»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


27-11-20   N. 4756/20 (ΦΕΚ-235 Α/26-11-20) : Μτρα ενσχυσης των εργαζομνων και ευλωτων κοινωνικν ομδων, κοινωνικοασφαλιστικς ρυθμσεις και διατξεις για την ενσχυση των ανργων.

27-11-20   ΥΠΥΜΕ 102843/20 (ΦΕΚ 5234 Β/26-11-2020): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ22/οικ. 1989/ 12-3-2020 (Β' 1437) απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν, με θμα: «γκριση εβδομντα (70) Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτικ εφαρμογ σε λα τα δημσια ργα και μελτες». Προσαρμογ στην υπ' αρ. Γ10/2019 σμφωνη γνμη της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων.

27-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΥ/296/20 (ΦΕΚ-5251 Β/27-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/13.11.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020» (Β’ 5047), πως ισχει.

27-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. A1259/20 (ΦΕΚ-5250 Β/27-11-20) : Καθορισμς των Κωδικν Αριθμν Δραστηριοττων (ΚΑΔ) των επιχειρσεων για την εφαρμογ της περ. α της παρ. 1 του ρθρου 35 του ν. 4753/2020, με ττλο: «Λψη συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ς Ιουνου 2019 για την προθηση της δκαιης μεταχερισης και της διαφνειας για τους επιχειρηματικος χρστες επιγραμμικν υπηρεσιν διαμεσολβησης (L186), ρυθμσεις για τη Διυπηρεσιακ Μονδα Ελγχου Αγορς, την Επιτροπ Ανταγωνισμο, τη λειτουργα της αγορς και λοιπς διατξεις» (Α 227).   

27-11-20   ΕΦΚΑ 315958/27-11-20 : Παρταση μχρι 04/12/2020 της προθεσμας υποβολς Α.Π.Δ. εργοδοτν κοινν επιχειρσεων και οικοδομοτεχνικων ργων μισθολογικς περιδου Οκτωβρου 2020

27-11-20   ΑΑΔΕ Ε2187/24-11-20 : Κοινοποηση πνακα περιοχν στις οποες διενεργθηκε, με μριμνα του Δημοσου, ομαδικ καταπολμηση δκου της ελις κατ το ελαιοκομικ τος 2020-2021

27-11-20   ΥΠ.ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 12189/26-11-20 : 1η κδοση του Γενικο Σχεδου Αντιμετπισης Εκτκτων Αναγκν και μεσης/Βραχεας Διαχερισης των Συνεπειν απ την Εκδλωση Χιονοπτσεων και Παγετο με την κωδικ ονομασα «ΒΟΡΕΑΣ», στα πλασια του Γενικο Σχεδου Πολιτικς Προστασας με τη συνθηματικ λξη "Ξενοκρτης".

27-11-20   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.76273/20 (ΦΕΚ-5249 Β/26-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ. 75342/24.11.2020 απφασης του Υπουργο Υγεας “Εξειδκευση των αναγκαων χαρακτηριστικν διαγνωστικς επρκειας των ιατροτεχνολογικν προντων ταχων ελγχων αντιγνων SARS-CoV-2 (rapid test), καθορισμς φορων δημσιων και ιδιωτικν, που δνανται να χρησιμοποιον αντστοιχου τπου ιατροτεχνολογικ προντα για διαγνωστικος επιδημιολογικος σκοπος και κατηγορες προσπων που υποβλλονται στον συγκεκριμνο τπο διαγνωστικο ελγχου” (Β’ 5198).

27-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. οικ.2/77555/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-5248 Β/26-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο» (Β 3240).

27-11-20   ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.26465/Α321/20 (ΦΕΚ-5247 Β/26-11-20) : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων για την χοργηση της κτακτης εφπαξ ενσχυσης με τη μορφ επιδματος στους πληγντες απ τις φυσικς καταστροφς που προκλθηκαν απ την πορεα του μεσογειακο κυκλνα «Ιανς» και τις συνεπακλουθες πλημμρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρου 2020.

27-11-20   Κ.Υ.Α. οικ. 48713/1232/20 (ΦΕΚ-5246 Β/26-11-20) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες του ιδιωτικο τομα κατ τον μνα Νομβριο.

27-11-20   Κ.Υ.Α. οικ. 48690/1476/20 (ΦΕΚ-5245 Β/26-11-20) : Παρταση της ισχος των επεκταθντων σε λη την Επικρτεια κτακτων και προσωρινν μτρων του ρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α 184), ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας, για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας.

27-11-20   ΥΠΑΙΘ 161800/Ζ1/20 (ΦΕΚ-5244 Β/26-11-20) : Καθορισμς της εκλογικς διαδικασας για την ανδειξη του Αντιπροδρου της Ακαδημας Αθηνν, κατ το χρονικ διστημα ισχος των κτακτων μτρων για τον περιορισμ του κινδνου περαιτρω διασπορς που κορωνοο COVID-19.

27-11-20   ΑΑΔΕ A.1258/20 (ΦΕΚ-5243 Β/26-11-20) : Καθορισμς της διαδικασας και του τρπου υποβολς των δηλσεων της αποκλειστικς χρσης της ηλεκτρονικς τιμολγησης μσω Παρχου και της αποδοχς της ηλεκτρονικς τιμολγησης μσω Παρχου, καθς και κθε λλο ειδικτερο θμα συμπεριλαμβανομνης της παρακολοθησης εφαρμογς των εν λγω υποχρεσεων για την εφαρμογ του ρθρου 71ΣΤ’ του ν. 4172/2013, πως ισχει.

27-11-20   ΥΠΑΙΘ Φ25γ/160706/Δ4/20 (ΦΕΚ-5239 Β/26-11-20) : Οργνωση, λειτουργα και υλοποηση για το σχολικ τος 2020-2021 της Εναλλακτικς Ενισχυτικς Διδασκαλας στα μαθματα «Να Ελληνικ» και «Μαθηματικ» των Επαγγελματικν Λυκεων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλασιο της πρξης «Μια Να Αρχ στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστριξη σχολικν μονδων ΕΠΑ.Λ.».26-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/77556/ΔΠΓΚ/26-11-20 : Κατανομ πιστσεων Κρατικο Προπολογισμο 2021 σε αναλυτικ εππεδο

26-11-20   ΥΠ.ΕΣ. 81639/26-11-20 : Οδηγες για την αποτπωση των εσδων των κοινωφελν επιχειρσεων στις βσεις δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν Παροχ γνμης Παρατηρητηρου επ του σχεδου προπολογισμο τους 2021

26-11-20   ΥΠ.ΕΣ. 81519/25-11-20 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2020 ως 31-12-2020, καθς και αριθμο μεταφερμενων μαθητν.

26-11-20   ΥΠΑΝΕΠ 125192/25-11-20 :  2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την προετοιμασα του σχεδιασμο των Προγραμμτων 2021-2027

26-11-20   ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

26-11-20   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20 (ΦΕΚ-5229 Β/26-11-20) : Προκρυξη του προγρμματος «Εξοικονομ - Αυτονομ», που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

26-11-20   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 18130/26-11-20 : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Χ.Τ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.17672/18.11.2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΣΤΗ ΣΕΛ. 5)

26-11-20   ΥΠΥΜΕ 109574/25-11-20 : Παρταση ισχος Πιστοποιητικν Ελεγκτν Δημσιων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ ενψει των κτακτων μτρων για τον περιορισμ της διασπορς του COVID-19

26-11-20   K.Y.A. Γ4β/ΓΠ/οικ.75357/20 (ΦΕΚ-5227 Β/25-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (Β460) κοινς απφασης «Καθορισμς της διαδικασας πρσληψης του λοιπο, πλην ιατρν, επικουρικο προσωπικο, της κατρτισης και τρησης ηλεκτρονικν καταλγων, της υποβολς αιτσεων και ελγχου δικαιολογητικν, των κριτηρων, της μοριοδτησης και των προσντων κατ κλδο και ειδικτητα» πως αυτ τροποποιθηκε εκ νου με την υπ στοιχεα Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β2596).

26-11-20   ΥΠΑΝΕΠ 123351/20 (ΦΕΚ-5226 Β/25-11-20) : Κατργηση του ρθρου 114 της υπαρ. 91354/30-8-2017 υπουργικς απφασης (Β 2983).

26-11-20   K.Y.A. οικ. 48222/1215/20 (ΦΕΚ-5225 Β/25-11-20) : Χοργηση εφπαξ οικονομικς ενσχυσης ψους τετρακοσων (400) ευρ σε μη επιδοτομενους μακροχρνια ανργους.

26-11-20   Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/285/20 (ΦΕΚ-5224 Β/25-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β 1645), πως ισχει.

26-11-20   Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/286/20 (ΦΕΚ-5224 Β/25-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ148/3.7.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β 2729), πως ισχει.

26-11-20   Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/287/20 (ΦΕΚ-5224 Β/25-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ233/10.10.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β 4471), πως ισχει.

26-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1254/20 (ΦΕΚ-5223 Β/25-11-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76) με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

26-11-20   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1255/20 (ΦΕΚ-5223 Β/25-11-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 1 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76) με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

26-11-20   Κ.Υ.Α. 1359/319740/20 (ΦΕΚ-5205 Β/25-11-20) : Επαναπροσδιορισμς του ψους και επανακαθορισμς του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται σε βρος της πγιας προκαταβολς του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων.25-11-20  ΟΑΕΔ 72751/25-11-20 : Ρθμιση διαδικασας, προποθσεων, ρων, απαιτομενων δικαιολογητικν, τρπος συμψηφισμο, παρακρτησης και απδοσης, εδος των συμψηφιζομνων και παρακρατομενων απαιτσεων, καθς και κθε λλο ειδικτερο διαδικαστικ ζτημα, για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A' 136) και του ρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α' 177).

25-11-20  ΥΠΥΜΕ 109376/25-11-20 : 1) Ταξινμηση μεταχειρισμνων ΕΙΧ οχημτων και μοτοσυκλετν απ χρες του εξωτερικο 2) ρση ακινησας οχημτων

25-11-20  ΑΑΔΕ Ε2185/18-11-20 : Οδηγες συμπλρωσης της δλωσης Φ.Π.Α. (ντυπο 050 Φ.Π.Α. κδοση 2016 Φ2 TAXIS)

25-11-20  ΥΠΑΙΘ Φ.152/161649/Α5/25-11-20 : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις το ακαδημακ τος 2021-22

25-11-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/295/20 (ΦΕΚ 5207 Β/25-11-2020): Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020» (Β' 5047), πως ισχει.

25-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α.1256/20 (ΦΕΚ 5206 Β/25-11-2020): Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 2 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Kατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α' 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

25-11-20  ΑΑΔΕ Ε2186/23-11-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 290, 291 και 294 του ν.4738/2020 (Α 207 27.10.2020)

25-11-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/113426/5516/25-11-20 : Διευκρινσεις επ ερωτημτων σας που αφορον την εφαρμογ της διταξης της παρ. 10 του ρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α'92) για την αυτεπγγελτη αναμρφωση των δασικν χαρτν και της εκδοθεσας κατ' εξουσιοδτηση του ως νω νμου υπ' αριθμ. 64663/2956/2020 (Β'2773) Υπουργικς Απφασης.

25-11-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.ΕΜΔ/33150/ΕΞ2020/ΕΓΚ.1/24-11-20 : Οργνωση και τρηση του Εθνικο Μητρου Διαδικασιν (ρ. 90 του ν. 4727/2020) Ενργειες προπαρασκευαστικς φσης

25-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1251/20 (ΦΕΚ-5204 Β/24-11-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την υποχρεωτικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Νομβριο 2020.

25-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1252/20 (ΦΕΚ-5203 Β/24-11-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την υποχρεωτικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Οκτβριο 2020.

25-11-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/78562/2020 (ΦΕΚ-5201 Β/24-11-20) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας Υπηρεσας του ρθρου 282 του ν. 4738/20 (Α 207) για την περοδο ως και 31.12.2020.

25-11-20  ΥΠΑΙΘ 160442/Ζ1/20 (ΦΕΚ-5200 Β/24-11-20) : Διεξαγωγ κατατακτριων εξετσεων κατ το ακαδημακ τος 2020-2021.

25-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 77464/20 (ΦΕΚ-5199 Β/24-11-20) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος σκοπος στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων τους 2020.

25-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.75342/20 (ΦΕΚ-5198 Β/24-11-20) : Εξειδκευση των αναγκαων χαρακτηριστικν διαγνωστικς επρκειας των ιατροτεχνολογικν προντων ταχων ελγχων αντιγνων SARSCoV-2 (rapid test), καθορισμς φορων δημσιων και ιδιωτικν, που δνανται να χρησιμοποιον αντστοιχου τπου ιατροτεχνολογικ προντα για διαγνωστικος επιδημιολογικος σκοπος και κατηγορες προσπων που υποβλλονται στον συγκεκριμνο τπο διαγνωστικο ελγχου.

25-11-20  ΥΠΥΜΕ 101737/20 (ΦΕΚ-5191 Β/24-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 7135/81/29-1-2019 απφασης του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν, πως ισχει, με θμα «Καθορισμς ρων και προποθσεων για τη δημιουργα, ανπτυξη, λειτουργα και συντρηση Ψηφιακο Μητρου των λειτουργοντων “Πρατηρων παροχς καυσμων και ενργειας, πρατηρων υγρν και αερων καυσμων, των στεγασμνων σταθμν αυτοκιντων με αντλες καυσμων, καθς και των παντς εδους πρατηρων παροχς καυσμων δημοσας και ιδιωτικς χρσης”» (Β714)και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια.

25-11-20  Κ.Υ.Α. οικ.45214/2418/20 (ΦΕΚ-5176 Β/23-11-20) : 2η Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ.32085/1771/07.08.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν για τις επιχειρσεις - εργοδτες που δραστηριοποιονται στον τριτογεν τομα και στους κλδους των αεροπορικν μεταφορν, βσει ΚΑΔ σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 3371), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. οικ.34060/1857/31.08.2020 (Β’ 3673) κοιν υπουργικ απφαση και ισχει.24-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.74363/19-11-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εθνικ Πργραμμα Εμβολιασμν Ενηλκων 2020-2021

24-11-20  ΥΠΑΙΘ 160915/Ν1/24-11-20 : Εγκκλιες οδηγες για την σκηση του εποπτικο ρλου των Δ/νσεων Εκπαδευσης σε θματα διορισμο και απλυσης ιδιωτικν εκπαιδευτικν απ ιδιωτικς σχολικς μονδες της κατ τπο αρμοδιτητς τους

24-11-20  ΥΠΑΙΘ 160875/Ν1/24-11-20 : Εγκκλιες Οδηγες για τον ορισμ Διευθυντν, Προσταμνων και Υποδιευθυντν ιδιωτικν σχολικν μονδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης

24-11-20  ΥΠΑΙΘ Φ.251/160563/Α5/23-11-20 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ) - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ με τη διαδικασα εισαγωγς του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α') πως ισχει (ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΡΙΕΣ).

24-11-20  ΥΠΑΙΘ 160229/23-11-20 : Εγκκλιες οδηγες για την υποβολ αιτημτων παρεκκλσεων στα Ξνα Σχολεα της ημεδαπς που ακολουθον το ελληνικ πργραμμα σπουδν.

24-11-20  Π.Δ. 97/20 (ΦΕΚ-234 Α/24-11-20) : Ενσωμτωση στο ελληνικ δκαιο των διατξεων των ρθρων 10, 15 και 38 της Οδηγας (ΕΕ) 2017/2397 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 12ης Δεκεμβρου 2017 σχετικ με την αναγνριση των επαγγελματικν προσντων στην εσωτερικ ναυσιπλοα και την κατργηση των Οδηγιν 91/672/ΕΟΚ και 96/50/ ΕΚ του Συμβουλου.

24-11-20  ΥΠΕΚΥΠ οκ. 46716/28/20 (ΦΕΚ-5168 Β/23-11-20) : Κανονισμς Λειτουργας Εσωτερικο Ελγχου της Μονδας Εσωτερικο Ελγχου του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων.

24-11-20  ΑΑΔΕ Α1253/20 (ΦΕΚ-5180 Β/23-11-20) : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε.

24-11-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 17723/20 (ΦΕΚ-5180 Β/23-11-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 21527/16.10.2014 απφασης της Υπουργο Τουρισμο «Καθορισμς προδιαγραφν Γηπδων Γκολφ» (Β’ 2905).23-11-20  ΥΠΑΙΘ Φ.152/160568/Α5/23-11-20 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ τους 2021.

23-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 79903/20-11-20 : κτακτη επιχοργηση των Δμων της Χρας συνολικο ποσο ψους 50.000.000,00€ προς κλυψη κτακτων και επιτακτικν τους αναγκν που προκλθηκαν απ την εμφνιση του κορονοο COVID-19.

23-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 79721/20-11-20 : Τοποθτηση και χρση ταχογρφου σε απορριμματοφρα οχματα που ανκουν σε Δμους - Θματα ασφλειας και προστασας

23-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 131255/ΕΞ2020/17-11-20 : Επιβεβαωση ορθτητας πολεοδομικν στοιχεων

23-11-20  Κ.Υ.Α. Γ4β/ΓΠ/οικ.74404/20 (ΦΕΚ-5104 Β/19-11-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Καθορισμς αποζημωσης των ιδιωτν ιατρν, που προσφρουν τις υπηρεσες τους στο Δημσιο κατ’ εφαρμογ του ρθρου δετερου της απ 25.2.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 42), η οποα κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α 76), πως αντικαταστθηκε αρχικς με το ρθρο 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και η παρ. 5 αυτο αντικαταστθηκε εκ νου με το ρθρο 45 του ν. 4753/2020 (Α 227), καθς και κατ’ εφαρμογ του ρθρου 46 του ν. 4753/2020, για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας ναντι του COVID-19.

23-11-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 32671/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 5162 Β/23-11-2020): Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στον Εθνικ Οργανισμ Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

23-11-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 32672/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ 5162 Β/23-11-2020): Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Αποδεικτικ Φορολογικς Ενημερτητας» σε φορες του Δημοσου μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Συστημτων Δημσιας Διοκησης του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης.

23-11-20  Κ.Υ.Α. 157811/K1/20 (ΦΕΚ 5161 Β/23-11-2020): Πιστοποηση της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο για πολτες τρτων χωρν, προκειμνου να υπαχθον στο καθεστς του επ μακρν διαμνοντος.

23-11-20  ΑΠΔΠΧ 5/20 : Επεξεργασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα στο πλασιο της διαχερισης του COVID-19.

23-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 80242/20-11-20 : Διατξεις για διοικητικ μτρα και πειθαρχικ δκαιο υπαλλλων ΟΤΑ α' βαθμο

23-11-20  ΥΠΑΝΕΠ 122577/20 (ΦΕΚ-5160 Β/22-11-20) : Αυτοματοποιημνες καταχωρσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και δειγματοληπτικς λεγχος του ρθρου 102 του ν. 4635/2019 (Α 167).

23-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1ε/ΓΠ/οικ.74017/20 (ΦΕΚ-5160 Β/22-11-20) : Ορισμς Υπηρεσας Ψηφιακς Διακυβρνησης και Υπευθνου Ψηφιακν Δρσεων, σμφωνα με τα ρθρα 8 και 9 του ν. 4727/2020 (Α 184).

23-11-20  Κ.Υ.Α. 2252.1.1/77898/2020/20 (ΦΕΚ-5159 Β/22-11-20) : Χρηματοδτηση συμβσεων ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου 282 του ν. 4738/2020 (Α 207).

23-11-20  ΥΠΑΝΕΠ 123468/20 (ΦΕΚ-5157 Β/21-11-20) : Ζητματα εφαρμογς του ρθρου 17 της απ 30-3-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 75) για την περοδο Νοεμβρου 2020 και μεταγενστερα.

23-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.74727/20 (ΦΕΚ-5155 Β/20-11-20) : Tροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.71354/7.11.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας και του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19» (Β’ 4911).

23-11-20  ΒΟΥΛΗ 12729/8705/20 (ΦΕΚ-5153 Β/20-11-20) : Αναβολ διεξαγωγς και παρταση προθεσμας προκρυξης και διεξαγωγς εκλογν για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των εργαζομνων της Βουλς των Ελλνων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του ρθρου 90 του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Β’, ΦΕΚ 51/Α/1997), πως ισχει, λγω των κτακτων μτρων προστασας της δημσιας υγεας προς αντιμετπιση της διασπορς του COVID-19.

23-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.73781/20 (ΦΕΚ-5152 Β/20-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Υ1/ΓΠ/114971/11.02.2014 (Β’388) απφασης του Υφυπουργο Υγεας «Μτρα, ροι και διαδικασες για την πρληψη και τον λεγχο των λοιμξεων που συνδονται με τη νοσηλεα των ασθενν στους Χρους Παροχς Υγεας» (Β’ 388).

23-11-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./188/20240/20 (ΦΕΚ-5151 Β/20-11-20) : Κατανομ προσωπικο στο Ε.Κ.Α.Β - Υπουργεο Yγεας.

23-11-20  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.73777/20 (ΦΕΚ-5150 Β/20-11-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για την αποζημωση δικαιοχων λγω διθεσης χρων και του προσωπικο τους, καθς και του προσωπικο του ρθρου 80 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), για την κλυψη κτακτων αναγκν δημσιας υγεας που συνδονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19.

23-11-20  Κ.Υ.Α. 47100/1176/20 (ΦΕΚ-5139 Β/19-11-20) : Καθορισμς του αριθμο των μαθητευομνων και σπουδαστν των δομν Επαγγελματικς Εκπαδευσης και Κατρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ. - Μεταλυκειακ τος - Τξη Μαθητεας και ΙΕΚ), που δνανται να πραγματοποισουν Μαθητεα σε φορες του Δημοσου Τομα κατ το σχολικ τος 2020-2021.

23-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ12γ/ΓΠ45568/1356/20 (ΦΕΚ-5114 Β/19-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Π4α/οικ.4633/29.9.1993 υπουργικς απφασης «Προδιαγραφς λειτουργας κντρων αποθεραπεας - αποκατστασης για την παροχ ιατρικν και λοιπν φροντδων καθς και για τη διημρευση των ατμων που περιγρφονται στην παρ. 1 του ρθρου 10 του ν. 2072/1992» (Β 789/1993).

23-11-20  Π.Δ. 96/20 (ΦΕΚ-232 Α/20-11-20) : Τροποποηση και συμπλρωση διατξεων του π.δ. 1/2017 «Οργανισμς της Εθνικς Υπηρεσας Πληροφοριν (Ε.Υ.Π.)» (Α 2).20-11-20  Κ.Υ.Α. Δ30/A3/99139/20 (ΦΕΚ-5141 Β/19-11-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Ανθεση στη Διεθυνση Διαβατηρων του Αρχηγεου της Ελληνικς Αστυνομας της εκτπωσης των αδειν οδγησης που εκδδονται απ τις Υπηρεσες Μεταφορν και Επικοινωνιν των Νομαρχιακν Αυτοδιοικσεων της χρας» (Β 1697).

20-11-20  ΥΠΑΝΕΠ 118632/20 (ΦΕΚ-5111 Β/19-11-20) : Κατταξη σε βαθμος επικινδυντητας βιομηχανικν προντων και οικονομικν φορων για την κατρτιση του προγρμματος ελγχων εποπτεας της αγορς».

20-11-20  Κ.Υ.Α. Α1249/20 (ΦΕΚ-5106 Β/19-11-20) : Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον-εκρον στις φορολογικς αποθκες και στις αποθκες τελωνειακς αποταμευσης ενεργειακν προντων. Απαιτσεις συμμρφωσης, λειτουργας και καταγραφς των μετρσεων και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων. Εδος και περιεχμενο των στοιχεων που παρχονται απ το σστημα αυτ.

20-11-20  ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 9575/19-11-20 : Χοργηση κτακτης Οικονομικς Ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ναυτικν λγω Εορτν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

20-11-20  ΑΑΔΕ Ε2183/16-11-20 : Δικαιολογητικ που, λγω των συνεπειν της πανδημας Covid-19, γνονται δεκτ για την απδειξη του φορολογητου εισοδματος απ συντξεις αλλοδαπς, κατ την υποβολ δηλσεων φορολογας εισοδματος κατπιν πρσκλησης στο πλασιο διασταυρσεων κατπιν κδοσης πρξης διοικητικο προσδιορισμο με βση στοιχεα που χει στη διθεσ της η Φορολογικ Διοκηση.

20-11-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705/19-11-20  : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ν.4122/2013 για την «Ενεργειακ Απδοση Κτιρων».

20-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ4/ΓΠ/οικ.74407/20 (ΦΕΚ-5148 Β/19-11-20) : Αναγκαστικ διθεση κλινν νοσηλεας, κλινν εντατικς θεραπεας, εγκαταστσεων και θαλμων, στο Ελληνικ Δημσιο απ ιδιτες παρχους υπηρεσιν υγεας, για την κλυψη της κτακτης και επιτακτικς ανγκης δημσιας υγεας, απ την ξαρση του κορωνοο COVID-19.19-11-20  Κ.Υ.Α. 32066/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5123 Β/19-11-20) : Ζητματα οργνωσης και τρησης του Εθνικο Μητρου Διαδικασιν, κατ' εφαρμογ του ρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α 184).

19-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.74341/20 (ΦΕΚ-5103 Β/19-11-20) : Tροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 71354/7.11.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας και του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4911).

19-11-20  Κ.Υ.Α. 131993/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5101 Β/19-11-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα 104120/ΕΞ2020/18-9-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Διαδικασα καταβολς συνεισφορς Δημοσου για την αποπληρωμ δανεων με εμπργματες εξασφαλσεις στην κρια κατοικα για δανειολπτες που χουν πληγε απ τις δυσμενες συνπειες του κορωνοο COVID-19 στο πλασιο των ρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α 148)» (Β 4095).

19-11-20  Π.Δ. 95/20 (ΦΕΚ-230 Α/19-11-20) : Ρθμιση θεμτων εκπαδευσης των δοκμων αστυφυλκων της εκπαιδευτικς σειρς 2020-2022.18-11-20  Ν. 4753/20 (ΦΕΚ-227 Α/18-11-20) : Λψη συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ς Ιουνου 2019 για την προθηση της δκαιης μεταχερισης και της διαφνειας για τους επιχειρηματικος χρστες επιγραμμικν υπηρεσιν διαμεσολβησης (L 186), ρυθμσεις για τη Διυπηρεσιακ Μονδα Ελγχου Αγορς, την Επιτροπ Ανταγωνισμο, τη λειτουργα της αγορς και λοιπς διατξεις.

