»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2014

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι στο website χουμε δημιουργσει την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ με την επιμλεια του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, η οποα περιλαμβνει αναλυτικ παρουσαση των θεμτων σχετικ με σοδα, δαπνες και προμθειες των Δμων, Υποδεγματα αποφσεων, κρατσεις- δικαιολογητικ, ενημερωτικ σημειματα κλπ.
Επσης χει μπει σε λειτουργα το σστημα Ερωτοαποκρσεων σε συνεργασα με τον κο ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
Επσης σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

 Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ».

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Ν. 4263/14 (ΦΕΚ-117 Α/14-5-14) : Μεσοπρθεσμο Πλασιο Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2015-2018
Ν.4262/14 (ΦΕΚ-114 Α/10-5-14) : Απλοστευση της αδειοδτησης για την σκηση οικονομικς δραστηριτητας και λλες διατξεις
Ν. 4261/14 (ΦΕΚ-107 Α/5-5-14) : Πρσβαση στη δραστηριτητα των πιστωτικν ιδρυμτων και προληπτικ εποπτεα πιστωτικν ιδρυμτων και επιχειρεων (ενσωμτωση της Οδηγας 2013/36/ΕΕ), κατργηση του ν. 3601/07 και λλες διατξεις
Ν. 4258/14 (ΦΕΚ-94 Α/14-4-14) : Διαδικασα Οριοθτησης και ρυθμσεις θεμτων για τα υδατορματα - ρυθμσεις Πολεοδομικς νομοθεσας και λλες διατξεις
Ν. 4257/14 (ΦΕΚ-93 Α/14-4-14) : Επεγουσες ρυθμσεις αρμοδιτητας Υπουργεου Εσωτερικν
Ν. 4256/14 (ΦΕΚ--92 Α/14-4-14) : Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις
Ν. 4255/14 (ΦΕΚ-89 Α/11-4-14) : Εκλογ μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και λλες διατξεις
Ν. 4254/14 (ΦΕΚ-85 Α/7-4-14) : Μτρα στριξης και ανπτυξης της ελληνικς οικονομας στο πλασιο εφαρμογς του ν. 4046/12 και λλες διατξεις
Ν. 4253/14 (ΦΕΚ-82 Α/1-4-14) : Κρωση του Απολογισμο του Κρτους οικονομικο τους 2012
Ν.4252/14 (ΦΕΚ-81 Α/1-4-14) : Κρωση του Ισολογισμο του Κρτους οικονομικο τους 2012
Ν. 4251/14 (ΦΕΚ-80 Α/1-4-14) : Κδικας Μετανστευσης και Κοινωνικς Ενταξης και λοιπς διατξεις
Ν. 4250/14 (ΦΕΚ-74 Α/26-3-14) : Διοικητικς Απλουστεσεις - Καταργσεις, Συγχωνεσεις Νομικν Προσπων και Υπηρεσιν του Δημοσου Τομα - Τροποποηση διατξεων του π.δ. 318/92 (Α 161) και λοιπς ρυθμσεις
Ν. 4249/14 (ΦΕΚ-73 Α/24-3-14) : Αναδιοργνωση της Ελληνικς Αστυνομας, του Πυροσβεστικο Σματος και της Γενικς Γραμματεας Πολιτικς Προστασας, αναβθμιση Υπηρεσιν του Υπουργεου Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη και ρθμιση λοιπν θεμτων αρμοδιτητας Υπουργεου Δημσιας Τξης και Προστασας του Πολτη και λλες διατξεις

Π.Δ. 71/14 (ΦΕΚ-115 Α/12-5-14) : Αναθερηση Οργανισμο Σματος Ελλνων Προσκπτων (ΣΕΠ)
Π.Δ. 70/14 (ΦΕΚ-113 Α/8-5-14) q Προσαρμογ της ελληνικς νομοθεσας προς την Οδηγα 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 25ης Οκτωβρου 2011 για τη διευκλυνση της διασυνοριακς ανταλλαγς πληροφοριν για τροχαες παραβσεις που χουν σχση με την οδικ ασφλεια
Π.Δ. 68/14 (ΦΕΚ-110 Α/7-5-14) : Τροποποηση και συμπλρωση του π.δ/τος 60/06 "Αξιολγηση των μαθητν του Ενιαου Λυκεου" (Α 65), πως χει τροποποιηθε και ισχει
ΠΔ 67/14 (ΦΕΚ 109 Α/06-05-2014) : Τροποποηση του Π.Δ/τος 394/1994 (A219) «Σσταση Ειδικς Υπηρεσας Δημοσων ργων για τη μελτη και κατασκευ των Μεγλων ργων Δυτικς Ελλδας», πως τροποποιημνο ισχει.
ΠΔ 66/14 (ΦΕΚ 109 Α/06-05-2014) : Τροποποηση του Π.Δ/τος 102/2000 «Σσταση Ειδικς Υπηρεσας Δημοσων ργων για τη μελτη και κατασκευ του Αυτοκινητδρομου Πτρας - Αθηνν -Θεσσαλονκης - Ευζνων (ΕΥΔΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ)» (Α 99), πως τροποποιημνο ισχει.
ΠΔ 65/14 (ΦΕΚ 108 Α/06-05-2014) : Ρυθμιστικ μτρα για την αλιεα του αχινο του εδους Paracentrotus lividus.
Π.Δ. 64/14 (ΦΕΚ-106 Α/5-5-14) : Περιορισμς συναρμοδιοττων Υπουργν κατ την κδοση διοικητικν πρξεων
Π.Δ. 62/14 (ΦΕΚ-105 Α/29-4-14) : Για τη λειτουργα του θεσμο της ηλεκτρονικς επιτρησης υπδικων, κατδικων και κρατομενων σε δεια και την πιλοτικ εφαρμογ του
Π.Δ. 59/14 (ΦΕΚ-102 Α/22-4-14) : Τροποποηση και συμπλρωση του π.δ. 200/93 "Περ οδοιπορικν εξδων Εσωτερικο του Στρατιωτικο Προσωπικο των ΕΔ" (Α 75)
Π.Δ. 58/14 (ΦΕΚ-101 Α/22-4-14) : Ορισμς ημρες διεξαγωγς και διρκειας της ψηφοφορας για την εκλογ των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου
Π.Δ. 55/14 (ΦΕΚ-91 Α/14-4-14) : Κανονισμς Εσωτερικς Λειτουργας της Ανεξρτητης Αρχς "Συνγορος του Καταναλωτ"
Π.Δ. 51/14 (ΦΕΚ-86 Α/9-4-14) : Ρθμιση θεμτων Ελληνικς Αστυνομας
Π.Δ. 43/14 (ΦΕΚ-76 Α/28-3-14) : Τροποποηση του Π.Δ. 395/93 (Α 166) "Οροι, προυποθσεις και διαδικασα για την δρυση, λειτουργα και μεταββαση Κντρων Αποθεραπεας και Αποκατστασης απ φυσικ ΝΠΙΔ
Π.Δ. 39/14 (ΦΕΚ-75 Α/28-3-14) : Αξιολγηση των μαθητν του Γυμνασου, συμπλρωση διατξεων περ απουσιν των μαθητν Γυμνασων, λξη μαθημτων στο Γυμνσιο και λοιπς διατξεις
Π.Δ. 38/14 (ΦΕΚ-72 Α/24-3-14) : Τροποποηση του Π.Δ/τος 180/83 (Α 71) "Σσταση Ειδικς Υπηρεσας Δημοσων Εργων (ΕΥΔΕ) για την εκτλεση του ργου Αποχτευσης και Επεξεργασας Λυμτων Μεζονος Πρωτεουσας", πως τροποποιημνο ισχει

ΠΥΣ 11/14 (ΦΕΚ-90 Α/11-4-14) : Ρθμιση θεμτων κατ εφαρμογ της παρ. 11 του ρθρου 6α του ν. 3864/10 πως προστθηκε με την υποπαρ. Α3 της παρ. Α του ρθρου δευτρου του ν. 4254/14

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 13822/1089/14 (ΦΕΚ-1227 Β/14-5-14) : Κριτρια προσδιορισμο των "ειπρξιμων" ληξιπροθσμων για τη διαββαση στο Κντρο Εσπραξης Ασφαλιστικν Οφειλν (ΚΕΑΟ) των οφειλετν του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1123/14 (ΦΕΚ-1220 Β/14-5-14) : Μεταβολ της διεθυνσης κατοικας, των στοιχεων του δελτου αστυνομικς ταυττητας καθς και των προσωπικν στοιχεων των φορολογουμνων, με ηλεκτρονικς διαδικασες
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1131/14 (ΦΕΚ-1232 Β/14-5-14) : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1258 (ΦΕΚ-3101 Β/6-12-13) με το Παρρτημα Δ που αφορ στον Κανονισμ Διαχερισης και Λειτουργας του Συστματος Μητρων Τραπεζικν Λογαριασμν και Λογαριασμν Πληρωμν
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. ΜΦ/512.11/1932/13-5-14 : Δημοσευση Ν. 4177/13 - Κατργηση Ν.Δ. 136/46 και Ν. 3668/08 - Δημοσευση αρ. Α2/861/13 ΥΑ - Κατργηση ΑΔ 07/09
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ10Β/0004110/ΕΞ2014/2749/28-4-14 : Συμπλρωση της υπ αριθμ. Δ10Β/1027032/ΕΞ2014/0033 (ΦΕΚ Β 328/13-2-14) κ.υ.α. περ απευθεας παραχρησης, με αντλλαγμα, του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους Οργανισμος Τοπικς Αυτοδιοκησης (ΟΤΑ) Α βαθμο
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/222/ΟΙΚ.12119/14-5-14 : Οδηγες για την κινητικτητα των υπαλλλων που τθηκαν σε διαθεσιμτητα δυνμει του ρθρου 90 του ν. 4172/13, πως ισχει
ΥΠ.ΥΓ. Υ10Α/ΓΠ/ΟΙΚ.42126/14-5-14 : Αξιολγηση και κατταξη στον κλδο ιατρν - οδοντιτρων ΕΣΥ των ΠΕ ιατρν - οδοντιτρων πλρους και αποκλειστικς απασχλησης των ΔΥΠε
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/38854/0022/15-5-14 : Παροχ οδηγιν σχετικ με τον καθορισμ αποδοχν προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου, που απασχολεται στο Δημσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και των αναπληρωτν εκπαιδευτικν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1137/13-5-14 : Εκπτωση δαπανν επιστημονικς και τεχνολογικς ρευνας απ τα ακαθριστα σοδα των επιχειρσεων, σμφωνα με τις διατξεις της περ. ια της παρ. 1 του ρθρου 31 του ν. 2238/94, για το οικονομικ τος 2014
ΥΠ.ΥΓ. 38907/14 (ΦΕΚ-1222 Β/14-5-14) : Επικαιροποιημνος κατλογος μη συνταγογραφομενων φαρμκων (ΜΗΣΥΦΑ)
Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚ/Α/5011386/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-1214 Β/13-5-14) : Καθορισμς των ορων, των προυποθσεων, των δικαιοχων προς επιστροφ προσπων, των ποσοττων για τις οποες υπολογζεται η επιστροφ, της διαδικασας επιστροφς του ΕΦΚ, και του τρπου ελγχου της νμιμης χρησιμοποησης του πετρελαου εσωτερικς κασης κινητρων, της περπτωσης στ της παρ. 1 του ρθρου 73 του ν. 2960/01 (ΦΕΚ-265 Α) το οποο χρησιμοποιεται αποκλειστικ στη γεωργα
Κ.Υ.Α. 145893/14 (ΦΕΚ-1212 Β/13-5-14) : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ αριθμ. 145026/14 κ.υ.α. (Β 31)
ΥΠ.ΕΣ. 19516/14 (ΦΕΚ-1213 Β/13-5-14) : Συμπλρωση Διακομματικς Επιτροπς Εκλογν
ΥΠ.ΥΓ. Υ7Β/ΓΠ/41971/14-5-14 : Λξη μαθημτων διδακτικο τους 2013-2014 και πργραμμα εξετσεων
ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.42007/14-5-14 : Διενργεια κτακτων υγειονομικν ελγχων σε λονα παρκ, τσρκο, παιδικς χαρς, παιδτοπους
ΙΚΑ 38/14-5-14 : "Α. Χοργηση Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (ΕΚΑΣ) απ 1-1-2014 - Β. Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 8 παρ. 1 του ν. 4237/14
ΕΟΠΥΥ 17831/14-5-14 : Παρτση ισχος βιβλιαρων ασθενεας ασφαλισμνων του ΟΠΑΔ
ΥΠ.ΕΣ. 19024/11-5-14 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Ονματα και εμβλματα κομμτων και συνασπισμν συνεργαζομνων κομμτων και υποψηφων μελν στο Ευρωπαικ Κοινοβολιο για τις εκλογς της 25ης Μαου 2014
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.40021/10079/393/12-5-14 : Γνωστοποηση των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 178 του ν. 4261/14 (Α 107)
ΥΠ.ΕΣ. 48981/13/9-5-14 : Χοργηση δειας σκησης ιδιωτικο ργου
ΥΠ.ΕΣ. 19216/11-5-14 : Παροχ κπτωσης για τους διακινομενους δικαστικος αντιπροσπους κατ τις προσεχες δημοτικς και περιφερειακς εκλογς της 18ης Μαου 2014 και των επαναληπτικν τους καθς και των Ευρωεκλογν της 25ης Μαου 2014
ΥΔΙΜΗΔ 11/14 (ΦΕΚ-1205 Β/13-5-14) : Ανακονωση για το προσωπικ που χει τεθε σε διαθεσιμτητα κατ εφαρμογ κοινν υπουργικν αποφσεων και διαπιστωτικν πρξεων οι οποες εκδθηκαν κατ εφαρμογ του ρθρου 90 του Ν. 4172/13 (Α 167), πως ισχει
ΥΠΑΙΘ Φ.251/73359/Β6/12-5-14 : Διακνηση γραπτν των πανελληνων εξετσεων ΓΕΛ και ΕΠΑ-Β 2014
ΥΠΑΙΘ Φ.251/73346/Β6/12-5-14 : Πανελλαδικς εξετσεις μαθητν και αποφοτων με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες
ΥΠΑΙΘ Φ.151/73342/Β6/12-5-14 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων ΕΠΑΛ (Ομδα Α) και μαθημτων ειδικτητας (Ομδα Β) με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες τους 2014
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔ/Β2.Δ/219/ΟΙΚ.11967/12-5-14 : Παροχ στοιχεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Α/1069048/ΕΞ2014/2-5-14 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του ν. 4174/13 "Κδικας Φορολογικς Διαδικασας"
