»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2014

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι στο website χουμε δημιουργσει την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ με την επιμλεια του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, η οποα περιλαμβνει αναλυτικ παρουσαση των θεμτων σχετικ με σοδα, δαπνες και προμθειες των Δμων, Υποδεγματα αποφσεων, κρατσεις- δικαιολογητικ, ενημερωτικ σημειματα κλπ.
Επσης χει μπει σε λειτουργα το σστημα Ερωτοαποκρσεων σε συνεργασα με τον κο ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
Επσης σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

 Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ».

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Ν. 4282/14 (ΦΕΚ 182 Α/29-08-2014) : Ανπτυξη Υδατοκαλλιεργειν και λλες διατξεις.
Ν. 4281/14 (ΦΕΚ-160 Α/8-8-14) : Μτρα στριξης και ανπτυξης της ελληνικς οικονομας, οργανωτικ θματα Υπουργεου Οικονομικν και λλες διατξεις
Ν. 4280/14 (ΦΕΚ-159 Α/8-8-14) : Περιβαλλοντικ αναβθμιση και ιδιωτικ πολεοδμηση - Βισιμη ανπτυξη οικισμν - Ρυθμσεις δασικς νομοθεσας και λλες διατξεις
Ν. 4279/14 (ΦΕΚ-158 Α/8-8-14) : Κρωση της Σμβασης Δωρεας μεταξ της 1ης Υγειονομικς Περιφρειας Αττικς, του Γενικο Ογκολογικο Νοσοκομεου Κηφισις "Οι Αγιοι Ανργυροι" και του ΝΠΙΔ με την επωνυμα "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" και λλες διατξεις
Ν.4278/14 (ΦΕΚ 157 Α/04-08-2014) : Φροι, Στρατολογα και λλες διατξεις.
Ν. 4277/14 (ΦΕΚ 156 Α/1-8-2014) : Νο Ρυθμιστικ Σχδιο Αθνας-Αττικς και λλες διατξεις.
Ν. 4276/14 (ΦΕΚ – 155 Α/30-7-2014) : Απλοστευση διαδικασιν λειτουργας τουριστικν επι¬χειρσεων και τουριστικν υποδομν, ειδικς μορφς τουρισμο και λλες διατξεις.
Ν. 4275/14 (ΦΕΚ-149 Α/15-7-14) : Τροποποηση διατξεων του Κδικα Κατστασης Δημοσων Πολιτικν Διοικητικν Υπαλλλων και Υπαλλλων ΝΠΔΔ (ν. 3526/2007) - Επιλογ προισταμνων οργανικν μονδων και λλες διατξεις
Ν. 4274/14 (ΦΕΚ-147 Α/14-7-14) : Ρυθμσεις Ποινικο και Σωφρονιστικο Δικαου και λλες διατξεις
Ν. 4273/14 (ΦΕΚ-146 Α/11-7-14) : Δημιουργα νας καθετοποιημνης εταιρεας ηλεκτρικς ενργειας
Ν. 4272/14 (ΦΕΚ-145 Α/11-7-14) : Προσαρμογ στο εθνικ δκαιο της Εκτελεστικς Οδηγας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπς της 9ης Οκτωβρου 2012 για τη θσπιση διαδικασιν ενημρωσης σχετικ με την ανταλλαγ, μεταξ των κρατν - μελν, ανθρπινων οργνων που προορζονται για μεταμσχευση - Ρυθμσεις για την Ψυχικ Υγεα και την Ιατρικς Υποβοηθομενη Αναπαραγωγ και λοιπς διατξεις

Π.Δ. 119/14 (ΦΕΚ-188 Α/8-9-14) : Προσαρμογ του ελληνικο δικαου στην Οδηγα 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 19ης Νοεμβρου 2008 για το ελχιστο εππεδο εκπαδευσης των ναυτικν και της Οδηγας 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου, της 21ης Νοεμβρου 2012 "περ τροποποισως της Οδηγας 2008/106/ΕΚ για το ελχιστο εππεδο εκπαδευσης των ναυτικν"
Π.Δ. 116/14 (ΦΕΚ-185 Α/3-9-14) : Οργανισμς του Υπουργεου Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας
Π.Δ. 115/14 (ΦΕΚ-184 Α/2-9-14) : Αποδοχ παρατησης Υφυπουργο Παιδεας και Θρησκευμτων
ΠΔ 114/14 (ΦΕΚ 181 Β/29-08-2014) : Οργανισμς Υπουργεου Παιδεας και Θρησκευμτων .
ΠΔ 113/14 (ΦΕΚ 180 Α/29-08-2014) : Οργανισμς Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας.
ΠΔ 112/14 (ΦΕΚ 179 Α/29-08-2014) : Οργανισμς Υπουργεου Τουρισμο.
ΠΔ 111/14 (ΦΕΚ 178 Α/29-8-2014) : Οργανισμς του Υπουργεου Οικονομικν.
Π.Δ. 109/14 (ΦΕΚ-176 Α/29-8-14) : Οργανισμς του Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων
Π.Δ. 108/14 (ΦΕΚ-175 Α/28-8-14) : Οργανισμς του Υπουργεου Μακεδονας και Θρκης
Π.Δ. 107/14 (ΦΕΚ-174 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων
Π.Δ. 106/14 (ΦΕΚ-173 Α/28-8-14) : Οργανισμς του Υπουργεου Υγεας
Π.Δ. 105/14 (ΦΕΚ-172 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Εσωτερικν
Π.Δ. 104/14 (ΦΕΚ-171 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Πολιτισμο και Αθλητισμο
Π.Δ. 103/14 (ΦΕΚ-170 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγαου
Π.Δ. 102/14 (ΦΕΚ-169 Α/28-8-14) : Οργανισμς της Γενικς Γραμματεας Ενημρωσης και της Γενικς Γραμματεας Επικοινωνας και Προβολς
Π.Δ. 101/14 (ΦΕΚ-168 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Δικαιοσνης, Διαφνειας και Ανθρωπνων Δικαιωμτων
Π.Δ. 100/14 (ΦΕΚ-167 Α/28-8-14) : Οργανισμς Υπουργεου Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς
Π.Δ. 99/14 (ΦΕΚ-166 Α/28-8-14) : Οργανισμς του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης
Π.Δ. 98/14 (ΦΕΚ-164 Α/26-8-14) : Λειτουργα και αρμοδιτητες του Διοικητικο Συμβουλου του Οργανισμο Μεσολβηης και Διαιτησας
Π.Δ. 95/14 (ΦΕΚ-162 Α/20-8-14) : Ηλεκτρονικ κατθεση δικογρφων, ηλεκτρονικ χοργηση σχετικν πιστοποιητικν και λοιπν εγγρφων στο Ελεγκτικ Συνδριο
Π.Δ. 94/14 (ΦΕΚ-16 Α/13-8-14) : Τροποποηση του π.δ. 246/06 (Α 261) "Γενικς Κανονισμς Προσωπικο των ΚΤΕΛ ΑΕ και των ΚΤΕΛ του ν. 2963/01"
Π.Δ. 93/14 (ΦΕΚ – 154 Α/29-7-2014) : Tροποποηση διατξεων του Κεφαλαου Β του π.δ. 170/ 1996 «Κανονισμς Κατταξης δοκμων Πυροσβεστν και μεταθσεων του πυροσβεστικο προσωπικο του Πυροσβεστικο Σματος » (Α 131) .


ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 2012/3-9-14 : Τροποποισεις των ν. 4015/11 και ν. 2810/00 "Αγροτικς Συνεταιριστικς Οργανσεις"
ΥΠ.ΕΣ. 31178/9-9-14 : Ασφαλιστικ καθεστς των δημρχων που αποκτον το αξωμα αυτ για πρτη φορ απ την επομνη ναρξη ισχος του ν. 4093/12
ΥΠ.ΕΣ. 33905/9-9-14 : Εννοια του τους κατ τη λψη της ειδικς δειας των αιρετν
ΥΠ.ΕΣ. 33961/ΕΓΚ.50/10-9-14 : Πργραμμα εθελοντικς κινητικτητας - παρταση
K.Y.A. 41030/14 (ΦΕΚ-2397 Β/9-9-14) : Καθορισμς της διαδικασας και του τρπου απδοσης στην εταιρεα "ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Αννυμη Εταιρεα (διακριτικς ττλος "ΕΚΧΑ ΑΕ") του ποσο που απομνει απ τα παρακρατηθντα υπρ του μισθου υποθηκοφλακα δικαιματα μετ την καταβολ των δαπανν για την ναρξη της λειτουργας του Κτηματολοικο Γραφεου, κατ τις διατξεις της περ. γ της παρ. 6 του ρθρου 23 του Ν. 2664/98 (Α 275) πως χει τροποποιηθε και ισχει
Κ.Υ.Α. 41024/14 (ΦΕΚ-2397 Β/9-9-14) : Καθορισμς του τρπου και της διαδικασας εσπραξης των υπρ της εταιρεας "ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Αννυμη Εταιρεα" (διακριτικς ττλος "ΕΚΧΑ ΑΕ") πγιων ανταποδοτικν τελν κτηματογρφησης της παρ. 10 περ. α υποπερ. αα και γ του ρθρου 2 του Ν. 2308/95 (Α 114) πως χει τροποποιηθε και ισχει
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 29502/85/14 (ΦΕΚ-2390 Β/8-9-14) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ αριθμ. 5072/6/13 απφασης περ επανακαθορισμο των ρων και προυποθσεων ηλεκτρονικς υποβολς στοιχεων για θματα αρμοδιτητας του Σματος Επιθερησης Εργασας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμο Απασχολσεως Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ), πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με την υπ αριθμ. 28153/126/13 απφαση του
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1193/14 (ΦΕΚ-2388 Β/8-9-14) : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1080/14 απφασης - Ρθμιση ειδικτερων θεμτων κτακτο ειδικο τλους ακιντων (ΕΕΤΑ)
K.Y.A. Φ.900/34/81947/Σ.277/14 (ΦΕΚ-2385 Β/8-9-14) : Καθορισμς διοικητικν διαδικασιν αρμοδιτητας Υπουργεου Εθνικς Αμυνας, οι οποες διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)
ΥΠΑΙΘ Φ.151/142446/Β6/9-9-14 : Υποβολ ηλεκτρονικο μηχανογραφικο δελτου για την εισαγωγ στην Τριτοβθμια Εκπαδευση υποψηφων που πσχουν απ σοβαρς παθσεις, σε ποσοστ 5% επιπλον των θσεων εισακτων, τους 2014
ΟΑΕΕ 22/9-9-14 : Μεωση επιτοκου αναχρηματοδτησης Ευρωπαικς Κεντρικς Τρπεζας
ΥΠ.ΕΣ. 33466/8-9-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Απασχληση και την Κοινωνικ Καινοτομα (EaSI), 2014-2020 : Στοχευμνο Σχδιο Κινητικτητας ("Η πρτη σου δουλει μσω του EURES")
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1198/14 (ΦΕΚ-2382 Β/8-9-14) : Τπος και περιεχμενο της δηλωσης ΦΠΑ
Κ.Υ.Α. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.75888/14 (ΦΕΚ-2377 Β/5-9-14) : Ενταξη διαδικσιν αρμοδιτητας του Υπουργεου Υγεας στα ΚΕΠ που λειτουργον ως Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)
ΙΚΑ Φ08/556/29-8-14 : Τροποποηση των διατξεων του Π.Δ. 318/92 περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων που προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των ΝΠΔΔ
ΥΠ.ΕΣ. 33094/4-9-14 : Εξλιξη των υποχρεσεω των ΟΤΑ προς τρτους
ΥΠ.ΕΣ. 29599/28-7-14 : Εξλιξη των υποχρεσεων των ΟΤΑ προς τρτους
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3715/110509/5-9-14 : Προσωριν κτακτα μτρα στριξης παραγωγν ορισμνων φροτων και λαχανικν
ΥΠΑΙΘ Φ.251/139377/Β6/4-9-14 : Εγγραφς των εισαγομνων στη τριτοβθμια εκπαδευση για το ακαδημαικ τος 2014-2015
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/809/4-9-14 : Εγκκλιος σχετικ με τη διθεση προιντων αρτοποιας
ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.76209/1-9-14 : Υγειονομικο λεγχοι στα σχολεα ημερσια και νυχτεριν λων των βαθμδων και των ειδικν κατηγοριν, ιδιωτικν και δημσιων και στους βρεφικος, βρεφονηπιακος - παιδικος σταθμος δημσιους και ιδιωτικος
Κ.Υ.Α. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.15/43/ΟΙΚ.21149/14 (ΦΕΚ-2363 Β/3-9-14) : Καθορισμς της διοικητικς διαδικασας εκτπωσης βεβαισεων αρμοδιτητας ΟΑΕΕ οι οπος διεκπεραινονται και μσω των ΚΕΠ και τροποποηση των κ.υ.α. ΔΙΑΔΠ/Α1.12407 (ΦΕΚ-946 Β/2002) και υπ αριθμ, ΔΙΑΔΠ/Ε/25289 (ΦΕΚ-1947 Β/2005)
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 3672/109689/ΕΓΚ.2/3-9-14 : Θσπιση προσωρινν εκτκτων μτρων παραγωγν ροδκινων και νεκταρινιν
ΥΠΑΙΘ 134823/Γ7/14 (ΦΕΚ-2351 Β/2-9-14) : Ορισμς κριτηρων επιλογς για την πρσληψη προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου, εξειδικευμνου στους τομες του Κινηματογρφου, Κλασικο και Σγχρονου Χορο στα Καλλιτεχνικ Σχολεα
ΥΠΑΙΘ Φ.3/528/137969/Γ1/2-9-14 : Λειτουργα σχολικν μονδων Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης για το σχολικ τος 2014-2015. Ενημρωση και οδηγες
ΥΠΑΙΘ Φ.251/137827/Β6/2-9-14 : Επδειξη γραπτν δοκιμων
ΥΠΑΙΘ Φ.151/137543/Β6/2-9-14 : Εξετσεις Ελλνων του εξωτερικο τους 2014.
ΥΠΑΙΘ 137068/Γ6/1-9-14 : Πρσκληση υποψηφων για πρσληψη προσωρινν αναπληρωτν και ωρομισθων απ τους κλδους του Ειδικο Εκπαιδευτικο Προσωπικο (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτν απ τον κλδο ΔΕ1 Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (Ε.Β.Π.) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικ τος 2014-2015
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ1-1480/14 (ΦΕΚ 2330 Β/29-08-2014) : ροι και προποθσεις καταλληλτητας των εκθεσιακν χρων.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 9519/105300/14 (ΦΕΚ 2331 Β/29-08-2014) : Χοργηση δειας διθεσης στην αγορ σε σκευσματα φυτοπροστατευτικν προντων για ερασιτεχνικ χρση.
ΚΥΑ Φ.800/178/134726/14 (ΦΕΚ 2348 Β/01-09-2014) : Καθορισμς Φορων που εξαιρονται απ την εφαρμογ του ρθρου 38 του N. 3979/2011 για την πληρωμ δαπανν παροχς υπηρεσιν ηλεκτρονικν επικοινωνιν και των συναφν πληροφοριακν συστημτων μσω του Ε.Σ.Υ.Π.
ΙΚΑ Σ40/167/ΕΓΚ.53/28-8-14 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθ. 59 του ν.4277/2014, περ μη συνυπολογισμο των χρνων που χουν διανυθε σε καθεστς ειδικν εισοδηματικν ενισχσεων στο αντατο ριο αναγνωριστου πλασματικο χρνου σμφωνα με τις διατξεις του ρθ. 40 του ν. 3996/2011.
ΥΠ.ΕΣ. 32441/28-8-14 : Ενσωμτωση του σχεδου του προπολογισμο του τους 2015 των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτν στη βση δεδομνων του Υπουργεου Εσωτερικν.
ΥΠ.ΥΓ. 74288/14 (ΦΕΚ 2336 Β/29-08-2014) : γκριση του θετικο καταλγου του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο α του Ν. 3816/2010, πως τροποποιθηκε και ισχει.
ΚΥΑ Α-47061/3652/14 (ΦΕΚ – 2324 Β/29-8-2014): Καθορισμς τιμολογιακς πολιτικς και τπων κομ¬στρου μετακνησης στην περιοχ αρμοδιτητας ΟΑΣΑ Α.Ε. (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.), καθς επσης και καθορισμς ενεργειν και θεσμικν, οργανωτι¬κν, λειτουργικν και διοικητικν μτρων για την υλοποηση αυτς της πολιτικς
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1196/27-8-14 : Διευκρινσεις επ των διατξεων του ρθρου 11 του ν.4281/2014 (160 Α).
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΠ/ΦΑ.2.3/21119/1-9-14 : Υπμνηση της υποχρωσης εφαρμογς του ρθρου 1 του ν.4250/2014 για την κατργηση της υποχρωσης υποβολς πρωττυπων επικυρωμνων αντιγρφων εγγρφων.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1197/27-8-14 : Ανρτηση μισθωτηρων στο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ"
ΥΠΑΙΘ 127947/Γ6/14 (ΦΕΚ-2311 Β/28-8-14) : Καθορισμς προυποθσεων, κριτηρων κι διαδικασας πρσληψης α) προσωρινν αναπληρωτν και ωρομισθδων Ειδικο Εκπαδευτικο Προσωπικο (ΕΕΠ) στις Σχολικς Μονδες Ειδικς Αγωγς και Εκπαδευσης (ΣΜΕ ΑΕ) και στα Κντρα Διαφοροδιγνωσης, Διγνωσης και Υποστριξης (ΚΕΔΔΥ) και β) προσωρινν αναπληρωτν Ειδικο Βοηθητικο Προσωπικο (ΕΒΠ) στις ΣΜΕΑΕ
ΟΑΕΕ 21/28-8-14 : Γνωστοποηση των διατξεων του ν. 4250/14
ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.72218/14 (ΦΕΚ-2302 Β/27-8-14) : Τροποποηση του παραρτματος Α και Β του Π.Δ. 84/01 (ΦΕΚ-70 Α) "Οροι, προυποθσεις, διαδικασα και προδιαγραφς για την δρυση και λειτουργα Ιδιωτικν Φορων Παροχς Πρωτοβθμιας Φροντδας Υγεας (ΠΦΥ)"
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/757/14 (ΦΕΚ-2271 Β/22-8-14) : Ρθμιση θεμτων για την οργνωση και λειτουργα των Κλιμακων Ελγχου Λαικν Αγορν και Υπαιθρου Εμπορου
Κ.Υ.Α. Φ.10034/14323/372/14 (ΦΕΚ-2274 Β/25-8-14) : Τροποποηση της αριθμ. Φ.10034/2196/59/14 (ΦΕΚ-760 Β/27-3-14)κ.υ.α. "Καθορισμς Προγραμμτων και Αριθμο Δικαιοχων Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2014"
ΥΠ.ΕΣ. 16703/14 (ΦΕΚ-2231 Β/14-8-14) : Εγκατσταση μη δημσιων υπηρεσιν στο Συνοριακ Σταθμ Κπων Ν. Εβρου για τη διανομ διαφημιστικν φυλλαδων και τουριστικν οδηγν για την προβολ του τπου
ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.4963/14 (ΦΕΚ-2308 Β/27-8-14) : Τεχνικς προδιαγραφς για τη συστγαση ιδιωτικν φορων παροχς υπηρεσιν πρωτοβθμιας φροντδας υγεας
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 18400/28-8-14 : Διαδικασα επκτασης της Αδειας Ξενγησης επαγγελματιν ξεναγν σε γλσσες πραν των αναγραφομνων στην δει τους
Αριθμ. 116/1/14 (ΦΕΚ-2289 Β/27-8-14) : Θσπιση του Κδικα Δεοντολογας του Ν. 4224/13
ΥΠ.ΕΣ. 32023/25-8-14 : Κατευθυντρια οδηγα 3 της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων για τη "συμφωνα πλασιο" στις δημσιες συμβσεις
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/ΟΙΚ.20907/27-8-14 : Τροποποηση διατξεων του ΠΔ 318/92 (Α 161) περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των νπδδ
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910/27-8-14 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη "Βεβαωση Υποβολς Γνωστοποησης" δρυσης και λειτουργας α) Καταστημτων Υγειονομικο Ενδιαφροντος διθεσης τροφμων και ποτν (Κατηγορας ΙΙΙ της Υγειονομικς Διταξης), β) Καταστημτων Παροχς Υπηρεσιν Υγειονομικο Ενδιαφροντος καθς και γ) Γυμναστηρων και Ιδιωτικν Σχολν Εκμθησης Αθλημτων
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ18Α/5020328/ΕΞ2014/22-8-14 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4256/14 "Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-92 Α) - Κατργηση ορισμνων διατξεων του ν. 2743/99 - Παροχ διευκρινσεων επ των κοινοποιομενων διατξεων
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 631.1/2175/26-8-14 : Διαββαση επικαιροποιημνου εγχειριδου διαδικασιν συστματος safeSeaNet στο πλασιο εφαρμογς του Π.Δ. 81/14
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10055/10947/791/14 (ΦΕΚ-2268 Β/22-8-14) : Τροποποηση και συμπλρωση καταστατικν διατξεων των Τομων Σνταξης και Πρνοιας Εφημεριδοπωλν και Υπαλλλων Πρακτορεων Αθηνν των αντστοιχων κλδων κριας ασφλισης και Πρνοιας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καθς και διατξεων υγειονομικς περθαλψης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 7057/102367/14 (ΦΕΚ-2266 Β/21-8-14) : Τεχνικς Κανονισμς αποδοχς ποικιλιν αρωματικν και φαρμακευτικν φυτν (νηθος, βασιλικς, χαμομλι, θυμρι και ργανη)
ΥΠΟΜΕΔΙ Δ17Α/06/90/ΦΝ433Γ/ΕΓΚ.13/20-8-14 : Κατργηση ορων στις αναθσεις δημοσων ργων, μελετν και παροχς συναφν υπηρεσιν
Κ.Υ.Α. Φ.Α.2.1/20464/14 (ΦΕΚ-2262 Β/20-8-14) : Κατργηση συστματος αδειοδτησης για τα επαγγλματα του Τεχνικο Συντρησης Εργων Τχνης και του Τεχντη Συντρησης Εργων Τχνης - Αποκατστασης
Κ.Υ.Α. 47563/4181/14 (ΦΕΚ-2254 Β/19-8-14) : Καθορισμς διοικητικν διαδικασιν και των αντστοιχων εντπων τους, που διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)
K.Y.A. 31143/14 (ΦΕΚ-2263 Β/20-8-14) : Συμψηφισμς οφειλν δμων προς το Ελληνικ Δημσιο και τα Ασφαλιστικ Ταμεα και τροποποηση της υπ αριθμ. 46683/13 (3186 Β) μοιας απφασης
Κ.Υ.Α. 675/92751/14 (ΦΕΚ-2259 Β/20-8-14) : Ανθεση στον ΕΛΓΑ της υλοποησης του προγρμματος κρατικν οικονομικν ενισχσεων : Μτρα υπρ των παραγωγν της χρας που οι γεωργικς τους εκεμετλλευσης ζημιθηκαν απ θεομηνες ..... κατ τη χρονικ περοδο Ιαν.-Δεκ. 2011
Κ.Υ.Α. 706/96129/14 (ΦΕΚ-2258 Β/20-8-14) : Τροποποηση της αριθμ. 425/42522/13 κ.υ.α. "Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/ Εκτροφς, σε εφαρμογ του Ν. 3877/10 (ΦΕΚ-160 Α), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του ΕΛΓΑ και Ασφαλιστικ Ενημερτητα"
ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/13554/14-8-14 : Περ θητεας ληξιρχου
Κ.Υ.Α. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ15/35/ΟΙΚ.19747/14 (ΦΕΚ-2252 Β/19-8-14) : Καθορισμς της διαδικασας εκτπωσης βεβαισεων και πιστοποιητικν αρμοδιτητας ΕΛΓΑ και κατργηση των υπ αριθμ, 9924 (ΦΕΚ-684 Β/2003) και υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/8217 (ΦΕΚ-600/Β/2005) κ.υ.α.
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. ΜΟΝΙΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/14 : Αγορανομικο λεγχοι - Ενργειες λιμενικν οργνων - Κυρσεις κατ παραβατν - Συντονισμς ενεργειν
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ1/1277/4-8-14 : Πιλοτικ εφαρμογ για να τος, προαιρετικς λειτουργας καταστημτων τις Κυριακς - Αξιολγηση μτρου - Προτσεις
ΥΠ.ΕΣ. 31635/ΕΓΚ.49/19-8-14 : Θματα προσωπικο ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτν που ρυθμζονται με τις διατξεις του ν. 4257/14 και 4258/14
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1195/14-8-14 : Κοινοποηση της υπ αριθμ. 49/14 Γν.ΝΣΚ σχετικ με τη συνυπευθυντητα αναφορικ με τις οφειλς των δημοτικν επιχειρσεων που εξοφλονται απ τους ΟΤΑ σμφωνα με το ν. 4071/12
ΥΠ.ΥΓ. Υ9/ΟΙΚ.70522/14 (ΦΕΚ-2247 Β/18-8-14) : Καθορισμς, διαδικασα και τρπος απδοσης του ποσο "επιστροφς" (rebate) του ρθρου 100 παρ. 5 του ν. 4172/13
Κ.Υ.Α. 39873/14 (ΦΕΚ-2245 Β/18-8-14) : Καθορισμς των Προτπων Δεσμεσεων για την Αδειοδτηση των Στρατηγικν Επενδσεων
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. Φ.514.1/3168/28-7-14 : Καθορισμς ρων - προυποθσεωμ εκμσθωσης εξοπλισμο θαλασσων μοτοποδηλτων για υδροπροωθομενη ανψωση με την εμπορικ ονομασα x-jetpacks
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. Φ.514.1/3169/28-7-14 : Καθορισμς ρων - προυποθσεων εκμσθωσης εξοπλισμο θαλασσων μοτοποδηλτων για υδροπροωθομενη ανψωση με την εμπορικ ονομασα flyboard
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1194/14-8-14 : Αξιοποηση των διατξεων της Αρχς Καταπολμησης της Νομιμοποησης Εσδων απ Εγκληματικς Δραστηριτητες και της Χρηματοδτησης της Τρομοκρατας και Ελγχου των Δηλσεων Περιουσιακς Κατστασης (Αρχ του ρθρου 7 του ν. 3691/08)
ΥΠ.ΕΣ. 27660/18-8-14 : Λειτουργα Περιφερειακν Ταμεων Ανπτυξης ενψει εγκατστασης νων περιφερειακν αρχν
ΥΠ.ΕΣ. 31477/ΕΓΚ.48/14-8-14 : Εκλογ νων οργνων της Ενωσης Περιφερειν Ελλδας (ΕΝ.Π.Ε.)
ΥΠ.ΕΣ. 25171/7-7-14 : Κατρτιση πινκων εκλογων για την εκλογ των αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα Υπηρεσιακ Συμβολια
ΥΠΕΚΑ 111999/1968/14-8-14 : Δημοσευση του Ν. 4278/14 "Φροι, Στρατολογα και λλες διατξεις" και εφαρμογ του ρθρου 59 αυτο στα πλασια υλοποησης των ενταγμνων πρξεων/ργων των Μτρων 226, Δρση 1 και 125Β του Προγρμματος Αγροτικς Ανπτυξης της Ελλδος 2007-2013 "Αλξανδρος Μπαλτατζς"
Κ.Υ.Α. Δ1/Α/ΟΙΚ.13316/14 (ΦΕΚ-2220 Β/13-8-14) : Κατανομ τους 2014 ποστητας 133.000 χιλιολτρων αυτοσιου βιοντζελ, σμφωνα με τις διαταξεις του ρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/02 , πως ισχει
ΥΠ.ΕΣ. 31433/14-8-14 : Συμπλρωση της υπ αριθμ. 45/οικ.30755/8-8-14 εγκυκλου
ΥΠ.ΕΣ. 31330/13-8-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Μητρο - Μητρο Πολιτν"
ΥΠ.ΟΙΚ.ΔΠΕΙΣ/Α/1116352/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-2215 Β/13-8-14) : Συμπλρωση της υπ αριθμ. ΔΠΕΙΣ/Α/1120401/ΕΞ2013/ (ΦΕΚ-1867 Β) "Καθορισμς προυποθσεων και διαδικσας για την εξαρεση απ τον αυτεπγγελτο συμψηφισμ χρηματικν απαιτσεων οφειλετν ναντι του Δημοσου με βεβαιωμνα αλλ μη ληξιπρθεσμα χρη αυτν προς το Δημσιο"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1191/12-8-14 : Φορολογικ μεταχεριση των ποσν επιστροφς κατ εφαρμογ του μηχανισμο αυτματης επιστροφς (claw back) και του κλιμακομενου ποσοστο επ των οφειλν του ΕΟΠΥΥ (rebate) απ τους συμβεβλημνους ιδιτες παρχους υπηρεσιν υγεας, με βση τις διατξεις του ρθρου 100 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1192/12-8-14 : Αναστολ της προθεσμας για την σκηση ενδικοφανος προσφυγς ενπιον της Υπηρεσας Εσωτερικς Επανεξτασης (Διεθυνση Επλυσης Διαφορν), καθς και για την κδοση αποφσεων επ ενδικοφανεν προσφυγν, κατ το χρονικ διστημα απ 1 ως 31 Αυγοστου
