»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


30-10-20  Κ.Υ.Α. 144302/K1/20 (ΦΕΚ-4785 Β/30-10-20) : Καθορισμς ποσο παραβλου υπρ του Ελληνικο Δημοσου υποψηφων αλλοδαπν, για συμμετοχ στη διαδικασα πιστοποησης της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο προκειμνου να υπαχθον στο καθεστς του επ μακρν διαμνοντος .

30-10-20  Κ.Υ.Α. 4111.08.01/1758/20 (ΦΕΚ-4784 Β/30-10-20) : Τροποποηση της κοινς υπουργικς απφασης υπ’ αρ. 4796/2018 «Πλρης εφαρμογ του μτρου "Μεταφορικ Ισοδναμο" (Μ.Ι.) στις ωφελομενες μονδες (επιβτες)» (Β’ 6124).

30-10-20  ΑΑΔΕ Ε2172/26-10-20  : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου ελαιοκομικο τους 2020-2021, για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας

30-10-20  ΑΑΔΕ Ε2170/27-10-20 : Απαλλαγ ακιντων μικρν ακριτικν νησιν απ τον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων κατ τις διατξεις του ρθρου 29 του ν. 4726/2020 (Α' 181)

30-10-20  ΥΠ.ΔΙΚ. 53409/20 (ΦΕΚ-4783 Β/29-10-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 2199/30.6.2020 (Β’ 3871) απφασης του Υπουργο Δικαιοσνης, σχετικ με ζητματα που αφορον συναινετικ εγγραφ, ανκληση, εξλειψη και μεταρρθμιση προσημεωσης υποθκης.

30-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 122120/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4780 Β/29-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 67343/EΞ2019/19.6.2019 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Ρθμιση ειδικν θεμτων σχετικ με την τρηση και τη διαδικασα καταχρισης στο Κεντρικ Μητρο Πραγματικν Δικαιοχων των ρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β’ 2443).

30-10-20  Κ.Υ.Α. 1647/299960/20 (ΦΕΚ-4779 Β/29-10-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/Εκτροφς, σε εφαρμογ του ν. 3877/2010 (Α’ 160), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και ασφαλιστικ Ενημερτητα» (Β’ 1239).

30-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.69239/20 (ΦΕΚ-4777 Β/29-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4709).

30-10-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2253.1-1/70759/20 (ΦΕΚ-4775 Β/29-10-20) : Καθορισμς ενδεικτικο γενικο δικτου ακτοπλοκν συγκοινωνιν και δικριση τακτικν δρομολογιακν γραμμν σε κατηγορες.

30-10-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/245/20 (ΦΕΚ-4752 Β/27-10-20) : Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Αγουστο 2020 .

30-10-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/246/20 (ΦΕΚ-4752 Β/27-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ233/10.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β’ 4471).29-10-20  Ν. 4738/20 (ΦΕΚ-207 Α/27-10-20) : Ρθμιση οφειλν και παροχ δετερης ευκαιρας και λλες διατξεις.

29-10-20  ΥΠΕΚΥΠ 44343/1122/29-10-20  : Διευκρινσεις για την εφαρμογ των μτρων στριξης επαγγελματιν της τχνης και του πολιτισμο, ξεναγν και τουριστικν συνοδν

29-10-20  ΑΑΔΕ Ε2169/23-10-20 : Σχετικ με τη φορολογικ μεταχεριση των εισοδημτων που αποκτον οι αμειβμενοι προπονητς και οι εκπαιδευτς των Διαιτητν Ομαδικν Αθλημτων απ τις Ομοσπονδες

29-10-20  ΕΦΚΑ  279014/29-10-20 : Χρση τριψφιων τπων αποδοχν για υποβολ Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτν κοινν επιχειρσεων.

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/3/οικ.20178/29-10-20  : Εγκκλιος για την αποστολ στοιχεων για τη συγκρτηση των πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων και του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου με θητεα απ 1.1.2021 ως 31.12.2023.

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 71435/ΕΓΚ.389/27-10-20 : Οδηγες για συγχνευση Ληξιαρχεων Δημοτικν Ενοττων.

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 71430/27-10-20 : Επιλογ προσταμνων οργανικν μονδων επιπδου Γενικς Διεθυνσης και Διεθυνσης στους ΟΤΑ β' βαθμο με τις διατξεις των ρθρων 84-86 του Υπαλληλικο Κδικα, πως ισχει

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 71306/27-10-20 : γκριση προσλψεων προσωπικο στους Δμους, στις Περιφρειες καθς και στα Νομικ Πρσωπα της Τοπικς Αυτοδιοκησης της Χρας, στο πλασιο του ετσιου προγραμματισμο προσλψεων για το τος 2021.

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 71274/27-10-20 : Πρσθετα προσντα, επιβεβαωση των θσεων τακτικο προσωπικο των φορων της Τοπικς Αυτοδιοκησης που εγκρθηκαν απ την Επιτροπ ΠΥΣ 33/2006 στο πλασιο του ετσιου προγραμματισμο προσλψεων τους 2020 και αποστολ των σχετικν δικαιολογητικν.

29-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 20003/27-10-20 :  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ14 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανπτυξης και Αλληλεγγης για την Τοπικ Αυτοδιοκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεα, Πολιτισμς, Τουρισμς και Αθλητισμς» με ττλο: «Ελλδα 1821- Ελλδα 2021»

29-10-20  ΑΑΔΕ Δ/ΟΡΓ/Α/1125859/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4738 Β/26-10-20) : Οργανισμς της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.).

29-10-20  ΥΠΑΙΘ Φ.350/54/147139/Ε3/20 (ΦΕΚ-4758 Β/29-10-20) : Ρυθμσεις σχετικ με τις Εφορευτικς Επιτροπς για τη διεξαγωγ εκλογικς διαδικασας με ηλεκτρονικ ψηφοφορα για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων στα υπηρεσιακ συμβολια των εκπαιδευτικν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης, καθς και των μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (Ε.Ε.Π.) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (Ε.Β.Π.).

29-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68952/20 (ΦΕΚ-4757 Β/28-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.67924/23.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β4709).

29-10-20  ΒΟΥΛΗ 11867/8112/20 (ΦΕΚ-4756 Β/27-10-20) : γκριση συνχισης λειτουργας προγρμματος εκμθησης ξνων γλωσσν για τα μλη της Βουλς των Ελλνων.

29-10-20  ΑΑΔΕ Α1238/20 (ΦΕΚ-4755 Β/27-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1011/16-1-2020 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (Φ.Η.Μ.), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9-10-2002 (Β 1362) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (Β 1592), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων» (Β 85), πως ισχει.

29-10-20  ΑΑΔΕ Α1239/20 (ΦΕΚ-4755 Β/27-10-20) : Παρταση, ως 31-12-2020, της προθεσμας αναβθμισης των ενεργν Φ.Η.Μ., σμφωνα με τα οριζμενα στην υπ στοιχεα Α.1024/2020 απφαση του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «Συμπληρωματικς τεχνικς προδιαγραφς πρωτοκλλου επικοινωνας και κρυπτογρφησης για την διαββαση δεδομνων στο πληροφοριακ σστημα των Φ.Η.Μ.» (Β 317), πως ισχει.

29-10-20  Κ.Υ.Α. 840/20 (ΦΕΚ-4754 Β/27-10-20) : Καθορισμς ρων και προποθσεων ανθεσης και παροχς υπηρεσιν επικοινωνας και ενημρωσης των πολιτν, καθς και κθε λλης συναφος υπηρεσας που απαιτεται για την υλοποησ τους για την προστασα της δημσιας υγεας και τη λψη μτρων για την αποτροπ διασπορς του κορωνοο COVID - 19 και της διαδικασας διθεσης των σχετικν πιστσεων.

29-10-20  ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.19759/Α321/20 (ΦΕΚ-4753 Β/27-10-20) : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων για την χοργηση της κτακτης εφπαξ ενσχυσης με τη μορφ επιδματος στους πληγντες απ τις πλημμρες της 8ης και 9ης Αυγοστου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Εβοιας.

29-10-20  ΑΑΔΕ Α1240/20 (ΦΕΚ-4753 Β/27-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1124/2015 (Β’ 1196) απφασης Γ.Γ.Δ.Ε., πως τροποποιθηκε και ισχει, περ του καθορισμο της διαδικασας εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 65Α του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (ν. 4174/2013, Α’170), σχετικ με το Ετσιο Πιστοποιητικ που εκδδεται απ ορκωτος ελεγκτς λογιστς και ελεγκτικς εταιρεες εγγεγραμμνους στο δημσιο Μητρο του ν. 4449/2017 (Α’ 7) .

29-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1236/20 (ΦΕΚ-4751 Β/27-10-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 1 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 55), πως τροποποιθηκε και ισχει, η οποα κυρθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α 76), με την οποα λαμβνονται κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του.

29-10-20  Κ.Υ.Α. 43889/1815/20 (ΦΕΚ-4750 Β/27-10-20) : Επιβολ κυρσεων στο πλασιο εφαρμογς των κτακτων μτρων στριξης των ευπαθν ομδων εργαζμενων του ιδιωτικο τομα για την αντιμετπιση της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του τπου εργασας, σμφωνα με τις περ. β) ως και ε) της παρ. 2 του ρθρου 4 της απ 11.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 55), πως ισχει και των υπ’ αρ. 37095/1436/17-9-2020 (Β’ 4011)και 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινν υπουργικν αποφσεων.

29-10-20  ΥΠΑΙΘ 145154/Α5/20 (ΦΕΚ-4749 Β/27-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 14420/ΚΒ/04-02-2008 υπουργικς απφασης «Εξετσεις - ργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Γλωσσομθειας», πως τροποποιθηκε και ισχει (Β’ 218) .

29-10-20  Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.18145/Α36/20 (ΦΕΚ-4746 Β/27-10-20) : Επιδτηση ενοικου/συγκατοκησης για την κλυψη δαπανν προσωρινς στγασης κατοκων που επλγησαν απ: 1. τις πλημμρες της 9ης Αυγοστου 2020 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Ευβοας της Περιφρειας Στερες Ελλδας. 2. τις πλημμρες της 17ης ως και 20ης Σεπτεμβρου 2020 σε περιοχς των Περιφερειακν Ενοττων: α) Καρδτσας, Λρισας, Μαγνησας και Τρικλων της Περιφρειας Θεσσαλας,β) Κορινθας της Περιφρειας Πελοποννσου,γ) Φθιτιδας της Περιφρειας Στερες Ελλδας» και 3. τις πλημμρες και τον ανεμοστρβιλο της 17ης ως και 19ης Σεπτεμβρου 2020, σε περιοχς των Περιφερειακν Ενοττων Κεφαλληνας, Ζακνθου, Ιθκης και Λευκδας της Περιφρειας Ιονων Νσων.27-10-20  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΘΑ/ΔΑΑ/598899/18517/10174/27-10-20 : Διευκρινιστικ εγκκλιος επ των παρ.2 και 3 του ρθρου 14 του ν.2725/1999, πως το ρθρο αυτ αντικαταστθηκε με το ρθρο 5 του ν. 4726/2020.

27-10-20  ΕΑΑΔΗΣΥ 5997/27-10-20 : Επικαιροποηση της Εντητας για την Παρακολοθηση Νομοθεσας Δημοσων Συμβσεων (ενωσιακς και εθνικς) στην Εθνικ Βση Δεδομνων Δημοσων Συμβσεων

27-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68641/20 (ΦΕΚ-4743 Β/26-10-20) : Αναστολ διενργειας παρελσεων εθνικς εορτς 28ης Οκτωβρου κατ το τος 2020.

27-10-20  Π.Δ. 91/20 (ΦΕΚ-206 Α/27-10-20) : Σσταση μνιμης διαιτησας στο Δικηγορικ Σλλογο Αθηνν.

27-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 121476/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4739 Β/26-10-20) : Παρταση της προθεσμας για την αποεπνδυση του Ταμεου Χρηματοπιστωτικς Σταθερτητας απ τις συστημικς τρπεζες, σμφωνα με το ρθρο 8 του ν. 3864/2010.

27-10-20  ΑΑΔΕ Α1231/20 (ΦΕΚ-4735 Β/26-10-20) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης φρου κατ την ξοδο και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια για την εφαρμογ του ρθρου 66Α του ν. 4172/2013.

27-10-20  Κ.Υ.Α. οικ. 43110/1078/20 (ΦΕΚ-4702 Β/23-10-20) : Μτρα στριξης επαγγελματιν της τχνης και του πολιτισμο, ξεναγν και τουριστικν συνοδν.26-10-20  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Γ/51772/21-10-20  : Οδηγες σχετικ με την αποστολ εγγρφων για δημοσευση στο Φλλο της Εφημερδας της Κυβερνσεως (ΦΕΚ)

26-10-20  ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  Γ/43387/8-9-20  : Δημοσιεσεις πρξεων στην Εφημερδα της Κυβερνσεως με προθεσμα προτεραιτητα.

26-10-20  ΥΠΑΙΘ 142524/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-4716 Β/26-10-20) : Ειδικτερα καθκοντα και αρμοδιτητες των κλδων ΠΕ23 Ψυχολγων και ΠΕ30 Κοινωνικν Λειτουργν για το σχολικ τος 2020-2021 στο πλασιο της Πρξης: «Υποστριξη σχολικν Μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Γενικς Εκπαδευσης απ Ψυχολγους και Κοινωνικος Λειτουργος» για την αντιμετπιση των συνεπειν του COVID- 19.

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68306/20 (ΦΕΚ-4715 Β/24-10-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68304/20 (ΦΕΚ-4714 Β/24-10-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ τις 26.10.2020 ως και τις 8.11.2020.

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68310/20 (ΦΕΚ-4713 Β/24-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.50896/13.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19. (Β’ 3402)».

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68300/20 (ΦΕΚ-4712 Β/24-10-20) : Παρταση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (B’ 4018)».

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68302/20 (ΦΕΚ-4711 Β/24-10-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 .

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.68308/20 (ΦΕΚ-4710 Β/24-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3557).

26-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67924/20 (ΦΕΚ-4709 Β/23-10-20) : Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

26-10-20  ΥΠΕΚΥΠ 43378/Δ1/12994/20 (ΦΕΚ-4708 Β/23-10-20) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 5.16 του ρθρου 5 για την υποβολ του εντπου της παρ. 2.2 του ρθρου 2 (Ε4: Πνακας προσωπικο) της υπ στοιχεα οικ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520) απφασης του Υπουργο Εργασας, και Κοινωνικν Υποθσεων «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)», πως ισχει, για το τος 2020.

26-10-20  Κ.Υ.Α. 120726/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4707 Β/23-10-20) : Καθορισμς του ψους του μισθματος παραχρησης αποκλειστικς χρσης επ της ζνης τμημτων της ζνης του αιγιαλο και του θαλασσου χρου, σμφωνα με τη διταξη της παρ. 1 του ρθρου 8 του ν. 4664/2020 (Α32), μπροσθεν των εγκαταστσεων των ναυπηγεων Σκαραμαγκ και του τρπου αναπροσαρμογς του.

26-10-20  Κ.Υ.Α. οικ. 42774/1072/20 (ΦΕΚ-4706 Β/23-10-20) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες που ανκουν σε κλδους που πλττονται βσει ΚΑΔ για τον μνα Οκτβριο.

26-10-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/177-α/20 (ΦΕΚ-4705 Β/23-10-20) : Τροποποηση των: α) υπ στοιχεα 3009/2/20-στ’/07.01.1994 «Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν χοργησης αδειν αγορς και κατοχς κυνηγετικν πλων και συναφ θματα» (Β’ 41), β) υπ στοιχεα 3009/2/28-γ’/16.06.1994 «ροι ασφαλος φλαξης πυροβλων πλων, πυρομαχικν, εκρηκτικν υλν και εκρηκτικν μηχανισμν» (Β’ 461), γ) υπ στοιχεα 3009/2/23-α’/31.08.1994 «Δικαιολογητικ και διαδικασα κδοσης των προβλεπμενων απ τις διατξεις του ν. 2168/1993 και ν. 456/1976 αδειν» (Β’ 696), δ) υπ στοιχεα 3009/2/27-γ’/21.09.1994 «Τηρομενα βιβλα και υποχρεσεις εμπρων πλων, πυρομαχικν, περιστρφων- πιστολων, εκρηκτικν υλν κ.λπ. αντικειμνων του ν. 2168/1993» (Β’ 795), ε) υπ στοιχεα 3009/2/ 26-α’/18.06.1994 «Τηρομενα βιβλα και υποχρεσεις φυσικν νομικν προσπων που ασχολονται με την κατασκευ, μετασκευ, συναρμολγηση, επεξεργασα επισκευ εκρηκτικν υλν, πλων, πυρομαχικν κ.λπ. αντικειμνων του ν. 2168/1993» (Β’ 513) και στ) υπ στοιχεα
3009/2/84-δ’/27.07.2004 «ροι, προποθσεις και διαδικασα χαρακτηρισμο πλων και λοιπν αντικειμνων του ν. 2168/1993, ως συλλεκτικν, ιστορικν οικογενειακν κειμηλων. Χοργηση αδειν εισαγωγς, εμπορας  και κατοχς των αντικειμνων αυτν» (Β’ 1208), αποφσεων Υπουργο Δημσιας Τξης.

26-10-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ3αβ/ΓΠ/οικ.65047/20 (ΦΕΚ-4704 Β/23-10-20) : ροι και προποθσεις ακοσιας νοσηλεας σε ιδιωτικς ψυχιατρικς κλινικς

26-10-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2850/20 (ΦΕΚ-4701 Β/23-10-20) : Καθορισμς πλαισου εφαρμογς του Μτρου 21 «κτακτη προσωριν στριξη στους γεωργος των τομων που πλττονται ιδιατερα απ τις επιπτσεις της πανδημας COVID-19».

26-10-20  Κ.Υ.Α. 22066/20 (ΦΕΚ-4699 Β/23-10-20) : Καθορισμς του τπου του Δελτου Αιτοντος Διεθν Προστασα.

26-10-20  Κ.Υ.Α. 138811/Α2/20 (ΦΕΚ-4691 Β/23-10-20) : Ανθεση εξειδικευμνων υπηρεσιν συμβολων για τη μελτη και εκτλεση συμβσεων δημοσων ργων που υλοποιονται απ το Εθνικ Μετσβιο Πολυτεχνεο.

26-10-20  Κ.Υ.Α. 5556/Β1/1310/20 (ΦΕΚ-4676 Β/22-10-20) : 4η τροποποηση της υπ’ αρ. 7313/1818/29.11.2016 κοινς υπουργικς απφασης «Σσταση Ταμεου Χαρτοφυλακου με την επωνυμα “ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ”» (Β 3905).23-10-20  ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/11662/ΕΓΚ.382/23-10-20 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την παρταση ισχος των αδειν διαμονς και τη λξη των διαβατηρων Αλβανας κατ τις διαδικασες απκτησης της ελληνικς ιθαγνειας (πολιτογρφηση και εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ)

23-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23-10-20 :  Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

23-10-20  ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - Πρστιμο για στθμευση σε θση μονμων κατοκων σε δικαιοχο που δεν απκτησε εγκαρως το ειδικ σμα λγω των μτρων για τον COVID-19 (βλ. γγραφο --> ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΟΙΚΟ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

23-10-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/176-α/20 (ΦΕΚ-4686 Β/23-10-20) : ροι, προποθσεις και διαδικασα χοργησης αδειν εισαγωγς, εμπορας, διθεσης, κατοχς και οπλοφορας πυροβλων πλων και πυρομαχικν της κατηγορας Α, καθς και μακρκαννων πυροβλων πλων της κατηγορας Β, του Παραρτματος Ι του ν. 2168/1993 (Α 147) .

23-10-20  Κ.Υ.Α. 16192/20 (ΦΕΚ-4687 Β/23-10-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Ειδικ πρωτκολλα υγειονομικο περιεχομνου βσει των οποων λειτουργον οι τουριστικς επιχειρσεις στο πλασιο της λψης μτρων ναντι του κορωνοο COVID-19» (Β’ 2084), πως τροποποιθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 (Β’ 2370) και 9418/23.06.2020 (Β’ 2498) κοινς υπουργικς αποφσεις.

23-10-20  ΑΑΔΕ Α1229/20 (ΦΕΚ-4684 Β/23-10-20) : Τπος και περιεχμενο της πρξης εκτιμμενου προσδιορισμο φρου εισοδματος φυσικν προσπων, ειδικς εισφορς αλληλεγγης, τλους επιτηδεματος και φρου πολυτελος διαβωσης.

23-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67845/20 (ΦΕΚ-4682 Β/22-10-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς αναστολς λειτουργας των Δικαστηρων και της Εισαγγελας της Περιφερειακς Εντητας Καστορις για το χρονικ διστημα απ 23.10.2020 ως και 6.11.2020.

23-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67723/20 (ΦΕΚ-4681 Β/22-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.64450/11.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4484).

23-10-20  ΥΠΑΙΘ 143869/Ζ1/20 (ΦΕΚ-4679 Β/22-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 138389/Ζ1/13-10-2020 απφασης αναφορικ με τον καθορισμ της εκλογικς διαδικασας για την ανδειξη Γενικο Γραμματα της Ακαδημας Αθηνν για το χρονικ διστημα που υφσταται κνδυνος διασπορς κορωνοο SARS-COV-2.22-10-20  Ν. 4737/20 (ΦΕΚ 204 Α/22-10-2020) : Κρωση της απ 24.9.2020 τροποποησης της απ 26.7.2018 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ελληνικο Δημοσου, του Κοινωφελος Ιδρματος με την επωνυμα «Κοινωφελς δρυμα "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνσειου Καρδιοχειρουργικο Κντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επεγουσες ρυθμσεις για την αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19 και λλες διατξεις.

22-10-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/20 (ΦΕΚ-4656 Β/22-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (Β’ 2471) απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Κατταξη δημσιων και ιδιωτικν ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες και υποκατηγορες, σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την κατταξη ργων και δραστηριοττων της 4ης Ομδας.

22-10-20  ΑΑΔΕ Ε2168/20-10-20 : Καταχρηση της αποζημωσης ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 για το φορολογικ τος 2019

22-10-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.67851/22-10-20 : Συστσεις αναφορικ με την χρση της μσκας στο πλασιο της πανδημας COVID-19

22-10-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(δ)/ΓΠ/οικ.67848/22-10-20 : Κοινοποηση διατξεων ρθρου 34 του Ν.4715/2020

22-10-20  ΥΠ.ΕΣ.  ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/8/οικ.19436/16-10-20 :  Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2019 Συμπλρωση Εκθσεων Αξιολγησης απ τους Αξιολογητς Α' Υποβολ Απψεων-Αντιρρσεων επ της Συμβουλευτικς Συνντευξης απ τους αξιολογομενους Δυναττητα διορθσεων απ τις Διευθνσεις Διοικητικο / Προσωπικο Προθηση αννυμων ερωτηματολογων

22-10-20  ΥΠΑΙΘ 143849/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-4654 Β/21-10-20) : Κλυψη διδακτικν ωρν λγω καταλψεων των σχολικν μονδων.

22-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.67334/20 (ΦΕΚ-4653 Β/21-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π. οικ.65549/14.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Χου - «ΒΙΑΛ» του Δμου Χου της Περιφερειακς Εντητας Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 14.10.2020 ως και 21.10.2020» (Β’ 4533), ως και τις 4.11.2020.

22-10-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2481/289147/20 (ΦΕΚ-4646 Β/21-10-20) : γκριση κτηνιατρικν υγειονομικν ρων επιχειρσεων παραγωγς προντων υδατοκαλλιργειας και εγκαταστσεων μεταποησης τροφμων, διαδικασα και προποθσεις χοργησς της και μητρο των ανωτρω επιχειρσεων και εγκαταστσεων, σε συμμρφωση με τα ρθρα 4, 5 και 6 της υπ στοιχεα 2006/88/ΕΚ Οδηγας του Συμβουλου.21-10-20  N. 4736/20 (ΦΕΚ-200 Α/20-10-20) : Ενσωμτωση της Οδηγας (ΕΕ) 2019/904 σχετικ με τη μεωση των επιπτσεων ορισμνων πλαστικν προντων στο περιβλλον και λοιπς διατξεις.

21-10-20  Π.Δ. 87/20 (ΦΕΚ-201 Α/21/10-20) : Οργανισμς λειτουργας «Εθνικο Οργανισμο Καταπολμησης του Ντπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.)».

21-10-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1176/293728/20-10-20 : Εφαρμογ διατξεων του ν. 4691/2020 (Α' 108) "Ρυθμσεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων για την αναβθμιση και τον εκσυγχρονισμ του αγροτικο τομα και λλες διατξεις''

21-10-20  ΑΑΔΕ Ε2166/16-10-20 : Κοινοποηση του κανονισμο (ΕΕ) 2018/1909 του Συμβουλου της 4ης Δεκεμβρου 2018 για την τροποποηση του κανονισμο (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σον αφορ την ανταλλαγ πληροφοριν για τους σκοπος της παρακολοθησης της ορθς εφαρμογς των ρυθμσεων για τα αποθματα στη διθεση συγκεκριμνου αποκτντος «call-off ».

21-10-20  ΥΠΑΙΘ 142413/20 (ΦΕΚ-4617 Β/20-10-20) : Ρθμιση θεμτων μετεγγραφν και μετακινσεων α) βσει οικονομικν και κοινωνικν κριτηρων και β) για αδλφια προπτυχιακος φοιτητς στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα και στις Αντατες Εκκλησιαστικς Ακαδημες.

21-10-20  ΑΑΔΕ Α1230/20 (ΦΕΚ-4620 Β/20-10-20) : Καθορισμς του τρπου, χρνου, καθς και κθε λλου ειδικτερου θματος για την υποβολ της «Δλωσης COVID» στις περιπτσεις που χει επλθει μεωση μισθματος τουλχιστον τριντα τοις εκατ (30%).

21-10-20  ΥΠΑΝΕΠ 109491/20 (ΦΕΚ-4619 Β/20-10-20) : Πρτυπο καταστατικ με πρσθετο περιεχμενο για σσταση ΙΚΕ.

21-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/43496/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-4618 Β/20-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31-07-2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο» (Β 3240).

21-10-20  Κ.Υ.Α. οικ.42574/Δ1/12685/20 (ΦΕΚ-4616 Β/20-10-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 32518/10263/10.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων και Επικρατεας για τη Δημιουργα ηλεκτρονικς πλατφρμας - μηχανισμο εκκαθρισης ληξιπρθεσμων ποχρεσεων του κλδου υγεας των τως Φ.Κ.Α. που εντχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Ηλεκτρονικ Εθνικ Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α.) (Β 3484).

