»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2014

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι λγω χωρητικτητας του DVD της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ – ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ χουν αφαιρεθε τα εξς θματα με τα αντστοιχα εγγραφ τους :
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
και στην εντητα
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ περιλαμβνονται μνο οι Κανονισμο, Οδηγες και Αποφσεις της ΕΕ.

Τλος, σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

 Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ».

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14) : Ανοικτ διθεση και περαιτρω χρση εγγρφων, πληροφοριν και δεδομνων του δημσιου τομα, τροποποηση του ν. 3448/06 (Α 57), προσαρμογ της εθνικς νομοθεσας στις διατξεις της Οδηγας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, περαιτρω ενσχυση της διαφνειας, ρυθμσεις θεμτων Εισαγωγικο Διαγωνισμο ΕΣΔΔΑ και λλες διατξεις
Ν. 4304/14 (ΦΕΚ-234 Α/23-10-14) : Ελεγχος των οικονομικν και πολιτικν κομμτων και των αιρετν αντιπροσπων Βουλς και Ευρωπαικο Κοινοβουλου και λλες διατξεις
Ν. 4303/14 (ΦΕΚ-231 Α/17-10-14) : Κρωση της Πρξης Νομοθετικο Περιεχομνου "Επεγουσα ρθμιση για την αναπλρωση του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων λγω πρωρης λξης της θητεας του" (Α 136) και λλες διατξεις 
N. 4302/14 (ΦΕΚ-225 Α/8-10-14) : Ρθμιση θεμτων Εφοδιαστικς και λλες διατξεις
Ν. 4301/14 (ΦΕΚ-223 Α/7-10-14) : Οργνωση της νομικς μορφς των θρησκευτικν κοινοττων και των ενσεν τους στην Ελλδα και λλες διατξεις αρμοδιτητας Γενικς Γραμματεας Θρησκευμτων και λοιπς διατξεις
Ν. 4297/14 (ΦΕΚ-215 Α/2-10-14) : Διαδικασα επιλογς υποψηφων δικαστν και γενικν εισαγγελων για το Δικαστριο της Ευρωπαικς Ενωσης και υποψηφων δικαστν για το Γενικ Δικαστριο της Ευρωπαικς Ενωσης και λλες διατξεις
Ν. 4296/14 (ΦΕΚ-214 Α/2-10-14) : Κρωση της απ 30-12-2013 Σμβασης μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και των εταιρειν KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρτου συμβαλλομνης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ με την οποα τροποποιεται η απ 23-11-99 Συμβαση για την εκμετλλευση Υδρογονανθρκων στη θαλσσια περιοχ του Θρακικο Πελγους μεταξ του Ελληνικο Δημοσου και της KAVALA OIL ΑΕ, η οποα κυρθηκε με το ν. 2779/99 (Α 296)
Ν. 4286/14 (ΦΕΚ-194 Α/19-9-14) : Γενικς διατξεις για τη δημιουργα συστματος αμοιβν νοσοκομεων - σσταση και καταστατικ της εταιρεας με την επωνυμα "Εταιρεα συστματος αμοιβν νοσοκομεων αννυμη εταιρεα" - Προσαρμογ στο Εθνικ Δκαιο της Οδηγας 2012/39/ΕΕ της επιτροπς της 26ης Νοεμβρου 2012 για την τροποποηση της Οδηγας 2006/17/ΕΚ και λοιπς διατξεις
Ν. 4285/14 (ΦΕΚ-191 Α/10-9-14) : Τροποποηση του ν. 927/79 (Α 139) και προσαρμογ του στην απφαση - πλασιο 2008/913/ΔΕΥ της 28ης Νοεμβρου 2008, για την καταπολμηση ορισμνων μορφν και εκδηλσεων ρατσισμο και ξενοφοβας μσω του ποινικο δικαου (L 328) και λλες διατξεις
Ν. 4284/14 (ΦΕΚ-190 Α/10-9-14) : Ρθμιση θεμτων Υπουργεου Εθνικς Αμυνας
Ν. 4283/14 (ΦΕΚ-189 Α/10-9-14) : Ιδρυση και οργνωση Συμβουλου Εθνικς Πολιτικς για την Παιδεα και λλες διατξεις

Π.Δ. 163/14 (ΦΕΚ-245 Α/13-11-14) : Αποδοχ τροποποισεων της Διεθνος Σμβασης "Περ των Διεθνν Κανονισμν προς Αποφυγν Συγκροσεως εν θαλσση, 1972", η οποα κυρθηκε με το Ν.Δ. 93/74 και τροποποιθηκε ....
Π.Δ. 160/14 (ΦΕΚ-242 Α/7-11-14) : Καθορισμς των προυποθσεων σκησης επαγγλματος Τεχνολγων Ραδιολγων - Ακτινολγων
Π.Δ. 159/14 (ΦΕΚ-241 Α/5-11-14) : Μερικ απασχληση των υπευθνων επιστημνων στις μικρς και πολ μικρς επιχειρσεις παραγωγς και εμπορας πολλαπλασιαστικο υλικο καλλιεργομενων φυτικν ειδν και στις μικρς και πολ μικρς επιχειρσεις εμπορας λιπασμτων
Π.Δ. 147/14 (ΦΕΚ-238 Α/31-10-14) : Καθεστς που διπει τους Αντατους Αξιωματικος των Ενπλων Δυνμεων, οι οποοοι διατηρον τον επτιμο ττλο τους
Π.Δ. 146/14 (ΦΕΚ-236 Α/29-10-14) : Ανακατανομ οργανικν θσεων δικαστικν λειτουργν των πολιτικν και ποινικν δικαστηρων της χρας
ΦΕΚ-235 Α/29-10-14 :
Π.Δ. 144/14 (ΦΕΚ-235 Α/29-10-14) : Τροποποηση και συμπλρωση διατξεων του π.δ. 205/01 "Εγκριση, διθεση στην αγορ και λεγχος βιοκτνων προιντων, σε συμμρφωση προς την Οδηγα 98/8/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου", πως ισχει, σε συμμρφωση προς τις Οδηγες 2013/41/ΕΕ και 2013/44/ΕΕ της Επιτροπς
Π.Δ. 145/14 (ΦΕΚ-235 Α/29-10-14): Καθορισμς του προγρμματος, των φορων και της διρκειας της εκπαδευσης, που απαιτεται να διαθτει το απασχολομενο σε επιχειρσεις παραγωγς και εμπορας πολλαπλασιαστικο υλικο καλλιεργουμνων φυτικν ειδν και εμπορας λιπασμτων προσωπικ, προκειμνου να θεωρεται ιστιμα εκπαιδευμνο με τον υπεθυνο επιστμονα των επιχειρσεων αυτν"
Π.Δ. 141/14 (ΦΕΚ-232 Α/20-10-14 : Προυποθσεις απκτησης αποδεικτικν ναυτικς ικαντητας και δικαιματα υπηρεσας στα πλοα και λλες διατξεις - Αντικατσταση Προεδρικο Διατγματος 243/98
Π.Δ. 140/14 (ΦΕΚ-230 Α/16-10-14) : Πειθαρχικ ευθνη των μελν της Εθνικς Επιτροπς Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομεων (ΕΕΤΤ) - Πειθαρχικ διαδικασα
Π.Δ. 138/14 (ΦΕΚ-229 Α/15-10-14) : Πολιτικ Διθεσης Μετεωρολογικν Δεδομνων, Προιντων και Υπηρεσιν απ την Εθνικ Μετεωρολογικ Υπηρεσα (ΕΜΥ)
Π.Δ. 137/14 (ΦΕΚ-227 Α/9-10-14) : Αναγνριση εκκαθαριστικν εταιριν που αναλαμβνουν τη λογιστικ τακτοποηση λογαριασμν της κινητς ναυτικς και της κινητς ναυτικς δορυφορικς υπηρεσας των ελληνικν εμπορικν πλοων
Π.Δ. 136/14 (ΦΕΚ-224 Α/8-10-14) : Τροποποηση του π.δ. 432/83 "Υγειονομικ Περθαλψη των Στρατιωτικν των Ενπλων Δυνμεων και του Λιμενικο Σματος, καθς και των μελν των οικογενειν τους" (Α 162)
Π.Δ. 134/14 (ΦΕΚ-217 Α/3-10-14) ; Κατργηση του β.δ. 756/1965 "Περ ρων μεταφορς και εισαγωγς εσφαγμνων ζων" (Α 187) και του πδ 568/88 "Σφαγ και Κτηνιατρικ Επιθερηση των αμνν και εριφων γλακτος" (Α 264)
Π.Δ. 135/14 (ΦΕΚ-218 Α/3-10-14) : Ειδικτητες τεχνικο ασφαλεας στις μονδες και υπηρεσες των Ενπλων Δυνμεων
Π.Δ. 133/14 (ΦΕΚ-213 Α/1-10-14) : Καθορισμς των προυποθσεων σκησης επαγγλματος Διαιτολγου - Διατροφολγου
Π.Δ. 126/14 (ΦΕΚ-206 Α/29-9-14) : Τροποποηση και συμπλρωση του π.δ. 107/01 "Ευεργετικς υπολογισμς ημερν ποινς καταδκων και υποδκων για εργασα απασχληση σε προγρμματα σπουδς (Α 97)
Π.Δ. 123/14 (ΦΕΚ-197 Α/23-9-14) : Τροποποηση του π.δ/τος 156/04 Περ κανονισμο στολς υπηρεσας των μελν της Ολομλειας του Ελεγκτικο Συνεδρου (Α 125)
Π.Δ. 122/14 (ΦΕΚ-196 Α/23-9-14 : Καθορισμς προυποθσεων αντικατστασης της επαγγελματικς εμπειρας με παρακολοθηση προγραμμτων επαγγελματικς κατρτισης και γκρισης φορων επαγγελματικς κατρτισης για το σκοπ αυτ, στο πλασιο της αδειοδτησης φυσικν προσπων για την σκηση επαγγελματικς δραστηριτητας σε μηχανολογικς και ηλεκτρολογικς εγκαταστσεις, καθς και για την εκτλεση τεχνικο ργου και παροχ τεχνικς υπηρεσας
Π.Δ. 120/14 (ΦΕΚ-192 Α/12-9-14) : Τροποποηση κατανομς των υποθσεων στα τρια Ποινικ Τμματα του Αρεου Πγου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣ/Β/66655/ΦΝ444.1/ΕΓΚ.23/14-11-14 : Προσαρμογ των διακηρξεων δημοπρτησης συμβσεων δημοσων ργων τπου Α και Β στις ρυθμσεις των ν. 4250/14, 4278/14 και 4281/14
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΝΣ/Β/65022/ΦΝ444.1/ΕΓΚ.24/14-11-14 : Διευκρινσεις σχετικ με τις διαδικασες Περιβαλλοντικς Αδειοδτησης ργων Β κατηγορας, στις περιπτσεις που πρκειται να τροποποιηθον, επεκταθον εκσυγχρονιστον
ΥΠΥΜΕΔΙ 60754/4002/13-11-14 : Συμπλρωση της εγκυκλου με αρ. πρωτ. οικ. 59986/3939/15-10-14 με θμα : "Περιορισμο ταξινμησης οχημτων λγω εφαρμογς των διατξεων της οδηγας 2007/46/ΕΚ, και του κανονισμο 661/2009 του ΕΚ και του συμβουλου της 13ης Ιουλου 2009
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1238/13-11-14 : Συγκρτηση και σγκληση επιτροπν
Κ.Υ.Α. 32967/2384/14 (ΦΕΚ-3052 Β/12-11-14) : Μεταφορ ποσο στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ για τη χρηματοδτηση λειτουργας του Προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-10-2013 - 30-9-2014
ΥΠΑΙΘ Φ.251/183146/Α5/13-11-14 : Ενημρωση υποψηφων (μαθητν και αποφοτων) σχετικ με τη λειτουργα των Στρατιωτικν Σχολν για το ακαδημαικ τος 2015-2016
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10023/ΟΙΚ.40279/1582/12-11-14 : Γνωστοποση των διατξεων του ρθρου 61 ν. 4277/14
ΥΠ.ΥΓ. Γ3Γ/ΟΙΚ.96176/14 (ΦΕΚ-3040 Β/11-11-14) : Μτρα Ελγχου των Δαπανν Ιδιωτικν Κλινικν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1237/11-11-14 : Οδηγες για τη συμπλρωση της δλωσης στοιχεων ακιντων (ντυπο Ε9) απ την 1η Ιανουαρου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 50566/15-10-14 : Χοργηση δειας διαμονς σε ιδιοκττες ακιντων
ΥΠ.ΕΣ. 47168/18-9-14 : Υποβολ αιτσεων χοργησης ανανωσης δειας διαμονς σε ιδιοκττες ακιντων στην ελλδα (ρθρου 20Β, ν. 4251/14)
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Δ/1149136/ΕΞ2014/10-11-14 : Κοινοποηση και οδηγες εφαρμογς της με αριθμ. Β7/35889/2582/16-10-14 (ΦΕΚ-2795 β) κ.α. του Υφυπουργο Οικονομικν και του Υπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας
ΣΕΠΕ 186/11-11-14 : Συγκρτηση (ΠΔ 113/14), λειτουργικτητα, κατευθνσεις ελεγκτικν και λοιπν δρσεων, νομιμτητα και απδοση ενεργειν
