»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


- - .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ - ΑΡΘΡΑ , απ τον κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

Το υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην Ηλεκτρονικ Βιβλιοθκη Δμων.
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ,
με τους πιο κτω ττλους εγγρφων.

  

 

9-5-19         ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4605/2019, 4608/2019 ΚΑΙ 4609/2019 ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ν. 4412/16) (09/05/2019)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγικς παρατηρσεις.
2. Οι σημαντικτερες ρυθμσεις των νμων 4605/2019, 4608/2019 και 4609/2019.
Ι. Κρτηση υπρ της ΕΑΑΔΗΣΥ.
ΙΙ. ΚΗΜΔΗΣ και Διαγεια.
ΙΙΙ. Δικαιολογητικ κατακρωσης.

α. Ονομαστικοποηση μετοχν ανωνμων εταιρειν (για συμβσεις νω του 1.000.000,00 ευρ, χωρς ΦΠΑ).
β. Αντγραφα δικαιολογητικν.
γ. Αποδεικτικ εκπροσπησης των νομικν προσπων.
δ. Αντγραφο ποινικο μητρου.
ε. Πιστοποιητικ του ΣΕΠΕ.
στ. Πιστοποιητικ σχετικ με την πτχευση, την εκκαθριση και την αναγκαστικ διαχεριση.
ζ. νορκες βεβαισεις.
η. Υπεθυνες δηλσεις.
θ. Αποδεικτικ φορολογικς και ασφαλιστικς ενημερτητας.
ι. Πιστοποιητικ επιμελητηρου.

IV. Εξωχριες εταιρεες.
V. Εγγηση συμμετοχς.
VI. Χρνος συνδρομς των ρων συμμετοχς.
VII. Προθεσμες υποβολς των προσφορν στις διαδικασες ανθεσης συμβσεων κτω των ορων.

α. Ανοικτο διαγωνισμο.
β. Κλειστο διαγωνισμο.
γ. Συνοπτικο διαγωνισμο.
δ. Ανταγωνιστικ διαδικασα με διαπραγμτευση.

VIII . Χρνος ισχος των προσφορν.
ΙΧ. Εξαιρσεις απ την υποχρωση υποβολς ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.
Χ. Ημερομηνα υπογραφς του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.
ΧΙ. Προλευση των προσφερομνων προντων.

α. Χρα κατασκευς των προντων.
β. Επιχειρηματικ μονδα κατασκευς των προντων.
γ. Υπεθυνη δλωση του προσφροντος.

ΧΙΙ. Προθεσμες ολοκλρωσης των διαγωνιστικν διαδικασιν.
ΧIΙΙ. γκριση των πρακτικν του διαγωνισμο.
XΙV. Βαθμολγηση των προσφορν.
ΧV.  Πρσκληση για την υποβολ των δικαιολογητικν κατακρωσης.
XVI. Κοινοποηση της κατακυρωτικς απφασης.
XVII. Εξαιρσεις απ την υποχρεωτικ χρση του ΕΣΗΔΗΣ.
XVIII. Εξαρεση απ την υποχρεωτικ χρση ψηφιακς υπογραφς.
ΧIΧ. Κατργηση της προσφυγς στην εποπτεουσα αρχ.
ΧΧ. Ανασταλτικ αποτλεσμα ενστσεων.
ΧΧΙ. Δικαστικ προστασα σε διαδικασες σναψης συμβσεων μχρι 60.000,00 ευρ, χωρς ΦΠΑ.
XXII. Εξαιρσεις απ το ανασταλτικ αποτλεσμα της προσφυγς ενπιον της ΑΕΠΠ.
ΧΧΙΙΙ. Διαπραγμτευση χωρς δημοσευση προκρυξης.
ΧΧΙV. Ποινικ μητρο στην απ’ ευθεας ανθεση.
ΧΧV. Παραλαβ προμηθειν.
ΧΧVI. Παραλαβ υπηρεσιν.
XXVII. Επλυση συμβατικν διαφορν.

α. Διοικητικ προσφυγ.
β. Δικαστικ επλυση διαφορν απ 01/07/2019.

XXVIII. Προσυμβατικς λεγχος τροποποιητικν και συμπληρωματικν συμβσεων.
α. Συμπληρωματικς συμβσεις ργων.
β. Τροποποιητικς συμβσεις.

3. Λοιπ ζητματα.
Ι. Δικαιομενοι συμμετοχς.
ΙΙ. ρση των λγων αποκλεισμο.
ΙΙΙ. Πιστοποιητικ ποιτητας.
IV. νωση οικονομικν φορων και δνεια εμπειρα.
V. Παρβολο για την σκηση προσφυγς ενπιον της ΑΕΠΠ.
VI. Επκταση των αποτελεσμτων της απφασης της ΑΕΠΠ.29-3-19        ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (29/03/2019)

 20-2-19        ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20/02/2019)28-1-19       Ο ΝΟΜΟΣ 4412/2016 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ (28/01/2019), σχετικ με :
Α. Δικαιολογητικ κατακρωσης
Β. Πρωτκολλα παραλαβς υπηρεσιν και
Γ. Πρσκληση για την υποβολ προσφορς21-1-19        ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (21/01/2019)14-1-19      ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (14/01/2019)7-1-19        ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/2019 (07/01/2019)26-11-18     ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 204 Ν.3584/07) (26/11/2018)ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ (Θεσσαλονκη - Αθνα) του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ - Ν. 4555/18

--> Βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

--> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ

--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  --> ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ - Ν. 4555/18 (08/10/2018)20-8-18      ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ-ΜΕΡΟΣ Α-B (20/08/2018), σχετικ με :

1. Υπχρεοι.    
2. Ετσιοι κατλογοι υποχρων.    
3. Υποχρεσεις πιστωτικν ιδρυμτων.    
4. ργανα ελγχου.    
4.1 Ειδικ Επιτροπ Ελγχου.    
4.2 Αρχ Καταπολμησης της Νομιμοποησης Εσδων απ Εγκληματικς Δραστηριτητες και της Χρηματοδτησης της Τρομοκρατας και Ελγχου των Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης.    
4.3 Γενικς Επιθεωρητς Δημσιας Διοκησης.    
4.4 Σμα Επιθεωρητν Ελεγκτν Δημσιας Διοκησης.    
4.5 Εισαγγελικς λειτουργς.    
5. Περιοδικτητα και προθεσμα υποβολς της δλωσης.   

6. Τπος και περιεχμενο της δλωσης περιουσιακς κατστασης  
7. Συνυποβαλλμενα με τη δλωση δικαιολογητικ
8. Τρπος υποβολς της δλωσης
9. Υποχρεσεις συμβολαιογρφων
10. Δημοσιοποηση των δηλσεων περιουσιακς κατστασης
11. Περιεχμενο του ελγχου
12. Καταλογισμς αθμιτου περιουσιακο οφλους
13. Μη υποβολ δλωσης υποβολ ανακριβος δλωσης
14. Παρακλυση ελγχου – μη σννομη δημοσευση δλωσης
15. Ειδικς απαγορεσεις
16. Αποστρηση πολιτικν δικαιωμτων
17. Δσμευση και απαγρευση εκποησης περιουσιακν στοιχεων
18. Δλωση οικονομικν συμφερντων
19. Δηλσεις περιουσιακς κατστασης των δημοσων και δημοτικν υπαλλλων

 

29-6-18      ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΜΕΡΟΣ Α-Β (29/06/2018), σχετικ με :

1. Νομοθετικ πλασιο.    
2. Πεδο εφαρμογς.    
3. κταση και περιεχμενο των απαγορεσεων και των περιορισμν στην εξωυπηρεσιακ απασχληση των υπαλλλων.    
4. ννοια του ιδιωτικο ργου.    
5. Διαδικασα χοργησης της δειας σκησης ιδιωτικο ργου.    
6. Προποθσεις χοργησης της δειας σκησης ιδιωτικο ργου.    
7. Περιεχμενο της δειας σκησης ιδιωτικο ργου.    
8. Απασχληση χωρς δεια.    

9. Ειδικς ρυθμσεις.    
9.1 Εκμετλλευση οχημτων δημσιας χρσης.    
9.2 Συγχρηματοδοτομενες πρξεις του ΕΣΠΑ.    
9.3 Διδακτικ προσωπικ του ΕΚΔΔΑ.    
10. Ενδεικτικς απαγορεσεις.    
10.1 Εκπαιδευτς υποψηφων οδηγν.    
10.2 Μητρα εργοληπτικν επιχειρσεων και μελετητν.    
10.3 Ιδιωτικ σχολεα, κολλγια, ιδιωτικ ΙΕΚ, Κντρα Δια Βου Μθησης, Φροντιστρια και Κντρα ξνων γλωσσν.    
10.4 Ειδικ δεια οδγησης ΕΔΧ αυτοκιντου.    
10.5 Φοροτεχνικο υπλληλοι του Υπουργεου Οικονομικν.    
10.6 Υδραυλικο, ηλεκτρολγοι, ψυκτικο, χειριστς μηχανημτων ργου, συντηρητς εγκαταστσεων κασης, τεχντες μηχανολογικν εγκαταστσεων, ηλεκτροσυγκολλητς και οξυγονοκολλητς.    
10.7 Προσωπικ των Ειδικν Λογαριασμν Κονδυλων ρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ.    
10.8 Κρατικς Ορχστρες Αθηνν και Θεσσαλονκης.    
10.9 Ενεργειακο Επιθεωρητς.    
10.10 Αντερες Σχολς Δραματικς Τχνης.    
11. σκηση ιδιωτικο ργου και απαγρευση της πολυθεσας.

22-5-18     ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 5.869.41 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (22/05/2018)

10-5-18     ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (10/05/2018)

7-5-18       ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι (07/05/2018), περιλαμβνονται οι  μεταβολς επιγραμματικ και παραλεπονται τα ρθρα  που αφορον τις κοιντητες των δμων, τις περιφρειες και τους ΦΟΔΣΑ, ειδικτερα : 
1. Χαρακτηρισμς και κατηγοριοποηση δμων (ρθρα 1 και 2).
2. Δημοτικ περοδος (ρθρο 5).
3. Κωλματα και ασυμββαστα (ρθρο 10).
4. Ασυμββαστο εξαιτας οφειλν (ρθρο 11).
5. Κατρτιση συνδυασμν (ρθρο 13).
6. κυρα ψηφοδλτια (ρθρο 25).
7. Κατανομ εδρν (ρθρο 27).
8. Παρατηση αιρετν (ρθρο 40).
9. Αντιδμαρχοι (ρθρο 68).
10. Εκλογ νου δημρχου (ρθρο 69).
11. Εκλογ προεδρεου δημοτικο συμβουλου (ρθρο 71).
12. Μεταββαση αρμοδιοττων του δημοτικο συμβουλου στην οικονομικ επιτροπ (ρθρο 72).
13. Δημοτικς παρατξεις (ρθρο 73).
14. Σγκληση του δημοτικο συμβουλου (ρθρο 74).
15. Επιτροπς του δημοτικο συμβουλου (ρθρο 75).
16. Οικονομικ Επιτροπ και Επιτροπ Ποιτητας Ζως (ρθρο 76).
17. Δημοτικ Επιτροπ διαβολευσης (ρθρο 78).
18. Αυτοτελς Υπηρεσα Εποπτεας ΟΤΑ (ρθρο 106).
19. Εππτης ΟΤΑ (ρθρο 107).
20. Επιτροπ Συντονισμο και Ελγχου Εποπτεας ΟΤΑ (ρθρο 112).
21. Υποχρεωτικς λεγχος νομιμτητας (ρθρο 113).
22. Αυτεπγγελτος λεγχος νομιμτητας (ρθρο 114).
23. Ειδικ διοικητικ προσφυγ (ρθρο 115).
24. Δημοσευση των αποφσεων του Εππτη ΟΤΑ (ρθρο 118).
25. Αστικ ευθνη (ρθρο 121).
26. Πειθαρχικ ευθνη (ρθρο 122).
27. κπτωση εξαιτας καταδκης (ρθρο 125).
28. Αυτοδκαιη αργα (ρθρο 126).
29. Ιδιζουσα δωσιδικα των αιρετν και εξαρεση αυτν απ την αυτφωρη διαδικασα (ρθρα 124 και 129 παρ. 4).
30. Δημοτικο Διαμεσολαβητς (ρθρα 149-171).
31. Επιχειρησιακ Πργραμμα και προπολογισμς (ρθρα 172 και 174).
32. Υποστριξη των δμων απ τη ΜΟΔ ΑΕ (ρθρο 175).
33. Προγραμματικς συμβσεις (ρθρο 176).
34. Διαδημοτικς σνδεσμος τεχνικς υπηρεσας (ρθρο 177).
35. Υπηρεσα Δμησης (ρθρο 178).
36. Συμμετοχ σε αννυμες εταιρεες (ρθρα 179 και 180).
37. Πρατρια καυσμων (ρθρο 181).
38. Τλος καθαριτητας (ρθρο 182).
39. Κριτρια κατανομς των ΚΑΠ (ρθρα 183 και 184).
40. Ψφιση του προπολογισμο (ρθρο 186).
41. Τεχνικ πργραμμα (ρθρο 188).
42. Εκμσθωση ακιντων (ρθρο 193).
43. Λογαριασμς οικονομικς ενσχυσης ΟΤΑ (ρθρα 196 και 197).
44. Κλειστ ακνητα (ρθρο 207).