21-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/38279/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-4615 Β/20-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν “Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του κρατικο προπολογισμο” (Β’ 3240).

21-10-20  ΑΑΔΕ ΔΕΦΚ/Ε/1123676/ΕΞ2020/15-10-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 10 του ν.4728/2020 «Επεγουσες ρυθμσεις για την αντιμετπιση των καταστροφικν συνεπειν απ την πορεα του μεσογειακο κυκλνα «Ιανς», περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις.» (ΦΕΚ 186Α', 29.09.2020)20-10-20  ΑΑΔΕ Ε2167/16-10-20 : Αναστολ καταβολς ΦΠΑ σε περπτωση πλειστηριασμο πλοου με υπερθεματιστ εταιρεα ειδικο σκοπο.

20-10-20  ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ε/378/20-10-20 : Υποχρωση κατρτισης προγρμματος επικοινωνιακς προβολς τους 2021 και υποβολς κθεσης απολογισμο των επικοινωνιακν δρσεων των φορων του δημοσου και του ευρτερου δημσιου τομα για το τος 2020

20-10-20  ΥΠΑΙΘ 354/20-10-20  : Παροχ οδηγιν για τη διεξαγωγ κατατακτριων εξετσεων κατ το ακαδημακ τος 2020-2021 σχετικ με τα μτρα προστασας απ τον κνδυνο διασπορς του κορωνοο, που εφαρμζονται στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα (Α.Ε.Ι.).

20-10-20  ΕΦΚΑ  Τ01/652/8-10-20 : Διαδικασα βεβαωσης χρνου επικουρικς ασφλισης συνταξιοχων προσυνταξιοδοτικο καθεσττος τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, προς κδοση επικουρικς σνταξης τ. ΕΤΕΑΜ.

20-10-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Β2β/ΓΠ/οικ.66319/20 (ΦΕΚ-4613 Β/19-10-20) : Ρθμιση οφειλν απ rebate και clawback.

20-10-20  ΥΠΑΝΕΠ 106557/20 (ΦΕΚ-4606 Β/19-10-20) : Σσταση και λειτουργα του Ενιαου Ηλεκτρονικο Μητρου Πιστοποιημνων Χρηστν Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ.19-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/648/οικ.19590/19-10-20 : ναρξη κκλου κινητικτητας 2020 στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας.

19-10-20  ΑΑΔΕ Ε2163/13-10-20 : Παροχ διευκρινιστικν οδηγιν για την καταγραφ του εξοπλισμο παραγωγς βιομηχανοποιημνων καπνν

19-10-20  Π.Δ. 86/20 (ΦΕΚ 199 Α/19-10-2020): Τροποποηση του π.δ. 56/2013 «Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στην Οδηγα 2010/63/ΕΕ του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 22ας Σεπτεμβρου 2010 (L 276/33/ 20.10.2010), “σχετικ με την προστασα των ζων που χρησιμοποιονται για επιστημονικος σκοπος”» (Α' 106), πως ισχει, σε συμμρφωση προς τον Κανονισμ (ΕΕ) 2019/1010 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου (ΕΕ L 170, 25.6.2019, σ. 115).

19-10-20  ΑΑΔΕ Ε2164/16-10-20 : Η ωφλεια που προκπτει υπρ επιχερησης απ τη διαγραφ υποχρεσεων της στο πλασιο της προπτωχευτικς διαδικασας εξυγανσης των ρθρων 99 επ. του Πτωχευτικο Κδικα δεν συνιστ εισδημα απ επιχειρηματικ δραστηριτητα

19-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 116525/ΕΞ2020/14-10-20 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ του ρθρου 36 του ν.2459/1997

19-10-20  ΟΑΕΔ 63433/19-10-20 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 13/2020 - Πργραμμα προεργασας για 3.000 ανργους νους, ηλικας 18-30 σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα και σε επιχειρσεις, φορες, οργανισμος του δημοσου τομα που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα στις Περιφρειες Στερες Ελλδας, Βορεου Αιγαου, Θεσσαλας και Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης

19-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.66294/20 (ΦΕΚ-4588 Β/17-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.64704/12.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4494).

19-10-20  Κ.Υ.Α. 8965/20 (ΦΕΚ-4587 Β/16-10-20) : Καθορισμς τεχνικς επρκειας της Διεθυνσης Τεχνικν ργων και Περιβλλοντος της Γενικς Γραμματεας Πολιτικς Προστασας κατ τη διαδικασα ανθεσης και εκτλεσης δημοσων ργων, μελετν και παροχς υπηρεσιν.

19-10-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.65432/20 (ΦΕΚ-4583 Β/16-10-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Γ3γ/ΓΠ/58976/2.2.2017 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Υγεας, «Κλιμακωτ ποσοστ εκπτσεων (rebate) επ των μηνιαων μη εκκαθαρισμνων υποβαλλμενων δαπανν των οριζομνων στην παρ. 1 του ρθρου 100 του ν. 4172/2013» (B’ 2746).

19-10-20  Κ.Υ.Α. Α1228/20 (ΦΕΚ-4582 Β/16-10-20) : Ρθμιση ειδικν θεμτων με ειδικτερους ρους και προποθσεις για την εφαρμογ των διατξεων σχετικ με τη μερικ καταβολ μισθωμτων στο πλασιο των μτρων που σχετζονται με τη διασπορ του κορωνοο COVID-19.

19-10-20  Κ.Υ.Α. 42407/8205/20 (ΦΕΚ-4581 Β/16-10-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 34341/5991/18.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Εργασας και Κοινωνικν Ασφαλσεων «Ρθμιση διαδικασας, προποθσεων, ρων, απαιτομενων δικαιολογητικν, τρπος συμψηφισμο, παρακρτησης και απδοσης, εδος των συμψηφιζομνων και παρακρατομενων απαιτσεων, καθς και κθε λλο ειδικτερο διαδικαστικ ζτημα, για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A’ 136) και του ρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)» (Β’ 4014).

19-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.65912/20 (ΦΕΚ-4568 Β/15-10-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς αναστολς λειτουργας των Δικαστηρων και των Εισαγγελιν της Περιφερειακς Εντητας Κοζνης για το χρονικ διστημα απ 16.10.2020 ως και 29.10.2020

19-10-20  Π.Δ. 85/20 (ΦΕΚ-198 Α/16-10-20) : Απαιτσεις αξιοπλοας στρατιωτικν αεροσκαφν και οργνωση της Εθνικς Στρατιωτικς Αρχς Αξιοπλοας (Ε.Σ.Α.Α.).16-10-20  ΑΑΔΕ Ε2165/16-10-20 : Σστημα Εγγεγραμμνων Εξαγωγων (REX) -Συμπλρωση της θσης 44.1 της Δ/σης

16-10-20  ΕΦΚΑ 261450/ΕΓΚ.48/16-10-20 : Απεικνιση στην Αναλυτικ Περιοδικ Δλωση (Α.Π.Δ.) της ασφλισης των απασχολομενων στον ιδιωτικ τομα και στον δημσιο τομα με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτν μηχανικν και υγειονομικν, απ 01/01/2020, σε εφαρμογ του ρθρου 31 του ν.4670/2020

16-10-20  ΕΦΚΑ Σ23/1/ΕΓΚ.45/16-10-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 36Α του Ν. 4387/2016 περ αξιοποησης παρλληλου χρνου ασφλισης καθς και χρνου παρλληλης απασχλησης

16-10-20  ΕΦΚΑ 261370/ΕΓΚ.47/16-10-20 : Απεικνιση στην Αναλυτικ Περιοδικ Δλωση (Α.Π.Δ.) της ασφλισης των απασχολομενων στον ιδιωτικ τομα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγρων με μμισθη εντολ, απ 01/01/2020, σε εφαρμογ των ρθρων 45 και 31 του ν.4670/2020

16-10-20  ΕΦΚΑ 261187/ΕΓΚ.46/16-10-20 : Χοργηση Βεβαωσης Υποβολς Απογραφικς Δλωσης -Μεταβολ δραστηριτητας -Λξη ασφλισης - Νες ηλεκτρονικς υπηρεσες για Μη Μισθωτος, Ελεθερους Επαγγελματες, Αυτοαπασχολομενους και Αγρτες

16-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/647/16030/15-10-20 : Διευκρινσεις για τη διενργεια αμοιβαας μετταξης στο πλασιο του Ενιαου Συστματος Κινητικτητας (ΕΣΚ) και λοιπς διευκρινσεις στο πλασιο εφαρμογς των διατξεων του ΕΣΚ

16-10-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 2025/Φ20/20 (ΦΕΚ-4558 Β/15-10-20) : Ανθεση καθηκντων διαχερισης για δρσεις/ργα του Εθνικο Προγρμματος του Ταμεου Εσωτερικς Ασφλειας για την περοδο 2014- 2020 στην Υπηρεσα Διαχερισης Ευρωπακν και Αναπτυξιακν Προγραμμτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργεου Προστασας του Πολτη.

16-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ.-ΑΑΔΕ Α1227/20 (ΦΕΚ-4561 Β/15-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α. 1138/2020 κοινς απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμς της κτασης εφαρμογς, του χρνου και της διαδικασας ηλεκτρονικς διαββασης δεδομνων στην Ανεξρτητη Αρχ Δημοσων Εσδων, καθς και κθε λλου αναγκαου θματος για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β2470), πως ισχει.

16-10-20  ΥΠΑΝΕΠ 109137/16-10-20 : Διευκρινσεις για τους καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στην ΠΕ Κοζνης, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID19, πως περιγρφονται στην υπ' αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 65910-15.10.2020 κοιν υπουργικ απφαση Β'4566 για υπηρεσες που δεν αποτελον αμιγς εμπορικς δραστηριτητες

16-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/7/οικ.19392/15-10-20  :  Τροποποηση διατξεων ΜΕΡΟΥΣ Β' ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, Ν. 4369/2016, και συμπλρωση διατξεων με τις διατξεις του ρθρου 32 του Νμου 4735/2020 (Α' 197).

16-10-20  Κ.Υ.Α. 36112/927/20 (ΦΕΚ-4567 Β/15-10-20) : Πργραμμα προεργασας για 3.000 ανργους νους, ηλικας 18-30, στις Περιφρειες Στερες Ελλδας, Βορεου Αιγαου, Θεσσαλας και Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης.

16-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.65910/20 (ΦΕΚ-4566 Β/15-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 4484).

16-10-20  Κ.Υ.Α. 116075/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4565 Β/15-10-20) : Καθορισμς αποζημωσης των πληγντων απ τις πλημμρες της 26ης και 27ης Ιουνου 2018 σε περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Δυτικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς

16-10-20  Κ.Υ.Α. Δ12α/ΓΠ/οικ.40365/1254/20 (ΦΕΚ-4563 Β/15-10-20) : Καθορισμς των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας για την δωρεν με μειωμνο εισιτριο μετακνηση α) των Ατμων με Αναπηρες (ΑμεΑ), και β) των πολυτκνων και των μελν των οικογενειν τους, για τα τη 2020 και 2021 με τα μσα συγκοινωνας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικν και υπεραστικν ΚΤΕΛ που ε- ναι μλη των ομοσπονδιν Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.

16-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1225/20 (ΦΕΚ-4469 Β/9-10-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την προαιρετικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς τουλχιστον του 30% του συνολικο μισθματος για τον μνα Οκτβριο 2020.15-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 67755/ΕΓΚ.366/13-10-20 : Οδηγες για υποδιαρεση ληξιαρχικς περιφρειας

15-10-20  ΥΠΑΝΕΠ 108674/15-10-20 : Διευκρινσεις για τους καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, πως περιγρφονται στην υπ’ αριθμ. Α1α/ΓΠ/οικ. 64450/11.10.2020 κοιν υπουργικ απφαση Β'4484

15-10-20  ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/10/ΟΙΚ.29074/15-10-20 : Οδηγες για αποζημωση αεροθεραπεας τους 2020

15-10-20  ΥΠΑΙΘ Φ.152/140277/Α5/15-10-20 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση με την ειδικ κατηγορα ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (156 Α') πως τροποποιθηκε και ισχει, για το ακαδημακ τος 2020-2021.

15-10-20  Κ.Υ.Α. Φ.350/51/139940/E3/20 (ΦΕΚ-4537 Β/14-10-20) : Διαδικασα ηλεκτρονικς ψηφοφορας για την εκλογ αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια των εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης καθς και των μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ).

15-10-20  Κ.Υ.Α. Φ.11321/35005/1528/20 (ΦΕΚ-4536 Β/14-10-20) : Επιστροφ ποσν μεισεων συντξεων ιδιωτικο τομα.

15-10-20  Κ.Υ.Α. Φ.11321/37311/1610/20 (ΦΕΚ-4536 Β/14-10-20) : Επιστροφ ποσν μεισεων συντξεων δημοσου τομα.

15-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.65552/20 (ΦΕΚ-4534 Β/14-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.64862/12.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Σμου του Δμου Ανατολικς Σμου της Περιφερειακς Εντητας Σμου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 13.10.2020 ως και 25.10.2020» (Β’ 4500).

15-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.65549/20 (ΦΕΚ-4533 Β/14-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Χου «ΒΙΑΛ» του Δμου Χου της Περιφερειακς Εντητας Χου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 14-10-2020 ως και 21-10-2020.

15-10-20  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΤΕΘΧ/560848/15241/4210/1836/20 (ΦΕΚ-4532 Β/14-10-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 16984/03-04-1998 απφασης (Β 386).

15-10-20  ΥΠΑΝΕΠ 101941/20 (ΦΕΚ-4532 Β/14-10-20) : Καθορισμς Υποδεγματος κθεσης Βεβαωσης Παρβασης της παρ. 5β του ρθρου 18 του ν. 4712/2020.

15-10-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/94828/2723/20 (ΦΕΚ-4525 Β/14-10-20) : Λειτουργα και τρηση του Μητρου αναπληρωματικν μελν Επιτροπν Εξτασης Αντιρρσεων της παρ. 2 του ρθρου 49 του ν. 4685/2020 (Α 92).14-10-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/233/20 (ΦΕΚ-4471 Β/11-10-20) - ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ : Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020.

14-10-20  ΑΑΔΕ Ε2162/13-10-20 : κδοση πρξεων διοικητικο προσδιορισμο φρου εισοδματος φυσικν προσπων, σμφωνα με τις διατξεις των παρ. 2 και 3 του ρθρου 32 ΚΦΔ.

14-10-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1α/ΓΠ/οικ.65323/14-10-20 : Διασνδεση των Τοπικν Ομδων Υγεας (Τ.ΟΜ.Υ.) με τα Κντρα Υγεας αναφορς τους.

14-10-20  ΕΦΚΑ 257127/14-10-20 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την υποβολ Α.Π.Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

14-10-20  ΑΑΔΕ Ε2161/7-10-20 : Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. Α.1216/25-9-2020 (ΦΕΚ 4278/Β') απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. - Παρταση προθεσμας μετατροπς Δεξαμενν Ανεφοδιασμο αερολιμνων σε Φορολογικς Αποθκες

14-10-20  Κ.Υ.Α. 28414/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4506 Β/13-10-20) : ναρξη Παραγωγικς Λειτουργας του Πληροφοριακο Συστματος Δημιουργας Ηλεκτρονικο Φακλου Δικαιολογητικν (e-repository) και Ηλεκτρονικς Υποβολς Αιτημτων Καταπτσεων Δανεων με την εγγηση του Ελληνικο Δημοσου.

14-10-20  ΥΠΑΙΘ 138389/Ζ1/20 (ΦΕΚ-4505 Β/13-10-20) : Καθορισμς της εκλογικς διαδικασας για την ανδειξη του Γενικο Γραμματα της Ακαδημας Αθηνν για το χρονικ διστημα που υφσταται κνδυνος διασπορς κορωνοο SARS- COV-2.

14-10-20  ΑΑΔΕ Α1226/20 (ΦΕΚ-4504 Β/13-10-20) : Ρθμιση ζητημτων σχετικ με τη Διαδικασα Αμοιβαου Διακανονισμο, σμφωνα με τις διμερες Συμβσεις για την Αποφυγ της Διπλς Φορολογας του Εισοδματος.

14-10-20  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.64615/20 (ΦΕΚ-4503 Β/13-10-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση για πρσληψη και κλυψη μισθοδοσας επικουρικο προσωπικο στα πλασια των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο .

14-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64862/20 (ΦΕΚ-4500 Β/12-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Σμου του Δμου Ανατολικς Σμου της Περιφερειακς Εντητας Σμου της Περιφρειας Βορεου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 13-10-2020 ως και 25-10-2020.

14-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64856/20 (ΦΕΚ-4499 Β/12-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σχιστο Αττικς - πρην στρατπεδο «Στεφανκη» του Δμου Περματος της Περιφερειακς Εντητας Πειραις της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 13.10.2020 ως και 25.10.2020.

14-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64854/20 (ΦΕΚ-4498 Β/12-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ελαινα του Δμου Αθηναων της Περιφερειακς Εντητας Κεντρικο Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 13.10.2020 ως και 25.10.2020.

14-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64860/20 (ΦΕΚ-4497 Β/12-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.62436/5.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Κατσικ του Δμου Ιωαννιτν της Περιφερειακς Εντητας Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου, για το χρονικ διστημα απ 5.10.2020 ως και 12.10.2020» (Β 4389), ως και τις 25.10.2020.

14-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64858/20 (ΦΕΚ-4496 Β/12-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.63545/7.10.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Δολιανν του Δμου Πωγωνου της Περιφερειακς Εντητας Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου, για το χρονικ διστημα απ τις 7.10.2020 ως και τις 12.10.2020» (Β’ 4429), ως και τις 25.10.2020.

14-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64866/20 (ΦΕΚ-4495 Β/12-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.59624/25.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Μετανστευσης και Ασλου «Μτρα Προσωρινο Περιορισμο Επιβεβαιωμνων θετικν κρουσμτων κορωνοο COVID-19»(Β’ 4138).13-10-20  N.4735/20 (ΦΕΚ-197 Α/12-10-20) : Τροποποηση του Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας, νο πλασιο επιλογς διοικσεων στον δημσιο τομα, ρθμιση οργανωτικν θεμτων της Γενικς Γραμματεας Ιθαγνειας και της Γενικς Γραμματεας Ανθρπινου Δυναμικο Δημσιου Τομα του Υπουργεου Εσωτερικν, ρυθμσεις για την αναπτυξιακ προοπτικ και την ερυθμη λειτουργα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης και λλες διατξεις.

13-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

13-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 67269/13-10-20 : Εορτασμς της εθνικς επετεου της 28ης Οκτωβρου 1940

13-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64704/20 (ΦΕΚ-4494 Β/12-10-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

13-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64679/20 (ΦΕΚ-4493 Β/12-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3557) .

13-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64694/20 (ΦΕΚ-4492 Β/12-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50896/13.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσ- πων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3402).

13-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.66489/20 (ΦΕΚ-4491 Β/12-10-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσι- ων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

13-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.66484/20 (ΦΕΚ-4490 Β/12-10-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ τις 13.10.2020 ως και τις 25.10.2020.  

13-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64700/20 (ΦΕΚ-4489 Β/12-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (Β 4018).

13-10-20  ΥΠΥΜΕ 65019/12-10-20 : Διευκρινσεις για προσωριν μτρα θσης σε κυκλοφορα μοτοσικλετν, επιβατικν οχημτων, φορτηγν και λεωφορεων

13-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 114633/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4488 Β/12-10-20) : Τροποποηση του περιεχομνου της ατησης του ρθρου 75 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

13-10-20  Κ.Υ.Α. οικ. 6472/20 (ΦΕΚ-4487 Β/12-10-20) : Υλοποηση μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης κορωνοο.

13-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64450/20 (ΦΕΚ-4484 Β/11-10-20) : Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

13-10-20  Κ.Υ.Α. 32802/20 (ΦΕΚ-4483 Β/11-10-20) : Καθορισμς τπου και περιεχομνου της βεβαωσης του κτου εδαφου της περ. 2 της παρ. Β του ρθρου 20 του ν. 4251/2014, πως ισχει.12-10-20  ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Τροποποηση Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας, νο πλασιο επιλογς διοικσεων στον δημσιο τομα, ρθμιση οργανωτικν θεμτων της Γενικς Γραμματεας Ιθαγνειας και της Γενικς Γραμματεας Ανθρπινου Δυναμικο Δημσιου Τομα του Υπουργεου Εσωτερικν, ρυθμσεις για την αναπτυξιακ προοπτικ και την ερυθμη λειτουργα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης.

12-10-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2058/282852/9-10-20 : Εφαρμογ του ν. 604/1977 (ΦΕΚ Α'163) «Περ ιδρσεως και λειτουργας Ιδιωτικν Ιατρεων, Κλινικν και Ενδιαιτημτων ζων», πως τροποποιθηκε με το ρθρο 2 του ν. 4711/2020 (ΦΕΚ Α'145).

12-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 64965/Σ.15972/20 (ΦΕΚ-4468 Β/9-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.127080/57460/ 21-12-2010 (Β' 1984) απφασης του Υπουργο Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης.

12-10-20  Κ.Υ.Α. 1276/272404/20 (ΦΕΚ-4458 Β/9-10-20) : Καθορισμς τπου και περιεχομνου εντπου γνωστοποησης λειτουργας κτηνοτροφικν εγκαταστσεων.

12-10-20  ΑΑΔΕ Ε2160/9-10-20 : Γνωστοποηση αποσπασμτων της ετσιας κθεσης 2019 του Ειδικο Νομικο Γραφεου Δημοσων Εσδων (ΕΝΓΔΕ) του Νομικο Συμβουλου του Κρτους (ΝΣΚ) γνωμοδοτσεις ΝΣΚ και νομολογα του Συμβουλου της Επικρατεας (ΣτΕ) και Αρεου Πγου (ΑΠ), επ θεμτων αρμοδιτητας της ΑΑΔΕ

12-10-20  ΥΠΥΜΕ  Δ30/Α3/63171/9-10-20 : Ιατρικ εξταση για την ανανωση δειας οδγησης η οποα χει χορηγηθε μετ απ ιατρικ εξταση απ το Εθνικ Κντρο Αποκατστασης Κντρο Αξιολγησης Ικαντητας και Προετοιμασας Οδγησης για οδηγος με αναπηρες «ΗΝΙΟΧΟΣ»

12-10-20  ΠΡΩΘΥΠ. 792/20 (ΦΕΚ-4470 Β/9-10-20) : Ρθμιση θεμτων αναφορικ με τους Αριθμος Προγρμματος (Logical Channel Number, LCN) για περιεχμενο επγειας ψηφιακς τηλεοπτικς ευρυεκπομπς.

12-10-20  Κ.Υ.Α. 1408/274009/20 (ΦΕΚ-4463 Β/9-10-20) : Κατταξη επιχειρσεων τροφμων σε κατηγορες επικινδυντητας - Συχντητα επισμων ελγχων9-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.64113/20 (ΦΕΚ-4467 Β/9-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.59632/25.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Θβας στη θση «Κλωστριο Σακρογλου» του Δμου Θηβαων της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 25.9.2020 ως και 9.10.2020» (Β 4136), ως και τις 16.10.2020  

9-10-20  Ν.4734/20 (ΦΕΚ-196 Α/8-10-20) : Τροποποηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρληψη και καταστολ της νομιμοποησης εσδων απ εγκληματικς δραστηριτητες και της χρηματοδτησης της τρομοκρατας -Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του ρθρου 3 της Οδηγας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπς διατξεις.

9-10-20  ΥΠΑΙΘ Φ.152/136596/Α5/9-10-20 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το ακαδημακ τος 2020-2021

9-10-20  ΥΠΥΜΕ 61672/20 (ΦΕΚ-4454 Β/8-10-20) : γκριση ανθεσης εκτλεσης συγκοινωνιακο ργου στην περιοχ ευθνης Ο.Α.Σ.Α. (Περιφρεια Αττικς) απ τον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., μσω υπογραφς σμβασης εκτλεσης του καθοριζμενου συγκοινωνιακο ργου στον συγκοινωνιακ φορα με την επωνυμα ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., με δικαωμα υπεκμσθωσης μρους του συγκοινωνιακο ργου στα ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α.Ε., Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. και ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.

9-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1223/20 (ΦΕΚ-4450 Β/8-10-20) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν στο Δμο Πηνειο της Περιφερειακς Εντητας Ηλεας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ ντονα καιρικ φαινμενα (ισχυρς βροχοπτσεις, πλημμρες) στις 17-09-2020.

9-10-20  Κ.Υ.Α. Β1α/Γ2γ/οικ.61572/20 (ΦΕΚ-4453 Β/8-10-20) : Ρθμιση θεμτων - αρμοδιοττων που απορρουν για τις υπηρεσες και τους φορες του Υπουργεου Εθνικς μυνας και του Υπουργεου Υγεας, απ την Επιμρους Σμβαση Δωρες για το ργο V μεταξ του Ιδρματος «Κοινωφελς δρυμα Σταρος Σ. Νιρχος» (ΙΣΝ) και του Ελληνικο Δημοσου που κυρθηκε με τον ν. 4618/2019 (Α’ 89), πως τροποποιθηκε και οι τροποποισεις αυτς κυρθηκαν με τον ν. 4693/2020 (Α’ 116) και τον ν. 4702/2020 (Α’ 130).

9-10-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/93856/739/20 (ΦΕΚ-4447 Β/8-10-20) : Προκρυξη 2ου κκλου της Δρσης «Αντικατσταση συστημτων θρμανσης πετρελαου με συστματα φυσικο αερου σε κατοικες» που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

9-10-20  Κ.Υ.Α. 15065/20 (ΦΕΚ-4444 Β/8-10-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 11541/3-7-2018 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Διοικητικς Ανασυγκρτησης και Τουρισμο με ττλο «νταξη της διαδικασας χοργησης ειδικο σματος λειτουργας σε μονδες ιαματικς θεραπεας και κντρα ιαματικο τουρισμο - θερμαλισμο στο σστημα διεκπεραωσης μσω των κντρων εξυπηρτησης πολιτν (Κ.Ε.Π.) που λειτουργον ως ενιαα κντρα εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.)», (Β’ 2833).

9-10-20  ΥΠΑΝΕΠ 102405/20 (ΦΕΚ-4436 Β/8-10-20) : Καθορισμς των τυπικν και ουσιαστικν προσντων των ελεγκτν, ερευνητν, εξεταστν και καταχωρητν της Διεθυνσης Σημτων, σμφωνα με την παρ. 3 του ρθρου 20 του ν. 4679/2020 (Α’ 71).8-10-20  ΥΠΑΙΘ 136503/Ε3/8-10-20 : Ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

8-10-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.3/62620/2020/20 (ΦΕΚ-4415 Β/7-10-20) : Καθορισμς ρων και προποθσεων διενργειας καινοφανος θαλασσου μσου αναψυχς Αετοσανδα (Kitesurf) για εκμσθωση και για ατομικ αναψυχ.

