»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


14-4-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.25.6/214/οικ.6649/13-4-21 : Κατοχ δετερης θσης στο Δημσιο

14-4-21 ΕΦΚΑ 133068/Σ.230/ΕΓΚ.23/14-04-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 39-41 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α' 235) σχετικ με τη διαδικασα διασφλισης των οφειλν για τη χοργηση Αποδεικτικο Ασφαλιστικς Ενημερτητας (ΑΑΕ) και Βεβαωσης Οφειλς (ΒΟ) για την μεταββαση ακνητου την σσταση εμπραγμτου δικαιματος επ' αυτο

14-4-21 Κ.Υ.Α. 41228/21 (ΦΕΚ-1489 Β/14-4-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινς απφασης «Καθορισμς των ειδν επεν-δυτικν σχεδων του τομα πρωτογενος γε-ωργικς παραγωγς των πολ μικρν, μικρν και μεσαων επιχειρσεων (ΜΜΕ), που μπορον να υπαχθον σε καθεσττα ενισχσεων του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφν, πρσθε-των ρων, περιορισμν και προποθσεων, κα-θς και κθε σχετικο θματος για την παροχ των ενισχσεων σε επενδυτικ σχδια του τομα αυτο» (Β’ 4122).

14-4-21 Κ.Υ.Α. Α1082/21 (ΦΕΚ-1487 Β/13-4-21) : Περιπτσεις λλειψης υπαιτιτητας για τη μη στοιχειοθτηση της αλληλγγυας ευθνης σμ-φωνα με τις διατξεις του ρθρου 50 του ν. 4174/ 2013.

14-4-21 Κ.Υ.Α. 907/21 (ΦΕΚ-1487 Β/13-4-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 5629/22/4.2.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Καθο-ρισμς ψους, προ ποθσεων, κριτηρων και δι-αδικασας χοργησης και πληρωμς, της εφπαξ οικονομικς ενσχυσης σε δικηγρους, μηχανι-κος, οικονομολγους και γεωτεχνικος απ τον Ειδικ Λογαριασμ Ανεργας υπρ των Αυτοτε-λς και Ανεξαρττως Απασχολουμνων» (Β’ 450).

14-4-21 Κ.Υ.Α. 6301/21 (ΦΕΚ-1484 Β/13-4-21) : Μσθωση τουριστικν καταλυμτων για την κ-λυψη αναγκν δημσιας υγεας για την προσωρι-ν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετ-πιση του κινδνου της μετδοσης του COVID-19.

14-4-21 Κ.Υ.Α. 3449/21 (ΦΕΚ-1482 Β/13-4-21) : Παροχ νομικς συνδρομς σε αιτοντες διεθν προστασα.

14-4-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/οικ.12830/Σ83/21 (ΦΕΚ-1465 Β/13-4-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ22/οικ.11828/ 293/13.3.2017 απφασης «Kαθορισμς προ-ποθσεων για δεια δρυσης και λειτουργας Μονδων Φροντδας, Προσχολικς Αγωγς και Διαπαιδαγγησης (Βρεφικν - Παιδικν - Βρε-φονηπιακν Σταθμν, Μονδων Απασχλησης βρεφν και νηπων) απ φορες Ιδιωτικο Δικα-ου, κερδοσκοπικο και μη χαρακτρα (Β 1157)».13-4-21  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ Ν 4782/2021 - σχετικ με :
Περιεχμενα
Μρος πρτο-Γενικς παρατηρσεις.
Μρος δετερο-Οι σημαντικς μεταβολς και η ναρξη της εφαρμογς τους.
1. Δικριση των μελετν απ τις γενικς υπηρεσες.    
2. Κεντρικ Ηλεκτρονικ Μητρο Δημοσων Συμβσεων.    
3. Δημοσευση διακηρξεων στον τοπικ τπο.    
4. Ονομαστικοποηση των μετοχν αλλοδαπν ανωνμων εταιρειν.  
5. Λγος υποχρεωτικο αποκλεισμο οικονομικν φορων εξαιτας σοβαρν παραβσεων της εργατικς νομοθεσας.    
6. Εγγηση συμμετοχς.    
7. Αποδεικτικ φορολογικς και ασφαλιστικς ενημερτητας.    
8. Κατργηση του Τυποποιημνου Εντπου Υπεθυνης Δλωσης (ΤΕΥΔ).  
9. Χρνος υπογραφς του ΕΕΕΣ και πρσθετη διευκρινιστικ δλωση των στοιχεων που περιχονται σε αυτ.    
10. Προλευση των προσφερμενων προντων.    
11. Κατργηση της κλρωσης για τη συγκρτηση των επιτροπν.    
12. Διαδικασα αποσφργισης των προσφορν.    
12.1 Κατργηση του δημσιου χαρακτρα της διαδικασας αποσφργισης.    
12.2 Αποσφργιση των προσφορν ταν κριτριο κατακρωσης εναι η χαμηλτερη τιμ.    
12.3 Αποσφργιση των προσφορν ταν κριτριο κατακρωσης δεν εναι αποκλειστικ η χαμηλτερη τιμ.    
13. Αποσαφνιση και διρθωση των προσφορν.    
14. Κατακρωση μεγαλτερης μικρτερης ποστητας.    
15. Ισοδναμες προσφορς.    
16. Πρσκληση για την υποβολ των δικαιολογητικν κατακρωσης.  
17. Οριστικοποηση της κατακυρωτικς απφασης.    
18. Χρση του ΕΣΗΔΗΣ.    
19. Ενστσεις, προσφυγς και νδικα μσα πριν απ την υπογραφ της σμβασης.    
20. Δικαστικ προστασα σε διαδικασες σναψης συμβσεων μχρι 30.000,00 ευρ, χωρς ΦΠΑ, που αρχζουν απ 1/9/2021.    
21. νδικα μσα κατ των αποφσεων της ΑΕΠΠ.    
22. Κατργηση του συνοπτικο διαγωνισμο.    
23. Εγγηση συμμετοχς στο συνοπτικ διαγωνισμ.    
24. Επιτροπ διαπραγμτευσης.    
25. Ανθεση του ανεκτλεστου αντικειμνου της σμβασης προμθειας, μετ απ κπτωση του αναδχου κατ τη διρκεια εκτλεσης αυτς.    
26. Συμβσεις σσονος αξας.    
27. Χρηματικ ριο απ’ ευθεας ανθεσης συμβσεων.    
28. Διαδικασα της απ’ ευθεας ανθεσης συμβσεων.    
29. Απ’ ευθεας ανθεση μσω συστημτων ηλεκτρονικς αγορς (e-marketplace).    
30. Εγγηση καλς εκτλεσης.    
31. Εγγυσεις προκαταβολς και καλς λειτουργας.    
32. Παρταση και μετθεση του χρνου παρδοσης στις συμβσεις προμηθειν.    
33. Παραλαβ των αγαθν στις συμβσεις προμηθειν.    
34. Παραλαβ των υπηρεσιν στις συμβσεις παροχς γενικν υπηρεσιν.    
35. κπτωση του αναδχου.    
36. Επιτροπς αξιολγησης ενστσεων που υποβλλονται απ τον ανδοχο κατ την εκτλεση της σμβασης.    
37. Φκελος σμβασης προμθειας υπηρεσας

Για το πιο πνω ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, βλπετε --> ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ --> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ, με τιτλο :
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ Ν.4782/21 (14/03/2021)

13-4-21 ΥΠΕΚΥΠ 879/12-4-21  : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

13-4-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/155/οικ.6602/13-4-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του  κορωνοο - 39η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

13-4-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/52059/ΔΕΠ/17-3-21 : Καταβολ επιδματος θσης ευθνης σε υπαλλλους που απουσιζουν με ειδικ δεια ευπαθν ομδων

13-4-21 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 3716/12-4-21 : Διευκρινσεις ορισμς διαδικασας σχετικ με την παροχ γνμης περ συνδρομς μη συνδρομς λγων αποκλεισμο, την ανκληση καθεσττος διεθνος προστασας του αρ. 91 ν.4636/2019, καθς και την ανανωση των αδειν διαμονς του αρ. 24 ν.4636/2019, μετ τη θση σε ισχ του ΠΔ 106/2020.

13-4-21 Κ.Υ.Α. 36429/Κ6/21 (ΦΕΚ 1463 Β/13-4-2021): Σστημα πιστοποησης επαγγελματικς επρκειας Κομμωτν Κουρων και Τεχνιτν Περιποησης Χεριν και Ποδιν

13-4-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.22865/21 (ΦΕΚ-1462 Β/13-4-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439/10.2.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγε-ας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτει-ας για το διστημα απ τη Δευτρα, 12 Απριλου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 19 Απρι-λου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 1441).

13-4-21 Κ.Υ.Α. 787/21 (ΦΕΚ-1461 Β/12-4-21) : Χοργηση δειας χωροθτησης και κατασκευς.

13-4-21 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 10703/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1460 Β/12-4-21) : Διαπιστωτικ πρξη ναρξης χοργησης απ τα ΚΕΠ αποσπασμτων ληξιαρχικν πρξεων και πιστοποιητικν δημοτολογου μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης.

13-4-21 Κ.Υ.Α. 43178/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1459 Β/12-4-21) : Λειτουργικς προδιαγραφς της Ηλεκτρονικς Πλατφρμας Επιδτησης Επιχειρηματικν Δα-νεων Πληγντων Κορωνοο στο πλασιο των ρ-θρων 65-77 του ν. 4790/2021 (Α’48).12-4-21 ΥΠ.ΕΣ. Φ.1200000/2554/7-4-21 : Να διαδικασα για τις αιτσεις πολιτογρφησης αλλογενν αλλοδαπν

12-4-21 ΑΑΔΕ Α1083/21 (ΦΕΚ 1443 Β/12-4-2021): Παρταση της προθεσμας των προβλεπμενων υποχρεσεων των επιχειρσεων α) κατχων δειας εμφιλωσης υγραερων, β) διανομς εμφιαλωμνου υγραερου και γ) παραληπτν/τελικν καταναλωτν χδην υγραερου κατ' εφαρμογ των ρθρων 3, 4, 5 και 9 της υπ στοιχεα Α.1001/31-12-2020 (Β' 40/2021) απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ.

12-4-21 Π.Υ.Σ. 2 της 29-3-2021 (ΦΕΚ-55 Α/9-4-21) : Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Κυβερνητικς Επιτροπς για τον προγραμματισμ, τον συντονισμ και την επιτχυνση των διαδικασιν αποκατστασης του τως βασιλικο κτματος Τατοου.

12-4-21 Ν. 4792/21 (ΦΕΚ-54 Α/9-4-21) : Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 17ης Απριλου 2019 σχετικ με τις αθμιτες εμπορικς πρακτικς στις σχσεις μεταξ επιχειρσεων στην αλυσδα εφοδιασμο γεωργικν προντων και τροφμων και λοιπς διατξεις.

12-4-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.22439/21 (ΦΕΚ-1441 Β/10-4-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κο-ρωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτει-ας για το διστημα απ τη Δευτρα, 12 Απριλου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 19 Απρι-λου 2021 και ρα 6:00.

12-4-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.22437/21 (ΦΕΚ-1440 Β/10-4-21) : Εφαρμογ του υποχρεωτικο μτρου του δια-γνωστικο ελγχου νσησης (δωρεν αυτοδια-γνωστικς λεγχος) απ τον κορωνο COVID - 19 σε μαθητς/τριες, εκπαιδευτικος, μλη Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ), διοικητικο και λοιπο προσωπικο των σχολικν μονδων των ημερησων και εσπερινν Γενικν Λυκεων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικν Λυκεων (ΕΠΑ.Λ.), Λυ-κειακν Τξεων των Γυμνασων με Λυκειακς Τξεις της Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης.

12-4-21 Κ.Υ.Α. Δ11/9013/281/21 (ΦΕΚ-1437 Β/9-4-21) : Καταβολ οικονομικς ενσχυσης στις οικογνειες των ατμων που απλεσαν τη ζω τους κατ τη διρκεια και εξαιτας των πλημμυρικν φαινομνων της 9ης Αυγοστου 2020 στην Εβοια, της 19ης Σεπτεμβρου 2020 στην Καρδτσα και του σεισμο της 30ης Οκτωβρου 2020 στη Σμο.

12-4-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/24686/2021 (ΦΕΚ-1436 Β/9-4-21) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) για την περοδο ως και 02.05.2021.

12-4-21 Κ.Υ.Α. Γ2δ/οικ. 21693/21 (ΦΕΚ-1435 Β/9-4-21) : Ορισμς νοσοκομεου που τθεται σε πλρη εφαρμογ το Σστημα Κοστολγησης Νοσοκομειακν Υπηρεσιν (Συ.Κ.Ν.Υ.).

12-4-21 Κ.Υ.Α. 15605/21 (ΦΕΚ-1434 Β/9-4-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2021 και 2022» (Β’ 430).

12-4-21 ΑΑΔΕ Α1077/21 (ΦΕΚ-1433 Β/9-4-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1082/ 10-04-2020 (Β’1303) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Εγγραφ νων χρηστν και επανεγγραφ χρηστν στις ηλεκτρονικς υπηρεσες TAXISnet», πως ισχει.9-4-21 ΑΑΔΕ Ε2074/7-4-21 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την αντιμετπιση ιδιωτικν σκαφν αναψυχς ελλιμενισμνων στη χρα με σημαα Ηνωμνου Βασιλεου στα οποα υψνεται Ελληνικ σημαα.

9-4-21 ΕΦΚΑ 65306/20-3-20 : Περ της ασφλισης των πολιτν τρτων χωρν που αιτονται διεθν προστασα

9-4-21 ΥΠΑΙΘ 41076/Ε1/9-4-21: Ανανωση συμβσεων των προσληφθντων ως προσωρινν αναπληρωτν τρμηνης διρκειας για την κλυψη λειτουργικν κενν τα οποα προκπτουν απ λγους συναφες με τη μετδοση και διασπορ του νου κορωνοο COVID-19 (ρθρο 35 του ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α').

9-4-21 ΥΠ.ΕΣ. 27756/9-4-21  : Επιστολ για την λειτουργα των παιδικν χαρν

9-4-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 41810/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 1416 Β/9-4-2021): Παρταση του Προγρμματος ενσχυσης της ρευσττητας της οικονομας σμφωνα με το ρθρο 2 του ν. 3723/2008.

9-4-21 Κ.Υ.Α. 39937/21 (ΦΕΚ 1415 Β/9-4-2021): ροι και προποθσεις για τον χαρακτηρισμ φορολογομενου φυσικο προσπου ως «επενδυτικο αγγλου» (angel investor) σε νεοφυ επιχερηση νεοφυες επιχειρσεις (startups) για την εφαρμογ του ρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), πως προστθηκε με τις διατξεις του ρθρου 49 του ν. 4712/2020 (Α' 146).

9-4-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 19230/21 (ΦΕΚ-1412 Β/8-4-21) : Σσταση Εθνικο Μητρου Ασθενν με Νωτιαα Μυκ Ατροφα, σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α’ 43).

9-4-21 Κ.Υ.Α. 6302/21 (ΦΕΚ-1399 Β/8-4-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοι-νς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εσωτερικν και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν - «Ει-δικ Αναπτυξιακ Πργραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθ-μο, συνδσμων Δμων και Νομικν Προσπων ΟΤΑ: Πργραμμα Ανπτυξης και Αλληλεγγης για την Τοπικ Αυτοδιοκηση ”Αντνης Τρτσης“» (Β’ 1386).

9-4-21 Κ.Υ.Α. 5534/21 (ΦΕΚ-1398 Β/8-4-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 20065/29.12.2020 κοι-νς υπουργικς απφασης «Μτρα Στριξης επι-χειρσεων τουριστικν γραφεων και Τουριστι-κν Επιχειρσεων Οδικν Μεταφορν (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθτουν τουριστικ λεωφορεα Δ.Χ. και τουριστικ τρνα» (Β’ 5771) και της διρθωσης σφλματος αυτς (Β’ 6023 )8-4-21 ΑΑΔΕ Ε2073/6-4-21  : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α' 207) και παροχ οδηγιν για την ενιαα εφαρμογ της ρθμισης οφειλν που προρχονται απ επιχειρηματικ δνεια και δνεια φυσικν προσπων, καθς και απ καταπτσεις της Ελληνικς Αναπτυξιακς Τρπεζας

8-4-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/768/6321/8-4-21 : Εναρξη Α' κκλου κινητικτητας 2021 στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας (ΕΣΚ).

8-4-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1δ/ΓΠ/οικ.21793/7-4-21 : Επισμανση φυσικν μεταλλικν νερν -ενδεξεις στις ετικτες των φιαλν των φυσικν μεταλλικν νερν

8-4-21 Κ.Υ.Α. 13909/31-3-2021 (ΦΕΚ-1396 Β/8-4-21) : Καθορισμς ηλεκτρονικν υπηρεσιν του e-ΕΦΚΑ που διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυ-πηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.).

8-4-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 9789/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 1379 Β/8-4-2021):Διθεση των διαδικτυακν υπηρεσιν «Αναζτηση, δσμευση και επιστροφ e-Παραβλου» και «Δημιουργα e-παραβλου και Ανκτηση τπων παραβλων» σε φορες του δημοσου τομα».

8-4-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/30339/982/21 (ΦΕΚ-1375 Β/7-4-21) : Καθορισμς εθνικν στχων διατρησης φυσικν τπων οικοτπων και ειδν ενωσιακο ενδιαφροντος.7-4-21 ΑΑΔΕ Α1075/21 (ΦΕΚ 1359 Β/7-4-2021):Τροποποηση του ρθρου 4 της υπ στοιχεα Ε2320/976/Α0034/10.6.2008 απφασης του Υφυπουργο Οικονομας και Οικονομικν «λεγχος ρευστν διαθεσμων που εισρχονται εξρχονται απ την Ευρωπακ νωση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Οκτωβρου 2005 (L309/9/25.11.2005)» (Β' 1177).

7-4-21 ΑΑΔΕ Ε2072/6-4-21 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 291 του ν.4738/2020 (Α' 207) αναφορικ με την υποβολ ατησης για την επαννταξη πληγντων απ την πανδημα του κορωνοο COVID-19 στις ρυθμσεις οφειλν των ρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (Α' 32) και των ρθρων 98-109 του ν. 4611/2019 (Α' 73)

7-4-21 ΑΑΔΕ Ε2071/2-4-21 : Κοινοποηση της αρ. Α.1064/23.3.2021 Κοινς Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν και Διοικητ της ΑΑΔΕ, αναφορικ με τους ρους, προποθσεις και δικαιολογητικ για την επιστροφ του τλους ταξινμησης οχημτων κατ' εφαρμογ των διατξεων της παρ.11 του ρθρου 130 του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικς Τελωνειακς Κδικας».

7-4-21 ΥΠΥΜΕ 89943/2-4-21 :Αναπροσαρμογ τιμς συντελεστ (τκ) του Κανονισμο Προεκτιμμενων Αμοιβν Μελετν και Υπηρεσιν για το τος 2021.

7-4-21 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 5848/7-4-21 : Υιοθτηση και ενεργοποηση του Πληροφοριακο Συστματος ΙΡΙΔΑ και της Διαδικασας Ηλεκτρονικς κδοσης και Διακνησης Εγγρφων του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

7-4-21 ΟΑΕΔ 18742/7-4-21 : Καταβολ κτακτης αποζημωσης εποχικ εργαζομνων του τουριστικο και επισιτιστικο κλδου χωρς δικαωμα υποχρεωτικς επαναπρσληψης για τους μνες Ιανουριο-Φεβρουριο 2021

7-4-21 ΥΠΑΙΘ 39700/Ε2/7-4-21 : Διευκρινσεις επ των αιτσεων οριστικς τοποθτησης εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας εκπαδευσης που υπηρετον με θητεα σε Πρτυπα και Πειραματικ σχολεα

7-4-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 9747/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 1357 Β/7-4-2021):Ηλεκτρονικ διεκπεραωση μτρων δουσας επιμλειας μσω της εφαρμογς eGov-KYC

7-4-21 ΥΠΕΚΥΠ 3770/1192/21 (ΦΕΚ 1356 Β/7-4-2021):Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα 16394/Δ15642/27-4-2020 (Β' 1691) απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Ψηφιακ διαδικασα απονομς συντξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α.».

7-4-21 ΥΠ.ΕΣ. 21465/21 (ΦΕΚ 1356 Β/7-4-2021):Προσθκη της δειας διαμονς πολιτν του Ηνωμνου Βασιλεου και των μελν των οικογενειν τους εκδοθεσας βσει της Συμφωνας Αποχρησης του Ηνωμνου Βασιλεου απ την Ευρωπακ νωση, στους ττλους οριστικς διαμονς που γνονται αποδεκτο για την πολιτογρφηση αλλοδαπν.

7-4-21 ΥΠΥΜΕ 75063/21 (ΦΕΚ 1356 Β/7-4-2021):Σσταση του Μητρου Ιατρν του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν του ρθρου 82 του ν. 4530/2018.

7-4-21 Κ.Υ.Α. 15241/21 (ΦΕΚ-1355 Β/6-4-21) : κτακτη αποζημωση εποχικ εργαζομνων του τουριστικο και επισιτιστικο κλδου χωρς δι-καωμα υποχρεωτικς επαναπρσληψης για τους μνες Ιανουριο - Φεβρουριο 2021.

7-4-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 38649/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1355 Β/6-4-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ.Δ.Ο.Π.0000532 ΕΞ2016/06.04.2016 υπουργικς απφασης «Δι-αμρφωση των πρων της Επιτροπς Κεφαλαι-αγορς» (Β’ 999).

7-4-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 40625/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1355 Β/6-4-21) : Καθορισμς των ρων και των προποθσεων πι-στοποησης των φορων επιμρφωσης, καθς και επιμρφωσης των διαχειριστν αφερεγγυτητας.6-4-21 ΥΠΥΜΕ 89270/6-4-21 : Παρταση ισχος Πιστοποιητικν Τεχνικο Ελγχου κρατν-μελν της Ε.Ε και προθεσμας αρχικο τεχνικο ελγχου

6-4-21 ΥΠΑΝΕΠ 40788/6-4-21: Διευκρινσεις ως προς την αναστολ λειτουργας των επιχειρσεων που λειτουργον υπ το καθεστς, υποκατστημα εντς πολυκαταστματος (shop in a shop), στις περιοχς που εντσσονται στο επιδημιολογικ εππεδο πολ αυξημνου κινδνου, απ τη Δευτρα 5 Απριλου 2021 ως και τη Δευτρα 12 Απριλου 2021, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας σμφωνα με την υπ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 20651/3-4-2021 κοιν υπουργικ απφαση Β'1308

6-4-21 ΕΦΚΑ 120581/6-4-21 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με τη χοργηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιοχους της Συμφωνας Αποχρησης του Ηνωμνου Βασιλεου απ την Ευρωπακ νωση

6-4-21 K.Y.A. 723/21 (ΦΕΚ-1354 Β/6-4-21) : Χοργηση δειας χωροθτησης και κατασκευς

6-4-21 ΥΠΑΝΕΠ 36951/21 (ΦΕΚ-1353 Β/6-4-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 υπουργικς απφασης που αφο-ρ στις «Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγραμμτων Τεχνικς Βοθειας, διαδικασες δημιουργας και διατρησης κατα-λγων προμηθευτν για την ανθεση και υλο-ποηση ενεργειν Τεχνικς Βοθειας» (Β’677), πως εκστοτε ισχει.

6-4-21 ΑΑΔΕ Α1076/21 (ΦΕΚ-1353 Β/6-4-21) : Παρταση της προθεσμας για την υποβολ αι-τσεων επιστροφς του Ειδικο Φρου Καταν-λωσης πετρελαου κνησης για τη χρση κατ το τος 2020 απ τους δικαιοχους, κατ’ εφαρμογ της υπ στοιχεα Α.1072/22-2-2019 απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ (Β’ 750).

6-4-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1080/21 (ΦΕΚ-1330 Β/5-4-21) : Καθορισμς των απαιτομενων στοιχεων και δι-καιολογητικν, του τρπου αποστολς διαβ-βασς τους στη Φορολογικ Διοκηση, απ τους φορολογομενους τρτους, των εξαιρομενων ΚΑΔ καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομ-ρειας τεχνικο διαδικαστικο χαρακτρα για την εφαρμογ της περ. α της παρ. 2 του ρθρου 480 του ν. 4781/2021 «Οργνωση και λειτουργα Υπουργεου Εξωτερικν, Συμβολιο Απδημου Ελληνισμο, ρθμιση θεμτων διεθνος αναπτυ-ξιακς συνεργασας και ανθρωπιστικς βοθει-ας και λλες διατξεις» (Α 31).

6-4-21 ΑΑΔΕ Ε2069/23-3-21 : Κοινοποηση της υπ' αριθ. 434/2013 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου το Κρτους αναφορικ με την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης (Ε.Φ.Κ.) της αιθυλικς αλκολης που προορζεται για την παραγωγ προντος με την ονομασα «ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ» το οποο χαρακτηρστηκε ως φρμακο απ τον Εθνικ Οργανισμ Φαρμκων (Ε.Ο.Φ.)5-4-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/154/οικ.6020/5-4-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 38η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

5-4-21 ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Σστημα Εσωτερικο Ελγχου του Δημσιου Τομα, Σμβουλος Ακεραιτητας στη δημσια διοκηση και λλες διατξεις για τη δημσια διοκηση και την τοπικ αυτοδιοκηση

5-4-21 ΥΠ.ΕΣ. 25747/4-4-21  : Συλλογ στοιχεων για παροχς & επιδματα υπαλλλων (ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ : 26/4/2021)

5-4-21 ΥΠ.ΕΣ. 25523/2-4-21 : Εφαρμογ Μηχανισμο Αποτροπς Συσσρευσης Ληξιπρθεσμων Οφειλν προς τρτους απ τους ΟΤΑ για το α' τρμηνο του 2021.

5-4-21 ΥΠ.ΕΣ. 23425/30-3-21 : Διευκρινσεις για την πρσληψη κτακτου προσωπικο

5-4-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/153/17370/5-4-21 : 'Ενδικα μσα κατ πειθαρχικν αποφσεων και λση της υπαλληλικς σχσης

5-4-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/29021/993/21 (ΦΕΚ-1314 Β/5-4-21) : Αναστολ των καταστατικν διαδικασιν στις Κυνηγετικς Οργανσεις (Γενικν Συνελεσεων και εκλογικν διαδικασιν) - Παρταση θητεας υφιστμενων Διοικητικν Συμβουλων.

5-4-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 220/93979/5-4-21 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση βεβαισεων εγγραφς στο Μητρο Αγροτν και Αγροτικν Εκμεταλλεσεων

5-4-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/23663/2021 (ΦΕΚ-1312 Β/5-4-21) :  Συμβσεις ανθεσης δημσιας Υπηρεσας του ρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α 256) για την περοδο ως και 02.05.2021.

5-4-21 ΑΑΔΕ Ε2070/31-3-21 : Κοινοποηση της αρ. Α.1066/23.3.2021 Κοινς Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν και Διοικητ της ΑΑΔΕ «ροι, προποθσεις, δικαιολογητικ και διαδικασα για την επιστροφ του Φρου Κατανλωσης (Φ.Κ.) των προντων καφ των περ. β), γ) , δ) και ε) της παρ. 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α' 265) «Εθνικς Τελωνειακς Κδικας» και της αρ. Α.1065/23.3.2021 Κοινς Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν και Διοικητ της ΑΑΔΕ «Τροποποηση της υπ'αρ. ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν (B' 4241) «Καθορισμς των ρων και των προποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης προντων καφ, της διαδικασας επιβολς του φρου κατανλωσης, των διατυπσεων διακνησης, παρακολοθησης, ελγχου και λλων θεμτων εφαρμογς του ρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λγω προντα.»

5-4-21 ΥΠΑΝΕΠ 39378/2-4-21 : Αποστολ προτσεων για κδοση αρχικν Προγραμμτων (ΣΑ) Δημοσων Επενδσεων Υπουργεων και Περιφερειν Υπενθμιση προθεσμας

5-4-21 ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 2868/5-4-21: Χοργηση κτακτης Οικονομικς Ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ναυτικν λγω Εορτν ΠΑΣΧΑ 2021

5-4-21 N. 4791/21 (ΦΕΚ-51 Α/3-4-21) : Αναγκαες ρυθμσεις για την εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας με τον αναθεωρημνο, με ισχ απ 1ης.1.2021, Κδικα Αντιντπινγκ του Παγκσμιου Οργανισμο Αντιντπινγκ.

5-4-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.20700/21 (ΦΕΚ-1311 Β/3-4-21) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

5-4-21 Κ.Υ.Α. 2242.10-1.1/18761/2021/21 (ΦΕΚ-1309 Β/3-4-21) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενισχσεως σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν, λγω Εορτν Πσχα και Χριστουγννων τους 2021.

5-4-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.20651/21 (ΦΕΚ-1308 Β/3-4-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 5 Απριλου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 12 Απριλου 2021 και ρα 6:00.

5-4-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 39421/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1307 Β/2-4-21) : Παρταση των μτρων του τρτου και τταρτου εδαφου της περ. α’ της παρ. 2 του ρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), πως ισχει.

5-4-21 ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 132808/21 (ΦΕΚ-1306 Β/2-4-21) : Θεριν ωρριο λειτουργας Αρχαιολογικν Χρων, Μνημεων και Μουσεων του Κρτους, τους 2021.

5-4-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.20698/21 (ΦΕΚ-1304 Β/2-4-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.3055/2.2.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Αν-πτυξης και Επενδσεων, Υγεας και Εσωτερικν «Σσταση Κινητν Ομδων Υγεας Ειδικο Σκοπο Mοριακν Eλγχων για την μεση εκτλεση δοκιμασιν ταχων ελγχων αντιγνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμ κρουσμτων κορωνοο COVID-19 (ΚΟΜΥ Ειδικο Σκοπο Μοριακν Ελγχων)» (Β’ 387).