24-4-18     ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (24/04/2018), σχετικ με :

1. Νομικ καθεστς
2. Εννοια
3. Προστμενοι οικονομικν υπηρεσιν
4. Χρνος ανληψης των υποχρεσεων
5. Διαδικασα ανληψης υποχρεσεων
6. Περιεχμενο του εγγρφου ανληψης της υποχρωσης
7. Δαπνες μη προβλεπμενες απ το νμο
8. Μητρο δεσμεσεων
9. Δαπνες πγιου χαρακτρα
10. Δαπνες του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων
11. Υπλοιπα ανειλημμνων υποχρεσεων προηγουμνων ετν
12. Τμηματικς πληρωμς
13. Ανατροπ αναλψεων και διαγραφ δεσμεσεων
14. Πολυετες υποχρεσεις
15. λεγχος της πορεας των πιστσεων
16. Δαπνες απ την εκτλεση δικαστικν αποφσεων
17. Υποχρεσεις υπηρεσιν – ευθνες οργνων

 

27-3-18   ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟ 1-1-2017 (27/03/2018), σχετικ με :

1. Δμαρχοι    
1.1. Δμαρχοι εκλεγντες για πρτη φορ μχρι την 12/11/2012
Α. Μη τελοντες σε ειδικ δεια νευ αποδοχν    Β. Τελοντες σε ειδικ δεια νευ αποδοχν
1.2. Δμαρχοι εκλεγντες για πρτη φορ μετ την 12/11/2012
1.3. Δμαρχοι με ιδιτητα συνταξιοχου
1.4. Δμαρχοι με την ιδιτητα του δικηγρου
2. Αντιδμαρχοι
3. Πρεδροι δημοτικν συμβουλων

 

7-3-18     ΛΑΤΟΜΕΙΑ (27/02/2018)(συνχεια και ολοκλρωση του απ 27-2-18 ενημερωτικο δελτου), σχετικ με :

........

12. Εκμσθωση λατομεων.    
12.1 Τπος και διρκεια της σμβασης.    
12.2 Μισθματα.    
12.3 Διαδικασα εκμσθωσης δημοσων και δημοτικν λατομεων.    
12.4 Υπομσθωση.    
13. Προστασα και αποκατσταση του περιβλλοντος των λατομεων.    
14. Εγκατσταση και λειτουργα ηλεκτρομηχανολογικο και λοιπο εξοπλισμο.
15. Απαλλοτρισεις.    
16. Υποχρεσεις του εκμεταλλευτ λατομεου.    
17. Αναστολ και διακοπ εργασιν – Λση της μισθωτικς σμβασης.    
18. Διοικητικς προσφυγς.    
19. Δικαστικ επλυση διαφορν.    
20. Μεταβατικς διατξεις.    
i. Εκμσθωση δημοσων λατομεων και ρθμιση διαφρων θεμτων.    
ii. Εκμσθωση δημοτικν λατομεων.    
iii. Ερευνητικς εργασες.    
iv. Κατργηση της δειας εκμετλλευσης.    
v. Παρταση μισθωτικν συμβσεων.    
vi. Καταγγελα αναθερηση συμβσεων.    
vii. Εκκρεμες αιτσεις.    
viii. Ηλεκτρομηχανολογικς εγκαταστσεις.    
ix. Λειτουργοντα λατομεα μαρμαρσκονης, μαρμαροψηφδας και ανθρακικο ασβεστου.    
x. Λατομεα σε καθεστς περιβαλλοντικς αποκατστασης.    
xi. Εκμσθωση τμματος ενιαου λατομικο χρου.    
xii. Μεταβολ των χρσεων γης.    
xiii. Μισθματα παλαιν συμβσεων.    
xiv. Εγγυητικ επιστολ για την αποκατσταση του περιβλλοντος.    
xv. Λατομεα σχιστολιθικν πλακν.    
xvi. Ισχς προγενστερων κανονιστικν πρξεων.    

 

27-2-18      ΛΑΤΟΜΕΙΑ (27/02/2018), σχετικ με :

1. ννοια και διακρσεις.    
2. Δικαωμα εκμετλλευσης.    
3. Καθορισμς λατομικν περιοχν αδρανν υλικν.
4. Χωροθτηση, τροποποηση των ορων, αποχαρακτηρισμς των λατομικν περιοχν αδρανν υλικν και ργα υποδομς εντς αυτν.    
5. Απαγορεσεις εκμετλλευσης λατομεων αδρανν υλικν.    
6. ρευνα για τον εντοπισμ κοιτασμτων βιομηχανικν ορυκτν, μαρμρων και φυσικν λθων.    
7. Εκμετλλευση λατομεων βιομηχανικν ορυκτν, μαρμρων και φυσικν λθων.    
8. Εκμετλλευση λατομεων αδρανν υλικν.    
9. Εκμετλλευση λατομεων σε διεκδικομενες δασικς περιοχς.    
10. Τεχνικ μελτη εκμετλλευσης.    
11. Παρνομη εκμετλλευση.    
...... θα ακολουθσει ενημρωση του παρντος ενημερωτικο δελτου με τα πιο κτω θματα :

12. Εκμσθωση λατομεων.    
12.1 Τπος και διρκεια της σμβασης.    
12.2 Μισθματα.    
12.3 Διαδικασα εκμσθωσης δημοσων και δημοτικν λατομεων.    
12.4 Υπομσθωση.    
13. Προστασα και αποκατσταση του περιβλλοντος των λατομεων.    
14. Εγκατσταση και λειτουργα ηλεκτρομηχανολογικο και λοιπο εξοπλισμο.
15. Απαλλοτρισεις.    
16. Υποχρεσεις του εκμεταλλευτ λατομεου.    
17. Αναστολ και διακοπ εργασιν – Λση της μισθωτικς σμβασης.    
18. Διοικητικς προσφυγς.    
19. Δικαστικ επλυση διαφορν.    
20. Μεταβατικς διατξεις.    
i. Εκμσθωση δημοσων λατομεων και ρθμιση διαφρων θεμτων.    
ii. Εκμσθωση δημοτικν λατομεων.    
iii. Ερευνητικς εργασες.    
iv. Κατργηση της δειας εκμετλλευσης.    
v. Παρταση μισθωτικν συμβσεων.    
vi. Καταγγελα αναθερηση συμβσεων.    
vii. Εκκρεμες αιτσεις.    
viii. Ηλεκτρομηχανολογικς εγκαταστσεις.    
ix. Λειτουργοντα λατομεα μαρμαρσκονης, μαρμαροψηφδας και ανθρακικο ασβεστου.    
x. Λατομεα σε καθεστς περιβαλλοντικς αποκατστασης.    
xi. Εκμσθωση τμματος ενιαου λατομικο χρου.    
xii. Μεταβολ των χρσεων γης.    
xiii. Μισθματα παλαιν συμβσεων.    
xiv. Εγγυητικ επιστολ για την αποκατσταση του περιβλλοντος.    
xv. Λατομεα σχιστολιθικν πλακν.    
xvi. Ισχς προγενστερων κανονιστικν πρξεων.    

 

31-1-18      ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΛΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (31/01/2018), σχετικ με :

 

1. Υπαθριες αγορς
1.1. Λαικς αγορς
1.2. Αγορς καταναλωτν
1.3. Εμποροπανηγρεις
1.4. Χριστουγεννιτικες και Πασχαλινς αγορς
1.5. Κυριακτικες αγορς
1.6. Αλλες υπαθριες αγορς
1.7. Πωλητς υπαθριου εμπορου που εναι δικαιοχοι του προγρμματος "Κοινωνικ Εισδημα Αλληλεγγης"
2. Πρστιμα για παρνομη σκηση υπαθριου εμπορου

 

25-1-18      ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ (25/01/2018), σχετικ με :

1. Ακνητα μη υποκεμενα στο ΤΑΠ

2. Βεβαωση μη οφειλς ΤΑΠ

 

10-1-18      ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΗ (10/01/2018), σχετικ με :

1. Εναρξη μισθολογικν αποτελεσμτων
2. Χρνος υπηρεσας για μισθολογικ κατταξη
3. Προσωπικ διαφορ
4. Τυπικ προσν

4-1-18        ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ (04/01/2018)21-12-17   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν.4483/2017 (21/12/2017), σχετικ με :

1. Νομικ ρθμιση.
2. Προαιρετικ επιβολ του τλους.
3. Υπολογισμς του τλους.
4. Απδοση του τλους.
5. λεγχος επιχειρσεων απ τους δμους.
6. Παροχ στοιχεων στους ΟΤΑ.
7. Πρστιμα.
8. Ποινικς κυρσεις.

 

11-12-17   ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (11/12/2017), σχετικ με :

 

1. Δικαιοχοι.
2. Οφειλς που ρυθμζονται.
3. Υποβολ της ατησης του οφειλτη.
4. Περιεχμενο της ατησης και υποβλητα δικαιολογητικ.
5. Συντονιστς.
6. λεγχος της ατησης και διαδικασα διαπραγμτευσης.
7. Διορισμς εμπειρογνμονα.
8. Υποχρεωτικο καννες της αναδιρθρωσης των οφειλν.
9. Δεσμευτικτητα της σμβασης αναδιρθρωσης των οφειλν.
10. Επικρωση της σμβασης απ το δικαστριο.
11. Παραγραφ.
12. Αναστολ εκτελσεως.
13. Ανατροπ ακρωση της συμφωνας.
14. Ειδικο καννες για τις απαιτσεις του δημοσου και των φορων κοινωνικς ασφλισης.
15. Πιστωτς με απαιτσεις μικρο ψους.
16. Ειδικ διαδικασα για συνολικς οφειλς μχρι 50.000 ευρ.

 

7-12-17     ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (07/12/2017), σχετικ με :

 

1. Ορισμο

2. Χρση του αιγιαλο και της παραλας

3. Παραχρηση του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο και παραλας

 

30-11-17   .... συνχεια της απ 28-11-17 ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ" ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ στις 23 & 24 Νοεμβρου 2017, ΜΕ ΘΕΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" , σχετικ με :

 

.......
13. Διαδικασα αποσφργισης των προσφορν.
14. Κρση των αποτελεσμτων του διαγωνισμο.
15. Πρσκληση για την υποβολ δικαιολογητικν κατακρωσης.    
16. Κοινοποηση της κατακυρωτικς απφασης.
17. Διευκρινσεις επ της διακρυξης.
18. Υπογραφ προσφορς.
19. νσταση κατ της διακρυξης – Λοιπς ενστσεις.
20. Παρβολο προδικαστικς προσφυγς.
21. Απ’ ευθεας ανθεση συμβσεων.
22. Τροποποηση συμβσεων.
23. Παραλαβ υπηρεσιν.
24. Δικαιολογητικ πληρωμς.
25. Κρτηση υπρ της ΑΕΠΠ.

Το παραπνω υλικ θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 23 & 24 /11/2017 (28/11/2017)

28-11-17   ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 23 & 24 /11/2017 (28/11/2017), σχετικ με :

1. ννοια των τεχνικν προδιαγραφν.
2. Κατρτιση και γκριση των τεχνικν προδιαγραφν.
3. Δημοσιεσεις στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
4. Δικαιομενοι συμμετοχς.
5. Λγοι αποκλεισμο απ δημσιες συμβσεις.
6. Αντγραφα δικαιολογητικν.
7. Επιστροφ εγγησης συμμετοχς.
8. Ποινικ μητρο.
9. Παραβσεις της εργατικς νομοθεσας.
10. Εθνικ Μητρο Παραγωγν.
11. Προθεσμα υποβολς προσφορν (συμβσεις κτω των ορων).
12. ΕΕΕΣ και ΤΕΥΔ
....... ακολουθον και τα εξς θματα τα οποα θα αναρτηθον σντομα :
13. Διαδικασα αποσφργισης των προσφορν.
14. Κρση των αποτελεσμτων του διαγωνισμο.
15. Πρσκληση για την υποβολ δικαιολογητικν κατακρωσης.    
16. Κοινοποηση της κατακυρωτικς απφασης.
17. Διευκρινσεις επ της διακρυξης.
18. Υπογραφ προσφορς.
19. νσταση κατ της διακρυξης – Λοιπς ενστσεις.
20. Παρβολο προδικαστικς προσφυγς.
21. Απ’ ευθεας ανθεση συμβσεων.
22. Τροποποηση συμβσεων.
23. Παραλαβ υπηρεσιν.
24. Δικαιολογητικ πληρωμς.
25. Κρτηση υπρ της ΑΕΠΠ.

 

3-11-17       ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (03-11-2017), σχετικ με :

1. Ορισμο.    
2. Διαχειριστικ σχδια βσκησης.    
3. Δικαωμα χρσης της βοσκς και καταβλητο μσθωμα.    
4. Μεταβατικς ρυθμσεις που ισχουν μχρι την γκριση των διαχειριστικν σχεδων βσκησης.    
4.1 Κατανομ βοσκοτπων.
4.2 λεγχος της κατανομς των βοσκσιμων γαιν και διαδικασα μσθωσης αυτν.    
4.3 Καταβολ μισθματος και λοιπς υποχρεσεις των κτηνοτρφων.    
4.4 ψος μισθματος.    
5. Δημοτικς βοσκσιμες εκτσεις που δεν εντσσονται στα διαχειριστικ σχδια βσκησης και το δικαωμα βοσκς ορζεται απ το δμο.   
5.1 Διθεση βοσκοτπων.    
5.2 Δικαιοχοι χρσης βοσκοτπων.    
5.3 Καθορισμς του δικαιματος βοσκς.    
5.4 Αυθαρετη βσκηση.    
5.5 Δικαωμα βοσκς σε βελτιωθντες βοσκσιμους τπους (ρθρα 8 Ν 994/79  και 7 παρ. 2 Ν 2307/95).


25-8-17    ΣΥΝΕΧΕΙΑ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ του απ 22-8-17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (22/08/2017) - με ενσωμτωση του Τμματος Δευτρου : Ασφλιση Δημρχων, Αντιδημρχων και Προδρων Δημοτικν Συμβουλων, του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - σχετικ με : 

Τμμα Δετερο : Ασφλιση Δημρχων, Αντιδημρχων και Προδρων Δημοτικν Συμβουλων

1. Δμαρχοι (Α. Δμαρχοι εκλεγντες για πρτη φορ μχρι την 21/11/2012 - Β. Δμαρχοι εκλεγντες για πρτη φορ μετ την 12/11/2012) 

2. Αντιδμαρχοι 

3. Πρεδροι δημοτικν συμβουλων

4. Δμαρχοι, αντιδμαρχοι και πρεδροι δημοτικν συμβουλων με ιδιτητα συνταξιοχου (Ι. Κατληψη αιρετο αξιματος μχρι την 12/5/2016 - ΙΙ. Κατληψη αιρετο αξιματος μετ την 12/5/2016 - ΙΙΙ. Παρατηση απ την αντιμισθα - IV. Ασφλιση αιρετν συνταξιοχων)

22-8-17   ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (22/08/2017), σχετικ με :

Τμμα Πρτο : Αντιμισθα

1. Δμαρχοι

2. Αντιδμαρχοι

3. Πρεδροι Δημοτικν Συμβουλων

4. Συνταξιοχοι

.... Ακολουθε Τμμα Δετερο : Ασφλιση Δημρχων, Αντιδημρχων και Προδρων Δημοτικν Συμβουλων, το οποο θα αναρτηθε τις επμενες ημρες ....


