»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2014

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι στο website χουμε δημιουργσει την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ με την επιμλεια του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, η οποα περιλαμβνει αναλυτικ παρουσαση των θεμτων σχετικ με σοδα, δαπνες και προμθειες των Δμων, Υποδεγματα αποφσεων, κρατσεις- δικαιολογητικ, ενημερωτικ σημειματα κλπ.
Επσης χει μπει σε λειτουργα το σστημα Ερωτοαποκρσεων σε συνεργασα με τον κο ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
Επσης σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

 Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ».

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Ν. 4271/14 (ΦΕΚ-144 Α/28-6-14) : Κρωση αποφσεων υπαγωγς επενδυτικν σχεδων του ν. 3908/11 και λλες διατξεις
Ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143 Α/28-6-14) : Αρχς δημοσιονομικς διαχερισης και εποπτεας (ενσωμτωση της Οδηγας 2011/85/ΕΕ) - δημσιο λογιστικ και λλες διατξεις
Ν. 4269/14 (ΦΕΚ-142 Α/28-6-14) : Χωροταξικ και πολεοδομικ μεταρρθμιση - Βισιμη ανπτυξη
Ν. 4268/14 (ΦΕΚ-141 Α/27-6-14) : Κρωση της Διεθνος Σμβασης για την προστασα λων των προσπων απ αναγκαστικ εξαφνιση και προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας και λλες διατξεις
Ν. 4267/14 (ΦΕΚ-137 Α/12-6-14) : Καταπολμηση της σεξουαλικς κακοποησης και εκμετλλευσης παιδν και της παιδικς πορνογραφας και λλες διατξεις

Π.Δ. 92/14 (ΦΕΚ-140 Α/26-6-14) : Τροποποηση του Β.Δ. 258/60 (ΦΕΚ-56 Α) "Περ διοικσεως και οργανσεως του Ταμεου Αεροπορικς Αμνης"
Π.Δ. 90/14 (ΦΕΚ-138 Α/13-6-14) : Αντικατσταση το ρθρου 4 του π.δ. 472/85 (Α 168) που κωδικοποιθηκε στο ρθρο 109 της κωδικοποησης νομοθεσας κατασκευς των δημοσων ργων η οποα κυρθηκε με το ν. 3669/08 (Α 116)
Π.Δ. 87/14 (ΦΕΚ-131 Α/10-6-14) : Τροποποηση του Π.Δ. 136/11 (ΦΕΚ-267 Α)
Π.Δ. 82/14 (ΦΕΚ-127 Α/3-6-14) : Εκκαθριση αρχεων της Ανεξρτητης Αρχς "Συνγορος του Πολτη"
Π.Δ. 81/14 (ΦΕΚ-125 Α/29-5-14) : Αναδιρθρωση Περιφρειακν Διοικσεων Λιμενικο Σματος - Ελληνικς Ακτοφυλακς (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικν Αρχν και ρθμιση θεμτων στελχωσης
Π.Δ. 79/14 (ΦΕΚ-123 Α/28-5-14) : Τροποποηση και συμπλρωση του Π.Δ. 50/08 "Φοτηση και Αξιολγηση των μαθητν του Επαγγελματικο Λυκεου (ΕΠΑΛ)" (Α 81) πως τροποποιθηκε και συμπληρθηκε με το Π.Δ. 43/10 (Α 86), το Π.Δ. 61/12 (Α 112) και το Π.Δ. 112/13 (Α 145)

ΠΝΠ 10-11-6-14 (ΦΕΚ-136 Α/11-6-14) : Επεγουσα ρθμιση για την αναπλρωση του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων λγω πρωρης λξης της θητεας του

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
ΕΕΕΠ ΠΡΠ/4307010714/1-7-14 : Τροποποηση της με αριθμ πρωτοκλλου ΠΡΠ4237300614/30-6-14 εγκυκλου με θμα : "Εφαρμογ των διατξεων των περιπτσεων γ ως η της παρ. 8 του αρθρου 2 του ν. 2206/94, πως ισχει, μετ την τροποποησ τους απ τις διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 22 του ν. 4255/14 (Α 89)
ΥΠ.ΕΣ. 27161/4-7-14 : Εφαρμογ των διατξεων των παρ. 9 του ρθρου 266 και 10 του ρθρου 268 του ν. 3852/10
ΥΠ.ΕΣ. 27053/4-7-14 : 12η Ευρωπαικ Εβδομδα των Περιφερειν και των Πλεων (OPEN DAYS 2014 : Βρυξλλες, 6-9 Οκτωβρου 2014) : Εναρξη εγγραφν
ΥΠ.ΕΣ. 27052/4-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Απασχληση και την Κοινωνικ Καινοτομα (EaSI), 2014-2020 : Παρταση προθεσμας υποβολς προτσεων (28-8-2014)
ΥΠΑΙΘ 5954/14 (ΦΕΚ-1807 Β/2-7-14) : Κανονισμς Λειτουργας Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) που υπγονται στη Γενικ Γραμματεα Δια Βου Μθησης (ΓΓΔΒΜ)
Κ.Υ.Α. 36288/2358/14 (ΦΕΚ-1816 Β/2-7-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. οικ. 46884/3402 απφασης "Καθορισμς πρσθετων προστατευτικν μτρων για τη μεωση της ελχιστης απστασης ασφαλεας σταθμν αυτοκιντων δημσιας χρσης που διαθτουν αντλες καυσμων καθς και νεοιδρυμενων και λειτουργοντων πρατηρων υγρν καυσμων δημσιας χρσης απ κτρια και χρους, πως ορζονται στο α εδαφιο της παρ. 1 του ρθρου 185 του Ν. 4070/12
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/50/ΟΙΚ.16802/4-7-14 : Ανακονωση για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Ευρωπαικ Επιτροπ (με απσπαση)
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔ/Φ2.Δ/268/ΟΙΚ.16587/2-7-14 : Παροχ οδηγιν επ της διαδικασας επανελγχου μετατροπς συμβεων αορστου χρνου απ το ΑΣΕΠ
ΥΠΥΜΕΔΙ Γ5/40121/3263/1-7-14 : Ν. 3446/06 - Αφαρεση στοιχεων κυκλοφορας οχματος για την εξασφλιση καταοβλς του προστμου - Επιστροφ στοιχεων κυκλοφορας σε περπτωση διακανονισμο
ΙΚΑ Ε57/22/3-7-14 : Βεβαισεις ασφαλιστικς ενημερτητας στις επιχειρσεις του ναυπηγοεπισκευαστικο τομα, αναστολ λψης αναγκαστικν μτρων μχρι 30-6-15
ΟΑΕΔ 57086/3-7-14 : Εγκκλιος εισαγωγς μαθητν στις σχολς επαγγελματικς κατρτισης (ΣΕΚ) του ΟΑΕΔ, για το σχολικ τος 2014-2015
ΟΑΕΔ 57082/3-7-14 : Εκκλιος εισαγωγς μαθητν στις ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, για το σχολικ τος 2014-2015
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥ8/ΓΠ/ΟΙΚ.57483/14 (ΦΕΚ-1804 Β/2-7-14) : Τεχνικς προδιαγραφς για την δημιουργα Ιδιωτικν Μονδων Ημερσιας Νοσηλεας
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/639/14 (ΦΕΚ-1806 Β/2-7-14) : Σστημα διακριττητας μεταξ παραγωγν και επαγγελματιν πωλητν λαικν αγορν και τρπος κατανομς των θσεων - κριτρια κατ εφαρμογ της παρ. 3 του ρθρου 5 του Ν. 4264/14 "Ασκηση εμπορικν δραστηριοττων εκτς καταστματος και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-118 Α)
ΥΠ.ΥΓ. Υ3Β/ΓΠ/ΟΙΚ.55762/14 (ΦΕΚ-1802 Β/2-7-14) : Καθορισμς δικαιολογητικν, διαδικασας, ρων και προυποθσεων για τη χοργηση βεβαωσης λειτουργας των διαγνωστικν εργαστηρων και των εργαστηρων φυσικς ιατρικς και αποκατστασης
ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.58430/14 (ΦΕΚ-1805 Β/2-7-14) : Τροποποηση της ΥΑ οικ. 49515/14 (ΦΕΚ-1530 Β) "Διατξεις τιμολγησης φαρμκων"
K.Y.A. 30651/14 (ΦΕΚ-1817 Β/2-7-14) : Εξειδκευση των προδιαγραφν, του τρπο παροχς και συντρησης, των διαδικασιν και αδειν ηλεκτρονικς πρσβασης και εισαγωγς πληροφοριν καθς και κθε αναγκαας λεπτομρειας για την οργνωση, υλοποηση και λειτουργα του Ηλεκτρονικο Περιβαλλοντικο Μητρου (ΗΠΜ), σμφωνα με τα οριζμενα στο ρθρο 18 παρ. 5 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ-209 Α)