8-10-20  Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.10423/Α380/20 (ΦΕΚ-4434 Β/7-10-20) : Διαδικασα διαπστωσης της ορθτητας της υποβληθεσας ατησης για χοργηση κτακτης εφπαξ ενσχυσης στους πληγντες απ τις φυσικς καταστροφς που προκλθηκαν απ την πορεα του μεσογειακο κυκλνα «Ιανς» και τις συνεπακλουθες πλημμρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρου 2020 και της ακρβειας των δηλωθντων στοιχεων, καθς και διαδικασα και τρπος πληρωμς.

8-10-20  ΠΥΣ 40/20 (ΦΕΚ-195 Α/7-10-20) : Υπαγωγ στην παρ. 1 του ρθρου 7Α του Κδικα Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακιντων και παροχ εξουσιοδτησης στα αρμδια ργανα για την κρυξη απαλλοτρισεων.

8-10-20  Κ.Υ.Α. ΓΓΨΔΑΔ/198/20 (ΦΕΚ-4430 Β/7-10-20) : Τεχνικς λεπτομρειες και ειδικτερα ζητματα για την υποβολ της ατησης χοργησης οικο- νομικς ενσχυσης στους πληγντες απ τις φυσικς καταστροφς που προκλθηκαν απ την πορεα του μεσογειακο κυκλνα «Ιανς» και τις συνεπακλουθες πλημμρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρου 2020 μσω της Ενιαας Ψηφιακς Πλης της Δημσιας Διοκησης.

8-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.63545/20 (ΦΕΚ-4429 Β/7-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Δολιανν του Δμου Πωγωνου της Περιφερειακς Εντητας Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου, για το χρονικ διστημα απ τις 7.10.2020 ως και τις 12.10.2020.

8-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.63548/20 (ΦΕΚ-4428 Β/7-10-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στην Περιφερειακ Εντητα Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου και στην Περιφερειακ Εντητα Κοζνης της Περιφρειας Δυτικς Μακεδονας, απ 7.10.2020 και ρα 22:00 ως και 12.10.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.7-10-20  ΥΠ.ΕΣ. 64967/6-10-20 : Αποτπωση των μη νμιμων και μη κανονικν δαπανν στο Δημσιο Λογιστικ (Μητρο Δεσμεσεων) και στη Γενικ Λογιστικ.

7-10-20  ΑΑΔΕ Ε2159/2-10-20 : Κοινοποηση της υπ'αριθμ. 2499/258466/18-09-2020 (Β'4129) ΚΥΑ για την απσταξη ονων λγω κρσης.

7-10-20  ΑΑΔΕ Ε2157/2-10-20 : Κοινοποηση της αρ.πρωτ. Α.1207/17-9-2020 Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ «Τροποποηση της αρ. Α.1203/16-5-2019 (ΦΕΚ Β' 1933/29.5.2019) Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ, σχετικ με τα δικαιολογητικ και τις διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσικλτες» (ΦΕΚ 4175 Β'/28-9-2020).

7-10-20  ΑΑΔΕ Ε2155/2-10-20 : Παροχ οδηγιν για τη χοργηση αδειν απσταξης μικρν αποσταγματοποιν για την τρχουσα αποστακτικ περοδο (2020-2021).

7-10-20  ΑΑΔΕ Ε2156/2-10-20 :  Παρχονται οδηγες αναφορικ με το καθεστς λειτουργας των μικρν αποσταγματοποιν (διμερων).

7-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/791/οικ.18266/20 (ΦΕΚ-4408 Β/6-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/οικ.28898/03-08-2018 απφασης της Υπουργο Διοικητικς Ανασυγκρτησης με θμα «Καθορισμς: α) των φορων υποδοχς β) των απαιτομενων δικαιολογητικν γ) του τρπου βεβαωσης της αιτας του θαντου δ) της σειρς προτεραιτητας των δικαιοχων δ) της προθεσμας και της διαδικασας υποβολς των δικαιολογητικν και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας σχετικ με το δικαωμα διορισμο σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 17 της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου της 26ης Ιουλου 2018 ”κτακτα μτρα για τη στριξη των πληγντων και την αποκατσταση ζημιν απ τις πυρκαγις που πληξαν περιοχς της Περιφρειας Αττικς στις 23 και 24 Ιουλου 2018“ (Α 138)» (Β 3524).

7-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/792/οικ.18264/20 (ΦΕΚ-4408 Β/6-10-20) : Καθορισμς: α) των φορων υποδοχς β) των απαιτομενων δικαιολογητικν γ) της σειρς προτεραιτητας των δικαιοχων δ) της προθεσμας και της διαδικασας υποβολς των δικαιολογητικν και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας σχετικ με το δικαωμα διορισμο σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 136, Κεφ- λαιο Γ, Μρος Τταρτο, του ν. 4714/2020 (Α 148).

7-10-20  ΥΠΑΙΘ 131491/Θ1/20 (ΦΕΚ-4408 Β/6-10-20) : Παρταση προθεσμας για την επανκδοση των αδειν δρυσης και λειτουργας των νομμως λειτουργοντων χρων λατρεας στο νομα των εκκλησιαστικν θρησκευτικν νομικν προσπων του ρθρου 13 του ν. 4301/2014.

7-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.63044/20 (ΦΕΚ-4407 Β/6-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Πολυκστρου στη θση «Να Καβλα» του Δμου Παιονας της Περιφερειακς Εντητας Κιλκς της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, για το χρονικ διστημα απ 6.10.2020 ως και 19.10.2020.6-10-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/95856/2749/6-10-20 :  Αρμοδιτητες των Δασικν Υπηρεσιν σχετικ με την εκτλεση ργων και καθαρισμν στις ορεινς κοτες χειμρρων.

6-10-20  ΥΠΥΜΕ  Α3/60751/6-10-20 : Προσωριν κδοση χειργραφων Δελτων Εκπαδευσης Εξτασης

6-10-20  ΥΠΥΜΕ Γ6/49808/1516/6-10-20 : Προσωριν μτρα για τη θση σε κυκλοφορα μοτοσικλετν, επιβατικν οχημτων, φορτηγν και λεωφορεων

6-10-20  ΥΠΑΙΘ Φ.251/134564/Α5/6-10-20 :  Εφαρμογ της Υπουργικς Απφασης για το ειδικ ποσοστ υποψηφων απ περιοχς των Χανων που χουν πληγε εξαιτας φυσικν καταστροφν.

6-10-20  ΑΑΔΕ Ε2154/2-10-20 :  Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 9 του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ Α' 186) σχετικ με την καταβολ δσεων του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων για το τος 2020.

6-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.62436/20 (ΦΕΚ-4389 Β/5-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Κατσικ του Δμου Ιωαννιτν της Περιφερειακς Εντητας Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου, για το χρονικ διστημα απ 5.10.2020 ως και 12.10.2020.

6-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.62402/20 (ΦΕΚ-4388 Β/5-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.54984/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Μαλακσας-στρατπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δμου Ωρωπο της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β’ 3772), ως και τις 12.10.2020.

6-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.62410/20 (ΦΕΚ-4387 Β/5-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.54986/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σχιστο Αττικς - πρην στρατπεδο «Στεφανκη» του Δμου Περματος της Περιφερειακς Εντητας Πειραις της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β’ 3773), ως και τις 12.10.2020.

6-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.62407/20 (ΦΕΚ-4386 Β/5-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ Γ.Π.οικ.54988/7.9.2020 κοινς απφασης των  Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ελαινα του Δμου Αθηναων της Περιφερειακς Εντητας Κεντρικο Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β’ 3774), ως και τις 12.10.2020.

6-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.62421/20 (ΦΕΚ-4385 Β/5-10-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στον Δμο Ιωαννιτν της Περιφερειακς Εντητας Ιωανννων της Περιφρειας Ηπερου και στην Περιφερειακ Εντητα Αχαας της Περιφρειας Δυτικς Ελλδας απ 6.10.2020 ως και 12.10.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

6-10-20  ΥΠΑΙΘ 132695/Ζ1/20 (ΦΕΚ-4383 Β/5-10-20) : Ρυθμσεις σχετικ με την οργνωση της εκπαιδευτικς διαδικασας των προγραμμτων σπουδν δετερου κκλου των Α.Ε.Ι. κατ το χειμεριν εξμηνο του ακαδημακο τους 2020-2021.

6-10-20  Κ.Υ.Α 110674/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4381 Β/5-10-20) : Λειτουργικς προδιαγραφς της ηλεκτρονικς πλατφρμας συνεισφορς Δημοσου για την αποπληρωμ δανεων με εμπργματες εξασφαλσεις στην κρια κατοικα για δανειολπτες που χουν ληγε απ τις δυσμενες συνπειες του κορωνοο COVID-19 στο πλασιο των ρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

6-10-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/20 (ΦΕΚ-4380 Β/5-10-20) : Τεχνικς Οδηγες για τα Σχδια Φρτισης Ηλεκτρικν Οχημτων Σ.Φ.Η.Ο.

6-10-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92365/2652/20 (ΦΕΚ-4364 Β/5-10-20) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 10 του ρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α 92) ως ισχει.

6-10-20  Π.Δ. 84/20 (ΦΕΚ-194 Α/5-10-20) : Μεταφορ της Μνιμης Ελληνικς Αντιπροσωπεας στον Οργανισμ Οικονομικς Συνεργασας και Ανπτυξης (ΟΟΣΑ) απ το Υπουργεο Εξωτερικν στο Υπουργεο Οικονομικν.5-10-20  ΥΠΕΚΥΠ 40344/2153/5-10-20 : Διευκρινσεις αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 123 Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148/31.7.2020) «Φορολογικς παρεμβσεις για την ενσχυση της αναπτυξιακς διαδικασας της ελληνικς οικονομας, ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα των Οδηγιν (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορ Δημοσου για την αποπληρωμ δανεων πληγντων δανειοληπτν λγω των δυσμενν συνεπειν της νσου COVID-19 και λλες διατξεις»

5-10-20  Κ.Υ.Α. Β2Α/1Α/57429/20 (ΦΕΚ-4332 Β/5-10-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση στο Εθνικ Κντρο Αιμοδοσας για τη διενργεια προμηθειν, την πρσληψη προσωπικο, την αγορ υλικν και μσων προστασας, στο πλασιο των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο.

5-10-20  Κ.Υ.Α. Δ11/οικ.37914/1660/20 (ΦΕΚ 4330 Β/5-10-2020): Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ11/οικ.32940/1376/14-8-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς των προποθσεων και της διαδικασας υλοποησης του προγρμματος οικονομικς στριξης οικογενειν, με παιδι προσχολικς ηλικας» (Β' 3538).

5-10-20  ΑΑΔΕ Ε2153/28-9-20 : Παρχονται οδηγες για την ενιαα και ομοιμορφη αντιμετπιση των θεμτων, που αφορον στους ρους απαλλαγς απ Φ.Π.Α. και Ε.Φ.Κ. κατ τον εφοδιασμ αεροσκαφν με κασιμα

5-10-20  «ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΟΥ SARS-COV-2 (COVID-19) ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.»

5-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61918/20 (ΦΕΚ-4328 Β/2-10-20) : Παρταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.57833/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμ-νης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

5-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61933/20 (ΦΕΚ-4327 Β/2-10-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σκαραμαγκ στη θση «Προβλτα 4» του Δμου Χαδαρου της Περιφερειακς Εντητας Δυτικο Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 2.10.2020 ως και 12.10.2020.

5-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61940/20 (ΦΕΚ-4326 Β/2-10-20) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας.

5-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61939/20 (ΦΕΚ-4325 Β/2-10-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 3.10.2020 ως και 12.10.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

5-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61927/20 (ΦΕΚ-4324 Β/2-10-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 59626/25.9.2020 κοινς απφασης των Υπουρ-γν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς» (Β’ 4134).

5-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.61695/20 (ΦΕΚ-4323 Β/2-10-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 57768/18.9.2020 κοινς απφασης των Υπουρ- γν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Κουτσχερου του Δμου Λαρισαων για το χρονικ διστημα απ 18.9.2020 ως και 2.10.2020» (Β 4015), ως και τις 12.10.2020.

5-10-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 3975/20 (ΦΕΚ-4322 Β/2-10-20) : Ορισμς Υπουργο ως αποφαινμενου οργνου και διατκτη κατ’ ρθρο 37 παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5-10-20  Κ.Υ.Α. ΓΠ/Δ12/οικ.38064/1202/20 (ΦΕΚ-4321 Β/2-10-20) : Σσταση επιτροπν με σκοπ την προστασα απ τον κορωνο Covid-19 των φιλοξενουμνων σε Μονδες Φροντδας Ηλικιωμνων (Μ.Φ.Η.) και λοιπς κλειστς δομς φιλοξενας ευπαθν ομδων του πληθυσμο.

5-10-20  Κ.Υ.Α. 97529/18-09-2020 (ΦΕΚ-4317 Β/2-10-20) : «Εθνικ Πργραμμα» για τη διαχεριση αναλωθντων καυσμων και ραδιενεργν αποβλτων-Σχδιο δετερο

5-10-20  Κ.Υ.Α. οικ.40000/1269/20 (ΦΕΚ-4316 Β/2-10-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων του ρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), για την Περιφρεια Αττικς, ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας.2-10-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765/2-10-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

2-10-20   Κ.Υ.Α. Α1216/20 (ΦΕΚ 4278 Β/2-10-2020): Παρταση της προβλεπμενης στην παρ. 2 του ρθρου 2 της υπ στοιχεα ΔΔΘΤΟΚ/Γ/1175671/ΕΞ2016/1-12-2016 απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων «Τροποποηση του ρθρου 23 της υπ στοιχεα Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (Β' 516) "Τελωνειακς διαδικασες εφοδιασμο πλοων, αεροσκαφν, διπλωματικν αποστολν και λοιπν προορισμν με τροφοεφδια, καπνικ, κασιμα κ.λπ."» (Β' 3976), προθεσμας.

2-10-20  ΕΦΚΑ 238542/2-10-20  : Να παρταση μχρι 30/04/2021 της προθεσμας καταβολς των ασφαλιστικν εισφορν περιδων απασχλησης Φεβρουαρου, Μαρτου και Απριλου 2020.

2-10-20  ΥΠΥΜΕ Α/οικ.57604/2881/30-9-20  : κτακτα μτρα περ χρσεως στοιχεων δοκιμαστικς κυκλοφορας (ΔΟΚ).

2-10-20  ΥΠΥΜΕ Α/57494/2880/30-9-20 : Ταξινμηση αστικν λεωφορεων μισθωμνων απ το ΚΤΕΛ Ν. Αττικς Α.Ε. και το ΚΤΕΛ Ν. Θεσσαλονκης Α.Ε. για την εκτλεση συγκοινωνιακο ργου εντς της περιοχς αρμοδιτητας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε., αντστοιχα.

2-10-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.61657/2-10-20 : Οργνωση και χρηματοδτηση προγραμμτων καταπολμησης των κουνουπιν για το τος 2021

2-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.61419/20 (ΦΕΚ-4277 Β/1-10-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στον Δμο Κθνου της Περιφερειακς Εντητας Κας-Κθνου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου απ 2.10.2020 ως και 12.10.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

2-10-20  ΑΑΔΕ Ε2150/28-9-20 : Κοινοποηση και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων της περπτωσης α' της παραγρφου 54 του ρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α' 170), πως ισχουν μετ την ψφιση του ν.4701/2020 (Α'128), οι οποες αφορον σε πρξεις διοικητικο διορθωτικο προσδιορισμο φρου που εκδδονται απ 1.1.2020 για αναδρομικ ποσ πρτων συντξεων.

2-10-20  ΑΠΟΦ.ΒΟΥΛΗΣ 11118/7594/20 (ΦΕΚ-187 Α/1-10-20) : Τροποποηση διατξεων του Κανονισμο της Βουλς, Μρος Β (ΦΕΚ 51 Α/10.4.1997) και Μρος Κοινοβουλευτικ (ΦΕΚ 106 Α/24.6.1987), πως ισχουν.

2-10-20  ΥΠΑΝΕΠ 102885/20 (ΦΕΚ-4275 Β/1-10-20) : Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ.50370/20.5.2020 απφασης του Υφυπουργο Ανπτυξης και Επενδσεων «Δλωση δεδομνων τιμν στην ψηφιακ πλατφρμα e-Καταναλωτς» (Β 1966).

2-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ-ΑΑΔΕ A1222/20 (ΦΕΚ-4274 Β/1-10-20) : Τπος, περιεχμενο, τρπος και χρνος υποβολς του ανακεφαλαιωτικο πνακα ενδοκοινοτικν παραδσεων αγαθν και παροχν υπηρεσιν - αποθεμτων στη διθεση συγκεκριμνου πελτη σε λλο κ-μ (ντυπο Φ4/ΤΑXIS, Φ.Π.Α., κδοση 2020). Τπος, περιεχμενο, τρπος και χρνος υποβολς του ανακεφαλαιωτικο πνακα ενδοκοινοτικν αποκτσεων αγαθν και λψεων υπηρεσιν (ντυπο Φ5/ΤΑXIS, Φ.Π.Α., κδοση 2020).

2-10-20  ΥΠΕΚΥΠ 39436/994/20 (ΦΕΚ-4270 Β/1-10-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ. 16073/287/22.4.2020 «Μτρα στριξης εργαζομνων ειδικν κατηγοριν, οι οποοι πλττονται σημαντικ λγω των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης κορωνοο COVID-19» (Β’ 1547 και Β’1841), κοινς υπουργικς απφασης, πως ισχει. 1-10-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/94426/2651/1-10-20 : Διευκρινσεις για την επλευση των συνεπειν της υπαγωγς στον ν. 4495/2017 απ την 1η Οκτωβρου 2020.

1-10-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 26963/ΕΞ2020/29-9-20 : Εφαρμογ των διατξεων του της παρ. 1 του ρθρου 135 του ν.4714/2020

1-10-20  ΕΦΚΑ 237834/ΕΓΚ.44/01-10-20  : Σχετικ με την χοργηση παρταση ασφαλιστικς ικαντητας στους μισθωτος και μη μισθωτος ασφαλισμνους του e-Ε.Φ.Κ.Α, στα μλη οικογενεας και στους ανργους

1-10-20  ΥΠΥΜΕ  Α3/Οικ.58786/6852/30-9-20 :  Συστσεις για τη λψη περαιτρω μτρων για την αδιβλητη και ομαλ διεξαγωγ των θεωρητικν εξετσεων υποψφιων οδηγν και οδηγν

1-10-20  ΑΑΔΕ Α1218/20 (ΦΕΚ-4267 Β/30-9-20) : Παρταση του χρνου υποβολς δηλσεων ΦΠΑ και καταβολς φρου που προκπτει απ αυτς με καταληκτικ προθεσμα υποβολς την 30η Σεπτεμβρου 2020.

1-10-20  ΑΑΔΕ Α1221/20 (ΦΕΚ-4266 Β/30-9-20) : Τροποποηση απφασης Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) 1167/2015.

1-10-20  ΑΑΔΕ Α1219/20 (ΦΕΚ-4265 Β/30-9-20) : Παρταση δηλσεων φορολογας εισοδματος νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013 και δηλσεων απδοσης παρακρατομενων φρων εισοδματος.

1-10-20  ΥΠΑΙΘ 131451/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-4264 Β/30-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 120126/ΓΔ4/ 12.09.2020 κοινς απφασης της Υπουργο και της Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων με θμα: «Σγχρονη εξ αποστσεως εκπαδευση για το σχολικ τος 2020-2021» (Β' 3882).

1-10-20  Κ.Υ.Α. 89579/3869/20 (ΦΕΚ-4241 Β/30-9-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. ΥΠΕΝ 81/16-04-2019 κοινς απφασης των Υπουργν Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων, Οικονομικν και Περιβλλοντος και Ενργειας «Καθορισμς του τρπου, των ρων, των προποθσεων και της διαδικασας για την καταβολ και πιστοποηση της πληρωμς τελν, παγων και αναλογικν, υπρ του Φορα «Ελληνικ Κτηματολγιο» στα Κτηματολογικ Γραφεα και στα Υποκαταστματα κατ τον ν. 4512/2018 (Α' 5)» (Β' 1397).

1-10-20  ΥΠΕΚΥΠ 39683/1259/1-10-20 : Χοργηση δειας ειδικο σκοπο σε περπτωση αναστολς λειτουργας σχολικν μονδων μονδων φροντδας των παιδιν, καθς και τμημτων αυτν λγω κροσματος κορωνοο COVID-19

1-10-20  ΑΑΔΕ Α1220/20 (ΦΕΚ-4263 Β/30-9-20) : Παρταση του χρνου υποβολς δηλσεων τελν και λοιπν φορολογιν με καταληκτικ ημερομηνα υποβολς την 30η Σεπτεμβρου 2020.

1-10-20  Κ.Υ.Α. 39363/1537/20 (ΦΕΚ-4262 Β/30-9-20) : Λεπτομρειες εφαρμογς και χρνος ισχος των περ. β) ως και ε) της παρ. 2 του ρθρου 4 της απ11.03.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 55), πως ισχει, για «ευπαθες ομδες εργαζομνων» του ιδιωτικο τομα της οικονομας.

1-10-20  Κ.Υ.Α. οικ. 39539/996/20 (ΦΕΚ-4261 Β/30-9-20) : Ανοιχτ πργραμμα 100.000 νων επιδοτομενων θσεων εργασας.

1-10-20  ΥΠΕΚΥΠ 39551/Δ1/11831/20 (ΦΕΚ-4261 Β/30-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και ΟργανισμοΑπασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)»(Β 3520) απφασης του Υπουργο Εργασας καιΚοινωνικν Υποθσεων, πως τροποποιθηκεκαι ισχει.

1-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60588/20 (ΦΕΚ-4260 Β/30-9-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

1-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60943/20 (ΦΕΚ-4259 Β/30-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εθνικς μυνας,Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν, Μετανστευσης και Ασλου, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλαςκαι Νησιωτικς Πολιτικς «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3958).

1-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60936/20 (ΦΕΚ-4258 Β/30-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56344/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουρ-γν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων,Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων,Υγεας και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, επισκεπτηρων σε νοσοκομεα, κντρα φροντδας ηλικιωμνων και δομς ευλωτων ομδων, θρησκευτικν τελετν που πραγματοποιονται μσω της διενργειας πομπς και των πανηγρεων και λλων αντστοιχων δημσιων ανοικτν εκδηλσεων στο σνολο της Επικρτειας, απ την 16η.9.2020 ως καιτην 30η.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3952).

1-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60583/20 (ΦΕΚ-4257 Β/30-9-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην τωνκρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν, προς περιορισμ της διασπορςτου κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ την 1η.10.2020 ως και τις 12.10.2020 .

1-10-20  ΥΠ.ΟΙΚ-ΑΑΔΕ Α1215/20 (ΦΕΚ-4254 Β/30-9-20) : Παρταση των προθεσμιν που προβλπονται στις διατξεις των παρ. 51 και 53α του ρθρου 72 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας(Κ.Φ.Δ.).

1-10-20  Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.37618/1492/20 (ΦΕΚ-4253 Β/30-9-20) : Παρταση προθεσμας καταβολς ασφαλιστικν εισφορν για τις επιχειρσεις και εργοδτες για τις οποες εχε χορηγηθε παρταση προθεσμας καταβολς στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν του κορωνοο COVID-19.

1-10-20  Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.37618/1492/20 (ΦΕΚ-4253 Β/30-9-20) : Παρταση προθεσμας καταβολς ασφαλιστικν εισφορν για τις επιχειρσεις και εργοδτες για τις οποες εχε χορηγηθε παρταση προθεσμας καταβολς στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν του κορωνοο COVID-19.

1-10-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60549/20 (ΦΕΚ-4219 Β/30-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουρ-γν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων,Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και ΝησιωτικςΠολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3557).30-9-20  ΑΑΔΕ Ε2152/25-9-20 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν αναφορικ με την χρση του υπερμειωμνου συντελεστ ΦΠΑ στις μσκες προστασας για την αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19 και την προστασα απ αυτν

30-9-20  ΠΥΣ 39 της 31.8.2020 (ΦΕΚ-185 Α/29-9-20) : γκριση του Εθνικο Σχεδου Διαχερισης Αποβλτων (Ε.Σ.Δ.Α.).

30-9-20  ΕΦΚΑ 232355/29-9-20 : Παρταση μχρι 09/10/2020:
α) της ηλεκτρονικς υποβολς Α.Π.Δ. Ιουνου, Ιουλου και Αυγοστου 2020 και καταβολς των αντστοιχων ασφαλιστικν εισφορν, για εργαζμενους επιχειρσεων-εργοδοτν, ενταχθντων στο Μηχανισμ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικος εργαζμενους με δικαωμα μη επαναπρσληψης.
β) της ηλεκτρονικς υποβολς Α.Π.Δ. Ιουλου και Αυγοστου 2020 και καταβολς των αντστοιχων ασφαλιστικν εισφορν, για εργαζμενους επιχειρσεων-εργοδοτν, που δραστηριοποιονται στον τριτογεν τομα και στους κλδους των αεροπορικν και ακτοπλοκν μεταφορν του ρθρου 123, του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α'148) ενταγμνων μη στο Μηχανισμ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

30-9-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.40021/οικ.37965/1621/28-9-20 : Σχετικ με την χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους μισθωτος και μη μισθωτος ασφαλισμνους του e-Ε.Φ.Κ.Α. στα μλη οικογενεας και στους ανργους .

30-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 60908/Σ15007/20 (ΦΕΚ-4220 Β/30-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.127080/57460/21-12-2010 απφασης του Υπουργο Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης.

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60551/20 (ΦΕΚ-4218 Β/30-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.50896/13.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3402).

30-9-20  K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.60553/20 (ΦΕΚ-4217 Β/30-9-20) : Παρταση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.52543/25.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Εσωτερικν «Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας των δημοτικν Κντρων Ανοιχτς Προστασας Ηλικιωμνων (Κ.Α.Π.Η.)» (Β’ 3521), ως τις 31.10.2020.

30-9-20  Ν.4728/20 (ΦΕΚ-186 Α/29-9-20) : Επεγουσες ρυθμσεις για την αντιμετπιση των καταστροφικν συνεπειν απ την πορεα του μεσογειακο κυκλνα «Ιανς», περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις.