2-8-17   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠ 01/01/2017 ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2-8-2017) σχετικ με :

Α. Ασφλιση μχρι 31/12/2016.

Β. Ασφλιση απ 1/1/2017 και μετ.

Ι. Μηχανικο με παρλληλη προαιρετικ ασφλιση.

ΙΙ. Μηχανικο χωρς παρλληλη προαιρετικ ασφλιση

Πνακες Ασφαλιστικν Εισφορν απ 1-1-2017 Μονμων Μηχανικν


1-8-17      ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΠΟ 1-1-2017 (28/07/2017), σχετικ με :

1. Εισφορς μονμων υπαλλλων και εμμσθων δικηγρων

2. Ασφαλιστικς εισφορς εμμσθων δικηγρων
--> Α. Δικηγροι με παρλληλη ασφλιση στο πρην ΕΤΑΑ και στο δημσιο (Υποχρεωτικ - Προαιρετικ ασφλιση)
--> Β. Δικηγροι χωρς παρλληλη ασφλιση (Παλαιο - Νοι Ασφαλισμνοι)

Πνακες ασφαλιστικν εισφορν των εμμσθων δικηγρων απ 1/1/2017


20-7-17      ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ-ΕΛΣΥΝ ΠΡΑΞΗ ΚΛΙΜ.VII TM. 160/2017) (20/07/2017)


17-7-17      ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν. 4479/17 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (17/07/2017), σχετικ με :

1. Οι επιπτσεις της Απφασης της Ολομλειας του Ελεγκτικο Συνεδρου στις αυτοδικαως παραταθεσες συμβσεις

2. Οι ρυθμσεις του Ν. 4479/17

2.1. Τροποποηση των Οργανισμν Εσωτερικς Υπηρεσας

2.2. Εγκριση των προσλψεων

2.3. Παρατασιοχοι

2.4. Ανθεση εργασιν καθαριτητας σε τρτους


14-7-17      ΣΥΝΕΧΕΙΑ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ του απ 6-7-17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (06/07/2017)), με ενσωμτωση των Κεφ. Γ (Λοιπ θματα) και Κεφ. Δ (Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα) , σχετικ με :

Κεφλαιο Γ : Λοιπ Θματα

1. Συνπειες της απσπασης στην υπηρεσιακ και μισθολογικ κατσταση

2. Φορας καταβολς των αποδοχν στους αποσπασμνους

3. Παρατσεις αποσπσεων

4. Μετακινσεις υπαλληλων


Κεφλαιο Δ : Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα

1. Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα της διας κατηγορας (Μνιμοι υπλληλοι - Υπλληλοι με σχση εργασας αορστου χρνου)

2. Μετταξη σε αντερο κλδο (Μνιμο προσωπικ - Προσωπικ με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου)


11-7-17      ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (11/07/2017), σχετικ με :

1. Κατευθυντρια Οδηγα 20/2017 της ΕΑΑΔΗΣΥ
2. Δικαιολογητικ στην απ’ ευθεας ανθεση συμβσεων.
2.1 Απσπασμα ποινικο μητρου.
2.2 Αποκλεισμς απ δημσιες συμβσεις με υπουργικ απφαση.
2.3 Αποδεικτικ φορολογικς ενημερτητας.
2.4 Αποδεικτικ ασφαλιστικς ενημερτητας.
2.5 Δικαιολογητικ νομιμοποησης.
3. Συμπρασμα.


10-7-17      ΣΥΝΕΧΕΙΑ στο απ 6-7-17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (06/07/2017)), με ενσωμτωση του Κεφαλαου Β (Ειδικς κατηγορες μετατξεων και αποσπσεων εκτς του ενιαου συστματος κινητικτητας) , σχετικ με :

.... Κεφλαιο Β : Ειδικς κατηγορες μετατξεων και αποσπσεων εκτς του ενιαου συστματος κινητικτητας

Τμμα Πρτο (Μετατξεις)

1. Ενστολο προσωπικ της δημοτικς αστυνομας

2. Προσωπικ των ΚΕΠ

3. Μετταξη σε ΔΕΥΑ

4. Μετταξη στους ΟΤΑ εκκλησιαστικν υπαλλλων

5. Υπλληλοι του Υπουργεου Εξωτερικν

6. Μετταξη σε θσεις δικαστικν υπαλλλων

7. Μετατξεις και αποσπσεις στην Υπηρεσα Ασλου στην Αρχ Προσφυγν και στην Υπηρεσα Υποδοχς και Ταυτοποησης του Υπουργεου Μεταταναστευτικς Πολιτικς

Τμμα Δετερο (Αποσπσεις και Μετακινσεις)

1. Απσπαση υπαλλλων του δμου σε ΔΕΥΑ

2. Απσπαση νστολου προσωπικο της δημοτικς αστυνομας σε τουριστικ δμο

3. Απσπαση συζγων στρατιωτικν

4. Αποσπσεις συζγων ιατρικο προσωπικο του ΕΣΥ

5. Απσπαση συζγων επικουρικν ιατρν

6. Απσπαση συζγων του προσωπικο της Εξωτερικς Υπηρεσας

7. Απσπαση υπαλλλων του δημσιου τομα για την πλρωση θσεων ειδικν συμβολων, ειδικν συνεργατν επιστημονικν συνεργατν των δμων, της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ

8. Αποσπσεις αιρετν

9. Απσπαση στη Γενικ Γραμματεα για την Καταπολμηση της Διαφθορς

10. Απσπαση σε υπηρεσες του Ευρωπαικς Ενωσης, των κρατν - μελν αυτ λλων χωρν

11. Απσπαση στο Γραφεο του Γενικο Επιθεωρητ Δημσιας Διοκησης

12. Απσπαση στο Σμα Επιθεωρητν - Ελεγκτν Δημσιας Διοκησης

13. Διθεση υπαλλλων σε γραφεα βουλευτν και πολιτικν κομμτων

14. Αποσπσεις στα πολιτικ γραφεα του Πρωθυπουργο, των αντιπροδρων της κυβρνησης, των υπουργν και των υφυπουργν

15. Απσπαση στο Σμα Επιθεωρητν - Ελεγκτν του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης

16. Αποσπσεις διακριθντων αθλητν

17. Αποσπσεις και μετακινσεις στις Ειδικς Υπηρεσες του ΕΣΠΑ 2014-2020

18. Απσπαση για συνυπηρτηση στην αλλοδαπ

19. Προσωπικ της Προεδρας της Δημοκρατας

20. Δημσια Αρχ Λιμνων

21. Εθνικ Κντρο Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΚΔΔΑ)

22. Λοιπς περιπτσεις αποσπσεων

23. Απσπαση προσωπικο δημοτικν ΝΠΔΔ

24. Απσπαση υπαλλλων του δημσιου τομα στην Ενωση Περιφερειν Ελλδας

.... Ακολουθον Κεφ. Γ (Λοιπ θματα) και Κεφ. Δ (Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα), τα οποα θα αναρτηθον τις επμενες ημρες ....

 

6-7-17         ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (06/07/2017), σχετικ με :

Κεφλαιο Α : Ενιαο Σστημα Κινητικτητας

1. Εννοια και περιεχμενο του Συστματος Κινητικτητας

2. Μετταξη και απσπαση στο πλασιο του ΕΣΚ

3. Μετταξη και απσπαση σε υπηρεσες απομακρυσμνων - παραμεθριων περιοχν και σε ορεινος νησιωτικος ΟΤΑ α' βαθμο

4. Ψηφιακ Οργανγραμμα της Δημσιας Διοκησης και της Τοπικς Αυτοδιοκησης

5. Προυποθσεις συμμετοχς φορων και υπαλλλων στο ΕΣΚ

6. Ειδικο περιορισμο και απαγορεσεις

6.1. Υποχρεωτικ παραμον σε παραμεθρια περιοχ

6.2. Πρβλεψη της δαπνης

6.3. Προεκλογικ περοδος

6.4. Ελεγχος γνησιτητας δικαιολογητικν

7. Κεντρικ Επιτροπ Κινητικτητας

8. Πργραμμα Κινητικτητας

9. Αξιολγηση των αιτσεων και κδοση αποφσεων

10. Αμοιβαες μετατξεις

11. Απσπαση λγω συνυπηρτησης

12. Αποσπσεις σε ΟΤΑ

13. Κλυψη δαπνης

14. Καταργομενες ρυθμσεις μετατξεων και αποσπσεων

15. Μεταβατικς ρυθμσεις

.... Ακολουθον Κεφ. Β' (Ειδικς κατηγορες μετατξεων και αποσπσεων εκτς του ενιαου συστματος κινητικτητας) / Κεφ. Γ (Λοιπ θματα) και Κεφ. Δ (Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα), τα οποα θα αναρτηθον τις επμενες ημρες ....

29-6-17        ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (29/06/2017), σχετικ με τη διαδικασα ανληψης υποχρεσεων στους δμους - γγραφο 2/45592/0026/2017 του Υπουργεου Οικονομικν)

10-2-17       ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (10/02/2017)

16-1-17       ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (16/01/2017), σχετικ με :

1. Πεδο εφαρμογς
2. Διατκτες
3. Προστμενοι οικονομικν υπηρεσιν
4. Ορισμο
5. Διαδικασα ανληψης υποχρεσεων (ρθρο 4 ΠΔ 80/2016)
6. Μητρο δεσμεσεων (ρθρο 8 ΠΔ 80/2016)
7. Ανατροπ αναλψεων (ρθρο 4 παρ. 2 ΠΔ 80/2016)
8. Ειδικς κατηγορες δαπανν (ρθρα 2 παρ. 3 και 9 ΠΔ 80/2016) 9. Τμηματικς πληρωμς (ρθρο 6 ΠΔ 80/2016)
10. Ενημρωση των υπηρεσιν για τα υπλοιπα των πιστσεων (ρθρο 7 ΠΔ 80/2016)
11. Υποχρεσεις υπηρεσιν-ευθνες οργνων (ρθρα 25, 26 και 66 Ν 4270/2014, ρθρα 11 και 12 ΠΔ 80/2016)

14-12-16 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ... ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (13/12/2016) - Νομοθετικς και λλες μεταβολς που ενσωματθηκαν στην τελευταα ηλεκτρονικ κδοση του βιβλου "ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ" , σχετικ με :
1. ντυπο Ε8 «Γνωστοποηση πραγματοποιηθεσας υπερωριακς απασχλησης» του πληροφοριακο συστματος ΕΡΓΑΝΗ.
2. Ολοκληρωμνο πληροφοριακ σστημα του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ).
3. Αποδοχς μουσικν.
4. Αποδοχς υπαλλλων κατηγορας ΔΕ χωρς το τυπικ προσν της κατηγορας τους.
5. Ττλοι σπουδν της αλλοδαπς.
6. Συνφεια μεταπτυχιακν ττλων.
7. Οικονομικ αποτελσματα απ την αναγνριση μεταπτυχιακν ττλων κατ τη διετα 2016-2017.
8. Εργαζμενοι με βση προσωρινος πνακες κατταξης.
9. Μετταξη σε αντερη κατηγορα και προσωπικ διαφορ.
10. Επαναφερθντες υπλληλοι της Δημοτικς Αστυνομας και προσωπικ διαφορ.
11. Μισθολογικ κατταξη υπαλλλων ΙΔΟΧ.
12. Επδομα επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας.
13. Αναπλρωση προσταμνων και επδομα θσης.
14. Δημοτικ Αστυνομα και επδομα θσης.
15. Παιδικο σταθμο και επδομα θσης.
16. Διαγεια.
17. Ειδικ Βιβλο Υπερωριν.
18. Δημοσιογρφοι.
19. Αποδοχς προσωπικο των ανωνμων εταιρειν.
20. Αμοιβς μελν του διοικητικο συμβουλου των ΔΕΥΑ με πλρη απασχληση.
21. Ατομικ εδη προστασας σε εργαζμενους των ΔΕΥΑ.
22. Αντατο ριο ημερν εκτς δρας.
23. Παραγραφ της εφπαξ αποζημωσης του ρθρου 204 του Ν 3584/2007.
24. Εφπαξ αποζημωση υπαλλλων που μεταφρθηκαν απ δημοτικς επιχειρσεις.
25. δεια με αποδοχς για ασθνεια ανλικων τκνων.
26. Επαγγελματικ ισοδυναμα ττλων σπουδν.
27. Κινητικτητα.
28. Κλυμα μετταξης σε αντερη κατηγορα.
29. Ασφλιση μονμων υπαλλλων των δμων απ 01/01/2017.
30. Ασφλιση δικηγρων με πγια αντιμισθα.
31. Ασφαλιστικς εισφορς μηχανικν.
32. νταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον ΕΦΚΑ.
33. Ασφλιση ειδικν συμβολων και συνεργατν απ 01/01/2017.
34. Αναστολ καταβολς της σνταξης.
35. Αναγνριση χρνου συντξιμης υπηρεσας.
36. Υπολογισμς της σνταξης.
37. Εθνικ σνταξη.
38. Ανταποδοτικ σνταξη.
39. Οικογενειακ παροχ.
40. Καττατο και αντατο ριο σνταξης.
41. Απασχληση συνταξιοχων απ 13/05/2016 και μετ.
42. Εφπαξ παροχ.

