»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -
ΕΚΛΟΓΕΣ 26 ΜΑΙΟΥ 2019 / 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΩΝ_ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 (Πηγ : Υπουργεο Εσωτερικν)

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗς 26ης ΜΑΙΟΥ 2019 (Πηγ : Υπουργεου Εσωτερικν)

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ / ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (Πηγ : Υπουργεο Εσωτερικν)

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ / ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Πηγ : Υπουργεο Εσωτερικν)18-4-19    ΕΦΚΑ 20/18-4-19 : Τροποποηση ημερσιας αποζημωσης των μαθητευμενων στο Πργραμμα "Μεταλυκειακ Ετος - Τξη μαθητεας" σε ΕΠΑΛ

18-4-19    ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.28708/3207/18-4-19 : Δικαωμα οδγησης μετ απ επιτυχ δοκιμασα προσντων και συμπεριφορς για την ανανωση δειας οδγησης κατχων, οι οποοι χουν συμπληρσει την ηλικα των εβδομντα τεσσρων (74) ετν

18-4-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6Α/ΓΠ/90657/18/19 (ΦΕΚ-1310 Β/17-4-19) : Τροποποηση και συμπλρωση της Υ4α/οικ. 37804/2013 (ΦΕΚ Β1023) υπουργικς απφασης με θμα «Παροχ υπηρεσιν σε ασθενες νοσοκομεων ΕΣΥ και ιδιωτικν κλινικν της Χρας απ αποκλειστικς νοσοκμες και νοσο¬κμους» πως αυτ τροποποιθηκε και συμπλη¬ρθηκε με την Υ4α/Γ.Π. οικ. 75206/2013 υπουργικ απφαση (ΦΕΚ Β2052 Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ Β1944/2013) και την Α3γ/οικ.18680/2015 υπουργικ απφαση (ΦΕΚ Β458).

18-4-19   ΑΑΔΕ Α1137/19 (ΦΕΚ-1329 Β/17-4-19) : Διαδικασα αποστολς ενσμων ταινιν φορολογας βιομηχανοποιημνων καπνν απ εγκεκριμνους αποθηκευτς σε καπνοβιομηχανες στο εσωτερικ της χρας για επικλληση αυτν στις μονδες συσκευασας προντων, τα οποα προορζονται για κατανλωση στο εσωτερικ της χρας .

18-4-19   Κ.Υ.Α. 32597/19 (ΦΕΚ-1326 Β/17-4-19) : Τροποποηση της 61054 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 2128/τ.Β/08-06-2018) Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου - Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης «Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως» τους 2018-2019, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-2020, πως χει τροποποιηθε και ισχει.

18-4-19   ΥΠΥΜΕ 31449/2134/17-4-19 : Διενργεια περιοδικν επιθεωρσεων, με ενιαα διαδικασα, στις λειτουργοσες εγκαταστσεις πρατηρων υγρν καυσμων, πρατηρων αμιγς υγραερου μικτν πρατηρων υγρν καυσμων και υγραερου, σταθμν αυτοκιντων και πλυντηρων - λιπαντηρων

18-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 28549/19 (ΦΕΚ-1327 Β/17-4-19) : Πρωτοβθμιοι και Δευτεροβθμιοι Οργανισμο Τοπικς Αυτοδιοκησης της Χρας, σμφωνα με το ν. 3852/10, πως ισχει

18-4-19   ΕΦΚΑ 19/17-4-19 : Τροποποηση της διαδικασας αναγνρισης χρνου ασφλισης μισθωτν μετ απ ΥΔΑΑΒ, περιδων απασχλησης μχρι 31-12-2001

18-4-19   ΥΠΕΘ Φ.251/61465/Α5/17-4-19 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Στρατιωτικν Σχολν ακαδημαικο τους 2019-202017-4-19 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1117/19 (ΦΕΚ 1297 Β/16-4-2018) : Καθορισμς του καταλγου των Δικαιοδοσιν των Αρμδιων Αρχν της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων Αρχν (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγ Εκθσεων αν Χρα (ΕαΧ), βσει του πρτου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου γδοου του Μρους Δετερου του ν. 4490/2017 (Α' 150) , για στοιχεα του φορολογικο τους 2017.

17-4-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/4736/19 (ΦΕΚ-1318 Β/17-4-19) : Προσθκη παραρτματος στο ρθρο 39 της ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/18 (ΦΕΚ-4898 Β) κ.υ.α. "Τροποποηση και αντικατσταση της ΕΑΛΕ/ΓΠ/46846/18 κ.υ.α. με περιεχμενο "Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας (ΕΚΠΥ) τους ΕΟΠΥΥ", πως τροποποιθηκε και ισχει

17-4-19   ΑΑΔΕ Α1116/19 (ΦΕΚ-1292 Β/16-4-19) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 ( 179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει

17-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 25436/19 (ΦΕΚ-1303 Β/16-4-19) : Καθορισμς αντατου ορου εκλογικν δαπανν αν υποψφιο περιφερειακ σμβουλο και αν συνδυασμ για τις περιφερειακς εκλογς

17-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 27651/19 (ΦΕΚ-1304 Β/16-4-19) : Ειδικτερος τρπος σνταξης της αναλυτικς κατστασης των εκλογικν εσδων - δαπανν των συνδυασμν και των υποψφιων περιφερειακν και δημοτικν συμβολων στις αυτοδιοικητικς εκλογς της 26ης Μαου 2019 και των επαναληπτικν της 2ας Ιουνου 2019

17-4-19    ΑΑΔΕ Ε2060/16-4-19 : Φορολογικ μεταχεριση αμοιβν που καταβλλονται σε εμπειρογνμονες που απασχολονται στα ευρωπαικ προγρμματα  διδυμοποησης

17-4-19   Κ.Υ.Α. 27212/19 (ΦΕΚ-1305 Β/16-4-19) : Καθορισμς ωρν λειτουργας και βαθμο νταξης των μεγαφωνικν εγκαταστσεων των εκλογικν κντρων κλπ., των συνδυασμν κατ την προεκλογικ περοδο των εκλογν του Μαου 2019, για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου, των δημοτικν και περιφερειακν εκλογν καθς και λλων λεπτομερειν16-4-19    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2351/14497/16-4-19 : Μη αναστολ υπηρεσιακν μεταβολν και χοργησης κανονικν αδειν κατ τη διρκεια των αυτοδιοικητικν εκλογν και των ευροεκλογν

16-4-19    ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/7/ΟΙΚ.14320/16-4-19 : Ερμηνευτικ εγκκλιος σχετικ με τη διαχεριση των αιτημτων για τη χοργηση οπτικν ειδν καθς και ειδικν θεραπειν σε παιδ - εφβους

16-4-19    ΕΦΚΑ Σ22/5/15-4-19 : Οριο ηλικας που απαιτεται για κρση συνταξιοδοτικο αιτματος λγω γρατος με τις διατξεις της διαδοχικς ασφλισης απ τον προηγομενο ενταχθντα στον ΕΦΚΑ φορα, ταν ο τελευταος ενταχθες φορας στον ΕΦΚΑ, εναι φορας αυτοτελς απασχολομενων, ελεθερων επαγγελματιν

16-4-19    ΦΕΚ-1280 Β/15-4-19 :

ΥΠ.ΟΙΚ. 47327/19 : Καταβολ συντξεων Δημοσου μηνς Μαου 2019 την 24-4-19

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1123/19 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1008/11 (Β 136) απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν αναφορικ με τον καθορισμ ορων ακαθαρστων εσδων επιχειρσεων και ελευθρων επαγγελματιν που τηρον βιβλα Β' κατηγορας του ΚΒΣ, πνω απ τα οποα υφσταται υποχρωση υπογραφς των δηλσεων απ λογιστ φοροτεχνικ με βση τις διατξεις του ρθρου 38 του ν. 2873/00

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Γ/17998/19 : Παροχ κεντρικν και επικουρικν δαστηριοττων αγορν απ την Εθνικ Κεντρικ Αρχ Προμηθειν Υγεας, ως ΕΚΑΑ

ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 14106/19 : Εκδοση της Εφημερδας της Κυβερνσεως για τη διενργειας δημοσιεσεων κατ τη διρκεια της προεκλογικς περιδου

16-4-19    ΥΠΕΚΑΚΑ 13148/515/19 (ΦΕΚ-1279 Β/15-4-19) : Εθνικ Μητρο Εγκεκριμνων Αναδοχν Ανηλκων

16-4-19    ΑΑΔΕ Ε2059/10-4-19 : Αποχρηση του Ηνωμνου Βασιλεου απ την Ευρωπαικ Ενωση χωρς συμφωνα - Παροχ οδηγιν επ των Ειδικν Καθεσττων εκτς της Διαμετακμισης

16-4-19    ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/81/481044/16-4-19 : Ασφαλιστικ αντιμετπιση ειδικν κατηγοριν απασχολουμνων (ρητινοσυλλκτες, δασεργτες, σμυριδορκτες) - ασφαλισμνων μετ την 1/1/93 - οι οποοι παρλληλα ασκον μη μισθωτ δραστηριτητα υπαγμενη στην ασφλιση του τ. ΟΑΕΕ

16-4-19    ΥΠΕΘΑ Φ.337/64/209755/Σ.2524/ΕΓΚ.18/16-4-19 : Προκρυξη Διαγωνισμο Επιλογς Σπουδαστν/τριν Ανωττων Στρατιωτικν Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (ΑΣΕΙ), Ευελπδων (ΣΣΕ), Ναυτικν Δοκμων (ΣΝΔ), Ικρων (ΣΙ), Αξιωματικν Σωμτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικν Νοσηλευτικς (ΣΑΝ) και των Ανωτρων Στρατιωτικν Σχολν Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ), Στρατο Ξηρς (ΣΜΥ), Πολεμικο Ναυτικο (ΣΜΥΝ) και Πολεμικς Αεροπορας (ΣΜΥΑ)

16-4-19    Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 (ΦΕΚ-1277 Β/15-4-19) : Κανονισμς τιμολγησης Φορων Διαχερισης Στερεν Αποβλτων (ΦΟΔΣΑ)

16-4-19    Π.Δ. 32/19 (ΦΕΚ-58 Α/15-4-19) : Συμπλρωση διατξεων του π.δ. 210/92 "Κωδικοποηση διατξεων Προεδρικν Διαταγμτων του Κανονισμο Εσωτερικς Υπηρεσας του Πυροσβεστικο Σματος (Α 99)"

16-4-19   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 456/69485/15-4-19 : Εφαρμογ των διατξεων της αριθμ. 158/16825/31-1-18 υα "Καθορισμς της διαδικασας, του εδους και του περιεχομνου της πρξης παραχρησης της σναψης ννομης σχσης με τρτους ως προς το μισθου και τις εγκαταστσεις πλωτν μονδων υδατοκαλλιργειας", πως τροποποιθηκε με την αριθμ. 45/7887/16-1-19 μοια"

16-4-19   ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 4/7520/15-4-19 : Οδηγες για τη χρση του εντπου ιατρικς και ψυχοκοινωνικς αξιολγησης της ευαλωττητας15-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 27736/12-4-19 : Στοιχεα δημοσων υπαλλλων για το διορισμ τους ως αντιπροσπων της δικαστικς αρχς για τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 26ης Μαρου 2019, τις αυτοδιοικητικς εκλογς της 26ης Μαου 2019 και τις επαναληπτικς τους της 2ας Ιουνου 201912-4-19   ΥΠΟΙΑΝ 41941/19 : Εγκκλιος εφαρμογς των διατξεων του ν. 4156/13 σχετικ με την παρξη και χρση εταιρικς σφραγδας - Να μορφ ανακονωσης σστασης εταιρειν

12-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 27782/ΕΓΚ.17/12-4-19 : Διευκολνσεις για την σκηση του εκλογικο δικαιματος απ πολτες με αναπηρα στις αυτοδιοικητικς εκλογς της 26ης Μαου 2019 και τις επαναληπτικς τους, καθς και τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 26ης Μαου 2019

12-4-19    Κ.Υ.Α. οικ.12705/1067/19 (ΦΕΚ 1238 Β/11-4-2019) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδτηση της Α δσης του προγρμματος «Βοθεια στο σπτι» για το χρονικ διστημα απ 1.1.2019- 31.12.2019.

12-4-19    ΥΠΕΕ 180676/603/19 (ΦΕΚ-1237 Β/11-4-19) : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του π.δ. 437/81 και περιπτσεων επιτρεπτν επεμβσεων σε δασικο χαρακτρα εκτσεων

12-4-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.28420/5-4-19 : Διαπστευση εργαστηρων ανλυσης νερο ανθρπινης κατανλωσης Δημσιου και ευρτερου Δημσιου Τομα το αργτερο ως 19/9/2022

12-4-19   ΦΕΚ-1239 Β/11-4-19 :

Κ.Υ.Α. 15918/19 : Πρσβαση του Ειδικο Λογαριασμο Οικογενειακν Επιδομτων Ναυτικν στα δεδομνα του Πληροφοριακο Συστματος "Μητρο Πολιτν" του Υπουργεου Εσωτερικν

ΥΠΟΙΑΝ 35773/19 : Τροποποηση των ποσοστν της παρ. 1 του ρθρου 33 του ν. 4314/14 για το Διασυνοριακ Πργραμμα Συνεργασας "Βαλκανικ - Μεσγειος 2014-2020"

12-4-19   ΥΠΕΚΑΚΑ ΓΠ/Δ12/ΟΙΚ.13737/304/19 (ΦΕΚ-1230 Β/11-4-19) : Καθορισμς των δικαιολογητικν και της διαδικασας καταβολς των εξδων κηδεας αποβιωσντων ανασφαλστων υπερηλκων του ν. 1296/82, πως ισχει μετ και την τροποποηση των διατξεων του με τον ν. 4093/12

12-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 27472/11-4-19 : Ασκηση εκλογικο δικαιματος Ελλνων ναυτικν που υπηρετον σε πλοα με ελληνικ σημαα, τα οποα ναυλοχον κατ την ημρα της ψηφοφορας σε ελληνικ λιμνια, κατ τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 26ης Μαου 2019

12-4-19   Κ.Υ.Α. 26329/19 (ΦΕΚ-1236 Β/11-4-19) : Καθορισμς των κατηγοριν παροχν και διευκολνσεων, οι οποες συνυπολογζονται στις εκλογικς δαπνες των συνδυασμν και των υποψφιων περιφερειακν και δημοτικν συμβολων στις αυτοδιοικητικς εκλογς της 26ης Μαου 2019 και των επαναληπτικν της 2ας Ιουνου 2019 κατ τη διρκεια της προεκλογικς περιδου

12-4-19  ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Φ.1617/691/19 (ΦΕΚ-1235 Β/11-4-19) : Ηλεκτρονικ κδοση και διακνηση εισερχμενων και εξερχμενων εγγρφων της Προεδρας της Δημοκρατας

12-4-19  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Β/ΓΠ/19724/19 (ΦΕΚ-1234 Β/11-4-19) : Ιδρυση Περιφερειακν Τμημτων του Πανελλνιου Συλλγου Εργοθεραπευτν - Αρμοδιτητες και σχσεις με την κεντρικ διοκηση, συγκρτηση, αρμοδιτητες και λειτουργα των οργνων διοκησης και Κανονισμς Λειτουργας των Περιφερειακν Τμημτων του Πανελλνιου Συλλγου Εργοθεραπευτν

12-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.21861/19 (ΦΕΚ-1220 Β/11-4-19) : Συστσεις Περιφερειακν Διοικσεων Τομων Ψυχικς Υγεας (Πε.Δι.Το.ΨΥ)

12-4-19   Ν. 4606/19 (ΦΕΚ-57 Α/11-4-19) : Σσταση, συγκρτηση και αρμοδιτητες της Κεντρικς Επιτροπς Κωδικοποησης και λλες διατξεις

12-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/17474/12-4-19 : Μικτ δραστηριτητα εργαστηρου αισθητικς με κομμωτριο και κατστημα περιποησης χεριν και ποδιν

12-4-19   ΥΠΕΘ Φ.6/58012/Δ1/12-4-19 : Εγγραφς μαθητν στα  Νηπιαγωγεα για το σχολικ τος 2019-2020

12-4-19   ΥΠΕΘ Φ.6/58025/Δ1/12-4-19 : Εγγραφς μαθητν στα Δημοτικ Σχολεα για το σχολικ τος 2019-2020 - Λξη διδασκαλας μαθημτων σχολικο τους 2018-2019

12-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Ε/ΓΠ/99738/18/13-2-19-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Διευκρινσεις αναφορικ με τη διαχεριση των Αποβλτων Υγειονομικν Μονδων (ΑΥΜ) και την κατηγοριοποησ τους

12-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 26951/10-4-19 : Λξη δυναττητας υποβολς στοιχεων για το στρατηγικ προγραμματισμ προσλψεων 2020-2023 απ τους φορες της Τοπικς Αυτοδιοκησης11-4-19 ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2131.24/26738/ΕΓΚ1/19 : Κωδικοποηση νομοθεσας για την προστασα αιγιαλο, παραλας, θλασσας και ζνης λιμνα απ αυθαρετες επεμβσεις-καταλψεις-λεγχοι και ενργειες στελεχν Λιμενικν Αρχν

11-4-19 ΥΠ.ΕΣ 26861/10-4-19 : Εξφληση υποχρεσεων Δμων απ δικαστικς απφσεις και διαταγς πληρωμς

11-4-19 ΥΠ.ΟΙΚ. 34584/ΕΞ2019/15-4-19 : Θσπιση μτρων κρατικς ενσχυσης με νομικ βση Απαλλακτικος Κανονισμος και Κανονισμος σσονος σημασας10-4-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./41/ΟΙΚ.13107/19 (ΦΕΚ-1194 Β/9-4-19) : Κατανομ συγγενν θανντων και ατμων τα οποα υπστησαν σοβαρ εγκαματα και νοσηλετηκαν σε Μονδα Εντατικς Θεραπεας (ΜΕΘ), συνεπεα των εκτετατμνων και καταστρεπτικν πυρκαγιν του τους 2018

10-4-19   ΑΑΔΕ Α1098/19 (ΦΕΚ-1193 Β/9-4-19) : Απλουστευμνες διαδικασες στο πλασιο του καθεσττος διαμετακμισης : Εγκεκριμνος αποστολας - Εγκεκριμνος παραλπτης - Εγκεκριμνος παραλπτης TIR - Εγκεκριμνος εκδτης

10-4-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.29114/3261/10-4-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4599/19 (Α 40) "Δοκιμασα προσντων και συμπεριφορς υποψηφων οδηγν και οδηγν για τη χοργηση αδειν οδγησης οχημτων, λλες διατξεις για τις δειες οδγησης και λοιπς διατξεις"

10-4-19   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 933/75658/9-4-19 : Χρνος εξτασης αιτσεων ενπιον των Επιτροπν των ρθρων 14 και 17 του ν. 4061/12

10-4-19   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2331.15/23681/1-4-19 : Εφοδιασμς καθσματος - φορεου για τις μετακινσεις των ΑμεΑ με τα επιβατηγ πλοα

10-4-19   ΥΠΕΘ 56623/Ε2/10-4-19 : Πρσκληση εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων απ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΚ, Μουσικ, Καλλιτεχνικ και Εκκλησιαστικ Σχολεα για το διδακτικ τος 2019-2020

10-4-19   ΥΠΕΘ 56641/Ε2/10-4-19 : Πρσκληση εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων αποσπσεων σε υπηρεσες και φορες αρμοδιτητας του Υπουργεου Παιδεας, Ερευνας και Θρησκευμτων για το σχολικ τος 2019-2020

10-4-19   ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/Α/1053051/ΕΞ2019/9-4-19 : Προσωπικ ευθνη δικαστικο συμπαρασττη και μελν εποπτικο συμβουλου για πληρωμ ληξιπρθεσμων οφειλν θανντος προσπου απ παραβσεις του Κδικα Βιβλων και Στοιχεων, οι οποες λαβαν χρα σε χρονικ περοδο προ της σκησης της δικαστικς συμπαρστασης, στο πλασιο εφαρμογς του ν. 2238/94

10-4-19   ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΛ/Ζ/1053078/ΕΞ2019/9-4-19 : Θερηση ειδικο βιβλου (εσδων - εξδων) και εισιτηρων εκδηλσεων συνδυασμν στις περιφερειακς και δημοτικς εκλογς

10-4-19   ΑΑΔΕ Ε2056/9-4-19 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την απφαση ΠΟΛ.1208/18 της Υφυπουργο Οικονομικν και την Απφαση ΠΟΛ.1218/18 του Διοικητ της ΑΑΔΕ

10-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 26063/8-4-19 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ν. 4604/19 (Α 50)

10-4-19   Κ.Υ.Α. 49462/538/18/19 (ΦΕΚ-1172 Β/9-4-19) : Επιμρφωση και πιστοποηση του ελεγκτικο προσωπικο των Δημοσων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ

10-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 26169/8-4-19 : Ψηφοφορα των Ελλνων ναυτικν στο εξωτερικ κατ τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2019

10-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 25020/19 (ΦΕΚ-1196 Β/9-4-19) : Τροποποηση της 45931/10 (1293 Β) απφασης του Υπουργο Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης "Βιβλα για τις δημοτικς και περιφερειακς εκλογς"9-4-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ11/ΟΙΚ.13734/538/19 (ΦΕΚ-1163 Β/8-4-19) : Ανπτυξη και Λειτουργα Πληροφοριακο Συστματος Ειδικν και Εθνικν Μητρων Ανηλκων, Αναδοχς και Υιοθεσας

9-4-19   K.Y.A. 39100/19 (ΦΕΚ 1167 Β/8-4-2019) : Προσδιορισμς συνεισφορς του Δημοσου στο πλασιο του ρθρου 76 ν. 4605/2019 (Α’ 52) «Εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας με την Οδηγα (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 8ης Ιουνου 2016 σχετικ με την προστασα της τεχνογνωσας και των επιχειρηματικν πληροφοριν που δεν χουν αποκαλυφθε (εμπορικ απρρητο) απ την παρνομη απκτηση, χρση και αποκλυψ τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μτρα για την επιτχυνση του ργου του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης και λλες διατξεις».

9-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 24923/19 (ΦΕΚ-1166 Β/8-4-19) : Καθορισμς τρπου χρσης των χρων που διατθενται κατ την προεκλογικ περοδο των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και των δημοτικν και περιφερειακν εκλογν, στους συνδυασμος των υποψηφων, για την προβολ τους καθς και λλων λεπτομερειν

9-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.22180/19 (ΦΕΚ 1164 Β/8-4-2019) : Τροποποηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.οικ.45169/ 11-06-2018 (Β 2193) απφασης του Υπουργο Υγεας και του Αναπληρωτ Υπουργο Υγεας, με θμα: «Τροποποηση και αντικατσταση της με αριθμ ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/2017 απφασης περ καθορισμο του τρπου και της διαδικασας επιλογς οικογενειακν ιατρν προκειμνου να συμβληθον με τον Εθνικ Οργανισμ Παρο¬χς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ) καθς και του τρπου και του περιεχομνου των παρεχμενων υπηρεσιν (Β 39/2018)».

9-4-19   Κ.Υ.Α. 39095/19 (ΦΕΚ-1165 Β/8-4-19) : Προσδιορισμς της αξας μεταφορικν μσων ως κριτηρου επιλεξιμτητας του ρθρου 68 του ν. 4605/19

9-4-19   ΕΦΚΑ 18/8-4-19 : Κατργηση του μτρου της Αναστολς της δυναττητας υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ) μσω διαδικτου, λγω ληξιπρθεσμων οφειλν8-4-19   Κ.Υ.Α. Δ12/ΓΠ/ΟΙΚ.13107/283/19 (ΦΕΚ-1160 Β/8-4-19) : Προυποθσεις δρυσης και λειτουργας Στεγν Υποστηριζμενης Διαβωσης Ατμων με Αναπηρες

8-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 20577/20-3-19 : Τραπεζικο λογαριασμο συνδυασμν και υποψηφων κατ τις δημοτικς και περιφερειακς εκλογς

8-4-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511/19 (ΦΕΚ 1135 Β/5-4-2019) : Τροποποηση της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/ 13.12.2017 υπουργικς απφασης «Καθορισμς τεχνολογιν και κατηγοριν σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντσσονται σε καθεστς στριξης με τη μορφ Λειτουργικς Ενσχυσης μσω ανταγωνιστικς διαδικασας υποβολς προσφορν, χαρακτηρισμς των ανταγωνιστικν διαδικασιν υποβολς προσφορν ως τεχνολογικ ουδτερων μη και καθορισμς μεθοδολογας και διαδικασας επιμερισμο ισχος για συμμετοχ, στις ανταγωνιστικς διαδικασες υποβολς προσφορν, σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθστανται σε χρες εντς του Ευρωπακο Οικονομικο Χρου υπ την προπθεση ενεργο Διασυνοριακο Εμπορου ενργειας με αυτς, με βση την παρ. 2 του ρθρου 7 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ 3388 Β).

8-4-19   ΑΑΔΕ Ε2055/4-4-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 130 του ν. 4604/19 με τις οποες τροποποιεται το πεδο εφαρμογς της περ. α της παρ. 2 του ρθρου 15 του ν. 4483/17

8-4-19   ΥΠΕΕ 181196/1668/5-4-19 : Υλοποηση του Ειδικο Προγρμματος Πρληψης Λαθρουλοτομιν τους 2019

8-4-19    ΕΦΚΑ 439031/5-4-19 : Κατργηση Εντυπων Βιβλιαρων Υγεας

8-4-19    ΦΕΚ-1150 Β/5-4-19 :

ΥΠ.ΕΣ. 24582/19 : Καθορισμς περιεχομνου των ειδικν εκλογικν καταλγων των Ελλνων που διαμνουν στο δαφος των λοιπν κρατν - μελν της Ευρωπακς νωσης, για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος κατ τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου του Μαου 2019 κ.λπ.
ΥΠ.ΕΣ. 24567/19 : Καθορισμς ντυπης αφσας που επικολλται στις κλπες και στα ειδικ διαχωρσματα (παραβν) ψηφοφορας για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου, των Δημοτικν, των Κοινοτικν και Περιφερειακν αρχν της 26ης Μαου 2019.
ΥΠ.ΕΣ. 24370/19 : Καθορισμς διαστσεων ψηφοδελτων που θα χρησιμοποιηθον κατ την ψηφοφορα για την εκλογ περιφερειαρχν και περιφερειακν συμβολων.

8-4-19   ΦΕΚ 1149 Β/5-4-2019 :
Κ.Υ.Α. 28293/ΕΞ2019/19 : Καθορισμς αποζημωσης των πληγντων απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018 σε περιοχς των Δμων Μαραθνος και Ραφνας-Πικερμου της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς.
ΥΠΕΕ 67/19 : Τρπος κατανομς εσδων απ πλειστηριασμος δικαιωμτων εκπομπν αερων θερμοκηπου για το τος 2018.

8-4-19   ΦΕΚ 1138 Β /5-4-2019 :
Κ.Υ.Α. 19952/19 : Καθορισμς των Κεντρικν Αυτοτελν Πρων των Περιφερειν τους 2017.
Κ.Υ.Α. 2421.1/22295/2019/19 : Ρθμιση θεμτων εισαγωγς μσω Πανελλαδικν Εξετσεων στις παραγωγικς Σχολς Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ., των τκνων αποβισαντος στελχους Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..

8-4-19    Π.Δ. 31/19 (ΦΕΚ-56 Α/5-4-19) : Ιδρυση Ελληνικς Ακαδημας Βιομηχανικς Ιδιοκτησας

8-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 24569/19 (ΦΕΚ-1151 Β/5-4-19) : Καθορισμς αντατου ορου εκλογικν δαπανν αν υποψφιο δημοτικ σμβουλο και αν συνδυασμ για τις δημοτικς εκλογς

8-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 24560/3-4-19 : Αποστολ στοιχεων Κυρου Δεκτη Επιδσεων (ΚΡΙ)5-4-19    ΥΠΥΜΕ 27804/299/4-4-19 : Διευκρινσεις για την εγκατσταση του πρσθετου εξοπλισμο στα πρατρια υγρν καυσμων στους σταθμος αυτοκιντων δημσιας χρσης εξοπλισμνους με αντλες υγρν καυσμων

5-4-19    ΑΑΔΕ Ε2054/4-4-19 : Παρχονται οδηγες για τη φορολογικ μεταχεριση απ πλευρς ΦΠΑ των συναλλαγν με το ΗΒ σε περπτωση αποχρησης απ την ΕΕ χωρς συμφωνα

5-4-19    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΥΔΥ/ΤΜΔΚΝ-Ρ/8/ΟΙΚ.14672/5-4-19 : Διαδικασα και μεθοδολογα ργων Διοικητικς Κωδικοποησης του νομοθετικο και κανονιστικο πλαισου των Υπουργεων

5-4-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.24531/19 (ΦΕΚ-1126 Β/4-4-19) : Εκπαδευση στην Ιατρικ Εξειδκευση της Κλινικς Φαρμακολογας

5-4-19    ΦΕΚ-1125 Β/4-4-19 :

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/24355/274/19 : Καθορισμς Υπχρεων Μερν Καθεσττος Επιβολς Υποχρωσης Ενεργειακς Απδοσης για το τος 2019 και Κατανομ του Ετσιου Σωρευτικο Στχου σε αυτ

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1107/19 : Καθορισμς των κρατν που χουν προνομιακ φορολογικ καθεστς με βση τις διατξεις των παρ. 6 και 7 του ρθρου 65 του ν. 4172/13 για το φορολογικ τος 2018

5-4-19    ΑΑΔΕ Ε2053/1-4-19 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α1072/19 (750 Β) απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ με θμα "Καθορισμς των προποθσεων, των δικαιολογητικν και της διαδικασας επιστροφς του Ειδικο Φρου Κατανλωσης του πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κνησης, το οποο χρησιμοποιεται απ τις βιομηχανικς, βιοτεχνικς, ξενοδοχειακς επιχειρσεις και τα δημσια και ιδιωτικ νοσηλευτικ και προνοιακ ιδρματα, καθς και του τρπου ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης αυτο"

5-4-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.26009/4-4-19 : Ελεγχος ποιτητας υδτων κολμβησης και κδοση αποφσεων χαρακτηρισμο καταλληλτητας ακτν κολμβησης θερινς περιδου 2019

5-4-19    ΑΑΔΕ Ο/ΔΕΑΦ/Α/1050096/ΕΞ2019/3-4-19 : Επιστροφ παρακρατηθντος φρου στις περιπτσεις που εκ παραδρομς γινε παρακρτηση φρου 20% σε οικονομικς επιβραβεσεις προς αθλητς / προπονητς που σημεωσαν εξαιρετικς αγωνιστικς διακρσεις4-4-19   ΥΠΕΘ 52806/Ε3/4-4-19 : Αγωγς εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ/ΕΒΠ για χοργηση επιδομτων Πσχα κλπ.

4-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Β/ΟΙΚ.26027/4-4-19 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ των μεταβατικν διατξεων του ρθρου 63 του ν.4600/19 (Α 43)

4-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 24104/2-4-19 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 102 του ν. 4604/19 (Α 50)

4-4-19   ΑΑΔΕ Α1102/19 (ΦΕΚ-1110 Β/3-4-2019) : Επιχειρησιακ Σχδιο της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (ΑΑΔΕ) για το τος 2019

4-4-19   ΦΕΚ-1106 Β/3-4-19 :

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1109/19 : Καθορισμς δαπανν για τις οποες απαιτεται η χρση ηλεκτρονικν μσων πληρωμς /και συλλογς αποδεξεων
ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 9907/2019/19 : κδοση μνιμων αδειν διαμονς επενδυτν σε πολτες τρτων χωρν σμφωνα με τις διατ¬ξεις του ρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 (80 Α’), πως ισχει.

4-4-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/26142/180/19 (ΦΕΚ-1105 Β/3-4-19) : Καθορισμς τιμολογου υπηρεσιν δρευσης - αποχτευσης ΕΥΑΘ ΑΕ για τη χρονικ περοδο απ 1-1-2019 ως 31-12-2023

4-4-19   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/67/430334/4-4-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 55 του Ν. 4509/17 στους απασχολομενους συνταξιοχους του ΕΦΚΑ που αμεβονται με παραστατικ παρεχμενων υπηρεσιν (ττλο κτσης - πρην απδειξη επαγγελματικς δαπνης)

4-4-19   ΑΑΔΕ Ε2052/1-4-19 : Κοινοποηση της αρ. πρωτ. Α1070/19 Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ με θμα "Τροποποηση της Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β) «Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κ.λπ.» και της αριθμ. Δ. 179/7/7.2.2005 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 215/Β) «Προποθσεις, δικαιολογητικ και διαδικασα απαλλαγς απ τον ΕΦΚ που αναλογε στα κασιμα των βοηθητικν σκαφν θαλσσιας υδατοκαλλιργειας"

4-4-19   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 518/70350/4-4-19 : Ζητματα εγγειοβελτιωτικν ργων και Οργανισμν Εγγεων Βελτισεων (ΟΕΒ)

4-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 24722/ΕΓΚ.14/3-4-19 : Αναστολ προσλψεων και υπηρεσιακν μεταβολν κατ το χρονικ διστημα των αυτοδιοικητικν εκλογν

4-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 24740/ΕΓΚ.15/3-4-19 : Διευκρινσεις σχετικ με την κατταξη του προσωπικο των νων δμων που συστνονται, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 155 του ν. 4600/19 (Α 43) 

4-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 24838/4-4-19 : Διαδικασα μετταξης πρην Σχολικν Φυλκων απ τα Νοσοκομεα της χρας σε θσεις Σχολικν Φυλκων σε Δμους

4-4-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Ε/ΓΠ/ΟΙΚ.25899/4-4-19 : Υποχρεσεις Υγειονομικν Μονδων για τη χωριστ συλλογ αποβλτων υλικν συσκευασας και λλων ρευμτων αποβλτων

4-4-19   Κ.Υ.Α. 45872/19 (ΦΕΚ 1103 Β/3-4-2019) : Διαδικασες κανονιστικο ελγχου πρακτικν ιοντιζουσν ακτινοβολιν - αναγνριση υπηρεσιν και εμπειρογνωμνων.

4-4-19   ΦΕΚ-1098 Β/3-4-19 :
ΥΠ.ΟΙΚ. Α.1110/19 : Τροποποηση της ΑΥΟ ΔΣΤΕΠ Δ 1075428 ΕΞ 2018/16-5-2018 (ΦΕΚ 1813 Β’ 21-5-2018), περ εξειδκευσης των μτρων δουσας επιμλειας στην εφοδιαστικ αλυσδα βιομηχανοποιημνων καπνν.
ΥΠ.ΟΙΚ. Α.1115/19 : Παρταση προθεσμιν υποβολς δηλσεων απδοσης παρακρατομενου φρου στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις, στο εισδημα απ επιχειρηματικ δραστηριτητα.

4-4-19   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/28578/220/19 (ΦΕΚ 1113 Β/3-4-2019) : Τροποποηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β 756/02.03.2018) κοινς απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με ττλο: «Προκρυξη του προγρμματος «Εξοικονμηση κατ' οκον II», που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», πως χει τροποποιηθε και ισχει.

