»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


11-8-20 ΥΠΥΜΕ 45287/2488/7-8-20 : Χρση καθισμτων στα σχολικ λεωφορεα

11-8-20 ΑΑΔΕ Ε2129/7-8-20 : Κοινοποηση νου Υποδεγματος Πιστοποιητικο Μεταφορς Συνθους Κατοικας-Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη χοργηση δασμοφορολογικν απαλλαγν σε εδη που παραλαμβνουν πρσωπα που μεταφρουν τη συνθη κατοικα τους στην Ελλδα

11-8-20 ΑΑΔΕ Ε2130/7-8-20 : Κοινοποηση της αρ. Α.1180/28.7.2020 Απφασης Υφυπουργου Οικονομικν για την τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/8.8.2017 (Β'2889) Α.Υ.Ο. «Καθορισμς ρων και προποθσεων για την παραγωγ, την κατοχ, την παραλαβ, την αποστολ, την εισαγωγ και εξαγωγ απ εγκεκριμνους αποθηκευτς βιομηχανοποιημνων καπνν,του προντος της περπτωσης στ) της παραγρφου 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, πως τροποποηθηκε και ισχει, την επιβολ Φρου κατανλωσης και ΦΠΑ, την παρακολοθηση και τον λεγχο αυτο

11-8-20 ΥΠΑΝΕΠ 85218/10-8-20 : Καταχριση Αστικν Συνεταιρισμν στο ΓΕΜΗ σμφωνα με τις νες πρνοιες του ν.4635/19

11-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50676/20 (ΦΕΚ 3346 Β/10-10-2020) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

11-8-20 Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50669/20 (ΦΕΚ 3345 Β/10-8-2020) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στην τοπικ κοιντητα Αμπελν του Δμου Τυρνβου της Περιφερειακς Εντητας Λρισας της Περιφρειας Θεσσαλας, για το χρονικ διστημα απ 10.8.2020 ως και 20.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

11-8-20 ΥΠΑΙΘ 104627/ΓΔ5/20 (ΦΕΚ 3344 Β/10-8-2020) : Ρθμιση θεμτων πρσληψης και τοποθτησης αναπληρωτν και ωρομισθων κεκπαιδευτικν, μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (Ε.Ε.Π.) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (Ε.Β.Π.)

11-8-20 ΠΝΠ 10/10-8-20 (ΦΕΚ 157 Α/10-8-2020) : Επεγουσες ρυθμσεις αντιμετπισης εκτκτων αναγκν του Εθνικο Συστματος Υγεας προστασας απ τη διασπορ του κορωνοου COVID-19, στριξης της αγορς εργασας και διευκλυνσης της εκπαιδευτικς διαδικασας.10-8-20 ΥΠΥΜΕ Β41250/2123/10-8-20 : κτακτα μτρα για τις επιχειρσεις που διαθτουν Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης, Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης Ανοικτο Τπου Αστικς Περιγησης Πλεων και Τουριστικ Τρνα

10-8-20 ΥΠΥΜΕ ΦΒ1/Α/39008/611/7-8-20 : Αναστολ διαδικασας αλλαγς δικαιοχου Πρατηρων Παροχς Καυσμων και Ενργειας

10-8-20 ΕΦΚΑ 181572/10-8-20 : Καταβολ Αδειοδωροσμου Αυγοστου 2020 (Β' Τετραμνου) σε εργατοτεχντες οικοδμους

10-8-20 ΥΠΥΜΕ Γ475/ΟΙΚ.47725/2398/20 : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των οδικν συνδσεων με Αλβανα, Βρεια Μακεδονα και Τουρκα

10-8-20 Κ.Υ.Α. 50175/20 (ΦΕΚ 3324 Β/7-8-2020) : Διαδικασα και κριτρια για την πρσληψη προσωπικο καθαριτητας σχολικν μονδων της Χρας απ τους Δμους με σμβαση εργασας Ιδιωτικο Δικαου Ορισμνου Χρνου

10-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50451/20 (ΦΕΚ 3332 Β/9-8-2020) : Αναστολ θρησκευτικν τελετν που πραγματοποιονται μσω της διενργειας πομπς, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοου COVID-19

10-8-20 Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50361/20 (ΦΕΚ 3331 Β/9-8-2020) : Τροποποηση της υπ'αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19»(Β' 3165)

10-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50176/20 (ΦΕΚ 3330 Β/8-8-2020) : Εφαρμογ του μτρου της υποχρεωτικς χρσης μσκας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

10-8-20 Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.31931/1272/20 (ΦΕΚ 3329 Β/8-8-2020) :  Καθορισμς της διαδικασας των αρμδιων φορων, της χρονικς διρκειας καθς και κθε λλου σχετικο θματος που αφορ στη σνδεση των ανηλκων που εναι εγγεγραμμνοι στο Εθνικ Μητρο Ανηλκων με τους υποψηφους αναδχους και τους υποψηφους θετος γονες που εναι εγγεγραμμνοι στο Εθνικ Μητρο Υποψηφων Αναδχων Γονων και στο Εθνικ Μητρο Υποψηφων Θετν Γονων αντιστοχως.

10-8-20 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1186/20 (ΦΕΚ 3327 Β/7-8-2020) : Μεωση προκαταβολς φρου εισοδματος φορολογικο τους 2019

10-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50420/20 (ΦΕΚ 3326 Β/7-8-2020) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργεας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στον Δμ Πρου της Περιφερειακς Εντητας Νσων της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.8.2020 ως και 17.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοου COVID-19

10-8-20 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/20 (ΦΕΚ 3323 Β/7-8-2020) : Προκρυξη της δρσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»7-8-20  ΥΠΥΜΕ Α/ΟΙΚ.48449/2460/7-8-20 : Περ εξαιρσεων υποχρωσης καταβολς τλους αδεας

7-8-20  Κ.Υ.Α. 1777/211994/20 (ΦΕΚ-3309 Β/7-8-20) : γκριση προγρμματος οικονομικν αποζημισεων, ενισχσεων και λειτουργικν δαπανν που προκπτουν απ την επιβολ κτηνιατρικν μτρων εξυγανσης του ζωικο κεφαλαου της χρας, (διερενηση, πρληψη, επιτρηση, λεγχος, εκρζωση, κτακτες επεμβσεις) στο πλασιο εφαρμογς των ισχυουσν ειδικν κτηνιατρικν διατξεων, για το τος 2020.

7-8-20  ΥΠ.ΕΣ. Φ.79174/50331/ΕΓΚ.274/7-8-20 : Νες διατξεις πολιτογρφησης ομογενν προερχμενων απ χρες της πρην Σοβιετικς Ενωσης : ρθρο 39 του ν. 4604/19 πως ισχει με τις τροποποισεις του ρθρου 36 του ν. 4674/20 - Γνωμοδτηση αριθ. 86/20 ΝΣΚ

7-8-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/47850/6-8-20 : Βασικς υγειονομικς απαιτσεις των λιμνων - πυλν εισδου της χρας για την ετοιμτητα και ανταπκριση ναντι του νου στελχους κορωνοιο SARS-CoV-2

7-8-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/20 (ΦΕΚ-3291 Β/6-8-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ 27-7-2016 (Β'2471) απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Κατταξη δημσιων και ιδιωτικν ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες και υποκατηγορες, σμφωνα με το ρθρο 1 παργραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α' 209)», ως προς την κατταξη ορισμνων ργων και δραστηριοττων της 10ης Ομδας.

7-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.50178/20 (ΦΕΚ-3302 Β/6-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ Δ1α/Γ.Π.οικ.47417/24.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ προληπτικν ελγχων στα σημεα εισδου στη Χραμσω αεροπορικν συνδσεων με τη Βουλγαρα και τη Ρουμανα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B 3096).

7-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.50174/20 (ΦΕΚ-3301 Β/6-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/20.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3009).

7-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 620/20 (ΦΕΚ-3300 Β/6-8-20) : Συγκρτηση επιτροπς αξιολγησης του ρθρου 6, της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020/20 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Εσωτερικν και του Υφυπουργο Οικονομικν, «Ειδικ Αναπτυξιακ Πργραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμο, συνδσμων Δμων και Νομικν Προσπων: ΟΤΑ Πργραμμα Ανπτυξης και Αλληλεγγης για την Τοπικ Αυτοδιοκηση “Αντνης Τρτσης”» (Β’ 1386).

7-8-20  Κ.Υ.Α. 9938/20 (ΦΕΚ-3300 Β/6-8-20) : Χοργηση δειας χωροθτησης και κατασκευς

7-8-20  Κ.Υ.Α. οικ. 20315/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3251 Β/5-8-20) : Καθορισμς διοικητικς διαδικασας: Χοργησης αντιγρφου ληξιαρχικς πρξης συμφνου συμβωσης, αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και του αντστοιχου εντπου, που διεκπεραινεται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ).6-8-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.50081/6-8-20 : Τμματα ακτν της Περιφρειας Αττικς, στα οποα δεν επιτρπεται η κολμβηση για τη θεριν περοδο 2020

6-8-20  ΑΑΔΕ Ε2128/4-8-20 : Ασκηση ενδικοφανος και δικαστικς προσφυγς ατομικς απ τα αλληλεγγως ευθυνμενα πρσωπα του ρθρου 50 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ)

6-8-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.40021/ΟΙΚ.32117/1357/6-8-20 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση δειας και επιδματος ασθνειας και μητρτητας (κυοφορας - λοχεας) για το χρονικο διστημα αναστολς των επιχειρσεων λγω των κτακτων μτρων της πανδημας COVID-19

6-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 49938/6-8-20 : Ειδικς οδηγες για τα στοιχεα των αιτημτων που υποβλλονται απ τουςΦορες Τοπικς Αυτοδιοκησης στο πλασιο του Προγραμματισμο Προσλψεων τους 2021

6-8-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/71/ΟΙΚ.15448/5-8-20 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις για την υποβολ αιτματος στον ετσιο προγραμματισμ προσλψεων τακτικο και εποχικο προσωπικο του δημοσου τομα τους 2021

6-8-20  Κ.Υ.Α. 149/20 (ΦΕΚ-3272 Β/6-8-20) : Προκρυξη καθεσττος για την ενσχυση της παραγωγς οπτικοακουστικν ργων στην Ελλδα, σμφωνα με το κεφλαιο Δ' του ν. 4487/2017 (Α' 116) και εξειδκευση ειδικτερων θεμτων του νμου αυτο.

6-8-20  ΑΑΔΕ Α1176/20 (ΦΕΚ-3293 Β/6-8-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Α. 1011/16.1.2020 απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις υπ' αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β' 1362) και ΠΟΛ1135/ 26.10.2005 (Β' 1592), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων» (Β' 85), πως ισχει.

6-8-20  ΑΑΔΕ Α1175/20 (ΦΕΚ-3293 Β/6-8-20) : Παρταση ως 31.10.2020 της προθεσμας αναβθμισης των ενεργν ΦΗΜ, σμφωνα με τα οριζμενα στην απφαση Διοικητ ΑΑΔΕ Α.1024/ 2020 «Συμπληρωματικς τεχνικς προδιαγραφς πρωτοκλλου επικοινωνας και κρυπτογρφησης για την διαββαση δεδομνων στο πληροφοριακ σστημα των ΦΗΜ» (Β' 317), πως ισχει.

6-8-20  ΑΑΔΕ Α1181/20 (ΦΕΚ-3271 Β/6-8-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ για τον καθορισμ των καταλγων σχετικ με τις Δηλωτες Δικαιοδοσες (Β' 3293), δυνμει του τρτου εδαφου της παρ. 4 του ρθρου πμπτου του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετχουσες Δικαιοδοσες, δυνμει του διου ρθρου και του τρτου εδαφου της περ. β' της παρ. 5 του ρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α' 163), ναντι της Ελλδας, πως χει τροποποιηθε με τις υπ' αρ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β' 1690) και Α. 1208/24.5.2019 (Β' 1995) μοιες αποφσεις και ισχει.

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79841/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3266 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων Τεχνικν Προδιαγραφν (ΤΕΠ) Διοργνωσης και Διεξαγωγς Τυχερν Παιγνων μσω Διαδικτου

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79835/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3265 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων για τη Διοργνωση και Διεξαγωγ Τυχερν Παιγνων μσω Διαδικτου.

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79823/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3264 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων Τεχνικς Προδιαγραφς της Διεξαγωγς Τυχερν Παιγνων μσω Παιγνιομηχανημτων τπου Video Lottery Terminal (VLT).

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79314/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3263 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων περ Διεξαγωγς Τυχερν Παιγνων μσω Παιγνιομηχανημτων τπου Video Lottery Terminal (VLT).

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79305/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3262 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων περ Καταλληλτητας Προσπων.

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79300/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3261 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων περ Διαχερισης Αλλαγν στα Κεντρικ Πληροφοριακ Συστματα (ΚΠΣ).

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79292/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3260 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων περ Εμπορικς Επικοινωνας Τυχερν Παιγνων.

6-8-20  ΕΦΚΑ Σ86/3/178582/5-8-20 : Προσδιορισμς ΑΕΠ 2019-20205-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.49625/20 (ΦΕΚ-3247 Β/4-8-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/ 20.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β' 3009).

5-8-20  ΥΠΑΝΕΠ 82373/20 (ΦΕΚ-3245 Β/4-8-20) : Διθεση στην ελληνικ αγορ ρευματοδοτν και ρευματοληπτν οικιακς χρσης

5-8-20  Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/49556/20 (ΦΕΚ-3244 Β/4-8-20) : Καθορισμς της διαδικασας υποβολς ατησης και δικαιολογητικν, εκκαθρισης και αποζημωσης απ τον ΕΟΠΥΥ των δαπανν θεραπειν ειδικς αγωγς.

5-8-20  Κ.Υ.Α. 2242.10/50452/2020/20 (ΦΕΚ 3243 Β/04-08-2020) : Εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου εξηκοστο τρτου της απ 30-3-2020 Π.Ν.Π. «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19, που κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86)».

5-8-20  Κ.Υ.Α. 3113.11/46794/20 (ΦΕΚ-3242 Β/4-8-20) : Μεωση των υπρ των Οργανισμν Λιμνων Α.Ε., Λιμενικν Ταμεων, Δημοτικν Λιμενικν Ταμεων και Δημοτικν Λιμενικν Γραφεων ανταποδοτικν δικαιωμτων.

5-8-20  Κ.Υ.Α. 83013/20 (ΦΕΚ-3239 Β/4-8-20) : Ανληψη συνολικς ετσιας υποχρωσης ναντι του προυπολογισμο δημοσων επενδσεων για τα ργα του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων 2020

5-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/31648/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-3238 Β/4-8-20) : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των φορων του υποτομα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης

5-8-20  Κ.Υ.Α. 24750/ΟΙΚ.Φ.109.1/20 (ΦΕΚ-3237 Β/4-8-20) : Βασικ στρατιωτικ εκπαδευση των εισερχμενων με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο Δοκμων στις Σχολς Αξιωματικν και Πυροσβεστν της Πυροσβεστικς Ακαδημας

5-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1180/20 (ΦΕΚ-3235 Β/4-8-20) : Τροποποηση της υπ'αρ. ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/ 8.8.2017 Α.Υ.Ο. «Καθορισμς ρων και προποθσεων για την παραγωγ, την κατοχ, την παραλαβ, την αποστολ, την εισαγωγ και εξαγωγ απ εγκεκριμνους αποθηκευτς βιομηχανοποιημνων καπνν, του προντος της περπτωσης στ) της παραγρφου 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/2001, πως τροποποιθηκε και ισχει, την επιβολ Φρου Κατανλωσης και ΦΠΑ, την παρακολοθηση και τον λεγχο αυτο» (Β' 2889).

5-8-20  Κ.Υ.Α. 82198/ΕΞ2020/4-8-20 (ΦΕΚ-3230 Β/4-8-20)  : Καθορισμς φορων του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας ελεγχμενων απ τη Γενικ Διεθυνση Δημοσιονομικν Ελγχων (ΓΔΔΕ) του Υπουργεου Οικονομικν

5-8-20  ΥΠΥΜΕ Α/45937/2317/20 (ΦΕΚ-3230 Β/4-8-20) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ. Α/46629/2215/18 κ.υ.α. "Καθορισμς καννων λειτουργας για την εφαρμογ του δετερου εδαφου του ρθρου 219Α του ν. 4512/18 (Α 5), πως ισχει4-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 49211/3-8-20 : Παροχ στοιχεων για την καθαριτητα των σχολικν κτιρων.

4-8-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74955/1924/20 (ΦΕΚ-3232 Β/4-8-20) : Παρταση προθεσμιν των παρ. 1 και 2 του ρθρου 47 του ν. 4423/2016.

4-8-20  Κ.Υ.Α. 3578/20 (ΦΕΚ-3234 Β/4-8-20) : Διαδικασα διακνησης και εκτλεσης υλων παραπεμπτικν διαγνωστικν εξετσεων και λειτουργα συστματος ηλεκτρονικς συνταγογρφησης υλων παραπεμπτικν διαγνωστικν εξετσεων.

4-8-20  ΥΠΥΜΕ 43882/2228/31-7-20 : Συμπλρωση της υπ’ αριθμ. 515/07.01.2015 Εγκυκλου (ΑΔΑ ΩΜΟΙ1-ΧΘΜ) σχετικ με τη διθεση Δελτων Στθμευσης ΑμεΑ.

4-8-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/οικ.49524/3-8-20 : Επικαιροποηση της Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 26335/23-04-2020 Εγκυκλου-Διευκρινσεις για τη χρση κλιματισμο κατ τη θεριν περοδο

4-8-20  ΥΠΥΜΕ Γ4/47398/1434/31-7-20  : Δυναττητα εξ' αποστσεως εκπαδευσης για την περιοδικ κατρτιση ελεγκτν ΚΤΕΟ ADR και ATP

4-8-20  ΑΑΔΕ Ε2127/31-7-20  : Κοινοποηση της αρ.πρ.Α. 1165/14.07.2020 απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε., για την παρταση προθεσμας εισαγωγς παραλαβς βιομηχανοποιημνων καπνν με επικολλημνες νσημες ταινες φορολογας μηδενικς αξας που διατθενται με απαλλαγ απ τις φορολογικς επιβαρνσεις και επιστροφς ενσμων ταινιν μηδενικς αξας προς καταστροφ

4-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.49329/20 (ΦΕΚ-3224 Β/3-8-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Δ1 α/Γ.Π.οικ.48967/31.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Εφαρμογ του μτρου της υποχρεωτικς χρσης μσκας σε κλειστος χρους στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (Β'3162).

4-8-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/193/20 (ΦΕΚ-3223 Β/3-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β’ 2729).

4-8-20  Κ.Υ.Α. Οικ. 323/Φ.213/20 (ΦΕΚ-3221 Β/3-8-20) : Ορισμς μεταβατικς περιδου ενεργοποησης ραδιοδιαλων απ τους παρχους δικτου επγειας ψηφιακς ευρυεκπομπς κατ’ εφαρμογ της υπ’ αρ. 18/2020 κοινς υπουργικς απφασης (Β’ 1752), ανακατανομ και αλλαγ χρσης των ζωνν ραδιοσυχνοττων επγειας ψηφιακς ευρυεκπομπς και ορισμς ελογης αποζημωσης του παρχου δικτου DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., κατ’ εφαρμογ του ρθρου 26 παρ. 4 του ν. 4070/2012.

4-8-20  Κ.Υ.Α. οικ.45916/1301/20 (ΦΕΚ-3217 Β/3-8-20) : Tλη λειτουργας υδατοδρομου.

4-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/31040/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-3217 Β/3-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν “Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο” (Β 3240).

4-8-20  Κ.Υ.Α. 1037/188592/20 (ΦΕΚ-3183 Β/3-8-20) : Καθορισμς της μεθοδολογας των τακτικν επσημων ελγχων σε επιχειρσεις τυποποησης και συσκευασας νωπν οπωροκηπευτικν για τη διαμρφωση του προγρμματος της εποπτεας τους, βσει του ν. 4512/2018 «Ρυθμσεις για την εφαρμογ των Διαρθρωτικν Μεταρρυθμσεων του Προγρμματος Οικονομικς Προσαρμογς και λλες διατξεις» (Α 5).3-8-20  Κ.Υ.Α. 82415/20 (ΦΕΚ-3219 Β/3-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 47640/14-5-2020 (Β’ 1847) «Καθορισμς του ποσο, κατ εδος ενισχσεων, για τα επενδυτικ σχδια που υπγονται στα καθεσττα ενισχσεων του αναπτυξιακο ν. 4399/2016 “Γενικ Επιχειρηματικτητα”, “Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων” και “Ενισχσεις μηχανολογικο εξοπλισμο” του τους 2020».

3-8-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2γ/ΓΠ/33512/20 (ΦΕΚ-3218 Β/3-8-20) : Καθορισμς τιμοκαταλγου υπηρεσιν που παρχει ο Εθνικς Οργανισμς Μεταμοσχεσεων (Ε.Ο.Μ.) οι εποπτευμενες απ αυτν Μονδες κατ τη διαδικασα αναζτησης, λψης και μεταφορς μοσχεματος αρχγονων αιμοποιητικν κυττρων, απ τις Διεθνες Δεξαμενς Αναζτησης.

3-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 47123/20 (ΦΕΚ-3213 Β/3-8-20) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος σκοπος στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων τους 2020.

3-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1173/20 (ΦΕΚ-3207 Β/3-8-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθ. 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (B196) απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Τπος και περιεχμενο των χρησιμοποιουμνων απ τη Δ.Ο.Υ. Μοσχτου εντπων στα υποσυστματα “σοδα-ξοδα’’ και “Δικαστικν Ενεργειν’’ του ολοκληρωμνου Πληροφορικο Συστματος Φορολογας (Ο.Π.Σ.Φ. TAXIS)», πως τροποποιθηκε και ισχει.

3-8-20  Κ.Υ.Α. 8280/20 (ΦΕΚ-3205 Β/3-8-20) : Σναψη προγραμματικν συμβσεων του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

3-8-20  ΥΠΥΜΕ 2652/20 (ΦΕΚ-3200 Β/3-8-20) : Ανθεση ανπτυξης και λειτουργας του Εθνικο Μητρου Υποδομν και σσταση Συντονιστικς Επιτροπς Καθοδγησης για τη διαμρφωση των απαιτσεων και για τον σχεδιασμ και την παρακολοθηση της ανπτυξης του Εθνικο Μητρου Υποδομν.

3-8-20  ΥΠΥΜΕ Β1/ΟΙΚ.47358/1433/31-7-20 : Ν. 3887/10 - Διευκρινσεις για την κδοση αδειν κυκλοφορας ανεξρτητων ρυμουλκν ΔΧ

3-8-20  N. 4715/20 (ΦΕΚ-149 Α/1-8-20) : Ρυθμσεις για τη διασφλιση της πρσβασης σε ποιοτικς υπηρεσες υγεας - δρυση και καταστατικ του Οργανισμο Διασφλισης της Ποιτητας στην Υγεα Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), λλες επεγουσες διατξεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Υγεας και λλες διατξεις.

3-8-20  N. 4714/20 (ΦΕΚ-148 Α/31-7-20) : Φορολογικς παρεμβσεις για την ενσχυση της αναπτυξιακς διαδικασας της ελληνικς οικονομας, ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα των Οδηγιν (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορ Δημοσου για την αποπληρωμ δανεων πληγντων δανειοληπτν λγω των δυσμενν συνεπειν της νσου COVID-19 και λλες διατξεις.

3-8-20  ΑΑΔΕ Ε2126/29-7-20  : Κοινοποηση της υπ'αριθ. Α.1141/09-03-2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποηση της απφασης υπ'αριθ. 30/003/000/1026/2016 «ροι και προποθσεις για την πλρη μετουσωση της αιθυλικς αλκολης, την παρασκευ, διθεση και την εμφιλωση της πλρως μετουσιωμνης αιθυλικς αλκολης» (Β' 755)

3-8-20  ΑΑΔΕ Ε2125/31-7-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 9 «Τροποποηση των ρθρων 121 και 123 του Εθνικο Τελωνειακο Κδικα» του νμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148/31-7-2020 Α) του Υπουργεου Οικονομικν «Φορολογικς παρεμβσεις για την ενσχυση της αναπτυξιακς διαδικασας της ελληνικς οικονομας, προσαρμογ της Ελληνικς Νομοθεσας στις διατξεις των Οδηγιν (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 …και λλες διατξεις»

3-8-20  ΕΦΚΑ 173837/31-7-20 : Παρταση μχρι 31/08/2020 της προθεσμας ηλεκτρονικς υποβολς των Α.Π.Δ. Ιουνου 2020 και καταβολς των ασφαλιστικν εισφορν της διας μισθολογικς περιδου για : α) εργαζμενους ενταχθντες τον μνα Ιονιο 2020 στο Μηχανισμ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, β) εποχικ εργαζμενους με δικαωμα επαναπρσληψης, για τους οποους ανεστλησαν οι συμβσεις εργασας τους τον Ιονιο 2020 και γ) εποχικ εργαζμενους χωρς δικαωμα επαναπρσληψης, οι οποοι επαναπροσλφθησαν με μερικ απασχληση τον Ιονιο 2020 απ εργοδτες του τουριστικο και επισιτιστικο κλδου.

3-8-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71449/1852/20 (ΦΕΚ-3171 Β/2-8-20) : Καθορισμς τελν κδοσης αδειν κυνηγιο, για το κυνηγετικ τος 2020-2021.

3-8-20  Κ.Υ.Α. 46735/20 (ΦΕΚ-3170 Β/1-8-20) : Παροχ οδηγιν για την κατρτιση του προπολογισμο των Δμων, οικονομικο τους 2021 – μερικ τροποποηση της υπ’ αρ. 7028/2004 απφασης (Β 253).

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48940/20 (ΦΕΚ-3168 Β/1-8-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030/21.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στα Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 21.3.2020 ως και 21.4.2020» (Β’ 985), ως και τις 31.8.2020 .

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48996/20 (ΦΕΚ-3167 Β/1-8-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.47417/24.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ προληπτικν ελγχων στα σημεα εισδου στη Χρα μσω αεροπορικν συνδσεων με τη Βουλγαρα και τη Ρουμανα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B 3096).

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48998/20 (ΦΕΚ-3166 Β/1-8-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 46164/20.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B’ 3009).

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48976/20 (ΦΕΚ-3165 Β/31-7-20) : Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

3-8-20  Κ.Υ.Α. Α1182/20 (ΦΕΚ-3164 Β/31-7-20) : Παρταση των προθεσμιν που προβλπονται με τις διατξεις των παρ. 51 και 53α του ρθρου 72 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (Κ.Φ.Δ.).

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.49000/20 (ΦΕΚ-3163 Β/31-7-20) : Aναστολ επισκεπτηρων σε νοσοκομεα, κντρα φροντδας ηλικιωμνων και δομς ευλωτων ομδων.

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48967/20 (ΦΕΚ-3162 Β/31-7-20) : Εφαρμογ του μτρου της υποχρεωτικς χρσης μσκας σε κλειστος χρους στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48929/20 (ΦΕΚ-3161 Β/31-7-20) : Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, καθς και στα επαγγελματικ τουριστικ ημερπλοια στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48932/20 (ΦΕΚ-3160 Β/31-7-20) : Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, ανεξαρττως σημαας, που προρχονται απ το εξωτερικ, στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48595/20 (ΦΕΚ-3159 Β/31-7-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης πανηγρεων και λλων αντστοιχων δημσιων ανοικτν εκδηλσεων, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 1.8.2020 ως και 31.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48937/20 (ΦΕΚ-3158 Β/31-7-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων με την Τουρκα, την Αλβανα και τη Βρεια Μακεδονα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48596/20 (ΦΕΚ-3157 Β/31-7-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/18.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν «Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, ισχος απ τις 18.6.2020 ως και τις 2.7.2020» (Β’ 2420), ως και τις 31.8.2020.

3-8-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/Δ/75516/436/20 (ΦΕΚ-3156 Β/31-7-20) : Aντικατσταση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620/20–06–2019 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης, Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Υποδομν και Μεταφορν «Πργραμμα χρηματοδτησης για την Ενεργειακ Αναβθμιση Δημοσων Κτιρων» (B’ 2597).

3-8-20  Κ.Υ.Α. 12181/20 (ΦΕΚ-3155 Β/31-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα “Τουρισμς για λους” τους 2020» (Β 2393).

3-8-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/20 (ΦΕΚ-3154 Β/31-7-20) : Επιμερισμς του ειδικο τλους υπρ των οικιακν καταναλωτν σε περιοχς που λειτουργον σταθμο Α.Π.Ε. και Υβριδικο σταθμο σε μα περισστερες Κοιντητες, για την περοδο των ετν 2015 – 2019, κατεφαρμογ της περ. i) της παρ. Α.3 του ρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Περιβλλοντος και Ενργειας (Β’ 2172), πως ισχουν.