18-11-20  ΥΠΕΚΥΠ 47793/367/19-11-20 : Αντικατσταση της υπ αριθμ. 34341/5991/18.09.2020 Κοινς Υπουργικς Απφασης «Ρθμιση διαδικασας, προποθσεων, ρων , απαιτομενων δικαιολογητικν, τρπος συμψηφισμο, παρακρτησης και απδοσης, εδος των συμψηφιζομνων και παρακρατομενων απαιτσεων, καθς και κθε λλο ειδικτερο διαδικαστικ ζτημα, για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν.4706 ( A' 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2014( Α’ 177)» (Β'4014), πως τροποποιθηκε με την υπ αριθμ. 42407/8205/ 2020ΦΕΚ Β'4581/2020 απφαση (Β’ 4581)

18-11-20  ΕΦΚΑ 306179/19-11-20 : Διαδικτυακ Υπηρεσα κδοσης ενιαου Αποδεικτικο Ασφαλιστικς Ενημερτητας του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e-ΕΦΚΑ) για πιστοποιημνους Φορες, Υπηρεσες, Πρσωπα (ΚΕΠ, Δημσιες Υπηρεσες, Υπηρεσες Φορων Γενικς Κυβρνησης, Τραπεζικ Ιδρματα, Συμβολαιογρφους) και εργοδτες κοινν επιχειρσεων

18-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 78608/17-11-20 : Στοιχεα για μισθματα κτιρων (Ιανουαρου-Δεκεμβρου 2020).

18-11-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.18/32607/ΕΞ2020/19-11-20 : Κατργηση τηλεομοιοτυπας (FAX) στο Δημσιο Πεδο εφαρμογς προπαρασκευαστικς ενργειες υπχρεων φορων

18-11-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 17672/18-11-20 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π.17518/17.11.2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΣΤΗ ΣΕΛ. 5) : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Χ.Τ.Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

18-11-20  ΥΠΑΙΘ 158104/Ε3/18-11-20 : Ενημρωση για τις προποθσεις χοργησης δειας ειδικο σκοπο στους εκπαιδευτικος/ μλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

18-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.10043/3556/206/17-11-20 : Απντηση σε πρτασ σας σχετικ με τη δυναττητα συνταξιοδτησης απ τον e-ΕΦΚΑ (πρην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ) μητρων ανηλκων τκνων

18-11-20  Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/73549/20 (ΦΕΚ-5098 Β/18-11-20) : Διαδικασα αποζημωσης χρσης κλινν νοσηλεας, κλινν εντατικς θεραπεας των εγκαταστσεων, των θαλμων, που διατθενται στο Ελληνικ Δημσιο απ ιδιτες παρχους υπηρεσιν υγεας, δυνμει της παρ. 2 του ρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α 214).

18-11-20  Κ.Υ.Α. 131954/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5099 Β/18-11-20) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 17ης ως και 20ης Σεπτεμβρου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας.

18-11-20  ΥΠΑΙΘ 142524/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-4716 Β/26-10-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Ειδικτερα καθκοντα και αρμοδιτητες των κλδων ΠΕ23 Ψυχολγων και ΠΕ30 Κοινωνικν Λειτουργν για το σχολικ τος 2020-2021 στο πλασιο της Πρξης: «Υποστριξη σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Γενικς Εκπαδευσης απ Ψυχολγους και Κοινωνικος Λειτουργος» για την αντιμετπιση των συνεπειν του COVID- 19.18-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.47270/2074/17-11-20 : Συμπληρωματικς Οδηγες επ της Εγκυκλου με θμα: «Αναστολ Λειτουργας των Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν ανοικτς δομν φροντδας: Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρων Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)»

18-11-20  ΕΦΚΑ 304941/18-11-20 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την κατταξη σε ασφαλιστικς κλσεις των αμειβομνων μισθωτν με κυμαινμενες αποδοχς τεκμαρτ ημερομσθια

18-11-20  ΥΠΑΝΕΠ 111428/21-10-20 : Παρταση Γενικν Συνελεσεων Συνελεσεων των Εταρων

18-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ.  131576/ΕΞ2020/18-11-20 : Ανατροπς αναλψεις υποχρεσεων και απορρφηση πιστσεων οικονομικο τους 2020

18-11-20  ΥΠΥΜΕ 102049/18-11-20 : Απαλλαγ απ την καταβολ πρσθετου ειδικο τλους για λγους ανωτρας βας

18-11-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/282/20 (ΦΕΚ-5081 Β/17-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ281/13-11-2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020» (Β 5047).

18-11-20  Κ.Υ.Α. 47284/359/20 (ΦΕΚ-5080 Β/17-11-20) : Αντικατσταση της υπ’ αρ. 34341/5991/18-09-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Ρθμιση διαδικασας, προποθσεων, ρων, απαιτομενων δικαιολογητικν, τρπος συμψηφισμο, παρακρτησης και απδοσης, εδος των συμψηφιζομνων και παρακρατομενων απαιτσεων, καθς και κθε λλο ειδικτερο διαδικαστικ ζτημα, για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A 136) και του ρθρου 26 του ν. 4722/2014 (Α 177)» (Β 4014), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 42407/8205/2020 απφαση (Β 4581).

18-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 131207/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-5079 Β/17-11-20) : Συμπληρωματικ ανθεση σε πιστοποιημνους εκτιμητς, εγγεγραμμνους στο Μητρο Πιστοποιημνων Εκτιμητν στο πεδο των ακιντων του Υπουργεου Οικονομικν, της σνταξης εισγησης για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης και ρθμιση θεμτων σχετικ με τον καθορισμ της μεθοδολογας, της τεκμηρωσης, της μορφς των εισηγσεων και τον χρνο ολοκλρωσης του ργου των πιστοποιημνων εκτιμητν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/1982.

18-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.73325/20 (ΦΕΚ-5060 Β/17-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο 7 Νοεμβρου 2020 ως και τη Δευτρα 30 Νοεμβρου 2020» (Β’ 4899).

18-11-20  Κ.Υ.Α. Φ16/154871/ΓΓ4/20 (ΦΕΚ-5057 Β/17-11-20) : Οικονομικ ενσχυση μαθητευομνων μαθητεας για τη μεωση της διασπορς του COVID 19.

18-11-20  ΥΠΥΜΕ 94916/20 (ΦΕΚ-5056 Β/17-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α 38080/1941/28.07.2020 (Β’ 3253) «Κυκλοφορα Επιβατηγν Δημοσας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) οχημτων στους Λεωφορειδρομους στην πλη της Θεσσαλονκης».17-11-20  ΕΚΔΔΑ 4604/20 (ΦΕΚ-5053 Β/17-11-20) : Καθορισμς του τπου δλωσης και του τρπου εγγραφς των εισακτων στην Εθνικ Σχολ Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

17-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 73365/3-11-20  : Παροχ μσων ατομικς προστασας και μτρα προληπτικς ιατρικς σε επιβλποντες μηχανικος

17-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 78411/17-11-20 : Παροχ στους υπεθυνους επικοινωνας των φορων Τ.Α νων κωδικν πρσβασης για τον ειδικ διαδικτυακ τπο του ΥΠ.ΕΣ για θματα προσωπικο

17-11-20  ΥΠΥΜΕ 100677/17-11-20 : 1) Ταξινμηση μικρν φορτηγν οχημτων με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t προερχμενων απ χρες του εξωτερικο 2) Κυκλοφορα αποχαρακτηρισμνων ΕΔΧ οχημτων
3) ρση ακινησας μικρν φορτηγν οχημτων με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t 4) Παρταση διρκειας ισχος των φλλων δοκιμν και των πιστοποιητικν γκρισης και ταξινμηση οχημτων μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων (ADR) με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t

17-11-20  ΕΦΚΑ Σ23/7/ΕΓΚ.50/16-11-20 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του ν.4387/2016, πως αντικαταστθηκαν με τις διατξεις του ρθρου 26 του Ν.4670/2020 περ διαδοχικς ασφλισης

17-11-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 14171/17-11-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Διευκρινιστικς οδηγες σε συνχεια της υπ' αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/134/οικ.21190/13.11.2020 νετερης εγκυκλου του Υπουργεου Εσωτερικν

17-11-20  Κ.Υ.Α. οικ. 46939/1171/20 (ΦΕΚ-5048 Β/16-11-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 42774/1072/20-10-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις-εργοδτες που ανκουν σε κλδους που πλττονται βσει ΚΑΔ για τον μνα Οκτβριο» (Β 4706), ως προς τις Περιφερειακς Εντητες Κοζνης, Καστορις, Σερρν, Ροδπης, Θεσσαλονκης, Ιωανννων και Λρισας.

17-11-20  ΒΟΥΛΗ 12593/8602/20 (ΦΕΚ-5050 Β/16-11-20) : Ανασυγκρτηση του Επιστημονικο Συμβουλου της Βουλς των Ελλνων.

17-11-20  ΥΠΕΚΥΠ 47166/1180/20 (ΦΕΚ-5051 Β/16-11-20) : Παρταση διρκειας τακτικς επιδτησης ανεργας, επιδματος μακροχρονως ανργων και βοηθημτων ανεργας.

17-11-20  Κ.Υ.Α. οικ. 47167/1181/20 (ΦΕΚ-5051 Β/16-11-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/12.06.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Μτρα οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων - Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων των επιχειρσεων - εργοδοτν του ιδιωτικο τομα που πλττονται σημαντικ» (Β’ 2268).

17-11-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 162100/16-11-20 : Παροχ διευκολνσεων γονων - στελεχν Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. λγω αναστολς λειτουργας σχολικν μονδων

17-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 77829/15-11-20 : Αντιρρησες Συνεδισης (Εναλλακτικ Υπηρεσα)16-11-20  ΥΠΑΙΘ 156651/Ε3/16-11-20 : Παραμον εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ/ ΕΒΠ στις περιοχς υπηρτησς τους

16-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.73263/16-11-20 : Επικαιροποηση συστσεων εμβολιασμο για παιδι και ενλικες κατ την 2η ξαρση της πανδημας SARS-CoV-2

16-11-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 32141/13-11-20 : Διθεση εγκεκριμνων πιστοποιητικν ηλεκτρονικς υπογραφς στο πλασιο υλοποησης του Κεντρικο Συστματος Ηλεκτρονικς Διακνησης Εγγρφων

16-11-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/281/20 (ΦΕΚ-5047 Β/14-11-20) : Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Σεπτμβριο και Οκτβριο 2020.

16-11-20  ΕΛΑΣ 1029/8/18/20 (ΦΕΚ-5046 Β/14-11-20) : Δημσιες υπαθριες συναθροσεις.

16-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.72991/20 (ΦΕΚ-5045 Β/14-11-20) : Tροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.71354/7.11.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας και του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4911).

16-11-20  ΥΠΑΙΘ 155689/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-5044 Β/14-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 120126/ΓΔ4/12-09-2020 κοινς απφασης της Υπουργο και της Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων με θμα: «Σγχρονη εξ αποστσεως εκπαδευση για το σχολικ τος 2020-21» (Β’ 3882).

16-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.72989/20 (ΦΕΚ-5043 Β/14-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο 7 Νοεμβρου 2020 ως και τη Δευτρα 30 Νοεμβρου 2020» (Β’ 4899).

16-11-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/109117/1523/20 (ΦΕΚ-5024 Β /13-11-20) : Καθορισμς ποστητας και ποιτητας σμριδας Νξου που θα παραληφθε το τος 2020, καθς και εργατικο δικαιματος εξρυξης και μεταφορς σμριδας Νξου για το τος 2020.

16-11-20  Κ.Υ.Α 31548/20 (ΦΕΚ-5021 Β/13-11-20) : Καθορισμς των επιλξιμων δαπανν, των κατηγοριν των οπτικοακουστικν ργων, της διαδικασας και του χρνου ελγχου της τρησης των ρων και προποθσεων των διατξεων του ρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (Α’ 167), καθς και των προποθσεων, των ρων και της διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για την εφαρμογ του ρθρου αυτο.

16-11-20  Κ.Υ.Α. οικ. 46153/1151/20 (ΦΕΚ-5007 Β/13-11-20) : κτακτα και επεγοντα μτρα για την προστασα των θσεων εργασας στις πληγεσες περιοχς απ τις φυσικς καταστροφς που προκλθηκαν απ την πορεα του μεσογειακο κυκλνα «Ιανς» και τις συνεπακλουθες πλημμρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρου 2020.

16-11-20  Π.Δ. 93/20 (ΦΕΚ-219 Α/13-11-20) : Ρθμιση θεμτων προσωπικο και οργνωσης Υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας.13-11-20  ΥΠΑΝΕΠ 121114/1311-20 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τη χρση του Πληροφοριακο Συστματος Σρευσης Κρατικν Ενισχσεων σσονος Σημασας (ΠΣΣΕΗΣ)

13-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 77440/ΕΓΚ.427/13-11-20 : Λειτουργα συλλογικν οργνων των περιφερειν κατ τη διρκεια εφαρμογς των μτρων περιορισμο της διασπορς του Covid 19 και κατ το διστημα εφαρμογς των κτακτων μτρων απ 7 ως 30 Νοεμβρου 2020

13-11-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190/13-11-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

13-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 77137/11-11-20 : Υποβολ οικονομικν στοιχεων Περιφερειν στον Κμβο Διαλειτουργικτητας του Υπουργεου Εσωτερικν

13-11-20  Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/50108/20 (ΦΕΚ-5006 Β/13-11-20) : Καθορισμς ρων και προποθσεων παραλαβς απ τον ΕΟΠΥΥ, επεξεργασας και εξφλησης λογαριασμν φαρμκων απ ιδιωτικ φαρμακεα συμβεβλημνα με τον ΕΟΠΥΥ, για τα στελχη Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς.

13-11-20  ΥΠΕΚΥΠ 46609/343/12-11-20 - ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 46980/195/20 ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΚΥΠ : Κοιν Απφαση Υπουργν Οικονομικν και Εργασας & Κοινωνικν Υποθσεων αριθ. 34341/5991/18-9-2020 (ΦΕΚ Β' 4014/2020) «Ρθμιση διαδικασας, προποθσεων, ρων , απαιτομενων δικαιολογητικν, τρπος συμψηφισμο, παρακρτησης και απδοσης, εδος των συμψηφιζομνων και παρακρατομενων απαιτσεων, καθς και κθε λλο ειδικτερο διαδικαστικ ζτημα, για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν.4706/2020 (Α' 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2020 (Α' 177)» και Τροποποηση αυτς με την ΚΥΑ αριθ. οικ.42407/8205/16-10-2020 (ΦΕΚ Β' 4581/16-10-2020) - Τροποποηση της αριθ. 34341/5991/18-9-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας & Κοινωνικν Υποθσεων «Ρθμιση διαδικασας, προποθσεων, ρων , απαιτομενων δικαιολογητικν, τρπος συμψηφισμο, παρακρτησης και απδοσης, εδος των συμψηφιζομνων και παρακρατομενων απαιτσεων, καθς και κθε λλο ειδικτερο διαδικαστικ ζτημα, για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν.4706/2020 (Α' 136) και του αρ. 26 του ν. 4722/2020 (Α' 177)» (Β' 4014)

13-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 74652/20 (ΦΕΚ-5004 Β/13-11-20) : Επιχοργηση Δμων για την εξφληση υποχρεσεων απ διαταγς πληρωμς και τελεσδικες δικαστικς αποφσεις.

13-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.72844/13-11-20 : Υπενθμιση αναφορικ με τα μτρα προστασας της Δημσιας Υγεας στο πλασιο αποφυγς της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2 στα Μσα Μαζικς Μεταφορς

13-11-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 14043/12-11-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο για τις Υπηρεσες της Γενικς Γραμματεας Μεταναστευτικς Πολιτικς, της Γενικς Γραμματεας Υποδοχς Αιτοντων συλο, της Γενικς Διεθυνσης Διοικητικν και Οικονομικν Υπηρεσιν και τις λοιπς αυτοτελες υπηρεσες του ρθρου 1 του π.δ. 9/2020 του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

13-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 77233/ΕΓΚ.426/13-11-20 : Ενημρωση για την οργνωση και λειτουργα των δμων κατ το διστημα εφαρμογς των μτρων για τον περιορισμ της διδοσης της πανδημας

13-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 77221/ΕΓΚ.423/13-11-20 : Προσδιορισμς νου χρνου ναρξης σκησης μεταβιβαζμενων αρμοδιοττων στους διοικητικ υποστηριζμενους δμους και λξης της διοικητικς υποστριξης - Υπηρεσες Δμησης δμων

13-11-20  ΥΠΥΜΕ 96840/12-11-20 : Δυναττητα εξ' αποστσεως εκπαδευσης για την κατρτιση συμβολων ασφαλος μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων

13-11-20  ΥΠΥΜΕ 97131/12-11-20 : Διαγραφ απ το Μητρο Αδειν Κυκλοφορας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν οχημτων ιδιωτικς χρσης που καταστρφηκαν απ ντονα καιρικ φαινμενα.

13-11-20  Κ.Υ.Α. 129652/EΞ2020/20 (ΦΕΚ-5003 Β/12-11-20) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 17ης ως και 20ης Σεπτεμβρου 2020 στον Δμο Αλμυρο της Περιφερειακς Εντητας Μαγνησας της Περιφρειας Θεσσαλας.

13-11-20  Κ.Υ.Α. 129640/EΞ2020/20 (ΦΕΚ-5003 Β/12-11-20) : Χοργηση ενσχυσης με τη μορφ προκαταβολς για την αποζημωση των πληγντων απ τις πλημμρες της 17ης ως και 20ης Σεπτεμβρου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Καρδτσας της Περιφρειας Θεσσαλας.

13-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ13/οικ.45861/992/20 (ΦΕΚ-5001 Β/12-11-20) : Παρταση ισχος εγκριτικν αποφσεων ελχιστου εγγυημνου εισοδματος και επιδματος στγασης.

13-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.72687/20 (ΦΕΚ-4999 Β/12-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο 7 Νοεμβρου 2020 ως και τη Δευτρα 30 Νοεμβρου 2020» (Β’ 4899).

13-11-20  Κ.Υ.Α. 120338/20 (ΦΕΚ-4998 Β/12-11-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 63719/19-6-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Αντικατσταση της υπ’ αρ. 39683/16-4-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων” (Β 1481), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13-5-2020 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16-4-2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β 1481)” (Β 1837)» (Β 2454).

13-11-20  Κ.Υ.Α. οικ.121/ΦΑ.12/20 (ΦΕΚ-4995 Β/12-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 34/Φ.Α.12/11.02.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Επικρατεας (Β’ 672) με την οποα τροποποιεται η υπ' αριθμ. 39734/207/23.05.2018 Κοιν απφαση των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης, Ψηφιακς Πολιτικς, Τηλεπικοινωνιν και Ενημρωσης και Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων για τη Δρση “Κουπνι Υπερυψηλς Ευρυζωνικτητας (Superfast Broadband)” (Β’ 1907).

13-11-20  Κ.Υ.Α. 87600/20 (ΦΕΚ-4994 Β/12-11-20) : Αποζημωση Εμπορικν Πτσεων Απριλου -Μαου 2020.

13-11-20  Κ.Υ.Α. Δ12γ/ΓΠ/οικ.44991/1349/20 (ΦΕΚ-4991 Β/12-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ12/ΓΠοικ.13107/283/20-3-2019 κοινς υπουργικς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης «Προποθσεις δρυσης και λειτουργας Στεγν Υποστηριζμενης Διαβωσης Ατμων με Αναπηρες» (Β’ 1160).

13-11-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 301/107172/20 (ΦΕΚ-4990 Β/12-11-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 123/22078/4-2-2019 κοινς απφασης του Υπουργο και της Υφυπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Καθορισμς συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ διατξεων του Καν. (ΕΕ) 1379/2013 σχετικ με τη λειτουργα Οργανσεων Παραγωγν προντων υδατοκαλλιργειας» (Β 463).12-11-20  ΥΠΕΚΥΠ 46621/1415/12-11-20 : Χοργηση δειας ειδικο σκοπο σε περπτωση αναστολς λειτουργας σχολικν μονδων μονδων φροντδας των παιδιν Συστσεις για τη διευκλυνση των γονων σε περπτωση κατ’ οκον περιορισμο του παιδιο

12-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.1500/οικ.13016/562/12-11-20 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4387/2016, πως χουν αντικατασταθε με τις διατξεις του ρθρου 26 του ν. 4670/2020 περ διαδοχικς ασφλισης

12-11-20  ΥΠΥΜΕ Δ30/Α3/96821/12-11-20 : Αντικατσταση εντπων αδειν οδγησης που καταστρφηκαν απωλσθηκαν κατ τη διρκεια των ντονων καιρικν φαινομνων που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Κρτης τους μνες Οκτβριο και Νομβριο του τρχοντος τους

12-11-20  ΥΠΑΙΘ 154697/E2/12-11-20 : Διευκρινσεις επ των αιτσεων οριστικς τοποθτησης εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας εκπαδευσης που υπηρετον με θητεα σε Πρτυπα και Πειραματικ σχολεα

12-11-20 Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.72309/20 (ΦΕΚ-4980 Β/11-11-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς υπαθριας αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικ διστημα απ 11.11.2020 ως και 17.11.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

12-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1248/20 (ΦΕΚ-4984 Β/11-11-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 1 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α’ 55), πως αυτ τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

12-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2α/οικ.71463/20 (ΦΕΚ-4983 Β/11-11-20) : Κατανομ θσεων εξειδικευμενων ιατρν, για εξειδκευση στις Μονδες Εντατικς Θεραπεας (Μ.Ε.Θ.) της χρας.

12-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/38117/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-4982 Β/11-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο» (Β 3240).

12-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/ΓΠ/οικ.70808/20 (ΦΕΚ-4981 Β/11-11-20) : Καθορισμς των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας εσπραξης των οφειλμενων ποσν αυτματης επιστροφς (claw back) του ρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), των ΚΑΚ φαρμακευτικν προντων και των φαρμακευτικν εταιρειν προς τον ΕΟΠΥΥ τους 2019.

12-11-20  Κ.Υ.Α. 113278/20 (ΦΕΚ-4973 Β/11-11-20) : Προδιαγραφς και απαιτσεις για τους εξοπλισμος (συσκευς διατξεις) επεξεργασας νερο ανθρπινης κατανλωσης που παρχεται στα εσωτερικ δκτυα δρευσης κτιρων.11-11-20  ΕΦΚΑ 296156/ΕΓΚ.49/11-11-20  : Πργραμμα επιδτησης 100.000 νων θσεων εργασας - Προσδιορισμς ασφαλιστικν εισφορν Απεικνιση της ασφλισης

11-11-20  ΥΠΥΜΕ Γ5/94792/11-11-20 : Πολυμερς Συμφωνα M330 για την παρταση πιστοποιητικν εκπαδευσης οδηγν ADR και πιστοποιητικν κατρτισης συμβολων ασφαλος μεταφορς επικνδυνων εμπορευμτων

11-11-20  ΥΠΥΜΕ Β1/94195/10-11-20 : Κανονισμς 1071/2009 κτακτα μτρα λγω πανδημας κορωνοο COVID 19 - Παρταση ισχος αδειν σκησης επαγγλματος οδικο μεταφορα εμπορευμτων και επιβατν

11-11-20  ΥΠΥΜΕ 93964/10-11-20 : Παρταση ισχος Δελτων Τεχνικο Ελγχου και Καρτν Ελγχου Καυσαερων λων των αυτοκιντων οχημτων πλην φορτηγν και λεωφορεων με Μγιστη Αποδεκτ Μζα Φορτωμνου Οχματος (ΜΑΜΦΟ) >3,5 t λγω αναστολς λειτουργας των Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ

11-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 124695/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4967 Β/10-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 20725/Β.979/10.5.2011 απφασης «Καθορισμς διαδικασιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 36 του ν. 2459/1997» (Β’ 1207), πως ισχει.

11-11-20  ΑΑΔΕ Ε2182/9-11-20 : Φορολγηση δωρες/γονικς παροχς χρηματικν ποσν για την αγορ πρτης κατοικας

11-11-20  ΑΑΔΕ Ε2181/5-11-20: Εφαρμογ διατξεων ΦΠΑ στις παραγγελιοδοχικς πωλσεις.

11-11-20  ΥΠΑΙΘ 383/10-11-20 : Παροχ πρσθετων διευκρινσεων για την εφαρμογ της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/ 6.11.2020 Κοινς Υπουργικς Απφασης (ΦΕΚ Β' 4899) σχετικ με τη διεξαγωγ της πρακτικς σκησης φοιτητν.

11-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/οικ.46293/2035/10-11-20 : ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ «ΔΕΝ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ» ΚΑΙ «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

11-11-20  ΠΥΣ 43/20 (ΦΕΚ-218 Α/10-11-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 43/11-12-2019 Πρξης Υπουργικο Συμβουλου «Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Κυβερνητικς Επιτροπς Συντονισμο Μεγλων ργων Υποδομς».

11-11-20  ΥΠΑΝΕΠ 116665/20 (ΦΕΚ-4968 Β/10-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-02-2017 υπουργικς απφασης «Διαδικασες κατρτισης, γκρισης και υλοποησης προγραμμτων Τεχνικς Βοθειας, διαδικασες δημιουργας και διατρησης καταλγων προμηθευτν για την ανθεση και υλοποηση ενεργειν Τεχνικς Βοθειας» (Β 677), πως εκστοτε ισχει.

11-11-20  ΑΑΔΕ A1244/20 (ΦΕΚ-4964 Β/10-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΔΘΕΚΑ Δ 1144720ΕΞ2018/27.09.2018 απφασης Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «δρυση και λειτουργα των Ελευθρων Ζωνν», πως ισχει.

11-11-20  ΥΠΑΙΘ Φ.14/ΦΜ/138715/Δ1/20 (ΦΕΚ-4961 Β/10-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.14/ΦΜ/108048/Δ1/18-8-2020 υπουργικς απφασης με θμα «Υλοποηση του προγρμματος “Σχολικ Γεματα” στα Δημοτικ Σχολεα της χρας για το σχολικ τος 2020-2021» (Β3606).

11-11-20  Κ.Υ.Α. 125696/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4959 Β/10-11-20) : Καθορισμς αποζημωσης των πληγντων απ τις πλημμρες της 29ης και 30ης Σεπτεμβρου 2018 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Αργολδας της Περιφρειας Πελοποννσου.

11-11-20  K.Y.A. 116329/20 (ΦΕΚ-4959 Β/10-11-20) : Αντικατσταση της υπ’ αρ. 83013/4.8.2020 κοινς υπουργικς απφασης για την ανληψη συνολικς ετσιας υποχρωσης ναντι του προπολογισμο δημοσων επενδσεων για τα ργα του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων 2020 (Β’ 3239).10-11-20  ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/93594/10-11-20 : Δημοσευση της με αριθμ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 (Β' 4899) κοινς υπουργικς αποφσεως

10-11-20  ΥΠΥΜΕ 93092/Σ.6218/10-11-20 : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Α’ «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ» ΤΟΥ Ν.4663/2020 - Διευκρινσεις σχετικ με τις διατξεις της παρ.1(ζ) του ρθρου 7 του ν.4663/2020 περ παραχρησης χρσης χρου ως υδατοδρομου

10-11-20  ΟΑΕΔ 69793/10-11-20 : Τροποποηση ρων και προποθσεων χοργησης του βοηθματος αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολουμνων στους ασφαλισμνους του e-ΕΦΚΑ (τως Ε.Τ.Α.Α.) (παρ. 2 του ρθρ. 44 του ν.3986/2011, πως ισχει)»

10-11-20  ΟΑΕΔ 69791/10-11-20 : Τροποποηση ρων και προποθσεων χοργησης του βοηθματος αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολουμνων στους ασφαλισμνους του e-ΕΦΚΑ (τ. Ο.Α.Ε.Ε. και τ.Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε) (παρ. 2 του ρθρ. 44 του ν.3986/2011, πως ισχει)

10-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/69310/20 (ΦΕΚ-4949Β/10-11-20) : Καθορισμς σνθεσης και τρπου λειτουργας της Επιτροπς Διαπραγμτευσης Αμοιβν και Τιμν Ιατροτεχνολογικν Προντων του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

10-11-20  K.Y.A. Δ11/οικ.45036/1973/20 (ΦΕΚ-4948 Β/10-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ11/οικ. 32940/1376/14.8.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς των προποθσεων και της διαδικασας υλοποησης του προγρμματος οικονομικς στριξης οικογενειν, με παιδι προσχολικς ηλικας» (Β 3538), πως ισχει.