12-10-16    ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (12/10/2016), σχετικ με :

1. Τλος Καθαριτητας
2. Παρνομη διαφμιση
3. Πιστοποιητικ Ενεργειακς Απδοσης (ΠΕΑ)
4. Αυτοδκαιη παρταση μισθσεων
5. Λατομεα
6. Προγραμματικς συμβσεις (α. Προγραμματικς συμβσεις της Μονδας Μελετν και Κατασκευν (ΜΟΜΚΑ) του Υπουργεου Εθνικς Αμυνας / β. Προγραμματικς συμβσεις του Κντρου Ανανεσιμων Πηγν και Εξοικονμησης Ενργειας (ΚΑΠΕ))
7. Κινητς καντνες
8. Διαχειριστικ σχδια βσκησης
9. Φρος ζθου
10. Εσοδα κυλικεων σε χρους φιλοξενας αλλοδαπν
11. Ασκηση φεσης σε φορολογικς διαφορς
12. Αναστολ ταμειακς βεβαωσης και προσαυξσεις

 

4-10-16       ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Ν.4412/16 (03/10/2016)
             ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-Ν.4412/16 (03/10/2016)

29-9-16    ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ-ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (29/09/2016), σχετικ με :
1. Ληξιπρθεσμες υποχρεσεις.   
2. Απορριφθεσες δαπνες.   
3. Αναμρφωση προπολογισμο εσδων.   
4. Συμψηφισμς οφειλν προς το δημσιο και τα ασφαλιστικ ταμεα.   
5. Ισχς του προπολογισμο.   
6. Απασχληση συνταξιοχων.   
7. Επιχοργηση συλλγων.   
8. Απαλλαγ απ την τρηση βιβλων και την κδοση στοιχεων.   
9. Εφπαξ αποζημωση – χρνος παραγραφς.   
10. Συμμρφωση στις δικαστικς αποφσεις.   
11. Απ’ ευθεας ανθεση και προσυμβατικς λεγχος.   
12. γονοι διαγωνισμο και προσυμβατικς λεγχος.   
13. Φορολογικ ενημερτητα δμων.   
14. Εξφληση εντλματος χωρς ασφαλιστικ ενημερτητα.   
15. Ασφαλιστικ ενημερτητα δμων.   
16. Παρακρτηση φρου στην προμθεια αγαθν και υπηρεσιν.   
17. Κατασχσεις και παρακρτηση φρου.   
18. Παρακρτηση φρου απ μισθωτς υπηρεσες.   
19. Ειδικ εισφορ αλληλεγγης φυσικν προσπων.   
20. Απαλλαγς απ το ΦΠΑ.   
21. Φορολογα μισθωμτων δημοτικν ακιντων.   
22. Εισφορ δημρχων για κρια σνταξη.   
23. Εισφορς δημρχων υπρ ΕΤΕΑ και ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ.   
24. Εισφορ για υγειονομικ περθαλψη.   
25. Ειδικ εισφορ αλληλεγγης στην αντιμισθα αιρετν.   
26. Εισφορ υπρ δημοσου για σνταξη, ΕΤΕΑ και ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ στις αποδοχς των υπαλλλων.   
27. Ειδικ Προσαξηση μηχανικν.   
28. Εισφορς δικηγρων.   
29. Διπλ ασφλιση.   
30. Ειδικ Βιβλο Υπερωριν.   
31. Εργασες καθαριτητας.   
32. Επισκευ οχημτων.   
33. Μσθωση κινητν πραγμτων.   
34. Κατργηση κρατσεων.   
35. ννοια μελτης.   
36. Απ’ ευθεας αγορ ακιντων. 
37. Προγραμματικς συμβσεις και ΦΠΑ.

5-9-16   Αγαπητο Συνδρομητς 
Λγω της ανασττωσης και του προβληματισμο που προκλεσαν στις δημοτικς υπηρεσες η δημοσευση του νμου 4412/2016 και η υποχρωση μεσης εφαρμογς του και παρ το γεγονς τι στην παροσα φση η πολυπλοκτητα, τα κεν, οι ασφειες και οι ελλεψεις που παρουσιζουν οι διατξεις του νμου αυτο καθιστον επισφαλ και αμφισβητομενη οποιαδποτε ερμηνευτικ του προσγγιση, ερμην της ΕΑΑΔΗΣΥ και των αρμοδων υπουργεων, χει αναρτηθε στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, το παρν ενημερωτικ δελτο του κ. Θεοδρου Ιωννη, με την ελπδα τι τα βασικ και κρσιμα τουλχιστον ερωτματα θα απαντηθον, στω και με κποια (αναπφευκτη) επιφλαξη.
ΝΟΜΟΣ 4412/2016 «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ (05/09/2016)*
1. ναρξη εφαρμογς.
2. Πεδο εφαρμογς.
3. Κατργηση προγενστερων διατξεων.
4. Αρμδια ργανα.
5. Προμθειες.
6. Υπηρεσες και εργασες.
7. Λοιπ θματα.


1-9-16 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Θεοδρου Ιωννης) - Εντς των αμσως προσεχν ημερν θα αναρτηθον στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ «ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», ενημερωμνες τσο με τις διατξεις των νμων 4412/2016 «Δημσιες συμβσεις ργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν» και 4387/2016 «Ενιαο Σστημα Κοινωνικς Ασφλισης-Μεταρρθμιση ασφαλιστικο-συνταξιοδοτικο συστματος κ.λπ.», σο και με τις λοιπς μεταβολς που σημειθηκαν απ την προηγομενη ανρτηση.
Επισημανεται πντως τι, πως προκπτει απ μα πρτη επεξεργασα των ρυθμσεων του νμου 4412/2016 για τις δημσιες συμβσεις ργων, προμηθειν και υπηρεσιν, αυτς συνιστον ουσιαστικ, κατ το μεγαλτερο μρος τους, επανληψη των προηγομενων (γνωστν) ρυθμσεων του ΠΔ 60/2007, του ΕΚΠΟΤΑ κ.λπ. και συνεπς δεν δικαιολογεται η ανασττωση που χει προκληθε στις δημοτικς υπηρεσες και η εσπευσμνη προσφυγ σε μη ασφαλες λσεις.
Η προσαρμογ του βιβλου «ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» θα γνει αμσως μετ τη γνωστοποηση των απαιτομενων διευκρινσεων.

25-8-16  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Θεοδρου Ιωννης) - Η προσαρμογ του βιβλου ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στις διατξεις του νμου 4412/2016 «Δημσιες Συμβσεις ργων, Προμηθειν και Υπηρεσιν» θα γνει αμσως μλις εξειδικευθον και αποσαφηνισθον οι ρυθμσεις του με εγκυκλους των αρμδιων υπουργεων με κατευθυντριες οδηγες της ΕΑΑΔΗΣΥ, καθς οποιαδποτε ερμηνευτικ προσγγιση στην παροσα φση εναι επισφαλς.

26-04-16    ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (26/04/2016) , σχετικ με :
1. Δικαιοχοι
2. Οφειλς που ρυθμζονται
3. Υποχρεσεις πιστωτν
4. Περιεχμενο της ατησης, υποβλητα δικαιολογητικ και τηρητα διαδικασα
5. Προδικαστικς συμβιβασμς
6. Προσωριν διαταγ
7. Αναστολ καταδιωκτικν μτρων
8. Δικαστικ ρθμιση των οφειλν και διαδικασα απαλλαγς του οφειλτη απ τα χρη
9. Προστασα της κριας κατοικας
10.Ειδικ διαδικασα ταχεας διευθτησης μικροοφειλν μχρι 20.000 ευρ
11.κπτωση του οφειλτη 

26-01-16       ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ(26/01/2016)
15-01-16         ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ (15/01/2016)
12-01-16       ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (12/01/2016)
28-12-15       ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (28/12/2015)
28-12-15       ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ (28/12/2015)
11-11-15    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΩΝ-ΝΠΔΔ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (10/11/2015) , σχετικ με :
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Κρια ασφλιση.
2. Επικουρικ ασφλιση.
3. Ασφλιση στον ΟΑΕΔ, στον ΟΕΚ και στην Εργατικ Εστα.
4. Ασφλιση στα Βαρα και Ανθυγιειν Επαγγλματα.
5. Ασφλιση προσωπικο καθαριτητας ΟΤΑ.
6. Ασφλιση εργατοτεχνιτν οικοδομικν και τεχνικν εργασιν.
7. Εργασες υποκεμενες σε εισφορ επαγγελματικο κινδνου.

19-10-15    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ (16/10/2015) , σχετικ με :
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ
Α. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.

1. Ασφλιση για κρια σνταξη.
1.1 Προσληφθντες μχρι 31/12/2010.
1.2 Προσλαμβανμενοι απ 01/01/2011 και μετ.
2. Επικουρικ ασφλιση.
3. Ασφλιση για εφπαξ βοθημα.
4. Υγειονομικ περθαλψη.
Β. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ.
1. Ασφλιση για κρια σνταξη.
2. Επικουρικ ασφλιση - Υγειονομικ περθαλψη.
Γ. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.
1. Μνιμο παιδαγωγικ και διοικητικ προσωπικ.
2. Μνιμο βοηθητικ προσωπικ.
3. Νεοδιοριζμενο προσωπικ.
Δ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ ΚΕΦΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΓΗΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ.
Ε. ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.

29-9-15       ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ-ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (29/09/2015)
28-9-15        ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ-ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΚΛΑΔΟ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (28/09/2015) , σχετικ με :
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1. Μετταξη σε λλον κλδο ειδικτητα της διας κατηγορας.
Ι. Μνιμοι υπλληλοι.
ΙΙ. Υπλληλοι με σχση εργασας αορστου χρνου.
2. Μετταξη σε αντερο κλδο.
Ι. Μνιμο προσωπικ.
ΙΙ. Προσωπικ με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1. Απσπαση σε σνδεσμο και σε δημοτικ νομικ πρσωπο.
2. Απσπαση δημοτικν υπαλλλων σε ΔΕΥΑ δημοτικ επιχερηση.
3. Απσπαση σε λλον ΟΤΑ.
4. Απσπαση σε υπηρεσες υπουργεων, νπδδ και ΟΤΑ β βαθμο και αντιστρφως.
5. Γενικς ρυθμσεις για τις αποσπσεις κατ το νμο 3584/2007.
6. Απσπαση προσωπικο της δημοτικς αστυνομας σε τουριστικ δμο.
7. Απσπαση συζγων στρατιωτικν.
8. Αποσπσεις συζγων ιατρικο προσωπικο του Ε.Σ.Υ.
9. Απσπαση συζγων επικουρικν ιατρν.
10. Απσπαση συζγων του προσωπικο της Εξωτερικς Υπηρεσας.
11. Απσπαση γυναικν υπαλλλων κατ το διστημα της κησης, της λοχεας και της γαλουχας.
12. Απσπαση υπαλλλων που εναι γονες χουν την επιμλεια ατμων με αναπηρες.
13. Απσπαση υπαλλλων του δημσιου τομα για την πλρωση θσεων ειδικν συμβολων, ειδικν συνεργατν επιστημονικν συνεργατν των δμων, της ΚΕΔΕ και των ΠΕΔ.
14. Αποσπσεις αιρετν.
15. Απσπαση υπαλλλων της Περιφρειας σε δμους.

17-9-15       ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ-ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ (17/09/2015), σχετικ με :  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

1. Εισαγωγ.
2. Μετταξη απ ΟΤΑ σε ΟΤΑ.
3. Μετταξη σε υπηρεσες παραμεθορων περιοχν.
4. Προσωπικ δημοτικς αστυνομας.
5. Προσωπικ των ΚΕΠ.
6. Μετταξη απ και προς Δημοτικς Επιχειρσεις δρευσης Αποχτευσης(ΔΕΥΑ).
7. Μετταξη απ και προς το δημσιο και τα ΝΠΔΔ.
8. Μετταξη υπαλλλων ΙΔΑΧ απ Περιφερειακς Ενσεις Δμων σε ΟΤΑ α και β βαθμο.
9. Μετταξη στους ΟΤΑ εκκλησιαστικν υπαλλλων.
10. Μετατξεις απ και προς τις Περιφρειες.
11. Υπλληλοι του Υπουργεου Εξωτερικν.
12. Μετταξη στο Αντατο Συμβολιο Επιλογς Προσωπικο (ΑΣΕΠ).
13. Μετατξεις κατ το ρθρο 9 του Ν 2266/94.
14. Μετταξη στο Ελεγκτικ Συνδριο.
15. Μετταξη διοικητικν υπαλλλων στο Νομικ Συμβολιο του Κρτους.
16. Μετταξη σε θσεις δικαστικν υπαλλλων.
17. Μετταξη στις Διευθνσεις Αλλοδαπν και Μετανστευσης των Αποκεντρωμνων Διοικσεων.
18. Μετταξη στην Υπηρεσα Ασλου, στην Αρχ Προσφυγν και στην Υπηρεσα Πρτης Υποδοχς του Υπουργεου Δημσιας Τξης.
19. Μετταξη στην Εθνικ Επιτροπ Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομεων (ΕΕΕΤ).
20. Μετταξη εκπαιδευτικν.
21. Μετατξεις στη Γενικ Γραμματεα για την καταπολμηση της Διαφθορς και στην εταιρεα Κτιριακς Υποδομς ΑΕ.
22. Υποχρεωτικ μετταξη πλεονζοντος προσωπικο των δμων.
23. Υποχρεωτικς μετατξεις και μεταφορς προσωπικο (κινητικτητα).
24. Αποδοχς μετατασσομνων.