3-8-20  ΥΠΑΝΕΠ 82134/31-7-20 : Οδηγες πραγματοποησης πληρωμν σε πρξεις ΕΚΤ που αφορον στη λειτουργα δομν για το διστημα επιβολς μτρων για την αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID 19.31-7-20  ΑΑΔΕ Ε2124/31-7-20 : Κοινοποηση της Απφασης (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπς για την τροποποηση της Απφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικ με την απαλλαγ απ τους εισαγωγικος δασμος και τον ΦΠΑ κατ την εισαγωγ, η οποα χορηγεται για τα εμπορεματα που εναι αναγκαα για την καταπολμηση των επιπτσεων της ξαρσης της νσου COVID-19 κατ τη διρκεια του 2020Παρταση προθεσμας

31-7-20  Κ.Υ.Α. Δ12Α/ΓΠ.23962/711/20 (ΦΕΚ-3141 Β/30-7-20) : Ανθεση Οργνωσης και λειτουργας των κατασκηνσεων για τομα με Αναπηρες για το τος 2020.

31-7-20  ΑΑΔΕ Ε2122/28-7-20 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. οικ.21221-14/07/2020 (Β' 3007) απφασης του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου "Παρταση ισχος των αδειν διαμονς και των δελτων διαμονς και μνιμης διαμονς, που εκδδονται κατ' εφαρμογ του ν.4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135), καθς και των βεβαισεων κατθεσης ατησης των ρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014.”

31-7-20  ΑΑΔΕ Ε2121/27-7-20 : Κοινοποηση του κανονισμο (ΕΕ) 2020/592 και των Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. 1723/179088/03¬07-2020 (Β'2764), 1869/191097/14-07-2020 (Β'2883) και 1893/193770/15-07-2020 (Β'2950) για την απσταξη ονων λγω κρσης.

31-7-20  ΑΑΔΕ Ε2120/27-7-20 : Καταστροφ αλκοολοχων προντων.

31-7-20  ΑΑΔΕ Ε2119/27-7-20  : Τροποποηση της Ε.2033/19-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ) "Παροχ οδηγιν για την εισαγωγ και εξαγωγ εμπορευμτων με σκοπ τη διευκλυνση του εμπορου λγω των γενικτερων μτρων πρληψης της εμφνισης και αντιμετπισης της διδοσης του κορωνο".

31-7-20  ΥΠΑΙΘ 102635/ΓΔ4/31-7-20 : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2020-2021 σε Δημσια Γυμνσια, Γενικ και Επαγγελματικ Λκεια της χρας

31-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926/20 (ΦΕΚ-3152 Β/30-7-20) : Διαδικασα Υπαγωγς Δικαιοχων σε Κατηγορες Μειωμνων Χρεσεων Ειδικο Τλους Μεωσης Εκπομπν Αριων Ρπων (ΕΤΜΕΑΡ).

31-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/20 (ΦΕΚ-3151 Β/30-7-20) : Καθορισμς ανταποδοτικν τελν για την κδοση, τροποποηση επκταση των αδειν του ρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετσιων ανταποδοτικν τελν για τη χρση αυτν, και καθορισμς προστμων για μη καταβολ εκπρθεσμη καταβολ των ετσιων ανταποδοτικν τελν.

31-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74461/2975/20 (ΦΕΚ-3150 Β/30-7-20) : Τροποποηση της ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 187480/07.12.2016 (Β 3955), υπουργικς απφασης «Μεθοδολογα υπολογισμο της ειδικς τιμς αγορς τεχνολογιν ανανεσιμων πηγν ενργειας και συμπαραγωγς ηλεκτρισμο και θερμτητας υψηλς απδοσης, κριτρια και περιορισμο χοργησης της προσαξησης ανπτυξης ετοιμτητας συμμετοχς στην αγορ και διαδικασα χοργησς της, καθς και διαδικασα απομεωσης της λειτουργικς ενσχυσης για τους σταθμος που χουν λβει επενδυτικ ενσχυση κατ εφαρμογ των ρθρων 3, 5 και 6 του ν. 4414/2016», πως χει τροποποιηθε και ισχει.

31-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976/20 (ΦΕΚ-3150 Β/30-7-20) : Καθορισμς της αδειοδοτικς διαδικασας για την εγκατσταση και τη σνδεση με το δκτυο διανομς σταθμν μικρν ανεμογεννητριν εγκατεστημνης ισχος μικρτερης σης των 60 kW, καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας, με βση την παρ. 1 του ρθρου 4 του ν. 4203/2013 (Α 235) πως τροποποιθηκε με την παρ. 2 του ρθρου 50 του ν. 4546/2018 (Α 101) και ισχει.

31-7-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/73978/911/20 (ΦΕΚ-3149 Β/30-7-20) : Συμψηφισμς απαιτσεων που καταχωρζονται στους λογιστικος λογαριασμος των Διαχειριστν του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας και του Ελληνικο Δικτου Διανομς Ηλεκτρικς Ενργειας, καθς και του Διαχειριστ Α.Π.Ε. και Εγγυσεων Προλευσης, κατ το ρθρο 41 του ν. 4643/2019 (Α’ 193), ως ισχει.

31-7-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/20 (ΦΕΚ-3149 Β/30-7-20) : Καθορισμς του μγιστου ορου συνολικς ισχος φωτοβολτακν σταθμν σε αγροτικ γη εντς του οποου εναι επιτρεπτ η εγκατσταση φωτοβολτακο σταθμο ≤ 1 MW σε αγροτικ γη υψηλς παραγωγικτητας σε MW αν Περιφερειακ Εντητα και προσδιορισμς των ενεργειν των αρμδιων υπηρεσιν με βση την παρ.6 του ρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) πως τροποποιθηκε με την παρ. 1 του ρθρου 24 του ν. 4643/2019 (Α 193) και ισχει.

31-7-20  Κ.Υ.Α. 30742/1002/20 (ΦΕΚ-3148 Β/30-7-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του χρνου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 (Π.Ν.Π.) «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του», (Α’ 55).

31-7-20  ΥΠ.ΠΡΟΣ.ΠΟΛ. 6000/14/17-ιε/20 (ΦΕΚ-3146 Β/30-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 6000/14/17-γ/31-12-2019 απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Προστασας του Πολτη «Προσντα, δικαιολογητικ και διαδικασα πρσληψης Συνοριακν Φυλκων» (Β 4937).

31-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/74209/2111/20 (ΦΕΚ-3140 Β/30-7-20) : γκριση οικοδομικς δειας και περιβαλλοντικν ρων για την κατασκευ και λειτουργα πενντα (50) νων κλινν μονδων εντατικς θεραπεας εντς τμματος του Γενικο Νοσοκομεου Νοσημτων Θρακος Αθηνν «Η Σωτηρα».

31-7-20  ΕΦΚΑ 169665/20 (ΦΕΚ-3138 Β/30-7-20) : Μεταφορ οικονομικν αρμοδιοττων απ Περιφερειακς Υπηρεσες του e-ΕΦΚΑ στη Γενικ Διεθυνση Οικονομικν Υπηρεσιν.

31-7-20  ΑΑΔΕ Α1177/20 (ΦΕΚ-3137 Β/30-7-20) : Μεταφορ εκκρεμν υποθσεων των ειδικν συνεργεων ελγχου.

31-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/30886/ΔΛΓΚ/20 (ΦΕΚ-3136 Β/30-7-20) : Λογιστικ Πολιτικ για την Πρτη Εφαρμογ του Λογιστικο Πλαισου της Γενικς Κυβρνησης.

31-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/30888/ΔΛΓΚ/20 (ΦΕΚ-3135 Β/30-7-20) : Ανπτυξη του βασικο σχεδου λογαριασμν του Λογιστικο Πλαισου της Γενικς Κυβρνησης .

31-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48293/20 (ΦΕΚ-3134 Β/30-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ Δ1α/Γ.Π.οικ.47417/24.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ προληπτικν ελγχων στα σημεα εισδου στη Χρα μσω αεροπορικν συνδσεων με τη Βουλγαρα και τη Ρουμανα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B 3096).

31-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48292/20 (ΦΕΚ-3133 Β/30-7-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 30.7.2020 ως και 14.8.2020.30-7-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-7-20 :  Ετσιος προγραμματισμς προσλψεων τακτικο και εποχικο προσωπικο του δημοσου τομα τους 2021.

30-7-20  ΕΑΑΔΗΣΥ 4121/30-7-20 : Διευκρινσεις ως προς την τρηση των διατυπσεων δημοσιτητας στη διαγωνιστικ διαδικασα σε περπτωση τροποποησης ρων της διακρυξης

30-7-20  ΑΑΔΕ Ε2123/29-7-20 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ της Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν Α.1035/2020 (Β' 551), πως ισχει, για τις υποχρεσεις Παρχων Υπηρεσιν Ηλεκτρονικς 'Εκδοσης Στοιχεων και διαδικασες ελγχου παροχς υπηρεσιν ηλεκτρονικς κδοσης στοιχεων

30-7-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29-7-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοιο

30-7-20  Ν. 4713/20 (ΦΕΚ-147 Α/29-7-20) : Εκσυγχρονισμς της ιδιωτικς εκπαδευσης και λλες επεγουσες διατξεις αρμοδιτητας Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων.

30-7-20  Ν. 4712/20 (ΦΕΚ-146 Α/29-7-20) : Διυπηρεσιακ Μονδα Ελγχου Αγορς, ρθμιση της οικονομικς δραστηριτητας, αντιμετπιση του παρνομου εμπορου, πρστιμα για τη διακνηση και εμπορα απομιμητικν/παραποιημνων προντων, ρθμιση θεμτων για τη βιομηχανα, τις ιδιωτικς επενδσεις, τις συμπρξεις δημοσου και ιδιωτικο τομα, την ρευνα, την καινοτομα και το Οικονομικ Επιμελητριο Ελλδος και λοιπς διατξεις.

30-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74441/1918/29-7-20 : Δημοσιοποηση στοιχεων Μητρου Δασικν Συνεταιριστικν Οργανσεων και Δασεργατν

30-7-20  K.Y.A. 29370/825/20 (ΦΕΚ-3132 Β/29-7-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ’ αρ. 60646/1915/17-2-2020 (673/Β') κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και οικογενειν αυτν περιδου 2020-2021, με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο», πως ισχει.

30-7-20  ΥΠΑΙΘ Φ.253.1/99066/Α5/20 (ΦΕΚ-3130 Β/28-7-20) : Συμπλρωση της υπ’ αρ. Φ.253.1/56061/Α5/14-5-2020 υπουργικς απφασης «Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, στα Τμματα και στις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδ. τος 2020-2021» (Β 1853), πως χει συμπληρωθε και ισχει.29-7-20  Ν. 4711/20 (ΦΕΚ-145 Α/29-7-20) : Απλοστευση πλαισου σκησης οικονομικν δραστηριοττων αρμοδιτητας Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων και λλες διατξεις

29-7-20  Κ.Υ.Α. 20530/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3030 Β/21-7-20-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Καθορισμς διαδικασας παροχς διοικητικν πληροφοριν και διεκπεραωσης υποθσεων πολιτν και επιχειρσεων απ τα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.) με τηλεδισκεψη

29-7-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/43187/20 (ΦΕΚ-3129 Β/28-7-20) : Καθορισμς των ελχιστων τυπικν και ουσιαστικν προσντων που διαθτουν οι επιθεωρητς κρτους σημαας του Κλδου Ελγχου Πλοων (ΚΕΠ), της διαδικασας ελγχου και επιθεωρσεων πλοων απ επιθεωρητς του ΚΕΠ

29-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48002/20 (ΦΕΚ-3131 Β/28-7-20) : Εφαρμογ του μτρου της υποχρεωτικς χρσης μη ιατρικς μσκας σε εμπορικς επιχειρσεις, επιχειρσεις παροχς υπηρεσιν, χρους γραφεων και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

29-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1163/20 (ΦΕΚ-3119 Β/28-7-20) : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 6 του ρθρου 15 και της παρ. 4 του ρθρου 40 του ν. 4172/2013, οι οποες προστθηκαν με τις διατξεις του ρθρου 7 του ν. 4646/2019, σχετικ με τις δαπνες που αποδεικνονται με ηλεκτρονικ μσα πληρωμς.

29-7-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/43184/20 (ΦΕΚ-3117 Β/28-7-20) : Καθορισμς της κατανομς των αρμοδιοττων του Κλδου Ελγχου Πλοων.28-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 47668/28-7-20 : γκριση προσλψεων τακτικο προσωπικο στους Δμους και τις Περιφρειες της Χρας στο πλασιο του ετσιου προγραμματισμο προσλψεων για το τος 2020.

28-7-20  Κ.Υ.Α. 46736/20 (ΦΕΚ-3114 Β/28-7-20) : Κατρτιση και υποβολ προπολογισμο των Περιφερειν, οικονομικο τους 2021.

28-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Γ/ΓΦ3.3/13/18Ζ/ΦΑΥ4/6/2020/ΓΠ/47702/28-7-20 : Ανπτυξη - υλοποηση απ το Υπουργεο Υγεας δρσεων και παρεμβσεων ευαισθητοποησης και ενημρωσης του μαθητικο πληθυσμο στο  πλασιο της Αγωγς Υγεας σε Εθνικ Εππεδο, για το σχολικ τος 2020-2021

28-7-20  ΑΑΔΕ Ε2118/24-7-20 : Κοινοποηση της γνωμοδτησης υπ 'αριθμ. 220/19 της Α' Τακτικς Ολομλειας του ΝΣΚ σχετικ με την τχη κατσχεσης εις χερας τρτου σε βρος οφειλτιδας επιχερησης, επιβληθεσας προ της κατθεσης ατησης περ υπαγωγς της επιχερησης στη διαδικασα της ειδικς διαχερισης του ρθρου 68 του ν. 4307/14, μετ την κδοση οριστικς (θετικς) δικαστικς απφασης

28-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.21134/28-7-20 : Σχετικ με διαδικασες Υποβοηθομενης Αναπαραγωγς - Επικαιροποηση εντπων εξωσωματικς γονιμοποησης, πρκλησης ωοθυλακιορηξας και χοργησης γοναδοτροπινν σε νδρες

28-7-20  ΥΠΥΜΕ 36733/593/28-7-20 : Προμθεια Εντπων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων για τις ανγκες των Περιφερειν λης της Χρας

28-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 47482/ΕΓΚ.253/27-7-20 : Θματα προσωπικο των ΟΤΑ α' βαθμο, που προσλφθηκε με την προκρυξη 3Κ/2018

28-7-20  ΥΠΑΝΕΠ 77883/20 (ΦΕΚ-3110 Β/27-7-20) : 4η Τροποποηση της υπ' αριθ. 37674/10.4.2020 απφασης «Πρσκληση για την Επιδτηση Τκων Υφιστμενων Δανεων Μικρν και Μεσαων Επιχειρσεων πληττμενων απ τα μτρα αντιμετπισης της πανδημας του ιο COVID-19» (Β 1291).27-7-20  ΑΑΔΕ Ε2117/24-7-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 12 του ν.4704/2020 (ΦΕΚ Α'133).

27-7-20  ΑΑΔΕ Ε2116/24-7-20 : Φορολογικ μεταχεριση αποζημωσης ρθρων 105 και 106 Εισ. Ν.Α.Κ. που καταβλλεται σε φυσικ πρσωπο για την αποκατσταση ζημας που υπστη εξαιτας στρησης αποδοχν συντξεων οφειλμενη σε παρνομες πρξεις παραλεψεις οργνων του Δημοσου ν.π.δ.δ.

27-7-20  ΑΑΔΕ Ε2115/24-7-20 : Κοινοποηση και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων των παρ.53 και 54β του ρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α70), πως ισχουν μετ την ψφιση του ν.4701/2020 (Α28),οι οποες αφορον ποσ αναδρομικν εισοδημτων που εισπρχθηκαν το 2013, για τα οποα εκδθηκαν πρξεις προσδιορισμο φρου εντς του 2019,με βση στοιχεα που εχε στη διθεσ της η Φορολογικ Διοκηση.

27-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 78178/ΕΞ2020/22-7-20 : Καταγραφ δαπανν για υπηρεσες καθαριτητας και φλαξης φορων Γενικς Κυβρνησης

27-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 47131/24-7-20 : Καταγραφ δαπανν για υπηρεσες καθαριτητας και φλαξης φορων Γενικς Κυβρνησης

27-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.47244/24-7-20 : Εγκκλιος Προτυποποιημνων Εντπων Ελγχων Επιχειρσεων Υγειονομικο Ενδιαφροντος.

27-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠ/οικ.47415/24-7-20 : Οδηγες ετοιμτητας και διαχερισης κρουσμτων covid-19 σε κρουαζιερπλοια

27-7-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 20997/ΕΞ2020/24-7-20 : κδοση Υπουργικς Απφασης για την παρταση εφαρμογς των προβλψεων του ρθρου 10Β του Ν.3861/2010

27-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.47421/20 (ΦΕΚ-3099 Β/26-7-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

27-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.47419/20 (ΦΕΚ-3098 Β/25-7-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44074/11.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν «Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 13.7.2020 ως και 26.7.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 2797) ως και την 31.8.2020 .

27-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.47417/20 (ΦΕΚ-3096 Β/24-7-20) : Επιβολ προληπτικν ελγχων στα σημεα εισδου στη Χρα μσω αεροπορικν συνδσεων με τη Βουλγαρα και τη Ρουμανα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

27-7-20  ΑΑΔΕ Α1174/20 (ΦΕΚ-3095 Β/24-7-20) : Απδοση Αριθμο Φορολογικο Μητρου (Α.Φ.Μ.) σε πολτες τρτης χρας που απασχολονται σε αγροτικς εργασες σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου τεσσαρακοστο δετερου του Μρους Θ της απ 01.05.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 90), πως κυρθηκε με τις διατξεις του ρθρου 2 του ν. 4690/2020 (Α104)

27-7-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 21260/20 (ΦΕΚ-3093 Β/24-7-20) : Τροποποηση της απφασης «Καθορισμς πλαισου προδιαγραφν του προγρμματος ’’ΕSTIA II’’ για τη στγαση αιτοντων διεθν προστασα».

27-7-20  ΥΠΥΜΕ 2585/20 (ΦΕΚ-3089 Β/24-7-20) : Ορισμς Αποφαινμενου Οργνου και Διατκτη. Μεταββαση της εξουσας υπογραφς «Με εντολ Υπουργο» στον Γενικ Γραμματα Υποδομν του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν κατ' ρθρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

27-7-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/20 (ΦΕΚ-3088 Β/24-7-20) : Εφπαξ ειδικ βοθημα για την επανασνδεση παροχν ηλεκτρικο ρεματος, δυνμει του ρθρου 36 του ν. 4508/2017 (Β’ 474) πως τροποποιθηκε και ισχει.

27-7-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2244.7/47236/2020 (ΦΕΚ-3086 Β/24-7-20) : Διαδικασα διρθωσης-διαγραφς-διενργειας-συμπλρωσης εγγραφν επ των ναυτικν φυλλαδων /και ναυτολογων πλοων, επικρωσης ναυτολογσεων/απολσεων ναυτικν φυλλαδων ναυτικν που υπηρτησαν σε πλοα με ελληνικ σημαα ξνη σημαα συμβεβλημνα με το Ναυτικ Απομαχικ Ταμεο, επικρωσης μεταβολν σε ναυτολγια πλοων και ανασνταξης απολεσθντων ναυτολογων.

27-7-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/43190/2020 (ΦΕΚ-3084 Β/24-7-20) : Καθορισμς των ελχιστων απαιτομενων προσντων και της διαδικασας εκπαδευσης και πιστοποησης των επιθεωρητν και ελεγκτν των Τοπικν Κλιμακων Επιθερησης Πλοων (Τ.Κ.Ε.Π.) αν τομα επιθερησης και ελγχου που διενεργον, της διαδικασας για τη διενργεια επιθεωρσεων και ελγχου πλοων, του εδους και του ερους της ευθνης των επιθεωρητν και ελεγκτν πλοων, καθς και κθε λλου θματος σχετικο με τη λειτουργα, στελχωση και λεγχο του ργου των Τ.Κ.Ε.Π.24-7-20  ΕΑΑΔΗΣΥ 3951/22-7-20 : Τροποποηση ρθρου 53 ν. 4412/2016 -Επιβολ κρτησης υπρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

24-7-20  ΑΑΔΕ  Ε2114/23-7-20 (ΑΔΑ: ΨΑΗΦ46ΜΠ3Ζ-ΒΨΞ) : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 5, 63 και 65 του νμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α') του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας «Προθηση της ηλεκτροκνησης».

24-7-20  ΥΠΑΙΘ Φ.253.2/98470/Α598470/23-7-20 (ΑΔΑ: 6ΥΗΦ46ΜΤΛΗ-ΤΒΛ) : Α. Καθορισμς προγρμματος επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων τους 2020:
1. μαθημτων Γενικν Λυκεων,
2. ειδικν και μουσικν μαθημτων των υποψηφων για εισαγωγ στα οικεα τμματα
Β. Ορισμς προθεσμας υγειονομικς εξτασης και πρακτικς δοκιμασας των υποψηφων για εισαγωγ στα ΤΕΦΑΑ.

24-7-20  Κ.Υ.Α. 21210/20 (ΦΕΚ-3077 Β/24-7-20) : Υλοποηση του Προγρμματος ESTIA ΙΙ: Στεγαστικ πργραμμα για αιτοντες διεθν προστασα/Χρηματοδτηση.

24-7-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 19524/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3071 Β/23-7-20) : Μητρο Δημσιων Ισττοπων και Εφαρμογν (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) / ργανα διαχερισης του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. ροι και προποθσεις νταξης στο Μητρο Δημοσων Ισττοπων και Εφαρμογν (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) Μορφ και διαδικασα χοργησης της γνωμοδτησης απ την ΕΣΑμεΑ στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. Τεχνικς και λειτουργικς απαιτσεις, προδιαγραφς και λλα τεχνικ ζητματα σχετικ με την εφαρμογ του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ Διαδικασα παρακολοθησης.

24-7-20  ΥΠΑΝΕΠ 3360/20 (ΦΕΚ-3068 Β/23-7-20) : 2η Τροποποηση και αντικατσταση της υπ' αρ. 13346/25-07-2017 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με θμα «Ορισμς της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ως Ενδιμεσου Φορα του Επιχειρησιακο Προγρμματος Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020. Ανθεση αρμοδιοττων διαχερισης για Πρξεις πλην Κρατικν Ενισχσεων του Επιχειρησιακο Προγρμματος Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020», πως ισχει.

24-7-20  ΥΠΑΝΕΠ 78428/23-7-20 (ΑΔΑ: ΩΨΜΠ46ΜΤΛΡ-ΓΞ) : Εγκκλιος εκτιμσεων πληρωμν 2020 & προβλεπμενων δαπανν του ΠΔΕ στο πλασιο του ΜΠΔΣ2021-2024

24-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.47265/24-7-20 (ΑΔΑ: 605Κ465ΦΥΟ-Τ0Ε) : Συστσεις αναφορικ με την καθολικ χρση της μσκας /ασπδας προσπου σε Καταστματα Υγειονομικο Ενδιαφροντος (τροφμων και ποτν και παροχς υπηρεσιν) στα πλασια της πανδημας COVID-19

24-7-20  ΥΠΥΜΕ Γ475/45025/2285/20/24-7-20 (ΑΔΑ: ΩΙΜΣ465ΧΘΞ-ΚΝ5) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των οδικν συνδσεων με Αλβανα, Βρεια Μακεδονα και Τουρκα

24-7-20  ΥΠΕΚΥΠ 30452/Δ9/1093/24-7-20 (ΑΔΑ: 64ΔΔ46ΜΤΛΚ-7Θ0) : Πρσθετοι ροι υλοποησης των προγραμμτων επιμρφωσης εργαζομνων και εργοδοτν που προβλπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β' και Γ' κατηγορας" (Β' 3001) πως ισχει, καθς και λλων προγραμμτων επιμρφωσης σε θματα υγεας και ασφλειας στην εργασα, στο πλασιο των μτρων πρληψης και ελγχου της διασπορς του κορωνοο SARS- COV-2.

24-7-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23-7-20 (ΑΔΑ: 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ) : Ν. 4674/2020 «Στρατηγικ Αναπτυξιακ Προοπτικ των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης, Ρθμιση ζητημτων αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και λλες διατξεις» Ενημρωση υπαλλλων για υποχρωση υποβολς ΔΠΚ και ΔΟΣ.

24-7-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 121/14353/23-7-20 (ΑΔΑ: 6ΧΒ746ΜΤΛ6-5ΟΘ) : Γνωμοδτηση αριθ. 205/2019 του Ε' Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους δεια λγω ασθνειας τκνου

24-7-20  N. 4710/20 (ΦΕΚ-142 Α/23-7-20) : Προθηση της ηλεκτροκνησης και λλες διατξεις.

24-7-20  ΥΠΑΙΘ 98540/Ζ1/20 (ΦΕΚ-3073 Β/23-7-20) : Διεξαγωγ των εξετσεων κατ την επαναληπτικ εξεταστικ του Σεπτεμβρου για το ακαδημακ τος 2019-2020.

24-7-20  Κ.Υ.Α. 11677/20 (ΦΕΚ-3073 Β/23-7-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση των κατ’ εξαρεση λειτουργοντων τουριστικν καταλυμτων.

24-7-20  Κ.Υ.Α. 77616/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3072 Β/23-7-20) : Τροποποηση της υπ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Εσωτερικν «Καθορισμς ρων, προποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης, υδτινου στοιχεου θλασσας, λιμνοθλασσας, μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν» (Β 1864), πως αυτ τροποποιθηκε με τις υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β 2198) και 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (Β 2697) μοιες.

24-7-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 17556/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3051 Β/23-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.1.2015 Υπουργικς Απφασης (Β' 116) με θμα «Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο «Πργραμμα Διαγεια» των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β ν. 3861/2010, πως προστθηκε με το ρθρο 16 ν. 4305/2014)».23-7-20  ΑΑΔΕ Ε2112/23-7-20  : Οδηγες για τη διεκπεραωση των επιστροφν

23-7-20  ΑΑΔΕ Ε2113/22-7-20 : Εφαρμογ των διατξεων περ φορολογικς κατοικας και μνιμης εγκατστασης σμφωνα με τον ν. 4172/2013 («Κ.Φ.Ε.») και τους καννες των Συμβσεων Αποφυγς Διπλς Φορολογας Εισοδματος και Κεφαλαου («Σ.Α.Δ.Φ.»), και αντιμετπιση ζητημτων διασυνοριακν εργαζομνων σμφωνα με τις διατξεις των Σ.Α.Δ.Φ., στο πλασιο της κρσης που προκλθηκε λγω της πανδημας COVID-19.

23-7-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/600/οικ.14533/23-7-20 : μεσες ενργειες για ενημρωση κατστασης θσεων των κκλων κινητικτητας 2018 & 2019

23-7-20  ΑΑΔΕ Α1165/20 (ΦΕΚ-3057 Β/23-7-20) : Παρταση προθεσμας εισαγωγς παραλαβς βιομηχανοποιημνων καπνν με επικολλημνες νσημες ταινες φορολογας μηδενικς αξας που διατθενται με απαλλαγ απ τις φορολογικς επιβαρνσεις και επιστροφς ενσμων ταινιν μηδενικς αξας προς καταστροφ.

23-7-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 20421/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3056 Β/23-7-20) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο Κεντρικ Σστημα Διακνησης Εγγρφων, Δρομολγησης και Διαλειτουργικτητας του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

23-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/20 (ΦΕΚ-3053 Β/23-7-20) : Ρυθμσεις Θρας για την κυνηγετικ περοδο 2020 - 2021.

23-7-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/2/οικ. 14497/23-7-20 : μεσες ενργειες των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων για αποστολ στοιχεων

23-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 46543/ΕΓΚ.251/22-7-20 : Κυρσεις σε περπτωση παρλειψης δλωσης ληξιαρχικν γεγοντων

23-7-20  Κ.Υ.Α. 46526/20 (ΦΕΚ-3049 Β/22-7-20) : Ρθμιση ρων και προποθσεων για την προβολ υπαθριας διαφμισης.

23-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1170/20 (ΦΕΚ-3048 Β/22-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Α.1164/09.07.2020 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τους μνες Ιολιο και Αγουστο 2020» (Β' 2867).

23-7-20  ΑΑΔΕ Α1171/20 (ΦΕΚ-3048 Β/22-7-20) : Εμπρθεσμη υποβολ της «Δλωσης Covid» του ρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β' 3579) απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε.

23-7-20  K.Y.A. Δ1α/Γ.Π.οικ.46695/20 (ΦΕΚ 3050 Β/22-7-2020): Τροποποηση της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/ 20.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας, προς περιορι¬σμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19» (Β' 3009).

23-7-20  ΥΠΑΙΘ 94893/Δ2/20 (ΦΕΚ-3046 Β/22-7-20) : Καθορισμς εξεταστας λης για το τος 2021 για τα μαθματα που εξετζονται πανελλαδικ για την εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση αποφοτων Γ τξης Ημερησου Γενικο Λυκεου και Γ τξης Εσπερινο Γενικο Λυκεου.