10-11-20  K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.71608/20 (ΦΕΚ-4946 Β/10-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινς υπουργικς απφασης «κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο 7 Νοεμβρου 2020 ως και τη Δευτρα 30 Νοεμβρου 2020» Β’ 4899).

10-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.71606/20 (ΦΕΚ-4945 Β/9-11-20) : Tροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.71354/7.11.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας και του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4911).

10-11-20  ΥΠ.ΔΙΚ. 20783/20 (ΦΕΚ-4944 Β/9-11-20) : Καθορισμς εντπου σμβασης πλησης και μεταββασης επιχειρηματικν απαιτσεων (παρ. 14 και 16 του ρθρου 10 του ν. 3156/2003).

10-11-20  ΥΠΑΙΘ Φ.14/ΦΜ/152782/Δ1/20 (ΦΕΚ-4943 Β/9-11-20) : νταξη νων σχολικν μονδων στο πργραμμα “Σχολικ Γεματα” για το σχολικ τος 2020-2021.

10-11-20  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.71551/20 (ΦΕΚ-4940 Β/9-11-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για την προμθεια ιατροτεχνολογικν προντων ταχων μοριακν ελγχων (rapid test) για την διενργεια ελγχων νσησης απ τον κορωνο COVID-19.

10-11-20  Κ.Υ.Α. 152503/Υ1/20 (ΦΕΚ-4941 Β/9-11-20) : Καθορισμς θεμτων και ψους αποζημωσης δικαιοχων φυσικν προσπων, ενταγμνων στο Μητρο «Αξιολογητν, Επιτηρητν, Ελεγκτν, Επιθεωρητν, Εμπειρογνωμνων» του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για εκτλεση εργασιν του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατ την παρ. 2 του ρθρου 19 του ν. 4115/2013.

10-11-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 31368/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4941 Β/9-11-20) : Ορισμς της Αρχς Εγγραφς και των εντεταλμνων εκπροσπων αυτς για την παροχ υπηρεσιν ταυτοποησης σε εγκεκριμνους παρχους υπηρεσιν εμπιστοσνης, προς τον σκοπ της κδοσης εγκεκριμνων πιστοποιητικν ηλεκτρονικς υπογραφς για την υλοποηση του Κεντρικο Συστματος Ηλεκτρονικς Διακνησης Εγγρφων, της διαδικασας παροχς υπηρεσιν ταυτοποησης και των ρλων στελεχν των φορων του δημσιου τομα για την παροχ των ανωτρω υπηρεσιν.

10-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 127519/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4939 Β/9-11-20) : Καθορισμς των θεμτων λειτουργας της Επιτροπς Εξδικης Επλυσης Φορολογικν Διαφορν .

10-11-20  ΕΛ.ΣΥΝ. ΦΓ8/55081/20 (ΦΕΚ-4938 Β/9-11-20) : Διαδικασα Ελγχου απ το Ελεγκτικ Συνδριο της παρξης, της λειτουργας και της αποτελεσματικτητας Συστματος Εσωτερικο Ελγχου στους φορες που υπγονται στην ελεγκτικ του δικαιοδοσα.

10-11-20  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.71272/20 (ΦΕΚ-4936 Β/9-11-20) : Τροποποηση-συμπλρωση της υπ στοιχεα Β1.α/οικ.22461/03.04.2020 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Υπουργο Υγεας με θμα «κτακτη οικονομικ ενσχυση στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο» (Β’ 1213).

10-11-20  Κ.Υ.Α. 4892/1/127-ριη/20 (ΦΕΚ-4935 Β/9-11-20) : Mεταφορ στο ελληνικ δκαιο της Εκτελεστικς Οδηγας (ΕΕ) 2019/68 της Επιτροπς της 16ης Ιανουαρου 2019 «για τη θσπιση τεχνικν προδιαγραφν για τη σμανση των πυροβλων πλων και των ουσιωδν συστατικν μερν τους δυνμει της Οδηγας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλου σχετικ με τον λεγχο της απκτησης και της κατοχς πλων» και λλες διατξεις.

10-11-20  ΦΕΚ-4929 Β/9-11-20 :
--> Συμπλρωση της υπ στοιχεα ΔΧΠ0000184ΕΞ2019/Χ.Π. 37/22-01-2019 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Οικονομας και Ανπτυξης και Υποδομν και Μεταφορν «Καθορισμς αποζημωσης των πληγντων απ την πλημμρα της 15ης Νοεμβρου 2017 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς» (Β230).
--> Καθορισμς αποζημωσης των πληγντων απ τις πλημμρες της 16ης και 17ης Νοεμβρου 2017 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Πιερας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας.
--> Καθορισμς αποζημωσης των πληγντων απ τις πλημμρες της 25ης, 26ης και 27ης Ιανουαρου του 2019 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Δρμας της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης.

10-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1246/20 (ΦΕΚ-4926 Β/9-11-20) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν στους Δμους Ανατολικς Σμου και Δυτικς Σμου της Περιφερειακς Εντητας Σμου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω της ισχυρς σεισμικς δνησης που εκδηλθηκε στην περιοχ στις 30-10-2020.

10-11-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/104707/2518/20 (ΦΕΚ-4924 Β/9-11-20) : Καθορισμς των προδιαγραφν και του περιεχομνου των σχεδων δρσης ειδν και τπων οικοτπων.9-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/ΓΠ/οικ.45385/1986/9-11-20 : Αναστολ Λειτουργας Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν (ΚΔΑΠ), Πρσθετες Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν ανοικτς δομν φροντδας: Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Ατμων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-μεΑ) και Κντρων Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ)

9-11-20  ΥΠΑΙΘ 152821/ΓΔ5/9-11-20 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια των εκπαιδευτικν Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαδευσης, καθς και των μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ)

9-11-20  Κ.Υ.Α. 2241.7/73380/20 (ΦΕΚ-4916 Β/9-11-20) : Παρταση της περιδου εφαρμογς των διατξεων του ρθρου τεσσαρακοστο της απ 1.5.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 90) που κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α 104), για την εγγραφ των ανργων ναυτικν στους καταλγους προσφερομνων προς ναυτολγηση και επιδοτομενων ανργων που τηρονται απ το Γραφεο Ερεσης Ναυτικς Εργασας (ΓΕΝΕ) και τις Λιμενικς Αρχς και λαμβνουν τακτικ επιδτηση, κατ παρκκλιση των διατξεων του π.δ. 228/1998.

9-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4α/ΓΠ/οικ.70598/20 (ΦΕΚ-4915 Β/9-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ4α/Γ.Π.οικ.7330/05.02.2020 υπουργικς απφασης «Καθορισμο κριτηρων επιλογς και διαδικασας υποβολς υποψηφιοττων, αξιολγησης και επιλογς για θσεις κλδου ιατρν και οδοντιτρων Ε.Σ.Υ.» (Β 320).

9-11-20  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.70594/20 (ΦΕΚ-4915 Β/9-11-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για την κλυψη δαπανν για υλικ, υπηρεσες και εξοπλισμ των Νοσοκομεων, των Δ.Υ.Πε. και λοιπν φορων στο πλασιο αντιμετπισης της διδοσης του κορωνοο.

9-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(γ)/οικ.68931/20 (ΦΕΚ-4912 Β/9-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ3(γ)/οικ.59603/01-08-2018 (Β’ 3934) απφασης με θμα «Επανακαθορισμς τιμν πλησης ναρκωτικν φαρμκων του Κρατικο Μονοπωλου ».

9-11-20  Ν. 4745/20 (ΦΕΚ-214 Α/6-11-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Ρυθμσεις για την επιτχυνση της εκδκασης εκκρεμν υποθσεων του ν. 3869/2010, σμφωνα με τις επιταγς της παρ. 1 του ρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την ελογη διρκεια της πολιτικς δκης, τροποποισεις του Κδικα Δικηγρων και λλες διατξεις.

9-11-20  ΑΑΔΕ Α1243/20 (ΦΕΚ-4914 Β/9-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1162/2018 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Β 3579).

9-11-20  ΥΠΥΜΕ 91491/9-11-20 : Παρταση ισχος ειδικν αδειν οδγησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκιντων στο πλασιο λψης μτρων που αφορον στην πρληψη, την προστασα και την αναγκαιτητα περιορισμο της διασπορς του ιο COVID-19 (κορωνος).

9-11-20  ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΛ/Η/1130255/ΕΞ2020/5-11-20 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με το ζτημα της κδοσης και κοινοποησης καταλογιστικν πρξεων εντς των προβλεπμενων προθεσμιν παραγραφς

9-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.71404/9-11-20 : Συστσεις αναφορικ με την χρση της μσκας προσπου σε Καταστματα Υγειονομικο Ενδιαφροντος (τροφμων και ποτν και παροχς υπηρεσιν) στο πλασιο της πανδημας COVID-19

9-11-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

9-11-20  ΥΠ.ΕΣ. 75317/8-11-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο COVID 19

9-11-20  ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/90777/6-11-20 : Παρταση ισχος αδειν οδγησης, Π.Ε.Ι., αδειν σκησης επαγγλματος εκπαιδευτ υποψηφων οδηγν και Δ.Ε.Ε. στο πλασιο των νων κτακτων μτρων για τον περιορισμ της διασπορς του COVID-19

9-11-20  ΑΑΔΕ Ε2180/5-11-20 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. 18602-11/09/2020 (Β' 3881) απφασης του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου "Παρταση ισχος Δελτων Αιτοντων Διεθν Προστασα (Δ.Α.Δ.Π.)."

9-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.71354/20 (ΦΕΚ-4911 Β/8-11-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας και του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

9-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.71352/20 (ΦΕΚ-4910 Β/7-11-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν, πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ τις 9.11.2020 ως και τις 30.11.2020.

9-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.71350/20 (ΦΕΚ-4909 Β/7-11-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B’ 4018).

9-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.71348/20 (ΦΕΚ-4908 Β/7-11-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

9-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.71346/20 (ΦΕΚ-4907 Β/7-11-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3557).

9-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 127469/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4906 Β/7-11-20) : Συμπληρωματικ ανθεση σε πιστοποιημνους εκτιμητς, εγγεγραμμνους στο Μητρο Πιστοποιημνων Εκτιμητν στο πεδο των ακιντων του Υπουργεου Οικονομικν, της σνταξης εισγησης για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης και ρθμιση θεμτων σχετικ με τον καθορισμ της μεθοδολογας, της τεκμηρωσης, της μορφς των εισηγσεων και τον χρνο ολοκλρωσης του ργου των πιστοποιημνων εκτιμητν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Β 130).

9-11-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/106871/930/20 (ΦΕΚ-4904 Β/7-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Υποδομν και Μεταφορν «Προκρυξη της Δρσης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» (Β’ 3323/07.08.2020).

9-11-20  ΥΠ.ΔΙΚ. 53410/20 (ΦΕΚ-4903 Β/7-11-20) : Αναστολ λειτουργας λων των δικαστικν και εισαγγελικν υπηρεσιν του Δικαστικο Μεγρου Αγρινου.

9-11-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/181/20556/20 (ΦΕΚ-4902 Β/7-11-20) : Κατανομ προσωπικο στο Υπουργεο Υγεας τους 2020.

9-11-20  Κ.Υ.Α. 87618/20 (ΦΕΚ-4901 Β/7-11-20) : Μτρα στριξης ΚΤΕΛ - Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., επιχειρσεων τουριστικν γραφεων και Τουριστικν Επιχειρσεων Οδικν Μεταφορν (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθτουν τουριστικ λεωφορεα δημσιας χρσης (Δ.Χ. ).

9-11-20  ΥΠΑΙΘ 151978/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-4900 Β/7-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 120126/ΓΔ4/12-09-2020 υπουργικς απφασης «Σγχρονη εξ αποστσεως εκπαδευση για το σχολικ τος 2020-2021» (Β’ 3882).

9-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.71342/20 (ΦΕΚ-4899 Β/6-11-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19 στο σνολο της Επικρτειας για το διστημα απ το Σββατο 7 Νοεμβρου 2020 ως και τη Δευτρα 30 Νοεμβρου 2020.

9-11-20  ΥΠΥΜΕ 84962/20 (ΦΕΚ-4896 Β/6-11-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. Α/79574/5488/16/15.12.2017 υπουργικς απφασης «Ιατρικ πιστοποιητικ της παραγρφου 4 του ρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για τη χοργηση ανανωση ειδικς δειας οδγησης Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (Ε.Δ.Χ) αυτοκιντου και την οδγηση ολικς εκμισθωμνου Επιβατη γο Ιδιωτικς Χρσης (Ε.Ι.Χ) αυτοκιντου κατ το ν. 4093/2012 (Α’ 222)» (Β’ 4587).6-11-20  ΥΠΑΙΘ 151926/Ε3/6-11-20 : Βεβαισεις κνησης εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

6-11-20  ΥΠΑΙΘ  Φ.350/68/151839/Ε3/6-11-20 : Εφορευτικς Επιτροπς για τις Εκλογς αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια των εκπαιδευτικν Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαδευσης, καθς και των μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ)

6-11-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 13795/6-11-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο για τις Υπηρεσες της Γενικς Γραμματεας Μεταναστευτικς Πολιτικς, της Γενικς Διεθυνσης Διοικητικν και Οικονομικν Υπηρεσιν και τις λοιπς αυτοτελες υπηρεσες του ρθρου 1 του π.δ. 9/2020 του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

6-11-20  ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/1129805/ΕΞ2020/4-11-20 : Φορολογικ μεταχεριση ανεσπρακτων δεδουλευμνων αποδοχν εργαζομνων που καταβλθηκαν σε αυτος το φορολογικ τος 2019 και για τις οποες ο παρακρατομενος φρος αποδθηκε στο φορολογικ τος 2017.

6-11-20  ΥΠΑΙΘ  Φ.350/66/151441/Ε3/20 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια των εκπαιδευτικν Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαδευσης, καθς και των μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ)

6-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 125944/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4884 Β/5-11-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων περ Διοικητικν Μτρων και Κυρσεων.

6-11-20  Κ.Υ.Α. 17020/20 (ΦΕΚ-4883 Β/5-11-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 8825/12.06.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Τουρισμο με ττλο «Μσθωση τουριστικν καταλυμτων για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου της μετδοσης του COVID-19 (Β’2270)» πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 10340/07.07.20 (Β 2765) μοια απφαση.5-11-20  ΥΠΥΜΕ 89363/5-11-20 : κτακτα μτρα για τις επιχειρσεις που διαθτουν Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης, Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης Ανοικτο Τπου Αστικς Περιγησης Πλεων και Τουριστικ Τρνα

5-11-20  ΑΑΔΕ Ε2179/2-11-20 : Κοινοποηση της Απφασης (ΕΕ) 2020/1573 της Επιτροπς της 28ης Οκτωβρου για την τροποποηση της Απφασης (ΕΕ) 2020/491 της Επιτροπς σχετικ με την απαλλαγ απ τους εισαγωγικος δασμος και τον ΦΠΑ κατ την εισαγωγ, η οποα χορηγεται για τα εμπορεματα που εναι αναγκαα για την καταπολμηση των επιπτσεων της ξαρσης της νσου COVID-19 κατ τη διρκεια του 2020Παρταση προθεσμας

5-11-20  ΑΑΔΕ Ε2178/3-11-20  : Κοινοποηση των ρθρων 10 και 15 του νμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α'/31.07.2020) Τροποποηση του ρθρου 10 του ν. 438/76 (ΦΕΚ 256/Α') και οδηγες εφαρμογς

5-11-20  ΑΑΔΕ Ε2177/29-10-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 21 του νμου 4736 /2020 (ΦΕΚ 200 /Α') "Εξαιρσεις και απαλλαγς απ το περιβαλλοντικ τλος και την απαγρευση ταξινμησης για παλαι ρυπογνα οχματα”

5-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.70907/5-11-20 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας στην ΠΕ Σμου μετ το σεισμ της 29/10/2020

5-11-20  ΑΑΔΕ Ε2176/3-11-20 : Κοινοποηση των εγκυκλων του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν α) Γ6/49808/1516/06.10.2020 «Προσωριν μτρα για τη θση σε κυκλοφορα μοτοσικλετν, επιβατικν οχημτων, φορτηγν και λεωφορεων» και β) 65019/12.10.2020 «Διευκρινσεις για προσωριν μτρα θσης σε κυκλοφορα μοτοσικλετν, επιβατικν οχημτων, φορτηγν και λεωφορεων» εγκυκλων οδηγιν του.

5-11-20  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2685/22.10.2020 (ΦΕΚ-4879 Β/4-11-20) : Υποβολ απ τα πιστωτικ ιδρματα στοιχεων για τις συναλλαγς τους στη διατραπεζικ αγορ για στατιστικος λγους - Αντικατσταση της υπ’ αρ. 2644/6.9.2011 Πρξης του Διοικητ της Τρπεζας της Ελλδος.

5-11-20  Κ.Υ.Α. Φ/Α.15/3/οικ.112239/1270/20 (ΦΕΚ-4863 Β/4-11-20) : Διαδικασα καθορισμο, οριοθτησης και οργνωσης, των απαιτομενων δικαιολογητικν, του τρπου λειτουργας και διαχερισης του Επιχειρηματικο Πρκου Μεμονωμνης Μεγλης Μονδας (ΕΠΜΜΜ).

5-11-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 26750/20 (4852 Β/4-11-20) : Τροποποηση του Κανονισμο Λειτουργας της Αρχς Προσφυγν.

5-11-20  ΑΑΔΕ A1247/20 (ΦΕΚ-4843 Β/4-11-20) : Παρταση του χρνου υποβολς δηλσεων τελν και λοιπν φορολογιν με καταληκτικ ημερομηνα υποβολς την 31η Οκτωβρου 2020, για τους υπχρεους που χουν την δρα της επιχειρηματικς τους δραστηριτητας και ανκουν στη χωρικ αρμοδιτητα της Δ.Ο.Υ. Σμου.

5-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.70466/20 (ΦΕΚ-4842 Β/4-11-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.65549/14.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Χου - «ΒΙΑΛ» του Δμου Χου της Περιφερειακς Εντητας Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 14.10.2020 ως και 21.10.2020» (Β’ 4533), ως και τις 11.11.2020.

5-11-20  Κ.Υ.Α. 114517/20 (ΦΕΚ-4840 Β/4-11-20) : Δετερη τροποποηση της υπ’ αρ. 71383/8-7-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου - Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης «Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως» τους 2020-2021, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-2020» (Β 2774).

5-11-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 30369/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4840 Β/4-11-20) : Διθεση των διαδικτυακν υπηρεσιν «Αναζτηση, δσμευση και επιστροφ e-Παραβλου», «Στοιχεα e-παραβλου για Φορες» και «Δημιουργα e-παραβλου και Ανκτηση τπων παραβλων» σε φορες του Δημοσου Τομα και τρπεζες μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας (ΚΕ.Δ.).

5-11-20  Κ.Υ.Α. 149937/Z1/20 (ΦΕΚ-4838 Β/4-11-20) : Καθορισμς της διαδικασας διανομς των διδακτικν συγγραμμτων προς τους φοιτητς των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθς και λοιπ θματα σχετικ με τη διαδικασα υποβολς δηλσεων στο πληροφοριακ σστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-2021.

5-11-20  ΑΑΔΕ Α1245/20 (ΦΕΚ-4837 Β/4-11-20) : Εμπρθεσμη υποβολ δηλσεων φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013 και δηλσεων απδοσης παρακρατομενων φρων εισοδματος.4-11-20  ΥΠΕΚΥΠ 45628/414/4-11-20 : Διευκρινσεις αναφορικ με το εδος της εργασιακς σχσης και την ασφλιση των διανομων που απασχολονται σε επιχειρσεις ψηφιακν υπηρεσιν διαμεσολβησης και αμεβονται με παραστατικ παρεχμενων υπηρεσιν (πρην ττλος κτσης).

4-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.1500/Δ17/25153/1309/03.11.2020 : Απντηση στα ερωτματ σας περ συνδυαστικς εφαρμογς των ρθρων 19 και 36Α του ν. 4387/2016

4-11-20  ΑΑΔΕ Ε2175/3-11-20 : Κοινοποηση των διατξεων του αρ. 12 του ν. 4728/2020 (Α' 186)

4-11-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2849/309055/4-11-20 : Οδηγες σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4061/2012 (Α'66) για τα ακνητα τα οποα παραχωρθηκαν βσει της ΠΥΣ 95/1975 (Α'98)

4-11-20  ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/11662/ΕΓΚ.382/23-10-20 - ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ : Παροχ οδηγιν σχετικ με την παρταση ισχος των αδειν διαμονς και τη λξη των διαβατηρων Αλβανας κατ τις διαδικασες απκτησης της ελληνικς ιθαγνειας (πολιτογρφηση και εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ)

4-11-20  ΥΠΑΝΕΠ 116452/4-11-20 : Διευκρινσεις για τα κτακτα μτρα που ελφθησαν για την προστασα της δημσιας υγεας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, πως αυτ περιγρφονται στις υπ' αριθμ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.69863 και 69919 02.11.2020 κοινς υπουργικς αποφσεις Β' 4829 και 4831

4-11-20  ΥΠΥΜΕ Β1/87998/4-11-20 : Κανονισμς 1071/2009 Ν.3887/2010 - Δικαιολογητικ κδοσης δειας οδικο μεταφορα εμπορευμτων3-11-20  Κ.Υ.Α. 120726/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4707 Β/23-10-20-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Καθορισμς του ψους του μισθματος παραχρησης αποκλειστικς χρσης επ της ζνης τμημτων της ζνης του αιγιαλο και του θαλασσου χρου, σμφωνα με τη διταξη της παρ. 1 του ρθρου 8 του ν. 4664/2020 (Α32), μπροσθεν των εγκαταστσεων των ναυπηγεων Σκαραμαγκ και του τρπου αναπροσαρμογς του.

3-11-20  ΥΠΕΚΥΠ 45296/1845/3-11-20 : κτακτα μτρα για την υλοποηση των προγραμμτων επιμρφωσης εργαζομνων και εργοδοτν που προβλπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β' και Γ' κατηγορας" (Β' 3001) πως ισχει, καθς και λλων προγραμμτων επιμρφωσης σε θματα υγεας και ασφλειας στην εργασα, στο πλασιο των μτρων πρληψης και ελγχου της διασπορς του κορωνοο SARS COV-2.

3-11-20  ΥΠΑΙΘ 149641/Ε2/3-11-20 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2020-2021.

3-11-20  ΥΠΑΙΘ  149629/Ε2/3-11-20 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2020-2021

3-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1α/ΓΠ/οικ.70075/3-11-20 : Απλοστευση διαδικασας εγγραφς σε οικογενειακ ιατρ.

3-11-20  ΕΑΑΔΗΣΥ 6195/3-11-20 : Δημοσευση ν. 4738/2020 (A 207). Τροποποηση ρθρου 73 ν. 4412/2016

3-11-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3-11-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

3-11-20  ΑΑΔΕ Ε2174/23-10-20 : Κοινοποηση Α.1178/20.07.2020 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 3454/Β/19.08.2020) Τροποποηση της ΠΟΛ.1006/2015 απφασης Γ.Γ.Δ.Ε περ θσπισης διαδικασας θσης εμπορευμτων σε ελεθερη κυκλοφορα με απαλλαγ ΦΠΑ και μεση αποστολ σε λλο Κρτος Μλος της Ε.Ε (τελωνειακ καθεστς 42)

3-11-20  ΑΑΔΕ Ε2171/27-10-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 89 του ν. 4714/2020 (Α' 148/31-7-2020) περ κτακτης αυτοδκαιης παρτασης διαδικασιν ειδικς διαχερισης (ρθρα 68 επ. του ν. 4307/2014)

3-11-20  ΥΠΑΙΘ 149130/Ζ1/2-11-20 : Μετεγγραφς / Μετακινσεις Ακαδημακο τους 2020-2021

3-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.69919/20 (ΦΕΚ-4831 Β/2-11-20) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας στις Περιφερειακς Εντητες Θεσσαλονκης και Σερρν προς αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

3-11-20  Κ.Υ.Α. 44921/1377/20 (ΦΕΚ-4830 Β/2-11-20) : Επκταση, σε λη την Επικρτεια, της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων του ρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α 184), ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας.

3-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.69863/20 (ΦΕΚ-4829 Β/2-11-20-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : κτακτα μτρα προστασας της δημσιας υγεας απ τον κνδυνο περαιτρω διασπορς του κορωνοο COVID-19.2-11-20  ΕΑΑΔΗΣΥ 6156/2-11-20  : Διενργεια διαδικασας διαβολευσης επ των ρων των υπ κδοση υποδειγμτων τευχν διακρυξης ανοικτς διαδικασας για τη σναψη ηλεκτρονικν δημσιων συμβσεων ργων με αξιολγηση μελτης κατ' εφαρμογ του ρθρου 50 του ν. 4412/2016 και με κριτριο ανθεσης τη βλτιστη σχση ποιτητας-τιμς για την Κατασκευ και Λειτουργα Μονδας Επεξεργασας Αστικν Στερν Αποβλτων

2-11-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.1500/Δ17/40179/1709/02.11.2020 : Διευκρινσεις σχετικ με τις οδηγες που χουν δοθε με το υπ’ αριθμ. Φ.1500/19412/716/16.09.2020 γγραφ μας

2-11-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 123369/ΕΞ2020/29-10-20 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ του ρθρου 36 του ν.2459/1997

2-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.69548/20 (ΦΕΚ-4811 Β/1-11-20) : Αναστολ διενεργεας αρχαιρεσιν για την ανδειξη οργνων Διοκησης των Νομικν Προσπων Δημοσου Δικαου του Υπουργεου Υγεας.

2-11-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.69543/20 (ΦΕΚ-4810 Β/31-10-20) : Λειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης, εργαστηριακν κντρων και σχολικν εργαστηρων, Σχολεων Δετερης Ευκαιρας, Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης, Μεταλυκειακο τους - τξης Μαθητεας ΕΠΑ.Λ., Κντρων Δι Βου Μθησης, δομν Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδεου Δημσιας Σχολς Τεχνν και Επαγγελμτων, φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, Δημοσων και Ιδιωτικν, Δημοσων Βιβλιοθηκν, της Εθνικς Βιβλιοθκης της Ελλδος και των Γενικν Αρχεων του Κρτους κατ την ναρξη του σχολικο τους 2020 - 2021 και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους.