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/52145/0026/1-7-14 : Πληρωμ δαπανν πολιτικς προστασας
ΟΑΕΔ 56164/1-7-14 : Καταβολ οικογενειακο επιδματος τους 2014
Κ.Υ.Α. 65973/7604/13/14 (ΦΕΚ-1797 Β/1-7-14) : Προσαρμογ της Ελληνικς νομοθεσας προς τις διατξεις της Οδηγας 2009/67/ΕΚ του Ε.Κ. και του Συμβουλου της 13ης Ιουλου 2009 σχετικ με την τοποθτηση διατξεων φωτισμο και φωτεινς σηματοδτησης στα δκυκλα και τρκυκλα μηχανοκνητα οχματα (κωδικοποιημνη κδοση) (ΕΕ L222 της 25-8-2009, σ.1)
ΕΕΕΠ 111/2/14 (ΦΕΚ-1794 Β/1-7-14) : Κανονισμς καταβολς των χρημτων της συμμετοχς του Ελληνικο Δημοσου στο μικτ κρδος των τυχερν Παιγνων που διεξονται στις επιχειρσεις καζνο, σμφωνα με τη διταξη της περ. γ της παρ. 8 του ρθρου 2 του ν. 2206/94, πως ισχει
Κ.Υ.Α. 2/44020/0022/14 (ΦΕΚ-1795 Β/1-7-14) : Καθορισμς Επιδματος επικνδυνης και ανθυγιεινς εργασας υπαλλλων ΝΠΙΔ εποπτεας Υπουργεου Ναυτιλας και Αιγαου
ΥΠ.ΥΓ. Υ9/ΟΙΚ.53768/14 (ΦΕΚ-1796 Β/1-7-14) : Καθορισμς ελχιστων ποσοστιαων ορων συνταγογρφησης φαρμκων δραστικν ουσιν οι οποες δεν τελον υπ καθεστς προστασας και καθορισμς ορου δαπνης συνταγογρφησης φαρμκων
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/267/ΟΙΚ.16444/30-6-14 : Οδηγες για την κινητικτητα των υπαλλλων που τθηκαν σε διαθεσιμτητα δυνμει του ρθρου 90 του ν. 4172/13 , πως ισχει
ΥΠΑΙΘ Φ.251/101658/Β6/1-7-14 : Ημρες λειτουργας των Λυκεων για την υποστριξη της ηλεκτρονικς υποβολς ΜΔ
ΕΕΕΠ 108/3/14 (ΦΕΚ-1786 Β/30-6-14) : Μεταββαση αρμοδιοττων σχετικν με τη με αριθμ 107/5/30-5-14 απφασης της ΕΕΕΠ με ττλο "Πιστοποηση Τεχνικν Ηλεκτρονικν Τεχνικν - Ψυχαγωγικν Παιγνων και Παιγνιομηχανημτων και Τεχνικν Τυχερν Παιγνων και Παιγνιομηχανημτων, τπου VLT και την κατρτιση των σχετικν Μητρων"
ΥΠΥΜΕΔΙ Γ456/ΟΙΚ.34722/2689/14 (ΦΕΚ-1782 Β/30-6-14) : Τροποποηση της απφασης του Υφυπουργο Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων αριθμ. Γ456/34931/3345/13 "Καθιρωση του ηλεκτρονικ αναγνσιμου σματος των Ειδικν Τουριστικν Λεωφορεων ΔΧ καθς και ο καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, της διαδικασας, των ρων, των προυποθσεων και των φορων χοργησης και ανανωσης αυτν" (ΦΕΚ 2257 Β)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1169/14 (ΦΕΚ-1780 Β/30-6-14) : Παρταση προθεσμας υποβολς δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων οικονομικο τους 2014
ΥΠ.ΕΣ. 35531/27-6-14 : Κατργηση της υποχρωσης υποβολς πρωτοτπων επικυρωμνων αντιγρφων εγγρφων
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.465/ΕΓΚ.10/30-6-14 : Δημοσευση Κοινς Υπουργικς Απφασης με θμα : "Εγκριση εφαρμογς και χρσης των Ευρωκωδκων σε συνδυασμ με τα αντστοιχα Εθνικ Προσαρτματα
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ.-ΥΠ.ΟΙΚ. 13725/4430/26-6-14 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ) : Κοιν Σχδιο Δρσης για το πργραμμα μεταρρθμισης της εσπραξης των ασφασλιστικν εισφορν
ΙΚΑ 48/27-6-14 : Κατργηση της υποχρωσης τρησης του Ειδικο Βιβλου Καταχρισης Νεοπροσλαμβανμενου Προσωπικο - Ελεγχος τρησης του εντπου Ε4 (Πνακας Προσωπικο) του Π.Δ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργεου Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας - Επιβολ και ψος διοικητικν κυρσεων (πρστιμα) - Επιβολ λλων κυρσεων
ΕΟΠΥΥ 24071/30-6-14 : Χοργηση λουτροθεραπεας στους ασφαλισμνους του ΕΟΠΥΥ για το τος 2014
ΥΠΑΙΘ 100786/ΣΤ4/30-6-14 : Αποστολ μηχανογραφικν καταστσεων με το Γενικ Βαθμ Πρσβασης της Γ τξης Ημερησων / Δ Εσπερινν Επαγγελματικν Λυκεων (ΟΜΑΔΑ Β) σχολικο τους 2013-2014 για οπτικ λεγχο και χοργηση των αντστοιχων βεβαισεων
ΙΚΑ 47/25-6-14 : Κοινοποηση εγγρφου του ΕΤΕΑ σχετικ με την εφαρμογ του συντελεστ αναπροσαρμογς των συντξεων του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) απ 1-4-2014
ΥΠΑΙΘ 100351/ΣΤ4/30-6-14 : Αποστολ μηχανογραφικν κατστσεων με το Γενικ Βαθμ Πρσβασης της Γ τξης Ημερησων / Δ τξης Εσπερινν Γενικν Λυκεων σχολικο τους 2013-2014 για οπτικ λεγχο και χοργηση των αντστοιχων βεβαισεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1168/14 (ΦΕΚ-1724 Β/27-6-14) : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1119/14 ΑΥΟ (ΦΕΚ-1035 Β/25-4-14) ως προς τον προσδιορισμ του χρνου κτσης ακνητης περιουσας και καθορισμς τιμς κτσης σε ειδικς περιπτσεις που δεν εναι δυνατν να προσδιορισμον για την εφαρμογ του ρθρου 41 του Ν. 4172/13
Κ.Υ.Α. ΓΠ/ΟΙΚ.56432/14 (ΦΕΚ-1753 Β/28-6-14) : Καθορισμς προυποθσεων, κριτηρων και διαδικασιν πρσβασης στο σστημα φαρμακευτικς περθαλψης ανασφαλστων και οικονομικ αδυντων πολιτν
ΠΥΣ 21/14 -ΦΕΚ-1731 Β/27-6-14 : Σσταση και συγκρτηση Ομδας Διαχερισης Εργου για την Απλοστευση της Αδειοδτησης για την σκηση οικονομικς δραστηριτητας
Κ.Υ.Α. 603/83797/14 -ΦΕΚ-1731 Β/27-6-14 : Τροποποηση της υπ αριθμ. 425/42522/13 (ΦΕΚ-1239 Β) κ.υ.α. "Διαδικασα υποβολς της ετσιας Ενιαας Δλωσης Καλλιργειας/Εκτροφς, σε εφαρμογ του Ν. 3877/10 (ΦΕΚ-160 Α), τρποι καταβολς της ειδικς ασφαλιστικς εισφορς υπρ του Οργανισμο Ελληνικν Γεωργικν Ασφαλσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστικ Ενημερτητα
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/15683/0026/14 - ΦΕΚ-1725 Β/27-6-14 : Καθορισμς δικαιολογητικν για δαπνες μεταφορς αιτοντων διεθνος προστασας
Κ.Υ.Α. 2839/82099/14 - ΦΕΚ-1725 Β/27-6-14 : Εγκριση δαπνης σχετικ με την υλοποηση του σχεδου προθησης και κατανλωσης φροτων στα σχολεα σε εφαρμογ των κανονισμν (ΕΕ) 1308/13 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου και 288/2009 της Επιτροπς για το σχολικ τος 2013-2014
ΙΚΑ 46/27-6-14 : Υποχρεωτικ η ηλεκτρονικ υποβολ της ατησης συνταξιοδτησης λγω γρατος αναπηρας απ 1 Ιουλου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 26181/27-6-14 : Διοργνωση Ενημερωτικς Ημερδας για το Ευρωπαικ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες, 2014-2020" (Αθνα, 8 Ιουλου 2014)
ΥΔΙΜΗΔ 13/14 (ΦΕΚ-1718 Β/26-6-14) : Ανακονωση για τους υπαλλλους που τθηκαν σε διαθεσιμτητα κατ εφαρμογ του ρθρου 90 του ν. 4172/13 (Α 167), πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΤΥ/Ε/0006944/ΕΞ2014/26-6-14 : Δημοσευση των διακηρξεων δημοπρασιν μσθωσης ακιντων για στγαση Δημοσων Υπηρεσιν στον διαδικτυακ τπο της Γενικς Γραμματεας Δημσιας Περιουσας
