργασας - Βλαπτικ μεταβολ - Διευθυντικ δικαωμα. Περικοπς μισθν. ννοια μονομερος βλαπτικς μεταβολς κατ' ενσκηση του διευθυντικο δικαιματος – Συνπειες. Περπτωση μονομερν περικοπν των αποδοχν. Κρση τι οι μονομερες περικοπς των αποδοχν της ενγουσας, οι οποες υπ διαφορετικς συνθκες θα μποροσαν να συνιστον μονομερ βλαπτικ μεταβολ των ρων εργασας της, δεν αποτελον στην προκειμνη περπτωση ττοια κατ τη διταξη του ρθρου 7 εδ. α’ του Ν. 2112/20,  διτι αφενς οι αποδοχς της ενγουσας εξακολοθησαν και μετ τις περικοπς να εναι υπρτερες των νομμων και αφετρου οι περικοπς αυτς δεν λαβαν χρα κατ κατχρηση του διευθυντικο δικαιματος του εργοδτη, καθτι επιβλθηκαν απ αντικειμενικος λγους και συγκεκριμνα επιβλθηκαν με σκοπ την οικονομικ επιβωση του Οργανισμο και τελικς τη δισωση των θσεων εργασας των εργαζομνων σ’ αυτν, μεταξ των οποων και της ενγουσας. Πρπει να απορριφθε η κρινμενη αγωγ ως ουσιαστικς αβσιμη.

5-9-18 ΠολΠρΡοδ 58/18 : Σμβαση χρηματοδοτικς μσθωσης - Ασφαλιστικ μτρα. Ξενοδοχειακ επιχερηση - Σμβαση αντστροφης χρηματοδοτικς μσθωσης, με τη μεταββαση κυριτητας ακιντων και χρηματοδοτικ μσθωση αυτν των ακιντων. Ασφαλιστικ μτρα - Μεταρρθμιση της απφασης για τη θση των ακιντων υπ δικαστικ μεσεγγηση και αντικατσταση με τον ρο καταβολς μηνιαων δσεων. Δχεται εν μρει την ατηση της αιτοσας ξενοδοχειακς επιχερησης.

5-9-18  ΜΠρΑθ 131/18 : Σμβαση εργασας - Βλαπτικ μεταβολ - Διευθυντικ δικαωμα - Περικοπς μισθν. Μονομερς μεταβολ κατ' ενσκηση του διευθυντικο δικαιματος - ννοια -  Δικαιματα του μισθωτο. Περπτωση εργαζομνων που μετ τη λψη απ τον εργοδτη σειρς μτρων για την περιστολ των εξδων προς αντιμετπιση των δυσμενν οικονομικν συνθηκν, μειθηκαν διαδοχικ και κλιμακωτ οι αποδοχς τους και αυξθηκε το ωρρι τους (κατ μα ρα). Κρση τι οι ενγοντες αποδχθηκαν για μεγλο χρονικ διστημα αδιαμαρτρητα τις διαδοχικς και κλιμακωτς μεταβολς επ τα χερω των αποδοχν τους και την αξηση του ωραρου τους με αποτλεσμα να χουν καταρτιστε σιωπηρ νες διαδοχικς συμβσεις εργασας, κθε μια εξ αυτν τροποποιητικ της αμσως προηγομενης, οι οποες εναι γκυρες. Απορρπτει την αγωγ ως κατ' ουσαν αβσιμη.

5-9-18  ΜΠρΑθ 590/18 : Σμβαση εργασας - Βλαπτικ μεταβολ - Διευθυντικ δικαωμα - Περικοπς μισθν. Περπτωση εφαρμογς «κφτη» στις μηνιαες αποδοχς λων των υπαλλλων της εναγομνης εταιρας - Οι εν λγω  περικοπς λαβαν χρα στο πλασιο ενς γενικτερου οικονομικο εξορθολογισμο και εξισορρπησης των δαπανν της εναγομνης. Τοποθτηση προσταμνου - Απαιτεται η συνδρομ και λλων περιστατικν για να εναι καταχρηστικ η τοποθτηση συγκεκριμνου εργαζομνου ως προσταμνου, μνον διτι ο εργοδτης παρλειψε να τοποθετσει στην θση αυτ λλον μισθωτ υπερχοντα σε προσντα. Κριση τι η Διοκηση της εταιρας προβη στην περικοπ των μηνιαων αποδοχν των εναγντων, κατ’ ενσκηση του διευθυντικο κι εργοδοτικο της δικαιματος, χωρς να υφσταται μονομερς βλαπτικ μεταβολ των ρων εργασας των τελευταων. Πρπει να απορριφθε η υπ κρση αγωγ ως ουσα αβσιμη.

31-8-18 ΔιοικΠρΑθ 343/18 : Ατηση διεθνος προστασας - Προσωριν κρτηση - Αντιρρσεις. Περπτωση παρνομης εισδου στη χρα απ εν ενεργεα Τορκο αξιωματικ με τη χρση ελικοπτρου - Δεκτ  η ατηση Διεθνος Προστασας. Προσωριν κρτηση του αντιλγοντος αξιωματικο, η  οποα επιβλθηκε για την αντιμετπιση της προκπτουσας σοβαρς απειλς για τη δημσια τξη και εθνικ ασφλεια της χρας, ως το μνο ενδεδειγμνο κατ τις περιστσεις μτρο. Προβολ αντιρρσεων. Το Δικαστριο κρνει τι συντρχει νμιμος λγος κρτησης του αντιλγοντος, που πτεται προεχντως της εθνικς ασφλειας και απορρπτει τις αντιρρσεις αυτο.

28-8-18 ΔιοικΠρΤριπ 348/18 : Κοινοπραξα - Οφειλ απ φρο - Ευθνη μελν - Ατομικ ειδοποηση. Επιβολ αναγκστικς κατσχεσης εις χερας τρτου - τρπεζας - απ καταλογιστικς πρξεις επιβολς προστμων ΦΠΑ σε Κοινοπραξα. Ευθνη των μελν της Κοινοπραξας - χουν δικαωμα να ασκσουν ανακοπ κατ της ατομικς ειδοποησης και χι προσφυγ κατ των καταλογιστικν πρξεων. Αναγκαα προπθεση για τη λψη κατ των ανωτρω προσπων οποιουδποτε μτρου αναγκαστικς εκτλεσης συνιστ η προηγομενη κδοση και νμιμη κοινοποηση προς αυτ της ατομικς ειδοποησης για την διενεργηθεσα σε βρος της κοινοπραξας ταμειακ βεβαωση, η παρλειψη της οποας καθιστ κυρη τη λψη οποιουδποτε μτρου αναγκαστικς εκτλεσης, πως εναι και η κατσχεση. Εν προκειμνω, δεν προκπτει, οτε το καθ’ ου αποδεικνει, τι χει εκδοθε και κοινοποιηθε ειδοποηση προς τον ανακπτοντα ατομικ, πριν την επσπευση της νδικης κατσχεσης, με αποτλεσμα αυτς να απωλσει στδιο δικονομικς προστασας. Δχεται την ανακοπ.