Κ.Υ.Α. 36919/569/14 (ΦΕΚ-3051 Β/12-11-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 31172/490/12-9-14 κ.υ.α. "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 5.000 ανργων ηλικας 25-66 ετν"
ΥΠ.ΕΣ. 43188/10-11-14 : Προσαρμογ των διακηρξεων δημοπρτησης συμβσεων δημοσων ργων τπου Α και Β στις ρυθμσεις των ν. 4250/14, 4278/14 και 4281/14
ΥΠ.ΕΣ. 43618/10-11-14 : Τρηση διατυπσεων δημοσιτητας κατ τη διαδικασα σναψης δημοσων συμβσεων
ΥΠ.ΕΣ. 43736/11-11-14 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2014 ως 31-12-2014, καθς και αριθμο μεταφερμενων μαθητν
ΟΑΕΕ 27/11-11-14 : Να ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/ΟΙΚ.28580/11-11-14 : Διενργεια δειγματοληπτικο ελγχου, σε εφαρμογ της υπαρ. 2β του ρθρου 1 του Ν. 4250/14
ΥΠ.ΕΣ. 43179/5-11-14 : Ενημρωση σχετικ με το ν. 4281/14
ΥΠ.ΕΣ. 54508/10-11-14 : Παροχ διευκρινσεων (χοργηση καθεσττος επ μακρν διαμνοντος)
ΕΠΑΘ 121/4/14 (ΦΕΚ-3024 Β/10-11-14) : Τροποποηση της ΠΔ/ΤΕ 2651/20-1-12 "Στοιχεα και πληροφορες που οφελουν να υποβλλουν σε περιοδικ βση στην Τρπεζα της Ελλδας τα εποπτευμενα ιδρματα για σκοπος σκησης εποπτεας - Καθορισμς προσπων που χουν ειδικ σχση με το πιστωτικ δρυμα
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/43456/0026/7-11-14 : Διθεση πιστσεων απ την Οικονομικ Επιτροπ
ΕΚΔΔΑ 10037/10-11-14 : Προυποθσεις και διαδικασα ηλεκτρονικς πρσβασης και λψης των βεβαισεων παρακολοθησης, των βεβαισεων υπρβασης του ορου απουσιν, των βεβαισεων κλυψης οδοιπορικν εξδων και των βεβαισεων πιστοποησης για τα επιμορφωτικ προγρμματα του ΕΚΔΔΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1236/14 (ΦΕΚ-3033 Β/10-11-14) : Ειδικ θματα εφαρμογς της ρθμισης οφειλν στη φορολογικ διοκηση του ρθρου 51 του Ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14)
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/61/ΟΙΚ.28373/10-11-14 : Ενημρωση για την κδοση της υπ αριθμ. 167/14 γνωμοδτησης του Ε Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους σχεετικ με θματα αδειν
ΥΠ.ΥΓ. 97740/7-11-14 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τις πληροφορες που παρχει το Εθνικ Σημεο Επαφς και τη συγκντρωση στοιχεων στο πλασιο της Διασυνοριακς Υγειονομικς Περθαλψης
ΙΚΑ 61/10-11-14 : Ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν του Ν. 4305/14
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/60778/0026/14 (ΦΕΚ-3015 Β/7-11-14) : Τροποποηση της αριθμ. 2/84882/0026/14 υ.α (Β 264)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 39703/2829/7-11-14 : Ρθμιση ληξιπρθεσμων οφειλν του Ν. 4305/14
Κ.Υ.Α. 64108/5026/14 (ΦΕΚ-3005 Β/6-11-14) : Τροποποηση απφασς μας περ απσχισης Κλδου Συντρησης Τροχαου Υλικο της αννυμης εταιρεας "Οργανισμς Σιδηροδρμων Ελλδος" (ΟΣΕ) και απορρφησς απ την αννυμη εταιρεα "Ελληνικ Εταιρεα Συντρησης Σιδηροδρομικο Τροχαου Υλικο Αννυμη Εταιρεα" (ΕΕΣΣΤΥ) σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 24 του Ν. 4111/13 
Κ.Υ.Α. 39892/ΓΔ1.2/14 (ΦΕΚ-3018 Β/7-11-14) : Καθορισμς των ρων και των προυποθσεων εφαρμογς του πιλοτικο προγρμματος Ελχιστο Εγγυημνο Εισδημα - ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΥΠ.ΥΓ. 6185/7-11-14 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τις πληροφορες που παρχει το Εθνικ Σημεο Επαφς και τη συγκντρωση στοιχεων στο πλασιο της Διασυνοριακς Υγειονομικς Περθαλψης
ΥΠ.ΕΣ. 43383/7-11-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1234/27-10-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Φορολογικ μεταχεριση πγιας μηνιαας αποζημωσης για δημιουργα και ενημρωση βιβλιοθκης και για συμμετοχ σε συνδρια κατπιν των Αποφσεων του ΣτΕ
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.97258/6-11-14 : Οδηγες προς το ΕΚΑΒ για τον αιμορραγικ πυρετ Εμπολα
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/39/ΟΙΚ.28231/7-11-14 : Αποκλειστικ προθεσμα για τη σναψη συμβσεων μσθωσης ργου και για τις συμβσεις ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου
ΥΠ.ΥΓ. Γ1Α/ΓΠ/97122/6-11-14 : Αντιφυματικς Εμβολιασμς - Φυματωση (Δλωση κρουσμτων)" 2014-2015
ΥΠ.ΕΣ. 43259/7-11-14 : Αποτελσματα επεξεργασας ερωτηματολογων για υφιστμενη κατσταση ασρωμνων ληξιαρχικν πρξεων
ΥΠ.ΕΣ. 43126/6-11-14 : Αποτελσματα επεξεργασας ερωτηματολογων για υφιστμενη κατσταση ψηφιοποιημνων ΛΠ
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 22527/14 (ΦΕΚ-2997 Β/6-11-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ, 16655/22-12-06 απφασης Υπουργο Τουριστικς Ανπτυξης "Διαδικασα αναγνρισης ιαματικν φυσικν πρων" (ΦΕΚ-1932 Β) πως ισχει
ΥΠ.ΕΣ. 83024/5-11-14 : Γνωστοποηση δημοσευσης υ.α. για τα Πενταετ Επιχειρησιακ Προγρμματα και τα Ετσια Προγρμματα Δρσης των ΟΤΑ α βαθμο
ΥΠ.ΕΣ. 83023/5-11-14 : Γνωστοποηση δημοσευσης υ.α. σε ΦΕΚ για τα Πενταετ Επιχειρησιακ Προγρμματα και τα Ετσια Προγρμματα Δρσης των ΟΤΑ β βαθμο
Κ.Υ.Α. 2360/132394/14 (ΦΕΚ-2992 Β/5-11-14) : Καθορισμς των οργνων και της διαδικασας επιβολς κυρσεων και της διακοπς λειτουργας κτηνοτροφικν εγκαταστσεων σε εφαρμογ των ρθρων 10 και 11 του Ν. 4056/12 και πως αυτ τροποποιθηκε με το ρθρο 43 του Ν. 4235/14
Κ.Υ.Α. 930/133162/14 (ΦΕΚ-2992 Β/5-11-14) : Σσταση Μονδας Εσωτερικο Ελγχου στον ΕΛΓΑ - ΝΠΙΔ και Εγκριση τροποποησης των Κανονισμν α) Οργανωτικς Διρθρωσης και Λειτουργας των Υπηρεσιν και β) Κατστασης προσωπικο του ΕΛΓΑ
ΥΠ.ΕΣ. 41179/14 (ΦΕΚ-2970 Β/4-11-14) : Περιεχμενο, δομ και τρπος υποβολς των Πενταετν Επιχειρησιακν Προγραμμτων των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) α βαθμο για τη δημοτικ περοδο 2014-2019
ΥΠΕΚΑ 115963/6070/14 (ΦΕΚ-2980 Β/4-11-14) : Εγκριση του "Οδηγο Εφαρμογς Υποδεγματος για την Εκτμηση της Αξας Δασικς Γης στην Ελλδα", για τον προσδιορισμ της αξας δσους, δασικς κτασης και των εκτσεων των περιπτσεων α και β της παρ. 5 του ρθρου 3 του Ν. 998/79, πως ισχει
Κ.Υ.Α. 11935/134642/14 (ΦΕΚ-2958 Β/3-11-14) : Θσπιση των αναγκαων συμπληρωματικν μτρων για την εφαρμογ του Κανονισμο αριθμ. 882/04 του ΕΚ και του Συμβουλου, της 29ης Απριλου 2004, σχετικ με τις αρμδιες αρχς και τη διαδικασα επιθερησης και επαλθευσης της αποτελεσματικτητας των επισμων ελγχων στα φυτοπροστατευτικ προιντα και στα υπολεμματα φυτοφαρμκων πνω μσα σε φυτικ προιντα προιντα πρτης μεταποησης
ΥΠΑΙΘ 171118/Γ2/14 (ΦΕΚ-2986 Β/5-11-14) : Πιστοποηση της παιδαγωγικς και διδακτικς επρκειας με την κατοχ του πτυχου του τμματος Ιταλικς Γλσσας και Φιλολογας του Εθνικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημου Αθηνν (ΕΚΠΑ)
ΥΠ.ΕΣ. 41964/4-11-14 : Ανρτηση Γνμης επ Σχεδων Π/Υ 2015 στην Ηλεκτρονικ Βση ΥΠΕΣ-ΕΕΤΑΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1234/27-10-14 : Φορολογικ μεταχεριση πγιας μηνιαας αποζημωσης για δημιουργα και ενημρωση βιβλιοθκης και για συμμετοχ σε συνδρια κατπιν των Αποφσεων του Σ.τ.Ε.
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 3331.1/02/14/14 (ΦΕΚ 2964 Β/04-11-2014) : Καθορισμς ενδεικτικο γενικο δικτου ακτοπλοκν συγκοινωνιν και δικριση τακτικν δρομολογιακν γραμμν σε κατηγορες.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ,ΤΡ 8636/139418/5-11-14 : Εφαρμογ του π.δ. 145/2014 "Καθορισμς του προγρμματος, των φορων και της διρκειας της εκπαδευσης, που απαιτεται να διαθτει το απασχολομενο σε επιχειρσεις παραγωγς και εμπορας πολλαπλασιαστικο υλικο καλλιεργουμνων φυτικν ειδν και εμπορας λιπασματων προσωπικ, προκειμνου να θεωρεται ιστιμα εκπαιδευμνο με τον υπεθυνο επιστμονα των επιχειρσεων αυτν" (Α235)
ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.439/ΟΙΚ.64359/5039/5-11-2014 : Κατανοµ των αδειν Ε∆ΥΜ για το τος 2015.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ. 11753/132494/14 (ΦΕΚ 2956 Β/03-11-2014) : Καθορισμς των συντελεστν των κριτηρων επιμτρησης διοικητικν κυρσεων για παραβσεις του Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ Α 8).
ΚΥΑ Α58903/4608/14 (ΦΕΚ 2973 Β/04-11-2014) : ρση της επταξης της χρσης ακιντων και κινητν μσων της «Σταθερς Συγκοινωνες (ΣΤΑΣΥ)» και της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ».
ΚΥΑ 51738/14 (ΦΕΚ 2947 Β/03-11-2014) : Καθορισμς του ελχιστου αριθμο ημερομισθων ελχιστου χρονικο διαστματος ασφλισης αν ασφαλιστικ φορα, των αποδεικτικν στοιχεων για την ανανωση δειας διαμονς πολιτν τρτων χωρν καθς και ρθμιση λλων σχετικν θεμτων.
ΚΥΑ 115973/6088/14 (ΦΕΚ 2961 Β/03-11-2014) : Καθορισμς δικαιολογητικν για την κδοση: (Α) απφασης γκρισης επμβασης και (Β) πρξεως πληροφοριακο χαρακτρα.
ΥΠ.ΥΓ. Υ7β/ΓΠ/69740/13/14 (ΦΕΚ 2962 Β/04-11-2014) : Τροποποηση της αριθμ. Υ7β/οικ.4756/2001 Υπουργικς Απφασης «Προποθσεις χοργησης δειας σκησης επαγγλματος Βοηθν Νοσηλευτν» (ΦΕΚ Β 1082).
ΚΥΑ 53821/14 (ΦΕΚ 2962 Β/4-11-2014) : Καθορισμς του συνλου των κινδνων και των καλυπτμενων παροχν για την κλυψη πλρους ασφλισης ασθνειας των πολιτν τρτων χωρν που αιτονται χοργηση ανανωση δειας διαμονς και ασφαλζονται σε ιδιωτικος ασφαλιστικος φορες
ΕΟΠΥΥ 38952/5-11-14 : Κοινοποηση Συλλογικς Σμβασης Προμθειας Φαρμκων
ΥΠ.ΥΓ Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.96458/5-11-14 : Πρληψη μετδοσης του ιο Ebola απ νεοεισερχμενος μετανστες χωρς νομιμοποιητικ γγραφα μσω παρνομων σημεων εισδου.
