»
»
»
»
»
» DVD
»
»
»
»
»
» -


2014

Αγαπητο Συνδρομητς,

Σας ενημερνουμε τι στο website χουμε δημιουργσει την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ με την επιμλεια του κου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, η οποα περιλαμβνει αναλυτικ παρουσαση των θεμτων σχετικ με σοδα, δαπνες και προμθειες των Δμων, Υποδεγματα αποφσεων, κρατσεις- δικαιολογητικ, ενημερωτικ σημειματα κλπ.
Επσης χει μπει σε λειτουργα το σστημα Ερωτοαποκρσεων σε συνεργασα με τον κο ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
Επσης σας υπενθυμζουμε τι ενημερνουμε την εντητα Τελευταα Να σε καθημεριν βση με τα πιο σημαντικ νομοθετματα και εγκυκλους της ημρας, η οποα βρσκεται στην αρχικ σελδα του site μας και στην οποα μπορετε να χετε ελεθερη πρσβαση.

 Setup προγρμματος ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (SERVER-CLIENT) – Εγκατσταση σε δκτυο
Για την εγκατσταση του DVD (SERVER-CLIENT) ακολουθεται τις πιο κτω διαδικασες :
- DVD – Server :
Δημιουργεται να φκελο ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ στον SERVER, στον οποο αντιγρφετε (αντιγραφ – επικλληση) λα τα αρχεα που υπρχουν στο DVD-Server. Στη συνχεια και αφο τελεισει η πιο πνω διαδικασα, εκτελεται το αρχεο Server.exe. Για να διαπιστσετε τη λειτουργα του πιο πνω αρχεου θα πρπει να παρατηρσετε τι κτω δεξι στην οθνη σας υπρχει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Το εικονδιο αυτ θα πρπει να εμφανζεται συνχεια ενεργ, τσι στε να μπορον οι χρστες να λειτουργον τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.
- DVD – Client :
Απ το DVD-Client τρχετε το αρχεο Setup.exe σε κθε να απ τα μεμονωμνα PC. Ξεκινντας την εγκατσταση σας προτενετε ο φκελος c:\program Files για την εγκατσταση των αρχεων την οποα και σας προτενουμε να διατηρσετε. Ο τπος εγκατστασης που επιλγετε εναι η γργορη. Η εγκατσταση της εφαρμογς χει ξεκινσει.
Μλις η εγκατσταση ολοκληρωθε, μια συντμευση χει δημιουργηθε στο desktop του υπολογιστ σας και στην συλλογ των εφαρμογν που μπορετε να προσπελσετε μσω του START. Η συντμευση αυτ ονομζεται «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» και χει να εικονδιο του γρμματος «Ν». Ανογοντας το εικονδιο της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ το πργραμμα «ψχνει» να βρει απ πο θα διαβζει τα αρχεα. Απ το παρθυρο που θα εμφανιστε επιλγετε το κουμπ «Δκτυο». Η ερεση των αρχεων χει ξεκινσει. Αφο διαβσει λους τους χρστες, επιλγετε το PC που εναι σε κατσταση «ενεργ».

ΝΟΜΟΙ – ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ – Π.Δ. - ΠΥΣ :
Ν.4234/14 (ΦΕΚ-28 Α/4-2-14) : Κρωση της Συμφωνας μεταξ της Κυβρνησης της Ελληνικς Δημοκρατας και της Κυβρνησης των Ηνωμνων Αραβικν Εμιρτων για την αποφυγ της διπλς φορολογας και την αποτροπ της φοροδιαφυγς αναφορικ με τους φρους επ του εισοδματος και επ του κεφαλαου, η οποα υπογρφηκε στο Αμπου Ντμπι στις 18 Ιανουαρου 2010, καθς και του Πρωτοκλλου που τροποποιε τη Συμφωνα αυτ, το οποο υπογρφηκε στην Αθνα στις 27 Ιουνου 2013
Ν. 4235/14 (ΦΕΚ-32 Α/11-2-14) : Διοικητικ μτρα, διαδικασες και κυρσεις στην εφαρμογ της ενωσιακς και εθνικς νομοθεσας στους τομες των τροφμων, των ζωοτροφν και της υγεας και προστασας των ζων και λλες διατξεις αρμοδιτητας του Υπουργεου Αγροτικς Ανπτυξης και Τροφμων
Ν. 4236/14 (ΦΕΚ-33 Α/11-2-14) : Για την ενσωμτωση των Οδηγιν 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 20ης Οκτωβρου 2010 σχετικα με το δικαωμα σε διερμηνεα και μετφραση κατ την ποινικ διαδικασα (L280) και 2012/13/ΕΕ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 22ας Μαου 2012 σχετικ με το δικαωμα ενημρωσης στο πλασιο ποινικν διαδικασιν (L 142) και λλες διατξεις
Ν. 4237/14 (ΦΕΚ-36 Α/12-2-14) : Ρθμιση θεμτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και λλες διατξεις
Ν. 4238/14 (ΦΕΚ-38 Α/17-2-14) : Πρωτοβθμιο Εθνικ Δκτυο Υγεας (ΠΕΔΥ), αλλαγ σκοπο ΕΟΠΥΥ και λοιπς διατξεις
Ν. 4239/14 (ΦΕΚ-43 Α/20-2-14) : Δκαιη ικανοποηση λγω υπρβασης της ελογης διρκειας της δκης, στα πολιτικ και ποινικ δικαστρια και στο Ελεγκτικ Συνδριο και λλες διατξεις
Ν. 4242/14 (ΦΕΚ 50 Α/28-2-2014) : Ενιαος Φορας Εξωστρφειας και λλες διατξεις.
Ν. 4243/14 (ΦΕΚ-57 Α/7-3-14) : Κρωση της Σμβασης μεταξ της Ελληνικς Δημοκρατας και της Δημοκρατας του Αγου Μαρνου για την αποφυγ της Διπλς Φορολογας αναφορικ με τους φρους επ του εισοδματος και επ του κεφαλαου μετ του προσαρτημνου σε αυτν Πρωτοκλλου
Ν. 4244/14 (ΦΕΚ-60 Α/11-3-14) : Ενσωμτωση της Οδηγας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλου της 20ης Δεκεμβρου 2012 για την τροποποηση της Οδηγας 93/109/ΕΚ σχετικ με τις λεπτομρειες σκησης του δικαιματος του εκλγεσθαι κατ τις εκλογς του ΕΚ απ τους πολτες της Ενωσης που κατοικον σε να κρτος - μλος του οποου δεν εναι υπκοοι, στο ελληνικ δκαιο και τροποποηση του ν. 2196/94 (Α 41) και λλες διατξεις

Π.Δ. 21/14 (ΦΕΚ-31 Α/11-2-14) : Τροποποηση του π.δ. 363/98 "Πιστοποιητικ ελληνομθειας, τπος, προυποθσεις απκτησης, διαδικασ και περιεχμενο εξετσεων, προυποθσεις συμμετοχς και ρθμιση σχετικν λεπτομερειν (Α 242)" πως τροποποιθηκε με το π.δ. 60/10
Π.Δ. 22/14 (ΦΕΚ-35 Α/12-2-14) : Τροποποηση και συμπλρωση διατξεων του Π.Δ. 205/01 (Α160) "Εγκριση, διθεση στην αγορ και λεγχος βιοκτνων προιντων, σε συμμρφωση προς την Οδηγα 98/8/ΕΚ του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου" πως ισχει, σε συμμρφωση προς τις Οδηγες 2013/2/ΕΕ, 2013/4/ΕΕ, 2013/5/ΕΕ, 2013/6/ΕΕ, 2013/7/ΕΕ και 2013/27/ΕΕ της Επιτροπς
Π.Δ. 23/14 (ΦΕΚ-40 Α/17-2-14) : Ελχιστες απαιτσεις για την γκριση σφαγεων μικρς δυναμικτητας σε ελληνικ νησι με κταση μικρτερη απ εξακσια τετραγωνικ χιλιμετρα, σμφωνα με τις παρ. 3 και 4 περ. α υποπερ. ιι του ρθρου 10 του Κανονισμο (ΕΚ) 853/2004, και λλες διατξεις
Π.Δ. 24/14 (ΦΕΚ-41 Α/17-2-14) : Διλυση της Σχολς Ηλεκτρονικο Πολμου στο Στρατ Ξηρς
Π.Δ. 25/14 (ΦΕΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηλεκτρονικ Αρχεο και Ψηφιοποηση εγγρφων.
Π.Δ. 27/14 (ΦΕΚ 46 Α/27-2-2014) : Κατσταση μνιμης διαθεσιμτητας Π.Δ. 31/14
Π.Δ. 28/14 (ΦΕΚ 48 Α/28-2-2014) : Μεταθσεις υπερριθμων εκπαιδευτικν της δημσιας πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευση.