28-8-18 ΕφΘεσ 1336/18 : Ασφαλιστικς σμβουλος - Αδικοπραξα - Πρστηση - Ευθνη. Περπτωση ασφαλιστικο συμβολου που παρεχε τις υπηρεσες του σε ασφ.εταιρα δυνμει συμβσεως ργου και με αντικεμενο τη διαμεσολβηση του μεταξ της διας και του καταναλωτικο κοινο για τη σναψη ασφαλσεων - Ο πρτος εναγμενος σμβουλος, μως, εκμεταλλευμενος την ιδιτητα του αυτ και τις σχσεις εμπιστοσνης που εχε αναπτξει με τον ενγοντα - πελτη, στο πλασιο προηγομενης συνεργασας τους, του παρστησε ψευδς, τι η εταιρα (δετερη εναγμενη) διθετε συγκεκριμνο επενδυτικ προν και παρανμως ιδιοποιθηκε το προς επνδυση χρηματικ ποσ που του παρδωσε ο ενγων.  Ποινικ καταδκη του ασφ.συμβολου για απτη - Η ποινικ απφαση δεν εναι δεσμευτικ για το παρν Δικαστριο, αφο οι αποφσεις των ποινικν δικαστηρων δεν αποτελον δεδικασμνο για τα πολιτικ δικαστρια, αλλ χρησιμοποιονται για τη συναγωγ δικαστικν τεκμηρων. Για την ως νω παρνομη και υπατια ενργεια του πρτου εναγομνου, σε βρος του ενγοντος, με τις προποθσεις του ρθρου 914 ΑΚ, ευθνεται παρλληλα και η δετερη εναγομνη εταιρα, ως προστσασα αυτν στην υπηρεσα της. Επιδκαση και χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης στον ενγοντα. Περαιτρω, ως προς το ατημα της προσωπικς κρτησης, αυτ δεν κρνεται απ το παρν Δικαστριο ως μτρο που τελε σε ελογη σχση με τον επιδιωκμενο σκοπ. Απορρπτει κατ' ουσαν τις εφσεις και την αντφεση.

10-8-18 ΕφΠειρ 118/18Καταδολευση δανειστν - Διρρηξη - Γονικ παροχ. Σμβαση παροχς πστωσης μεταξ της ΟΕ και της ενγουσας, δη εφεσβλητης, τραπεζικς εταιρας, με αλληλχρεο λογαριασμ, στην οποα εγγυτρια εναι ομρρυθμη εταρος και οφειλτρια. Μεταβιβαστικ δικαιοπραξα - γονικ παροχ - του μοναδικο ακιντου της εγγυτριας στη θυγατρα της. Ακολουθε η καταγγελα του αλληλχρεου λογαριασμο και η κδοση διαταγς πληρωμς απ την τρπεζα. Αγωγ διρρηξης της δικαιοπραξας μεταββασης του ακιντου ως καταδολιευτικς. Κρση περ μη παρξης λγου οικονομικς αυτοτλειας της θυγατρας, η οποα κατ το χρνο της μεταββασης ταν φοιττρια. Τλος, η παρξη βρους επ του απαλλοτριωθντος ακιντου και δη η εγγραφεσα προσημεωση υποθκης υπρ λλης τραπεζικς εταιρας, δεν στερε απ την ενγουσα το ννομο συμφρον να ζητσει με την σκηση της υπ κρση αγωγς τη διρρηξη της ως νω απαλλοτρωσης, οτε καθιστ αυτ καταχρηστικ. Απορρπτει την φεση.

9-8-18  ρειος Πγος 389/18 : Τροχαο ατχημα - Ευθνη Επικουρικο Κεφαλαου - Ν.4092/12. Αναρεση. Περιορισμς της ευθνης του Επικουρικο Κεφαλαου με το Ν. 4092/12 - Αντατο ριο αποζημισεων και χρηματικς ικανοποησης, καθς και περιορισμς του επιτοκου στο 6% για τον υπολογισμ των τκων για την καταβολ των αποζημισεων - Ζτημα αντθεσης με το Σνταγμα και την ΕΣΔΑ. Ειδικτερα,το ζτημα εν η επμαχη να ρθμιση του ρθρου 4 παρ. γ' του ν. 4092/2012, με την οποα περιορζεται το ριο της ευθνης του Επικουρικο Κεφαλαου ως προς το ψος της αποζημωσης και της χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης που πρπει να καταβλει στον παθντα εναι χι αντθετη με τις διατξεις των ρθρων 25 παρ. 1 του Σ., 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ και 1 της Δετερης Οδηγας του Συμβουλου της 30-12-1983, αφο χαρακτηρστηκε γενικτερου ενδιαφροντος, χει δη παραπεμφθε στην Τακτικ Ολομλεια του Αρεου Πγου κι ως εκ τοτου για την εντητα της νομολογας και προκειμνου να αποφευχθε η κδοση αντιφατικν αποφσεων, ως προς το κρινμενο αυτ σκλος, πρπει να ανασταλε η προδος της παροσας δκης, μχρι να εκδοθε οριστικ απφαση, για το ζτημα αυτ, απ την Τακτικ Ολομλεια του Αρεου Πγου. Αναιρετικο λγοι κατ' ρθρο 559 αρ. 1, 8 και 19 ΚΠολΔ. Περαιτρω, κρθηκε τι το Εφετεο,  με το να μην εφαρμσει τις επμαχες διατξεις του Ν. 4092/12, κατ το μρος που περιορζουν το ποσοστ των τκων που βαρνει το αναιρεσεον Επικουρικ Κεφλαιο για την καταβολ απ το τελευταο αποζημισεων και χρηματικν ικανοποισεων, δεν παραβασε, ευθως εκ πλαγου, το νμο. Απορρπτει την αναρεση της 742/2016 απφασης του ΜονΕφΘεσ κατ το μρος που αναφρεται στο σκεπτικ της παροσας και αναβλλει, κατ τα λοιπ, τη συζτηση μχρι να εκδοθε οριστικ απφαση απ την Τακτικ Ολομλεια του Αρεου Πγου.