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 22512/29-10-14 : Εσωτερικς Κανονισμς για την ηλεκτρονικ κδοση και διακνηση εγγρφων του Υπουργεου Τουρισμο
ΥΠΥΜΕΔΙ 61059/5415/4-11-14 : Ελεγχος σχολικν λεωφορεων απ Μικτ Κλιμκια Ελγχου (ΜΚΕ)
ΥΠ.ΕΣ. 42365/27-10-14 : Καταγραφ στοιχεων Δημοτικν Λιμενικν Ταμεων
Κ.Υ.Α. 32592/2328/14 (ΦΕΚ-2945 Β/3-11-14) : Προσδιορισμς του ψους χρηματοδτησης του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-10-2014-31-12-2015
Κ.Υ.Α. Φ.3/6/ΟΙΚ.33225/2383/14 : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για τη χρηματοδτηση λειτουργας του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" κατ την περοδο απ 1-4-2013 ως 30-9-2013
ΥΠΕΚΑ 2618/14 : Εγκριση και εφαρμογ των Τεχνικν Οδηγιν ΤΕΕ για την Ενεργειακ Απδοση Κτιρων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/2149/14 (ΦΕΚ-2946 Β/3-11-14 : Μετθεση ημερομηνας ναρξης χρσης του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμος μεταφορς μαθητν
ΕΕΤΤ 732/4/14 (ΦΕΚ-2940 Β/31-10-14) : Κανονισμς της Εθνικς Επιτροπς Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομεων αναφορικ με τον καθορισμ ρων και προυποθσεων παροχς πρσβασης, διασνδεσης υπηρεσιν ......
ΙΚΑ 32572/23-10-14 : Χοργηση βεβαισεων παρακρτησης εισφορν εμμσων μελν
ΥΠ.ΕΣ. 151/17-10-14 : Συμμετοχ των Δμων και Περιφερειν της Χρας σε Πρωτοβουλοες της ΕΕ και του Συμβουλου της Ευρπης
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2996/132198/21-10-14 : Διασεριση νεκρν ζων λγω καταρροικο πυρετο
ΕΑΑΔΗΣΥ 4591/3-11-14 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6) : Προσαρμογ των διακηρξεων δημοπρτησης συμβσεων δημοσων ργων τπου Α και Β στις ρυθμσεις των ν. 4250/14, 4278/14 και 4281/14
ΕΑΑΔΗΣΥ 4590/3-11-14 (ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5) : Ενημρωση επ του ν. 4281/14
ΙΚΑ 57/3-11-14 : Χοργηση Επιδματος Αεροθεραπεας για το τος 2014
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.95662/3-11-14 : Ενσχυση επιπδου ετοιμτητας λιμνων της χρας για τον αιμορραγικ πυρετ Ebola
Κ.Υ.Α. 53969/14 (ΦΕΚ-2928 Β/30-10-14) : Καθορισμς ψους επνδυσης, αρμδιας υπηρεσας και δικαιολογητικν για την υπαγωγ στις διατξεις της παρ. Α του ρθρου 16 του ν. 4251/14 , καθς και του αριθμο των αδειν διαμονς φυσικν προσπων που εναι απαρατητες για την ερυθμη λειτουργα της επνδυσης
Κ.Υ.Α. Κ2/4946/14 ΦΕΚ-2919 Β/30-10-14 : Διαδικασα ηλεκτρονικς υποβολς αιτσεων, δικαιολογητικν και συνοδευτικν εγγρφων απ υπχρεα πρσωπα ενπιον του ΓΕΜΗ και διαχερισης αυτν. Καθορισμς του ψους και της διαδικασας, των ρων εσπραξης και απδοσης των τελν χοργησης αντιγρφων και αποσπασμτων, των παραστατικν καταβολς, της διαδικασας ελγχους τους, του τρπου κδοσης, θερησης και υπογραφς αντιγρφων, αποσπασμτων των πρξεων και στοιχεων που εμφανζονται στη μερδα πιστοποιητικν απ το ΓΕΜΗ
Κ.Υ.Α. 375/133799/14 (ΦΕΚ-2921 Β/30-10-14) : Τροποποηση της αριθμ. 307752/18-10-10 (ΦΕΚ-1865 Β) κ.υ.α. "Διεκπεραωση διοικητικν διαδικασιν και μσω των Κεντρικν Εξυπηρτησης Πολιτν ως Ενιαων Κντρων Εξυπηρτησης"
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/2011/14 (ΦΕΚ-2899 Β/29-10-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Π1/1732/13 απφασης (ΦΕΚ-1869 Β/31-7-13), αναφορικ με τον πνακα ειδν
ΥΠ.ΕΣ. 42377/31-10-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
ΕΟΠΥΥ 38425/31-10-14 : Σχετικ με τη διαδικασα υποβολς λογαριασμν φαρμακεων
Κ.Υ.Α. 62941/1831/Φ111Α/14 (ΦΕΚ-2931 Β/30-10-14) : Τροποποηση απφασης καθορισμο ημερομηνιν διακοπς αναλογικν τηλεοπτικν εκπομπν και οριστικς πασης αναλογικν τηλεοπτικν εκπομπν
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/470/24553/14 (ΦΕΚ-2896 Β/29-10-14) : Κατανομ προσωπικο τους 2014 στο Υπουργεο Εσωτερικν
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 21527/14 (ΦΕΚ-2905 Β/29-10-14) : Καθορισμς προδιαγραφν Γηπδων Γκολφ
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1004/135291/14 (ΦΕΚ-2918 Β/29-10-14) : Μορφ, περιεχμενα, διαδικασα καταγραφς και τρησης Εθνικο Μητρου Αγροτικν Συνεταιριστικν Οργανσεων και Διεπαγγελματικν Οργανσεων, διαδικασα εγγραφς τους στο Μητρο και κριτρια αξιολγησς τους
Κ.Υ.Α. 146896/14 (ΦΕΚ-2878 Β/27-10-14) : Κατηγορες αδειν χρσης και εκτλεσης ργων αξιοποησης των υδτων. Διαδικασα και ροι κδοσης των αδειν, περιεχμενο και διρκεια ισχος τους και λλες συναφες διατξεις
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/60/ΟΙΚ.25777/29-10-14 : Ενργειες για τη συγκρτηση των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων και του Γ Τμματος του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου με θητεα απ 1-1-2015 ως 31-12-2016
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324/29-10-14 : Ενημρωση για την κδοση τηςυπ αριθμ. 253/13 γνωμοδτησης του Νομικο Συμβουλου του Κρτους
ΥΠΑΙΘ 175659/Α5/30-10-14 : Πληροφορες για την εγγραφ των εισαγομνων αθλητν στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2014-2015
K.Y.A. 919/131869/14 (ΦΕΚ-2889 Β/27-10-14) : Οργανισμς του Ελληνικο Γεωργικο Οργανισμο - ΔΗΜΗΤΡΑ - (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ) - ΝΠΙΔ
Κ.Υ.Α. 947/134675/14 (ΦΕΚ-2888 Β/27-10-14) : Εγκριση δαπνης για το πργραμμα των γεωργικν στατιστικν τους 2014
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 22145/14 (ΦΕΚ-2887 Β/27-10-14) : Παρταση προθεσμας και τροποποηση των δικαιολογητικν που προβλπονται στο ρθρο 13 του Ν. 4179/13 (ΦΕΚ-175 Α), πως ισχει, για την αδειοδτηση υφιστμενων χιονοδρομικν κντρων
ΥΠΑΙΘ Φ.908/174462/Η/27-10-14 : Ημερομηνα και προυοθσεις διεξαγωγς εκλογς ανδειξης των αιρετν εκπροσπων των μονμων και με σχση εργασας ΙΔΑΧ υπαλλλων στο ΚΥΣΔΙΠ του Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5025699/ΕΞ2014/27-10-14 : Διεξαγωγ εκ των υστρων ελγχων για τη δασμολογητα αξα
ΥΠ.ΕΣ. 41752/24-10-14 : Εορτασμς Εθνικς Αντστασης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΚΠ/0011540/ΕΞ2014/16-9-14 : Αναγνριση του κληρονομικο δικαιματος του Δημοσου
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2042/24020/24-10-14 : Εκδοση του ν. 4275/14 (Α 149) - "Τροποποηση διατξεων του Κδικα Κατστασης Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/07) - Επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων και λλες διατξεις
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 728/135191/24-10-14 : Παραγωγικ λειτουργα Ηλεκτρονικν Εφαρμογν του ΟΣΠΑ
Κ.Υ.Α. 4000/4/57-ΙΑ/14 (ΦΕΚ-2870 Β/24-10-14) : Ρθμιση της οργνωσης και λειτουργας συστματος εξωτερικο ελγχου των διαδικασιν απομκρυνσης των υπηκων τρτων χωρν
ΥΠΑΙΘ 166677/Γ2/14 (ΦΕΚ-2863 Β/23-10-14) : Καθορισμς της διδακτας - εξεταστας λης των μαθημτων Γενικς Παιδεας των Α και Β τξεων Επαγγελματικο Λυκεου για το σχολικ τος 2014-2015
Κ.Υ.Α. Κ4/14913/14 (ΦΕΚ-2868 Β/23-10-14) : Οροι, προυποθσεις, διαδικασα, τεχνικς προδιαγραφς και τεχνικ διαχεριση υποβολς εξ αποστσεως με ηλεκτρονικ μσα δλωσης κατθεσης σματος
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.658/ΕΓΚ.22/24-10-14 : Αναστολ της υποχρεωτικς εφαρμογς των ακλουθων Ελληνικν Τεχνικν Προδιαγραφν : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009 - Υποδομ οδοφωτισμο / ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009 - Ιστο οδοφωτισμο και φωτιστικ σματα / ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009 - Εγκατσταση χαλβδινων λεβτων ΙΚΑ Α30/472/31/20-10-14 : Προαιρετικ συνχιση της ασφλισης στον κλδο ασθενεας του διου φορα στις περιπτσεις χοργησης σνταξης με αναστολ καταβολς της στους τως υπαλλλους ΝΠΔΔ που υπγονται στο ειδικ συνταξιοδοτικ καθεστς του Ν. 3163/55 και του Ν. 4277/62 καθς και στους συνταξιοχους τως ΤΣΠ-ΑΤΕ
ΥΠΕΚΑ 42623/21-10-14 : Εγκριση και Αδεια Δμησης Εκκλησιαστικν Ακιντων
ΥΠ.ΔΗΜΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 6785/24-10-14 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ χιονοπτσεις και παγετ περιδου 2014-2015 
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1233/20-10-14 : Διαδικασα επανακαθορισμο οριογραμμν αιγιαλο, παραλας και παλαιο αιγιαλο μετ την ισχ των διατξεων του ρθρου 11 του ν. 4281/14
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 21185/14 (ΦΕΚ-2840 Β/22-10-14) : Κατταξη σε κατηγορες με σστημα κλειδιν και καθορισμς τεχνικν και λειτουργικν προδιαγραφν των ενοικιαζμενων επιπλωμνων δωματων - διαμερισμτων (ΕΕΔΔ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1224/14 (ΦΕΚ-2853 Β/22-10-14): Τροποποηση της ΠΟΛ.1052/14 (389 Β) απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1227/14 (ΦΕΚ-2853 Β/22-10-14) : Τπος της οριστικς πρξης διορθωτικο προσδιορισμο φρου κληρονομις, δωρες, γονικς παροχς, προκας και μεταββασης ακιντων
Κ.Υ.Α. 52500/14 (ΦΕΚ-2849 Β/22-10-14) : Διαδικασα λψης, τρησης και καταστροφς των βιομετρικν δεδομνων που εισγονται στις δειες διαμονς υπηκων τρτων χωρν που εκδδονται σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4018/11 (ΦΕΚ-215 Α)
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.93081/23-10-14 : Κρτα επιββασης εισερχομνων επιβατν σε διεθνες πτσεις στα Ελληνικ Αεροδρμια
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.92940/23-10-14 : Αντιγριπικς εμβολιασμς για την εποχικ γρπη
ΟΑΕΕ 26/22-10-14 : Διαδικασα εγγραφς στον ΟΑΕΕ των υπχρεων προσπων που συμμετχουν σε εταιρεες συσταθεσες μσω της Υπηρεσας Μιας Στσης
ΥΠΑΙΘ 11434/14 (ΦΕΚ-2850 Β/22-10-14) : Καθορισμς ρων και διαδικασιν επιλογς δικαιοχων για τη χοργηση υποτροφιν του Ιδρματος Κρατικν Υποτροφιν (ακαδημαικ τος 2014-2015) για εκπνηση μεταδιδακτορικς ρευνας τμματος διδακτορικς διατριβς στη Νορβηγα, την Ισλανδα και το Λιχντενστιν με χρηματοδτηση απ πρους του Χρηματοδοτικο Μηχανισμο του Ευρωπαικο Οικονομικο χρου ....
