»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2014

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι λγω χωρητικτητας του DVD της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ – ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ χουν αφαιρεθε τα εξς θματα με τα αντστοιχα εγγραφ τους :
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
και στην εντητα
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ περιλαμβνονται μνο οι Κανονισμο, Οδηγες και Αποφσεις της ΕΕ.

Τλος, σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ».

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Ν. 4308/14 (ΦΕΚ-251 Α/24-11-14) : Ελληνικ Λογιστικ Πρτυπα, συναφες ρυθμσεις και λλες διατξεις
Ν. 4310/14 (ΦΕΚ-258 Α/8-12-14) : Ερευνα, Τεχνολογικ Ανπτυξης και Καινοτομα και λλες διατξεις
Ν.4312/14 (ΦΕΚ-260 Α/12-12-14) : Ρθμιση δεσμευμνων κατασχεμνων χρηματικν απαιτσεων και μετρητν και λλες διατξεις
Ν. 4313/14 (ΦΕΚ-261 Α/17-12-14) : Ρυθμσεις θεμτων Μεταφορν, Τηλεπικοινωνιν και Δημοσων Εργων και λλες διατξεις
Ν. 4314/14 (ΦΕΚ 265 Α/23-12-2014) : Α) Για τη διαχεριση, τον λεγχο και την εφαρμογ αναπτυξιακν παρεμβσεων για την προγραμματικ περοδο 2014-2020, Β)Ενσωμτωση της Οδηγας 2012/17 του Ευρωπακο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 13ης Ιουνου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικ δκαιο, τροποποηση του ν.3419/2005 (Α297) και λλες διατξεις.
N. 4315/14 (ΦΕΚ-269 Α/24-12-14) : Πρξεις εισφορς σε γη και σε χρμα - Ρυμοτομικς
απαλλοτρισεις και λλες διατξεις
Ν. 4316/14 (ΦΕΚ-270 Α/24-12-14) : Ιδρυση παρατηρητηρου νοιας, βελτωση περιγεννητικς φροντδας, ρυθμσεις θεμτων αρμοδιτητας Υπουργεου Υγεας και λλες διατξεις

Π.Δ. 167/14 (ΦΕΚ-252 Α/1-12-14) : Τροποποηση του π.δ. 114/10 "Καθιρωση διαδικασας αναγνρισης σε αλλοδαπος και ανιθαγενες του καθεσττος του πρσφυγη δικαιοχου επικουρικς προστασας σε συμμρφωση προς την Οδηγα 2005/85/ΕΚ του Συμβουλου "σχετικ με τις ελχιστες προδιαγραφς για τις διαδικασες με τις οποες τα κρτη μλη χορηγον και ανακαλον το καθεστς του πρσφυγα"
Π.Δ. 169/14 (ΦΕΚ-255 Α/5-12-14) : Ρθμιση θεμτων αδειν αστυνομικο προσωπικο, κατ τροποποηση του Π.δ/τος 27/86 (Α 11)
ΠΔ 178/14 (ΦΕΚ 281 Α/31-12-2014) : Οργνωση Υπηρεσιν Ελληνικς Αστυνομας.
Π.Δ. 176/14 (ΦΕΚ-279 Α/31-12-14) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων σκησης επαγγλματος Λογοθεραπευτν
Π.Δ. 173/14 (ΦΕΚ-277 Α/31-12-14) : Διλυση της Βουλς, προκρυξη εκλογς βουλευτν και σγκληση της νας Βουλς
Π.Δ. 171/14 (ΦΕΚ-268 Α/24-12-14) : Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας στις Οδηγες 2009/13/ΕΚ (L124) και 2013/54/ΕΕ (L329)
Π.Δ. 170/14 (ΦΕΚ-266 Α/24-12-14) : Μεταφορ πιστσεων απ τους Δμους στις Περιφρειες, συνεπεα της αντστοιχης μεταββασης της αρμοδιτητας για τη μεταφορ μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης
Π.Δ. 1/15 (ΦΕΚ-2 Α/9-1-15) : Ρθμιση θεμτων για τους υπαλλλους που αποσπνται μετακινονται στις ελεγκτικς υπηρεσες και στα σματα επιθερησης κατ εφαμρογ των διατξεων του ρθρου 86 του Υπαλληλικο Κδικα Ν. 3528/07, πως ισχει, και του ρθρου 5 του Ν. 4275/14
Π.Δ. 2/15 (ΦΕΚ-2 Α/9-1-15) : Συμπλρωση του Π.Δ. 169/13 (ΦΕΚ-272 Α) ρθμισης θεμτων χοργησης δανεων σε ΟΤΑ και σε λλους φορες απ το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων

Π.Ν.Π. 5/5-12-14 (ΦΕΚ-257 Α/5-12-14) : Ρυθμσεις για την αντιμετπιση των εξαιρετικ επειγουσν και απρβλεπτων αναγκν της Αννυμης Εταιρεας με την επωνυμα "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ"
Π.Ν.Π. 17/17-12-14 (ΦΕΚ-262 Α/17-12-14) : Εγκριση του Σχεδου της δετερης Σμβασης Τροποποησης της Κριας Σμβασης Χρηματοδοτικς Διευκλυνσης μεταξ του Ευρωπαικο Ταμεου Χρηματοπιστωτικς Σταθεντητας (ΕΤΧΣ) της Ελληνικς Δημοκρατας, του Ελληνικο Ταμεου Χρηματοπιστωτικς Σταθερτητας (ΤΧΣ) και της Τρπεζας της Ελλδος
ΠΝΠ 8/8-1-15 (ΦΕΚ-1 Α/8-1-15) : Ρθμιση θεμτων λειτουργας της Επιτροπς του ρθρου 21 του ν. 3023/02

ΠΥΣ 29/14 (ΦΕΚ-264 Β/22-12-14) : Παρταση της ισχος της 33/06 ΠΥΣ "Αναστολ διορισμν και προσλψεων στο Δημσιο Ταμεο"

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 633/15 (ΦΕΚ-16 Β/12-1-15) : Καθορισμς των ειδν που πωλον οι τυφλο με δεια σκησης υπαθριου στσιμου εμπορου
Κ.Υ.Α. Δ5Α/64352/10310/14 (ΦΕΚ-3654 Β/31-12-14) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των Εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2015
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 76008/14 (ΦΕΚ-3653 Β/31-12-14) : Ελεγχος τρησης μακροχρνιων υποχρεσεων επιχειρσεων των οποων επενδυτικ σχδια χουν υπαχθε στους επενδυτικος νμους
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/577/34/9-1-15 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4313/14 (Α 261) "Ρυθμσεις θεμτων Μεταφορν, Τηλεπικοινωνιν και Δημοσων Εργων και λλες διατξεις" αναφορικ με επιβατικς μεταφορς
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΑ/ΟΙΚ.1611/Φ.40/ΕΓΚ.1/12-1-15 : Δημοσευση ν. 4313/14
ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/31629/13-1-15 : Ορκωμοσα πολιτογραφομενων αλλοδαπν
ΥΠ.ΕΣ. 1333/ΕΓΚ.6/13-1-15 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4316/14 (Α 270) επ οικονομικν θεμτων των ΟΤΑ πρτου και δετερου βαθμο
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 219/15 (ΦΕΚ-14 Β/12-1-15) : Εκδοση πιστοποιητικο κατταξης των ξενοδοχεων και των ενοικιαζμενων επιπλωμνων δωματων - διαμερισμτων σε κατηγορες αστρων και κλειδιν αντστοιχα
IKA A02/1102/1/12-1-15 : Σχετικ με τον χαρακτηρισμ προσπων με χρνο ασφλισης πριν την 1/1/1193 στον Οργανισμ Γεωργικν Ασφαλσεων (ΟΓΑ) ως "παλαιν" "νων" ασφαλισμνων
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 216/15 (ΦΕΚ-10 Β/9-1-15) : Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν και βαθμολογομενων κριτηρων για τα ξενοδοχεα και κατταξη αυτν σε κατηγορες αστρων
Κ.Υ.Α. 4.35474/ΟΙΚ.5.24502/14 (ΦΕΚ-3644 Β/31-12-14): Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Τ.Π. και Δανεων, για την καταβολ πληρωμν ωφελουμνων και παρχων και την κλυψη του κστους του Τ.Π. και Δανεων ....