4-4-19   ΥΠ.ΕΣ. 24144/19 (ΦΕΚ-1114 Β/3-4-19) : Καθορισμς τεχνικν και διαδικαστικν ζητημτων, σχετικ με την οργνωση και λειτουργα της Κεντρικς Βσης Δεδομνων, την παροχ πρσβασης σε αυτν, τον τρπο και τον χρνο ενημρωσης για τα αναρτμενα σοδα και τις δαπνες των συνδυασμν και των υποψηφων στις δημοτικς και περιφερειακς εκλογς του Μαου 2019, καθς και τη διασφλιση τρησης των προσωπικν δεδομνων.3-4-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/100/10431/3-4-19 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση αδειν και την εφαρμογ μειωμνου ωραρου

3-4-19    ΕΑΑΔΗΣΥ 1859/3-4-19 : Ενημρωση για τη δημοσευση του ν. 4605/19 - Τροποποηση διατξεων του ν. 4412/16 - Προσθκη νων ρθρων

3-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 24460/ΕΓΚ.13/3-4-19 : Εγκκλιος υπ' αριθμ. 13 για τη διενργεια των εκλογν της 26ης Μαου 2019 για την ανδειξη των Περιφερειακν Αρχν

3-4-19    ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Δ/ΟΙΚ.8491/19 (ΦΕΚ-1080 Β/2-4-19) : Κανονιστικ πλασιο λειτουργας φαρμακεων ΕΟΠΥΥ

3-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 24344/ΕΓΚ.12/3-4-19 : Εγκκλιος υπ' αριθμ. 12 για τη διενργεια των εκλογν της 26ης Μαου 2019 για την ανδειξη των Δημοτικν Αρχν

3-4-19    ΕΦΚΑ 17/3-4-19 : Ασφλιση μελν Συνεταιρισμν Εργαζομνων

3-4-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α3Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.25336/3-4-19 : Εφαρμογ του ρθρου 109 του ν. 4600/19 (Α 43) "Εκσυγχρονισμς και Αναμρφωση Θεσμικο Πλαισου Ιδιωτικν Κλινικν, Σσταση Εθνικο Οργανισμο Δημσιας Υγεας, Σσταση Εθνικο Ινστιτοτου Νεοπλασιν και λοιπς διατξεις"

3-4-19    ΥΠΕΘ 48190/Ε1/19 (ΦΕΚ-1088 Β/2-4-19) : Καθορισμς ακαδημαικν προσντων μοριοδτησης και μοριοδτηση αυτν για την επιλογ των εκπαιδευτικν των κατηγοριν ΤΕ και ΔΕ της Γενικς Εκπαδευσης και της Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης (ΕΑΕ) σμφωνα με τις διατξεις του κεφ. Ε του ν. 4589/19

3-4-19    Κ.Υ.Α. 937/19 (ΦΕΚ-1094 Β/2-4-19) : Πιλοτικ εφαρμογ του μτρου του Μεταφορικο Ισοδναμου στη μεταφορ καυσμων στα νησι για το τος 2019

3-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 23002/19 (ΦΕΚ-1095 Β/2-4-19) : Ορισμς μορφς και διαστσεων ψηφοδελτων δημοτικν εκλογν

3-4-19    ΦΕΚ-1096 Β/2-4-19 :

ΥΠΕΘ 353.1/6/50177/Ε3/19 : Τροποποηση της Φ.353.1/24/183985/Ε3/31-10-2018 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 4940 Β) «Ρθμιση θεμτων σχετικν με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των Διευθυντν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης».
ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ.Γ17272/19 : Τρηση στο Εθνικ Τυπογραφεο των αρχεων α) κειμνων και δοκιμων και β) Φλλων της Εφημερδας της Κυβερνσεως (ΦΕΚ).

3-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 23566/1-4-19 : Χοργηση στους συνδυασμος καταστσεων οφειλετν των ΟΤΑ2-4-19    ΕΦΚΑ 16/2-4-19 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που διατηρον επαγγελματικ εγκατσταση ασκον δραστηριτητα στην ΠΕ Ρεθμνου και ΠΕ Χανων της Περιφρειας Κρτης, οι οποες επλγησαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα που εκδηλθηκαν τον Φεβρουριο του 2019

2-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 23993/ΕΓΚ.11/2-4-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 3870/10 "Εκλογικς δαπνες συνδυασμν και υποψηφων και λεγχος αυτν, κατ τις περιφερειακς και δημοτικς εκλογς" (Α 138) ενψει των αυτοδιοικητικν εκλογν της 26ης Μαου 2019 και των επαναληπτικν της 2ας Ιουνου 2019

2-4-19    Κ.Υ.Α. Α1119/19 (ΦΕΚ-1078 Β/1-4-19) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1210/18 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ναυτιλας Νησιωτικς Πολιτικς "Καθορισμς του τρπου, της διαδικασας και του χρνου απδοσης του ΤΕΠΑΗ, της διαδικασας και των αρχν ελγχου καταβολς του, του τπου και του περιεχομνου των πρξεων βεβαωσης της οφειλς απ τη μη καταβολ του, του σχετικο προστμου και των οργνων κδοσης αυτν, των οργνων και της διαδικασας απαγρευσης αππλου και ρσης αυτς καθς και του ποσοστο μεωσης του ΤΕΠΑΗ, των ειδικν κριτηρων για την παροχ της και του τρπου απδειξης τους" (ΦΕΚ-5170 Β)

2-4-19    ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.22155/2369/28-3-19 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Δοκιμασες προσντων και συμπεριφορς για την ανανωση δειας οδγησης κατχων οι οποοι χουν συμπληρσει την ηλικα των εβδομηντα τεσσρων (74) ετν

2-4-19   ΥΠΕΕ 180943/1346/29-3-19 : Αποστολ Οδηγο / Εγγρφου Καθοδγησης της ΕΕ σχετικ με την απδειξη νμιμης απκτησης ζντων ζων των ειδν του παραρτματος Β και απαρατητα αποδεικτικ μσα

2-4-19   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2331.15/23681/1-4-19 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εφοδιασμς καθσματος - φορεου για τις μετακινσεις ΑμεΑ με τα επιβατηγ πλοα

2-4-19    ΥΠ.ΕΣ. 23537/1-4-19  : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν για την εφαρμογ του ρθρου 91 του ν. 4583/18 (Α 212) πως τροποποιθηκε με το ρθρο 86 του ν. 4604/19 (Α 50) και ισχει

2-4-19    ΑΑΔΕ Ε2051/1-4-19 : Εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 27 παρ. 2 και 27Α του Κδικα Φορολογας Εισοδματος (ν. 4172/13, ΚΦΕ) κατ την απσχιση κλδου τραπεζικς δραστηριτητας με απορρφηση απ υφιστμενο πιστωτικ δρυμα σσταση νου πιστωτικο ιδρματος με τις διατξεις του ν. 4601/19 και του ρθρου 16 του ν. 2515/97, πως ισχουν

2-4-19    Ν.4605/19 (ΦΕΚ-52 Α/1-4-19) : Εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας με την οδηγα (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 8ης Ιουνου 2016 σχετικ με την προστασα της τεχνογνωσας και των επιχειρηματικν πληροφοριν που δεν χουν αποκαλυφθε (εμπορικ απρρητο) απ την παρνομη απκτηση, χρση και αποκλυψ τους (EEL 157 της 15-6-2016) - Μτρα για την επιτχυνση του ργου του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης και λλες διατξεις1-4-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.25125/2663/1-4-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4599/19 (Α 40) "Δοκιμασα προσντων και συμπεριφορς υποψηφων οδηγν και οδηγν για τη χοργηση αδειν οδγησης οχημτων, λλες διατξεις για τις δειες οδγησης και λοιπς διατξεις"

1-4-19    ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/1732/ΦΝ466/19 (ΦΕΚ-1047 Β/29-3-19) : Εξειδκευση του εδους των παραδοτων στοιχεων αν στδιο και αν κατηγορα μελτης σε τι αφορ τα συγκοινωνιακ (οδικ) ργα, τα υδραυλικ, τα λιμενικ και τα κτιριακ ργα

1-4-19    ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Η/ΟΙΚ.9030/19 (ΦΕΚ-1046 Β/29-3-19) : Προσθκη παραρτματος του ρθρου 49 της με αριθμ. ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/1-11-18 κ.υ.α. (ΦΕΚ-4898 Β/2018), με περιεχμενο Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας του ΕΟΠΥΥ

1-4-19    ΒΟΥΛΗ 4553/2306/19 (ΦΕΚ-1051 Β/29-3-19) : Κανονισμς Λειτουργας της Επιτροπς Εξτασης Προδικαστικν Προσφυγν της Βουλς των Ελλνων (ρθρο 149 παρ. 3 του Κανονισμο της Βουλς - Μρος Β - ΦΕΚ-51 Α/1997), πως ισχει

1-4-19    ΦΕΚ-1037 Β/28-3-19 :

Κ.Υ.Α. Α1094/19 : Τροποποηση της 45231/17 (Β 1445) κ.υ.α. "Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με Κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/16 (Α 240)

ΟΑΕΔ 1218/14/19 :Τροποποηση της 75/03/17-01-2017 απφασης του Διοικητικο Συμβουλου του Οργανισμο (ΦΕΚ 342/Β/08-02-2017) με την οποα εγκρθηκε με αριθμ 20/02/17-01-2017 διατπωσης γνμης της επιτροπς του ΕΛΕΚΠ στο πλασιο του Προγρμματος επιχοργησης επιχειρσεων με προσωπικ νω των εκοσι θσεων πλρους απασχλησης, για την πρσληψη 5.000 ανργων που βρσκονται σε μειονεκτικ και ιδιατερα μειονεκτικ θση, ηλικας νω των 50 ετν.

1-4-19    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/14615/823/19 (ΦΕΚ-1061 Β/1-4-19) : Διρθωση αρχικν εγγραφν λων προδλου σφλματος σμφωνα με τη διαδικασα της περ. ε της παρ. 1 του ρθρου 18 του ν. 2664/98 για το Εθνικ Κτηματολγιο

1-4-19    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 4111.08/1046/1-4-19 : Στοιχεα Εφαρμογς ΚΥΑ 4796/18 "Πλρης εφαρμογ του μτρου "Μεταφορικ Ισοδναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελομενες μονδες (επιβτες)

1-4-19    ΦΕΚ-1056 Β/29-3-19 :

ΥΠ.ΕΣ. 22141/19 : Ορισμς αριθμο δημοτικν συμβολων κθε εκλογικς περιφρειας του ρθρου 25 του ν. 3852/10 με βση των πληθυσμ της, πως προκπτει απ την τελευταα απογραφ

ΥΠ.ΕΣ. 22339/19 : Ορισμς αριθμο περιφερειακν συμβολων κθε εκλογικς περιφρειας του ρθρου 136 του ν. 3852/10, με βση το μνιμο πληθυσμ της, πως προκπτγει απ την τελευταα απογραφ

1-4-19     ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ Σ ΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑς (ΕΣΣΕ) ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ - Ειδικ Συλλογικ Σμβαση Εργασας για τη ρθμιση των ρων και συνθηκν απασχλησης των εργαζομνων με σχση εργασας Δημοσου Δικαου των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ ) β' βαθμο και των ΝΠΔΔ αυτν

1-4-19     ΑΑΔΕ Α1105/19 (ΦΕΚ-1055 Β/29-3-19) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΛ/Β/1190548/ΕΞ2018/18 (Β 6211) απφασης της ΑΑΔΕ περ καθορισμο του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2019

1-4-19     ΥΠ.ΕΣ. 22590/19 (ΦΕΚ-1057 Β/29-3-19) : Παρταση προθεσμας υποβολς της ατησης - δλωσης των Ελλνων εκλογων που διαμνουν στο δαφος των λοιπν κρατν μελν της Ευρωπαικς Ενωσης για την σκηση του εκλογικο τους δικαιμαος στις εκλογς του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2019

1-4-19     ΑΑΔΕ Α1104/19 (ΦΕΚ-1059 Β/29-3-19) : Ορισμς του τπου και περιεχομνου του εντπου Μ12 "Δλωση πωλσεων απ απσταση και παροχν τηλεπικοινωνιακν, ραδιοτηλεοπτικν και ηλεκτρονικν υπηρεσιν" και λοιπς διατξεις ως προς την υποβολ του29-3-19    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με τη Μισθολογικ Κατταξη μετ απ Μετταξη σε Αντερη Κατηγορα.

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (29/03/2019)

29-3-19    ΑΑΔΕ Ε2050/28-3-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 53 του ν. 4602/19 (45 Α) για θματα φορολογας κεφαλαου

29-3-19   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1046705/ΕΞ2019/28-3-19 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη δασμολογικ κατταξη οχημτων νω των 9 θσεων

29-3-19   ΥΠΕΕ ....25509/1143/19 (ΦΕΚ-1049 Β/29-3-19) : Τροποποηση της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/ 23.7.2018 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Διαδικασες ηλεκτρονικς υποβολς, ελγχου και κδοσης των διοικητικν πρξεων του ρθρου 29 του ν. 4495/2017 και καθορισμς ηλεκτρονικν υπηρεσιν σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 33 του ν. 4495/2017» (ΦΕΚ Β' 3136), πως ισχει.

29-3-19   Κ.Υ.Α. Γ3ΑΒ/ΓΠ/ΟΙΚ.19725/19 (ΦΕΚ-1029 Β/27-3-19) : Σσταση Τομων Ψυχικς Υγεας Ενηλκων Αττικς και νταξη Μονδων Ψυχικς Υγεας

29-3-19    ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.24617/2581/29-3-19 : Επικαιροποηση πληροφοριακο εντπου αναφορικ με την ανανωση της δειας οδγησης δικκλων και οχημτων κατηγορας Β κατχων οι οποοι χουν συμπληρσει την ηλικα των εβδομντα τεσσρων (74) ετν

29-3-19    ΕΦΚΑ 15/28-3-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 17 του ν. 4578/18 (ΦΕΚ-200 Α) περ αντιμετπισης των αχρεωσττως καταβληθεισν παροχν του ρθρου 29 παρ. 3 του α.ν. 1846/5128-3-19    ΥΠΕΘ 48281/Ε3/28-3-19 : Διευκρινσεις για δεια ανατροφς τκνου αναπληρωτριν εκπ/κν μελν ΕΕΠ/ΕΒΠ

28-3-19    ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/112/395890/28-3-19 : Απεικνιση της ασφλισης των αμειβμενων με Παραστατικ Παρεχμενων Υπηρεσιν - Ττλοι κτσης

28-3-19    Κ.Υ.Α. Φ.10034/50442/1603/19 (ΦΕΚ-1024 Β/27-3-19) : Κανονισμς Οικονομικς Οργνωσης και Λογιστικς Λειτουργας του Οργανισμο Προνοιακν Επιδομτων και Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΟΠΕΚΑ)

28-3-19    ΚΥΣΔΙΧ 34580/19 (ΦΕΚ-1030 Β/27-3-19) : Σσταση και ναρξη λειτουργας Γραφεων Ενημρωσης - Υποστριξης Δανειοληπτν (ΓΕΥΔ)

28-3-19    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882/19 (ΦΕΚ-1021 Β/27-3-19) : Επαναπροσδιορισμς κατηγοριν χερσαων αιολικν σταθμν, καθοριμς των Τιμν Αναφορς σμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του ρθρου 4 του ν. 4414/16 και καθορισμς του Επιτοκου Αναγωγς των κατηγοριν χερσαων αιολικν σταθμν, σμφωνα με την παρ. 10 του ρθρου 3 του ν. 4414/16

28-3-19    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/19 (ΦΕΚ-1020 Β/27-3-19) : Ορισμς του Φορα Σωρευτικς Εκπροσπησης Τελευταου Καταφυγου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) και καθορισμς των υποχρεσεων, του πλαισου λειτουργας του και των χρεσεων  που επιβλει για την παροχ των υπηρεσιν του, σμφωνα με την παρ. 5 του ρθρου 5 του ν. 4414/16

28-3-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/14009/27-3-19 : Διευκρινσεις επ της υπ' αριθμ. Δ1δ/ΓΠ/οικ.1474/9-1-19 εγκυκλου "Παρακολοθηση ποιτητας νερο ανθρπινης κατανλωσης εντς του εσωτερικο δικτου δρευσης νοσοκομεων, κλινικν, κντρων υγεας, οκων ευγηρας, τουριστικν εγκαταστσεων, ξενοδοχεων, φυλακν και στρατοπδων"27-3-19    ΥΠΥΜΕ 19111/192/19 (ΦΕΚ-1003 Β/26-3-19) : Καθορισμς τρπου, διαδικασας και πιστοποησης διενργειας του Τεχνικο Ελγχου (περιοδικο, κτακτου, εκοσιου) των οχημτων στα Δημσια και Ιδιωτικ Κντρα Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ)

27-3-19    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/334/ΟΙΚ.13157/27-3-19 : Εναρξη Α κκλου Ενιαου Συστματος Κινητικτηας τους 2019

27-3-19    ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 3679/27-3-19 : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ναυτικν λγω εορτν ΠΑΣΧΑ 2019

27-3-19    ΥΠΥΜΕ Α/21774/950/26-3-19 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4599/19 (ΦΕΚ-40 Α) για θματα λειτουργας Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων, εκτλεσης Δημοτικς Συγκοινωνας και διαγραφς ανεξφλητων προστμων στις αστικς συγκοινωνες

27-3-19    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3133.1-3/22369/27-3-19 : Τροποποισεις διατξεων του ν. 4256/14 (Α 92) με τις διατξεις του ν. 4597/19 (Α 35)

27-3-19     ΥΠΥΜΕ 24124/244/22-3-19 : Αποστολ του Πνακα 2 του Παραρτματος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 7135/81/19 υ.α. (714 Β/1-3-19) και παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη συμπλρωση των στοιχεων του

27-3-19     ΕΦΚΑ 14/27-3-19 : Ασφλιση στον Ενιαο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ) των προσπων που αμεβονται με Παραστατικ Παρεχμενων Υπηρεσιν (ττλο κτσης - πρην απδειξη επαγγελματικς δαπνης)

27-3-19     Ν. 4604/19 (ΦΕΚ-50 Α/26-3-19) : Προθηση της ουσιαστικς ιστητας των φλων, πρληψη και καταπολμηση της μφυλης βας - Ρυθμσεις για την απονομ ιθαγνειας - Διατξεις σχετικς με τις εκλογς στην Τοπικ Αυτοδιοκησης - Λοιπς διατξεις26-3-19    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2527/ΟΙΚ.12819/22-3-19 : Προθεσμα υποβολς ενστσεων κατ τη διαδικασα πλρωσης των θσεων του ρθρου 6 του ν. 4369/16, πως ισχει

26-3-19    ΕΦΚΑ Σ22/4/21-3-19 : Κοινοποηση του μσου ετσιου Δεκτη Τιμν Καταναλωτ τους 2018

26-3-19   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1043520/ΕΞ2019/22-3-19 : Διευκρινσεις απ την Ευρωπαικ Επιτροπ για τις διασαφσεις που αιτονται το ευεργτημα της ποσστωσης

26-3-19   ΑΑΔΕ Ε2049/18-3-19 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 14-17 του ν. 4591/19 αναφορικ με την παροχ τηλεπικοινωνιακν, ραδιοτηλεοπτικν και ηλεκτρονικν υπηρεσιν προς μη υποκεμενους στον φρο λπτες και παροχ οδηγιν

26-3-19    ΑΑΔΕ 30/003/000/1229/21-3-19 : Βεβαισεις - πιστοποιητικ για τις εξαγωγς αλκοολοχων ποτν, οζων και ζθου

26-3-19    ΑΑΔΕ Ε2047/21-3-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 65 του ν. 4603/19 (ΦΕΚ-48 Α)

26-3-19    ΑΑΔΕ Ε2046/21-3-19 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 58 του ν. 4172/13, πως αυτς ισχουν μετ την αντικαταστασ τους με το ρθρο 23 του ν. 4579/18

26-3-19    ΑΑΔΕ Ε2048/21-3-19 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4601/19 "Εταιρικο μετασχηματισμο και εναρμνιση του νομοθετικο πλασου με τις διατξεις της Οδηγας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 16ης Απριλου 2014 για την κδοση ηλεκτρονικν τιμολογων στο πλασιο δημσιων συμβσεων και λοιπς διατξεις ..." (ΦΕΚ-44 Α/9-3-19)

26-3-19    ΕΟΠΥΥ 545/363/15-3-19 : Οδηγς εκκαθρισης δαπανν κλειστς περθαλψης και δομν ευλωτων ομδων22-3-19    ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 6001/1/73Β/21-3-19 : Ρθμιση θεμτων αστυνομικο προσωπικο

22-3-19   ΥΠΟΙΑΝ 27421/19 (ΦΕΚ 958 Β/21-03-2019) : Αναγκαα συμπληρωματικ μτρα για την εφαρ¬μογ του κανονισμο (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 9ης Μαρτου 2011 «για τη θσπιση εναρμονισμνων ρων εμπορας των δομικν προντων και για την κατργηση της οδηγας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλου».

22-3-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/ΟΙΚ.9254/233/19 (ΦΕΚ-956 Β/21-3-19) : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν προς τον ΕΦΚΑ καιτο ΕΤΕΑΕΠ επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα στην ΠΕ Ρεθμνου και ΠΕ Χανων της Περιφρειας Κρτης

22-3-19   Κ.Υ.Α. 9.1765/21-3-19 (ΦΕΚ-969 Β/21-3-19) : Τροποποηση της 84675/18 απφασης "Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στο Υπουργεο Περιβλλοντος και Ενργειας και στις Αποκεντρωμνες Διοικσεις για την αντιπυρικ προστασα των δασικν οικοσυστημτων της χρας" (Β 1510)21-3-19   ΟΑΕΔ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4/19 : Πργραμμα διαμονς παιδιν σε παιδικς κατασκηνσεις τους 2019

21-3-19   Κ.Υ.Α. 838/51008/19 (ΦΕΚ-964 Β/21-3-19) : Μτρα ελγχου της αγορς του γλακτος

21-3-19   ΥΠΥΜΕ 15101/151/21-3-19 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ της παρ. 1 του ρθρου 70 του ν. 4530/18 (Α 59)

21-3-19   ΥΠΥΜΕ 23049/235/21-3-19 : Υπαθριοι Σταθμο Αυτοκιντων και Πρατρια Καυσμων

21-3-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/25566/0026/21-3-19 : Παρχοντα οδηγες

21-3-19   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Α/1042292/ΕΞ2019/13-3-19 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 58, 62 και 80 του ν. 4583/18

21-3-19   ΑΑΔΕ Ε2045/19-3-19 : Διευκρινσεις αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 66 του ν. 4174/13 στα τλη χαρτοσμου

21-3-19   ΑΑΔΕ Α1099/19 (ΦΕΚ-949 Β/20-3-19) : Καθορισμς του ηλεκτρονικο τρπου υποβολς, καθς και του τπου και περιεχομνου της δλωσης απδοσης του φρου και της ειδικς εισφορς αλληλεγγης του ρθρου 43Α του ν. 4172/13 που παρακρατονται στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις

21-3-19   ΑΑΔΕ Α1100/19 (ΦΕΚ-951 Β/20-3-19) : Καθορισμς του ηλεκτρονικο τρπου υποβολς, καθς και του τπου και περιεχομνου της δλωσης απδοσης του παρακρατομενου φρου στα εισοδματα απ  μερσματα, τκους και δικαιματα με βση τις διατξεις του ρθρου 64 του ν. 4172/13

21-3-19   ΑΑΔΕ Α1101/19 (ΦΕΚ-948 Β/20-3-19) : Καθορισμς του ηλεκτρονικο τρπου υποβολς, καθς και του τπου και περιεχομνου της δλωσης απδοσης του παρακρατοομενου φρου, σμφωνα με τις διατξεις, της περ. δ της παρ. 1 του ρθρου 64 και των περ. α και γ της παρ. 5 του ρθρου 69 του ν. 4172/1320-3-19   ΥΠ.ΕΣ. 20616/ΕΓΚ.10/20-3-19 : Στρατηγικς Προγραμματισμς Προσλψεων Προσωπικο 2020-2023

20-3-19  ΥΠ.ΕΣ. 20221/20-3-19 : ΑΦΜ Δημοτικν και Περιφερειακν συνδυασμν

20-3-19   ΥΠ.ΕΣ. 20211/20-3-19 : Βιβλα εσδων και εξδων δημοτικν και περιφερειακν συνδυασμν

20-3-19   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣ/12546/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.3/19-3-19 : Αναπροσαρμογ τιμς συντελεστ (τκ) του Κανονισμο Προεκτιμμενων Αμοιβν Μελετν και Υπηρεσιν για το τος 2019

20-3-19   ΥΠΥΜΕ Α3/20038/2212/19-3-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4599/19 "Δοκιμασα προσντων και συμπεριφορς υποψηφων οδηγν και οδηγν για τη χοργηση αδειν οδγησης οχημτων, λλες διατξεις για τις δειες οδγησης και λοιπς διατξεις"

20-3-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 12139/20-3-19 : Ν. 4591/19 (ΦΕΚ-19 Α) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας ΕΕ (2016/2102) του ΕΚ και του Συμβουλου, της 26ης Οκτωβρου 2016, για την προσβασιμτητα των ισττοπων και των εφαρμογν για φορητς συσκευς των οργανισμν του δημσιου τομα"

20-3-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6Α/ΓΠ/ΟΙΚ.21947/20-3-19 : Σχετικ με αιτματα μετατξεων σε κενς θσεις ΠΕ14 και ΠΕ18 Εκπαιδευτικν των ΔΙΕΚ του ν. 4186/13 αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας

20-3-19   ΕΦΚΑ 13/20-3-19 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των ρθρων 17 και 36 του ν. 4387/16 σχετικ με την αξιοποηση του παρλληλου και μη χρνου ασφλισης, σε συνδυασμ με τις διατξεις της διαδοχικς ασφλισης

20-3-19   ΥΠΥΜΕ Α/16621/719/19-3-19 : Διαγραφ απ το Μητρο Αδειν Κυκλοφορας του Υπουργεου οχημτων ιδιωτικς χρσης που καταστρφηκαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα της 24ης και 25ης Φεβρουαρου 2019 στην Κρτη

20-3-19    ΥΠΕΘ 43048/Α5/19-3-19 : Υποβολ αιτσεων για τις εξετσεις του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας Α' περιδου 2019 (Μιος)19-3-19    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/65/ΟΙΚ.11639/14-3-19 : Παρρτημα Α της εγκυκλου "Στρατηγικς Προγραμματισμς Προσλψεων Προσωπικο"

19-3-19    ΥΠΕΘ Φ.251/42307/Α5/19-3-19 : Υποβολ ατησης - δλωσης για συμμετοχ στις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ τους 2019. Υποβολ ατησης - υπεθυνης δλωσης για τα 3 μουσικ τμματα με τη να διαδικασα εισαγωγς του ν. 4559/18

19-3-19    ΥΠΕΘ Φ.152/42378/Α5/19-3-19 : Υποβολ ατησης - δλωσης υποψηφων στις πανελλαδικς εξετσεις ΕΠΑΛ τους 2019

19-3-19    ΥΠΕΘ Φ.251/42291/Α5/19-3-19 : Υποβολ δικαιολογητικν για προφορικ γραπτ εξταση υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες ειδικς μαθησιακς δυσκολες, βσει του ν. 3699/08, στις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ τους 2019, για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση

19-3-19    ΥΠΕΘ Φ.152/42433/Α5/19-3-19 : Υποβολ δικαιολογητικν για προφορικ γραπτ εξταση υποψηφων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες ειδικς μαθησιακς δυσκολες, βσει του ν. 3699/08, στις πανελλαδικς εξετσεις ΕΠΑΛ τους 2019, για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση

19-3-19   ΥΠ.ΕΣ. 19881/15-3-19 : Εγκριση σναψης εκατν ογδντα (180) συμβσεων με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για την παροχ υπηρεσιν ναντι αντιτμου

19-3-19   ΥΠΕΕ 179984/548/12-3-19 : Αναφορ προδου εργασιν κατρτισης δασικο χρτη

19-3-19   ΥΠΥΜΕ 22009/227/15-3-19 : Αδεια λειτουργας σε τακτοποιημνο ακνητο

19-3-19   ΕΦΚΑ 12/19-3-19 : Γνωστοποηση τροποποησης των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 22 του ν. 4529/18 (Α 56)

19-3-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.21590/19-3-19 : Παγκσμια Ημρα Στοματικς Υγεας (world Oral Health Day) - 20η Μαρτου 2019

19-3-19   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Η/ΟΙΚ.9032/19 (ΦΕΚ-929 Β/19-3-19) : Α' Τροποποηση παραρτματος του ρθρου 52 της ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/18 κ.υ.α., με περιεχμενο Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας του ΕΟΠΥΥ18-3-19   ΕΦΚΑ Σ78/6/336900/15-3-19 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 20 του ν. 4387/16 στις περιπτσεις αμειβμενης απασχλησης συνταξιοχου στο πλασιο πρακτικς σκησης μαθητεας

18-3-19   ΥΠ.ΕΣ. 17278/8-3-19 : 2η τροποποηση πρσκλησης - Για την υποβολ αιτσεων επιχοργησης των Δμων και των Νομικν Προσπων αυτν για προσαρμογ λειτουργοντων δημοτικν βρεφικν, παιδικν και βρεφονηπιακν σταθμν στις προδιαγραφς του νου θεσμικο πλαισου αδειοδτησης σμφωνα με τις διατξεις του π.δ. 99/17

18-3-19   ΕΦΚΑ 11/13-3-19 : Επικαιροποηση του Πνακα Α

18-3-19   ΑΑΔΕ Ε2043/13-3-19 : Τελωνειακς διαδικασες στις συναλλαγς με τη Δημοκρατας της Βρειας Μακεδονας

18-3-19   ΦΕΚ-903 Β/15-3-19 :

Κ.Υ.Α. 27212/ΔΒΠ351/19 : Τροποποηση της 8312.23 Β/11/09/13-5-2009 κοινς υπουργικς απφασης «ροι και προποθσεις για την χοργηση αδειν εκτλεσης εργασιν επισκευς και συντρησης σε πλοα που βρσκονται αγκυροβολημνα εν πλ» (Β 1001), πως ισχει.
Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/113336/3731/1864/19 : Καθορισμς ψους οικονομικς επιβρβευσης διακρσεων τους 2018, προποθσεις, απαιτομενα δικαιολογητικ, διαδικασα και κθε λλο συναφς θμα για την εκκαθριση και την καταβολ αυτς.

18-3-19   ΥΠΕΕ 178186/535/19 (ΦΕΚ-907 Β/15-3-19) : Τροποποηση απφασης "Ιδιτητα Δασεργτη μλους ΔΑΣΕ, Επιτροπ Βεβαωσης Ιδιτητας Δασεργτη - μλους ΔΑΣΕ"

18-3-19   ΥΠΕΘ 35536/Α5/19 (ΦΕΚ-909 Β/15-3-19) : Τροποποηση της με αρ. 14420/ΚΒ/4-2-08 (ΦΕΚ-218 Β) υ.α. "Εξετσεις - ργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας", πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε ....15-3-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80020/ΟΙΚ.948/Δ16.29/15-3-19 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων του ρθρου 4 του ν. 4578/18 (Α 200) με τις οποες αντικαθστανται οι διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 97 του ν. 4387/16, που αφορον τις ασφαλιστικς εισφορς υπρ επικουρικς ασφλισης των αυτοαπασχολομενων, ελευθρων επαγγελματιν και μμισθων δικηγρων

15-3-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.80020/ΟΙΚ.902/Δ16.20/15-3-19 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 5 του ν. 4578/18 (Α 200)

15-3-19   Ν. 4603/19 (ΦΕΚ-48 Α/14-3-19) : Επιτροπ επαγγελματικο αθλητισμο και λλες διατξεις

15-3-19  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/85946/12349/19 (ΦΕΚ-879 Β/14-3-19) : Εγκριση τροποποησης Κανονισμο Εσωτερικς Λειτουργας και Διαχερισης της Ελληνικς Διαχειριστικς Εταιρεας Υδρογονανθρκων ΑΕ - ΕΔΕΥ ΑΕ

15-3-19   Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/2918/19 (ΦΕΚ-889 Β/14-3-19) : Τροποποηση (1η) της ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/18 (Β 4898) κ.υ.α., με περιεχμενο "Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας (ΕΚΠΥ) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ)"

15-3-19   Κ.Υ.Α. 21423/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ-890 Β/14-3-19) : Ρθμιση του τρπου πληρωμς των τελικν οφειλομνων ποσν που προκπτουν απ την αναβωση των συμβσεων εργασας μμισθης εντολς του προσωπικο της ΕΡΤ ΑΕ, καθς και της διαδικασας εκκαθρισης και απδοσης των οφειλμενων ασφαλιστικν εισφορν

15-3-19   ΑΑΔΕ Ε2042/13-3-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 34 του ν. 4599/19, ΦΕΚ-40 Α (τροποποηση διατξεων του τταρτου κεφαλαου του ν. 4307/14 που ρυθμζουν τη διαδικασα ειδικς διαχερισης)

15-3-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2521/ΟΙΚ.11469/14-3-19 : Νμος 4590/19 (Α 17) - "Ενδυνμωση Αντατου Συμβουλου Επιλογς Προσωπικο (ΑΣΕΠ), ενσχυση και αναβθμισης Δημσιας Διοκησης και λλες διατξεις"14-3-19   ΥΠ.ΕΣ. 18242/ΕΓΚ.9/13-3-19 : Κατρτιση Μητρων Αρρνων γεννηθντων το τος 2018

14-3-19   ΑΑΔΕ Ε2040/7-3-19 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την καθιρωση ηλεκτρονικς διαδικασας για την επιστροφ ΕΦΚ καυσμων σε δικαιοχους εξαγωγες

14-3-19   ΥΠ.ΕΣ. 18248/13-3-19 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2020-2023 του υποτομα των ΟΤΑ13-3-19   Κ.Υ.Α. Φ7/35243/Δ4/19 (ΦΕΚ 866 Β/13-03-2019) : Τροποποηση της Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 (Β4191) απφασης με θμα «Υλοποηση Μεταλυκειακο τους - Τξη Μαθητεας» αρμοδιτητας Υπουργεου Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων.

13-3-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ12Α/Φ.32/ΓΠ/58603/1722/12-3-19 : Παροχ διευκρινσεων για τη με ΑΠ Δ12α/φ.32/ΓΠ/οικ.46042/1305/18 εγκκλιο με θμα "Διευκρινσεις σχετικ με την καταβολ επιδομτων Βαρις Αναπηρας βσει της υπ' αριθμ. Γ4α/Φ.225/161/89 ΚΥΑ "Ενοποηση προγραμμτων οικονομικς ενσχυσης ατμων με ειδικς ανγκες" (ΦΕΚ-108 Β) και του ανασφλιστου υπερλικα του ρθρου 93 του ν. 4387/16 (ΦΕΚ-85 Α)"

13-3-19   Κ.Υ.Α. 69576/2213/19 (ΦΕΚ-867 Β/13-3-19) : Κατρτιση προγρμματος διαμονς παιδιν χαμηλμισθων εργαζομνων και ανργων σε κατασκηνσεις, τους 2019

13-3-19   ΦΕΚ-853 Β/12-3-19 :

Κ.Υ.Α. οικ 2/19461/ΔΕΠ/19 : Τροποποηση της 2/88420/ΔΕΠ/4-12-2018 απφασης των Υπουργν Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης - Οικονομικν - Υγεας (ΦΕΚ 5435/Β’/4-12-2018) «Καταβολ εφπαξ χρηματικο ποσο στους Ιατρος του Ε.Σ.Υ., Ιατρος και Οδοντιτρους Δημσιας Υγεας Ε.Σ.Υ., Επικουρικος Ιατρος και Ειδικευμενους Ιατρος»
ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. οικ. 6382/19/19 : Καθορισμς πλαισου υλοποησης του προγρμματος παροχς οικονομικς βοθειας και στγασης «ΕΣΤΙΑ».