9-8-18 ΔιοικΠρΚαλαμτας 355/18 : Κακοποηση ζου - Πρστιμο - Αρχ της αναλογικτητας. Επιβολ προστμου για κακοποηση, κακ και βναυση μεταχεριση ζου με βση τα ρθρα 16 παρ. α' και 21 του Ν. 4039/12. Αρχ της αναλογικτητας - Στις περιπτσεις που η εφαρμοστα διταξη δεν διαθτει, σε ναν ελχιστο στω βαθμ, στοιχεα αναλογικτητας και δεν προβανει σε στοιχειδη στω κλιμκωση της επιβαλλμενης κρωσης, ανλογα με τη βαρτητα της εκστοτε παραβατικς συμπεριφορς.Εν προκειμνω, κρνει τι ο προσφεγων υππεσε πργματι στην προβλεπμενη στα ρθρα 16α και 21 του Ν. 4039/12 παρβαση της βαιης πρξης κατ ζου, ωστσο η επιβολ της χρηματικς ποινς ψους 30.000 ευρ, ενψει των ιδιατερων συνθηκν  της επδικης περπτωσης, υπερακοντζει το σκοπ δημοσου συμφροντος στον οποον αποβλπει η επμαχη διταξη, τοι της προστασας των ζων, του κολασμο του παραβτη και της αποτροπς παρομοων παραβσεων και οδηγε σε αποτλεσμα που δεν συμβιβζεται με τη συνταγματικο επιπδου αρχ της αναλογικτητας. Δχεται εν μρει την προσφυγ - Περιορζει το επιβαλλμενο πρστιμο στο ελογο και προσκον ποσ των τριν χιλιδων (3.000) ευρ.

9-8-18 ΕφΘεσ 658/18 : Εμπορικ μσθωση - Λξη - Ανανωση - Συμφωνα -Συγκυριτητα ακιντου.  Διαφορ απ εμπορικ μσθωση (ξενοδοχεο) ακιντου περισστερων ιδιοκτητν/εκμισθωτν - Λξη εμπορικς μσθωσης και ανανωση με την κατρτιση νας σμβασης, η οποα λφθηκε απ την πλειοψηφα των κοινωνν-συνεκμισθωτν και δεσμεει και τη μειοψηφα, τσο ως προς την διρκεια σο και ως προς το ψος του μισθματος.  Ως εκ τοτου η εναγομνη μισθτρια χει δικαωμα να τους καταβλει κτοτε, κατ το αναλογον, στο ποσοστ της συγκυριτητας τους, μρος, το συμφωνηθν, μεταξ αυτς και της πλειοψηφας των συνεκμισθωτν, μσθωμα. Μη νμιμη καταβολ μισθματος - Καταγγελα. ννοια καταχρηστικς σκησης δικαιματος  - Αποδεχτηκε τι οι ενγοντες χι μνο δεν διαμρφωσαν μνοι τους το κατ τους ισχυρισμος της εναγομνης οφειλμενο μειωμνο μσθωμα και δεν αδρνησαν και μλιστα επ μακρν να ασκσουν το δικαωμα τους, αλλ αντθετα διαμαρτυρθηκαν τσο προφορικ, σο και γγραφα, με εξδικη δλωση τους για τη μη νμιμη καταβολ του μισθματος. Δεκτ κατ' ουσαν η φεση.

9-8-18 ΔιοικΕφΚομοτηνς Α234/18 :  Φορολογα εισοδματος - Σζυγοι - Προσφυγ.  Κοιν δλωση φορολογας εισοδματος συζγων προσπων που χουν συνψει σμφωνο συμβωσης - Οι σζυγοι υποβλλουν κοιν δλωση κατ την διρκεια του γμου τους και ο αναλογν φρος βεβαινεται στο νομα του συζγου, παρτι υπολογζεται χωριστ στο εισδημα καθενς συζγου και η ευθνη καταβολς του βαρνει τον κθε σζυγο χωριστ. Η υποβολ απ τον σζυγο δλωσης και για το εισδημα της συζγου του γει στο να καταχωρζεται ως εισπρακτο επιστρεπτο στα βιβλα της φορολογικς Διοκησης στο νομα του συζγου το ποσ που προκπτει απ την θροιση των φορολογικν οφειλν αμφοτρων των συζγων. Εν προκειμνω, νομμως η καταλογιστικ πρξη εκδθηκε στο νομα του διαδικαστικς υπχρεου προς υποβολ της κοινς δλωσης συζγου της προσφεγουσας, αν και αφοροσε εισοδματα της τελευταας. Επσης, νομμως το επμαχο φλλο ελγχου επιδθηκε  στην κατοικα της αδελφς του συζγου, την οποα απ κοινο με την προσφεγουσα εχαν διορσει ως αντκλητο τους. Τλος, κρνει τι νομμως απορρφθηκε η ενδικοφανς προσφυγ της προσφεγουσας ως απαραδκτως ασκηθεσα, λγω χρονικς αναρμοδιτητας της Διεθυνσης Επλυσης Διαφορν προς εξταση της. Απορρπτει την προσφυγ.

9-8-18 ΠολΠρΘεσ 10381/18 : ΑΕ - ΓΣ - Αποφσεις - Ακυρτητα. Αγωγ μετχου ΑΕ για να αναγνωριστε τι οι αποφσεις της ΓΣ εναι ανυπστατες, λλως αυτοδικαως κυρες. Λγοι ακυρτητας και ακυρωσας αποφσεων ΓΣ. ροι καταστατικο ΑΕ - Πρσκληση για την σγκληση της ΓΣ - Νμιμη σνθεση - Δικαωμα ψφου και συμμετοχ προσπων που δεν εχαν το σχετικ δικαωμα. Τρπος διανομς κερδν στους μετχους μετ την αφαρεση του τακτικο αποθεματικο. Αποσβεστικ προθεσμα για την προβολ της ακυρωσας της απφασης.  Η κρινμενη αγωγ πρπει, παρ την ερημοδικα της εναγομνης, να απορριφθε, εν μρει ως απαρδεκτη και εν μρει ως νμω αβσιμη.

