»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2015

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι λγω χωρητικτητας του DVD της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ – ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ χουν αφαιρεθε τα εξς θματα με τα αντστοιχα εγγραφ τους :
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
και στην εντητα
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ περιλαμβνονται μνο οι Κανονισμο, Οδηγες και Αποφσεις της ΕΕ.

Τλος, σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

 Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ».

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Π.Δ. 4/15 (ΦΕΚ-4 Α/13-1-15) : Τροποποηση τους Π.Δ. 20/12 "Τροποποηση διατξεων του π.δ. 103/99 "Καννες και πρτυπα ασφαλεας για τα επιβατηγ πλοα .....
Π.Δ. 5/15 (ΦΕΚ-4 Α/13-1-15) : Πρσθετες διαδικασες ελγχου, ροι και προυποθσεις για τη δρομολγηση επιβατηγν (Ε/Γ)
Π.Δ. 13/15 (ΦΕΚ-11 Α/20-1-15) : Κρωση του Διακλαδικο Κανονισμο Ηθικν Αμοιβν που Απονμονται με Διαταγ
Π.Δ. 18/15 (ΦΕΚ-14 Α/22-1-15) : Κρωση του Διακλαδικο Κανονισμο Στολν του στρατιωτικο προσωπικο των Ενπλων Δυνμεων
Π.Δ. 19/15 (ΦΕΚ-15 Α/22-1-15) : Τροποποηση του π.δ/τος 184/96 "Οροι υγειονομικο ελγχου που διπουν το εμπριο και εισαγωγς ζων, σπρματος, ωαρων ...."
Π.Δ. 24/15 (ΦΕΚ-20 Α/27-1-15) : Σσταση και μετονομασα Υπουργεων, μεταφορ της Γενικς Γραμματεας Κοινωνικν Ασφαλσεων
ΠΝΠ 14/14-1-15 (ΦΕΚ-6 Α/14-1-15) : Χρηματοδοτσεις ΟΤΑ για την καταβολ εκλογικς αποζημωσης σε υπαλλλους τους

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
ΥΠ.ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4577/11-3-15 : Χρσεις εντς κοινχρηστων χρων του ρυμοτομικο σχεδου
ΥΠ.ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7065/11-3-15 : Εφαρμογ μσου συντελεστ δμησης, μετ την ισχ του ν. 4269/14
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1057/10-3-15 : Κοινοποηση της ΠΟΛ.1006/9-1-15 απφασης ΓΓΔΕ σχετικ με τη θση εμπορευμτων σε ελεθερη κυκλοφορα με απαλλαγ ΦΠΑ και μεση αποστολ σε λλο Κρτος Μλος της ΕΕ (τελωνειακ καθεστς 42)
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. Φ.131360/ΟΙΚ.6210/ΕΓΚ.9/12-3-15 : Κατρτιση Μητρων Αρρνων γεννηθντων το τος 2014
ΕΕΕΠ 143/2/6-2-2015 (ΦΕΚ-328 Β/10-3-15) : Τροποποηση, συμπλρωση και κωδικοποηση της με αριθμ 115/2/11-7-14 (Β 2041) απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο "Ρθμιση θεμτων Διεξαγωγς και Ελγχου Τυχερν Παιγνων, που διεξγονται μσω Παιγνιομηχανημτων τπου VLT"
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 22015/406/15 (ΦΕΚ-330 Β/10-3-15) : Μετθεση της ημερομηνας ναρξης της χρσης του ΕΣΗΔΗΣ για δημσιες συμβσεις μελετν και εκτλεσης ργων
Κ.Υ.Α. 871/25739/15 (ΦΕΚ-318 Β/10-3-15) : Εγκριση πιστσεων για την πληρωμ ανειλημμνων υποχρεσεων του μτρου της Πρωρης Συνταξιοδτησης για τα τη 2015 ως και 2018
ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Γ5/ΟΙΚ.14425/10-3-15 : Τροποποηση της Υπουργικς απφασης αριθμ. ΓΠ/οικ.6931 (ΦΕΚ-3676 Β/2014) με θμα "Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ-64 Β) υ.α. με θμα "Ρθμιση θεμτων τιμολγησης φαρμκων", πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΝΣα/οικ.15864/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.5-10-3-15 : Αναπροσαρμογ τιμς συντελεστ (τκ) του Κανονισμο Προεκτιμμενων Αμοιβν Μελετν και Υπηρεσιν για το τος 2015
ΥΠ. ΕΣ. ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣΥΓΚΡ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.42Α / 295/ ΟΙΚ.7058 / 11-3-15 : Αποστολ αιτημτων για κλυψη μεσων λειτουργικν αναγκν σε προσωπικ
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/16590/ΔΠΔΣΜ/6-3-15 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Προγρμματος Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2016-2019
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/17310/ΔΠΓΚ/10-3-15 : Κατρτιση Μεσοπρθεσμου Πλαισου Δημοσιονομικς Στρατηγικς ετν 2016/2019
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 25424/ΕΥΘΥ220/6-3-15 : Οδηγες για τις πληρωμς ργων τεχνικς βοθειας συγχρηματοδοτομενου σκλους ΠΔΕ απ τις Ειδικς Υπηρεσες Υπουργεων και Περιφερειν
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/15038/ΔΕΠ/6-3-15 : Εγκριση υπερωριακς απασχλησης
ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.17205/9-3-15 : Παρταση συμβσεων ειδικευομνων ιατρν στα Νοσκομεα της χρας σμφωνα με τις διατξεις του ν. 3580/07ΕΤΕΑ 28104/27-2-15 : Απονομ σνταξης ΕΤΕΑ-Παροχ διευκρινσεων.
ΟΑΕΔ 20182/6-3-15 : Παρταση μαθημτων διδακτικο τους 2014-2015 για ΕΠΑ.Σ και ΣΕΚ του ΟΑΕΔ.
ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΓΓΚΑ Φ. 10034 / 48417/ 1280 /6-3-15 : Σχετικ με την εφαρμογ της παρ. 3, ρθρου 18 του ν. 4302/14 (ΦΕΚ-225 Α)
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 7944/5-3-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Προσκλσεις υποβολς προτσεων
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Φ.514.1/1178/18-2-15 : Αδειες εισδου λιμενεργατν σε λιμενικος χρους - Νες βεβαισεις εγγραφς στο Εθνικ Μητρο Φορτοεκφορτωτν
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 7874/5-3-15 : Εορτασμς της Εθνικς Επετεου της 25ης Μαρτου 1821
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1056/2-3-15 : Φορολογικ μεταχεριση των προβλψεων για απσβεση επισφαλν απαιτσεων μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του νου ΚΦΕ (ν. 4172/13)
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Γ/1028539/ΕΞ2015/3-3-15 : Περ υποχρωσης καταβολς φρου 10% στις κτακτες αμοιβς (BONUS) και απαλλαγ των αντστοιχων ποσν εισαγομνων συναλλγματος απ την κτακτη εισφορ του ρθρου 43 του ν. 4111/13 (Α 18) πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΦ/2132.24/1433/4-3-15 : Συμπλρωμα της ΜΑΕ 7/14 - Παραεμπριο - Ενργειες Λιμενικν οργνων - Κυρσεις κατ παραβατν
ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/ΟΙΚ.8400/4-3-15 : Γνωστοποηση διατξεων νμου σχετικ με συνταγογρφηση
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ/1055/27-2-15 : Δικαωμα κπτωσης και επιστροφς ΦΠΑ παγων Αγροτικν Συνεταιρισμν που προορζονται για χρση απ τα μλη τους
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12/1027881/ΕΞ2015/27-2-15 : Μεταβολ επαγγελματικς εγκατστασης φυσικν προσπων που παρχουν υπηεσες και υπγονται στις διατξεις της περ. στ παρ. 2 ρθρου 12 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 7082/25-2-15 : Ενημρωση σχετικ με υποχρωση ανρτησης στο Κεντρικ Ηλεκτρονικ Μητρο Δημοσων Συμβσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
ΟΑΕΕ 3/2-3-15 : Ρθμιση θεμτων οχημτων δημοσων υπεραστικν οδικν μεταφορν
ΙΚΑ Ε41/40/ΕΓΚ.10/27-2-15 : Συμπλρωση - Τροποποηση διατξεων του ρθρου 38 παρ. 1 και 2, 39 και 40 παρ. 1, 2 και 3 του Κανονισμο Ασφλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΠΟΛ.1027/27-2-15 : Παρταση προθεσμας υποβολς δλωσης πληροφοριακν στοιχεων μσθωσης απ τους εκμισθωτς αγροτικν εκτσεων
ΠΟΛ.1028/27-2-15 : Τροποποηση διατξεων της ΠΟΛ.1013/14 (ΦΕΚ-32 Β) απφασης του ΓΓΔΕ "Υποβολ δλωσης πληροφοριακν στοιχεων μισθσεων ακνητης περιουσας με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου"
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛ. 7896/2344/15 (ΦΕΚ-297 Β/27-2-15) : Παρταση της προθεσμας της περ. η του ρθρου 4 της υπ αριθμ. πρω. 29502/85/1-9-14 "Τροποποηση και συμπλρωση της υπ αριθμ. 5072/6/13 απφασης ... περ επανακαθορισμο των ρων και προυποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ...