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.92962/23-10-14 : Γενικς κατευθνσεις - οδηγες για τον αιμορραγικ πυρετ Εμπολα προς τις Μονδες Υγεας (δημσιες και ιδιωτικς) της χρας
ΥΠ.ΕΣ. 38608/21-10-14 : Τλη χαρτοσμου επ των αμοιβν των αιρετν
ΙΚΑ Ε41/234/20-10-14 : Διενργεια ΕΔΚ και καταβολ δωροσμου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1221/14 (ΦΕΚ-2822 Β/21-10-14) : Τροποποηση των αποφσεων ΠΟΛ.1103/13 και ΠΟΛ.1080/14 - Αρμδιο ργανο για τη χοργηση μεισεων στο κτακτο ειδικ τλος ακιντων (ΕΕΤΑ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1232/14 (ΦΕΚ-2832 Β/22-10-14) : Διαδικασα χοργησης μεωσης του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) τους 2014 σε φυσικ πρσωπα για κριους χρους κενν και μη ηλεκτροδοτομενων κατοικιν και επαγγελματικν στεγν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1231/14 (ΦΕΚ-2832 Β/22-10-14) : Διαδικασα χοργησης εκπτσεων επ του Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων (ΕΝΦΙΑ) σε φυσικ πρσωπα, τους 2014
Κ.Υ.Α. Κ4/14620/14 (ΦΕΚ-2815 Β/20-10-14): Εγκριση Κανονισμο Απονομς Ελληνικο Σματος στα Αλκοολοχα Ποτ
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8028/1/57-Γ/14 (ΦΕΚ-2815 Β/20-10-14): Τροποποηση της υπ αριθμ. 8028/1/34/27-8-2000 απφασης υπουργο Δημσιας Τξης "Διαδικασα προμηθειν και πληρωμς υλικοτεχνικο εξοπλισμο της Ελληνικς Αστυνομας, που εξαιρονται απ τις διατξεις του Ν. 2286/95 και βαρνουν τις πιστσεις των απορρτων δαπανν" (Β 1101)
ΥΠΥΜΕΔΙ Φ.Α2/57892/3788/21-10-2014 : Μεταφρο μαθητν με υπεραστικ -ημιαστικ και τουριστικ λεωφορεα.
ΥΠΑΙΘ Φ.151/170610/Β6/21-10-14 : Εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις το ακαδημακ τος 2015-2016.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1230/14 (ΦΕΚ 2820 Β/21-10-14) : Τροποποηση της απφασης Δ33 5037619 εξ 2013/18.10.2013 (ΦΕΚ 2656 Β) "Χοργηση επιδματος πετρελαου θρμανσης και καθορισμς του ψους, των δικαιοχων, των προποθσεων και της διαδικασας χοργησης αυτο".
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Γ5025171/ΕΞ2014/20-10-14 : Διευκρινσεις αναφορικ με την αντιμετπιση δυσλειτουργιν του μηχανογραφικο συστματος κατ τη διαμρφωση της φορολογητας αξας.
ΥΠ.ΕΣ. 40887/21-10-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
Κ.Υ.Α. 6013/2/60/14 (ΦΕΚ-2818 Β/20-10-14) : Καθορισμς ψους πιστσεων και κατανομ τους στους Οργανισμος Αστικν και Υπεραστικν Συγκοινωνιν για την ελεθερη κυκλοφορα του Αστυνομικο, Πυροσβεστικο Προσωπικο, των Συνοριακν Φυλκων των Ειδικν Φρουρν των Πυροσβεστν Πενταετος Υποχρωσης με τις αστικς και υπεραστικς συγκοινωνες τους 2014
Κ.Υ.Α. 363.4/14/17598/14 (ΦΕΚ-2798 Β/17-10-14) : Καταβολ ημερσιας αποζημωσης στο προσωπικ Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) που υπηρετε στα περιπολικ, ναυαγοσωστικ και αντιρρυπαντικ πλοα / σκφη
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 6658/21-10-14 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων απ την εκδλωση πλημμυρικν φαινομνων
ΥΠΑΙΘ 170025/ΣΤ4/20-10-14 : Εφαρμογ Διευθνσεων Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης
ΥΠΑΙΘ Φ.151/169925/Β6/20-10-14 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ατμων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 35 του Ν. 3794/09 (ΦΕΚ-156 Α) πως τροποποιθηκε και ισχει, για το ακαδημαικ τος 2014-2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1220/6-10-14 : Κοινοποηση της υπ αριθμ. 171/14 Γνωμοδτησης Νομικο Συμβουλου του Κρτους αναφορικ με το χρνο παραγραφς βεβαιωμνης απαιτσεως του Δημοσου απ ανκτηση παρνομης κρατικς ενσχυσης
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 4365/20-10-14 : Κατευθυντρια Οδηγα 4 - Τρηση διατυπσεων δημοσιτητας κατ τη διαδικασα σναψης δημοσων συμβσεων
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/12/8/ΕΓΚ.21/20-10-14 : Δημοσευση υπουργικς απφασης "Προσθκη ρθρων στα Τιμολγια Οικοδομικν Εργων" του Υπουργο ΥΠΟΜΕΔΙ
Κ.Υ.Α. 5301/4/16-ΣΤ/14 (ΦΕΚ-2796 Β/17-10-14) : Καθορισμς του αριθμο των Ομδων Αναγνρισης Θυμτων Καταστροφν, των προσντων των μελν τους, του τρπου οργνωσης και λειτουργας τους, των Υπηρεσιν παροχς συνδρομς και διοικητικς τους υποστριξης καθς και κθε λλους σχετικο ζητματος
Κ.Υ.Α. 6021/4/7-Γ/14 -ΦΕΚ-2775 Β/16-10-14: Τπος του ειδικο δελτου ταυττητας δημοτικν αστυνομικν Ελληνικς Αστυνομας
ΥΠΑΙΘ 11790/14 (ΦΕΚ-2780 Β/16-10-14) : Κανονισμς Λειτουργας Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ) που υπγονται στη Γενικ Γραμματεα Δια Βου Μθησης (ΓΓΔΒΜ)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ27/ΟΙΚ.34481/1526/14 (ΦΕΚ-2792 Β/17-10-14) : Προυποθσεις δρυσης και λειτουργας Μονδων Προστασας Παιδιο απ Νομικ Πρσωπα Ιδιωτικο Δικαου (Ιδρματα, Φιλανθρωπικ Σωματεα, Εκκλησιαστικ Ιδρματα, Οργανσεις προσπων και γενικ φορες μη υπαγμενους στο δημσιο τομα μη κερδοσκοπικο χαρακτρα)
ΥΠΕΚΑ 116204/5707/17-10-14 : Περ της συνδρομς οριστικο και αμετκλητου χαρακτηρισμο εκτσεως
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/59/ΟΙΚ.25777/17-10-14 : Ενργειες για τη συγκρτηση των Πρωτοβθμιων Πειθαρχικν Συμβουλων και του Γ Τμματος του Δευτεροβθμιου Πειθαρχικο Συμβουλου με θητεα απ 1-1-2015 ως 31-12-2016
Κ.Υ.Α. Β/7/35889/2532/14 (ΦΕΚ-2795 Β/17-10-14) : Προυποθσεις και διαδικασα συμψηφισμο επιστροφν Φρου Προστιθμενης Αξας και Φρου Εισοδματος με οφειλς στους Οργανισμος Κοινωνικς Ασφλισης
Κ.Υ.Α. 8002/32/221-Α/14 (ΦΕΚ-2787 Β/17-10-14) : Επδομα αυξημνης επιχειρηματικς ετοιμτητας στο νστολο προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας
ΥΠ.ΕΣ. 33000/14-10-14 : Αναπλρωση Γενικν Διευθυντν στους ΟΤΑ Α βαθμο
ΕΟΠΥΥ 36438/17-10-14 : Σχετικ με την εφαρμογ της υπ αριθμ. 62494/15-7-14 υ.α. (ΦΕΚ-1920 Β/16-7-14)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1228/15-10-14 : Παροχ πρσθετων οδηγιν στο πλασιο χειρισμο των υποθσεων φορολογουμνων που αποστλλουν εμβσματα στο εξωτερικ κατ τα τη 2009-2011
Κ.Υ.Α. Υ9Α/87340/14 (ΦΕΚ-2774 Β/16-10-14) : Γενικς αρχς για τον υπολογισμ των εξδων που πρκειται να επιστραφον σε ασφαλισμνο στα πλασια της διασυνοριακς υγειονομικς περθαλψης (ρθρο 7 του Ν. 4213/13)
K.Y.A. 38581/14 (ΦΕΚ-2781 Β/16-10-14) : Ορισμς μγιστου επιτρεπμενου αριθμο των ατμων που θα προσληφθον με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου θα συνψουν σμβαση μσθωσης ργου, κατπιν γκρισης της Επιτροπς του ρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 πως ισχει, στους ΟΤΑ α και β βαθμο για το τος 2014
ΥΠ.ΥΓ. Υ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.90729/15-10-14 : Τρηση Πληροφοριακο Συστματος Παρακολοθησης Μονδων Ψυχικς Υγεας και Ορισμς Εκπροσπων διαχερισης του Πληροφοριακο Συστματος
ΥΠ.ΥΓ. Υ5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.90764/15-10-14 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τους επαγγελματες ψυχικς υγεας, οι οποοι πληρον τις προυποθσεις, προκειμνου να διενεργον θεραπευτικς πρξεις σε Μονδες ψυχικς Υγεας (ΝΠΙΔ), αρμοδιτητας του Υπουργεου Υγεας
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 51020/ΕΥΘΥ/1153/15-10-14 : Οδηγες για την ναρξη υλοποησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 81630/14 (ΦΕΚ-2755 Β/15-10-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 63021/12-7-12 (Β 2124) υ.α. "Προυποθσεις κρτησης στις Αγροτικς Φυλακς και στην Κεντρικ Αποθκη Υλικο Φυλακν (ΚΑΥΦ)
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 18151/124624/14 (ΦΕΚ-2749 Β/14-10-14) : Αναπροσαρμογ παραβλων εγγραφς, ανανωσης εγγραφς και προσφυγς κατ της διαγραφς των επιχειρσεων παραγωγς και εμπορας φυτικο πολλαπλασιαστικο υλικο στα αντστοιχα μητρα και προσφυγς κατ της απρριψης εγγραφς ποικιλας στον Εθνικ κατλογο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1215/14 (ΦΕΚ-2739 Β/14-10-14) : Τπος και περιεχμενο της πρξης διοικητικο προσδιορισμο φρου κληρονομις, δωρες, γονικς παροχς και προκας
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.51010/ΟΙΚ.19976/861/14 (ΦΕΚ-2751 Β/15-10-14) : Εκδοση Κανονισμο Δεοντολογας και Καλν Πρακτικν λειτουργας των Ταμεων Επαγγελματικς Ασφλισης
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ15/ΟΙΚ.17606/ΕΓΚ.15/9-9-14 : Πιστοποιητικ εμπειρας μελετητν και εταιρειν μελετν
ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/90421/15-10-14 : Διευκρινσεις σε θματα εισδου πρσβασης και παραμονς σκλων βοηθεας οδηγο τυφλν, ατμων με αναπηρες και σκλων θεραπεας σε χρους και εγκαταστσεις δημσιου και ιδιωτικο χαρακτρα
ΥΠ.ΕΣ. 37362/10-10-14 : Ασφαλιστικ καθεστς δημρχων
ΥΠ.ΕΣ. 39155/ΕΓΚ.52/10-10-14 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Ορισμς των διοικητικν συμβουλων των νομικν προσπων και συνδσμων των Δμων
ΥΠ.ΕΣ. 39750/15-10-14 : Ημερομηνα Εξφλησης Υποχρωσης στο Μητρο Δεσμεσεων
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/57161/4462/15-10-14 : Καθορισμς περιεχομνου εντπου της ειδικς δειας οδγησης Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντου
ΥΠ.ΥΓ. Υ1Β/ΓΠ/ΟΙΚ.90055/14-10-14 : Παγκσμια Εβδομδα Μητρικο θηλασμο 1-7 Νοεμβρου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 39437/13-10-14 : Μεταφορ μαθητν δημοσων σχολεων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Φ2/2667/14-10-14 : Ελεγχοι βυτιοφρων διανομς πετρελαου θρμανσης
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 11455/128531/14-10-14 : Εμπορα γεωργικν φαρμκων
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/2/8/14 (ΦΕΚ-2713 Β/10-10-14) : Προσθκη ρθρων στα Τιμολγια Οικοδομικν Εργων
ΥΠΥΜΕΔΙ ΦΑ2/ΟΙΚ.58693/3864/13-10-14 : Εκδοση της υπ αριθμ. 50765/3374/30-9-14 απφασης του ΓΓ Υπο.Με.Δι "Ορισμς Τεχνικν Υπηρεσιν για την διενργεια δοκιμν καθισμτων και αγκυρσεων ζωνν - καθισμτων σε σχολικ λεωφορεα"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1222/10-10-14 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 42 του ν. 4301/14 (ΦΕΚ-223 Α)
ΥΠ.ΕΣ. 39155/ΕΓΚ.52/10-10-14 : Ορισμς των διοικητικν συμβουλων των νομικν προσπων και συνδσμων των Δμων
ΥΠ.ΕΣ. 38287/6-10-14 : Αποστολ αρχεων για την καταχρηση των μεταβολν της Ε Αναθερησης 2014 των βασικν εκλογικν καταλγων, των κοινοτικν εκλογων και των αιτσεων ετεροδημοτν
ΥΠ.ΕΣ. 39142/13-10-14 : Βραβεο Αειφρου Αστικς Κινητικτητας 2014
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.88649/13-10-14 : Αντιγριπικς εμβολιασμς για την εποχικ γρπη
K.Y.A. Φ.800/10/Σ.2226/135619/14 (ΦΕΚ-2708 Β/10-10-14) : Ρθμιση θεμτων προγρμματος Εθελουσας Εργαζομνων ΕΑΣ ΑΒΕΕ
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/54/22753/10-10-14 : Ανακονωση για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Ευρωπαικ Επιτροπ
ΣΕΠΕ 32089/10-10-14 : Τροποποισεις στο Πληροφοριακ Σστημα "ΕΡΓΑΝΗ" κατ εφαρμογ της υπ αριθμ. 29502/85/14 υ.α.