13-3-19   ΥΠΟΙΑΝ 24562/19 (ΦΕΚ-856 Β/12-3-19) : Εσωτερικς κανονισμς για την ηλεκτρονικ διακνηση και ψηφιακ υπογραφ εγγρφων του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης

13-3-19   ΥΠΟΙΑΝ 25412/19 (ΦΕΚ-858 Β/12-3-19) : Τροποποηση της 15729/14 υ.α. "Διαδικασα εξτασης των αιτσεων αναμρφωσης του κστους επενδυτικν σχεδων παραγωγς ηλεκτρισμο απ ηλιακ ενργεια"

13-3-19   ΑΑΔΕ Ε2041/7-3-19 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση των προιντων του ρθρου 90 του ν. 2960/01

13-3-19   Κ.Υ.Α. 568/19 (ΦΕΚ-819 Β/8-3-19) : Πρσκληση επιχειρσεων για υποβολ αιτσεων υπαγωγς στη Δρση "Μεταφορικ Ισοδναμο (ΜΙ) για το τος 2019"

13-3-19   ΑΑΔΕ Ε2039/8-3-19 : Κοινοποηση του ρθρου 65 του ν. 4583/18 (ΦΕΚ-212 Α) σχετικ με την αντικατσταση επιβατικο αυτοκιντου λγω κλοπς με απαλλαγ απ το τλος ταξινμησης καθς και την τελωνειακ αποδσμευση απ τους κληρονμους επιβατικν αυτοκιντων που χουν παραληφθε με τις διατξεις απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης που ισχουν για τομα με αναπηρες

13-3-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Β7/ΟΙΚ.11721/987/13-3-19 : Επνδυση Ταμειακν Διαθεσμων

13-3-19   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1942/ΕΓΚ.5/12-3-19 : Καθορισμς αντατου ορου επιλξιμης δαπνης γεωργικν ελκυστρων

13-3-19   ΥΠ.ΕΣ. 15425/19 (ΦΕΚ-863 Β/12-3-19) : Κατανομ της τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και της κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος λγους στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων και καταβολς στους δικαιοχους των αναλογοντων ποσν για το τος 2019

13-3-19   Κ.Υ.Α. 37693/Ε1/19 (ΦΕΚ-864 Β/12-3-19) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων της διαδικασας επιλογς εκπαιδευτικν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης, μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) σμφωνα με τις διατξεις του Κεφαλαου Ε του ν. 4589/19 (Α 13)

13-3-19   Π.Δ. 27/19 (ΦΕΚ-46 Α/12-3-19) : Ρθμιση θεμτων αστυνομικο προσωπικο12-3-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.20176/2192/12-3-19 : Εφαρμογ της διταξης της παρ. 4 του ρθρου 5 του ν. 4599/19 περ λψης αναγκαων μτρων για την απρσκοπτη, ομαλ και διαφαν τρηση της διαδικασας διενργειας θεωρητικν εξετσεων υποψφιων οδηγν και οδηγν

12-3-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/1/ΟΙΚ.11100/12-3-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4590/19 (Α 17) για την αξιολγηση προσωπικο του δημσιου τομα και χρονικ διαστματα διενργειας της αξιολγησης για την αξιολογικ περοδο του τους 2018

12-3-19   ΥΠΕΘ 38287/Ε3/12-3-19 : Αδεια ανατροφς τκνου αναπληρωτριν εκπαιδευτικν μελν ΕΕΠ/ΕΒΠ

12-3-19   Κ.Υ.Α. 2242.10-1.1/15600/19 (ΦΕΚ-834 Β/8-3-19) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενισχσεως σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν, λγω εορτν Πσχα και Χριστουγννων τους 2019

12-3-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Α/ΟΙΚ.19064/12-3-19 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ της υπ' αριθμ. πρωτ. Γ2α/65797/27-11-2018 "Επκταση της ειδικς δειας μετ' αποδοχν του ρθρου 105 του ν. 2071/92 σε περαιτρων τμματα και ειδικς μονδες των νοσηλευτικν Ιδρυμτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ" ΚΥΑ

12-3-19   Ν. 4602/19 (ΦΕΚ-45 Α/9-3-19) : Ερευνα, εκμετλλευση και διαχεριση του γεωθερμικο δυναμικο της Χρας, σσταση Ελληνικς Αρχς Γεωλογικν και Μεταλλευτικν Ερευνν, ιδιοκτησιακς διαχωρισμς δικτων διανομς φυσικο αερου και λλες διατξεις

12-3-19   Ν. 4601/19 (ΦΕΚ-44 Α/9-3-19) : Εταιρικο μετασχηματισμο και εναρμνιση του νομοθετικο πλαισου με τις διατξεις της Οδηγας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 16ης Απριλου 2014 για την κδοση ηλεκτρονικν τιμολογων στο πλασιο δημσιων συμβσεων και λοιπς διατξεις

12-3-19   Ν. 4600/19 (ΦΕΚ-43 Α/9-3-19) : Εκσυγχρονισμς και Αναμρφωση Θεσμικο Πλαισου Ιδιωτικν Κλινικν, Σσταση Εθνικο Οργανισμο Δημσιας Υγεας, Σσταση Εθνικο Ινστιτοτου Νεοπλασιν και λοιπς διατξεις

12-3-19   ΥΠ.ΟΙΚ. οικ. 2/18754/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 843 Β/08-03-2019) : Καθορισμς διαδικασας, ρων, προποθσεων και λοιπν ζητημτων σχετικ με τη χοργηση χρηματικν προκαταβολν στη Δημσια Επιχερηση Ηλεκτρισμο (ΔΕΗ Α.Ε.), ναντι των συνολικν ετσιων υποχρεσεων της εκστοτε τρχουσας χρσης για δαπνη εξφλησης λογαριασμν ηλεκτρικο ρεματος των φορων της Γενικς Κυβρνησης.

12-3-19   ΑΑΔΕ Α1077/19 (ΦΕΚ-807 Β/7-3-19) : Παρταση του χρνου υποβολς των δηλσεων ΦΠΑ και καταβολς φρου που προκπτει απ αυτς για τους υποκεμενους που χουν την δρα της επιχειρηματικς τους δραστηριτητας στις ΠΕ Ρεθμνου και Χανων της Περιφρειας Κρτης

12-3-19   ΑΑΔΕ ΔΔΑΔ/Ε/1191816/18 (ΦΕΚ-6225 Β/31-12-18) : Καθορισμς των οργνων, των κριτηρων και της διαδικασας Διαχερισης Απδοσης των υπαλλλων της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων, σμφωνα με το ρθρο 28 του ν. 4389/16 (Α 194)

12-3-19   Π.Δ. 26/19 (ΦΕΚ-42 Α/7-3-19) : Οργανισμς Λειτουργας Πρσινου Ταμεου

12-3-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2517/ΟΙΚ.10914/8-3-19 : Σσταση - συγκρτηση υπηρεσιακν συμβουλων κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 159 του Υπαλληλικο Κδικα (ν. 3528/07, πως ισχει)

12-3-19   ΥΠΕΕ .....21921/141/8-3-19 : Μεθοδολογα αναγνρισης νων οικισμν Γ' προτεραιτητας που εμππτουν στην Οδηγα 91/271/ΕΟΚ

12-3-19   ΥΠΕΘ 37637/Ν1/8-3-19 : Εγκκλιες οδηγες για την καταχρηση Αδειν Ανατροφς Τκνου και Αδειν Υπηρεσιακς Εκπαδευσης Ιδιωτικν Εκπαιδευτικν Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης στο ΠΣ Myschool

12-3-19   ΥΠΕΘ 37407/Ε2/8-3-19 : Προσδιορισμς οργανικς σνθεσης διδακτικο προσωπικο Π/θμιας Εκπαδευσης

12-3-19   ΥΠΟΙΑΝ 28800/8-3-19 : Σχετικ με την εγγραφ τουριστικν καταλυμτων (ατομικν επιχειρσεων) στο Γενικ Εμπορικ Μητρο

12-3-19   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/265/39238/4-3-19 : Βεβαωση εγγραφς των Κοινωνικν Λειτουργν στο Νομικ Πρσωπο Δημοσου Δικαου "Σνδεσμος Κοινωνικν Λειτουργν Ελλδος

12-3-19  ΥΠ.ΕΣ. 17194/ΕΓΚ.8/8-3-19 : Υποβολ στοχοθεσας οικονομικν αποτελεσμτων ΟΤΑ7-3-19   ΟΑΕΔ 3/21046/7-3-19 : Δημσια πρσκληση σε εγγεγραμμνους ανργους στα μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ ηλεκτρονικν αιτσεων  συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα συμπεριλαμβανομνης και της κατρτισης, σε πενντα ξι (56) δμους και τριντα επτ (37) υπηρεσες του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενγειας / Φορες διαχερισης προστατευμενων περιοχν για 8.933 θσεις πλρους απασχλησης

7-3-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10042/52852/1482/24-1-19 : Σχετικ με τις κρατσεις επ της αποζημωσης προς συμπλρωση του υποχρεωτικο ωραρου

7-3-19   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 3133.1-6/17533/7-3-19 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την αναγραφ στοιχεων επιβατν που θα απο-επιβιβαστον στα επαγγελματικ πλοα αναψυχς του ν. 4256/14 (Α 92)

7-3-19   ΑΑΔΕ Ε2038/6-3-19 : Φορολογικ μεταχεριση κερδν παρελθουσν χρσεων συνεταιρισμν του ν. 1667/86 που καταβλθηκαν μχρι την ημερομηνα ναρξης ισχος του ν. 3943/11

7-3-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.19023/2039/7-3-19 : Διενργεια θεωρητικν εξετσεων και δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς υποψηφων οδηγν και οδηγν μετ τη δημοσευση του ν. 4599/19 (Α 40)

7-3-19   ΦΕΚ-778 Β/6-3-19 :

ΡΑΕ 88/2019/19 : Αντικατσταση του εκκαθαριστ αποδοχν, του ταμειακο υπολγου και του διαχειριστ πγιας προκαταβολς.
K.Y.A. 1840/31408/19 : Αναπροσαρμογ του ψους των επιβαλλμενων προστμων για παραβσεις του ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α’8).

7-3-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511/19 (ΦΕΚ-779 Β/6-3-19) : Tροποποηση της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017 υπουργικς απφασης «Καθορισμς τεχνολογιν και κατηγοριν σταθμν παραγω­γς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντσσονται σε καθεστς στριξης με τη μορφ Λειτουργικς Ενσχυσης μσω ανταγωνι­στικς διαδικασας υποβολς προσφορν, χαρα­κτηρισμς των ανταγωνιστικν διαδικασιν υπο­βολς προσφορν ως τεχνολογικ ουδετερων μη και καθορισμς μεθοδολογας και διαδικασ­ας επιμερισμο ισχος για συμμετοχ, στις αντα­γωνιστικς διαδικασες υποβολς προσφορν, σταθμν παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας απ Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθστανται σε χρες εντς του Ευρωπακο Οικονομικο Χρου υπ την προπθεση ενεργο Διασυνοριακο Εμπο­ρου ενργειας με αυτς, με βση την παρ. 2 του ρθρου 7 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ Β3388)

7-3-19   Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/ΟΙΚ.2442/Α325/19 (ΦΕΚ-790 Β/6-3-19) : Αποκατσταση περιβλλοντος χρου πληγντων κτηρων, επ ιδιωτικν ακιντων, απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018 σε περιοχς της Περιφρειας Αττικς

7-3-19   Κ.Υ.Α. 30/004/000/539/19 (ΦΕΚ-803 Β/7-3-19) : Διαδικασες και προδιαγραφς ιχνηθτησης υγρν καυσμων που διατθενται στην κατανλωση διακινονται αποθηκεονται εντς της ελληνικς Επικρτειας με ιχνηθτες μοριακς τεχνολογας. Διαδικασα δειγματοληψας και ελγχου των ιχνηθετημνων καυσμων και απαιτσεις τεχνολογικο εξοπλισμο ελγχου

7-3-19   ΥΠ.ΕΣ. 12183/19 (ΦΕΚ-801 Β/7-3-19) : Τροποποηση της 16136/05 απφασης του Ταμεου Αλληλοβοηθεας Υπαλλλων του ΥΠΕΣΔΔΑ

7-3-19   Κ.Υ.Α. Δ13/ΟΙΚ.10747/256/19 (ΦΕΚ-792 Β/6-3-19) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων για την εφαρμογ προγρμματος επιδματος Στγασης

7-3-19    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382/19 (ΦΕΚ-759 Β/5-3-19) : Εγκατσταση σταθμν παραγωγς απ αυτοπαραγωγος με εφαρμογ ενεργειακο συμψηφισμο εικονικο  ενεργειακο συμψηφισμο σμφωνα με το ρθρο 14Α του ν. 3468/06, πως ισχει, και απ Ενεργειακς Κοιντητες με εφαρμογ εικονικο ενεργειακο συμψηφισμο σμφωνα με το ρθρο 11 του ν. 4513/18

7-3-19    ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/176/293946/7-3-19 : Αναγνριση χρνου ασφλισης σε υπηκους τρτων χωρν6-3-19   Κ.Υ.Α. 1942/32113/19 (ΦΕΚ-763 Β/5-3-19) : Τροποποηση της 8503/94606/13 κ.υ.α. "Καθορισμς παραβλων για τα φυτοπροστατευτικ προιντα και τον λεγχο των υπολειμμτων αυτν" (ΦΕΚ Β 2016), πως τροποποιθηκε και ισχει

6-3-19   Π.Δ. 24/19 (ΦΕΚ-39 Α/4-3-19) : Μελτη και εκτλεση αρχαιολογικν ργων

6-3-19   ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 14088/19 (ΦΕΚ-760 Β/5-3-19) : Εσωτερικς Κανονισμς Λειτουργας Αγροτικν Καταστημτων Κρτησης

6-3-19   ΑΑΔΕ Α1072/5-3-19 (ΦΕΚ-750 Β/5-3-19) : Καθορισμς των προυποθσεων, των δικαιολογητικν και της διαδικασας επιστροφς του Ειδικο Φρου Κατανλωσης του πετρελαου εσωτερικς κασης (DIESEL) κνησης, το οποο χρησιμοποιεται απ τις βιομηχανικς, βιοτεχνικς, ξενοδοχειακς επιχειρσεις και τα δημσια και ιδιωτικ νοσηλευτικ και προνοιακ ιδρματα, καθς και του τρπου ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης αυτο

6-3-19   Π.Δ. 25/19 (ΦΕΚ-41 Α/5-3-19) : Τροποποηση και συμπλρωση των διατξεων του π.δ. 351/91 (Α 121) για την οργνωση και λειτουργα των υπηρεσιν της Προεδρας της Δημοκρατας

6-3-19   Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.7422/249/19 (ΦΕΚ-758 Β/5-3-19) : Καταβολ κτακτης οικονομικς βοθειας στις οικογνειες των ατμων που χασαν τη ζω τους απ σεισμ λλα φυσικ φαινμενα και εξαιτας τους5-3-19   ΑΑΔΕ Ε2036/28-2-19 : Κοινοποηση διατξεων νμων για την τροποποηση του ν. 2969/01

5-3-19   ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ Γ36/04/96/19 : Να αυτοματοποιημνη διαδικασα διαχερισης πλειστηριασμν τρτων και αναγγελας απαιτσεων ΕΦΚΑ στον επ του πλειστηριασμο υπλληλο - συμβολαιογρφο.

5-3-19   ΕΦΚΑ Γ51/1/5-3-19 : Αντιμετπιση των εκκρεμν συνταξιοδοτικν περιπτσεων. Ολοκλρωση της Διοικητικς Διαδικασας

5-3-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/20483/0026/1-3-19 : Παροχ οδηγιν

5-3-19   ΑΑΔΕ Ε2037/1-3-19 : Διευκρινσεις σχετικ με την υποχρεση δλωσης Επαγγελματικο Λογαριασμο στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων

5-3-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.18079/1976/5-3-19 : Δημοσευση του ν. 4599/19 "Δοκιμασα προσντων και συμπεριφορς υποψηφων οδηγν και οδηγν για τη χοργηση αδειν οδγησης οχημτων, λλες δαιτξεις για τις δειες οδγησης και λοιπς διατξεις"

5-3-19   ΕΦΚΑ 10/5-3-19 : Εξαρεση διαιτητν ερασιτεχνικς κατηγορας απ τη διαδικασα κδοσης και εξαργρωσης Εργοσμου - Να κατηγορα ασφαλισμνων στη διαδικασα εργοσμου

5-3-19   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1050/19 (ΦΕΚ-735 Β/4-3-19) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς χαρακτηριστικν ασφαλεας επ των μονδων συσκευασας προιντων καπνο που διατθενται στην αγορ

5-3-19    N. 4599/19 (ΦΕΚ-40 Β/4-3-19) : Δοκιμασα προσντων και συμπεριφορς υποψφιων οδηγν και οδηγν για τη χοργηση αδειν οδγησης οχημτων, λλες διατξεις για τις δειες οδγησης και λοιπς διατξεις

5-3-19    ΥΠ.ΟΙΚ. Α1078/19 (ΦΕΚ-744 Β/4-3-19) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (καταιγδες, ντονες βροχοπτσεις, θυελλδεις νεμοι) που εκδηλθηκαν στις 25-2-19 στους Δμους Ρεθμνου, Μυλοποτμου και Αγου Βασιλεου της ΠΕ Ρεθμνου της Περιφρειας Κρτης

5-3-19    Κ.Υ.Α. 67262/2140/19 (ΦΕΚ-732 Β/4-3-19) : Κλυψη των συνδικαλιστικν οργανσεων καθς και των ινστιτοτων ερευνητικν και εκπαιδευτικν κντρων της αντιπροσωπευτικς τριτοβθμιας οργνωσης των εργαζομνων, σμφωνα με τις υποπεριπτσεις δδ) και εε) περπτωσης β) της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4144/13, για τα τη 2019-20224-3-19    ΥΠΥΜΕ 7135/81/19 (ΦΕΚ-714 Β/1-3-19) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων για τη δημιουργα, ανπτυξη, λειτουργα και συντρηση ψηφιακο Μητρου των λειτουργοντων "Πρατηρων παροχς καυσμων και ενργειας, πρατηρων υγρν και αερων καυσμων, των στεγασμνων σταθμν αυτοκιντων με αντλες καυσμων, καθς και των παντς εδους πρατηρων παροχς καυσμων δημοσας και ιδιωτικς χρσης¨και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας

4-3-19    ΥΠΥΜΕ ΑΣ10/77243/580/19 (ΦΕΚ-698 Β/1-3-19) : Τροποποηση του Γενικο Κανονισμο Κινσεως - Μρος Β (Κανονισμς Κυκλοφορας και Ελιγμν).

4-3-19    ΥΠ.ΕΣ. 15250/ΕΓΚ.7/28-2-19 : Οδηγες για τη καταγραφ στις βσεις δεδομνων του ΥΠΕΣ των χρηματορον απ την εκτλεση δανειακν συμβσεων των ΔΕΥΑ με το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων στο πλασιο του προγρμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

4-3-19    ΥΠ.ΕΣ. 15249/ΕΓΚ.6/1-3-19 : Οδηγες για τη λογιστικοποηση των χρηματορον απ την εκτλεση δανειακν συμβσεων των δμων με το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων στο πλασιο του προγρμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

4-3-19    Ν. 4598/19 (ΦΕΚ-36 Α/1-3-19) : Ιδρυση παιδικο σταθμο στο Υπουργεο Πολιτισμο και Αθλητισμο, ρθμιση θεμτων του Ταμεου Αλληλοβοηθεας Υπαλλλων Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο, κατργηση του Οργανισμο Ανγερσης Νου Μουσεου Ακρπολης και λλες διατξεις

4-3-19    ΥΠ.ΕΣ. 14623/19 (ΦΕΚ-720 Β/1-3-19) : Συγκρτηση Διακομματικς Επιτροπς Εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου, τους 2019

4-3-19    ΕΦΚΑ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/150/253075/27-2-19 : Λανθασμνες εισφορς ΕΦΚΑ σε Μισθωτος Δημοσους Υπαλλλους Μηχανικος1-3-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15266/388/19 (ΦΕΚ-709 Β/1-3-19) : Πρσκληση για συμμετοχ στην κατανομ τους 2019 ποστητας 140.000 χιλιολτρων αυτοσιου βιοντζελ, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 15Α του ν. 3054/02

1-3-19   ΑΑΔΕ Α1070/19 (ΦΕΚ-679 Β/28-2-19) : Τροποποηση της Τ.1940/41/03 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ-516 Β) "Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κλπ." και της αριθμ. Δ.179/7/05 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ-215 Β) "Προυποθσεις, δικαιολογητικ και διαδικασα απαλλαγς απ τον ΕΦΚ που αναλογε στα κασιμα των βοηθητικν σκαφν θαλσσιας υδατοκαλλιργειας"

1-3-19    ΥΠΟΙΑΝ 17107/19 (ΦΕΚ-673 Β/28-2-19) : Τροποποηση της αριθμ, 137954/16 (ΦΕΚ-4515 Β/30-12-16) απφασης με θμα "Ρυθμσεις για την παροχ Κεντρικν και Επικουρικν δραστηριοττων αγορν προμηθειν και γενικν υπηρεσιν απ την Εθνικ Κεντρικ Αρχ Αγορν της παρ. 1β του ρθρου 41 του ν. 4412/16

1-3-19    ΥΠΟΙΑΝ 25853/28-2-19 : Εγκκλιος οδηγιν για την γκριση και χρηματοδτησης του ΠΔΕ 2019 και τον Προγραμματισμ Δαπανν ΠΔΕ 2020-2022

1-3-19    ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Α/1032041/ΕΞ2019/25-2-19 : Αποχρηση απ 30-3-2019 του Ηνωμνου Βασιλεου απ την ΕΕ χωρς συμφωνα και μεταβατικ περοδο - Παροχ οδηγιν για ομοιμορφη εφαρμογ

1-3-19    ΕΦΚΑ 9/26-2-19 : Εκδοση Πιστοποιητικο Προσωρινς Αντικατστασης (ΠΠΑ) με ισχ τριν μηνν

1-3-19    ΑΠΟΦ.ΒΟΥΛΗΣ 3814/1834/19 (ΦΕΚ-33 Α/28-2-19) : Περ δημοσιεσεως στην ΕτΚ αποφσεις της Ολομλειας της Βουλς "Κανονισμς Λειτουργας της Επιτροπς του ρθρου 3Α του ν. 3213/03 - Κανονισμς Λειτουργας της Ειδικς Υπηρεσας Επιτροπς Ελγχου Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης

1-3-19    Ν. 4597/28-2-19 (ΦΕΚ-35 Α/28-2-19) : Για την κρωση των Συμβσεων Παραχρησης που χουν συναφθε μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και των Οργανισμν Λιμνος ΑΕ - Διατξεις για τη λειτουργα του συστματος λιμενικς διακυβρνησης και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

1-3-19    ΠΥΣ 5/19 (ΦΕΚ-34 Α/28-2-19) : Σσταση Κυβερνητικς Επιτροπς Συντονισμο Διακυβρνησης Δημοσων Επιχειρσεων

1-3-19   ΦΕΚ-690 Β/28-2-19 :

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1074/19 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ την εκδλωση ντονων καιρικν φαινομνων (καταιγδες, ντονες βροχοπτσεις, θυελλδεις νεμοι) που εκδηλθηκαν στους Δμους Πλατανι, Κισσμου, Αποκορνου, Καντνου-Σελνου, Σφακιν και Χανων της Περιφερειακς Εντητας Χανων της Περιφρειας Κρτης.
ΥΠ.ΟΙΚ. Α1075/19 : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ τα ντονα καιρικ φαινμενα (καταιγδες, ντονες βροχοπτσεις, θυελλδεις νεμοι) που εκδηλθηκαν απ τις 13-02-2019 ως και τις 17-02-2019 στο Δμο Αμαρου της Περιφερειακς Εντητας Ρεθμνου της Περιφρειας Κρτης.

1-3-19    Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/3220/72/19 (ΦΕΚ-681 Β/28-2-19) : Υλοποηση προγρμματος για την καταβολ μειωμνης εργοδοτικς εισφορς κριας σνταξης για μισθωτος ως 25 ετν

1-3-19    K.Y.A. 10701/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ-675 Β/28-2-19) : Καθορισμς αποζημωσης των πληγντων απ τις πλημμρες της 26ης, 27ης και 28ης Νοεμβρου 2016 σε περιοχς των Δμων Παλλνης και Παιανας, της ΠΕ Ανατολικς Αττικς

1-3-19    K.Y.A. Δ11/ΟΙΚ.8481/282/19 (ΦΕΚ-669 Β/28-2-19) : Τροποποηση της αριθμ. οικ. Δ22/11/2705/58/18 κ.υ.α. "Καθορισμς της διαδικασας χοργησης επιδματος παιδιο" (Β 57)

1-3-19    ΥΠΕΚΑΚΑ 9329/Δ1/3197/19 (ΦΕΚ-682 Β/28-2-19) : Τροποποηση της αριθμ.οικ. 4595/Δ1/1613/19 (Β 234) υ.α. "Παρταση της προθεσμας υποβολς του εντπου Ε4 (Πνακας Προσωπικο), συμπληρωμνου μνο με τα στοιχεα της μεταβολς των αποδοχν, λγω της αξησης του καττατου μισθο και του καττατου ημερομισθου για τους υπαλλλους και τους εργατοτεχντες λης της χρας"

1-3-19    ΥΠ.ΕΣ. 14135/19 (ΦΕΚ-672 Β/28-2-19) : Συγκρτηση Διακομματικς Επιτροπς Βουλευτικν Εκλογν τους 2019

1-3-19    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1412/31883/19 (ΦΕΚ-650 Β/28-2-19) : Παροχ πληροφοριν σχετικ με την παρουσα ουσιν προιντων που προκαλον αλλεργες δυσανεξες σε μη προσυσκευασμνα τρφιμα

1-3-19    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/ΟΙΚ.9816/28-2-19 : Στρατηγικς Προγραμματισμς Προσλψεων Προσωπικο28-2-19   ΕΦΚΑ 260009/28-2-19 : Χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους μισθωτος και  μη μισθωτος ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ και στους ανργους

28-2-19    ΕΛΤΕ 161/1/19 (ΦΕΚ-646 Β/27-2-19) : Εγκριση μεταφορς στην ελληνικ γλσσα του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ 2410

28-2-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/ΟΙΚ.9491/737/28-2-19 : Χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους μισθωτος και μη μισθωτος ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ και στους ανργους27-2-19    Κ.Υ.Α. 11535/19 (ΦΕΚ-614 Β/26-2-19) : Μεωση ποσοστο χρηματοδτησης του "Λογαριασμο Οικονομικς Ενσχυσης των ΟΤΑ"

27-2-19    ΕΦΚΑ Γ31/16/246504/27-2-19 : Χοργηση ενημερωτικο σημειματος στον ΟΠΕΚΑ, στο πλασιο Προγραμμτων Οικονομικς Ενσχυσης Ατμων με Ειδικς Ανγκες, για περιπτσεις που ζητονται Προνοιακ Αναπηρικ Επιδματα

27-2-19   ΑΑΔΕ Ε2035/25-2-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 76 του ν. 4589/19 (ΦΕΚ-13 Α) - Τροποποηση των παρ. 2, 3,4 του ρθρου κτου της ΠΝΠ απ 26 Ιουλου 2018 (Α 138) πως κυρθηκε με τον ν. 4576/18 (Α 196)

27-2-19    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 160/22717/19 (ΦΕΚ-569 Β/25-2-19) : Τροποποηση της Ε8/1831/39763/15 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Παραγωγικς Ανασυγκρτησης, Περιβλλοντος και Ενργειας "Σστημα επιθερησης εξοπλισμο εφαρμογς γεωργικν φαρμκων και διαδικασας χοργησης πιστοποιητικο επιθωρησης" (Β 671)

27-2-19    Κ.Υ.Α. 8480/289/19 (ΦΕΚ-620 Β/26-2-19) : Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2019 και 2020

27-2-19    K.Y.A. Φ.15/27268/Δ1/19 (ΦΕΚ 623 Β/26-2-2019) : Ορισμς δμων εφαρμογς δχρονης προσχολικς εκπαδευσης απ το σχολικ τος 2019-2020.

27-2-19    Ν. 4596/19 (ΦΕΚ-32 Α/26-2-19) : Ι) Κρωση του Πρωτοκλλου υπ’ αριθμν 16 στη Σμβαση για την Προσπιση των Δικαιωμτων του Ανθρπου και των Θεμελιωδν Ελευθεριν,II) Ενσωμτωση της Οδηγας 2016/343 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 9ης Μαρτου 2016, III) Τροποποηση του ν. 3251/2004 σε συμμρφωση με την απφαση-πλασιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλου της 13ης Ιουνου 2002 κατ το μρος που τροποποιθηκε με την απφαση-πλασιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλου της 26ης Φεβρουαρου 2009, IV) Εφαρμογ διατξεων του Κανονισμο (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλου της 12ης Οκτωβρου 2017, σχετικ με την εφαρμογ ενισχυμνης συνεργασας για τη σστα¬ση της Ευρωπακς Εισαγγελας, V) Διατξεις που αφο¬ρον στη λειτουργα και την αποτελεσματικτητα της Δικαιοσνης και λλες διατξεις, VI) Διατξεις που αφορον στη λειτουργα του σωφρονιστικο συστματος και λλες διατξεις.

27-2-19    ΑΠΟΦ.ΒΟΥΛΗΣ 3327/1776/19 (ΦΕΚ-31 Α/26-2-19) : Περ δημοσιεσεως στην Εφημερδα της Κυβερνσεως αποφσεως της Ολομλειας της Βουλς "Οργανισμς του Ιδρματος της Βουλς για τον Κοινοβουλευτισμ και τη Δημοκρατα"

27-2-19     Κ.Υ.Α. 12499/19 (ΦΕΚ-615 Β/26-2-19) : Καθορισμς του τπου των καλπν και των ειδικν διαχωρισμτων (παραβν) για την ψηφοροα των Ελλνων που διαμνουν στα λοιπ κρτη της Ευρωπαικς Ενωσης στις εκλογς του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 201926-2-19    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΚ/Φ.44.1/9343/25-2-19 : Υπχρεοι δλωσης περιουσιακς κατστασης

26-2-19    Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/83780/346/19 (ΦΕΚ-576 Β/25-2-19) : Καθορισμς δρσεων που υλοποιε το Κντρο Ανανεσιμων Πηγν και Εξοικονμησης Ενργειας για την εφαρμογ του ρθρου 19Α του ν. 4062/12

26-2-19    K.Y.A. A/OIK.94748/4130/19 (ΦΕΚ-570 Β/25-2-19) : Αντικατσταση της υπ' αριθμ. Α/οικ.55972/3112/17 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Υποδομν και Μεταφορν (ΦΕΚ-3641 Β/2017) σχετικ με τα οχματα ιστορικο ενδιαφροντος και ρθμιση θεμτων αγωνιστικν οχημτων25-2-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/568/19 (ΦΕΚ-566  Β/22-2-19) : α) Οροι, διατυπσεις και διαδικασες για τη μετουσωση και την παραλαβ βιοαιθανλης με σκοπ την ανμιξη αυτς με βενζνη προς χρση ως κασιμο κνησης και τον λεγχο της νμιμης χρησιμοποησς της και β) Τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ/1116601/ΕΞ2017/31-7-2017 (ΦΕΚ-2744 Β) ΑΥΟ, καθορισμς των ρων και προυποθσεων για τη χοργηση της δειας εγκεκριμνου αποθηκευτ προιντων υποκεμενων σε Ειδικ Φρο Κατανλωσης

25-2-19    ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/4/ΟΙΚ.7283/25-2-19 : Εφαρμογ ηλεκτρονικς συνταγογρφησης ειδικν θεραπειν παιδιν - εφβων του ρθρου 45 του Ενιαου Κανονισμο Παροχν Υγεας του ΕΟΠΥΥ

25-2-19    ΑΑΔΕ Ε2034/19-2-19 : Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1181090/ΕΞ2018/3-12-18 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ "Διαδικασα εξαγωγς αποστολς ενσμων ταινιν φορολογας βιομηχανοποιημνων καπνν σε λλα Κρτη Μλη για επικλληση στις μονδες συσκευασας των προιντων αυτν, τα οποα παργονται σε μονδες παραγωγς προιντων καπνο Τρτων Χωρν λλων Κρατν - Μελν και προορζονται για κατανλωση στο εσωτερικ της χρας"22-2-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Δ2Β/ΟΙΚ.14654/22-2-19 : Γνωστοποηση κδοσης κ.υ.α. με θμα "Καθορισμς ρων και προποθσεων για τη λειτουργα χρων καπνιζντων εντς των καζνο, των κντρων διασκδασης με ζωνταν μουσικ εμβαδο νω των 300 τ.μ. και των καταστημτων που νομμως διεξγονται τυχερ παγνια, καθς και του χρνου καταβολς και της διαδικασας εσπραξης του ετσιου τλους, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 2 του ρθ. 45 του ν. 3986/2011 (Α 152), πως αντικαταστθηκε και ισχει με το ρθρο 1 υποπαρ. Ι.6 του ν. 4254/2014 (85 Α)", πως δημοσιεθηκε στην ΕτΚ (ΦΕΚ-103 Β/2019)

22-2-19   ΕΦΚΑ 8/22-2-19 : Εκκαθριση ασφαλιστικν εισφορν προσπων που εμππτουν στις ρυθμσεις πολλαπλς απασχλησης - Συμπληρωματικς οδηγες

22-2-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22-2-19 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2020-2023

22-2-19   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.10830/1185/21-2-19 : Παρταση ισχος ΔΕΕ υποψηφων οδηγν και οδηγν, λγω αποχς των υπαλλλων - εξεταστν απ το ργο της δοκιμασας προσντων και συμπεριφορς

22-2-19   ΥΠΕΘ Φ.253/28077/Α5/22-2-19 : Να διαδικασα εισαγωγς φοιτητν σε Τμματα Μουσικν Σπουδν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 19 του ν. 4559/18 (Α 142), πως τροποποιθηκε με τις διατξεις του ρθρου 45 του ν. 4589/19 (Α 13)21-2-19   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1055/19 (ΦΕΚ-501 Β/20-2-19) : Τροποποηση της Λειτουργας του Συστματος Μητρων Τραπεζικν Λογαριασμν και Λογαριασμν Πληρωμν

21-2-19   Κ.Υ.Α. 3651/19 (ΦΕΚ-528 Β/21-2-19) : Τροποποηση της οικ. 122205/16-8-16 κ.υ.α. "Παροχ νομικς συνδρομς σε αιτοντες διεθν προστασα"

21-2-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10141/44090/1189/19-2-19 : Διευκρινσεις ως προς την ασφλιση διαχειριστν εταρων εταιρειν

21-2-19   ΑΑΔΕ Ε2027/8-2-19 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τη χοργηση απαλλαγς απ το τλος ταξινμησης ΙΧ επιβατικν αυτοκιντων του αντερου μη ελληνικς υπηκοτητας προσωπικο του Γραφεου της Υπατης Αρμοστεας των Ηνωμνων Εθνν στην Ελλδα (UNHCR)

21-2-19    ΥΠΕΚΑΚΑ 6312/365/19 (ΦΕΚ-511 Β/20-2-19) : Κρυξη γενικς υποχρεωτικς της απ 30-7-2018 Συλλογικς Σμβασης Εργασας "Για τους ρους αμοιβς και εργασας των εργαζομνων σε επιχειρσεις μεταλλευτικς, λιγνιτωρυχεων, ορυχεων, επεξεργασας εμπλουτισμο μεταποησης μεταλλευμτων ορυκτν, μελετν και εκμετλλευσης"

21-2-19    ΕΑΑΔΗΣΥ 1050/19-2-19 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Διευκρινσεις ως προς τις συνπειες της αναπροσαρμογς του καττατου μισθο και του καττατου ημερομισθου σε εν εξελξει διαδικασες ανθεσης και εκτλεσης δημοσων συμβσεων παροχς υπηρεσιν καθαριτητας και φλαξης

21-2-19   ΥΠΕΚΑΚΑ 403/Δ9.8/21-2-19 : Εφαρμογ των διατξεων της περ. γ της παρ. 2Α του ρθρου 16 του ν. 3850/10 (Α 84)

21-2-19   ΥΠΕΘ Φ.253/23170/Α5/19 (ΦΕΚ-504 Β/20-2-19) : Εισαγωγ φοιτητν σε Τμματα Μουσικν Σπουδν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 19 του ν. 4559/18 (Α 142), πως τροποποιθηκε με τις διατξεις του ρθρου 45 του ν. 4589/19 (Α 13)

21-2-19    ΥΠΟΙΑΝ 21141/19 (ΦΕΚ-517 Β/20-2-19) : Τρτη (3η) προκρυξη καθεσττος "Ενισχσεις Μηχανολογικο Εξοπλισμο" του αναπτυξιακο ν. 4399/16

21-2-19    ΕΦΚΑ 220681/21-2-19 : Χοργηση Εξδων Κηδεας20-2-19   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με το Επδομα Ανθυγιεινς και Επικνδυνης Εργασας.