ΥΠ.ΕΣ. 23321/10-6-14 : Εξφληση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων - Επιστροφ αδιθετων ποσν απ την ειδικ χρηματοδτηση
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 434/82574/14 (ΦΕΚ-1710 Β/26-6-14) : Καθορισμς των συντελεστν των κριτηρων επιμτρησης που εφαρμζονται για την επιβολ των διοικητικν κυρσεων του ρθρου 23 του Ν. 4235/14 (Α 32) στους τομες των τροφμων, της υγεας και προστασας των ζων και της διαχερισης ζωικν υποπροιντων και παργωγων προιντων αυτν
Κ.Υ.Α. ΤΥΔ/Φ.550/ΟΙΚ.18749/14 (ΦΕΚ-1710 Β/26-6-14) : Τροποποηση της αριθμ, 46596/22-11-04 (ΦΕΚ-1793 Β/6-12-04) κ.υ.α. περ καθορισμο λεπτομερειν εφαρμογς του ρθρου 56Α του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ-12 Α) "Ερασιτεχνικς και επαγγελματικς αθλητισμς και λλες διατξεις"
ΥΠΕΚΑ Δ1/Β/10233/14 (ΦΕΚ-1684 Β/24-6-14) : Επκτση Ορισμο Προστατευμενων Καταναλωτν κατ εφαρμογ του Ν. 4001/11 (ΦΕΚ-179 Α/19-8-11) πως ισχει
ΥΠ.ΕΣ. 12471/29-5-14 : Ζητματα λογιστικς καταχρησης χρηματοδοτσεων που λαμβνονται ναντι των εσδων του ρθρου 27 του ν. 3756/09
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ13/Ο/6396/12-6-14 : Προθεσμα υποβολς αιτσεων για εγκρσεις τπου Μηχανημτων Εργων, τα οποα εισχθησαν στην Ελλδα κατασκευστηκαν πριν την 25η/2010
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/32654/2548/26-6-14 : Διευκρινσεις σχετικ με τη διαδικασα της μεταββασης των οχημτων
ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/ΟΙΚ.10205/14 (ΦΕΚ-1657 Β) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/16027 απφασης Υφυπουργο Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς "Εφαρμογ Κοινωνικο Οικιακο Τιμολογου". Διερυνση και βλετωση του ΚΟΤ με ειδικς προβλψεις για τους δικαιοχους των Φορων Πρνοιας και τους ανργους
ΥΠ.ΟΙΚ. 80582/14 (ΦΕΚ-1682 Β/24-6-14) : Καταβολ επιδματος αεροθεραπεας σε αναπρους συνταξιοχους του Δημοσου για τη θεριν περοδο 2014
Κ.Υ.Α. 21057/1624/14 (ΦΕΚ-1692 Β/25-6-14) : Μεταφορ ποσο στην Ελληνικ Εταιρεα Τοπικς Ανπτυξης και Αυτοδιοκησης Α.Ε. για τη χρηματοδτηση λειτουργας του Προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-10-2013 - 30-9-2014
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. ΓΠ/Δ27/ΟΙΚ.21462/813/25-6-14 : Ανακονωση - Προσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για συμμετοχ σε υλοποηση προγρμματος παροχς υπηρεσιν "Κατασκηνσεων - Λουτροθεραπεας - Πηλοθεραπεας για ηλικιωμνα τομα και ενλικα τομα με αναπηρες" τους 2014
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/34465/2669/25-6-14 : Περ της καταβολς τλους αδεας κυκλοφορας οχματος
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1167/19-6-14 : Κοινοποιηση των διατξεων των ΚΥΑ Υπουργν Εσωτερικν και Οικονομικν 18109/20-5-13 (ΦΕΚ-1215 Β) και 34637/4-9-13 (ΦΕΚ-2183 Β) και παροχ σχετικν οδηγιν
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/ΟΙΚ.15261/16-6-14 : Διευκρινσεις για την εφαρμογ των διατξεων του Π.Δ. 318/92 (Α 161) περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των νπδδ, πως τροποποιθηκε με τις διατξεις του ν. 4250/14
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 457/35549/16-6-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 2, παρ. 8γ του Ν. 4014/11
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.1/12918/24-6-14 : Εκπαδευση Αξιωματικν των Σωμτων Ασφαλεας και Πολιτικν Υπαλληλων με την 67η Εκπαιδευτικ Σειρ (2014-2015) της Σχολς Εθνικς Αμυνας (ΣΕΘΑ)
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/56/ΟΙΚ.15848/25-6-14 : Ενημρωση για την κδοση της υπ αριθμ. 9/14 γνωμοδτησης του ΝΣΚ σχετικ με θματα αυτοδκαιης αργας
ΥΔΙΜΗΔ ΔΟΑ/Φ.10/ΟΙΚ.15696/18-6-14 : Δημοσευση του επικαιροποιημνου "Μητρου υπηρεσιν και φορων της Ελληνικς Διοκησης" τους 2014
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 21387/1248/25-6-14 : Ασκηση καθηκντων ιατρο εργασας σε περιοχ λλου ιατρικο συλλγου
Κ.Υ.Α. 11592/14 (ΦΕΚ-1660 Β/24-6-14) : Καθορισμς του τρπου καταβολς του οικονομικο ανταλλγματος υπρ του Δημοσου για την απκτηση δειας παροχς συνδρομητικν ραδιοφωνικν και τηλεοπτικν υπηρεσιν
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Γ/Ο/2/5/14 (ΦΕΚ-1656 Β/23-6-14) : Προσθκη ρθρων στα Τιμολγια Οικοδομικν Εργων
ΕΕΕΠ 107/2/14 : Τροποποηση της με αριθμ Τ/6736/03 (Β 929) απφασης τυ Υπουργο Ανπτυξης με τον ττλο "Κανονισμς ΔιοικητικοΕλγχου και Εποπτεας της Λειτουργας των Καζνο
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΠ/Φ.2.9/38/ΟΙΚ.15752/24-6-14 : Ενημρωση Μητρου Μισθοδοτομενων Ελληνικο Δημοσου για προσωπικ με συμβσεις ορισμνου χρνου ργου - Υλοποηση Εγκριτικν Αποφσεων
ΕΟΠΥΥ 23363/24-6-14 : Σχετικ με την εξυπηρτηση των αναγκν συνταγογρφησης για τους Ευρωπαους ασφαλισμνους και τη διθεση συνταγολογων απ τις Περιφερειακς Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 8220/131/14 (ΦΕΚ-1651 Β/23-6-14) : Τοποθτηση πλωτν εξεδρν, επιφνειας μχρι εκατν πενντα (150) τ.μ., στη θλασσα, χωρς επμβαση στον αιγιαλ, για εποχιακ χρση
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 31703/14 (ΦΕΚ-1653 Β/23-6-14) : Τροποποηση της 28530/6-6-14 (ΦΕΚ-1622 Β) "Κατανομ των ενισχσεων των Γενικν Επενδυτικν Σχεδων του Ν. 3908/11 για το τος 2014" απφαση του Υπ.Αν.και Ανταγωνιστικτητας
ΥΠΕΚΑ 3383/3-6-14 : Σχετικ με προθεσμα κδοσης απφασης επ προφυγς ενπιον ΣΥΠΟΘΑ
ΥΠΕΚΑ 6862/7-3-14 : Σχετικ με αρμοδιτητες ΣΥΠΟΘΑ εξτασης αιτσεων θεραπεας ενδικοφανεν προσφυγν Π.Δ. 267/98 και λοιπν ζητημτων κατ εφαρμογ της νομοθεσας περ αυθαιρτων
ΥΠ.ΕΣ. 24823/19-6-14 : Κατρτιση σχεδου προυπολογισμο των ΟΤΑ , τους 2015
ΥΠ.ΕΣ. 24366/17-6-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.50800/5-6-14 : Πρληψη των επιπτσεων απ την εμφνιση υψηλν θερμοκρασιν και κασωνα
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.12777/505/18-6-14 : Χοργηση ασφαλιστικς ικαντητας για παροχς ασθνειας σε εδος κατ εφαρμογ των διατξεων της υποπαρ. Α3 του ρθρου πρτου του ν. 4254/14 (Α 85)
Κ.Υ.Α. 31314/14 (ΦΕΚ-1633 Β/20-6-14 : Τροποποηση της 21035/14 (ΦΕΚ-1283 Β) κ.υ.α. "Καθορισμς του ποσο της επιχοργησης, της επιδτησης χρηματοδοτικς μσθωσης και της φορολογικς απαλλαγς για την ενσχυση των επενδυτικν σχεδων της τεχνολογικς ανπτυξης, της περιφερειακς συνοχς, των μεγλων επενδυτικν σχεδων, της επιχειρηματικτητας των νων και της συνργειας και της δικτωσης του νμου 3908/11, πως αυτς τροποποιθηκε και ισχει σμερα για το τος 2014
