»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2015

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι λγω χωρητικτητας του DVD της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ – ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ χουν αφαιρεθε τα εξς θματα με τα αντστοιχα εγγραφ τους :
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
και στην εντητα
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ περιλαμβνονται μνο οι Κανονισμο, Οδηγες και Αποφσεις της ΕΕ.

Τλος, σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ».

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Ν. 4324/15 (ΦΕΚ-44 Α/29-4-15) :Ρυθμσεις θεμτων Δημσιου Ραδιοτηλεοπτικο Φορα, Ελληνικ Ραδιοφωνα Τηλεραση Αννυμη Εταιρεα και τροποποηση του ρθρου 48 του κ.ν. 2190/20 και λλες διατξεις
Ν. 4323/15 (ΦΕΚ-43 Α/27-4-15) : Κρωση της απ 20 Απριλου 2015 ΠΝΠ "Κατεπεγουσα ρθμιση για τη μεταφορ ταμειακν διαθεσμων των Φορων Γενικς Κυβρνησης προς επνδυση στην Τρπεζα της Ελλδος" (Α 41)
Ν. 4322/15 (ΦΕΚ-42 Α/27-4-15) : Μεταρρυθμσεις ποινικν διατξεων, κατργηση των καταστημτων κρτησης Γ τπου και λλες διατξεις
Ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α/21-3-15) : Ρυθμσεις για την επανεκκνηση της οικονομας
Ν. 4320/15 (ΦΕΚ 29 Α/19-3-2015) : Ρυθμσεις για τη λψη μεσων μτρων για την αντιμετπιση της ανθρωπιστικς κρσης, την οργνωση της Κυβρνησης και των Κυβερνητικν οργνων και λοιπς διατξεις
Π.Δ. 28/15 (ΦΕΚ-34 Α/23-3-15) : Κωδικοποηση διατξεων για την πρσβαση σε δημσια γγραφα και στοιχεα
ΠΝΠ 20-4-15 (ΦΕΚ-41 Α/20-4-15) : Κατεπεγουσα ρθμιση για τη μεταφορ ταμειακν διαθεσμων των Φορων Γενικς Κυβρνησης προς επνδυση στην Τρπεζα της Ελλδος
ΠΝΠ 27-3-15 (ΦΕΚ-35 Α/27-3-15) : Κατεπεγουσα ρθμιση για τη βιωσιμτητα της "Ελληνικς Βιομηχανας Ζχαρης ΑΕ" για τις ληξιπρθεσμες οφειλς
Π.Υ.Σ. 7/27-3-15 (ΦΕΚ-38 Α/6-4-15 : Καθορισμς ψους ετσιας οικονομικς χορηγας του Δημοσου προς τις Ιερς Μονς του Αγου Ορους για το οικονομικ τος 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 15310/ΕΓΚ.12/5-5-15 : Δυναττητα ρθμισης οφειλν προς τους ΟΤΑ α και β βαθμο και τα νομικ πρσωπα αυτν, σμφωνα με το ν. 4321/15
ΙΚΑ Γ36/02/119/6-5-15 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4324/15 που αφορον στην παρταση της προθεσμας υπαγωγς στο καθεστς ρθμισης του ρθρου 28 του ν. 4321/15
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 2933/6-5-15 : Εκδοση ημερσιου Χαρτη Πρβλεψης Κινδνου Πυρκαγις απ την ΓΓΠΠ κατ την αντιπυρικ περοδο 2015
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 2934/6-5-15 : Κατευθυντριες οδηγες για την οργανωμνη απομκρυνση πολιτν για λγους προστασας απ εξελισσμενη επικεμενη καταστροφ εξ αιτας δασικν πυρκαγιν
ΙΚΑ Α42/4/5-5-15 : Αποτμηση των χορηγομενων , απ τους εργοδτες, παροχν σε εδος για το τος 2015
Κ.Υ.Α. Δ22/ΟΙΚ.17464/550/15 (ΦΕΚ-784 Β/5-5-15) : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας Παιδικν Εξοχν - Κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους
ΥΠΠΑΠΕ 1111/46876/15 (ΦΕΚ-783 Β/5-5-15) : Διαδικασα υποβολς και εξτασης των αιτσεων μεταβολν σον αφορ στη χοργηση δικαιωμτων βασικς ενσχυσης το 2015
ΥΠ.ΥΓ. Α2Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.26519/15 (ΦΕΚ-736 Β/29-4-15) : Αντικατσταση της αριθμ. Α2γ/ΓΠ/οικ.112324/14 υ.α. "Τροποποηση της αριθ,. 18757/11 υ.α. "Τρπος, διαδικασα και καθορισμς κριτηρων τοποθτησης αγροτικν ιατρν σε Κντρα Υγεας και Περιφερειακ Ιατρεα" (ΦΕΚ-311 Β)" (ΦΕΚ-3687 Β)
(ΦΕΚ-777 Β/4-5-15) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1051/15 αναφορικ με τον τπο και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων και της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2014
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1092/15 (ΦΕΚ-780 Β/4-5-15) : Τροποποηση της απφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Α) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.15/ΟΙΚ.13033/5-5-15 : Κατργηση της υποχρωσης υποβολς πρωτοτπων επικυρωμνων αντιγρφων των εγγρφων που υποβλλονται στο Δημσιο (ρθρο 1 του Ν. 4250/14) - Διενργεια Δειγματοληπτικο Ελγχου
ΙΚΑ Α11/97/29-4-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 30 του ν. 4320/15 σχετικ με την ασφαλιστικ ικαντητα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1096/15 (ΦΕΚ-772 Β/4-5-15) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης ειδικο φρου επ των ακιντων τους 2015 και διαδικασα υποβολς αυτς
ΟΑΕΕ 8/4-5-15 : Παρταση προθεσμας για την υποβολ ατησης υπαγωγς στο καθεστς ρθμισης του ρθρου 28 του ν. 4321/15
K.Y.A. 45666/ΔΤΒΝ756/Φ.14.3/15 (ΦΕΚ-769 Β/30-4-15) : Προσαρμογ της Ελληνικς Νομοθεσας στην Εκτελεστικ Οδηγα 2014/58/ΕΕ της Επιτροπς της 16ης Απριλου 2014 για τη δημιουργα, σμφωνα με την οδηγα 2007/23/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλου, συστματος για την ιχνηλασιμτητα των ειδν πυροτεχνας
ΙΚΑ 2204/30-4-15 : Εκδοση Ευρωπαικς Κρτας ασφλειας ασθνειας ....