ΙΚΑ Α42/1/8-1-15 : Μη καταβολ εισφορν Δρου Χριστουγννων οδηγν ταξ, τους 2014
ΒΟΥΛΗ 12912/8589/14 (ΦΕΚ-3628 Β/31-12-14) : Διαπστωση της διλυσης του Ταμεου Αρωγς Υπαλλλων της Βουλς (ΤΑΥΒ) την 31η Δεκεμβρου 2014 και της θσης του σε εκκαθριση απ 1η Ιανουαρου 2015 , μετ την απ 22 Δεκεμβρου 2014 απφαση της κτακτης Γενικς Συνλευσης των μετχων του Ταμεου Αρωγς Υπαλλλων της Βουλς
ΥΠΕΚΑ 117398/2995/14 (ΦΕΚ-3611 Β/31-12-14) : Τιμς ανθεσης υλοτομικν εργασιν και λοιπν εργασιν συγκομιδς
Κ.Υ.Α. 79752/14 (ΦΕΚ-3623 Β/31-12-14) : Ρυθμσεις σχετικ με το ψος, τη διαδικασα, τον τρπο, το χρνο και τους ρους εσπραξης και απδοσης των ανταποδοτικν τελν ΓΕΜΗ, την κατανομ, τα κριτρια κατανομς αυτν μεταξ των δικαιοχων, τη διαχεριση αυτν, το ποσοστ απ αυτ που διατθεται για την κλυψη των ελαχστων πγιων δαπανν λειτουργας της κεντρικς υπηρεσας ΓΕΜΗ, των υπηρεσιν ΓΕΜΗ κθε επιμελητηρου και του εποπτικο συμβουλου αυτο, τα παραστατικ καταβολς, τη διαδικασα ελγχου τους, τον τρπο κδοσης, θερησης και υπογραφς των αντιγρφων αποσπασμτων σε ντυπη ηλεκτρονικ μορφ, τα ελχιστα καταχωριζμενα στοιχεα των υπχρεων καταχρησης στο ΓΕΜΗ κθε χρνο, καθς και κθε λλη αναγκαα λεπτομρεια
ΥΠΕΚΑ 118790/7487/14 (ΦΕΚ-3632 Β/31-12-14) : Καθορισμς του τπου και των απαιτουμνων στοιχεων της ατησης για την κδοση Πρξης Χαρακτηρισμο καθς και του τπου, του περιεχομνου και των στοιχεων της ανωτρω πρξης χαρακτηρισμο ως και της απφασης της Επιτροπς επ των αντιρρσεων κατ αυτς
ΥΔΙΜΗΔ ΔΗΔ/Φ.40/407/8-1-15 : Εφαρμογ των δαιτξεων του Κεφ. Α του ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α) σχετικ με την "ανοικτ διθεση και περαιτρω χρση εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων του δημσιου τομα, την τροποποηση των διατξεων του πρτου κεφαλαου του ν. 3448/06, προσαρμογ τη εθνικς νομοθεσας στις διατξεις 2013/37 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και την περαιτρω ενσχυση της διαφνειας στο δημσιο τομα
ΕΟΤ 514666-24-12-14 : Διαδικασα αρμοδιτητας παροχς σμφωνης γνμης σε προγρμματα και ενργειες τουριστικς προβολς των Περιφερειν και των Δμων
Κ.Υ.Α. 66224/2014/15 (ΦΕΚ-7 Β/8-1-15): Καθορισμς ειδικτερων ζητημτων σχετικ με τη διαδικασα καθορισμο του γκου εισδοχς πολιτν τρτων χωρν και τη διαδικασα μετκλησης για εξαρτημνη εργασας, εποχικ απασχληση, απασχληση αλιεργατν και υψηλς ειδκευσης
Κ.Υ.Α. Φ.10055/ΟΙΚ.20093/1448/14 (ΦΕΚ-3630 Β/31-12-14): Τροποποηση και συμπλρωση καταστατικν διατξεων του Λογαριασμο Δρου Εορτν Εφημεριδοπωλν του Κλδου Ανεργας και Δρου του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Κ.Υ.Α. 50600/4099/14 (ΦΕΚ-3630 Β/31-12-14): Καθορισμς ψους Δρου εορτν Χριστουγννων 2014 - Ν. Ετους 2015 των Εφημεριδοπωλν λης της χρας
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/1169/0026/31-12-14 : Εκδοση χρηματικν ενταλμτων προπληρωμς (ΧΕΠ)
ΟΑΕΔ 1025/8-1-15 : Πργραμμα Επαγγελματικς Κατρτισης Εργαζομνων (ΛΑΕΚ 0,24%) τους 2015
ΥΠΕΚΑ ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1.21/441/ΟΙΚ.23609/14 (ΦΕΚ-3545 Β/30-12-14) : Τροποποηση υ.α. υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.21/ΟΙΚ.23824/23-12-14 (ΦΕΚ-3274 Β). Αναπροσαρμογ ορων κατανλωσης για τους φορες ενταγμνους στο ειδικ "Τιμολγιο Υπηρεσιν Αλληλεγγης"
Κ.Υ.Α. 117394/2932/14 (ΦΕΚ-3557 Β/30-12-14) : Καθορισμς των Προδιαγραφν και του Περιεχομνου των Προσωρινν Διαχειριστικν Σχεδων Βσκλησης, στο πλασιο εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 60 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ-118 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1000840/ΕΞ2014/30-12-14 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ της ΠΟΛ1234/2014
ΥΠΥΜΕΔΙ Α7/50373/4094/29-12-14 : Οδικ Βοθεια Οχημτων - Αφαρεση στοιχεων κυκλοφορας οχματος οδικς βοθειας.
ΚΥΑ 60069/14 (ΦΕΚ 3534 Β/30-12-2014) : Παρταση προθεσμας υπαγωγς στο Ν. 4178/2013 «Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις» (ΦΕΚ Α/174) και τροποποηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απφασης Αναπληρωτ Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς των απαρατητων δικαιολογητικν για την υπαγωγ στο ρθρο 24 του Νμου 4178/2013 «Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις» (ΦΕΚ 174/Α).» (ΦΕΚ Β/2184), πως ισχει.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1002/15 (ΦΕΚ 3 Β/05-01-2015) : Κατηγορες οντοττων που απαλλσσονται απ τη χρησιμοποηση φορολογικν ηλεκτρονικν μηχανισμν. Αναγραφ πρσθετων στοιχεων στα εκδιδμενα στοιχεα λιανικς πλησης ορισμνων κατηγοριν υπηρεσιν αγαθν. Δλωση διακοπς λειτουργας φορολογικο ηλεκτρονικο μηχανισμο λγω τεχνικο προβλματος.