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 11810/179/Φ.80353/14 (ΦΕΚ-1635 Β/20-6-14) : Καθορισμς τρπου λψης και χρσης δεδομνων απ τους φορες κοινωνικς ασφλισης για τη λειτουργα του Εθνικο Μητρου Ασφλισης - Ασφαλιστικς Ικαντητας, σστημα "ΑΤΛΑΣ"
ΕΕΕΠ 107/5/14 (ΦΕΚ-1637 Β/20-6-14) : Ρθμιση θεμτων Πιστοποησης Τεχνικν Ηλεκτρονικν Τεχνικν - Ψυχαγωγικν Παιγνων και Παιγνιομηχανημτων και Τεχνικν Τυχερν Παιγνων και Παιγνιομηχανημτων, τπου VLT, και κατρτισης των σχετικν Μητρων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1166/20-6-14 : Διευκρινσεις ως προς τις εξαιρσεις απ την επιβολ της ειδικς εισφορς αλληλεγγης οικονομικο τους 2014
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 10626/20-6-14 : Πρληψη της θερμικς καταπνησης των εργαζομνων κατ το θρος
ΥΠ.ΕΣ. 24843/18-6-14 : Ενημρωση για τη δημοπρτηση των διαγωνισμν μεταφορς μαθητν
ΥΠΕΚΑ 13417/6-6-14 : Δυναττητα υπαγωγς αυθαιρτων κατασκευν εντς κοινοχρστων χρων στις διατξεις του ν. 4178/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1164/13-6-14 : Εκκαθριση τροποποιητικν δηλσεων Φρου Εισοδματος Φυσικν Προσπων και Ενιαου Φρου Ιδιοκτησας Ακιντων
IKA Φ09/362/13-6-14 : Εκλογς για την ανδειξη αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ στα υπηρεσιακ συμβολια
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/1057/6-6-14 : Εντξεις - εγκρσεις στο ΕΠΠ 2014
ΕΟΦ Ο-224/10-6-14 : Κανονιστικ εγκκλος σχετικ με την τρηση διαδικασιν που αφορον σε οικονομικ προγραμματισμ, προμθειες και εκκαθαρσεις δαπανν του ΕΟΦ
Κ.Υ.Α. Φ.80000/7870/305/14 (ΦΕΚ-1619 Β/19-6-14) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για παροχς ασθνειας σε εδος, κατ εφαρμογ του ρθρου πρτου υποπαρ. Α3 του ν. 4254/14 (Α 85)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10035/ΟΙΚ.12386/578/18-6-14 : Κατργηση κοινωνικν πρων
IKA Σ90/19/17-6-14 : Μεσολβηση τρτων, μη νομμως εξουσιοδοτημνων προσπων, για τη διεκπεραωση υποθσεων των ασφαλισμνων του ιδρματος
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.43000/ΟΙΚ.12894/510/18-6-14 : Καθορισμς ημερησου τροφεου κατασκηνσεων τους 2014
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.21250/14476/1029/14 (ΦΕΚ-1601 Β/18-6-14) : Κανονισμς Οικονομικς Οργνωσης και Λογιστικς Λειτουργας του Ενιαου Ταμεου Επικουρικς Ασφλισης (ΕΤΕΑ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1240/30-10-13 : Διαββαση ΦΕΚ (Καθορισμς ανταλλγματος για την απλ χρση αιγιαλο, παραλας, χθιας και παρχθιας ζνης απ ξενοδοχειακς επιχειρσεις)
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ10Β/00068/ΕΞ2014/ΕΜΠ43/24-4-14 : Διενργεια ελγχων - αυτοψιν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1091/2-4-14 : Καταβολ επ πλον ανταλλγματος απ ξενοδοχειακς επιχειρσεις
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1129/28-4-14 : Συμμετοχ σε αυτοψες
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/ΟΙΚ.15261/16-6-14 : Τροποποηση διατξεων του Π.Δ. 318/92 (Α 161) περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των νπδδ
ΥΠΑΙΘ 93616/ΣΤ4/17-6-14 : Σστημα Υποβολς Ηλεκτρονικο Μηχανογραφικο Δελτου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1128/28-4-14 : Τοποθτηση και χρση πλωτς εξδρας
ΥΠΑΙΘ Φ.251/93569/Β6/17-6-14 : Ηλεκτρονικ Υποβολ Μηχανογραφικο Δελτου (Μ.Δ.) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1161/30-5-14 : Προσδιορισμς ανταλλγματος για την κατασκευ προβλητν λλων ργων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1160/29-5-14 : Απευθεας παραχρηση της απλς χρσης αιγιαλο και παραλας απ τις Κτηματικς Υπηρεσες
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1139/14-5-14 : Καταβολ ανταλλγματος απ ξενοδοχειακς επιχειρσεις
ΙΚΑ Φ09/361/13-6-14 : Κοινοποηση καταστσεων μονμων υπαλλλων και υπαλλλων ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου λων των κατηγοριν, κλδων και βαθμν που υπηρετοσαν στο Ιδρυμα την 31-12-13
ΕΟΠΥΥ 22551/18-6-14 : Διευκρινσεις για τον καθορισμ του αναλσιμου υγειονομικο υλικο
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/261/ΟΙΚ.15147/17-6-14 : Οδηγες για την κινητικτητα των υπαλλλων που τθηκαν σε διαθεσιμτητα δυνμει του ρθρου 90 του ν. 4172/13
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/566/ΟΙΚ.15130/17-6-14 : Καταγραφ ειδικν διατξεων αναφορικ με τη διενργεια υπηρεσιακν μεταβολν των υπαλλλων Δημοσων Υπηρεσιν, ΟΤΑ και ΝΠΔΔ
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4689/78241/17-6-14 : Εφαρμογ της με αριθμ 4023/64557/16-5-14 Απφασης του Υπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων "περ καθορισμο ρων, προυποθσεων, δικαιολογητικν και διαδικασιν για την γκριση αδειν αλευσης σε αλιευτικ σκφη"
Κ.Υ.Α. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ15/ΟΙΚ.14290/14 (ΦΕΚ-1580 Β/16-6-14) : Καθορισμς της διοικητικς διαδικασας υποβολς ατησης για κδοση ηλεκτρονικο παραβλου (e-παρβολο) και κδοση πληρωμς του, η οποα διεκπεραινεται μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)
K.Y.A. Φ.43000/5410/219/14 (ΦΕΚ-1584 Β/16-6-14) : Καθορισμς ψους ημερησου τροφεου κατασκηνσεων τους 2014
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.12347/576/16-6-14 : Γνωστοποηση των διατξεων της περ. 3 της Υποπαρ. ΙΑ1, της παρ. ΙΑ του Ν. 4254/14 σχετικ με την ασφλιση των ορκωτν ελεγκτν - λογιστν που εναι μλη του ΣΟΕΛ
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1725/78211/17-6-14 : Εμφνιση Καταρροικο Πυρετο στην Πελοπννησο - 3η Εγκκλιος
ΥΠΑΙΘ Φ.251/92709/Β6/16-6-14 : Προκρυξη εισαγωγς σπουδαστν / σπουδαστριν στις Ακαδημες Εμπορικο Ναυτικο Ακαδημαικο τους 2014-2015
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔ/Β2/Δ/259/ΟΙΚ.15044/16-6-14 : Εγκκλιος για τον επανλεγχο μετατροπς συμβσεων αορστου χρνου απ το ΑΣΕΠ
ΥΠ.ΕΣ. 23845/12-6-14 : Παρακολοθηση ποιτητας πσιμου δατος, λειτουργας συστημτων δρευσης και λψη μτρων για την προστασα της δημσιας υγεας
ΥΠ.ΕΣ. 23679/16-6-14 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 4-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Δημιουργικ Ευρπη", 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για την υποστριξη φεστιβλ κινηματογρφου