14-9-15  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΟΤΑ (14/09/2015)
14-9-15    ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΡΑΠΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ (14/09/2015)
9-9-15     ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ (09/09/2015), σχετικ με :
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
IV. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

1. Κανονικ δεια.
2. δεια για ιδιωτικος λγους.
3. δεια με σκοπ τη συγκατοκηση.
4. δεια για υπηρεσα στο εξωτερικ.
5. δεια για ασθνεια εξαρτμενων μελν.
V. ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
1. δεια κυσεως και λοχεας.
2. δεια για προγεννητικς εξετσεις.
3. δεια ανατροφς παιδιο.
Α. Μνιμοι υπλληλοι και υπλληλοι με σχση εργασας ΙΔΑΧ των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ – Υπλληλοι των ΔΕΥΑ.
Β. Υπλληλοι με σχση εργασας ΙΔΟΧ των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ – Υπλληλοι των δημοτικν επιχειρσεων (εκτς ΔΕΥΑ).
VI. ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
1. δεια ανατροφς χωρς αποδοχς.
2. δεια για την παρακολοθηση της σχολικς επδοσης των παιδιν.
3. Ειδικ γονικ δεια με αποδοχς για πσχοντα παιδι.
4. Γονικ δεια νοσηλεας χωρς αποδοχς.
VII. ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
1. Μνιμοι υπλληλοι και υπλληλοι με σχση εργασας ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ.
2. Υπλληλοι των δημοτικν επιχειρσεων (εκτς των ΔΕΥΑ).
3. Εργαζμενοι των ΔΕΥΑ.
4. Σπουδαστς ΤΕΙ.
5. Μαθητς των σχολν Μαθητεας του ΟΑΕΔ.
VIII. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
1. Μνιμοι υπλληλοι των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ.
2. Υπλληλοι με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ.
3. Εργαζμενοι των δημοτικν επιχειρσεων (εκτς των ΔΕΥΑ).
4. Εργαζμενοι των ΔΕΥΑ.
5. Διευκολνσεις ατμων με αναπηρες.
IX. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
1. δειες υπηρεσιακς εκπαδευσης.
2. δειες για επιμορφωτικος επιστημονικος λγους.
3. Εκπαιδευτικ δεια εργαζομνων στις δημοτικς επιχειρσεις για κρτηση στο ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ.
X. ΑΡΓΙΑ.
1. Αυτοδκαια αργα.
2. Δυνητικ αργα – Αναστολ σκησης καθηκντων.
3. Αποδοχς αργας.

7-9-15    ΦΡΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΛΑΔΟ (07/09/2015)
3-9-15 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (03/09/2015)
28-8-15      ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (27/08/2015), σχετικ με : 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
I. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ.

Α. Μνιμο προσωπικ και προσωπικ με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου.
1. Προποθσεις χοργησης.
2. Διρκεια.
3. Χρνος χοργησης.
Β. Προσωπικ των δημοτικν επιχειρσεων και προσωπικ με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ.
Γ. Ειδικς κατηγορες.
1. Δικηγροι.
2. Σπουδαστς των σχολν Μαθητεας του ΟΑΕΔ.
II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
1. δεια λγω γμου λγω θαντου συγγενος.
2. δεια λγω γννησης υιοθτησης τκνων.
3. δεια εκλογν.
4. δεια για συμμετοχ σε δκη.
5. δεια για μεταγγσεις αματος.
6. δεια αιμοδοσας.
7. δειες αθλητν.
8. δεια εθελοντν.
9. δεια μηχανικν.
10. Υπηρεσιακς δειες αναπλρωσης (ρεπ).
11. Ειδικ δεια σε μονογονοκς οικογνειες.
12. Ειδικ δεια δημρχων, αντιδημρχων και προδρων των δημοτικν συμβουλων.
III. ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Α. Μνιμοι υπλληλοι και υπλληλοι με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ.
1. Νομικ καθεστς.
2. Διρκεια της αναρρωτικς δειας.
3. Διαδικασα χοργησης.
Β. Υπλληλοι με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου των δμων και των δημοτικν ΝΠΔΔ και προσωπικ δημοτικν επιχειρσεων.
1. Νομικ καθεστς.
2. Διρκεια αποχς.
3. Αποδοχς.
Γ. Διαθεσιμτητα λγω νσου μονμων υπαλλλων.

(Τα ως νω εναι απσπασμα απ το Μρος Πρτο (Μισθολογικ Καθεστς) του Βιβλου με ττλο "«ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ» (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) πμπτη κδοση, 2015)
21-8-15        ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (21/08/2015)  (συνχεια των απ 12/08/2015 και 18/08/2015 ενημερωτικν δελτων), σχετικ με :
Αποδοχς προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου.
Ειδικς περιπτσεις προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου.
-Υδρονομες.
-Προσωπικ παιδικν εξοχν - κατασκηνσεων.
-Εργαζμενοι εκ περιτροπς (για μηνιαα απασχληση 5 ημερν).
-Προσωπικ μερικς απασχλησης.
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Γενικο γραμματες δμων.
Δικηγροι.
Ειδικο σμβουλοι, ειδικο συνεργτες και επιστημονικο συνεργτες.
Δημοσιογρφοι.
Ασκομενοι σπουδαστς.
Σπουδαστς των ΤΕΙ.
Σπουδαστς των Επαγγελματικν Σχολν (ΕΠΑΣ) Μαθητεας του ΟΑΕΔ.

(Τα ως νω εναι απσπασμα απ το Μρος Πρτο (Μισθολογικ Καθεστς) του Βιβλου με ττλο "«ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ» (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) πμπτη κδοση, 2015)
18-8-15     ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (18/08/2015) (συνχεια του απ 12/08/2015 ενημερωτικο δελτου), σχετικ με :
Επδομα παραμεθορων και προβληματικν περιοχν.
Επδομα επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας.
Οικογενειακ παροχ.
Επδομα θσης ευθνης.
- Επιλογ προσταμνων.
Α. Διαδικασα και προποθσεις επιλογς.
Δ. Προκρυξη των θσεων.
Ε. Κριτρια επιλογς.
ΣΤ. Λοιπ θματα.
Ζ. Αναπλρωση προσταμνων.
- Επδομα θσης ευθνης.
Πρσθετη απασχληση και αμοιβ (υπερωριακ, νυκτεριν και Κυριακν εξαιρεσμων ημερν εργασα).
- Ωρριο εργασας.
- Καθημεριν ωρριο εργασας και επιλογ ωραρου.
- Μειωμνο ωρριο γονων και λλων κατηγοριν προσωπικο.
- Μεωση των ωρν εργασας με ατηση του υπαλλλου.
-Πενθμερο - αργες και ημιαργες.
-Μορφς πρσθετης απασχλησης.
- Καθιρωση υπερωριακς, νυκτερινς και Κυριακν εξαιρσιμων ημερν εργασας.
- Αμοιβ της πρσθετης απασχλησης.
- Πρσθετη υπηρεσα.
-Ετοιμτητα εργασας (επιφυλακ).
Μισθολογικς παροχς που καταργθηκαν την 1/11/2011.
Αποζημισεις μελν συλλογικν οργνων.
Εκλογικ αποζημωση.

(Τα ως νω εναι απσπασμα απ το Μρος Πρτο (Μισθολογικ Καθεστς) του Βιβλου με ττλο "«ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ» (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) πμπτη κδοση, 2015)
12-8-15        ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (12/08/2015) - // - (Απσπασμα απ το Μρος Πρτο (Μισθολογικ Καθεστς) του Βιβλου με ττλο "«ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ» (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) πμπτη κδοση, 2015 -//- ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ (Νομικ πλασιο / Βαθμολογικ κατταξη / Βαθμολογικ κατταξη των υπηρετοντων την 01/11/2011 υπαλλλων : Γενικς ρυθμσεις - Μη υπολογιζμενος χρνος υπηρεσας - Ειδικς περιπτσεις / Μισθολογικ εξλιξη / Μισθολογικ κατταξη των υπηρετοντων την 01/11/2011 υπαλλλων)
2-6-15           ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.1416/84 ΣΕ ΟΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ "ΜΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ" ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ Ν.4258/14 (02/06/2015)
27-5-15         ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ-ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (27/05/2015)
27-5-15         ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 204 Ν.3584/07-ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΟΣΕ ΚΑΙ ΤΡΑΙΝΟΣΕ (27/05/2015)
26-5-15        ΝΟΜΙΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (26/05/2015)
5-5-15     ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) (05/05/2015) , σχετικ με :
1. Εννοια και Πεδο Εφαρμογς
2. Διαχεριση
3. Πρσβαση
4. Διεξαγωγ του διαγωνισμο (Διακρυξη και τεχνικς προδιαγραφς / Δημοσιεσεις / Δικαιολογητικ συμμετοχς (χρνος υποβολς) / Δικαιολογητικ συμμετοχς (τρπος υποβολς) / Προθεσμες / Προσφορς / Χρονοσμανση / Αποσφργιση και αξιολγηση των προσφορν / Ενστσεις - προσφυγς / Τεχνικ αδυναμα του ΕΣΗΔΗΣ / Δικαιολογητικ κατακρωσης / Κατακρωση)

23-3-15       ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ (23/03/2015)
20-3-15         ΚΑΛΛΙΟ ΑΡΓΑ ΠΑΡΑ ΠΟΤΕ .... ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ (20/03/2015)
20-3-15         ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (17/03/2015)
10-3-15          ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (10/03/2015)
6-3-15          ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ (06/03/2015)
12-2-15       ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ (12/02/2015) :
 Πρλογος
1. Νομικ Πλασιο
2. Δικαιοχοι διευκολνσεων
3. Οφειλς που υπγονται στη ρθμιση
4. Προσαυξσεις
5. Αριθμς μηνιαων δσεων
6. Αρμδια ργανα
7. Προυποθσεις υπαγωγς στη ρθμιση
8. Εκπρθεσμη πληρωμ
9. Ευεργετματα
10. Δικαιματα του δμου
11. Παραγραφ
12. Απλεια της ρθμισης

2-3-15        ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ (02/02/2015), σχετικ με : 
1. Πληρωμς δημοτικν ργων απ τα Περιφερειακ Ταμεα.
2. Πργραμμα εξυγανσης ΟΤΑ.
3. Συμψηφισμς οφειλν με τους ΚΑΠ.
4. Δνεια.
5. Ενιαο Σστημα Πληρωμν (ΕΣΥΠ).
6. Ειδικ Αποθεματικ του Προπολογισμο.
7. Διρκεια της ισχος του προπολογισμο.
8. Αιρετ ργανα των ΟΤΑ με την ιδιτητα του συνταξιοχου.
9. Μεταφορ πιστσεων απ ργα.
10. Ανληψη υποχρεσεων και ευθνες υποχρεσεις των προσταμνων οικονομικν υπηρεσιν.
11. Απαγορεσεις κατασχσεων.
12. Παρατηση απ νδικα μσα.
13. Προσυμβατικς λεγχος του Ελεγκτικο Συνεδρου.
14. Κρτηση 0,10% υπρ της ΕΑΔΔΗΣΥ.
15. Αιρετο που εχαν την υπαλληλικ ιδιτητα.
16. Επδομα θσης προσταμνων Παιδικν Σταθμν.
17. Επδομα επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας.
18. Υπερβλλουσα μεωση μετατασσομνων υπαλλλων.
19. Δικηγροι με πγια αντιμισθα.
20. Ειδικο σμβουλοι και συνεργτες.
21. Ανανωση συμβσεων ορισμνου χρνου.
22. Εργαζμενοι με πντε (5) ημερομσθια το μνα.
23. Αποδοχς υπαλλλων που μεταφρονται απ δημοτικς επιχειρσεις.
24. ξοδα κνησης εκτς δρας.
25. Υπερωριακ αμοιβ πρακτικογρφων.
26. Μετταξη σε αντερο κλδο.
27. Συμβσεις παροχς υπηρεσιν.
28. Προμθεια σκυροδματος.
29. Επιχοργηση αθλητικν και πολιτιστικν συλλγων.

29-1-2015        ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ 1/1/2015 (29/01/2015), σχετικ με  :
1. Παραστατικ διακνησης αγαθν
2. Τιμολγιο πλησης αγαθν παροχς υπηρεσιν
3. Στοιχεα που εξωμοινονται με τιμολγια
4. Χρνος κδοσης τιμολογων
5. Παραστατικ αγορς αντ τιμολογου

10-12-14        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (10/12/2014), σχετικ με: 
1. Αποδοχς υπαλλλων των ΔΕΥΑ
2. Κατταξη γενικν διευθυντν των ΔΕΥΑ
3. Προληπτικς λεγχος σε αναδρομικς αποδοχς
4. Εφπαξ αποζημωση αποχωροντων υπαλλλων
5. Εξοδα κνησης στο εξωτερικ (VISA)
6. Τιμολγια ελευθρων επαγγελματιν
7. Πρωττυπα δικαιολογητικ χρηματικν ενταλμτων
8. Καταλογισμς για χρηματικ εντλματα θεωρηθντα απ τον Επτροπο του Ελεγκτικο Συνεδρου
9. Απ' ευθεας ανθεση μετ απ πρχειρο διαγωνισμ

22-10-14     ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (22/10/2014), σχετικ με : 
1. Εφπαξ αποζημωση συνταξιοδοτομενων υπαλλλων
1.1. Προσωριν σνταξη
1.2. Μεταφερθντες απ δημοτικς επιχειρσεις
1.3. Προυπηρεσα στις εταιρεες ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ
1.4. Ειδικ βοθημα συνταξιοχων των ΔΕΥΑ
2. Επισκευ και συντρηση οχημτων
3. Προληπτικς λεγχος δαπανν
4. Επδομα θσης αναπληρωτν προισταμνων
5. Δημοσευση των πρξεων ανανωσης των συμβσεων εργασας
6. Ασφλιση δημρχων
7. Χαρτσημο αιρετν
8. Πληρεξοσιοι δικηγροι
9. Αποζημωση ληξιρχων, πρακτικογρφων και γραμματων ΝΠΔΔ
10. Εγγυητικ επιστολ για την εκτλεση δικαστικν αποφσεων σε βρος των ΟΤΑ
11. Αποζημωση μελν του διοικητικο συμβουλου των ΔΕΥΑ

8-10-14        ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (08/10/2014), σχετικ με :
1. Νομοθετικ πλασιο
2. Εδος της σμβασης
3. Τηρητα διαδικασα
4. Διεξαγωγ διαγωνισμο
5. Μηχανματα ργου
6. Συμπρασμα

