»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


29-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1α/ΓΠ/οικ.60071:/29-9-20 : Οδηγες για την Εποχικ Γρπη 2020-2021 -Αντιγριπικς Εμβολιασμς

29-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 61528/28-9-20 : Πνακες Στοχοθεσας Οικονομικν Αποτελεσμτων τους 2021.

29-9-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/92828/4471/28-9-20 : Οδηγες εφαρμογς της διταξης της παρ. 10 του ρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α'92) και
της υπ' αριθμ. 64663/2956/2020 (Β' 2773) Υπουργικς Απφασης με ττλο «Καθορισμς διοικητικν πρξεων, τεχνικν προδιαγραφν διαδικασας για την αυτεπγγελτη αναμρφωση και κατρτιση των δασικν χαρτν» (ΑΔΑ:ΩΛΒΜ4653Π8-ΖΚΧ).

29-9-20  ΥΠΑΙΘ 125614/Δ2/20 (ΦΕΚ-4194 Β/29-9-20) : Οργνωση και λειτουργα σχολικν κντρων αντισταθμιστικς εκπαδευσης ως προς την Ενισχυτικ Διδασκαλα για το σχολικ τος 2020-2021.

29-9-20  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 40833/20 (ΦΕΚ-4193 Β/29-9-20) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 5α του ρθρου 5 του π. δ. 90/2018 (Α' 162) για την ολοκλρωση εκκρεμν διαδικασιν γκρισης, αναθερησης τροποποησης Γενικν Πολεοδομικν Σχεδων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδων Χωρικς και Οικιστικς Οργνωσης Ανοικτν Πλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) για την περιοχ της Περιφρειας Βορεου Αιγαου

29-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/225/20 (ΦΕΚ-4185 Β/28-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ/134/16.06.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Μιο 2020» (Β 2377).

29-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/224/20 (ΦΕΚ-4184 Β/28-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 39162 ΕΞ 2020/15.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β 1457), πως ισχει.

29-9-20  ΥΠΑΙΘ 129431/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-4183 Β/28-9-20) : Σμβουλος Σχολικς Ζως.

29-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 107541/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4181 Β/28-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 20725/Β.979/10-5-2011 (Β’ 1207) απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Καθορισμς διαδικασιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 36 του ν. 2459/1997», πως ισχει.

29-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. A1214/20 (ΦΕΚ-4181 Β/28-9-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τον μνα Σεπτμβριο 2020.

29-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 107420/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4180 Β/28-9-20) : Σσταση Ομδας Εργασας για την υποστριξη της Γενικς Διεθυνσης Οικονομικν Υπηρεσιν του Υπουργεου Οικονομικν στις υποχρεσεις της ως Δικαιοχου της Δρσης «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19».

29-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. A1213/20 (ΦΕΚ-4180 Β/28-9-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την προαιρετικ απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς τουλχιστον του 30% του συνολικο μισθματος για το μνα Σεπτμβριο 2020.

29-9-20  ΥΠΑΙΘ 125708/Δ2/20 (ΦΕΚ-4177 Β/28-9-20) : Ομδες και κλδοι μαθημτων, τρπος και χρνος εξτασης και βαθμολγησης, ορισμς και υποχρεσεις επιτηρητν, υποχρεσεις μαθητν κατ τη διρκεια της εξτασης, τρπος διατπωσης των θεμτων, βαθμολγηση των γραπτν δοκιμων των προαγωγικν και απολυτηρων εξετσεων, αναβαθμολγηση των γραπτν δοκιμων προαγωγικν και απολυτηρων εξετσεων του Γενικο Λυκεου, τρπος φλαξης των γραπτν και κθε λλο σχετικ θμα.

29-9-20  Κ.Υ.Α. Δ3γ/οικ.58100/20 (ΦΕΚ-4175 Β/28-9-20) : Υπαγωγ ουσιν στις διατξεις του ν. 3459/2006 «Κδικας Νμων για τα Ναρκωτικ (Κ.Ν.Ν)», πως τροποποιθηκε και ισχει με τον ν. 4139/2013 «Νμος περ εξαρτησιογνων ουσιν και λλες διατξεις».

29-9-20  ΑΑΔΕ Α1207/20 (ΦΕΚ-4175 Β/28-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1203/16.5.2019 (Β 1933) απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων, σχετικ με τα δικαιολογητικ και τις διατυπσεις προσδιορισμο και διαμρφωσης της φορολογητας αξας για την επιβολ του τλους ταξινμησης στα αυτοκνητα οχματα και τις μοτοσικλτες.

29-9-20  ΑΑΔΕ Α1206/20 (ΦΕΚ-4173 Β/28-9-20) : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 15 του ν. 3091/2002 (Α 330) για τον ειδικ φρο επ των ακιντων - απαιτομενα δικαιολογητικ και διαδικασα χοργησης των απαλλαγν.

29-9-20  ΥΠΕΚΥΠ 37453/963/20 (ΦΕΚ-4172 Β/28-9-20) : Παρταση διρκειας τακτικς επιδτησης ανεργας, επιδματος μακροχρονως ανργων και βοηθημτων ανεργας28-9-20  ΕΕΕΠ 511/1/17.09.2020 (ΦΕΚ-4141 Β/28-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 218/2/22.09.2016 απφασης «γκριση Κανονισμο Οργνωσης, Διρθρωσης και Λειτουργας Υπηρεσιακν Μονδων της Επιτροπς Εποπτεας και Ελγχου Παιγνων» (Β’ 3404).

28-9-20  ΕΕΕΠ 509/1/11.09.2020 (ΦΕΚ-4140 Β/28-9-20) : Χοργηση δειας Καταλληλτητας Συνεργατν Προωθητικν Ενεργειν Τυχερν Παιγνων μσω Διαδικτου και εγγραφ στο Μητρο Συνεργατν (Αffiliates).

28-9-20  ΥΠΕΚΥΠ  ΓΠ/Δ12/32819/1018/10-9-20 :  Οδηγες για τη λειτουργα προνοιακν δομν ανοικτς φροντδας: Κντρα Διημρευσης και Ημερσιας Φροντδας (ΚΔΗΦ), Κντρα Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν και Νων με Αναπηρα (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), Κντρα Ημερσιας Φροντδας Ηλικιωμνων (ΚΗΦΗ) και Στγες Υποστηριζμενης Διαβωσης (ΣΥΔ)

28-9-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/90519/1086/20 (ΦΕΚ-4142 Β/28-9-20) : Παρταση της προθεσμας της παρ. 5α του ρθρου 5 του π.δ. 90/2018 για την ολοκλρωση εκκρεμν διαδικασιν γκρισης, αναθερησης τροποποησης Γενικν Πολεοδομικν Σχεδων (Γ.Π.Σ.) για τις μητροπολιτικς περιοχς Αθνας και Θεσσαλονκης (Α' 162).

28-9-20  ΥΠΕΚΥΠ 8299/2915/20-2-20 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την ισχ γνωματεσεων Υγειονομικν Επιτροπν ως προς τον καθορισμ χρνιων παθσεων

28-9-20  ΕΦΚΑ 219732/18-9-20 : Διευκρινσεις για τη διαδικασα εξυπηρτησης απ τις υπηρεσες του e-ΕΦΚΑ

28-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59624/20 (ΦΕΚ-4138 Β/26-9-20) : Μτρα προσωρινο περιορισμο επιβεβαιωμνων θετικν κρουσμτων κορωνοο COVID-19.

28-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59630/20 (ΦΕΚ-4137 Β/25-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σερρν στη θση «Πρην Γεωργικ Σχολ» του Δμου Σερρν της Περιφερειακς Εντητας Σερρν της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, για το χρονικ διστημα απ 25.9.2020 ως και 9.10.2020.

28-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59632/20 (ΦΕΚ-4136 Β/25-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Θβας στη θση «Κλωστριο Σακρογλου» του Δμου Θηβαων της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 25.9.2020 ως και 9.10.2020.

28-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59628/20 (ΦΕΚ-4135 Β/25-9-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56418/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 15.9.2020 ως και 30.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3927).

28-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.59626/20 (ΦΕΚ-4134 Β/25-9-20) : κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς.

28-9-20  Κ.Υ.Α. 2252.1.1/62809/20 (ΦΕΚ-4133 Β/25-9-20) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δευτρου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 75), πως χει κυρωθε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) για τη διασφλιση της θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν και την ανγκη ανκτησης του ακτοπλοκο δικτου για την περοδο 25.09.2020 - 30.09.2020.

28-9-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/62809/20 (ΦΕΚ-4132 Β/25-9-20) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δευτρου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 75), πως χει κυρωθε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) για τη διασφλιση της θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν και την ανγκη ανκτησης του ακτοπλοκο δικτου για την περοδο 25.09.2020 - 30.09.2020.

28-9-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 525/266139/20 (ΦΕΚ-4131 Β/25-9-20) : Παρεκκλσεις απ τις διατξεις των υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 και 138/102859/14-04-2020 κοινν αποφσεων του Υπουργο και της Υφυπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων, λγω των ειδικν συνθηκν που επικρατον στη Χρα εξαιτας της πανδημας COVID-19 .

28-9-20  Κ.Υ.Α. 7036/20 (ΦΕΚ-4130 Β/25-9-20) : Διαδικασα πρσληψης προσωπικο στη Γενικ Γραμματεα Πολιτικς Προστασας με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου σε εφαρμογ της παρ. 3 του αρ. 10 της απ 22-08-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 161), απαιτομενα προσντα, διρκεια απασχλησης και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια.25-9-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/6/οικ.18100/25-9-20  :  Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2019- Συμπλρωση Εκθσεων Αξιολγησης απ τους αξιολογομενους Δυναττητα διορθσεων απ τις Διευθνσεις Διοικητικο/Προσωπικο

25-9-20  ΕΦΚΑ 228706/Σ.339/ΕΓΚ.42/25-9-20 : Κοινοποηση διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 31 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α' 128) σχετικ με την κδοση πρξεων/αποφσεων επ αιτσεων φυσικν προσπων της παρ. 1 του ρθρου 31 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α' 32) περ απαλλαγς τους απ την αλληλγγυα ευθνη για την καταβολ ασφαλιστικν οφειλν νομικο προσπου και χοργησης ρσης κατσχεσης.

25-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 106687/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4128 Β/25-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 8843 ΕΞ 2020/27.1.2020 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Ανθεση σε πιστοποιημνους εκτιμητς, εγγεγραμμνους στο Μητρο Πιστοποιημνων Εκτιμητν στο πεδο των ακιντων του Υπουργεου Οικονομικν, της σνταξης εισγησης για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης και ρθμιση θεμτων σχετικ με τον καθορισμ της μεθοδολογας, της τεκμηρωσης, της μορφς των εισηγσεων και τον χρνο ολοκλρωσης του ργου των πιστοποιημνων εκτιμητν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/1982» (Β' 130), πως χει τροποποιηθε με τις υπ στοιχεα 31636 ΕΞ 2020/16.3.2020 (Β' 869) και 35516/ Εξ 2020/2.4.2020 (Β' 1162) μοιες αποφσεις και της υπ στοιχεα 18749/ΕΞ 2020/14.2.2020 απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Συμπληρωματικ ανθεση σε πιστοποιημνους εκτιμητς, εγγεγραμμνους στο Μητρο Πιστοποιημνων Εκτιμητν στο πεδο των ακιντων του Υπουργεου Οικονομικν, της σνταξης εισγησης για τον καθορισμ των τιμν εκκνησης και ρθμιση θεμτων σχετικ με τον καθορισμ της μεθοδολογας, της τεκμηρωσης, της μορφς των εισηγσεων και τον χρνο ολοκλρωσης του ργου των πιστοποιημνων εκτιμητν, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 41 του ν. 1249/1982» (Β' 532), πως χει τροποποιηθε με την υπ στοιχεα 35516/ΕΞ 2020/2.4.2020 μοια απφαση (Β' 1162).

25-9-20  ΕΦΚΑ 227365/ΕΓΚ.41/25-9-20 : Ασφλιση μελν και εργαζμενων σε Κοινωνικς Συνεταιριστικς Επιχειρσεις

25-9-20  Κ.Υ.Α. οικ. 6177/20 (ΦΕΚ-4126 Β/24-9-20) : Υλοποηση μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης κορωνοο.

25-9-20  ΑΑΔΕ Α1205/20 (ΦΕΚ-4120 Β/24-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1184/2018 απφασης Διοικητ Α.Α.Δ.Ε. «Διαδικασα απαλλαγς φρου προστιθεμνης αξας κατ: α. τη θση εμπορευμτων σε ελεθερη κυκλοφορα με ταυτχρονη υπαγωγ σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης β. την υπαγωγ εγχριων εμπορευμτων σε καθεστς τελωνειακς αποθκευσης.24-9-20  Ν. 4727/20 (ΦΕΚ-184 Α/23-9-20) : Ψηφιακ Διακυβρνηση (Ενσωμτωση στην Ελληνικ Νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικς Επικοινωνες (Ενσωμτωση στο Ελληνικ Δκαιο της Οδηγας (ΕΕ) 2018/1972) και λλες διατξεις. //--// ρθρο 235 : κτακτα προσωριν μτρα για την Περιφρεια Αττικς ως προς την οργνωση του τπου και του χρνου εργασας για την αποσυμφρηση των μσων μαζικς μεταφορς και του τπου εργασας

24-9-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 26411/ΕΞ2020/23-9-20  : κδοση Υπουργικς Απφασης για την παρταση εφαρμογς των προβλψεων του ρθρου 10Β του Ν.3861/2010

24-9-20  Κ.Υ.Α. Φ.952/5/61853/Σ.18346/20 (ΦΕΚ-4125 Β/24-9-20) : Καθορισμς του ψους της εφπαξ χρηματικς αρωγς της παρ. 4 του ρθρου 4 του ν. 354/1976 (Α' 148), για το τος 2020.

24-9-20  ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/20 : Τρηση της νομιμτητας και προστασα των πολιτν αναφορικ με τα μτρα κατ του κορωνοο COVID-19.

24-9-20  ΑΑΔΕ Ε2149/21-9-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 63, 68 και 84 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146 Α729.07.2020) «Διυπηρεσιακ Μονδα Ελγχου Αγορς, ρθμιση της οικονομικς δραστηριτητας, αντιμετπιση του παρνομου εμπορου, πρστιμα για τη διακνηση και εμπορα απομιμητικν / παραποιημνων προντων, ρθμιση για τη βιομηχανα, τις ιδιωτικς επενδσεις, τις συμπρξεις δημοσου και ιδιωτικο τομα, την ρευνα, την καινοτομα και Οικονομικ Επιμελητριο Ελλδος και λοιπς διατξεις

24-9-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/οικ.37939/1665/24-9-20 : Μτρα για την ασφαλ λειτουργα των δομν παιδικς προστασας, ναντι του κορωνοο COVID-19

24-9-20  K.Y.A. Δ15/Δ/οικ.37177/1459/20 (ΦΕΚ-4111 Β/24-9-20) : Καθορισμς ρων υπαγωγς και διαδικασα εφαρμογς των παρ. 3 και 4 του ρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α 148) για τις επιχειρσεις - εργοδτες που δραστηριοποιονται στον κλδο των ακτοπλοκν μεταφορν, αναφορικ με την κλυψη απ τον Κρατικ Προπολογισμ, των ασφαλιστικν εισφορν εργαζομνων που ασφαλζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην του πρην ΝΑΤ.

24-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58891/20 (ΦΕΚ-4100 Β/23-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 55821/20.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν “κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς” (Β’ 3957)» (Β’ 4019).

24-9-20  ΑΑΔΕ Α1209/20 (ΦΕΚ-4099 Β/23-9-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων που προβλπονται απ την υπ στοιχεα ΠΟΛ.1162/2018 (Β’ 3579) απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε., πως τροποποιθηκε και ισχει, περ υποβολς της Δλωσης Πληροφοριακν Στοιχεων Μσθωσης Ακνητης Περιουσας, της «Δλωσης COVID» για τους μνες Μρτιο ως και Σεπτμβριο και απ την υπ στοιχεα ΠΟΛ.1187/2017 (Β’ 4232) απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. περ βραχυχρνιας μσθωσης ακιντων στο πλασιο της οικονομας του διαμοιρασμο.

24-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58924/20 (ΦΕΚ-4098 Β/23-9-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.56614/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3928).

24-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58901/20 (ΦΕΚ-4097 Β/23-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.56415/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19» (Β’ 3951).

24-9-20  Κ.Υ.Α. 14803/20 (ΦΕΚ-4096 Β/23-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 11677/23.07.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Τουρισμο «κτακτη οικονομικ ενσχυση των κατ’ εξαρεση λειτουργοντων τουριστικν κα- ταλυμτων» (Β’ 3073).

24-9-20  ΥΠΑΙΘ 126251/Α5/20 (ΦΕΚ-4096 Β/23-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 48456/Α5/24-04-2020 απφασης της Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «Εξετσεις - ργανα εξετσεων για την απκτηση του Κρατικο Πιστοποιητικο Πληροφορικς» (Β’ 2285).

24-9-20  Κ.Υ.Α. 104120/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4095 Β/23-9-20) : Διαδικασα καταβολς συνεισφορς Δημοσου για την αποπληρωμ δανεων με εμπργματες εξασφαλσεις στην κρια κατοικα για δανειολπτες που χουν πληγε απ τις δυσμενες συνπειες του κορωνοο COVID-19 στο πλασιο των ρθρων 71-83 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

24-9-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89600/2453/20 (ΦΕΚ-4093 Β/23-9-20) : Δωξη ημαιμων, μη δεσποζμενων, χορων και αγριχοιρων σε αγροτικς και λοιπς περιοχς.

24-9-20  Κ.Υ.Α. 91808/20 (ΦΕΚ-4092 Β/23-9-20) : Καθορισμς βασικν απαιτσεων για προντα βιομηχανικς μεταποησης απ ελαστικ υλικ.

24-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 99667/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4066 Β/22-9-20) : Σσταση Ομδας Εργασας για την υποστριξη της Γενικς Διεθυνσης Οικονομικν Υπηρεσιν του Υπουργεου Οικονομικν στις υποχρεσεις της ως Δικαιοχου της Δρσης «Ενσχυση με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19».23-9-20  Π.Δ. 82/20 (ΦΕΚ 183 Α/23-9-2020): Τροποποηση διατξεων των π.δ. 178/2014 «Οργνωση Υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας» (Α' 281) και π.δ. 7/2017 «Αναδιταξη-αναδιοργνωση, σσταση και λειτουργα περιφερειακν υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας» (Α' 14).

23-9-20  ΥΠΥΜΕ Α/56777/2864/23-9-20 : Διαγραφ απ το Μητρο Αδειν Κυκλοφορας του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν οχημτων ιδιωτικς χρσης που καταστρφηκαν απ ντονα καιρικ φαινμενα (Μεσογειακς Κυκλνας «Ιανς»).

23-9-20  ΥΠΥΜΕ  Α3/Οικ.55114/6503/23-9-20 : Αντικατσταση εντπων αδειν οδγησης που καταστρφηκαν απωλσθηκαν κατ τη διρκεια των πλημμυρν που πληξαν περιοχς της χρας στις 18 και 19 Σεπτεμβρου 2020

23-9-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 11817/22-9-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο για τις Υπηρεσες της Γενικς Γραμματεας Μεταναστευτικς Πολιτικς, της Γενικς Διεθυνσης Διοικητικν και Οικονομικν Υπηρεσιν και τις λοιπς αυτοτελες υπηρεσες του ρθρου 1 του π.δ. 9/2020 του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

23-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/223/20 (ΦΕΚ-4077 Β/22-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ 217/15.09.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων «Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Ιολιο 2020» (Β’ 3948).

23-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/219/20 (ΦΕΚ-4074 Β/22-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β’ 2729) .

23-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/218/20 (ΦΕΚ-4073 Β/22-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19» (Β 1645).

23-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58069/20 (ΦΕΚ-4072 Β/22-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.22817/3.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Περ λεπτομερειν σστασης και περ συγκρτησης και λειτουργας Κινητν Ομδων Υγεας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικο Σκοπο για την αντιμετπιση εκτκτων αναγκν απ την εμφνιση και διδοση του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1177).22-9-20  ΕΟΠΥΥ 1201/708/20 (ΦΕΚ-4043 Β/21-9-20) : Αναθερηση του πλαισου Διαδικασιν Εισαγωγς/Καταχρισης/Διαχερισης προντων στην εφαρμογ του Μητρου Αποζημιομενων Προντων ΕΟΠΥΥ και κατργηση της υπ’ αρ. 1013/694/23-07-2020 απφασης του Δ.Σ. (Β 3727).

22-9-20  ΕΦΚΑ 214158/ΕΓΚ.38/15-9-20 : Σναψη νας Διμερος Συμφωνας Κοινωνικς Ασφλισης Ελλδας-Αιγπτου

22-9-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 25279/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-4039 Β/21-9-20) : Tροποποηση της υπ στοιχεα ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 απφασης της Υφυπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης (Β’ 116) με θμα «Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο «Πργραμμα Διαγεια» των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β του ν.3861/2010, πως προστθηκε με το ρθρο 16του ν. 4305/2014)».

22-9-20  ΥΠΑΙΘ 126181/Ε1/22-9-20 : Πρσκληση υποψφιων εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Γενικς Εκπαδευσης για υποβολ ατησης-δλωσης προτμησης περιοχν για πρσληψη ως προσωρινν αναπληρωτν τρμηνης (κατ'ελχιστον) διρκειας για την κλυψη λειτουργικν κενν τα οποα προκπτουν απ λγους συναφες με τη μετδοση και διασπορ του νου κορωνοο COVID-19 (ρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α'), κατ το σχολικ τος 2020-2021.

22-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 60249/22-9-20 : Συνεδρισεις δημοτικο συμβουλου και λοιπν συλλογικν οργνων των δμων κατ το διστημα εφαρμογς των μτρων για τον περιορισμ της διασπορς του κορωνοο.

22-9-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

22-9-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 11653/21-9-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο για τις Υπηρεσες της Γενικς Γραμματεας Μεταναστευτικς Πολιτικς, της Γενικς Διεθυνσης Διοικητικν και Οικονομικν Υπηρεσιν και τις λοιπς αυτοτελες υπηρεσες του ρθρου 1 του π.δ. 9/2020 του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

22-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/222/20 (ΦΕΚ-4051 Β/21-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΥ207/10.09.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020» (Β’ 3867).

22-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.57987/20 (ΦΕΚ-4050 Β/21-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα ΔΙα/Γ.Π.οικ. 54984/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Μαλακσας-στρατπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δμου Ωρωπο της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β' 3772), ως και τις 5.10.2020.

22-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.58015/20 (ΦΕΚ-4046 Β/21-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα ΔΙα/Γ.Π.οικ. 54988/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ελαινα του Δμου Αθηναων της Περιφερειακς Εντητας Κεντρικο Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β' 3774), ως και τις 5.10.2020.

22-9-20  Κ.Υ.Α. 59766/20 (ΦΕΚ-4048 Β/21-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 33862/6-5-2019 κοινς υπουργικς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν αναφορικ με τη διαδικασα χοργησης οικονομικς ενσχυσης πολιτν που πλττονται απ φυσικς καταστροφς (Β’ 1699).

22-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.58004/20 (ΦΕΚ-4047 Β/21-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.54986/7.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σχιστο Αττικς-πρην στρατπεδο «Στεφανκη» του Δμου Περματος της Περιφερειακς Εντητας Πειραις της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020» (Β’ 3773), ως και τις 5.10.2020

22-9-20  Κ.Υ.Α. 4113.80-02/2713/20 (ΦΕΚ-4044 Β/21-9-20) : Πρσκληση επιχειρσεων για υποβολ αιτσεων υπαγωγς στη Δρση «Μεταφορικ Ισοδναμο (Μ.Ι.)» για το τος 2020.

22-9-20  Κ.Υ.Α. 14235/20 (ΦΕΚ-4037 Β/21-9-20) : Πργραμμα «Τουρισμς για λους» τους 2020 μσω τουριστικν γραφεων.21-9-20  ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ12/οικ.37516/1182/21-9-20: Τρηση των οδηγιν λειτουργας του ΕΟΔΥ απ τις Μονδες Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ) και κατρτιση εξατομικευμνων πρωτοκλλων πρληψης και αντιμετπισης της πανδημας

21-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 59852/21-9-20 : Ημρα μνμης των Εθνικν μας Ευεργετν

21-9-20  ΕΦΚΑ 218767/ΕΓΚ.39/18-9-20 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Προσδιορισμς των ασφαλιστικν εισφορν και απεικνιση της ασφλισης στο πλασιο υλοποησης: • του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», • των μτρων οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων, με χωρς, δικαωμα επαναπρσληψης & • των επιπρσθετων μτρων στριξης εργαζομνων και εργοδοτν, που δραστηριοποιονται σε τριτογεν τομα και στους κλδους των αεροπορικν και ακτοπλοκν μεταφορν, ενταγμνων μη, στο Μηχανισμ «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

21-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ6α/ΓΠ/οικ.57113/20 (ΦΕΚ-4041 Β/21-9-20) : Τροποποηση - συμπλρωση της υπ στοιχεα Γ6α/Γ.Π.39226/2020 απφασης «Καθορισμς διαδικασας για τη λψη ειδικτητας α) “Επεγουσας και Εντατικς Νοσηλευτικς”, β) “Νοσηλευτικς Δημσιας Υγεας/Κοινοτικς Νοσηλευτικς”» (Β 2656 ).

21-9-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 3009/2/175-η/20 (ΦΕΚ-4020 Β/21-9-20) : Παρταση ισχος αδειν κατοχς σκοπευτικν πλων.

21-9-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

21-9-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.20/25962/ΕΞ2020/18-9-20  : Διαδικασα ατησης χοργησης επιδματος γννησης μσω του υποσυστματος του Μητρου Πολιτν για τη δλωση γννησης

21-9-20  N. 4726/20 (ΦΕΚ-181 Α/18-9-20) : Αναμρφωση θεσμικο πλαισου των αρχαιρεσιν των αθλητικν φορων, διακρινμενοι συνοδο αθλητν ΑμεΑ, σσταση Εθνικς Πλατφρμας Αθλητικς Ακεραιτητας, Ελληνικ Ολυμπιακ Επιτροπ (Ε.Ο.Ε.), Ελληνικ Παραολυμπιακ Επιτροπ (Ε.Π.Ε.) και λλες διατξεις.

21-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55821/20 (ΦΕΚ-4019 Β/20-9-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ. 56924/15.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς» (Β’ 3957).

21-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.57833/20 (ΦΕΚ-4018 Β/20-9-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

21-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.57831/20 (ΦΕΚ-4017 Β/20-9-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν των σχολικν μονδων της Περιφερειακς Εντητας Πλλας της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, για προληπτικος λγους προστασας της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 21.9.2020 ως και 25.9.2020.

21-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55825/20 (ΦΕΚ-4016 Β/18-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.56435/14.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εθνικς μυνας, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν, Μετανστευσης και Ασλου, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχεισεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 3958).

21-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.57768/20 (ΦΕΚ-4015 Β/18-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοου COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Κουτσχερου του Δμου Λαρισαων για το χρονικ διστημα απ 18.9.2020 ως και 2.10.2020.

21-9-20  Κ.Υ.Α. 34341/5991/20 (ΦΕΚ-4014 Β/18-9-20) : Ρθμιση διαδικασας, προποθσεων, ρων, απαιτομενων δικαιολογητικν, τρπος συμψηφισμο, παρακρτησης και απδοσης, εδος των συμψηφιζομνων και παρακρατομενων απαιτσεων, καθς και κθε λλο ειδικτερο διαδικαστικ ζτημα, για την εφαρμογ του ρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A 136) και του ρθρου 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

21-9-20  Κ.Υ.Α. 44564/20 (ΦΕΚ-4012 Β/18-9-20) : Παρταση ισχος μτρων διευκλυνσης ηλεκτρονικς κδοσης και παραλαβς Πιστοποιητικν - Αναστολ εφαρμογς διατξεων για την υποχρεωτικ εισφορ υπρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρσημο) σε πιστοποιητικ που εκδδονται απ Υπηρεσες Δικαστικν Αρχν απ 21.9.2020 ως και 31.12.2020.

21-9-20  Κ.Υ.Α. 37095/1436/20 (ΦΕΚ-4011 Β/18-9-20) : Καθορισμς ννοιας «ευπαθν ομδων εργαζομνων» του ιδιωτικο τομα της οικονομας ναντι των συνεπειν μετδοσης του COVID-19, καθς και των απαιτουμνων ιατρικν πιστοποιητικν για την εφαρμογ της διταξης του ρθρου ογδου της απ 22.08.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α’ 161) .

21-9-20  Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/250 (ΦΕΚ-4011 Β/18-9-20) : Καθορισμς ομδων αυξημνου κινδνου για σοβαρ λομωξη COVID 19.

21-9-20  Κ.Υ.Α. 2252.1.1/59502/20 (ΦΕΚ-4008 Β/18-9-20) : Συμπληρωματικ χρηματοδτηση συμβσεων ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δετερου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α75), η οποα κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α 86)18-9-20  Ν. 4722/20 (ΦΕΚ-177 Α/15-9-20 - ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ) : Κρωση: α) της απ 10.8.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Επεγουσες ρυθμσεις αντιμετπισης εκτκτων αναγκν του Εθνικο Συστματος Υγεας, προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19, στριξης της αγορς εργασας και διευκλυνσης της εκπαιδευτικς διαδικασας» (A 157) και β) της απ 22.8.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «κτακτα μτρα για την ενσχυση των αστικν συγκοινωνιν, την προμθεια μσων ατομικς προστασας και την πρσληψη προσωπικο καθαριτητας των σχολικν μονδων, τη στριξη των τουριστικν επιχειρσεων και της αγορς εργασας και την ενσχυση της Γενικς Γραμματεας Πολιτικς Προστασας προς αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19, καθς και τη στριξη των πλημμυροπαθν της Εβοιας που επλγησαν κατ τις πλημμρες της 8ης και 9ης Αυγοστου 2020» (Α 161) και λλες διατξεις για την αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλων επειγντων ζητημτων.