ΥΠ.ΕΣ. 23680/16-6-14 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 17-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Ανταγωνιστικτητα και των Επιχειρεων και τις Μικρομεσαες Επιχειρσεις (COSME 2014-2020) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για το πργραμμα ERASMUS Νοι Επιχειρηματες
Κ.Υ.Α. 51966/14 (ΦΕΚ-1568 Β/16-6-14) : Καθορισμς του εδους, του αντικειμνου και της διρκειας εκπαδευσης των υπαλλλων, των αναφερομνων στο ρθρο 81 του Ν. 4172/13, που μετατχθηκαν στους κλδους ΔΕ Προσωπικο Εξωτερικς Φρορησης των Καταστημτων Κρτησης
ΥΔΙΜΗΔ 12/14 (ΦΕΚ-1570 Β/16-6-14) : Ανακονωση για το προσωπικ που χει τεθε σε διαθεσιμτητα κατ εφαρμογ του ρθρου 90 του Ν. 4172/13 (Α 167), πως ισχει
ΥΠΥΜΕΔΙ 20055/1370/16-6-14 : Δημοσευση υπουργικς απφασης με θμα "Τροποποηση της υπ αριθμ. ΣΤ/20270/73 (ΦΕΚ-884 Β) απφασης του Υπ.Ναυτιλας, Μεταφορν και Επικοινωνιν, "περ αλλαγς κυρων χαρακτηριστικν", πως ισχει
Κ.Υ.Α. Δ30/19097/425/6-6-14 : Κατανομ προσωπικο για πρσληψη στις Παιδικς Εξοχς - Κατασκηνσεις Κρατικο Προγρμματος σε Δμους
ΥΠΑΙΘ Φ.12/390/92065/Γ1/13-6-14 : Ενργειες Προγραμματισμο του εκπαιδευτικο ργου σχολικο τους 2014-2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΓΔΠ/0005889/ΕΞ2014/10-6-14 : Τροποποηση της κυα αριθμ. Δ10Β/1027032/ΕΞ2014/1033/11-2-14 (328 Β)
ΥΠΕΚΑ ΔΤΕ/ΟΙΚ.28829/463/11-6-14 : Διαγρμματα Εφαρμογς Ρυμοτομικν Σχεδων
ΥΠΕΘΑ Φ.429.1/11/367920/Σ.813/14 (ΦΕΚ-1560 Β/13-6-14) : Ρθμιση Στρατολογικν Θεμτων
ΙΚΑ Σ00/63/12-6-14 : Επισημνσεις σχετικ με την υποβολ μηνητριων αναφορν κατ των προσπων που εισπραξαν αχρεωσττως παροχς και συναφ θματα
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ19A/5014286/EΞ20141/11-6-14 : Κανονιστικ πλασιο επιβολς οικονομικν επιβαρνσεων και εξδων (ΔΕΤΕ)
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/49/12626/12-6-14 : Ανακονωση για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Ευρωπαικ Επιτροπ (με απσπαση)
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/02/60/ΦΝ433Β/ΕΓΚ.9/10-6-14 : Δημοσευση απφασης για τον καθορισμ του τρπου υπολογισμο της αξας ασφλτου απολογιστικ
ΙΚΑ Α05/1105/30/12-6-14 : Συμπλρωση οδηγιν για τη διερενηση αποφσεων αναγνρισης χρνου ασφλισης κατπιν ΥΔΑΑΒ
K.Y.A. 11712/760/14 (ΦΕΚ-1554 Β/12-6-14) : Κατρτιση προγρμματος επιδτησης διακοπν εργαζομνων, ανργων και των οικογενειν αυτν με Επιταγ Κοινωνικο Τουρισμο
ΙΚΑ 45/11-6-14 : Μεωση εργοδοτικν και ασφαλιστικν εισφορν κατ εφαρμογ των διατξεων του Ν. 4254/14
ΙΚΑ Τ01/652/38/11-6-14 : Συμπληρωματικς οδηγες για απεικνιση των ασφαλιστικν εισφορν υπρ ΕΤΕΑ, απ 1-12-13, στην ΑΠΔ μσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΙΚΑ Γ99/1/119/10-6-14 : Ορθ κοινοποηση του σχεδου εντπου Κ5 που αφορ την συναλλαγ πληρωμς παραβλου ΚΕΠΑ
ΟΑΕΕ 17/10-6-14 : Τροποποηση κωδικν διακοπς ασφαλισμνων στο Πληροφοριακ Σστημα Ασφαλισμνων ΟΑΕΕ
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/543/ΟΙΚ.14498/14 (ΦΕΚ-1552 Β/12-6-14) : Αξιολγηση υπαλλλων που διατθενται για τη γραμματειακ υποστριξη σε γραφεα βουλευτν του Ελληνικο και Ευρωπαικο Κοινοβουλου, στο γραφεο του Ελληνα Επτροπου στην Ευρωπαικ Επιτροπ, σε γραφεα κομμτων, στην ΑΔΕΔΥ και στο Κοινωνικ Πολκεντρο της ΑΔΕΔΥ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 18742/52/14 -ΦΕΚ-1551 Β/12-6-14 : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ αριθμ. 27397/122/13 (ΦΕΚ-2062 Β/23-8-13) απφασης του Υπουργο και του Υφυπουργο Εργασας, Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας "Επιβολ διοικητικν κυρσεων για τις ευθως αποδεικνυμενες παραβσεις της εργατικς νομοθεσας, κατ δμσια αρμοδιτητα του Επιθεωρητ Εργασας", πως ισχει
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.11321/11115/802/14 -ΦΕΚ-1551 Β/12-6-14 : Υψος και τρπος υπολογισμο των προστμων και κυρσεων που επιβλλονται, κατ δμσια αρμοδιτητα, απ την ΕΥΠΕΑ και τους αρμδιους υπαλλλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδικασα και συγχρονισμς των ελεγκτικν υπηρεσιν
ΥΠ.ΕΣ. Φ.141886/14339/ΕΓΚ.34/4-6-14 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τη διαδικασα πολιτογρφησης ομογενν αλλοδαπν οι οποοι διαμνουν στο εξωτερικ - Αρθρο 10 του Ν. 3284/04
ΟΑΕΕ 89394/Δ5/6-6-14 : Χοργηση - ανανωση δειας υπηρεσιακης εκπαδευσης ιδιωτικν εκπαιδευτικν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης για το σχολικ τος 2014-2015
ΟΑΕΕ 16/10-6-14 : Επιλογ ασφαλιστικο φορα ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νων ασφαλισμνων, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4254/14
ΟΑΕΕ 18/11-6-14 : Μεωση επιτοκου αναχρηματοδτησης Ευρωπαικς Κεντρικς Τρπεζας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1162/4-6-14 : Τρπος κδοσης φορολογικν στοιχεων, για την εσπραξη του αντιτμου των διοδων, με τη χρση ηλεκτρονικν φορητν πομπν
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. Φ.514.1/2389/10-6-14 : Καθορισμς ρων - προυποθσεων εμσθωσης εξοπλισμο θαλασσων μοτοποδηλτων για υδροπροωθομενη ανψωση με την εμπορικ ονομασα jetovator, x-jetpacks, flyboard και σων προσομοιζουν με αυτ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ27/14541/512/6-6-14 : Καθορισμς ημερσιου εφοδου τροφοδοσας κατασκηνωτν και προσωπικο σε κατασκηνσεις του Κρατικο Προγρμματος
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ27/3998/122/6-6-14 : Καθορισμς ποσο συμμετοχς των κατασκηνωτν που θα φιλοξενηθον σε κατασκηνσεις του κρατικο προγρμματος που θα λειτουργσουν οι εξουσιοδοτημνου Δμοι για το τος 2014
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ27/11888/393/6-6-14 : Αποστολ προγραμματισμο λειτουργας κατασκηνσεων τους 2014
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/46221/0026/11-6-14 : Αναπροσαρμογ καττατου ψους ελεγχμενων δαπανν απ το Ελεγκτικ Συνδριο (ΕΣ)
ΥΠ.ΕΣ. 23463/ΕΓΚ.38/6-6-14 : Αρθρο 76 ν. 4257/14 (ΦΕΚ-93 Α/14-4-14) "Επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν"
ΥΠ.ΕΣ. 23307/ΕΓΚ.35/6-6-14 : Ενημρωση περ διατξεων του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ-93 Α) "Επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν", επ ζητημτων περιουσας ΟΤΑ
ΕΟΠΥΥ 21546/11-6-14 : Σχετικ με τη διθεση συνταγολογων για συνταγογρφηση φαρμκων εξωτερικο
ΥΠ.ΕΣ. 23362/ΕΓΚ.37/6-6-14 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4257/14 επ οικονομικν θεμτων των ΟΤΑ πρτου και δετερου βαθμο