ΙΚΑ Γ36/03/68/10-10-14 : Διαχεριση οφειλν ως προς την εισπραξιμτητ τους και χαρακτηρισμς ως ανεπδεκτων εσπραξης
ΥΠ.ΕΣ. 39002/10-10-14 : Εορτασμς της εθνικς επετεου της 28ης Οκτωβρου 1940
ΥΠ.ΕΣ. 39003/10-10-14 : Εορτασμς των επετεων της 28ης και της 26ης Οκτωβρου στις πλεις της Αθνας και της Θεσσαλονκης
OAEE 25/8-10-14 : Οδηγες σχετικ με την παρακρτηση των οφειλν των συμμετεχντων φορων των υποψηφων συνταξιοχων με διαδοχικ ασφλιση
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1217/14 (ΦΕΚ-2698 Β/9-10-14) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1049/11-2-14 (ΦΕΚ-429 Β) αναφορικ με τον καθορισμ του τρπου υποβολς της δλωσης και απδοσης του φρου που παρακρατεται στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις και στην ειδικ εισφορ αλληλεγγης του ρθρου 29 του ν. 3986/11
ΕΤΕΑ 182637/10-10-14 : Χρνος ασφλισης ΕΤΕΑ - Συνταξιοδτηση με χρνο ασφλισης σε εντασσμενους στο ΕΤΕΑ φορες
ΥΠΑΙΘ Φ.151/164082/Β6/10-10-14 : Ηλεκτρονικ αποστολ καταστσεων υποψηφων 2014 (ΟΜΑΔΑ Α)
ΥΠΑΙΘ Φ.252/163824/Β6/10-10-14 : Ηλεκτρονικ αποστολ καταστσεων υποψηφων 2014 (ΟΜΑΔΑ Β)
ΥΠΑΙΘ Φ.151/163832/Β6/10-10-14 : Εισαγωγ στη Τριτοβθμια Εκπαδευση των αποφοτων ΕΠΑΛ (ομδα Α και Β)
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/55040/4304/14 (ΦΕΚ-2691 Β/9-10-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. οικ. 8250/826/11 (Β 453) υ.α. "καθορισμς κατηγοριν νομικν προσπων στα οποα μπορε να δδεται το δικαωμα ταξινμησης και κυκλοφορας Λεωφορεων Ιδιωτικς Χρσης (ΛΙΧ) αυτοκιντων
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/05/113/Φ.2.3/ΕΓΚ.20/9-10-14 : Δημοσευση ΚΥΑ για την "Αννυμη Εταιρεα Εκμετλλευσης και Διαχερισης Ελληνικν Αυτοκινητοδρμων" με το διακριτικ ττλο ΤΕΟ ΑΕ
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/63334/0022/19-9-14 : Παρχονται πληροφορες σχετικ με υπερωρες
ΥΠ.ΕΣ. 35670/22-9-14 : Διευκρινσεις σχετικ με τα πεδα (a), (b) και (c) της βσης δεδομνων οικονομικν στοιχεων του ΥΠΕΣ
K.Y.A. 48181/14 (ΦΕΚ-2667 Β/8-10-14) : Καθορισμς του ψους του παραβλου που καταβλλεται απ υπηκους Καναδ για την κδοση δειας διαμονς στο πλασιο της Συμφωνας μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας και του Καναδ σχετικ με την κινητικτητα των νων
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/76469/ΔΠΓΚ/14 (ΦΕΚ-2671 Β/8-10-14) : Εκκαθριση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 7594/115508/14 (ΦΕΚ-2663 Β/8-10-14) : Τεχνικς Κανονισμς Εμπορας Πολλαπλασιαστικο Υλικο Αρωματικν και Φαρμακευτικν Φυτν
ΥΠΑΙΘ Φ.1/161753/Β3/14 -ΦΕΚ-2665 Β/8-10-14 : Ρθμιση θεμτων για τη μεταφορ θσης εισαγωγς Πολυτκνων, Τριτκνων και Ειδικν Κατηγοριν
ΥΠΑΙΘ Φ.1/161748/Β3/14-ΦΕΚ-2665 Β/8-10-14 : Ρθμιση θεμτων για τη μεταφορ θσης εισαγωγς με οικονομικ κριτρια του σχολικο τους 2013-2014 στην Τριτοβθμια Εκπαδευση σμφωνα με το ρθρο 47 του Ν. 4274/14 (Α 147)
Κ.Υ.Α. Φ.10060/15858/606/14 -ΦΕΚ-2665 Β/8-10-14: Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για τη χοργηση επιδματος μητρτητας στις μεσα ασφαλισμνες του ΕΤΑΑ, κατ εφαρμογ του ρθρου 6 του Ν. 4097/12 (Α 235)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Α/5023931/ΕΞ2014/8-10-14 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4301/14
Κ.Υ.Α. 10775/120593/14 - ΦΕΚ-2658 Β/8-10-14 : Ρυθμσεις παραβλων του ρθρου 6 του Ν. 4036/12 (Α 8)
ΥΠΥΜΕΔΙ 7791/Α314/14 - ΦΕΚ-2658 Β/8-10-14: Καθορισμς Διαδικασας Ελγχου Κτιρων, Ελγχου Φακλων Επισκευς και Ανακατασκευς Κτιρων καθς και εκδκασης Ενστσεων, μετ απ Φυσικς Καταστροφς
ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/23274/14 (ΦΕΚ-2659 Β/8-10-14) : Πρσβαση του Οργανισμο Γεωργικν Ασφαλσεων στην κεντρικ βση δεδομνων του Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος Εθνικο Δημοτολογου
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2029/ΟΙΚ.24002/14 (ΦΕΚ-2661 Β/8-10-14) : Τρτο (3ο) στδιο επιλογς Προισταμνων οργανικν μονδων - Δομημνη συνντευξη
ΥΠ.ΕΣ. 35829/14 (ΦΕΚ-2642 Β/6-10-14) : Περιεχμενο, δομ, τρπος υποβολς, ργανα σνταξης, ελγχου και αξιολγησης, διαδικασα κατρτισης, παρακολοθησης και αξιολγησης των Πενταετν Επιχειρησιακν Προγραμμτων των ΟΤΑ β βαθμο για την περοδο 2014-2019
Κ.Υ.Α. 32565/Δ5/36/14 ΦΕΚ-2644 Β/6-10-14 : Καθορισμς αριθμο μαθητν των ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθον για πρακτικ σκηση στο Δημσιο Τομα κατ το σχολικ τος 2014-2015
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1417/113759/3-10-14 : Διευκρινσεις σχετικ με το Ετσιο Δελτο Δεδομνων Μονδων Υδατοκαλλιεργειν και Λιμνοθαλασσν
ΥΠΥΜΕΔΙ Γ5/43987/3629/8-10-14 : Εκδιδμενα φορολογικ στοιχεα για τις μεταφορς αγαθν με ΦΔΧ αυτοκνητα απ 1-1-2014
ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/33193/2720/6-10-14 : Μη δυναττητα κδοσης δειας σκησης επαγγλματος, οδικο μεταφορα εμπορευμτων σε φυσικ πρσωπο - υπκοο τρτης - μη κοινοτικς χρας, σε εταιρεα και υποκατστημα με δρα και μνιμη εγκατσταση σε τρτη μη κοινοτικ χρα --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
ΥΠΥΜΕΔΙ 40210/2587/7-10-14 : Διευκρινιστικ εγκκλιος αναφορικ με την τοποθτηση επ οχημτων συστημτων υγραερου (LPG) και πεπιεσμνου φυσικο αερου (CNG)
ΥΠΑΙΘ Φ.151/160972/Β6/7-10-14 : Απαιτομενα δικαιολογητικ για την εγγραφ των εισαγομνων στην Τριτοβθμια Εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το ακαδημαικ τος 2014-2015
Κ.Υ.Α. 2/77786/Α0024/14 - ΦΕΚ-2640 Β/6-10-14: Εκκαθριση Ειδικο Λογαριασμο Πρσθετων Παρακρατηθντων Ποσν
Κ.Υ.Α. 115198/5538/14 - ΦΕΚ-2640 Β/6-10-14: Ιδρυση και λειτουργα ειδικο δικτυακο τπου για την ανρτηση των αποφσεων των πρξεων χαρακτηρισμο, σμφωνα με το ρθρο 14 του Ν. 998/79 (ΦΕΚ Α 289) πως τροποποιθηκε με το Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1219/6-10-14 : Φορολογικ μεταχεριση παροχν σε εδος του ρθρου 13 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΕΣ. 143/1-10-14 : Διεθνες Συνεργασες ΟΤΑ α και β βαθμο
ΟΑΕΔ 83065/6-10-14 : Δημσια Πρσκληση 9/14 προς ιδιωτικς επιχειρσεις για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 5000 ανργων ηλικας 25-66 ετν
Κ.Υ.Α. 150373/Ι/14 - ΦΕΚ-2635 Β/3-10-14: Καθορισμς των ρων, των προυποθσεων και της διαδικασας επιλογς για την χοργηση υποτροφιν σε προπτυχιακος φοιτητς Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων της Ελλδος, απ πρους που διθεσε το Υπουργεο Παιδεας και Πολιτισμο της Κπρου, με το ποσ που συγκεντρθηκε απ τον ρανο των μαθητν/τριν της Κπρου το 2012, ως μπρακτη χειρονομα υποστριξης προς τους Ελληνες συμμαθητς τους
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8248/14 - ΦΕΚ-2635 Β/3-10-14 : Διρκεια ισχος δελτων αιτοντων διεθν προστασα
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 8249/14 - ΦΕΚ-2635 Β/3-10-14 : Εφαρμογ συστματος μερικς τηλεργασας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1218/3-10-14 : Υποβολ και διαββαση ενδικοφανν προσφυγν κατ πρξεων διοικητικο προσδιορισμο ΕΝΦΙΑ (ν. 4223/13) τους 2014 στη Διεθυνση Επλυσης Διαφορν
ΥΠΥΜΕΔΙ 57229/3762/3-10-14 : Κοινοποηση υπουργικς απφασης για την ταξινμηση, τον περιοδικ λεγχο και την κδοση πιστοποιητικν ATP οχημτων διεθνν μεταφορν ευπαθν τροφμων
ΙΚΑ Φ09/823/26-9-14 : Ημερομηνα και Προυποθσεις Διεξαγωγς Εκλογν των τακτικν και αορστου χρνου υπαλλλων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για την ανδειξη των εκπροσπων τους στο Α Υπηρεσιακ Συμβολιο
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 10522/17908/14 (ΦΕΚ-2622 Β/2-10-14) : Κατρτιση Εθνικο Καταλγου των Σκευασμτων Φυτοπροστασας που περιχουν Μακρο-οργανισμος και αδειοδτηση εγχριων μονδων παρασκευς Σκευασμτων Φυτοπροστασας που περιχουν μακρο-οργανισμος
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2158/121168/14 (ΦΕΚ-2623 Β/2-10-14) : Καθορισμς των συντελεστν των κριτηρων επιμτρησης που εφαρμζονται για την επιβολ των διοικητικν κυρσεων του ρθρου 23 του ν. 4235/14 (Α 32) στον τομα των ζωοτροφν
ΥΠΑΙΘ Φ.50/262/158434/Γ1/2-10-14 : Υποστριξη των Ολομερων Δημοτικν Σχολεων και Ολομερων Νηπιαγωγεων - Στελχωση με εκπαιδευτικος ΠΕ70 και ΠΕ60, που προσλφθηκαν στο πλασιο υλοποησης των πρξεων : Υποστριξη των Ολομερων Σχολεων (Β) - ΑΠ1 - ΑΠ2 - ΑΠ3 του ΕΠ "Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση" για το διδακτικ τος 2014-2015"
ΟΓΑ 3/3-10-14 : Εναρξη λειτουργας του Περιφερειακο Υποκαταστματος ΟΓΑ Δυτικς Μακεδονας
ΥΠΕΚΑ 115316/2729/2-10-14 : Κατευθυντριες Οδηγες για τις Επιστημονικς Αρχς CITES
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.2.1/ΟΙΚ.23891/1-10-14 : Ανακονωση Ειδικν Τμημτων Ιταλικς γλσσας για Δημοσους Υπαλλλους στο Ιταλικ Μορφωτικ Ινστιτοτο Αθηνν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1216/1-10-14 : Κοινοποηση των διατξεων της περ. β του ρθρου 23 του ν. 4172/13
ΟΠΕΚΕΠΕ 139532/2-10-14 : Εγκκλιος οδηγιν για τη διαδικσα πληρωμς 1ης δσης του μτρου 1.1.2 "Εγκατσταση νων γεωργν" του ΠΑΑ 2007-2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1207/14 - ΦΕΚ-2604 Β/30-9-14 : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