2-11-20  Κ.Υ.Α. 3004/9/15/20 (ΦΕΚ-4809 Β/31-10-20) : Προκρυξη χρηματικς αμοιβς για τη σλληψη δραστν αξιοπονων πρξεων.

2-11-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/606307/429732/7146/3885/20 (ΦΕΚ-4807 Β/30-10-20) : Συμπλρωση της υπ στοιχεα ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/ 27.6.2019 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς αντιτμου επσκεψης οργανωμνων αρχαιολογικν χρων, ιστορικν τπων, μνημεων και μουσεων - Απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς αντιτμου» (B 2666), πως τροποποιθηκε με την υπ στοιχεα ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422/31-10-2019 κοιν υπουργικ απφαση (Β 3976).

2-11-20  ΥΠΑΙΘ 148236/Ζ1/20 (ΦΕΚ-4806 Β/30-10-20) : Ρθμιση θεμτων μετεγγραφν ειδικν κατηγοριν και κατ’ εξαρεση μετεγγραφν/μετακινσεων στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα και στις Αντατες Εκκλησιαστικς Ακαδημες.

2-11-20  Κ.Υ.Α. Α1241/20 (ΦΕΚ-4804 Β/30-10-20) : Παρταση της προθεσμας του δετερου εδαφου της παρ. 4 του ρθρου κτου της απ 30.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Π.Ν.Π.) (Α’ 75) ως προς την εξταση της ενδικοφανος προσφυγς του ρθρου 63 του ν. 4174/2013.

2-11-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 29810/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4798 Β/30-10-20) : Διαδικασα αυθεντικοποησης υπαλλλων του δημοσου τομα σε ψηφιακς δημσιες υπηρεσες.

2-11-20  ΑΑΔΕ Α1242/20 (ΦΕΚ-4797 Β/30-10-20) : Παρταση του χρνου υποβολς δηλσεων ΦΠΑ και καταβολς φρου που προκπτει απ αυτς με καταληκτικ προθεσμα υποβολς την 30 Οκτωβρου 2020 για τους υποκεμενους που χουν την δρα της επιχειρηματικς τους δραστηριτητας και ανκουν στη χωρικ αρμοδιτητα της Δ.Ο.Υ. Σμου.

2-11-20  Κ.Υ.Α. Α1237/20 (ΦΕΚ-4795 Β/30-10-20) : Ανακαθορισμς του χρνου επικαιροποησης των δημοσιοποιομενων καταστσεων ληξιπρθεσμων οφειλν για το τος 2020 .

2-11-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ οικ. 6677/20 (ΦΕΚ-4792 Β/30-10-20) : Σσταση Εθνικο Μητρου Εμβολιασμν, σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 83 του ν. 4600/2019 (Α 43).

2-11-20  ΑΑΔΕ Ε2173/30-10-20 : Αλληλγγυα ευθνη διοικοντων του ρθρου 50 του ν.4174/2013,πως τροποποιθηκε και ισχει.30-10-20  Κ.Υ.Α. 144302/K1/20 (ΦΕΚ-4785 Β/30-10-20) : Καθορισμς ποσο παραβλου υπρ του Ελληνικο Δημοσου υποψηφων αλλοδαπν, για συμμετοχ στη διαδικασα πιστοποησης της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο προκειμνου να υπαχθον στο καθεστς του επ μακρν διαμνοντος .

30-10-20  Κ.Υ.Α. 4111.08.01/1758/20 (ΦΕΚ-4784 Β/30-10-20) : Τροποποηση της κοινς υπουργικς απφασης υπ’ αρ. 4796/2018 «Πλρης εφαρμογ του μτρου "Μεταφορικ Ισοδναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελομενες μονδες (επιβτες)» (Β’ 6124).

30-10-20  ΑΑΔΕ Ε2172/26-10-20  : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου ελαιοκομικο τους 2020-2021, για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας

30-10-20  ΑΑΔΕ Ε2170/27-10-20 : Απαλλαγ ακιντων μικρν ακριτικν νησιν απ τον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων κατ τις διατξεις του ρθρου 29 του ν. 4726/2020 (Α' 181)

30-10-20  ΥΠ.ΔΙΚ. 53409/20 (ΦΕΚ-4783 Β/29-10-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 2199/30.6.2020 (Β’ 3871) απφασης του Υπουργο Δικαιοσνης, σχετικ με ζητματα που αφορον συναινετικ εγγραφ, ανκληση, εξλειψη και μεταρρθμιση προσημεωσης υποθκης.

30-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 122120/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4780 Β/29-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 67343/EΞ2019/19.6.2019 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικν θεμτων σχετικ με την τρηση και τη διαδικασα καταχρισης στο Κεντρικ Μητρο Πραγματικν Δικαιοχων των ρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443).

30-10-20  Κ.Υ.Α. 1647/299960/20 (ΦΕΚ-4779 Β/29-10-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/Εκτροφς, σε εφαρμογ του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και ασφαλιστικ Ενημερτητα» (Β’ 1239).

30-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.69239/20 (ΦΕΚ-4777 Β/29-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4709).

30-10-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2253.1-1/70759/20 (ΦΕΚ-4775 Β/29-10-20) : Καθορισμς ενδεικτικο γενικο δικτου ακτοπλοκν συγκοινωνιν και δικριση τακτικν δρομολογιακν γραμμν σε κατηγορες.

30-10-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/245/20 (ΦΕΚ-4752 Β/27-10-20) : Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Αγουστο 2020 .

30-10-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/246/20 (ΦΕΚ-4752 Β/27-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ233/10.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β’ 4471).29-10-20  Ν. 4738/20 (ΦΕΚ-207 Α/27-10-20) : Ρθμιση οφειλν και παροχ δετερης ευκαιρας και λλες διατξεις.

29-10-20  ΥΠΕΚΥΠ 44343/1122/29-10-20  : Διευκρινσεις για την εφαρμογ των μτρων στριξης επαγγελματιν της τχνης και του πολιτισμο, ξεναγν και τουριστικν συνοδν

29-10-20  ΑΑΔΕ Ε2169/23-10-20 : Σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση των εισοδημτων που αποκτον οι αμειβμενοι προπονητς και οι εκπαιδευτς των Διαιτητν Ομαδικν Αθλημτων απ τις Ομοσπονδες

29-10-20  ΕΦΚΑ  279014/29-10-20 : Χρση τριψφιων τπων αποδοχν για υποβολ Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτν κοινν επιχειρσεων.

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/3/οικ.20178/29-10-20  : Εγκκλιος για την αποστολ στοιχεων για τη συγκρτηση των πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων και του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου με θητεα απ 1.1.2021 ως 31.12.2023.

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 71435/ΕΓΚ.389/27-10-20 : Οδηγες για συγχνευση Ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων.

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 71430/27-10-20 : Επιλογ προσταμνων οργανικν μονδων επιπδου Γενικς Διεθυνσης και Διεθυνσης στους ΟΤΑ β' βαθμο με τις διατξεις των ρθρων 84-86 του Υπαλληλικο Κδικα, πως ισχει

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 71306/27-10-20 : γκριση προσλψεων προσωπικο στους Δμους, στις Περιφρειες καθς και στα Νομικ Πρσωπα της Τοπικς Αυτοδιοκησης της Χρας, στο πλασιο του ετσιου προγραμματισμο προσλψεων για το τος 2021.

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 71274/27-10-20 : Πρσθετα προσντα, επιβεβαωση των θσεων τακτικο προσωπικο των φορων της Τοπικς Αυτοδιοκησης που εγκρθηκαν απ την Επιτροπ ΠΥΣ 33/2006 στο πλασιο του ετσιου προγραμματισμο προσλψεων τους 2020 και αποστολ των σχετικν δικαιολογητικν.

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 20003/27-10-20 :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανπτυξης και Αλληλεγγης για την Τοπικ Αυτοδιοκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεα, Πολιτισμς, Τουρισμς και Αθλητισμς» με ττλο: «Ελλδα 1821- Ελλδα 2021»

29-10-20  ΑΑΔΕ Δ/ΟΡΓ/Α/1125859/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4738 Β/26-10-20) : Οργανισμς της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.).

29-10-20  ΥΠΑΙΘ Φ.350/54/147139/Ε3/20 (ΦΕΚ-4758 Β/29-10-20) : Ρυθμσεις σχετικ με τις Εφορευτικς Επιτροπς για τη διεξαγωγ εκλογικς διαδικασας με ηλεκτρονικ ψηφοφορα για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων στα υπηρεσιακ συμβολια των εκπαιδευτικν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης, καθς και των μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (Ε.Ε.Π.) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (Ε.Β.Π.).

29-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68952/20 (ΦΕΚ-4757 Β/28-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β4709).

29-10-20  ΒΟΥΛΗ 11867/8112/20 (ΦΕΚ-4756 Β/27-10-20) : γκριση συνχισης λειτουργας προγρμματος εκμθησης ξνων γλωσσν για τα μλη της Βουλς των Ελλνων.

29-10-20  ΑΑΔΕ Α1238/20 (ΦΕΚ-4755 Β/27-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1011/16-1-2020 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (Φ.Η.Μ.), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 (Β 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β 1592), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων» (Β 85), πως ισχει.

29-10-20  ΑΑΔΕ Α1239/20 (ΦΕΚ-4755 Β/27-10-20) : Παρταση, ως 31-12-2020, της προθεσμας αναβθμισης των ενεργν Φ.Η.Μ., σμφωνα με τα οριζμενα στην υπ στοιχεα Α.1024/2020 απφαση του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Συμπληρωματικς τεχνικς προδιαγραφς πρωτοκλλου επικοινωνας και κρυπτογρφησης για την διαββαση δεδομνων στο πληροφοριακ σστημα των Φ.Η.Μ.» (Β 317), πως ισχει.

29-10-20  Κ.Υ.Α. 840/20 (ΦΕΚ-4754 Β/27-10-20) : Καθορισμς ρων και προποθσεων ανθεσης και παροχς υπηρεσιν επικοινωνας και ενημρωσης των πολιτν, καθς και κθε λλης συναφος υπηρεσας που απαιτεται για την υλοποησ τους για την προστασα της δημσιας υγεας και τη λψη μτρων για την αποτροπ διασπορς του κορωνοο COVID - 19 και της διαδικασας διθεσης των σχετικν πιστσεων.

29-10-20  ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.19759/Α321/20 (ΦΕΚ-4753 Β/27-10-20) : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων για την χοργηση της κτακτης εφπαξ ενσχυσης με τη μορφ επιδματος στους πληγντες απ τις πλημμρες της 8ης και 9ης Αυγοστου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Εβοιας.

29-10-20  ΑΑΔΕ Α1240/20 (ΦΕΚ-4753 Β/27-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1124/2015 (Β’ 1196) απφασης Γ.Γ.Δ.Ε., πως τροποποιθηκε και ισχει, περ του καθορισμο της διαδικασας εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 65Α του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4174/2013, Α’170), σχετικ με το Ετσιο Πιστοποιητικ που εκδδεται απ ορκωτος ελεγκτς λογιστς και ελεγκτικς εταιρεες εγγεγραμμνους στο δημσιο Μητρο του ν. 4449/2017 (Α’ 7) .

29-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1236/20 (ΦΕΚ-4751 Β/27-10-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 1 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

29-10-20  Κ.Υ.Α. 43889/1815/20 (ΦΕΚ-4750 Β/27-10-20) : Επιβολ κυρσεων στο πλασιο εφαρμογς των κτακτων μτρων στριξης των ευπαθν ομδων εργαζμενων του ιδιωτικο τομα για την αντιμετπιση της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του τπου εργασας, σμφωνα με τις περ. β) ως και ε) της παρ. 2 του ρθρου 4 της απ 11.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 55), πως ισχει και των υπ’ αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011)και 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινν υπουργικν αποφσεων.

29-10-20  ΥΠΑΙΘ 145154/Α5/20 (ΦΕΚ-4749 Β/27-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργικς απφασης «Εξετσεις - ργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας», πως τροποποιθηκε και ισχει (Β’ 218) .

29-10-20  Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.18145/Α36/20 (ΦΕΚ-4746 Β/27-10-20) : Επιδτηση ενοικου/συγκατοκησης για την κλυψη δαπανν προσωρινς στγασης κατοκων που επλγησαν απ: 1. τις πλημμρες της 9ης Αυγοστου 2020 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Ευβοας της Περιφρειας Στερες Ελλδας. 2. τις πλημμρες της 17ης ως και 20ης Σεπτεμβρου 2020 σε περιοχς των Περιφερειακν Ενοττων: α) Καρδτσας, Λρισας, Μαγνησας και Τρικλων της Περιφρειας Θεσσαλας,β) Κορινθας της Περιφρειας Πελοποννσου,γ) Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας» και 3. τις πλημμρες και τον ανεμοστρβιλο της 17ης ως και 19ης Σεπτεμβρου 2020, σε περιοχς των Περιφερειακν Ενοττων Κεφαλληνας, Ζακνθου, Ιθκης και Λευκδας της Περιφρειας Ιονων Νσων.27-10-20  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΘΑ/ΔΑΑ/598899/18517/10174/27-10-20 : Διευκρινιστικ εγκκλιος επ των παρ.2 και 3 του ρθρου 14 του ν.2725/1999, πως το ρθρο αυτ αντικαταστθηκε με το ρθρο 5 του ν. 4726/2020.

27-10-20  ΕΑΑΔΗΣΥ 5997/27-10-20 : Επικαιροποηση της Εντητας για την Παρακολοθηση Νομοθεσας Δημοσων Συμβσεων (ενωσιακς και εθνικς) στην Εθνικ Βση Δεδομνων Δημοσων Συμβσεων

27-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68641/20 (ΦΕΚ-4743 Β/26-10-20) : Αναστολ διενργειας παρελσεων εθνικς εορτς 28ης Οκτωβρου κατ το τος 2020.

27-10-20  Π.Δ. 91/20 (ΦΕΚ-206 Α/27-10-20) : Σσταση μνιμης διαιτησας στο Δικηγορικ Σλλογο Αθηνν.

27-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 121476/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4739 Β/26-10-20) : Παρταση της προθεσμας για την αποεπνδυση του Ταμεου Χρηματοπιστωτικς Σταθερτητας απ τις συστημικς τρπεζες, σμφωνα με το ρθρο 8 του ν. 3864/2010.

27-10-20  ΑΑΔΕ Α1231/20 (ΦΕΚ-4735 Β/26-10-20) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης φρου κατ την ξοδο και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια για την εφαρμογ του ρθρου 66Α του ν. 4172/2013.

27-10-20  Κ.Υ.Α. οικ. 43110/1078/20 (ΦΕΚ-4702 Β/23-10-20) : Μτρα στριξης επαγγελματιν της τχνης και του πολιτισμο, ξεναγν και τουριστικν συνοδν.26-10-20  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γ/51772/21-10-20  : Οδηγες σχετικ με την αποστολ εγγρφων για δημοσευση στο Φλλο της Εφημερδας της Κυβερνσεως (ΦΕΚ)

26-10-20  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  Γ/43387/8-9-20  : Δημοσιεσεις πρξεων στην Εφημερδα της Κυβερνσεως με προθεσμα προτεραιτητα.

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68306/20 (ΦΕΚ-4715 Β/24-10-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68304/20 (ΦΕΚ-4714 Β/24-10-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ τις 26.10.2020 ως και τις 8.11.2020.

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68310/20 (ΦΕΚ-4713 Β/24-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.50896/13.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19. (Β’ 3402)».

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68300/20 (ΦΕΚ-4712 Β/24-10-20) : Παρταση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (B’ 4018)».

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68302/20 (ΦΕΚ-4711 Β/24-10-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 .

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68308/20 (ΦΕΚ-4710 Β/24-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3557).

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67924/20 (ΦΕΚ-4709 Β/23-10-20) : Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

26-10-20  ΥΠΕΚΥΠ 43378/Δ1/12994/20 (ΦΕΚ-4708 Β/23-10-20) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 5.16 του ρθρου 5 για την υποβολ του εντπου της παρ. 2.2 του ρθρου 2 (Ε4: Πνακας προσωπικο) της υπ στοιχεα οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απφασης του Υπουργο Εργασας, και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)», πως ισχει, για το τος 2020.

26-10-20  Κ.Υ.Α. οικ. 42774/1072/20 (ΦΕΚ-4706 Β/23-10-20) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες που ανκουν σε κλδους που πλττονται βσει ΚΑΔ για τον μνα Οκτβριο.

26-10-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/177-α/20 (ΦΕΚ-4705 Β/23-10-20) : Τροποποηση των: α) υπ στοιχεα 3009/2/20-στ’/07.01.1994 «Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν χοργησης αδειν αγορς και κατοχς κυνηγετικν πλων και συναφ θματα» (Β’ 41), β) υπ στοιχεα 3009/2/28-γ’/16.06.1994 «ροι ασφαλος φλαξης πυροβλων πλων, πυρομαχικν, εκρηκτικν υλν και εκρηκτικν μηχανισμν» (Β’ 461), γ) υπ στοιχεα 3009/2/23-α’/31.08.1994 «Δικαιολογητικ και διαδικασα κδοσης των προβλεπμενων απ τις διατξεις του ν. 2168/1993 και ν. 456/1976 αδειν» (Β’ 696), δ) υπ στοιχεα 3009/2/27-γ’/21.09.1994 «Τηρομενα βιβλα και υποχρεσεις εμπρων πλων, πυρομαχικν, περιστρφων- πιστολων, εκρηκτικν υλν κ.λπ. αντικειμνων του ν. 2168/1993» (Β’ 795), ε) υπ στοιχεα 3009/2/ 26-α’/18.06.1994 «Τηρομενα βιβλα και υποχρεσεις φυσικν νομικν προσπων που ασχολονται με την κατασκευ, μετασκευ, συναρμολγηση, επεξεργασα επισκευ εκρηκτικν υλν, πλων, πυρομαχικν κ.λπ. αντικειμνων του ν. 2168/1993» (Β’ 513) και στ) υπ στοιχεα
3009/2/84-δ’/27.07.2004 «ροι, προποθσεις και διαδικασα χαρακτηρισμο πλων και λοιπν αντικειμνων του ν. 2168/1993, ως συλλεκτικν, ιστορικν οικογενειακν κειμηλων. Χοργηση αδειν εισαγωγς, εμπορας  και κατοχς των αντικειμνων αυτν» (Β’ 1208), αποφσεων Υπουργο Δημσιας Τξης.

26-10-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3αβ/ΓΠ/οικ.65047/20 (ΦΕΚ-4704 Β/23-10-20) : ροι και προποθσεις ακοσιας νοσηλεας σε ιδιωτικς ψυχιατρικς κλινικς

26-10-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2850/20 (ΦΕΚ-4701 Β/23-10-20) : Καθορισμς πλαισου εφαρμογς του Μτρου 21 «κτακτη προσωριν στριξη στους γεωργος των τομων που πλττονται ιδιατερα απ τις επιπτσεις της πανδημας COVID-19».

26-10-20  Κ.Υ.Α. 22066/20 (ΦΕΚ-4699 Β/23-10-20) : Καθορισμς του τπου του Δελτου Αιτοντος Διεθν Προστασα.

26-10-20  Κ.Υ.Α. 138811/Α2/20 (ΦΕΚ-4691 Β/23-10-20) : Ανθεση εξειδικευμνων υπηρεσιν συμβολων για τη μελτη και εκτλεση συμβσεων δημοσων ργων που υλοποιονται απ το Εθνικ Μετσβιο Πολυτεχνεο.

26-10-20  Κ.Υ.Α. 5556/Β1/1310/20 (ΦΕΚ-4676 Β/22-10-20) : 4η τροποποηση της υπ’ αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινς υπουργικς απφασης «Σσταση Ταμεου Χαρτοφυλακου με την επωνυμα “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”» (Β 3905).23-10-20  ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/11662/ΕΓΚ.382/23-10-20 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την παρταση ισχος των αδειν διαμονς και τη λξη των διαβατηρων Αλβανας κατ τις διαδικασες απκτησης της ελληνικς ιθαγνειας (πολιτογρφηση και εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ)

23-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23-10-20 :  Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

23-10-20  ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Πρστιμο για στθμευση σε θση μονμων κατοκων σε δικαιοχο που δεν απκτησε εγκαρως το ειδικ σμα λγω των μτρων για τον COVID-19 (βλ. γγραφο --> ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΟΙΚΟ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

23-10-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/176-α/20 (ΦΕΚ-4686 Β/23-10-20) : ροι, προποθσεις και διαδικασα χοργησης αδειν εισαγωγς, εμπορας, διθεσης, κατοχς και οπλοφορας πυροβλων πλων και πυρομαχικν της κατηγορας Α, καθς και μακρκαννων πυροβλων πλων της κατηγορας Β, του Παραρτματος Ι του ν. 2168/1993 (Α 147) .

23-10-20  Κ.Υ.Α. 16192/20 (ΦΕΚ-4687 Β/23-10-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Ειδικ πρωτκολλα υγειονομικο περιεχομνου βσει των οποων λειτουργον οι τουριστικς επιχειρσεις στο πλασιο της λψης μτρων ναντι του κορωνοο COVID-19» (Β’ 2084), πως τροποποιθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370) και 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) κοινς υπουργικς αποφσεις.

23-10-20  ΑΑΔΕ Α1229/20 (ΦΕΚ-4684 Β/23-10-20) : Τπος και περιεχμενο της πρξης εκτιμμενου προσδιορισμο φρου εισοδματος φυσικν προσπων, ειδικς εισφορς αλληλεγγης, τλους επιτηδεματος και φρου πολυτελος διαβωσης.

23-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67845/20 (ΦΕΚ-4682 Β/22-10-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς αναστολς λειτουργας των Δικαστηρων και της Εισαγγελας της Περιφερειακς Εντητας Καστορις για το χρονικ διστημα απ 23.10.2020 ως και 6.11.2020.

23-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67723/20 (ΦΕΚ-4681 Β/22-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.64450/11.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4484).

23-10-20  ΥΠΑΙΘ 143869/Ζ1/20 (ΦΕΚ-4679 Β/22-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 138389/Ζ1/13-10-2020 απφασης αναφορικ με τον καθορισμ της εκλογικς διαδικασας για την ανδειξη Γενικο Γραμματα της Ακαδημας Αθηνν για το χρονικ διστημα που υφσταται κνδυνος διασπορς κορωνοο SARS-COV-2.22-10-20  Ν. 4737/20 (ΦΕΚ 204 Α/22-10-2020) : Κρωση της απ 24.9.2020 τροποποησης της απ 26.7.2018 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ελληνικο Δημοσου, του Κοινωφελος Ιδρματος με την επωνυμα «Κοινωφελς δρυμα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνσειου Καρδιοχειρουργικο Κντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επεγουσες ρυθμσεις για την αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19 και λλες διατξεις.

22-10-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/20 (ΦΕΚ-4656 Β/22-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (Β’ 2471) απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Κατταξη δημσιων και ιδιωτικν ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες και υποκατηγορες, σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την κατταξη ργων και δραστηριοττων της 4ης Ομδας.

22-10-20  ΑΑΔΕ Ε2168/20-10-20 : Καταχρηση της αποζημωσης ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 για το φορολογικ τος 2019

22-10-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.67851/22-10-20 : Συστσεις αναφορικ με την χρση της μσκας στο πλασιο της πανδημας COVID-19

22-10-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.67848/22-10-20 : Κοινοποηση διατξεων ρθρου 34 του Ν.4715/2020

22-10-20  ΥΠ.ΕΣ.  ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/8/οικ.19436/16-10-20 :  Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2019 Συμπλρωση Εκθσεων Αξιολγησης απ τους Αξιολογητς Α' Υποβολ Απψεων-Αντιρρσεων επ της Συμβουλευτικς Συνντευξης απ τους αξιολογομενους Δυναττητα διορθσεων απ τις Διευθνσεις Διοικητικο / Προσωπικο Προθηση αννυμων ερωτηματολογων

22-10-20  ΥΠΑΙΘ 143849/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-4654 Β/21-10-20) : Κλυψη διδακτικν ωρν λγω καταλψεων των σχολικν μονδων.

22-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67334/20 (ΦΕΚ-4653 Β/21-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π. οικ.65549/14.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Χου - «ΒΙΑΛ» του Δμου Χου της Περιφερειακς Εντητας Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 14.10.2020 ως και 21.10.2020» (Β’ 4533), ως και τις 4.11.2020.

22-10-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2481/289147/20 (ΦΕΚ-4646 Β/21-10-20) : γκριση κτηνιατρικν υγειονομικν ρων επιχειρσεων παραγωγς προντων υδατοκαλλιργειας και εγκαταστσεων μεταποησης τροφμων, διαδικασα και προποθσεις χοργησς της και μητρο των ανωτρω επιχειρσεων και εγκαταστσεων, σε συμμρφωση με τα ρθρα 4, 5 και 6 της υπ στοιχεα 2006/88/ΕΚ Οδηγας του Συμβουλου.21-10-20  N. 4736/20 (ΦΕΚ-200 Α/20-10-20) : Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2019/904 σχετικ με τη μεωση των επιπτσεων ορισμνων πλαστικν προντων στο περιβλλον και λοιπς διατξεις.

21-10-20  Π.Δ. 87/20 (ΦΕΚ-201 Α/21/10-20) : Οργανισμς λειτουργας «Εθνικο Οργανισμο Καταπολμησης του Ντπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)».

21-10-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1176/293728/20-10-20 : Εφαρμογ διατξεων του ν. 4691/2020 (Α' 108) "Ρυθμσεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων για την αναβθμιση και τον εκσυγχρονισμ του αγροτικο τομα και λλες διατξεις''

21-10-20  ΑΑΔΕ Ε2166/16-10-20 : Κοινοποηση του κανονισμο (ΕΕ) 2018/1909 του Συμβουλου της 4ης Δεκεμβρου 2018 για την τροποποηση του κανονισμο (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σον αφορ την ανταλλαγ πληροφοριν για τους σκοπος της παρακολοθησης της ορθς εφαρμογς των ρυθμσεων για τα αποθματα στη διθεση συγκεκριμνου αποκτντος «call-off ».

21-10-20  ΥΠΑΙΘ 142413/20 (ΦΕΚ-4617 Β/20-10-20) : Ρθμιση θεμτων μετεγγραφν και μετακινσεων α) βσει οικονομικν και κοινωνικν κριτηρων και β) για αδλφια προπτυχιακος φοιτητς στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα και στις Αντατες Εκκλησιαστικς Ακαδημες.

21-10-20  ΑΑΔΕ Α1230/20 (ΦΕΚ-4620 Β/20-10-20) : Καθορισμς του τρπου, χρνου, καθς και κθε λλου ειδικτερου θματος για την υποβολ της «Δλωσης COVID» στις περιπτσεις που χει επλθει μεωση μισθματος τουλχιστον τριντα τοις εκατ (30%).