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20/02/2019)

20-2-19   ΥΠ.ΕΣ. 4956/19 (ΦΕΚ 484 Β/19-2-2019): Αποτπωση ληξιαρχικς πρξης θαντου.

20-2-19   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/1/215048/20-2-19 : Ασφαλιστικ αντιμετπιση των μετχων Ανωνμων Εταιρειν των οποων ο σκοπς εναι η μεταφορ προσπων πραγμτων επ κομστρω με αυτοκνητα δημσιας χρσης

20-2-19   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 1301.2/13220/19-2-19 : Ηλεκτρονικ υποβολ Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικν Συμφερντων (ΔΟΣ) ετν 2016 (χρση 2015), 2017 (χρση 2016) και 2018 (χρση 2017) - Τροποποηση θεσμικο πλαισου

20-2-19   ΕΦΚΑ 7/19-2-19 : Μεωση ασφαλιστικν Εισφορν Κλδου Σνταξης Ελευθρων Επαγγελματιν, Αυτοαπασχολομενων και Αγροτν19-2-19   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1057/19 (ΦΕΚ-487 Β/19-2-19) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ την εκδλωση ακραων καιρικν συνθηκν (ντοντες βροχοπτσεις - χαλαζοπτσεις) την 12-0102019 στο Δμο Ευρτα της ΠΕ Λακωνας και Περιφρειας Πελοποννσου

19-2-19    ΥΠΕΘ 25656/Ν1/19-2-19 : Γνωστοποηση των διατξεων των ρθρων 71, 72, 73 και 74 του α.ν. 2545/40 (Α 287), που προστθηκαν με την παρ. 2 του ρθρου 42 του ν. 4589/19 (Α 13), και αφορον στην επιβολ διοικητικν κυρσεων για παραβσεις της νομοθεσας για τη λειτουργα των φροντιστηρων και των Κντρων Ξνων Γλωσσν

19-2-19    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ.  123/22078/19 (ΦΕΚ 463 /18-02-2019) : Καθορισμς συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ διατξεων του καν. (ΕΕ) 1379/2013 σχετικ με τη λειτουργα Οργανσεων Παραγωγν προντων υδατοκαλλιργειας.
19-2-19   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Ε/οικ.2946/19 (ΦΕΚ 468 Β/18-02-2019) : Καθορισμς κλειστο ημερσιου νοσηλου συμβεβλημνων ιδιωτικν ψυχιατρικν κλινικν.
19-2-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/5411/392/19 (ΦΕΚ 469 Β/18-02-2019) : Παρταση της προθεσμας μχρι την οποα εναι επιτρεπτ η υποβολ εκπρθεσμων δηλσεων και η κατθεση αιτσεων διρθωσης προδλου σφλματος για τις υπ κτηματογρφηση περιοχς, για το σνολο των ακιντων που βρσκονται στην Περιφερειακ Εντητα Ανατολικς Αττικς, στον Καλλικρατικ Δμο Ωρωπο, στον οποο περιλαμβνονται οι προ-Καποδιστριακο Δμοι και Κοιντητες Αυλνος, Αφιδνν, Μαλακσης και Πολυδενδρου και στην Περιφερειακ Εντητα Βοιωτας, στον Καλλικρατικ Δμο Τανγρας, στον οποο περιλαμβνονται οι προ-Καποδιστριακο Δμοι Οινοφτων (Τοπικ διαμερσματα Αγου Θωμ, Κλειδιο και Οινοφτων) και Δερβενοχωρων (Τοπικ διαμερσματα Δφνης, Πλης, Σκορτων και Στεφνης).

19-2-19   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 144/15067/19 (ΦΕΚ-466 Β/18-2-19) : Αμεση προμθεια μικρν ποσοττων μελιο απ τον παραγωγ στον τελικ καταναλωτ στα τοπικ καταστματα λιανικς πλησης που προμηθεουν μεσα τον τελικ καταναλωτ, σε εφαρμογ των παρ. 2 περ. γ και παρ. 3 του ρθρου 1 του Κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 852/04 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου

19-2-19   ΥΠ.ΕΣ. 11344/19-2-19 : Συγκρτηση υπηρεσιακν συμβουλων ΟΤΑ α και β βαθμο18-2-19   ΥΠΕΚΑΑ 7613/395/18-2-19 : Οδηγες για την εφαρμογ του καττατου μισθο και του καττατου ημερομισθου για τους υπαλλλους και τους εργατοτεχντες λης της χρας

18-2-19   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Δ/Γ32/ΟΙΚ.5660/13-2-19 : Σχετικ με τις νοσοκομειακς βεβαισεις

18-2-19   ΑΑΔΕ Ε2032/15-2-19 : Φορολογικ αντιμετπιση της απκτησης μερισμτων απ φορολογομενο κτοικο Ελλδος, τα οποα προρχονται απ αλλοδαπ πλοιοκττρια εταιρεα, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 44 του ν. 4141/13

18-2-19   ΑΑΔΕ Ε2033/13-2-19 : Παροχ οδηγιν για την καταβολ ΦΠΑ επιβατικν αυτοκιντων που εκμισθνονται στη χρα μας με μσθωση απ εκμισθτρια εταιρεα εγκατεστημνη σε λλο κρτος - μλος

18-2-19   ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/οικ.1474/Α321/19 (ΦΕΚ 456 Β/15-02-2019) : Προποθσεις, προθεσμες και διαδικασα για την κρση κτιρων υπρμετρης δαπνης επισκευς (ασμφορα), που χουν πληγε απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018 σε περιοχς της Περιφρειας Αττικς και της Περιφρειας Πελοποννσου.

18-2-19   ΦΕΚ-408 Β/14-2-19 :

ΥΠ.ΟΙΚ. 2/9702/0004/19 : Τροποποηση της αριθ. Δ6Α 1101689 ΕΞ 2011/18.7.2011 απφασης του Υπουργο Οι¬κονομικν με θμα «Ανασυγκρτηση συλλογικν οργνων του Υπουργεου Οικονομικν, για τα οποα η αρμοδιτητα ορισμο μελν περι¬λθε στους Γενικος Γραμματες Περιφερειν, πως καταγρφηκε με την αριθ. 1063649/790/ Α0006/03-08-2004 υπουργικ απφαση, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 21 του ρθρου 46 του ν. 3220/2004 (Α 15) και στη συνχεια στους Γενικος Γραμματες των Αποκεντρωμνων Διοικσεων, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α 87)», πως ισχει».
ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72/19: Καθορισμς του τρπου υπολογισμο της αξας του κτιρου της κτιριακς μονδας για το χαρακτηρισμ μιας ανακανισης ως ριζικς

18-2-19   Κ.Υ.Α. 68827/1520/19 (ΦΕΚ-6223 Β/31-12-19) : Τροποποηση της 526/10/18 απφασης των Υπουργν Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης και Οικονομικν με θμα "Πργραμμα επιχοργησης της πρτης πρσληψης μισθωτο - ων, απ αυτοαπασχολομενους νους και επιχειρσεις νων, ηλικας ως 35 ετν (Β 17)

18-2-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ3(Α)/92015/19 (ΦΕΚ-6222 Β/31-12-18) : Τροποποηση του ρθρου 15 της οικ.3457/14-1-14 (ΦΕΚ-64 Β) απφασης, πως αντικαταστθηκε με την Γ5(α)/οικ.42052/17 (ΦΕΚ-2141 Β) και τροποποιθηκε με την Δ3(Α)/οικ.58586/18 (ΦΕΚ-3189 Β/2018)

18-2-19   ΥΠΕΘ 24355/Γ1/15-2-19 : Προκρυξη πλρωσης θσεων ευθνης επιπδου Διεθυνσης του Υπουργεου Παιδεας, Ερευνβας και Θρησκευμτων κατ' εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 84-86 του Υπαλληλικο Κδικα (ν. 3528/07), πως ισχει

18-2-19   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/3/ΟΙΚ.6042/18-2-19 : Οδηγες σχετικ με τη διαχεριση των αιτημτων και των γνωματεσεων για την χοργηση Ειδικν Θεραπειν σε παιδι και εφβους του ρθρου 45 του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ-4898 Β/2018)

18-2-19   K.Y.A. 18565/19 (ΦΕΚ-459 Β/15-2-19) : Διατιθμενες πιστσεις συνεχιζμενων ργων Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων (ΠΔΕ) τους 2019

18-2-19   Π.Υ.Σ. 3/19 (ΦΕΚ-26 Α/15-2-19) : Ειδικ Πρξη του Υπουργικο Συμβουλου για την υπαγωγ στις διατξεις της παρ. 1 του ρθρου 7Α του Κδικα Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακιντων και παροχ εξουσιοδτησης στα αρμδια ργανα για την κρυξη απαλλοτρισεων

18-2-19   Π.Δ. 16/19 (ΦΕΚ-21 Α/15-2-19) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων για την απονομ αποστρατευτικο βαθμο Ανθυπολοχαγο και αντιστοχων των λλων Κλδων των Ενπλων Δυνμεων σε εθελοντς και εθελντριες μακρς θητεας βαθμο Ανθυπασπιστ που τθενται σε αποστρατεα15-2-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.30102/517/Δ16/10/18-1-19 : Ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Κλδου Εφπαξ Παροχν του ΕΤΕΑΕΠ

15-2-19   ΥΠ.ΕΣ. 61439/1-11-18 : Δοκιμαστικ υπηρεσα δημοτικν υπαλλλων

15-2-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/4078/ΔΕΠ/29-1-19 : Αποδοχς Γενικν Γραμματων Δμων

15-2-19   ΥΠ.ΕΣ. 10795/14-2-19 : Εορτασμς της Εθνικς Επετεου της 25ης Μαρτου 1821

15-2-19   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 80/26402/19 (ΦΕΚ-453 Β/15-2-19) : Λειτουργα Ψηφιακς Υπηρεσας για τη διακνηση και εμπορα νωπν και ευαλλοωτων αγροτικν προιντων

15-2-19   ΥΠ.ΕΣ. 10565/14-2-19 : Συλλογ στοιχεων για παροχς και επιδματα υπαλλλων

15-2-19   ΥΠ.ΕΣ. 10244/13-2-19 : Συλλογ στοιχεων για παροχς και επιδματα υπαλλλων

15-2-19   ΥΠΥΜΕ 13240/137/15-2-19 : Επιμρφωση ελεγκτν ΚΤΕΟ για τεχνικος ελγχου οχημτων LPG και CNG

15-2-19   ΑΑΔΕ Ε2031/15-2-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 64 του ν. 4583/18 (ΦΕΚ-212 Α) και της αρ. πρωτ. Α1051/6-2-19 (ΦΕΚ-434 Β) απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ "Καθορισμς ρων, προυποθσεων και διατυπσεων για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 129 του ν. 2960/01, ως προς τη δλωση φιξης κοινοτικν οχημτων, για σκοπος τλους ταξινμησης"

15-2-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/14833/ΔΠΓΚ/15-2-19 : Τροποποηση της αριθμ. 2/47891/ΔΠΓΚ/15-6-18 εγκυκλου "Εκθσεις αναφορς για το μητρο δεσμεσεων"

15-2-19   K.Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/19 (ΦΕΚ-436 Β/14-2-19) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την εγκατσταση και τη λειτουργα ργων και δραστηριοττων "Συστημτων Περιβαλλοντικν Υποδομν"

15-2-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.5424/19 (ΦΕΚ-407 Β/14-2-19) : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. Α4β/Γ.Π./οικ.63439/2017 (Β' 2932) απφασης του Υπουργο Υγεας με θμα «Πλασιο εκπνησης πολιτικν ψυχικς υγεας και καθορισμς κρι¬τηρων, προποθσεων, δικαιολογητικν, διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για γκριση σκοπιμτητας και χοργηση δειας δρυσης και δειας λειτουργας Μονδων Ψυχικς Υγεας στον Ιδιωτικ Κερδοσκοπικ και μη Κερδοσκοπικ Τομα του ρθρου 11 του ν. 2716/ 1999», πως ισχει τροποποιηθεσα με τις αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.15670/2018 (Β' 939) και Γ3β/ Γ.Π.οικ.47525/2018 (Β' 2444) αποφσεις.

15-2-19   ΑΑΔΕ Α1051/14-2-19 : Καθορισμς ρων, προυποθσεων και διατυπσεων για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 129 του ν. 2960/01, ως προς τη δλωση φιξης κοινοτικν οχημτων, για σκοπος επιβολς τλους ταξινμησης14-2-19   ΑΑΔΕ Ε2030/8-2-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 65 του ν. 4557/18 και της αριθμ. ΔΕΦΚΦΓ/1188211/ΕΞ2018/17-12-2018 ΑΥΟ (Β 5866) "Οροι και προυποθσεις και διαδικασα διθεσης του ηλεκτρικ θερμαινμενου προιντος καπνο στο εργατοτεχνικ προσωπικ των καπνοβιομηχανιν"

14-2-19   ΟΑΕΔ 2/13928/14-2-19 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 2/2019 - Πργραμμα δετερης επιχειρηματικς ευκαιρας πντε χιλιδων (5.000) ανργων, πρην αυτοαπασχολουμνων, με στχο την επαννταξ τους στην αγορ εργασας

14-2-19   Κ.Υ.Α. 99986/9589/19 (ΦΕΚ-401 Β/13-2-19): Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των αυτοκινητοδρμων και εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2019

14-2-19   ΦΕΚ-384 Β/13-2-19 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Γ/ΟΙΚ.8451/19 : Οροι και προυποθσεις λειτουργας Μονδων Εφαρμογς Αρχγονων Αιμοποιητικν Κυττρων.

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.8988/19 : Κοστολγηση οδοντοτεχνικν εργασιν.

14-2-19    Ν. 4592/19 (ΦΕΚ-20 Α/13-2-19) : Κρωση της απ 31 Δεκεμβρου 2018 ΠΝΠ "Παρταση δυναττητας εξαρεσης κριας κατοικας απ τη ρευστοποηση δυνμει του ν. 3869/10 (Α 130), παρταση μειωμνων συντελεστν ΦΠΑ στα νησι Λρο, Λσβο, Κω, Σμο και χο και επκταση εφαρμογς του μτρου του "Μεταφορικο Ισοδναμου" του ν. 4551/18" και λλες διατξεις13-2-19   ΑΑΔΕ Ε2029/12-2-19 : Κοινοποηση της υπ' αριθ. ΓΠ/Δ2β/οικ.2986/14.1.2019 Κοινς Απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Υγεας με θμα «Καθορισμς ρων και προποθσεων για τη λειτουργα χρων καπνιζντων εντς των καζνο, των κντρων διασκδασης με ζωνταν μουσικ εμβαδο νω των 300 τ.μ. και των καταστημτων που νομμως διεξγονται τυχερ παγνια, καθς και του χρνου καταβολς και της διαδικασας εσπραξης του ετσιου τλους, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 2 του ρθ. 45 του ν.3986/2011 (Α'152), πως αντικαταστθηκε και ισχει με το ρθρο 1 υποπαρ. 1.6 του ν.4254/2014 (85 Α).

13-2-19   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/13283/54/13-2-19 : Εγκκλιος σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 63 του ν. 4512/18.

13-2-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3ΑΒ/ΓΠ/ΟΙΚ.5667/19 (ΦΕΚ-365 Β/12-2-19) : Συστσεις Τομων Ψυχικς Υγεας Παιδιν και Εφβων και νταξη Μονδων Ψυχικς Υγεας

13-2-19   ΕΦΚΑ 6/13-2-19 : Εξαρεση των μη μισθωτν ασφαλισμνων του ΕΦΚΑ απ την καταβολ εισφορν κλδου υγεας, κατ τη διρκεια της υποχρεωτικς στρατιωτικς θητεας

13-2-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.11687/13-2-19 : Επιλεξιμτητα δαπανν για τη διενργεια δρσεων στην κοιντητα

13-2-19   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1049/19 (ΦΕΚ-382 Β/12-2-19) : Παρταση καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ την εκδλωση σεισμο την 26-10-18 στην ΠΕ Ζακνθου της Περιφρειας Ιονων Νσων

13-2-19   Ν. 4591/19 (ΦΕΚ-19 Α/12-2-19) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα : α) της Οδηγας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου , της 26ης Οκτωβρου 2016, για την προσβασιμτητα των ισττοπων και των εφαρμογν για φορητς συσκευς των οργανισμν του δημσιου τομα και β) του ρθρου 1 της Οδηγας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλου της 5ης Δεκεμβρου 201712-2-19   ΑΑΔΕ Ε2028/11-2-19 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 42 του ν. 4172/13 κατ τη σσταση μεταββαση του δικαιματος επικαρπας μετοχν, ναντι τιμματος

12-2-19   ΥΠΟΙΑΝ 18010/12-2-19 : Παροχ διευκρινσεων επ της εφαρμογς των διατξεων της 51483/700/φ.15/14-5-18 (Β 1692) κ.υ.α.

12-2-19   ΑΑΔΕ Ε2026/8-2-19 : Οδηγες συμπλρωσης εντπου Ε3 (Κατσταση Οικονομικν Στοιχεων απ Επιχειρηματικ Δραστηριτητα) και Κατστασης Φορολογικς Αναμρφωσης φορολογικο τους 2018

12-2-19   ΥΠΟΙΑΝ 14162/19 (ΦΕΚ-360 Β/11-2-19) : Κατανομ πιστσεων προυπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2019 στις Περιφρειες

12-2-19   ΡΑΣ 9442/19 (ΦΕΚ-359 Β/11-2-19) : Καθορισμς προσντων, ρων και προυποθσεις χοργησης της αρχικς αναγνρισης και της ανανωσς της των εξεταστν των κντρων εκπαδευσης και κατρτισης μηχανοδηγν και υποψηφων μηχανοδηγν

12-2-19   ΑΑΔΕ Α1041/19 (ΦΕΚ-353 Β/11-2-19) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων φορολογικο τους 2018, των λοιπν εντπων και των δικαιολογητικν εγγρφων που συνυποβλλονται με αυτ

12-2-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/10886/ΔΠΓΚ/19 (ΦΕΚ-362 Β/12-2-19) : Τροποποηση της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/18 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο προυπολογισμο" (Β 3240)11-2-19   Κ.Υ.Α. ΔΙΔΔΑ/Φ.15/1/2192/19 (ΦΕΚ-326 Β/8-2-19) : Καθορισμς της διαδικασας υποβολς ατησης - υπεθυνης δλωσης ετεροδημτη, ατησης - υπεθυνης δλωσης Ελληνα εκλογα κατοκου ΕΕ

11-2-19   ΥΠΕΘ 20866/Ν1/11-2-19 : Εγκκλιες οδηγες για το αναγκαο τυπικ προσν της πιστοποιημνης παιδαγωγικς και διδακτικς επρκειας των νεοπροσλαμβανμενων ιδιωτικν εκπαιδευτικν

11-2-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.11059/8-2-19 : Προγρμματα καταπολμησης των κουνουπιν, σχδιο δρσης, σχετικ ενημρωση και προφλαξη του κοινο για το τος 2019

11-2-19   ΥΠ.ΟΙΚ. 9235/ΕΞ2019/11-2-19 : Δετερη τροποποηση της εγκυκλου 2/57873/24-8-10 "Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των ρθρων 5 ως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/10 κ.υ.α., πως τροποποιθηκε και ισχει, σχετικ με την καταβολ των πσης φσεως αποδοχν, αμοιβν, αποζημισεων και απολαβν μσω της Ενιαας Αρχς Πληρωμς" πως τροποποιθηκε και ισχει

11-2-19   ΟΑΕΔ 12144/11-2-19 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2019 προς εποχικς ξενοδοχειακς επιχειρσεις για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης εποχικν ξενοδοχειακν επιχειρσεων για τη διατρηση θσεων εργασας κατ τη χειμεριν περοδο 2018-2019

11-2-19   ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 2357/19 (ΦΕΚ-327 Β/8-2-19) : Οργνωση και υλοποηση προγραμμτων επιμρφωσης, θλησης, πολιτιστικν δραστηριοττων, δημιουργικς απασχλησης και επαγγελματικς κατρτισης απ το Υπουργεο Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων για τους κρατουμνους στα Καταστματα Κρτησης8-2-19  ΦΕΚ-279 Β/7-2-19 :

ΥΠ.ΕΣ. 6018/19 : Καθορισμς διακριτικο γνωρσματος των εκλο¬γικν σκων που χρησιμοποιονται στις αυτοδιοικητικς εκλογς.
ΥΠ.ΕΣ. 6009/19 : Καθορισμς διαστσεων λευκν ψηφοδελτων που χρησιμοποιονται κατ την ψηφοφορα για την εκλογ των Δημοτικν και Περιφερειακν αρχν.
ΥΠ.ΕΣ. 6026/19 : Καθορισμς διαστσεων και ειδικο ντυπου γνωρσματος των εκλογικν φακλων που χρησιμοποιονται για τις Περιφερειακς εκλογς.
ΥΠ.ΕΣ. 6033/19 : Καθορισμς ειδικο γνωρσματος και λοιπν χαρακτηριστικν των σκων, στους οποους κλενεται το υλικ της ψηφοφορας κατ την εκλογ των Ελλνων μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου.
ΥΠ.ΕΣ. 6030/19 : Καθορισμς απχρωσης χαρτιο, διαστσεων ψηφοδελτων, λευκν ψηφοδελτων και εκλογικν φακλων που θα χρησιμοποιηθον στις εκλογς του Ευρωπακο Κοινοβουλου του Μαου 2019.
ΥΠ.ΕΣ. 6022/19 : Καθορισμς διαστσεων και ειδικο ντυπου γνωρσματος των εκλογικν φακλων που χρη¬σιμοποιονται για την ανδειξη δημρχων, δημοτικν συμβολων καθς και την ανδειξη συμβολων και προδρων κοινοττων.

8-2-19   Κ.Υ.Α. 136860/1673/Φ15/18 (ΦΕΚ-6210 Β/31-12-18) : Μτρα και μσα πυροπροστασας στις εγκαταστσεις μεταποιητικν και συναφν δραστηριοττων

8-2-19   ΥΠ.ΕΣ. 8920/7-2-19 : Ανακονωση Ειδικν Συλλογικν Συμβσεων Εργασας για τους εργαζμενους με σχση εργασας δημοσου δικαου των ΟΤΑ Α' βαθμο και των ΝΠΔΔ αυτν

8-2-19   ΑΑΔΕ ΔΕΛ/Β/1190548/ΕΞ2018/19 (ΦΕΚ6211 Β/31-12-18) : Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελγχων που θα διενεργηθον κατ το τος 2019

8-2-19   K.Y.A. 5387/81/19 (ΦΕΚ-314 Β/7-2-19) : Πργραμμα δετερης επιχειρηματικς ευκαιρας πντε χιλιδων (5.000) ανργων, πρην αυτοαπασχολουμνων, για την επανενταξ τους στην αγορ εργασας

8-2-19   Ν. 4590/19 (ΦΕΚ-17 Α/7-2-19) : Ενδυνμωση Αντατου Συμβουλου Επιλογς Προσωπικο (ΑΣΕΠ), ενσχυση και αναβθμιση Δημσιας Διοκησης και λλες διατξεις7-2-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΒ3Α/Φ118/2/ΟΙΚ.4755/7-2-19 : Οδηγες σχετικ με τον λεγχο της πρτυπης Ιατρικς Γνωμτευσης Ειδικν Θεραπειν Παιδιν / Εφβων

7-2-19   ΥΠ.ΕΣ. 7844/4-2-19 : Επικαιροποηση οικονομικν στοιχεων Δμων, Περιφερειν και Νομικν Προσπων ΤΑ στον κμβο Διαλειτουργικτητας και στη Διαδικτυακ Βση Δεδομνων του ΥΠΕΣ στο πλασιο διαββασς τους απ το Υπουργεο Εσωτερικν στην Ελληνικ Στατιστικ Υπηρεσα (ΕΛΣΤΑΤ)

7-2-19    ΥΠ.ΕΣ. 7826/4-2-19 : Υποβολ νου Μητρου Δεσμεσεων στον Κμβο Διαλειτουργικτητας

7-2-19    ΕΦΚΑ Γ31/11/159477/7-2-19 : Χοργηση ενημερωτικο σημειματος στον ΟΠΕΚα, στο πλασιο Προγραμμτων Οικονομικς Ενσχυσης Ατμων με Ειδικς Ανγκες

7-2-19    ΑΑΔΕ Ε2023/4-2-19 : Οδηγες για τη συμπλρωση και την εκκαθριση της δλωσης φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων φορολογικο τους 20186-2-19    ΥΠ.ΟΙΚ. 51230/0092/18-12-18 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαμρογ των διατξεων του ρθρου 6 του ν. 4387/16 (Α 85)

6-2-19    ΕΦΚΑ 5/6-2-18 : Εξαρεση απ την ασφλιση του κλδου υγεας ΕΦΚΑ

6-2-19    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.10141/41565/1762/6-2-19 : Χρνος ασφλισης σε περιπτσεις ανκλησης πρξεων διορισμο λγω χρσης πλαστν δικαιολογητικν

6-2-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.5679/19 (ΦΕΚ-244 Β/5-2-19) : Συστσεις Τομων Ψυχικς Υγεας Ενηλκων στην Επικρτεια (εκτς Αττικς) και νταξη Μονδων Ψυχικς Υγεας

6-2-19    ΑΑΔΕ Ε2022/4-2-19 : Κοινοποηση των διατξεων τωνρθρων 16 και 17 του ν.4575/18 (ΦΕΚ-192 Α/14-11-18) σχετικ με την αναδοχ απ τους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) οφειλν των υπ εκκαθριση επιχειρσεν τους και παροχ οδηγιν για την ενιαα εφαρμογ αυτν5-2-19   ΑΑΔΕ Α1035/19 (ΦΕΚ 235 Β/5-2-2019) : Τροποποηση της απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων, ΠΟΛ 1115/2016 «Φορολογικ αντιμετπιση της επιστροφς χρηματικν ποσν απ τους Κατχους Αδεας Κυκλοφορας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικν προντων προς τους Φορες Κοινωνικς Ασφλισης (Φ.Κ.Α.), βσει των διατξεων του ν. 4052/2012».

5-2-19   Κ.Υ.Α. Οικ. 2/5865/ΔΕΠ/19 (ΦΕΚ 223 Β/1-2-2019) : Καταβολ εφπαξ χρηματικο ποσο σε υπαλλλους του Διπλωματικο Κλδου του Υπουργεου Εξωτερικν και λοιπ προσωπικ.

5-2-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Γ/ΟΙΚ.5222/125/5-2-19  : Παροχ διευκρινσεων για τη συνδυαστικ εφαρμογ του ρθρου 39 του ν. 4387/16 πως ισχει (Α 85) και της περ. γ της παρ. 2 του ρθρου 1 του ΠΔ 258/05, πως ισχει, (Α 316) - Ασφαλιστικ αντιμετπιση των μετχων ΚΤΕΛ ΑΕ

5-2-19   ΥΠΕΘ 17670/Ε4/5-2-19 : Ενημρωση για τις τροποποισεις των αρμοδιοττων των ΠΥΣΕΕΠ

5-2-19   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Γ/ΟΙΚ.4624/106/5-2-19 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ του ρθρου 55 του ν. 4509/17 (Α 201) και της υπ' αριθμ. Δ15/Γ/67695/1825/28/18 υ.α. - Καταβολ ασφαλιστικν εισφορν στην ΕΦΚΑ αμειβμενων με παραστατικ παρεχμενων υπηρεσιν (ττλος κτσης - πρην απδειξη επαγγελματικς δαπνης)

5-2-19   ΥΠΥΜΕ 9764/103/5-2-19 : Κοινοποηση κ.υ.α. σχετικ με τη διαδικασα ακινητοποησης οχημτων στα Ιδιωτικ Κντρα Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ) σε περπτωση διαπστωσης επικνδυνων ελλεψεων

5-2-19   ΥΠΥΜΕ 9466/101/4-2-19 : Εφαρμογ των μτρων του ρθρου 25 του ν. 4439/16 (Α 222)

5-2-19   ΑΑΔΕ ΔΙΠΑΕΕ/1003215/ΕΞ2019/19 (ΦΕΚ-233 Β/4-2-19) : Καθορισμς του αριθμο φορολογικν ελγχων και ερευνν που θα διενεργηθον απ τις Υπηρεσες Ερευνν και Διασφλισης Δημοσων Εσδων κατ το τος 2019

5-2-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/476/5-2-19 : Οχλσεις απ ηχητικς εκπομπς κατ τη λειτουργα γυμναστηρων

5-2-19   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 799/13510/19 (ΦΕΚ-224 Β/4-2-19) : Τροποποηση της 4912/120862/15 απφασης του Υπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "Καθορισμς των ρων και των απαιτσεων παραγωγς και διθεσης τροφμων οικοτεχνικς παρασκευς και των διαδικασιν καταχρισης των μονδων παρασκευς αυτν στο Κεντρικ Ηλεκτρονικ Μητρο Οικοτεχνας (ΚΗΜΟ)

5-2-19    ΥΠΕΚΑΚΑ 4595/Δ1/1613/19 (ΦΕΚ-234 Β/4-2-19) : Παρταση της προθεσμας υποβολς του εντπου Ε4 (Πνακας Προσωπικο), συμπληρωμνου μνο με τα στοιχεα της μεταβολς των αποδοχν, λγω της αξησης του καττατου μισθο και του καττατου ημερομισθου για τους υπαλλλους και τους εργατοτεχντες λης της χρας

5-2-19    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.100052/18 (ΦΕΚ-6197 Β/31-12-18) : Κανονισμς Λειτουργας των Περιφερειακν Τμημτων του Πανελλνιου Συλλγου Οδοντοτεχνιτν

5-2-19    K.Y.A. ΔΧΠ/0000184/ΕΞ2019/ΧΠ37/19 (ΦΕΚ-230 Β/4-2-19) : Καθορισμς αποζημωσης των πληγντων απ την πλημμρα της 15ης Νοεμβρου 2017 σε περιοχς της ΠΕ Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς4-2-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Β/ΓΠ/3963/4-2-19 : Σχετικ με τη δυναττητα χοργησης δειας σκησης ιδιωτικο ργου σε επικουρικ προσωπικ (ιατρικ και λοιπ) και στο προσωπικμ των Τ.Ομ.Υ.

4-2-19   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/34/142223/4-2-19 : Ειδικ Πργραμμα απασχλησης 5.500 ανργων πτυχιοχων αντατων εκπαιδευτικν και τεχνολογικν ιδρυμτων, ηλικας 22-29 ετν - Απασχληση σε εκτς ΕΦΚΑ, Υπουργεα και εποπτευμενους Δημσιους Φορες

4-2-19   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.9048/4-2-19 : Υπενθμιση Εγκυκλου για την Εποχικ Γρπη και τον Αντιγριπικ Εμβολιασμ

4-2-19    ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔ0ΕΣ/1/2/414/19 (ΦΕΚ-197 Β/1-2-19) : Κανονισμς λειτουργας του Κντρου Μελετν Ασφαλεας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

4-2-19    K.Y.A. 892/19 (ΦΕΚ-221 Β/1-2-19) : Διαδικασα ακινητοποησης οχημτων στα Ιδιωτικ Κντρα Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΤΕΟ) σε περπτωση διαπστωσης επικνδυνων ελλεψεων1-2-19    ΑΑΔΕ Α1037/19 (ΦΕΚ-213 Β/1-2-19) : Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2018 των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθο¬ρισμς δικαιολογητικν που υποβλλονται με αυτς - Υποβολ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομι¬κν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013.

1-2-19    ΑΑΔΕ Ε2021/31-1-19 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 62 του ν. 4389/16

1-2-19   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1015332/ΕΞ2019/31-1-19 : Οδηγες αναφορικ με τις νες νσημες ταινες φορολογας καπνο

1-2-19   ΥΠ.ΕΣ. 4365/19 (ΦΕΚ-196 Β/30-1-19) : Καθορισμς περιεχομνου, προθεσμας και τρπου υποβολς της ατησης - δλωσης των Ελλνων εκλογων που διαμνουν στο δαφος των λοιπν κρατν μελν της Ευρωπακς νωσης, για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος στις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου του Μαου 2019.

1-2-19    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 45/7887/19 (ΦΕΚ-195 Β/31-1-19) : Τροποποηση της αριθμ. 158/16825/18 απφασης "Καθορισμς της διαδικασας, του εδους και του περιεχομνου της πρξης παραχρησης της σναψης ννομης σχσης με τρτους ως προς το μσθιο και τις εγκαταστσεις πλωτν μονδων υδατοκαλλιργειας

1-2-19    ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.7741/807/30-1-19 : Ανανωση δειας οδγησης κατχων οι οποοι χουν συμπληρσει την ηλικα των εβδομντα τεσσρων (74) ετν

1-2-19    ΑΑΔΕ Α1034/19 (ΦΕΚ-175 Α/31-1-19) : Τπος και περιεχμενος της "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ"-Εντυπο Ε3

1-2-19    ΕΦΚΑ 4/31-1-19 : Χοργηση Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) και αντισταθμιστικν παροχν λγω απλειας του επιδματος, κατ το τος 2019

1-2-19    ΑΑΔΕ Ε2019/29-1-19 : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος απ παροχς ομαδικν συνταξιοδοτικν προγραμμτων πηγς Ελλδας που λαμβνει φορολογικς κτοικος Ελβετας - Σμβαση μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας και της Ελβετικς Ομοσπονδας για την αποφυγ της Διπλς Φορολογας αναφορικ με τους φρους εισοδματος και του συνημμνου σ' αυτ Πρωτοκλλου ....