30-9-20  Κ.Υ.Α. 129703/Η2/20 (ΦΕΚ-4216 Β/29-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 81651/Ζ2/18-8-2005 κοινς υπουργικς απφασης «Σνθεση, καθορισμς θσεων και ορισμς προσντων του εκπαιδευτικο προσωπικο των κκλων προσχολικς αγωγς και πρωτοβθμιας εκπαδευσης και του διοικητικο προσωπικο του Σχολεου Ευρωπακς Παιδεας» (Β’ 1158).

30-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1217/20 (ΦΕΚ-4215 Β/29-9-20) : Διαδικασα και προποθσεις υπαγωγς στις διατξεις του ρθρου 5Β του ν. 4172/2013, περ εναλλακτικς φορολγησης εισοδματος φυσικν προσπων, δικαιοχων εισοδματος απ συντξεις που προκπτουν στην αλλοδαπ, τα οποα μεταφρουν τη φορολογικ τους κατοικα στην Ελλδα.

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60038/20 (ΦΕΚ-4214 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας «Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6.6.2020 ως και 9.7.2020» (Β 2111), ως και τις 31.10.2020.

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60019/20 (ΦΕΚ-4213 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.20030/21.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στα Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 21.3.2020 ως και 21.4.2020» (Β’ 985), ως και τις 12.10.2020.

30-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/35908/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-4211 Β/29-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των φορων του υποτομα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης» (Β’ 3238).

30-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/31778/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-4210 Β/29-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο» (Β 3240).

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60031/20 (ΦΕΚ-4208 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.54035/2.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ριτσνας του Δμου Χαλκιδων της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 2.9.2020 ως και 15.9.2020» (Β 3666), ως και τις 12.10.2020

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60025/20 (ΦΕΚ-4207 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 54308/3.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Οινοφτων του Δμου Τανγρας της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 3.9.2020 ως και 16.9.2020» (Β’ 3703), ως και τις 12.10.2020.

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60012/20 (ΦΕΚ-4206 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.56878/15.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Σμου για το χρονικ διστημα απ 15.9.2020 ως και 29.9.2020» (Β 3954), ως και τις 12.10.2020 .

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.60007/20 (ΦΕΚ-4205 Β/29-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56870/15.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Λρου, για το χρονικ διστημα απ 15.9.2020 ως και 29.9.2020» (Β’ 3953), ως και τις 12.10.2020.

30-9-20  ΥΠΥΜΕ ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/οικ.9215/Α321/20 (ΦΕΚ-4203 Β/29-9-20) : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων για την χοργηση της κτακτης εφπαξ ενσχυσης με τη μορφ επιδματος στους πληγντες απ τις πλημμρες της 8ης και 9ης Αυγοστου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Εβοιας.

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ14/οικ.36764/375/20 (ΦΕΚ-4191 Β/29-9-20) : Διθεση, διαχεριση και κατανομ των καθαρν εσδων Ειδικο Κρατικο Λαχεου Κοινωνικς Αντληψης για κοινωνικς πολιτικς σε Νομικ Πρσωπα Ιδιωτικο Δικαου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικο χαρακτρα.

30-9-20  Κ.Υ.Α. Δ14/οικ.36765/376/20 (ΦΕΚ-4191 Β/29-9-20) : Διθεση, διαχεριση και κατανομ των καθαρν εσδων Ειδικο Κρατικο Λαχεου Κοινωνικς Αντληψης σε Νομικ Πρσωπα Δημοσου Δικαου (Ν.Π.Δ.Δ.) φορων παροχς υπηρεσιν κοινωνικς φροντδας.29-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.60071:/29-9-20 : Οδηγες για την Εποχικ Γρπη 2020-2021 -Αντιγριπικς Εμβολιασμς

29-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 61528/28-9-20 : Πνακες Στοχοθεσας Οικονομικν Αποτελεσμτων τους 2021.

29-9-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/92828/4471/28-9-20 : Οδηγες εφαρμογς της διταξης της παρ. 10 του ρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α'92) και
της υπ' αριθμ. 64663/2956/2020 (Β' 2773) Υπουργικς Απφασης με ττλο «Καθορισμς διοικητικν πρξεων, τεχνικν προδιαγραφν διαδικασας για την αυτεπγγελτη αναμρφωση και κατρτιση των δασικν χαρτν» (ΑΔΑ:ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ).

29-9-20  ΥΠΑΙΘ 125614/Δ2/20 (ΦΕΚ-4194 Β/29-9-20) : Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυτικ Διδασκαλα για το σχολικ τος 2020-2021.

29-9-20  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 40833/20 (ΦΕΚ-4193 Β/29-9-20) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 5α του ρθρου 5 του π. δ. 90/2018 (Α' 162) για την ολοκλρωση εκκρεμν διαδικασιν γκρισης, αναθερησης τροποποησης Γενικν Πολεοδομικν Σχεδων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδων Χωρικς και Οικιστικς Οργνωσης Ανοικτν Πλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) για την περιοχ της Περιφρειας Βορεου Αιγαου

29-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/225/20 (ΦΕΚ-4185 Β/28-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ/134/16.06.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Μιο 2020» (Β 2377).

29-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/224/20 (ΦΕΚ-4184 Β/28-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β 1457), πως ισχει.

29-9-20  ΥΠΑΙΘ 129431/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-4183 Β/28-9-20) : Σμβουλος Σχολικς Ζως.

29-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 107541/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4181 Β/28-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 20725/Β.979/10-5-2011 (Β’ 1207) απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Καθορισμς διαδικασιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 36 του ν. 2459/1997», πως ισχει.

29-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. A1214/20 (ΦΕΚ-4181 Β/28-9-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Σεπτμβριο 2020.

29-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 107420/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4180 Β/28-9-20) : Σσταση Ομδας Εργασας για την υποστριξη της Γενικς Διεθυνσης Οικονομικν Υπηρεσιν του Υπουργεου Οικονομικν στις υποχρεσεις της ως Δικαιοχου της Δρσης «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19».

29-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. A1213/20 (ΦΕΚ-4180 Β/28-9-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την προαιρετικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς τουλχιστον του 30% του συνολικο μισθματος για το μνα Σεπτμβριο 2020.

29-9-20  ΥΠΑΙΘ 125708/Δ2/20 (ΦΕΚ-4177 Β/28-9-20) : Ομδες και κλδοι μαθημτων, τρπος και χρνος εξτασης και βαθμολγησης, ορισμς και υποχρεσεις επιτηρητν, υποχρεσεις μαθητν κατ τη διρκεια της εξτασης, τρπος διατπωσης των θεμτων, βαθμολγηση των γραπτν δοκιμων των προαγωγικν και απολυτηρων εξετσεων, αναβαθμολγηση των γραπτν δοκιμων προαγωγικν και απολυτηρων εξετσεων του Γενικο Λυκεου, τρπος φλαξης των γραπτν και κθε λλο σχετικ θμα.

29-9-20  Κ.Υ.Α. Δ3γ/οικ.58100/20 (ΦΕΚ-4175 Β/28-9-20) : Υπαγωγ ουσιν στις διατξεις του ν. 3459/2006 «Κδικας Νμων για τα Ναρκωτικ (Κ.Ν.Ν)», πως τροποποιθηκε και ισχει με τον ν. 4139/2013 «Νμος περ εξαρτησιογνων ουσιν και λλες διατξεις».

29-9-20  ΑΑΔΕ Α1207/20 (ΦΕΚ-4175 Β/28-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1203/16.5.2019 (Β 1933) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων, σχετικ με τα δικαιολογητικ και τις διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσικλτες.

29-9-20  ΑΑΔΕ Α1206/20 (ΦΕΚ-4173 Β/28-9-20) : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α 330) για τον ειδικ φρο επ των ακιντων - απαιτομενα δικαιολογητικ και διαδικασα χοργησης των απαλλαγν.

29-9-20  ΥΠΕΚΥΠ 37453/963/20 (ΦΕΚ-4172 Β/28-9-20) : Παρταση διρκειας τακτικς επιδτησης ανεργας, επιδματος μακροχρονως ανργων και βοηθημτων ανεργας28-9-20  ΕΕΕΠ 511/1/17.09.2020 (ΦΕΚ-4141 Β/28-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 218/2/22.09.2016 απφασης «γκριση Κανονισμο Οργνωσης, Διρθρωσης και Λειτουργας Υπηρεσιακν Μονδων της Επιτροπς Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων» (Β’ 3404).

28-9-20  ΕΕΕΠ 509/1/11.09.2020 (ΦΕΚ-4140 Β/28-9-20) : Χοργηση δειας Καταλληλτητας Συνεργατν Προωθητικν Ενεργειν Τυχερν Παιγνων μσω Διαδικτου και εγγραφ στο Μητρο Συνεργατν (Αffiliates).

28-9-20  ΥΠΕΚΥΠ  ΓΠ/Δ12/32819/1018/10-9-20 :  Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Νων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), Κντρα Ημερσιας Φροντδας Ηλικιωμνων (ΚΗΦΗ) και Στγες Υποστηριζμενης Διαβωσης (ΣΥΔ)

28-9-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/90519/1086/20 (ΦΕΚ-4142 Β/28-9-20) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 5α του ρθρου 5 του π.δ. 90/2018 για την ολοκλρωση εκκρεμν διαδικασιν γκρισης, αναθερησης τροποποησης Γενικν Πολεοδομικν Σχεδων (Γ.Π.Σ.) για τις μητροπολιτικς περιοχς Αθνας και Θεσσαλονκης (Α' 162).

28-9-20  ΥΠΕΚΥΠ 8299/2915/20-2-20 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την ισχ γνωματεσεων Υγειονομικν Επιτροπν ως προς τον καθορισμ χρνιων παθσεων

28-9-20  ΕΦΚΑ 219732/18-9-20 : Διευκρινσεις για τη διαδικασα εξυπηρτησης απ τις υπηρεσες του e-ΕΦΚΑ

28-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59624/20 (ΦΕΚ-4138 Β/26-9-20) : Μτρα προσωρινο περιορισμο επιβεβαιωμνων θετικν κρουσμτων κορωνοο COVID-19.

28-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59630/20 (ΦΕΚ-4137 Β/25-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σερρν στη θση «Πρην Γεωργικ Σχολ» του Δμου Σερρν της Περιφερειακς Εντητας Σερρν της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, για το χρονικ διστημα απ 25.9.2020 ως και 9.10.2020.

28-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59632/20 (ΦΕΚ-4136 Β/25-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Θβας στη θση «Κλωστριο Σακρογλου» του Δμου Θηβαων της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 25.9.2020 ως και 9.10.2020.

28-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59628/20 (ΦΕΚ-4135 Β/25-9-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56418/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 15.9.2020 ως και 30.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3927).

28-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59626/20 (ΦΕΚ-4134 Β/25-9-20) : κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς.

28-9-20  Κ.Υ.Α. 2252.1.1/62809/20 (ΦΕΚ-4133 Β/25-9-20) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δευτρου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 75), πως χει κυρωθε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) για τη διασφλιση της θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν και την ανγκη ανκτησης του ακτοπλοκο δικτου για την περοδο 25.09.2020 - 30.09.2020.

28-9-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/62809/20 (ΦΕΚ-4132 Β/25-9-20) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δευτρου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 75), πως χει κυρωθε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) για τη διασφλιση της θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν και την ανγκη ανκτησης του ακτοπλοκο δικτου για την περοδο 25.09.2020 - 30.09.2020.

28-9-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 525/266139/20 (ΦΕΚ-4131 Β/25-9-20) : Παρεκκλσεις απ τις διατξεις των υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 και 138/102859/14-04-2020 κοινν αποφσεων του Υπουργο και της Υφυπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων, λγω των ειδικν συνθηκν που επικρατον στη Χρα εξαιτας της πανδημας COVID-19 .

28-9-20  Κ.Υ.Α. 7036/20 (ΦΕΚ-4130 Β/25-9-20) : Διαδικασα πρσληψης προσωπικο στη Γενικ Γραμματεα Πολιτικς Προστασας με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου σε εφαρμογ της παρ. 3 του αρ. 10 της απ 22-08-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 161), απαιτομενα προσντα, διρκεια απασχλησης και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια.25-9-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/6/οικ.18100/25-9-20  :  Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2019- Συμπλρωση Εκθσεων Αξιολγησης απ τους αξιολογομενους Δυναττητα διορθσεων απ τις Διευθνσεις Διοικητικο/Προσωπικο

25-9-20  ΕΦΚΑ 228706/Σ.339/ΕΓΚ.42/25-9-20 : Κοινοποηση διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α' 128) σχετικ με την κδοση πρξεων/αποφσεων επ αιτσεων φυσικν προσπων της παρ. 1 του ρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32) περ απαλλαγς τους απ την αλληλγγυα ευθνη για την καταβολ ασφαλιστικν οφειλν νομικο προσπου και χοργησης ρσης κατσχεσης.

25-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 106687/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4128 Β/25-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Ανθεση σε πιστοποιημνους εκτιμητς, εγγεγραμμνους στο Μητρο Πιστοποιημνων Εκτιμητν στο πεδο των ακιντων του Υπουργεου Οικονομικν, της σνταξης εισγησης για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης και ρθμιση θεμτων σχετικ με τον καθορισμ της μεθοδολογας, της τεκμηρωσης, της μορφς των εισηγσεων και τον χρνο ολοκλρωσης του ργου των πιστοποιημνων εκτιμητν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/1982» (Β' 130), πως χει τροποποιηθε με τις υπ στοιχεα 31636 ΕΞ 2020/16.3.2020 (Β' 869) και 35516/ Εξ 2020/2.4.2020 (Β' 1162) μοιες αποφσεις και της υπ στοιχεα 18749/ΕΞ 2020/14.2.2020 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Συμπληρωματικ ανθεση σε πιστοποιημνους εκτιμητς, εγγεγραμμνους στο Μητρο Πιστοποιημνων Εκτιμητν στο πεδο των ακιντων του Υπουργεου Οικονομικν, της σνταξης εισγησης για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης και ρθμιση θεμτων σχετικ με τον καθορισμ της μεθοδολογας, της τεκμηρωσης, της μορφς των εισηγσεων και τον χρνο ολοκλρωσης του ργου των πιστοποιημνων εκτιμητν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/1982» (Β' 532), πως χει τροποποιηθε με την υπ στοιχεα 35516/ΕΞ 2020/2.4.2020 μοια απφαση (Β' 1162).

25-9-20  ΕΦΚΑ 227365/ΕΓΚ.41/25-9-20 : Ασφλιση μελν και εργαζμενων σε Κοινωνικς Συνεταιριστικς Επιχειρσεις

25-9-20  Κ.Υ.Α. οικ. 6177/20 (ΦΕΚ-4126 Β/24-9-20) : Υλοποηση μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης κορωνοο.

25-9-20  ΑΑΔΕ Α1205/20 (ΦΕΚ-4120 Β/24-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1184/2018 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασα απαλλαγς φρου προστιθεμνης αξας κατ: α. τη θση εμπορευμτων σε ελεθερη κυκλοφορα με ταυτχρονη υπαγωγ σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης β. την υπαγωγ εγχριων εμπορευμτων σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης.24-9-20  Ν. 4727/20 (ΦΕΚ-184 Α/23-9-20) : Ψηφιακ Διακυβρνηση (Ενσωμτωση στην Ελληνικ Νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικς Επικοινωνες (Ενσωμτωση στο Ελληνικ Δκαιο της Οδηγας (ΕΕ) 2018/1972) και λλες διατξεις. //--// ρθρο 235 : κτακτα προσωριν μτρα για την Περιφρεια Αττικς ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας

24-9-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 26411/ΕΞ2020/23-9-20  : κδοση Υπουργικς Απφασης για την παρταση εφαρμογς των προβλψεων του ρθρου 10Β του Ν.3861/2010

24-9-20  Κ.Υ.Α. Φ.952/5/61853/Σ.18346/20 (ΦΕΚ-4125 Β/24-9-20) : Καθορισμς του ψους της εφπαξ χρηματικς αρωγς της παρ. 4 του ρθρου 4 του ν. 354/1976 (Α' 148), για το τος 2020.

24-9-20  ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/20 : Τρηση της νομιμτητας και προστασα των πολιτν αναφορικ με τα μτρα κατ του κορωνοο COVID-19.

24-9-20  ΑΑΔΕ Ε2149/21-9-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 63, 68 και 84 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146 Α729.07.2020) «Διυπηρεσιακ Μονδα Ελγχου Αγορς, ρθμιση της οικονομικς δραστηριτητας, αντιμετπιση του παρνομου εμπορου, πρστιμα για τη διακνηση και εμπορα απομιμητικν / παραποιημνων προντων, ρθμιση για τη βιομηχανα, τις ιδιωτικς επενδσεις, τις συμπρξεις δημοσου και ιδιωτικο τομα, την ρευνα, την καινοτομα και Οικονομικ Επιμελητριο Ελλδος και λοιπς διατξεις

24-9-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/οικ.37939/1665/24-9-20 : Μτρα για την ασφαλ λειτουργα των δομν παιδικς προστασας, ναντι του κορωνοο COVID-19

24-9-20  K.Y.A. Δ15/Δ/οικ.37177/1459/20 (ΦΕΚ-4111 Β/24-9-20) : Καθορισμς ρων υπαγωγς και διαδικασα εφαρμογς των παρ. 3 και 4 του ρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α 148) για τις επιχειρσεις - εργοδτες που δραστηριοποιονται στον κλδο των ακτοπλοκν μεταφορν, αναφορικ με την κλυψη απ τον Κρατικ Προπολογισμ, των ασφαλιστικν εισφορν εργαζομνων που ασφαλζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην του πρην ΝΑΤ.

24-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58891/20 (ΦΕΚ-4100 Β/23-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 55821/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν “κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς” (Β’ 3957)» (Β’ 4019).

24-9-20  ΑΑΔΕ Α1209/20 (ΦΕΚ-4099 Β/23-9-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων που προβλπονται απ την υπ στοιχεα ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε., πως τροποποιθηκε και ισχει, περ υποβολς της Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας, της «Δλωσης COVID» για τους μνες Μρτιο ως και Σεπτμβριο και απ την υπ στοιχεα ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. περ βραχυχρνιας μσθωσης ακιντων στο πλασιο της οικονομας του διαμοιρασμο.

24-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58924/20 (ΦΕΚ-4098 Β/23-9-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.56614/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3928).

24-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58901/20 (ΦΕΚ-4097 Β/23-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56415/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19» (Β’ 3951).

24-9-20  Κ.Υ.Α. 14803/20 (ΦΕΚ-4096 Β/23-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 11677/23.07.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Τουρισμο «κτακτη οικονομικ ενσχυση των κατ’ εξαρεση λειτουργοντων τουριστικν κα- ταλυμτων» (Β’ 3073).

24-9-20  ΥΠΑΙΘ 126251/Α5/20 (ΦΕΚ-4096 Β/23-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 48456/Α5/24-04-2020 απφασης της Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «Εξετσεις - ργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Πληροφορικς» (Β’ 2285).

24-9-20  Κ.Υ.Α. 104120/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4095 Β/23-9-20) : Διαδικασα καταβολς συνεισφορς Δημοσου για την αποπληρωμ δανεων με εμπργματες εξασφαλσεις στην κρια κατοικα για δανειολπτες που χουν πληγε απ τις δυσμενες συνπειες του κορωνοο COVID-19 στο πλασιο των ρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

24-9-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89600/2453/20 (ΦΕΚ-4093 Β/23-9-20) : Δωξη ημαιμων, μη δεσποζμενων, χορων και αγριχοιρων σε αγροτικς και λοιπς περιοχς.

24-9-20  Κ.Υ.Α. 91808/20 (ΦΕΚ-4092 Β/23-9-20) : Καθορισμς βασικν απαιτσεων για προντα βιομηχανικς μεταποησης απ ελαστικ υλικ.

24-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 99667/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4066 Β/22-9-20) : Σσταση Ομδας Εργασας για την υποστριξη της Γενικς Διεθυνσης Οικονομικν Υπηρεσιν του Υπουργεου Οικονομικν στις υποχρεσεις της ως Δικαιοχου της Δρσης «Ενσχυση με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19».23-9-20  Π.Δ. 82/20 (ΦΕΚ 183 Α/23-9-2020): Τροποποηση διατξεων των π.δ. 178/2014 «Οργνωση Υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας» (Α' 281) και π.δ. 7/2017 «Αναδιταξη-αναδιοργνωση, σσταση και λειτουργα περιφερειακν υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας» (Α' 14).

23-9-20  ΥΠΥΜΕ Α/56777/2864/23-9-20 : Διαγραφ απ το Μητρο Αδειν Κυκλοφορας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν οχημτων ιδιωτικς χρσης που καταστρφηκαν απ ντονα καιρικ φαινμενα (Μεσογειακς Κυκλνας «Ιανς»).

23-9-20  ΥΠΥΜΕ  Α3/Οικ.55114/6503/23-9-20 : Αντικατσταση εντπων αδειν οδγησης που καταστρφηκαν απωλσθηκαν κατ τη διρκεια των πλημμυρν που πληξαν περιοχς της χρας στις 18 και 19 Σεπτεμβρου 2020

23-9-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 11817/22-9-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο για τις Υπηρεσες της Γενικς Γραμματεας Μεταναστευτικς Πολιτικς, της Γενικς Διεθυνσης Διοικητικν και Οικονομικν Υπηρεσιν και τις λοιπς αυτοτελες υπηρεσες του ρθρου 1 του π.δ. 9/2020 του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

23-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/223/20 (ΦΕΚ-4077 Β/22-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 217/15.09.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Ιολιο 2020» (Β’ 3948).

23-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/219/20 (ΦΕΚ-4074 Β/22-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β’ 2729) .

23-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/218/20 (ΦΕΚ-4073 Β/22-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β 1645).

23-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58069/20 (ΦΕΚ-4072 Β/22-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.22817/3.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Περ λεπτομερειν σστασης και περ συγκρτησης και λειτουργας Κινητν Ομδων Υγεας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικο Σκοπο για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1177).22-9-20  ΕΟΠΥΥ 1201/708/20 (ΦΕΚ-4043 Β/21-9-20) : Αναθερηση του πλαισου Διαδικασιν Εισαγωγς/Καταχρισης/Διαχερισης προντων στην εφαρμογ του Μητρου Αποζημιομενων Προντων ΕΟΠΥΥ και κατργηση της υπ’ αρ. 1013/694/23-07-2020 απφασης του Δ.Σ. (Β 3727).

22-9-20  ΕΦΚΑ 214158/ΕΓΚ.38/15-9-20 : Σναψη νας Διμερος Συμφωνας Κοινωνικς Ασφλισης Ελλδας-Αιγπτου

22-9-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 25279/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4039 Β/21-9-20) : Tροποποηση της υπ στοιχεα ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 απφασης της Υφυπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης (Β’ 116) με θμα «Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο «Πργραμμα Διαγεια» των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β του ν.3861/2010, πως προστθηκε με το ρθρο 16του ν. 4305/2014)».

22-9-20  ΥΠΑΙΘ 126181/Ε1/22-9-20 : Πρσκληση υποψφιων εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Γενικς Εκπαδευσης για υποβολ ατησης-δλωσης προτμησης περιοχν για πρσληψη ως προσωρινν αναπληρωτν τρμηνης (κατ'ελχιστον) διρκειας για την κλυψη λειτουργικν κενν τα οποα προκπτουν απ λγους συναφες με τη μετδοση και διασπορ του νου κορωνοο COVID-19 (ρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α'), κατ το σχολικ τος 2020-2021.

22-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 60249/22-9-20 : Συνεδρισεις δημοτικο συμβουλου και λοιπν συλλογικν οργνων των δμων κατ το διστημα εφαρμογς των μτρων για τον περιορισμ της διασπορς του κορωνοο.

22-9-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

22-9-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 11653/21-9-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο για τις Υπηρεσες της Γενικς Γραμματεας Μεταναστευτικς Πολιτικς, της Γενικς Διεθυνσης Διοικητικν και Οικονομικν Υπηρεσιν και τις λοιπς αυτοτελες υπηρεσες του ρθρου 1 του π.δ. 9/2020 του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

22-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/222/20 (ΦΕΚ-4051 Β/21-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ207/10.09.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β’ 3867).

22-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.57987/20 (ΦΕΚ-4050 Β/21-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα ΔΙα/Γ.Π.οικ. 54984/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Μαλακσας-στρατπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δμου Ωρωπο της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β' 3772), ως και τις 5.10.2020.

22-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.58015/20 (ΦΕΚ-4046 Β/21-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα ΔΙα/Γ.Π.οικ. 54988/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ελαινα του Δμου Αθηναων της Περιφερειακς Εντητας Κεντρικο Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β' 3774), ως και τις 5.10.2020.

22-9-20  Κ.Υ.Α. 59766/20 (ΦΕΚ-4048 Β/21-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 33862/6-5-2019 κοινς υπουργικς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν αναφορικ με τη διαδικασα χοργησης οικονομικς ενσχυσης πολιτν που πλττονται απ φυσικς καταστροφς (Β’ 1699).

22-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58004/20 (ΦΕΚ-4047 Β/21-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.54986/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σχιστο Αττικς-πρην στρατπεδο «Στεφανκη» του Δμου Περματος της Περιφερειακς Εντητας Πειραις της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β’ 3773), ως και τις 5.10.2020

22-9-20  Κ.Υ.Α. 4113.80-02/2713/20 (ΦΕΚ-4044 Β/21-9-20) : Πρσκληση επιχειρσεων για υποβολ αιτσεων υπαγωγς στη Δρση «Μεταφορικ Ισοδναμο (Μ.Ι.)» για το τος 2020.

22-9-20  Κ.Υ.Α. 14235/20 (ΦΕΚ-4037 Β/21-9-20) : Πργραμμα «Τουρισμς για λους» τους 2020 μσω τουριστικν γραφεων.21-9-20  ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ12/οικ.37516/1182/21-9-20: Τρηση των οδηγιν λειτουργας του ΕΟΔΥ απ τις Μονδες Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ) και κατρτιση εξατομικευμνων πρωτοκλλων πρληψης και αντιμετπισης της πανδημας

21-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 59852/21-9-20 : Ημρα μνμης των Εθνικν μας Ευεργετν

21-9-20  ΕΦΚΑ 218767/ΕΓΚ.39/18-9-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Προσδιορισμς των ασφαλιστικν εισφορν και απεικνιση της ασφλισης στο πλασιο υλοποησης: • του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», • των μτρων οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων, με χωρς, δικαωμα επαναπρσληψης & • των επιπρσθετων μτρων στριξης εργαζομνων και εργοδοτν, που δραστηριοποιονται σε τριτογεν τομα και στους κλδους των αεροπορικν και ακτοπλοκν μεταφορν, ενταγμνων μη, στο Μηχανισμ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

21-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6α/ΓΠ/οικ.57113/20 (ΦΕΚ-4041 Β/21-9-20) : Τροποποηση - συμπλρωση της υπ στοιχεα Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απφασης «Καθορισμς διαδικασας για τη λψη ειδικτητας α) “Επεγουσας και Εντατικς Νοσηλευτικς”, β) “Νοσηλευτικς Δημσιας Υγεας/Κοινοτικς Νοσηλευτικς”» (Β 2656 ).