ΥΠΟΜΕΔΙ Φ.Α2/77184/4746/14/05-01-15 : Μητρα εξουσιοδοτσεων για την εφαρµογ της 28366/2098/06 απφασης 1ης περιδου 2015
ΥΠΕΚΑ 55776/14 (ΦΕΚ 3584 Β/31-12-2014) : Ηλεκτρονικ υποβολ στην κεντρικ βση της ΕΚΧΑ Α.Ε. λων των εγγραπτων στα υποθηκοφυλακεα πρξεων κατ το ρθρο 1 (παρ. 4) του Ν. 2308/1995 (Α/114).
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ 78030/14 (ΦΕΚ 3586 Β/31-12-2014) : Καθορισμς ενιαου ποσο ετσιας συνδρομς και ενιαου ανταποδοτικο τλους αν παρεχμενη υπηρεσα στα μλη των Επιμελητηρων, που απολαμβνουν τις εν λγω υπηρεσες και ρθμιση κθε λλης αναγκαας λεπτομρειας για την εφαρμογ του ρθρου 94 του νμου 4314/2014, σε συνδυασμ με τα ρθρα 96 και 98 αυτο.
ΚΥΑ 104356/14 (ΦΕΚ 3581 Β/31-12-2014) : Κανονισμς Ασφλειας των Καταστημτων Κρτησης.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1005/30-12-14 : Επιμκυνση των προθεσμιν για την κδοση αποφσεων επ αιτσεων αναστολν και επ ενδικοφανν προσφυγν ενπιον της Υπηρεσας Εσωτερικς Επανεξτασης.
ΥΠΕΚΑ 50916/14 (ΦΕΚ 3582 Β/31-12-2014) : γκριση Τεχνικν Προδιαγραφν και Κανονισμο Προ-εκτιμμενων Αμοιβν της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. για το ργο «Υπηρεσες Ελγχου Ποιτητας εθνικν ψηφιακν Ορθοεικνων και Αεροφωτογραφιν - LSO25».
ΥΠΕΚΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461/14 (ΦΕΚ 3583 Β/31-12-2014) : Εγκατσταση μονδων ΑΠΕ απ αυτοπαραγωγος με συμψηφισμ ενργειας κατ’ εφαρμογ του ρθρου 14Α του Ν. 3468/2006.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1004/15 (ΦΕΚ 2 Β/02-01-2015) : Πιστοποιητικ του ρθρου 54Α του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας, ετν 2015 και επομνων.
ΥΠΕΚΑ 60722/31-12-14 : Λειτουργα της Αποκεντρωμνης Μονδας Κρατικν Ενισχσεων στο Υπουργεο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1262/29-12-14 : Διαδικασα επιβολς κυρσεων για παραβσεις της νομοθεσας που αφορ στον αιγιαλ, την παραλα, τη θλασα, τον πυθμνα και τη ζνη λιμνα
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2172/ΟΙΚ.56/2-1-15 : Αναστολ προσλψεων και υπηρεσιακν μεταβολν - Ανκληση και απαγρευση χοργησης κανονικν αδειν - Διευκολνσεις υπαλλλων για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος
Κ.Υ.Α. 32535/14 (ΦΕΚ-3531 Β/30-12-14) : Στεγαστικ αποκατσταση παλιννοστοντων ομογενν απ χρες της τως Σοβιετικς Ενωσης, στις ζνες Εγκατστασης Α, Β, Γ και Δ της Ελληνικς Επικρτειας
ΥΠΕΚΑ 23327/14 (ΦΕΚ-3549 Β/30-12-14) : Πρσκληση για συμμετοχ στην κατανομ τους 2015 ποστητας 140.000 χιλιολτρων αυτοσιου βιοντζελ, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 4α του ρθρου 15Α του Ν. 3054/02
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1003/31-12-14 (2-1-2015) : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4308/14 (ΦΕΚ-251 Α) περ των Ελληνικν Λογιστικν Προτπων, συναφες ρυθμσεις και λλες διατξεις"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1263/14 (ΦΕΚ-3569 Β/31-12-14) : Παρταση προθεσμας για την εκπρθεσμη καταβολ τελν κυκλοφορας τους 2015 και για τη θση των οχημτων σε ακινησα
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/97558/ΔΛΔ/14 (ΦΕΚ-3536 Β/30-12-14) : Ανθεση της Ταμειακς διαχερισης στην Τρπεζα της Ελλδος των Τομων του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολουμνων (ΕΤΑΑ)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.51010/42926/1085/14 (ΦΕΚ-3532 Β/30-12-14): Αποτμηση των περιουσιακν στοιχεων των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης και καθορισμς στοιχεων που κατ ελχιστον περιλαμβνονται στον κανονισμ επενδσεν τους
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.51010/45802/1145/14 (ΦΕΚ-3532 Β/30-12-14): Οργανωτικς απαιτσεις των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1264/30-12-14 : Πρσθετες διευκρινσεις σχετικ με την αυτοτελ φορολγηση αφορολγητων αποθεματικν του ν. 2238/94 με βση τις διατξεις των παρ. 12 και 13 του ρθρου 72 του ν. 4172/13
Κ.Υ.Α. 2136/14 (ΦΕΚ-3493 Β/29-12-14) : Κανονισμς Λειτουργας των Βασικν Διαπραγματευτν Αγορς
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 79408/30-12-14 : Εγκκλιος σχετικ με διακανονισμς οφειλμενων συνδρομν των μελν των Επιμελητηρων
ΥΠ.ΕΣ. 51492/30-12-14 : Οδηγες σχετικ με την αποστολ στοιχεων ργων ΣΑΕΠ/ΣΑΜΠ στους φορες υλοποησς τους
ΥΠΥΜΕΔΙ 70744/4507/30-12-14 : Εγκατσταση Συστημτων Αντιεμπλοκς κατ την Πδηση σμφωνα με την υ.α. 28366/2098/06
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚΦ/Γ/5030438/ΕΞ2014/30-12-14 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 85 του ν. 4316/14 - Ρυθμσεις για την απσυρση οχημτων
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 26036/14 (ΦΕΚ-3510 Β/29-12-14) : Καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν και λοιπν ρων και προυποθσεων για την δρυση και λειτουργα των Ξεννων Φιλοξενας Νων
Κ.Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ.23840/14 (ΦΕΚ-3497 Β/29-12-14) : Επιμερισμς ειδικο τλους στους οικιακος καταναλωτς σε περιοχς που λειτουργον σταθμο ΑΠΕ
ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.112708/22-12-14 : Σχετικ με τις επιχειρσεις εμπορας, ενοικασης και πλησης μεταχειρισμνων ειδν
ΥΠ.ΕΣ. 51178/29-12-14 : Οδηγες για την τρηση και υποβολ στοιχεων Μητρου Δεσμεσεων
Κ.Υ.Α. 8001/5/74-ΡΚΕ/14 (ΦΕΚ-3503 Β/29-12-14) : Περ του εδους και του ποσοστο δπανν που πληρνονται σε βρος της Πγιας Προκαταβολς της Ελληνικς Αστυνομας
Κ.Υ.Α. Γ1(Δ)/ΓΠ/ΟΙΚ.112203/14 (ΦΕΚ-3504 Β/29-12-14) : Τροποποηση-συμπλρωση της υπ αριθμ. Α5/2280/83 (ΦΕΚ-720 Β) Υγειονομικς Διταξης σχετικ με την προστασα των νερν που χρησιμοποινται για την δρευση της περιοχς Πρωτευοσας απ ρυπνσεις και μολνσεις .....