ΥΠ.ΕΣ. 19271/13-5-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα "Ευρπη για τους Πολτες, 2014-2020" : Επιδτηση αδελφοποισεων πλεων, δικτων πλεων και ργων για την ευρωπαικ μνμη
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 5919/62354/13-5-14 : Βλτιστες Εργασιακς Πρακτικς Χρσης Γεωργικν Φαρμκων
Κ.Υ.Α. 15960/14 (ΦΕΚ-1197 Β/12-5-14) : Συγκρτηση ειδικν εκλογικν συνεργεων που θα απασχοληθον, για την αντιμετπιση των εκτκτων αναγκν κατ την προπαρασκευ και διεξαγωγ των εκλογν της 18ης και 25ης Μαιου, για την ανδειξη των αιρετν αρχν των δμων και των περιφερειν, καθς και των Ελλνων μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/507/10766/12-5-14 : Παρταση προθεσμιν για την εφαρμογ των διατξεων του Π.Δ. 318/92, πως τροποποιθηκε με τις διατξεις του ν. 4250/14
ΥΠ.ΕΣ. 16058/22-4-14 : Προκρυξη εκλογν για την ανδειξη των Ελλνων μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και ορισμς ημρας διεξαγωγς της ψηφοφορας
ΥΠ.ΕΣ. 19013/11-5-14 : Ανρτηση αφσας ευρωεκλογν Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 19014/9-5-14 : Παροχ κπτωσης για τους διακινομενους δικαστικος αντιπροσπους, κατ τις προσεχες δημοτικς και περιφερειακς εκλογ της 18ης Μαου και των επαναληπτικν τους καθς και των Ευρωεκλογν της 25ης Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/7391/14/ΕΓΚ.26/8-5-14 : Περ επιθερησης ληξιαρχικν βιβλων
ΥΠΑΙΘ Φ.151/73342/Β6/12-5-14 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων ΕΠΑΛ (Ομδα Α) και μαθημτων ειδικτητας (Ομδα Β) με αναπηρα και ειδικς εκπαιδευτικς ανγκες τους 2014
ΥΠΑΙΘ Φ.151/73293/Β6/12-5-14 : Οδηγες για την εισαγωγ στη Τριτοβθμια Εκπαδευση Ελλνων του εξωτερικο και τκνων Ελλνων υπαλλλων που υπηρετον στο εξωτερικ για το τος2014
Κ.Υ.Α. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ15/18/11237/14 (ΦΕΚ-1192 Β/12-5-14) : Τροποποηση της αριθμ. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.15/21/16507/7-6-13 (φεκ-1415 Β/2013) κ.υ.α. περ καθορισμο των διοικητικν διαδικασιν εκτπωσης βεβαισεων αποδοχν συντξεων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πρτην ΤΑΠΟΤΕ τους 2012, οι οποες διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ)
ΥΠ.ΕΣ. 19223/ΕΓΚ.27/12-5-14 : Συγκντρωση και μετδοση των αποτελεσμτων των δημοτικν και περιφερειακν εκλογν της 18ης Μαου 2014
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β2/ΟΙΚ.11805/12-5-14 : Διευκρινσεις για τους υπαλλλους σε διαθεσιμτητα που αναμνουν πιστοποιητικ αναπηρας απ τα ΚΕΠΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1133/8-5-14 : Μη επιβολ Φρου Συγκντρωσης Κεφαλαων κατ την σσταση των εταιρειν
ΥΠΥΜΕΔΙ 17874/1152/14, ΦΕΚ-1180 Β/8-5-14 : Τροποποηση της απφασης με αρ. 59555/2459/00 (Β 1261) "Καθορισμς της διαδικασας και του τρπου σφργισης των εγκαταστσεων υγρν καυσμων"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1132/8-5-14 : Βεβαωση και καταβολ κατπιν αιτσεων διοικητικς επλυσης της διαφορς ενπιον της Επιτροπς Διοικητικς Επλυσης Φορολογικν Διαφορν (ΕΔΕΦΔ) του ρθρου 70Α του ν. 2238/94
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/47/ΟΙΚ.11748/12-5-14 : Ανακονωση για την πλρωση θσεων Εθνικν Εμπειρογνωμνων στην Ευρωπαικ Επιτροπ (με απσπαση)
ΥΠ.ΕΣ. 18464/7-5-14 : Εκπτσεις εισιτηρων σε δικαστικος αντιπροσπους, εφρους και εκλογες κατ τις προσεχες εκλογς για την ανδειξη των δημοτικν και περιφερειακν αρχν της 18ης Μαου 2014 και τις επαναληπτικς τους καθς και των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 25ης Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 18667/8-5-14 : Υπδειγμα προγρμματος εκλογς ρθρου 23 ν. 3852/10 "Να Αρχιτεκτονικ της Αυτοδιοκησης και της Αποκεντρωμνης Διοκησης - Πργραμμα Καλλικρτης" (Α 87)
ΥΠ.ΕΣ. 18668/8-5-14 : Υπδειγμα προγρμματος εκλογς για τις Περιφερειακς εκλογς της 18ης Μαου 2014 "ν.3852/10 "Να Αρχιτεκτονικ της Αυτοδιοκησης και της Αποκεντρωμνης Διοκησης - Πργραμμα Καλλικρτης" (Α 87)
ΥΠ.ΕΣ. 11996/7-5-14 : Τοποθτηση προισταμνων οργανικν μονδων ΟΤΑ α βαθμο και αναπλρωση αυτν
Κ.Υ.Α. 18989/14 (ΦΕΚ-1189 Β/10-5-14) : Καθορισμς του ψους της ειδικς αποζημωσης και των οδοιπορικν εξδων των διοριζομνων εποπτν, εφρων, αντιπροσπων της δικαστικς αρχς κλπ. για τη διενργεια των δημοτικν και περιφερειακν εκλογν της 18ης Μαου 2014 και των επαναληπτικν της 25ης Μαου 2014 και των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 25ης Μαου 2014, καθς και του τρπου καταβολς τους
Κ.Υ.Α. 18914/14 (ΦΕΚ-1187 Β/9-5-14) : Καθορισμς κατηγοριν των παροχν και διευκολνσεων, οι οποες συνυπολογζονται στις εκλογικς δαπνες των πολιτικν κομμτων και συνασπισμν και των υποψφιων μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου στις εκλογς της 25ης Μαου 2014
Κ.Υ.Α. 23615/651/Ε103/14 (ΦΕΚ-1184 Β/9-5-14) : Καθορισμς καννων, ρων και προυποθσεων για την εναλλακτικ διαχεριση των αποβλτων ειδν ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο (ΑΗΗΕ), σε συμμρφωση με τις διατξεις της Οδηγας 2012/19/ΕΚ, "σχετικ με τα απβλητα ηλεκτρικο και ηλεκτρονικο εξοπλισμο (ΑΗΗΕ), του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 4ης Ιουλου 2012 και λλες διατξεις
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1131/6-5-14 : Συμπλρωση της ΠΟΛ.1258/13 με το Παρρτημα Δ που αφορ στον Κανονισμ Διαχερισης και Λειτουργας του Συστματος Μητρων Τραπεζικν Λογαριασμν και Λογαριασμν Πληρωμν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1125/16-4-14 : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς των διατξεων της παρ. 6 του ρθρου 5 του ν. 4174/13 (Α 170), για την ηλεκτρονικ κοινοποηση πρξεων της Φορολογικς Διοκησης
ΥΠ.ΥΓ. Υ7Β/ΓΠ/ΟΙΚ.40818/9-5-14 : Λειτουργα των ΕΠΑΣ κατ τη διενργεια των Εκλογν
Κ.Υ.Α. Υ9Α/ΟΙΚ.37139/14 (ΦΕΚ-1181 Β/8-5-14) : Καθορισμς ψους αμοιβς και αριθμο επισκψεων των συμβεβλημνων ιατρν με τον ΕΟΠΥΥ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1130/8-5-14 : Κοινοποηση των διατξεων της υποπαρ. ΙΓ3 του ρθρου πρτου του ν. 4254/14 σχετικ με την κδοση πιστωτικο τιμολογου απ τους παραγωγος ηλεκτρικς ενργειας
ΥΠ.ΕΣ. Δ18Β/5011115/ΕΞ2014/8-5-14 : Κοινοποηση απφασης Υπ.Οικ. αναφορικ με τις προυποθσεις και τα δικαιολογητικ κυκλοφορας ΙΧ επιβατικν αυτοκιντων απ πρσωπα με συνθη κατοικα στην Ελλδα που εργζονται σε λλο κρτος - μλος της ΕΕ
ΥΠ.ΕΣ. 18672/8-5-14 : Καθορισμς εκλογικν τμημτων και καταστημτων ψηφοφορας στα λοιπ κρτη - μλη της Ευρωπαικς Ενωσης για τις εκλογς ανδειξης των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 24ης Μαου 2014
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 14422/302/14 (ΦΕΚ-1177 Β/8-5-14) : Χοργηση ειδικς δειας απουσας με αποδοχς, για την σκηση του Εκλογικο δικαιματος κατ τις προσεχες διπλς εκλογς για την ανδειξη των δημοτικν και περιφερειακν αρχν της 18ης Μαου 2014, καθς και κατ τις επαναληπτικς και την ψηφοφορα για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 25ης Μαου 2014
Κ.Υ.Α. 8646/14 (ΦΕΚ-1178 Β/8-5-14) : Οροι, προυποθσεις και χρνος προβολς κατ την προεκλογικ περοδο των πολιτικν κομμτων και των συνασπισμν κομμτων και πολιτικν κινσεων, που κατθεσαν δλωση κατρτισης συνδυασμο για τη συμμετοχ τους στις εκλογς της 25ης Μαου για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου, που αναλογον στην Ελλδα, απ τους δημσιους και ιδιωτικος ενημερωτικος ραδιοφωνικος και τηλεοπτικος σταθμος ελεθερης λψης καθς και τους φορες παροχς συνδρομητικν ραδιοφωνικν και τηλεοπτικν υπηρεσιν κθε μορφς
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1125/14 (ΦΕΚ-1171 Β/7-5-14) : Καθορισμς λεπτομερειν εφαρμογς των διατξεων της παρ. 6 του ρθρου 5 του Ν. 4174/13 (Α 170), για την ηλεκτρονικ κοινοποηση πρξεων της Φορολογικς Διοκησης
Κ.Υ.Α. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.15/22/9512/14 (ΦΕΚ-1172 Β/7-5-14) : Ενταξη στα ΚΕΠ της διαδικασας υποβολς αιτσεων συμμετοχς στα προγρμματα Λογαριασμο Αγροτικς Εστας (ΛΑΕ) αρμοδιτητας ΟΓΑ και διανομς των αντστοιχων Δελτων και κατργηση των κοινν υπουργικν αποφσεων υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/4439/2-3-06 (ΦΕΚ-280 Β/2006) και υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/21954/2-11-05 (ΦΕΚ-1602 Β/2005)
Κ.Υ.Α. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ.15/25/10404/14 (ΦΕΚ-1172 Β/7-5-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ15/62/21658/12-10-10 απφαση (ΦΕΚ-1644 Β/14-10-10) των Υφυπουργν Εσωτερικν, Αποκντρωσης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, Περιβλλοντος, Ενργειας και Κλιματικς Αλλαγς με θμα "Καθορισμς της διοικητικς διαδικασας υποβολς ατησης για νταξη στο Κοινωνικ Οικιακ Τιμολγιο ηλεκτρικς ενργειας, η οποα διεκπεραινεται και μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Φ.2/1082/14 (ΦΕΚ-1173 Β/7-5-14) ; Τροποποηση της απφασης για τον ορισμ υπαλλλων για την παροχ υπηρεσιν διακρβσης μετρητικν οργνων
ΥΠ.ΕΣ. 18663/ΕΓΚ.25/8-5-14 : Ασκηση του εκλογικο δικαιματος απ τους Ελληνες εκλογες που διαμνουν θα βρσκοντι στα λοιπ κρτη - μλη της Ευρωπαικς Ενωσης στις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2014 (ν. 1427/84)
ΥΠ.ΕΣ. 18659/ΕΓΚ.24/8-5-14 : Νομοθετικς ρυθμσεις για την Αποκεντρωμνη Διοκηση
Κ.Υ.Α. ΔΕΦΚ/Α/5010479/ΕΞ2014/7-5-14 : Διαδικασες και προδιαγραφς εγκατστασης και ελγχου ολοκληρωμνων συστημτων παρακολοθησης εισρον-εκρον στις φορολογικς αποθκες και στις αποθκες τελωνειακς αποταμευσης ενεργειακν προιντων. Απαιτσεις συμμρφωσης, λειτουργας, καταγραφς και διασφλισης των μετρσεων και ηλεκτρονικς αποστολς δεδομνων. Χρονοδιγραμμα εφαρμογς, εδος και περιεχμενο των στοιχεων που παρχονται απ το σστημα αυτ
ΥΠ.ΕΣ. 17778/2-5-14 : Χοργηση χαρτιο στα κμματα και στους συνασπισμος συνεργαζμενων κομμτων για την εκτπωση των ψηφοδελτων που θα χρησιμοποιηθον στις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 25ης Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 17802/3-5-14 : Χοργηση χαρτιο στα κμματα
ΙΚΑ Π13/16/6-5-14 : Χοργηση επιδματος αεροθεραπεας
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.31.38/1825/8516/5-5-14 : Εκδοση Προεδρικο Διατγματος για την αναγνριση προυπηρεσας στον ιδιωτικ τομα
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/36123/0026/7-5-14 : Πληρωμ οφελν ΔΕΚΟ.