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 7173/15 (ΦΕΚ-298 Β/27-2-15) : Κατανομ ποσοστο 40% της εκλογικς χρηματοδτησης στα δικαιοχα πολιτικ κμματα, των βουλευτικν εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/14226/0021/25-2-15 : Διαδικασα προθησης κανονιστικν πρξεων
ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Γ1Α/ΓΠ/109853/23-1-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Συμπληρωματικς / διευκρινιστικς οδηγες για την αντιμετπιση περιστατικν πιθανς κθεσης σε λσσα
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 16705/26-2-15 : Μετακλσεις εποχικν εργατν και αλιεργατν
ΙΚΑ Γ36/02/52/ΕΓΚ.9/26-2-15 : Κοινοποηση διατξεων ρθμισης οφειλν προνοιακν φορων, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικο χαρακτρα, βσει "Συμφνου Εξυγανσης"
ΙΚΑ Ε40/60/26-2-15 : Δυναττητα υποβολς συμπληρωματικν ΑΠΔ εισφορν υπρ ΤΑΠΙΤ με μαγνητικ μσο στο αρμδιο Υποκατστημα
ΥΠ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΟΔ.ΝΑΥΤΙΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α/10110/803/26-2-15 : Παροχ πληροφρησης περ της διαδικασας αδειοδτησης Επιβατηγν Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντων κατ το ν. 4070/12 (Α 82), πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΟΔ.ΝΑΥΤΙΛ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α/ΟΙΚ.8458/658/15/26-2-15 : Διευκρινσεις σχετικ με την υπ αριθμ. Α/18382/1905/13 ΥΠΟΜΕΔΙ (ΦΕΚ-2046 Β) "Καθορισμς προυποθσεων και διαδικασας χορηγσεως στοιχεων κυκλοφορας για δοκιμαστικ κυκλοφορα αυτοκιντων οχημτων μοτοσικλετν
ΥΠ.ΟΙΚΟΝ.ΥΠΟΔ.ΝΑΥΤΙΛ. & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΜ / ΟΙΚ. 4642 /ΕΓΚ.4/18-2-15 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 16 του Ν. 4302/14 (ΦΕΚ-225 Α/8-10-14) που αφορ τα Μηχανματα Εργων
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΚΓΡ. 7031/24-2-15 : Κατσταση υποβολς οικονομικν στοιχεων ΟΤΑ στις βσεις δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν και Διοικητικς Ανασυγκρτησης
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 7057/25-2-15 : Προγραμματισμς προσλψεων κτακτου προσωπικο τους 2015 στους ΟΤΑ α και β βαθμο και τα ΝΠΙΔ αυτν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1052/20-2-15 : Κοινοποηση ρθρων του ν. 4172/13 (ΦΕΚ-167 Α)
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 7079/25-2-15 : Κατεπεγουσα συνεδραση - Λψη απφαση για κατεπεγοντα θματα απ το δημοτικ συμβολιο (ρθρο 67 του ν. 3852/10)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1022/15 : Ενταξη οντοττων στην κατηγορα των πολ μικρν οντοττων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1023/15 : Συμπλρωση - Τροποποηση των διατξεων της απφασης ΠΟΛ.1002/14 (ΦΕΚ-3 Β/5-1-15) "Κατηγορες οντοττων που απαλλσσονται απ τη χρησιμοποηση φορολογικν ηλεκτρονικν μηχανισμν. Αναγραφ πρσθετων στοιχεων στα εκδιδμενα στοιχεα λιανικς πλησης ορισμνων κατηγοριν υπηρεσιν αγαθν. Δλωση διακοπς λειτουργας φορολογικο ηλεκτρονικο μηχανισμο λγω τεχνικο προβλματος
ΥΠ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΜ/ΟΙΚ.4641/18-2-15 : Παρταση προθεσμας υποβολς αιτσεων σμφωνα με το ρθρο 111 του Ν. 4199/13 (ΦΕΚ-216 Α) που αφορ την γκριση του τπου Μηχανημτων Εργων
ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Γ1Δ/ΓΠ/24031/20-2-15 : Διευκρινσεις σχετικ με τις Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις των Υγειονομικν Μονδων
Κ.Υ.Α. 6855/105/15 (ΦΕΚ-250 Β/19-2-15) : Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εποχικ εργασα και ως αλιεργτες πολιτν τρτων χωρν για τα τη 2015 και 2016
ΙΚΑ 8/19-2-15 : Χοργηση ασφαλιστικς ικαντητας με μειωμνες προυποθσεις για το απ 1-3-15 - 29-2-16 χρονικ διστημα σε ασφαλισμνους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Παρταση ασφαλιστικς κλυψης ανργων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/15 (ΦΕΚ-247 Β/17-2-15) : Καθορισμς εντπων εφαρμογς, σμφωνα με το ρθρο 63 του Ν. 4172/13, αναφορικ με την απαλλαγς παρακρτησης φρου ενδοομιλικν πληρωμν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1019/15 (ΦΕΚ-221 Β/17-2-15) : Απαλλαγ ορισμνων κατηγοριν οντοττων που εφαρμζουν απλογραφικ λογιστικ σστημα στην τρηση λογιστικν αρχεων (βιβλων) απ την τρηση αρχεου αποθεμτων και τη διενργεια φυσικς απογραφς
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Β/1009111/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-246 Β/17-2-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 1065606/7222/ΔΕ-Β/00 περ καθορισμο διαφορετικο τρπου υποβολς των συμφωνητικν της παρ. 16 του ρθρου 8 του Ν. 1882/90 (ΦΕΚ-43 Α)
ΕΣΔΔΑ 4008/15 (ΦΕΚ-220 Β/17-2-15) : Εγκριση του Κανονισμο Σπουδν της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (ΕΣΔΔΑ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1017/15 (ΦΕΚ-222 Β/17-2-15) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
ΕΕΕΠ 138/3/15 : Τροποποηση της με αριθμ 14/2/12 .... και κωδικοποιθηκε με τη με αριθμ 103/7/14 .... με ττλο "Ρθμιση θεμτων Κανονισμο Διεξαγωγς και Ελγχου του Παιγνου των κρατικν λαχεων"
ΕΕΕΠ 139/2/15 : Τροποποηση της με αριθμ 130/2/14 απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο "Ρθμιση θεμτων διεξαγωγς και ελγχου Ηλεκτρονικν Τεχνικν Ψυχαγωγικν Παιγνων με Παιγνιομηχανματα"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1020/15 (ΦΕΚ-225 Β/17/-2-15) : Διαδικασα απαλλαγς απ το φρο προστιθμενης αξας : α. μη κοινοτικν εμπορευμτων που τθενται σε καθεστς τελειοποησης προς επανεξαγωγ (ενεργητικς τελειοποησης) / β. μη κοινοτικν και εγχριων εμπορευμτων (πρτων και βοηθητικν υλν) που τθενται σε καθεστς τελειοποησης προς επανεξαγωγ / γ. εγχριων εμπορευμτων (πρτων και βοηθητικν υλν) που τθενται σε καθεστς τελειοποησης (μεταποησης) με σκοπ να αποτελσουν αντικεμενο εξαγωγς παρδοσης σε λλο Κρτος - Μλος της ΕΕ
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 5158/15 : Μετταξη πρην δημοτικν αστυνομικν, που εχαν τεθε σε καθεστς διαθεσιμτητας, κατ τα οριζμενα στο ρθρο 81 του Ν. 4172/13. στα Καταστματα Κρτησης της Χρας, στον κλδο ΔΕ Εξωτερικς φρορησης, σε αντστοιχες κενς οργανικς θσεις , με την δια εργασιακ σχση και το βαθμ που κατχουν
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 5159/15 : Μετταξη πρην δημοτικν αστυνομικν, που εχαν τεθε σε καθεστς διαθεσιμτητας κατ τα οριζμενα στο ρθρο 81 του Ν. 4172/13, στα Καταστματα Κρτησης της Χρας, στον κλδο ΔΕ Φλαξης, σε αντστοιχες κενς οργανικς θσεις, με την δια εργασιακ σχση και το βαθμ που κατχουν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1038/15 (ΦΕΚ-239 Α/17-2-15) : Τροποποηση και συμπλρωσης της αριθμ. ΠΟΛ.1282/13 απφασης του Γ.Γ. Δημοσων Εσδων (ΦΕΚ-54 Β/16-1-14) "Προληπτικ διασφαλιστικ του δημοσου συμφροντος μτρα μεσου και επεγοντος χαρακτρα σε περπτωση φοροδιαφυγς, σμφωνα με τις διατξεις των παρ. 5, 6 και 7 του ρθρου 46 του ν. 4174/13..."