5-4-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.20688/21 (ΦΕΚ-1303 Β/2-4-21) : Διαδικασα υποβολς αιτσεων στην Επιτροπ της παρ. 2 του ρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και γνωστοποησης του αποτελσματος αυτν στον αιτοντα.

5-4-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 8791/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1292 Β/2-4-21) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Μητρο μελν Τεχνικο Επιμελητηρου Ελλδας» στο Αντατο Συμβολιο Επιλογς Προσωπικο (Α.Σ.Ε.Π.).2-4-21 Ν. 4790/21 (ΦΕΚ-48 Α/31-3-21) : Κατεπεγουσες ρυθμσεις για την προστασα της δημσιας υγεας απ τις συνεχιζμενες συνπειες της πανδημας του κορωνοο COVID-19, την αν-πτυξη, την κοινωνικ προστασα και την επαναλειτουργα των δικαστηρων και λλα ζητματα.

2-4-21 ΕΦΚΑ 115038/ΕΓΚ.22/2-4-21 : Προσδιορισμς των ασφαλιστικν εισφορν, λγω αναστολς καταγγελας των συμβσεων εργασας εργαζομνων, σε επιχειρσεις εργοδτες του ιδιωτικο τομα των περιοχν των Περιφερειακν Ενοττων Σμου, Ικαρας & Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, που επλγησαν απ το σεισμ της 30ης Οκτωβρου 2020 Απεικνιση στην Α.Π.Δ. της ασφλισης

2-4-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/366/21 (ΦΕΚ-1290 Β/1-4-21) : Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορ-φ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Ιανουριο, Φεβρουριο και Μρτιο 2021.

2-4-21 Κ.Υ.Α. 14875/21 (ΦΕΚ-1289 Β/1-4-21) : Μτρα διευκλυνσης ηλεκτρονικς κδοσης και παραλαβς πιστοποιητικν - Αναστολ εφαρμογς διατξεων για την υποχρεωτικ εισφορ υπρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρσημο) σε πιστοποιητικ που εκδδονται απ Υπηρεσες Δικαστικν Αρχν απ 1.4.2021 ως και 31.5.2021.

2-4-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.20267/21 (ΦΕΚ-1288 Β/1-4-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 69543/31.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Παιδεας και Θρησκευμτων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Λειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης, εργαστηριακν κντρων και σχολι-κν εργαστηρων, Σχολεων Δετερης Ευκαιρας, Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης, Μεταλυκειακο τους - τξης Μαθητεας ΕΠΑ.Λ., Κ-ντρων Δι Βου Μθησης, δομν Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδεου Δημσιας Σχολς Τεχνν και Επαγγελμτων, φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, Δημοσων και Ιδιωτικν, Δημοσων Βιβλιοθηκν, της Εθνικς Βιβλιοθκης της Ελλδος και των Γενικν Αρχεων του Κρτους κατ την ναρξη του σχολικο τους 2020 - 2021 και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους» (Β’ 4810), πως τροποποιθηκε με την υπ στοιχεα Δ1α/ ΓΠ.οικ.969/07.01.2021 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Παιδεας και Θρησκευμτων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν (Β’ 23).

2-4-21 Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/18070/21 (ΦΕΚ-1286 Β/1-4-21) : Ορισμς αμοιβς των φαρμακοποιν για τη συμμετοχ τους στη διαδικασα ενημρωσης και επιβεβαωσης της προγραμματισμνης ημερομηνας εμβολιασμο.

2-4-21 ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 7002/12/1-λη/21 (ΦΕΚ-1285 Β/1-4-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 7002/12/1-κστ’/ 22-07-2019 απφασης του Υπουργο Προστασας του Πολτη «Προσντα, δικαιολογητικ και διαδικασα πρσληψης Ειδικν Φρουρν» (Β’ 3010).

2-4-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2814.5/22685/21 (ΦΕΚ-1284 Β/1-4-21) : Καθορισμς κτακτης επιχοργησης του Οκου Νατου για το οικονομικ τος 2021 για την επιδτηση ανεργας περιδου 01-03-2021 ως και 30-04-2021.

2-4-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 7972/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1245 Β/31-3-21) : Διθεση των διαδικτυακν υπηρεσιν «Στοιχεα Μεταναστν» απ το Υπουργεο Μετανστευσης και Ασλου και «λεγχος Φοιτητικς Ιδιτητας για Πανεπιστμια Ελλδος» απ το Υπουργεο Παιδεας και Θρησκευμτων στον Ηλεκτρονικ Εθνικ Οργανισμ Κοινωνικς Ασφλισης / e-ΕΦΚΑ.

2-4-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 7973/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1245 Β/31-3-21) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Στοιχεα Διαβατηρων» στο Πληροφοριακ Σστημα «AMKA - ΕΜΑΕΣ» της Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης Κοινωνικς Ασφλισης A.E. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

2-4-21 Κ.Υ.Α. Α1054/21 (ΦΕΚ-1245 Β/31-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1138/2020 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμς της κτασης εφαρμογς, του χρνου και της διαδικασας ηλεκτρονικς διαββασης δεδομνων στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων, καθς και κθε λλου αναγκαου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)», (Β 2470), πως ισχει.1-4-21 ΥΠΑΙΘ .Φ.251/36604/Α5/21 (ΦΕΚ-1261 Β/31-3-21) : Kαθορισμς του συντελεστ Ελχιστης Βσης Εισαγωγς (Ε.Β.Ε.) ως προπθεση συμμετοχς των υποψηφων των πανελλαδικν εξετσεων στη διαδικασα επιλογς για εισαγωγ στις σχολς των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολς της Αστυνομικς και Πυροσβεστικς Ακαδημας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λιμενικο Σματος και Λιμενοφυλκων, καθς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργεου Τουρισμο.

1-4-21 ΒΟΥΛΗ 3191/2399/21 (ΦΕΚ-1260 Β/31-3-21 : Τροποποηση της υπ’ αρ. 9337/7281/22.12.2005 απφασης της Προδρου της Βουλς των Ελλ-νων (Β’ 1827), πως ισχει.

1-4-21 ΑΑΔΕ Α1078/21 (ΦΕΚ-1258 Β/31-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1011/16.1.2020 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρ-χς Δημοσιν Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Απσυρση απ τη χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β’1362) και ΠΟΛ1135/ 26-10-2005 (Β’1592), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων» (Β’85), πως ισχει.

1-4-21 Κ.Υ.Α. Φ.122.1/36047/Ζ2/21 (ΦΕΚ-1257 Β/31-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 165788/Ζ2/ 4-12-2020 απφασης «Αντικατσταση της υπ στοιχεα Φ.122.1/72/88553/Ζ2/3-6-2019 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και Οικονομικν και του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων “Διαδικασα εσπραξης ποσοστο επ του εισοδματος καθηγητν και υπηρετοντων λεκτρων πλρους απασχλησης των Α.Ε.Ι. που προρχεται απ την σκηση επιχειρηματικς δραστηρι-τητας και τρπος εσπραξης εκκρεμν οφειλν παρελθντων ετν” (Β’ 2271)» (Β’ 5351).

1-4-21 Κ.Υ.Α. οικ. 13800/304/21 (ΦΕΚ-1256 Β/31-3-21) : Παρταση προθεσμας καταβολς των δσεων ενεργν ρυθμσεων ασφαλιστικν εισφορν επιχειρσεων και εργοδοτν στο πλασιο των μ-τρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνε-πειν του κορωνοο COVID -19.

1-4-21 Κ.Υ.Α. οικ. 13777/21 (ΦΕΚ-1255 Β/31-3-21) : Παρταση της ισχος των επεκταθντων σε λη την Επικρτεια κτακτων και προσωρινν μτρων του ρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α 184), ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας και ρθμιση περαιτρω στοιχεων αυτς.

1-4-21 ΑΑΔΕ Α1073/21 (ΦΕΚ-1253 Β/31-3-21) : Παρταση ως 30/06/2021 της προθεσμας αναβθμισης των ενεργν Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (Φ.Η.Μ.), σμφωνα με τα οριζμενα στην υπ στοιχεα ΑΑΔΕ Α.1024/2020 απφαση του Διοικητ «Συμπληρωματικς τε-χνικς προδιαγραφς πρωτοκλλου επικοινωνας και κρυπτογρφησης για την διαββαση δεδο-μνων στο πληροφοριακ σστημα των ΦΗΜ» (Β’ 317), πως ισχει.

1-4-21 ΑΑΔΕ Α1072/21 (ΦΕΚ-1253 Β/31-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1022/2014 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων «Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν» (Β’ 179), πως ισχει.

1-4-21 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ Οικ.7393/21 (ΦΕΚ-1251 Β/31-3-21) : Ηλεκτρονικ υποβολ ατησης για χοργηση δειας διαμονς για εξαιρετικος λγους σμφωνα με τις παρ. 1-5 του ρθρου 19 του ν. 4251/2014 (Α’  80).

1-4-21 Κ.Υ.Α. οικ. 9317/21 (ΦΕΚ-1250 Β/31-3-21) : Διαδικασα χοργησης Αντιγρφου Ποινικο Μητρου μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης (gov.gr-ΕΨΠ) .31-3-21 ΑΑΔΕ Ε2068/31-3-21 : Εφαρμογ των διατξεων του ειδικο καθεσττος αγροτν του ρθρου 41 του Κδικα ΦΠΑ για τους γεωργος που εισπραξαν την κτακτη προσωριν στριξη στο πλασιο του Μτρου 21

31-3-21 Κ.Υ.Α. 1947/Β1/469/21 (ΦΕΚ 1248 Β/31-3-2021): Τροποποηση (5η) της κοινς υπουργικς απφασης Σστασης Ταμεου Χαρτοφυλακου με την επωνυμα «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ».

31-3-21 Κ.Υ.Α. 2421.1/21639/2021/21 (ΦΕΚ 1231 Β/31-3-2021): Τροποποηση της υπ' αρ. 2421.1/21777/2020/ 06-4-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Καθορισμς των προσντων, των προποθσεων, των κατηγοριν των υποψηφων, των κωλυμτων κατταξης και των διαδικασιν για την εισαγωγ στις Σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκμων Λιμενοφυλκων με το σστημα των Πανελλαδικν Εξετσεων» (Β' 1423).

31-3-21 Κ.Υ.Α. 2252.1.1/21444/2021/21 (ΦΕΚ 1228 Β/31-3-2021):Χρηματοδτηση συμβσεων ανθεσης δημσιας Υπηρεσας του ρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α' 256).

31-3-21 Κ.Υ.Α. 4113.80-02/608/21 (ΦΕΚ 1222 Β/30-3-2021): Πρσκληση επιχειρσεων για υποβολ αιτσεων υπαγωγς στη Δρση «Μεταφορικ Ισοδναμο (Μ.Ι.) για το τος 2021.

31-3-21 ΕΦΚΑ 110410/30-3-21 : Να παρταση μχρι 31/12/2021 της προθεσμας καταβολς των ασφαλιστικν εισφορν περιδων απασχλησης Φεβρουαρου, Μαρτου και Απριλου 2020

31-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 37414/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1227 Β/30-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 148348 ΕΞ 2020/ 28.12.2020 κοινς απφασης του Υπουργο Οικονομικν και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Παρταση προθεσμιν εξτασης αιτσεων εξδικης επλυσης φορολογικν διαφορν της Επιτροπς Εξδικης Επλυσης Φορολογι-κν Διαφορν του ρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α 148)» (Β5825).

31-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 16737/21 (ΦΕΚ-1226 Β/30-3-21) : Παρταση ισχος των διατξεων των παρ. 1 και 2 του ρθρου 161 του ν. 4764/2020 «Ρυθ-μσεις για την προστασα της δημσιας υγεας απ τις συνπειες της πανδημας του κορωνοο COVID-19, την ενσχυση των μσων μαζικς μεταφορς, την επιτχυνση της απονομς των συντξεων, τη ρθμιση οφειλν προς τους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης και λλες κατεπεγουσες διατξεις» (Α’ 256), για το χρονικ διστημα απ την 1η Απριλου 2021 ως και τις 30 Ιουνου 2021.

31-3-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Γ3αβ/ΓΠ/οικ.19216/21 (ΦΕΚ-1225 Β/30-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ3α,β.Γ.Π. οικ.49291/2019 υπουργικς απφασης «Σστημα διοικητικς και οικονομικς διαχερισης, ελγχου, επιχοργησης και παρακολοθησης της ποιτητας σε μονδες ψυχικς υγεας» (Β 2809).

31-3-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/οικ.19229/21 (ΦΕΚ-1224 Β/30-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. Γ5/63587/ 2015 απφασης του Υπουργο Υγεας με θμα «Μηχανισμς αυτματων επιστροφν (Clawback) φαρμακευτικς δαπνης τους 2016, 2017 και 2018» (Β 1803).

31-3-21 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ οικ.7396/21 (ΦΕΚ-1223 Β/30-3-21) : Παρταση ισχος οριστικν ττλων διαμονς και βεβαισεων κατθεσης που χουν εκδοθε δυνμει του ν. 4251/2014 (Α 80) και του π.δ. 106/2007 (Α 135).30-3-21 Κ.Υ.Α. Α1064/21 (ΦΕΚ-1215 Β/29-3-21) : ροι, προποθσεις και διαδικασα για την επιστροφ του τλους ταξινμησης οχημτων, κατ’ εφαρμογ των διατξεων της παρ. 11 του ρ-θρου 130 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικς Τελωνειακς Κδικας»

30-3-21 Κ.Υ.Α. Α1060/21 (ΦΕΚ-1217 Β/29-3-21) : Διαββαση στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομνων των παραστα-τικν πωλσεων ενεργειακν προντων της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν.  2960/2001 (Α’ 265), πως ισχει, ετε με τη χρση Φ.Η.Μ., που εναι εγκατεστημνοι σε εγκαταστσεις οντοττων - κατχων αδειν των ρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 (Α’ 230), ετε με τη χρση Υπηρεσιν Παρχου για την Ηλεκτρονικ Τιμολγηση.

30-3-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/151/οικ.5525/29-3-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο -37η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

30-3-21 ΥΠΑΙΘ 35507/Ν1/30-3-21 : Εμβολιασμς ιδιωτικν εκπαιδευτικν με αδιθετες δσεις εμβολων σε Εμβολιαστικ Κντρα

30-3-21 ΑΑΔΕ Ε2067/26-3-21 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την αντιμετπιση ιδιωτικν σκαφν αναψυχς με σημαα Ηνωμνου Βασιλεου μετ την ξοδο του Η.Β. απ την Ε.Ε.

30-3-21 ΑΑΔΕ Ε2066/26-3-21 : Διευκρινσεις για λψη των εκπτσεων ΤΕ.Π.Α.Η., λγω εφπαξ ετσιας προκαταβολς του και λγω ετσιας παραμονς πλοου σε λιμνες της Ελληνικς Επικρτειας.

30-3-21 ΑΑΔΕ Ε2064/19-3-21 : Διαδικασα απαλλαγς απ ΦΠΑ για τις αγορς που πραγματοποιον στη χρα μας ταξιδιτες εγκατεστημνοι στο Η.Β. μεταχεριση ταξιδιωτν εγκατεστημνων στη Βρεια Ιρλανδα

30-3-21 ΥΠΥΜΕ 80618/29-3-21 : Παρταση ισχος Δελτων Τεχνικο Ελγχου (ΔΤΕ) ΕΔΧ οχημτων

30-3-21 Κ.Υ.Α. Κ1/27707/21 (ΦΕΚ-1186 Β/26-3-21) : Καθορισμς της μορφς των πιστοποιητικν που χορηγονται σε φυσικ πρσωπα που χουν συμμετσχει επιτυχς σε εξετσεις για την απ-κτηση δειας σκησης επαγγελματικς δραστη-ριτητας, αναφορικ με τον σταθερ εξοπλισμ ψξης, κλιματισμο και αντλιν θερμτητας, καθς και τις μονδες ψξης σε φορτηγ ψυγεα και ρυμουλκομενα ψυγεα που περιχουν ορισμνα φθοριοχα αρια του θερμοκηπου, σμφωνα με τις διατξεις του Εκτελεστικο Κανονισμο (ΕΕ) 2015/2067 της Επιτροπς και το ψος των ανταποδοτικν τελν για τη χοργησ τους απ τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

30-3-21 Κ.Υ.Α. 2242.10/21443/21 (ΦΕΚ-1199 Β/29-3-21) :  Μτρα στριξης της ναυτικς εργασας για την αντιμετπιση των επιπτσεων της πανδημας του κορωνοο COVID-19 - Παρταση χρονικο διαστματος καταβολς της αποζημωσης ειδι-κο σκοπο για τον μνα Μρτιο 2021

30-3-21 Κ.Υ.Α. 13179/21 (ΦΕΚ-1200 Β/29-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 9500/322/ 2-3-2021 κοινς υπουργικς απφασης «Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Μρτιο 2021» (Β’ 821).

30-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1071/21 (ΦΕΚ-1201 Β/29-3-21) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

30-3-21 ΥΠΑΝΕΠ 36962/21 (ΦΕΚ-1218 Β/29-3-21) : 6η τροποποηση της υπ’ αρ. 37674/10.4.2020 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «Πρσκληση για την Επιδτηση Τκων Υφιστμενων Δανεων Μικρν και Μεσαων Επιχειρσεων πληττμενων απ τα μτρα αντιμετ-πισης της πανδημας του ιο COVID-19» (Β 1291).

30-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 37211/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1219 Β/29-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 20725/Β.979/ 10-5-2011 απφασης «Καθορισμς διαδικασιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 36 του ν. 2459/1997» (Β’ 1207).

30-3-21 ΑΑΔΕ Α1069/21 (ΦΕΚ-1220 Β/29-3-21) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων απδοσης του τλους αλιευτικν πλοων του ρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201).

30-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1070/21 (ΦΕΚ-1220 Β/29-3-21) : Κατργηση της απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν Α. 1118/2020 (Β’ 2041) και θση σε ισχ της απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν Α.1018/2020 (Β’ 361) «Εξειδκευση και απδειξη της πλρωσης του κριτηρου της χρσης και εκμετλλευσης στις εκμισθσεις επαγγελματικν πλοων αναψυχς».

30-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1067/21 (ΦΕΚ-1220 Β/29-3-21) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δη-λσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/1975.

30-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1068/21 (ΦΕΚ-1220 Β/29-3-21) : Παρταση απσυρσης των μοντλων Φορο-λογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (Φ.Η.Μ.) που ορζονται στην υπ στοιχεα ΠΟΛ.1196/ 2017 (Β’ 4486) απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε.«Απσυρση απ τη χρση μοντλων ΦΗΜ που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)».29-3-21 ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/179-ε'/21 (ΦΕΚ 1189 Β/26-3-2021):Διαδικασες για την καταστροφ και εκποηση πλων και λοιπν αντικειμνων του ν. 2168/1993 (Α' 147) της Ελληνικς Αστυνομας.

29-3-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 16106/21 (ΦΕΚ 1192 Β/26-3-2021): Καθορισμς των ειδικτερων ρων λειτουργας των ηλεκτρονικν συστημτων πλειστηριασμο, των λεπτομερειν υποβολς των πλειοδοτικν προσφορν, της διαδικασας πιστοποησης και εγγραφς χρηστν στα συστματα, καθς και κθε σχετικς λεπτομρειας.

29-3-21 ΑΑΔΕ Ε2065/23-3-21 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με εφοδιασμ με απαλλαγ απ φορολογικς επιβαρνσεις καυσμων που προορζονται για τη συντρηση κρουαζιερσπλοων ελλιμενισμνων σε ελληνικ λιμνια λγω της υγειονομικς κρσης COVID 19

29-3-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 13535/29-3-21 : Διαδικασα κδοσης Ενιαου Πιστοποιητικο Δικαστικς Φερεγγυτητας.

29-3-21 ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 127200/29-3-21 : Διευκρινιστικ ερμηνευτικ εγκκλιος επ των ρθρων 1, 2 και 4 της υπ' αριθμ. 114021 ΚΥΑ (Β' 1075) για τον καθορισμ του πλαισου, ρων, προποθσεων, κριτηρων κατανομς της προβλεπμενης στο ρθρο 79 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ Α' 256) χρηματοδτησης στις δικαιοχες αθλητικς ομδες.

29-3-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.18877/21 (ΦΕΚ-1194 Β/27-3-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 29 Μαρτου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 5 Απριλου 2021 και ρα 6:00.

29-3-21 Κ.Υ.Α. Α1066/21 (ΦΕΚ-1174 Β/26-3-21) : ροι, προποθσεις, δικαιολογητικ και διαδικασα για την επιστροφ του Φρου Κατανλωσης (Φ.Κ.) των προντων καφ των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α’ 265) «Εθνικς Τελωνειακς Κδικας».

29-3-21 Κ.Υ.Α. Α1065/21  (ΦΕΚ-1173 Β/26-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΕΦΚ/Φ/1188105/ΕΞ2016/22-12-2016 απφασης Υφυπουργο Οικονομικν «Καθορισμς των ρων και των προποθσεων για τη χοργηση δειας φορολογικς αποθκης προντων καφ, της διαδικασας επιβολς του φρου κατανλωσης, των διατυπσεων διακνησης, παρακολοθησης, ελγχου και λλων θεμτων εφαρμογς του ρθρου 53Α του ν. 2960/2001, ως προς τα εν λγω προντα» (Β’ 4241).

29-3-21 N. 4787/21 (ΦΕΚ-44 Α/26-3-21) : Κρωση Σμβασης Διανομς Ακιντου - Σστασης Δικαιματος Επιφανεας Ακιντου Μητροπολιτικο Πλου Ελληνικο - Αγου Κοσμ, ρθμιση συναφν θεμτων και λλες διατξεις.26-3-21 Κ.Υ.Α. Α1061/21 (ΦΕΚ-1171 Β/26-3-21) : ροι, προποθσεις και διαδικασα ηλεκτρονικς απογραφς των δεξαμενν των πλωτν μσων καθς και λοιπν πληροφοριν που αφορον τα πλωτ μσα στο Μητρο Δεξαμενν Ενεργειακν Προντων Πλωτν Μσων της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων.

26-3-21 ΑΑΔΕ Ε2063/23-3-21 : Κοινοποηση της υπ στοιχεα Α.1042/24-02-2021 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. «Παρταση της προθεσμας ογκομτρησης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και αλκοολοχων προντων των οινοπνευματοποιν Α' και Β' κατηγορας και των αποσταγματοποιν ως και των φορολογικν αποθηκν εμπορας των εν λγω προντων.»

26-3-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/150/1412/263-21 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ της διταξης για τη συνχιση της δυνητικς αργας

26-3-21 ΥΠΕΚΥΠ 13148/26-3-2021 : Εκτακτα μτρα για την υλοποηση των προγραμμτων επιμρφωσης για αποφοτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, που πληρον τις προποθσεις να αναλβουν καθκοντα τεχνικο ασφλειας σμφωνα με την υπουργικ απφαση 131784/20.10.2003 (Β' 1624) στο πλασιο των μτρων πρληψης και ελγχου της διασπορς του κορωνοο SARS COV-2.

26-3-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/25936/310/26-3-21 (ΦΕΚ-1160 Β/26-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917/2019 απφασης «Καθορισμς Χρεσεων Ειδικο Τλους Μεωσης Εκπομπν Αερων Ρπων αν κατηγορα καταναλωτν» (Β 3373).

26-3-21 ΕΚΔΔΑ 4975/24-3-2021 (ΦΕΚ-1157 Β/24-3-21) : Τροποποηση του Κανονισμο Διαχερισης Μητρου Κριου Διδακτικο Προσωπικο (ΚΔΠ) του Εθνικο Κντρου Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης.

26-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1063/21 (ΦΕΚ-1156 Β/24-3-21) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την υποχρεωτικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του συνολικο μισθματος του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Μρτιο 2021.

26-3-21 Κ.Υ.Α. Α1059/21 (ΦΕΚ-1155 Β/24-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1228/2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν - Ανπτυξης και Επενδσεων - Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων - Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς με θμα «Ρθμιση ειδικν θεμτων σχετικ με ειδικτερους ρους και προποθσεις για την εφαρμογ των διατξεων σχετικ με την μερικ καταβολ μισθωμτων στο πλασιο των μτρων που σχετζονται με τη διασπορ του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4582).24-3-21 ΥΠ.ΕΣ. 22514/24-3-21 : Εορτασμς της Εθνικς Επετεου της 25ης Μαρτου 1821

24-3-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.18279/21 (ΦΕΚ-1154 Β/24-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.17709/20.3.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1077).

24-3-21 ΑΑΔΕ Ε2062/23-3-21 : Παρταση των προθεσμιν ως προς την σκηση ενδικοφανος προσφυγς και αιτματος αναστολς, καθς και την εξταση της ενδικοφανος προσφυγς του ρθρου 63 ν.4174/2013

24-3-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.18156/21 (ΦΕΚ-1140 Β/23-3-21) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 13068/1.3.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Εθνικς μυνας και Υγεας “Παραχρηση των εγκαταστσεων κλινν νοσηλεας και κλινν αυξημνης φροντδας του Νοσηλευτικο Ιδρματος Μετοχικο Ταμεου Στρατο (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας, που συνδονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID” (Β’ 802).

24-3-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/31754/Α5/21 (ΦΕΚ-1137 Β/23-3-21) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα Φ.251/22933/Α5/26.2.2021 απφασης της Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «Καθορισμς του χρνου και της διαδικασας υποβολς των Αιτσεων-Δηλσεων των αποφοτων για συμμετοχ στις πανελλαδικς εξετσεις του Γενικο και του Επαγγελματικο Λυκεου τους 2021» (Β’ 826).

24-3-21 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/54406/2117/21 (ΦΕΚ-1111 Β/22-3-21) : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν λγω αναστολς καταγγελας των συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες, σε περιοχς των Περιφερειακν Ενοττων Σμου, Ικαρας και Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, που επλγησαν απ τον σεισμ της 30ης Οκτωβρου 2020.

24-3-21 Ν. 4786/21 (ΦΕΚ-43 Α/23-3-21) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ  : Εφαρμογ διατξεων του Κανονισμο (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλου της 12ης Οκτωβρου 2017 σχετικ με την εφαρμογ ενισχυμνης συνεργασας για τη σσταση της Ευρωπακς Εισαγγελας, ρυθμσεις για τη λειτουργα των δικαστηρων και λλες διατξεις του Υπουργεου Δικαιοσνης.23-3-21 ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ11/11869/377/18-3-21 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την κδοση και αναθερηση δειας δρυσης και λειτουργας των ΚΔΑΠ

23-3-21 ΕΦΚΑ 100615/22-3-21 : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

23-3-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/149/οικ.5132/23-3-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 36η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

23-3-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/27808/206/23-3-21 : Ερμηνευτικ εγκκλιος για την εφαρμογ των «Τεχνικν Οδηγιν για τα Σχδια Φρτισης Ηλεκτρικν Οχημτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

23-3-21 ΥΠΑΝΕΠ 30465/21 (ΦΕΚ-1107 Β/22-3-21): Τροποποηση της υπ’ αρ. 90573/01-09-2020 υπουργικς απφασης «Πμπτη (5η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων "Γενικ Επιχειρηματικτητα" του αναπτυξιακο ν. 4399/2016» (Β’ 3640).

23-3-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.17974/21 (ΦΕΚ-1119 Β/22-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/19.3.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο, 20 Μαρτου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 29 Μαρτου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 1076).

23-3-21 Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/10257/21 (ΦΕΚ-1118 Β/22-3-21) : Διαδικασα αποζημωσης χρσης κλινν νοσηλεας, κλινν εντατικς θεραπεας των εγκαταστσεων, των θαλμων, που διατθενται στο Ελληνικ Δημσιο απ ιδιτες παρχους υπηρεσιν υγεας, δυνμει της παρ. 2 του ρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α 214).22-3-21 ΥΠΑΝΕΠ 7651/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1086 Β/22-3-21) : Αντικατσταση της υπ’ αρ. 149/31.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Επικρατεας «Προκρυξη καθεσττος για την ενσχυση της παραγωγς οπτικοακουστικν ργων στην Ελλδα, σμφωνα με το κεφλαιο Δ’ του ν. 4487/2017 (Α’ 116) και εξειδκευση ειδικτερων θεμτων του νμου αυτο» (Β’ 3272).

22-3-21 ΥΠΕΚΥΠ Φ.11321/οικ.10772/382/9.3.2021 (ΦΕΚ-1082 Β/22-3-21) : Να αναπροσαρμογ κριων συντξεων - προστασα καταβαλλμενων συντξεων.

22-3-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.12366/389/22-3-21  : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

22-3-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Ε/710706/423/21 (ΦΕΚ 1087 Β/22-3-2021) :  Διαδικασα προσδιορισμο και εκκαθρισης ασφαλιστικν εισφορν επ παρλληλης απασχλησης εντς του e-ΕΦΚΑ.

22-3-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2241.2/19406/2021/21 (ΦΕΚ 1085 Β/22-3-2021) :  Παρταση της περιδου εφαρμογς του ρθρου 76 του ν. 4745/2020 (Α' 214), για την οργανικ σνθεση πλοων του ρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α' 317).\

22-3-21 Π.Δ. 19/21 (ΦΕΚ-41 Α/22-3-21) : Θση σε κυκλοφορα νου αναμνηστικο κρματος κυκλοφορας των 2€, τους κοπς 2021, με θμα: «200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» και καθορισμς των κριων γνωρισμτων του.

22-3-21 ΥΠΑΙΘ 32496/Ε4/22-3-20 : Διευκρνιση για την εγκκλιο πρσκλησης υποβολς αιτσεων μετθεσης μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) σχολικο τους 2020¬-2021.