Κ.Υ.Α. 30825/14 (ΦΕΚ-1528 Β/6-6-14) : Καθορισμς απαιτομενων δικαιολογητικν για τη χοργηση εθνικν θεωρσεων εισδου και για τη χοργηση και ανανωση ττλου διαμονς σμφωνα με τις διατξεις του ν. 4251/14
ΥΠ.ΥΓ. 49515/14 (ΦΕΚ-1530 Β/10-6-14) : Διατξεις Τιμολγησης Φαρμκων
ΥΠ.ΥΓ. 49516/14 (ΦΕΚ-1511 Β/6-6-14) : Διατξεις Συνταγογρφησης και Αποζημωσης Ογκολογικν Φαρμκων
Κ.Υ.Α ΔΥΓ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.50510/14 (ΦΕΚ-1478 Β/6-6-14) : Οροι Συνεργασας ΜεταξΦαρμακευτικν Εταιρειν
Κ.Υ.Α. Δ10Β/0005802/ΕΞ2014//3642/14 (ΦΕΚ-1477 Β/6-6-14) : Συμπλρωση της υπ αριθμ. Δ10Β/1027032/ΕΞ2014/1033/14 υ.α. περ απευθεας παραχρησης, με αντλλαγμα, του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους ΟΤΑ Α βαθμο
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.10409/417/5-6-14 : Γνωστοποηση δημοσευσης του ν. 4261/14 (Α 107)
ΥΠ.ΕΣ. 23334/ΕΓΚ.36/6-6-14 : Ρυθμσεις ληξιπρθεσμων οφειλν προς δμους
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.996/51/5-6-14 : Παροχ οδηγιν για την υλοποηση των διατξεων της παρ. 5 του ρθρου 20 του ν. 4255/14
Κ.Υ.Α. 5286/ΔΙΕΚΠ.3491/14 (ΦΕΚ-1448 Β/5-6-14) : Επκταση του συστματος καταβολς αποδοχν για την καταβολ της μισθοδοσας της Βουλς
Κ.Υ.Α. ΔΙΠΙΔΔ/ΑΣΕΠ/1/12705/14 (ΦΕΚ-1447 Β/5-6-14) : Καθορισμς της διαδικασας πραγματοποησης του επανελγχου μετατροπς συμβσεων αορστου χρνου απ το ΑΣΕΠ
Κ.Υ.Α. Φ.337.1/260/257234/14 (ΦΕΚ-1469 Β/5-6-14) : Καθορισμς του αριθμο των Σπουδαστν - τριν που θα εισαχθον στα Ανατατα Στρατιωτικ Εκπαιδευτικ ιδρματα (ΑΣΕΙ) και στις Αντερες Στρατιωτικς Σχολς Υπαξιωματικν (ΑΣΣΥ) κατ το ακαδημαικ τος 2014-2015
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ14/ΟΙΚ.108445/14 (ΦΕΚ-1450 Β/5-6-14) : Διαδικασα χοργησης δειας λειτουργας ιδιωτικν εργαστηρων, συμπεριλαμβανομνων των εργοταξιακν, που εκτελον δοκιμς ελγχου ποιτητας για τεχνικ ργα και εποπτεονται απ τη Γενικ Γραμματεα Δημοσων Εργων του Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων
Κ.Υ.Α. 30651/14 (ΦΕΚ-1453 Β/5-6-14) : Καθορισμς κατηγορας δειας διαμονς για ανθρωπιστικος λγους, καθς και του τπου, της διαδικασας και των ειδικτερων προυποθσεων χοργησς της
ΥΠ.ΥΓ. Υ4Α/31519/14 (ΦΕΚ-1451 Β/5-6-14) : Εθνικ Μητρο υποψηφων Ληπτν - Κατταξη και Κατανομ Νεφρικν Μοσχευμτων στους υποψφιους Λπτες
Κ.Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ.372/14 (ΦΕΚ-1457 Β/5-6-14) : Εγκριση εφαρμογς και χρσης των Ευρωκωδκων σε συνδυασμ με τα αντστοιχα Εθνικ Προσαρτματα
ΥΠΥΜΕΔΙ 10852/715/14 (ΦΕΚ-1466 Β/5-6-14) : Καθορισμς τεχνικν προδιαγραφν του ειδικο εξοπλισμο με τον οποο καθσταται δυνατ η χρησιμοποηση πεπιεσμνου φυσικο αερου (CNG) για την κνηση αυτοκιντων οχημτων και ροι και προυποθσεις ελγχου και ασφαλος κυκλοφορας αυτν
Κ.Υ.Α. 1571/72152/14 (ΦΕΚ-1464 Β/5-6-14) : Πργραμμα για την παρακολοθηση και την υποβολ εκθσεων σχετικ με την αντοχ των ζωονοσογνων και συμβιωτικν βακτηρων στις αντιμικροβιακς ουσες
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1157/3-6-14 : Εφαρμογ διατξεων ΦΠΑ στην αγορ και πληση χρησιμοποιημνων μαγειρικν λαδιν
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1102/ΟΙΚ.14278/5-6-14 : Εκλογς αιρετν εκπροσπων των υπαλλλων στα υπηρεσιακ συμβολια των δημοσων υπηρεσιν
ΥΠΥΜΕΔΙ 33660/3207/5-6-14 : Εφαρμογ της αριθμ. 26640/2298/14 (ΦΕΚ-1302 Β) κοινς υπουργικς αποφσεων στα Ιδιωτικ ΚΤΕΟ
ΥΠΥΜΕΔΙ Α14/ΟΙΚ.34575/2807/6-6-14 : Μεταφορ αλγων με ΦΙΧ αυτοκνητα αρθρωτ οχματα (συρμος)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/2859/5-6-14 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με το παρβολο τελν δημοσευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικ καταχρισης σστο ΓΕΜΗ
ΥΠ.ΕΣ. 22249/5-6-14 - ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 30-7-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα για την Απασχληση και την Κοινωνικ Καινοτομα (EaSI), 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτσεων για καινοτμες κοινωνικς πολιτικς
ΥΠ.ΕΣ. 23090/5-6-14 - ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 1-9-2014 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες 2014-2020" : Επιδτηση Αδελφοποισεων Πλεων, Δικτων Πλεων και ργων των οργανσεων της Κοινωνας Πολιτν
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/44483/ΔΠΓΚ/3-6-14 : Κατρτιση προυπολογισμο Γενικς Κυβρνησης Οικονομικο τους 2015
ΥΠ.ΕΣ. 22791/3-6-14 : Εναρξη παραγωγικς λειτουργας των ργων ψηφιοποησης ληξιαρχικν πρξεων στα πλασια του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο - Μητρο Πολιτν"
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/02/60/ΦΝ433Β/ΕΓΚ.9/5-6-14 : Δημοσευση απφασης για τον καθορισμ του τρπου υπολογισμο της αξας ασφλτου απολογιστικ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1153/14 -ΦΕΚ-1432 Β/4-6-14: Κατργηση υποχρωσης θερησης των βιβλων και των στοιχεων για σκοπος ΦΠΑ που προβλπονται απ Υπουργικς Αποφσεις
Κ.Υ.Α. Κ4/7838/14 -ΦΕΚ-1432 Β/4-6-14: Κανονισμς Απονομς Ελληνικο Σματος στο γλα και τα γαλακτοκομικ προιντα
Κ.Υ.Α. 1619/70926/14 (ΦΕΚ-1428 Β/4-6-14) : Εγκριση διενργειας Ηλεκτρονικο Ανοικτο Διεθνος Διαγωνισμο μσω ΕΣΗΔΗΣ, για την "Ανθεση υπηρεσιν τρησης, ταμειακς διαχερισης και χρηματοδτησης του Ειδικο Λογαριασμο Εγγυσεων Γεωργικν Προιντων (ΕΛΕΓΕΠ)
ΥΠ.ΕΣ. 22797/3-6-14 : Δημσια διαβολευση για τη στρατηγικ "Ευρπη 2020" - Ο ρλος των Δμων και των Περιφερειν
ΥΠ.ΕΣ. 22248/3-6-14 : Βραβεα για Βισιμη Αστικ Κινητικτητα (CIVITAS AWARDS 2014) : Πρσκληση υποβολς προτσεων (προθεσμα : 14 Ιουλου 2014)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 4.16443/ΟΙΚ.6.2393/2-6-14 : Καταγραφ αναγκν σε θσεις εργασας στους Δμους
ΚΥΑ 109380/3281/14 (ΦΕΚ 1419 Β/03-06-2014) : Τροποποηση της αριθμ. 165384/405/30-1-2012 (ΦΕΚ 365 Β) περ «Υπολογισμο ανταλλγματος χρσης».
ΥΠ.ΕΣ. 22788/3-6-14 : Εκλογ των δο (2) αιρετν εκπροσπων στα Υπηρεσιακ Συμβολια του προσωπικο των ΟΤΑ Α Βαθμο.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 6876/72454/3-6-14 : Διαδικασα ελγχου εμπορας γεωργικν φαρμκων.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Γ5013485/ΕΞ2014/2-6-14 : Διαδικασες ελγχου κατ τη διακνηση προντων Ε.Φ.Κ. σε καθεστς αναστολς.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡ. 6875/72447/3-6-14 : Διαδικασες σχετικ με τον επσημο λεγχο των υπολειμμτων γεωργικν φαρμκων, πνω και μσα σε πρωτογεν τρφιμα φυτικς προλευσης.