23-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4δ/ΓΠ/οικ.44946/20 (ΦΕΚ-3045 Β/22-7-20) : Συμπλρωση - τροποποηση των ρθρων 1, 3, 5 της υπαρ. Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/2016 υπουργικς απφασης «Καθορισμς της διαδικασας τοποθτησης ιατρν στα Νοσηλευτικ Ιδρματα προς απκτηση ειδικτητας» (Β 314).

23-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/30038/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-3044 Β/22-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.7.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονο- μικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο» (Β' 3240).

23-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 75232/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3043 Β/22-7-20 ) : Κλυψη κστους παροχς υπηρεσιν κοινς ωφλειας.

23-7-20  K.Y.A. οικ. 29466/688/20 (ΦΕΚ-3042 Β/22-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 52618/1218/9-10-2018 (Β’ 4504) κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Οικονομας και Ανπτυξης, Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης και Οικονομικν που αφορ στο «Ειδικ πργραμμα απασχλησης για 5.500 νερ- γους πτυχιοχους αντατων εκπαιδευτικν και τεχνολογικν ιδρυμτων, ηλικας 22-29 ετν, σε Υπουργεα και εποπτευμενους δημσιους φορες, πως αυτο ορζονται στο ρθρο 51 του ν.1892/1990 (Α’ 101) και οι οποοι δεν ασκον οικονομικ δραστηριτητα».

23-7-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.10-4/ 45684/2020 (ΦΕΚ-3041 Β/22-7-20) : Αποστολ τκνων ασφαλισμνων στον Οκο Νατου σε ιδιωτικς κατασκηνσεις Αττικς και περιφρειας, για τη θεριν περοδο 2020.

23-7-20  K.Y.A. 10750/20 (ΦΕΚ-3040 Β/22-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5001/19.03.2018 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων, Οικονομικν και Τουρισμο με ττλο «Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ του στεγαστικο επιδματος των σπουδαστν των Ανωτρων Σχολν Τουριστικς Εκπαδευσης του Υπουργεου Τουρισμο» (Β 1023).22-7-20  ΟΑΕΔ 44159/22-7-20 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 10/2020 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3.500 ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 22 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

22-7-20  ΟΑΕΔ 44153/22-7-20 : 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 6/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 8.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29 ΕΤΩΝ

22-7-20  ΕΦΚΑ 34/22-7-20 :  Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 27 του ν. 4670/20 (ΦΕΚ-43 Α), πως τροποποιθηκε και ισχει με το ρθρο 78 του Ν. 4690/20 (Α 104), για την απασχληση των συνταξιοχων λγω γρατος και παροχ οδηγιν

22-7-20  ΑΑΔΕ Α1161/20 (ΦΕΚ-3020 Β/21-7-20) : Πιστοποιητικ και βεβαισεις που εκδδουν οι Δ.Ο.Υ.

22-7-20  N. 4708/20 (ΦΕΚ-140 Α/21-7-20) : Κντρο Πολιτισμο και Δημιουργας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπς διατξεις.

22-7-20  ΥΠΑΙΘ 89611/Δ2/20 (ΦΕΚ-3029 Β/21-7-20) : Τρπος διεξαγωγς και περιεχμενο της τρωρης εξτασης του μαθματος της Αρχαας Ελληνικς Γλσσας και Γραμματεας στο Γυμνσιο, τρπος διατπωσης των θεμτων και τρπος βαθμολγησης των δοκιμων.

22-7-20  Κ.Υ.Α. 18844/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3021 Β/21-7-20) : Καθορισμς διοικητικς διαδικασας αρμοδιτητας Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο και του αντστοιχου εντπου που διεκπεραινεται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.).

22-7-20  Κ.Υ.Α. Φ.337/68/206005/Σ.4294/20 (ΦΕΚ-3002 Β/20-7-20) : Καθορισμς ειδικο ποσοστο επ του αριθμο των σπουδαστν-τριν που θα εισαχθον στα Αντατα Στρατιωτικ Εκπαιδευτικ Ιδρματα (ΑΣΕΙ) και στις Αντερες Στρατιωτικς Σχολς Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ) των Ενπλων Δυνμεων κατ το ακαδημακ τος 2020-2021

22-7-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 18806/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2995 Β/20-7-20) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Πληροφορες Φορολογικο Μητρου» σε Φορες του Δημοσου μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας».

22-7-20  ΥΠΕΚΥΠ 27266/Δ1/8941/20 (ΦΕΚ-2992 Β/20-7-20) : Καθορισμς οργανικν μονδων του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων των οποων αρμοδιτητες μεταφρονται και ασκονται απ την Υπηρεσα Συντονισμο του ρθρου 38 του ν. 4622/2019 (Α 133).

22-7-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 7017/7/1-Θ/20 (ΦΕΚ-2965 Β/20-7-20) : Πρσληψη ιδιωτν για τις ανγκες ασφλειας φρορησης οποιασδποτε εγκατστασης χρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμν Κοινς Ωφλειας και Επιχειρσεων, καθς και για τη συνοδεα χρηματαποστολν αυτν.

22-7-20  ΥΠΑΙΘ 96784/Ε2/22-7-20 : Διαδικασα μετατξεων εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σε λλες δημσιες υπηρεσες για λγους υγεας

22-7-20  ΑΑΔΕ Ε2111/21-7-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 82 του ν. 4706/20 (ΦΕΚ-136 Α), σχετικ με την καταβολ σε δσεις του φρου εισοδματος φορολογικο τους 2019 και ΕΝΦΙΑ 2020 και την κπτωση 2% στην εφπαξ καταβολ του φρου εισοδματος21-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/30551/ΔΠΓΚ/21-7-20  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

21-7-20  ΕΦΚΑ 163180/21-7-20 : Να διαδικασα διαπστωσης αναπηρας για παρταση παροχς

21-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.46164/20 (ΦΕΚ-3009 Β/20-7-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

21-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811/20 (ΦΕΚ-2997 Β/20-7-20) : Υπηρεσα Διακοπτμενου Φορτου, τπος και περιεχμενο Συμβσεων Διακοπτμενου Φορτου και καθορισμς συντελεστν διαφοροποησης αν κατηγορα Μονδων Παραγωγς, σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 143Α και 143Β του ν. 4001/2001, πως προστθηκαν με την παρ. 11 του ρθρου 17 του ν. 4203/2013.

21-7-20  ΥΠΥΜΕ Α/43545/2224/16-7-20 : Θματα εκμσθωσης με οδηγ μσω προκρατσεως με αντστοιχη σμβαση ελαχστου διρκειας Επιβατηγν Ιδιωτικν Χρσης (Ε.Ι.Χ.) οχημτων, κατ τις διατξεις των περιπτ. 1 ως 5 της υποπαρ. Η.2 της παρ. Η του ν.4093/2012 (Α' 222), του ν.4512/2018 (Α' 5) και των κατ' εξουσιοδτηση αυτν κανονιστικν πρξεων.

21-7-20  ΥΠΕΚΥΠ 29408/682/17-7-20 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις επ της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13¬06-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β' 2274)

21-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1169/20 (ΦΕΚ-3008 Β/20-7-20) : Ειδικτερα θματα για την εφαρμογ της παρ. 53α του ρθρου 72 του ν. 4174/13 σχετικ με την ακρωση / τροποποηση πρξεων διοικητικο προσδιορισμο φρου εισοδματος και πρξεων επιβολς προστμου που εκδθηκαν εντς του 2019, βσει της παρ. 2 του ρθρου 32 του ν. 4174/13

21-7-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 21221/2020/20 (ΦΕΚ-3007 Β/20-7-20) : Παρταση ισχος των αδειν διαμονς και των δελτων διαμονς και μνιμης διαμονς, που εκδδονται κατ' εφαρμογ του ν. 4251/14 (Α 80) και του π.δ. 106/2007 (Α 135), καθς και των βεβαισεων κατθεσης ατησης των ρθρων 8 και 9 του ν. 4251/14

21-7-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 29190/ΟΙΚ.Φ.109.1/20-7-20 (ΦΕΚ-3005 Β/20-7-20) : Κανονισμς οργνωσης και λειτουργας του Εθνικο Συντονιστικο Κντρου Επιχειρσεων και Διαχερισης Κρσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), ρθμιση θεμτων διρθρωσης, στελχωσης και λοιπς διατξεις

21-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/20 (ΦΕΚ-2998 Β/20-7-20) : Τεχνικς οδηγες προσαρμογς υφιστμενων κτιρων και υποδομν για την προσβασιμτητα αυτν σε τομα με αναπηρα και εμποδιζμενα τομα σμφωνα με την ισχουσα νομοθεσα

21-7-20  ΥΠ.ΕΞ. Π2/29243/20 (ΦΕΚ-2988 Β/20-7-20) : Καθορισμς αρχν ειδικν και δυσμενν συνθηκν διαβωσης και πρσθετου χρνου δειας, για τους υπηρετοντες σε απομακρυσμνες χρες υπαλλλους του Υπουργεου Εξωτερικν

21-7-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.10043/24986/952/20 (ΦΕΚ-2943 Β/17-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Φ.10043/43602/Δ18.2592/10-8-18 απφασης (Β 3496) για την καταβολ βοηθματος αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολομενων, κατ' εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 44 του ν. 3986/11 (Α 152), στους ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ (τως ΕΤΑΑ)

21-7-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.10035/24984/951/20 (ΦΕΚ-2943 Β/17-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Φ.80000/8252/253/26-3-13 απφασης (Β 705), για την καταβολ βοηθματος αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολομενων, κατ' εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 44 του ν. 3986/11 (Α 152), στους ασφαλισμνους του e-ΕΦΚΑ (τως ΟΑΕΕ και τως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

21-7-20  Π.Δ. 55/20 (ΦΕΚ-138 Α/20-7-20) : Τροποποηση διατξεων π.δ. 7/17 "Αναδιταξη - αναδιοργνωση, σσταση και λειτουργα περιφερειακν υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας" (Α 14) και π.δ/τος 178/14 "Οργνωση Υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας" (Α 281)20-7-20  ΥΠΕΚΥΠ 217464/6-7-20 : Πρληψη της θερμικς καταπνησης των εργαζομνων υπ συνθκες κασωνα

20-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 45201/20-7-20 : Τετρμηνες συμβσεις για την αντιμετπιση κινδνων που προκπτουν απ την εμφνιση και διασπορ του κορωνοιο COVID-19

20-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 42626/8-7-20 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 375 παρ. 1 ν. 4700/20 (Α 127)

20-7-20  Κ.Υ.Α. 29465/687/20 (ΦΕΚ-2969 Β/20-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 34715/785/20-6-2018 κοινς υπουργικς απφασης (Β’ 2414) «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση ανργων 15.000 νων ηλικας 18-29 ετν, με μφαση στους πτυχιοχους ανωττων εκπαιδευτικν ιδρυμτων πανεπιστημιακο και τεχνολογικο τομα», πως ισχει.

20-7-20  Ν. 4706/20 (ΦΕΚ-136 Α/17-7-20) : Εταιρικ διακυβρνηση ανωνμων εταιρειν, σγχρονη αγορ κεφαλαου, ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας (Εε) 2017/828 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, μτρα προς εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 2017/1131 και λλες διατξεις

20-7-20  ΟΑΕΔ 3921/80/20 (ΦΕΚ-2953 Β/17-7-20) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 3500 ανργων πτυχιοχων ανωττων εκπαιδευτικν ιδρυμτων, ηλικας 22 ως 29 ετν

20-7-20  Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.27032/952/20 (ΦΕΚ-2949 Β/17-7-20) : Τροποποηση της υπ' αριθ. Δ11/6385/148/10-4-20 κ.υ.α. "Ανθεση οργνωσης και λειτουργας κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους" (Β 1904)

20-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.45850/20 (ΦΕΚ-2948 Β/17-7-20) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.44076/20 κ.υ.α. των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς "Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασποπρς του κορωνοιο COVID-19" (B 2798)

20-7-20  K.Y.A. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.45681/20 (ΦΕΚ-2947 Β/17-7-20) : Παρταση ισχος της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.20030/21-3-20 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου ως και τις 2-8-20 (Β 985)

20-7-20  Κ.Υ.Α. 19702/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2945 Β/17-7-20) : Συμπλρωση της υπ’ αρ. 8721 ΕΞ 2020/7.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Δικαιοσνης και Επικρτειας «Μτρα Διευκλυνσης Ηλεκτρονικς κδοσης και Παραλαβς Πιστοποιητικν - Αναστολ εφαρμογς διατξεων για την υποχρεωτικ εισφορ υπρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρσημο) σε πιστοποιητικ που εκδδονται απ Υπηρεσες Δικαστικν Αρχν» (Β’ 1384).

20-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 42071/17-7-20 (ΦΕΚ-2938 Β/17-7-20) : Πρτυπος κανονισμς λειτουργας του περιφερειακο συμβουλου

20-7-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 7002/12/1-ΛΔ/20 (ΦΕΚ-2912 Β/17-7-20) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 7002/12/1-στ/99 κ.υ.α. "Εκπαδευση Ειδικν Φρουρν" (Β 1845)

 


 


17-7-20 ΥΝΑΝΠ 2252.1.1/45330/2020/20 (ΦΕΚ 2878 Β/16-7-2020) : Παρταση της περιδου εφαρμογς του ρθρου εξηκοστο δευτρου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α'75), πως χει κυρωθε με τον ν. 4684/2020 για τη διασφλιση της θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν και την ανγκη ανκτησης του ακτοπλοκο δικτου για την περοδο 21.07.2020--7.08.2020 (Α'86).

17-7-20 ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ.115/6/ΟΙΚ.20051/17-7-20 : Πρεγκριση της αναγκαιτητας αποστολς δεγματος δικαιοχων προς εξταση στο εξωτερικ απ το Αντατο Υγειονομικ Συμβολιο (Α.Υ.Σ.)  του ΕΟΠΥΥ, ταν αποδεδειγμνα δεν διενεργεται στην Ελλδα

17-7-20 ΕΦΚΑ 32/17-7-2020 : Καθορισμς της ηλεκτρονικς διαδικασας για τη χοργηση εξδων κηδεας απ τον e-Ε.Φ.Κ.Α

17-7-20 ΦΕΚ 2885 Β/17-7-2020 :

Κ.Υ.Α. 69301/20 : Τροποποηση της υπ'αριθμ. 61239/15-6-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ της ενσχυσης Φορολογικς Απαλλαγς σε επενδυτικ σχδια που χουν υπαχθε στις διατξεις του ν.4399/2016»

Κ.Υ.Α. 69298/20 : Τροποποηση της υπ'αρ. πρωτ. 61238/15-6-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ της ενσχυσης Φορολογικς Απαλλαγς σε επενδυτικ σχδια που χουν υπαχθε στις διατξεις του ν. 3908/2011»

17-7-20 ΥΠΑΙΘ Φ.14/89494/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ 2888 Β/17-7-2020) : Εκπαιδευτικς επισκψεις μαθητν και μαθητριν και μετακινσεις εκπαιδευτικν Δημσιων και Ιδιωτικν σχολεων Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης εντς και εκτς της χρας.

17-7-20 Κ.Υ.Α. Δ11/Οικ.28711/1021/20 (ΦΕΚ 2882 Β/16-7-2020) : Καθορισμς της διαδικασας χοργησης της ετσιας εισοδηματικς ενσχυσης οικογενειν ορεινν και μειονεκτικν περιοχν.16-7-20  ΥΠΕΚΥΠ 29262/948/16-7-20 : Διευκρινσεις για τη διαδικασα νταξης στον κτακτο μηχανισμ στριξης εργαζομνων και λψης αποζημωσης ειδικο σκοπο, για τους μνες Μιο και Ιονιο 2020, προκειμνου για εργαζμενους και εργαζμενες που βρσκονταν σε νμιμες δειες πως ασθενεας, μητρτητας εξμηνη ειδικ παροχ προστασας της μητρτητας οι οποες ληξαν κατ τη διρκεια αναστολς λειτουργας της επιχερησης με εντολ δημσιας αρχς, κατ’ εφαρμογ του ρθρου 34 του ν. 4690/2020 (Α' 104).

16-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 44318/ΕΓΚ.243/15-7-20  : Γνωστοποηση διατξεων και οδηγες εφαμρογς του θεσμικο πλαισου για την δλωση - διρθωση επιφνειας ακιντων στους ΟΤΑ α' βαθμο

16-7-20  ΥΠΥΜΕ  Α3/Οικ.39839/4369/15-7-20 : Τροποποηση της με αριθμ Α3/οικ. 26013/2872/04-05-2020 εγκυκλου αναφορικ με τα μτρα διεξαγωγς των θεωρητικν εξετσεων υποψηφων οδηγν

16-7-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/170/20 (ΦΕΚ-2877 Β/15-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β' 2729).

16-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.45235/20 (ΦΕΚ-2876 Β/15-7-20) : Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, καθς και στα επαγγελματικ τουριστικ ημερπλοια στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

16-7-20  ΥΠΕΚΥΠ 29056/938/15-7-20 : Οδηγες για τη χοργηση της δειας φροντδας παιδιο σε σχση με τις αναστολς συμβσεων εργασας εργαζομνων λγω των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19

16-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.45236/20 (ΦΕΚ-2875 Β/15-7-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/18.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν «Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, ισχος απ τις 18.6.2020 ως και τις 2.7.2020» (B’ 2420).

16-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.45237/20 (ΦΕΚ-2874 Β/15-7-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 15.7.2020 ως και 31.7.2020.

16-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.45233/20 (ΦΕΚ-2873 Β/15-7-20)  : Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, ανεξαρττως σημαας, που προρχονται απ το εξωτερικ, στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

16-7-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 10988/20 (ΦΕΚ-2872 Β/15-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 9800/26-06-2020 υπουργικς απφασης «Επιλογ τουριστικν καταλυμτων για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου μετδοσης του COVID-19» (Β' 2600), πως ισχει.

16-7-20  Κ.Υ.Α. 28818/664/20 (ΦΕΚ-2872 Β/15-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 40052/2007 απφασης των Υπουργν Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων και Απασχλησης και Κοινωνικς Προστασας «Καθορισμς Λειτουργας των Επαγγελματικν Σχολν (ΕΠΑΣ) Μαθητεας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 (Β' 1500)», πως ισχει.

16-7-20  ΥΠΑΙΘ Φ.153/91497/Α5/20 (ΦΕΚ-2872 Β/15-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 υπουργικς απφασης «Πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση αποφοτων δευτεροβθμιας εκπαδευσης που υπγονται στις ειδικς κατηγορες του εδαφου α' της παρ. 4 του ρθρου 2 του ν. 2525/1997» (B' 272).

16-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.45231/20 (ΦΕΚ-2868 Β/15-7-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με την Τουρκα, την Αλβανα, τη Βρεια Μακεδονα και τη Σουηδα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.15-7-20  ΑΑΔΕ Ε2110/14-7-20 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. 11341-11/06/2020 (Β' 2252) απφασης του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου "Παρταση ισχος Δελτων Αιτοντων Διεθν Προστασα (Δ.Α.Δ.Π.)

15-7-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-7-20 : Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2019 - Εισαγωγ στοιχεων απ τις Διευθνσεις Διοικητικο Προσωπικο

15-7-20  ΟΑΕΔ 42130/15-7-20 : 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 12/2017 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ:
Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1.200 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ
Β) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

15-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1164/20 (ΦΕΚ-2867 Β/15-7-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τους μες Ιολιο και Αγουστο 2020.

15-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.44823/20 (ΦΕΚ-2866 Β/14-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/ 28.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 2602), πως τροποποιθηκε με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44071/11.7.2020 κοιν απφαση των ιδων Υπουργν (Β' 2796).

15-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.44822/20 (ΦΕΚ-2865 Β/14-7-20) : Καννες τρησης αποστσεων στα δικαστρια και τις εισαγγελες της χρας απ 16.7.2020 ως και 15.9.2020 για προληπτικος λγους δημσιας υγεας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

15-7-20  ΟΑΕΔ 42119/15-7-20 : 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 - Πργραμμα επιχοργησης για την απασχληση 8.500 μακροχρνια ανργων, ηλικας 55-67 ετν σε α) κθε εδους Νομικ Πρσωπα Δημοσου Δικαου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρσεις, φορες και οργανισμο του δημσιου τομα, πως αυτς επαναοριοθετθηκε με βση το ρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α' 101), που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα και γ) επιχειρσεις της τοπικς αυτοδιοκησης πρτου και δευτρου βαθμο (Δμων και Περιφερειν) του Ν. 3852/2010, που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα

15-7-20  ΟΑΕΔ 42118/15-7-20 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 9/2020 - ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 8.300 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ»

15-7-20  Ν. 4704/20 (ΦΕΚ-133 Α/14-7-20) : Επιτχυνση και απλοστευση της ενσχυσης οπτικοακουστικν ργων, ενσχυση της Ψηφιακς Διακυβρνησης και λλες διατξεις.

15-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44820/20 (ΦΕΚ-2864 Β/14-7-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41080/30.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας, Εσωτερικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου της απαγρευσης του αππλου και κατπλου κρουαζιερπλοιων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 1.7.2020 ως και 15.7.2020» (Β’ 2661), ως και τις 31.7.2020.

15-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44818/20 (ΦΕΚ-2863 Β/14-7-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33466/31-5-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Περιβλλοντος και Ενργειας, Δικαιοσνης και Εσωτερικν «Καννες τρησης αποστσεων και καθεστς λειτουργας, για το χρονικ διστημα απ 1-6-2020 ως και 15-7-2020, των μμισθων, μισθων υποθηκοφυλακεων, των κτηματολογικν γραφεων Ρδου, Κω - Λρου, των κτηματολογικν γραφεων Πειραι, Θεσσαλονκης, καθς και των κτηματολογικν γραφεων και υποκαταστημτων του Φορα “Ελληνικ Κτηματολγιο”, στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 2093) ως και τις 15-9-2020.

15-7-20  ΥΠΑΝΕΠ 73534/20 (ΦΕΚ-2861 Β/14-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 40597 – 22/04/2020 απφασης σστασης και συγκρτησης επιτροπς στο Υπουργεο Ανπτυξης και Επενδσεων για την αναμρφωση και τον εκσυγχρονισμ του θεσμικο πλαισου, το οποο διπει τις δημσιες συμβσεις προμηθειν αγαθν και υπηρεσιν (Β 1686)14-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/66754/810/20 (ΦΕΚ-2852 Β/13-7-20) : Νος μεταβατικς Μηχανισμς Αποζημωσης Ευελιξας σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 143Δ του ν. 4001/2011 (Α 179), πως τροποποιθηκε και ισχει.

14-7-20  ΑΑΔΕ Ε2109/14-7-20 : Παροχ διευκρινσεων χοργησης της ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς μετ την δημοσευση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163 (Β' 2787/10.07.2020)

14-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.44442/13-7-20 : Ολομερη λειτουργα Νοσοκομεων

14-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44459/20 (ΦΕΚ-2858 Β/13-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/11.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων,Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας,προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 2798).

14-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44457/20 (ΦΕΚ-2857 Β/13-7-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης πανηγρεων και λλων αντστοιχων δημσιων ανοικτν εκδηλσεων, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 13.7.2020 ως και 31.7.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-7-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/364877/9500/20 (ΦΕΚ-2856 Β/13-7-20) : Αντικατσταση του ρθρου μνου της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/360901/9381/2020 κοινς υπουργικς απφασης «Τροποποηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/126463 «Τλη φωτογρφησης - κινηματογρφησης και χρσης οπτικοακουστικν ργων και απεικονσεων αρχαιολογικν χρων, ιστορικν τπων, μνημεων, μουσειακν εκθσεων και συλλογν. Τλη πραγματοποησης εκδηλσεων σε αρχαιολογικος χρους, ιστορικος τπους και ακνητα μνημεα» (Β’ 3046)» (Β 2786).

14-7-20  Κ.Υ.Α. οικ. 28011/635/20 (ΦΕΚ-2855 Β/13-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β 2307) κοινς απφασης των Αναπληρωτν Υπουργν Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης και Οικονομικν, πως ισχει.

14-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/56369/676/20 (ΦΕΚ-2853 Β/13-7-20) : Καθορισμς χρονοδιαγρμματος για την ναρξη λειτουργας των Αγορν Επμενης Ημρας, Ενδοημερσιας και Εξισορρπησης του ν. 4425/2016 (Α 185), ως ισχει, σμφωνα με την παρ. 1 του ρθρου 1 του ν. 4643/2019 (Α’ 193), ως ισχει.

14-7-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/43945/20 (ΦΕΚ-2851 Β/13-7-20) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δευτρου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 75), πως χει κυρωθε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α ’86) για τη διασφλιση της θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν και την ανγκη ανκτησης του ακτοπλοκο δικτου για την περοδο 11.07.2020 – 20.07.2020

14-7-20  Κ.Υ.Α. 1926/20 (ΦΕΚ-2850 Β/13-7-20) : Πιλοτικ εφαρμογ του μτρου του Μεταφορικο Ισοδναμου στη μεταφορ καυσμων στα νησι για το τος 2020.

14-7-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.ΕΦΚΑ/26496/712/20 (ΦΕΚ-2848 Β/13-7-20) : Καθορισμς ημερομηνας καταβολς των επικουρικν συντξεων του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης e-ΕΦΚΑ).

14-7-20  ΥΠΑΙΘ Φ.7/86136/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2847 Β/13-7-20) : Ορισμς σχολικν μονδων για την εφαρμογ της πιλοτικς δρσης «Εργαστρια Δεξιοττων» στην Πρωτοβθμια και Δευτεροβθμια Εκπαδευση.

14-7-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.3/41950/2020 (ΦΕΚ-2846 Β/13-7-20) : Απφαση καθορισμο εισιτηρου διαφορετικο τπου.

14-7-20  Κ.Υ.Α. 17679/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2845 Β/13-7-20) : Καθορισμς διοικητικς διαδικασας αρμοδιτητας Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου και των αντστοιχων εντπων, που διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.).

14-7-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/οικ.26396/920/2020 (ΦΕΚ 2837 Β/13-07-2020) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ22/οικ. 11828/293/ 13-3-2017 απφασης «Kαθορισμς προποθσεων για δεια δρυσης και λειτουργας Μονδων Φροντδας, Προσχολικς Αγωγς και Διαπαιδαγγησης (Βρεφικν - Παιδικν - Βρεφονηπιακν Σταθμν, Μονδων Απασχλησης βρεφν και νηπων) απ φορες Ιδιωτικο Δικαου, κερδοσκοπικο και μη χαρακτρα» (Β 1157).

14-7-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/63628/410/20 (ΦΕΚ-2841 Β/13-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.6.2019 (Β 2583) κοινς απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας και του Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με ττλο: Προκρυξη Β κκλου του προγρμματος «Εξοικονμηση κατ’ οκον II», που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.13-7-20  ΥΠΕΚΥΠ B/7/οικ.26994/1466/13-7-20 : Εφαρμογ των διατξεων της υποπαραγρφου ΙΑ.2 του ρθρου Πρτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α85).

13-7-20  ΟΑΕΔ 27354/622/20 (ΦΕΚ-2800 Β/13-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινς απφασης των Αναπληρωτν Υπουργν Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης και Οικονομικν «Ειδικ Πργραμμα ενσχυσης εργοδοτν για την πρσληψη 2.000 ανργων Ατμων με Αναπηρες (ΑμεΑ), Απεξαρτημνων απ εξαρτησιογνες ουσες. Αποφυλακισμνων, Νεαρν Παραβατικν Ατμων Νεαρν Ατμων που βρσκονται σε κοινωνικ κνδυνο και Πργραμμα Επιχοργησης 50 θσεων Εργονομικς Διευθτησης του χρου εργασας για τομα με Αναπηρες (ΑμεΑ)» (Β' 2963), πως ισχει.

13-7-20  ΟΑΕΔ 3433/67/20 (ΦΕΚ-2799 Β/13-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 357/07/09-02-2016 απφασης του Δ.Σ. του Οργανισμο (Β' 455) με την οποα εγκρθηκε η υπ' αρ. 72/3/26-01-2016 διατπωση γνμης της Επιτροπς του ΕΛΕΚΠ και κατρτιση δο ξεχωριστν προγραμμτων Απασχλησης με διακριτικος ττλους: Α) «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων με προσωπικ νω των εκοσι θσεων πλρους απασχλησης, για την πρσληψη 5.000 ανργων που βρσκονται σε μειονεκτικ και ιδιατερα μειονεκτικ θση, ηλικας νω των 50 ετν» και Β) «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων με προσωπικ ως εκοσι θσεων πλρους απασχλησης, για την πρσληψη 10.000 ανργων ηλικας νω των 50 ετν», με την κατρτιση Α) «Προγρμματος επιχοργησης επιχειρσεων, για την πρσληψη 1.000 ατμων, που βρσκονται σε μειονεκτικ θση και σε ιδιατερα μειονεκτικ θση» και Β) «Προγρμματος επιχοργησης επιχειρσεων, για την πρσληψη 14.000 ανργων ηλικας 30 ετν και νω».

13-7-20  N. 4703/20 (ΦΕΚ-131 Α/10-7-20) : Δημσιες υπαθριες συναθροσεις και λλες διατξεις.