Π.Δ. 32/14 (ΦΕΚ-56 Α/7-3-14) : Ρθμιση θεμτων εκπαδευσης αστυνομικο προσωπικο
Π.Δ. 35/14 (ΦΕΚ-65 Α/12-3-14) : Ελεγχος επενδυτικν σχεδων που υπγονται στους ν. 3299/04 (Α 261) και ν. 3908/11 (Α 83) απ Πιστοποιημνους Φορες

ΠΥΣ 5/14-2-14 (ΦΕΚ-37 Α/14-2-14) : Σσταση Διυπουργικς Επιτροπς για τη Βιομηχανικ Πολιτικ
ΠΥΣ 6/14 (ΦΕΚ-39 Α/17-2-14) : Σσταση Κυβερνητικο Συμβουλου Διαχερισης Ιδιωτικο Χρους
ΠΥΣ 7/14 (ΦΕΚ Α/27-02-2014) : Συνυπογραφ απ το Ελληνικ Δημσιο του Σχεδου Σμβασης Αγοραπωλησας Μετοχν της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
Π.Υ.Σ. 8/14 (ΦΕΚ-61 Α/11-3-14) : Ειδικ Πρξη του Υπουργικο Συμβουλου για την υπαγωγ στις διατξεις του ρθρου 7Α του Κδικα Αναγκαστικν Απαλλοτρισεων Ακιντωμ των αναγκαων απαλλοτρισεων ακιντων για την κατασκευ των ργων (α) Οδικς Αξονας Θεσσαλονκης Κιλκς - Δοιρνη, Τμμα απ Α/Κ Ασσρου ως Α/Κ Ν. Σντας (β) Κατασκευ Ανισπεδου Κμβου Κ16 στη συμβολ ΠΑΘΕ και Εσωτερικς Περιφερειακς Οδο Θεσσαλονκης, (γ) Οδικς Αξονας Θεσσαλονκης - Κιλκς - Δοιρνης, Τμμα Α/Κ Μαυρονερου - Εισοδος Κιλκς (δ) Περιφερειακ Οδς Κατερνης

ΠΝΠ 3/4-2-14 (ΦΕΚ-29 Α/4-2-14) : Αναστολ των εργασιν των δικαστικν υπηρεσιν, των Δικαστικν Μεγρων Κορνθου και Κεφαλληνας, των προθεσμιν και των πλειστηριασμν
ΠΝΠ 10/11-2-14 (ΦΕΚ-34 Α/11-2-14) : Αναστολ των εργασιν των δικαστικν υπηρεσιν, του Δικαστικο Μεγρου Κεφαλληνας, των προθεσμιν και των πλειστηριασμν

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ6Γ/1043080/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ 659 Β/17-03-2014) : Τπος και περιεχμενο των εντπων, υπεθυνων δηλσεων, δηλσεων, αιτσεων, πινκων και λλων εγγρφων, που απαιτονται για την εφαρμογ του ν. 4174/2013 (Α 170) ...
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1078/17-3-14 : Οδηγες για την υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν, απ 1-1-2014
ΥΠ.ΕΣ. 10069/11-3-14 : Εξφληση ληξιπρθεσμων υποχρεσεων - Επιστροφ αδιθετων ποσν απ την ειδικ χρηματοδτηση
ΥΠ.ΕΣ. 10852/ΕΓΚ.8/14-3-14 : Κατργηση διατξεων των νμων 3838/10 και 3870/10
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΕΚΠΤΜΒ/Φ.8/ΟΙΚ.7011/18-3-14 : Ανγκες υπηρεσιν για στελχωση με επιπλον αποφοτους της ΚΒ εκπαιδευτικς σειρς της Εθνικς Σχολς Δημσιας Διοκησης και Αυτοδιοκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1064/17-3-14: Φορολογικ μεταχεριση των δαπανν για βελτισεις και προσθκες σε μισθωμνα ακνητα με βση τις διατξεις του ν. 4110/13
ΥΠ.ΥΓ. Υ3/ΓΠ/ΟΙΚ.23726/17-3-14 : Διαδικασα εφαρμογς Ν. 4238/14 - Διευκρινσεις για την ναρξη λειτουργας των Μονδων Υγεας του ΠΕΔΥ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1076/17-3-14 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 66 του Ν. 4172/13
ΥΠ.ΕΣ. 10930/14 (ΦΕΚ-646 Β/17-3-14) : Ορισμς μορφς και διαστσεις ψηφοδελτων
ΥΠ.ΕΣ. 10754/14 (ΦΕΚ-647 Β/17-3-14) : Ορισμς αριθμο περιφερειακν συμβολων κθε εκλογικς περιφρειας του ρθρου 136 του Ν. 3852/10 με βση τον De facto πληθυσμ της, πως προκπτει απ τη τελευταα απογραφ
ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.ΤΡΟΦ. 147/33400/11-3-14 : Εγκκλιος εφαρμογς των νων διατξεων του Ν. 4235/14 σχετικ με το Μητρο Αγροτν και Αγροτικν Εκμεταλλεσεων
ΥΠ.ΕΣ. 8425/28-2-14 : Καθορισμς του τπου των καλπν και των ειδικν διαχωρισμτων (παραβν) για την ψηφοφορα των Ελλνων που διαμνουν στα λοιπ κρτη της Ευρωπαικς Ενωσης στις εκλογς του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 10115/14-3-14 : Απδοση κρατσεων υπρ Μετοχικο Ταμεου Πολιτικν Υπαλλλων (ΜΤΠΥ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1065/14 (ΦΕΚ-642 Β/14-3-14) : Συμπλρωση - τροποποηση των Αποφσεων Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων ΠΟΛ.1274/13 ΚΑΙ ΠΟΛ.1275/13 περ αποδεικτικο Ενημερτητας και περ Βεβαωσης οφειλς ρθρου 12 Ν. 4174/13 (Α 170), πως ισχει
Κ.Υ.Α. 8055/192/14 (ΦΕΚ-640 Β/14-3-14) : Συμπλρωση - τροποποηση της με αριθμ 3411/90/14 κ.υ.α. για τον καθορισμ αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα υπηκων τρτων χωρν για το τος 2014
ΥΠΟΜΕΔΙ Α3/13948/1902/14 (ΦΕΚ-633 Β/13-3-14) : Υπλληλοι - εξεταστς για την δοκιμασα προσντων και συμπεριφορς των υποψηφων οδηγν και οδηγν μοτοποδηλτων, μοτοσικλετν και αυτοκιντων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.4245/281/13-3-14 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 4237/14
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1051/14 (ΦΕΚ-635 Β/13-3-14) : 1. Υποβολ δηλσεων φορολογας εισοδματος φυσικν προσπων οικονομικο τους 2014, με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου και καταβολ του φρου - ....
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1058/14 (ΦΕΚ-592 Β/10-3-14) : Υποχρωση των κατχων αδειν καταλληλτητας ΑΔΗΜΕ-Ταξιμτρων, στα φορολογικ ταξμετρα των οποων παρατηρεται το φαινμενο να επεμβανουν τομα μη εξουσιοδοτημα απ τους κατασκευαστς, με αποτλεσμα να δημιουργονται προβλματα, που χουν μεση σχση με τη λειτουργα τους
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1062/14 (ΦΕΚ-592 Β/10-3-14) : Τροποποηση της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1285/13 (ΦΕΚ-54 Β) "Χρονικ ρια δυναττητας διθεσης ΦΗΜ και φορολογικν μνημν"
Κ.Υ.Α. Φ.131360/5729/14 (ΦΕΚ-597 Β/11-3-14) : Καθορισμς διοικητικν διαδικασιν και των αντστοιχων εντπων τους που θα διεκπεραινονται και μσω των Κντρων Εξυπηρετσεων Πολιτν (ΚΕΠ)
ΥΠ.ΕΣ. 4941/19-2-14 : Μοριοδτηση χρνου υπηρεσας υπαλλλων σε θση Διευθυντν των κρατικν παιδικν σταθμν του Υπουργεου Υγεας και Πρνοιας
ΥΠ.ΕΣ. 3345/6-3-14 : Επιλογς προισταμνων οργανικν μονδων ΟΤΑ α βαθμο
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/3476/116/14 (ΦΕΚ-581 Β/10-3-14) : Βεβαωση και εσπραξη των εισφορν υπρ ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ απ το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νταξη των καθυστερομενων εισφορν τους στο ΚΕΑΟ και ρθμιση λλων ειδικν θεμτων
ΥΠΥΜΕΔΙ 13929/929/11-3-14 : Αναγγελα ναρξης λειτουργας εγκαταστσεων εξυπηρτησης οχημτων σμφωνα με τις διατξεις του ν. 3919/11 , πως ισχει
ΥΠ.ΕΣ. 9850/10-3-14 : Ετεροδημτες νοι εκλογες (18 ετν)
ΥΠ.ΔΙΚ.ΔΙΑΦ.ΑΝΘΡ.ΔΙΚ. 11857/11-3-14 : Εφαρμογ διατξεων ρθρου 64 του ν. 3900/10, ως ισχει
ΥΠ.ΕΣ. 49247/ΕΓΚ.7/11-3-14 : Καθορισμς οικονομικν στοιχεων των Στατιστικν Δελτων των Δμων, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ της Τ.Α. που υποβλλονται στις βσεις δεδομνων Οικονομικν Στοιχεων ΟΤΑ - Επικαιροποηση του e-portal του ΓΛΚ - Επικαιροποηση του ΜΦΓΚ της ΕΛΣΤΑΤ
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12Α/1044256/ΕΞ2014/11-3-14 : Κατργηση των υποχρεσεων του ρθρου 81 του ν. 2238/94
ΥΠΥΜΕΔΙ 30177/3316/13/11-3-14 : Ταξινμηση μεταχειρισμνων ρυμουλκουμνων