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1015/17-2-15 (ΦΕΚ-245 Β/17-2-15): Τροποποηση της ΠΟΛ.1004/15 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 6327/16-2-15 : Καθορισμς οικονομικν στοιχεων τους 2015 των Περιφερειν και των ΝΠΔΔ αυτν, που υποβλλονται στη βση δεδομνων Οικονομικν Στοιχεων ΟΤΑ μσω των στατιστικν δελτων
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 6328/16-2-15 : Καθορισμς οικονομικν στοιχεων τους 2015 των Δμων και των ΝΠΔΔ αυτν, που υποβλλονται στη βση δεδομνων Οικονομικν Στοιχεων ΟΤΑ μσω των στατιστικν δελτων
Γ.Γ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛ. Φ.40021/2912/72/17-2-15 : Χοργηση ασφαλιστικς κλυψης στους ασφαλισμνους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παρταση ασφαλιστικς κλυψης ανργων και ασφαλισμνων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και ΟΓΑ, που εμππτουν στις διατξεις του ν. 4254/14 (Α 85)
ΟΓΑ 6460/16-215 : Πργραμμα παροχς τροφεων για βρεφονηπιασκος σταθμος Αγροτικς Εστας ΟΓΑ τους 2014 - Πληροφορες για δικαιοχους
ΙΚΑ Γ99/11/ΕΓΚ.7/16-2-15 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την πληρεξουσιτητα και την χρονικ ισχ των εξουσιοδοτσεων
ΕΑΑΔΗΣΥ 7/17-2-15 : Υποχρωση ανρτησης στο Κεντρικ Ηλεκτρονικ Μητρο Δημοσων Συμβσεων
ΙΚΑ Γ36/02/41/11-2-15 : Εφαρμογ της ρθμισης του Ν. 4305/14 στους υπαχθντες στις διατξεις της υποπαρ. ΙΑ2 της παρ. ΙΑ του Ν. 4152/13
Γ.Γ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Φ.80000/47819/1856/16-2-15 : Χοργηση Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) κατ το τος 2015
ΥΠΟΠΑΙΘ 25614/Ε1/16-2-15 : Συμπληρωματικ εγκκλιος σχολικο τους 2014-2015 μεταθσεων και τοποθετσεων εκπαιδευτικν Α/θμιας και Β/θμιας που μετατχθηκαν υποχρεωτικ, ανακλθηκη τροποποιθηκε η υποχρεωτικ μετταξ τους
ΥΠ.ΕΣ. 6173/16-2-15 : Επσημη ναρξη του ευρωπαικο προγρμματος εδαφικς συνεργασας URBACT III, 2014-2020 (Βρυξλλες 16 Μαρτου 2015)
ΥΠ.ΕΣ. 6172/16-2-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Εξυπνες πλεις και κοιντητες
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1047/12-2-15 : Διευκρινσεις επ των διατξεων των περ. β και στ της παρ. 2 ρθρου 12 ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1046/6-2-15 : Φορολογικ μεταχεριση καταβαλλμενων ασφαλιστικν εισφορν οικ. τους 2014 απ μισθωτος και συνταξιοχους καθς και δικηγρους που απασχολονται με μμισθη εντολ και βρσκονται σε αναστολ σκησης του δικηγορικο λειτουργματος
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1045/10-2-15 : Παροχ οδηγιν ως προς τη διακοπ της επιχειρηματικς δραστηριτητας των φυσικν, νομικν προσπων και νομικν οντοττων - ΑΝΑΚΛΗΘΕΙΣΑ ΠΡΑΞΗ (ΒΛ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
ΚΥΑ ΥΠΟΠΑΙΘ / ΓΔΥΑ / ΔΤΥ / ΤΠΑΑΕ / 32112 / 2019/ 345 / 206/15 (ΦΕΚ-216 Β/11-2-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 46596/04 κυα περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Α του Ν. 2725/99 (121 Α) "Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις", πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1044/10-2-15 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 44, 45 και 46 του νου ΚΦΕ (ν. 4172/13)
ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 9520/845/10-2-15 : Εφαρμογ της αριθμ. 516/58/14 υ.α. (ΦΕΚ-73 Β/2015) (διαμρφωση τιμοκαταλγου ιδιωτικν ΚΤΕΟ)
ΥΠ.ΠΑΡ.ΑΝΑΣ.ΠΕΡ.ΕΝΕΡΓ. 320/16927/11-2-15 : Κατρτιση Ενιαου Προγρμματος Προμηθειν ΕΠΠ 2015 - ΠΙΣΤ.2015 και παροχ σχετικν οδηγιν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΔ/Β1/1018278/ΕΞ2015/5-2-15 : Διευκρινσεις σχετικ με τις επιδσεις και τον χειρισμ δικαστικν προσφυγν κατ αποφσεων της Διεθυνσης Επλυσης Διαφορν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1040/15 (ΦΕΚ-215 Β/10-2-15) : Τρπος υποβολς της δλωσης ΦΠΑ για πρξεις που διενεργθηκαν το τος 2014 απ αγρτες φυσικ πρσωπα
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/10583/0026/10-2-15 : Εκτλεση προυπολογισμο τρχοντος οικονομικο τους
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1043/23-1-15 : Διαγραφ προσαξησης 2% της δετερης δσης του χρεωστικο υπολοπου των περιοδικν δηλσεων ΦΠΑ για τις πρτες φορολογικς περιδους 2014
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1033/26-1-15 : Διαμρφωση φορολογητας αξας πετρελαιοειδν προιντων για σκοπος ΦΠΑ
ΙΚΑ Ε40/42/4-2-15 : Αναζτηση στοιχεων απ ΔΟΥ
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 4112/5-2-15 : Εγκαιρη υποβολ Οικονομικν Στοιχεων στη Βση Δεδομνων του ΥΠ.ΕΣ. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) και στον Κεντρικ Κμβο Διαλειτουργικτητας του ΥΠ.ΕΣ.
ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Γ1Β/106842/30-1-15 : Αδεια λειτουργας μηχανημτων αυτματης παρασκευς - πλησης τροφμων και ποτν
IKA 6/4-2-15 : Κοινοποηση των διατξεων της με αριθ. 47852/2416/14 (ΦΕΚ-3408 Β) απφασης Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας καθς και "Πινακα Παθσεων / Βλαβν χαρακτηρισμνων ως χρνιων και ταυτχρονα επιφερουσν στον πσχοντα περιορισμνες δυναττητες για επαγγελματικ απασχληση, αποκλειστικ για τι ανγκες του ν. 2643/98"
ΟΑΕΕ 2/5-2-15 : Τροποποηση - Ανακεφαλαωση των οδηγιν που αφορον την υποχρεωτικ παρλληλη ασφλιση στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξρτητα απασχολομενων οι οποοι ασφαλστηκαν σε οποιονδποτε ασφαλιστικ οργανισμ το Δημσιο μχρι 31-12-92
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 4631/3-2-15 : Αποτελσματα επεξεργασας δειγμτων σαρωμνων ληξιαρχικν πρξεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1042/26-1-15 : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος απ μερσματα, τκους και δικαιματα μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του νου ΚΦΕ (ν.4172/13)
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡ. 5050/4-2-15 : Υποβολ Οικονομικν Στοιχεων Δ τριμνου 2014 των Νομικν Προσπων Τοπικς Αυτοδιοκησης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1041/4-2-15 : Φορολογικ αντιμετπιση αγροτικο εισοδματος απ 1-1-2014, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1039/26-1-15 : Οδηγες για την εφαρμογ των ρθρων 48 και 63 του ν. 4172/13 , αναφορικ με την απαλλαγ ενδοομιλικν μερισμτων και παρακρτησης φρου ενδοομιλικν πληρωμν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1037/2-2-15 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 49 και της παρ. 9 του ρθρου 72 του Ν. 4172/13, αναφορικ με την υποκεφαλαιοποηση
ΥΠ.ΥΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. Γ1(Δ)/ΟΙΚ.9222/4-2-15 : Λψη μτρων για την διασφλιση της ποιτητας του πσιμου νερο λγω ντονων καιρικν φαινομνων
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 4497/3-2-15 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπαδευσης και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2015 ως 31-3-2015 και απολογιστικν στοιχεων κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2014 ως 31-12-2014
ΥΠ.ΕΣ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣ. 4473/2-2-15 : Οι Περιφρειες και οι Πλεις της Ευρπης : Εταροι στην τνωση των Επενδσεων και της Ανπτυξης - 13η Ευρωπαικ Εβδομδα Περιφερειν και Πλεων (OPEN DAYS 2015) : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1035/30-1-15 : Διευκρινσεις στην απαλλαγ απ ΦΠΑ σμφωνα με την ΠΟΛ.1268/11, στα πλασια των ρυθμσεων των διπλωματικν και προξενικν σχσεων
ΥΠ.ΕΣ. 124/20-1-15 : Εκλογς για την ανδειξη των αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια του προσωπικο των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΦΔ/1012383/ΕΞ2015/30-1-15 : Παροχ διευκρινσεων ως προς την εφαρμογ των ρθρων 80 και 81 του ν. 3463/06 (ΦΕΚ-114 Α)
ΙΚΑ 5/28-1-15 : Α. Κοινοποηση του ρθρου 2 παρ. 5α του ν. 4002/11, σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της περ. δ της παρ. 2 του ρθρου 62 του ν. 2676/99, πως τροποποιθηκε και ισχει, που αφορ το δικαωμα επιλογς της σνταξης που θα περιοριστε - μετ τη λξη της πρτης τριετας απ το θνατο - στους συνταξιοχους του Δημοσου και του ειδικο καθεσττος Ν. 3163/55 απ διο δικαωμα / Β. Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με την εφαρμογ της διταξης της περ. 1δ της παρ. 1 του ρθρου 13 του ν. 3863/10, περ καταβολς του κατωττου ορου σνταξης λγω θαντου μετ τη λξη της πρτης τριετας απ το θνατο
ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΤΟΥΡ. 4682/412/30-1-15 : Ενημρωση αναφορικ με την κδοση της υπ αριθμ. οικ. 79789/31-12-14 κ.υ.α. "Τροποποηση της αριθμ. Φ2/1617/10 κ.υ.α. "Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον - εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων. Απαιτσεις συμμρφωσης, καταγραφς, λειτουργας και διασφλισης των μετρσεων και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων (ΦΕΚ-1980 Β/2010)" (ΦΕΚ-3678 Β)
ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/886/19-1-15 : Βεβαωση εν ζω σε αλλοδαπ γγραφα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1032/26-1-15 : Φορολογικ μεταχεριση του εισοδματος απ μεταββασης ττλων και ολκληρης επιχερησης μετ την ναρξη ισχος των διατξεων του νου ΚΦΕ (ν. 4172/13)
ΥΠΥΜΕΔΙ 6241/502/26-1-15 : Τεχνικς λεγχος οχημτων με σμβαση χρηματοδοτικς μσθωσης
ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΤΟΥΡ. 6273/504/29-1-15 : Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση
ΥΠ.ΟΙΚ.ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΤΟΥΡ. Α/6098/449/29-1-15 : Πληρωμ εισφορς 1% ρθρου 13 του ν. 2963/01 (ΦΕΚ-268 Α)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 6612/28-1-15 : Δημσια Πρσκληση Νο 1/2015 προς εποχικς ξενοδοχειακς επιχειρσεις για τη διατρηση θσεων εργασας κατ τη χειμεριν περοδο 2014-2015
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 531/9644/27-1-15 : 2015 - Αλιεα τνου – Υποχρεσεις
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. Γ2/1454/153572/27-1-15 : Θερηση αδειν οδγησης και πτυχων χειριστν αγροτικν μηχανημτων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Β/5002216/ΕΞ2015/28-1-15 : Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ/Β/5001163/ΕΞ2015/16-1-15 απφασης της Γενικς Γραμματατως Δημοσων Εσδων για τον καθορισμ της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (ΣΜΤ) λιανικς πλησης των τσιγρων του τους 2015
ΟΑΕΕ 1/27-1-15 : Επιστροφ αχρεωσττως καταβληθεισν εισφορν απ τα Περιφερειακ Τμματα - Ψηφιοποηση ασφαλιστικο φακλου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1031/23-1-15 : Κοινοποηση του καταλγου των χρυσν νομισμτων που πληρον τα κριτρια του επενδυτικο χρυσο σμφωνα με το ρθρο 47 του Κδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00) με ισχ για το τος 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. 30/003/000/299/23-1-15 : Κοινοποηση του ρθρου δετερου και ρθρου κτου ν. 4303/14
ΥΠ.ΕΣ. 3600/27-1-15 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
ΙΚΑ Ε85/2/23-1-15 : Κοινοποηση Υπουργικν Αποφσεων για την ηλεκτρονικ υποβολ νων εντπων ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Δ/5002027/ΕΞ2015/26-1-15 : Κοινοποηση της αρ. ΠΟΛ.1235/14 απφασης της ΓΓΔΕ σχετικ με διαδικασα κπτωσης του ΦΠΑ εισρον των υποκεμενων στο φρο προσπων που δραστηριοποιονται ως εγκεκριμνοι αποθηκευτς αλκολης ....
ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/1737/23-1-15 : Συμπληρωματικς οδηγες για τον αιμορραγικ πυρετ Εμπολα αναφορικ με το χειρισμ κλινικν δειγμτων και νεκρν σωμτων
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/97537/0026/23-1-15 : Εκδοση συμψηφιστικν χρηματικν ενταλμτων δαπανν δημοσων επενδσεων
ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/109853/23-1-15 : Συμπληρωματικς / διευκρινιστικς οδηγες για την αντιμετπιση περιστατικν πιθανς κθεσης σε λσσα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1030/23-1-15 : Δηλσεις πληροφοριακν στοιχεων μσθωσης ακνητης περιουσας
ΥΠ.ΥΓ. 6484/15 (ΦΕΚ-3693 Β/31-12-14) : Ορισμς φορων διενργειας για την υλοποηση του Προγρμματος Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (ΠΠΥΦΥ) τους 2014, πιστσεις 2015,. .....