ΥΠΑΙΘ Φ.821/3418Κ/210121/Η2/14 (ΦΕΚ-3494 Β/29-12-14) : Καθορισμς προσντων, κριτηρων, διαδικασας επιλογς Συντονιστν Εκπαδευσης Εξωτερικο
ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/70738/5467/29-12-14 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Παρταση προθεσμας για απκτηση δειας οδικο μεταφορα απ πρην νομαρχιακος μεταφορες
Κ.Υ.Α. Π3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.49361/1253/14 (ΦΕΚ-3483 Β/24-12-14) : Διαδικασα χοργησης παροχς στο πλασιο των προγραμμτων οικονομικς ενσχυσης στα ΑμεΑ
Κ.Υ.Α. 49863/688/14 (ΦΕΚ-3484 Β/24-12-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 30659/89 υ.α. "Ειδικ εποχικ βοθημα προς ομοειδες επαγγελματικς κατηγορες (εκτς των οικοδμων) και ειδικ βοθημα προς μεμονωμνους ασφαλισμνους" (ΦΕΚ-239 Β) πως χει τροποποιηθε με την 31353/89 μοια (ΦΕΚ-448 Β)
ΟΑΕΔ 3540/59/9.12.2014/14 (ΦΕΚ – 3476 Β/23-12-2014):Υλοποηση προγρμματος επαγγελματικς κατρτισης εργαζομνων (ΛΑΕΚ 0,24%) τους 2015.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. Φ.11321/19423/1405/14 (ΦΕΚ – 3480 Β/23-12-2014): Αντικατσταση των παρ. 1 και 2 του ρθρου 38, του ρ¬θρου 39 και των παρ. 1, 2 και 3 του ρθρου 40 του Κανονισμο Ασφλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».
ΚΥΑ 117679/7182/14 (ΦΕΚ – 3473 Β/23-12-2014): Καθορισμς ψους παραβλου της παρ. 4 αρθ. 14 του Ν. 998/1979 πως ισχει.
ΥΠ.ΕΣ. 50772/23-12-14 : Πολιτιστικ Πρωτεουσα της Ευρπης 2021 : Πρσκληση υποβολς προτσεων.
ΥΠ.ΕΣ 50773/23-12-14 : Βραβεα για τις Καινοτμες Περιφρειες και Πλεις της Ευρπης (RegioStars 2015).
ΥΠ.ΕΣ. 50774/23-12-14 : Ευρωπακ Επιχειρηματικ Περιφρεια 2016: Πρσκληση υποβολς προτσεων.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1261/22-12-14 : Διευκρινσεις για την ορθ εφαρμογ της παρ. 15 του ρθρου 72 του ν. 4172/13 (ΚΦΕ)
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/98002/ΔΠΓΚ/23-12-14 : Εκτλεση προυπολογισμο οικονομικο τους 2015
ΙΚΑ 68/16-12-14 : Εναρξη καταβολς σνταξης σε οφειλτη - συνταξιοχο με τις διατξεις της διαδοχικς ασφλισης
ΥΠΕΚΑ 58385/14 (ΦΕΚ-3437 Β/22-12-14) : Περαωση της διαδικασας κτηματογρφησης - Καταχριση των πρτων εγγραφν στα κτηματολογικ βιβλα .......
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Δ/1168423/ΕΞ2014/19-12-14 : Παροχ διευκρινσεων σε θματα ελγχου ενδοομιλικν συναλλαγν και εκπρθεσμης υποβολς της κατστασης ενδοομιλικν συναλλαγν και του συνοπτικο πνακα πληροφοριν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1260/19-12-14 : Σχετικ με τη φορολογικ κατοικα
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/97612/0026/22-12-14 : Ανατροπς και αναλψεις υποχρεσεων
ΙΚΑ Φ09/915/19-12-14 : Εφαρμογ ρθρου 28 του Ν. 3528/07 περ Δηλσεως Περιουσιακς Κατστασης για το Διοικητικ Προσωπικ του ΙΚα-ΕΤΑΜ
K.Y.A. 3724/162303/14 (ΦΕΚ-3438 Β/22-12-14) : Εθνικ μτρα και παρεκκλσεις στον τομα των τροφμων ζωικς προλευσης σε εφαρμογ των Κανονισμν (ΕΚ) 852/04 και (ΕΚ) 853/04
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1259/22-12-14 : Παροχ οδηγιν για τον τρπο εφαρμογς της ΠΟΛ.1050/17-2-14 Απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1250/14 (ΦΕΚ-3411 Β/19-12-14) : Διαδικασα χοργησης αναστολς πληρωμς του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) τους 2014 σε νομικ πρσωπα
Κ.Υ.Α. 6500/1/21/14 (ΦΕΚ-3428 Β/19-12-14) : Εκπαδευση δημοτικν αστυνομικν Ελληνικς Αστυνομας
Κ.Υ.Α. Φ.10034/16854/426/14 (ΦΕΚ-3409 Β/19-12-14) : Κρατικ επιχοργηση Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2014
Κ.Υ.Α. Κ1/204712/14 (ΦΕΚ-3415 Β/19-12-14) : Καθορισμς μεγστου αριθμο ανθρωποωρν απασχλησης για το ργο των σχολικν καθαριστριν κατ το σχολικ τος 2014-2015
Κ.Υ.Α. Κ1/204726/14 (ΦΕΚ-3415 Β/19-12-14): Τρπος διαχερισης χρηματοδοτσεων με αναδχους καθαριστς / καθαρστριες και συνεργεα καθαρισμο στα σχολεα Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαδευσης σε λη την επικρτεια για το διδακτικ τος 2014-2015
ΥΠ.ΕΣ. 48633/ΕΓΚ.55/10-12-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Παροχ οδηγιν σχετικ με θματα του Ολοκληρωμνου Πλαισου Δρσης (ΟΠΔ) τους 2015
ΥΠΕΚΑ 27302/19-12-14 : Εγκατσταση μονδων υδατοκαλλιργειας σε ΠΑΥ κατηγορας Β
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1800/159772/16-12-14 : Εφαρμογ κ.υ.α. για τον καθορισμ των προυποθσεων επιχοργησης των Δμων για τη δημιουργα και λειτουργα καταφυγων αδσποτν ζων συντροφις και του ψους, της διαδικασας και των προυποθσεων καταβολς της οικονομικς ενσχυσης
ΥΠΥΜΕΔΙ 61068/5364/18-12-14 : Τεχνικς λεγχος οχημτων με σμβαση χρηματοδοτικς μσθωσης
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 47852/2416/14 (ΦΕΚ-3408 Β/18-12-14) : Καθορισμς των δικαιολογητικν και του ειδικο εντπου της ατησης - υπεθυνης δλωσης που καταθτουν οι προστατευμενοι του ν. 2643/98 (Α 220) στην Επιτροπ του ρθρου 9 του διου νμου, εφσον υποβλλουν υποψηφιτητα για διορισμ σε θσεις εργασας δημοσων υπηρεσιν ΝΠΔΔ και ΟΤΑ
ΙΚΑ 67/19-12-14 : Εφαρμογ της παρ. 2β του ρθρου 1 του Ν. 4250/14 για τη διενργεια δειγματοληπτικο ελγχου
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΒ/ΟΙΚ.75345/Φ50ΓΕΝ/ΕΓΚ.29/10-12-14 : Αιτματα γκρισης δσμευσης πστωσης - επιχοργησης για ργα Νομικν Προσπων που εποπτεονται απ τη Γεν.Γραμματεα Υποδομν
ΥΠΥΜΕΔΙ 74660/6660/19-12-14 : Τροποποηση της υπ αριθμ. πρωτ. Φ.23/55821/6047/05 εγκυκλου της Γενικς δ/ντριας Μεταφορν του τως Υπουργεου Μεταφορν και Επικοινωνιν (τεχνικς λεγχος οχημτων)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 75068/19-12-14 : Περιοδικς λεγχος Μτρων και Σταθμν και λεγχος συστημτων παρακολοθησης εισρον εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων
ΟΑΕΕ 28/18-12-14 : Επιλογ κατταξης σε καττερη ασφαλιστικ κατηγορα
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 68720/14 (ΦΕΚ-3393 Β/17-12-14) : Εφαρμογ Ενιαου Προγρμματος Προμηθειν (ΕΠΠ) τους 2014
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 816/156798/14 (ΦΕΚ-3385 Β/17-12-14) : Λεπτομρειες εφαρμογς του θεσμο του "κτηνιτρου εκτροφς" στις κτηνοτροφικς εκμεταλλεσεις, για την εφαρμογ του ρθρου 60 και της παραγρφου 8 του ρθρου 62 του Ν. 4235/14
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 64515/14 (ΦΕΚ-3381 Β/17-12-14) : Εκχρηση αρμοδιοττων διαχερισης για πρξεις των Περιφερειακν Επιχειρησιακν Προγραμμτων της προγραμματικς περιδου 2007-2013 στους Ενδιμεσους Φορες Διαχερισης πρξεων κρατικν ενισχσεων της υπουργικς απφασης με αριθμ. 35562/ΕΥΣ4729/30-7-08
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣγ/οικ.74794/Φ.2.2.1/ΕΓΚ.28/15-12-14 : Δημοσευση υπουργικς απφασης μεταββασης αρμοδιοττων Προσταμνης Αρχς στις συμβσεις δημοσων ργων αρμοδιτητας της Γενικς Γραμματεας Υποδομν του Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων.