Κ.Υ.Α. 10432/1115/Φ.15/14 - ΦΕΚ-2604 Β/30-9-14: Συμπλρωση - τροποποηση της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/12 (Β 1048) "Αντιστοχιση των κατηγοριν των βιομηχανικν και βιοτεχνικν δραστηριοττων και των δραστηριοττων παραγωγς ηλεκτρικς ενργειας με τους βαθμος χλησης που αναφρονται στα πολεοδομικ διατγματα"
Κ.Υ.Α. Δ17Α/01/101/Φ.2.3/14 - ΦΕΚ-2604 Β/30-9-14: Ρθμιση θεμτων προσωπικο και θεμτων μεταφορς αρμοδιοττων μετατην κατργηση της Αννυμης Εταιρεας Εκμετλλευσης και Διαχερισης Ελληνικν Αυτοκινητοδρμων ΤΕΟ ΑΕ
2-10-14 Κ.Υ.Α. 8004/21/2-ΜΔ/14 (ΦΕΚ-2616 Β/1-10-14) ; Τροποποηση της υπ αριθμ. 8004/21/2 απ 15-3-2012 κ.υ.α. "Παροχ υπηρεσιν της Ελληνικς Αστυνομας προς τρτους με καταβολ ανταλλγματος" (Β 888)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΡΓΓΠ0001445/ΕΞ2014/14 - ΦΕΚ-2617 Β/1-10-14: Καθορισμς φορων που εξαιρονται απ την εφαρμογ του ρθρου 38 του Ν. 3979/11 για την πληρωμ δαπανν παροχς υπηρεσιν ηλεκτρονικν επικοινωνιν και των συναφν πληροφοριακν συστημτων μσω του ΕΣΥΠ
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.4/19563/14 (ΦΕΚ-2617 Β/1-10-14) - ΦΕΚ-2617 Β/1-10-14: ΚΑθορισμς ωρν εισδου κοινο στις υπηρεσες του Οργανισμο Ασφλισης Ελεθερων Επαγγελματιν (ΟΑΕΕ)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10080/ΟΙΚ.17525/683/14 - ΦΕΚ-2608 Β/30-9-14 : Αναπροσαρμογ του οριζμενου στην παρ. 1 του ρθρου 5 του ν. 619/77 ποσοστο προσδιορισμο της καταβαλλμενης απ το ΤΕΑΠΙΕΝ επικουρικς σνταξης
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.30202/17356/669/14 - ΦΕΚ-2608 Β/30-9-14 : Επκταση της ασφλισης στον Τομα Πρνοιας Ξενοδοχουπαλλλων του ΤΑΠΙΤ σε λη την Ελλδα
ΙΚΑ 60/1-10-14 : Υποχρεωτικ αυτεπγγελτη αναζτηση πιστοποιητικν - βεβαισεων αρμοδιτητας του Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγαου
ΕΟΠΥΥ 34412/1-10-14 : Παροχ οδηγιν για αποζημωση αναλωσμου υγειονομικο υλικο
ΥΠ.ΠΟΛ.ΑΘΛΗΤ. 31312/1-10-14 : Αποστολ αιτημτων των ΟΤΑ Α και Β βαθμο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτν, για την υλοποηση Προγραμμτων Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ), περιδου 2014-2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1213/25-9-14 : Τλη χαρτοσμου επ των αμοιβν που χορηγονται στα πρσωπα που εκλγονται στον πρτο και δετερο βαθμ τοπικς αυτοδιοκησης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1212/14 (ΦΕΚ-2602 Β/30-9-14) : Επσπευση επιστροφς πιστωτικο υπολοπου για τις επιχειρσεις που πραγματοποιον κυρως πρξεις που δεν επιβαρνονται με ΦΠΑ και χουν δικαωμα κπτωσης του φρου των εισρον τους
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1214/14 (ΦΕΚ-2601 Β/30-9-14) : Ειδικ καθεστς καταβολς ΦΠΑ κατ τον χρνο της εσπραξης σμφωνα με το ρθρο 39β του Κδικα ΦΠΑ
ΥΠ.ΕΣ. 37308/30-9-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Δικαιματα, Ιστητα και Ιθαγνεια, 2014-2020" : Πρσκληση υποβολς προτσεων για διακρατικ ργα πρληψης και καταπολμησης του ρατσισμο, της ξενοφοβας, της ομοφοβας και λλων μορφν μισαλλοδοξας
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2018/ΟΙΚ.23409/14 - ΦΕΚ-2600 Β/30-9-14 : Πρτο (1ο) στδιο επιλογς Προισταμνων οργανικν μονδων - Πλρωση αναγκαων προυποθσεων και τυπικν προσντων
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2019/ΟΙΚ.23408/14 - ΦΕΚ-2600 Β/30-9-14 : Δετερο (2ο) στδιο επιλογς Προισταμνων οργανικν μονδων - Γραπτ εξταση
ΒΟΥΛΗ 8934/6008/14 (ΦΕΚ-2597 Β/30-9-14) : Μεταφορ αδιαθτων πιστωτικν υπολοπων τραπεζικν λογαριασμν της Βουλς των Ελλνων σε λογαριασμ εσδων του Ελληνικο Δημοσου
ΥΠΑΙΘ Φ.151/156141/Β6/30-9-14 : Πιστοποηση αναπηρας απ τα ΚΕΠΑ : Κεφ. Α : Για την υπαγωγ των υποψηφων στην κατηγορα των ατμων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες (που απαιτεται) για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ακ. τους 2015-2016 / Κεφ. Β : Για την υπαγωγ υποψηφων πασχντων απ σοβαρς παθσεις σε ποσοστ 5% (που απαιτεται ποσοστ αναπηρας), καθ υπρβαση του αριθμο εισακτων για εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση ακ. τους 2015-2016
Κ.Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2022/ΟΙΚ.23459/14 - ΦΕΚ-2595 Β/29-9-14 : Καθορισμς αποδεκτν βασικν ττλων σπουδν και πρσθετων προσντων για την πλρωση των οριζντιων θσεων ευθνης επιπδου Γενικς Διεθυνσης με οικονομικς και οικονομικς αρμοδιτητες
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2024/ΟΙΚ.23441/14 - ΦΕΚ-2595 Β/29-9-14: Καθορισμς αποδεκτν βασικν πτυχων διπλωμτων και πρσθετων προσντων για την πλρωση των οριζντιων θσεων ευθνης επιπδου Γενικς Διεθυνσης
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.83890/29-9-14 : Χρηματοδτηση προγραμμτων καταπολμησης κουνουπιν για το τος 2015
ΥΠ.ΕΣ. 36871/26-9-14 : Ενδοαυτοδιοικητικ κινητικτητα και καταβολ υπερβλλουσας διαφορς
ΥΠ.ΕΣ. 37065/29-9-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχδεο - Μητρο Πολιτν"
IKA 59/29-9-14 : Εφαρμογ του ρθρου 1 του ν. 4250/14 σχετικ με την κατργηση υποχωσης υποβολς πρωττυπων επικυρωμνων αντιγρφων εγγρφων
Γ.Ε.Δ.Δ. 23108/16-9-14 : Ν. 3213/03 "Δλωση και λεγχος περιουσιακς κατστασης βουλευτν, δημσιων λειτουργν και υπαλλλων, ιδιοκτητν μσων μαζικς ενημρωσης και λλων κατηγοριν προσπων"
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.19380/1401/29-9-14 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με την καταληκτικ ημερομηνα 31-12-2013 που τθεται απ τη διταξη του εδαφου α της παρ. 5 του ρθρου 40 του ν. 3996/11 για την αναγνριση των πλασματικν χρνων του ρθρου 40 του ν.2084/92, πως σχυε πριν την αντικατστασ του με την παρ. 18 του ρθρου 10 του ν. 3863/10, και του ρθρου 141 του ν. 3655/08
K.Y.A. 46274/14 (ΦΕΚ-2573 Β/26-9-14) : Ρυθμσεις για τις πληρωμς των δαπανν του συγχρηματοδοτομενου σκλους του Προγρμματος Δημοσων Επενδσεων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.17848/704/26-9-14 : Γνωστοποηση ρυθμσεων της παρ. 3 του ρθρου 220 του ν. 4281/14 (Α 160)
ΥΠ.ΕΣ. 35841/22-9-14 : Ενσωμτωση του σχεδου του προυπολογισμο τους 2015 των ΟΤΑ στον Κεντρικ Κμβο Διαλειτουργικτητας του Υπουργεου Εσωτερικν
ΥΠ.ΕΣ. 35245/25-9-14 : Απαρδεκτοι και καταχρηστικο ροι σε διακηρξεις δημοπρασιν ργων Δμων
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔ/Β.2.Δ/293/ΟΙΚ.23498/26-9-14 : Οδηγες για την κινητικτητα των Δημοτικν Αστυνομικν που τελον σε καθεστς διαθεσιμτητας
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1111/ΟΙΚ.23477/25-9-14 : Συμπληρωματικ εγκκλιος για τις εκλογς αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα υπηρεσιακ συμβολια των δημοσων υπηρεσιν
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 47159/ΕΥΘΥ1045/25-9-14 : Οδηγες σχετικ με τη μη επιβολ ΦΠΑ σε τεχνικ ργα καθς και λοιπ φοροτεχνικ ζητματα σχετικ με την υλοποηση και παρδοση των ργων, στις περιπτσεις εκτλεσς τους απ φορα για λογαριασμ τρτου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1211/24-9-14 : Συμπλρωση της παραγρφου 8 της ΠΟΛ. 1076/2014 εγκυκλου, αναφορικ με την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 66 του ν. 4172/13
ΥΠΑΙΘ Φ.151/154015/Β6/26-9-14 : Συμμετοχ αποφοτων στις Πανελλαδικς Εξετσεις ΕΠΑΛ (Ομδα Α) ακαδ. τους 2014-2015
Κ.Υ.Α. Α2/818/14 (ΦΕΚ-2565 Β/25-9-14) : Εγκριση Κανονισμο Μισθσεων του Οργανισμο Κεντρικν Αγορν και Αλιεας, ΟΚΑΑ ΑΕ
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3886/114022/25-9-14 : Κατανομ των κοινοτικν κονδυλων για την αναδιρθρωση και μετατροπ των αμπελνων για την περοδο 2014-2015
ΥΠΕΚΑ 42931/14 (ΦΕΚ-2553 Β/25-9-14) : Εγκριση κανονισμο προεκτιμμενων αμοιβν της ΕΚΧΑ ΑΕ για τις μελτες Β φσης κτηματογρφησης για τη δημιουργα Εθνικο Κτηματολογου
Κ.Υ.Α. 55304/1630/14 (ΦΕΚ-2555 Β/25-9-14) : Τροποποηση απφασης καθορισμο ημερομηνιν διακοπς αναλογικν τηλεοπτικν εκπομπν και απφασης οριστικς πασης εκπομπν τηλεοπτικς ευρυεκπομπς με αναλογικ τρπο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1201/14 (ΦΕΚ-2533 Β/23-9-14) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν, πως ισχει"
Κ.Υ.Α. Φ.051.1/10341/487/14 (ΦΕΚ-2547 Β/24-9-14) : Εγκριση κανονισμο Οικονομικς Διαχερισης και Προμηθειν του Εθνικο Συστματος Υποδομν Ποιτητας (ΕΣΥΠ) νπιδ
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/72673/ΔΠΓΧ/14 (ΦΕΚ-2564 Β/25-9-14) : Χρηματοδτηση δρσεων εκπαδευσης υγεας και κοινωνικς αλληλεγγης απ ποσ προερχμενα απ εγκληματικς ενργειες τπου τελσθηκαν βρος του Ελληνικο Δημοσου
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/292/ΟΙΚ.23417/25-9-14 : Οδηγες για την κινητικτητα των υπαλλλων που τθηκαν σε διαθεσιμτητα δυνμει των διατξεων του ρθρου 6 του ΚΕΦ.Β του ν. 4250/14 (ΦΕΚ-74 Α), πως ισχει
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/54001/4235/25-9-14 : Διευκρινσεις περ της μεταφορς μαθητν δημσιων σχολεων απ τις Περιφρειες κατ τα οριζμενα της υπ αριθμ. 24001 (Β 1449) κ.υ.α.