18-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.57739/18-9-20 : Μτρα προστασας της Δημσιας Υγεας στο πλασιο αποφυγς της διασπορς του κορωνοο SARS-CoV-2, στα Μσα Μαζικς Μεταφορς

18-9-20  ΕΦΚΑ  219559/Σ326/ΕΓΚ.40/18-9-20 : Καταληκτικ ημερομηνα υπαγωγς στη ρθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλτες αυτοαπασχολομενους, ελεθερους επαγγελματες και αγρτες (ρθρα 2 και 3) - Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 32 του ν.4722/2020.

8-9-20  ΕΦΚΑ 181147/7-8-20 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση δειας και επιδματος ασθνειας και μητρτητας (κυοφορας-λοχεας) για το χρονικ διστημα αναστολς των επιχειρσεων λγω των κτακτων μτρων της πανδημας COVID-19

18-9-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/οικ.29414/1079/10-9-20 : Μτρα για την ασφαλ λειτουργα των Κντρων Δημιουργικς Απασχλησης Παιδιν ΚΔΑΠ, ναντι του κορωναο COVID-19

18-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.350/33/124050/Ε3/18-9-20 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων των εκπαιδευτικν στα Υπηρεσιακ Συμβολια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

18-9-20  ΥΠΕΚΥΠ 33560/Δ1/10463/20 (ΦΕΚ-3998 Β/17-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 12642/Δ1. 4472/17-3-2020 υπουργικς απφασης «Καθορισμς δαπανν για τις οποες ορζει ο Υπουργς Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων διατκτη τον διο λλο ργανο, ορισμς δευτερευντων διατακτν για αντστοιχες δαπνες, ορισμς αποφαινμενου οργνου» (Β 1033), πως ισχει.

18-9-20  Κ.Υ.Α. 57598/20 (ΦΕΚ-3994 Β/17-9-20) : Καθορισμς διαδικασας εγγραφς, μεταβολς και αναστολς διαγραφς της ατησης εκλογα με αυτοπρσωπη παρουσα στις αρμδιες προξενικς αρχς.

18-9-20  Κ.Υ.Α. 18348/20 (ΦΕΚ-3990 Β/17-9-20) : Διαδικασα και προποθσεις εγγραφς στο Μητρο Εισηγητν - Βοηθν χειριστν Ασλου.17-9-20  ΑΑΔΕ Ε2148/14-9-20 : Κοινοποηση της αριθ. πρωτ. Α1179/27-7-2020 (ΦΕΚ 3547/Β) Απφασης Διοικητ ΑΑΔΕ με θμα «ροι, προποθσεις, δικαιολογητικ για διαδικασα εφοδιασμο με απαλλαγ απ τον ΕΦΚ καυσμων αεροσκαφν που παρχουν υπηρεσες και εναριες εργασες σε τρτους ναντι αμοιβς -πλην της με¬ταφορς επιβατν και εμπορευμτων

17-9-20  ΑΑΔΕ Α1204/20 (ΦΕΚ-3972 Β/17-9-20) : Καθορισμς του ηλεκτρονικο τρπου υποβολς, καθς και του τπου και περιεχομνου της δλωσης απδοσης του φρου και της ειδικς εισφορς αλληλεγγης του ρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατονται στο εισδημα απ αμοιβς πληρωμτων εμπορικο ναυτικο.

17-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 90068/20 (ΦΕΚ-3966 Β/17-9-20) : Καθορισμς της μορφς και του περιεχομνου του εντπου Δλωσης Μετατροπς Διεθνος Καταχρισης σε Εθνικ Σμα σμφωνα με το υπ’ αρ. 82 παρ. 3 εδ. γ του ν. 4679/2020 (Α 71).

17-9-20  ΑΑΔΕ Ε2146/8-9-20 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 11 και 12 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α') με τις οποες τροποποιθηκε το Παρρτημα ΙΙΙ του Κδικα ΦΠΑ

17-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.57225/20 (ΦΕΚ-3965 Β/16-9-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν επιμρους σχολικν μονδων στη Χρα.

17-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 102353/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3964 Β/16-9-20) : Ανακαθορισμς τιμν ζνης της με υπ στοιχεα ΠΟΛ.1113/12.06.2018 απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν «Αναπροσαρμογ των τιμν εκκνησης που προβλπονται στις παρ. 1 και 2 του ρθρου 1 της υπ στοιχεα 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β 549) απφασης του Υπουργο Οικονομικν για τον προσδιορισμ της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται σε περιοχς εντς σχεδου λης της Χρας κατ το αντικειμενικ σστημα.» (Β 2192), της με υπ στοιχεα ΠΟΛ.1163/31.10.2017 απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν «Ανακαθορισμς των τιμν ζνης του αντικειμενικο συστματος προσδιορισμο της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται στις Ζνες Β και ΣΤ της Δημοτικς Εντητας Ψυχικο του Δμου Φιλοθης - Ψυχικο της Περιφερειακς Εντητας Βρειου Τομα Αθηνν, της Περιφρειας Αττικς» (Β 3882) και της με υπ στοιχεα ΠΟΛ.1180/22.11.2017 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο και της Υφυπουργο Οικονομικν «Ανακαθορισμς των τιμν ζνης του αντικειμενικο συστματος προσδιορισμο της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται στις Α και Γ Ζνες της Δημοτικς Εντητας Φιλοθης του Δμου Φιλοθης - Ψυχικο της Περιφερειακς Εντητας Βρειου Τομα Αθηνν» (Β 4317), σε συμμρφωση με αποφσεις του Συμβουλου της Επικρατεας.

17-9-20  Κ.Υ.Α. Δ15/Δ/οικ.31665/1214/20 (ΦΕΚ-3962 Β/16-9-20) : Καθορισμς ρων υπαγωγς και διαδικασα εφαρμογς της παρ. 3 του ρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α 148) για την κλυψη απ τον Κρατικ Προπολογισμ των εργοδοτικν ασφαλιστικν εισφορν των επιχειρσεων - εργοδοτν που δραστηριοποιονται στον κλδο των ακτοπλοκν μεταφορν.

17-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/51389/20 (ΦΕΚ-3961 Β/16-9-20) : Παρταση της μη υποχρωσης θερησης των γνωματεσεων του Ενιαου Κανονισμο Παροχν Υγεας του ΕΟΠΥΥ απ ελεγκτ ιατρ.

17-9-20  ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1906/20 (ΦΕΚ-3959 Β/16-9-20) : ροι και ρυθμσεις σχετικ με τη διαχεριση, τον λεγχο και την υλοποηση της Δρσης (δ) του Μτρου 3.1.9 - «Προσωριν παση των αλιευτικν δραστηριοττων ως συνπεια της επιδημικς κρηξης της Covid-19»,της Ενωσιακς Προτεραιτητας 1, του Επιχειρησιακο Προγρμματος Αλιεας και Θλασσας 2014-2020.

17-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56435/20 (ΦΕΚ-3958 Β/15-9-20) : Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56924/20 (ΦΕΚ-3957 Β/15-9-20) : κτακτα μτρα προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID-19 στην Περιφρεια Αττικς.16-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 58450/15-9-20 : Οδηγες για το περιεχμενο των μηνιαων εκθσεων απλρωτων και ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των φορων του υποτομα των ΟΤΑ.

16-9-20  ΑΑΔΕ Ε2147/11-9-20 : Χρνος παραγραφς του δικαιματος του Δημοσου για την επιβολ τελν χαρτοσμου και της ειδικς εισφορς υπρ ΟΓΑ.

16-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 96356/16-9-20 : Οδηγες για την ονομαστικοποηση των μετοχν Ανωνμων Εταιρειν

16-9-20  ΟΑΕΔ 54667/16-9-20 : 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 4/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 9.200 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ «ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

16-9-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.1500/19412/716/16-9-20 : Εφαρμογ συνδυασμο διατξεων των ρθρων 36Α και 19 του ν. 4387/2016 στις περιπτσεις συνταξιοδτησης με διαδοχικ, παρλληλη ασφλιση και παρλληλη απασχληση

16-9-20  Κ.Υ.Α. 36124/1194/20 (ΦΕΚ-3945 Β/15-9-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, ως προς την οργνωση του χρνου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11-03-2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του» (Α 55), πως ισχει.

16-9-20  ΥΠΥΜΕ Α/35498/1825/16-9-20 : Θματα μεταββασης αδειν κυκλοφορας Δημσιας Χρσης οχημτων.

16-9-20  ΥΠΕΚΥΠ 34284/Δ1/10679/16-9-20 : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για απσπαση υπαλλλων στο Εθνικ Κντρο Κοινωνικς Αλληλεγγης (ΕΚΚΑ) στο πλασιο της ενδοπουργικς κινητικτητας».

16-9-20  ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ115/8/οικ.25696/16-9-20 : Χοργηση αποζημωσης αεροθεραπεας τους 2020

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56906/20 (ΦΕΚ-3955 Β/15-9-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν επιμρους σχολικν μονδων στη Χρα.

16-9-20  Κ.Υ.Α. 11171/20 (ΦΕΚ-3944 Β/15-9-20) : Διαδικασα Αδειοδτησης Κυλικεων και Καταστημτων εντς της περιμτρου των Κντρων Υποδοχς και Ταυτοποησης και Δομν Φιλοξενας Αιτοντων συλο.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56878/20 (ΦΕΚ-3954 Β/15-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Σμου για το χρονικ διστημα απ 15.9.2020 ως και 29.9.2020.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56870/20 (ΦΕΚ-3953 Β/15-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Λρου, για το χρονικ διστημα απ 15.9.2020 ως και 29.9.2020.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56344/20 (ΦΕΚ-3952 Β/15-9-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, επισκεπτηρων σε νοσοκομεα, κντρα φροντδας ηλικιωμνων και δομς ευλωτων ομδων, θρησκευτικν τελετν που πραγματοποιονται μσω της διενργειας πομπς και των πανηγρεων και λλων αντστοιχων δημσιων ανοικτν εκδηλσεων στο σνολο της Επικρτειας, απ την 16η.9.2020 ως και τις 30η.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56415/20 (ΦΕΚ-3951 Β/15-9-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56428/20 (ΦΕΚ-3950 Β/15-9-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σννκεν, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοου COVID-19 για το χρονικ διστημα απ την 16η.9.2020 ως και τις 30.9.2020.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56425/20 (ΦΕΚ-3949 Β/15-9-20) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας.

16-9-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/217/20 (ΦΕΚ-3948 Β/15-9-20) : Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων, λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Ιολιο 2020.

16-9-20  Κ.Υ.Α. 10425/7113/20 (ΦΕΚ-3947 Β/15-9-20) : Ενιαος Κανονισμς Διαδικασιν Ελγχου Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης.

16-9-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 24408/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3938 Β/15-9-20) : Διθεση της διαδικτυακς υπηρεσας «Στοιχεα Μεταναστν» στο πληροφοριακ σστημα e-ΚΕΠ μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56614/20 (ΦΕΚ-3928 Β/14-9-20): Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

16-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56418/20 (ΦΕΚ-3927 Β/14-9-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 15.9.2020 ως και 30.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

16-9-20  Κ.Υ.Α. 549/20 (ΦΕΚ-3926 Β/14-9-20) : Χοργηση δειας χωροθτησης και κατασκευς15-9-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 25321/ΕΞ2020/15-9-20 : Διθεση εγκεκριμνων πιστοποιητικν ηλεκτρονικς υπογραφς στο πλασιο υλοποησης του Κεντρικο Συστματος Ηλεκτρονικς Διακνησης Εγγρφων

15-9-20  ΑΑΔΕ Ε2145/4-9-20 : Κοινοποηση της αριθ. Α.1194/21-08-2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποηση της αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο. “Οροι και διατυπσεις για την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης της αιθυλικς αλκολης, που προβλπεται απ το εδφιο ε’, στ’, και ι' της παρ. 1 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001”(Β'2070)».

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56393/20 (ΦΕΚ-3925 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.54308/3.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Οινοφτων του Δμου Τανγρας της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 3.9.2020 ως και 16.9.2020» (Β’ 3703), ως και τις 30.9.2020.

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56379/20 (ΦΕΚ-3924 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.54035/2.9.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ριτσνας του Δμου Χαλκιδων της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 2.9.2020 ως και 15.9.2020» (Β 3666), ως και τις 30.9.2020.

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56369/20 (ΦΕΚ-3923 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.51354/14-8-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Φυλακου Ορεστιδας, για το χρονικ διστημα απ 14-8-2020 ως και 31-8-2020» (Β 3428), ως και τις 30-9-2020.

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56363/20 (ΦΕΚ-3922 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στα Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 21.3.2020 ως και 21.4.2020» (Β’ 985), ως και τις 30.9.2020.

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56327/20 (ΦΕΚ-3921 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2-6-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας «Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6-6-2020 ως και 9-7-2020» (Β 2111), ως και τις 30-9-2020.

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56332/20 (ΦΕΚ-3920 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπο στοιχεα Δ1α/ΓΠ/οικ.52835/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» ( Β’ 3557).

15-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56318/20 (ΦΕΚ-3919 Β/14-9-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.50896/13.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3402).

15-9-20  ΥΠΕΚΥΠ οικ.34920/1896/20 (ΦΕΚ-3907 Β/14-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 52246/3173/26.1.2018 (Β 539) υπουργικς απφασης «Ρυθμσεις Αποπληρωμς οφειλν δανειοληπτν που χορηγθηκαν απ δια κεφλαια του καταργηθντος ΟΕΚ», πως αυτ ισχει.

15-9-20  ΑΑΔΕ Α1202/20 (ΦΕΚ-3907 Β/14-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1176/2018 απφασης του Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων (Α.Α.Δ.Ε.), πως ισχει.

15-9-20  Κ.Υ.Α. 1555/241482/20 (ΦΕΚ-3904 Β/14-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 307752/18-11-2010 κοινς υπουργικς απφασης «Διεκπεραωση διοικητικν διαδικασιν και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν ως Ενιαων Κντρων Εξυπηρτησης» (Β 1865).14-9-20  ΟΑΕΔ 1468/11-9-20 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ : Καταβολ ειδικο εποχικο βοηθματος τους 2020, στις κατηγορες του ρθρου 22 του Ν. 1836/89 πως ισχει.

14-9-20 Κ.Υ.Α. Α1201/20 (ΦΕΚ-3860 Β/10-9-20) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης απδοσης τλους ρυμουλκν και αλιευτικν πλοων, με βση τις διατξεις του ρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α201), καθορισμς των δικαιολογητικν που συνυποβλλονται με αυτ και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ των διατξεων αυτν.

14-9-20 ΥΠ.ΕΣ. 57759/12-9-20 : Αναστολ λειτουργας σχολικν μονδων λγω COVID-19

14-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.56308/20 (ΦΕΚ-3883 Β/13-9-20) : Επιβολ του μτρου προσωρινς απαγρευσης των πσης φσεως εκπαιδευτικν λειτουργιν επιμρους σχολικν μονδων στη Χρα.

14-9-20  ΥΠΑΙΘ 120126/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-3882 Β/12-9-20) : Παροχ σγχρονης εξ αποστσεως εκπαδευσης για το σχολικ τος 2020-2021.

14-9-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 18602/20 (ΦΕΚ-3881 Β/11-9-20) : Παρταση ισχος Δελτων Αιτοντων Διεθν Προστασα (Δ.Α.Δ.Π.).

14-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55169/20 (ΦΕΚ-3879 Β/11-9-20) : Καννες τρησης αποστσεων στα δικαστρια και τις εισαγγελες της Χρας απ 16.9.2020 ως και 31.10.2020 για προληπτικος λγους δημσιας υγεας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55160/20 (ΦΕΚ-3877 Β/11-9-20) : Καννες τρησης αποστσεων και καθεστς λειτουργας, για το χρονικ διστημα απ 16.9.2020 ως και 31.10.2020, των μμισθων, μισθων υποθηκοφυλακεων, των κτηματολογικν γραφεων Ρδου, Κω-Λρου, των κτηματολογικν γραφεων Πειραι, Θεσσαλονκης, καθς και των κτηματολογικν γραφεων και υποκαταστημτων του Φορα “Ελληνικ Κτηματολγιο”, στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-9-20  Κ.Υ.Α. 94965/20 (ΦΕΚ-3876 Β/11-9-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Αντικατσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων” (Β’ 1481), πως τροποποιθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454).

14-9-20  Κ.Υ.Α. 35955/923/20 (ΦΕΚ-3873 Β/11-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα οικ.34236/860/1.9.2020 «Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις-εργοδτες που ανκουν σε κλδους που πλττονται βσει ΚΑΔ για τους μνες Αγουστο και Σεπτμβριο 2020» κοινς υπουργικς απφασης (Β’ 3770).


11-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 57691/ΕΓΚ.312/11-9-20 : Υποβολ σχεδων προπολογισμο τους 2021 στη Διαδικτυακ Βση Δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν

11-9-20  Κ.Υ.Α. οικ.28783/Δ1/9444/20 (ΦΕΚ-3857 Β/10-9-20) : Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδικς εξοχς - κατασκηνσεις του κρατικο προγρμματος τους 2020, η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους.

11-9-20  ΥΠΕΝ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/86934/2495/10-9-20 : Υποβολ ενστσεων στις κτηματογραφσεις.

11-9-20  ΥΠ.ΔΙΚ. 43252/20 (ΦΕΚ-3871 Β/10-9-20) : Παρταση της υπαρ. 2199/30-6-2020 (Β 2659) απφασης του Υπουργο Δικαιοσνης με θμα: ”Παρταση ισχος των διατξεων των παρ. 1 και 2 του ρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) «Κρωση της απ 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες κατεπεγουσες διατξεις" (Α’ 75) και λλες διατξεις»“.

11-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55962/20 (ΦΕΚ-3870 Β/10-9-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 11η.9.2020 και ρα 6.00 π.μ. ως και 25η.9.2020 και ρα 6.00 π.μ., προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

11-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55964/20 (ΦΕΚ-3869 Β/10-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 σε επιμρους δομς φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν για το χρονικ διστημα απ 11.9.2020 ως και 25.9.2020.

11-9-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 24406/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3865 Β/10-9-20) : Παροχ Υπηρεσας Αυθεντικοποησης Χρηστν oAuth2.0 σε Πληροφοριακ Συστματα τρτων Φορων.

11-9-20  Κ.Υ.Α. 35128/896/20 (ΦΕΚ-3864 Β/10-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 15323/624/06-09-2010 κοινς υπουργικς απφασης (Β’ 1398), πως ισχει.

11-9-20  Κ.Υ.Α. 11035/20 (ΦΕΚ-3863 Β/10-9-20) : Καταβολ ενιαου τλους για το δετερο τρμηνο του τους 2020 και χρηματοδτηση για αποζημισεις απ προκληθεσες ζημες για το τος 2019 σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α 27), στους Δμους εντς των διοικητικν ορων των οποων λειτουργον μονδες προσωρινς φιλοξενας μεταναστν.

11-9-20  Κ.Υ.Α. 13250/20 (ΦΕΚ-3851 Β/10-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 1506/26.1.2018 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Διοικητικς Ανασυγκρτησης και Τουρισμο με ττλο «Καθορισμς Τεχνικν και Λειτουργικν Προδιαγραφν ανγερσης, μετατροπς και επκτασης Κντρων Θαλασσοθεραπεας και διαδικασα χοργησης Ειδικο σματος Λειτουργας. νταξη της διαδικασας χοργησης του Ειδικο Σματος Λειτουργας σε Κντρα Θαλασσοθεραπεας στο σστημα διεκπεραωσης μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.) (Β 356)».

11-9-20  ΥΠΥΜΕ 49219/20 (ΦΕΚ-3842 Β/10-9-20) : Ηλεκτρονικ κδοση και διακνηση εισερχομνων και εξερχομνων εγγρφων του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν .

11-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 57467/10-9-20 : Οργνωση εκδηλσεων μνμης της 14ης Σεπτεμβρου

11-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/ΟΙΚ.55989/10-9-20 : Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ημερσια και νυχτεριν, δημσια και ιδιωτικ και στους βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος, δημσιους και ιδιωτικος για το σχολικ τος 2020 -2021

11-9-20  ΠΥΣ 38/20 (ΦΕΚ-174 Α/10-9-20) : γκριση και προσδιορισμς των πρων υλοποησης του Εθνικο Προγρμματος Ανπτυξης (Ε.Π.Α.) για την προγραμματικ περοδο 2021-2025.

11-9-20  ΥΠΑΝΕΠ ΓΔΟΥ/207/20 (ΦΕΚ-3867 Β/10-9-20) : Διαδικασα υποβολς εκδλωσης ενδιαφροντος για το προσωριν μτρο ενσχυσης με τη μορφ Επιστρεπτας Προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο 2020.

11-9-20  Γ.Γ.ΠΟΛ.ΠΡΟΣΤ. 10189/20 (ΦΕΚ-3840 Β/9-9-20) : Κρυξη σε κατσταση κτακτης ανγκης πολιτικς προστασας για λγους δημσιας υγεας της Περιφερειακς Εντητας Λσβου, της Περιφρειας Βορεου Αιγαου και ειδικτερα για τον περιορισμ της διασπορς και των επιπτσεων της νσου COVΙD-19.

11-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 90137/20 (ΦΕΚ-3827 Β/9-9-20) : Καθορισμς της μορφς και του περιεχομνου του εντπου Δλωσης Κατθεσης Σματος σμφωνα με το αρ. 20 παρ. 1 εδ. β του ν. 4679/2020 (Α 71).

11-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 90138/20 (ΦΕΚ-3827 Β/9-9-20) : Καθορισμς της μορφς και του περιεχομνου του εντπου Δλωσης Μετατροπς Ατησης Καταχρισης Σματος της ΕΕ σε Εθνικ Σμα σμφωνα με το αρ. 84 παρ. 3 του ν. 4679/2020 (Α 71).

11-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 88408/20 (ΦΕΚ-3810 Β/9-9-20) : Συμφωνες - πλασιο τους 2020 που συνπτονται απ την Εθνικ Κεντρικ Αρχ Αγορν της παρ. 1β) του ρθρου 41 του ν. 4412/2016.10-9-20  ΑΑΔΕ Ε215/4-9-20 : Κοινοποηση της αριθ. Α.1194/21-08-2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποηση της αριθ. Α.1117/19-05-2020 Α.Υ.Ο. “Οροι και διατυπσεις για την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης της αιθυλικς αλκολης, που προβλπεται απ το εδφιο ε’, στ’, και ι' της παρ. 1 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001”(Β'2070)».

10-9-20  ΕΦΚΑ 208651/ΕΓΚ.37/10-9-20  : Υπαγωγ στην ασφλιση των κλδων Επικουρικς Ασφλισης και Εφπαξ Παροχν των Μη Μισθωτν, Ελευθρων Επαγγελματιν και Αυτοαπασχολομενων.

10-9-20  Π.Δ. 75/20 (ΦΕΚ-173 Α/10-9-20) : Χρση συστημτων επιτρησης με τη λψη καταγραφ χου εικνας σε δημσιους χρους.

10-9-20  Κ.Υ.Α. 92108/1045/Φ.15/20 (ΦΕΚ-3833 Β/9-9-20) : Κατταξη στις κατηγορες της παρ. 1 του ρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α 209), των μεταποιητικν και συναφν δραστηριοττων που προβλπονται στις διατξεις της υπ στοιχεα 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β 1048) κοινς υπουργικς απφασης, πως ισχει, σμφωνα με τις προβλψεις της παρ. 9α του ρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α 143).

10-9-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 23980/20 (ΦΕΚ-3830 Β/9-9-20) : Περιορισμς του αριθμο και της διαδικασας χοργησης Δικαιωμτων Χρσης Ραδιοσυχνοττων για την παροχ δημοσων δικτων /και διαθσιμων στο κοιν Υπηρεσιν Ηλεκτρονικν Επικοινωνιν στις ζνες ραδιοσυχνοττων 703 -733 ΜHz και 758 - 788 ΜHz.

10-9-20  ΕΦΚΑ 197013/20 (ΦΕΚ-3822 Β/9-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 101956/2020 (Β 2359) απφασης του Διοικητ του Οργανισμο Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης e-ΕΦΚΑ.

10-9-20  ΕΦΚΑ 196591/20 (ΦΕΚ-3822 Β/9-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 80428/30-04-2020 (Β 1878) απφασης του Διοικητ του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης.

10-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.153/113019/Α5/20 (ΦΕΚ-3821 Β/9-9-20) : Καθορισμς πανελλαδικ εξεταζμενων μαθημτων υποψηφων Επαγγελματικο Λυκεου για πρσβαση στην Τριτοβθμια Εκπαδευση σχολικο τους 2020-2021.

10-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.251/112720/Α5/20 (ΦΕΚ-3821 Β/9-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 απφαση της Υπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων (Β 643) «Πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση, διαδικασες και ργανα σχετικ με τις πανελλαδικς εξετσεις Γενικο Λυκεου απ το 2020 και εφεξς, με το «νο» σστημα του ν. 4186/2013 (Α 193), πως τροποποιθηκε με το ρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α70) και με το ρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α 167)».

10-9-20  Κ.Υ.Α. οικ. 10616/20 (ΦΕΚ-3820 Β/9-9-20) : Καθορισμς λειτουργας του «Μητρου Ελληνικν και Ξνων Μη Κυβερνητικν Οργανσεων (ΜΚΟ)» και του «Μητρου Μελν Μη Κυβερνητικν Οργανσεων (ΜΚΟ)», που δραστηριοποιονται σε θματα διεθνος προστασας, μετανστευσης και κοινωνικς νταξης εντς της Ελληνικς Επικρτειας.

10-9-20  Κ.Υ.Α. 1720/236156/20 (ΦΕΚ-3819 Β/9-9-20) : 1η Τροποποηση της υπ’ αρ. 1582/71256/30-6-2017 (Β’ 2277) κοινς υπουργικς απφασης με ττλο «Ανθεση καθηκντων του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμο Πληρωμν στο πλασιο διαχερισης του Ευρωπακο Γεωργικο Ταμεου Αγροτικς Ανπτυξης στις Διευθνσεις Αγροτικς Οικονομας των Περιφερειν και στις Δ/νσεις Αγροτικς Οικονομας και Κτηνιατρικς (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακν Ενοττων .

10-9-20  ΑΑΔΕ ΔΠΔΑ/ΑΑΔΕ/Α/1101458/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3819 Β/9-9-20) : Συμπλρωση της υπ στοιχεα Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1011878 ΕΞ 2020/28-1-2020 (Β’ 204) «Απφαση καθορισμο ποσν για το πγιο μηνιαο χοργημα στους συνοδος των σκλων ανιχνευτν τελωνειακν υπηρεσιν για την κλυψη των δαπανν εκπαδευσης, συντρησης, διαμονς και διατροφς των σκλων ανιχνευτν για το οικ. τος 2020», πως συμπληρθηκε με την υπ’ αρ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1020327 ΕΞ 2020/11-2-2020 (Β’ 553/2020) απφαση του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. και ισχει.

10-9-20  Κ.Υ.Α. ΑΣ16.2/οικ.50101/516/20 (ΦΕΚ-3807 Β/9-9-20) : Ορισμς διαδικασιν και δικαιολογητικν γκρισης - κοινοποησης /και ορισμο των Οργανισμν αξιολγησης της συμμρφωσης των δομικν υποσυστημτων του σιδηροδρομικο συστματος της Ευρωπακς νωσης.

10-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.7/118139/ΦΔ/Δ1/20 (ΦΕΚ-3838Β/9-9-20) : Εγγραφ και φοτηση των μαθητν/τριν στο ολομερο πργραμμα των Ολομερων Δημοτικν Σχολεων.

10-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 4813/Β1/1070/20 (ΦΕΚ-3800 Β/9-9-20) : 1η Τροποποηση απφασης υπ’ αρ. 2500/6/07.05.2020 (Β’ 1768) και ττλο: Σσταση Ταμεου με την επωνυμα «Ταμεο Εγγυοδοσας επιχειρσεων που πλττονται απ την πανδημα COVID-19»

10-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.10/ΜΑ/115032/Δ1/20 (ΦΕΚ-3787 Β/9-9-20) : Λειτουργα Παραρτημτων Νηπιαγωγεων για το σχολικ τος 2020-2021.

10-9-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 23061/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3784 Β/9-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΓΔΟΔΥ/ΔΔΤ/30.10.2019 απφασης με θμα «Σσταση του Συμβουλου Επιλογς Προσταμνων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης» (Β 4091).

10-9-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 23244/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3784 Β/9-9-20) : Καθορισμς διοικητικς διαδικασας χοργησης παραρτματος διπλματος, αρμοδιτητας Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων και εντπου που διεκπεραινεται και μσω των Κ- ντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.).

10-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.7/118240/Δ1/9-9-20 : Λειτουργα Δημοτικν Σχολεων για το σχολικ τος 2020-2021

10-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.7/118216/Δ1/9-9-20 : Λειτουργα Νηπιαγωγεων για το σχολικ τος 2020-20219-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 57005/9-9-20 : Καταγραφ εσδων και δαπανν λγω υλοποησης μτρων προστασας της δημοσας υγεας και της οικονομας απ τον COVID-19.