21-9-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/175-η/20 (ΦΕΚ-4020 Β/21-9-20) : Παρταση ισχος αδειν κατοχς σκοπευτικν πλων.

21-9-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

21-9-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.20/25962/ΕΞ2020/18-9-20  : Διαδικασα ατησης χοργησης επιδματος γννησης μσω του υποσυστματος του Μητρου Πολιτν για τη δλωση γννησης

21-9-20  N. 4726/20 (ΦΕΚ-181 Α/18-9-20) : Αναμρφωση θεσμικο πλαισου των αρχαιρεσιν των αθλητικν φορων, διακρινμενοι συνοδο αθλητν ΑμεΑ, σσταση Εθνικς Πλατφρμας Αθλητικς Ακεραιτητας, Ελληνικ Ολυμπιακ Επιτροπ (Ε.Ο.Ε.), Ελληνικ Παραολυμπιακ Επιτροπ (Ε.Π.Ε.) και λλες διατξεις.

21-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55821/20 (ΦΕΚ-4019 Β/20-9-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 56924/15.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς» (Β’ 3957).

21-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.57833/20 (ΦΕΚ-4018 Β/20-9-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

21-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.57831/20 (ΦΕΚ-4017 Β/20-9-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν των σχολικν μονδων της Περιφερειακς Εντητας Πλλας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, για προληπτικος λγους προστασας της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 21.9.2020 ως και 25.9.2020.

21-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55825/20 (ΦΕΚ-4016 Β/18-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.56435/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εθνικς μυνας, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν, Μετανστευσης και Ασλου, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχεισεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 3958).

21-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.57768/20 (ΦΕΚ-4015 Β/18-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοου COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Κουτσχερου του Δμου Λαρισαων για το χρονικ διστημα απ 18.9.2020 ως και 2.10.2020.

21-9-20  Κ.Υ.Α. 34341/5991/20 (ΦΕΚ-4014 Β/18-9-20) : Ρθμιση διαδικασας, προποθσεων, ρων, απαιτομενων δικαιολογητικν, τρπος συμψηφισμο, παρακρτησης και απδοσης, εδος των συμψηφιζομνων και παρακρατομενων απαιτσεων, καθς και κθε λλο ειδικτερο διαδικαστικ ζτημα, για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A 136) και του ρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

21-9-20  Κ.Υ.Α. 44564/20 (ΦΕΚ-4012 Β/18-9-20) : Παρταση ισχος μτρων διευκλυνσης ηλεκτρονικς κδοσης και παραλαβς Πιστοποιητικν - Αναστολ εφαρμογς διατξεων για την υποχρεωτικ εισφορ υπρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρσημο) σε πιστοποιητικ που εκδδονται απ Υπηρεσες Δικαστικν Αρχν απ 21.9.2020 ως και 31.12.2020.

21-9-20  Κ.Υ.Α. 37095/1436/20 (ΦΕΚ-4011 Β/18-9-20) : Καθορισμς ννοιας «ευπαθν ομδων εργαζομνων» του ιδιωτικο τομα της οικονομας ναντι των συνεπειν μετδοσης του COVID-19, καθς και των απαιτουμνων ιατρικν πιστοποιητικν για την εφαρμογ της διταξης του ρθρου ογδου της απ 22.08.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 161) .

21-9-20  Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/250 (ΦΕΚ-4011 Β/18-9-20) : Καθορισμς ομδων αυξημνου κινδνου για σοβαρ λομωξη COVID 19.

21-9-20  Κ.Υ.Α. 2252.1.1/59502/20 (ΦΕΚ-4008 Β/18-9-20) : Συμπληρωματικ χρηματοδτηση συμβσεων ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δετερου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α75), η οποα κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α 86)18-9-20  Ν. 4722/20 (ΦΕΚ-177 Α/15-9-20 - ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ) : Κρωση: α) της απ 10.8.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Επεγουσες ρυθμσεις αντιμετπισης εκτκτων αναγκν του Εθνικο Συστματος Υγεας, προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19, στριξης της αγορς εργασας και διευκλυνσης της εκπαιδευτικς διαδικασας» (A 157) και β) της απ 22.8.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «κτακτα μτρα για την ενσχυση των αστικν συγκοινωνιν, την προμθεια μσων ατομικς προστασας και την πρσληψη προσωπικο καθαριτητας των σχολικν μονδων, τη στριξη των τουριστικν επιχειρσεων και της αγορς εργασας και την ενσχυση της Γενικς Γραμματεας Πολιτικς Προστασας προς αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19, καθς και τη στριξη των πλημμυροπαθν της Εβοιας που επλγησαν κατ τις πλημμρες της 8ης και 9ης Αυγοστου 2020» (Α 161) και λλες διατξεις για την αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλων επειγντων ζητημτων.

18-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.57739/18-9-20 : Μτρα προστασας της Δημσιας Υγεας στο πλασιο αποφυγς της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2, στα Μσα Μαζικς Μεταφορς

18-9-20  ΕΦΚΑ  219559/Σ326/ΕΓΚ.40/18-9-20 : Καταληκτικ ημερομηνα υπαγωγς στη ρθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλτες αυτοαπασχολομενους, ελεθερους επαγγελματες και αγρτες (ρθρα 2 και 3) - Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 32 του ν.4722/2020.

8-9-20  ΕΦΚΑ 181147/7-8-20 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση δειας και επιδματος ασθνειας και μητρτητας (κυοφορας-λοχεας) για το χρονικ διστημα αναστολς των επιχειρσεων λγω των κτακτων μτρων της πανδημας COVID-19

18-9-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/οικ.29414/1079/10-9-20 : Μτρα για την ασφαλ λειτουργα των Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν ΚΔΑΠ, ναντι του κορωναο COVID-19

18-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.350/33/124050/Ε3/18-9-20 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων των εκπαιδευτικν στα Υπηρεσιακ Συμβολια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

18-9-20  ΥΠΕΚΥΠ 33560/Δ1/10463/20 (ΦΕΚ-3998 Β/17-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 12642/Δ1. 4472/17-3-2020 υπουργικς απφασης «Καθορισμς δαπανν για τις οποες ορζει ο Υπουργς Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων διατκτη τον διο λλο ργανο, ορισμς δευτερευντων διατακτν για αντστοιχες δαπνες, ορισμς αποφαινμενου οργνου» (Β 1033), πως ισχει.

18-9-20  Κ.Υ.Α. 57598/20 (ΦΕΚ-3994 Β/17-9-20) : Καθορισμς διαδικασας εγγραφς, μεταβολς και αναστολς διαγραφς της ατησης εκλογα με αυτοπρσωπη παρουσα στις αρμδιες προξενικς αρχς.

18-9-20  Κ.Υ.Α. 18348/20 (ΦΕΚ-3990 Β/17-9-20) : Διαδικασα και προποθσεις εγγραφς στο Μητρο Εισηγητν - Βοηθν χειριστν Ασλου.17-9-20  ΑΑΔΕ Ε2148/14-9-20 : Κοινοποηση της αριθ. πρωτ. Α1179/27-7-2020 (ΦΕΚ 3547/Β) Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ με θμα «ροι, προποθσεις, δικαιολογητικ για διαδικασα εφοδιασμο με απαλλαγ απ τον ΕΦΚ καυσμων αεροσκαφν που παρχουν υπηρεσες και εναριες εργασες σε τρτους ναντι αμοιβς -πλην της με¬ταφορς επιβατν και εμπορευμτων

17-9-20  ΑΑΔΕ Α1204/20 (ΦΕΚ-3972 Β/17-9-20) : Καθορισμς του ηλεκτρονικο τρπου υποβολς, καθς και του τπου και περιεχομνου της δλωσης απδοσης του φρου και της ειδικς εισφορς αλληλεγγης του ρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατονται στο εισδημα απ αμοιβς πληρωμτων εμπορικο ναυτικο.

17-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 90068/20 (ΦΕΚ-3966 Β/17-9-20) : Καθορισμς της μορφς και του περιεχομνου του εντπου Δλωσης Μετατροπς Διεθνος Καταχρισης σε Εθνικ Σμα σμφωνα με το υπ’ αρ. 82 παρ. 3 εδ. γ του ν. 4679/2020 (Α 71).

17-9-20  ΑΑΔΕ Ε2146/8-9-20 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 11 και 12 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α') με τις οποες τροποποιθηκε το Παρρτημα ΙΙΙ του Κδικα ΦΠΑ

17-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.57225/20 (ΦΕΚ-3965 Β/16-9-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν επιμρους σχολικν μονδων στη Χρα.

17-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 102353/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3964 Β/16-9-20) : Ανακαθορισμς τιμν ζνης της με υπ στοιχεα ΠΟΛ.1113/12.06.2018 απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν «Αναπροσαρμογ των τιμν εκκνησης που προβλπονται στις παρ. 1 και 2 του ρθρου 1 της υπ στοιχεα 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β 549) απφασης του Υπουργο Οικονομικν για τον προσδιορισμ της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται σε περιοχς εντς σχεδου λης της Χρας κατ το αντικειμενικ σστημα.» (Β 2192), της με υπ στοιχεα ΠΟΛ.1163/31.10.2017 απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν «Ανακαθορισμς των τιμν ζνης του αντικειμενικο συστματος προσδιορισμο της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται στις Ζνες Β και ΣΤ της Δημοτικς Εντητας Ψυχικο του Δμου Φιλοθης - Ψυχικο της Περιφερειακς Εντητας Βρειου Τομα Αθηνν, της Περιφρειας Αττικς» (Β 3882) και της με υπ στοιχεα ΠΟΛ.1180/22.11.2017 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο και της Υφυπουργο Οικονομικν «Ανακαθορισμς των τιμν ζνης του αντικειμενικο συστματος προσδιορισμο της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται στις Α και Γ Ζνες της Δημοτικς Εντητας Φιλοθης του Δμου Φιλοθης - Ψυχικο της Περιφερειακς Εντητας Βρειου Τομα Αθηνν» (Β 4317), σε συμμρφωση με αποφσεις του Συμβουλου της Επικρατεας.

17-9-20  Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.31665/1214/20 (ΦΕΚ-3962 Β/16-9-20) : Καθορισμς ρων υπαγωγς και διαδικασα εφαρμογς της παρ. 3 του ρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α 148) για την κλυψη απ τον Κρατικ Προπολογισμ των εργοδοτικν ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων - εργοδοτν που δραστηριοποιονται στον κλδο των ακτοπλοκν μεταφορν.

17-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/51389/20 (ΦΕΚ-3961 Β/16-9-20) : Παρταση της μη υποχρωσης θερησης των γνωματεσεων του Ενιαου Κανονισμο Παροχν Υγεας του ΕΟΠΥΥ απ ελεγκτ ιατρ.

17-9-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1906/20 (ΦΕΚ-3959 Β/16-9-20) : ροι και ρυθμσεις σχετικ με τη διαχεριση, τον λεγχο και την υλοποηση της Δρσης (δ) του Μτρου 3.1.9 - «Προσωριν παση των αλιευτικν δραστηριοττων ως συνπεια της επιδημικς κρηξης της Covid-19»,της Ενωσιακς Προτεραιτητας 1, του Επιχειρησιακο Προγρμματος Αλιεας και Θλασσας 2014-2020.

17-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56435/20 (ΦΕΚ-3958 Β/15-9-20) : Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56924/20 (ΦΕΚ-3957 Β/15-9-20) : κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς.16-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 58450/15-9-20 : Οδηγες για το περιεχμενο των μηνιαων εκθσεων απλρωτων και ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των φορων του υποτομα των ΟΤΑ.

16-9-20  ΑΑΔΕ Ε2147/11-9-20 : Χρνος παραγραφς του δικαιματος του Δημοσου για την επιβολ τελν χαρτοσμου και της ειδικς εισφορς υπρ ΟΓΑ.

16-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 96356/16-9-20 : Οδηγες για την ονομαστικοποηση των μετοχν Ανωνμων Εταιρειν

16-9-20  ΟΑΕΔ 54667/16-9-20 : 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 4/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 9.200 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ «ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

16-9-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.1500/19412/716/16-9-20 : Εφαρμογ συνδυασμο διατξεων των ρθρων 36Α και 19 του ν. 4387/2016 στις περιπτσεις συνταξιοδτησης με διαδοχικ, παρλληλη ασφλιση και παρλληλη απασχληση

16-9-20  Κ.Υ.Α. 36124/1194/20 (ΦΕΚ-3945 Β/15-9-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, ως προς την οργνωση του χρνου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α 55), πως ισχει.

16-9-20  ΥΠΥΜΕ Α/35498/1825/16-9-20 : Θματα μεταββασης αδειν κυκλοφορας Δημσιας Χρσης οχημτων.

16-9-20  ΥΠΕΚΥΠ 34284/Δ1/10679/16-9-20 : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για απσπαση υπαλλλων στο Εθνικ Κντρο Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΕΚΚΑ) στο πλασιο της ενδοπουργικς κινητικτητας».

16-9-20  ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/8/οικ.25696/16-9-20 : Χοργηση αποζημωσης αεροθεραπεας τους 2020

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56906/20 (ΦΕΚ-3955 Β/15-9-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν επιμρους σχολικν μονδων στη Χρα.

16-9-20  Κ.Υ.Α. 11171/20 (ΦΕΚ-3944 Β/15-9-20) : Διαδικασα Αδειοδτησης Κυλικεων και Καταστημτων εντς της περιμτρου των Κντρων Υποδοχς και Ταυτοποησης και Δομν Φιλοξενας Αιτοντων συλο.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56878/20 (ΦΕΚ-3954 Β/15-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Σμου για το χρονικ διστημα απ 15.9.2020 ως και 29.9.2020.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56870/20 (ΦΕΚ-3953 Β/15-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Λρου, για το χρονικ διστημα απ 15.9.2020 ως και 29.9.2020.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56344/20 (ΦΕΚ-3952 Β/15-9-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, επισκεπτηρων σε νοσοκομεα, κντρα φροντδας ηλικιωμνων και δομς ευλωτων ομδων, θρησκευτικν τελετν που πραγματοποιονται μσω της διενργειας πομπς και των πανηγρεων και λλων αντστοιχων δημσιων ανοικτν εκδηλσεων στο σνολο της Επικρτειας, απ την 16η.9.2020 ως και τις 30η.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56415/20 (ΦΕΚ-3951 Β/15-9-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56428/20 (ΦΕΚ-3950 Β/15-9-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σννκεν, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοου COVID-19 για το χρονικ διστημα απ την 16η.9.2020 ως και τις 30.9.2020.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56425/20 (ΦΕΚ-3949 Β/15-9-20) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας.

16-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/217/20 (ΦΕΚ-3948 Β/15-9-20) : Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων, λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Ιολιο 2020.

16-9-20  Κ.Υ.Α. 10425/7113/20 (ΦΕΚ-3947 Β/15-9-20) : Ενιαος Κανονισμς Διαδικασιν Ελγχου Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης.

16-9-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 24408/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3938 Β/15-9-20) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Στοιχεα Μεταναστν» στο πληροφοριακ σστημα e-ΚΕΠ μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56614/20 (ΦΕΚ-3928 Β/14-9-20): Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56418/20 (ΦΕΚ-3927 Β/14-9-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 15.9.2020 ως και 30.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

16-9-20  Κ.Υ.Α. 549/20 (ΦΕΚ-3926 Β/14-9-20) : Χοργηση δειας χωροθτησης και κατασκευς15-9-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 25321/ΕΞ2020/15-9-20 : Διθεση εγκεκριμνων πιστοποιητικν ηλεκτρονικς υπογραφς στο πλασιο υλοποησης του Κεντρικο Συστματος Ηλεκτρονικς Διακνησης Εγγρφων

15-9-20  ΑΑΔΕ Ε2145/4-9-20 : Κοινοποηση της αριθ. Α.1194/21-08-2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποηση της αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο. “Οροι και διατυπσεις για την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης της αιθυλικς αλκολης, που προβλπεται απ το εδφιο ε’, στ’, και ι' της παρ. 1 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001”(Β'2070)».

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56393/20 (ΦΕΚ-3925 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.54308/3.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Οινοφτων του Δμου Τανγρας της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 3.9.2020 ως και 16.9.2020» (Β’ 3703), ως και τις 30.9.2020.

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56379/20 (ΦΕΚ-3924 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.54035/2.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ριτσνας του Δμου Χαλκιδων της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 2.9.2020 ως και 15.9.2020» (Β 3666), ως και τις 30.9.2020.

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56369/20 (ΦΕΚ-3923 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.51354/14-8-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Φυλακου Ορεστιδας, για το χρονικ διστημα απ 14-8-2020 ως και 31-8-2020» (Β 3428), ως και τις 30-9-2020.

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56363/20 (ΦΕΚ-3922 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στα Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 21.3.2020 ως και 21.4.2020» (Β’ 985), ως και τις 30.9.2020.

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56327/20 (ΦΕΚ-3921 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2-6-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας «Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6-6-2020 ως και 9-7-2020» (Β 2111), ως και τις 30-9-2020.

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56332/20 (ΦΕΚ-3920 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπο στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.52835/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» ( Β’ 3557).

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56318/20 (ΦΕΚ-3919 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.50896/13.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3402).

15-9-20  ΥΠΕΚΥΠ οικ.34920/1896/20 (ΦΕΚ-3907 Β/14-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 52246/3173/26.1.2018 (Β 539) υπουργικς απφασης «Ρυθμσεις Αποπληρωμς οφειλν δανειοληπτν που χορηγθηκαν απ δια κεφλαια του καταργηθντος ΟΕΚ», πως αυτ ισχει.

15-9-20  ΑΑΔΕ Α1202/20 (ΦΕΚ-3907 Β/14-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1176/2018 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.), πως ισχει.

15-9-20  Κ.Υ.Α. 1555/241482/20 (ΦΕΚ-3904 Β/14-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 307752/18-11-2010 κοινς υπουργικς απφασης «Διεκπεραωση διοικητικν διαδικασιν και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν ως Ενιαων Κντρων Εξυπηρτησης» (Β 1865).14-9-20  ΟΑΕΔ 1468/11-9-20 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : Καταβολ ειδικο εποχικο βοηθματος τους 2020, στις κατηγορες του ρθρου 22 του Ν. 1836/89 πως ισχει.

14-9-20 Κ.Υ.Α. Α1201/20 (ΦΕΚ-3860 Β/10-9-20) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης απδοσης τλους ρυμουλκν και αλιευτικν πλοων, με βση τις διατξεις του ρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α201), καθορισμς των δικαιολογητικν που συνυποβλλονται με αυτ και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ των διατξεων αυτν.

14-9-20 ΥΠ.ΕΣ. 57759/12-9-20 : Αναστολ λειτουργας σχολικν μονδων λγω COVID-19

14-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56308/20 (ΦΕΚ-3883 Β/13-9-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν επιμρους σχολικν μονδων στη Χρα.

14-9-20  ΥΠΑΙΘ 120126/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-3882 Β/12-9-20) : Παροχ σγχρονης εξ αποστσεως εκπαδευσης για το σχολικ τος 2020-2021.

14-9-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 18602/20 (ΦΕΚ-3881 Β/11-9-20) : Παρταση ισχος Δελτων Αιτοντων Διεθν Προστασα (Δ.Α.Δ.Π.).

14-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55169/20 (ΦΕΚ-3879 Β/11-9-20) : Καννες τρησης αποστσεων στα δικαστρια και τις εισαγγελες της Χρας απ 16.9.2020 ως και 31.10.2020 για προληπτικος λγους δημσιας υγεας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55160/20 (ΦΕΚ-3877 Β/11-9-20) : Καννες τρησης αποστσεων και καθεστς λειτουργας, για το χρονικ διστημα απ 16.9.2020 ως και 31.10.2020, των μμισθων, μισθων υποθηκοφυλακεων, των κτηματολογικν γραφεων Ρδου, Κω-Λρου, των κτηματολογικν γραφεων Πειραι, Θεσσαλονκης, καθς και των κτηματολογικν γραφεων και υποκαταστημτων του Φορα “Ελληνικ Κτηματολγιο”, στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-9-20  Κ.Υ.Α. 94965/20 (ΦΕΚ-3876 Β/11-9-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Αντικατσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων” (Β’ 1481), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454).

14-9-20  Κ.Υ.Α. 35955/923/20 (ΦΕΚ-3873 Β/11-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ.34236/860/1.9.2020 «Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις-εργοδτες που ανκουν σε κλδους που πλττονται βσει ΚΑΔ για τους μνες Αγουστο και Σεπτμβριο 2020» κοινς υπουργικς απφασης (Β’ 3770).


11-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 57691/ΕΓΚ.312/11-9-20 : Υποβολ σχεδων προπολογισμο τους 2021 στη Διαδικτυακ Βση Δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν

11-9-20  Κ.Υ.Α. οικ.28783/Δ1/9444/20 (ΦΕΚ-3857 Β/10-9-20) : Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδικς εξοχς - κατασκηνσεις του κρατικο προγρμματος τους 2020, η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους.

11-9-20  ΥΠΕΝ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/86934/2495/10-9-20 : Υποβολ ενστσεων στις κτηματογραφσεις.

11-9-20  ΥΠ.ΔΙΚ. 43252/20 (ΦΕΚ-3871 Β/10-9-20) : Παρταση της υπαρ. 2199/30-6-2020 (Β 2659) απφασης του Υπουργο Δικαιοσνης με θμα: ”Παρταση ισχος των διατξεων των παρ. 1 και 2 του ρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) «Κρωση της απ 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις" (Α’ 75) και λλες διατξεις»“.

11-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55962/20 (ΦΕΚ-3870 Β/10-9-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 11η.9.2020 και ρα 6.00 π.μ. ως και 25η.9.2020 και ρα 6.00 π.μ., προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

11-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55964/20 (ΦΕΚ-3869 Β/10-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 σε επιμρους δομς φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν για το χρονικ διστημα απ 11.9.2020 ως και 25.9.2020.

11-9-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 24406/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3865 Β/10-9-20) : Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης Χρηστν oAuth2.0 σε Πληροφοριακ Συστματα τρτων Φορων.

11-9-20  Κ.Υ.Α. 35128/896/20 (ΦΕΚ-3864 Β/10-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 15323/624/06-09-2010 κοινς υπουργικς απφασης (Β’ 1398), πως ισχει.

11-9-20  Κ.Υ.Α. 11035/20 (ΦΕΚ-3863 Β/10-9-20) : Καταβολ ενιαου τλους για το δετερο τρμηνο του τους 2020 και χρηματοδτηση για αποζημισεις απ προκληθεσες ζημες για το τος 2019 σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α 27), στους Δμους εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας μεταναστν.

11-9-20  Κ.Υ.Α. 13250/20 (ΦΕΚ-3851 Β/10-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1506/26.1.2018 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Διοικητικς Ανασυγκρτησης και Τουρισμο με ττλο «Καθορισμς Τεχνικν και Λειτουργικν Προδιαγραφν ανγερσης, μετατροπς και επκτασης Κντρων Θαλασσοθεραπεας και διαδικασα χοργησης Ειδικο σματος Λειτουργας. νταξη της διαδικασας χοργησης του Ειδικο Σματος Λειτουργας σε Κντρα Θαλασσοθεραπεας στο σστημα διεκπεραωσης μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.) (Β 356)».

11-9-20  ΥΠΥΜΕ 49219/20 (ΦΕΚ-3842 Β/10-9-20) : Ηλεκτρονικ κδοση και διακνηση εισερχομνων και εξερχομνων εγγρφων του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν .

11-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 57467/10-9-20 : Οργνωση εκδηλσεων μνμης της 14ης Σεπτεμβρου

11-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/ΟΙΚ.55989/10-9-20 : Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ημερσια και νυχτεριν, δημσια και ιδιωτικ και στους βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος, δημσιους και ιδιωτικος για το σχολικ τος 2020 -2021

11-9-20  ΠΥΣ 38/20 (ΦΕΚ-174 Α/10-9-20) : γκριση και προσδιορισμς των πρων υλοποησης του Εθνικο Προγρμματος Ανπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματικ περοδο 2021-2025.

11-9-20  ΥΠΑΝΕΠ ΓΔΟΥ/207/20 (ΦΕΚ-3867 Β/10-9-20) : Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020.

11-9-20  Γ.Γ.ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 10189/20 (ΦΕΚ-3840 Β/9-9-20) : Κρυξη σε κατσταση κτακτης ανγκης πολιτικς προστασας για λγους δημσιας υγεας της Περιφερειακς Εντητας Λσβου, της Περιφρειας Βορεου Αιγαου και ειδικτερα για τον περιορισμ της διασπορς και των επιπτσεων της νσου COVΙD-19.

11-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 90137/20 (ΦΕΚ-3827 Β/9-9-20) : Καθορισμς της μορφς και του περιεχομνου του εντπου Δλωσης Κατθεσης Σματος σμφωνα με το αρ. 20 παρ. 1 εδ. β του ν. 4679/2020 (Α 71).

11-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 90138/20 (ΦΕΚ-3827 Β/9-9-20) : Καθορισμς της μορφς και του περιεχομνου του εντπου Δλωσης Μετατροπς Ατησης Καταχρισης Σματος της ΕΕ σε Εθνικ Σμα σμφωνα με το αρ. 84 παρ. 3 του ν. 4679/2020 (Α 71).

11-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 88408/20 (ΦΕΚ-3810 Β/9-9-20) : Συμφωνες - πλασιο τους 2020 που συνπτονται απ την Εθνικ Κεντρικ Αρχ Αγορν της παρ. 1β) του ρθρου 41 του ν. 4412/2016.10-9-20  ΑΑΔΕ Ε215/4-9-20 : Κοινοποηση της αριθ. Α.1194/21-08-2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποηση της αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο. “Οροι και διατυπσεις για την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης της αιθυλικς αλκολης, που προβλπεται απ το εδφιο ε’, στ’, και ι' της παρ. 1 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001”(Β'2070)».

10-9-20  ΕΦΚΑ 208651/ΕΓΚ.37/10-9-20  : Υπαγωγ στην ασφλιση των κλδων Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν των Μη Μισθωτν, Ελευθρων Επαγγελματιν και Αυτοαπασχολομενων.

10-9-20  Π.Δ. 75/20 (ΦΕΚ-173 Α/10-9-20) : Χρση συστημτων επιτρησης με τη λψη καταγραφ χου εικνας σε δημσιους χρους.