ΥΠΕΚΑ 174404/13-8-14 : Διευκρινσεις σχετικ με τη γνωμοδοτηση φορων κατ τη διαδικασα ανανωσης και τροποποησης της Απφασης Εγκρισης Περιβαλλοντικν Ορων ργων δραστηριοττων των υποκατηγοριν Α1 και Α2
Υ.Α. 14815/14 (ΦΕΚ-2207 Β/12-8-14) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ αριθμ. 12179/2-7-14 υ.α. (ΦΕΚ-1893 Β/11-7-14) "Καθορισμς ημερσιων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρησης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1872/103053/12-8-14 : Νομοθετικ πλασιο για την χρση και διαχεριση των βοσκοτπων (ρθρο 60 του ν, 4264/14)
Κ.Υ.Α. 280/100007/14 (ΦΕΚ-2202 Β/11-8-14) : Διασυνοριακ παροχ υπηρεσιν στην ελληνικ επικρτεια σον αφορ στην πιστοποηση των φορων που εντσσονται στο σστημα παροχς γεωργικν συμβολων σε γεωργικς εκμεταλλεσεις, αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων
Κ.Υ.Α. 6171/101326/14 (ΦΕΚ-2200 Β/11-8-14) : Καθορισμς διαδικασιν και δικαιολογητικν για την επκταση της χοργησης πρωρης συνταξιοδτησης σε αλιες ενταγμνους στη Δρση 1 του Μτρου 4.2 του Αξονα Προτεραιτητας 4 του ΕΠΑΛ 2000-2006, οι οποοι υπγονται στις διατξεις του νμου 4093/12 για τον καθορισμ των νων ορων ηλικας ασφλισης και συνταξιοδτησης των ασφαλισμνων στον ΟΓΑ
ΣΣΕ ΠΚ 9/1-8-14 : Συλλογικ Σμβαση Εργασας Ετους 2013 της ΠΟΕ - ΟΤΑ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 26182/510/14 (ΦΕΚ-2178 Β/8-8-14) : Καθορισμς κριτηρων και διαδικασας αξιολγησης και επιλογς, του με σμβαση εξαρτημνης εργασας ορισμνου χρνου εκπαιδευτικο προσωπικο, των Επαγγελματικν Σχολν (ΕΠΑΣ), των Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ), των Πειραματικν Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΠΣΕΚ) και των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ
Κ.Υ.Α 24235/14 (ΦΕΚ-2181 Β/8-8-14) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων εθνικν θεωρσεων εισδου που περιλαμβνονται στο ΠΔ 16/2004
ΥΠ.ΕΣ. 30972/ΕΓΚ.47/11-8-14 : Υποχρωση των ΟΤΑ για τη δημιουργα συνθηκν ελεθερης πρσβασης σε παραλα των Ατμων με Αναπηρα (ΑμεΑ)
ΥΠ.ΕΣ. 30507/6-8-14 : Παροχ συμπληρωματικν οδηγιν για την κατρτιση του προυπολογισμο των ΟΤΑ οικ. ετους 2015
ΥΠΕΚΑ 38525/6-8-14 : Μεταβατικς διατξεις ν. 4269/14 "Χωροταξικ και πολεοδομικ μεταρρθμιση - Βισιμη ανπτυξη"
ΥΠ.ΕΣ. 41370/14 : Εξυπηρτηση δικηγρων
ΥΠ.ΕΣ. 30875/ΕΓΚ.46/8-8-14 : Ορκωμοσα, εγκατσταση και εκλογ μελν των συλλογικν οργνων των νων Περιφερειακν Αρχν
ΙΚΑ Π51/26/6-8-14 : Ενημρωση σχετικ με την ενδεχμενη υποβολ στα ΚΕ.Π.Α. Ιατρικν Βεβαισεων περ της μη διενργειας μτρησης CD4 απ το εργαστριο διαγνωστικς κυτταρολογας του Αττικο Νοσοκομεου
ΥΠ.ΥΓ. Υ5Β/ΓΠ/ΟΙΚ.69558/7-8-14 : Συστσεις σχετικ με τα δικαιματα ληπτν στις Υπηρεσες Ψυχικς Υγεας.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/3743/14 (ΦΕΚ 2157 Β/06-08-2014) : Ορισμς Ημερσιων Οικονομικν Εφημερδων Β εξαμνου 2014.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1188/14 (ΦΕΚ 2175 Β/07-08-2014) : Τροποποηση της απφασης Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ 1259/05-12-2013 (ΦΕΚ 3119 Β) “Διαδικασα δικρισης ληξιπροθσμων οφειλν προς το Δημσιο σε εισπρξιμες και ανεπδεκτες εσπραξης – Εκχρηση αρμοδιοττων Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων και καθορισμς αρμοδων οργνων”.
ΥΠ.ΕΣ. 30755/ΕΓΚ.45/8-8-14 : Εκλογ νων οργνων των Περιφερειακν Ενσεων Δμων και της Κεντρικς νωσης Δμων Ελλδας για τη Δημοτικ Περοδο 2014-2019.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5019272/ΕΞ2014/8-8-14 : Κοινοποηση της ΠΟΛ.1081/19.03.2014 Α.Υ.Ο περ κατργησης της υποχρωσης θερησης βιβλων και στοιχεων για σκοπος ΦΠΑ.
ΥΠ.ΕΣ. 41301/7-8-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ν.4251/2014
ΥΠΕΚΑ 112594/4411/7-8-14 : Δημοσευση Απφασης για τον καθορισμ ημερησων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρησης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου.
ΥΠΥΜΕΔΙ Γ456/ΟΙΚ.47369/3672/7-8-14 : Δημοσευση στην Εφημερδα της Κυβερνσεως του ν.4276/2014 (ΦΕΚ Α155-30-7-2014).
ΚΥΑ 34738/388/14 (ΦΕΚ 2152 Β/06-08-2014) : Καθορισμς του ψους του παραβλου για την διενργεια ελγχου μετ απ γγραφη καταγγελα του πσης φσεως ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο που διατθεται πρκειται να διατεθε στην αγορ σον αφορ στην ηλεκτρομαγνητικ συμβαττητα.
ΚΥΑ ΔΕΦΚΔ/5018174/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ 2161 Β/06-08-2014) : Καθιρωση νου Πιστοποιητικο Ταξινμησης Οχημτων.
ΥΠ.ΕΣ. 30681/ΕΓΚ.44/7-8-14 : Τροποποηση και συμπλρωση της 28492/2009 (Β931) απφασς μας περ οργνωσης και λειτουργεας των παιδικν χαρν των ΟΤΑ.
ΥΠ.ΕΣ. 30565/ΕΓΚ.43/6-8-14 : Ορκωμοσα των αιρετν των Δμων, εγκατσταση των νων αρχν και εκλογ μελν των συλλογικν οργνων των Δμων (Δημοτικ Περοδος: 1η Σεπτεμβρου 2014-31η Αυγοστου 2019).
ΥΠ.ΟΙΚ. 30/077/1945/4-8-14 : Αποστολ Σχεδου Επισμου Ελγχου στους τομες αρμοδιτητας της Διεθυνσης Αλκολης, Αλκοολοχων Ποτν, Ονου και Ζθου για το τος 2014.
ΙΚΑ 070/14/ΕΓΚ.52/6-8-14 : Ανακεφαλαιωτικ εγκκλιος σχετικ με το ωρριο υποδοχς κοινο και την εξυπηρτηση των συναλλασσομνων στις υπηρεσες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ΚΥΑ 174072/14 (ΦΕΚ 2138 Β/05-08-2014) : Πρτυπες Περιβαλλοντικς Δεσμεσεις (ΠΠΔ) για ργα και δραστηριτητες της Κατηγορας Β της 12ης Ομδας «Ειδικ ργα και δραστηριτητες» του Παραρτματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β 21) υπουργικς απφασης, πως ισχει, και ειδικτερα για τα ργα με α/α 9 Χροι συγκντρωσης και διακνησης παλαιν μετλλων προσωρινς συγκντρωσης οχημτων τλους κκλου ζως και α/α 10 Χροι αποθκευσης και διακνησης οικοδομικν υλικν που περιλαμβνουν διακνηση χδην υλικν (μμος, χαλκι κ.α).
ΙΚΑ ΤΟ1/652/2354/ΕΓΚ.51/31-7-14 : Εφαρμογ των διατξεων διαδοχικς ασφλισης μεταξ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ. Αρμδια Υποκαταστματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον χειρισμ των συνταξιοδοτικν περιπτσεων με τις διατξεις διαδοχικς ασφλισης μεταξ Ταμεων υποχρεωτικς Επαγγελματικς Ασφλισης και το ΕΤΕΑ.
ΚΥΑ 34611/14 (ΦΕΚ 2113 Β/01-08-2014) : Διαδικασα καταλογισμο και επιμερισμο χρηματικν προστμων που επιβλλονται στην Ελληνικ Δημοκρατα λγω καταδκης για παραβισεις της ενωσιακς νομοθεσας, κατ’ εξουσιοδτηση του ρθρου 45, παργραφος 5 του Ν. 4042/2012.
ΥΠΥΜΕΔΙ 17910/1225/14 (ΦΕΚ 2129 Β/04-08-2014) : Προδιαγραφς ζωνν ασφαλεας, καθισμτων και αγκυρσεων ζωνν - καθισμτων σε σχολικ λεωφορεα και διατξεις μεταφορς μαθητν.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/704/14 (ΦΕΚ 2126 Β/04-08-2014) : Σσταση Τριμελν Επιτροπν χοργησης βεβαισεων σε παραγωγος πωλητς λακν αγορν κατ’ εφαρμογ της παρ. 1 του ρθρου 11 του Ν. 4264/2014 «σκηση εμπορικν δραστηριοττων εκτς καταστματος και λλες διατξεις » (ΦΕΚ Α118).
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ.6775/95986/14 (ΦΕΚ 2130 Β/04-08-2014) : Τεχνικς Κανονισμς Ελγχου και Πιστοποησης σπρων προς σπορ οσπρων και ορισμνων ψυχανθν.
ΥΠΥΜΕΔΙ 44871/988/14 (ΦΕΚ 2128 Β/04-08-2014) : Καθορισμς και εξειδκευση της ννοιας, των κριτηρων και του περιεχομνου του ευλγου του αιτματος στο πλασιο της καθολικς υπηρεσας.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 3318/100631/5-8-14 : λεγχοι σε οινοποιητικς επιχειρσεις-τργος 2014.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 2988/89710/5-8-14 : Εγκαταστσεις παραγωγς α λης προοριζμενης για παραγωγ ξυδιο λεγχοι επ της παραγωγς και διακνησης του παραγμενου προντος.
ΥΠ.ΕΣ. 29465/19-7-14 : Ζητματα εξφλησης ληξιπρθεσμων υποχρεσεων ΟΤΑ Α και Β βαθμο καθς και Νομικν Προσπων τους, προς τις εταιρεες ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ.