9-8-18  ΜονΠρΘεσ 8513/18 : Επικοινωνα γονα και τκνου. Προσβολ προσωπικτητας. Αγωγ για να ρυθμιστε η επικοινωνα του ενγοντος πατρα με την ενλικη θυγατρα του, η οποα χει τεθε σε πλρη δικαστικ συμπαρσταση και διαμνει με την εναγμενη σζυγο. Η διταξη του ρθρου 1463 ΑΚ καθιερνει την ννομη σχση της συγγνειας του αματος και πως λοι οι εξ αματος συγγενες, τσι και οι γονες χουν δικαωμα επικοινωνας μετ των ενηλκων τκνων τους, αφο διαμσου της ασκσεως του δικαιματος αυτο θα μπορσουν να εκφρσουν την αγπη, φροντδα, ενδιαφρον και στοργ προς αυτ. Στην περπτωση, κατ την οποα υφσταται παρεμπδιση της ασκσεως του δικαιματος επικοινωνας γονα με ενλικο τκνο του, η νομικ δυναττητα που παρχεται βσει του ουσιαστικο δικαου εναι μσω των διατξεων του ρθρου 57 ΑΚ, με τις οποες παρχεται προστασα στην προσωπικτητα του ατμου. Εν προκειμνω μως,  η αγωγ εναι νμω αβσιμη, διτι και αληθν υποτιθμενων των αναφερομνων σε αυτ πραγματικν περιστατικν δεν μπορε να θεμελιωθε η ασκομενη με αυτν αξωση ρθμισης επικοινωνας στη διταξη του ρθρου 1520 παρ. 1 ΑΚ, καθς το καθιερομενο με αυτ προσωπικ δικαωμα επικοινωνας του γονα με το τκνο του προποθτει ανηλικτητα του τκνου και δεν αφορ τα ενλικα τκνα. Απορρπτει την αγωγ ως νμω αβσιμη.

2-8-18 ΕφΠειρ 87/18 : Τρπεζες - Αλληλχρεος λογαριασμς - Καταδολευση - Διρρηξη. ννοια αλληλχρεου λογαριασμο και ανοικτο λογαριασμο. Διρρηξη καταδολιευτικς δικαιοπραξας -  Προποθεσεις. Χοργηση πιστσεων απ την Τρπεζα πριν το κλεσιμο του λογαριασμο - Η Τρπεζα εναι και πριν απ το οριστικ κλεσιμο του λογαριασμο, δανεστρια, χει, ρα, το δικαωμα να προσβλει ως καταδολιευτικ, εφσον συντρχουν και οι λοιπο ροι του νμου, κθε απαλλοτρωση του πελτη της, στω και αν λαβε χρα πριν απ το οριστικ κλεσιμο του λογαριασμο, αρκε αυτ να γνει ως την πρτη συζτηση της αγωγς. Απορρπτει την φεση.

2-8-18  ΕιρΝ.Ιωνας 5/18 : Πρωτκολλο διοικητικς αποβολς - Ανακοπ. Στοιχεα για το ορισμνο του πρωτοκλλου διοικητικς αποβολς - Περιγραφ ακιντου - Ισχυρισμς του καθο η ανακοπ περ γνσης των ελλειπντων στοιχεων απ τον ανακπτοντα. Εν προκειμνω, δεν προκπτει τι ο  καθ ου Δμος συγκοινοποησε στον ανακπτοντα διγραμμα του επδικου ακιντου, παρ το γεγονς τι γνεται αναφορ σε αυτ στο ανακοπτμενο πρωτκολλο. Σε συνδυασμ δε και με το γεγονς τι στο εν λγω Πρωτκολλο δεν υφσταται αναφορ λων των εκτεθντων, για το ορισμνο της περιγραφς του επδικου ακιντου, στοιχεων, με αποτλεσμα να δημιουργεται σγχυση ως προς τον ακριβ καθορισμ της ταυττητας αυτο, το προσβαλλμενο Πρωτκολλο δεν εναι επαρκς ορισμνο. Ως εκ τοτου, ο σχετικς ισχυρισμς του ανακπτοντος περ ακυρτητας του πρωτοκλλου λγω αοριστας αυτο, πρπει να γνει δεκτς και ως κατ' ουσα βσιμος.

2-8-18  ΕιρΙκαρας 1/18 : Εργατικς διαφορς κτω των 5.000 ευρ - Ν.4335/15. Περπτωση εργατικς διαφορς με αξα αντικειμνου κτω των 5.000 ευρ. Εφαρμοστα διαδικασα μετ το Ν. 4335/2015.  Αποκλεεται η εφαρμογ των ειδικν διατξεων για τις μικροδιαφορς στις εκδικαζμενες κατ την ειδικ διαδικασα των εργατικν διαφορν υποθσεις και μετ τις  τροποποισεις, που επφερε ο Ν. 4335/15. Η κρινμενη αγωγ, που αφορ αποδοχς εργαζομνου με εξαρτημνη εργασα, φρεται εσφαλμνως να εκδικαστε με βση τις ειδικς διατξεις των μικροδιαφορν και χι κατ την προσκουσα ειδικ διαδικασα περιουσιακν διαφορν και δη των εργατικν διαφορν, κατ την οποα εκδικζονται οι διαφορς απ παροχ εξαρτημνης εργασας και απ οποιαδποτε λλη αιτα με αφορμ την παροχ της εργασας αυτς, πως η επδικη απατηση της ενγουσας, που δεν υπγεται στην τακτικ διαδικασα και συνεπς δεν μπορε να εφαρμοστε ο καννας υπαγωγς της στις μικροδιαφορς λγω ποσο. Πρπει, λοιπν, για λγους οικο­νομας της δκης, να διαταχθε, η αυτεπγγελτη εκδκαση της κρινμενης αγωγς στην δια δικσιμο, σμφωνα με την προσκουσα ειδικ διαδι­κασα των εργατικν διαφορν.

2-8-18 ΜονΠρΠατρν 255/18 : Επιμλεια τκνων - Ασφαλιστικ μτρα. Περπτωση προσωρινς ανθεσης της επιμλειας ανλικου τκνου, το οποο γεννθηκε εκτς γμου, αλλ εκουσως αναγνωρσθηκε απ τον πατρα του, σε αυτν. Απλυτο κριτριο για την κρση του Δικαστηρου αποτελε το πραγματικ συμφρον του τκνου. Εν προκειμνω, η καθ ης, μητρα της ανλικης, με τη συμπεριφορ της, την οποα επδειξε ναντι της ανλικης, παρπεται, τι δεν εναι διατεθειμνη να αναλβει τις ευθνες και τις υποχρεσεις που συνεπγεται η γονικ μριμνα του τκνου της και συνεπς, δεν μπορε να παρχει λα εκενα τα εχγγυα που απαιτονται στε να κριθε απ το Δικαστριο, τι εναι καταλληλτερη γονας για την επιμλεια του ανηλκου τκνου της, αφο συχν την εγκατλειπε.