ΥΠΕΚΑ 161486/10-3-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 2 παρ. 8γ του Ν. 4014/11
Κ.Υ.Α. Δ29/Φ.11/ΓΠ/ΟΙΚ.7837/302/14 (ΦΕΚ-595 Β/11-3-14) : Χοργηση Δελτου Μετακνησης σε Ατομα με Αναπηρες για το τος 2014
Κ.Υ.Α. Δ1/Α/ΟΙΚ.4074/14 (ΦΕΚ-587 Β/10-3-14) : Τροποποηση της Δ1/Α/11750/14-6-13 κ.υ.α. "Κατανομ τους 2013 ποστητας 92.000 χιλιολτρων αυτοσιου βιοντζελ, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/02, πως ισχει" (ΦΕΚ Β 1452) πως τροποποιθηκε με τη Δ1/Α/20891/14-11-13 μοι απφαση (ΦΕΚ-2959 Β)
Κ.Υ.Α. Φ.2/518/14 (ΦΕΚ-575 Β/7-3-14 : Τροποποηση τηςυπ αριθμ. Φ.2/1871/13 (ΦΕΚ-2173 Β/2013) κ.υ.α. "Κατηγοριοποηση παραβσεων - καθορισμς διαδικασας επιβολς διοικητικν κυρσεων για παραβσεις των διατξεων που αφορον στα ολοκληρωμνα συστματα παρακολοθησης εισρον-εκρον στα πρατρια υγρν καυσμων"
Κ.Υ.Α. Δ1/Α/ΟΙΚ.4075/14 (ΦΕΚ-586 Β/10-3-14) : Τροποποηση της ΚΥΑ Δ1/Α/οικ.2497/8-2-13 "Καθορισμς κριτηρων, μεθοδολογας κατανομς αυτοσιου βιοντζελ και ρθμιση κθε σχετικο θματος, σμφωνα με τις διατξεις του ρθρου 15Α του ν. 3054/02, πως ισχει" (ΦΕΚ-253 Β)
ΥΠ.ΕΣ. 10116/10-3-14 : Οδηγες για την τρηση του Μητρου Δεσμεσεων
ΥΠΥΜΕΔΙ 11079/717/11-3-14 : Διευκρινσεις περ φρτωσης ρυμουλκομενων - ημιρυμουλκομενων σε οδικ οχματα
ΥΠΕΚΑ 140540/5259ΠΕ/10-3-14 : Αποδοχ γνωμοδτησης της 5ης συνεδρασης του Τεχνικο Συμβουλου Δασν
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 1470/11-3-14 : Σχεδιασμς και δρσεις Πολιτικς Προστασας για την αντιμετπιση κινδνων λγω των δασικν πυρκαγιν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1070/14 (ΦΕΚ-580 Β/10-3-14) : Καθορισμς δαπανν για τις οποες απαιτεται η προσκμιση αποδεξεων για το φορολογικ τος 2014
K.Y.A. 11179/14 (ΦΕΚ-569 Β/7-3-14) : Τρπος, ροι, προυποθσεις διαδικασα και τεχνικς προδιαγραφς για τη διασνδεση των κεντρικν υπολογιστικν συστημτων της εταιρεας "ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Αννυμε Εταιρεα" (διακριτικς ττλος "ΕΚΧΑ ΑΕ") και του Υπουργεου Οικονομικν
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/21133/0026/10-3-14 : Ενταλματοποηση δαπανν των Περιφερειακν Προγραμμτων Εργων Περιφερειακο Επιπδου (ΣΑΕΠΕ), τους 2013
ΥΠΥΜΕΔΙ Γ5/ΟΙΚ.15051/1120/10-3-14 : Ενεργοποηση Μικτν Κλιμακων Ελγχου (ΜΚΕ) του ν. 3446/06
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 7428/351/10-3-14 : Ανακονωση δημοσευσης τηςυ.α. 4690/12/14 (ΦΕΚ-396 Β) "Εργασες για τις οποες απαγορεεται η απασχληση μισθωτο με μμεσο εργοδτη με σμβαση προσωρινς απασχλησης"
ΥΠ.ΥΓ. 21261/14 (ΦΕΚ-572 Β/7-3-14) : Εγκριση του θετικο καταλγου του ρθρου 12 παρ. 1 εδφιο α του ν. 3816/10, πως τροποιθηκε και ισχει
ΥΠΥΜΕΔΙ 12527/1159/14 (ΦΕΚ-577 Β/7-3-14) : Καθορισμς διαδικασιν για την κδοση, ανανωση, αντικατσταση και αλλαγ στοιχεων των κρατν ψηφιακο ταχογρφου για οδηγος, συνεργεα-τεχντες, επιχειρσεις και για Αρχς Ελγχου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΟΣ/Γ/1039110/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-570 Β/7-3-14) : Καθορισμς των μη συνεργσιμων κρατν με βση τις διατξεις της παρ. 3 του ρθρου 65 του Ν. 4172/13, για το τος 2014
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ12/1039188/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-570 Β/7-3-14): Καθορισμς των κρατν που χουν προνομιακ φορολογικ καθεστς με βση τις διατξεις των παραγρφων 6 και 7 του ρθρου 65 του Ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1071/7-3-14 : Οδηγες για την ολοκλρωση της καταχρησης αιτσεων επιστροφς ΦΠΑ στους αγρτες του ειδικο καθεσττος, που υποβλθηκαν το 2013 και τις τεχνικς προδιαγραφς ηλεκτρονικο αρχεου που θα υποβλλεται απ τις συνεταιριστικς οργανσεις με τις αιτσεις που θα υποβληθον κατ το τρχον τος
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.40021/4996/206/6-3-14 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 18 του ν. 4242/14
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Α/1036829/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-550 Β/5-3-14) : Τπος οριστικς πρξης διορθωτικο προσδιορισμο ΦΠΑ
ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/8534/625/6-3-14 : Ανκληση "δικαιματος" δημοσας χρσης φορτηγο αυτοκιντου μετ απ προσωριν δεια λειτουργας μεταφορικς επιχερησης
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.5062/354/6-3-14 : Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 6 του ν. 4225/14
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/5482/0026/14 (ΦΕΚ-545 Β/5-3-14) : Ρθμιση θεμτων οργνωσης και λειτουργας του Ενιαου Συστματος Πληρωμν (ΕΣΥΠ)
Κ.Υ.Α. 2/2572/0026/14 (ΦΕΚ-544 Β/5-3-14) : Καθορισμς διαδικασας και δικαιολογητικν για την πληρωμ της αποζημωσης παθντων απ εγκληματικς ενργειες
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Π1/542/4-3-14 : Ενημρωση για το Εθνικ Σστημα Ηλεκτρονικν Δημοσων Συμβσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΚΠ/1040933/ΕΞ2014/ΕΓΚ.1/6-3-14 : Παροχ οδηγιν για την ορθ εφαρμογ του Ν. 4182/13 "Κδικας Κοινωφελν Περιουσιν και Σχολαζουσν Κληρονομιν και λοιπς διατξεις"
ΥΠ.ΕΣ. 8180/5-3-14 : Παροχ στοιχεων εκτιμμενου κστους μεταφορς μαθητν πρωτοβθμιας και δευτεροβθμιας εκπαδευσης και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-1-2014 ως 31-3-14 και απολογιστικν στοιχεων κστους και αριθμο μεταφερμενων μαθητν, για το χρονικ διστημα απ 1-9-2013 ως 31-12-2013
Κ.Υ.Α. 8425/4-3-14 : Καθορισμς του τπου των καλπν και των ειδικν διαχωρισμτων (παραβν) για την ψηφοφορα των Ελλνων που διαμνουν στα λοιπ κρτη της Ευρωπαικς Ενωσης στις εκλογς του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2014
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1069/4-3-14 : Παροχ οδηγιν για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 63 του ν. 4174/13 (ΦΕΚ-170 Α) "Ειδικ Διοικητικ Διαδικασα - Ενδικοφανς προσφυγ", πως τροποποιθηκε με το ρθρο 49 του ν. 4223/13 (ΦΕΚ-287 Α) για την διαδικασα υποβολς και εξτασης ενδικοφανν προσφυγν απ τη Διεθυνση Επλυσης Διαφορν"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1067/4-3-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 19α του ν. 4015/11 περ "Ευθνης εκκαθαριστν - Ευθνης νομικν προσπων και Διοικσεων", πως αυτ προστθηκε με το ρθρο 8 του ν. 4183/13 και αντικαταστθηκε με το ρθρο 19 του ν. 4224/13 (ΦΕΚ-288 Α/31-12-13)
ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/6431/488/5-3-14 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Ν. 3887/10 - Μεταφορικς επιχειρσεις με μισθωμνα ΦΔΧ
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 6692/298/4-3-14 : Συνχιση της υποβολς αιτσεων για διενργεια προγραμμτων επιμρφωσης.
