»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


14-5-21 ΜονΠρωτΠειρ 334/21ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ - ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΗΘΙΚΗ  ΒΛΑΒΗ.  Περπτωση πρσκρουσης ταχπλοου σκφους που οδηγοσε ο πρτος εναγμενος, ιδιοκτησας της δετερης εναγομνης, με αθλητ ιστιοσανδας, προκαλντας του σοβαρ σωματικ βλβη και υλικς ζημις. Κρνεται απορριπτο το ατημα των εναγομνων περ διενργειας ιατρικς πραγματογνωμοσνης, προκειμνου να διαπιστωθε η κατσταση της υγεας του ενγοντος, καθς αυτ προκπτει απ δημσια γγραφα. Αποζημωση και κονδλια αυτς - Απ την εις βρος του ενγοντος αδικoπραξα και το βαρ τραυματισμ του, ο ενγων υπστη ψυχικ λγος και στενοχρια και γι' αυτ το λγο δικαιοται και χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης. Δεκτ εν μρει η αγωγ ως προς τους πρτο και δετερη των εναγομνων.

14-5-21  ΕφΠειρ 228/21 : ΠΛΟΙΟ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΝΑΥΠΗΓΙΟ - ΕΥΘΥΝΗ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ. Διαφορ απ την εκτλεση εργασιν συντρησης και επισκευς πλοου, πλοιοκτησας της ενγουσας απ την εναγμενη εταιρα που χει την εκμετλλευση ναυπηγεου - Αδυναμα εκτλεσης των προγραμματισμνων εργασιν εξαιτας λειτουργικο προβλματος του ναυπηγεου. Διεθνς δικαιοδοσα - Εφαρμοστο δκαιο. Η ενγουσα πλοιοκττρια  εναι το υποκεμενο των δικαιωμτων και υποχρεσεων, που απορρουν απ την επδικη σμβαση και χι η διαχειρστρια εταιρα που υπγραψε τη σμβαση ργου. Κρση τι η εναγομνη φερε την ευθνη για την καλ λειτουργα του ναυπηγεου,  στε το λειτουργικ πρβλημα, που ματαωσε την εκπλρωση της παροχς της απ την σμβαση ργου, να καταλογζεται σε υπαιτιτητα της, αφο δεν προκπτει τι οφελεται σε τυχαο γεγονς ανωτρα βα. Ωστσο, ουδεμα αθμιτη απκρυψη /και ψευδς παρσταση κρσιμων γεγοντων λαβε χρα εκ μρους της εναγομνης και εν γνει απατηλ συμπεριφορ της. Η αγωγ πρπει να γνει εν μρει δεκτ κατ την πρτη κρια βση της απ την ενδοσυμβατικ ευθνη της εναγομνης. Δεκτ εν μρει η φεση.

7-5-21 ΑρΠγος (Α1) 483/21ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. ΑΝΑΙΡΕΣΗ. Σμβαση δικαιχρησης - Παραχρηση απ την αναιρεσεουσα του δικαιματος χρσης αποκλειστικ και σε σχση με την ανπτυξη και λειτουργα κτηματομεσιτικν γραφεων απ τους δικαιοδχους αναιρεσβλητους - Επλευση δυσμενν οικονομικν εξελξεων - Καταγγελα της σμβασης δικαιχρησης - ννοια σπουδαου λγου. γκυρη και νμιμη, εν προκειμνω, η - σε προγενστερο του συμβατικ ορισθντος - καταγγελα απ τους εναγμενους, αφο εχε καταστε επαχθς και μη ανεκτ για καθνα απ' αυτος η συνχιση της σμβασης δικαιχρησης και οι λγοι της καταγγελας των επδικων συμβσεων δικαιχρησης, εμππτουν στην ννοια του “σπουδαου λγου”. Κρση τι οι ενργειες των αναιρεσβλητων, οι οποοι ταν εξλθαν απ το δκτυο της αναιρεσεουσας, παυσαν να εμφανζονται ως μλη της και να χρησιμοποιον την εμπορικ επωνυμα της κι παυσαν να χρησιμοποιον το λογισμικ της, δεν αποτελον αθμιτο ανταγωνισμ. Απορρπτει την ατηση αναιρσεως.

27-4-21 ΕφΠειρ 224/21 : ΙΑΤΡΟΙ ΙΚΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ Δ.Υ.Π.Ε - ΑΠΟΔΟΧΕΣ - Ν.4093/12- ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΕΦΕΣΗ. Περπτωση ιατρν - εναγντων που, κατ’ εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 17 του ν. 4238/14, μεταφρθηκαν απ το ΙΚΑ και εντχθηκαν στο εκκαλον ΝΠΔΔ-Δ.Υ.Π.Ε - Απαιτσεις εναγντων, δη εφεσιβλτων, απ διαφορς αποδοχν που προκπτουν, αφενς διτι το εκκαλον τους χει καταβλει αποδοχς και επιδματα Επιμελητν ΑΙ αντ Διευθυντν, αφετρου δε, τους χει καταβλει αποδοχς, εφαρμζοντας τη δυνμει του Ν. 4093/12 αντισυνταγματικ περικοπ των αποδοχν τους. ννοια διοικητικν διαφορν ουσας. Ορθς το πρωτοβθμιο Δικαστριο κρινε τι το εκκαλον πρεπε να καταβλλει στους εφεσβλητους τις μικτς αποδοχς τους, ως εχαν προ των περικοπν του Ν. 4093/12. Η αγωγ λοιπν, που χει ρεισμα ως προς την κρια βση της στις διατξεις του Ν. 3205/03, Ν. 4472/17 και 70 του ΚΠολΔ, θα πρπει να γνει δεκτ εν μρει. Τοκοφορα οφειλν του Δημοσου. Δεκτ εν μρει η φεση.

27-4-21 ΕφΠειρ 211/21 : ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ- ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΠΗ. Απατηση τκνου απ την υποχρωση διατροφς του πατρα του - Επιβολ απ την ανακπτουσα/εφεσβλητη κατσχεσης εις χερας του καθ’ ου η νδικη ανακοπ, ως τρτου - εργοδτη του πατρα της, επ του ημσεος των ληξιπρθεσμων και των μελλοντικν απαιτσεων που προρχονται απ το μισθ του οφειλτη πατρα της - Μη υποβολ δλωσης απ τον καθ’ ου για την παρξη της κατασχεθεσας απατησης εντς της προθεσμας των 8 ημερν, λογιζμενη ως αρνητικ δλωση - Ανακοπ κατ της δλωσης. Απρριψη του ισχυρισμο περ καταχρηστικς ασκσεως της νδικης ανακοπς. Η σιωπηρ αρνητικ δλωση του καθ’ ου, ως τρτου, εναι ανακριβς και η νδικη ανακοπ πρπει να γνει δεκτ εν μρει. Επσης, συντρεχε λγος συμψηφισμο κατ να μρος των δικαστικν εξδων και επιβολς του υπολοπου σε βρος του καθ ου η ανακοπ. Δεκτ η φεση κατ το μρος που αφορ τα δικαστικ ξοδα.

23-4-21 ΕιρΑμαρουσου 2/21 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ - ΟΦΕΙΛΗ - ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ ΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.  Διαφορ απ σμβαση δανεου, δυνμει της οποας ο ενγων παρδωσε χρηματικ ποσ ως προσωπικ δνειο στον εναγμενο, με τη συμφωνα για αποπληρωμ του σε τρεις ορισθεσες δσεις, το οποο ωστσο παραμνει ανεξφλητο.  Ουσιδη στοιχεα του δικογρφου της αγωγς απδοση δανεου. Απρριψη της νστασης του εναγομνου περ καταχρηστικς σκησης δικαιματος εκ μρους του ενγοντος, καθς τα σα αναφρει  περ αδρνειας του ενγοντος, ενψει και της ανοχς που αυτς επδειξε δικαιολογημνα, λγω της συγγενικς του σχσης με τον εναγμενο (θεος - ανηψις), δεν συνιστον περιστατικ που καθιστον την σκηση του δικαιματος του καταχρηστικ. Επσης, απορριπτα και η νσταση του εναγομνου τι η επδικη αξωση του ενγοντος χει αποσβεσθε λγω συμψηφισμο με αξισεις του απ αμοιβ  παροχς λογιστικν υπηρεσιν στον ενγοντα, καθς δεν αποδεχθηκε. Δεκτ η αγωγ.

23-4-21 ΕφΠειρ 213/21ΕΣΠΑ - ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΤΟΚΟΣ. Αγωγ του υπ ειδικ εκκαθριση πιστωτικο ιδρματος - ενγοντος, απ σμβαση δανεου σε μικρς επιχειρσεις, με την παροχ εγγησης και επιδτησης ολκληρου του επιτοκου δανεισμο, που συνψε με την πρτη εναγμενη υπρ της οποας εγγυθηκε η κτη εναγμενη/εκκαλοσα, ως του ποσοστο 80%. Στοιχεα ορισμνου του αγωγικο αιτματος περ καταβολς τκων, απ την εγγυτρια - Μεταξ των προνομων του Δημοσου, που χει η εκκαλοσα (εγγυτρια), εναι και αυτ της ναρξης οφειλς τκων απ την επδοση της αγωγς. Κρση τι η αγωγ ως προς την κτη εναγμενη – εκκαλοσα, πρπει να γνει εν μρει δεκτ και να υποχρεωθε η τελευταα, να καταβλει στο ενγον, ως εγγυτρια του πρτου εναγμενου, το ποσ των 40.330,57 ευρ, με το τκο υπερημερας 6%. Δεκτ η φεση.

17-4-21 ΑρΠγος (Δ') 59/21ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ - ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ . Ρθμιση οφειλν υπερχρεωμνων φυσικν προσπων. Ατηση αναιρσεως απ δανειολπτη. Περπτωση υπαιτιτητας του αιτοντος που εχε τη μορφ του ενδεχμενου δλου - Ωστσο, η νσταση των αναιρεσιβλτων περ δλιας περιελεσεως του αιτοντος σε αδυναμα, εναι αριστη, κι ως εκ τοτου το δευτεροβθμιο Δικαστριο κρνοντς την ως ορισμνη, παραβασε, ευθως, με εσφαλμνη ερμηνεα και εφαρμογ τις ουσιαστικο δικαου διατξεις των ρθρων 1 παρ. 1 του ν. 3869/2010, διτι αρκστηκε σε λιγτερα στοιχεα. Τλος, στην περπτωση μεταβιβσεως απ τον οφειλτη περιουσιακο του στοιχεου, κατ την τελευταα τριετα πριν απ την υποβολ της αιτσεως, θα πρπει αυτ να συνδεται, μεσα μμεσα, με την περιλευσ του σε μνιμη αδυναμα πληρωμν, στε να θεμελιωθε η δλια συμπεριφορ του. Δεκτ η αναρεση.

10-4-21  ΕφΠειρ 186/21ΟΤΑ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΑΧ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ. Περπτωση εργαζμενης σε ΟΤΑ με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου - Πλασττητα ττλου σπουδν - Πειθαρχικ παρπτωμα  - Απφαση Πειθαρχικο Συμβουλου με την οποα επιβλθηκε στην ενγουσα η ποιν της οριστικς πασης  και ακολοθως καταγγελα της συμβσεως εργασας της. Αγωγ για την αναγνριση ακυρτητας της καταγγελας και για την επιδκαση μισθν υπερημερας. Δικαιοδοσα πολιτικν δικαστηρων. Η απφαση του πειθαρχικο συμβουλου εναι εκτελεστ διοικητικ πρξη - Δυναττητα του Δικαστηρου να ελγξει παρεμπιπτντως τη νομιμτητα  της - Η ουσιαστικ του κρση περ της επιβλητας ποινς δεν ελγχονται στα πλασια του ελγχου νομιμτητας. Κρση τι το Πειθαρχικ Συμβολιο με την απφασ του, ορθ ερμνευσε κι εφρμοσε το νμο, στε οι λγοι ακυρτητας της απφασης, που αναφρονται στην παραγραφ των πειθαρχικν αδικημτων, μη εφαρμογ ευνοκτερων διατξεων, εσφαλμνη ερμηνεα κι εφαρμογ του νμου και παραβαση της αρχς της αναλογικτητας πρπει να απορριφθον. Δεκτ η φεση - Απορρπτει την αγωγ.

10-4-21 ΕφΠειρ 157/21 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ - ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. Διαφορ απ σμβαση δανεου που συνφθη αρχς του τους  2000  μεταξ των διαδκων - κδοση διαταγς πληρωμς απ τον εναγμενο και επιβολ αναγκαστικς κατσχεσης ακιντου  του ενγοντος το οποο εκπλειστηριστηκε - Ποινικη καταδκη του εναγομνου για τοκογλυφα. Κρση τι ο εναγμενος  εισπραξε, πραν του νομμου, 69.551 ευρ κατ το οποο και ζημιθηκε ο ενγων , τελντας σε βρος του τελευταου το γκλημα της τοκογλυφας για το οποο δη ο εναγμενος χει καταδικασθε αμετακλτως. Επιδκαση και χρηματικς ικανοποησης ποσο 3.000 ευρ. Δεκτ εν μρει η αγωγ - Δεκτ η φεση.

2-4-21  ΣτΕ (ΕΑ) 48/21ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. ΑΕΠΠ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ. Διαγωνισμς για την εξυπηρτηση 50 δρομολογιακν γραμμν, με σναψη συμβσεων ανθεσης δημσιας υπηρεσας - Απρριψη της προσφορς της αιτοσας απ την Επιτροπ του Διαγωνισμο - γκριση του πρακτικο της Επιτροπς με ΥΑ - σκηση απ την αιτοσα προδικαστικς προσφυγς ενπιον της Α.Ε.Π.Π., η οποα απερρφθη ως απαρδεκτη - Ατηση αναστολς της απορριπτικς της Α.Ε.Π.Π απφασης. Παραδεκτ της σκησης της ατησης αναστολς. Μη νμιμη η κρση της Α.Ε.Π.Π., σμφωνα με την οποα η προδικαστικ προσφυγ της αιτοσας ασκθηκε απαραδκτως, διτι δεν φερε ηλεκτρονικ υπογραφ, αλλ την ψηφιοποιημνη ιδιχειρη υπογραφ του νομμου εκπροσπου της προσφεγουσας εταιρας. Ειδικτερα, εφσον, στο ρθρο 362 του ν. 4412/2016 και στο ρθρο 8 του π.δ. 39/2017 δεν χει περιληφθε ειδικ πρβλεψη, δεν μπορε, για λγους ασφαλεας δικαου, να θεωρηθε τι για τις προδικαστικς προσφυγς που δεν υποβλλονται μσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και, ως εκ τοτου, δεν διπονται απ τις ειδικς διατξεις, απαιτεται να φρει η προδικαστικ προσφυγ ηλεκτρονικ υπογραφ. Δεκτ η ατηση - Πρπει να ανασταλε η εκτλεση της προσβαλλομνης 157, 158/2021 αποφσεως της Α.Ε.Π.Π.

2-4-21 ΕφΠειρ 175/21ΔΗΜΟΙ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ - ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Αγωγ εργαζομνων με διαδοχικς συμβσεις εργασας στον εφεσβλητο Δμο, με ατημα να αναγνωριστε τι συνδονται µε µα ενιαα σµβαση εξαρτηµνης εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου, καθς στην πραγµατικτητα αυτο κλυπταν πγιες, διαρκες και µνιµες ανγκες του. Ωστσο, κρθηκε ως μη νμιμη η αγωγ, διτι οι νδικες συμβσεις εργασας των εκκαλοντων με τον εφεσβλητο, το οποο εναι ΟΤΑ, ρα συνιστ ΝΠΔΔ, χουν συναφθε υπ την ισχ των διατξεων του ρθρου 103 του Συντ. και του ρθρου 21 του ν. 2190/1994, καθς αφορον την απασχληση των εκκαλοντων σε μη νομοθετημνες θσεις του εφεσβλητου δμου και για τον λγο αυτ καταρτστηκαν υποχρεωτικ για ορισμνο χρνο, με αποτλεσμα να μην μπορε να θεωρηθον ως συμβσεις εργασας αορστου χρνου, ενψει και του τι δεν συντρχουν για τους εκκαλοντες οι προποθσεις του ρθρου 11 §§1,2 εδ. σ’ και β', 3 και 5 του π.δ. 164/04. Απορρπτει την φεση.

27-3-21 ΜονΠρωτΑθ 131/21 : ΤΕΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Περπτωση εργαζομνων/εργαστηριακν συνεργατν σε ΤΕΙ, με διαδοχικς συμβσεις εξαρτημνης εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου, για την κλυψη πγιων και διαρκν διδακτικν αναγκν του εναγμενου - Αγωγ με ατημα να αναγνωριστε τι καθεμα απ τις ενγουσες συνδεται με το εναγμενο με μα ενιαα σμβαση εξαρτημνης εργασας αορστου χρνου. Προκπτει τι η ορισμνη χρονικ διρκεια των επδικων αλλεπλληλων συμβσεων εργασας των εναγουσν γινε με πρθεση καταστρατγησης των διατξεων του N. 2112/1920, με συνπεια να καθσταται κυρος ο ρος των συμβσεων ως προς το χρονικ περιορισμ της διρκειας τους και το σνολο των διαδοχικν συμβσεων τους με το εναγμενο να συνιστ μα ενιαα σμβαση εξαρτημνης εργασας για κθε ενγουσα, με ναρξη την ημερομηνα της αρχικς πρσληψης καθεμας. Δεκτ η αγωγ.

27-3-21 ΣτΕ (Ε') 167/21 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΗΜΟΣ. Ζητεται απ τον αιτοντα Δμο, η ακρωση του ΠΔ με το οποο χαρακτηρζεται η περιοχ του Κυπαρισσιακο κλπου, κυρως ως περιοχ προστασας της φσης (ΠΠΦ) και κποια τμματ της ως ΠΦΣ. Η ενιαα αυτ ρθμιση για τη συνολικς προστατευμενη περιοχ εισγεται νομμως με ΠΔ. Εν κατακλεδι, το προσβαλλμενο διταγμα κεται εντς των ορων της νομοθετικς εξουσιοδτησης και οι ρυθμσεις του δεν αντκεινται στην αρχ της αναλογικτητας. Πρπει να απορριφθε ως αβσιμος ο λγος ακυρσεως, με τον οποο προβλλεται τι η θσπιση της ΖΑΤ και των απαγορεσεων στις χρσεις γης πλσσει τα δικαιματα του αιτοντος Δμου, ως ιδιοκττη διαφρων εκτσεων που εμππτουν στις ρυθμσεις του ΠΔ, και αντκειται στα ρθρα 17 και 106 του Συντ. 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Απορρπτει την ατηση.

20-3-21  ΜονΠρωτΠειρ 231/21 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΣΝΕ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΕΠΙΜΙΣΘΙΟ. Αγωγ ναυτικο, ο οποος εργστηκε σε πλοο πλοιοκτησας της εναγομνης, με την ειδικτητα του θαλαμηπλου - Αξισεις για υπερωριακ αμοιβ και διαφορ της αναλογας των δρων των εορτν. Εφαρμοστα ΣΣΝΕ. Αποδοχς που αποτελον τον «ειθισμνο» μισθ. ννοια ''επιμισθου''. Εν προκειμνω, η εναγμενη διατενεται τι κατβαλε στον αντδικ της, πλον των νομμων αποδοχν και επιδομτων, κτακτη αμοιβ (“επιμσθιο”) σαν αντλλαγμα της παρεχμενης εργασας. Δεκτς γενομνης της νστασης εξοφλσεως ως εν μρει ουσιαστικ βσιμης, πρπει η κρινμενη αγωγ να γνει εν μρει δεκτ.

12-3-21  ΕφΠειρ 132/21ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ- ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΕΡΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΔΑΠΑΝΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Κοινχρηστοι και κοινκτητοι χροι οικοδομς - Επισκευ του κοινο - Κανονισμς - Δαπνες. Περπτωση πρωτοκλλου αυτοψας της τεχνικς υπηρεσας Δμου, με το οποο κρθηκε τι το επμαχο κτσμα δεν χει καταστε επικινδνως ετοιμρροπο απ στατικ και δομικ ποψη (τοι δεν εναι προς κατεδφιση), πλην μως κλθηκαν οι συνιδιοκττες, αφο λβουν λες τις απαιτομενες εγκρσεις και δειες και διενεργηθε λεγχος στατικς επρκειας του κτιρου, προκειμνου να προβον στην πλρωση εντοπισμνων ρωγμν. Οι κλμακες και οι διδρομοι ενς ορφου οικοδομς, η οποα χει υπαχθε στο καθεστς του Ν. 3741/1929 εναι κοινχρηστες. Ορθς το πρωτοβθμιο Δικαστριο αναγνρισε την υποχρωση του πρτου εναγομνου - εκκαλοντος να καταβλει σε καστο των εναγντων το συνολικ ποσ των 5.349,03 ευρ - Επιδκαση και των τκων υπερημερας. Απορρπτει την φεση.

5-3-21 ΣτΕ Ολ 49/21ΕΚΔΟΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ- ΕΥΡΩΠΑΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΚΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Απφαση – Πλασιο. κδοση αλλοδαπο - Ρσου υπηκου κατ προτεραιτητα στις δικαστικς Αρχς της Γαλλας, των ΗΠΑ και τλος της Ρωσας για εγκλματα απτης, υπεξαρεσης, ξεπλματος χρματος, δρντας στο πλασιο εγκληματικς οργνωσης, κατπιν Ευρωπακο Εντλματος Σλληψης, το οποο εκδθηκε απ τις δικαστικς αρχς της Γαλλας. Το Συμβολιο Εφετν δχθηκε τι το αποδιδμενο γκλημα εναι απ εκενα για τα οποα επιτρπεται η κδοση. Αρμοδιτητα του Υπουργο Δικαιοσνης – Ο Υπουργς Δικαιοσνης, δεν κωλεται να διατξει την κδοση ( την παρδοση) του εκζητομενου στις δικαστικς αρχς και των τριν, εν προκειμνω, εκζητοντων Κρατν, καθορζοντας τη σειρ προτεραιτητας μεταξ αυτν – Αιτιολογα της απφασης σχετικ με τους λγους για τους οποους προκρθηκαν ως χρες εκδσεως του αιτοντος η Γαλλα και οι ΗΠΑ. Δυναττητα εκτλεσης μη Ευρωπακο Εντλματος Σλληψης, η ισχς του οποου χει λξει. Το δικαωμα των αιτοντων στην οικογενειακ τους ζω – Αβσιμος ο λγος ακυρσεως με τον οποο προβλλεται τι η προσβαλλμενη απφαση παραβιζει το προστατευμενο απ το ρθρο 8 παρ. 1 της ΕΣΔΑ δικαωμα των αιτοντων σε σεβασμ της οικογενειακς τους ζως – Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει την ατηση.

5-3-21 Εγκ ΕισΑρΠγου 3/21 : ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. Εισαγγελικο χειρισμο αναφορικ με καταγγελες για αξιποινες συμπεριφορς κατ της γενετσιας ελευθερας. Σε κθε περπτωση τονζεται τι εναι αυτονητη η καθ’ λη τη διαδικαστικ πορεα της υπθεσης, μχρι την κδοση καταδικαστικς απφασης, διαφλαξη του τεκμηρου της αθωτητας του κατηγορουμνου του υππτου.

26-2-21 ΕφΠειρ  16/21ΑΚΙΝΗΤΑ - ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ - ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ.  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Αναγνωριστικ αγωγ κυριτητας ακιντου - Διεκδκηση απ το Δημσιο, ιδιοκτησας του οποου εμφανεται το επδικο ακνητο στην ανακριβ, πως αποδεχθηκε, κτηματολογικ εγγραφ. Ειδικτερα, δεν αποδεικνεται τι το επδικο ακνητο και η ευρτερη περιοχ περιλαμβανταν σε δημσια δασικ κταση, η δε καταχρησ του ως Δημσιο Κτμα γινε, χωρς καμα αναφορ στο δασικ του χαρακτρα. Εξλλου, ο δασικς χαρακτρας του ακιντου δεν απκλειε την κτση επ’ αυτο κυριτητας εκ μρους ιδιωτν με κτακτη χρησικτησα συμπληρωθεσα μχρι την 11.9.1915. Επσης, δεν αποδεχθηκε τι το επδικο ταν οθωμανικ κτμα τι υπρξε λιβδι βοσκτοπος τι ταν αδσποτο. Ορθς το πρωτοβθμιο Δικαστριο, αναγνρισε τον ενγοντα ως κριο του επιδκου με αιτα κτσης την κτακτη χρησικτησα και διταξε τη διρθωση της ανακριβος πρτης κτηματολογικς εγγραφς. Απορρπτει την φεση του Δημοσου.

26-2-21 Γνωμ ΝΣΚ 12/21 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΔΣ. ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ. Τθενται τα ζητματα : α) Εν, η διταξη της περπτωσης λθ της παραγρφου 1 του ρθρου 1 του ν. 3213/03, που εξαιρε, απ την υποχρωση Δλωσης Περιουσιακς Κατστασης και Δλωσης Οικονομικν Συμφερντων, τα φυσικ πρσωπα αλλοδαπν επιχειρσεων που συνπτουν δημσιες συμβσεις και φρουν οποιαδποτε απ τις αναφερμενες, στη διταξη αυτ, ιδιτητες, αλλ δεν χουν τη μνιμη κατοικα τους στην Ελλδα, μπορε να εφαρμοσθε αναλογικ σε λες τις λοιπς περιπτσεις της παρ. 1 του ρθρου 1 του παραπνω νμου, ως προς τα : 1) αλλοδαπ φυσικ πρσωπα που χουν τη μνιμη κατοικα τους στην Ελλδα και 2) αλλοδαπ φυσικ πρσωπα των ελληνικν επιχειρσεων, που συνπτουν δημσιες συμβσεις, αλλ δεν χουν τη μνιμη κατοικα τους στην Ελλδα. β) Απ ποιες διατξεις προσδιορζονται εννοιολογικ οι ροι «εταροι», «βασικο μτοχοι», «εκτελεστικ μλη οργνου διοκησης» και «διευθυντικ στελχη» στην παραπνω διταξη του ν. 3213/03.-ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

19-2-21 ΕφΠειρ 64/21ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚA ΔΑΝΕΙΑ - ΓΟΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 360 ΗΜΕΡΩΝ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ. ΕΓΓΥΗΤΗΣ - ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ. Σμβαση ανοιχτο επιχειρηματικο δανεου - Ανακοπ κατ διαταγς πληρωμς - Λγοι. γγραφη απδειξη του συνλου της απατησης. Με βση την επδικη σμβαση, ο υπολογισμς των τκων απ την καθ’ ης λμβανε χρα με βση τος 360 ημερν - Ο εν λγω, μως τρπος υπολογισμο των τκων δεν αποτλεσε αντικεμενο διαπραγμτευσης και συμφωνας,  εν η καθ’ ης δεν γνωστοποησε στην ανακπτουσα εγγυτρια, τον παραπνω τρπο επιβρυνσης της, αλλ αντιθτως τον επβαλε, ως κτι δεδομνο και ανεπδεκτο διαπραγμτευσης, παρ τη συνδρομ στο πρσωπ της της ιδιτητας του καταναλωτ κατ την ννοια του Ν. 2251/1994. Η παρνομη και καταχρηστικ αυτ χρση ημερολογιακο τους 360 ημερν κατ’ εφαρμογ του κυρου αυτο ΓΟΣ, επδρασε στη διαμρφωση του τελικς οφειλμενου ποσο και συνεπς η απατηση της καθ’ ης δεν εναι εκκαθαρισμνη. Ορθς το Πρωτοβθμιο Δικαστριο δχθηκε την νδικη ανακοπ των εφεσιβλτων και ακρωσε την προσβαλλμενη διαταγ πληρωμς. Απορρπτει την φεση.

19-2-21 Γνωμ ΝΣΚ 7/21 ΕΦΚΑ - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  - ΠΑΡΑΤΑΣΗ  - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ. Τθενται τα ερωτματα εν : 1. Ο e-ΕΦΚΑ, ως εκμισθωτς ακιντου, δναται να συνψει συμφωνα για παρταση υφιστμενης μσθωσης, κατπιν ατησης της μισθτριας εταιρεας ετε α) βσει συμβατικο ρου ετε β) βσει των διατξεων του ρθρου 41 του ν. 4605/2019 και να καταρτσει σμβαση παρτασης της μσθωσης, χωρς περιορισμ ως προς τον χρνο κατρτισς της. 2. Σε περπτωση που η συμφωνα για παρταση της μσθωσης λβει χρα πολ πριν τη λξη της υφιστμενης μσθωσης, ποιος πρπει να εναι ο χρνος εκπνησης της επιβαλλμενης μελτης για την εκτμηση της μισθωτικς αξας του μισθου και τον καθορισμ του μισθματος. 3. Νομιμοποιεται η μισθτρια, σε περπτωση που αιτηθε παρταση βσει των ευνοκν διατξεων του ρθρου 41 του ν. 4605/2019, να κνει στη συνχεια χρση του συμβατικο ρου που προβλπει δυναττητα παρτασης κατ οκτ (8) επιπλον τη και να ζητσει να παρταση της μσθωσης.4. Εναι νμιμο το ατημα της μισθτριας εταιρεας για παρταση της μσθωσης κατ οκτ (8) επιπλον τη, πραν του συμφωνηθντος συμβατικο χρνου με μνη σμφωνη γνμη του Δ.Σ. του Φορα.

12-2-21 ΔιοικΠρωτΑθ 11434/20 : ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ.  λεγχοι που διεξγονται στις επιχειρσεις, τσο απ τους Επιθεωρητς Σ.ΕΠ.Ε., σο και απ τις αρμδιες Ελεγκτικς Υπηρεσες του πρην Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και δη του Ε.Φ.Κ.Α. - καθ’ ου. Το πρστιμο αδλωτης εργασας επιβλλεται κατ δσμια αρμοδιτητα των Ελεγκτικν οργνων, χωρς αυτ να αντκειται στις συνταγματικς αρχς και το ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Οι  παραβσεις δε, ερεδονται στην απλ διαπστωση του αντικειμενικο γεγοντος της μη αναγραφς εργαζομνου σε πνακα προσωπικο της επιχερησης. Εν προκειμνω, με το νδικο δελτο ελγχου βεβαινεται μεν η παρουσα αδλωτου προσπου στο χρο της επιχερησης, ωστσο, σε αυτ δεν αναφρονται τα πραγματικ εκενα περιστατικ, τα οποα διαπστωσαν τα ελεγκτικ ργανα τι συντρεχαν και θεμελινουν την ιδιτητα του εργαζομνου. Το Δικαστριο κρνει τι δεν αποδεχθηκε τι το εν λγω πρσωπο που τυγχνει και στρατιωτικς, τελοσε σε σχση εξαρτημνης εργασας με τον  εργοδτη - προσφεγοντα. Δεκτ η προσφυγ.

12-2-21 ΔιοικΠρωτΑθ 9847/20ΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΙΜΟ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΣΘΩΤΟΥ. Πρξη επιβολς προστμου για τη μη αναγραφ στον Πνακα Προσωπικο απασχολομενης υπαλλλου - Η προσφεγουσα ισχυρζεται τι δεν υφστατο σχση εξαρτημνης εργασας - Το Δικαστριο κρνει τι δεν πρκειται για μισθωτ υπλληλο στην επιχερηση της προσφεγουσας, αλλ για ελεθερο επαγγελματα και ως εκ τοτου, η προσφεγουσα δεν ταν υποχρεωμνη να την εγγρψει στον πνακα προσωπικο. Δεκτ η προσφυγ.

6-2-21  ΕφΠειρ 9/21ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ - ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ. ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ - ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ. ΑΝΑΠΗΡΙΑ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. Περιστατικ τραυματισμο ενγοντος-φιλθλου, λγω εκρξεως αυτοσχδιας κροτδας κατ τη διρκεια αγνα καλαθοσφαρισης. Ισχυρισμο ενγοντος τι κατ τον αθλητικ αγνα, η εναγομνη ομδα παρλειψε να λβει τα ενδεικνυμενα μτρα προστασας των φιλθλων και συγκεκριμνα τι η ιδιωτικ εταιρα φλαξης, δεν διενργησε τους κατλληλους ελγχους κατ την εσοδο των θεατν στο στδιο. Αδικοπρακτικ ευθνη - Ωστσο, στην πρκληση του ως νω τραυματισμο συνυπατιος εναι και ο διος ο ενγων, ο οποος δεν κατβαλε την απαιτομενη προσοχ και επιμλεια, κατ ποσοστ που προσδιορζεται σε 70%. Κονδλια αποζημωσης  - Ιατρικς δαπνες - Αναπηρα - ννοια κατ'ρθρο 931 ΑΚ . Χρηματικ ικανοποηση, λγω της ηθικς βλβης του ενγοντος ποσο 25.000 ευρ. Δεκτ η υπ στοιχεο Α φεση.

29-1-2021 ΜονΠρωτΠειρ 46/21ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΗΡΕΙΑΣ. ΕΦΕΣΗ. Περπτωση ατυχματος στη θλασσα με συνπεια το θνατο δτη απ την παρσυρσ του απ το σκφος του εναγομνου - Προποθσεις αποζημωσης λγω στρησης διατροφς της ενγουσας - συζγου του αποβισαντος, η οποα δεν χει εισοδματα απ λλη αιτα, δεν εργζεται και ανατρφει το ανλικο τκνο της. Αποδεικνεται τι η ενγουσα, με το θνατο του συζγου της, στερθηκε τη συμβολ του στις οικογενειακς ανγκες, της χορηγθηκε, μως, σνταξη χηρεας, ποσο 596,19 ευρ μηνιαως, το οποο υπερκαλπτει το ποσοστ συνεισφορς του αποβισαντος συζγου της. Απορρπτει την υπ στοιχεο Α' αγωγ - Απορρπτει την παρεμππτουσα αγωγ.

29-1-2021 ΠολΠρωτΠειρ 3821/20ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ. Ατηση αναγνρισης αλλοδαπς διαδικασας αφερεγγυτητας. Δομ και τη λειτουργα του ομλου επιχειρσεων. Με το ισχον καθεστς του ΠτΚ κρνεται ανφικτη η κρυξη σε πτχευση του ομλου με μια ενιαα διαδικασα αφερεγγυτητας. Ο νος Κανονισμς 848/2015,  περιχει κεφλαιο για τη διαδικασα αφερεγγυτητας των μελν ομλου εταιρειν. Ωστσο, κθε εταιρα – μλος του ομλου, πως εν προκειμνω η αιτοσα, διατηρε ξεχωριστ νομικ προσωπικτητα,  με αποτλεσμα, να χει μνο αυτ πτωχευτικ ικαντητα, κατ το ημεδαπ δκαιο (πως και κατ το ενωσιακ), και χι ο μιλος ως σνολο. Συνεπς, η αναγνριση της εν λγω αλλοδαπς διαδικασας αφερεγγυτητας, ακμη κι αν θελε κριθε παραδεκτ, προσκροει στην εθνικ δημσια τξη. Απορρπτει την ατηση.