1-2-19    ΑΑΔΕ Ε2020/29-1-19 : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος απ κατασκευ πλατφρμας λογισμικο ERP και παροχ σχετικν υπηρεσιν πηγς Βουλγαρας που λαμβνει φορολογικς κτοικος Ελλδας - Σμβαση μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας και της Δημοκρατας της Βουλγαρας για την αποφυγ της Διπλς Φορολογας και την πρληψη της φοροδιαφυγς αναφορικ με τους φρους εισοδματος και κεφαλαου (Ν. 2255/94, ΦΕΚ-195 Α)31-1-2019   ΥΠΕΘ 15051/Ε3/31-1-19 : Ενημρωση για διατξεις δειας αιμοληψας και εξετσεων αναπληρωτν εκπαιδευτικν

31-1-2019   ΥΠΕΘ 14548/Α3/30-1-19 : Στοιχεα μαθητν Γ' τξης Ημερησου Γενικο Λυκεου και Δ' τξης Εσπερινο Γενικο Λυκεου για το σχολικ τος 2018-2019

31-1-2019   ΥΠΕΘ 14581/Α3/30-1-19 : Στοιχεα μαθητν Γ τξης Ημερησου Επαγγελματικο Λυκεου και Δ' τξης Εσπερινο Επαγγελματικο Λυκεου για το σχολικ τος 2018-2019

31-1-2019   Κ.Υ.Α. Α1033/19 (ΦΕΚ-163 Β/30-1-19) : Τροποποηση της 45231/17 (Β 1445) υ.α. "Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με Κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/16 (Α 240)

31-1-2019   Κ.Υ.Α. Φ.ΕΦΚΑ/2744/70/19 (ΦΕΚ-162 Β/30-1-19) : Καθορισμς ημερομηνιν καταβολς των συντξεων μηνς Φεβρουαρου 2019 του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ)

31-1-2019   ΥΠΕΚΑΚΑ 4241/127/19 (ΦΕΚ-173 Α/30-1-19) : Καθορισμς καττατου μισθο και καττατου ημερομισθου για τους υπαλλλους και του εργατοτεχντες λης της χρας

31-1-2019    ΥΠΥΜΕ Δ24/ΟΙΚ.1435/ΕΓΚ.1/30-1-19 : Παρταση ισχος βεβαισεων εγγραφς στο ΜΕΕΠ σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 107 του ν. 4530/18 (Α 59)30-1-2019   ΥΠΠΟΑ .....46828/1646/141/38/30-1-19 : Αποστολ αιτημτων των ΟΤΑ α και β βαθμο, ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ αυτν, για την γκριση θσεων Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (ΠΦΑ) στο πλασιο των Προγραμμτων Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ), περιδου 2019-2020

30-1-2019   ΦΕΚ-132 Β/29-1-19 :

Κ.Υ.Α. 3664/19 : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθ. 108612/17-10-2016 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ Β 3410) «Καθορισμς των ειδν επενδυτικν σχεδων του τομα πρωτογενος γεωργικς παραγωγς των πολ μικρν, μικρν και μεσαων επιχειρσεων (ΜΜΕ), που μπορον να υπαχθον σε καθεσττα ενισχσεων του ν. 4399/2016 (A117) και των προδιαγραφν, πρσθετων ρων, περιορισμν και προποθσεων, καθς και κθε σχετικο θματος για την παροχ των ενισχσεων σε επενδυτικ σχδια του τομα αυτο.
Κ.Υ.Α. 3666/19 : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθ. 129229/ 24-11-2017 (ΦΕΚ Β’ 4122) κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς των ειδν επενδυτικν σχεδων του τομα πρωτογενος γεωργικς παραγωγς των πολ μικρν, μικρν και μεσαων επιχειρσεων (ΜΜΕ), που μπορον να υπαχθον σε καθεσττα ενισχσεων του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφν, πρσθετων ρων, περιορισμν και προποθσεων, καθς και κθε σχετικο θματος για την παροχ των ενισχσεων σε επενδυτικ σχδια του τομα αυτο.

30-1-2019    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 64/18464/30-1-19 : Προθεσμες υποβολς δελτων πλησης

30-1-2019    ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 65/18469/30-1-19 : Πρτη πληση αλιευτικν προιντων

30-1-2019    ΥΠΕΚΑΑ Φ.10141/62521/1731(2018)/29-1-19 : Καταβολ εισφορν σχολικν φυλκων κατ' εφαρμογ του ρθρου 4 του ν. 4554/18 (Α 130)

30-1-2019    ΥΠΕΚΑΑ Δ15/Γ/67695/1825/18 (ΦΕΚ-6182 Β/31-12-18) : Καταβολ ασφαλιστικν εισφορν στον ΕΦΚΑ προσπων που αμεβονται με Παραστατικ Παρεχμενων Υπηρεσιν (ττλος κτσης - πρην απδειξη επαγγελματικς δαπνης)

30-1-2019    Ν. 4589/19 (ΦΕΚ-13 Α/29-1-19) : Συνργειες Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημου Αθηνν, Γεωπονικο Πανεπιστημου Αθηνν, Πανεπιστημου Θεσσαλας με τα ΤΕΙ Θεσσαλας και Στερες Ελλδας, Παλλημνιακ Ταμεο και λλες διατξεις29-1-2019    ΥΜΕΠΟ 646/ΕΓΚ.1/29-1-19 : Διαδικασα υποβολς και υλοποησης αιτημτων προμθειας αγαθν και παροχς υπηρεσιν απ τους φορες και τις υπηρεσες του ΥΜΕΠΟ

29-1-2019    ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.7090/771/29-1-19 : Παρταση ισχος δειας οδγησης κατχων, οι οποοι χουν συμπληρσει την ηλικα των εβδομντα τεσσρων (74) ετν

29-1-2019    ΑΑΔΕ Ε2016/17-1-19 : Διευκρινσεις για τον υπολογισμ μη τελν χαρτοσμου σε εισοδματα απ ορισμνες κατηγορες μισθωμτων

29-1-2019    ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.20155/42411/Δ16/1052/19 (ΦΕΚ-123 Β/28-1-19) : Καθορισμς τεχνικς βσης για τον υπολογισμ της επικουρικς σνταξης που χορηγεται απ τον Ενιαο Δημοσιογραφικ Οργανισμ Επικουρικς Ασφαλσεως και Περιθλψεως (ΕΔΟΕΑΠ)

29-1-2019     ΑΑΔΕ Ε2015/17-1-19 : Κοινοποηση της υπ' αριθμ. 218/18 γνωμοδτησης του Β' τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους, εκδοθεσης επ ερωτημτων σχετικ με την κταση του δεδικασμνου αμετκλητης δικαστικς απφασης και ειδικτερα της παρεμππτουσας κρσης αυτς επ ρου δικαστικ επικυρωμνης συμφωνας του ρθρου 44 του ν. 1892/90

29-1-2019    ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1012782/ΕΞ2019/29-1-19 : Κοινοποηση της αρ. πρ. Α1021/19 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ για τον καθορισμ της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (ΣΜΤ) λιανικς πλησης των τσιγρων του τους 2019

29-1-2019    ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 883/19 (ΦΕΚ-126 Β/28-1-19) : Αρμοδιτητες της Ομδας Διοκησης Εργου του ρθρου 29 του ν. 4587/18 (Α 218) και λοιπ θματα

29-1-2019    ΑΑΔΕ Ε2018/28-1-19 : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος απ μερσματα που αποκτ φυσικ πρσωπο - Φορολογικς κτοικος Ελλδας απ αλλοδαπ εταιρεα και πστωση του φρου αλλοδαπς28-1-2019    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ο Ν. 4412/16 "περ δημοσων συμβσεων" και η πανωλεθρα της κοινς λογικς, σχετικ με :

Α. Δικαιολογητικ κατακρωσης
Β. Πρωτκολλα παραλαβς υπηρεσιν και
Γ. Πρσκληση για την υποβολ προσφορς

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

Ο ΝΟΜΟΣ 4412/2016 ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ (28/01/2019)

28-1-2019    ΑΑΔΕ Ε2017/25-1-19 : Διευκρινσεις σχετικ με τη διαδικασα μεταβολς φορολογικς κατοικας στο Κουβιτ

28-1-2019    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/9496/0026/24-1-19 : Ανρτηση οδηγο ελγχου, εκκαθρισης και πληρωμς δαπανν στο διαδικτυακ τπο του Υπουργεου Οικονομικν

28-1-2019    Ν. 4588/19 (ΦΕΚ-9 Α/25-1-19) : Κρωση της Τελικς Συμφωνας για την Επλυση των Διαφορν οι οποες περιγρφονται στις Αποφσεις του Συμβουλου Ασφαλεας των Ηνωμνων Εθνν 817 (1993) και 845 (1993), τη Λξη της Ενδιμεσης Συμφωνας του 1995 και την Εδραωση Στρατηγικς Εταιρικς Σχσης μεταξ των Μερν25-1-2019    ΥΠΕΚΑΚΑ 2428/Δ1/853/19 (ΦΕΚ-110 Β/25-01-2019) : Παρταση της προθεσμας υποβολς του εντπου Ε11 (Γνωστοποηση στοιχεων ετσιας κανονικς δειας) πως περιγρφεται στην παρ. 4.23 του ρθρου 4 της αριθμ. οικ. 32143/ Δ1.11288/11-6-2018 (Β' 2401/22-6-2018) απφασης της Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)», για το τος 2019.

25-1-2019    ΕΦΚΑ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/68/106826/25-1-19 : Ασφαλιστικς εισφορς Κλδου Μονοσυνταξοχων του ΕΤΑΑ - π.ΤΣΑΥ

25-1-2019    ΕΦΚΑ 3/25-1-19 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν ελευθρων επαγγελματιν, αυτοαπασχολομενων και αγροτν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα στο Νομ Ζακνθου, ο οποος επλγη απ το σεισμ της 26ης Οκτωβρου 2018

25-1-2019    ΕΦΚΑ 2/25-1-19 : Ρθμιση οφειλν των επιχειρσεων και εργοδοτν που διατηρον επαγγελματικ εγκατσταση ασκον δραστηριτητα στο Νομ Ζακνθου, ο οποος επλγη απ τον σεισμ της 26ης Οκτωβρου 2018

25-1-2019    ΥΠΥΜΕ 89195/4472/18/24-1-19 : Διρθωση εσφαλμνης αναγραφς αριθμο πλαισου οχματος επ της αδεας κυκλοφορας αυτο

25-1-2019    ΥΠΥΜΕ Α/3557/141/24-1-19 : Διευκρινσεις επ της διαδικασας αδειοδτησης Επιβατηγν Δημοσας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων σμφωνα με το ν. 4070/12 (ΦΕΚ-82 Α)

25-1-2019   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.100050/18 (ΦΕΚ-6151 Β/31-12-18) : Ιδρυση Περιφερειακν Τμημτων του Πανελλνιου Συλλγου Οδοντοτεχνιτν - αρμοδιτητας και σχσεις με την κεντρικ διοκηση, συγκρτηση, αρμοδιτητες και λειτουργα των οργνων διοκησης

25-1-2019   Κ.Υ.Α. 289/19 (ΦΕΚ-96 Β/24-1-19) : Ενταξη της διαδικασας χοργησης Ειδικο Σματος Αγροτουρισμο (ΕΣΑ) σε επιχειρσεις αγροτουρισμο στο σστημα διεκπεραωσης μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)

25-1-2019   ΦΕΚ-6159 Β/31-12-19 :

ΕΣΣΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ : Ειδικ Συλλογικ Σμβαση Εργασας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τη ρθμιση των ρων και συνθηκν απασχλη¬σης των εργαζομνων με σχση εργασας Δημο¬σου Δικαου των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιο¬κησης (Ο.Τ.Α.) Α Βαθμο και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτν.
ΕΣΣΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ : Ειδικ Συλλογικ Σμβαση Εργασας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τους ρους χοργησης των συνδικαλιστικν αδειν στους εργαζμενους των Ο.Τ.Α. Α Βαθ¬μο και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτν.
ΕΣΣΕ της ΠΟΕ-ΟΤΑ : Ειδικ Συλλογικ Σμβαση Εργασας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τον τρπο παρακρτησης των συνδικαλιστικν εισφορν στους εργαζμενους με σχση εργα¬σας δημοσου δικαου των Οργανισμν Τοπι¬κς Αυτοδιοκησης (Ο.Τ.Α.) Α Βαθμο και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτν.

25-1-2019   ΦΕΚ-103 Β/24-1-19 :

Κ.Υ.Α. ΓΠ/Δ2Β/ΟΙΚ.2986/19 : Καθορισμς ρων και προυποθσεων για τη λειτουργα χρων καπνιζντων εντς των καζνο, των κντρων διασκδασης με ζωνταν μουσικ εμβαδο νω των 300 τ.μ. και των καταστημτων που νομμως διαξνονται τυχερ παγνια, καθς και του χρνου καταβολς και της διαδικασας εσπραξης του ετσιου τλους, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 45 του ν. 3986/11 (Α 152), πως αντικαταστθηκε και ισχει με το ρθρο 1 υποπαρ. Ι6 του ν. 4254/14 (85 Α)

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6Α/ΓΠ/ΟΙΚ.2786/19 : Τροποποηση της Υ7β/οικ.4756/01 υ.α. "Προυποθσεις χοργησης δειας σκησης επαγγλματος Βοηθν Νοσηλευτν" (ΦΕΚ-1082 Β)

25-1-2019   ΦΕΚ-105 Β/24-1-19 :

ΥΠ.ΟΙΚ. 5852/19 : Καταβολ συντξεων Δημοσου μηνς Φεβρουαρου 2019 την 25-1-2019

ΥΠ.ΟΙΚ. Α1023/19 : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ την εκδλωση καταστροφικν δασικν πυρκαγιν στις 23-7-2018 στις ΠΕ Ανατολικς και Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς

25-1-2019   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ-104 Β/24-1-19) : Καθορισμς λειτουργας τραπεζικν λογαριασμν και ταμειακς προγραμματισμς, των φορων της Γενικς Κυβρνησης που υπγονται στην παργραφο 10 του ρθρου 69Α του ν. 4270/14 πως ισχει

25-1-2019   Κ.Υ.Α. 549/19 (ΦΕΚ-100 Β/24-1-19) : Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν ορειβατικν καταφυγων και διαδικασα χοργησης Ειδικο Σματος Λειτουργας

25-1-2019   ΥΠ.ΕΣ. 4959/ΕΓΚ.2/24-1-19 : Διευκρινσεις επ της υπ' αριθμ. 50025/19-9-18 κ.υ.α. "Μεταφορ μαθητν δημοσων σχολεων απ τις Περιφρειες"24-1-2019   ΥΠ.ΕΣ. 4947/24-1-19 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν για την εφαρμογ του ρθρου 91 του ν. 4583/18 - Ενταξη του προγρμματος "Βοθεια στο Σπτι" σε οργανικς μονδες των ΟΤΑ α' βαθμο και στελχωση αυτν με μνιμο προσωπικ

24-1-2019   ΕΟΠΥΥ ΔΒΕΗ/ΟΙΚ.50749/18 (ΦΕΚ-6137 Β/31-12-18) : Προσθκη Σκευασμτων Ειδικς Διατροφς προς αποζημωση και καθορισμς τιμν αποζημωσης

24-1-2019   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/97536/326/18 (ΦΕΚ 6136 Β/31-12-2018): Τροποποηση της οικ.175275/22.5.2018 υπουργικς απφασης (Β 1927) «Συστματα αναγνρισης προσντων και πιστοποησης Ενεργειακν Ελεγκτν. Μητρο Ενεργειακν Ελεγκτν και Αρχεο Ενεργειακν Ελγχων».

24-1-2019   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 984/19 (ΦΕΚ-84 Β/23-1-19) : Οροι και προυποθσεις εγκατστασης και λειτουργας Συμπληρωματικν Εγκαταστσεων Εκπομπς (ΣΕΕ) επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς

24-1-2019   Π.Δ. 8/19 (ΦΕΚ-8 Α/23-1-19) : Οργανισμς Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (ΕΦΚΑ)23-1-2019   ΥΠΟΙΑΝ 8308/22-1-19 : Αποστολ αιτημτων για μεταφορ των απασχολομενων υπαλλλων της εταιρεας με την επωνυμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ, κατεφαρμογ του ρθρου 23 του ν. 4587/18

23-1-2019   ΑΑΔΕ Ε2014/22-1-19 : Κοινοποηση της συμφωνας οικονομικς εταιρικς σχσης μεταξ της Ευρωπαικς Ενωσης και της Ιαπωνας

23-1-2019    ΑΑΔΕ Α1017/19 (ΦΕΚ-63 Β/22-1-19) : Γνωστοποηση επιλογς για υποβολ χωριστς δλωσης φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2018 γγαμων φορολογομενων

23-1-2019    ΥΠΕΚΑΑ 2551/43/19 (ΦΕΚ-66 Β/22-1-19) : Τροποποηση της με αριθμ. 38839/838/17 κ.υ.α. με ττλο "Ειδικ πργραμμα ενσχυσης εργοδοτν για την πρσληψη 2000 ανργων ατμων με αναπηρες (ΑμεΑ), Απεξαρτημνων απ εξαρτησιογνες ουσες, Αποφυλακισμνων, Νεαρν Παραβατικν Ατμων Νεαρν Ατμων που βρσκονται σε κοινωνικ κνδυνο και Πργραμμα Επιχοργησης 50 θσεων Εργονομικς Διευθτησης του χρου εργασας για Ατομα με Αναπηρες (ΑμεΑ)" (Β 2963)

23-1-2019    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.3/3680/19 (ΦΕΚ-67 Β/22-1-19) : Καθορισμς ρων - προυποθσεων κνησης και κυκλοφορας καινοφανος Θαλσσιου Μσου Αναψυχς "Περιστρεφμενο θαλσσιο δαχτυλδι" για εκμσθωση και για χρση προς ατομικ αναψυχ

23-1-2019    ΦΕΚ-68 Β/22-1-19 :

Κ.Υ.Α  οικ.2657/48/19 : Τροποποηση της οικ. 55932/1016/2-12-2016 (Β' 3888) κοινς υπουργικς απφασης, με θμα «Ειδικ πργραμμα απασχλησης 4.000 μακρο¬χρνια ανργων στον δημσιο τομα της υγεας» πως ισχει και ονομζεται «Ειδικ πργραμμα απασχλησης ανργων στον δημσιο τομα της υγεας σμφωνα με το ρθρο 64 του ν. 4430/2016 (Α' 205) πως ισχει».
ΑΑΔΕ Α1021/19 : Καθορισμς της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (Σ.Μ.Τ.) λιανικς πλησης των τσιγρων για το τος 2019.22-1-2019    ΑΑΔΕ Ε2013/18-1-19 : Παρχονται διευκρινσεις αναφορικ με τη χοργηση δασμοφορολογικν απαλλαγν σε εδη που παραλαμβνουν πρσωπα που μεταφρουν τη συνθη κατοικα τους στην Ελλδα

22-1-2019    ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 153/19 (ΦΕΚ-58 Β/21-1-19) : Τροποποηση της πρξης Εκτελεστικς Επιτροπς (ΠΕΕ) 118/17 "Πλασιο για την δρυση και λειτουργα εταιρειν διαχερισης απαιτσεων απ δνεις και πιστσεις του ν. 4354/15 - Αντικατσταση της ΠΕΕ 95/27-5-16

22-1-2019    Κ.Υ.Α. 4796/18 (ΦΕΚ-6124 Β/31-12-18) : Πλρης εφαρμογς του μτρου "Μεταφορικ Ισοδναμο" (ΜΙ) στις ωφελομενες μονδες (επιβτες)21-1-2019   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με τα μισθολογικ αποτελσματα αναγνρισης προυπηρεσας

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (21/01/2019)

21-1-2019    ΚΕΑΟ Γ36/02/24/ΕΓΚ.1/17-1-19-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 45 του ν. 4549/18 που αφορον τροποποισεις του ν. 4469/17 (Α 62)

21-1-2019   ΥΠ.ΕΣ. 3955/21-1-19 : Προγραμματισμς προσλψεων κτακτου προσωπικο τους 2019 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμο και στα ΝΠΙΔ αυτν

21-1-2019   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/4372/18-1-19 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του π.δ. 118/18

21-1-2019   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 58/11484/21-1-19 : Ζγιση αλιευτικν προιντων

21-1-2019   ΦΕΚ-49 Β/18-1-19 :

Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/1085/87/19 : Τροποποηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/ 8.2.2018 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας «Καθορισμς λεπτομερειν για την εφαρμογ των ρυθμσεων του ρθρου 36 του ν. 4508/2017» (Β 474) πως τροποποιθηκε και ισχει.
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥ/1029/3/19 :Τροποποηση της παραγρφου 3 του ρθρου 7 της υπ' αριθμ. 135275/2017 (Β 1751) απφασης της Εθνικς Επιτροπς Υδτων «γκριση γενικν καννων κοστολγησης και τιμολγησης υπηρεσιν δατος. Μθοδος και διαδικασες για την ανκτηση κστους των υπηρεσιν δατος στις διφορες χρσεις του.

21-1-2019   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27136/1793/18 (ΦΕΚ 6108 Β/31-12-2018) : Τροποποηση της 13586/724/2006 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς μτρων, ρων και μεθδων για την αξιολγηση και τη διαχεριση του θορβου στο περιβλλον, σε συμμρφωση με τις διατξεις της οδηγας 2002/49/ΕΚ «σχετικ με την αξιολγηση και τη διαχεριση του περιβαλλοντικο θορβου» του Συμβουλου της 25.6.2002 (Β 384).

21-1-2019   Κ.Υ.Α. 102118/1438/Φ.4.1/18 (ΦΕΚ-6100 Β/31-12-18) : Τροποποηση της οικ. 47563/4181/6-8-2014 (Β' 2254) απφασης των Υπουργν Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων με θμα «Καθορισμς διοικητικν διαδικασιν και των αντστοιχων εντπων τους, που διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)».

21-1-2019   ΥΠ.ΟΙΚ. Α1012/19 (ΦΕΚ-50 Β/18-1-19) : Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 201918-1-2019   Π.Δ. 7/19 (ΦΕΚ-7 Α/18-1-19) : Ρθμιση θεμτων αστυνομικο προσωπικο

18-1-2019   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ16/Φ.51020/ΟΙΚ.63790/1529/19 (ΦΕΚ-48 Β/18-1-19) : Εγκριση της τροποποησης του Καταστατικο του Ταμεου Επαγγελματικς Ασφλισης "Ταμεο Επαγγελματικς Ασφλισης Υπουργεου Οικονομικν ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚ. ΝΠΙΔ

18-1-2019   ΑΑΔΕ Ε2012/17-1-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 111 παρ. 2 του ν. 4549/18 σχετικ με την απαλλαγ των μικρν επιχειρσεων του ρθρου 39 του Κδικα ΦΠΑ, και παροχ σχετικν διευκρινσεων

18-1-2019   Κ.Υ.Α. Α1007/19 (ΦΕΚ-38 Β/17-1-19) : Καθορισμς των επιλξινων δαπανν, των κατηγοριν των οπτικοακουστικν ργων, της διαδικασας και του χρνου ελγχου της τρησης των ρων και προυποθσεων των διατξεων του ρθρου 71Ε του ν. 4172/13 (ΦΕΚ-167 Α), καθς και των προυποθσεων, των ρων και της διαδικασας και κθε λλης λεπτομρειας για την εφαρμογ του ρθρου αυτο

18-1-2019   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/15/70872/18-1-19 : Γνωστοποηση της απφασης ΔΣ του ΕΦΚΑ ως προς τις προυποθσεις εγγραφς νων μελν στους Ασφαλιστικος Συνεταιρισμος Πωλητν Λαικο Λαχεου17-1-2019   ΕΟΠΥΥ 526/1691/18 : Δικαιολογητικ και τρπος πληρωμς για τις στγες υποστηριζμενης διαβωσης (ΣΥΔ) απ 1-1-2016 μχρι την υπογραφ των συμβσεων

17-1-2019   ΥΠ.ΜΕΤ.ΠΟΛ. 1035/ΕΓΚ.3/16-1-19 : Διαχεριση αιτσεων διεθνος προστασας μελν οικογνειας

17-1-2019   Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1244/18 (ΦΕΚ-6044 Β/31-12-18) : Καθορισμς των προυποθσεων, των ρων, της διαδικασας, του τρπου υπολογισμο του μσου ρου απασχλησης, καθς και λοιπς αναγκαες λεπτομρειες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 71Δ του ν. 4172/13 (ΦΕΚ-167 Α)

17-1-2019   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/88402/ΔΠΓΚ/3-12-18 : Παροχ οδηγιν κατρτισης και εκτλεσης προυπολογισμο ειδικν λογαριασμν κονδυλων ρευνας των φορων της αντατης εκπαδευσης στο πλασιο των διατξεων των ρθρων 59-61 του ν. 4485/17

17-1-2019   ΥΠ.ΤΟΥΡ. 22785/18 (ΦΕΚ-6050 Β/31-12-18) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 14129/15 απφασης Αναπληρτριας Υπουργο Οικονομας, Υποδομν, Ναυτιλας και Τουρισμο "Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν των οργανωμνων τουριστικν κατασκηνσεων" (Β 1476)

17-1-2019    Κ.Υ.Α. 43965/18 (ΦΕΚ-6051 Β/31-12-18) : Αναπροσαρμογ ψους εισπραττμενου παραβλου απ πολτες τρτων χωρν για τη χοργηση ανανωση δειας διαμονς σμφωνα με το ρθρο 20, παρ. Α του ν. 4251/1416-1-2019    ΥΠΕΚΑΑ Φ.11321/ΟΙΚ.64690/1469/18-12-18 0 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  : Επδομα Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων 2019

16-1-2019    K.Y.A. 141871/19 (ΦΕΚ-30 Β/15-1-19) : Συμπλρωση του πνακα δικαιοχων πληρωμς της παρ. 1 του ρθρου 1 της 45231/17 απφασης "Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με Κρτα, σμφωνα με το ρθρο 65 του ν. 4446/16 (ΦΕΚ-240 Α)" (ΦΕΚ-1445 Β)

16-1-2019   ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 153/2/19 (ΦΕΚ-27 Β/15-1-19) : Πιστοποηση επαγγελματικν γνσεων για τη δραστηριτητα διανομς ασφαλιστικν και αντασφαλιστικν προιντων

16-1-2019   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Α/1004304/ΕΞ2019/10-1-19 : Αρθρο 177 του Τελωνειακο Κδικα - αποστολς που αποτελονται απ εμπορεματα διαφορετικν διακρσεων του Δασμολογου15-1-2019   ΑΑΔΕ Α1002/19 (ΦΕΚ 20 Β/14-01-2019) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς της παρ. 9 του ρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α 170).

15-1-2019    ΕΦΚΑ Σ62/2/50588/14-1-19 : Εθνικ Σνταξη. Αρμδια υπηρεσα για τη χοργηση της βεβαωσης περ νμιμης διαμονς στη χρα των πολιτν τρτων χωρν

15-1-2019    ΑΑΔΕ Α1009/14-1-19 (ΦΕΚ-21 Β/14-1-19) : Τπος και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων, της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και της βεβαωσης εισοδημτων απ μερσματα, τκους, δικαιματα καθς και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας, μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2018

15-1-2019    ΑΑΔΕ Ε2009/11-1-19 : Η ειδικ εισφορ αλληλεγγης του ρθρου 29 του ν. 3986/11 και του ρθρου 43Α του ν. 4172/13 συνιστ φρο ο οποος εμππτει στο πεδο εφαρμογς των ισχυουσν ΣΑΔΦ-συμμρφωση με ΣτΕ 2465/1814-1-2019    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με τη συγκρτηση Διοικητικο Συμβολου Δημοτικν Ιδρυμτων και ΝΠΔΔ- Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβρνησης.

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΠΔΔ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (14/01/2019)

14-1-2019    ΑΑΔΕ Ε2006/10-1-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 56 του ν. 4583/18 (Α 212)

14-1-2019    ΕΦΚΑ Σ80/1/16692/4-1-19 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 1 του Ν. 4554/18 σχετικ με την ναρξη και τη λξη του δικαιματος συνταξιοδτησης απ τον ΕΦΚΑ

14-1-2019   ΑΑΔΕ Ε2010/11-1-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 68 του ν. 4587/18 (ΦΕΚ-218 Α), αναφορικ με την προθεσμα εξτασης της ενδικοφανος προσφυγς ενπιον της Διεθυνσης Επλυσης Διαφορν (ΔΕΔ) και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ τους

14-1-2019   ΑΑΔΕ Ε2004/9-1-19 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 68 του ν. 4583/18, με τις οποες τροποποιεται το ρθρο 22 του ν. 1676/86 περ απαλλαγν και εξαιρσεων απ τον φρο συγκντρωσης κεφαλαων

14-1-2019   ΑΑΔΕ Ε2008/11-1-19 : Διευκρινσεις για θματα απκτησης περιουσιακν στοιχεων στην αλλοδαπ απ φορολογικος κατοκους Ελλδας

14-1-2019   ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΡΑΣ 4/832/18 (ΦΕΚ-5992 Β/31-12-18) : λη εξετσεων για την πιστοποηση καταλληλτητας προσπων που παρχουν υπηρεσες σμφωνα με το ρθρο 93 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α14/30.1.2018 )

14-1-2019   ΥΠΕΘ 217785/Δ1/19 (ΦΕΚ-6014 Β/31-12-18) : Παραμον των διδακτικν βιβλων στο σχολεο για τουλχιστον δο (2) Σαββατοκριακα το μνα

14-1-2019   ΥΠΕΘ 1816/ΓΔ4/19 (ΦΕΚ-16 Β/11-1-19) : Προγραμματισμς και Αποτμηση του Εκπαιδευτικο Εργου των Σχολικν Μονδων

14-1-2019   Π.Δ. 120/18 (ΦΕΚ-227 Α/31-12-18) : Τροποποηση του π.δ. 28/09 "Απαιτσεις υγειονομικο ελγχου για τα ζα υδατοκαλλιργειας και τα προιντα τους και μτρα για την πρληψη και την καταπολμηση ορισμνων ασθενειν των υδρβιων ζων, σε συμμρφωση με τις Οδηγες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλου και 2008/53/ΕΚ της Επιτροπς της ΕΕ (Α 46), πως ισχει

14-1-2019   Κ.Υ.Α. Φ.80100/50885/3033/18 (ΦΕΚ-5987 Β/31-12-18) : Ενιαος Πνακας Προσδιορισμο Ποσοστο Αναπηρας

14-1-2019   ΕΦΚΑ ΔΙΕΙΣΦΜΜ/25/47039/14-1-19 : Εναρξη και διακοπ της ασφλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμνων του Κλδου Κριας Ασφλισης Αγροτν του π. ΟΓΑ

14-1-2019   ΑΑΔΕ Ε2005/11-1-19 : Ανακονωση - Πρσκληση προς τους κοινοτικος εξαγωγες για εγγραφ στο Σστημα Εγγεγραμμνων Εξαγωγων REX στο πλασιο της συμφωνας οικονομικς εταιρικς σχσης μεταξ της Ευρωπαικς Ενωσης και της Ιαπωνας

14-1-2019   ΑΑΔΕ Ε2007/10-1-19 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 12, 33, 44, 45, 72 και 78 του ν. 4587/18 (ΦΕΚ-218 Α/24-12-18) "Επεγουστες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτικς και λλες διατξες"

14-1-2019   ΥΠ.ΕΣ. 1250/ΕΓΚ.1/4-1-19 : Εφαρμογ των ρθρων 180 και 182-184 του ν. 4555/18 (ΦΕΚ-133 Α) "Πργραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"11-1-19 ΥΠΕΣ 1921/11-1-19 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ του ρθρου 91 του ν.4583/2018. - νταξη του Προγρμματος «Βοθεια στο Σπτι» σε οργανικς μονδες των Ο.Τ.Α. α' βαθμο και στελχωση αυτν με μνιμο προσωπικ

11-1-19 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/250/ΟΙΚ.1119/9-1-19-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : νταξη των φορων στο Ψηφιακ Οργανγραμμα

11-1-19 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/3085/ΔΛΓΚ/11-1-19 : Παροχ οδηγιν για την πληρωμ λογαριασμν ΔΕΗ ΑΕ μσω του Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος (ΟΠΣΔΠ)

11-1-19 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.1474/9-1-19-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΛΗΨΗ : Παρακολοθηση ποιτητας νερο ανθρπινης κατανλωσης εντς του εσωτερικο δικτου δρευσης νοσοκομεων, κλινικν, κντρων υγεας, οκων ευγηρας, τουριστικν εγκαταστσεων, ξενοδοχεων, φυλακν και στρατοπδων10-1-2019   ΦΕΚ-225 Α/31-12-18 :

Π.Δ. 117/18 : Καθορισμς των βουλευτικν εδρν κθε εκλογικς περιφρειας για τις γενικς βουλευτικς εκλογς

Π.Δ. 118/18 : Πρσθετες διαδικασες ελγχου πλοων ανεφοδιασμο, δεξαμενπλοιων, σλεπων και εν γνει πετρελαιοφρων και πετρελαιοφορτηγδων τα οποα προορζονται για τη διακνηση καυσμων ναυτιλας και χουν συμπληρσει ηλικα εκοσι (20) ετν

10-1-2019   ΑΑΔΕ Ε.2002/9-1-19 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 58 του ν. 4587/18 (ΦΕΚ-218 Α), ως προς την εφαρμογ απ 1-1-2019 υπερμειωμνου συντελεστ ΦΠΑ 6% στα εισιτρια συναυλιν

10-1-2019   ΑΑΔΕ Ε.2003/9-1-19 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 57, 59 και 60 του ν. 4587/18 (ΦΕΚ-218 Α)

10-1-2019    ΥΠ.ΕΣ. 1569/8-1-19 : Εκδηλσεις για την 27η Ιανουαρου, ημρα μνμης των Ελλνων Εβραων μαρτρων και ηρων του Ολοκαυτματος

10-1-2019   ΥΠΕΚΑΑ Φ.30316/68358/Δ16.1618/18 (ΦΕΚ-5983 Β/31-12-18) : Καθορισμς τρπου καταβολς μερισμτων απ το ΜΤΠΥ για το τος 2019.

10-1-2019   ΦΕΚ-5970 Β/31-12-18 :

Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/92418/13080/18 : Παρταση λειτουργας οργνων και επιτροπν της παρ. 2 του ρθρου 26 και της παρ. 5 του ρθρου 125 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α 167), πως ισχει.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ.3168/175299/18 : Τροποποηση της 2062/132509/2016 (ΦΕΚ Β 3938) απφασης «Μορφ, περιεχμενο, διαδικασα καταγραφς και τρηση Εθνικο Μητρου Αγροτικν Συνεταιρισμν, Κλαδικν Αγροτικν Συνεταιρισμν, Κλαδικν Εθνικν Αγροτικν Συνεταιρισμν, Αγροτικν Εταιρικν Συμπρξεων και Ταμεου Αγροτικς Συνεταιριστικς Εκπαδευσης, διαδικασα εγγραφς και τακτικν ετσιων δηλσεων και κριτρια αξιολγησς τους».