27-7-18  ΜονΠρΖακνθου 3/18 Διαταγ πληρωμς - Ανακοπ - Προθεσμες - Ν.4335/15. Τροπ προσημεωσης σε υποθκη. Προθεσμα για την σκηση ανακοπς κατ διαταγς πληρωμς μετ το Ν. 4335/2015, ο οποος τροποποησε τις προθεσμες για την σκηση των ανακοπν των ρθρων 632 και 633 ΚΠολΔ. Κρσιμος χρνος για το εφαρμοστο δκαιο ο χρνος υποβολς της ατησης. Εν χει εγγρφει προσημεωση για να ασφαλιστε απατηση και στη συνχεια η απατηση αυτ επιδικαστε στο δικαιοχο της με διαταγ πληρωμς, κατ της οποας ο καθ' ου η διαταγ οφειλτης δεν σκησε οτε την εκ του ρθρου 632 § 1 ΚΠολΔ ανακοπ μσα στην προθεσμα των δκα πντε (15) ημερν απ την πρτη σ' αυτν επδοση της διαταγς, οτε την εκ του ρθρου 633 § 2, ανακοπ μσα στην προθεσμα των δκα (10) ημερν απ τη δετερη σ' αυτν επδοση της διαταγς, η προσημεωση πρπει να τραπε σε υποθκη μσα σε ενενντα (90) ημρες απ την προδο της τελευταας αυτς προθεσμας των δκα (10) ημερν. Ερημοδικα καθο η ατηση στη εκοσια δικαιοδοσα.  Εν προκειμνω,  πρπει η Υποθηκοφλακας να προβε σε ολικ τροπ της νδικης προσημεωσης σε υποθκη αναδρομικ απ την ημερομηνα υποβολς του σχετικο αιτματος της αιτοσας τρπεζας.  Η υπ κρση ατηση πρπει να γνει εν μρει δεκτ και ως ουσιαστικ βσιμη.

27-7-18 ΤρΕφΠατρν 15/18Αυτοκινητικ ατχημα - Φθορς αυτοκιντου εταιρας leasing.  Πρκληση φθορν και βλαβν σε αυτοκνητο ιδιοκτησας εταιρας Leasing απ τροχαο ατχημα - Αξωση αποζημωσης - Ενεργητικ νομιμοποηση - Δικαιοται να απαιτσει  την αποζημωση, ο δυνμει της σμβασης χρηματοδοτικς μσθωσης, κτοχος - μισθωτς του αυτοκιντου,  ο οποος και φρει τον κνδυνο της τυχαας καταστροφς, απλειας βλβης του πργματος.

20-7-18 ΜονΠρΑθ 4644/18 : Μεταββαση επιχερησης - Εργασιακς σχσεις. Μεταβολ στο πρσωπο του εργοδτη - Ο νος εργοδτης υπεισρχεται σε λες τις υποχρεσεις που απορρουν απ τις προφιστμενες εργασιακς σχσεις, χωρς αυτς και τα εν γνει δικαιματα των μισθωτν να επηρεζονται απ τη μεταββαση. Ο προηγομενος εργοδτης, και μετ τη μεταββαση, ευθνεται αλληλεγγως και εις ολκληρον με τον νο εργοδτη, για τις υποχρεσεις που προκυψαν απ τη σμβαση σχση εργασας μχρι τον χρνο που αναλαμβνει ο διδοχος,  Εν,  η εργασιακ σχση δεν εχε λξει πριν απ τη μεταββαση με νμιμο τρπο, ττε ο εργαζμενος μπορε να ασκσει μσα στη νμιμη προθεσμα τα δικαιματα απ την παρνομη απλυση κατ του νου εργοδτη. Εν προκειμνω, η εργασιακ σχση της εφεσβλητης με τη μεταβιβζουσα εταιρα, εχε δη λξει νμιμα κατ το χρνο σστασης της εκκαλοσας διαδχου εταιρας. Ανεξαρττως του εν πργματι εν προκειμνω υπρξε χι μεταββαση της επιχερησης μεταξ των δο εταιριν, μη νομμως, η εφεσβλητη προβλλει τη σχετικ της αξωση ναντι της εκκαλοσας. Επαναφορ των πραγμτων στην προτρα κατσταση - Δεκτ εν μρει η ατηση. Δεκτ η φεση.

20-7-18 ΠολΠρΛασιθου 18/18 : Ιδιγραφη διαθκη - Γνησιτητα - Πρακτικ συμβιβασμο. Διαδικασα εξδικης επλυσης ιδιωτικν διαφορν με βση το ρθρο 214Α ΚΠολΔ - Προ της ενρξεως του Ν. 3994/11. Οποιαδποτε ννομη σχση του ιδιωτικο δικαου με αντικεμενο απαλλοτριωτ που ανκει στην ελεθερη διθεση των μερν, η οποα εναι δεκτικ συμβιβασμο κατ τους καννες του ουσιαστικο δικαου, υπκειται στην προαναφερμενη ρθμιση. Δεν εφαρμζεται η διταξη για τις προσωπικο δικαου διαφορς, για τα πργματα εκτς συναλλαγς και –κατ την ορθτερη ποψη– και για το κληρονομικ δικαωμα απ το νμο απ διαθκη. Δεδικασμνο και κταση αυτο που παργεται απ το δικαστικ συμβιβασμ του ρθρου 214Α ΚΠολΔ - Εν η αγωγ απορρφθηκε νμιμα λγω παραγραφς της επδικης αξισεως κατπιν ενστσεως προβληθεσης απ τον εναγμενο, δεν δημιουργεται ουσιαστικ δεδικασμνο και ως προς τη γνεση και ουσιαστικ παρξη της αξισεως. Η γνησιτητα και, κατ’ ακολουθα, η εγκυρτητα της ιδιγραφης διαθκης, δεν θα μποροσε να καλυφθε απ το δεδικασμνο δικαστικς απφασης, πολλ δε μλλον απ το ιδιτυπο ουσιαστικ δεδικασμνο που απορρει απ την αμετκλητη απφαση που απρριψε την ακρωση του συμβιβασμο λγω πλνης, απτης και απειλς. Εν προκειμνω, λοιπν, πρπει η κρινμενη αγωγ, ως προς το ατημ της να αναγνωριστε τι η ιδιγραφη διαθκη εναι γνσια και γκυρη, να γνει δεκτ ως και κατ’ ουσαν βσιμη.