ΥΠ. ΥΓ. 38733/14 (ΦΕΚ 1144 Β/06-05-2014) : Τροποποποηση του ρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ. 3457 (ΦΕΚ 64/Β/16-01-2014) Υπουργικς Απφασης, «Ρθμιση θεμτων τιμολγησης φαρμκων.
ΥΠΑΙΘ Φ.151/69877/Β6/7-5-14 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων Ελλνων του Εξωτερικο στις προκαταρκτικς δοκιμασες των Στρατιωτικν Σχολν.
ΥΠΑΙΘ 69230/Α3/6-5-14 : Χοργηση δειας δρυσης και λειτουργας σε χρους λατρεας ετερδοξων και ετερθρησκων θρησκευτικν κοινοττων.
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.18.27/2155/ΟΙΚ.11366/-6-5-14 : Μη αναστολ υπηρεσικν μεταβολν και κανονικν αδειν, χοργηση αδειν στους υπαλλλους για την σκηση του εκλογικο δικαιματος.
ΥΠ.ΕΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 11921/253/14 (ΦΕΚ-1130 Β/5-5-14) : Οροι και προυποθσεις τρησης του Ειδικο Βιβλου τροποποησης ωραρου εργασας και υπερωριν που καθιερθηκε με την παρ. 2 του ρθρου 14 του Ν. 4225/14
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 21321/ΟΙΚ.Φ.109.1/14 (ΦΕΚ-1132 Β/5-5-14) : Οργνωση, διρθρωση και λειτουργα των Περιφερειακν Πυροσβεστικν Διοικσεων του Πυροσβεστικο Σματος
ΙΚΑ 35/6-5-14 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 12 του Ν. 4225/14
ΥΠ.ΥΓ. Υ7Β/ΓΠ/32458/6-5-14 : Εγγραφς μαθητν - τριν Βοηθν Νοσηλευτν αρμοδιτητας του Υπουργεου κατ το σχολικ τος 2014-2015
ΟΑΕΕ 13/6-5-14 : Ρθμιση οφειλν εκτς Μηχανογραφικο Συστματος, απ αναδρομικ αλλαγ ασφαλιστικς κατηγορας
ΟΑΕΔ 36877/6-5-14 : Λξη μαθημτων, προαγωγικς και απολυτριες εξετσεις σχολικο τους 2013-14
ΙΚΑ Σ70/36/ΕΓΚ.34/5-5-14 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 1 του ρθρου 141 του ν. 4251/14 περ παρτασης χοργησης συνταξιοδοτικν παροχν που ληξαν και εκκρεμε εξταση των ασφαλισμνων απ τις υγειονομικς επιτροπς ΚΕΠΑ. Συμπληρωματικς οδηγες
ΥΠΕΚΑ 4044/30-4-14 : Εφαρμογ των ρθρων 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 του Ν. 4178/13
ΒΟΥΛΗ 3622/2491/14, ΦΕΚ-1090 Β/30-4-14 : Κρτηση απ τις μηνιαες τακτικς αποδοχς των υπαλλλων της Βουλς υπρ ΛΑΥΒ, για την κλυψη δαπνης ασφλισης προστατευμενων μελν της οικογνεις τους
ΒΟΥΛΗ 3623/2492/14, ΦΕΚ-1090 Β/30-4-14 : Συμπλρωση απφασης σχετικ με τη δυναττητα πρσληψης εναλλακτικο επιστημονικο συνεργτη για την υποβοθηση του Κοινοβουλευτικο ργου Βουλευτ Ευρωβουλευτ
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1221/50912/14, ΦΕΚ-1090 Β/30-4-14 : Υπολογισμς της δυναμικτητας των σφαγεων οπληφρων ζων με μετρσιμες παραμτρους και μεγθη
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 12943/941/14 (ΦΕΚ-1096 Β/30-4-14) : Καθορισμς ψους Δρου εορτν Πσχα 2014 των Εφημεριδοπωλν λης της Χρας
Κ.Υ.Α. 17752/14 (ΦΕΚ-1112 Β/2-5-14) : Καθορισμς του αριθμο εποπτν εκλογν και των προθεσμιν για το διορισμ και την φιξη αυτν και των γραμματων τους στην οικεα πρεσβευτικ προξενικ αρχ, για την ψηφοφορα των Ελλνων που διαμνουν στα λοιπ κρτη μλη της Ευρωπαικς Ενωσης κατ τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2014
ΥΠ.ΥΓ. Υ5Α/ΓΠ/ΟΙΚ.33542/14 (ΦΕΚ-1089 Β/30-4-14) : Τρηση Πληροφοριακο Συστματος Παρακολοθησης Μονδων Ψυχικς Υγεας
Κ.Υ.Α. 2944/14 (ΦΕΚ-1098 Β/30-4-14) : Σστημα Πιστοποησης Αρχικς Επαγγελματικς Κατρτισης των αποφοτων των Ινστιτοτων Επαγγελματικς Κατρτισης (ΙΕΚ) και των Σχολν Επαγγελματικς Κατρτισης (ΣΕΚ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1112/14 (ΦΕΚ-1085 Β/30-4-14) : Τροποποηση του ρθρου 3 της Φ.1815/1013/06 "Οροι και διατυπσεις που διπουν τη διαδικασα βεβαωσης και εισπραξης του ΕΦΚ που αναλογε στους Λιθνθρακες, Λιγντες και οπτνθρακες, των κωδικν ΣΟ 2701, 2702 και 2704
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ2/ΟΙΚ.38801/30-4-14 : Αποστολ στοιχεων ποιτητας πσιμου νερο της τριετας 2011, 2012 και 2013 για ενημρωση της Ευρωπαικς Επιτροπς
ΥΠΑΙΘ Φ.351.5/43/67822/Δ1/5-5-14 : Αδειες εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας και Δευτροβθμιας εκπαδευσης
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.8064/587/2-5-14 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου πρτου, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ4 και ΙΑ6 του ν. 4254/14
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.8063/586/2-5-14 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου πρτου, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ3 του ν. 4254/14
ΥΠ.ΕΣ. 17799/ΕΓΚ.23/3-5-14 : Πληροφορες και οδηγες για την προετοιμασα και διενργεια των δημοτικν και περιφερειακν εκλογν της 18ης Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 17777/ΕΓΚ.22/2-5-14 : Διευκολνσεις για την σκηση του εκλογικο δικαιματος απ πολτες με αναπηρα για τις αυτοδιοικητικς εκλογς της 18ης Μαου 2014 και των επαναληπτικν τους, καθς και των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 25ης Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 17780/2-5-14 : Υπολογισμς αριθμο υποψηφων και απ τα δο φλα
ΥΠΥΜΕΔΙ 9361/1268/2-5-14 : Πρσβαση και εξυπηρτηση ΑμεΑ στις εγκαταστσεις Ιδιωτικο ΚΤΕΟ
ΙΚΑ Π06/44/5-5-14 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με το ρθρο 7 του Ν. 4238/14
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ18Α/5010437/ΕΞ2014/2-5-14 : Κοινοποηση διατξεων του ν. 4254/14 "Μτρα στριξης και ανπτυξης της ελληνικς οικονομας στο πλασιο εφαρμογς του ν. 4046/12 και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-85 Α) - Παροχ διευκρινσεων επ των κοινοποιουμνων διατξεων
ΙΚΑ Γ32/13/2-5-14 : Δρσεις για την επιτχυνση των απονομν συντξεων
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔ/Β2.Δ/213/ΟΙΚ,11097/30-4-14 : Σχετικ με Καταργσεις, Συγχωνεσεις Νομικν Προσπων και Υπηρεσιν του Δημοσου Τομα του ν. 4250/14
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/1244/2-5-14 : Παροχ διευκρινσεων αναφορικ με το παρβολο τελν δημοσευσης στο ΦΕΚ ως δικαιολογητικ καταχρισης στο ΓΕΜΗ
ΥΠ.ΕΣ. 17449/30-4-14 : Διενργεια κτακτων ελγχων σε παιδτοπους, παιδικς χαρς και παιδικος σταθμος
ΥΠ.ΕΣ. 17760/2-5-14 : Ανακρυξη συνδυασμν
ΥΠ.ΕΣ. 17701/2-5-14 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-4-2014 ως 30-6-2014 και απολογιστικν στοιχεων κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2014 ως 31-3-2014
ΥΠΥΜΕΔΙ Β/25788/2075/30-4-14 : Σσταση στο Νο Ταχυδρομικ Ταμιευτριο του ειδικο λογαριασμο με ττλο "Ειδικς Λογαριασμς Εισφορς 1% του ρθρου 13 του ν. 2963/01 για οικονομικ ενσχυση και εκσυγχρονισμ των ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ
ΥΠ.ΥΓ. Υ10Δ/ΟΙΚ.38400/2-5-14 : Παρχονται διευκρινσεις σχετικ με το ρθρο 42 του Ν. 4238/14
Κ.Υ.Α. 17432/14, ΦΕΚ-1077 Β/30-4-14 : Κατανομ κρατικς οικονομικς ενσχυσης τους 2014 στα δικαιοχα πολιτικ κμματα
Κ.Υ.Α. 17433/14, ΦΕΚ-1077 Β/30-4-14 : Καθορισμς ποσου εκλογικς χρηματοδτησης των Πολιτικν Κομμτων των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 25ης Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 17434/14, ΦΕΚ-1077 Β/30-4-14 : Κατανομ ποσοστο 50% + 10% της εκλογικς χρηματοδτησης στα δικαιοχα πολιτικ κμματα για τη διενργεια των εκλογν για την ανδειξη των Μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 25ης Μαου 2014
Κ.Υ.Α. 8059/14 (ΦΕΚ-1075 Β/30-4-14) : Οροι, προυποθσεις και χρνος προβολς κατ την προεκλογικ περοδο των πολιτικν κομμτων και συνασπισμν κομμτων που εκπροσωπονται στο Ευρωπαικ Κοινοβολιο και στη Βουλ των Ελλνων απ τους δημσιους και ιδιωτικος ενημερωτικος ραδιοφωτικος και τηλεοπτικος σταθμος ελεθερης λψης ....
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1126/14 (ΦΕΚ-1076 Β/30-4-14) : Παρταση προθεσμας υποβολς των δηλσεων φορολογας εισοδματος οικονομικο τους 2014 των υπχρεων της παρ. 4 του ρθρου 2 του ν. 2238/94 (ΟΕ, ΕΕ κλπ.) καθς και των οριστικν δηλσεων απ μισθωτς υπηρεσες και απ ελευθρια επαγγλματα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1127/14 (ΦΕΚ-1078 Β/30-4-14) : Παρταση του χρνου υποβολς των περιοδικν και εκκαθαριστικν δηλσεων ΦΠΑ με καληκτικ προθεσμα υποβολς την 30η Απριλου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 16959/28-4-14 : Αποστολ αποφσεων ανακρυξης συνδυασμν και υποψηφων για τις δημοτικς και περιφερειακς εκλογς της 18ης Μαου 2014
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1124/29-4-14 : Επικαιροποιημνες Αποφσεις περ αποδεικτικο ενημερτητας και βεβαωσης οφειλς ρθρου 12 του ΚΦΔ
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/02/47/ΦΝ433/ΕΓΚ.7/29-4-14 : Εφαρμογ ρθμισης για τις εγγυητικς καλς εκτλεσης
ΥΠ.ΕΣ. 16451/14 (ΦΕΚ-1054 Β/29-4-14) : Τροποποηση της υπουργικς απφασης με αριθμ. 11900/99 "Βιβλα Πρξεων Εφορευτικν Επιτροπν για τις εκλογς ανδειξης αντιπροσπων στο Ευρωπαικ Κοινοβουλο (Β 372)
ΥΠ.ΥΓ. 1974/14 (ΦΕΚ-1053 Β/29-4-14) : Ορισμς φορων διενργειας για την υλοποηση του Προγρμματος Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων Υγεας (ΠΠΥΦΥ), τους 2013, πιστσεις 2014 και εξουσιοδτηση για τη συγκρτηση συλλογικν οργνων για τη διεξαγωγ των διαγωνισμν
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Β/7/13439/1058/28-4-14 : Ενσχυση διαδικασιν εσπραξης ασφαλιστικν οφειλν
ΥΠ.ΕΣ. 16529/23-4-14 : Πργραμμα εθελοντικς ενδοαυτοδιοικητικς κινητικτητας (ρθρο 30 του ν. 4223/13, ως αντικαταστθηκε με το ρθρο 51 του ν. 4250/14 και το ρθρο 24 του ν. 4255/14)
ΥΠ.ΕΣ. 17110/ΕΓΚ.21/29-4-14 : Νες ρυθμσεις για την ανδειξη μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου
ΥΠΑΙΘ Φ.251/66158/Β6/29-4-14 : Προθεσμα υποβολς δικαιολογητικν για τη συμμετοχ υποψηφων στις προκαταρκτικς εξετσεις των Στρατιωτικν Σχολν ακαδημαικο τους 2014-2015
ΥΠΑΙΘ Φ.151/65591/Β6/29-4-14 : Πανελλαδικς εξετσεις υποψηφων ημερησων και εσπερινν ΕΠΑΛ ....