10-9-20  Κ.Υ.Α. 92108/1045/Φ.15/20 (ΦΕΚ-3833 Β/9-9-20) : Κατταξη στις κατηγορες της παρ. 1 του ρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α 209), των μεταποιητικν και συναφν δραστηριοττων που προβλπονται στις διατξεις της υπ στοιχεα 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β 1048) κοινς υπουργικς απφασης, πως ισχει, σμφωνα με τις προβλψεις της παρ. 9α του ρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α 143).

10-9-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 23980/20 (ΦΕΚ-3830 Β/9-9-20) : Περιορισμς του αριθμο και της διαδικασας χοργησης Δικαιωμτων Χρσης Ραδιοσυχνοττων για την παροχ δημοσων δικτων /και διαθσιμων στο κοιν Υπηρεσιν Ηλεκτρονικν Επικοινωνιν στις ζνες ραδιοσυχνοττων 703 -733 ΜHz και 758 - 788 ΜHz.

10-9-20  ΕΦΚΑ 197013/20 (ΦΕΚ-3822 Β/9-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 101956/2020 (Β 2359) απφασης του Διοικητ του Οργανισμο Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης e-ΕΦΚΑ.

10-9-20  ΕΦΚΑ 196591/20 (ΦΕΚ-3822 Β/9-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 80428/30-04-2020 (Β 1878) απφασης του Διοικητ του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης.

10-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.153/113019/Α5/20 (ΦΕΚ-3821 Β/9-9-20) : Καθορισμς πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων υποψηφων Επαγγελματικο Λυκεου για πρσβαση στην Τριτοβθμια Εκπαδευση σχολικο τους 2020-2021.

10-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.251/112720/Α5/20 (ΦΕΚ-3821 Β/9-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 απφαση της Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων (Β 643) «Πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση, διαδικασες και ργανα σχετικ με τις πανελλαδικς εξετσεις Γενικο Λυκεου απ το 2020 και εφεξς, με το «νο» σστημα του ν. 4186/2013 (Α 193), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α70) και με το ρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α 167)».

10-9-20  Κ.Υ.Α. οικ. 10616/20 (ΦΕΚ-3820 Β/9-9-20) : Καθορισμς λειτουργας του «Μητρου Ελληνικν και Ξνων Μη Κυβερνητικν Οργανσεων (ΜΚΟ)» και του «Μητρου Μελν Μη Κυβερνητικν Οργανσεων (ΜΚΟ)», που δραστηριοποιονται σε θματα διεθνος προστασας, μετανστευσης και κοινωνικς νταξης εντς της Ελληνικς Επικρτειας.

10-9-20  Κ.Υ.Α. 1720/236156/20 (ΦΕΚ-3819 Β/9-9-20) : 1η Τροποποηση της υπ’ αρ. 1582/71256/30-6-2017 (Β’ 2277) κοινς υπουργικς απφασης με ττλο «Ανθεση καθηκντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμο Πληρωμν στο πλασιο διαχερισης του Ευρωπακο Γεωργικο Ταμεου Αγροτικς Ανπτυξης στις Διευθνσεις Αγροτικς Οικονομας των Περιφερειν και στις Δ/νσεις Αγροτικς Οικονομας και Κτηνιατρικς (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακν Ενοττων .

10-9-20  ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Α/1101458/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3819 Β/9-9-20) : Συμπλρωση της υπ στοιχεα Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1011878 ΕΞ 2020/28-1-2020 (Β’ 204) «Απφαση καθορισμο ποσν για το πγιο μηνιαο χοργημα στους συνοδος των σκλων ανιχνευτν τελωνειακν υπηρεσιν για την κλυψη των δαπανν εκπαδευσης, συντρησης, διαμονς και διατροφς των σκλων ανιχνευτν για το οικ. τος 2020», πως συμπληρθηκε με την υπ’ αρ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1020327 ΕΞ 2020/11-2-2020 (Β’ 553/2020) απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. και ισχει.

10-9-20  Κ.Υ.Α. ΑΣ16.2/οικ.50101/516/20 (ΦΕΚ-3807 Β/9-9-20) : Ορισμς διαδικασιν και δικαιολογητικν γκρισης - κοινοποησης /και ορισμο των Οργανισμν αξιολγησης της συμμρφωσης των δομικν υποσυστημτων του σιδηροδρομικο συστματος της Ευρωπακς νωσης.

10-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.7/118139/ΦΔ/Δ1/20 (ΦΕΚ-3838Β/9-9-20) : Εγγραφ και φοτηση των μαθητν/τριν στο ολομερο πργραμμα των Ολομερων Δημοτικν Σχολεων.

10-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 4813/Β1/1070/20 (ΦΕΚ-3800 Β/9-9-20) : 1η Τροποποηση απφασης υπ’ αρ. 2500/6/07.05.2020 (Β’ 1768) και ττλο: Σσταση Ταμεου με την επωνυμα «Ταμεο Εγγυοδοσας επιχειρσεων που πλττονται απ την πανδημα COVID-19»

10-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.10/ΜΑ/115032/Δ1/20 (ΦΕΚ-3787 Β/9-9-20) : Λειτουργα Παραρτημτων Νηπιαγωγεων για το σχολικ τος 2020-2021.

10-9-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 23061/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3784 Β/9-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΔΥ/ΔΔΤ/30.10.2019 απφασης με θμα «Σσταση του Συμβουλου Επιλογς Προσταμνων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης» (Β 4091).

10-9-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 23244/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3784 Β/9-9-20) : Καθορισμς διοικητικς διαδικασας χοργησης παραρτματος διπλματος, αρμοδιτητας Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων και εντπου που διεκπεραινεται και μσω των Κ- ντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.).

10-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.7/118240/Δ1/9-9-20 : Λειτουργα Δημοτικν Σχολεων για το σχολικ τος 2020-2021

10-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.7/118216/Δ1/9-9-20 : Λειτουργα Νηπιαγωγεων για το σχολικ τος 2020-20219-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 57005/9-9-20 : Καταγραφ εσδων και δαπανν λγω υλοποησης μτρων προστασας της δημοσας υγεας και της οικονομας απ τον COVID-19.

9-9-20  ΥΠΥΜΕ 53915/2727/9-9-20 : Συμπλρωση της υπ’ αριθμ. 515/07.01.2015 Εγκυκλου (ΑΔΑ ΩΜΟΙ1-ΧΘΜ) σχετικ με τη διθεση Δελτων Στθμευσης ΑμεΑ.

9-9-20  ΥΠΑΙΘ 119/ΕΕΠΠΣ/9-9-20 : Κανονισμς λειτουργας ομλων αριστεας, δημιουργικτητας και καινοτομας και τμημτων ενισχυτικς διδασκαλας στα Πρτυπα και Πειραματικ Σχολεα

9-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55339/20 (ΦΕΚ-3780 Β/8-9-20) : Λειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης, εργαστηριακν κντρων και σχολικν εργαστηρων, Σχολεων Δετερης Ευκαιρας, Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης, Μεταλυκειακο τους - τξης Μαθητεας ΕΠΑΛ, Κολλεγων, Κντρα Δι Βου Μθησης, δομν Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδεου Δημσιας Σχολς Τεχνν και Επαγγελμτων, φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, δημοσων και ιδιωτικν, Δημοσων Βιβλιοθηκν, της Εθνικς Βιβλιοθκης της Ελλδος και των Γενικν Αρχεων του Κρτους κατ την ναρξη του σχολικο τους 2020 - 2021 και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους.

9-9-20  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κδικας Ψηφιακς Διακυβρνησης (Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγας (ΕΕ) 2019/1024) -Κδικας Ηλεκτρονικν Επικοινωνιν (Ενσωμτωση στο ελληνικ δκαιο της Οδηγας (ΕΕ) 2018/1972) και λλες διατξεις.

9-9-20  Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/οικ.6768/Α380/20 (ΦΕΚ-3778 Β/8-9-20) : Διαδικασα διαπστωσης της ορθτητας της υποβληθεσας ατησης για χοργηση κτακτης εφπαξ ενσχυσης στους πληγντες απ τις πλημμρες της 8ης και 9ης Αυγοστου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Εβοιας και της ακρβειας των δηλωθντων στοιχεων και διαδικασα πληρωμς.

9-9-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.3.6/56767/20 (ΦΕΚ-3776 Β/8-9-20) : Περοδος εφαρμογς του μτρου για τη διασφλιση της ελχιστης θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν.

9-9-20  Π.Δ. 74/20 (ΦΕΚ-170 Α/8-9-20) : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 54/2019 «Προλευση, προσντα, επιλογ και εξλιξη των κληρικν της Ελληνικς Αστυνομας» (Α’ 92).8-9-20  ΥΠΑΙΘ 117396/Ε3/8-9-20 : Ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

8-9-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/5/οικ.17012/8-9-20 : Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2019 - Εξαρεση ρθρου 16 παρ. 2γ του ν.4369/2016

8-9-20  ΕΑΔΔΗΣΥ - Οδηγες προς τις αναθτουσες αρχς, τους αναθτοντες φορες και τους οικονομικος φορες για τον τρπο υπολογισμο, παρακρτησης και απδοσης της κρτησης υπρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

8-9-20  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - "Κρωση α) της απ 10.8.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Επεγουσες ρυθμσεις αντιμετπισης εκτκτων αναγκν του Εθνικο Συστματος Υγεας, προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID - 19, στριξης της αγορς εργασας και διευκλυνσης της εκπαιδευτικς διαδικασας" (Α' 157) και β) της απ 22.8.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "'Εκτακτα μτρα για την ενσχυση των αστικν συγκοινωνιν, την προμθεια μσων ατομικς προστασας και την πρσληψη προσωπικο καθαριτητας των σχολικν μονδων, τη στριξη των τουριστικν επιχειρσεων και της αγορς εργασας και την ενσχυση της Γενικς Γραμματεας Πολιτικς Προστασας προς αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID - 19, καθς και τη στριξη των πλημμυροπαθν της Εβοιας που επλγησαν κατ τις πλημμρες της 8ης και 9ης Αυγοστου 2020" (Α' 161) και λλες διατξεις για την αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID - 19 και λλων επειγντων ζητημτων."

8-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1δ/ΓΠ/13179/8-9-20 : Επανκδοση βεβαωσης καταλληλτητας βυτιοφρου οχματος μεταφορς νερο ανθρπινης κατανλωσης κατ την κδοση νας δειας κυκλοφορας του οχματος

8-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54988/20 (ΦΕΚ-3774 Β/7-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ελαινα του Δμου Αθηναων της Περιφερειακς Εντητας Κεντρικο Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7-9-2020 ως και 21-9-2020.

8-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54986/20 (ΦΕΚ-3773 Β/7-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σχιστο Αττικς-πρην στρατπεδο «Στεφανκη» του Δμου Περματος της Περιφερειακς Εντητας Πειραις της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020.

8-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54984/20 (ΦΕΚ-3772 Β/7-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Μαλακσας- στρατπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δμου Ωρωπο της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020.

8-9-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/471927/14933/1932/558/20 (ΦΕΚ-3771 Β/7-9-20) : Παρταση της ανθεσης αρμοδιτητας του τρτου εδαφου της περ. β’ της παρ. 6 του ρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α’ 121), σμφωνα με το τταρτο εδφιο της περ. β’ της παρ. 6 του ρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α’ 121).

8-9-20  Κ.Υ.Α. 34236/860/20 (ΦΕΚ-3770 Β/7-9-20) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες που ανκουν σε κλδους που πλττονται βσει ΚΑΔ για τους μνες Αγουστο και Σεπτμβριο 2020.

8-9-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 22970/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3768 Β/7-9-20) : Διαπιστωτικ πρξη ηλεκτρονικς υποβολς ατησης και δικαιολογητικν ατομικν αιτημτων ΕΟΠΥΥ στα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.).

8-9-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/80921/994/20 (ΦΕΚ-3768 Β/7-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28.06.2018 (Β 2909) υπουργικς απφασης «Τρπος υπολογισμο και διαδικασα κατθεσης, αντικατστασης, κατπτωσης και επιστροφς της εγγυητικς επιστολς για την εκπλρωση των υποχρεσεων που απορρουν απ τις αποφσεις γκρισης περιβαλλοντικν ρων σε λατομικος και μεταλλευτικος χρους».

8-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54841/20 (ΦΕΚ-3767 Β/7-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52963/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 3582).

8-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 93655/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3761 Β/7-9-20) : Μεθοδολογα υπολογισμο των ετσιων τακτικν εισφορν των πιστωτικν ιδρυμτων στο Σκλος Κλυψης Καταθσεων του Ταμεου Εγγησης Καταθσεων και Επενδσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.).

8-9-20  ΥΠΕΘΑ  Φ.608/292148/Σ.5395/20 (ΦΕΚ-3760 Β/7-9-20) : γκριση κδοσης Γενικο Κανονισμο Αξιοποησης Κινητν Περιουσιακν Στοιχεων του Υπουργεου Εθνικς μυνας.

8-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1184/20 (ΦΕΚ-3753 Β/7-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β3053) υπουργικς απφασης, πως χει αντικατασταθε με τις υπ στοιχεα Α.1160/19.5.2019 (Β1477) και υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1078/27.4.2018 (Β1634) υπουργικς αποφσεις, σχετικ με τον καθορισμ του καταλγου των Δικαιοδοσιν των Αρμδιων Αρχν της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων Αρχν για την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν χρηματοοικονομικν λογαριασμν δυνμει του πρτου εδαφου της παρ. 2 του ρθρου πμπτου του ν. 4428/2016 (Α190).

8-9-20  Κ.Υ.Α. Φ.951.1/78/1263712/Σ.3129/20 (ΦΕΚ-3748 Β/7-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2412/Φ. 951/360/431347/17-1-1984 κοινς απφασης των Υφυπουργν Εθνικς μυνας και Οικονομικν «Βοθημα Οικογενειακς Επαγγελματικς Αυτοτλειας για τα παιδι των μετχων και μερισματοχων του Μ.Τ.Σ.» (Β 74).

8-9-20  ΕΟΠΥΥ 1013/694/20 (ΦΕΚ-3727 Β/7-9-20) : Aναθερηση του πλαισου Διαδικασιν Εισαγωγς/Καταχρισης/Διαχερισης προντων στην Εφαρμογ του Μητρου Αποζημιομενων Προντων ΕΟΠΥΥ και τροποποηση της υπ αρ. 121/634/30-01-2020 απφασης (Β’ 715).7-9-20  Κ.Υ.Α. οικ. 28700/1559/20 (ΦΕΚ-3765 Β/7-9-20) : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν στο πλασιο υλοποησης του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των μτρων οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων.

7-9-20  Π.Δ. 73/20 (ΦΕΚ-167 Α/7-9-20) : Ρθμιση δημοσων υπαιθρων συναθροσεων

7-9-20  Κ.Υ.Α. 6442/20 (ΦΕΚ-3758 Β/7-9-20) : Διαδικασα μετατξεων υπαλλλων στη Γενικ Γραμματεα Πολιτικς Προστασας βσει της παρ. 4 του ρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α'133), απαιτομενα δικαιολογητικ και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια.

7-9-20  ΑΑΔΕ Ε2144/1-9-20 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. οικ. 14119/2020-24/04/2020 (Β' 1654) απφασης του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου "Παρταση ισχος των αδειν διαμονς και των δελτων διαμονς και μνιμης διαμονς, που εκδδονται κατ' εφαρμογ του ν.4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135), καθς και των βεβαισεων κατθεσης ατησης των ρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014 και των ειδικν βεβαισεων νμιμης διαμονς του ρθρου 25 του ν.4251/2014.”

7-9-20  ΑΑΔΕ Ε2143/1-9-20 :  Κοινοποηση διατξεων ρθρου 52 Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128/30.06.2020)

7-9-20  ΥΠΑΙΘ 114932/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-3710 Β/6-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 82609/ΓΔ4/29-6-2020 (Β2686) απφασης της Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «ναρξη μαθημτων σχολικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για το σχολικ τος 2020-2021».

7-9-20  Κ.Υ.Α. 11033/20 (ΦΕΚ-3709 Β/4-9-20) : Καταβολ επιχοργησης στην Περιφρεια Βορεου Αιγαου για την ανληψη δρσεων που σχετζονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19.

7-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54600/20 (ΦΕΚ-3708 Β/4-9-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς υπαθριας αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 4.9.2020 ως και 13.9.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

7-9-20  Κ.Υ.Α. 115744/Ζ1/20 (ΦΕΚ-3707 Β/4-9-20) : Λειτουργα των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Ι.) και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους.4-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 55728/3-9-20 : Μτρα για την ασφαλ λειτουργα των δημοτικν βρεφικν, βρεφονηπιακν και παιδικν σταθμν

4-9-20  ΑΑΔΕ Α1183/20 (ΦΕΚ-3680 Β/3-9-20) : Προσθκη νου Κωδικο Αριθμο Δραστηριτητας.

4-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.151/114530/A5/3-9-20 : Εξετσεις Ελλνων του εξωτερικο τους 2020

4-9-20  ΥΠΑΙΘ 102635/ΓΔ4/31-7-20 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2020-2021 σε Δημσια Γυμνσια, Γενικ και Επαγγελματικ Λκεια της χρας

4-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54338/20 (ΦΕΚ-3704 Β/3-9-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακν αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικ διστημα απ 3.9.2020 ως και 12.9.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

4-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54308/20 (ΦΕΚ-3703 Β/3-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Οινοφτων του Δμου Τανγρας της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 3.9.2020 ως και 16.9.2020.

4-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 94102/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3701 Β/3-9-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου γδοου της απ 1.5.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την επνοδο στην κοινωνικ και οικονομικ κανονικτητα».3-9-20  ΥΠΠΟΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/20 (ΦΕΚ-3675 Β/3-9-20) : Καθορισμς των ειδικτερων στοιχεων για την ατηση εγγραφς και τον λεγχο αυτς των αθλητικν σωματεων με ειδικ αθλητικ αναγνριση στο Ηλεκτρονικ Μητρο του ρθρου 142 του ν. 4714/2020.

3-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2α/οικ.53367/20 (ΦΕΚ-3674 Β/3-9-20) : Κατανομ οργανικν θσεων ειδικευμνων ιατρν Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεα της χρας.

3-9-20  Κ.Υ.Α. οικ.34060/1857/20 (ΦΕΚ-3673 Β/3-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 32085/1771/07.08.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν για τις επιχειρσεις - εργοδτες που δραστηριοποιονται στον τριτογεν τομα και στους κλδους των αεροπορικν μεταφορν, βσει ΚΑΔ σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 3371).

3-9-20  Κ.Υ.Α. 89865/20 (ΦΕΚ-3672 Β/3-9-20) : Τροποποηση της υπαρ. 71383/8-7-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου - Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης «Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως» τους 2020-2021, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014- 2020» (Β’ 2774).

3-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 55486/3-9-20 : Συμπλρωση ερωτηματολογου σχετικ με την εξλιξη της διαδικασας πρσληψης προσωπικο με σχση εργασας Ι.Δ.Ο.Χ για την κλυψη αναγκν καθαριτητας των σχολικν μονδων

3-9-20  ΥΠΥΜΕ  Α3/Οικ.51519/6120/2-9-20 : Αντικατσταση εντπων αδειν οδγησης που καταστρφηκαν απωλσθηκαν κατ τη διρκεια των πλημμυρν που πληξαν περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας στις 8 & 9 Αυγοστου 2020

3-9-20  Κ.Υ.Α. 4111.08-01/2349/20 (ΦΕΚ-3671 Β/2-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 4111.08-01/1002/24-3-2020 κοινς απφασης των Υφυπουργν Οικονομικν - Ανπτυξης και Επενδσεων και του Υπουργο Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Καθορισμς του ποσο που καταβλλεται για το μτρο του Μεταφορικο Ισοδναμου για το τος 2020» (Β’ 1165).

3-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 93041/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3669 Β/2-9-20) : Επικαιροποηση Συντελεστν Αξιοποησης Οικοπδου (Σ.Α.Ο.) στους πνακες τιμν της υπ στοιχεα 1020564/487/00ΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1034/27.2.2007 απφασης του Υπουργο Οικονομας και Οικονομικν «Αναπροσαρμογ τιμν του συστματος αντικειμενικο προσδιορισμο της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται σε περιοχς εντς σχεδου λων των περιφερειν της χρας» (Β’ 269) και της υπ στοιχεα 1175023/3752/OOΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1200/28.12.2010 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «ναρξη ισχος των διατξεων των ρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 και 14 του ν. 1473/1984 και καθορισμς τιμν εκκνησης και συντελεστν αυξομεωσς τους για τον προσδιορισμ της φορολογητας αξας των ακιντων που βρσκονται σε περιοχς εντς 4.489 οικισμν των Νομν Δρμας, Καβλας, Ξνθης, Ροδπης, Πλλας, Πιερας, Χαλκιδικς, Κοζνης, Ιωανννων, Λρισας, Μαγνησας, Βοιωτας, Ευρυτανας, Φθιτιδας, Φωκδας, Αργολδας, Αρκαδας, Λακωνας, Μεσσηνας, Λσβου, Κυκλδων, Ηρακλεου, Λασιθου, Ρεθμνου και Χανων» (Β’ 2038).

3-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54028/20 (ΦΕΚ-3667 Β/2-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52824/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (Β’ 3571).

3-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54035/20 (ΦΕΚ-3666 Β/2-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ριτσνας του Δμου Χαλκιδων της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 2.9.2020 ως και 15.9.2020.

3-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54005/20 (ΦΕΚ-3665 Β/2-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Λσβου για το χρονικ διστημα απ 2.9.2020 ως και 15.9.2020.2-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.253/113427/Α8/1-9-20 : Α. Οργνωση και Διεξαγωγ των Επαναληπτικν Πανελλαδικν Εξετσεων ΓΕΛ 2020 // Β. Οδηγες για τα 2. ΕΚ και το ΒΚ των επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων 2020

2-9-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/82350/2216/20 (ΦΕΚ-3664 Β/2-9-20) : Οικονομικ ενσχυση ρητινεργατν για την παραγωγ ρητνης τους 2019.

2-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 90574/20 (ΦΕΚ-3641 Β/1-9-20) : Τρτη (3η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων «Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων» του α.ν. 4399/2016.

2-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 90573/20 (ΦΕΚ-3640 Β/1-9-20) : Πμπτη (5η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων «Γενικ Επιχειρηματικτητα» του αναπτυξιακο ν. 4399/2016.

2-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.53696/20 (ΦΕΚ-3639 Β/1-9-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52976/28.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 1η.9.2020 ως και 15.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3577).

2-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.53623/20 (ΦΕΚ-3638 Β/1-9-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

2-9-20  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.53353/20 (ΦΕΚ-3637 Β/1-9-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση στα πλασια των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο .

2-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/33579/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-3637 Β/1-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο" (Β’ 3240).

2-9-20  ΑΑΔΕ Α1192/20 (ΦΕΚ-3636 Β/1-9-20) : Να προθεσμα υποβολς για αρχικ και τροποποιητικ «Δλωση Covid» του ρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. για τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο.1-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.53452/20 (ΦΕΚ-3630 Β/1-9-20) : Μτρα προστασας για το σχολικ και εκπαιδευτικ τος 2020-2021. Τρπος ασφαλος λειτουργας φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης, κατρτισης, μαθητεας και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, δημοσων και ιδιωτικν.

1-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠ/οικ.52849/27-8-20 : Διατροφ παιδιν στους βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος

1-9-20  ΥΠΕΚΥΠ  Δ15/Δ/27200/1014/25-8-20 : Οριοθτηση πληγεσας απ φυσικ καταστροφ περιοχς

1-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1194/20 (ΦΕΚ-3627 Β/31-8-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1117/19-05-2020 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «ροι και διατυπσεις για την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης της αιθυλικς αλκολης, που προβλπεται απ το εδφιο ε', στ', και ι' της παρ. 1 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001» (Β' 2070).

1-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1191/20 (ΦΕΚ-3626 Β/31-8-20) : Καθορισμς των απαιτομενων δικαιολογητικν, της διαδικασας προσδιορισμο των δικαιοχων του ευεργετματος, των Κωδικν Αριθμν Δραστηριοττων (ΚΑΔ) των επιχειρσεων και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας τεχνικο διαδικαστικο χαρακτρα για την εφαρμογ των περιπτσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του ρθρου 47 του ν. 4701/2020 «Πλασιο χοργησης μικροχρηματοδοτσεων, ρυθμσεις χρηματοπιστωτικο τομα και λλες διατξεις.» (Α' 128).

1-9-20  Π.Δ. 71/20 (ΦΕΚ-166 Α/31-8-20) : Σχολς ναυαγοσωστικς εκπαδευσης, χοργηση δειας ναυαγοσστη, υποχρεωτικ πρσληψη ναυαγοσστη σε οργανωμνες μη παραλες.

1-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.53441/20 (ΦΕΚ-3629 Β/31-8-20) : Συμπλρωση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52976/28.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 1η.9.2020 ως και 15.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3577).

1-9-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116/20 (ΦΕΚ-3615 Β/31-8-20) : γκριση κατανομς θσεων για την πρσληψη Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (Π.Φ.Α.), με σκοπ την στελχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμο και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτν, που θα υλοποισουν Προγρμματα θλησης για λους (Π.Α.γ.Ο) την περοδο 2020-21».

1-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1200/20 (ΦΕΚ-3612 Β/31-8-20) : Παρταση και αναστολ εσπραξης βεβαιωμνων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικ Κντρα οφειλν για τις οποες εχε χορηγηθε παρταση προθεσμιν καταβολς και αναστολ εσπραξης στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID – 19.31-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 51232/13-8-20 : Επισκπηση δαπανν και δραστηριοττων Φορων Γενικς Κυβρνησης

31-8-20  ΕΦΚΑ 197363/31-8-20 : Εργοδοτικ εισφορ ποσο εκοσι (20) Ευρ αν εργαζμενο, για τον Ειδικ Λογαριασμ Παιδικν Κατασκηνσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)

31-8-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31-8-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

31-8-20  Ν. 4717/20 (ΦΕΚ-164 Α/28-8-20) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Αραβικς Δημοκρατας της Αιγπτου για την οριοθτηση της Αποκλειστικς Οικονομικς Ζνης μεταξ των δο Κρατν.

31-8-20  Ν. 4716/20 (ΦΕΚ-163 Α/28-8-20) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας και της Ιταλικς Δημοκρατας για την οριοθτηση των αντστοιχων Θαλασσων Ζωνν τους.