26-9-14        ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (26/09/2014), σχετικ με :
1. Κατργηση της παρακρτησης των εσδων του ρθρου 27 του Ν. 3756/2009
2. Συντελεστς του τλους καθαριτητας
3. Αντλλαγμα για τη χρση αιγιαλο - ανρτηση μισθωτηρων
4. Υπαθριο στσιμο εμπριο
5. Τλος χρσης κοινοχρστου χρου - αυθαρετη χρση
6. Παρνομες επιγραφς
7. Εμποροπανγυρεις
8. Ημερσιο τλος λαικν αγορν
9. Αποτφρωση νεκρν
10. Δικαωμα εμπορας ποσμων υδτων
11. Παρταση επαγγελματικν μισθσεων
12. Μετεγκατσταση επαγγελματικν εγκαταστσεων
13. Τλη και πρστιμα για παρνομη σκηση υπαθριου εμπορου
14. Μισθματα θαλασσων εκτσεων
15. Αντισταθμιστικ φελος
16. Πρστιμα για τη λειτουργα θετρων χωρς δεια
17. Ανταποδοτικ τλος για τα δεσποζμενα ζα συντροφις
18. Πρστιμα για παρνομη λειτουργα εκθσεων
19. Κατσχεση κινητν και ακιντων

26-8-14        ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (26/08/2014), σχετικ με :
1. Εξαρεση προμηθειν απ την νταξη στο ΕΠΠ.
2. Προμθειες τροφμων, φαρμκων, καυσμων και αναλωσμων ειδν.
3. Οικονομικς και τοπικς νομαρχιακς εφημερδες.
4. Αντγραφα των δικαιολογητικν συμμετοχς σε διαγωνισμος.
5. Εγγυσεις συμμετοχς, καλς εκτλεσης, προκαταβολς και καλς λειτουργας.
5.1 Εγγηση συμμετοχς.
5.2 Εγγηση καλς εκτλεσης.
5.3 Εγγηση προκαταβολς.
5.4 Εγγηση καλς λειτουργας.
6. Τιμ προσφορς σε διαγωνισμος καυσμων.
7. Απ’ ευθεας ανθεση για λγους αποκλειστικτητας.
8. Εθνικ Σστημα Ηλεκτρονικν Δημοσων Συμβσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
8.1 ννοια.
8.2 Λειτουργα.
9. Εξαρεση των συμβσεων με τη ΔΕΠΑ ΑΕ απ τον προληπτικ λεγχο του Ελεγκτικο Συνεδρου.

14-8-14       ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Καταργονται ο ΕΚΠΟΤΑ και το ΠΔ 28/1980)
14-5-14       ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ (ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 17-2-2014) (14/05/2014), σχετικ με :
1. Εισδημα απ εμπορικς επιχειρσεις.
1.1 Αμοιβς καταβαλλμενες με ττλο κτσης.
1.2 Προμθεια αγαθν υπηρεσιν.
1.3 Εργολπτες τεχνικν ργων.
2. Εισδημα απ μισθωτς υπηρεσες.
3. Αμοιβς φυσικν προσπων που απασχολονται με σμβαση μσθωσης ργου του ρθρου 6 του Ν 2527/97.
4. Αμοιβς ελευθερων επαγγελμτων.
5. Εισοδματα αλλοδαπν.
6. Αμοιβς αρχιτεκτνων και μηχανικν.
7. Τκοι.
8. Αντιμισθα αιρετν.

12-5-14      ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑΠ (12/05/2014)
16-4-14      ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ (16/04/2014), σχετικ με :
1. Κατργηση κρατσεων υπρ ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ και ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ).
2. Κρατσεις προμηθειν του ΕΠΠ.
3. Κρατσεις υπρ Μετοχικο Ταμεου Πολιτικν Υπαλλλων (ΜΤΠΥ).
4. Κρατσεις υπρ του ΤΣΜΕΔΕ.
5. Κατργηση μεταβολ ασφαλιστικν εισφορν.
6. Παρακρτηση φρου.
- Πρσθετες αμοιβς.
- Αμοιβς ελευθρων επαγγελματιν.
- Προμθειες.

14-3-14      ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (14/03/2014) : 
α. Βουλευτς
β.Παρλληλη υποψηφιτητα στους δο βαθμος τοπικς αυτοδιοκησης
γ.Δικαστικο λειτουργο, αξιωματικο των ενπλων δυνμεων και των σωμτων ασφαλεας, θρησκευτικο λειτουργο
δ.Γενικο γραμματες, δημοτικο υπλληλοι και δημοτικο συμπαρασττες
ε.Πρεδροι και διευθνοντες σμβουλοι δημοτικν νομικν προσπων
στ.Προιστμενοι οργανικν μονδων του δημοσου και των φορων του δημσιου τομα
ζ.Πρσωπα διοκησης δημοσων νομικν προσπων και επιχειρσεων
η. Κλυμα λγω ποινικς καταδκης
θ. Κλυμα λγω σμβασης
ι. Δικηγροι, συμβολαιογρφοι, καθηγητς Πανεπιστημων και ΤΕΙ
ια. Δικαστικο επιμελητς, μισθοι μμισθοι υποθηκοφλακες
ιβ. Οφειλτες του δμου και των δημοτικν ΝΠΔΔ επιχειρσεων
ιγ. Ακρωση της εκλογς - κπτωση απ το αξωμα

17-2-14      ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ 1-1-2014 (17/02/2014), σχετικ με: 
1. Εισδημα απ εμπορικς επιχειρσεις
1.1. Αμοιβς καταβαλλμενες με ττλο κτσης
1.2. Προμθεια αγαθν υπηρεσιν
1.3. Εργολπτες τεχνικν ργων
2. Εισδημα απ μισθωτς υπηρεσες
3. Αμοιβς φυσικν προσπων που απασχολονται με σμβαση μσθωσης ργου του ρθρου 6 του Ν. 2527/97
4. Αμοιβς ελευθερων επαγγελμτων
5. Εισοδματα αλλοδαπν
6. Αμοιβς αρχιτεκτντων και μηχανικν

12-2-14    ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ (12/02/2014), σχετικ με : 
1. Αποδεικτικ Φορολογικς Ενημερτητας
2. Βεβαωση οφειλς
3. Αποδεικτικ ενημερτητας χορηγομενα μσω διαδικτου
4. Πληρωμς Προγραμμτων του ΕΣΠΑ

5-2-14   ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (05/02/2014), σχετικ με :  
1. Κατργηση των δελτων αποστολς
2. Κατργηση της απδειξης δαπνης
3. Κατργηση της θερησης φορολογικν βιβλων και στοιχεων
4. Κατργηση των φορτωτικν

22-1-14 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (22/01/2014) , σχετικ με :
1. Προσαξηση εκπρθεσμης καταβολς
- Χρη που βεβαινονται μχρι 31-12-2014
- Χρη που βεβαινονται π 1-1-2015
2. Επιλογ εξοφλητου χρους

7-11-13      ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ (ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ-ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 'Η ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ)-ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (07/11/2013), σχετικ με :
1. Μορφς πρσθετης απασχλησης
2. Καθιρωση υπερωριακς, νυκτερινς και Κυριακν εξαιρσιμων ημερν εργασας
3. Αμοιβ της πρσθετης απασχλησης
4. Πρσθετη υπηρεσα

24-10-13     ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ (ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ-ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 'Η ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ)-ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ (24/10/2013), σχετικ με :
1. Ωρριο εργασας
2. Καθημεριν ωρριο εργασας και επιλογ ωραρου
3. Μειωμνο ωρριο γονων και λλων κατηγοριν προσωπικο
4. Πενθμερο - αργες και ημιαργες

27-9-13     ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (27/09/2013), σχετικ με το Επδομα Θσης Ευθνης
25-9-13     ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) (25/09/2013) , σχετικ με :
1. Επιλογ προισταμνων :
Α. Διαδικασα και προυποθσεις επιλογς
Β. Καθορισμς των κλδων των προισταμνων
Γ. Υπηρετοντες κατ την 27/10/2011 υπλληλοι
Δ. Προκρυξη των θσεων
Ε. Κριτρια επιλογς :
1. Γενικο Διευθυντς
2. Προιστμενοι Διευθνσεων
3. Προιστμενοι Τμημτων
4. Επιμρους ζητματα βαθμολγησης
ΣΤ. Λοιπ θματα
Ζ. Αναπλρωση προισταμνων

26-8-13 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΩΝ ΟΤΑ (26/08/2013) , σχετικ με :
1. Ισοσκλιση και εφαρμογ της αρχς της ακρβειας του προπολογισμο.
2. Κατρτιση του προπολογισμο.

14-8-13 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ (14/08/2013), σχετικ με :
1. Βαθμολογικ κατταξη
2.Βαθμολογικ κατταξη των υπηρετοντων την 01/11/2011 υπαλλλων
2.1. Γενικς ρυθμσεις
2.2. Μη υπολογιζμενος χρνος υπηρεσας
2.3. Ειδικς περιπτσεις
3. Μισθολογικ εξλιξη
4. Μισθολογικ κατταξη των υπηρετοντων την 01/11/2011 υπαλλλων

14-8-13 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ-ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (14/08/2013), σχετικ με :
1. Επδομα παραμεθορων και προβληματικν περιοχν
2. Επδομα επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας

1-7-13    ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 (01/07/2013), σχετικ με :  
- Απφαση του δημοτικο συμβουλου για τη διενργεια προμηθειν
- Ανρτηση στο διαδκτυο (Διαγεια) των αναθσεων σε δικηγρους.
- Απσπαση υπαλλλου για οικογενειακος λγους.
- Το 24μηνο ως αντατο ριο απασχλησης των συμβασιοχων ορισμνου χρνου.

6-6-13                ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (06/06/2013)
14-5-13            ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ (14/05/2013)
13-5-13          ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4147/13 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α-ΒΑΘΜΟΥ (13/05/2013) , σχετικ με :
1. δειες διαμονς αλλοδαπν – Μεταφορ της αρμοδιτητας παραλαβς των σχετικν αιτσεων στις Αποκεντρωμνες Διοικσεις.
2. Δημοσευση αποφσεων καθιρωσης υπερωριακς εργασας.
3. Κατργηση της δειας της Επιθερησης Εργασας για την υπερωριακ απογευματιν απασχληση των υπαλλλων ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ.
4. Παρακρτηση επιχορηγσεων για την εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων.
5. Αποτελσματα δημοσευσης της απογραφς πληθυσμο.
6. Επδομα θσης αναπληρωτν προσταμνων.

9-5-13         ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4151/13 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α-ΒΑΘΜΟΥ (09/05/2013), σχετικ με : 
1. Τρμηνες αποδοχς σε περπτωση χοργησης προκαταβολς σνταξης.
2. Προθεσμα για την ναρξη καταβολς της σνταξης.
3. Επδομα θσης στις συντξιμες αποδοχς.
4. Παρακρτηση απ τη σνταξη αχρεωσττως καταληθεισν αποδοχν.
5. Επαναφορ στην υπηρεσα παραιτηθντων υπαλλλων που δεν δικαιθηκαν σνταξης (ανκληση παρατησης).
6. Κατσχεση εις χερας του δμου ως τρτου - Εκχρηση.

8-5-13       ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (08/05/2013), σχετικ με :
1. Σμφωνη γνμη της Αρχς για την απ' ευθεας ανθεση δημοσων συμβσεων
2. Κρτηση υπρ της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων

8-5-13           ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ (08/05/2013)
29-4-13        ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (29/04/2013) σχετικ με :
1. Απ’ ευθεας ανθεση προμηθειν.
2. Αποζημωση ασκομενων σπουδαστν των ΤΕΙ.
3. Τηλεοπτικο αναμεταδτες.
4. Κινητ τηλεφωνα.
5. Δαπνη που εμππτει στις αρμοδιτητες δημοτικο ΝΠΔΔ.
6. Αποζημωση συνταξιοδοτομενων υπαλλλων.
7. Ωρριο υπαλλλων των ΔΕΥΑ.
8. Μσθωση ακιντων.

23-4-13             ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (23/04/2013)
22-4-13          ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (22/04/2013)
19-4-13           ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (19/04/2013)
18-4-13 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (18/04/2013)
4-4-13         ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΤΑ (04/04/2013), σχετικ με :
1. Στοχοθεσα
2. λεγχος επτευξης των στχων
3. Ολοκληρωμνο πλασιο δρσης (ΟΠΔ)
4. Παρατηρητριο
5. Υποχρεωτικ αναμρφωση των στχων

27-3-13     ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ (27/03/2013)
26-3-13        ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 Ν. 2527/97 (26/03/2013) 
26-3-13        ΒΙΒΛΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (26/03/2013)
19-3-13        ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΕΑΠ)-ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (19/03/2013)
11-3-13       ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ (11/03/2013)
8-3-2013     ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (08/03/2013)
8-3-2013     ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Σ. ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΗΜΩΝ (08/03/2013)
7-3-2013    ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ-ΝΠΔΔ (07/03/2013)
4-3-2013     ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ (04/03/2013)
28-2-2013 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (28/02/2013)
28-2-2013 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ (28/02/2013), σχετικ με :
α. Σκοπς και ψος της χρηματοδτησης
β. Δικαιοχοι φορες
γ. Σμφωνο αποδοχς ρων
δ. Διαδικασα και ροι της χρηματοδτησης
δ1. Οριστικοποηση ληξιπρθεσμων υποχρεν
δ2. Πρταση χρηματοδτησης
δ3. Πληρωμ των υποχρεσεων 

14-2-2013  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΩΝ ΟΤΑ (14/02/2013), σχετικ με :
1. Δημοσιονομικο στχοι εκτλεσης του προυπλογισμο
2. Παρατηρητριο εκτλεσης του προυπολογισμο των ΟΤΑ
 
8-2-2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΟΤΑ-ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (08/02/2013), σχετικ με :
Ι. Αντατη επιτρεπμενη αξηση ορισμνων κατηγοριν εσδων
ΙΙ. Προβλψεις μη εσπραξης εισπρακτων υπολοπων

30-1-13 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (30/01/2013), σχετικ με:
1. Νομικ καθεστς.
2. Μελτες εργασιν και υπηρεσιν.
3. Επβλεψη.
4. Δημοσευση διακηρξεων.
5. Εγγυσεις συμμετοχς και καλς εκτλεσης.
6. Προθεσμες.
7. Κριτρια κατακρωσης.
8. Διεξαγωγ και κατακρωση του ανοικτο διαγωνισμο.
9. Ενστσεις.
10. Πρχειρος διαγωνισμς.
11. Απ’ ευθεας ανθεση απ το δμαρχο.
12. Απ’ ευθεας ανθεση απ το δημοτικ συμβολιο.
13. Σμβαση.
14. Προκαταβολς.
15. Υποκατσταση του αναδχου.
16. κπτωση του αναδχου.
17. Λση της σμβασης λγω προσωρινς διακοπς λγω ματαωσης εκτλεσης των εργασιν.
18. Πτχευση θνατος του αναδχου.
19. Παραλαβ εργασιν (βεβαωση καλς εκτλεσης).
20. Επλυση διαφορν.