20-7-18  ΜονΠρΑθ 2837/18 : Σμβαση απλς διανομς μεταξ της αιτοσας οικογενειακς επιχερησης με αντικεμενο την κατοχ και προμθεια φαρμκων και της καθς εταιρας που προμηθεει την ελληνικ αγορ με φαρμακευτικ προντα.  Αναλογικ εφαρμογ των διατξεων περ εντολς - Καταγγελα της συμβσεως. Ασφαλιστικ μτρα - Προσωριν ρθμιση της κατστασης. Εν προκειμνω, ακμα και αν θελε υποτεθε τι η καταγγελα για τη διεπμενη τις σχσεις των διαδκων σμβαση απλς διανομς, στην οποα εφαρμζονται αναλογικ οι διατξεις για την εντολ, τοι εκενη του ρθρου 725 ΑΚ, γινε αντθετα με τις αρχς της ενδοσυμβατικς και αδικοπρακτικς ευθνης, καθς και καταχρηστικ, δεν εναι ποτ κυρη και επιφρει πντα τη λση της, παρχεται δε στην αιτοσα διανομα (εντολοδχο) η δυναττητα να ζητσει αποκατσταση κθε θετικς και αποθετικς ζημας που υπστη απ αυτν, χι μως και να αξισει την αναγνριση της καταγγελας και την εκπλρωση της σμβασης οτε να επιδιξει, πως εν προκειμνω, την προσωριν συνχιση της λειτουργας της σμβασης απλς διανομς με την εκ μρους της καθ’ ης εκτλεση λων των παραγγελιν της αιτοσας σε φρμακ της. Δεν υφσταται, λοιπν, νμιμο ουσιαστικ δικαωμα για τη λψη του μτρου της προσωρινς συνχισης της λειτουργας της επδικης σμβασης, οτε για τη λψη κθε λλου πρσφορου κατ την κρση του δικαστηρου μτρου. Απορρπτει την ατηση.

11-7-18 ΑρΠγος (Ολ) 10/18Αναρεση - Προθεσμα  - Ν.4335/15. Ζητματα ερμηνεας αναφορικ με την προθεσμα σκησης αναιρσεως και την ναρξη ισχος του Ν.4335/15. Κατ την πλειοψηφοσα ποψη, για τις αποφσεις που δημοσιεθηκαν προ της 1-1-2016, χωρς να επιδοθον, εξακολουθε και μετ την 1-1-2016 να ισχει η τριετς προθεσμα για την σκηση του ενδκου μσου της αναρεσης που προβλεπε η διταξη του ρθρου 564 παρ. 3 του ΚΠολΔ, πριν την αντικατστασ της με το Ν. 4335/15. Εν προκειμνω, κατ την πλειοψηφοσα, λοιπν, ποψη, η νδικη, απ 25-5-2016, ατηση αναρεσης κατ της μη επιδοθεσας τελεσδικης απφασης του ΤρΕφΚρκυρας, που κατατθηκε στη Γραμματεα του εκδντος την αναιρεσιβαλλμενη απφαση στις 27-5-2013, εναι παραδεκτ, ως εμπροθσμως ασκηθεσα. Αντθετη μειοψηφα.

3-7-18 ΜονΠρΑθ 706/18 : Aναγκαστικ εκτλεση - Αναστολ - Ν.4335/15. Εκτελεστικ διαδικασα μετ την ισχ του Ν. 4335/15. Κατ τις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 937 ΚΠολΔ -  πως ισχει μετ το Ν. 4335/15 - περιορζεται ρητ η δυναττητα για την σκηση ατησης αναστολς κατ της εκτελεστικς διαδικασας, η οποα υφσταται πλον μνο α) στην περπτωση μεσης εκτλεσης και β) στην περπτωση σκησης ενδκου μσου κατ απφασης, που εκδδεται επ της ανακοπς, εφσον πιθανολογηθε η ευδοκμηση του ενδκου μσου και η ανεπανρθωτη βλβη του αιτοντος.  Η ποψη, με την οποα υποστηρζεται τι εναι δυνατ η αναστολ της εκτελεστικς διαδικασας βσει των διατξεων των ρθρων 731 και 732 ΚΠολΔ. περ προσωρινς ρθμισης κατστασης, δεν ευσταθε, καθσον οι εν λγω διατξεις δεν δνανται να αντικαταστσουν τις αποκλειστικς ρυθμσεις του ρθρου 937 ΚΠολΔ.

26-6-18  ΜονΕφΑθ 548/18 : Τραπεζικ αργα- Θυρδες- Απλυση υπαλλλου τρπεζας - Ακυρτητα. Το αμφιλεγμενο ζτημα της πρσβασης στις τραπεζικς θυρδες κατ την περοδο της τραπεζικς αργας (ΠΝΠ 28-6-15). Στην απαγρευση διενργειας τραπεζικν εργασιν, απ το περιεχμενο των επμαχων Π.Ν.Π., δεν προκπτει με σαφνεια τι εντσσεται και η πρσβαση των δικαιοχων στις θυρδες. Ως κρωση για την παρβαση της Π.Ν.Π. προβλπεται η υποχρωση των πιστωτικν ιδρυμτων να καταγγελουν τη σμβαση εργασας του προσπου που ευθνεται για την παρβαση, τοι απαιτεται υπατια παρβαση του υπαλλλου. Προπθεση δε, για την πλρωση της υπατιας παρβασης εναι να τελον οι υπλληλοι εν πλρει γνσει των επιτρεπμενων και των μη επιτρεπμενων πρξεων και ενεργειν στε να ευθνονται για την παρβαση. Ιδιατερο το καθεστς που διπει τις τραπεζικς θυρδες και αυτ γκειται, τσο στο γεγονς τι τα αποθηκευμνα μετρητ στις θυρδες δεν συνυπολογζονται στη ρευσττητα των πιστωτικν ιδρυμτων, σο και στη φση της ννομης σχσης μεταξ των πελατν και των ιδρυμτων, η οποα δημιοργησε ακριβς την αντικειμενικ αβεβαιτητα ως προς το αν απαγρευε η επμαχη Π.Ν.Π. την πρσβαση των πελατν στις μισθωμνες απ αυτος θυρδες και γι' αυτ χρηζε ειδικς διασαφσεως. Περπτωση καταγγελας συμβσεως εργασας τραπεζοπαλλλου, ο οποος επτρεψε σε πελτη του καταστματος, που εργαζταν, την πρσβαση στη θυρδα του, κατ τη διρκεια της τραπεζικς αργας. Αποδεχθηκε τι κατ το χρονικ διστημα απ την επαναλειτουργα συγκεκριμνων καταστημτων της εναγμενης τρπεζας μχρι τουλχιστον την παροχ σαφν οδηγιν εκ μρους της , που γινε στις 2.7.2015, οι υπλληλοι της, μεταξ των οποων και ο ενγων, δεν διθεταν επαρκ γνση του νομικο καθεσττος των θυρδων κατ την περοδο της τραπεζικς αργας. Κρθηκε οτι η εν λγω απλυση εναι καταχρηστικ κι ως εκ τοτου κυρη, διτι δεν συνδεται με την ομαλ και αποδοτικ σκηση της εργασας του ενγοντος, εν η εργοδτρια τρπεζα χει καταστε υπερμερη. Δεκτ η φεση του ενγοντος - Υποχρενει την εναγμενη να αποδχεται τις υπηρεσες του και επιδικζει σε αυτν αποδοχς υπερημερας και χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης. Απορρπτει την φεση της εναγμενης.