9-9-20  ΥΠΥΜΕ 53915/2727/9-9-20 : Συμπλρωση της υπ’ αριθμ. 515/07.01.2015 Εγκυκλου (ΑΔΑ ΩΜΟΙ1-ΧΘΜ) σχετικ με τη διθεση Δελτων Στθμευσης ΑμεΑ.

9-9-20  ΥΠΑΙΘ 119/ΕΕΠΠΣ/9-9-20 : Κανονισμς λειτουργας ομλων αριστεας, δημιουργικτητας και καινοτομας και τμημτων ενισχυτικς διδασκαλας στα Πρτυπα και Πειραματικ Σχολεα

9-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.55339/20 (ΦΕΚ-3780 Β/8-9-20) : Λειτουργα των εκπαιδευτικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης, Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης, εργαστηριακν κντρων και σχολικν εργαστηρων, Σχολεων Δετερης Ευκαιρας, Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης, Μεταλυκειακο τους - τξης Μαθητεας ΕΠΑΛ, Κολλεγων, Κντρα Δι Βου Μθησης, δομν Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδεου Δημσιας Σχολς Τεχνν και Επαγγελμτων, φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, δημοσων και ιδιωτικν, Δημοσων Βιβλιοθηκν, της Εθνικς Βιβλιοθκης της Ελλδος και των Γενικν Αρχεων του Κρτους κατ την ναρξη του σχολικο τους 2020 - 2021 και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους.

9-9-20  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - Κδικας Ψηφιακς Διακυβρνησης (Ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγας (ΕΕ) 2019/1024) -Κδικας Ηλεκτρονικν Επικοινωνιν (Ενσωμτωση στο ελληνικ δκαιο της Οδηγας (ΕΕ) 2018/1972) και λλες διατξεις.

9-9-20  Κ.Υ.Α. ΔΑΕΦΚ/ΚΕ/οικ.6768/Α380/20 (ΦΕΚ-3778 Β/8-9-20) : Διαδικασα διαπστωσης της ορθτητας της υποβληθεσας ατησης για χοργηση κτακτης εφπαξ ενσχυσης στους πληγντες απ τις πλημμρες της 8ης και 9ης Αυγοστου 2020 στην Περιφερειακ Εντητα Εβοιας και της ακρβειας των δηλωθντων στοιχεων και διαδικασα πληρωμς.

9-9-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.3.6/56767/20 (ΦΕΚ-3776 Β/8-9-20) : Περοδος εφαρμογς του μτρου για τη διασφλιση της ελχιστης θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν.

9-9-20  Π.Δ. 74/20 (ΦΕΚ-170 Α/8-9-20) : Τροποποηση διατξεων του π.δ. 54/2019 «Προλευση, προσντα, επιλογ και εξλιξη των κληρικν της Ελληνικς Αστυνομας» (Α’ 92).8-9-20  ΥΠΑΙΘ 117396/Ε3/8-9-20 : Ενημρωση για δειες εκπαιδευτικν και μελν ΕΕΠ-ΕΒΠ βσει ρυθμσεων για την αντιμετπιση της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

8-9-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/5/οικ.17012/8-9-20 : Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2019 - Εξαρεση ρθρου 16 παρ. 2γ του ν.4369/2016

8-9-20  ΕΑΔΔΗΣΥ - Οδηγες προς τις αναθτουσες αρχς, τους αναθτοντες φορες και τους οικονομικος φορες για τον τρπο υπολογισμο, παρακρτησης και απδοσης της κρτησης υπρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

8-9-20  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - "Κρωση α) της απ 10.8.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Επεγουσες ρυθμσεις αντιμετπισης εκτκτων αναγκν του Εθνικο Συστματος Υγεας, προστασας απ τη διασπορ του κορωνοο COVID - 19, στριξης της αγορς εργασας και διευκλυνσης της εκπαιδευτικς διαδικασας" (Α' 157) και β) της απ 22.8.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "'Εκτακτα μτρα για την ενσχυση των αστικν συγκοινωνιν, την προμθεια μσων ατομικς προστασας και την πρσληψη προσωπικο καθαριτητας των σχολικν μονδων, τη στριξη των τουριστικν επιχειρσεων και της αγορς εργασας και την ενσχυση της Γενικς Γραμματεας Πολιτικς Προστασας προς αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID - 19, καθς και τη στριξη των πλημμυροπαθν της Εβοιας που επλγησαν κατ τις πλημμρες της 8ης και 9ης Αυγοστου 2020" (Α' 161) και λλες διατξεις για την αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID - 19 και λλων επειγντων ζητημτων."

8-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1δ/ΓΠ/13179/8-9-20 : Επανκδοση βεβαωσης καταλληλτητας βυτιοφρου οχματος μεταφορς νερο ανθρπινης κατανλωσης κατ την κδοση νας δειας κυκλοφορας του οχματος

8-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54988/20 (ΦΕΚ-3774 Β/7-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ελαινα του Δμου Αθηναων της Περιφερειακς Εντητας Κεντρικο Τομα Αθηνν της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7-9-2020 ως και 21-9-2020.

8-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54986/20 (ΦΕΚ-3773 Β/7-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Σχιστο Αττικς-πρην στρατπεδο «Στεφανκη» του Δμου Περματος της Περιφερειακς Εντητας Πειραις της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020.

8-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54984/20 (ΦΕΚ-3772 Β/7-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Μαλακσας- στρατπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δμου Ωρωπο της Περιφερειακς Εντητας Ανατολικς Αττικς της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.9.2020 ως και 21.9.2020.

8-9-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/471927/14933/1932/558/20 (ΦΕΚ-3771 Β/7-9-20) : Παρταση της ανθεσης αρμοδιτητας του τρτου εδαφου της περ. β’ της παρ. 6 του ρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α’ 121), σμφωνα με το τταρτο εδφιο της περ. β’ της παρ. 6 του ρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α’ 121).

8-9-20  Κ.Υ.Α. 34236/860/20 (ΦΕΚ-3770 Β/7-9-20) : Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων σε επιχειρσεις - εργοδτες που ανκουν σε κλδους που πλττονται βσει ΚΑΔ για τους μνες Αγουστο και Σεπτμβριο 2020.

8-9-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 22970/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3768 Β/7-9-20) : Διαπιστωτικ πρξη ηλεκτρονικς υποβολς ατησης και δικαιολογητικν ατομικν αιτημτων ΕΟΠΥΥ στα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.).

8-9-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/80921/994/20 (ΦΕΚ-3768 Β/7-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28.06.2018 (Β 2909) υπουργικς απφασης «Τρπος υπολογισμο και διαδικασα κατθεσης, αντικατστασης, κατπτωσης και επιστροφς της εγγυητικς επιστολς για την εκπλρωση των υποχρεσεων που απορρουν απ τις αποφσεις γκρισης περιβαλλοντικν ρων σε λατομικος και μεταλλευτικος χρους».

8-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54841/20 (ΦΕΚ-3767 Β/7-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52963/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 3582).

8-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 93655/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3761 Β/7-9-20) : Μεθοδολογα υπολογισμο των ετσιων τακτικν εισφορν των πιστωτικν ιδρυμτων στο Σκλος Κλυψης Καταθσεων του Ταμεου Εγγησης Καταθσεων και Επενδσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.).

8-9-20  ΥΠΕΘΑ  Φ.608/292148/Σ.5395/20 (ΦΕΚ-3760 Β/7-9-20) : γκριση κδοσης Γενικο Κανονισμο Αξιοποησης Κινητν Περιουσιακν Στοιχεων του Υπουργεου Εθνικς μυνας.

8-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1184/20 (ΦΕΚ-3753 Β/7-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β3053) υπουργικς απφασης, πως χει αντικατασταθε με τις υπ στοιχεα Α.1160/19.5.2019 (Β1477) και υπ στοιχεα ΠΟΛ. 1078/27.4.2018 (Β1634) υπουργικς αποφσεις, σχετικ με τον καθορισμ του καταλγου των Δικαιοδοσιν των Αρμδιων Αρχν της Πολυμερος Συμφωνας Αρμδιων Αρχν για την αυτματη ανταλλαγ πληροφοριν χρηματοοικονομικν λογαριασμν δυνμει του πρτου εδαφου της παρ. 2 του ρθρου πμπτου του ν. 4428/2016 (Α190).

8-9-20  Κ.Υ.Α. Φ.951.1/78/1263712/Σ.3129/20 (ΦΕΚ-3748 Β/7-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2412/Φ. 951/360/431347/17-1-1984 κοινς απφασης των Υφυπουργν Εθνικς μυνας και Οικονομικν «Βοθημα Οικογενειακς Επαγγελματικς Αυτοτλειας για τα παιδι των μετχων και μερισματοχων του Μ.Τ.Σ.» (Β 74).

8-9-20  ΕΟΠΥΥ 1013/694/20 (ΦΕΚ-3727 Β/7-9-20) : Aναθερηση του πλαισου Διαδικασιν Εισαγωγς/Καταχρισης/Διαχερισης προντων στην Εφαρμογ του Μητρου Αποζημιομενων Προντων ΕΟΠΥΥ και τροποποηση της υπ αρ. 121/634/30-01-2020 απφασης (Β’ 715).7-9-20  Κ.Υ.Α. οικ. 28700/1559/20 (ΦΕΚ-3765 Β/7-9-20) : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν στο πλασιο υλοποησης του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και των μτρων οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων.

7-9-20  Π.Δ. 73/20 (ΦΕΚ-167 Α/7-9-20) : Ρθμιση δημοσων υπαιθρων συναθροσεων

7-9-20  Κ.Υ.Α. 6442/20 (ΦΕΚ-3758 Β/7-9-20) : Διαδικασα μετατξεων υπαλλλων στη Γενικ Γραμματεα Πολιτικς Προστασας βσει της παρ. 4 του ρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α'133), απαιτομενα δικαιολογητικ και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια.

7-9-20  ΑΑΔΕ Ε2144/1-9-20 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. οικ. 14119/2020-24/04/2020 (Β' 1654) απφασης του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου "Παρταση ισχος των αδειν διαμονς και των δελτων διαμονς και μνιμης διαμονς, που εκδδονται κατ' εφαρμογ του ν.4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135), καθς και των βεβαισεων κατθεσης ατησης των ρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014 και των ειδικν βεβαισεων νμιμης διαμονς του ρθρου 25 του ν.4251/2014.”

7-9-20  ΑΑΔΕ Ε2143/1-9-20 :  Κοινοποηση διατξεων ρθρου 52 Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α 128/30.06.2020)

7-9-20  ΥΠΑΙΘ 114932/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-3710 Β/6-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 82609/ΓΔ4/29-6-2020 (Β2686) απφασης της Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων «ναρξη μαθημτων σχολικν μονδων Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης για το σχολικ τος 2020-2021».

7-9-20  Κ.Υ.Α. 11033/20 (ΦΕΚ-3709 Β/4-9-20) : Καταβολ επιχοργησης στην Περιφρεια Βορεου Αιγαου για την ανληψη δρσεων που σχετζονται με την αντιμετπιση του κορωνοο COVID-19.

7-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54600/20 (ΦΕΚ-3708 Β/4-9-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς υπαθριας αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α 171), για το χρονικ διστημα απ 4.9.2020 ως και 13.9.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

7-9-20  Κ.Υ.Α. 115744/Ζ1/20 (ΦΕΚ-3707 Β/4-9-20) : Λειτουργα των Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων (Α.Ε.Ι.) και μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 κατ τη λειτουργα τους.4-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 55728/3-9-20 : Μτρα για την ασφαλ λειτουργα των δημοτικν βρεφικν, βρεφονηπιακν και παιδικν σταθμν

4-9-20  ΑΑΔΕ Α1183/20 (ΦΕΚ-3680 Β/3-9-20) : Προσθκη νου Κωδικο Αριθμο Δραστηριτητας.

4-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.151/114530/A5/3-9-20 : Εξετσεις Ελλνων του εξωτερικο τους 2020

4-9-20  ΥΠΑΙΘ 102635/ΓΔ4/31-7-20 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ) : Οδηγες και κατευθνσεις για την δρυση και λειτουργα Τξεων Υποδοχς (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικ τος 2020-2021 σε Δημσια Γυμνσια, Γενικ και Επαγγελματικ Λκεια της χρας

4-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54338/20 (ΦΕΚ-3704 Β/3-9-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακν αγορν της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικ διστημα απ 3.9.2020 ως και 12.9.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

4-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54308/20 (ΦΕΚ-3703 Β/3-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Οινοφτων του Δμου Τανγρας της Περιφερειακς Εντητας Βοιωτας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 3.9.2020 ως και 16.9.2020.

4-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 94102/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3701 Β/3-9-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου γδοου της απ 1.5.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου «Περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την επνοδο στην κοινωνικ και οικονομικ κανονικτητα».3-9-20  ΥΠΠΟΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/20 (ΦΕΚ-3675 Β/3-9-20) : Καθορισμς των ειδικτερων στοιχεων για την ατηση εγγραφς και τον λεγχο αυτς των αθλητικν σωματεων με ειδικ αθλητικ αναγνριση στο Ηλεκτρονικ Μητρο του ρθρου 142 του ν. 4714/2020.

3-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2α/οικ.53367/20 (ΦΕΚ-3674 Β/3-9-20) : Κατανομ οργανικν θσεων ειδικευμνων ιατρν Ε.Σ.Υ. σε Νοσοκομεα της χρας.

3-9-20  Κ.Υ.Α. οικ.34060/1857/20 (ΦΕΚ-3673 Β/3-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 32085/1771/07.08.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν για τις επιχειρσεις - εργοδτες που δραστηριοποιονται στον τριτογεν τομα και στους κλδους των αεροπορικν μεταφορν, βσει ΚΑΔ σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 3371).

3-9-20  Κ.Υ.Α. 89865/20 (ΦΕΚ-3672 Β/3-9-20) : Τροποποηση της υπαρ. 71383/8-7-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου - Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης «Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως» τους 2020-2021, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014- 2020» (Β’ 2774).

3-9-20  ΥΠ.ΕΣ. 55486/3-9-20 : Συμπλρωση ερωτηματολογου σχετικ με την εξλιξη της διαδικασας πρσληψης προσωπικο με σχση εργασας Ι.Δ.Ο.Χ για την κλυψη αναγκν καθαριτητας των σχολικν μονδων

3-9-20  ΥΠΥΜΕ  Α3/Οικ.51519/6120/2-9-20 : Αντικατσταση εντπων αδειν οδγησης που καταστρφηκαν απωλσθηκαν κατ τη διρκεια των πλημμυρν που πληξαν περιοχς της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας στις 8 & 9 Αυγοστου 2020

3-9-20  Κ.Υ.Α. 4111.08-01/2349/20 (ΦΕΚ-3671 Β/2-9-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 4111.08-01/1002/24-3-2020 κοινς απφασης των Υφυπουργν Οικονομικν - Ανπτυξης και Επενδσεων και του Υπουργο Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Καθορισμς του ποσο που καταβλλεται για το μτρο του Μεταφορικο Ισοδναμου για το τος 2020» (Β’ 1165).

3-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 93041/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3669 Β/2-9-20) : Επικαιροποηση Συντελεστν Αξιοποησης Οικοπδου (Σ.Α.Ο.) στους πνακες τιμν της υπ στοιχεα 1020564/487/00ΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1034/27.2.2007 απφασης του Υπουργο Οικονομας και Οικονομικν «Αναπροσαρμογ τιμν του συστματος αντικειμενικο προσδιορισμο της φορολογητας αξας των με οποιαδποτε αιτα μεταβιβαζομνων ακιντων, που βρσκονται σε περιοχς εντς σχεδου λων των περιφερειν της χρας» (Β’ 269) και της υπ στοιχεα 1175023/3752/OOΤΥ/Δ’/ΠΟΛ.1200/28.12.2010 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «ναρξη ισχος των διατξεων των ρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 και 14 του ν. 1473/1984 και καθορισμς τιμν εκκνησης και συντελεστν αυξομεωσς τους για τον προσδιορισμ της φορολογητας αξας των ακιντων που βρσκονται σε περιοχς εντς 4.489 οικισμν των Νομν Δρμας, Καβλας, Ξνθης, Ροδπης, Πλλας, Πιερας, Χαλκιδικς, Κοζνης, Ιωανννων, Λρισας, Μαγνησας, Βοιωτας, Ευρυτανας, Φθιτιδας, Φωκδας, Αργολδας, Αρκαδας, Λακωνας, Μεσσηνας, Λσβου, Κυκλδων, Ηρακλεου, Λασιθου, Ρεθμνου και Χανων» (Β’ 2038).

3-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54028/20 (ΦΕΚ-3667 Β/2-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52824/27.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (Β’ 3571).

3-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54035/20 (ΦΕΚ-3666 Β/2-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Ριτσνας του Δμου Χαλκιδων της Περιφερειακς Εντητας Εβοιας της Περιφρειας Στερες Ελλδας, για το χρονικ διστημα απ 2.9.2020 ως και 15.9.2020.

3-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.54005/20 (ΦΕΚ-3665 Β/2-9-20) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Λσβου για το χρονικ διστημα απ 2.9.2020 ως και 15.9.2020.2-9-20  ΥΠΑΙΘ Φ.253/113427/Α8/1-9-20 : Α. Οργνωση και Διεξαγωγ των Επαναληπτικν Πανελλαδικν Εξετσεων ΓΕΛ 2020 // Β. Οδηγες για τα 2. ΕΚ και το ΒΚ των επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων 2020

2-9-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/82350/2216/20 (ΦΕΚ-3664 Β/2-9-20) : Οικονομικ ενσχυση ρητινεργατν για την παραγωγ ρητνης τους 2019.

2-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 90574/20 (ΦΕΚ-3641 Β/1-9-20) : Τρτη (3η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων «Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων» του α.ν. 4399/2016.

2-9-20  ΥΠΑΝΕΠ 90573/20 (ΦΕΚ-3640 Β/1-9-20) : Πμπτη (5η) Προκρυξη καθεσττος ενισχσεων «Γενικ Επιχειρηματικτητα» του αναπτυξιακο ν. 4399/2016.

2-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.53696/20 (ΦΕΚ-3639 Β/1-9-20) : Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52976/28.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 1η.9.2020 ως και 15.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3577).

2-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.53623/20 (ΦΕΚ-3638 Β/1-9-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων της Ρωσικς Ομοσπονδας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

2-9-20  Κ.Υ.Α. Β1α/οικ.53353/20 (ΦΕΚ-3637 Β/1-9-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση στα πλασια των μτρων αποφυγς και περιορισμο της διδοσης του κορωνοο .

2-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/33579/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-3637 Β/1-9-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν "Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο" (Β’ 3240).

2-9-20  ΑΑΔΕ Α1192/20 (ΦΕΚ-3636 Β/1-9-20) : Να προθεσμα υποβολς για αρχικ και τροποποιητικ «Δλωση Covid» του ρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. για τους μνες Μρτιο ως και Αγουστο.1-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.53452/20 (ΦΕΚ-3630 Β/1-9-20) : Μτρα προστασας για το σχολικ και εκπαιδευτικ τος 2020-2021. Τρπος ασφαλος λειτουργας φροντιστηρων, κντρων ξνων γλωσσν, φορων παροχς εκπαδευσης, κατρτισης, μαθητεας και πιστοποησης δεξιοττων, ξενγλωσσων ινστιτοτων εκπαδευσης και πσης φσεως συναφν δομν, δημοσων και ιδιωτικν.

1-9-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠ/οικ.52849/27-8-20 : Διατροφ παιδιν στους βρεφικος, βρεφονηπιακος και παιδικος σταθμος

1-9-20  ΥΠΕΚΥΠ  Δ15/Δ/27200/1014/25-8-20 : Οριοθτηση πληγεσας απ φυσικ καταστροφ περιοχς

1-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1194/20 (ΦΕΚ-3627 Β/31-8-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Α.1117/19-05-2020 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «ροι και διατυπσεις για την απαλλαγ απ τον Ειδικ Φρο Κατανλωσης της αιθυλικς αλκολης, που προβλπεται απ το εδφιο ε', στ', και ι' της παρ. 1 του ρθρου 83 του ν. 2960/2001» (Β' 2070).

1-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1191/20 (ΦΕΚ-3626 Β/31-8-20) : Καθορισμς των απαιτομενων δικαιολογητικν, της διαδικασας προσδιορισμο των δικαιοχων του ευεργετματος, των Κωδικν Αριθμν Δραστηριοττων (ΚΑΔ) των επιχειρσεων και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας τεχνικο διαδικαστικο χαρακτρα για την εφαρμογ των περιπτσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του ρθρου 47 του ν. 4701/2020 «Πλασιο χοργησης μικροχρηματοδοτσεων, ρυθμσεις χρηματοπιστωτικο τομα και λλες διατξεις.» (Α' 128).

1-9-20  Π.Δ. 71/20 (ΦΕΚ-166 Α/31-8-20) : Σχολς ναυαγοσωστικς εκπαδευσης, χοργηση δειας ναυαγοσστη, υποχρεωτικ πρσληψη ναυαγοσστη σε οργανωμνες μη παραλες.

1-9-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.53441/20 (ΦΕΚ-3629 Β/31-8-20) : Συμπλρωση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52976/28.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 1η.9.2020 ως και 15.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3577).

1-9-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116/20 (ΦΕΚ-3615 Β/31-8-20) : γκριση κατανομς θσεων για την πρσληψη Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (Π.Φ.Α.), με σκοπ την στελχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμο και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτν, που θα υλοποισουν Προγρμματα θλησης για λους (Π.Α.γ.Ο) την περοδο 2020-21».

1-9-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1200/20 (ΦΕΚ-3612 Β/31-8-20) : Παρταση και αναστολ εσπραξης βεβαιωμνων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικ Κντρα οφειλν για τις οποες εχε χορηγηθε παρταση προθεσμιν καταβολς και αναστολ εσπραξης στο πλασιο των μτρων για την αντιμετπιση των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID – 19.31-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 51232/13-8-20 : Επισκπηση δαπανν και δραστηριοττων Φορων Γενικς Κυβρνησης

31-8-20  ΕΦΚΑ 197363/31-8-20 : Εργοδοτικ εισφορ ποσο εκοσι (20) Ευρ αν εργαζμενο, για τον Ειδικ Λογαριασμ Παιδικν Κατασκηνσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)

31-8-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31-8-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

31-8-20  Ν. 4717/20 (ΦΕΚ-164 Α/28-8-20) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης της Αραβικς Δημοκρατας της Αιγπτου για την οριοθτηση της Αποκλειστικς Οικονομικς Ζνης μεταξ των δο Κρατν.

31-8-20  Ν. 4716/20 (ΦΕΚ-163 Α/28-8-20) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας και της Ιταλικς Δημοκρατας για την οριοθτηση των αντστοιχων Θαλασσων Ζωνν τους.

31-8-20  ΑΑΔΕ Ε2142/28-8-20 : Κοινοποηση της με αριθ. πρωτ. Οικ. Α/49336/2532/13.8.2020 εγκυκλου του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν

31-8-20  ΥΠΑΙΘ 112250/Γ2/31-8-20 : Προθεσμα υποβολς υποψηφιοττων για την εκλογ αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στο Κεντρικ Υπηρεσιακ Συμβολιο Διοικητικο Προσωπικο (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων

31-8-20  ΥΠΥΜΕ 51295/2769/27-8-20 - ορθ επανληψη : Κοινοποηση Υπ. Απφασης, για τους ρους και προποθσεις χοργησης γκρισης ταξινμησης μηχανοκνητων οχημτων Ειδικς Χρσης-Ειδικο Σκοπο που δεν εκτελον μεταφορικ ργο και διαδικασα ταξινμησης απ τις Διευθνσεις Τεχνικν ργων των Περιφερειακν Ενοττων της Χρας.

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/20 (ΦΕΚ-3611 Β/29-8-20) : Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

31-8-20  Κ.Υ.Α. 110771/Α2/20 (ΦΕΚ-3608 Β/29-8-20) : Τοποθτηση προκατασκευασμνων σχολικν αιθουσν ελαφρις κατασκευς με τους απαιτομενους βοηθητικος χρους εντς των γηπδων που υφστανται σμφωνα με τους ρους και προποθσεις του ρθρου 220 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)

31-8-20  ΥΠΑΙΘ Φ.14/ΦΜ/108048/Δ1/20 (ΦΕΚ-3606 Β/29-8-20) : Υλοποηση του προγρμματος «Σχολικ Γεματα» στα Δημοτικ Σχολεα της χρας για το σχολικ τος 2020 - 2021.

31-8-20  ΥΠΑΙΘ 107230/Δ1/20 (ΦΕΚ-3605 Β/29-8-20) : δρυση Δομν Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφυγοπαδων (ΔΥΕΠ). Καθορισμς των σχολικν μονδων για το σχολικ τος 2020-2021, εντς των οποων θα λειτουργον οι Δομς Υποδοχς για την Εκπαδευση των Προσφυγοπαδων (ΔΥΕΠ).

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52973/20 (ΦΕΚ-3583 Β/28-8-20) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας.

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52963/20 (ΦΕΚ-3582 Β/28-8-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων, αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

31-8-20  ΥΠΥΜΕ 168/20 (ΦΕΚ-3562 Β/28-8-20) : Χαρακτηρισμς των οχημτων ειδικς πιστοποιημνων φορων παροχς υπηρεσιν πρωτοβθμιας, δευτεροβθμιας και τριτοβθμιας κοινωνικς φροντδας ως οχημτων μεσης ανγκης και παροχ δικαιματος τοποθτησης σε αυτ ειδικν συσκευν ηχητικς και φωτεινς προειδοποησης (φρου με σειρνα).

31-8-20  Π.Δ. 70/20 (ΦΕΚ-165 Α/29-8-20) : Τροποποηση διατξεων του ν. 3686/2008 (Α’ 158), του π.δ. 4/1995 (Α’ 1) και του π.δ. 82/2006 (Α’ 86).

31-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1196/20 (ΦΕΚ-3581 Β/28-8-20) : Παρταση της προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2019 φυσικν προσπων του ρθρου 3 και νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/2013.

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52965/20 (ΦΕΚ-3578 Β/28-8-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50896/13.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του κατ’ οκον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3402).

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52976/20 (ΦΕΚ-3577 Β/28-8-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων σε συγκεκριμνες περιοχς της Χρας απ 1η.9.2020 ως και 15.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52971/20 (ΦΕΚ-3576 Β/28-8-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.51354/ 14.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορω νοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Φυλακου Ορεστιδας για το χρονικ διστημα απ 14.8.2020 ως και 31.8.2020.» (Β’ 3428), ως και τις 15.9.2020.

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.529657/20 (ΦΕΚ-3575 Β/28-8-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας «Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6.6.2020 ως και 9.7.2020» (Β 2111), ως και την 15η.9.2020.

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52969/20 (ΦΕΚ-3574 Β/28-8-20) : Παρταση ισχος της υπ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030/21.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στα Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 21.3.2020 ως και 21.4.2020» (Β’ 985), ως και τις 15.9.2020.

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52831/20 (ΦΕΚ-3573 Β/28-8-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, επισκεπτηρων σε νοσοκομεα, κντρα φροντδας ηλικιωμνων και δομς ευλωτων ομδων, θρησκευτικν τελετν που πραγματοποιονται μσω της διενργειας πομπς και των πανηγρεων και λλων αντστοιχων δημσιων ανοικτν εκδηλσεων στο σνολο της Επικρτειας, απ την 1η.9.2020 ως και τις 15.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

31-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52842/20 (ΦΕΚ-3572 Β/28-8-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ την 1η.9.2020 ως και τις 15.9.2020.28-8-20  ΕΦΚΑ 196050/28-8-20 : Παρταση μχρι 18/09/2020:
α) της ηλεκτρονικς υποβολς Α.Π.Δ. Ιουνου και Ιουλου 2020 και καταβολς των αντστοιχων ασφαλιστικν εισφορν, για εργαζμενους επιχειρσεων-εργοδοτν, ενταχθντων στο Μηχανισμ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ & εποχικος εργαζμενους με δικαωμα μη επαναπρσληψης.
β) της ηλεκτρονικς υποβολς Α.Π.Δ. Ιουλου 2020 και καταβολς των αντστοιχων ασφαλιστικν εισφορν, για εργαζμενους επιχειρσεων-εργοδοτν, που δραστηριοποιονται στον τριτογεν τομα και στους κλδους των αεροπορικν μεταφορν του ρθρου 123, παρ. 1 και 3 του Ν.4714/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’148) μη ενταγμνων στο Μηχανισμ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

28-8-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΓΠ/Β1Β/ΟΙΚ.52133/20 (ΦΕΚ-3555 Β/27-8-20) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Γ.Π.ΒΙβ/οικ. 76884/2019 (Β' 4179) απφασης του Υπουργο Υγεας με θμα «Μηχανισμς αυτματης επιστροφς (Clawback) για τη νοσοκομειακ φαρμακευτικ δαπνη και τη δαπνη των φαρμακεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το τος 2019»

28-8-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/72/οικ.16433/28-8-20 :  Συμπληρωματικ εγκκλιος σχετικ με τον λεγχο και την υποβολ αιτημτων προγραμματισμο προσλψεων δημοσου τομα τους 2021.

28-8-20  ΥΠΑΝΕΠ 89926/28-8-20 : Διευκρινσεις για τον λεγχο των εισαγμενων απ τρτες χρες πυροσβεστρων

28-8-20  ΕΑΑΔΗΣΥ 4577/28-8-20-ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 25 : Ζητματα υπολογισμο της εκτιμμενης αξας σμβασης σε περπτωση υποδιαρεσς της σε τμματα. Εφαρμογ της παρκκλισης του ρθρου 6 παρ. 10 ν. 4412/2016

28-8-20  Κ.Υ.Α. οικ.33712/849/20 (ΦΕΚ-3570 Β/28-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 61462/978/30-12-2019 κοινς υπουργικς απφασης με θμα «Καθορισμς κριτηρων για την υπαγωγ των απασχολομενων κατ το τος 2019 σε επιχειρσεις που συνδονταν με την εταιρεα ”Thomas Cook Group PLC“ στη μεωση των απαιτομενων ημερομισθων για τη χοργηση του τακτικο επιδματος ανεργας» (Β’ 4915).