13-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44076/20 (ΦΕΚ-2798 Β/11-7-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας,προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

13-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44074/20 (ΦΕΚ-2797 Β/11-7-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 13.7.2020 ως και 26.7.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

13-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44072/20 (ΦΕΚ-2796 Β/11-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/30.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με Τουρκα, Ηνωμνο Βασλειο, Βρεια Μακεδονα, Αλβανα και Σουηδα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ την 1.7.2020 ως και τις 15.7.2020» (Β’ 2660).

13-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44071/20 (ΦΕΚ-2796 Β/11-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 2602).

13-7-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 10639/20 (ΦΕΚ-2795 Β/11-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 9800/26.06.2020 Υπουργικς Απφασης «Επιλογ τουριστικν καταλυμτων για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου μετδοσης του COVID-19» (ΦΕΚ Β’2600), πως ισχει.

13-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44063/20 (ΦΕΚ-2789 Β/10-7-20) : Επιβολ του μτρου της αναγκαστικς διθεσης στο Δημσιο ξενοδοχειακο καταλματος για την κλυψη κτακτων αναγκν προσωρινς διαμονς φυσικν προσπων, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας, στο πλασιο αντιμετπισης του κινδνου μετδοσης του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 10.7.2020 ως και 30.09.2020.

13-7-20  Κ.Υ.Α. 73056/20 (ΦΕΚ-2788 Β/10-7-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Αντικατσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων” (Β’ 1481), πως τροποποιθηκε με  την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454).

13-7-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/163/20 (ΦΕΚ-2787 Β/10-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» Β 2729).

13-7-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/360901/9381/20 (ΦΕΚ-2786 Β/10-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463 «Τλη φωτογρφησης - κινηματογρφησης και χρσης οπτικοακουστικν ργων και απεικονσεων αρχαιολογικν χρων, ιστορικν τπων, μνημεων, μουσειακν εκθσεων και συλλογν. Τλη πραγματοποησης εκδηλσεων σε αρχαιολογικος χρους, ιστορικος τπους και ακνητα μνημεα» (Β’ 3046).10-7-20  ΥΠΥΜΕ Γ5/οικ.42005/1250/10-7-20 : Διευκρινσεις για ισχοντα μτρα στους εργαζμενους στις διεθνες οδικς μεταφορς εμπορευμτων και επιβατν, για τον περιορισμ διδοσης του κορωνοο.

10-7-20  Κ.Υ.Α. 27039/617/20 (ΦΕΚ-2783 Β/9-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. οικ. 23102/477/ 12.06.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Μτρα οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων των επιχειρσεων εργοδοτν του ιδιωτικο τομα που πλττονται σημαντικ» (Β' 2268).

10-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1Β/ΓΠ/86822/20 (ΦΕΚ-2783 Β/9-7-20) : Τροποποηση (1η) της υπ' αρ. Α1β/Γ.Π.: 61292/ 05.09.2019 απφασης, με θμα: «Σσταση στο Αντατο Υγειονομικ Συμβολιο (Α.Υ.Σ.) του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ειδικν, μη αμειβμενων Επιτροπν, που αφορον στην γκριση για διενργεια ειδικν εξετσεων, ειδικν θεραπειν και ειδικν επεμβσεων ασθενν.

10-7-20  ΥΠΕΚΥΠ 27759/Δ1/9161/20 (ΦΕΚ-2780 Β/9-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» (Β3520) απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, πως τροποποιθηκε και ισχει.

10-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.43647/20 (ΦΕΚ-2776 Β/9-7-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικ διστημα απ 9.7.2020 ως και 18.7.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.9-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 43024/8-7-20 : Ενημρωση περ διατξεων του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α' 31-7-2017).

9-7-20  ΑΑΔΕ Ε2108/7-7-20 : Παρδοση αγαθν με απαλλαγ απ το φρο προστιθμενης αξας που προορζονται για τον εφοδιασμ πλοων ναυτιλιακν εταιρειν, η διαχεριση των οποων χει ανατεθε σε επιχειρσεις εγκατεστημνες στην Ελλδα βσει του ΑΝ 89/67 - Τρηση τελωνειακν διατυπσεων εξαγωγς και τιμολγηση της παρδοσης αγαθν

9-7-20  ΥΠΥΜΕ 41730/645/7-7-20 : Παργραφος 1 του ρθρου 4 του Καν. (ΕΕ) 2020/698 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 25ης Μαου 2020

9-7-20  ΥΠΥΜΕ 33258/516/7-7-20 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις για τον τεχνικ λεγχο οχημτων μετ την επαναλειτουργα των ΚΤΕΟ μετ την ρση των κτακτων μτρων για την αποφυγ της διασπορς και εξπλωσης του κορωνοιο COVID-19 στη χρα μας

9-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.43393/9-7-20 : Σχετικ με την υποβολ υποψηφιτητας ιατρν κλδου ΕΣΥ σε να προκρυξη

9-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.43195/20 (ΦΕΚ-2775 Β/8-7-20) : Παρταση ισχος της κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας με υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 «Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6.6.2020 ως και 9.7.2020» (Β’ 2111), ως και τις 21.8.2020.

9-7-20  Κ.Υ.Α. 71383/20 (ΦΕΚ-2774 Β/8-7-20) : Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης «Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως» τους 2020-2021, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-2020

9-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/20 (ΦΕΚ-2773 Β/8-7-20) : Καθορισμς των διοικητικν πρξεων, των λοιπν πρσφορων στοιχεων, των τεχνικν προδιαγραφν και της διαδικασας για την αυτεπγγελτη αναμρφωση και κατρτιση των δασικν χαρτν κατ το ρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

9-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4β/ΓΠ/οικ.41763/20 (ΦΕΚ-2771 Β/8-7-20) : Κατανομ ιδιωτν ιατρν σε δημσια νοσοκομεα μεταξ των Υ.ΠΕ. για την αντιμετπιση κτακτων αναγκν.

9-7-20  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/334109/8288/2290/755/20 (ΦΕΚ-2769 Β/8-7-20) : Παρταση προθεσμας διεξαγωγς εισαγωγικν, επαναληπτικν, κατατακτηρων και διπλωματικν εξετσεων Ανωτρων Σχολν Δραματικς Τχνης και Αντερων Σχολν Χορο.

9-7-20  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/328947/8157/2258/728/20 (ΦΕΚ-2769 Β/8-7-20) : Εισαγωγικς εξετσεις Ανωτρων Σχολν Χορο, σχολικο τους 2020-2021.8-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 42452/8-7-20 : Ελεγχος των καθυστερσεων κατ τη διαδικασα χοργησης αναρρωτικν αδειν σε υπαλλλους των Δμων, Περιφερειν και των ΝΠΔΔ αυτν - Παροχ στοιχεων για το Α' εξμηνο 2020

8-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.42887/20 (ΦΕΚ-2767 Β/7-7-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας,προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

8-7-20  Ν. 4702/20 (ΦΕΚ-130 Α/3-7-20) : Κρωση: α) της απ 23.6.2020 τροποποησης της απ 6.9.2018 Σμβασης Δωρες, β) των απ 23.6.2020 Επιμρους Συμβσεων Δωρες για τα ργα ΙΧ και Χ και γ) της απ 23.6.2020 τροποποησης της Επιμρους Σμβασης Δωρες για το ργο VII Τραμα της απ 6.9.2018 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ιδρματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικο Δημοσου για την ενσχυση και αναβθμιση των υποδομν στον τομα της υγεας, που κυρθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α' 89), συμπλρωση του ν. 4693/2020 (Α' 116) και λλες διατξεις.

8-7-20  ΥΠΑΙΘ 87763/Ζ1/20 (ΦΕΚ-2766 Β/7-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 77275/Ζ1/19-06-2020 υπουργικς απφασης με θμα: «Αντιστοιχες Τμημτων, Εισαγωγικν Κατευθνσεων και Προγραμμτων Σπουδν των Α.Ε.Ι. και των Αντατων Εκκλησιαστικν Ακαδημιν, ακαδημακο τους 2020-2021» (Β 2549).

8-7-20  Κ.Υ.Α. 10340/20 (ΦΕΚ-2765 Β/7-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 8825/12.6.2020 απφασης Υπουργν Οικονομικν και Τουρισμο με ττλο «Μσθωση τουριστικν καταλυμτων για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου της μετδοσης του COVID-19 (Β 2270)».

8-7-20  Κ.Υ.Α. 1723/179088/20 (ΦΕΚ-2764 Β/7-7-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του μτρου της απσταξης ονου σε περπτωση κρσης που πραγματοποιεται στο πλασιο του ρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδτηση Καν (ΕΕ) 2020/592».

8-7-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/62281/399/20 (ΦΕΚ-2760 Β/7-7-20) : Τροποποηση της υπαρ. 171563/131/21.02.2018 κοινς απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με ττλο: «Προκρυξη του προγρμματος "Εξοικονμηση κατ’ οκον II", που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020» (Β756), πως χει τροποποιηθε και ισχει.

8-7-20  ΑΑΔΕ Α1157/20 (ΦΕΚ-2759 Β/7-7-20) : Καθορισμς των απαιτομενων δικαιολογητικν και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την απδειξη της καταστροφς των πλοων της δετερης κατηγορας του ν. 27/1975 (Α 77), με βση τις διατξεις της παρ. 5 του ρθρου 17, πως ισχουν μετ την τροποποηση τους με το ρθρο 58 του ν. 4646/2019 (Α 201).

8-7-20  Κ.Υ.Α. Φ.337/38/197215/Σ.2731/20 (ΦΕΚ-2759 Β/7-7-20) : Καθορισμς του αριθμο των σπουδαστν-τριν που θα εισαχθον στα Αντατα Στρατιωτικ Εκπαιδευτικ Ιδρματα (ΑΣΕΙ) και στις Αντερες Στρατιωτικς Σχολς Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ) των Ενπλων Δυνμεων κατ το ακαδημακ τος 2020-2021.

8-7-20  ΕΦΚΑ 31/8-7-20 : Μεωση απ 1/6/2020 των ασφαλιστικν εισφορν εργοδτη - εργαζμενου για τους απασχολομενους με πλρη απασχληση σε εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 48 του ν. 4670/20

8-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.42685/2-7-20 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας σε περιπτσεις φυσικν καταστροφν πως οι πυρκαγις

8-7-20  ΑΑΔΕ Ε2107/7-7-20 : Διαδικασα υποβολς δηλσεων φορολογας κεφαλαου, κοινοποησης των πρξεων προσδιορισμο του φρου και λψης πιστοποιητικν των φορολογιν κεφαλαου - Εφαρμογ της απφασης Α1137/20 (ΦΕΚ-2423 Β)

8-7-20  ΑΑΔΕ Ε2106/7-7-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 35 και 46 του ν. 4701/20 (ΦΕΚ-128 Α) για θματα φορολογας κεφαλαου

8-7-20  ΑΑΔΕ Ε2105/1-7-20 : Συμπλρωση της εγκυκλου υπ' αριθμ. Ε2050/20 με θμα την παροχς οδηγιν, στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοιο COVID-19, κατ την εκτλεση τελωνειακν εργασιν

8-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 41272/2-7-20 : Ενημρωση για την αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της αριθμ. 48/20 Ατομικς Γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους

8-7-20  ΕΦΚΑ 30/7-7-20 : Νες εισφορς Επικουρικς ασφλισης και εφπαξ παροχν Ελεθερων Επαγγελματιν, Αυτοαπασχολομενων και μμισθων δικηγρων, μηχανικν και υγειονομικν

8-7-20  ΥΠΥΜΕ Γ5/40861/1198/6-7-20 : Διευκρινσεις για τα ισχοντα μτρα στους εργαζμενους στις διεθνες οδικς μεταφορς εμπορευμτων και επιβατν, για τον περιορισμ διδοσης του κορωνοιο

8-7-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 10424/7-7-20 : Τρτη (γ) τροποποηση Δημσιας Πρσκλησης προς δικαιοχους και παρχους καταλυμτων για υποβολ αιτσεων συμμετοχς στο πργραμμα "Τουρισμς για λους" τους 2020

8-7-20  ΟΑΕΔ 40036/7-7-20 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων παρχων τουριστικν καταλυμτων και ακτοπλοικν εισιτηρων που επιθυμον να συμμετσχουν στο πργραμμα Κοινωνικο Τουρισμο περιδου 2020-2021

8-7-20  ΟΑΕΔ 38800/2-7-20 : Ενργεια Δ-Επιδτηση θσεων εργασας του ργου με κωδικ «Ενργεια Δ-Επιδτηση θσεων εργασας του ργου με κωδικ «EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» που συγχρηματοδοτεται απ το Ευρωπακ Ταμεο Προσαρμογς στην Παγκοσμιοποηση (ΕΤΠ) Περιδου 2014-2020 με ττλο: «Ενργειες που αφορον απολσεις σε επιχειρσεις στον κλδο 58 της NACE Αναθ. 2(Εκδοτικς δραστηριτητες) στην επιπδου NUTS2 Περιφρεια Αττικς (EL30)»7-7-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 15660/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2747 Β/6-7-20) : Εφαρμοστικ απφαση του Εθνικο Προγρμματος Απλοστευσης Διαδικασιν, βσει του ρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α 167).

7-7-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/39/12376/20 (ΦΕΚ-2726 Β/3-7-20) : Καθορισμς ωρν λειτουργας των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.).

7-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1/23791/7995/20 (ΦΕΚ-2726 Β/3-7-20) : Καθορισμς αναγκν εποχικο προσωπικο Παιδικν Εξοχν - Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος τους 2020.6-7-20  ΑΑΔΕ Ε2100/30-6-20 : Κοινοποηση της αριθ. Α.1134/5-6-2020 Κοινς Απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων για την τροποποηση της Τ. 392/8/Β0019/16.12.2002 μοιας.

6-7-20  ΕΦΚΑ 144362/6-7-20 : Αναζτηση στοιχεων διαδοχικς ασφλισης που αφορ χρνο Ναυτικς Υπηρεσας

6-7-20  Κ.Υ.Α. Α1158/20 (ΦΕΚ-2745 Β/4-7-20) : Ανακαθορισμς του χρνου επικαιροποησης των δημοσιοποιομενων καταστσεων ληξιπρθεσμων οφειλν για το τος 2020.

6-7-20  ΑΑΔΕ Α1159/20 (ΦΕΚ-2725 Β/9-7-20) : Τροποποηση της απφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/ 2014 (Β' 179) «Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν», πως ισχει.

6-7-20  Κ.Υ.Α. 845/174099/20 (ΦΕΚ-2725 Β/9-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινς απφασης των Αναπληρωτν Υπουργν Οικονομικν και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων με θμα «Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/Εκτροφς, σε εφαρμογ του ν. 3877/ 2010 (Α' 160), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστικ Ενημερτητα» (Β' 1239).

6-7-20  ΑΑΔΕ Ε2104/3-7-20 : Φορολογικ αντιμετπιση της αποζημωσης των μελν των Ανεξρτητων Επιτροπν Προσφυγν του ρθρου 5 του ν.4375/2016 μετ την ψφιση του ρθρου 16 του ν.4690/2020 (Α 104/30.5.2020).

6-7-20  ΑΑΔΕ Ε2103/3-7-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 49 του ν.4701/2020 (Α' 128) αναφορικ με την παρταση προθεσμας υποβολς της ατησης του κατασκευαστ οικοδομν για την υπαγωγ στο καθεστς αναστολς του φρου.

6-7-20  ΑΑΔΕ Ε2102/25-6-20 : Κοινοποηση διατξεων του ν.4646/2019 (Α'201) «Φορολογικ μεταρρθμιση και αναπτυξιακ δισταση για την Ελλδα του αριο» καθς και της υπ' αριθμ. Α.1116/18-052020 (Β'2127 και Β'2672 για διρθωση σφλματος) Κοινς Απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε.

6-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.42073/20 (ΦΕΚ-2746 Β/5-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/30.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Εσωτερικν «Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 1.7.2020 ως και 15.7.2020» (Β 2658), πως ισχει, ως προς την απαγρευση εισδου στη χρα υπηκων της Δημοκρατας της Σερβας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6.7.2020 ως και 15.7.2020.

6-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.40947/20 (ΦΕΚ-2738 Β/4-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 33003/27-04-2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Υγεας, «Καθορισμς κριτηρων επιλογς γνωμοδοτοντων ιατρν που συμμετχουν στο Σστημα Ηλεκτρονικς Προγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ)» (Β’ 1577).

6-7-20  Κ.Υ.Α. 2252.1.1/41958/20 (ΦΕΚ-2735 Β/4-7-20) : Συμπληρωματικ χρηματοδτηση συμβσεων ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δετερου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 75) και επανακαθορισμς των δικαιοχων.

6-7-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 9950/20 (ΦΕΚ-2734 Β/3-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 9800/26.06.2020 υπουργικς απφασης «Επιλογ τουριστικν καταλυμτων για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου μετδοσης του COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 2600).

6-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.42070/20 (ΦΕΚ-2733 Β/3-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/30.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με Τουρκα, Ηνωμνο Βασλειο, Βρεια Μακεδονα, Αλβανα και Σουηδα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ την 1.7.2020 ως και τις 15.7.2020» (Β 2660).

6-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.42065/20 (ΦΕΚ-2732 Β/3-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/30.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Εσωτερικν «Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 1.7.2020 ως και 15.7.2020» (B’ 2658).

6-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.42066/20 (ΦΕΚ-2731 Β/3-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41089/30.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, ανεξαρττως σημαας, που προρχονται απ το εξωτερικ, στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (B’ 2663).

6-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.42069/20 (ΦΕΚ-2730 Β/3-7-20) : Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στα Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 21.03.2020 ως και 21.04.2020» (Β’ 985).

6-7-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/148/20 (ΦΕΚ-2729 Β/3-7-20) : Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020.

6-7-20  Κ.Υ.Α. 1062/17834/20 (ΦΕΚ-2728 Β/3-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 462/41906/01.03.2019 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης, Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθμ. 2017/39 της Επιτροπς (ΕΕ L 5 της 10.01.2017 σ. 1) και (ΕΕ) αριθμ. 2017/40 της Επιτροπς (ΕΕ L 5 της 10.01.2017, σ. 11) σχετικ με την υλοποηση του Ευρωπακο Σχολικο Προγρμματος διανομς φροτων, λαχανικν και γλακτος» (Β 783).

6-7-20  Κ.Υ.Α. 37430/20 (ΦΕΚ-2724 Β/3-7-20) : Καθορισμς διαδικασας και τρπου καταβολς των προστμων του ρθρου 49 του ν. 344/1976 (Α143).3-7-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 10249/3-7-20  : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

3-7-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 10251/3-7-20 : ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ρθρο 49 του ν. 4688/2020)

3-7-20   Κ.Υ.Α. Α/35666/1841/20 (ΦΕΚ-2721 Β/3-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. οικ. Α 11574/638/18/ 22-05-2019 κοινς απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν και του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν με θμα: «Διαγραφ αυτοκιντων απ το on-line μηχανογραφικ σστημα κδοσης αδειν κυκλοφορας (Μητρο αδειν κυκλοφορας) αυτοκνητων οχημτων του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν λγω εξαγωγς/ αποστολς σε λλη χρα κατ τον ν. 4254/2014 (Α' 85)» (Β' 2118).

3-7-20   ΥΠ.ΕΣ. 41534/3-7-20 : Παρταση προθεσμας παροχς διοικητικς υποστριξης

3-7-20   ΥΠΑΙΘ 85647/Ε3/3-7-20 : Συμπληρωματικ ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

3-7-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/28296/ΔΠΓΚ/1-7-20 : Κατρτιση προυπολογισμο εσδων Κρατικο Προυπολογισμο οικονομικο τους 2021

3-7-20   ΕΦΚΑ 143140/3-7-20 : Παρταση μχρι 10/07/2020 της προθεσμας υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ), μισθολογικς περιδου 05/2020

3-7-20   Κ.Υ.Α. 66404/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2697 Β/2-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Εσωτερικν «Καθορισμς ρων, προποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης, υδτινου στοιχεου θλασσας, λιμνοθλασσας, μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν» (Β 1864), πως αυτ τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β 2198) μοια.

3-7-20   N. 4701/20 (ΦΕΚ-128 Α/30-6-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Πλασιο χοργησης μικροχρηματοδοτσεων, ρυθμσεις χρηματοπιστωτικο τομα και λλες διατξεις.

3-7-20   ΑΑΔΕ Ε2101/2-7-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 32 του ν. 4701/2020 (Α' 128), αναφορικ με την τροποποηση του ρθρου 36 του ν. 2093/1992 σχετικ με την ρση ακινησας οχημτων τους 2020 με αναλογικ καταβολ τελν κυκλοφορας

3-7-20   ΕΟΠΥΥ  ΔΒ3Α/Φ115/5/οικ.18178/3-7-20 : Οδηγα σχετικ με την ημερομηνα θερησης των φυσικοθεραπειν απ ελεγκτ ιατρ

3-7-20   ΥΠΕΚΥΠ 26696/791/1-7-20 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Οδηγες για την εφαρμογ της Απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Υγεας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β'1778) «Παρταση της ισχος του κτακτου και προσωρινο μτρου της χοργησης δειας ειδικο σκοπο για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσης του», (Α' 55).»

3-7-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41734/20 (ΦΕΚ-2704 Β/2-7-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/18.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν «Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, ισχος απ τις 18.6.2020 ως και τις 2.7.2020» (Β’ 2420).

3-7-20   ΥΠΕΚΥΠ 24807/Δ1/8171/20 (ΦΕΚ-2703 Β/2-7-20) : Καθορισμς κριτηρων και διαδικασα αξιολγησης και επιλογς του με σμβαση εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου εκπαιδευτικο προσωπικο των Επαγγελματικν Σχολν (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητεας του Οργανισμο Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (Ο.Α.Ε.Δ.).

3-7-20   YΠΑΝΕΠ 68030/20 (ΦΕΚ-2702 Β/2-7-20) : Ορισμς αποφαινμενων οργνων στο πλασιο εκτλεσης του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων μσω διενργειας διαδικασιν ανθεσης και εκτλεσης δημοσων συμβσεων.

3-7-20   Κ.Υ.Α. 31589/οικ.Φ.109.1/20 (ΦΕΚ-2701 Β/2-7-20) : Καθορισμς αριθμο εισακτων για το ακαδημακ τος 2020-2021 στη Σχολ Αξιωματικν της Πυροσβεστικς Ακαδημας με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο του σχολικο τους 2019-2020 και με κατατακτριες εξετσεις.

3-7-20   Κ.Υ.Α. 31588/οικ.Φ.109.1/20 (ΦΕΚ-2701 Β/2-7-20) : Καθορισμς αριθμο εισακτων για το ακαδημακ τος 2020-2021 στη Σχολ Πυροσβεστν της Πυροσβεστικς Ακαδημας με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο του σχολικο τους 2019-2020.

3-7-20   Κ.Υ.Α. οικ. 29309/20 (ΦΕΚ-2693 Β/2-7-20) : Καταβολ επιδματος αεροθεραπεας σε ανπηρους συνταξιοχους του Δημοσου και του Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), για τη θεριν περοδο 2020.

3-7-20   Κ.Υ.Α. Φ.43000/21452/750/20 (ΦΕΚ-2691 Β/2-7-20) : Καθορισμς ψους ημερησου τροφεου κατασκηνσεων τους 2020.2-7-20   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 392/177772/2-7-20 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση βεβαισεων απ το Μ.Α.Α.Ε.

2-7-20   ΟΑΕΔ 38673/2-7-20 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων παρχων τουριστικν καταλυμτων και ακτοπλοκν εισιτηρων που επιθυμον να συμμετσχουν στο πργραμμα Κοινωνικο Τουρισμο περιδου 2020-2021

2-7-20   ΑΑΔΕ Ε2094/26-6-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 65 και 66 του ν. 4689/2020 (ΦΕΚ Α'103/27-5-2020) σχετικ με την αυτοδκαιη περτωση της πτχευσης

2-7-20   ΥΠΑΙΘ 83046/Η2/20 (ΦΕΚ-2687 Β/1-7-20) : Καθορισμς διαδικασας απσπασης εκπαιδευτικν στο εξωτερικ, ειδικτερων προσντων, κριτηρων, οργνου επιλογς τους για τοποθτησ τους σε σχολικς μονδες ενταγμνες σε τυπικ εκπαιδευτικ σστημα και Τμματα Ελληνικς Γλσσας και Πολιτισμο (Τ.Ε.Γ.) της ελληνγλωσσης εκπαδευσης στο εξωτερικ.

2-7-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1156/20 (ΦΕΚ-2681 Β/1-7-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2019 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013.

2-7-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/38282/20 (ΦΕΚ-2678 Β/1-2-20) : Προτυποποιημνα ντυπα Ελγχου Επιχειρσεων Υγειονομικο Ενδιαφροντος.

2-7-20   ΥΠΑΙΘ 82609/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2686 Β/1-7-20) : ναρξη μαθημτων σχολικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για το σχολικ τος 2020-2021.

2-7-20   ΥΠΕΚΥΠ οικ. 26399/604/20 (ΦΕΚ-2685 Β/1-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 12997/231/23-3-2020 «Μηχανισμς εφαρμογς των μτρων στριξης των εργαζομνων με εξαρτημνη εργασα για την αντιμετπιση των επιπτσεων του κορωνοο COVID-19» (Β’ 993), πως ισχει.

2-7-20   Κ.Υ.Α. οικ. 26308/768/20 (ΦΕΚ-2684 Β/1-7-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του νου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της ιδοσς του», (Α’ 55).

2-7-20   ΥΠΕΚΥΠ 26400/605/30-6-20 : Διευκρινσεις επ της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13-06-2020 Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ΚΥΑ (Β' 2274)1-7-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41089/20 (ΦΕΚ-2663 Β/30-6-20) : Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, ανεξαρττως σημαας, που προρχονται απ το εξωτερικ, στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

1-7-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41081/20 (ΦΕΚ-2662 Β/30-6-20) : Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, καθς και στα επαγγελματικ τουριστικ ημερπλοια στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

1-7-20   ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 4991/30-6-20 : 1η Εκδοση Γενικο Σχεδου Αντιμετπισης Εκτκτων Αναγκν εξαιτας Ατυχημτων κατ την Οδικ και Σιδηροδρομικ Μεταφορ Επικινδνων Εμπορευμτων σμφωνα με τους Κανονισμος ADR/RID

1-7-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2γ/οικ.37070/20 (ΦΕΚ-2652 Β/30-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 4525/15.11.2017 απφασης του Υπουργο Υγεας «Παρταση των Προγραμμτων Προμηθειν Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (Π.Π.ΥΦ.Υ) των ετν 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015» (Β’ 4208), ως προς τον χρνο ισχος της παρ. 2.

1-7-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41080/20 (ΦΕΚ-2661 Β/30-6-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης του αππλου και κατπλου κρουαζιερπλοιων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 1.7.2020 ως και 15.7.2020.

1-7-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41015/20 (ΦΕΚ-2660 Β/30-6-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με Τουρκα, Ηνωμνο Βασλειο, Βρεια Μακεδονα, Αλβανα και Σουηδα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ την 1.7.2020 ως και τις 15.7.2020.

1-7-20   Ν.4700/20 (ΦΕΚ-127 Α/29-6-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Ενιαο κεμενο Δικονομας για το Ελεγκτικ Συνδριο, ολοκληρωμνο νομοθετικ πλασιο για τον προσυμβατικ λεγχο, τροποποισεις στον Κδικα Νμων για το Ελεγκτικ Συνδριο, διατξεις για την αποτελεσματικ απονομ της δικαιοσνης και λλες διατξεις.

1-7-20   ΑΑΔΕ Ε2095/26-6-20 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 22, 91 και 123 του ν.4674/2020 : «Στρατηγικ αναπτυξιακ προοπτικ των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης, ρθμιση ζητημτων αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και λλες διατξεις» (Α' 53/11.03.2020).

1-7-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ.12961/30-6-20 : Δημοσευση του επικαιροποιημνου «Μητρου Υπηρεσιν και Φορων της Ελληνικς Διοκησης» τους 2020

1-7-20   ΕΦΚΑ 138299/30-6-20 : Παρταση της ασφαλιστικς ικαντητας μη μισθωτν

1-7-20   ΕΦΚΑ 138311/30-6-20 : Διεκπεραωση και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) για την κδοση της Ευρωπακς Κρτας Ασφλισης Ασθενεας

1-7-20   ΑΑΔΕ Ε2099/25-6-20 : Φορολογικ μεταχεριση της εξωκεφαλαιακς εισφορς εταρων ΙΚΕ

1-7-20   ΑΑΔΕ Ε2097/25-6-20 : Κοινοποηση της υπ' αριθ. Α.1117/19-05-2020 «ροι και διατυπσεις για την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης της αιθυλικς αλκολης, που προβλπεται απ το εδφιο ε’, στ’, και ι' της παρ. 1 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001» ΑΥΟ (Β' 2070) ΑΔΑ: Ω65446ΜΠ3Ζ-367.