Κ.Υ.Α. 112784/496/14 (ΦΕΚ-2551 Β/24-9-14) : Καθορισμς ειδικο τλους για την σκηση αντιρρσεων της παρ. 1 του ρθρου 15 του ν. 3889/10 (ΦΕΚ-182 Α) κατ του περιεχομνου αναρτμνου δασικο χρτη
Κ.Υ.Α. 112786/506/14 (ΦΕΚ-2545 Β/24-9-14) : Καθορισμς του ψους και του τρπου καταβολς, εσπραξης και διθεσης των τελν για την κδοση πιστοποιητικν βεβαωσης χαρακτρα κτασης του δασικο χρτη
ΥΠΑΙΘ 149092/Γ2/14 (ΦΕΚ-2545 Β/24-9-14) : Μεταφορ Μαθητν
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/241/1/Φ.2.2.1/ΕΓΚ.19/25-9-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Δημοσευση ν. 4270/14 "Αρχς δημοσιονομικς διαχερισης και εποπτεας (ενσωμτωση της Οδηγας 2011/85/ΕΕ) - δημσιο λογιστικ και λλες διατξεις
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/6/7/ΕΓΚ.18/24-9-14 : Προσδιορισμς της δαπνης του μεταφορικο ργου με βση τα Ενιαα Τιμολγια της ΓΓΔΕ
ΙΚΑ 58/25-9-14 : Τροποποηση της αριθμ. πρωτ. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.15/21/16507/7-6-13 (ΦΕΚ-1415 Β/2013) κ.υ.α. περ καθορισμο των διοικητικν διαδικασιν εκτπωσης βεβαισεων αποδοχν συντξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πρτην ΤΑΠΟΤΕ τους 2012, οι οποες διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)
ΥΠ.ΕΣ. 33268/5-9-14 : Αποδοχ της με αριθμ. 38/14 Γνωμοδτησης του Ε Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους απ τον Υπουργ Εσωτερικν
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/75451/0026/24-9-14 : Απευθεας ανθεση δημοσων ργων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1202/14 (ΦΕΚ-2531 Β/23-9-14) : Καθορισμς βιβλων καταχρισης εισπρακτων και επιστρεπτων ποσν κατ τις διατξεις του ρθρου 30 του Ν. 4174/13, πως ισχει
ΥΠ.ΕΣ. 138/16-9-14 : Πρταση Αδελφοποησης κινεζικν Δμων με αντστοιχους ελληνικος Δμους
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ.-ΓΓΕ 282/19-9-14 : Τροποποηση Ερμηνευτικς Εγκυκλου για την εφαρμογ διατξεων αντιμετπισης παραεμπορου
Κ.Υ.Α. 51308/8044/14 (ΦΕΚ-2535 Β/23-9-14) : Συμπλρωση μτρων περιορισμο κυκλοφορας φορτηγν αυτοκιντων σε τμματα των Εθνικν οδν κατ τη διρκεια του τους 2014
K.Y.A. 2/49954/0029/14 (ΦΕΚ-2525 Β/23-9-14) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ της εφπαξ αποζημωσης των μνιμων και με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου υπαλλλων που τθενται σε καθεστς διαθεσιμτητας
ΟΑΕΔ 79410/24-9-14 : Καταβολ ειδικο εποχικο βοηθματος τους 2014, στις κατηγορες του ρθρου 22 του Ν. 1836/89 πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1205/14 (ΦΕΚ-2518 Β/22-9-14) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1279/14 απφασης Του Γ.Γ. Δημοσων Εσδων του Υπουργεου Οικονομικν "Πιστοποιητικ του ρθρου 54Α του Κδικα Φορολογικς Διαδικασας, για το τος 2014" πως χει συμπληρωθε και ισχει
ΥΠ.ΥΓ. 79510/14 (ΦΕΚ-2516 Β/22-9-14) : Κατργηση της με αριθμ οικ. 43065/14 υ.α. με θμα "Τροποποηση του ρθρου 1 της με αρ. οικ. 28822/14 υ.α. "Αναθερηση και συμπλρωση των καταλγων για τη θεραπεα σοβαρν ασθενειν της παρ. 2 του ρθρου 12 του Ν. 3816/10 (Α 6)
ΥΔΙΜΗΔ 15/14 - ΦΕΚ-2526 Β/23-9-14: Ανακονωση για τους υπαλλλους των Δμων που ανκαν στους κλδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικς Αστυνομας που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα κατ εφαρμογ του ρθρου 81 του ν. 4172/13 (Α 167) και εξακολουθον να τελον σε καθεστς διαθεσιμτητας σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 40 του ν. 4250/14 (Α 74)
ΥΔΙΜΗΔ 14/14 - ΦΕΚ-2526 Β/23-9-14 : Ανακονωση για τους υπαλλλους που τθηκαν σε διαθεσιμτητα, κατ εφαρμογ της υποπαραγρφου 3γ του ρθρου 6 του ν. 4250/14 (74 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1210/14 (ΦΕΚ-2530 Β/23-9-14) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς της δυναττητας ηλεκτρονικς δημοσευσης περιλψεων προγραμμτων πλειστηριασμο που επισπεδονται απ το Δημσιο
ΙΚΑ Σ48/68/15-9-14 : Συμπληρωματικς οδηγες σχετικ με τη χοργηση του ΕΚΑΣ
ΥΠ.ΕΣ. 35856/22-9-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
ΥΠ.ΕΣ. 35657/19-9-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1209/14 (ΦΕΚ-2505 Β/22-9-14) : Εκκαθριση ΕΝΦΙΑ τους 2014
ΥΠΑΙΘ 139505/Δ4/14 (ΦΕΚ-2501 Β/19-9-14) : Προσθκες ομδων προσανατολισμο, τομων και ειδικοττων στα ΕΠΑΛ
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ-ΓΓΕ Α2/ΟΙΚ.823/12-9-14 : Ανανωση επαγγελματικν αδειν
ΟΑΕΕ 24/19-9-14 : Προσαυξημνες κατ την 1-1-11 προυποθσεις γρατος - Πλασματικο χρνοι αρθ. 39,40,41 του Ν. 3996/11 σε συνδυασμ με τους Ευρωπαικος Κανονισμος 883/04 και 987/09 και τις Διμερες Συμφωνες Κοινωνικς Ασφλισης
OAEE 23/19-9-14 : Απφαση Η6/16-12-10 της Διοικητικς Επιτροπς των Ευρωπαικν Κοινοττων
ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/51944/4181/22-9-14 : Μεταφορ ΙΧ επιβατικν αυτοκιντων απ και προς το εξωτερικ με ΦΔΧ κοινο φρτου
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/194/7/ΦΝ433/ΕΓΚ.17/19-9-14 : Σνταξη διακηρξεων και τευχν διαγωνισμο προς αποφυγ συνθων πλημμελειν των ρων αυτν
ΥΠΑΙΘ Φ.251/150575/Β6/22-9-14 : Ενημρωση υποψηφων (μαθητν και αποφοτων) σχετικ με τη λειτουργα των Σχολν της Αστυνομικς Ακαδημας για το ακαδημαικ τος 2015-2016
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.4/6/21426/22-9-14 : Ανακονωση Προκρυξης θσης στο Ευρωπαικ Κντρο Ανπτυξης της Επαγγελματικς Κατρτισης - CEDEFOP
ΥΠ.ΕΣ. 33615/9-9-14 : Κοινοποηση εγγρφου περ υποχρωσης παρακρτησης φρου
Κ.Υ.Α. 31172/490/14 (ΦΕΚ-2482 Β/17-9-14) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 5.000 ανργων ηλικας 25-66 ετν
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 15727/234/Φ10035/14 - ΦΕΚ-2491 Β/18-9-14 : Μηνιαα καταβολ ασφαλιστικν εισφορν των ασφαλισμνων του ΟΑΕΕ
ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/53472/8520/19-9-14 : Υπουργικ απφαση για την εποπτεα και την εξασφλιση της ποιτητας των δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς
ΥΠΑΙΘ Φ.32/227/145146/Γ1/12-9-14 : Λειτουργα του Ολομερου Νηπιαγωγεου για το σχολικ τος 2014-2015
ΙΚΑ Α02/1102/114/17-9-14 : 1. Διαχεριση των Δελτων Ασφαλιστικς Ταυττητας και Εισφορν (ΔΑΤΕ) - Περιορισμο στη χοργησ τους / 2. Ελεγχος γνησιτητας ΔΑΤΕ
ΕΟΠΥΥ 33154/19-9-14 : Χοργηση επιδματος αεροθεραπεας για το τος 2014
ΥΠ.ΕΣ. 35363/18-9-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Δημιουργικ Ευρπη 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για ργα ευρωπαικς συνεργασας
ΥΠΑΙΘ 139804/Β1/14 (ΦΕΚ-2492 Β/18-9-14) : Αντιστοιχες Πανεπιστημιακν Τμημτων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1208/14 (ΦΕΚ-2489 Β/18-9-14) : Τροποποηση της ΠΟΛ.1131/13 (ΦΕΚ-1499 Β) απφασης του Υπουργο Οικονομικν
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 31349/95/15-9-14 : Γνωστοποηση δημοσευσης Υπουργικς Απφασης - Εγκκλιος εφαρμογς της (περ επανακαθορισμο των ρων και προυποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.17507/682/17-9-14 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων της παρ. 1 και του τελευταου εδαφου της παρ. 6 του ρθρου 220 του ν. 4281/14 (Α 160)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1200/14 (ΦΕΚ-2444 Β/15-9-14) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης στοιχεων ακιντων (Ε9) φυσικν και νομικν προσπων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 20623/1417/14 - ΦΕΚ-2461 Β/16-9-14: Καθορισμς τακτικο πρου του Οργανισμο Μεσολβησης και Διαιτησας (ΟΜΕΔ)
Κ.Υ.Α. 7315/14 - ΦΕΚ-2461 Β/16-9-14: Διαδικασα χοργησης ΑΔΕΤ στους δικαιοχους διεθνος προστασας
ΙΚΑ Π51/27/18-9-14 : Πιστοποηση αναπηρας για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση
ΥΠ.ΕΣ. 35079/17-9-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
ΥΔΙΜΗΔ ΔΟΑ/Φ.13/678/ΟΙΚ.22648/17-9-14 : Αριστη διρκεια ισχος των πιστοποιητικν γνσης χειρισμο Η/Υ
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ15/ΟΙΚ.16724/ΕΓΚ.14/22-8-14 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του Π.Δ. 90/14 (ΦΕΚ-138 Α/13-6-14)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1206/16-9-14 : Απαλλαγ απ το τλος επιτηδεματος των συμπλοιοκτησιν παρκτιας αλιεας και σπογγαλιεας, οι οποες εκμεταλλεονται σκφη μκους μχρι 12 μτρα
ΙΚΑ 56/17-9-14 : Προσαρμογ υπηρεσιακν σφραγδων
ΥΠ.ΥΓ. Υ9Α/79323/14 (ΦΕΚ-2459 Β/16-9-14) : Καθορισμς των περιπτσεων υγειονομικς περθαλψης που μπορε να υπκεινται σε προηγομενη γκριση (ρθρο 8 του ν. 4213/13)
Κ.Υ.Α. 16252/14 (ΦΕΚ-2457 Β/16-9-14) : Εκχρηση αρμοδιοττων διαχερισης για πρξεις του Επιχειρησιακο Προγρμματος "Εκπαδευση και Δια Βου Μθηση" στον Οργανισμ Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.1500/ΟΙΚ.9696/195/14 (ΦΕΚ-2441 Β/15-9-14) : Διαδικασα εσωτερικς κατανομς και καταβολς των παρακρατουμνων απ τη σνταξη του οφειλτη συνταξιοχου ποσο μεταξ των Ασφαλιστικν Φορων που συμμετχουν στη διαδικασα συνταξιοδτησης με τις διατξεις της διαδοχικς ασφλισης
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Α/1112869/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-2442 Β/15-9-14) : Τροποποηση της αριθμ. Δ6Α/1148325/ΕΞ2011/31-10-11 (Β 2570) υ.α., περ ανασυγκρτησης της Επιτροπς της παρ. 14 του ρθρου 9 του Ν. 2386/96 (Α 43), πως ισχει με την παρ. 3 του ρθρου 11 του Ν. 2873/00 (Α 285), σε συνδυασμ με τις διατξεις του ρθρου 19 του Ν. 3522/06 (Α 276), για την εξταση προσφυγν κατ αποφσεων επιβολς προστμων για ακλυπτες επιταγς, απαλλαγς απ προσαυξσεις εκπρθεσμης καταβολς και διαγραφς χρεν προς το Δημσιο και ορισμς μελν για τη να θητεα της Επιτροπς
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1204/12-9-14 : Γνωστοποηση της τιμς ελαιολδου ελαικοκομικο τους 2014-2015 , για την εφαρμογ των διατξεων της εισφορς δακοκτονας
ΥΠ.ΕΣ. 34676/15-9-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα 2014-2020 : Προσκλσεις υποβολς προτσεων για την Ιστητα Φλων στην Ερευνα και την Καινοτομα, την εξατομκευση της Υγειονομικς - Ιατρικς Περθαλψης, την Καινοτομα στη διαχεριση των Υδτινων Πρων και τις ΤΠΕ