22-1-21  ΕφΠειρ 22/21ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΗΘΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ. Διαφορ απ τη σμβαση τοκου δανεου που συνφθη μεταξ του ενγοντος και των εναγομνων, αδελφο και ανιψιο του, για τη χρηματοδτηση των σπουδν του τελευταου στο εξωτερικ. Λγω δε, της στενς συγγενικς σχσης των διαδκων υπρξε ηθικ αδυναμα να αποκτηθε γγραφο. Επιτρεπτ εμμρτυρης απδειξης - Το αντικεμενο της νδικης σμβασης, δεν υπερβανει το ποσ των 30.000 ευρ, κατ την σκηση της αγωγς, που εναι ο κρσιμος χρνος, οπτε εναι επιτρεπτ η απδειξη της δανειακς σμβασης με μρτυρες. σον αφορ στο χρνο επιστροφς του ποσο του δανεου, δεν προκυψε απ καννα αποδεικτικ στοιχεο τι συμφωνθηκε αυτς εντς διετας - Ετσι, ως χρνος απδοσης του δανεου, θεωρεται νας μνας μετ την επδοση της νδικης αγωγς, χρνο, απ τον οποο οφελονται και τκοι υπερημερας. Δεκτ η φεση -  Δεκτ εν μρει η αγωγ μνο ως προς τον πρτο εναγμενο.

22-1-21 ΕφΠειρ 27/21ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΚΟΝΔΥΛΙΑ. Διαφορ απ επαγγελματικ μσθωση λγω πραγματικο ελαττματος του μσθιου που εμπδισε τη συμφωνημνη χρση του - Αξισεις μισθωτ για θετικ, αποθετικ ζημα και ηθικ βλβη. Αποδεικνεται τι εξαιτας της οφειλμενης στο πραγματικ ελττωμα αδυναμας του ενγοντος να λειτουργσει την επιχερησ του εντς του μισθου για μια τριετα, πως εχε συμφωνηθε, αυτς  υπστη θετικ ζημα - Απορρπτει την αξωση του ενγοντος για ποσ που αφοροσαν την αγορ αναλσιμων ειδν. Η αξωση για επιδκαση διαφυγντων κερδν εναι απορριπτα ως κατουσαν αβσιμη, γιατ ο ενγων δεν επικαλεται, οτε προσκομζει φορολογικ δλωση λλα φορολογικ στοιχεα. Κρση τι ο ενγων δικαιοται ως αποζημωση το συνολικ ποσ 5.809,68 ευρ. Δχεται την φεση - Δχεται εν μρει την αγωγ.

15-1-21 ΠολΠρωτΑθ 2565/20ΑΕ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. ΔΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ. ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ. Αγωγ εταιρας εκμετλλευσης Μεταλλεου κατ του Αντιπροδρου του ΔΣ της - Διευθνοντος συμβολου - εναγομνου, λγω της αδικοπρακτικς - κατ τους ισχυρισμος της ενγουσας - συμπεριφορς του στη διαδικασα εκπροσπησης και σναψης συμβσεων προμθειας υπηρεσιν με κυπριακ εταιρα και με αντικεμενο την παροχ συμβουλευτικν και εκπαιδευτικν υπηρεσιν, σχετικ με τη λψη πιστοποισεων προτπων ποιτητας. Κανονισμς προμηθειν ενγουσας - Δικαωμα του Αντιπρορου και Διευθνοντος συμβολου της, να υπογρφει συμβσεις με αντικεμενο ως 1.000.000 ευρ, χωρς τη σμπραξη λλου μλους του ΔΣ. Επιδσεις και κοινοποισεις στα κρτη μλη της ΕΕ - Κανονισμς 1393/2007. Κρνεται αναγκαο να διαταχθε η διενργεια πραγματογνωμοσνης, με διορισμ 2 πραγματογνωμνων.

8-1-21 Ναυτοδικεο Πειρ 16/20ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ - νος ΠΚ - ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ  - ΜΟΛΟΤΟΦ - ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ. Περπτωση στρατιωτικο/νατη που συμμετεχε σε πορεα και ο οποος ριχνε κοκτιλ μολτοφ σε αστυνομικος. Νος ΠΚ. Θεμελωση του εγκλματος της κρηξης. Κατοχ εκρηκτικν υλν  - Με το νο ΠΚ πλον γινε πλημμλημα. Εδος εκρηκτικο μηχανισμο αποτελε και η  ''βμβα Μολτοφ''. Στην υπ κρση υπθεση μως, προκυψε τι ο κατηγορομενος ριχνε απλς κοκτιλ μολτοφ που δεν προκαλον κρηξη και ρα δεν πληροται η αντικειμενικ υπσταση της προκεμενης αξιποινης πρξης. Το Συμβολιο κρνει ομφωνα τι δεν θα πρπει να γνει κατηγορα σε βρος του κατηγορομενου για την αξιποινη πρξη της κρηξης απ κοινο, της κατασκευς, κατοχς και χρσης εκρηκτικν υλν απ κοινο. Περαιτρω, το Συμβολιο ομφωνα βελτινει την κατηγορα σε αππειρα απλς σωματικς βλβης σε βρος αστυνομικν. Εν κατακλεδι, προκπτουν επαρκες ενδεξεις ενοχς για την παραπομπ του κατηγορομενου για α) διατραξη κοινς ειρνης β) αππειρα απλς σωματικς βλβης, γ) αντσταση, δ) παρνομη οπλοφορα και ε) οπλοχρησα. Τλος, το Συμβολιο ομφωνα αποφανεται τι θα πρπει να αρθε ο περιοριστικς ρος της υποχρωσης εμφνισης στο ΑΤ του κατηγορουμνου.

31-12-20  ΔιοικΠρωτΑθ 16877/20ΤΑΠΑΕΕ - ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ. Προσφυγ-αγωγ εταιρας γενικν ασφαλσεων, οι εργαζμενοι της οποας υπγοντο στην ασφλιση του ΤΑΠΑΕΕ, δη ΕΦΚΑ, με ατημα την επιστροφ πρσθετων επιβαρνσεων εισφορν, πραν εκενων που υπολογζονται επ της μισθοδοσας του προσωπικο της. Ισχυρισμς προσφεγουσας τι η διταξη του ρθρου 23 του καταστατικο του Ταμεου παραβιζει ευθως τις συνταγματικς διατξεις. Κρνεται τι ο ως νω ισχυρισμς της προσφεγουσας πρπει να απορριφθε ως νμω αβσιμος, διτι με τη συγκεκριμνη διταξη δεν θεσπζεται νας κοινωνικς προς, αλλ πρσθετη εργοδοτικ εισφορ, πραν της υπολογιζμενης επ της μισθοδοσας του προσωπικο της, η οποα συνδεται με την επτευξη των οικονομικν της αποτελεσμτων, καθορζοντας συνολικ να ελχιστο ποσ εργοδοτικν εισφορν που καλεται να καταβλει η εταιρεα για την ασφλιση του προσωπικο της. Απορρπτει την προσφυγ – αγωγ.

31-12-20  ΔιοικΠρωτΑθ 7839/20 : ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ. ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΖΗΣ. Περπτωση τραυματισμο ενγουσας σε πεζογφυρα - Αγωγ κατ του Δμου και του Λιμενικο Ταμεου για χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης απ παρνομες παραλεψεις των οργνων των εναγομνων. Αστικ ευθνη Δημοσου κατ' ρθρο 105 ΕισΝΑΚ. Εν προκειμνω, εν και αποδεικνεται ο τραυματισμς στο αριστερ πδι της ενγουσας, δεν αποδεικνεται, αφενς η παρξη κακοτεχνας στην επμαχη πεζογφυρα κατ το χρνο του ατυχματος, αφετρου ο συσχετισμς του τραυματισμο της ενγουσας με τις τυχν υπρχουσες κακοτεχνες στην επδικη πεζογφυρα. Το Δικαστριο κρνει τι δεν προκπτει ευθνη των οργνων του εναγμενου Ταμεου απ τυχν παρνομη παρλειψη τους. Απορρπτει την αγωγ.

31-12-20 ΕιρΑθ 412/20ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ.  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΑΔΕΙΕΣ ΜΕΤ'ΑΠΟΔΟΧΩΝ. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ. Το δικαωμα ετσιας δειας μετ' αποδοχν του εργαζομνου - Ενωσιακ δκαιο. Υπολογισμς χρνου απασχλησης ο οποος λαμβνεται υπψη προς εξερεση του αριθμο των ημερν τις οποες ο εργαζμενος δικαιοται να λβει ως κανονικ δεια. ννοια βραχεας διαρκεας ασθνειας. Ακμη και σε περπτωση λσης της εργασιακς σχσης λγω θαντου του εργαζμενου το δικαωμα για δεια δεν απλλυται, αλλ μετατρπεται σε χρηματικ αποζημωση και καταβλλεται στους κληρονμους του θανντος, ακμη και αν ο εργαζμενος δεν εχε υποβλει ατηση για χοργηση δειας. Δεκτ η αγωγ.

31-12-20 ΕφΠειρ 748/20ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ  - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΣΕ. Περπτωση σµβασης εργασας αορστου χρνου δηµοσιογρφου-συντκτριας σε δηµοτικ επιχερηση ραδιοφωνας - Αξωση διαφορν καταβαλλοµνων απ τις καταβλητες µηνιαες της αποδοχς, με βση την εφαρμοστα κλαδικ ΣΣΕ. Η ιδιτητα μλους  συνδικαλιστικν οργανσεων, εναι στοιχεο προσδιοριστικ των υποκειμενικν ορων της κανονιστικς ισχος κλαδικς ομοιοεπαγγελματικς ΣΣΕ, που δεν χει κηρυχθε, αρμοδως, γενικς υποχρεωτικ και αποτελε προπθεση της γενσεως των απ αυτν εκατρωθεν δικαιωμτων και υποχρεσεων - Αρκε να συνγεται η ιδιτητα αυτ απ το δικγραφο της αγωγς. Δεκτ εν μρει η αγωγ. Μη νμιμο το ατημα της εναγομνης περ εφαρμογς του τκου 6%, διτι ο νομοθτης θλησε την επκταση του προνομου του Δημοσου, σχετικ με το ποσοστ του τκου κθε οφειλς του, μνο στους ΟΤΑ και χι στις δημοτικς επιχειρσεις. Δεκτ η φεση.

31-12-20 ΜονΠρωτΑθ 4452/20ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ. Υλοποηση ευρωπακο προγρμματος «Ενσχυση της Διαδικασας του Ασλου» - Πρσληψη προσωπικο Πανεπιστημιακς Εκπαδευσης με συμβσεις ορισμνου χρνου - Ανανωση συμβσεων. Εν προκειμνω, οι ανανεσεις των συμβσεων των αιτοντων εμππτουν στην εξαρεση του ρθρου 6 παρ. 2 του π.δ. 164/2004, καθς η πρσληψ τους αφοροσε την υλοποηση συγκεκριμνου ευρωπακο προγρμματος. Παρανμως το καθο δεν προβη στις παρατσεις των συμβσεων των αιτοντων, συμπεριφορ που συνιστ και προσβολ της προσωπικτητας τους, καθσον μνο αυτο ανμεσα σε πολ μεγλο αριθμ συναδλφων τους κρθηκαν τι δεν δικαιονταν παρταση. Δεκτ εν μρει η ατηση.

24-12-2020 ΕιρΠεριστερου 19/20ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ. Περπτωση τηλεφωνικν κλσεων για σκοπος εμπορικς προθησης διαφμισης προντων - Επεξεργασα προσωπικν δεδομνων  - Προσβολ προσωπικτητας - Ηθικ βλβη. Εν προκειμνω, αποδεικνεται τι η πρτη των εναγομνων, με την παρνομη και υπατια συμπεριφορ των προστηθντων υπαλλλων της, προκλεσε στον ενγοντα ψυχικ ανασττωση, αφο παρ τις διαμαρτυρες του, τον ενοχλοσε τηλεφωνικ για να ικανοποισει τους εμπορικος της σκοπος και γι' αυτ το λγο πρπει να του επιδικαστε ελογη χρηματικ ικανοποηση. Εν μρει δεκτ η αγωγ.

24-12-2020 ΜονΠρωτΠειρ 1506/20 : ΝΑΥΛΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ. Περιστατικ εκναλωσης γυμνο πλοου - Συμφωνες πλοιοκττη και ναυλωτ για την παρδοση και την παραλαβ του πλοου. Δλωση εφοπλισμο - Η τρηση των διατυπσεων δημοσιτητας του εφοπλισμο χει απλς αποδεικτικ και χι συστατικ χαρακτρα.  Καταγγελα της  σμβασης εφοπλισμο - Ωστσο η αιτοσα δεν προβη αμσως σε δλωση ανκλησης του εφοπλισμο, με συνπεια η καθς να προβε μετ τη σχετικ ανκληση σε κδοση της προσβαλλμενης διαταγς πληρωμς για την επιδκαση σε αυτν αποζημωση χρσης, η οποα κρνεται τι υπερβανει προφανς  τα ρια που επιβλλονται απ την καλ πστη και ασκεται καταχρηστικ. Δεκτ η ατηση αναστολς.

17-12-20 ΕφΑθ 3056/20 :  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΝΠΔΔ - ΟΤΑ. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΙΣΟΤΗΤΑ. Βαθμολογικ και μισθολογικ μεταχεριση των υπηρετοντων στο Δημσιο Τομα, στους OTA και στα ΝΠΔΔ δικηγρων. Κρνεται τι,τσο η διταξη της ΚΥΑ 2/17132/0022/28.12.12, με την οποα γινε κατταξη των δικηγρων που υπηρετον στους φορες αυτος σε βαθμος αναλγως του δικαστηρου στο οποο εναι διορισμνοι, σο και η διταξη του ρθρου 1 παρ. Γ', αριθμς 9 του Ν. 4093/12, με την οποα καταργεται το χρονοεπδομα για τους δικηγρους των φορων αυτν, εναι ανσχυρες ως αντισυνταγματικς, αφο εισγουν αδικαιολγητη δυσμεν δικριση εις βρος των δικηγρων που υπηρετον στους OTA και τα ΝΠΔΔ, μεταξ των οποων και οι εφεσβλητοι, δεδομνου τι με αυτς εισγεται διαφορετικ μεταχεριση μεταξ δικηγρων και με τη μορφ χαριστικο μτρου, τοι ειδικς υπρ των δικηγρων που υπηρετον στις Ανεξρτητες Αρχς, στην Επιτροπ Κεφαλαιαγορς και στην Επιτροπ Λογιστικς Τυποποησης και Ελγχων. Απορρπτει την φεση.

17-12-20 ΔιοικΕφΑθ (Ακυρ) 252/20ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ - ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΕΠΠ. Δημσιες συμβσεις - Περπτωση ργου ασφαλτστρωσης οδο - Οικονομικς προσφορς διαγωνιζμενων - Προπολογισμς του ργου - Κλυψη κτακτων περιστσεων - Εσφαλμνες εκτιμσεις. Προβολ απ την αιτοσα πλημμλειας στην προσφορ λλου διαγωνιζομνου,  η οποα ωστσο συντρχει και στο πρσωπ της διας, δεδομνου τι η τελευταα δεν χθη προς κρση ενπιον της ΑΕΠΠ. Αιτιολογα προσβαλλμενης απφασης. Δχεται την ατηση. Αναστλλει την εκτλεση της 665/20 απφαση της ΑΕΠΠ - Απορρπτει την παρμβαση. Αναπμπει την υπθεση στην ΑΕΠΠ.

17-12-20 ΕφΠειρ 656/20 : ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Η/Υ. ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΣΕ. Αξωση υπαλλλου γραφεου - πωλητ σε αντιπροσωπεα αυτοκιντων, για επδομα ανθυγιεινς εργασας χειριστ Η/Υ. Κλαδικ ομοιοεπαγγελματικ ΣΣΕ. Προκπτει εν προκειμνω, τι ο ενγων προβαινε σε απλ χρση Η/Υ, προς διευκλυνση της εργασας του, στο πλασιο της τεχνολογικς εξλιξης, με αποτλεσμα η ανερεση των κωδικν κθε ανταλλακτικο να εναι απλοστερη και ταχτερη, και οι παραγγελες να διαβιβζονται μσω του Η/Υ. λλωστε, η συγκεκριμνη εργασα ταν χρονικ περιορισμνη, μην υπερβανοντας σε διρκεια τα 20 περπου λεπτ της ρας αν ημρα. Επομνως, ο ενγων δεν δικαιοται το επδομα ανθυγιεινς εργασας που προβλπεται για τους χειριστς Η/Υ. Δεκτ η φεση - Απορρπτει την αγωγ.

11-12-20 ΣτΕ (Δ') 2387/20ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ - ΝΗΠΙΑ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Διαγραφ ανεμβολαστων νηπων απ τους παιδικος σταθμος - Σνταγμα - Προστασα της δημσιας υγεας - Εθνικ Πργραμμα Εμβολιασμν. Ατηση ακρωσης απ τους γονες νηπου, για το οποο χει αποφασισισθε απ τη Διοκηση η απομκρυνσ του λγω μη ολοκλρωσης του προγρμματος εμβολιασμο του. Κρση τι η θσπιση του επμαχου μτρου δεν παραβιζει τις συνταγματικς αρχς, οτε και ΧΘΔΕΕ. Περαιτρω, κρθηκε τι η εγγραφ νηπου σε δημοτικ παιδικ σταθμ μπορε, κατ' αρχν, να ανακληθε, εφσον διαπιστωθε τι δεν συντρχει κποια απ τις προποθσεις εγγραφς , πως εν προκειμνω, που η κρη των αιτοντων δεν χει εμβολιαστε με το σνολο των προβλεπμενων για την ηλικα της εμβολων. Συνεπς, οι προσβαλλμενες πρξεις εναι νομμως και επαρκς αιτιολογημνες. Απορρπτει την ατηση.

11-12-20  ΕφΑθ 5435/20ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 415 ΑΚ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Καταγγελα σμβασης εργασας αορστου χρνου στους ομλους επιχειρσεων - Περπτωση πρσληψης του ενγοντος σε λλη εταιρεα του ιδου ομλου, στο Βουκουρστι.  Προκπτει τι η εργασιακ σχση του εκκαλοντος - ενγοντος με την εφεσβλητη - εναγομνη, στην πραγματικτητα δεν λθηκε, αλλ μεταφρθηκε στην συνδεδεμνη με την εφεσβλητη - εναγομνη εταιρεα στη Ρουμανα. Επσης συνγεται η γενικτερη συμφωνα τους, περ μη περιστολς των λαμβανομνων απ την ελληνικ εταιρα παροχν του ενγοντος. Ωστσο παρ τη δσμευση της εφεσβλητης της πρτης φεσης τι δεν θα θιγον τα εργασιακ του δικαιματα, η αλλοδαπ εταιρα δεν τα αναγνρισε. Κατ συνπεια η εφεσβλητη ευθνεται κατ’ αρθρο 415 ΑΚ για την αποκατσταση κθε ζημας του εκκαλοντος. Αβσιμο το ατημα του εκκαλοντος για την επιδκαση σε αυτν χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης. Δεκτ εν μρει η αγωγ - Απορρπτει τις εφσεις.

4-12-20 ΣτΕ (Ε') 1525/20 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ. ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΡΝΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΑΚΥΡΩΣΗ. Οικιστικ αποκατσταση μελν Οικοδομικν Συνεταιρισμν  - Πολεοδμηση κτασης - Δασικς χαρακτρας της επμαχης κτασης, αλλ μη αναδασωτα - Συνταγματικ προστασα δασικν εκτσεων - Θση σε ισχ του Σ.1975 και χρνος απκτησης του ιδιοκτησιακο δικαιματος απ το Συνεταιρισμ. Εν προκειμνω, η Διοκηση, εν δεν εκδλωσε ποτ με σαφνεια την πρθεση να εφαρμσει το συνταγματικ καννα της απαγρευσης πολεοδμησης της επμαχης δασικο χαρακτρα εκτσεως κατ το χρονικ διστημα των τεσσρων δεκαετιν που μεσολβησαν απ τη θση σε ισχ του Σ. του 1975, πως θα φειλε, παραλλλως, μως, δεν προβαινε οτε στην πολεοδμησ της, περαιτρω δε, δεν αποσαφνισε τις προθσεις της, οτε ταν υποβλθηκε η ατηση των αιτοντων, επ της οποας παρλειψε να αποφανθε. Κρση περ μη νομιμτητας της σιωπηρς ρνησης της Διοκησης. Αντθετη μειοψηφα. Δεκτ η ατηση.

4-12-20 ΣυμβΠλημΑθηνν 2165/20ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - Νος ΠΚ. Κακουργηματικ απιστα σε βρος Τραπεζικν Ιδρυμτων - Αντισυνταγματικτητα της διταξης του ρ. 405 παρ. 1 εδ. β νΠΚ, ως παραβιζουσα την αρχ της ιστητας και ως περιορζουσα αδικαιολγητα το δικαωμα πρσβασης στη δικαιοσνη, με περαιτρω αποτλεσμα να μην εξαλεφεται το αξιποινο για το γκλημα της κακουργηματικς απιστας σε βρος τραπεζικν ιδρυμτων απ μνη τη μη υποβολ γκλησης δλωσης συνχισης της διαδικασας κατ’ αρ. 6 παρ. 2 Ν. 4637/19.

27-11-20 ΜονΠρωτΘεσ 8538/20ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ. Ο σκοπς της διατξεως του ρθρου 38 του Ν. 4488/17 περ οικειοθελος αποχρησης του μισθωτο - Το τεκμριο που προβλπεται τι η σμβαση εργασας θεωρεται τι χει λυθε με τακτη καταγγελα εναι μαχητ. Ο εργοδτης που χει και το βρος απδειξης μπορε να αποδεξει τι υπρξε οικειοθελς αποχρηση του μισθωτο. Εν προκειμνω, ακμη και αν θεωρηθε τι η αναγγελα αποχρησης γινε εκπρθεσμα, εναι σαφς τι στην επδικη περπτωση δεν τθεται ζτημα αναληθος δλωσης οικειοθελος αποχρησης εκ μρους του εργοδτη. τσι εν προκειμνω, το ως νω μαχητ τεκμριο, δεν θα μποροσε να τχει εφαρμογς στην κρινμενη υπθεση και  η αξωση του ενγοντος για καταβολ πλρους αποζημωσης πρπει ν' απορριφθε.

27-11-20 ΕφΠειρ 672/20ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ - ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. Προποθσεις ατησης αναψηλφησης δικαστικς απφασης. Ατηση αναψηλφησης εφετειακς απφασης λγω παρξης νου εγγρφου. ννοια νων εγγρφων. ννοια ανωτρας βας, απ την οποα ταν αδνατη η γκαιρη προσκομιδ των νων κρσιμων εγγρφων. Εν προκειμνω, προκπτει τι το γγραφο που επικαλονται ως νο οι αιτοντες- ενγοντες, εχε προσκομισθε εγκαρως απ τους εναγμενους – εφεσβλητους – καθων η αναψηλφηση, τσο στο ΜονΠρωτ, σο και στο Εφετεο και συνεκτιμθηκε με τα λοιπ αποδεικτικ μσα. Συνακλουθα, το γγραφο αυτ δεν δναται να χαρακτηρισθε  ως νο γγραφο. Επιβολ στους αιτοντες  χρηματικς ποινς 1.000 ευρ, για το λγο τι σκησαν  προδλως αβσιμη αναψηλφηση. Απορρπτει.

20-11-20 ΕφΠειρ 500/20ΕΡΓΟΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ.  Αγωγ αποζημωσης και χρηματικς ικανοποησης της ενγουσας εργοδτριας ναυτιλιακς εταιρεας, με βση τις διατξεις περ αδικοπραξιν, σε βρος του υπαλλλο της - εναγμενου, ο οποος, με την ειδικτητα του λογιστ και ταμα, προβη σε εσφαλμνες λογιστικς καταχωρσεις υπεξαιρντας χρηματικ ποσ. Απορρπτει τον ισχυρισμ του εναγομνου τι, ναι μεν γιναν λανθασμνες λογιστικς εγγραφς εκ μρους του, αλλ αυτ οφελεται στο φρτο εργασας και δεν εχε πρθεση υπεξαρεσης. Το Δικαστριο οδηγεται στην κρση τι η ενγουσα εταιρεα, υπστη ηθικ βλβη, καθς διαψεστηκε η εμπιστοσνη της στον τελευταο και επιδικζει, πραν της αποζημισεως, το ποσ των 5.000 ευρ, ως χρηματικ ικανοποηση. Δεκτ η φεση - Δεκτ εν μρει η αγωγ.

20-11-20 ΕφΠειρ 499/20ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΥ. Προποθσεις δικαιματος πλρους συμπληρωματικς διατροφς συζγου, μετ την αμετκλητη λση του γμου. Απορρπτει τον ισχυρισμ, του εναγμενου, τι αυτς βαρνεται με τα ξοδα διατροφς και της νας συζγου του, η οποα εν και αντιμετωπζει πρβλημα υγεας, δεν αποδεχθηκε, τι αυτ την καθιστ ανκανη για εργασα . Το δικαστριο, λαμβνοντας υπψη την απορα της ενγουσας και την ευπορα του εναγμενου, κρνει τι συντρχουν οι προποθσεις για τη γννηση αξωσης συμπληρωματικς διατροφς της ενγουσας, την  οποα προσδιορζει στο ποσ των 150 ευρ το μνα. Απορρπτει την φεση.

13-11-20 ΕφΛαρ 393/20ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Σχση εργασας υπαλλλων Υποθηκοφυλακεων - Οι υπλληλοι του μισθου υποθηκοφυλακεου δεν συνδονται με δημοσιοπαλληλικ λλη εργασιακ σχση με το Δημσιο, αλλ μετ του μισθου υποθηκοφλακα με σμβαση εργασας, προσλαμβανμενοι και μισθοδοτομενοι απ τον διο. Δικαιοδοσα πολιτικν δικαστηρων. Κρση τι η η νδικη αγωγ, νομμως απευθνεται κατ της εναγμενης μισθης υποθηκοφλακα, με την οποα η ενγουσα συνδεταν με σμβαση εξαρτημνης εργασας αορστου χρνου. σφαλε το πρωτοβθμιο δικαστριο που απρριψε την αγωγ λγω λλειψης παθητικς νομιμοποησης της εναγομνης. Δεκτ η φεση.

13-11-20 ΔιοικΕφΑθ 1338/20ΤΕΛΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ - Ν.3049/02. Περπτωση κατρτισης κρατικο συμβολαου εκχωρσεως και μεταβιβσεως. Διαδικασα αποκρατικοποισεων - Σκοπς των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 10 του Ν 3049/02, εναι η απαλλαγ λων των συμβσεων που πραγματοποιονται στο πλασιο ιδιωτικοποισεως κρατικν εταιριν απ λα τα βρη, τλη, φρους, εισφορς και δικαιματα κθε φσης υπρ του Δημοσου τρτων και, συνεπς, τυχν αντθετη ερμηνευτικ εκδοχ, τι δηλαδ υφσταται υποχρωση καταβολς αναλογικν δικαιωμτων κατ την κατρτιση των εν λγω συμβσεων, θα εχε ως αποτλεσμα τον ανεπτρεπτο περιορισμ του ρυθμιστικο πεδου της εν λγω διατξεως. Δικαιματα υπρ τρτων -  ννοια του «τρτου» της απαλλακτικς διατξεως. Δεκτ η φεση.

6-11-2020 ΔιοικΠρωτΑθ 5492/20ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΛΣΥΝ.  Αστικ ευθνη Δημοσου κατ' ρθρο 105 ΕισΝΑΚ, απ την ρνηση των αρμδιων οργνων του ΕλΣυν να θεωρσουν χρηματικ εντλματα που εξδωσε Δμος για την εκτλεση ργου. Μχρι ο νομοθτης να ρυθμσει ειδικς την ευθνη του Δημοσου απ πρξεις οργνων της δικαστικς λειτουργας, το ρθρο 105 ΕισΝΑΚ χει ανλογη εφαρμογ σε περπτωση πρκλησης ζημας απ πρξεις των κρατικν οργνων, η οποα μπορε να αποδοθε σε πρδηλο σφλμα τους. Το Δικαστριο κρνει τι πρπει να ανασταλε η προδος της παροσας δκης μχρι να δημοσιευθον οι αποφσεις του ΣτΕ, επ των σχετικν, με τις πρξεις της Επιτροπς του ρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/10, αγωγν. Αναστλλει τη δκη.

6-11-20 ΕφΑθ 2924/20ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΑΡΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ. Αξισεις δεδουλευμνων αποδοχν του ενγοντος, εργαζομνου της πρτης εναγμενης, σε βρος της δετερης εναγμενης, αποκτσας, μετ απ μεταββαση της επιχερησης της πρτης σε αυτν.  ννοια μεταββασης επιχερησης. Κρση τι εφσον η δετερη εναγμενη ως «διδοχος», ανλαβε πργματι μα οργνωση εργασας που εχε δημιουργσει η πρτη εναγμενη, υπρξε μεταββαση της επιχερησης, στε η δετερη εναγομνη, να ευθνεται αλληλεγγως και εις ολκληρον ναντι του ενγοντος. Περαιτρω κρθηκε τι η τρτη εναγμενη, διοικοσα την πρτη και πρεδρος του ΔΣ της δετερης,  χρησιμοποησε καταχρηστικ τη νομικ προσωπικτητα των δο πρτων εναγμενων, με πρθεση καταστρατγησης του νμου και με αποτλεσμα την κατφαση της προσωπικς ευθνης της για την καταβολ των νδικων απαιτσεων του ενγοντος. Δεκτ εν μρει η αγωγ. Απορρπτει την φεση.

30-10-20 ΔιοικΕφΑθ 3048/20 : ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Αρ.105 ΕισΝΑΚ - ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Περπτωση χρηματικς ικανοποησης προς αποκατσταση της θετικς ζημας που υπστη η εκκαλοσα εταιρα, εξαιτας της παρνομης παρλειψης των αρμοδων οργνων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, να συμπεριλβουν στον οικεο κτηματολογικ πνακα, τα επικεμενα – συστατικ που ανκουν στο ακνητο ιδιοκτησας της που απαλλοτριθηκε. Δεδικασμνο - Με την απφαση του πολιτικου Δικαστηρου, με την οποα αναγνωρζονται οι δικαιοχοι αποζημωσης και το ψος αυτς, δεν δημιουργεται δεδικασμνο ως προς την παρξη ανυπαρξα υποχρωσης προς αποζημωση για τα τμματα του ακιντου που δεν περιλφθηκαν στον κτηματολογικ πνακα. Το Δικαστριο κρνει τι θεμελινεται αξωση της εταιρας στηριζμενη στο ρθρο 105 του ΕισΝΑΚ. Συνεκδικζει τις εφσεις. Απορρπτει την φεση του Δημοσου.

30-10-20 ΕφΘεσ 986/20ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ -AIRBNB - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ.  Περπτωση βραχυχρνιας μσθωσης τουριστικς παυλης, κατ παρβαση του Κανονισμο συνιδιοκτησας, που επιτρπει τη χρση των ακιντων του συγκροτματος μνο ως κατοικες. Ποινικ ρτρα. Το προσκον τλος δικαστικο ενσμου. Κρνεται τι οι βραχυχρνιες μισθσεις του επμαχου ακιντου της εκκαλοσας δεν φρουν τα χαρακτρα αστικς μσθωσης κατοικας και ταν αντθετες με τον Κανονισμ λειτουργας του συγκροτματος. Οι περιορισμο του Κανονισμο εναι δεσμευτικο για την εκκαλοσα, ακμη και αν οι αυθαρετες ενργειες της θεωρηθε τι δεν χουν την οποιαδποτε επιβλαβ συνπεια για το συγκρτημα κατοικιν. Υποχρενει την εκκαλοσα να πασει και να μην επαναλβει στο μλλον την επαγγελματικ χρση της ιδιοκτησας της ως τουριστικο καταλματος. 

30-10-20 ΔιοικΕφΑθ 2706/20ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΟΦ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΟΥ -  ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Σμβαση παροχς υπηρεσιν φλαξης του κτιρου του ΕΟΦ  με ανδοχο την ενγουσα - Παρβαση ουσιδους στοιχεου της σμβασης, αφο η ανδοχος απασχλησε εργαζμενους κτω των 25 ετν - Μη καταβολ απ τον ΕΟΦ της αξας των υπηρεσιν. Ο ασκομενος προληπτικς λεγχος της νομιμτητας των δαπανν του Κρτους απ το  ΕΣ, δεν αποτελε σκηση δικαιοδοτικς εξουσα. Ληφθντος υπψιν τι ο εναγμενος Οργανισμς δεν προβλλει νσταση ακυρτητας της επμαχης σμβασης παρ μνο παρβαση συμβατικν ρων και τι η ενγουσα εκτλεσε τις παρασχεθεσες υπηρεσες φλαξης, κρνει τι, μη νομμως ο εναγμενος Οργανισμς αρνεται να καταβλει στην ενγουσα την αξα των εν λγω υπηρεσιν νομιμοτκως. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

23-10-20 ΕιρΑθ 433/20ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ - COVID 19. Ασφ. μτρα - Διαφορ απ συμβσεις εισανωγς στην Ελλδα  αυτοκιντων και ανταλλακτικν - Σστημα επιλεκτικς διανομς - Καταγγελα των συμβσεων - Λση - Η πανδημα του COVID-19 ως γεγονς ανωτρας βας. Κρνεται τι ο COVID -19 συνιστ γεγονς απρβλεπτο και αναπφευκτο, η ενιασια λοιπν, προθεσμα προειδοποησης, ανεστλη απ 11/3/2020 μχρι και 31/5/2020 και ως εκ τοτου η καταγγελα των συμβσεων εξουσιοδοτημνου διανομα & επισκευαστ χουν παραταθε χρονικ για χρονικ διστημα σο με την παρξη της ανωτρας βας. Επομνως και η ευλογοφανς ρνηση της καθς να αποδσει στην αιτοσα τα πργματα, δεν αποτελε προσβολ της νομς. Απορρπτει την ατηση.

23-10-20  ΕφΑθ 4719/20 : ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ. ΘΕΤΟ ΤΕΚΝΟ. ΔΙΑΘΗΚΗ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ.  Αγωγ αναγνωριστικ του ενγοντος, ως μοναδικο εξ αδιαθτου κληρονμου του θετο πατρα του και της ακυρτητας ιδιγραφης διαθκης, βσει της οποας η εναγμενη αποδχθηκε την κληρονομι, την οποα και κατχει. Εκτλεση αλλοδαπς απφασης υιοθεσας ενηλκου. Αναρεση και παραπομπ στο παρν Δικαστριο. Η δημσια τξη, ως ανασχετικς παργων εφαρμογς του αλλοδαπο δικαου. Εν προκειμνω, καθσταται προφανς τι ο ενγων δεν απδειξε την παρξη δεσμν οικογενειακο χαρακτρα με το θετ πατρα του. Οι ουσιαστικς προποθσεις για την τλεση της υιοθεσας θα κριθον για τον αποβισαντα με βση το ελληνικ δκαιο, εν για τον ενγοντα κατ το Αλβανικ - Κρνεται τι η ισχς της επμαχης αλλοδαπς απφασης δεν αναγνωρζεται στην Ελλδα. Απορρπτει την φεση.