21-10-20  ΥΠΑΝΕΠ 109491/20 (ΦΕΚ-4619 Β/20-10-20) : Πρτυπο καταστατικ με πρσθετο περιεχμενο για σσταση ΙΚΕ.

21-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/43496/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-4618 Β/20-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο» (Β 3240).

21-10-20  Κ.Υ.Α. οικ.42574/Δ1/12685/20 (ΦΕΚ-4616 Β/20-10-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 32518/10263/10.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Επικρατεας για τη Δημιουργα ηλεκτρονικς πλατφρμας - μηχανισμο εκκαθρισης ληξιπρθεσμων ποχρεσεων του κλδου υγεας των τως Φ.Κ.Α. που εντχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Ηλεκτρονικ Εθνικ Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) (Β 3484).

21-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/38279/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-4615 Β/20-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν “Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο” (Β’ 3240).

21-10-20  ΑΑΔΕ ΔΕΦΚ/Ε/1123676/ΕΞ2020/15-10-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 10 του ν.4728/2020 «Επεγουσες ρυθμσεις για την αντιμετπιση των καταστροφικν συνεπειν απ την πορεα του μεσογειακο κυκλνα «Ιανς», περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις.» (ΦΕΚ 186Α', 29.09.2020)20-10-20  ΑΑΔΕ Ε2167/16-10-20 : Αναστολ καταβολς ΦΠΑ σε περπτωση πλειστηριασμο πλοου με υπερθεματιστ εταιρεα ειδικο σκοπο.

20-10-20  ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ε/378/20-10-20 : Υποχρωση κατρτισης προγρμματος επικοινωνιακς προβολς τους 2021 και υποβολς κθεσης απολογισμο των επικοινωνιακν δρσεων των φορων του δημοσου και του ευρτερου δημσιου τομα για το τος 2020

20-10-20  ΥΠΑΙΘ 354/20-10-20  : Παροχ οδηγιν για τη διεξαγωγ κατατακτριων εξετσεων κατ το ακαδημακ τος 2020-2021 σχετικ με τα μτρα προστασας απ τον κνδυνο διασπορς του κορωνοο, που εφαρμζονται στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα (Α.Ε.Ι.).

20-10-20  ΕΦΚΑ  Τ01/652/8-10-20 : Διαδικασα βεβαωσης χρνου επικουρικς ασφλισης συνταξιοχων προσυνταξιοδοτικο καθεσττος τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, προς κδοση επικουρικς σνταξης τ. ΕΤΕΑΜ.

20-10-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/ΓΠ/οικ.66319/20 (ΦΕΚ-4613 Β/19-10-20) : Ρθμιση οφειλν απ rebate και clawback.

20-10-20  ΥΠΑΝΕΠ 106557/20 (ΦΕΚ-4606 Β/19-10-20) : Σσταση και λειτουργα του Ενιαου Ηλεκτρονικο Μητρου Πιστοποιημνων Χρηστν Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.19-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/648/οικ.19590/19-10-20 : ναρξη κκλου κινητικτητας 2020 στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας.

19-10-20  ΑΑΔΕ Ε2163/13-10-20 : Παροχ διευκρινιστικν οδηγιν για την καταγραφ του εξοπλισμο παραγωγς βιομηχανοποιημνων καπνν

19-10-20  Π.Δ. 86/20 (ΦΕΚ 199 Α/19-10-2020): Τροποποηση του π.δ. 56/2013 «Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στην Οδηγα 2010/63/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 22ας Σεπτεμβρου 2010 (L 276/33/ 20.10.2010), “σχετικ με την προστασα των ζων που χρησιμοποιονται για επιστημονικος σκοπος”» (Α' 106), πως ισχει, σε συμμρφωση προς τον Κανονισμ (ΕΕ) 2019/1010 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου (ΕΕ L 170, 25.6.2019, σ. 115).

19-10-20  ΑΑΔΕ Ε2164/16-10-20 : Η ωφλεια που προκπτει υπρ επιχερησης απ τη διαγραφ υποχρεσεων της στο πλασιο της προπτωχευτικς διαδικασας εξυγανσης των ρθρων 99 επ. του Πτωχευτικο Κδικα δεν συνιστ εισδημα απ επιχειρηματικ δραστηριτητα

19-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 116525/ΕΞ2020/14-10-20 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ του ρθρου 36 του ν.2459/1997

19-10-20  ΟΑΕΔ 63433/19-10-20 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 13/2020 - Πργραμμα προεργασας για 3.000 ανργους νους, ηλικας 18-30 σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα και σε επιχειρσεις, φορες, οργανισμος του δημοσου τομα που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα στις Περιφρειες Στερες Ελλδας, Βορεου Αιγαου, Θεσσαλας και Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης

19-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.66294/20 (ΦΕΚ-4588 Β/17-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.64704/12.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4494).

19-10-20  Κ.Υ.Α. 8965/20 (ΦΕΚ-4587 Β/16-10-20) : Καθορισμς τεχνικς επρκειας της Διεθυνσης Τεχνικν ργων και Περιβλλοντος της Γενικς Γραμματεας Πολιτικς Προστασας κατ τη διαδικασα ανθεσης και εκτλεσης δημοσων ργων, μελετν και παροχς υπηρεσιν.

19-10-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.65432/20 (ΦΕΚ-4583 Β/16-10-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Γ3γ/ΓΠ/58976/2.2.2017 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Υγεας, «Κλιμακωτ ποσοστ εκπτσεων (rebate) επ των μηνιαων μη εκκαθαρισμνων υποβαλλμενων δαπανν των οριζομνων στην παρ. 1 του ρθρου 100 του ν. 4172/2013» (B’ 2746).

19-10-20  Κ.Υ.Α. Α1228/20 (ΦΕΚ-4582 Β/16-10-20) : Ρθμιση ειδικν θεμτων με ειδικτερους ρους και προποθσεις για την εφαρμογ των διατξεων σχετικ με τη μερικ καταβολ μισθωμτων στο πλασιο των μτρων που σχετζονται με τη διασπορ του κορωνοο COVID-19.

19-10-20  Κ.Υ.Α. 42407/8205/20 (ΦΕΚ-4581 Β/16-10-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 34341/5991/18.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Ασφαλσεων «Ρθμιση διαδικασας, προποθσεων, ρων, απαιτομενων δικαιολογητικν, τρπος συμψηφισμο, παρακρτησης και απδοσης, εδος των συμψηφιζομνων και παρακρατομενων απαιτσεων, καθς και κθε λλο ειδικτερο διαδικαστικ ζτημα, για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A’ 136) και του ρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)» (Β’ 4014).

19-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.65912/20 (ΦΕΚ-4568 Β/15-10-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς αναστολς λειτουργας των Δικαστηρων και των Εισαγγελιν της Περιφερειακς Εντητας Κοζνης για το χρονικ διστημα απ 16.10.2020 ως και 29.10.2020

19-10-20  Π.Δ. 85/20 (ΦΕΚ-198 Α/16-10-20) : Απαιτσεις αξιοπλοας στρατιωτικν αεροσκαφν και οργνωση της Εθνικς Στρατιωτικς Αρχς Αξιοπλοας (Ε.Σ.Α.Α.).16-10-20  ΑΑΔΕ Ε2165/16-10-20 : Σστημα Εγγεγραμμνων Εξαγωγων (REX) -Συμπλρωση της θσης 44.1 της Δ/σης

16-10-20  ΕΦΚΑ 261450/ΕΓΚ.48/16-10-20 : Απεικνιση στην Αναλυτικ Περιοδικ Δλωση (Α.Π.Δ.) της ασφλισης των απασχολομενων στον ιδιωτικ τομα και στον δημσιο τομα με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτν μηχανικν και υγειονομικν, απ 01/01/2020, σε εφαρμογ του ρθρου 31 του ν.4670/2020

16-10-20  ΕΦΚΑ Σ23/1/ΕΓΚ.45/16-10-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 36Α του Ν. 4387/2016 περ αξιοποησης παρλληλου χρνου ασφλισης καθς και χρνου παρλληλης απασχλησης

16-10-20  ΕΦΚΑ 261370/ΕΓΚ.47/16-10-20 : Απεικνιση στην Αναλυτικ Περιοδικ Δλωση (Α.Π.Δ.) της ασφλισης των απασχολομενων στον ιδιωτικ τομα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγρων με μμισθη εντολ, απ 01/01/2020, σε εφαρμογ των ρθρων 45 και 31 του ν.4670/2020

16-10-20  ΕΦΚΑ 261187/ΕΓΚ.46/16-10-20 : Χοργηση Βεβαωσης Υποβολς Απογραφικς Δλωσης -Μεταβολ δραστηριτητας -Λξη ασφλισης - Νες ηλεκτρονικς υπηρεσες για Μη Μισθωτος, Ελεθερους Επαγγελματες, Αυτοαπασχολομενους και Αγρτες

16-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/647/16030/15-10-20 : Διευκρινσεις για τη διενργεια αμοιβαας μετταξης στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας (ΕΣΚ) και λοιπς διευκρινσεις στο πλασιο εφαρμογς των διατξεων του ΕΣΚ

16-10-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 2025/Φ20/20 (ΦΕΚ-4558 Β/15-10-20) : Ανθεση καθηκντων διαχερισης για δρσεις/ργα του Εθνικο Προγρμματος του Ταμεου Εσωτερικς Ασφλειας για την περοδο 2014- 2020 στην Υπηρεσα Διαχερισης Ευρωπακν και Αναπτυξιακν Προγραμμτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργεου Προστασας του Πολτη.

16-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ.-ΑΑΔΕ Α1227/20 (ΦΕΚ-4561 Β/15-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1138/2020 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμς της κτασης εφαρμογς, του χρνου και της διαδικασας ηλεκτρονικς διαββασης δεδομνων στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων, καθς και κθε λλου αναγκαου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β2470), πως ισχει.

16-10-20  ΥΠΑΝΕΠ 109137/16-10-20 : Διευκρινσεις για τους καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στην ΠΕ Κοζνης, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID19, πως περιγρφονται στην υπ' αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 65910-15.10.2020 κοιν υπουργικ απφαση Β'4566 για υπηρεσες που δεν αποτελον αμιγς εμπορικς δραστηριτητες

16-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/7/οικ.19392/15-10-20  :  Τροποποηση διατξεων ΜΕΡΟΥΣ Β' ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016, και συμπλρωση διατξεων με τις διατξεις του ρθρου 32 του Νμου 4735/2020 (Α' 197).

16-10-20  Κ.Υ.Α. 36112/927/20 (ΦΕΚ-4567 Β/15-10-20) : Πργραμμα προεργασας για 3.000 ανργους νους, ηλικας 18-30, στις Περιφρειες Στερες Ελλδας, Βορεου Αιγαου, Θεσσαλας και Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης.

16-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.65910/20 (ΦΕΚ-4566 Β/15-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4484).

16-10-20  Κ.Υ.Α. 116075/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4565 Β/15-10-20) : Καθορισμς αποζημωσης των πληγντων απ τις πλημμρες της 26ης και 27ης Ιουνου 2018 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς

16-10-20  Κ.Υ.Α. Δ12α/ΓΠ/οικ.40365/1254/20 (ΦΕΚ-4563 Β/15-10-20) : Καθορισμς των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας για την δωρεν με μειωμνο εισιτριο μετακνηση α) των Ατμων με Αναπηρες (ΑμεΑ), και β) των πολυτκνων και των μελν των οικογενειν τους, για τα τη 2020 και 2021 με τα μσα συγκοινωνας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικν και υπεραστικν ΚΤΕΛ που ε- ναι μλη των ομοσπονδιν Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.

16-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1225/20 (ΦΕΚ-4469 Β/9-10-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την προαιρετικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς τουλχιστον του 30% του συνολικο μισθματος για τον μνα Οκτβριο 2020.15-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 67755/ΕΓΚ.366/13-10-20 : Οδηγες για υποδιαρεση ληξιαρχικς περιφρειας

15-10-20  ΥΠΑΝΕΠ 108674/15-10-20 : Διευκρινσεις για τους καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, πως περιγρφονται στην υπ’ αριθμ. Α1α/ΓΠ/οικ. 64450/11.10.2020 κοιν υπουργικ απφαση Β'4484

15-10-20  ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/10/ΟΙΚ.29074/15-10-20 : Οδηγες για αποζημωση αεροθεραπεας τους 2020

15-10-20  ΥΠΑΙΘ Φ.152/140277/Α5/15-10-20 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση με την ειδικ κατηγορα ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (156 Α') πως τροποποιθηκε και ισχει, για το ακαδημακ τος 2020-2021.

15-10-20  Κ.Υ.Α. Φ.350/51/139940/E3/20 (ΦΕΚ-4537 Β/14-10-20) : Διαδικασα ηλεκτρονικς ψηφοφορας για την εκλογ αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια των εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης καθς και των μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ).

15-10-20  Κ.Υ.Α. Φ.11321/35005/1528/20 (ΦΕΚ-4536 Β/14-10-20) : Επιστροφ ποσν μεισεων συντξεων ιδιωτικο τομα.

15-10-20  Κ.Υ.Α. Φ.11321/37311/1610/20 (ΦΕΚ-4536 Β/14-10-20) : Επιστροφ ποσν μεισεων συντξεων δημοσου τομα.

15-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.65552/20 (ΦΕΚ-4534 Β/14-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.64862/12.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Σμου του Δμου Ανατολικς Σμου της Περιφερειακς Εντητας Σμου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 13.10.2020 ως και 25.10.2020» (Β’ 4500).

15-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.65549/20 (ΦΕΚ-4533 Β/14-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Χου «ΒΙΑΛ» του Δμου Χου της Περιφερειακς Εντητας Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 14-10-2020 ως και 21-10-2020.

15-10-20  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΤΕΘΧ/560848/15241/4210/1836/20 (ΦΕΚ-4532 Β/14-10-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 16984/03-04-1998 απφασης (Β 386).

15-10-20  ΥΠΑΝΕΠ 101941/20 (ΦΕΚ-4532 Β/14-10-20) : Καθορισμς Υποδεγματος κθεσης Βεβαωσης Παρβασης της παρ. 5β του ρθρου 18 του ν. 4712/2020.

15-10-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/94828/2723/20 (ΦΕΚ-4525 Β/14-10-20) : Λειτουργα και τρηση του Μητρου αναπληρωματικν μελν Επιτροπν Εξτασης Αντιρρσεων της παρ. 2 του ρθρου 49 του ν. 4685/2020 (Α 92).14-10-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/233/20 (ΦΕΚ-4471 Β/11-10-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020.

14-10-20  ΑΑΔΕ Ε2162/13-10-20 : κδοση πρξεων διοικητικο προσδιορισμο φρου εισοδματος φυσικν προσπων, σμφωνα με τις διατξεις των παρ. 2 και 3 του ρθρου 32 ΚΦΔ.

14-10-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1α/ΓΠ/οικ.65323/14-10-20 : Διασνδεση των Τοπικν Ομδων Υγεας (Τ.ΟΜ.Υ.) με τα Κντρα Υγεας αναφορς τους.

14-10-20  ΕΦΚΑ 257127/14-10-20 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την υποβολ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

14-10-20  ΑΑΔΕ Ε2161/7-10-20 : Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. Α.1216/25-9-2020 (ΦΕΚ 4278/Β') απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. - Παρταση προθεσμας μετατροπς Δεξαμενν Ανεφοδιασμο αερολιμνων σε Φορολογικς Αποθκες

14-10-20  Κ.Υ.Α. 28414/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4506 Β/13-10-20) : ναρξη Παραγωγικς Λειτουργας του Πληροφοριακο Συστματος Δημιουργας Ηλεκτρονικο Φακλου Δικαιολογητικν (e-repository) και Ηλεκτρονικς Υποβολς Αιτημτων Καταπτσεων Δανεων με την εγγηση του Ελληνικο Δημοσου.

14-10-20  ΥΠΑΙΘ 138389/Ζ1/20 (ΦΕΚ-4505 Β/13-10-20) : Καθορισμς της εκλογικς διαδικασας για την ανδειξη του Γενικο Γραμματα της Ακαδημας Αθηνν για το χρονικ διστημα που υφσταται κνδυνος διασπορς κορωνοο SARS- COV-2.

14-10-20  ΑΑΔΕ Α1226/20 (ΦΕΚ-4504 Β/13-10-20) : Ρθμιση ζητημτων σχετικ με τη Διαδικασα Αμοιβαου Διακανονισμο, σμφωνα με τις διμερες Συμβσεις για την Αποφυγ της Διπλς Φορολογας του Εισοδματος.

14-10-20  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.64615/20 (ΦΕΚ-4503 Β/13-10-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για πρσληψη και κλυψη μισθοδοσας επικουρικο προσωπικο στα πλασια των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο .

14-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64862/20 (ΦΕΚ-4500 Β/12-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Σμου του Δμου Ανατολικς Σμου της Περιφερειακς Εντητας Σμου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 13-10-2020 ως και 25-10-2020.

14-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64856/20 (ΦΕΚ-4499 Β/12-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σχιστο Αττικς - πρην στρατπεδο «Στεφανκη» του Δμου Περματος της Περιφερειακς Εντητας Πειραις της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 13.10.2020 ως και 25.10.2020.

14-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64854/20 (ΦΕΚ-4498 Β/12-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ελαινα του Δμου Αθηναων της Περιφερειακς Εντητας Κεντρικο Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 13.10.2020 ως και 25.10.2020.

14-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64860/20 (ΦΕΚ-4497 Β/12-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.62436/5.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Κατσικ του Δμου Ιωαννιτν της Περιφερειακς Εντητας Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου, για το χρονικ διστημα απ 5.10.2020 ως και 12.10.2020» (Β 4389), ως και τις 25.10.2020.

14-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64858/20 (ΦΕΚ-4496 Β/12-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.63545/7.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Δολιανν του Δμου Πωγωνου της Περιφερειακς Εντητας Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου, για το χρονικ διστημα απ τις 7.10.2020 ως και τις 12.10.2020» (Β’ 4429), ως και τις 25.10.2020.

14-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64866/20 (ΦΕΚ-4495 Β/12-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.59624/25.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Μετανστευσης και Ασλου «Μτρα Προσωρινο Περιορισμο Επιβεβαιωμνων θετικν κρουσμτων κορωνοο COVID-19»(Β’ 4138).13-10-20  N.4735/20 (ΦΕΚ-197 Α/12-10-20) : Τροποποηση του Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας, νο πλασιο επιλογς διοικσεων στον δημσιο τομα, ρθμιση οργανωτικν θεμτων της Γενικς Γραμματεας Ιθαγνειας και της Γενικς Γραμματεας Ανθρπινου Δυναμικο Δημσιου Τομα του Υπουργεου Εσωτερικν, ρυθμσεις για την αναπτυξιακ προοπτικ και την ερυθμη λειτουργα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης και λλες διατξεις.

13-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

13-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 67269/13-10-20 : Εορτασμς της εθνικς επετεου της 28ης Οκτωβρου 1940

13-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64704/20 (ΦΕΚ-4494 Β/12-10-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

13-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64679/20 (ΦΕΚ-4493 Β/12-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3557) .

13-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64694/20 (ΦΕΚ-4492 Β/12-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50896/13.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσ- πων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3402).

13-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.66489/20 (ΦΕΚ-4491 Β/12-10-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσι- ων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

13-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.66484/20 (ΦΕΚ-4490 Β/12-10-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ τις 13.10.2020 ως και τις 25.10.2020.  

13-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64700/20 (ΦΕΚ-4489 Β/12-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (Β 4018).

13-10-20  ΥΠΥΜΕ 65019/12-10-20 : Διευκρινσεις για προσωριν μτρα θσης σε κυκλοφορα μοτοσικλετν, επιβατικν οχημτων, φορτηγν και λεωφορεων

13-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 114633/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4488 Β/12-10-20) : Τροποποηση του περιεχομνου της ατησης του ρθρου 75 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

13-10-20  Κ.Υ.Α. οικ. 6472/20 (ΦΕΚ-4487 Β/12-10-20) : Υλοποηση μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης κορωνοο.

13-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64450/20 (ΦΕΚ-4484 Β/11-10-20) : Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

13-10-20  Κ.Υ.Α. 32802/20 (ΦΕΚ-4483 Β/11-10-20) : Καθορισμς τπου και περιεχομνου της βεβαωσης του κτου εδαφου της περ. 2 της παρ. Β του ρθρου 20 του ν. 4251/2014, πως ισχει.12-10-20  ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Τροποποηση Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας, νο πλασιο επιλογς διοικσεων στον δημσιο τομα, ρθμιση οργανωτικν θεμτων της Γενικς Γραμματεας Ιθαγνειας και της Γενικς Γραμματεας Ανθρπινου Δυναμικο Δημσιου Τομα του Υπουργεου Εσωτερικν, ρυθμσεις για την αναπτυξιακ προοπτικ και την ερυθμη λειτουργα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης.

12-10-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2058/282852/9-10-20 : Εφαρμογ του ν. 604/1977 (ΦΕΚ Α'163) «Περ ιδρσεως και λειτουργας Ιδιωτικν Ιατρεων, Κλινικν και Ενδιαιτημτων ζων», πως τροποποιθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4711/2020 (ΦΕΚ Α'145).

12-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 64965/Σ.15972/20 (ΦΕΚ-4468 Β/9-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.127080/57460/ 21-12-2010 (Β' 1984) απφασης του Υπουργο Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης.

12-10-20  Κ.Υ.Α. 1276/272404/20 (ΦΕΚ-4458 Β/9-10-20) : Καθορισμς τπου και περιεχομνου εντπου γνωστοποησης λειτουργας κτηνοτροφικν εγκαταστσεων.

12-10-20  ΑΑΔΕ Ε2160/9-10-20 : Γνωστοποηση αποσπασμτων της ετσιας κθεσης 2019 του Ειδικο Νομικο Γραφεου Δημοσων Εσδων (ΕΝΓΔΕ) του Νομικο Συμβουλου του Κρτους (ΝΣΚ) γνωμοδοτσεις ΝΣΚ και νομολογα του Συμβουλου της Επικρατεας (ΣτΕ) και Αρεου Πγου (ΑΠ), επ θεμτων αρμοδιτητας της ΑΑΔΕ

12-10-20  ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/63171/9-10-20 : Ιατρικ εξταση για την ανανωση δειας οδγησης η οποα χει χορηγηθε μετ απ ιατρικ εξταση απ το Εθνικ Κντρο Αποκατστασης Κντρο Αξιολγησης Ικαντητας και Προετοιμασας Οδγησης για οδηγος με αναπηρες «ΗΝΙΟΧΟΣ»

12-10-20  ΠΡΩΘΥΠ. 792/20 (ΦΕΚ-4470 Β/9-10-20) : Ρθμιση θεμτων αναφορικ με τους Αριθμος Προγρμματος (Logical Channel Number, LCN) για περιεχμενο επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς.

12-10-20  Κ.Υ.Α. 1408/274009/20 (ΦΕΚ-4463 Β/9-10-20) : Κατταξη επιχειρσεων τροφμων σε κατηγορες επικινδυντητας - Συχντητα επισμων ελγχων9-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64113/20 (ΦΕΚ-4467 Β/9-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.59632/25.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Θβας στη θση «Κλωστριο Σακρογλου» του Δμου Θηβαων της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 25.9.2020 ως και 9.10.2020» (Β 4136), ως και τις 16.10.2020  

9-10-20  Ν.4734/20 (ΦΕΚ-196 Α/8-10-20) : Τροποποηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρληψη και καταστολ της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας -Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του ρθρου 3 της Οδηγας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπς διατξεις.

9-10-20  ΥΠΑΙΘ Φ.152/136596/Α5/9-10-20 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το ακαδημακ τος 2020-2021

9-10-20  ΥΠΥΜΕ 61672/20 (ΦΕΚ-4454 Β/8-10-20) : γκριση ανθεσης εκτλεσης συγκοινωνιακο ργου στην περιοχ ευθνης Ο.Α.Σ.Α. (Περιφρεια Αττικς) απ τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., μσω υπογραφς σμβασης εκτλεσης του καθοριζμενου συγκοινωνιακο ργου στον συγκοινωνιακ φορα με την επωνυμα ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., με δικαωμα υπεκμσθωσης μρους του συγκοινωνιακο ργου στα ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε., Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.

9-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1223/20 (ΦΕΚ-4450 Β/8-10-20) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν στο Δμο Πηνειο της Περιφερειακς Εντητας Ηλεας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ ντονα καιρικ φαινμενα (ισχυρς βροχοπτσεις, πλημμρες) στις 17-09-2020.

9-10-20  Κ.Υ.Α. Β1α/Γ2γ/οικ.61572/20 (ΦΕΚ-4453 Β/8-10-20) : Ρθμιση θεμτων - αρμοδιοττων που απορρουν για τις υπηρεσες και τους φορες του Υπουργεου Εθνικς μυνας και του Υπουργεου Υγεας, απ την Επιμρους Σμβαση Δωρες για το ργο V μεταξ του Ιδρματος «Κοινωφελς δρυμα Σταρος Σ. Νιρχος» (ΙΣΝ) και του Ελληνικο Δημοσου που κυρθηκε με τον ν. 4618/2019 (Α’ 89), πως τροποποιθηκε και οι τροποποισεις αυτς κυρθηκαν με τον ν. 4693/2020 (Α’ 116) και τον ν. 4702/2020 (Α’ 130).

9-10-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/93856/739/20 (ΦΕΚ-4447 Β/8-10-20) : Προκρυξη 2ου κκλου της Δρσης «Αντικατσταση συστημτων θρμανσης πετρελαου με συστματα φυσικο αερου σε κατοικες» που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

9-10-20  Κ.Υ.Α. 15065/20 (ΦΕΚ-4444 Β/8-10-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 11541/3-7-2018 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Διοικητικς Ανασυγκρτησης και Τουρισμο με ττλο «νταξη της διαδικασας χοργησης ειδικο σματος λειτουργας σε μονδες ιαματικς θεραπεας και κντρα ιαματικο τουρισμο - θερμαλισμο στο σστημα διεκπεραωσης μσω των κντρων εξυπηρτησης πολιτν (Κ.Ε.Π.) που λειτουργον ως ενιαα κντρα εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.)», (Β’ 2833).

9-10-20  ΥΠΑΝΕΠ 102405/20 (ΦΕΚ-4436 Β/8-10-20) : Καθορισμς των τυπικν και ουσιαστικν προσντων των ελεγκτν, ερευνητν, εξεταστν και καταχωρητν της Διεθυνσης Σημτων, σμφωνα με την παρ. 3 του ρθρου 20 του ν. 4679/2020 (Α’ 71).8-10-20  ΥΠΑΙΘ 136503/Ε3/8-10-20 : Ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

8-10-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.3/62620/2020/20 (ΦΕΚ-4415 Β/7-10-20) : Καθορισμς ρων και προποθσεων διενργειας καινοφανος θαλασσου μσου αναψυχς Αετοσανδα (Kitesurf) για εκμσθωση και για ατομικ αναψυχ.