22-3-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.17917/22-3-21 : Συστσεις αναφορικ με την χρση της μσκας στο πλασιο της πανδημας COVID-19

22-3-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1δ/ΓΠ/14819/22-3-21 : Παγκσμια Ημρα Στοματικς Υγεας (World Oral Health Day) 20η Μαρτου 2021

22-3-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/οικ.17711/21 (ΦΕΚ-1079 Β/22-3-21) : Επταξη προσωπικν υπηρεσιν ιδιωτν ιατρν ειδικοττων Πνευμονολογας, Παθολογας και Γενικς Ιατρικς, για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19.

22-3-21 ΠΡΩΘ. Υ12/21 (ΦΕΚ-1078 Β/22-3-21) : Παροχ εξουσιοδτησης προς τον Υπουργ Υγεας και τον Αναπληρωτ Υπουργ Υγεας για την επταξη προσωπικν υπηρεσιν ιατρν παθολγων, πνευμονολγων και γενικν ιατρν, για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19.

22-3-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.17709/21 (ΦΕΚ-1077 Β/20-3-21) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

22-3-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.17698/21 (ΦΕΚ-1076 Β/20-3-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο, 20 Μαρτου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 29 Μαρτου 2021 και ρα 6:00.

22-3-21 Κ.Υ.Α. 114021/21 (ΦΕΚ-1075 Β/19-3-21) : Καθορισμς του πλαισου, ροι, προποθσεις, κριτρια κατανομς της προβλεπμενης στο ρθρο 79 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) χρηματοδτησης στις δικαιοχες αθλητικς ομδες.

22-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1058/21 (ΦΕΚ-1072 Β/19-3-21) : Διαδικασα και προποθσεις καταβολς ποσο σου με το μισυ της μεωσης του ανταλλγματος που λαμβνουν οι δικαιοχοι για την εκμσθωση/ παραχρηση της χρσης του δικαιματος εκμετλλευσης περιπτρου κυλικεου μηνς Νοεμβρου και εφεξς, κατ επιταγ του νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19.

22-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1056/21 (ΦΕΚ-1071 Β/19-3-11) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76).

22-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1055/21 (ΦΕΚ-1070 Β/19-3-21) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76).

22-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1057/21 (ΦΕΚ-1069 Β/19-3-21) : Διαδικασα και προποθσεις καταβολς του ποσο της αποζημωσης των δικαιοχων επιχειρσεων εκμετλλευσης εκπτωτικν καταστημτων (outlet), εμπορικν κντρων εκπτωτικν χωριν, που δεν εισπρττουν βασικ αντλλαγμα για τους μνες Ιανουριο και Φεβρουριο 2021, κατ’ επιταγ του νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19.

22-3-21 Κ.Υ.Α. 31414/Z1/21 (ΦΕΚ-1068 Β/19-3-21) : Καθορισμς της διαδικασας διανομς των διδακτικν συγγραμμτων προς τους φοιτητς των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθς και λοιπ θματα σχετικ με τη διαδικασα υποβολς δηλσεων στο πληροφοριακ σστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-2021.

22-3-21 Κ.Υ.Α. 11956/369/21 (ΦΕΚ-1067 Β/19-3-21) : Μτρα στριξης εργαζομνων ειδικν κατηγοριν .

22-3-21 Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/10040/21 (ΦΕΚ-1066 Β/19-3-21) : Καθορισμς της διαδικασας υποβολς ατησης και δικαιολογητικν, εκκαθρισης και αποζημωσης απ τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των δαπανν, μσω ατομικν αιτημτων, παροχν του Ενιαου Κανονισμο Παροχν Υγεας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

22-3-21 Κ.Υ.Α. οικ 31292/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1065 Β/19-3-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2/53983/0026/27-06-2019 κοινς υπουργικς απφασης «Ηλεκτρονικ διακνηση δικαιολογητικν δαπανν» (Β 2726).

22-3-21 ΥΠΕΚΥΠ 12267/Δ1/3614/19-3-21 : Εσωτερικς κανονισμς ηλεκτρονικς διαχερισης εισερχμενων και εξερχμενων εγγρφων Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων.19-3-21 ΥΠ.ΕΣ. 20754/ΕΓΚ.167/18-3-21 : Παροχ νετερων οδηγιν σχετικ με την παρταση ισχος των αδειν διαμονς κατ τις διαδικασες απκτησης της ελληνικς ιθαγνειας (πολιτογρφηση και εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ)

19-3-21 ΑΑΔΕ Ε2060/18-3-21 : Πρσθετες διευκρινσεις για ζητματα που πτονται της υποβολς της «Δλωσης Covid»

19-3-21 ΕΦΚΑ 97788/Σ.31528/19-3-21 : Να παρταση της προθεσμας καταβολς δσεων εκκαθρισης Μη Μισθωτν ασφαλισμνων, ετν 2017, 2018, 2019

19-3-21 ΕΦΚΑ 97777/18-3-21 : Δημιουργα νων Κωδικν Ειδικοττων

19-3-21 ΥΠΥΜΕ 70993/18-3-21 : Θματα λειτουργας Πειθαρχικν Συμβουλων Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ) αυτοκιντων κατ το ρθρο 103 του ν.4070/2012 (Α' 82), πως ισχει.

19-3-21 ΥΠ.ΕΣ. οικ. 8882/21 (ΦΕΚ-1063 Β/18-3-21) : Καθορισμς διαδικασας προκρυξης ανοικτο διαγωνισμο για την επιλογ του Διοικητ της Εθνικς Αρχς Διαφνειας (ΕΑΔ), συγκρτηση της Ανεξρτητης Επιτροπς Επιλογς και λοιπ σχετικ θματα.

19-3-21 ΥΠΑΝΕΠ 32707/21 (ΦΕΚ-1062 Β/18-3-21) : Τροποποηση της υπ' αρ. 29013/8-3-2021 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19» (Β900).

19-3-21 Κ.Υ.Α. Β1Α/οικ.16349/21 (ΦΕΚ-1058 Β/18-3-21) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για το Υπουργεο Υγεας και εποπτευμενους φορες του, στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο .

19-3-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/24771/1005/21 (ΦΕΚ-1058 Β/18-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕ-ΕΚ/74976/2999/31.07.2020 απφασης του Γενικο Διευθυντ Ενργειας του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας «Επιμερισμς του ειδικο τλους υπρ των οικιακν καταναλωτν σε περιοχς που λειτουργον σταθμο Α.Π.Ε. και Υβριδικο σταθμο σε μα περισστερες Κοιν- τητες, για την περοδο των ετν 2015 - 2019, κατ’ εφαρμογ της περ. i) της παρ. Α.3 του ρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Περιβλλοντος και Ενργειας (Β’ 2172), πως ισχουν» (Β’ 3154).

19-3-21 ΑΑΔΕ ΔΙΠΑΕΕ/1021007/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-1057 Β/18-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΙΠΑΕΕ/1145278/ΕΞ2020/23-12-2020 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελγχων και ερευνν που θα διενεργηθον απ τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατ το τος 2021» (Β’ 5900).

19-3-21 Κ.Υ.Α. 28727/Ζ1/21 (ΦΕΚ-1017 Β/16-3-21) : Χρηματοδτηση των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων για την απδοση υποτροφιν σε μεταπτυχιακος φοιτητς και υποψφιους διδκτορες, κατ το ακαδημακ τος 2020-2021, για τη διεξαγωγ επικουρικο διδακτικο ργου σε προγρμματα σπουδν πρτου κκλου των Ανωττων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Ι.)-Καθορισμς του ψους της υποτροφας και ρθμιση επιμρους ζητημτων διαχερισης, παρακολοθησης και υλοποησης των πρξεων που θα ενταχθον για χρηματοδτηση, στο πλασιο της πρσκλησης ΕΔΒΜ143 με ττλο «Υποστριξη των εκπαιδευτικν δραστηριοττων των ΑΕΙ κατ το ακαδημακ τος 2020-2021 με την ενσωμτωση ενισχυτικς διδασκαλας επιπρσθετα των κριων διαλξεων» του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020», που συγχρηματοδοτεται απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο (Ε.Κ.Τ.).

19-3-21 ΥΠΑΝΕΠ 30460/21 (ΦΕΚ-1016 Β/16-3-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 90574/01.09.2020 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «Τρτη (3η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων ”Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων“ του α.ν. 4399/2016» (Β’ 3641).

19-3-21 ΥΠΑΝΕΠ 30461/21 (ΦΕΚ-1016 Β/16-3-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 50095/20-5-2020 απφασης του Υπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «Δετερη (2η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων “Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων” του α.ν. 4399/2016» (Β’ 1937).18-3-21 ΥΠ.ΕΣ. 20155/17-3-21 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαδευσης και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2021 ως 31-3-2021 & απολογιστικν στοιχεων κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2020 ως 31-12-2020.

18-3-21 ΥΠΥΜΕ 70201/17-3-21 : 1) Πληροφρηση σχετικ με τις Ιταλικς δειες κυκλοφορας 2) λεγχος, μσω ηλεκτρονικς εφαρμογς του αντστοιχου Υπουργεου Μεταφορν της Ιταλας, του αριθμο διανυθντων χιλιομτρων κατ τον τελευταο τεχνικ λεγχο επιβατηγο οχματος στην Ιταλα 3) Διευκρινσεις σχετικ με την ταξινμηση μεταχειρισμνων επιβατηγν ΙΧ οχημτων προερχμενων απ κρτη-μλη της Ε.Ε. 4) Τροποποηση της υπ' αριθμ. 11711/151/18-2-2020 (ΑΔΑ : ΨΑ34465ΧΘΞ-Δ18) εγκυκλου μας

18-3-21 ΥΠ.ΕΣ. 20666/18-3-21 : Εορτασμς της Εθνικς Επετεου της 25ης Μαρτου 1821

18-3-21 Κ.Υ.Α. 7374/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 1059 Β/18-3-2021):γκριση κανονισμο για τη σναψη συμβσεων μσθωσης ακιντων απ το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμα «Ελληνικ Κτηματολγιο».

18-3-21 ΥΠΑΝΕΠ 30286/21 (ΦΕΚ 1041 Β/17-3-2021):Τροποποηση των ποσοστν δσμευσης πρων του Επιχειρησιακο Προγρμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».

18-3-21 Κ.Υ.Α. 30746/ΓΔ8/21 (ΦΕΚ-1046 Β/17-3-21) : Πργραμμα «Ψηφιακ Μριμνα».

18-3-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 919/21 (ΦΕΚ-1011 Β/16-3-21) : 5η Τροποποηση της υπ’ αρ. 8585/10-10-2016 (Β’ 3322) απφασης του Υπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων με ττλο «Λεπτομρειες εφαρμογς του Υπομτρου 6.1 “Εγκατσταση Νων Γεωργν” του Προγρμματος Αγροτικς Ανπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλδας 2014 - 2020».

18-3-21 ΥΠΑΙΘ 28159/H1/21 (ΦΕΚ-1009 Β/16-3-21) : Ορισμς Εθνικο Οργανισμο (Εθνικς Μονδας Συντονισμο) για την υλοποηση του ευρωπακο προγρμματος Erasmus+, 2021-2027.17-3-21 ΑΑΔΕ Ε2059/10-3-21 :  Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 26, 27, 29, 30, 33, 37, 40, 41, 43, 44 και 45 του ν. 4772/2021 (Α'17/5-2-2021)

17-3-21 ΑΑΔΕ Ε2057/12-3-21 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 48Α του ΚΦΕ, πως προστθηκαν με το ρθρο 20 του ν. 4646/2019, αναφορικ με την απαλλαγ των νομικν προσπων απ τον φρο υπεραξας κατ τη μεταββαση ττλων συμμετοχς.

17-3-21 ΑΑΔΕ Ε2056/9-3-21  : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ του Ειδικο Καθεσττος ειδικο προορισμο.

17-3-21 ΥΠΥΜΕ 69347/17-3-21 : Παρταση ισχος ειδικν αδειν οδγησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντων στο πλασιο λψης μτρων που αφορον στην πρληψη, την προστασα και την αναγκαιτητα περιορισμο της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-3-21 ΥΠΑΝΕΠ 31399/21 (ΦΕΚ 1021 Β/17-3-2021): Ορισμς αποφαινμενου οργνου στο πλασιο της διενργειας διαδικασιν ανθεσης και εκτλεσης δημοσων συμβσεων της Γενικς Διεθυνσης Δημοσων Συμβσεων της Γενικς Γραμματεας Εμπορου και Προστασας Καταναλωτ και μεταββαση του δικαιματος υπογραφς «Με εντολ Υπουργο» στον Γενικ Γραμματα Εμπορου και Προστασας Καταναλωτ και τον Προστμενο της Γενικς Διεθυνσης Δημοσων Συμβσεων της Γενικς Γραμματεας Εμπορου και Προστασας Καταναλωτ.

17-3-21 N. 4784/21 (ΦΕΚ-40 Α/16-3-21) : Η Ελλδα σε κνηση: Βισιμη Αστικ Κινητικτητα - Μικροκινητικτητα - Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ, την απλοστευση και την ψηφιοποηση διαδικασιν του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν και λλες διατξεις.
17-3-21 ΥΠΑΝΕΠ 29148/21 (ΦΕΚ-1015 Β/16-3-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 126147/27.11.2020 υπουργικς απφασης «Συγκρτηση της Επιτροπς Προστασας Ανηλκων του ρθρου 7α “Ψυχικ Υγεα των ανλικων καταναλωτν” του ν. 2251/1994 (Α 191) για την προστασα των καταναλωτν» (Β 5459).16-3-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ.4600/ΕΓΚ.35/16-3-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 35η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

16-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/47420/ΔΠΓΚ/21 (ΦΕΚ 998 Β/16-3-2021) :Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν “Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο" (Β' 3240).

16-3-21 ΥΠΑΝΕΠ 30457/21 (ΦΕΚ 998 Β/16-3-2021) :Τροποποηση της υπ' αρ. 4378/2020 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «γκριση προγρμματος Τεχνικς Βοθειας Μεταβατικς Περιδου του Εθνικο Προγρμματος Ανπτυξης, της παρ. 2 του ρθρου 139 του ν. 4635/2019 ‘Επενδω στην Ελλδα και λλες διατξεις' (Α' 167)» (Β' 67).

16-3-21 Κ.Υ.Α. 780/21 (ΦΕΚ 997 Β/16-3-2021) : Ενργειες τεχνικς βοθειας και κατηγορες δαπανν για το συγχρηματοδοτομενο σκλος που καλπτεται απ εθνικος πρους των Προγραμμτων Ταμεου Ασλου, Μετανστευσης και νταξης και Ταμεου Εσωτερικς Ασφλειας.

16-3-21 ΑΑΔΕ Ε2058/10-3-21 : Συμπληρωματικς οδηγες ως προς την υποχρωση διακανονισμο φρου εισρον για επενδυτικ αγαθ που δεν ετθη σε λειτουργα εντς 5ετας απ την απκτηση του (ρθρο 33 ΚΦΠΑ).

16-3-21 ΕΦΚΑ Ε2052/9-3-21 : Υπαγωγ στις διατξεις της περ. στ' της παραγρφου 2 του ρθρου 12 του ν.4172/2013 του επαγγλματος του βιβλιοθηκονμου-αρχειονμου.

16-3-21 ΑΑΔΕ Ε2051/9-3-21: Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 (Α' 167) πως προστθηκε με το ρθρο 10 του ν.4710/2020 (A'142).

16-3-21 ΕΦΚΑ 91431/ΕΓΚ.21/12-3-21 : Προσδιορισμς των ασφαλιστικν εισφορν και απεικνιση στην Α.Π.Δ. της ασφλισης λγω αναστολς καταγγελας των συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις εργοδτες του ιδιωτικο τομα που επλγησαν απ τον μεσογειακ κυκλνα “Ιανς” και τις συνεπακλουθες πλημμρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρου 2020

16-3-21 ΥΠ.ΕΣ. 19431/13-3-21  : Ρυθμσεις θεμτων αδειν υπαλλλων των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α') και παροχ διευκρινσεων για τη χοργηση αδειν σε νεοδιριστους υπαλλλους

16-3-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.11477/369/12-3-21 : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

16-3-21 N. 4783/21 (ΦΕΚ-38 Α/12-3-21) : Κρωση της απφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλου της 14ης Δεκεμβρου 2020 για το σστημα των ιδων πρων της Ευρωπακς νωσης και για την κατργηση της απφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατμ και λλες διατξεις.

16-3-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.16320/21 (ΦΕΚ-996 Β/13-3-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Τρτη, 16 Μαρτου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 22 Μαρτου 2021 και ρα 6:00.

16-3-21 ΒΟΥΛΗ 2798/2131/21 (ΦΕΚ-995 Β/12-3-21) : Παρταση της προθεσμας προκρυξης και διεξαγωγς εκλογν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των εργαζομνων της Βουλς των Ελλνων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του ρθρου 90 του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β’, Α/51/1997), πως ισχει, και παρταση της θητεας των υφιστμενων αιρετν εκπροσπων και των αναπληρωτν τους στο Υπηρεσιακ και Πειθαρχικ Συμβολιο της Βουλς λγω των κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας προς αντιμετπιση της διασπορς του COVID-19.

16-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1053/21 (ΦΕΚ-994 Β/12-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1193/24.8.2020 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), σχετικ με τα μτρα στριξης των εκμισθωτν απ τη μη εσπραξη μισθωμτων κατ’ επιταγ νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3505).

16-3-21 ΥΠΑΙΘ 28630/Ζ1/21 (ΦΕΚ-993 Β/12-3-21) : Ρθμιση ζητημτων εφαρμογς εναλλακτικν τρπων πραγματοποησης της πρακτικς σκησης μεταπτυχιακν φοιτητν, λγω των κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 .

16-3-21 Κ.Υ.Α. 31107/21 (ΦΕΚ-992 Β/12-3-21) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Αντικατσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων” (Β’ 1481), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.05.2020 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454).

16-3-21 Κ.Υ.Α. 6810/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-988 Β/12-3-21) : Λειτουργα Εθνικο Μητρου Επικοινωνας (Ε.Μ.Επ.).

16-3-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/23189/264/21 (ΦΕΚ-987 Β/12-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 23824/23.12.2013 «Κριτρια και διαδικασα νταξης σε ειδικ ’’Τιμολγιο Υπηρεσιν Αλληλεγγης’’» (B’ 3274), πως ισχει

16-3-21 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/882/51/21 (ΦΕΚ-986 Β/12-3-21) : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν σε καλλιτχνες, δημιουργος και επαγγελματες της τχνης, ξεναγος και τουριστικος συνοδος βσει του ρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

16-3-21 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/54407/2118/21 (ΦΕΚ-986 Β/12-3-21) : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν σε καλλιτχνες, δημιουργος και επαγγελματες της τχνης βσει του ρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).

16-3-21 Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/8759/343/21 (ΦΕΚ-986 Β/12-3-21) : Παρταση προθεσμας καταβολς δσεων εκκαθρισης ετν 2017, 2018 και 2019 βσει του ρθρου 71 του ν. 4756/2020 (Α’ 231).

16-3-21 Κ.Υ.Α. Α1049/21 (ΦΕΚ-984 Β/12-3-21) : Παρταση των προθεσμιν της παρ. 4 του ρθρου κτου της απ 30.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 75) ως προς την σκηση ενδικοφανος προσφυγς και αιτματος αναστολς καθς και την εξταση της ενδικοφανος προσφυγς του ρθρου 63 ν. 4174/2013.

16-3-21 ΥΠΑΙΘ ΦΒ6/24964/Κ3/21 (ΦΕΚ-981 Β/12-3-21) : γκριση Πιλοτικο Πρτυπου Οδηγο Κατρτισης των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (Ι.Ε.Κ.).

16-3-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/Δ/ΕΠΕΑ/20334/148/21 (ΦΕΚ-974 Β/12-3-21) : γκριση της κθεσης μακροπρθεσμης στρατηγικς ανακανισης του δημσιου και ιδιωτικο κτιριακο αποθματος και μετατροπς του σε κτιριακ δυναμικ απαλλαγμνο απ ανθρακοχες εκπομπς και υψηλς ενεργειακς απδοσης ως το τος 2050, σμφωνα με την παρ. 2 του ρθρου 2Α του ν. 4122/2013.12-3-21 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 7126/ΕΞ2021/11-3-21  : Παρταση υποβολς στοιχεων δαπανν των ετν 2015 - 2020 στο Μητρο Επιχορηγομενων Φορων [ρθρο 83 του ν. 4727/2020 (παλι ρθρο 10Β του ν. 3861/2010)]

12-3-21 Κ.Υ.Α. 246/21 (ΦΕΚ 968 Β/12-3-2021):Τρηση θυρδων της Ελληνικς Αστυνομας στην Ενιαα Ψηφιακ Πλη της Δημσιας Διοκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

12-3-21 K.Y.A. 247/21 (ΦΕΚ 968 Β/12-3-2021): Ηλεκτρονικ υπηρεσα για τη δλωση απλειας του δελτου αστυνομικς ταυττητας στη θυρδα της Ελληνικς Αστυνομας, μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης (gov.grΕΨΠ).

12-3-21 ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 90618/Σ29039/ΕΓΚ.20/12-3-21 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 44 του ν. 4778/2021 σχετικ με τη ρθμιση ασφαλιστικν εισφορν-Τροποποηση του ρθρου 32 του ν. 4756/2020.

12-3-21 ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 90603/ΕΓΚ.19/12-3-21 : Παρταση καταβολς δσεων ρθμισης σε επιχειρσεις και εργοδτες

12-3-21 ΥΠΕΚΥΠ Φ.40021/818/32/11-3-21 : Χοργηση ασφαλιστικς ικαντητας για το 2021

12-3-21 ΕΦΚΑ 90382/ΕΓΚ.18/12-3-21 : Απογραφ και επανεγγραφ μη μισθωτν ασφαλισμνων, Ελεθερων Επαγγελματιν και Αυτοαπασχολομενων, που συμμετχουν σε Νομικ Πρσωπα - Ηλεκτρονικς Υπηρεσες

12-3-21 ΒΟΥΛΗ 2772/2114/21 (ΦΕΚ-965 Β/11-3-21) : Τροποποηση της κατ τη ΝΣΤ’ συνεδραση της 17ης Δεκεμβρου 2020 ομφωνης απφασης της Ολομλειας της Βουλς των Ελλνων για την παταση της προθεσμας προκρυξης και διεξαγωγς εκλογν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των εργαζομνων της Βουλς των Ελλνων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του ρθρου 90 του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β’, Α 51/97), πως ισχει, και την παρταση της θητεας των υφιστμενων αιρετν εκπροσπων και των αναπληρωτν τους στο Υπηρεσιακ και Πειθαρχικ Συμβολιο της Βουλς λγω των κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας προς αντιμετπιση της διασπορς του COVID-19.

12-3-21 ΑΑΔΕ Α1052/21 (ΦΕΚ-962 Β/11-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1035/2021 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων.

12-3-21 Κ.Υ.Α. 18440/21 (ΦΕΚ-961 Β/11-3-21) : ροι υπαγωγς στην κτακτη ρθμιση οφειλν προς τους ΟΤΑ α’ βαθμο.

12-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1051/21 (ΦΕΚ-959 Β/11-3-21) : Καθορισμς των Κωδικν Αριθμν Δραστηριοττων (ΚΑΔ) των επιχειρσεων για την εφαρμογ της περ. α’ της παρ. 1 του ρθρου 480 του ν. 4781/2021 «Οργνωση και λειτουργα Υπουργεου Εξωτερικν, Συμβολιο Απδημου Ελληνισμο, ρθμιση θεμτων διεθνος αναπτυξιακς συνεργασας και ανθρωπιστικς βοθειας και λλες διατξεις» (Α’ 31).

12-3-21 Κ.Υ.Α. 4111.08.01/469/21 (ΦΕΚ-958 Β/11-3-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης, Οικονομικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Πλρης εφαρμογ του μτρου "Μεταφορικ Ισοδναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελομενες μονδες (επιβτες)»(Β’ 6124), πως ισχει.

12-3-21 ΥΠΑΙΘ. Φ.253/27280/Α5/21 (ΦΕΚ-957 Β/11-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.253/23170/Α5 υπουργικς απφασης με θμα «Εισαγωγ φοιτητν σε Τμματα Μουσικν Σπουδν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), πως τροποποιθηκε με τις διατξεις του ρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α’ 13)» (Β’ 504).

12-3-21 ΑΑΔΕ Α1050/21 (ΦΕΚ-956 Β/11-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1162/2018 απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολ Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου» (Β’ 3579).

12-3-21 Κ.Υ.Α. 10335/76/21 (ΦΕΚ-955 Β/11-3-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 46618/8957/12-11-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Εσωτερικν «Διαδικασα/τρπος διασταρωσης/προσδιορισμο στοιχεων για την κλυψη ημερν της δειας ειδικο σκοπο απ τον κρατικ Π/Υ» (Β’ 5287).11-3-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/73/οικ.4390/11-3-21 : Διευκρινσεις σχετικ με τη διαδικασα διορισμο δικαιοχων σμφωνα με τις ευεργετικς διατξεις: α) του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ Α'218), ως ισχει και β) του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α/1990), ως ισχει.

11-3-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.6/8/οικ.4386/11-3-21 : Ενημρωση για την αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της υπ' αριθ. 153/2018 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους

11-3-21 ΥΠΕΚΥΠ οικ. 10345/331/21 (ΦΕΚ-948 Β/11-3-21) : Κατανομ θσεων σε Ο.Τ.Α. α βαθμο (Υπουργεο Εσωτερικν) για την εξυπηρτηση του Προγρμματος «Βοθεια στο Σπτι», για τομα που προστατεονται απ τον ν. 2643/1998 .

11-3-21 ΥΠΕΚΥΠ 4317/Δ2/470/21 (ΦΕΚ-947 Β/11-3-21) : Καθορισμς των προποθσεων και των εισοδηματικν κριτηρων για την παραχρηση της παρ. 1 του ρθρου 62 του ν. 4756/2020 (Α235).

11-3-21 ΑΑΔΕ Ε2053/2-3-21 : Συντελεστς ΦΠΑ για εισιτρια θεατρικν παραστσεων και συναυλιν που παρχονται μσω ζωντανς διαδικτυακς μετδοσης (live-streaming) απ 3.11.2020 και για σο διαρκε η αναστολ προσλευσης κοινο σε ζωνταν θεματα και ακροματα

11-3-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/744/οικ.4290/10-3-21 : Ενιαο Σστημα Κινητικτητας Ολοκλρωση διαδικασιν κκλου κινητικτητας 2020

11-3-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/289/21 (ΦΕΚ-946 Β/10-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ το μνα Ιανουριο 2021» (Β’ 804).

11-3-21 Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/21 (ΦΕΚ-944 Β/10-3-21) : Εκλογ αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ και Πειθαρχικ Συμβολια των δημοσων υπηρεσιν, των νομικν προσπων δημοσου δικαου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασα της ηλεκτρονικς ψηφοφορας.

11-3-21 ΥΠ.ΕΣ. 14498/21 (ΦΕΚ-939 Β/10-3-21) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος σκοπος στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων τους 2021.10-3-21 ΕΦΚΑ Σ60/9/87182/ΕΓΚ.17/10-3-21 : Προκαταβολ σνταξης. Κοινοποηση διατξεων

10-3-21 ΥΠΕΚΥΠ Φ.60000/6385/157/10-3-21 : Χοργηση ΑΜΚΑ σε δικαιοχους της Συμφωνας -Αποχρησης του Ηνωμνου Βασιλεου απ την Ευρωπακ νωση

10-3-21 ΥΠΥΜΕ 62607/2021/10-3-21 : Οδικς επιβατικς μεταφορς Κοινοποηση Κανονισμο (ΕΕ) 2021/267- Προσωριν μτρα λγω της επιδημικς κρηξης της COVID-19 σχετικ με την απδειξη της οικονομικς επιφνειας μεταφορικς επιχερησης και τις χορηγομενες κοινοτικς δειες

10-3-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/22944/842/8-3-21 : 'νταξη δημοτικν εκτσεων στο Εθνικ Σχδιο Αναδσωσης.

10-3-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.15515/10-3-21 : Συστσεις αναφορικ με τη χρση της μσκας και λλων μτρων ατομικς προστασας σε επαγγελματες υγεας στο πλασιο της πανδημας COVID-19

10-3-21 ΥΠΕΚΥΠ 10989/38/10-3-21 : Οδηγες εφαρμογς καθαρν αποδοχν -αμοιβν σε ωφελομενους προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα

10-3-21 N. 4782/21 (ΦΕΚ-36 Α/9-3-21) : Εκσυγχρονισμς, απλοποηση και αναμρφωση του ρυθμιστικο πλαισου των δημοσων συμβσεων, ειδικτερες ρυθμσεις προμηθειν στους τομες της μυνας και της ασφλειας και λλες διατξεις για την ανπτυξη, τις υποδομς και την υγεα

10-3-21 Π.Δ. 18/21 (ΦΕΚ-37 Α/10-3-21) : Τροποποηση των Παραρτημτων ΙΙ και IV του προεδρικο διατγματος 376/1995 (Α’ 206), πως ισχει, με σκοπ την προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας (ΕΕ) 2019/1834 της Επιτροπς της 24ης Οκτωβρου 2019 «για την τροποποηση των Παραρτημτων ΙΙ και IV της Οδηγας 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλου σον αφορ τις αμιγς τεχνικς προσαρμογς» (ΕΕ L 279/31.10.2019, σελ.80), και επικαιροποηση του Παραρτματος Ι του ως νω π.δ/τος.

10-3-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 39/65036/21 (ΦΕΚ-931 Β/10-3-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2287/40083/07-04-2015 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Παραγωγικς Ανασυγκρτησης, Περιβλλοντος και Ενργειας «Συμπληρωματικ μτρα εφαρμογς των ενωσιακν διατξεων του κοινοτικο συστματος ελγχου για την ορθ και απρσκοπτη λειτουργα Ολοκληρωμνου Συστματος Παρακολοθησης και Καταγραφς Αλιευτικν Δραστηριοττων (Ο.Σ.Π.Α) και για την υποβολ δεδομνων απ τις επιχειρσεις του τομα αλιεας» (Β’ 695).