23-10-20 ΜονΠρωτΘεσ 2/20 : ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΕΖΟΥ. ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ. Περπτωση παρσυρσης και θαντωσης πεζο απ μοτοσυκλτα που οδηγοσε ο πρτος εναγμενος - Συνυπαιτιτητα σε ποσοστ 60% για τον οδηγ και 40% για τον πεζ. Χρηματικ ικανοποηση λγω ψυχικς οδνης - Η ννοια του ρου «οικογνεια του θματος». Δικαωμα της ενγουσας - συντρφου του θανντος σε χρηματικ ικανοποηση - Η συμβωση δο προσπων για μεγλο χρονικ διστημα χωρς γμο σημανει την παρξη «οικογενειακς ζως», με συνπεια τα πρσωπα αυτ να αποτελον οικογνεια υπ την ννοια του αρ. 932 εδ. γ ΑΚ. Πρπει η αγωγ να γνει εν μρει δεκτ.

15-10-20 ΔιοικΕφΑθ (Ακυρ) 656/20 :  ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ 1923. Προποθσεις χαρακτηρισμο κτασης ως δασικς -  Κρυξη αναδσωσης - Αιτιολογα απφασης. Ατηση ακρωσης. Δεδομνου τι η επδικη κταση  βρσκεται εντς του περιγρμματος του πργματι προφισταμνου του τους 1923 οικισμο «Σταμτα – Σπτα», στω και μη νομμως αυτο οριοθετηθντος,η επδικη κταση εμππτει εντς της κηρυχθεσας αναδασωτας με την προσβαλλμενη απφαση μεζονος εκτσεως και μη νομμως κηρχθηκε αυτ αναδασωτα. Εξλλου, το Δασαρχεο δεν εκφρει ειδικς αιτιολογημνη κρση σχετικς με το δασικ χαρακτρα της επδικης κτασης. Δεκτ η ατηση ακρωσης.

15-10-20 ΤρΕφΚακουργΑθ 1864/20ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΘΩΩΣΗ. Εικονικ φορολογικ στοιχεα για ανπαρκτες συναλλαγς. Διορισμς λογιστ - φοροτεχνικο πραγματογνμονα - Σνταξη κθεσης για να αποδειχθε τι οι συναλλαγς πραγματοποιθηκαν, απ την αγορ των πρτων υλν, λλες μεταποιθηκαν, λλες παρμειναν ως λη στις αποθκες της επιχερησης και λλες βρσκονταν σε τοιμα προντα που δεν εχαν πωληθε. Συμπρασμα πραγματογνμονα τι γιναν πραγματικ οι συναλλαγς, αφο υπρχε αξηση των πωλσεων και αξηση των αποθεμτων. Το Δικαστριο χει σοβαρς αμφιβολες αναφορικ με την ανυπαρξα συναλλαγν των κατηγορουμνων, δεδομνου τι μνη η ανυπαρξα του εκδτη η μη σννομη φορολογικ συμπεριφορ των εκδοτν δεν μπορε χωρς τη συνδρομ και λλων επιβαρυντικν στοιχεων να οδηγσουν στην παραδοχ τι οι εν λγω συναλλαγς ταν εικονικς και πρπει οι κατηγορομενοι να κηρυχθον αθοι.

9-10-20 ΔιοικΕφΑθ (Ακυρ) 77/20ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ - Ν.4172/13 - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ.  Περπτωση υπαλλλου ιδιωτικο δικαου της Υπηρεσας Πολιτικς Αεροπορας - Απρριψη αιτματος επαναφορς στην υπηρεσα μετ τη διαθεσιμτητα του Ν. 4172/2013 - Αμετκλητη καταδκη του αιτοντος για το αδκημα της πλαστογραφας με τριετ αναστολ - Κρση τι νομμως απορρφθηκε το ατημα επαναφορς,  διτι, η  αναβωση της υπαλληλικς σχσεως, κωλεται, εν προκειμνω, λγω της αμετκλητης καταδκης του αιτοντος που συνιστ, σοβαρ και σπουδαο λγο για την καταγγελα της συμβσεως εργασας. Απορρπτει την ατηση.

9-10-20 ΕφΑθ 43/20ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ. Περπτωση εργαζομνης, που προσλφθηκε απ την πρτη ΑΕ και στη συνχεια παραχωρθηκε για να εργαστε στη δετερη ασφαλιστικ εταιρα, δυνμει σμβασης ργου μεταξ των δο εταιριν - Απλυση της εργαζομνης απ τη δετερη εταιρα - Αγωγ της εργαζομνης για διαφορς αποδοχν, με ατημα να αναγνωριστε ως εργοδτρι της η δετερη εταιρα και η σμβασ της ως αορστου χρνου. Κρση τι  δεν επρκειτο για ργο, αλλ για δανεισμ εργαζομνων που τοποθετθηκαν στην εναγομνη - μμεση εργοδτρια - εταιρα, για να απασχοληθον προσωριν σε αυτν - Υποχρωση εναγομνης να καταβλει στην ενγουσα διαφορς αποδοχν. Περαιτρω, η επδικη σμβαση μετατρπηκε σε σμβαση εργασας αορστου χρνου με την εναγομνη, καταγγελθεσα ακρως, πλην μως το σχετικ ατημα της αγωγς πρπει να απορριφθε ως απαρδεκτο, επειδ παρλθε πρακτη η τρμηνη αποσβεστικ προθεσμα. 

9-10-20 ΕιρΑθ 2/20 : Ν. 4605/19 - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ. Ψηφιακ πλατφρμα προστασας της κριας κατοικας του Ν. 4605/19. ννοια κριας κατοικας. Περπτωση αιτοντος με επιλξιμου απ την πλατφρμα, ο οποος επικαλεται, εσφαλμνη εκτμηση κρσιμων για την επιλεξιμτητ του στοιχεων και αιτεται απ το Ειρηνοδικεο την προστασα της κριας κατοικας του. Ατηση του ρθρου 77 του Ν. 4605/19 - Στοιχεα ορισμνου της ατησης. Προκπτει εν προκειμνω, τι η εσφαλμνη εκτμηση απ τη πλατφρμα, ως προς τη μη επιδεκτικτητα ρθμισης της οφειλς του αιτοντος, υπρξε επακλουθο της αρχικς εσφαλμνης εκτμησης τι ο αιτν δεν διαθτει κρια κατοικα. Δεκτ η ατηση - Καθορισμς του σχεδου της ρθμισης.

2-10-20 ΔιοικΠρωτΑθ 489/20ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΜΝΗΜΟΝΙΑ - ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ - Ν.4024/11. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ. Περπτωση εναγντων μνιμων δημοσων υπαλλλων, υπηρετοντων σε Διευθνσεις του Υπουργεου Οικονομικν και της ΑΑΔΕ. Υπερβλλουσα μεωση του ρθρου 29 παρ. 2 του ν. 4024/2011. Αρχ της ιστητας. Προποθσεις αστικς ευθνης του Δημοσου βσει του ρθρου 105 ΕισΝΑΚ. Κρθηκε τι η μη επκταση στους ενγοντες της εν λγω υπερβλλουσας μεωσης δεν αντκειται στην αρχ της ιστητας, οτε στην αρχ της αξιοκρατας, καθς οι ενγοντες δεν τελον υπ τις διες συνθκες, οτε με τους δη υπηρετοντες, κατ τον χρνο ναρξης της ισχος του Νμου, οτε και με τις περιοριστικ αναφερμενες στα ρθρα 188 του Ν. 4261/14 και 14 του Ν. 4350/15 κατηγορες υπαλλλων. Επομνως, δεν συντρχει παρανομα των οργνων του εναγμενου και δεν στοιχειοθετεται ευθνη αυτο προς αποζημωση. Απορρπτει την αγωγ.

2-10-20 ΔιοικΕφΑΘ 59/20 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. Ν.5638/32 (αρ. 2) σε συνδυασμ με το Ν.2961/01 (αρ.25 παρ.2) - Απαλλαγ των συνδικαιοχων απ το φρο κληρονομας σε περπτωση θαντου ενς συνδικαιοχου, υπ την προπθεση τι χει τεθε ο πρσθετος ρος στους κοινος λογαριασμος στα κοιν χαρτοφυλκια, τι μετ το θνατο συνδικαιοχου οι καταθσεις περιρχονται αυτοδικαως στους επιζντες - Η εν λγω πρβλεψη του πρσθετου ρου, ισχει και για τους κοινος λογαριασμος που βρσκονται στην αλλοδαπ. Με την επμαχη διταξη δεν παραβιζεται το δκαιο της ΕΕ. Τλος, ο ισχυρισμς για λλειψη αιτιολογας των πρξεων, παραδεκτς μεν τθεται για πρτη φορ ενπιον του Δικαστηρου, απορρπτεται δε ως αβσιμος.  Κρση τι νμιμα επιβλθηκε σε βρος των προσφευγντων ο νδικος φρος. Απορρπτει την προσφυγ.

2-10-20 ΜονΠρωτΑθ 70/20ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΚΧΑ - ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - Ν.4512/18 - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Μεταβολ της υπηρεσιακς κατστασης των υπηρετοντων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. δικηγρων με μμισθη εντολ και μεταφορ τους στον νεοσυσταθν ΝΠΔΔ (Εθνικ Κτηματολγιο) βσει του Ν.4512/18 - Επιλογ περιορισμνου αριθμο δικηγρων που θα συνχιζαν να παρχουν τις υπηρεσες τους υπ το διο καθεστς, εν οι λοιπο, επ ποιν απολσεως,  υποχρεθηκαν σε μετατροπ των συμβσεν τους σε εξαρτημνης εργασας υπαλλλους ΠΕ Νομικς. Η ρθμιση του ρθρου 19 παρ. 3 εδ. β του Ν. 4512/18 εμφανζει πρβλημα συνταγματικτητας, καθς η επμαχη μεταβολ της υπηρεσιακς κατστασης των δικηγρων γινε χωρς την επκληση κποιου λγου δημοσου συμφροντος. Αυτ συνιστ ανεπτρεπτη νομοθετικ επμβαση που παραβιζει την αρχ της αναλογικτητας, της ιστητας και της ελεθερης ανπτυξης της προσωπικτητας. Δεκτ εν μρει η αγωγ - Προσωριν εκτελεστ η απφαση.

25-9-20 ΔιοικΕφΑΘ (Ακυρ) 559/20 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΥ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Αποκλεισμς του αιτοντος απ τη διαδικασα πλρωσης θσεων Προσταμνων, με την αιτιολογα τι αυτς υπαιτως δεν εχε προβε στην αξιολγηση των υφισταμνων του - Ισχυρισμς αιτοντος τι δεν προβη στην ως νω αξιολγηση, λγω της συμμετοχς του σε κηρυχθεσα απεργα. Ενψει της συνταγματικς προστασας του δικαιματος της απεργας και του τεκμηρου νομιμτητας αυτς, πρπει να γνει δεκτ τι η μη εκπλρωση απ μρους του της υποχρωσης αξιολγησης, δεν κωλει τη συμμετοχ του στις διαδικασες επιλογς Προσταμνων, ταν αυτ οφελεται στη συμμετοχ του σε απεργιακ κινητοποηση. Κρνεται λοιπν τι η παρλειψη του αιτοντος οφειλμενη στη συμμετοχ του στην απεργα, δεν εκλυε τη συμμετοχ του στη διαδικασα επιλογς του ιδου ως Προσταμνου, πως, μη νομμως, κρθηκε με τις προσβαλλμενες αποφσεις. Δεκτ η ατηση.

25-9-20 ΔιοικΕφΑΘ (Ακυρ) 1103/20 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΥΣΗ. ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ.  Περπτωση οριστικς πασης υπαλλλου ΙΔΑΧ, λγω τλεσης του πειθαρχικο παραπτματος της αδικαιολγητης αποχς απ την εκτλεση των καθηκντων του. Αιτιολογα της προσβαλλμενης απφασης. Περιστατικ σκησης του δικαιματος επσχεσης εργασας εκ μρους του αιτοντος, λγω μη καταβολς σε αυτν δεδουλευμνων αποδοχν, εξαιτας μη νομοθετικο καθορισμο τους - Απφαση της ΕΔΑΑΠ για την καταβολ στον αιτοντα των αποδοχν του και κλση αυτο να αναλβει τα καθκοντ του - Εμμον του αιτοντος στην ασκηθεσα επσχεση εργασας του και σκηση αγωγς  - Απφαση του ΕφΑΘ και κρση περ νομιμτητας της επσχεσης εργασας του αιτοντος. Ως εκ τοτου, η αιτιολογικ στριξη της προσβαλλμενης πρξης κλονζεται σοβαρς, διτι η απφαση αυτ, αν και επιγενμενη της προσβαλλμενης πρξης, εναι συνεκτιμητα απ το Πειθαρχικ Συμβολιο, καθσον αφορ τη νομιμτητα του δικαιματος της επσχεσης εργασας. Δεκτ η ατηση.

25-9-20 ΜονΠρωτΘεσ 6042/20ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Δικαωμα πληροφρησης μετχων ΑΕ -  Οι χρηματοοικονομικς καταστσεις απεικονζουν και αποτυπνουν την ακριβ χρηματοοικονομικ εικνα της ΑΕ και η γκρισ τους αποτελε αποκλειστικ αρμοδιτητα της ΓΣ της - Η μη γκριση ισολογισμν της ΑΕ δεν συνιστ απ μνη της κατχρηση δικαιματος. Εν προκειμνω η ικανοποηση του επιδιωκμενου σκοπο, τοι της πληροφρησης του αιτοντος, ταν δυνατ με την σκηση λλων δικαιωμτων, εν η καταψφιση χρηματοοικονομικν καταστσεων και εν συνεχεα η ατηση για λση της εταιρας τελον σε νομικ και πραγματικ δυσαναλογα με το δικαωμα πληροφρησης. Συνεπς, συντρχει περπτωση καταχρηστικς σκησης του κρινμενου δικαιματος απ τον αιτοντα, καθς παραβιζεται η αρχ της αναλογικτητας. Απορρπτει την ατηση.

18-9-20 ΔιοικΕφΑθ 657/20 : ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΠΡΟΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ 1923. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. Ατηση ακρωσης κατ απφασης αναδσωσης λγω πυρκαγις. Προποθσεις χαρακτηρισμο κτασης ως δασικς. Οικισμο προφιστμενοι του 1923 - Ισχυρισμς αιτοντων - ιδιοκτητν τι οι επδικες εκτσεις χουν περιληφθε πολ πριν το τος 1975, εντς της ζνης και εντς των ορων του οικισμο της Σταμτας, προφιστμενου του τους 1923, γεγονς που τις καθιστ μη δασικς. κδοση προδικαστικς αποφσεως προκειμνου να προσδιοριστε η θση του οικισμο και να αποτυπωθον τα ρια του. Προκυψε λοιπν, τι οι επδικες εκτσεις βρσκονται εντς του περιγρμματος του πργματι προφισταμνου του 1923 οικισμο «Σταμτα – Σπτα», στω και μη νομμως οριοθετηθντος. Ως εκ τοτου, οι επδικες εκτσεις μη νομμως κηρχθηκαν αναδασωτες. Δεκτ η ατηση ακυρσεως.

18-9-20 ΜονΠρωτΘεσ 2850/20 : ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΣΕ  - ΠΥΣ 6/12 - ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Αγωγ εργαζομνων της βιομηχανικς ζνης Θεσσαλονκης - Ισχς ΣΣΕ - Μεωση των αποδοχν των εναγντων με την ΠΥΣ 6/12.  Κρση τι μετ τη λξη της ισχος της απ 14.09.2010 εθνικς ομοιοεπαγγελματικς ΣΣΕ, δυνμει της ΠΥΣ 6/2012, στις 14.02.2013, εγκρως συμφωνθηκε μεταξ της εναγμενης, εργοδτριας, και των εναγντων εργαζομνων, με τροποποιητικς συμβσεις, μεωση των αποδοχν τους, καθς κτοτε, δεν χει συναφθε λλη δεσμευτικ ΣΣΕ, οτε εκδθηκε σχετικ ΔΑ. Απορρπτει και την επικουρικ αιταση των εναγντων για αντισυνταγματικτητα της ΠΥΣ, καθς οι επμαχες ρυθμσεις εντσσονται σε να ευρτερο σστημα μτρων του Μνημονου, που ελφθησαν υπ λως εξαιρετικς περιστσεις. Απορρπτει την αγωγ, τσο ως προς την κρια βση της, σο και ως προς την επικουρικ, ως νμω αβσιμη.

18-9-20  ΕφΠειρ 401/20ΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΑ - ΜΙΣΘΩΜΑ. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ. Μσθωση ΙΚΑ για τη στγαση τοπικο ιατρεου - Διρκεια μσθωσης - ψος μισθματος - Αγωγ των συνεκμισθωτν για οφειλμενα μισθματα. Καθολικ διαδοχ του ΙΚΑ απ τον ΕΟΠΥΥ, που υπεισλθε στην επδικη μσθωση.  Προστασα εμπορικν μισθσεων - Υπγονται και οι μισθσεις ακιντων με εκμισθωτ ΝΠΔΔ ΟΤΑ - Επ εκμισθσεως σε ΝΠΔΔ  ΟΤΑ ακιντου, για δραστηριτητα που εμππτει στις προστατευτικς διατξεις του ΠΔ 34/95, πως η στγαση ιατρεου, εναι επικρατστερες οι διατξεις του ΠΔ 34/95. Δνεται το δικαωμα στις Διοικσεις Υγειονομικς Περιφρειας να καταγγελουν μονομερς τη μσθωση, σε περπτωση μη επτευξης συμφωνας ως προς το ψος του μισθματος, χι μως και να καθορσουν μονομερς το μσθωμα. Απρριψη φεσης.

11-9-20  ΔιοικΠρωτΚομοτηνς 324/20ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ. Φορολογα εισοδματος απ την εκμετλλευση επαγγελματικο αλιευτικο σκφους με βση τις ειδικς διατξεις του Ν.27/75  - Η  πρσοδος την οποα ο πλοιοκττης αποκτ απ την διθεση του αλιεματος φορολογεται μνο βσει των εν λγω ειδικν διατξεων περ φορολογας πλοων και χι ως εισδημα απ αγροτικ επιχερηση κατ το ρθρο 22 του ΚΦΕ. Δεκτ η προσφυγ.

11-9-20 ΜονΕφΑθ 249/20 : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ. Βασικ χαρακτηριστικ της σμβασης εμπορικς αντιπροσωπεας - Καταγγελα της σμβασης - Τακτικ και κτακτη - Προποθσεις - Δικαωμα σε αποζημωση.  Εν προκειμνω, δεν αποδεχθηκε οποιαδποτε αντισυμβατικ συμπεριφορ και πρξη αθμιτου ανταγωνισμο εκ μρους του ενγοντος σε βρος της εναγομνης και ως εκ τοτου, δεν αποδεχθηκε τι συντρεχε σπουδαος λγος καταγγελας της νδικης σμβασης - Λγω της καταχρηστικς, χωρς υπαιτιτητα του ενγοντος καταγγελας της σμβασης απ την εναγομνη, αυτς δικαιοται τη νμιμη αποζημωση - Αποκατσταση και της ηθικς βλβης του ενγοντος. Απορρπτει την φεση.

11-9-20  ΜονΕφΠειρ 371/20ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ. ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ. Περπτωση θανατηφρου ατυχματος κατ τη διακυβρνηση σκφους, που ανατθηκε στο θανντα απ το δετερο εναγμενο - Αγωγ συγγενν για χρηματικ ικανοποηση λγω ψυχικς οδνης. Ευθνη νομικο προσπου απ πρξεις παραλεψεις των οργνων του. Εν προκειμνω, αποδεικνεται τι η πρκληση του θανατηφρου ατυχματος  οφελεται σε υπαιτιτητα του δετερου εναγομνου, οργνου της πρτης, που δεν επδειξε την απαιτομενη επιμλεια και παρλειψε να λβει τα αναγκαα μτρα. Προκπτει τι σφαλε το πρωτοβθμιο δικαστριο κρνοντας τον θανντα συνυπατιο του νδικου ατυχματος κατ ποσοστ 30%. Ορθς, μως, κρθηκε πρωτοδκως τι οι ζημιογνες παραλεψεις του δετερου εναγομνου, δεν μπορον να καταλογιστον στον συνδιαχειριστ της πρτης εναγομνης, τρτο εναγμενο. Απορρπτει την φεση των εναγομνων-εκκαλοντων, ως ουσιαστικ αβσιμη.

4-9-20 ΕφΑθ 279/20 : ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ - ΑΝΑΚΟΠΗ. Απαιτσεις απ συμβσεις εξαρτημνης εργασας - Δσμευση δημσιας κατθεσης εις χερας τρτου - ρση της δσμευσης - Προποθσεις. Ανακοπ - Λγοι. Νμω αβσιμοι οι λγοι με τους οποους οι ανακπτοντες προβλλουν ακυρτητα της δσμευσης της επδικης δημσιας κατθεσης κατ το υπερβλλον την κρια οφειλ ποσ, ως επιβληθεσας κατ παρβαση των διατξεων του ρθρου 14 του Ν. 2593/97 και της αρχς της αναλογικτητας. Νομμως δε επιβλλονται τα προληπτικ μτρα χωρς κλση του θιγμενου σε προηγομενη ακραση, το δικαωμα στην οποα διασφαλζεται με την προβλεπμενη υποχρωση της φορολογικς αρχς να κοινοποιε στον φορολογομενο την πρξη της επιβολς σε συνδυασμ με το  δικαωμα του τελευταου να ζητσει με ατηση στον Υπουργ Οικονομικν την ολικ μερικ ανκληση των μτρων. Απορρπτει την φεση.

4-9-20 ΕφΠατρν 32/20 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΤΙΜΗΜΑ. ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αξωση τιμματος απ διαδοχικς συμβσεις πλησης - νσταση εξφλησης απ τον εναγμενο - Απδειξη. Αντνσταση.  Ο οφειλτης χρηματικς απαιτσεως εναγμενος, εν ισχυρισθε απσβεση με καταβολ του χρους του, αρκε να επικαλεσθε και σε περπτωση αμφισβητσεως να αποδεξει τη γενμενη καταβολ χωρς να εναι ανγκη να επικαλεσθε και αποδεξει και τι αυτ αφορ το επδικο χρος. Ο δε δανειστς, αμυνμενος, δικαιοται, κατ’ αντνσταση, να ισχυριστε τι η προβαλλμενη απ τον οφειλτη καταβολ δεν αφορ στο επδικο, αλλ σε λλο χρος του προς αυτν. Εν προκειμνω, η εναγμενη, η οποα  φρει το σχετικ βρος απδειξης, οτε προβαλε πραγματικ περιστατικ, οτε απδειξε με κποιο αποδεικτικ μσο τι η καταβολ γινε για την εξφληση του επδικου χρους. Απορρπτει την φεση.

4-9-20 ΕφΠειρ 368/20ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ. Αποζημωση λγω απαλλοτρωσης για λγους δημσιας ωφλειας και συγκεκριμνα για την εκτλεση  ργου βελτωσης επαρχιακς οδο - Αναγνριση δικαιοχων  αποζημωσης - Κρσιμος χρνος, κατ τον οποο εξετζεται η πραγματικ αξα του απαλλοτριωμνου ακιντου για τον οριστικ προσδιορισμ της αποζημωσης - Η αποζημωση πρπει να εναι «πλρης» και να ανταποκρνεται στην πραγματικ αξα του απαλλοτριωμνου ακιντου, κατ το χρνο συζτησης, για τον οριστικ προσδιορισμ. Ατημα περ καθορισμο ιδιατερης αποζημωσης για τα εκτς απαλλοτρωσης εναπομνοντα τμματα των ακιντων. Προσδιορισμς της αμοιβς του δικηγρου του δικαιοχου σε ποσοστ επ της καθοριζομνης αποζημωσης.

28-8-20 Γνωμ ΑρΠγου 7/20ρευνα βιβλων Υποθηκοφυλακεων και Κτηματολογικν Γραφεων παρ τρτων μη δικηγρων.

28-8-20 ΕιρΑιγιαλ 13/20ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ - ΤΥΠΟΣ - ΕMAIL. Σμβαση αιτιδους αναγνρισης χρους μσω e-mail. Στοιχεα ορισμνου σχετικς αγωγς. νσταση εξφλησης  - Εφσον αποδεικνεται εν προκειμνω, τι η εναγομνη εχε εξοφλσει μρος της επδικης οφειλς της, η αποστολ του μηνματος ηλεκτρονικς αλληλογραφας δεν δναται να θεωρηθε τι γινε προς αναγνριση ενς μερικς εξοφλημνου χρους. Εφσον δεν αποδεχθηκε η σναψη της επδικης σμβασης, η υπ κρση αγωγ θα πρπει να απορριφθε ως αβσιμη.

25-8-20 ΣτΕ (Ολ) 1439/20ΔΙΚΗ ΠΙΛΟΤΟΣ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ. Πρτυπη δκη. Η θεσπισθεσα με τη διταξη του ρθρου 14 παρ. 2 περ. α του ν. 4387/16 ρθμιση της συνχισης καταβολς των συντξεων, πως εχαν διαμορφωθε την 31.12.2014 με τους Ν. 4051/12 και 4093/12, για το χρονικ διστημα απ την ναρξη ισχος του Ν. 4387/16, τοι απ 12.5.2016 και εφεξς, εναι σμφωνη με το Σνταγμα και την ΕΣΔΑ (υπ' αρ. 1891/19 απφαση της Ολ του ΣτΕ). Επσης, η διταξη του ρθρου 14 παρ. 2 περ. α του ν. 4387/16 δεν καταλαμβνει ρυθμιστικ και το χρονικ διστημα απ 1.1.2013 ως 11.5.2016, για το οποο ισχουν τα κριθντα με τις 2287-2288/15 αποφσεις της Ολ του ΣτΕ (Αντθετη μειοψηφα). Ειδικτερα, για το χρονικ διστημα απ 1.1.2013 μχρι 10.6.2015, οι συνπειες των εν λγω αποφσεων, ισχουν μνο για σους εχαν δη ασκσει σχετικς αγωγς πριν την 10-6-2015. Ο χρονικς περιορισμς της ισχος των αποτελεσμτων που θεσαν οι 2287-2288/15 αποφσεις της Ολ του ΣτΕ, καταλαμβνει και τη διαπιστωθεσα αντθεση αυτν προς το ρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Απορρπτει τις παρεμβσεις. Παραπμπει, κατ τα λοιπ, την αγωγ προς εκδκαση στο ΔιοικΠρωτΑθηνν.

25-8-20 ΜονΠρωτΒολ 230/20ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΟ Ν.4469/17 - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. Καταγγελα σμβασης χρηματοδοτικς μσθωσης και κδοση επιταγς προς πληρωμ. Υπαγωγ της αιτοσας μισθτριας στον εξωδικαστικ μηχανισμ ρθμισης οφειλν επιχειρσεων του Ν. 4469/17 - Μη νμιμη η ατηση της μισθτριας περ προσωρινς ρθμισης της κατστασης, καθτι η απαγρευση πρξεων εκτλεσης λγω υπαγωγς της επιχερησης στο Ν. 4469/17, δεν καταλαμβνει και την αναγκαστικ εκτλεση βσει εκτελεστο ττλου, για την απδοση στην καθς των μισθων ακιντων. Απορρπτει την ατηση.

7-8-20 ΜονΠρωτΚαλαμτας 49/20ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10 - ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Ανακοπ κατ διαταγς πληρωμς απ σμβαση δανεου - Περπτωση καταχρηστικς σκησης δικαιματος εκ μρους της καθς η ανακοπ - εκκαλοσας τρπεζας, καθς εν αναμενταν η δικαστικ απφαση, με την οποα (απφαση) γινε δεκτ η ατηση υπαγωγς της εφεσβλητης στο Ν.3869/10 και ορστηκαν μηδενικς καταβολς, η εκκαλοσα, υπβαλε ενπιον του Ειρηνοδικεου, να σχεδν μνα μετ τη συζτηση, ατηση κδοσης διαταγς πληρωμς, για την απατησ της. Απορρπτει την φεση.

7-8-20 ΜονΠρωτΘεσ 3563/20ΕΥΡΩΠΑΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. κδοση ΕΔΠ -  Διαδικασα - Δλωση αντιρρσεων του οφειλτη. Η εμπρθεσμη υποβολ της δλωσης αντιρρσεων επιφρει ως ννομη συνπεια την οριστικ ρση της ισχος της ευρωπακς διαταγς πληρωμς και τη λξη της απορρουσας απ αυτν εκκρεμοδικας, με συνπεια η υπθεση με αντικεμενο τη διγνωση της αξωσης, στην οποα αναφρεται, να μεταφρεται αυτματα στην κατ’ αντιδικα διαγνωστικ διαδικασα του κρτους- μλους προλευσης. Συμφωνα παρκτασης.  νσταση συμψηφισμο  - Στοιχεα ορισμνου. Απορρπτει την φεση.

7-8-20 ΠολΠρωτΑθ 1768/20ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ - ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ανθρωποκτονα απ πρθεση - Επιδκαση χρηματικς ικανοποησης λγω ψυχικς οδνης στη σζυγο και τα τκνα του θανντος.  Ζτημα αντισυνταγματικτητας της επιβολς, με το ρθρο 42 του Ν.4640/19, δικαστικο ενσμου στις αναγνωριστικς αγωγς ενπιον  του Πολυμελος Πρωτοδικεου, που εισχθησαν προς συζτηση μετ την 1η.1.2020 - Αντθεση της ως νω διταξης με το ρθρο 4 παρ. 1 και 20 παρ.1 του Συντγματος. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

7-8-20 ΤρΕφΑθ 488/20ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΟΕ - ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ. Διαφορ απ απαιτσεις τρπεζας απ αλληλχρεο λογαριασμ που διατηροσε η πτωχεσασα ΟΕ -  Διαδικασα επαλθευσης απαιτσεων - Δικαωμα προβολς αντιρρσεων απ την πισττρια τρπεζα. Ικανοποηση πιστωτν - Υπαγωγ ενγγυων πιστωτν στη διαδικασα της εξλεγξης των πιστσεων. Τοκογονα απαιτσεων. Απορρπτει φεση.

31-7-20 ΠολΠρωτΑθ 1880/20 : ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΗΣ ΔΙΚΗΣ. Προποθσεις σκησης του δικαωματος του εναγομνου να αρνηθε να απαντσει στη να αγωγ, μχρι να καταβληθον τα ξοδα της προηγομενης δκης. Στοιχεα ορισμνου της νστασης. Εν προκειμνω, προκπτει τι εν και οφελεται το συνολικ ποσ των 11.282,00 ευρ, εντοτοις πρπει να καταβληθε στις εναγμενες, το αιτομενο απ αυτς ποσ, τοι το συνολικ ποσ των 10.720,00 ευρ. Εφσον, λοιπν, ζητονται με ακριβ προσδιορισμ τους τα προβλεπμενα απ τον Κδικα περ Δικηγρων ξοδα και η ενγουσα δεν αμφισβητε τις διαδικαστικς πρξεις της πρτης δκης, δεν απαιτεται καμα λλη εκκαθρισ τους. Δεκτ η ατηση.

31-7-20 ΜονΠρωτΗρακλεου 127/20ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η κτακτη διαδικασα της ειδικς διαχερισης των ρθρων 68 επ. του Ν. 4307/14, εναι παραπτωχευτικ και η λειτουργα της επιχερησης κατ τη διρκεια της ως νω διαδικασας αποτελε πρωταρχικ σκοπ. Αναλογικ εφαρμογ των διατξεων του ΠτΚ, που ρητς οι διατξεις του ως νω νμου παραπμπουν στον ΠτΚ - Στοιχεα της ατησης υπαγωγς - ννοια πασης πληρωμν. Εκοσια δικαιοδοσα - Αρμοδιτητα δικαστηρου. Δεκτ η ατηση.

31-7-20 ΜονΠρωτΑθ 4284/20ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ - ΑΘΕΤΗΣΗ. ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ. Επαγγελματικ συμμσθωση - ΕΠΕ - Οφειλ μισθωμτων. Σμβαση αναγνρισης χρους υπρ της ενγουσας απ τους εναγομνους συνεταρους της ΕΠΕ, για ξοδα στα οποα εχε προβε η ενγουσα για ανακατασκευς στο μσθιο. Προσβολ προσωπικτητας. Προποθσεις αδικοπραξας. Η υπ κρση αγωγ τυγχνει απορριπτα ως μη νμιμη, καθς δεν πληρονται οι προποθσεις εφαρμογς των ρθρων 57, 59, 914, 919 και 932 ΑΚ, αφο μνη η απ τους εναγμενους αθτηση της συμβατικς υποχρωσς τους να καταβλουν αφενς στην ενγουσα την οφειλ τους απ τη σμβαση αναγνρισης χρους και αφετρου στην εκμισθτρια τα οφειλμενα μισθματα, δεν αποτελε απ μνη της αδικοπραξα, οτε και πρξη δυνμενη να πλξει την προσωπικτητα της ενγουσας. Απορρπτει.

24-7-20 ΔιοικΠρωτΠειρ Α920/20ΑΕ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ - ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΠΗ.  Ανακοπ με ατημα την ακρωση ταμειακς βεβαωσης σε βρος ΑΕ απ φορολογα εισοδματος και ατομικς ειδοποησης προ ποινικς δωξης προς τον ανακπτοντα, για ληξιπρθεσμες οφειλς, με την ιδιτητ του ως Προδρου του ΔΣ της εταιρεας. Νομιμοποηση δικηγρου. σκηση δετερης ανακοπς - Για τη νμιμη σκηση δετερης ανακοπς δεν απαιτεται να χει καταστε τελεσδικη η απορριπτικ για τυπικ λγο απφαση επ της αρχικς ανακοπς, αλλ' αρκε η εν λγω τελεσιδικα να χει επλθει μχρι τη συζτηση της δετερης ανακοπς ενπιον του δικαστηρου. Το Δικαστριο κρνει αναγκαο να αναβλλει, προκειμνου ο ανακπτων να προσκομσει αποδεικτικ κοινοποησης σε αυτν της Α8503/2017 απφασης του ΜονΔιοικΠρωτΠειραι, καθς και βεβαωση περ μη σκησης ενδκων μσων κατ της απφασης.