28-8-20  ΑΑΔΕ Ε2141/27-8-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α' 104 ) «Κρωση: α) της απ 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και λλες επεγουσες διατξεις» (Α'84) και β) της απ 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτρω μτρα για την αντιμετπιση των συνεχιζμενων συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19 και την επνοδο στην κοινωνικ και οικονομικ κανονικτητα» (Α'90) και λλες διατξεις» και παροχ οδηγιν για την ενιαα εφαρμογ τους.

28-8-20  ΥΠΥΜΕ  A3/Οικ.51281/6094/27-8-20 : Παρταση ισχος Δελτων Εκπαδευσης Εξτασης (Δ.Ε.Ε.) στο πλασιο της λψης κτακτων μτρων λγω της εμφνισης του COVID-19

28-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52824/20 (ΦΕΚ-3571 Β/28-8-20) : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

28-8-20  ΑΑΔΕ Α1179/20 (ΦΕΚ-3547 Β/27-8-20) : ροι, προποθσεις, δικαιολογητικ για διαδικασα εφοδιασμο με απαλλαγ απ τον ΕΦΚ καυσμων αεροσκαφν που παρχουν υπηρεσες και εναριες εργασες σε τρτους ναντι αμοιβς -πλην της μεταφορς επιβατν και εμπορευμτων.

28-8-20  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - Τροποποηση Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας, νο πλασιο επιλογς στελεχν στον δημσιο τομα, ρθμιση οργανωτικν θεμτων της Γενικς Γραμματεας Ιθαγνειας και της Γενικς Γραμματεας Ανθρπινου Δυναμικο Δημσιου Τομα του Υπουργεου Εσωτερικν, ρυθμσεις για την αναπτυξιακ προοπτικ και την ερυθμη λειτουργα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης

28-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52835/20 (ΦΕΚ-3557 Β/27-8-20) : Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.27-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52761/20 (ΦΕΚ-3540 Β/26-8-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικ διστημα απ 26.8.2020 ως και 3.9.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορω νοο COVID-19.

27-8-20  Κ.Υ.Α. 88642/20 (ΦΕΚ-3539 Β/26-8-20) : Καθορισμς των ειδν επενδυτικν σχεδων του τομα πρωτογενος γεωργικς παραγωγς των μικρν και μεσαων επιχειρσεων (ΜΜΕ) καθς και των μεγλων επιχειρσεων, που μπορον να υπαχθον σε καθεσττα ενισχσεων του ν. 4399/2016 (A 117), για τα οποα το αιτομενο ποσ ενσχυσης σε ακαθριστο ισοδναμο επιχοργησης αν επενδυτικ σχδιο και αν επιχερηση υπερβανει το ποσ των πεντακοσων χιλιδων (500.000) ευρ, και των προδιαγραφν, πρσθετων ρων, περιορισμν και προποθσεων, καθς και κθε σχετικο θματος για την παροχ των ενισχσεων σε αυτ τα επενδυτικ σχδια.

27-8-20  ΕΟΠΥΥ 947/691/16-07-2020 (ΦΕΚ-3531 Β/26-8-20) : Προσθκη νων προντων ιατροτεχνολογικο και υγειονομικο υλικο στα αποζημιομενα απ τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προντα, καθορισμς τιμν αποζημωσς τους και αντατων τιμν υποκατηγορας.26-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 53492/25-8-20 : Δημιουργα Μητρου Αναθετουσν Αρχν και Φορων Εκκαθρισης για την ναρξη λειτουργας του Ηλεκτρονικο Τιμολογου

26-8-20  Κ.Υ.Α. Δ11/οικ.32940/1376/20 (ΦΕΚ-3538 Β/26-8-20) : Καθορισμς των προποθσεων και της διαδικασας υλοποησης του προγρμματος οικονομικς στριξης οικογενειν, με παιδι προσχολικς ηλικας

26-8-20  Κ.Υ.Α. Α1190/20 (ΦΕΚ-3537 Β/26-5-20) : Τροποποηση των διατξεων της ΠΟΛ 1177/2018 «ροι και προποθσεις για τη διενργεια δραστηριτητας των πλοων κυρως στην ανοιχτ θλασσα για σκοπος χοργησης απαλλαγν απ το φρο προστιθμενης αξας».

26-8-20  ΥΠΥΜΕ 42610/2341/20 (ΦΕΚ-3525 Β/26-8-20) : ροι και προποθσεις για τη χοργηση γκρισης ταξινμησης μηχανοκνητων οχημτων Ειδικς Χρσης-Ειδικο Σκοπο που δεν εκτελον μεταφορικ ργο και διαδικασα ταξινμησης απ τις Διευθνσεις Τεχνικν ργων των Περιφερειακν Ενοττων της Χρας.

26-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52541/20 (ΦΕΚ-3522 Β/25-8-20) : Κατργηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.51363/14.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου (Β’ 3436).

26-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52543/20 (ΦΕΚ-3521 Β/25-8-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας των δημοτικν Κντρων Ανοιχτς Προστασας Ηλικιωμνων (Κ.Α.Π.Η.).

26-8-20  Κ.Υ.Α. 32377/1796/20 (ΦΕΚ-3520 Β/25-8-20) : Προσδιορισμς της διαδικασας εκκαθρισης και εξφλησης απ τον e-ΕΦΚΑ ληξιπρθεσμων υποχρεσεων του κλδου υγεας των τως Φ.Κ.Α. που εντχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.25-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 52879/21-8-20 : Πρσληψη προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου στους Δμους της χρας για την κλυψη αναγκν καθαριτητας σχολικν μονδων

25-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1191/20 (ΦΕΚ-3506 Β/25-8-20) : Καθορισμς των απαιτομενων δικαιολογητικν, της διαδικασας προσδιορισμο των δικαιοχων του ευεργετματος, των Κωδικν Αριθμν Δραστηριοττων (ΚΑΔ) των επιχειρσεων και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας τεχνικο διαδικαστικο χαρακτρα για την εφαρμογ των περιπτσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του ρθρου 47 του ν. 4701/2020 «Πλασιο χοργησης μικροχρηματοδοτσεων, ρυθμσεις χρηματοπιστωτικο τομα και λλες διατξεις.» (Α' 128).

25-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1193/20 (ΦΕΚ-3505 Β/24-8-20) : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), σχετικ με τα μτρα στριξης των εκμισθωτν απ τη μη εσπραξη μισθωμτων κατ’ επιταγ νμου στο πλασιο αντιμετπισης των επιπτσεων του κορωνοοο COVID-19.

25-8-20  Κ.Υ.Α. 0.3176/20 (ΦΕΚ-3504 Β/24-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 8.8766/24.9.2018 (Β 4221) κοινς υπουργικς απφασης με θμα: «Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», πως χει τροποποιηθε και ισχει.

25-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52333/20 (ΦΕΚ-3503 Β/24-8-20) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στην Περιφερειακ Εντητα Χανων της Περιφρειας Κρτης απ 25.8.2020 ως και 1.9.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

25-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52297/20 (ΦΕΚ-3500 Β/24-8-20) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας – Αντικατσταση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.52221/21.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας» (Β’ 3483).24-8-20  ΠΝΠ 22/22-8-20 (ΦΕΚ-161 Α/22-8-20) : κτακτα μτρα για την ενσχυση των αστικν συγκοινωνιν, την προμθεια μσων ατομικς προστασας και την πρσληψη προσωπικο καθαριτητας των σχολικν μονδων, τη στριξη των τουριστικν επιχειρσεων και της αγορς εργασας και την ενσχυση της Γενικς Γραμματεας Πολιτικς Προστασας προς αντιμετπιση των συνεπειν της πανδημας του κορωνοο COVID-19, καθς και τη στριξη των πλημμυροπαθν της Εβοιας που επλγησαν κατ τις πλημμρες της 8ης και 9ης Αυγοστου 2020.

24-8-20  Κ.Υ.Α. 52878/20 (ΦΕΚ-3485 Β/22-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Διαδικασα και κριτρια για την πρσληψη προσωπικο καθαριτητας σχολικν μονδων της Χρας απ τους Δμους με σμβαση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου» (Β 3324).

24-8-20  Κ.Υ.Α. 32518/10263/20 (ΦΕΚ-3484 Β/21-8-20) : Δημιουργα ηλεκτρονικς πλατφρμας - μηχανισμο εκκαθρισης ληξιπρθεσμων υποχρεσεων του κλδου υγεας των τως Φ.Κ.Α. που εντχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον Ηλεκτρονικ Εθνικ Φορα Κοινωνικς Ασφλισης (e- Ε.Φ.Κ.Α).

24-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.52221/20 (ΦΕΚ-3483 Β/21-8-20) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας.

24-8-20  K.Y.A. Δ1α/ΓΠ/οικ.52119/20 (ΦΕΚ-3482 Β/21-8-20): Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.51356/14.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στους Δμους Πρου και Αντιπρου της Περιφερειακς Εντητας Πρου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 15.8.2020 ως και 24.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B 3427).

24-8-20  ΑΑΔΕ Ε2140/21-8-20 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του τελευταου εδαφου της παραγρφου 3 του ρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α' 152), που προστθηκαν με το ρθρο 8 του ν. 4714/2020 (Α' 148), περ αναστολς της υποχρωσης καταβολς του τλους επιτηδεματος για το φορολογικ τος 2019 των αγροτν κανονικο καθεσττος ΦΠΑ και των αλιων παρκτιας αλιεας21-8-20  ΥΠΑΙΘ 108357/Ε3/21-8-20 : Χοργηση δειας ανατροφς με αποδοχς σε νεοδιριστο/η εκπ/κ και μλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.

21-8-20  ΥΠΑΙΘ  108336/E2/21-8-20 : Οδηγες για την προσωριν τοποθτηση των νεοδιριστων εκπαιδευτικν της Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης και την ανληψη υπηρεσας των αποσπασμνων απ λλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

21-8-20  ΥΠΥΜΕ 179/20 (ΦΕΚ 3481 Β/21-8-20) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.31688/21.5.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας, Εσωτερικν και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ προσωρινν κυκλοφοριακν μτρων και ρυθμσεων στην περιοχ του Κντρου της Αθνας προς αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 1970).

21-8-20  Π.Δ. 67/20 (ΦΕΚ 160 Α/21-8-20) : Τροποποηση του π.δ. 76/2008 «Κρωση του Οργανισμο της Σχολς Μονμων Υπαξιωματικν του Στρατο Ξηρς» (Α’ 118).

21-8-20  ΦΕΚ 3472 Β/20-8-2020 :

Κ.Υ.Α. 33294/817/20 : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/ 12.06.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Μτρα οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων - Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων των επιχειρσεων - εργοδοτν του ιδιωτικο τομα που πλττονται σημαντικ» (Β’ 2268), πως ισχει.

Κ.Υ.Α. 33272/816/20 : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 16073/287/22-4-2020 «Μτρα στριξης εργαζομνων ειδικν κατηγοριν, οι οποοι πλττονται σημαντικ λγω των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης κορωνοο COVID-19» (Β’ 1547 και Β’ 1841), κοινς υπουργικς απφασης, πως ισχει.

21-8-20  ΦΕΚ 3473 Β/20-8-2020 :

Κ.Υ.Α. 107981/Ζ1/20 : Μτρα για την αποφυγ διδοσης του κορωνοο COVID-19 στα Αντατα Εκπαιδευτικ Ιδρματα (Α.Ε.Ι.) κατ την περοδο της επαναληπτικς εξεταστικς περιδου Σεπτεμβρου του ακαδημακο τους 2019-2020.

Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/448617/14219/1815/274/20 : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ /583276/23085/3149/734/16-11-2018 (Β’ 5207) κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Προστασας του Πολτη, Οικονομικν και Πολιτισμο και Αθλητισμο περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Β του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις» (Α’ 121), πως αυτ προστθηκε με το ρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α’ 94).20-8-20 ΑΑΔΕ Ε2138/7-8-20 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 40 και 79 του ν. 4646/2019 (Α' 201) και του ρθρου 10 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) αναφορικ με την εφαρμογ μειωμνου συντελεστ ΦΠΑ.

20-8-20 ΥΠ.ΕΣ. 52360/19-8-20 : γκριση πρσληψης προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου στους Δμους της χρας για την κλυψη αναγκν καθαριτητας σχολικν μονδων

20-8-20  Υ.ΠΕ.ΕΝ ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/20 (ΦΕΚ 3462 Β/20-8-2020) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας (Β' 2773).

20-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51862/20 (ΦΕΚ 3459 Β/19-8-2020) : Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.50669 /10.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στην τοπικ κοιντητα Αμπελνα του Δμου Τυρνβου της Περιφερειακς Εντητας Λρισας της Περιφρειας Θεσσαλας, για το χρονικ διστημα απ 10.8.2020 ως και 20.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B 3345).

20-8-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/199/20 (ΦΕΚ 3460 Β/19-8-2020) : Αποζημωση ειδικο σκοπο για την ενσχυση επιχειρσεων λγω της εμφνισης και διδοσης του κορωνοο COVID-19, για τον μνα Ιονιο 2020.

20-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51892/20 (ΦΕΚ 3461 Β/19-8-2020) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στον Δμο Μυκνου της Περιφερειακς Εντητας Μυκνου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου καθς και στην Περιφερειακ Εντητα Χαλκιδικς της Περιφρειας Κεντρικς Μακεδονας, για το χρονικ διστημα απ 21.8.2020 ως και 31.8.2020, προς περιορισμ διασπορς του κορωνοο COVID-19.19-8-20  ΑΑΔΕ Α1178/20 (ΦΕΚ 3454 Β/19-8-2020) : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΠΟΛ.1006/2015 απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων - Θση εμπορευμτων σε ελεθερη κυκλοφορα με απαλλαγ ΦΠΑ και μεση αποστολ σε λλο Κρτος Μλος της Ε.Ε.

19-8-20  ΝΕΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ με θμα : ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Περιεχμενα

1. Υπχρεοι φορες.
2. Ελεγχμενες συμβσεις.
2.1. Αρχικς συμβσεις.
2.2. Τροποποιητικς συμβσεις.
3. Παρλειψη ελγχου.
4. Υπολογισμς της αξας της σμβασης.
5. Κρσιμος χρνος για την υπαγωγ μη της σμβασης σε προληπτικ λεγχο.
6. Διαδικασα και περιεχμενο του ελγχου.
7. Προσφυγ ανκλησης.
8. Προσφυγ αναθερησης.
9. ρση αμφισβτησης αμφιβολας.

Το παραπνω ενημερωτικ δελτο θα το βρετε με την εισαγωγ σας στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΙΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΩΝ
--> ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΙΩΑΝΝΗ, με ττλο :

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (19/08/2020)

19-8-20  ΑΑΔΕ Ε2139/6-8-20 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. οικ.17535/Δ1.6002-06/05/2020 (Β' 1754) Κοινς Υπουργικς Απφασης αναφορικ με τις ηλεκτρονικς συναλλαγς Ασφαλισμνων του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης e-Ε.Φ.Κ.Α.

19-8-20  ΥΠΥΜΕ 49887/3723/18-8-20 : Καθορισμς των απαιτομενων υποβαλλμενων στοιχεων, δικαιολογητικν και εγγρφων, στη Διεθυνση Εποπτεας και Ελγχου του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν, απ τα λειτουργοντα Δημσια και Ιδιωτικ Κ.Τ.Ε.Ο. της Χρας.

19-8-20  ΥΠΥΜΕ Γ9/49807/1513/19-8-20  : Κοινοποηση εγγρφου Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας σχετικ με την εφαρμογ του ρ. 5 του ν. 4710/2020 (Α' 142) Περιβαλλοντικ Τλος

19-8-20  ΠΥΣ 35/20 (ΦΕΚ 158 Α/18-8-2020) : Σσταση, συγκρτηση και λειτουργα της Κυβερνητικς Επιτροπς Βιομηχανας.

19-8-20  Κ.Υ.Α. 51938/20 (ΦΕΚ 3447 Β/18-8-2020) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινς απφασης των Υπουργν  Οικονομικν και Εσωτερικν «Διαδικασα και κριτρια για την πρσληψη προσωπικο καθαριτητας σχολικν μονδων της Χρας απ τους Δμους με σμβαση εργασας Ιδιωτικο Δικαου Ορισμνου Χρνου» (Β’ 3324).

19-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51655/20 (ΦΕΚ 3450 Β/18-8-2020) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας «Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6.6.2020 ως και 9.7.2020» (Β’ 2111), ως και την 31η.8.2020.

19-8-20  ΥΠΑΝΕΠ 85866/20 (ΦΕΚ-3445 Β/18-8-20) : Συμπλρωση κατηγοριν μη επιλξιμων δαπανν που αυξνουν την εθνικ συμμετοχ.18-8-20  ΑΑΔΕ Ε2137/21-7-20 : Επικαιροποηση της ΠΟΛ 1056/2018 περ οδηγιν και υποδειγμτων για την εφαρμογ της Διεθνος Διοικητικς Συνεργασας στο πεδο της μεσης φορολογας, αναφορικ με την ανταλλαγ πληροφοριν κατπιν αιτματος, την αυθρμητη ανταλλαγ πληροφοριν, τη διοικητικ κοινοποηση εγγρφων και την ανατροφοδτηση, κατ' εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 29 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας, πως ισχει.

18-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 51728/17-8-20  : Επιχοργηση ΟΤΑ της Χρας για την εξφληση ληξιπρθεσμων υποχρεσεν τους προς τρτους.

18-8-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 12577/17-8-20  : Οδηγες για την παρταση των συμβσεων αρτοτροφοδοσας που ταν σε ισχ την 30-6-2020 στο πλασιο εφαρμογς του ρθρου 105 του ν.4714/2020 (Α' 148)

18-8-20  ΟΑΕΔ 13/48557/13-8-20 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 13 /2020 - Πργραμμα προεργασας για 300 ανργους νους, ηλικας 18-30 σε επιχειρσεις του ιδιωτικο τομα και σε επιχειρσεις, φορες, οργανισμος του δημοσου τομα που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα, στη Περιφρεια Δυτικς Μακεδονας.

18-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51549/20 (ΦΕΚ 3439 Β/17-8-2020) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν.4497/2017 (Α' 171), για το χρονικ διστημα απ 17.8.2020 ως και 26.8.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.17-8-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984/17-8-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοο

17-8-20  ΕΦΚΑ  187100/ΕΓΚ.35/17-8-20 : Εφαρμογ διατξεων του ρθρου 27 του ν. 4670/20 (ΦΕΚ Α 43) πως τροποποιθηκε και ισχει, με το ρθρο 78 του ν. 4690/20 (ΦΕΚ Α 104) για την απασχληση των συνταξιοχων

17-8-20  ΥΠΑΙΘ 106273/Ν1/17-8-20 : Υποχρωση καταχρησης του μαθητικο δυναμικο και του εκπαιδευτικο προσωπικο των ιδιωτικν σχολικν μονδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαδευσης στο ΠΣ Myschool

17-8-20 ΦΕΚ 3409 Β/14-8-2020 :

ΑΑΔΕ Α1187/20 : Τροποποηση της υπ στοιχεα ΔΔΘΕΚΑ Δ1144720 ΕΞ2018/27-09-2018 απφασης Διοικητ της Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Εσδων «δρυση και λειτουργα των Ελευθρων Ζωνν» (Β 4513).

ΑΑΔΕ Α1188/20 : Τροποποηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β 19/2014) απφασης του Γενικο Γραμματα της Γενικς Γραμματεας Δημοσων Εσδων «Διαδικασα και δικαιολογητικ Απδοσης Αριθμο Φορολογικο Μητρου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολς Στοιχεων και ναρξης/Μεταβολς και Διακοπς Επιχειρηματικς Δραστηριτητας», πως ισχει.

17-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51356/20 (ΦΕΚ 3427 Β/14-8-2020) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν  επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στους Δμους Πρου και Αντιπρου της Περιφερειακς Εντητας Πρου της Περιφρειας Νοτου Αιγαου, για το χρονικ διστημα απ 15.8.2020 ως και 24.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51354/20 (ΦΕΚ 3428 Β/14-8-2020) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Φυλακου Ορεστιδας για το χρονικ διστημα απ 14.8.2020 ως και 31.8.2020.

17-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51360/20 (ΦΕΚ 3429 Β/14-8-2020) : Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντηες και Δμους της Χρας

17-8-20 Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51352/20 (ΦΕΚ 3430 Β/14-8-2020) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων,Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο Εσωτερικν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Εφαρμογ του μτρου της υποχρεωτικς χρσης μσκας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3330).

17-8-20 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1189/20 (ΦΕΚ 3434 Β/14-8-2020) : Παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων οφειλν στο Δμο Χαλκιδων καθς και στο Δμο Διρφων-Μεσσαπων της Περιφερειακς Εντητας Ευβοας της Περιφρειας Στερες Ελλδας για την αντιμετπιση των κτακτων αναγκν που προκυψαν απ ντονα καιρικ φαινμενα (ισχυρς βροχοπτσεις) στις 08 και 09-08-2020

17-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51363/20 (ΦΕΚ 3436 Β/14-8-2020) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων κορωνοου COVID-19 στη δομ φιλοξενας πολιτν τρτων χωρν Δρμας της Περιφερειακς Εντητας Δρμας, της Περιφερειακς Εντητας Δρμας της Περιφρειας Ανατολικς Μακεδονας και Θρκης, για το χρονικ διστημα απ 14.8.2020 ως και 31.8.2020.

17-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51358/20 (ΦΕΚ 3437 Β/14-8-2020) : Επιβολ του μτρου του προληπτικο εργαστηριακο ελγχου σε εργαζμενους μονδων φροντδας ηλικιωμνων, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

17-8-20 Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51365/20 (ΦΕΚ 3438 Β/15-8-2020) : Συμπλρωση της υπ στοιχεα Δ1α/ΓΠ.οικ.51360/14.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν ΟΙκονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Αντατο ριο συμμετεχντων σε δημσιες κοινωνικς εκδηλσεις και ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες Περιφρειες, Περιφερειακς Εντητες και Δμους της Χρας» (Β' 3429).14-8-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/335/οικ.15885/14-8-20 : Ολοκλρωση εκκρεμοττων σνταξης ειδικν περιγραμμτων θσεων εργασας

14-8-20  ΥΠΑΙΘ Φ.7/104389/Δ7/20 (ΦΕΚ 3392 Β/13-8-2020) : Τροποποηση της υπ στοιχεα 83691/Γ7/22-7-2011 απφασης της Αναπληρτριας Υπουργο Παιδεας, Δια Βου Μθησης και Θρησκευμτων «Διαδικασες Στελχωσης και Καθκοντα των Εκπαιδευτικν στα Κντρα Περιβαλλοντικς Εκπαδευσης (ΚΠΕ)» (Β1981).

14-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50896/20 (ΦΕΚ 3402 Β/14-8-2020) : Επιβολ του μτρου του κατ' οικον προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται στη Χρα απ τα συνοριακ σημεα ελγχου της Κακαβις και της Κρυσταλλοπηγς, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19

14-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51246/20 (ΦΕΚ 3001 Β/13-8-2020)  : Επιβολ των μτρων της ελεγχμενης εισδου, του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο μονμων κατοκων του Ισραλ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

14-8-20  ΥΠΑΙΘ 105899/Ε4/13-8-20 : Πρσκληση υποψφιων μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) για υποβολ ατησης-δλωσης περιοχν για πρσληψη προσωρινν αναπληρωτν το σχολικ τος 2020-2021.

14-8-20  ΑΑΔΕ Ε2135/12-8-20 : Κοινοποηση διατξεων του τρτου ρθρου «Εισαγωγ μετουσιωμνης αιθυλικς αλκολης» της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (ΠΝΠ) της 10ης Αυγοστου 2020 (Α' 157).

14-8-20  ΥΠΑΙΘ Κ1/104717/20 (ΦΕΚ 3393 Β/13-8-2020) : Κανονισμς Διαχερισης του Μητρου Εκπαιδευτν Επαγγελματικς Κατρτισης των Ι.Ε.Κ.

14-8-20  ΥΠΑΙΘ Κ1/104754/20 (ΦΕΚ 3394 Β/13-8-2020) : Κανονισμς Διαχερισης Μητρου Ωρομσθιου Εκπαιδευτικο Προσωπικο, Συμβουλν Σταδιοδρομας και Συμβολων Ψυχολγων των Σχολεων Δετερης Ευκαιρας (Μητρο Σ.Δ.Ε.)

14-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51212/20 (ΦΕΚ 3395 Β/13-8-2020) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.49000/31.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν «Αναστολ επισκεπτηρων σε νοσοκομεα, κντρα φροντδας ηλικιωμνων και δομς ευλωτων ομδων»

14-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51242/20 (ΦΕΚ 3396 Β/13-8-2020) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50682/10.08.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ προληπτικν ελγχων στα σημεα εισδου στη Χρα μσω αεροπορικν συνδσεων με συγκεκριμνες χρες, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοου COVID-19

14-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51236/20 (ΦΕΚ 3397 Β/13-8-2020) : Παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.48937/31.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων με την Τουρκα, την Αλβανα και τη Βρεια Μακεδονα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 »

14-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51220/20 (ΦΕΚ 3398 Β/13-8-2020) : Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50420/7.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασιας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στον Δμο Πρου της Περιφερειακς Εντητας Νσων της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.8.2020 ως και 17.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 » (Β' 3326)

14-8-20  Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51244/20 (ΦΕΚ 3399 Β/13-8-2020) : Τροποποηση της υπ στοιχεα Δ1α/Γ.Π.οικ.50676/10.8.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19 » (Β' 3346)

14-8-20  Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.51240/20 (ΦΕΚ 3400 Β/13-8-2020) : Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στο Κντρο Υποδοχς και Ταυτοποησης Χου-ΒΙΑΛ για το χρονικ διστημα απ 13.8.2020 ως και 25.8.202013-8-20  ΥΠΥΜΕ οικ. Α/49336/2532/13-8-20 : Προσωριν μτρα για τη θση σε δημσια κυκλοφορα Μοτοσικλετν, Επιβατικν οχημτων και Φορτηγν με μγιστη αποδεκτ μζα φορτωμνου οχματος (ΜΑΜΦΟ) ως 3,5 τνων.

13-8-20  ΑΑΔΕ Ε2136/11-8-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων τεσσαρακοστο κτου και τεσσαρακοστο εντου του ν.4712/2020 (Α' 146).

13-8-20  ΥΠΕΚΥΠ ΓΠ/Δ12/οικ.32927/1031/13-8-20 : Αναστολ επισκεπτηρου σε δομς κλειστς φροντδας για ηλικιωμνους, ΑμεΑ και χρονως πσχοντες

13-8-20  ΥΠΥΜΕ Δ1γ/ΓΠ/51166/12-8-20 : Διευκρινιστικ Εγκκλιος αναφορικ με μπρα, τροχλατο μη περπτερο, open bar, πγκο εργασας, κ.λ.π, σε εξωτερικ χρο ανπτυξης τραπεζοκαθισμτων επιχερησης Μαζικς εστασης.

13-8-20 ΦΕΚ 3371 Β/12-8-20 :

Κ.Υ.Α. 22964/1285/20 : Προσδιορισμς της διαδικασας για την κλυψη των ασφαλιστικν εισφορν λγω αναστολς συμβσεων εργασας.

Κ.Υ.Α. 32085/1771/20 : Προσδιορισμς της διαδικασας κλυψης των ασφαλιστικν εισφορν για τισ επιχειρσεις - εργοδτες που δραστηριοποιονται στον τριτογεν τομα και στους κλαδους των αεροπορικν μεταφορν, βσει ΚΑΔ σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α'148)12-8-20  ΑΑΔΕ Ε2134/11-8-20 :  Κοινοποηση των διατξεων του Κεφαλαου Γ «Φορολογικ κνητρα για την ανπτυξη της ηλεκτροκνησης» (ρθρων 6 ως 11) του ν.4710/2020 (ΦΕΚ Α'142).

12-8-20  ΑΑΔΕ Ε2133/11-8-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 6, 7 , 14 παργραφος 2, και του ρθρου 96 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ Α 148) για θματα φορολογας κεφαλαου

12-8-20  ΑΑΔΕ Ε2131/7-8-20 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 64 και 65 του ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148 Α'/31.07.2020) Ενσωμτωση οδηγας (ΕΕ) αριθ. 2019/475 του Συμβουλου για την τροποποηση των οδηγιν 2006/112/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ σον αφορ τη συμπερληψη του ιταλικο δμου Καμπινε ντ' Ιτλια και των ιταλικν υδτων της λμνης του Λουγκνο στο τελωνειακ δαφος της 'Ενωσης και στο πεδο εδαφικς εφαρμογς της οδηγας 2008/118/ΕΚ

12-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50886/20 (ΦΕΚ 3364 Β/11-8-2020) : Αναστολ πραγματοποησης πολιστικν, ψυχαγωγικν και συναφν εκδηλσεων με την παρουσα ορθων θεατ συμμετεχντων

12-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50680/20 (ΦΕΚ 3363 Β/11-8-2020) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 15.8.2020 ως και 31.8.2020.