1-7-20   ΑΑΔΕ Ε2096/25-6-20 : Κοινοποηση της αρ. Α.1145/12-6-2020, Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ, περ τροποποησης της αρ. πρ. Α.1203/16-5-2019 (B' 1933/29-05.2019) Απφασης, σχετικ με τα δικαιολογητικ και τις διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσυκλτες.

1-7-20   ΥΠΥΜΕ Δ29Γ/οικ.38602/1139/29-6-20 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Δ29Γ/23445/636/13-4-2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ (ΑΔΑ:9ΤΥ2465ΧΘΞ-Κ18) ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α’ «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» ΤΟΥ Ν.4663/2020.

1-7-20   ΥΠ.ΔΙΚ. 2199/20 (ΦΕΚ-2659 Β/30-6-20) : Παρταση ισχος των διατξεων των παρ. 1 και 2 του ρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α 86) «Κρωση της απ 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις” (A 75) και λλες διατξεις».

1-7-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.41013/20 (ΦΕΚ-2658 Β/30-6-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 1.7.2020 ως και 15.7.2020

1-7-20   ΥΠΑΙΘ Φ.122.1/86/83263/Ζ2/20 (ΦΕΚ-2657 Β/30-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 απφασης του Υπουργο Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων με θμα: «α) Διαδικασα συγκρτησης των εκλεκτορικν σωμτων των Α.Ε.Ι., ρθμιση θεμτων εκλογς και εξλιξης καθηγητν και υπηρετοντων λεκτρων, ανανωσης και μονιμοποησης των επ θητεα επκουρων καθηγητν, ελγχου νομιμτητας των διαδικασιν αυτν και λλων θεμτων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α 195), πως ισχει, και του ρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α 129). β) Ανπτυξη και λειτουργα ηλεκτρονικο συστματος ολοκληρωμνης διαχερισης διαδικασιν εκλογς και εξλιξης καθηγητν και υπηρετοντων λεκτρων, ανανωσης και μονιμοποησης των επ θητεα επκουρων καθηγητν, καθς και κατρτισης και τρησης Μητρων εσωτερικν και εξωτερικν μελν» (Β 225).

1-7-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6α/ΓΠ/39226/20 (ΦΕΚ-2656 Β/30-6-20) : Καθορισμς διαδικασας για τη λψη ειδικτητας α) «Επεγουσας και Εντατικς Νοσηλευτικς», β) «Νοσηλευτικς Δημσιας Υγεας/Κοινοτικς Νοσηλευτικς».

1-7-20   Κ.Υ.Α. 66780/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2655 Β/30-6-20) : Παρταση αναστολς λειτουργας του πληροφοριακο συστματος «Κεντρικ Μητρο Πραγματικν Δικαιοχων» του ρθρου 20 του ν. 4557/2018.

1-7-20   ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 16658/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2643 Β/30-6-20) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας στην Κεντρικ νωση Δμων Ελλδος για την λψη αποδεικτικο φορολογικς ενημερτητας.30-6-20   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα : ΕΚΤΑΚΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Περιεχμενα

1. Επιχειρσεις των οποων ανεστλη απαγορεθηκε προσωριν η λειτουργα και εργαζμενοι αυτν.    
1.1. Αρχικ ρθμιση.    
1.2. Επκταση της ρθμισης.    
2. Επιχειρσεις που επλγησαν δραστικ απ την επιδημα και εργαζμενοι αυτν.    
2.1. Αρχικ ρθμιση.    
2.2. Επκταση της ρθμισης.    
3. Ναυτικο.    
4. Φορολογικς ρυθμσεις.    
5. Παρταση της προθεσμας καταβολς οφειλν των εκμισθωτν-φυσικν προσπων προς τους δμους και τα νομικ τους πρσωπα.

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΕΚΤΑΚΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (30/06/2020)

30-6-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30-6-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

30-6-20   Κ.Υ.Α. 17144/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2645 Β/30-6-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

30-6-20   ΥΠΕΚΥΠ 21462/7289/20 (ΦΕΚ-2644 Β/30-6-20) : Προσθκη αρμοδιτητας σε οργανικ μονδα του e-ΕΦΚΑ.

30-6-20   ΥΠΑΝΕΠ 65717/20 (ΦΕΚ-2646 Β/30-6-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 81550/05.08.2019 υπουργικς απφασης «Κατανομ στους αρμδιους φορες των ποσν των ενισχσεων των επενδυτικν σχεδων που υπγονται στο καθεστς ’’Γενικ Επιχειρηματικτητα’’ του αναπτυξιακο ν. 4399/2016, του τους 2017».

30-6-20   ΥΠΕΚΥΠ 137516/30-6-20 : Χοργηση βεβαωσης για χρση στο ΑΣΕΠ μσω ηλεκτρονικν υπηρεσιν e-ΕΦΚΑ

30-6-20   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3122.2/39009/20 (ΦΕΚ-2629 Β/29-6-20) : Τοποθτηση πλωτν εξεδρν, επιφνειας μχρι εκατ πενντα (150) τετραγωνικν μτρων, στη θλασσα, χωρς επμβαση στον αιγιαλ, για εποχικ χρση.

30-6-20   ΥΠΑΙΘ 80233/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2629 Β/29-6-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ’ αρ.79942/ΓΔ4/21.5.2019 (Β 2005) απφασης του Υπουργο και της Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων, πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 73111/ΓΔ4/17.6.2020 (Β 2397) μοι της με θμα «Τροποποηση της υπ’ αρ. 79942/ ΓΔ4/21.5.2019 (Β 2005) απφασης του Υπουργο και της Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων “Εγγραφς, μετεγγραφς, φοτηση και θματα οργνωσης της σχολικς ζως στα σχολεα της δευτεροβθμιας εκπαδευσης”».

30-6-20   ΥΠΕΚΥΠ Φ.40021/οικ.26103/1031/30-6-20 : Παρταση της ασφαλιστικς ικαντητας μη μισθωτν

30-6-20   ΥΠΥΜΕ 34845/542/29-6-20 : Παρταση ισχος Πιστοποιητικν Τεχνικο Ελγχου κρατν-μελν της Ε.Ε και προθεσμας αρχικο τεχνικο ελγχου.

30-6-20   ΥΠΥΜΕ  Β/36054/1868/29-6-20 :  κτακτα μτρα για τις επιχειρσεις που διαθτουν Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης, Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης Ανοικτο Τπου Αστικς Περιγησης Πλεων και Τουριστικ Τρνα

30-6-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1150/20 (ΦΕΚ-2627 Β/29-6-20) : Διαδικασα καταβολς Φ.Π.Α. για κατασκευαστικς εργασες σε ξενοδοχειακ καταλματα.

30-6-20   ΑΑΔΕ Ε2093/26-6-20 : Δημιουργα νου κωδικο στη θση 44 των διασαφσεων εξαγωγς (εφοδιασμο) - Εφαρμογ Ε.2088/2020 εγκυκλου διαταγς

30-6-20   ΕΦΚΑ 136473/ΕΓΚ.29/29-6-20 : Ψηφιακ διαδικασα απονομς συντξεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. Υποβολ ατησης συνταξιοδτησης, κδοση και κοινοποηση αποφσεων

30-6-20   ΥΠ.ΔΙΚ. 29075/20 (ΦΕΚ-2630 Β/29-6-20) : Δικαιολογητικ αδειοδτησης φορων καταρτσεων για την διαμεσολβηση.

30-6-20   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.1/38725/20 (ΦΕΚ-2625 Β/29-6-20) : γκριση τροποποησης του Γενικο Κανονισμο Λιμνων υπ’ αρ. 10 «Για τις καταδυτικς εργασες».

30-6-20   Κ.Υ.Α. 864/164642/20 (ΦΕΚ-2623 Β/29-6-20) : Κλυψη εθνικς συμμετοχς για το Πργραμμα στριξης των Μικρν Νησιν του Αιγαου Πελγους, κατ το τος 2020.29-6-20   Π.Δ. 54/20 (ΦΕΚ 126 Α/29-6-2020): Σσταση οργανικν επ θητεα θσεων Συνοριακν Φυλκων Ορισμνου Χρνου.

29-6-20   ΥΠ.ΕΣ. 39259/24-6-20  : Συνοπτικ παρθεση των ρυθμσεων που αφορον δημσιες συμβσεις που συνπτονται απ τους ΟΤΑ και σχετικν διατξεων, στο πλασιο λψης μτρων αποφυγς της διδοσης του κορωνοο COVID-19 των Πρξεων Νομοθετικο Περιεχομνου καθς και γνωστοποηση των νμων με τους οποους κυρθηκαν Γνωστοποηση εγγρφων και Κατευθυντριας Οδηγας αρ.24/15-4-2020 της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ).

29-6-20   ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 16987/20 (ΦΕΚ-2587 Β/26-6-20) : ροι παροχς οικονομικο βοηθματος σε αιτοντες διεθν προστασα - τος 2020.

29-6-20   ΥΠΑΙΘ  82036/Ε3/29-6-20 : Χοργηση ανανωση αδειν υπηρεσιακς εκπαδευσης για το σχολικ τος 2020-2021 σε εκπαιδευτικος της Δημσιας Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης

29-6-20   ΟΑΕΔ 37195/29-6-20 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2020 ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

29-6-20   Κ.Υ.Α. 2421.1/39192/20 (ΦΕΚ-2605 Β/29-6-20) : Καθορισμς του αριθμο εισαγομνων ιδιωτν στις Σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκμων Λιμενοφυλκων κατ το ακαδημακ τος 2020-2021, στερα απ συμμετοχ τους στις πανελλαδικς εξετσεις του σχολικο τους 2019-2020.

29-6-20   Π.Υ.Σ. 23/20 (ΦΕΚ-125 Α/28-6-20) : Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Κυβερνητικς Επιτροπς Συντονισμο και Παρακολοθησης της Κυβερνητικς Πολιτικς για την αντιμετπιση της πανδημας του κορωνοο COVID-19.

29-6-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.40383/20 (ΦΕΚ-2602 Β/28-6-20) : Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

29-6-20   ΥΠ.ΕΣ. 39908/26-6-20 : Εκλογ των δο (2) αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα Υπηρεσιακ και Πειθαρχικ Συμβολια του προσωπικο των ΟΤΑ α' βαθμο

29-6-20   ΥΠ.ΕΣ. 39903/26-6-20  : Εκλογ των δο (2) αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα Υπηρεσιακ και Πειθαρχικ Συμβολια του προσωπικο των Περιφερειν

29-6-20   ΕΦΚΑ 134900/26-6-20 : Διευκρινιστικς οδηγες ως προς την υποβολ και την καταβολ των τρεχουσν ασφαλιστικν εισφορν του Δρου Πσχα 2020

29-6-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.40381/20 (ΦΕΚ-2601 Β/27-6-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

29-6-20   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 9800/20 (ΦΕΚ-2600 Β/27-6-20) : Επιλογ τουριστικν καταλυμτων για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου μετδοσης του COVID-19.

29-6-20   ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.21552/681/20 (ΦΕΚ-2599 Β/27-6-20) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου γδοου της απ 20.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης» (Α’ 68), πως κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α 83) και ισχει.

29-6-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.40380/20 (ΦΕΚ-2598 Β/26-6-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στοσνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 29.6.2020 ως και 12.7.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

29-6-20   Κ.Υ.Α. Γ4β/ΓΠ/39470/20 (ΦΕΚ-2596 Β/26-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εσωτερικν και του Υφυπουργο Υγεας «Καθορισμς της διαδικασας πρσληψης του λοιπο, πλην ιατρν, επικουρικο προσωπικο, της κατρτισης και τρησης ηλεκτρονικν καταλγων, της υποβολς αιτσεων και ελγχου δικαιολογητικν, των κριτηρων, της μοριοδτησης και των προσντων κατ κλδο και ειδικτητα» (Β’ 460).

29-6-20   Κ.Υ.Α. Φ.841/ΑΔ.6691/Σ.1205/20 (ΦΕΚ-2595 Β/26-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Φ. 841/38/26939/Σ.5184/23.3.2018 κοινς απφασης του Υπουργο Εθνικς μυνας και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Καθορισμς ψους, δικαιοχων, ρων και προποθσεων χοργησης επιδομτων κινδνου και ειδικν αποζημισεων που καταβλλονται στο στρατιωτικ προσωπικ των Ενπλων Δυνμεων» (Β’ 1119).

29-6-20   ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/317955/9566/1276/179/20 (ΦΕΚ-2593 Β/26-6-20) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 1 του ρθρου 25 του ν. 4373/2016 (Α' 49).26-6-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.54/2611/9356/25-6-20 : Σστημα Επιλογς Προσταμνων σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 84-86 του Υπαλληλικο Κδικα, πως ισχει.

26-6-20   ΥΠΑΙΘ Φ.251/81422/Α5/26-6-20 : Ηλεκτρονικ Υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (Μ.Δ.) ΓΕΛ 2020.

26-6-20   ΑΑΔΕ Α1155/20 (ΦΕΚ-2557 Β/26-6-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς πληροφοριν και μηδενικν αναφορν (nil reporting) απ τα Δηλοντα Ελληνικ Χρηματοπιστωτικ Ιδρματα στο πλασιο εφαρμογς του Κοινο Προτπου Αναφορς (ΚΠΑ).

26-6-20   ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/4515/24-6-20 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την παρταση ισχος των αδειν διαμονς και τη λξη των αλλοδαπν διαβατηρων (πολιτογρφηση και εφαρμογ διατξεων του ν.4332/2015)

26-6-20   ΥΠΥΜΕ Α/ΟΙΚ.38109/1950/23-6-20 : Διαδικασα χοργησης αντιγρφου στοιχεων κυκλοφορας λγω απλειας, φθορς κλοπς

26-6-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/566/ΟΙΚ.12688/24-6-20 : Ενιαο Σστημα Κινητικτητας - Ολοκλρωση διαδικασιν κκλων κινητικτητας 2018 και 2019

26-6-20   ΕΦΚΑ 28/25-6-20 : Ασφλιση σμφωνα με τον Κανονισμ Βαρων και Ανθυγιεινν Επαγγελμτων των απασχολομενων στην καθαριτητα των χρων δημσιας εκπαδευσης

26-6-20   Π.Δ. 53/20 (ΦΕΚ-124 Α/25-6-20) : Κατανομ οργανικν θσεων Εισαγγελων Εφετν στις Εισαγγελες Εφετν της χρας με μεωση των οργανικν θσεων Αντεισαγγελων Εφετν.

26-6-20   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/321094/8334/20 (ΦΕΚ-2551 Β/25-6-20) : Αντικατσταση της υπ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/230566/5900 (Β’1938) κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Πολιτισμο και Αθλητισμο «Καθορισμς προποθσεων, διαδικασας, τρπου καταβολς και λοιπν λεπτομερειν για την επιχοργηση φορων, επιχειρσεων, φυσικν και νομικν προσπων και αυτοαπασχολομενων στο θατρο μσω δρσεων και προγραμμτων», πως αυτ τροποποιθηκε με την υπ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/246069/6399/04.06.2020 (Β’ 2164) μοια απφαση

26-6-20   ΥΠΑΙΘ 77275/Ζ1/20 (ΦΕΚ-2549 Β/25-6-20) : Αντιστοιχες Τμημτων, Εισαγωγικν Κατευθνσεων και Προγραμμτων Σπουδν των Α.Ε.Ι. και των Αντατων Εκκλησιαστικν Ακαδημιν, ακαδημακο τους 2020-2021..25-6-20   ΕΦΚΑ 125301/19-6-20 : Ποσοστ αναπηρας μετ απ σκηση προσφυγς σε ΒΥΕ

25-6-20   ΕΦΚΑ 125312/19-6-20  : λεγχος απ την Επιτροπ Δειγματοληπτικο Ελγχου

25-6-20   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313837/8129/20 (ΦΕΚ-2547 Β/24-6-20) : Καθορισμς προποθσεων, διαδικασας, τρπου καταβολς και λοιπν λεπτομερειν για την επιχοργηση φορων, επιχειρσεων, φυσικν και νομικν προσπων και αυτοαπασχολομενων στο design μσω δρσεων και προγραμμτων.

25-6-20   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313834/8128/20 (ΦΕΚ-2546 Β/24-6-20) : Καθορισμς προποθσεων, διαδικασας, τρπου καταβολς και λοιπν λεπτομερειν για την επιχοργηση φορων, επιχειρσεων, φυσικν και νομικν προσπων και αυτοαπασχολομενων στα εικαστικ μσω δρσεων και προγραμμτων.

25-6-20   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313871/8133/20 (ΦΕΚ-2545 Β/24-6-20) : Καθορισμς προποθσεων, διαδικασας, τρπου καταβολς και λοιπν λεπτομερειν για την επιχοργηση φορων, επιχειρσεων, φυσικν και νομικν προσπων και αυτοαπασχολομενων στο video game development μσω δρσεων και προγραμμτων.

25-6-20   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/313832/8127/20 (ΦΕΚ-2544 Β/24-6-20) : Καθορισμς προποθσεων, διαδικασας, τρπου καταβολς και λοιπν λεπτομερειν για την επιχοργηση φορων, επιχειρσεων, φυσικν και νομικν προσπων και αυτοαπασχολομενων στον χορ μσω δρσεων και προγραμμτων.

25-6-20   ΑΑΔΕ Ε2091/22-6-20 : Κοινοποηση της υπ' αριθ. Α.1129/03-06-2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. «Παρταση της προθεσμας ογκομτρησης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και αλκοολοχων προντων των οινοπνευματοποιν Α' και Β' κατηγορας και των αποσταγματοποιν ως και των φορολογικν αποθηκν εμπορας των εν λγω προντων.»

25-6-20   ΑΑΔΕ Ε2092/24-6-20 : Κοινοποηση των διατξεων της παραγρφου 1 της υπ' αριθμ. 7330-07/04/2020 (Β' 1426) απφασης του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου "Παρταση ισχος Αδειν Διαμονς, Δελτων Αιτοντων Διεθνος Προστασας και λοιπν προθεσμιν που συνδονται με τη διοικητικ διαδικασα καταγραφς και εξτασης αιτημτων διεθνος προστασας α' και β' βαθμο” πως τροποποιθηκε με την υπ' αριθμ. ΤΤ 9028-12/05/2020 (Β' 1854) απφαση του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου

25-6-20   ΕΦΚΑ 131641/24-6-20 : Επιστροφ αχρεωσττως καταβληθεισν ασφαλιστικν εισφορν επ των αμοιβν ΔΣ

25-6-20   ΕΦΚΑ 131644/24-6-20 : Οδηγες υποβολς αναλυτικν περιοδικν δηλσεων (ΑΠΔ), δρου Πσχα 2020 απ τις πληττμενες επιχειρσεις - Καταβολ ασφαλιστικν εισφορν

25-6-20   ΥΠΕΚΥΠ 25480/755/24-6-20 : Διευκρινσεις επ της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-20 (Β 2268) "Μτρα οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων - Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων των επιχειρσεων - εργοδοτν του ιδιωτικο τομα που πλττονται σημαντικ

25-6-20   ΥΠΥΜΕ 34140/539/22-6-20 : Απαλλαγ απ την καταβολ πρσθετου ειδικο τλους για λγους ανωτρας βας

25-6-20   ΥΠΑΙΘ 79429/Ε2/20 (ΦΕΚ-2548 Β/24-6-20) : Επιλογ Διδακτικο Προσωπικο για τοποθτηση με θητεα σε Πρτυπα και Πειραματικ Σχολεα

25-6-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 62958/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2543 Β/24-6-20) : Παρταση του Προγρμματος ενσχυσης της ρευσττητας της οικονομας σμφωνα με το ρθρο 2 του ν. 3723/08

25-6-20   ΥΠΑΙΘ Φ.7/79511//ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2539 Β/24-6-20) : Εφαρμογ της πιλοτικς δρσης "Εργαστρια Δεξιοττων" στην Πρωτοβθμια και Δευτεροβθμια Εκπαδευση24-6-20  ΥΠΕΚΥΠ-ΕΦΚΑ 128198/22-6-20  : Υποβολ αιτσεων για την Κατασκηνωτικ περοδο τους 2020.

24-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1151/20 (ΦΕΚ-2537 Β/24-6-20) : Παρταση μεωσης συντελεστν Φρου Προστιθμενης Αξας (Φ.Π.Α.) για τα νησι Λρο, Λσβο, Κω, Σμο και Χο.

24-6-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/54245/779/20 (ΦΕΚ-2520 Β/24-6-20) : Λειτουργα Επιτροπς Καθορισμο Λατομικν Περιοχν

24-6-20  ΟΑΕΔ 6/36335/24-6-20 : Δημσια Πρσκληση 6/2020 - Προς δικαιοχους και παρχους για υποβολ αιτσεων συμμετοχς στο πργραμμα "Επιδτηση Διακοπν Εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με επιταγ κοινωνικο τουρισμο περιδου 2020-2021

24-6-20  ΥΠΥΜΕ Α/35269/1792/22-6-20 :  Παρταση προθεσμας για τη θση σε κυκλοφορα Επιβατηγν Δημοσας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) οχημτων της παρ. 10 του αρ. 106 του ν. 4070/2012 (Α'82), πως ισχει, στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αποφυγ και τον περιορισμ της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνος).

24-6-20  ΥΠΑΝΕΠ 64260/20 (ΦΕΚ-2496 Β/23-6-20) : Ζητματα εφαρμογς του ρθρου δκατου εβδμου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α' 75), πως κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86) και τροποποιθηκε με το ρθρο 134 του ν. 4692/2020 (Α' 111).

24-6-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.20/16853/23-6-20 : Εγγραφ και επικαιροποηση χρηστν/διαχειριστν στην εφαρμογ - υποσστημα του Πληροφοριακο Συστματος Μητρου Πολιτν για τη δλωση γννησης

24-6-20  Κ.Υ.Α. 9418/20 (ΦΕΚ-2498 Β/23-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Ειδικ πρωτκολλα υγειονομικο περιεχομνου βσει των οποων λειτουργον οι τουριστικς επιχειρσεις στο πλασιο της λψης μτρων ναντι του κορωνοο COVID-19» (Β’ 2084), πως χει τροποποιηθε με την υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 κοιν υπουργικ απφαση (Β’ 2370).

24-6-20  Κ.Υ.Α. 21659/547/20 (ΦΕΚ-2497 Β/23-6-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ’ αρ. 60646/1915/17-2-2020 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Πργραμμα επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και οικογενειν αυτν περιδου 2020-2021, με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο» (Β 673).

24-6-20  Κ.Υ.Α. Γ2α/οικ.37824/20 (ΦΕΚ-2495 Β/23-6-20) : Τροποποηση της υπ αρ.Υ4α/147881/25.11.2010 «Ολομερη λειτουργα Νοσοκομεων» κοινς υπουργικς απφασης (Β1851)».

24-6-20  ΥΠΑΙΘ 78054/Δ6/20 (ΦΕΚ-2494 Β/23-6-20) : Ρυθμσεις για τη λειτουργα των Προτπων και Πειραματικν Σχολεων.

24-6-20  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/305174/1225/20 (ΦΕΚ-2494 Β/23-6-20) : Καθορισμς ημερομηνας ισχος εισιτηρων που εκδθηκαν μχρι 30-3-2020, και λοιπν αναγκαων τεχνικν και διαδικαστικν λεπτομερειν για την εφαρμογ της ρθμισης του ρθρου πεντηκοστο κτου της απ 30-3-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΠΝΠ).

24-6-20  ΥΠΑΙΘ Κ1/74959/20 (ΦΕΚ-2491 Β/23-6-20) : Κριτρια και διαδικασα για την επιλογ Συμβολων Ψυχολγων στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (Σ.Δ.Ε.).

24-6-20  ΥΠΑΙΘ K1/74955/20 (ΦΕΚ-2491 Β/23-6-20) : Κριτρια και διαδικασα για την επιλογ Συμβολων Σταδιοδρομας στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (Σ.Δ.Ε.).

24-6-20  ΥΠΑΙΘ Κ1/74929/20 (ΦΕΚ-2491 Β/23-6-20) : Κριτρια και διαδικασα επιλογς εκπαιδευτικο προσωπικο στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (Σ.Δ.Ε.) του ν. 4186/2013 (Α’ 193).

24-6-20  ΥΠΑΙΘ K1/74940/20 (ΦΕΚ-2491 Β/23-6-20) : Κριτρια και διαδικασα για την επιλογ μονμων εκπαιδευτικν προς απσπαση στα Σχολεα Δετερης Ευκαιρας (Σ.Δ.Ε.)

24-6-20  Κ.Υ.Α. ΓΠ/33950/20 (ΦΕΚ-2489 Β/23-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/ΓΠ/89005/23.12.2019 υπουργικς απφασης «Επιτρεπμενα ρια δαπανν του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) τους 2019, για παρεχμενες υπηρεσες υγεας απ συμβεβλημνους ιδιτες παρχους και για την παροχ ιατροτεχνολογικν προντων και συμπληρωμτων ειδικς διατροφς απ συμβεβλημνους κατασκευαστς, εισαγωγες, διανομες/προμηθευτς» (Β’ 4870).23-6-20  ΑΑΔΕ Α1128/20 (ΦΕΚ-2475 Β/22-6-20) : Προσθκη νων Κωδικν Αριθμν Δραστηριτητας.

23-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 61811/ΕΞ2020/18-6-20 : Διευκρινσεις αναφορικ με τις διατξεις του ρθρου 7Α παρ. 1 και 4 του ν. 2971/01 (ΦΕΚ-285 Α), πως τροποποιθηκε και ισχει

23-6-20  ΥΠ.ΕΣ. 38708/ΕΓΚ.208/22-6-20 : Χοργηση πιστοποιητικν Δημοτολογου και αποσπασμτων Ληξιαρχικν Πρξεων μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης

23-6-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ138/20 (ΦΕΚ-2488 Β/22-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020.

23-6-20  ΥΠΑΝΕΠ 63890/20 (ΦΕΚ-2486 Β/22-6-20) : 3η Τροποποηση της υπ’ αρ. 37674/10.4.2020 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «Πρσκληση για την Επιδτηση Τκων Υφιστμενων Δανεων Μικρν και Μεσαων Επιχειρσεων πληττμενων απ τα μτρα αντιμετπισης της πανδημας του ιο COVID-19» (Β 1291).

23-6-20  Κ.Υ.Α. οικ. 24760/550/20 (ΦΕΚ-2484 Β/22-6-20) : Παρταση διρκειας τακτικς επιδτησης ανεργας, επιδματος μακροχρονως ανργων και βοηθημτων ανεργας.

23-6-20  Κ.Υ.Α. 77485/Ε2/20 (ΦΕΚ-2483 Β/22-6-20) : Ηλεκτρονικς αιτσεις για τοποθτηση εκπαιδευτικν με θητεα στα Πρτυπα και Πειραματικ Σχολεα, κατ το σχολικ τος 2020-2021.

23-6-20  ΑΑΔΕ Α1154/20 (ΦΕΚ-2482 Β/22-6-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς της «Δλωσης Covid» του ρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε.

23-6-20  Κ.Υ.Α. 77561/Ζ1/20 (ΦΕΚ-2481 Β/22-6-20) : Διαδικασα ηλεκτρονικς ψηφοφορας για την ανδειξη του Πρτανη και των Αντιπρυτνεων των Α.Ε.Ι., των μονομελν οργνων των ακαδημακν μονδων των Α.Ε.Ι., καθς και των Διευθυντν Κλινικν, Εργαστηρων και Μουσεων που λειτουργον στο πλασιο ακαδημακν μονδων των Α.Ε.Ι.

23-6-20  Κ.Υ.Α. οικ. 21597/Δ1/7339/20 (ΦΕΚ-2480 Β/22-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 12549/4426/16-3-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Εσωτερικν «Καθορισμς διαδικασας κτακτης πρσληψης επικουρικο προσωπικο για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο COVID-19» (Β’ 868), πως ισχει.22-6-20  ΟΑΕΔ 35328/19-6-20 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2020 - Πργραμμα προεργασας για 500 ανργους νους, ηλικας 18-30 σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα και σε επιχειρσεις, φορες, οργανισμος του δημοσου τομα που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα, στην Περιφρεια Ηπερου.

22-6-20  ΥΠ.ΔΙΚ. 25018οικ./20 (ΦΕΚ 2474 Β/22-6-2020): Διενργεια της δοκιμασας επρκειας υποψφιων δικηγρων για το τος 2020.

22-6-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 16379/20 (ΦΕΚ-2438 Β/19-6-20) : Ανακαθορισμς αρμδιας αρχς κδοσης αδειν διαμονς που χορηγονται σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014, πως ισχει.

22-6-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.38981/22-6-20 : Εμβλιο BCG και νσος COVID-19

22-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1143/20 (ΦΕΚ-2472 Β/22-6-20) : Απαλλαγ απ τον ΦΠΑ της δωρεν παρδοσης αγαθν και της δωρεν παροχς υπηρεσιν απ υποκειμνους στον ΦΠΑ για την κλυψη της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

22-6-20  Κ.Υ.Α. 61239/20 (ΦΕΚ-2471 Β/22-6-20) : Εφαρμογ της ενσχυσης Φορολογικς Απαλλαγς σε επενδυτικ σχδια που χουν υπαχθε στις διατξεις του ν. 4399/2016.