Κ.Υ.Α. Δ13Β/Φ.9.6.10/3031/14 (ΦΕΚ-466 Β/25-2-14) : Καθορισμς των τοπικν / δημοτικν κοινοττων, των δημοτικν ενοττων και των δμων στην περιοχ των οποων εναι εγκατεστημνοι οι Σταθμο Παραγωγς της ΔΕΗ, οι Αυτνομοι και Τοπικο Σταθμο Παραγωγς των νησιν και τα Λιγνιτωρυχεα καθς και κλυψη των προκηρυσσομνων θσεων λων των κατηγοριν και ειδικοττων των Λιγνιτορυχεων, των Σταθμν Παραγωγς και των Αυτνομων και Τοπικν Σταθμν Παραγωγς των νησιν
Κ.Υ.Α. 275/24066/14 (ΦΕΚ-523 Β/28-2-14) : Καθορισμς ανταποδοτικν τελν για τη χοργηση στους ενδιαφερμενους τοπογραφικν στοιχεων (ψηφιακς και αναλογικς μορφς)
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28-2-14 : Οδηγες για την τρηση Μητρου Δεσμεσεων
ΥΠ.ΕΣ. 7552/26-2-14 : Ερωτηματολγιο για καταγραφ αν Ληξιαρχεο της υφιστμενης κατστασης για την ομαλ εκτλεση του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο"
ΥΠΕΚΑ 1037/27-2-14 : Διευκρινσεις σχετικ με την κδοση οικοδομικν αδειν μσα στα ρια περιοχν του δικτου Natura
ΥΠΟΜΕΔΙ Δ15/οικ/4036/14 (ΦΕΚ 511 Β/28-02-2014) : Τροποποηση της Δ15/οικ/1056/20-1-2006 υπουργικς απφασης (ΦΕΚ Β102/31.1.2006) με θμα «Διαδικασα τρησης του Μητρου Εργοληπτικν Επιχειρσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και των Νομαρχιακν Μητρων, συγκρτηση και λειτουργα της Επιτροπς Μ.Ε.ΕΠ. και λλες διατξεις.» πως κωδικοποιθηκε με το ρθρο 97 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 τ. Α/18-6-2008).
ΥΠ.ΕΣ. 7875/14 (ΦΕΚ 511 Β/28-02-2014) : Καθορισμς προδιαγραφν εκλογικν καλπν
ΥΠ.ΕΣ. 8428/ΕΓΚ.6/28-2-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 10 του ν.4239/2014.
ΥΠ.ΕΣ. 8430-28-2-14 : Παρταση προθεσμας για μεταβολς στους εκλογικος καταλγους στο πλασιο της Α αναθερησης του 2014.
ΥΠ.ΥΓ. Υ10Β/ΓΠ/ΟΙΚ.19561/28-2-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 54 του Ν.4223/31-12-2013.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. Φ.11321/36369/2308/28-2-14 : 1) Εισοδηματικ κριτρια χοργησης και ποσ Επιδματος Κοινωνικς Αλληλεγγης Συνταξιοχων (Ε.Κ.Α.Σ.) τους 2014. 2) Γνωστοποηση διατξεων του ρθρου 8, παρ. 1, του ν. 4237/2014.
ΥΠ.ΕΣ. 8428/ΕΓΚ.6/28-2-14 : Εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 10 του ν. 4239/2014.
ΚΥΑ ΔΟΛΚΕΠ/ΦΙ5/6/οικ/14 (ΦΕΚ 486 Β/27-02-2014) : Καθορισμς της διοικητικς διαδικασας ηλεκτρονικς υποβολς ατησης για κδοση φορολογικς ενημερτητας μσω των Κντρων Εξυπηρτησης Πολιτν (ΚΕΠ).
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1066/27-2-14 : Κοινοποηση των διατξεων του ρθρου 50 του ν. 4238/2014 αναφορικ με την εξταση απ την Υπηρεσα Εσωτερικς Επανεξτασης (Διεθυνση Επλυσης Διαφορν) υποθσεων που εχαν εισαχθε ενπιον της Επιτροπς Διοικητικς Επλυσης Διαφορν (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του ρθρου 70Α του ν.2238/1994 και οδηγες για την εφαρμογ τους.
ΚΥΑ 6904/14 (ΦΕΚ 465 Β/25-2-2014) : Καθορισμς των επενδυτικν σχεδων που αφορον την παραγωγ, μεταποηση και εμπορα των γεωργικν προντων και υπγονται στις διατξεις του Ν. 3908/2011.
ΥΠΟΜΕΔΙ Α10518/838/27-2-14 : Απδειξη νμιμης διαμονς κοινοτικν υπηκων και υπηκων τρτων χωρν στην Ελλδα για την απκτηση Ιδιωτικς Χρσης (Ι.Χ.) αυτοκνητου οχματος.
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ17Ε/5005248/ΕΞ2014/27-2-14 : Εισαγωγ αγαθν με την εφαρμογ μειωμνων συντελεστν ΦΠΑ.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡ. 6476/137-27-2-14 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων της παραγρφου 2 του ρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (Α2). σχετικ με το "Ειδικ Βιβλο τροποποησης ωραφου εργασας και υπερωριν".
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1064/25-2-14 : Φορολογικ μεταχεριση των δαπανν για βελτισεις και προσθκες σε μισθωμνα ακνητα με βση τις διατξεις του ν.4110/2013.
Κ.Υ.Α. Β/οικ.7956/626/14/14 (ΦΕΚ 449 Β/24-02-2014) : Καθορισμς διαδικασιν μετπτωσης του λογαριασμο του ποσοστο 1% της περπτωσης α της παραγρφου 1 του ρθρου 13 του N. 2963/2001 (Α 268) στο προγενστερο του Ν.3697/2008 (Α 194) καθεστς.
ΥΔΙΜΗΔ 10/14 (ΦΕΚ 479Β/26-02-2014) : Ανακονωση για το προσωπικ Β/θμιας Εκπαδευσης που χει τεθε σε διαθεσιμτητα λγω κατργησης ειδικοττων κατ κλδο και κατηγορα, κατ’ εφαρμογ του ρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α 167) .
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1050/14 (ΦΕΚ 474 Β/25-02-2014) : Καθορισμς του περιεχομνου και του τρπου εφαρμογς των τεχνικν ελγχου των περιπτσεων β, γ και ε της παραγρφου 1 του ρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 170) για τον διορθωτικ προσδιορισμ της φορολογητας λης φορολογουμνων φυσικν προσπων με μεθδους εμμσου προσδιορισμο.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1063/21-2-14 : Καθορισμς Εναλλακτικς Διαδικασας οριστικς πασης ΦΗΜ, λγω μη χρσης του.
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1059/24-2-14 : Διαχεριση τροποποιητικν δηλσεων στοιχεων ακιντων.
ΥΠΥΜΕΔΙ 1455/ΣΤ8/14 (ΦΕΚ-455 Β/25-2-14) : Καθορισμς ελαχστων υποχρεωτικν απαιτσεων για τη σνταξη μελετν αποκατστασης κτιρων απ οπλισμνο σκυρδεμα, που χουν υποστε βλβες απ σεισμ και την κδοση των σχετικν αδειν επισκευς
ΥΠ.ΕΣ. 7858/25-2-14 : Δημοπρτηση διαγωνισμν μεταφορς μαθητν σμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 24001/11-6-13 (ΦΕΚ-1449 β)
ΥΠΕΚΑ 939/24-2-14 : Παρ. 18α ρθρου 23 του Ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)
Κ.Υ.Α. 7228/14 (ΦΕΚ-457 Β/25-2-14) : Πρσβαση του Υπουργεου Διοικητικς Μεταρρθμισης και Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης στην κεντρικ βση δεδομνων του Ολοκληρωμνου Πληροφοριακο Συστματος Εθνικο Δημοτολογου
ΥΠ.ΕΣ. 4631/14-2-14 : Ληξιπρθεσμες οφειλς ΟΤΑ και νομικν τους προσπων προς τη ΔΕΗ
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥ8Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.16535/24-2-14 : Αρμοδιτητα διαχερισης - αξιοποησης δημσιας περιουσας, εναπομενουσας μετ την εφαρμογ στεγαστικν - προνοιακν προγραμμτων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.40021/ΟΙΚ.4284/175/24-2-14 : Θερηση βιβλιαρων ασθενεας ασφαλισμνων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και παρτασης ασφαλιστικς κλυψης ανργων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10046/29180/1755/25-2-14 : Γνωστοποηση διατξεων των ρθρων 8 και 16 του ν. 4237/14
ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/ΟΙΚ.5182/ΕΓΚ.5/24-2-14 : Κατρτιση Μητρων Αρρνων γεννηθντων το τος 2013
Κ.Υ.Α. 1357/14 : Ιδρση Σχολεων Δετερης Ευκαιρας
Κ.Υ.Α. Δ16Γ/602/5/47/Γ/14 : Τροποποηση της υπ αριθμ. ΕΔ5/4/339/84 κ.υ.α. "Διαδικασα χοργησης δειας σκησης επαγγλματος σε διπλωματοχους Μηχανικος Ανωττων Σχολν του εξωτερικο", πως αυτ τροποποιθηκε και ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1049/14 (ΦΕΚ-429 Β/21-2-14) : Καθορισμς του τρπου υποβολς της δλωσης και απδοσης του φρου που παρακρατεται στο εισδημα απ μισθωτ εργασα και συντξεις και στην ειδικ εισφορ αλληλεγγης του ρθρου 29 του ν. 3986/11