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 78704/15 : Τροποποηση της Π1/1732/13 απφασης, αναφορικ με την υλοποηση προμηθειν
Κ.Υ.Α. Δ27/ΓΠ/ΟΙΚ.22560/891/14 : Τρηση Εθνικο Μητρου Αναδχων Ανηλκων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Β7/ΟΙΚ.621/26/15 (ΦΕΚ-190 Β/23-1-15) : Εφαρμογ της ρθμισης του Ν. 4305/14 στους υπαχθντες στις διατξεις της υποπαρ. ΙΑ2 της παρ. ΙΑ του Ν. 4152/13
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.51010/1660/12/15 (ΦΕΚ-179 Β/23-1-15) : Υποβαλλμενα στοιχεα απ τα Ταμεα Επαγγελματικς Ασφλισης στην Επιτροπ Κεφαλαιαγορς, ρθμιση του περιεχομνου τους καθς και χρονικ διστημα υποβολς τους
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.51010/ΟΙΚ.1893/15 (ΦΕΚ-178 Β/23-1-15) : Εκδοση Κανονισμο Δεοντολογας και Καλν Πρακτικν λειτουργας των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης
ΥΠΕΚΑ 1527/15 (ΦΕΚ-172 Β/23-1-15) : Καθορισμς Τεχνικν Προδιαγραφν και Κανονισμο Προεκτιμωμνων Αμοιβν της ΕΚΧΑ ΑΕ για την παροχ Υπηρεσιν Παρακολοθησης Ελγχου Ποιτητας και Τεκμηρωσης Χωρικν Δεδομνων μεγλης κλμακας (1:5000) για τις χερσαες Προστατευμενες Περιοχς του Δικτου NATURA 2000"
Κ.Υ.Α. Φ.40035/41931/1653/15 (ΦΕΚ-192 Β/23-1-15) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για τη χοργηση επιδματος μητρτητας στις μεσα ασφαλισμνες του ΟΑΕΕ κατ εφαρμογ του ρθρου 6 του Ν. 4097/12 (Α 235)
ΥΠ.ΥΓ. Α4Α/ΓΠ/ΟΙΚ.4023/15 : Πλασιο εποπτεας και ελγχου των ιδιωτικν κλινικν ψυχικς υγεας, σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 2716/99
ΥΠ.ΥΓ. Α4ΑΒ/ΓΠ/ΟΙΚ.5079/15 : Πλασιο διενργειας ελγχων παρεχμενων υπηρεσιν των Μονδων Ψυχικς Υγεας που υπγονται στις διατξεις του Ν. 2716/99 - Οργανωτικ και τεχνικ μτρα – Κυρσεις
ΥΠΥΜΕΔΙ ΦΑ1/70748/4509/15 (ΦΕΚ-195 Β/23-1-15) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν του ειδικο εξοπλισμο με τον οποο καθσταται δυνατ η χρησιμοποηση πεπιεσμνου φυσικο αερου (CNG) για την μετατροπ αυτοκιντων οχημτων, σε αυτοκνητα οχματα διπλο καυσμου και οι ροι και οι προυποθσεις ελγχου και ασφαλος κυκλοφορας αυτν
Κ.Υ.Α. 3289/15 (ΦΕΚ-201 Β/23-1-15) : Ρθμιση θεμτων απ την κατργηση του Οργανισμο Κτηματολογου και Χαρτογραφσεων Ελλδος κατ τις διατξεις του ν. 4164/13
ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.6781/23-1-15 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εποχικ γρπη
ΥΠΥΜΕΔΙ ΦΑ2/5306/181/23-1-15 : Τροποποηση της υ.α. 28366/2098/06 "Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση"
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ14Α/1008780/ΕΞ2015/23-1-15 : Πλρωση του ρου της αμοιβαιτητας βσει της ΠΟΛ.1268/11, οταν δεν υπρχει ΦΠΑ λλος αντστοιχος φρος στο λλο κρτος
Κ.Υ.Α. 97241/14/15 (ΦΕΚ-165 Β/23-1-15) : Κατρτιση νου πνακα φορων που συμμετχουν στην εφαρμογ του θεσμο της παροχς κοινωφελος εργασας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1010/15 (ΦΕΚ-139 Β/22-1-15) : Ειδικ καθεστς κατ αποκοπ καταβολς ΦΠΑ του ρθρου 40 του Κδικα ΦΠΑ
Κ.Υ.Α. 2136/15 : Κατανομ των Κεντρικν Αυτοτελν Πρων των Περιφερειν, τους 2014
Κ.Υ.Α. 1994/22/15 : Καθορισμς αριθμο μαθητν των ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθον για πρακτικ σκηση στο Δημσιο Τομα κατ το σχολικ τος 2014-2015
Κ.Υ.Α. 49635/687/15 (ΦΕΚ-3689 Β/31-12-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 5024/120/14 (ΦΕΚ-439 β) κ.υ.α. "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 10.000 ωφελομενων των δρσεων "Τοπικ σχδια για την απασχληση, προσαρμοσμνα στις ανγκες των τοπικν αγορν εργασας - ΤοπΣΑ" και "Τοπικς δρσεις κοινωνικς νταξης για ευλωτες ομδες - ΤοπΕΚΟ"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1029/23-1-15 : Τροποποηση της ΠΟΛ. 1249/14 με θμα : Παροχ οδηγιν σχετικ με την τρηση νομτυπων διαδικασιν κοινοποησης α) των πρξεων προσδιορισμο φρου και των λοιπν εγγρφων και πρξεων που πτονται των διαδικασιν ελγχου β) της ατομικς ειδοποησης καταβολς οφειλς - υπερημερας των ρθρων 47 του ν. 4174/13 και 7 του ν.δ. 356/74 (ΚΕΔΕ) , γ) της ατομικς ειδοποησης του ρθρου 4 του ν.δ. 356/74 (ΚΕΔΕ)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 8001/22-1-15 : Εγκκλιος οδηγιν για την γκριση και χρηματοδτηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμ δαπανν ΠΔΕ 2016-2018 σμφωνα με το Μεσοπρθεσμο Πλασιο Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2015-2018
ΥΠΥΜΕΔΙ ΦΑ1/63197/4636/14/15 (ΦΕΚ-133 Β/22-1-15) : Τροποποηση του ρθρου 2 του Π.Δ. 1161/77 "περ των μεγστων ορων διαστσεων και βαρν των αυτοκιντων οχημτων, αρθρωτν οχημτων, ρυμουλκομενων υπ αυτοκιντων και συρμν" πως ισχει
Κ.Υ.Α. 1746/15 (ΦΕΚ-135 Β/22-1-15) : Καθορισμς των προδιαγραφν για τις υπηρεσες του ρθρου 25 του Ν. 4276/14 (ΦΕΚ-155 Α) των τεχνικν, λειτουργικν και ειδικν προδιαγραφν των εγκαταστσεων των οινοτουριστικν επιχειρσεων
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 372/5675/15 (ΦΕΚ-136 Β/22-1-15) : Καθορισμς διαδικασας ελγχων, κυρσεων και δικαιολογητικν πληρωμς για το σχδιο προθησης της κατανλωσης φροτων στα σχολεα για το σχολικ τος 2014-2015 σε εφαρμογ της αριθ. 5689/155586/14 κ.υ.α.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Φ/Β/5001163/ΕΞ2015/15 (ΦΕΚ-144 Β/22-1-15) : Καθορισμς της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (ΣΜΤ) λιανικς πλησης των τσιγρων για το τος 2015
ΥΠ.ΥΓ. 219/15 (ΦΕΚ-137 Β/22-1-15) : Κατργηση της υπ αριθμ. πρωτ. 3567/15 (Β 79) υ.α. με ττλο "Καθκοντα και αρμοδιτητες Νοσηλευτν - τριν"
ΥΠΕΚΑ 2759/15 (ΦΕΚ-148 Β/22-1-15) : Δημιουργα "Μητρου Μελετητν και Επιβλεπντων Μηχανικν"
ΥΠΕΚΑ 2711/15 (ΦΕΚ-149 Β/22-1-15) : Τεχνικς προδιαγραφς και διαδικασα επικαιροποησης - τρησης του κεντρικο τομεακο πληροφοριακο συστματος για τα πολεδομικ δεδομνα της χρας
Κ.Υ.Α. 3326/212/15 (ΦΕΚ-158 Β/22-1-15) : Καθορισμς των οργνων ελγχου των Δημσιων και Ιδιωτικν ΚΤΕΟ, της διαδικασας επιβολς των κυρσεων που επιβλλονται στους φορες ιδιωτικν ΚΤΕΟ, καθς και των κριτηρων επιμτρησης των κυρσεων για παραβσεις που αφορον ελλεψεις οχημτων παραβσεις που αφορον διοικητικς οικονομικς φσης υποχρεσεις των Ιδιωτικν ΚΤΕΟ, των οργνων και της διαδικασας εσπραξης των προστμων και κθε λλου σχετικο θματος
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 906/15 (ΦΕΚ-161 Β/22-1-15) : Ρυθμσεις για την σκηση των καθηκντων των αθλητν που υπηρετον στο Λιμενικ Σμα - Ελληνικ Ακτοφυλακ
Κ.Υ.Α. 323/4883/15 (ΦΕΚ-163 Β/22-1-15) : Απλοστευση και Προτυποποηση των διοικητικν διαδικασιν γνωστοποησης δρυσης και λειτουργας επιχειρσεων επαγγελματικς χρσης βιοκτνων σκευασμτων με σκοπ την καταπολμηση εντμων και τρωκτικν σε κατοικημνους χρους. Ενταξη των διαδικασιν στα Κντρα Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)
Κ.Υ.Α. 1751/15 (ΦΕΚ-146 Β/22-1-15) : Ενταξη της διαδικασας Χοργησης Ειδικο Σματος Λειτουργας σε Κρια ξενοδοχειακ καταλματα στο σστημα διεκπεραωσης μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)