12-8-20  Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50682/20 (ΦΕΚ 3362 Β/11-8-2020) : Επιβολ προληπτικν ελγχων στα σημεα εισδου στη Χρα μσω αεροπορικν συνδσεων με συγκεκριμνες χρες προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

12-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50678/20 (ΦΕΚ 3361 Β/11-8-2020) : Ειδικο καννες λειτουργας καταστημτων υγειονομικο ενδιαφροντος σε συγκεκριμνες περιφρειες, περιφερειακς εντηες και δμους της Χρας

12-8-20  ΑΑΔΕ Ε2132/11-8-20  : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 18 του ν. 4714/2020 (Α' 148) για τη μεωση προκαταβολς φρου εισοδματος φορολογικο τους 2019 και παροχ οδηγιν σχετικ με την εφαρμογ τους.

12-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 50442/7-8-20 : Ενημρωση για λψη αποφσεων περ νομικν προσπων δμων και δειες συνεδρασης μελν των Δ.Σ. αυτν11-8-20  ΥΠΥΜΕ 45287/2488/7-8-20 : Χρση καθισμτων στα σχολικ λεωφορεα

11-8-20  ΑΑΔΕ Ε2129/7-8-20 : Κοινοποηση νου Υποδεγματος Πιστοποιητικο Μεταφορς Συνθους Κατοικας-Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με τη χοργηση δασμοφορολογικν απαλλαγν σε εδη που παραλαμβνουν πρσωπα που μεταφρουν τη συνθη κατοικα τους στην Ελλδα

11-8-20 ΑΑΔΕ Ε2130/7-8-20 : Κοινοποηση της αρ. Α.1180/28.7.2020 Απφασης Υφυπουργου Οικονομικν για την τροποποηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/8.8.2017 (Β'2889) Α.Υ.Ο. «Καθορισμς ρων και προποθσεων για την παραγωγ, την κατοχ, την παραλαβ, την αποστολ, την εισαγωγ και εξαγωγ απ εγκεκριμνους αποθηκευτς βιομηχανοποιημνων καπνν,του προντος της περπτωσης στ) της παραγρφου 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/01, πως τροποποηθηκε και ισχει, την επιβολ Φρου κατανλωσης και ΦΠΑ, την παρακολοθηση και τον λεγχο αυτο

11-8-20 ΥΠΑΝΕΠ 85218/10-8-20 : Καταχριση Αστικν Συνεταιρισμν στο ΓΕΜΗ σμφωνα με τις νες πρνοιες του ν.4635/19

11-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50676/20 (ΦΕΚ 3346 Β/10-10-2020) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

11-8-20 Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50669/20 (ΦΕΚ 3345 Β/10-8-2020) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρεωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στην τοπικ κοιντητα Αμπελν του Δμου Τυρνβου της Περιφερειακς Εντητας Λρισας της Περιφρειας Θεσσαλας, για το χρονικ διστημα απ 10.8.2020 ως και 20.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

11-8-20 ΥΠΑΙΘ 104627/ΓΔ5/20 (ΦΕΚ 3344 Β/10-8-2020) : Ρθμιση θεμτων πρσληψης και τοποθτησης αναπληρωτν και ωρομισθων κεκπαιδευτικν, μελν Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (Ε.Ε.Π.) και Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (Ε.Β.Π.)

11-8-20 ΠΝΠ 10/10-8-20 (ΦΕΚ 157 Α/10-8-2020) : Επεγουσες ρυθμσεις αντιμετπισης εκτκτων αναγκν του Εθνικο Συστματος Υγεας προστασας απ τη διασπορ του κορωνοου COVID-19, στριξης της αγορς εργασας και διευκλυνσης της εκπαιδευτικς διαδικασας.10-8-20 ΥΠΥΜΕ Β41250/2123/10-8-20 : κτακτα μτρα για τις επιχειρσεις που διαθτουν Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης, Ειδικ Τουριστικ Λεωφορεα Δημσιας Χρσης Ανοικτο Τπου Αστικς Περιγησης Πλεων και Τουριστικ Τρνα

10-8-20 ΥΠΥΜΕ ΦΒ1/Α/39008/611/7-8-20 : Αναστολ διαδικασας αλλαγς δικαιοχου Πρατηρων Παροχς Καυσμων και Ενργειας

10-8-20 ΕΦΚΑ 181572/10-8-20 : Καταβολ Αδειοδωροσμου Αυγοστου 2020 (Β' Τετραμνου) σε εργατοτεχντες οικοδμους

10-8-20 ΥΠΥΜΕ Γ475/ΟΙΚ.47725/2398/20 : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των οδικν συνδσεων με Αλβανα, Βρεια Μακεδονα και Τουρκα

10-8-20 Κ.Υ.Α. 50175/20 (ΦΕΚ 3324 Β/7-8-2020) : Διαδικασα και κριτρια για την πρσληψη προσωπικο καθαριτητας σχολικν μονδων της Χρας απ τους Δμους με σμβαση εργασας Ιδιωτικο Δικαου Ορισμνου Χρνου

10-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50451/20 (ΦΕΚ 3332 Β/9-8-2020) : Αναστολ θρησκευτικν τελετν που πραγματοποιονται μσω της διενργειας πομπς, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοου COVID-19

10-8-20 Κ.Υ.Α Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50361/20 (ΦΕΚ 3331 Β/9-8-2020) : Τροποποηση της υπ'αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48976/31.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19»(Β' 3165)

10-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50176/20 (ΦΕΚ 3330 Β/8-8-2020) : Εφαρμογ του μτρου της υποχρεωτικς χρσης μσκας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19

10-8-20 Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.31931/1272/20 (ΦΕΚ 3329 Β/8-8-2020) :  Καθορισμς της διαδικασας των αρμδιων φορων, της χρονικς διρκειας καθς και κθε λλου σχετικο θματος που αφορ στη σνδεση των ανηλκων που εναι εγγεγραμμνοι στο Εθνικ Μητρο Ανηλκων με τους υποψηφους αναδχους και τους υποψηφους θετος γονες που εναι εγγεγραμμνοι στο Εθνικ Μητρο Υποψηφων Αναδχων Γονων και στο Εθνικ Μητρο Υποψηφων Θετν Γονων αντιστοχως.

10-8-20 ΥΠ.ΟΙΚ. Α1186/20 (ΦΕΚ 3327 Β/7-8-2020) : Μεωση προκαταβολς φρου εισοδματος φορολογικο τους 2019

10-8-20 Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50420/20 (ΦΕΚ 3326 Β/7-8-2020) : Επιβολ των μτρων της προσωρινς αναστολς λειτουργεας ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, της υποχρωτικς χρσης μσκας, καθς και ειδικτερων μτρων στον Δμ Πρου της Περιφερειακς Εντητας Νσων της Περιφρειας Αττικς, για το χρονικ διστημα απ 7.8.2020 ως και 17.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοου COVID-19

10-8-20 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520/20 (ΦΕΚ 3323 Β/7-8-2020) : Προκρυξη της δρσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»7-8-20  ΥΠΥΜΕ Α/ΟΙΚ.48449/2460/7-8-20 : Περ εξαιρσεων υποχρωσης καταβολς τλους αδεας

7-8-20  Κ.Υ.Α. 1777/211994/20 (ΦΕΚ-3309 Β/7-8-20) : γκριση προγρμματος οικονομικν αποζημισεων, ενισχσεων και λειτουργικν δαπανν που προκπτουν απ την επιβολ κτηνιατρικν μτρων εξυγανσης του ζωικο κεφαλαου της χρας, (διερενηση, πρληψη, επιτρηση, λεγχος, εκρζωση, κτακτες επεμβσεις) στο πλασιο εφαρμογς των ισχυουσν ειδικν κτηνιατρικν διατξεων, για το τος 2020.

7-8-20  ΥΠ.ΕΣ. Φ.79174/50331/ΕΓΚ.274/7-8-20 : Νες διατξεις πολιτογρφησης ομογενν προερχμενων απ χρες της πρην Σοβιετικς Ενωσης : ρθρο 39 του ν. 4604/19 πως ισχει με τις τροποποισεις του ρθρου 36 του ν. 4674/20 - Γνωμοδτηση αριθ. 86/20 ΝΣΚ

7-8-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Α/ΓΠ/47850/6-8-20 : Βασικς υγειονομικς απαιτσεις των λιμνων - πυλν εισδου της χρας για την ετοιμτητα και ανταπκριση ναντι του νου στελχους κορωνοιο SARS-CoV-2

7-8-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/20 (ΦΕΚ-3291 Β/6-8-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/ 27-7-2016 (Β'2471) απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Κατταξη δημσιων και ιδιωτικν ργων και δραστηριοττων σε κατηγορες και υποκατηγορες, σμφωνα με το ρθρο 1 παργραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α' 209)», ως προς την κατταξη ορισμνων ργων και δραστηριοττων της 10ης Ομδας.

7-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.50178/20 (ΦΕΚ-3302 Β/6-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ Δ1α/Γ.Π.οικ.47417/24.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ προληπτικν ελγχων στα σημεα εισδου στη Χραμσω αεροπορικν συνδσεων με τη Βουλγαρα και τη Ρουμανα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B 3096).

7-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.50174/20 (ΦΕΚ-3301 Β/6-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/20.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 3009).

7-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 620/20 (ΦΕΚ-3300 Β/6-8-20) : Συγκρτηση επιτροπς αξιολγησης του ρθρου 6, της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020/20 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Εσωτερικν και του Υφυπουργο Οικονομικν, «Ειδικ Αναπτυξιακ Πργραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμο, συνδσμων Δμων και Νομικν Προσπων: ΟΤΑ Πργραμμα Ανπτυξης και Αλληλεγγης για την Τοπικ Αυτοδιοκηση “Αντνης Τρτσης”» (Β’ 1386).

7-8-20  Κ.Υ.Α. 9938/20 (ΦΕΚ-3300 Β/6-8-20) : Χοργηση δειας χωροθτησης και κατασκευς

7-8-20  Κ.Υ.Α. οικ. 20315/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3251 Β/5-8-20) : Καθορισμς διοικητικς διαδικασας: Χοργησης αντιγρφου ληξιαρχικς πρξης συμφνου συμβωσης, αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και του αντστοιχου εντπου, που διεκπεραινεται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ).6-8-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.50081/6-8-20 : Τμματα ακτν της Περιφρειας Αττικς, στα οποα δεν επιτρπεται η κολμβηση για τη θεριν περοδο 2020

6-8-20  ΑΑΔΕ Ε2128/4-8-20 : Ασκηση ενδικοφανος και δικαστικς προσφυγς ατομικς απ τα αλληλεγγως ευθυνμενα πρσωπα του ρθρου 50 του ν. 4174/13 (ΚΦΔ)

6-8-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.40021/ΟΙΚ.32117/1357/6-8-20 : Διευκρινσεις σχετικ με τη χοργηση δειας και επιδματος ασθνειας και μητρτητας (κυοφορας - λοχεας) για το χρονικο διστημα αναστολς των επιχειρσεων λγω των κτακτων μτρων της πανδημας COVID-19

6-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 49938/6-8-20 : Ειδικς οδηγες για τα στοιχεα των αιτημτων που υποβλλονται απ τουςΦορες Τοπικς Αυτοδιοκησης στο πλασιο του Προγραμματισμο Προσλψεων τους 2021

6-8-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/71/ΟΙΚ.15448/5-8-20 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις για την υποβολ αιτματος στον ετσιο προγραμματισμ προσλψεων τακτικο και εποχικο προσωπικο του δημοσου τομα τους 2021

6-8-20  Κ.Υ.Α. 149/20 (ΦΕΚ-3272 Β/6-8-20) : Προκρυξη καθεσττος για την ενσχυση της παραγωγς οπτικοακουστικν ργων στην Ελλδα, σμφωνα με το κεφλαιο Δ' του ν. 4487/2017 (Α' 116) και εξειδκευση ειδικτερων θεμτων του νμου αυτο.

6-8-20  ΑΑΔΕ Α1176/20 (ΦΕΚ-3293 Β/6-8-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Α. 1011/16.1.2020 απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε. «Απσυρση απ την χρση μοντλων Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), που λαβαν δεια καταλληλτητας με βση τις υπ' αρ. Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (Β' 1362) και ΠΟΛ1135/ 26.10.2005 (Β' 1592), εκτς των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων» (Β' 85), πως ισχει.

6-8-20  ΑΑΔΕ Α1175/20 (ΦΕΚ-3293 Β/6-8-20) : Παρταση ως 31.10.2020 της προθεσμας αναβθμισης των ενεργν ΦΗΜ, σμφωνα με τα οριζμενα στην απφαση Διοικητ ΑΑΔΕ Α.1024/ 2020 «Συμπληρωματικς τεχνικς προδιαγραφς πρωτοκλλου επικοινωνας και κρυπτογρφησης για την διαββαση δεδομνων στο πληροφοριακ σστημα των ΦΗΜ» (Β' 317), πως ισχει.

6-8-20  ΑΑΔΕ Α1181/20 (ΦΕΚ-3271 Β/6-8-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απφασης του Διοικητ της ΑΑΔΕ για τον καθορισμ των καταλγων σχετικ με τις Δηλωτες Δικαιοδοσες (Β' 3293), δυνμει του τρτου εδαφου της παρ. 4 του ρθρου πμπτου του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετχουσες Δικαιοδοσες, δυνμει του διου ρθρου και του τρτου εδαφου της περ. β' της παρ. 5 του ρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α' 163), ναντι της Ελλδας, πως χει τροποποιηθε με τις υπ' αρ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β' 1690) και Α. 1208/24.5.2019 (Β' 1995) μοιες αποφσεις και ισχει.

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79841/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3266 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων Τεχνικν Προδιαγραφν (ΤΕΠ) Διοργνωσης και Διεξαγωγς Τυχερν Παιγνων μσω Διαδικτου

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79835/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3265 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων για τη Διοργνωση και Διεξαγωγ Τυχερν Παιγνων μσω Διαδικτου.

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79823/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3264 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων Τεχνικς Προδιαγραφς της Διεξαγωγς Τυχερν Παιγνων μσω Παιγνιομηχανημτων τπου Video Lottery Terminal (VLT).

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79314/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3263 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων περ Διεξαγωγς Τυχερν Παιγνων μσω Παιγνιομηχανημτων τπου Video Lottery Terminal (VLT).

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79305/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3262 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων περ Καταλληλτητας Προσπων.

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79300/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3261 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων περ Διαχερισης Αλλαγν στα Κεντρικ Πληροφοριακ Συστματα (ΚΠΣ).

6-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 79292/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3260 Β/5-8-20) : Θσπιση Κανονισμο Παιγνων περ Εμπορικς Επικοινωνας Τυχερν Παιγνων.

6-8-20  ΕΦΚΑ Σ86/3/178582/5-8-20 : Προσδιορισμς ΑΕΠ 2019-20205-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.49625/20 (ΦΕΚ-3247 Β/4-8-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/ 20.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β' 3009).

5-8-20  ΥΠΑΝΕΠ 82373/20 (ΦΕΚ-3245 Β/4-8-20) : Διθεση στην ελληνικ αγορ ρευματοδοτν και ρευματοληπτν οικιακς χρσης

5-8-20  Κ.Υ.Α. ΕΑΛΕ/ΓΠ/49556/20 (ΦΕΚ-3244 Β/4-8-20) : Καθορισμς της διαδικασας υποβολς ατησης και δικαιολογητικν, εκκαθρισης και αποζημωσης απ τον ΕΟΠΥΥ των δαπανν θεραπειν ειδικς αγωγς.

5-8-20  Κ.Υ.Α. 2242.10/50452/2020/20 (ΦΕΚ 3243 Β/04-08-2020) : Εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου εξηκοστο τρτου της απ 30-3-2020 Π.Ν.Π. «Μτρα αντιμετπισης της πανδημας του κορωνοο COVID-19, που κυρθηκε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86)».

5-8-20  Κ.Υ.Α. 3113.11/46794/20 (ΦΕΚ-3242 Β/4-8-20) : Μεωση των υπρ των Οργανισμν Λιμνων Α.Ε., Λιμενικν Ταμεων, Δημοτικν Λιμενικν Ταμεων και Δημοτικν Λιμενικν Γραφεων ανταποδοτικν δικαιωμτων.

5-8-20  Κ.Υ.Α. 83013/20 (ΦΕΚ-3239 Β/4-8-20) : Ανληψη συνολικς ετσιας υποχρωσης ναντι του προυπολογισμο δημοσων επενδσεων για τα ργα του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων 2020

5-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/31648/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-3238 Β/4-8-20) : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων των φορων του υποτομα των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης

5-8-20  Κ.Υ.Α. 24750/ΟΙΚ.Φ.109.1/20 (ΦΕΚ-3237 Β/4-8-20) : Βασικ στρατιωτικ εκπαδευση των εισερχμενων με το σστημα των εξετσεων σε πανελλαδικ εππεδο Δοκμων στις Σχολς Αξιωματικν και Πυροσβεστν της Πυροσβεστικς Ακαδημας

5-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1180/20 (ΦΕΚ-3235 Β/4-8-20) : Τροποποηση της υπ'αρ. ΔΕΦΚΦ1119744ΕΞ2017/ 8.8.2017 Α.Υ.Ο. «Καθορισμς ρων και προποθσεων για την παραγωγ, την κατοχ, την παραλαβ, την αποστολ, την εισαγωγ και εξαγωγ απ εγκεκριμνους αποθηκευτς βιομηχανοποιημνων καπνν, του προντος της περπτωσης στ) της παραγρφου 1 του ρθρου 53Α του ν. 2960/2001, πως τροποποιθηκε και ισχει, την επιβολ Φρου Κατανλωσης και ΦΠΑ, την παρακολοθηση και τον λεγχο αυτο» (Β' 2889).

5-8-20  Κ.Υ.Α. 82198/ΕΞ2020/4-8-20 (ΦΕΚ-3230 Β/4-8-20)  : Καθορισμς φορων του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας ελεγχμενων απ τη Γενικ Διεθυνση Δημοσιονομικν Ελγχων (ΓΔΔΕ) του Υπουργεου Οικονομικν

5-8-20  ΥΠΥΜΕ Α/45937/2317/20 (ΦΕΚ-3230 Β/4-8-20) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. οικ. Α/46629/2215/18 κ.υ.α. "Καθορισμς καννων λειτουργας για την εφαρμογ του δετερου εδαφου του ρθρου 219Α του ν. 4512/18 (Α 5), πως ισχει4-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 49211/3-8-20 : Παροχ στοιχεων για την καθαριτητα των σχολικν κτιρων.

4-8-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74955/1924/20 (ΦΕΚ-3232 Β/4-8-20) : Παρταση προθεσμιν των παρ. 1 και 2 του ρθρου 47 του ν. 4423/2016.

4-8-20  Κ.Υ.Α. 3578/20 (ΦΕΚ-3234 Β/4-8-20) : Διαδικασα διακνησης και εκτλεσης υλων παραπεμπτικν διαγνωστικν εξετσεων και λειτουργα συστματος ηλεκτρονικς συνταγογρφησης υλων παραπεμπτικν διαγνωστικν εξετσεων.

4-8-20  ΥΠΥΜΕ 43882/2228/31-7-20 : Συμπλρωση της υπ’ αριθμ. 515/07.01.2015 Εγκυκλου (ΑΔΑ ΩΜΟΙ1-ΧΘΜ) σχετικ με τη διθεση Δελτων Στθμευσης ΑμεΑ.

4-8-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1/ΓΠ/οικ.49524/3-8-20 : Επικαιροποηση της Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 26335/23-04-2020 Εγκυκλου-Διευκρινσεις για τη χρση κλιματισμο κατ τη θεριν περοδο

4-8-20  ΥΠΥΜΕ Γ4/47398/1434/31-7-20  : Δυναττητα εξ' αποστσεως εκπαδευσης για την περιοδικ κατρτιση ελεγκτν ΚΤΕΟ ADR και ATP

4-8-20  ΑΑΔΕ Ε2127/31-7-20  : Κοινοποηση της αρ.πρ.Α. 1165/14.07.2020 απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε., για την παρταση προθεσμας εισαγωγς παραλαβς βιομηχανοποιημνων καπνν με επικολλημνες νσημες ταινες φορολογας μηδενικς αξας που διατθενται με απαλλαγ απ τις φορολογικς επιβαρνσεις και επιστροφς ενσμων ταινιν μηδενικς αξας προς καταστροφ

4-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.49329/20 (ΦΕΚ-3224 Β/3-8-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Δ1 α/Γ.Π.οικ.48967/31.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο και Εσωτερικν «Εφαρμογ του μτρου της υποχρεωτικς χρσης μσκας σε κλειστος χρους στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 (Β'3162).

4-8-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/193/20 (ΦΕΚ-3223 Β/3-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β’ 2729).

4-8-20  Κ.Υ.Α. Οικ. 323/Φ.213/20 (ΦΕΚ-3221 Β/3-8-20) : Ορισμς μεταβατικς περιδου ενεργοποησης ραδιοδιαλων απ τους παρχους δικτου επγειας ψηφιακς ευρυεκπομπς κατ’ εφαρμογ της υπ’ αρ. 18/2020 κοινς υπουργικς απφασης (Β’ 1752), ανακατανομ και αλλαγ χρσης των ζωνν ραδιοσυχνοττων επγειας ψηφιακς ευρυεκπομπς και ορισμς ελογης αποζημωσης του παρχου δικτου DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε., κατ’ εφαρμογ του ρθρου 26 παρ. 4 του ν. 4070/2012.

4-8-20  Κ.Υ.Α. οικ.45916/1301/20 (ΦΕΚ-3217 Β/3-8-20) : Tλη λειτουργας υδατοδρομου.

4-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/31040/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-3217 Β/3-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/31.07.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομικν “Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο” (Β 3240).

4-8-20  Κ.Υ.Α. 1037/188592/20 (ΦΕΚ-3183 Β/3-8-20) : Καθορισμς της μεθοδολογας των τακτικν επσημων ελγχων σε επιχειρσεις τυποποησης και συσκευασας νωπν οπωροκηπευτικν για τη διαμρφωση του προγρμματος της εποπτεας τους, βσει του ν. 4512/2018 «Ρυθμσεις για την εφαρμογ των Διαρθρωτικν Μεταρρυθμσεων του Προγρμματος Οικονομικς Προσαρμογς και λλες διατξεις» (Α 5).3-8-20  Κ.Υ.Α. 82415/20 (ΦΕΚ-3219 Β/3-8-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 47640/14-5-2020 (Β’ 1847) «Καθορισμς του ποσο, κατ εδος ενισχσεων, για τα επενδυτικ σχδια που υπγονται στα καθεσττα ενισχσεων του αναπτυξιακο ν. 4399/2016 “Γενικ Επιχειρηματικτητα”, “Επιχειρηματικτητα Πολ Μικρν και Μικρν Επιχειρσεων” και “Ενισχσεις μηχανολογικο εξοπλισμο” του τους 2020».

3-8-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2γ/ΓΠ/33512/20 (ΦΕΚ-3218 Β/3-8-20) : Καθορισμς τιμοκαταλγου υπηρεσιν που παρχει ο Εθνικς Οργανισμς Μεταμοσχεσεων (Ε.Ο.Μ.) οι εποπτευμενες απ αυτν Μονδες κατ τη διαδικασα αναζτησης, λψης και μεταφορς μοσχεματος αρχγονων αιμοποιητικν κυττρων, απ τις Διεθνες Δεξαμενς Αναζτησης.

3-8-20  ΥΠ.ΕΣ. 47123/20 (ΦΕΚ-3213 Β/3-8-20) : Κατανομ τακτικς κρατικς χρηματοδτησης και κρατικς χρηματοδτησης για ερευνητικος και επιμορφωτικος σκοπος στα δικαιοχα πολιτικ κμματα και συνασπισμος πολιτικν κομμτων τους 2020.

3-8-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1173/20 (ΦΕΚ-3207 Β/3-8-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθ. 1027320/678/0006Β/24-2-1998 (B196) απφασης του Υπουργο Οικονομικν «Τπος και περιεχμενο των χρησιμοποιουμνων απ τη Δ.Ο.Υ. Μοσχτου εντπων στα υποσυστματα “σοδα-ξοδα’’ και “Δικαστικν Ενεργειν’’ του ολοκληρωμνου Πληροφορικο Συστματος Φορολογας (Ο.Π.Σ.Φ. TAXIS)», πως τροποποιθηκε και ισχει.

3-8-20  Κ.Υ.Α. 8280/20 (ΦΕΚ-3205 Β/3-8-20) : Σναψη προγραμματικν συμβσεων του Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου

3-8-20  ΥΠΥΜΕ 2652/20 (ΦΕΚ-3200 Β/3-8-20) : Ανθεση ανπτυξης και λειτουργας του Εθνικο Μητρου Υποδομν και σσταση Συντονιστικς Επιτροπς Καθοδγησης για τη διαμρφωση των απαιτσεων και για τον σχεδιασμ και την παρακολοθηση της ανπτυξης του Εθνικο Μητρου Υποδομν.

3-8-20  ΥΠΥΜΕ Β1/ΟΙΚ.47358/1433/31-7-20 : Ν. 3887/10 - Διευκρινσεις για την κδοση αδειν κυκλοφορας ανεξρτητων ρυμουλκν ΔΧ

3-8-20  N. 4715/20 (ΦΕΚ-149 Α/1-8-20) : Ρυθμσεις για τη διασφλιση της πρσβασης σε ποιοτικς υπηρεσες υγεας - δρυση και καταστατικ του Οργανισμο Διασφλισης της Ποιτητας στην Υγεα Α.Ε. (Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.), λλες επεγουσες διατξεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Υγεας και λλες διατξεις.

3-8-20  N. 4714/20 (ΦΕΚ-148 Α/31-7-20) : Φορολογικς παρεμβσεις για την ενσχυση της αναπτυξιακς διαδικασας της ελληνικς οικονομας, ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα των Οδηγιν (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορ Δημοσου για την αποπληρωμ δανεων πληγντων δανειοληπτν λγω των δυσμενν συνεπειν της νσου COVID-19 και λλες διατξεις.

3-8-20  ΑΑΔΕ Ε2126/29-7-20  : Κοινοποηση της υπ'αριθ. Α.1141/09-03-2020 Α.Υ.Ο. «Τροποποηση της απφασης υπ'αριθ. 30/003/000/1026/2016 «ροι και προποθσεις για την πλρη μετουσωση της αιθυλικς αλκολης, την παρασκευ, διθεση και την εμφιλωση της πλρως μετουσιωμνης αιθυλικς αλκολης» (Β' 755)

3-8-20  ΑΑΔΕ Ε2125/31-7-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 9 «Τροποποηση των ρθρων 121 και 123 του Εθνικο Τελωνειακο Κδικα» του νμου 4714/2020 (ΦΕΚ 148/31-7-2020 Α) του Υπουργεου Οικονομικν «Φορολογικς παρεμβσεις για την ενσχυση της αναπτυξιακς διαδικασας της ελληνικς οικονομας, προσαρμογ της Ελληνικς Νομοθεσας στις διατξεις των Οδηγιν (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 …και λλες διατξεις»

3-8-20  ΕΦΚΑ 173837/31-7-20 : Παρταση μχρι 31/08/2020 της προθεσμας ηλεκτρονικς υποβολς των Α.Π.Δ. Ιουνου 2020 και καταβολς των ασφαλιστικν εισφορν της διας μισθολογικς περιδου για : α) εργαζμενους ενταχθντες τον μνα Ιονιο 2020 στο Μηχανισμ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, β) εποχικ εργαζμενους με δικαωμα επαναπρσληψης, για τους οποους ανεστλησαν οι συμβσεις εργασας τους τον Ιονιο 2020 και γ) εποχικ εργαζμενους χωρς δικαωμα επαναπρσληψης, οι οποοι επαναπροσλφθησαν με μερικ απασχληση τον Ιονιο 2020 απ εργοδτες του τουριστικο και επισιτιστικο κλδου.

3-8-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71449/1852/20 (ΦΕΚ-3171 Β/2-8-20) : Καθορισμς τελν κδοσης αδειν κυνηγιο, για το κυνηγετικ τος 2020-2021.

3-8-20  Κ.Υ.Α. 46735/20 (ΦΕΚ-3170 Β/1-8-20) : Παροχ οδηγιν για την κατρτιση του προπολογισμο των Δμων, οικονομικο τους 2021 – μερικ τροποποηση της υπ’ αρ. 7028/2004 απφασης (Β 253).

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48940/20 (ΦΕΚ-3168 Β/1-8-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030/21.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στα Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 21.3.2020 ως και 21.4.2020» (Β’ 985), ως και τις 31.8.2020 .

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48996/20 (ΦΕΚ-3167 Β/1-8-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.47417/24.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ προληπτικν ελγχων στα σημεα εισδου στη Χρα μσω αεροπορικν συνδσεων με τη Βουλγαρα και τη Ρουμανα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B 3096).

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48998/20 (ΦΕΚ-3166 Β/1-8-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 46164/20.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B’ 3009).

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48976/20 (ΦΕΚ-3165 Β/31-7-20) : Καννες τρησης αποστσεων και λλα μτρα προστασας σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

3-8-20  Κ.Υ.Α. Α1182/20 (ΦΕΚ-3164 Β/31-7-20) : Παρταση των προθεσμιν που προβλπονται με τις διατξεις των παρ. 51 και 53α του ρθρου 72 του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας (Κ.Φ.Δ.).

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.49000/20 (ΦΕΚ-3163 Β/31-7-20) : Aναστολ επισκεπτηρων σε νοσοκομεα, κντρα φροντδας ηλικιωμνων και δομς ευλωτων ομδων.