ΥΠΟΜΕΔΙ 21992/1465/11-4-14 : Διευκρινσεις περ των ογκομετρικν πινκων
ΥΠΟΜΕΔΙ 21766/1480/11-4-14 : Παροχ διευκρινσεων περ των Πρτυπων Περιβαλλοντικν Δεσμεσεων
ΥΠΑΙΘ 65490/Γ7/29-4-14 : Διαδικασα εγγραφς - επιλογς μαθητν στην Α τξη Γυμνασου των Μουσικν Σχολεων για το σχολικ τος 2014-2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1122/28-4-14 : Κοινοποηση των διατξεων των ρθρων 41,43,61 , της περ. στ της παρ. 1 και της παρ. 4 του ρθρου 62, της περ. στ της παρ. 1 και της παρ. 7 του ρθρου 64, του ρθρου 67Α καθς και του ρθρου 72 του ν. 4172/13, πως αυτς ισχουν στερα απ την τροποποηση τους με τον ν. 4254/14 (ΦΕΚ-85 Α) σχετικ με τη μεταββαση ακνητης περιουσας απ φυσικ πρσωπα
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ18Β/5009967/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-1046 Β/28-4-14) : Προυποθσεις και δικαιολογητικ κυκλοφορας ΙΧ επιβατικν αυτοκιντων απ πρσωπα με συνθη κατοικα στην Ελλδα που εργζονται σε λλο κρτος, μλος της Ευρωπαικς Ενωσης και χρησιμοποιον επιβατικ χημα ταξινομημνο στο λλο αυτ κρτος μλος στο νομα εταιρεας που εδρεει σε αυτ
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/851/14 (ΦΕΚ-1045 Β/28-4-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. Π1/1732/13 απφασης, αναφορικ με την υλοποηση προμηθειν μσω του Ενιαου Προγρμματος Προμηθεων (ΕΠΠ)
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/497/10000/28-4-14 : Παρταση προθεσμιν για την εφαρμογ των διατξεων του Π.Δ. 318/92, πως τροποποιθηκε με τις διατξεις του ν. 4250/14
ΟΑΕΔ 2/14 : Πργραμμα διαμονς παιδιν σε παιδικς κατασκηνσεις τους 2014
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΠ/Φ.2.9/37/10325/28-4-14 : Επαναφορ στην Υπηρεσα απ προσυνταξιοδοτικ διαθεσιμτητα
ΥΠ.ΕΣ. 16916/28-4-14 : Ρυθμσεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Εσωτερικν στο ν. 4257/14 σχετικ με θματα ργων και προμηθειν των ΟΤΑ Α και Β βαθμο
ΥΠ.ΕΣ. 13308/24-4-14 : Αποδοχ υπ αριθμ. 116/14 γνωμοδτηση του ΝΣΚ σχετικ με τα προβλεπμενα στις διατξεις του ρθρου 14 παρ. 1γ του ν. 3852/10 κωλματα και ασυμββαστα καταλαμβνουν τους υπαλλλους των δημοτικν νομικν προσπων ιδιωτικο δικαου οποιαδποτε και αν εναι η σχση εργασας τους ….
ΥΠ.ΕΣ. 16465/24-4-14 : Χοργηση κανονικν αδειν δημοσων υπαλλλων, στρατιωτικν κλπ., για τις ανγκες των δημοτικν και περιφερειακν εκλογν της 18ης Μαου 2014 και των επαναληπτικν εκλογν της 25ης Μαου 2014 καθς και των ευρωεκλογν της 25ης Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 16082/23-4-14 : Προσφορ κτακτης εκλογικς εργασας των υπαλλλων του Υπουργεου Εσωτερικν εν ψει των εκλογν της 18ης και 25ης Μαου 2014 για την ανδειξη των αιρετν αρχν των δμων και των περιφερειν καθς και των Ελλνων μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου
ΥΠ.ΕΣ. 16522/25-4-14 : Διρθωση σφλματος στην απφαση ΥΠ.ΕΣ "Πρωτοβθμιοι και Δευτεροβθμιοι Οργανισμο Τοπικς Αυτοδιοκησης της Χρας με το ν. 3852/10"
Κ.Υ.Α. 11252/804/14 (ΦΕΚ-1028 Β/24-4-14) : Κατρτιση προγρμματος διαμονς παιδιν σε παιδικς κατασκηνσεις σχετικ με τα προβλεπμενα του εδαφου γ της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4144/13 σχετικ με τον Ενιαο Λογαριασμ για την Εφαρμογ Κοινωνικν Πολιτικν (ΕΛΕΚΠ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1121/14 (ΦΕΚ-1036 Β/25-4-14) : Καθορισμς του τρπου υποβολς, του τπου και περιεχομνου της δλωης υπολογισμο του φρου υπεραξας απ τον φορολογομενο που μεταβιβζει ακνητη περιουσα σμφωνα με σα ορζονται στο ρθρο 41 του ν. 4172/13 καθς και της διαδικασας παρακρτησης και απδοσης του φρου απ τους συμβολαιογρφους
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1119/14 (ΦΕΚ-1035 Β/25-4-14) : Καθορισμς χρνου κτσης ακνητης περιουσας για την εφαρμογ του ρθρου 41 του ν. 4172/13 (φρος υπεραξας σε μεταβιβσεις ακνητης περιουσας)
ΙΚΑ Ε41/82/25-4-14 : Διαχεριση περιπτσεων ακιντων στα οποα χουν εκτελεσθε αυθαρετες κατασκευς χουν εγκατασταθε αυθερετες χρσεις και οι οποες ρθυμζονται με τις διατξεις του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174/τΑ/08-08-2013).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1120/25-4-14 : Φορολογικ μεταχεριση των αμοιβν που καταβλλονται για τεχνικς υπηρεσες, αμοιβς διοκησης, αμοιβς για συμβουλευτικς και παρμοιες υπηρεσες.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1117/25-4-14 : Εφαρμογ των διατξεων της περ. θ της παρ. 1 του ρθρου 24 του ν. 2238/1994, πως αυτς σχυαν πριν την κατργησ τους με τον ν. 4172/2013 για τα ποσ υπεραξας που αποκτθηκαν απ αλλοδαπος δικαιοχους χωρς μνιμη εγκατσταση στην Ελλδα.
ΙΚΑ Ε40/329/ΕΓΚ.32/25-4-14 : Πργραμμα επιχοργησης για την απκτηση εργασιακς εμπειρας, ανργων ηλικας 16 ως 24 ετν, ΚΥΑ 13251/15-10-2010 (ΦΕΚ 1655/τ.Β/2010)- Τροποποηση διατξεων.
ΚΥΑ 53551/ΙΑ/14 (ΦΕΚ 1017 Β/23-04-2014) : ροι και διαδικασα διενργειας αντισταθμιστικν μτρων σμφωνα με το π.δ. 38/2010 για το επγγελμα του φυσικοθεραπευτ.
ΚΥΑ Φ.110/3/330340/Σ.120/14 (ΦΕΚ 1026 Β/24-04-2014) : Ρθμιση θεμτων σχετικν με την κδοση δειας για την απκτηση με δικαιοπραξα εν ζω, εμπργματων ενοχικν δικαιωμτων του ρθρου 28 του Ν. 1892/1990 (Α 101).
ΥΠ.ΕΣ. 22-4-14 : Συμπλρωση υπαριθμ. 14/2014 εκλογικς εκυκλου.
ΥΠΟΜΕΔΙ Δ15/ΟΙΚ.8178/ΕΓΚ.6/25-4-14 : Παρταση ισχος βεβαισεων εγγραφς στο Μ.Ε.ΕΠ. σμφωνα με το αρθρο 30 του ν.4258/2014
ΥΠ.ΕΣ. 16533/24-4-14 : Υποχρεσεις δημοτικν υπηρεσιν ενψει της διενργειας των αυτοδιοικητικν εκλογν της 18ης Μαου 2014 και τυχν επαναληπτικν.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1116/24-4-14 : Κοινοποηση των διατξεων των Υποπαραγρφων Β.1 και Β.2, παργραφοι 1 και 2, της Παραγρφου Β του ρθρου τρτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7.4.2014) σχετικ με τους αγρτες και παροχ σχετικν διευκρινσεων.
ΥΠ.ΕΣ. 16449/ΕΓΚ.20/24-4-14 : Παραλειφθντες εκλογες
ΥΠ.ΕΣ. 16434/24-4-14 : Αποστολ στοιχεων εκλογικο σματος και πρταση καθορισμο τμημτων των Δμων της περιοχς ευθνης σας
ΥΠ.ΕΣ. 16326/ΕΓΚ.19/23-4-14 : Αναστολ προσλψεων και υπηρεσιακν μεταβολν κατ το χρονικ διστημα των περιφερειακν και δημοτικν εκλογν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1115/23-4-14 : Περιεχμενο τιμολογου κατ την πληση οχματος απ Ελληνα υποκεμενο στο ΦΠΑ προς αγοραστ εγκατεστημνο σε λλο κρτος - μλος
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1114/23-4-14 : Απαλλαγ μη απ ΦΠΑ στην παρδοση ρυμουλκν, καθς και στην παρδοση εφοδων
ΙΚΑ Π51/15/17-4-14 : Α) Επισημνσεις για τη διενργεια των συνεδρισεων των Υγειονομικν επιτροπν ΚΕΠΑ Β) Διευκρινσεις για την παραλαβ μη αιτημτων πολιτν για να υγειονομικ κρση πριν απ τη λξη ισχος της οριστικς γνωμτευσης Υγειονομικς Επιτροπς ΚΕΠΑ κ.α. - Δικριση περιπτσεων
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/ΟΙΚ.10468/24-4-14 : Ανακονωση Προκρυξης θσης υπαλλλου με σχση εργασας ορισμνου χρνου στον Ευρωπαικ Οργανισμ για την Ασφλεια και την Υγεα στην Εργασα (OSHA)
Κ.Υ.Α. 15694/17-4-14 : Εγκριση σναψης τετρακοσων πενντα μας (451) συμβσεων ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου για τη στελχωση των ΟΤΑ Α βαθμο και ΝΠΔΔ αυτν της χρας που παρχουν υπηρεσες ναντι αντιτμου απ τους ωφελομενους
Κ.Υ.Α. 87392/14 (ΦΕΚ-994 Β/22-4-14) : Κατρτιση νου πνακα φορων που συμμετχουν στην εφαρμογ του θεσμο της παροχς κοινωφελος εργασας
ΥΔΙΜΗΔ 10184/14 (ΦΕΚ-1012 Β/23-4-14) : Εκδοση της Εφημερδας της Κυβερνσεως για τη διενργεια δημοσιεσεων κατ τη διρκεια της προεκλογικς περιδου
ΥΠ.ΝΑΥΤ.ΑΙΓ. 3342.2.1/01/17-4-14 : Ν. 4256/14 (Α 92) "Τουριστικ πλοα και λλες διατξεις"
ΥΠ.ΕΣ. 16225/ΕΓΚ.18/22-4-14 : Οδηγες για τον τρπο διενργειας των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 25ης Μαου 2014
ΙΚΑ Α20/251/33/23-4-14 : Καθορισμς ημερομισθων Αποκλειστικν Αδελφν Νοσοκμων
ΥΠ.ΕΣ. 16128/ΕΓΚ.17/23-4-14 : Εκλογες που δεν θα μπορσουν να ασκσουν το εκλογικ τους δικαωμα στις προσεχες εκλογς για την ανδειξη των δημοτικν και περιφερειακν αρχν της 18ης Μαου και της 25ης Μαου 2014 καθς και των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 25ης Μαου 2014
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1113/15-4-14 : Κοινοποηση των διατξεων της περ. 10 της υποπαρ. Β2, των περιπτσεων 1 και 2 της υποπαρ. Δ2 και της υποπαρ. Δ4 του ρθρου τρτου του ν. 4254/14 (ΦΕΚ-85 Α) "Μτρα στριξης και ανπτυξης της ελληνικς οικονομας στο πλασιο εφαρμογς του ν. 4046/12 και λλες διατξεις
ΥΔΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.3/25/10225/22-4-14 : Ανακονωση Πρσκλησης για συμμετοχ στο Πργραμμα Επαγγελματικς Εκπαδευσης Εθνικν Εμπειρογνωμνων σε Γενικς Διευθνσεις της Ευρωπαικς Επιτροπς (με απσπαση) για το τος 2014
ΥΠ.ΕΣ. 15757/ΕΓΚ.16/17-4-14 : Εκλογικο κατλογοι και καθορισμς εκλογικν τμημτων και καταστημτων ψηφοφορας για τη διενργεια των δημοτικν και περιφερειακν εκλογν καθς και των επαναληπτικν και των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου, του Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 15641/ΕΓΚ.14/17-4-14 : Εγκκλιος υπ αριθμ. 14 για τη διενργεια των εκλογν της 18ης Μαου 2014 για την ανδειξη των ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 18653/17-4-14 : Εγκκλιος οδηγιν για την γκριση και χρηματοδτηση του ΠΔΕ 2014 και τον Προγραμματισμ δαπανν ΠΔΕ 2015-2017 σμφωνα με το Μεσοπρθεσμο Πλασιο Δημοσιονομικς Στρατηγικς 2014/2017
ΥΠ.ΕΣ. 15684/17-4-14 : Συγκρτηση και συμπλρωση Τοπικν Επιτροπν Ελγχου Εκλογικων Παραβσεων στις δρες των νομν
ΥΠ.ΕΣ. 15027/15-4-14 : Εγκαιρη παρδοση αιθουσν διδακτηρων για τη διαμρφωση αυτν σε καταστματα ψηφοφορας ενψει των προσεχν Δημοτικν και Περιφερειακν εκλογν της 18ης Μαου 2014 καθς και των επαναληπτικν της 25ης Μαου 2014 και των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 25ης Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 14997/14-4-14 : Ψηφοφορα των Ελλνων ναυτικν στο εξωτερικ κατ τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 15322/14 (ΦΕΚ-976 Β/17-4-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 10930/13/3/2014 (Β 646) απφασης "Ορισμς μορφς και διαστσεις ψηφοδελτων"
ΥΠ.ΕΣ. 15640/ΕΓΚ.13/17-4-14 : Εγκκλιος υπ αριθμ. 13 για τη διενργεια των εκλογν της 18ης Μαου 2014 για την ανδειξη των Περιφερειακν Αρχν