10-1-2019   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Β/93227/9-1-19 : Δηλσεις Γννησης - Ιατρικ Πιστοποιητικ Θαντου9-1-2019   ΦΕΚ-2 Β/8-1-19 :

Κ.Υ.Α. 16186/10080/19 : Επανακαθορισμς του εδους και του ποσοστο κθε δαπνης που βαρνει την πγια προκαταβολ της Βουλς των Ελλνων βσει του νου κωδικολογου

Κ.Υ.Α. 2242.7-2.1/476/19 : Τροποποηση - Συμπλρωση του Κανονισμο για την εφαρμογ απαιτσεων της Σμβασης Ναυτικς Εργασας, 2006 της Διεθνος Οργνωσης Εργασας8-1-2019   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/1162/96/7-1-19 : Σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 52 του ν. 4559/18 (Επεγουσες ρυθμσεις για κατεδαφσεις αυθαρετων κτισμτων σε αιγιαλ και δασικς εκτσεις)

8-1-2019   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/1901/ΔΠΓΚ/8-1-19 :  Εκτλεση προυπολογισμο οικονομικο τους 2019

8-1-2019   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1237/18 (ΦΕΚ-5917 Β/31-12-18) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ την εκδλωση κατολισθητικν φαινομνων (αιφνδια αποκλληση και πτση βρχων) την 24-11-2018 στη Δημοτικ Κοιντητα Πλωμαρου του Δμου Λσβου της ΠΕ Λσβου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου

8-1-2019    ΕΑΔΔΗΣΥ 4962/25-9-18 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 3/2018  : Χρση διατξεων των ρθρων 251 και 252 ν. 4412/16

8-1-2019    Κ.Υ.Α. 941/19 (ΦΕΚ-1 Β/7-1-19) : Τροποποηση της με αριθμ, 6.1714/5.1504/16 κ.υ.α. με θμα "Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020" (Β 424), πως χει τροποποιηθε και ισχει

8-1-2019    Κ.Υ.Α. Δ4Δ/102113/18 (ΦΕΚ-5927 Β/31-12-18) : Επαναφορ υπαλλλων που μεταφρθηκαν δυνμει των διατξεων των ρθρων 16 του ν. 3891/10 (Α 188) και 9 του ν. 3920/11 (Α 33) σε διφορους φορες του Δημοσου

8-1-2019    ΥΠΕΘ 222180/ΓΔ4/18 (ΦΕΚ-5933 Β/31-12-18) : Καθορισμς των προσντων, των αρμδιων οργνων, των κριτηρων και της διαδικασας επιλογς και τοποθτησης των Υπευθνων Φυσικς Αγωγς και Σχολικο Αθλητισμο των Διευθνσεων Εκπαδευσης, καθς και των ειδικτερων καθηκντων και αρμοδιοττων τους

8-1-2019    ΥΠΕΘ 222076/ΓΔ4/18 (ΦΕΚ-5934 Β/31-12-18) : Καθορισμς των προσντων, των αρμδιων οργνων, των κριτηρων και της διαδικασας επιλογς και τοποθτησης των Υπεθυνων Εργαστηριακν Κντρων Φυσικν Επιστημν (ΕΚΦΕ) των Δ/νσεων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, καθς και των ειδικτερων καθηκντων και αρμοδιοττων τους

8-1-2019    ΦΕΚ-5949 Β/31-12-18 :

Κ.Υ.Α. Φ.841/116/1421227/Σ.6192/18 : Καθορισμς αριθμο Εθνοφυλκων που θα χρησιμοποιηθον για φρορηση αποθηκν πυρομαχικν, καυσμων, υλικν επιστρτευσης και λοιπν εγκαταστσεων του Στρατο Ξηρς, κατ το τος 2019 και ημερσια αποζημωση αυτν

ΥΠΕΚΑΑ φ.10053/68602/3874/18 : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης εορτν Χριστουγννων 2018 σε μη επιδοτομενους ανργους ασφαλισμνους της Περιφερειακς Υπηρεσας του ΕΦΚΑ-Α Διεθυνση Ασφλισης Παροχν (ΤΣΠΕΑΘ)7-1-2019    ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με τις προθεσμες εκκαθρισης, εντολς και πληρωμς δαπανν απ 1-1-2019

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ-ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 1/1/2019 (07/01/2019)

7-1-2019    ΥΠΕΚΑΑ Δ15/Δ/ΟΙΚ.68167/1835/31-12-18 :  Εφαρμογ του ρθρου 22 του ν. 4488/17 στους διοικητς και υποδιοικητς των ΔΥΠΕ

7-1-2019    ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΗΔ/Φ.40/621/31-12-18 : Εναρξη δηλσεων τους 2018 στο Μητρο Επιχορηγομενων Φορων κατ' φαρμογ του ρθρου 10Β Διαγεια

7-1-2019    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1230/18 (ΦΕΚ-5909 Β/31-12-18) : Τπος και περιεχμενος της "Ατησης επιστροφς Φρου Προστιθμενης Αξας απ υποκεμενο στον φρον που δεν εναι εγκατεστημνος σε δαφος της ΕΕ " - Εντυπο 015 ΦΠΑ

7-1-2019    ΥΠΕΘ 222084/ΓΔ4/18 (ΦΕΚ-5919 Β/31-12-18) : Καθορισμς των προσντων, των αρμδιων οργνων, των κριτηρων και της διαδικασας επιλογς και τοποθτησης των Υπευθνων Πληροφορικς και Νων Τεχνολογιν των Διευθνσεων Εκπαδευσης, καθς και των ειδικτερων καθηκντων και αρμοδιοττων τους4-1-2019   ΥΠΥΜΕ 701/28-12-18 : Εφαρμογ του ρθρου 71 του ν. 4530/18 (ΦΕΚ-59 Α/30-3-18) "Ρυθμσεις θεμτων μεταφορν και λλες διατξεις" πως ισχει, σχετικ με την αδειοδτηση στεγασμνων σταθμν αυτοκιντων στο ιστορικ κντρο Πατρν

4-1-2019   ΥΠ.ΕΣ. 423/3-1-19 : Ανγκες υπηρεσιν για στελχωση με αποφοτους της ΚΖ εκπαιδευτικς σειρς της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΣΔΔΑ)3-1-2019   Κ.Υ.Α. 140248/18 (ΦΕΚ-5901 Β/31-12-18) : Τακτοποηση πληρωμν Δημοσων Επενδσεων με τη λξη του οικονομικο τους 2018, χρηματοδτηση του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων τους 2019 και ρθμιση σχετικν θεμτων

3-1-2019    ΥΠΕΕ 452/3/3-1-19 : Διευκρινσεις επ των Αναθεωρημνων Περιφερειακν Πλαισων

3-1-2019    Κ.Υ.Α. 8038/23/22-ΠΖ/18 (ΦΕΚ-5906 Β/31-12-18) : Παρταση λειτουργας Προαναχωρησιακν Κντρων Κρτησης Αλλοδαπν

3-1-2019   ΦΕΚ-5881 Β/31-12-18 :

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/94820/786/18 : Κατηγοριοποηση παραβσεων του ρθρου 19Α του ν. 4062/12 και ρια προστμων

Κ.Υ.Α. 296/177554/18 : Ανθεση στον ΕΛΓΑ της υλοποησης του προγρμματος κρατικν οικονομικν ενισχσεων : Μτρα υπρ των παραγωγν της χρας που οι γεωργοκτηνοτροφικς τους εκμεταλλεσεις ζημιθηκαν απ πυρκαγις κατ το τος 20172-1-2019   ΑΑΔΕ Ε.2001/28-12-18 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 55, 60, 61 και 70 του ν. 4583/18 (ΦΕΚ-212 Α/18-12-18) για θματα φορολογας κεφαλαου

2-1-2019   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Δ/1190552/ΕΞ2018/21-12-18 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με την τρηση βιβλων και κδοση λογιστικν στοιχεων σε διαφορετικ νμισμα απ το επσημο νμισμα της χρας

2-1-2019   Κ.Υ.Α. 8.11949/18 (ΦΕΚ-5884 Β/31-12-18) : Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα, συμπεριλαμβανομνης καιτης κατρτισης, σε πενντα ξι (56) δμους και τριντα επτ (37) υπηρεσες του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας / φορες διαχερισης προστατευμενων περιοχν

2-1-2019   ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/1188211/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ-5866 Β/31-12-18) : Οροι, προυποθσεις και διαδικασα διθεση του ηλεκτρικ θερμαινμενου προιντος καπνο στο εργατοτεχνικ προσωπικ των καπνοβιομηχανιν

2-1-2019   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/95717/18 (ΦΕΚ-5888 Β/31-12-18) : Παρταση μεωσης συντελεστν Φρου Προστιθμενης Αξας (ΦΠΑ) για τα νησι Λρο, Λσβο, Κω, Σμο και Χο

2-1-2019   ΦΕΚ-5887 Β/31-12-18 :

Κ.Υ.Α. 68827/1520/18 : Τροποποηση της οικ.526/10/4-1-18 απφασης των Υπουργν Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης και Οικονομικν με θμα "Πργραμμα επιχοργησης της πρτης πρσληψης μισθωτο - ν, απ αυτοαπασχολομενους νους και επιχειρσεις νων, ηλικας ως 35 ετν (Β 17)"

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1243/18 : Παρταση προθεσμας για την εμπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2019 και για τη θση των οχημτων σε ακινησα

2-1-2019   Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1240/18 (ΦΕΚ-5859 Β/31-12-18) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1177/18 σχετικ με τους ρους και τις προυποθσεις για τη διενργεια δραστηριτητας των πλοων κυρως στην ανοιχτ θλασσα για σκοπος χοργησης απαλλαγν απ το φρο προστιθμενης αξας

2-1-2019   ΠΝΠ 31/31-12-18 (ΦΕΚ-221 Α/31-12-18) : Παρταση δυναττητας εξαρεσης κριας κατοικας απ τη ρευστοποηση δυνμει του ν. 3869/10 (Α 130), παρταση μειωμνων συντελεστν ΦΠΑ στα νησι Λρο, Λσβο, Κω, Σμο και Χο και επκταση εφαρμογς του μτρου του "Μεταφορικο Ισοδναμου" του ν. 4551/1831-12-18   ΕΦΚΑ Σ40/81/1546886/31-12-18 : Χοργηση σνταξης σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 16 του ν. 2227/94, σε ασφαλισμνους που πσχουν απ Δρεπανοκυτταρικ Μικροδρεπανοκυτταρικ Αναιμα, χωρς να απαιτεται να συντρχει η προυπθεση της μετγγισης

31-12-18  ΥΠΕΚΑ Δ12Α/ΓΠ/ΟΙΚ.70170/2224/31-12-18 : Παρταση χοργησης Δελτων Μετακνησης ΑμεΑ για το τος 2018 απ τις ΠΕ της χρας (εκτς της Περιφρειας Αττικς καιτης ΠΕ Θεσσαλονκης)

31-12-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Β/1191856/ΕΞ2018/21-12-18 : Κοινοποηση διατξεων νμου

31-12-18  ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/255/ΟΙΚ.49656/27-12-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Δυναττητα παρτασης των αποσπσεων που λγουν στις 31.12.2018

31-12-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1242/28-12-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 86 του ν. 4582/18 (ΦΕΚ-208 Α)

31-12-18   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1191810/ΕΞ2018/27-12-18 : Απαγορεσεις περιορισμο - Κωδικοποηση οδηγιν για την ασφλεια των τροφμων

31-12-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1241/28-12-18 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 54, 59 και 101 του ν. 4583/18

31-12-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 2054/ΟΙΚ.50000/28-12-18 : Ορισμς μελν του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου

31-12-18   Κ.Υ.Α. Δ12Α/ΓΠ/ΟΙΚ.68856/2202/18 (ΦΕΚ-5855 Β/28-12-18) : Ανθεση αρμοδιτητας χοργησης προνοιακν παροχν σε χρμα σε τομα με αναπηρα, επιδματος στεγαστικς συνδρομς και επιδματος ομογενν προσφγων στον ΟΠΕΚΑ - Καθορισμς διοικητικς διαδικασας, ρων και προυποθσεων

31-12-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/94413/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-5861 Β/28-12-18) : Τροποποηση της 2/2179/ΔΠΓΚ/18 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Στοχοθεσα - Πργραμμα εκτλεσης πουπολογισμο - Παρακολοθηση εκτλεσης" (Β 23)

31-12-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1236/18 (ΦΕΚ-5864 Β/28-12-18) : Χοργηση επιδματος πετρελαου θρμανσης και καθορισμο του ψους, των δικαιοχων, των προυποθσεων καιτης διαδικασας χοργησης αυτο

31-12-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/94263/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-5860 Β/28-12-18) : Ανακατανομ πιστσεων του Κρατικο Προυπολογισμο

31-12-18   ΠΥΣ 23/18 (ΦΕΚ-220 Α/28-12-18) : Παρταση της ισχος της 33/06 ΠΥΣ "Αναστολ διορισμν και προσλψεων στο Δημσιο Τομα"28-12-18 ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 141372/28-12-18 : λεγχος νομιμτητας πρξεων και στοιχεων των ΑΕ κατ την μετβαση απ τον Ν.2190/1920 στον Ν.4548/2018

28-12-18 ΥΠΕΣ 78043/28-12-18 : Παρταση προθεσμας παροχς διοικητικς υποστριξης

28-12-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1238/21-12-18 : Φορολογικ αντιμετπιση της κδοσης μετοχν υπρ το ρτιο απ πλευρς φρου συγκντρωσης κεφαλαων-Συμμρφωση με ΣτΕ 1774/2018

28-12-18 ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 139383/18 (ΦΕΚ 5838 Β/27-12-2018) : Τρτη (3η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων «Γενικ Επιχειρηματικτητα» του αναπτυξιακο νμου 4399/2016

28-12-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.94594/18 (ΦΕΚ 5839 Β/27-12-2018) : Προποθσεις, προσντα και διαδικασα για την επιλογ του Συντονιστ Οδοντατρου Υγειονομικς Περιφρειας (Σ.Οδ.Υ.Π.)

28-12-18 ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ1190796/ΕΞ2018/24-12-18  :  Κωδικοποηση οδηγιν για την εφαρμογ του κανονισμο (ΕΚ) 1013/2006 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου , σχετικ με τις μεταφορς αποβλτων27-12-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1217/18 (ΦΕΚ 5795 Β/21-12-2018) : Τροποποηση της απφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β')  «Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν» πως ισχει

27-12-18 ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. 68377/3248/20-12-18 : Εφαρμογ για το τος 2019 της υπουργικς απφασης 39278/1823/25.7.2018 “Επιμρφωση εργοδοτν και ργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β' και Γ' κατηγορας” (ΦΕΚ Β' 3001). ΑΔΑ:ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4

27-12-18 Κ.Υ.Α. 2/94559/ΔΛΓΚ/18 (ΦΕΚ 5823 Β/24-12-2018) : Αξηση καταβαλλμενου ποσο της παρ. 1 του ρθρου 26 του ν.4579/2018 (Α' 201).

27-12-18 Κ.Υ.Α. 2745/177501/18 (ΦΕΚ 5821 B/24-12-2018) : Καθορισμς των Δμων και Συνδσμων Δμων που χρηματοδοτονται για τη λειτουργα καταφυγων αδσποτων ζων συντροφις και για την υλοποηση των ενεργειων διαχερισης τους, καθς και του ψους χρηματοδτησης για το τος 2018

27-12-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1235/20-12-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α' 199)

27-12-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1234/14-12-18 : σκηση ενδκου βοηθματος σε περπτωση απρριψης αιτματος μεταφορς φορολογικς κατοικας

27-12-18 Ν. 4585/18 (ΦΕΚ 216 Α/24-12-2018) : Επεγουσες ρυθμσεις του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας-Κρωση της απ 20.11.2018 Σμβασης μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και των εταιρειν ENERGEAN OIL AND GAS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποα τροποποιεται η απ 23.11.1999 Σμβαση για την εκμετλλευση Υδρογονανθρκων στη θαλσσια περιοχ του Θρακικο Πελγους μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρθηκε με τον ν.2779/1999 (Α 296) και λλες διατξεις

27-12-18 Π.Δ. 112/18 (ΦΕΚ 215 Α/24-12-2018) : Τροποποηση του π.δ. 81/2014 Αναδιρθρωση Περιφερειακν Διοικσεων Λιμενικο Σματος- Ελληνικς Ακτοφυλακς (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικν Αρχν και ρθμιση θεμτων στελχωσης αυτν (Α 125)

27-12-18 Ν. 4586/18 (ΦΕΚ 217 Α/24-12-2018) : Κρωση της απ 11.12.2018 Συμφωνας Τροποποησης Διατξεων της απ 31 Μαου 2007 Σμβασης Παραχρησης για το ργο «Μελτη, Κατασκευ, Χρηματοδτηση, Λειτουργα, Συντρηση και Εκμετλλευση του Αυτοκινητοδρμου Κεντρικς Ελλδος (Ε65)», που κυρθηκε με τον ν.3597/2007 (Α' 168), πως αυτ τροποποιθηκε : α) με την απ 28.11.2013 «Συμφωνα Τροποποησης Διατξεων της Σμβασης Παραχρησης» που κυρθηκε με το ρθρο δετερο του ν.4219/2013 «Κρωση των Συμφωνιν Τροποποησης των συμβσεων παραχρησης των μεγλων οδικν ργων και ρθμιση συναφν θεμτων» (Α 269) και β) με την απ 19.12.2013 «Συμφωνα Τροποποησης Διατξεων της απ 28.11.2013 Συμφωνας Τροποποησης Διατξεων Σμβασης Παραχρησης» που κυρθηκε με το ρθρο 44 του ν.4354/2015 «Διαχεριση τωνμη εξυπηρετομενων δανεων, μισθολογικς ρυθμσεις και λλες επεγουσες διατξεις εφαρμογς της συμφωνας δημοσιονομικν στχων και διαρθρωτικν μεταρρυθμσεων» (Α' 176)

27-12-18 Ν. 4587/18 (ΦΕΚ 218 Α/24-12-2018) : Επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτικς και λλες διατξεις.24-12-18 ΕΦΚΑ 52/24-12-18 : Επιστροφ αχρεωσττως καταβληθεισν εισφορν, ως 31-12-2016, σε ελεθερους επαγγελματες, αυτοαπασχολομενους και αγρτες

24-12-18 ΦΕΚ 5704 Β/19-12-2018 :

Κ.Υ.Α. Γ20/ΓΠ/88865/18 : Κοστολγηση των ιατρικν εξετσεων: α)«Λψη υλικο για κυτταρολογικς εξετσεις» και β) «Κυτταρολογικς λεγχος παρακεντσεων Θυροειδος»

ΕΟΠΥΥ 45979/18 : Προσθκη παραρτματος στο ρθρο 42 «ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ», της με αριθμ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456 Β/3-1-2011)  κοινς υπυργικς απφασης «Ενιαος Κανονσιμς Παροχν Υγεας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υπηρεσιν Υγεας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πως αντικαταστθηκε με την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/1-11-2018 (ΦΕΚ 4898/2018) κοιν υπουργικ απφαση.

24-12-18 ΥΠΕΣ 77029/ΕΓΚ.38/24-12-18 : Δικαωμα εκλγειν και εκλγεσθαι των πολιτν της νωσης που διαμνουν στην Ελλδα ενψει των αυτοδιοικητικν (δημοτικν και περιφρειακν) εκλογν και των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοββουλου, του Μαου 2019- Προθεσμα εγγραφς στους εκλογικο καταλγους.

24-12-18 Κ.Υ.Α. Δ14/ΟΙΚ.66811/1524/18 (ΦΕΚ 5804 Β/21-12-2018) : Διθεση, διαχεριση και κατανομ των καθαρν εσδων Ειδικο Κρατικο Λαχεου Κοινωνικς Αντληψης σε Ν.Π.Ι.Δ.- πιστοποιημνους φορεις παροχς υπηρεσιν κοινωνικς φροντδας, μη κερδοσκοπικο χαρακτρα, οικονομικο τους 2018

24-12-18 ΦΕΚ 5799 Β/21-12-2018 :

ΥΠ.ΟΙΚ. 21-12-18 : Καθορισμς δικαιολογητικν για την καταβολ τραπεζικν εξδων κατ' εφαρμογ του ρθρου 47γ του Κδικα Φ.Π.Α.

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Β1Β/ΟΙΚ.98745/18 : Μηχανισμς αυτματης επιστροφς (Clawback)  για τη νοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη και τη δαπνη των φαρμακεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  (για τη νοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη) για το τος 2018

24-12-18 ΥΠ.ΟΙΚ.ΑΝ. 8771/3246/Α1/18 (ΦΕΚ 5800 Β/21-12-2018) : Απφαση ανθεσης καθηκντων διαχερισης για Πρξεις Κρατικν Ενισχσεων των Πςειφερειακν Επιχειρησιακν Προγραμμτων στο πλασιο της Δρσης «Ενσχυση της δρυσης και λειτουργας Μικρομεσαων Τουριστικν Επιχειρσεων» στον Ενδιμεσο Φορα Επιχειρησιακο Προγρμματος Ανταγωνιστικτητα, Επιχειρηματικτητα και Καινοτομα - ΕΦΕΠΑΕ21-12-18   ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ : Επεγουσες ρυθμσεις του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας .....και λλες διατξεις.

21-12-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Δ/1189972/ΕΞ2018/20-12-18 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 63 του ν. 4583/18 (ΦΕΚ-212 Α)

21-12-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1232/20-12-18 : Διοικητικ κωδικοποηση των διατξεων για την υποβολς Δλωσης Στοιχεων Ακιντων (Ε9) (ν.3427/05, ρθρο 23)

21-12-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1231/20-12-18 : Κοινοποηση διοικητικς κωδικοποησης Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ΚΦΔ, ν.4174/13, Μρος Α' (Α170)" - επικαιροποιημνου ως το ν. 4583/18 (ΦΕΚ-212 Α)

21-12-18   Κ.Υ.Α. Δ4Δ/ΟΙΚ.89995/18 (ΦΕΚ-5781 Β/21-12-18) : Κανονισμς Εσωτερικς Λειτουργας και Διαχερισης της Ρυθμιστικς Αρχς Σιδηροδρμων (ΡΑΣ)

21-12-18   ΥΠΕΕ 177396/2959/21-12-18 : Εφαρμογ παρ. 7 ρθρου 3 ν. 998/79 στους δασικος χρτες

21-12-18   ΦΕΚ-5766 Β/20-12-18 :

ΥΠΟΙΑΝ 133859/18 : Τροποποηση της αριθμ. Β2-829Α/2013 κοινς υπουργικς απφασης περ διθεσης πιστσεων απ το Πργραμμα Δημοσων Επενδσεων για τη Δρση ενσχυσης «Εκσυγχρονισμς Πρατηρων Υγρν Καυσμων» (540/Β’).
ΥΠΟΙΑΝ 133860/18 : Τροποποηση της αριθμ. Φ2-1062/2013 κοινς υπουργικς απφασης «Ρθμιση θεμτων που αφορον στη διαχεριση της δρσης ενσχυσης «Εκσυγχρονισμς Πρατηρων Υγρν Καυσμων» (Β’ 1171).

21-12-18   ΥΠΟΙΑΝ 136180/18 (ΦΕΚ 5760 Β/20-12-2018) : Καθορισμς της διαδικασας για την επιβολ κυρσεων, στις περιπτσεις διαπστωσης κατ και μετ την ολοκλρωση των επενδυτικν σχεδων, μη τρησης των ορων απκλισης δεικτν αξιολγησης, σμφωνα με το ρθρο 7 της υπουργικς απφασης 17299/2011 (Β’652), καθς και των ρων της συμβολς της επνδυσης στην προστασα του περιβλλοντος και διατρησης του αριθμο υφιστμενων θσεων εργασας, ως ρων υπαγωγς στις διατξεις του ν. 3908/2011.

21-12-18   ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ/1181090/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ 5756 Β/20-12-2018) : Διαδικασα εξαγωγς αποστολς ενσμων ταινιν φορολογας βιομηχανοποιημνων καπνν σε λλα Κρτη Μλη για επικλληση στις μονδες συσκευασας των προντων αυτν, τα οποα παργονται σε μονδες παραγωγς προντων καπνο Τρτων Χωρν λλων Κρατν-Μελν και προορζονται για κατανλωση στο εσωτερικ της χρας».

21-12-18   ΦΕΚ-5758 Β/20-12-18 :

Κ.Υ.Α. 1326/18 : Κανονισμς Λειτουργας των Βασικν Διαπραγματευτν Αγορς

Κ.Υ.Α. 1327/18 : Βασικο Διαπραγματευτς Αγορς τους 2019

21-12-18   Κ.Υ.Α. 66837/1486/18 (ΦΕΚ-5764 Β/20-12-18) : Τροποποηση της οικ. 28286/450/17 κ.υ.α. με θμα "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων, φορων και οργανισμν του δημοσου τομα, πως αυτς ορζεται απ το ρθρο 51 του ν. 1892/90 και επιχειρσεων της τοπικς αυτοδιοκησης πρτου και δετερου (Δμων και Περιφερειν) του ν. 3852/10, οι οποες ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα για την απασχληση μακροχρνια ανργων ηλικας 55-67 ετν" (Β 2307)

21-12-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/1186/1517040/19-12-18 : Καταβολ Δωροσμου Χριστουγννων 2018 σε εργατοτεχντες οικοδμους20-12-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/1188383/ΕΞ2018/18-12-18 : Εφαρμογ των διατξεων της περ. γ του ρθρου 22 του ν. 4172/13 στις περιπτσεις ψηφιοποιημνων παραστατικν

20-12-18   ΟΑΕΔ  94648/20-12-18 : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2019

20-12-18   ΦΕΚ-5726 Β/19-12-18 :

Κ.Υ.Α. 72865/18 : Τροποποηση της αριθμ. 54698/18 (4704 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς αποδοχν α) αιρετν οργνων των οργανισμν τοπικς αυτοδιοκησης και β) γενικν γραμματων δμων

ΥΠΕΚΑΑ 60458/5123/18 : Τροποποηση της 191745/05/06 υ.α. Περ προποθσεων και ρων χορηγσεως δανεων σε υπαλλλους του ΟΑΕΔ

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1225/18 : Ρθμιση καταβολς ληξιπρθεσμων χρεν, για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ την εκδλωση σεισμο την 26-10-18 στην ΠΕ Ζακνθου της Περιφρειας Ιονων Νσων

20-12-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/88894/12666/18 (ΦΕΚ-5716 Β/19-12-18) : Περιεχμενο και μορφ των εντπων των διοικητικν πρξεων του ρθρου 28 του ν. 4495/17 (Α 167) που εκδδονται σμφωνα με το ρθρο 33 του διου νμου

20-12-18   ΟΑΕΔ 4132/93/18 (ΦΕΚ-5709 Β/19-12-18) : Πιλοτικ πργραμμα υλοποησης ενεργητικν πολιτικν απασχλησης ανοικτο τπου με βση τα χαρακτηριστικ και τις ανγκες των εγγεγραμμνων ανργων του ΚΠΑ2 Ελευσνας, ηλικας 45 ετν και νω, με τουλχιστον ξι (6) μνες ανεργας - ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

20-12-18   Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/50529/2779/18 (ΦΕΚ-5728 Β/19-12-18) : Τροποποηση του παραρτματος ΙΙΙ του ρθρου 22 του ν. 3983/11 , σε συμμρφωση με τις διατξεις της οδηγας (ΕΕ) 2017/845 της ΕΕ της 17ης Μαου 2017 "για την τροποποηση της οδηγας 2008/56/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλου σον αφορ τους ενδεικτικος καταλγους στοιχεων που πρπει να λαμβνονται υπψη για την εκπνηση των θαλσσιων στρατηγικν

20-12-18   ΒΟΥΛΗ 15736/9790/18 (ΦΕΚ-5739 Β/19-12-18) : Τροποποηση της αριθμ. 9337/7281/05 απφασης της Προδρου της Βουλς των Ελλνων, πως ισχει

20-12-18   Κ.Υ.Α. 137111/18 (ΦΕΚ-5738 Β/19-12-18) : Καθορισμς του ποσο, κατ εδος ενισχσεων, για τα επενδυτικ σχδια που υπγονται στα Καθεσττα ενισχσεων του αναπτυξιακο νμου 4399/16 "Γενικ επιχειρηματικτητα" και "Ενισχσεις Μηχανολογικο Εξοπλισμο" του τους 2018

20-12-18   ΥΠΕΘ 214510/Η2/18 (ΦΕΚ-5725 Β/19-12-18) : Καθορισμς προσντων, κριτηρων, διαδικασας επιλογς Συντονιστν Εκπαδευσης Εξωτερικο19-12-18   ΥΠΕΕ 176197/2814/18 (ΦΕΚ 5700 Β/18-12-2018) : Τροποποηση της με αριθμ 146776/2459/ 21.10.2016 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο (ΦΕΚ 3532Β) «Καθορισμς θεμτων σχετικν με την παργραφο 1 εδφια β', γ', δ' και ε' του ρθρου 21 του ν. 3889/2010 πως ισχει.

19-12-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1227/14-12-18 : Φορολογικ μεταχεριση εισφορν υπρ Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης

19-12-18   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/625/1513109/19-12-18 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Χριστουγννων οδηγν ταξ, τους 2018

19-12-18   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/626/1516562/19-12-18 : Απεικνιση της ασφλισης στην Αναλυτικ Περιοδικ Δλωση του Προσωπικο του τ. ΤΑΠ-ΔΕΗ

19-12-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1228/14-12-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 23 του ν. 4579/18 (ΦΕΚ-201 Α)

19-12-18   ΕΦΚΑ Δ/ΕΙΣΦ/Μ/624/1513068/19-12-18 : Περοδοι υποβολς αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ) μισθολογικν περιδων απ 01/2019 ως 12/2019. ΔΧ/2019, ΔΠ/2019

19-12-18   ΒΟΥΛΗ 15676/9762/18 (ΦΕΚ-5699 Β/18-12-18) : Επαναπροσδιορισμς ποσο και δικαιοχων της αριθμ. 12117/8045/13 απφασης του Προδρου της Βουλς (ΦΕΚ-3211 Β), πως ισχει, για το διστημα απ 1-5-2018 ως  6-12-2018

19-12-18   Ν. 4583/18 (ΦΕΚ-212 Α/18-12-18) : Κατργηση των διατξεων περ μεωσης των συντξεων, ενσωμτωση στην Ελληνικ Νομοθεσα της Οδηγας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ης Ιανουαρου 2016 σχετικ με τη διανομ ασφαλιστικν προιντων και λλες διατξεις

19-12-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1226/18 (ΦΕΚ-5701 Β/18-12-18) : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1219/17 (ΦΕΚ-4641 Β) απφασης του Υπουργο Οικονομικν, του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν και της Υφυπουργο Οικονομικν "Χοργηση επιδματος πετρελαου θρμανσης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προυποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο"18-12-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1229/14-12-18 : Συμπληρωματικς πνακας περιοχν εφαρμογς προγρμματος δακοκτονας κατ το ελαιοκομικ τος 2018-2019

18-12-18    Κ.Υ.Α. 93067/1083/18 (ΦΕΚ-5661 Β/17-12-18) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν, αρμοδων οργνων, ρων και προυποθσεων δρυσης και λειτουργας πρατηρων με εγκατσταση διατξεων παροχς (σημεα ανεφοδιασμο) πεπιεσμνου φυσικο αερου ....

18-12-18    ΦΕΚ-5682 Β/17-12-18 :

ΟΑΕΔ 4278/95/18 : Τροποποηση της 3606/83/18 απφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που δημοσιεθηκε στο ΦΕΚ-4765 Β/24-10-18

ΟΑΕΔ 4339/18 : Τροποποηση της με αριθμ. 75/03/17 απφασης του ΔΣ του Οργανισμο με την οποα εγκρθηκε με αριθμ 20/02/17 διατπωσης γνμης της Επιτροπς του ΕΛΕΚΠ στο πλασιο του Προγρμματος επιχοργησης επιχειρσεων με προσωπικ ως εκοσι θσεων πλρους απασχλησης, για την πρσληψη 10.000 ανργων ηλικας νω των 50 ετν

18-12-18   ΦΕΚ-5650 Β/17-12-18 :

ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΑΠΛΠΣ/4008228/18 : Λειτουργα Πληροφοριακο Συστματος - Κντρου Λψης Σημτων για την Παρακολοθηση Διακνησης Καυσμων

ΥΠ.ΟΙΚ. 157429/18 : Καταβολ συντξεων Δημοσου μηνς Ιανουαρου 2019 την 21-12-18

18-12-18   ΦΕΚ-5683 Β/17-12-18 :

ΥΠΟΙΑΝ 127871/ΕΥΘΥ/963/18 : Τροποποηση της αριθμ. 133426/ΕΥΘΥ 972 (ΦΕΚ Β 4273/6.12.2017) κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς της διαδικασας, των οργνων και των κριτηρων επιλογς Προσταμνων οργανικν μονδων των Ειδικν Υπηρεσιν διαχερισης, ελγχου και συντονισμο του σχεδιασμο και της εφαρμογς των Προγραμμτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και της Κεντρικς Υπηρεσας της Μονδας Οργνωσης της Διαχερισης των Αναπτυξιακν Προγραμμτων (ΜΟΔ) Α.Ε.», πως ισχει.
ΥΠΟΙΑΝ 127876/ΕΥΘΥ/965/18 : Τροποποηση της αριθμ. 129209/ΕΥΘΥ 938 (ΦΕΚ Β 4190/30.11.2017) κοινς υπουργικς απφασης «Διαδικασα απσπασης μετακνησης προσωπικο στις Ειδικς Υπηρεσες του ν. 4314/2014 κατ’ εφαρμογ της περ. γ) της παρ. 1 του ρθρου 34 του ν. 4314/2014 (Α 265)», πως ισχει.
ΥΠΕΘ 209295/H2/18 : Διαδικασα της εκλογς Εφορειν των μειονοτικν σχολεων της Θρκης.
ΚΥΑ 56956/4898/18 : Καθορισμς του ψους χρηματοδτησης του Κλδου Σνταξης του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για το τος 2018.