17-1-13 ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (17/01/2013)
1. Ενιαα Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Συμβσεων
2. Κρτηση υπρ της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων
3. Κεντρικ Ηλεκτρονικ Μητρο Δημοσων Συμβσεων 

10-1-13 Ν.4093/12-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4024/11 ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΠ. (10/01/2013), σχετικ με : 
1. Τρποι καθορισμο των αποδοχν των κοινωφελν και λοιπν δημοτικν επιχειρσεων νομικν προσπων ιδιωτικο δικαου.
2. Οι μισθολογικο περιορισμο του ρθρου 31 του Ν 4024/2011.
2.1 Αντατο ριο μσου κατ κεφαλ κστους αμοιβν προσωπικο.
2.2. Αντατο ριο μηνιαων αποδοχν.
2.3 Υποβολ τριμηνιαων στοιχεων μισθοδοσας.
3. Επκταση του βαθμολογικο και μισθολογικο καθεσττος του δημοσου (Ν 4024/2011) στο προσωπικ των δημοτικν επιχειρσεων.

14-12-12 Ν.4093/12-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (14/12/2012), σχετικ με :
α. Αξηση ορων ηλικας συνταξιοδτησης
β. Περικοπ Συντξεων
γ. Κατργηση των επιδομτων εορτν και δειας των συνταξιοχων

10-12-12 Ν.4093/12-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΙΡΕΤΩΝ (10/12/2012), σχετικ με :
α. Χορηγα και ασφλιση νεοεκλεγμενων δημρχων.
β. Χρνος ασφλισης δημρχων.
γ. Σγχρονη καταβολ χορηγας και αποδοχν χορηγας και αντιμισθας.
δ. Περικοπ συντξεων και χορηγιν.
ε. Πρεδροι του διοικητικο συμβουλου φορων του δημοσου τομα που εναι συνταξιοχοι.
στ. Καθεστς υγειονομικς περθαλψης υπηρετοντων δημρχων.
ζ. Ασφλιση υπηρετοντων αιρετν (δημρχων, αντιδημρχων, προδρων δημοτικν συμβουλων).
η. ριο ηλικας για την καταβολ χορηγας σε δημρχους

10-12-12 ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ-ΔΕΥΑ (10/12/2012), σχετικ με : 
1. Μεταφερθντες απ δημοτικς επιχειρσεις
2. Υπλληλοι των ΔΕΥΑ

29-11-12  ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (29/11/2012) , σχετικ με :
1. Τεχνικς ασφαλεας.
2. Απασχληση μελν του διοικητικο συμβουλου κοινωφελν επιχειρσεων.
3. Υπερωρες αναπληρωτν διευθυντν.
4. Ταχυδρομικ τλη.
5. Εγγυοδοσα για την πληρωμ απαιτσεων βσει δικαστικν αποφσεων λλων εκτελεστν ττλων (ρθρο 321 παρ. 5 Ν 4072/2012).
6. Χρηματικ εντλματα προπληρωμς.
7. Θρμανση κολυμβητηρων.

22-11-12      ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ (22/11/2012)
19-11-12  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4093/12 (19/11/2012), στο οποο περιλαμβνονται συνοπτικ ορισμνες απ τις σημαντικτερες ρυθμσεις του Ν. 4093/2012.
19-11-12 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΤΑ (19/11/2012), σχετικ με:
1. Μισθολογικ αναγνριση προπηρεσας των υπαλλλων που μεταφρθηκαν στους ΟΤΑ με το ρθρο 16 του Ν 3491/2006.
2. Επδομα θσης αναπληρωτν προσταμνων.
3. Υπολογισμς της εφπαξ αποζημωσης του ρθρου 204 του Ν 3584/2007.
4. Μσθωση κινητν πραγμτων. 

7-11-12  ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (07/11/2012), σχετικ με :
1. Δνεια.
2. Προθεσμα κατρτισης προπολογισμο.
3. Πορεα εκτλεσης του προπολογισμο.
4. Σωρευτικ καταβολ αντιμισθας και αποδοχν σε δημρχους.
5. Ανληψη πολυετν υποχρεσεων.
6. Μεταββαση της αρμοδιτητας μεταφορς των μαθητν απ τους δμους στις Περιφρειες.
7. Επιβολ του ΤΑΠ σε ακνητα του Οργανισμο Εργατικς Κατοικας.
8. Εκποηση αυτοκιντων και λοιπν τροχοφρων των δμων.

29-10-12  ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ (29/10/2012)
1. κυρη η μεταββαση κρατικν αρμοδιοττων στους ΟΤΑ χωρς την ταυτχρονη μεταφορ των αντστοιχων πρων.
2. Προθεσμα σκησης προσφυγς επ φορολογικν διαφορν.
3. Διρθωση των στοιχεων του αρχεου της ΔΕΗ.
4. Πλημμελς δημοσευση αποφσεων επιβολς φρων, τελν, δικαιωμτων και εισφορν.
5. Τλος λακν αγορν.
6. Μισθματα αλυκν.

18-10-12  ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΥ Ν.103/1975 (18/10/2012)
9-10-12 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (09/10/2012)
28-9-12 ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (28/09/2012)
25-9-12   ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (25/09/2012), σχετικ με :
1. Ανθεση εκτλεσης εργασιν απ τις ΔΕΥΑ
2. Ειδικς εισφορς 2% και 1% του ρθρου 38 του Ν 3986/2011 στις αμοιβς των προδρων των αντιπροδρων των κοινωφελν επιχειρσεων.
3. Προληπτικς λεγχος σε δαπνες εκτλεσης ργων.
4. Δαπνη εκτλεσης ργων σε ιερος ναος.
5. ντυπα ετσιας λογοδοσας (απολογισμο πεπραγμνων) της δημοτικς αρχς.
6. Απαγρευση της ναρξης διενργειας δαπανν χωρς πστωση στον προπολογισμ.
7. Τρηση Μητρου Δεσμεσεων απ τις επιχειρσεις των δμων.
8. Κατασταλτικς λεγχος φορων της γενικς κυβρνησης απ το Ελεγκτικ Συνδριο.
9. Αποδεικτικ φορολογικς ενημερτητας σε περπτωση εκχρησης της απατησης.
10. Μη γκαιρη εσπραξη επιταγν απ το δημοτικ ταμεο.
11. Μετακινσεις υπαλλλων εκτς δρας.
12. Αναπροσαρμογ φρων, τελν, δικαιωμτων και εισφορν.
α. Εισγηση της οικονομικς επιτροπς.
β. Καθορισμς του συντελεστ του τλους καθαριτητας.

24-9-12  ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (24/09/2012) , σχετικ με :
1. Δικριση προμηθειν απ τα ργα και τις εργασες – Περιπτωσιολογα.
α. Σμανση οδν.
β. Υπογειοποηση εναριου δικτου της ΔΕΗ
γ. Δομημνη καλωδωση.
δ. Φορτοεκφρτωση και μεταφορ προντων εκσκαφς.
2. Απονομ σημτων και πιστοποιητικν ποιτητας.
3. Ανκληση διακρυξης.
4. Ασαφς οικονομικ προσφορ.
5. Επιτροπς διαγωνισμν και παραλαβς προμηθειν και εργασιν.
6. Απρριψη προσφορν.
7. Παρβολο ενστσεων.
8. Σμφωνη γνμη της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων για την απ’ ευθεας ανθεση προμηθειν και υπηρεσιν.

18-9-12   ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (18/09/2012)
10-9-12 ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (10/09/2012)
5-9-12 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ (05/09/2012), σχετικ με : 
1.Αναγγελα πρσληψης.
2.Αναγγελα λσεως της σχσης εργασας.

3-9-12 ΒΙΒΛΙΟ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (03/09/2012), σχετικ με :
1. Υπχρεοι εργοδτες και περιεχμενο της υποχρωσης τρησης του βιβλου. 
2. Τπος του ειδικο βιβλου και τρπος τρησς του. 
3. κδοση και χοργηση του ειδικο βιβλου.
4. Κυρσεις.

21-8-12     ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ (21/08/2012), σχετικ με :
1. Αντιμισθα αιρετν.
2. Υπολογισμς ετσιων υποχρεωτικν εισφορν.
3. Τηλεοπτικο αναμεταδτες.
4. Αναμετδοση μσω διαδικτου των συνεδρισεων του δημοτικο συμβουλου.
5. Απλεια δικαιολογητικν.
6. Κατσχεση πρων του προγρμματος «ΘΗΣΕΑΣ».
7. Προληπτικς λεγχος χρηματικν ενταλμτων.
8. Αποδοχς ειδικν συμβολων και συνεργατν.
9. Αποδοχς υπαλλλων ΔΕΥΑ.
10. Απφαση δημοτικο συμβουλου για τη διενργεια προμηθειν απ τους δμους.
11. Επιτροπς διαγωνισμν του ΕΚΠΟΤΑ.
12. Προμθειες των ΔΕΥΑ.
13. Δελτο εισαγωγς των υλικν στην αποθκη.
14. Διαγωνισμο μελετν του Ν 3316/2005.
15. Προκαταβολ δικηγορικς αμοιβς.

20-8-12        ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ (20/08/2012)
14-8-12   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΟΤΑ-ΚΕΠ-Β ΜΕΡΟΣ (14/08/2012), (συνχεια απ το Ενημερωτικ Δελτο της 8ης Αυγοστου 2012) :
2. Επικρωση Αντιγρφων

(Νομικ Πλασιο - Αρμοδιτητα - Προυποθσεις επικρωσης - Αποτελσματα της επικρωσης - Ανεπικρωτα αντγραφα συνοδευμενα απ υπεθυνη δλωση - Περιπτσεις εγγρφων που επικυρνονται - Περιπτσεις εγγρφων που δεν επικυρνονται - Ειδικς κατηγορες εγγρφων αρμοδιτητας του Υπουργεου Οικονομικν - Αποδεικτικ φορολογικς και ασφαλιστικς ενημερτητας - Επισημεωση (appostille) της Σμβασης της Χγης - Λοιπς περιπτσεις)
8-8-12       ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΟΤΑ-ΚΕΠ-Α ΜΕΡΟΣ (08/08/2012)
1. Βεβαωση του γνησου της Υπογραφς

31-7-12 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (31/07/2012), σχετικ με : 
1. Υπογραφ χρηματικν ενταλμτων.
2. ξοδα παρστασης προδρων και αντιπροδρων Σχολικν Επιτροπν.
3. Πγια προκαταβολ – ευθνες υπολγων.
4. Δαπνες σε εκτλεση συμβσεων – ριο προληπτικο ελγχου.
5. νταξη στο ΕΠΠ των προμηθειν των αναπτυξιακν ανωνμων εταιρειν ΟΤΑ.
6. Καττμηση προμηθειν.
7. Προσυμβατικς λεγχος του Ελεγκτικο Συνεδρου.

23-7-12 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (23/07/2012), σχετικ με : 
1. Δαπνες κινητς τηλεφωνας των ΔΕΥΑ.
2. Ανληψη δαπανν – πολυετες υποχρεσεις.
3. Επιτροπς διαγωνισμν του ΕΚΠΟΤΑ.
4. Ακρωση πρξεων του διαγωνισμο μετ την υπογραφ και την εκτλεση της σμβασης – Αναστολ συνχιση της διαγωνιστικς διαδικασας μετ την σκηση διοικητικν προσφυγν ενδκων βοηθημτων.
5. Πρσληψη προσωπικο για την εκτλεση ργων με αυτεπιστασα. 


29-5-12       ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (29/05/2012), σχετικ με :  
Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ :

1. Επαναφορ στην υπηρεσα υπαλλλων που παραιτθηκαν λγω συνταξιοδτησης (ανκληση παρατησης).
2. Απσπαση υπαλλλων του δημοσου τομα σε ΟΤΑ.
3. Μετταξη απ ΟΤΑ σε ΟΤΑ υπαλλλων μοναδικν στον κλδο τους - ννοια της «μοναδικτητας» του κλδου.
4. Μετταξη σε αντερο κλδο υπαλλλων με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου.
5. ξοδα κνησης εκτς δρας - ννοια της «δρας» στους Καλλικρατικος δμους.
6. Καταβολ αποδοχν με βση δικαστικ απφαση - ασφαλιστικς εισφορς.
7. Αποζημωση υπαλλλων για τη συμμετοχ τους στις συνεδρισεις του δημοτικο συμβουλου.
8. Συνυπολογισμς του επιδματος θσης στις συντξιμες αποδοχς.
9. Αποδοχς του προσωπικο των κοινωφελν δημοτικν επιχειρσεων.
10. Ατομικ εδη προστασας των εργαζομνων στους ΟΤΑ.
11. Υπηρεσα για μισθολογικ εξλιξη - απασχληση με σμβαση του Προγρμματος STAGE.