24-7-20 ΜονΠρωτΠειρ 1114/20ΠΩΛΗΣΗ - ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ. ΤΙΜΗΜΑ. ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διαφορ απ τη μη καταβολ του τιμματος, διαδοχικν συμβσεων πλησης εμπορευμτων που συνψε η ενγουσα αλλοδαπ εταιρα, η οποα  δραστηριοποιεται στον τομα της εμπορας προντων εξοπλισμο πλοων με την εναγμενη ελληνικ εταιρα. Διεθνς δικαιοδοσα. Ζητματα εφαρμοστου δικαου - Καν. 593/2008 - Εφαρμοστο το ελληνικ δκαιο, ως το δκαιο της χρας, που προκπτει τι συνδεται με τις επδικες συμβσεις προδλως στεντερα. Εφαρμογ της Σμβασης των Ηνωμνων Εθνν. Εικονικτητα και πληση - Καθσταται σαφς τι η αγοραπωλησα των επδικων εμπορευμτων πραγματοποιθηκε απ την εναγομνη εταιρεα, η δε χρση της εταιρικς επωνυμας της «αδελφς» εταιρεας εξυπηρετοσε τις λογιστικς και φορολογικς σκοπιμτητες της ελληνικς εταιρεας. Συνεπς, αποδεχθηκε τι οι επδικες συμβσεις πλησης υπρξαν εικονικς ως προς στο πρσωπο του αγοραστ, καθς τα αποτελσματα των συμβσεων θα επρχονταν υπρ του καλυπτομνου αληθινο αγοραστ, δηλαδ της εναγομνης. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

17-7-20 ΠολΠρωτΑθ 643/20ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. Προσβολ της προσωπικτητας, που συντελεται στο διαδκτυο, μσω ηλεκτρονικν ιστοσελδων λλων διαδικτυακν ιστοτπων - Ευθνη ιδιοκττη διαδικτυακο ιστοτπου - Παραδεκτ αγωγς αποζημωσης - Ν.1178/81 - Υποχρωση γγραφης, εξδικης πρσκλησης του ενγοντος προς τους εναγομνους, ιδιοκττες του ιστοτπου, προκειμνου να αποκαταστσουν την προσβολ, με την καταχριση στην ιστοσελδα ανακλητικς δλωσης. Εν προκειμνω, ο ενγων δεν προσκομζει την εν λγω εξδικη δλωση κι ως εκ τοτου η αγωγ πρπει ν' απορριφθε ως απαρδεκτη.

10-7-20 ΠολΠρωτΘεσ 2569/20ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ - ΓΟΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Διαφορ απ την καταγγελα συμβσεων στεγαστικο δανεου σε ελβετικ φργκο - Ατημα εναγουσν να αναγνωριστε η ακυρτητα των καταγγελιν ως καταχρηστικν. Προστασα καταναλωτ. Προκπτει τι η συμπεριφορ της εναγμενης τρπεζας και ειδικτερα το γεγονς  τι αυτ αδιαφοροσε για την κλυψη των ληξιπρθεσμων οφειλν και τη μερικ εξφληση των δανεων, με τον προτεινμενο απ τις ενγουσες τρπο, δηλαδ μσω συμψηφισμο με το προν της ρευστοποησης των καταθσεων που οι δο πρτες ενγουσες τηροσαν σε κοινος λογαριασμος τους, δεν εναι ττοια που θα μποροσε να προσδσει «καταχρηστικτητα» στην καταγγελα. Επσης, προκπτει τι η εναγμενη προβη στις επδικες καταγγελες μετ απ αναμον ξι ολκληρων μηνν κατ τις οποες οι δανειολπτριες ταν υπερμερες. Απορρπτει την αγωγ.

10-7-20 ΓνωμΝΣΚ (Ολ)  8/20 ΔΗΜΟΣΙΟ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ.  Τθεται το ζτημα εν η αξωση για την καταβολ της αποζημωσης του ρθρου 55 του πδ. 410/88 σε υπλληλο ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου του Δημοσου, που η σμβασ της λθηκε στις 15-12-2014 και για την πληρωμ της οποας υπβαλε σχετικ ατηση στην υπηρεσα στις 11-1-2018, υπκειται σε διετ πενταετ παραγραφ. Το Νομικ Συμβολιο του Κρτους γνωμοδοτε, κατ πλειοψηφα, τι η αξωση της υπαλλλου για τη χοργηση της αποζημωσης του ρθρου 55 του πδ. 410/88, υπγεται στην πενταετ παραγραφ της παρ. 1 του ρθρου 140 του ν.4270/14 και ομφωνα τι η πενταετς παραγραφ ρχισε την 1η-1-2015, διεκπη την 11η -1- 2018 και ρχισε ξαν την 12η-7-2018.

3-7-20 ΔιοικΕφΑθ 2160/20ΑΕΙ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΜΕΛΗ ΔΕΠ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΝΠΔΔ. Διαδικασα εξλιξης  Αναπληρωτ Καθηγητ  στη βαθμδα του Καθηγητ - Ατηση εξαρεσης μλους της Τριμελος Εισηγητικς Επιτροπς λγω συγγνειας με τον εκκαλοντα - Αρνητικ κρση για την εξλιξη του εκκαλοντος - Παρνομες πρξεις και παραλεψεις των οργνων του εναγομνου νπδδ, συνεπεα των οποων θεμελινεται ευθνη του τελευταου προς αποζημωση, κατ ρθρα 105-106 του ΕισΝΑΚ - Αποκατσταση ηθικς βλβης. Ειδικτερα, το Δικαστριο κρνει τι η διαδικασα, η οποα ρχισε με την υποβολ της υποψηφιτητας του εκκαλοντος και δεν ολοκληρθηκε μχρι την σκηση της νδικης αγωγς του, δηλαδ παρ την προδο περπου πντε ετν, εναι παρνομη, διτι παρλθε ο ελογος χρνος εντς του οποου πρεπε αυτ να ολοκληρωθε, ως ττοιος δε θεωρεται, εν προκειμνω, οι 21 μνες. Δεκτ η φεση.

3-7-20 Γνωμ ΝΣΚ 68/20 : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Γνωμοδοτε, ομοφνως, τι δεν εναι δυνατ η μετταξη στη Βουλ, κατπιν ατησς της, της δικαστικς υπαλλλου, που και υπηρετοσε με απσπαση κατ την 20-1-2019, αφενς μεν διτι απ τις κρσιμες διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 18 του ν. 4440/2016, η εφαρμογ των οποων επεκτθηκε και στους υπηρετοντες με απσπαση στη Βουλ, εξαιρονται, μεταξ λλων, οι δικαστικο υπλληλοι, αφετρου δε διτι, σμφωνα με τις ειδικς ρυθμσεις του, εκδοθντος κατ’ επιταγ του ρθρου 92 του Συντ. Κδικα Δικαστικν Υπαλλλων, η Βουλ, ως θεσμικ ργανο του Κρτους, δεν περιλαμβνεται στις υπηρεσες στις οποες δνανται να μετατσσονται δικαστικο υπλληλοι.

3-7-20 ΓνωμΝΣΚ 69/20 : ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ - ΙΔΙΩΤΕΣ. Γνωμοδοτε, ομφωνα, ως εξς : Αυτοπρσωπη ρευνα στα δημσια βιβλα που τηρονται στα Υποθηκοφυλακεα μπορε να διενεργεται χι μνο απ δικηγρους, αλλ και απ τους ενδιαφερομνους πολτες, αναφορικ με τους ττλους ιδιοκτησας τους, απ τους συμβολαιογρφους και, σον αφορ στα υποθηκοφυλακεα Αθηνν, Πειραις και Θεσσαλονκης, απ τους ειδικ εξουσιοδοτημνους προς τοτο υπαλλλους τους και απ τους δικαστικος επιμελητς, αποκλειστικ προς εξερεση περιουσιακν στοιχεων οφειλετν εναντον των οποων χουν εντολ να διενεργσουν κατσχεση λλη πρξη εκτελσεως.

29-6-20  ΜονΠρωτΑθ 7216/20ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Προποθσεις υπαγωγς στο Ν.3869/10  - ννοια δλιας περιλευσης του οφειλτη σε αδυναμα. Περπτωση  αιτοσας, συνταξιοχου του ΙΚΑ, η οποα ενχεται για χρη απ δανειακς συμβσεις, ως οφειλτρια και ως εγγυτρια - Κρση τι πρπει ν' απορριφθε η νσταση της δλιας περιλευσης της εκκαλοσας σε αδυναμα πληρωμν που προβαλαν οι πισττριες. Η εκκαλουμενη, η οποα δχθηκε τι η εκκαλοσα δολως περιλθε σε αδυναμα πληρωμς των χρεν της σφαλε στο σημεο αυτ και πρπει να εξαφανισθε. Δεκτ η φεση - Ρθμιση των μηνιαων δσεων - Εξαρεση απ την εκποηση της κριας κατοικας - Διορισμς εκκαθαριστ για την εκποηση της υπλοιπης ακνητης περιουσας της αιτοσας.      

26-6-20  ΕφΘεσ 751/20ΛΥΣΗ ΓΑΜΟΥ  - ΔΑΝΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΚΙΝΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. Αξισεις της ενγουσας πρην συζγου απ τυπες συμβσεις τοκων δανεων που κατρτισε, πριν το γμο, με το σζυγ της, για την κλυψη δαπανν που αφοροσαν στην ανακανιση της κατοικας, που θα διμεναν μετ το γμο τους, η οποα κατ ψιλ κυριτητα ανκει στον εναγμενο. Το Δικαστριο κανε δεκτ ως ουσιαστικ βσιμα, μνο τα ποσ, που η ενγουσα κατβαλε σε τρτους για λογαριασμ του εναγομνου πριν την τλεση του γμου των διαδκων και εν μρει και τα ποσ, που κατβαλε μετ απ αυτν, κατ το μρος μως που αποτελοσαν εξφληση καταρτισθντων πωλσεων πριν την τλεση του γμου, καθσον αυτ δεν συμπεριλαμβνονται στην αξωση συμμετοχς της στα αποκτματα. Δεκτ η φεση - Δεκτ εν μρει η αγωγ.

26-6-20 ΠολΠρωτΝαυπλου 132/20ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Επικρωση συμφωνας εξυγανσης, η οποα μπορε να απαρτζεται απ επιμρους συμφωνες. Πληρωμ εργαζομνων - σον αφορ τους εργαζομνους της αιτοσας, που ικανοποιονται πλρως σε αντθεση με τους αγρτες - παραγωγος, ο δικαιολογητικς λγος αυτς της διαφορετικς μεταχερισης εναι προφανς η μεση εξρτηση των εργαζομνων απ την αιτοσα, προκειμνου να αποκομζουν τα προς το ζην. Αντιθτως, εναι προφανς, τι οι αγρτες - παραγωγο χουν την εναλλακτικ δυναττητα πλησης των προντων τους σε διαφορετικς εταιρεες. Δεκτ η ατηση.

19-6-20 ΜονΠρωτΑΘ 94/20ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Περπτωση εργαζομνου σε επιχερηση που δραστηριοποιεται στον τομα της παραγωγς και διακνησης προντων λογισμικο, ο οποος μετ την παρατησ του απ την ως νω επιχερηση προσελφθη απ επιχερηση που δραστηριοποιεται στον διο τομα, παραβιζοντας τη ρτρα που εχε συμφωνσει με την προηγομενη εργοδτρι του, τοι να μην απασχοληθε σε ανταγωνιστικ επιχερηση για να τος απ τη λση της σμβασης εργασας του. Κρθηκε τι η εν λγω ρτρα εναι ισχυρ και δεν αντκειται στο ρθρο 281 ΑΚ. Κατπτωση ποινικς ρτρας -  Το Δικαστριο κρνει τι η ποινικ ρτρα που συμφωνθηκε στην προκεμενη περπτωση εναι υπρμετρη και για το λγο αυτ πρπει να μειωθε αυτ στο προσκον μτρο. Εν μρει δεκτ η αγωγ.

19-6-20 ΔιοικΠρωτΑθ 2847/20ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΚΑ - ΜΝΗΜΟΝΙΑ - ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ. Μνημονιακς περικοπς συντξεων του Ν. 4051/12 και Ν. 4093/12. Ζητματα τοπικς αρμοδιτητας ΔιοικΠρωτ - Το Δικαστριο, επιλαμβανμενο αυτεπαγγλτως και λαμβνοντας υπψη τι η επλυση των επδικων ζητημτων που εισχθησαν ενπιον της Ολομλειας του ΣτΕ, επηρεζει και την κβαση της νδικης υπθεσης, κρνει τι πρπει να ανασταλε η προδος της παροσας δκης μχρι να δημοσιευθον αποφσεις της Ολομλειας.

12-6-20 ΣτΕ (Ε') 670/20ΛΙΜΕΝΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΓΚΡΙΣΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ. γκριση περιβαλλοντικν ρων Μελτης ργων ολοκλρωσης Λιμνα Πλατανι Σηπιδος.Προστασα παραδοσιακν οικισμν. Κρθηκε τι ανεξαρττως, εν τα συγκεκριμνα σχδια αφορον λιμνες και λιμενικς εγκαταστσεις, κατ το σστημα του ν. 4447/2016, τα τοπικ και ειδικ χωρικ σχδια ανκουν και αυτ στο εππεδο του ρυθμιστικο χωρικο σχεδιασμο, στον οποο ανκουν τα Περιφερειακ Χωροταξικ Πλασια του ρθρου 6 του διου νμου και ο σχετικς λγος ακυρσεως πρπει ν' απορριφθε ως αβσιμος.  Επσης, προκπτει τι η μελτη του συγκεκριμνου ργου γνεται κατ τρπο που δεν επηρεζει τη φυσικ λειτουργα του ρματος και, επομνως, η παρλειψη οριοθτησης του ρματος πριν απ την γκριση περιβαλλοντικν ρων του ργου, δεν συνιστ πλημμλεια της προσβαλλμενης ΑΕΠΟ. Τλος, και ο λγος ακυρσεως περ ανεπρκειας της ΜΠΕ κατ την εξταση των εναλλακτικν λσεων, εναι απορριπτος ως αβσιμος. Απορρπτει την ατηση.

12-6-20 ΠολΠρωτΘεσ 4029/20 : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΑΜΟΙΒΗ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ. Διαφορ απ την εκτλεση και παρδοση ργου απ την ενγουσα - υπ εκκαθριση - ΕΕ και το εναγμενο - επσης υπ εκκαθριση - δρυμα - Επιβολ προστμων για φορολογικς παραβσεις της ενγουσας που, κατ τους ισχυρισμος της, υπατιο ταν το εναγμενο που δεν της εχε καταβλει το οφειλμενο υπλοιπο της αμοιβς της, στε με τη σειρ της να καταβλει τον ΦΠΑ - Κατρτιση μεταξ των μερν σμβασης, με την οποα ανθεσαν απ κοινο σε  μηχανικ της επιλογς του εναγομνου, ως πραγματογνμονα, την τελικ επιμτρηση του ργου - Ατημα της ενγουσας να αναγνωριστε η ακυρτητα της ως νω σμβασης, ως ανθικης και αισχροκερδος. Κρθηκε τι πρπει η αγωγ να απορριφθε ως μη νμιμη, καθσον τα επικαλομενα για τη θεμελωσ της περιστατικ δεν καθιστον την επδικη σμβαση - η οποα δεν συνιστ συμβιβασμ, αλλ αιτιδη αναγνριση χρους - οτε ανθικη, οτε καταπλεονεκτικ αισχροκερδ κατ τις διατξεις των ρθρων 178 και 179 ΑΚ. Απορρπτει την αγωγ.

9-6-20 ΣτΕ (Δ') 1009/20 ΑΕΠΙ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΙ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Ατηση ακρωσης κατ της ΥΑ, με την οποα ανατθηκε εκτκτως και για χρονικ διστημα δο (2) ετν, η διαχεριση των δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας των δικαιοχων της ΑΕΠΙ ΑΕ, της οποας η δεια ανακλθηκε. Κρθηκε τι η ανθεση στον ΟΠΙ, ως αρμδιο φορα επιφορτισμνο με την σκηση της κρατικς εποπτεας επ των φορων συλλογικς διαχερισης, των εξαιρετικν αρμοδιοττων του ρθρου 45 του ν. 4531/18, δεν μεττρεψε αυτν σε επιχειρηματικ φορα ανταγωνιστικ των λειτουργοντων φορων συλλογικς διαχερισης  και, ως εκ τοτου, οι σχετικς διατξεις του εν λγω νμου δεν αντκεινται στα ρθρα 4 παρ. 1, 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντγματος, πως δεν αντκειται και στη ΣΛΕΕ.  Αβσιμοι και ο λγοι ακυρσεως, με τους οποους προβλλεται τι η ανθεση της επδικης δραστηριτητας στον ΟΠΙ οδηγε σε κνδυνο κατχρησης δεσπζουσας θσης και νθευσης της δομς της αγορς. Απορρπτει την ατηση - Δχεται τις παρεμβσεις. [ Δες και την υπ' αρ. ΓνωμΝΣΚ 47/20 ] 

5-6-20 ΑρΠγος (Α1) 79/20 : ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ - ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.  Περπτωση συλλογς εγγρφων απ φκελο δικογραφας που γινε με νμιμο τρπο απ τη δικηγρο της εκκαλοσας - Επκληση και προσκμιση απ την εκκαλοσα  των εγγρφων αυτν στο δικγραφο των προτσεν της κατ τη συζτηση αγωγς της - Γνση των εγγρφων απ τους δικηγρους των διαδκων και το δικαστ - ννοια ''τρτου'' -  Ο εκστοτε Δικαστς δεν πρπει να θεωρεται "τρτος". Δεκτς ο ισχυρισμς της εναγομνης τι δεν προβη με δλο στην επεξεργασα των προσωπικν δεδομνων, μη εκλεπουσας της αμλεις της. Επιδκαση χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης - Αρχ της αναλογικτητας - Κρθηκε τι με το να επιδικσει, το δευτεροβθμιο δικαστριο, στην δη αναιρεσεουσα,  το ποσ των πενντα (50) ευρ για κθε μα απ τις νδικες αγωγς αυτς και, συνολικ, το ποσ των εκατ (100) ευρ, παραβασε την αρχ της αναλογικτητας και υπερβη τα ακραα ρια της διακριτικς του ευχρειας. Δεκτ η αναρεση.

29-5-20 ΜονΠρωτΠειρ 1644/20ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΤΥΧΗΜΑ - ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ. Αγωγ επιβατν πλοου, το οποο προσραξε σε φαλο, με ατημα την αποκατσταση της ηθικς τους βλβης, απ την ντονη ψυχικ δοκιμασα που βωσαν, καθς προσβλθηκε η προσωπικτητ τους, κλονστηκε η ψυχικ τους υγεα, εν, επσης, διαταρχθηκαν και οι προγραμματισμνες διακοπς τους. Ισχυρισμς περ ευθνης απ παραλεψεις του προστηθντος της εναγμενης – πλοιρχου του πλοου. Δεν αποδεχθηκε τι εξαιτας του ναυτικο ατυχματος, προκλθηκαν συνθκες, οι οποες ταν πρσφορες να προκαλσουν φβο για τη ζω και τη σωματικ ακεραιτητα των εναγουσν. Αντθετα, αποδεχθηκε ο ενδεδειγμνος χειρισμς της κατστασης απ τον πλοαρχο και τα υπλοιπα μλη του πληρματος. Απορρπτει την αγωγ.

29-5-20 ΣτΕ (Ε') 74/20 : ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Ο αιτν φερμενος βσει των προσκομισθντων συμβολαιογραφικν εγγρφων ως ιδιοκττης, θιγμενος απ τον καθορισμ της οριογραμμς του αιγιαλο και της παραλας σε σχση με το ακνητ του, με ννομο συμφρον ασκε την ατηση ακυρσεως. Εμπρθεσμο της ατησης ακυρσεως - Κρσιμος ο χρνος που λαβε γνση ο αιτν της προσβαλλομνης πρξεως. Κατ πγια νομολογα, κρθηκε, τι με τις διατξεις του Ν. 2971/01,  πως και του Α.Ν. 2344/40, θεσπζεται ειδικ διαδικασαγια τον καθορισμ της οριογραμμς του αιγιαλο, κατ δσμια αρμοδιτητα. Κατ το μρος που η ατηση ακυρσεως αφορ στον καθορισμ ορων αιγιαλο και παραλας εναι απορριπτα, διτι δεν προβλλονται ειδικο και συγκεκριμνοι λγοι ακυρσεως. Αναφορικ με τον παλαι αιγιαλ, η προσβαλλμενη πρξη στερεται αιτιολογας. Δεκτ εν μρει η ατηση ακυρσεως.

21-5-20 ΣτΕ (ΟΛ) 110/20ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ - ΕΚΔΟΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Η υπθεση εισχθη στην Ολομλεια του Δικαστηρου με μεζονα σνθεση, λγω σπουδαιτητας. Ζητεται η ακρωση της αποφσεως του Υπουργο Δικαιοσνης, με την οποα διετχθη η κδοση του αιτοντος, ρσου υπηκου, στις δικαστικς αρχς της Γαλλας, εν συνεχεα των ΗΠΑ και τλος της Ρωσας. Περπτωση αππειρας υπεξαρεσης απ οργανωμνη σπερα - Διδοση ιο με την ονομασα locky. Η απφαση του Υπουργο Δικαιοσνης αποτελε εκτελεστ διοικητικ πρξη και δεν αξαιρεται του ακυρωτικο ελγχου. Ευρωπαικ νταλμα σλληψης και διαδικασες παρδοσης των αλλοδαπν. Καθορισμς της διαδικασας κδοσης στη Ρωσα -  Ν. 4165/61. Απορρπτεται ως απαρδεκτος ο λγος ακυρσεως, τι η προσβαλλμενη δεν εναι ειδικς αιτιολογημνη. Απορριπτοι οι λγοι ακυρσεως περ παραβασης του δικαιματος της ζως, της διταξης περ απαγρευσης των βασνων και της κατχρησης εξουσας. Απορρπτεται το ατημα για υποβολ προδικαστικο ερωτματος στο ΔΕΚ, αναφορικ με τη δυναττητα εκτλεσης μη ευρωπαικο εντλματος σλληψης, η ισχς του οποου χει λξει. Απορρπτει ατηση ακυρσεως.

15-5-20 ΕφΠειρ 184/20 : ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ. Διαφορ απ αγωγ εργαζομνων σε Δημοτικος παιδικος σταθμος, μετ την καταγγελα των συμβσεων τους ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου - Ατημα για μισθος υπερημερας. Παραγραφ αξισεων κατ του Δημοσου -  Κρση τι η προβλεπμενη απ το ρθρο 90 παρ. 3 του ν. 2362/1995 διετς παραγραφ απ τη γννηση της αξωσης δεν αντκειται στο Σνταγμα και την ΕΣΔΑ, αφο υπηρετε σοβαρος λγους δημοσου συμφροντος. Εν προκειμνω λοιπν, οι αξισεις των εναγντων (προ της 31ης/1/2015) χουν υποπσει σε παραγραφ. Απορρπτει την αντνσταση των εναγντων περ αναστολς της παραγραφς, λγω δλιας συμπεριφορς των αρμδιων οργνων του εναγμενου, διτι ο λγος αυτς αναστολςδεν εφαρμζεται στην παραγραφ των αξισεων κατ των Ο.Τ.Α. Απορρπτει την φεση.

15-5-20 ΣτΕ (Στ') 384/20ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ. Καθυστερσεις στην ολοκλρωση του ργου -  Οχλσεις. Η αναιρεσεουσα προβλλει, τι η κρση της αναιρεσιβαλλμενης αποφσεως, εναι αντιφατικ. Προβλλεται, τι η συλλβδην απρριψη του συνλου των ισχυρισμν του αναδχου, συνιστ πλημμελ αιτιολγηση, διτι σε παρμοια υπθεση εχε κριθε, τι υπρχει δυναττητα, πως γγραφες διαμαρτυρες για καθυστερσεις περ την εκτλεση δημοσου ργου, να θεωρηθον ως οχλσεις. Η αναιρεσεουσα ισχυρζεται, τι η σχετικ κρση του ΔιοικΕφ, αντκειται στις ΔιοικΕφ Αθ 331/15 και 1680/17. Η προσβαλλμενη υιοθετε την πγια νομολογα του Δικαστηρου αναφορικ με το ζτημα της οχλσεως. Προβλλεται αντθεση της αναιρεσιβαλλμενης προς την ΣτΕ 4434/19. Σμφωνες με το Σνταγμα και με την ΕΣΔΑ εναι οι διατξεις του ρθρου 12 του Ν. 3900/10, παρ τα αντιθτως προβαλλμενα. Απορρπτει αναρεση.

8-5-20 Γν. ΝΣΚ 41/20ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΕΦΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ερωτται εν εναι νμιμο το ατημα των α) σωματεου και β) μελν του  για ασφαλιστικ τακτοποηση των τελευταων, εν ψει του τι χει υπαχθε σε διαδικασα ειδικς διαχερισης η εργοδτρια των μελν του σωματεου, τα οποα ασφαλστηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αφο εχαν παρσχει ασφαλιστα στον ΕΦΚΑ εργασα πριν απ την υπαγωγ της εργοδτου στη διαδικασα της ειδικς διαχερισης. Γνωμοδοτε τι και μετ την υπαγωγ της εργοδτου σε διαδικασα ειδικς διαχερισης και κατ τη διρκεια αυτς, δεν απαγορεεται η κδοση πρξεων του ΕΦΚΑ για ασφαλιστικ τακτοποηση των μισθωτν.

8-5-20 ΣτΕ (ΟΛ) 210/20 : ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΠΑΙΔΕΙΑ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΚΛΗΡΙΚΟΙ. Οι λειτουργο της αιτοσας καταλαμβνουν οργανικ θση στο δημσιο και μισθοδοτονται απ τον κρατικ προυπολογισμ. Η Εκκλησα της Ελλδος ως θρησκευτικ κοιντητα δεν τελε υπ τις διες συνθκες με τις λοιπς θρησκευτικς κοιντητες της χρας. Ωστσο, η σκηση εποπτεας  στους εκκλησιαστικος λειτουργος δεν αντκειται στα ρθρα 4 και 13 (3) του Συντγματος και 9, 11 και 14 της ΕΣΔΑ. ΕΔΔΑ. Προκπτει τι οι προβαλλμενοι ισχυρισμο ερεδονται επ της εσφαλμνης εκδοχς τι με τις επμαχες διατξεις των ρθρων 58 παρ.3 και 59 παρ.3 του προσβαλλμενου π.δ/τος (18/2018) απονμονται στο Υπουργεο Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων αρμοδιτητες που δεν προβλπονται απ το νμο, και πρπει, συνεπς, να απορριφθον. Απορρπτει την ατηση ακυρσεως.

8-5-20 ΕφΠειρ 76/20 ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ. Διαφορ μεταξ της ενγουσας εταιρας και του εναγμενου πρην συνεργτη της και μλους του ΔΣ αυτς, ο οποος, κατ τους ισχυρισμος της ενγουσας, προβη σε ανταγωνιστικς πρξεις,προσεγγζοντας πελτες της, με σκοπ να τους αποσπσει υπρ της νας εργοδτρις του. Δεν αποδεχθηκε τι ο εναγμενος επδειξε σε βρος της ενγουσας αθμιτη ανταγωνιστικ  συμπεριφορ, αλλ στα πλασια της εργασιακς του σχσης με την εργοδτρι του εταιρα, προσπαθντας να προσελκσει πελτες γι' αυτ, λθε σε επαφ με πελτες, με τους οποους συνεργζονταν χρνια η ενγουσα. Πελατολγιο μως, ως οργανωμνος και καταγεγραμμνος κατλογος πελατν ο οποος αποτελε οικονομικ αγαθ της επιχερησης της ενγουσας και τον οποο εκμεταλλετηκε ο εναγμενος  δεν υπρξε. Απορρπτει την φεση.

30-4-20 ΠολΠρωτΠατρν 94/20ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ- ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Περιστατικ προσβολς προσωπικτητας. Επιβολ τλους δικαστικο ενσμου σε αναγνωριστικς αγωγς που εισγονται προς συζτηση στο Πολυμελς Πρωτοδικεο μετ την 1η-1-20 - Αντισυνταγματικτητα. Εν προκειμνω, η αγωγ, η οποα συζητθηκε μετ την 1η/1/20, ως τραπεσα σε αναγνωριστικ υπκειται,σμφωνα με το ρθρο 42 του Ν 4640/2019, στην καταβολ τλους δικαστικο ενσμου, ωστσο, οι ρυθμσεις του εν λγω νμου κρνονται, ως αντικεμενες στο Σνταγμα και την ΕΣΔΑ και, ως εκ τοτου, μη εφαρμοστες. Ερημοδικα εναγομνου - Αναγνωρζει την υποχρωση του να καταβλει το ποσ των 5.000 ευρ ως χρηματικ ικανοποηση για την αποκατσταση της ηθικς  βλβης, σε καστο των εναγντων. Δεκτ η αγωγ. 

30-4-20 ΕιρΑμαρουσου 12/20ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. Ατηση μεταρρθμισης του σχεδου ρθμισης των οφειλν. ννοια μεταβολς των συνθηκν. Η αντικειμενικ αξα της κριας κατοικας της οποας ζητεται η προστασα και η οποα λαμβνεται υπψη για να υπολογισθον οι δσεις του αρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/10, κρθηκε οριστικ κατ το χρνο δημοσευσης της προς μεταρρθμιση απφασης και δεν μπορε να αποτελσει εκ νου αντικεμενο της ατησης μεταρρθμισης. Κρση τι η αιτοσα, η οποα συμμορφθηκε στις προηγομενες αποφσεις και κατβαλε το ποσ των 2.400 ευρ, πρπει να απαλλαγε απ το υπλοιπο της οφειλς της, με την επιφλαξη της τρησης των υποχρεσεων που ανλαβε για τη δισωση της κριας κατοικας της.

24-4-20 ΣτΕ (ΟΛ) 209/20 ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ. Η υπθεση εισγεται στην Ολομλεια, κατπιν της 1618/19 παραπεμπτικς αποφσεως του Β' τμματος. Τθεται το ζτημα της νομιμοποισεως και της παραστσεως της ΑΕ ενπιον των διοικητικν δικαστηρων, ενψει μλιστα και της παρξης αντθετης επ του ζητματος αυτο, νομολογας. Το ΔιοικΕφ, μη νμιμα απρριψε την προσφυγ ως απαρδεκτη, δεδομνου, τι το ειδικ πληρεξοσιο απ τον φερμενο ως Πρεδρο, Διευθυνοντα Σμβουλο  και νμιμο εκπρσωπο της αναιρεσεουσας εταιρας προς τον υπογρφοντα το δικγραφο δικηγρο, φερε αναλυτικς το περιεχμενο του καταστατικο, των τροποποησεων αυτο και των πρξεων της ΓΣ και του ΔΣ της εταιρας περ ορισμο του προσπου αυτο ως νομμου εκπροσπου της εταιρας, με αποτλεσμα να μην απαιτετο για την νομιμοποηση, η προσκμιση των ειδικτερων αυτν νομιμοποιητικν στοιχεων, αρκοντος του πληρεξουσου. Δεκτ η αναρεση - Παραπμπει στο ΔιοικΕφ  - Aναιρεται η υπ' αρ. 4357/13 απφαση του ΔιοικΕφΑθ.

24-4-20 EφΠειρ 221/20ΟΕ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ. Διοικητικ εκτλεση σε βρος ΟΕ και ομρρυθμου μλους - διαχειρστριας αυτς.  Ανακοπ - Λγοι ανακοπς - Το πρωτοβθμιο Δικαστριο με την εκκαλουμνη κανε δεκτ την ανακοπ  - φεση του Δημοσου. Στις ανακοπς κατ τον ΚΕΔΕ, στις οποες τα σοδα αναφρονται σε απαιτσεις ιδιωτικο δικαου, πως εν προκειμνω (απαιτσεις απ οφειλμενα μισθματα ακιντων του Δημοσου) που εκδικζονται απ τα πολιτικ δικαστρια, εφαρμζονται οι διατξεις του ΚΕΔΕ και οι αρμζουσες διατξεις του ΚΠολΔ. Περαιτρω, η ανακοπ καλς στρφηκε εναντον του εκκαλοντος, εκπροσωπομενου απ τον προστμενο της Δ.Ο.Υ.. Τλος, η παρλειψη αποστολς της ατομικς ειδοποισεως δεν ασκε επδραση επ του κρους των κατ του οφειλτου λαμβανομνων αναγκαστικν μτρων.Σε κθε δε περπτωση η ανακπτουσα εχε λβει γνσει, ως διαχειριστς, των απαιτσεων για τις οποες επισπεδεται η διοικητικ εκτλεση. Δχεται την φεση ως προς την πρτη εφεσβλητη.

16-4-20 ΕφΠειρ 177/20ΟΛΠ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ -  ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΣΣΕ. ΑΡΧΗ ΕΥΝΟΙΑΣ ΥΠΕΡ ΜΙΣΘΩΤΟΥ. Αξισεις εργαζομνου - λιμενεργτη της ΟΛΠ ΑΕ για διαφορ αποδοχν και επιδματος αδεας - Κανονισμς Εργασας Εργατν Λιμνος Πειραις -  ΕΣΣΕ. ννοια τακτικν αποδοχν - Δεν περιλαμβνονται στις ανωτρω αποδοχς, η αμοιβ για τη μη νμιμη υπερωριακ απασχληση και η αμοιβ για την εργασα κατ τα Σββατα και τις Κυριακς, στω και αν παρχεται σταθερ και μνιμα. Βση υπολογισμο των αποδοχν αδεας εναι το βασικ ημερομσθιο και χι η τελικ αμοιβ που προκπτει απ τυχν προσαυξσεις λγω αποδσεως. Αρχ της ενοιας υπρ των μισθωτν, κατ την συσχτιση, μεταξ τους, περισστερων πηγν (ως ρυθμιστικν παραγντων της εργασιακς σχσης) διαφορετικς ιεραρχικς βαθμδας. Δεκτ η φεση του ΟΛΠ - Απορρπτει την αγωγ ως μη νμιμη.

16-4-20 ΠολΠρωτΠειρ 1053/20ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΟΛΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ. ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Σμβαση ργου επκτασης προβλτας λιμνος που ανλαβε η ενγουσα, για την εκτλεση της οποας μσθωσε πλωτ δεξαμεν και ασφλισε αυτ στην εναγμενη ασφαλιστικ εταιρα - Επλευση ασφαλιστικο κινδνου - Περπτωση ζημιν που υπερβανουν την ασφαλιστα αξα του σκφου. Αγωγ αποζημωσης κατ της ασφαλιστικς εταιρας. Ρτρα του ασφαλιστηρου συμβολαου περ εφαρμοστου του αγγλικο δικαου  - Στοιχεα ορισμνου της αγωγς - Αναγγελα εκχρησης - Ναυτικ υποθκη. Κρση τι εφσον δεν τθεται ζτημα κρυφο ελαττματος, δεν αποδεικνεται τι η πλοιοκττρια εταιρεα προβη στην αθτηση του καθκοντος της υπρτατης καλς πστης και της επδειξης της δουσας επιμλειας. Συντρχει δε τεκμαρτ ολικ απλεια ασφαλισμνου πλοου. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

16-4-20 ΕλΣυν (ΟΛ) 1837/19ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. – ΚΑΤΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ Ι.Π.Ε.Τ. – ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΑΡ. 26 ΠΑΡ. 10 Ν. 4386/16) – ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΑΡΧΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ – ΕΣΔΑ (ΔΙΚΑΙΗ ΔΙΚΗ). Μλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. που υπηρετε σε θση διευθυντ (προσωρινο μη) του Ι.Π.Ε.Τ., τοι σε θση που προβλπεται απ το νμο ως πλρους απασχλησης και αμειβμενη, μπορε να ενταχθε μνο στην κατηγορα μελν Δ.Ε.Π. μερικς απασχλησης λαμβνοντας τις αντστοιχες αποδοχς ακμη και αν χει οικειοθελς παραιτηθε απ την λψη των αποδοχν του απ τη θση του διευθυντ του Ι.Π.Ε.Τ.. Πλην μως εφαρμοστα, εν προκειμνω, τυγγνει η νομιμοποιητικ διταξη του ρθρου 26 παρ. 10 του ν. 4386/2016, η οποα χουσα γενικ και αντικειμενικ χαρακτρα και αφορσα αχρεστητες απλς πληρωμς, δεν συνιστ ανεπτρεπτη, κατ τα ρθρα 4 παρ. 1, 20 παρ. 1 και 26 του Συντγματος και 6 της Ε.Σ.Δ.Α., επμβαση του νομοθτη σε εκκρεμες υποθσεις οτε, για τους αυτος λγους, θγει τη συνταγματικ κατοχυρωμνη αρμοδιτητα του Δικαστηρου προς λεγχο των λογαριασμν και εκδκαση των υποθσεων που ανακπτουν απ τον λεγχο αυτ. Μειοψηφες. Δχεται.