ΥΠ.ΕΣ. 15649/ΕΓΚ.15/17-4-14 : Ειδικο εκλογικο κατλογοι στρατιωτικν υπηρετοντων στις νοπλες δυνμεις στο Λιμενικ Σμα, προσωπικο της Ελληνικς Αστυνομας και του Πυροσβεστικο Σματος, ενψει των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 15000/14 (ΦΕΚ-973 Β/16-4-14) : Καθορισμς χρνου και τρπου υποβολς δλωσης απ τους στρατιωτικος , τους υπηρετοντες στις νοπλες δυνμεις στο Λιμενικ Σμα, το προσωπικ της Ελληνικς Αστυνομας και του Πυροσβεστικο Σματος για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος στις Βουλευτικς εκλογς και τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ33/5008435/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-972 Β/16-4-14) : Διαδικασα καθορισμο και ελγχου επτευξης στχων των οργανικν μονδων των τελωνεων Α και Β τξης και των Ελεγκτικν Υπηρεσιν Τελωνεων και θσπιση κριτηρων αξιολγησης τοων Προισταμνων των μονδων αυτν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1081/14 (ΦΕΚ-964 Β/16-4-14) : Κατργηση υποχρωσης θερησης των βιβλων και των στοιχεων για σκοπος ΦΠΑ που προβλπονται απ Υπουργικς Αποφσεις
ΥΠΕΚΑ 107987/1341/14 (ΦΕΚ-964 Β/16-4-14) : Ορισμς συντελεστ Μ, ο οποος χρησιμοποιεται για την εφαρμογ ορισμνων διατξεων του Π.Δ. 437/81
ΥΠΥΜΕΔΙ 9882/694/14 (ΦΕΚ-946 Β/15-4-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. υ.α. 49958/6532/13 "Επιτρεπμενες αλλαγς κυρων χαρακτηριστικν κυκλοφοροντων εκπαιδευτικν οχημτων"
Κ.Υ.Α. 8008/1/35-Α/14 (ΦΕΚ-946 Β/15-4-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 2/72000/0022 απ 4-12-2001 κυα "οδοιπορικ και λοιπ ξοδα, εκπαιδευτικ αποζημωση του αστυνομικο προσωπικο, των συνοριακν φυλκων και των ειδικν φρουρν της Ελληνικς Αστυνομας" (Β 1702)
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 998/46581/14 (ΦΕΚ-953 Β/15-4-14) : Αναπροσαρμογ ετσιου τιμματος χρσης ακιντου σμφωνα με την παρ. 5 περ. δ του ρθρου 10 του ν. 4061/12 πως αντικαταστθηκε και ισχει
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 9727/204/14 (ΦΕΚ-928 Β/14-4-14) : Καθορισμς της 1ης Μαου 2014, ως ημρας υποχρεωτικς αργας
Κ.Υ.Α. 2/24529/0022/14 (ΦΕΚ-928 Β/14-4-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. οικ. 2/13917/0022/12 (ΦΕΚ-414 Β) για τον καθορισμ αποδοχν του προσωπικο με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου ορισμνου χρνου που απασχολεται στο Δημσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και των αναπληρωτν εκπαιδευτικν
ΥΠ.ΕΣ. 15293/17-4-14 : Εορτασμς των Εθνικν Αγνων και της Εθνικς Αντστασης κατ του ναζισμο και του φασισμο
Κ.Υ.Α. 15261/14, ΦΕΚ-959 Β/16-4-14 : Ασκηση εκλογικο δικαιματος των κρατουμνων κατ τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου
Κ.Υ.Α. 15297/14, ΦΕΚ-959 Β/16-4-14 : Ασκηση εκλογικο δικαιματος Ελλνων ναυτικν που υπηρετον σε πλοα με ελληνικ σημεα, τα οποα ναυλοχον κατ την ημρα της ψηφοφορας σε ελληνικ λιμνια, κατ τις βουλευτικς εκλογς και τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου
Κ.Υ.Α. Δ12/1063601/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-960 Β/16-4-14) : Διανομ κοινωνικο μερσματος
ΥΠ.ΕΣ. 15150/14 (ΦΕΚ-955 Β/16-4-14) : Πρωτοβθμιοι και Δευτεροβθμιοι Οργανισμο Τοπικς Αυτοδιοκησης της Χρας με το Ν. 3852/10
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 2442/16-4-14 : Τροποποηση του θεσμικο πλαισου που αφορ την κρυξη περιοχν σε κατσταση κτακτης ανγκης Πολιτικς Προστασας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1110/16-4-14 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 4 του ρθρου 33 του ν. 4258/14 "Διαδικασα οριοθτησης και ρυθμσεις συναφν θεμτων για τα υδατορματα - ρυθμσεις Πολεοδομικς νομοθεσας και λλες διατξεις
ΥΠ.ΥΓ. Υ3Α/ΓΠ/ΟΙΚ.43308/16-4-14 : Διαδικασα εφαρμογς Ν. 4238/14 - Διευκρινσεις για τα Κντρα Υγεας και τις αποκεντρωμνες μονδες τους στο πλασιο νταξης και λειτουργας τους στο ΠΕΔΥ
ΥΠ.ΕΣ. 20698/ΕΓΚ.12/17-4-14 : Παροχ οδηγιν για την ορθ εφαρμογ των διατξεων του Κδικα Μετανστευσης και Κοινωνικς Ενταξης που ισχουν απ την ημερομηνα δημοσευσς του, τοι των παραγρφων 11 και 12 του ρθορυ 138 του ν. 4251/14
ΠΟΛ.1108/14, ΦΕΚ-937 Β/15-4-14 : Χρνος υποβολς της περιοδικς δλωσης ΦΠΑ
ΠΟΛ.1096/14, ΦΕΚ-937 Β/15-4-14 : Τπος και περιεχμενος της "Δλωσης - Ατησης και Αναλυτικς Κατστασης Δικαιολογητικν (ντυπο 010Α-ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014 Φ6 ΤΑΧΙS) για την επιστροφ ΦΠΑ στους αγρτες του ειδικο καθεσττος του ρθρου 41 του Κδικα ΦΠΑ
ΥΠ.ΕΣ. 14587/14 (ΦΕΚ-938 Β/15-4-14) : Ορισμς αριθμο δημοτικν συμβολων κθε εκλογικς περιφρειας του ρθρου 25 του ν. 3852/10 με βση τον πληθυσμ της, πως προκπτει απ την τελευταα απογραφ
ΥΠ.ΕΣ. 13697/14 (ΦΕΚ-935 Β/15-4-14) : Καθορισμς τεχνικν και διαδικαστικν ζητημτων, σχετικ με την οργνωση και λειτουργα της Κεντρικς Βσης Δεδομνων, την παροχ πρσβασης σε αυτν, τον τρπο και τον χρνο ενημρωσης για τα αναρτμενα σοδα και τις δαπνες των συνδυασμν και των υποψηφων, τη διασφλιση τρησης των προσωπικν δεδομνων
ΥΠ.ΕΣ. Φ.130181/10322/ΕΓΚ.11/16-4-14 : Τροποποισεις του Κδικα Ελληνικς Ιθαγνειας
ΥΠ.ΕΣ. 14955/14-4-14 : Εναρξη Διαδικτυακς Εφαρμογς Παρακολοθησης Εκλογικν Δαπανν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΣ/Γ/1063076/ΕΞ2014/15-4-14 : Ενημρωση των φορολογουμνων για την εκπλρωση των φορολογικν του υποχρεσεων
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/55/9899/15-4-14 : Μη αναστολ νορκης διοικητικς εξτασης
ΙΚΑ Γ36/02/3/16-4-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ενταξη οφειλετν του ΟΓΑ στο Μητρο Οφειλετν ΚΕΑΟ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1109/14-4-14 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. Α (τροποποηση διατξεων ν.δ. 356/74-ΚΕΔΕ) του τρτου ρθρου του κεφαλαου Β του ν. 4254/14 (ΦΕΚ-85 Α/7-4-14)
ΥΠΑΙΘ 59755/Δ1/15-4-14 : Μεταθσεις εκπαιδευτικν Πρωτοβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2013-14
ΥΠΑΙΘ 59747/Δ2/15-4-14 : Μεταθσεις εκπαιδυτικν Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης σχολικο τους 2013-14
ΥΠ.ΕΣ. 15290/15-4-14 : Εκδηλσεις μνμης της γενοκτονας των Ελλνων του Πντου
ΥΠ.ΕΣ. 15289/15-4-14 : Ημρα Φιλελληνισμο και Διεθνος Αλληλεγγης
ΥΠ.ΕΣ. 10645/10-4-14 : Κατρτιση νων Οργανισμν Εσωτερικς υπηρεσας των ΟΤΑ α και β βαθμο κατ το τελευταο εξμηνο της αυτοδιοικητικς περιδου
Κ.Υ.Α. 9734/Δ5/16/14 (ΦΕΚ-912 Β/11-4-14) : Καθορισμς αριθμο μαθητν των ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθον για πρακτικ σκηση στο Δημσιο Τομα κατ το σχολικ τος 2013-2014
Κ.Υ.Α. 340/14 (ΦΕΚ-924 Β/14-4-14) : Καθορισμς τλους για τη χρηματοδτηση της Ρυθμιστικς Αρχς Λιμνων (ΡΑΛ)
Κ.Υ.Α. Δ6Α/1059545/ΕΞ2014/14-4-14 (ΦΕΚ-922 Β/14-4-14) : Μετονομασα της Γενικς Διεθυνσης ΚΕΠΥΟ της Γενικς Γραμματεας Πληροφοριακν Σηυστημτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργεου Οικονομικν, ανακαθορισμς της εσωτερικς της διρθρωσης και σσταση Αυτοτελν Τμημτων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1107/14-4-14 : Υποβολ τροποποιητικν δηλσεων ΦΠΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1106/14-4-14 : Προυποθσεις δικαιολγησης εισοδματος απ μερσματα πλοιοκτηριτν εταιρειν
ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.32485/14-4-14 : Υγειονομικς προυποθσεις και Υγειονομικο λεγχοι στις Επιχειρσεις Υγειονομικο Ενδιαφροντος στα πλασια των διαδικασιν απλοστευσης και γνωστοποησης σε Επιχειρσεις Υγειονομικο Ενδιαφροντος
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.81/111/ΟΙΚ.9613/11-4-14 : Προθεσμα απογραφς προσωπικο Νομικν Προσπων Ιδιωτικο Δικαου, Δημοσων και Δημοτικν Επιχειρσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1101/7-4-14 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 18 του ν. 4233/14 "Τροποποηση διατξεων του ν. 3887/10" καθς και της κοινς απφασης των Υπουργν Οικονομικν και Υποδομν, Μεταφορν και Δικτων με αριθμ. Β1/οικ.17662/1345/14 "Καθορισμς του ψους της εισφορς υπρ του Δημοσου για τη χοργηση νας δειας κυκλοφορας φορτηγο δημοσας χρσης αυτοκιντου σμφωνα με το ρθρο 5 του ν. 3887/10
ΟΑΕΕ 12/11-4-14 : Λξη της ασφαλιστικς σχσης μλους ΔΣ Αννυμης Εταιρεας και μετχου με ποσοστ 3% και νω στο κεφλαιο αυτς, λγω απλειας της ιδιτητας του μλους του ΔΣ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Δ/5009182/ΕΞ2014/10-4-14 : Διευκρινσεις σχετικ με τον τρπο διαμρφωσης της φορολογητας αξας αυτοκιντων οχημτων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1087/24-3-14 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 44 του ν. 4049/12
ΥΠΕΚΑ 107730/2158/4-4-14 : Τρηση Βιβλου Συμβντων απ τις Δασικς Υπηρεσες της Χρας, Ατομικ Δελτο Αναφορς και Βιβλο Ελγχων Περιπολας Δασικν Υπαλλλων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1105/14 (ΦΕΚ-910 Β/11-4-14) : Καθορισμς φορολογομενων που ασχολονται κατ επγγελμα με τις συναλλαγς ττλων του ρθρου 42 του ν. 4172/13 , σμφωνα με την παρ. 3 του ρθρου 21 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1104/14 (ΦΕΚ-909 Β/11-4-14) : Παρακρτηση φρου στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις και στην ειδικ εισφορ αλληλεγγης του ρθρου 29 του Ν. 3986/11 απ τους υπχρεους
Κ.Υ.Α. Β7/11711/884/14 (ΦΕΚ-906 Β/11-4-14 : Προυποθσεις και διαδικασα συμψηφισμο επιστροφν Φρου Προστιθμενης Αξας και Φρου Εισοδματος με οφειλς Φορων Κοινωνικς Ασφλισης
ΥΠΑΙΘ Φ.14/191/43624/Γ1/14 (ΦΕΚ-898 Β/10-4-14) : Σχδιο προθησης της κατανλωσης Φροτων στα Σχολεα για το σχολικ τος 2013-2014
ΥΠΑΙΘ 48066/ΙΑ/14 (ΦΕΚ-896 Β/10-4-14) : Οροι, προυποθσεις και διαδικασα πραγματοποησης γραπτς δοκιμασας επαγγελματικς ισοδυναμας, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 57Α του π.δ. 38/10
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/1493/11-4-14 : Παροχ οδηγιν και διευκρινσεων αναφορικ με τη λση και θση σε εκκαθριση εταιρειν υπχρεων εγγραφς στο ΓΕΜΗ
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 1052/49154/10-4-14 : Ανγερση πρχειρων σταβλικν εγκαταστσεων σε ακνητα που παραχωρθηκαν σμφωνα με το ρθρο 6 του ν.δ. 221/74
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ29Α/Φ.11/ΓΠ/ΟΙΚ.11762/420/10-4-14 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Διευκρινιστικ Εγκκλιος για την χοργηση Δελτων Μετακνησης ΑμεΑ για το τος 2014
ΥΔΙΜΗΔ 1261/9475/10-4-14 : Οδηγες για την οδγηση και την γκριση κατ εξαρεση οδγησης Κρατικν Αυτοκιντων απ υπαλλλους που δεν κατχουν νομοθετημνη θση οδηγο
ΙΚΑ Π15/9/11-4-14 : Ελεγχος της υλοποησης του Προγρμματος "ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ", εκκαθριση των σχετικν δαπανν και πληρωμ των παρχων
ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/18625/1468/11-3-14 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Ν. 3887/10 - Διευκρινσεις για μεταβιβσεις ΦΔΧ - Εισφορ για αρχικ χοργηση ΦΔΧ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10041/4637/205/14 (ΦΕΚ-890 Β/9-4-14) : Υλοποηση προγρμματος επιδοτομενου παραθερισμο των συνταξιοχων του Τομα Ασφλισης Νομικν (ΤΑΝ) του Ενιαου Ταμεου Ανεξρτητα Απασχολομενων (ΕΤΑΑ) τους 2014
Κ.Υ.Α. 55100/14 (ΦΕΚ-884 Β/9-4-14) : Ρθμιση θεμτων που ανακπτουν λγω της πληρωμς των συντξεων και βοηθημτων του Δημοσου απ την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., σε πιστωτικ ιδρματα μσω της ΔΙΑΣ ΑΕ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1095/14 (ΦΕΚ-903 Β/10-4-14) : Τρπος και διαδικασα απδειξης της δωρεν διθεσης αγαθν απ επιχειρσεις προς ευπαθες κοινωνικ ομδες, μσω φορων φιλανθρωπικο κοινωφελος σκοπο προκειμνου οι πρξεις αυτς να μην θεωρονται ως παραδσεις αγαθν κατ την ννοια της παρ. 2 του ρθορυ 7 του κδικα ΦΠΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1060204/ΕΞ2014/10-4-14 : Ισχς των διατξεων της παρ. 7 του ρθρου 4 του ν. 2238/94 για τα εισοδματα του τους 2013
ΥΠ.ΥΓ. 28822/14 (ΦΕΚ-878 Β/8-4-14) : Αναθερηση και συμπλρωη των καταλγων για τη θεραπεα σοβαρν ασθενειν της παρ. 2 του ρθρου 12 Ν. 3816/10 (Α 6) και τροποποηση του ρθρου 11 της υπ αριθμ. οικ. 3457/ (ΦΕΚ-64 Β/16-1-14) υπουργικς απφασης. "Ρθμιση θεμτων τιμολγησης φαρμκων"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1097/14, ΦΕΚ-883 Β/9-4-14 : Καθορισμς του ακριβος περιεχομνου και των στοιχεων που περιχονται στο Φκελο Τεκμηρωσης, στο Βασικ Φκελο Τεκμηρωσης, τον Ελληνικ Φκελο Τεκμηρωσης και το Συνοπτικ Πνακα Πληροφοριν, των περιπτσεων κατ τις οποες οι παραπνω φκελοι τεκμηρωσης θεωρεονται μη πλρεις μη επαρκες, των αποδεκτν μεθδων καθορισμο τιμν των συναλλαγν και των μεθδων καθορισμο του αποδεκτο ερους των τιμν του περιθωρου κρδους για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 21 του ν. 4174/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1098/14, ΦΕΚ-883 Β/9-4-14 : Παροχ οικονομικν στοιχεων σε φορες κοινωνικς ασφλισης
Κ.Υ.Α. 4.10721/ΟΙΚ.3.569/14 (ΦΕΚ-882 Β/9-4-14) : Επιδτηση της πρακτικς σκησης μαθητεας των ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ του Ν. 3475/06, που θα απασχοληθον στο Δημσιο, σε φορες του Δημοσου Τομα, σε ΟΤΑ σε επιχειρσεις ΟΤΑ, σε ιδιωτικς επιχειρσεις εκμεταλλεσεις, σε συνεταιρισμος, σε σωματεα κτλ. για το τος 2014
ΥΠ.ΕΣ. 13889/14 (ΦΕΚ-881 Β/9-4-14) : Ειδικτερος τρπος σνταξης της αναλυτικς κατστασης των εκλογικν εσδων - δαπανν των συνδυασμν και υποψηφων κατ τις περιφερειακς και δημοτικς εκλογς του Μαου 2014
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501/8326/7-4-14 : Τροποποηση διατξεων του Π.Δ. 318/92 (Α 161) περ αξιολγησης των ουσιαστικν προσντων του προσωπικο των δημοσων υπηρεσιν και των νπδδ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1099/9-4-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 29 του ν. 3986/11 "Ειδικ εισφορ αλληλεγγης στα φυσικ πρσωπα ", μετα την κατργηση του ν. 2238/94 και την ναρξη ισχος του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1100/9-4-14 : Αποδοχ της με αρ. 355/13 γν. του Β τμ. του ΝΣΚ σχετικ με την μη εφαρμογ των διατξεων των ρθρων 32 καθς και της παρ. 10 του ρθρου 70 του ν. 2238/94, περ εξωλογιστικο προσδιορισμο και διοικητικς επλυσης της διαφορς αντστοιχα, στις περιπτσεις που, κατ την κρση της φορολογικς αρχς, κρνονται εφαρμοστες οι διατξεις του ρθρου 28 του ΚΦΕ επ πωλσεων ακιντων που αποκτθηκαν απ επαχθ μη επαχθ αιτα
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ.-ΣΕΠΕ 10371/8-4-14 : Παγκσμια Ημρα για την Ασφλεια και την Υγεα στην Εργασα - 28η Απριλου 2014
ΙΚΑ 070/6/ΕΓΚ.30/9-4-14 : Κατργηση του ΟΠΑΔ - μεταφορ αρμοδιοττων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΙΚΑ Γ36/02/3/8-4-14 : Ενταξη οφειλετν του ΟΓΑ στο Μητρο Οφειλετν ΚΕΑΟ
ΥΠΑΙΘ Φ.252/54840/Β6/8-4-14 : Απολυτριες εξετσεις της τελευταας τξης Γενικο Λυκεου στα μαθματα που εξετζονται σε πανελλνιο εππεδο και πανελλνιες εξετσεις ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β (σχολ. τους 2013-2014
Κ.Υ.Α. 13109/14, ΦΕΚ-850 Β/7-4-14 : Καθορισμς των κατηγοριν παροχν και διευκολνσεων, οι οποες συνυπολογζονται στις εκλογικς δαπνες των συνδυασμν και των υποψηφων στις περιφερειακς και δημοτικς εκλογς κατ τη διρκεια της προεκλογικς περιδου
ΥΠ.ΕΣ. 13146/14, ΦΕΚ-850 Β/7-4-14 : Καθορισμς διαστσεων ψηφοδελτων που θα χρησιμοποιηθον κατ την ψηφοφορα για την εκλογ των αιρετν Περιφερειακν αρχν
Κ.Υ.Α. 13704/14, ΦΕΚ-851 Β/7-4-14 : Καθορισμς προθεσμιν για το διορισμ μελν εφορευτικν επιτροπν των εκλογικν τμημτων στις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου της 24ης Μαου 2014, που θα διεξαχθον στο δαφος των λοιπν κρατν μελν της ΕΕ κλπ.
Κ.Υ.Α. 1025/15/63-Β-14, ΦΕΚ-851 Β/7-4-14 : Ρθμιση θεμτων τξης και ασφλειας κατ τις Περιφερειακς και Δημοτικς εκλογς, καθς και κατ τις εκλογς για την δειξη μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και λλες διατξεις
ΙΚΑ Γ99/1/72/8-4-14 : Καταβολ Δωροσμου Πσχα 2014 σε εργατοτεχντες οικοδμους
ΟΑΕΕ 11/8-4-14 : Α) Παρταση συνταξιοδτησης για να εξμηνο στις περιπτσεις ληξης του συνταξιοδοτικο δικαιματος και εφσον εκκρεμε στις Υγειονομικς Επιτροπς ΚΕΠΑ για υγειονομικ κρση και επκταση της σε λλες κατηγορες - Β) Θερηση βιβλιαρου ασθενεας για το αντστοιχο χρονικ διστημα
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1088/14 (ΦΕΚ-835 Β/4-4-14) : Επιστροφ ΦΠΑ αγροτν του ειδικο καθεσττος ΦΠΑ
ΥΠ.ΕΣ. 12933/14 (ΦΕΚ-837 Β/4-4-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 10754/13-3-14 Υπουργικς Απφασης "Ορισμς αριθμο περιφερειακν συμβολων κθε εκλογικς περιφρειας του ρθρου 136 του Ν. 3852/10 με βση τον De facto πληθυσμ της, πως προκπτει απ τη τελευταα απογραφ" (Β 647)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1077/14 (ΦΕΚ-836 Β/4-4-14) : Εγκριση πινκων γεωργικο εισοδματος και ενοικων γεωργικς γης για το οικονομικ τος 2014 (χρση 2013)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/460/14 (ΦΕΚ 835Β/04-04-2014) : Εξαρεση απ την νταξη στο ενιαο πργραμμα προμηθειν (Ε.Π.Π.) μχρι 31.12.2014 των προμηθειν που εντσσονται στα κοινοτικ προγρμματα «ΕΥΡΩΠΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ» και «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ».
ΥΠ.ΕΣ. 13703/14 (ΦΕΚ-838 Β/4-4-14 : Καθορισμς αντατου ορου εκλογικν δαπανν αν υποψφιο περιφερειακ σμβουλο και αν συνδυασμ για τις περιφερειακς εκλογς
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ2/ΓΠ/22601/7-4-14 : Εφαρμογ και ισχς της Ε1β/221/65 Υγειονομικς Διταξης "Περ διθεσης λυμτων και βιομηχανικν αποβλτων" μετ την κδοση του ρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 4042/12
ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.30352/7-4-14 : Εντατικοποηση των υγειονομικν ελγχων ενψει της εορταστικς περιδου του Πσχα και της ναρξης της τουριστικς - καλοκαιρινς περιδου
ΙΚΑ Α21/251/31/4-4-14 : Αποδοχς Αποκλειστικν Αδελφν Νοσοκμων
ΙΚΑ Α11/128/ΕΓΚ.29/4-4-14 : Παρταση ισχος αδειν διανομς πολιτν τρτων χωρν
ΟΑΕΕ 10/4-4-14 : Δικαιολογητικ για τον προσδιορισμ της δρας της επιχερησης μετ την υποχρεωτικ υποβολ δλωσης πληροφοριακν στοιχεων μισθσεων, υπεκμισθσεων, παραχρησης χρσης (δωρεν παραχρηση με αντλλαγμα σε εδος) ακνητης περιουσας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1092/3-4-14 : Εφαρμογ διατξεων του ρθρου 30 παρ. 4 του ν.δ. 356/74 (ΚΕΔΕ) περ περιορισμο κατασχσεων στα χρια τρτων
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 17803/Φ.701.2/1-4-14 : Διευκρινσεις για την δυνητικ υποβολ μελετν ενεργητικς πυροπροστασας προς γκριση, μετ την αρχειοθετησ τους
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. Φ.38/140/14580/3-4-14 : Οδηγες συμπλρωσης των γεωργοτεχνικν δελτων Νο1 με τις νες δεις χρσης νερο
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 29369/14 (ΦΕΚ-829 Β/3-4-14) : Παρταση του χρνου σκησης των υποψφιων δικηγρων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1090/2-4-14 : Καθορισμς δαπανν για τις οποες απαιτεται η προσκμιση αποδεξεων για το φορολογικ τος 2014
K.Y.A. Δ32/B/Φ.3/6/OIK.5576/436/14 (ΦΕΚ-800 Β/1-4-14) : Προσδιορισμς του ψους χρηματοδτησης του προγρμματος "Βοθεια στο σπτι" για το χρονικ διστημα απ 1-10-2013 - 30-9-2014
Κ.Υ.Α. 7350/14 (ΦΕΚ-807 Β/1-4-14) : Οροι και προυποθσεις σστασης και λειτουργας επιχειρσεων εκμσθωσης Μοτοσικλετν, Τρτροχων και Τετρτροχων οχημτων νω των 50 κ.εκ. χωρς οδηγ. Ενταξη της διαδικασας για τη λειτουργα των επιχειρσεων εκμσθωσης Μοτοσικλετν, Τρτροχων και Τετρτροχων οχημτων νω των 50κ.εκ. χωρς οδηγ στα Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (ΕΚΕ)
ΥΠ.ΕΣ. 3599/31-1-14 : Καθορισμς απχρωσης χαρτιο, διαστσεων ψηφοδελτων και εκλογικν φακλων που θα χρησιμοποιηθον στις εκλογς του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 3600/31-1-14 : Καθορισμς ειδικο γνωρσματος και λοιπν χαρακτηριστικν των σκων, στους οποους κλενεται το υλικ της ψηφοφορας κατ την εκλογ των Ελλνων μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1055910/ΕΞ2014/3-4-14 : Απαλλαγ απ το τλος επιτηδεματος των επιχειρσεων που ασκονται σε χωρι κτω των πεντακοσων (500) κατοκων, ανεξαρττως αν αυτ βρσκονται σε νησ
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/27432/0022/31-3-14 : Ενργειες της Διοκησης για την οικονομικ αποκατσταση των υπαλλλων που τθηκαν σε προσυνταξιοδοτικ διαθεσιμτητα απολθηκαν κατ εφαρμογ των παρ. 1γ και 2 του ρθρου 33 του ν. 4024/11, σε συμμρφωση προς την αριθμ. 3354/13 απφαση του Συμβουλου της Επικρατεας
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/ΟΙΚ.8342/1-4-14 : Κατργηση της υποχρωσης υποβολς πρωτοτπων επικυρωμνων αντιγρφων εγγρφων
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1054299/ΕΞ2014/26-3-14 : Εκπτωση ασφαλιστικν εισφορν απ τα ακαθριστα σοδα της χρσεως 2013 των ελευθρων επαγγελματιν
ΥΔΙΜΗΔ ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ4-40/ΟΙΚ.8471/1-4-14: Υπαγωγ υπαλλλων του κλδου Διεκπεραωσης Υποθσεων Πολιτν στο Πργραμμα Εθελοντικς Ενδοαυτοδιοικητικς Κινητικτητας