22-6-20  Κ.Υ.Α. 61238/20 (ΦΕΚ-2471 Β/22-6-20) : Εφαρμογ της ενσχυσης Φορολογικς Απαλλαγς σε επενδυτικ σχδια που χουν υπαχθε στις διατξεις του ν. 3908/2011.

22-6-20  Κ.Υ.Α. A1138/20 (ΦΕΚ-2470 Β/22-6-20) : Καθορισμς της κτασης εφαρμογς, του χρνου και της διαδικασας ηλεκτρονικς διαββασης δεδομνων στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων, καθς και κθε λλου αναγκαου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

22-6-20  ΥΠ.ΕΣ. 38420/ΕΓΚ.206/22-6-20 : Δημοσευση των πρξεων μετταξης σε ΟΤΑ α' και β' βαθμο

22-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38269/20 (ΦΕΚ-2457 Β/21-6-20 ) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/οικ.22817/3.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Περ λεπτομερειν σστασης και περ συγκρτησης και λειτουργας Κινητν Ομδων Υγεας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικο Σκοπο για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο COVID-19” (B’ 1177).

22-6-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1ε/ΓΠ/38239/20 (ΦΕΚ-2457 Β/21-6-20) : Κατργηση της υπ’ αρ. Α1ε/Γ.Π.οικ.19009/17-3-2020 απφασης του Υπουργο Υγεας: «κτακτα μτρα λειτουργας της Κεντρικς Υπηρεσας του Υπουργεου Υγεας για την αποφυγ της διασπορς του κορωνοο COVID - 19»  (Β’ 929).

22-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38746/20 (ΦΕΚ-2456 Β/20-6-20) : Εκ νου επιβολ του μτρου της εν μρει προσωρινς αναστολς των δικν ενπιον των ποινικν δικαστηρων της Περιφερειακς Εντητας Ξνθης για το χρονικ διστημα απ 22.6.2020 ως και 15.7.2020.

22-6-20  Κ.Υ.Α. Φ.251/77655/Α5/20 (ΦΕΚ-2455 Β/20-6-20) : Τρπος διεξαγωγς των πανελλαδικν εξετσεων ειδικν και μουσικν μαθημτων και πρακτικν δοκιμασιν που απαιτονται για την εισαγωγ στα ΤΕΦΑΑ, τους 2020.

22-6-20  Κ.Υ.Α. 63719/20 (ΦΕΚ-2454 Β/20-6-20) : Αντικατσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων» (Β’ 1481), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β’ 1481)» (Β’ 1837).

22-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38739/20 (ΦΕΚ-2453 Β/20-6-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β’ 985) κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου ως και τις 5.7.2020.

22-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38740/20 (ΦΕΚ-2452 Β/20-6-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26792/24.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου (Β 1584) ως και τις 5.7.2020.

22-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38642/20 (ΦΕΚ-2451 Β/19-6-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν σχολικν μονδων των Δμου Ξνθης και Μκης της Περιφερειακς Εντητας Ξνθης, για το χρονικ διστημα απ 19.6.2020 ως και 27.6.2020.

22-6-20  ΥΠΑΙΘ 74472/Δ2/20 (ΦΕΚ-2450 Β/19-6-20) : Διδασκαλα του διδακτικο/μαθησιακο πεδου Τεχνολογα και Πληροφορικ στο Γυμνσιο.

22-6-20  ΑΑΔΕ Α1145/20 (ΦΕΚ-2450 Β/19-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Α.1203/16-5-2019 (B’ 1933) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων, σχετικ με τα δικαιολογητικ και τις διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσικλτες.

22-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1146/20 (ΦΕΚ-2449 Β/19-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Α.1135/9.6.2020 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Ιονιο 2020» (Β 2219).

22-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1147/20 (ΦΕΚ-2449 Β/19-6-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11.03.2020 Π.Ν.Π. (Α 55) πως τροποποιθηκε και ισχει, πως αυτ κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), με την οποα λαμβνονται «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

22-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1125/20 (ΦΕΚ-2434 Β/19-6-20) : Απδοση των τελν χαρτοσμου που οφελονται απ υπχρεους σε παρακρτηση των ρθρων 59 και 61 του ν. 4172/2013.19-6-20  ΕΦΚΑ 126826/19-6-20 : Επιλογ Ασφαλιστικς Κατηγορας και απεικνιση στην ΑΠΔ Δημσιου Τομα των ασφαλιστικν εισφορν:
1. Δικηγρων που απασχολονται στο Δημσιο με μμισθη εντολ για Κλδους Επικουρικς Ασφλισης και Πρνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ
2. Μηχανικν και Υγειονομικν για Κλδο Πρνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ,
κατ' εφαρμογ των ρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018 καθς και των ρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020

19-6-20  ΑΑΔΕ Ε2089/15-6-20 : Κοινοποηση της αρ.πρ. Α1121/19.05.2020 Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν «Καθορισμς ρων και προποθσεων για την χοργηση της δειας αποστολς, παραλαβς, εισαγωγς, εξαγωγς καπνο, εισαγωγς βιομηχανοποιημνων καπνν, κατασκευς, αποστολς, παραλαβς, εισαγωγς, εξαγωγς εξοπλισμο παραγωγς βιομηχανοποιημνων καπνν καθς και κθε λλο σχετικ ζτημα

19-6-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225/20 (ΦΕΚ 2448 Β/19-06-2020) : γκριση «Τεχνικν Οδηγιν για τη δημιουργα προσωρινν διαδρμων κνησης πεζν, προσωρινν διαδρμων κνησης ποδηλτου και προσωριν δημιουργα περιοχν πιας κυκλοφορας δρμων πιας κυκλοφορας με μεωση του ορου ταχτητας στα τριντα (30) χλμ/ρα, σε τοπικς οδος σε περιοχς κατοικας».

19-6-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1260/10584/18-6-20 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα υπηρεσιακ και πειθαρχικ συμβολια των δημοσων υπηρεσιν και των νομικν προσπων δημοσου δικαου

19-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/οικ.15094/581/13-4-20 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 27 του ν. 4670/2020 για την απασχληση συνταξιοχων γρατος

19-6-20  ΑΑΔΕ Ε2090/15-6-20 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α.1119 (ΦΕΚ 2138/Β') Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Παρταση υποβολς Συγκεντρωτικν Παραστατικν Εφοδιασμο (ΣΠΕ) πλοων»

19-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/οικ.19167/712/20-5-20 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 81 του ν. 4676/2020 για την υπαγωγ απασχολομενων συνταξιοχων ΝΑΤ σε εκπαιδευτικ ργο στη Δημσια Ναυτικ Εκπαδευση στις διατξεις του ρθρου 27 του ν.4670/2020

19-6-20  ΥΠ.ΕΣ. 37874/17-6-20  : Επικαιροποηση οδηγιν παροχς τεχνικς υποστριξης για τον Κμβο Διαλειτουργικτητας του ΥΠ.ΕΣ.

19-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1149/20 (ΦΕΚ 2447 Β/19-06-2020) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α 55), πως κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), τροποποιθηκε και ισχει.

19-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. A1141/20 (ΦΕΚ 2445 Β/19-06-2020) : Τροποποηση της υπ αρ. 30/003/000/1026/2016 απφασης «ροι και προποθσεις για την πλρη μετουσωση της αιθυλικς αλκολης, την παρασκευ, διθεση και την εμφιλωση της πλρως μετουσιωμνης αιθυλικς αλκολης» (Β 755).

19-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.80000/οικ.23869/998/18-6-20 :  Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 78 του ν.4690/2020.

19-6-20  ΥΠΕΕ  ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/58132/623/18-6-20 : Διευκρινσεις σχετικ με τις αρμοδιτητες των Συμβουλων Αρχιτεκτονικς (Σ.Α.)

19-6-20  Κ.Υ.Α. οικ. 60970/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2425 Β/18-6-20) : Καθορισμς Εθνικο Μορφτυπου ηλεκτρονικο τιμολογου στο πλασιο των Δημοσων Συμβσεων.

19-6-20  Κ.Υ.Α. οικ. 60967/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2425 Β/18-6-20) : Ηλεκτρονικ Τιμολγηση στο πλασιο των Δημοσων Συμβσεων δυνμει του ν. 4601/2019 (Α 44).

19-6-20  ΑΑΔΕ Α1137/20 (ΦΕΚ-2423 Β/18-6-20) : Καθορισμς της διαδικασας υποβολς δηλσεων φορολογας κεφαλαου, κοινοποησης των πρξεων προσδιορισμο του φρου και λψης πιστοποιητικν των φορολογιν κεφαλαου.

19-6-20  ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ) ΦΓ8/28662/20 (ΦΕΚ-2424 Β/18-6-20) : Ορισμς Συστματος Εσωτερικο Ελγχου εντς του Ελεγκτικο Συνεδρου.

19-6-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2132.1/37585/18-6-20 : Ελεγχοι σε πλοα εν πλω για την αποτροπ μετδοσης της πανδημας του κορωνοιο COVID-19 - δημιουργα μπλοκ παραβσεων

19-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38429/20 (ΦΕΚ-2421 Β/18-6-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους λακν αγορν τηςπερ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171),για το χρονικ διστημα απ 18.6.2020 ως και 27.6.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

19-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38424/20 (ΦΕΚ-2420 Β/18-6-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, ισχος απ τις 18.6.2020 ως και τις 2.7.2020.

19-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.38426/20 (ΦΕΚ-2419 Β/18-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.36808/14.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με το εξωτερικ και του κατπλου πλοων αναψυχς, για το χρονικ διστημα απ τις 15.6.2020 ως και τις 30.6.2020, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β 2283).18-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.7/76108/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2418 Β/18-6-20) : Δραστηριτητες στην αγγλικ γλσσα στο Νηπιαγωγεο

18-6-20  Κ.Υ.Α. 59886/ΕΥΚΕ913/20 (ΦΕΚ-2417 Β/18-6-20) : Λειτουργα του Πληροφοριακο Συστματος Σρευσης Ενισχσεων Ησσονος σημασας - (ΠΣΣΕΗΣ)

18-6-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 9126/17-6-20 : Δημσια πρσκληση προς δικαιοχους και παρχους καταλυμτων για υποβολ αιτσεων συμμετοχς στο πργραμμα "Τουρισμς για λους" τους 2020

18-6-20  ΑΑΔΕ Ε2088/15-6-20 : Διευκρινσεις σχετικ με την απαλλαγ μη απ ΦΠΑ κατ την παρδοση καυσμων και λιπαντικν που πραγματοποιονται προς εταιρεες - μεσζοντες, μη εγκατεστημνες στο εσωτερικ της χρας, και προορζονται για τον εφοδιασμ πλοων τα οποα απαλλσσονται σμφωνα με τις διατξεις της περ. α της παρ. 1 του ρθρου 27 του ν. 2859/00 "Κδικας ΦΠΑ" - Εφαρμογ της απφασης του Δικαστηρου της ΕΕ (υπθεση C-526/13)

18-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΟΙΚ.23973/811/18-6-20 : Οδηγες για την λειτουργα κατασκηνσεων φιλοξενας: - παιδιν ηλικας 6 ως 16 ετν // - Ατμων με Αναπηρες // - Ηλικιωμνων Ατμων και Μτρα πρληψης και αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID–19

18-6-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2132.1/37254/17-6-20 : Ελεγχοι σε πλοα εν πλω για την αποτροπ μετδοσης της πανδημας του κορωνοο COVID-19

18-6-20  ΑΑΔΕ Ε2087/16-6-20 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 17 των λοιπν διατξεων του ν. 4690/20 (Α 104) σχετικ με τη δωρεν διθεση αιθυλικς αλκολης προς το Υπουργεο Υγεας

18-6-20  Ν. 4693/20 (ΦΕΚ-116 Α/17-6-20) : Κρωση της απ 21.5.2020 τροποποησης της απ 3.6.2019 Επιμρους Σμβασης Δωρες για το ργο V της απ 6.9.2018 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ιδρματος «Κοινωφελς δρυμα Σταρος Σ. Νιρχος» και του Ελληνικο Δημοσου για την ενσχυση και αναβθμιση των υποδομν στον τομα της υγεας που κυρθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α 170) και λλες διατξεις.

18-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.37992/20 (ΦΕΚ-2401 Β/17-6-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

18-6-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612/20 (ΦΕΚ-2400 Β/17-6-20) : Διαδικασα επιλογς των παρχων Καθολικς Υπηρεσας ηλεκτρικς ενργειας, επιμερισμς των Πελατν και ροι και προποθσεις παροχς της Καθολικς Υπηρεσας, σμφωνα με το δετερο εδφιο της παρ. 5 του ρθρου 58 του ν. 4001/2011, ως ισχει.

18-6-20  ΑΑΔΕ Α1153/20 (ΦΕΚ-2399 Β/17-6-20) : Επιστροφ του φρου εισοδματος φυσικν προσπων.

18-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1148/20 (ΦΕΚ-2398 Β/17-6-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α 55), πως κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), τροποποιθηκε και ισχει.

18-6-20  ΥΠΑΙΘ 73111/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2397 Β/17-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β 2005) απφασης του Υπουργο και της Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «Εγγραφς, μετεγγραφς, φοτηση και θματα οργνωσης της σχολικς ζως στα σχολεα της δευτεροβθμιας εκπαδευσης».

18-6-20  Κ.Υ.Α. Φ11/75710/Δ4/20 (ΦΕΚ-2395 Β/17-6-20) : δρυση ΕΠΑ.Λ. και Ορισμς Εργαστηριακν Κντρων για το σχολικ τος 2020-2021.

18-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.37920/20 (ΦΕΚ-2394 Β/17-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33457/29.5.2020 κοινς απφασης Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας «Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας εκπαιδευτικν δομν του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων απ 1.6.2020 ως και τη λξη του σχολικο, εκπαιδευτικο και ακαδημακο τους 2019-2020» (Β’ 2038).

18-6-20  Κ.Υ.Α. 9022/20 (ΦΕΚ-2393 Β/17-6-20) : Πργραμμα «Τουρισμς για λους» τους 2020.17-6-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/57387/1452/17-6-20 : Διευκρινσεις σχετικ με τις ισχουσες προθεσμες του ρθρου 13 του ΠΔ 126/86

17-6-20  ΟΑΕΔ 34346/16-6-20 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7/2020 : Πργραμμα προεργασας για 1.100 ανργους νους, ηλικας 18-30 σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα και σε επιχειρσεις, φορες, οργανισμος του δημοσου τομα που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα, στην Περιφρεια Δυτικς Ελλδας.

17-6-20  ΥΠΕΚΥΠ  Φ.80320/22183/Δ18/794/17-6-20 : 1η Τροποποηση της Εγκυκλου παροχς διευκρινσεων ως προς την απδοση ΑΜΚΑ απ τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ με Α.Π. 80320/42862/Δ18.2718/01-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ)

17-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.37670/20 (ΦΕΚ-2380 Β/16-6-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 17.6.2020 ως και 28.6.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-6-20  Κ.Υ.Α. Δ12γ/ΓΠ/οικ.21836/644/20 (ΦΕΚ-2363 Β/16-6-20) : Απδοση νοσηλου - τροφεου για ανασφλιστα και πορα τομα που διαμνουν σε Στγες Υποστηριζμενης Διαβωσης

17-6-20  Π.Δ. 52/20 (ΦΕΚ-115 Α/17-6-20) : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 62/2018 «Ρθμιση θεμτων κδοσης Αδειν Ικαντητας Οδηγο Χειριστ Υπηρεσιακν Οχημτων Μηχανημτων του Πυροσβεστικο Σματος και κυκλοφορας αυτν» (Α 121).

17-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.37666/20 (ΦΕΚ-2379 Β/16-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36808/14.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με το εξωτερικ και του κατπλου πλοων αναψυχς, για το χρονικ διστημα απ τις 15.6.2020 ως και τις 30.6.2020, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β 2283).

17-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.37667/20 (ΦΕΚ-2378 Β/16-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Εσωτερικν «Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 916).

17-6-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/134/20 (ΦΕΚ-2377 Β/16-6-20) : Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Μιο 2020.

17-6-20  Κ.Υ.Α. 5966/20 (ΦΕΚ-2375 Β/16-6-20) : Υλοποηση του Προγρμματος ESTIA ΙΙ: Στεγαστικ πργραμμα για αιτοντες διεθν προστασα/ Χρηματοδτηση.

17-6-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/132/20 (ΦΕΚ-2371 Β/16-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β1457).16-6-20  ΥΠ.ΕΣ. 36889/15-6-20 : Αναλυτικ κατσταση ληξιπρθεσμων οφειλν σε τρτους

16-6-20  ΥΠ.ΕΣ. 37260/ΕΓΚ.200/16-6-20 : Στρατηγικ αναπτυξιακ προοπτικ των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης - Σσταση και λειτουργα Αναπτυξιακν Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης - Κοινοποηση διατξεων των ν. 4674/20 (Α 53) και ν. 4690/20 (Α 104)

16-6-20  ΕΦΚΑ 27/16-6-20 : Μεωση ασφαλιστικν εισφορν υπαλλλων που απασχολονται στο Δημσιο Τομα κατ' εφαρμογ του ρθρου 48 του ν. 4670/20

16-6-20  Κ.Υ.Α. 8958/20 (ΦΕΚ-2370 Β/16-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Ειδικ πρωτκολλα υγειο νομικο περιεχομνου βσει των οποων λειτουργον οι τουριστικς επιχειρσεις στο πλασιο της λψης μτρων ναντι του κορωνοο COVID-19» (Β’ 2084).

16-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1132/20 (ΦΕΚ-2364 Β/16-6-20) : Eσπραξη εσδων υπρ ΤΡΙΤΩΝ απ τις Δημσιες Οικονομικς Υπηρεσες (Δ.Ο.Υ.).

16-6-20  ΑΑΔΕ Α1131/20 (ΦΕΚ-2364 Β/16-6-20) : Παρταση αναστολς της εκπαιδευτικς λειτουργας (με φυσικ παρουσα) της Φορολογικς και Τελωνειακς Ακαδημας της Α.Α.Δ.Ε. ως και τις 30.6.2020.

16-6-20  ΥΠΑΙΘ 59105/Η2/20 (ΦΕΚ-2356 Β/16-6-20) : Συμπλρωση της υπ' αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικς απφασης «Εγγραφς, μετεγγραφς, φοτηση και θματα οργνωσης της σχολικς ζως στα σχολεα της δευτεροβθμιας εκπαδευσης» (Β 2005).

16-6-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 16393/2020/20 (ΦΕΚ-2337 Β/15-6-20) : Υποβολ αιτσεων στο πλασιο εφαρμογς του ν. 4251/2014, πως ισχει.

16-6-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/55750/2547/12-6-20 : Περ του κστους δαπνης αναδσωσης στα πλασια υποχρωσης των δικαιοχων επμβασης σε δασικο χαρακτρα εκτσεις

16-6-20  ΑΑΔΕ Ε2085/12-6-20 : Υποβολ δηλσεων φορολογας εισοδματος σε περπτωση μετασχηματισμο πιστωτικν ιδρυμτων με βση τις διατξεις του ρθρου 16 του ν. 2515/97, μετ την ναρξη ισχος του ν. 4601/19

16-6-20  ΑΑΔΕ Α1130/20 (ΦΕΚ-2335 Β/15-6-20) : Τπος και Περιεχμενο της Πρξης Διοικητικο Προσδιορισμο Φρου του ρθρου 5Α του ν. 4172/2013 περ εναλλακτικς φορολγησης εισοδματος που προκπτει στην αλλοδαπ φυσικν προσπων που μεταφρουν τη φορολογικ τους κατοικα στην Ελλδα.

16-6-20  ΥΠΑΙΘ 48456/Α5/20 (ΦΕΚ-2285 Β/15-6-20) : Εξετσεις – ργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Πληροφορικς.

16-6-20  ΑΑΔΕ Ε2086/15-6-20 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131/14-6-2020 (ΦΕΚ Β 2276) και του ρθρου 7 της ΚΥΑ 23103/478/14.6.2020 (ΦΕΚ Β’ 2274)

16-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1124/20 (ΦΕΚ-2328 Β/15-6-20) : Καθορισμς του καταλγου των Δικαιοδοσιν των Αρμδιων Αρχν της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων Αρχν (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγ Εκθσεων αν Χρα (ΕαΧ), βσει του πρτου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου γδοου του Μρους Δετερου του ν. 4490/2017 (Α 150), για στοιχεα του φορολογικο τους 2018.

16-6-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/20 (ΦΕΚ-2316 Β/15-6-20) : Τροποποηση των ρθρων 3, 4 και 15 και του Πνακα χωροθτησης του Παραρτματος της υπ’αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης,Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας «Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την εγκατσταση και τη λειτουργα ργων και δραστηριοττων ’’Συστημτων Περιβαλλοντικν Υποδομν’’» (Β 436).15-6-20  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα : ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ–ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΑΧ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ–ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (15/06/2020)

15-6-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/175Α/20 (ΦΕΚ-2336 Β/15-6-20) : Παρταση ισχος αδειν κατοχς σκοπευτικν πλων.

15-6-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 7750/20 (ΦΕΚ-2303 Β/15-6-20) : Πρτυπος Κανονισμς Συνιδιοκτησας και Λειτουργας ξενοδοχεων συνιδιοκτησας.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Β1Α/ΟΙΚ.35223/20 (ΦΕΚ-2321 Β/15-6-20) : Τροποποηση της υπ'αρ. Β1α/οικ.19627/19-3-20 κ.υ.α. "Εκτακτη οικονομικ ενσχυση στα πλασια των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοιο" (Β 394), πως τροποποιθηκε και ισχει

15-6-20  ΥΠΕΚΥΠ 21457/418/20 (ΦΕΚ-2333 Β/15-6-20) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 14237/17 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με θμα : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 1459 ανργων νων, ηλικας 18-247 ετν (Β 3379)

15-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/ΟΙΚ.18271/585/20 (ΦΕΚ-2332 Β/15-6-20) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ15/Δ/οικ.16486/500/7-5-20 υ.α. (Β 1775)

15-6-20  ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ.115/4/ΟΙΚ.15945/15-6-20 : Χοργηση αποζημωσης λουτροθεραπεας στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ, για την λουτρικ περοδο απ 1η Ιουνου ως 31η Οκτωβρου 2020

15-6-20  ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 118267/ΕΓΚ.26/12-6-20 : Παρταση καταβολς δσεων ρθμισης σε επιχειρσεις που χει ανασταλε η λειτουργα πλττονται σημαντικ (βσει ΚΑΔ) απ τα κτακτα μτρα αντιμετπισης του κορωνοιο

15-6-20  ΑΑΔΕ Ε2084/12-6-20 : Παροχ διευκρινσεων στους εντασσμενους περιγραφικ (χωρς ΚΑΔ) των αποφσεων που χουν εκδοθε στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των επιπτσεων απ τον κορωνοι - COVID 19

15-6-20  ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ 118328/ΕΓΚ.25/12-6-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Παρταση προθεσμας καταβολς δσεων αυτοαπασχολομενων -ελευθρων επαγγελματιν ρθμισης

15-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36848/20 (ΦΕΚ-2284  Β/14-6-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32909/28.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς (Β 2028) ως και τις 30.6.2020.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36808/20 (ΦΕΚ-2283 Β/14-6-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με το εξωτερικ και του κατπλου πλοων αναψυχς, για το χρονικ διστημα απ τις 15.6.2020 ως και τις 30.6.2020, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID‐19.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36847/20 (ΦΕΚ-2282 Β/14-6-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/31.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας, Εσωτερικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς (Β 2094) για το χρονικ διστημα απ 15.6.2020 ως και 30.6.2020.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36855/20 (ΦΕΚ-2281 Β/14-6-20) : Επιβολ του μτρου του υποχρεωτικο ιατρικο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη χρα απ την αλλοδαπ προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36806/20 (ΦΕΚ-2280 Β/14-6-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.19030/17.3.2020 (Β’ 916) κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Εσωτερικν, για το χρονικ διστημα απ τις 15.6.2020 ως και τις 30.6.2020.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36811/20 (ΦΕΚ-2279 Β/14-6-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με Τουρκα και Ηνωμνο Βασλειο, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ τις 15.6.2020 ως και τις 30.6.2020.

15-6-20  ΥΠΕΚΥΠ 22043/Δ1/7451/20 (ΦΕΚ-2278 Β/14-6-20) : Τροποποηση της υπαρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β3520) «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, πως τροποποιθηκε και ισχει.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36857/20 (ΦΕΚ-2277 Β/14-6-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

15-6-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/131/20 (ΦΕΚ-2276 Β/14-6-20) : Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020.

15-6-20  Κ.Υ.Α. 23101/476/20 (ΦΕΚ-2275 Β/14-6-20) : Τροποποηση της υπ αρ. οικ. 17788/346/8.5.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Περαιτρω μτρα στριξης εργαζομνων και επιχειρσεων - εργοδοτν του ιδιωτικο τομα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και τη σταδιακ επαναλειτουργα της αγορς εργασας» (Β 1779).

15-6-20  Κ.Υ.Α. 23103/478/20 (ΦΕΚ-2274 Β/14-6-20) : Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

15-6-20  ΥΠΕΚΥΠ 22804/Δ1/7772/20 (ΦΕΚ-2273 Β/14-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β 3520) απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)», πως τροποποιθηκε και ισχει.

15-6-20  ΥΠΕΚΥΠ 21919/7423/20 (ΦΕΚ-2272 Β/14-6-20) : Καθορισμς της ηλεκτρονικς διαδικασας για τη χοργηση εξδων κηδεας απ τον e- ΕΦΚΑ.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.36810/20 (ΦΕΚ-2271 Β/13-6-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 15.6.2020 ως και 28.6.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

15-6-20  Κ.Υ.Α. 8825/20 (ΦΕΚ-2270 Β/13-6-20) : Μσθωση τουριστικν καταλυμτων για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου της μετδοσης του COVID-19.

15-6-20  ΑΑΔΕ Α1139/20 (ΦΕΚ-2269 Β/13-6-20) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολ Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου».

15-6-20  Κ.Υ.Α. 23102/477/20 (ΦΕΚ-2268 Β/13-6-20) : Μτρα οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων - Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων των επιχειρσεων - εργοδοτν του ιδιωτικο τομα που πλττονται σημαντικ.

15-6-20  Κ.Υ.Α. 2231.2-6/35739/20 (ΦΕΚ-2267 Β/12-6-20) : Κρωση Κανονισμο Εισαγωγς Σπουδαστν/ Σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικ τος 2020-2021.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.34618/20 (ΦΕΚ-2264 Β/12-6-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για την κλυψη αναγκν φορων του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων στα πλασια των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο στις επιμρους εκπαιδευτικς δομς.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.34620/20 (ΦΕΚ-2264 Β/12-6-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση στα πλασια των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

15-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.21056/658/20 (ΦΕΚ-2264 Β/12-6-20) : Καθορισμς διαδικασας, τρπου και χρνου επιλογς για την καταβολ μειωμνων ασφαλιστικν εισφορν μηνς Απριλου 2020 απ αυτοτελς απασχολομενους και ελεθερους επαγγελματες.

15-6-20  ΥΠΑΝΕΠ 60732/20 (ΦΕΚ-2262 Β/12-6-20) : γκριση εκτλεσης εργασιν κατεδφισης των κτιρων υπ’ αρ. 294 μχρι και 298 που αποτυπνονται στο τοπογραφικ διγραμμα του Παραρτματος Β του ν. 4663/2020 (Α 30).

15-6-20  ΥΠΑΙΘ 73226/Δ6/20 (ΦΕΚ-2261 Β/12-6-20) : Εισαγωγ μαθητν/τριν και σχετικς ρυθμσεις στα Πρτυπα και Πειραματικ Σχολεα (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικ τος 2020-2021.

15-6-20  Κ.Υ.Α. 73160/Δ6/20 (ΦΕΚ-2260 Β/12-6-20) : Ηλεκτρονικς αιτσεις για εισαγωγ στα Πρτυπα και Πειραματικ Σχολεα.

15-6-20  Κ.Υ.Α. Φ.251/71246/Α5/20 (ΦΕΚ-2253 Β/11-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 221893/Β1/16/27.12.2016 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και Οικονομικν «Καθορισμς αποζημωσης των απασχολουμνων στις πανελλαδικς εξετσεις Γενικν Λυκεων (ΓΕΛ), και Επαγγελματικν Λυκεων (ΕΠΑ.Λ.) και γενικ των ασχολομενων με τις εισιτριες εξετσεις των ειδικν κατηγοριν και των διαδικασιν επιλογς των εισαγομνων στην τριτοβθμια εκπαδευση καθς και των Αναβαθμολογητν των γραπτν - δοκιμων των προαγωγικν και απολυτηρων εξετσεων ΓΕΛ» (Β 4268).

15-6-20  Κ.Υ.Α. 2812.50/30139/20 (ΦΕΚ-2237 Β/11-6-20) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ του επιδματος στισης των σπουδαστν των Ακαδημιν Εμπορικο Ναυτικο (Α.Ε.Ν.) του Υπουργεου Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς για το εκπαιδευτικ τος 2019-2020.