ΥΠΕΚΑ 56289/14 (ΦΕΚ 3383 Β/17-12-2014) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 49439/16-9-2013 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς «γκριση τεχνικν προδιαγραφν και κανονισμο προεκτιμμενων αμοιβν της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των μελετν κτηματογρφησης για τη δημιουργα Εθνικο Κτηματολογου στο υπλοιπο της χρας» (Β2362), πως ισχει»
ΥΠ.ΥΓ. Υ1γ/ΓΠ/36831/14 (ΦΕΚ 3373 Β/16-12-2014) : ροι λειτουργας επιχειρσεων εμπορας, ενοικασης και πλησης μεταχειρισμνων ειδν ιματισμο, νδυσης και υπδησης.
ΥΠΕΣ 130181/30821/ΕΓΚ.56/16-12-14 : Προσθκη της δειας διαμονς δετερης γενις στους ττλους οριστικς διαμονς που γνονται αποδεκτο προκειμνου για την πολιτογρφηση αλλοδαπν.
ΥΠΕΚΑ 114790/1584/17-12-14 : Προσαρμογ των τευχν Δημοπρτησης (Διακρυξη τπου Β και ΕΣΥ) και της Σμβασης αναδχου στις ρυθμσεις των Ν. 4250/2014 (αρθ. 1, παρ. 2-φωτοαντγραφα δικαιολογητικν), Ν 4278/2014 (αρθ. 59- κατργηση καττατων ορων) του Ν 4281/2014 (αρθ. 157-εγγυητικ συμμετοχ κ.λπ.) και του Π.Δ. 100/2014 για τα ργα των Μ 125Β και Μ226.1 του ΠΑΑ 2007-2014 "Αλξανδρος Μπαλτατζς".
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣΓ/ΟΙΚ.74793/ΦΝ439.4/ΕΓΚ.27/15-12-14 : Δημοσευση υπουργικς απφασης περ αποφαινομνων και γνωμοδοτοντων οργνων της Γενικς Γραμματεας Υποδομν του Υπουργεου Υποδομν Μεταφορν και Δικτων, κατ την ανθεση και εκτλεση συμβσεων μελετν και συναφν υπηρεσιν.
ΥΠΕΚΑ 118577/5233/17-12-14 : Διεθνς Σμβαση CITES- Επικαιροποηση του ισχοντος Θεσμικο πλαισου, που αφορ στην τροποποηση (αντικατσταση του Παραρτματος) του Καν. (ΕΚ) 338/97.
ΥΠ.ΕΣ. 49618-12-12-14 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την "στριξη δρσεων ενημρωσης σχετικ με την κοιν γεωργικ πολιτικ (ΚΓΠ)" για το τος 2015.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1256/12-12-14 : Συντελεστς ΦΠΑ, α. αποστειρωμνου διαλματος φυσιολογικο ορο. β. αποστερωμνου διαλματος θαλασσινο νερο.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1258/15-12-14 : Κοινοποηση των διατξεων των ΚΥΑ Υπουργν Εσωτερικν
αι Οικονομικν 31143/20-8-14 (ΦΕΚ-2263 β) και 44337/18-11-14 (ΦΕΚ-3095 Β) και παροχ σχετικν οδηγιν
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/70731/5389/16-12-14 : Αντιμετπιση εξντλησης αποθματος εντπων αδειν κυκλοφορας οχημτων - Υπενθμιση περ χοργησης Υπηρεσιακν Αντιγρφων
ΥΠ.ΕΣ. 49373/15-12-14 : Διατρηση ΑΦΜ Δημοτικν και περιφερειακν συνδυασμν
Κ.Υ.Α. Δ22/ΟΙΚ.45626/1830/14 (ΦΕΚ-3367 Β/16-12-14) : Καθορισμς πστωσης και κατανομς αυτς σε κθε ΚΤΕΛ που ανκει στην Πανελλαδικ Ομοσποδνα Αυτοκινητιστν Υπεραστικν Συγκοινωνιν (ΠΟΑΥΣ), για την κλυψη της δαπνης που προκαλεται απ τη μεταφορ με μειωμνο εισιτριο των πολυτκνων οικονομικο τους 2014
ΥΠΕΚΑ 6706/3-12-14 : Ορισμς Ενεργειακν Υπευθνων στα κτρια του δημοσου και ευρτερου δημοσου τομα - Εφαρμογ ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008
ΥΠ.ΕΣ. 54915/11-12-14 : Παροχ πληροφοριν μετ την εφαρμογ των διατξεων του ν. 4251/14
Κ.Υ.Α. 56366/4351/14 (ΦΕΚ-3339 Β/12-12-14) : Καθορισμς απαιτσεων (προδιαγραφν) για εργασες επεξεργασας στο πλασιο της μηχανικς - βιολογικς επεξεργασας των σμμεικτων αστικν αποβλτων και καθορισμς χαρακτηριστικν των παραγμενων υλικν ανλογα με τις χρσεις τους, σμφωνα με το εδφιο β της παρ. 1 του ρθρου 38 του Ν. 4042/12 (Α 24)
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΚΠ/ΟΙΚ.134/14 (ΦΕΚ-3347 Β/12-12-14): Τροποποηση και προσθκη ρθρων στα Τιμολγια Η/Μ Εργασιν - Η/Μ Εγκαταστσεις Εργων Οδοποιας - Εγκαταστσεις Φωτισμο Οδν
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10035/18679/304/14 (ΦΕΚ-3347 Β/12-12-14) : Επιλογ ασφαλιστικο φορα μεταξ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ "νων" ασφαλισμνων σμφωνα με τις διατξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του ρθρου πρτου του Κεφ. Α του Ν. 4254/14
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1255/11-12-14 : Υποβολ εκπρθεσμων τροποποιητικν φορολογικν δηλσεων
ΥΠ.ΕΣ. 48260/9-12-14 : Ψφιση και επικρωση προυπολογισμο τους 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1252/10-12-14 : Αναγραφ του ΦΠΑ στο φορολογικ στοιχεο που εκδδεται κατ την παρδοση αγαθν στο εσωτερικ της χρας με αναστολ καταβολς του ΦΠΑ, κατπιν χοργησης δειας αναστολς καταβολς ΦΠΑ κατ την εισαγωγ, σμφωνα με το ρθρο 29.4.α. του ν. 2960/01
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1253/10-12-14 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 10 του ρθρου 1 του ν. 4281/14 (ΦΕΚ-160 Α), σχετικ με την αντιστροφ της υποχρωσης στην περπτωση τεχνικν ργων για λογαριασμ του δημοσου, ΟΤΑ και λοιπν οργανισμν δημοσου δικαου
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/95266/ΔΕΠ/11-12-14 : Παροχ οδηγιν αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 86 του Ν. 4307/14
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1254/11-12-14 : Παση της ισχος της με αριθμ. ΠΟΛ.1218/14 εγκυκλου ΓΓΔΕ σχετικ με την υποβολ και διαββαση ενδικοφανν προσφυγν κατ πρξεων διοικητικο προσδιορισμο ΕΝΦΙΑ (ν. 4223/13) στη Διεθυνση Επλυσης Διαφορν