10-3-21 ΥΠΑΙΘ 27299/Α5/21 (ΦΕΚ-928 Β/9-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργικς απφασης «Εξετσεις-ργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας» (Β’ 218), πως τροποποιθηκε και ισχει.

10-3-21 Κ.Υ.Α. οικ.10602/226/21 (ΦΕΚ-926 Β/9-3-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’4262) κοινς υπουργικς απφασης ως προς τη διρκεια εφαρμογς των μτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 55), πως ισχει.

10-3-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 11223/21 (ΦΕΚ-923 Β/9-3-21) : Κατρτιση ολοκληρωμνου καταλγου ελγχου για τις αιτσεις επικρωσης συμφωνιν εξυγανσης.

10-3-21 Κ.Υ.Α. Δ14/οικ.7687/151/21 (ΦΕΚ-908 Β/9-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ14/οικ.65006/1459/10-12-2018 κοινς υπουργικς απφασης «Διθεση, διαχεριση και κατανομ των καθαρν εσδων Ειδικο Κρατικο Λαχεου Κοινωνικς Αντληψης σε Ν.Π.Δ.Δ. - φορες παροχς υπηρεσιν κοινωνικς φροντδας, οικονομικο τους 2018» (Β’ 5639), πως ισχει με την υπ στοιχεα Δ14/21559/195/13-10-2020 κοιν υπουργικ απφαση (Β’ 4675).9-3-21 ΕΦΚΑ  Σ61/2/84936/9-3-21 : Γνωστοποηση της μεταβολς του μσου ετσιου γενικο Δεκτη Τιμν Καταναλωτ της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθς και του σωρευτικο ΔΤΚ για αιτσεις συνταξιοδτησης που υποβλλονται το τος 2021

9-3-21 ΥΠΥΜΕ Φ.450/61586/9-3-21 : Ταχογρφος -Ανκληση προσωρινν μτρων για τους οδικος ελγχους λγω αποκατστασης της παραγωγς καρτν

9-3-21 ΥΠΥΜΕ Γ4/61483/9-3-21 : Παρταση ισχος Πιστοποιητικν Ελεγκτν ΚΤΕΟ ADR/ATP λγω των κτακτων μτρων για τον περιορισμ της διασπορς του COVID-19

9-3-21 ΥΠΥΜΕ 61482/9-3-21 : Αναβολ της διεξαγωγς των θεωρητικν γραπτν εξετσεων υποψηφων ελεγκτν ελαφρν και βαρων οχημτων Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ περιδου Μαρτου 2021.

9-3-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/27921/Α5/9-3-21 : Υποβολ δικαιολογητικν για προφορικ γραπτ εξταση υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες ειδικς μαθησιακς δυσκολες, βσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικς Εξετσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ τους 2021, για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση.

9-3-21 Κ.Υ.Α. οικ. 9489/2909/21 (ΦΕΚ 901 Β/9-3-2021): Τροποποηση συμπλρωση της υπ' αρ. οικ. 49926/14976/07-12-2020 απφασης των Υπουργν Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Επικρατεας «Διαδικασα παροχς συμβουλευτικν υπηρεσιν σε εγγεγραμμνους ανργους και επιχειρσεις απ τον Οργανισμ Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (Ο.Α.Ε.Δ.) με τηλεδισκεψη» (Β' 5517).

9-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 26411/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-902 Β/9-3-21) : Καθορισμς διαδικασας και ηλεκτρονικν προδιαγραφν της ηλεκτρονικς πλατφρμας για τη διεξαγωγ της ηλεκτρονικς ψηφοφορας μεταξ των πιστωτν για την γκριση σχεδου συμφωνας εξυγανσης στο πλασιο του ν. 4738/2020 (Α’ 207) «Ρθμιση οφειλν και παροχ δετερης ευκαιρας και λλες διατξεις».

9-3-21 ΕΦΚΑ 84377/ΕΓΚ.16/9-3-21  : Καταβολ βοηθματος ανεργας απ τον ΟΑΕΔ στους αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολουμνους ασφαλισμνους του e-ΕΦΚΑ

9-3-21 ΟΑΕΔ 13770/9-3-21 : 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 12/2017 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ:
Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1.200 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ, ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
Β) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

9-3-21 ΥΠΑΝΕΠ 29013/21 (ΦΕΚ-900 Β/8-3-21) : Ενσχυση επιχειρσεων που παρμειναν κατ’ εξαρεση σε αναστολ λειτουργας κατ την περοδο των Χριστουγννων 2020 λγω τοπικς ισχος μτρων για τον περιορισμ της διασπορς της νσου Covid 19.

9-3-21 ΥΠΕΚΥΠ 52170/1317/21 (ΦΕΚ-899 Β/8-3-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινς υπουργικς απφασης με ττλο: «Ειδικ Πργραμμα ενσχυσης εργοδοτν για την πρσληψη 2.000 ανργων Ατμων με Αναπηρες (ΑμεΑ), Απεξαρτημνων απ εξαρτησιογνες ουσες, Αποφυλακισμνων, Νεαρν Παραβατικν Ατμων Νεαρν Ατμων που βρσκονται σε κοινωνικ κνδυνο και Πργραμμα Επιχοργησης 50 θσεων Εργονομικς Διευθτησης του χρου εργασας για τομα με Αναπηρες (ΑμεΑ)» (Β’ 2963), πως ισχει.

9-3-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 12699οικ./21 (ΦΕΚ-899 Β/8-3-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 21803/2016 απφασης του Υπουργο Δικαιοσνης Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων «Καθορισμς λεπτομερειν διενργειας της Δοκιμασας Επρκειας υποψφιων δικηγρων ενπιον της Μνιμης Επιτροπς Δοκιμασας Επρκειας» (Β’ 793).

9-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1047/21 (ΦΕΚ-898 Β/8-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1251/20.11.2020 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την υποχρεωτικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Νομβριο 2020» (Β’ 5204) .

9-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1048/21 (ΦΕΚ-898 Β/8-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1274/14.12.2020 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την υποχρεωτικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Δεκμβριο 2020» (Β’ 5577) .

9-3-21 ΑΑΔΕ Α1039/21 (ΦΕΚ-898 Β/8-3-21) : Καθορισμς τμημτων διασνδεσης, δυνμει των παρ. 1 και 5 του ρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α 163), σον αφορ στην υποχρεωτικ αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν στον τομα της φορολογας, για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 9Α του Μρους Πρτου του ν. 4170/2013 (Α 163), σχετικ με τις εκ των προτρων διασυνοριακς αποφσεις και τις εκ των προτρων συμφωνες ενδοομιλικς τιμολγησης.

9-3-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/22806/Α5/21 (ΦΕΚ-897 Β/8-3-21) : Εξταση των υποψηφων με αναπηρα και με ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες που αναφρονται στο ρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθς και αυτν που πσχουν απ κταγμα λλη προσωριν βλβη των νω κρων που καθιστ αδνατη τη χρση τους για γραφ στις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση.

9-3-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1ε/ΓΠ/οικ.12387/21 (ΦΕΚ-890 Β/5-3-21) : Ορισμς διατκτη και αποφαινμενου οργνου για δαπνες και δημσιες συμβσεις που πτονται των αρμοδιοττων της Διεθυνσης Ψυχικς Υγεας και της Διεθυνσης Αντιμετπισης Εξαρτσεων.

9-3-21 ΥΠΑΙΘ 21320/Δ2/21 (ΦΕΚ-886 Β/5-3-21) : Λειτουργα Καλλιτεχνικν Σχολεων.8-3-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/147/οικ.4166/8-3-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 34η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

8-3-21 ΟΑΕΔ 12947/4-3-21 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2021 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ 5.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

8-3-21 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Για τον εκσυγχρονισμ, την απλοποηση και την αναμρφωση του ρυθμιστικο πλαισου των δημοσων συμβσεων, ειδικτερες ρυθμσεις προμηθειν στους τομες της μυνας και της ασφλειας και λλες διατξεις για την ανπτυξη και τις υποδομς”

8-3-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/26655/Α5/5-3-21  : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2021 (MONO απφοιτοι) -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη διαδικασα εισαγωγς του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α').(ΜΟΝΟ απφοιτοι) - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2021 (MONO μαθητς)

8-3-21 ΥΠΑΙΘ Φ.152/26644/Α5/5-3-21 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ) ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2021.

8-3-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.10452/343/5-3-21 : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

8-3-21 ΥΠΥΜΕ Β1/58673/5-3-21 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς -Κοινοποηση Κανονισμο (ΕΕ) 2021/267 (Omnibus II)- Προσωριν μτρα λγω COVID-19 σχετικ με κρτες οδηγο ταχογρφου και κοινοτικς δειες

8-3-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.14466/21 (ΦΕΚ-896 Β/6-3-21) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

8-3-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.14453/21 (ΦΕΚ-895 Β/6-3-21) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Πμπτη, 4 Μαρτου 2021 και ρα 6:00 ως και την Τρτη, 16 Μαρτου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 843).

8-3-21 Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/8715/21 (ΦΕΚ-894 Β/5-3-21) : Τροποποηση (1η) της υπ στοιχεα ΕΑΛΕ/Γ.Π.61931/14-10-2020 υπουργικς απφασης, «Επιτρεπμενα ρια δαπανν του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) τους 2020, για παρεχμενες υπηρεσες υγεας απ τους συμβεβλημνους ιδιτες παρχους και για την παροχ ιατροτεχνολογικν προντων και συμπληρωμτων ειδικς διατροφς απ συμβεβλημνους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστς, εισαγωγες, διανομες/προμηθευτς» (Β’ 4586).

8-3-21 ΥΠΑΙΘ 25076/Β9/Φ11/121/21 (ΦΕΚ-894 Β/5-3-21) : Καθορισμς της διαδικασας υποβολς προτσεων των Ειδικν Λογαριασμν Κονδυλων ρευνας των Ανωττων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων για την υλοποηση ργων/προγραμμτων σε εφαρμογ της περ. β’ της παρ. 1 του ρθρου 132 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) και λοιπ θματα διαχερισης και παρακολοθησης του φυσικο και οικονομικο αντικειμνου αυτν.

8-3-21 ΑΑΔΕ Α1042/21 (ΦΕΚ-893 Β/5-3-21) : Παρταση της προθεσμας ογκομτρησης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και αλκοολοχων προντων των οινοπνευματοποιν Α’ και Β’ κατηγορας και των αποσταγματοποιν ως και των φορολογικν αποθηκν εμπορας των εν λγω προντων.

8-3-21 ΥΠΑΙΘ. 20923/Δ2/21 (ΦΕΚ-878 Β/5-3-21) : Λειτουργα Μουσικν Σχολεων.

8-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 26400/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-865 Β/5-3-21) : Καθορισμς του ελχιστου περιεχομνου της προβλεπμενης στο ρθρο 48 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) κθεσης του εμπειρογνμονα, καθς και των διαδικασιν που πρπει να τηρσει για την κατρτιση της κθεσς του.

8-3-21 Κ.Υ.Α. οικ.10238/329/21 (ΦΕΚ-856 Β/5-3-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης "ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ"» (Β’ 2274), πως ισχει.5-3-21 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

5-3-21 ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 91181/5-3-21 : Διευκρινιστικ ερμηνευτικ εγκκλιος επ των ρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 2527/1999, πως τα ρθρα αυτ αντικαταστθηκαν αντιστοχως με το ρθρα 2, 5, 6 και 7 του ν. 4726/2020 (Α 181) του ρθρου 45 του ν. 4778/2021 (Α'26).

5-3-21 ΑΑΔΕ Ε2050/1-3-21 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την αντιμετπιση ιδιωτικν σκαφν αναψυχς με σημαα Ηνωμνου Βασιλεου μετ την ξοδο του Η.Β. απ την Ε.Ε.

5-3-21 ΕΦΚΑ 80512/5-3-21 : Χοργηση ασφαλιστικς ικαντητας σε ασφαλισμνο του e-Ε.Φ.Κ.Α., κτοχο ενεργο δελτου αιτοντος διεθν προστασα δελτου αιτσαντος ασλου αλλοδαπο4-3-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/11/οικ.3938/4-3-21 : Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2019: Καταχρηση Χειργραφων λεγχος εγκυρτητας Εκθσεων Αξιολγησης Καταχρηση στοιχεων Ειδικν Επιτροπν Αξιολγησης & Οριστικοποηση εκθσεων αξιολγησης για την αξιολογικ περοδο του τους 2018

4-3-21 ΥΠ.ΕΣ. 16232/3-3-21  : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2022-2025 του υποτομα των ΟΤΑ.

4-3-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/49805/1952/2-3-21 : Οριοθτηση πληγεσας απ φυσικ καταστροφ περιοχς

4-3-21 ΥΠΕΚΥΠ 10221/239/4-3-21 : Διευκρινσεις επ της παρ. 1α) της υπ στοιχεα 8689/198/25.02.2021ΚΥΑ (Β'756) και επ του σημεου 3 του Πνακα που περιλαμβνεται στην παρ.1Β του ρθρου 1 της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.13805/03.03.2021 ΚΥΑ ( Β' 843)

4-3-21 K.Y.A. 51611/21 (ΦΕΚ 852 Β/4-3-2021): Μτρα στριξης Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που πλττονται εξαιτας μτρων κρατικς παρμβασης για τον περιορισμ των επιπτσεων της πανδημας COVID-19.

4-3-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 5621 ΕΞ 2021/21 (ΦΕΚ 850 Β/4-3-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.1.2015 υπουργικς απφασης «Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο “Πργραμμα Διαγεια” των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β του ν. 3861/2010, πως προστθηκε με το ρθρο 16 ν. 4305/2014)» (Β' 116).

4-3-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 5404ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 850 Β/4-3-2021): Διθεση των διαδικτυακν υπηρεσιν «Λψη Ληξιαρχικν Πρξεων» και «Πιστοποιητικ Αστικς Δημοτολογικς Κατστασης» του Μητρου Πολιτν του Υπουργεου Εσωτερικν στο πληροφοριακ σστημα «ORION» του e-Ε.Φ.Κ.Α.

4-3-21 ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 5620/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 849 Β/4-3-2021): Ρθμιση ειδικτερων θεμτων για την υποβολ αιτσεων και την κδοση εγγρφων μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης (gov.gr ΕΨΠ) καθς και για τη χρση των θυρδων φορων και χρηστν που τηρονται σε αυτ.

4-3-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.13805/21 (ΦΕΚ-843 Β/3-3-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Πμπτη, 4 Μαρτου 2021 και ρα 6:00 ως και την Τρτη, 16 Μαρτου 2021 και ρα 6:00.

4-3-21 Κ.Υ.Α. 9341/317/21 (ΦΕΚ-842 Β/3-3-21) : Πργραμμα Απκτησης Εργασιακς εμπειρας για 5.000 ανργους νους ηλικας ως 29 ετν.

4-3-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 10270/21 (ΦΕΚ-838 Β/3-3-21) : Τρπος διενργειας διαγωνισμο Συμβολαιογρφων.

4-3-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1α/9375/21 (ΦΕΚ-835 Β/3-3-21) : Οργνωση και λειτουργα της Κατασκνωσης των Υπαλλλων του Υπουργεου Υγεας.

4-3-21 ΥΠ.ΕΣ. 13312/21 (ΦΕΚ-813 Β/2-3-21) : Σσταση ενιαων Πειθαρχικν Συμβουλων για το Υπουργεο Εσωτερικν και τους φορες του, τις Αποκεντρωμνες Διοικσεις και τους φορες τους.3-3-21 ΑΑΔΕ Α1031/21 (ΦΕΚ-839 Β/3-3-21) : Ηλεκτρονικ δλωση φορολογας μεταββασης ακιντων - «Δλωση Φ.Μ.Α.».

3-3-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/74 /οικ.2775/3-3-21 : Πολυετς προγραμματισμς ανθρπινου δυναμικο δημσιας διοκησης 2022-2025.

3-3-21 Κ.Υ.Α. 22727/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ 837 Β/3-3-2021): Καθορισμς αποζημωσης των πληγντων απ την πλημμρα της 25ης Νοεμβρου 2019 σε περιοχς του Δμου Μεγαρων της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς.

3-3-21 ΥΠΑΝΕΠ 17642/10-2-21 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 3-3-21) : Εγκκλιος οδηγιν για την γκριση και χρηματοδτηση του ΠΔΕ 2021 και τον προγραμματισμ Δαπανν ΠΔΕ 2022-2024

3-3-21 ΒΟΥΛΗ 2487/1907/21 (ΦΕΚ-827 Β/2-3-21) : Παρταση της προθεσμας προκρυξης και διεξαγωγς εκλογν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των εργαζομνων της Βουλς των Ελλνων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του ρθρου 90 του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β’, Α 51), πως ισχει, και παρταση της θητεας των υφιστμενων αιρετν εκπροσπων και των αναπληρωτν τους στο Υπηρεσιακ και Πειθαρχικ Συμβολιο της Βουλς λγω των κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας προς αντιμετπιση της διασπορς του COVID-19.

3-3-21 ΥΠΑΙΘ Φ.251/22933/Α5/21 (ΦΕΚ-826 Β/2-3-21) : Καθορισμς του χρνου και της διαδικασας υποβολς των Αιτσεων - Δηλσεων των αποφοτων για συμμετοχ στις πανελλαδικς εξετσεις του Γενικο και του Επαγγελματικο Λυκεου τους 2021.

3-3-21 Κ.Υ.Α. Φ.11321/9122/338/26.1.2021 (ΦΕΚ-825 Β/2-3-21) : Καθορισμς διαδικασας χοργησης ποσο προκαταβολς ναντι της σνταξης του ρθρου 34 του ν. 4778/2021 (Α’ 26).

3-3-21 Κ.Υ.Α. οικ. 9501/323/21 (ΦΕΚ-823 Β/2-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 1638/45/14-1-2021 κοινς υπουργικς απφασης «ροι και προποθσεις νταξης στα μτρα στριξης επαγγελματιν της τχνης και του πολιτισμο για τους μνες Νομβριο και Δεκμβριο 2020» (Β’ 112 και Β’401).

3-3-21 Κ.Υ.Α. οικ. 9498/321/21 (ΦΕΚ-822 Β/2-3-21) : Τροποποηση της υπ αρ. οικ. 4374/131/30.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Φεβρουριο 2021» (Β 345).

3-3-21 Κ.Υ.Α. οικ. 9500/322/21 (ΦΕΚ-821 Β/2-3-21) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Μρτιο 2021.

3-3-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/19752/739/21 (ΦΕΚ-820 Β/2-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 απφασης του Υπουργο)  Περιβλλοντος και Ενργειας με θμα «Ρυθμσεις θρας για την κυνηγετικ περοδο 2020 - 2021» (Β’ 3053), πως αυτ τροποποιθηκε με την υπστοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.01.2021 απφαση του Υφυπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας (Β’ 190).

3-3-21 Κ.Υ.Α. οικ. 7078/323/21 (ΦΕΚ-819 Β/2-3-21) : Παρταση προθεσμας καταβολς των δσεων ενεργν ρυθμσεων ασφαλιστικν εισφορν επιχειρσεων και εργοδοτν στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν του κορωνοο COVID -19.

3-3-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/232/21 (ΦΕΚ-804 Β/1-3-21) : Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ το μνα Ιανουριο 2021.2-3-21 ΕΦΚΑ Σ23/1/75268/1-3-21 : Αντιμετπιση αιτημτων συνυπολογισμο χρνου ασφλισης με τις διατξεις της διαδοχικς ασφλισης και αξιοποησης παρλληλου χρνου ασφλισης πρην φορων, σων χουν καταστε συνταξιοχοι απ 13/5/2016 και μετ

2-3-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.36Μ.1/9/οικ.3752/2-3-21 : Επιλογ Διοικσεων στο Δημσιο Τομα (ν.4735/2020, Α'197)

2-3-21 ΑΑΔΕ Ε2049/26-2-21 : Χρνος παραγραφς μετ την ναρξη ισχος του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) του δικαιματος του Δημοσου για την επιβολ αναλογικν τελν χαρτοσμου και της ειδικς εισφορς υπρ ΟΓΑ, που προβλπεται.

2-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1036/21 (ΦΕΚ 817 Β/2-3-2021): Καθορισμς των απαιτομενων στοιχεων και δικαιολογητικν, του τρπου αποστολς διαββασς τους στη Φορολογικ Διοκηση απ τους φορολογομενους τρτους, των εξαιρομενων ΚΑΔ καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας τεχνικο διαδικαστικο χαρακτρα για την εφαρμογ της περ. α της παρ. 3 του ρθρου 28 του ν. 4772/2021 «Διενργεια Γενικν Απογραφν τους 2021 απ την Ελληνικ Στατιστικ Αρχ, επεγουσες ρυθμσεις για την αντιμετπιση των επιπτσεων της πανδημας του κορωνοο COVID-19, επεγουσες δημοσιονομικς και φορολογικς ρυθμσεις και λλες διατξεις» (Α' 17).

2-3-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2δ/ΓΠ/82848/20/21 (ΦΕΚ 814 Β/2-3-2021): κδοση Καταλγου Κωδικν της Ελληνικς Ταξινμησης Ιατρικν Πρξεων.

2-3-21 ΥΠΕΚΥΠ 40021/1241/909/25-2-21 : Παροχς ασθενεας σε ασφαλισμνο του e-Ε.Φ.Κ,Α., κτοχο ενεργο δελτου αιτοντος διεθν προστασα δελτου αιτσαντος ασλου αλλοδαπο και στα κατ νμο δικαιοχα μλη της οικογενεας του

2-3-21 ΑΑΔΕ Ε2048/8-2-21 : Κοινοποηση διατξεων του ν.4758/2020 «Περιστολ του λαθρεμπορου Κρωση του Πρωτοκλλου για την εξλειψη του παρνομου εμπορου καπνο, διατξεις περ κοινωφελν περιουσιν και σχολαζουσν κληρονομιν, διατξεις για τα τλη κυκλοφορας και τα τλη ταξινμησης, κνητρα για την προσλκυση φορολογικν κατοκων»

2-3-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.13110/1-3-21 : Προγρμματα ολοκληρωμνης διαχερισης των κουνουπιν, σχδιο δρσης, σχετικ ενημρωση και προφλαξη του κοινο για το τος 2021

2-3-21 Κ.Υ.Α. 2241.7/14185/2021 (ΦΕΚ-805 Β/1-3-21) : Παρταση της περιδου εφαρμογς των διατξεων του ρθρου τεσσαρακοστο της απ 01.5.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 90), η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), για την εγγραφ των ανργων ναυτικν στους καταλγους προσφερομνων προς ναυτολγηση και επιδοτομενων ανργων που τηρονται απ το Γραφεο Ερεσης Ναυτικς εργασας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικς Αρχς και λαμβνουν τακτικ επιδτηση, κατ παρκκλιση των διατξεων του π.δ. 228/1998 .

2-3-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6α/ΓΠ/6693/21 (ΦΕΚ-805 Β/1-3-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/2015 υπουργικς απφασης «Καθορισμς των απαιτομενων δικαιολογητικν καθς και κθε λλης λεπτομρειας σχετικ με τη διαδικασα χοργησης βεβαωσης σκησης επαγγλματος στην ειδικτητα Διασστης - Πλρωμα Ασθενοφρου» (Β 1486), πως τροποποιθηκε με την υπ στοιχεα Γ4α/ΓΠοικ.34218/2017 υπουργικ απφαση (Β 1729) .

2-3-21 Κ.Υ.Α. οκ. 21526/250/Φ15/21 (ΦΕΚ-805 Β/1-3-21) : Συμπλρωση της υπ στοιχεα οικ. 2219/146/Φ. 15/02-03-2012 κοινς υπουργικς απφασης «Μηχανολογικς εγκαταστσεις παροχς υπηρεσιν που υπγονται στις διατξεις των ρθρων 17-40 του ν. 3982/2011 «Απλοποηση της αδειοδτησης τεχνικν επαγγελμτων και μεταποιητικν δραστηριοττων και επιχειρηματικν πρκων και λλες διατξεις» (Β’ 584).

2-3-21 ΑΑΔΕ Α1043/21 (ΦΕΚ-803 Β/1-3-21) : Παρταση της προθεσμας υποβολς της «Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης», της «Δλωσης Covid» και της προθεσμας αποδοχς των δηλσεων αυτν απ τους μισθωτς, πως ορζεται στο εδφ. δετερο της παρ. 1 και στην παρ. 4 του ρθρου 11, αντστοιχα της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1162/2018 απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. (Β 3579).

2-3-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.13068/21 (ΦΕΚ-802 Β/1-3-21) : Παραχρηση των εγκαταστσεων κλινν νοσηλεας και κλινν αυξημνης φροντδας του Νοσηλευτικο Ιδρματος Μετοχικο Ταμεου Στρατο (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας, που συνδονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID.

2-3-21 ΑΑΔΕ Α1035/21 (ΦΕΚ-797 Β/1-3-21) : Τπος και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων, της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και της βεβαωσης εισοδημτων απ μερσματα, τκους, δικαιματα καθς και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2020 .

2-3-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2δ/ΓΠ/83999/20/21 (ΦΕΚ-791 Β/27-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α3(γ)/77213/19.10.2017 υπουργικς απφασης «Διαδικασα και τρπος αποστολς στοιχεων διοικητικο και ιατρικο φακλου ασθενν απ τα δημσια νοσοκομεα και τις ιδιωτικς κλινικς στην Αννυμη Εταιρεα Κντρο Τεκμηρωσης και Κοστολγησης Νοσοκομειακν Υπηρεσιν (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.Α.Ε.)» (Β’ 3699).

2-3-21 Κ.Υ.Α. Φ.951.1/ΑΔ.1305/Σ.260/21 (ΦΕΚ-706 Β/24-2-21) : Τροποποηση της υπαρ. 453090/25-11-1983 απφασης των Υφυπουργν Εθνικς μυνας και Οικονομικν «Βοθημα για τη δημιουργα οικογενειακς επαγγελματικς αυτοτλειας των παιδιν των μετχων και μερισματοχων Μ.Τ.Α.» (Β706).1-3-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/146/οικ.3713/1-3-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 33η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

1-3-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /736/2232/1-3-21  :  Τροποποηση διατξεων ν. 4440/2016 ν. 4781/2021 (Α' 31)

1-3-21 Ν.4781/21 (ΦΕΚ-31 Α/28-2-21) : Οργνωση και λειτουργα Υπουργεου Εξωτερικν, Συμβολιο Απδημου Ελληνισμο, ρθμιση θεμτων διεθνος αναπτυξιακς συνεργασας και ανθρωπιστικς βοθειας και λλες διατξεις.

1-3-21 Ν. 4780/21 (ΦΕΚ-30 Α/28-2-21) : Εθνικ Αρχ Προσβασιμτητας, Εθνικ Επιτροπ για τα Δικαιματα του Ανθρπου και Εθνικ Επιτροπ Βιοηθικς και Τεχνοηθικς.

1-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. A1040/21 (ΦΕΚ-796 Β/28-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1025/2021 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν (Β’ 538 και Β 655) για τον προσδιορισμ των πληττμενων επιχειρσεων για την υποχρεωτικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του συνολικο μισθματος του 40% του συνολικο μισθματος για τους μνες Ιανουριο και Φεβρουριο 2021.

1-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. A1041/21 (ΦΕΚ-796 Β/28-2-21) : Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2021.

1-3-21 ΥΠΑΝΕΠ 25234/21 (ΦΕΚ-795 Β/28-2-21) : Παρταση διρκειας της πρτης τακτικς εκπτωτικς περιδου του τους 2021.

1-3-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.12670/21 (ΦΕΚ-794 Β/27-2-21) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.10971/20-2-2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 650).

1-3-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.12639/21 (ΦΕΚ-793 Β/27-2-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 1 Μαρτου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 8 Μαρτου 2021 και ρα 6:00.

1-3-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.9143/288/26-2-21 : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

1-3-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2δ/ΓΠ/οικ.10748/21 (ΦΕΚ-782 Β/27-2-21) : κδοση Καταλγου Κωδικν της Διεθνος Στατιστικς Ταξινμησης Νσων και Συναφν Προβλημτων Υγεας (ICD-International Classification of Diseases).

1-3-21 Κ.Υ.Α. 5322/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-778 Β/27-2-21) : Καθορισμς διοικητικς διαδικασας ατησης αποζημωσης εξδων κηδεας - ταφς αποτφρωσης και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.).

1-3-21 ΥΠΑΙΘ 22631/Δ6/21 (ΦΕΚ-776 Β/26-2-21) : Χαρακτηρισμς δημσιων σχολικν μονδων ως Πρτυπων Πειραματικν Σχολεων.

1-3-21 ΥΠΑΙΘ. Φ.251/22973/Α5/21 (ΦΕΚ-774 Β/26-2-21) : Ορισμς της ελχιστης και μγιστης τιμς του συντελεστ της Ελχιστης Βσης Εισαγωγς ως προπθεση εισαγωγς στην τριτοβθμια εκπαδευση για το ακαδημακ τος 2021-2022 και εφεξς.

1-3-21 Κ.Υ.Α. Δ14/9110/167/21 (ΦΕΚ-774 Β/26-2-21 ) : ροι και προποθσεις για τη συγκρτηση, σνθεση και λειτουργα των Επιτροπν Παραλαβς Σχολικν Γευμτων.

1-3-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1038/21 (ΦΕΚ-773 Β/26-2-21) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φρου κληρονομιν, δωρεν και γονικν παροχν με καταληκτικ ημερομηνα υποβολς εντς των μηνν Νοεμβρου και Δεκεμβρου 2020 καθς και Ιανουαρου, Φεβρουαρου και Μαρτου 2021.

1-3-21 Κ.Υ.Α. οικ. 8726/285/21 (ΦΕΚ-772 Β/26-2-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 48222/1215/24.11.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Χοργηση εφπαξ οικονομικς ενσχυσης ψους τετρακοσων (400) ευρ σε μη επιδοτομενους μακροχρνια ανργους» (Β’ 5225).