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48967/20 (ΦΕΚ-3162 Β/31-7-20) : Εφαρμογ του μτρου της υποχρεωτικς χρσης μσκας σε κλειστος χρους στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48929/20 (ΦΕΚ-3161 Β/31-7-20) : Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, καθς και στα επαγγελματικ τουριστικ ημερπλοια στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48932/20 (ΦΕΚ-3160 Β/31-7-20) : Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, ανεξαρττως σημαας, που προρχονται απ το εξωτερικ, στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48595/20 (ΦΕΚ-3159 Β/31-7-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης πανηγρεων και λλων αντστοιχων δημσιων ανοικτν εκδηλσεων, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 1.8.2020 ως και 31.8.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48937/20 (ΦΕΚ-3158 Β/31-7-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των αεροπορικν και θαλσσιων συνδσεων με την Τουρκα, την Αλβανα και τη Βρεια Μακεδονα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19.

3-8-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48596/20 (ΦΕΚ-3157 Β/31-7-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/18.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν «Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, ισχος απ τις 18.6.2020 ως και τις 2.7.2020» (Β’ 2420), ως και τις 31.8.2020.

3-8-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/Δ/75516/436/20 (ΦΕΚ-3156 Β/31-7-20) : Aντικατσταση της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620/20–06–2019 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης, Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Υποδομν και Μεταφορν «Πργραμμα χρηματοδτησης για την Ενεργειακ Αναβθμιση Δημοσων Κτιρων» (B’ 2597).

3-8-20  Κ.Υ.Α. 12181/20 (ΦΕΚ-3155 Β/31-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 9022/16.06.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα “Τουρισμς για λους” τους 2020» (Β 2393).

3-8-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/20 (ΦΕΚ-3154 Β/31-7-20) : Επιμερισμς του ειδικο τλους υπρ των οικιακν καταναλωτν σε περιοχς που λειτουργον σταθμο Α.Π.Ε. και Υβριδικο σταθμο σε μα περισστερες Κοιντητες, για την περοδο των ετν 2015 – 2019, κατεφαρμογ της περ. i) της παρ. Α.3 του ρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν και Περιβλλοντος και Ενργειας (Β’ 2172), πως ισχουν.

3-8-20  ΥΠΑΝΕΠ 82134/31-7-20 : Οδηγες πραγματοποησης πληρωμν σε πρξεις ΕΚΤ που αφορον στη λειτουργα δομν για το διστημα επιβολς μτρων για την αντιμετπιση της διασπορς του κορωνοο COVID 19.31-7-20  ΑΑΔΕ Ε2124/31-7-20 : Κοινοποηση της Απφασης (ΕΕ) 2020/1101 της Επιτροπς για την τροποποηση της Απφασης (ΕΕ) 2020/491 σχετικ με την απαλλαγ απ τους εισαγωγικος δασμος και τον ΦΠΑ κατ την εισαγωγ, η οποα χορηγεται για τα εμπορεματα που εναι αναγκαα για την καταπολμηση των επιπτσεων της ξαρσης της νσου COVID-19 κατ τη διρκεια του 2020Παρταση προθεσμας

31-7-20  Κ.Υ.Α. Δ12Α/ΓΠ.23962/711/20 (ΦΕΚ-3141 Β/30-7-20) : Ανθεση Οργνωσης και λειτουργας των κατασκηνσεων για τομα με Αναπηρες για το τος 2020.

31-7-20  ΑΑΔΕ Ε2122/28-7-20 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. οικ.21221-14/07/2020 (Β' 3007) απφασης του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου "Παρταση ισχος των αδειν διαμονς και των δελτων διαμονς και μνιμης διαμονς, που εκδδονται κατ' εφαρμογ του ν.4251/2014 (Α' 80) και του π.δ. 106/2007 (Α' 135), καθς και των βεβαισεων κατθεσης ατησης των ρθρων 8 και 9 του ν.4251/2014.”

31-7-20  ΑΑΔΕ Ε2121/27-7-20 : Κοινοποηση του κανονισμο (ΕΕ) 2020/592 και των Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. 1723/179088/03¬07-2020 (Β'2764), 1869/191097/14-07-2020 (Β'2883) και 1893/193770/15-07-2020 (Β'2950) για την απσταξη ονων λγω κρσης.

31-7-20  ΑΑΔΕ Ε2120/27-7-20 : Καταστροφ αλκοολοχων προντων.

31-7-20  ΑΑΔΕ Ε2119/27-7-20  : Τροποποηση της Ε.2033/19-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΕΩ46ΜΠ3Ζ-54Μ) "Παροχ οδηγιν για την εισαγωγ και εξαγωγ εμπορευμτων με σκοπ τη διευκλυνση του εμπορου λγω των γενικτερων μτρων πρληψης της εμφνισης και αντιμετπισης της διδοσης του κορωνο".

31-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926/20 (ΦΕΚ-3152 Β/30-7-20) : Διαδικασα Υπαγωγς Δικαιοχων σε Κατηγορες Μειωμνων Χρεσεων Ειδικο Τλους Μεωσης Εκπομπν Αριων Ρπων (ΕΤΜΕΑΡ).

31-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/20 (ΦΕΚ-3151 Β/30-7-20) : Καθορισμς ανταποδοτικν τελν για την κδοση, τροποποηση επκταση των αδειν του ρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετσιων ανταποδοτικν τελν για τη χρση αυτν, και καθορισμς προστμων για μη καταβολ εκπρθεσμη καταβολ των ετσιων ανταποδοτικν τελν.

31-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74461/2975/20 (ΦΕΚ-3150 Β/30-7-20) : Τροποποηση της ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 187480/07.12.2016 (Β 3955), υπουργικς απφασης «Μεθοδολογα υπολογισμο της ειδικς τιμς αγορς τεχνολογιν ανανεσιμων πηγν ενργειας και συμπαραγωγς ηλεκτρισμο και θερμτητας υψηλς απδοσης, κριτρια και περιορισμο χοργησης της προσαξησης ανπτυξης ετοιμτητας συμμετοχς στην αγορ και διαδικασα χοργησς της, καθς και διαδικασα απομεωσης της λειτουργικς ενσχυσης για τους σταθμος που χουν λβει επενδυτικ ενσχυση κατ εφαρμογ των ρθρων 3, 5 και 6 του ν. 4414/2016», πως χει τροποποιηθε και ισχει.

31-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74462/2976/20 (ΦΕΚ-3150 Β/30-7-20) : Καθορισμς της αδειοδοτικς διαδικασας για την εγκατσταση και τη σνδεση με το δκτυο διανομς σταθμν μικρν ανεμογεννητριν εγκατεστημνης ισχος μικρτερης σης των 60 kW, καθς και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας, με βση την παρ. 1 του ρθρου 4 του ν. 4203/2013 (Α 235) πως τροποποιθηκε με την παρ. 2 του ρθρου 50 του ν. 4546/2018 (Α 101) και ισχει.

31-7-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/73978/911/20 (ΦΕΚ-3149 Β/30-7-20) : Συμψηφισμς απαιτσεων που καταχωρζονται στους λογιστικος λογαριασμος των Διαχειριστν του Ελληνικο Συστματος Μεταφορς Ηλεκτρικς Ενργειας και του Ελληνικο Δικτου Διανομς Ηλεκτρικς Ενργειας, καθς και του Διαχειριστ Α.Π.Ε. και Εγγυσεων Προλευσης, κατ το ρθρο 41 του ν. 4643/2019 (Α’ 193), ως ισχει.

31-7-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/20 (ΦΕΚ-3149 Β/30-7-20) : Καθορισμς του μγιστου ορου συνολικς ισχος φωτοβολτακν σταθμν σε αγροτικ γη εντς του οποου εναι επιτρεπτ η εγκατσταση φωτοβολτακο σταθμο ≤ 1 MW σε αγροτικ γη υψηλς παραγωγικτητας σε MW αν Περιφερειακ Εντητα και προσδιορισμς των ενεργειν των αρμδιων υπηρεσιν με βση την παρ.6 του ρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) πως τροποποιθηκε με την παρ. 1 του ρθρου 24 του ν. 4643/2019 (Α 193) και ισχει.

31-7-20  Κ.Υ.Α. 30742/1002/20 (ΦΕΚ-3148 Β/30-7-20) : Παρταση της ισχος των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19 ως προς την οργνωση του χρνου και του τπου εργασας του ρθρου 4 της απ 11.03.2020 (Π.Ν.Π.) «Κατεπεγοντα μτρα αντιμετπισης των αρνητικν συνεπειν της εμφνισης του κορωνοο COVID-19 και της ανγκης περιορισμο της διδοσς του», (Α’ 55).

31-7-20  ΥΠ.ΠΡΟΣ.ΠΟΛ. 6000/14/17-ιε/20 (ΦΕΚ-3146 Β/30-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 6000/14/17-γ/31-12-2019 απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Προστασας του Πολτη «Προσντα, δικαιολογητικ και διαδικασα πρσληψης Συνοριακν Φυλκων» (Β 4937).

31-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/74209/2111/20 (ΦΕΚ-3140 Β/30-7-20) : γκριση οικοδομικς δειας και περιβαλλοντικν ρων για την κατασκευ και λειτουργα πενντα (50) νων κλινν μονδων εντατικς θεραπεας εντς τμματος του Γενικο Νοσοκομεου Νοσημτων Θρακος Αθηνν «Η Σωτηρα».

31-7-20  ΕΦΚΑ 169665/20 (ΦΕΚ-3138 Β/30-7-20) : Μεταφορ οικονομικν αρμοδιοττων απ Περιφερειακς Υπηρεσες του e-ΕΦΚΑ στη Γενικ Διεθυνση Οικονομικν Υπηρεσιν.

31-7-20  ΑΑΔΕ Α1177/20 (ΦΕΚ-3137 Β/30-7-20) : Μεταφορ εκκρεμν υποθσεων των ειδικν συνεργεων ελγχου.

31-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/30886/ΔΛΓΚ/20 (ΦΕΚ-3136 Β/30-7-20) : Λογιστικ Πολιτικ για την Πρτη Εφαρμογ του Λογιστικο Πλαισου της Γενικς Κυβρνησης.

31-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/30888/ΔΛΓΚ/20 (ΦΕΚ-3135 Β/30-7-20) : Ανπτυξη του βασικο σχεδου λογαριασμν του Λογιστικο Πλαισου της Γενικς Κυβρνησης .

31-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48293/20 (ΦΕΚ-3134 Β/30-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ Δ1α/Γ.Π.οικ.47417/24.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ προληπτικν ελγχων στα σημεα εισδου στη Χρα μσω αεροπορικν συνδσεων με τη Βουλγαρα και τη Ρουμανα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (B 3096).

31-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48292/20 (ΦΕΚ-3133 Β/30-7-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη Χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 30.7.2020 ως και 14.8.2020.30-7-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/70/οικ.15048/29-7-20 :  Ετσιος προγραμματισμς προσλψεων τακτικο και εποχικο προσωπικο του δημοσου τομα τους 2021.

30-7-20  ΕΑΑΔΗΣΥ 4121/30-7-20 : Διευκρινσεις ως προς την τρηση των διατυπσεων δημοσιτητας στη διαγωνιστικ διαδικασα σε περπτωση τροποποησης ρων της διακρυξης

30-7-20  ΑΑΔΕ Ε2123/29-7-20 : Παροχ διευκρινσεων για την εφαρμογ της Απφασης Υφυπουργο Οικονομικν Α.1035/2020 (Β' 551), πως ισχει, για τις υποχρεσεις Παρχων Υπηρεσιν Ηλεκτρονικς 'Εκδοσης Στοιχεων και διαδικασες ελγχου παροχς υπηρεσιν ηλεκτρονικς κδοσης στοιχεων

30-7-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29-7-20 : Μτρα και ρυθμσεις στο πλασιο της ανγκης περιορισμο της διασπορς του κορωνοιο

30-7-20  Ν. 4713/20 (ΦΕΚ-147 Α/29-7-20) : Εκσυγχρονισμς της ιδιωτικς εκπαδευσης και λλες επεγουσες διατξεις αρμοδιτητας Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων.

30-7-20  Ν. 4712/20 (ΦΕΚ-146 Α/29-7-20) : Διυπηρεσιακ Μονδα Ελγχου Αγορς, ρθμιση της οικονομικς δραστηριτητας, αντιμετπιση του παρνομου εμπορου, πρστιμα για τη διακνηση και εμπορα απομιμητικν/παραποιημνων προντων, ρθμιση θεμτων για τη βιομηχανα, τις ιδιωτικς επενδσεις, τις συμπρξεις δημοσου και ιδιωτικο τομα, την ρευνα, την καινοτομα και το Οικονομικ Επιμελητριο Ελλδος και λοιπς διατξεις.

30-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74441/1918/29-7-20 : Δημοσιοποηση στοιχεων Μητρου Δασικν Συνεταιριστικν Οργανσεων και Δασεργατν

30-7-20  K.Y.A. 29370/825/20 (ΦΕΚ-3132 Β/29-7-20) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ’ αρ. 60646/1915/17-2-2020 (673/Β') κοινς υπουργικς απφασης «Πργραμμα επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και οικογενειν αυτν περιδου 2020-2021, με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο», πως ισχει.

30-7-20  ΥΠΑΙΘ Φ.253.1/99066/Α5/20 (ΦΕΚ-3130 Β/28-7-20) : Συμπλρωση της υπ’ αρ. Φ.253.1/56061/Α5/14-5-2020 υπουργικς απφασης «Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, στα Τμματα και στις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδ. τος 2020-2021» (Β 1853), πως χει συμπληρωθε και ισχει.29-7-20  Ν. 4711/20 (ΦΕΚ-145 Α/29-7-20) : Απλοστευση πλαισου σκησης οικονομικν δραστηριοττων αρμοδιτητας Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων και λλες διατξεις

29-7-20  Κ.Υ.Α. 20530/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3030 Β/21-7-20-ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) : Καθορισμς διαδικασας παροχς διοικητικν πληροφοριν και διεκπεραωσης υποθσεων πολιτν και επιχειρσεων απ τα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.) με τηλεδισκεψη

29-7-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/43187/20 (ΦΕΚ-3129 Β/28-7-20) : Καθορισμς των ελχιστων τυπικν και ουσιαστικν προσντων που διαθτουν οι επιθεωρητς κρτους σημαας του Κλδου Ελγχου Πλοων (ΚΕΠ), της διαδικασας ελγχου και επιθεωρσεων πλοων απ επιθεωρητς του ΚΕΠ

29-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.48002/20 (ΦΕΚ-3131 Β/28-7-20) : Εφαρμογ του μτρου της υποχρεωτικς χρσης μη ιατρικς μσκας σε εμπορικς επιχειρσεις, επιχειρσεις παροχς υπηρεσιν, χρους γραφεων και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

29-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1163/20 (ΦΕΚ-3119 Β/28-7-20) : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 6 του ρθρου 15 και της παρ. 4 του ρθρου 40 του ν. 4172/2013, οι οποες προστθηκαν με τις διατξεις του ρθρου 7 του ν. 4646/2019, σχετικ με τις δαπνες που αποδεικνονται με ηλεκτρονικ μσα πληρωμς.

29-7-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/43184/20 (ΦΕΚ-3117 Β/28-7-20) : Καθορισμς της κατανομς των αρμοδιοττων του Κλδου Ελγχου Πλοων.28-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 47668/28-7-20 : γκριση προσλψεων τακτικο προσωπικο στους Δμους και τις Περιφρειες της Χρας στο πλασιο του ετσιου προγραμματισμο προσλψεων για το τος 2020.

28-7-20  Κ.Υ.Α. 46736/20 (ΦΕΚ-3114 Β/28-7-20) : Κατρτιση και υποβολ προπολογισμο των Περιφερειν, οικονομικο τους 2021.

28-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ1Γ/ΓΦ3.3/13/18Ζ/ΦΑΥ4/6/2020/ΓΠ/47702/28-7-20 : Ανπτυξη - υλοποηση απ το Υπουργεο Υγεας δρσεων και παρεμβσεων ευαισθητοποησης και ενημρωσης του μαθητικο πληθυσμο στο  πλασιο της Αγωγς Υγεας σε Εθνικ Εππεδο, για το σχολικ τος 2020-2021

28-7-20  ΑΑΔΕ Ε2118/24-7-20 : Κοινοποηση της γνωμοδτησης υπ 'αριθμ. 220/19 της Α' Τακτικς Ολομλειας του ΝΣΚ σχετικ με την τχη κατσχεσης εις χερας τρτου σε βρος οφειλτιδας επιχερησης, επιβληθεσας προ της κατθεσης ατησης περ υπαγωγς της επιχερησης στη διαδικασα της ειδικς διαχερισης του ρθρου 68 του ν. 4307/14, μετ την κδοση οριστικς (θετικς) δικαστικς απφασης

28-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΔΒ4Α/ΟΙΚ.21134/28-7-20 : Σχετικ με διαδικασες Υποβοηθομενης Αναπαραγωγς - Επικαιροποηση εντπων εξωσωματικς γονιμοποησης, πρκλησης ωοθυλακιορηξας και χοργησης γοναδοτροπινν σε νδρες

28-7-20  ΥΠΥΜΕ 36733/593/28-7-20 : Προμθεια Εντπων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων για τις ανγκες των Περιφερειν λης της Χρας

28-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 47482/ΕΓΚ.253/27-7-20 : Θματα προσωπικο των ΟΤΑ α' βαθμο, που προσλφθηκε με την προκρυξη 3Κ/2018

28-7-20  ΥΠΑΝΕΠ 77883/20 (ΦΕΚ-3110 Β/27-7-20) : 4η Τροποποηση της υπ' αριθ. 37674/10.4.2020 απφασης «Πρσκληση για την Επιδτηση Τκων Υφιστμενων Δανεων Μικρν και Μεσαων Επιχειρσεων πληττμενων απ τα μτρα αντιμετπισης της πανδημας του ιο COVID-19» (Β 1291).27-7-20  ΑΑΔΕ Ε2117/24-7-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 12 του ν.4704/2020 (ΦΕΚ Α'133).

27-7-20  ΑΑΔΕ Ε2116/24-7-20 : Φορολογικ μεταχεριση αποζημωσης ρθρων 105 και 106 Εισ. Ν.Α.Κ. που καταβλλεται σε φυσικ πρσωπο για την αποκατσταση ζημας που υπστη εξαιτας στρησης αποδοχν συντξεων οφειλμενη σε παρνομες πρξεις παραλεψεις οργνων του Δημοσου ν.π.δ.δ.

27-7-20  ΑΑΔΕ Ε2115/24-7-20 : Κοινοποηση και παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων των παρ.53 και 54β του ρθρου 72 του ν.4174/2013 (Α70), πως ισχουν μετ την ψφιση του ν.4701/2020 (Α28),οι οποες αφορον ποσ αναδρομικν εισοδημτων που εισπρχθηκαν το 2013, για τα οποα εκδθηκαν πρξεις προσδιορισμο φρου εντς του 2019,με βση στοιχεα που εχε στη διθεσ της η Φορολογικ Διοκηση.

27-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 78178/ΕΞ2020/22-7-20 : Καταγραφ δαπανν για υπηρεσες καθαριτητας και φλαξης φορων Γενικς Κυβρνησης

27-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 47131/24-7-20 : Καταγραφ δαπανν για υπηρεσες καθαριτητας και φλαξης φορων Γενικς Κυβρνησης

27-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.47244/24-7-20 : Εγκκλιος Προτυποποιημνων Εντπων Ελγχων Επιχειρσεων Υγειονομικο Ενδιαφροντος.

27-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1β/ΓΠ/οικ.47415/24-7-20 : Οδηγες ετοιμτητας και διαχερισης κρουσμτων covid-19 σε κρουαζιερπλοια

27-7-20  ΥΠ.ΨΗΦ.ΔΙΑΚΥΒ. 20997/ΕΞ2020/24-7-20 : κδοση Υπουργικς Απφασης για την παρταση εφαρμογς των προβλψεων του ρθρου 10Β του Ν.3861/2010

27-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.47421/20 (ΦΕΚ-3099 Β/26-7-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

27-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.47419/20 (ΦΕΚ-3098 Β/25-7-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44074/11.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν «Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 13.7.2020 ως και 26.7.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 2797) ως και την 31.8.2020 .

27-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.47417/20 (ΦΕΚ-3096 Β/24-7-20) : Επιβολ προληπτικν ελγχων στα σημεα εισδου στη Χρα μσω αεροπορικν συνδσεων με τη Βουλγαρα και τη Ρουμανα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

27-7-20  ΑΑΔΕ Α1174/20 (ΦΕΚ-3095 Β/24-7-20) : Απδοση Αριθμο Φορολογικο Μητρου (Α.Φ.Μ.) σε πολτες τρτης χρας που απασχολονται σε αγροτικς εργασες σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου τεσσαρακοστο δετερου του Μρους Θ της απ 01.05.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 90), πως κυρθηκε με τις διατξεις του ρθρου 2 του ν. 4690/2020 (Α104)

27-7-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 21260/20 (ΦΕΚ-3093 Β/24-7-20) : Τροποποηση της απφασης «Καθορισμς πλαισου προδιαγραφν του προγρμματος ’’ΕSTIA II’’ για τη στγαση αιτοντων διεθν προστασα».

27-7-20  ΥΠΥΜΕ 2585/20 (ΦΕΚ-3089 Β/24-7-20) : Ορισμς Αποφαινμενου Οργνου και Διατκτη. Μεταββαση της εξουσας υπογραφς «Με εντολ Υπουργο» στον Γενικ Γραμματα Υποδομν του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν κατ' ρθρο 13 παρ. 6 και 37 παρ. 2 και 3 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

27-7-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/20 (ΦΕΚ-3088 Β/24-7-20) : Εφπαξ ειδικ βοθημα για την επανασνδεση παροχν ηλεκτρικο ρεματος, δυνμει του ρθρου 36 του ν. 4508/2017 (Β’ 474) πως τροποποιθηκε και ισχει.

27-7-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2244.7/47236/2020 (ΦΕΚ-3086 Β/24-7-20) : Διαδικασα διρθωσης-διαγραφς-διενργειας-συμπλρωσης εγγραφν επ των ναυτικν φυλλαδων /και ναυτολογων πλοων, επικρωσης ναυτολογσεων/απολσεων ναυτικν φυλλαδων ναυτικν που υπηρτησαν σε πλοα με ελληνικ σημαα ξνη σημαα συμβεβλημνα με το Ναυτικ Απομαχικ Ταμεο, επικρωσης μεταβολν σε ναυτολγια πλοων και ανασνταξης απολεσθντων ναυτολογων.

27-7-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2070.0/43190/2020 (ΦΕΚ-3084 Β/24-7-20) : Καθορισμς των ελχιστων απαιτομενων προσντων και της διαδικασας εκπαδευσης και πιστοποησης των επιθεωρητν και ελεγκτν των Τοπικν Κλιμακων Επιθερησης Πλοων (Τ.Κ.Ε.Π.) αν τομα επιθερησης και ελγχου που διενεργον, της διαδικασας για τη διενργεια επιθεωρσεων και ελγχου πλοων, του εδους και του ερους της ευθνης των επιθεωρητν και ελεγκτν πλοων, καθς και κθε λλου θματος σχετικο με τη λειτουργα, στελχωση και λεγχο του ργου των Τ.Κ.Ε.Π.24-7-20  ΕΑΑΔΗΣΥ 3951/22-7-20 : Τροποποηση ρθρου 53 ν. 4412/2016 -Επιβολ κρτησης υπρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

24-7-20  ΑΑΔΕ  Ε2114/23-7-20 (ΑΔΑ: ΨΑΗΦ46ΜΠ3Ζ-ΒΨΞ) : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 5, 63 και 65 του νμου 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α') του Υπουργεου Περιβλλοντος και Ενργειας «Προθηση της ηλεκτροκνησης».

24-7-20  ΥΠΑΙΘ Φ.253.2/98470/Α598470/23-7-20 (ΑΔΑ: 6ΥΗΦ46ΜΤΛΗ-ΤΒΛ) : Α. Καθορισμς προγρμματος επαναληπτικν πανελλαδικν εξετσεων τους 2020:
1. μαθημτων Γενικν Λυκεων,
2. ειδικν και μουσικν μαθημτων των υποψηφων για εισαγωγ στα οικεα τμματα
Β. Ορισμς προθεσμας υγειονομικς εξτασης και πρακτικς δοκιμασας των υποψηφων για εισαγωγ στα ΤΕΦΑΑ.

24-7-20  Κ.Υ.Α. 21210/20 (ΦΕΚ-3077 Β/24-7-20) : Υλοποηση του Προγρμματος ESTIA ΙΙ: Στεγαστικ πργραμμα για αιτοντες διεθν προστασα/Χρηματοδτηση.

24-7-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 19524/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3071 Β/23-7-20) : Μητρο Δημσιων Ισττοπων και Εφαρμογν (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) / ργανα διαχερισης του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. ροι και προποθσεις νταξης στο Μητρο Δημοσων Ισττοπων και Εφαρμογν (ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ.) Μορφ και διαδικασα χοργησης της γνωμοδτησης απ την ΕΣΑμεΑ στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. Τεχνικς και λειτουργικς απαιτσεις, προδιαγραφς και λλα τεχνικ ζητματα σχετικ με την εφαρμογ του ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ Διαδικασα παρακολοθησης.

24-7-20  ΥΠΑΝΕΠ 3360/20 (ΦΕΚ-3068 Β/23-7-20) : 2η Τροποποηση και αντικατσταση της υπ' αρ. 13346/25-07-2017 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με θμα «Ορισμς της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ως Ενδιμεσου Φορα του Επιχειρησιακο Προγρμματος Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020. Ανθεση αρμοδιοττων διαχερισης για Πρξεις πλην Κρατικν Ενισχσεων του Επιχειρησιακο Προγρμματος Ανπτυξη Ανθρπινου Δυναμικο, Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση 2014-2020», πως ισχει.

24-7-20  ΥΠΑΝΕΠ 78428/23-7-20 (ΑΔΑ: ΩΨΜΠ46ΜΤΛΡ-ΓΞ) : Εγκκλιος εκτιμσεων πληρωμν 2020 & προβλεπμενων δαπανν του ΠΔΕ στο πλασιο του ΜΠΔΣ2021-2024

24-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1γ/ΓΠ/οικ.47265/24-7-20 (ΑΔΑ: 605Κ465ΦΥΟ-Τ0Ε) : Συστσεις αναφορικ με την καθολικ χρση της μσκας /ασπδας προσπου σε Καταστματα Υγειονομικο Ενδιαφροντος (τροφμων και ποτν και παροχς υπηρεσιν) στα πλασια της πανδημας COVID-19

24-7-20  ΥΠΥΜΕ Γ475/45025/2285/20/24-7-20 (ΑΔΑ: ΩΙΜΣ465ΧΘΞ-ΚΝ5) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των οδικν συνδσεων με Αλβανα, Βρεια Μακεδονα και Τουρκα

24-7-20  ΥΠΕΚΥΠ 30452/Δ9/1093/24-7-20 (ΑΔΑ: 64ΔΔ46ΜΤΛΚ-7Θ0) : Πρσθετοι ροι υλοποησης των προγραμμτων επιμρφωσης εργαζομνων και εργοδοτν που προβλπει η υ.α. 39278/1823/25.7.2018 "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφλειας σε επιχειρσεις Β' και Γ' κατηγορας" (Β' 3001) πως ισχει, καθς και λλων προγραμμτων επιμρφωσης σε θματα υγεας και ασφλειας στην εργασα, στο πλασιο των μτρων πρληψης και ελγχου της διασπορς του κορωνοο SARS- COV-2.

24-7-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23-7-20 (ΑΔΑ: 6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2Δ) : Ν. 4674/2020 «Στρατηγικ Αναπτυξιακ Προοπτικ των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης, Ρθμιση ζητημτων αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν και λλες διατξεις» Ενημρωση υπαλλλων για υποχρωση υποβολς ΔΠΚ και ΔΟΣ.

24-7-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 121/14353/23-7-20 (ΑΔΑ: 6ΧΒ746ΜΤΛ6-5ΟΘ) : Γνωμοδτηση αριθ. 205/2019 του Ε' Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους δεια λγω ασθνειας τκνου

24-7-20  N. 4710/20 (ΦΕΚ-142 Α/23-7-20) : Προθηση της ηλεκτροκνησης και λλες διατξεις.

24-7-20  ΥΠΑΙΘ 98540/Ζ1/20 (ΦΕΚ-3073 Β/23-7-20) : Διεξαγωγ των εξετσεων κατ την επαναληπτικ εξεταστικ του Σεπτεμβρου για το ακαδημακ τος 2019-2020.

24-7-20  Κ.Υ.Α. 11677/20 (ΦΕΚ-3073 Β/23-7-20) : κτακτη οικονομικ ενσχυση των κατ’ εξαρεση λειτουργοντων τουριστικν καταλυμτων.

24-7-20  Κ.Υ.Α. 77616/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3072 Β/23-7-20) : Τροποποηση της υπ αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Περιβλλοντος και Ενργειας και Εσωτερικν «Καθορισμς ρων, προποθσεων, τεχνικν θεμτων, αναγκαων λεπτομερειν και διαδικασας για την παραχρηση απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης, υδτινου στοιχεου θλασσας, λιμνοθλασσας, μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν» (Β 1864), πως αυτ τροποποιθηκε με τις υπ’ αρ. 56468ΕΞ2020/5-6-2020 (Β 2198) και 66404 ΕΞ2020/29-06-2020 (Β 2697) μοιες.