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1164337/ΕΞ2014/11-12-14 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ των διατξεωντης παρ. 1 του ρθρου 19 του ΚΦΔ (ν. 4174/13)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10053/42313/1664/14 (ΦΕΚ-3343 Β/12-12-14) : Χοργηση κτακτης οικονομικς ενσχυσης σε μη επιδοτομενους ανργους, ασφαλισμνους του Λογαριασμο Ανεργας Προσωπικο Ημερησων Εφημερδων Αθηνν και Θεσσαλονκης του Κλδου Ανεργας και Δρου του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ για τις γιορτς των Χριστουγννων 2014 και του νου τους 2015
ΥΠ.ΟΙΚ. 5143/14 (ΦΕΚ-3335 Β/11-12-14) : Καθορισμς του τρπου υπολογισμο, της διαδικασας παρακρτησης και απδοσης της κρτησης υπρ της ΕΑΑΔΗΣΥ, καθς και των λοιπν λεπτομερειν εφαρμογς της παραγ. 3 , του ρθρου 4 του Ν. 4013/11 (Α 204) πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1229/14 (ΦΕΚ-3329 Β/11-12-14) : Τροποποηση διατξεων των ΑΥΟ ΠΟΛ. 1075/95 και ΠΟΛ.1155/95
ΙΚΑ 66/9-12-14 : Αναγνριση στην ασφλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ / και του ΕΤΕΑ ( τ. ΕΤΕΑΜ ) χρνου απασχλησης σε προγρμματα απκτησης εργασιακς εμπειρας σχολικν φυλκων, κατ’ εφαρμογ του Ν.4281/2014
ΥΠΕΚΑ 56279/14 (ΦΕΚ 3317 Β/10-12-2014) : Καθορισμς αστικς και αγροτικς περιοχς για τις μελτες κτηματογρφησης που εκτελονται σμφωνα με τις τεχνικς προδιαγραφς που ορστηκαν με την υπ αριθμ. 556/09/17-10-2012 απφαση του Διοικητικο Συμβουλου του Οργανισμο Κτηματολογου και Χαρτογραφσεων Ελλδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) (Β 3370)
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/89277/ΔΠΔΑ/14 (ΦΕΚ 3316 Β/10-12-2014) : Καθορισμς διαδικασας παραγραφς των ανεξφλητων χρηματικν παρακαταθηκν που υπγονται στις ρυθμσεις της παρ. 1 του ρθρου 179 του Ν.4270/2014 (Α 143) περ παραγραφς και ρυθμσεις των σχετικν θεμτων.
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΚΠ/ΟΙΚ.154/ΕΓΚ.26/11-12-14 : Αναστολ της υποχρεωτικς εφαρμογς Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 46755/847/11-12-14 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ της παραγραφου 1 του ρθρου 55 του Ν.4310/2014 (Α 258).
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1391/111876/5-12-14 : Τροποποηση της υπαριθμ. 161486/10-03-2014 Εγκυκλου ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 2, παρ. 8γ, του Ν. 4014/2011, ως προς την προθεσμα της παρ. 5.
ΥΠΥΜΕΔΙ Β4/632291/4979/10-12-14 : Μεταββαση φορτηγν αυτοκιντων και συμβσεων χρηματοδοτικς μσθωσης (leasing) φορτηγν λγω λψης μτρων εξυγανσης πιστωτικν ιδρυμτων-Καταχριση στο βιβλιριο μεταβολν του Ν.Δ. 1146/1972
ΥΠΥΜΕΔΙ Γ4/30596/2511/8-12-14 : Απαλλαγς απ το τλος αδεας οχματος.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1251/5-12-14 : Συμπληρωματικς οδηγες και διευκρινσεις σχετικ με τον υπολογισμ του φρου υπεραξας απ μεταββαση με επαχθ αιτα ακνητης περιουσας
ΥΠΕΚΑ 117653/6833/14 (ΦΕΚ-3302 Β/9-12-14) : Αναπροσαρμογ του ψους καταβολς ανταλλγματος χρσης επ επιτρεπτν επεμβσεων σε δση, δασικς εκτσεις δημσιες εκτσεις των περιπτσεων α και β της παρ. 5 του ρθρου 3 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ-289 Α/29-12-79), ως ισχει
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 11.1/6343/14 (ΦΕΚ-3295 Β/9-12-14) : Γενικς Κανονισμς Λειτουργας Δομν Φιλοξενας υπηκων τρτων χωρν που λειτουργον με μριμνα της Υπηρεσας Πρτης Υποδοχς
ΥΠΥΜΕΔΙ 63583/5960/9-12-14 : Αδειες λειτουργας πρατηρων που χουν ενταχθε στην δρση "Εκσυγχρονισμς Πρατηρων καυσμων"
ΙΚΑ Ε40/877/9-12-14 : Τροποποηση οδηγιν σχετικ με την ασφλιση δημοσων, δημοτικν και κοινοτικν υπαλλλων, οι οποοι παρλληλα απασχολονται σε εργασα υπακτα στην ασφλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 3863/10
Κ.Υ.Α. 4.33669/5.23618/14 (ΦΕΚ-3303 Β/9-12-14) : Διαδικασα, ροι μεταφορς των πιστσεων που εγγρφονται στο ΠΔΕ προς το Ταμεο Παρακαταθηκν και Δανεων, για την καταβολς πληρωμν ωφελουμνων και παρχων και την κλυψη του κστους του ΤΠ και Δ απαιτομενα δικαιολογητικ δημοσιονομικς τακτοποησης των πληρωμν και λοιπς λεπτομρειες για την υλοποηση της δρσης "Επιταγ επαγγελματικς κατρτισης φορτοεκφορτωτν ξηρς - λιμνος"
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1736/152666/2-12-14 : Εφαρμογ κ.υ.α. με θμα την χρηματοδτηση των Δμων για τη διαχεριση των αδσποτων ζων συντροφις
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 12044/2ΗΔΚΒΠ662/Φ.24/31-10-14 : Εισαγωγ δομικν προιντων που εμππτουν στις διατξεις του κανονισμο (ΕΕ) 305/2011 - Εισαγωγ τσιμντου
Κ.Υ.Α. 12997/145/Φ.15/14 (ΦΕΚ-3284 Β/8-12-14) : Απλοστευση της αδειοδτησης για την σκηση οικονομικς δραστηριτητας - Επκταση απαλλαγς πιστοποιητικο ενεργητικς πυροπροστασας
ΙΚΑ Γ99/1/213/8-12-14 : Καταβολ Δωροσμου Χριστουγννων 2014 σε εργατοτεχντες οικοδμους
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.34.1/86/ΟΙΚ.31792/8-12-14 : Ελεγχος γνησιτητας δικαιολογητικν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΣΤΕΠ/Γ/5028321/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-3278 Β/5-12-14) : Καθιρωση Ελγχων Διαδικασας