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 4200/68/14/4-3-14 : Χοργηση παρτασης χρονικο διαστματος δεξαμενισμο σε υπ Ελληνικ σημαα πλοα μεταφορς εμπορευματοκιβωτων.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1159/2-6-14 : Οδηγες αναφορικ με την εφαρμογ της ΠΟΛ.1086/23-4-13 (συμψηφισμς οφειλν Δμων)
ΥΠ.ΕΣ. 22746/3-6-14 : Κρωση Σμβασης υπογραφεσας στις 15 Σεπτεμβρου 1977 στην Αθνα, περ απαλλαγς απ την επικρωση ορισμνων πρξεων και εγγρφων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ. 1158/2-6-14 : Παρδοση αγαθν και παροχ υπηρεσιν χωρς ΦΠΑ σε αεροπορικς εταιρεες που δικαιονται απαλλαγ, σμφωνα με το ρθρο 27 του Κδικα ΦΠΑ (ν. 2859/00), πως ισχει
ΙΚΑ Π51/19/30-5-14 : Ειδοποισεις ιατρν του Ειδικο Σματος για την συμμετοχ τους στις προγραμματισμνες συνεδρισεις των Υγειονομικν Επιτροπν ΚΕΠΑ
ΙΚΑ Α11/181/2-6-14 : Ασφαλιστικ ικαντητα ανργων
ΙΚΑ Σ78/10/2-6-14 : Απασχληση συνταξιοχων : 1. Κοινοποηση οδηγιν του Υπουργεου Εργασας Κοινωνικς Ασφλισης και Πρνοιας σχετικ με την εφαρμογ των διατξεων της παρ. 14 του ρθρου 8 του Ν. 2592/98 περ ταυτχρονης λψης μισθος και σνταξης μετ την ισχ του Ν. 4151/13 / 2. Διευκρινσεις σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 16 του Ν. 3863/10 πως ισχει, καθς και του ρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98
ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/32915/4742/3-6-14 : Παραλεψεις κατ την αποστολ αιτημτων για την εκτπωση αδειν οδγησης
ΥΠ.ΕΣ. 22247/2-6-14 : Πρσκληση ανληψης δεσμεσεων για ξυπνες Πλες κα Κοιντητες (Ευρωπαικ Σμπραξη Καινοτομας για τις Εξυπνες Πλεις και Κοιντητες)
ΙΚΑ Ε85/39/2-6-14 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 20 του Ν. 4255/14 (ΦΕΚ-89 Α/11-4-14) - Κατργηση της υποχρωσης τρησης απ 1-6-2014 του ΕΒΚΝΠ
ΥΔΙΜΗΔ ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-14 : Α. Εφαρμογ των νων διατξεων του Ν. 3861/10 για το πργραμμα "Διαγεια" πως τροποποιθηκε απ το Ν. 4210/13 - Β. Προετοιμασα των Φορων στο νο Πληροφοριακ Σστημα του προγρμματος "Διαγεια"
ΥΠΥΜΕΔΙ 31583/2071/2-6-14 : Σχετικ με την αρ.πρωτ. 15303/1130/13 ερμηνευτικ εγκκλιο της απφασης 48300/3544/12/13 για "Τροποποηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 απφασης του Υπουργο Μεταφορν και Επικοινωνιν "Μεταφορ προσπων και εμπορευμτων με αυτοκνητα ιδιωτικς χρσης (ΦΕΚ- Β 1548/11-6-02)
ΥΠ.ΕΣ. 22244/30-5-14 : Βρβευση Ευρωπαικν Ολοκληρωμνων Αναπτυξιακν Δρσεων σε διασυνοριακ εππδο (AEBR Sai; of Papenburg 2014)
ΥΠ.ΕΣ. 22243/30-5-14 : Να Προγραμματικ Περοδος 2014-2020 και νταξη της διαδικασας υπογραφς του Χρτη για την Πολυεππεδη Διακυβρνηση
Κ.Υ.Α. 108073/13ΟΙΚ./14 (ΦΕΚ-1371 Β/29-5-14) : Οργνωση της παροχς κοινωφελος εργασας απ ανηλκους και Πνακας Φορων που συμμετχουν στην εφαρμογ του θεσμο
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1445/67987/29-5-14 : Οδηγες για την εφαρμογ του ρθρου 37 του Ν. 4235/14 (ΦΕΚ-32 Α/11-2-14)
Κ.Υ.Α. Δ10Β/0004110/ΕΞ2014/2749/14 (ΦΕΚ-1376 Β/29-5-14) : Συμπλρωση της υπ αριθμ. Δ10Β/1027032/ΕΞ2014/1033/14 (ΦΕΚ-328 Β) κ.υ.α. περ απευθεας παραχρησης, με αντλλαγμα, του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) Α βαθμο.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1141/14 -ΦΕΚ-1374 Β/29-5-14 : Υποβολ του Εντπου Εναρξης - Μεταβολς - Πασης λειτουργας των Φορολογικν Ηλεκτρονικν Μηχανισμν - ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ Ταξιμτρων, που προβλπεται απ τις διατξεις του ν. 1809/88, καθς και απ τις διατξεις του ρθρου 15 του 2ου κεφ. και του 4ου κεφ. της ΑΥΟΟ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1144/14 -ΦΕΚ-1374 Β/29-5-14 : Τροποποηση της ΠΟΛ.1097/9-4-14 (ΦΕΚ-883 Β) απφασης του Γενικο Γραμματα δημοσων Εσδων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/9964/400/14 (ΦΕΚ-1373 Β/29-5-14) : Αξηση της τακτικς μηνιαας εισφορς ασφαλισμνων του Ταμεου Πρνοιας Κατωτρων Πληρωμτων Εμπορικο Ναυτικο (ΤΠΚΠΕΝ) κατ ποσοστ 40%
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ11Δ/Ο/1/5/ΕΓΚ.8/30-5-14 : Συλλογ στατιστικν στοιχεων τους 2013 που αφορον στις αναθσεις συμβσεων δημοσων ργων, σε εφαρμογ του ρθρου 56 του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ-64 Α/16-3-07)
ΥΠ.ΕΣ. 18969/9-5-14 : Πρσληψη προσωπικο για τις ανγκες της πυρασφλειας, των κατασκηνσεων και της ναυαγοσωστικς κλυψης των ακτν
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ2/ΟΙΚ.47559/30-5-14 : Ελεγχος ποιτητας νερν κολμβησης και κδοση αποφσεων χαρακτηρισμο καταλληλτητας θαλασσων υδτων
ΥΠ.ΕΣ. 21901/29-5-14 : Πιστοποηση λειτουργας παιδικν χαρν
ΥΠΕΚΑ 6883/28-5-14 : Σνδεση αυθαιρτων του ν. 4178/13 με τα δκτυα κοινς ωφλειας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1156/14 (ΦΕΚ-1370 Β/29-5-14) : Απαλλαγ απ τκους της εκπρθεσμης καταβολς του φρου των περιοδικν δηλσεων ΦΠΑ που υποβλθηκαν στις 30-4-14 μσω της υπηρεσας TAXISnet
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1146/14 (ΦΕΚ-1369 Β/29-5-14) : 1. Υποβολ δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων οικονομικο τους 2014, με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου και καταβολ του φρου / 2. Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων, οικονομικο τους 2014, των λοιπν εντπων και των δικαιολογητικν εγγρφων που υποβλλονται με αυτ / 3. Τπος της πρξης διοικητικο προσδιορισμο του φρου εισοδματος φυσικν προσπων, της ειδικς εισφορς αλληλεγγης , του τλους επιτηδεματος και του φρου πολυετος διαβωσης, η οποα εκδδεται με βση τις δηλσεις φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων, που υποβλλονται μετ την 1-1-2014
ΕΕΕΠ 106/2/14 (ΦΕΚ-1368 Β/29-5-14) : Ρθμιση θεμτων εμπορικς επικοινωνας τυχερν παιγνων
ΥΠ.ΕΣ.29581/ΕΓΚ.33/29-5-14 : Εφαρμογ ηλεκτρονικο παραβλου
K.Y.A. Δ27/ΟΙΚ.15396/539/14 (ΦΕΚ-1342 Β/27-5-14) : Ανθεση οργνωσης και λειτουργας παιδικν εξοχν - κατασκηνσεων του Κρατικο Προγρμματος σε Δμους
ΥΠΑΙΘ 80885/Δ4/28-5-14 (ΦΕΚ-1366 Β/28-5-14) : Προσθκες ομδων προσανατολισμο, τομων και ειδικοττων στα ΕΠΑΛ
ΠΟΛ.1150/14 -ΦΕΚ-1357 Β/28-5-14 : Συμπλρωση - Τροποποηση της ΠΟΛ.1163/3-7-13 (ΦΕΚ-1675 Β) "Οροι και διαδικασα εσπραξης - επιστροφς για την εφαρμογ του ηλεκτρονικο παραβλου"
ΠΟΛ.1147/14 -ΦΕΚ-1357 Β/28-5-14 : Τπος και περιεχμενο της δλωσης ειδικο φρου επ των ακιντων τους 2014 και διαδικασα υποβολς αυτς