15-6-20  Π.Δ. 51/20 (ΦΕΚ-112 Α/12-6-20) : Σσταση Πυροσβεστικν Κλιμακων12-6-20  Ν. 4692/20 (ΦΕΚ-111 Α/12-6-20) : Αναβθμιση του Σχολεου και λλες διατξεις

12-6-20   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα : ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (12/06/2020)

12-6-20  ΕΦΚΑ – ΚΕΑΟ  117675/Σ190/ΕΓΚ.24/12-6-20 : Α. Στριξη επιχειρσεων με αντικεμενο νοσοκομειακς δραστηριτητες - Κοινοποηση των διατξεων του πμπτου ρθρου της απ 1/5/20 Π.Ν.Π., η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν.4690/2020 // Β. Καταληκτικ ημερομηνα υπαγωγς στη ρθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλτες αυτοαπασχολομενους, ελεθερους επαγγελματες και αγρτες (ρθρα 2 και 3). Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 29 του ν.4690/2020.

12-6-20  ΥΠΥΜΕ Α/34497/1766/12-6-20  : Προποθσεις για τη διενργεια της ειδικς θεωρητικς εξτασης για την ειδικ δεια οδγησης Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντου στο πλασιο λψης μτρων προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

12-6-20  ΟΑΕΔ 33668/12-6-20 : Ημερομηνα λξης του Προγρμματος Κοινωνικο Τουρισμο περιδου 2019-2020 Παρταση της προθεσμας υποβολς αιτσεων παρχων τουριστικν καταλυμτων για συμμετοχ στο Πργραμμα Κοινωνικο Τουρισμο περιδου 2019-2020

12-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/21308/ΔΕΠ/3-6-20 : Καταβολ επιδομτων σε υπαλλλους που απουσιζουν με δεια ειδικο σκοπο και με ειδικ δεια ευπαθν ομδων

12-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.251/72354/Α5/11-6-20 : Οργνωση και τρπος διεξαγωγς επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων μαθημτων τους 2020.

12-6-20  Κ.Υ.Α. 14720/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 2255 Β/12-6-2020): Χοργηση αποσπασμτων ληξιαρχικν πρξεων και πιστοποιητικν δημοτολογου μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης.

12-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.153/67155/Α5/20 (ΦΕΚ 2246 Β/11-6-2020): Τροποποηση της υπ' αρ. Φ.153/79899/Α5/ 21.05.2019 κοινς απφασης του Υπουργο και της Υφυπουργο Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων (Β' 1904 και 1940) «Πρσβαση αποφοτων Επαγγελματικο Λυκεου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστ θσεων του συνολικο αριθμο εισακτων σε Σχολς, Τμματα και Εισαγωγικς κατευθνσεις Τμημτων των Πανεπιστημων, …».

12-6-20  Κ.Υ.Α. 23083/Φ.700.19/20 (ΦΕΚ 2233 Β/11-6-2020): γκριση της υπ' αρ. 19/2020 Πυροσβεστικς Διταξης με θμα «Διαδικασα επιβολς διοικητικν προστμων για παραβσεις επ κανονιστικν διατξεων νομοθεσας πυροπροστασας».

12-6-20  Κ.Υ.Α. 72350/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2254 Β/11-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων, Υγεας και Εσωτερικν «Τρπος επαναλειτουργας σχολικν μονδων μετ τη λξη της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας τους» (Β’ 1739).

12-6-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 11341/20 (ΦΕΚ-2252 Β/11-6-20) : Παρταση ισχος Δελτων Αιτοντων Διεθν Προστασα (Δ.Α.Δ.Π.).

12-6-20  Κ.Υ.Α. 57856/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2250 Β/11-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β1457).

12-6-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 8626/20 (ΦΕΚ-2248 Β/11-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απφασης Υπουργο Τουρισμο με ττλο «Συνχιση λειτουργας τουριστικν καταλυμτων, κατ’ εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και καθορισμς ειδικν ρων (Β’ 1073)», πως τροποποιθηκε και ισχει.

12-6-20  ΥΠ.ΔΙΚ. 25006/20 (ΦΕΚ-2228 Β/11-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 39782οικ./1997 απφασης του Υπουργο Δικαιοσνης «Ρθμιση λεπτομερειν που αφορον τη διενργεια διαγωνισμο Δικαστικν Επιμελητν» (Β’ 358).

12-6-20  ΑΑΔΕ ΔΔΑΔΑ/A/1064198/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2227 Β/11-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΔΔΑΔΑ 1037653 ΕΞ2020/13.3.2020 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ: «Μτρα κατ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 σε χρους λειτουργας των υπηρεσιν της Α.Α.Δ.Ε.» (Β 858).

12-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.18268/583/20 (ΦΕΚ-2225 Β/11-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ/οικ. 13412/327/27-3-2020 απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων (Β 1077), πως αυτ ισχει μετ την τροποποησ της με την υπ’ αρ. Δ. 15/Δ/οικ. 16681/516/5-5-2020 απφαση του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων (Β 1812).

12-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.21058/659/20 (ΦΕΚ-2225 Β/11-6-20) : Καθορισμς διαδικασας, τρπου και χρνου επιλογς για την καταβολ μειωμνων ασφαλιστικν εισφορν μηνς Μαου 2020 απ αυτοτελς απασχολομενους και ελεθερους επαγγελματες.11-6-20  ΑΑΔΕ Ε2082/9-6-20 : Κοινοποηση της αριθμ. 239/19 γνωμοδτησης του Β' τμματος του ΝΣΚ σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση των αποθεματικν που σχηματσθηκαν απ τα πλεονσματα των αγροτικν συνεταιρισμν με βση τις διατξεις του ρθρου 19 του ν. 2810/00 και του ρθρου 23 του ν. 4384/16

11-6-20  ΑΑΔΕ Ε2078/5-6-20 : κδοση αποδεικτικο ενημερτητας βεβαωσης οφειλς απ πρσωπα στα οποα χει χορηγηθε παρταση καταβολς αναστολ εσπραξης, στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των επιπτσεων απ τον κορωνο –COVID 19

11-6-20  ΑΑΔΕ Ε2083/10-6-20 : Διευκρινσεις για το χειρισμ των αναρτηθντων στην προσωποποιημνη πληροφρηση ποσν συμψηφισμο κατ 25% με λλες οφειλς σε περπτωση ολοσχερος εξφληση οφειλν ΦΠΑ» του ρθρου 3 της απ 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α) «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις», πως κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4690/2020 (104 Α)»

11-6-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.35250/5-6-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  : Υποχρωση υποβολς Ναυτιλιακς Δλωσης Υγεας, MDH στο πλασιο των ενισχυσμνων μτρων δημσιας υγεας λγω της πανδημας SARS-CoV-2

11-6-20   ΥΠΑΙΘ Φ.253.1/67067/Α5/20 (ΦΕΚ-2221 Β/11-6-20) : Συμπλρωση της υπ' αρ. Φ.253.1/56061/Α5/ 14-5-2020 υπουργικς απφασης με θμα: Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, στα Τμματα και στις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδ. τος 2020-2021 (Β 1853).

11-6-20   Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.35859/20 (ΦΕΚ-2220 Β/10-6-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν σχολικν μονδων του Δμου Ξνθης της Περιφερειακς Εντητας Ξνθης, για το χρονικ διστημα απ 10.6.2020 ως και 20.6.2020.

11-6-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1135/20 (ΦΕΚ-2219 Β/10-6-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Ιονιο 2020.10-6-20   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα : ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (10/06/2020)

10-6-20  ΥΠ.ΕΣ. 35367/9-6-20 : Προκρυξη 10Κ/2018 - Γνωστοποηση κδοσης απφασης κατανομς διοριστων ΠΕ και  διθεση προσωπικν τους στοιχεων στους φορες

10-6-20  ΥΠ.ΕΣ. 35381/9-6-20 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαδευσης και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-4-2020 ως 30-6-2020 και απολογιστικν στοιχεων κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2020 ως 31-3-2020.

10-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.251/70562/Α5/9-6-20 : Κλυψη εξδων μετακνησης, διαμονς και διατροφς υποψηφων που συμμετχουν στις Πανελλαδικς εξετσεις το διο τος κατ το οποο αποφοιτον απ Γενικ Επαγγελματικ Λκειο και εξετζονται πανελλαδικ σε λλη σχολικ μονδα απ αυτ στην οποα υπβαλαν ατηση - δλωση

10-6-20  ΥΠΥΜΕ Α/30869/1586/9-6-20 : Οριστικ διαγραφ ολοσχερς καταστραμμνων αχρηστεμνων οχημτων τλους κκλους ζως (ΟΤΚΖ) απ το Μητρο αδειν κυκλοφορας οχημτων του Υπουργεου, κατ παρκκλιση του π.δ. 116/04 (Α 81)

10-6-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.35524/9-6-20 : Ελεγχος γνησιτητας δικαιολογητικν των αιτοντων μετταξη στον κλδο ιατρν ΕΣΥ

10-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35498/20 (ΦΕΚ-2218 Β/9-6-20) : Κατργηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35114/5.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου (Β’ 2190).

10-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35463/20 (ΦΕΚ-2217 Β/9-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς “Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19” (Β’ 2168).

10-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35444/20 (ΦΕΚ-2216 Β/9-6-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, ισχος απ τις 9.6.2020 ως και τις 23.6.2020.

10-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.35445/20 (ΦΕΚ-2215 Β/9-6-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν σχολικν μονδων του Δμου Τοπερου της Περιφερειακς Εντητας Ξνθης, για το χρονικ διστημα απ 9.6.2020 ως και 19.6.2020.

10-6-20  Κ.Υ.Α. 2242.10/ 32718/2020 (ΦΕΚ-2209 Β/6-6-20) : Τροποποηση-συμπλρωση της υπ’ αρ. 2242.10/21372/2020 κοινς απφασης των Υπουργν Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Μηχανισμς εφαρμογς των μτρων στριξης της ναυτικς εργασας για την αντιμετπιση των επιπτσεων της πανδημας του κορωνοο COVID-19» (B 1128).9-6-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/ΟΙΚ.11682/9-6-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοιο

9-6-20   Ν. 4691/20 (ΦΕΚ-108 Α/9-6-20) : Ρυθμσεις αρμοδιτητας  του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων για την αναβθμιση και τον εκσυγχρονισμ του αγροτικο τομα και λλες διατξεις

9-6-20   ΥΠΑΙΘ Φ.152/70425/Α5/9-6-20 : Συμπλρωση της Φ.152/66842/Α5/2-6-20 "Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες Ημερησων και Εσπερινν ΕΠΑΛ τους 2020

9-6-20   ΑΑΔΕ Ε2079/5-6-20 : Διαδικασα υπαγωγς στις διατξεις του ρθρου 5Α του ν. 4172/13, περ εναλλακτικς φορολγησης εισοδματος που προκπτει στην αλλοδαπ φυσικν προσπων που μεταφρουν τη φορολογικ τους κατοικα στην Ελλδα, στο πλασιο της κρσης της πανδημας COVID-19

9-6-20   ΑΑΔΕ Ε2080/5-6-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 11 του ν. 4690/20 (ΦΕΚ-104 Α) αναφορικ με την εφαρμογ μειωμνου συντελεστ ΦΠΑ 13% σε συγκεκριμνα αγαθ και υπηρεσες και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ τους

9-6-20   ΥΠΥΜΕ Β1/ΟΙΚ.33322/979/9-6-20 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Κοινοποηση Κανονισμο (ΕΕ) 2020/698 - Προσωριν μτρα λγω COVID-19 σχετικ με κρτες οδηγο ταχογρφους και κοινοτικς δειες

9-6-20   ΥΠΥΜΕ Δ30/Β3/13153/1633/5-6-20 : Διευκρινσεις για τα εκπαιδευτικ οχματα μη χρηματοδοτικ μσθωση

9-6-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.34701/4-6-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Πργραμμα Εμβολιασμν Παιδιν και Εφβων 2020

9-6-20   ΥΠ.ΕΣ. 35139/ΕΓΚ.185/8-6-20 : Επιπλον οδηγες για δημιουργα πιστοποιητικο εγγτερων συγγενν

9-6-20   ΕΦΚΑ 112058/9-6-20 : Μεταφορ αρμοδιοττων τ. ΟΓΑ στις Περιφερειακς και Τοπικς Υπηρεσες Μισθωτν του e-ΕΦΚΑ για θματα χοργησης ασφαλιστικς ικαντητας και παροχν σε χρμα8-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35122/20 (ΦΕΚ-2212 Β/7-6-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33474/31.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας, Εσωτερικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς (Β 2094) για το χρονικ διστημα απ 8.6.2020 και ρα 12.00 ως και 15.6.2020 και ρα 12.00.

8-6-20  Κ.Υ.Α. 1α/ΓΠ/οικ.35120/20 (ΦΕΚ-2211 Β/7-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34781/4.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς “Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19” (Β’ 2168) .

8-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.7/ΦΜ/67997/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2202 Β/6-6-20) : Ρυθμσεις βαθμολογας τριμνων στα Δημοτικ Σχολεα για το σχολικ τος 2019-2020.

8-6-20  Κ.Υ.Α. Φ.153/67750/A5/20 (ΦΕΚ-2201 Β/6-6-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ αρ.Φ.151/24463/Β6/4.3.2009 (Β 422) υπουργικς απφασης «Σσταση ατομικν και συλλογικν οργνων για τις Πανελλαδικς εξετσεις κατχων απολυτηρου ημερσιων και εσπερινν ΕΠΑΛ».

8-6-20  Κ.Υ.Α. 56476/20 (ΦΕΚ-2201 Β/6-6-20) : Τροποποηση της υπ αρ. 129345/24.11.2017 (Β’ 4124) «Καθορισμς του ποσο, κατ εδος ενισχσεων, για τα επενδυτικ σχδια που υπγονται στα καθεσττα ενισχσεων του α.ν. 4399/2016, “Γενικ Επιχειρηματικτητα”, “Νες ανεξρτητες ΜΜΕ”, “Ενισχσεις μηχανολογικο εξοπλισμο”  και “Επενδσεις μεζονος μεγθους”, του τους 2017» πως χει τροποποιηθε και ισχει.

8-6-20  ΥΠΥΜΕ οικ. Α/32481/1681/20 (ΦΕΚ-2200 Β/6-6-20) : Καθορισμς συγκεκριμνου κομστρου ορισμνων διαδρομν με επιβατηγ δημσιας χρσης (Ε.Δ.Χ) - ΤΑΞΙ αυτοκνητα στο νομ Αττικς, την Περιφερειακ Εντητα Θεσσαλονκης και τη Δημοτικ Εντητα Καβλας κατ το χρονικ διστημα απ 01.06.2020 ες 31.10.2020 με βση τη μεωση του συντελεστ ΦΠΑ απ 24% σε 13%.

8-6-20  Κ.Υ.Α. οικ. Α/32546/1683/20 (ΦΕΚ-2200 Β/6-6-20) : Καθορισμς του ελχιστου τιμματος μσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. οχματα που εκμισθνονται, με οδηγ, ολικς μσω προκρατσεως, κατ το χρονικ διστημα απ 01.06.2020 ες 31.10.2020 συνεπεα της μεωσης του συντελεστ Φ.Π.Α. απ 24% σε 13% για συγκεκριμνες υπηρεσες.

8-6-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2γ/32602/20 (ΦΕΚ-2199 Β/6-6-20) : Ορισμς των Υγειονομικν Περιφερειν (Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικν Αρχν Αγορν (Κ.Α.Α.), βσει της παρ. 2 του ρθρου 41 του ν. 4412/2016, για την παροχ κεντρικν δραστηριοττων αγορν και ειδικτερα για την προμθεια Ιατροτεχνολογικν Προντων (Μτρων Ατομικς Προστασας), για την κλυψη αναγκν των φορων αρμοδιτητς τους.

8-6-20  Κ.Υ.Α. 56468/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2198 Β/5-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Εσωτερικν «Καθορισμς ρων, προποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης, υδτινου στοιχεου θλασσας, λιμνοθλασσας, μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν» (Β’ 1864).

8-6-20  Κ.Υ.Α. 4111.08.01/1592/20 (ΦΕΚ-2197 Β/5-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 4796/2018 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης, Οικονομικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Πλρης εφαρμογ του μτρου "Μεταφορικ Ισοδναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελομενες μονδες (επιβτες)»(Β'6124).

8-6-20  ΑΑΔΕ Α1129/20 (ΦΕΚ-2196 Β/5-6-20) : Παρταση της προθεσμας ογκομτρησης δεξαμενν αιθυλικς αλκολης και αλκοολοχων προντων των οινοπνευματοποιν Α και Β κατηγορας και των αποσταγματοποιν ως και των φορολογικν αποθηκν εμπορας των εν λγω προντων.

8-6-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ15/Δ/οικ.18269/584/20 (ΦΕΚ-2195 Β/5-6-20) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου γδοου της απ 20.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 68), πως ισχει, με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα για την αντιμετπιση των συνεπειν του κινδνου της διασπορς του κορωνοο Covid - 19, τη στριξη της κοινωνας και της επιχειρηματικτητας και τη διασφλιση της ομαλς λειτουργας της αγορς και της δημσιας διοκησης.

8-6-20  ΑΑΔΕ Α1127/20 (ΦΕΚ-2194 Β/5-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Α.1476/20-12-2019 (Β'4907) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων περ καθορισμο του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2020.

8-6-20  Π.Δ. 49/20 (ΦΕΚ-107 Α/6-6-20) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2017/159 (Ε.Ε.) του Συμβουλου της 19ης Δεκεμβρου 2016.

8-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35115/20 (ΦΕΚ-2191 Β/5-6-20) : Παρταση ισχος της υπ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 (Β 985) κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου ως και τις 21.6.2020.

8-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35114/20 (ΦΕΚ-2190 Β/5-6-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας μεταναστν «ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ», στη θση «ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ» του Δμου Παιονας Κιλκς, για το χρονικ διστημα απ 5.6.2020 ως και 19.6.2020.

8-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35113/20 (ΦΕΚ-2189 Β/5-6-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32363/25.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου “Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη Δομ Φιλοξενας Μεταναστν Κρανιδου για το χρονικ διστημα απ 25.5.2020 ως και 8.6.2020” (B’ 2019), ως και τις 14.6.2020.

8-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.35112/20 (ΦΕΚ-2188 Β/5-6-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.26792/24.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου (Β’ 1584) ως και τις 21.6.2020.

8-6-20  Κ.Υ.Α. 0.2171/20 (ΦΕΚ-2186 Β/5-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 0.1503/27-3-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Προθηση της απασχλησης μσω Προγραμμτων Κοινωφελος Χαρακτρα για 36.500 τομα σε Δμους, Περιφρειες, Κντρα Κοινωνικς Πρνοιας Περιφερειν (ΚΚΠΠ)/συναφες φορες, Υπηρεσες Υπουργεων και λλων φορων» (Β 1256).

8-6-20  Κ.Υ.Α. 21576/20 (ΦΕΚ-2185 Β/5-6-20) : Καθορισμς ζητημτων που αφορον στον τπο και στο περιεχμενο του ενιαου εντπου πρσκλησης με ανληψη ευθνης/φιλοξενας για τους σκοπος χοργησης θερησης εισδου Σνγκεν για επιχειρηματικ/επαγγελματικ σκοπ (Business Invitation).5-6-20  ΥΠΥΜΕ Α3/27334/3056/5-6-20 :  Τροποποηση της με αριθμ Α3/οικ. 26013/2872/04-05-2020 εγκυκλου αναφορικ με τον αριθμ των υποψηφων αν επιτροπ δοκιμασας προσντων και συμπεριφορς

5-6-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 3588/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2171 Β/5-6-20) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Στοιχεα Δελτων Αστυνομικς Ταυττητας» της Ελληνικς Αστυνομας στο πληροφοριακ σστημα e-ΚΕΠ μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας.

5-6-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 13586/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2171 Β/5-6-20) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Στοιχεα Δελτων Αστυνομικς Ταυττητας» της Ελληνικς Αστυνομας στο πληροφοριακ σστημα «AMKA-ΕΜΑΕΣ» της Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης Κοινωνικς Ασφλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας.

5-6-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 13587/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2171 Β/5-6-20) : Διθεση των διαδικτυακν υπηρεσιν «Στοιχεα Δελτων Αστυνομικς Ταυττητας» και «Στοιχεα Διαβατηρων» της Ελληνικς Αστυνομας στο πληροφοριακ σστημα του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης «e-Ε.Φ.Κ.Α» μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας.

5-6-20  Κ.Υ.Α. 2/18649/0025/20 (ΦΕΚ-2169 Β/5-6-20) : Διαδικασα ηλεκτρονικς βεβαωσης και διαγραφς οφειλν εγγυημνων απ το Ελληνικ Δημσιο.

5-6-20  ΑΑΔΕ Ε2077/3-6-20 : Οδηγες για τη φορολογικ μεταχεριση των προνοιακν παροχν σε χρμα που χορηγε ο ΟΠΕΚΑ σε τομα με αναπηρα.

5-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.251/69037/Α5/5-6-20 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες.

5-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.34781/20 (ΦΕΚ-2168 Β/4-6-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

5-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/22377/0025/20 (ΦΕΚ-2167 Β/4-6-20) : Παροχ της Εγγησης του Ελληνικο Δημοσου στην Ευρωπακ νωση ψους 342.618.750,00 € στο πλασιο του κανονισμο 2020/672 του Ευρωπακο Συμβουλου σχετικ με την θσπιση ευρωπακο μσου προσωρινς στριξης για τον μετριασμ των κινδνων ανεργας σε κατσταση κτακτης ανγκης (SURE) λγω της επιδημικς κρηξης της νσου COVID-19.

5-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1126/20 (ΦΕΚ-2166 Β/4-6-20) : Παρταση προθεσμας καταβολς των βεβαιωμνων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικ Κντρα οφειλν που λγουν εντς του Μαου 2020, των προσπων των διατξεων του βδομου εδαφου του ρθρου 3 του ν. 4690/2020 (Α 104) και των διατξεων του πρτου εδαφου της παραγρφου 3 του ρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α 104).

5-6-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 284/20 (ΦΕΚ-2165 Β/4-6-20): Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ.45858/1799/Φ.150/2013 απφασης του Υφυπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων «Περιορισμς του αριθμο των προς παροχ δικαιωμτων χρσης ραδιοσυχνοττων επγειας ψηφιακς ευρυεκπομπς Εθνικς και Περιφερειακς κλυψης και καθορισμς του εδους της διαγωνιστικς διαδικασας σμφωνα με το ρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4070/2012)» (Β’ 2359,), πως χει τροποποιηθε και ισχει.

5-6-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/246069/6399/20 (ΦΕΚ-2164 Β/4-6-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/230566/5900 (Β’1938) κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς προποθσεων, διαδικασας, τρπου καταβολς και λοιπν λεπτομερειν για την επιχοργηση φορων, επιχειρσεων, φυσικν και νομικν προσπων και αυτοαπασχολομενων στο θατρο μσω δρσεων και προγραμμτων».

5-6-20  Κ.Υ.Α. 20938/406/20 (ΦΕΚ-2163 Β/4-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 55247/1294/23-10-2018 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση ξι χιλιδων (6.000) ανργων ηλικας ως 39 ετν, αποφοτων τριτοβθμιας εκπαδευσης, σε κλδους ξυπνης εξειδκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικς δραστηριτητας» (Β' 4800).

5-6-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/31509/20 (ΦΕΚ-2163 Β/4-6-20) : Καθορισμς αντατου ποσο για παροχς κινητς τηλεφωνας στελεχν του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας.4-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1123/20 (ΦΕΚ-2160 Β/4-6-20) : Παρταση του χρνου υποβολς δηλσεων φρου κληρονομιν, δωρεν και γονικν παροχν με καταληκτικ ημερομηνα υποβολς εντς των μηνν Μαρτου, Απριλου και Μαου 2020.

4-6-20  Κ.Υ.Α. 13637/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2160 Β/4-6-20) : νταξη της διαδικασας υποβολς αιτσεων για κδοση Ευρωπακς Κρτας Ασφλισης Ασθενεας (Ε.Κ.Α.Α.) στα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.) - Καθορισμς εντπου διοικητικς διαδικασας.

4-6-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2814.5/32065/20 (ΦΕΚ-2159 Β/4-6-20) : Καθορισμς κτακτης επιχοργησης του Οκου Νατου για το οικονομικ τος 2020.

4-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1121/20 (ΦΕΚ-2137 Β/3-6-2020): Καθορισμς ρων και προποθσεων για την χοργηση της δειας αποστολς, παραλαβς, εισαγωγς, εξαγωγς καπνο, εισαγωγς βιομηχανοποιημνων καπνν, κατασκευς, αποστολς, παραλαβς, εισαγωγς, εξαγωγς εξοπλισμο παραγωγς βιομηχανοποιημνων καπνν καθς και κθε λλο σχετικ ζτημα.

4-6-20  ΟΑΕΔ 31795/4-6-20 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2020 ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

4-6-20  ΑΑΔΕ Ε2076/1-6-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 6 «Παρταση προθεσμιν καταβολς φορολογικν επιβαρνσεων που αναλογον σε προντα καφ», του ν.4690/30-5-2020 (ΦΕΚ 104/Α')

4-6-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/52957/2375/3-6-20 : Διευκρινσεις - Οδηγες εφαρμογς της διταξης της παρ. 8 του ρθρου 45, πως τροποποιθηκε με το ρθρο 32 του ν. 4688/20 (Α 101)

4-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.34439/20 (ΦΕΚ-2146 Β/3-6-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 5.6.2020 ως και 14.6.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

4-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.34429/20 (ΦΕΚ-2144 Β/3-6-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, ισχος απ τις 5.6.2020 ως και τις 15.6.2020.

4-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.251/66335/Α5/20 (ΦΕΚ-2142 Β/3-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Φ251/25089/Α5/20-2-2020 απφασης της Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «Πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση, διαδικασες και ργανα σχετικ με τις πανελλαδικς εξετσεις Γενικο Λυκεου απ το 2020 και εφεξς, με το “νο” σστημα του ν. 4186/2013 (Α 193), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α 70) και με το ρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α 167)» (Β 643).

4-6-20  ΥΠΑΝΕΠ 55966/20 (ΦΕΚ-2142 Β/3-6-20) : Αντικατσταση της υπ’ αρ. 9301/28.1.2020 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων (Β 276) για την κατανομ πιστσεων Προπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2020 στις Περιφρειες.

4-6-20  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 26915/ΟΙΚ.Φ.109.1/20 (ΦΕΚ-2128 Β/3-6-20) : Κανονισμς λειτουργας Ομδων Συστημτων μη Επανδρωμνων Αεροσκαφν ΟΣμηΕΑ (Π.Σ.).

4-6-20  Κ.Υ.Α. Α1116/20 (ΦΕΚ-2127 Β/3-6-20) : Καθορισμς των ρων και των προποθσεων καθς και της διαδικασας για την επιστροφ/ διαγραφ του Ειδικο Φρου Κατανλωσης και των λοιπν συνεισπραττμενων, σμφωνα με τον Εθνικ Τελωνειακ Κδικα, επιβαρνσεων κρασιο μικρν οινοπαραγωγν.3-6-20  Κ.Υ.Α. 21036/1737/20 (ΦΕΚ-2141 Β/3-6-20) : Καθορισμς επιδματος εορτν Πσχα 2020 και χρνος καταβολς αυτο. Προσδιορισμς του επιδματος εορτν Πσχα που καλπτεται απ τον κρατικ προπολογισμ και διαδικασα πληρωμς του.

3-6-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30572/1516/20 (ΦΕΚ-2139 Β/3-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ 81/16-4-2019 κοινς απφασης των Υπουργν Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων, Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας «Καθορισμς του τρπου, των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας για την καταβολ και πιστοποηση της πληρωμς τελν, παγων και αναλογικν, υπρ του Φορα «Ελληνικ Κτηματολγιο» στα Κτηματολογικ Γραφεα και στα Υποκαταστματα κατ τον ν. 4512/2018 (Α 5)» (Β 1397) .

3-6-20  ΑΑΔΕ Α1119/20 (ΦΕΚ-2138 Β/3-6-20) : Παρταση υποβολς Συγκεντρωτικν Παραστατικν Εφοδιασμο (ΣΠΕ) πλοων.

3-6-20  Κ.Υ.Α. ΚΓ/Δ11/Γ/15307/20 (ΦΕΚ-2129 Β/3-6-20) : Καθορισμς τλους διαδρομς και τλους τερματικς εξυπηρτησης τους 2020 και ρυθμσεις απαλλαγν .

3-6-20  ΥΠΥΜΕ οικ. Γ4/29303/861/20 (ΦΕΚ-2107 Β/2-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΣΤ-29900/77 απφασης του Υπουργο Συγκοινωνιν «Περ της διαδικασας εκδσεως των εγκρσεων, για κυκλοφορα στην Ελλδα αυτοκιντων οχημτων κ.λπ.» Β1318).

3-6-20  ΥΠΑΙΘ 67882/Ζ1/3-6-20 : Στεγαστικ επδομα ακαδημακο τους 2019-2020.