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ :
1. Απφαση του δημοτικο συμβουλου για την ναρξη της διαγωνιστικς διαδικασας ανθεσης υπηρεσιν σε τρτους.
2. Αποζημωση των μελν της οικονομικς επιτροπς και της επιτροπς ποιτητας ζως για τη συμμετοχ στις συνεδρισεις τους.
3. Αμοιβς του διοικητικο συμβουλου των ανωνμων εταιρειν των δμων.
4. Χοργηση αποδεικτικο φορολογικς ενημερτητας μσω διαδικτου.
5. Ξενγλωσσα δικαιολογητικ δαπανν.

24-5-12      ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (24/05/2012), σχετικ με :
1. Δικριση προμηθειν απ τα ργα, τις εργασες και τις μισθσεις κινητν πραγμτων - Περιπτωσιολογα
α. Καθαρισμς τφρων, καναλιν και χανδκων
β. Συντρηση ηλεκτρομηχανολογικν εγκαταστσεων κτιρων
2. Εξαρεση προμηθειν απ την νταξη στο ΕΠΠ
2.1. Προμθειες συγχρηματοδοτομενων επιχειρησιακν προγραμμτων
2.2. Ενιαα δημοπρτηση περισστερων υλικν διαφορετικο κωδικο αριθμο εδους (CPV)
2.3. Πσιμο νερ
3. Απρριψη προσφορς με βση την εξταση του δεγματος του προσφερμενου υλικο.
4. Διακρυξη προμθειας ανταλλακτικν οχημτων και μηχανημτων χωρς προσδιορισμ της δημοπρατομενης ποστητας.
5. Παρλειψη ανρτησης της διακρυξης στο Πργραμμα «Διαγεια».
6. Ονομαστικοποηση μετοχν ανωνμων εταιρειν σε διαγωνισμος νω του 1.000.000 ευρ.
7. Ρτρα ηθικο περιεχομνου.
8. Επιτροπς διαγωνισμν για προμθειες και υπηρεσες.
9. Κριτριο κατακρωσης σε διαγωνισμος παροχς υπηρεσιν του ΠΔ 28/1980.
10. Ματαωση της προμθειας.
11. Προσυμβατικς λεγχος - υποχρωση των φορων να κοινοποιον αμσως τις Πρξεις του Κλιμακου του Επιτρπου στους ενδιαφερμενους.
12. Ηλεκτρονικς πλειστηριασμς.
13. Κρατσεις προμηθειν - κρτηση υπρ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων.
14. Εφαρμογ ΕΠΠ τους 2012.

14-5-12    ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ (14/05/2012)
8-5-12       ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (08/05/2012)
4-5-12         ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΤΑ (04/05/2012), σχετικ με :
1. Αποδοχς ειδικν συμβολων, ειδικν συνεργατν και επιστημονικν συνεργατν.
2. ξοδα κνησης δημοτικν εισπρακτρων – επδομα υπαλλλων εξυπηρτησης αλλοδαπν.
3. Κρτηση υπρ ΜΤΠΥ στην αντιμισθα των αιρετν που εναι δημσιοι υπλληλοι. 
4. Εκλογικ αποζημωση (δικαιολογητικ του χρηματικο εντλματος και κρατσεις). 

17-4-12   ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ (17/04/2012),  σχετικ με :
ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ :
1. Πληρωμ επιδοτομενων ργων και επενδσεων απ λλους πρους του δμου.
2. σοδα απ τους ΚΑΠ για την πραγματοποηση επενδσεων (ΣΑΤΑ).
3. Παρακρτηση των ανταποδοτικν τελν καθαριτητας και των ΚΑΠ για την απδοση εισφορν τελν στους ΦΟΔΣΑ.
4. Πργραμμα ΑΚΣΙΑ.
5. Δκτυα ηλεκτρονικν επικοινωνιν.
6. Διαφημσεις στα στγαστρα των στσεων αναμονς επιβατν των αστικν και υπεραστικν συγκοινωνιν.
7. Πγιο τλος δρευσης.
8. Μεωση μισθωμτων δημοτικν ακιντων.
9. Προγραμματικς συμβσεις.
10. Προσυμβατικς λεγχος του Ελεγκτικο Συνεδρου.
11. Καττμηση πιστσεων για δαπνες που αφορον σε διαφορετικς δημοτικς εντητες.
12. Κρατσεις στις προμθειες καυσμων.
13. Απομαγνητοφνηση των πρακτικν των συνεδρισεων των συλλογικν οργνων του δμου.
14. Μεωση του ποσοστο εργολαβικο οφλους απ το 28% στο 18% για τα δημοτικ τεχνικ ργα.
15. Διευκολνσεις καταβολς ληξιπρθεσμων οφειλν προς τους ΟΤΑ.
16. Εξαρεση της αντιμισθας και των αποζημισεων των αιρετν απ τον προληπτικ λεγχο του Ελεγκτικο Συνεδρου.
17. Προμθειες υλικν για ργα αυτεπιστασας.
18. Πληρωμς υποχρεσεων παρελθντων οικονομικν ετν (ΠΟΕ).
19. Προληπτικς λεγχος δαπανν των ΔΕΥΑ και των λοιπν επιχειρσεων των ΟΤΑ.
20. Χρηματοδτηση κοινωφελν δημοτικν επιχειρσεων - κατργηση των διετν προγραμμτων δρσης.
21. Πληρωμ απ το δμο των οφειλν δημοτικν επιχειρσεων που λονται.
22. Επαναφορ της δυναττητας απ’ ευθεας ανθεσης μικρν τεχνικν ργων.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΡΕΤΩΝ :
1. Ειδικ δεια αιρετν.
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ :
1. Απσπαση συζγων νστολου προσωπικο της δημοτικς αστυνομας.
2. Εξαρεση προσωπικο απ το σστημα προσλψεων του Ν 2190/1994 και απ την γκριση της ΠΥΣ 33/2006.
3. Γενικο γραμματες δμων, ιδιατεροι γραμματες δημρχων, ειδικο σμβουλοι και συνεργτες.
4. Συμβσεις μσθωσης ργου με ιατρος εργασας και τεχνικος ασφαλεας.
5. Κατ’ εξαρεση οδγηση αυτοκιντων απ υπαλλλους λλης ειδικτητας.
6. Καθκοντα σχολικν φυλκων.
7. Μετακνηση αιρετν και υπαλλλων στο εξωτερικ.
8. Εκλογικ αποζημωση.
9. Υπερωριακ αποζημωση.
10. Ασφαλιστικς εισφορς στο ΙΚΑ.
10.1. Μονιμοποιηθντες υπλληλοι των ΟΤΑ που επλεξαν την ασφλισ τους στο ΙΚΑ.
10.2. Προσωπικ καθαριτητας ΟΤΑ.
10.3. Εργαζμενοι συνταξιοχοι.
10.4. Υδρονομες.
11. Βαρα και ανθυγιειν επαγγλματα.

9-4-12       ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΟΔΩΝ (09/04/2012), σχετικ με :
1. Συμψηφισμς εσδων απ τους ΚΑΠ (παρακρατηθντων) με οφειλς των δμων προς το δημσιο και τα ασφαλιστικ ταμεα.
2. σοδα απ τους ΚΑΠ για την πραγματοποηση επενδσεων (ΣΑΤΑ).
3. Παρακρτηση απ τους ΚΑΠ των προστμων που επιβλλει η Ευρωπακ νωση για παραβισεις της περιβαλλοντικς νομοθεσας.
4. Δημοσευση αποφσεων του δημοτικο συμβουλου για τη μεωση δημοτικν τελν την πλρη απαλλαγ απ αυτ.
5. Απαλλαγ των στρατιωτικν μονδων απ τα ανταποδοτικ τλη των ΦΟΔΣΑ.
6. Ποινικς κυρσεις για τη διενργεια διαφημσεων κατ παρβαση του ΚΟΚ.
7. Κντρα αποτφρωσης νεκρν.
8. Επιβολ δημοτικο τλους σε βρος των ιδιωτν κατασκευαστν ταφικν μνημεων.
9. Υπολογισμς της εισφορς σε γη και σε χρμα των ρθρων 8 και 9 του Ν 1337/1983 - Δηλσεις ιδιοκτησας κατ τη σνταξη των πρξεων εφαρμογς.
10. Εκμσθωση δημοτικν ακιντων – Πιστοποιητικ ενεργειακς απδοσης (Π.Ε.Α.).
11. Μεωση μισθωμτων δημοτικν ακιντων.
12. Εγγηση του δμου για δνειο δημοτικς επιχερησης.
13. Δνεια για την ισοσκλιση του προπολογισμο και την εξφληση ληξιπρθεσμων οφειλν.
14. Νομιμοποηση δανεων που συνομολογθηκαν με το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων.
15. σοδα απ την σκηση πολεοδομικν αρμοδιοττων.
16. Υπολογισμς προστμων ανγερσης και διατρησης αυθαιρτων.
17. Παραγραφ απαιτσεων των δμων. 

6-4-12       ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (06/04/2012)
2-4-12       ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (02/04/2012)
29-3-12  ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΤΑ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ (29/03/2012)
28-3-12   ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑ ΑΠΟ 10-1-2012 (28/03/2012)
21-3-12    ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ (21/03/2012)
20-3-12 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟ 1/1/2012 (20/03/2012)
16-3-12 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΣΑΤΑ) (16/03/2012)
15-3-12 ΕΥΘΥΝΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (15/03/2012)
13-3-12 ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (13/03/2012), σχετικ με :  
1. Κατργηση της απ’ ευθεας ανθεσης μικρν τεχνικν ργων.
2. Εισπρακτα υπλοιπα παρελθντων ετν.
3. Υποχρεσεις παρελθντων οικονομικν ετν (ΠΟΕ) – ννοια.
4. Εργοδοτικ εισφορ υπρ ΟΠΑΔ (ΕΟΠΠΥ).
5. Χρηματικ υπλοιπο προηγομενης χρσης.
6. Αποζημωση δημοτικν εισπρακτρων – Επδομα υπαλλλων εξυπηρτησης αλλοδαπν.
7. ξοδα κνησης προδρων δημοτικν και τοπικν κοινοττων – Αποζημωση συμμετοχς στις συνεδρισεις.
8. Υποχρεωτικς δαπνες.
9. Δελτα αποστολς ως δικαιολογητικ χρηματικν ενταλμτων.
10. Απλεια χρημτων (κλοπ).
11. κδοση φορολογικν στοιχεων απ τους δημοτικος παιδικος και βρεφονηπιακος σταθμος (ΝΠΔΔ).
12. Βεβαισεις αποδοχν τους 2011 – Προσωρινς και οριστικς δηλσεις φρου μισθωτν υπηρεσιν.
13. Επιβολ ΦΠΑ στις υπηρεσες δρευσης – αποχτευσης των ΟΤΑ.
14. Αντιμισθα αντιδημρχων.
15. Αποζημωση δημοτικν συμβολων για τη συμμετοχ τους στις συνεδρισεις του δημοτικο συμβουλου, της οικονομικς επιτροπς και της επιτροπς ποιτητας ζως (ρθρο 140 παρ. 3 Ν 3463/2006).
16. Επδομα θσης σε περπτωση σστασης νας θσης κνωσης θσης.
17. Αποδοχς υποκεμενες σε συνταξιοδοτικς και λοιπς ασφαλιστικς εισφορς απ 1/11/2011.
18. Αποδοχς γενικν γραμματων δμων που εναι συνταξιοχοι.
19. Ειδικο σμβουλοι, ειδικο συνεργτες και επιστημονικο συνεργτες.
20. Δημοσευση στο ΦΕΚ των αποφσεων καθιρωσης υπερωριακς εργασας.
21. δεια του Σματος Επιθερησης Εργασας για την υπερωριακ απογευματιν απασχληση του προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου.
22. Αποζημωση συνταξιοδοτομενων υπαλλλων (ρθρο 204 Ν 3584/2007) – Συνυπολογισμς των επιδομτων εορτν και δειας.
23. Προμθεια καυσμων.
24. Απφαση του δημοτικο συμβουλου για την ναρξη της διαγωνιστικς διαδικασας ανθεσης υπηρεσιν σε τρτους.
25. Καττατα ρια δημοσων συμβσεων που υπγονται στις διατξεις του ΠΔ 60/2007 απ 1/1/2012.
26. γκριση μσθωσης οχημτων δημσιας χρσης.
27. Αμοιβς υπαλλλων για την επδοση εγγρφων στα πλασια διαδικασιν αναγκαστικς εκτλεσης κατ οφειλετν.
28. Τουριστικ προβολ των δμων – Σμφωνη γνμη του Υπουργεου Πολιτισμο και Τουρισμο.
29. Επιδτηση αγορς κατοικας σε παραμεθριες και προβληματικς περιοχς.
30. Αρμοδιτητες κοινωφελν επιχειρσεων – Παρλληλη σκησ τους και απ τους δμους. 

6-3-12    ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΚΠΟΤΑ (06/03/2012)
2-3-12 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΘΡΟΥ 29 Ν. 3986/11(02-03-2012)
26-1-12 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ (26-01-2012) , σχετικ με :
1. Εννοια της αυτεπιστασας και νομικ καθεστς
2. Προποθσεις εκτλεσης ργων με αυτεπιστασα.
3. Διαδικασα.
4. Λοιπ θματα : α. Τεχνικ πργραμμα - β. Μελτη - γ. Επβλεψη - Ηλερολγιο του ργου - δ. Αναθσεις προμηθειν και υπεργολαβιν - ε. Πληρωμς - στ. Παραλαβ του ργου
5. Η ακολουθητα διαδικασα επιγραμματικ.
6. Πρσληψη κτακτου προσωπικο.

4-1-12 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ-ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (4-1-2012) 
3-1-12 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 (3-1-2012), σχετικ με :
1.Προληπτικς λεχγος του Ελεγκτικο Συνεδρου (καττατο ριο δαπνης αν χρηματικ νταλμα υποκεμενο σε λεγχο).
2.Εξαρεση των σχολικν επιτροπν απ τον προληπτικ λεγχο του Ελεγκτικο Συνεδρου.
3.Να καττατα ρια εφαρμογς των κοινωτικν οδηγιν (ΠΔ 60/2007) για τις δημσιες συμβσεις ργων, προμηθειν και υπηρεσιν
.

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.