ΚΥΑ 117393/Δ4/14 (ΦΕΚ 2099 Β/31-07-2014) : Ιδρσεις, Συγχωνεσεις και Καταργσεις Γυμνασων, Γενικν και Επαγγελματικν Λυκεων, Λυκειακν Τξεων και Ορισμς και Συγχωνεσεις Εργαστηριακν Κντρων.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 64/92592/14 (ΦΕΚ 2111 Β/01-08-2014) : Ρθμιση θεμτων λειτουργας παρασκευαστηρου καταστημτων λιανικς πλησης κρετων.
ΥΠ.ΥΓ, Υ9α/οικ/62558/14 (ΦΕΚ 2111 Β/01-08-2014) : Επιτρεπμενα ρια δαπανν του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτν παρεχμενες υπηρεσες υγεας απ τους συμβεβλημνους ιδιτες παρχους, αν κατηγορα παρεχμενης υπηρεσας.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1189/1-8-14 : Κοινοποηση διατξεων της ρθμισης του ρθρου 43 του ν.4174/2013 (Α170) πως ισχει.
ΥΠΥΜΕΔΙ ΑΣ10/33645/2767/14 (ΦΕΚ 2106 Β/31-07-2014) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Φ4/οικ.27887/2166/23.5.2006 απφασης του Υπουργο Μεταφορν και Επικοινωνιν σχετικ με την «γκριση τεχνικν καννων ασφλειας για τις σιδηροδρομικς μεταφορς».
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1187/31-7-14 : Κοινοποηση της υπαριθ. 185/2014 γνωμοδτησης της ΑΤακτικς Ολομλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικ με ρση κατασχσεων που χει επιβλει το Δημσιο σε βρος οφειλετν υπ ειδικ εκκαθριση κατ ρθρο 46 46α ν.1892/1990.
ΥΠΥΜΕΔΙ 46678/3013/1-8-14 : Επκταση εφαρμογς και τροποποηση εγκυκλου
ΥΠ.ΕΣ. 30131/ΕΓΚ.42/31-7-14 : Πργραμμα Εθελοντικς Κινητικτητας: Χρονικ διστημα σνταξης αποφσεων μετατξεων
ΥΠ.ΕΣ. 26559/14 : Κατανομ σε Περιφρειες της χρας απ τους Κεντρικος Αυτοτελες Πρους με συνολικ ποσ ψους 108.400,00€, προς κλυψη αναγκν εφαρμογς του προγρμματος "Ολοκληρωμνο Σστημα Διαχερισης και Ελγχου" τους 2014.
ΥΠΑΙΘ 9386/1-8-14 : Πρσκληση Δικαιοχων για την επιστροφ των αδικαολογτως καταβληθντων διδκτρων τους 2010 απ τον πρην Ο.Ε.Ε.Κ.
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 4433.7/27/14/31-7-14 : Υπεθυνος Ασφλειας Λιμενικς Εγκατστασης και Αναπληρωτς του.
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.50125/14 (ΦΕΚ – 2094 Β/31-7-2014): Επιλογ διαγωνιστικς διαδικασας για τη διενρ¬γεια των διαγωνισμν φαρμκων του Προγρμμα¬τος Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργεου Υγεας.
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/718/14 (ΦΕΚ – 2090 Β/31-7-2014): Κωδικοποηση Καννων Διακνησης και Εμπορας Προ¬ντων και Παροχς Υπηρεσιν (Καννες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) .
ΟΑΕΕ ΔΙΑΣΦ/Φ.3/89/1066113/ΕΓΚ.20/31-7-14 : Ασφαλιστικ αντιμετπιση των εκτελεστικν μελν του Διοικητικο Συμβουλου της αννυμης εταιρας "ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ", τα οποα πριν το διορισμ τους στις θσιες αυτς υπγονταν στην υποχρεωτικ ασφλιση του ΟΑΕΕ.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1186/31-7-14 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 52 του ν.4276/2014.
ΥΠ.ΥΓ. 66790/14 (ΦΕΚ – 2084 Β/30-7-2014): Τροποποηση της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 104744 Υπουρ¬γικς Απφασης (ΦΕΚ 2912/Β/30-10-2012) "Διαδικασα εφαρμογς συστματος τιμν αναφορς για την κα¬τρτιση, αναθερηση και συμπλρωση του καταλ¬γου συνταγογραφομενων φαρμκων" ως προς το ρθρο 5 παργραφος 2.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ2Γ/1106485/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ – 2079 Β/30-7-2014) : Καθορισμς ποσοτικν στχων τους 2014, για τις Ει¬δικς Αποκεντρωμνες Υπηρεσες της Γενικς Διε¬θυνσης Φορολογικς Διοκησης, καθς και των Δη¬μσιων Οικονομικν Υπηρεσιν Α Τξης.
ΥΠ.ΥΓ. 66788/14 (ΦΕΚ – 2083 Β/30-7-2014): Επικαιροποιημνος κατλογος μη συνταγογραφομε-νων φαρμκων (ΜΗΣΥΦΑ).
ΚΥΑ ΔΜΕΟ/ΟΙΚ.2903/ΣΤ/ΟΙΚ.0621/Φ.911/14 (ΦΕΚ – 2052 Β/29-7-2014) : Μτρα περιορισμο κυκλοφορας οχημτων στο κντρο της Αθνας περιδου 2014-2015.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ19Γ/5018625/ΕΞ2014/30-7-14 : Κανονισμς (ΕΚ) 765/2008 και συμπλρωση της θσης 44 της Διασφησης.
ΕΑΑΔΗΣΥ 3220/30-7-14 : Η συμφωνα - Πλασιο στις Δημσιες Συμβσεις.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1184/14 (ΦΕΚ 2074 Β/30-7-2014 ) : Μηχανογραφικ διαχεριση των δηλσεων στοιχεων ακιντων (Ε9) για τον υπολογισμ του Ενιαου Φ¬ρου Ιδιοκτησας Ακιντων.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1185/14 (ΦΕΚ 2074 Β/30-7-2014 ) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης - πρξης διοικητι¬κο προσδιορισμο Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακι¬ντων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) τους 2014.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. ΓΠ/ΟΙΚ.3998/ΕΓΚ.3/31-7-14 : Σχετικ με τη σνταξη Οριστικν Πινκων Εκλογων για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στο Υπηρεσιακ Συμβολιο του Τ.Α.Π.Ι.Τ.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5018562/ΕΞ2014/31-7-14 : Διαμρφωση δασμολογητας αξας ορισμνων ευπαθν εμπορευμτων που εισγονται με το εμπορικ καθεστς της πλησης επ παρακαταθκη.
ΥΠ.ΥΓ. Υ10Α/ΓΠ/ΟΙΚ.60934/14 : Χαρακτηρισμς ως γονων, απομακρυσμνων, νησιωτικν και προβληματικν περιοχν για την παροχ κιντρων στους επικουρικος ιατρος.
ΚΥΑ 2/55378/0026/14 (ΦΕΚ 2050 Β/29-7-2014) : Καθορισμς ποσοστο των ετσιων διαθεσμων του Ταμεου Αρχιολογικν Πρων (Τ.Α.Π.) που αποδδεται, στον κρατικ προπολογισμ και ρθμιση σχετικν θεμτων.
ΥΠΥΜΕΔΙ 42665/2710/30-7-14 : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για ορισμ Τεχνικν Υπηρεσιν σμφωνα με την οδηγα 2007/46/ΕΚ.
ΙΚΑ Α30/472/20/27-7-14 : Σχετικ με την παρακρτηση εισφορς ασθενεας υπρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ 4% συνταξιοχων Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. ασφαλσμνων στον Οργανισμ Περθαλψης Ασφαλισμνων Δημοσου (Ο.Π.Α.Δ.)
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/ΟΙΚ.38926/2975/30-7-14 : Πληρωμ εισφορς 1% ρθρου 13 του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α268).
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5018416/ΕΞ2014/30-7-14 : Τροποποηση του κανονισμο (ΕΕ) αριθ. 412/2013 του Συμβουλου με τον κανονισμ (ΕΕ) αριθ. 803/2014 της Επιτροπς.
ΡΑΕ 412/30-7-14 : Εγκκλιος σχετικ με τις λεπτομρειες εφαρμογς της αξιολγησης του προσωπικο της ΡΑΕ για την τριετα 2014-2017.
ΚΥΑ 29531/14 (ΦΕΚ 2060 Β/29-7-2014) : Κατρτιση και υποβολ προπολογισμο των περιφερειν, οικονομικο τους 2015.
ΚΥΑ 29530/14 (ΦΕΚ 2059 Β/29-7-14) : Παροχ οδηγιν για την κατρτιση του προπολογισμο των δμων, οικονομικο τους 2015-τροποποηση της υπαριθμ. 7028/2004 (Β253) απφασης.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1183/14 (ΦΕΚ – 2049 Β/29-7-2014): Τροποποηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β 3366) απ¬φασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων αναφορικ με τη διαδικασα επιστροφς φρου ει¬σοδματος για τα νομικ πρσωπα κερδοσκοπικο χαρακτρα .
ΥΠ.ΕΣ 27934/14 (ΦΕΚ 2029 Β/25-07-2014) : Τροποποηση και συμπλρωση της 28492/2009 (Β 931) απφασης μας περ οργνωσης και λειτουργας των παιδικν χαρν των ΟΤΑ.
ΚΥΑ 2/53213/0022/14 (ΦΕΚ 2029 Β/25-07-2014) : Καθορισμς αποδοχν του προσωπικο που προσλαμβνεται με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου για τις παιδικς εξοχς - κατασκηνσεις η λειτουργα των οποων χει ανατεθε σε Δμους.
ΥΠΕΚΑ 173829/14 (ΦΕΚ 2036 Β/25-7-14) : Τροποποηση της υπαριθ. 1958/2012 απφασης του Υπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς (Β21), με την οποα κατατσσονται τα δημσια και ιδιωτικ ργα και δραστηριτητες σε κατηγορες και υποκατηγορες, σμφωνα με το ρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α209), πως αυτ χει τροποποιηθε και ισχει, ως προς την κατταξη ορισμνων ργων και δραστηριοττων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομδας.