31-8-20  ΑΑΔΕ Ε2142/28-8-20 : Κοινοποηση της με αριθ. πρωτ. Οικ. Α/49336/2532/13.8.2020 εγκυκλου του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν

31-8-20  ΥΠΑΙΘ 112250/Γ2/31-8-20 : Προθεσμα υποβολς υποψηφιοττων για την εκλογ αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στο Κεντρικ Υπηρεσιακ Συμβολιο Διοικητικο Προσωπικο (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων

31-8-20  ΥΠΥΜΕ 51295/2769/27-8-20 - ορθ επανληψη : Κοινοποηση Υπ. Απφασης, για τους ρους και προποθσεις χοργησης γκρισης ταξινμησης μηχανοκνητων οχημτων Ειδικς Χρσης-Ειδικο Σκοπο που δεν εκτελον μεταφορικ ργο και διαδικασα ταξινμησης απ τις Διευθνσεις Τεχνικν ργων των Περιφερειακν Ενοττων της Χρας.

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/20 (ΦΕΚ-3611 Β/29-8-20) : Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

31-8-20  Κ.Υ.Α. 110771/Α2/20 (ΦΕΚ-3608 Β/29-8-20) : Τοποθτηση προκατασκευασμνων σχολικν αιθουσν ελαφρις κατασκευς με τους απαιτομενους βοηθητικος χρους εντς των γηπδων που υφστανται σμφωνα με τους ρους και προποθσεις του ρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)

31-8-20  ΥΠΑΙΘ Φ.14/ΦΜ/108048/Δ1/20 (ΦΕΚ-3606 Β/29-8-20) : Υλοποηση του προγρμματος «Σχολικ Γεματα» στα Δημοτικ Σχολεα της χρας για το σχολικ τος 2020 - 2021.

31-8-20  ΥΠΑΙΘ 107230/Δ1/20 (ΦΕΚ-3605 Β/29-8-20) : δρυση Δομν Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφυγοπαδων (ΔΥΕΠ). Καθορισμς των σχολικν μονδων για το σχολικ τος 2020-2021, εντς των οποων θα λειτουργον οι Δομς Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφυγοπαδων (ΔΥΕΠ).

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52973/20 (ΦΕΚ-3583 Β/28-8-20) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας.

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52963/20 (ΦΕΚ-3582 Β/28-8-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

31-8-20  ΥΠΥΜΕ 168/20 (ΦΕΚ-3562 Β/28-8-20) : Χαρακτηρισμς των οχημτων ειδικς πιστοποιημνων φορων παροχς υπηρεσιν πρωτοβθμιας, δευτεροβθμιας και τριτοβθμιας κοινωνικς φροντδας ως οχημτων μεσης ανγκης και παροχ δικαιματος τοποθτησης σε αυτ ειδικν συσκευν ηχητικς και φωτεινς προειδοποησης (φρου με σειρνα).

31-8-20  Π.Δ. 70/20 (ΦΕΚ-165 Α/29-8-20) : Τροποποηση διατξεων του ν. 3686/2008 (Α’ 158), του π.δ. 4/1995 (Α’ 1) και του π.δ. 82/2006 (Α’ 86).

31-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1196/20 (ΦΕΚ-3581 Β/28-8-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2019 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013.

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52965/20 (ΦΕΚ-3578 Β/28-8-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50896/13.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3402).

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52976/20 (ΦΕΚ-3577 Β/28-8-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 1η.9.2020 ως και 15.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52971/20 (ΦΕΚ-3576 Β/28-8-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.51354/ 14.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορω νοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Φυλακου Ορεστιδας για το χρονικ διστημα απ 14.8.2020 ως και 31.8.2020.» (Β’ 3428), ως και τις 15.9.2020.

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.529657/20 (ΦΕΚ-3575 Β/28-8-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας «Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6.6.2020 ως και 9.7.2020» (Β 2111), ως και την 15η.9.2020.

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52969/20 (ΦΕΚ-3574 Β/28-8-20) : Παρταση ισχος της υπ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030/21.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στα Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 21.3.2020 ως και 21.4.2020» (Β’ 985), ως και τις 15.9.2020.

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52831/20 (ΦΕΚ-3573 Β/28-8-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, επισκεπτηρων σε νοσοκομεα, κντρα φροντδας ηλικιωμνων και δομς ευλωτων ομδων, θρησκευτικν τελετν που πραγματοποιονται μσω της διενργειας πομπς και των πανηγρεων και λλων αντστοιχων δημσιων ανοικτν εκδηλσεων στο σνολο της Επικρτειας, απ την 1η.9.2020 ως και τις 15.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52842/20 (ΦΕΚ-3572 Β/28-8-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ την 1η.9.2020 ως και τις 15.9.2020.28-8-20  ΕΦΚΑ 196050/28-8-20 : Παρταση μχρι 18/09/2020:
α) της ηλεκτρονικς υποβολς Α.Π.Δ. Ιουνου και Ιουλου 2020 και καταβολς των αντστοιχων ασφαλιστικν εισφορν, για εργαζμενους επιχειρσεων-εργοδοτν, ενταχθντων στο Μηχανισμ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικος εργαζμενους με δικαωμα μη επαναπρσληψης.
β) της ηλεκτρονικς υποβολς Α.Π.Δ. Ιουλου 2020 και καταβολς των αντστοιχων ασφαλιστικν εισφορν, για εργαζμενους επιχειρσεων-εργοδοτν, που δραστηριοποιονται στον τριτογεν τομα και στους κλδους των αεροπορικν μεταφορν του ρθρου 123, παρ. 1 και 3 του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’148) μη ενταγμνων στο Μηχανισμ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

28-8-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Β1Β/ΟΙΚ.52133/20 (ΦΕΚ-3555 Β/27-8-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ.Π.ΒΙβ/οικ. 76884/2019 (Β' 4179) απφασης του Υπουργο Υγεας με θμα «Μηχανισμς αυτματης επιστροφς (Clawback) για τη νοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη και τη δαπνη των φαρμακεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το τος 2019»

28-8-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/72/οικ.16433/28-8-20 :  Συμπληρωματικ εγκκλιος σχετικ με τον λεγχο και την υποβολ αιτημτων προγραμματισμο προσλψεων δημοσου τομα τους 2021.

28-8-20  ΥΠΑΝΕΠ 89926/28-8-20 : Διευκρινσεις για τον λεγχο των εισαγμενων απ τρτες χρες πυροσβεστρων

28-8-20  ΕΑΑΔΗΣΥ 4577/28-8-20-ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 25 : Ζητματα υπολογισμο της εκτιμμενης αξας σμβασης σε περπτωση υποδιαρεσς της σε τμματα. Εφαρμογ της παρκκλισης του ρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016

28-8-20  Κ.Υ.Α. οικ.33712/849/20 (ΦΕΚ-3570 Β/28-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 61462/978/30-12-2019 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Καθορισμς κριτηρων για την υπαγωγ των απασχολομενων κατ το τος 2019 σε επιχειρσεις που συνδονταν με την εταιρεα ”Thomas Cook Group PLC“ στη μεωση των απαιτομενων ημερομισθων για τη χοργηση του τακτικο επιδματος ανεργας» (Β’ 4915).

28-8-20  ΑΑΔΕ Ε2141/27-8-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α' 104 ) «Κρωση: α) της απ 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες επεγουσες διατξεις» (Α'84) και β) της απ 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την επνοδο στην κοινωνικ και οικονομικ κανονικτητα» (Α'90) και λλες διατξεις» και παροχ οδηγιν για την ενιαα εφαρμογ τους.

28-8-20  ΥΠΥΜΕ  A3/Οικ.51281/6094/27-8-20 : Παρταση ισχος Δελτων Εκπαδευσης Εξτασης (Δ.Ε.Ε.) στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων λγω της εμφνισης του COVID-19

28-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52824/20 (ΦΕΚ-3571 Β/28-8-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

28-8-20  ΑΑΔΕ Α1179/20 (ΦΕΚ-3547 Β/27-8-20) : ροι, προποθσεις, δικαιολογητικ για διαδικασα εφοδιασμο με απαλλαγ απ τον ΕΦΚ καυσμων αεροσκαφν που παρχουν υπηρεσες και εναριες εργασες σε τρτους ναντι αμοιβς -πλην της μεταφορς επιβατν και εμπορευμτων.

28-8-20  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Τροποποηση Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας, νο πλασιο επιλογς στελεχν στον δημσιο τομα, ρθμιση οργανωτικν θεμτων της Γενικς Γραμματεας Ιθαγνειας και της Γενικς Γραμματεας Ανθρπινου Δυναμικο Δημσιου Τομα του Υπουργεου Εσωτερικν, ρυθμσεις για την αναπτυξιακ προοπτικ και την ερυθμη λειτουργα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης

28-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52835/20 (ΦΕΚ-3557 Β/27-8-20) : Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.27-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52761/20 (ΦΕΚ-3540 Β/26-8-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικ διστημα απ 26.8.2020 ως και 3.9.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορω νοο COVID-19.

27-8-20  Κ.Υ.Α. 88642/20 (ΦΕΚ-3539 Β/26-8-20) : Καθορισμς των ειδν επενδυτικν σχεδων του τομα πρωτογενος γεωργικς παραγωγς των μικρν και μεσαων επιχειρσεων (ΜΜΕ) καθς και των μεγλων επιχειρσεων, που μπορον να υπαχθον σε καθεσττα ενισχσεων του ν. 4399/2016 (A 117), για τα οποα το αιτομενο ποσ ενσχυσης σε ακαθριστο ισοδναμο επιχοργησης αν επενδυτικ σχδιο και αν επιχερηση υπερβανει το ποσ των πεντακοσων χιλιδων (500.000) ευρ, και των προδιαγραφν, πρσθετων ρων, περιορισμν και προποθσεων, καθς και κθε σχετικο θματος για την παροχ των ενισχσεων σε αυτ τα επενδυτικ σχδια.

27-8-20  ΕΟΠΥΥ 947/691/16-07-2020 (ΦΕΚ-3531 Β/26-8-20) : Προσθκη νων προντων ιατροτεχνολογικο και υγειονομικο υλικο στα αποζημιομενα απ τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προντα, καθορισμς τιμν αποζημωσς τους και αντατων τιμν υποκατηγορας.26-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 53492/25-8-20 : Δημιουργα Μητρου Αναθετουσν Αρχν και Φορων Εκκαθρισης για την ναρξη λειτουργας του Ηλεκτρονικο Τιμολογου

26-8-20  Κ.Υ.Α. Δ11/οικ.32940/1376/20 (ΦΕΚ-3538 Β/26-8-20) : Καθορισμς των προποθσεων και της διαδικασας υλοποησης του προγρμματος οικονομικς στριξης οικογενειν, με παιδι προσχολικς ηλικας

26-8-20  Κ.Υ.Α. Α1190/20 (ΦΕΚ-3537 Β/26-5-20) : Τροποποηση των διατξεων της ΠΟΛ 1177/2018 «ροι και προποθσεις για τη διενργεια δραστηριτητας των πλοων κυρως στην ανοιχτ θλασσα για σκοπος χοργησης απαλλαγν απ το φρο προστιθμενης αξας».

26-8-20  ΥΠΥΜΕ 42610/2341/20 (ΦΕΚ-3525 Β/26-8-20) : ροι και προποθσεις για τη χοργηση γκρισης ταξινμησης μηχανοκνητων οχημτων Ειδικς Χρσης-Ειδικο Σκοπο που δεν εκτελον μεταφορικ ργο και διαδικασα ταξινμησης απ τις Διευθνσεις Τεχνικν ργων των Περιφερειακν Ενοττων της Χρας.

26-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52541/20 (ΦΕΚ-3522 Β/25-8-20) : Κατργηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.51363/14.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου (Β’ 3436).

26-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52543/20 (ΦΕΚ-3521 Β/25-8-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας των δημοτικν Κντρων Ανοιχτς Προστασας Ηλικιωμνων (Κ.Α.Π.Η.).

26-8-20  Κ.Υ.Α. 32377/1796/20 (ΦΕΚ-3520 Β/25-8-20) : Προσδιορισμς της διαδικασας εκκαθρισης και εξφλησης απ τον e-ΕΦΚΑ ληξιπρθεσμων υποχρεσεων του κλδου υγεας των τως Φ.Κ.Α. που εντχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.25-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 52879/21-8-20 : Πρσληψη προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου στους Δμους της χρας για την κλυψη αναγκν καθαριτητας σχολικν μονδων

25-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1191/20 (ΦΕΚ-3506 Β/25-8-20) : Καθορισμς των απαιτομενων δικαιολογητικν, της διαδικασας προσδιορισμο των δικαιοχων του ευεργετματος, των Κωδικν Αριθμν Δραστηριοττων (ΚΑΔ) των επιχειρσεων και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας τεχνικο διαδικαστικο χαρακτρα για την εφαρμογ των περιπτσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του ρθρου 47 του ν. 4701/2020 «Πλασιο χοργησης μικροχρηματοδοτσεων, ρυθμσεις χρηματοπιστωτικο τομα και λλες διατξεις.» (Α' 128).

25-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1193/20 (ΦΕΚ-3505 Β/24-8-20) : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), σχετικ με τα μτρα στριξης των εκμισθωτν απ τη μη εσπραξη μισθωμτων κατ’ επιταγ νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοοο COVID-19.

25-8-20  Κ.Υ.Α. 0.3176/20 (ΦΕΚ-3504 Β/24-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 8.8766/24.9.2018 (Β 4221) κοινς υπουργικς απφασης με θμα: «Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», πως χει τροποποιηθε και ισχει.

25-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52333/20 (ΦΕΚ-3503 Β/24-8-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στην Περιφερειακ Εντητα Χανων της Περιφρειας Κρτης απ 25.8.2020 ως και 1.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

25-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52297/20 (ΦΕΚ-3500 Β/24-8-20) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας – Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52221/21.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας» (Β’ 3483).24-8-20  ΠΝΠ 22/22-8-20 (ΦΕΚ-161 Α/22-8-20) : κτακτα μτρα για την ενσχυση των αστικν συγκοινωνιν, την προμθεια μσων ατομικς προστασας και την πρσληψη προσωπικο καθαριτητας των σχολικν μονδων, τη στριξη των τουριστικν επιχειρσεων και της αγορς εργασας και την ενσχυση της Γενικς Γραμματεας Πολιτικς Προστασας προς αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19, καθς και τη στριξη των πλημμυροπαθν της Εβοιας που επλγησαν κατ τις πλημμρες της 8ης και 9ης Αυγοστου 2020.

24-8-20  Κ.Υ.Α. 52878/20 (ΦΕΚ-3485 Β/22-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Διαδικασα και κριτρια για την πρσληψη προσωπικο καθαριτητας σχολικν μονδων της Χρας απ τους Δμους με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου» (Β 3324).

24-8-20  Κ.Υ.Α. 32518/10263/20 (ΦΕΚ-3484 Β/21-8-20) : Δημιουργα ηλεκτρονικς πλατφρμας - μηχανισμο εκκαθρισης ληξιπρθεσμων υποχρεσεων του κλδου υγεας των τως Φ.Κ.Α. που εντχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Ηλεκτρονικ Εθνικ Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α).

24-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52221/20 (ΦΕΚ-3483 Β/21-8-20) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας.

24-8-20  K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.52119/20 (ΦΕΚ-3482 Β/21-8-20): Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.51356/14.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στους Δμους Πρου και Αντιπρου της Περιφερειακς Εντητας Πρου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 15.8.2020 ως και 24.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B 3427).

24-8-20  ΑΑΔΕ Ε2140/21-8-20 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του τελευταου εδαφου της παραγρφου 3 του ρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α' 152), που προστθηκαν με το ρθρο 8 του ν. 4714/2020 (Α' 148), περ αναστολς της υποχρωσης καταβολς του τλους επιτηδεματος για το φορολογικ τος 2019 των αγροτν κανονικο καθεσττος ΦΠΑ και των αλιων παρκτιας αλιεας21-8-20  ΥΠΑΙΘ 108357/Ε3/21-8-20 : Χοργηση δειας ανατροφς με αποδοχς σε νεοδιριστο/η εκπ/κ και μλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.

21-8-20  ΥΠΑΙΘ  108336/E2/21-8-20 : Οδηγες για την προσωριν τοποθτηση των νεοδιριστων εκπαιδευτικν της Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης και την ανληψη υπηρεσας των αποσπασμνων απ λλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

21-8-20  ΥΠΥΜΕ 179/20 (ΦΕΚ 3481 Β/21-8-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ προσωρινν κυκλοφοριακν μτρων και ρυθμσεων στην περιοχ του Κντρου της Αθνας προς αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1970).

21-8-20  Π.Δ. 67/20 (ΦΕΚ 160 Α/21-8-20) : Τροποποηση του π.δ. 76/2008 «Κρωση του Οργανισμο της Σχολς Μονμων Υπαξιωματικν του Στρατο Ξηρς» (Α’ 118).

21-8-20  ΦΕΚ 3472 Β/20-8-2020 :

Κ.Υ.Α. 33294/817/20 : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/ 12.06.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Μτρα οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων - Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων των επιχειρσεων - εργοδοτν του ιδιωτικο τομα που πλττονται σημαντικ» (Β’ 2268), πως ισχει.

Κ.Υ.Α. 33272/816/20 : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μτρα στριξης εργαζομνων ειδικν κατηγοριν, οι οποοι πλττονται σημαντικ λγω των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης κορωνοο COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841), κοινς υπουργικς απφασης, πως ισχει.

21-8-20  ΦΕΚ 3473 Β/20-8-2020 :

Κ.Υ.Α. 107981/Ζ1/20 : Μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα (Α.Ε.Ι.) κατ την περοδο της επαναληπτικς εξεταστικς περιδου Σεπτεμβρου του ακαδημακο τους 2019-2020.

Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/448617/14219/1815/274/20 : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ /583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Προστασας του Πολτη, Οικονομικν και Πολιτισμο και Αθλητισμο περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις» (Α’ 121), πως αυτ προστθηκε με το ρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94).20-8-20 ΑΑΔΕ Ε2138/7-8-20 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 40 και 79 του ν. 4646/2019 (Α' 201) και του ρθρου 10 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) αναφορικ με την εφαρμογ μειωμνου συντελεστ ΦΠΑ.

20-8-20 ΥΠ.ΕΣ. 52360/19-8-20 : γκριση πρσληψης προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου στους Δμους της χρας για την κλυψη αναγκν καθαριτητας σχολικν μονδων

20-8-20  Υ.ΠΕ.ΕΝ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/20 (ΦΕΚ 3462 Β/20-8-2020) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας (Β' 2773).

20-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51862/20 (ΦΕΚ 3459 Β/19-8-2020) : Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.50669 /10.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στην τοπικ κοιντητα Αμπελνα του Δμου Τυρνβου της Περιφερειακς Εντητας Λρισας της Περιφρειας Θεσσαλας, για το χρονικ διστημα απ 10.8.2020 ως και 20.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B 3345).

20-8-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/199/20 (ΦΕΚ 3460 Β/19-8-2020) : Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Ιονιο 2020.

20-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51892/20 (ΦΕΚ 3461 Β/19-8-2020) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στον Δμο Μυκνου της Περιφερειακς Εντητας Μυκνου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου καθς και στην Περιφερειακ Εντητα Χαλκιδικς της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, για το χρονικ διστημα απ 21.8.2020 ως και 31.8.2020, προς περιορισμ διασπορς του κορωνοο COVID-19.19-8-20  ΑΑΔΕ Α1178/20 (ΦΕΚ 3454 Β/19-8-2020) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1006/2015 απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων - Θση εμπορευμτων σε ελεθερη κυκλοφορα με απαλλαγ ΦΠΑ και μεση αποστολ σε λλο Κρτος Μλος της Ε.Ε.

19-8-20  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα : ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Περιεχμενα

1. Υπχρεοι φορες.
2. Ελεγχμενες συμβσεις.
2.1. Αρχικς συμβσεις.
2.2. Τροποποιητικς συμβσεις.
3. Παρλειψη ελγχου.
4. Υπολογισμς της αξας της σμβασης.
5. Κρσιμος χρνος για την υπαγωγ μη της σμβασης σε προληπτικ λεγχο.
6. Διαδικασα και περιεχμενο του ελγχου.
7. Προσφυγ ανκλησης.
8. Προσφυγ αναθερησης.
9. ρση αμφισβτησης αμφιβολας.

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (19/08/2020)

19-8-20  ΑΑΔΕ Ε2139/6-8-20 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. οικ.17535/Δ1.6002-06/05/2020 (Β' 1754) Κοινς Υπουργικς Απφασης αναφορικ με τις ηλεκτρονικς συναλλαγς Ασφαλισμνων του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.

19-8-20  ΥΠΥΜΕ 49887/3723/18-8-20 : Καθορισμς των απαιτομενων υποβαλλμενων στοιχεων, δικαιολογητικν και εγγρφων, στη Διεθυνση Εποπτεας και Ελγχου του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν, απ τα λειτουργοντα Δημσια και Ιδιωτικ Κ.Τ.Ε.Ο. της Χρας.

19-8-20  ΥΠΥΜΕ Γ9/49807/1513/19-8-20  : Κοινοποηση εγγρφου Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας σχετικ με την εφαρμογ του ρ. 5 του ν. 4710/2020 (Α' 142) Περιβαλλοντικ Τλος

19-8-20  ΠΥΣ 35/20 (ΦΕΚ 158 Α/18-8-2020) : Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Κυβερνητικς Επιτροπς Βιομηχανας.

19-8-20  Κ.Υ.Α. 51938/20 (ΦΕΚ 3447 Β/18-8-2020) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινς απφασης των Υπουργν  Οικονομικν και Εσωτερικν «Διαδικασα και κριτρια για την πρσληψη προσωπικο καθαριτητας σχολικν μονδων της Χρας απ τους Δμους με σμβαση εργασας Ιδιωτικο Δικαου Ορισμνου Χρνου» (Β’ 3324).

19-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51655/20 (ΦΕΚ 3450 Β/18-8-2020) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας «Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6.6.2020 ως και 9.7.2020» (Β’ 2111), ως και την 31η.8.2020.

19-8-20  ΥΠΑΝΕΠ 85866/20 (ΦΕΚ-3445 Β/18-8-20) : Συμπλρωση κατηγοριν μη επιλξιμων δαπανν που αυξνουν την εθνικ συμμετοχ.18-8-20  ΑΑΔΕ Ε2137/21-7-20 : Επικαιροποηση της ΠΟΛ 1056/2018 περ οδηγιν και υποδειγμτων για την εφαρμογ της Διεθνος Διοικητικς Συνεργασας στο πεδο της μεσης φορολογας, αναφορικ με την ανταλλαγ πληροφοριν κατπιν αιτματος, την αυθρμητη ανταλλαγ πληροφοριν, τη διοικητικ κοινοποηση εγγρφων και την ανατροφοδτηση, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 29 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας, πως ισχει.

18-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 51728/17-8-20  : Επιχοργηση ΟΤΑ της Χρας για την εξφληση ληξιπρθεσμων υποχρεσεν τους προς τρτους.

18-8-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 12577/17-8-20  : Οδηγες για την παρταση των συμβσεων αρτοτροφοδοσας που ταν σε ισχ την 30-6-2020 στο πλασιο εφαρμογς του ρθρου 105 του ν.4714/2020 (Α' 148)

18-8-20  ΟΑΕΔ 13/48557/13-8-20 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 13 /2020 - Πργραμμα προεργασας για 300 ανργους νους, ηλικας 18-30 σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα και σε επιχειρσεις, φορες, οργανισμος του δημοσου τομα που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα, στη Περιφρεια Δυτικς Μακεδονας.

18-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51549/20 (ΦΕΚ 3439 Β/17-8-2020) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν.4497/2017 (Α' 171), για το χρονικ διστημα απ 17.8.2020 ως και 26.8.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.17-8-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/17-8-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

17-8-20  ΕΦΚΑ  187100/ΕΓΚ.35/17-8-20 : Εφαρμογ διατξεων του ρθρου 27 του ν. 4670/20 (ΦΕΚ Α 43) πως τροποποιθηκε και ισχει, με το ρθρο 78 του ν. 4690/20 (ΦΕΚ Α 104) για την απασχληση των συνταξιοχων

17-8-20  ΥΠΑΙΘ 106273/Ν1/17-8-20 : Υποχρωση καταχρησης του μαθητικο δυναμικο και του εκπαιδευτικο προσωπικο των ιδιωτικν σχολικν μονδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης στο ΠΣ Myschool

17-8-20 ΦΕΚ 3409 Β/14-8-2020 :

ΑΑΔΕ Α1187/20 : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΔΘΕΚΑ Δ1144720 ΕΞ2018/27-09-2018 απφασης Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «δρυση και λειτουργα των Ελευθρων Ζωνν» (Β 4513).

ΑΑΔΕ Α1188/20 : Τροποποηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β 19/2014) απφασης του Γενικο Γραμματα της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων «Διαδικασα και δικαιολογητικ Απδοσης Αριθμο Φορολογικο Μητρου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολς Στοιχεων και ναρξης/Μεταβολς και Διακοπς Επιχειρηματικς Δραστηριτητας», πως ισχει.

17-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51356/20 (ΦΕΚ 3427 Β/14-8-2020) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν  επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στους Δμους Πρου και Αντιπρου της Περιφερειακς Εντητας Πρου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 15.8.2020 ως και 24.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51354/20 (ΦΕΚ 3428 Β/14-8-2020) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Φυλακου Ορεστιδας για το χρονικ διστημα απ 14.8.2020 ως και 31.8.2020.

17-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51360/20 (ΦΕΚ 3429 Β/14-8-2020) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντηες και Δμους της Χρας

17-8-20 Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51352/20 (ΦΕΚ 3430 Β/14-8-2020) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων,Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο Εσωτερικν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Εφαρμογ του μτρου της υποχρεωτικς χρσης μσκας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3330).

17-8-20 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1189/20 (ΦΕΚ 3434 Β/14-8-2020) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν στο Δμο Χαλκιδων καθς και στο Δμο Διρφων-Μεσσαπων της Περιφερειακς Εντητας Ευβοας της Περιφρειας Στερες Ελλδας για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ ντονα καιρικ φαινμενα (ισχυρς βροχοπτσεις) στις 08 και 09-08-2020

17-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51363/20 (ΦΕΚ 3436 Β/14-8-2020) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων κορωνοου COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Δρμας της Περιφερειακς Εντητας Δρμας, της Περιφερειακς Εντητας Δρμας της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης, για το χρονικ διστημα απ 14.8.2020 ως και 31.8.2020.