18-12-18   ΥΠΕΚΑΑ Δ15/Δ/ΟΙΚ.66377/1797/13-12-18 : Παρακρτηση οφειλν απ την αναδρομικ εφαρμογ του ρθρου 22 του ν. 4488/17 σε διοικητς, αναπληρωτς και υποδιοικητς νοσοκομεων

18-12-18   ΥΠΕΚΑΑ 67315/3178/18-12-18 : Δρσεις για την προστασα των εργαζομνων σε εργασες μεταφορς και διανομς προιντων με δκυκλο

18-12-18  Π.Δ. 111/18 (ΦΕΚ-211 Α/17-12-18) : Τροποποηση του π.δ. 141/14 "Προυποθσεις απκτησης αποδεικτικν ναυτικς ικαντητας και δικαιματα υπηρεσας στα πλοα και λλες διατξεις - Αντικατσταση προεδρικο διατγματος 243/98 (Α 232)

18-12-18 ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/98/38803/17-12-2018 : Τροποποηση της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19.02.2008 (Β'315) υπουργικς απφασης «Καθορισμς υποχρεσεων των υπαλλλων που τελον σε δεια υπηρεσιακς εκπαδευση»

18-12-18    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2824.9/91914/17-12-18 : Διαδικασα δσμευσης πστωσης και αποστολς δικαιολογητικν για την αποζημωση στελεχν Τοπικν Κλιμακων Επιθωρησης Πλοων

18-12-18    ΥΠ.ΟΙΚ. 2/86541/0026/24-11-18 : Ανατροπς και αναλψεις υποχρεσεων

18-12-18    ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/89003/443/18 (ΦΕΚ-5674 Β/17-12-18) : Διαδικασα και δικαιολογητικ για την ναρξη λειτουργας των εφεδρικν σταθμν ηλεκτροπαραγωγς

18-12-18    ΥΠΟΙΑΝ 133792/18 (ΦΕΚ-5684 Β/17-12-18) : Παρταση προθεσμας δικαιματος τρησης διπλογραφικν βιβλων μχρι του ορου των ακαθαρστων εσδων που προβλπονται για τα απλογραφικ βιβλα για τους λογιστς φοροτεχνικος που κατεχαν κατ τη δημοσευση του ν. 4152/13 επαγγελματικ ταυττητα Γ τξης του δευτρου εδαφου της παρ. 1 του ρθρου 16 του π.δ.340/9817-12-18 ΥΠΕΣ 70991/6-12-18 : 1η Τροποποηση πρσκλησης για την υποβολ αιτσεων επιχοργησης των Δμων και των Νομικν Προσπων αυτν για προσαρμογ λειτουργοντων δημοτικν βρεφικν, παιδεικν και βρεφονηπιακν σταθμν στις προδιαγραφς του νου θεσμικο πλαισου αδειοδτησης σμφωνα με τισ διατξεις του π.δ. 99/2017

17-12-18 ΦΕΚ 209 Α/14-12-2018:

Π.Δ. 109/18 : Οργανισμς Μετοχικο Ταμεου Πολιτικν Υπαλλλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

Π.Δ. 110/18 : Επανακαθορισμς της δρας του Α' Λιμενικο Τμματος του Λιμεναρχεου Αιδηψο

17-12-18 ΥΠΕΣ 74044/ΕΓΚ.37/17-12-18 : Εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου τον Μιο του 2019. Αρμοδιτητες και υποχρεσεις των πρεσβευτικν και προξενικν αρχν της χρας στα κρτη μλη της Ε.Ε για την ψηφοφορα στο εξωτερικο (Ν.1427/1984, Φ.Ε.Κ Α' 40/9-4-84)

17-12-18 Κ.Υ.Α. Δ14/ΟΙΚ.65006/1459/18 (ΦΕΚ 5639 Β/14-12-2018) : Διθεση , διαχεριση και κατανομ των καθαρν εσδων Ειδικο Κρατικο Λαχεου Κοινωνικς Αντληψης σε Ν.Π.Δ.Δ. - φορες παροχς υπηρεσιν κοινωνικς φροντδας οικονομικο τους 2018.

17-12-18 ΒΟΥΛΗ 15372/9604/18 (ΦΕΚ 210 Α/14-12-2018) : Τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς (Μρος Κοινοβουλευτικ) και της αριθμ. 7876/6041/25.11.2002 (ΦΕΚ 1502/Β'/2002) απφασης του Προδρου της Βουλς14-12-18 ΥΠΥΜΕ 77623/14-12-18 : Καταλληλτητα εκπαιδευτικν μοτοσικλετν κατηγορας Α

14-12-18 ΕΟΠΥΥ ΔΒ3/Γ/ΟΙΚ.49933/14-12-18 : Σχετικ με εισαγωγ ασφαλισμνου σε ΚΑΑ κλειστς

14-12-18 ΕΟΠΥΥ ΔΒ3/Γ/ΟΙΚ.49762/11-12-18 : ρθρο 44, αποθεραπεα - αποκατσταση (ΚΑΑ) κλειστς νοσηλεας

14-12-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.97696/14-12-18 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει της Εορταστικς περιδου των Χριστουγννων

14-12-18 ΥΠΕΘ 211076/ΓΔ4/18 (ΦΕΚ 5614 Β/13-12-2018) : Ενιαος Κανονισμς λειτουργας των Κντρων Εκπαιδευτικς και Συμβουλευτικς Υποστριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικτερα καθκοντα και αρμοδιτητες του προσωπικο τους.

14-12-18 Δ11/ΟΙΚ.65072/2920/18 (ΦΕΚ 5617 Β/13-12-2018) : Τροποποηση της Δ22/11/2705/58/17-1-2018 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς της διαδικασας χοργησης επιδματος παιδιο»(Β' 57)

14-12-18 Κ.Υ.Α. ΔΕΑΦ/1184793/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ 5619 Β/13-12-2018) : Τροποποηση της 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ Β' 1445) κοινς υπουργικς απφασης «Ρθμιση Υποχρωσης Αποδοχς Πληρωμν με Κρτα», σμφωνα με το ρθρο 65 του ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240)13-12-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.30221/45686/Δ16/1128/13-12-18 : Αντιμετπιση περιπτσεων συνταξιοχων με απφαση αναπηρας ορισμνου χρνου των οποων οι παθσεις περιλαμβνονεται σε νετερους πνακες παθσεων, που καθιστον την αναπηρα επ' αριστον

13-12-18   ΥΠΕΘ Φ.251/214066/Α5/11-12-18 : Ενημρωση μαθητν της τελευταας τξης ΓΕΛ σχολικο τους 2018-2019 και των αποφοτων - υποψηφων για τις πανελλαδικς εξετσεις ΓΕΛ 2019 σχετικ με τα εξεταζμενα μαθματα σε πανελλαδικ εππεδο

13-12-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.95428/7-12-18 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 8 του ν. 4558/18 (Α 140)

13-12-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/91634/0026/12-12-18 : Πληρωμ δαπανν μισθοδοσας και λοιπν αποζημισεων και αμοιβν απ 1-1-2019 και εφεξς

13-12-18   ΥΠΕΘ 210433/Δ2/5-12-18 : Εγκκλιος ναρξης της Ενισχυτικς Διδασκαλας για το σχολικ τος 2018-2019

13-12-18   ΦΕΚ-5597 Β/12-12-18 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.93971/18 : Καθορισμς της διαδικασας νταξης στον κλδο γιατρν ΕΣΥ των ιατρν χωρς ειδικτητα που υπηρετον στους Φορες Πρωτοβθμιας Φροντδας των ΔΥΠΕ

Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1221/18 : Καθορισμς των προυποθσεων, των ρων, των διαδικασιν και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 10 του ρθρου 24 του ν. 4172/13

13-12-18   ΕΟΠΥΥ 47305/18 (ΦΕΚ-5571 Β/12-12-18) : Προσθκη παραρτματος στο ρθρο 45 "ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ) ΠΑΙΔΙΩΝ / ΕΦΗΒΩΝ" της με αριθμ. Φ.90380/25916/3294/11 (ΦΕΚ-2456 Β/3-11-11) "Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας (ΕΚΠΥ) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ)" πως αντικαταστθηκε με την αριθμ. ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/1-11-18 κ.υ.α. -- βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

13-12-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.5-1.6//88047/18 (ΦΕΚ-5592 Β/12-12-18) : Κρωση Συλλογικς Σμβασης Εργασας Πληρωμτων Πορθμεων Εσωτερικο, τους 201812-12-18 Κ.Υ.Α. Δ12/ΓΠ/ΟΙΚ.62866/1832/18 (ΦΕΚ 5582 Β/12-12-2018) : Προποθσεις δρυσης και λειτουργας Στεγν Υποστηριζμενης Διαβωσης Ατμων με Αναπηρες

12-12-18 ΑΑΔΕ 30/003/000/4476/12-12-18 : Απφαση του Αντατου Χημικο Συμβουλου (ΑΧΣ) με αριθ. 157/2018

12-12-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3ΑΒ/ΓΠ/ΟΙΚ,96899/12-12-18 : Διαδικασα μετβασης ψυχικ ασθενν σε Μονδες Ψυχοκοινωνικς Αποκατστασης

12-12-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1224/5-12-18 : Κοινοποηση πρακτικο 2004/2018 του Νομικο Συμβολιου του Κρτους κατπιν εγκρσες του, ως προς την ερμηνεα των διατξεων του ρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. για τη χοργηση αποδεικτικο ενημερτητας στον κληρονμο με το ευεργτημα της απογραφς

12-12-18 ΕΦΚΑ 51/12-12-18 : Ελογη αμφιβολα ως προς την υποχρωση υπαγωγς σε δο περισστερους φορες ως 31/12/2016

12-12-18 ΥΠ.ΟΙΚ. 2/91017/ΔΕΠ/12-12-18 : Ενημρωση για κδοση και δημοσευση κοινν Υπουργικν Αποφσεων

12-12-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΒ3Α/Φ.115/12/ΟΙΚ.49514/12-12-18 : Οδηγες σχετικ με την διαχεριση των γνωματεσεων Ειδικς Αγωγς

12-12-18 ΥΠΥΜΕ 97049/4907-10-12-18 : Δετερη επικαιορποηση της με αρ. πρ. 23604/1182/30-3-2017 εγκυκλου με θμα «Περιορισμο ταξινμησης 2ου εξαμνου 2017 και 2018»

12-12-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1223/10-12-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 24 του ν.4579/2018 (Φ.Ε.Κ. 201 Α') για θματα Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

12-12-18 ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.96623/11-12-18 : Παρχονται οδηγες σχετικ με τον λεγχο των δικαιολογητικν των υποψηφων για τοποθτηση σε θση επικουρικο προσωπικο (πλην ιατρν)

12-12-18 Ν. 4582/18 (ΦΕΚ 208 Α/11-12-2018) : Θεματικς τουρισμς- Ειδικς μορφς τουρισμο- Ρυθμσεις για τον εκσυγχρονισμ του θεσμικο πλαισου στον τομα του τουρισμο και της τουριστικς εκπαδευσης- Στριξη τουριστικς επιχειρηματικτητας και λλες διατξεις

12-12-18 Κ.Υ.Α. Φ.ΕΦΚΑ/ΟΙΚ.60329/1907/18 (ΦΕΚ 5546 Β/11-12-2018) : Καθορισμς ημερομηνιν καταβολς των συντξεων μηνς Ιανουαρου 2019 του Ενιαου Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)

12-12-18 ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1218/18 (ΦΕΚ 5562 Β/11-12-2018) : Διασνδεση των φορολογικν ηλεκτρονικν μηχανισμν (Φ.Η.Μ.) των πρατηρων καυσμων με τις αντλες διθεσης υγραερου κνησης πεπιεσμνου φυσικο αερου για την κδοση των παραστατικν πωλσεων. Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν

12-12-18 ΑΑΔΕ ΔΕΦΚΦ/Γ1175169/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ 5537 Β/11-12-2018) : Τρπος επικλλλησης των ενσμων ταινιν φορολογας βιομηχανοποιημνων καπνν11-12-12    ΑΑΔΕ ΔΕΕΦ/Β/1181859/ΕΞ2018/5-12-18 : Μη-επιβολ τλους χαρτοσμου σε υποτροφες του ρθρου 28 του ν. 4314/14, πως ισχει

11-12-12    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1223/10-12-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 24 του ν. 4579/18 (ΦΕΚ-201 Α) για θματα Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ)

11-12-12    Κ.Υ.Α. ΓΠ/Δ12/ΟΙΚ.64662/1976/18 (ΦΕΚ-5529 Β/10-12-18) : Χοργηση εφπαξ οικονομικς ενσχυσης σε τομα που υπστησαν τραυματισμ κατ τις πυρκαγις που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικς στις 23 και 24 Ιουλου 201810-12-18    ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Δ/1181621/ΕΞ2018/9-12-18 : Παρχονται οδηγες για την ενιαα και ομοιμορφη αντιμετπιση των θεμτων, που αφορον στη δραστηριοποηση επαγγελματικν σκαφν αναψυχς στη χρα μας καθς επσης στην εσοδ τους σε αυτ με σκοπ την επισκευ τους

10-12-18    ΥΠΕΘ Κ1/202098/18 (ΦΕΚ-5497 Β/7-12-18) : Κριτρια και διαδικασα επιλογς Συμβολων - Συντονιστν Εκπαδευσης σε Καταστματα Κρτησης

10-12-18    ΦΕΚ-5503 Β/7-12-18 :

Κ.Υ.Α. 170285/0092/18 : Καταβολ εφπαξ χρηματικο ποσο στα πρσωπα του ρθρου 15 του ν. 4575/18

ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/63100/1742/18 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα στο Νομ Ζακνθου7-12-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.40021/64369/3701/6-12-18 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση ασφαλιστικς ικαντητας

7-12-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1222/5-12-18 : Αποσυσχτιση ΑΦΜ πωλητ μεταβιβασθντος οχματος στο Πληροφοριακ Σστημα Οχημτων

7-12-18   ΥΠΕΕ ... 60095/4005/1-10-18 : Απντηση σε ατηση σχετικ με την εφαρμογ του π.δ. 41/18 "Κανονισμς Πυροπροστασας Κτιρων"

7-12-18   ΥΠΕΕ 174579/2250/18 (ΦΕΚ-5474 Β/6-12-18) : Εκπαδευση νεοεισερχομνων δασεργατν

7-12-18   ΥΠΟΙΑΝ 121430/18 (ΦΕΚ-5465 Β/6-12-18) : Καθορισμς προυποθσεων, ρων και δικαιολογητικν για την τροποποηση των επενδυτικν σχεδων που υπχθησαν στις διατξεις των ν. 3299/04 και 3908/11

7-12-18   Κ.Υ.Α. ΔΙΔΚ/43979/18 (ΦΕΚ-5462 Β/6-12-18) : Καθορισμς απαιτομενων αν ειδικτητα προσντων, κριτηρων κατταξης, προθεσμας υποβολς αιτσεων των υποψηφων και τρπος υποβολς τους, απαιτομενων δικαιολογητικν και αναγκαων λεπτομερειν της παρ. 17 του ρθρου 59 του ν. 4314/14 (ΦΕΚ-265 Α), πως ισχει, για την πρσληψη επιστημονικο προσωπικο στην Αννυμη Εταιρεα με την επωνυμα "Κοινωνα της Πληροφορας (ΚτΠ) ΑΕ"

7-12-18   ΕΦΚΑ 50/6-12-18 : Εκκαθριση εισφορν Μη Μισθωτν ασφαλισμνων με πολλαπλ σκηση δραστηριτητας / απασχλησης και ασφαλισμνων που εμππτουν στις ρυθμσεις της παρ. 9 του ρθρου 39 του ν. 4387/16 (ΔΠΥ)

7-12-18   ΕΦΚΑ 1454839/6-12-18 : Ημερομηνες πστωσης παροχν ασθενεας του π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τους 2019

7-12-18   Π.Δ. 107/18 (ΦΕΚ-204 Α/6-12-18) : Οργανισμς Ναυτικο Απομαχικο Ταμεου (ΝΑΤ)

7-12-18   ΥΠ.ΨΗΦ.ΠΟΛ.ΤΗΛΕΠ.ΕΝΗΜ. 3586/18 (ΦΕΚ-5491 Β/6-12-18) : Καθορισμς των μσων, της διαδικασας καθς και κθε λλου θματος τεχνικο λεπτομερειακο χαρακτρα για τη διασφλιση της πρσβασης των Ατμων με Αναπηρα στις υπηρεσες των παροχν υπηρεσιν μσων μαζικς ενημρωσης και επικοινωνας6-12-18   ΥΠΥΜΕ Α/80838/3671/5-12-18 : Διευκρινσεις σχετικ με τη μεταφορ μαθητν με δημσια σμβαση σμφωνα με τα οριζμενα της υπ' αριθμ. 50025/26-9-18 (Ν 4217) κ.υ.α.

6-12-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ15/Δ/ΟΙΚ.61080/1692/5-12-18 : Εκκαθριση ασφαλιστικν εισφορν προσπων που εμππτουν στις ρυθμσεις των ρθρων 36 παρ. 1 και 2 και του ρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/16

6-12-18    ΕΦΚΑ - ΚΕΑΟ Γ36/04/490/23-11-18 : Επιστροφ εισπραχθεισν απαιτσεων ΚΕΑΟ λγω τελεσδικης αποβολς απ πνακα κατταξης πλειστηριασμο, πτωχευτικς διανομς, κ.α"

6-12-18   ΥΠΕΕ 176737/6327/6-12-18 : Παροχ οδηγιν εφαρμογς της διταξης της παρ. 7 του ρθρου 3 του ν. 998/79 πως αυτ προσετθη με την παρ. 1 του ρθρου 154 του ν. 4389/16

6-12-18   ΑΑΔΕ 30/004/000/5974/5-12-18 : Εγκκλιος σχετικ με την Απφαση του Διοικητ ΑΑΔΕ για τη διαδικασα δειγματοληψας και εξτασης των δειγμτων των κατασχεμνων βιομηχανοποιημνων καπνν

6-12-18   ΕΑΑΔΗΣΥ Α13/18 : Διατπωση γνμης της Αρχς σμφωνα με το ρθρο 2, παρ. 2 περ. γ υποπερ. αα του ν. 4013/11 επ διατξεων προτεινμενου ρθρου 40 του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης στο σχδιο νμου "Εναρμνιση της ελληνικς νομοθεσας με την οδηγα ΕΕ 2016/943 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 8ης Ιουνου 2016 σχετικ με την προστασα της τεχνογνωσας και των επιχειρηματικν πληροφοριν που δεν χουν αποκαλυφθε (εμπορικ απρρητο) απ την παρνομη απκτηση, χρση και αποκλυψ τους - Μτρα για την επιτχυνση του ργου του Υπουργεου Οικονομας και Ανπτυξης και λλες διατξεις

6-12-18   Π.Δ. 105/18 (ΦΕΚ-203 Α/5-12-18) : Οργανισμς του Εθνικο Κντρου Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΚΔΔΑ)

6-12-18   Κ.Υ.Α. 2/89338/ΔΛΓΚ/18 (ΦΕΚ-5456 Β/5-12-18) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων διανομς του Κοινωνικο Μερσματος τους 20185-12-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1220/30-11-18 : Κοινοποηση της διταξης των ρθρων 68 του ν. 4386/16, 71 του ν. 4554/18 και της γνωμοδτησης 145/17 του Νομικο Συμβουλου του Κρτους

5/12-18   ΦΕΚ-5435 Β/4-12-18 :
ΚΥΑ 2/88411/ΔΕΠ/18 : Καταβολ εφπαξ χρηματικο ποσο στα στελχη των Ενπλων Δυνμεων, της Ελληνικς Αστυνομας, του Πυροσβεστικο Σματος και του Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς.
ΚΥΑ 2/88410/ΔΕΠ/18 : Καταβολ εφπαξ χρηματικο ποσο στα μλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημων και των ΤΕΙ και σε λοιπ προσωπικ.
ΚΥΑ 2/88420/ΔΕΠ/18 : Καταβολ εφπαξ χρηματικο ποσο στους Ιατρος του Ε.Σ.Υ., Ιατρος και Οδοντιτρους Δημσιας Υγεας Ε.Σ.Υ., Επικουρικος Ιατρος και Ειδικευμενους Ιατρος.
ΚΥΑ 2/88419/ΔΕΠ/18 : Καταβολ εφπαξ χρηματικο ποσο στους Δικαστικος Λειτουργος και τα μλη του Κριου Προσωπικο του Νομικο Συμβουλου του Κρτους.
ΚΥΑ 2/88415/ΔΕΠ/18 : Καταβολ εφπαξ χρηματικο ποσο στα μλη του μνιμου καλλιτεχνικο προσωπικο της Κρατικς Ορχστρας Αθηνν, της Κρατικς Ορχστρας Θεσσαλονκης και της Ορχστρας της Εθνικς Λυρικς Σκηνς.

5-12-18  ΦΕΚ-5438 Β/4-12-18 :
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/83371/122/18 : Υπολογισμς, χρνος και διαδικασα απδοσης μισθωμτων δημοσων λατομεων.
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/83780/346/18 : Καθορισμς δρσεων που υλοποιε το Κντρο Ανανεσιμων Πηγν και Εξοικονμησης Ενργειας για την εφαρμογ του ρθρου 19Α του ν. 4062/2012.

5-12-18  ΦΕΚ-5441 Β/4-12-18 :
ΚΥΑ 20595/18 : Καθορισμς δρσεων που υλοποιε το Κντρο Ανανεσιμων Πηγν και Εξοικονμησης Ενργειας για την εφαρμογ του ρθρου 19Α του ν. 4062/2012.
ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.53Β/687/43403/18 : Τροποποηση της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ. 4727/19-2-2008 (ΦΕΚ Β 315) υπουργικς απφασης «Καθορισμς υποχρεσεων των υπαλλλων που τελον σε δεια υπηρεσιακς εκπαδευσης».

5-12-18   Κ.Υ.Α. 4358/18 (ΦΕΚ-5446 Β/5-12-18) : Τροποποηση της αριθμ. 2721/18 κ.υ.α. Πρσκληση επιχειρσεων για υποβολ αιτσεων υπαγωγς στη δρση "Μεταφορικ Ισοδναμο"

5-12-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242/18 (ΦΕΚ-5447 Β/5-12-18) : Εγκριση Εθνικο Σχεδου αξησης του αριθμο των κτιρων με σχεδν μηδενικ κατανλωση ενργειας

5-12-18   EAAΔΗΣΥ Α12/18 : Διατπωση γνμης της Αρχς, σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011 πως ισχει, επ προτεινμενων διατξεων στο Σχδιο Νμου του Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτικς, με ττλο «Επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Μεταναστευτικς Πολιτικς και λοιπς διατξεις».

5-12-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1219/4-12-18 : Χρνος κπτωσης ασφαλιστικν εισφορν (ΕΦΚΑ) απ τα ακαθριστα σοδα μη μισθωτν

5-12-18   ΥΠΕΘ Φ.351.1/53/206591/Ε3/18 (ΦΕΚ-5440 Β/5-12-18) : Διαπστωση της πασης λειτουργας υπηρεσιν και οργανικν μονδων και της ναρξης πλρους λειτουργας των Κντρων Εκπαιδευτικς και Συμβουλευτικς Υποστριξης (ΚΕΣΥ)

5-12-18   ΠΥΣ 22/18 (ΦΕΚ-202 Α/4-12-18) : Τροποποηση της 48/11-12-15 ΠΥΣ "Σσταση και συγκρτηση Επιτροπς Συντονισμο Μεγλων Εργων Υποδομς"

5-12-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2132.17/80476/18 (ΦΕΚ-5430 Β/4-12-18) : Διαδικασα σφργισης και αποσφργισης επιχειρσεων καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος που λειτουργον εντς χερσαας ζνης λιμνα θαλασσοπλοοντων πλοων πλωτν ναυπηγημτων μονμως αγκυροβολημνων πλοων4-12-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/88681/0026/4-12-18 : Οδηγες για την τρηση του Μητρου Δεσμεσεων - Τροποποισεις

4-12-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 1924/ΟΙΚ.45923/4-12-18 : Εγκκλιος για την αποστολ στοιχεων για τη συγκρτηση των πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων και του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου με θητεα απ 1-1-2019 ως 31-12-2020

4-12-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.94070/4-12-18 : Κοινοποηση νου υποδεγματος Σχεδου Βεβαωσης πληρτητας φακλου μετ την κδοση της Δ1(δ)/ΓΠ/οικ. 86851/12-11-18 (ΦΕΚ-5132 Β/2018) Υπουργικς Απφασης

4-12-18    ΥΠΕΚΑΚΑ 59968/1384/18 (ΦΕΚ-5402 Β/3-12-18) : Τροποποηση της 15323/624/6-9-10 κ.υ.α. με ττλο : "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση και κατρτιση 10.000 δικαιοχων "επιταγς επαννταξης στην αγορ εργασας" και καθορισμς του τπου, της μορφς και του περιεχομνου της "επιταγς επαννταξης στην αγορ εργασας" (Β 1398), πως ισχει

4-12-18   ΕΦΚΑ 49/4-12-18 : Επκταση κατηγοριν απασχολομενων με αμοιβ και παρακρτηση εισφορν μσω της διαδικασας κδοσης και εξαργρωσης Εργοσμου τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ

4-12-18   Ν. 4579/18 (ΦΕΚ-201 Α/3-12-18) : Υποχρεσεις αερομεταφορων σχετικ με τα αρχεα επιβατν - προσαρμογ της νομοθεσας στην Οδηγα (ΕΕ) 2016/681 και λλες διατξεις

4-12-18   Ν. 4578/18 (ΦΕΚ-200 Α/3-12-18) : Μεωση ασφαλιστικν εισφορν και λλες διατξεις

4-12-18   Ν. 4577/18 (ΦΕΚ-199 Α/3-12-18) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με μτρα για υψηλ κοιν εππεδο ασφλειας συστημτων δικτου και πληροφοριν σε ολκληρη την Ενωση και λλες διατξεις3-12-18   ΥΠΕΘ 208738/Ε2/3-12-18 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων απσπασης σε ΚΕΣΥ

3-12-18   K.Y.A. 55248/1295/18 (ΦΕΚ-5398 Β/3-12-18) :  Τροποποηση της αριθμ. οικ. 45857/772/4-10-2017 (Β’ 3534) απφασης των Υπουργν Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης και Οικονομικν, εφεξς ως: «Πργραμμα ενσχυσης της απασχλησης 2.000 αμειβμενων με δελτο παροχς υπηρεσιν με μετατροπ της σμβασης παροχς ανεξρτητων υπηρεσιν σε σμβαση εξαρτημνης εργασας».

3-12-18   ΦΕΚ-5358 Β/29-11-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.21250/58484/1853/18 : Καθορισμς ημερομηνας καταβολς των συντξεων μηνς Ιανουαρου 2019 του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
ΥΠΕΚΑΚΑ οκ.60757/3099/18 : Κρυξη γενικς υποχρεωτικς της απ 28.3.2017 Συλλογικς Σμβασης Εργασας «Για τους ρους αμοιβς και εργασας των εργαζομνων στις Ξνες Αεροπορικς Εταιρεες».
ΥΠΕΚΑΚΑ ΓΠ/Δ12/οικ.60502/1783/18 : Χοργηση προθεσμας για την αδειοδτηση Μονδων Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικο μη χαρακτρα, σμφωνα με το ρθρο 14 της με αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/25-6-2007 υπουργικς απφασης (Β 1136).

3-12-18   Κ.Υ.Α. ΔΙΔΚ/ΟΙΚ.42766/18 (ΦΕΚ-5357 Β/29-11-18) : Καθορισμς : α) των απαιτομενων προσντων και εξειδκευση των κριτηρων του ρθρου 21 του ν. 2190/94 (Α 28), λαμβνοντας υπψη ενδεχμενες εξειδικευμνες ανγκες για τη λειτουργα των φορων, β) της προθεσμας και του τρπου υποβολς των αιτσεων των υποψηφων και γ) των απαιτομενων δικαιολογητικν, καθς και κθε θματος σχετικ με τη διαδικασα πρσληψης για την κλυψη των αναγκν φλαξης του Υπουργεου Οικονομικν και του Υπουργεου Διοικητικς Ανασυγκρτησης και των εποπτευμενων απ αυτ φορων, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου γδοου του ν. 4506/17 (Α 191)

3-12-18   ΥΠΕΘ 196690/Δ2/18 (ΦΕΚ-5346 Β/28-11-18) : Τροποποηση της με αριθμ. 164700/Δ2/3-10-18 υ.α. με θμα : "Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυτικ Διδασκαλα για το σχολικ τος 2018-2019"

3-12-18    ΕΑΑΔΗΣΥ Α14/18 : Διατπωση γνμης της Αρχς, σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 2 περ. γ' υποπερ. αα' του ν. 4013/2011, επ νομοθετικν διατξεων που προτενονται απ τον Υπουργ Οικονομας και Ανπτυξης.

3-12-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2.86966/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-5374 Β/30-11-18) : Τροποποηση της αριθμ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31-7-18 απφασης του αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προυπολογισμο" (Β 3240)

3-12-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1216/29-11-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την επιβολ του τλους επιτηδεματος του ρθρου 31 του ν. 3986/11 σε σχολικος συνεταιρισμος του ρθρου 46 του ν. 1566/85

3-12-18   ΦΕΚ-5389 Β/30-11-18 :

Κ.Υ.Α. Κ1/204602/18 : Καθορισμς μεγστου αριθμο ανθρωποωρν απασχλησης για το ργο των σχολικν καθαριστριν κατ το σχολικ τος 2018-2019

ΥΠΕΚΑΚΑ 62125/1415/18 : Τροποποηση της με αριθμ. οικ. 34715/785/18 κ.υ.α. με θμα : "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 15.000 ανργων νων ηλικας 18-29 ετν, με μφαση στους πτυχιοχους ανωττων εκπαιδευτικν ιδρυμτων πανεπιστημιακο και τεχνολογικο τομα" ( Β 2414)

3-12-18   Κ.Υ.Α. Κ1/202009/18 (ΦΕΚ-5388 Β/30-11-18) : Τρπος διαχερισης χρηματοδοτσεων με αναδχους καθαριστς / καθαρστριες και συνεργεα καθαρισμο στα σχολεα Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σε λη την επικρτεια για το διδακτικ τος 2018-2019

3-12-18   ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Φ.10/50601/18 (ΦΕΚ-5371 Β/30-11-18) : Τροποποηση του υπ' αριθμ. π.δ. 273/99 (Α 229) "Κανονισμς Λειτουργας του Συνηγρου του Πολτη", ως ισχει30-11-18   ΥΠΥΜΕ ΔΝΣΒ/854/ΦΝ466/ΕΓΚ.11/27-11-18 : Οδηγς εκπνησης μελετν Δημοσων Εργων του ν. 4412/16 (Βιβλο Ι)

30-11-18   ΥΠΥΜΕ Α3/ΟΙΚ.93164/8762/29-11-18 : Παρταση ισχος δειας οδγησης κατχων, οι οποοι χουν συμπληρσει την ηλικα των εβδομντα τεσσρων (74) ετν

30-11-18   ΥΠΕΘ 207983/Ε2/30-11-18 : Αναπροσαρμογ προθεσμιν ελγου αιτσεων μετθεσης, ανρτησης πινκων μοριοδτησης και υποβολς ενστσεων29-11-18   ΥΠΕΕ 170195/758/18 (ΦΕΚ-5351 Β/28-11-18) : Σχδιο Στρατηγικς Ανπτυξης της Δασοπονας 2018-2038 (Εθνικ Στρατηγικ για τα Δση)

29-11-18   ΦΕΚ-5348 Β/28-11-18 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 90661/18 :Τροποποηση (3η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.46633/15-6-2018 υπουργικς απφασης, με θμα «Διαδικασα χοργησης και αποζημωσης οπτικν ειδν – γυαλιν ορσεως και υπηρεσιν ειδικς αγωγς στους δικαιοχους του ΕΟΠΥΥ» (Β’ 2284).
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2β/οικ.90481/18 :Τροποποηση και συμπλρωση της Α3γ/οικ. 86222/11-11-2015 (Β'2542) υπουργικς απφασης «Καθορισμς ρων και προποθσεων λειτουργας Κντρων τοποθτησης Ειδικν Βιολογικν Αορτικν Βαλβδων διαδερμικ διακορυφαα», πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με τις Α3γ/οικ. 16467/1-3-2016 (Β'784) και Γ2β/οικ. 66708/6-9-2018 (Β'3935) υπουργικς αποφσεις.

29-11-18   ΦΕΚ-5350 Β/28-11-18 :

ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.Δ15/Α/60089/1662/18 : Υπαγωγ ασφαλισμνων στο πρην ΤΣΠΕΑΘ στις διατξεις του ρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’).
ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.Δ15/Γ/60090/1663/18 :Υπαγωγ των απ 1.1.1993 ασφαλισμνων με παρλληλη ασφλιση μχρι 31.12.2016 σε πρην Φορες Ασφλισης, στις διατξεις του ρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α’).
ΥΠΕΚΑΚΑ Φ.Δ15/Γ/60091/1664/18 :Υπαγωγ των ασφαλισμνων του πρην ΟΓΑ με δραστηριοποηση σε περιοχς με ειδικ πληθυ-σμιακ κριτρια, στις διατξεις του ρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 30 Α’).

29-11-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1215/26-11-18 : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1252/15 εγκυκλου, αναφορικ με τη μη επιβολ του προστμου της περ. α της παρ. 2 του ρθρου 54 του ν. 4174/13 κατ τη διρθωση πληροφοριακν στοιχεων των δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν και νομικν προσπων και νομικν οντοττων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπν συνυποβαλλμενων εντπων)28-11-18   ΥΠΕΘ 205333/Ε2/28-11-18 : Πρσκληση εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για υποβολ αιτσεων απσπασης σε Κντρα Εκπαιδευτικς και Συμβουλευτικς Υποστριξης (ΚΕΣΥ) για το σχολικ τος 2018-2019

28-11-18   ΕΦΚΑ 1137421/26-9-18 : Μσθωση Μεταφορικν Μσων για το τος 2019

28-11-18   ΟΑΕΔ 86857/28-11-18 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13/2018 - Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση ξι χιλιδων (6.000) ανργων ηλικας ως 39 ετν, αποφοτων τριτοβθμιας εκπαδευσης, σε κλδους ξυπνης εξειδκευσης (Research and Innovation Strategiew for Smart Specialization - RIS3) και παραγωγικς δραστηριτητας

28-11-18   Κ.Υ.Α. 21325/18 (ΦΕΚ-5315 Β/27-11-18) : Πλασιο εφαρμογς του θεσμο της κοινωφελος εργασας ενηλκων και κατρτιση νου πνακα φορων που συμμετχουν στην εφαρμογ του

28-11-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6Α/ΓΠ/82784/28-11-18 : Παιδαγωγικ και Διδακτικ Επρκεια για την κατληψη θσεων Εκπαιδευτικο προσωπικο στα ΔΙΕΚ αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας Ν. 4186/13

28-11-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/84193/18 (ΦΕΚ-5319 Β/27-11-18) : Τροποποηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.30452/12-06-2018 (2214/Β') απφασης, με θμα «Καθορισμς διαδικασας εσπραξης με τη μορφ δσεων, των οφειλμενων ποσν επιστροφς (rebate) του ρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α' 31) και αυτματης επιστροφς (claw back) του ρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α' 41), των Κατχων δειας Κυκλοφορας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικν προντων και των φαρμακευτικν εταιρειν προς τον ΕΟΠΥΥ, για τα τη 2012-2017.