3-6-20  ΥΠ.ΕΣ. 34369/ΕΓΚ.176/3-6-20 : Επαναλειτουργα παιδικν χαρν των ΟΤΑ

3-6-20  ΥΠΑΙΘ 65386/Δ2/20 (ΦΕΚ-2121 Β/3-6-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 52826/Δ2/08-05-2020 απφασης της Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «Προαγωγ Απλυση μαθητν Γυμνασων και Γενικν Λυκεων κατ το σχολικ τος 2019-2020» (Β' 1765).

3-6-20  ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.30265/ΦΝ/393/20 (ΦΕΚ-2119 Β/3-6-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. ΔΝΣγ/οικ.19875/ΦΝ 393/2017 απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν «Καθορισμς εξαιρσεων απ την απαγρευση διλευσης στο παρπλευρο και εναλλακτικ οδικ δκτυο των αυτοκινητοδρμων και οδν ταχεας κυκλοφορας» (Β1218).

3-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.34086/20 (ΦΕΚ-2115 Β/2-6-20) : Συμπλρωση της υπ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33470/31.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς "Επιβολ του μτρου του κατ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη χρα απ την αλλοδαπ προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19" (Β 2089).

3-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.153/59928/Α5/20 (ΦΕΚ-2109 Β/2-6-20) : Συμπλρωση της υπ' αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 απφασης της Υπουργο Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων «Πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση αποφοτων δευτεροβθμιας εκπαδευσης που υπγονται στις ειδικς κατηγορες του εδαφου α της παραγρφου 4 του ρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Β 272)».

3-6-20  ΥΠΥΜΕ Α3/27145/2997/2-6-20 : Ρυθμσεις αναφορικ με την παρταση ισχος των αδειν οδγησης και των Π.Ε.Ι. και τη δυναττητα ανανωσς τους στο πλασιο της συνχισης λψης μτρων λγω του COVID-19

3-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.34084/20 (ΦΕΚ-2114 Β/2-6-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με το Κατρ προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

3-6-20  ΥΠΑΝΕΠ 55559/20 (ΦΕΚ-2113 Β/2-6-20) : Αντικατσταση της υπ’ αρ. 166/2.1.2020 (Β 2) απφασης για την ανληψη συνολικς ετσιας υποχρωσης ναντι του προπολογισμο δημοσων επενδσεων για τα ργα του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων 2020.

3-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.17/65182/Δ1/20 (ΦΕΚ-2112 Β/2-6-20) : Ορισμς Σχολικν Μονδων που εντσσονται στο Σστημα Δικτου Σχολικν Βιβλιοθηκν της Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης απ το σχολικ τος 2020 - 2021.

3-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.34060/20 (ΦΕΚ-2111 Β/2-6-20) : Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6.6.2020 ως και 9.7.2020.

3-6-20  ΥΠΑΝΕΠ 53717/20 (ΦΕΚ-2097 Β/2-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 41075/16-04-2018 απφασης του Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης “Συμφωνες - πλασιο τους 2018 που συνπτονται απ την Εθνικ Κεντρικ Αρχ Αγορν της παρ. 1 β) του ρθρου 41 του ν. 4412/2016” Β 1419) πως τροποποιθηκε και ισχει με τις υπ’ αρ. 65201/18-06-2018 (Β 2628) και 18534/12-02-2019 (Β 674) υπουργικς αποφσεις.

3-6-20  Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.18043/574/20 (ΦΕΚ-2096 Β/2-6-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ/οικ.13226/325/26.3.2020 (Β 1044) κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, πως αυτ ισχει μετ την τροποποησ της με την υπ’ αρ. Δ.15/Δ/οικ.13937/337/6.4.2020 κοιν απφαση των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων (Β 1384).2-6-20  ΥΠΥΜΕ Α/32183/1661/2-6-20 : Θματα τιμολογου Επιβατικν Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντων απ 01.06.2020 ως 31.10.2020 συνεπεα μεωσης του συντελεστ Φ.Π.Α. απ 24% σε 13% για συγκεκριμνες υπηρεσες.

2-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ251/66336/Α5/1-6-20 : Πανελλαδικς εξετσεις 2020 Γενικο Λυκεου (ΓΕΛ) με το ΝΕΟ και το ΠΑΛΑΙΟ σστημα.

2-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.152/66793/Α5/2-6-20  : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων ημερησων και εσπερινν ΕΠΑΛ τους 2020

2-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.152/66842/Α5/2-6-20  : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες Ημερησων και Εσπερινν ΕΠΑΛ τους 2020.

2-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.251/66299/A5/1-6-20  : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Σχολν της Ελληνικς Αστυνομας.

2-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ1/65376/Δ1/29-5-20  : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2020-2021 σε δημοτικ σχολεα της χρας Α' Φση

2-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33475/20 (ΦΕΚ-2095 Β/1-6-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, ισχος απ τις 2.6.2020 ως και τις 8.6.2020.

2-6-20  Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.18044/575/20 (ΦΕΚ-2076 Β/30-5-20) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 3 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως κυρθηκε και ισχει, με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19.1-6-20  Ν. 4690/20 (ΦΕΚ-104 Α/30-5-20) : Κρωση: α) της απ 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις» (A 84) και β) της απ 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την επνοδο στην κοινωνικ και οικονομικ κανονικτητα» (Α 90) και λλες διατξεις.

1-6-20  ΥΠΥΜΕ 31178/1770/1-6-20 : Παρταση προθεσμας εφαρμογς των με αριθμ. πρωτ. οικ 20418/1228 (ΑΔΑ:ΩΩΡΞ465ΧΘΞ-Τ5Ω) και οικ 23042/1342 (ΑΔΑ:ΩΩΑ5465ΧΘΞ-ΟΔΓ) εγκυκλων σχετικ με τα κυκλοφοροντα και ανριθμα φορτηγ αυτοκνητα μικτο βρους μχρι 4 τνων για μεταφορ προντων τροφοδοσας

1-6-20  K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.33474/20 (ΦΕΚ-2094 Β/31-5-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης του αππλου και κατπλου κρουαζιερπλοιων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 1.6.2020 κι ρα 06.00 ως και 8.6.2020 και ρα 12.00.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33466/20 (ΦΕΚ-2093 Β/31-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων και καθεστς λειτουργας, για το χρονικ διστημα απ 1.6.2020 ως και 15.7.2020, των μμισθων, μισθων υποθηκοφυλακεων, των κτηματολογικν γραφεων Ρδου, Κω - Λρου, των κτηματολογικν γραφεων Πειραι, Θεσσαλονκης, καθς και των κτηματολογικν γραφεων και υποκαταστημτων του Φορα «Ελληνικ Κτηματολγιο», στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33473/20 (ΦΕΚ-2092 Β/31-5-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30341/15.5.2020 (Β’ 1860), κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, ως και τις 15.6.2020 και ρα 15.00.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33471/20 (ΦΕΚ-2091 Β/31-5-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20042/22.3.2020 (Β’ 989) κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς, ως και τις 15.6.2020 και ρα 15.00.

1-6-20  Κ.Υ.Α. 31226/1613/20 (ΦΕΚ-2090 Β/31-5-20) : Καθορισμς του ψους των τπων κομστρου μετακνησης με τα μσα των εταιρειν παροχς συγκοινωνιακο ργου, στην περιοχ αρμοδιτητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.),κατ το χρονικ διστημα απ 01.06.2020 ες 31.10.2020, με βση τη μεωση του συντελεστ ΦΠΑ απ 24% σε 13%.

1-6-20  Κ.Υ.Α. 31201/1611/20 (ΦΕΚ-2090 Β/31-5-20) : Καθορισμς ψους των τπων κομστρου μετακνησης με τα μσα των εταιρειν παροχς συγκοινωνιακο ργου, στην περιοχ αρμοδιτητας του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. κατ το χρονικ διστημα απ 01.06.2020 ες 31.10.2020.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33470/20 (ΦΕΚ-2089 Β/31-5-20) : Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη χρα απ την αλλοδαπ προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

1-6-20  Κ.Υ.Α. 1016/109/183-κ/20 (ΦΕΚ-2088 Β/31-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 4892/1/76-γ/17-05-2010 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας, Δια Βου Μθησης και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικς Ασφλισης και Προστασας του Πολτη «Καθορισμς ττλων επαγγελματικς κατρτισης που απαιτονται για την κδοση αδειν εργασας του ρθρου 3 του ν. 2518/1997, πως αντικαταστθηκε με τις διατξεις του ν. 3707/2008» (Β 664).

1-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α.1122/20 (ΦΕΚ-2088 Β/31-5-20) : Παρταση της προθεσμας του δετερου εδαφου της παρ. 4 του ρθρου κτου της απ 30.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α75) ως προς την εξταση της ενδικοφανος προσφυγς του ρθρου 63 του ν. 4174/2013.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33465/20 (ΦΕΚ-2087 Β/31-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33464/20 (ΦΕΚ-2086 Β/30-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 1.6.2020 ως και 7.6.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33452/20 (ΦΕΚ-2085 Β/30-5-20) : Μτρα για την ασφαλ επαναλειτουργα των βρεφικν, βρεφονηπιακν και παιδικν σταθμν και τον περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

1-6-20  Κ.Υ.Α. 1881/20 (ΦΕΚ-2084 Β/30-5-20) : Ειδικ πρωτκολλα υγειονομικο περιεχομνου βσει των οποων λειτουργον οι τουριστικς επιχειρσεις στο πλασιο της λψης μτρων ναντι του κορωνοο COVID-19.

1-6-20  Κ.Υ.Α. 20788/610/20 (ΦΕΚ-2083 Β/30-5-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, ως προς την οργνωση τουχρνου και του τπου εργασας, του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχο-μνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55).

1-6-20  Κ.Υ.Α. 6500/1/23/20 (ΦΕΚ-2082 Β/30-5-20) : Τρπος επανναρξης της εκπαιδευτικς διαδικασας Σχολν της Αστυνομικς και της Πυροσβεστικς Ακαδημας, μετ την προσωριν απαγρευση λειτουργας τους.

1-6-20  Κ.Υ.Α. 2500/1/16-δ/20 (ΦΕΚ-2082 Β/30-5-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 2500/1/16/16.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Περιβλλοντος και Ενργειας και Υποδομν και Μεταφορν (Β 871) ως και τις 17.7.2020.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33463/20 (ΦΕΚ-2081 Β/30-5-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 18152/14.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν (Β 857), ως και τις 15.6.2020.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33462/20 (ΦΕΚ-2081 Β/30-5-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν (Β 987), ως και τις 15.6.2020.

1-6-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 8027/20 (ΦΕΚ-2080 Β/30-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απφασης του Υπουργο Τουρισμο με ττλο «Συνχιση λειτουργας τουριστικν καταλυμτων, κατ’ εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και καθορισμς ειδικν ρων» (Β’ 1073), πως τροποποιθηκε και ισχει.

1-6-20  Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/1605/Α36/20 (ΦΕΚ-2079 Β/30-5-20) : Παρταση της επιδτησης ενοικου συγκατοκησης για την κλυψη δαπανν στγασης κατοκων περιοχν των Περιφερειακν Ενοττων Κεφαλληνας και Ιθκης που επλγησαν απ το σεισμ της 26ης Ιανουαρου 2014.

1-6-20  Κ.Υ.Α. 23ΓΓΔΔ-22735/20 (ΦΕΚ-2078 Β/30-5-20) : Προποθσεις και διαδικασα διαπστευσης ανταποκριτν ξνου τπου στην Ελλδα.

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ11/οικ.20110/692/20 (ΦΕΚ-2077 Β/30-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 10643/359/4-3-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Εσωτερικν, Ψηφιακς Διακυβρνησης και Επικρατεας «Καθορισμς της διαδικασας χοργησης τηςετσιας εισοδηματικς ενσχυσης οικογενειν ορεινν και μειονεκτικν περιοχν, αρμοδι- τητας ΟΠΕΚΑ και του αντστοιχου εντπου της που διεκπεραινεται και μσω των ΚΕΠ» (Β779).

1-6-20  Κ.Υ.Α. ΔΔΟ/Α/89819/1372/Φ.4/20 (ΦΕΚ-2075 Β/30-5-20) : Απλοστευση και νταξη διαδικασιν αρμοδιτητας της Διεθυνσης Οδικς Κυκλοφορας και Ασφλειας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν στο Σστημα των Ενιαων Κντρων Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.).

1-6-20  Κ.Υ.Α. οικ. 12730/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2073 Β/30-5-20) : Καθορισμς διοικητικν διαδικασιν αρμοδιτητας Υπουργεου Δικαιοσνης και των αντστοιχων εντπων που διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ).

1-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. (0)37159_20/20 (ΦΕΚ-2071 Β/30-5-20) : Μεταββαση αρμοδιτητας καθορισμο ειδικο επιτοκου καταθσεων σε νομικ φυσικ πρσωπα στον Αναπληρωτ Πρεδρο του Ταμεου Παρακαταθηκν και Δανεων.

1-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1117/20 (ΦΕΚ-2070 Β/30-5-20) : ροι και διατυπσεις για την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης της αιθυλικς αλκολης, που προβλπεται απ τα εδφια ε’, στ’, και ι’ της παρ. 1 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001.

1-6-20  ΥΠΑΝΕΠ 50116/20 (ΦΕΚ-2065 Β/30-5-20) : Κανονισμς ασφλειας και ελγχου εξοπλισμο και διατξεων ψυχαγωγας .

1-6-20  ΥΠΑΙΘ Φ.20/60676/Δ4/20 (ΦΕΚ-2042 Β/30-5-20) : Καθορισμς Τομων και Ειδικοττων αν Επαγγελματικ Λκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α 83) για το σχολικ τος 2020-2021.

1-6-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1118/20 (ΦΕΚ-2041 Β/30-5-20) : Αναστολ εφαρμογς των διατξεων της υπ’ αρ.απφασης Α.1018/2020 «Εξειδκευση και απδειξη της πλρωσης του κριτηρου της χρσης και εκμετλλευσης στις εκμισθσεις επαγγελματικν πλοων αναψυχς».

1-6-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.33457/20 (ΦΕΚ-2038 Β/30-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας εκπαιδευτικν δομν του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων απ 1.6.2020 ως και τη λξη του σχολικο, εκπαιδευτικο και ακαδημακο τους 2019-2020.

1-6-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694/20 (ΦΕΚ-2037 Β/30-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν “Επανναρξη και καννες λειτουργας δομν της καλλιτεχνικς εκπαδευσης” (Β 1867).

1-6-20  Κ.Υ.Α. 10302/20 (ΦΕΚ-2036 Β/30-5-20) : Διαδικασα χοργησης ταξιδιωτικν εγγρφων σε δικαιοχους καθεσττος του πρσφυγα, σε δικαιοχους επικουρικς προστασας καθς και σε αιτοντες διεθν προστασα.

1-6-20  ΥΠΑΙΘ 65538/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2035 Β/29-5-20) : Αξιολγηση κατ ιδαν διδαχθντων και στρατεσιμων μαθητν 2019-2020.29-5-20  ΥΠ.ΕΣ. 33282/ΕΓΚ.163/29-5-20 : Ενημρωση αναφορικ με τη διαδικασα λψης αποφσεων των συλλογικν οργνων των δμων

29-5-20  ΥΠΑΙΘ 65533/Ε3/29-5-20 : Συμπληρωματικ ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

29-5-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ.11134/29-5-20 : Μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

29-5-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 7748/20 (ΦΕΚ-2034 Β/29-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5248/27-03-2020 απφασης Υπουργο Τουρισμο με ττλο «Συνχιση λειτουργας τουριστικν καταλυμτων,κατ' εξαρεση της επιβληθεσας προσωρινς απαγρευσης λειτουργας και καθορισμς ειδικν ρων (Β 1073)», πως τροποποιθηκε με τις υπ’ αρ. 6083/15-04-2020 (Β 1529), 6640/29-04-2020 (Β 1635), 6895/06-05-2020 (Β 1755) και 7466/19-05-2020 (Β 1942) μοιες αποφσεις.

29-5-20  ΑΑΔΕ Ε2074/27-5-20  : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α. 1095/27.04.2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. με θμα «Υποχρεωτικ ηλεκτρονικ υποβολ υποστηρικτικν εγγρφων για τη χοργηση δασμοφορολογικν απαλλαγν στα πλασια των διπλωματικν και προξενικν σχσεων καθς και στους αναγνωρισμνους Διεθνες και Ευρωπακος Οργανισμος

29-5-20  ΑΑΔΕ Ε2073/27-5-20 : Κοινοποηση της αρ.πρωτ. Α.1097/29.04.2020 Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. "Τροποποηση της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.07.2017 (ΦΕΚ Β'2540) Απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. - Διαδικασα παραλαβς με απαλλαγ απ Φ.Π.Α. πρτων και βοηθητικν υλν κυριτητας του πλοιοκττη/εφοπλιστ/εκμεταλλευτ στα πλασια εκτλεσης εργασιν ναυπγησης και επισκευς πλοων”

29-5-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6α/ΓΠ/οικ.33320/29-5-20 : Επανναρξη λειτουργας Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας.

29-5-20  ΥΠ.ΕΣ. 33164/ΕΓΚ.162/29-5-20 : Επαναλειτουργα Παιδικν, Βρεφικν και Βρεφονηπιακν Σταθμν

29-5-20  ΥΠΥΜΕ 30864/1584/29-5-20 : κτακτα μτρα για τις επιχειρσεις που διαθτουν Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης, Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης Ανοικτο Τπου Αστικς Περιγησης Πλεων και Τουριστικ Τρνα

29-5-20  ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ11/οικ.20799/711/29-5-20 : Επαναλειτουργα Μονδων Φροντδας, Προσχολικς Αγωγς και Διαπαιδαγγησης (Βρεφικν Παιδικν Βρεφονηπιακν Σταθμν, Μονδων Απασχλησης βρεφν και νηπων) απ φορες Ιδιωτικο Δικαου, κερδοσκοπικο και μη χαρακτρα και εν γνει των Βρεφικν-Παιδικν-Βρεφονηπιακν Σταθμν, Μονδων Απασχλησης βρεφν και νηπων που λειτουργον βσει της αριθμ.Δ22/οικ.11828/293/2017 απφασης (ΦΕΚ 1157/Β')

29-5-20  ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ11/οικ.20728/709/29-5-20 : Επαναλειτουργα των Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν ΚΔΑΠ

29-5-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ. 11102/28-5-20 : Ν. 4674/2020 «Στρατηγικ Αναπτυξιακ Προοπτικ των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης, Ρθμιση ζητημτων αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και λλες διατξεις» Ρυθμσεις θεμτων αδειν δημοσων υπαλλλων

29-5-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.33202/20 (ΦΕΚ-2033 Β/28-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων στα δικαστρια και τις εισαγγελες της χρας και επιβολ του μτρου της εν μρει προσωρινς αναστολς των δικν ενπιον των ποινικν δικαστηρων απ 1.6.2020 ως και 21.6.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

29-5-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2241.2/31377/20 (ΦΕΚ-2032 Β/28-5-20) : Παρταση της περιδου εφαρμογς του ρθρου εξηκοστο τταρτου της απ 13.4.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 84), για την οργανικ σνθεση πλοων ρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 .

29-5-20  ΥΠΑΙΘ. Φ.7/ΦΜ/63728/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2031 Β/28-5-20) : Ρθμιση απουσιν μαθητν/τριν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε. διδακτικο τους 2019-2020.

29-5-20  Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.18045/576/20 (ΦΕΚ-2029 Β/28-5-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ/οικ.16484/499/07.05.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων (Β 1775).28-5-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.32909/20 (ΦΕΚ-2028 Β/28-5-20) : Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, καθς και στα επαγγελματικ τουριστικ ημερπλοια στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

28-5-20   ΥΠΥΜΕ Α/28720/1522/20-5-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Παρταση ισχος ειδικν αδειν οδγησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αποφυγ και τον περιορισμ της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνοις)

28-5-20   ΑΑΔΕ Ε2072/25-5-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Μεταβολ της διεθυνσης κατοικας φυσικν προσπων με ηλεκτρονικ τρπο κατπιν ρσης των κτακτων μτρων που χουν ληφθε για την απαγρευση της κυκλοφορας

28-5-20  Ν. 4689/20 (ΦΕΚ-103 Α/27-5-20) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα των Οδηγιν (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κρωση του Μνημονου Διοικητικς Συνεργασας μεταξ του Υπουργεου Δικαιοσνης της Ελληνικς Δημοκρατας και του Υπουργεου Δικαιοσνης και Δημσιας Τξεως της Κυπριακς Δημοκρατας, τροποποισεις του ν. 3663/2008 (Α’99) προς εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 2018/1727 και λλες διατξεις.

28-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/ΟΙΚ.32965/27-5-20 : Πρληψη της νσου των λεγεωνριων στο πλασιο της πανδημας COVID-19

28-5-20   Κ.Υ.Α. K1/63261/20 (ΦΕΚ-2027 Β/27-5-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 2/51692/0022/4.9.2007 (Β 1873) κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Οικονομικν και Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων «Καθορισμς αμοιβς καθαριστριν των σχολεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης με σμβαση μσθωσης ργου».

28-5-20   Κ.Υ.Α. Κ1/63267/20 (ΦΕΚ-2027 Β/27-5-20) : γκριση πρσθετης χρηματοδτησης για το ργο των σχολικν καθαριστν-τριν κατ το σχολικ τος 2019-2020, λγω αυξημνων αναγκν καθαριτητας των σχολικν μονδων κατ τη διρκεια του ωρολογου προγρμματος, οι οποες προκπτουν απ την επαναλειτουργα των σχολεων και τα ληφθντα μτρα τρησης κοινωνικν αποστσεων για την αποτροπ διδοσης του κορωνοο COVID-19.27-5-20   ΥΠ.ΕΣ. 31858/26-5-20  : Χοργηση βεβαωσης απδειξης ειδικς εμπειρας στο πργραμμα Βοθεια στο Σπτι, σμφωνα με το ρθρο 91 του ν. 4583/2018

27-5-20   ΥΠΕΚΥΠ 20477/604/27-5-20 : Διευκολνσεις γονων στο πλασιο επαναλειτουργας των σχολεων και των βρεφονηπιακν σταθμν Οδηγες για την εφαρμογ της Απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Υγεας, με αρ. πρωτ. 17787/520/8.5.2020, (Β'1778) «Παρταση της ισχος του κτακτου και προσωρινο μτρου της χοργησης δειας ειδικο σκοπο για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσης του», (Α' 55).»

27-5-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/521/οικ.10972/27-5-20 : Ενιαο Σστημα Κινητικτητας- Τροποποηση διατξεων βσει του ν. 4674/2020 ( Α 53) - Τροποποηση διατξεων του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας

27-5-20   ΕΦΚΑ 99892/27-5-20 : Διευκρινιστικς οδηγες ως προς την καταβολ των τρεχουσν ασφαλιστικν εισφορν μισθολογικς περιδου 02/2020 και 03/2020 και διαχεριση των υποβληθεισν (Α.Π.Δ.) μισθολογικς περιδου 3/2020

27-5-20   ΕΦΚΑ 99857/27-5-20 : Α) Παρταση καταβολς των τρεχουσν ασφαλιστικν εισφορν 04/2020 επιχειρσεων που πλττονται και του 03/2020 και 04/2020 των επιχειρσεων με αντικεμενο νοσοκομειακς δραστηριτητες. Β) Υποβολ Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικς περιδου 04/2020.

27-5-20   Κ.Υ.Α. 63314/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2026 Β/27-5-20) : Τρπος επαναλειτουργας σχολικν μονδων πρωτοβθμιας εκπαδευσης και σχολικν μονδων ειδικς αγωγς και εκπαδευσης μετ τη λξη της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας τους.

27-5-20   ΥΠΥΜΕ Α3/οικ.30622/3535/27-5-20 : Πιστοποηση καταλληλτητας εκπαιδευτικν μοτοποδηλτων

27-5-20   ΕΦΚΑ 90835/Σ.25379/18-5-20  : Αποδεικτικ Ασφαλιστικς Ενημερτητας του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-ΕΦΚΑ) για Ελεθερους Επαγγελματες, Αυτοαπασχολομενους, Αγρτες - Μηχανογραφικ εφαρμογ «σοδα- Ασφλιση Μη Μισθωτν»

27-5-20   ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-5-20  : Λειτουργα υπηρεσιν του Δημοσου Μτρα και ρυθμσεις για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

27-5-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 49707/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2023 Β/26-5-20) : Ρθμιση θεμτων εφαρμογς ρθρου 17 ν. 4649/2019.26-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.32363/20 (ΦΕΚ-2019 Β/26-5-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη Δομ Φιλοξενας Μεταναστν Κρανιδου για το χρονικ διστημα απ 25.5.2020 ως και 8.6.2020.

26-5-20   ΥΠ.ΕΣ. 31653/ΕΓΚ.151/25-5-20 : Τροποποισεις διατξεων για την ελληνικ ιθαγνεια βσει του ν. 4674/2020 (Α' 53/11-03-2020)

26-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.32506/25-5-20 : Επικαιροποηση συστσεων εμβολιασμο για παιδι και ενλικες κατ την περοδο της πανδημας SARS-CoV-2

26-5-20   e-ΕΦΚΑ 97186/25-5-20 : Να παρταση των προθεσμιν υποβολς : α) Των Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ) μισθολογικν περιδων 01/2020, 02/2020 και 03/2020, για την υπαγωγ των Υπαλλλων - Λειτουργον του Δημοσου, των Στελεχν των Ενπλων Δυνμεων και των Σωμτων Ασφαλεας στον e-ΕΦΚΑ, σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4387/16 β) Των Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ), μισθολογικν περιδων 02/2020μ 03/2020 και 04/2020, για τις επιχειρσεις που υπγοναται στους κλδους και τους αντστοιχους τομες του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

26-5-20   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/49297/1227/25-5-20 : Βιβλο ημερσιων εργασιν ΔΑΣΕ και καταγραφς εργαζομνων δασεργατν αν συστδα25-5-20   ΥΠΑΝΕΠ 52159/25-5-20 : Διευκρινσεις για τους ρους και τους καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος

25-5-20   Κ.Υ.Α. Α3/ΟΙΚ.50984/7947/13 (ΦΕΚ-1996 Β/25-5-20) : Τροποποηση της 3161.22/24685/2020/27-04-2020 (Β' 1704) απφασης των Υπουργν Εσωτερικν Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς με θμα: «Πρσληψη κτακτου ναυτικο προσωπικο για κλυψη εκτκτων υπηρεσιακν αναγκν των Πλοηγικν Σταθμν».

25-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ  Γ4γ/ΓΠ/οικ.32182/25-5-20 : Διευκρινσεις σχετικ με θματα ιατρν υπαθρου.

25-5-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.32179/22-5-20 : Μτρα προστασας της Δημσιας Υγεας στο πλασιο αποφυγς της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2 μετ την ναρξη λειτουργας των κολυμβητικν δεξαμενν, που αδειοδοτονται σμφωνα με την Υ.Δ. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β'/1973) «Περ κολυμβητικν δεξαμενν μετ οδηγιν κατασκευς και λειτουργας αυτν»

25-5-20   e-ΕΦΚΑ 96869/25-5-20 : Επκταση εξυπηρτησης ασφαλισμνων του τ. Τομα Ασφ/νων Δημοσου και του τ. Τομα Ασφ/νων Δημοτικν και Κοινοτικν Υπαλλλων σε λα τα Υποκ/τα Μισθωτν του e-ΕΦΚΑ

25-5-20   Ν. 4688/20 (ΦΕΚ-101 Α/24-5-20) : Ειδικς μορφς τουρισμο, διατξεις για την τουριστικ ανπτυξη και λλες διατξεις.

25-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.32011/20 (ΦΕΚ-1994 Β/24-5-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης του αππλου και κατπλου κρουαζιερπλοιων, ιδιωτικν πλοων αναψυχς και επαγγελματικν τουριστικν πλοων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 25.5.2020 κι ρα 06.00 ως και 1.6.2020 και ρα 06.00.

25-5-20   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2231.3/30019/20 (ΦΕΚ-1992 Β/24-5-20) : Παροχ εξ αποστσεως ναυτικς επαγγελματικς κατρτισης και επιμρφωσης στα Κντρα Επιμρφωσης Στελεχν Εμπορικο Ναυτικο (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Π/Μ - PH/ΡΕ), στις Δημσιες Σχολς Εμπορικο Ναυτικο Σωστικν και Πυροσβεστικν Μσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.) και στη Δημσια Σχολ Μετεκπαδευσης Θαλαμηπλων Ε.Ν. (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ).

25-5-20   ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 11699/20 (ΦΕΚ-1991 Β/24-5-20) : Οργανισμς της Εθνικς Αρχς Διαφνειας (Ε.Α.Δ.).

25-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.32009/20 (ΦΕΚ-1988 Β/23-5-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

25-5-20   Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.32008/20 (ΦΕΚ-1987 Β/23-5-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 25.5.2020 ως και 31.5.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

25-5-20   Π.Δ. 45/20 (ΦΕΚ-100 Α/23-5-20) : Κανονισμς πρσληψης στην Υπηρεσα Εναερων Μσων Πυροσβεστικ&omic