10-4-20 ΕφΠειρ 172/20ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΓΩΓΗ. Περπτωση ανληψης ολκληρου του ποσο καταθσεως σε κοιν λογαριασμ απ τον ναν συνδικαιοχο - Ο μη αναλαβων συνδικαιοχος αποκτ, απ το νμο πλον, απατηση (αναγωγικ) ναντι εκενου που ανλαβε ολκληρη την κατθεση για την καταβολ ποσο σου προς το μερδιο που του αναλογε με βση τον αριθμ λων των συνδικαιοχων, εκτς αν απ τη μεταξ τους εσωτερικ σχση προκπτει λλη αναλογα. Εν προκειμνω, το χρηματικ ποσ που ταν κατατεθειμνο στον κοιν λογαριασμ των διαδκων ταν προν αποταμιεσεως αμφτερων των διαδκων. Ελλεψει, λοιπν, συμφωνας μεταξ των διαδκων λλης εσωτερικς σχσεως, η ενγουσα, ασκντας δικαωμα αναγωγς κατ του εναγομνου, δικαιοται το μισυ αυτο. Απορρπτει την φεση.

10-4-20 ΕλΣυν (ΟΛ) 1272/19 : ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΠΔΥ – ΕΛΛΕΙΜΜΑ – ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ – ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ. Η δημιουργα του ελλεμματος οφελεται σε βαρι αμλεια του υπολγου ταν η παρκκλιση απ τη συμπεριφορ το μσου επιμελος ανθρπου εναι σημαντικ, ασυνθης και ιδιαιτρως μεγλη που φανερνει πλρη αδιαφορα του για τα αποτελσματ της στη διαχερισ του. Συναφς, στις περιπτσεις που το λλειμμα διαχερισης συνσταται στη χρησιμοποηση των ταμειακν διαθεσμων σμφωνα με τον κατ νμο προορισμ τους, τοι για την αιτα και το σκοπ που προβλπεται απ το νμο, και η παρτυπη – εξωταμειακ διαχερισ τους συνσταται αποκλειστικ στην καταχριση και εμφνισ τους στα ξοδα της διαχερισης χωρς προηγουμνως τα αντστοιχα ποσ να χουν νομμως καταχωρισθε, με γραμμτιο εσπραξης, στα σοδα της οικεας διαχερισης, με αποτλεσμα να αποτυπνεται μεν ως πλεονασματικ η διαχεριση των εξδων, χωρς μως η παρλειψη αυτ να συνεπγεται πραγματικ ελλειμματικ διαχεριση στα σοδα, αφο η πλημμλεια αφορ μνο στη μη εμφνισ τους και χι στην λλειψ αποστρησ τους απ τη διαχεριση, για την απδοση στον ευθυνμενο υπλογο της πταισματικς ευθνης της βαρις αμλειας δεν αρκε η διαπστωση της γνσης απ αυτν της ορθς λογιστικς διαδικασας της γνσης της παρξης ακαταχρητων χρηματικν διαθεσμων, τοι απλς η παρκκλιση απ την απαιτομενη, απ το νμο τους σχετικος κανονισμος, επιμλεια, αλλ απαιτεται επιπλον, ενψει και της λλειψης διακινδνευσης, η διαπστωση τι η αμελς και παρεκκλνουσα συμπεριφορ του συνιστ ιδιαιτρως μεγλη ασυνθως σοβαρ εκτροπ απ την απαιτομενη απ τους καννες των συναλλαγν επιμλεια που φανερνει πλρη αδιαφορα του για τα αποτελσματ της στη διαχερισ του. Δχεται.

3-4-20 ΜονΠρωτΧανων 6/20 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.  Χρος εργασας  - ννοια ιδιωτικς ζως. Συνταγματικ προστασα της προσωπικτητας των εργαζομνων. Συμβαττητα μτρων παρακολοθησης των εργαζομνων προς τη διταξη του ρθρου 8 της ΕΣΔΑ. Διευθυντικ δικαωμα - Υποχρωση πρτερης και ρητς ενημρωσης των εργαζομνων απ τον εργοδτη - Συγκατθεση εργαζομνου. Απδειξη - Μηχανικ απεικνιση - Screenshots. Περπτωση εν αγνοα εγκατστασης σε Η/Υ ενγουσας εργαζομνης του προγρμματος καταγραφα οθνης και καταγραφς προσωπικν πληροφοριν της. Κρση τι τα πραγματικ περιστατικ που επικαλεται ο εναγμενος εργοδτης, δεν πληρον τις προποθσεις, αφενς του Ν. 2472/97, αφετρου του ΓΚΠΔ, στε αφενς η δικ του ενργεια (τοποθτηση νδειξης περ παρξης καταγραφς οθνης) να δναται να θεωρηθε τι συνιστ απ μρους του νμιμη ενημρωση της ενγουσας, αφετρου η ενργεια της ενγουσας (χρση του εν λγω υπολογιστ παρ την παρξη της εν λγω νδειξης) να θεωρηθε τι συνιστ συνανεσ της. Επιδικζει ελογη χρηματικ ικανοποηση ποσο 10.000 ευρ - Εν μρει δεκτ η αγωγ.

3-4-20 ΜονΠρωτΚορνθου 11/20 : ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΝΑΚΟΠΗ. Επιβολ αναγκαστικς κατσχεσης ακιντου του ανακπτοντος για χρη του τελευταου στην καθς τρπεζα - Ανακοπ - Λγοι. σκηση πρσθετης παρμβασης του μισθωτ του ακιντου επ του οποου επιβλθηκε αναγκαστικ κατσχεση, καθς το εν λγω ακνητο αποτελε την δρα της επαγγελματικς του δραστηριτητας. Καταχρηστικ σκηση δικαιματος απ τη δανεστρια τρπεζα - Κατ την κρση του Δικαστηρου, η καθ’ ης τρπεζα υπερβη τα ρια που επιβλλουν η καλ πστη και τα συναλλακτικ θη, δεδομνου τι και με τις δο προτσεις που υπβαλε ο ανακπτων για την πληση του ακιντου εξοφλονταν μεγλο μρος των οφειλν του ανακπτοντος ατομικν και εταιρικν, αλλ η καθ’ ης η ανακοπ δεν επδειξε καννα ενδιαφρον ως φειλε. Δεκτ η ανακοπ.

27-3-20 Διταξη ΕισΕφΑθ 21-1-20ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Παραβαση δεδομνων προσωπικο χαρακτρα λγω χρσεως καμερν εντς καταστματος εστασης - γκληση - Ειδικτερα ο εγκαλν, ο οποος φρεται τι αφαρεσε ξνα ολικ κινητ πργματα, εντς του καταστματος των εγκαλουμνων, διατενεται τι η ενοχοποησ του γινε κατπιν αξιοποησης κλειστο κυκλματος τηλερασης που διαθτει το ως νω κατστημα. Κρθηκε τι δεν ταν επιτρεπτ η τοποθτηση καμερν που να καταγρφουν ευκρινς μλιστα τα πρσωπα στα τραπεζοκαθσματα που υπρχαν εντς του καταστματος - καφετριας. Η τοποθτηση, λοιπν, καμερν, με τον τρπο που αναφρθηκε, στο κατστημα, αποτελε ποινικ παρβαση και επομνως θα πρπει να ασκηθε ποινικ δωξη κατ των υπευθνων της επιχερησης.

27-3-20 Εγκκλιος Εισ Αρεου Πγου 2/20ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ. Θματα εφαρμογς της νομοθεσας  περ προστασας ζων και διευκρνιση θεμτων που χουν ανακψει απ την εφαρμογ του Ν. 4039/2012 «ζα συντροφις, προστασα απ την εκμετλλευση, υποχρεσεις ιδιοκτητν κλπ».

20-3-20 ΕφΠειρ 87/20ΠΩΛΗΣΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ. Διαφορ απ συμβσεις ενεχυρσεως απαιτσεως μεταξ της ενγουσας τρπεζας και της πλητριας εταιρας ιατροφαρμακευτικο υλικο στο εναγμενο Νοσοκομεο - Ακυρτητα συμβσεων πλησης λγω μη τρησης του νμιμου τπου και αξισεις της ενγουσας τρπεζας βσει του αδικαιολγητου πλουτισμο - Απρριψη της αγωγς λγω παραγραφς της επδικης αξωσης που πρβαλε το εναγμενο ΝΠΔΔ. Διακοπ παραγραφς - Για να επλθει διακοπ της παραγραφς λγω της ασκηθεσης πρτης χρονικ αγωγς και της επανγερσς της, πρπει η μεταγενστερη αγωγ να χει την δια ιστορικ και νομικ βση με την αρχικ αγωγ, προπθεση που δεν συντρχει εν προκειμνω (τοι την αρχικ που ασκθηκε με βση τη σμβαση πλησης και την μεταγενστερη που ασκθηκε με βση τον αδικαιολγητο πλουτισμ). Απορρπτει την φεση.

20-3-20 ΕφΠειρ 103/20ΠΛΟΙΟ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ - ΜΕΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ. Διαφορ απ χρηματικς απαιτσεις της ενγουσας εταιρας ως αποχωρσαν μλος της πρτης εναγομνης, κοινοπραξας ναυτιλιακν εταιριν για την εκτλεση πλων σε δρομολογιακς γραμμς με τα πλοα, πλοιοκτησας των μελν της, κατπιν καταγγελας της συμμετοχς της στην κοινοπραξα, λγω παραβιασης των ρων του ιδιωτικου συμφωνητικο εισδου της στην κοινοπραξα. Κατπτωση ποινικς ρτρας του συμφωνητικο. Αποφασιστικ κριτριο για το αν σε συγκεκριμνη περπτωση η κοινοπραξα ενργησε ως αφανς εταιρα, οπτε ευθνεται μνο το μλος που επιχερησε τη συναλλαγ ενργησε ως εν τοις πργμασι ΟΕ, οπτε ευθνονται αλληλεγγως λα τα μλη της, εναι το πς εκδηλθηκε εξωτερικ η συγκεκριμνη δραστηριτητα. Εν προκειμνω κρθηκε τι πρκειται για εν τοις πργμασι ομρρυθμη εταιρα. Απορρπτει την φεση.

13-3-20 ΕισΑΠ Εγκκλιος 4/20 :  Επιδημιολογικ φαινμενα της νσου του κορωνοο. Παραβαση μτρων για την πρληψη ασθενειν - Εφαρμογ του ρθρου 285 ΠΚ.

13-3-20 ΕφΠειρ 82/20ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΝΠΔΔ - ΑΡΝΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ. Διαφορ απ τη μη καταβολ αμοιβς στην ενγουσα, η οποα δυνμει γγραφης σμβασης ργου, κατπιν ανοικτο δημσιου μειοδοτικο διαγωνισμο, ανλαβε την υποχρωση να παρσχει στο εναγμενο Ν.Π.Δ.Δ. υπηρεσες συντρησης και υποστριξης του Πληροφοριακο Συστματος του Ν.Α.Τ. Περπτωση ρνησης θερησης του σχετικο εντλματος απ την Επτροπο του ΕλΣυν, που με Πρξη της απεφνθη περ της μη νομιμτητας της εντελλμενης δαπνης του ΝΑΤ και της ακυρτητας της μεταξ των διαδκων συμβσεως. Το Πρωτοβθμιο δικαστριο  κανε δεκτ την αγωγ κατ την επικουρικ της βση του αδικαιολγητου πλουτισμο. σκηση φεσης απ το ΝΠΔΔ.  ννοια διοικητικς σμβασης - Κριτρια - Δικαιοδοσα - Κρση εν προκειμνω, τι η υπθεση υπγεται στην αρμοδιτητα των πολιτικν Δικαστηρων. Απορρπτει την φεση.

13-3-20 ΠολΠρωτΠειρ 909/20ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ - ΓΟΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ. Διαφορ απ δανειακ σμβαση με σκοπ την αγορ κοινν μετοχν ακτοπλοκν εταιριν, καθς και για επενδυτικς δραστηριτητες, με σσταση ενεχρου επ των μετοχν των εταιριν. Σμβαση εγγησης. ννοια καταναλωτ και προστασα  - ΓΟΣ - λεγχος καταχρηστικτητας ρων της σμβασης. Επιτκια και ανατοκισμς - Σε περπτωση που στη σμβαση γνεται, κατ τον καθορισμ του επιτοκου, ειδικ αναφορ για τη χρωση του δανειολπτη και με την εισφορ του ν. 128/75, αποτελοσα ουσιαστικ μρος του επιτοκου, οι απαιτσεις διαφνειας και ενημρωσης χουν ικανοποιηθε και, κατ συνπεια, η σχετικ ρτρα εναι γκυρη. Ζητματα απ τον υπολογισμ του τους σε 360 ημρες. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

6-3-20 ΣτΕ (ΟΛ) 203/20ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ - Π.Δ 64/18 - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Με την υπ κρση ατηση ζητεται η ακρωση του Π.Δ 64/18 για τις ρυθμσεις του επαγγλματος του φαρμακοποιο. Με τις επμαχες ρυθμσεις, δειες δρυσης φαρμακεων χορηγονται χι μνο σε φαρμακοποιος, αλλ και σε φυσικ πρσωπα που δεν χουν την ιδιτητα του φαρμακοποιο - Απελευθρωση επαγγλματος - Εγγυσεις και περιορισμο του επδικου Π.Δ που διασφαλζουν τις επιταγς του Συντγματος - Για κθε φαρμακεο πρπει να δηλνεται ο υπεθυνος φαρμακοποις, οπτε και  η ευθνη για την διθεση των φαρμκων στο κοιν παραμνει στο φαρμακοποι. Περαιτρω, ταν η δεια δρυσης φαρμακεου δδεται σε ιδιτη που δεν χει την ιδιτητα του φαρμακοποιο, μπορε αυτς να το λειτουργσει μνο ως ΕΠΕ και ο  υπεθυνος για τη λειτουργα του φαρμακεου φαρμακοποις, δεν εναι απλς υπλληλος του επενδυτ επιχειρηματα, αλλ κατχει το 1/3 του εταιρικο κεφαλαου της ΕΠΕ.  Υπ το ανωτρω περιεχμενο,  οι επδικες ρυθμσεις που αποβλπουν στην εν μρει απελευθρωση του καθεσττος αδειοδτησης των φαρμακεων, στο πλασιο ευρτερων διαρθρωτικν αλλαγν για την οικονομικ ανπτυξη της Χρας, δεν αντκεινται στο Σνταγμα. Τλος οι επμαχες ρυθμσεις δεν αντκεινται, οτε στη ΣΛΕΕ, οτε και στο ΧΘΔΕΕ. Αντθετη μειοψηφα. Απορρπτει την ατηση ακρωσης.

6-3-20 ΠολΠρωτΠειρ 901/20 : ΠΛΟΙΟ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ. ΑΡΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΝΠ. Διαφορ απ σμβαση δανεου μεταξ των εναγουσν και των μη διδικων ναυτιλιακν εταιριν, για την οφειλ των οποων, κατ τους ισχυρισμος των εναγουσν, ευθνεται ο εναγμενος ως μοναδικς τους μτοχος. Μορφς κατχρησης του θεσμο της εταιρας - ρση αυτοτλειας νομικο προσπου. Εν προκειμνω, το Δικαστριο οδηγεται στο συμπρασμα τι ο εναγμενος χρησιμοποησε τη δανειολπτρια ως παρνθετο πρσωπο για λλη επιχειρηματικ του δραστηριτητα, κατ κατχρηση του θεσμο της εταιρας, εν με τον τρπο αυτ μετφερε αθμιτα στη δανεστρια – δετερη ενγουσα τον κνδυνο απ τη δικ του ουσιαστικ επιχειρηματικ δραστηριτητα, η οποα (δραστηριτητα) δεν σχετιζταν με το αντικεμενο δραστηριτητας της δανειολπτριας εταιρας. Δεκτ η αγωγ.

28-2-20 ΣτΕ (Ε') 1272/19ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ατηση ακρωσης - Ηλεκτρικ ενργεια - Χωροθτηση ργου - Περιβαλλοντικο ροι. Συνγεται τι επαρκς μελετθηκαν οι δο παριστμενες ως μνες εφικτς εναλλακτικς λσεις χωροθτησης των υπργειων, υπγειων και υποθαλσσιων τμημτων του ργου που διρχονται απ το Δμο Μονεμβασας, αιτιολογημνα δε προκρνεται, σε λες τις περιπτσεις, η πλον ενδεδειγμνη, κατ την αιτιολογημνη εκτμηση της Διοκησης, και βισιμη απ τεχνικο-οικονομικς απψεως λση, λαμβανομνων ιδιαιτρως υπψη των περιβαλλοντικν παραμτρων του ργου. Ειδικτερα, η τελικς επιλεγεσα λση αιτιολογεται επαρκς με βση τη θση του υφιστμενου υποσταθμο Μολων, την ανγκη να περιοριστον στο ελχιστο δυνατ η διλευση απ προστατευμενες περιοχς και οι επεμβσεις σε γη και θλασσα, οτως στε να υλοποιηθε το ργο στον προγραμματισμνο χρνο και να εξυπηρετηθε μεσα ο αναγνωρισμνος, ως δημοσου συμφροντος, σκοπς του ργου. Μνες δε οι ενστσεις και αντιρρσεις του αιτοντος Δμου ως προς τις επιλογς του ΑΔΜΗΕ και της Διοκησης, αναγμενες, λλωστε, σε τεχνικς εκτιμσεις, δεν καθιστον πλημμελ την προσβαλλμενη πρξη. Απορρπτει την ατηση.

28-2-20 ΜονΠρωτΠειρ 780/20ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΠΡΟΝΟΜΙΑ - ΤΕΛΗ - ΟΛΠ. Πλειστηριασμς πλοου - Προνομιοχοι επ του πλοου κατ τον ΚΙΝΔ - Ανεπρκεια πλειστηρισματος. Στην πρτη τξη ναυτικν προνομων κατατσσονται -μεταξ λλων- τα τλη και δικαιματα που βαρνουν το πλοο. Απαιτσεις ανακπτουσας ΟΛΠ ΑΕ απ οφειλμενα τλη που κατ τους ισχυρισμος της θα πρεπε να καταταγον στην πρτη τξη - Κρση τι οι απαιτσεις της ανακπτουσας, που δεν αποτελε πλον ΝΠΙΔ «διφυος χαρακτρα», αλλ ιδιωτικ κερδοσκοπικ ΑΕ με αμιγ χαρακτρα επιχειρηματικς εκμετλλευσης, απ την παροχ λιμενικν υπηρεσιν, πως εναι και οι αναγγελλμενες απαιτσεις, δεν απολαμβνουν πλον του προβλεπομνου στη διταξη του ρθρου 205 περ. α’ ΚΙΝΔ προνομου κατταξης. Απορρπτει την ανακοπ.

21-2-20 ΕφΠειρ 46/20 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ. Διαφορ απ την καταγγελα σμβασης εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου του ενγοντος ως εργοδηγο στην επιχερηση  επισκευς πλοων που διατηρε η εναγμενη - Δικριση του μισθωτο ως εργτη υπαλλλου - Εξαρτται απ το εδος της παρεχμενης εργασας και χι απ τον περιεχμενο στη σμβαση εργασας χαρακτηρισμ αυτο απ τον τρπο της αμοιβς του. Υπολογισμς αποζημωσης. Εν προκειμνω, το πρωτοβθμιο Δικαστριο εσφαλμνα κατληξε στην κρση τι επρκειτο για εργτη, εν προκπτει τι κατ το χρνο καταγγελας της σμβασης εργασας του ο ενγων εχε συμπληρσει δη 13 τη προπηρεσας - Πρπει λοιπν να υπολογιστε η αποζημωση με βση την ιδιτητ του ως υπαλλλου . Δεκτ η φεση.

21-2-20 ΕφΠειρ 35/20ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ. Ισχς εμπορικν μισθσεων  που συνπτονται μετ την ισχ του νου νμου 4242/14 και οι οποες ορζονται στα ρθρα 1-3 του πδ 34/95. Περπτωση καταγγελας συμβσεως εμπορικς μσθωσης προ της λξης της συμβατικς της διρκειας, απ την ανακπτουσα μισθτρια, επικλομενη ως σπουδαο λγο, την πτση του τζρου της λγω της θσης του μισθου και την ανγκη μετεγκατστασης της σε τερο κετρικτερο ακνητο, που κι εγκαταστθηκε - κδοση διαταγς πληρωμς μισθωμτων απ τους εκμισθωτς λγω της κυρης - προ της λξης της μισθσεως - καταγγελας - Κρση τι τα περιστατικ που επικαλεται η μισθτρια θα μποροσαν ενδεχομνως να θεμελισουν λγο αναπροσαρμογς του μισθματος, την οποα δεν επεδωξαν, αλλ σε καμι περπτωση δε δικαιολογον τη λση της μσθωσης πρωρα. Η καταγγελα λοιπν, της νδικης μσθωσης  δεν επφερε τη λση της μισθωτικς σμβασης και η ανακπτουσα-μισθτρια καθς και οι λοιπο ανακπτοντες, υπρ αυτς εγγυητς, οφελουν τα ληξιπρθεσμα μισθματα.  Περαιτρω, η αξωσ τους για επιστροφ του ποσο της εγγυοδοσας δεν εναι ληξιπρθεσμη και δεν μπορε να προταθε σε συμψηφισμ. Απορρπτει την φεση.

14-2-20 ΜονΠρωτΠειρ 90/20ΟΛΠ ΑΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ - Ν.3833/10. Διαφορ απ τη μη καταβολ οικονομικς ενσχυσης εργαζομνων της ΟΛΠ ΑΕ. Ειδικτερα, δυναμει πρακτικο συμφωνας μεταξ του εναγμενου ΟΛΠ (ΑΕ κοινς ωφλειας), απ τη μια πλευρ και της ΟΜΥΛΕ απ την λλη πλευρ,  συμφωνθηκε, μεταξ λλων, να καταβλει το εναγμενο στους εργαζομνους που θα υπηρετον απ 1-7-2010 ως 31-12-2011, οικονομικ ενσχυση 4.000 ευρ την 31-12-2010 και 4.000 ευρ την 31-12-2011 - Αθτηση της ως νω συμφωνας απ το εναγμενο - Αξωση εργαζομνων, καθς και αποζημωσης απ την προσβολ της προσωπικτητς τους. Κρση τι η φερμενη ως συμφωνηθεσα οικονομικ ενσχυση, εμππτει στην απαγρευση του ρθρου 3 του ν. 3833/2010, τυχν δε αντθετες συμφωνες θεωρονται κατ το νμο καταργημνες. Ο ισχυρισμς περ του τι οι νδικες παροχς συμφωνθηκαν την 9-12-2009, τοι πριν την υπογραφ και ναρξη ισχος του ν. 3833/2010, δεν αναιρον τα ανωτρω, καθτι η επδικη «οικονομικ ενσχυση» προβλφθηκε να καταβληθε την 31-12-2010 και την 31-12-2011. Απορρπτει την φεση.

14-2-20 ΕφΠειρ 371/19ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ''ΑΝΤΙΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ''. Συμβσεις συμβιβασμο CMI και διαιτησας. Διεθνς δικαιοδοσα, αναγνριση και εκτλεση αλλοδαπν αποφσεων - Καν. 44/01. ννοια αντιαγωγικς διαταγς. Περπτωση δικαστικν διαταγν δικαστηρου του Ηνωμνου Βασιλεου,  με τις οποες δεν αποφσισαν για την λψη αντιαγωγικν διαταγν - Ωστσο, περιλαμβνονται σ'αυτς, κρσεις που παρεμποδζουν την προδο των δικν που ανοχτηκαν στην Ελλδα - Συνεπς, τα επμαχα κεμενα τους περιχουν «οιονε» αντιαγωγικς διαταγς, κατ παρβαση των προβλψεων των ρθρων 6§1 της ΕΣΔΑ και των ρθρων 8§1 και 20 του Σ.,τα οποα (ρθρα) εντσσονται στον πυρνα της ννοιας της δημοσας τξεως. Επομνως, η νδικη προσφυγ,η οποα δεν λειτουργε ως φεση, πρπει να γνει δεκτ ως προς τις πρτη και βδομη των προσφευγντων και να απορριφθε, λγω ελλεψεως ενεργητικς νομιμοποισεως, ως προς τους λοιπος προσφεγοντες.

14-2-20 ΔιοικΕφΘεσ 243/19ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ. Περπτωση επιβολς φρου κληρονομας ακιντων, μεταξ των οποων και ακιντων της κληρονομιαας περιουσας των προσφευγουσν, τα οποα κενται  εντς αρχαιολογικο χρου και τελον υπ δσμευση με σκοπ να απαλλοτριωθον. ταν στην κληρονομιαα περιουσα περιλαμβνονται (και) ακνητα, που βρσκονται σε περιοχ που δη, κατ το χρνο της επαγωγς, χει κηρυχθε ως αρχαιολογικς χρος, με αποτλεσμα ο κληρονμος κατ ουσαν να κληρονομε προσδοκα δικαιματος αποζημωσης, η τυχν επιβολ και εσπραξη φρου, που προσδιορζεται παρ τις υφιστμενες δεσμεσεις και περιορισμος, μχρι να τακτοποιηθε η κατσταση του κληρονομιαου ακιντου, συνιστ μτρο ιδιαιτρως επαχθς για τον κληρονμο και παραβιζει τις αρχς του Συντγματος και του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Κρση τι εναι βσιμο το ατημα των προσφευγουσν περ μη επιβολς φρου κληρονομις επ των ακιντων για σο χρονικ διστημα αυτ παραμνουν δεσμευμνα. Δεκτ η προσφυγ.

7-2-20 ΕφΠειρ 3/20 : ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ. ΑΕ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. Μνημονιακς διατξεις - Περικοπς μισθολογικν δαπανν προσωπικο στο Δημσιο και τα ΝΠΙΔ που ετε ανκουν στο Κρτος, ετε επιχορηγονται τακτικ απ τον κρατικ προπολογισμ. Περπτωση σμβασης εργασας αορστου χρνου Διευθνοντος συμβολου και Προδρου (απ το 2009) ΔΣ ΑΕ κοινς ωφλειας  - Με την αποκρατικοποηση, που λαβε χρα απ το 2011, οι μετοχς της εναγομνης που ανκαν στο Δημσιο μεταβιβστηκαν στο  ΤΑΙΠΕΔ. Καταγγελα της σμβασης εργασας το 2015 - Αποζημωση.  Κρθηκε τι η αμοιβ του εκκαλοντος, υπγονταν στις διατξεις των Ν. 3833/2010 και 4024/2011, δεδομνου τι η παραχρηση της εφεσβλητης στο ΤΑΙΠΕΔ επλθε μετ την εφαρμογ των παραπνω νμων ταν δηλαδ η αμοιβ του εκκαλοντα εχε δη μειωθε και συνεπς οι αξισεις του εναι μη νμιμες. Περαιτρω, δεν αποδεχθηκε οποιαδποτε υπαιτιτητα του εκκαλοντος στην καταγγελα της σμβασης πως επσης δεν αποδεχθηκε οποιαδποτε προσβολ της προσωπικτητς του κατ τον χρνο της καταγγελας στε ο τελευταος να δικαιοται χρηματικς ικανοποησης λγω της ηθικς βλβης. Απορρπτει τις εφσεις.

7-2-20 ΔιοικΠρωτΑθ 15755/19ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Προσφυγ κατ πρξεων επιβολς προστμου ΚΒΣ και ΦΠΑ -  Κρθηκε εν προκειμνω, τι δεν τυγχνει εφαρμογς η δεκαπενταετς παραγραφ που επικαλεται η φορολογικ αρχ, διτι προπθεση εφαρμογς της εν λγω παραγραφς αποτελε η μη υποβολ φορολογικς δηλσεως, εν στην προκειμνη περπτωση, ακμη και αν θελε υποτεθε η παρξη αφανος εταιρεας, η εταιρεα αυτ δεν εχε υποχρωση για την υποβολ φορολογικς δηλσεως. Περαιτρω, οι κρσιμες νομοθετικς διατξεις που επικαλεται η φορολογικ αρχ, με τις οποες παρατθηκε διαδοχικ ο χρνος παραγραφς φορολογικν αξισεων του Δημοσου αναγμενων σε χρσεις προγενστερες του προηγομενου της δημοσιεσεως των εν λγω νμων ημερολογιακο τους, πως εναι οι νδικες, πραν του τι δεν τυγχνουν εφαρμογς επ επιβολς κυρσεων, πως εν προκειμνω, επιπροσθτως εναι ανσχυρες και μη εφαρμοστες, ως αντισυνταγματικς. Τλος, οι δηλσεις φορολογας εισοδματος, δεν αποτελον συμπληρωματικ στοιχεα κατ την ννοια του ρθρου 68 παρ. 2 περ. α του ΚΦΕ, ικαν να δικαιολογσουν την επιμκυνση της πενταετος προθεσμας παραγραφς. Δεκτ η προσφυγ.

7-2-20 ΠολΠρωτΑθ 3690/19ΣΗΜΑ - ''DOMAIN NAME''. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ. Προστασα σματος. Διαδικτυακς διαφημιστικς σνδεσμος που εμφανζεται σε ιστοσελδα - ννοια κινδνου σγχυσης. Το «domain name» δεν μπορε καταρχν να ταυτιστε με την εμπορικ επωνυμα, το διακριτικ ττλο και το εμπορικ σμα. μως, αποτελε «ηλεκτρονικ διακριτικ γνρισμα» με εξατομικευτικ και αναγνωριστικ λειτουργα και συνεπς, μπορε να δοθε σε αυτ, μεταξ λλων, λειτουργα διακριτικο ττλου. Εν προκειμνω, κρθηκε τι ο διαφημιζμενος ταν τρτος σε σχση με την επιχερηση της ενγουσας και με την διαφμιση αποσκοποσε να προτενει στους χρστες του διαδικτου εναλλακτικς λσεις σε σχση με τις προσφερμενες απ την ενγουσα υπηρεσες εκμθησης ξνων γλωσσν.  Η προσβολ μως των δικαιωμτων της ενγουσας δεν διρκησε ως την συζτηση της αγωγς, οπτε και το Δικαστριο πρπει να εκδσει διταξη που θα υποχρενει την πρτη εναγομνη να παραλεπει την προσβολ στο μλλον υπ την απειλ χρηματικς ποινς,  και χι την ρση αυτς. Δεκτ εν μρει η αγωγ.

7-2-20 ΕλΣυνδριο (Τμμα IV) 1483/19ΕΦΕΣΗ - ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΡΝΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΑΣΗΣ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ ΜΟΝΟ ΕΠΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ. Σε περπτωση καταλογισμο για διαπιστωθν λλειμμα, δναται να τεθε ζτημα παραβασης της ανωτρω διαδικαστικς εγγησης, ταν τα πραγματικ περιστατικ για τα οποα διχθηκε ποινικ το καταλογισθν πρσωπο, αλλ αθωθηκε, στω και λγω αμφιβολιν, ταυτζονται πλρως με αυτ στα οποα στηρζεται ο καταλογισμς του. Αυτ συμβανει ταν η παρεπμενη κρση σχετικς με τη δημοσιονομικ ευθνη προποθτει την εξταση της προηγηθεσας κρσης του ποινικο δικαστηρου ταν η αρμδια διοικητικ αρχ το διοικητικ δικαστριο εξετσει εκ νου τα αποδεικτικ στοιχεα που λαβε υπψη του το ποινικ δικαστριο κρνει ξαν τη συμμετοχ του προσπου σε μια απ τις πρξεις που οδγησαν στην καταδκη του. Επιπλον, το ως νω τεκμριο επιβλλει στη διοικητικ αρχ, εφσον δεν δεσμεεται απ το δεδικασμνο απφασης του Ελεγκτικο Συνεδρου, να συνεκτιμσει την αθωωτικ απφαση του ποινικο δικαστηρου και να εκφρει αιτιολογημνη κρση σχετικς με το ατημα του καταλογισθντος για επανεξταση της υπθεσς του, επ τω τλει της ανκλησης της καταλογιστικς απφασης, η δε σχετικ παρλειψη ρνηση συνιστ εκτελεστ διοικητικ πρξη, παραδεκτς προσβαλλμενη με φεση ενπιον του Ελεγκτικο Συνεδρου. Μειοψηφα. Δχεται. Αναπμπει.

31-1-20 ΠΠρΑθ 3938/19ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ. Περπτωση δημοσευσης σε ιστοσελδα ρθρου με εξυβριστικς και δυσφημιστικς εκφρσεις σε βρος του ενγοντος. Προσβολ προσωπικτητας και αδικοπρακτικ ευθνη. Συνταγματικ δικαωμα ελευθεροτυπας. ννοια δικαιολογημνου δημοσιογραφικο ενδιαφροντος - Ο δικος χαρακτρας του δημοσιεματος, ως προς τις εξυβριστικς δυσφημιστικς εκφρσεις που περιχει, δεν αρεται λγω δικαιολογημνου ενδιαφροντος. Κρση τι συντρχουν στο πρσωπο του πρτου (συντκτη του ρθρου) και του δετερου (διαχειριστ της ιστοσελδας) των εναγομνων, τα αντικειμενικ και υποκειμενικ στοιχεα του αδικματος της συκοφαντικς δυσφμησης. Υπολογισμς χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης. Δχεται εν μρει την αγωγ - Υποχρενει την τρτη εναγμενη (ιδιοκττρια) να  καταχωρσει περληψη της παροσας απφασης στην ιστοσελδα της.