1-3-21 ΥΠΕΚΥΠ οικ. 8534/279/21 (ΦΕΚ-771 Β/26-2-21) : Παρταση διρκειας τακτικς επιδτησης ανεργας, επιδματος μακροχρονως ανργων και βοηθημτων ανεργας.

1-3-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.10002/21 (ΦΕΚ-768 Β/26-2-21) : Ρυθμσεις για τακτικ προγραμματισμ ελγχων φορεας κορωνοο COVID-19 με χρση προντων ταχων ελγχων ανχνευσης αντιγνων COVID-19 (rapid test).

1-3-21 ΥΠΥΜΕ 41911/21 (ΦΕΚ-753 Β/25-2-21) : Καθορισμς κριτηρων χωροθτησης των θσεων στσης/στθμευσης (πιτσες) των επιβατικν αυτοκιντων δημσιας χρσης (ΤΑΞΙ), καθς και κθε λλη λεπτομρεια για την εφαρμογ της διταξης της περ. β’ της παρ. 13 του ρθρου 41 του ν. 4663/2020.26-2-21 ΑΑΔΕ Ε2045/25-2-21  : Διευκρινσεις για τη χοργηση απαλλαγς απ τλη κυκλοφορας για τα πρσωπα που δικαιονται της απαλλαγς σμφωνα με τις διατξεις των αρ. 72 του ν. 4758/2020 (Α'242) και αρ. 74 ν. 4764/2020 (Α'256)

26-2-21 ΥΠΥΜΕ Δ30/Α3/51508/26-2-21 : Παρταση ισχος αδειν οδγησης και Π.Ε.Ι. στο πλασιο της εφαρμογς του Κανονισμο (ΕΕ) 2021/267 για την προστασα της Δημσιας Υγεας και την αντιμετπιση των συνεπειν της συνεχιζμενης πανδημας COVID-19

26-2-21 ΑΑΔΕ Ε2046/24-2-21 : Κοινοποηση των ρθρων 34 και 36 του ν. 4772/2021 (Α' 17) και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ τους

26-2-21 ΕΦΚΑ 71503/26-2-21 : Παρταση μχρι 10/03/2021 της προθεσμας υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτν κοινν επιχειρσεων μισθολογικς περιδου Ιανουαρου 2021 και Δρου Χριστουγννων τους 2020

26-2-21 ΥΠΥΜΕ 50937/26-2-21 : κδοση Κρτας Ελγχου Καυσαερων (ΚΕΚ) σε χημα που χρησιμοποιε για την κνησ του αποκλειστικ CNG

26-2-21 ΥΠΥΜΕ 50934/26-2-21 : κτακτα μτρα για τις επιχειρσεις που διαθτουν Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης, Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης Ανοικτο Τπου Αστικς Περιγησης Πλεων και Τουριστικ Τρνα

26-2-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 1280/26-2-21 : α) κδοση Εθνικο Σχεδου Δρσης για τις Πρσινες Δημσιες Συμβσεις, β) Εφαρμογ ρθρου 5 ν. 4736/2020 (Α' 200) Απαγρευση προμθειας πλαστικν προντων μας χρσης

26-2-21 ΥΠ.ΕΣ. 14626/26-2-21 :  Προγραμματισμς προσλψεων κτακτου προσωπικο τους 2021 στους ΟΤΑ α και β βαθμο και στα ΝΠΙΔ αυτν

26-2-21 Κ.Υ.Α. 14482/21 (ΦΕΚ-767 Β/26-2-21) : Παρταση ισχος της παρ. 7 του ρθρου 65 του ν. 4688/2020.

26-2-21 Κ.Υ.Α. 21564/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-766 Β/26-2-21) : Χοργηση ενσχυσης, με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 9ης Αυγοστου 2020 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας.

26-2-21 ΥΠΑΝΕΠ 1111/338/Α1/21 (ΦΕΚ-764 Β/26-2-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2493/644 Α1 (ΦΕΚ Β’ 1813/12.05.2020) Κοινς Υπουργικς Απφασης με θμα: Ορισμς της Ειδικς Υπηρεσας Διαχερισης και Εφαρμογς Τομων Βιομηχανας, Εμπορου και Προστασας Καταναλωτ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) ως Ενδιμεσου Φορα του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Ανταγωνιστικτητα, Επιχειρηματικτητα και Καινοτομα» (ΕΠΑνΕΚ) και ανθεση αρμοδιοττων διαχερισης του Ε.Π.

26-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/2281/21 (ΦΕΚ-754 Β/25-2-21) : Τροποποηση και αντικατσταση της υπ στοιχεα Υ9α/79323/15.9.2014 απφασης του Υπουργο Υγεας, «Καθορισμς των περιπτσεων υγειονομικς περθαλψης που μπορε να υπκεινται σε προηγομενη γκριση (ρθρο 8 του ν. 4213/2013)» (Β 2459).

26-2-21 ΥΠΑΙΘ 22434/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-758 Β/25-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 6603/ΓΔ4/20.1.2021 υπουργικς απφασης με θμα «Συλλογικς προγραμματισμς, εσωτερικ και εξωτερικ αξιολγηση των σχολικν μονδων ως προς το εκπαιδευτικ τους ργο» (Β’ 140).

26-2-21 ΥΠΑΝΕΠ 24101/21 (ΦΕΚ-757 Β/25-2-21) : Πρσκληση για τον Β’ Κκλο Επιδτησης Τκων Υφιστμενων Δανεων Μικρν και Μεσαων Επιχειρσεων Πληττμενων απ τα μτρα για την αντιμετπιση της πανδημας της νσου COVID- 19.

26-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 8689/198/21 (ΦΕΚ-756 Β/25-2-21) : Παρταση της ισχος των επεκταθντων σε λη την Επικρτεια κτακτων και προσωρινν μτρων του ρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας

26-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 8690/199/21 (ΦΕΚ-756 Β/25-2-21) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, ως προς την οργνωση του χρνου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), πως ισχει.

26-2-21 Κ.Υ.Α. Φ.400/62/321949/Σ.1374/21 (ΦΕΚ-755 Β/25-2-21) : Τοποθτηση οπλιτν θητεας, πτυχιοχων ιατρικς σε κενς θσεις Πολυδναμων Περιφερειακν Ιατρεων, Περιφερειακν Ιατρεων και Κντρων Υγεας, γονων, απομακρυσμνων και προβληματικν περιοχν.

26-2-21 ΥΠΕΚΥΠ 8460/Δ1.2667/21 (ΦΕΚ-755 Β/25-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, πως τροποποιθηκε και ισχει.

26-2-21 ΥΠΑΙΘ Φ.6/22510/Δ1/25-2-21 : Εγγραφς μαθητν/τριν στα Νηπιαγωγεα για το σχολικ τος 2021-22

26-2-21 ΥΠΑΙΘ Φ.6/ 22511/Δ1/25-2-21 : Εγγραφς μαθητν/τριν στα Δημοτικ Σχολεα για το σχολικ τος 2021-2225-2-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 1248/25-2-21 : Παρταση εξαιρετικν ρυθμσεων Π.Ν.Π. που σχετζονται με τον κορωνο Covid-19

25-2-21 ΕΛΣΤΑΤ ΓΔ2/273/23-2-21 : Απογραφ Γεωργας Κτηνοτροφας, 2021

25-2-21 ΕΦΚΑ 70383/ΕΓΚ.14/25-2-21 : Καθορισμς της ηλεκτρονικς διαδικασας για τη χοργηση του επιδματος ασθνειας ατυχματος απ τον e-ΕΦΚΑ

25-2-21 ΕΦΚΑ 37598/ΕΓΚ.9/1-2-21 (ΑΔΑ: ΩΧΓΦ46ΜΑΠΣ-ΦΞ6- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Μεωση ασφαλιστικν εισφορν απασχολομενων στον ιδιωτικ τομα απ 01.01.2021 ως 31.12.2021

25-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1028/21 (ΦΕΚ-726 Β/25-2-21) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

25-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.11951/21 (ΦΕΚ-724 Β/24-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 10969/19.2.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 22 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 1 Μαρτου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 648).

25-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1034/21 (ΦΕΚ-723 Β/24-2-21) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/1975.

25-2-21 ΥΠΑΙΘ 20877/Ζ1/21 (ΦΕΚ-722 Β/24-2-21) : Ρυθμσεις σχετικ με την εκπαιδευτικ διαδικασα των προγραμμτων σπουδν πρτου και δετερου κκλου κατ το εαριν εξαμνου του ακαδημακο τους 2020-2021.

25-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1β/ΓΠ/οικ.11061/21 (ΦΕΚ-720 Β/24-2-21) : Τροποποηση (1η) της υπ στοιχεα Α1β/Γ.Π.οικ. 8172/04.02.2021 απφασης, με θμα «Σσταση Επιτροπς Εξτασης Αιτσεων για τον ορισμ ημερομηνας εμβολιασμο σε ειδικ εφαρμογ εντς της ηλεκτρονικς Πλατφρμας Διαχερισης Συνεδριν Εμβολιασμο κατ του κορωνοο COVID-19» (Β’ 456).

25-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 72664/21 (ΦΕΚ-719 Β/24-2-21) : Διαδικασα διεξαγωγς Γενικν Συνελεσεων με ψηφιακ μσα και διενργειας ηλεκτρονικν ψηφοφοριν για τη λψη αποφσεων και την εκλογ των μελν των καταστατικν οργνων των αθλητικν ομοσπονδιν και ενσεων.24-2-21 ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 67782/Σ.21650/ΕΓΚ.13/24-2-21 : Παρταση καταβολς δσεων ρθμισης σε επιχειρσεις και εργοδτες.

24-2-21 ΥΠΥΜΕ  48043/24-2-21 : Διευκρινσεις επ του νου νομικο πλαισου αναφορικ με τα στοιχεα δοκιμαστικς κυκλοφορας (ΔΟ.Κ.)

24-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3αβ/ΓΠ/οικ.10858/21 (ΦΕΚ-705 Β/23-2-21) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα Α4β/Γ.Π./οικ.63439/18.8.2017 (Β’ 2932) απφασης του Υπουργο Υγεας.

24-2-21 ΑΑΔΕ Α1033/21 (ΦΕΚ-703 Β/23-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (Β’ 3398) απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων περ Αποδεικτικο Ενημερτητας του ρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170), πως ισχει, και του συνημμνου υποδεγματος της απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων Α. 1265/03.12.2020 (Β’ 5346).

24-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1032/21 (ΦΕΚ-703 Β/23-2-21) : ροι, προποθσεις και διαδικασα χοργησης προκαταβολς της επιστροφς του ειδικο φρου κατανλωσης καυσμων για τις ανγκες των αλιων κατοκων μικρν και απομακρυσμνων νησιωτικν περιοχν.

24-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1030/21 (ΦΕΚ-702 Β/23-2-21) : Διαδικασα και προποθσεις καταβολς του ποσο της αποζημωσης των εκμισθωτν για τα μισθματα Ιανουαρου - Φεβρουαρου 2021, κατ’ επιταγ του νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19.

24-2-21 K.Y.A. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/13582/952/21 (ΦΕΚ-689 Β/22-2-21) : Μεθοδολογα προγραμματισμο των τακτικν περιβαλλοντικν επιθεωρσεων - Αξιολγηση κινδνου και κατταξη σε βαθμος επικινδυντητας των οικονομικν δραστηριοττων που υπγονται στις Κατηγορες Α και Β του ρθρου 1 του ν. 4014/2011, πως ισχει.23-2-21 ΑΑΔΕ Ε2044/15-2-2021  : Παροχ διευκρινσεων σε σχση με τη διαδικασα εφοδιασμο πλοων με προντα καφ

23-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/48219/ΔΠΓΚ/22-2-21 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

23-2-21 ΥΠΥΜΕ 46207/22-02-2021 : Δυναττητα εξ αποστσεως εκπαδευσης για την αρχικ και τη συμπληρωματικ επιμρφωση του ελεγκτικο προσωπικο των Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ

23-2-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. Γ3B/173/44559/21 (ΦΕΚ-696 Β/22-2-21 ) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 11337/Γ3Β/2365/27.5.2009 (Β 1146) απφασης του Υφυπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Απογραφ αγροτικν μηχανημτων».

23-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 15953/21 (ΦΕΚ-674 Β/22-2-21) : Δημσια κατθεση οφειλν φορων Γενικς Κυβρνησης προς τρτους.

23-2-21 ΥΠΕΚΥΠ 5685/121/21 (ΦΕΚ-669 Β/22-2-21) : Ηλεκτρονικ βση καταχρισης δεδομνων ιατρν, που πληρον τις απαρατητες προποθσεις για να ασκον καθκοντα Ιατρο Εργασας σε επιχειρσεις κατ τα οριζμενα στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε. (Ιατρο που κατχουν την ειδικτητα Ιατρικς της Εργασας και Ιατρο που περιλαμβνονται στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του ρθρου 16 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) και διαδικασα ανθεσης καθηκντων Iατρο Εργασας μσω ΟΠΣ - ΣΕΠΕ.

23-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/69562/20/21 (ΦΕΚ-665 Β/22-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ5α/Γ.Π.οικ33506/28-5-2020 υπουργικς απφασης «Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ5α/Γ.Ποικ.48904/27-6-2019 υπουργικς απφασης «Εκπαδευση στην Οδοντιατρικ ειδικτητα της Νοσοκομειακς Οδοντιατρικς» (Β’ 2339).

23-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/177/21 (ΦΕΚ-701 Β/22-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 154/10.2.2021 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, κατ το μνα Ιανουριο 2021» (Β’ 540).

23-2-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2814.5/12787/2021 (ΦΕΚ-699 Β/22-2-21) : Καθορισμς κτακτης επιχοργησης οικονομικο τους 2021 του Οκου Νατου, για τη χοργηση αποζημωσης ειδικο σκοπο μηνν Οκτωβρου, Νοεμβρου και Δεκεμβρου 2020

23-2-21 Κ.Υ.Α. Γ4β/ΓΠ/οικ.10394/21 (ΦΕΚ-698 Β/22-2-21) : Τροποποηση της κοινς απφασης Γ4β/Γ.Π. οικ.7980/7-2-2020 «Καθορισμς της διαδικασας πρσληψης του λοιπο, πλην ιατρν, επικουρικο προσωπικο, της κατρτισης και τρησης ηλεκτρονικν καταλγων, της υποβολς αιτσεων και ελγχου δικαιολογητικν, των κριτηρων, της μοριοδτησης και των προσντων κατ κλδο και ειδικτητα» (Β’ 460), πως αυτ τροποποιθηκε εκ νου με τις Γ4β/Γ.Π.οικ. 39470/23.6.2020 (Β’ 2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/ 25.11.2020 (Β’ 5227).

23-2-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.3/9813/2021 (ΦΕΚ-695 Β/22-2-21) : Πληροφοριακ σστημα ηλεκτρονικς κδοσης βεβαισεων συνδρομς νομμων προποθσεων για την δρυση και λειτουργα σχολς ναυαγοσωστικς εκπαδευσης, διενργειας εξετσεων υποψηφων ναυαγοσωστν και χοργησης/ ανανωσης δειας ναυαγοσστη.22-2-21 ΑΑΔΕ Ε2043/15-2-21 : Κοινοποηση διατξεων: α) του ρθρου 72 του ν. 4758/4-12-2020 (Α' 242') «Απαλλαγ απ τλος ταξινμησης και τα τλη κυκλοφορας ορισμνων κατηγοριν ατμων με αναπηρα Τροποποηση του ρθρου 16 του ν. 1798/1988» και β) του ρθρου 74 του ν. 4764/2020 (Α' 256) «Ενταξη τυφλν με ποσοστ αναπηρας νω του 80% σε ισχουσες απαλλακτικς διατξεις για αναπρους -Τροποποηση της παρ. 1 του ρθρου 16 του ν. 1798/1988» - Παροχ οδηγιν.

22-2-21 ΑΑΔΕ Ε2042/12-2-21 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 35 «Παρταση προθεσμιν εσπραξης ειδικο φρου κατανλωσης, φρου προστιθμενης αξας και λοιπν επιβαρνσεων αλκοολοχων» του ν.4772/2021 (Α'17)

22-2-21 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 2741/22-2-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο για τις Υπηρεσες του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

22-2-21 ΥΠΥΜΕ 44952/22-2-21 : Διενργεια τεχνικο ελγχου και μεταββαση επιβατηγν οχημτων δημσιας και ιδιωτικς χρσης, μοτοσικλετν και ελαφρν φορτηγν με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 τνων, μετ την επαναλειτουργα των ΚΤΕΟ ελαφρν οχημτων

22-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 17484/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-655 Β/22-2-21) : Καθορισμς στχων εσδων για εσπραξη απ την Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) για το τος 2021.

22-2-21 Ν. 4779/21 (ΦΕΚ-27 Α/20-2-21) : Ενσωμτωση στην εθνικ νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 10ης Μαρτου 2010 για τον συντονισμ ορισμνων νομοθετικν, κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των κρατν μελν σχετικ με την παροχ υπηρεσιν οπτικοακουστικν μσων, πως χει τροποποιηθε με την Οδηγα (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 14ης Νοεμβρου 2018 και λλες διατξεις αρμοδιτητας της Γενικς Γραμματεας Επικοινωνας και Ενημρωσης.

22-2-21 N. 4778/21 (ΦΕΚ-26 Α/19-2-21) : Μισθολγιο, ζητματα ανθρπινου δυναμικο της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων και λλες επεγουσες διατξεις.

22-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.10971/21 (ΦΕΚ-650 Β/20-2-21) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

22-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/171/21 (ΦΕΚ-649 Β/20-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ94/2.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1645), πως ισχει.

22-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/172/21 (ΦΕΚ-649 Β/20-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ148/03.07.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β’ 2729), πως ισχει.

22-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/175/21 (ΦΕΚ-649 Β/20-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020» (Β’ 236), πως ισχει.

22-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.10969/21 (ΦΕΚ-648 Β/20-2-21 - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 22 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 1 Μαρτου 2021 και ρα 6:00.

22-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/173/21 (ΦΕΚ-647 Β/19-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ233/10.10.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β’ 4471), πως ισχει.

22-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/174/21 (ΦΕΚ-647 Β/19-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/13.11.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020» (Β’ 5047), πως ισχει.

22-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 6789/309/21 (ΦΕΚ-646 Β/19-2-21) : Επκταση προθεσμας καταβολς δσεων ρυθμσεων επιχειρσεων και εργοδοτν για τις οποες εχε χορηγηθε παρταση προθεσμας καταβολς στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν του κορωνοο COVID -19.19-2-21 ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Μισθολγιο και ζητματα ανθρπινου δυναμικο της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων.

19-2-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35Α.1/12/Οικ.3096/19-2-21 : Παρταση προθεσμας κατθεσης αιτσεων υποψηφιτητας

19-2-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΔΑ/οικ.3084/18-2-21 : Ανρτηση του Ψηφιακο οργανογρμματος απ τους φορες και ορισμς της κατστασης των θσεν τους

19-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ.  2/47904/ΔΠΔΣ/19-2-21 :  Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2022-2025

19-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.10604/21 (ΦΕΚ-643 Β/18-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Πμπτη, 11 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 1 Μαρτου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 534).

19-2-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/10126/363/21 (ΦΕΚ-641 Β/18-2-21) : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτσεων επιτρεπτν επεμβσεων σε δασικο χαρακτρα εκτσεις.

19-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Β1β/B2β/οικ.7416/21 (ΦΕΚ-640 Β/18-2-21) : Μθοδος υπολογισμο και εφαρμογς του μηχανισμο αυτματης επιστροφς (Clawback) για τη νοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη και τη δαπνη των φαρμακεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για το τος 2020 .18-2-21 ΥΠΑΝΕΠ 20037/16-2-21 : Οδηγες πραγματοποησης πληρωμν στη Δρση «Εναρμνιση Οικογενειακς και Επαγγελματικς Ζως», κκλος 2020-2021, κατ τη διρκεια εφαρμογς μτρων για την αντιμετπιση της πανδημας COVID 19.

18-2-21 ΥΠ.ΕΣ. 12119/18-2-21 (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ : 1 Μαρτου 2021) : Πρσθετα προσντα, επιβεβαωση των θσεων τακτικο προσωπικο των φορων της Τοπικς Αυτοδιοκησης που εγκρθηκαν στο πλασιο του ετσιου προγραμματισμο προσλψεων τους 2021 και αποστολ των σχετικν δικαιολογητικν.

18-2-21 Ν. 4765/21 (ΦΕΚ 6 Α/15-1-2021-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ): Εκσυγχρονισμς του συστματος προσλψεων στον δημσιο τομα και ενσχυση του Αντατου Συμβουλου Επιλογς Προσωπικο (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπς διατξεις.

18-2-21 ΑΑΔΕ Α1027/21 (ΦΕΚ 639 Β/17-2-2021): Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φρου πλοων πρτης κατηγορας του ν. 27/1975 (Α' 77), καθς και τπος πρξης διοικητικο προσδιορισμο φρου πλοων δετερης κατηγορας του διου νμου για τις περιπτσεις ναλωσης γυμνο πλοου (bareboat charterer) και χρηματοδοτικς μσθωσης πλοου (ship lessee), οι οποες προστθηκαν με τον ν. 4646/2019 (Α' 201).

18-2-21 Κ.Υ.Α. 281/41956/21 (ΦΕΚ 635 Β/17-2-2021) : Καθορισμς των κριτηρων επιμτρησης και υπολογισμς του ψους των διοικητικν προστμων που επιβλλονται στις κτηνιατρικς κλινικς, στα κτηνιατρεα και στις επιχειρσεις εκτροφς, αναπαραγωγς και εμπορας ζων συντροφις σε περπτωση λλειψης γκρισης δρυσης και γκρισης λειτουργας αυτν.

18-2-21 Ν. 4777/21 (ΦΕΚ-25 Α/17-2-21) : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση, προστασα της ακαδημακς ελευθερας, αναβθμιση του ακαδημακο περιβλλοντος και λλες διατξεις.

18-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1029/21 (ΦΕΚ-617 Β/17-2-21) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

18-2-21 ΥΠΑΙΘ 19014/Ε3/18-2-21 : Τροποποηση των προθεσμιν υποβολς αιτσεων παρατησης των εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης και παροχ οδηγιν σχετικ με την υποβολ των αιτσεων παρατησης κατ το σχολικ τος 2020-2021

18-2-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 1081/18-2-21 : α. ναρξη ισχος διατξεων ρθρου 19 του ν. 4704/2020 (Α 133). Υποχρωση αυτματης ντλησης του αποδεικτικο φορολογικς ενημερτητας.
β. Απφαση Διοικητ της ΑΑΔΕ ως προς την κδοση αποδεικτικο ενημερτητας σε παρελθντα χρνο για συμμετοχ σε διαγωνισμος17-2-21 ΑΑΔΕ Ε2040/9-2-21 : Εφαρμογ διατξεων του ρθρου 3 του Κδικα ΦΠΑ στα κυλικεα και τα μαγειρεα του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς.

17-2-21 ΕΦΚΑ 58636/ΕΓΚ.12/17-2-21  :  Επκταση της διρκειας ισχος του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

17-2-21 ΕΦΚΑ 58522/17-2-21 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) :  Προσδιορισμς των ασφαλιστικν εισφορν και απεικνιση της ασφλισης του Δρου Χριστουγννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζμενους:
• των οποων ανεστλησαν οι συμβσεις εργασας / • ενταχθντες στον Μηχανισμ ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»

17-2-21 ΕΦΚΑ 43942/Σ.13872/5-2-21 : Ενημρωση για την διρθωση εισφορν σε μισθωτος Δημσιους Υπαλλλους Μηχανικος.

17-2-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 6926/21 (ΦΕΚ-609 Β/16-2-21) : Αναστολ λειτουργας δικαστηρων και εισαγγελιν της Περιφερειακς Εντητας Αττικς για το χρονικ διστημα απ την 16.2.2021 ως και την 17.2.2021.

17-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.9751/21 (ΦΕΚ-608 Β/16-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.83217/24.12.2020 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και Υπουργο Υγεας «Καθορισμς ρων και προποθσεων ανθεσης και παροχς υπηρεσιν επικοινωνας και ενημρωσης των πολιτν, καθς και κθε λλης συναφος υπηρεσας, που απαιτεται για την υλοποησ τους για την προστασα της δημοσας υγεας και την διαμρφωση θετικς πεποθησης και ενεργο συμμετοχς των πολιτν στον εμβολιασμ ναντι του κορωνοο COVID-19» (Β’ 5717).16-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 6995/231/21 (ΦΕΚ-607 Β/16-2-21) : Μτρα στριξης εργαζομνων ειδικν κατηγοριν που απασχολονται στον κλδο του τουρισμο.

16-2-21 ΥΠΑΝΕΠ 17290/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-606 Β/15-2-21) : Διαδικασα εγγραφς στο Μητρο Εμπειρογνωμνων του ρθρου 65 ν. 4738/2020 (Α’ 207).

16-2-21 Κ.Υ.Α. Φ.822/2/13584/Σ.2367/21 (ΦΕΚ-605 Β/15-2-21) : Καθορισμς του ψους της πγιας προκαταβολς των Γενικν Επιτελεων Στρατο, Ναυτικο και Αεροπορας καθς και του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται σε βρος αυτς.

16-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. οικ. 2/45619/ΔΛΤΠ/21 (ΦΕΚ-604 Β/15-2-21) : Καθορισμς λειτουργας τραπεζικν λογαριασμν και ταμειακς προγραμματισμς, των φορων της Γενικς Κυβρνησης που υπγονται στην παρ. 10 του ρθρου 69Α του ν. 4270/2014, πως ισχει.15-2-21 ΑΑΔΕ Ε2041/8-2-21 : Κοινοποηση της αριθμ. 188/2020 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους (Τμμα Β'), αναφορικ με τη δυναττητα μη καταλογισμο και λψης μτρων εσπραξης σε βρος ανηλκου που χει τελσει λαθρεμπορα.

15-2-21 ΥΠΕΚΥΠ 6978/174/15-2-21 : Χοργηση δειας ειδικο σκοπο σε ειδικς περιπτσεις

15-2-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/145/οικ.2783/15-2-21 : Διατξεις του ν.4735/2020 (Α' 197).

15-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 36/21 (ΦΕΚ-587 Β/13-2-21) : Παρταση ως 28.2.2021, χωρς επαξηση του συμβατικο ανταλλγματος, της διρκειας της σμβασης της παρ. 5 του ρθρου 3 της υπ’ αρ. 840/2020 κοινς απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και του Υφυπουργο στον Πρωθυπουργ «Καθορισμς ρων και προποθσεων ανθεσης και παροχς υπηρεσιν επικοινωνας και ενημρωσης των πολιτν, καθς και κθε λλης συναφος υπηρεσας που απαιτεται για την υλοποησ τους για την προστασα της δημσιας υγεας και τη λψη μτρων για την αποτροπ διασπορς του κορωνοο COVID - 19 και της διαδικασας διθεσης των σχετικν πιστσεων» (Β 4754), πως χει τροποποιηθε με την υπ’ αρ. 956/2020 (Β 5448) απφαση.

15-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.9769/21 (ΦΕΚ-586 Β/13-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Πμπτη, 11 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 1 Μαρτου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 534).

15-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ 9692/21 (ΦΕΚ-585 Β/12-2-21) : Σσταση Εθνικο Μητρου Ασθενν Παιδικς Ηλικας με Νεοπλασματικ Νοσματα σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α 43).

15-2-21 ΥΠΥΜΕ 31588/ΔΑΦ/21 (ΦΕΚ-549 Β/12-2-21) : Συμπλρωση της παρ. 1 του ρθρου 21 της υπ στοιχεα ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016 απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν «γκριση Κανονισμο Ασφλειας Φραγμτων - Διοικητικ Αρχ Φραγμτων» (Β’ 4420).

15-2-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/8825/266/21 (ΦΕΚ 542 Β/12-2-2021): Επιμερισμς του ειδικο τλους υπρ των οικιακν καταναλωτν σε περιοχς που λειτουργον σταθμο Α.Π.Ε. σε μα περισστερες Κοιντητες, για την περοδο των ετν 2010 2014, κατπιν εξτασης των εκκρεμν, κατ την ναρξη ισχος του ν. 4585/2018 (Α' 216), ενστσεων επ της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΑΠΕΗΛ/ οικ.172792/23.02.2016 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας, κατ'εφαρμογ της περ. i) της παρ. Α.3 του ρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α' 129) και της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 κοινς υπουργικς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Περιβλλοντος και Ενργειας (Β' 2172), πως ισχουν.12-2-21 ΕΟΠΠΥ 4233/12-2-21 : Σχετικ με κατλογο φρμακων υψηλο κστους σοβαρν παθσεων της παρ.2 του ρθρου 12 του ν.3816/2010 που προεγκρνονται μσω του Συστματος Ηλεκτρονικς Προγκρισης

12-2-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 320/42961/21 (ΦΕΚ-541 Β/11-2-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 184/27855/29.01.2021 υπουργικς απφασης (Β’ 339) «Προγρμματα Εργασας Οργανσεων Ελαιουργικν Φορων περιδου 2021-2022».

12-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/154/21 (ΦΕΚ-540 Β/11-2-21) : Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, κατ τον μνα Ιανουριο 2021.

12-2-21 Κ.Υ.Α. 15934/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-539 Β/11-2-21) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ το σεισμ της 30ης Οκτωβρου 2020 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Σμου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου.

12-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1025/21 (ΦΕΚ-538 Β/11-2-21) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την υποχρεωτικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του συνολικο μισθματος του 40% του συνολικο μισθματος για τους μνες Ιανουριο και Φεβρουριο 2021.