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 8361/25-2-14 : Οδηγες για την υποβολ δικαιολογητικν τεκμηρωσης της δυναττητας κλυψης της ιδας συμμετοχς για τα επενδυτικ σχδια που θα υποβληθον προς υπαγωγ στον Ν. 3908/11 απ την υπογραφ της παροσας και ως τις 28-2-14
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1057/24-2-14 : Οδηγες συμπλρωσης του Ειδικο Ενημερωτικο Δελτου για εισοδματα αξιωματικν και ημεδαπο καττερου πληρματος εμπορικο ναυτικο
ΥΠΕΚΑ 925/24-2-14 : Δυναττητα χοργησης δειας δμησης σε διηρημνη ιδιοκτησα επ ακιντου στο οποο χουν συσταθε οριζντιες κθετες ιδιοκτησες πριν την 28-7-2011
Κ.Υ.Α. 5023/119/14 (ΦΕΚ-440 Β/24-2-14) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 10000 ανργων, ηλικας 30-66 ετν
K.Y.A. 5024/120/14 (ΦΕΚ-439 Β/24-2-14) : Πργραμμα επιχοργησης επιχειρσεων για την πρσληψη 10000 ωφελομενων των δρεων "Τοπικ σχδια για την απασχληση, προσαρμοσμνα στις ανγκες των τοπικν αγορν εργασας - ΤοπΣΑ" και "Τοπικς δρσεις κοινωνικς νταξης για ευλωτες ομδες - ΤοπΕΚΟ"
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.51020/ΟΙΚ.3355/39/21-2-14 : Οδηγες για την εφαρμογ των διατξεων του ρθρου 4 του ν. 4225/14
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/17087/0022/24-2-14 : Κοινοποηση μισθολογικν διατξεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1055/14 (ΦΕΚ-438 Β/24-2-14) : Συμπλρωση - Τροποποηση των διατξεων της απφασης ΠΟΛ.1281/13 (ΦΕΚ-3367 Β) "Απαλλαγ απ την υποχρωση τρησης βιβλων και κδοσης στοιχεων των αγροτν του ειδικο καθεσττος"
Κ.Υ.Α. 4.3319/ΟΙΚ.3.143/14 (ΦΕΚ-392 Β/19-2-14) : Τροποποηση της αριθμ. 3.24641/οικ.3.1574 (ΦΕΚ-2091 Β) κοινς απφασης υπουργν με θμα "προθηση της απασχλησης μσω προγραμμτων Κοινωφελος Χαρακτρα"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1048/14 (ΦΕΚ-417 Β/20-2-14) : Τρπος υποβολς της δλωσης και απδοσης του φρου που παρακρατεται στις αμοιβς για τεχνικς υπηρεσες, αμοιβς διοκησης, αμοιβς για συμβουλευτικς υπηρεσες και λλες αμοιβς για παρμοιες υπηρεσες σμφωνα με τις διατξεις της περ. δ παρ. 1 του ρθρου 64 του ν. 4172/13
ΥΠΕΚΑ 7581/14 (ΦΕΚ-405 Β/20-2-14) : Οδηγες για την εφαρμογ της παρ. 8 του ρθρου 11 του ν. 4178/13 "Αντιμετπιση Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)
ΥΠ.ΤΟΥΡ. 4299/14 (ΦΕΚ-426 Β/20-2-14) : Διαδικασα υλοποησης ταχρρυθμου προγρμματος κατρτισης στο επγγελμα του Ξεναγο στο Εθνικ και Καποδιστριακ Πανεπιστμιο Αθηνν
Κ.Υ.Α. 6311/14 (ΦΕΚ-390 Β/19-2-14 : Εγκριση Προγρμματος Προμηθειν, Υπηρεσιν και Φαρμκων των Μονδων Υγεας και Εποπτευμενων Φορων, τους 2013, με χρηματοδτηση απ τον τακτικ προυπολογισμ, το Πργραμμα Δημοσων Επενδσεων, τις λοιπς πηγς
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. 7255/ΔΕ-758/14 (ΦΕΚ-406 Β/20-2-14) : Κατανομ πιστσεων Προυπολογισμο Δημοσων Επενδσεων τους 2014 στις Περιφρειες
ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/10372/764/20-2-14 : Οδικς εμπορευματικς μεταφορς - Ν. 3887/10 - Κοινοποηση ρθρου 18 ν. 4233/14 (ΦΕΚ-22 Α) και υ.α. Β1/9061/647/14 (ΦΕΚ-346 Β)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 4690/12/14 (ΦΕΚ-396 Β/20-2-14) : Εργασες για τις οποες απαγορεεται η απασχληση μισθωτο με μμεσο εργοδτη με σμβαση προσωρινς απασχλησης
ΟΑΕΔ 15276/20-2-14 : Τροποποηση ρων και προυποθσεων χοργησης του βοηθματος αυτοτελς και ανεξαρττως απασχολουμνων, ασφαλισμνων των φορων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (παρ. 2 ρθρου 44 του ν. 3986/11 (ΦΕΚ-152 Α)), πως χει αντικατασταθε με το ρθρο 50 του ν. 4144/13 (ΦΕΚ-88 Α)
ΟΑΕΔ 15120/20-2-14 : Οροι και προυποθσεις για τη διατρηση θσεων εργασας σε Ξενοδοχειακς Επιχειρσεις τους 2013-2014
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Β/5004500/ΕΞ2014/19-2-14 : Κοινοποηση διατξεων του ρθρου 69 του ν. 4235/14
ΥΠΕΚΑ 3411/7-2-14 : Εργασες επισκευς και αποπερτωσης αυθαιρτων σε παραδοσιακος οικισμος
Κ.Υ.Α. 238/19130/14 (ΦΕΚ-380 Β/18-2-14) : Καθορισμς λεπτομερειν σναψης των συμβσεων μελλοντικς πλησης ακατργαστου καπνο
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/114971/14 (ΦΕΚ-388 Β/18-2-14) : Μτρα, ροι και διαδικασες για την πρληψη και τον λεγχο των λοιμξεων που συνδονται με τη νοσηλεα των ασθενν στους Χρους Παροχς Υγεας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1052/14 (ΦΕΚ-389 Β/19-2-14) : Τπος και περιεχμενο της δλωσης στοιχεων ακιντων (Ε9) φυσικν και νομικν προσπων τους 2014, τρπος αναγραφς των ακιντων, δικαιολογητικ που συνυποβλλονται και διαδικασα υποβολς της
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1056/19-2-14 : Αναστολ υποβολς των καταστσεων των γγραφων συμφωνιν που χουν συνψει οι μηχανικο με τους αντισυμβαλλμενους τους, που υποβλλονται απ τους μηχανικος και το ΤΕΕ αντστοιχα, μσω διαδικτου στον δικτυακ τπο της ΓΓΠΣ, για τη χρση 2013
ΥΠ.ΕΣ. 6096/ΕΓΚ.4/18-2-14 : Πργραμμα εθελοντικς ενδοαυτοδιοικητικς κινητικτητας (ρ. 30 του ν. 4223/13, ΦΕΚ-287 Α)
ΥΠ.ΕΣ. 4255/18-2-14 : Ρυθμσεις οφειλν για τις επιχειρσεις των ΟΤΑ
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/335/ΟΙΚ.4259/18-2-14 : Διορισμς επιτυχντων κατηγορας ΔΕ και ΥΕ απ προστατυεμενους του ν. 2643/98 που χουν τοποθετηθε σε ΟΤΑ α και β βαθμο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1053/17-2-14 : Απαλλαγ απ το τλος επιτηδεματος των αγροτν κατ τα πρτα πντε (5) τη απ την ημερομηνα τρησης βιβλων και νταξς τους στο κανονικ καθεστς ΦΠΑ
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1054/17-2-14 : Οδηγες συμπλρωσης εντπων οικονομικο τους 2014 α) Δηλσεων φορολογας εισοδματος ΟΕ, ΕΕ κλπ (Ε5) και β) Οικονομικν στοιχεων επιχειρσεων και επιτηδευματιν (Ε3)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 42628/Δ10.130/17-2-14 : Υποχρωση υποβολς εργαζομνων σε ιατρικς εξετσεις
ΥΠΥΜΕΔΙ Γ456/ΟΙΚ.8679/662/14 (ΦΕΚ-366 Β/17-2-14) : Ελεγχος της νομιμτητας της κυκλοφορας των ημεδαπν και αλλοδαπν λεωφορεων των μεταφορικν επιχειρσεων που εκτελον διεθνες τακτικς λεωφορειακς γραμμς
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1047/14 (ΦΕΚ-368 Β/17-2-14) : Καθορισμς οργνου της Φορολογικς Διοκησης για την αποδοχ και εκκαθριση εκπρθεσμων τροποποιητικν δηλσεων φρου ακνητης περιουσας (ΦΑΠ) φυσικν προσπων, και ορισμς διαδικασας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1046/14 (ΦΕΚ-369 Β/17-2-14) : Τπος και περιεχμενο της Οριστικς Δλωσης Απδοσης Φρου Μισθωτν Υπηρεσιν (ΦΜΥ - Εντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικς Δλωσης Αμοιβν απ Ελευθρια Επαγγλματα (Εντυπο Ε20/TAXIS) και της Οριστικς Δλωσης Εισοδημτων απ Εμπορικς Επιχειρσεις (Εντυπο Ε21/TAXIS) ….
ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.16339/14 (ΦΕΚ-376 Β/18-2-14) : Χωροταξικ Κατανομ αν Υγειονομικ Περιφρεια, των υφιστμενων Μονδων Υγεας του ΕΟΠΥΥ, οι οποες μεταφρονται και εντσσονται στην οργανωτικ δομ των ΔΥΠΕ της Χρας
ΥΠΕΚΑ 106114/618/18-2-14 : Διενργεια ελγχων εφαρμογς της Διεθνος Σμβασης CITES
ΥΠ.ΥΓ. Υ1/ΓΠ/ΟΙΚ.15903/17-2-14 : Καννες υγιεινς για την πρληψη μετδοσης λοιμξεων στους χρους των βρεφικν, βρεφονηπιακν, παιδικν σταθμν, δημσιων και ιδιωτικν
ΥΠΕΚΑ 105723/956/18-2-14 : Εφαρμογ διατξεων του νμου 4235/14 (ΦΕΚ-32 Α) που αφορον σε ζητματα αρμοδιτητας της δασικς προστασας
Κ.Υ.Α. Φ.151/17897/Β6/14 (ΦΕΚ-358 Β/14-2-14) : Καθορισμς οργνων, τρπου και διαδικασας διαπστωσης σοβαρν παθσεων υποψηφων για εισαγωγ στην τριτοβθμια εκπαδευση
ΥΠ.ΕΣ. 4230/14 (ΦΕΚ-355 Β/14-2-14) : Συμπλρωση ειδικν σκοπν του Κντρου Ερευνν για θματα Ιστητας
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.10070/759/45/14 (ΦΕΚ-330 Β/13-2-14) : Απδοση ετσιας εισφορς τους 2012 απ το αγγελισημο του Τομα Ασφλισης Φωτοειδησεογρφων και Εικονοληπτν Επικαρων Τηλερασης (ΤΑΦΕΕΤ) και του Τομα Ασφλισης Ανταποκριτν Ξνου Τπου (ΤΑΑΞΤ) του Κλδου Κριας Ασφλισης ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
Κ.Υ.Α. ΕΠΠ/ΓΕΝ/ΟΙΚ.12285/14 (ΦΕΚ-348 Β/14-2-14) : Τροποποηση της Κ.Υ.Α. 42279/24/1938 (ΦΕΚ-267 Β) "Περ ορισμο χρων εξ ν απαγορεεται η εξρυξη και λψις μμοι, ... κλπ και των ρων υπ ους θα ενεργεται η αμμοληψα κλπ. εξ επιτρεπομνων θσεων
ΥΠΥΜΕΔΙ Β1/9061/647/14 (ΦΕΚ-346 Β/14-2-14) : Οικονομικ επιφνεια μεταφορικς επιχερησης για την κδοση της δειας σκησης επαγγλματος οδικο μεταφορα εμπορευμτων
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Γ/02/24/ΦΝ439.6/ΕΓΚ.4/17-2-14 : Αναπροσαρμογ τιμς συντελεστ (τκ) του Κανονισμο Προεκτιμωμνων Αμοιβν Μελετν και Υπηρεσιν για το τος 2014
Κ.Υ.Α. 5017/13-2-14 (ΦΕΚ-334 Β/13-2-14) : Καθορισμς της διαδικασας επιλογς των προς μετταξη μεταφορ υπαλλλων, των κριτηρων επιλογς και κατταξς τους, καθς και του τρπου μοριοδτησς τους για την εφαρμογ του Προγρμματος Εθελοντικς Ενδοαυτοδιοικητικς Κινητικτητας
K.Y.A. Δ10Β/1027032/ΕΞ2014/1033/14 (ΦΕΚ-328 Β/13-2-14) : Απευθεας παραχρηση, με αντλλαγμα, του δικαιματος απλς χρσης αιγιαλο, παραλας, χθης και παρχθιας ζνης μεγλων λιμνν και πλεσιμων ποταμν, στους ΟΤΑ Α βαθμο
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1034/14 (ΦΕΚ-327 Β/13-2-14) : Προσδιορισμς μσου επιτοκου αγορς κατ εφαρμογ των διατξεων της παρ. 3 του ρθρου 13 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ-167 Α)
ΟΑΕΔ 212/4/14 (ΦΕΚ-323 Β/12-2-14) : Υλοποηση προγρμματος επαγγελματικς κατρτισης εργαζομνων ΛΑΕΚ 1-25 τους 2014
Κ.Υ.Α. 417/3/14 (ΦΕΚ-320 Β/12-2-14) : Κλυψη των Συνδικαλιστικν Οργανσεων καθς και το Ινστιτοτο Εργασας της Γενικς Συνομοσπονδας Εργατν Ελλδας (ΓΣΕΕ), σμφωνα με τις υποπερ. δδ και εε της περ. β της παρ. 6 του ρθρου 34 του ν. 4144/13
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1043/12-2-14 (ΦΕΚ-314 Β) : Α. Τπος και περιεχμενο της δλωσης φορολογας εισοδματος των υποκειμνων σε φρο, σμφωνα με το ρθρο 10 του Ν. 2238/94, οικονομικο τους 2014 και καθορισμς δικαιολογητικν εγγρφων λλων στοιχεων που υποβλλονται με αυτ - Β. Υποβολ της Δλωσης Φορολογας Εισοδματος των υποκειμνων σε φρο, σμφωνα με την παρ. 4 του ρθρου 2 του Ν. 2238/94 και απδοση του φρου, με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας κατ το οικονομικ τος 2014
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ13/Ο/1950/ΕΓΚ.3/14-2-14 : Δημοσευση Κ.Υ.Α. "Τροποποηση της υπ αριθμ. Δ13/Ο/121/07 ΥΑ "Μτρα κατ της εκπομπς αερων και σωματιδιακν ρπων προερχμενων απ κινητρες εσωτερικς κασης που τοποθετονται σε μη οδικ κινητ μηχανματα σε συμμρφωση με τις διατξεις της οδηγας 98/68/ΕΚ πως τροποποιθηκε απ τις οδηγες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 2004/26/ΕΚ του συμβουλου της 17ης Αυγοστου 2001 κλπ.
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ28/ΟΙΚ.37400/3461/14 (ΦΕΚ-297 Β/11-2-14) : Καθορισμς πλαισου ελχιστων προδιαγραφν λειτουργας Ανοικτν Κντρων Ημρας Αστγων
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Δ28/ΟΙΚ.37401/3462/14 (ΦΕΚ-297 Β/11-2-14) : Καθορισμς πλαισου ελχιστων προδιαγραφν λειτουργας Κοινωνικν Ξεννων Βραχυχρνιας Φιλοξενας
ΥΠ.ΕΣ. 42978/13/14 (ΦΕΚ-298 Β/11-2-14) : Αποζημωση υπαλλλων του ιδιωτικο τομα, οι οποοι εναι περιφερειακο σμβουλοι, κατ τις ημρες που λαμβνουν δεια για τη συμμετοχ τους στις συνεδρισεις του περιφερειακο συμβουλου, της οικονομικς επιτροπς και των λλων επιτροπν της περιφρειας
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/1093/26/14 (ΦΕΚ-313 Β/12-2-14) : Αντικατσταση στην αριθμ. 30854/3809/12 υπουργικ απφαση (3498 Β) - Ανασχεδιασμς τεχνικς βσης Εφπαξ Παροχν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1040/14 (ΦΕΚ-300 Β/11-2-14) : Τπος και περιεχμενο των δηλσεων φορολογας εισοδματος οικον. τους 2014 των νομικν προσπων του ρθρου 101 του ν. 2238/94 και καθορισμς δικαιολογητικν που υποβλλονται μ αυτς - Υποβολ με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας των δηλσεων φορολογας εισοδματος των νομικν προσπων του ρθρου 101 του ν. 2238/94
ΥΠΥΜΕΔΙ 8260/581/6-2-14: Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη παραβαση ενς ορισμνων εκ των ρων και προυποθσεων και γενικτερα των λοιπν διατξεων του υπ αριθμ. 455/76 π.δ/τος, πως ισχει, που αφορον τους υπαθριους σταθμος αυτοκιντων και την εφαρμογ των διατξεων της υπ αριθμ. οικ. 20612/1759/13, στην περπτωση που το αντικεμενο της παραβιασθεσας προυπθεσης καιρου δεν αποτελε αντικειμενο αρμοδιτητας του Υπουργεου μας
ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 4800/173/13-2-14 : Εφαρμογ της υπουργικς απφασης 2928/120/14 (Β 266) "Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας - Προγρμματα 2014
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1033/10-2-14 (ΦΕΚ-276 Β) : Υποχρεσεις πιστωτικν και χρηματοδοτικν ιδρυμτων, ιδρυμτων πληρωμν, Ελληνικν Ταχυδρομεων, Εταιρειν Παροχς Επενδυτικν Υπηρεσιν, επιχειρσεων ιδιωτικς ασφλισης, ιδιωτικν θεραπευτηρων, ιδιωτικν εκπαιδευτηρων, εταιρειν σταθερς και κινητς τηλεφωνας, εταιρειν παροχς ηλεκτρικς ενργειας και δρευσης, σμφωνα με το ρθρο 15 του Ν. 4174/13 (ΦΕΚ-170 Α/26-7-13)
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.3264/210/11-2-14 : Στριξη επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων απ το σεισμ που πληξε το Νομ Κεφαλληνας την 26-1-14
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΔΑΔ/Φ.53Α/1935/1029/29-1-14 : Χοργηση δειας ανατροφς