31-1-20 ΕφΠειρ 128/19ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. ΚΕΔΕ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΑΝΑΚΟΠΗ. γγραφες δηλσεις εκχρησης μη εισπραχθντων μισθωμτων, κατ’ ρθρο 4 § 7 Ν.2238/1994, προς ΔΟΥ, με τις οποες οι προσθτως παρεμβανοντες εκμισθωτς, εκχρησαν στο καθ’ ου η ανακοπ, δη πρτο εφεσβλητο Δημσιο, ανεσπρακτα μισθματα απ τη μισθτρια ανακπτουσα/εκκαλοσα. Διοικητικ εκτλεση - Ανακοπ απ τη μισθτρια. Αποδεικνεται τι καθ’ λο το τος 2009 η ανακπτουσα δεν φειλε μισθματα του ακιντου, αλλ αποζημωση για την κατακρτηση του μισθου (αποζημωση χρσης). η οποα (αποζημωση), δεν αποτελε  εισδημα, που  μπορε να εκχωρηθε  στο Δημσιο. Ως εκ τοτου δεν υφσταται νμιμος ττλος για την επισπευδμενη σε βρος της ανακπτουσας εκτλεση με βση τον ΚΕΔΕ. Επομνως, το πρωτοβθμιο δικαστριο, που απρριψε τον πρτο λγο ανακοπς ως νμω αβσιμο, εσφαλμνα ερμνευσε  και εφρμοσε τον νμο. Δεκτ η φεση.

31-1-20  ΕλΣυν (Προλ. Ελγχου Δαπανν - IV) 95/19ΔΥΠΕ - ΑΜΟΙΒΗ – ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - FACTORING. Μη θερηση ΧΕ ΔΥΠΕ που αφορον στην καταβολ αμοιβς για την παροχ υπηρεσιν καθαριτητας σε εκτλεση ισριθμων σχετικν συμβσεων. Ως βση για τον υπολογισμ της εκτιμμενης αξας των υπηρεσιν που χουν περιοδικ χαρακτρα που προβλπεται να ανανεωθον μσα σε συγκεκριμνο χρονικ διστημα λαμβνεται υπψη, ετε η συνολικ δαπνη που απαιτθηκε για να καλυφθον οι ανγκες του φορα σε μοιες ομοειδες, κατ την αντληψη των συναλλαγν και τη φση τους, υπηρεσες κατ το προηγομενο δωδεκμηνο οικονομικ τος, ετε η εκτιμμενη συνολικ αξα των διαδοχικν συμβσεων που συνφθησαν κατ το δωδεκμηνο που πεται της πρτης παραδσεως κατ τη διρκεια του οικονομικο τους, εφσον αυτ υπερβανει τους δδεκα (12) μνες. Επσης, στον υπολογισμ της εκτιμμενης αξας των συμβσεων συμπεριλαμβνονται τσο το τυχν προβλεπμενο δικαωμα προαιρσεως σο και οι τυχν παρατσεις αυτν, εν δεν επιτρπεται η καττμηση των συμβσεων προκειμνου να αποφευχθε η εφαρμογ των διατξεων του νμου 4412/16. Εξλλου, σε περπτωση εκχωρσεως χρηματικς απαιτσεως κατ ΝΠΔΔ, το ΧΕ για την εξφλησ της πρπει να εκδοθε στο νομα του εκδοχως και χι του εκχωρητ, εν απαιτεται να κοινοποιηθε σωρευτικ η σχετικ αναγγελα στην αρμδια για την πληρωμ ειδικ υπηρεσιακ μονδα (ταμειακ/οικονομικ υπηρεσα) του νομικο προσπου, καθς και (σωρευτικς) στο αρμδιο για την αναγνριση της δαπνης ργανο αυτο (κριος διατκτης), διαφορετικ, δεν επρχεται το μεταβιβαστικ της απαιτσεως αποτλεσμα, δεδομνου τι η με οποιονδποτε λλο τρπο γενμενη αναγγελα επιφρει απλυτη ακυρτητα, η οποα λαμβνεται υπψη αυτεπαγγλτως απ το δικαστριο. Μη νμιμες οι σχετικς δαπνες δεδομνου τι: α) κακς συνφθησαν διαδοχικς συμβσεις με τη διαδικασα της απευθεας αναθσεως για την κλυψη των παγων και διαρκν αναγκν των Κντρων Υγεας, καθς η συνολικ αξα των συμβσεων αυτν υπερβανει, σε ετσια βση, το χρηματικ ριο των 20.000 ευρ, επιπροσθτως, δε, δεν συντρχουν οτε και οι προποθσεις του ρθρου 32 του ν. 4412/2016 για την επιτρεπτ προσφυγ στη διαδικασα αυτ και β) χει, δη, αναγγελθε σμβαση factoring στα αρμδια ργανα της ΔΥΠΕ, οπτε εσφαλμνα να εκ των υπ κρση ΧΕ εκδδεται με δικαιοχο την εκχωρτρια εταιρεα.

24-1-20 ΕφΠειρ 20/19ΙΚΑ - ΙΑΤΡΟΙ - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΝΠΔΔ - ΤΟΚΟΣ. Διαφορ απ οφειλς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ιατρος που απασχολθηκαν σε αυτ με σχση πλρους και αποκλειστικς απασχλησης ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου. Τκος επ υπερημερας ΝΠΔΔ -  Αναγνωρζεται στα ΝΠΔΔ το δικαωμα να καταβλουν, με την ιδιτητα του οφειλτη, ποσοστ τκου 6% ετησως, τοι μικρτερο εκενου των ιδιωτν ως οφειλετν, γεγονς που εισγει επιτρεπτ εξαρεση υπρ των ΝΠΔΔ,  που δε βρσκεται σε αντθεση με το Σνταγμα και την ΕΣΔΑ. Το πρωτοβθμιο δικαστριο, που επιδκασε τα οφειλμενα χρηματικ ποσ, με το συνθη τκο υπερημερας και χι προς 6%, εσφαλμνα εφρμοσε το νμο. Δεκτ η φεση - Το εναγμενο λοιπν, υποχρεοται να καταβλει σε καθνα απ τους ενγοντες, των οποων γινε δεκτ η αγωγ, τα χρηματικ ποσ, που τους επιδικστηκαν, με τκο 6% απ την επδοσ της αγωγς.

24-1-20 ΕφΠειρ 165/19ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΞΙΩΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ.  Αξωση αμοιβς μετ την εκτλεση εργασιν σε Ιερ Να δυνμει εργολαβικο συμφωνητικο. Φση διαφορς - Κρση τι  η νδικη διαφορ δεν εναι διοικητικ, ως αβασμως ισχυρζεται ο εναγμενος, αλλ ιδιωτικο δικαου. Απορρπτει την αγωγ ως προς την κρια βση της, καθς η σμβαση τελικς ταν κυρη, αφο για να καταρτιστε νομμως μεταξ Ενοριακο Ιερο Ναο και εργολβου οικοδομν, σμβαση ργου εκτλεσης οικοδομικν ργων, πως εν προκειμνω, απαιτεται απφαση του οικεου Εκκλησιαστικο Συμβουλου και γκριση αυτς. Δεκτ ως βσιμη η αγωγ ως προς την επικουρικ βση της απ τον αδικαιολγητο πλουτισμ. Δεκτ η φεση.

24-1-20 ΕλΣυν 79/19 (Προλ.Ελγχου Δαπανν - IV) : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ/ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 66 ΤΟΥ Ν. 4316/2014. Μη θερηση ΧΕ Υγειονομικς Περιφρειας που αφορ στην καταβολ αμοιβς για την προμθεια αντιδραστηρων και αναλσιμων για τα Κντρα Υγεας, στο πλασιο σμβασης επκτασης. Προκειμνου να εξασφαλιστε ο γκαιρος και ομαλς εφοδιασμς των αποκεντρωμνων οργανικν μονδων με το αναγκαο φαρμακευτικ, υγειονομικ και λοιπ υλικ, με τη διταξη της παραγρφου 9 του ρθρου 66 του ν. 4316/2014 παρασχθηκε, για περιορισμνο χρονικ διστημα, η δυναττητα εφοδιασμο απ τους δη υπρχοντες προμηθευτς των νοσοκομεων εποπτεας κθε Υ.Πε., των οποων αποτελοσαν με το προηγομενο νομοθετικ καθεστς αποκεντρωμνες μονδες. Προς τοτο προβλφθηκε, για λγους δημοσου συμφροντος, και κατ παρκκλιση κθε γενικς ειδικς διταξης, η δυναττητα στους Διοικητς των οικεων Υ.Πε. με αιτιολογημνη απφασ τους, να συνπτουν πρσθετες πρξεις – συμβσεις με τους προμηθευτς των νοσοκομεων της εποπτεας τους, κατ’ επκταση των δη υφιστμενων συμβσεων βσει των οποων γινταν ο εφοδιασμς των Κντρων Υγεας μχρι τη μεταφορ τους, με τους διους ρους και προποθσεις. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η σμβαση, η οποα συνφθη κατ εφαρμογ της ειδικς διταξης της παραγρφου 9 του ρθρου 66 του ν. 4316/2014 μεταξ του Διοικητ του Νοσοκομεου και της δικαιοχου εταιρεας, αποτελε να αυτοτελ σμβαση, για την οποα ισχουν οι διοι ροι και προποθσεις με αυτς της προγενστερης απ 2017 σμβασης, η οποα ταν ακμα σε ισχ κατ το χρνο κατρτισης της μεταγενστερης σμβασης επκτασης.

17-1-20 ΕφΠειρ 164/19ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ. Περπτωση κακβουλης κατρτισης επαγγελματικς μσθωσης ακιντων απ τον πρτο εναγμενο στο δετερο και υι του, με σκοπ να καταστε αδνατη η απδοση της νομς των ακιντων στον ενγοντα και κριο αυτν, μετ απ  αναγκαστικ εκτλεση που εχε επισπεσει σε βρος του πρτου εναγομνου. Προκπτει απ λα τα αποδεικτικ στοιχεα τι η νδικη μσθωση γινε φαινομενικ και προς καταστρατγηση των δικαιωμτων του ενγοντος ως νου κττορα των επδικων οριζντιων ιδιοκτησιν, προκειμνου να καταστε αδνατη η απδοση σαυτν. Αδικοπρακτικ ευθνη των εναγομνων - Προσβολ χρηστν ηθν - Αποκατσταση ηθικς βλβης ενγοντος. Δεκτ η φεση.

17-1-20 Ειρ Ν.Ιωνας 472/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10. Περπτωση υπαγωγς αιτοντος στις ρυθμσεις του Ν.3869/10, ο οποιος χοντας τουριστικ γραφεο, θεωρεται μικρμπορος. Απορρπτει νσταση των πιστωτν περ αντθεσης της διατξεως του ρθρου 1 παρ. 2 του Ν.3869/10 στο Σνταγμα - Δεν θγεται με την ανωτρω διταξη η εγγηση του θεσμο της κοινωνικς ασφλισης, πως αυτ εξειδικεεται στην αρχ της προστασας του ασφαλιστικο κεφαλαου και της οικονομικς βιωσιμτητας των ΦΚΑ. Επσης απορρπτει και  την νσταση περ δλιας περιλευσης του αιτοντος σε αδυναμα. Δεκτ η ατηση - Ρθμιση των οφειλν - Εξαρεση απ την εκποηση της κριας κατοικας του αιτοντος.

17-1-20 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου Δαπανν  - VII) 116/19ΔΗΜΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΥ - ΜΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφορ στην πληρωμ του πρτου λογαριασμο ργου. Για τη νμιμη σναψη σμβασης υπεργολαβας απαιτεται η προηγομενη γκριση της προς σναψη υπεργολαβικς σμβασης απ τον κριο του ργου. Η γκριση αυτ παρχεται ετε σιωπηρ, με την προδο πρακτης της προβλεπμενης αποκλειστικς προθεσμας των δεκαπντε ημερν απ τη γνωστοποηση εκ μρους του αναδχου εργολβου στον κριο του ργου της προς σναψη υπεργολαβικς σμβασης, ετε ρητ, με την κδοση, εντς της διας ως νω προθεσμας, σχετικς εγκριτικς πρξης. Η λλειψη της εν λγω γκρισης συνιστ λγο κπτωσης του αναδχου. Πλην μως, η μη γνωστοποηση και γκριση ανενεργος σμβασης υπεργολαβας δεν ασκε επιρρο. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η κρσιμη σμβαση υπεργολαβας παρμεινε ανεκτλεστη και οι παραληφθεσες εργασες εκτελστηκαν στο σνολο τους απ την ανδοχο.

10-1-20 ΕφΠειρ 78/19 : ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΣΥΜΒΑΣΗ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ - ΑΞΙΩΣΕΙΣ. Περπτωση υπαλλλου σε δημοτικ επιχερηση που προσφερε τις υπηρεσες της δυνμει συμβσεως εργασας  που κατρτισε με τον εναγμενο Δμο προφορικ κι ως εκ τοτου κυρη. Σε περπτωση κυρης σμβασης εργασας, ο εργαζμενος δικαιοται ευθως εκ του νμου – χι βσει των διατξεων του αδικαιολογτου πλουτισμο – τις αποδοχς αδεας, το επδομα αδεας, και τα επιδματα εορτν καθς και την προσαξηση 75% λγω εργασας τις Κυριακς και αργες. Εν προκειμνω, προκπτει τι η ενγουσα δεν ελμβανε αμοιβ για την παροχ της εργασας της κατ τις ημρες των Κυριακν, οτε λαβε τα δρα εορτν καθς και την αποζημωση και τα επιδματα δειας, ποσ που πρπει να υποχρεωθε ο Δμος να της καταβλει. Απορρπτει την φεση.

10-1-20 ΔΕφΠατρν (Ακυρωτικ) 26/19ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ -ΑΝΑΣΤΟΛΗ. Αυστηρ πλασιο προστασας λγω οικολογικν παραμτρων, που ισχει βσει του απ 17.9.2018 ΠΔ για την ευρτερη περιοχ του Κυπαρισσιακο Κλπου. Περπτωση ακιντου για το οποο εγκρθηκε η εκτλεση εργασιν μικρς κλμακας και το οποο βρσκεται εντς περιοχς Προστασας της Φσης της ευρτερης περιοχς του Κυπαρισσιακο Κλπου. Το ννομο συμφρον του αιτοντος κατοκου της περιοχς, εναι ανεξρτητο απ το γεγονς της παρελθοσης μισθωτικς σχσης του αιτοντος με το εν λγω ακνητο και της δικαστικς διαμχης που εχε με το Δμο. Κρθηκε τι συντρχει λγος δημοσου συμφροντος, ο οποος συναρτται με την απλυτη προστασα του οικοσυστματος της περιοχς αυτς και συνδεται με την δυσεπανρθωτη βλβη του αιτοντος απ την εκτλεση των προσβαλλμενων πρξεων, που δικαιολογε την αναστολ εκτελσες τους. Δχεται την κρινμενη ατηση.

10-1-20 ΕφΑθηνν 4742/19ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ - ΑΠΟΛΥΣΗ  - ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΞΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ. Περπτωση αξωσης μισθν υπερημερας εργαζομνης, η οποα απολθηκε μετ απ τη διαπστωση παρνομων ενεργεων της και ειδικτερα λγω της συνδρομς της στην υπεξαρεση σημαντικν χρηματικν ποσν ζημινοντας την εναγμενη. Το γεγονς αυτ καθιστ την σκηση του δικαιματος της ενγουσας για τη λψη των αιτομενων εκ της συμβσεως εργασας της αποδοχν, καταχρηστικ. Απορρπτει την φεση.

24-12-19 ΜονΠρωτΛαρ 315/19 : ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. Εκδκαση του αιτματος χοργησης προληπτικν μτρων στο πλασιο της διαδικασας ειδικς διαχερισης του Ν. 4307/14 - H αναλογικ εφαρμογ του ρθρου 10 του ΠτωχΚ χει την ννοια της αναλογικς εφαρμογς των προληπτικν μτρων που προβλπονται και στη διαδικασα της πτχευσης, χι μως και της αναλογικς εφαρμογς της διαδικασας των ασφαλιστικν μτρων. Ως εκ τοτου η υπ κρση ατηση εσφαλμνως εισγεται στο Δικαστριο αυτ - Παραπομπ της νδικης ατησης προς εκδκαση ενπιον του ΜονΠρωτΛρισας, κατ την προσκουσα διαδικασα της εκοσιας δικαιοδοσας.

24-12-19 ΠολΠρωτΘεσ 9559/19 OE - ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΕΞΟΔΟΣ - ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ. Διατραξη των σχσεων των εταρων ΟΕ. Περπτωση ΟΕ απ την οποα ο ενγων απεχρησε μεταβιβζοντας (με πληση) την εταιρικ του συμμετοχ στους συνεταρους αδελφος του, οι οποοι εχαν ασκσει σε βρος του αγωγ εκθτοντας αδικοπρακτικ συμπεριφορ του ενγοντος κατ της εταιρας, καθς και ποινικ κολσιμων πρξεων,  ισχυρισμο που μως απορρφθηκαν ως αριστοι και νμω αβσιμοι. Ανεξρτητα απ το αριστο νμω αβσιμο των ως νω ισχυρισμν, η αγωγ των εν προκειμνω εναγομνων,  διελμβανε αναληθες ισχυρισμος σε βρος του ενγοντος που ταν δυνατν να βλψουν την τιμ και την υπληψη του, καθς λαβαν χρα ενπιον τρτων. Ο ενγων λοιπν υπστη ηθικ βλβη - Δεκτ εν μρει η αγωγ.

24-12-19 ΕιρΑθ 273/19ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΖΩΟ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ. Περπτωση σγκρουσης αυτοκιντου με χελνα σε αυτοκινητδρομο και πρκληση υλικν ζημιν στο χημα. Αγωγ αδικοπραξας κατ των εταιριν που χουν αναλβει την εκμετλλευση του αυτοκινητδρομου  - Κρθηκε τι υπατιοι για το εν λγω ατχημα εναι οι προστηθντες υπλληλοι της δετερης εναγομνης εταιρας, οι οποοι, απ λλειψη της προσκουσας επιμλειας και προσοχς, δεν μερμνησαν να εντοπσουν, μσω των ειδικν καμερν ελγχου της κυκλοφορας και των μονδων περιπολας, που διαθτουν, το ζο, που βρισκταν στο οδστρωμα και κατπιν να λβουν λα τα αναγκαα μτρα, τοι να προειδοποισουν μεσα, μσω των φωτεινν ηλεκτρονικν πινκων και να προβον στην σο το δυνατν συντομτερη απομκρυνσ του απ το οδστρωμα. Πρπει η υπ κρση αγωγ να γνει εν μρει δεκτ ως προς τη δετερη εναγμενη.

20-12-19 ΜονΠρωτΘεσ 2790/19ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Προληπτικ μτρα αρ. 10 ΠτωχΚ  - Διαδικασα του Ν. 4307/2014 - Στοιχεα ορισμνου της ατησης. Η θση της επιχερησης σε ειδικ διαχεριση συνεπγεται αυτοδικαως την αναστολ των ατομικν διξεων για λους τους πιστωτς της. Σε περπτωση που ο ειδικς διαχειριστς, μετ το διορισμ του, δεν βρει χρηματοδτηση για τις ανγκες της ειδικς διαχερισης, στα οποα περιλαμβνονται και οι δαπνες για τη λειτουργα της επιχερησης, ττε συντρχει λγος ανκλησης της απφασης περ υπαγωγς της επιχερησης στην ειδικ διαχεριση. Εν προκειμνω,  δεν πιθανολογεται η παρξη επεγοντος κινδνου και η προοπτικ ευδοκμησης της κριας ατησης των τραπεζν περ νταξης της καθ ης στη διαδικασα ειδικς διαχερισης, οτε η παρξη κινδνου βλβης της περιουσας των αιτουσν μχρις του εξοπλισθον με εκτελεστ ττλο. Απορρπτει την ατηση. 

20-12-19 ΕφΘεσ 2061/19  : ΕΠΕ - ΔΑΝΕΙΟ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΜΑΡΤΥΡΕΣ.  Περπτωση σστασης ΕΠΕ και διατραξης των σχσεων των εταρων, με συνπεια την αποχρηση του δετερου εφεσιβλτου - Ισχυρισμο εκκαλοντος περ οφειλς 10.000 ευρ του αποχωροντος, απ σμβαση δανεου - Αποδεικτικ διαδικασα - Κατ' εξαρεση, η απδειξη με μρτυρες επιτρπεται για τις συμβσεις δανεων, εν υπρχε φυσικ ηθικ αδυναμα να αποκτηθε γγραφο. Εν προκειμνω, ο εκκαλν δεν επικαλεται την κατρτιση κποιου εγγρφου, πλην, μως, εξαιτας των πρτερων φιλικν σχσεων των διαδκων και της μεταξ τους δημιουργηθεσας σχσεως εμπιστοσνης, κρνεται τι συντρχει περπτωση ηθικς αδυναμας να αποκτηθε γγραφο, το οποο θα αποδεκνυε τη σμβαση δανεου. Εντλει δεν αποδεχθηκε η σναψη της επικαλομενης απ τον εκκαλοντα/ενγοντα δανειακς συμβσεως. Απορρπτει την φεση.

20-12-19 ΔΠρωτΑθ Α8622/19ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΠΔΔ - ΕΝΣΤΑΣΗ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Ενσεις Αποστρτων των Ενπλων Δυνμεων - Διφυς χαρακτρας - Περιορισμς του δικαιματος του εκλγεσθαι με το ρθρο 5 παρ. 2 του Ν.1171/92, που απαιτε ορισμνο βαθμ των υποψφιων για τις θσεις του Προδρου και Αντιπροδρου ΔΣ. Η αναγωγ οργανσεων, πως εναι και οι Ενσεις Αποστρτων των Ενπλων Δυνμεων, σε ΝΠΔΔ, εναι, κατ' αρχν, σμφωνη με το ρθρο 5 παρ. 1 του Σ. Οι τιθμενοι λοιπν, περιορισμο, πως και ο ως ανω του Ν. 1171/92, δεν αντκειται στο Σνταγμα (ρθρα 5 παρ.1, 12), οτε και στην ΕΣΔΑ. Περαιτρω, δεν αντκειται στο ρθρο 4 του Σ., ελλεψει αντστοιχων περιορισμν στις δικαστικς ενσεις και τον ΔΣΑ, καθς πρκειται για διαφορετικς φσεως ενσεις. Απορρπτει την νσταση.

13-12-19 ΣτΕ (ΟΛ) 2101/19ΜΟΥΦΤΗΔΕΣ - ΗΛΙΚΙΑΚΟ ΟΡΙΟ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ. Οι  Μουφτδες εναι δημσιοι υπλληλοι, κατχοντες θση Γενικο Διευθυντ, ασκον δε εκτς απ θρησκευτικ καθκοντα και δικαιοδοτικς φσεως αρμοδιτητες. Το θεσπιζμενο με το ρθρο 48 του Ν. 4559/18 ριο ηλικας για την υπηρεσα των Μουφτδων, εξυπηρετε τον δημοσου συμφροντος σκοπ της διασφαλσεως της ορθς και αποτελεσματικς ασκσεως των δικαιοδοτικν τους ργων. Κρθηκε τι με την αυτοδκαιη λση της υπηρεσιακς σχσεως του Μουφτ  λγω συμπληρσεως του ορου ηλικας, δεν θγεται η κατοχυρομενη απ το Σνταγμα θρησκευτικ ελευθερα, οτε οι αρχς της ασφλειας του δικαου, της προστατευμενης εμπιστοσνης και της αμοιβαιτητας. Επσης, δεν αντκειται στην ΕΣΔΑ, στο Διεθνς Σμφωνο ατομικν και πολιτικν δικαιωμτων και στην Οδηγα 2008/78/ΕΚ. Ως εκ τοτων, η αυτοδκαιη λση της υπηρεσιακς σχσεως του αιτοντος ως Μουφτ, λγω του τι εχε υπερβε το 67ο τος της ηλικας του, νομμως διαπιστθηκε με την προσβαλλμενη απφαση. Απορρπτει την ατηση.

13-12-19 ΕιρΘεσ 2264/19YΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΜΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ. Κρση τι  ο ανλικος κληρονμος που αποδχεται με το ευεργτημα της απογραφς δεν δναται να ζητσει την υπαγωγ στη ρθμιση του Ν. 3869/2010 των κληρονομικν χρεν, αφο αυτ δεν συνιστον ατομικ του χρη, αλλ χρη ναντι των οποων εναι τρτος, αλλ οτε δναται να ζητσει την εξαρεση απ την εκποηση της κριας κατοικας του, αφο και ναντι αυτς εναι τρτος μη χων εξουσα διαθσεως. τσι εν προκειμνω, οι υπ στοιχεο Β' και Γ' αιτσεις, παρστανται ως μη νμιμες, δεδομνου τι τα ανλικα τκνα της αιτοσας κληρονμησαν με το ευεργτημα της απογραφς.

13-12-19 ΕιρΖακνθου 64/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. Ατηση υπαγωγς στο Ν.3869/10. Ενιαα φορολογικ μεταχεριση πολιτν - Κρση τι η διταξη της παρ. 2 του ρθρου 1 Ν. 3869/10, εναι προδλως αντισυνταγματικ, καθς εισγει ως προπθεση για την απαλλαγ του πολτη απ φρους, την ιδιτητα του αιτοντος την απαλλαγ απ το φρο, ως οφειλτη προς ιδιτη πιστωτ και, πιο συγκεκριμνα, ως οφειλτη ναντι τραπεζικς εταιρεας. Το κριτριο αυτ δεν εναι συνταγματικς ανεκτ, καθς δεν συμπεριλαμβνεται σε αυτ που μπορον να αποτελσουν λγο διαφορετικς φορολογικς μεταχερισης.  Περπτωση αιτοντος που επ δεκαεννα τη υπρξε επιχειρηματας διατηρντας κοσμηματοπωλεο με υποκαταστματα  - Δεν μπορε να θεωρηθε μικρμπορος. Απορρπτει ως αβσιμη κατ’ ουσαν την ατηση.

6-12-19 ΣυμβΕφΑθ 83/19ΕΥΡΩΠΑΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ. Περιεχμενο και αναγκαα στοιχεα. Εν προκειμνω, προκπτει τι στο προς εκτλεση ευρωπακ νταλμα σλληψης δεν περιγρφονταν σαφς οι πρξεις για τις οποες δικεται ο εκζητομενος. Ειδικτερα δεν υπρχε σαφς και χωριστ περιγραφ κθε επιμρους πρξης, με αναφορ των περιστσεων τλεσης, στε να μπορε η κθε επιμρους πρξη να εξατομικευτε, προκειμνου να ασκσει ο εκζητομενος τα υπερασπιστικ του δικαιματα αλλ και να μπορε το Συμβολιο να προβε σε λεγχο του διττο αξιοπονου και των λοιπν προποθσεων κδοσης. Αποφανεται για τη μη εκτλεση του εντλματος.

6-12-19 ΔΕφΘεσ 1322/19ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΜΟΙΒΕΣ. ΕΦΕΣΗ - ΠΑΡΑΒΟΛΟ. Διαφορ απ επιβολ φρου εισοδματος για αμοιβς που κατβαλε η εκκαλοσα εταιρα σε εργολπτες στο πλασιο τεχνικν ργων για τη βελτωση των εγκαταστσεν της. σκηση δετερης φεσης - Προποθσεις - Παρβολο - Κρση τι κατ τον κρσιμο χρνο κατθεσης της κρινμενης φεσης το οφειλμενο παρβολο ανρχεται σε ποσοστ 1% του κριου φρου (Ν.4446/16). Προκπτει τι η εκκαλοσα εταιρα κατβαλε τις αμοιβς στους εργολπτες τεχνικν ργων, αλλ δεν απδωσε στο Δημσιο τον αναλογοντα φρο εισοδματος των ως νω προσπων. Ανακπτει μως, η ανγκη να διερευνηθε απ τη φορολογικ αρχ, εν ο νδικος φρος που επιβλθηκε μεν σε βρος της εκκαλοσας το τος 2005, αλλ ανγεται στις διαχειριστικς περιδους των ετν 1998 και 1999, καταβλθηκε απ τους υποκεμενους στο φρο αυτν επαγγελματες. Αναβλλει.

6-12-19 EιρΠειρ 54/19ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ.  Ατηση ασφαλιστικν μτρων Δικηγορικο Συλλγου κατ πολιτικο κμματος, το οποο αντιποιεται το δικηγορικ λειτοργημα, με διαφημιστικς ενργειες για την παροχ νομικν υπηρεσιν που συνιστον αθμιτη διαφμιση υπηρεσιν που προσιδιζουν μνο στο δικηγορικ λειτοργημα, εν παρλληλα δημιουργον παραπλνηση στο κοιν καλλιεργντας την προσδοκα μιας αποτελεσματικς αντιμετπισης νομικν προβλημτων. Δχεται την ατηση.

29-11-19  ΠολΠρΑθ 2315/19ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΡΗΤΡΑ  ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ. Διαφορ απ συμβσεις παροχς υπηρεσιν με τις οποες η ενγουσα ανλαβε την παροχ υπηρεσιν προετοιμασας, βελτωσης και συντρησης των συστημτων διαχερισης της εναγμενης εταιρας που χει ως αντικεμενο τη λειτουργα και εκμετλλευση μεταλλεων. Συμφωνα περ διαιτησας - νσταση υπαγωγς της νδικης διαφορς σε διαιτησα -  Κρση τι η επικαλομενη απ την εναγμενη, απ ποψη ουσιαστικο δικαου, ακυρτητα των επδικων συμβσεων, δεν επιδρ στο κρος της περιλαμβανμενης σε αυτς διαιτητικς ρτρας, η οποα διατηρε την αυτοτλει της. Παραπομπ της υπθεσης σε διαιτησα.

29-11-19  ΕφΠατρν 334/19ΔΙΑΖΥΓΙΟ. ΔΑΝΕΙΟ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΖΥΓΩΝ  - ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΜΑΡΤΥΡΕΣ. Διαδοχικς συμβσεις ατκου δανεου μεταξ συζγων, με σκοπ την  ανακανιση διαμερισμτων και την κλυψη οφειλν της συζγου, χωρς την τρηση κποιου γγραφου τπου, καθς αυτ θα διατραζε τις σχσεις εμπιστοσνης των συζγων κι εν γνει το δεσμ τους. Συναινετικ διαζγιο και αναζτηση απ το σζυγο των ποσν του δανεου. Στην  ννοια των δαπανν για την αντιμετπιση οικογενειακν αναγκν δεν περιλαμβνονται οι δαπνες για την ανακανιση ακιντων. Επιτρεπτ της απδειξης με μρτυρες λγω της ηθικς αδυναμας εκ μρους του ενγοντος για την απκτηση γγραφης απδειξης. Απορρπτει την φεση ως κατ' ουσαν αβσιμη.

29-11-19  ΔΕφΑθ 2374/19ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ. Κρυξη δασικς κτασης ως αναδασωτας και απαγρευση δραστηριοττων επ'  αυτς, με τις προσβαλλμενες πρξεις, οι οποες εκδθηκαν απ διαφορετικ ργανα και δυνμει διαφορετικν νομοθεσιν, αλλ και οι δο κατατενουν στη συνταγματικς κατοχυρωμνη προστασα των δασν. Η αιτοσα, ιδιοκττρια της επμαχης, κηρυχθεσας ως αναδασωτας, δασικς κτασης,  ζητε την ακρωση των προσβαλλμενων πρξεων, αμφισβητντας κατ’ αρχς το δασικ χαρακτρα της επδικης κτασης. Κρση τι η πρτη προσβαλλμενη πρξη, με την οποα κηρσσεται αναδασωτα η ιδιοκτησα της αιτοσας, με το αιτιολογικ τι πρκειται για δασικ κταση που χει εκχερσωθε, παρσταται ανεπαρκς αιτιολογημνη. Δεκτ η ατηση.

29-11-19   ΜονΠρΑθ 1800/19ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - Ν.3869/10 - ΕΝΝΟΙΑ ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΥ. Ατηση ρθμισης οφειλν υπερχρεωμνων φυσικν προσπων - Προποθσεις - λλειψη πτωχευτικς ικαντητας. Περπτωση αιτοντος-εκκαλοντος που διατηροσε πρατριο ρτου, που κι εργαζταν ο διος προσωπικ και στο οποο δεν εχε επενδσει σημαντικ κεφλαιο. Προκπτει τι ο αιτν διενεργοσε εμπορικς πρξεις, αλλ χωρς ριψοκνδυνη κερδοσκοπικ διαμεσολβηση, εν κατ' ουσαν το κρδος του αποτελοσε αμοιβ του σωματικο του κπου κι επομνως, φερε την ιδιτητα του «μικρεμπρου» . Δεκτ η φεση.

22-11-19 ΔΕφΑθ (Τμμα 19ο-Τριμ.) 369/19ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - 20ετς ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Φορολογικς υποθσεις - Επιμκυνση της προθεσμας παραγραφς σε εκοσι (20) τη. Με τη θσπιση του μτρου της εικοσαετος παραγραφς (παρ. 3 του ρθρου 36 του Ν. 4174/13), ο νομοθτης στοχεει στη σλληψη της φοροδιαφυγς, ωστσο, η επιμκυνση του χρνου παραγραφς κατ δεκαπντε χρνια, σε σχση με τον ισχοντα καννα της πενταετος παραγραφς, επγεται τον περιορισμ-προσβολ των ατομικν δικαιωμτων. Κρνεται λοιπν, τι το μτρο επιμκυνσης του χρνου παραγραφς, υπερακοντζει προδλως τον ελογο, εν προκειμνω, χρνο. Η υπρβαση δε αυτ του ευλγου χρνου συνιστ ταυτοχρνως υπρβαση και των τριν εκφνσεων της αρχς της αναλογικτητας. Δχεται την προσφυγ.

22-11-19 ΜΠρΙωανννων 290/19ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ. Σμβαση στεγαστικο δανεου σε ελβετικ φργκο - Διαταγ πληρωμς - Δεδικασμνο διαταγς και οι ενστσεις που καλπτονται απ αυτ.  Η νσταση καταχρηστικς σκησης δικαιματος αποτελε διαπλαστικ δικαωμα που δεν καταλαμβνεται απ το δεδικασμνο, εν τα περιστατικ που το θεμελινουν προκυψαν μετ την απκτηση δεδικασμνου αν εν γνει δεν θα μποροσε να τα αποδεξει ο ανακπτων ακμα και αν εχε ασκσει ανακοπ. τσι εν προκειμενω, η εν λγω νσταση παραδεκτς προβλλεται. Κρση τι η νδικη αναγκαστικ εκτλεση καταχρηστικς επισπεδεται, αφο ξεπερν τα ρια που επιβλλει η καλ πστη και τα χρηστ θη. Δχεται την ανακοπ.