Κ.Υ.Α. 1749/15 (ΦΕΚ-145 Β/22-1-15) : Ενταξη της διαδικασας Χοργησης Ειδικο Σματος Λειτουργας σε Ενοικιαζμενα Επιπλωμνα Δωμτια - Διαμερσματα, Τουριστικς επιπλωμνες επαλεις και Τουριστικς επιπλωμνες κατοικες στο σστημα διεκπεραωσης μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πελατν (ΚΕΠ) που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)
ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.6050/22-1-15 : Πργραμμα Εμβολιασμν Παιδιν και Εφβων 2015
ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.6055/22-1-15 : Πργραμμα Εμβολιασμν Ενηλκων
ΥΠ.ΕΣ. 2896/22-1-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Δικαιματα, Ιστητα και Ιθαγνεια, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για εθνικ και διακρατικ ργα για την προθηση της ιδιτητας του πολτη της ΕΕ
ΥΠ.ΕΣ. 2897/22-1-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα 2014-2020 : Προσκλσεις υποβολς προτσεων για την επισιτιστικ ασφλεια, την γαλζια ανπτυξη, τα ενεργειακ αποδοτικ κτρια και την καινοτμο, βισιμη και περιεκτικ βιοοικονομα
ΥΠ.ΕΣ. 2952/21-1-15 : Αποστολ καταλγων Εφετεων και Περιφερειακν Ενοττων
ΥΠ.ΕΣ. 2895/22-1-15 : Ευρωπαικ Πργραμμα ERASMUS+, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων σε δρσεις για τον τομα της νεολαας, της εκπαδευσης ενηλκων και του αθλητισμο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1026/22-1-15 : Χρνος κδοσης των παραστατικν που απαιτονται για την απδειξη του δασικο χαρακτρα ακιντων, για τον ΕΝΦΙΑ τους 2014
ΥΠΥΜΕΔΙ 2538/73/22-1-15 : Πρσθεση καθισμτων σε επιβατικ οχματα
ΥΠΥΜΕΔΙ 63370/4209/14/22-1-15 : Αριθμς θσεων σε φορτηγ οχματα
ΥΠ.ΕΣ. 2996/22-1-15 : Διευκρινσεις για τη μετδοση εκλογικν αποτελεσμτων
ΥΠ.ΕΣ. 2894/22-1-15 : Πολιτιστικ Πρωτεουσα της Ευρπης 2021 : Να Ιστοσελδα και Ενημερωτικ Ημερδα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1025/21-1-15 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη θερηση ταυτοττων συγκεκριμνων προσπων για ελεθερη εσοδο στα δημσια θεματα και ακροματα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1021/20-1-15 : Κοινοποηση των διατξεων των παρ. 1 και 2 του ρθρου πρτου της απ 14-1-15 ΠΝΠ "Χρηματοδοτσεις ΟΤΑ για την καταβολ εκλογικς αποζημωσης σε υπαλλλους τους" (ΦΕΚ-6Α) ...
ΥΠ.ΕΣ. 2958/21-1-15 : Πνακες αποτελεσμτων των βουλευτικν εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1024/21-1-15 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν και διευκρινσεων για την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4308/14 περ των "Ελληνικν Λογιστικν Προτπων, συναφες ρυθμσεις και λλες διατξεις"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Β/1003746/ΕΞ2015/15 : Καθορισμς δεγματος ελγχου υποθσεων ηλεκτροδτησης ακιντων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Β/1002994/ΕΞ2015/15 : Ανθεση διενργειας φορολογικο ελγχου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1006/15 : Θση εμπορευμτων σε ελεθερη κυκλοφορα με απαλλαγ απ ΦΠΑ και μεση αποστολ σε λλο Κρτος - Μλος της ΕΕ
ΥΠ.ΕΣ. 2954/21-1-15 : Συνεργεα λψης, συγκντρωσης και ανακονωσης των αποτελεσμτων των εκλογν της 25ης Ιανουαρου 2015 για την ανδειξη των βουλευτν του Ελληνικο Κοινοβουλου
ΥΠ.ΥΓ. Α2Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.112324/14 (ΦΕΚ-3687 Β/31-12-14) : Τροποποηση της αριθμ. 18757/11 κ.υ.α. "Τρπος, διαδικασα και καθορισμς κριτηρων τοποθτησης αγροτικν ιατρν σε Κντρα Υγεας και Περιφερειακ Ιατρεα" (ΦΕΚ 311 Β)
Κ.Υ.Α. 4000/3/10-ΠΓ/15 (ΦΕΚ-119 Β/21-1-15) : Τροποποηση διατξεων της υπ αριθμ. 4000/3/10-πβ/12 κ.υ.α. "Παραμον και εργασα ομογενν απ Αλβανα" (Β 3043)
Κ.Υ.Α. 5990/15 (ΦΕΚ-115 Β/21-1-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 75537/14 κ.υ.α. "Τακτοποηση πληρωμν Δημοσων Επενδσεων με τη λξη του οικονομικο τους, χρηματοδτηση του επομνου ΠΔΕ και ρθμιση σχετικν θεμτων" (Β 3499)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1016/15 (ΦΕΚ-115 Β/21-1-15) : Τροποποηση της απφασης του ΓΓ Δημοσων Εσδων ΠΟΛ.1271/13 (ΦΕΚ-3364 β) "Καθορισμς της διαδικασας απδοσης του ειδικο φρου τηλεοπτικν διαφημσεων καθς και του τπου και περιεχομνου της δλωσης"
ΥΔΙΜΗΔ ΔΗΔ/Φ.40/1057/15 (ΦΕΚ-116 Β/21-1-15) : Ρθμιση λεπτομερειακν και τεχνικν θεμτων για την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας μσω της ανρτησης στο "Πργραμμα Διαγεια" των δαπανν των επιχορηγομενων φορων (ρθρο 10 Β Ν. 3861/10, πως προστθηκε με το ρθρο 16 Ν. 4305/14)
Κ.Υ.Α. Δ11Γ/1330/985/15 (ΦΕΚ-117 Β/21-1-15) : Επιβολ Τλους παροχς Συνδρομς σε Ατομα με Αναπηρα και Μειωμνη Κινητικτητα (Τλος ΑμεΑ) και καθιρωση διαδικασας χρωσης, εσπραξης, διαχερισης, ελγχου και παρακολοθησς του
Κ.Υ.Α. 8038/23/22-ΙΓ/15 (ΦΕΚ-118 Β/21-1-15) : Ιδρυση και λειτουργα Προαναχωρησιακν Κντρων Κρτησης Αλλοδαπν και Κανονισμς Λειτουργας αυτν
ΥΠ.ΕΣ. 2765/20-1-15 : Συντονισμς ενεργειν για την επλυση προβλημτων που ενδεχομνως ανακψουν λγω δυσμενν καιρικν συνθηκν
ΥΠ.ΥΓ. ΓΥ/ΟΙΚ.206/21-1-15 : Επιλογ αποκλειστικν νοσοκμων απ τους ασθενες
ΥΠΕΚΑ 120154/439/21-1-15 : Υλοποηση του Ειδικο Προγρμματος Πρληψης Λαθρουλοτομιν τους 2015
ΥΠ.ΥΓ. Α3Γ/ΟΙΚ.5640/21-1-15 : Εφαρμογ e-syntagografisi για κατχους βιβλιαρου Οικονομικς Αδυναμας
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.2757/67/21-1-15 : Κοινοποηση διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 55 του ν. 4310/14
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.2651/66/21-1-15 : Εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 68 του ν. 4316/14 (Α270)
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 27283/15 (ΦΕΚ-3684 Β/31-12-14) : Διαδικασα κδοσης αυτοκλλητου νμιμης λειτουργας τουριστικν καταλυμτων σμφωνα με το ρθρο 2 παρ. 6 του ν. 4276/14
Κ.Υ.Α. Α/54873/4318/15 (ΦΕΚ-102 Β/20-1-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ, Α/οικ.45788/3552/14 απφασης "Καθορισμς κομστρων του ΟΑΣΘ
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.41/2087/29748/19-1-15 : Εκδοση του Π.Δ. 1/15 με θμα "Ρθμιση θεμτων για τους υπαλλλους που αποσπνται μετακινονται στις ελεγκτικς υπηρεσες και στα σματα επιθερησης κατ εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 86 του Υπαλληλικου Κδικα , ν.3528/07, πως ισχει, και του ρθρου 5 του ν. 4275/14"
K.Y.A. 366/19/15 (ΦΕΚ-95 Β/20-1-15) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ για τη χρηματοδτηση λειτουργας του Προγρμματος "Βοθεια στο Σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-10-2014-31-12-2015
ΥΠ.ΥΓ. Γ1(Δ)/ΓΠ/60970/14/15-1-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Εμφιλωση επιτραπζιου νερο πηγς / γετρησης που βρσκεται πλησον πηγς αναγνωρισμνου φυσικο μεταλλικο νερο
Κ.Υ.Α. 414/2354/15 (ΦΕΚ-97 Β/20-1-15) : Προυποθσεις, ροι και διαδικασα για τη διενργεια αλιευτικο τουρισμο απ επαγγελματες αλιες