28-11-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 54721/Δ1/18853/18 (ΦΕΚ-5322 Β/27-11-18) : Παρταση ισχς της αριθμ. Φ.800000/10124/3162/17 απφασης του Υφυπουργο Εργασας Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης

28-11-18   Ν. 4576/18 (ΦΕΚ-196 Α/27-11-18) : Κρωση α) της απ 29 Ιουνου 2018 Πρξης Νο¬μοθετικο Περιεχομνου «Παρταση μειωμνων συντελεστν ΦΠΑ στα νησι Λρο, Λσβο, Κω, Σμο και Χο» (Α 115), β) της απ 24 Ιουλου 2018 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Σσταση ειδικο λογαριασμο για την αρωγ πληγντων απ τις πυρκαγις που ξσπασαν σε περιοχς της Επικρτειας στις 23 και 24 Ιουλου 2018» (Α 135), γ) της απ 26 Ιουλου 2018 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «κτακτα μτρα για τη στριξη των πληγντων και την αποκατ¬σταση ζημιν απ τις πυρκαγις που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικς στις 23 και 24 Ιουλου 2018» (Α 138) και δ) της απ 10 Αυγοστου 2018 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Επεγοντα μτρα για την εκτλεση πρξεων κατεδφισης και την αποκατσταση ζημιν απ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018» (Α 149) και λλες διατξεις.27-11-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6Α/ΓΠ/ΟΙΚ.61620/27-11-18 : Παροχ υπηρεσιν σε ασθενες απ αποκλειστικς νοσοκμες

27-11-18    ΥΠΕΘ 204421/Ε2/27-11-18 : Τοποθετσεις μεταταχθντων στην Α/θμια εκπαδευση δυνμει της παρ. 11 του ρθρου 82 του ν. 4172/13

27-11-18   ΥΠ.ΕΣ. 67646/23-11-18 : Αντιρρησες Συνεδησης (Εναλλακτικ Υπηρεσα)26-11-18   ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ σχετικ με την Αποζημωση των συνταξιοδοτομενων Δημοτικν Υπαλλλων (ρθρο 204 Ν. 3584/07)

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 204 Ν.3584/07) (26/11/2018)

26-11-18   ΑΑΔΕ ΔΤΔ/Γ/1174060/ΕΞ2018/22-11-18 : Σνοψη κανονιστικο πλαισου για τις μετακινσεις ζων συντροφις στην ΕΕ

26-11-18   Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1214/18 (ΦΕΚ-5263 Β/23-11-18) : Τροποποηση της απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολι¬τικς ΠΟΛ.1210/07-11-2018 "Καθορισμς του τρπου, της διαδικασας και του χρνου απδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασας και των αρχν ελγχου καταβολς του, του τπου και του περιεχομνου των πρξεων βεβαωσης της οφειλς απ τη μη καταβολ του, του σχετικο προστμου και των οργνων κδοσης αυτν, των οργνων και της διαδικασας απαγρευσης αππλου και ρσης αυτς καθς και του ποσοστο μεωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικν κριτηρων για την παροχ της και του τρπου απδειξης τους" (Β' 5170).23-11-18 ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 3314/162411/22-11-18 : λεγχοι στα πλασια υλοποησης του Προγρμματος της Ε.Ε για τα σχολεα- διευκρινσεις σον αφορ την παρ. 2 του ρθρου 11 της ΚΥΑ 429/22087/09.02.2018 (ΦΕΚ 594 Β')

23-11-18 ΑΑΔΕ ΔΣΣ/Α1169466/ΕΞ2018/18 (ΦΕΚ 5238 Β/22-11-2018) : Καθορισμς διαδικασας αξιολγησης Οργανικν μονδων της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την εφαρμογ της παρ. 4 του αρ. 23 του ν.4389/201622-11-18   ΦΕΚ-5217 Β/21-11-18 :

ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/70649/3708/18 : Καθορισμς της ημερομηνας μχρι την οποα εναι επιτρεπτ η υποβολ εκπρθεσμων δηλσεων και η κατθεση αιτσεων διρθωσης προ¬δλου σφλματος για τις υπ κτηματογρφη-ση περιοχς 1) των Ο.Τ.Α. α)..... του Καλλικρατικο Δμου Καλαμπκας, β) .... του Καλλικρατικο Δμου Τρικκαων, γ) ..... του Δμου Πλης και δ) .... του Δμου Φαρκαδνας της Περιφερειακς Εντη¬τας Τρικλων της Περιφρειας Θεσσαλας, και 2) του Καλλικρατικο Δμου Αγινας και συγκεκριμνα του προκαποδιστριακο Δμου Αιγνης και των Κοινοττων Βαθος, Κυψλης, Μεσαγρο και Πρδικας, της Περιφερειακς Εντητας Νσων της Περιφρειας Αττικς.
ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/70647/3707/18 : Καθορισμς της ημερομηνας μχρι την οποα εναι επιτρεπτ η υποβολ εκπρθεσμων δηλσεων και η κατθεση αιτσεων διρθωσης προδλου σφλματος για τις υπ κτηματογρφηση περιοχς στις προκαποδιστριακς Κοιντητες Νεοχωρου, Επταμλων και Λευκνα της Περιφε¬ρειακς Εντητας Σερρν της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας και στις προκαποδιστριακς Κοιντητες Γενισας, Διομδειας, Μαγικο, Πηγαδων, Ευμορου και Κιμμερων της Περιφερειακς Εντητας Ξνθης της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας Θρκης.

22-11-18   Κ.Υ.Α. 53027/4530/18 (ΦΕΚ-5223 Β/21-11-18) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτησης της Γ δσης του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-1-2018-31-12-2018

22-11-18   Κ.Υ.Α. 50694/Δ1/17452/18 (ΦΕΚ-5221 Β/21-11-18) : Ανθεση διδασκαλας μαθημτων στις Επαγγελματικς Σχολς (ΕΠΑΣ) Μαθητεας του ΟΑΕΔ και οδηγες εφαρμογς

22-11-18   Κ.Υ.Α. 242.1/84993/18 (ΦΕΚ-5213 Β/21-11-18) : Καθορισμς των προσντων, των προποθσεων, των κατηγοριν των υποψηφων, των κωλυμτων κατταξης και των διαδικασιν για την εισαγωγ στις Σχολς Δοκμων Σημαιοφρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκμων Λιμενοφυλκων με το σστημα των Πανελλαδικν Εξετσεων.

22-11-18   Κ.Υ.Α. 302050/ΥΔ5250/18 (ΦΕΚ-5205 Β/20-11-18) : Σστημα δημοσιονομικν διορθσεων και διαδικασες ανκτησης αχρεωσττως παρανμως καταβληθντων ποσν απ πρους του κρατικο προπολογισμο για την υλοποηση προγραμμτων συγχρηματοδοτομενων στο πλασιο των Προγραμμτων του Στχου Ευρωπακς Εδαφικς Συνεργασας (ΕΕΣ) 2014 - 2020, σμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014».

22-11-18   Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/583276/23085/3149/734/18 (ΦΕΚ-5207 Β/20-11-18) : Τροποποηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΠΑΑΕ/408113/21902/2725/603/4-10-2017 (ΦΕΚ 3568/τ.Β/10-10-2017) κοινς υπουργικς απφασης περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις» (ΦΕΚ Α 121), πως αυτ προστθηκε με το ρθρο 5 του ν. 4479/2017 (ΦΕΚ Α 94) και της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ ΤΤΠΑΑΕ/422670/17340/2220/446/31-8-2018 (ΦΕΚ 3727/τ.Β/31-8-2018) απφασης τροποποησης αυτς.21-11-18   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/19/ΟΙΚ.46159/20-11-18 : Σχετικ με τη χοργηση φαρμακευτικν ειδν στους πληγντες απ την πυρκαγι

21-11-18   ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/ΟΙΚ.46158/20-11-18 : Την τροποποηση της αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104747/12 κ.υ.α., με περιεχμενο τον κατλογο παθσεων, τα φρμακα των οποων χορηγονται με μειωμνη μηδνικ συμμετοχ του ασφαλισμνου

21-11-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Δ3Γ/ΟΙΚ.87590/18 (ΦΕΚ-5212 Β/20-11-18) : Προμθεια ναρκωτικν φαρμκων του Κρατικο Μονοπωλου

21-11-18   Π.Δ. 101/18 (ΦΕΚ-194 Α/20-11-18) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στην Οδηγα 2013/59/Ευρατμ του Συμβουλου, της 5ης Δεκεμβρου 2013, για τον καθορισμ βασικν προτπων ασφλειας για την προστασα απ τους κινδνους που προκπτουν απ τις ιοντζουσες ακτινοβολες και την κατργηση των Οδηγιν 89/618/Ευρατμ 90/641/Ευρατμ, 96/29/Ευρατμ, 97/43/Ευρατμ και 2003/122/Ευ-ρατμ (ΕΕ L13/17.1.2014) - Θσπιση Κανονισμν Ακτινοπροστασας.

21-11-18   Π.Δ. 100/18 (ΦΕΚ-193 Α/20-11-18) : Ενταξη του Νοσοκομεου Κρατουμνων Κορυδαλλο στο ΕΣΥ και μετονομασα σε Ειδικ Κντρο Υγεας Κρατουμνων Κορυδαλλο

21-11-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Β/1171568/ΕΞ2018/19-11-18 : Φορολογικ μεταχερηση χρηματικο βραβεου που λαμβνει νομικ πρσωπο νομικ ονττητα στο πλασιο επιχειρηματικς δραστηριτητας

21-11-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1213/19-11-18 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 46 του ν. 4569/18 (ΦΕΚ-179 Α) σχετικ με την εκπροσπηση του Ελληνικο Δημοσου στις δκες του ν. 3869/10 (ρθμιση οφειλν υπερχρεωμνων φυσικν προσπων)

21-11-18  ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΣΣΚ/ΤΠΠ/ΟΙΚ.43400/20-11-18 : Διαδικτυακ εφαρμογ για το Κοιν Πλασιο Αξιολγησης (ΚΠΑ)20-11-18   ΥΠ.ΕΣ. 65720/19-11-18 : Πνακες στοχοθεσας οικονομικν αποτελεσμτων τους 2019 και παροχ διευκρινσεων επ του στχου του οικονομικο αποτελσματος ΟΠΔ

20-11-18   ΥΠ.ΕΣ. 65172/16-11-18 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2018 ως 31-12-2018, καθς και αριθιμο μεταφερμενων μαθητν

20-11-18   ΥΠΕΘ Φ.25Α/195192/Δ4/18 (ΦΕΚ-5206 Β/20-11-18) : Πλασιο οργνωσης και λειτουργας του προγρμματος "Μα να αρχ στα ΕΠΑΛ - υποστριξη σχολικν μονδων ΕΠΑΛ

20-11-18   ΕΦΚΑ 48/19-11-18 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 4 του ν. 4554/18 που αφορον την ασφαλιστικ τακτοποηση των σχολικν φυλκων

20-11-18   ΥΠΕΘ Φ.350.2/11/198637/Ε3/20-11-18 : Υποβολ αιτσεων Περιφερειακν Διευθυντν Εκπαδευσης

20-11-18   ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 10564/13-11-18 : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν λγω εορτν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2018

20-11-18   Κ.Υ.Α. 5881/18 (ΦΕΚ-5181 Β/19-11-18) : Τροποποηση της με αριθμ. 16550/28-11-16 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με θμα : "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 10.000 ανργων, ηλικας 30-49 ετν"

20-11-18   ΦΕΚ-5132 Β/16-11-18 :

Κ.Υ.Α. Δ11/οικ.58769/2522/18 : Τροποποηση της αριθμ Δ11/οικ. 21568/620/ 12-4-2018 κοιν υπουργικ απφαση «Καθορισμς των προποθσεων και ρθμιση των λεπτομερειν του προγρμματος χρηματοδτησης των Δμων και των νομικν τους προσπων απ το Υπουργεο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης με σκοπ την δρυση νων τμημτων βρεφικς, παιδικς και βρεφονηπιακς φροντδας» (ΦΕΚ 1409 Β) πως ισχει μετ την τροποποηση της απ την υπ’ αριθμ. Δ11/οικ.37348/1265/5-7-2018 (ΦΕΚ 2803 Β) μοια της.
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.86851/18 : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 154949/2010 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 1918/ Β/2010) «ροι, προποθσεις, ργανα και διαδικασα χοργησης αδειν σκοπιμτητας και αδειν λειτουργας για εγκατσταση και λειτουργα συστημτων ιοντιζουσν και μη ιοντιζουσν ακτινοβολιν», πως χει τροποποιηθε με τις ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 40456/24-4-2012 (ΦΕΚ Β/1336/2012), ΓΠ/οικ 92211/4-10-2013, (ΦΕΚ Β/2494/2013, Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 22104/14-3-2018 (ΦΕΚ 950/Β/2018) υπουργικς αποφσεις και τις διατξεις του ρθρου 90 του ν. 4310/2014.19-11-18   ΥΠΕΚΑΚΑ Δ13/ΟΙΚ.60459/2927/19-11-18 : Παροχ κατευθνσεων για την προστασα αστγων κατ την περοδο του χειμνα

19-11-18   ΥΠΕΘ Φ.152/198227/Α5/19-11-18 : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις το ακαδημαικ τος 2019-2020

19-11-18   ΥΠΕΘ 198312/Ε2/19-11-18 : Διευκρινσεις για τον διπλασιασμ των ΜΣΔ σμφωνα με την εγκκλιο μεταθσεων 2018-2019

19-11-18    ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 4111.08/4246/19-11-18 : Ειδικ θματα για την εφαρμογ του μτρου "Μεταφορικ Ισοδναμο" (Ν. 4551/18, ΦΕΚ-116 Α/2-7-18)

19-11-18   ΥΠΥΜΕ Α3/86267/8182/14-11-18 : Διαδικασα δσμευσης - αποδσμευσης δειας οδγησης κατ' εφαρμογ των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 29 του Ν. 4530/18 (ΦΕΚ-59 Α)

19-11-18   ΥΠ.ΟΙΚ. 2/84027/ΔΠΓΚ/18 (ΦΕΚ-5171 Β/16-11-18) : Αναμρφωση των εγκεκριμνων αναλυτικν προπολογισμν των λοιπν φορων Γενικς Κυβρνησης, συμπεριλαμβανομνων και των ΑΔΑ που δεν ανκουν στην Κεντρικ Διοκηση ως ειδικο φορες, πλην OTA και φορων του Κεφαλαου Α' του ν.3429/2005

19-11-18   Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1210/18 (ΦΕΚ-5170 Β/16-11-18) : Καθορισμς του τρπου, της διαδικασας και του χρνου απδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασας και των αρχν ελγχου καταβολς του, του τπου και του περιεχομνου των πρξεων βεβαωσης της οφειλς απ τη μη καταβολ του, του σχετικο προστμου και των οργνων κδοσης αυτν, των οργνων και της διαδικασας απαγρευσης αππλου και ρσης αυτς καθς και του ποσοστο μεωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικν κριτηρων για την παροχ της και του τρπου απδειξς τους.16-11-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2331.15/85088/15-11-18 : Διευκρινσεις επ εγκυκλου για τις μετακινσεις των ΑμεΑ με τα επιβατηγ πλοα

16-11-18   ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/228/ΟΙΚ.42818/16-11-18 : Οδηγες προς τους φορες προλευσης και υποδοχς για την υλοποηση του Β κκλου του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας τους 2018

16-11-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΕΑΠ/2005980/ΕΞ2018/16-11-18 : Τροποποηση της εγκυκλου 2/57873/14-8-10 "Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των ρθρων 5 ως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/10 κ.υ.α., πως τροποποιθηκε και ισχει, σχετικ με την καταβολ των πσεως φσεων αποδοχν, αμοιβν, αποζημισεων και απολαβν μσω της Ενιαας Αρχς Πληρωμς, πως τροποποιθηκε και ισχει

16-11-18    ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Γ/1169765/ΕΞ2018/15-11-18 : Κοινοποηση της αριθμ. 172/18 γνωμοδτησης του ΝΣΚ αναφορικ με την ερμηνεα των διατξεων απαλλαγς απ δασμ, τλος ταξινμησης και ΦΠΑ ειδν / αυτοκιντων που παραλαμβνονται απ την Υπατη Αρμοστεα των Ηνωμνων Εθνν στην Ελλδα καθς και των υπηρεσιακν αυτοκιντων της Αντιπροσωπεας της Ε. Επιτροπς στην Ελλδα

16-11-18   ΑΑΔΕ ΔΔΘΕΚΑ/Β/1169072/ΕΞ2018/15-11-18 : Αποστολ αποφσεων του Δικαστηρου της ΕΕ που αφορον την ερμηνεα του δικαου σχετικ με την προτιμησιακ καταγωγ

16-11-18   Κ.Υ.Α. 118694/1485/Φ15/18 (ΦΕΚ-5129 Β/15-11-18) : Τροποποηση της αριθμ. 51483/700/φ15/18 κ.υ.α. "Οροι και προυποθσεις για την καλλιργεια και επεξεργασα της φαρμακευτικς κνναβης"15-11-18   Κ.Υ.Α. Αριθμ. 59138/18 (ΦΕΚ 5079 Β/14-11-2018) : Σσταση και συγκρτηση μικτς Διυπουργικς Επιτροπς Ανακαθορισμο Αρμοδιοττων και Διαδικασιν (Δ.Ε.ΑΝ.Α.Δ.) της κεντρικς διοκησης, των αποκεντρωμνων διοικσεων και της τοπικς αυτοδιοκησης α’ και β’ βαθμο, αν δημσια πολιτικ του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης.

15-11-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1212/13-11-18 : Κοινοποηση πνακα περιοχν στις οποες διενεργθηκε, με μριμνα του Δημοσου, ομαδικ καταπολμηση δκου της ελας κατ το ελαιοκομικ τος 2018-2019

15-11-18    ΥΠΕΚΑΚΑ Δ11/ΟΙΚ.57758/2484/18 (ΦΕΚ-5090 Β/14-11-18) : Κανονισμς Λειτουργας Εθνικο Συμβουλου Αναδοχς - Υιοθεσας

15-11-18    Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1209/18 (ΦΕΚ-5092 Β/14-11-18) : Καθορισμς διαδικασας καταχρισης και μεταβολς των στοιχεων απ τα υπχρεα πρσωπα για τη λειτουργα του Μητρου Τουριστικν πλοων και Μικρν σκαφν του ρθρου 2 του ν. 4256/14 και λοιπ θματα για την ανπτυξη και εφαρμογ αυτο

15-11-18    Ν. 4575/18 (ΦΕΚ-192 Α/14-11-18) : Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 16ης Απριλου 2014, σχετικ με τις ελχιστες προυποθσεις για την προαγωγ της κινητικτητας των εργαζομνων μεταξ των κρατν - μελν, με τη βελτωση της απκτησης και της διατρησης δικαιωμτων συμπληρωματικς συνταξιοδτησης" και λλες διατξεις14-11-18   Ν. 4574/18 (ΦΕΚ-191 Α/13-11-18) : Κρωση της σμβασης παραχρησης μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και της εταιρεας "ΓΑΙΟΣΕ ΑΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ", της εταιρεας "ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", της εταιρεας "ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και της εταιρεας "ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για την "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ" και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

14-11-18   ΥΠΕΘ 191381/Ζ1/18 (ΦΕΚ-5065 Β/13-11-18) : Τροποποηση - ως προς τους δικαιοχους μετεγγραφς και τη διαδικασα - της κ.υ.α. 129851/ζ1/30-7-18 (ΦΕΚ-3194 Β) "Ρθμιση θεμτων ενσχυσης για τα τκνα οικογενειν που επλγησαν κατ τις πυρκαγις της 23ης και 24ης Ιουλου 2018"

14-11-18  ΥΠΕΚΑΚΑ 58444/2979/18 (ΦΕΚ-5060 Β/13-11-18) : Κρυξη γενικς υποχρεωτικς της απ 21-3-2017 ΣΣΕ "Για τους ρους αμοιβς και εργασας ξενοδοχουπαλλλων Νσων Ρδου"

14-11-18    Κ.Υ.Α. Δ4Δ/87199/18 (ΦΕΚ-5067 Β/13-11-18) : Επαναφορ υπαλλλων που μεταφρθηκαν δυνμει των διατξεων των ρθρων 16 του ν. 3891/10 (Α 188) και 9 του ν. 3920/11 (Α 33) σε διφορους τομες του Δημοσου

14-11-18     ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670/18 (ΦΕΚ-5045 Β/13-11-18) : Λειτουργα, τρησης, επικαιροποηση και περαιτρω ανπτυξη του πληροφοριακο συστματος "Ηλεκτρονικ Πολεοδομα"

14-11-18    Κ.Υ.Α. Γ4Β/ΓΠ/ΟΙΚ.86760/18 (ΦΕΚ-5066 Β/13-11-18) : Τροποποηση και συμπλρωση της απφασης περ καθορισμο της διαδικασας πρσληψης του λοιπο, πλην ιατρν, επικουρικο προσωπικο, της κατρτισης και τρησης ηλεκτρονικν καταλγων, της υποβολς αιτσεων και ελγχου δικαιολογητικν, των κριτηρων, της μοριοδτησης και των προσντων κατ κλδο και ειδικτητα

14-11-18   ΥΠΥΜΕ Α3/80159/7754/14-11-18 : Διευκρινσεις επ του ρθρου 29 του ν. 4530/18

14-11-18    ΥΠ.ΕΣ. 62715/7-11-18 : Μεταβατικ στδιο εφαρμογς του νου θεσμικο πλαισου των Φορων Διαχερισης Στερεν Αποβλτων (ΦΟΔΣΑ), Μρος Δετερο, ρθρα 225-247 του ν. 4555/18 (ΦΕΚ-133 Α)

14-11-18    ΥΠΟΙΑΝ 121262/13-11-18 : Τροποποηση των Καννων ΔΙΕΠΠΥ σχετικ με μετρολογικ θματα

14-11-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1211/8-11-18 : Παροχ οδηγιν για την εκπρθεσμη υποβολ της προβλεπμενης στην παρ. 16 του ρθρου 8 του ν. 1882/90 κατστασης συμφωνητικν, λγω συντρησης βλβης και στη συνχεια της υποδομς του Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος TaxisNet κατ τις ημερομηνες 20, 21 και 22.10.2018

14-11-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/1078/1360380/14-11-18 : Καταβολ Δωροσμου σε εργατοτεχντες οικοδμους

14-11-18    ΥΠΥΜΕ Α3/87848/8298/14-11-18 : Ανανωση δειας οδγησης μετ την ημερομηνα λξης της13-11-18   ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/78337/224/13-11-18 (ΦΕΚ-5030 Β/13-11-18) : Τροποποηση της αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/ΟΙΚ.12112/20-6-13 απφασης του  Υφυπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Κατηγορες, κριτρια και διαδικασα νταξης Πελατν στους Ευλωτους Πελτες ηλεκτρικς ενργειας" (Β 1521/2013) πως ισχει

13-11-18   ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

13-11-18    Κ.Υ.Α. 3269/18 (ΦΕΚ-5022 Β/12-11-18) : Εξασφλιση της πρσβασης των μνιμων κατοκων των περιοχν Εκτς Τηλεοπτικς Κλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγρμματα των ελληνικν τηλεοπτικν σταθμν ελεθερης λψης εθνικς εμβλειας

13-11-18    ΥΠ.ΕΣ. 63245/18 (ΦΕΚ-5023 Β/12-11-18) : Κατανομ της τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και της κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος λγους στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων και καταβολ στους δικαιοχους των αναλογοντων ποσν, για το τος 2018

13-11-18    Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑ[/71099/67/18 (ΦΕΚ-5018 Β/12-11-18) : Καθορισμς των ειδν και των ποσν των παραβλων που απαιτονται για τη χοργηση οποιασδποτε γκρισης που προβλπεται απ τις διατξεις του ν. 4512/18 γενικτερα τη μεταλλευτικ και λατομικ νομοθεσα καθς και την σκηση οποιασδποτε προσφυγς ενπιον του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας

13-11-18    ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.75167/12-11-18 (ΦΕΚ-5012 Β/12-11-18) : Τροποποηση απφασης καθορισμο κριτηρων επιλογς και διαδικασας υποβολς υποψηφιοττων, αξιολγησης και επιλογς για θσεις κλδου ιατρν και οδοντιτρων ΕΣΥ12-11-18   ΥΠΕΚΑΚΑ 56516/1324/18 (ΦΕΚ-5010 Β/9-11-18) : Τροποποηση της 37348/619/17 κ.υ.α. με θμα "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 15.000 ανργων ηλικας 30-49 ετν" , πως χει τροποποιηθε με τη με αριθμ. 32874/744/18 υ.α. (Β 2363)

12-11-18   ΥΠΕΘ Φ.251/191642/Α5/9-11-18 : Πιστοποηση αναπηρας υποψηφων για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση απ τα Κντρα Πιστοποησης Αναπηρας (ΚΕΠΑ)

12-11-18   ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/25956/ΕΓΚ.14/9-11-18 : Παροχ οδηγιν για την ανκληση αποφσεων πολιτογρφησης ομογενν κατχων Ειδικο Δελτου Ταυττητας Ομογενν (ΕΔΤΟ) λγω αμφισβτησης της ομογενειακς τους ιδιτητας7-11-18   ΥΠΥΜΕ Α3/84726/8036/5-11-18 : Διαδικασα αντικατστασης εντπου δειας οδγησης στην περπτωση απλειας της κατεχμενης δειας σε χρνο μεταγενστερο της υποβολς της αιτσεως για αντικατσταση

7-11-18   ΥΠΥΜΕ 84956/998/6-11-18 : Υλη συμπληρωματικς επιμρφωσης ελεγκτικο προσωπικο ΚΤΕΟ για το τος 2018

7-11-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.3/76190/18 (ΦΕΚ-4950 Β/6-11-18) : Καθορισμς ειδικτερων τεχνικν και λεπτομερειακν κριτηρων για τον χαρακτηρισμ σκφους πλωτο ναυπηγματος ως βοηθητικο υδατοκαλλιεργειν, χοργηση και ανανωση αδειν βοηθητικν σκαφν και πλωτν ναυπηγημτων βοηθητικν υδατοκαλλιεργειν, καθορισμς οργανικς σνθεσης πληρωμτων τους και λοιπ σχετικ θματα6-11-18  ΥΠΟΙΑΝ 107766/18 (ΦΕΚ-4925 Β/5-11-18) : Τροποποηση του ρθρου Δετερου της υπουργικς απφασης 31637/20-03-2017 (Β' 928) «Πρτυπα Καταστατικ για τις εταιρικς μορφς Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.

6-11-18   Κ.Υ.Α. ΕΑΠ/2004980/ΕΞ2018/5-11-18 (ΦΕΚ-4936 Β/5-11-18) : Τροποποηση της 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/τ.Β’/4-6-2010) κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης και Οικονομικν, «Απογραφ του πσης φσεως προσωπικο του δημοσου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμο», πως ισχει.

6-11-18   ΥΠΕΕ 758/18 (ΦΕΚ-4930 Β/5-11-18) : Τροποποηση της με αριθμ. Φ14/02/184780/899/ 18.12.2017 (ΦΕΚ 4588/τ.Β/27.12.2018) απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας «Προκρυξη της Δρσης "Αντικατσταση συστημτων θρμανσης πετρελαου με συστματα φυσικο αερου σε κατοικες" που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

6-11-18   ΕΦΚΑ Δ/ΑΣΦ/1069/1315813/6-11-18 : Ασφαλιστικ αντιμετπιση των μετχων Ανωνμων Εταιρειν των οποων ο σκοπς εναι η μεταφορ προσπων πραγμτων επ κομστρω με αυτοκνητα δημσιας χρσης

6-11-18   ΥΠΥΜΕ Α3/55521/5158/6-11-18 : Δημοσευση της με αριθμ 48461/4454/18 κ.υ.α. σχετικ με τα παραρτματα του ρθορυ 21 του π.δ. 51/12

6-11-18   ΦΕΚ-4940 Β/5-11-18 :

ΥΠΕΘ Φ.353.1/23/183930/Ε3/18  : Ρθμιση θεμτων σχετικν με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των Περιφερειακν Διευθυντν Εκπαδευσης.
ΥΠΕΘ Φ.353.1/24/183985/Ε3/18  : Ρθμιση θεμτων σχετικν με τη διαδικασα επιλογς και τοποθτησης των Διευθυντν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης.

6-11-18   Κ.Υ.Α. Δ13/ΟΙΚ.54905/2718/18 (ΦΕΚ-4934 Β/5-11-18) : Τροποποηση της 60134/786/2017 κοινς υπουργικς απφασης (ΦΕΚ 4545 τ.Β ') με θμα: Καθορισμς των ρων και των προποθσεων υλοποησης Προγρμματος με ττλο: «Στγαση και Εργασα για τους αστγους».

6-11-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3729/135714/18 (ΦΕΚ-4919 Β/5-11-18) : Ηλεκτρονικ μητρο εμπρων ζντων ζων σε συμμρφωση προς το π.δ. 308/2000 σχετικ με τους ρους υγειονομικο ελγχου που διπουν το εμπριο ορισμνων ειδν ζντων ζων σε συμμρφωση προς τις οδηγες 64/432/ΕΟΚ και 72/764/ΕΟΚ του Συμβουλου και την απφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπς της Ε.Ε..

6-11-18   N. 4572/18 (ΦΕΚ-188 Α/5-11-18) : Ιδρυση Μητροπολιτικο Οργανισμο Μουσεων Εικαστικν Τεχνν Θεσσαλονκης και λλες διατξεις --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

6-11-18   Π.Δ. 99/18 (ΦΕΚ-187 Α/5-11-18) : Ρθμιση του επαγγλματος του μηχανικο με καθορισμ των επαγγελματικν δικαιωμτων για κθε ειδικτητα5-11-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.84345/5-11-18 : Χρηματοδτηση προγραμμτων καταπολμησης κουνουπιν για το τος 2019

5-11-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Ε/ΓΠ/ΟΙΚ.84733/5-11-18 : Διευκρινσεις αναφορικ με τις απαιτσεις διαχερισης αποβλτων υγειονομικν μονδων των μονδων ημερσιας νοσηλεας

5-11-18   ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3ΑΒ/ΓΠ/ΟΙΚ.84718/5-11-18 : Εισαγγελικ διερενηση περιστατικν τραυματισμν ασθενν Μονδων ψυχικς Υγεας

5-11-18   ΥΠΟΙΑΝ 109034/18 (ΦΕΚ-4913 Β/2-11-18) : Τροποποηση της αριθμ. 91354/17 (Β 2983) απφασης του Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης "Καννες Διακνησης και Εμπορας Προιντων και Παροχς Υπηρεσιν (ΔΙΕΠΠΥ)"

5-11-18   ΥΠΕΘ 186387/Ε2/2-11-18 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ :  Μεταθσεις εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2018-2019

5-11-18   ΥΠΕΘ 186398/Ε2/2-11-18 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2018-20192-11-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1206/31-10-18 : Φορολογικ μεταχεριση Μσων Ατομικς Προστασας (ΜΑΠ) και γλακτος που αποτιμνται σε χρμα και καταβλονται σε εργαζμενους των ΟΤΑ

2-11-18   ΑΑΔΕ ΔΕΑΦ/Α/1161859/ΕΞ2018/31-10-18 : Διευκρινσεις σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση του Οργανισμο Αστικν Συγκοινωνιν Θεσσαλονκης (ΟΑΣΘ) και των μετχων αυτο μετ την ναρξη ισχος του ν. 4482/17

2-11-18   ΥΠΕΘ Φ.152/185450/Α5/1-11-18 : Πληροφορες για την εγγραφ των εισαγομνων αθλητν στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2018-2019

2-11-18   ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2040.0/72190/18 (ΦΕΚ-4871 Β/1-11-18) : Κρωση Κανονισμο Λειτουργας Περιφερειακν Διοικσεων ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

2-11-18   ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1198/18 (ΦΕΚ-4890 Β/1-11-18) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν λγω ντονων καιρικν φαινομνων (ντονες βρχοπτσεις-κατστροφικς πλημμρες) στις Δ.Ε. Κηρως, Ελυμνων και Νηλως του Δμου Λμνης-Μαντουδου-Αγας ννας της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας.

2-11-18   Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/50157/18 (ΦΕΚ-4898 Β/1-11-18) : Τροποποηση και αντικατσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/ΓΠ/46846/18 (Β 2315) κ.υ.α., με περιεχμενο "Ενιαος Κανονισμς Παροχν Υγεας (ΕΚΠΥ) του Εθνικο Οργανισμο Παροχν Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ)"

2-11-18   ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Η/ΟΙΚ.41195/18 (ΦΕΚ-4888 Β/1-11-18) : Προσθκη προιντων ιατροτεχνολογικο και υγειονομικο υλικο προς αποζημωση, καθορισμς τιμν αποζημωσης και τιμν κατηγορας, τροποποηση κατηγορας και τιμς προιντων ιατροτεχνολογικο και υγειονομικο υλικο1-11-18   ΥΠΕΕ 175371/1278/1-11-18 : Εκδοση αποφσεων απ τις ΕΠΕΑ

1-11-18   Κ.Υ.Α. 56779/1330/18 (ΦΕΚ-4892 Β/1-11-18) : Τροποποηση της αριθμ. 30659/89 υ.α. "Ειδικ εποχιακ βοθημα προς ομοειδες επαγγελματικς κατηγορες (εκτς των οικοδμων) και ειδικ βοθημα προς μεμονωμνους ασφαλισμνους" (Β 239), πως χει τροποποιηθε και ισχει

1-11-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1205/30-10-18 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 29 του ν. 4172/13 για τους ασκοντες αγροτικ επιχειρηματικ δραστηριτητα

1-11-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ. 1204/30-10-18 : Υποχρεσεις υπχρεων προσπων βσει των διατξεων του ν. 4557/18 (Α 139) "Πρληψη και καταστολ της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας" και κυρσεις σε περπτωση μη συμμρφωσης με αυτς

1-11-18   ΥΠΥΜΕ Β2/78557/7644/31-10-18 : Διευκρινσεις για τα Προγρμματα Θεωρητικς Εκπαδευσης που διεξγονται απ τα Κντρα Θεωρητικς Εκπαδευσης Υποψηφων Οδηγν (ΚΕΘΕΥΟ)

1-11-18   ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3730/135719/18 (ΦΕΚ-4855 Β/31-10-18) : Ηλεκτρονικ μητρο εμπρων ζντων ζων σε συμμρφωση προς το π.δ. 242/2005 σχετικ με τους ρους υγειονομικο ελγχου που διπουν το εμπριο ορισμνων ειδν ζντων ζων σε συμμρφωση προς την οδηγα 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλου και την απφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπς της Ε.Ε.

1-11-18   ΦΕΚ-4868 Β/31-10-18 :

ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4δ/ΓΠ/οικ.82828/18 : Συμπλρωση - τροποποηση του ρθρου 6 της αριθμ Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/2016 (ΦΕΚ Β 314) υπουργικς απφασης «Καθορισμς της διαδι¬κασας τοποθτησης ιατρν στα Νοσηλευτικ Ιδρματα προς απκτηση ειδικτητας».
Κ.Υ.Α. Γ2(δ)/οικ.82910/18 : Κοστολγηση της εξτασης «EndoPredict».

1-11-18   ΦΕΚ-4869 Β/31-10-18 :

ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1200/18 : Ορισμς εγγρφων και στοιχεων για την πιστοποηση και επαλθευση απ τα υπχρεα πρσω¬πα της ταυττητας των πελατν και των πραγματικν δικαιοχων νομικν προσπων νομικν οντοττων κατ την εφαρμογ των μτρων δουσας επιμλειας του ν. 4557/2018.
ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1201/18 : Εφαρμογ ρθρου 20 ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139 Α/30-7-2018).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1203/18  : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμ¬νων οφειλν για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ την εκδλωση σεισμο την 26.10.2018 στην Περιφερειακ Εντητα Ζακνθου της Περιφρειας Ιονων Νσων.

1-11-18    ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1199/18 (ΦΕΚ-4870 Β/31-10-18) : Παρταση του χρνου υποβολς των δηλσεων ΦΠΑ και καταβολς φρου που προκπτει απ αυτς για τους υποκεμενους που χουν την δρα της επιχειρηματικς τους δραστηριτητας στην Περιφερειακ Εντητα Ζακνθου της Περιφρειας Ιονων Νσων

1-11-18   ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1195/18 (ΦΕΚ-4861 Β/31-10-18) : Προδιαγραφς αναβθμισης - ρθμισης των λογισμικν υποστριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοχων λογισμικν κδοσης παραστατικν, που λειτουργον σε πρατρια καυσμων, σε εγκαταστσεις πωλητν πετρελαου θρμανσης και σε προμηθευτς υγραερου πεπιεσμνου φυσικο αερου για πρατρια, με πληροφορες για το εδος και την ποστητα του καυσμου.2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.