12-2-21 ΥΠΑΝΕΠ 14612/21 (ΦΕΚ-536 Β/11-2-21) : Τροποποηση της υπαρ. 127660/22.11.2017 απφασης του Υπουργο και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης «Ανθεση στην Μ.Ο.Δ. Α.Ε. καθηκντων για σνταξη εισηγσεων σχετικν με την ολοκλρωση και ναρξη της παραγωγικς λειτουργας επενδυτικν σχεδων παραγωγς ηλεκτρισμο απ ηλιακ ενργεια που χουν υποβληθε στη Γενικ Διεθυνση Ιδιωτικν Επενδσεων και υπαχθε στις διατξεις του ν. 3299/2004, και καθορισμς της διαδικασας και των ρων ανθεσης των εν λγω καθηκντων, των προθεσμιν εντς των οποων πραγματοποιεται η σνταξη των εισηγσεων απ τα αρμδια στελχη της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., καθς και κθε λλης σχετικς λεπτομρειας.

12-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.9147/21 (ΦΕΚ-534 Β/10-2-21-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Πμπτη, 11 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 1 Μαρτου 2021 και ρα 6:00.11-2-21 ΥΠ.ΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-2-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 32η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

11-2-21 ΕΦΚΑ 53270/11-2-21 : Προσδιορισμς των ασφαλιστικν εισφορν και απεικνιση της ασφλισης του Δρου Χριστουγννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζμενους:

• των οποων ανεστλησαν οι συμβσεις εργασας

• ενταχθντες στον Μηχανισμ ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

11-2-21 ΑΑΔΕ Ε2039/8-2-21 : Κοινοποηση της αρ.πρ.Α.1277/14.12.2020 Απφασης Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμς ρων, προποθσεων και διαδικασιν για τη χοργηση της απαλλαγς απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης και κθε ειδικ εισφορ υπρ τρτων των βιομηχανοποιημνων καπνν καθς και της απαλλαγς απ τον Φρο Κατανλωσης του ηλεκτρικ θερμαινμενου προντος καπνο σμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του ρθρου 102 σε συνδυασμ με το ρθρο 53Α του ν.2960/2001

11-2-21 ΕΦΚΑ Σ78/3/52757/11-2-21 : Κοινοποηση επικαιροποιημνου καταλγου ΝΠΙΔ σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 23 του Ν. 4488/2017 - Απασχληση λγω ψυχικν παθσεων

11-2-21 ΥΠ.ΕΣ. 10471/10-2-21  : Διακριτ παρακολοθηση δαπανν 2021 των φορων του υποτομα των ΟΤΑ λγω υλοποησης μτρων προστασας της δημοσας υγεας και της οικονομας απ τον COVID-19.

11-2-21 N.4770/21 (ΦΕΚ-15 Α/29-1-21-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Ολοκληρωμνη θαλσσια πολιτικ στον νησιωτικ χρο, διατξεις για συμμρφωση με υποχρεσεις διεθνος ναυσιπλοας και την αναβΘμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικς ρυθμσεις για την ψηφιοποηση και εν γνει ενσχυση της ανταγωνιστικτητας της ελληνικς ναυτιλας στη μετCOVID εποχ.

11-2-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.6582/188/10-2-21 : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

11-2-21 ΕΦΚΑ 51994/Σ.16503/11-2-21 : Καταβολ δσεων εκκαθρισης Μη Μισθωτν ασφαλισμνων, ετν 2017, 2018, 2019

11-2-21 Π.Δ. 11/21 (ΦΕΚ-21 Α/10-2-21) : Τοποθετσεις, μεταθσεις, αποσπσεις, διαθσεις του προσωπικο Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς.

11-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/133/21 (ΦΕΚ-533 Β/10-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ19/25.1.2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020» (Β’ 236).

11-2-21 ΑΑΔΕ Α1026/21 (ΦΕΚ-533 Β/10-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1261/2020 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων.

11-2-21 ΥΠΑΝΕΠ 14802/21 (ΦΕΚ-532 Β/10-2-21) : Τροποποηση των ποσοστν δσμευσης πρων του Επιχειρησιακο Προγρμματος «Μεταρρθμιση Δημσιου Τομα 2014-2020».10-2-21 ΑΑΔΕ Ε2029/3-2-21 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Οδηγες εφαρμογς της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1116601/ΕΞ2017/31.07.2017 Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν

10-2-21 ΑΑΔΕ Ε2037/8-2-21 : Χρνος κπτωσης απ τα ακαθριστα σοδα του τλους καλλυντικν (ρθρο 88 του ν. 4600/2019 (Α' 43)).

10-2-21 ΥΠΕΚΥΠ 4868/Δ1/1578/21 (ΦΕΚ-517 Β/10-2-21) : Ορισμς Υπηρεσας Ψηφιακς Διακυβρνησης στο Υπουργεο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, σμφωνα με το ρθρο 9 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

10-2-21 Π.Δ. 10/21 (ΦΕΚ 19 Α/10-2-2021): Οργνωση και λειτουργα της Διεθυνσης Πρληψης της Βας του Υπουργεου Προστασας του Πολτη.

10-2-21 ΥΠΥΜΕ 30208/ΕΓΚ.1/4-2-21 : Ρυθμσεις θεμτων των Μητρων συντελεστν παραγωγς δημοσων και ιδιωτικν ργων, μελετν, τεχνικν και λοιπν συναφν επιστημονικν υπηρεσιν (ΜΗ.Τ.Ε.) σμφωνα με το ρθρο 144 του ν. 4764/2020 (Α' 256)

10-2-21 ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.14/3656/ΕΞ2021/10-2-21 : Επσημη λειτουργα της Ευρωπακς Ενιαας Ψηφιακς Πλης (Single Digital Gateway)- Διασνδεση με την Ενιαα Ψηφιακ Πλη της Δημσιας Διοκησης (gov.gr) και το Εθνικ Μητρο Διαδικασιν Ενργειες εκπροσπων του Παραρτματος Ι του Κανονισμο 2018/1724- Δρσεις Προβολς

10-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1022/21 (ΦΕΚ-516 Β/9-2-21) : Καθορισμς των Κωδικν Αριθμν Δραστηριοττων (ΚΑΔ) των επιχειρσεων για την εφαρμογ της περ. α’ της παρ. 1 του ρθρου 28 του ν. 4772/2021 «Διενργεια Γενικν Απογραφν τους 2021 απ την Ελληνικ Στατιστικ Αρχ, επεγουσες ρυθμσεις για την αντιμετπιση των επιπτσεων της πανδημας του κορωνοο COVID-19, επεγουσες δημοσιονομικς και φορολογικς ρυθμσεις και λλες διατξεις (Α’ 17).

10-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/45928/ΔΠΓΚ/21 (ΦΕΚ-512 Β/9-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο» (Β 3240).

10-2-21 ΥΠΑΝΕΠ 2887/21 (ΦΕΚ-473 Β/8-2-21) : Ανθεση ανπτυξης Συστματος Τεχνικς Υποστριξης της λειτουργας του Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος σκησης Δραστηριοττων και Ελγχων.9-2-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/724/οικ.2464/9-2-21 : Οδηγες προς τους φορες υποδοχς για την υλοποηση του Κκλου Κινητικτητας τους 2020, στο πλασιο του ΕΣΚ.

9-2-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. Ε8/62/19732/21 (ΦΕΚ-499 Β/9-2-21) : Τροποποηση της υπ’ αριθ. Ε8 1831/39763/7.4.2015 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Παραγωγικς Ανασυγκρτησης, Περιβλλοντος και Ενργειας «Σστημα επιθερησης εξοπλισμο εφαρμογς γεωργικν φαρμκων και διαδικασας χοργησης πιστοποιητικο επιθερησης» (Β 671).

9-2-21 ΥΠ.ΕΣ. 9541/8-2-21  : Επικαιροποηση οικονομικν στοιχεων Δμων, Περιφερειν και Νομικν Προσπων Τ.Α. στον Κμβο Διαλειτουργικτητας και στη Διαδικτυακ Βση Δεδομνων του ΥΠΕΣ.

9-2-21 ΑΑΔΕ Ε2038/5-2-21 : Αποστολ αναφορν στην Αρχ Καταπολμησης της Νομιμοποησης Εσδων απ Εγκληματικς Δραστηριτητες του ρθρου 47 του ν.4557/2018 (Α'139) «Πρληψη και καταστολ της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας (ενσωμτωση της Οδηγας 2015/849/ΕΕ) και λλες διατξεις».

9-2-21 ΑΑΔΕ Ε2036/3-2-21 : Διευκρινσεις για εξαγωγς εμπορευμτων και ταχυδρομικν αντικειμνων προς το Ηνωμνο Βασλειο.

9-2-21 ΑΑΔΕ Ε2035/5-2-21 : Μη διακοπ αποφσεων απαλλαγς απ τλη κυκλοφορας που λγουν μχρι 31/12/2020.

9-2-21 ΑΑΔΕ Ε2034/3-2-21 : Κοινοποηση της υπ στοιχεα Α.1016/25-01-2021 (Β'333) Κοινς Απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε.

9-2-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/8437/176/28-1-21 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : 9/2/2021  : Συλλογ και μεταφορ μη επικνδυνων αποβλτων σε εφαρμογ της παρ. 4 του ρθρου 36 του ν. 4042/2012, πως αντικαταστθηκε με την παρ. 1 του ρθρου 85 του ν. 4685/2020.

9-2-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/33570/9-2-21 : Τροποποηση της απ 10-11-2020 εγκυκλου (ΑΔΑ: ΨΖΘΖ465ΧΘΞ-ΜΙ4) αναφορικ με τον αριθμ υποψηφων αν εξεταστικ επιτροπ

9-2-21 ΥΠΑΙΘ 13423/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ 491 Β/9-2-2021): Εσωτερικς Κανονισμς Λειτουργας σχολικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης.

9-2-21 ΥΠ.ΔΙΚ. 6916/21 (ΦΕΚ 490 Β/9-2-2021) : Ηχογρφηση Πρακτικν Ποινικς Δκης.

9-2-21 Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/16286/ΠΕ/Α36/21 (ΦΕΚ 489 Β/9-2-2021): Επιδτηση ενοικου/συγκατοκησης για την κλυψη δαπανν προσωρινς στγασης κατοκων που επλγησαν απ το σεισμ της 21ης Μαρτου 2020, σε περιοχς των Περιφερειακν Ενοττων Πρβεζας, Θεσπρωτας και Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου.8-2-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/8-2-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο- 31η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

8-2-21 Κ.Υ.Α. 10840/Ζ1/21 (ΦΕΚ-483 Β/8-2-21) : Καθορισμς του τρπου διεξαγωγς της ηλεκτρονικς ψηφοφορας της εκλογικς διαδικασας ανδειξης του Αντιπροδρου και των μελν του Ειδικο Επταμελος Οργνου της Επιτροπς Ερευνν και Διαχερισης των Ειδικν Λογαριασμν Κονδυλων ρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.

8-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1020/21 (ΦΕΚ-483 Β/8-2-21) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ στοιχεα 1027320/678/0006Β/24-02-1998 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Τπος και περιεχμενο των χρησιμοποιομενων απ τις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικ Κντρα εντπων» (Β’ 196), πως τροποποιθηκε και ισχει.

8-2-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 58/31790/21 (ΦΕΚ-462 Β/8-2-21) : Απλοστευση της διαδικασας για την κδοση βεβαωσης επαγγελματα αγρτη.

8-2-21 ΕΦΚΑ 45389/5-2-21 : Να Ηλεκτρονικ Υπηρεσα Χοργησης Ασφαλιστικς Ικαντητας μμεσου μλους και Απογραφς στο μητρο του e-ΕΦΚΑ

8-2-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.5759/178/5-2-21  : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

8-2-21 Ν. 4772/21 (ΦΕΚ-17 Α/5-2-21) : Διενργεια Γενικν Απογραφν τους 2021 απ την Ελληνικ Στατιστικ Αρχ, επεγουσες ρυθμσεις για την αντιμετπιση των επιπτσεων της πανδημας του κορωνοο COVID-19, επεγουσες δημοσιονομικς και φορολογικς ρυθμσεις και λλες διατξεις.

8-2-21 Κ.Υ.Α. 14900/21 (ΦΕΚ-466 Β/8-2-21) : γκριση σχεδου Δρσης για τις Πρσινες Δημσιες Συμβσεις.

8-2-21 Κ.Υ.Α. 1.544/21 (ΦΕΚ-464 Β/8-2-21) : ροι και διαδικασες χρηματοδτησης πρξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 που υλοποιονται απ την Ειδικ Υπηρεσα Επιτελικ Δομ ΕΣΠΑ Απασχλησης και Κοινωνικς Οικονομας (Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ) ως Δικαιοχο με Συνδικαιοχους νομικ πρσωπα μη κερδοσκοπικο χαρακτρα τα οποα τελον σε διαδικασα λσης /και εκκαθρισης.

8-2-21 Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/28950/ΠΕ/Α36/21 (ΦΕΚ-463 Β/8-2-21) : Επιδτηση ενοικου/συγκατοκησης για την κλυψη δαπανν προσωρινς στγασης κατοκων που επλγησαν απ τις πλημμρες της 25ης Νοεμβρου 2019 σε περιοχς του Δμου Μεγαρων της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς.

8-2-21 ΥΠΕΚΥΠ 3451/Δ1/1055/21 (ΦΕΚ-448 Β/5-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 12642/Δ1. 4472/17-3-2020 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Καθορισμς δαπανν για τις οποες ορζει ο Υπουργς Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων διατκτη τον διο λλο ργανο, ορισμς δευτερευντων διατακτν για αντστοιχες δαπνες, ορισμς αποφαινμενου οργνου» (Β 1033), πως τροποποιθηκε και ισχει.

8-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.8381/21 (ΦΕΚ-461 Β/6-2-21) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

8-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 5693/200/21 (ΦΕΚ-460 Β/6-2-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 3208/108/22-1-2021 απφασης «Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Ιανουριο» (Β’ 234).

8-2-21 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/9560/2021/21 (ΦΕΚ-459 Β/6-2-21) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α 256), για την περοδο ως και 28-2-2021.

8-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 5475/427/21 (ΦΕΚ-458 Β/6-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 21036/1737/2.6.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς επιδματος εορτν Πσχα 2020 και χρνος καταβολς αυτο. Προσδιορισμς του επιδματος εορτν Πσχα που καλπτεται απ τον κρατικ προπολογισμ και διαδικασα πληρωμς του» (Β’ 2141 και Β’ 2196).

8-2-21 ΥΠΕΚΥΠ 50530/2821/21 (ΦΕΚ-458 Β/6-2-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 52246/3173/26.1.2018 (Β’ 539) υπουργικς απφασης «Ρυθμσεις Αποπληρωμς οφειλν δανειοληπτν που χορηγθηκαν απ δια κεφλαια του καταργηθντος ΟΕΚ, πως αυτ ισχει».

8-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 5774/203/21 (ΦΕΚ-457 Β/6-2-21) : Ενσχυση επιχειρσεων θετρων, μουσικν σκηνν, χοροθετρων, συναυλιακν χρων και χρων παραστσεων, στο πλασιο αντιμετπισης των συνεπειν του COVID-19.

8-2-21 Κ.Υ.Α. 5648/120/21 (ΦΕΚ-456 Β/6-2-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β 4262) κοιν υπουργικ απφασης ως προς τη διρκεια εφαρμογς των μτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 55), πως ισχει .

8-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1β/ΓΠ/οικ.8172/21 (ΦΕΚ-456 Β/6-2-21) : Σσταση Επιτροπς Εξτασης Αιτσεων για τον ορισμ ημερομηνας εμβολιασμο σε ειδικ εφαρμογ εντς της ηλεκτρονικς Πλατφρμας Διαχερισης Συνεδριν Εμβολιασμο κατ του κορωνοο COVID-19.

8-2-21 Κ.Υ.Α. 14109/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-455 Β/6-2-21) : Σσταση και συγκρτηση πενταμελος επιτροπς για μαθητς/τριες που συνοικον με τομα που πσχουν απ σοβαρ/ υποκεμενο/α νσημα/τα, προκειμνου οι μαθητς/τριες αυτο να συμμετσχουν στην εξ αποστσεως εκπαδευση .

8-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.8378/21 (ΦΕΚ-454 Β/5-2-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID–19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο, 6 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 15 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00.

8-2-21 Κ.Υ.Α. 13960/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-453 Β/5-2-21) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ την πλημμρα της 30ης Οκτωβρου 2020 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Σμου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου.

8-2-21 Κ.Υ.Α. 270/21 (ΦΕΚ-451 Β/5-2-21) : Δρση «ESTIA 2021: Στεγαστικ πργραμμα για αιτοντες διεθν προστασα».5-2-21 Κ.Υ.Α. οικ.5629/22/21 (ΦΕΚ 450 Β/5-2-2021): Καθορισμς ψους, προποθσεων, κριτηρων και διαδικασας χοργησης και πληρωμς, της εφπαξ οικονομικς ενσχυσης σε δικηγρους, μηχανικος, οικονομολγους και γεωτεχνικος απ τον Ειδικ Λογαριασμ Ανεργας υπρ των Αυτοτελς και Ανεξαρττως Απασχολουμνων.

5-2-21 Κ.Υ.Α. 5269/139/21 (ΦΕΚ 430 Β/5-2-2021): Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2021 και 2022.

5-2-21 ΕΦΚΑ 45207/ΕΓΚ.11/5-2-21 : Αναγνριση, ως πλασματικο χρνου ασφλισης, του χρνου για την απκτηση διδακτορικο ττλου, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 20 του Ν.4611/2019

5-2-21 ΥΠΕΚΥΠ 128/4-2-21 : Διευκρινσεις επ του ισχοντος πλαισου για την πιστοποηση δεξιοττων των συγχρηματοδοτομενων απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο (ΕΚΤ) προγραμμτων συνεχιζμενης επαγγελματικς κατρτισης (ΣΕΚ), που υλοποιονται απ τις Επιτελικς Δομς ΕΣΠΑ του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων ως εξς: α) την Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ και β) Ε.Υ. ΕΔ ΕΣΠΑ Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων

5-2-21 ΑΑΔΕ Ε2033/4-2-21 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 22Γ του ν. 4172/2013 (A'167), το οποο προστθηκε με το ρθρο 11 τουν. 4728/2020 (Α'186), καθς επσης του ρθρου 22Δ και της περ. ιστ' του ρθρου 23 του ν. 4172/2013, τα οποα προστθηκαν με την παρ. 2 του ρθρου 189 του ν.4764/2020 (Α'256), σχετικ με την κπτωση διαφημιστικν δαπανν

5-2-21 ΥΠ.ΕΣ. 8936/2-2-21 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της υπ' αριθμ. 233/2019 Γνωμοδτησης του Ε' Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους.

5-2-21 ΕΦΚΑ Σ50/4/43651/5-2-21 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 4 του ρθρου 12 του Ν. 4387/2016, πως ισχουν με την παρ. 7 του ρθρου 19 του ν. 4611/2019. Ανκληση οδηγιν

5-2-21 ΑΑΔΕ Ε2032/29-1-21 : Κοινοποηση της αρ.πρωτ. Α.1006/12.01.2021 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. "Καθορισμς της Μσης Σταθμισμνης Τιμς (Μ.Σ.Τ.) λιανικς πλησης των προντων λεπτοκομμνου καπνο που προορζονται για την κατασκευ χειροποητων (στριφτν) τσιγρων και των λλων καπνν που προορζονται για κπνισμα για τον προσδιορισμ της φορολογητας αξας επιβολς του Φ.Π.Α."

5-2-21 ΑΑΔΕ Ε2031/4-2-21 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 22Β, πως τθηκε με τον ν. 4646/2019 (Α' 201) και τροποποιθηκε με τον ν.4710/2020 (Α' 142).

5-2-21 ΑΑΔΕ Ε2029/3-2-21 : Οδηγες εφαρμογς της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1116601/ΕΞ 2017/31.07.2017 Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν

5-2-21 ΑΑΔΕ Ε2030/4-2-21 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 157 και 170 του ν.4759/2020 (Α' 245).

5-2-21 ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1008405/ΕΞ2021/2-2-21 : Κοινοποηση Εκτελεστικο Κανονισμο (ΕΕ) 2021/111 της Επιτροπς για την εξρτηση της εξαγωγς ορισμνων προντων απ την προπθεση της προσκμισης δειας εξαγωγς

5-2-21 ΥΠΑΝΕΠ 784/B2/47/21 (ΦΕΚ-424 Β/4-2-21) : 2η τροποποηση της υπ’ αρ. 2500/6/07.05.2020 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων Σσταση Ταμεου με την επωνυμα «Ταμεο Εγγυοδοσας επιχειρσεων COVID-19» (Β’ 1768).

5-2-21 Κ.Υ.Α. 2252.1.1/8807/2021/21 (ΦΕΚ-423 Β/4-2-21) : Χρηματοδτηση συμβσεων ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου 127 του ν. 4764/2020 (Α 256).

5-2-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 13279/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-423 Β/4-2-21) : Τροποποηση των διατξεων των παρ. 17.4 και 17.5 της υπ στοιχεα 79305 ΕΞ 2020/23-7-2020 απφασης του Υπουργο Οικονομικν με θμα: «Θσπιση Κανονισμο Παιγνων περ Καταλληλτητας Προσπων» (Β 3262).4-2-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 770/4-2-21 : Υποστριξη αναθετουσν αρχν / αναθετντων φορων και οικονομικν φορων κατ τη διαδικασα ανθεσης και εκτλεσης δημοσων συμβσεων

4-2-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ12α/ΓΠοικ.4112/64/21 (ΦΕΚ-392 Β/3-2-21) : Παρταση καταβολς των συντξεων αναπηρας και των προνοιακν παροχν σε χρμα σε τομα με αναπηρα.3-2-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/716/οικ.2023/3-2-21 : Οδηγες προς τους φορες υποδοχς για την υλοποηση του Κκλου Κινητικτητας τους 2020, στο πλασιο του ΕΣΚ.

3-2-21 Κ.Υ.Α. 523/21 (ΦΕΚ 319 Β/29-1-2021): Καθορισμς ειδικς εισφορς, διαδικασας επιβολς της εισφορς, διαδικασα πληρωμς και κθε σχετικ λεπτομρεια της υποπερ. αα' της περ. β' της παρ. 6 του ρθρου 8 του ν. 4002/2011.

3-2-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/28319/3-2-21  :  Δημοσευση της με αριθμ Δ30/Α3/24136 (Β' 368) κοινς υπουργικς αποφσεως

3-2-21 ΕΦΚΑ 39588/2-2-21 : Διαδικτυακ Υπηρεσα κδοσης ενιαου Αποδεικτικο Ασφαλιστικς Ενημερτητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης

3-2-21 ΥΠΥΜΕ 27461/2-2-21 : Τροποποηση του εδαφου (η), της παραγρφου 1, της με αριθμ. πρωτ. οικ. 49887/3723/18-8-2020 εγκυκλου (ΑΔΑ: ΨΕΧ4465ΧΘΞ-ΛΨΞ).

3-2-21 ΥΠΑΙΘ 10478/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-389 Β/2-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 3752/ΓΔ4/13-01-2021 υπουργικς απφασης «Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυτικ Διδασκαλα Ειδικν Μαθημτων για το σχολικ τος 2020-2021» (Β 68) .

3-2-21 Κ.Υ.Α. 9554/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-388 Β/2-2-21) : Συμπληρωματικς καθορισμς αποζημωσης για πληγντες απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018 σε περιοχς των Δμων Μαραθνος και Ραφνας - Πικερμου της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς, οι οποοι εχαν ενταχθε στην υπ στοιχεα 28293 ΕΞ 2019/22-3-2019 κοιν απφαση των Υπουργν Οικονομικν, Οικονομας και Ανπτυξης και Υποδομν και Μεταφορν (Β1149).

3-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3055/21 (ΦΕΚ-387 Β/2-2-21) : Σσταση Κινητν Ομδων Υγεας Ειδικο Σκοπο Mοριακν Eλγχων για την μεση εκτλεση δοκιμασιν ταχων ελγχων αντιγνων SARSCoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμ κρουσμτων κορωνοο COVID-19 (Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικο Σκοπο Μοριακν Ελγχων).2-2-21 ΥΠ.ΕΣ. 7720/1-2-21 : Ενιαο Κεμενο Εγκυκλων 2018-2020

2-2-21 ΥΠ.ΕΣ. 6574/28-1-21 : Απαγρευση προμθειας ορισμνων πλαστικν προντων απ Φορες της Γενικς Κυβρνησης μεωση της κατανλωσης των πλαστικν μιας χρσης εφαρμογ των διατξεων του ν. 4736/2020 (ΦΕΚ 200 Α')

2-2-21 ΑΑΔΕ Ε2026/22-1-21 : Κοινοποηση του καταλγου των χρυσν νομισμτων που πληρον τα κριτρια του επενδυτικο χρυσο σμφωνα με το ρθρο 47 του Κδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) με ισχ για το τος 2021

2-2-21 K.Y.A. Δ30/Α3/24136/21 (ΦΕΚ 368 Β/2-2-2021): Καθορισμς των ρων και προποθσεων, της διαδικασας και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για τη διαδικασα ανταλλαγς δειας οδγησης που χει εκδοθε απ το Ηνωμνο Βασλειο με αντστοιχων κατηγοριν ελληνικ δεια οδγησης.

2-2-21 ΥΠ.ΤΟΥΡ. 1142/21 (ΦΕΚ 365 Β/2-2-2021): Τροποποηση της υπ' αρ. 216/08-01-2015 απφασης Υπουργο Τουρισμο «Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν και βαθμολογομενων κριτηρων για τα ξενοδοχεα και κατταξη αυτν σε κατηγορες αστρων» (Β' 10), πως τροποποιθηκε με τις υπ' αρ. 19102/10.10.2016 (Β' 3387), 21654/22.11.2017 (Β' 4242) και 17352/11.10.2018 (Β' 4822) μοιες αποφσεις.

2-2-21 Ν. 4771/21 (ΦΕΚ 16 Α/1-2-2021): Κρωση: α) της απ 11.12.2020 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ελληνικο Δημοσου, του Κοινωφελος Ιδρματος με την επωνυμα «Κοινωφελς δρυμα Ιωννη Σ. Λτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμα «Γενικ Νοσοκομεο Αθηνν "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"» και β) της απ 9.12.2020 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ελληνικο Δημοσου, της 4ης Υ.Πε. Μακεδονας και Θρκης, του Αντικαρκινικο Νοσοκομεου Θεσσαλονκης «Θεαγνειο», της ννας Μαρας Λουζας Ιωννη Λτση και της Ελληνικς Αντικαρκινικς Εταιρεας και λοιπς διατξεις του Υπουργεου Υγεας (--> Βλ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.ΔΙ.Π.Υ. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ': ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΟΥ COVID-19 / ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ // ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ)

2-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.7062/21 (ΦΕΚ-363 Β/1-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο, 30 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 8 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 341).

2-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.7114/21 (ΦΕΚ-362 Β/1-2-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.75342/24.11.2020 απφασης του Υπουργο Υγεας «Εξειδκευση των αναγκαων χαρακτηριστικν διαγνωστικς επρκειας των ιατροτεχνολογικν προντων ταχων ελγχων αντιγνων SARS–CoV–2 (rapid test), καθορισμς φορων δημσιων και ιδιωτικν, που δνανται να χρησιμοποιον αντστοιχου τπου ιατροτεχνολογικ προντα για διαγνωστικος επιδημιολογικος σκοπος και κατηγορες προσπων που ποβλλονται στον συγκεκριμνο τπο διαγνωστικο ελγχου» (Β’ 5198).1-2-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/142/οικ.1813/1-2-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 30η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

1-2-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/25406/1-2-21 : Παρταση ισχος αδειν οδγησης, Π.Ε.Ι., αδειν σκησης επαγγλματος εκπαιδευτ υποψηφων οδηγν και Δ.Ε.Ε. στο πλασιο της συνχισης λψης μτρων αντιμετπισης των συνεπειν της πανδημας του COVID 19

1-2-21 ΕΦΚΑ 37598/ΕΓΚ.9/1-2-21 : Μεωση ασφαλιστικν εισφορν απασχολομενων στον ιδιωτικ τομα απ 01.01.2021 ως 31.12.2021

1-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ2β/ΓΠ/οικ.7072/1-2-21 : Ενημρωση για την πληρωμ των ηλεκτρονικν παραβλων του Ν. 4419/2016 σχετικ με την κοινοποηση των προντων καπνο και των ηλεκτρονικν τσιγρων

1-2-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Δ5α/25127/1-2-21 : Διευκρνηση για τα μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των αυτοκινητοδρμων και εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2021, πως αυτ περιγρφονται στην υπ' αριθ. Δ30/Δ5α/18495 κοιν υπουργικ απφαση (ΦΕΚ Β' 253/27¬01-2021).

1-2-21 ΑΑΔΕ Α1019/21 (ΦΕΚ-360 Β/1-2-21) : Παρταση της προθεσμας υποβολς της «Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας» και της δλωσης λσης της μσθωσης που ορζονται στο ρθρο 9 της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1162/2018 (Β 3579) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων, πως τροποποιθηκε και ισχει.

1-2-21 ΑΑΔΕ Ε2024/26-1-21 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α. 1281/16.12.2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. αναφορικ με τις δασμοφορολογικς απαλλαγς των αλκοολοχων ποτν και καπνικν προντων που παραλαμβνει ο Ευρωπακς Οργανισμς Ασφλειας Δικτων και Πληροφοριν (ENISA), Ευρωπακς Οργανισμς Κυβερνοασφλειας (ENISA)

1-2-21 ΑΑΔΕ Ε2022/26-1-21 : Κοινοποηση της αρ.πρ.Α.1005/15.01.2021 απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε., για τον καθορισμ της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (Σ.Μ.Τ.) λιανικς πλησης των τσιγρων του τους 2021, στις περιπτσεις που αποτελον αντικεμενο λαθρεμπορας διακινονται υπ καθεστς αναστολς και δεν χει καθοριστε η τιμ λιανικς πλησης αυτν

1-2-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.4329/122/29-1-21 : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

1-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.6882/21 (ΦΕΚ-346 Β/31-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο, 30 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 8 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00» (Β 341).