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 1931/312/15 (ΦΕΚ-94 Β/20-1-15) : Ορισμς Υπεθυνων Λογαριασμν, καθορισμς των καθηκντων αυτν για τις πληρωμς ργων του συγχρηματοδοτομενου σκλους του ΠΔΕ -καθορισμς δικαιολογητικν
ΥΠ.ΥΓ. Γ3Α/ΟΙΚ.3579/15 (ΦΕΚ-93 Β/20-1-15) : Επιστημονικ, νοσηλευτικ και εκπαιδευτικ διασνδεση λων των δημοσων δομν παροχς υπηρεσιν ΠΦΥ, που αποτελον το ΠΕΔΥ, με τα Νοσοκομεα της ΔΥΠε στην οποα υπγονται και τα οποα αποτελον Νοσοκομεα Αναφορς
ΙΚΑ Α20/251/2/ΕΓΚ.2/20-1-15 : Ασφλιση των Ορκωτν Ελεγκτν - Λογιστν που εναι μλη του ΣΟΕΛ, σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 4254/14
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 1865/3/16-1-15 : Λειτουργα της Αποκεντρωμνης Μονδας Κρατικν Ενισχσεων στο Υπουργεο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας
ΥΠΥΜΕΔΙ 76568/11972/15 : Τροποποηση της υπ αριθμ. 50984/7947/13 υ.α. "Αδεια οδγησης, εκπαδευση και εξταση υποψηφων οδηγν μοτοποδηλτων, μοτοσικλετν και αυτοκιντων"
ΥΠΥΜΕΔΙ 76566/11970/15 : Τροποποηση της υπ αριθμ. 4268/543/14 υ.α. "Πληροφοριακ σστημα συγκρτησης των επιτροπν πρακτικν εξετσεων οδηγν και υποψηφων οδηγν"
ΥΠΥΜΕΔΙ 76567/11971/15 : Τροποποηση της υπ αριθμ. 49625/7760/14 υ.α. "Εποπτεα και εξασφλιση ποιητας δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς"
ΥΠ.ΥΓ. Γ4Α/ΓΠ/3567/15 (ΦΕΚ-79 Β/19-1-15) : Καθκοντα και αρμοδιτητες Νοσηλευτν – τριν
ΥΠΥΜΕΔΙ 72983/6562/14/15 (ΦΕΚ-88 Β/19-1-15) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων δρυσης και λειτουργας πρατηρων υγρν καυσμων, υγραερου και φυσικο αερου, εντς λιμενικς ζνης και τουριστικν λιμνων (μαρνες), για την αποκλειστικ διθεση καυσμων σε σκφη
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΟΡΝ. Φ.51010/16198/651/15 : Ενσωμτωση στην εθνικ νομοθεσα των διατξεων του ρθρου 1 της Οδηγας 2013/14/ΕΕ με το οποο συμπληρνεται το ρθρο 18 παρ. 1α της Οδηγας 2003/41/ΕΚ - συμπλρωση του ρθρου 1 της απφασης με θμα "Οροι λειτουργας των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης"
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘ.ΔΙΚ. 105309/15 : Καθορισμς του αριθμο των Δικαστικν Λειτουργν στους οποους θα χορηγηθε εκπαιδευτικ δεια απουσας για σπουδς στην ημεδαπ, για το εκπαιδευτικ τος 2015-2016
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1009/15 (ΦΕΚ-89 Β/19-1-15) : Παρταση προθεσμας υποβολς δλωσης μεταβολν που υποχρεωτικ υποβλλονται εντς δκα ημερν απ την ναρξη της διαχειριστικς περιδου
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12/1006031/ΕΞ2015/19-1-15 : Εκπτωση ασφαλιστικν εισφορν απ τα ακαθριστα σοδα φυσικν προσπων που ασκον επιχειρηματικ δραστηριτητα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1007/15 : Απαλλαγ απ την υποχρωση τρησης λογιστικν αρχεων (βιβλων) των αγροτν και λοιπν περιπτσεων
ΥΠΥΜΕΔΙ 516/58/15 : Τροποποηση της Φ50/48597/5875/09 (ΦΕΚ-1975 β) υ.α. "Οροι και προυποθσεις για τη χοργηση αδειν δρυσης και λειτουργας Ιδιωτικν Κντρων Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΙΚΤΕΟ)
ΥΠΥΜΕΔΙ 68067/6255/15 (ΦΕΚ-71 Β/16-1-15) : Καθορισμς των φορων που δναται να διαθτουν Κινητς Μονδες Τεχνικο Ελγχου Οχημτων (ΚΜΤΕΟ), ...
ΥΠΥΜΕΔΙ 655/60/15 (ΦΕΚ-70 Β/16-1-15) : Τροποποηση και συμπλρωση διατξεων περ ρων και προυποθσεων δρυσης και λειτουργας πρατηρων Παροχς Καυσμων και Ενργειας
ΥΠΥΜΕΔΙ 66484/6166/15 (ΦΕΚ-69 Β/16-1-15 :) Τροποποηση της υπ αριθμ. 73100/713/88 (ΦΕΚ-302 β) απφασης του Υπουργο Μεταφορν και Επικοινωνιν "Καθορισμς δικαιολογητικν, υποδειγμτων και διαδικασας για κδοση αδειν σκησης επαγγλματις τεχντης αυτοκιντων, μοτοσικλετν και μοτοποδηλτων του Ν. 1575/85"
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 91/15 (ΦΕΚ-69 Β/16-1-15 :) Τροποποηση της υπ αριθμ. 21185/14 απφασης Υπουργο Τουρισμο "Κατταξη σε κατηγορες με σστημα κλειδιν και καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφμν των ενοικιαζμενων επιπλμνων δωματων - διαμερισμτων (ΕΕΔΔ)"
ΥΠ.ΥΓ. Α2δ/ΓΠ/ΟΙΚ.139/15 : Διαδικασα τοποθετσεως ιατρν προς ειδκευση στα νοσοκομεα της χρας
ΥΠΥΜΕΔΙ 68176/4406/15 (ΦΕΚ-67 Β/16-1-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 υ.α. "ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμενων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση" πως ισχει
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 76068/7006/14 (ΦΕΚ-3682 Β/31-12-14) : Εξειδκευση του εδους καθς και του τρπου και της διαδικασας επιβολς κυρσεων στις εταιρεες του ρθρου 1 του α.ν. 89/67 ... πως ισχει, σε περπτωση παρβασης των ρων της εγκριτικς απφασης υπαγωγς στις διατξεις του νμου
ΥΠΥΜΕΔΙ 515/7-1-15 : Διθεση δελτων στθμευσης ΑΜΕΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1018/15-1-15 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 85 του Ν. 4316/14 "...." περ της παρτασης για την απσυρση των αυτοκιντων οχημτων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 5285/16-1-15 : Εγκκλιος σχετικ με την κατργηση υποχρωσης δημοσευσης στο ΦΕΚ πρξεων στοιχεων και ανακοινσεων καταχρισης στο ΓΕΜΗ
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΟΥ/ΟΙΚ.220/15-1-15 : Μτρα ρθμισης της κυκλοφορας για την εκτλεση ργων στο οδικ δκτυο της χρας - Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 52 του Ν. 2696/99 (ΚΟΚ), πως τροποποιθηκε και ισχει με το ρθρο 48 του Ν. 4313/14
Κ.Υ.Α. 4837/15 (ΦΕΚ-66 Β/16-1-15) : Καθορισμς μορφς και περιεχομνου της ατησης της παρ. 1 και των βεβαισεων των παρ. 2 και 5 του ρθρου 61 του Ν, 4307/14, της διαδικασας ενημρωσης και ανταλλαγς πληροφοριν ως προς τους οφειλτες που χουν υπαχθε στις ρυθμσεις του ως νω νμου και καθορισμς των αναγκαων λεπτομερειν για την υλοποισ τους
ΥΠ.ΕΣ. 1552/13-1-15 : Παρταση της παρ. 6α του ρθρου 41 του ν. 3801/09 (Α 163) μχρι 31 Δεκεμβρου 2015
ΥΠ.ΕΣ. 1551/13-1-15 : Παρταση της προθεσμας της παρ. 6α του ρθρου 109 του ν. 3852/10 (Α 87) μχρι 30 Ιουνου 2016
ΥΠ.ΕΣ. 50045/12-1-15 : Διευκολνσεις τμηματικς καταβολς οφειλν προς τους Δμους
ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/ΟΙΚ.4188/15-1-15 : Δωρεν διθεση αντιικν φαρμκων
Κ.Υ.Α Φ.700/51/83019/Σ.437/15 (ΦΕΚ-58 Β/16-1-15) : Τροποποηση της υπ αριθμ. φ.700/95/82967/σ.415/31-7-12 απφασης των Υπουργν Εθνικς Αμυνας και Υγεας "Καθορισμς ποσοστο μεωσης των τιμν των φαρμκων και των συναφν φαρμακευτικν προιντων που διατθενται στους δικαιοχους απ τα Στρατιωτικ Φαρμακεα και τα υποκαταστματ τους" (ΦΕΚ-2270 Β)
Κ.Υ.Α. 1397/15 (ΦΕΚ-64 Β/16-1-15) : Σχδιο Ολοκληρωμνης Αστικς Παρμβασης (ΣΟΑΠ) για το κντρο της Αθνας
Κ.Υ.Α. 71287/6443/15 (ΦΕΚ-50 Β/15-1-15) : Καθορισμς των ρων, προυποθσεων και τεχνικν προδιαγραφν συσκευν φρτισης συσσωρευτν ηλεκτροκνητων οχημτων, για την εγκατσταση αυτν σε υφιστμενα υπ αδειοδτηση "Πρατρια παροχς Καυσμων και Ενργειας", .....