21-6-18 ΕιρΣερ 3/18 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10 - Κανονικ εκτλεση υποχρεσεων - Απαλλαγ. Η κανονικ εκτλεση των υποχρεσεων του οφειλτη, ως προπθεση της απαλλαγς του κατ την ννοια του ρθρου 11 παρ. 1 Ν 3869/2010, απαιτε την εντς του ταχθντος με την απφαση του Δικαστηρου χρονικο πλαισου καταβολ των ορισθντων ποσν. Εν προκειμνω, ο αιτν ισχυρζεται τι εξφλησε πλρως λες τις υποχρεσεις που του επβαλε η με αριθμ 39/2013 απφαση του παρντος Δικαστηρου, τοι το σνολο των υποβληθεισν σε ρθμιση οφειλν του προς τις καθ’ ων η ατηση-πισττρις του. Για το λγο αυτ ζητε να πιστοποιηθε με απφαση του παρντος Δικαστηρου η κανονικ εκτλεση των υποχρεσεν του στε να επλθει η απαλλαγ του απ κθε τυχν υπλοιπο οφειλς, δεκτς γενομνης της ατησς του. Η νδικη ατηση πρπει να γνει δεκτ ως ουσιαστικ βσιμη.

21-6-18 ΕιρΑθ 455/18 : Υπερχρεωμνα φυσικ πρσωπα - Ν.3869/10. Ατηση υπαγωγς στις ρυθμσεις του Ν.3869/10 - Στο πεδο εφαρμογς του - μετ το Ν.4336/15 - υπγονται και οι οφειλς προς τους Οργ. Κοινωνικς Ασφλισης. Απορρπτει τον ισχυρισμ περ αντισυνταγματικτητας του ρθρου 1 του Ν.3869/10, θεμελιομενο στην αντθεσ του προς την αρχ της ιστητας (αρ. 4 παρ.1 του Σ.) λγω της διερυνσης εφαρμογς του Ν.3869/10 και στις οφειλς προς τους Οργ.Κοιν.Ασφλισης. Εκοσια δικαιοδοσα - Δεδικαμνο - Η απφαση του Ν.3869/10 δεν δημιουργε δεδιασμνο ως προς την παρξη και το ψος των επδικων απαιτσεων.  Προσωριν ρθμιση οφειλν της αιτοσας και ορισμς νας δικασμου.  Εξαρεση κριας κατοικας απ την εκποηση. Εν μρει δεκτ η ατηση ως βσιμη και στην ουσα της.

14-6-18 ΜονΠρΑθ 592/18 : Εργατικ ατχημα - Καταγγελα συμβσεως εργασας - Καταχρηστικτητα. Ηθικ βλβη.  Ευθνη εργοδτη ταν το ατχημα οφελεται στη μη τρηση ρων, οι οποοι επιβλλονται απ την κοιν αντληψη, την υποχρωση προνοας του και την απαιτομενη στις συναλλαγς επιμλεια. Ειδικ διαδικασα των ρθρων 664 επ. του ΚΠολΔ.Περπτωση τηλεφωντριας, η οποα διεγνσθη με πολποδα στις φωνητικς της χορδς και γι' αυτ το λγο πρεπε να παραμενει σπτι της σε πλρη αφωνα, εξαιτας της επαγγελματικς καταπνησης των φωνητικν της οργνων, λγω των ανθυγιεινν συνθηκν στην εργασα της και  της απαιτσεως του εργοδτη της να πραγματοποιε υπερβολικ αριθμ κλσεων αν ημρα. Επιστροφ της εργαζμενης μετ απ ενμισυ περπου μνα στην εργασα της, αλλ σε διαφορετικ θση - Καταγγελα της συμβσεως της. Αποδεχθηκε τι η καταγγελα εναι κυρη ως καταχρηστικ και συγκεκριμνα ασκθηκε απ εκδικητικτητα της εναγομνης εργοδτριας, οφειλμενη στο γεγονς τι εκενη αρνθηκε να εργασθε και πλι ως τηλεφωντρια πριν ολοκληρσει την αποθεραπεα της και ζτησε να παραμενει στη θση της διοικητικς υπαλλλου. Επσης, το νδικο εργατικ ατχημα οφελεται σε πτασμα και δη σε αμλεια του νομμου εκπροσπου της εναγομνης ως προς την τρηση των προβλεπμενων ρων ασφλειας των εργαζομνων και χι σε ενδεχμενο δλο αυτο πως αβσιμα ισχυρζεται η ενγουσα. Επιδκαση χρηματικς ικανοποησης για την ηθικ βλβη που υπστη η ενγουσα. Η αγωγ πρπει να γνει εν μρει δεκτ ως και κατ’ ουσαν βσιμη και προσωριν εκτελεστ ως προς τις καταψηφιστικς της διατξεις.

8-6-18 ΣτΕ (Α') 487/18 : Ιδιοκτησα - Περιορισμο - Δημιουργα Ζ.Ο.Ε - Αποζημωση. Δικαωμα αποζημωσης εταιρας, κατ’ ρθρο 105 του ΕισΝΑΚ, για τους περιορισμος που επιβλθηκαν στην ευρισκμενη στην περιοχ Καλαμακου του Δμου Λαγαν Ζακνθου ιδιοκτησα της, με το απ 1.12.1999 π.δ. (Δ 906) περ θεσπσεως Εθνικο Θαλσσιου Πρκου Ζακνθου. Tο δικσαν εφετεο κρινε τι οι θεσπισθντες πρσθετοι περιορισμο με το απ 1.12.1999 π.δ. ταν σημαντικο, αλλοωναν μερικς τον πυρνα του δικαιματος της ιδιοκτησας της αναιρεσβλητης εταιρεας και, ως εκ τοτου, δημιουργοσαν, σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 24 παρ. 1 και 2, 17 παρ. 1 και 2 του Σ. και τις διατξεις του ρθρου 22 του ν. 1650/1986, σε συνδυασμ προς το 1ο ΠΠ ΕΣΔΑ, ευθεα αξωση αυτς προς αποζημωση, χωρς να τθεται ζτημα προηγομενης υποβολς απ την θιγμενη αναιρεσβλητη εταιρεα σχετικς αιτσεως στη Διοκηση. Λγω μως, της σπουδαιτητας του ανωτρω ζητματος, εν δηλαδ κατ την ννοια του ρθρου 22 του ν. 1650/1986, ο θιγμενος απ τη δημιουργα Ζ.Ο.Ε. ιδιοκττης χει τη δυναττητα να επιδιξει με την σκηση ευθεας αγωγς κατ του Ελληνικο Δημοσου ενπιον του αρμδιου διοικητικο δικαστηρου την επιδκαση αποζημισεως απαιτεται προηγομενη υποβολ απ αυτν σχετικς αιτσεως στη Διοκηση και, ενψει και της πγιας επ του ζητματος αυτο νομολογας του Τμματος και της διαφορετικς προς αυτν πρσφατης ως νω αποφσεως του Ε Τμματος που αφορ την ερμηνεα της διας διταξης του ρθρου 22 του ν. 1650/1986, το Τμμα κρνει τι το εκτεθν ζτημα πρπει να παραπεμφθε προς επλυση στην Ολομλεια του Δικαστηρου.