1-2-21 Κ.Υ.Α. οικ. 4374/131/21 (ΦΕΚ-345 Β/31-1-21) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Φεβρουριο 2021 .

1-2-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 931/330234/21 (ΦΕΚ-343 Β/31-1-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1750/32219/19-3-2015 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Παραγωγικς Ανασυγκρτησης, Περιβλλοντος και Ενργειας «Συμπληρωματικ μτρα εφαρμογς των Ενωσιακν διατξεων της Κοινς Οργνωσης Αγορς (ΚΟΑ) των προντων αλιεας και υδατοκαλλιργειας και του Κοινοτικο Συστματος Ελγχου της αλιεας σχετικ με τη διακνηση και την εμπορα των προντων του τομα» (Β’ 475).

1-2-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.6877/21 (ΦΕΚ-341 Β/29-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κο- ρωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο, 30 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 8 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00

1-2-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 184/27855/21 (ΦΕΚ-339 Β/29-1-21) : Προγρμματα Εργασας Οργανσεων Ελαιουργικν Φορων, περιδου 2021-2022.

1-2-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/38/21 (ΦΕΚ-338 Β/29-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ19/25-1-2021 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020» (Β 236).

1-2-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(α)/81262/21 (ΦΕΚ-337 Β/29-1-21) : Καθορισμς του τρπου διακνησης και διθεσης φαρμκων κατηγορας 1Α, αποκλειστικ νοσοκομειακς χρσης της παρ. 2 του ρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α 6) για τη διενργεια ιατρικν πρξεων ενδοαλοειδικς γχυσης στις αυτοτελες Μονδες Ημερσιας Νοσηλεας, σμφωνα με την παρ. 1β του ρθρου βδομου του ν. 4737/2020 (Α 204).

1-2-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/105/21 (ΦΕΚ-334 Β/29-1-21) : Διαδικασα συμπλρωσης Ηλεκτρονικς Ταυττητας Κτιρου για την κδοση Πιστοποιητικν Πληρτητας Ταυττητας Κτιρου και Ελγχου Κατασκευς και σχετικ ντυπα.

1-2-21 Κ.Υ.Α. Α1016/21 (ΦΕΚ-333 Β/29-1-21) : Παρταση της προθεσμας για την υποβολ αιτσεων για την επιστροφ/διαγραφ του Ειδικο Φρου Κατανλωσης και των λοιπν συνεισπραττμενων, σμφωνα με τον Εθνικ Τελωνειακ Κδικα, επιβαρνσεων κρασιο μικρν οινοπαραγωγν.

1-2-21 ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Α/1007097/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-332 Β/29-1-21) : Καθορισμς ποσν για το πγιο μηνιαο χοργημα στους συνοδος των σκλων ανιχνευτν τελωνειακν υπηρεσιν για την κλυψη των δαπανν εκπαδευσης, συντρησης, διαμονς και διατροφς των σκλων ανιχνευτν για το οικ.τος 2021.29-1-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΦΠΥ/125527/4661/29-12-20 : Απαγρευση προμθειας ορισμνων πλαστικν προντων απ Φορες της Γενικς κυβρνησης Εφαρμογ ρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4736/2020

29-1-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1018/21 (ΦΕΚ-330 Β/29-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1275/15-12-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Χοργηση επιδματος θρμανσης για τη χειμεριν περοδο 2020/2021 και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της δι- αδικασας χοργησης αυτο» (Β’ 5576), πως ισχει.

29-1-21 ΑΑΔΕ Ε2023/26-1-21  : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α. 1298/30.12.2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. αναφορικ με την παραλαβ με απαλλαγ απ τις φορολογικς επιβαρνσεις του πετρελαου θρμανσης που παραλαμβνει ο Ευρωπακς Οργανισμς Ασφλειας Δικτων και Πληροφοριν (ENISA), Ευρωπακς Οργανισμς Κυβερνοασφλειας (ENISA)

29-1-21 Κ.Υ.Α. 778/21 (ΦΕΚ-317 Β/29-1-21) : Κατρτιση Εθνικο Καταλγου χωρν καταγωγς που χαρακτηρζονται ως ασφαλες, σμφωνα με την παρ. 5 του ρθρου 87 του ν. 4636/2019 (Α 169).

29-1-21 ΕΦΚΑ 34266/ΕΓΚ.8/28-1-21 : Επικουρικ ασφλιση των απασχολομενων στον ιδιωτικ και δημσιο τομα με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτν Μηχανικν. - Απεικνιση στην Αναλυτικ Περιοδικ Δλωση (Α.Π.Δ.)

29-1-21 ΑΑΔΕ Α1017/21 (ΦΕΚ-312 Β/28-1-21) : Χρνος και τρπος υποβολς των πληροφοριν και παρταση της προθεσμας ναρξης υποβολς αυτν για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 49-57 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), με τις οποες ενσωματθηκε η Οδηγα ΕΕ/2018/822 (ΟΔΣ-DAC6) αναφορικ με την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν των δηλωτων διασυνοριακν ρυθμσεων.

29-1-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/6989/75/21 (ΦΕΚ-311 Β/28-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑ-ΕΝ/57409/458/27.06.2019 (Β’ 2583) κοινς απφασης Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας και του Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με ττλο: Προκρυξη Β’ κκλου του προγρμματος «Εξοικονμηση κατ’ οκον II», που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

29-1-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/6974/74/21 (ΦΕΚ-310 Β/28-1-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 171563/131/ 21.02.2018 κοινς απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με ττλο: «Προκρυξη του προγρμματος “Εξοικονμηση κατ’ οκον II”, που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 756), πως χει τροποποιηθε και ισχει.

29-1-21 Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/19/21 (ΦΕΚ-236 Β/25-1-21) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020.28-1-21 ΑΑΔΕ Ε2021/27-1-21 : Παρταση των προθεσμιν σκησης ενδικοφανος προσφυγς και αιτματος αναστολς του ρθρου 63 ν.4174/2013

28-1-21 ΑΑΔΕ Ε2020/22-1-21 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την αντιμετπιση ιδιωτικν σκαφν αναψυχς με σημαα Ηνωμνου Βασιλεου μετ την ξοδο του Ηνωμνου Βασιλεου απ την Ευρωπακ νωση.

28-1-21 ΟΑΕΔ 5211/28-1-21 : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση ανργων ηλικας 30 ετν και νω στις Λιγτερο Ανεπτυγμνες Περιφρειες (ΛΑΠ) της χρας με μφαση σε μακροχρνια ανργους και σε ανργους μεγαλτερων ηλικιν

28-1-21 Κ.Υ.Α. οικ. 4012/111/21 (ΦΕΚ-292 Β/27-1-21) : Παρταση της ισχος των επεκταθντων σε λη την Επικρτεια κτακτων και προσωρινν μτρων του ρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α 184), ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας.

28-1-21 Κ.Υ.Α. 3813/102/21 (ΦΕΚ-289 Β/27-1-21) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του χρνου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσης του», (Α’ 55), πως ισχει.

28-1-21 Κ.Υ.Α. οικ. 3719/116/21 (ΦΕΚ-288 Β/27-1-21) : Τροποποηση κοινν υπουργικν αποφσεων ως προς τη διαδικασα καταβολς της αποζημωσης ειδικο σκοπο σε δικαιοχους.

28-1-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1014/21 (ΦΕΚ-286 Β/27-1-21) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

28-1-21 Κ.Υ.Α. 3242/76/21 (ΦΕΚ-284 Β/27-1-21) : Καθορισμς της διαδικασας και του τρπου καταβολς της επιδτησης αποζημωσης αποδοχν αδεας εργαζομνων σε ξενοδοχειακς επιχειρσεις δωδεκμηνης - συνεχος λειτουργας για το τος 2020.

28-1-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6741/252/21 (ΦΕΚ-283 Β/27-1-21) : Δωξη ημαιμων, μη δεσποζμενων, χορων και αγριχοιρων σε αγροτικς και λοιπς περιοχς.

28-1-21 Κ.Υ.Α. 1668/0092/21 (ΦΕΚ-283 Β/27-1-21) : Τροποποηση της παρ. 4 του ρθρου 9 της υπ’ αρ. 55100/07.04.2014 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας «Ρθμιση θεμτων που ανακπτουν λγω της πληρωμς των συντξεων και βοηθημτων του Δημοσου απ την Η.ΔΙ.Κ.Α., σε πιστωτικ ιδρματα μσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.» (Β’ 884).

28-1-21 Κ.Υ.Α. Δ30/Δ5α/18495/21 (ΦΕΚ-253 Β/27-1-21) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των αυτοκινητοδρμων και εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2021.

28-1-21 ΥΠΑΙΘ 8263/Α5/21 (ΦΕΚ-253 Β/27-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 48456/Α5/ 24-04-2020 απφασης της Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «Εξετσεις - ργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Πληροφορικς» (Β 2285), πως τροποποιθηκε και ισχει.

28-1-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 154/21 (ΦΕΚ-252 Β/27-1-21) : Παρταση προθεσμιν των υπ’ αρ. 13214/30-11-2017 (Β’ 4268) και 13215/30-11-2017 (Β’ 4285) υπουργικν αποφσεων.

28-1-21 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 16/21054/21 (ΦΕΚ-252 Β/27-1-21) : Καθορισμς των διαδικασιν προμθειας μεμονωμνων κινητν βσεων κυψελν, στο πλασιο υλοποησης της δρσης 3.1 “εξοπλισμς για τη διευκλυνση των μετακινσεων”, του εθνικο μελισσοκομικο προγρμματος για τα τη 2021 και 2022 και τροποποηση της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 υπουργικς απφασης.

28-1-21 ΑΑΔΕ Α1009/21 (ΦΕΚ-250 Β/27-1-21) : Καθορισμς τμημτων διασνδεσης δυνμει των παρ. 1 και 5 του ρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 49-57 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), με τις οποες ενσωματθηκε η Οδηγα ΕΕ/2018/822 (ΟΔΣ-DAC6) για την τροποποηση της Οδηγας 2011/16/ΕΕ σον αφορ την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν στον τομα της φορολογας σχετικ με τις δηλωτες διασυνοριακς ρυθμσεις.

28-1-21 ΥΠ.ΤΟΥΡ. 798/21 (ΦΕΚ-249 Β/27-1-21) : Προθεσμα κατταξης κριων ξενοδοχειακν καταλυμτων σε κτρια αρχιτεκτονικς κληρονομις.

28-1-21 ΥΠΥΜΕ 9893/21 (ΦΕΚ-248 Β/27-1-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 44662/454/ 2019(Β’ 2192) υπουργικς απφασης «Καθορισμς των αρμοδων οργνων, των ρων και προποθσεων δρυσης και λειτουργας πσης φσεως σταθμν αυτοκιντων εντς και εκτς εγκεκριμνων σχεδων πλεων, καθς και των ρων και προποθσεων για την κυκλοφοριακ σνδεση των ανωτρω εγκαταστσεων και επιχειρσεων με εθνικς, επαρχιακς, δημοτικς και κοινοτικς οδος».

28-1-21 ΑΑΔΕ Α1006/21 (ΦΕΚ-248 Β/27-1-21) : Καθορισμς της Μσης Σταθμισμνης Τιμς (Μ.Σ.Τ.) λιανικς πλησης των προντων λεπτοκομμνου καπνο που προορζονται για την κατασκευ χειροποητων (στριφτν) τσιγρων και των λλων καπνν που προορζονται για κπνισμα για τον προσδιορισμ της φορολογητας αξας επιβολς του Φ.Π.Α.27-1-21 ΥΠΑΙΘ 9223/ΓΔ4/27-1-21 : Λειτουργα της Task Force στο ΥΠΑΙΘ και της Πλατφρμας Δωρεν Ελγχου COVID-19 για εκπαιδευτικος/μαθητς νω των 16 ετν.

27-1-21 Ν. 4768/21 (ΦΕΚ-11 Α/26-1-21) : Κρωση της Πολυμερος Σμβασης για την εφαρμογ των μτρων που σχετζονται με τις φορολογικς συμφωνες για την πρληψη της διβρωσης της φορολογικς βσης και της μετατπισης κερδν.

27-1-21 ΕΦΚΑ 30612/Σ.9297/ΕΓΚ.7/26.01.2021 : Εκκαθριση ασφαλιστικν εισφορν μη μισθωτν ασφαλισμνων, ετν 2017, 2018 και 2019.

27-1-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1015/21 (ΦΕΚ-246 Β/26-1-21) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-3-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76).

27-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1ε/ΓΠ/οικ.4559/21 (ΦΕΚ-245 Β/26-1-21) : Ορισμς διατκτη και αποφαινμενου οργνου για δαπνες και δημσιες συμβσεις που πτονται των αρμοδιοττων της Αυτοτελος Διεθυνσης Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης.26-1-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/5456/36/20-1-21 : Εφαρμογ ενιαων καννων κοστολγησης και τιμολγησης στις υπηρεσες παροχς νερο δρευσης.

26-1-21 ΑΑΔΕ  Ε2018/20-1-21 : Κοινοποηση της με αρ. πρωτ. Α. 1001/31-12-2020 (ΦΕΚ B' 40) απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «ροι και προποθσεις για τη διαδικασα παραλαβς και παρδοσης των υγραερων και του μεθανου των περιπτσεων ιδ' και ιε' της παραγρφου 1, του ρθρου 73 του ν.2960/2001 καθς και διαδικασα παρακολοθησης και ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης αυτν».

26-1-21 ΑΑΔΕ Ε2016/20-1-21 : Κοινοποηση των ρθρων 19 και 20 του ν. 4764/2020 (Α'256) «Ρυθμσεις για την προστασα της δημσιας υγεας απ τις συνπειες της πανδημας του κορωνοο COVID-19, την ενσχυση των μσων μαζικς μεταφορς, την επιτχυνση της απονομς των συντξεων, τη ρθμιση οφειλν προς τους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης και λλες κατεπεγουσες διατξεις»

26-1-21 ΥΠΕΚΥΠ 3541/50/26-1-21 :  Διευκρινσεις επ των παρ. 1 και 6 του ρθρου 1 του Κεφ. Α και επ των παρ. 1 και 2 του ρθρου 2 του Κεφ. Β της αριθμ. 49989/1266/04.12.2020 KYA: «Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Δεκμβριο» (Β 5391), πως ισχει.

26-1-21 ΑΑΔΕ Ε2019/21-1-21 : Κοινοποηση των διατξεων των παραγρφων 2 και 3, του ρθρου 156 του ν.4764/2020 (Α'256) με ττλο "Παρατσεις προθεσμιν αρμοδιτητας Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου - Τροποποηση του ρθρου 136 του ν.4251/2014”

26-1-21 ΥΠΑΙΘ 8487/Δ2/25-1-21 : Εγκκλιος ναρξης της Ενισχυτικς Διδασκαλας για το σχολικ τος 2020-2021

26-1-21 ΕΛΑΣ 1029/8/18-κδ/21 (ΦΕΚ-242 Β/25-1-21) : Δημσιες Υπαθριες Συναθροσεις.

26-1-21 ΥΠΕΚΥΠ 3310/Δ1/933/21 (ΦΕΚ-241 Β/25-1-21) : Παρταση της προθεσμας υποβολς του εντπου Ε11 (Γνωστοποηση στοιχεων ετσιας κανονικς δειας), πως περιγρφεται στην παρ. 4.23 του ρθρου 4 της υπ στοιχεα 40331/Δ1.13521/13.9.2019 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (Ο.Α.Ε.Δ.).» (Β’ 3520), για το τος 2021.

26-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5α/ΓΠ/οικ.5203/21 (ΦΕΚ-241 Β/25-1-21) : Συμπλρωση και τροποποηση των υπ στοιχεα Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29-8-2018 (Β 3958), Γ5α/Γ.Π.οικ.27054/5-4-2019 (Β 1404) και Γ5α/Γ.Π.οικ.42965/5-6-2019 (Β 2363) υπουργικν αποφσεων.

26-1-21 Κ.Υ.Α. οικ.3297/110/21 (ΦΕΚ-240 Β/25-1-21) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β 2274), πως ισχει.

26-1-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ13/οικ.3107/68/21 (ΦΕΚ-238 Β/25-1-21) : Παρταση ισχος Εγκριτικν Αποφσεων Ελχιστου Εγγυημνου Εισοδματος και Επιδματος Στγασης.

26-1-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1012/21 (ΦΕΚ-235 Β/25-1-21) : Καθορισμς ποσο επιδματος για αγορς των επιδοτομενων με την υπ στοιχεα Α 1275/15-12-2020 απφαση ειδν καυσμων θρμανσης.

26-1-21 Κ.Υ.Α. οικ. 3208/108/21 (ΦΕΚ-234 Β/25-1-21) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Ιανουριο.

26-1-21 Κ.Υ.Α. οικ. 3207/107/21 (ΦΕΚ-233 Β/25-1-21) : κτακτα και επεγοντα μτρα για την προστασα των θσεων εργασας στις πληγεσες περιοχς των Περιφερειακν Ενοττων Σμου, Ικαρας και Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, απ τον σεισμ της 30ς Οκτωβρου 2020.

26-1-21 ΑΑΔΕ Α1008/21 (ΦΕΚ-229 Β/25-1-21) : Πιστοποιητικ του ρθρου 54 Ατου ν. 4174/2013 (πιστοποιητικ ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

26-1-21 Κ.Υ.Α. Δ3(α)/41169/19/20 (ΦΕΚ-6124 Β/31-12-20) : Σσταση Ελληνικο Οργανισμο Επαλθευσης Φαρμκων (HMVO) για τα χαρακτηριστικ ασφαλεας των φαρμκων ανθρπινης χρσης - Κατ’ εξουσιοδτηση Κανονισμς (ΕΕ) αριθ. 2016/161 της Επιτροπς της 2.10.2015 για τη συμπλρωση της Οδηγας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου με τον καθορισμ λεπτομερν καννων σχετικ με τα χαρακτηριστικ ασφαλεας που εμφανζονται στη συσκευασα των φαρμκων για ανθρπινη χρση (L 32/9.2.2016).25-1-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.3389/99/21-1-21 : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

25-1-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ.1387/25-1-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 29η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

25-1-21 ΕΦΚΑ 24242/ΕΓΚ.6/21-1-21 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Νομιμοποηση διανυθντος χρνου ασφλισης ως 31.12.2016 στους Κλδους Πρσθετης και Κριας Ασφλισης του π. ΟΓΑ

25-1-21 ΑΑΔΕ Ε2017/22-1-21 : Διευκρινσεις για εισαγωγς εμπορευμτων και ταχυδρομικν αντικειμνων απ το Ηνωμνο Βασλειο

25-1-21 ΥΠΥΜΕ 18271/ΕΓΚ.1/25-1-21 : ΕΓΚΥΚΛΙΟ 1 /21 ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α’ - «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» του ν.4663/2020 πως τροποποιθηκε και ισχει με το ν.4757/2020. // «Διευκρινσεις επ των διατξεων της παρ. 1.(α) του ρθρου 7 (δικαιολογητικ του τεχνικο φακλου) και της παρ. Α.1 του ρθρου 9 (διαββαση του τεχνικο φακλου υδατοδρομων στις αρμδιες Υπηρεσες) του ν.4663/2020 (Α’ 30) πως τροποποιθηκε με τον ν.4757/2020 (Α’ 240)»

25-1-21 ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/911/Α321/21 (ΦΕΚ-194 Β/25-1-21) : Ορισμς νας προθεσμας υποβολς αιτσεων σχετικ με τη χοργηση Στεγαστικς Συνδρομς για την αποκατσταση των ζημιν σε κτρια απ τον ανεμοστρβιλο, την πλημμρα και τη χαλαζπτωση της 10ης Ιουλου 2019 που πληξαν περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Χαλκιδικς της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας.

25-1-21 ΥΠΕΚΥΠ οικ. 2518/89/21 (ΦΕΚ-191 Β/25-1-21): Προκρυξη δρσης «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση ανργων ηλικας 30 ετν και νω στις Λιγτερο Ανεπτυγμνες Περιφρειες (ΛΑΠ) της χρας με μφαση σε μακροχρνια ανργους και σε ανργους μεγαλτερων ηλικιν».

25-1-21 ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/21 (ΦΕΚ-190 Β/24-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Ρυθμσεις θρας για την κυνηγετικ περοδο 2020 - 2021» (Β’ 3053).

25-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.5004/21 (ΦΕΚ-189 Β/23-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.3062/16.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Σπρτης της Περιφερειακς Εντητας Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 90).

25-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.5002/21 (ΦΕΚ-189 Β/23-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.3074/16.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 95).

25-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.4994/21 (ΦΕΚ-188 Β/23-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ. 3058/15.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Αχαρνν της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 88).

25-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.5000/21 (ΦΕΚ-188 Β/23-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ. 3076/16.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 98).

25-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.4996/21 (ΦΕΚ-187 Β/23-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.3066/16.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Ασπροπργου της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 92).

25-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.4998/21 (ΦΕΚ-187 Β/23-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π. οικ.3068/16.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Κρκου του Δμου Κοζνης, στην Κοιντητα Σιτιστας του Δμου Βοου και στον Δμο Εορδαας της Περιφερειακς Εντητας Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 94).

25-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.4992/21 (ΦΕΚ-186 Β/23-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 25 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 1 Φεβρουαρου 2021 και ρα 6:00.

25-1-21 ΥΠΑΝΕΠ 6965/21 (ΦΕΚ-184 Β/22-1-21) : Κατανομ στους αρμδιους φορες των ποσν των ενισχσεων των επενδυτικν σχεδων που υπγονται στo καθεστς «Γενικ Επιχειρηματικτητα» του αναπτυξιακο ν. 4399/2016, του τους 2018.

25-1-21 Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.4513/21 (ΦΕΚ-183 Β/22-1-21) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για το Υπουργεο Υγεας και εποπτευμενους φορες του, στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

25-1-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/5615/121/21 (ΦΕΚ-182 Β/22-1-21) : γκριση Εθνικο Προγρμματος Ελγχου της Ατμοσφαιρικς Ρπανσης, σμφωνα με το ρθρο 7 της υπ’ αρ. 67467/3577/2018 κοινς υπουργικς απφασης «Μεωση των εθνικν εκπομπν ορισμνων ατμοσφαιρικν ρπων, τροποποηση της Οδηγας 2003/35/ΕΚ και κατργηση της Οδηγας 2001/81/ΕΚ - μεταφορ στο εθνικ δκαιο της Οδηγας (ΕΕ) 2016/2284 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου (EE L 334/1/17-12-2016)» (Β 4740).

25-1-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1011/21 (ΦΕΚ-181 Β/22-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1003/2021 κοινς απφασης του Υπουργο, του Αναπληρωτ Υπουργο και του Υφυπουργο Οικονομικν «Διαδικασα και προποθσεις καταβολς ποσο σου με το μισυ της μεωσης των μισθωμτων που λαμβνουν εκμισθωτς για μισθματα μηνς Νοεμβρου και εφεξς, κατ’ επιταγ του νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19» (B 37) .22-1-21 ΑΑΔΕ Ε2015/21-1-21 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 40, 54, 55 και 57 του ν.4758/2020 (Α'242/4.12.2020) «Περιστολ του λαθρεμπορου Κρωση του Πρωτοκλλου για την εξλειψη του παρνομου εμπορου καπνο, διατξεις περ κοινωφελν περιουσιν και σχολαζουσν κληρονομιν, διατξεις για τα τλη κυκλοφορας και τα τλη ταξινμησης, κνητρα για την προσλκυση φορολογικν κατοκων και λλες διατξεις».
22-1-21 ΑΑΔΕ Ε2014/18-1-21 : Κοινοποηση της αριθμ. Α.1286/23-12-20 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με ττλο «Διαδικασα κατ' εξαρεση υπολογισμο του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπν επιβαρνσεων του φυσικο αερου της περ. ιη', της παρ. 1, του ρθρου 73, του ν.2960/2001, για το τος 2021»

22-1-21 ΥΠΥΜΕ 16771/22-1-21 : Τεχνικς λεγχος οχημτων των κατηγοριν Μ1 και Ν1 που φρουν διταξη σνδεσης

22-1-21 Κ.Υ.Α. οκ. 2248/291/21 : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 51083/2612/11.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς της διαδικασας και του τρπου καταβολς του επιδματος εορτν Χριστουγννων 2020» (Β’ 5515).

22-1-21 N.4767/21 (ΦΕΚ-9 Α/21-1-21) : Καθορισμς του ερους της αιγιαλτιδας ζνης στη θαλσσια περιοχ του Ιονου και των Ιονων Νσων μχρι το Ακρωτριο Ταναρο της Πελοποννσου.

22-1-21 Κ.Υ.Α. 6602/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-177 Β/21-1-21) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 17ης ως και 20ς Σεπτεμβρου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Καρδτσας της Περιφρειας Θεσσαλας.

22-1-21 ΑΑΔΕ Α1010/21 (ΦΕΚ-176 Β/21-1-21) : Καθορισμς διαδικασας ενεργοποησης στο Φορολογικ Μητρο του Α.Φ.Μ. των φορολογουμνων, νομικν προσπων και νομικν οντοττων, που χουν προβε στη διακοπ των εργασιν τους στη Δ.Ο.Υ. χωρς να χουν ολοκληρσει το στδιο της εκκαθρισης, καθς και της διαδικασας αναβωσης σμφωνα με τις παρ. 2β και 3 του ρθρου 107 του ν. 4635/2019 (Α 167).

22-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.4534/21 (ΦΕΚ-174 Β/21-1-21) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

22-1-21 ΑΑΔΕ Α1005/21 (ΦΕΚ-168 Β/21-1-21) : Καθορισμς της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (Σ.Μ.Τ.) λιανικς πλησης των τσιγρων για το τος 2021, στις περιπτσεις που αποτελον αντικεμενο λαθρεμπορας διακινονται υπ καθεστς αναστολς και δεν χει καθοριστε η τιμ λιανικς πλησης αυτν.21-1-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ12α/ΓΠ/οικ.3109/48/21-1-21 :  Διευκρινιστικ Εγκκλιος για την χοργηση Δελτων Μετακνησης ΑμεΑ για το τος 2021 απ τις Περιφερειακς Εντητες της χρας.

21-1-21 ΕΦΚΑ  Σ38/4/22818/ΕΓΚ.5/21-1-21 : Μεταφορ της αρμοδιτητας χοργησης του εξωιδρυματικο επιδματος τ. ΙΚΑ και τ. ΟΓΑ σε Τμματα Παροχν Ασθενεας Υποκαταστημτων Μισθωτν

21-1-21 ΑΑΔΕ Ε2013/15-1-21 : Οδηγες εφαρμογς της A.1205/2020 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. – Τροποποηση της ΠΟΛ.1184/2018 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε περ υπαγωγς εμπορευμτων σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης

21-1-21 ΥΠΑΙΘ 6603/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-140 Β/20-1-21) : Συλλογικς προγραμματισμς, εσωτερικ και εξωτερικ αξιολγηση των σχολικν μονδων ως προς το εκπαιδευτικ τους ργο.

21-1-21 ΥΠΕΚΥΠ 53345/Δ1/15956/21 (ΦΕΚ-139 Β/20-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 40331/Δ1/13521/13-9-2019 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), πως τροποποιθηκε και ισχει.

21-1-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1007/21 (ΦΕΚ-138 Α/20-1-21) : Καθορισμς ειδικν θεμτων και λεπτομερειν εφαρμογς της ρθμισης οφειλν που προρχονται απ επιχειρηματικ δνεια και δνεια φυσικν προσπων, καθς και απ καταπτσεις της Ελληνικς Αναπτυξιακς Τρπεζας σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 293 του ν. 4738/2020 (Α’ 207).20-1-21 ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 002/20-1-21  : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την εφαρμογ της περ. ε' της παρ. 1 του ρθρου 2 της υπ' αριθμ. οικ. 10616/24-08-2020 (Β' 3820) κοινς απφασης του Υπουργο Οικονομικν και του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου

20-1-21 ΥΠΥΜΕ 14152/20-1-21 : Παροχ πρσθετων διευκρινσεων επ της διενργειας επιθεωρσεων σε λειτουργοντα πρατρια αμιγς υγραερου (LPG) και σε μικτ πρατρια υγρν καυσμων και υγραερου (LPG), σχετικ με την υποχρεωτικ εγκατσταση συστματος δια-μανδλωσης (INTERLOCK).

20-1-21 ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-1-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο - 28η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

20-1-21 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/1470/17/21 (ΦΕΚ-135 Β/19-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 112232/1033/20-11-2020 κοινς απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων και του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας με ττλο «Προκρυξη του προγρμματος “Εξοικονομ – Αυτονομ”, που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β 5229).19-1-21 ΑΑΔΕ 30/004/000/178/14-1-21 :  Προσωριν αναστολ Επιθεωρσεων και Δειγματοληψιν Καυσμων Πλοων Οδηγας (ΕΕ) 2016/802 στο πλασιο πρληψης εξπλωσης του Covid-19

19-1-21 ΥΠΕΚΥΠ  Φ.80320/1516/39/Δ18/19-1-21 : 2η Τροποποηση της Εγκυκλου παροχς διευκρινσεων ως προς την απδοση ΑΜΚΑ απ τον e-ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. Φ.80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019. - Απδοση Α.Μ.Κ.Α σε πολτες του Η.Β. δικαιοχους της Συμφωνας Αποχρησης.