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.1862/34/14-1-15 : Γνωστοποηση ρυθμσεων της παρ. 2 του ρθρου 119 του ν. 4316/14 (Α 270)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.911/Δ15.10/14-1-15 : Γνωστοποηση δημοσευσης του ρθρου 119 του ν. 4316/14 (Α 270)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1011/15 (ΦΕΚ-56 Β/15-1-15) : Καθορισμς οργνου της Φορολογικς Διοκησης και ορισμς διαδικασας για την αποδοχ και εκκαθριση εκπρθεσμων τροποποιητικν δηλσεων Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ)
ΥΠΥΜΕΔΙ Β4/ΟΙΚ.2534/126/15-1-15 : Απλοστευση διαδικασας καταχρισης συμβσεων χρηματοδοτικς μσθωσης αυτοκιντων σμφωνα με την υ.α. Α2/40819/167/91
ΥΠ.ΥΓ. Γ1(Δ)/ΓΠ/60970/15-1-15 : Εμφιλωση επιτραπζιου νερο πηγς / γετρησης που βρσκεται πλησον πηγς αναγνωρισμνου φυσικο μεταλλικο νερο
ΥΠ.ΕΣ. 1839/14-1-15 : Υπδειγμα προκρυξης ρθρου 39 του Π.Δ. 26/12
ΥΠ.ΥΓ. Γ5/ΟΙΚ.6931/14 (ΦΕΚ-3676 Β/31-12-14) : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. οικ. 3457/14 υ.α. με θμα "ρθμιση θεμτων τιμολγησης φαρμκων", πως ισχει
K.Y.A. 79789/14 (ΦΕΚ-3678 Β/31-12-14) : Τροποποηση της αριθμ. Φ2.1617/10 κ.υ.α. "Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον - εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων. ....
ΥΠ.ΕΣ. 1833/14-1-15 : Νες ρυθμσεις του ν. 4304/14 και τροποποηση του ν. 3023/02 σχετικ με τη χρηματοδτηση και τον λεγχο των οικονομικν των πολιτικν κομμτων και υποψηφων. Εκδοση ΠΝΠ σχετικ με τη λειτουργα της Επιτροπς Ελγχου
ΥΠ.ΥΓ. ΠΥ/ΟΙΚ.110/14-1-15 : Χοργηση δειας ασκσεως επαγγλματος Νοσηλευτριν ΕΕΣ
ΥΠ.ΥΓ. Α3(Γ)/3609/15-1-15 : Ιατρικς και εργαστηριακς εξετσεις σε γυνακες θματα βας και στα παιδι αυτν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΔΟΠ/0000060/ΕΞ2015/Β54/15 (ΦΕΚ-41 Β/14-1-15) : Παρταση του προγρμματος ενσχυσης της ρευσττητας σμφωνα με τον Ν. 3723/08
ΥΠΕΚΑ 60702/15 (ΦΕΚ-39 Β/14-1-15) : Τεχνικς προδιαγραφς των μελετν Ειδικν Χωρικν Σχεδων (ΕΧΣ) του Ν. 4269/14 (ΦΕΚ-142 Α)
Κ.Υ.Α. 1/32 (ΦΕΚ-26 Β/14-1-15) : Καθορισμς συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με τους ελγχους φυτοπροστατευτικν προιντων
ΥΠ.ΥΓ. Α2Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.137/15 (ΦΕΚ-27 Β/14-1-15) : Αντικατσταση της Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ-1232 Β) απφασης "ως προς τον τρπο, διαδικασα και οργνωση εκπαδευση γιατρν προς απκτηση ειδικτητας και καθιρωση δικ/κν για ανληψη υπηρεσας γιατρν για ειδκευση στα Νοσοκομεα
ΥΠ.ΥΓ. 113385/15 (ΦΕΚ-35 Β/14-1-15) : Τροποποηση επ της Υ9/οικ.70521/18-8-14 "Βραχυπρθεσμα και Μακροπρθεσμα Μτρα Ελγχου της Συνταγογρφησης και Εκτλεσης Εργαστηριακν Εξετσεων" Υπουργικς Απφασης
ΥΠ.ΕΣ. 1834/ΕΓΚ.7/14-1-15 : Εκλογες που δεν θα μπορσουν να ασκσουν το εκλογικ τους δικαωμα στις γενικς βουλευτικς εκλογς της 25ης Ιανουαρου 2015
ΥΔΙΜΗΔ ΔΗΔ/Φ.19.6/640/7-1-15 : Δκτυο Δημοσου Τομα (ΔΔΤ) - Εναρξη λειτουργας Ενιαου Συστματος Πληρωμν (ΕΣΥΠ)
ΥΠΥΜΕΔΙ Α6/2084/106/14-1-15 : Μεταφορικ ργο Φορτηγν Ιδιωτικς Χρσης (ΦΙΧ) χωματουργικν επιχειρσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/95637/0026/19-12-14: Καταβολ εφπαξ αποζημωσης
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 633/15 (ΦΕΚ-16 Β/12-1-15) : Καθορισμς των ειδν που πωλον οι τυφλο με δεια σκησης υπαθριου στσιμου εμπορου
Κ.Υ.Α. Δ5Α/64352/10310/14 (ΦΕΚ-3654 Β/31-12-14) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των Εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2015
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 76008/14 (ΦΕΚ-3653 Β/31-12-14) : Ελεγχος τρησης μακροχρνιων υποχρεσεων επιχειρσεων των οποων επενδυτικ σχδια χουν υπαχθε στους επενδυτικος νμους
ΙΚΑ Γ99/1/12-1-15 : Ημερομηνες οριστικοποησης αποφσεων Παροχν Ασθενεας σε Χρμα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/577/34/9-1-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4313/14 (Α 261) ... αναφορικ με επιβατικς μεταφορς
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΑ/ΟΙΚ.1611/Φ.40/ΕΓΚ.1/12-1-15 : Δημοσευση ν. 4313/14
ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/31629/13-1-15 : Ορκωμοσα πολιτογραφομενων αλλοδαπν
ΥΠ.ΕΣ. 1333/ΕΓΚ.6/13-1-15 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4316/14 (Α 270) επ οικονομικν θεμτων των ΟΤΑ πρτου και δετερου βαθμο
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 894/13/15 (ΦΕΚ-18 Β/12-1-15) : Χοργηση ειδικς δειας απουσας με αποδοχς, για την σκηση του Εκλογικο δικαιματος κατ τις γενικς βουλευτικς εκλογς της 25ης Ιανουαρου 2015
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 219/15 (ΦΕΚ-14 Β/12-1-15) : Εκδοση πιστοποιητικο κατταξης των ξενοδοχεων και των ενοικιαζμενων επιπλωμνων δωματων - διαμερισμτων σε κατηγορες αστρων και κλειδιν αντστοιχα

Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.