ΥΠΑΝ.ΑΝΤ. 2990/14 (ΦΕΚ-265 Β/7-2-14) : Τροποποηση της με αριθμ. 41766/26-9-13 απφασης "Καθορισμς των δικαιολογητικν και της διαδικασας διοιητικο ελγχου για την επανεξταση ως προς την υπαγωγ, την ολοκλρωση και την ναρξη παραγωγικς λειτουργας των επενδυτικν σχεδων παραγωγς ηλεκτρισμο απ ηλιακ ενργεια ως και 100 KWp των παρ. 1 και 2 του ρθρου 241 του ν. 4072/12 ( Β 2589)
ΥΠ.ΥΓ. Υ7Α/ΓΠ/ΟΙΚ.13475/11-2-14 : Καθορισμς δικαιολογητικν, διαδικασας, ρων και προυποθσεων για την σκηση επαγγλματος α) Φυσικο Νοσοκομεου - Ακτινοφυσικο Ιατρικς και β) Φυσικο Νοσοκομεου εκτς της περιοχς Ιοντιζουσν Ακτινοβολιν
ΥΔΙΜΗΔ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/151/ΟΙΚ.3431/11-2-14 : Οδηγες για την κινητικτητα των υπαλλλων ειδικτητας Σχολικν Φυλκων ανεξαρττως κατηγορας εκπαδευσης με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα κατ εφαρμογ του ρθρου 80 του ν. 4172/13
ΥΠ.ΕΣ. Φ.76210/31222/13/ΕΓΚ.3/10-2-14 : Αποδοχ της αριθμ. 401/13 γνωμοδτησης του Ε Τμματος του Νομικο Συμβουλου του Κρτους σχετικ με την εφαρμογ του ρθρου 2 του Ν. 3838/10
ΥΠ.ΕΣ. 4663/10-2-14 : Ευρωπαικ Πργραμμα ERASMUS+, 2014-2020 : Πρσκληση υποβολς προτεων 2013-EAC/S11/13 για θματα εκπαδευσης, κατρτισης, νεολαας και αθλητισμο
ΥΠ.ΕΣ. 4662/10-2-14 : Ειδικ Πργραμμα "ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ" (2007-2013) : Πρσκληση υποβολς προτσεων για Ειδικ Διεθνικ Σχδια
ΥΠ.ΕΣ. 3743/3-2-14 : Επιλογ προισταμνων Γενικν Διευθνσεων στους Δμους και τους Συνδσμους αυτν με τις μεταβατικς διατξεις του ν. 3839/10
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 2928/130/14 (ΦΕΚ-266 Β/7-2-14) : Επιμρφωση εργοδοτν και εργαζομνων για θματα σκησης καθηκντων τεχνικο ασφαλεας σε επιχειρσεις Β και Γ κατηγορας - Προγρμματα 2014
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1039/14 (ΦΕΚ-271 Β/7-9-14) : Τπος και περιεχμενος της βεβαωσης αποδοχν συντξεων, της βεβαωσης των αμοιβν απ ελευθρια επαγγλματα και της βεβαωσης των εισοδημτων απ εμπορικς επιχειρσεις και υποβολ αυτν με τη χρση ηλεκτρονικς μεθδου επικοινωνας μσω διαδικτου
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1031/14 (ΦΕΚ-261 Β/7-2-14) : Χρνος και τρπος απδοσης του προκαταβλητου φρου που υπολογζεται επ των δικηγορικν αμοιβν καθς και της παρακρτησης φρου επ των μερισμτων που καταβλλονται απ τους οικεους δικηγορικος συλλγους, κατ εφαρμογ των διατξεων των περιπτσεων α και γ της παρ. 5 και της παρ. 6 του ρθρου 69 του Ν. 4172/13
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/84882/0026/14 (ΦΕΚ-264 Β/7-2-14) : Καθορισμς δικαιολογητικν για την επιστροφ των διδκτρων που κατβαλαν σπουδαστς Κντρων Μεταλυκειακς Εκπαδευσης (ΚΜΕ) των οποων ανακλθηκε η δεια λειτουργας
ΥΠ.ΥΓ. ΔΥΓ6/ΓΠ/13111/10-2-14 : Εφαρμογ νομοθετικο πλαισου απαγρευσης του καπνσματος
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1045/10-2-14 : Κοινοποηση του ρθρου 16 του ν. 4223/13 (ΦΕΚ-287 Α) "Ενιαος Φρος Ακιντων και λλες διατξεις", περ της παρτασης για την απσυρση των αυτοκιντων οχημτων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1028/6-2-14 (ΦΕΚ-245 Β/6-2-14) : Παρακρτηση φρου απ τους φορες γενικς κυβρνησης, κατ την προμθεια κθε εδους αγαθν παροχς υπηρεσιν, σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 2 του ρθρου 64 του ν. 4172/13 καθς και χρνος και τρπος απδοσς του
ΥΠ.ΥΓ. ΓΠ/ΟΙΚ.12449/14 (ΦΕΚ-256 Β/7-2-14) : Συμπλρωση - Τροποποηση της υπουργικς απφασης υπ αριθμ. οικ. 3457/ΦΕΚ-64 Β/16-1-14, "Ρθμιση θεμτων τιμολγησης φαρμκων"
ΥΠΥΜΕΔΙ 8260/581/6-2-14 : Παροχ διευκρινσεων σχετικ με τη παραβαση ενς ορισμνων εκ των ρων και προυποθσεων και γενικτερα των λοιπν διατξεων του υπ αριθμ 455/76 π.δ/τος πως ισχει , που αφορον τους υπαθριους σταθμος αυτοκιντων και την εφαρμογ των διατξεων της υπ αριθμ. Οικ. 20612/1759/13 υ.α. , στην περπτωση που το αντικεμενο της παραβιασθεσας προυπθεσης και ρου δεν αποτελε αντικεμενο αρμοδιτητας του Υπουργεου μας
ΥΠΥΜΕΔΙ Α/54501/5518/14 (ΦΕΚ-227 Β/5-2-14) : Καθορισμς κομστρου για Επιβατηγ Δημσιας Χρσης αυτοκνητα - ΤΑΞΙ (ΕΔΧ-ΤΑΞΙ)
Κ.Υ.Α. ΓΠ/ΟΙΚ.12177/14 (ΦΕΚ-244 Β/6-2-14) : Καθορισμς πρσθετων ειδικν κριτηρων μοριοδτησης για την αποτμηση προσντων του προς μεταφορ προσωπικο ειδικτητας Σχολικν Φυλκων ανεξαρττως κατηγορας εκπαδευσης με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου που χει τεθε σε διαθεσιμτητα βσει του ρθρου 80 του ν. 4172/13
ΥΔΙΜΗΔ 2901/9/14 (ΦΕΚ-243 Β/6-2-14) : Ανακονωση για τους υπαλλλους των Δμων ειδικτητας Σχολικν Φυλκων, ανεξαρττως κατηγορας εκπαδευσης με σχση εργασας ιδιωτικο δικαου αορστου χρνου, που χουν τεθε σε διαθεσιμτητα, κατ εφαρμογ του ρθρου 80 του ν. 4172/13 (Α 167) πως ισχει
ΥΠ.ΟΙΚ. Δ33Β/5002569/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-234 Β/5-2-14) : Τροποποηση της αριθμ. Ε2320/976/Α0034 ΑΥΟ περ ελγχου ρευστν διαθεσμων που εισρχονται εξρχονται απ την Ευρωπαικ ενωση - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ αριθμ. 1889/05 του Ευρωπαικο Κοινοβουλου και του Συμβουλου της 26ης Οκτωβρου 2005
ΥΠ.ΟΙΚ. 2/85239/0026/2012/4-2-14 : Συμπληρωματικς αναλψεις υποχρεσεων
ΥΠ.ΕΣ. 4078/4-2-14 : Συμπληρωματικς οδηγες για τη Διατιθμενη Δημοσιονοικ Πληροφορα στον Κεντρικ Κμβο Διαλειτουργικτητας για θματα Οικονομικς Διαχερισης και Μητρου Δεσμεσεων
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1025/14 (ΦΕΚ-211 Β/4-2-14) : Προκαταβολ φρου στις αμοιβς αρχιτεκτνων και μηχανικν σμφωνα με τις διατξεις της παρ. 4 του ρθρου 69 του ν. 4172/13 καθς και τρπος απδοσης
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1027/14 (ΦΕΚ-211 Β/4-2-14) : Παρακρτηση φρου στα εισοδματα εργοληπτν κατασκευς κθε εδους τεχνικν ργων και ενοικιαστν δημοσων, δημοτικν και κοινοτικν λιμενικν προσδων σμφωνα με τις διατξεις της παρ. δ της παρ. 1 του ρθρου 64 του ν. 4172/13 καθς και χρνος και τρπος απδοσς του
K.Y.A. 2559/74/13 (ΦΕΚ-223 Β/5-2-14) : Διατρηση θσεων εργασας σε ξενοδοχειακς επιχειρσεις κατ τη χειμεριν περοδο 2013-2014
Κ.Υ.Α. 2/5472/0022/14 (ΦΕΚ-224 Β/5-2-14) : Δαπνες σχολικν αγνων
ΥΠ. ΕΣ 3605/14 : Καθορισμς διαστσεων και ειδικο ντυπου γνωρσματος των εκλογικν φακλων που χρησιμοποιονται για τις Δημοτικς εκλογς
ΥΠ.ΕΣ. 3598/14 : Καθορισμς διαστσεων και ειδικο ντυπου γνωρσματος των εκλογικν φακλων που χρησιμοποιονται για τις Περιφερειακς εκλογς
ΥΠ.ΕΣ. 3599/14 : Καθορισμς απχρωσης χαρτιο, διαστσεων ψηφοδελτων και εκλογικν φακλων που θα χρησιμοποιηθον στις εκλογς του Ευρωπαικο Κοινοβουλου του Μαου 2014
ΥΠ.ΕΣ. 3600/14 : Καθορισμς ειδικο γνωρσματος και λοιπν χαρακτηριστικν των σκων, στους οποους κλενεται το υλικ της ψηφοφορας κατ την εκλογ των Ελλνων μελν του Ε.Κ.