19-1-21 ΕΦΚΑ 19485/ΕΓΚ.4/19-1-21 : Μεταφορ αρμοδιοττων της Περιφερειακς Διεθυνσης Ασφλισης και Παροχν Υπαλλλων Τραπεζν και Επιχειρσεων Κοινς Ωφλειας (τ.ΤΑΥΤΕΚΩ)

19-1-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ13/οικ.2016/43/15-1-21 : Παροχ κατευθνσεων για την προστασα αστγων κατ την περοδο του χειμνα

19-1-21 ΑΑΔΕ Ε2012/15-1-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 72, 83, 90, 115, 126, 131, 142, 143, 146 και 190 του ν. 4764/2020 (Α'256/23-12-2020) - Μετθεση της ναρξης ισχος των ρθρων 1-265 του ν. 4738/2020 («Ρθμιση οφειλν και παροχ δετερης ευκαιρας και λλες διατξεις», ΦΕΚ Α' 207)

19-1-21 ΑΑΔΕ Ε2011/14-1-21  : Παροχ οδηγιν για τη φορολογικ μεταχεριση απ πλευρς Φ.Π.Α. των συναλλαγν με το Ηνωμνο Βασλειο λγω της αποχρησς του απ την Ε.Ε. και ενψει της λξης της μεταβατικς περιδου την 31.12.2020.

19-1-21 ΑΑΔΕ Ε2010/15-1-21 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 77 και 78 του ν.4764/2020 (Α'256)

19-1-21 ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Γ/1003617/ΕΞ2021/18-1-21: Οδηγες τους 2021 προς Δ.Ο.Υ. και Τελωνεα για τη μηνιαα καταχρηση στοιχεων στο Πληροφοριακ Σστημα Μητρου Δεσμεσεων (Π.Σ.Μ.Δ.).

19-1-21 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/214698/ΔΠΓΚ/21 (ΦΕΚ-117 Β/19-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο» (Β’ 3240).

19-1-21 Κ.Υ.Α. οικ. 1683/45/21 (ΦΕΚ-112 Β/18-1-21) : ροι και προποθσεις νταξης στα μτρα στριξης επαγγελματιν της τχνης και του πολιτισμο για τους μνες Νομβριο και Δεκμβριο 2020.

19-1-21 Κ.Υ.Α. Α1298/20 (ΦΕΚ-6006 Β/31-12-20) : ροι, προποθσεις, δικαιολογητικ, ποστητες και διαδικασα παραλαβς πετρελαου θρμανσης με απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης και τον ΦΠΑ απ τον Ευρωπακ Οργανισμ Ασφλειας Δικτων και Πληροφοριν (ENISA), Ευρωπακς Οργανισμς Κυβερνοασφλειας (ENISA) στo πλασιo Συμφωνας δρας με την Κυβρνηση της Ελληνικς Δημοκρατας.18-1-21 ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΜΠ/325/13-1-21 : Ενημρωση για την εξουδιοδτηση χρηστν του ισττοπου "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ COVID19"

18-1-21 ΥΠ.ΕΣ. 3582/18-1-21 : Αναζτηση στοιχεων υπευθνων για τα θματα εμβολιασμο κατ SARS-CoV-19

18-1-21 Κ.Υ.Α. 1163/21 (ΦΕΚ 114 Β/18-1-2021) : Ρθμιση των απαιτομενων διαλειτουργικοττων, της διαδικασας αυθεντικοποησης, των ειδικτερων τεχνικν λεπτομερειακν θεμτων λειτουργας της ηλεκτρονικς Πλατφρμας κδοσης Βεβαωσης κατ του κορωνοο COVID-19 και της διαδικασας κδοσης της βεβαωσης.

18-1-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/ΟΙΚ.2081/80/18-1-21 : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας : Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερισας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

18-1-21 ΥΠΕΣ ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/5/ΟΙΚ.942/18-1-21 : μεσες ενργειες των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων για αποστολ στοιχεων

18-1-21 ΥΠΥΜΕ 2805/21 (ΦΕΚ 99 Β/18-1-2021) : ροι, προποθσεις και διαδικασα χοργησης δειας και πινακδων αριθμο κυκλοφορας και προποθσεις λξης οχημτων κατηγορας Ο.17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3076/21 (ΦΕΚ-98 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου προς αντιμετπιση της δια σπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3078/21 (ΦΕΚ-97 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Καλυμνων της Περιφερειακς Εντητας Καλμνου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3072/21 (ΦΕΚ-96 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Ανθλης του Δμου Λαμιων της Περιφερειακς Εντητας Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3074/21 (ΦΕΚ-95 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3068/21 (ΦΕΚ-94 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Κρκου του Δμου Κοζνης, στην Κοιντητα Σιτιστας του Δμου Βοου και στον Δμο Εορδαας της Περιφερειακς Εντητας Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.3070/21 (ΦΕΚ-93 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Παλαικστρου του Δμου Σητεας της Περιφερειακς Εντητας Λασιθου της Περιφρειας Κρτης προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (Β’ 12).

17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3066/21 (ΦΕΚ-92 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Ασπροπργου της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3064/21 (ΦΕΚ-91 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Αργολδας της Περιφρειας Πελοποννσου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.3062/21 (ΦΕΚ-90 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Σπρτης της Περιφερειακς Εντητας Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3060/21 (ΦΕΚ-89 Β/16-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα, 18 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα, 25 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00.

17-1-21 N.4766/21 (ΦΕΚ-8 Α/15-1-21) : γκριση σχεδων συμβσεων στον τομα της μυνας.

17-1-21 Π.Δ. 6/21 (ΦΕΚ-7 Α/15-1-21) : Οργανισμς του Υπουργεου Δικαιοσνης.

17-1-21 Ν. 4765/21 (ΦΕΚ-6 Α/15-1-21) : Εκσυγχρονισμς του συστματος προσλψεων στον δημσιο τομα και ενσχυση του Αντατου Συμβουλου Επιλογς Προσωπικο (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπς διατξεις.

17-1-21 Π.Δ. 5/21 (ΦΕΚ-5 Α/15-1-21) : Τροποποηση διατξεων του ν. 2800/2000 «Αναδιρθρωση Υπηρεσιν Υπουργεου Δημσιας Τξης, σσταση Αρχηγεου Ελληνικς Αστυνομας και λλες διατξεις» (Α41).

17-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.3058/21 (ΦΕΚ-88 Β/15-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Αχαρνν της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-1-21 Κ.Υ.Α ΓΔΟΥ/4/21 (ΦΕΚ-86 Β/15-1-21) : Τροποποηση της ΓΔΟΥ 1/4.1.2021 «Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020» (Β’ 7).

17-1-21 Κ.Υ.Α. 1042/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-86 Β/15-1-21) : Καθορισμς διαδικασας ενημρωσης και επιβεβαωσης της προγραμματισμνης ημερομηνας εμβολιασμο του πολτη μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ).

17-1-21 Κ.Υ.Α. 68/10269/21 (ΦΕΚ-85 Α/15-1-21) : Λειτουργα και εφαρμογ του Πληροφοριακο Συστματος Διαχερισης Υγειονομικν Πιστοποιητικν για το Εξαγωγικ Εμπριο (Π.Σ.Δ.Υ.Π.Ε.Ε.).

17-1-21 ΥΠΑΙΘ Φ.7/3625/Δ1/21 (ΦΕΚ-83 Β/15-1-21) : Τροποποηση ρας αποχρησης Νηπιαγωγεου

17-1-21 ΥΠ.ΕΣ. 2576/14-1-21 : Γνωστοποηση της με αριθμ 52/2019 Γνωμοδτησης του Ε' Τμματος του Ν.Σ.Κ.

17-1-21 ΥΠΥΜΕ Γ4/9515/15-1-21 : Παρταση διρκειας ισχος των φλλων δοκιμν και των πιστοποιητικν γκρισης οχημτων μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων (ADR) με ΜΑΜΦΟ

17-1-21 ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/9565/15-1-21 : Παρταση της ισχος των πιστοποιητικν τακτικς περιοδικς επιμρφωσης των υπαλλλων εξεταστν δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς, στο πλασιο των μτρων αντιμετπισης των συνεπειν της πανδημας του COVID 1915-1-21 ΥΠΑΙΘ 3752/ΓΔ4/21 (ΦΕΚ-68 Β/14-1-21) : Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυτικ Διδασκαλα Ειδικν Μαθημτων για το σχολικ τος 2020-2021

15-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2640/21 (ΦΕΚ-67 Β/14-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Παλαικστρου του Δμου Ση τεας της Περιφερειακς Εντητας Λασιθου της Περιφρειας Κρτης προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (Β’ 12).

15-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2643/21 (ΦΕΚ-66 Β/14-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στις Κοιντητες Στροφς, Αγιοχωρου, Νδας και Ηπου του Δμου Αρριανν της Περιφερειακς Εντητας Ροδπης της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

15-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2638/21 (ΦΕΚ-65 Β/14-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Κλλης του Δμου Αμνταιου της Περιφερειακς Εντητας Φλρινας της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.14-1-21 ΑΑΔΕ Ε2009/13-1-21 : Οδηγες σχετικ με την πιστοποηση της φορολογικς κατοικας αλλοδαπς επ των εντπων αιτσεων για την εφαρμογ της Σμβασης Αποφυγς Διπλς Φορολογας μεταξ Ελλδος και Ισπανας, στο εξς Σ.Α.Δ.Φ.Ε.

14-1-21 ΥΠΕΕ 3295/104/14-1-21 : Ανρτηση αναμορφωμνων δασικν χαρτν, σε εφαρμογ της παρ. 10 ρθρου 48 ν. 4685/2020.

14-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1α/ΓΠ/οικ.2717/14-1-21 : Σχετικ με την εγγραφ σε οικογενειακ ιατρ.

14-1-21 Κ.Υ.Α. 2329/21 (ΦΕΚ-55 Β/13-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Σπερχειδας του Δμου Μακρακμης της Περιφερειακς Εντητας Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2331/21 (ΦΕΚ-54 Β/13-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Σπρτης της Περιφερειακς Εντητας Λακωνας της Περιφρειας Πελοποννσου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2333/21 (ΦΕΚ-53Β/13-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Αργολδας της Περιφρειας Πελοποννσου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-1-21 ΑΑΔΕ Ε2007/13-1-21 : Υποβολ τροποποιητικν δηλσεων απδοσης παρακρατομενου φρου στα μερσματα που διανμει η Τρπεζα της Ελλδος στους μετχους της, συνεπεα της Ε. 2107/2019 εγκυκλου.

14-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/1059/21 (ΦΕΚ-48 Β/13-1-21) : Παρταση του χρονικο διαστματος εκκαθρισης για την παροχ φαρμκων αποκλειστικ σε ασφαλισμνους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σμφωνα με την παρ. 5 του ρθρου 24 του ν. 4715/2020 (Α’ 149).

14-1-21 ΑΑΔΕ Α1286/20 (ΦΕΚ-5976 Β/31-12-20) : Διαδικασα κατ’ εξαρεση υπολογισμο του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπν επιβαρνσεων του φυσικο αερου της περ. ιη της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/2001, για το τος 2021.13-1-21 ΑΑΔΕ Ε2006/8-1-21 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α.1285/17-12-2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Παρταση υποβολς Συγκεντρωτικν Παραστατικν Εφοδιασμο (ΣΠΕ) πλοων» (Β' 5831)

13-1-21 ΑΑΔΕ Ε2005/8-1-21 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α. 1293/23-12-2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Καθορισμς των ρων και προποθσεων θερησης του Βιβλου Ατελεας των αλιευτικν σκαφν του ρθρου 7 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 516/Β') «(Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κ.λ.π.» για την παραλαβ καυσμων με απαλλαγ απ τον Ε.Φ.Κ» (Β' 5882)

13-1-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 322/13-1-21 : Παρταση εξαιρετικν ρυθμσεων Π.Ν.Π. που σχετζονται με τον κορωνο Covid-19

13-1-21 ΥΠΑΙΘ 3245/Δ2/21 (ΦΕΚ-47 Β/13-1-21) : Διαδικασα αξιολγησης μαθητν Γυμνασου.

13-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2006/21 (ΦΕΚ 46 Β/12-1-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.959/ 7.1.2021 κοινς υπουργικς απφασης «Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β' 14).

13-1-21 ΑΑΔΕ Ε2004/11-1-21 :  Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 49 του ν. 4172/2013, πως ισχουν μετ την τροποποησ τους με τις διατξεις του ρθρου 11 του ν. 4607/2019, αναφορικ με τον καννα περιορισμο των τκων

 

13-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2004/21 (ΦΕΚ-44 Β/12-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

 

13-1-21 Κ.Υ.Α. 2888/21 (ΦΕΚ-43 Β/12-1-21) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Αντικατσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων” (Β’ 1481), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454).

13-1-21 ΑΑΔΕ Α1001/21 (ΦΕΚ-40 Β/12-1-21) : ροι και προποθσεις για τη διαδικασα παραλαβς και παρδοσης των υγραερων και του μεθανου των περιπτσεων ιδ και ιε της παραγρφου 1, του ρθρου 73 του ν. 2960/2001 καθς και διαδικασα παρακολοθησης και ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης αυτν.12-1-21 ΕΑΑΔΗΣΥ 282/12-1-21  : Δημοσευση ν. 4764/2020 (A 256): α) Θματα ΜΗ.Τ.Ε./ Παρταση ναρξης ισχος διατξεων του π.δ/τος 71/2019 ως 01-09-2021 β) Τροποποηση ρθρου 379 ν. 4412/2016/ Παρταση ισχος υποχρεωτικν δημοσιεσεων περιλψεων διακηρξεων στον τοπικ και περιφερειακ τπο ως 31-12-2021

12-1-21 ΥΠ.ΕΣ. 91546/24-12-20 : Θματα προσωπικο ΟΤΑ που ρυθμζονται με τις διατξεις του ν.4764/2020

12-1-21 ΥΠΕΣ Φ.130181/63/12-1-21 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την απκτηση της ελληνικς ιθαγνειας απ ανλικα και γαμα τκνα κατ' εφαρμογ των διατξεων του Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας

12-1-21 ΥΠΕΝ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/124752/3075/28-12-20 : Περ συμβσεων παροχς υπηρεσιν αποθκευσης πετρελαιοειδν προντων στο πλασιο τρησης εμπορικν αποθεμτων της παρ. 6 του ρθρου 6 ν.3054/2002.

12-1-21 Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.1653/21 (ΦΕΚ 39 Β/11-1-2021) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Περιφερειακ Εντητα Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

12-1-21 Κ.Υ.Α Α1004/21 (ΦΕΚ 38 Β/11-1-2021) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α 1275/15-12-2020 απφασης αναφορικ με τη χοργηση επιδματος θρμανσης για την χειμεριν περοδο 2020/2021 και τον καθορισμ του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο (Β’ 5576).

12-1-21 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1003/21 (ΦΕΚ 37 Β/11-1-2021) : Διαδικασα και προποθσεις καταβολς ποσο σου με το μισυ της μεωσης των μισθωμτων που λαμβνουν εκμισθωτς για μισθματα μηνς Νοεμβρου και εφεξς, κατ’ επιταγ του νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19.

12-1-21 ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/ΟΙΚ.666/17/8-1-21 : Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας:  Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

12-1-21 ΥΠΑΙΘ 2694/Ε1/11-1-21 : Πληροφορες για την ανανωση συμβσεων των προσληφθντων ως προσωρινν αναπληρωτν τρμηνης διρκειας για την κλυψη λειτουργικν κενν τα οποα προκπτουν απ λγους συναφες με τη μετδοση και διασπορ του νεο κορωνοο COVID-19 (ρθρο 35 του ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177Α') και μεση καταγραφ των στοιχεων στο ΟΠΣΥΔ.11-1-21 ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1292/ΟΙΚ.440/11-1-21 : Παρταση θητεας αιρετν μελν στα Υπηρεσιακ Συμβολια

11-1-21 Κ.Υ.Α. 15996/20 (ΦΕΚ 5948 Β/31-12-2020) : Εφαρμογ των διατξεων των παρ. 3 και 5 του ρθρου 90 του ν. 4636/2019 (Α 169).

11-1-21 Κ.Υ.Α. 54795/2971/20/20 (ΦΕΚ 5946 Β/31-12-2020) : Καθορισμς διαδικασιν για την κδοση γκρισης τπου ΕΕ μηχανοκνητων οχημτων και των ρυμουλκουμνων τους, και των συστημτων, κατασκευαστικν στοιχεων και χωριστν τεχνικν μονδων που προορζονται για τα οχματα αυτ, σμφωνα με τον Κανονισμ (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 30ης Μαου 2018

11-1-21 ΥΠΕΣ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/ΟΙΚ.431/11-1-21 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο – 27η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

11-1-21 ΕΦΚΑ 6154/ΕΓΚ.3/11-1-21 : Συγκρτηση και λειτουργα Κλιμακων-Ομδων-Υποομδων Εργασας του τους 2021 για την εκκαθριση των εκκρεμν αιτσεων συνταξιοδτησης του e-ΕΦΚΑ και την αποπληρωμ των οφειλμενων αναδρομικν ποσν που αφορον σε αυτς.

11-1-21 K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.1288/21 (ΦΕΚ 31 Β/8-1-2021) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Ασπροπργου και Ελευσνας της
Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

11-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.1293/21 (ΦΕΚ 30 Β/8-1-2021) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ τη Δευτρα 11 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα 18 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00.

11-1-21 K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.1286/21 (ΦΕΚ 26 Β/8-1-2021) :  κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Καλυμνων της Περιφερειακς Εντητας Καλμνου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

11-1-21 K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.1284/21 (ΦΕΚ 25 Β/8-1-2021) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Εορδαας, Κοζνης και Βοου της
Περιφερειακς Εντητας Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.8-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.969/21 (ΦΕΚ 23 Β/8-1-2021): Παρταση ισχος και τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Παιδεας και Θρησκευμτων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Λειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης, εργαστηριακν κντρων και σχολικν εργαστηρων, Σχολεων Δετερης Ευκαιρας, Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης, Μεταλυκειακο τους τξης Μαθητεας ΕΠΑ.Λ., Κντρων Δι Βου Μθησης, δομν Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδεου Δημσιας Σχολς Τεχνν και Επαγγελμτων, φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, Δημοσων και Ιδιωτικν, Δημοσων Βιβλιοθηκν, της Εθνικς Βιβλιοθκης της Ελλδος και των Γενικν Αρχεων του Κρτους κατ την ναρξη του σχολικο τους 2020 2021 και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους» (Β' 4810).

8-1-21 ΑΑΔΕ Α.1002/21 (ΦΕΚ 20 Β/8-1-2021): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ 1006/ 31-12-2013 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν «Διαδικασα και δικαιολογητικ Απδοσης Αριθμο Φορολογικο Μητρου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολς Στοιχεων και ναρξης/Μεταβολς και Διακοπς Επιχειρηματικς Δραστηριτητας» (Β' 19/2014), πως ισχει.

8-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.967/21 (ΦΕΚ 18 Β/7-1-2021): κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Ανθλης του Δμου Λαμιων της Περιφερειακς Εντητας Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-1.

8-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.965/21 (ΦΕΚ 17 Β/7-1-2021): Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.84021/29.12.2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Τοπικ Κοιντητα Κλλης του Δμου Αμνταιου της Περιφερειακς Εντητας Φλρινας της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β' 5775).

8-1-21 ΥΠΥΜΕ 3395/7-1-21 : Περ διαδικασας δωρες ΕΙΧ οχημτων και μοτοσυκλετν προς φορες του Δημοσου.

8-1-21 ΥΠ.ΕΣ. 723/8-1-21 : λεγχος των καθυστερσεων κατ τη διαδικασα χοργησης αναρρωτικν αδειν σε υπαλλλους των Δμων, Περιφερειν και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτν Παροχ στοιχεων για το Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 (ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 28/1/2021)

8-1-21 ΥΠΑΙΘ 1731/Ε3/8-1-21 : Πλατφρμα δωρεν ελγχου COVID -19 για εκπαιδευτικος

8-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/οικ.986/8-1-21 : Συστσεις για την επαναλειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων με μφαση στον εξαερισμ των εσωτερικν χρων τους κατ τη χειμεριν περοδο με απτερο σκοπ τον περιορισμ της διασπορς του ιο SARS CoV-2.

8-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.Δ1α/ΓΠ/οικ.961/21 (ΦΕΚ-16 Β/7-1-21) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου,του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

8-1-21 K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.963/21 (ΦΕΚ-15 Β/7-1-21) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

8-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.959/21 (ΦΕΚ-14 Β/7-1-21) : Επιβολ των μτρων του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της xρας, της απαγρευσης εισδου στη xρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν και του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.7-1-21 ΥΠΥΜΕ Δ30/Α3/2166/7-1-21 : Να παρταση ισχος αδειν οδγησης, Π.Ε.Ι., αδειν σκησης επαγγλματος εκπαιδευτ υποψηφων οδηγν και Δ.Ε.Ε. στο πλασιο της συνχισης λψης μτρων αντιμετπισης των συνεπειν της πανδημας του COVID 19

7-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3αβ/ΓΠ/οικ.259/4-1-21 : Παραχρηση ακιντων Δημοσου Τομα προς Κοι.Σ.Π.Ε. του ν.2716/99 (Α' 96).

7-1-21 Π.Δ.3/20 (ΦΕΚ-3 Α/6-1-21) : Μεταφορ υπηρεσιν και αρμοδιοττων μεταξ Υπουργεων και μετονομασα Γενικν Γραμματειν.

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.617/21 (ΦΕΚ-13 Β/5-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στις Κοιντητες Στροφς, Αγιοχωρου, Νδας και Ηπου του Δμου Αρριανν της Περιφερειακς Εντητας Ροδπης της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.615/21 (ΦΕΚ-12 Β/5-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Παλαικστρου του Δμου Σητεας της Περιφερειακς Εντητας Λασιθου της Περιφρειας Κρτης προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.608/21 (ΦΕΚ-11 Β/5-1-21) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2.2.2021 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορω νοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Κυριακ 3 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα 11 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00» (Β’ 1).

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.612/21 (ΦΕΚ-10 Β/5-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.84019/29-12-2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Εορδαας, Κοζνης και Βοου της Περιφερειακς Εντητας Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 5774).

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.610/21 (ΦΕΚ-10 Β/5-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 84017/29-12-2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στους Δμους Ασπροπργου και Ελευσνας της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 5773).

7-1-21 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.606/21 (ΦΕΚ-9 Β/5-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στον Δμο Αλιρτου - Θεσπιων της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

7-1-21 ΑΑΔΕ A1303/20 (ΦΕΚ-5912 Β/31-12-20) : Παρταση του χρνου υποβολς δλωσης τλους διενργειας ψυχαγωγικν τεχνικν παιγνων με παιγνιχαρτα.5-1-21 ΕΦΚΑ 2023/Σ628/ΕΓΚ.2/5-1-21 : Παρταση καταβολς δσεων ρθμισης σε επιχειρσεις και εργοδτες.

5-1-21 ΕΦΚΑ 1987/ΕΓΚ.1/5-1-21 : Προσδιορισμς των ασφαλιστικν εισφορν και απεικνιση της ασφλισης στο πλασιο υλοποησης πρσθετων μτρων στριξης εργαζομνων και εργοδοτν τουριστικν καταλυμτων δωδεκμηνης λειτουργας

5-1-21 ΑΑΔΕ Ε2002/30-12-20/21 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 73 του ν. 4764/2020 (Α'256) αναφορικ με την εφαρμογ μηδενικο συντελεστ Φ.Π.Α. στα εμβλια και στα invitro διαγνωστικ ιατροτεχνολογικ προντα για τη νσο COVID-19 καθς και στις υπηρεσες που συνδονται στεν με τα εν λγω αγαθ -Ενσωμτωση Οδηγας (ΕΕ) 2020/2020 του Συμβουλου

5-1-21 ΑΑΔΕ E2210/29-12-20 - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Παροχ οδηγιν λγω της αποχρησης του ΗΒ απ την ΕΕ την 01.01.2021 μετ τη λξη στις 31.12.2020 της μεταβατικς περιδου που προβλπει η Συμφωνα Αποχρησης Εφαρμοστοι καννες στη Β. Ιρλανδα —Συμφωνα Εμπορου και Συνεργασας μεταξ ΕΕ και ΗΒ

5-1-21  Π.Δ. 2/21 (ΦΕΚ-2 Α/5-1-21) : Διορισμς Υπουργν, Αναπληρωτν Υπουργν και Υφυπουργν.

5-1-21  Π.Δ. 1/21 (ΦΕΚ-1 Α/5-1-21) : Αποδοχ παρατησης Υπουργν, Αναπληρωτ Υπουργο και Υφυπουργν.

5-1-21  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.295/21 (ΦΕΚ-8 Α/4-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στην Κοιντητα Σπερχειδας του Δμου Μακρακμης της Περιφερειακς Εντητας Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

5-1-21  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1/20 (ΦΕΚ-7 Β/4-1-21) : Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Σεπτμβριο ως και Δεκμβριο 2020.

5-1-21 Κ.Υ.Α. 1/1135/21 (ΦΕΚ-5 Β/4-1-21) : Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου (EE L 347/20-12-2013, σ. 671), (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπς (EE L 5/10-01-2017, σ. 1) και (ΕΕ) 2017/40 της Επιτροπς (EE L 5/ 10-01-2017, σ. 11) σχετικ με την υλοποηση του Ευρωπακο Σχολικο Προγρμματος διανομς φροτων, λαχανικν και γλακτος.

5-1-21  Κ.Υ.Α. οικ.47/9/20 (ΦΕΚ-4 Β/4-1-21) : Επκταση προθεσμας καταβολς δσεων ρυθμσεων επιχειρσεων και εργοδοτν για τις οποες εχε χορηγηθε παρταση προθεσμας καταβολς στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν του κορωνοο COVID-19.

5-1-21  ΥΠΕΚΥΠ 54410/16088/20 (ΦΕΚ-3 Β/4-1-21) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα 54721/Δ1/18853/12-11-2018 απφασης του Υφυπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης (Β 5322).

5-1-21  ΥΠΕΚΥΠ οικ.42/6/20 (ΦΕΚ-3 Β/4-1-21) : Τροποποηση - συμπλρωση της υπ’ αρ. 15435/913/16-4-2020 υπουργικς απφασης «Διαδικασα χοργησης και περιεχμενο του Αποδεικτικο Ασφαλιστικς Ενημερτητας και της Βεβαωσης Οφειλς του e - Ε.Φ.Κ.Α.» (Β 1559).

5-1-21  ΥΠΑΝΕΠ 1/21 (ΦΕΚ-2 Β/4-1-21) : Κατανομ πιστσεων Προπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2021 στις Περιφρειες.

5-1-21  ΥΠΑΝΕΠ 74/21 (ΦΕΚ-2 Β/4-1-21) : Ανληψη συνολικς ετσιας υποχρωσης ναντι του προπολογισμο δημοσων επενδσεων για τα ργα του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων 2021.

5-1-21  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480/20 (ΦΕΚ-5901 Β/31-12-20) : Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκπομπν αερων θερμοκηπου, για το τος 2020.

5-1-21  ΥΠΕΚΥΠ 54397/Δ1/16087/20 (ΦΕΚ-5893 Β/31-12-20) : Σσταση Κλιμακων - Ομδων Εργασας στον Ηλεκτρονικ Εθνικ Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.).

5-1-21  Κ.Υ.Α. 54462/1611/20 (ΦΕΚ-5892 Β/31-12-20) : Τροποποηση της υπ αρ. 23103/478/2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ“» (Β2274).

5-1-21  Κ.Υ.Α. 2241.7/87443/20 (ΦΕΚ-5892 Β/31-12-20) : Παρταση της περιδου εφαρμογς των διατξεων του ρθρου τεσσαρακοστο της απ 01.5.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α90) που κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α104), για την εγγραφ των ανργων ναυτικν στους καταλγους προσφερομνων προς ναυτολγηση και επιδοτομενων ανργων που τηρονται απ το Γραφεο Ερεσης Ναυτικς εργασας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικς Αρχς και λαμβνουν τακτικ επιδτηση, κατ παρκκλιση των διατξεων του π.δ. 228/1998.4-1-21  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.2/21 (ΦΕΚ-1 Β/2-1-21) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ την Κυριακ 3 Ιανουαρου 2021 και ρα 6:00 ως και τη Δευτρα 11 Ιανουριου 2021 και ρα 6:00.

4-1-21  ΠΥΣ 52 της 22.12.2020 (ΦΕΚ-261 Α/31-12-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 33/2006 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου «Αναστολ διορισμν και προσλψεων στο Δημσιο Τομα».

4-1-21 ΕΑΑΔΗΣΥ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ  ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ

4-1-21 ΥΠ.ΕΣ. 92992/31-12-20  : Υποβολ αναλυτικν καταστσεων ληξιπρθεσμων υποχρεσεων προς τρτους (ρθρο 107 του ν. 4714/2020).

4-1-21 ΥΠΥΜΕ 689/4-1-21 : Παρταση ημερομηνας διενργειας του περιοδικο τεχνικο ελγχου για πρτη φορ, ισχος Δελτων Τεχνικο Ελγχου και Καρτν Ελγχου Καυσαερων ελαφρν οχημτων

4-1-21 ΥΠ.ΕΣ. 228/4-1-21 : Ενημρωση για αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της αριθ.137/2020 γνωμοδτησης του Ε' Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους.

4-1-21 ΥΠΕΚΥΠ 25/1/4-1-21 : Εφαρμογ για το τος 2021 της υπουργικς απφασης 39278/1823/25.7.2018 "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β' και Γ' κατηγορας" (ΦΕΚ B'3001, ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4), πως χει τροποποιηθε και ισχει.

4-1-21 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3αβ/ΓΠ/οικ.131/4-1-21 : Διαδικασα μετβασης ψυχικ ασθενν σε Μονδες Ψυχοκοινωνικς Αποκατστασης.

4-1-21 ΑΑΔΕ Ε2001/28-12-20 : Στατιστικ κατφλια τους 2021 για την υποβολ δλωσης Intrastat

4-1-21 ΑΑΔΕ Α1289/20 (ΦΕΚ-5855 Β/31-12-20) : Καταβολ οφειλν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικ Κντρα με επιταγς και κρτες πληρωμν.

4-1-21  ΑΑΔΕ Ε2213/31-12-20 (ΑΔΑ: 6ΠΗΞ46ΜΠ3Ζ-15Ζ) : Κοινοπ&omicr