1-6-18 ΠολΠρΑθ 188/18Τρπεζες - Εκχρηση απατησης απ πληση - Αναπροσαρμογ οφειλς - αρ. 288 ΑΚ. Διαφορ απ απαιτσεις που γεννθηκαν μεταξ της πιστοχου εταιρας και του εναγμενου ΝΠΙΔ, στο πλασιο της επιχειρηματικς δραστηριτητας της πρτης, με αντικεμενο την πληση ιατροφαρμακευτικν προντων σε δημσια και ιδιωτικ νοσοκομεα - Εκχρηση των απαιτσεων (απ τις πωλσεις) απ την πιστοχο εταιρα στην ενγουσα τρπεζα, με την οποα εχε συνψει σμβαση πστωσης αλληλχρεου λογαριασμο. Ατημα του εναγμενου εν προκειμνω ΝΠΙΔ περ αναπροσαρμογς της οφειλς λγω απροπτης μεταβολς των συνθηκν, κατ' ρθρο 288 ΑΚ. Καλ πστη και συναλλακτικ θη. Κρθηκε τι, εν και οι επμαχες συμφωνες μπορε να μην χουν τση ευρτητα και ττοια επαναληπτικτητα, στε να χαρακτηρισθον «συναλλακτικ θη», ωστσο αποτελον παραδεγματα καλπιστης στσης εκ μρους συμβαλλομνων στον επαγγελματικ κκλο συναλλασσομνων που αποτελε αντικεμενο εξτασης. Απ αυτ το στοιχεο, σε συνδυασμ με τη δυσχερστατη οικονομικ κατσταση, αλλ και τον βαρνοντα κοινωνικ ρλο του εναγομνου ΝΠΙΔ, το Δικαστριο πεθεται τι θα πρπει η ενοχ να διαπλασθε κατ’ ρθρο 288 ΑΚ και να αναπροσαρμοσθε η οφειλ του εναγομνου, απομειομενη κατ ποσοστ 30% του τιμματος εκστης επιμρους διαδοχικς πλησης που αποτυπνεται στα νδικα τιμολγια. Δεκτ η αγωγ.

1-6-18 ΜονΠρΗλεας 23/18 : Μεταββαση επιχερησης - ρος περ μη ανταγωνισμο. Πληση πρατηρου καυσμων - Μεταββαση της επιχερησης και συμφωνα μεταξ μεταβιβζοντος και αποκτντος περ μη ανταγωνισμο - Στα πλασια της ελευθερας των συμβσεων που απορρει απ τη διταξη του ρθρου 361 ΑΚ, μπορε να συμφωνηθε ως παρεπμενη συμφωνα στη σμβαση πλησης επιχερησης η υποχρωση μη ανταγωνισμο του ενς των συμβαλλομνων υπρ του λλου. Παραβαση της εν λγω συμφωνας - Ασφαλιστικ μτρα  -  Εν προκειμνω, λγω της εξακολουθηματικς παραβασης της παρλειψης ανταγωνισμο, το Δικαστριο κρνει αναγκαο να ληφθον ασφαλιστικ μτρα προσωρινς ρθμισης κατστασης και ειδικτερα να απαγορευθε στους καθ’ ων η ατηση η λειτουργα επιχερησης πρατηρου καυσμων μχρι την κδοση οριστικς απφασης επ της αγωγς της αιτοσας.

29-5-18 ΕιρΑθ 135/18 : Προστασα νμης - Ασφαλιστικ μτρα. Περπτωση διατραξης της νομς δια της  εκπομπς συνεχν θορβων απ ζο συντροφις, ακμα και τις ρες κοινς ησυχας,  ντονης δυσοσμας λγω περιτωμμτων και διαπληκτισμν του αιτοντος με γειτονικ διαμερισμα. Πιθανολογθηκε τι απ τις ανωτρω εκπομπς (θορβου και δυσοσμας) προκαλεται σοβαρ ενχληση στον αιτοντα, καθσον  διαταρσσεται η ψυχικ ηρεμα αυτο και της οικογνεις του κι ως εκ τοτου υπρχει επεγουσα περπτωση και κνδυνος συγκροσεων και διαπληκτισμν μεταξ των διαδκων. Πρπει να γνει δεκτ η ατηση ως και κατ' ουσα βσιμη και να ληφθον τα πλον ενδεδειγμνα κατ την κρση του Δικαστηρου ασφαλιστικ μτρα (απομκρυνση του σκλου - παρλειψη στο μλλον κθε διατραξη της νομς του αιτοντος). Απειλ ποινν σε περπτωση παρβασης των διατξεων της παροσας απφασης.

29-5-18 ΜονΠρΑθ 443/18Εμπορικς διαφορς. Διαιτητικ πραγματογνωμοσνη. Εκτλεση αλλοδαπς απφασης. ννοια εμπορικν διαφορν - Ως εμπορικς δνανται να χαρακτηριστον και διαφορς ως προς τη διαχεριση και διανομ εταιρικν στοιχεων και εσδων, καθς επσης και ως προς τον προσδιορισμ μερδων, ακμη και αν αυτς αποτελον στοιχεα κληρονομιαας περιουσας, προκρινμενης συνεπς της μετοχικς ναντι της ιδιτητας του κληρονμου. Δικριση διαιτητικς πραγματογνωμοσνης απ τη διαιτησα -  Επ της τελευταας συμφωνεται επλυση υφισταμνης μλλουσας να προκψει ιδιωτικς διαφορς και αντικεμενο αυτς μπορε να εναι ννομη σχση και χι η διαπστωση πραγματικο γεγοντος. Χαρακτηρισμς  ορισμνης σ&upsil