24-7-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 17556/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3051 Β/23-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.1.2015 Υπουργικς Απφασης (Β' 116) με θμα «Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο «Πργραμμα Διαγεια» των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10Β ν. 3861/2010, πως προστθηκε με το ρθρο 16 ν. 4305/2014)».23-7-20  ΑΑΔΕ Ε2112/23-7-20  : Οδηγες για τη διεκπεραωση των επιστροφν

23-7-20  ΑΑΔΕ Ε2113/22-7-20 : Εφαρμογ των διατξεων περ φορολογικς κατοικας και μνιμης εγκατστασης σμφωνα με τον ν. 4172/2013 («Κ.Φ.Ε.») και τους καννες των Συμβσεων Αποφυγς Διπλς Φορολογας Εισοδματος και Κεφαλαου («Σ.Α.Δ.Φ.»), και αντιμετπιση ζητημτων διασυνοριακν εργαζομνων σμφωνα με τις διατξεις των Σ.Α.Δ.Φ., στο πλασιο της κρσης που προκλθηκε λγω της πανδημας COVID-19.

23-7-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/600/οικ.14533/23-7-20 : μεσες ενργειες για ενημρωση κατστασης θσεων των κκλων κινητικτητας 2018 & 2019

23-7-20  ΑΑΔΕ Α1165/20 (ΦΕΚ-3057 Β/23-7-20) : Παρταση προθεσμας εισαγωγς παραλαβς βιομηχανοποιημνων καπνν με επικολλημνες νσημες ταινες φορολογας μηδενικς αξας που διατθενται με απαλλαγ απ τις φορολογικς επιβαρνσεις και επιστροφς ενσμων ταινιν μηδενικς αξας προς καταστροφ.

23-7-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 20421/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3056 Β/23-7-20) : Διθεση διαδικτυακν υπηρεσιν στο Κεντρικ Σστημα Διακνησης Εγγρφων, Δρομολγησης και Διαλειτουργικτητας του Υπουργεου Ψηφιακς Διακυβρνησης μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

23-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/20 (ΦΕΚ-3053 Β/23-7-20) : Ρυθμσεις Θρας για την κυνηγετικ περοδο 2020 - 2021.

23-7-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.7/2/οικ. 14497/23-7-20 : μεσες ενργειες των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων για αποστολ στοιχεων

23-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 46543/ΕΓΚ.251/22-7-20 : Κυρσεις σε περπτωση παρλειψης δλωσης ληξιαρχικν γεγοντων

23-7-20  Κ.Υ.Α. 46526/20 (ΦΕΚ-3049 Β/22-7-20) : Ρθμιση ρων και προποθσεων για την προβολ υπαθριας διαφμισης.

23-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1170/20 (ΦΕΚ-3048 Β/22-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Α.1164/09.07.2020 απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν «Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τους μνες Ιολιο και Αγουστο 2020» (Β' 2867).

23-7-20  ΑΑΔΕ Α1171/20 (ΦΕΚ-3048 Β/22-7-20) : Εμπρθεσμη υποβολ της «Δλωσης Covid» του ρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β' 3579) απφασης του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε.

23-7-20  K.Y.A. Δ1α/Γ.Π.οικ.46695/20 (ΦΕΚ 3050 Β/22-7-2020): Τροποποηση της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.46164/ 20.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας και Υποδομν και Μεταφορν «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας, προς περιορι¬σμ της διασπορς του κορωνοιο COVID-19» (Β' 3009).

23-7-20  ΥΠΑΙΘ 94893/Δ2/20 (ΦΕΚ-3046 Β/22-7-20) : Καθορισμς εξεταστας λης για το τος 2021 για τα μαθματα που εξετζονται πανελλαδικ για την εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση αποφοτων Γ τξης Ημερησου Γενικο Λυκεου και Γ τξης Εσπερινο Γενικο Λυκεου.

23-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4δ/ΓΠ/οικ.44946/20 (ΦΕΚ-3045 Β/22-7-20) : Συμπλρωση - τροποποηση των ρθρων 1, 3, 5 της υπαρ. Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/2016 υπουργικς απφασης «Καθορισμς της διαδικασας τοποθτησης ιατρν στα Νοσηλευτικ Ιδρματα προς απκτηση ειδικτητας» (Β 314).

23-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/30038/ΔΠΓΚ/20 (ΦΕΚ-3044 Β/22-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 2/58493/ΔΠΓΚ/ 31.7.2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονο- μικν «Οικονομικ και Διοικητικ Ταξινμηση του Κρατικο Προπολογισμο» (Β' 3240).

23-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 75232/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3043 Β/22-7-20 ) : Κλυψη κστους παροχς υπηρεσιν κοινς ωφλειας.

23-7-20  K.Y.A. οικ. 29466/688/20 (ΦΕΚ-3042 Β/22-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 52618/1218/9-10-2018 (Β’ 4504) κοινς απφασης των Υπουργν Εσωτερικν, Οικονομας και Ανπτυξης, Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης και Οικονομικν που αφορ στο «Ειδικ πργραμμα απασχλησης για 5.500 νερ- γους πτυχιοχους αντατων εκπαιδευτικν και τεχνολογικν ιδρυμτων, ηλικας 22-29 ετν, σε Υπουργεα και εποπτευμενους δημσιους φορες, πως αυτο ορζονται στο ρθρο 51 του ν.1892/1990 (Α’ 101) και οι οποοι δεν ασκον οικονομικ δραστηριτητα».

23-7-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2242.10-4/ 45684/2020 (ΦΕΚ-3041 Β/22-7-20) : Αποστολ τκνων ασφαλισμνων στον Οκο Νατου σε ιδιωτικς κατασκηνσεις Αττικς και περιφρειας, για τη θεριν περοδο 2020.

23-7-20  K.Y.A. 10750/20 (ΦΕΚ-3040 Β/22-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 5001/19.03.2018 κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων, Οικονομικν και Τουρισμο με ττλο «Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ του στεγαστικο επιδματος των σπουδαστν των Ανωτρων Σχολν Τουριστικς Εκπαδευσης του Υπουργεου Τουρισμο» (Β 1023).22-7-20  ΟΑΕΔ 44159/22-7-20 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 10/2020 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3.500 ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 22 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ»

22-7-20  ΟΑΕΔ 44153/22-7-20 : 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 6/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 8.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-29 ΕΤΩΝ

22-7-20  ΕΦΚΑ 34/22-7-20 :  Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 27 του ν. 4670/20 (ΦΕΚ-43 Α), πως τροποποιθηκε και ισχει με το ρθρο 78 του Ν. 4690/20 (Α 104), για την απασχληση των συνταξιοχων λγω γρατος και παροχ οδηγιν

22-7-20  ΑΑΔΕ Α1161/20 (ΦΕΚ-3020 Β/21-7-20) : Πιστοποιητικ και βεβαισεις που εκδδουν οι Δ.Ο.Υ.

22-7-20  N. 4708/20 (ΦΕΚ-140 Α/21-7-20) : Κντρο Πολιτισμο και Δημιουργας ΑΚΡΟΠΟΛ και λοιπς διατξεις.

22-7-20  ΥΠΑΙΘ 89611/Δ2/20 (ΦΕΚ-3029 Β/21-7-20) : Τρπος διεξαγωγς και περιεχμενο της τρωρης εξτασης του μαθματος της Αρχαας Ελληνικς Γλσσας και Γραμματεας στο Γυμνσιο, τρπος διατπωσης των θεμτων και τρπος βαθμολγησης των δοκιμων.

22-7-20  Κ.Υ.Α. 18844/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-3021 Β/21-7-20) : Καθορισμς διοικητικς διαδικασας αρμοδιτητας Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο και του αντστοιχου εντπου που διεκπεραινεται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.).

22-7-20  Κ.Υ.Α. Φ.337/68/206005/Σ.4294/20 (ΦΕΚ-3002 Β/20-7-20) : Καθορισμς ειδικο ποσοστο επ του αριθμο των σπουδαστν-τριν που θα εισαχθον στα Αντατα Στρατιωτικ Εκπαιδευτικ Ιδρματα (ΑΣΕΙ) και στις Αντερες Στρατιωτικς Σχολς Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ) των Ενπλων Δυνμεων κατ το ακαδημακ τος 2020-2021

22-7-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 18806/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2995 Β/20-7-20) : Διθεση διαδικτυακς υπηρεσας «Πληροφορες Φορολογικο Μητρου» σε Φορες του Δημοσου μσω του Κντρου Διαλειτουργικτητας».

22-7-20  ΥΠΕΚΥΠ 27266/Δ1/8941/20 (ΦΕΚ-2992 Β/20-7-20) : Καθορισμς οργανικν μονδων του Υπουργεου Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων των οποων αρμοδιτητες μεταφρονται και ασκονται απ την Υπηρεσα Συντονισμο του ρθρου 38 του ν. 4622/2019 (Α 133).

22-7-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 7017/7/1-Θ/20 (ΦΕΚ-2965 Β/20-7-20) : Πρσληψη ιδιωτν για τις ανγκες ασφλειας φρορησης οποιασδποτε εγκατστασης χρων Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμν Κοινς Ωφλειας και Επιχειρσεων, καθς και για τη συνοδεα χρηματαποστολν αυτν.

22-7-20  ΥΠΑΙΘ 96784/Ε2/22-7-20 : Διαδικασα μετατξεων εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σε λλες δημσιες υπηρεσες για λγους υγεας

22-7-20  ΑΑΔΕ Ε2111/21-7-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 82 του ν. 4706/20 (ΦΕΚ-136 Α), σχετικ με την καταβολ σε δσεις του φρου εισοδματος φορολογικο τους 2019 και ΕΝΦΙΑ 2020 και την κπτωση 2% στην εφπαξ καταβολ του φρου εισοδματος21-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. 2/30551/ΔΠΓΚ/21-7-20  : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

21-7-20  ΕΦΚΑ 163180/21-7-20 : Να διαδικασα διαπστωσης αναπηρας για παρταση παροχς

21-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.46164/20 (ΦΕΚ-3009 Β/20-7-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο των χερσαων συνδσεων της Χρας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

21-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811/20 (ΦΕΚ-2997 Β/20-7-20) : Υπηρεσα Διακοπτμενου Φορτου, τπος και περιεχμενο Συμβσεων Διακοπτμενου Φορτου και καθορισμς συντελεστν διαφοροποησης αν κατηγορα Μονδων Παραγωγς, σμφωνα με τις διατξεις των ρθρων 143Α και 143Β του ν. 4001/2001, πως προστθηκαν με την παρ. 11 του ρθρου 17 του ν. 4203/2013.

21-7-20  ΥΠΥΜΕ Α/43545/2224/16-7-20 : Θματα εκμσθωσης με οδηγ μσω προκρατσεως με αντστοιχη σμβαση ελαχστου διρκειας Επιβατηγν Ιδιωτικν Χρσης (Ε.Ι.Χ.) οχημτων, κατ τις διατξεις των περιπτ. 1 ως 5 της υποπαρ. Η.2 της παρ. Η του ν.4093/2012 (Α' 222), του ν.4512/2018 (Α' 5) και των κατ' εξουσιοδτηση αυτν κανονιστικν πρξεων.

21-7-20  ΥΠΕΚΥΠ 29408/682/17-7-20 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις επ της με αριθμ. πρωτ. οικ. 23103/478/13¬06-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Καθορισμς του πλαισου εφαρμογς του Μηχανισμο ενσχυσης της απασχλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»» (Β' 2274)

21-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1169/20 (ΦΕΚ-3008 Β/20-7-20) : Ειδικτερα θματα για την εφαρμογ της παρ. 53α του ρθρου 72 του ν. 4174/13 σχετικ με την ακρωση / τροποποηση πρξεων διοικητικο προσδιορισμο φρου εισοδματος και πρξεων επιβολς προστμου που εκδθηκαν εντς του 2019, βσει της παρ. 2 του ρθρου 32 του ν. 4174/13

21-7-20  ΥΠ.ΜΕΤ.ΑΣΥΛΟΥ 21221/2020/20 (ΦΕΚ-3007 Β/20-7-20) : Παρταση ισχος των αδειν διαμονς και των δελτων διαμονς και μνιμης διαμονς, που εκδδονται κατ' εφαρμογ του ν. 4251/14 (Α 80) και του π.δ. 106/2007 (Α 135), καθς και των βεβαισεων κατθεσης ατησης των ρθρων 8 και 9 του ν. 4251/14

21-7-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 29190/ΟΙΚ.Φ.109.1/20-7-20 (ΦΕΚ-3005 Β/20-7-20) : Κανονισμς οργνωσης και λειτουργας του Εθνικο Συντονιστικο Κντρου Επιχειρσεων και Διαχερισης Κρσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), ρθμιση θεμτων διρθρωσης, στελχωσης και λοιπς διατξεις

21-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/20 (ΦΕΚ-2998 Β/20-7-20) : Τεχνικς οδηγες προσαρμογς υφιστμενων κτιρων και υποδομν για την προσβασιμτητα αυτν σε τομα με αναπηρα και εμποδιζμενα τομα σμφωνα με την ισχουσα νομοθεσα

21-7-20  ΥΠ.ΕΞ. Π2/29243/20 (ΦΕΚ-2988 Β/20-7-20) : Καθορισμς αρχν ειδικν και δυσμενν συνθηκν διαβωσης και πρσθετου χρνου δειας, για τους υπηρετοντες σε απομακρυσμνες χρες υπαλλλους του Υπουργεου Εξωτερικν

21-7-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.10043/24986/952/20 (ΦΕΚ-2943 Β/17-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Φ.10043/43602/Δ18.2592/10-8-18 απφασης (Β 3496) για την καταβολ βοηθματος αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολομενων, κατ' εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 44 του ν. 3986/11 (Α 152), στους ασφαλισμνους του ΕΦΚΑ (τως ΕΤΑΑ)

21-7-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.10035/24984/951/20 (ΦΕΚ-2943 Β/17-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Φ.80000/8252/253/26-3-13 απφασης (Β 705), για την καταβολ βοηθματος αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολομενων, κατ' εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 44 του ν. 3986/11 (Α 152), στους ασφαλισμνους του e-ΕΦΚΑ (τως ΟΑΕΕ και τως ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

21-7-20  Π.Δ. 55/20 (ΦΕΚ-138 Α/20-7-20) : Τροποποηση διατξεων π.δ. 7/17 "Αναδιταξη - αναδιοργνωση, σσταση και λειτουργα περιφερειακν υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας" (Α 14) και π.δ/τος 178/14 "Οργνωση Υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας" (Α 281)20-7-20  ΥΠΕΚΥΠ 217464/6-7-20 : Πρληψη της θερμικς καταπνησης των εργαζομνων υπ συνθκες κασωνα

20-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 45201/20-7-20 : Τετρμηνες συμβσεις για την αντιμετπιση κινδνων που προκπτουν απ την εμφνιση και διασπορ του κορωνοιο COVID-19

20-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 42626/8-7-20 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 375 παρ. 1 ν. 4700/20 (Α 127)

20-7-20  Κ.Υ.Α. 29465/687/20 (ΦΕΚ-2969 Β/20-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 34715/785/20-6-2018 κοινς υπουργικς απφασης (Β’ 2414) «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση ανργων 15.000 νων ηλικας 18-29 ετν, με μφαση στους πτυχιοχους ανωττων εκπαιδευτικν ιδρυμτων πανεπιστημιακο και τεχνολογικο τομα», πως ισχει.

20-7-20  Ν. 4706/20 (ΦΕΚ-136 Α/17-7-20) : Εταιρικ διακυβρνηση ανωνμων εταιρειν, σγχρονη αγορ κεφαλαου, ενσωμτωση στην ελληνικ νομοθεσα της Οδηγας (Εε) 2017/828 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, μτρα προς εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΕ) 2017/1131 και λλες διατξεις

20-7-20  ΟΑΕΔ 3921/80/20 (ΦΕΚ-2953 Β/17-7-20) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την απασχληση 3500 ανργων πτυχιοχων ανωττων εκπαιδευτικν ιδρυμτων, ηλικας 22 ως 29 ετν

20-7-20  Κ.Υ.Α. Δ11/ΟΙΚ.27032/952/20 (ΦΕΚ-2949 Β/17-7-20) : Τροποποηση της υπ' αριθ. Δ11/6385/148/10-4-20 κ.υ.α. "Ανθεση οργνωσης και λειτουργας κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους" (Β 1904)

20-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.45850/20 (ΦΕΚ-2948 Β/17-7-20) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.44076/20 κ.υ.α. των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς "Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασποπρς του κορωνοιο COVID-19" (B 2798)

20-7-20  K.Y.A. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.45681/20 (ΦΕΚ-2947 Β/17-7-20) : Παρταση ισχος της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.20030/21-3-20 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου ως και τις 2-8-20 (Β 985)

20-7-20  Κ.Υ.Α. 19702/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2945 Β/17-7-20) : Συμπλρωση της υπ’ αρ. 8721 ΕΞ 2020/7.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Δικαιοσνης και Επικρτειας «Μτρα Διευκλυνσης Ηλεκτρονικς κδοσης και Παραλαβς Πιστοποιητικν - Αναστολ εφαρμογς διατξεων για την υποχρεωτικ εισφορ υπρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρσημο) σε πιστοποιητικ που εκδδονται απ Υπηρεσες Δικαστικν Αρχν» (Β’ 1384).

20-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 42071/17-7-20 (ΦΕΚ-2938 Β/17-7-20) : Πρτυπος κανονισμς λειτουργας του περιφερειακο συμβουλου

20-7-20  ΥΠ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 7002/12/1-ΛΔ/20 (ΦΕΚ-2912 Β/17-7-20) : Τροποποηση της υπ' αριθμ. 7002/12/1-στ/99 κ.υ.α. "Εκπαδευση Ειδικν Φρουρν" (Β 1845)

 


 


17-7-20 ΥΝΑΝΠ 2252.1.1/45330/2020/20 (ΦΕΚ 2878 Β/16-7-2020) : Παρταση της περιδου εφαρμογς του ρθρου εξηκοστο δευτρου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α'75), πως χει κυρωθε με τον ν. 4684/2020 για τη διασφλιση της θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν και την ανγκη ανκτησης του ακτοπλοκο δικτου για την περοδο 21.07.2020--7.08.2020 (Α'86).

17-7-20 ΕΟΠΥΥ ΔΒ3Α/Φ.115/6/ΟΙΚ.20051/17-7-20 : Πρεγκριση της αναγκαιτητας αποστολς δεγματος δικαιοχων προς εξταση στο εξωτερικ απ το Αντατο Υγειονομικ Συμβολιο (Α.Υ.Σ.)  του ΕΟΠΥΥ, ταν αποδεδειγμνα δεν διενεργεται στην Ελλδα

17-7-20 ΕΦΚΑ 32/17-7-2020 : Καθορισμς της ηλεκτρονικς διαδικασας για τη χοργηση εξδων κηδεας απ τον e-Ε.Φ.Κ.Α

17-7-20 ΦΕΚ 2885 Β/17-7-2020 :

Κ.Υ.Α. 69301/20 : Τροποποηση της υπ'αριθμ. 61239/15-6-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ της ενσχυσης Φορολογικς Απαλλαγς σε επενδυτικ σχδια που χουν υπαχθε στις διατξεις του ν.4399/2016»

Κ.Υ.Α. 69298/20 : Τροποποηση της υπ'αρ. πρωτ. 61238/15-6-2020 κοινς υπουργικς απφασης «Εφαρμογ της ενσχυσης Φορολογικς Απαλλαγς σε επενδυτικ σχδια που χουν υπαχθε στις διατξεις του ν. 3908/2011»

17-7-20 ΥΠΑΙΘ Φ.14/89494/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ 2888 Β/17-7-2020) : Εκπαιδευτικς επισκψεις μαθητν και μαθητριν και μετακινσεις εκπαιδευτικν Δημσιων και Ιδιωτικν σχολεων Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης εντς και εκτς της χρας.

17-7-20 Κ.Υ.Α. Δ11/Οικ.28711/1021/20 (ΦΕΚ 2882 Β/16-7-2020) : Καθορισμς της διαδικασας χοργησης της ετσιας εισοδηματικς ενσχυσης οικογενειν ορεινν και μειονεκτικν περιοχν.16-7-20  ΥΠΕΚΥΠ 29262/948/16-7-20 : Διευκρινσεις για τη διαδικασα νταξης στον κτακτο μηχανισμ στριξης εργαζομνων και λψης αποζημωσης ειδικο σκοπο, για τους μνες Μιο και Ιονιο 2020, προκειμνου για εργαζμενους και εργαζμενες που βρσκονταν σε νμιμες δειες πως ασθενεας, μητρτητας εξμηνη ειδικ παροχ προστασας της μητρτητας οι οποες ληξαν κατ τη διρκεια αναστολς λειτουργας της επιχερησης με εντολ δημσιας αρχς, κατ’ εφαρμογ του ρθρου 34 του ν. 4690/2020 (Α' 104).

16-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 44318/ΕΓΚ.243/15-7-20  : Γνωστοποηση διατξεων και οδηγες εφαμρογς του θεσμικο πλαισου για την δλωση - διρθωση επιφνειας ακιντων στους ΟΤΑ α' βαθμο

16-7-20  ΥΠΥΜΕ  Α3/Οικ.39839/4369/15-7-20 : Τροποποηση της με αριθμ Α3/οικ. 26013/2872/04-05-2020 εγκυκλου αναφορικ με τα μτρα διεξαγωγς των θεωρητικν εξετσεων υποψηφων οδηγν

16-7-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/170/20 (ΦΕΚ-2877 Β/15-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» (Β' 2729).

16-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.45235/20 (ΦΕΚ-2876 Β/15-7-20) : Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, καθς και στα επαγγελματικ τουριστικ ημερπλοια στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

16-7-20  ΥΠΕΚΥΠ 29056/938/15-7-20 : Οδηγες για τη χοργηση της δειας φροντδας παιδιο σε σχση με τις αναστολς συμβσεων εργασας εργαζομνων λγω των κτακτων και προσωρινν μτρων στην αγορ εργασας για την αντιμετπιση και τον περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19

16-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.45236/20 (ΦΕΚ-2875 Β/15-7-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/18.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας και Εσωτερικν «Καννες τρησης αποστσεων σε οργανωμνες ιδιωτικς και μη παραλες στο σνολο της επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, ισχος απ τις 18.6.2020 ως και τις 2.7.2020» (B’ 2420).

16-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.45237/20 (ΦΕΚ-2874 Β/15-7-20) : Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 15.7.2020 ως και 31.7.2020.

16-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.45233/20 (ΦΕΚ-2873 Β/15-7-20)  : Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, ανεξαρττως σημαας, που προρχονται απ το εξωτερικ, στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19.

16-7-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 10988/20 (ΦΕΚ-2872 Β/15-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 9800/26-06-2020 υπουργικς απφασης «Επιλογ τουριστικν καταλυμτων για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου μετδοσης του COVID-19» (Β' 2600), πως ισχει.

16-7-20  Κ.Υ.Α. 28818/664/20 (ΦΕΚ-2872 Β/15-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 40052/2007 απφασης των Υπουργν Εθνικς Παιδεας και Θρησκευμτων και Απασχλησης και Κοινωνικς Προστασας «Καθορισμς Λειτουργας των Επαγγελματικν Σχολν (ΕΠΑΣ) Μαθητεας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 (Β' 1500)», πως ισχει.

16-7-20  ΥΠΑΙΘ Φ.153/91497/Α5/20 (ΦΕΚ-2872 Β/15-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Φ.151/20049/Β6/2007 υπουργικς απφασης «Πρσβαση στην τριτοβθμια εκπαδευση αποφοτων δευτεροβθμιας εκπαδευσης που υπγονται στις ειδικς κατηγορες του εδαφου α' της παρ. 4 του ρθρου 2 του ν. 2525/1997» (B' 272).

16-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.45231/20 (ΦΕΚ-2868 Β/15-7-20) : Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με την Τουρκα, την Αλβανα, τη Βρεια Μακεδονα και τη Σουηδα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.15-7-20  ΑΑΔΕ Ε2110/14-7-20 : Κοινοποηση των διατξεων της υπ' αριθμ. 11341-11/06/2020 (Β' 2252) απφασης του Υπουργο Μετανστευσης και Ασλου "Παρταση ισχος Δελτων Αιτοντων Διεθν Προστασα (Δ.Α.Δ.Π.)

15-7-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/4/οικ.14000/15-7-20 : Διενργεια της αξιολγησης του προσωπικο του δημοσου τομα για την αξιολογικ περοδο του τους 2019 - Εισαγωγ στοιχεων απ τις Διευθνσεις Διοικητικο Προσωπικο

15-7-20  ΟΑΕΔ 42130/15-7-20 : 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 12/2017 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ:
Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1.200 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (ΑμεΑ), ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ, ΝΕΑΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ
Β) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

15-7-20  ΥΠ.ΟΙΚ. Α1164/20 (ΦΕΚ-2867 Β/15-7-20) : Προσδιορισμς πληττμενων επιχειρσεων για την απαλλαγ απ την υποχρωση καταβολς του 40% του συνολικο μισθματος για τους μες Ιολιο και Αγουστο 2020.

15-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.44823/20 (ΦΕΚ-2866 Β/14-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/ 28.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 2602), πως τροποποιθηκε με την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44071/11.7.2020 κοιν απφαση των ιδων Υπουργν (Β' 2796).

15-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.44822/20 (ΦΕΚ-2865 Β/14-7-20) : Καννες τρησης αποστσεων στα δικαστρια και τις εισαγγελες της χρας απ 16.7.2020 ως και 15.9.2020 για προληπτικος λγους δημσιας υγεας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

15-7-20  ΟΑΕΔ 42119/15-7-20 : 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 - Πργραμμα επιχοργησης για την απασχληση 8.500 μακροχρνια ανργων, ηλικας 55-67 ετν σε α) κθε εδους Νομικ Πρσωπα Δημοσου Δικαου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρσεις, φορες και οργανισμο του δημσιου τομα, πως αυτς επαναοριοθετθηκε με βση το ρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α' 101), που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα και γ) επιχειρσεις της τοπικς αυτοδιοκησης πρτου και δευτρου βαθμο (Δμων και Περιφερειν) του Ν. 3852/2010, που ασκον τακτικ οικονομικ δραστηριτητα

15-7-20  ΟΑΕΔ 42118/15-7-20 : ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 9/2020 - ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 8.300 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ»

15-7-20  Ν. 4704/20 (ΦΕΚ-133 Α/14-7-20) : Επιτχυνση και απλοστευση της ενσχυσης οπτικοακουστικν ργων, ενσχυση της Ψηφιακς Διακυβρνησης και λλες διατξεις.

15-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44820/20 (ΦΕΚ-2864 Β/14-7-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41080/30.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας, Εσωτερικν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου της απαγρευσης του αππλου και κατπλου κρουαζιερπλοιων στην ελληνικ Επικρτεια, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 1.7.2020 ως και 15.7.2020» (Β’ 2661), ως και τις 31.7.2020.

15-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44818/20 (ΦΕΚ-2863 Β/14-7-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33466/31-5-2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Περιβλλοντος και Ενργειας, Δικαιοσνης και Εσωτερικν «Καννες τρησης αποστσεων και καθεστς λειτουργας, για το χρονικ διστημα απ 1-6-2020 ως και 15-7-2020, των μμισθων, μισθων υποθηκοφυλακεων, των κτηματολογικν γραφεων Ρδου, Κω - Λρου, των κτηματολογικν γραφεων Πειραι, Θεσσαλονκης, καθς και των κτηματολογικν γραφεων και υποκαταστημτων του Φορα “Ελληνικ Κτηματολγιο”, στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β 2093) ως και τις 15-9-2020.

15-7-20  ΥΠΑΝΕΠ 73534/20 (ΦΕΚ-2861 Β/14-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 40597 – 22/04/2020 απφασης σστασης και συγκρτησης επιτροπς στο Υπουργεο Ανπτυξης και Επενδσεων για την αναμρφωση και τον εκσυγχρονισμ του θεσμικο πλαισου, το οποο διπει τις δημσιες συμβσεις προμηθειν αγαθν και υπηρεσιν (Β 1686)14-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/66754/810/20 (ΦΕΚ-2852 Β/13-7-20) : Νος μεταβατικς Μηχανισμς Αποζημωσης Ευελιξας σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 143Δ του ν. 4001/2011 (Α 179), πως τροποποιθηκε και ισχει.

14-7-20  ΑΑΔΕ Ε2109/14-7-20 : Παροχ διευκρινσεων χοργησης της ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς μετ την δημοσευση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163 (Β' 2787/10.07.2020)

14-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ2Α/ΓΠ/ΟΙΚ.44442/13-7-20 : Ολομερη λειτουργα Νοσοκομεων

14-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44459/20 (ΦΕΚ-2858 Β/13-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/11.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Παιδεας και Θρησκευμτων,Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Πολιτισμο και Αθλητισμο, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας,προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 2798).

14-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44457/20 (ΦΕΚ-2857 Β/13-7-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης πανηγρεων και λλων αντστοιχων δημσιων ανοικτν εκδηλσεων, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 13.7.2020 ως και 31.7.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

14-7-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/364877/9500/20 (ΦΕΚ-2856 Β/13-7-20) : Αντικατσταση του ρθρου μνου της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/360901/9381/2020 κοινς υπουργικς απφασης «Τροποποηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ ΤΟΠΥΝΣ/126463 «Τλη φωτογρφησης - κινηματογρφησης και χρσης οπτικοακουστικν ργων και απεικονσεων αρχαιολογικν χρων, ιστορικν τπων, μνημεων, μουσειακν εκθσεων και συλλογν. Τλη πραγματοποησης εκδηλσεων σε αρχαιολογικος χρους, ιστορικος τπους και ακνητα μνημεα» (Β’ 3046)» (Β 2786).

14-7-20  Κ.Υ.Α. οικ. 28011/635/20 (ΦΕΚ-2855 Β/13-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β 2307) κοινς απφασης των Αναπληρωτν Υπουργν Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης και Οικονομικν, πως ισχει.