8-10-20  Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.10423/Α380/20 (ΦΕΚ-4434 Β/7-10-20) : Διαδικασα διαπστωσης της ορθτητας της υποβληθεσας ατησης για χοργηση κτακτης εφπαξ ενσχυσης στους πληγντες απ τις φυσικς καταστροφς που προκλθηκαν απ την πορεα του μεσογειακο κυκλνα «Ιανς» και τις συνεπακλουθες πλημμρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρου 2020 και της ακρβειας των δηλωθντων στοιχεων, καθς και διαδικασα και τρπος πληρωμς.

8-10-20  ΠΥΣ 40/20 (ΦΕΚ-195 Α/7-10-20) : Υπαγωγ στην παρ. 1 του ρθρου 7Α του Κδικα Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακιντων και παροχ εξουσιοδτησης στα αρμδια ργανα για την κρυξη απαλλοτρισεων.

8-10-20  Κ.Υ.Α. ΓΓΨΔΑΔ/198/20 (ΦΕΚ-4430 Β/7-10-20) : Τεχνικς λεπτομρειες και ειδικτερα ζητματα για την υποβολ της ατησης χοργησης οικο- νομικς ενσχυσης στους πληγντες απ τις φυσικς καταστροφς που προκλθηκαν απ την πορεα του μεσογειακο κυκλνα «Ιανς» και τις συνεπακλουθες πλημμρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρου 2020 μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης.

8-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.63545/20 (ΦΕΚ-4429 Β/7-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Δολιανν του Δμου Πωγωνου της Περιφερειακς Εντητας Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου, για το χρονικ διστημα απ τις 7.10.2020 ως και τις 12.10.2020.

8-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.63548/20 (ΦΕΚ-4428 Β/7-10-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στην Περιφερειακ Εντητα Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου και στην Περιφερειακ Εντητα Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας, απ 7.10.2020 και ρα 22:00 ως και 12.10.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.7-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 64967/6-10-20 : Αποτπωση των μη νμιμων και μη κανονικν δαπανν στο Δημσιο Λογιστικ (Μητρο Δεσμεσεων) και στη Γενικ Λογιστικ.

7-10-20  ΑΑΔΕ Ε2159/2-10-20 : Κοινοποηση της υπ'αριθμ. 2499/258466/18-09-2020 (Β'4129) ΚΥΑ για την απσταξη ονων λγω κρσης.

7-10-20  ΑΑΔΕ Ε2157/2-10-20 : Κοινοποηση της αρ.πρωτ. Α.1207/17-9-2020 Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ «Τροποποηση της αρ. Α.1203/16-5-2019 (ΦΕΚ Β' 1933/29.5.2019) Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ, σχετικ με τα δικαιολογητικ και τις διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσικλτες» (ΦΕΚ 4175 Β'/28-9-2020).

7-10-20  ΑΑΔΕ Ε2155/2-10-20 : Παροχ οδηγιν για τη χοργηση αδειν απσταξης μικρν αποσταγματοποιν για την τρχουσα αποστακτικ περοδο (2020-2021).

7-10-20  ΑΑΔΕ Ε2156/2-10-20 :  Παρχονται οδηγες αναφορικ με το καθεστς λειτουργας των μικρν αποσταγματοποιν (διμερων).

7-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/791/οικ.18266/20 (ΦΕΚ-4408 Β/6-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/οικ.28898/03-08-2018 απφασης της Υπουργο Διοικητικς Ανασυγκρτησης με θμα «Καθορισμς: α) των φορων υποδοχς β) των απαιτομενων δικαιολογητικν γ) του τρπου βεβαωσης της αιτας του θαντου δ) της σειρς προτεραιτητας των δικαιοχων δ) της προθεσμας και της διαδικασας υποβολς των δικαιολογητικν και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας σχετικ με το δικαωμα διορισμο σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 17 της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου της 26ης Ιουλου 2018 ”κτακτα μτρα για τη στριξη των πληγντων και την αποκατσταση ζημιν απ τις πυρκαγις που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικς στις 23 και 24 Ιουλου 2018“ (Α 138)» (Β 3524).

7-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/792/οικ.18264/20 (ΦΕΚ-4408 Β/6-10-20) : Καθορισμς: α) των φορων υποδοχς β) των απαιτομενων δικαιολογητικν γ) της σειρς προτεραιτητας των δικαιοχων δ) της προθεσμας και της διαδικασας υποβολς των δικαιολογητικν και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας σχετικ με το δικαωμα διορισμο σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 136, Κεφ- λαιο Γ, Μρος Τταρτο, του ν. 4714/2020 (Α 148).

7-10-20  ΥΠΑΙΘ 131491/Θ1/20 (ΦΕΚ-4408 Β/6-10-20) : Παρταση προθεσμας για την επανκδοση των αδειν δρυσης και λειτουργας των νομμως λειτουργοντων χρων λατρεας στο νομα των εκκλησιαστικν θρησκευτικν νομικν προσπων του ρθρου 13 του ν. 4301/2014.

7-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.63044/20 (ΦΕΚ-4407 Β/6-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Πολυκστρου στη θση «Να Καβλα» του Δμου Παιονας της Περιφερειακς Εντητας Κιλκς της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, για το χρονικ διστημα απ 6.10.2020 ως και 19.10.2020.6-10-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/95856/2749/6-10-20 :  Αρμοδιτητες των Δασικν Υπηρεσιν σχετικ με την εκτλεση ργων και καθαρισμν στις ορεινς κοτες χειμρρων.

6-10-20  ΥΠΥΜΕ  Α3/60751/6-10-20 : Προσωριν κδοση χειργραφων Δελτων Εκπαδευσης Εξτασης

6-10-20  ΥΠΥΜΕ Γ6/49808/1516/6-10-20 : Προσωριν μτρα για τη θση σε κυκλοφορα μοτοσικλετν, επιβατικν οχημτων, φορτηγν και λεωφορεων

6-10-20  ΥΠΑΙΘ Φ.251/134564/Α5/6-10-20 :  Εφαρμογ της Υπουργικς Απφασης για το ειδικ ποσοστ υποψηφων απ περιοχς των Χανων που χουν πληγε εξαιτας φυσικν καταστροφν.

6-10-20  ΑΑΔΕ Ε2154/2-10-20 :  Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 9 του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α' 186) σχετικ με την καταβολ δσεων του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων για το τος 2020.

6-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.62436/20 (ΦΕΚ-4389 Β/5-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Κατσικ του Δμου Ιωαννιτν της Περιφερειακς Εντητας Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου, για το χρονικ διστημα απ 5.10.2020 ως και 12.10.2020.

6-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.62402/20 (ΦΕΚ-4388 Β/5-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.54984/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Μαλακσας-στρατπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δμου Ωρωπο της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β’ 3772), ως και τις 12.10.2020.

6-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.62410/20 (ΦΕΚ-4387 Β/5-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.54986/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σχιστο Αττικς - πρην στρατπεδο «Στεφανκη» του Δμου Περματος της Περιφερειακς Εντητας Πειραις της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β’ 3773), ως και τις 12.10.2020.

6-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.62407/20 (ΦΕΚ-4386 Β/5-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.54988/7.9.2020 κοινς απφασης των  Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ελαινα του Δμου Αθηναων της Περιφερειακς Εντητας Κεντρικο Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β’ 3774), ως και τις 12.10.2020.

6-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.62421/20 (ΦΕΚ-4385 Β/5-10-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στον Δμο Ιωαννιτν της Περιφερειακς Εντητας Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου και στην Περιφερειακ Εντητα Αχαας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας απ 6.10.2020 ως και 12.10.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

6-10-20  ΥΠΑΙΘ 132695/Ζ1/20 (ΦΕΚ-4383 Β/5-10-20) : Ρυθμσεις σχετικ με την οργνωση της εκπαιδευτικς διαδικασας των προγραμμτων σπουδν δετερου κκλου των Α.Ε.Ι. κατ το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-2021.

6-10-20  Κ.Υ.Α 110674/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4381 Β/5-10-20) : Λειτουργικς προδιαγραφς της ηλεκτρονικς πλατφρμας συνεισφορς Δημοσου για την αποπληρωμ δανεων με εμπργματες εξασφαλσεις στην κρια κατοικα για δανειολπτες που χουν ληγε απ τις δυσμενες συνπειες του κορωνοο COVID-19 στο πλασιο των ρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

6-10-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/20 (ΦΕΚ-4380 Β/5-10-20) : Τεχνικς Οδηγες για τα Σχδια Φρτισης Ηλεκτρικν Οχημτων Σ.Φ.Η.Ο.

6-10-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92365/2652/20 (ΦΕΚ-4364 Β/5-10-20) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 10 του ρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α 92) ως ισχει.

6-10-20  Π.Δ. 84/20 (ΦΕΚ-194 Α/5-10-20) : Μεταφορ της Μνιμης Ελληνικς Αντιπροσωπεας στον Οργανισμ Οικονομικς Συνεργασας και Ανπτυξης (ΟΟΣΑ) απ το Υπουργεο Εξωτερικν στο Υπουργεο Οικονομικν.5-10-20  ΥΠΕΚΥΠ 40344/2153/5-10-20 : Διευκρινσεις αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 123 Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020) «Φορολογικς παρεμβσεις για την ενσχυση της αναπτυξιακς διαδικασας της ελληνικς οικονομας, ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα των Οδηγιν (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορ Δημοσου για την αποπληρωμ δανεων πληγντων δανειοληπτν λγω των δυσμενν συνεπειν της νσου COVID-19 και λλες διατξεις»

5-10-20  Κ.Υ.Α. Β2Α/1Α/57429/20 (ΦΕΚ-4332 Β/5-10-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση στο Εθνικ Κντρο Αιμοδοσας για τη διενργεια προμηθειν, την πρσληψη προσωπικο, την αγορ υλικν και μσων προστασας, στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

5-10-20  Κ.Υ.Α. Δ11/οικ.37914/1660/20 (ΦΕΚ 4330 Β/5-10-2020): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ11/οικ.32940/1376/14-8-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς των προποθσεων και της διαδικασας υλοποησης του προγρμματος οικονομικς στριξης οικογενειν, με παιδι προσχολικς ηλικας» (Β' 3538).

5-10-20  ΑΑΔΕ Ε2153/28-9-20 : Παρχονται οδηγες για την ενιαα και ομοιμορφη αντιμετπιση των θεμτων, που αφορον στους ρους απαλλαγς απ Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. κατ τον εφοδιασμ αεροσκαφν με κασιμα

5-10-20  «ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΟΥ SARS-COV-2 (COVID-19) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.»

5-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61918/20 (ΦΕΚ-4328 Β/2-10-20) : Παρταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.57833/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμ-νης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

5-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61933/20 (ΦΕΚ-4327 Β/2-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σκαραμαγκ στη θση «Προβλτα 4» του Δμου Χαδαρου της Περιφερειακς Εντητας Δυτικο Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 2.10.2020 ως και 12.10.2020.

5-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61940/20 (ΦΕΚ-4326 Β/2-10-20) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας.

5-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61939/20 (ΦΕΚ-4325 Β/2-10-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 3.10.2020 ως και 12.10.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

5-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61927/20 (ΦΕΚ-4324 Β/2-10-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 59626/25.9.2020 κοινς απφασης των Υπουρ-γν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς» (Β’ 4134).

5-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61695/20 (ΦΕΚ-4323 Β/2-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 57768/18.9.2020 κοινς απφασης των Υπουρ- γν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Κουτσχερου του Δμου Λαρισαων για το χρονικ διστημα απ 18.9.2020 ως και 2.10.2020» (Β 4015), ως και τις 12.10.2020.

5-10-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 3975/20 (ΦΕΚ-4322 Β/2-10-20) : Ορισμς Υπουργο ως αποφαινμενου οργνου και διατκτη κατ’ ρθρο 37 παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5-10-20  Κ.Υ.Α. ΓΠ/Δ12/οικ.38064/1202/20 (ΦΕΚ-4321 Β/2-10-20) : Σσταση επιτροπν με σκοπ την προστασα απ τον κορωνο Covid-19 των φιλοξενουμνων σε Μονδες Φροντδας Ηλικιωμνων (Μ.Φ.Η.) και λοιπς κλειστς δομς φιλοξενας ευπαθν ομδων του πληθυσμο.

5-10-20  Κ.Υ.Α. 97529/18-09-2020 (ΦΕΚ-4317 Β/2-10-20) : «Εθνικ Πργραμμα» για τη διαχεριση αναλωθντων καυσμων και ραδιενεργν αποβλτων-Σχδιο δετερο

5-10-20  Κ.Υ.Α. οικ.40000/1269/20 (ΦΕΚ-4316 Β/2-10-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων του ρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), για την Περιφρεια Αττικς, ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας.2-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765/2-10-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

2-10-20   Κ.Υ.Α. Α1216/20 (ΦΕΚ 4278 Β/2-10-2020): Παρταση της προβλεπμενης στην παρ. 2 του ρθρου 2 της υπ στοιχεα ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1175671/ΕΞ2016/1-12-2016 απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων «Τροποποηση του ρθρου 23 της υπ στοιχεα Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β' 516) "Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κ.λπ."» (Β' 3976), προθεσμας.

2-10-20  ΕΦΚΑ 238542/2-10-20  : Να παρταση μχρι 30/04/2021 της προθεσμας καταβολς των ασφαλιστικν εισφορν περιδων απασχλησης Φεβρουαρου, Μαρτου και Απριλου 2020.

2-10-20  ΥΠΥΜΕ Α/οικ.57604/2881/30-9-20  : κτακτα μτρα περ χρσεως στοιχεων δοκιμαστικς κυκλοφορας (ΔΟΚ).

2-10-20  ΥΠΥΜΕ Α/57494/2880/30-9-20 : Ταξινμηση αστικν λεωφορεων μισθωμνων απ το ΚΤΕΛ Ν. Αττικς Α.Ε. και το ΚΤΕΛ Ν. Θεσσαλονκης Α.Ε. για την εκτλεση συγκοινωνιακο ργου εντς της περιοχς αρμοδιτητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., αντστοιχα.

2-10-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.61657/2-10-20 : Οργνωση και χρηματοδτηση προγραμμτων καταπολμησης των κουνουπιν για το τος 2021

2-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.61419/20 (ΦΕΚ-4277 Β/1-10-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στον Δμο Κθνου της Περιφερειακς Εντητας Κας-Κθνου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου απ 2.10.2020 ως και 12.10.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

2-10-20  ΑΑΔΕ Ε2150/28-9-20 : Κοινοποηση και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων της περπτωσης α' της παραγρφου 54 του ρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α' 170), πως ισχουν μετ την ψφιση του ν.4701/2020 (Α'128), οι οποες αφορον σε πρξεις διοικητικο διορθωτικο προσδιορισμο φρου που εκδδονται απ 1.1.2020 για αναδρομικ ποσ πρτων συντξεων.

2-10-20  ΑΠΟΦ.ΒΟΥΛΗΣ 11118/7594/20 (ΦΕΚ-187 Α/1-10-20) : Τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς, Μρος Β (ΦΕΚ 51 Α/10.4.1997) και Μρος Κοινοβουλευτικ (ΦΕΚ 106 Α/24.6.1987), πως ισχουν.

2-10-20  ΥΠΑΝΕΠ 102885/20 (ΦΕΚ-4275 Β/1-10-20) : Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ.50370/20.5.2020 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «Δλωση δεδομνων τιμν στην ψηφιακ πλατφρμα e-Καταναλωτς» (Β 1966).

2-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ-ΑΑΔΕ A1222/20 (ΦΕΚ-4274 Β/1-10-20) : Τπος, περιεχμενο, τρπος και χρνος υποβολς του ανακεφαλαιωτικο πνακα ενδοκοινοτικν παραδσεων αγαθν και παροχν υπηρεσιν - αποθεμτων στη διθεση συγκεκριμνου πελτη σε λλο κ-μ (ντυπο Φ4/ΤΑXIS, Φ.Π.Α., κδοση 2020). Τπος, περιεχμενο, τρπος και χρνος υποβολς του ανακεφαλαιωτικο πνακα ενδοκοινοτικν αποκτσεων αγαθν και λψεων υπηρεσιν (ντυπο Φ5/ΤΑXIS, Φ.Π.Α., κδοση 2020).

2-10-20  ΥΠΕΚΥΠ 39436/994/20 (ΦΕΚ-4270 Β/1-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 16073/287/22.4.2020 «Μτρα στριξης εργαζομνων ειδικν κατηγοριν, οι οποοι πλττονται σημαντικ λγω των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης κορωνοο COVID-19» (Β’ 1547 και Β’1841), κοινς υπουργικς απφασης, πως ισχει. 1-10-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/94426/2651/1-10-20 : Διευκρινσεις για την επλευση των συνεπειν της υπαγωγς στον ν. 4495/2017 απ την 1η Οκτωβρου 2020.

1-10-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 26963/ΕΞ2020/29-9-20 : Εφαρμογ των διατξεων του της παρ. 1 του ρθρου 135 του ν.4714/2020

1-10-20  ΕΦΚΑ 237834/ΕΓΚ.44/01-10-20  : Σχετικ με την χοργηση παρταση ασφαλιστικς ικαντητας στους μισθωτος και μη μισθωτος ασφαλισμνους του e-Ε.Φ.Κ.Α, στα μλη οικογενεας και στους ανργους

1-10-20  ΥΠΥΜΕ  Α3/Οικ.58786/6852/30-9-20 :  Συστσεις για τη λψη περαιτρω μτρων για την αδιβλητη και ομαλ διεξαγωγ των θεωρητικν εξετσεων υποψφιων οδηγν και οδηγν

1-10-20  ΑΑΔΕ Α1218/20 (ΦΕΚ-4267 Β/30-9-20) : Παρταση του χρνου υποβολς δηλσεων ΦΠΑ και καταβολς φρου που προκπτει απ αυτς με καταληκτικ προθεσμα υποβολς την 30η Σεπτεμβρου 2020.

1-10-20  ΑΑΔΕ Α1221/20 (ΦΕΚ-4266 Β/30-9-20) : Τροποποηση απφασης Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) 1167/2015.

1-10-20  ΑΑΔΕ Α1219/20 (ΦΕΚ-4265 Β/30-9-20) : Παρταση δηλσεων φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013 και δηλσεων απδοσης παρακρατομενων φρων εισοδματος.

1-10-20  ΥΠΑΙΘ 131451/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-4264 Β/30-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 120126/ΓΔ4/ 12.09.2020 κοινς απφασης της Υπουργο και της Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων με θμα: «Σγχρονη εξ αποστσεως εκπαδευση για το σχολικ τος 2020-2021» (Β' 3882).

1-10-20  Κ.Υ.Α. 89579/3869/20 (ΦΕΚ-4241 Β/30-9-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. ΥΠΕΝ 81/16-04-2019 κοινς απφασης των Υπουργν Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων, Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας «Καθορισμς του τρπου, των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας για την καταβολ και πιστοποηση της πληρωμς τελν, παγων και αναλογικν, υπρ του Φορα «Ελληνικ Κτηματολγιο» στα Κτηματολογικ Γραφεα και στα Υποκαταστματα κατ τον ν. 4512/2018 (Α' 5)» (Β' 1397).

1-10-20  ΥΠΕΚΥΠ 39683/1259/1-10-20 : Χοργηση δειας ειδικο σκοπο σε περπτωση αναστολς λειτουργας σχολικν μονδων μονδων φροντδας των παιδιν, καθς και τμημτων αυτν λγω κροσματος κορωνοο COVID-19

1-10-20  ΑΑΔΕ Α1220/20 (ΦΕΚ-4263 Β/30-9-20) : Παρταση του χρνου υποβολς δηλσεων τελν και λοιπν φορολογιν με καταληκτικ ημερομηνα υποβολς την 30η Σεπτεμβρου 2020.

1-10-20  Κ.Υ.Α. 39363/1537/20 (ΦΕΚ-4262 Β/30-9-20) : Λεπτομρειες εφαρμογς και χρνος ισχος των περ. β) ως και ε) της παρ. 2 του ρθρου 4 της απ11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 55), πως ισχει, για «ευπαθες ομδες εργαζομνων» του ιδιωτικο τομα της οικονομας.

1-10-20  Κ.Υ.Α. οικ. 39539/996/20 (ΦΕΚ-4261 Β/30-9-20) : Ανοιχτ πργραμμα 100.000 νων επιδοτομενων θσεων εργασας.

1-10-20  ΥΠΕΚΥΠ 39551/Δ1/11831/20 (ΦΕΚ-4261 Β/30-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και ΟργανισμοΑπασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)»(Β 3520) απφασης του Υπουργο Εργασας καιΚοινωνικν Υποθσεων, πως τροποποιθηκεκαι ισχει.

1-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60588/20 (ΦΕΚ-4260 Β/30-9-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

1-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60943/20 (ΦΕΚ-4259 Β/30-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εθνικς μυνας,Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν, Μετανστευσης και Ασλου, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλαςκαι Νησιωτικς Πολιτικς «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3958).

1-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60936/20 (ΦΕΚ-4258 Β/30-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56344/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουρ-γν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων,Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων,Υγεας και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, επισκεπτηρων σε νοσοκομεα, κντρα φροντδας ηλικιωμνων και δομς ευλωτων ομδων, θρησκευτικν τελετν που πραγματοποιονται μσω της διενργειας πομπς και των πανηγρεων και λλων αντστοιχων δημσιων ανοικτν εκδηλσεων στο σνολο της Επικρτειας, απ την 16η.9.2020 ως καιτην 30η.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3952).

1-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60583/20 (ΦΕΚ-4257 Β/30-9-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην τωνκρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν, προς περιορισμ της διασπορςτου κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ την 1η.10.2020 ως και τις 12.10.2020 .

1-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ-ΑΑΔΕ Α1215/20 (ΦΕΚ-4254 Β/30-9-20) : Παρταση των προθεσμιν που προβλπονται στις διατξεις των παρ. 51 και 53α του ρθρου 72 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας(Κ.Φ.Δ.).

1-10-20  Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.37618/1492/20 (ΦΕΚ-4253 Β/30-9-20) : Παρταση προθεσμας καταβολς ασφαλιστικν εισφορν για τις επιχειρσεις και εργοδτες για τις οποες εχε χορηγηθε παρταση προθεσμας καταβολς στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν του κορωνοο COVID-19.

1-10-20  Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.37618/1492/20 (ΦΕΚ-4253 Β/30-9-20) : Παρταση προθεσμας καταβολς ασφαλιστικν εισφορν για τις επιχειρσεις και εργοδτες για τις οποες εχε χορηγηθε παρταση προθεσμας καταβολς στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν του κορωνοο COVID-19.

1-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60549/20 (ΦΕΚ-4219 Β/30-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουρ-γν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων,Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και ΝησιωτικςΠολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3557).30-9-20  ΑΑΔΕ Ε2152/25-9-20 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν αναφορικ με την χρση του υπερμειωμνου συντελεστ ΦΠΑ στις μσκες προστασας για την αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19 και την προστασα απ αυτν

30-9-20  ΠΥΣ 39 της 31.8.2020 (ΦΕΚ-185 Α/29-9-20) : γκριση του Εθνικο Σχεδου Διαχερισης Αποβλτων (Ε.Σ.Δ.Α.).

30-9-20  ΕΦΚΑ 232355/29-9-20 : Παρταση μχρι 09/10/2020:
α) της ηλεκτρονικς υποβολς Α.Π.Δ. Ιουνου, Ιουλου και Αυγοστου 2020 και καταβολς των αντστοιχων ασφαλιστικν εισφορν, για εργαζμενους επιχειρσεων-εργοδοτν, ενταχθντων στο Μηχανισμ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικος εργαζμενους με δικαωμα μη επαναπρσληψης.
β) της ηλεκτρονικς υποβολς Α.Π.Δ. Ιουλου και Αυγοστου 2020 και καταβολς των αντστοιχων ασφαλιστικν εισφορν, για εργαζμενους επιχειρσεων-εργοδοτν, που δραστηριοποιονται στον τριτογεν τομα και στους κλδους των αεροπορικν και ακτοπλοκν μεταφορν του ρθρου 123, του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α'148) ενταγμνων μη στο Μηχανισμ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

30-9-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.40021/οικ.37965/1621/28-9-20 : Σχετικ με την χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους μισθωτος και μη μισθωτος ασφαλισμνους του e-Ε.Φ.Κ.Α. στα μλη οικογενεας και στους ανργους .

30-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 60908/Σ15007/20 (ΦΕΚ-4220 Β/30-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.127080/57460/21-12-2010 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης.

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60551/20 (ΦΕΚ-4218 Β/30-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.50896/13.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3402).

30-9-20  K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.60553/20 (ΦΕΚ-4217 Β/30-9-20) : Παρταση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.52543/25.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Εσωτερικν «Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας των δημοτικν Κντρων Ανοιχτς Προστασας Ηλικιωμνων (Κ.Α.Π.Η.)» (Β’ 3521), ως τις 31.10.2020.

30-9-20  Ν.4728/20 (ΦΕΚ-186 Α/29-9-20) : Επεγουσες ρυθμσεις για την αντιμετπιση των καταστροφικν συνεπειν απ την πορεα του μεσογειακο κυκλνα «Ιανς», περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις.

30-9-20  Κ.Υ.Α. 129703/Η2/20 (ΦΕΚ-4216 Β/29-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 81651/Ζ2/18-8-2005 κοινς υπουργικς απφασης «Σνθεση, καθορισμς θσεων και ορισμς προσντων του εκπαιδευτικο προσωπικο των κκλων προσχολικς αγωγς και πρωτοβθμιας εκπαδευσης και του διοικητικο προσωπικο του Σχολεου Ευρωπακς Παιδεας» (Β’ 1158).

30-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1217/20 (ΦΕΚ-4215 Β/29-9-20) : Διαδικασα και προποθσεις υπαγωγς στις διατξεις του ρθρου 5Β του ν. 4172/2013, περ εναλλακτικς φορολγησης εισοδματος φυσικν προσπων, δικαιοχων εισοδματος απ συντξεις που προκπτουν στην αλλοδαπ, τα οποα μεταφρουν τη φορολογικ τους κατοικα στην Ελλδα.

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60038/20 (ΦΕΚ-4214 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας «Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6.6.2020 ως και 9.7.2020» (Β 2111), ως και τις 31.10.2020.

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60019/20 (ΦΕΚ-4213 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στα Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 21.3.2020 ως και 21.4.2020» (Β’ 985), ως και τις 12.10.2020.

30-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/35908/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-4211 Β/29-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των φορων του υποτομα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης» (Β’ 3238).

30-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/31778/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-4210 Β/29-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο» (Β 3240).

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60031/20 (ΦΕΚ-4208 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.54035/2.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ριτσνας του Δμου Χαλκιδων της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 2.9.2020 ως και 15.9.2020» (Β 3666), ως και τις 12.10.2020

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60025/20 (ΦΕΚ-4207 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 54308/3.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Οινοφτων του Δμου Τανγρας της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 3.9.2020 ως και 16.9.2020» (Β’ 3703), ως και τις 12.10.2020.