ΙΚΑ Α22/409/9/25-7-14 : Μεωση εισφορν κατεφαρμογ των διατξεων του Ν.4254/2014.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1174/14-7-14 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) κατ την υποβολ εκπρθεσμων τροποποιητικν δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων οικονομικν ετν 2013 και προηγομενα.
ΟΑΕΔ 64919/28-7-14 : γκριση τμημτων και αριθμο μαθητν Πειραματικν ΣΕΚ-ΟΑΕΔ για το σχολικ τος 2014-2015.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ18Β/5018205/ΕΞ2014/25-7-14 : Αναφορικ με την κδοση Δελτων Κνησης (Transit Log) ιδιωτικν πλοων αναψυχς μετ την κδοση του ν. 4256/2014 "Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις" (ΦΕΚ 92 /Α).
ΕΟΠΥΥ 28007/28-7-14 : Σχετικ με την εφαρμογ της υπαρ. 62494/15-07-14 Υπουργικς Απφασης (ΦΕΚ 1920/Α/16-07-2014).
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡ.ΠΟΛ. 6416/14 (ΦΕΚ 2034 Β/25-07-2014) : Κανονισμς λειτουργας Υπηρεσας Ασλου.
ΕΟΠΥΥ 28009/28-7-14 : Μειωμνη συμμετοχ δικαιοχων ΕΚΑΣ τους 2014.
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/4/6/ΕΓΚ.12/28-7-14 : Δημοσευση Υπουργικν Αποφσεων "Προσθκη ρθρων στα Τιμολγια Οικοδομικν ργων" και "Διορθωτικς Επεμβσεις στα Τιμολγια Οικοδομικν ργων του Υπουργο Υ.ΜΕ.ΔΙ.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1182/14 (ΦΕΚ 2025 Β/25-7-2014) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς των διατξεων της υποπαραγρφου 4 της παραγρφου Α του τρτου ρθρου του κεφαλαου Β του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/7.4.2014) περ της γνωστοποησης στη Φορολογικ Διοκηση μοναδικο ακατσχετου τραπεζικο λογαριασμο φυσικν προσπων.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1109224/ΕΞ2014/24-7-14 : Φορολογικ μεταχεριση αμοιβν ασκομενων δικηγρων και σπουδαστν που πρααγματοποιον πρακτικ εξσκηση στο επγγελμα (Ν.2238/1994).
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1109216/ΕΞ2014/24-7-14 : Φορολογικ μεταχεριση εισοδημτων απ αγροτικ επιχειρηματικ δραστηριτητα (ρθ.29 παρ. 3 του ν.4172/2013).
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/55519/ΓΔΔΕ/14 (ΦΕΚ-2015 Β/24-7-14) : Σσταση - συγκρτηση Ελεγκτικν κλιμακων για τον λεγχο τρησης του Μητρου Δεσμεσεων σε Φορες Γενικς Κυβρνησης
ΙΚΑ Ε41/185/24-7-14 : Κοινοποηση του με αριθμ. Φ.80000/10992/795/5-6-14 εγγρφου του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας καθς και του με αριθμ. 4044/30-4-14 εγγρφου της Δ/νσης ΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ και παροχ συμπληρωματικν οδηγιν για τη διαχεριση περιπτσεων ακιντων που χουν υπαχθε στις διατξεις του Ν. 4178/13 (ΦΕΚ-174 Α/8-8-13)
ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/40886/3353/24-7-14 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Ν. 3887/2010 - Οικονομικ επιφνεια οδικν μεταφορων - Καταχριση στο ΕΜΜΕ - Εδρα μεταφορικς επιχερησης - Χροι στθμευσης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1173/14 (ΦΕΚ-2005 Β/23-7-14) : Υποβολ εκπρθεσμων συμπληρωματικν - τροποποιητικν δηλσεων φορολογας εισοδματος οικονομικο τους 2014 με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ28/ΟΙΚ.23075/1806/14 (ΦΕΚ-2005 Β/23-7-14) : Παρταση της προβλεπμενης προθεσμας του κεφαλαου Α, ρθρου 1 Παρ. Α, Υποπαρ. Α2 περ. 12 του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ-85 Α) "Μτρα στριξης και ανπτυξης της Ελληνικς οικονομας στο πλασιο εφαρμογς του Ν. 4046/12 και λλες διατξεις"
Κ.Υ.Α. 2/53212/0022/14 (ΦΕΚ-2012 Β/24-7-14) : Καθορισμς επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας προσωπικο νομικν προσπων ιδιωτικο δικαου των Οργανισμν Τοπικς Αυτοδιοκησης
ΥΠ.ΥΓ. 65470/14 (ΦΕΚ-2013 Β/24-7-14) : Τροποποηση και συμπλρωση της αριθμ. οικ. 61771/11-7-14 (ΦΕΚ-1907 Β) "Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων"
ΥΠ.ΕΣ. Φ.102744/17205/ΕΓΚ.40/23-7-14 : Παροχ οδηγιν σχετικ με την απλεια της ελληνικς ιθαγνειας λγω κτσης αλλοδαπς ιθαγνειας λγω δλωσης αποποησης - Αρθρα 16 και 18 του Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας ν. 3284/04
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1170/25-7-14 : Οδηγες για τη χρση νας ηλεκτρονικς εφαρμογς στο υποσστημα ΦΠΑ του πληροφοριακο συστματος TAXIS - Κατργηση της θερησης του εκτυπωμνου μηνματος ΙΕ599 "Γνωστοποηση ολοκλρωσης Εξαγωγς" απ τα τελωνεα
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3107/ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2/23-7-14 : Σνταξη διακηρξεων και τευχν διαγωνισμο προς αποφυγ συνθων πλημμελειν των ρων αυτν
ΟΑΕΕ 19/23-7-14 : Ασφαλιστικ αντιμετπιση των Ορκωτν Ελεγκτν Λογιστν, που εναι εγγεγραμμνοι στα Μητρα του Σματος Ορκωτν Ελεγκτν - Λογιστν (ΣΟΕΛ)
ΥΠ.ΕΣ. 29261/ΕΓΚ.41/23-7-14 : Μεταφορ μαθητν σμφωνα με το ρθρο 49 του ν. 4274/14 (ΦΕΚ-147 Α) "Ρυθμσεις Ποινικο και Σωφρονιστικο Δικαου και λλες διατξεις"
ΥΠΥΜΕΔΙ Β/ΟΙΚ.43932/3382/23-7-14 : Διευκρινσεις αναφορικ με τις μετακινσεις με λεωφορεα ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. των σκλων οδηγν τυφλν / σκλων βοθειας ατμων με αναπηρα
ΥΠΑΙΘ Φ.151/115808/Β6/23-7-14 : Εισαγωγ αθλητν στην τριτοβθμια εκπαδευση το ακαδημαικ τος 2014-2015
ΟΑΕΔ 63118/23-7-14 : Δημσια Πρσκληση 7/2014 προς ιδιωτικς επιχειρσεις για υποβολ αιτσεων στο "Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 10.000 ωφελομενων των δρσεων "Τοπικ σχδια για την απασχληση, προσαρμοσμνα στις ανγκες των τοπικν αγορν εργασας - ΤοπΣΑ" και "Τοπικς δρσεις κοινωνικς νταξης για ευλωτες ομδες - ΤοπΕΚΟ"
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΒ/Φ.2/ΟΙΚ.17166/14 (ΦΕΚ-1963 Β/21-7-14) : Προυποθσεις και διαδικασα ηλεκτρονικς πρσβασης και λψης των Βεβαισεων - Παρακολοθησης, των Βεβαισεων υπρβασης του ορου απουσιν, των Βεβαισεων κλυψης οδοιπορικν εξδων και των Βεβαισεων Πιστοποησης για τα επιμορφωτικ προγρμματα του ΕΚΔΔΑ
ΙΚΑ Σ22/3/22-7-14 : Λειτουργα νων ανακεφαλαιωτικν κντρων για χοργηση Βεβαωσης Χρνου Ασφλισης πριν τη συνταξιοδτηση
ΥΠ.ΥΓ. 62836/14 (ΦΕΚ-1981 Β/21-7-14) : Επικαιροποιημνος κατλογος μη συνταγογραφομενων φαρμκων (ΜΗΣΥΦΑ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1178/14-7-14 : Ελεγχος και εποπτεα προστατευτικν ργων και προσχσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1179/14-7-14 : Καθορισμς ρων, τεχνικν ζητημτων και προδιαγραφν για την τοποθτηση πλωτς εξδρας στη θλασσα για εποχιακ χρση
IKA Π51/24/18-7-14 : Ηλεκτρονικ πιστοποηση Δμων για την ντληση μσω διαδικτου των αποφσεων γνωστοποησης αποτελσματος αναπηρας υγειονομικν επιτροπν ΚΕΠΑ
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.11/617/ΟΙΚ.18163/18-7-14 : Αξιολγηση υπαλλλων που διατθενται για τη γραμματειακ υποστριξη σε γραφεα βουλευτν του ελληνικο και ευρωπαικο κοινοβουλου, στο γραφεο του Ελληνα Επιτρπου στην Ευρωπαικ Επιτροπ, σε γραφεα κομμτων, στην ΑΔΕΔΥ και στο Κοινωνικ Πολκεντρο της ΑΔΕΔΥ
ΥΠ.ΥΓ. ΠΥ/ΟΙΚ.4287/18-7-14 : Τρηση ορων δαπνης συνταγογρφησης φαρμκων
ΙΚΑ Φ09/542/18-7-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ορθ επανακοινοποηση Πινκων Υποψηφων για την Ανδειξη των Αιρετν Εκπροσπων για το Α Υπηρεσιακ Συμβολιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.34/47/ΟΙΚ.18161/18-7-14 : Περαιτρω διευκρινσεις σχετικ με τον λεγχο νομιμτητας πτυχων, πιστοποιητικν και λοιπν στοιχεων του προσωπικο μητρου των υπαλλλων
ΥΠΑΙΘ 27514/14 (ΦΕΚ-1926 Β/17-7-14) : Σσταση, συγκρτηση και τρπος λειτουργας της Επιτροπς Ισοτιμιν (ΕΙ) ττλων σπουδν καταργημνων φορων επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτισης της ημεδαπς φορων επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτισης της αλλοδαπς, με εξαρεση αυτν της αντατης εκπαδευσης. Οροι, προυποθσεις και διαδικασα