ΙΚΑ 21/30-4-15 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 19 του ν. 4324/15 που αφορον στην παρταση της προθεσμας υπαγωγς στο καθεστς ρθμισης του ρθρου 28 του ν. 4321/15
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1098/15 (ΦΕΚ-771 Β/30-4-15) : Παρταση της προθεσμας εφπαξ εξφλησης μρους της οφειλς με κπτωση σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 55 του Ν. 4321/15, πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1088/15 (ΦΕΚ-763 Β/30-4-15) : 1. Υποβολ δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων φορολογικο τους 2014, με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου και καταβολ του φρου / 2. Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων, φορολογικο τους 2014, των λοιπν εντπων και των δικαιολογητικν εγγρφων που υποβλλονται με αυτ
Κ.Υ.Α. 604/15 (ΦΕΚ-770 Β/30-4-15) : Σστημα Διαχερισης, Αξιολγησης, Παρακολοθησης και Ελγχου ενεργειν που συγχρηματοδοτονται απ το Ταμεο Ευρωπαικς Βοθειας προς τους Απρους (ΤΕΒΑ)
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3323.1/02/15 (ΦΕΚ-730 Β/29-4-15) : Τροποποηση - αναπροσαρμογ της υπ αριθμ. 3323.1/01/05/26-5-2005 απφασης "Αντατες Επιτρεπμενες Τιμς Καθαρν Ναλων Οικονομικς Ενιαας Θσης Επιβατν, Οχημτων και Εμπορευμτων, πλην Ταχυδρομικν Αποστολν, Πλοων Ακτοπλοοας κατ Σνδεση και κατ κατηγορα Πλοου" ....
ΥΠΕΚΑΑ Β7/ΟΙΚ.18490/901/30-4-15 : Εγκκλιος για τη ρθμιση ληξιπρθεσων οφειλν του Ν. 4321/15
Κ.Υ.Α. 64410/15 (ΦΕΚ-728 Β/29-4-15) : Πιστοποηση της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο υπηκων τρτων χωρν, προκειμνου να αποκτσουν το καθεστς του επ μακρν διαμνοντος
ΥΠΕΚΑΑ Φ.10053/16199/333/Δ13/15 (ΦΕΚ-752 Β/29-4-15) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε μη επιδοτομενους ανργους, ασφαλισμνους του Λογαριασμο Ανεργας Προσωπικο Ημερησων Εφημερδων Αθηνν και Θεσσαλονκης του κλδου Ανεργας και Δρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για τις γιορτς Πσχα 2015
ΥΠΠΑΠΕ 123605/935/15 (ΦΕΚ-723 Β/28-4-15) : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του Π.Δ. 437/81
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10582/ΕΓΚ.11/27-4-15 : Επιβαρνσεις εκπρθεσμης καταβολς οφειλν προς τους ΟΤΑ
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Γ39682/28-4-15 : Υποχρεωτικ (απ 1-7-15) αποστολ εγγρφων για δημοσευση στο Φλλο της Εφημερδας της Κυβρνησης με χρση τεχνολογιν πληροφορικς και επικοινωνιν και προηγμνης ηλεκτρονικς υπογραφς
ΙΚΑ Σ40/48/ΕΓΚ.20/29-4-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 92 παρ. 2 του ν. 4313/14, περ μη συνυπολογισμο στο αντατο ριο αναγνωριστου πλασματικο χρνου σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 40 του ν. 3996/11, του χρνου που χει αναγνωριστε με τις διατξεις του ρθρου 3 του ν. 2366/95 απ το προσωπικ της πρην Επιχερησης Αστικν Συγκοινωνιν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1097/28-4-15 : Οδηγες συμπλρωσης Ε3 (Κατσταση οικονομικν στοιχεων απ επιχειρηματικ δραστηριτητα) και Κατστασης Φορολογικς Αναμρφωσης φορολογικο τους 2014
ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.31230/29-4-15 : Εισαγωγ Εμβολου Εναντι του Μηνιγγιτιδκοκκου οροομδας Β στο Εθνικ Πργραμμα Εμβολιασμν
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 26694/2411/29-4-15 : Παροχ εκπτωτικν τιμν απ τα ιδιωτικ ΚΤΕΟ σε εμπρους και εταιρεες ενοικασης οχημτων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1089/15 (ΦΕΚ-722 Β/27-4-15) : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1066/13 (ΦΕΚ-753 Β) απφασης για την επιστροφ ΦΠΑ στους αγρτες του ειδικο καθεσττος
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΟΜ/Φ.10/ΟΙΚ.12225/24-4-15 : Δημοσευση του επικαροποιημνου "Μητρου υπηρεσιν και φορων της Ελληνικς Διοκησης" τους 2015