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60012/20 (ΦΕΚ-4206 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.56878/15.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Σμου για το χρονικ διστημα απ 15.9.2020 ως και 29.9.2020» (Β 3954), ως και τις 12.10.2020 .

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60007/20 (ΦΕΚ-4205 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56870/15.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Λρου, για το χρονικ διστημα απ 15.9.2020 ως και 29.9.2020» (Β’ 3953), ως και τις 12.10.2020.

30-9-20  ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/οικ.9215/Α321/20 (ΦΕΚ-4203 Β/29-9-20) : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων για την χοργηση της κτακτης εφπαξ ενσχυσης με τη μορφ επιδματος στους πληγντες απ τις πλημμρες της 8ης και 9ης Αυγοστου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Εβοιας.

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ14/οικ.36764/375/20 (ΦΕΚ-4191 Β/29-9-20) : Διθεση, διαχεριση και κατανομ των καθαρν εσδων Ειδικο Κρατικο Λαχεου Κοινωνικς Αντληψης για κοινωνικς πολιτικς σε Νομικ Πρσωπα Ιδιωτικο Δικαου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικο χαρακτρα.

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ14/οικ.36765/376/20 (ΦΕΚ-4191 Β/29-9-20) : Διθεση, διαχεριση και κατανομ των καθαρν εσδων Ειδικο Κρατικο Λαχεου Κοινωνικς Αντληψης σε Νομικ Πρσωπα Δημοσου Δικαου (Ν.Π.Δ.Δ.) φορων παροχς υπηρεσιν κοινωνικς φροντδας.29-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.60071:/29-9-20 : Οδηγες για την Εποχικ Γρπη 2020-2021 -Αντιγριπικς Εμβολιασμς

29-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 61528/28-9-20 : Πνακες Στοχοθεσας Οικονομικν Αποτελεσμτων τους 2021.

29-9-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/92828/4471/28-9-20 : Οδηγες εφαρμογς της διταξης της παρ. 10 του ρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α'92) και
της υπ' αριθμ. 64663/2956/2020 (Β' 2773) Υπουργικς Απφασης με ττλο «Καθορισμς διοικητικν πρξεων, τεχνικν προδιαγραφν διαδικασας για την αυτεπγγελτη αναμρφωση και κατρτιση των δασικν χαρτν» (ΑΔΑ:ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ).

29-9-20  ΥΠΑΙΘ 125614/Δ2/20 (ΦΕΚ-4194 Β/29-9-20) : Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυτικ Διδασκαλα για το σχολικ τος 2020-2021.

29-9-20  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 40833/20 (ΦΕΚ-4193 Β/29-9-20) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 5α του ρθρου 5 του π. δ. 90/2018 (Α' 162) για την ολοκλρωση εκκρεμν διαδικασιν γκρισης, αναθερησης τροποποησης Γενικν Πολεοδομικν Σχεδων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδων Χωρικς και Οικιστικς Οργνωσης Ανοικτν Πλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) για την περιοχ της Περιφρειας Βορεου Αιγαου

29-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/225/20 (ΦΕΚ-4185 Β/28-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ/134/16.06.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Μιο 2020» (Β 2377).

29-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/224/20 (ΦΕΚ-4184 Β/28-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β 1457), πως ισχει.

29-9-20  ΥΠΑΙΘ 129431/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-4183 Β/28-9-20) : Σμβουλος Σχολικς Ζως.

29-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 107541/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4181 Β/28-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 20725/Β.979/10-5-2011 (Β’ 1207) απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Καθορισμς διαδικασιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 36 του ν. 2459/1997», πως ισχει.

29-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. A1214/20 (ΦΕΚ-4181 Β/28-9-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Σεπτμβριο 2020.

29-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 107420/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4180 Β/28-9-20) : Σσταση Ομδας Εργασας για την υποστριξη της Γενικς Διεθυνσης Οικονομικν Υπηρεσιν του Υπουργεου Οικονομικν στις υποχρεσεις της ως Δικαιοχου της Δρσης «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19».

29-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. A1213/20 (ΦΕΚ-4180 Β/28-9-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την προαιρετικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς τουλχιστον του 30% του συνολικο μισθματος για το μνα Σεπτμβριο 2020.

29-9-20  ΥΠΑΙΘ 125708/Δ2/20 (ΦΕΚ-4177 Β/28-9-20) : Ομδες και κλδοι μαθημτων, τρπος και χρνος εξτασης και βαθμολγησης, ορισμς και υποχρεσεις επιτηρητν, υποχρεσεις μαθητν κατ τη διρκεια της εξτασης, τρπος διατπωσης των θεμτων, βαθμολγηση των γραπτν δοκιμων των προαγωγικν και απολυτηρων εξετσεων, αναβαθμολγηση των γραπτν δοκιμων προαγωγικν και απολυτηρων εξετσεων του Γενικο Λυκεου, τρπος φλαξης των γραπτν και κθε λλο σχετικ θμα.

29-9-20  Κ.Υ.Α. Δ3γ/οικ.58100/20 (ΦΕΚ-4175 Β/28-9-20) : Υπαγωγ ουσιν στις διατξεις του ν. 3459/2006 «Κδικας Νμων για τα Ναρκωτικ (Κ.Ν.Ν)», πως τροποποιθηκε και ισχει με τον ν. 4139/2013 «Νμος περ εξαρτησιογνων ουσιν και λλες διατξεις».

29-9-20  ΑΑΔΕ Α1207/20 (ΦΕΚ-4175 Β/28-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1203/16.5.2019 (Β 1933) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων, σχετικ με τα δικαιολογητικ και τις διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσικλτες.

29-9-20  ΑΑΔΕ Α1206/20 (ΦΕΚ-4173 Β/28-9-20) : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α 330) για τον ειδικ φρο επ των ακιντων - απαιτομενα δικαιολογητικ και διαδικασα χοργησης των απαλλαγν.

29-9-20  ΥΠΕΚΥΠ 37453/963/20 (ΦΕΚ-4172 Β/28-9-20) : Παρταση διρκειας τακτικς επιδτησης ανεργας, επιδματος μακροχρονως ανργων και βοηθημτων ανεργας28-9-20  ΕΕΕΠ 511/1/17.09.2020 (ΦΕΚ-4141 Β/28-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 218/2/22.09.2016 απφασης «γκριση Κανονισμο Οργνωσης, Διρθρωσης και Λειτουργας Υπηρεσιακν Μονδων της Επιτροπς Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων» (Β’ 3404).

28-9-20  ΕΕΕΠ 509/1/11.09.2020 (ΦΕΚ-4140 Β/28-9-20) : Χοργηση δειας Καταλληλτητας Συνεργατν Προωθητικν Ενεργειν Τυχερν Παιγνων μσω Διαδικτου και εγγραφ στο Μητρο Συνεργατν (Αffiliates).

28-9-20  ΥΠΕΚΥΠ  ΓΠ/Δ12/32819/1018/10-9-20 :  Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Νων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), Κντρα Ημερσιας Φροντδας Ηλικιωμνων (ΚΗΦΗ) και Στγες Υποστηριζμενης Διαβωσης (ΣΥΔ)

28-9-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/90519/1086/20 (ΦΕΚ-4142 Β/28-9-20) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 5α του ρθρου 5 του π.δ. 90/2018 για την ολοκλρωση εκκρεμν διαδικασιν γκρισης, αναθερησης τροποποησης Γενικν Πολεοδομικν Σχεδων (Γ.Π.Σ.) για τις μητροπολιτικς περιοχς Αθνας και Θεσσαλονκης (Α' 162).

28-9-20  ΥΠΕΚΥΠ 8299/2915/20-2-20 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την ισχ γνωματεσεων Υγειονομικν Επιτροπν ως προς τον καθορισμ χρνιων παθσεων

28-9-20  ΕΦΚΑ 219732/18-9-20 : Διευκρινσεις για τη διαδικασα εξυπηρτησης απ τις υπηρεσες του e-ΕΦΚΑ

28-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59624/20 (ΦΕΚ-4138 Β/26-9-20) : Μτρα προσωρινο περιορισμο επιβεβαιωμνων θετικν κρουσμτων κορωνοο COVID-19.

28-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59630/20 (ΦΕΚ-4137 Β/25-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σερρν στη θση «Πρην Γεωργικ Σχολ» του Δμου Σερρν της Περιφερειακς Εντητας Σερρν της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, για το χρονικ διστημα απ 25.9.2020 ως και 9.10.2020.

28-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59632/20 (ΦΕΚ-4136 Β/25-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Θβας στη θση «Κλωστριο Σακρογλου» του Δμου Θηβαων της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 25.9.2020 ως και 9.10.2020.

28-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59628/20 (ΦΕΚ-4135 Β/25-9-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56418/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 15.9.2020 ως και 30.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3927).

28-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59626/20 (ΦΕΚ-4134 Β/25-9-20) : κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς.

28-9-20  Κ.Υ.Α. 2252.1.1/62809/20 (ΦΕΚ-4133 Β/25-9-20) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δευτρου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 75), πως χει κυρωθε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) για τη διασφλιση της θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν και την ανγκη ανκτησης του ακτοπλοκο δικτου για την περοδο 25.09.2020 - 30.09.2020.

28-9-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/62809/20 (ΦΕΚ-4132 Β/25-9-20) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δευτρου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 75), πως χει κυρωθε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) για τη διασφλιση της θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν και την ανγκη ανκτησης του ακτοπλοκο δικτου για την περοδο 25.09.2020 - 30.09.2020.

28-9-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 525/266139/20 (ΦΕΚ-4131 Β/25-9-20) : Παρεκκλσεις απ τις διατξεις των υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 και 138/102859/14-04-2020 κοινν αποφσεων του Υπουργο και της Υφυπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων, λγω των ειδικν συνθηκν που επικρατον στη Χρα εξαιτας της πανδημας COVID-19 .

28-9-20  Κ.Υ.Α. 7036/20 (ΦΕΚ-4130 Β/25-9-20) : Διαδικασα πρσληψης προσωπικο στη Γενικ Γραμματεα Πολιτικς Προστασας με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου σε εφαρμογ της παρ. 3 του αρ. 10 της απ 22-08-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 161), απαιτομενα προσντα, διρκεια απασχλησης και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια.25-9-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/6/οικ.18100/25-9-20  :  Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2019- Συμπλρωση Εκθσεων Αξιολγησης απ τους αξιολογομενους Δυναττητα διορθσεων απ τις Διευθνσεις Διοικητικο/Προσωπικο

25-9-20  ΕΦΚΑ 228706/Σ.339/ΕΓΚ.42/25-9-20 : Κοινοποηση διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α' 128) σχετικ με την κδοση πρξεων/αποφσεων επ αιτσεων φυσικν προσπων της παρ. 1 του ρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32) περ απαλλαγς τους απ την αλληλγγυα ευθνη για την καταβολ ασφαλιστικν οφειλν νομικο προσπου και χοργησης ρσης κατσχεσης.

25-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 106687/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4128 Β/25-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Ανθεση σε πιστοποιημνους εκτιμητς, εγγεγραμμνους στο Μητρο Πιστοποιημνων Εκτιμητν στο πεδο των ακιντων του Υπουργεου Οικονομικν, της σνταξης εισγησης για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης και ρθμιση θεμτων σχετικ με τον καθορισμ της μεθοδολογας, της τεκμηρωσης, της μορφς των εισηγσεων και τον χρνο ολοκλρωσης του ργου των πιστοποιημνων εκτιμητν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/1982» (Β' 130), πως χει τροποποιηθε με τις υπ στοιχεα 31636 ΕΞ 2020/16.3.2020 (Β' 869) και 35516/ Εξ 2020/2.4.2020 (Β' 1162) μοιες αποφσεις και της υπ στοιχεα 18749/ΕΞ 2020/14.2.2020 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Συμπληρωματικ ανθεση σε πιστοποιημνους εκτιμητς, εγγεγραμμνους στο Μητρο Πιστοποιημνων Εκτιμητν στο πεδο των ακιντων του Υπουργεου Οικονομικν, της σνταξης εισγησης για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης και ρθμιση θεμτων σχετικ με τον καθορισμ της μεθοδολογας, της τεκμηρωσης, της μορφς των εισηγσεων και τον χρνο ολοκλρωσης του ργου των πιστοποιημνων εκτιμητν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/1982» (Β' 532), πως χει τροποποιηθε με την υπ στοιχεα 35516/ΕΞ 2020/2.4.2020 μοια απφαση (Β' 1162).

25-9-20  ΕΦΚΑ 227365/ΕΓΚ.41/25-9-20 : Ασφλιση μελν και εργαζμενων σε Κοινωνικς Συνεταιριστικς Επιχειρσεις

25-9-20  Κ.Υ.Α. οικ. 6177/20 (ΦΕΚ-4126 Β/24-9-20) : Υλοποηση μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης κορωνοο.

25-9-20  ΑΑΔΕ Α1205/20 (ΦΕΚ-4120 Β/24-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1184/2018 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασα απαλλαγς φρου προστιθεμνης αξας κατ: α. τη θση εμπορευμτων σε ελεθερη κυκλοφορα με ταυτχρονη υπαγωγ σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης β. την υπαγωγ εγχριων εμπορευμτων σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης.24-9-20  Ν. 4727/20 (ΦΕΚ-184 Α/23-9-20) : Ψηφιακ Διακυβρνηση (Ενσωμτωση στην Ελληνικ Νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικς Επικοινωνες (Ενσωμτωση στο Ελληνικ Δκαιο της Οδηγας (ΕΕ) 2018/1972) και λλες διατξεις. //--// ρθρο 235 : κτακτα προσωριν μτρα για την Περιφρεια Αττικς ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας

24-9-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 26411/ΕΞ2020/23-9-20  : κδοση Υπουργικς Απφασης για την παρταση εφαρμογς των προβλψεων του ρθρου 10Β του Ν.3861/2010

24-9-20  Κ.Υ.Α. Φ.952/5/61853/Σ.18346/20 (ΦΕΚ-4125 Β/24-9-20) : Καθορισμς του ψους της εφπαξ χρηματικς αρωγς της παρ. 4 του ρθρου 4 του ν. 354/1976 (Α' 148), για το τος 2020.

24-9-20  ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/20 : Τρηση της νομιμτητας και προστασα των πολιτν αναφορικ με τα μτρα κατ του κορωνοο COVID-19.

24-9-20  ΑΑΔΕ Ε2149/21-9-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 63, 68 και 84 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146 Α729.07.2020) «Διυπηρεσιακ Μονδα Ελγχου Αγορς, ρθμιση της οικονομικς δραστηριτητας, αντιμετπιση του παρνομου εμπορου, πρστιμα για τη διακνηση και εμπορα απομιμητικν / παραποιημνων προντων, ρθμιση για τη βιομηχανα, τις ιδιωτικς επενδσεις, τις συμπρξεις δημοσου και ιδιωτικο τομα, την ρευνα, την καινοτομα και Οικονομικ Επιμελητριο Ελλδος και λοιπς διατξεις

24-9-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/οικ.37939/1665/24-9-20 : Μτρα για την ασφαλ λειτουργα των δομν παιδικς προστασας, ναντι του κορωνοο COVID-19

24-9-20  K.Y.A. Δ15/Δ/οικ.37177/1459/20 (ΦΕΚ-4111 Β/24-9-20) : Καθορισμς ρων υπαγωγς και διαδικασα εφαρμογς των παρ. 3 και 4 του ρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α 148) για τις επιχειρσεις - εργοδτες που δραστηριοποιονται στον κλδο των ακτοπλοκν μεταφορν, αναφορικ με την κλυψη απ τον Κρατικ Προπολογισμ, των ασφαλιστικν εισφορν εργαζομνων που ασφαλζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην του πρην ΝΑΤ.

24-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58891/20 (ΦΕΚ-4100 Β/23-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 55821/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν “κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς” (Β’ 3957)» (Β’ 4019).

24-9-20  ΑΑΔΕ Α1209/20 (ΦΕΚ-4099 Β/23-9-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων που προβλπονται απ την υπ στοιχεα ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε., πως τροποποιθηκε και ισχει, περ υποβολς της Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας, της «Δλωσης COVID» για τους μνες Μρτιο ως και Σεπτμβριο και απ την υπ στοιχεα ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. περ βραχυχρνιας μσθωσης ακιντων στο πλασιο της οικονομας του διαμοιρασμο.

24-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58924/20 (ΦΕΚ-4098 Β/23-9-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.56614/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3928).

24-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58901/20 (ΦΕΚ-4097 Β/23-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56415/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19» (Β’ 3951).

24-9-20  Κ.Υ.Α. 14803/20 (ΦΕΚ-4096 Β/23-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 11677/23.07.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Τουρισμο «κτακτη οικονομικ ενσχυση των κατ’ εξαρεση λειτουργοντων τουριστικν κα- ταλυμτων» (Β’ 3073).

24-9-20  ΥΠΑΙΘ 126251/Α5/20 (ΦΕΚ-4096 Β/23-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 48456/Α5/24-04-2020 απφασης της Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «Εξετσεις - ργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Πληροφορικς» (Β’ 2285).

24-9-20  Κ.Υ.Α. 104120/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4095 Β/23-9-20) : Διαδικασα καταβολς συνεισφορς Δημοσου για την αποπληρωμ δανεων με εμπργματες εξασφαλσεις στην κρια κατοικα για δανειολπτες που χουν πληγε απ τις δυσμενες συνπειες του κορωνοο COVID-19 στο πλασιο των ρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

24-9-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89600/2453/20 (ΦΕΚ-4093 Β/23-9-20) : Δωξη ημαιμων, μη δεσποζμενων, χορων και αγριχοιρων σε αγροτικς και λοιπς περιοχς.

24-9-20  Κ.Υ.Α. 91808/20 (ΦΕΚ-4092 Β/23-9-20) : Καθορισμς βασικν απαιτσεων για προντα βιομηχανικς μεταποησης απ ελαστικ υλικ.

24-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 99667/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4066 Β/22-9-20) : Σσταση Ομδας Εργασας για την υποστριξη της Γενικς Διεθυνσης Οικονομικν Υπηρεσιν του Υπουργεου Οικονομικν στις υποχρεσεις της ως Δικαιοχου της Δρσης «Ενσχυση με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19».23-9-20  Π.Δ. 82/20 (ΦΕΚ 183 Α/23-9-2020): Τροποποηση διατξεων των π.δ. 178/2014 «Οργνωση Υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας» (Α' 281) και π.δ. 7/2017 «Αναδιταξη-αναδιοργνωση, σσταση και λειτουργα περιφερειακν υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας» (Α' 14).

23-9-20  ΥΠΥΜΕ Α/56777/2864/23-9-20 : Διαγραφ απ το Μητρο Αδειν Κυκλοφορας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν οχημτων ιδιωτικς χρσης που καταστρφηκαν απ ντονα καιρικ φαινμενα (Μεσογειακς Κυκλνας «Ιανς»).

23-9-20  ΥΠΥΜΕ  Α3/Οικ.55114/6503/23-9-20 : Αντικατσταση εντπων αδειν οδγησης που καταστρφηκαν απωλσθηκαν κατ τη διρκεια των πλημμυρν που πληξαν περιοχς της χρας στις 18 και 19 Σεπτεμβρου 2020

23-9-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 11817/22-9-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο για τις Υπηρεσες της Γενικς Γραμματεας Μεταναστευτικς Πολιτικς, της Γενικς Διεθυνσης Διοικητικν και Οικονομικν Υπηρεσιν και τις λοιπς αυτοτελες υπηρεσες του ρθρου 1 του π.δ. 9/2020 του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

23-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/223/20 (ΦΕΚ-4077 Β/22-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 217/15.09.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Ιολιο 2020» (Β’ 3948).

23-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/219/20 (ΦΕΚ-4074 Β/22-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β’ 2729) .

23-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/218/20 (ΦΕΚ-4073 Β/22-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β 1645).

23-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58069/20 (ΦΕΚ-4072 Β/22-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.22817/3.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Περ λεπτομερειν σστασης και περ συγκρτησης και λειτουργας Κινητν Ομδων Υγεας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικο Σκοπο για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1177).22-9-20  ΕΟΠΥΥ 1201/708/20 (ΦΕΚ-4043 Β/21-9-20) : Αναθερηση του πλαισου Διαδικασιν Εισαγωγς/Καταχρισης/Διαχερισης προντων στην εφαρμογ του Μητρου Αποζημιομενων Προντων ΕΟΠΥΥ και κατργηση της υπ’ αρ. 1013/694/23-07-2020 απφασης του Δ.Σ. (Β 3727).

22-9-20  ΕΦΚΑ 214158/ΕΓΚ.38/15-9-20 : Σναψη νας Διμερος Συμφωνας Κοινωνικς Ασφλισης Ελλδας-Αιγπτου

22-9-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 25279/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4039 Β/21-9-20) : Tροποποηση της υπ στοιχεα ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 απφασης της Υφυπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης (Β’ 116) με θμα «Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο «Πργραμμα Διαγεια» των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β του ν.3861/2010, πως προστθηκε με το ρθρο 16του ν. 4305/2014)».

22-9-20  ΥΠΑΙΘ 126181/Ε1/22-9-20 : Πρσκληση υποψφιων εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Γενικς Εκπαδευσης για υποβολ ατησης-δλωσης προτμησης περιοχν για πρσληψη ως προσωρινν αναπληρωτν τρμηνης (κατ'ελχιστον) διρκειας για την κλυψη λειτουργικν κενν τα οποα προκπτουν απ λγους συναφες με τη μετδοση και διασπορ του νου κορωνοο COVID-19 (ρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α'), κατ το σχολικ τος 2020-2021.

22-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 60249/22-9-20 : Συνεδρισεις δημοτικο συμβουλου και λοιπν συλλογικν οργνων των δμων κατ το διστημα εφαρμογς των μτρων για τον περιορισμ της διασπορς του κορωνοο.

22-9-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

22-9-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 11653/21-9-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο για τις Υπηρεσες της Γενικς Γραμματεας Μεταναστευτικς Πολιτικς, της Γενικς Διεθυνσης Διοικητικν και Οικονομικν Υπηρεσιν και τις λοιπς αυτοτελες υπηρεσες του ρθρου 1 του π.δ. 9/2020 του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

22-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/222/20 (ΦΕΚ-4051 Β/21-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ207/10.09.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β’ 3867).

22-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.57987/20 (ΦΕΚ-4050 Β/21-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα ΔΙα/Γ.Π.οικ. 54984/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Μαλακσας-στρατπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δμου Ωρωπο της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β' 3772), ως και τις 5.10.2020.

22-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.58015/20 (ΦΕΚ-4046 Β/21-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα ΔΙα/Γ.Π.οικ. 54988/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ελαινα του Δμου Αθηναων της Περιφερειακς Εντητας Κεντρικο Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β' 3774), ως και τις 5.10.2020.

22-9-20  Κ.Υ.Α. 59766/20 (ΦΕΚ-4048 Β/21-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 33862/6-5-2019 κοινς υπουργικς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν αναφορικ με τη διαδικασα χοργησης οικονομικς ενσχυσης πολιτν που πλττονται απ φυσικς καταστροφς (Β’ 1699).

22-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58004/20 (ΦΕΚ-4047 Β/21-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.54986/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σχιστο Αττικς-πρην στρατπεδο «Στεφανκη» του Δμου Περματος της Περιφερειακς Εντητας Πειραις της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β’ 3773), ως και τις 5.10.2020

22-9-20  Κ.Υ.Α. 4113.80-02/2713/20 (ΦΕΚ-4044 Β/21-9-20) : Πρσκληση επιχειρσεων για υποβολ αιτσεων υπαγωγς στη Δρση «Μεταφορικ Ισοδναμο (Μ.Ι.)» για το τος 2020.

22-9-20  Κ.Υ.Α. 14235/20 (ΦΕΚ-4037 Β/21-9-20) : Πργραμμα «Τουρισμς για λους» τους 2020 μσω τουριστικν γραφεων.21-9-20  ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ12/οικ.37516/1182/21-9-20: Τρηση των οδηγιν λειτουργας του ΕΟΔΥ απ τις Μονδες Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ) και κατρτιση εξατομικευμνων πρωτοκλλων πρληψης και αντιμετπισης της πανδημας

21-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 59852/21-9-20 : Ημρα μνμης των Εθνικν μας Ευεργετν

21-9-20  ΕΦΚΑ 218767/ΕΓΚ.39/18-9-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Προσδιορισμς των ασφαλιστικν εισφορν και απεικνιση της ασφλισης στο πλασιο υλοποησης: • του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», • των μτρων οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων, με χωρς, δικαωμα επαναπρσληψης & • των επιπρσθετων μτρων στριξης εργαζομνων και εργοδοτν, που δραστηριοποιονται σε τριτογεν τομα και στους κλδους των αεροπορικν και ακτοπλοκν μεταφορν, ενταγμνων μη, στο Μηχανισμ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

21-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6α/ΓΠ/οικ.57113/20 (ΦΕΚ-4041 Β/21-9-20) : Τροποποηση - συμπλρωση της υπ στοιχεα Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απφασης «Καθορισμς διαδικασας για τη λψη ειδικτητας α) “Επεγουσας και Εντατικς Νοσηλευτικς”, β) “Νοσηλευτικς Δημσιας Υγεας/Κοινοτικς Νοσηλευτικς”» (Β 2656 ).

21-9-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/175-η/20 (ΦΕΚ-4020 Β/21-9-20) : Παρταση ισχος αδειν κατοχς σκοπευτικν πλων.

21-9-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

21-9-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.20/25962/ΕΞ2020/18-9-20  : Διαδικασα ατησης χοργησης επιδματος γννησης μσω του υποσυστματος του Μητρου Πολιτν για τη δλωση γννησης

21-9-20  N. 4726/20 (ΦΕΚ-181 Α/18-9-20) : Αναμρφωση θεσμικο πλαισου των αρχαιρεσιν των αθλητικν φορων, διακρινμενοι συνοδο αθλητν ΑμεΑ, σσταση Εθνικς Πλατφρμας Αθλητικς Ακεραιτητας, Ελληνικ Ολυμπιακ Επιτροπ (Ε.Ο.Ε.), Ελληνικ Παραολυμπιακ Επιτροπ (Ε.Π.Ε.) και λλες διατξεις.

21-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55821/20 (ΦΕΚ-4019 Β/20-9-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 56924/15.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς» (Β’ 3957).

21-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.57833/20 (ΦΕΚ-4018 Β/20-9-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

21-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.57831/20 (ΦΕΚ-4017 Β/20-9-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν των σχολικν μονδων της Περιφερειακς Εντητας Πλλας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, για προληπτικος λγους προστασας της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 21.9.2020 ως και 25.9.2020.

21-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55825/20 (ΦΕΚ-4016 Β/18-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.56435/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εθνικς μυνας, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν, Μετανστευσης και Ασλου, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχεισεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 3958).

21-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.57768/20 (ΦΕΚ-4015 Β/18-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοου COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Κουτσχερου του Δμου Λαρισαων για το χρονικ διστημα απ 18.9.2020 ως και 2.10.2020.