ΥΠ.ΕΣ. 3596/14 : Καθορισμς διαστσεων λευκν ψηφοδελτων που χρησιμοποιονται κατ την ψηφοφορα για την εκλογ των Δημοτικν και Περιφερειακν αρχν
ΥΠ.ΕΣ. 3597/14 : Καθορισμς διακριτικο γνωρσματος των εκλογικν σκων που χρησιμοποιονται κατ την ψηφοφορα, για την εκλογ των Δημοτικν αρχν
ΥΠ.ΕΣ. 3604/14 : Καθορισμς διακριτικο γνωρσματος των εκλογικν σκων που χρησιμοποιονται κατ την ψηφοφορα, για την εκλογ των Περιφερειακν αρχν
Κ.Υ.Α. 3411/90/14 (ΦΕΚ-206 Β/4-2-14) : Καθορισμς αντατου αριθμο αδειν διαμονς για εργασα υπηκων τρτων χωρν για το τος 2014
Κ.Υ.Α. 2222/Δ.5.4/14 (ΦΕΚ-191 Β/31-1-14) : Καθορισμς αριθμο μαθητν των ΕΠΑΣ Μαθητεας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθον για πρακτικ σκηση στο Δημσιο Τομα κατ το σχολικ τος 2013-2014
ΥΠ.ΔΗΜ.ΤΑΞ.ΠΡΟΣΤ.ΠΟΛ. 422/14 (ΦΕΚ-207 Β/4-2-14) : Καθορισμς τπου υπηρεσιακν σφραγδων της Κεντρικς Υπηρεσας Ασλου, των Περιφερειακν Γραφεων Ασλου, των Κλιμακων, καθς και της Αρχς Προσφγων
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Κ2/317/14 (ΦΕΚ-195 Β/3-2-14) : Καθορισμς τρπου, διαδικασας και χρνου μεταφορς στο ΓΕΜΗ, κατ προτεραιτητα, του περιεχομνου των ειδικν και νομαρχιακν μητρων αννυμων εταιρειν, του κεντρικο μητρου ανωνμων εταιρειν, των μητρω βιβλων προσωπικν εταιρειν και εταιρειν περιορισμνης ευθνης και των μητρων ευρωπαικν ομλων οικονομικο σκοπο
Κ.Υ.Α. Δ13/Ο/1096/14 (ΦΕΚ-218 Β/4-2-14) : Τροποποησητης υπ αριθμ. Δ13/Ο/121/07 κ.υ.α. "Μτρα κατ της εκπομπς αερων και σωματιδιακν ρπων προερχμενων απ κινητρες εσωτερικς κασης που τοποθετονται σε μη οδικ κινητ μηχανματα σε συμμρφωση με τις διατξεις της οδηγας 97/68/ΕΚ ...."
ΥΠΥΜΕΔΙ Β/276/31/30-1-14 : Διευκρινσεις αναφορικ με τις μετακινσεις ζων συντροφις με τη χρση λεωφορεων ΔΧ των ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ ΑΕ
Κ.Υ.Α. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.14/ΟΙΚ.2292/14 (ΦΕΚ-204 Β/3-2-14) : Τροποποηση της υπ αριθμ. 80016/24-2-05 (ΦΕΚ-280 Β/3-3-2005) κ.υ.α. "Ορισμς μεγαλτερης προθεσμας στη διεκπεραωση υποθσεων των πολιτν με τον Οργανισμ Απασχλησης Εργατικο Δυναμικο (ΟΑΕΔ)"
ΥΠΕΚΑ 472/3-2-14 : Αρθρο 51 Ν. 4178/13 "Αντιμετπιση της Αυθαρετης Δμησης - Περιβαλλοντικ Ισοζγιο και λλες διατξεις" (ΦΕΚ-174 Α)
ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.10679/3-2-14: Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας στο νησ της Κεφαλονις λγω σεισμο
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. 10107/3-2-14 : Ενημρωση εργοδοτν και εργαζομνων σχετικ με την εποχικ γρπη
ΥΠ.ΕΡΓ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ.ΠΡΟΝ. Φ.80000/ΟΙΚ.2464/167/3-2-14 : Στριξη επιχειρσεων, εργοδοτν ασφαλισμνων απ το σεισμ που πληξε το Νομ Κεφαλληνας την 26-1-14
ΥΠ.ΥΓ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.10679/3-2-14 : Λψη μτρων διασφλισης της Δημσιας Υγεας στο νησ της Κεφαλονις λγω σεισμο
ΚΥ.Α. Δ29Α/Φ.ΘΕΣΜ/ΓΠ/26275/1048/14 (ΦΕΚ-172 Β/30-1-14) : Ορισμς ειδικο νοσηλου - τροφεου για τις Στγες Υποστηριζμενης Διαβωσης Ατμων με Αναπηρες
ΥΠ.ΑΝ.ΑΝΤ. Α2/71/14 (ΦΕΚ-170 Β/30-1-14) : Εκδοση - Ανανωση παραγωγικν αδειν πλησης "Τυροκομικν Προιντων" σε Λαικς Αγορς της Χρας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1026/14 (ΦΕΚ-170 Β/30-1-14) : Καθορισμς δικαιολογητικν εγγρφων για την πστωση φρου αλλοδαπς, σμφωνα με την παρ. 1 του ρθρου 19 του ν. 4172/13 και την παρ. 2 του ρθρου 16 του ν. 4174/13
Κ.Υ.Α. Δ10Β/1011005/190/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-170 Β/30-1-14) : Καθορισμς του προβλεπμενου στην παρ. 10 του ρθρου 39 του ν. 3105/03 (29 Α) ανταλλγματος
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1022/14 (ΦΕΚ-179 Β/31-1-14) : Υποβολ καταστσεων φορολογικν στοιχεων, για διασταρωση πληροφοριν
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1038/14 (ΦΕΚ-185 Β/31-1-14) : Παρταση προθεσμας υποβολς δλωσης πληροφοριακν στοιχεων μσθωσης ακνητης περιουσας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1037/14 (ΦΕΚ-185 Β/31-1-14) : Παρταση προθεσμιν υποβολς φορολογικν δηλσεων και ανακεφαλαιωτικν πινκων ενδοκοινοτικν συναλλαγν, καταβολς φρων, εισφορν, τελν, καθς και παρταση και αναστολ καταβολς βεβαιωμνων χρεν, λγω του σεισμο της 26ης Ιανουαρου 2014 στο ν. Κεφαλληνας
ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1035/14 (ΦΕΚ-178 Β/31-1-14) : Καθορισμς διαδικασας βεβαωσης και εσπραξης ειδικν περιπτσεων του κτακτου ειδικο τλους ηλεκτροδοτομενων δομημνων επιφανειν (ΕΕΤΗΔΕ)
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΛ/Α/1009902/ΕΞ2014/14 (ΦΕΚ-152 Β/29-1-14) : Τπος των πρξεων προσδιορισμο του φρου
ΥΠ.ΕΣ. Φ.131360/2613/31-1-14 : Ορισμς υπευθνων αν Ληξιαρχεο για την υποστριξη και ομαλ εκτλεση του ργου "Εθνικ Ληξιαρχεο"
ΥΠ.ΟΙΚ. ΔΕΦΚ/Β/5002833/ΕΞ2014/3-2-14 : Κοινοποηση της αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ/Β/5002027/ΕΞ2014/22-1-14 απφασης του Γενικο Γραμματα Δημοσων Εσδων για τον καθορισμ της Σταθμισμνης Μσης Τιμς (ΣΜΤ) λιανικς πλησης των τσιγρων
ΥΠΥΜΕΔΙ Δ17Α/9/3/ΦΝ433Γ/ΕΓΚ.2/3-2-14 : Διαδικασα κδοσης απφασης της Ενιαας Ανεξρτητης Αρχς Δημοσων Συμβσεων επ αιτημτων αναθετουσν αρχν / αναθετντων φορων περ παροχς σμφωνης γνμης για την προσφυγ σε διαδικασα διαπραγμτευσης του ρθρου 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) Ν. 4013/11
ΥΠ.ΕΣ. 3284/30-1-14 : Ευρωπαικ βραβεα προθησης της Επιχειρηματικτητας 2014

Απ τη ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ

2018 , 13, 10433
. 210 8227952, fax 210 8843339, email support@nomotelia.gr.