22-11-19 ΜΕφΘεσ 1735/19ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ - ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ. Περπτωση συμψηφισμο απατησης τρπεζας κατ εγγυτριας σε σμβαση πστωσης, συνδικαιοχου σε κοιν λογαριασμ. Μη εφαρμογ επ συμψηφισμο του τεκμηρου που εφαρμζεται επ κατσχεσης, τι η κατθεση ανκει ισομερς στους συνδικαιοχους του κοινο λογαριασμο. Περαιτρω, δεν αντκειται στην καλ πστη ο συμψηφισμς, ακμα κι εν η τρπεζα γνριζε τι το ποσ της κατθεσης προρχεται απ τερο συνδικαιοχο. Τλος, η προσωριν διαταγ που εχε εκδοθε στο πλασιο της διαδικασας του Ν.3869/10, δεν περιλαμβανε τον επμαχο κοιν λογαριασμ, αφο αυτς δεν εχε δηλωθε ως περιουσιακ στοιχεο της ενγουσας. Απορρπτει την φεση ως κατ' ουσαν αβσιμη.

22-11-19  ΜΠρωτΑθ 2639/19ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. ρια αναστολς εκτλεσης διαταγς πληρωμς υπ την ισχ του Ν.4335/15. Περπτωση οφειλς απ σμβαση δανεου, για την οποα εκδθηκε διαταγ πληρωμς, εν εχε δη συμπεριληφθε στην ατηση περ ρθμισης οφειλν του Ν.3869/10. Προκπτει τι η καθς τρπεζα  εν γνριζε τι ο ανακπτων χει αιτηθε τη ρθμιση των οφειλν του, μεταξ των οποων περιλαμβανταν και αυτ για την οποα εκδθηκε η προσβαλλμενη διαταγ πληρωμς, κι εν γνριζε τι περπου 15 ημρες μετ την κδοση της διαταγς πληρωμς, εχε οριστε η συ­ζτηση της φεσης του αιτοντος, προβη στην κδοση της ανακοπτμενης διαταγς πληρωμς. Καταχρηστικ η συμπεριφορ της καθς. Δχεται την υπ κρση ατηση.

15-11-19 ΔΕφΠειραις (Β'-Τριμελς) 1110/19 : ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΕΥΘYΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ.  ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ. ΤΟΚΟΣ. Περπτωση θαντου ασθενος σε Νοσοκομεο λγω ιατρικο σφλματος - Επιδκαση αποζημωσης και χρηματικς ικανοποησης των συγγενν για ψυχικ οδνη. Προποθσεις αστικς ευθνης Δημοσου απ παρνομες πρξεις παραλεψεις των οργνων του. Κονδλια αποζημωσης - Αποζημωση λγω στρησης διατροφς - Δεν συνδεται η υποχρωση αποκατστασης της αποθετικς ζημας του δικαιοχου λγω στρησης διατροφς με τυχν αδυναμα του διου να εργαστε. Υπολογισμς τοκοφορας της απατησης - Εφαρμοστες διατξεις  - Το τμμα της αξωσης που ανγεται να μνα μετ απ την ναρξη ισχος του Ν 4607/19, ο νμιμος τκος υπολογζεται σμφωνα με το ρθρο 45 του ενλγω νμου. Απορρπτει τη δετερη φεση του Νοσοκομεου, δχεται την πρτη των συγγενν και μεταρρυθμζει την πρωτδικη απφαση.

15-11-19 ΔΠρΑθηνν (12ο - Τριμελς) 8043/19 - ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ - ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ. Αστικ ευθνη του Δημοσου κατ ρθρο 105ΕισΝΑΚ, απ παρνομες πρξεις παραλεψεις των οργνων του. Περπτωση ελλειπν μτρων για τη φλαξη  πολιτν και περιουσιν, απ τις αστυνομικς δυνμεις, κατ τη διρκεια επεισοδεων. Κρση τι τα επεισδεια ταν αναμενμενα κι ως εκ τοτου ελλεπει το στοιχεο του αιφνιδιασμο των αστυνομικν δυνμεων, που θα οδηγοσε στην απαλλαγ απ την υποχρωση προς αποζημωση. Προκπτει παρβαση του κατ τις διατξεις του Ν. 2800/00 επιβαλ­λμενου καθκοντος διασφλισης της δημσιας ειρνης και ευταξας, προστασας των ατομικν ελευθεριν των πολιτν και τρησης της τξης στους δημσιους χρους και στις δημσιες συγκεντρσεις. Δεκτ η αγωγ.

15-11-19 ΔΕφΠειραις (Α1 - Ακυρωτικ) 401/19ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ. Ατημα αλλοδαπο για την υπαγωγ του στο προστατευτικ καθεστς του πρσφυγα - Προποθσεις -  ννοια δικαιολογημνου φβου αλλοδαπο ατομικς δωξης στη χρα του - Απρριψη απ την Επιτροπ του αιτματος λγω ανυπαρξας βσιμου και δικαιολογημνου φβου δωξς του στην πατρδα του λγω γενετσιου προσανατολισμο του - σκηση ατησης ακυρσεως. Κρση τι η Επιτροπ μη νμιμα και αναιτιολγητα  δεν εξφερε αυτοτελ κρση, εν η εν λγω αποδιδμενη στο πρσωπ του ιδιτητα ως ομοφυλφιλου, εναι ικαν απ μνη της να προκαλσει σ’ αυτν αντικειμενικ δικαιολογημνο φβο δωξς του στην πατρδα του, στε να υπαχθε στο ειδικ προστατευτικ καθεστς του πρσφυγα. Δεκτ η ατηση - Αναπομπ στη διοκηση.

8-11-19 ΕφΠειραις 455/19ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ 12ΜΗΝΟΥ - ΤΥΠΟΣ. Καταγγελα συμβσεως εργασας αορστου χρνου κατ το πρτο δωδεκμηνο απασχλησης του εργαζομνου χωρς την τρηση εγγρφου τπου. Αγωγ με ατημα την αναγνριση της ακυρτητας της καταγγελας.  Βσει του Ν.3863/10 (πως συμπληρθηκε απ το Ν.3899/10) ορζεται τι η απασχληση κατ το πρτο δωδεκμηνο λογζεται ως απασχληση δοκιμαστικς περιδου και η σμβαση μπορε να καταγγελθε χωρς αποζημωση απολσεως, εκτς κι εν υπρχει αντθετη συμφωνα.  λεγχος της καταγγελας ως καταχρηστικς. Κρση τι η καταγγελα εναι νμιμη κατ το πρτο δωδεκμηνο εργασας χωρς να τηρηθε ο γγραφος τπος.

8-11-19 ΜονΠρΠειρ 42/19ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΓΟΣ - ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Τρπεζες - Προστασα καταναλωτν. Αρχ της διαφνειας και ΓΟΣ - Ο υπολογισμς του τκου με βση το τος 360 ημερν προσκροει στην αρχ της διαφνειας, που επιτσσει το ρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2251/1994, διτι οι γενικο ροι συναλλαγν των συμβσεων πρπει να εναι διατυπωμνοι κατ τρπο ορισμνο, ορθ και σαφ. 

1-11-19 ΔιοικΠρωτΑθηνν 2957/19ΔΗΜΟΙ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ. Επιβολ εισφορς σε χρμα σε βρος των ιδιοκτητν ακιντων εκτς σχεδου, τα οποα εντσσονται σε περιοχ εντς σχεδου πλεως, προκειμνου να συμβλουν στη δαπνη κατασκευς των βασικν, κοινοχρστων πολεοδομικν ργων. Καθ' λην αρμοδιτητα του Διοικητικο Εφετεου, εφσον το αντικεμενο της διαφορς υπερβανει το ποσ των 150.000 ευρ.  Εν προκειμνω, λοιπν, η διαφορ ανκει στην καθ' λην και κατ τπο αρμοδιτητα του Διοικητικο Εφετεου Αθηνν, που πρπει να παραπεμφθε η υπθεση.

1-11-19 ΔιοικΕφΑθηνν 1129/19ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΣΕΠ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΓΗΤΙΚΑ. Προκρυξη ΑΣΕΠ  - Διαγωνιστικη διαδικασα για την πλρωση θσεων τακτικο προσωπικο με σειρ προτεραιτητας, κατηγορας δευτεροβθμιας εκπαδευσης σε φορες του Υπουργεου Υγεας. Υποβολ δικαιολογητικν - Παρεμππτων λεγχος -  Δεν μπορε, στο στδιο ελγχου των δικαιολογητικν διορισμο να εξετζει την νομιμτητα των υποβληθντων εγγρφων-ττλων σπουδν, αλλ υποχρεοται να δχεται αυτ ως ισχυρ, εφσον φρουν εξωτερικς τα κατ νμο γνωρσματα εγκρων πρξεων. Εν προκειμνω λοιπν, η Διοκηση μη νομμως αμφισβτησε τη νομιμτητα των ττλων σπουδν, επικαλομενη την επικρωση της πειθαρχικς ποινς της οριστικς ρσης της δειας δρυσης και λειτουρ­γας του ιδιωτικο εκπαιδευτικο ιδρματος, απ το οποο απονεμθηκαν οι εν λγω ττλοι. Δχεται την ατηση.

1-11-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - IV) 16/19ΕΦΚΑ – YΔΡΕΥΣΗ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ – ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Μη θερηση ΧΕ ΕΦΚΑ που αφορ στην καταβολ ποσο για την εξφληση οφειλν απ λογαριασμος δρευσης που προρχονται απ την παροχ που υδροδοτε ακνητο ιδιοκτησας του Ε.Φ.Κ.Α.. Ο χρνος παραγραφς των αξισεων τρτων κατ του Ε.Φ.Κ.Α. απ την παροχ υπηρεσιν, πως εναι και οι αξισεις της ΕΥΔΑΠ απ λογαριασμος που εκδδει και αφορον την δρευση ακιντων του εναι πενταετς, αρχζει δε απ το τλος του τους, μσα στο οποο γεννθηκε η οικεα αξωση με την παρλευση της ημερομηνας λξεως του λογαριασμο δρευσης και καταλαμβνει λες τις αξισεις απ λογαριασμος που χουν γεννηθε απ 1.1.2017 και εντεθεν, οπτε και ρχισε η λειτουργα του ως φορα κοινωνικς ασφλισης και κατστη οιονε καθολικς διδοχος στα δικαιματα και τις υποχρεσεις των φορων κοινωνικς ασφλισης που εντχθηκαν αυτοδκαια σαυτν, μεταξ των οποων και το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. Οι αξισεις που χουν γεννηθε σε προγενστερο χρνο, και ειδικτερα απ 1.8.2007 και εντεθεν (δηλ. ως 31.12.2016), απ λογαριασμος δρευσης και αφορον ακνητα που περιλθαν κατ το ως νω χρονικ διστημα στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με διαδοχ απ το πρην Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., σο και πριν την 1η.8.2007 ταν τα εν λγω ακνητα ανκαν ακμη στην ιδιοκτησα του πρην Τ.Σ.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο., υπκεινται ομοως σε πενταετ παραγραφ αρχομνης απ το τλος του οικονομικο τους εντς του οποου γεννθηκε η οικεα αξωση με την παρλευση της ημερομηνας λξεως του τιμολογου δρευσης και ταν δυνατ η δικαστικ επιδωξ της. Εξλλου, τα ζητματα διαχρονικο δικαου των περ παραγραφς διατξεων θα πρπει να ρυθμιστον, ελλεψει ειδικν μεταβατικν ρυθμσεων, σμφωνα με τη γενικ διταξη του ρθρου 18 ΕισΝΑΚ, η οποα χει εφαρμογ χι μνο στις διατξεις περ παραγραφς του ΑΚ και του προσχσαντος δικαου, αλλ σε κθε διταξη νετερου νμου και του πριν απ αυτν ισχσαντος δικαου. Οι νετερες περ παραγραφς διατξεις καταλαμβνουν και τις πριν απ την ναρξη ισχος τους γεννηθεσες αξισεις, εκτς απ εκενες για τις οποες εχε δη συμπληρωθε η προβλεπμενη απ τις προσχσασες διατξεις παραγραφ. Μνο οι αξισεις που απορρουν απ 24 ανεξφλητους λογαριασμος υδροδτησης του ως νω ακιντου του ΕΦΚΑ ετν 2006-2012, ενψει του χρνου κδοσης του ελεγχμενου χρηματικο εντλματος χουν υποπσει στην πενταετ παραγραφ, η οποα ρχισε απ το τλος εκστου τους εντς του οποου γεννθηκαν οι αξισεις με την παρλευση της ημερομηνας λξης κθε λογαριασμο. Κρνει τι η εντελλμενη δαπνη που εμπεριχει εν μρει παραγεγραμμνες, κατ τα ανωτρω, απαιτσεις της φερμενης ως δικαιοχου εταιρεας εναι εν μρει μη κανονικ και το επμαχο χρηματικ νταλμα δε πρπει να θεωρηθε.

1-11-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - I) 19/19ΔΗΜΟΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφορ στην καταβολ επιδματος θσης ευθνης στη φερμενη ως δικαιοχο υπλληλο που σκησε καθκοντα αναπληρτριας Προσταμνης. Πτε χορηγεται το εν λγω επδομα σε Αναπληρωτς Προσταμνους. Μη νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η αναπλρωση λαβε χρα χωρς απφαση ορισμο της ως αναπληρτριας Προσταμνης. Εξλλου, αβασμως επικαλεται ο Δμος το ΔΙΔΑΔ/Φ.35(Α).5/281/29932/22.9.2015 γγραφο του Υπουργεου Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης, με το οποο γνεται δεκτ τι ακμη και στην περπτωση που η διοκηση δεν εκδδει την οικεα διοικητικ πρξη περ αναπλρωσης προσταμνων, αυτ δεν ασκε επιρρο στην καταβολ του επιδματος ευθνης, καθς αυτ αποτελε γγραφο παροχς οδηγιν εσωτερικς φσης, στερομενο επομνως, ως εκ της φσης του, δεσμευτικς ισχος.

25-10-19 ΣτΕ (ΟΛ) 1889/19 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - Ν.4387/16 - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.Ενιαο Σστημα Κοινωνικς Ασφλισης - ΕΦΚΑ -  Αναπροσαρμογ συντξεων - λλειψη αναλογιστικς μελτης.Κρθηκε τι με το δεδομνο της ελλεψεως οποιασδποτε αναλογιστικς μελτης που να προκπτει τι εχε εκπονηθε πριν απ την ψφιση του ανωτρω νμου και που να τεκμηρινει τη βιωσιμτητα  του ΕΤΕΑΕΠ, ενψει του νου τρπου υπολογισμο των συντξεων και του μηχανισμο εξισορροπσεως των ελλειμμτων του ΕΤΕΑΕΠ (ρθρο 96 παρ. 1 του Ν. 4387/2016),  καθς και της αυξσεως των εισφορν για την επικουρικ σνταξη κατ την εξαετα 2016 ως 2022 (ρθρο 97), η διταξη της παρ. 1 του ρθρου 96 του ν. 4387/2016 εναι αντισυνταγματικ. Περαιτρω, εν ψει του επιτακτικο δημοσου συμφροντος να υφσταται νμιμο καθεστς κοινωνικς ασφλισης, οι συνπειες της αντισυνταγματικτητας των διατξεων του ν. 4387/2016 πρπει να επλθουν ξι μνες μετ την δημοσευση της παροσας απφασης. Δχεται εν μρει την ατηση - Ορζει ως χρνο ενρξεως  του ακυρωτικο αποτελσματος της παροσας αποφσεως την ημρα δημοσιεσεως αυτς. [Μειοψηφοσες απψεις]

25-10-19 ΣτΕ (ΟΛ) 1890/19ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΤΕΑ - ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - Ν.4387/16 - ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ενιαο Σστημα Κοινωνικς Ασφλισης - Αναπροσαρμογ και επανυπολογισμς συντξεων - λλειψη τεκμηριωμνης αναλογιστικς μελτης. Περπτωση συνταξιοχων τραπεζικν υπαλλλων. Κρθηκε τι προκειμνου ο νομοθτης να ανταποκριθε στην υποχρωσ του να τεκμηρισει τη βιωσιμτητα  των φορων που συνιστνται και λειτουργον στο πλασιο νου ασφαλιστικο συστματος και χορηγον τις συνταξιοδοτικς παροχς, οφελει, πριν απ την ψφιση του σχετικο νμου, να χει προκαλσει τη σνταξη αναλογιστικν μελετν προερχμενων απ αρμδια προς τοτο αρχ. Περαιτρω, κρθηκε τι το ψος της καταβαλλμενης κριας συντξεως  δεν εναι πρσφορο κριτριο για τον προσδιορισμ του ψους της καταβαλλμενης επικουρικς συντξεως. Η αναπροσαρμογ λοιπν, της επικουρικς συντξεως, κατ τα οριζμενα στα ρθρα 96 παρ. 4 του ν. 4387/2016 και 6 της προσβαλλμενης αποφσεως, αντκειται στα ρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 22 παρ. 5 του Συντγματος, και στην κατοχυρωμνη απ το ρθρο 25 παρ. 1 του Συντγματος, αρχ της αναλογικτητας. Δεκτ εν μρει η ατηση. [Μειοψηφοσες απψεις] - Δες και την υπ'αρ. 1891/19 ΣτΕ (ΟΛ)

25-10-19 ΔιοικΠρωτΑθηνν Α13940/19 ΑΚΙΝΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. Ρυμοτομικ δσμευση ακιντου δυνμει ονομαστικν ττλων ΜΣΔ -  Αγωγ κατ του Δημοσου λγω αστικς ευθνης απ παρνομες πρξεις και παραλεψεις των οργνων του  (ρθρα 105 και 106 ΕισΝΑΚ). Το Δικαστριο, δεδομνου τι οι ονομαστικο ττλοι, ταν και παρμειναν παρνομοι και κυροι, με αποτλεσμα να μην καταβληθε αποζημωση για τη ρυμοτομικ απαλλοτρωση του νδικου ακιντου, κρνει τι οι ενγουσες δικαιονται αποζημωσης απ το Δημσιο, προς αποκατσταση της θετικς ζημας που υπστησαν απ την παρνομη γκριση μεταφορς συντελεστ δμησης. Επιπλον, επιδικζει χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης. Εν μρει δεκτ η αγωγ κατ του Δημοσου - Απορρπτει την αγωγ κατ το μρος που στρφεται κατ του Δμου.

25-10-19 ΕφΑθηνν 3515/19 : ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. Ακυρτητα καταγγελας συμβσεως εργασας λγω νμιμης συνδικαλιστικς δρσης - Ν.1264/82 αρ.14 παρ.4 - Προποθσεις - Για την ακυρτητα μιας ττοιας απλυσης δεν απαιτεται η συνδικαλιστικ δρση να αποτλεσε τη μνη την κρια αιτα της καταγγελας, αλλ αρκε να συνετλεσε απλς σε αυτ, με την ννοια τι ο εργοδτης δεν θα προβαινε στην απλυση του εργαζομνου εν λειπε η συνδικαλιστικ του δρση. Η συμμετοχ σε απεργα που αναγνωρστηκε δικαστικς ως παρνομη, θεωρεται νμιμη συνδικαλιστικ δρση, τουλχιστον ως την τελεσιδικα της σχετικς απφασης. Εν προκειμνω,  κρθηκε τι η ακυρτητα της καταγγελας των συμβσεων των εναγντων. Δεκτ η φεση.

25-10-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - ΙV) 17/19 : ΟΑΕΔ – ΕΙΣΦΟΡΑ 102 Ν. 4387/16 – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ. Μη θερηση ΧΕ ΟΑΕΔ που αφορον στην απδοση στην Πανελλνια Ομοσπονδα Πολιτικν Συνταξιοχων, στην Πανελλνια Ομοσπονδα Απστρατων Σωμτων Ασφαλεας, στην Πανελλνια Ομοσπονδα Στρατιωτικν και στην Ομοσπονδα Συνταξιοχων ΙΚΑ, της εισφορς του ρθρου 102 του ν. 4387/2016.  Η επμαχη υπουργικ απφαση (41777/1303/2018) δεν ευρσκει ρεισμα σε νομοθετικ εξουσιοδτηση, κατ παρβαση των συνταγματικν διατξεων του ρθρου 43 παρ. 2 του Συντγματος διτι, με το ρθρο 102 του ν. 4387/2016, το οποο αναφρεται στο σμα αυτς, ουδεμα εξουσιοδτηση παρχεται στον Υπουργ Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης να εκδσει απφαση που να ρυθμζει τις δικαιοχες συνταξιουχικς οργανσεις, τους ρους και προποθσεις συμμετοχς στην κατανομ, τον τρπο υπολογισμο του αποδιδμενου σε κθε οργνωση ποσο, τη διαδικασα, τα απαιτομενα δικαιολογητικ για την απδοση του ποσο της προβλεπμενης στο ρθρο 102 παρ. 1 του ν. 4387/2016 εισφορς κ.λ.π.. Εξλλου, με την παργραφο 3 του ρθρου 102 του ν. 4387/2016 παρχεται στον Υπουργ Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης νομοθετικ εξουσιοδτηση μνον για τη ρθμιση κθε αναγκαου θματος για την εφαρμογ της παραγρφου 2 και χι για την εφαρμογ της παραγρφου 1 του ρθρου αυτο. Οι ελεγχμενες δαπνες, οι οποες ερεδονται στην ως νω υπουργικ απφαση (41777/1303/2018) εναι μη νμιμες.

25-10-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - Ι) 68/19ΕΟΠΥΥ – ΙΑΤΡΟΣ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΑΡ. 52 Ν. 4430/2016)  - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ. Μη θερηση ΧΕ Ε.Ο.Π.Π.Υ. που εκδθηκε υπρ συμβεβλημνης με το ΤΑΠ - ΟΤΕ ιατρο για την εξφληση ληξιπρθεσμων οφειλν ετν 2008 - 2012, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 52 του ν.4430/2016. Η εξφληση ληξιπρθεσμων οφειλν που αφορον τα προ τις 31.12.2012 τη εις βρος του κρατικο προπολογισμο, λαμβνει χρα ανεξαρττως του χρνου γνεσς τους. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι επιτρπεται, σε κθε περπτωση, δυνμει των διατξεων του ρθρου 52 του ν. 4430/2016, η εξφληση δαπανν που εμππτουν στο ρυθμιστικ πεδο του νμου αυτο, ανεξαρττως του χρνου γνεσς τους, κατ’ εξαρεση των καννων περ παραγραφς.

25-10-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - Ι) 14/19ΔΗΜΟΣ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφοροσε στην καταβολ επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας εναερτη ηλεκτρολγου, ειδικτητας ΔΕ24 Ηλεκτρολγων. Πτε καταβλλεται το εν λγω επδομα στους εργαζομνους με την ανωτρω ειδικτητα. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι ο φερμενος ως δικαιοχος απασχολθηκε με πλρη και αποκλειστικ απασχληση ως εναερτης ηλεκτρολγος, τοι σε υπηρεσα και σε ειδικτητα που δικαιολογε την καταβολ του επιδματος, εν το γεγονς τι ο φερμενος ως δικαιοχος του εντλματος δεν χει προσληφθε με την ιδιτητα του εναερτη ηλεκτρολγου για την εκτλεση αποκλειστικ ττοιων εργασιν δεν συνιστ εν προκειμνω διακωλυτικ λγο για την καταβολ του επμαχου επιδματος για τον συγκεκριμνο μνα, αφο στον οικεο Ο.Ε.Υ. δεν προβλπεται, ειδικς, οργανικ θση εναερτη, αλλ οργανικς θσεις του γενικτερου κλδου ΔΕ 24 Ηλεκτρολγων.

18-10-19 ΑρΠγος (Ποιν - ΣΤ) 901/19 : ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. Στοιχειοθτηση παρνομης επεξεργασας δεδομνων προσωπικο χαρακτρα. λλειψη ειδικς και εμπεριστατωμνης αιτιολογας - Εσφαλμνη ερμηνεα και εφαρμογ ουσιαστικς ποινικς διατξεως - Υπρβαση εξουσας. Η προσβαλλμενη απφαση σον αφορ τον πρτο κατηγορομενο, κατοι δχεται τι το νδικο πιστοποιητικ, που περιεχε ευασθητα προσωπικ δεδομνα του εγκαλοντα, εχε νομμως εξαχθε απ το αρχεο της Εισαγγελας Πρωτοδικν Ναυπλου και τι ο πρτος κατηγορομενος, χωρς τη συγκατθεση του εγκαλοντα, το παρδωσε στον δετερο κατηγορομενο, στη συνχεια, σε πλρη αντφαση με τις παραδοχς αυτς, δχεται τι δεν στοιχειοθετεται αντικειμενικ το αδκημα της παρ. 4 του ρθρου 22 του Ν. 2472/1997 με την αιτιολογα τι ο κατηγορομενος κανε χρση δεδομνων τα οποα γνριζε απ μνος του ως πολιτικς ενγων στη μεταξ αυτο και του εγκαλοντα ποινικ αντιδικα. Ως προς τον δετερο κατηγορομενο δικηγρο δεν διαλαμβνει οποιαδποτε αιτιολογα για ποιο λγο ταν απολτως αναγκαα, πως ο νμος ορζει, η χρησιμοποηση, εν αγνοα και χωρς τη συγκατθεση του εγκαλοντος, του ανωτρω πιστοποιητικο, που περιεχε ευασθητα προσωπικ δεδομνα του. Αναιρε την υπ'αριθμ. 730/2018 απφαση του ΤρΕφΠλημ/των Ναυπλου.

18-10-19 ΜονΠρΠειρ 84/19ΟΕ -ΧΡΕΗ - ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ.  Διαταγ πληρωμς σε βρος ΟΕ -  Ευθνη και των εταρων - Ως απρροια της προσωπικς και εις ολκληρον ευθνης των ομορρθμων συνεταρων για τα χρη της εταιρας εναι η αναγκαστικ ομοδικα ανμεσα στην εταιρα και τους ομρρυθμους εταρους. Προπθεση μως για την παρξη αναγκαστικς ομοδικας εναι η ομρρυθμη εταιρα να συνεναχθε με τους εταρους. Διαδικασα περιουσιακν διαφορν. Περπτωση αξισεων απ σμβαση  εξαρτημνης εργασας - Εφαρμογ των ειδικτερων ρυθμσεων των εργατικν διαφορν. Επδοση διαταγς πληρωμς - Απρριψη της ανακοπς του ρθρου 633 ΚΠολΔ ως απαρδεκτης, σε περπτωση που δεν προβε ο δανειστς σε δετερη επδοση - Σε αυτν την περπτωση μπορε να ασκηθε η ανακοπ του ρθρου 933 ΚΠολΔ κατ των πρξεων της εκτλεσης. Απορρπτει την ανακοπ.

18-10-19 ΕφΑθηνν 359/19ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ. Συμβσεις προμθειας ιατρικο εξοπλισμο με Νοσοκομεο (ΝΠΔΔ)  - Συστατικς τπος - Ακυρτητα συμβσεως επ μη τηρσεως του γγραφου τπου. Εκχρηση των απαιτσεων της προμηθετριας εταιρας σε πιστωτικ δρυμα στο πλασιο σμβασης πρακτορεας επιχειρηματικν απαιτσεων (factoring) - Κρσιμος χρνος της αναγγελας της εκχρησης, οπτε και η τρπεζα κατστη αποκλειστικ δικαιοχος των απαιτσεων. Ενεργητικ νομιμοποηση τρπεζας - εκδοχα να επιδιξει την καταβολ των οφειλομνων απ τις συμβσεις προμθειας. Δχεται την φεση.

18-10-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - I)  71/19 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ. Μη θερηση ΧΕ Νοσοκομεου που αφορον ποσ αποζημωσης εφημεριν στο ιατρικ και επιστημονικ προσωπικ του Γενικο Νοσοκομεου. Η κατ παρβαση των κεμενων διατξεων του ν. 4498/2017 πραγματοποηση εφημεριν, ετε καθ’ υπρβαση του 48ρου χωρς την προηγομενη, ρητ, ειδικ και γραπτ συνανεση του ιατρο, ετε καθ’ υπρβαση του σχατου ορου των 60 ωρν εργασας εβδομαδιαως, εναι μη νμιμη, με αποτλεσμα να καθσταται, απ δημοσιονομικς απψεως, μη νμιμη η καταβολ της προβλεπμενης αποζημωσης στους ιατρος που εκτλεσαν καθ’ υπρβαση των ορων αυτν εφημερες. Προς τον σκοπ της απαργκλιτης τρησης των ως νω ορων εβδομαδιαας εργασας, τα αρμδια ργανα των νοσοκομεων οφελουν να τηρον πρσφορα προς τοτο αναλυτικ στοιχεα σχετικ με την εβδομαδιαα (τακτικ και εφημεριακ) απασχληση του ιατρικο προσωπικο τους, προκειμνου να καθσταται εφικτ η διαπστωση ετε της μη υπερβσεως, αν τομο, του 48ρου ετε της υπερβσεως μεν μχρι το ριο των 60 ωρν εβδομαδιαως, αλλ κατπιν γραπτς συναινσεως του ιατρο. Ανεξαρττως δε των ανωτρω, οι ιατρο που πργματι εκτλεσαν τις ως νω εφημερες, αλλ δεν δνανται να λβουν την ως νω εφημεριακ αποζημωση, διτι παραβισθηκαν απ το νοσοκομεο στο οποο υπηρετον οι προμνησθεσες διατξεις, δνανται να ζητσουν απ τα αρμδια προς τοτο δικαστρια την αποκατσταση της ισποσης ζημας που υπστησαν νεκα της παραβισεως αυτς. Εξλλου, για το λοιπ, πλην ιατρν, προσωπικ που υπηρετε στους Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α., οι εβδομαδιαες ρες εργασας ορζονται σε σαρντα, εν για την πραν του ωραρου αυτο απασχληση του προσωπικο αυτο με υπερωριακ απασχληση με εφημερα τυγχνουν μεσης εφαρμογς οι προμνησθεσες διατξεις των ρθρων 6 περ. β, 16 περ. β και 22 παρ. 1 της οδηγας 2003/88/ΕΚ ως προς την μγιστη εβδομαδιαα διρκεια εργασας (48ωρο, αν επταμερο, για περοδο αναφορς που δεν υπερβανει τους 4 μνες, με δυναττητα εργασας πραν του 48ρου, για την δια περοδο, κατπιν συνανεσης του εργαζομνου). Μη νμιμες οι σχετικς δαπνες δεδομνου τι στα δικαιολογητικ των ΧΕ περιλαμβνονται μνο οι σχετικς μισθοδοτικς καταστσεις και οι πνακες, στους οποους αναγρφονται, αν δικαιοχο, οι μηνιαες εφημερες τους και το αναλογον σε αυτς συνολικ ποσ αποζημωσης. Πλην μως, τα παραπνω δεν επαρκον, εφσον δεν προσκομζονται απ το Νοσοκομεο στοιχεα απ τα οποα να προκπτει η εβδομαδιαα, συνολικ (τακτικ και εφημεριακ) διρκεια εργασας του ιατρικο και λοιπο προσωπικο που συμμετεχε στις εφημερες, καθς και τι η διρκεια της εργασας αυτς ετε δεν υπερβανει τα αντατα ρια αν εβδομδα (48ωρο), ετε, τι σε περπτωση υπρβασης της 48ωρης εβδομαδιαας εργασας και, ειδικς για το ιατρικ προσωπικ, μχρι του αντατου ορου των 60 ωρν εβδομαδιαως, υφσταται η ειδικ προς τοτο γγραφη συνανεση του προσωπικο που συμμετεχε στις εφημερες.

18-10-19  ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - I) 59/19ΔΗΜΟΣ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ – ΠΛΑΣΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ. Μη θερηση ΧΕ Δμου που αφορ στην καταβολ αποδοχν σε υπλληλο με σχση ΙΔΑΧ, λγω νας κατταξς του απ την κατηγορα ΔΕ στην ΥΕ. Στο σστημα του Υπαλληλικο Κδικα θεσπζεται να ιδιατερο κανονιστικ πλασιο ανκλησης της παρνομης πρξης διορισμο, αφο η ανκληση δεν κωλεται απ την παρλευση μακρο χρνου, ταν επιβλλεται για λγους δημοσου συμφροντος ταν η κδοση της ανακαλομενης πρξης οφελεται σε δλια ενργεια του διοικουμνου. Περαιτρω, η πρξη διορισμο, στο βαθμ που δεν χει προηγηθε δλια ενργεια υποβοθηση της παρανομας εκ μρους του υπαλλλου, ανακαλεται εντς διετας απ την κδοσ της, για τη νομιμτητα δε της ανκλησης αρκε η απλ διαπστωση της πλνης της διοκησης απ το αρμδιο προς ανκληση της πρξης ργανο και η δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως της πρξης με την οποα ανακαλεται o διορισμς. Αντιθτως, αν χει παρλθει η διετα, για να εναι νμιμη η ανακλητικ πρξη απαιτεται, επιπροσθτως, να εκφρει η διοκηση κατ τη νμιμη διαδικασα και με νμιμη και επαρκ αιτιολογα κρση τι ο διορισθες προκλεσε υποβοθησε δολως την πλνη της διοκησης σε σχση με την επιλογ του ναντι των συνυποψηφων του, η αιτιολογα δε αυτ δναται να προκπτει και απ τα στοιχεα του φακλου. Περαιτρω, τερο μτρο αντιμετπισης εκ μρους της Διοκησης της συμπεριφορς υπαλλλου που υποβοθησε την παρανομα της πρξεως του διορισμο του συνιστ η πειθαρχικ ποιν. Σημειωτον τι ανγεται στο περιθριο εκτμησης της διοκησης ετε η ενεργοποηση του διοικητικο μτρου της ανκλησης του παρνομου διορισμο ετε η πειθαρχικ δωξη του σχετικο παραπτματος. Χρση πλαστο απολυτηρου Λυκεου. Νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι ο Δμος με τα αρμδια διοικητικ και πειθαρχικ ργαν του, ενεργντας διφορα διαδικαστικ στδια που ακολουθθηκαν μχρι την κδοση του επμαχου ττλου, στο πλασιο της - ελεγχμενης μνο ως προς την τρηση των κρων ορων αυτς- διακριτικς του ευχρειας, κρινε, με προσκουσα και επαρκ αιτιολογα, περ της μη συνδρομς στο πρσωπο του υπαλλλου των προποθσεων εφαρμογς της παρ. 2 του ρθρου 20 του ΥΚ (ανκληση παρνομης διοικητικς πρξης διορισμο, λγω πλνης περ τα πργματα) και της καταγγελας της σμβασς του.