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/87196/0026/5-12-14 : Εκτλεση προυπολογισμο
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 42443/10506/14 (ΦΕΚ-3257 Β/4-12-14) : Ορισμς δευτερευντων διατακτν των πιστσεων του Προυπολογισμο του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) ειδικς φορας 33/120 "δαπνες ΣΕΠΕ"
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 12625/1/14 (ΦΕΚ-3258 Β/4-12-14) : Ηλεκτρονικ διακνηση εγγρφων απ και προς τον Οργανισμς Βιομηχανικς Ιδιοκτησας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονικ κατθεση ατησης καταχρισης σχεδου υποδεγματος
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1247/14 (ΦΕΚ-3268 Β/5-12-14) : Διαδικασα χοργησης απαλλαγν απ τον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) για τα σεισμπληκτα ακνητα των νομν Φθιτιδας και Φωκδας για τα τη 2014 και 2015
ΥΠΥΜΕΔΙ ΦΑ2/67407/4378/5-12-14 : Περ καθισμτων σχολικν λεωφορεων
ΕΤΕΑ 222715/5-12-14 : Αναγνριση χρνου απασχλησης σχολικν φυλκων ως συντξιμου χρνου
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/93470/0026/5-12-14 : Απορρφηση πιστσεων τρχοντος οικονομικο τους
Κ.Υ.Α. 1711/150664/14 (ΦΕΚ-3249 Β/4-12-14) : Καθορισμς των προυποθσεων επιχοργησης των Δμων, των Συνδσμων Δμων για τη δημιουργα και λειτουργα καταφυγων αδσποτων ζων συντροφις, για την υλοποηση των ενεργειν διαχερισης των αδσποτων ζων συντροφις και του ψους, της διαδικασας και των προυποθσεων καταβολς της οικονομικς ενσχυσης
ΥΠ.ΕΣ. 43735/31-10-14 : Κοινοποηση Συλλογικν Συμβσεων Εργασας της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της ΠΟΠ-ΟΤΑ
ΥΠ.ΕΣ. 46853/1-12-14 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τη διαδικασα ανρτησης των επικυρωμνων προυπολογισμν τους 2015 στις ηλεκτρονικς βσεις δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2/14/ΟΙΚ.31516/5-12-14 : Βραχυπρθεσμο πργραμμα πρακτικς σκησης ERASMUS for public administration
ΙΚΑ 33520/4-12-14 : Χοργηση εξδων κηδεας στους δικαιοχους του Τομα Ασφαλισμνων Δημοσου (ΟΑΠΔ) και του Τομα Ασφαλισμνων Δημοτικν και Κοινοτικν Υπαλλλων (ΤΥΔΚΥ), μσω ΟΠΣ-ΙΚΑ
ΥΠ.ΕΣ. 47457/ΕΓΚ.54/4-12-14 : Πργραμμα εθελοντικς κινητικτητας – Παρταση
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.42.Α/247/ΟΙΚ.31144/3-12-14 : Αποστολ στοιχεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1249/1-12-14 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την τρηση νομτυπων διαδικασιν κοινοποησης α) των πρξεων προσδιορισμο φρου και των λοιπν εγγρφων και πρξεων που πτονται των διαδικασιν ελγχου β) της ατομικς ειδοποησης καταβολς οφειλς - υπερημερας των ρθρων 47 του ν. 4174/13 και 7 του ν.δ. 356/74 (ΚΕΔΕ), γ) της ατομικς ειδοποησης του ρθρου 4 του ν.δ. 356/74 (ΚΕΔΕ)
ΕΤΕΑ 220812/3-12-14 : Αναγνριση χρνου απασχλησης σχολικν φυλκων ως συντξιμου χρνου
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.43562/Δ15/978/3-12-14 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων της περ. 3Δ της υποπαρ. ΙΑ2 παρ. ΙΑ του ρθρου πρτου του ν. 4254/14 (Α 85) και των παρ. 5 και 6 του ρθρου 220 του ν. 4281/14 (Α 160)
Κ.Υ.Α. 42156/2955/14 (ΦΕΚ-3234 Β/2-12-14) : Καταβολ συντξεων μηνς Ιανουαρου 2015
Κ.Υ.Α. 147070/14 (ΦΕΚ-3224 Β/2-12-14) : Τροποποηση του ρθρου 2 της 19652/1906/1999 κ.υ.α. "Προσδιορισμς των νερν που υφστανται νιτρορπανση γεωργικς προλευσης - Κατλογος ευπρσβλητων ζωνν, σμφωνα με τις παρ. 1 και 2 αντστοιχα του ρθρου 4 της υπ αριθμ. 16190/1335/1997 κ.υ.α." (Β 519), πως αυτ τροποποιθηκε και ισχει
ΕΕΕΠ 130/2/14 (ΦΕΚ-3225 Β/2-12-14) : Ρθμιση θεμτων Κανονισμο Διεξαγωγς και Ελγχου Ηλεκτρονικν Τεχνικν - Ψυχαγωνικν Παιγνων με Παιγνιομηχανματα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1248/2-12-14 : Απαιτομενα παραστατικ για τη χοργηση απαλλαγν μεισεων απ τον Ενιαο Φρο Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) τους 2014
ΟΑΕΔ 103328/2-12-14 : Δημσια Πρσκληση 11/14 προς Ιδιωτικς Επιχειρσεις για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη ανργων ηλικας 25-66 ετν"
Κ.Υ.Α. 10566/14 (ΦΕΚ-3223 Β/2-12-14) : Διαδικασα χοργησης ταξιδιωτικν εγγρφων σε δικαιοχους διεθνος προστασας, καθς και στους αιτοντες διεθν προστασα
ΥΠΕΚΑ 976/26-11-14 : Νος Οργανισμς Υπουργεου Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς (ΦΕΚ-167 Α/28-8-14) και συνδρομ στο ργο των θεματικν Διευθυνσεων του ΥΠΕΚΑ
ΥΠΕΚΑ 42989/1-12-14 : Παρταση κδοσης οικοδομικν αδειν - αδειν δμησης (ρθρο 11 παρ. 1 και 2 του ν. 4258/14)
ΥΠ.ΟΙΚ. 46894/1-12-14 : Υποβολ Οικονομικν Στοιχεων Γ τριμνου 2014 των Νομικν Προσπων Τοπικς Αυτοδιοκησης
ΥΠΥΜΕΔΙ Γ4/22601/1815/1-12-14 : Οδικ Βοθεια Οχημτων - ΣΕΚΑΜ - Κοινοποηση κυα Οικ. 26640/2298/14 (Β 1302) - Να ντυπα διαδικασιν
Κ.Υ.Α. 4.31879/ΟΙΚ.3.1604/14 (ΦΕΚ-3172 Β/26-11-14) : Προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων κοινωφελος χαρακτρα τους 2014-2015
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΑΕΦΚ/ΟΙΚ.363/Α321/14 (ΦΕΚ-3180 Β/26-11-14) : Προθεσμες και διαδικασα χοργησης στεγαστικς συνδρομς για ανακατασκευ, αυτοστγαση και επισκευ κτιρων πληγντων απ πλημμρες ..