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚ/ΤΜΑ/Φ.2.1/8346/26-3-14 : Ανακονωση υποτροφιν για τους Διεθνες Ειδικευμνους Κκλους Σπουδν στη Δημσια Διοκηση (CISAP 2014) της Γαλλικς Εθνικς Σχολς Διοκησης (ΕΝΑ)
ΥΠ.ΕΣ. 13285/31-3-14 : Βεβαισεις, οι οποες θα χορηγηθον σε εκλογες, που δεν θα μεταβον στους τπους εγγραφς τους στους εκλογικος καταλγους για να ασκσουν το εκλογικ τους δικαωμα στις επικεμενες δημοτικς και περιφερειακς εκλογς του Μαου 2014
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 13054/ΕΥΣΣΑΑΠ928/18-3-14 : Αναστολ δρσεων δημοσιτητας πριν τις εκλογς
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 275/40611/1-4-14 (ΦΕΚ-795 Β/1-4-14) : Παρταση καταληκτικς ημερομηνας τους 2014 για τις αιτσεις μεταββασης δικαιωμτων ενιαας ενσχυσης 2014
ΥΠ.ΕΣ. 12694/ΕΓΚ.10/28-3-14 : Πργραμμα εθελοντικς ενδοαυτοδιοικητικς κινητικτητας (αρ. 30 του ν. 4223/13, ως αντικαταστθηκε με το αρθρο 51 του ν. 4250/14 και ισχει
ΥΠΕΚΑ 145590/19-3-14 : Ενημρωση Δμων σχετικ με την παραλαβ αιτσεων καταγραφς, σμφωνα με την ΚΥΑ αρ. οικ. "Σσταση, διαχεριση και λειτουργα Εθνικο Μητρου Σημεων Υδροληψας (ΕΜΣΥ) απ Επιφανειακ και Υπγεια Συστματα"
ΙΚΑ Σ70/27/ΕΓΚ.28/28-3-14 : Κοινοποηση των διατξεων της παρ. 2 του ρθρου 8 του Ν. 4237/14 περ παρτασης χοργησης συνταξιοδοτικν παροχν που ληξαν και εκκρεμε εξταση των ασφαλισμνων απ τις υγειονομικς επιτροπς ΚΕΠΑ
ΙΚΑ Σ82/2/28-3-14 : Αντιμετπιση αιτσεων περ ανκλησης νμιμων επωφελν ατομικν διοικητικν πρξεων και παρατησης απ κεκτημνα συνταξιοδοτικ δικαιματα
ΥΠΑΙΘ 48380/Δ1/31-3-14 : Παραιτσεις εκπαιδευτικν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης - λση υπαλληλικς σχσης
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80020/ΟΙΚ.5420/195/20-3-14 : Γνωστοποηση ρυθμσεων του ρθρου 18 παρ. 2 του ν. 4242/14 (Α 50)
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ18Α/5007857/ΕΞ2014/24-3-14 : Κοινοποηση διατξεων ρθρου 17 του ν. 4223/13 (ΦΕΚ-287 Α) αναφορικ με την τελωνειακ τακτοποηση αυτοκιντων οχημτων και λοιπν ειδν που χουν παραληφθε ατελς απ τις Ι.Μονς του Αγου Ορους
ΥΠΕΚΑ 140541/6502ΠΕ/31-3-14 : Εφαρμογ της με αριθμ. 125837/726/3-6-13 απφασης αναπλ. Υπ.ΠΕΚΑ
Κ.Υ.Α. Φ.420/9/80723/14 (ΦΕΚ-780 Β/28-3-14) : Προσωριν απαλλαγ απ τον λεγχο της στρατολογικς κατστασης, των Ελλνων του εξωτερικο (πλην των λιποτακτν), οι οποοι θα λθουν στην Ελλδα για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος
ΥΠ.ΕΣ. 12655/28-3-14 (ΦΕΚ-769 Β/28-3-14): Παρταση προθεσμας υποβολς της ατησης - δλωσης των Ελλνων εκλογων που διαμνουν στο δαφος των λοιπν κρατν μελν της ΕΕ για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος στις εκλογς του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 11422/27-3-14 : Ρθμιση θεμτων οργνωσης και λειτουργας του Ενιαου Συστματος Πληρωμν (ΕΣΥΠ)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.7035/509/31-3-14 : Στριξη επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων απ το σεισμ που πληξε το Νομ Κεφαλληνας την 26-1-14
ΥΠΥΜΕΔΙ Α3/4268/543/14 (ΦΕΚ-770 Β/28-3-14) : Πληροφοριακ σστημα συγκρτησης των επιτροπν πρακτικν εξετσεων οδηγν και υποψηφων οδηγν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1074/14 (ΦΕΚ-770 Β/28-3-14) : Τροποποηση του χρνου υποβολς των εκκαθαριστικν δηλσεων ΦΠΑ τους 2013 και εφεξς
Κ.Υ.Α. Φ.10034/2196/59/14 (ΦΕΚ-760 Β/27-3-14) : Καθορισμς προγραμμτων Λογαριασμο Αγροτικς Εστας τους 2014
ΥΠΑΙΘ Φ.253.1/46539/Β6/28-3-14 (ΦΕΚ-768 Β/28-3-14) : Καθορισμς αριθμο εισακτων σπουδαστν στις Σχολς, τα Τμματα και τις Εισαγωγικς Κατευθνσεις Τμημτων της Τριτοβθμιας Εκπαδευσης για το ακαδ. τος 2014-2015
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1086/26-3-14 : Κοινοποηση της με αριθμ 32/14 γνωμοδτησης του ΝΣΚ αναφορικ με τη δυναττητα σκησης ενδικοφανος δικαστικς προσφυγς μετ την υπαγωγ στις διατξεις των ρθρων 55 και 66 παρ. 4 του Ν. 4174/13 (ΦΕΚ-170 Α/26-7-13)
ΥΠ.ΕΣ. 6652/21-3-14 : Συνχιση απασχληση ΑΜΕΑ σε επιχειρσεις των ΟΤΑ, μετ τη λξη προγρμματος του ΟΑΕΔ
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ5/ΦΓ9/ΓΠ/ΟΙΚ.23577/17-3-14 : Παγκσμια ημρα υγεας 7 Απριλου 2014
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 6005/250/28-3-14 : Ετσιος χρνος απασχλησης τεχνικο ασφλειας και ιατρο εργασας
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 4016/41125/28-3-14 : Διαδικασα αναγγελας ναρξης εμπορεας γεωργικν φαρμκων και θματα λειτουργας καταστημτων εμπορας γεωργικν φαρμκων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/1375/27-3-14 : Υπουργικ απφαση Κ2/317/14 για τον καθορισμ του τρπου, διαδικασας και χρνου μεταφορς στο ΗΕΜΗ, κατ προτεραιτητα, του περιεχομνου των ειδικν και νομαρχιακν μητρων ανωνμων εταιρειν, του κεντρικο μητρου ανωνμων εταιρεων, των μητρων, βιβλων προσωπικν εταιρειν και εταιρειν περιορισμνης ευθνης και των μητρων ευρωπαικν ομλων οικονομικο σκοπο
Κ.Υ.Α. 38174/ΙΑ/14 (ΦΕΚ-751 Β/26-3-14) : Οροι και διαδικασα διενργειας αντισταθμιστικν μτρων σμφωνα με το π.δ. 38/10 για το επγγελμα του ξεναγο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1073/14 (ΦΕΚ-746 Β/26-3-14) : Τπος και περιεχμενο της Οριστικς Δλωσης Απδοσης Φρου Μισθωτν Υπηρεσιν (ΦΜΥ - Εντυπο Ε12-Φ.01.015Α) απ αμοιβς που καταβλθηκαν σε αξιωματικος και μλη καττερου πληρματος πλοου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1085/20-3-14 : Κοινοποηση διατξεων των ρθρων 1, 3, 6, 7 και 8 του Ν. 4110/13
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1052367/ΕΞ2014/27-3-14 : Δεν υπκεινται σε παρακρτηση φρου εκοσι τοις εκατ (20%) οι μεταφορες - φυσικ πρσωπα, για τις υπηρεσες χερσαων εμπορευματικν μεταφορν που παρχουν σε επιχειρσεις
Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1075/14 (ΦΕΚ-749 Β/26-3-14) : Παρταση προθεσμας για την εγκατσταση του Ολοκληρωμνου Συστματος Εισρον - εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων του νομο Κεφαλληνας
ΥΠ.ΕΣ. 35379/13/17-3-14 : Νομικ υποστριξη αιρετν δμων και περιφερειν
ΟΑΕΔ 25873/27-3-14 : Πργραμμα Επαγγελματικς Κατρτισης Εργαζομνων σε μικρς επιχειρσεις (ΛΑΕΚ 1-25) τους 2014
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔ/Β2/Δ/188/ΟΙΚ.7861/27-3-14 : Παρταση χρνου διαθεσιμτητας - κδοση σχετικν πρξεων λσης της υπαλληλικς σχσης
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 604/8/17030/17-3-14 : Συμβσεις χρηματοδτησης Σχολικν Επιτροπν
ΥΠΕΚΑ Δ5/ΗΛ/ΟΙΚ.5475/26-3-14 : Διευκρινσεις εφαρμογς υ.α. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.238/3-1-14 "Ειδικ επιδτηση οικιακς κατανλωσης ηλεκτρικο ρεματος για την αντιμετπιση ατμοσφαιρικς ρπανσης απ αιωρομενα σωματδια"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1084/24-3-14 : Παροχ πληροφοριν ως προς την υποβολ στη Φορολογικ Διοκηση της δλωσης μεταβολς για τη λση και θση σε εκκαθριση κεφαλαιουχικν και προσωπικν εταιρειν
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1080/14 (ΦΕΚ-750 Β/26-3-14) : Ρθμιση ειδικτερων θεμτων κτακτου ειδικο τλους ακιντων (ΕΕΤΑ)
ΟΑΕΕ 9/24-3-14 : Γνωστοποηση των διατξεων του Ν. 4237/14 και εισοδηματικ κριτρια χοργησης του Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων τους 2014
ΥΠΕΚΑ 36796/1-8-13 : Οδηγες περ προστμων για αυθαρετες κατασκευς βεβαιωθντων στις ΔΟΥ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1082/20-3-14 : Κοινοποηση της με αρ. 387/13 Γνωμοδτησης της Ολομλειας του Νομικο Συμβουλου του Κρτους, σχετικ με την εφαρμογ διατξεων ΦΠΑ στην παραχρηση της χρσης, διοκησης και διαχερισης οικοπδου επ του οποου η εταιρεα "Γπεδο Αθλητικς Εγκαταστσεις Λρισας ΑΕ" κατασκευζει αθλητικς και λοιπς εγκαταστσεις
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ15/ΟΙΚ.5600/ΕΓΚ.5/19-3-14 : Τροποποηση της Δ15/οικ.1056/20-1-2006 υ.α. με θμα : "Διαδικασα τρησης του Μητρου Εργληπτικν Επιχειρσεων (ΜΕΕΠ) και των Νομαρχιακν Μητρων, συγκρτηση και λειτουργα της Επιτροπς ΜΕΕΠ και λλες διατξεις" πως κωδικοποιθηκε με το ρθρο 97 του Ν. 3669/08"
ΥΠ.ΟΙΚ. 30/005/161/14 (ΦΕΚ-677 Β/19-3-14) : Τροποποηση της αριθμ. 30/005/648/13 ΑΥΟ (ΦΕΚ-2406 Β) "Διαδικασες για την ογκομτρηση και γκριση χρσης δεξαμενν αποθκευσης ενεργειακν προιντων υπ καθεστς αναστολς των δασμοφορολογικν επιβαρνσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1072/14 (ΦΕΚ-691 Β/19-3-14) : Τροποποηση της απφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1022/17-1-14 (ΦΕΚ-179 Α) "Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν"
ΥΠΥΜΕΔΙ 10169/684/14 (ΦΕΚ-710 Β/20-3-14) : Ταξινμηση ορισμνων κατηγοριν μεταχειρισμνων οχημτων με συστματα αντιεμπλοκς κατ την πδηση
Κ.Υ.Α. 5423.1/02/2014 (ΦΕΚ-722 Β/21-3-14) : Χοργηση οικονομικς ενισχσεως σε ορισμνες κατηγορες ανργων Ναυτικν, λγω Εορτν Πσχα 2014
IKA E57/4/24-3-14 : Χοργηση βεβαωσης ασφαλιστικς ενημερτητας σε εργοδτες Κοινν Επιχειρσεων που οι απασχολομενοι τους υπγονται στην ασφλιση ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ
Κ.Υ.Α. 10784/14 (ΦΕΚ-718 Β/21-3-14) : Καθορισμς διοικητικς διαδικασας μεταδημτευσης υποψηφου σε δημοτικς και περιφερειακς εκλογς
ΥΠ.ΕΣ. 11772/21-3-14 : Εξυπνες πλεις και κοιντητες - Πρσκληση υποβολς προτσεων στο πλασιο του Ευρωπαικο Προγρμματος - Πλαισου "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" για την Ερευνα και την Καινοτομα, 2014-2020
ΥΠ.ΕΣ. 9838/10-3-14 : Συγκρτηση Επιτροπν Ελγχου Δαπανν και Εκλογικν Παραβσεων για τις Δημοτικς και Περιφερειακς εκλογς του Μαου 2014
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1083/21-3-14 : Προυποθσεις και διαδικασα εκχρησης στο Ελληνικ Δημσιο απαιτσεων υπ εκκαθριση ποδοσφαιρικν ανωνμων εταιρειν (ΠΑΕ) ναντι τρτων ληξιπρθεσμων χρεν κατ τις διατξεις του ρθρου 10 του ν. 4224/13 (ΦΕΚ-288 Α)
Κ.Υ.Α. Β1/ΟΙΚ.17662/1345/14 (ΦΕΚ-721 Β/21-3-14) : Καθορισμς του ψους της εισφορς υπρ του Δημοσου για τη χοργηση νας δειας κυκλοφορας φορτηγο δημοσας χρσης αυτοκιντου σμφωνα με το ρθρο 5 του Ν. 3887/10 (Α 174)
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Φ.2/650/14 (ΦΕΚ-719 Β/21-3-14) : Τροποποηση της απφσης για τον λεγχο σε πρατρια υγρν καυσμων με χρση ειδικ μετασκευασμνων οχημτων, τα οποα φρουν συμβατικς πινακδες κυκλοφορας
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/24822/ΔΠΓΚ/21-3-14 : Διαχεριση πιστσεων για δαπνες μισθοδοσας του προσωπικο που εντσσεται στο πλασιο της κινητικτητας, της διαθεσιμτητας και γενικτερα της ανακατανομς του προσωπικο του δημοσου τομα