ΥΠΠΑΠΕ 2287/40083/15 (ΦΕΚ-695 Β/24-4-15) : Συμπληρωματικ μτρα εφαρμογς των ενωσιακν διατξεων του κοινοτικο συστματος ελγχου για την οθρ και απρσκοπτη λειτουργα Ολοκληρωμνου Συστματος Παρακολοθησης και Καταγραφς Αλιευτικν Δραστηριοττων (ΟΣΠΑ) και για την υποβολ δεδομνων απ τις επιχειρσεις του τομα αλιεας
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 13785/24-4-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα Δικαιματα, Ιστητα και Ιθαγνεια : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την επιδτηση διακρατικν ργων για την πρληψη, ενημρωση και καταπολμηση της βας εναντον των γυναικν, των νων και των παιδιν
ΥΠΕΚΑΑ Β7/16648/801/27-4-15 : Σχετικ με τη ρθμιση οφειλν των υπαχθντων στον προσωριν διακανονισμ του ρθρου 48 του Ν. 3943/11, πως ισχει, σμφωνα με το Ν. 4321/15
ΙΚΑ Ε40/229/24-4-15 : Επκταση της ασφλισης στον Τομα Πρνοιας Ξενοδοχουπαλλλων του ΤΑΠΙΤ σε λη τη χρα
ΙΚΑ 19/23-4-15 : Τρμηνη παρταση της προθεσμας υποβολς αιτσεων για την αναγνριση στην ασφλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / και του ΕΤΕΑ χρνου απασχλησης σε προγρμματα απκτησης εργασιακς εμπειρας σχολικν φυλκων
ΚΥΑ 9240/15 (ΦΕΚ-691 Β/23-4-15) : Ορισμς μγιστου επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκρισης της Επιτροπς του ρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 3382006 πως ισχει, στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2015
ΥΠΕΚΑΑ 27546/15 : Εφαρμογ του Ν. 4254/14 περ κατργησης διατξεων του Π.Δ. 422/81 απ 1-1-15
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/27627/ΔΠΓΚ/24-4-15 : Διαδικασα για την υποβολ αιτημτων στη Διεθυνση Προυπολογισμο Γενικς Κυβρνησης (ΔΠΓΚ) για την εγγραφ πρβλεψης θσεων για το διορισμ υπαλλλων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1094/17-4-15 : Φορολογικ μεταχεριση των υποτροφιν, των χρηματικν βραβεων και των βοηθημτων - οικονομικν ενισχσεων
ΕΑΑΔΗΣΥ 1778/23-4-15 : Αναθερηση προτπων διακηρξεων συμβσεων δημοσων ργων Τπου Α και Β
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1093/22-4-15 : Διευκρινσεις ως προς την υποχρωση τεκμηρωσης των τιμν ενδοομιλικν συναλλαγν των εμποροβιομηχανικν εταιρειν που χουν υπαχθε στις διατξεις του α.ν. 89/67
ΟΑΕΕ 6/22-4-15 : Ρθμιση τρεχουσν και καθυστερομενων εισφορν ασφαλισμνων που χουν επαγγελματικ εγκατσταση δραστηριτητα σε περιοχς της ΠΕ Σερρν και επλγησαν απ ντονα καιρικ πλημμυρικ φαινμενα που εκδηλθηκαν απ 5-3-15 ως 8-3-15
Κ.Υ.Α. 2645/138/15 (ΦΕΚ-668 Β/21-4-15) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτηση λειτουργας του Προγρμματος "Βοθεια στο Σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-10-14 / 31-12-15
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1075/15 (ΦΕΚ-689 Β/22-4-15) : Καθορισμς διαδικασας βεβαωσης και εσπραξης ειδικν περιπτσεων του κτακτου ειδικο τλους ακιντων (ΕΕΤΑ)
ΥΠΕΚΑΑ 13611/274/15 (ΦΕΚ-654 Β/21-4-15) : Καθορισμς της 1ης Μαου 2015, ως ημρας υποχρεωτικς αργας
ΥΠΟΠΑΙΘ Φ8/53470/Δ2/15 (ΦΕΚ-688 Β/22-4-15) : Ρθμιση θεμτων ιδιτικς εκπαδευσης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1077/15 (ΦΕΚ-688 Β/22-4-15): Διαδικασας υποβολς των ενιαων δηλσεων ΦΠΑ, σμφωνα με τα ρθρα 47Α, 47Β και 47Γ του Κδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/00)
ΥΠΠΑΠΕ Ε8/1831/39763/15 (ΦΕΚ-671 Β/21-4-15) : Σστημα επιθερησης εξοπλισμο εφαρμογς γεωργικν φαρμκων και διαδικασα χοργησης πιστοποιητικο επιθερησης
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/84229/0026/18-3-15 : Δαπνες κινητς τηλεφωνας
ΕΑΑΔΗΣΥ 67/15 (ΦΕΚ-664 Β/21-4-15) : Εκδοση αναθεωρημνων προτπων διακηρξεων συμβσεων δημοσων ργων τπου Α και Β
ΥΠ.ΥΓ. Α2α/ΓΠ/ΟΙΚ.29211/22-4-15 : Ανακονωση σχετικ με τους επικουρικος ιατρος
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Α5008492/ΕΞ2015/22-4-15 : Διαμρφωση δασμολογητας αξας ορισμνων ευπαθν εμπορευμτων που εισγονται με εμπορικ καθεστς της πλησης επ παρακαταθκη.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ5008461/ΕΞ2015/21-4-15 : Κοινοποηση διατξεων του ν.4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α) αναφορικ με τροποποισεις διατξεων του ν. 4256/2014 "Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις" (ΦΕΚ 92/Α)-Παροχ διευκρινσεων επ κοινοποιομενων διατξεων.