14-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/56369/676/20 (ΦΕΚ-2853 Β/13-7-20) : Καθορισμς χρονοδιαγρμματος για την ναρξη λειτουργας των Αγορν Επμενης Ημρας, Ενδοημερσιας και Εξισορρπησης του ν. 4425/2016 (Α 185), ως ισχει, σμφωνα με την παρ. 1 του ρθρου 1 του ν. 4643/2019 (Α’ 193), ως ισχει.

14-7-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2252.1.1/43945/20 (ΦΕΚ-2851 Β/13-7-20) : Συμβσεις ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δευτρου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 75), πως χει κυρωθε με το ρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α ’86) για τη διασφλιση της θαλσσιας συγκοινωνιακς εξυπηρτησης νησιωτικν περιοχν και την ανγκη ανκτησης του ακτοπλοκο δικτου για την περοδο 11.07.2020 – 20.07.2020

14-7-20  Κ.Υ.Α. 1926/20 (ΦΕΚ-2850 Β/13-7-20) : Πιλοτικ εφαρμογ του μτρου του Μεταφορικο Ισοδναμου στη μεταφορ καυσμων στα νησι για το τος 2020.

14-7-20  ΥΠΕΚΥΠ Φ.ΕΦΚΑ/26496/712/20 (ΦΕΚ-2848 Β/13-7-20) : Καθορισμς ημερομηνας καταβολς των επικουρικν συντξεων του Ηλεκτρονικο Εθνικο Φορα Κοινωνικς Ασφλισης e-ΕΦΚΑ).

14-7-20  ΥΠΑΙΘ Φ.7/86136/ΓΔ4/20 (ΦΕΚ-2847 Β/13-7-20) : Ορισμς σχολικν μονδων για την εφαρμογ της πιλοτικς δρσης «Εργαστρια Δεξιοττων» στην Πρωτοβθμια και Δευτεροβθμια Εκπαδευση.

14-7-20  ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΝΗΣ.ΠΟΛ. 2133.3/41950/2020 (ΦΕΚ-2846 Β/13-7-20) : Απφαση καθορισμο εισιτηρου διαφορετικο τπου.

14-7-20  Κ.Υ.Α. 17679/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2845 Β/13-7-20) : Καθορισμς διοικητικς διαδικασας αρμοδιτητας Υπουργεου Μετανστευσης και Ασλου και των αντστοιχων εντπων, που διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.).

14-7-20  ΥΠΕΚΥΠ Δ11/οικ.26396/920/2020 (ΦΕΚ 2837 Β/13-07-2020) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ22/οικ. 11828/293/ 13-3-2017 απφασης «Kαθορισμς προποθσεων για δεια δρυσης και λειτουργας Μονδων Φροντδας, Προσχολικς Αγωγς και Διαπαιδαγγησης (Βρεφικν - Παιδικν - Βρεφονηπιακν Σταθμν, Μονδων Απασχλησης βρεφν και νηπων) απ φορες Ιδιωτικο Δικαου, κερδοσκοπικο και μη χαρακτρα» (Β 1157).

14-7-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/63628/410/20 (ΦΕΚ-2841 Β/13-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.6.2019 (Β 2583) κοινς απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας και του Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με ττλο: Προκρυξη Β κκλου του προγρμματος «Εξοικονμηση κατ’ οκον II», που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.13-7-20  ΥΠΕΚΥΠ B/7/οικ.26994/1466/13-7-20 : Εφαρμογ των διατξεων της υποπαραγρφου ΙΑ.2 του ρθρου Πρτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α85).

13-7-20  ΟΑΕΔ 27354/622/20 (ΦΕΚ-2800 Β/13-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινς απφασης των Αναπληρωτν Υπουργν Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Κοινωνικς Αλληλεγγης και Οικονομικν «Ειδικ Πργραμμα ενσχυσης εργοδοτν για την πρσληψη 2.000 ανργων Ατμων με Αναπηρες (ΑμεΑ), Απεξαρτημνων απ εξαρτησιογνες ουσες. Αποφυλακισμνων, Νεαρν Παραβατικν Ατμων Νεαρν Ατμων που βρσκονται σε κοινωνικ κνδυνο και Πργραμμα Επιχοργησης 50 θσεων Εργονομικς Διευθτησης του χρου εργασας για τομα με Αναπηρες (ΑμεΑ)» (Β' 2963), πως ισχει.

13-7-20  ΟΑΕΔ 3433/67/20 (ΦΕΚ-2799 Β/13-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 357/07/09-02-2016 απφασης του Δ.Σ. του Οργανισμο (Β' 455) με την οποα εγκρθηκε η υπ' αρ. 72/3/26-01-2016 διατπωση γνμης της Επιτροπς του ΕΛΕΚΠ και κατρτιση δο ξεχωριστν προγραμμτων Απασχλησης με διακριτικος ττλους: Α) «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων με προσωπικ νω των εκοσι θσεων πλρους απασχλησης, για την πρσληψη 5.000 ανργων που βρσκονται σε μειονεκτικ και ιδιατερα μειονεκτικ θση, ηλικας νω των 50 ετν» και Β) «Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων με προσωπικ ως εκοσι θσεων πλρους απασχλησης, για την πρσληψη 10.000 ανργων ηλικας νω των 50 ετν», με την κατρτιση Α) «Προγρμματος επιχοργησης επιχειρσεων, για την πρσληψη 1.000 ατμων, που βρσκονται σε μειονεκτικ θση και σε ιδιατερα μειονεκτικ θση» και Β) «Προγρμματος επιχοργησης επιχειρσεων, για την πρσληψη 14.000 ανργων ηλικας 30 ετν και νω».

13-7-20  N. 4703/20 (ΦΕΚ-131 Α/10-7-20) : Δημσιες υπαθριες συναθροσεις και λλες διατξεις.

13-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44076/20 (ΦΕΚ-2798 Β/11-7-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας,προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

13-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44074/20 (ΦΕΚ-2797 Β/11-7-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας επιμρους ιδιωτικν επιχειρσεων και λλων χρων συνθροισης κοινο, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 13.7.2020 ως και 26.7.2020, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

13-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44072/20 (ΦΕΚ-2796 Β/11-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/30.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με Τουρκα, Ηνωμνο Βασλειο, Βρεια Μακεδονα, Αλβανα και Σουηδα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ την 1.7.2020 ως και τις 15.7.2020» (Β’ 2660).

13-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44071/20 (ΦΕΚ-2796 Β/11-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν, Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Υποδομν και Μεταφορν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του δειγματοληπτικο εργαστηριακο ελγχου και του προσωρινο περιορισμο προσπων που εισρχονται απ την αλλοδαπ, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19» (Β’ 2602).

13-7-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 10639/20 (ΦΕΚ-2795 Β/11-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 9800/26.06.2020 Υπουργικς Απφασης «Επιλογ τουριστικν καταλυμτων για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου μετδοσης του COVID-19» (ΦΕΚ Β’2600), πως ισχει.

13-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.44063/20 (ΦΕΚ-2789 Β/10-7-20) : Επιβολ του μτρου της αναγκαστικς διθεσης στο Δημσιο ξενοδοχειακο καταλματος για την κλυψη κτακτων αναγκν προσωρινς διαμονς φυσικν προσπων, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας, στο πλασιο αντιμετπισης του κινδνου μετδοσης του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 10.7.2020 ως και 30.09.2020.

13-7-20  Κ.Υ.Α. 73056/20 (ΦΕΚ-2788 Β/10-7-20) : Παρταση ισχος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας «Αντικατσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Δλωση αποθεμτων υγειονομικο υλικο και τροφμων” (Β’ 1481), πως τροποποιθηκε με  την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοιν απφαση των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας “Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων και Υγεας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454).

13-7-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/163/20 (ΦΕΚ-2787 Β/10-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων «Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020» Β 2729).

13-7-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/360901/9381/20 (ΦΕΚ-2786 Β/10-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/126463 «Τλη φωτογρφησης - κινηματογρφησης και χρσης οπτικοακουστικν ργων και απεικονσεων αρχαιολογικν χρων, ιστορικν τπων, μνημεων, μουσειακν εκθσεων και συλλογν. Τλη πραγματοποησης εκδηλσεων σε αρχαιολογικος χρους, ιστορικος τπους και ακνητα μνημεα» (Β’ 3046).10-7-20  ΥΠΥΜΕ Γ5/οικ.42005/1250/10-7-20 : Διευκρινσεις για ισχοντα μτρα στους εργαζμενους στις διεθνες οδικς μεταφορς εμπορευμτων και επιβατν, για τον περιορισμ διδοσης του κορωνοο.

10-7-20  Κ.Υ.Α. 27039/617/20 (ΦΕΚ-2783 Β/9-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. οικ. 23102/477/ 12.06.2020 κοινς υπουργικς απφασης «Μτρα οικονομικς ενσχυσης εποχικ εργαζομνων Αναστολ συμβσεων εργασας εργαζομνων των επιχειρσεων εργοδοτν του ιδιωτικο τομα που πλττονται σημαντικ» (Β' 2268).

10-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Α1Β/ΓΠ/86822/20 (ΦΕΚ-2783 Β/9-7-20) : Τροποποηση (1η) της υπ' αρ. Α1β/Γ.Π.: 61292/ 05.09.2019 απφασης, με θμα: «Σσταση στο Αντατο Υγειονομικ Συμβολιο (Α.Υ.Σ.) του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ειδικν, μη αμειβμενων Επιτροπν, που αφορον στην γκριση για διενργεια ειδικν εξετσεων, ειδικν θεραπειν και ειδικν επεμβσεων ασθενν.

10-7-20  ΥΠΕΚΥΠ 27759/Δ1/9161/20 (ΦΕΚ-2780 Β/9-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμς ρων ηλεκτρονικς υποβολς εντπων αρμοδιτητας Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)» (Β3520) απφασης του Υπουργο Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, πως τροποποιθηκε και ισχει.

10-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.43647/20 (ΦΕΚ-2776 Β/9-7-20) : Επιβολ του μτρου της προσωρινς απαγρευσης λειτουργας λακς αγορς της περ. 9 του ρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικ διστημα απ 9.7.2020 ως και 18.7.2020, για προληπτικος λγους δημσιας υγεας προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.9-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 43024/8-7-20 : Ενημρωση περ διατξεων του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α' 31-7-2017).

9-7-20  ΑΑΔΕ Ε2108/7-7-20 : Παρδοση αγαθν με απαλλαγ απ το φρο προστιθμενης αξας που προορζονται για τον εφοδιασμ πλοων ναυτιλιακν εταιρειν, η διαχεριση των οποων χει ανατεθε σε επιχειρσεις εγκατεστημνες στην Ελλδα βσει του ΑΝ 89/67 - Τρηση τελωνειακν διατυπσεων εξαγωγς και τιμολγηση της παρδοσης αγαθν

9-7-20  ΥΠΥΜΕ 41730/645/7-7-20 : Παργραφος 1 του ρθρου 4 του Καν. (ΕΕ) 2020/698 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 25ης Μαου 2020

9-7-20  ΥΠΥΜΕ 33258/516/7-7-20 : Συμπληρωματικς διευκρινσεις για τον τεχνικ λεγχο οχημτων μετ την επαναλειτουργα των ΚΤΕΟ μετ την ρση των κτακτων μτρων για την αποφυγ της διασπορς και εξπλωσης του κορωνοιο COVID-19 στη χρα μας

9-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.43393/9-7-20 : Σχετικ με την υποβολ υποψηφιτητας ιατρν κλδου ΕΣΥ σε να προκρυξη

9-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.43195/20 (ΦΕΚ-2775 Β/8-7-20) : Παρταση ισχος της κοινς απφασης των Υπουργν Παιδεας και Θρησκευμτων και Υγεας με υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 «Επιβολ προσωρινν μτρων στους θρησκευτικος χρους λατρεας για την προστασα της δημσιας υγεας ναντι του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6.6.2020 ως και 9.7.2020» (Β’ 2111), ως και τις 21.8.2020.

9-7-20  Κ.Υ.Α. 71383/20 (ΦΕΚ-2774 Β/8-7-20) : Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου Διαδικασα Εφαρμογς της Δρσης «Εναρμνιση οικογενειακς και επαγγελματικς ζως» τους 2020-2021, συγχρηματοδοτομενης απ το Ευρωπακ Κοινωνικ Ταμεο στο πλασιο του Εταιρικο Συμφνου για το Πλασιο Ανπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματικ Περοδο 2014-2020

9-7-20  ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/20 (ΦΕΚ-2773 Β/8-7-20) : Καθορισμς των διοικητικν πρξεων, των λοιπν πρσφορων στοιχεων, των τεχνικν προδιαγραφν και της διαδικασας για την αυτεπγγελτη αναμρφωση και κατρτιση των δασικν χαρτν κατ το ρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

9-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Γ4β/ΓΠ/οικ.41763/20 (ΦΕΚ-2771 Β/8-7-20) : Κατανομ ιδιωτν ιατρν σε δημσια νοσοκομεα μεταξ των Υ.ΠΕ. για την αντιμετπιση κτακτων αναγκν.

9-7-20  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/334109/8288/2290/755/20 (ΦΕΚ-2769 Β/8-7-20) : Παρταση προθεσμας διεξαγωγς εισαγωγικν, επαναληπτικν, κατατακτηρων και διπλωματικν εξετσεων Ανωτρων Σχολν Δραματικς Τχνης και Αντερων Σχολν Χορο.

9-7-20  ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΣΠ/ΔΚΕ/ΤΕΘΧ/328947/8157/2258/728/20 (ΦΕΚ-2769 Β/8-7-20) : Εισαγωγικς εξετσεις Ανωτρων Σχολν Χορο, σχολικο τους 2020-2021.8-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 42452/8-7-20 : Ελεγχος των καθυστερσεων κατ τη διαδικασα χοργησης αναρρωτικν αδειν σε υπαλλλους των Δμων, Περιφερειν και των ΝΠΔΔ αυτν - Παροχ στοιχεων για το Α' εξμηνο 2020

8-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.42887/20 (ΦΕΚ-2767 Β/7-7-20) : Καννες τρησης αποστσεων σε ιδιωτικς επιχειρσεις, δημσιες υπηρεσες και λλους χρους συνθροισης κοινο στο σνολο της Επικρτειας,προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19.

8-7-20  Ν. 4702/20 (ΦΕΚ-130 Α/3-7-20) : Κρωση: α) της απ 23.6.2020 τροποποησης της απ 6.9.2018 Σμβασης Δωρες, β) των απ 23.6.2020 Επιμρους Συμβσεων Δωρες για τα ργα ΙΧ και Χ και γ) της απ 23.6.2020 τροποποησης της Επιμρους Σμβασης Δωρες για το ργο VII Τραμα της απ 6.9.2018 Σμβασης Δωρες μεταξ του Ιδρματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικο Δημοσου για την ενσχυση και αναβθμιση των υποδομν στον τομα της υγεας, που κυρθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α' 89), συμπλρωση του ν. 4693/2020 (Α' 116) και λλες διατξεις.

8-7-20  ΥΠΑΙΘ 87763/Ζ1/20 (ΦΕΚ-2766 Β/7-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 77275/Ζ1/19-06-2020 υπουργικς απφασης με θμα: «Αντιστοιχες Τμημτων, Εισαγωγικν Κατευθνσεων και Προγραμμτων Σπουδν των Α.Ε.Ι. και των Αντατων Εκκλησιαστικν Ακαδημιν, ακαδημακο τους 2020-2021» (Β 2549).

8-7-20  Κ.Υ.Α. 10340/20 (ΦΕΚ-2765 Β/7-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 8825/12.6.2020 απφασης Υπουργν Οικονομικν και Τουρισμο με ττλο «Μσθωση τουριστικν καταλυμτων για την κλυψη αναγκν δημσιας υγεας για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου της μετδοσης του COVID-19 (Β 2270)».

8-7-20  Κ.Υ.Α. 1723/179088/20 (ΦΕΚ-2764 Β/7-7-20) : Καθορισμς των λεπτομερειν εφαρμογς του μτρου της απσταξης ονου σε περπτωση κρσης που πραγματοποιεται στο πλασιο του ρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδτηση Καν (ΕΕ) 2020/592».

8-7-20  Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/62281/399/20 (ΦΕΚ-2760 Β/7-7-20) : Τροποποηση της υπαρ. 171563/131/21.02.2018 κοινς απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος και Ενργειας και του Αναπληρωτ Υπουργο Οικονομας και Ανπτυξης με ττλο: «Προκρυξη του προγρμματος "Εξοικονμηση κατ’ οκον II", που θα υλοποιηθε στο πλασιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020» (Β756), πως χει τροποποιηθε και ισχει.

8-7-20  ΑΑΔΕ Α1157/20 (ΦΕΚ-2759 Β/7-7-20) : Καθορισμς των απαιτομενων δικαιολογητικν και κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την απδειξη της καταστροφς των πλοων της δετερης κατηγορας του ν. 27/1975 (Α 77), με βση τις διατξεις της παρ. 5 του ρθρου 17, πως ισχουν μετ την τροποποηση τους με το ρθρο 58 του ν. 4646/2019 (Α 201).

8-7-20  Κ.Υ.Α. Φ.337/38/197215/Σ.2731/20 (ΦΕΚ-2759 Β/7-7-20) : Καθορισμς του αριθμο των σπουδαστν-τριν που θα εισαχθον στα Αντατα Στρατιωτικ Εκπαιδευτικ Ιδρματα (ΑΣΕΙ) και στις Αντερες Στρατιωτικς Σχολς Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ) των Ενπλων Δυνμεων κατ το ακαδημακ τος 2020-2021.

8-7-20  ΕΦΚΑ 31/8-7-20 : Μεωση απ 1/6/2020 των ασφαλιστικν εισφορν εργοδτη - εργαζμενου για τους απασχολομενους με πλρη απασχληση σε εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 48 του ν. 4670/20

8-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Δ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.42685/2-7-20 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας σε περιπτσεις φυσικν καταστροφν πως οι πυρκαγις

8-7-20  ΑΑΔΕ Ε2107/7-7-20 : Διαδικασα υποβολς δηλσεων φορολογας κεφαλαου, κοινοποησης των πρξεων προσδιορισμο του φρου και λψης πιστοποιητικν των φορολογιν κεφαλαου - Εφαρμογ της απφασης Α1137/20 (ΦΕΚ-2423 Β)

8-7-20  ΑΑΔΕ Ε2106/7-7-20 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 35 και 46 του ν. 4701/20 (ΦΕΚ-128 Α) για θματα φορολογας κεφαλαου

8-7-20  ΑΑΔΕ Ε2105/1-7-20 : Συμπλρωση της εγκυκλου υπ' αριθμ. Ε2050/20 με θμα την παροχς οδηγιν, στο πλασιο λψης κτακτων μτρων για την αντιμετπιση του κινδνου διασπορς του κορωνοιο COVID-19, κατ την εκτλεση τελωνειακν εργασιν

8-7-20  ΥΠ.ΕΣ. 41272/2-7-20 : Ενημρωση για την αποδοχ απ τον Υπουργ Εσωτερικν της αριθμ. 48/20 Ατομικς Γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους

8-7-20  ΕΦΚΑ 30/7-7-20 : Νες εισφορς Επικουρικς ασφλισης και εφπαξ παροχν Ελεθερων Επαγγελματιν, Αυτοαπασχολομενων και μμισθων δικηγρων, μηχανικν και υγειονομικν

8-7-20  ΥΠΥΜΕ Γ5/40861/1198/6-7-20 : Διευκρινσεις για τα ισχοντα μτρα στους εργαζμενους στις διεθνες οδικς μεταφορς εμπορευμτων και επιβατν, για τον περιορισμ διδοσης του κορωνοιο

8-7-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 10424/7-7-20 : Τρτη (γ) τροποποηση Δημσιας Πρσκλησης προς δικαιοχους και παρχους καταλυμτων για υποβολ αιτσεων συμμετοχς στο πργραμμα "Τουρισμς για λους" τους 2020

8-7-20  ΟΑΕΔ 40036/7-7-20 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων παρχων τουριστικν καταλυμτων και ακτοπλοικν εισιτηρων που επιθυμον να συμμετσχουν στο πργραμμα Κοινωνικο Τουρισμο περιδου 2020-2021

8-7-20  ΟΑΕΔ 38800/2-7-20 : Ενργεια Δ-Επιδτηση θσεων εργασας του ργου με κωδικ «Ενργεια Δ-Επιδτηση θσεων εργασας του ργου με κωδικ «EGF/2018/003 EL/Atticapublishing» που συγχρηματοδοτεται απ το Ευρωπακ Ταμεο Προσαρμογς στην Παγκοσμιοποηση (ΕΤΠ) Περιδου 2014-2020 με ττλο: «Ενργειες που αφορον απολσεις σε επιχειρσεις στον κλδο 58 της NACE Αναθ. 2(Εκδοτικς δραστηριτητες) στην επιπδου NUTS2 Περιφρεια Αττικς (EL30)»7-7-20  ΥΠ.ΕΠΙΚΡ. 15660/ΕΞ2020/20 (ΦΕΚ-2747 Β/6-7-20) : Εφαρμοστικ απφαση του Εθνικο Προγρμματος Απλοστευσης Διαδικασιν, βσει του ρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α 167).

7-7-20  ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/39/12376/20 (ΦΕΚ-2726 Β/3-7-20) : Καθορισμς ωρν λειτουργας των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (Κ.Ε.Π.).

7-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1/23791/7995/20 (ΦΕΚ-2726 Β/3-7-20) : Καθορισμς αναγκν εποχικο προσωπικο Παιδικν Εξοχν - Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος τους 2020.6-7-20  ΑΑΔΕ Ε2100/30-6-20 : Κοινοποηση της αριθ. Α.1134/5-6-2020 Κοινς Απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Ανπτυξης και Επενδσεων για την τροποποηση της Τ. 392/8/Β0019/16.12.2002 μοιας.

6-7-20  ΕΦΚΑ 144362/6-7-20 : Αναζτηση στοιχεων διαδοχικς ασφλισης που αφορ χρνο Ναυτικς Υπηρεσας

6-7-20  Κ.Υ.Α. Α1158/20 (ΦΕΚ-2745 Β/4-7-20) : Ανακαθορισμς του χρνου επικαιροποησης των δημοσιοποιομενων καταστσεων ληξιπρθεσμων οφειλν για το τος 2020.

6-7-20  ΑΑΔΕ Α1159/20 (ΦΕΚ-2725 Β/9-7-20) : Τροποποηση της απφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/ 2014 (Β' 179) «Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν», πως ισχει.

6-7-20  Κ.Υ.Α. 845/174099/20 (ΦΕΚ-2725 Β/9-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινς απφασης των Αναπληρωτν Υπουργν Οικονομικν και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων με θμα «Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/Εκτροφς, σε εφαρμογ του ν. 3877/ 2010 (Α' 160), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστικ Ενημερτητα» (Β' 1239).

6-7-20  ΑΑΔΕ Ε2104/3-7-20 : Φορολογικ αντιμετπιση της αποζημωσης των μελν των Ανεξρτητων Επιτροπν Προσφυγν του ρθρου 5 του ν.4375/2016 μετ την ψφιση του ρθρου 16 του ν.4690/2020 (Α 104/30.5.2020).

6-7-20  ΑΑΔΕ Ε2103/3-7-20 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 49 του ν.4701/2020 (Α' 128) αναφορικ με την παρταση προθεσμας υποβολς της ατησης του κατασκευαστ οικοδομν για την υπαγωγ στο καθεστς αναστολς του φρου.

6-7-20  ΑΑΔΕ Ε2102/25-6-20 : Κοινοποηση διατξεων του ν.4646/2019 (Α'201) «Φορολογικ μεταρρθμιση και αναπτυξιακ δισταση για την Ελλδα του αριο» καθς και της υπ' αριθμ. Α.1116/18-052020 (Β'2127 και Β'2672 για διρθωση σφλματος) Κοινς Απφασης του Υφυπουργο Οικονομικν και του Διοικητ της Α.Α.Δ.Ε.

6-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.42073/20 (ΦΕΚ-2746 Β/5-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/30.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Εσωτερικν «Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 1.7.2020 ως και 15.7.2020» (Β 2658), πως ισχει, ως προς την απαγρευση εισδου στη χρα υπηκων της Δημοκρατας της Σερβας, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ 6.7.2020 ως και 15.7.2020.

6-7-20  ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ ΕΑΛΕ/ΓΠ/οικ.40947/20 (ΦΕΚ-2738 Β/4-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 33003/27-04-2018 απφασης του Αναπληρωτ Υπουργο Υγεας, «Καθορισμς κριτηρων επιλογς γνωμοδοτοντων ιατρν που συμμετχουν στο Σστημα Ηλεκτρονικς Προγκρισης (Σ.Η.Π.) του Εθνικο Οργανισμο Παροχς Υπηρεσιν Υγεας (ΕΟΠΥΥ)» (Β’ 1577).

6-7-20  Κ.Υ.Α. 2252.1.1/41958/20 (ΦΕΚ-2735 Β/4-7-20) : Συμπληρωματικ χρηματοδτηση συμβσεων ανθεσης δημσιας υπηρεσας του ρθρου εξηκοστο δετερου της απ 30.3.2020 Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου (Α 75) και επανακαθορισμς των δικαιοχων.

6-7-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 9950/20 (ΦΕΚ-2734 Β/3-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 9800/26.06.2020 υπουργικς απφασης «Επιλογ τουριστικν καταλυμτων για την προσωριν διαμον φυσικν προσπων για την αντιμετπιση του κινδνου μετδοσης του COVID-19» (ΦΕΚ Β’ 2600).

6-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.42070/20 (ΦΕΚ-2733 Β/3-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/30.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Υγεας, Υποδομν και Μεταφορν και Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Επιβολ του μτρου του προσωρινο περιορισμο συνδσεων με Τουρκα, Ηνωμνο Βασλειο, Βρεια Μακεδονα, Αλβανα και Σουηδα, προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19, για το χρονικ διστημα απ την 1.7.2020 ως και τις 15.7.2020» (Β 2660).

6-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.42065/20 (ΦΕΚ-2732 Β/3-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/30.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Εσωτερικν «Επιβολ του μτρου της απαγρευσης εισδου στη χρα των υπηκων τρτων κρατν πλην των κρατν της Ευρωπακς νωσης και της Συμφωνας Σνγκεν προς περιορισμ της διασπορς του κορωνοο COVID-19 για το χρονικ διστημα απ 1.7.2020 ως και 15.7.2020» (B’ 2658).

6-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.42066/20 (ΦΕΚ-2731 Β/3-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41089/30.6.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Ανπτυξης και Επενδσεων, Προστασας του Πολτη, Εργασας και Κοινωνικν Υποθσεων, Υγεας, Εσωτερικν, Ναυτιλας και Νησιωτικς Πολιτικς «Μτρα προστασας στα ιδιωτικ και επαγγελματικ πλοα αναψυχς, ανεξαρττως σημαας, που προρχονται απ το εξωτερικ, στο σνολο της Επικρτειας, προς περιορισμ της διδοσης του κορωνοο COVID-19» (B’ 2663).

6-7-20  Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.42069/20 (ΦΕΚ-2730 Β/3-7-20) : Τροποποηση και παρταση ισχος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινς απφασης των Υπουργν Προστασας του Πολτη, Υγεας και Μετανστευσης και Ασλου «Λψη μτρων κατ της εμφνισης και διασπορς κρουσμτων του κορωνοο COVID-19 στα Κντρα Υποδοχς και Ταυτοποησης, στο σνολο της Επικρτειας, για το χρονικ διστημα απ 21.03.2020 ως και 21.04.2020» (Β’ 985).

6-7-20  Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/148/20 (ΦΕΚ-2729 Β/3-7-20) : Διαδικασα και προποθσεις χοργησης ενσχυσης με τη μορφ επιστρεπτας προκαταβολς σε επιχειρσεις που επλγησαν οικονομικ λγω της εμφνισης και διδοσης της νσου του κορωνοο COVID-19, κατ τους μνες Μρτιο, Απρλιο και Μιο 2020.

6-7-20  Κ.Υ.Α. 1062/17834/20 (ΦΕΚ-2728 Β/3-7-20) : Τροποποηση της υπ’ αρ. 462/41906/01.03.2019 κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομας και Ανπτυξης, Παιδεας, ρευνας και Θρησκευμτων και Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων «Καθορισμς των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθμ. 2017/39 της Επιτροπς (ΕΕ L 5 της 10.01.2017 σ. 1) και (ΕΕ) αριθμ. 2017/40 της Επιτροπς (ΕΕ L 5 της 10.01.2017, σ. 11) σχετικ με την υλοποηση του Ευρωπακο Σχολικο Προγρμματος διανομς φροτων, λαχανικν και γλακτος» (Β 783).

6-7-20  Κ.Υ.Α. 37430/20 (ΦΕΚ-2724 Β/3-7-20) : Καθορισμς διαδικασας και τρπου καταβολς των προστμων του ρθρου 49 του ν. 344/1976 (Α143).3-7-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 10249/3-7-20  : ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

3-7-20  ΥΠ.ΤΟΥΡ. 10251/3-7-20 : ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ (ρθρο 49 του ν. 4688/2020)

3-7-20   Κ.Υ.Α. Α/35666/1841/20 (ΦΕΚ-2721 Β/3-7-20) : Τροποποηση της υπ' αρ. οικ. Α 11574/638/18/ 22-05-2019 κοινς απφασης της Υφυπουργο Οικονομικν και του Υπουργο Υποδομν και Μεταφορν με θμα: «Διαγραφ αυτοκιντων απ το on-line μηχανογραφικ σστημα κδοσης αδειν κυκλοφορας (Μητρο αδειν κυκλοφορας) αυτοκνητων οχημτων του Υπουργεου Υποδομν και Μεταφορν λγω εξαγωγς/ αποστολς σε λλη χρα κατ τον ν. 4254/2014 (Α' 85)» (&B