ΙΚΑ Φ09/540/11-7-14 : Κοινοποηση Πινκων Υποψηφων για την Ανδειξη των Αιρετν Εκπροσπων για το Α Υπηρεσιακ Συμβολιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.11/615/ΟΙΚ.17635/15-7-14 : Εφαρμογ διατξεων του Π.Δ. 318/92 περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των νπδδ
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/11/5/14 (ΦΕΚ-1913 Β/15-7-14) : Διορθωτικς Επεμβσεις στα Τιμολγια Οικοδομικν Εργων
ΥΠ.ΥΓ. 62494/14 (ΦΕΚ-1920 Β/16-7-14) : Καθορισμς ορων συνταγογρφησης φαρμκων
ΥΠ.ΕΣ. 28409/ΕΓΚ.39/16-7-14 : Πργραμμα εθελοντικς κινητικτητας
ΥΔΙΜΗΔ ΣΕΕΔΔ/Φ.ΠΕΙΘ./9921/19-6-14 : Καταχριση πειθαρχικν υποθσεων στο πληροφοριακ σστημα του ΣΕΕΔΔ
ΥΠ.ΕΣ. 28280/16-7-14 : Διρθωση λαθν σε εγγραφς που παρουσιζουν ασυμβαττητα ανμεσα στο ΟΠΣ Εθνικ Δημοτολγιο και τις τοπικς βσεις δημοτολογων των Δμων
ΥΠ.ΕΣ. 28096/14-7-14 : Παροχ Οδηγιν για τα ΟΠΔ μετ την νταξη νων Νομικν Προσπων της Τ.Α. στο ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ
ΥΠ.ΕΣ. 28266/15-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα LIFE για το Περιβλλον και τη Δρση για το Κλμα : Πρσκληση υποβολς προτσεων
ΥΠ.ΕΣ. 28264/15-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την Πολτιστικ Κληρονομι και τις Ευρωπαικς Ταυττητες
ΥΠ.ΕΣ. 28265/15-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για τη δημιουργα Ηλεκτρονικν Υποδομν (E-Infrastructures)
ΥΠ.ΕΣ. 28281/16-7-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
ΥΠ.ΕΣ. 28282/16-7-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
ΥΠ.ΕΣ. 28263/15-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για δρσεις Διασυνοριακς και Εξωτερικς Ασφλειας (Border an External Security)
ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.61771/15-7-14 : Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων
Κ.Υ.Α. 39276/5904/14 (ΦΕΚ-1891 Β/11-7-14) : Επανακαθορισμς της τιμς διθεσης των εγχειριδων "Επαγγελματικ οδγηση λεωφορεου - Πιστοποιητικ Επαγγελματικς Ικαντητας (Αρχικ Επιμρφωση)" και "Επαγγελματικ Οδγηση Φορτηγο - Πιστοποιητικ Επαγγελματικς Ικαντητας (Αρχικ Επιμρφωση)"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1175/14 (ΦΕΚ-1909 Β/15-7-14) : Παρταση χρνου υποβολς των συγκεντρωτικν καταστσεων για τις συναλλαγς του ημερολογιακο τους 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1176/14 (ΦΕΚ-1909 Β/15-7-14) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/17-1-14 (ΦΕΚ-179 Β) "Υποβολ καταστσεων φορολογικων στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1177/14-7-14 : Μεταβολ κατοικας διαμονς. Εφαρμογ των διατξεων του ν. 2238/14 και του ν. 4174/13
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 24120/1336/15-7-14 : Ανακονωση δημοσευσης της υ.α. με αριθμ. 14867/825/2014 (1241 Β) "Απλοποηση διαδικασιν τρησης αρχεων για θματα Ασφλειας και Υγεας στην εργασα στα τεχνικ ργα"
ΑΠΟΦ. ΠΡΩΘ. 12179/14 (ΦΕΚ-1893 Β/11-7-14) : Καθορισμς ημερσιων και εβδομαδιαων νομαρχιακν και τοπικν εφημερδων που χουν τη δυναττητα καταχρισης δημοσιεσεων των φορων του Δημοσου
ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.60490/14 (ΦΕΚ-1894 Β/11-7-14) :Εγκριση του θετικο καταλγου του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο α του Ν. 3816/10, πως τροποποιθηκε και ισχει
ΙΚΑ Π51/23/ΕΓΚ.50/11-7-14 : Α. Διαχεριση αιτημτων πιστοποησης βαθμο αναπηρας για απαλλαγ απ το φρο των εισοδημτων που αποκτνται απ τα τομα με αναπηρα , απ 1/1/2014 και μετ - Β. Συμπληρωματικς οδηγες της Εγκυκλου 69/13 σχετικ με τη διαχεριση των αιτημτων για την απαλλαγ απ τα τλη κυκλοφορας και ταξινμησης επιβατικν αυτοκιντων των ατμων με αναπηρα - Κοινοποηση διατξεων της υποπαρ. Δ2 της παρ. Δ του ρθρου 3 του Κεφ. Β του ν. 4254/14 (ΦΕΚ-85 Α/7-4-14)
ΙΚΑ Φ09/526/30-6-14 : Τροποποηση των διατξεων του Π.Δ. 318/92, περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των ΝΠΔΔ
ΥΠ.ΕΣ. 27044/3-7-14 : Παροχ στοιχεων πραγματικο κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης απ τις Περιφρειες, για το χρονικ διστημα απ 1-4-2014 ως 30-6-2014 και απολογιστικν στοιχεων συγκεντρωτικ για το σχολικ τος 2013-2014
ΥΠ.ΕΣ. 27900/11-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμαμ - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα , 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για τις Μεταφορς (Mobility for Growth)
ΥΠ.ΕΣ. 27925/11-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα ERASMUS+, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων - EAC/S11/13 για δρσεις ενσχυσης ικανοττων νεολαας (ΚΑ2- Συνεργασα για την Καινοτομα και την Ανταλλαγ Καλν Πρακτικν)
ΟΑΕΔ 57086/11-7-14 : Εγκκλιος εισαγωγς μαθητν στις Σχολς Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ, για το σχολικ τος 2014-2015
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 29310/Φ.109.1/14 (ΦΕΚ-1869 Β/10-7-14) : Οργνωση, Διρθρωση, Λειτουργα Ενιαου Συντονιστικο Κντρου Επιχειρσεων (ΕΣΚΕ)
ΙΚΑ 49/10-7-14 : 1. Απογραφ των εμμσων ασφαλισμνων (προστατευομνων μελν) και των δικαιοχων σνταξης λγω θαντου. Επανακαθορισμς / απλοποηση των διαδικασιν απογραφς και μεταβολς στοιχεων των ασφαλισμνων - 2. Τροποποηση της διαδικασας απδοσης ασφαλιστικς ικαντητας. Δημιουργα Εθνικο Μητρου Δικαιοχων Περθαλψης. Κοινοποηση Υπουργικς Απφασης
ΥΠ.ΕΣ. 27572/8-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Ανταγωνιστικτητα των Επιχειρσεων και τις Μικρομεσαες Επιχειρσεις (cosme, 2014-2020) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την Πανευρωπαικ πρωτοβουλα επιχειρηματικς εκμθησης
ΥΠ.ΕΣ. 27573/9-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Ανταγωνιστικτητα των Επιχειρσεων και τις Μικρομεσαες Επιχειρσεις (cosme, 2014-2020) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την αυξηση των Συνεργιν μεταξ Τουρισμο και Δημιουργικν Βιομηχανιν
ΕΤΕΑ 127065/10-7-14 : Εφαρμογ των διατξεων διαδοχικς ασφλισης μεταξ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ
ΥΠ.ΕΣ. 27574/9-7-14 : Πρσκληση για την υποβολ προτσεων για την Πρσινη Πρωτεουσα της Ευρπης 2017
ΥΠΑΙΘ 1308Τ/103224/Ζ1/14 (ΦΕΚ-1866 Β/8-7-14) : Τροποποηση της αριθμ. 171Α/ΕΞ53456/Ζ1/ΕΙΣ15270/ (ΦΕΚ-1317 Β/23-5-14) Υ.Α. "Ανακαθορισμς οργανικτητας και ρθμιση λειτουργας μειονοτικν σχολεων"
ΥΠ.ΕΣ. 27578/10-7-14 : Διαρθρωμνος Διλογος για τα Διαρθρωτικ και Επενδυτικ Ταμεα : Πρσκληση υποβολς υποψηφιοττων για θσεις Εμπειρογνωμνων
ΥΠ.ΕΣ. 27577/10-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα - Πλασιο "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για τα Πρσινα Οχματα 2014
ΥΠ.ΕΣ. 27576/9-7-14 : 3ο Πργραμμα Δρσης της Ευρωπαικς Ενωσης στον τομα της Υγεας, 2014-2020 : Πρσκληδη υποβολς προτσεων για την επιδτηση πρωτοβουλιν σε θματα υγεας
ΥΠ.ΕΣ. 27575/9-7-14 : 12η Ευρωπαικ Εβδομδα των Περιφερειν και των Πλεων (OPEN DAYS 2014 : Βρυξλλες, 6-9 Οκτωβριου 2014) : Εκδηλσεις και εργαστρια για τους Ευρωπαικος Ομλους Εδαφικς Συνεργασας
ΟΑΕΔ 59479/10-7-14 : Δημσια πρσκληση 3/14 προς δικαιοχους και παρχους τουριστικν καταλυμτων για υποβολ αιτσεων συμμετοχς στο Πργραμμα "Επιδτηση διακοπν εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με επιταγ κοινωνικο τουρισμο τους 2014-2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1163/3-6-14 : Ενημρωση σχετικ με τις διατξεις της πρτης παραγρφου του ρθρου 40 του ν. 4256/14 "Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1155/27-5-14 : Εισηγσεις των Κτηματικν Υπηρεσιν προς τις Αποκεντρωμνες Διοικσεις για παραχωρσεις χρων Αιγιαλο - Παραλας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1151/14-5-14 : Ιδρυση και λειτουργα Υδατοδρομων