ΙΚΑ Α42/3/28-5-14 : Μη καταβολ Δρου Πσχα οδηγν ταξ τους 2014
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 25591/14 (ΦΕΚ-1346 Β/28-5-14) : Τροποποηση της 54363/512-2013 (ΦΕΚ-3143 Β/10-12-13) "Κατανομ των ενισχσεων των Γενικν Επενδυτικν Σχεδων του Ν. 3908/11 για το τος 2013", πως αυτ τροποποιθηκε με την υπ αριθμ. 24833/22-5-14 (ΦΕΚ-1315 Β/23-5-14) απφαση του Υφυπουργο Ανπτυξης και Ανταγωνιστικτητας
ΙΚΑ 43/28-5-14 : Οδηγες εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 59 του ν. 4264/14 σχετικ με την αναστολ μτρων αναγκαστικς εσπραξης των οφειλετν που εχαν υπαχθε σε καθεστς προσωρινο διακανονισμο προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
ΓΕΔΔ 13542/28-5-14 : Ελεγχος ετησων δηλσεων περιουσιακς κατστασης οικονομικο τους 2014 (χρση 2013)
ΥΠΥΜΕΔΙ 20242/1336/27-5-14 : Τροποποηση της αριθμ. 5299/406/12 υπουργικς απφασης με θμα "Καθορισμς διαδικασιν και εναλλακτικν απαιτσεων για την κδοση γκρισης ΕΚ τπου, γκρισης ΕΚ τπου μικρν σειρν, εθνικς γκρισης τπου μικρν σειρν και μεμονωμνης γκρισης οχημτων σμφωνα με την ΚΥΑ 29949/1841/09
ΥΠΕΚΑ 21868/27-5-14 : Επιβολ δημοτικν τελν και φρων σε χρους που χουν υπαχθε στις διατξεις αναστολς επιβολς κυρσεων των ν. 3775/09, ν. 3843/10, ν. 4014/11 και ν. 4178/13
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.46580/27-5-14 : Παροχ οδηγιν, πληροφοριν και διευκρινσεων σε θματα αρμοδιτητας του Υπουργεου Υγεας σχετικ με την εφαρμογ της αρ. Φ.6/304/75662/Γ1/21-5-14 , (ΦΕΚ-1296 Β/2014) με ττλο "Καθορισμς του τπου, του περιεχομνου, των ρων και προυποθσεων κατρτισης, χοργησης, φλαξης, επεξεργασας και αξιοποησης του Ατομικο Δελτου Υγεας του Μαθητ (ΑΔΥΜ)"
ΥΠ.ΕΣ. 130181/31031/13/ΕΓΚ.30/22-5-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : 1. Προγραμματισμς συνεντεξεων και αιτματα επσπευσης της διαδικασας πολιτογρφησης - 2. Απδειξη πληρεξουσιτητας δικηγρων, ταν αυτο εκπροσωπον ενδιαφερμενους αλλοδαπος για θματα πολιτογρφησης
ΟΓΑ 1/26-5-14 : α) Κντρο Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν (ΚΕΑΟ) - Ενταξη ασφαλισμνων οφειλετν ΟΓΑ στα Μητρα οφειλετν ΚΕΑΟ - β) Πγια ρθμιση
OAEE 15/27-5-14 : Κωδικοποηση ισχυουσν διατξεων Ασφαλιστικς ικαντητας μετ την 1/11/99 ημερομηνα ισχος του Κανονισμο Κλδου Υγεας του ΟΑΕΕ (35/1385/99) - Παροχς σε χρμα
ΥΠΥΜΕΔΙ ΔΜΕΟ/Ο/1925/Ζ/254/14 (ΦΕΚ-1321 Β/23-5-14) : Εγκριση του τεχνικο Κανονισμο για τον Καθορισμ Εθνικν Απαιτσεων για τους ρυθμιστς φωτεινς σηματοδτησης κυκλοφορας οχημτων και πεζν
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/41768/0022/20-5-14 : Κοινοποηση διατξεων περ τροποποησης της παρ. 1 του ρθρου 20 του ν. 4024/11 σχετικ με την υπερωριακ εργασα
IKA 41/26-5-14 : Οδηγες εφαρμογς των διατξεων του ρθρου 33 παρ. 3 του ν. 4141/13 και του ρθρου τρτου παρ. Α του ν. 4254/14 που αφορον θματα αναγκαστικς εσπραξης
ΙΚΑ Ε33/510/26-5-14 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων ρθμισης των καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1356/64601/14 (ΦΕΚ 1311 Β/22-05-2014) : Τροποποηση της αριθμ. 400/68695/15-6-2012 (ΦΕΚ Β 1949/15-6-2012)απφασης του Υπουργο Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων: «Καθορισμς τπου παραχωρητηρων».
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1355/64593/14 (ΦΕΚ 1311 Β/22-05-2014) : Καθορισμς τπου παραχωρητηρων» της παραγρφου 7 του ρθρου 22 του Ν. 4061/2012, πως προστθηκε με την παργραφο 9 του ρθρου 37 του Ν. 4235/2014 (Α 32).
Κ.Υ.Α. 5185/14 (ΦΕΚ 1316 Β/23-05-2014) : Πιστοποηση της γνσης της ελληνικς γλσσας και στοιχεων της ελληνικς ιστορας και του ελληνικο πολιτισμο υπηκων τρτων χωρν, προκειμνου να αποκτσουν το καθεστς του επ μακρν διαμνοντος.
Κ.Υ.Α. 26640/2298/14 (ΦΕΚ 1302 Β/22-5-2014) : Απλοστευση και νταξη διαδικασιν αρμοδιτητας των τομων μεταφορν και επικοινωνιν του Υπουργεου Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων στο σστημα των Ενιαων Κντρων Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.).
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 10520/ΕΓΚ.3/22-5-14 : Διευκρινσεις σχετικ με το ρθρο 23- Περιορισμο και ροι υποβολς Αιτημτων Πληρωμς της με αριθμ. πρωτ. 4985/21.06.2010 (ΦΕΚ 1026/Β/2010) Κοινς Υπουργικς Απφασης (ΚΥΑ), πως τροποποιθηκε και ισχει.
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4023/64557/14 (ΦΕΚ-1307 Β/22-5-14) : Καθορισμς ρων και προυποθσεων δικαιολογητικν και διαδικασας για την γκριση αδειν αλευσης σε αλιευτικ σκφη
ΥΠ.ΕΣ. 19787/14-5-14 : Πργραμμα εθελοντικς ενδοαυτοδιοικητικς κινητικτητας
Κ.Υ.Α. 21929/14 (ΦΕΚ-1217 Β/13-5-14) : Καθορισμς τλους που αντιστοιχε στο κστος προμθειας, εκτπωσης, ασφαλος διακνησης και διαχερισης της δειας διαμονς ενιαου τπου πολιτν τρτων χωρν που εκδδεται με τη μορφ αυτοτελος εγγρφου
ΙΚΑ Π06/49/21-5-14 : Οδηγες για τη λειτουργα των υγειονομικν επιτροπν του ΕΟΠΥΥ που συγκροτθηκαν στις Μονδες Υγεας του ΠΕΔΥ
ΥΠ.ΕΣ. 21234/ΕΓΚ.32/23-5-14 : Συγκντρωση και μετδοση των αποτελεσμτων την Κυριακ 25 Μαου 2014 : α) των εκλογν για την ανδειξη των Μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και β) των επαναληπτικν δημοτικν και περιφερειακν εκλογν
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ33Β/5012421/ΕΞ2014/23-5-14 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 68 του ν. 4174/13
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 3323.1/02/23-5-14 : Τροποποηση - Συμπλρωση της υπ αριθμ. 3323.1/04/13/24-10-13 Εγκυκλου "Καθορισμς συνδσεων λιμνων για τις οποες πληρονται οι προυποθσεις της υπ αριθμ. 3323.1/02/08/21-3-08 απφασης (Β 530)
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.6/12135/22-5-14 : Φοτηση δημοσων υπαλλλων στη Σχολ Εθνικς Ασφαλεας του Υπουργεου Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη (18η Εκπαιδευτικ σειρ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1148/14 -ΦΕΚ-1299 Β/22-5-14 : Παρταση χρνου υποβολς των συγκεντρωτικν καταστσεων για τις συναλλαγς του ημερολογιακο τους 2013
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1149/14 -ΦΕΚ-1299 Β/22-5-14 : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Α) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν", πως ισχει

Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.