ΙΚΑ Γ36/02/96/ΕΓΚ.17/21-4-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 33 του Ν. 4321/15 για την επδοση ατομικν ειδοποισεων στους οφειλτες ΚΕΑΟ
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/Φ4/20/6217/17-4-15 : Εκπαιδευτικ πργραμμα Υψηλο Επιπδου για Νους Επαγγελματες σε Αντιπροσωπεες της Ευρωπαικς Ενωσης
ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 124508/2129/15 : Δλωση βοσκσιμων γαιν
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ454/ΟΙΚ.19446/1528/16-4-15 : Οριο ηλικας τουριστικν λεωφορεων δημσιας χρσης (ΤΛΔΧ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1080/15 (ΦΕΚ-628 Β/17-4-15) : Ειδικ θματα και λεπτομρειες εφαρμογς της ρθμισης ληξιπρθεσμων οφειλν στη φορολογικ διοκηση του Ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α/21-3-15)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1087/16-4-15 : Απδειξη αγροτικς ιδιτητας για τη χοργηση αγροτικς απαλλαγς
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1086/16-4-15 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 26 του ν. 4321/15 (ΦΕΚ-32 Α) αναφορικ με δικαστικος συμβιβασμος για εκκρεμες φορολογικς διαφορς
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/20219/ΔΠΔΑ/15 (ΦΕΚ-593 Β/15-4-15) : Καθορισμς διαδικασας παραγραφς των ανεξφλητων αυτοσιων παρακαταθηκν που υπγονται στις ρυθμσεις της παρ. 2 του ρθρου 179 του ν. 4270/14 (Α 143) περ παραγραφς και ρυθμσεις των σχετικν θεμτων
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 12571/14-4-15 : Αποστολ αρχεων για την καταχρηση των μεταβολν της Β Αναθερησης 2015 των βασικν εκλογικν καταλγων, των κοινοτικν εκλογων και των αιτσεων ετεροδημοτν
ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.2531.1/52920/Α5/15 (ΦΕΚ-618 Β/15-4-15) : Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, στα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της τριτοβθμιας εκπαδευσης για το ακαδημαικ τος 2015/2016
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1085/15 (ΦΕΚ-622 Β/15-4-15) : Παρταση προθεσμας υποβολς φορολογικν δηλσεων εισοδματος οικονομικο τους 2015 των υπχρεων της παρ. 4 του ρθρου 2 (ΟΕ, ΕΕ , κλπ) και της παρ. 1 του ρθρου 101 (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ.) του Ν. 2238/94 με υπερδωδεκμηνη χρση που αρχζει εντς του 2013 και λγει εντς του τους 2014
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 40563/15, ΦΕΚ-590 Β/15-4-15) : Μετθεση της ημερομηνας ναρξης της υποχρεωτικς χρσης ΕΣΗΔΗΣ σον αφορ τις δημσιες συμβσεις παροχς υπηρεσιν δακοκτονας
ΕΑΑΔΗΣΥ 1472/1-4-15 : Διευκρινσεις ως προς την κατργηση της υποχρωσης καταβολς μηχανοσμων υπερ ΤΣΜΕΔΕ στις διαδικασας ανθεσης συμβσεων ργων, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4254/14
ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 120791/1233/15 (ΦΕΚ-586 Β/9-4-15) : Πνακας διατμησης δασικν προιντων του διαχειριστικο τους 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1074/15 (ΦΕΚ-574 Β/8-4-15) : Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φορολογας εισοδματος φορολογικο τους 2014 των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13 και καθορισμς δικαιολογητικν που υποβλλονται μ αυτς - Υποβολ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων και νομικν οντοττων του ρθρου 45 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1084/8-4-15 : Παρακρτηση φρου στις αμοιβς αλλοδαπν αξιωματικν και καττερου πληρματος που υπηρετον σε εμπορικ πλοα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1083/8-4-15 : Φορολογικ μεταχεριση παροχν σε εδος που δνονται βσει επιχειρησιακς συλλογικς σμβασης εργασας
Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0005159/586Β/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-578 Β/9-4-15) : Απευθεας παραχρηση, με αντλλαγμα, του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) α βαθμο
K.Y.A. 494/15 (ΦΕΚ-577 Β/9-4-15) : Καθορισμς εισοδηματικν και περιουσιακν στοιχεων των δικαιοχων, τα απαιτομενα δικαιολογητικ, τον χρνο υποβολς τους, τους φορες, τις υπηρεσες και τις διαδικασες ελγχου και πιστοποησης των δικαιοχων, τη σμπραξη με φορες του δημσιου και ιδιωτικο τομα και κθε λλη λεπτομρεια για την εφαρμογ των ρυθμσεων των ρθρων 1 ως 4 του Ν. 4320/15 "Ρυθμσεις για τη λψη μεσων μτρων για την αντιμετπιση της ανθρωπιστικς κρσης, για την Οργνωση της Κυβρνησης και των Κυβερνητικν Οργνων και λοιπς διατξεις" (ΦΕΚ-29 Α)
ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1490/38140/15, ΦΕΚ-567 Β/8-4-15) : Αναγνριση Διεπαγγελματικς Οργνωσης στον τομα του καπνο
ΙΚΑ Γ36/02/87/8-4-15 : Νες ηλεκτρονικς υπηρεσες για οφειλς : - Καταβολ καθυστερομενων εισφορν στα πιστωτικ ιδρματα μσω ΔΙΑΣ - Ρθμιση οφειλν μσω διαδικτου.
ΚΥΑ 11484/15 (ΦΕΚ 565 Β/07-04-2015) : Συμψηφισμς οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα σμφωνα με το ρθρο 79 του Ν. 4316/2014 (Α 270) .
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1082/6-4-15 : Οδηγες συμπλρωσης της δλωσης Φ.Π.Α. (ντυπο 050 Φ.Π.Α. κδοση 2014- Φ2 TAXIS)
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8586/31-3-15 : Επιχειρησιακ Προγρμματα Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) α βαθμο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1079/6-4-15 : Διευκρινσεις επ της αριθμ. ΠΟΛ.1216/14 εγκυκλου, σχετικ με την κπτωση μη δαπνης που αφορ σε αγορ αγαθν λψη υπηρεσιν αξας νω των 500 ευρ
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/23633/0026/7-4-15 : Παρχοντα απψεις (αναφορικ με τις διατξεις που διπουν το λογιστικ των Επιμελητηρων)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1078/6-4-15 : Διευκρινσεις ως προς τη διαδικασα επιστροφς φρου που παρακρατθηκε ως αχρεωσττως καταβληθντος
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΦΚ/2/4958/6-4-15 (ΦΕΚ-544 Β/6-4-15) : Κατανομ προσωπικο σε εκτλεση αμετκλητων δικαστικν αποφσεων στους ΟΤΑ α και β βαθμο , τους 2015
ΙΚΑ 16/6-4-15 : Κοινοποηση διατξεων και επικαιροποηση οδηγιν σχετικ με τις διαδικασες που αφορον την κατθεση της επαγγελματικς δειας οδγησης απ τους επαγγελματες οδηγος λγω συνταξιοδτησης
ΥΠ.ΥΓ. Γ3Δ/ΔΦ8.3/ΓΠ/ΟΙΚ.25759/6-4-15 : Διαχεριση θεμτων που σχετζονται με την διανομ και διθεση του Βιβλιαρου Υγεας του Παιδιο (ΒΥΠ) σε αρμδιους φορες και οικογνειες
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 11992/ΕΓΚ.10/6-4-15 : Διεθνες Συνεργασες ΟΤΑ α και β βαθμο : Υποχρωση λψης σμφωνης γνμης της Επιτροπς του ρθρου 4 παρ. 2β του ν. 3345/05 απ τους Δμους και τις Περιφρειες της Χρας
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 8039/11010/15/2-Γ/15 (ΦΕΚ-519 Β/3-4-15) : Αναλψεις υποχρεσεων στον ΚΑΕ 9811 που αφορον τα μισθματα οικημτων στγασης Υπηρεσιν της ΕΛΑΣ, που εχαν μεταβιβαστε με επιτροπικ εντλματα στους δευτερεοντες διατκτες το τος 2014, προς το σκοπ εξφλησς τους το τρχον οικονομικ τος 2015
Κ.Υ.Α. 28388/15 (ΦΕΚ-518 Β/3-4-15) : Διατιθμενες πιστσεις συνεχιζμενων εργων Προυπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2015
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. Φ.10021/7131/374/15 (ΦΕΚ-530 Β/3-4-15) : Κανονισμς Οικονομικς Οργνωσης και Λογιστικς Λειτουργας του Κντρου Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν (ΚΕΑΟ)
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 22403/6-4-15 : Ανπτυξη της υπηρεσας του ηλεκτρονικο παραβλου
ΥΠ.ΥΓ. Γ1Β/ΓΠ/9518/6-4-15 : Μεταποιητικς Επιχειρσεις Υγειονομικο Ενδιαφροντος
ΟΓΑ 3/6-4-15 : Α. Να ρθμιση οφειλμενων ασφαλιστικν οφειλν (Ν. 4321/15) - Β. Επιβολ επιτοκου Ν. 4152/13
ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. Φ. 80000 / 32 / 3-4-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 34 του ν. 4321/15
ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. Φ. 80000 / 159 /3-4-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 30 του ν. 4320/15 (Α 29)
ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. Φ. 80020 / ΟΙΚ. 13240 / Δ15.203/3-4-15 : Γνωστοποηση δημοσευσης του ρθρου 31 του ν. 4320/15 (Α 29)
ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. Φ. 80020 / ΟΙΚ. 13201 / Δ15.202/3-4-15 : Γνωστοποηση ρυθμσεων της παρ. 2 του ρθρου 31 του ν. 4320/15 (Α 29)
ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. Φ. 80000 / ΟΙΚ. 12831 / 182/3-4-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 31 παρ. 1 του ν. 4320/15
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 14980/Φ.700.5/ΠΥΡΟΣΒ.ΔΙΑΤΑΞΗ 3/15 (ΦΕΚ-529 Β/3-4-15) : Μτρα και μσα πυροπροστασας χρων συνθροισης κοινο
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 2195/3-4-15 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων λγω των δασικν πυρκαγιν κατ την αντιπυρικ περοδο 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1076/26-3-15 : Οδηγες για την ορθ εφαρμογ του εναλλακτικο τρπου υπολογισμο της ελχιστης φορολογας εισοδματος (ρθρα 30-34 Ν. 4172/13)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΔΘΤΟΚ/Γ/5007583/ΕΞ2015/1-4-15 : Σχετικ με τη θερηση βιβλων ατελεας αλιευτικν σκαφν για την ατελ παραλαβ καυσμων
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10956/2-4-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες 2014-2020 : Επιδτηση Αδελφοποισεων και Δικτων Πλεων (Προθεσμα : 1η Σεπτεμβρου 2015)
ΟΑΕΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2/15 : Σε εγγεγραμμνους ανργους στα μητρα ανργων του ΟΑΕΔ, για υποβολ αιτσεων συμμετοχς στη διαδικασα κατρτισης του πνακα κατταξης ανργων για την προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα σε επιβλποντες φορες, για 32.433 θσεις πλρους απασχλησης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1054/15 (ΦΕΚ-495 Β/1-4-15) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1033/14 (ΦΕΚ-276 Β) απφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικ με τις υποχρεσεις πιστωτικν και χρηματοδοτικν ιδρυμτων, ιδρυμτων πληρωμν, Ελληνικν Ταχυδρομεων, Εταιρειν Παροχς Επενδυτικν Υπηρεσιν, επιχειρσεων ιδιωτικς ασφλισης, ιδιωτικν θεραπευτηρων, ιδιωτικν εκπαιδευτηρων, εταιρειν σταθερς και κινητς τηλεφωνας, εταιρειν παροχς ηλεκτρικς ενργειας και δρευσης, σμφωνα με το ρθρο 15 του Ν. 4174/13 (ΦΕΚ-170 Α)
ΥΠ.ΕΣ. 10954/2-4-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα URBACT III: 1η Πρσκληση υποβολς προτσεων για τη σσταση Δικτων Πλεων για Σχεδιασμ Δρσεων (Action Planning Networks)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1068/15 (ΦΕΚ-497 Β/1-4-15) : Διαδικασες γκρισης και ανκλησης ΦΗΜ Υποχρεσεις κατχων δειας καταλληλτητας Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν (ΦΗΜ), πωλητν ΦΗΜ, πιστοποιημνων τεχνικν ΦΗΜ, κατχων - χρηστν ΦΗΜ
Κ.Υ.Α. Α3(Γ)/ΓΠ/ΟΙΚ.23754/15 (ΦΕΚ-490 Β/1-4-15) : Κατργηση της υποχρωσης καταβολς αμοιβς εξταστρου πντε (5) ευρ στις δημσιες δομς του Εθνικο Συστματος Υγεας (ΕΣΥ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1072/31-3-15 : Οδηγες περ της εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 60 του ν. 4172/13 αναφορικ με την παρακρτηση φρου στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΝΣΑ/ΟΙΚ.21409/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.7/1-4-15 : Ορια ισχος πτυχων μελετν αν τξη και κατηγορα για τη χρονικ περοδο απ 21-3-2015 /20-3-2016
ΙΚΑ Γ99/1/45/1-4-15 : Καταβολ Δωροσμου Πσχα 2015 σε εργατοτεχντες οικοδμους
ΟΑΕΕ 5/31-3-15 : Να ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν - Ν. 4321/15