ΥΠ.ΕΣ. 19710/2-7-14 : Ευρωπαικ Εβδομδα Τοπικς Δημοκρατς 2014 (ΕΕΤΔ)
ΕΟΤ 501257/8-7-14 : Επανασνταξη των εκθσεων αξιολγησης των υπαλλλων ΕΟΤ για το τος 2013
ΥΔΙΜΗΔ ΥΑΠ/Φ.40.4/4345/14 (ΦΕΚ-1860 Β/8-7-14) : Μητρο Ψηφιακς Υποδομς των δημοσων φορων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ1/1119/14 (ΦΕΚ-1859 Β/8-7-14) : Ορισμς τριν τουριστικν περιοχν της Ελλδας, που επιτρπεται πιλοτικ για να (1) τος η προαιρετικ λειτουργα των εμπορικν καταστημτων και τις υπλοιπες Κυριακς, πραν των αναφερομνων στην παρ. 1 του ρθρου 16 του Ν. 4177/13
Κ.Υ.Α. 4018/353/14 (ΦΕΚ-1858 Β/7-7-14) : Προσαρμογ της Ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2013/60/ΕΚ της Επιτροπς της 27ης Νοεμβρου 2013 για την τροποποηση, με σκοπ την προσαρμογ στην τεχνικ προδο της οδηγας 97/24/ΕΚ του ΕΚ και του Συμβουλου σχετικ με ορισμνα στοιχεα και χαρακτηριστικ των δκυκλων τρκυκλων οχημτων με κινητρα της οδηγας 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συβουλου για την γκριση τπου δικκλων τρικκλων οχημτων με κινητρα και της οδηγας 2009/67/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου σχετικ με την τοποθτηση διατξεων φωτισμο και φωτεινς σηματοδτησης στα δκυκλα και τρκυκλα μηχανοκνητα οχματα
Κ.Υ.Α. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.15/30/14069/14 (ΦΕΚ-1850 Β/7-7-14) : Τροποποηση της αρ.πρωτ. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.15/22/9512/14 με θμα Ενταξη στα ΚΕΠ της διαδικασας υποβολς αιτσεων συμμετοχς στα προγρμματα Λογαριασμο Αγροτικς Εστας (ΛΑΕ) αρμοδιτητας ΟΓΑ και διανομς των αντστοιχων Δελτων και κατργηση των κοινν υπουργικν αποφσεων αριθμ, ΔΙΑΔΠ/Ε/4439/06 και αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/21954/05
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.81/116/ΟΙΚ.17016/7-7-14 : Λξη προθεσμας απογραφς προσωπικο Νομικν Προσπων Ιδιωτικο Δικαου, Δημοσων και Δημοτικν Επιχειρσεων
ΙΚΑ Ε40/546/7-7-14 : Επισημνσεις για τον λεγχο δηλωθντων - καταβληθντων (Ε.Κ.Δ.), και το χρνο ενημρωσης ασφαλιστικς ιστορας
ΕΟΠΥΥ 25118/8-7-14 : Σχετικ με τη φαρμακευτικ περθαλψη ανασφαλστων πολιτν
K.Y.A. Δ12/1100217/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-1848 Β/7-7-14) : Τροποποηση της αριθμ. Δ12/1063601/ΕΞ2014/16-4-14 κ.υ.α. σχετικ με τη διανομ κοινωνικο μερσματος
ΥΠ.ΕΣ. 27161/4-7-14 : Εφαρμογ των διατξεων των παρ. 9 του ρθρου 266 και 10 του ρθρου 268 του ν. 3852/10
ΥΠ.ΕΣ. 27053/4-7-14 : 12η Ευρωπαικ Εβδομδα των Περιφερειν και των Πλεων (OPEN DAYS 2014 : Βρυξλλες, 6-9 Οκτωβρου 2014) : Εναρξη εγγραφν
ΥΠ.ΕΣ. 27052/4-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Απασχληση και την Κοινωνικ Καινοτομα (EaSI), 2014-2020 : Παρταση προθεσμας υποβολς προτσεων (28-8-2014)
ΥΠΑΙΘ 5954/14 (ΦΕΚ-1807 Β/2-7-14) : Κανονισμς Λειτουργας Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) που υπγονται στη Γενικ Γραμματεα Δια Βου Μθησης (ΓΓΔΒΜ)
Κ.Υ.Α. 36288/2358/14 (ΦΕΚ-1816 Β/2-7-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. οικ. 46884/3402 απφασης "Καθορισμς πρσθετων προστατευτικν μτρων για τη μεωση της ελχιστης απστασης ασφαλεας σταθμν αυτοκιντων δημσιας χρσης που διαθτουν αντλες καυσμων καθς και νεοιδρυμενων και λειτουργοντων πρατηρων υγρν καυσμων δημσιας χρσης απ κτρια και χρους, πως ορζονται στο α εδαφιο της παρ. 1 του ρθρου 185 του Ν. 4070/12
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔ/Φ2.Δ/268/ΟΙΚ.16587/2-7-14 : Παροχ οδηγιν επ της διαδικασας επανελγχου μετατροπς συμβεων αορστου χρνου απ το ΑΣΕΠ
ΥΠΥΜΕΔΙ Γ5/40121/3263/1-7-14 : Ν. 3446/06 - Αφαρεση στοιχεων κυκλοφορας οχματος για την εξασφλιση καταοβλς του προστμου - Επιστροφ στοιχεων κυκλοφορας σε περπτωση διακανονισμο
ΙΚΑ Ε57/22/3-7-14 : Βεβαισεις ασφαλιστικς ενημερτητας στις επιχειρσεις του ναυπηγοεπισκευαστικο τομα, αναστολ λψης αναγκαστικν μτρων μχρι 30-6-15
ΟΑΕΔ 57086/3-7-14 : Εγκκλιος εισαγωγς μαθητν στις σχολς επαγγελματικς κατρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ, για το σχολικ τος 2014-2015
ΟΑΕΔ 57082/3-7-14 : Εκκλιος εισαγωγς μαθητν στις ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, για το σχολικ τος 2014-2015
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥ8/ΓΠ/ΟΙΚ.57483/14 (ΦΕΚ-1804 Β/2-7-14) : Τεχνικς προδιαγραφς για την δημιουργα Ιδιωτικν Μονδων Ημερσιας Νοσηλεας
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/639/14 (ΦΕΚ-1806 Β/2-7-14) : Σστημα διακριττητας μεταξ παραγωγν και επαγγελματιν πωλητν λαικν αγορν και τρπος κατανομς των θσεων - κριτρια κατ εφαρμογ της παρ. 3 του ρθρου 5 του Ν. 4264/14 "Ασκηση εμπορικν δραστηριοττων εκτς καταστματος και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-118 Α)
ΥΠ.ΥΓ. Υ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.55762/14 (ΦΕΚ-1802 Β/2-7-14) : Καθορισμς δικαιολογητικν, διαδικασας, ρων και προυποθσεων για τη χοργηση βεβαωσης λειτουργας των διαγνωστικν εργαστηρων και των εργαστηρων φυσικς ιατρικς και αποκατστασης
ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.58430/14 (ΦΕΚ-1805 Β/2-7-14) : Τροποποηση της ΥΑ οικ. 49515/14 (ΦΕΚ-1530 Β) "Διατξεις τιμολγησης φαρμκων"
K.Y.A. 30651/14 (ΦΕΚ-1817 Β/2-7-14) : Εξειδκευση των προδιαγραφν, του τρπο παροχς και συντρησης, των διαδικασιν και αδειν ηλεκτρονικς πρσβασης και εισαγωγς πληροφοριν καθς και κθε αναγκαας λεπτομρειας για την οργνωση, υλοποηση και λειτουργα του Ηλεκτρονικο Περιβαλλοντικο Μητρου (ΗΠΜ), σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 18 παρ. 5 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ-209 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/52145/0026/1-7-14 : Πληρωμ δαπανν πολιτικς προστασας
ΟΑΕΔ 56164/1-7-14 : Καταβολ οικογενειακο επιδματος τους 2014
Κ.Υ.Α. 65973/7604/13/14 (ΦΕΚ-1797 Β/1-7-14) : Προσαρμογ της Ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2009/67/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συμβουλου της 13ης Ιουλου 2009 σχετικ με την τοποθτηση διατξεων φωτισμο και φωτεινς σηματοδτησης στα δκυκλα και τρκυκλα μηχανοκνητα οχματα (κωδικοποιημνη κδοση) (ΕΕ L222 της 25-8-2009, σ.1)
Κ.Υ.Α. 2/44020/0022/14 (ΦΕΚ-1795 Β/1-7-14) : Καθορισμς Επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας υπαλλλων ΝΠΙΔ εποπτεας Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγαου
ΥΠ.ΥΓ. Υ9/ΟΙΚ.53768/14 (ΦΕΚ-1796 Β/1-7-14) : Καθορισμς ελχιστων ποσοστιαων ορων συνταγογρφησης φαρμκων δραστικν ουσιν οι οποες δεν τελον υπ καθεστς προστασας και καθορισμς ορου δαπνης συνταγογρφησης φαρμκων
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/267/ΟΙΚ.16444/30-6-14 : Οδηγες για την κινητικτητα των υπαλλλων που τθηκαν σε διαθεσιμτητα δυνμει του ρθρου 90 του ν. 4172/13 , πως ισχει
ΥΠΥΜΕΔΙ Γ456/ΟΙΚ.34722/2689/14 (ΦΕΚ-1782 Β/30-6-14) : Τροποποηση της απφασης του Υφυπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων αριθμ. Γ456/34931/3345/13 "Καθιρωση του ηλεκτρονικ αναγνσιμου σματος των Ειδικν Τουριστικν Λεωφορεων ΔΧ καθς και ο καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας, των ρων, των προυποθσεων και των φορων χοργησης και ανανωσης αυτν" (ΦΕΚ 2257 Β)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1169/14 (ΦΕΚ-1780 Β/30-6-14) : Παρταση προθεσμας υποβολς δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων οικονομικο τους 2014

Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.