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/809/14 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Εγκκλιος σχετικ με τη διθεση προιντων αρτοποιας
ΕΑΑΔΗΣΥ 3699/10-9-14 : Εφαρμογ της παρ. 2 του ρθρου 1 του ν. 4250/14 στις διαδικασες ανθεσης δημσιων συμβσεων προμηθειν, υπηρεσιν και ργων
ΟΓΑ 2/4-9-14 : Δικαιοχοι, διαδικασες και δικαιολογητικ που απαιτονται για τη χοργηση της παροχς των εξδων κηδεας
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.18354/727/11-9-14 : Γνωστοποηση δημοσευσης της παρ. 4 του ρθρου 220 του ν. 4281/14 (Α 160) σχετικ με την κατργηση κοινωνικν πρων υπρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΔΥ) και του Τομα Πρνοιας Δικηγρων Αθηνν του ΕΤΑΑ
Κ.Υ.Α. 42554/14 - ΦΕΚ-2440 Β/15-9-14: Καθορισμς συψμηφισμο των ποσν που καταβλλονται για την ενεργειακ αναβθμιση και για τη στατικ επρκεια κτιρων προ του τους 2003 με τα ποσ του ειδικο προστμου που προβλπονται απ τον ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)
ΥΠΕΚΑ 42575/14 - ΦΕΚ-2440 Β/15-9-14: Καθορισμς απαιτομενων δικαιολογητικν που υποβλλονται στο πληροφοριακ σστημα, προκειμνου να συμψηφιστον τα ποσ που καταβλθηκαν για την ενεργειακ αναβθμιση και τη στατικ επρκεια κτιρων προ του τους 2003, σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 20 του ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 12-9-14 (ΦΕΚ-2434 Β) : Οργνωση, εκπαδευση και ενημρωση προσωπικο των επιχειρσεων - εγκαταστσεων σε θματα πυροπροστασας
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 4000/1/70-ΟΔ/14 (ΦΕΚ-2452 Β/15-9-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 4000/1/70-α/11 απφασης Υπ.Προστασας του Πολτη "Κανονισμς λετιουργας των επιτροπν προσφυγν του π.δ. 114/10, πως τροποποιθηκε
ΥΠΑΙΘ 140277/Ε5/14 (ΦΕΚ-2435 Β/12-9-14) : Αντιστοιχσεις Τμημτων ΤΕΙ που αφορον στη διαδικασα μεταφορς θσεων εισαγωγς στα ΑΕΙ
ΥΠΥΜΕΔΙ 53466/4194/12-9-14 : Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του π.δ. 94/14
ΥΠΑΙΘ 137841/Γ2/14 (ΦΕΚ-2432 Β/12-9-14) : Αναθσεις μαθημτων αν Ειδικτητα Τομα Ομδας Προσανατολισμο των Β και Γ τξεων Ημερησων ΕΠΑΛ και των Β, Γ και Δ τξεων Εσπερινν ΕΠΑΛ
Κ.Υ.Α. Φ.2/2204/14 (ΦΕΚ-2436 Β/12-9-14) : Τροποποηση της με αριθμ. Φ.2/1617/10 (ΦΕΚ-1980 Β/2010) απφασης πως ισχει, σχετικ με "Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον-εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων. Απαιτσεις συμμρφωσης, καταγραφς, λειτουργας και διασφλισης των μετρσεων και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων"
ΥΠ.ΕΣ. 32311/15-9-14 : Διατρηση του αριθμο πρωτοκλλου στις αποφσεις των συλλογικν και μονομελν οργνων των δμων και των περιφερειν και μετ την εγκατσταση απ 1η Σεπτεμβρου 2014 των νων αρχν
ΥΠ.ΕΣ. 33719/9-9-14 : Παροχ στοιχεωνμεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης
ΥΠΑΙΘ Φ.251/145816/Β6/15-9-14 : Ενημρωση μαθητν της τελευταας τξης ΓΕΛ σχολικο τους 2014-2015 σχετικ - με τα εξεταζμενα μαθματα σε πανελλαδικ εππεδο - την επιλογ του δετερου μαθματος γενικς παιδεας και των επιστημονικν πεδων
Κ.Υ.Α. 44514/3646/14 (ΦΕΚ-2413 Β/10-9-14) : Τροποποηση απφασς μας περ απσχισης Κλδου Συντρησης Τροχαου Υλικο της αννυμης εταιρεας "Οργανισμς Σιδηροδρμων Ελλδος" (ΟΣΕ) και απορρφησης απ την αννυμη εταιρεα "Ελληνικ Εταιρεα Συντρησης Σιδηροδρομικο Τροχαου Υλικο Αννυμη Εταιρεα"(ΕΕΣΣΤΥ) σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 24 του Ν. 4111/13 --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
ΥΠ.ΥΓ. Υ9Α/76908/14 (ΦΕΚ-2425 Β/11-9-14) : Διοικητικς διαδικασες για τη χρση της διασυνοριακς υγειονομικς περθαλψης (ρθρο 9 του Ν. 4213/13)
ΥΠ.ΕΣ. 33467/9-9-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα ERASMUS+, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων σε δρσεις για τον τομα της νεολαας
ΥΠ.ΕΣ. 34232/ΕΓΚ.51/11-9-14 : Μεταφορ μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης
ΥΠΑΙΘ Φ.251/143846/Β6/11-9-14 : Διευκρνιση στην εγκκλιο εγγραφν σχετικ με τα δικαιολογητικ εγγραφς των εισαγομνων στην τριτοβθμια εκπαδευση, για το ακ. τος 2014-2015 αποφοτων ιδιωτικν Γενικν Λυκεων που θεωρονται ιστιμα με τα δημσια Γενικ Λκεια
ΙΚΑ 54/9-9-14 : Μεωση επιτοκου αναχρηματοδτησης Ευρωπαικς Κεντρικς Τρπεζας
Κ.Υ.Α. Α/42074/3252/14 - ΦΕΚ-2402 Β/9-9-14: Καθορισμς ρων και προυποθσεων τοποθτησης εμπορικν διαφημσεων στα Επιβατηγ Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκνητα
ΕΛ.ΣΤΑΤ. 10149/Γ4/785/14 - ΦΕΚ-2402 Β/9-9-14: Εγκριση, προκρυξη και ανθεση διενργειας, της Ερευνας Διρθρωσης των Επιχειρσεων στον Τομα Δραστηριτητες Υπηρεσιν Παροχς Καταλματος και Υπηρεσιν Εστασης, τους αναφορς των στοιχεων το 2013, γκριση χρησιμοποησης στατιστικν οργνων και καθορισμς της αμοιβς τους
ΥΠΕΚΑ 40332/14 (ΦΕΚ-2383 Β/8-9-14) : Εγκριση Εθνικς Στρατηγικς για τη Βιοποικιλτητα για τα τη 2014-2029 και Σχεδου Δρσης πενταετος διρκειας --> βλ. μετ την εισαγωγ στη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ
Κ.Υ.Α. ΤΥ-Δ/Φ.550/ΟΙΚ.28688/14 (ΦΕΚ-2408 Β//10-9-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 46596/22-11-04 (ΦΕΚ 1793 Β/6-12-04) κ.υ.α. περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Α του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ-121 Α) "Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις", πως ισχει
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/797/14 (ΦΕΚ-2398 Β/9-9-14) : Ρθμιση θεμτων σχετικ με τον τρπο, τον τπο και τη διαδικασα επιβολς των προστμων που επιβλλονται απ τα ελεγκτικ ργανα κατ τη διαπστωση παρβασης, σε εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4264/14, αναπροσαρμογ των ποσν και κθε λλη λεπτομρεια
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/51967/4086//10-9-14 : Διευκρινσεις περ της καταβολς τλους αδεας κυκοφορας Επιβατηγο Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκιντου λγω αλλαγς εξωτερικο χρωματισμο
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2012/3-9-14 : Τροποποισεις των ν. 4015/11 και ν. 2810/00 "Αγροτικς Συνεταιριστικς Οργανσεις"
ΥΠ.ΕΣ. 31178/9-9-14 : Ασφαλιστικ καθεστς των δημρχων που αποκτον το αξωμα αυτ για πρτη φορ απ την επομνη ναρξη ισχος του ν. 4093/12
ΥΠ.ΕΣ. 33905/9-9-14 : Εννοια του τους κατ τη λψη της ειδικς δειας των αιρετν
ΥΠ.ΕΣ. 33961/ΕΓΚ.50/10-9-14 : Πργραμμα εθελοντικς κινητικτητας - παρταση
K.Y.A. 41030/14 - ΦΕΚ-2397 Β/9-9-14: Καθορισμς της διαδικασας και του τρπου απδοσης στην εταιρεα "ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Αννυμη Εταιρεα (διακριτικς ττλος "ΕΚΧΑ ΑΕ") του ποσο που απομνει απ τα παρακρατηθντα υπρ του μισθου υποθηκοφλακα δικαιματα μετ την καταβολ των δαπανν για την ναρξη της λειτουργας του Κτηματολοικο Γραφεου, κατ τις διατξεις της περ. γ της παρ. 6 του ρθρου 23 του Ν. 2664/98 (Α 275) πως χει τροποποιηθε και ισχει
Κ.Υ.Α. 41024/14 - ΦΕΚ-2397 Β/9-9-14: Καθορισμς του τρπου και της διαδικασας εσπραξης των υπρ της εταιρεας "ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Αννυμη Εταιρεα" (διακριτικς ττλος "ΕΚΧΑ ΑΕ") πγιων ανταποδοτικν τελν κτηματογρφησης της παρ. 10 περ. α υποπερ. αα και γ του ρθρου 2 του Ν. 2308/95 (Α 114) πως χει τροποποιηθε και ισχει
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 29502/85/14 (ΦΕΚ-2390 Β/8-9-14) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ αριθμ. 5072/6/13 απφασης περ επανακαθορισμο των ρων και προυποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ), πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με την υπ αριθμ. 28153/126/13 απφαση του
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1193/14 (ΦΕΚ-2388 Β/8-9-14) : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1080/14 απφασης - Ρθμιση ειδικτερων θεμτων κτακτο ειδικο τλους ακιντων (ΕΕΤΑ)
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 9518/105294/14 (ΦΕΚ-2393 Β/8-9-14) : Τροποποηση των Παραρτημτων Ι,ΙΙ,ΙΙΙ, IV και V του ρθρου 26 του Π.Δ. 365/02 (Α 307), πως ισχει, σε συμμρφωση προς την Εκτελεστικ Οδηγα 2014/83/ΕΕ της Επιτροπς
K.Y.A. Φ.900/34/81947/Σ.277/14 (ΦΕΚ-2385 Β/8-9-14) : Καθορισμς διοικητικν διαδικασιν αρμοδιτητας Υπουργεου Εθνικς Αμυνας, οι οποες διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)
ΥΠΑΙΘ Φ.32/227/145146/Γ1/12-9-14 : Λειτουργα του Ολομερου Νηπιαγωγεου για το σχολικ τος 2014-2015
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3889/114376/12-9-14 : Συμπλρωση της Εγκυκλου 1965/22-8-13
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3890/114378/12-9-14 : Λεπτομρειες εφαρμογς του Ν. 4235/14
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘ.ΔΙΚ. 66797/14 (ΦΕΚ-2430 Β/12-9-14) : Εφαρμογ του ρθρου 40 του Ν. 4274/14 (Α 147)
ΥΠΥΜΕΔΙ 49625/7760/14 (ΦΕΚ-2428 Β/12-9-14) : Εποπτεα και εξασφλιση ποιτητας δοκιμασιν προσντων και συμπεριφορς
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 4.25898/ΟΙΚ.6.4159/5-9-14 : Επικαιροποηση της καταγραφς αναγκν σε θσεις εργασας στους Δμους
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΠ/Φ.2.9/39/ΟΙΚ.22153/11-9-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ν. 4250/14 και του ρθρου 8 του ν. 4275/14
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2025/113925/12-9-14 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ του ν. 4056/12 (ΦΕΚ-52 Α) πως τροποποιθηκε με το ν. 4235/14 (ΦΕΚ-32 Α)
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2023/113790/11-9-14 : Χρση και διαχεριση των βοσκοτπων (ρθρο 60 του ν. 4264/14 - μεταβατικ περοδος 2014)
ΥΠΑΙΘ Φ.50/226/143572/Γ1/10-9-14 : Λειτουργα των Ολομερων Δημοτικν Σχολεων για το σχολικ τος 2014-2015

Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.