8-10-19  ΕλΣυν (Πρξη - Tμμα IV)  4/19 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ – ΣΥΓΓΝΩΣΤΗ ΠΛΑΝΗ. Ατηση ανκλησης Πρξης μη θερησης ΧΕ που αφορ στην καταβολ ποσο ως αμοιβς για την παροχ υπηρεσιν εσωτερικο ελεγκτ προς Νοσοκομεο σε εκτλεση σμβασης. Κρθηκε μεταξ των υπολοπων τι η κδοση απ το Υπουργεο Υγεας των ΓΠΔΥ5γ/οικ129854/22.11.2011, 94064/1.10.2012 και οικ.53560/5.6.2013 εγκυκλων στις οποες αναφρονται αναλυτικς τα καθκοντα των εσωτερικν ελεγκτν και προσδιορζεται το περιεχμενο των συμβσεων που καλονται τα Νοσοκομεα να συνψουν για την ανθεση των οικεων υπηρεσιν, δεν δναται θεωρηθε ως συμμρφωση της Διοκησης προς την υποχρωση κδοσης Ενιαου Εσωτερικο Κανονισμο σμφωνα με τη ρητ επιταγ του ρθρου 25 του ν. 4025/2011, οτε να αναπληρσει την παρλειψη κδοσης του εν λγω Εσωτερικο Κανονισμο, αφενς μεν διτι ο νομοθτης επιβλλει τη ρθμιση των ανωτρω ζητημτων με υπουργικ απφαση, οι δε εγκκλιοι δεν αποτελον δεσμευτικος καννες δικαου, αφετρου δε διτι αυτς δεν χουν το περιεχμενο που σμφωνα με τις προδιαληφθεσες διατξεις του ν. 4025/2011 απαιτεται να χει ο Ενιαος Εσωτερικς Κανονισμς Λειτουργας, τοι τη ρθμιση λων των διοικητικν, διαχειριστικν και λογιστικν θεμτων των Μονδων Υγεας. Μη νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η ανθεση των επμαχων υπηρεσιν δεν ταν ορθ, δοθντος τι δεν εχε ακμη εκδοθε απφαση του Υπουργο Υγεας, η λλειψη δε αυτ δεν δναται να αναπληρωθε απ τις στερομενες δεσμευτικτητας εγκυκλους του Υπουργεου Υγεας, αλλ οτε και απ τον εγκριθντα απ το Διοικητικ Συμβολιο του αιτοντος Εσωτερικ Κανονισμ, που συντχθηκε απ την Υ.ΠΕ., λγω αναρμοδιτητας του εν λγω οργνου. Πλην μως, το Κλιμκιο επισημανει με επταση τι εκ της παραλεψεως αυτς αναφονται ζητματα, τα οποα δεν δναται πλον να θεραπευθον με τις κατ διαστματα εκδοθεσες εγκυκλους του Υπουργεου Υγεας, εν αποδχεται τι τα αρμδια ργανα ενργησαν με συγγνωστ πλνη. Ανακαλε την 129/2018 πρξη του Κλιμακου Προληπτικο Ελγχου Δαπανν στο ΙV Τμμα του Ελεγκτικο Συνεδρου.

11-10-19 MΠρΑθ 237/19ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΕΥΡΩΠΑΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Καταγγελα συμβσεως εξαρτημνης εργασας  αορστου χρνου χωρς να γνωστοποιηθε η αιτα στον εργαζμενο. Ζητματα σχετικ με το ρθρο 24 του Αναθεωρημνου Ευρωπακο Κοινωνικο Χρτη - Παρμεινε αμετβλητο το καθεστς της αναιτιδους καταγγελας συμβσεως εργασας αορστου χρνου. Εν προκειμνω, η εναγμενη εργοδτρια εχε το δικαωμα να καταγγελει τη σμβαση αναιτιωδς οποτεδποτε, τοι χωρς καν λγο και πντως χωρς σπουδαο λγο, αφο η καταγγελα της σμβασης εργασας αορστου χρνου εναι μονομερς αναιτιδης δικαιοπραξα.  Απορριπτο εναι και το ατημα περ χρηματικς ικανοποησης λγω ηθικς βλβης. Η υπ κρση αγωγ πρπει να απορριφθε στο σνολο της. [Δες και την υπ' αρ. 17/19 ΜΠρΛασιθου]

11-10-19 ΕφΑθ 1040/19 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΖΩΗΣ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. Μετ την ανκληση της δειας λειτουργας ασφαλιστικς επιχερησης, οι ασφλειες ζως παραμνουν σε ισχ - Δεν λνονται αυτοδκαια με σκοπ να μεταβιβασθον σε λλη ανδοχη ασφαλιστικ εταιρεα - Μετ μως και την οριστικ αποτυχα μεταββασης, θεωρονται λυμνες - Εφαρμογ των διατξεων της αναγκαστικς εκκαθρισης, με συνπεια την υποχρωση των ασφαλισμνων για αναγγελα των απαιτσεν τους στον εκκαθαριστ - Προθεσμα. Eν προκειμνω, η ανακπτουσα/εκκαλοσα, μολοντι διατηροσε  απαιτσεις απ ασφλιση ζως κατ της εφεσβλητης/καθ ης η ανακοπ επιχερησης, λγω σοβαρο προβλματος υγεας της δεν τις ανγγειλε. Κατ συνπεια, η ανακπτουσα/εκκαλοσα δικαιοται να αναγγελθε εκπροθσμως με την ανακοπ του ρθρου 92 του ΠτωχΚ. Εν μρει δεκτ η ανακοπ κατ την επικουρικ της βση ως κατ' ουσα βσιμη.

11-10-19 ΜΠρΑθ 1428/19ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. ννοια ''ργου'' ως αντικειμνου πνευματικς ιδιοκτησας. Περπτωση σημεισεων που αποτλεσαν το εκπαιδευτικ υλικ, το οποο διανεμθηκε στους σπουδαστς της πρτης των καθ’ ων κατ τη διενργεια των μαθημτων του Ασφαλιστικο και Εργατικο Δικαου - Πιθανολογεται τι οι εν λγω σημεισεις αποτελον στο μεγαλτερο μρος τους πιστ αντιγραφ συγγρμματος του αιτοντος, καθς δεν αποτελον αναπαραγωγ σντομων αποσπασμτων του ργου του. Δεδομνου τι πιθανολογεται η παρξη επεγουσας περπτωσης, επειδ οι καθ’ ων εξακολουθον να διανμουν τις ανωτρω σημεισεις και εκ του λγου αυτο ο αιτν υφστανται υλικ και ηθικ βλβη, συντρχει νμιμη περπτωση να ληφθον ασφαλιστικ μτρα. Η υπ κρση ατηση πρπει να γνει εν μρει δεκτ ως βσιμη και κατ’ ουσαν.

11-10-19 ΜΠρΣερρν 10/19ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΔΑΝΕΙΑ - ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΟΔΗΓΙΑ 93/13. Σμβαση τοκοχρεωλυτικο δανεου - Συμφωνα τι το απσπασμα του μηχανογραφικς τηρομενου λογαριασμο του δανεου θα αποτελε πλρη απδειξη. Ανακοπ κατ διαταγς πληρωμς. Ζητματα που προκπτουν απ την Οδηγα 93/13 και σχετικ ερωτματα προς το ΔΕΕ. Το παρν Δικαστριο λοιπν, : Α) Δχεται κατ' ουσα τον πρτο λγο του δικογρφου της ανακοπς. Β) Απευθνει ερτημα προς το ΔΕΕ, σμφωνα με το διατακτικ της παροσας για τα θματα που πτονται ερμηνεας καννων του παργωγου και του Κοινοτικο Δικαου. Γ) Επιφυλσσεται να αποφανθε επ των υπολοπων λγων ανακοπς μετ την κδοση απφασης απ το ΔΕΕ.

11-10-19 ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - IV)  67/19ΕΦΚΑ – ΙΚΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΚΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛ.ΣΥΝ.. Μη θερηση ΧΕ ΕΦΚΑ που αφορον στην καταβολ ποσο στους φερμενους ως δικαιοχους ως αποζημωση χρσης κτιρου που χρησιμοποιεται για τη στγαση των διοικητικν υπηρεσιν του. Μισθσεις ΙΚΑ και δη ΕΦΚΑ (καθολικς διδοχος). Οι συμβσεις μσθωσης ακιντων για τη στγαση των υπηρεσιν του Ιδρματος εξακολοθησαν να διπονται απ τις ειδικς περ αυτν διατξεις και, συγκεκριμνα, οι μεν συναφθεσες ως τις 29.7.2003 απ τις διατξεις της 32286/Ι.210/1952 απφασης του Υπουργο Εργασας «Περ Κανονισμο μισθσεων και αγορν Ι.Κ.Α.» (ΦΕΚ Β 237), οι δε συναπτμενες μετ την παραπνω ημερομηνα απ εκενες της κτοτε τεθεσας σε ισχ Β/21/18003/3318/2003 απφασης του Υφυπουργο Εργασας και Κοινωνικν Ασφαλσεων «Κανονισμς μισθσεων και εκμισθσεων, αγορν και εκποισεων ακιντων του Ι.Κ.Α.» (ΦΕΚ Β 1055). Δαπνες, λοιπν, οι οποες εντλλονται να πληρωθον, με αιτιολογα την καταβολ μισθωμτων λγω σιωπηρς αναμσθωσης την καταβολ αποζημωσης χρσης μισθου απ τον Ε.Φ.Κ.Α., στον οποο χει ενταχθε το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, δεν εναι νμιμες και το χρηματικ νταλμα δεν μπορε να θεωρηθε. Η δαπνη δεν εναι νμιμη, διτι παρτι η συνομολογηθεσα διρκεια της επμαχης σμβασης μσθωσης χει παρλθει, δεν χουν τηρηθε οι ειδικς διατξεις περ μισθσεων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και δη ΕΦΚΑ, που καθορζουν συγκεκριμνη διαδικασα για την παρταση υφιστμενης μσθωσης, πλην μως κρνει τι τα ΧΕ θα μποροσαν να θεωρηθον λγω συγγνωστς πλνης, εν δεν εχε λξει το οικονομικ τος 2018, σε βρος των πιστσεων του προπολογισμο του οποου εκδθηκαν.

11-10-19  ΕλΣυν (Προλ.Ελγχου - I)  42/19ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 63 ΠΑΡ. 7 Ν. 4430/2016. Μη θερηση ΧΕ Νοσοκομεου που αφορ στην καταβολ αποδοχν σε υπλληλο, η οποα - κατπιν παρατησης συμβασιοχου εργαζμενης στην υπηρεσα προετοιμασας γευμτων (στισης) του νοσοκομεου - προσλφθηκε ως δετερη επιλαχοσα, απ τον σχετικ Πνακα επιλεγντων που εχε εγκριθε με απφαση του Διοικητικο Συμβουλου (Δ.Σ.) του Νοσοκομεου, με σμβαση εργασας ΙΔΟΧ. Πρσωπα τα οποα δεν προκπτει τι εχαν κατ το παρελθν εμπειρα σε υπηρεσες στισης / εστασης, στω και αν τυπικ εχαν συμμετσχει σε προγενστερη διαδικασα πρκλησης του ρθρου 97 του ν. 4368/2016, δεν εμππτουν στο εξαιρετικ πεδο εφαρμογς της διταξης της παρ. 7 του ρθρου 63 του ν. 4430/2016, σμφωνα με την οποα, εφσον το υπρχον προσωπικ δεν επαρκε, συντρχει επεγουσα απρβλεπτη περπτωση και δεν γνεται υπρβαση του συνολικο χρνου των 24 μηνν, οι φορες του Υπουργεου Υγεας δνανται, κατ παρκκλιση κθε γενικς ειδικς διταξης νμου, να συνψουν συμβσεις εργασας με τα επιλεγντα πρσωπα. Μη νμιμη η σχετικ δαπνη δεδομνου τι η φερομνη ως δικαιοχος κακς προσελφθη, κατ' εφαρμογ της παρ. 7 του ρθρου 63 του ν. 4430/2016, καθσον δεν προκπτει τι η δια διαθτει την απαιτομενη προγενστερη εμπειρα στις ανωτρω υπηρεσες, αφο το μοναδικ σχετικ δικαιολογητικ που υπβαλε κατ την πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος του Νοσοκομεο για τη σναψη δδεκα (12) συμβσεων μσθωσης ργου ταν η βεβαωση του Δμου, σμφωνα με την οποα κατ το παρελθν εχε απασχοληθε στο Δμο αυτ με ειδικτητα Υ.Ε. Γενικν Καθηκντων, χωρς, συνεπς, να αποδεικνεται η εν τοις πργμασι απασχλησ της στις ζητομενες υπηρεσες, που εναι κρσιμη κατ το νμο.

11-10-19 ΕλΣυν (VII) Πρξη 8/19 :  ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΔΗΜΟΣ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΑΜΚΕ – ΨΕΥΔΟΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 59 Ν. 4508/2017. Ατηση ανκλησης Πρξης μη θερησης ΧΕ Δμου που εχε εκδοθε υπρ ΑΜΚΕ και αφοροσε στην καταβολ ετσιας εισφορς, ως μλους της εν λγω εταιρεας. Κρση τι η διταξη του ρθρου 59 του ν. 4508/2017, με βση την οποα εχρησε η επμαχη καταβολ, δεν μπορε να θεωρηθε γνησως ερμηνευτικο χαρακτρα και, στο μτρο που συνιστ να κατ’ ουσαν ρθμιση, η ισχς της δεν ανατρχει στο χρνο ναρξης ισχος του ν. 3852/2010, στε να καθιστ εκ των υστρων νμιμη τη συμμετοχ δμου, ως νου μλους, σε ττοια εταιρεα, ταν η εσοδς του εχρησε κατ το διστημα που μεσολβησε μχρι τη δημοσευση του ν. 4508/2017 (22.12.2017). Ανακαλε την 234/2018 Πρξη του Κλιμακου Προληπτικο Ελγχου Δαπανν στο VII Τμμα του Ελεγκτικο Συνεδρου λγω συγγνωστς πλνης, πλην μως το επμαχο ΧΕ δεν πρπει να θεωρηθε, λγω λξης του οικονομικο τους 2018, τις πιστσεις του οποου βαρνει.

4-10-19 ΕφΘεσ 513/19 : ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.  Περπτωση καταγγελας συμβσεων εργασας υπαλλλων  γραφεου, για οικονομοτεχνικος λγους - Δο τα στδια του δικαστικο ελγχου. Εν προκειμνω, κρθηκε τι οι απολσεις μποροσαν να αποτραπον με τη λψη ηπιτερων μτρων – Ειδικτερα, η εναγομνη μποροσε αντ να καταγγελει τις συμβσεις εργασας των εναγντων να συνεχσει να τους απασχολε σε λλες θσεις εργασας  - Ως εκ τοτου, οι καταγγελες των συμβσεων εργασας των εναγντων εναι κυρες ως καταχρηστικς, η δε εναγομνη κατστη υπερμερη. Περαιτρω, αποδεχθηκε τι η εναγομνη προσβαλε παρνομα και υπατια την προσωπικτητα των εναγντων και γι' αυτ το λγο πρπει να τους καταβλει χρηματικ ικανοποηση λγω ηθικς βλβης. Εν μρει δεκτ η αγωγ.

4-10-19 ΜονΠρΠατρ 183/19ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ - ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Ατηση προσωρινς επιδεξεως εγγρφων που χει ως αντικεμενο την αξωση λογοδοσας της αιτοσας ως εντολα ναντι του καθ ου ως εντολοδχου, που απ τη φση της δεν μπορε να χει προσωριν χαρακτρα και να αποτελσει αντικεμενο δκης ασφαλιστικν μτρων. Απορρπτει την ατηση ως απαρδεκτη.

4-10-19 ΔιοικΠρΑθ 2835/19 ΔΗΜΟΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ. Περπτωση κδοσης οικοδομικς δειας κατπιν πλημμελος ελγχου απ τα αρμδια πολεοδομικ ργανα, σε οικπεδο που δεν εχε πρσωπο σε διανοιγμνη οδ. Αστικ ευθνη του Δμου - Κατ τα ρθρα 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ. λγος ευθνης του Δημοσου εναι η κδοση ευνοκς για τον ζημιωθντα πρξης, παρ την λλειψη των νμιμων προποθσεων κδοσς της, στο κρος της οποας ο ζημιωθες, ανυπαιτως πστεψε. Η ευθνη δε του Δημοσου προς αποζημωση εκτενεται στην αποκατσταση του αρνητικο διαφροντος (διαφροντος εμπιστοσνης). Στην περπτωση αυτ δεν νοεται αποκατσταση θετικο διαφροντος, δηλαδ αποζημωση για ,τι θα αποκμιζε ο ζημιωθες, εν η πρξη ταν νμιμη.  Εν προκειμνω, λοιπν, κρνει τι η ενγουσα δικαιοται να λβει  αποζημωση, για την αποκατσταση της υλικς ζημας, καθς και χρηματικ ικανοποηση για την ηθικ βλβη.

4-10-19 ΕλΣυν (IV) 572/19 : ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΥ – ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ – ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΒΛΑΒΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΚΑΤΑΦΑΣΗ ΒΑΡΙΑΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ. Αιτσεις του Γενικο Επιτρπου της με τις οποες ζητεται ο υπρ Νοσοκομεου καταλογισμς του καθ’ ου, πρην ιατρο του εν λγω Νοσοκομεου και δη συνταξιοχου, με ποσ τα οποα το Νοσοκομεο κατβαλε ως αποζημωση στους συγγενες θανοσας, σε εκτλεση απφασης του Διοικητικο Εφετεου συμπεριλαμβανομνου και ποσο ψους 300 ευρ, που αντιστοιχε σε καταλογισθεσα με την δια απφαση σε βρος του Νοσοκομεου δαπνη πραγματογνωμοσνης- προς αποκατσταση της ισποσης ζημας που ο καθ’ ου φρεται τι προξνησε στο εν λγω νομικ πρσωπο, με πρξεις και παραλεψεις του, οφειλμενες σε βαρι αμλεια, κατ την εκτλεση των υπηρεσιακν του καθηκντων. Πρσκληση θετικς ζημας στο Δημσιο απ ιατρος νοσηλευτικν ιδρυμτων. Αιτιδης σνδεσμος που οδηγε στην κατφαση  ιατρικς ευθνης υπρχει εν ο ιατρς, κατ παρβαση των καννων της ιατρικς επιστμης και του αντικειμενικς επιβαλλμενου καθκοντος επιμλειας, υποβλει τον ασθεν σε επμβαση, παραλεποντας να τον ενημερσει για τα μειονεκτματα και πλεονεκτματα των οικεων θεραπευτικν μεθδων και τους κινδνους επιπλοκν, στω και αν υπρχει συνανεση του τελευταου, αφο η συνανεση αυτ δεν εναι γκυρη, ελλεψει της απαιτομενης ενημρωσης, με ενδεχμενο η λλειψη της ενημρωσης αυτς να μην αποτρψει τον ασθεν απ επμβαση στην οποα πρκειται να υποβληθε, υποβαλλμενος δε στην τελευταα να υποστε βλβη της υγεας του. Πολλ δε μλλον συντρχει ο εν λγω αιτιδης σνδεσμος ταν ο ιατρς προβανει σε ιατρικς μη ενδεικνυμενη καν επμβαση, απ την οποα φειλε να απσχει, κατπιν μλιστα πλημμελος ενημρωσης του ασθενος αναφορικ με το επιστημονικς ενδεδειγμνο της διενργεις της. Ο ως νω ιατρς προβη σε χειρουργικ επμβαση, παρ το τι η ασθενς - θανοσα δεν πασχε απ νοσογνο παχυσαρκα και δεν ταν ενδεδειγμνη η χειρουργικ αντιμετπιση της. Αμετκλητη καταδκη σε ανθρωποκτονα απ αμλεια. Κρνει τι η αμελς συμπεριφορ του καθ’ ου δεν εξικνεται μχρι του βαθμο της βαρις αμλειας στο μετ την εγχερηση στδιο, λαμβνοντας υπψη ειδικτερα την πιθαντητα εγχειρητικν και μετεγχειρητικν επιπλοκν, που ελλοχεουν σε κθε ιατρικ πρξη, που εν προκειμνω πργματι συνβησαν, την αδυναμα επακριβος πρβλεψης της πορεας εκστου ασθενος, τη διαφορετικ αντδραση κθε οργανισμο σε ιατρικς επεμβσεις, την επδραση εξωγενν παραγντων και τρτων προσπων, που παρεμβλλονται στην λη διαδικασα, την απειλ προσβολς απ ενδονοσοκομειακ λομωξη, που πργματι συνβη, καθς και το γεγονς τι, ανεξαρττως αν ορισμνες ενργειες του καθ’ ου κρθηκαν μη ενδεδειγμνες, μη αποτελεσματικς μη γκαιρες, πντως προκπτει το διαρκς ενδιαφρον του για την ασθεν, η συνεχς παρακολοθησ της και προσπθεια αξιολγησης της κατστασς της, οι επμονες προσπθεις του για την αντιμετπιση των μετεγχειρητικν επιπλοκν, η προσπθεια αντιμετπισης κθε επιπλοκς χωριστ με τη χοργηση οξυγνου και φαρμκων, διενργεια εργαστηριακν εξετσεων και λοιπν ιατρικν πρξεων, καθς και επεμβσεων μχρι και την στατη στιγμ. Ωστσο, ο καθ’ ου με τη βαρως αμελ συμπεριφορ του κατ το προεγχειρητικ στδιο, υπβαλε τη θανοσα σε ιατρικς μη ενδεδειγμνη επμβαση, την οποα φειλε να μη διενεργσει, ενημερνοντας προσηκντως την ασθεν και απ την υποβολ στην οποα η ασθενς τελικς κατληξε. Λαμβνοντας υπψη το βαθμ υπαιτιτητας του εκκαλοντος αλλ και την εν γνει συμπεριφορ του μετ την εγχερηση της θανοσας μεινει τον καταλογισμ, απορρπτει δε ατημα επιδκασης τκων. Δχεται εν μρει.

4-10-19 ΕλΣυν (ΟΛ) 477/19ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ – ΕΥΘΥΝΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ – ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 37 Ν. 3801/2009 – ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ – ΑΛΥΣΙΤΕΛΗΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΘΩΩΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ - ΑΡΧΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. Ατηση αναρεσης κατ απφασης με την οποα απορρφθηκε φεση της δη αναιρεσεουσας κατ Πρξης, με την οποα διαπιστθηκε, κατ την εκδκαση των λογαριασμν Νομαρχιακς Αυτοδιοκησης, χρηματικ λλειμμα, μρους του οποου καταλογσθηκε εις βρος της αλληλεγγως και εις ολκληρον μετ του Νομρχου της ως νω Νομαρχιακς Αυτοδιοκησης. Στην προκειμνη περπτωση λαβε χρα παρνομη μεταφορ χρηματικν ποσν απ λογαριασμος σε Τρπεζες της Νομαρχιακς Αυτοδιοκησης προς τραπεζικ λογαριασμ νομαρχιακς επιχερησης, χωρς να χει τηρηθε η προβλεπμενη διαδικασα εκκαθρισης και ενταλματοποησης των σχετικν δαπανν, η δε αναιρεσεουσα, συνπραξε μεσα στην εκταμευση των σχετικν ποσν, συνυπογρφοντας απ κοινο με το Νομρχη δεκατρες επιταγς και μια εντολ μεταφορς ποσο σε χρωση λογαριασμο που τηροσε η Νομαρχιακ Αυτοδιοκηση σε Τρπεζα και σε πστωση λογαριασμο της ως νω Νομαρχιακς Επιχερησης στην δια Τρπεζα. Ευθνη υπολγων. Διαχειριστικ λλειμμα. Το δικσαν Τμμα πλρως θεμελωσε την κρση του τι η δη αναιρεσεουσα, δια της εξωταμειακς διαχειρσεως του επμαχου ποσο κατστη υπλογος, τι εκ του λγου αυτο ευθνεται για κθε πτασμα ως προς το προκψαν λλειμμα και τι η απκλιση της συμπεριφορς της απ το μσο συνετ δημσιο λειτουργ, κατ τη διαχεριση του δημοσου (νομαρχιακο) χρματος, ταν ιδιαιτρως σοβαρ εξικνομενη τουλχιστον στον βαθμ της βαρεας αμελεας. Εξλλου, δεν συγχωρεται η νομιμοποηση δαπανν, οι οποες ετε προκλεσαν ζημα στην οικεα διαχεριση, δηλοντι πραγματικ (ουσιαστικ) λλειμμα, ετε διενεργθησαν επκεινα των διατξεων του λογιστικο των Νομαρχιακν Αυτοδιοικσεων και χωρς την τρηση των στοιχειωδν καννων αυτο. Περαιτρω, οι διατξεις της παραγρφου 1 του ρθρου 37 του ν. 3801/2009 δεν μπορον να τχουν αναλογικς εφαρμογς. Ακμη, η Νομαρχιακ Αυτοδιοκηση, ως εκ της μη νομμου μεταφορς κεφαλαων εκ των λογαριασμν αυτς, κατστη πτωχτερη (ελλειμματικ), οπτε ο ισχυρισμς τι αυτ κατστη αδικαιολογτως πλουσιτερη πρπει να απορριφθε. Αλυσιτελς παρσταται η επκληση απφασης του Τριμελος Εφετεου Κακουργημτων, με την οποα η δη αναιρεσεουσα κηρχθηκε αθα του αδικματος της απιστας στην υπηρεσα, προεχντως διτι η απφαση αυτ δημοσιεθηκε σε χρνο μεταγενστερο της αναιρεσιβαλλομνης και συνεπς δεν μπορε να θεμελιωθον, στην κατ’ αναρεση δκη, αιτισεις κατ’ αυτς πηγζουσες απ το περιεχμενο και το διατακτικ της ποινικς απφασης. Ωστσο, το δικσαν Τμμα, ως προς την εφαρμογ της αρχς της αναλογικτητας, κατ’ αντιφσκουσα κρση, προσθεσε μια επιπλον προπθεση, τοι τι το λλειμμα πρπει να εναι «αμιγς τυπικ», αποκλεοντας την εφαρμογ της αρχς αυτς δια της παραδοχς τι ο επδικος καταλογισμς χει «προεχντως αποκαταστατικ» της προκληθεσης ζημας χαρακτρα. Δια της εισαγωγς μως επιπλον προποθσεων (περ αμιγος τυπικο και προεχντως αποκαταστατικο) διαφοροποησε ουσιωδς την προσδοθεσα απ το διο ννοια της αρχς της αναλογικτητας και εντλει απκλεισε, κατ’ αντιφσκουσα κρση, την εφαρμογ της. Δχεται ατηση αναρεσης.

4-10-19 ΕλΣυν (ΟΛ) 713/19ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ –ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ – ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 105 ΕΙΣΝΑΚ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ – ΑΡΧΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ – ΕΣΔΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ) – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ.  Ατηση αναρεσης Ελληνικο Δημοσου κατ απφασης με την οποα γινε εν μρει δεκτ αγωγ του δη αναιρεσιβλτου, στρατιωτικο συνταξιοχου, και αναγνωρστηκε η υποχρωση του Ελληνικο Δημοσου να καταβλει σ’ αυτν ποσ νομιμοτκως απ την επδοση της αγωγς, ως αποζημωση κατ το ρθρο 105 Εισ.Ν.Α.Κ., για την αποκατσταση της ζημας που υπστη απ τη μη αναπροσαρμογ της σνταξς του κατ τις διατξεις των νμων 2838/2000 και 3016/2002. Η ρθμιση του ρθρου 60 παρ. 1 του Κδικα Πολιτικν και Στρατιωτικν Συντξεων – σμφωνα με την οποα η καταβολ της σνταξης δεν μπορε να εκταθε αναδρομικ πραν της τριετας απ την πρτη του μνα κατ τον οποο εκδδεται η σχετικ πρξη απφαση - δεν ρχεται σε αντθεση προς τις διατξεις του ρθρου 4 του Συντγματος, οτε τις διατξεις του ρθρου 1 του Πρτου Πρσθετου Πρωτοκλλου της Ε.Σ.Δ.Α.. Εξλλου, η αγωγ για καταβολ αποζημωσης σε συνταξιοχο του Δημοσου, λγω παρλειψης οκοθεν (αυτεπγγελτης) αναπροσαρμογς της σνταξς του απ τα ργανα του Γενικο Λογιστηρου του Κρτους, δεν μπορε να χαρακτηριστε ως αμιγς συνταξιοδοτικο περιεχομνου, πλην μως δεν κωλεται απ το ρθρο 60 παρ. 1 Σ.Κ., το οποο περιορζει μνο το χρνο της αναδρομικς καταβολς συντξεων, χωρς να αποκλεει τη διεκδκηση απ το δικαιοχο της ζημας επ της οποας θεμελινεται η ειδικ αδικοπραξα του ρθρου 105 Εισ.Ν.Α.Κ.. Πενταετς η παραγραφ της σχετικς αξωσης. Ο αυξημνος βασικς μισθς των εν ενεργεα στρατιωτικν υπολογζεται για την αναπροσαρμογ (αξηση) της σνταξης των στρατιωτικν που αποχρησαν απ την υπηρεσα πριν απ την ναρξη της ισχος των διατξεων, οι οποες τον διαμορφνουν, χωρς για την εφαρμογ (επκταση) των διατξεων αυτν στους τελευταους να απαιτεται η κδοση νμου συνταξιοδοτικο χαρακτρα κατ τους ορισμος του ρθρου 73 παρ. 2 του Συντγματος. Ειδικτερα, η σνταξη των αξιωματικν, που προρχονται απ αντατα στρατιωτικ ιδρματα και αποστρατεθηκαν πριν απ την 1.7.2000 φροντας κατ την ξοδ τους το βαθμ του Αντιστρατγου, υπολογζεται απ 1.7.2000 με βση το βασικ μισθ του βαθμο Αντιστρατγου προσαυξημνο με τα 2/3 της διαφορς του βασικο μισθο του βαθμο Γενικο Επιθεωρητ Στρατο (ΓΕΠΣ), εφσον χουν συμπληρσει 32 τη πραγματικς συντξιμης υπηρεσας. Αν δε αποστρατεθηκαν και ως ευδοκμως τερματσαντες τη σταδιοδρομα τους δικαιονται να λβουν απ 1.7.2000 ολκληρο το βασικ μισθ βαθμο Γενικο Επιθεωρητ Στρατο (ΓΕΠΣ). Περαιτρω, δικαιονται απ 1.7.2002, με τη συμπλρωση εκοσι εννα (29) ετν πραγματικς συντξιμης υπηρεσας και αφο αποστρατεθηκαν ως ευδοκμως τερματσαντες τη σταδιοδρομα τους να λβουν σνταξη με βση ολκληρο το βασικ μισθ του αμσως επμενου απ τη μισθολογικ τους προαγωγ βαθμο, δηλαδ η σνταξ τους υπολογζεται πλον με βση το βασικ μισθ βαθμο Αρχηγο ΓΕΣ. Μειοψηφα. Απορρπτει ατηση.

27-9-19 ΣτΕ (Ε') 652/19ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΕΦΕΣΗ. Εκκλησιαστικ περιουσα. Πρξη χαρακτηρισμο εκτσεως ως αναδασωτας που στηρχθηκε στο τι η επμαχη κταση περιλαμβνεται στην αναδσωση του 1934 και στο τι αυτ δεν εμππτει σε κποια απ τις εξαιρσεις της αποφσεως κηρξεως της αναδασσεως. ννομο συμφρον σκησης αιτσεως ακυρσεως.  Απαρδεκτο της ατησης  κατ το μρος που στρφεται αυτοτελς κατ της πρξης χαρακτηρισμο, διτι αυτ χει ενσωματωθε στην απφαση της Δευτεροβθμιας Επιτροπς Επιλσεως Δασικν Αμφισβητσεων. Κρση τι δεν αιτιολογεται η κρση της προσβαλλμενης πρξεως σε σχση με το δασικ χαρακτρα της επμαχης εκτσεως. Δχεται την φεση - Εξαφανζει την υπ' αριθ. 2305/2014 απφαση του Διοικητικο Εφετεου Πειραις - Ακυρνει την απφαση της Δευτεροβθμιας Επιτροπς Επιλσεως Δασικν Αμφισβητσεων.

27-9-19 ΕλΣυν (ΟΛ) 5/19ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΜΟΥ. Ατηση αναρεσης κατ απφασης με την οποα απορρφθηκε φεση της αναιρεσεουσας κατ πρξεως του Γενικο Λογιστηρου του Κρτους για κανονισμ σ’ αυτν σνταξης, με αναγνριση πλασματικο χρνου παιδιν για τη θεμελωση συνταξιοδοτικο δικαιματος. Οι διατξεις της παρ. 12 του ρθρου 6 του ν. 3865/2010, πως αντικαταστθηκαν απ την ναρξη της ισχος τους με την παρ. 4 του ρθρου 1 του ν. 4002/2011, εντασσμενες συστηματικ στο ευρτερο πλγμα διατξεων με τις οποες επλθαν δυσμενες αλλαγς στο συνταξιοδοτικ καθεστς των υπαλλλων εν γνει αλλ και εκενων με τρα τουλχιστον παιδι (αξηση της απαιτομενης για τη θεμελωση συνταξιοδοτικο δικαιματος συντξιμης υπηρεσας - θσπιση, για πρτη φορ, ηλικας συνταξιοδτησης), βσει του νου ασφαλιστικο καθεσττος στο Δημσιο (ν. 3865/2010, πως τροποποιθηκε), δεν καταλαμβνουν τις γυνακες υπαλλλους που εχαν δη αποχωρσει κατ τον χρνο ναρξης ισχος τους απ την υπηρεσα (21.7.2010), ανεξαρττως αν η αποχρησ τους ταν εκοσια ακοσια, χωρς να χουν θεμελισει συνταξιοδοτικ δικαωμα. Συνεπς, οι τελευταες δεν μπορον να αναγνωρσουν ως χρνο «πραγματικς συντξιμης υπηρεσας» πλασματικ χρνο παιδιν. Ακμη, οι γυνακες που εχαν αποχωρσει απ την υπηρεσα πριν απ την 21.7.2010 δεν απκτησαν δικαωμα αναγνρισης πλασματικο χρνου παιδιν οτε βσει του ρθρου 1 παρ. 4 του ν. 4002/2011, με το οποο αντικαταστθηκαν οι διατξεις της παρ. 12 του ρθρου 6 του ν. 3865/2010 απ την ναρξη της ισχος τους, δοθντος τι με τις διατξεις αυτς δεν διευρνθηκε το πεδο εφαρμογς του νμου, στε να συμπεριλβει και τις γυνακες υπαλλλους που εχαν δη αποχωρσει απ την υπηρεσα. Αντθετα, με την αναδρομικ αυτ αλλαγ, που ανατρχει στις αρχικς ρυθμσεις του ρθρου 6 παρ. 12 του ν. 3865/2010, τις οποες αντικαθιστ απ την ναρξη της ισχος τους, οι τελευταες λλαξαν προς το δυσμενστερο, αφο πλον η αναγνριση πλασματικο χρνου λγω παιδιν, για τις γυνακες υπαλλλους που εξλθαν της υπηρεσας μετ την 21.7.2010 και θεμελινουν, με αναγνριση ττοιου χρνου, συνταξιοδοτικ δικαωμα μχρι την 31.12.2010, δεν μπορε να υπερβανει το χρνο που απαιτεται για τη θεμελωση συνταξιοδοτικο δικαιματος, αποκλειομνης της χρησιμοποησης του τυχν υπολειπμενου χρνου, ανλογα με τα τκνα που χει ο υπλληλος, για την προσαξηση της σνταξης. Μειοψηφα. Το δικσαν Τμμα, δεχθν τα ανωτρω, ορθς κρινε νμιμη την απρριψη απ το Γ.Λ.Κ. του αιτματος της δη αναιρεσεουσας για συνταξιοδτηση, περαιτρω δε ορθ τ&io