21-9-20  Κ.Υ.Α. 34341/5991/20 (ΦΕΚ-4014 Β/18-9-20) : Ρθμιση διαδικασας, προποθσεων, ρων, απαιτομενων δικαιολογητικν, τρπος συμψηφισμο, παρακρτησης και απδοσης, εδος των συμψηφιζομνων και παρακρατομενων απαιτσεων, καθς και κθε λλο ειδικτερο διαδικαστικ ζτημα, για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A 136) και του ρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

21-9-20  Κ.Υ.Α. 44564/20 (ΦΕΚ-4012 Β/18-9-20) : Παρταση ισχος μτρων διευκλυνσης ηλεκτρονικς κδοσης και παραλαβς Πιστοποιητικν - Αναστολ εφαρμογς διατξεων για την υποχρεωτικ εισφορ υπρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρσημο) σε πιστοποιητικ που εκδδονται απ Υπηρεσες Δικαστικν Αρχν απ 21.9.2020 ως και 31.12.2020.

21-9-20  Κ.Υ.Α. 37095/1436/20 (ΦΕΚ-4011 Β/18-9-20) : Καθορισμς ννοιας «ευπαθν ομδων εργαζομνων» του ιδιωτικο τομα της οικονομας ναντι των συνεπειν μετδοσης του COVID-19, καθς και των απαιτουμνων ιατρικν πιστοποιητικν για την εφαρμογ της διταξης του ρθρου ογδου της απ 22.08.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 161) .

21-9-20  Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/250 (ΦΕΚ-4011 Β/18-9-20) : Καθορισμς ομδων αυξημνου κινδνου για σοβαρ λομωξη COVID 19.

21-9-20  Κ.Υ.Α. 2252.1.1/59502/20 (ΦΕΚ-4008 Β/18-9-20) : Συμπληρωματικ χρηματοδτηση συμβσεων ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δετερου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α75), η οποα κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α 86)18-9-20  Ν. 4722/20 (ΦΕΚ-177 Α/15-9-20 - ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ) : Κρωση: α) της απ 10.8.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Επεγουσες ρυθμσεις αντιμετπισης εκτκτων αναγκν του Εθνικο Συστματος Υγεας, προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19, στριξης της αγορς εργασας και διευκλυνσης της εκπαιδευτικς διαδικασας» (A 157) και β) της απ 22.8.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «κτακτα μτρα για την ενσχυση των αστικν συγκοινωνιν, την προμθεια μσων ατομικς προστασας και την πρσληψη προσωπικο καθαριτητας των σχολικν μονδων, τη στριξη των τουριστικν επιχειρσεων και της αγορς εργασας και την ενσχυση της Γενικς Γραμματεας Πολιτικς Προστασας προς αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19, καθς και τη στριξη των πλημμυροπαθν της Εβοιας που επλγησαν κατ τις πλημμρες της 8ης και 9ης Αυγοστου 2020» (Α 161) και λλες διατξεις για την αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλων επειγντων ζητημτων.

18-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.57739/18-9-20 : Μτρα προστασας της Δημσιας Υγεας στο πλασιο αποφυγς της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2, στα Μσα Μαζικς Μεταφορς

18-9-20  ΕΦΚΑ  219559/Σ326/ΕΓΚ.40/18-9-20 : Καταληκτικ ημερομηνα υπαγωγς στη ρθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλτες αυτοαπασχολομενους, ελεθερους επαγγελματες και αγρτες (ρθρα 2 και 3) - Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 32 του ν.4722/2020.

8-9-20  ΕΦΚΑ 181147/7-8-20 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση δειας και επιδματος ασθνειας και μητρτητας (κυοφορας-λοχεας) για το χρονικ διστημα αναστολς των επιχειρσεων λγω των κτακτων μτρων της πανδημας COVID-19

18-9-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/οικ.29414/1079/10-9-20 : Μτρα για την ασφαλ λειτουργα των Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν ΚΔΑΠ, ναντι του κορωναο COVID-19

18-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.350/33/124050/Ε3/18-9-20 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων των εκπαιδευτικν στα Υπηρεσιακ Συμβολια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

18-9-20  ΥΠΕΚΥΠ 33560/Δ1/10463/20 (ΦΕΚ-3998 Β/17-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 12642/Δ1. 4472/17-3-2020 υπουργικς απφασης «Καθορισμς δαπανν για τις οποες ορζει ο Υπουργς Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων διατκτη τον διο λλο ργανο, ορισμς δευτερευντων διατακτν για αντστοιχες δαπνες, ορισμς αποφαινμενου οργνου» (Β 1033), πως ισχει.

18-9-20  Κ.Υ.Α. 57598/20 (ΦΕΚ-3994 Β/17-9-20) : Καθορισμς διαδικασας εγγραφς, μεταβολς και αναστολς διαγραφς της ατησης εκλογα με αυτοπρσωπη παρουσα στις αρμδιες προξενικς αρχς.

18-9-20  Κ.Υ.Α. 18348/20 (ΦΕΚ-3990 Β/17-9-20) : Διαδικασα και προποθσεις εγγραφς στο Μητρο Εισηγητν - Βοηθν χειριστν Ασλου.17-9-20  ΑΑΔΕ Ε2148/14-9-20 : Κοινοποηση της αριθ. πρωτ. Α1179/27-7-2020 (ΦΕΚ 3547/Β) Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ με θμα «ροι, προποθσεις, δικαιολογητικ για διαδικασα εφοδιασμο με απαλλαγ απ τον ΕΦΚ καυσμων αεροσκαφν που παρχουν υπηρεσες και εναριες εργασες σε τρτους ναντι αμοιβς -πλην της με¬ταφορς επιβατν και εμπορευμτων

17-9-20  ΑΑΔΕ Α1204/20 (ΦΕΚ-3972 Β/17-9-20) : Καθορισμς του ηλεκτρονικο τρπου υποβολς, καθς και του τπου και περιεχομνου της δλωσης απδοσης του φρου και της ειδικς εισφορς αλληλεγγης του ρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατονται στο εισδημα απ αμοιβς πληρωμτων εμπορικο ναυτικο.

17-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 90068/20 (ΦΕΚ-3966 Β/17-9-20) : Καθορισμς της μορφς και του περιεχομνου του εντπου Δλωσης Μετατροπς Διεθνος Καταχρισης σε Εθνικ Σμα σμφωνα με το υπ’ αρ. 82 παρ. 3 εδ. γ του ν. 4679/2020 (Α 71).

17-9-20  ΑΑΔΕ Ε2146/8-9-20 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 11 και 12 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α') με τις οποες τροποποιθηκε το Παρρτημα ΙΙΙ του Κδικα ΦΠΑ

17-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.57225/20 (ΦΕΚ-3965 Β/16-9-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν επιμρους σχολικν μονδων στη Χρα.

17-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 102353/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3964 Β/16-9-20) : Ανακαθορισμς τιμν ζνης της με υπ στοιχεα ΠΟΛ.1113/12.06.2018 απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν «Αναπροσαρμογ των τιμν εκκνησης που προβλπονται στις παρ. 1 και 2 του ρθρου 1 της υπ στοιχεα 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β 549) απφασης του Υπουργο Οικονομικν για τον προσδιορισμ της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται σε περιοχς εντς σχεδου λης της Χρας κατ το αντικειμενικ σστημα.» (Β 2192), της με υπ στοιχεα ΠΟΛ.1163/31.10.2017 απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν «Ανακαθορισμς των τιμν ζνης του αντικειμενικο συστματος προσδιορισμο της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται στις Ζνες Β και ΣΤ της Δημοτικς Εντητας Ψυχικο του Δμου Φιλοθης - Ψυχικο της Περιφερειακς Εντητας Βρειου Τομα Αθηνν, της Περιφρειας Αττικς» (Β 3882) και της με υπ στοιχεα ΠΟΛ.1180/22.11.2017 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο και της Υφυπουργο Οικονομικν «Ανακαθορισμς των τιμν ζνης του αντικειμενικο συστματος προσδιορισμο της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται στις Α και Γ Ζνες της Δημοτικς Εντητας Φιλοθης του Δμου Φιλοθης - Ψυχικο της Περιφερειακς Εντητας Βρειου Τομα Αθηνν» (Β 4317), σε συμμρφωση με αποφσεις του Συμβουλου της Επικρατεας.

17-9-20  Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.31665/1214/20 (ΦΕΚ-3962 Β/16-9-20) : Καθορισμς ρων υπαγωγς και διαδικασα εφαρμογς της παρ. 3 του ρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α 148) για την κλυψη απ τον Κρατικ Προπολογισμ των εργοδοτικν ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων - εργοδοτν που δραστηριοποιονται στον κλδο των ακτοπλοκν μεταφορν.

17-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/51389/20 (ΦΕΚ-3961 Β/16-9-20) : Παρταση της μη υποχρωσης θερησης των γνωματεσεων του Ενιαου Κανονισμο Παροχν Υγεας του ΕΟΠΥΥ απ ελεγκτ ιατρ.

17-9-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1906/20 (ΦΕΚ-3959 Β/16-9-20) : ροι και ρυθμσεις σχετικ με τη διαχεριση, τον λεγχο και την υλοποηση της Δρσης (δ) του Μτρου 3.1.9 - «Προσωριν παση των αλιευτικν δραστηριοττων ως συνπεια της επιδημικς κρηξης της Covid-19»,της Ενωσιακς Προτεραιτητας 1, του Επιχειρησιακο Προγρμματος Αλιεας και Θλασσας 2014-2020.

17-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56435/20 (ΦΕΚ-3958 Β/15-9-20) : Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56924/20 (ΦΕΚ-3957 Β/15-9-20) : κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς.16-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 58450/15-9-20 : Οδηγες για το περιεχμενο των μηνιαων εκθσεων απλρωτων και ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των φορων του υποτομα των ΟΤΑ.

16-9-20  ΑΑΔΕ Ε2147/11-9-20 : Χρνος παραγραφς του δικαιματος του Δημοσου για την επιβολ τελν χαρτοσμου και της ειδικς εισφορς υπρ ΟΓΑ.

16-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 96356/16-9-20 : Οδηγες για την ονομαστικοποηση των μετοχν Ανωνμων Εταιρειν

16-9-20  ΟΑΕΔ 54667/16-9-20 : 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 4/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 9.200 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ «ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

16-9-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.1500/19412/716/16-9-20 : Εφαρμογ συνδυασμο διατξεων των ρθρων 36Α και 19 του ν. 4387/2016 στις περιπτσεις συνταξιοδτησης με διαδοχικ, παρλληλη ασφλιση και παρλληλη απασχληση

16-9-20  Κ.Υ.Α. 36124/1194/20 (ΦΕΚ-3945 Β/15-9-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, ως προς την οργνωση του χρνου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α 55), πως ισχει.

16-9-20  ΥΠΥΜΕ Α/35498/1825/16-9-20 : Θματα μεταββασης αδειν κυκλοφορας Δημσιας Χρσης οχημτων.

16-9-20  ΥΠΕΚΥΠ 34284/Δ1/10679/16-9-20 : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για απσπαση υπαλλλων στο Εθνικ Κντρο Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΕΚΚΑ) στο πλασιο της ενδοπουργικς κινητικτητας».

16-9-20  ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/8/οικ.25696/16-9-20 : Χοργηση αποζημωσης αεροθεραπεας τους 2020

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56906/20 (ΦΕΚ-3955 Β/15-9-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν επιμρους σχολικν μονδων στη Χρα.

16-9-20  Κ.Υ.Α. 11171/20 (ΦΕΚ-3944 Β/15-9-20) : Διαδικασα Αδειοδτησης Κυλικεων και Καταστημτων εντς της περιμτρου των Κντρων Υποδοχς και Ταυτοποησης και Δομν Φιλοξενας Αιτοντων συλο.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56878/20 (ΦΕΚ-3954 Β/15-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Σμου για το χρονικ διστημα απ 15.9.2020 ως και 29.9.2020.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56870/20 (ΦΕΚ-3953 Β/15-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Λρου, για το χρονικ διστημα απ 15.9.2020 ως και 29.9.2020.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56344/20 (ΦΕΚ-3952 Β/15-9-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, επισκεπτηρων σε νοσοκομεα, κντρα φροντδας ηλικιωμνων και δομς ευλωτων ομδων, θρησκευτικν τελετν που πραγματοποιονται μσω της διενργειας πομπς και των πανηγρεων και λλων αντστοιχων δημσιων ανοικτν εκδηλσεων στο σνολο της Επικρτειας, απ την 16η.9.2020 ως και τις 30η.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56415/20 (ΦΕΚ-3951 Β/15-9-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56428/20 (ΦΕΚ-3950 Β/15-9-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σννκεν, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοου COVID-19 για το χρονικ διστημα απ την 16η.9.2020 ως και τις 30.9.2020.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56425/20 (ΦΕΚ-3949 Β/15-9-20) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας.

16-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/217/20 (ΦΕΚ-3948 Β/15-9-20) : Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων, λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Ιολιο 2020.

16-9-20  Κ.Υ.Α. 10425/7113/20 (ΦΕΚ-3947 Β/15-9-20) : Ενιαος Κανονισμς Διαδικασιν Ελγχου Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης.

16-9-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 24408/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3938 Β/15-9-20) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Στοιχεα Μεταναστν» στο πληροφοριακ σστημα e-ΚΕΠ μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56614/20 (ΦΕΚ-3928 Β/14-9-20): Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56418/20 (ΦΕΚ-3927 Β/14-9-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 15.9.2020 ως και 30.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

16-9-20  Κ.Υ.Α. 549/20 (ΦΕΚ-3926 Β/14-9-20) : Χοργηση δειας χωροθτησης και κατασκευς15-9-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 25321/ΕΞ2020/15-9-20 : Διθεση εγκεκριμνων πιστοποιητικν ηλεκτρονικς υπογραφς στο πλασιο υλοποησης του Κεντρικο Συστματος Ηλεκτρονικς Διακνησης Εγγρφων

15-9-20  ΑΑΔΕ Ε2145/4-9-20 : Κοινοποηση της αριθ. Α.1194/21-08-2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποηση της αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο. “Οροι και διατυπσεις για την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης της αιθυλικς αλκολης, που προβλπεται απ το εδφιο ε’, στ’, και ι' της παρ. 1 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001”(Β'2070)».

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56393/20 (ΦΕΚ-3925 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.54308/3.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Οινοφτων του Δμου Τανγρας της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 3.9.2020 ως και 16.9.2020» (Β’ 3703), ως και τις 30.9.2020.

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56379/20 (ΦΕΚ-3924 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.54035/2.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ριτσνας του Δμου Χαλκιδων της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 2.9.2020 ως και 15.9.2020» (Β 3666), ως και τις 30.9.2020.

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56369/20 (ΦΕΚ-3923 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.51354/14-8-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Φυλακου Ορεστιδας, για το χρονικ διστημα απ 14-8-2020 ως και 31-8-2020» (Β 3428), ως και τις 30-9-2020.

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56363/20 (ΦΕΚ-3922 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στα Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 21.3.2020 ως και 21.4.2020» (Β’ 985), ως και τις 30.9.2020.

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56327/20 (ΦΕΚ-3921 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2-6-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας «Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6-6-2020 ως και 9-7-2020» (Β 2111), ως και τις 30-9-2020.

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56332/20 (ΦΕΚ-3920 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπο στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.52835/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» ( Β’ 3557).

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56318/20 (ΦΕΚ-3919 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.50896/13.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3402).

15-9-20  ΥΠΕΚΥΠ οικ.34920/1896/20 (ΦΕΚ-3907 Β/14-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 52246/3173/26.1.2018 (Β 539) υπουργικς απφασης «Ρυθμσεις Αποπληρωμς οφειλν δανειοληπτν που χορηγθηκαν απ δια κεφλαια του καταργηθντος ΟΕΚ», πως αυτ ισχει.

15-9-20  ΑΑΔΕ Α1202/20 (ΦΕΚ-3907 Β/14-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1176/2018 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.), πως ισχει.

15-9-20  Κ.Υ.Α. 1555/241482/20 (ΦΕΚ-3904 Β/14-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 307752/18-11-2010 κοινς υπουργικς απφασης «Διεκπεραωση διοικητικν διαδικασιν και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν ως Ενιαων Κντρων Εξυπηρτησης» (Β 1865).14-9-20  ΟΑΕΔ 1468/11-9-20 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : Καταβολ ειδικο εποχικο βοηθματος τους 2020, στις κατηγορες του ρθρου 22 του Ν. 1836/89 πως ισχει.

14-9-20 Κ.Υ.Α. Α1201/20 (ΦΕΚ-3860 Β/10-9-20) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης απδοσης τλους ρυμουλκν και αλιευτικν πλοων, με βση τις διατξεις του ρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α201), καθορισμς των δικαιολογητικν που συνυποβλλονται με αυτ και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ των διατξεων αυτν.

14-9-20 ΥΠ.ΕΣ. 57759/12-9-20 : Αναστολ λειτουργας σχολικν μονδων λγω COVID-19

14-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56308/20 (ΦΕΚ-3883 Β/13-9-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν επιμρους σχολικν μονδων στη Χρα.

14-9-20  ΥΠΑΙΘ 120126/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-3882 Β/12-9-20) : Παροχ σγχρονης εξ αποστσεως εκπαδευσης για το σχολικ τος 2020-2021.

14-9-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 18602/20 (ΦΕΚ-3881 Β/11-9-20) : Παρταση ισχος Δελτων Αιτοντων Διεθν Προστασα (Δ.Α.Δ.Π.).

14-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55169/20 (ΦΕΚ-3879 Β/11-9-20) : Καννες τρησης αποστσεων στα δικαστρια και τις εισαγγελες της Χρας απ 16.9.2020 ως και 31.10.2020 για προληπτικος λγους δημσιας υγεας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55160/20 (ΦΕΚ-3877 Β/11-9-20) : Καννες τρησης αποστσεων και καθεστς λειτουργας, για το χρονικ διστημα απ 16.9.2020 ως και 31.10.2020, των μμισθων, μισθων υποθηκοφυλακεων, των κτηματολογικν γραφεων Ρδου, Κω-Λρου, των κτηματολογικν γραφεων Πειραι, Θεσσαλονκης, καθς και των κτηματολογικν γραφεων και υποκαταστημτων του Φορα “Ελληνικ Κτηματολγιο”, στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-9-20  Κ.Υ.Α. 94965/20 (ΦΕΚ-3876 Β/11-9-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Αντικατσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων” (Β’ 1481), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454).

14-9-20  Κ.Υ.Α. 35955/923/20 (ΦΕΚ-3873 Β/11-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ.34236/860/1.9.2020 «Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις-εργοδτες που ανκουν σε κλδους που πλττονται βσει ΚΑΔ για τους μνες Αγουστο και Σεπτμβριο 2020» κοινς υπουργικς απφασης (Β’ 3770).


11-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 57691/ΕΓΚ.312/11-9-20 : Υποβολ σχεδων προπολογισμο τους 2021 στη Διαδικτυακ Βση Δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν

11-9-20  Κ.Υ.Α. οικ.28783/Δ1/9444/20 (ΦΕΚ-3857 Β/10-9-20) : Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδικς εξοχς - κατασκηνσεις του κρατικο προγρμματος τους 2020, η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους.

11-9-20  ΥΠΕΝ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/86934/2495/10-9-20 : Υποβολ ενστσεων στις κτηματογραφσεις.

11-9-20  ΥΠ.ΔΙΚ. 43252/20 (ΦΕΚ-3871 Β/10-9-20) : Παρταση της υπαρ. 2199/30-6-2020 (Β 2659) απφασης του Υπουργο Δικαιοσνης με θμα: ”Παρταση ισχος των διατξεων των παρ. 1 και 2 του ρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) «Κρωση της απ 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις" (Α’ 75) και λλες διατξεις»“.

11-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55962/20 (ΦΕΚ-3870 Β/10-9-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 11η.9.2020 και ρα 6.00 π.μ. ως και 25η.9.2020 και ρα 6.00 π.μ., προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

11-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55964/20 (ΦΕΚ-3869 Β/10-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 σε επιμρους δομς φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν για το χρονικ διστημα απ 11.9.2020 ως και 25.9.2020.

11-9-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 24406/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3865 Β/10-9-20) : Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης Χρηστν oAuth2.0 σε Πληροφοριακ Συστματα τρτων Φορων.

11-9-20  Κ.Υ.Α. 35128/896/20 (ΦΕΚ-3864 Β/10-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 15323/624/06-09-2010 κοινς υπουργικς απφασης (Β’ 1398), πως ισχει.

11-9-20  Κ.Υ.Α. 11035/20 (ΦΕΚ-3863 Β/10-9-20) : Καταβολ ενιαου τλους για το δετερο τρμηνο του τους 2020 και χρηματοδτηση για αποζημισεις απ προκληθεσες ζημες για το τος 2019 σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α 27), στους Δμους εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας μεταναστν.

11-9-20  Κ.Υ.Α. 13250/20 (ΦΕΚ-3851 Β/10-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1506/26.1.2018 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Διοικητικς Ανασυγκρτησης και Τουρισμο με ττλο «Καθορισμς Τεχνικν και Λειτουργικν Προδιαγραφν ανγερσης, μετατροπς και επκτασης Κντρων Θαλασσοθεραπεας και διαδικασα χοργησης Ειδικο σματος Λειτουργας. νταξη της διαδικασας χοργησης του Ειδικο Σματος Λειτουργας σε Κντρα Θαλασσοθεραπεας στο σστημα διεκπεραωσης μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.) (Β 356)».

11-9-20  ΥΠΥΜΕ 49219/20 (ΦΕΚ-3842 Β/10-9-20) : Ηλεκτρονικ κδοση και διακνηση εισερχομνων και εξερχομνων εγγρφων του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν .

11-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 57467/10-9-20 : Οργνωση εκδηλσεων μνμης της 14ης Σεπτεμβρου

11-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/ΟΙΚ.55989/10-9-20 : Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ημερσια και νυχτεριν, δημσια και ιδιωτικ και στους βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος, δημσιους και ιδιωτικος για το σχολικ τος 2020 -2021

11-9-20  ΠΥΣ 38/20 (ΦΕΚ-174 Α/10-9-20) : γκριση και προσδιορισμς των πρων υλοποησης του Εθνικο Προγρμματος Ανπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματικ περοδο 2021-2025.

11-9-20  ΥΠΑΝΕΠ ΓΔΟΥ/207/20 (ΦΕΚ-3867 Β/10-9-20) : Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020.

11-9-20  Γ.Γ.ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 10189/20 (ΦΕΚ-3840 Β/9-9-20) : Κρυξη σε κατσταση κτακτης ανγκης πολιτικς προστασας για λγους δημσιας υγεας της Περιφερειακς Εντητας Λσβου, της Περιφρειας Βορεου Αιγαου και ειδικτερα για τον περιορισμ της διασπορς και των επιπτσεων της νσου COVΙD-19.

11-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 90137/20 (ΦΕΚ-3827 Β/9-9-20) : Καθορισμς της μορφς και του περιεχομνου του εντπου Δλωσης Κατθεσης Σματος σμφωνα με το αρ. 20 παρ. 1 εδ. β του ν. 4679/2020 (Α 71).

11-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 90138/20 (ΦΕΚ-3827 Β/9-9-20) : Καθορισμς της μορφς και του περιεχομνου του εντπου Δλωσης Μετατροπς Ατησης Καταχρισης Σματος της ΕΕ σε Εθνικ Σμα σμφωνα με το αρ. 84 παρ. 3 του ν. 4679/2020 (Α 71).

11-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 88408/20 (ΦΕΚ-3810 Β/9-9-20) : Συμφωνες - πλασιο τους 2020 που συνπτονται απ την Εθνικ Κεντρικ Αρχ Αγορν της παρ. 1β) του ρθρου 41 του ν. 4412/2016.10-9-20  ΑΑΔΕ Ε215/4-9-20 : Κοινοποηση της αριθ. Α.1194/21-08-2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποηση της αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο. “Οροι και διατυπσεις για την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης της αιθυλικς αλκολης, που προβλπεται απ το εδφιο ε’, στ’, και ι' της παρ. 1 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001”(Β'2070)».

10-9-20  ΕΦΚΑ 208651/ΕΓΚ.37/10-9-20  : Υπαγωγ στην ασφλιση των κλδων Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν των Μη Μισθωτν, Ελευθρων Επαγγελματιν και Αυτοαπασχολομενων.

10-9-20  Π.Δ. 75/20 (ΦΕΚ-173 Α/10-9-20) : Χρση συστημτων επιτρησης με τη λψη καταγραφ χου εικνας σε δημσιους χρους.

10-9-20  Κ.Υ.Α. 92108/1045/Φ.15/20 (ΦΕΚ-3833 Β/9-9-20) : Κατταξη στις κατηγορες της παρ. 1 του ρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α 209), των μεταποιητικν και συναφν δραστηριοττων που προβλπονται στις διατξεις της υπ στοιχεα 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β 1048) κοινς υπουργικς απφασης, πως ισχει, σμφωνα με τις προβλψεις της παρ. 9α του ρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α 143).

10-9-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 23980/20 (ΦΕΚ-3830 Β/9-9-20) : Περιορισμς του αριθμο και της διαδικασας χοργησης Δικαιωμτων Χρσης Ραδιοσυχνοττων για την παροχ δημοσων δικτων /και διαθσιμων στο κοιν Υπηρεσιν Ηλεκτρονικν Επικοινωνιν στις ζνες ραδιοσυχνοττων 703 -733 ΜHz και 758 - 788 ΜHz.

10-9-20  ΕΦΚΑ 197013/20 (ΦΕΚ-3822 Β/9-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 101956/2020 (Β 2359) απφασης του Διοικητ του Οργανισμο Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης e-ΕΦΚΑ.

10-9-20  ΕΦΚΑ 196591/20 (ΦΕΚ-3822 Β/9-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 80428/30-04-2020 (Β 1878) απφασης του Διοικητ του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης.

10-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.153/113019/Α5/20 (ΦΕΚ-3821 Β/9-9-20) : Καθορισμς πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων υποψηφων Επαγγελματικο Λυκεου για πρσβαση στην Τριτοβθμια Εκπαδευση σχολικο τους 2020-2021.

10-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.251/112720/Α5/20 (ΦΕΚ-3821 Β/9-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 απφαση της Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων (Β 643) «Πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση, διαδικασες και ργανα σχετικ με τις πανελλαδικς εξετσεις Γενικο Λυκεου απ το 2020 και εφεξς, με το «νο» σστημα του ν. 4186/2013 (Α 193), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α70) και με το ρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α 167)».

10-9-20  Κ.Υ.Α. οικ. 10616/20 (ΦΕΚ-3820 Β/9-9-20) : Καθορισμς λειτουργας του «Μητρου Ελληνικν και Ξνων Μη Κυβερνητικν Οργανσεων (ΜΚΟ)» και του «Μητρου Μελν Μη Κυβερνητικν Οργανσεων (ΜΚΟ)», που δραστηρι&omicron