Κ.Υ.Α. 45883/14 (ΦΕΚ-3216 Β/28-11-14) : Ρυθμσεις οφειλν φορων Γενικς Κυβρνησης προς τη ΔΕΗ ΑΕ
ΥΠΕΚΑ 52780/14 (ΦΕΚ-3177 Β/26-11-14) : Ακνητα αγροτικν περιοχν που περιλαμβνονται στον επαναπροσδιορισμ της θσης και των ορων των γεωτεμαχων κατ την παρ. 1 του ρθρου 19Α του ν. 2664/98 (Α 275)
ΙΚΑ 64/28-11-14 : Σχετικ με την ασφλιση δημοσων, δημοτικν και κοινοτικν υπαλλλων, οι οποοι παρλληλα απασχολονται σε εργασα υπακτα στην ασφλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σμφωνα με τις διατξεις του Ν. 3863/10
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/91788/ΔΠΓΚ/1-12-14 : Εκδοση απφασης διατκτη για την κατανομ των πιστσεων του Προυπολογισμο οικονομικο τους 2015 του οικεου φορα σε επιμρους κωδικος αριθμος εξδων
ΥΠ.ΥΓ. Α6/ΓΠ/ΟΙΚ.103516/14 (ΦΕΚ-3206 Β/28-11-14) : Τεχνικς προδιαγραφς για την δημιουργα ιδιωτικν Μονδων Ημερσιας Νοσηλεας
ΥΠΥΜΕΔΙ Γ5/56621/4539/28-11-14 : Ν. 3446/06 - Ελεγχοι σε χρο φορτου οχματος σφραγισμνο απ τελωνειακ αρχ
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/91617/0026/28-11-14 : Απορρφηση πιστσεων τρχοντοσ οικονομικο τους
ΥΠ.ΕΣ. 46561/28-11-14 : Υποβολ στοιχεων σχετικ με το πργραμμα εθελοντικς κινητικτητας
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ22/ΟΙΚ.40739/1703/14 (ΦΕΚ-3198 Β/27-11-14): Παρταση προθεσμας για την αδειοδτηση Μονδων Φροντδας Ηλικιωμνων (ΜΦΗ) κερδοσκοπικο μη χαρακτρα, σμφωνα με το ρθρο 14 της αριθμ. Π1γ/οικ.81551/07υ.α. (ΦΕΚ-1136 Β)
IKA 62/26-11-14 : α) Κοινοποηση διατξεων της παρ. 7 του ρθρου 18 του ν. 4302/14 (ΦΕΚ-225 Α/8-11-14) - β) Διευκρινσεις για το ψος της μηνιαας αποζημωσης των ιατρν του Ειδικο Σματος που εξακολουθον, κατπιν επιλογς τους, να συμμετχουν στις Υγειονομικς Επιτροπς ΚΕ.Π.Α.
ΙΚΑ 63/28-11-14 : νταξη απ 1/12/2013 των ασφαλισμνων του ΤΑ.Π.Ι.Τ. στην Α.Π.Δ. του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α -Ε.Τ.Α.Μ. -Απεικνιση ασφαλιστικν στοιχεων στην Α.Π.Δ. μσω του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. των υπαγμενων στην ασφλιση του ΤΑ.Π.Ι.Τ. -Καταβολ ασφαλιστικν εισφορν που αναλογον.
Κ.Υ.Α. 12684/92/14 (ΦΕΚ-3181 Β/27-11-14) : Απλοστευση της αδειοδτησης για την σκηση οικονομικς δραστηριτητας - Κατργηση δειας λειτουργας μεταποιητικν δραστηριοττων
Κ.Υ.Α. Δ28/34026/2522/14 (ΦΕΚ-3169 Β/26-11-14): Ρθμιση επιμρους θεμτων εξυγανσης προνοιακν φορων, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικο χαρακτρα
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.11321/19937/1443/14 (ΦΕΚ-3169 Β/26-11-14) : Αναγνριση χρνου απασχλησης σε προγρμματα απκτησης εργασιακς εμπειρας σχολικν φυλκων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1246/24-11-14 : ΦΠΑ στην παρδοση αεροσκφους μισθωμνου σε ελληνικ αεροπορικ εταιρεα, ταν πωλητς και αγοραστς δεν εναι εγκατεστημνοι στην Ελλδα
ΥΠ.ΥΓ. Α2Γ/ΓΠ/13471/24-11-14 : Συμμετοχ στο πργραμμα εφημεριν ιατρν υπηρεσας υπαθρου
Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΥΑ/ ΔΑΟΠΑΑΔ / ΤΣΠΕΠΑΟ / 29520 / 532 / 22 / 1 / 14 (ΦΕΚ-3161 Β/25-11-14 : Εγκριση πρσληψης Πτυχιοχων Φυσικν Αγωγς (ΠΦΑ) με σκοπ την στελχωση των ΟΤΑ καιτ ων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτν που υλοποιον Προγρμματα Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ) περιδου 2014-2015
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2057/ΟΙΚ.30264/24-11-14 : Επιλογ προισταμνων σμφωνα με τις διαταξεις του Υπαλληλικο Κδικα (ν. 3528/07), πως τροποποιθηκε με τις διατξεις του ν. 4275/14 (Α 149) - "Τροποποηση διατξεων του Κδικα Κατστασης Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/07) - Επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων και λλες διατξεις" - Εκδοση της αριθ,. 1ΓΔ/2014 Προκρυξης πλρωσης οριζντιων θσεων ευθνης επιπδου Γενικς Διεθυνσης των Υπουργεων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ23/ΟΙΚ.41155/3090/13-11-14 : Παροχ κατευθνσεων για την προστασα αστγων κατ την περοδο του χειμνα
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 15/14 (ΦΕΚ-3149 Β/24-11-14) : Εγκρισης της υπ αριθμ. 15/14 Πυροσβεστικς Διταξης με θμα : Προδιαγραφς μελτης, σχεδασης και εγκατστασης των φορητν, μνιμων και λοιπν προληπτικν και κατασταλτικν μτρων και μσων της ισχουσας νομοθεσας πυροπροστασας"
ΥΠΥΜΕΔΙ 33692/2202/14 (ΦΕΚ-3134 Β/21-11-14) : Καθορισμς διαδικασας και τεχνικν απαιτσεων για την γκριση κυκλοφορας μεμονωμνων οχημτων ιδιατερης κατασκευς
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 20981/1441/14 (ΦΕΚ-3147 Β/24-11-14) : Τροποποηση τηςυπ αριθμ. οικ. 9837/98/12 υ.α. (Β 2276) με θμα : "Καθορισμς των τεχνικν παραμτρων σχετικ με τη λειτουργα του ΕΤΕΑ"

Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.