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1073/31-3-15 : Κοινοποηση και ερμηνεα των διατξεων περ φορολογικν αποσβσεων των πγιων περιουσιακν στοιχεων των επιχειρσεων με βση τις διατξεις του ρθρου 24 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10525/24-3-15 : Υποβολ οικονομικν στοιχεων για τα τη 2012-2014 των Νομικν Προσπων Ιδιωτικο Δικαου της Τοπικς Αυτοδιοκησης
Κ.Υ.Α. 3529.2/18/15 (ΦΕΚ-489 Β/31-3-15) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε ορισμνες κατηγορες ανργων ναυτικν, λγω εορτν Πσχα 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1071/31-3-15 : Κοινοποηση της με αριθμ 170/14 γνωμοδτησης του ΝΣΚ , κατ το μρος που γινε δεκτ, αναφορικ με τη δυναττητα του λπτη φορολογικο στοιχεου, εικονικο ως προς πρσωπο του εκδτη, να εκπσει απ τα ακαθριστα σοδ του τις δαπνες που αναγρφονται σε αυτ
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/65/ΟΙΚ.9154/31-3-15 : Υπενθμιση υποχρωσης συγκρτησης των πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 10870/31-3-15 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-4-2015 ως 30-6-2015 και απολογιστικν στοιχεων κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2015 ως 31-3-2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1062/15 : Τροποποηση και συμπλρωση της ΠΟΛ.1101/13 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων "Καθορισμς του ειδικτερου τρπου και της διαδικασας βεβαωσης, εσπραξης, απδοσης και επιστροφς του κτακτου ειδικο τλους ακιντων (ΕΕΤΑ)"
Κ.Υ.Α. 1759/35577/15 (ΦΕΚ-481 Β/30-3-15) : Καθορισμς του ψους της εθνικς χρηματοδτησης των προγραμμτων εργασας των Οργανσεων Ελαιουργικν Φορων (ΕΟΦ)
ΥΠΟΠΑΙΘ 85655/4108/285/135/31-3-15 : Αποστολ αιτημτων των ΟΤΑ α και β βαθμο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτν, για την πρσληψη Πτυχιοχων Φυσικς Αγωγς (ΠΦΑ) στα Προγρμματα Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ), περιδου 2015-2016
ΥΠ.ΥΓ. Γ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ..23338/27-3-15 : Υγειονομικο λεγχοι ενψει της εορταστικς περιδου του Πσχα και της ναρξης της τουριστικς - καλοκαιρινς περιδου
ΟΑΕΔ 576/11/15 (ΦΕΚ-464 Β/27-3-15) : Τροποποηση των υπ αριθμ. 3701/55/11 και 3032/52/14 αποφσεων του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ σχετικ με το Σστημα Επικοινωνας και Εγγραφς Ανργων στον ΟΑΕΔ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1069/23-3-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Φορολγηση του εισοδματος απ ακνητη περιουσα μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του νου ΚΦΕ (ρθρα 39 και 40 ν. 4172/13)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1070/27-3-15 : Στατιστικ κατφλια τους 2015 για τις ενδοκοινοτικς συναλλαγς
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 12773/236/30-3-15 : Εφαρμογ της υπουργικς απφασης 10520/15 (ΦΕΚ-453 Β) "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας - Προγρμματα 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1066/18-3-15 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 51 του ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14, πως ισχει
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.22951/30-3-15 : Πργρμματα καταπολμησης των κουνουπιν, σχετικ ενημρωση και προφλαξη του κοινο για το τος 2015
ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/ΟΙΚ.11616/30-3-15 : Σχετικ με τους "Ασφαλισμνους ΙΚΑ πρην ΟΠΑΔ"
ΥΠ.ΥΓ. Α1Β/ΓΠ/3387/15 : Σσταση Πειθαρχικο Συμβουλου για το Υπουργεο Υγεας και Κοινωνικν Ασφαλσεων και τους λοιπος φορες που υπγονται σ αυτ
ΥΠ.ΟΙΚ. 24737/15 : Καθορισμς δεγματος ελγχων που θα διενεργηθον απ το Τμμα Δ της Διεθυνσης Διενργειας Μεταβολν και Δειγματοληπτικν Ελγχων της Γενικς Διεθυνσης Χοργησης Συντξεων Δημοσου Τομα κατ το τος 2015
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 8867/2/15 : Τροποποηση της υπ αριθμ. 27397/122/13 (ΦΕΚ-2062 β) απφασης ... "Επιβολ διοικητικν κυρσεων για τις ευθως αποδεικνυμενες παραβσεις της εργατικς νομοθεσας, κατ δσμια αρμοδιτητα του Επιθεωρητ Εργασας" ...
ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/82706/2014/26-3-15 : Οδηγες για τη σνταξη του Εσωτερικο Κανονισμο Πρληψης και Ελγχου Λοιμξεων σε Χρους Παροχς Υπηρεσιν Υγεας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1069/23-3-15 : Φορολγηση του εισοδματος απ ακνητη περιουσα μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του νου ΚΦΕ (ρθρα 30 και 40 ν. 4172/13)
ΕΤΕΑ 40961/27-3-15 : Ν. 4321/15 - Ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1058/15 (ΦΕΚ-459 Β/26-3-15 : Διαδικασα μεταβολς της φορολογικς κατοικας κατ εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4172/13 και του ν. 4174/13
ΙΚΑ Γ31/82/15 (ΦΕΚ-417 Β/24-3-15) : Διαδικασα κοινοποησης κατασχετηρων για την επιβολ κατσχεσης απαιτσεων στα χρια πιστωτικν ιδρυμτων και δλωσης αυτν με ηλεκτρονικ μσα κατ εφαρμογ των ρθρων 30Α και επμενα του Ν.Δ. 356/74 (Κδικα Εσπραξης Δημοσων Εσδων)
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/15216/ΔΔΕ/15 : Σσταση Ελεγκτικν Κλιμακων για τον λεγχο τρησης του Μητρου Δεσμεσεων σε Φορες Γενικς Κυβρνησης
ΥΠ.ΥΓ. Α3Γ/ΟΙΚ.18680/15 : Τροποποηση της αριθμ. Υ4Α/ΓΠ/οικ.75206/13 υ.α. (ΦΕΚ-1944 Β)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 10520/213/15 (ΦΕΚ-453 Β/24-3-15) : Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας - Προγρμματα 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1067/20-3-15 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/3057/ΔΕΠ/23-3-15 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με τη μη διατρηση της υπερβλλουσας μεωσης της παρ. 2 του ρθρου 29 του ν. 4024/11 στις περιπτσεις μετατξεων - μεταφορν προσωπικο
ΙΚΑ Γ36/02/70/ΕΓΚ.14/26-3-15 : Κοινοποιση διατξεων του Ν. 4321/15 που αφορον ρθμιση ασφαλιστικν οφειλν
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓ. Β/7/11798/596/24-3-15 : Εγκκλιος για τη ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν του Ν. 4321/15
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 10260/23-3-15 : Λογιστικ αποτπωση επιχορηγσεων για ληξιπρθεσμες υποχρεσεις των ΟΤΑ
ΟΑΕΕ 4/20-3-15 : Επιλογ ασφαλιστικο φορα ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ "νων" ασφαλισμνων σμφωνα με τις διατξεις της αρ. φ.10035/18679/304/2014 απφασης του Υφυπουργο Εργασας, Κοιν. Ασφλισης και Πρνοιας (ΦΕΚ-3347 Β/12-12-14)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1066/18-3-15 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 51 του ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14,) πως ισχει
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.&ΚΟΙΝ.ΑΛΛ. Φ.80000/ΟΙΚ.102/20-3-15 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 92 παρ. 2 του ν.4313/2014.
ΚΥΑ Β1α/16753/15 (ΦΕΚ 382 Β/19-03-2015) : Ρθμιση θεμτων σχετικ με την πληρωμ της ειδικς επιχοργησης του ρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α).
ΙΚΑ Σ78/9/ΕΓΚ.13/17-3-15 : Απασχληση συνταξιοχων. Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 68 του Ν.4316/2014 καθς και του σχετικο εγγρφου του Υπουργεου Εργασας Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας και παροχ οδηγιν.
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/40/ΟΙΚ.8179/19-3-15 : Παρταση προθεσμας αποστολς αιτημτων για κλυψη μεσων λειτουργικν αναγκν σε προσωπικ.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1061/19-3-15 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 34 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1060/19-3-15 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1059/18-3-15 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/13
ΙΚΑ Ε57/7/ΕΓΚ.12/18-3-15 : Χοργηση βεβαωσης ασφαλιστικς ενημερτητας και αναστολ λψης αναγκαστικν μτρων σε Προδρους και μλη των Διοικητικν Συμβουλων των Αγροτικν Συνεταιριστικν Οργανσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1049/15 (ΦΕΚ-371 Β/18-3-15) : Τροποποηση της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ.1198/14 ως προς το χρνο ισχος και το περιεχμενο της δλωσης ΦΠΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1053/15 (ΦΕΚ-376 Β/18-3-15 : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/7-1-14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1051/15 (ΦΕΚ-373 Β/18-3-15) : Τπος και περιεχμενο της βεβαωσης αποδοχν συντξεων και της βεβαωσης των αμοιβν απ επιχειρηματικ δραστηριτητα και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου για το φορολογικ τος 2014
ΙΚΑ Σ61/3/ΕΓΚ.11/17-3-15 : Στοιχεα προσδιορισμο της κλσης υπολογισμο της σνταξης, για τις αιτσεις συνταξιοδτησης που υποβλλονται κατ το τος 2015 απ ασφαλισμνους για πρτη φορ πριν απ την 1-1-1993

Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.