17-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51358/20 (ΦΕΚ 3437 Β/14-8-2020) : Επιβολ του μτρου του προληπτικο εργαστηριακο ελγχου σε εργαζμενους μονδων φροντδας ηλικιωμνων, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-8-20 Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51365/20 (ΦΕΚ 3438 Β/15-8-2020) : Συμπλρωση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.51360/14.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν ΟΙκονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας» (Β' 3429).14-8-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/335/οικ.15885/14-8-20 : Ολοκλρωση εκκρεμοττων σνταξης ειδικν περιγραμμτων θσεων εργασας

14-8-20  ΥΠΑΙΘ Φ.7/104389/Δ7/20 (ΦΕΚ 3392 Β/13-8-2020) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 83691/Γ7/22-7-2011 απφασης της Αναπληρτριας Υπουργο Παιδεας, Δια Βου Μθησης και Θρησκευμτων «Διαδικασες Στελχωσης και Καθκοντα των Εκπαιδευτικν στα Κντρα Περιβαλλοντικς Εκπαδευσης (ΚΠΕ)» (Β1981).

14-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50896/20 (ΦΕΚ 3402 Β/14-8-2020) : Επιβολ του μτρου του κατ' οικον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19

14-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51246/20 (ΦΕΚ 3001 Β/13-8-2020)  : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

14-8-20  ΥΠΑΙΘ 105899/Ε4/13-8-20 : Πρσκληση υποψφιων μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) για υποβολ ατησης-δλωσης περιοχν για πρσληψη προσωρινν αναπληρωτν το σχολικ τος 2020-2021.

14-8-20  ΑΑΔΕ Ε2135/12-8-20 : Κοινοποηση διατξεων του τρτου ρθρου «Εισαγωγ μετουσιωμνης αιθυλικς αλκολης» της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΠΝΠ) της 10ης Αυγοστου 2020 (Α' 157).

14-8-20  ΥΠΑΙΘ Κ1/104717/20 (ΦΕΚ 3393 Β/13-8-2020) : Κανονισμς Διαχερισης του Μητρου Εκπαιδευτν Επαγγελματικς Κατρτισης των Ι.Ε.Κ.

14-8-20  ΥΠΑΙΘ Κ1/104754/20 (ΦΕΚ 3394 Β/13-8-2020) : Κανονισμς Διαχερισης Μητρου Ωρομσθιου Εκπαιδευτικο Προσωπικο, Συμβουλν Σταδιοδρομας και Συμβολων Ψυχολγων των Σχολεων Δετερης Ευκαιρας (Μητρο Σ.Δ.Ε.)

14-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51212/20 (ΦΕΚ 3395 Β/13-8-2020) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.49000/31.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν «Αναστολ επισκεπτηρων σε νοσοκομεα, κντρα φροντδας ηλικιωμνων και δομς ευλωτων ομδων»

14-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51242/20 (ΦΕΚ 3396 Β/13-8-2020) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50682/10.08.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ προληπτικν ελγχων στα σημεα εισδου στη Χρα μσω αεροπορικν συνδσεων με συγκεκριμνες χρες, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοου COVID-19

14-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51236/20 (ΦΕΚ 3397 Β/13-8-2020) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.48937/31.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων με την Τουρκα, την Αλβανα και τη Βρεια Μακεδονα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 »

14-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51220/20 (ΦΕΚ 3398 Β/13-8-2020) : Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50420/7.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασιας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στον Δμο Πρου της Περιφερειακς Εντητας Νσων της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.8.2020 ως και 17.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 » (Β' 3326)

14-8-20  Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51244/20 (ΦΕΚ 3399 Β/13-8-2020) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50676/10.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19 » (Β' 3346)

14-8-20  Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51240/20 (ΦΕΚ 3400 Β/13-8-2020) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Χου-ΒΙΑΛ για το χρονικ διστημα απ 13.8.2020 ως και 25.8.202013-8-20  ΥΠΥΜΕ οικ. Α/49336/2532/13-8-20 : Προσωριν μτρα για τη θση σε δημσια κυκλοφορα Μοτοσικλετν, Επιβατικν οχημτων και Φορτηγν με μγιστη αποδεκτ μζα φορτωμνου οχματος (ΜΑΜΦΟ) ως 3,5 τνων.

13-8-20  ΑΑΔΕ Ε2136/11-8-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων τεσσαρακοστο κτου και τεσσαρακοστο εντου του ν.4712/2020 (Α' 146).

13-8-20  ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ12/οικ.32927/1031/13-8-20 : Αναστολ επισκεπτηρου σε δομς κλειστς φροντδας για ηλικιωμνους, ΑμεΑ και χρονως πσχοντες

13-8-20  ΥΠΥΜΕ Δ1γ/ΓΠ/51166/12-8-20 : Διευκρινιστικ Εγκκλιος αναφορικ με μπρα, τροχλατο μη περπτερο, open bar, πγκο εργασας, κ.λ.π, σε εξωτερικ χρο ανπτυξης τραπεζοκαθισμτων επιχερησης Μαζικς εστασης.

13-8-20 ΦΕΚ 3371 Β/12-8-20 :

Κ.Υ.Α. 22964/1285/20 : Προσδιορισμς της διαδικασας για την κλυψη των ασφαλιστικν εισφορν λγω αναστολς συμβσεων εργασας.

Κ.Υ.Α. 32085/1771/20 : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν για τισ επιχειρσεις - εργοδτες που δραστηριοποιονται στον τριτογεν τομα και στους κλαδους των αεροπορικν μεταφορν, βσει ΚΑΔ σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α'148)12-8-20  ΑΑΔΕ Ε2134/11-8-20 :  Κοινοποηση των διατξεων του Κεφαλαου Γ «Φορολογικ κνητρα για την ανπτυξη της ηλεκτροκνησης» (ρθρων 6 ως 11) του ν.4710/2020 (ΦΕΚ Α'142).

12-8-20  ΑΑΔΕ Ε2133/11-8-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 6, 7 , 14 παργραφος 2, και του ρθρου 96 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148) για θματα φορολογας κεφαλαου

12-8-20  ΑΑΔΕ Ε2131/7-8-20 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 64 και 65 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α'/31.07.2020) Ενσωμτωση οδηγας (ΕΕ) αριθ. 2019/475 του Συμβουλου για την τροποποηση των οδηγιν 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ σον αφορ τη συμπερληψη του ιταλικο δμου Καμπινε ντ' Ιτλια και των ιταλικν υδτων της λμνης του Λουγκνο στο τελωνειακ δαφος της 'Ενωσης και στο πεδο εδαφικς εφαρμογς της οδηγας 2008/118/ΕΚ

12-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50886/20 (ΦΕΚ 3364 Β/11-8-2020) : Αναστολ πραγματοποησης πολιστικν, ψυχαγωγικν και συναφν εκδηλσεων με την παρουσα ορθων θεατ συμμετεχντων

12-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50680/20 (ΦΕΚ 3363 Β/11-8-2020) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 15.8.2020 ως και 31.8.2020.

12-8-20  Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50682/20 (ΦΕΚ 3362 Β/11-8-2020) : Επιβολ προληπτικν ελγχων στα σημεα εισδου στη Χρα μσω αεροπορικν συνδσεων με συγκεκριμνες χρες προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

12-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50678/20 (ΦΕΚ 3361 Β/11-8-2020) : Ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες περιφρειες, περιφερειακς εντηες και δμους της Χρας

12-8-20  ΑΑΔΕ Ε2132/11-8-20  : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 18 του ν. 4714/2020 (Α' 148) για τη μεωση προκαταβολς φρου εισοδματος φορολογικο τους 2019 και παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ τους.

12-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 50442/7-8-20 : Ενημρωση για λψη αποφσεων περ νομικν προσπων δμων και δειες συνεδρασης μελν των Δ.Σ. αυτν11-8-20  ΥΠΥΜΕ 45287/2488/7-8-20 : Χρση καθισμτων στα σχολικ λεωφορεα

11-8-20  ΑΑΔΕ Ε2129/7-8-20 : Κοινοποηση νου Υποδεγματος Πιστοποιητικο Μεταφορς Συνθους Κατοικας-Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη χοργηση δασμοφορολογικν απαλλαγν σε εδη που παραλαμβνουν πρσωπα που μεταφρουν τη συνθη κατοικα τους στην Ελλδα

11-8-20 ΑΑΔΕ Ε2130/7-8-20 : Κοινοποηση της αρ. Α.1180/28.7.2020 Απφασης Υφυπουργου Οικονομικν για την τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/8.8.2017 (Β'2889) Α.Υ.Ο. «Καθορισμς ρων και προποθσεων για την παραγωγ, την κατοχ, την παραλαβ, την αποστολ, την εισαγωγ και εξαγωγ απ εγκεκριμνους αποθηκευτς βιομηχανοποιημνων καπνν,του προντος της περπτωσης στ) της παραγρφου 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, πως τροποποηθηκε και ισχει, την επιβολ Φρου κατανλωσης και ΦΠΑ, την παρακολοθηση και τον λεγχο αυτο

11-8-20 ΥΠΑΝΕΠ 85218/10-8-20 : Καταχριση Αστικν Συνεταιρισμν στο ΓΕΜΗ σμφωνα με τις νες πρνοιες του ν.4635/19

11-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50676/20 (ΦΕΚ 3346 Β/10-10-2020) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

11-8-20 Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50669/20 (ΦΕΚ 3345 Β/10-8-2020) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στην τοπικ κοιντητα Αμπελν του Δμου Τυρνβου της Περιφερειακς Εντητας Λρισας της Περιφρειας Θεσσαλας, για το χρονικ διστημα απ 10.8.2020 ως και 20.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

11-8-20 ΥΠΑΙΘ 104627/ΓΔ5/20 (ΦΕΚ 3344 Β/10-8-2020) : Ρθμιση θεμτων πρσληψης και τοποθτησης αναπληρωτν και ωρομισθων κεκπαιδευτικν, μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (Ε.Ε.Π.) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (Ε.Β.Π.)

11-8-20 ΠΝΠ 10/10-8-20 (ΦΕΚ 157 Α/10-8-2020) : Επεγουσες ρυθμσεις αντιμετπισης εκτκτων αναγκν του Εθνικο Συστματος Υγεας προστασας απ τη διασπορ του κορωνοου COVID-19, στριξης της αγορς εργασας και διευκλυνσης της εκπαιδευτικς διαδικασας.10-8-20 ΥΠΥΜΕ Β41250/2123/10-8-20 : κτακτα μτρα για τις επιχειρσεις που διαθτουν Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης, Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης Ανοικτο Τπου Αστικς Περιγησης Πλεων και Τουριστικ Τρνα

10-8-20 ΥΠΥΜΕ ΦΒ1/Α/39008/611/7-8-20 : Αναστολ διαδικασας αλλαγς δικαιοχου Πρατηρων Παροχς Καυσμων και Ενργειας

10-8-20 ΕΦΚΑ 181572/10-8-20 : Καταβολ Αδειοδωροσμου Αυγοστου 2020 (Β' Τετραμνου) σε εργατοτεχντες οικοδμους

10-8-20 ΥΠΥΜΕ Γ475/ΟΙΚ.47725/2398/20 : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των οδικν συνδσεων με Αλβανα, Βρεια Μακεδονα και Τουρκα

10-8-20 Κ.Υ.Α. 50175/20 (ΦΕΚ 3324 Β/7-8-2020) : Διαδικασα και κριτρια για την πρσληψη προσωπικο καθαριτητας σχολικν μονδων της Χρας απ τους Δμους με σμβαση εργασας Ιδιωτικο Δικαου Ορισμνου Χρνου

10-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50451/20 (ΦΕΚ 3332 Β/9-8-2020) : Αναστολ θρησκευτικν τελετν που πραγματοποιονται μσω της διενργειας πομπς, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοου COVID-19

10-8-20 Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50361/20 (ΦΕΚ 3331 Β/9-8-2020) : Τροποποηση της υπ'αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19»(Β' 3165)

10-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50176/20 (ΦΕΚ 3330 Β/8-8-2020) : Εφαρμογ του μτρου της υποχρεωτικς χρσης μσκας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

10-8-20 Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.31931/1272/20 (ΦΕΚ 3329 Β/8-8-2020) :  Καθορισμς της διαδικασας των αρμδιων φορων, της χρονικς διρκειας καθς και κθε λλου σχετικο θματος που αφορ στη σνδεση των ανηλκων που εναι εγγεγραμμνοι στο Εθνικ Μητρο Ανηλκων με τους υποψηφους αναδχους και τους υποψηφους θετος γονες που εναι εγγεγραμμνοι στο Εθνικ Μητρο Υποψηφων Αναδχων Γονων και στο Εθνικ Μητρο Υποψηφων Θετν Γονων αντιστοχως.

10-8-20 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1186/20 (ΦΕΚ 3327 Β/7-8-2020) : Μεωση προκαταβολς φρου εισοδματος φορολογικο τους 2019

10-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50420/20 (ΦΕΚ 3326 Β/7-8-2020) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργεας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στον Δμ Πρου της Περιφερειακς Εντητας Νσων της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.8.2020 ως και 17.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοου COVID-19

10-8-20 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/20 (ΦΕΚ 3323 Β/7-8-2020) : Προκρυξη της δρσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»7-8-20  ΥΠΥΜΕ Α/ΟΙΚ.48449/2460/7-8-20 : Περ εξαιρσεων υποχρωσης καταβολς τλους αδεας

7-8-20  Κ.Υ.Α. 1777/211994/20 (ΦΕΚ-3309 Β/7-8-20) : γκριση προγρμματος οικονομικν αποζημισεων, ενισχσεων και λειτουργικν δαπανν που προκπτουν απ την επιβολ κτηνιατρικν μτρων εξυγανσης του ζωικο κεφαλαου της χρας, (διερενηση, πρληψη, επιτρηση, λεγχος, εκρζωση, κτακτες επεμβσεις) στο πλασιο εφαρμογς των ισχυουσν ειδικν κτηνιατρικν διατξεων, για το τος 2020.

7-8-20  ΥΠ.ΕΣ. Φ.79174/50331/ΕΓΚ.274/7-8-20 : Νες διατξεις πολιτογρφησης ομογενν προερχμενων απ χρες της πρην Σοβιετικς Ενωσης : ρθρο 39 του ν. 4604/19 πως ισχει με τις τροποποισεις του ρθρου 36 του ν. 4674/20 - Γνωμοδτηση αριθ. 86/20 ΝΣΚ

7-8-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/47850/6-8-20 : Βασικς υγειονομικς απαιτσεις των λιμνων - πυλν εισδου της χρας για την ετοιμτητα και ανταπκριση ναντι του νου στελχους κορωνοιο SARS-CoV-2

7-8-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/20 (ΦΕΚ-3291 Β/6-8-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ 27-7-2016 (Β'2471) απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Κατταξη δημσιων και ιδιωτικν ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες και υποκατηγορες, σμφωνα με το ρθρο 1 παργραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α' 209)», ως προς την κατταξη ορισμνων ργων και δραστηριοττων της 10ης Ομδας.

7-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.50178/20 (ΦΕΚ-3302 Β/6-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ Δ1α/Γ.Π.οικ.47417/24.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ προληπτικν ελγχων στα σημεα εισδου στη Χραμσω αεροπορικν συνδσεων με τη Βουλγαρα και τη Ρουμανα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B 3096).

7-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.50174/20 (ΦΕΚ-3301 Β/6-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/20.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3009).

7-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 620/20 (ΦΕΚ-3300 Β/6-8-20) : Συγκρτηση επιτροπς αξιολγησης του ρθρου 6, της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020/20 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Εσωτερικν και του Υφυπουργο Οικονομικν, «Ειδικ Αναπτυξιακ Πργραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμο, συνδσμων Δμων και Νομικν Προσπων: ΟΤΑ Πργραμμα Ανπτυξης και Αλληλεγγης για την Τοπικ Αυτοδιοκηση “Αντνης Τρτσης”» (Β’ 1386).

7-8-20  Κ.Υ.Α. 9938/20 (ΦΕΚ-3300 Β/6-8-20) : Χοργηση δειας χωροθτησης και κατασκευς

7-8-20  Κ.Υ.Α. οικ. 20315/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3251 Β/5-8-20) : Καθορισμς διοικητικς διαδικασας: Χοργησης αντιγρφου ληξιαρχικς πρξης συμφνου συμβωσης, αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και του αντστοιχου εντπου, που διεκπεραινεται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ).6-8-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.50081/6-8-20 : Τμματα ακτν της Περιφρειας Αττικς, στα οποα δεν επιτρπεται η κολμβηση για τη θεριν περοδο 2020

6-8-20  ΑΑΔΕ Ε2128/4-8-20 : Ασκηση ενδικοφανος και δικαστικς προσφυγς ατομικς απ τα αλληλεγγως ευθυνμενα πρσωπα του ρθρου 50 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ)

6-8-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.40021/ΟΙΚ.32117/1357/6-8-20 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση δειας και επιδματος ασθνειας και μητρτητας (κυοφορας - λοχεας) για το χρονικο διστημα αναστολς των επιχειρσεων λγω των κτακτων μτρων της πανδημας COVID-19

6-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 49938/6-8-20 : Ειδικς οδηγες για τα στοιχεα των αιτημτων που υποβλλονται απ τουςΦορες Τοπικς Αυτοδιοκησης στο πλασιο του Προγραμματισμο Προσλψεων τους 2021

6-8-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/71/ΟΙΚ.15448/5-8-20 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις για την υποβολ αιτματος στον ετσιο προγραμματισμ προσλψεων τακτικο και εποχικο προσωπικο του δημοσου τομα τους 2021

6-8-20  Κ.Υ.Α. 149/20 (ΦΕΚ-3272 Β/6-8-20) : Προκρυξη καθεσττος για την ενσχυση της παραγωγς οπτικοακουστικν ργων στην Ελλδα, σμφωνα με το κεφλαιο Δ' του ν. 4487/2017 (Α' 116) και εξειδκευση ειδικτερων θεμτων του νμου αυτο.

6-8-20  ΑΑΔΕ Α1176/20 (ΦΕΚ-3293 Β/6-8-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Α. 1011/16.1.2020 απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις υπ' αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β' 1362) και ΠΟΛ1135/ 26.10.2005 (Β' 1592), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων» (Β' 85), πως ισχει.

6-8-20  ΑΑΔΕ Α1175/20 (ΦΕΚ-3293 Β/6-8-20) : Παρταση ως 31.10.2020 της προθεσμας αναβθμισης των ενεργν ΦΗΜ, σμφωνα με τα οριζμενα στην απφαση Διοικητ ΑΑΔΕ Α.1024/ 2020 «Συμπληρωματικς τεχνικς προδιαγραφς πρωτοκλλου επικοινωνας και κρυπτογρφησης για την διαββαση δεδομνων στο πληροφοριακ σστημα των ΦΗΜ» (Β' 317), πως ισχει.

6-8-20  ΑΑΔΕ Α1181/20 (ΦΕΚ-3271 Β/6-8-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ για τον καθορισμ των καταλγων σχετικ με τις Δηλωτες Δικαιοδοσες (Β' 3293), δυνμει του τρτου εδαφου της παρ. 4 του ρθρου πμπτου του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετχουσες Δικαιοδοσες, δυνμει του διου ρθρου και του τρτου εδαφου της περ. β' της παρ. 5 του ρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α' 163), ναντι της Ελλδας, πως χει τροποποιηθε με τις υπ' αρ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β' 1690) και Α. 1208/24.5.2019 (Β' 1995) μοιες αποφσεις και ισχει.

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79841/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3266 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων Τεχνικν Προδιαγραφν (ΤΕΠ) Διοργνωσης και Διεξαγωγς Τυχερν Παιγνων μσω Διαδικτου

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79835/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3265 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων για τη Διοργνωση και Διεξαγωγ Τυχερν Παιγνων μσω Διαδικτου.

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79823/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3264 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων Τεχνικς Προδιαγραφς της Διεξαγωγς Τυχερν Παιγνων μσω Παιγνιομηχανημτων τπου Video Lottery Terminal (VLT).

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79314/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3263 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων περ Διεξαγωγς Τυχερν Παιγνων μσω Παιγνιομηχανημτων τπου Video Lottery Terminal (VLT).

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79305/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3262 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων περ Καταλληλτητας Προσπων.

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79300/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3261 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων περ Διαχερισης Αλλαγν στα Κεντρικ Πληροφοριακ Συστματα (ΚΠΣ).

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79292/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3260 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων περ Εμπορικς Επικοινωνας Τυχερν Παιγνων.

6-8-20  ΕΦΚΑ Σ86/3/178582/5-8-20 : Προσδιορισμς ΑΕΠ 2019-20205-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.49625/20 (ΦΕΚ-3247 Β/4-8-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/ 20.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β' 3009).

5-8-20  ΥΠΑΝΕΠ 82373/20 (ΦΕΚ-3245 Β/4-8-20) : Διθεση στην ελληνικ αγορ ρευματοδοτν και ρευματοληπτν οικιακς χρσης

5-8-20  Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/49556/20 (ΦΕΚ-3244 Β/4-8-20) : Καθορισμς της διαδικασας υποβολς ατησης και δικαιολογητικν, εκκαθρισης και αποζημωσης απ τον ΕΟΠΥΥ των δαπανν θεραπειν ειδικς αγωγς.

5-8-20  Κ.Υ.Α. 2242.10/50452/2020/20 (ΦΕΚ 3243 Β/04-08-2020) : Εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου εξηκοστο τρτου της απ 30-3-2020 Π.Ν.Π. «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19, που κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86)».

5-8-20  Κ.Υ.Α. 3113.11/46794/20 (ΦΕΚ-3242 Β/4-8-20) : Μεωση των υπρ των Οργανισμν Λιμνων Α.Ε., Λιμενικν Ταμεων, Δημοτικν Λιμενικν Ταμεων και Δημοτικν Λιμενικν Γραφεων ανταποδοτικν δικαιωμτων.

5-8-20  Κ.Υ.Α. 83013/20 (ΦΕΚ-3239 Β/4-8-20) : Ανληψη συνολικς ετσιας υποχρωσης ναντι του προυπολογισμο δημοσων επενδσεων για τα ργα του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων 2020

5-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/31648/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-3238 Β/4-8-20) : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των φορων του υποτομα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης

5-8-20  Κ.Υ.Α. 24750/ΟΙΚ.Φ.109.1/20 (ΦΕΚ-3237 Β/4-8-20) : Βασικ στρατιωτικ εκπαδευση των εισερχμενων με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο Δοκμων στις Σχολς Αξιωματικν και Πυροσβεστν της Πυροσβεστικς Ακαδημας

5-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1180/20 (ΦΕΚ-3235 Β/4-8-20) : Τροποποηση της υπ'αρ. ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/ 8.8.2017 Α.Υ.Ο. «Καθορισμς ρων και προποθσεων για την παραγωγ, την κατοχ, την παραλαβ, την αποστολ, την εισαγωγ και εξαγωγ απ εγκεκριμνους αποθηκευτς βιομηχανοποιημνων καπνν, του προντος της περπτωσης στ) της παραγρφου 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/2001, πως τροποποιθηκε και ισχει, την επιβολ Φρου Κατανλωσης και ΦΠΑ, την παρακολοθηση και τον λεγχο αυτο» (Β' 2889).

5-8-20  Κ.Υ.Α. 82198/ΕΞ2020/4-8-20 (ΦΕΚ-3230 Β/4-8-20)  : Καθορισμς φορων του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας ελεγχμενων απ τη Γενικ Διεθυνση Δημοσιονομικν Ελγχων (ΓΔΔΕ) του Υπουργεου Οικονομικν

5-8-20  ΥΠΥΜΕ Α/45937/2317/20 (ΦΕΚ-3230 Β/4-8-20) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ. Α/46629/2215/18 κ.υ.α. "Καθορισμς καννων λειτουργας για την εφαρμογ του δετερου εδαφου του ρθρου 219Α του ν. 4512/18 (Α 5), πως ισχει4-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 49211/3-8-20 : Παροχ στοιχεων για την καθαριτητα των σχολικν κτιρων.

4-8-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74955/1924/20 (ΦΕΚ-3232 Β/4-8-20) : Παρταση προθεσμιν των παρ. 1 και 2 του ρθρου 47 του ν. 4423/2016.

4-8-20  Κ.Υ.Α. 3578/20 (ΦΕΚ-3234 Β/4-8-20) : Διαδικασα διακνησης και εκτλεσης υλων παραπεμπτικν διαγνωστικν εξετσεων και λειτουργα συστματος ηλεκτρονικς συνταγογρφησης υλων παραπεμπτικν διαγνωστικν εξετσεων.

4-8-20  ΥΠΥΜΕ 43882/2228/31-7-20 : Συμπλρωση της υπ’ αριθμ. 515/07.01.2015 Εγκυκλου (ΑΔΑ ΩΜΟΙ1-ΧΘΜ) σχετικ με τη διθεση Δελτων Στθμευσης ΑμεΑ.

4-8-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/οικ.49524/3-8-20 : Επικαιροποηση της Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 26335/23-04-2020 Εγκυκλου-Διευκρινσεις για τη χρση κλιματισμο κατ τη θεριν περοδο

4-8-20  ΥΠΥΜΕ Γ4/47398/1434/31-7-20  : Δυναττητα εξ' αποστσεως εκπαδευσης για την περιοδικ κατρτιση ελεγκτν ΚΤΕΟ ADR και ATP

4-8-20  ΑΑΔΕ Ε2127/31-7-20  : Κοινοποηση της αρ.πρ.Α. 1165/14.07.2020 απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε., για την παρταση προθεσμας εισαγωγς παραλαβς βιομηχανοποιημνων καπνν με επικολλημνες νσημες ταινες φορολογας μηδενικς αξας που διατθενται με απαλλαγ απ τις φορολογικς επιβαρνσεις και επιστροφς ενσμων ταινιν μηδενικς αξας προς καταστροφ

4-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.49329/20 (ΦΕΚ-3224 Β/3-8-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Δ1 α/Γ.Π.οικ.48967/31.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Εφαρμογ του μτρου της υποχρεωτικς χρσης μσκας σε κλειστος χρους στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (Β'3162).

4-8-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/193/20 (ΦΕΚ-3223 Β/3-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β’ 2729).

4-8-20  Κ.Υ.Α. Οικ. 323/Φ.213/20 (ΦΕΚ-3221 Β/3-8-20) : Ορισμς μεταβατικς περιδου ενεργοποησης ραδιοδιαλων απ τους παρχους δικτου επγειας ψηφιακς ευρυεκπομπς κατ’ εφαρμογ της υπ’ αρ. 18/2020 κοινς υπουργικς απφασης (Β’ 1752), ανακατανομ και αλλαγ χρσης των ζωνν ραδιοσυχνοττων επγειας ψηφιακς ευρυεκπομπς και ορισμς ελογης αποζημωσης του παρχου δικτο