ΙΚΑ Γ99/60/21-3-14 : Διευκρινιστικς οδηγες σχετικ με τη διαχεριση προβλημτων που ανκυψαν απ την διακοπ λειτουργας των ταμειακν υπηρεσιν των Παραρτημτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Κ.Υ.Α. 8001/5/74-ΚΕ/14 (ΦΕΚ-717 Β/20-3-14) : Περ του εδους και του ποσοστο δαπανν που πληρνονται σε βρος της Πγιας Προκαταβολς της Ελληνικς Αστυνομας
ΥΠ.ΕΣ. 11330/14 (ΦΕΚ-703 Β/20-3-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ.3599/31-1-14 (Β 222) απφασης "Καθορισμς απχρωσης χαρτιο, διαστσεων ψηφοδελτων και εκλογικν φακλων που θα χρησιμοποιηθον στις εκλογς του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2014
Κ.Υ.Α. Δ27/ΟΙΚ.7943/263/14, ΦΕΚ-701 Β/20-3-14 : Τροποποηση της υπ αριθμ. Δ27/οικ.15239/645/13 κυα σχετικ με τον καθορισμ της διαδικασας χοργησης και καταβολς του ενιαου επιδματος στριξης τκνων και του ειδικο επιδματος σε τρτεκνες και πολτεκνες οικογνειες
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 8422/20/14, ΦΕΚ-701 Β/20-3-14 : Τροποποηση και συμπλρωση της υπ αριθμ. 27397/122/13 .. "Επιβολ διοικητικν κυρσεων για τις ευθως αποδεικνυμενες παραβσεις της εργατικς νομοθεσας, κατ δσμια αρμοδιτητα του Επιθεωρητ Εργασας
ΥΠΥΜΕΔΙ 11985/785/20-3-14 : Πρσκληση εκδλωσης ενδιαφροντος για τον ορισμ Τεχνικν Υπηρεσιν στο πλασιο των μεμονωμνων εγκρσεων
ΙΚΑ Σ22/2/20-3-14 : Χοργηση βεβαωσης χρνου ασφλισης πριν τη συνταξιοδτηση για τους δημοσους υπαλλλους - Συμπληρωματικς οδηγες
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1049261/ΕΞ2014/18-3-14 : Κατργηση των υποχρεσεων της παρ. 7 του ρθρου 4 του Ν. 2238/94
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/20-3-14 : Διευκρινσεις επ της εγκυκλου με θμα "Ελεγχος νομιμτητας πτυχων, πιστοποιητικν και λοιπν στοιχεων του προσωπικο μητρου των υπαλλλων
ΙΚΑ Ε33/272/ΕΓΚ.27/20-3-14 : Συμπληρωματικς οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων ρθμισης των καθυστερομενων ασφαλιστικν εισφορν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΥΠ.ΕΣ. 10812/ΕΓΚ.9/14-3-14 : Εκλογικς δαπνες, διαχεριση και δημοσιτητα των οικονομικν των περιφερειακν και δημοτικν συνδυασμν και των υποψηφων ενψει των αυτοδιοικητικν εκλογν της 18ης Μαου 2014 . Οριοθτηση προεκλογικς περιδου
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 11850/18-3-14 : 1, Εθνικ Σστημα Ηλεκτρονικν Δημοσων Συμβσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - 2. Κανονισμς ΕΕ αριθμ. 1336/13 της Επιτροπς, σχετικ με τα καττατα ρια εφαρμογς των οδηγιν 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ κατ τις διαδικασες σναψης συμβσεων
Κ.Υ.Α. 11098/14 (ΦΕΚ-695 Β/19-3-14) : Καθορισμς ωρν λειτουργας και βαθμο νταξης των μεγαφωνικν εγκαταστσεων των εκλογικν κντρων κλπ. των συνδυασμν κατ την προεκλογικ περοδο των εκλογν του Μαου 2014, για την ανδειξη των μελν του Ευρωπαικο Κοινοβουλου, των δημοτικν και περιφερειακν εκλογν καθς και λλων λεπτομερειν
ΥΠΥΜΕΔΙ 13935/930/14 (ΦΕΚ-674 Β/18-3-14) : Καθορισμς των αρμοδων οργνων και των ρων και προυποθσεων δρυσης και λειτουργας πρατηρων διανομς πεπιεσμνου φυσικο αερου και μικτν πρατηρων υγρν καυσμων, υγραερου κα πεπιεσμνου φυσικο αερου, υγραερου και πεπιεσμνου φυσικο αερου, υγρν καυσμων και πεπιεσμνου φυσικο αερου
ΥΠ.ΕΣ. 9838/10-3-14 : Συγκρτηση Επιτροπν Ελγχου Δαπανν και Εκλογικν Παραβσεων για τις Δημοτικς και Περιφερειακς εκλογς του Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 9851/10-3-14 : Τραπεζικο λογαριασμο συνδυασμν και υποψηφων κατ τις δημοτικς και περιφερειακς εκλογς
ΙΚΑ Γ99/139/20-3-14 : Πληρωμς παροχν ασθνειας - Απενεργοποηση ρλου
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/12379/1168/19-3-14 : Διευκρινσεις περ θεμτων Ειδικν Ραδιοδικτων για Επιβατηγ Δημσιας Χρσης (ΕΔΧ) αυτοκνητα - ΤΑΞΙ (ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) κατ το ν. 4199/13 (Α 216)
ΕΟΠΥΥ 11060/20-3-14 : Σχετικ με την διθεση συνταγολογων απ τις Περιφερειακς Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1049253/ΕΞ2014/17-3-14 : Διευκρινσεις σχετικ με την υπεραξα απ τη μεταββαση ττλων του ρθρου 42 του ν. 4172/13 (ΦΕΚ-167 Α)
ΥΠ.ΕΣ. 10191/12-3-14 : Χοργηση στους συνδυασμος καταστσεων οφειλετν των ΟΤΑ
ΥΠ.ΕΣ. 8591/18-3-14 : Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2.Δ/185/ΟΙΚ.7271/19-3-14 : Οδηγες για την κινητικτητα του προσωπικο της δευτεροβθμιας εκπαδευσης, που χει τεθε σε διαθεσιμτητα κατ εφαμρογ του ρθρου 82 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ.ΠΟΛ.1079/19-3-14 : Παροχ οδηγιν και διευκρινσεων επ των διατξεων της απφασης ΠΟΛ.1055/14 (ΦΕΚ-438 Β/24-2-14) "Συμπλρωση - Τροποποηση των διατξεων της απφασης ΠΟΛ. 1281/13 (ΦΕΚ-3367 Β/31-12-13) "Απαλλαγ απ την υποχρωση τρησης βιβλων και κδοσης στοιχεων των αγροτν του ειδικο καθεσττος
ΥΔΙΜΗΔ 6625/14 (ΦΕΚ 662 Β/18-03-2014) : Τροποποηση της υπ’ αριθμ. 10/2014 (479/Β/26.2.2014) Ανακονωσης του Υπουργο Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης.
ΚΥΑ 6157/24/14 (ΦΕΚ 655/17-03-2014) : Tλη λειτουργας υδατοδρομου.
ΥΠΕΚΑ 14058/14 (ΦΕΚ 673 Β/18-03-2014) : Ρθμιση θεμτων για την ανρτηση των αναμορφωμνων κτηματολογικν πινκων και διαγραμμτων στην ιστοσελδα της εταιρεας «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Αννυμη Εταιρεα» (διακριτικς ττλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»).
ΥΠ.ΕΣ. 10295/14 (ΦΕΚ 649 Β/17-03-2014) : Καθορισμς περιεχομνου των ειδικν εκλογικν καταλγων των Ελλνων που διαμνουν στο δαφος των λοιπν κρατν – μελν της Ευρωπακς νωσης, για την σκηση του εκλογικο τους δικαιματος κατ τις εκλογς για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου του Μαου 2014 κ.λπ.
ΥΠ.ΕΣ. 10474/14 (ΦΕΚ 649 Β/17-03-2014) : Καθορισμς τρπου χρσης των χρων που διατθενται κατ την προεκλογικ περοδο των εκλογν για την ανδειξη των μελν του Ευρωπακο Κοινοβουλου και των δημοτικν και περιφερειακν εκλογν, στους συνδυασμος των υποψηφων, για την προβολ τους καθς και λλων λεπτομερειν.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Γ/1043080/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ 659 Β/17-03-2014) : Τπος και περιεχμενο των εντπων, υπεθυνων δηλσεων, δηλσεων, αιτσεων, πινκων και λλων εγγρφων, που απαιτονται για την εφαρμογ του ν. 4174/2013 (Α 170) «Φορολογικς διαδικασες και λλες διατξεις», καθς και η μορφ των φορολογικν δηλσεων.
IKA Γ32/7/14-3-14 : Να ντυπα αιτσεων απονομς κριας σνταξης λγω γρατος, αναπηρας και θαντου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1078/17-3-14 : Οδηγες για την υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν, απ 1-1-2014
ΥΠ.ΕΣ. 10069/11-3-14 : Εξφληση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων - Επιστροφ αδιθετων ποσν απ την ειδικ χρηματοδτηση
ΥΠ.ΕΣ. 10852/ΕΓΚ.8/14-3-14 : Κατργηση διατξεων των νμων 3838/10 και 3870/10
ΙΚΑ Τ01/652/11/ΕΓΚ.26/17-3-14 : Βεβαωση και εσπραξη των εισφορν υπρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ απ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νταξη των καθυστερομενων εισφορν τους στο ΚΕΑΟ και ρθμιση λλων ειδικν θεμτων
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚΠΤΜΒ/Φ.8/ΟΙΚ.7011/18-3-14 : Ανγκες υπηρεσιν για στελχωση με επιπλον αποφοτους της ΚΒ εκπαιδευτικς σειρς της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1064/17-3-14 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) : Φορολογικ μεταχεριση των δαπανν για βελτισεις και προσθκες σε μισθωμνα ακνητα με βση τις διατξεις του ν. 4110/13
ΥΠ.ΥΓ. Υ3/ΓΠ/ΟΙΚ.23726/17-3-14 : Διαδικασα εφαρμογς Ν. 4238/14 - Διευκρινσεις για την ναρξη λειτουργας των Μονδων Υγεας του ΠΕΔΥ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1076/17-3-14 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 66 του Ν. 4172/13
ΥΠ.ΕΣ. 10930/14 (ΦΕΚ-646 Β/17-3-14) : Ορισμς μορφς και διαστσεις ψηφοδελτων
ΥΠ.ΕΣ. 10754/14 (ΦΕΚ-647 Β/17-3-14) : Ορισμς αριθμο περιφερειακν συμβολων κθε εκλογικς περιφρειας του ρθρου 136 του Ν. 3852/10 με βση τον De facto πληθυσμ της, πως προκπτει απ τη τελευταα απογραφ
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 147/33400/11-3-14 : Εγκκλιος εφαρμογς των νων διατξεων του Ν. 4235/14 σχετικ με το Μητρο Αγροτν και Αγροτικν Εκμεταλλεσεων
ΥΠ.ΕΣ. 8425/28-2-14 : Καθορισμς του τπου των καλπν και των ειδικν διαχωρισμτων (παραβν) για την ψηφοφορα των Ελλνων που διαμνουν στα λοιπ κρτη της Ευρωπαικς Ενωσης στις εκλογς του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 10115/14-3-14 : Απδοση κρατσεων υπρ Μετοχικο Ταμεου Πολιτικν Υπαλλλων (ΜΤΠΥ)
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 1616/17-3-14 : ΚΥΑ 12044/613/07 (ΦΕΚ-379 Β) για την αντιμετπιση κινδνων απ ατυχματα μεγλης κτασης σε εγκαταστσεις μονδες λγω μη παρξης επικνδυνων ουσιν (εγκαταστσεις seveso) : Κρια Σημεα, Εργαλεα Διαχερισης της Επικινδυντητας, Ρλοι και Αρμοδιτητες Φορων, Διευκρινιστικς οδηγες προς Περιφρειες και Αποκεντρωμνες Διοικσεις
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1065/14 (ΦΕΚ-642 Β/14-3-14) : Συμπλρωση - τροποποηση των Αποφσεων Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ.1274/13 ΚΑΙ ΠΟΛ.1275/13 περ αποδεικτικο Ενημερτητας και περ Βεβαωσης οφειλς ρθρου 12 Ν. 4174/13 (Α 170), πως ισχει
Κ.Υ.Α. 8055/192/14 (ΦΕΚ-640 Β/14-3-14) : Συμπλρωση - τροποποηση της με αριθμ 3411/90/14 κ.υ.α. για τον καθορισμ αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα υπηκων τρτων χωρν για το τος 2014
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.22661/14 (ΦΕΚ-641 Β/14-3-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. ΔΥ1Δ/ΓΠ/ΟΙΚ.54210/31-5-13 υ.α. με περιεχμενο τη σσταση Κοινν Υπηρεσιακν Συμβουλων των ΝΠΔΔ που εποπτεονται απ το Υπουργεο Υγεας (ΦΕΚ-1387 Β/6-6-13), πως τροποποιθηκε μεταγενστερα και ισχει
ΥΠΟΜΕΔΙ Α3/13948/1902/14 (ΦΕΚ-633 Β/13-3-14) : Υπλληλοι - εξεταστς για την δοκιμασα προσντων και συμπεριφορς των υποψηφων οδηγν και οδηγν μοτοποδηλτων, μοτοσικλετν και αυτοκιντων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.4245/281/13-3-14 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 4237/14
ΙΚΑ Ε40/173/14-3-14 : Να παρταση προθεσμας υποβολς Αναλυτικν Περιοδικν Δηλσεων (ΑΠΔ) μισθολογικς περιδου 12/2013 και 1/2014 εργοδοτν κοινν επιχειρσεων

Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.